EkonTech.cz 55. číslo, listopad 2021

Page 1

55. číslo | listopad 2021 | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

JE NEZBYTNÉ, ABY SE UDRŽITELNĚ CHOVAL KAŽDÝ Z NÁS ROZHOVOR S PETEREM CHALUPIANSKÝM ZE SPOLEČNOSTI KAUFLAND

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST

Apka plná informací, výhod a kontaktů pro studenty a absolventy


BIG 5 PRACUJTE U

www.generaliceska.jobs.cz

mcdonalds.jobs.cz

www.kdejinde.cz

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.unipetrol.jobs.cz

www.valeo.cz


VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

OBSAH / 55. ČÍSLO

rok se nám pomalu blíží na cílovou rovinku, ale ještě, než se s ním rozloučíme, přinášíme Vám listopadové číslo časopisu Ekontech.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Podzimní vydání se nese v duchu digitální budoucnosti, kde se společně podíváme například na to, jak naši inteligenci ovlivňují digitální technologie, jakým způsobem online výuka změnila život studentů, jak to bude s dostupností 5G internetu na vysokých školách, či jaká by mohla být budoucnost lidských prodejců. Dále se dozvíme o asistivních technologiích pro nevidomé a v neposlední řadě se seznámíme i s hydroponickými zahradami. Jak už tomu bývá zvykem, ponoříme se na okamžik i do kosmonautiky, kde se ohlédneme za posledními 30 lety raketoplánů a prozkoumáme taje vesmírného cestování. Již tak bohaté číslo doplní i rozhovory s českými velikány jako je například McDonald’s či Unipetrol, kde budeme mít šanci nahlédnout pod pokličku různorodých projektů vybraných firem. Přeji Vám ničím nerušené čtení a poklidný podzim,

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST

Digitalizace – nástroj pro řešení negativních trendů nejen v ekonomice /4 Úžasných třicet roků s raketoplány!

/6 /8

Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu Svatý grál pro studenty i absolventy Aktuality ze světa vědy

/ 10

/ 12

Speciální příloha DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST

/ 13

Blockchain, technologie budoucnosti. Kde všude může sloužit? / 14 Lidské prodejce by mohli nahradit digitální avataři

/ 16

Podaří se Evropě navázat lepší vědeckou spolupráci s Kanadou? / 17 Digitální technologie nás nedělají hloupějšími

/ 18

Asistivní technologie pro nevidomé: Neobjevujte Ameriku, ta už byla objevená. Vždycky se přijďte poradit. / 20 Farmy budoucnosti: vertikální zahrady umožní pěstovat zeleninu také ve velkoměstech / 22 3D tištěná baterie z papíru je biologicky rozložitelná

/ 23

5G internet v celém Česku do tří let. Dosud jsou pokryta jen větší města / 24 Online výuka změnila život studentů. Včetně podvádění „Je nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás“

Michaela Štěrbová šéfredaktorka

michaelasterbova@ekontech.cz

POD ZÁŠTITOU

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

Klíč ke spokojenému životu mají i v Japonsku

/ 30

Vesmírná mise SpaceX Inspiration4: Sny se mohou splnit! Hawkingova teorie potvrzena. Černé díry se při srážce nezmenšují / 34

HLAVNÍ PARTNEŘI

/ 26

/ 28 / 32


4

Kariéra Rozhovor s Tomášem Knížkem z VZP

DIGITALIZACE –

NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH TRENDŮ NEJEN V EKONOMICE

KARIÉRA

Autor: Redakce/VZP

Data budou ovlivňovat naše životy čím dál více. Je to trend, který mnozí odmítají, jiní v něm naopak vidí obrovské příležitosti. Faktem zůstává, že rozvojem moderních technologií roste příležitost nahrazovat určité výkony v ekonomice automatizovanými systémy, umělou inteligencí nebo jinými digitalizovanými procesy. Česká republika patří ke světové špičce v rozvoji umělé inteli-

zdravotnictví, a to hned z několika důvodů. V budoucnu budou

gence nebo automatizaci. V čem naopak zásadně zaostáváme,

v mnoha resortech z důvodu stárnutí populace chybět kapacity.

je schopnost tyto nové systémy úspěšně a udržitelně imple-

Vzroste tak tlak na zajištění zdravotních služeb, které také nemu-

mentovat napříč naší ekonomikou. Jistou výjimkou je průmysl

sí být k dispozici. Částečným řešením, pokud se dotčené resorty

nebo finanční sféra, které díky vlivu zahraničního kapitálu mají určité návyky, jež implementaci zásadně akcelerují.

Finanční sféra má o parník náskok před veřejnou správou nebo zdravotnictvím Po roce 2000 se začal v bankovních, pojišťovacích, telekomunikačních nebo energetických službách naplno prosazovat trend elektronizace. Zpočátku šlo o zavádění elementárních služeb distančního charakteru. Začala vznikat první call centra, první verze elektronického bankovnictví, které se postupně transformovaly do multikanálové distribuce. Dnes tyto služby dokážou reflektovat širokou škálu preferencí zákazníků, od začátečníků po seniorní uživatele. Tyto instituce umí zásadním způsobem vytěžovat data o chování zákazníků a následně je kombinovat s dlouhodobými poznatky a nakumulovaným know-how. To představuje významnou přidanou hodnotu jak pro poskytovatele, tak zákazníky. Např. banky, pojišťovny nebo telekomunikační společnosti dnes umí velmi detailně analyzovat obchodní příležitosti a následně je implementovat do digitálních kanálů. Díky tomu dnes může zákazník využívat širokou škálu služeb, které jsou modifikovány podle historie jeho preferencí a aktivit vůči finanční skupině, resp. všem jejím obchodním značkám. Díky integraci systémů jedné skupiny tak může zákazník obsluhovat svůj běžný účet, sjednat cestovní pojištění, investovat na finančních trzích nebo požádat o hypoteční úvěr. Je žádoucí, aby se stejnou cestou vydala i veřejná správa nebo

Ing. Tomáš Knížek Na středoškolské studium veřejnosprávní činnosti navázal studiem Informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. Inženýrský titul získal na Bankovním Institutu. Patnáct let působil v bankovnictví a na začátku roku 2020 se stal náměstkem VZP pro IT.


Kariéra Rozhovor s Tomášem Knížkem z VZP

5

dokážou poučit a nebudou „znovu vymýšlet kolo“, může být di-

bude možné vytvořit v řádech jednotek hodin nebo dní. Bude

gitalizace specifických agend. Tím se sníží rostoucí tlak poptávky

tedy nutné nastavit nové, udržitelné modely spolupráce. Takové,

služeb veřejné správy nebo zdravotních služeb a zvýší se efektivi-

které budou kombinovat lidskou práci a moderní technologie.

ta systémů. Cílem každé digitalizace musí být zjednodušení procesu, vyšší dostupnost služeb nebo snížení administrativních nároků na obou stranách. Tedy na straně poskytovatele i zákazníka.

Digitalizace je cesta – ale jak ji oceňovat?

Lidská práce má a bude mít stále svoji roli Kombinace lidské práce s umělou inteligencí nebo jakoukoliv jinou mírou automatizace bude napříč obory vykazovat značné rozdíly. Tyto diference budou definovat obory, v nichž se bude

Skutečnost, že digitalizace usnadňuje řadu procesů napříč re-

digitalizace uplatňovat. Později bude docházet, stejně jako

sorty, je dnes už naprosto zřejmá. Pomáhá ve výrobním procesu,

v lidském chování, ke vzniku kombinovaných vzorců chování.

kde navíc umí nahradit výrobní sílu. Robotizace v resortu průmy-

Můžeme je dnes vidět např. při zavádění robotických systémů

slu dnes zásadně zaplňuje mezeru ve výrobních kapacitách. Ro-

v komunikaci mezi bankami a jejich klienty. Jde o tzv. chatboty

boti dělají méně chyb, nejsou unavení a nepotřebují dovolenou.

nebo virtuální asistenty využívající umělou inteligenci a znalost specialistů dané společnosti na poli distribuce produktů, mar-

Zavádění nových digitálních systémů však bude mít svá úskalí.

ketingové komunikace a klientské obsluhy.

Např. budeme muset zcela přehodnotit naše vnímání odměny za lidskou práci, která bude kombinovaná s moderní technolo-

Je absolutně zásadní, aby v rámci designu nových typů výkonů

gií. Tradiční pojetí je takové, že pracovníkovi náleží za odpraco-

byla garantovaná role např. praktického lékaře. Ten by měl mít

vanou dobu či splnění úkolu nějaký plat nebo mzda. V příštích

absolutní kontrolu nad rozhodnutím, je-li vhodné pacienta vy-

dekádách ale nastane situace, kdy díky rozvoji technologií bude

šetřit distančním výkonem vzhledem k jeho diagnóze. Naopak

pracovník schopný splnit úkol v násobně kratším čase. To se

postupem času, tak jako tomu bylo např. při zavádění eRecep-

bude týkat zejména IT sféry, která roste velmi dynamicky. Tzn., že

tu, dojde k vydefinování výkonů, které bude možné zcela nebo

to, co dříve vývojářům nebo analytikům trvalo dny nebo týdny,

převážně digitalizovat.

NABÍZÍME JINÝ POHLED NA PRÁCI AJŤÁKA Za jedničkami a nulami uvidíte zdraví skutečných lidí Práce ve VZP vám bude dávat smysl, vždyť se můžete podílet na digitalizaci celého zdravotnického systému. Aktuálně hledáme: senior java backend developery

www.zdravakariera.cz

data warehouse developery

integrační specialisty


6

Kosmonautika Raketoplány

ÚŽASNÝCH TŘICET ROKŮ S RAKETOPLÁNY!

KOSMONAUTIKA

Autor: Milan Halousek, vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS

První americký raketoplán vzlétl 12. dubna 1981, poslední v červenci 2011. Za třicet roků se uskutečnilo 135 startů tohoto okřídleného stroje. Byla to velice dynamicky se rozvíjející etapa kosmonautiky, spojená neodmyslitelně s významnými vědeckými a technickými pokroky a s výstavbou Mezinárodní vesmírné stanice ISS. První nápady na opakovatelně použitelnou kosmickou loď

Hlavní částí byl orbitální stupeň, uvnitř kterého seděla posádka

pocházejí již z 50. let minulého století, kdy americké letectvo

a v jehož nákladovém prostoru byl uložen vynášený náklad. Celý

plánovalo vývoj pilotovaného kluzáku k provádění vojenských

stroj byl postaven převážně z hliníkových slitin a dalších na svoji

operací v kosmickém prostoru. První konkrétnější nápady, jak

dobu velice moderních materiálů a byl obložen speciálními te-

by měl velký raketoplán vypadat přicházejí v roce 1969. A na za-

pelně odolnými dlaždicemi.

čátku roku 1972 je projekt Space Shuttle zahájen. Znovupoužitelnost většiny částí stroje měla značně zlevnit provoz. Velký

Asi nejvýraznějším prvkem raketoplánu při startu byla veliká

nákladový prostor měl umožnit snadnější vynášení i velkých

nádrž, na které vlastní orbiter seděl. Uvnitř nádrže byly dvě

družic a dílů vesmírných stanic. A přítomnost posádky zaručo-

samostatné nádrže na kapalný kyslík a kapalný vodík, které

vala, že bude možné s nákladem pracovat hned po vzletu.

napájely tři hlavní motory v zádi raketoplánu. Tato nádrž byla jediná část startujícího kompletu, která se nevracela na Zem

Zdroj: ©NASA, 1981

a nebyla určena k opětovnému použití. Raketoplán ji odhazoval až v okamžiku vstupu do kosmického prostoru ve výšce nad 100 km nad zemským povrchem a už prázdná nádrž shořela v horních vrstvách atmosféry. Na boku hlavní nádrže byly umístěny dva pomocné startovací motory SRB na pevné palivo. Ty měly za úkol v prvních dvou minutách po startu přidat raketoplánu dostatek síly k tomu, aby překonal zemskou gravitaci a odpor vzduchu v první fázi letu. Jejich příspěvek tvořil téměř ¾ veškerého tahu, který měl raketoplán po startu k dispozici. Pomocné motory dohořely a byly odhozeny ve výšce 45 km nad Zemí, na padácích dopadly do oceánu, byly vyloveny, vyčištěny, znovu naplněny a připraveny na další start. Kromě vlastních orbiterů, z nichž první byla Columbia, musela NASA postavit i několik funkčních modelů, a také jeden letuschopný exemplář bez motorů, který byl určen pouze k letovým zkouškám v zemské atmosféře. Ten byl na základě kam-

První americký raketoplán Columbia se chystá ke startu 12. 4. 1981

paně fanoušků seriálu Star Trek pojmenován Enterprise. První let raketoplánu Columbia, který začal 12. dubna 1981,


Kosmonautika Raketoplány

7

pilotovala pouze dvoučlenná posádka, usazená v katapultovaZdroj: ©Nespoli/ESA, 2011

cích křeslech. Velitelem byl americký kosmický veterán John Young, který se v roce 1972 prošel po Měsíci, pilotem nováček Robert Cripen. Celá mise trvala 2 dny, 6 hodin a 20 minut a Columbia při ní 36x oblétla Zemi. Američané měli celkem pět strojů schopných letu do vesmíru. Nejstarším byla Columbia, která absolvovala celkem 28 startů. Z toho posledního se ale 1. února 2003 nevrátila, když se 15 minut před přistáním rozpadla ve výšce 65 km nad Texasem. Druhým nejstarším strojem byl Challenger – ten poprvé vzlétl v roce 1983. Létal pouhé 3 roky, při svém desátém startu 28. ledna 1986 explodoval 73 sekund po startu. Na jeho palubě zahynula, stejně jako na palubě Columbie, celá sedmičlenná posádka. Třetím strojem americké vesmírné flotily byl od roku 1984 Discovery, který absolvoval 39 misí. Atlantis poprvé vzlétla v roce 1985 a celkem uskutečnila 33 startů. Pátým byl Endeavour, raketoplán vyrobený jako náhrada za výbuchem zničený Challenger. Od roku 1992 byl ve vesmíru 25x.

