{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

rct

Elvis - Pinse og guddommeligt nærvær I de gode gamle dage - i rockmusikkens ungdom - da ungdomsoprøret i fuld gang - og den vide verden åbnede sig - var Elvis Presley hysteriet på sit højeste blandt piger især. Og når Elvis havde holdt koncert og var blevet kaldt frem tii de ventede ekstranumre, så ville folk stadig ikke gå hjem. De ventede og ventede på endnu et glimt af deres helt - indtil en medarbejder stod frem og sagde: "Elvis has left the building" (Elvis har forladt bygningen) Så var der ikke mere at vente på. Så gik folk hjem. Forsamlingen opløstes.

Af

mange mærkelige, tankemæssige krumspring på kirkebladets forslår den her indledning da vist rekorden. Men på bagsiden ser I det billede, der satte gang i tankerne. side

-

"Jesus har forladt bygningen" kunne man kalde det været, hvis ikke det havde været pinse.

Pinse fejrer vi, fordi Gud kom sig over både tiden og rummet. Jesus er korsfæstet

slut

-

til verden

-

og sådan havde det

som ånd, og derfor kunne hæve

- han er opstået og faret Jesus har forladtjorden.

til himmels -

Men så blev det pinse! Åndens tid. Helligånden kom ansigt den treenige Gud viser os nu.

det burde være

til

os

-

som det

Gud er meget mere end et malet billede; han er meget mere end et menneske, der levede 33 år påjorden; han er meget mere end verdens skaber og opretholder - han er også Ånd. Den Ånd, der stadig taler til os. Den ånd, der gør lyst og gØre levende. Den ånd, der rører os, så vi kan sanse og kende Gud i vores liv.

Elvis has left the building maleriet af Jesus blev båret ud af Sdr. Rind kirke (det er iøvrigt kommet igen, nyrenoveret) men Gud selv forlader os aldrig. den taler til os - opiyser det gamle - opliver vores morgenlys i vores sjæl - skænker os tro håb og kærlighed.

Vi lever i Åndens tid sind

- vifter

-

Vi lever i guddommeligt nærvær. Ånden er over

os.

l}]&i:åii:,

æ3ltiar,:!i:

wlil

Døbte: Wnkel: 2. øpril: Ida Maøch Bølthzersen


5. jvni2. p

Jhs.3.l6-21

n 9.00 Houlkær

Jhs.3.1-15 Lk. 14.t6-24

Insen 9.00

10.30

Lk. t4.r6-24 Lk. 15.1-10

r0.30

9.00

9.00

Lk.6.36-42

Ingen

9.00 Edith Mark

16.iuli5setrin 23.iuli6sehin 30.iuliTsetrin 6.auzustSsetrin [3.auzust9setrin

Lk.5.t-11

9.00 Edith Mark

In

Mt.5.20-26

Insen

9.00 Edith Mark

Lk. 19.1-10

10.30

9.00

lr4t.7.15-21

9.00

10.30

Lk. 16.1-9

10.30

9.00

20. ausust 10 s e trin

Lk. t9.4t-48 Lk. r 8.9-14

9.00

Ingen

9.00 Houlkær

lll4k.7.3l-37

9.00

10.30

11.

iuni. Trinitatis

lS.iunilsetrin 25.iuni2setrin

2.ilJi3setrin f.iuli4setrin

Konfi rmandindskrivning 2T.ausLust 11

setrin

3. seot. 12 s e trin

PR,'[,STENS FRI: Jeg

holder friweekend d. 10.-11. juni og d.26-27 august.

Sommerferie holder jeg fra d. 8. embedet i mit fravær.

juli til d. 23. juli.

Som vanligt er det præsteme ved Houlkær kirke, der passer

Kristine Jersrn:2421 9633.Lotte Martin Jensen: 2933 6409. Lotte Martin Jensen holder orlov 3 måneder i sommer; hendes vikar hedder Edith Mark; det er Edith, der kommer til at passe embedet i min sommerferie. Ediths mailadresse: em@km.dk. (telefonnummer oplyses på hjemmesiden og facebook, når vi kender det.) Henvendelse om attester, narmeændringer og den slags bedes rettet til Asmild kirkekontot:8667 3616

OM GUDSTJENESTERNE:

Søndag d. 13. august er der mulighed for at møde næste års konfirmander i Yinkel kirke kl. 10.30. Efter Gudstjenesten går konfirmandfamilieme og jeg ned i kirkecentret, hvor den egentlig tilmelding foregår. Husk konfirmandens dåbsattest


FR,A MENIOHETSR,NOENE: llvis man er nlvalgt præsident eller statsminister og gerne vil fremstå handlekraftig, så er det efterhånden blevet en skik, at man efter 100 dage stolt skal fremvise resultatet af sin "regeringstid" De nye menighedsråd er naturligvis alt for beskedne til selv at gøre det - det er jeg ikke. ..'

.Der har væieitavlt med,:lrnsættelser: Vi har nu fuld bemanding på alle plådser. Det beryder, at der er ansat ny graver i Rind, nydeltidskirkesanger og ny organist - og det betyder forhåbentlig at vore kontaktpersoner får meget mindre at lave med at finde vikarer ti1 både det ene og det andet.

Sognepræst:

Kirsten Greve Vinkelvej 177 TIf.8663 9216 t 2933 6406. Mail: kgr@km.dk Jeg holder fri om mandagen, men ellers har jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg gerne, at henvendelser omkring attester, tidsbestilling til bryllup og bamedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsn:mmet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser

omkring dødsfa1d, akut

sjæ1esorg,

alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunL-t. Vinkel Kirke: Graver/kirketjener: Finn Vestergaard. Sdr. Rindr ej 92.

