NOFC (Normes Org. i Func. de Centres)

Page 1

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRES

ESSCCOOLLAA MOONNSSEENNYYOORR GIIBBEERRTT SSAANNTT FFRRUUIITTÓÓSS DDEE BBAAGGEESS M MAAIIGG22001144


INDEX NOFC INTRODUCCIÓ I PRINCIPIS BÀSICS

3

1.- DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 1.1-ÒRGANS COL.LEGIATS DE GOVERN 1.1.1 CONSELL ESCOLAR 1.1.2 EL CLAUSTRE DE MESTRES 1.1.3 EQUIP DE COORDINADORS 1.1.5 EQUIPS DE CICLE 1.1.6 COMISSIONS DERIVADES DEL CLAUSTRE DE MESTRES

6 13 15 17 21

1.2 ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 1.2.1 L’EQUIP DIRECTIU 1.2.2 EL DIRECTOR 1.2.3 EL CAP D’ESTUDIS 1.2.4 EL SECRETARI 1.2.5 COORDINADOR INFORMÀTIC 1.2.6 COORDINADOR LINGÜÍSTIC 1.2.7 COORDINADOR DE RISCOS LABORALS 1.2.8 EL MESTRE TUTOR 1.2.9 ELS ESPECIALISTES

22 22 24 25 27 28 28 29 30

2.- DE LES PERSONES 2.1 DELS MESTRES 2.2 DELS ALUMNES 2.3 DELS PARES,MARES I TUTORS LEGALS DELS ALUMNES 2.4 DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 2.5 DE LA CONVIVÈNCIA

33 40 42 44 50

3.- DELS RECURSOS FUNCIONALS 3.1 SORTIDES I COLÒNIES 3.2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 3.3 MENJADOR ESCOLAR 3.5 TRANSPORT ESCOLAR

59 65 66 72

4.- DELS RECURSOS MATERIALS 4.1 MOBILIARI I MATERIAL 4.2 UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DEL CENTRE 4.3 EL PLA DE SEGURETAT DEL CENTRE

75 80 82

5.- DISPOSICIONS FINAL

83


INTRODUCCIÓ I PRINCIPIS BÀSICS Cal entendre el NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del Centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa. Ens ha de servir per garantir la convivència, tot i considerant els seus drets i deures, de tots els membres integrants de la comunitat educativa i el bon funcionament del Centre.

El NOFC estructura normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per a portar a terme el procés educatiu i disposa de mecanismes adequats per la seva difusió, el seu coneixement, avaluació I modificació per adaptar-lo a les noves necessitats del Centre, i així poder millorar aquells aspectes que es considerin convenients. Per tant, tindrà sempre en aquest sentit, un caràcter de permanent actualització I millora segons els mecanismes establerts en aquest NOFC.

I. Principis bàsics

a. L’escola és pública: a cap nen se li podrà denegar el dret d’ingressar al centre. b. L’escola es defineix com a catalana i per tant: -Fomentarà les realitats socials, històriques i culturals de Catalunya com a punt de partida per l’estudi d’altres realitats més amplies.

-El català serà la llengua de l’escola, arribant a finals de primària amb un bon domini de la llengua castellana.

c. L’escola serà aconfessional: respectant les diferents creences dels nens. d. L’escola serà pluralista: donarà una visió històrica i social del món que permeti comprendre la realitat política i social actual sense optar per cap ideologia en especial.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

3


e. L’escola serà solidària: sense cap discriminació de raça, sexe,edat,religió o llengua. f. L’escola serà coeducativa, partint d’objectius, continguts, activitats i tracte igual per a nens i nenes.

g. L’escola anirà encaminada cap a una línia activa, buscant una actitud favorable tant en els alumnes com en els mestres, despertant les iniciatives individuals, la col·laboració participació i diàleg amb els nens. S’evitarà la competitivitat i l’autoritarisme.

h. L’escola serà democràtica: les gestions escolars seran portades conjuntament per mestres, pares, alumnes i representants municipals segons correspongui a cada cas.

II. Normativa reguladora

Base legal per la qual s’estableix aquest reglament:

a. Article 42 de La Llei 8/1985 Orgànica del dret a l’Educació, assenyala com a funció del Consell Escolar: “Aprovar el Reglament de Règim Interior del Centre”.

b. Decret 198/1996 del 12 de juny pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària.

c. Decret de Drets i deures dels alumnes 279/2006.

d. Llei Orgànica d’Educació (BOE 106, de 4-maig-2006).

e. Llei 12/2009, de 10 de juliol, capítol V “la convivència” (LEC).

f. Decret 102/2010 de 3 d’agost,d’autonomia dels centres educatius.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

4


g. Decret 155/2010 de 2 de novembre,de direcció de centre.

III. Àmbits d’aplicació

L’aplicació del present NOFC afecta a tots els integrants de la Comunitat Educativa de l’escola Monsenyor Gibert i haurà de vigilar i avaluar les normes inherents al present Reglament, sempre amb un esperit de comprensió i de recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig. El seu àmbit físic d’aplicació serà: l’edifici propi de l’escola i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la Comunitat Educativa en la seva totalitat o un grup.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

5


1.- DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN: CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del Centre (Art, 126 i 127 LOE 2/2006, de 3de maig).

1.COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

Els components del Consell Escolar són:

→ El/la directora/a del Centre, que n’és el president. → El/la Cap d’Estudis. → Un regidor/a o representant de l’Ajuntament. → Un nombre de professors ( 5), elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.. → Un nombre de pares ( 5), elegits respectivament per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell. → Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. → El/la secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell és designat per l’AMPA., d’acord amb el procediment que estableixin les administracions educatives.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

6


El Consell Escolar del Centre tindrà les competències següents

1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE (autonomia de centres).

2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

4. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix la LOE. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del director.

5. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix la LOE i les disposicions que la despleguin.

6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instàncies de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.

7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

7


8. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 de la LOE.

9. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb els altres centres, entitats I organismes.

10. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el centre.

11. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat..

12. Qualsevol altra que li atribueixin l’administració educativa o les normes d’organització I funcionament respectives.

2. FUNCIONAMENT

a. El Consell escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti el seu president o almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final de curs.

b. La convocatòria de les reunions ordinàries I extraordinàries serà tramesa pel Director/a als membres del consell amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

8


c. Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel Director del Centre, i en cas d’absència d’aquest, pel Cap d’Estudis.

d. Correspon al director del Centre establir l’ordre del dia, tenint en compte les peticions de la resta de membres de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient antelació. El Director és qui determina la confecció definitiva.

e. El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de la majoria absoluta dels seus components i també caldrà la presència del president i el Secretari, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora després de l’assenyalada per la primera. Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, procurarà:

o Facilitar el diàleg o La recerca del consens o El compliment de les lleis o La regularitat de les deliberacions o Moderar el debat.

Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot.

Solament es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha establert, llevat que hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

9


Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el/la Secretari amb el vist-i-plau del Director/a, d’acords concrets que constin a l’acta.

De cada reunió, el/la Secretari del Centre, el qual tindrà veu, però no vot, n’aixecarà Acta, la qual contindrà la indicació de les persones assistents, les que hi ha intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de la reunió, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords.

Els components d’un òrgan col·legiat podran fer constar en Acta el seu vot en contra d’un acord adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’acord pres.

Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’administració, els components podran formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los constar a l’acta de la sessió.

Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, pel Director del Centre.

Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector mestres, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions, els que estaven en reserva. El nou membre serà nomenat per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la vacant en el sector pares.

3.COMISSIONS ESPECIFIQUES DEL CONSELL ESCOLAR

Al si del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Permanent, Comissió Econòmica i Comissió de Convivència.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

10


Qui convoca les comissions és el President del Consell Escolar.

Tots el membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. Quan hi hagi eleccions en la composició del Consell Escolar es renovaran tots els membres de les comissions.

COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent està integrada pel Director, el Cap d’estudis, un mestre, un pare i el Secretari amb veu i sense vot.

Les competències de la Comissió Permanent són :

a. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar.

b. Realitzarà les funcions de seguiment, modificacions i avaluació del Reglament de Règim Intern .

c. Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell Escolar, i també prendrà les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la convocatòria del Consell Escolar. En aquest segons cas els acords presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell Escolar els ratifiqui o no.

COMISSIÓ ECONÒMICA

La Comissió Econòmica està integrada pel Director, el/la secretari/a, un/una mestre, un pare/mare i el representant de l’Ajuntament.

Les competències de la Comissió Econòmica són:

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

11


a. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes econòmics del Centre.

b. Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.

c. Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos del Centre, que únicament pot aprovar el Consell Escolar.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

La Comissió de convivència està integrada pel Director/a, dos mestres, dos pares i secretari/a.

Les competències de la comissió de convivència són:

a. Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i deures d’alumnes.

b. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència del Centre.

c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores.

d. Assessorar el Director en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i sancions.

e. Les actes de la reunió de la Comissió de Convivència seran fetes pel membre més jove de la Comissió

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

12


EL CLAUSTRE DE MESTRES

El claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educativa de l’escola. (Art.38 i 39 del ROC. Decret 198/1.996).

COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

El Claustre de professors està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel Director.

Són funcions del Claustre de mestres:

a. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes de centre i de la programació general anual.

b. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.

c. Fixar criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.

d. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre.

e. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director en els termes que estableix la LOE.

f. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

13


g. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre, per tal que el Consell Escolar pugui ratificar i/o donar el seu vist i plau.

h. Emetre informes sobre les normes d’organització i funcionament del centre.

j. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

FUNCIONAMENT

Es procurarà una reunió mensual del Claustre de Mestres. Es realitzaran els dimecres amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el Director/a o ho sol·liciti un terç, al menys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs.

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres.

El Claustre és convocat i presidit pel Director, i en cas d’absència pel Cap d’Estudis.

Qui presideix la reunió tindrà com a funció pròpia assegurar el funcionament de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada.

Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat dels casos urgents, per escrit i amb l’Ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel Director, tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels altres components formulades amb prou antelació.

Les decisions en el si del Claustre es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

14


S’aixecarà acta de cada sessió del Claustre.

La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es tractaran els temes de l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres presents i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria abans d’iniciar la reunió. Es procurarà que la sessió no sobrepassi de les dues hores i l’ordre del dia s’ajusti a aquest horari.

EQUIP DE COORDINADORS

MEMBRES L’equip de coordinació pedagògica del centre està format pel cap d’estudis i els coordinadors dels diferents cicles: Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. Seran nomenats pel director després de ser consensuat pels equips de cicle i la cap d’estudis. Els coordinadors de cicle vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació Primària segons correspongui sota la coordinació de la cap d’estudis. Els objectius, les actuacions i la temporització de les feines es concreten a l’ inici de curs en la PGA, i a final de curs es farà la valoració i avaluació d’aquests objectius i actuacions, quedant reflectit a la Memòria.

L’organització i el funcionament de l’equip: Els coordinadors de cicle i la cap d’estudis es troben dues hores seguides cada setmana (una en horari lectiu i una d’exclusiva). Es treballa en base a un ordre del dia que presenta la cap d’estudis. En aquesta ordre del dia s’inclouen els temes pedagògics propis de la PGA i els temes puntuals que cal consensuar i/o comunicar als mestres de cada cicle.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

15


Funcions de l’equip de coordinació:

Elaborar la PGA del curs de l’equip de coordinació , tenint en compte les revisions i propostes fetes a la memòria del curs anterior.

Establir reunions periòdiques de cicle o intercicle per coordinar aspectes pedagògics d’interès.

Participar en la revisió d’aspectes pedagògics, segons les necessitats del cicle , i fer-ne propostes de millora, si cal, donant continuïtat a la línia pedagògica del centre, tot vetllant per l’aplicació dels criteris del PEC i del NOFC.

Intercanviar informació i propostes sobre els aspectes organitzatius de les diferents activitats que es porten a terme, arribant a acords d’escola si és el cas.

Buscar solucions i estratègies d’actuació a les demandes dels cicles.

Fer el seguiment de les programacions curriculars de cada cicle : unitats de programació de cada àrea i de cada nivell, posant-nos d’acord en els continguts, metodologies i activitats d’avaluació.

Funcions dels coordinadors de cicle:

Preparar les reunions de cicle d’acord amb les informacions i els temes proposats en les reunions de coordinació.

Recollir per escrit els acords de les reunions de cicle.

Fer les propostes que el cicle consideri adients de presentar en la reunió de coordinació.

Actuar com a portaveu del cicle en les reunions de claustre, en temes que hagin estat consensuats prèviament.

Garantir que es canalitzin correctament totes les informacions a tots els nivells del centre

Gestionar i coordinar sortides, colònies i festes.

Vetllar per tal que es vagin realitzant els objectius i les actuacions previstes en la PGA del cicle.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

16


Tractar, coordinar i prendre decisions sobre els aspectes pedagògics tractats als cicles per tal de donar continuïtat a la línia pedagògica del centre reflectida al PEC i al NOFC.

Recollir les sortides del cicle, a l’ inici de curs per passar-les al despatx. Recollir les valoracions de cadascuna desprès de la seva realització i, a final de curs, entregar-ne una còpia al despatx per tal d’incloure-les a la memòria.

EQUIPS DE CICLE

Els equips de cicle s’organitzen de la següent manera: Educació Infantil format per les mestres tutores, les mestres de suport i les mestres especialistes que intervenen en els diferents nivells. Cicle Inicial format per els/les mestres tutors-tutores i els mestres especialistes que intervenen en els diferents nivells. Cicle Mitjà format per els/les mestres tutors-tutores i els mestres especialistes que intervenen en els diferents nivells. Cicle Superior format per els/les mestres tutors-tutores i els mestres especialistes que intervenen en els diferents nivells. Els diferents especialistes (1 anglès, 1 d' EF, 1 de musicaI i 1 d'EE ) estaran en aquell cicle on hi passen més hores i per tant poden aportar més idees, informació...en relació als alumnes i funcionament d’aquest cicle.

Funcions dels cicles ASPECTES D’ORGANITZACIÓ I MANTENIMENT

Elaborar la PGA del cicle Revisar PGA i la memòria del curs anterior. Elaborar la PGA del cicle, tenint en compte la normativa del centre.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

17


Determinar els diferents aspectes de la planificació del curs: hàbits, normes de comportament, distribució i ús del material escolar, càrrecs de classe.... Traspassar la informació sobre el funcionament del cicle als mestres que s’incorporen de nou. Realitzar reunions per a la revisió i acords de diferents aspectes. Compartir criteris sobre els diferents aspectes.

Preparar les reunions de pares Revisar els punts tractats el curs anterior. Elaborar l’ordre del dia. Valorar les reunions oralment (nombre de famílies assistents, participació pares, aspectes que han funcionat i que no...) i traspàs a l’equip de coordinació. Recollida de dades de participació a les reunions de pares com un indicador de centre.

Realitzar el pressupost del curs i fer el seguiment de la comptabilitat. Revisar el balanç de cada cicle del curs anterior. Fer la previsió de les despeses de cada cicle: activitats de sortides, tallers, etc... Valoració de les despeses realitzades durant el curs.

Organitzar el material col·lectiu escolar. Organitzar el material que arriba a inici de curs: revisió del contingut i dels albarans, instal·lació a la tutoria. La persona encarregada de cada cicle portarà a terme la realització de les comandes, la revisió del contingut i albarans i la instal·lació a la tutoria.

Vetllar des de les diferents tutories, perquè cada alumne pagui.

Elaborar la memòria del curs. TREBALL PEDAGÒGIC Organitzar i fer el seguiment del treball curricular del curs. Planificar i organitzar les activitats internivells:

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

18


SORTIDES Revisió de les sortides a realitzar al llarg del cicle. Planificació de les sortides en funció dels continguts a treballar. Recerca d’informació i contacte amb els llocs. Organització de les activitats a realitzar relacionades amb la sortida. Proposta d’organització dels acompanyants. Valoració de les sortides, per escrit.

COLÒNIES Organització de les activitats a realitzar durant les colònies. Realització de les reunions informatives per als pares, si s’escau. Programació i reserva del lloc on s’hauran de realitzar les colònies el proper curs.

FESTES I ESPECTACLES Propostes de festes a celebrar a nivell de cicle o de tota l’escola. Planificació de les activitats que es realitzaran per treballar les festes, seguint les propostes de la comissió si s’escau. Valoració.

Organitzar l’estona d’esbarjo dels alumnes. Organitzar activitats d’esbarjo per als diferents dies de la setmana i grups. Proposar l’organització dels torns de vigilància de pati.

Dur a terme l’avaluació inicial i final dels alumnes, especialment en les àrees instrumentals. Realitzar proves. Consensuar el tipus de proves que es realitzen al cicle, continguts i criteris de valoració. Els resultats del grup es guardaran a l’arxivador del grupclasse. Valorar els resultats.

Planificar l’activitat docent per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

19


Organitzar diferents tipus d’agrupaments d’alumnes en funció de les característiques i de les necessitats de cada grup-classe o cicle, tenint en compte els recursos humans i materials dels que disposa el centre. Planificar les activitats a realitzar. Revisar periòdicament el funcionament i l’organització de les activitats i del progrés dels alumnes. Valorar al final de curs els diferents tipus d’organització, i fer propostes pel proper curs a la memòria de cicle.

Detectar aquells nens que necessitin una intervenció des d’Educació Especial, a partir de la informació que faciliten els tutors. Realitzar reunions periòdiques amb la mestra d’educació especial per fer propostes d’actuació.

Dur a terme l’avaluació trimestral dels alumnes. Realitzar sessions d’avaluació: traspàs d’informació, posada en comú de les observacions de cada mestre i realització de l’acta.

Coordinar el pas de nivell o cicle dels alumnes. Organitzar una sessió de traspàs d’informació dels diferents grup-classe als nous tutors del curs. Organitzar el pas de cicle per tal de coordinar i d’unificar criteris en diferents aspectes docents.

Organitzar el pas dels alumnes de 6è a l’Institut.

Organitzar l’entrada dels alumnes de P3 a l’escola.

Tractar temes puntuals sorgits des de classe, cicle, coordinació, claustre o consell escolar

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

20


COMISSIONS DERIVADES DEL CLAUSTRE DE MESTRES

Grups treball

Objectiu

Festes

programar, coordinar i dinamitzar les festes que fem a l’escola

Colònies

Coordinar i fer el seguiment de les colònies de tots els cursos de l’escola

Informàtica

recollir incidències, trucar Xavier, coordinar -se amb el tècnic departament i ajuntament, portar el control dels ordinadors de l’escola per tal que funcionin en el dia a dia

WEB i Revista

encarregar-se de mantenir el BLOG de l’escola viu i elaborar la revista

digital

digital

Riscos

Fer el manteniment farmacioles, plànols d'entrades i sortides emergència.

Laborals

Organitzar simulacres.

Llengua

Tirar endavant un projecte d’escola per tal de millorar l’aprenentatge de

estrangera

l’anglès sobretot a nivell oral, fent servir les Tic, el treball en grup i el treball cooperatiu

Coordinació

Fer la proposta , coordinació i seguiment de petits projectes. Aquestes

Pedagògica

petits projectes consistiran en tenir un objectiu – buscar la manera de portar-lo a la pràctica i avaluar-lo. Alguns petits projectes podrien ser: -

Tipologies textuals, setmana matemàtica, treball emocions,

sentiments...(convivència), monogràfics (treball previ), projecte mosaic, petites exposicions expressió oral.

Documentació Ordenar, classificar, llistar la documentació pedagògica que tenim al centre Escola

i que ens pot fer un bon servei a l’hora de preparar les diferents feines pedagògiques

Atenció

Coordinar els reforços i el treball de suport de l’escola perquè estiguin

diversitat

rendibilitzats i s’atenguin als nens i nenes que ho necessitin de la manera més adequada possible

ELic

Coordinar el treball d’immersió lingüística: claustre - direcció –assessor ELIC

Projecte

Anar treballant aquest projecte d’escola on la música tindrà un paper

música

important en l’assoliment d’hàbits tals com la concentració, atenció, relaxació, treball cooperatiu, disciplina...

Pla de l'esport Continuar amb les activitats relacionades amb el pla , coordinant -se amb l'Ajuntament, Ampa i escola Paidos

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

21


A l’escola per tal de tirar endavant les diferents feines funcionem per comissions i/o grups de treball. El nombre de persones que composen les comissions dependrà dels objectius de cada curs i del nombre de reduccions de jornada que hi hagi a l’escola. Generalment aquests grups de treballs es reuneixen una hora setmanal, a excepció d’algunes comissions que tindran alguna hora mes de dedicació.

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN L’EQUIP DIRECTIU El Director/a, el/la Cap d’Estudis i el/la secretari/a constitueixen l’Equip Directiu. Són funcions de l’Equip Directiu:

a. Assessorar el Director en matèria de la seva competència.

b. Elaborar la Programació General Anual, el Projecte Educatiu, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la Memòria Anual de Centre.

c. Afavorir la participació de la comunitat educativa.

d. Establir criteris per l’avaluació interna del Centre.

e. Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.

EL/LA DIRECTOR/A

El/La Director/a és qui assumeix la direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar del Centre i vetlla per la coordinació de la gestió i l’adequació al Projecte Educatiu i a la Programació General Anual.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

22


Les competències del Director són les següents:

a. Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa.

b. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar.

c. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.

d. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.

e. Exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre.

f. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en el compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.

g. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes.

h. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

23


i. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de professors dels centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències.

j. Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives.

k. Proposar a l’administració educativa el nomenament i el cessament dels membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de professors i al consell escolar del centre.

l. Qualsevol altra que li encomani l’administració educativa.

EL/LA CAP D’ESTUDIS Correspon al Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del Centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del Director/a.

Les competències del/la Cap d’Estudis són les següents:

a. Coordinar les activitats reglades i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica.

b. Coordinar les relacions amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic.

c. Substituir el director/a en cas d’absència.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

24


d. Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Educatiu i vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres del Claustre en els grups de treball.

e. Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle.

f. Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen en l’escola.

g. Coordinar la programació de l’ acció tutorial desenvolupada en el Centre i fer-ne el seguiment.

h. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el Centre, quan s’escaigui.

i. aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

EL/LA SECRETARI/A Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del Centre, sota el comandament del Director/a i exercir per delegació seva, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al col·legi quan el Director ho determini.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

25


Les competències del/la Secretari/a són les següents:

a. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin.

b. Tenir cura de les tasques administratives del Centre, atenent la seva programació general i el calendari escolar.

c. Estendre les certificacions i documents oficials de l’escola, amb el vist-i-plau del Director.

d. Dur a terme la gestió econòmica del Centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el Director/a. Elaborar el Projecte del Pressupost del Centre.

e. Vetllar per d’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.

f. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.

g. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del Centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiarlos.

h. Confeccionar i mantenir l’inventari general del Centre.

i. Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del Director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

26


j. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel Director del Centre o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

COORDINADOR/A D’INFORMÀTICA El/La Coordinador/a d’informàtica vetlla per l’ús de l’aula d’informàtica i la coherència i continuïtat de les activitats que en ella s’hi realitzin al llarg de l’Educació Infantil i Primària.

El/la nomena el Director, escoltat el Cap d’Estudis. El seu nomenament abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del Director/a.