Raketoplán Endeavour připojený k Mezinárodní vesmírné stanici ISS v květnu 2011

Těchto pět strojů uskutečnilo za 30 roků celkem 135 misí, z toho 133 bylo úspěšných. Ve vesmíru byly celkem 1331 dnů, 21.158krát oblétli Zeměkouli. Na jejich palubách letělo celkem

Na počátku jejich používání se počítalo, že jeden start bud

355 astronautů z 16 zemí světa, 306 mužů a 49 žen, mnoho

stát, po přepočítání na současnou cenovou hladinu, zhruba 10

z nich vícekrát.

milionů dolarů, tak na konci programu v roce 2011 to bylo již 600 milionů dolarů. A s připočítáním fixních nákladů a pro-

Raketoplány nejenom vystavěly ISS, ale zajistily i start a servis

jektové fáze, se cena za jeden každý start dostala na těžko uvě-

Hubbleova dalekohledu a mnoha dalších významných vědec-

řitelných 1,3 miliardy dolarů.

kých družic. Nakonec ale zastaraly. Agentura NASA potřebovala nové, moderní stroje a rozhodla se jít cestou opakovatelně

Raketoplány nám ale přinesly mnoho nových materiálů, po-

použitelných pilotovaných kabin.

stupů a technologií, vyvinutých a použitých při jejich stavbě i provozu. Hlavně v éře před výstavbou ISS se z každé mise

Provoz raketoplánů byl neuvěřitelně drahý. Celá jejich třice-

na Zem vracely s velikým množstvím výsledků experimentů

tiletá éra se dá možná shrnout do jednoho krátkého titulku:

z medicíny, biologie či technologických oborů.

Technický zázrak, ale ekonomická katastrofa! Dnes jsou všechny americké raketoplány v muzeích, přístupné veřejnosti. Discovery je umístěn ve Washingtonském Muzeu letectví a kosmonautiky. Atlantis je vystavena v Návštěvnickém

Zdroj: ©NASA, 2011 a 1985 (raektoplán Atlantis na pozadí)

centru Kennedyho kosmického střediska na Floridě, a Endeavour v Kalifornském vědeckém centru v Los Angeles. Enterprise, stroj určený pro zkoušky v atmosféře, je zaparkován v New Yorku na letadlové lodi Intrepid na řece Hudson. Maketa Pathfinder je vystavena v Kosmickém centru v Alabamě, a další dvě makety zhotovené ve skutečné velikosti, Independence a Inspiration, jsou dnes v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu, respektive před Síní slávy amerických astronautů v Titusville na Floridě.

Kokpit raketoplánu, vlevo sedí velitel, vpravo pilot

Svůj raketoplán měl i Sovětský svaz. Ale to už je úplně jiný příběh…


8

Kariéra Rozhovor s Radkou Markovou z ORLEN Unipetrolu

UVĚDOMUJEME SI NAŠI ROLI

KARIÉRA

V RÁMCI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Autoři: Michaela Štěrbová a Jakub Hořický

Pojem společenská odpovědnost firem je v České republice i nadále poměrně nezažitý výraz, ale i přesto se na pracovním trhu najdou organizace, kterým již dávno není cizí. Jednou z takových společností je ORLEN Unipetrol, pro kterou jsou zásady společenské odpovědnosti prioritou, za což mluví i nespočet různorodých projektů, na kterých se podílí. Co přesně společenská odpovědnost znamená a jak se k ní staví právě ORLEN Unipetrol nám představila manažerka CSR, Radka Marková. Proč je pro vás společenská odpovědnost důležitá?

Firemní společenská odpovědnost je jednou z našich priorit při budování a realizaci plánu udržitelného podnikání. Co si pod tím má člověk představit? V Česku patří ORLEN Unipetrol mezi největší společnosti a je součástí kritické infrastruktury státu,

třebným jsme darovali roušky, ochranné obleky, občerstvení. A to vše v hodnotě více než 1,2 milionu korun.

Jaké zajímavé projekty máte za sebou?

Primárně podporujeme prosperitu a rozvoj regionů, ve kterých

což nás zavazuje k velké odpovědnosti. Naše rafinérie a výrobní

působíme. Chceme, aby nás naše okolí vnímalo jako zodpo-

areály postupně měníme na fabriky moderního střihu. Vyvíjíme

vědného souseda. Říkáme tomu podpora komunit. Městům

například alternativní paliva s využitím dřevní štěpky, zabýváme

a obcím, které leží v blízkosti našich výrobních areálů, poskytu-

se vodíkovým řešením pro elektromobily nebo chemickou re-

jeme finanční příspěvky na rozvoj. Prostředky putují například

cyklací plastů. Navíc se chystáme otevřít první veřejné vodíkové

na opravy silnic a cyklostezek, modernizaci veřejného osvětlení,

čerpací stanice v Česku. Naším posláním je tak nejen rozvíjet

budování dětských hřišť, pořádání slavností nebo vybavení do-

inovativní a udržitelné zpracování ropy, zavádět nové technolo-

mova pro seniory. Tento rok jsme podpořili částkou 3,2 milio-

gické postupy výroby, ale současně být společensky odpověd-

nu korun realizaci bezmála 50 aktivit a projektů. Dvakrát ročně

nou firmou ke svému okolí.

také vysazujeme ryby do Bíliny a Labe, v neratovické Spolaně

Jak se Nadaci ORLEN Unipetrol dařilo v posledních dvou letech, kdy svět zasáhla pandemie koronaviru?

Během posledních dvou let se spousta vzdělávacích projektů přesunula do online prostředí. Nadace ORLEN Unipetrol natočila edukační video pro žáky základních škol, které vysvětlovalo, jak se koronavirus přenáší, co dělá a jak se proti němu chránit. Projekty pro žáky základních a středních škol jako Báječný

zase chováme včely medonosné a ve všech našich výrobních areálech podporujeme hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, díky čemuž se od roku 2011 vylíhlo na našich komínech již 40 mláďat.

Který z nich byl z vašeho pohledu nejzajímavější, na který jste nejvíce pyšná?

Nelze zmínit jen jeden. Nejvíce mě totiž těší, když se zapojí

den s chemií nebo Pátky s vědou se pak odehrály na YouTube.

naši zaměstnaci. Jelikož klademe velký důraz na oblast spole-

V ostatních oblastech jsme na situaci dokázali pružně reago-

čenské odpovědnosti i mezi zaměstnanci, podporujeme jejich

vat a pomáhali jsme, kde bylo zrovna potřeba. Například díky

účast na dobročinných projektech tím, že je vtáhneme přímo

výrobě dezinfekce v ORLEN Unipetrol výzkumně-vzdělávacím

do děje. Například členové běžeckého klubu skupiny ORLEN

centru jsme rozvezli školám, úřadům, nemocnicím a dalším

Unipetrol loni vyběhali pro neziskové organizace bezmála 200

institucím v Ústeckém kraji a Praze na 31 437 litrů tekutiny. Po-

tisíc korun. Naši zaměstnanci také splnili přání klientům sed-


Kariéra Rozhovor s Radkou Markovou z ORLEN Unipetrolu

9

a umožňuje učitelům a jejich žákům provádět jednoduché experimenty s použitím plastů.

Můžete nám už nyní přiblížit nějaký konkrétní chystaný projekt?

Zásadní novinkou je rozšíření Univerzitního centra, které funguje přímo v prostorech největšího chemického areálu v Česku – v Záluží u Litvínova, a lze v něm studovat vysokou školu v podmínkách průmyslové výroby. V České republice jde o jediný takový případ propojení firemního sektoru a státní vysoké školy. K naší spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou se loni připojila i Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, která zde plánuje zařadit do výuky dva až tři předměty. Současným záměrem je rozšířit studijní nabídku o nový, pětiletý studijní obor s názvem Inženýr průmyslových a technologických materiálů. Věříme, že díky zajímavé nabídce studijních možností v Ústeckém kraji mohou studenti z celého Česka i zahraniční studovat prestižní obor a své poznatky si ihned zkoušet v reálném výrobním prostředí.

NA CESTĚ K NULOVÝM EMISÍM mi neziskových organizací částkou 587 518 korun, kterou mezi sebou vybrali v rámci desátého ročníku charitativní sbírky Splněná přání. A v neposlední řadě tu jsou Dobrovolnické dny, bě-

Základní oblasti rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol do roku 2030

hem kterých se naši zaměstnanci pustili do práce v šesti městech po republice, pomohli osmi neziskovkám a odpracovali přes tisíc hodin. Za to jim patří velké díky. Mezi stěžejní projekty patří platforma komUNIta, která podporuje firemní dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců do života místních komunit.

Kam budou směřovat vaše nápady a úsilí v dalších letech?

Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu a hledíme do budoucnosti. Proto značně investujeme do podpory a propagace vzdělávání na všech úrovních. Rozhodně však nejde jen o podporu finanční. Nadace ORLEN Unipetrol, kte-

Dekarbonizace Snížení energetické náročnosti Důraz na obnovitelné zdroje Recyklace plastů

rá nám v této oblasti významně pomáhá, každoročně podpoří stovky konkrétních studentů a pedagogů, stejně jako desítky středních a vysokých škol. Poskytuje studentská stipendia

Pokročilá biopaliva

a granty pro pedagogy i celé školy. A co je nejdůležitější – přihlásit se o ně může každý se zájmem o chemii nebo přírodovědné a technické obory. Nadace ORLEN Unipetrol rozdělila za čtyři roky fungování v rámci grantových a stipendijních programů téměř 16 milionů korun a na všechny projekty v oblasti vzdělávání vynaložila bezmála 18 milionů korun. Také jsme spustili pilotní projekt vzdělávacího školního programu Plastík a jeho kouzelný kufřík. Pochází z licence nadace německé asociace Plastics Europe a v České republice ho poskytuje exkluzivně vybraným školám naše skupina. Je určený pro mladší žáky základních škol

Do roku 2030 celkově investujeme do zelených projektů přes

30

miliard Kč


10 Kariéra Aplikace ABSOLVENTI.cz

SVATÝ GRÁL PRO STUDENTY I ABSOLVENTY

KARIÉRA

Autor: Jakub Hořický

Zůstat v kontaktu se spolužáky a mít slevy u různých obchodníků i po dostudování vysoké? Získat pracovní nabídky od TOP Zaměstnavatelů a mít pravidelný přísun novinek z různých oborů? Všechno na jednom místě? Pojďme se podívat na funkce aplikace ABSOLVENTI.cz, které všechny tyto úkoly splňují. PRÁCE, PRAXE, STÁŽ Nastal čas získat první pracovní zkušenosti nebo změnit své stálé působiště? Kariérní sekce obsahuje bohaté možnosti v čele s pracovními nabídkami TOP Zaměstnavatelů, na které lze odpovědět jedním kliknutím, jež zároveň odešle potenciálnímu zaměstnavateli váš životopis již obsažený v aplikaci. Pokud je naopak na pořadu dne rozhodování, kam dál na magistra, přehled všech relevantních vysokých škol, jejich fakult a oborů určitě přijde víc než vhod. A nově je v aplikaci zpřístupněna funkce Talent Analytika v jeho rozšířené verzi tak, že vám pomůže s rozhodováním, jaká kariérní cesta je pro vás ta nejlepší, podle vašich osobnostních, osobních a studijních předpokladů.

STUDENTKARTA, ABSOLVENTKARTA Věrnostní programy jsou dlouhodobou stálicí nejen v českém retailu. Mají různé podoby, formy a cílové skupiny. Žádný z nich ale doposud necílil na početnou skupinu absolventů českého vzdělávacího systému. AbsolventKarta a StudentKarta jako první poskytují slevy a výhody napříč obory i pro ty, kteří mají studium za sebou. Vlastník jedné z těchto karet tak může pořídit se slevou kuchyňské spotřebiče, kurz lezení, vstupné na laser game nebo večeři v jedné z partnerských restaurací. Pro uplatnění slevy stačí pouze naskenovat QR kód v prodejně a ukázat obsluze potvrzení o platnosti slevy na displeji telefonu.


Kariéra Aplikace ABSOLVENTI.cz

CHAT SE SPOLUŽÁKY Jak se znovu spojit se spolužáky, jejichž stará emailová adresa už pár let nefunguje? A co dělat, když chcete udržet kontakt s celým oborem na vysoké, ale všichni nemají Facebook, Instagram nebo nechcete dát desítkám lidí své telefonní číslo, abyste se spojili přes WhatsApp? Skupinový chat v aplikaci ABSOLVENTI.cz tuhle situaci elegantně řeší. Ale není důvod se strachovat – chatovat lze i individuálně. Třešničkou na dortu je potom možnost dozvědět se přímo od školy o nejaktuálnějších událostech a těch největších novinkách – ať už jste ze školy několik let nebo jste právě nastoupili do prvního ročníku.

INFORMACÍ NENÍ NIKDY DOST Lačníte po vědomostech z různých oborů? Chcete se nechat inspirovat kariérními příběhy těch, kteří působí ve vašem vysněném oboru nebo zjistit, jak to chodí jinde? Novinky a zajímavosti z vědy, techniky, ekonomie i byznysu najdete v sekci články. Pokud vás lákají spíše kariérní a studijní témata, nemusíte smutnit – i tyto okruhy jsou zde hojně zastoupeny. Do kontaktu s českou firemní realitou pak přijdete prostřednictvím rozhovorů s profesionály působícími v různých sektorech – bankovnictvím počínaje a průmyslem konče.

MOMENTKY Kolik toho za jeden jediný týden vyfotíte? A jak často otevřete galerii na svém telefonu a fotky si prohlédnete? A nebylo by snadnější mít všechny fotky celé třídy pohromadě a nemuset je složitě získávat od spolužáků? V sekci momentky si můžete společně se všemi vám blízkými vytvořit takovou galerii, z níž se fotky automaticky přesunou do fotoknihy, která po vytisknutí zhmotní vzpomínky na ty skvělé okamžiky, které jste spolu prožili. Nemusíte tak trávit dlouhé hodiny u sbírání fotek a jejich následného převodu a organizace do finální tisknutelné podoby.

11


12 Věda a výzkum Mozaika z vědy

AKTUALITY ZE SVĚTA VĚDY

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz se za pět let své existence postupně stal významným informačním zdrojem o dění v oblasti vědní politiky i výzkumu a vývoje v Česku. Je určen především vědecké komunitě a pracovníkům ve veřejné i soukromé výzkumné sféře, studentům a odborné veřejnosti. Na stránkách magazínu EkonTech vychází stručné shrnutí vybraných domácích a zahraničních aktualit, podrobně si o nich můžete přečíst na portále. Na VŠB-TUO vznikla Inovační platforma Fraunhofer

K přijímání afghánských vědců se už zavázalo 160 institucí Afghánistán od letošního léta zažívá opravdu nelehké časy, které zasáhly i do života místních vědců. V zemi totiž panují obavy, že nová tálibánská vláda bude vědu zcela bojkotovat. Padesát vysokoškolských asociací proto vyzvalo Evropskou komisi ke koordinované pomoci afghánským vědcům. Některé evropské i mimoevropské akademické instituce již začaly konat – celkem 164 institucí po celém světě souhlasilo s přijímáním vědců na útěku.

Chatbot Alquist získal zlato! Konverzační robot (tzv. chatbot) Alquist z CIIRC ČVUT letos vyhrál první místo v soutěži Amazon Alexa Prize a navázal tak na svá předchozí umístění v soutěži, kdy si odnesl bronz i stříbro. Na Alquistovi již od roku 2016 pracuje skupinka tamních studentů pod vedení experta na umělou inteligenci Jana Šedivého. Pro úspěch v soutěži je třeba vytvořit sociálního bota, který bude se svými uživateli schopen plynule hovořit, reagovat na dotazy, podávat informace a bavit.

V létě tohoto roku byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava založena inovační platforma Fraunhofer, která je výsledkem dlouholeté spolupráce VŠB-TUO s německým Fraunhoferovým institutem. Ten patří s více než 30 000 zaměstnanci mezi vůbec největší výzkumná centra v Evropě. Cílem samotné platformy má být snadnější přechod k udržitelnějšímu průmyslu, a to zejména se zaměřením na umělou inteligenci. VŠB-TUO od platformy očekává množství společných projektů, které budou přínosné pro celé Česko, ale i nové příležitosti pro své studenty a výzkumné pracovníky.

V Praze zahájila svoji činnost Agentura pro Kosmický program EU Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) v Praze již oficiálčást Kosmického programu EU. Pod jednou střechu se zde integrují unijní družicové systémy Galileo a EGNOS pro navigaci, Copernicus pro družicové snímkování, nově připravovaný telekomunikační GOVSATCOM i infrastruktury pro sledování provozu na oběžných drahách, kosmického počasí a mnohé další.

Tým z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) vyvíjející bota Alquista

Zdroj: ©Ryzsawy, ČVUT

ně zahájila svoji činnost. Z ČR se tak nově bude řídit podstatná


DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST

příloha časopisu EkonTech.cz


Blockchain, technologie budoucnosti. Kde všude může sloužit? Decentralizovanou databázi využívají především obchodníci s kryptoměnami, blockchain však dokáže poskytnout mnohem víc. Autor: Filip Šmejkal S neurčitým anglickým pojmem se již v médiích setkali mnozí, málokdo si však pod pojmem blockchain dovede představit něco konkrétnějšího. O technologii bylo slyšet především během dvou vln skokového růstu ceny kryptoměn na konci roku 2017 a letos na jaře. Vždyť také první takto označovaná databáze vznikla v souvislosti s virtuální měnou bitcoin. Nejčastěji se pod samotným pojmem myslí databáze, nad kterou operují jednotlivé blockchain protokoly. Do databáze se ukládají v případě trhu s virtuálními měnami záznamy o nákupu a prodeji. Celý systém je decentralizovaný, neexistuje tedy jakýkoli orgán, který by dohlížel na jeho činnost. Kontrolují jej sami uživatelé, které za jejich aktivitu, tzv. těžbu, dostávají odměnu ve formě kryptoměn.

HLAS VĚTŠINY

Na příkladu virtuální měny je nejjednodušší vysvětlit i základy bezpečnosti celého systému. Technologie může anonymně fungovat jen díky kryptografii. Každý účet vlastní dva klíče: privátní a veřejný. Pomocí privátního klíče sám uživatel nakládá se svojí kryptoměnou, veřejným klíčem ostatní uživatelé zkontrolují, zda odeslaná kryptoměna skutečně pochází z účtu odesílajícího. Problémy s krádeží virtuálních mincí souvisí často s odhalením privátních klíčů, i proto jej mnozí uživatelé ukládají v hardwarových peněženkách. K ověření transakce je třeba výkon počítače většiny jeho těžařů. Se zvětšujícím se počtem uživatelů tak dochází také ke větší složitosti řešeného matematického problému pomocí výkonů zapojených počítačů. Informace o ověření transakce se pak nazývá blok, navíc každý blok v sobě obsahuje také informaci o předchozích blocích. Bloky se tak řetězí, odkud pochází také anglický název systému blockchain, tedy řetězec bloků. Český ekvivalent názvu bločenka, který v roce 2017 zvolila část uživatelů, se prozatím ve veřejném prostoru neujal.

ÚČETNÍ KNIHA

Databáze se tak dá připodobnit k účetní knize, jen kvůli zachování anonymity a potřebnému zabezpečení probíhají všechny operace oproti osvědčenému zápisu s tužkou a papírem o poznání složitěji. „Rozhodli jsme se dát naše peníze a důvěru v matematický systém,

14

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

který je oproštěn od politické a lidské chyby,“ řekl v této souvislosti Tyler Winklevoss, jeden z amerických investorů a kryptoměnových dolarových miliardářů. Blockchain však jako technologie již dnes nachází využití i v jiných oborech lidské činnosti, projekt vývojáře s pseudonymem Satoshi Nakamoto cílící na svobodnější platby na internetu tak může 12 let od svého uvedení ovlivňovat technologický svět.

FINANCE A DOPRAVA

Stejný způsob, jakým je blockchain využíván při těžbě kryptoměn, může naleznout uplatnění také ve světě hmatatelných financí. Systém umožňuje realizaci chytrých kontraktů přímo mezi dvěma uživateli, čímž se zrychluje placení na internetu včetně plateb do zahraničí. V automobilovém průmyslu by technologie založené na blockchainu mohly zjednodušit sdílení aut. Decentralizovanou databázi již dnes využívají firmy nabízející carsharing, německá automobilka pak testuje projekt digitálních klíčů, kdy řidič vozidla může prostřednictvím aplikace zapůjčit klíče od vozu na stanovené časové období komukoli. Využití blockchainu v tomto případě nabízí větší bezpečnost před zneužitím aplikace, možnost vedení přesných záznamů i realizace případných plateb v reálném čase.

VOLBY BUDOUCNOSTI?

Jedno z možných využití technologie v budoucnu se mohou stát elektronické volby. Systém prakticky znemožňuje manipulaci s hlasy a každý občan by mohl zkontrolovat, zda byl jeho hlas započítán správně. Větší množství serverů by se také stalo robustnější základnou, pokud by měly čelit hackerským útokům. „Bezpečnost elektronického volebního systému by bylo možné zvýšit přidáním dalších kanálů pro přenos informací, které nejsou přímo spojené s přístrojem, ze kterého odevzdává občan svůj hlas,“ vysvětluje Pavel Caska, který volební systém založený na blockchainu navrhl ve své bakalářské práci. „Mezi tyto kanály by mohlo patřit například přidání dvoufaktorové autentizace pomocí mobilního telefonu,“ dodává. Takový telefon by však bylo nutné nejprve autorizovat na některém z úřadů. Všeobecně základním předpokladem fungování systému je však existence čipových občanských průkazů, jejichž celoplošné zavedení v Česku potrvá ještě několik let.


BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM Použití blockchainu se občas nezdá být revoluční, v mnoha oborech však může značně zlepšit bezpečnost daného systému. I proto spolupracuje vláda Spojených států na blockchainové technologii zajišťující bezpečnost tamější energetiky, systém bez centrálního střediska totiž hackeři napadnou jen obtížně. Ze stejného důvodu zavádí technologii také vývojáři autonomně řízených vozidel nebo provozovatelé zdravotnických zařízení, databáze se využívá také ke kontrole bezpečnosti potravin.

V Česku jako první otevřela blockchain firmám Elektrotechnická asociace České republiky. „První aplikace, která běží na EIA Blockchain, je ověřování pravosti dokumentů,” prozradil Otto Havle, ředitel EIA Blockchain Services. „Do databáze se neukládají celé dokumenty, ale jen jejich unikátní digitální otisky. Může jít třeba o obchodní smlouvy, předávací protokoly, certifikáty kvality, obchodní podmínky nebo fotografie. Při případném sporu mezi firmami se díky aplikaci dá snadno ověřit, jestli předkládané dokumenty jsou pravé.“ Nejen v srdci Evropy tak bude o blockchainu i díky inovativním firmám v budoucnu ještě hodně slyšet.

