Katalog szkoleń: Inżynieria materiałowa i metalurgia

Page 1

KATALOG SZKOLE

IN YNIERIA MATER WA I METALURGIA

Tworzywa sztuczne

Kompozyty polimerowe

Druk 3D

Obróbka cieplna

Obróbka plastyczna

Zgrzewanie oporowe

O nas str. 1 str. 2

Autoryzowany partner szkoleniowy str. 3

Tworzywa sztuczne str. 4

Druk 3D str. 8

Obróbka cieplna str. 9

Obróbka plastyczna ............................................................str. 9

Zgrzewanie oporowe str. 10

Laboratorium tworzyw sztucznych ................................... str. 12 str. 20

Laboratorium obróbki cieplnej ......................................... str. 22

Laboratorium obróbki plastycznej str. 23

Trenerzy str. 24

SPIS T CI

Systemy sterowania i wizualizacji

SIEMENS PLM

Optymalizacja procesów produkcji

zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii.

Polityka jako ci

Nagrody i wyró nienia

Podnosz c jako wiadczonych us ug szkoleniowych wdro yli my i stosujemy System Zarz dzania Jako ci zgodny z norm :

PN-EN ISO 9001:2015

W ramach naszej dzia alno ci otrzymujemy liczne nagrody i wyró nienia:

nas do ci go doskonalenia i aktualizowania dczonych przez nas us ug

za szkolenia z fotowoltaiki (OZE)

wprowadzenie do tematyki chemii polimerów,

, za szkolenia z robotów

, za szkolenia z tworzyw sztucznych

, przyznany za szkolenie CNC1: Operator/Programista CNC

, przyznany przez BCC najlepszym

za praktyczne szkolenia z druku 3D

za innowacyjne

w kategorii

POLITYKA JAKO CI, NAGRODY I WYR NIENIA 2

A toryzowany rtner szkoleniowy

AU PARTNER SZ E 3
Catering Cechownia Cafe oraz dwudaniowy obiad.

stanach

Analiza termiczna – dynamiczna kalorymetria skaningowa (DSC): wyznaczanie temperatury topnienia i przemian polimorficznych, temperatury zeszklenia,

4 dni - 26 godzin

Szkolenie otwarte

Program skrótowy

TS2

Po iu szkolenia uczestnik: po wie z zakresu w asno ci tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym; po wie z w z a k r e s i e w a s n o c i p o s zcz e g ó l n y c h g r u p t w o r z y w ; z n a z y projektowania z tworzyw sztucznych; w z a k r e s i e p r o j e k t o w a n i a p r z y k c h e l em e n t ó w : k k ó

elementów i m praktyc o k o n ywa n ia o bli wy t r z ym a c io wy c h e leme n t ó w z t wo r z yw s ztuc z n y c h ; z n a e l emen t ó w m e t a l o w y c h tworzywami sztucznymi.

Po tawowe poj ia otycz ce polimerów

Struktura c teczkowa i n c teczkowa i jej na w c ci tworzyw sztucznych

stanach ciwo ci tworzyw w stanie sta ym (eksploatacyjnym)

Zmienno w ciwo ci tworzyw polimerowych

Wpro zenie o wytrzyma ci materia w

Meto ka worzyw sztucznych

W y z n a c z a n i e c i w y t r z y m c i o w y c h k o n s t r u k c y j n y c h

materia w polimerowych w próbach

Pomiary u rno ci

Wyznaczanie twar o ci elastomerów meto Shore’a

Technologiczno etali wtryskiwanych z tworzyw sztucznych

Omówienie analizy termicznej z punktu widzenia przydatności w zagadnieniach projektowych elementów z materiałów polimerowych na przykładzie dynamicznej kalorymetrii skaningowej (DSC)

Wybrane zag nienia ia tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów browanych z tworzyw sztucznych

Projektowanie p atrzaskowych

Projektowanie p wintowych i samogwintu cych

Projektowanie p wciskowych z u zia worzyw sztucznych

Projektowani ysk zgowych

Projektowani batych z tworzyw sztucznych

Czas trwania

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

TS3

P o i u s z k o l e n i a uc z e s t n i k : p o s i w i e n a t e m a t p r z e t w ó r s t w a t w o r z y w s ztu c z n y c h te r m o p l a s t y c z n y c h m e t o wtryskiwania; parametry procesu; jest y

Ogólna budowa formy wtryskowej

Zasady doboru liczby gniazd Budowa gniazda wtryskowego

Typizacja i normalizacja elementów form

Pytania i odpowiedzi dotyczące problematyki odbytego kursu

3 dni - 21 godzin Szkolenie otwarte

Program skrótowy

P r z y p o m n i e n i e p o t a w o w y c h o m o c i o t y c z c y c h

Czas trwania

Tryb szkolenia

Proces wtryskiwania

Współczesne metody wtryskiwania

Część praktyczna

P o w t ó r z e n i e i u z u p e e n i e m c i n a t e m a t y

i nastawach parametrów

Szkolenie otwarte

SZTUCZNE

Budowa formy wtryskowej

Korekty wymiarowe gniazd

Problemy z formami wtryskowymi

2 dni - 14 godzin

Szkolenie otwarte

praktyczne podstawy wytwarzania struktur kompozytowych za skaningowego (DSC).

P P B

chemoutwardzalnych O

W omówienie metody

W omówienie procesu

W

projektowania procesów wytwarzania elementów z wykorzystaniem

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teoretycznymi z z a kr e s u p roc e s u p r o d uk c y j neg o n a b l o w mo u l d e r a c h o r a z

tworzyw termoplastycznych

Technologia wtryskiwania z rozdmuchem

Tworzywa termoplastyczne stosowane do rozdmuchu

produkowanych detali

Parametry przetwórcze technologii blow mouldingu

2 dni

nawoju, autoklawowe i bezautoklawowe przetwórstwo preimpregnatów, pultruzja, odlewy i inne

P mechanicznych

Badanie procesów sieciowania – wyznaczenie czasu

O

Wytwarzanie kompozytów w oparciu o preimpregnaty omówienie zasad procesu.

temperatury zeszklenia oraz energii sieciowania z (DSC)

B

wytworzonych przez kursantów w pierwszym dniu szkolenia

D uczestników szkolenia

P W W P
W A

dydaktycznych w laboratoriach przeznaczonych do realizacji kursu chemoutwardzalnych

Przedstawienie programu szkolenia Praktyczne metody wytwarzania

Ó A CIEPLNA

Wady hartowania i odpuszczania

Wady obróbki cieplno – chemicznej i powierzchniowej

Piece i nagrzewnice

Po uko iu szkolenia uczestnik: praktyczn wie na temat meto kszta wania za pomoc ictwa; bar zo obrze zna stosowane i projektuje

Program skrótowy

Nowoczesne ten encje w zakresie meto ia w warunkach

Linie i gniazda technologiczne

i analiza

Czas trwania

Tryb szkolenia

Terminologia i podstawy metaloznawcze w obróbce cieplnej

Atmosfery ochronne w obróbce cieplnej

Ogólne zasady w obróbce cieplno – chemicznej

Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi

niemetalicznymi

Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi

metalicznymi

powierzchniowych

Metody cieplne

Metody cieplno – chemiczne

Metody cieplno – fizyczne PVD

Metody cieplno – mechaniczne (natryskiwanie cieplne, platerowanie)

Obróbka cieplna stali konstrukcyjnych

Tryb szkolenia

Ó A PLAST CZNA

Porównanie ia z innymi meto mi wytwarzania oraz z y projektowania procesu technologicznego wyrobów ych

Szkolenie otwarte

R S

P2

P o c zen i u s z k o l en i a u c ze s tn i k : zn a k z a pomoc ictwa; zna na zia stosowane o ci ia gi ia

Typowe b po czas prac projektowych i monta wych na zi o i a : b p o z i om u p r o j ekt o w b p o z i o m u wykonawstwa n i ich kom ci z liniami y p r o c e s u p rzez b r aja n i a i u r u c h o m i en i a k c j i or a z y w a o a k a

P

Program skrótowy

ZGRZE E P R E

P o s zko l en i a ucze s tn i k : zn a e z techn o l o g zgrz e w a n i a o p or o w ego ; z n a b u o w o r a z z y ania i obs i uk sterowania zgrzewania oporowego; zna zag nienia z zane z technolog zgrzewania rezystancyjnego a parametry takie jak warto ci pr ow s y ocisku i czasy zgrzewania

Program skrótowy

o i u s zk o l e n i a u c z e s t n i k : z n a z a g n i e n i a z z a n e z techn o l o g zgrz e w a n i a o p or o w ego ; z n a z z i a a n i a zgrzewania i z zakresu parametryzacji i aktywacji systemu w trybie wie i u m i e j c i z z a kr e s u o p t y m al i z a c j i p roc e s u zgrz e w a n i a

omówienie sterowników zgrzewania

Czas trwania

Tryb szkolenia

Program skrótowy

P o s zko l en i a ucze s tn i k : zn a e z techn o l o g zgrz e w a n i a o p or o w ego ; z n a b u o w o r a z z y ania i obs i uk sterowania zgrzewania oporowego; zna zag nienia z zane z technolog zgrzewania rezystancyjnego a

Czas trwania

Tryb szkolenia

Zgrzewanie specjalistyczne w i cze n i a p r a k t y czn e - o b ó r p a r a metr ó w zgrz e w a n i a

Dla kogo

Szkolenie e kowane jest technologów techników i ynierów proces pracowników utrzymania ruchu oraz osób o owie zialnych z a p roc e s zgrz e w a n i a re z y s t a n c y j neg o yw a neg o w p roc e s i e pro ukcji ma ych komponentów i czy elektroniczny silników e l ekt r y cz n y cz u j n i k ó w o k ab l o w a n i a ur z m e cz n y c h elementów wietlenie oraz wielu innych urz wymagaj ych

Czas trwania

Tryb szkolenia

Program skrótowy

P o s zko l en i a ucze s tn i k : zn a e z techn o l o g zgrz e w a n i a o p or o w ego ; z n a z z i a a n i a zgrzewania i z zakresu parametryzacji i aktywacji systemu w trybie wie i u m i e j c i z z a kr e s u o p t y m al i z a c j i p roc e s u zgrz e w a n i a

Program skrótowy

Czas trwania

Tryb szkolenia

P o s zko l en i a ucze s tn i k : zn a e z techn o l o g zgrz e w a n i a o p or o w ego ; z n a b u o w o r a z z y ania i obs i uk sterowania zgrzewania oporowego; zna zag nienia z zane z technolog zgrzewania rezystancyjnego a parametry takie jak warto ci pr ow si y ocisku i czasy zgrzewania

Po tawy technologii zgrzewania: materia y i ich zgrzewalno

Czas trwania

Tryb szkolenia

Zgrzewanie specjalistyczne

ZGRZE E P R E
2 3

czenia emisji CO2 wymaga od niektórych sektorów, metalami i kompozytami polimerowymi.

szczególnie w aplikacjach silnie wystawionych na

cym globalny wzrost gospodarczy.

ni do efektywnego i racjonalnego gospodarowania

micznych. Wykorzystanie kompozytów polimerowych

przy projektowaniu.

(np. elementy toczne maszyn poligraficznych, obudowy

lanie technologii ich wytwarzania. To z czasem prowa-

innowacji w wielu dziedzinach, nie tylko w budownicnp. bezproblemowe dostosowanie funkcji, wymiarów,

wynosi ponad 100 lat z zachowaniem pierwotnych

--
---
--
-
-
--
--
--
-
--

Laboratori m tworzyw szt cznyc

LA R RIUM RZ SZTUCZN C

LA ORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYC

BOY 35 E to czterokolumnowa, w hydrauliczna, automatyczna wtryskarka z systemem zamyka-

mu EconPlast energii wtryskarki BOY 35 E jest znacznie mniejsze. zamykania i wysokiej jednostki wtryskowej wtryskarka idealnie sprawdza w produkcji precyzyjnych wyrobów z zakresem tolerancji. jednostek wtryskowych ze o od 14 do 32 mm gwarantuje precyzyjny wtrysk wyprasek o masie do 69,5 g (PS). Szeroka gama tworzyw termoplastycznych, elastomerów, silikonów i duroplastów, a proszki metali i ceramiki (technologia PIM) z powodzeniem przetwarzane na BOY 35 E. Z SP 45 wtrysku. dla wyrobów technologia wtrysku z

Agregat wtryskowy BOY 2C XS dla drugiego komponentu

obrotów pompy

Sterowanie Procan ALPHA 4 z ekranem

12/14/16/18/22/24/28 mm - 32 mm

Wysoko precyzyjna, wysoko efektywna, ekstremalnie kompaktowa

Precyzyjne sterowanie Procan Alpha®

produkcyjnego

oraz 2C

Czas suchego cyklu wg Euromap 6: 1,5 sprzy otwarciu 196 mm

-

wykorzystujemy do funkcjonalnych testów komponentów oraz znormalizowanych maMaszyna jest wdowanie do próby zginania 3-pkt oraz wraz z ekstensometrem do pomiaru wyoraz systemowym do ustawienia maszyny i PC:

innowacyjna elektronika testControl II. LA ORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYC Plastometr Zwick Mflow LA ORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYC

do badania tworzyw sztucznych. System badawczy automatycznie identyfikuje zainstalowane a co za tym idzie zawsze wyznacza zmierzone w poprawnym zakresie oraz zgodnie z podczas badania. ten charakteryzuje pierwszym na zastosowaniem podwójnego z Zapewnia to wysoki poziom w kierunku uderzenia oraz koncenmasy w obszarze uderzenia. Elektronika zawiera wysokiej cyfrowy enkoder dlago pomiaru uderzenia. W celu integracji z systemami laboratorium zawarty jest interfejs wraz z do PC poprzez plug and

oraz celów szkoleniowych. Zalety: prosta parametryzacja i ocena poprzez oprogramo-

Podczas wykorzystujemy analogowe twardoze statywami operacyjnymi do durometrów Shore'a typu A i D oraz zestawami 3 gumowych wzor

Analizator DSC 3 METTLER TOLEDO podajnik próbek

w ramach jednego pomiaru

wych. Stosowana jest jako podstawowa metoda wyznaczania temperatury topnienia i przemian polimorficznych polimerów temperatury zeszklenia

fazy krystalicznej.

trów procesów przetwórstwa, takich jak wtryskiwanie,

entropii przemian

energii adsorpcji itp.

celowe i skuteczne zastosowanie wielu znanych i nowych tworzyw polimerowych we wszystkich obszarach wykorzysta-

-
-
LA ORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYC

Forma jednostronna wykonana z aluminium. Pozwala na wytworzenie kompozytów z wykorzystaniem -

OptiSlave, pompy z utwardzanej ze stali nierdzewnej,

pneumatycznie, lekka i ergonomiczna budowa,

-

Seria MA.X2 posiada innowacyjny system automatycznego otwierania i zamykania komory suszenia. Otwarcie i zamkniecie przycisku ekranowego.

Automatyczne otwieranie komory suszenia:

-
LA ORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYC

c z a s c c i p r a k t y c z n e j z z a k r e s u f i k a c j i t w or z y w sztucznych k z kursantów otrzymuje zestaw próbek oraz list

P V PMM PE g c POM

Uc z e s t n i c y s z k o l s a m o z i e l n i e p r z y go t o w u p r ó b k i o wykonywania wi m in z wykorzystaniem twar o ciomierzy Shore’a.

Do wszelkich zia a wykorzystujemy specjalnie przygotowane próbki cze N nym celem w niu materia w f o r m i e r s k i c h j e s t wy s o k i s t o p i e c i W y m a g a t o

Wios a o wytrzyma ciowych z 7 ro zajów tworzyw

e l ec z k i o u r n o c i o w y c h z 7 r o z a j ó w t w o r z y w

G r a n u l a t y w y z n a c z a n i a c z y n n i k a n i i a z 8 ro zajów tworzyw (POLIETYLEN H POLI OPYLEN HP POLI OPYLEN HP 500 1220 POLIS EN 535 POLIAMID

D o o z y c j i k u r s a n t ó w o e m y r ó w n i w a g rostatycz wyznaczania sto ci róbek i mikros y

20
LA R RIUM RZ SZTUCZN C

Laboratorium ruku 3D

Podczas szkolenia do dyspozycji uczestników oddajemy zestawy

na drukowanie najbardziej skomplikowanych projektów.

LA R RIUM 3D
niem ny
az
20

W trakcie szkolenia korzystamy ta z niezb nych preparatów

w technologii i o platformie roboczej.

W y p o s a i e la b o r a to r i u m s t a n o w i r ó w n i z e s t a w w i e l u got o w y c h p r o ukt ó w ruk o w a n y c h w techn o l o g i i D M E l emen t y w y kor z y s t yw a n e o p rezen t a c j i w zorc o w y c h

a ucz e s t n i k s zk o l e n i a p o i n u a l n s t a c j k o m z z ai n s t al o wa n y m m o p rog r a m o w a n i em : a i Sl i c 3 r Prezent u j e m y r ó w n i e

a - oprogramowanie rozwijane przez ltimakera r zo p r z yj a w y g o n e i s z y b k i e n a z i e P o ogrom n e mo o ci ó ró nych slicerów Zawiera ciekawy mo u o w t y b a r z o mocn o ro z s zer z c y c h li w o c i generowania -co e’u Po opcje sterowania rukark

Sl i c 3 r - j e e n z p o p u l a r n i e j s z y c h p rog r a m ó w s c y c h o a m o e l u S T L n a w a r s t w y w ce l u i c h p j s ze g o rukowania Daje kontrol n sposobem zamiany S i m pl i f y 3 D - p a k i e t o p rog r a m o w a n i a all- i n - on e n a sy s te m y W i n o w s O S X i L i nu z aw i e r c y ko m p l e t n a z i o imp manipulacji i naprawy mo eli w formatach STL/ krojenia i generowania instrukcji - spr zenia ci k szerokiej listy rukarek 3D i oferuje kompatybilno we g

r a n u l a t y wy z n a c z a n i a c z y n n i k a n i i a z 8 tworzyw (POLIETYLEN HP POLI OPYLEN HP 500 1220 POLIS EN 535 POLIAMID

LA R RIUM 3D

Laboratori m obróbki ci lnej

LA R RIUM Ó I CIEPLNEJ
22

Laboratori m obróbki lastycznej

Po czas ci praktycznej szkolenia wykorzystujemy sp i park maszynowy os pny w nym za zie pracy y pracowa w oparciu o okumentacj a u – prasy iki.

Do szkolenia y wykorzysta wni ba laboratoryjn zak u pracy: próba ci blach meto Erichsena

LA R RIUM Ó I PLAST CZNEJ
23

TRENERZ

Trenerzy

N a s i s zk o l en i o w c y t o p rz e t aw i c i e l e p rze m y o r a z ucze l n i w y s z y c h z b o g a t y m o cze n i e m p r z y p r a c a c h i o w o - n a p r a w c z y ch N a c o z i ws p p r a c u j z ymi prze biorstwami roz zu c problemy techniczne

czenie poparte jest wieloletn prac w przem e (m in jako technologowie procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych o b ró b k i c i e p l ne j i p l a s t y czn e j o l e w n i c t w a c z y zgrz e w a n i a oporowego).

Trenerzy w zakresie na p otrze by z a k p r z e m c h z t e c hno l og i i o b ró b c z y c h materia w metalowych oraz tworzyw sztuczny projektowania elementów i ich przetwórstwa. Szkoleniowcy z

3 D n a c o c z i ro z z u c p r o b l e m y ruk u 3 D ko n s tru u i b u u ru k a r k i

22

Piony szkoleniowe

Mechanika i Diagnostyka maszyn

tokarki konwencjonalne

Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wiz lizacji Automatyka i Mechatronika

In ynieria materia owa i metal rgia Tworzywa sztuczne

Druk 3D Obróbka cieplna Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Normy i tymalizacja rocesów r ji

Lean manufacturing

Programowanie w

SIEMENS PLM

SIEMENS NX

N i n i e j s z a b r o s z r a m a r a k t e r i n f o r m a c y j n y i n i e s t a n o w i o f e r t y l o w e j w r o z m i e n i a § s C y w i l n e g o E M T - S y s t e m s z o o n i e b i e r z e w i z i a l n o c i z a w y k o r z y s t a n i e , k o m l e t n o i r a w n o z a m i e s z c z w n i e j m a t e r i a ó e l k i e n a z w y a s n e , z o s t a e z a s t r z e o n e z n a k i t o w a r o w e i n a l e m i o t ó w t r z , s y w a n e z e z E M T - S y s t e m s z w y z n i e w t i i n f o r m brosz rze wykorzystano równie j ia stanowi asno Siemen elkie rawa zastrze one

aktualizacja katalogu (25.01.2023)