Katalog szkoleń: Inżynieria materiałowa i metalurgia

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I METALURGIA Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe


SPIS TREŚCI

■ O nas .....................................................................................str. 1 ■ Polityka jakości, nagrody i wyróżnienia .............................str. 2 ■ Autoryzowany partner szkoleniowy ...................................str. 3 ■ Tworzywa sztuczne ...............................................................str. 4 ■ Druk 3D ..................................................................................str. 8 ■ Obróbka cieplna..................................................................str. 9-10 ■ Obróbka plastyczna ..........................................................str. 10 ■ Zgrzewanie oporowe .........................................................str. 12 ■ Laboratorium tworzyw sztucznych ...................................str. 13 ■ Laboratorium druku 3D ......................................................str. 19 ■ Laboratorium obróbki cieplnej .........................................str. 20 ■ Laboratorium odlewnictwa ..............................................str. 21 ■ Laboratorium obróbki plastycznej ...................................str. 22 ■ Trenerzy................................................................................str. 23


2 1$6

2 QDV (07 6\VWHPV RG ODW ZVSLHUD SU]HGVLčELRUFyZ Z EXGRZDQLX ]LQWHJURZDQ\FK NRPSHWHQFML WHFKQLF]Q\FK 6SHFMDOL]XMHP\ VLč Z RUJDQL]DFML V]NROHę GOD 6ãXİE 8WU]\PDQLD 5XFKX Z W\P G]LDãyZ DXWRPDW\NL PHFKDQLF]Q\FK HQHUJHW\F]Q\FK WHFKQLF]Q\FK L SURMHNWRZR NRQVWUXNF\MQ\FK 6SHFMDOL]XMHP\ VLč Z SURZDG]HQLX V]NROHę ] ]DNUHVX V]HURNR SRMPRZDQ\FK WHFKQLN LQİ\QLHUVNLFK 1DV]\PL JãyZQ\PL SLRQDPL V]NROHQLRZ\PL VĈ ʄ Systemy sterowania i wizualizacji ʄ ,Qİ\QLHULD PHFKDQLF]QD ʄ ,Qİ\QLHULD PDWHULDãRZD L PHWDOXUJLD ʄ %H]SLHF]HęVWZR PDV]\Q ʄ SIEMENS PLM ʄ Optymalizacja procesów produkcji ʄ 5RERW\ SU]HP\VãRZH ʄ -DNRĤþ SURGXNFML -HGQRF]HĤQLH RUJDQL]XMHP\ ZDUV]WDW\ SURZDG]LP\ NRQVXOWDFMH ]DMPXMHP\ VLč GRUDG]WZHP L ZVSDUFLHP ZGURİHQLRZ\P VSU]HGDİĈ RSURJUDPRZDQLD L SURGXNWyZ V\VWHPyZ DXWRPDW\NL D WDNİH SURZDG]HQLHP SRPLDUyZ L EDGDę

1D U\QNX V]NROHQLRZ\P G]LDãDP\ RG URNX 'R V\VWHPX NV ]WD ãFHQLD ND GU WHFKQLF]Q\ FK E UD Qİ SU]HP\VãRZ\FK S R G F K R G ] L P \ Z V S R V y E L Q Q R Z D F \ M Q \ Q L H E R M Ĉ F V L č QRZ\FK Z\]ZDę 6]NROHQLD NRQVWUXXMHP\ NRPSOHNVRZR D QRZH SURSR]\FMH EXGRZDQH VĈ SRG ZSã\ZHP Z]UDVWDMĈFHJR zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. 1LHMHGQRNURWQLH VĈ RQH UyZQLHİ RGSRZLHG]LĈ QD SRWU]HE\ ]JãDV]DQH EH]SRĤUHGQLR SU]H] QDV]\FK .OLHQWyZ 2IHURZDQH V]NROHQLD RSDUWH VĈ QD ZLHOROHWQLP GRĤZLDGF]HQLX Z ]DNUHVLH SURJUDPyZ V]NROHQLRZ\FK GOD ILUP LQVW\WXFML SDęVWZRZ\FK V]NROQLFWZD D WDNİH NOLHQWyZ LQG\ZLGXDOQ\FK 7R ZãDĤQLH VXNFHV\ QDV]\FK NOLHQWyZ VĈ QDV]Ĉ SUDZG]LZĈ ZL]\WyZNĈ 0LVMĈ (07 6\VWHPV MHVW SURZDG]HQLH QDMZ\İV]HM MDNRĤFL V]NROHę NWyU\FK FHOHP MHVW SU]\VWRVRZDQLH SUDFRZQLNyZ GR QRZRF]HVQ\FK VWDQRZLVN SUDF\ Z SU]HP\ĤOH 3RPDJDP\ RNUHĤOLþ U]HF]\ZLVWH NZDOLÀNDFMH SU]\V]ãHJR NXUVDQWD RUD] Z\W\F]\þ SUDZLGãRZĈ ĤFLHİNč V]NROHę : WUDNFLH NXUVyZ EDGDP\ SU]\URVW ZLHG]\ FR DXWRPDW\F]QLH SR]ZDOD QD ]REUD]RZDQLH HIHNW\ZQRĤFL QDV]HM SUDF\ 1D U\QNX V]NROHQLRZ\P MHVWHĤP\ OLGHUHP GRVWDUF]DMĈF\P NRPSOHNVRZĈ RIHUWč V]NROHę WHFKQLF]Q\FK

1D U\QNX V]NROHQLRZ\P G]LDãDP\ RG URNX

1


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia:

■ Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2021 ■ Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa

Śląskiego 2021

■ Marka-Śląskie 2021 - wyróżnienie w kategorii GOSPODARKA ■ Medal Europejski 2021 za szkolenia z hydrauliki siłowej

i pneumatyki przemysłowej

■ Złote Orły Kształcenia 2020 ■ Marka-Śląskie 2020 w kategorii USŁUGA ■ Firma Dobrze Widziana 2020 ■ Medal Europejski 2020 za praktyczne szkolenia z druku 3D ■ Firma na Medal 2020 ■ Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2019 ■ Orły Kształcenia 2019 ■ Nagroda Siemens w kategorii EDUKACJA 2019 za innowacyjne

rozwiązania dydaktyczne w automatyce przemysłowej

■ Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii

„Innowacyjne technologie przyszłości”

■ Firma Dobrze Widziana 2019 – tytuł przyznany za

przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników

2

■ Medal Europejski 2019 przyznany za dział szkoleń

„Automatyka i Mechatronika”

■ Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018 ■ Laur Innowacyjności 2018 – wyróżnienie za szkolenie KP1:

Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania ■ Medal Europejski 2018, za szkolenia z Robotów Przemysłowych ■ Medal Europejski 2017, za szkolenia z Tworzyw Sztucznych ■ Medal Europejski 2016, przyznany za szkolenie CNC1: Operator/Programista CNC ■ Firma Szkoleniowa Roku: 2014, 2016 i 2017 ■ Cezar Śląskiego Biznesu, przyznany przez BCC najlepszym firmom regionu śląskiego ■ Złote Godło Quality International 2016 ■ Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015 ■ Lider Przedsiębiorczości Roku 2015 ■ Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012 ■ Innowator Śląska 2012


AUTORYZOWANY PARTNER SZKOLENIOWY

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych.

■ Doświadczeni

■ Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów.

Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji.

■ Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie to daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom. W przypadku szkolenia zamkniętego dla zorganizowanych grupz zakładów pracy lub instytucji program szkolenia oraz charakter prezentowanych materiałów mogą zostać dopasowane do indywidualnych wymagań Klienta (w ramach przedstawionego zakresu szkolenia).

wykładowcy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo - naprawczych. Na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie.

Catering

dnia zapewniamy barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad. Miejscem poczęstunku oraz relaksu w przerwach między szkoleniami jest komfortowa przestrzeń socjalna.