Chytré kontrakty zapsané do blockchainu v jednotlivých zemích světa v letech 2014–2019 Jižní Korea Singapur Velká Británie

4 %

3 %

8 %

40 %

15 %

Čína

Spojené státy

Zdroj dat: cbinsights.com

Zdroj: AdobeStock

30 % Ostatní

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

15


Lidské prodejce by mohli nahradit digitální avataři Většina zákazníků uvítá při online nákupech interaktivní a zároveň inteligentní podporu. Tuto roli přímo před našima očima přebírají avataři a podobné umělé inteligenci. Při vhodně zvoleném nastavení se avataři mohou stát cennými partnery zákazníků i prodejců. Oproti lidským asistentům také slibují mnohem nižší náklady. Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: University of Texas, Arlington Avataři jsou digitální prezentací živých lidí v online světě. Mohou mít rozmanitou podobu, od prostých symbolů až po perfektní kopie člověka, řízené umělou inteligencí. Fred Miao z americké University of Texas v Arlingtonu předpovídá, že tito digitální lidé mohou vyplnit volnou niku v interaktivních asistenčních službách při online nákupech.

Sladění realismu vzhledu a chování avataru přitom bývá oříškem. Když se to nezdaří a reálnost vzhledu neodpoví projevům avataru, tak se to projevuje na celkové efektivitě avataru, se kterou se v tomto případě pojí finanční zisk prodejce.

Podle nedávného průzkumu návyků zákazníků v online obchodech 62 procent z nich nedokončí nákup, pokud není k dispozici podpora ze strany prodejce v reálném čase. Průzkum rovněž ukázal, že si 90 procent takových zákazníků přeje nějaký druh interaktivní asistence, s níž by mohli komunikovat během procesu nákupu.

Pro různé situace mohou být vhodné různé typy avatarů. Když má někdo zájem o krémy či kosmetiku, účinný bude spíše velmi realistický avatar s pokročilou inteligencí. Naopak při nákupech spojených s ryze soukromými citlivými záležitostmi, jako je například duševní zdraví, budou podle Miaoa vhodnější méně realističtí avataři, ale s dostatečnou inteligencí.

Miao je přesvědčen, že vhodně využívaní avataři mohou tuto roli v online nákupech sehrát, při pouhém zlomku nákladů, jaké by společnost stálo najímání a školení lidských zaměstnanců. Zdůrazňuje, že si prodejci, kteří by digitální avatary „zaměstnali“, musejí dát pozor na případný nesoulad mezi vzhledem avataru a jeho chováním. Avatar může být do různé míry realistický svým vzhledem, a také svým chováním a inteligencí.

Miao předpovídá, že vzhledem ke chronickým napnutým rozpočtům na režii prodejců bude v případě avatarů v online prodeji důležité, aby firmy jejich použití promyslely a použily avatary, které budou nejlépe odpovídat jejich potřebám. Experti očekávají, že avataři a podobné umělé inteligence už vstupují do ekosystému online obchodů a dalších služeb pro zákazníky, takže se s nimi budeme setkávat stále častěji.

16

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz


Podaří se Evropě navázat lepší vědeckou spolupráci s Kanadou? Evropská komise a Kanada během společného letního summitu začaly jednat o možnostech spolupráce v rámci programu Horizon Europe. Kooperace mezi oběma celky je strategická i vzhledem ke stále silnějšímu vlivu Číny v oblasti výzkumu a vývoje. Autor: VědaVýzkum Evropská unie svými posledními politickými manévry dává jasně najevo, že má zájem připojit Kanadu jako asociovanou zemi k víceletému rámcovému programu Horizon Europe. Zmíněný společný summit tak zahájil další aktivní politická jednání o možném připojení Kanady k programu Horizon Europe. Zájem je zejména spolupracovat v oblasti digitálních technologií, ekologických technologiích, v oblasti umělé inteligence či kvantové výpočetní techniky. Evropská komise už s Kanadou o možné participaci v programu Horizon Europe vyjednává delší dobu. Klíčová jednání o konkrétních podmínkách přístupu Kanady jako asociované země k rekordnímu evropskému vědeckému programu však zdrželo obtížné vyjednávání o podmínkách Velké Británie po odchodu z EU. Kanada se s Evropskou unií neshodla také na možnostech spolupráce v oblasti citlivých kvantových a vesmírných technologií, což vedlo k dalším prodlevám. Projev Ursuly von der Leyen je tak na této frontě dobrým signálem, že jednání se znovu rozeběhla. Není ovšem jasné, jak dlouho tato vyjednávání zaberou a kdy by Kanada mohla skutečně získat oficiální status asociované země.

KANADSKÁ CESTA ZA VÝZKUMEM

Kanada se o rozvoj výzkumu a vědecké spolupráce v posledních letech poměrně aktivně snaží. Kanadským vědcům se totiž za vlády přechozího ministerského předsedy Stephena Harpera dařilo jen těžko. Na některé negativní efekty upozornila zpráva z roku 2017, která ukázala, že Kanada začala zaostávat v oblasti vědeckého výkonu a tamějším vědcům se daří získávat stále méně prestižních vědeckých cen. Zpráva tak doporučila zásadní restrukturalizaci a výraznou finanční injekci do základního výzkumu. Kanadští vědci následně na základě této zprávy vytvořili silný tlak na novou, více pro-vědecky orientovanou vládu Justina Trudeaua, která stojí v čele v země od listopadu 2015. Přestože vláda v roce 2018 přislíbila zvýšit investice do vědy až na 4 miliardy kanadských dolarů během pěti let, vědci v roce 2019 upozornili na to, že mezi investovanými prostředky chybí finance právě na základní výzkum. Po koronavirové pandemii však vláda v rámci svého plánu na obnovu přislíbila investovat 2,2 miliardy kanadských dolarů během příštích sedmi let do biomedicínského výzkumu.

OBAVY Z ČÍNSKÉHO VLIVU

Spolupráce mezi oběma geopolitickými celky je důležitá i v kontextu stále stoupajícího čínského vlivu v oblasti vědy a technologií. Kanada v červenci 2021 oznámila zavedení nového opatření, kdy při hodnocení některých grantových projektů bude hodnoceno i riziko spolupráce se zahraničními společnostmi. Některé vědecké projekty by tak měly být konzultovány i s kanadskými bezpečnostními agenturami a země zamítne jejich financování, pokud vyhodnotí, že případná spolupráce by zahrnovala bezpečnostní riziko. Kanada sice v novém opatření Čínu oficiálně nejmenuje, ale nové opatření zdůvodňuje jako „záměr, který má pomoci zastavit zahraniční vměšování, špionáž a únik nežádoucích informací, který by pomohl zemím či skupinám, které pro Kanadu představují riziko či které mohou narušit kanadskou ekonomiku, společnost či kritickou infrastrukturu.“ Podle vládní zprávy z roku 2020 se totiž zahraniční tajné služby zaměřily právě na kanadské univerzity. Kanada se tak připojuje mezi řadu západních zemí, které se nyní snaží chránit citlivý výzkum před čínským vlivem. Pozice Evropské unie je ale mnohem složitější – zatímco Evropská komise brání některým zemím spolupracovat na výzkumu v oblasti citlivých technologií, Maďarsko vítá kampus čínské univerzity v Budapešti. Nutnost spolupráce mezi Kanadou a EU ve světle čínského vlivu zmínila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. „Jakožto Evropané chceme diverzifikovat náš import tak, abychom se vzdálili vývozcům, jako je Čína, protože je pro nás zásadní jak otázka udržitelnosti, tak také chceme menší ekologickou zátěž a transparentnost v oblasti dodržování pracovních podmínek,“ řekla von der Leyen.

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

17


Digitální technologie nás nedělají hloupějšími Podle mnohých názorů díky moderním digitálním technologiím hloupneme. Ve skutečnosti ale nepředstavují pro náš mozek brzdu, nýbrž rozšíření, které je možné využít pro zlepšení duševního výkonu. Chytré telefony a notebooky přebírají rutinní záležitosti, díky čemuž může mozek ušetřit energii a použít ji jinde. Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: Phys.Org S moderními digitálními technologiemi, jako jsou chytré telefony či notebooky, se pojí celá řada negativ. Ohrožují naši tělesnou hmotnost, páteř, zrak, pozornost při řízení či výuce, v neposlední řadě spánek. Jak ale říká Anthony Chemero z americké University of Cincinnati, chytré digitální technologie mají i svá pozitiva. Například, navzdory tomu, co často slýcháme, nás tyto technologie nedělají hloupějšími.

18

ní problémy. Obvykle přitom nepoužívají papír, tužku a zpaměti naučená telefonní čísla. Sofistikované technologie jim usnadní práci s rutinními měřeními či výpočty.

Podle Chemera nejsou navzdory bombastickým titulkům prakticky žádné vědecké doklady, že by chytré telefony či notebooky nějak poškozovaly naše biologické kognitivní schopnosti. Spíše je pravdou opak. Tyto ikonické technologie dnešní doby mění způsob, jakým své kognitivní schopnosti zatěžujeme. A tyto změny jsou ve skutečnosti pro naše duševní výkony přínosem.

Počítače a chytré telefony fungují jako nástroje, které nás doplňují tam, kde nejsme příliš dobří. K nezaplacení jsou pro zapamatování velkých objemů dat, náročné výpočty nebo pro prezentování informací, když je to třeba. Chytré technologie rovněž rozšiřují naše schopnosti informovaně se rozhodnout, do míry, jaké bychom sami dosáhli jen těžko. Například díky chytrému telefonu s GPS se dozvíme nejen to, kde právě jsme, ale můžeme si zvolit další trasu pohybu podle intenzity dopravy. Pokud bychom jeli automobilem rušným městem bez této výbavy, bylo by to mnohem náročnější.

Chemero uvádí jako příklad situaci, kdy nás chytrý telefon naviguje do cíle naší cesty. Ušetří nám tím energii a stres spojený s použitím tradiční mapy nebo dokonce dotazu na cestu. Ušetřenou energii pak mozek, jehož provoz je nesmírně energeticky náročný, může použít jinde. Podobně se chovají experti, když dnes řeší komplex-

Pro Chemera jsou chytré technologie jako důmyslné rozšíření mozku, které zlepšuje jeho možnosti a výkon oproti přírodnímu mozku. Neznamená to, že by chytré technologie nepřinášely žádné problémy v souvislosti s duševním zdravím, nejde ale o nic, co by nás trvale brzdilo v našem uvažování.

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.czAsistivní technologie pro nevidomé: Neobjevujte Ameriku, ta už byla objevená. Vždycky se přijďte poradit. Toto heslo razí Mgr. Radek Seifert, pracovník Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA na pražském ČVUT a lektor na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, kde učí volitelný předmět Asistivní technologie, o kterých si s námi popovídal. Tyto technologie bohužel i nadále zůstávají na pozadí lidské mysli, proto je důležité si je představit a ulehčit tak integritu těm, kteří zrakovým postižením trpí. Autor: Michaela Štěrbová

Jaké asistivní technologie využíváte, a které byste popřípadě doporučil? Je jich celá řada, od osobního PC s hlasovým výstupem a braillským řádkem, až po vysílačku povelů, díky níž mohu zjistit např. číslo tramvaje. Pokud jde o chytré mobilní telefony, velmi dobré jsou technologie pro rozpoznávání textu – v České republice je velmi oblíbenou např. aplikace Seeing AI od Microsoftu. Co se týče rozpoznávání obrázků – hodně lidí tvrdí, že to nevidomým strašně pomáhá – je to ale velká bublina. To, že na něco namíříte mobil, a ten vám řekne „peněženka“, je pro nevidomé vlastně úplně k ničemu, to oni ví. Něco jiného jsou například peníze. Existuje vynikající aplikace „Cash Reader“, kterou vyvinul vývojář Tomáš Jelínek, který to pochopil, a spojil se s komunitou nevidomých, kteří ji dodnes testují. Jeho přístup se od mnoha podobných vývojářů tímto liší.

20

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

Jaké asistivní technologie se využívají při studiu u Vás na škole? Všechno se stále více či méně opírá o standardní počítač. Je to převážně Windows, který má v oblasti asistivních technologií větší podporu. Používáme tzv. Odečítač neboli Screen reader jménem JAWS. Jedná se o software, který převádí informace z monitoru jak do mluvené řeči, tak na braillský řádek, který se připojí k počítači a převádí text z monitoru do hmatového bodového písma. Co se u nevidomých hodně využívá, je taktilní (hmatová) grafika – pokud se vyrábí nějaké plánky nebo grafy – jsou to právě ty hmatové, kte-

 Mobilní aplikace Cash Reader od brněnských Hayaku pomáhá nevidomým rozpoznat hodnoty bankovek.

Zdroj: cashreader.app

Jaký je podle vás dnes největší problém, pokud jde o asistivní technologie pro nevidomé? V dnešní době vychází v médiích spousta článků, ale bohužel se v nich v souvislosti s asistivními technologiemi pojednává především o jejich „zázračnosti“. Přijde mi, že lidé mají zábrany o handicapu mluvit kriticky, ačkoli to není z velké části nic jiného než racionální problém. Proto neexistuje ani efektivní kritika nápadů některých vývojářů, kteří přicházejí s úplnými nesmysly. Například se už mnoho let mluví o tom, jak bude bílá hůl nahrazena chytrými brýlemi, mluvícími holemi nebo dalšími pomůckami, které ale na druhou stranu zcela popírají principy prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých. Bílou hůl lze doplnit aplikacemi, které ostatně již dnes existují – většinou na platformě mobilních telefonů – ale vždy jde o doplněk v dosti specifických ohledech. Rozhodně se na tyto „vynálezy“ nelze dívat jako na asistivní technologie, které nahrazují bílou hůl, natož zrak. Jenomže přesně tohle to z mnoha článků o asistivních technologiích vyplývá.


střednictvím videohovoru bleskově pomoci nevidomým? Je to užitečné, ale i problematické. Existuje pouze malá skupina nevidomých, která BME využívá. Většina prostě zavolá známým či kamarádům, je to v podstatě obyčejný videohovor. Pokud se nad tím zamyslíte, BME je vlastně tak trochu vtrhnutí do soukromí –nevím, kdo je na druhé straně. Jste pak zároveň i psychologem – musíte dekódovat hlas, navázat dobrý kontakt. Někdo říká, že jim to pomohlo, ale znám i ty, kteří neměli dobré zkušenosti.

RADEK SEIFERT

Radek Seifert působí na pražském ČVUT v oblasti podpory vzdělávání studentů se specifickými potřebami, a také jako lektor předmětu Asistivní technologie na tamní Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Je poradenským pracovníkem pražské organizace Okamžik. Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

ré využívají např. mikrokapslový papír. A samozřejmě digitalizace textů, tzn. převod běžných tištěných textů do elektronické podoby. Bez elektronické podoby učebních materiálů nemůže vystudovat žádný nevidomý student na žádném oboru. Často také řešíme u studentů se zbytky zraku, jak budou koukat na tabuli. K tomu využíváme např. program Polygraf, který pracuje na principu zvětšení obrazu promítaný z tabule do laptopu. Program vyvíjí kolegové z Masarykovy univerzity v Brně. Myslíte si, že se Braillovo písmo díky novým technologiím posune do pozadí? Neznalost nebo nevyužívání Braillova písma může být pro nevidomého člověka fatální. Setkáváme se s tím, že se nevidomí kvůli tomu dostávají takřka do pasti nezaměstnatelnosti. Uvěřili tomu, že používání hlasových výstupů, namísto hmatových jim usnadní život – opak je však pravdou, protože při výhradní preferenci sluchu ztrácí povědomí o pravopisu a gramatice. Například u výuky jazyků je braillský řádek nenahraditelný, proto nemůžeme nikdy dopustit, aby Braillovo písmo vymizelo. Na druhou stranu ale musím podotknout, že na trhu chybí nabídka zajímavých periodik, která by zájem o takové písmo udržovala. Jaký máte názor na aplikaci Be My Eyes (BME), která má pro-

Na co by se podle Vás vývojáři měli soustředit v příštích 3-5 letech? Měli by si především být vědomi toho, pro koho aplikace vytváří – velkou roli může hrát např. to, jestli člověk ztratil zrak v pozdějším věku a tím pádem mu zůstala vizuální představivost, nebo je nevidomý odjakživa. Takový rozdíl může být dosti podstatný. Ohledně vývoje navigací, je důležité si uvědomit, že nevidomý dokoukne pouze tam, kam dosáhne koncovka jeho hole. Až vznikne aplikace, která bude takhle přesná, pak se budeme moci bavit o skutečně bezpečných navigačních technologiích pro nevidomé. No a jak již bylo řečeno v titulku, neobjevovat Ameriku! Co můžeme v rámci asistivních technologií očekávat do budoucna? Hodně pozornosti se bohužel věnuje technologiím, jejichž užitečnost je podle mě dosti sporná. Věří se v nejrůznější chytré brýle, které by nevidomým nahradily zrak. Několik typů se již nabízí, ale umějí v podstatě to, co chytrý mobilní telefon. Mohou do určité míry pomoci lidem, kteří mají zbytky zraku – nevidomým moc nepomáhají. U brýlí totiž musíte vědět, kam se díváte, aby vám k něčemu byly, což je pro orientaci u nevidomých lidí naprosto bez užitku. Dalším problémem jsou orientační pomůcky jako jsou např.zvukové beacony, které by měly usnadňovat pohyb v prostoru. Z článků v médiích nabýváme dojmu, že tyhle jsou úplně zázračné a nevidomí díky nim budou moci sami vyrazit na nákup, do muzea, atd. V praxi to však naráží na mnohdy nepřekonatelné bariéry, například proto, že nevidomý používá pro svoji orientaci především sluch. Ten nemůže technologie blokovat. Pokud sluch blokujete, nevidomí to nechtějí používat. U řady technologií zase jako by vývojáři nepočítali s tím, že se člověk pohybuje v sociálním prostředí – jejich pomůcky jsou využitelné jen tehdy, pokud je naprostý klid a dostatek možností se zastavit a koncentrovat. Mně osobně by dělal radost důraz na technologie, které rozvíjejí schopnost nevidomých samostatně poznávat svět i zbývajícími smysly – hlavně hmatem. Na ČVUT jsme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a společností Seznam.cz vyvinuli globální asistivní technologii Haptické mapy, která jsou součástí mapy. cz. Po rozkliknutí dalších map najdete právě ty haptické, kde si můžete vygenerovat mapu jakéhokoliv místa na světě a nechat si ji zadarmo poslat domů. Tvrdím, že nejlepší orientační systém je ten, který má každý nevidomý ve své hlavě. Je to skvělá pomůcka a v oblasti hmatových map skutečně revoluční.

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

21


Farmy budoucnosti: vertikální zahrady umožní pěstovat zeleninu také ve velkoměstech Vlivem globální změny klimatu může dojít ke znatelnému úbytku obdělávatelné půdy a nedostatku vody v krajině. Problém může v budoucnu vyřešit pěstování rostlin v živném roztoku, který umožní pěstovat některé potraviny uprostřed velkých měst. Autor: Filip Šmejkal

Hydroponický cyklus

Stále se rozšiřující hydroponické pěstování rostlin snižuje uhlíkovou stopu zemědělství a umožňuje pěstovat některé rostliny v řadách kontejnerů sestavených vertikálně. Rostlina namísto látek v půdě využívá jako zdroj živin speciální roztok se všemi potřebnými organickými látkami a minerály potřebnými pro její růst. Kromě ekologického aspektu metoda přináší výhody především alergikům, kteří nesnesou prach nebo plísně, které může rostlina pěstovaná venku obsahovat. Na druhou stranu, ovoci může ubrat pěstování v živném roztoku chuťové vlastnosti a skomírá hmyz, kterému kvůli hydroponickému pěstování mizí zdroje potravy.

Místo půdy rostliny rostou v substrátech často vyráběných z jílu (například keramzit), využít lze však také minerální plsť nebo drcená kokosová vlákna. K pěstování je nutné kromě živin dále dodávat také světlo a zajistit ventilaci vzduchu. Hydroponické systémy lze pak rozdělit na pasivní, které fungují jen díky gravitaci, a aktivní, kde hlídá potřebné intervaly zálivky a dodávání živin počítač. Díky takovému systému má pěstitel s rostlinami výrazně méně práce a ve velkém se dá tímto způsobem pěstovat obrovské množství zeleniny. Moderní základy metody byly objeveny už v druhé polovině 19. století v Německu, rostliny bez půdy však patrně pěstovali již starověcí Egypťané nebo Babyloňané. Ostatně flóra jednoho ze sedmi starověkých divů světa, legendárních visutých zahrad Semiramidiných právě v Babyloně, údajně mohla být pěstována za pomocí hydroponie. V současné době společně se společně s metodou rozvíjí také aeroponie, kdy rostliny přijímají živiny z živného roztoku ve formě aerosolu.

SALÁT Z VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI

První hydroponická farma v Česku vznikla v roce 2017 nedaleko Břeclavi, dodnes se jejich počet stále rozrůstá. Výhod pěstování bez půdy využívají také některé restaurace v Česku, které svým zákazníkům nabízejí čerstvě utrhnutý salát přímo z vlastního hydroponického systému. Zelenina tak roste například na střeše jednoho

22

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

přepad přívod vody

Zdroj: AdobeStock

TOVÁRNY NA ZELENINU

deska

vodní roztok časovač

vodní čerpadlo

vzduchovací kámen

vzduchové čerpadlo

z pražských obchodních center, kde farmu s restaurací založili studenti a absolventi Smíchovské střední průmyslové školy. „Vypěstování jedné hlávky salátu v pražské farmě stojí přírodu o 97 litrů vody a 179 g oxidu uhličitého méně,“ uvádějí zakladatelé společnosti.

ROSTLINY, BAKTERIE A RYBY

Dalším z trendů současného zemědělství je aquaponie, která propojuje pěstování rostlin s chovem ryb. Hlavními třemi články cyklu jsou v tomto případě rostliny, ryby a bakterie. Právě ty likvidují amoniak a dodávají rostlinám prospěšné látky. Rostliny dokážou vyčistit vodu od dusíkatých látek a získají tak potřebné živiny a vodní živočichové mohou být díky symbióze s kořeny rostlin pěstovány v čisté vodě. Ani zde se uzavřený cyklus neobejde bez dodání světla a zajištění proudění vzduchu.


3D tištěná baterie z papíru je biologicky rozložitelná V dohledné budoucnosti zřejmě budeme potřebovat zdroje energie pro ohromná množství malých elektronických zařízení. Zajímavým řešením by mohl být minikapacitor ze 3D tiskárny, který se skládá z uhlíku, celulózy, glycerinu a kuchyňské soli. Po použití je možné ho zkompostovat, přičemž se prakticky bezezbytku rozloží. Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: EMPA V současnosti jsme svědky neustálého nárůstu množství miniaturních elektronických zařízení, která přenášejí data. Objevují se v logistice i v řadě dalších odvětví. Všechna tato zařízení potřebují energii. Kdyby jim ji ale dodávaly baterie, znamenalo by to velkou zátěž pro životní prostředí.

Aby badatelé všechny tyto ingredience převedli do podoby inkoustu, použili glycerin, vodu a dva různé typy alkoholu. Výsledný inkoust ještě „dochutili“ špetkou soli, která zajišťuje iontovou vodivost. Aby z uvedených přísad vznikl funkční superkapacitor, je nutné vytisknout na 3D tiskárně 4 po sobě následující vrstvy. Jde o ohebný substrát, vodivou vrstvu, elektrodu a elektrolyt. Poslední úpravou je složení superkapacitoru ve stylu sendviče, kdy se vrstva elektrolytu ocitne uprostřed. Výsledkem uvedeného jednoduchého postupu je nefalšovaný environmentální zázrak. Minikapacitor funguje a po celé hodiny může dodávat energii malému digitálnímu zařízení. Vydrží tisíce cyklů vybití a opětovného nabití, dokonce i za mrazu. Zároveň je odolný proti tlaku i nárazu. Opravdovou třešinkou na dortu je ale likvidace minikapacitoru, když už ho uživatel nepotřebuje nebo přestane fungovat. Můžete ho zkompostovat nebo prostě pohodit někde venku v přírodě, i když ten kompost je nepochybně vhodnější variantou. Zařízení se do dvou měsíců rozloží, prakticky beze stop.

 Biologicky odbouratelná baterie se skládá ze čtyř vrstev, které postupně vycházejí z 3D tiskárny. Celek se pak složí jako sendvič, přičemž elektrolyt je uprostřed.

Nové zařízení obsahuje uhlík, celulózu, glycerin a kuchyňskou sůl. Navzdory netradičnímu složení podle svých tvůrců funguje spolehlivě a bez problémů. Minikapacitor dokáže vyrobit či spíš vytisknout komerčně dostupná 3D tiskárna. Zásadní inovace přitom spočívá v novém typu inkoustu pro 3D tisk, který obsahuje nanovlákna a nanokrystaly celulózy, společně s uhlíkem v podobě černého uhlíku, grafitu a aktivovaného uhlíku.

Zdroj: Gian Vaitl/Empa, www.empa.ch

Odborníci švýcarského mezioborového výzkumného institutu EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs - und Forschungsanstalt) nedávno vyvinuli mini-superkapacitor, který je biologicky rozložitelný. Tím pádem elegantně řeší problém s velkým množstvím odpadu v podobě baterií.

 Po dvou měsících zahrabání do půdy se kondenzátor rozpadl a zůstalo po něm jen několik viditelných uhlíkových částic.

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

23


5G internet v celém Česku do tří let. Dosud jsou pokryta jen větší města Nová generace vysokorychlostního internetu slaví svůj první rok v Česku. Asi desetkrát rychlejší internet umožní rozvoj internetu věcí i virtuální reality. Autor: Filip Šmejkal Přenos pomocí sítí páté generace byl poprvé komerčně spuštěn na jaře 2019 v Jižní Koreji, o měsíc později se přidal také jeden ze švýcarských mobilních operátorů. V zemích Evropské unie na sebe rychlejší internet nenechal dlouho čekat, nejen zde však instalaci vysílačů provází otázka jejich budoucího zabezpečení před únikem dat a vědecky neopodstatněné obavy některých lidí z působení mikrovlnného záření z 5G vysílačů na jejich zdraví. I tak jsou pátou generací internetové sítě některých operátorů pokryta velká česká města, zcela první přišla na řadu 1. července loňského roku část Prahy.

VĚTŠÍ RYCHLOST A DOBA ODEZVY

Kvalitu přenosu signálu lze posoudit porovnáním rychlostí přenosu a doby odezvy. Nástup nové mobilní sítě nabídne oproti předcházející čtvrté generaci přenosu dat v tomto ohledu znatelné zlepšení. Zatímco u dnes velmi rozšířené technologie 4G spuštěné v Česku v roce 2012 dosahuje průměrná rychlost přenosu dat hodnoty okolo 25 megabitů za sekundu, čeští poskytovatelé signálu hovoří asi o desetinásobném zrychlení. Teoretické možnosti páté generace jsou ještě mnohem vyšší, výzkum však zatím ukázal, že se progres v rychlosti přenosu v každé jednotlivé zemi významně liší. Skokově se v případě připojení zlepší také doba odezvy a k jedné síti bude možné připojit až stokrát více zařízení.

SÍTĚ PRO PRŮMYSL

Nevýhodou přechodu na novou technologii představuje nutnost pořizování nových zařízení a větší náročnost na baterii telefonu. Kritici navíc namítají, že pro běžného uživatele internetu vyšší rychlost velkým benefitem není a v praxi ji ani nezaznamená. Změna je patrná pouze při stahování opravdu velkých datových souborů. Nová generace sítí tak nejvíc výhod naskýtá pro průmysl. „Distribuovaná výroba, ale i celý koncept Průmyslu 4.0, jsou založeny na vysoké autonomii výrobních zařízení tak, aby se minimalizoval lidský faktor při výměně informací nejen mezi stroji samotnými, ale především mezi navazujícími systémy celého životního cyklu výrobku, mezi něž patří návrhářské a konstruktérské nástroje přes systémy řízení výroby, skladů, objednávek, vztahů se zákazníky až po logistické a dodavatelské řetězce,“ vysvětluje Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0. „A to se bez spolehlivé vysokorychlostní sítě neobejde,“ dodává. Organizace propojující

24

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

akademiky s průmyslovou sférou tvoří součást Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

BOJ O VOLNÉ KMITOČTY

Přenos signálu elektromagnetického vlnění v České republice reguluje Český telekomunikační úřad a právo přenášet data na jednotlivých frekvencích získávají poskytovatelé internetu prostřednictvím aukce, která proběhla v listopadu loňského roku. Volné frekvence

Rychlost 5G sítí

ve vybraných státech v praxi (v Mbps) 4G

Saudská Arábie

30,1 377,2 60,5

Jižní Korea

Austrálie

336,1 43,1 215,8 58,4

Kanada

Švýcarsko

Spojené království

Německo

Spojené státy

5G

183,7 46,5 165,6 25,3 130,1 31,7 107,0 28,9 52,0

Zdroj dat: Open Signal, Statista


V této souvislosti se čekal příchod čtvrtého operátora na český trh, který by zvýšil konkurenční prostředí a zlevnil tak pro zákazníky mobilní služby, stále jedny z nejdražších v Evropské unii. Klíčové kmitočty v pásmu okolo 700 MHz v dražbě však získala trojice největších mobilních operátorů, žádná revoluce se tak nekonala. V případě přenosu informací v pásmu od 3400 až 3600 MHz budou trojici hegemonů konkurovat další dva noví operátoři.

DVĚ SÍTĚ

Otázka zvolené frekvence je právě v případě internetu nové generace velmi důležitá, ve skutečnosti si totiž lze pod označením 5G představit dvě samostatné sítě. Na jedné z nich budou data přenášena za pomocí frekvence pod 6 GHz, na druhé nad 6 GHz. Právě vyšší frekvence mohou přinést dosud nerealizovatelnou rychlost sdílení informací, nicméně vysokofrekvenční vlny není možné přenášet na velkou vzdálenost a hůře překonávají překážky.

Rychlost mobilních sítí v čase Rok zavedení

Přenosová rychlost

Mobilní síť 1G

1984

0,002 Mb/s

Mobilní síť 2G

1999

0,0144 – 0,064 Mb/s

Mobilní síť 3G

2002

2 Mb/s

Mobilní síť 4G

2010

200 – 1 000 Mb/s

Mobilní síť 5G

2015

10 000 – 100 000 Mb/s

Zdroj: An overview of massive mimo system in 5G, autor: Koushik Barman

Přestože jeden z českých operátorů deklaroval snahu pokrýt novou sítí území Česka do tří let, reálně lze kvůli technologickým bariérám očekávat dostupnost extrémně rychlého internetu jen ve městech a velkých průmyslových areálech. Vlastní kampusové sítě se již dnes dočkaly také české univerzity. Výzkumníci je mohou využít například na pražském ČVUT nebo na Vysoké škole báňské v Ostravě.

PŘÍLEŽITOST PRO VĚDCE

V souvislosti se zavedením 5G sítí se snaží stávající přenosové technologie vylepšit také čeští vědci. Vědci z Fyzikálního ústavu se tak jako členové mezinárodního týmu měli možnost podílet na novém materiálu, který přispívá ke snížení ztrát elektrické energie při datovém přenosu. „Vytvořili jsme látku s novou krystalovou strukturou, která dosud v přírodě neexistovala, protože je sama o sobě termodynamicky nestabilní. Nám se ji podařilo stabilizovat interakcí s podložkou, na kterou byl materiál deponován,“ popisuje práci svého týmu Stanislav Kamba z Fyzikálního ústavu Akademie věd. „Získali jsme tak systém s unikátními fyzikálními vlastnosti vhodnými pro mikrovlnné aplikace. Náš materiál může pracovat až do 125 GHz, tedy výše, než požadují mobilní sítě 5G,“ dodává český vědec. Zatímco se Evropa s plným úsilím připravuje na nástup sítí páté generace, vývojáři už chystají jejich nástupce. Nový přenosový standard s sebou přinese možnost ještě většího přenosu dat, naplno by se tak mohla realizovat například jízda autonomních vozidel po dálnicích v masovém měřítku nebo ještě vyšší využití cloudových služeb. V současné době by však taková přenosová rychlost patrně neměla větší využití, s jejím zavedením se tak počítá až po roce 2030.

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

25

Zdroj: AdobeStock

pro přenos informací zastávají klíčovou roli a v důsledku rozhodnutí Evropské komise o uvolnění frekvenčního pásma v rozmezí 694–790 megaherzů (MHz) pro rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku proběhl také přechod na televizní vysílací standard DVB-T2.


Online výuka změnila život studentů. Včetně podvádění Pandemie na mnoha místech světa uzavřela vysokoškolské učebny. Výuka se přesunula do online prostoru a spolu s ní i zkoušky. Na novou situaci reagují přednášející i studenti. Týká se to i chování při online zkoušení, které přináší nové výzvy. Zásadní bude proměnit krizi v příležitost a posunout vysokoškolskou výuku směrem k postcovidovému světu. Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: The Conversation

V době pandemie covid-19 se proměňuje řada aspektů každodenního života. Týká se to i studia vysokoškolských studentů, a také jejich zkoušek. Studium se v řadě případů odehrává v online podobě, stejně jako zkoušení, což přináší nové výzvy pro samotné studenty i pro přednášející. Přímo před našima očima dochází ke stále většímu pnutí mezi světem online výuky a každodenním životem studentů. Jak uvádějí Linda Rowan a Fiona Murray z novozélandské Massey University, díky nové situaci se i podvádění při zkouškách stává komplexnější záležitostí. Zároveň to přináší důsledky pro hodnotu a pověst vysokoškolského studia, stejně jako pro vnímání učení a zkoušek studenty. Tradiční písemné zkoušky studentů probíhají v posluchárnách, kde jsou studenti pod dohledem, ústní zkoušky zase probíhají „z očí do očí“ mezi studentem a přednášejícím. Pandemie to všechno v řadě případů změnila. Pro řadu studijních oborů a programů, kde výuka probíhala tradičním způsobem, to přineslo krizi, související s nutností přejít na online styl výuky a zkoušek.

26

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST | příloha časopisu EkonTech.cz

Podle zkušeností novozélandských přednášejících se během pandemie nejprve příliš nepodvádělo. Všichni měli dost starostí s tím, aby se vyrovnali s krizí. Studenti po celém světě ale již mnohokrát prokázali, že jsou velmi vynalézaví, a že se dovedou pohotově přizpůsobit nové situaci. Zároveň je ale otázkou, co vlastně při online výuce považovat za podvádění a co za inovativní přístup k výuce. Pokud studenti navzájem spolupracují, diskutují problémy, navrhují důmyslná řešení a prezentují výsledky svých postupů, i když jde o inovace v podvádění, není to vlastně to, co bychom po nich měli chtít? Vše nasvědčuje tomu, že se vysokoškolské zkoušky i další aktivity v řadě případů budou muset změnit či vyvinout, aby držely krok s rychle se měnícím světem. Pandemická krize by se tím pádem mohla změnit v příležitost posunout vysokoškolskou výuku dál, aby studenti lépe obstáli ve světě, který na ně čeká. Nejde samozřejmě o adoraci podvádění, ale o to, abychom nasměrovali energii, která se mezi studenty objevuje, a kterou by mohli využít k řešení problémů, ať už modelových, či v reálním životě.28 Kariéra Rozhovor s Peterem Chalupianským z Kauflandu

„JE NEZBYTNÉ, ABY SE UDRŽITELNĚ CHOVAL KAŽDÝ Z NÁS“

KARIÉRA

Autor: Michaela Štěrbová

Společenská odpovědnost firem neboli CSR (Corporate Social Responsibility) je v České republice ještě stále poměrně nezažitým pojmem, avšak její počátky bychom našli již v 30. letech minulého století. U zrodu tohoto konceptu u nás stál Tomáš Baťa, který věřil, že podnikání by mělo být založeno na morálních principech a ukázal, co to znamená být společensky odpovědnou firmou. My jsme si o této problematice popovídali s Peterem Chalupianským ze společnosti Kaufland, který nám vysvětlil, co všechno se pod tímto výrazem skrývá a seznámil nás s projekty, na kterých se v rámci CSR podílí. Jaké za sebou máte vzdělání?

psal Kaufland pozici manažera udržitelnosti. Přihlásil jsem se

Studoval jsem na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Konkrétně

ze zvědavosti na pohovor, kde mě oslovila možnost vybudovat

bakalářský obor Manažerská informatika, na který jsem bě-

CSR téměř na zelené louce. Nyní jsem zde skoro 4 roky a za tu

hem magisterského studia navázal oborem Energetika a ma-

dobu jsme dokázali opravdu velké věci.

nagement. Během studií jsem zároveň využil příležitosti vyrazit do zahraničí a jeden semestr jsem strávil na Kyungpook National University v jihokorejském Daegu.

Jak jste se dostal k oboru CSR ve společnosti Kaufland?

Po absolvování studia jsem pokračoval v oboru a pracoval v IT

Čím se CSR zabývá a jaká je celková situace v ČR?

Úlohou CSR, neboli Corporate Social Responsibility, je snižování dopadů podnikání jednotlivých společností na své okolí a životní prostředí. Mezi aktuální témata patří například snižování emisí, redukce plastových obalů či úspora pitné vody.

sektoru. Ve volném čase jsem však realizoval neziskové projekty a chtěl jsem tento koníček spojit i se svojí prací. V té době vy-

Během posledních 3 let pozoruji stále se zvyšující důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Velké společnosti včetně Kauflandu realizují spoustu rozličných aktivit napříč celou firmou či zveřejňují obsáhlé Reporty udržitelnosti. Odpovědně přemýšlí i stále více menších firem, které omezují například používání jednorázových plastů.

Jaké aktivity v rámci CSR Kaufland realizuje?

V Kauflandu realizujeme široké spektrum aktivit. Stavíme moderní a ekologické prodejny. Ty jsou vytápěny výhradně odpadním teplem z chladících boxů a k jejich osvětlení využíváme úspornou LED technologii. Podporujeme elektromobilitu a u našich prodejen budujeme komunitní zahrady či hmyzí hotely. V naší nabídce naleznete také velké množství produktů s certifikací udržitelnosti. Jako jediný řetězec zároveň nabízíme po celý rok


Kariéra Rozhovor s Peterem Chalupianským z Kauflandu

29

Podporuje Kaufland i neziskové organizace?

Ano. Jsme generálním partnerem Světlušky, pro kterou jsme za 2 roky během tradičních vánočních sbírek získali již 27 000 000 Kč. Prostřednictvím Fondu Kaufland finanční prostředky do poslední koruny transparentně rozdělujeme mezi nevidomé a lokální neziskové organizace. Otevřeli jsme i první půjčovnu kompenzačních pomůcek v ČR a spolu se zaměstnanci se účastníme i populárních Nočních běhů pro Světlušku. Od roku 2013 jsme hlavním partnerem Centra Paraple. Dlouhodobě podporujeme i Loono, DEBRA ČR, Ježíškova vnoučata, Dejme dětem šanci či organizaci Helppes. Chceme být také dobrým sousedem a podporujeme tak komunitní život ve městech. Spolu s integrační dílnou Kokoza o.p.s. jsme otevřeli již 6 komunitních zahrad u našich prodejen. V místech, kde působíme, budujeme i workoutová hřiště a nově jsme navázali spolupráci s Nadací Via, se kterou budeme prostřednictvím grantových programů podporovat komunitní projekty a zvelebování veřejného prostoru.

Peter Chalupianský Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a od roku 2018 působí na pozici CSR manažera ve společnosti Kaufland. Ve svém volném čase se věnuje sportu, cestování a neziskovým organizacím, jako je knížka „Odposlechnuto v Praze“ či projekt www.budemitricet.cz.

Jaké digitální technologie se ve společnosti do CSR zapojují?

Digitální technologie hrají výraznou roli například v našich aktivitách na předcházení vzniku potravinového odpadu. Využíváme tzv. systému „autodispo“, který na základě umělé inteligence predikuje poptávku po jednotlivých produktech. Tím eliminujeme možnost lidské chyby při objednávce zboží a zároveň s větší přesností objednáme přesně takové množství zboží, které jsme následně schopni prodat. Dalším nástrojem jsou tzv. digitální cenovky, díky kterým dokážeme pružně změnit cenu. V součas-

salátovou okurku bez plastového obalu. Ročně tím šetříme až

né době je využíváme na všech našich prodejnách v oddělení

40 tun plastu. Významné množství plastu jsme ušetřili i odstra-

ovoce a zelenina. Jejich výhodou je úspora papíru a efektivita.

něním jednorázového víčka z jogurtů našich privátních značek. Transparentnost našich aktivit podporuje vydání Reportu udržitelnosti, který naleznete na www.rozhodujiciny.cz. Na jeho zá-

Na co jste v souvislosti s vaší prací nejvíce pyšný?

Ohlédnu-li se za předchozími téměř 4 roky, které v Kauflan-

kladě jsme byli několika nezávislými hodnoceními zvoleni jako

du působím, tak jsem pyšný na velké množství aktivit, které

nejudržitelnější řetězec v České republice.

na denní bázi realizujeme. Zaznamenali jsme opravdu obrovský posun. Snižujeme emise, spotřeby energií, rozšiřujeme udržitelný sortiment a spoustu dalších aktivit plánujeme v brzké době realizovat. Vnímám i pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků, zaměstnanců i odborné veřejnosti. Pokud bych však měl vypíchnout jeden projekt, na který jsem doslova srdečně pyšný, tak instalaci defibrilátorů na všechny naše prodejny, distribuční centra, masozávod a centrálu. Za rok od jejich pořízení již zachránily 5 lidských životů.

Co by se podle Vás mohlo/mělo změnit?

Kaufland si do následujících let stanovil ambiciózní cíle. Do roku 2025 chceme snížit množství plastu minimálně o 20 %. Do roku 2030 pak snížíme provozní emise minimálně o 80 %. Podobné závazky si stanovují i další společnosti. Je však nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás. Začít můžeme i pouhým nákupem. Například při výběru ovoce či zeleniny nemusíte používat jednorázový sáček, ale můžete použít náš nekonečný sáček pro vícenásobné použití.


30 Kariéra Vyrovnaný život

KLÍČ KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU MAJÍ I V JAPONSKU

KARIÉRA

To, že vystresovaný a uspěchaný Západ sahá po různých zklidňujících technikách pocházejících z Východu, není nic nového. Jaké další méně známé metody slibující dosažení oné opěvované rovnováhy mezi osobním a pracovním životem doputovaly až k nám?

Obě níže zmíněné techniky pocházejí z Japonska, které se na vr-

znivě na nervový systém i imunitu, snižuje hladinu stresového

cholu žebříčku chilled out countries jen tak neocitne. Právě díky

hormonu kortizolu i krevní tlak, a zlepšuje koncentraci.

tamějšímu vražednému pracovnímu tempu je však tato země tou pravou inspirací, jak přepracovanost a stres co nejlépe zvládat.

Ikigai [iki = život, gai = hodnota] Tato technika by se dala přeložit jako životní smysl či štěstí, kte-

Lékař Qing Li, zabývající se touto formou medicíny, pro magazín Time píše, že nejde o cvičení, běhání, ani chůzi lesem, ale spíše „prosté bytí v přírodě, a propojení se s ní prostřednictvím zraku, sluchu, chuti, čichu i hmatu“. Okolní přírodu tedy můžeme nejlépe vstřebat právě zapojením všech smyslů.

ré může mít mnoho individuálních podob. Yukari Mitsuhashi pro BBC píše, že je to v podstatě „důvod, proč ráno vstát z po-

Podle oficiálních stránek Forest Therapy Society je po celém

stele“. A zdaleka to nemusí být jen práce. Ta je podle průzkumu

Japonsku již více než 60 lesů, které společnost na základě

od Central Research Services z roku 2010 zdrojem ikigai pro

svých experimentů oficiálně certifikovala jako ideální prostře-

pouhých 31 % Japonců.

dí pro takovou terapii. V zásadě ale platí, že si tuto techniku může každý vyzkoušet v jakémkoli lese. Iniciativa Grow Wild UK

Slovo ikigai bylo poprvé použito roku 2001 japonským klinic-

na svých stránkách píše o 5 jednoduchých krocích, jak forest

kým psychologem Akihirem Hasegawou, podle něhož se ve vý-

bathing praktikovat:

znamu slova skrývají spíše každodenní chvilky štěstí než šťastný život jako celek. Japonci tak podle něj věří, že malé radosti každodenního života se sčítají, což vede k většímu naplnění. Dan Buettner, autor knihy Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest, pro BBC připouští, že podle něj celý koncept ikigai přispívá k dlouhověkosti v některých komunitách, a to nejen v Japonsku. Každému, kdo chce techniku zakomponovat do svého života, doporučuje udělat si 3 seznamy: seznam svých hodnot, seznam věcí, které člověk rád dělá, a seznam věcí, ve kterých je člověk dobrý. Průnik těchto seznamů je ono jedinečné ikigai, přinášející pocit spokojeného a naplněného života.

Shinrin-Yoku [shinrin = les, yoku = koupel] Anglický překlad tohoto termínu, „forest bathing“, je poměrně výmluvný – jde o formu „terapie lesem“, která je součástí japonské alternativní medicíny. Pobyt v lese podle nesčetných výzkumů prospívá fyzickému i psychickému zdraví, působí pří-

5 kroků k shinrin-yoku 1. Odlož telefon, fotoaparát i všechno ostatní, co by tě mohlo rozptylovat, ať můžeš být plně přítomný v okamžiku. 2. Zanech všech cílů a očekávání. Dovol svému tělu, ať tě bezcílně zanese, kam se mu chce. 3. Čas od času se zastav, a zaměř se blíž na listy nebo na to, jaké to je cítit cestu pod nohama. 4. Najdi si pohodlné místo, posaď se a poslouchej zvuky okolo sebe. Pozoruj, jak se mění chování ptáků a jiných zvířat v momentě, kdy si zvyknou na tvou přítomnost. 5. Pokud nejsi sám, domluv se s ostatními, že nebudete mluvit až do konce. Až pak si můžete navzájem vyměnit své zážitky.

Zdroj: Adobe Stock

Autor: Kristýna Šafářová


STÁLE SE HLEDÁTE? Naprosto v pořádku. Absolventské programy vám pomůžou najít práci, která vás bude bavit i posouvat dál. Ani Bětka Budinská, která dnes pracuje jako HR specialistka, dlouho nevěděla, co se sebou. „Tak jsem zkusila Trainee program ve ŠKODA AUTO. Podívala jsem se díky němu do různých oddělení, od marketingu přes produkt až po personalistiku. Právě HR mě nadchlo ze všeho nejvíc. Ráda totiž pracuju s lidmi a pomáhám rozvíjet talent,“ vypráví. Krom toho taky trénuje aerobic – jak se zkušenosti ze sportovní kariéry promítají do té pracovní?

PŘEČTĚTE SI CELÝ ROZHOVOR

Alžběta Budinská HR specialistka a koordinátorka Trainee programu Vystudovala Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze. „Vždy mě zajímal marketing, ale nebyla jsem si jistá, jestli je to ten správný směr,“ říká. Proto hledala absolventské programy, které by jí s rozhodováním pomohly. Nakonec zvolila ten ve ŠKODA AUTO. „Zkusila jsem si práci v několika odděleních a zjistila, že HR je oblast přesně pro mě. Ráda dělám s lidmi, a i když jsem si nikdy nemyslela, že se najdu právě tady, rozhodně bych neměnila.“ Dnes koordinuje celý Trainee program, formuje jeho náplň i směřování. Krom toho se stará o náborové aktivity nebo CSR eventy. „Jsem HR specialistka i projekťačka,“ směje se.


32 Kosmonautika Inspiration 4

VESMÍRNÁ MISE SPACEX INSPIRATION4:

KOSMONAUTIKA

SNY SE MOHOU SPLNIT!

Autor: Milan Halousek, vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS

Ve čtvrtek 16. září 2021 se začala psát nová kapitola vesmírného cestování. Krátce po druhé hodině ranní našeho času odstartovala z rampy startovacího komplexu 39A Kennedyho kosmického centra NASA na Floridě do vesmíru poprvé v historii posádka složená pouze z kosmických turistů. Velitelem mise Inspiration4, která v kabině CrewDragon tři dny Zdroj: ©SpaceX/I4, 2021

kroužila kolem Země, byl osmatřicetiletý americký podnikatel a miliardář Jared Isaacman, vlastník největší soukromé sbírky proudových letadel na světě a držitel rekordu v nejrychlejším obletu planety Země z roku 2009. Pilotkou mise byla vysokoškolská profesorka geologie a planetárních věd Sian Proctorová (51 roků), která se v roce 2009 dostala mezi 47 finalistů výběru NASA na nové astronauty, ale do konečného výběru 9 kandidátů tehdy neprošla. Narodila se přibližně 9 měsíců po přistání Apolla 11 na Měsíci a jak sama dodává, patrně byla dítětem, které vzešlo z oslavy tohoto historického momentu. Třetím v posádce byl softwarový inženýr a veterán letectva Chris Sembroski (42), který téměř veškerý svůj volný čas věnuje neziskové vzdělávací společnosti ProSpace, zabývající se propagací letů do vesmíru. Ten získal letenku od svého přítele, který jí vyhrál v charitativní tombole za 50 dolarů věnovaných pro Dětskou nemocnici St. Jude.

Posádka mise Inspiration4 – vzadu Jared Isaacman, uprostřed zleva Sian Proctorová a Hayley Arceneauxová, vpředu Christopher Sembroski

Veliký zájem ale k sobě přitahovala především čtvrtá účastnice

gramy léčby dětských onkologických onemocnění. K tomu by

letu – zdravotní sestra z Dětské nemocnice St. Jude v Memphisu,

měla dopomoci i celá řada doprovodných akcí, jako bude tře-

devětadvacetiletá Hayley Arceneauxová. Ta se stala nejenom

ba prodej piva uvařeného z 30 kg chmele, který měla s sebou

historicky nejmladším Američanem ve vesmíru, ale i prvním člo-

posádka na palubě. Nebo aukce expedičních hodinek Pilot’s

věkem, který do kosmu vzlétl s těžkým zdravotním handicapem.

Watch Chronograph, psacích per Fisher Apollo11 50th Anni-

Po rakovině kostí, kterou prodělala v deseti letech věku, má úpl-

versary, obsahujících kus kovu z Apolla 11, a expedičních bund

nou titanovou kloubní protézu levého kolene. Její handicap jí

s unikátními kresbami dětských pacientů ze St. Jude, či hudeb-

však nijak nebránil zapojit se do výcviku před startem, ani ji ne-

ních a uměleckých děl, které byly na palubě v podobě digitál-

omezoval při pobytu v beztížném stavu během vlastního letu.

ních NFT tokenů.

Hlavním cílem tohoto charitativního projektu bylo vybrat 200

Aktuální informace hovoří o tom, že finančního cíle sbírky bylo do-

milionů dolarů pro nemocnici St. Jude Children's Research

saženo již v průběhu třídenního letu posádky. Na kontu nadace je

Hospital v Memphisu, a podpořit tak jejich velice úspěšné pro-

již přes 220 milionů dolarů a částka stále roste (stav k 28. 9. 2021).


Kosmonautika Inspiration 4

33

Polovinu z této částky věnoval osobně Jared Isaacman, který Zdroj: ©SpaceX/I4, 2021

dalšími 200 miliony dolarů zaplatil za celý let, včetně kabiny i nosné rakety. Čtyřčlenná posádka se v kabině CrewDragon Resilience (Odolnost) společnosti SpaceX podívala až do výšky 586 km nad zemským povrchem, což je s výjimkou dvou misí programu Gemini, devíti cest posádek Apollo k Měsíci a dvou servisních letů amerických raketoplánů k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu nejvýše, kam se doposud pozemšťané ve vesmíru podívali. Celé dobrodružství dvou mužů a dvou žen trvalo přesně 2 dny, 23 hodin, 3 minuty a 45 sekund a bylo zakončeno bezproblémovým přistáním ve vlnách Atlantiku nedaleko Floridy.

„SNY SE MOHOU SPLNIT, I KDYŽ SE TŘEBA ZDAJÍ NEDOSAŽITELNÉ!“

Veliké dobrodružství právě začíná! Nosná raketa Falcon-9 vynáší kabinu CrewDragon s čtyřčlennou posádkou Inspiration4

Sedmiměsíční trénink posádky obsahoval mj. i několikadenní

CrewDragon Resilience měl při tomto letu nainstalovanou

pobyt ve sněhu na horách, s ubytováním ve stanu o velikosti

ve své špici (kde je v ostatních případech stykovací zařízení pro

menší, než byl potom interiér jejich kabiny. To mělo prověřit re-

připojení k ISS) speciální vyhlídkovou kopuli z akrylátu, která

akce posádky na stresové situace a posádku stmelit.

umožnila posádce fantastický pohled na zemský povrch, ubíhající skoro 600 kilometrů pod nimi.

Všichni si vyzkoušeli let v proudovém letadle, mimo jiné i na českých strojích L-39 Albatros, které vlastní společnost Ja-

Kabina Resilience letěla do vesmíru již podruhé. Poprvé to bylo

reda Isaacmana, kde zažili jak přetížení přes 4G, tak i krátko-

v listopadu 2020, kdy vynesla na Mezinárodní vesmírnou stanici

dobý stav beztíže.

ISS první operační posádku Crew-1. Z půlroční cesty vesmírem se kabina vrátila v květnu letošního roku a hned začala její pří-

Na závěr přípravy proběhla i komplexní 30hodinová simulace

prava na misi Inspiration4.

letu ve výcvikových prostorách společnosti SpaceX. První stupeň nosné rakety Falcon-9, který kabinu vynášel, již předtím absolvoval dva úspěšné starty v listopadu 2020 a červnu 2021, v obou případech s GPS satelity. Stejně tak jako v obou předchozích případech, i při tomto startu přistával první stupeň na plovoucí plošině. Tentokrát mořský prám čekal na vracející se raketu v Atlantiku, ve vzdálenosti 544 km od místa startu. Posádka si celou třídenní cestu vesmírem mimořádně užila. Jejich radost nepokazilo ani několik drobných problémů, jakým byla třeba malá havárie palubní toalety (detaily nebyly zveřejněny!), nebo studená pizza k obědu – na to ihned zareagoval v tweetu šéf společnosti SpaceX Elon Musk, který slíbil, že už

Zdroj: ©Inspiration4, 2021

na příští misi přidají na palubu mikrovlnku na ohřev pokrmů.

Nejsledovanější členkou posádky byla vždy usměvavá Hayley Arceneauxová. V ruce drží svůj portrét ve věku 10 let, kdy v nemocnici St. Jude procházela léčbou rakoviny kostí

Motto první turistické vesmírné mise znělo: „Sny se mohou splnit, i když se třeba zdají nedosažitelné!“ Jared, Hayley, Sian a Chris si již svůj sen splnili, další vesmírní turisté se vydají brzy za nimi!


34 Věda a výzkum Černé díry

HAWKINGOVA TEORIE POTVRZENA.

VĚDA A VÝZKUM

ČERNÉ DÍRY SE PŘI SRÁŽCE NEZMENŠUJÍ Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) nalezli důkazy, že se plocha horizontu událostí černé díry nemůže nikdy zmenšit. Byla tak potvrzena teorie Stephena Hawkinga z roku 1971. Jako černé díry astronomové označují objekty ve vesmíru s tak velkou hmotností, že vlivem gravitační síly nemůže jejich gravitační pole opustit žádný objekt ani světlo jako druh elektromagnetického záření. Ohraničuje ji tzv. horizont událostí. Ten

První snímek černé díry zachycený v rámci projektu Event Horizon Telescope

Začátek cesty

si lze představit jako bariéru, za kterou už nepronikne žádné

„Je možné, že na světě existuje velké množství různých celis-

záření z černé díry. A právě slavný vědec dokázal matematicky

tvých objektů. A zatímco některé z nich jsou černými děrami

před padesáti lety fakt, že se celková plocha horizontu událostí

odpovídající Einsteinovým a Hawkingovým zákonům, jiné mo-

skupiny černých děr nikdy nemůže zmenšit.

hou mít jiný charakter,“ vysvětluje Maximiliano Isi, pracovník

Gravitační vlny důkazem

Kavliho institutu pro Astrofyziku a vesmírný výzkum MIT. Výsledky výzkumu tak považuje pouze za začátek rozsáhlejšího

Jako důkaz fyzikům posloužily gravitační vlny. Jedná se o vlně-

pozorování podobných astronomických objektů, které může

ní předpovězené Albertem Einsteinem už při zveřejnění obec-

vést k dokázání stěžejních tvrzení astrofyziky. Kromě dat z LIGO

né teorie relativity, které je důsledkem zakřivení časoprostoru.

by vědci chtěli použít také pozorování zařízení VIRGO v Itálii.

Podobně jako člověk dokáže svým skokem rozkmitat odrážecí

„Docela se nám ulevilo, že naše výsledky odpovídají těm, které

plochu na trampolíně, také výbuch velkého vesmírného objek-

jsme očekávali, a potvrzují naše poznatky o komplikovaném slu-

tu způsobí vlnění samotného prostoru, které v roce 2015 poprvé

čování černých děr,“ dodává mladý vědec.

dokázalo detekovat zařízení LIGO ve Spojených státech. Silné gravitační vlny vznikají také splynutím černých děr.

Hawkingův odkaz

Právě na základě šest let starého přelomového pozorování se

Černou díru samotnou nelze zachytit na fotografii, protože

vědci rozhodli dokázat tvrzení ikonického fyzika, že plocha ho-

rychlost potřebná k opuštění jejího gravitačního pole je větší

rizontu událostí takto vzniklého vesmírného objektu nebude

než rychlost světla. Vidět však lze její okolí tvořené z horkého

menší než plocha dvou mateřských černých děr. Porovnáním

materiálu zahnutým velkou gravitací, které se poprvé podařilo

tehdy zachyceného signálu před a po kolizi dokázali vědci tvr-

zachytit v dubnu 2019 v rámci projektu Event Horizon Telesco-

zení s 95% spolehlivostí. Podle jejich propočtů měla dvojice

pe. Koncept tohoto tělesa vznikl už na konci 18. století, až s roz-

černých děr nejprve plochu horizontu přibližně 235 tisíc kilo-

vojem moderní fyziky během minulého století však začaly být

metrů čtverečních, po kolizi narostla celková plocha na 367

zkoumány zákonitosti jejich chování. Práce vědce trpícího vzác-

tisíc km čtverečních.

nou amyotrofickou laterální sklerózou tak sklízí díky moderním metodám pozorování zralé ovoce až nyní.

Šéfredaktorka: Barbora Dvořáková barbora.dvorakova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz Redaktoři: Eva Doležalová, Milan Halousek, Michal Hrubý, Barbara Kytková, Monika Mihalíková, Stanislav Mihulka, Kristýna Šafářová, Filip Šmejkal redakce@ekontech.cz Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 55. | Termín distribuce: listopad 2021 | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X

Zdroj: eventhorizontelescope.org

Autor: Filip Šmejkal


KARIÉRA DO KAPSY,

ANEB APPKA, KTERÁ DÁVÁ SMYSL

STÁHNI SI APPKU, KTERÁ S TEBOU POROSTE!


HLASUJ MĚSTNAVA ZA

LÉ TE

iPhone 13

TO P

a vyhraj

2022

TOPZam 2022

Hlasuj v apce ABSOLVENTI.cz

Hlasuj od 5. října do 15. prosince 2021

Zúčastni se i TY studie na www.TOPzamestnavatel.cz

Hlavní partneři

Partneři studie

Odborný garant

Mediální partner

Pod záštitou


Articles inside

Online výuka změnila život studentů. Včetně podvádění article cover image

Online výuka změnila život studentů. Včetně podvádění

2min
pages 26-27
Hawkingova teorie potvrzena. Černé díry se při srážce nezmenšují article cover image

Hawkingova teorie potvrzena. Černé díry se při srážce nezmenšují

2min
pages 34-36
Je nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás“ article cover image

Je nezbytné, aby se udržitelně choval každý z nás“

4min
pages 28-29
3D tištěná baterie z papíru je biologicky rozložitelná article cover image

3D tištěná baterie z papíru je biologicky rozložitelná

2min
page 23
Asistivní technologie pro nevidomé: Neobjevujte Ameriku, ta už byla objevená. Vždycky se přijďte poradit article cover image

Asistivní technologie pro nevidomé: Neobjevujte Ameriku, ta už byla objevená. Vždycky se přijďte poradit

6min
pages 20-21
Vesmírná mise SpaceX Inspiration4: Sny se mohou splnit article cover image

Vesmírná mise SpaceX Inspiration4: Sny se mohou splnit

4min
pages 32-33
Digitální technologie nás nedělají hloupějšími article cover image

Digitální technologie nás nedělají hloupějšími

3min
pages 18-19
Aktuality ze světa vědy article cover image

Aktuality ze světa vědy

1min
page 12
Úžasných třicet roků s raketoplány article cover image

Úžasných třicet roků s raketoplány

3min
pages 6-7
Lidské prodejce by mohli nahradit digitální avataři article cover image

Lidské prodejce by mohli nahradit digitální avataři

1min
page 16
Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu article cover image

Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu

4min
pages 8-9
Svatý grál pro studenty i absolventy article cover image

Svatý grál pro studenty i absolventy

2min
pages 10-11
Blockchain, technologie budoucnosti. Kde všude může sloužit? article cover image

Blockchain, technologie budoucnosti. Kde všude může sloužit?

4min
pages 14-15
Digitalizace – nástroj pro řešení negativních trendů nejen v ekonomice article cover image

Digitalizace – nástroj pro řešení negativních trendů nejen v ekonomice

3min
pages 4-5
Podaří se Evropě navázat lepší vědeckou spolupráci s Kanadou? article cover image

Podaří se Evropě navázat lepší vědeckou spolupráci s Kanadou?

3min
page 17
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.