Vinkel kirke historie

Page 1

En af Viborgegnens

ældste Kirker Kirken i Vinkel har rige minder om 800 års kirkebygningskunst og kultur.

Omkring 1160 gik sognets folk i Vinkel i gang med at levere kørsel, sten, tømmer, arbejdskraft og penge

til en ny stor kvader-

stenskirke.

Når man tænker på, hvordan sognets folk selv levede i deres jord- eller bindingsværkshuse, så må man beundre dem for, at de havde tanke for og kræfter til at bygge så stort og så flot et hus til deres gudsdy,rkelse. Vinkel kirke er en af Viborgegnens mest monumentale kirker med smukt tilhuggede kampesten, med et prægtigt farvespil, og en ej endommelig dobbeltsokkel.


Portalen i sydmuren har tre sØjler på hver side og en smukt udhugget qimpanon (overligger) med to modstillede profilløver, Nordportalen, der var kvindernes indgang er - som skik var - kendeligt mindre og meget mere beskeden i udførelse. Omkring 1400 fik kirken et tårn; det er forhøjet 7744 og restaureret 1774 af major Janus Friedenreich til Palstrup og Vindum Overgård og af hans datter Mette Dorothea Friedenreich. I tårnrummet findes en indmuret gammel romansk, korssmykket gravsten med navnet "Ubbi" og en ikke tydet indskrift. Det store gravminde, som også er indmuret, er over Maria Martha Genee, gift med Laurits Buch til Randrup.

I tårnrummet

står der endvidere et vievandskar fra katolsk tid. Det er hentet tilbage til kirken efter at have vaeret brugt som drikkekar af kattene på en af sognets gårde.


Det gotiske krucifiks er kirkens største sjældenhed, og sjældent er det dels på grund af størrelsen, dels fordi Kristi' l.idelse i den grad er understreget både i ansigtsudtrykket og de voldsomme strømme af blod, der flyder fra hænderne. I andre perioder har man skildret Kristus som den sejrende konge, oprejst og rank på korset og med krone på hovedet. Yderst på korsarmene findes rynnbolerne for de fire evangelister. (Ørnen = Johannes. Løven = Markus. Oksen = Lukas. Mennesket = Mattæus.) Prædikestolen er i barokstil og skænket kirken i 1649 af Peder Ollefsen og hustru Maren Christensdatter fra Odsgaard. Vi ser det meget sjældne motiv af Gud som konge med den omdiskuterede inskription ,rJehouva" ovenover.

Reliefferne er evangelister, der henholdsvis skriver og lytter til Helligåndens røst. (Bemærk

de særprægede proportioner på hænder og fødder!) tr korbuen findes der rester af to gamle sidealtre fra den katolske tid. De er fremdraget i 1945.

Bemærk også det nu tilmurede spedalskhedshul i koret. Herigennem kunne de spedalske; som var forment adgang til kirken, få del i nadveren.


Alterbordet er muret men da:kket af et træpanel.

Altertavlen er

i

renæssan-

sestil fra ca. 1600. Begge

billeder er malet af A. Dorph. Tidligere har Fadervor og Indstiftelsesordene [il nadr,eren stået i de to felter. Alterkalken er af sølr' os baerer følgende indskrift: "Efter at \,ore lender anno 1627 har berør-et vores sognekirke, Vinkel, og nll Yor Herre har gir.'et os fred og ro igen, da gir-erjeg, Peder Ollefsen oe min kære hnstnr \Iaren Christensdatter, denne kalk iger-r til kirken, Gtrcl til aere og kirken til en beprr-clelse.. Gaven bler, overrakt i 1631. Døbefonten kan ikke dateres, rnen clen er fbrmentlig clet zeldste, der findes i kirken. I 1943 skænkecle Iu'istiane og Jørgen Christensen. \-igstrup. erl nr- clåbskancle os en indramning ti1 clet samle clåbsfad, så døbefonten nu uclgor en srnuk helhed.


Tidstavle 1160: Kirken bygges. (Skib, kor, apsis.) 1200: Døbefonten. 1400: Det gotiske krucifiks.

1450: (Ca.) Det sengotiske tårn. 1

600: Renæssance altertavlen.

1627 :

Krigsfolk s{æler alterkalken.

1631: Den nye alterkalk skænkes. 1

649: Prædikestolen skænkes.

1744: Det nur,ærende tårn bygges. 7774: Tårnet bearbejdes igen. 1867: Et kamtakket våbenhus på sydsiden nedbrydes. 1868: Indgang gennem tårnet etableres.

1B9i: Sydsiden omsættes og nuvaerende vinduer i syd isættes. 1

908: Altertavlen restaureres.

1919:

Vindfløj

opsættes.

7943: Dåbskande og indramning skænkes.

1945: Kirke og prædikestol restaureres. 7967 :

Kirkeskib skænkes.

1985: Det nuværende orgel tages i brug.

Kirken er blevet skænket flere andre ting såsom flagstang, flag,løber til midtergang, alterdug, kirkebøsse, tavlen på nordvæggen. 1984 anskaffede menighedsrådet en rØd og en hvid messehagel, i 1997 en grøn oø i 1999 en violet.


Martin larsens stensamling Martin Larsen, (1882-1977) i daglig tale kaldet: Martin Murer, var murermester i Vinkel i mange år. Især arbejd.et med kampesten havde hans store interesse, og gennem årene fandt han mange oldtidssten, de fleste i Vinkel og

omegn. Samlingen tilhører Martin Larsens efterkommere men opbevares af Vinkel menighedsråd og er udstillet foran kirkecentret i Vinkel. Samlingen indeholder:

Brugt omkr. 4000 f.Kr. Kværnen består af liggersten og løbersten. Kvinderne strøede korn og frø ud på den og malede det til mel ved at gnide og trykke løberen frem og tilbage. Når furen blev for dyb, blev stenen kasseret og brugt som vejsten eller i grave. Shubbehucerne.

Drejehuærn:

Omkr. 200 e.Kr. blev dreje-

kværnen moderne. To runde sten blev holdt sammen midtpå af en pind. Kvinderne hzeldte kornet igennem hullet ved pinden. Portstolpesten: Kendes fra jernalderen ca. Kristi' fødsel. Stenene har været gravet ned ved indgangsdøteue. Dørstolpen har hvilet i hullet og drejet rundt deri. Udstilling i kirketårnet I2002 blev en udstilling etableret i kirketårnet af de gamle ting, der er fundet i kirken, samt af gamle kort og billeder. Her kan man danne sig et indtryk af kirkens hitsorie. Graver Ejner Nielsen fortæller gerne om samlingen. BY:NSTiY( !na;G q6ar flirg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.