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest partnerem szkoleniowym czołowych dostawców technologii – C-L, 1.Plastcompany, Boy, Meusburger, Zwick Roell, Hasco, igus, Noma Resins. Umowy podpisane między instytucjami pozwalają prowadzić kursy certyfikowane. Stały nadzór partnerów przemysłowych gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i materiałów szkoleniowych. Należymy do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Autoryzowany partner szkoleniowy

3


7:25=<:$ 6=78&=1(

6=.2/(1,$ 1$*52'=21(

0('$/(0 (8523(-6.,M

6SHFMDOLVW\F]QH V]NROHQLD ] ]DNUHVX LQİ\QLHULL PDWHULDãRZHM L PHWDOXUJLL 7:25=<:$ 6=78&=1(

6\PERO NXUVX

76

1D]ZD NXUVX

7ZRU]\ZD V]WXF]QH L LFK ZãDVQRĤFL

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN SRVLDGD NRPSOHNVRZĈ ZLHG]č ] ]DNUHVX WZRU]\Z V]WXF]Q\FK SRMčFLD EXGRZD SRG]LDã JUXS\ LGHQW\ÀNXMH ZãDVQRĤFL WZRU]\Z Z VWDQLH HNVSORDWDF\MQ\P L SU]HWZyUF]\P RUD] PHWRG\ LFK EDGDę VNXWHF]QLH GRELHUD SDUDPHWU\ SU]HWZyUVWZD GHF\GXMĈFH R MDNRĤFL Z\NRQ\ZDQ\FK Z\UREyZ GRNRQXMH DQDOL]\ SU]HPLDQ À]\NRFKHPLF]Q\FK ]DFKRG]ĈF\FK SRGF]DV SU]HWZyUVWZD WZRU]\Z GRNRQXMH VDPRG]LHOQHM RFHQ\ ZSã\ZX NRPSRQHQWyZ QD ZãDVQRĤFL WZRU]\Z XPLHMčWQLH DQDOL]XMH ZSã\Z ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML QD ZãDVQRĤFL WZRU]\Z

3URJUDP VNUyWRZ\

ō 3RGVWDZRZH SRMčFLD GRW\F]ĈFH SROLPHUyZ ō 6WUXNWXUD F]ĈVWHF]NRZD QDGF]ĈVWHF]NRZD L MHM ZSã\Z QD ZãDĤFLZRĤFL WZRU]\Z V]WXF]Q\FK ō 3RGVWDZRZH SRG]LDã\ WZRU]\Z SROLPHURZ\FK ō 6WDQ\ À]\F]QH WZRU]\Z L ]DFKRZDQLH VLč WZRU]\Z Z SRV]F]HJyOQ\FK stanach ō :Sã\Z GRGDWNyZ QD ZãDĤFLZRĤFL WZRU]\Z SROLPHURZ\FK ō =PLHQQRĤþ ZãDĤFLZRĤFL WZRU]\Z SROLPHURZ\FK ō :\]QDF]DQLH ZãDVQRĤFL Z\WU]\PDãRĤFLRZ\FK NRQVWUXNF\MQ\FK PDWHULDãyZ SROLPHURZ\FK Z SUyEDFK UR]FLĈJDQLD ]JLQDQLD L ĤFLVNDQLD ō :\]QDF]DQLH PDVRZHJR L REMčWRĤFLRZHJR ZVNDĮQLND V]\ENRĤFL Sã\QLčFLD Z ]UyİQLFRZDQ\FK ZDUXQNDFK SRPLDUX ō 3RPLDU\ XGDUQRĤFL SROLPHUyZ NRQVWUXNF\MQ\FK ō *UXS\ ZãDĤFLZRĤFL WZRU]\Z V]WXF]Q\FK ō :ãDĤFLZRĤFL WZRU]\Z Z VWDQLH VWDã\P HNVSORDWDF\MQ\P

ō :ãDĤFLZRĤFL Z VWDQLH XSODVW\F]QLRQ\P SU]HWZyUF]\P

ō :\]QDF]DQLH ZãDVQRĤFL Z\WU]\PDãRĤFLRZ\FK L SU]HWZyUF]\FK NRQVWUXNF\MQ\FK PDWHULDãyZ SROLPHURZ\FK Z\]QDF]DQLH WZDUGRĤFL HODVWRPHUyZ PHWRGĈ 6KRUH·D ō :ãDĤFLZRĤFL L ]DVWRVRZDQLD Z\EUDQ\FK JUXS WZRU]\Z SROLPHURZ\FK ō 0HWRG\ND EDGDę WZRU]\Z V]WXF]Q\FK ō :\EUDQH ]DJDGQLHQLD UHF\NOLQJX ō ,GHQW\ÀNDFMD WZRU]\Z V]WXF]Q\FK

&]DV WUZDQLD 4 dni - 25 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte


TWORZYWA SZTUCZNE

Symbol kursu

TS2

Nazwa kursu

Projektowanie detali z tworzyw sztucznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę z zakresu własności tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym; posiada wiedzę w zakresie własności poszczególnych grup tworzyw; zna zasady projektowania detali z tworzyw sztucznych; posiada umiejętności w zakresie projektowania przykładowych elementów: łożysk, kół elementów i odpowiedniej metody; posiada praktyczną umiejętność dokonywania obliczeń wytrzymałościowych elementów z tworzyw sztucznych; zna zasady zastępowania elementów metalowych tworzywami sztucznymi.

Program skrótowy

▪ Podstawowe pojęcia dotyczące polimerów ▪ Struktura cząsteczkowa i nadcząsteczkowa i jej wpływ na właściwości tworzyw sztucznych ▪ stanach ▪ Właściwości tworzyw w stanie stałym (eksploatacyjnym) ▪ Zmienność właściwości tworzyw polimerowych ▪ Wprowadzenie do wytrzymałości materiałów ▪ Metodyka badań tworzyw sztucznych ▪ Wyznaczanie własności wytrzymałościowych konstrukcyjnych materiałów polimerowych w próbach ▪ Pomiary udarności ▪ Wyznaczanie twardości elastomerów metodą Shore’a ▪ Technologiczność detali wtryskiwanych z tworzyw sztucznych ▪ ▪ Wybrane zagadnienia zmęczenia tworzyw sztucznych ▪ Projektowanie elementów żebrowanych z tworzyw sztucznych ▪ Projektowanie połączeń zatrzaskowych ▪ Projektowanie połączeń gwintowych i samogwintujących ▪ Projektowanie połączeń wciskowych z udziałem tworzyw sztucznych ▪ Projektowanie łożysk ślizgowych ▪ Projektowanie kół zębatych z tworzyw sztucznych ▪ Sprężyny z tworzyw sztucznych ▪ Zasady projektowania osłon, korpusów i obudów

TS3-2K

Symbol kursu Nazwa kursu

Wtrysk dwukomponentowy

Cel kursu

Posiada wiedzę z zakresu wtrysku dwukomponentowego; zna zasady konstrukcji wyprasek w technologii wieloskładnikowej; potrafi ustawić proces wtrysku; zna wpływ parametrów procesu na adhezję tworzyw; potrafi rozwiązać typowe problemy związane z technologią wtrysku dwuskładnikowego

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Technologia wtrysku dwukomponentowego Konstrukcja i wyposażenie maszyn Dobór materiałów Zasady konstrukcji wyprasek do wtrysku dwukomponentowego Konstrukcja formy do wtrysku dwukomponentowego Obsługa i przygotowanie tworzywa Kluczowe parametry we wtrysku dwukomponentowym

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 5 dni - 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TS3

Nazwa kursu

Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych – obsługa i technologia

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych metodą wtryskiwania; prawidłowo dobiera parametry procesu; jest świadomy

Program skrótowy

▪ Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących materiałów polimerowych ▪ Właściwości przetwórcze tworzyw sztucznych ▪ Właściwości wybranych polimerów ▪ Budowa wtryskarki i procesy w niej zachodzące ▪ Oprzyrządowanie dodatkowe wtryskarek ▪ Proces wtryskiwania ▪ Wady wyprasek i metody ich usuwania ▪ Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości na temat budowy elementów wtryskarki odpowiedzialnych za proces wtrysku ▪ Omówienie najczęstszych błędów w obsłudze wtryskarki i nastawach parametrów ▪ Omówienie najczęstszych wad detali wtryskiwanych ▪ Zajęcia praktyczne przy wtryskarce ▪ Ogólne zasady współpracy wtryskarki z robotem

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

5


7:25=<:$ 6=78&=1(

76

6\PERO NXUVX

76

6\PERO NXUVX

1D]ZD NXUVX

:\WãDF]DQLH WZRU]\Z V]WXF]Q\FK

1D]ZD NXUVX

(NVSORDWDFMD IRUP ZWU\VNRZ\FK

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN SRVLDGD NRPSOHNVRZĈ ZLHG]č QD WHPDW SU]HWZyUVWZD WZRU]\Z V]WXF]Q\FK PHWRGĈ Z\WãDF]DQLD SRVLDGD XPLHMčWQRĤFL Z ]DNUHVLH SURMHNWRZDQLD SURFHVX Z\WãDF]DQLD SRWUDÀ GRELHUDþ SDUDPHWU\ SURFHVX Z\WãDF]DQLD ]QD EXGRZč Z\WãDF]DUNL SRWUDÀ RFHQLþ MDNRĤþ Z\UREX WãRF]RQHJR ZLH MDN ]DSRELHJDþ SRWHQFMDOQ\P ZDGRP Z\UREX

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN SRVLDGD Z\VRNĈ ĤZLDGRPRĤþ WHFKQLF]QĈ MDNR F]ãRQHN SHUVRQHOX SUDFXMĈFHJR ] IRUPDPL ZWU\VNRZ\PL ]QD ]DVDG\ REVãXJL IRUP ZWU\VNRZ\FK GRNRQXMH VDPRG]LHOQHM RFHQ\ L Z\ERUX PHWRG\ QDSUDZ\ XV]NRG]Hę IRUP ZWU\VNRZ\FK SRVLDGD XPLHMčWQRĤþ REVãXJL L QDSUDZ\ XNãDGyZ JRUĈFR NDQDãRZ\FK

3URJUDP VNUyWRZ\

: SU]\SDGNX V]NROHQLD ]DPNQLčWHJR GOD ]RUJDQL]RZDQ\FK JUXS ] ]DNãDGyZ SUDF\ OXE LQVW\WXFML SURJUDP V]NROHQLD RUD] FKDUDNWHU SUH]HQWRZDQ\FK PDWHULDãyZ PRJĈ ]RVWDþ GRSDVRZDQH GR LQG\ZLGXDOQ\FK Z\PDJDę .OLHQWD Z UDPDFK SU]HGVWDZLRQHJR zakresu szkolenia).

3URJUDP VNUyWRZ\

ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō

ō 3U]\SRPQLHQLH SRGVWDZRZ\FK SRMčþ GRW\F]ĈF\FK PDWHULDãyZ SROLPHURZ\FK SRGVWDZRZH SRG]LDã\ WZRU]\Z SROLPHURZ\FK ō 3RGVWDZ\ SURFHVX XSODVW\F]QLDQLD ĤOLPDNRZHJR ō 7HFKQRORJLD Z\WãDF]DQLD WZRU]\Z V]WXF]Q\FK ² SRGVWDZRZH RNUHĤOHQLD SDUDPHWU\ WHFKQRORJLF]QH Z\WZDU]DQH SURGXNW\ ō %XGRZD Z\WãDF]DUNL ō %XGRZD OLQLL Z\WãDF]DUVNLFK ō 8U]ĈG]HQLD ZVSRPDJDMĈFH SURFHV Z\WãDF]DQLD ō 7HRUHW\F]QH SRGVWDZ\ XVWDZLDQLD SURFHVX Z\WãDF]DQLD ō 1DMF]čĤFLHM VSRW\NDQH SUREOHP\ Z SURFHVLH Z\WãDF]DQLD L PHWRG\ LFK UR]ZLĈ]\ZDQLD ō :\NRU]\VWDQLH Z\WãDF]DQLD Z LQQ\FK WHFKQRORJLDFK SU]HWZyUVWZD Z\WãDF]DQLH ] UR]GPXFKHP Z\WãDF]DQLH ] WHUPRIRUPRZDQLHP Z\WãDF]DQLH ] SUDVRZDQLHP

3RGVWDZRZH ZLDGRPRĤFL R SURFHVLH ZWU\VNLZDQLD Budowa formy wtryskowej 5RG]DMH XNãDGyZ ZOHZRZ\FK 0DWHULDãR]QDZVWZR Z EXGRZLH IRUP ZWU\VNRZ\FK 3RZãRNL Z IRUPDFK ZWU\VNRZ\FK 8İ\WNRZDQLH IRUP Korekty wymiarowe gniazd 2GSRZLHWU]HQLH JQLD]GD IRUPXMĈFHJR 2EVãXJD IRUP ] JRUĈF\PL NDQDãDPL 3U]HJOĈG\ IRUP ZWU\VNRZ\FK 0DJD]\Q F]čĤFL ]DPLHQQ\FK 0HWRG\ QDSUDZ L UHJHQHUDFML JQLD]G IRUPXMĈF\FK Problemy z formami wtryskowymi

&]DV WUZDQLD 2 dni - 14 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte

&]DV WUZDQLD 2 dni 7U\E V]NROHQLD 6]NROHQLH ]DPNQLčWH

76

6\PERO NXUVX 1D]ZD NXUVX

3URMHNWRZDQLH IRUP ZWU\VNRZ\FK

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN GRNRQXMH V]F]HJyãRZHM LGHQW\ÀNDFML SRV]F]HJyOQ\FK HOHPHQWyZ IRUP\ ZWU\VNRZHM VDPRG]LHOQLH GRELHUD PDWHULDã\ GR EXGRZ\ IRUP\ ZWU\VNRZHM XPLHMčWQLH Z\NRU]\VWXMH IDFKRZĈ ZLHG]č LQİ\QLHUVNĈ ] ]DNUHVX SURMHNWRZDQLD VWRVXMH ]DVDG\ NRPSXWHURZHJR ZVSRPDJDQLD projektowania.

3URJUDP VNUyWRZ\

ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō

3RGVWDZRZH ZLDGRPRĤFL R SURFHVLH ZWU\VNLZDQLD 'RNãDGQRĤþ Z\PLDURZD GHWDOL ZWU\VNLZDQ\FK Ogólna budowa formy wtryskowej 'DQH ZHMĤFLRZH GR SURMHNWX IRUP\ ZWU\VNRZHM Zasady doboru liczby gniazd Budowa gniazda wtryskowego =DVDG\ SURMHNWRZDQLD XNãDGX ZOHZRZHJR 8NãDG WHUPRVWDWRZDQLD IRUP\ ZWU\VNRZHM %XGRZD XNãDGX XZDOQLDQLD Z\SUDVHN 8NãDG Z\S\FKDQLD Z\SUDVNL (OHPHQW\ ãĈF]ĈFH XVWDODMĈFH L SURZDG]ĈFH IRUP\ ZWU\VNRZHM =DVDG\ GRERUX PDWHULDãyZ QD HOHPHQW\ IRUP ZWU\VNRZ\FK Typizacja i normalizacja elementów form 3URJUDP\ NRPSXWHURZH ZVSRPDJDMĈFH SURMHNWRZDQLH IRUP

&]DV WUZDQLD 3 dni - 21 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte

6\PERO NXUVX 1D]ZD NXUVX

&HO NXUVX

3URJUDP VNUyWRZ\

76

)RUPRZDQLH HOHPHQWyZ PHWRGĈ Z\WãDF]DQLD ] UR]GPXFKHP %ORZ 0RXOGLQJ 3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN ZLH MDN SU]HELHJD SURFHV ZWU\VNLZDQLD L Z\WãDF]DQLD ] UR]GPXFKHP SRVLDGD XPLHMčWQRĤþ projektowania procesów wytwarzania elementów z wykorzystaniem WHFKQRORJLL EORZ PRXOGLQJX SRVLDGD ZLHG]č QD WHPDW WZRU]\Z Z\NRU]\VW\ZDQ\FK Z SURGXNFML ] Z\NRU]\VWDQLHP UR]GPXFKX SRWUDÀ GRELHUDþ SDUDPHWU\ Z\WZDU]DQLD HOHPHQWyZ L RGSRZLHGQLĈ PHWRGč ō Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teoretycznymi z zakresu procesu produkcyjnego na blow moulderach oraz tworzyw termoplastycznych ō 7HFKQRORJLD Z\WãDF]DQLD PHWRGĈ ] UR]GPXFKHP ō Technologia wtryskiwania z rozdmuchem ō Tworzywa termoplastyczne stosowane do rozdmuchu ō :Sã\Z SRV]F]HJyOQ\FK SDUDPHWUyZ SURFHVX QD MDNRĤþ produkowanych detali ō Parametry przetwórcze technologii blow mouldingu

&]DV WUZDQLD 2 dni 7U\E V]NROHQLD 6]NROHQLH ]DPNQLčWH


7:25=<:$ 6=78&=1(

6\PERO NXUVX

76

1D]ZD NXUVX

0DWHULDã\ NRPSR]\WRZH FKHPR L WHUPRXWZDUG]DOQH ZSURZDG]HQLH GR WHPDW\NL FKHPLL SROLPHUyZ ZãDĤFLZRĤFL NRPSR]\WyZ L PHWRG LFK Z\WZDU]DQLD

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN SRVLDGD ZLHG]č Z ]DNUHVLH Z\EUDQ\FK ]DJDGQLHę FKHPLL SROLPHUyZ SRVLDGD ZLHG]č ] ]DNUHVX PDWHULDãyZ SROLPHURZ\FK L QDSHãQLDF]\ VWRVRZDQ\FK GR Z\WZDU]DQLD NRPSR]\WyZ ]DSR]QDã VLč ] NRPSR]\WDPL SROLPHURZ\PL MDNR PDWHULDãDPL R VSHF\ÀF]Q\FK ZãDĤFLZRĤFLDFK Xİ\WNRZ\FK posiada teoretyczne i praktyczne podstawy wytwarzania struktur NRPSR]\WRZ\FK ]D SRPRFĈ Z\EUDQ\FK PHWRG ]QD SUDNW\F]QH VSRVRE\ EDGDQLD İ\ZLF L PDWHULDãyZ NRPSR]\WRZ\FK

3URJUDP VNUyWRZ\

ō 3RGVWDZRZH SRMčFLD ] ]DNUHVX PDWHULDãyZ NRPSR]\WRZ\FK ō 3RG]LDã L FKDUDNWHU\VW\ND WZRU]\Z V]WXF]Q\FK ō %XGRZD FKHPLF]QD SROLPHUyZ L ZSã\Z VWUXNWXU\ FKHPLF]QHM QD LFK ZãDĤFLZRĤFL ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOčGQLHQLHP SROLPHUyZ chemoutwardzalnych ō 2PyZLHQLH FKHPL]PX SURFHVX VLHFLRZDQLD Z\EUDQ\FK İ\ZLF ō :\WZRU]HQLH NRPSR]\WX PHWRGĈ ODPLQRZDQLD UčF]QHJR ] Z\NRU]\VWDQLHP İHONRWX Z\EUDQ\FK Z]PRFQLHę L İ\ZLF - omówienie metody ō :\WZRU]HQLH ZLHORZDUVWZRZHJR NRPSR]\WX PHWRGĈ LQIX]ML - omówienie procesu ō :\WZRU]HQLH ZLHORZDUVWZRZHJR NRPSR]\WX PHWRGĈ ZRUND SUyİQLRZHJR YDFXXP EDJJLQJ

ō 3RG]LDã PDWHULDãyZ Z]PDFQLDMĈF\FK ID]\ UR]SURV]RQHM ² Z]PRFQLHQLD SURV]NRZH L ZãyNQLVWH RUD] LFK ZãDĤFLZRĤFL ō :Sã\Z PHWRG\ SU]HWZyUVWZD SROLPHUyZ QD ZãDĤFLZRĤFL Xİ\WNRZH kompozytów ō :ãDĤFLZRĤFL NRPSR]\WyZ ² PHWRG\ EDGDZF]H SR]ZDODMĈFH RFHQLþ MDNRĤþ NRPSR]\WX ō 3RGVWDZ\ SURFHVyZ Z\WZDU]DQLD PDWHULDãyZ NRPSR]\WRZ\FK ² PHWRG\ ODPLQRZDQLH UčF]QH ZHW XS VSUD\ XS LQIX]MD ZRUHN SUyİQLRZ\ YDFXXP EDJJLQJ /570 570 PHWRGD QDZRMX DXWRNODZRZH L EH]DXWRNODZRZH SU]HWZyUVWZR SUHLPSUHJQDWyZ SXOWUX]MD RGOHZ\ L LQQH ō 3U]\JRWRZDQLH SUyEHN NRPSR]\WyZ GR EDGDę PHFKDQLF]Q\FK ō %DGDQLH SURFHVyZ VLHFLRZDQLD ² Z\]QDF]HQLH F]DVX İHORZDQLD piku egzotermicznego reakcji sieciowania ō %DGDQLH Z\EUDQ\FK ZãDĤFLZRĤFL PHFKDQLF]Q\FK Z\WU]\PDãRĤþ QD ]JLQDQLH XGDUQRĤþ L WZDUGRĤþ NRPSR]\WyZ Z\WZRU]RQ\FK przez kursantów w pierwszym dniu szkolenia

6\PERO NXUVX

76

1D]ZD NXUVX

2FHQD WHFKQLF]QD MDNRĤFL NRPSR]\WyZ SROLPHURZ\FK

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN GRNRQXMH VDPRG]LHOQHM RFHQ\ MDNRĤFL SURGXNWyZ ] NRPSR]\WyZ SRVLDGD ZLHG]č QD WHPDW UR]SR]QDZDQLD GHIHNWyZ PDWHULDãyZ NRPSR]\WRZ\FK XPLHMčWQLH RFHQLD ZSã\Z PHWRG\ Z\WZDU]DQLD QD MDNRĤþ JRWRZHJR NRPSRQHQWX SRVLDGD SUDNW\F]QĈ XPLHMčWQRĤþ Z\NRU]\VWDQLD WHFKQLN PLNURVNRSRZ\FK L LQQ\FK PHWRG QLHQLV]F]ĈF\FK

3URJUDP VNUyWRZ\

ō :\EUDQH ]DJDGQLHQLD WHRUHW\F]Q\FK SRGVWDZ Z\WZDU]DQLD polimerów konstrukcyjnych jako osnowy w kompozytach NRQVWUXNF\MQ\FK GXURSODVW\

ō 3RGVWDZRZH PDWHULDã\ Z]PDFQLDMĈFH L LFK FKDUDNWHU\VW\ND ō .DUW\ WHFKQLF]QH 7'6 L NDUW\ FKDUDNWHU\VW\NL VXEVWDQFML QLHEH]SLHF]Q\FK 06'6

ō ,QLFMDWRU\ DNFHOHUDWRU\ LQKLELWRU\ XWZDUG]DF]H Z UHDNFMDFK polimeryzacji ō 5HİLP SURFHVRZ\ L VNXWNL MHJR LJQRUDQFML UHFHSWXU\ SDUDPHWU\ SURFHVX SURSRUFMH RVQRZ\ GR Z]PRFQLHQLD LWS

ō 3U]HJOĈG PHWRG Z\WZDU]DQLD NRPSR]\WyZ Z DVSHNFLH Z\VWĈSLHQLD PRİOLZ\FK FKDUDNWHU\VW\F]Q\FK GHIHNWyZ ō .ODV\ÀNDFMD MDNRĤFL NRPSR]\WX ZJ 3856/29$ ō Defekty technologiczne ō /RNDOL]DFMD GHIHNWyZ Z NRPSR]\WDFK LQVWUXPHQWDOQ\PL PHWRGDPL QLHQLV]F]ĈF\PL ō 7HUPRJUDÀD Z SRGF]HUZLHQL ō 0LNURVNRSRZD PHWRGD EDGDę RSW\F]Q\FK ] Xİ\FLHP SHQHWUDQWyZ ō 2]QDF]DQLH JUXERĤFL EDULHURZ\FK ZDUVWZ RFKURQQ\FK ō 2]QDF]DQLH WZDUGRĤFL ZJ %$5&2/$ *<=- ō 2]QDF]DQLH +'7 RVQRZ\ L NRPSR]\WX 31 (1 ,62 $ % &

ō 2]QDF]DQLH FLčİDUX ZãDĤFLZHJR NRPSR]\WX

&]DV WUZDQLD 2 dni - 14 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte

&]DV WUZDQLD 3 dni - 21 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte


'58. '

'58. '

6\PERO NXUVX

'

'

6\PERO NXUVX

1D]ZD NXUVX

'UXN ' Z WHFKQRORJLL )'0 ² V]NROHQLH SRGVWDZRZH

1D]ZD NXUVX

'UXN ' Z WHFKQRORJLL )'0 ² V]NROHQLH ]DDZDQVRZDQH

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN SRWUDÀ REVãXJLZDþ L NRQVHUZRZDþ GUXNDUNL ' SRWUDÀ Z SRGVWDZRZ\ VSRVyE SU]\JRWRZDþ PRGHO ' GR Z\GUXNX ]QD PHWRG\ GLDJQR]RZDQLD SUREOHPyZ Z SUDF\ ] GUXNDUNĈ ' )'0 SRVLDGD SUDNW\Nč ] ZZ ]DNUHVX

&HO NXUVX

3URJUDP VNUyWRZ\

ō 2PyZLHQLH EXGRZ\ L ]DVDG\ G]LDãDQLD GUXNDUNL Z WHFKQRORJLL )'0 ō 2PyZLHQLH PDWHULDãyZ 5yİQLFH SDUDPHWUyZ ]DVWRVRZDQLH ō 2SURJUDPRZDQLH WQĈFH 5yİQLFH PLčG]\ SURJUDPDPL REVãXJD IXQNFMH SRGVWDZRZH SURÀOH VSU]čWRZH L PDWHULDãRZH ō *HQHURZDQLH SOLNyZ Z\NRQDZF]\FK JFRG\

ō Transfer plików do drukarki ō 2EVãXJD GUXNDUNL XUXFKRPLHQLH Z\GUXNX ]GMčFLH Z\GUXNX ]H VWRãX SR ]DNRęF]HQLX SUDF\ SU]\JRWRZDQLH GUXNDUNL GR NROHMQHJR wydruku ō Konserwacja drukarki: Ŏ F]\V]F]HQLH HNVWUXGHUD Z\PLDQD ]Xİ\W\FK XV]NRG]RQ\FK elementów Ŏ QDFLĈJ SDVNyZ F]\V]F]HQLH SURZDGQLF Ŏ F]\V]F]HQLH KRWHQGX Z\PLDQD WXOHL 378 Ŏ aktualizacja oprogramowania ō Postprocessing: Ŏ VSRVRE\ QD Z\JãDG]DQLH Z\GUXNX Ŏ İ\ZLFH QDWU\VNRZH Ŏ obróbka mechaniczna Ŏ obróbka termiczna i chemiczna ō 2PyZLHQLH QDMF]čVWV]\FK SUREOHPyZ ] Z\GUXNDPL ō ýZLF]HQLD Ŏ generowanie gcodów i transfer do drukarki Ŏ Z\PLDQD ÀODPHQWX Ŏ wymiana dyszy Ŏ SR]LRPRZDQLH VWRãX Ŏ SU]\JRWRZDQLH VWRãX Ŏ uruchomienie wydruku Ŏ HG\FMD SDUDPHWUyZ Z F]DVLH GUXNX WHPSHUDWXUD SUčGNRĤþ

Ŏ Z\NRQDQLH F]\QQRĤFL NRQVHUZDF\MQ\FK Ŏ postprocessing

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN SRWUDÀ GREUDþ L Z SHãQL Z\NRU]\VWDþ ZãDĤFLZRĤFL PDWHULDãyZ VWRVRZDQ\FK Z WHFKQRORJLL )'0 Z VSRVyE ]DDZDQVRZDQ\ REVãXJXMH VOLFHU\ ² SRSUDZD ZãDĤFLZRĤFL L MDNRĤFL Z\GUXNyZ UR]SR]QDMH L XVXZD SUREOHP\ PHFKDQLF]QH ]DU]ĈG]D IDUPĈ GUXNDUHN G REVãXJXMH GUXNDUNL ZLHORJãRZLFRZH

3URJUDP VNUyWRZ\

ō ō ō ō

&]DV WUZDQLD 3 dni - 21 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte

ō ō ō ō ō ō ō ō ō

Omówienie typów drukarek w FDM 2SURJUDPRZDQLH WQĈFH ]DDZDQVRZDQD REVãXJD SDUDPHWUyZ 2SURJUDPRZDQLH VWHUXMĈFH RPyZLHQLH RWZDUW\FK V\VWHPyZ 6]F]HJyãRZH RPyZLHQLH PDWHULDãyZ ] QDFLVNLHP QD PDWHULDã\ techniczne *FRG\ VWHUXMĈFH 0 L * 2PyZLHQLH EãčGyZ QD Z\GUXNDFK ² SU]\NãDG\ GLDJQR]D SRWHQFMDOQH UR]ZLĈ]DQLD =GDOQD REVãXJD GUXNDUNL ZLÀ OLYH YLHZ 2EVãXJD IDUP\ GUXNDUHN 6\VWHP\ ]DU]ĈG]DQLD IDUPĈ GUXNDUHN 'UXNDUNL ZLHORJãRZLFRZH Podstawy modelowania na potrzeby druku 3D ,Qİ\QLHULD RGZURWQD ² VNDQRZDQLH ' ýZLF]HQLD Ŏ GUXNRZDQLH VNRPSOLNRZDQ\FK PRGHOL ² SU]\JRWRZDQLH i postprocessing Ŏ GUXN NRORURZ\ ² NDOLEUDFMD GUXNDUNL SU]\JRWRZDQLH PRGHOL i generowanie plików wykonawczych Ŏ aktualizacja oprogramowania Ŏ naprawa podstawowych usterek w drukarce FDM Ŏ SRGVWDZRZH PRG\ÀNDFMH

&]DV WUZDQLD 3 dni - 21 godzin 7U\E V]NROHQLD Szkolenie otwarte

6\PERO NXUVX

'

1D]ZD NXUVX

'UXN ' SU]HJOĈG WHFKQRORJLL

&HO NXUVX

3R XNRęF]HQLX V]NROHQLD XF]HVWQLN GRELHUD RGSRZLHGQLĈ WHFKQRORJLč SU]\URVWRZĈ ]QD ]DVWRVRZDQLH L DQW\]DVWRVRZDQLH GUXNDUNL ' GRELHUD Z ]DOHİQRĤFL RG SRWU]HE RGSRZLHGQLĈ GUXNDUNč L PDWHULDã\ ]DU]ĈG]D IDUPĈ GUXNDUHN ]QD SRGVWDZ\ PRGHORZDQLD QD SRWU]HE\ )'0 SRVLDGD ZLHG]č QD WHPDW LQİ\QLHULL RGZURWQHM VNDQRZDQLH '

3URJUDP VNUyWRZ\

ō :SURZDG]HQLH GR WHFKQRORJLL SU]\URVWRZ\FK ² SRUyZQDQLH GR innych technologii wytwarzania ō 5RG]DMH WHFKQRORJLL DGG\W\ZQ\FK ² UyİQLFH L ]DVWRVRZDQLD ō 'UXN ' ] İ\ZLF ĤZLDWãRXWZDUG]DOQ\FK ² '/3 6/$ /&0 3RO\MHW 0-0 ō 'UXN ' ] SURV]NyZ ² 6/6 6/0 '0/6 ō 'UXN G ] PHWDOX L SR]RVWDãH WHFKQRORJLH ō )'0 ² SU]HV]ãRĤþ WHUDĮQLHMV]RĤþ SU]\V]ãRĤþ ō Zastosowanie druku 3D FDM w praktyce ō 5RG]DMH GUXNDUHN Z WHFKQRORJL )'0 ))) ō Dobór drukarki do potrzeb ō 2PyZLHQLH PDWHULDãyZ ] QDFLVNLHP QD PDWHULDã\ WHFKQLF]QH ō 2SURJUDPRZDQLH WQĈFH ² UyİQLFH ZDG\ L ]DOHW\ SRV]F]HJyOQ\FK programów ō 'UXNDUNL ZLHORJãRZLFRZH ² UyİQLFH ]DVWRVRZDQLH ZDG\ L ]DOHW\ ō =DU]ĈG]DQLH IDUPĈ GUXNDUHN Z VLHFL /$1 ō 6\VWHP\ ]DU]ĈG]DQLD IDUPĈ GUXNDUHN ō Podstawy modelowania na potrzeby druku w technologii FDM ō ,Qİ\QLHULD RGZURWQD ² VNDQRZDQLH '

&]DV WUZDQLD G]LHę 7U\E V]NROHQLD 6]NROHQLH ]DPNQLčWH


OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA CIEPLNA

Symbol kursu

OC1

HYDROTRONICS

Symbol kursu

OC3

Nazwa kursu

Obróbka cieplna metalowych materiałów inżynierskich

Nazwa kursu

Obróbka cieplno-chemiczna

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada kompleksową wiedzę z zakresu obróbki cieplnej materiałów metalowych inżynierskich; zna własności metalowych materiałów inżynierskich w stanie

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna ogólne zasady obróbki cieplno-chemicznej materiałów; posiada wiedzę na temat aspektów technologicznych, doboru parametrów oraz wpływu parametrów na właściwości wynikowe materiałów, osiągane wskutek obróbki cieplno-chemicznej.

Program skrótowy

Ogólne zasady w obróbce cieplno-chemicznej ▪ Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi niemetalicznymi: ▫ Nawęglanie; azotowanie; siarkoazotowanie; węgloazotowanie wysokotemperaturowe; węgloazotowanie niskotemperaturowe; siarkowęgloazotowanie; tlenoazotowanie; borowanie ▪ Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi metalicznymi: ▫ Chromowanie; tytanowanie; wanadowanie; aluminiowanie; chromoaluminiowanie

dobrać parametry decydujące o obróbce cieplnej i zna ich wpływ na późniejsze własności użytkowe; posiada wiedzę na temat składników fazowych występujących w stopach metali żelaznych i nieżelaznych oraz ich przemian w czasie nagrzewania; posiada wiedzę na temat przemian fazowych w czasie chłodzenia stopów metali żelaznych i stopów metali nieżelaznych; rozpoznaje wady występujące na skutek źle dobranych parametrów obróbki cieplnej. Program skrótowy

▪ Własności mechaniczne i technologiczne metali oraz metody ich wyznaczania ▪ Struktura i własności ▪ Obróbka plastyczna metali i ich stopów: mechanizmy odkształcenia plastycznego ▪ Metalurgia ▪ Wykres równowagi faz żelazo-węgiel ▪ Krzywe CTPc i CTPi ▪ Wytyczne do hartowania ▪ Urządzenia do nagrzewania oraz chłodzenia ▪ Atmosfery ochronne w obróbkach cieplnych ▪ Metody hartowania i odpuszczania ▪ Obróbka cieplno-chemiczna ▪ Analiza wad i błędów możliwych w obróbce cieplnej ▪ Wyżarzania ▪ Utwardzanie wydzieleniowe (przesycanie i starzenie) ▪ Termiczne nakładanie warstw

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu Nazwa kursu

Cieplne metody wytwarzania warstw powierzchniowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna podstawowe metody cieplnej

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

posiada wiedzę na temat technologicznych aspektów obróbki powierzchniowej materiałów. Program skrótowy

Symbol kursu

OC2

Nazwa kursu

Obróbka cieplna zwykła

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę na temat procesów obróbki cieplnej zwykłej; zna technologiczne aspekty obróbki cieplnej zwykłej materiałów; posiada wiedzę na temat wyżarzania i hartowania materiałów metalowych.

Program skrótowy

▪ Wyżarzanie: ▫ Ujednorodniające i przegrzewające ▫ normalizujące ▫ zupełne (konwencjonalne i izotermiczne) ▫ rekrystalizujące ▫ odprężające i stabilizujące ▪ Hartowanie objętościowe: ▫ ogólne zasady ▫ martenzytyczne zwykłe ▫ stopniowe ▫ bainityczne z przemianą izotermiczną ▫ patentowanie ▫ odpuszczanie (niskie, średnie, wysokie, odpuszczalność stali niestopowych, odpuszczalność stali stopowych, nieodwracalna i odwracalna kruchość odpuszczania, zalecenia technologiczne) ▫ utwardzanie cieplne ▫ ulepszanie cieplne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

OC4

▪ Metody cieplne: ▫ Hartowanie powierzchniowe części maszyn (indukcyjne, płomieniowe, zanurzeniowe); nadtapianie; natapianie; stapianie; powlekanie zanurzeniowe (cynkowanie, aluminiowanie, ołowiowanie, miedziowanie) ▪ Metody cieplno-chemiczne: ▫ Nasycanie wspomagane CVD (APCVD, LPCVD, PACVD); stopowanie ▫ ▫ Metody cieplno-mechaniczne (natryskiwanie cieplne, platerowanie

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC5

Nazwa kursu

Technologia obróbki cieplnej części maszyn i narzędzi

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna podstawy teoretyczne i praktyczne obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych; posiada wiedzę na temat wpływu obróbki cieplnej na stale o specjalnych cieplnej na właściwości wynikowe elementu, w zależności od poddawanej obróbce grupie metali.

Program skrótowy

▪ Obróbka cieplna stali konstrukcyjnych (odkuwek, sprężyn i resorów, kół zębatych, łożysk tocznych)

9


OBRÓBKA PLASTYCZNA

OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA CIEPLNA

▪ Obróbka cieplna stali o specjalnych własnościach: ▫ Odpornych na korozję, nierdzewnych i kwasoodpornych; żaroodpornych (zaworowe, oporowe, żarowytrzymałe); magnetyczne twarde, niemagnetyczne, o szczególnym współczynniku rozszerzalności cieplnej) ▪ Obróbka cieplna odlewów staliwnych i żeliwnych ▪ Obróbka cieplna narzędzi: ▫ Narzędzia pomiarowe i przyrządy; narzędzia skrawające; narzędzia tnące; narzędzia do obróbki plastycznej metali na zimno; narzędzia do wyciskania i kształtowania innych wyrobów; narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych; narzędzia do obróbki szkła; kokile do odlewania pod ciśnieniem; narzędzia do obróbki plastycznej na gorąco; narzędzia rolnicze; narzędzia górnicze ▪ Obróbka cieplno-chemiczna narzędzi

OBRÓBKA PLASTYCZNA

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy technologii tłocznictwa

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada praktyczną wiedzę na temat metod kształtowania za pomocą tłocznictwa; bardzo dobrze zna narzędzia stosowane do cięcia, gięcia i kształtowania; projektuje procesy technologiczne dla wyrobów tłocznych.

Program skrótowy

▪ Teoretyczne podstawy procesu tłoczenia ▪ Nowoczesne tendencje w zakresie metod tłoczenia w warunkach przemysłowych ▪ Produkcja na liniach zmechanizowanych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych różnych wyrobów tłoczonych – przykłady i analiza ▪ ▪ Narzędzia do tłoczenia ▪ Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów tłoczonych ▪ Porównanie tłoczenia z innymi metodami wytwarzania oraz zasady projektowania procesu technologicznego dla wyrobów tłoczonych ▪ ▪ Materiały używane do produkcji części zamiennych ▪ Typowe błędy podczas prac projektowych i montażowych narzędzi do tłoczenia: błędy poziomu projektowego, błędy poziomu wykonawstwa narzędzi i ich kompatybilności z liniami pras, błędy procesu przezbrajania i uruchomienia produkcji oraz błędy eksploatacji ustalonej produkcji.

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC6

Nazwa kursu

Wady obróbki cieplnej i kontrola jakości

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna teoretyczne aspekty procesów hartowania i odpuszczania; zna wady hartowania i odpuszczania oraz wady obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej materiałów; zna zasady kontroli jakości wyrobów poddawanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej.

Program skrótowy

▪ Wady hartowania i odpuszczania: ▫ Niewłaściwa twardość i miękkie plamy; nieodpowiednie własności mechaniczne; pęknięcia hartownicze ▪ Wady obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej: ▫ Odkształcenia i paczenie; pęknięcia hartownicze i szlifierskie; utlenianie wewnętrzne; niewłaściwa grubość warstwy; obniżona twardość warstwy i niewłaściwa twardość rdzenia ▪ Kontrola jakości wyrobów po obróbce cieplnej i cieplnochemicznej ▪ Zasady BHP w obróbce cieplnej

OP1

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC7

Nazwa kursu

Urządzenia do obróbki cieplnej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna różnorodne urządzenia wpływ wykorzystywanego urządzenia obróbczego na parametry wynikowe elementu.

Program skrótowy

▪ Piece i nagrzewnice (niskotemperaturowe, średniotemperaturowe, wysokotemperaturowe) ▪ Urządzenia do wytwarzania atmosfer regulowanych ▪ Urządzenia do chłodzenia wsadu: ▫ Wanny hartownicze; studzienki; prasy i przyrządy hartownicze; komory studzenia; wymrażarki ▪ Urządzenia do mycia ▪ Urządzenia kontrolno - pomiarowe ▪ Układy i agregaty piecowe ▪ Linie i gniazda technologiczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

10

Symbol kursu

OP2

Nazwa kursu

Technologia tłocznictwa wg indywidualnych potrzeb

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna metody kształtowania za pomocą tłocznictwa; zna narzędzia stosowane do cięcia, gięcia, wyrobów tłocznych.

Program skrótowy

▪ Pojęcia podstawowe: proces tłoczenia; nowoczesne tendencje w zakresie metod tłocznia w warunkach przemysłowych ▪ Podział tłoczników i ich funkcje: podział na narzędzia do cięcia metali, wykrojniki, do gięcia metali, tłoczniki gnące, tłoczniki do kształtowania, ciągowniki, do tłoczenia gumą oraz wytłaczania hydraulicznego ▪ Tłoczniki postępowe, transferowe: przegląd charakterystyk podstawowych materiałów stosowanych do wykonywania tłoczników ▪ ▪ Materiały używane do produkcji części zamiennych

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


ZGRZEWANIE OPOROWE

ZGRZEWANIE OPOROWE

ZO1

Symbol kursu

Symbol kursu

ZO4

Nazwa kursu

Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych – kurs podstawowy

Nazwa kursu

Programowanie adaptacyjnych sterowników zgrzewania ARO – kurs specjalistyczny

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna budowę oraz zasady działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla

Cel kursu

o ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna zasady działania zgrzewania adaptacyjnego; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu parametryzacji i aktywacji systemu w trybie Adaptive; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu optymalizacji procesu zgrzewania w trybie Adpative.

Program skrótowy

Szczegółowe omówienie adaptacyjnych sterowników zgrzewania ARO w oparciu o: ▪ Charakterystykę procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania ▪ Podstawy regulacji w technologii Adaptive ▪ Parametryzację i aktywację systemu w trybie Adaptive ▪ Zgrzewanie specjalistyczne ▪ Ćwiczenia praktyczne - dobór parametrów zgrzewania, optymalizacja procesu, symulacja niezgodności, kalibracja

parametry, takie jak wartości prądowe, siły docisku i czasy zgrzewania. Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Charakterystyka procesów zgrzewania Urządzenia do zgrzewania Materiały zgrzewane Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania Niezgodności i kontrola jakości zgrzein Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

ZO2

Symbol kursu Nazwa kursu

Cel kursu

Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych – kurs zaawansowany Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna budowę oraz zasady działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla parametry: wartości prądowych, sił docisku i czasów zgrzewania.

Program skrótowy

Zaawansowane aspekty następujących zagadnień: ▪ Charakterystyka procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Materiały zgrzewane ▪ Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania ▪ Niezgodności i kontrola jakości zgrzein ▪ Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy teorii mikrozgrzewania oporowego

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla technologów, techników, inżynierów procesu, pracowników utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za proces zgrzewania rezystancyjnego używanego w procesie produkcji małych komponentów i złączy elektronicznych, silników elektrycznych, czujników, okablowania, urządzeń medycznych, elementów oświetlenie oraz wielu innych urządzeń wymagających precyzyjnych połączeń elektrycznych i mechanicznych.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna budowę oraz zasady działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

ZO3

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie adaptacyjnych sterowników zgrzewania BOSCH – kurs specjalistyczny

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna zasady działania zgrzewania adaptacyjnego; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu parametryzacji i aktywacji systemu w trybie Adaptive; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu optymalizacji procesu zgrzewania w trybie Adpative.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Charakterystyka procesów zgrzewania Urządzenia do zgrzewania Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania Podstawy regulacji w technologii Adaptive Parametryzacja i aktywacja systemu w trybie Adaptive Zgrzewanie specjalistyczne Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

11

ZO5

parametry, takie jak wartości prądowe, siły docisku i czasy zgrzewania Program skrótowy

▪ Podstawy technologii zgrzewania: materiały i ich zgrzewalność, zasada działania, charakterystyka procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Niezgodności i kontrola jakości zgrzein ▪ Typowe zastosowania, przykłady i problemy

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Laboratorium tworzyw sztucznych Szkolenia o kodzie: TS1-TS9

Nasze laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowej aparaturze laboratoryjnej i komponentach dostarczanych przez czołowych dostawców technologii – C-L, Zwick Roell, Hasco, NERŁO, HÜrmak, Meusburger oraz IGUS. Podczas zajęć wykonujemy wiele ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem różnorodnych stanowisk szkoleniowych i laboratoryjnych.

12


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Wtryskarka marki Hurmak – seria ECO 180 Seria ECO marki Hurmak to tradycyjna seria maszyn z kolanowym układem zamykania. Składa się z jedenastu różnych modeli z siłą zamykania od 100 do 750 ton. Wtryskarka hydrauliczna wyposażona w system oszczędności energii oparty na serwopompie Baumuller/Marzocchi. System doskonale działa z własnym oprogramowaniem KEBA, a jego celem jest uzyskanie długotrwałej, optymalnej równowagi pomiędzy wydajnością, a kosztami eksploatacji. Seria ECO powstała przede wszystkim z myślą o prostocie, niskich kosztach eksploatacji i łatwości konserwacji. Podobnie jak modele podstawowe, maszyny z serii ECO mogą zostać użyte do zastosowań specjalnych wymagających wysokiej prędkości i precyzji, jak np. wytwarzanie wyrobów cienkościennych.

Robot manipulacyjny WITTMANN W818 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

13

Układ sterowania: WITTMANN CNC 8.3 z blokiem awaryjnym Programator Ręczny TEACHBOX Przeniesienie napędu przez koło zębate i zębatkę 2 x obieg próżni działający w oparciu o zasadę Venturiego z cyfrowo ustawianym wyłącznikiem różnicy ciśnienia 1 x pneumatyczny zawór 5/2 z funkcją kontroli, dla sterowania elementami chwytaka poruszanymi pneumatycznie Robot wyposażony w napędy serwo na wszystkich trzech osiach Oś obrotowa Niski hałas i komfort pracy


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Maszyna wytrzymałościowa (zrywarka) Zwick/Roell ProLine 10 kN Maszynę wykorzystujemy do funkcjonalnych testów komponentów oraz znormalizowanych badań materiałowych. Maszyna wyposażona jest w oprzyrządowanie do próby rozciągania, zginania 3-pkt oraz ściskania wraz z ekstensometrem do pomiaru wydłużenia oraz systemowym stołem do ustawienia maszyny i PC: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

zakres obciążeń Fmax 10 kN, model stołowy, rama obciążeniowa, dwukolumnowa typu H, 2 stalowe kolumny prowadzące, 2 wrzeciona napędowe (kulowo toczne) z wstępnym obciążeniem, gwarantujące bezluzowe prowadzenie i napęd trawersy, przestrzeń robocza bez zabudowy: 1050 x 440 mm (wys. x szer.), bezszczotkowy i bezobsługowy serwonapęd AC, prędkość badawcza w całym zakresie obciążenia 0 – 10 kN: 0,0005 – 1000 mm/min, dokładność nastawionej prędkości: 0,05 % wartości ustawionej, dokładność pozycjonowania: +/-2 μm, innowacyjna elektronika testControl II.

14


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Plastometr do wyznaczenia wagowego (MFR) oraz objętościowego (MVR) współczynnika płynięcia: ▪ Urządzenie określa współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych w zgodności z normami: ISO 1133, ASTM D 1328, ASTM D 3364, NF T51-038, JIS K 7210 ▪ Obciążenia badawcze wchodzące w skład urządzenia podstawowego: 0,325 i 2,16 kg ▪ Elementy: króciec wlewowy, narzędzia czyszczące, kabel USB ▪ Przyłączenie mocy: 500W ▪ Klawiatura obsługowa: foliowa, punktowa ▪ Wskazania: wyświetlacz LCD ▪ Zakres obciążeń: 0,325 do 21,6 kg ▪ Zakres temperatury: +50 stopni C do +450 stopni C

15


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Młot charpy’ego Zwick Na urządzeniu prowadzimy badanie wytrzymałości udarnościowej tworzyw sztucznych. Klasyczny młot Charpy’ego określający przyjętą, prowadzącą do zniszczenia normowanej próbki pracę, poprzez pomiar wysokości wznoszenia młota po uderzeniu.

Twardościomierze analogowe Shore’a Podczas szkoleń wykorzystujemy analogowe twardościomierze ze statywami operacyjnymi do durometrów Shore’a typu A i D oraz zestawami 3 gumowych wzorców twardości durometrowej Shore’a w skali A i D.

16


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Podczas części praktycznej z zakresu identyfikacji tworzyw sztucznych każdy z kursantów otrzymuje zestaw próbek oraz listę

PCV SP, PMA, PMMA, PET, PE, PE dużej gęstości, PA, POM, PTFE, POM-C, PEEK, PETP, PU.

Przygotowanie próbek do badań Uczestnicy szkoleń samodzielnie przygotowują próbki do wykonywania ćwiczeń, m.in. z wykorzystaniem twardościomierzy Shore’a.

Próbki i granulaty do badań laboratoryjnych Do wszelkich działań wykorzystujemy specjalnie przygotowane próbki badawcze. Nadrzędnym celem w badaniu materiałów formierskich jest wysoki stopień odtwarzalności. Wymaga to ograniczenia liczby rodzajów próbek: ▪ Wiosełka do badań wytrzymałościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ▪ Beleczki do badań udarnościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ▪ Granulaty do wyznaczania współczynnika płynięcia z 8 rodzajów tworzyw (POLIETYLEN HD, POLIPROPYLEN HP 456J, POLIPROPYLEN HP 500N, PC 1220 U, POLISTYREN 535, POLIAMID PA6, PA66 G30, PMMA 205)

Do dyspozycji kursantów oddajemy również wagę hydrostatyczną do wyznaczania gęstości próbek i mikroskopy laboratoryjne.

Gotowe elementy i detale z tworzyw sztucznych Wyposażenie laboratorium stanowi także zestaw wielu gotowych produktów z tworzyw sztucznych – elementy tapicerek samochodowych, obudowy, łożyska z tworzyw, przeguby przemysłowe, lampy samochodowe. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania.

Kompozyty Kursanci mają również możliwość pracy na przemysłowej aparaturze laboratoryjnej i komponentach dostarczanych przez czołowych producentów. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwem C-L Sp. z o.o. – liderem w zakresie dystrybucji surowców i urządzeń do produkcji kompozytów, laboratorium zostało zaopatrzone we wszystkie niezbędne materiały pozwalające prowadzić ćwiczenia praktyczne na najwyższym przemysłowym poziomie. Do dyspozycji kursantów zostały przygotowane: żywice, żelkoty/topkoty, wzmocnienia, inicjatory/utwardzacze, napełniacze, rozdzielacze, materiały rdzeniowe oraz dodatki do produkcji i narzędzia.

17


LABORATORIUM DRUKU 3D

Laboratorium druku 3D Szkolenia o kodzie: 3D1-3D3

DRUKARKI 3D Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji indywidualny zestaw składający się z najnowszej drukarki Ultimaker 3. Jest to dwugłowicowa drukarka 3D z aktywnym poziomowaniem stołu, wymiennymi modułami drukowania i podglądem video. Unikalny system podnoszenia dyszy, profesjonalne materiały budulcowe i podporowe oraz wymienne moduły drukujące (Print Core) pozwalają na drukowanie najbardziej skomplikowanych projektów. Do dyspozycji kursantów oddajemy również drukarki innych producentów, w tym Prusa i3 MK3 z ulepszonym ekstruderem.

Filamenty NOCTUO

NOCTUO to sprawdzone receptury i materiały najwyższej jakości. Podczas kursu drukujemy m.in. z następujących tworzyw: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PLA UltraPLA ABS Nylon Carbon Flex MediFlex

18


LABORATORIUM DRUKU 3D

Preparaty i kleje specjalistyczne W trakcie szkolenia korzystamy także z niezbędnych preparatów do adhezji i klejów: ▪ w technologii FDM i FFF o podgrzewanej platformie roboczej. się wydrukami. ▪ w technologii FDM i FFF o podgrzewanej platformie roboczej.

Gotowe elementy i detale z druku FDM Wyposażenie laboratorium stanowi również zestaw wielu gotowych produktów wydrukowanych w technologii FDM. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania.

Oprogramowanie Każdy uczestnik szkolenia posiada indywidualną stację komputerową z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem: Cura i Slic3r. Prezentujemy również możliwości i zastosowania oprogramowania Simplify 3D. ▪ Cura - oprogramowanie rozwijane przez Ultimakera. Bardzo przyjazne, wygodne i szybkie narzędzie. Posiada ogromne możliwości wśród różnych slicerów. Zawiera ciekawy moduł do wtyczek, bardzo mocno rozszerzających możliwości generowania G-code’u. Posiada opcje sterowania drukarką po USB (łącznie z przesyłaniem modelu do druku). ▪ Slic3r - jeden z popularniejszych programów służących do cięcia modelu STL na warstwy w celu ich późniejszego wydrukowania. Daje dużą kontrolę nad sposobem zamiany modelu na instrukcje zrozumiałe dla drukarki. ▪ Simplify 3D - pakiet oprogramowania all-in-one na systemy Windows, OS X i Linux zawierający komplet narzędzi do importu, manipulacji i naprawy modeli w formatach .STL/.OBJ, krojenia i generowania instrukcji G-Code, sprawdzenia ścieżek dla szerokiej listy drukarek 3D i oferuje kompatybilność według producenta z prawie 90% obecnych na rynku urządzeń. ▪ Granulaty do wyznaczania współczynnika płynięcia z 8 rodzajów tworzyw (POLIETYLEN HD, POLIPROPYLEN HP 456J, POLIPROPYLEN HP 500N, PC 1220 U, POLISTYREN 535, POLIAMID PA6, PA66 G30, PMMA 205).

19


LABORATORIUM OBRÓBKI CIEPLNEJ

Laboratorium obróbki cieplnej Szkolenia o kodzie: OC1-OC7

Podczas części praktycznej szkolenia wykorzystujemy sprzęt i park maszynowy dostępny w danym zakładzie pracy. Możemy pracować w oparciu o dokumentację zakładu.

20


LABORATORIUM ODLEWNICTWA

Laboratorium odlewnictwa Szkolenia o kodzie: OD1-OD5

Kursy mogą odbywać się zarówno w siedzibie klienta(odlewnia), jak i w EMT-Systems. Część zajęć prowadzona jest wówczas w laboratoriach współpracującej uczelni, która dysponuje wymaganymi narzędziami i materiałami do przeprowadzenia procesu formowania i badania właściwości mas formierskich.

21


LABORATORIUM OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Laboratorium obróbki plastycznej Szkolenia o kodzie: OP1-OP2

Podczas części praktycznej szkolenia wykorzystujemy sprzęt i park maszynowy dostępny w danym zakładzie pracy. Możemy pracować w oparciu o dokumentację zakładu – prasy, tłoczniki.

Do szkolenia możemy wykorzystać również bazę laboratoryjną zakładu pracy: próba tłoczności blach metodą Erichsena.

22


TRENERZY

Trenerzy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo - naprawczych. Na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie. Doświadczenie poparte jest wieloletnią pracą w przemyśle (m.in. jako technologowie procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki cieplnej i plastycznej, odlewnictwa czy zgrzewania oporowego). Trenerzy posiadający duże doświadczenie w zakresie szkoleń na potrzeby zakładów przemysłowych z technologii obróbczych materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych, projektowania elementów i narzędzi do ich przetwórstwa. Szkoleniowcy z druku 3D na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami rozwiązując problemy druku 3D, konstruują i budują drukarki, wspierają duże farmy.

24 23


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn

Obróbka skrawaniem

Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne

Jakość Produkcji

Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1500 / S7-1200 TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe Cyberbezpieczeństwo w automatyce SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty przemysłowe Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty YASKAWA Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Inżynieria materiałowa i metalurgia Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Jakość produkcji

Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

Zarządzanie zakładem produkcyjnym Zarządzanie projektami przemysłowymi

Automatyka budynkowa i OZE Automatyka budynkowa Oze w budownictwie

SIEMENS PLM SIEMENS NX

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.