Les competències del/la coordinador/a d’informàtica són:

a. Proposar a l’Equip Directiu, els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.

b. Assessorar a l’Equip Directiu, el professorat i el personal de l’administració i serveis del Centre, en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament.

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del Centre.

d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.

e. Aquelles altres que el Director/a del Centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics i que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

27


COORDINADOR LINGÜÍSTIC Són funcions del coordinador lingüístic:

a. Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració del projecte lingüístic.

b. Assessorar l’Equip Directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del Centre i col·laborar en la seva realització.

c. Organitzar els seminaris i cursos necessaris per la normalització lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del Centre.

d. Aquelles que el Director del Centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS En el Centre si és de dues línies o de més de 24 mestres, es nomena un coordinador de Prevenció de Riscos Laborals.

Són funcions del coordinador de Riscos Laborals:

a. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la implantació, en la planificació i realització simulacres d’evacuació.

b. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat.

c. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les persones, els telèfons i l’estructura. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

28


d. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les revisions oficials.

e. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.

EL/LA MESTRE TUTOR/A La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de l’activitat docent. Podran exercir les funcions de mestre/a tots els mestres que formin part del Claustre del Centre quan imparteixin diferents àrees del currículum.

Les competències del/la tutor/a són:

a. Tenir coneixement del seu procés d’aprenentatge i d’evolució personal.

b. Coordinar la coherència de les activitats ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.

c. Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació.

d. Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes.

e. Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

29


f. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars.

g. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola.

h. Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament.

ELS MESTRES ESPECIALISTES Són els encarregats d’impartir aquelles especialitats que contempla la legislació vigent: idioma estranger, educació física, música , MALL i educació especial.

Funcions dels especialistes d’Educació Especial:

a. Atendre als alumnes amb necessitats educatives especials.

-Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents. -Prioritzar l’atenció dels alumnes nouvinguts. -Prioritzar

l’atenció

dels

alumnes

que

presenten

dificultats

d’aprenentatge i mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies. -Prioritzar els alumnes més petits de l’escola.

b. Participar en l’elaboració de plans individualitzats, conjuntament amb els mestres tutors i amb la col·laboració de l’EAP del sector.

c. Col·laborar amb els tutors/es en l’elaboració de materials específics i/o adaptats.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

30


d. Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixen.

e. Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l’aula ordinària.

Funcions de l’especialista de música

a. Coordinar les activitats curriculars musicals del Centre, fins i tot en aquells cicles en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent.

b. Impartir les classes a l’Educació Primària, atenent a les dedicacions horàries establertes.

c. Impartir classes al parvulari, si el seu horari li ho permet. En aquest cas, si es considera convenient, l’activitat es desenvoluparà en presència i amb la col·laboració del tutor del grup.

d. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.

Funcions de l’especialista d’Educació Física

a. Coordinar les activitats curriculars de l’Educació Física del Centre.

b. Impartir les classes a l’Educació Primària.

c. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

31


Funcions de l’especialista de Llengua Estrangera

a. Impartir la docència de la primera llengua estrangera a Primària, conjuntament amb els mestres amb titulació de coneixements adients per impartir idiomes.

b. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

32


2.- DE LES PERSONES DELS MESTRES

DRETS I DEURES DELS MESTRES

Drets dels mestres

A desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i d’ensenyament tenint com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el projecte Educatiu de Centre i el present Reglament.

A guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat encomanats.

A participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola.

A disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un ensenyament digne, per a la realització del PEC i de la pròpia programació.

A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares per a la formació dels alumnes.

A convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests.

Al treball en condicions dignes.

A ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys de feina, alumnes i familiars d’aquests. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

33


A rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de l´interessat i en un to respectuós.

A ser informat de la gestió del centre en el marc del Claustre de Professors.

A assistir a totes les reunions del Claustre de Professors amb veu i vot.

A assistir a totes les reunions de Cicle i altres que li corresponguin amb veu i vot.

A ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonal i col·legiats del centre, d’acord amb la normativa vigent.

A altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició de mestres de l’Escola Pública.

Rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de l’escola.

Deures dels mestres

Participar en les reunions del Claustre de professors, del cicle i dels altres òrgans a què pertanyin, amb una predisposició per a la cooperació, complint els acords que s’hi prenguin.

Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats establert en la programació general anual.

Tenir cura dels nens a l’hora del pati a qui li pertoqui.

Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’escola.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

34


Mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament dels alumnes.

Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament.

Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades a la Programació General Anual.

Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la seva família el resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert.

Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes.

Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i en l’horari establert per a aquestes entrevistes i mantenir amb ells un clima de col·laboració per a l’educació dels seus fills. Segons la normativa actual del Departament s’ha de fer una entrevista amb els pares al llarg del cicle.

Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques.

Autoavaluar periòdicament a la seva activitat com a docent.

Corregir les conductes incorrectes de qualsevol alumne, actuant en conseqüència quan aquestes es detectin.

Fer les substitucions pertinents, segons el que estableix el pla de substitucions.

Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu Projecte Educatiu.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

35


Respectar i fer respectar les directrius d’aquesta normativa d’organització i funcionament del Centre.

Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents.

Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les normes establertes en cada cas.

Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l’Escola Pública, segons la normativa i la legislació vigent.

Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió dels seus alumnes.

Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els alumnes, professors i pares.

Les normes i els models de comportament que es proposen als alumnes i l’organització que es dóna a la vida col·lectiva s’han d’ajustar als valors que inspiren el funcionament del Centre.

LA RESPONSABILITAT DEL MESTRE EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS ESCOLARS

L’incompliment per part dels mestres dels deures que els afecten determina la seva responsabilitat. L’assumpció de les seves responsabilitats es determina segons el que estableix aquest Reglament i, en qualsevol cas, la legislació vigent.

ADSCRIPCIÓ DELS MESTRES A CURSOS I NIVELLS

Correspon al Director del Centre adscriure el professorat als cicles, cursos i àrees en la forma més convenient per a l’educació dels alumnes, tenint en compte l’especialitat

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

36


del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i a les especialitats que tingui reconegudes. L’adscripció la farà el Director del Centre després d’haver escoltat el Claustre de Professors i d’haver valorat la proposta del Cap d’Estudis, i sempre d’acord i en funció dels següents criteris de prioritat:

1r. Capacitació o l’especialitat del lloc treball al qual hagi estat adscrit 2n. La continuïtat del professorat al llarg de cicle

En l’aplicació d’aquests criteris, el Director del Centre pot valorar, d’acord amb les necessitats del Centre l’antiguitat en el Centre .

PERMISOS D’ABSÈNCIA I LLICÈNCIES

El Director del Centre, prèvia sol·licitud per escrit per part del mestre interessat podrà concedir permís en els supòsits que marqui la normativa vigent de cada curs.

SUBSTITUCIONS DELS MESTRES

En tots els casos de permisos i llicències el Director del Centre haurà de preveure i assegurar d’adequada atenció als alumnes durant les absències del professorat que ha sol·licitat el permís o llicència, intentant perjudicar el menys possible el normal funcionament educatiu del grup classe. En el cas dels permisos recollits, l’escola cobrirà l’absència del mestre organitzant la substitució d’acord amb el quadre de substitucions que elabora l’equip directiu i que s’aprova en la PGA.

En el cas de les llicències i en base a allò que estableixi la normativa vigent, el Director del Centre sol·licitarà als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament la presència d’un mestre substitut durant el temps que falti el professor titular.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

37


Sempre que l’absència del mestre pugui ser prevista, aquest procurarà disposar, conjuntament amb el mestre de nivell i/o del cicle, les activitats que han de portar a terme els seus alumnes durant el període de substitució.

ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS I INCIDENTS

Els alumnes que es lesionin lleument a l’escola (cops, rascades, petits talls...) seran atesos pel mestre responsable en aquells moments de l’activitat.

En el cas que un alumne es lesioni i el mestre creu necessari la intervenció d’un professional sanitari, s’intentarà localitzar la família pel seu trasllat al CAP corresponent. En el cas que això no fos possible, s’avisarà a direcció per a telefonar l’ambulància i cobrir la seva absència. El mestre que es trobi dirigint una activitat escolar en el moment de l’accident informarà el més aviat possible i detalladament al Director del Centre dels fets ocorreguts. El Director del Centre informarà el més aviat possible als pares o tutors de l’alumne del fet ocorregut i el procediment que s’ha dut a terme per a solucionar la situació. En base al que estableix la normativa del Departament d’Ensenyament, el Director del Centre farà un informe detallat, abans de deu dies, seguint el model establert, dirigit al Departament d’Ensenyament, sobre la possible lesió de l’alumne, fent-hi constar totes les circumstàncies que van envoltar l’accident. El Director del Centre ho comunicarà al Departament d’Ensenyament per tal que realitzi tots els tràmits.

En el cas d’incidents on es produeixin desperfectes materials tant en el propi centre com en altres instal·lacions, s’aplicarà el que disposa la normativa del Departament d’Ensenyament en matèria de cobertura d’assegurances de danys materials.

COMUNICACIÓ AMB ELS PARES

A l’inici de cada curs escolar es farà una reunió, el tutor amb els pares dels alumnes, on s’informarà dels aspectes més importants del curs.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

38


Quan correspongui, l’escola comunicarà als pares d’alumnes la informació relativa a activitats, sortides, colònies aprovades en la PGA. Per a qualsevol d’aquestes activitats que es realitzen fora del recinte del Centre caldrà el permís exprés i per escrit dels pares o tutors, el qual s’atorgarà a començament de curs.

Els tutors del Centre destinaran una hora, un dia a la setmana, durant tot el curs, per a reunions amb els pares. Aquesta hora quedarà estipulada en la PGA. Cada tutor informarà als pares del dia i l’hora d’aquestes reunions a principi de curs. Preceptivament i com a mínim, cada tutor tindrà una entrevista per cada curs acadèmic amb els pares o tutors legals de cada un dels seus alumnes.

A mitjans del mes de juny, el Centre convocarà una reunió amb els pares o tutors legals dels alumnes que iniciaran P3 i els que s’incorporen de nou en la resta de cursos el proper curs. En aquesta reunió s’informarà als pares del funcionament general de l’escola i específicament d’aquells aspectes que afectin directament als nous alumnes de P-3.

Els tutors informaran als pares dels resultats individuals d’avaluació de cada alumne amb la següent periodicitat:

a. Educació infantil: Es donaran dos informes, el primer el mes de desembre i el segon a final de curs.

b. Educació primària: Es donaran tres informes que correspondran amb el final dels tres trimestres del curs, aproximadament per Nadal, Setmana Santa i final de curs.

c. En el cas de sorgir un cas particular d’un alumne es resoldria a través de l’entrevista amb els pares.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

39


DELS ALUMNES

DRETS I DEURES DELS ALUMNES

DRETS DELS ALUMNES •

Rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat i les seves capacitats.

Valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar.

Ésser informats dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.

Sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques.

Respecte a la llibertat de consciència i a les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions.

Respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal.

Tenir una organització de la jornada escolar ajustada a l’edat, per tal de permetre el seu ple desenvolupament.

Portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.

A la reserva de tota aquella informació relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer informació a l’administració educativa i els seus serveis, i comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.

Manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que d’acord amb els principis i drets constitucionals mereixen les persones.

Rebre per part dels serveis socials corresponents, els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural,

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

40


amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats reals.

DEURES DELS ALUMNES

Respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels mestres, alumnes i de totes les persones que treballen al centre, Així com les normes de convivència establertes.

Aprofitar-se al màxim del treball escolar per progressar en l’aprenentatge i com a persones.

Assistir a classe, participar en les activitats acordades en la programació anual (sortides, festes, colònies…) i respectar els horaris establerts. Si un alumne no assisteix amb regularitat al centre es seguirà el protocol per a la prevenció i intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del Bages.

Realitzar responsablement les tasques encomanades pels professors en l’exercici de la seva funció docent.

Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol circumstància personal o social.

Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre, així com reparar els danys ocasionats.

Participar i col·laborar activament amb la resta dels membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament de la tutoria i orientació, i de la convivència del centre.

Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels alumnes a que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.

Complir el reglament de règim intern del centre.

Actuar seguint les normes de convivència del centre.

Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions del centre, docents o al seu material o el sostreguin estan obligats Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

41


a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes..

NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

Mostrar-se amb correcció tant amb els mestres, els companys, siguin o no de la seva classe com les altres persones que conviuen en el centre.

Tenir cura del material escolar.

Assistir puntualment a les classes.

Aprofitar-se al màxim del treball escolar per progressar en l’aprenentatge i com a persona.

Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

Realitzar responsablement les tasques encomanades pels professors en l’exercici de la seva funció docent (activitats de classe, deures a casa, etc.).

Respectar el dret a l’estudi que tenen els companys, no entorpint les activitats de classe amb comportaments inadequats.

Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre, així com reparar els danys ocasionats.

DELS PARES, MARES I TUTORS LEGALS DELS ALUMNES •

DRETS I DEURES DELS PARES I MARES

DRETS:

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa dels seus fills. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament preveu els mitjans necessaris perquè els centres, el

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

42


professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.

1. Pertànyer a l’associació de pares i mares d’alumnes. 2. Participar en la gestió del centre, en el marc dels òrgans de representació i en les reunions de classe, de conformitat amb la legislació vigent, sense cap marginació per creences, raça o religió. 3. Ser atesos pels tutors i professors dels seus fills en els horaris fixats a començament de curs en el Pla de treball anual del centre. 4. Ser atesos per l’equip directiu del centre dins l’horari establert. 5. Assistir a les reunions convocades. 6. Rebre informació correcta i puntual de l’organització i aplicació pràctica del sistema educatiu vigent. 7. Col·laborar en l’organització, gestió, i seguiment de les activitats extraescolars programades a través de l'AMPA. 8. Elegir i ésser elegit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans de representació de pares. 9. Ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar. 10. Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fill, dins el marc del present reglament i de la normativa legal vigent. 11. Reclamar en un termini no superior a dos dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat al seu fill, davant del director o de la comissió de convivència del consell escolar del centre.

DEURES:

1. Acceptar el trets d' identitat de l’escola, explicitats al Projecte Educatiu del Centre i la normativa recollida al Reglament de Règim Intern, així com també els mecanismes previstos per fer-ne la modificació. 2. Col·laborar amb els mestres i altres òrgans educatius per millorar el desenvolupament de les activitats de l’escola. 3. Transmetre i fer créixer en els seus fills actituds favorables vers l’escola.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

43


4. Vetllar per la neteja personal i el vestit adequat del seu fill. 5. Assistir a les entrevistes personals i reunions col·lectives dels tutors o d’altres òrgans de l’escola, per tractar assumptes relacionats amb el comportament i/o rendiment dels seus fills. 6. Justificar adequadament les absències i els retards dels seus fills davant el tutor de classe i/o de la direcció. 7. Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar, de les reunions de tutoria i les entrevistes amb els tutors, i a través de l’associació de mares i pares del centre (AMPA).

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI (PAS)

1.-CONSERGE

FUNCIONS BÀSIQUES (HORARI LECTIU)

Obrir i tancar el centre, custodiar les claus i tenir cura dels panys Controlar l’accés de les persones (sempre que s’estigui a la porta o a la zona administrativa): o Informar-les respecte a la localització dels espais i de les persones o Acompanyar-les, si cal, als espais i a les persones que sol·liciten o Atendre el porter automàtic de la plaça Pau Casals (sempre que s’estigui a la zona administrativa)

Eines de suport als mestres i equip directiu en el dia a dia de l’escola

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

44


o Fer fotocòpies informatives o de treball de curs pels alumnes i repartirles o Fer enquadernacions de règim intern o Passar notes informatives de règim intern o Muntar panells, suports de materials pels treballs de classe, traslladar o canviar mobiliari, ... o Fer encàrrecs pel centre (anar o buscar documents a l’Ajuntament, entitats bancàries, a correus, ...

Manteniment d’emergència o Quan es produeixi una incidència urgent (rebentament d’una aixeta de pas, encallament d’un pany, embossament d’un lavabo o WC, inundacions de la pluja, trencament d’un vidre, ...)

FUNCIONS BÀSIQUES (HORARI NO LECTIU)

La vigilància diària de les instal·lacions (edificis, electricitat, gas, aigua, calefacció, ...) La custòdia del material mobiliari El control diari per prevenir la legionel·losi, presa de la temperatura als acumuladors i termos d’aigua calenta sanitària, com també les purgues setmanals de les aixetes i acumuladors, per evitar el bacteri. El buidatge de les papereres de paper per reciclar Muntatge i desmuntatge de material didàctic a les aules (pissarres, suros, prestatges, estores, cables de suport als treballs, quadres, penjadors de roba, ...) Controlar i posar en marxa al pati les instal·lacions necessàries pel funcionament de l’escola (alarma, calefacció, ventilació, elements elèctrics, ...) Netejar els patis i buidar les papereres exteriors Mantenir nets els porxos Manteniment preventiu o manteniment pròpiament dit:

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

45


o Quan es produeixi una avaria: preparar el material i fer la reparació pertinent. Canviar una aixeta, un pany, un desguàs de lavabo, mecanismes de les cisternes del WC, canviar o reparar equips de llums, fluorescents, interruptors, endolls, canviar o reparar elements de les persianes, cortines, ... o Quan es fan feines de conservació (netejar, pintar, envernissar, ...)

Finalment quan el conserge no pugui dur a terme alguna de les seves tasques englobades dins el manteniment d’emergència i preventiu, per dificultats físiques, tècniques i horàries, s’activarà el protocol aparaulat amb la regidoria d’Ensenyament, que consta de dues vies de comunicació:

VIA 1: conserge --- cap d’edificis de l’Ajuntament VIA 2: director --- regidora d’Ensenyament

2.-TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI)

És el/la treballador/a que col·labora amb els/les mestres-tutors de P3 en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.

Correspon al/la tècnic/a d’educació infantil:

Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyamentaprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió. Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyamentaprenentatge d’hàbit d’autonomia de l’alumnat. Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor. Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. Participar en els processos d’observació dels infants.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

46


El/la tècnic/a ha de participar en les reunions de cicle o nivell i en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves funcions. També pot participar en les entrevistes amb les famílies sempre amb la presència del/de la tutor/a.

El/la tècnic/a d’educació infantil pot participar en les reunions de claustre, amb veu i sense vot, i és elector i elegible del PAS al Consell Escolar del Centre.

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es desenvoluparan entre les 8 i les 18 hores, amb la distribució següent:

o 25 hores d’atenció directa a l’alumnat o 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions de cicle, de nivell i de claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials, ... o 5 hores de col·laboració en l’acollida de l’alumnat d’educació infantil a l’inici i a l’acabament de la jornada escolar o en la realització de tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i actituds personals en el temps de migdia. o 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació externa, que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al/la director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals.

3.-PERSONAL AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ Correspon al personal auxiliar d’administració (o administratiu):

• La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. • La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... • La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

47


Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:

• Arxiu i classificació de la documentació del centre. • Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…). • Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions. • Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas). • Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. • Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…). • Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. • Manteniment de l’inventari. • Control de documents comptables simples. • Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats…).

Vacances

El període de gaudi de les vacances està subjecte a les necessitats del servei i amb caràcter general es farà coincidir amb el període d’inactivitat del centre.

Permisos i llicències

Als efectes del gaudi dels permisos i llicències (incloses les reduccions de jornada), caldrà atenir-se al que preveu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. Les sol·licituds han de tramitar-se als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació, amb una antelació mínima al seu gaudi de set dies. En tots els casos, la corresponent sol·licitud requerirà el coneixement previ i també el vistiplau del

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

48


director/a del centre quan la seva concessió estigui subjecta normativament a les necessitats del servei.

Comunicats (baixes i altes mèdiques i altres incidències)

El personal afectat ha d’adreçar els comunicats de baixa mèdica, alta i altres incidències al centre d’adscripció on presta els seus serveis, el qual haurà de tramitarlos de manera immediata als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació.

Formació del personal

La formació del personal té com a objectiu promoure el desenvolupament de les persones i de les seves competències professionals i contribuir a l’assoliment dels objectius organitzatius i estratègics del Departament i a la millora del servei públic. La formació que el personal requereix per al correcte desenvolupament de les funcions i tasques assignades és un dret i un deure. En aquest sentit, d’acord amb la normativa vigent, el personal té dret a 40 hores de formació anuals.

Control horari. Absències. Deducció proporcional de retribucions

La responsabilitat del control de la jornada i l’horari correspon a la direcció del centre, que l’exerceix directament o per mitjà de l’òrgan unipersonal de direcció que determinin les seves normes d’organització i funcionament. Cada centre ha d’establir un sistema de control d’assistència i de puntualitat i ha d’arxivar i tenir a disposició del consell escolar del centre i dels òrgans que correspongui del Departament d'Ensenyament la documentació interna emprada per fer el control d’absències, i també els justificants presentats.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

49


Participació en els centres educatius

El personal d’administració i serveis d’un centre formen part de la comunitat escolar, tenen el dret i el deure de participar en la vida del centre i han de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre. Aquest personal està representat en el consell escolar del centre en els termes establerts a l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

DE LA CONVIVÈNCIA DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

La convivència en el Centre pretén fonamentalment aprendre a viure en comunitat. Pensem que la base indispensable per a una bona convivència són les relacions interpersonals que s’estableixen entre professors i alumnes, i, entre mares, pares i professors.

Un bon moment per treballar els temes relacionats amb la convivència és la tutoria. En aquestes assemblees és important potenciar les habilitats comunicatives i la sensibilització i la reflexió sobre els valors i les normes socials.

En l’elaboració d’aquestes normes s’han contemplat, fonamentalment, tres aspectes:

a. La presència constant i efectiva del professorat davant dels grups dels alumnes.

b. Tot el professorat del Centre ho és de tot l’alumnat i, per tant, tots els nens i nenes s’han de considerar alumnes de tots. Per tant, els alumnes hauran d’atendre les observacions donades per qualsevol mestre i els mestres hauran Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

50


d’informar al tutor del grup de les possibles irregularitats que afectin algú de la seva classe.

c. El respecte profund a l’escola, les seves instal·lacions i a totes les persones que s’hi apleguen.

La convivència dins la classe

La convivència dins la classe és responsabilitat del tutor o del mestre que estigui impartint la classe i reflexa una actitud responsable respecte al treball propi i al dels altres, a l’hora que afavoreix el desenvolupament de la personalitat i de la integració social dels alumnes. Aquesta convivència requereix tenir en compte les següents normes:

a. La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Així s’afavoreix la creació d’un ambient agradable pel treball i la convivència. Els alumnes se n’han de sentir responsables i col·laborar en la neteja i l’ordre.

b. Tots els alumnes han de respectar els companys, guardar silenci quan calgui, realitzar ordenadament el seu treball, atendre les explicacions del mestre i complir les instruccions que aquest doni.

c. L’alumne recollirà i ordenarà el seu material i equip personal sempre que surti de classe.

d. El material comunitari de la classe han de ser respectats i cuidats.

e. Les entrades i sortides de classe s’han de realitzar amb ordre i silenci.

f. A les hores de classe no està permès menjar.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

51


g. Dins la classe, el to de veu serà normal, s’evitaran els crits que puguin molestar els altres.

h. Els alumnes no poden quedar-se a les classes o als passadissos sense el control dels mestres.

g. Les classes romandran tancades durant les hores d’esbarjo.

Els espais comuns

Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud responsable quan utilitzem els espais comuns. Per això tindrem en compte les següents normes generals dels espais comuns:

a) Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits.

b) Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si són escolars com extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en perfectes condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre grup de l’escola.

c) En el cas de generar-ne danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic dels espais comuns, caldrà donar part als responsables de l’espai corresponent, i als òrgans de govern (equip directiu) per tal que es determinin les mesures oportunes.

• Lavabos

Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, exceptuant els alumnes més petits.

Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra i deixar la pica neta quan s’hi vagi a netejar material de pintura, manualitats...

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

52


No quedar-s’hi a jugar i a parlar.

• El pati

El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i per això pensem que es important que tots els alumnes coneguin i respectin les normes establertes a les estones de pati.

En nostre centre té diferenciades dues zones de joc: pati d’educació infantil i pati de primària. Cada espai ofereix als alumnes diferents activitats per cobrir i/o satisfer les seves necessitats.

Pati educació infantil El pati d’educació infantil és de grans dimensions i consta d’una zona de joc amb una estructura amb moltes possibilitats (pujar, baixar, amagar-se...), un cuc per passar per dins, un sorral, una caseta, una passarel·la per fer equilibris, un espai delimitat per jugar a futbol i la resta d’espai per fer joc lliure.

Es fa servir material de joc (pales, galledes, sedassos, carretons) que es recull en baguls col·locats al porxo. Els alumnes són els encarregats de recollir-lo juntament amb les mestres quan s’acaba el pati.

Hi ha zones restringides com la muntanyeta (espai rocallós) i la zona de darrera del mòdul que està instal·lat al pati ja que no permet la visibilitat i control dels alumnes.

Els lavabos que es fan servir són els de les aules de P3 pels alumnes més petits i els lavabos del passadís de la planta baixa pels alumnes de P4 i P5.

Pati educació primària El pati d’educació primària també és de grans dimensions consta d’una pista poliesportiva per practicar multiesports, uns espais delimitats per fer futbol, bolei i

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

53


bàsquet, un sorral i un tobogan que fan servir els alumnes de cicle inicial, i una amplia zona per fer joc lliure ......

Hi ha establerts uns torns de joc dels diferents espais i s’han dissenyat unes targetes que corresponen a cada joc. Tot el material queda recollit en unes caixes que es guarden en un “quartet” i que els mestres que fan la vigilància controlen.

Els lavabos que es fan servir són els que queden fora de l’edifici escolar.

Els mestres que s’encarreguen de fer la vigilància es distribueixen pel pati de manera que les diferents zones quedin controlades i els alumnes saben on trobar-los.

Normes de pati alumnes de primària:

1. Els mestres de pati han de ser puntuals. 2. Si algun dia un mestre no hi és perquè té una sortida, ... cal que aquest es canviï el pati amb un company. 3. Els alumnes no poden jugar a la gespa de la rampa, ni es poden enfilar o penjarse a la barana. Tampoc no poden pujar a la rampa que dóna accés al pati d’infantil. 4. Durant les hores de pati, a la pista coberta no es pot jugar a futbol. A la zona de la pilota tova, les pilotes no es poden xutar. En cas que no es compleixin les normes, les pilotes seran requisades. 5. El tobogan només el poden utilitzar els alumnes de cicle inicial. 6. Els mestres que fan pati a la part de dalt, són els encarregats de donar i recollir les pilotes. Si no es torna una pilota, no es retorna la targeta. El/la mestra que no retorna la targeta que parli amb els mestres d’EF que solvataran el problema. 7. Els mestres de pati són els encarregats de resoldre els conflictes sorgits a l’hora del pati. Si és un problema greu,s’informarà al tutor pertinent. 8. Si un nen es fa mal, un dels mestres encarregats del pati és el que l’ha de dur a curar i curar-lo.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

54


9. Els dies de pluja, el tutor és responsable del seu grup classe i és aquest qui decideix anar al pati o no. Si van al pati, el tutor hi ha de ser present. 10. Cada setmana una classe és la responsable de la neteja del pati, i cada tutor pot triar l’hora de fer-ho.

Aspectes comuns Al pati cal que els jocs i les joguines no siguin violents ni perillosos i que no molestin i perjudiquin altres companys. No es poden portar patins, monopatins, globus d’aigua,.....

Si una pilota surt fora del recinte escolar s’ha d’explicar a un dels mestres que fa la vigilància que serà qui obri la porta per anar a buscar la pilota i controlarà la situació

Quan un alumne es fa mal ho ha de comunicar a un dels mestres del pati que l’acompanyarà i farà la cura que sigui necessària o trucarà a la família, si cal.

Quan sona el timbre tots els alumnes s’han de dirigir al lloc assignat per retornar a les aules tal com indica la programació general anual.

• Aula d’informàtica

La responsable d’aquesta aula és

la coordinadora d’informàtica del Centre que

gestiona el seu equipament i té cura de l’ inventari especialitzat. Li correspon també fer un resum valoratiu per integrar-lo a la memòria anual.

L’escola disposa de dues aules d’informàtica dotades amb ordinadors (sobretaula i portàtils), escàner, canó i una d’elles amb pissarra tàctil. El cap d’estudis realitza a inici de curs una previsió d’ús d’aquestes aules i estableix un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries que no estan ocupades les aules.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

55


Normes específiques:

a. Els alumnes sempre estaran acompanyats a l’aula pel mestre/a.

b. Els usuaris tindran cura d’obrir i tancar els ordinadors correctament i recollir l’aula al finalitzar l’activitat. El primer grup usuari del dia els engegarà, l’últim grup els tancarà. Qualsevol incidència s’ anotarà en una llibreta per tal que la coordinadora o bé els tècnics informàtics puguin resoldre, també es poden fer suggeriments o demandes concretes.

b. Les impressions es fan amb la fotocopiadora central i el cost de les fotocòpies i el paper es carregarà als diferents cicles o especialitats.

Gimnàs-menjador

L’escola no disposa de gimnàs i fem servir el menjador per fer les classes de gimnàstica. Les pautes per treballar correctament són: -

Trobar-se el material ben ordenat sota l’escala del menjador (un cop acabem la sessió deixem tot el material ben ordenat sota l’escala).

-

Quan s’utilitzi material flonjo com matalassos, minitramp, ... ho farem sense sabates.

-

Entrar sense cridar.

-

Respectar el material utilitzat i les instal·lacions.

Vestuaris/ Habitació material

L’escola disposa d’uns vestuaris amb dutxes.

Les normes són les següents: -

Entrar sense córrer i cridar.

-

Intentar no fer gaire mullader quan es renten

-

No moure els bancs de lloc.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

56


-

Deixar les bosses penjades als penjadors o sobre el banc, si no hi caben totes penjades.

-

Respectar les instal·lacions

Un cop surten tots els alumnes el mestre revisarà els vestuaris per tal que no quedi res oblidat.

L’escola disposa també d’un espai per endreçar tot el material d’educació física un cop acabades o finalitzades les sessions.

• Aula de plàstica

Aquest espai està a disposició del centre i la cap d’estudis a inici de curs distribueix l’espai en funció de les demandes dels mestres.

El mestre que fa servir l’espai s’ha d’encarregar de fer la previsió de tot el material que pugui necessitar i és el responsable de deixar l’aula en ordre.

• Aula de música

És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta àrea.

La responsable d’aquesta àrea és l’especialista de música del Centre, que gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l’ inventari especialitzat. També fa la previsió d’ ús de l’aula. A finals de curs farà un resum valoratiu per integrar-lo a la memòria anual.

• Aula d’Educació Especial i MALL

És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge per grups reduïts de treball. Les responsables d’aquestes aules són les especialistes d’EE i AiLL, que gestionaran el seu equipament i tindran cura de l’ inventari . També faran la previsió d’ ús de l’aula.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

57


• Sala de psicomotricitat

L’escola disposa d’una aula dotada d’un mirall que permet als alumnes veure’s mentre fan l’activitat i terra de parquet. També es troba material divers per fer psicomotricitat i activitats d’expressió corporal.

La cap d’estudis a inici de curs, i en funció de les peticions dels mestres, elabora un horari d’utilització de l’aula.

• Espais del professorat

El Centre disposa “com a espais de professorat” d’una sala de professors i d’una sala de visites. Aquests espais es destinen a treball de coordinació del professorat, sessions dels òrgans col·legiats de govern, tasques individuals del professorat i a l’atenció a les famílies.

En cas de necessitar aquests espais cal comunicar-ho a direcció que serà qui buscarà possibles alternatives en cas de que ja estiguin ocupats.

• Espais per a la gestió

El Centre disposa dels següents espais que es destinen als usos propis de la gestió: despatx de direcció, secretaria i arxiu.

L’equip de direcció té un horari d’atenció a les famílies distribuït al llarg de tota la setmana i en horari de matí i de tarda. L’administrativa del centre està a disposició de les famílies durant la totalitat d’hores que està al centre.

A l’arxiu es guarden tots els documents oficials dels alumnes, el resum de la comptabilitat, documentació d’exalumnes, ....

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

58


3.- DELS RECURSOS FUNCIONALS SORTIDES I COLÒNIES Les sortides

es consideren un recurs important per a la descoberta i

coneixement de l’entorn social i cultural, més immediat o més llunyà i del medi natural. A totes les sortides cal respectar la gent, l’entorn, i les normes d’ordre i convivència (anar en fila si convé, sense cridar, etc...). Totes les sortides que es facin en autobús constaran en la programació anual i s’aprovaran en Consell Escolar. Les sortides són programades per l’equip de mestres de cada cicle . Cal especificar els acompanyants necessaris. Els equips de cicle proposaran les sortides i activitats que els alumnes faran durant tot el cicle (dos cursos escolars). En cas de modificar i/o afegir alguna sortida, cal que ho aprovi el consell escolar. Cal preveure les sortides de tot un cicle o de més d’un grup d’alumnes per tal de rendibilitzar els costos dels transports, sempre que sigui possible i/o necessari. S’acostumarà a fer una sortida per trimestre. Les sortides es faran sempre amb tants mestres com grups- classe hi participin, més altres mestres acompanyants segons la ràtio i si és necessari o els tutors ho creuen convenient també poden anar altres adults per ajudar (monitors, mares, pares...). Poden anar d’acompanyants els pares i/o mares sempre que estigui aprovat pel Consell Escolar. Per les sortides pel poble i els voltants, que es facin a peu dins l’horari escolar, la família signarà una autorització que servirà per tota l’escolaritat. Per les famílies associades a l'AMPA l' import de l’autobús de les sortides escolars Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

59


es considera pagat al estar al corrent del pagament de la quota. Si no és així abonaran l’import del bus de cada sortida. Els alumnes de famílies no associades a l'AMPA han d’abonar l' import del bus de la sortida a Caixa de Sabadell, compte de l'AMPA, i mostrar el comprovant d'ingrés al seu mestre tutor. Per les sortides fora del poble, la família haurà d’autoritzar expressament cada sortida. Aquesta autorització serà retornada al mestre tant si és afirmativa com negativa. Les autoritzacions es faran per mitjà d’un imprès o de l’agenda de l’alumne, segons la seva edat. Els pares podran acompanyar a les sortides escolar sempre i quan estigui aprovat en Consell escolar. A l’escola, a les sortides i colònies no està permès portar càmeres de fer fotos, jocs electrònics, MP3, auriculars, telèfons mòbils, joguines, llaminadures ni diners. En el cas de les càmeres fotogràfiques només es podran portar si els pares han donat la seva conformitat i es responsabilitzen de l’ús de les imatges mitjançant l’autorització pertinent que es donarà a partir de 3er.de primària. Les entrades a museus, teatre, visites guiades amb monitors,..., es paguen de la quota de material dels pares. En casos molt especials, els alumnes amb malalties importants, trastorns emocionals o conductuals greus que puguin dificultar la realització de les sortides i/o no puguin rebre l’atenció adequada, es valorarà en cicle si poden anar o no i es comunicarà al claustre i a l’equip directiu i posteriorment a les famílies. Un cop elaborada la programació general de les sortides escolars o activitats complementàries que requereixin transport en bus es comunicarà a l’empresa transportista i es demanarà pressupost per tal de saber el preu de cada viatge. Aquest tràmit es farà des del despatx, els canvis o afegits que es facin amb posterioritat caldrà que cada tutor o coordinador de cicle ho comuniqui directament a l’empresa de transport.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

60


L’escola organitza

colònies escolars des de P3 fins a 6è com a mitjà per afavorir la

convivència, l’autonomia, el respecte per la natura, el coneixement de diferents entorns socials i naturals. Al mateix temps les colònies donen l’oportunitat de realitzar activitats que no es poden dur a terme dins l’àmbit escolar.

