Page 1

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU Escola Monsenyor Gibert La Llei d’Educació Catalana (LEC), a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles que signin un compromís educatiu. Les persones sotasignats, Albert Canudas Salada, director del centre educatiu Monsenyor Gibert, i__________________________________________________ pare/mare/tutor legal de l’alumne/a __________________________________________________ , reunits a la localitat de Sant Fruitós de Bages , conscients de que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu la que comporta els següents compromisos:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a, tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, capacitats, aptituds i dificultats, tot potenciant que cada alumne/a pugui assolir els coneixements aprofitant al màxim les seves possibilitats. 2. Informar a la família del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i de les normes de l’organització i funcionament del centre (NOFC). 3. Potenciar la llengua i cultura catalana i, alhora, tenir en compte la llengua afectiva dels nens/es i les famílies, desenvolupant un pla d’acollida per a tots aquells/es alumnes que ho necessitin. 4. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’/la alumne/a en l’àmbit escolar. 5. Respectar la llibertat cultural, ideològica i de creences de les famílies. 6. Ajudar a resoldre els conflictes d’una manera pacífica, tot mostrant estratègies de mediació. 7. Proporcionar al/la nen/a la possibilitat de parlar, comunicar-se i expressar la seva opinió i, a la vegada, fomentar l’escolta i el respecte cap als altres. 8. Ajudar als/les nens/es a mirar-se, a mirar als altres i a mirar el món d’una manera crítica i responsable. 9. Transmetre els valors de l’esforç, la constància i de la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició del coneixement i del desenvolupament acadèmic. 10. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal del/de la alumne/a. 11. Ajudar al/la nen/a a adquirir els valors de respecte i conservació del medi ambient. 12. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment dels compromisos detallats en aquesta carta.


COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

1. Instar el/la fill/a a respectar les normes específiques del funcionament del centre, en particular, les que afecten a la convivència escolar i al desenvolupament normal de les classes. 2. Fomentar l’esforç, la constància i la responsabilitat al llarga de tota l’escolaritat. 3. Vetllar per què els nens i les nenes compleixin amb el seu deute bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també per què faci les tasques a casa encomanades pel professorat. 4. Ajudar al/la fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. 5. Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui l’escola. Si no fos possible, caldrà avisar al /la tutor/a amb antelació per tal de concretar una nova data de trobada. 6. Adreçar-se al/la tutor/a de cada nen , en els horaris convinguts, per resoldre els conflictes que puguin sorgir. 7. Facilitar als centre les informacions del/la fill/a que siguin rellevant per al procés d’aprenentatge. 8. Col·laborar i compartit amb l’escola tot allò que fa referència a l’aprenentatge dels/de les nens/es. 9. Ajudar a adquirir els valors de respecte i preservació del Medi Ambient. 10. Col·laborar amb l’AMPA de l’escola. 11. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’/la alumne/a en l’àmbit escolar. 12. Promoure el respecte cap als companys, mestres i personal que treballa i col·labora a l’escola. 13. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment dels compromisos detallats en aquesta carta.

I, perquè consti, signem aquesta carta facilitant una còpia a cadascuna de les parts;

Signatura del centre

Signatura mare/pare/tutor legal

A Sant Fruitós de Bages, el _____ de/d’ ______________________de 20 ____.

Aquesta carta de Compromís Educatiu tindrà vigència durant tot el període d’escolarització del/de la alumne/a al centre.

Profile for Escola Monsenyor Gibert

Carta de Compromís Educatiu  

Carta de Compromís Educatiu  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded