Boletín nº20 Mayo - Septiembre 2019

Page 1

Númer o20 Mayo-Sept i embr e201 9

BOLETÍ N DEACTUALI DAD YCURI OSI DADES ARTÍ CULO

I +D

RECETA

NOVEDADES

Res umendel a VI IJor nada Técni caen Pal made Mal l or ca

Caj amar : I nnovaci ón enconoci mi ent o agr oal i ment ar i o

Bi zcocho veganode al gar r oba

¿SABÍ ASQUÉ?

¡ Sí guenosenl asr edess oci al es !

empr es as i nnovador as del agar r of a

ei gar r of a


VI IJORNADATÉCNI CADEPALMADEMALLORCA

Sal ónconasi st ent esdur ant el aVI IJor nadaTécni ca

2

Empr es as I nnovador as del aGar r of a


Empr es as I nnovador as del aGar r of a

3


VI IJORNADATÉCNI CADEPALMADEMALLORCA

4

Empr es as I nnovador as del aGar r of a


Empr es as I nnovador as del aGar r of a

5


NOTI CI ASI +D

Ensayoencul t i vodet omat ei nver nader o

6

Empr es as I nnovador as del aGar r of a


NOTI CI ASI +D

Vi st aaér eaest aci ónexper i ment alCaj amar“ LasPal mer i l l as”

Empr es as I nnovador as del aGar r of a

7


NOTI CI ASI +D

Est aci onesexper i ment al esdeCaj amar“ LasPal mer i l l as”( Al mer í a)y“ Pai por t a”( Val enci a)

8

Empr es as I nnovador as del aGar r of a


COCI NACONALGARROBA

Recet adebi zcochodeal gar r obavegano I NREDI ENTES: *250gdehar i nadet r i go *90gdehar i nadeal gar r oba *1 50mldeacei t eveget al *230gdesi r opedeagave

*1cuchar adi t adebi car bonat odesodi o *370mldel echedeal mendr as *2cuchar adasdeesenci adevai ni l l a *1 /2cuchar adi t adesal

PREPARACI ÓN: 1 . Pr ecal ent arelhor noa1 80gr ados. Enuncol ador , cer ni rl ahar i nadet r i go, l ahar i nade al gar r oba,elbi car bonat odesodi oyl asal .Mezcl aryr eser var . 2. Enunbolampl i o, ver t erelacei t eveget al , l al echedeal mendr as, l aesenci adevai ni l l a yelsi r ope.Mezcl armuybi enpar ai nt egr arsusi ngr edi ent es. 3.Después,i ncor por arpocoapocol amezcl adel ashar i nas.Bat i rconunavar i l l ahast a l ogr arunamezcl ahomogénea. 4.Enunmol deapt opar ahor no,unt aracei t eenelf ondoyensusbor des.Enhar i nar sut i l ment eelmol de. Agr egarl amezcl adelbi zcochoenelmol de. 5.Hor neardur ant e45mi nut osyver i ficarsiest át ot al ment ecoci do.Par ael l o, i nt r oduci run pal i l l odemader aen elcent r odelbi zcocho.Sisal el i mpi o,r et i r ardel hor no.Del ocont r ar i o,dej ar5mi nut osmásyvol veracompr obar . 6.Dej arr eposarelbi zcocho.Ser vi rat emper at ur aambi ent e.

Empr es as I nnovador as del aGar r of a

9


NOTI CI ASYNOVEDADES

¿Sabí asqué. . . ? Laal gar r obacont i enemáshi er r o quel acar nedet er ner aymás cal ci oquel al echedevaca

¡ Sí guenosenl asr edessoci al es!

Empr es as I nnovador as del aGar r of a

c omuni c ac i onei g@gar r of a. or g

www. gar r of a. or g

Empr es as i nnov ador as del agar r of a

Ei gar r of a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.