Les colònies s’organitzen amb la implicació de tots els mestres del centre.

Cada cicle proposarà els llocs on s’anirà de colònies.

Les colònies es faran sempre amb un mestre tutor o un mestre de l’escola que es responsabilitzi del grup-classe. També hi aniran els acompanyants previstos en la normativa vigent que poden ser mestres o monitors contractats a través d’una empresa.. El cap d’estudis i l’equip de coordinació decidiran quins mestres aniran amb cada grup.

Les colònies són una activitat voluntària per als mestres i, si es dóna el cas que un tutor ( o si s’escau, la persona que cobreix la seva reducció de jornada),no pot /vol assistir a les colònies amb el grup classe, un altre mestre del claustre pot fer-se responsable voluntàriament d’aquell grup i anar de colònies. En cas que no hi hagi prou mestres voluntaris per cobrir tots els grups d’un mateix nivell que no van de colònies, no hi anirà cap grup d’aquests.

L’activitat de colònies també és voluntària per als alumnes. Si la decisió és de no assistir-hi, els nens i nenes acostumen a quedar-se a casa. Tenen però, l’opció de venir a l' escola. Els pares o tutors legals hauran de fer constar per escrit quina de les dues opcions han triat.

En casos molt especials, els alumnes amb malalties importants, trastorns emocionals o conductuals greus que puguin dificultar la realització

del les

activitats de colònies i/o no puguin rebre l’atenció adequada, es valorarà en cicle i es comunicarà al claustre i a l’equip directiu. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

61


Els pagaments de les colònies es faran en dos terminis. En el cas que les famílies no abonin la paga i senyal, el preu total de les colònies s' incrementarà un 10%.

Sempre que sigui possible es vetllarà perquè cap nen es quedi sense colònies per problemes econòmics. A l’hora de donar els ajuts es prioritzarà els alumnes de 6è donat que es considera que és el tancament d’una etapa. En el moment de la paga i senyal els tutors han de saber si hi ha algun alumne que tingui dificultats econòmiques i notificar-ho a la comissió.

En el cas de que els nens no estiguin al corrent dels pagaments del material escolar, no podran anar de colònies.

Els nens que es posin malalts en el moment de marxar o tinguin febre, no podran assistir a les colònies. Per a poder recuperar aquest import de les colònies caldrà portar un justificant mèdic.

Si durant l’estada de colònies algun alumne es posa malalt, es telefonarà a la família i l’hauran d’anar a buscar.

Hi ha una comissió

de colònies que s’encarrega de la logística de les mateixes,

tant de l’aspecte econòmic com organitzatiu.

Funcions de la comissió de colònies:

Recollir la informació sobre els llocs, dies i preus de les estades a les cases de colònies de cadascun dels grups. A final de curs, els cicles deixaran les reserves realitzades a la comissió.

Saber el nombre d’acompanyants

de cada un dels grups segons el nombre

d’alumnes aproximat previst, les necessitats concretes i la normativa vigent.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

62


Vetllar perquè l'AMPA faci les transferències bancàries de les pagues i senyals i la resta de pagaments a les cases de colònies.

Preparar les llistes de tots els cursos per anotar-hi la paga i senyal (import i data que s’ha de fer efectiva), resta de l’import, si ha rebut beca,…etc.

Demanar pressupost dels autocars i dels monitors extres que es necessitin.

Fer els pressupostos de cada grup segons els preus de la casa, els dies d’estada, el cost del transport i les despeses extres previstes (visita a la casa, materials, ...)

Elaborar els pressupostos tenint en compte el nombre de nens que han abonat la paga i senyal.

Preparar els impresos perquè les famílies abonin els dos pagaments, un al novembre i l’altre un mes abans de marxar de colònies.

Preparar els impresos de material i autoritzacions corresponents dels diferents grups.

Revisar i establir el preu de la paga i senyal, previ acord amb l’equip directiu.

Recollir i valorar les demandes que les famílies amb necessitats econòmiques han fet arribar als tutors. Es vetllarà per la correcta distribució de les beques de colònies segons el romanent existent.

Preparar i repartir d’imprès on s’informa de les tasques a realitzar els tutors abans i després de les colònies.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

63


TASQUES DELS TUTORS en relació a les colònies

PRIMER TRIMESTRE: •

Els tutors comunicaran a la comissió de colònies, l’itinerari i els horaris que ha de fer el bus i les despeses extres previstes ( monitors camps aprenentatge, viatges, ..)

Els tutors contactaran amb les cases per concretar activitats extres, tallers, monitoratge...

Entregaran les notificacions de pagaments a les famílies: la paga i senyal, al novembre i la resta del pagament, un mes abans de les colònies.

Recolliran els comprovants de pagament que dóna Caixa Sabadell a les famílies i marcaran a la llista els alumnes que els hi han entregat. La llista i els rebuts es retornaran a la comissió (safata del despatx) una vegada acabat el termini.

Detectaran les famílies que puguin tenir dificultats econòmiques per assumir el preu de les colònies. Parlaran amb aquestes famílies i ho notificaran a la comissió per tal que es pugui preveure els ajuts a donar. Aquesta gestió caldria fer-la el mes de novembre (abans de fer els pressupostos). Els alumnes que sol·liciten un ajut han de fer igualment la paga i senyal. Per poder anar de colònies totes les famílies han d’estar al corrent del pagament del material escolar.

ABANS D’ANAR A COLÒNIES: •

Els tutors entregaran i recolliran el full d’autoritzacions que han de signar les famílies.

Entregaran el llistat del material que han de portar.

Uns dies abans de marxar de colònies telefonaran a transports Costa per confirmar el nombre d’alumnes, l’itinerari, l’hora de sortida, l’hora de retorn...

Repartiran i recolliran d’imprès dels alumnes que no van de colònies on es marca l’opció de si venen a l’escola o es queden a casa. (Aquest imprès està a la carpeta de classe). Si algun alumne marca l’opció de venir a l’escola, cal deixar preparat el treball que haurà de fer i comunicar-ho al cicle i despatx perquè se’ls assigni un curs per aquests dies.

Deixaran a la safata de colònies la llista actualitzada amb els rebuts del 2n pagament.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

64


EN TORNANT DE COLÒNIES •

Els tutors comunicaran a la comissió si algun alumne no hi ha pogut assistir per malaltia. La tutora ha de vetllar perquè la família porti el certificat mèdic per poder fer el retorn de l’import total .

Deixaran a la safata de colònies la factura de la casa. Aquesta factura ha d’anar a nom de l’AMPA Monsenyor Gibert amb el NIF: G58775800

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L'AMPA organitza activitats extraescolars per a tots els nens i nenes de l’escola. Comencen el mes d’octubre i acaben el mes de maig. El mes de setembre es passa un full informatiu amb les activitats que s’organitzaran durant el curs, l’horari i el preu, així com el full d’inscripció per a qui hi estigui interessat.

Normativa dels alumnes participants

Tenen dret a participar en les activitats extraescolars, organitzades per l'AMPA, tots els alumnes que assisteixin al centre.

Es pot participar en les activitats prèvia inscripció i pagament de la quota establerta per l'AMPA.

A les sortides de classe, els alumnes participants es dirigiran als espais o punts de trobada acordats per les diferents activitats. Als nens i nenes de parvulari, el monitor/a de les activitats els recollirà a les classes, i els acompanyarà, en finalitzar l'activitat, fins a la sortida.

En cap cas els alumnes poden sortir del recinte escolar abans que s'hagi acabat l'activitat i sense el permís del monitor. En cas que algun alumne hagi de sortir abans d'hora per algun motiu, els pares ho hauran d'haver comunicat directament o per escrit al monitor/a.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

65


En cas que algun nen no pugui assistir a l'activitat, per malaltia o altres motius, la família haurà d'avisar al monitor o a l'escola.

Els alumnes que participen d'aquestes activitats han de complir la normativa d'escola. Han de practicar les normes de convivència establertes dins la comunitat educativa: mantenir el respecte vers els monitors/es i companys, no distorsionar la dinàmica del treball que es realitza, fer un bon ús de les instal·lacions i del material de l'escola,... i totes aquelles altres necessàries pel bon funcionament de les activitats extraescolars, que formen part de les activitats educatives de l'escola.

Les activitats extraescolars, anualment aprovades pel Consell Escolar del centre, són complementàries i no obligatòries, i incomplir aquestes normes, intencionadament i de manera reiterada, implicarà no poder participar-hi.

EL MENJADOR ESCOLAR El menjador és un servei complementari del centre, amb caràcter social i educatiu. Els objectius bàsics del menjador escolar són cobrir les necessitats nutritives dels alumnes, fent que adquireixin uns hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència i fent ús dels temps lliure de forma lúdica i formativa. (DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres públics de titularitat del departament d’Ensenyament.

NORMES GENERALS DEL MENJADOR ESCOLAR

Poden gaudir del servei de menjador tots els alumnes matriculats al centre i totes aquelles persones que treballin a l’escola o hi col·laborin.

Per poder fer ús del servei de menjador, cada comensal haurà de fer efectiu el pagament mitjançant l’entrega d’un tiquet diari, que haurà adquirit prèviament a l’escola.

Cap alumne no es podrà quedar a dinar si no porta el tiquet. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

66


La recollida dels tiquets es farà diàriament a les 9:00 del matí.

L’empresa responsable del menjador farà públics els menús amb antelació i periodicitat.

Si un nen /nena no pot menjar algun tipus d’aliment haurà de portar una nota del metge que ho indiqui. En el cas d’un malestar transitori que requereixi, per aquell dia, una dieta especial només caldrà portar una nota dels pares.

Les monitores i el personal de cuina parlaran a tots els alumnes en català.

Els alumnes no poden portar joguines, jocs, aparells de música, etc... de casa.

Els alumnes que no es quedin a dinar ni facin activitats extraescolars al migdia hauran de sortir del recinte escolar a les 12:30h.

Cap alumne del menjador no abandonarà el recinte escolar sense la presentació del justificant de sortida degudament signat pels pares o tutors. Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial portaran una nota escrita i els de cicle mitjà i superior ho durant anotat a l’agenda.

Al menjador no es poden administrar medicaments. En cas que algun nen en necessiti, caldrà portar la corresponent autorització mèdica.

L’ús de la bata al menjador és obligatòria fins a 2n de Cicle Inicial.

Les monitores i/o la coordinadora de l’empresa disposaran d’un horari de visita per atendre els pares dels nens i nenes usuaris del menjador, prèvia concertació d’entrevista.

Les faltes comeses pels alumnes en horari de menjador ( de 12:30 a 15:00) podran ser considerades lleus, greus o molt greus.

Es consideren faltes lleus: Fer xivarri de manera habitual en entrar i en sortir i durant l’àpat. Fer mal ús dels aliments i del menatge del menjador. Deixar menjar als plats per sistema. No fer cas de les advertències de les monitores i del personal de cuina. No seure a la cadira i aixecar-se abans d’acabar de dinar.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

67


Es consideren faltes greus: 1. Sortir del recinte escolar 2. Substraure objectes de l’escola o dels companys.

Es consideren faltes molt greus: 1. Causar desperfectes de manera intencionada a coses de l’escola o dels companys. 2. Faltar al respecte a les monitores, personal de cuina o als companys.

Les monitores comunicaran les faltes lleus per escrit, mitjançant una notificació, als pares o tutors, els quals les hauran de tornar signades. Aquestes notificacions s’arxivaran.

Les monitores comunicaran les faltes greus i molt greus per escrit, a la direcció del centre i als tutors, per tal de comunicar-ho als pares, els quals les hauran de tornar signades, i s’arxivaran amb la documentació de l’alumne. La falta molt greu serà sancionada amb quinze dies d’expulsió.

En cas de faltes reiterades, l’equip de direcció convocarà els pares per tal de trobar solucions al problema, i si el cas ho requerís, s’informaria al consell escolar del centre per prendre conjuntament les mesures oportunes.

Pel que fa als “càstigs”, aquests hauran de ser el màxim d’educatius i relacionats amb la falta que ha comès l’alumne. Per exemple: escombrar el menjador si ha llençat menjar a terra intencionadament, netejar la seva taula si l’ha embrutat excessivament, quedar-se sense pati i ajudar en el que calgui, etc.

HÀBITS D’HIGIENE, ALIMENTARIS I DE CONVIVÈNCIA •

Rentar-se les mans abans i desprès de dinar.

Agafar els aliments amb els coberts.

Utilitzar correctament els coberts.

Utilitzar el tovalló. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

68


Menjar sense pressa.

Mastegar correctament i amb la boca tancada.

Beure sense aliments a la boca.

No parlar amb la boca plena.

Menjar-se tot el que es posa al plat.

No menjar llaminadures.

A la taula, demanar les coses amb correcció i educació.

Seure correctament a la cadira.

Complir les tasques que pertoquin.

No aixecar-se de la cadira durant l’àpat.

No entrar als edificis escolars i espais no permesos ( cuina, classes, passadissos)

Parlar en veu baixa i sense cridar.

Respectar les instal·lacions de l’escola i els materials.

Dirigir-se amb respecte a les monitores, personal de cuina i companys.

Tenir cura dels més petits.

TIQUETS DE MENJADOR El preu del tiquet de menjador inclou el dinar i les dues hores i mitja de monitoratge i activitats. Els alumnes becats tindran un preu de tiquet diferent segons ens comuniqui el Consell Comarcal del Bages.

Les llistes de menjador de cada dia es tancaran a ¼ de 10 del matí. Els alumnes que hagin d’arribar més tard d’aquesta hora i han de quedar-se al menjador, ho han de comunicar al centre pel mitjà que es cregui oportú abans de l’hora esmentada anteriorment.

REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA El personal de cuina que manipuli aliments i/o realitzi activitats culinàries de preparació, haurà de tenir el Carnet de Manipulador d’aliments emès per Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

69


l’administració sanitària competent o haver rebut la formació pertinent a càrrec de l’empresa. El personal de cuina i el manipulador d’aliments tindran prohibit durant l’exercici del seu treball: fumar i menjar xiclet, utilitzar vestimenta no autoritzada. Les instal·lacions de la cuina i menjador compliran els requisits que marca la normativa vigent. El Director del centre vetllarà per a què aquesta reglamentació tècnico-sanitària del servei de menjador es compleixi, fent servir els informes que periòdicament puguin elaborar tant l’empresa concessionària com l’Ajuntament.

FUNCIONAMENT DE L’HORARI DE MENJADOR

Arribada de les monitores:

12’25 P3

Buscar els nens a les classes i passar llista

12’30 a 12’45 P4 i P5 Buscar els nens a les classes,anar al lavabo,rentar mans i passar llista 1r i 2n Buscar els nens a les classes,anar al lavabo,rentar mans i passar llista 3r a 6è Recollida dels nens al punt de trobada,higiene i passar llista 12’45 a 13’30

13’45 a 14’45

Dinar alumnes d’educació infantil

Dinar alumnes de primària P3 Dormir (mentre,la monitora fa la nota de “he dinat”)

13’45 a 14’45 P4 i P5 Jocs al pati,tallers,ludoteca,etc.(la monitora fa la nota de “he dinat”) .Després es fa el canvi de bates,anar al lavabo,rentar mans i cares.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Jocs al pati (tallers, esport, jocs dirigits…) Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

70


P3 Despertar nens,anar al lavabo,rentar cares i mans. Portar els nens a classe i fer alguna activitat relaxant (contes,cançons…)fins que arriba el mestre.

14’45 a 15’00

P4 i P5 Activitats relaxants al menjador (cançons, explicar contes, joc…) i portar els nens a classe. 1r i 2n Acompanyar els nens a rentar-se i anar al lavabo. Fer algun joc tranquil (mímica,explicar acudits…) i acompanyar els nens a la seva fila fins que toca el timbre per anar a classe. 3r a 6è Els nens fan higiene personal (anar al lavabo i rentar mans) supervisats per la monitora. Es fa algun joc tranquil (el telèfon,pistoler,joc de memòria…)fins que toca el timbre per anar a classe.

RESPONSABLES DEL SERVEI DE MENJADOR El Director del Centre és el màxim responsable del bon funcionament del servei de menjador i les seves funcions són les següents:

a. Supervisar la gestió i organització que porta a terme l’encarregat de menjador. b. Convocar amb l’encarregat reunions trimestrals amb tots els mestres pel bon funcionament del menjador.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

71


TRANSPORT ESCOLAR

CENTRE: ESCOLA MONSENYOR GIBERT (St. Fruitós de Bages)

ITINERARI: L-24 La Rosaleda – Les Brucardes – Torroella de Baix

Qui té dret a aquest servei de forma gratuïta?

La gratuïtat d’aquest servei es preveu exclusivament per als alumnes que viuen a la Rosaleda, Les Brucardes i a Torroella de Baix.

Per tal d’accedir al servei serà imprescindible la presentació al registre del Consell comarcal del Bages de la sol·licitud corresponent. L’acceptació de la sol·licitud implicarà el lliurement del carnet de transport, personal i intransferible, que serà exigit com a document de l’usuari/ària durant la prestació del servei de transport.

NORMATIVA I UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU

S’ha de respectar puntualment l’horari de sortida dels autobusos

Cal pujar i baixar de l’autocar amb ordre i seguint les indicacions dels acompanyants.

Durant el trajecte cada alumne/a ha de seure al seu seient mirant de no aixecar-se amb l’autobus en marxa.

Per més seguretat, cal esperar-se a la parada autoritzada, respectant l’espai i la resta d’usuaris.

En cas de que amb anticipació se sàpiga una absència, es comunicarà a l’acompanyant el dia anterior. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

72


En cas que un nen/a, preveu la no utilització del servei escolar de transport en dies concrets, ho comunicarà el dia anterior a l’acompanyant.

L’absència continuada d’un alumne/a beneficiari/ària del servei de transport, sense causa justificada, suposarà la retirada del carnet amb la subsegüent pèrdua del dret d’ús. La reincorporació al servei de transport

Els alumnes han de respectar el vehicle i al resta dels seus ocupants.

En cas d’efectuar desperfectes a l’autocar se’n farà càrrec la família.

No es permet menjar i beure dins de l’autocar.

Els alumnes han de respectar les indicacions de l’acompanyant com a responsable de la seguretat del trajecte.

A criteri del centre escolar i en aplicació del seu propi règim sancionador, es podrà privar del dret d’utilització del transport, durant el nombre de dies que s’estimi convenient, als alumnes que incompleixin la normativa.

Caldrà seguir en tot moment les indicacions del xofer i/o acompanyant per garantir la seguretat del trajecte.

Qualsevol incidència, queixa o suggeriment haurà de ser adreçada per escrit al Consell Comarcal del Bages.

La direcció del centre podrà privar del dret d’utilització del transport, durant el nombre de dies que cregui convenient, als alumnes que incompleixin la normativa.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

73


FITXA D’ITINERARI, PARADA I HORARI

PARADES 1.SANT FRUITÓS DE BAGES LA ROSALEDA (Parada Bus)

LINIA 24 1

LÍNIA 24 2

HORARI

HORARI

DL DM DX DJ DV

DL DM DX DJ DV

8:35

16:55

8:45

16:40

8:50

16:35

8:55

16:30

1.SANT FRUITÓS DE BAGES LLES BRUCARDES(Parada Bus) 2.SANT FRUITÓS DE BAGES TORROELLA DE BAIX (Parada Bus) 1.SANT FRUITÓS DE BAGES ESCOLA MONSENYOR GIBERT (Parada Bus)

Aquests horaris poden canviar, sempre i quan es canviïn els horaris del Centre, aprovats pel Consell Escolar.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

74


4.- DELS RECURSOS MATERIALS MOBILIARI I MATERIAL 1. El mobiliari i material escolar no fungible del Centre haurà de relacionar-se de manera detallada a l’inventari General del Centre, esmentant el tipus, la classe, el nombre d’unitat i l’estat de conservació d’aquest material.

2. Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé, desaparegui o transferit a un altre lloc, es donarà de baixa a l’inventari i se’n farà constar la causa i la justificació documental.

3. La formulació i mantenir actualitzat l’inventari del Centre és responsabilitat de la Secretaria del Centre (administrativa).

4. L’adquisició de material es farà d’acord amb el pressupost que anualment aprova el Consell Escolar.

5. Quan es tracti de material d’ús general: fotocopiadora, material audiovisual, ordinadors, etc. Serà el Director o persona a qui es delegui l’encarregada de la seva adquisició.

6. Quan es tracti de l’adquisició de material específic de grup, nivell, cicle o àrea, serà el Mestre corresponent l’encarregat d’elaborar un llistat per ordre de preferència que serà lliurat a l’equip directiu per donar-li el seu vist-i-plau. Tot seguit, i segons les característiques del material sol·licitat, l’equip directiu podrà adquirir-lo directament o autoritzarà al mestre implicat per a què realitzi la compra.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

75


7. També es poden acceptar donacions o cessions d’ús realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de bens mobles i bens fungibles i de les quals n’haurà de quedar constància documental.

MATERIAL ESCOLAR

La família paga una quota de material a l’ AMPA a principi de curs, el mes d’octubre. L’associació va traspassant, al compte de l’escola, diners de forma periòdica per tal de comprar el material escolar necessari pel present curs. La persona de l’ escola que fa de pont és la secretària de l’equip de direcció.

Amb aquests diners l’ escola compra el material fungible dels alumnes i va reposant aquells materials o eines d’ ús comú que s’han deteriorat al llarg del temps i paga les entrades de les excursions que ho requereixen.

L’escola considera el material de les classes col·lectiu i d’ús comunitari per a tothom i cal aconseguir que no s’individualitzi.

Cap alumne ha de portar material personal d’ escriptori, a part del demanat a principi de curs, així com tampoc estoig.

Cal respectar tot el material de la classe i de l’escola en general. El material que es faci malbé per negligència i els desperfectes malintencionats els haurà de pagar la família del nen o la nena que els hagi ocasionat després d’haver-li comunicat.