Her skal lyde et varmt og hjerteligt velkommen

til vore nye medarbejdere. Til Berit Højgaard, der pr.

1

.5

til hovedparten af Gudstj enesterne til

.

tlf.4058 8305. Organist: Niels Kristen Yde Tang,

tlf.2990 15t7. Formand:

Janne Ettrup, der pr. 1.5. er ansat som kirkesanger

Vi håber,I vil befinde Jer godt sammen med

9947

Kirkesanger: Trine Ribergaard, Viborg,

. er ansat som graver og

kirketjener ved Sdr. Rind kirke Til Uffe Danielsen, der pr. 1.5. er ansat som organist og vil spille Og

ttf.2925

på25 %.

Bente Ibh, Vinkelvej 160, tlf.228t 3463.

Kirkeværge:

os.

Samtidig skal også her lyde en tak og et farvel ti1 graverne

Søren Jung Christensen,

Sønderhedevej 10, tlf. 3035 9049.

Kasserer:

Søren Sørensen og Kjeld Frederiksen. to års orlov, besluttede at sige sin stilling op der efter SØren,

Brian Andersen. Sønderhøjvej 11, t1f. 3112 5186.

pr. 1.5 og Kjeld, der har passet kirkegården i Sørens fravær. I ønskes begge alt godt i det, I nu skal i gang med.

Sdr. Rind

Derudover har begge menighedsråd haft drøftelser af, hvilke visioner de har for menighederne de næste fire år. Umiddelbart tror jeg ikke, der bliver de helt store ændringer, men sig endelig til, hvis der er noget, du går og drømmer om, kirken skal bidrage med. Endelig har vi i år haft provstesyn; dvs. en særdeles grundig gennemgang af vores bygninger. Fejl og mangler er konstateret ligeledes at alle vore bygninger er velholdte og i vældig god stand. Måske skal vi have gang i en renovering af Vinkel kirkes inventar; måske skal der laves toiletfaciliteter på Sdr. Rind kirkegård. Og så er derjo pengesagerne; der skal prioriteres og holdes - med os selv og med provstiet - så vi geme ender med at få, det vi skal bruge hverken mere e11er mindre.

møder

De første 100 dage: glæd Jer, menigheder, over arbejdssomme og aktive menighedsråd!

Kirke:

Graver/kirketjener: Berit Højgaard, Skinnerupl @gmail.com tlf. 2123 267 I .

Kirkesanger: Janne Ettnip, jarureettrup@yahoo.dk,

tlf.6070 4944. Organist:

Uffe Danielsen, Uffe@markfi1m.dk 1']f.

2620 5045.

Formand: Michael Skjøtt Kjæa Sdr. Rindvej 15, t1f. 3070 9110. Kirkeværge: Erik Nørgaard Pedersen, Sdr. Rindvej 48, ttf. 86 63 95 51t20 28 12 22. Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, tlf. 86 63 93 19.

Udgivet af menighedsrådene. Redaktør: Kirsten Greve. Sats og §k: Bjerringbro Avis *m"w. bj errin gbro-avis. dk, 8668 17ss

Menighedsrådene har fået nye hjemmesider:

www.vinkelkirke.dk & www.sdrrindkirke.dk

Stof til næste nummer af kirkebladet skal r ære redaktøren i hænde senest den L august 2017.


Sdr. Rind Vej48

8800 Viborg

R,ENOVER,INOEN AT SOR.. RINT KR,KE: har bragt mange skæve udsagn med sig. "Jesus har forladt bygningen" er kun et af dem. "Nu går de med Jesus" var et andet og svaret kom prompte: "Han er ikke den værste, man kan gå med" Endelig lød det: "Vi har lagt Jesus på is" Jo, det er ganske vist, for der er så mange borebiller i vores gamle krucifiks, at man har lagt Jesus i fryseren - helt frem til efter sommerferien... - og alligevel: så er det vigtigste vi kan sige: Gud forlader os aldrig - for det har Han selv lovet. Se jeg er med Jer alle dage - siger Han til os - og det er virkelig alle dage, når det er Gud der siger det.

. OET ER ER,IEflN .

ER, UOETIO.

Vi skruer ned for aktivitetsniveauet og derfor ser vores sognekalender lidt beskeden og forpjusket ud. Men to sogneeftermiddage har vi til gode:

'EI

SOGNEEFTERMIDDAGE D. 15. juni kl. 14.30: Kommer Erik Nørgaard Pedersen. Erik siger: "I 1970 var jeg værnepligtig i 8 måneder på flådestation Grønnedal i syd Grønland. Det var en stor at oplevelse at være og leve i den grønlandske natur og som man siger: Har man eL gang oplevet Grønland, så drømmer man altid om at komme tilbage. Så jeg vil glæde mig til at fortælle om og vise billeder fra min rejse "Gensyn med Grønnedal2016" D. 31. august kl 14.30: Kommer naturvejleder Jens Frydendal. Han vil holde et foredrag om de aktuelle forhold i naturen; dele sine egne erfaringer; forlælle om jagt før og nu - og krydre det hele godt med humor, sjove episoder og anekdoter.

Dato

Sted Sosneeftermidda

kl. kl.

10.30

Konfirmandindskrivni

14.30

Sosneeftermid

Profile for Erik Pedersen

Vinkel Rind Kirkeblad Juni Juli August nr 2 2017  

Vinkel Rind Kirkeblad Juni Juli August nr 2 2017  

Advertisement