Els materials utilitzats en les activitats escolars es podrien classificar en:

Material de classe: Material fungible personal: aquell que cada alumne utilitza personalment Material fungible de classe: és el d’ús col·lectiu de la classe. Material d’escriptori i no fungible de classe: material i estris d’escriptori d’ús corrent que cal reposar al cap d’un cert temps. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

76


Material de cicle: Material fungible de cicle: tots els materials a utilitzar i per reposar al llarg del curs, tant per les activitats a les classes, als tallers i per organització. Material no fungible i didàctic de cicle: aquells tipus de materials i estris utilitzats amb més freqüència en un cicle, que no s’han de reposar cada curs, però si cada cert temps. Material no fungible de l’escola: materials didàctics, eines i instruments utilitzats per tots els cicles de l’escola i que formen els recursos materials del centre.

Material de les aules Cada curs l’alumnat començarà amb el material fungible i de classe nou o en bon estat.

A principi de cada curs el mestre de l’aula corresponent revisarà el material fungible i no fungible necessari per al grup d’alumnes i la classe, i farà una llista d’allò que consideri que hi manca i és necessari.

En el supòsit que un mestre o una aula, com espai físic, canviïn de lloc es traslladarà només el material no fungible, però no el d’ escriptori (grapadora, tisores grans, porta adhesiu, retoladors específics, etc). Aquest material, cada tutor/a a final de curs ho ha de deixar en perfectes condicions.

A tots els cicles se’n pot guardar una petita part per al curs següent per casos de pèrdua o maltractament de material de classe.

En acabar el curs es deixarà el material d’escriptori i no fungible de la classe en bon estat: plates i pots nets i en condicions de ser utilitzats; llibres i diccionaris reparats si fos necessari; jocs complerts i en bones condicions, etc. Es classificarà i ordenarà deixant-lo preparat pel proper curs.

El material didàctic del cicle un cop utilitzat, segons la periodicitat de l’activitat, cal retornar-lo a l’armari de CI, CM i CS per tal que en puguin disposar d’altres companys i grups d’alumnes.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

77


A final de curs tot el material didàctic d’un cicle cal que estigui endreçat a la tutoria o armaris de la classe. Adquisició del material fungible Un/a mestre/a de cada cicle serà l’encarregat de fer les comandes de material, però és del tot necessari que tots els components del cicle hi col·laborin.

El material de cada cicle es guarda a la tutoria i/o lloc corresponent, i el material de tallers i plàstica on es consideri més oportú segons el curs escolar.

Quan es fa una comanda o compra de material cal especificar el cicle i en alguns casos el nom de la persona que la fa. S’ha de fer una comanda inicial a final de curs en previsió de les necessitats del curs vinent. S’acostuma a fer una comanda gran a principi de curs i puntualment les que siguin necessàries.

Si es fan compres no domiciliades i pagades en efectiu cal presentar albarà amb la factura corresponent a la secretària. L’escola no farà talons en blanc a no ser estrictament necessari.

La secretària de l’escola informarà per trimestres l’estat de comptes del cicle.

DESPESES DE LES FAMÍLIES AL LLARG DEL CURS

Després de posar en comú els diferents punts de vista de cada sector representat en el Consell Escolar, es prenen uns acords sobre la priorització de despeses escolars i les actuacions a dur a terme en el cas d’impagats. Priorització de despeses escolars Es considera el següent ordre: Material Llibres de text Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

78


Quota de l’AMPA Colònies i activitats extraescolars

Els criteris d’aquest ordre es basen en l’ús i el profit que els nens i nenes fan de les despeses familiars: Així doncs, el material escolar i els llibres de text s’utilitzen a diari, per tant es creu convenient que els alumnes en disposin per poder treballar a classe. En un altre grau es considera important el pagament de la quota de l’ AMPA, ja que implica el pagament del transport de les sortides pedagògiques (3 al curs). Actuacions a dur a terme en el cas d’impagats Es considera molt important de tenir en compte l’actitud de les famílies, a part de la disponibilitat i les possibilitats reals de poder efectuar els pagaments de les despeses escolars.

Les famílies que manifestin dificultats econòmiques, a l’escola o a l’AMPA, s’intentarà ajudar-les en les despeses que es consideren de priorització 1,2 i 3. Possibilitant el pagament a terminis del material i la quota de l’AMPA. Facilitant llibres de text i/o quaderns d’activitats que ens puguin demanar a les editorials. Informant-les i ajudant-les a sol·licitar els ajuts institucionals (MEC, Consell Comarcal del Bages, Departament d’Ensenyament). Adreçant-los als Serveis Socials Municipals),

Es creu necessari que totes les famílies facin l’esforç de pagar una quantitat mínima. Les famílies que mostrin aquesta actitud, de bona voluntat i predisposició, rebran de l’escola la màxima flexibilitat i ajut.

Els tutors i les tutores dels alumnes han de vetllar perquè tots els nens i nenes puguin estar en igualtat de condicions respecte al material, llibres i assistència a les sortides escolars, ja que són les persones i professionals que estan més propers a les famílies.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

79


Els tutors i tutores davant del coneixement de problemes econòmics han d’adreçar la família a l’equip de direcció i a l’ AMPA per tal que es pugui tenir coneixement de les seves dificultats i es puguin dur a terme les actuacions pertinents. Caldrà que vetllin el tema al llarg del curs. Els tractes del pagament del material escolar (terminis, dates...) es faran amb la secretària de l’equip de direcció. Si la dificultat econòmica suposés la no assistència a les colònies, la família s’adreçarà al tutor/a per tal que sol·liciti un ajut i el gestioni en la mesura que sigui possible.

Si es dóna el cas de famílies que mostren desatenció o deixadesa en el pagament de les despeses, arribant a l’extrem de deixar de pagar allò que els correspon, no podran assistir a les sortides ni colònies, ni fer activitats extraescolars.

Els alumnes, les famílies dels quals no han pagat l' AMPA, però han pagat el material, podran anar d’excursió si prèviament han pagat el rebut de la sortida.

La comissió econòmica del consell escolar es reunirà quan sigui necessari de prendre decisions dràstiques sobre l’aplicació d’aquesta normativa. El representant dels pares a la comissió econòmica del consell escolar i la secretaria de l’escola faran el seguiment de les actuacions i mesures adoptades.

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 1.Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’ AMPA no requereixen cap tràmit d’autorització prèvia de la delegació territorial si han estat aprovades per el Consell Escolar del Centre en la programació anual.

2.L’autorització sobre l’ús social de les instal·lacions i serveis del Centre excepte en horari escolar correspon a l’Ajuntament. Quan la realització de l’activitat requereixi l’ús d’equipaments o material del Centre la titularitat dels quals és del Departament d’Ensenyament prèviament a la seva autorització, es requerirà la conformitat explicita documentada de la direcció del Centre. Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

80


3.L’Ajuntament ha de notificar al director del Centre les autoritzacions concedides, prèviament a la realització de les corresponents activitats. Si l’autorització és per una activitat periòdica o continua el director en dona compte a la delegació territorial.

4.L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per alumnes i professors en activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials del centre eventualment emprats per l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’escola.

5. Si l’activitat autoritzada comporta despeses per el Centre, l’Ajuntament ha de compensar el Centre per les despeses ocasionades.

6.Les responsabilitats derivades de l’ús social del Centre són responsabilitat de les administracions, institucions, organismes i persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per al seu ús, i hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparació dels possibles danys en instal·lacions.

7.El director podrà repartir i recollir informació que es refereixi a activitats avalades per les associacions de mares i pares d’alumnes i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

8.La distribució i repartiment de publicitat entre el professorat de material pedagògic, recursos educatius i de tota mena d’activitats o elements de possible interès educatiu serà regulada pel Claustre. L’exposició de publicitat serà regulada per l’Equip Directiu.

9.La informació individual que l’escola té en els seus arxius i bases de dades queda restringida a l’ús intern del personal docent i està subjecte al que dicta la legislació vigent al respecte. Només el pare, mare o tutor legal de l’alumne podrà tenir accés a la informació personal dels seus fills.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

81


EL PLA DE SEGURETAT DEL CENTRE

1. Per a garantir la seguretat i la protecció de tots el membres de la comunitat escolar, el Centre disposarà d’un Pla de Seguretat.

2. Els objectius d’aquest pla de seguretat serà les de detectar tots els possibles focus o situacions de perill del Centre, establir normes per a evitar-los i determinar la manera d’actuar en cas que es produeixin.

3. El responsable màxim de la seguretat del Centre és el Director i del coordinador de Riscos Laborals , i d’ells depèn la redacció d’aquest Pla de Seguretat, amb les col·laboracions que consideri convenients, així com la seva reforma i actualització.

4. El Pla de Seguretat del Centre serà aprovat pel Consell Escolar.

5. El Pla de Seguretat incorporarà també les directrius per a la seva periòdica revisió i actualització, així com les normes per a què s’apliquin simulacres i altres formes difusió entre el conjunt de la comunitat escolar, que com a mínim es realitzaran una vegada cada curs.

6. Una còpia del Pla de Seguretat, una vegada aprovat pel Consell Escolar, serà lliurada al Departament d’Ensenyament, a l’Ajuntament i a totes aquelles institucions que col·laborin amb el Pla.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

82


5.- DISPOSICIONS FINALS • INTERPRETACIÓ DEL NOFC

Aquest NOFC és d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la Comunitat Escolar de l’escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages i entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del Centre.

El Director del Centre és el màxim responsable de fer complir aquest NOFC. Els membres del Consell Escolar, del Claustre de Professors i de la Junta de les associacions de mares i pares d’alumnes tenen també el deure de conèixer, complir i fer complir el NOFC.

Es faculta el Director per a la interpretació del present reglament.

Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment la comissió de convivència per a la interpretació aplicativa al cas concret.

• MODIFICACIONS DEL NOFC

Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents: perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament d’Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang superior, com a conseqüència de la seva aplicació i per l’avaluació que en faci el Consell Escolar.

El Consell escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del reglament.

Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les associacions de pares i mares a l’equip directiu per escrit.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

83


El Claustre aportarà a l’equip directiu criteris i propostes a les modificacions presentades.

Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no ha de considerar-se el NOFC com un document tancat i inamovible, sinó cal que sigui un document fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves necessitats del Centre, i constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients.

Les modificacions en l’articulat d’aquest NOFC s’afegiran en un apartat titulat” Disposicions addicionals” al final del redactat del reglament. A final de cada curs, el consell Escolar podrà decidir d’incorporar les modificacions realitzades en el NOFC durant el curs, i que estaran incloses en l’apartat disposicions addicionals, en l’articulat del reglament que els correspongui. D’aquesta manera s’actualitzaria el NOFC per al nou curs.

En el cas que es produeixen situacions no previstes en el NOFC i que per les seves característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar la Comissió Permanent serà el Director qui prendrà la decisió que estimi més oportuna i posteriorment ho comunicarà als òrgans que siguin necessaris.

• PUBLICITAT DEL NOFC S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs de la normalitat acadèmica, segons les respectives edats.

Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha descrit anteriorment.

El consell escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’exemplars del reglament a l’abast de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

84


• DIPÒSIT DEL NOFC

D’acord amb el que disposa l’article 11.2 del Decret 198/1996, es dipositarà un exemplar del text d’aquest reglament a la delegació territorial (Catalunya Central) del Departament d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva adequació a la normativa vigent.

S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de la instància amb què s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament.

Sant Fruitós de Bages,

Entrada en vigor:

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia 30 de juny de 2014.

El Director Joan Piella Prats

DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 30 de juny de 2014.

tal com consta en el Llibre d’Actes d’aquest òrgan col·legiat.

Vist i plau

El Director

La Secretària

Joan Piella Prats

Isabel Caba Serrano

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

85