Boletín núm. 27 EiG

Page 1

Númer o27 ABRI L J UNI O2022

BOLETÍ N DEACTUALI DAD YCURI OSI DADES I XJ or nada T éc ni c aEi G

VF i r ade l aGar r of a

¡ S í guenosenl a sr edess oc i a l es !

Conc ur s o Mej or Al gar r obo Monument al

Ganador adel c onc ur s ode r epos t er í ac on al gar r oba

empr es a s i nnov a dor a s del a ga r r of a

ei ga r r of a


I XJ ORNADATÉCNI CA Empr es asI nnov ador asdel aGar r of ac on núadi f undi endol osv al or es delal g ar r oboys uf r ut oenunaex i t os adéc i maedi c i ónc el ebr adaen I bi z a 200pr of es i onal esparc i par onenl aI XJ or nadaT éc ni c a

I mágenesdel aI XJ or nadaT éc ni c ac el ebr adaenI bi z a, I s l asBal ear es

Unos200parc i pant esas i ser onaes t eev ent odec ar ác t ernac i onaldi r i gi doapr of es i onal esdel s ec t ori nt er es ado en l a pr oduc c i ón de l a al g ar r oba.En l aj or nada s et r at ar on as pec t os agr onómi c os ,hi s t ór i c osdelc ulv o y nut r i c i onal esde s uf r ut o,y ademáss ei nc or por ar on ponenc i asdes ui mpac t oec onómi c o,l ast éc ni c asmásr ec i ent esdelc ulv o,l ac omer c i al i z ac i óny l asapl i c ac i onespot enc i al esdes uf r ut oenl ai ndus t r i aal i ment ar i a.Enelev ent os er emar c ól a i mpor t anc i adev el arporl ac ons er v ac i ónyl i mpi ez ades uf r ut o,as íc omol aspr opi edadesdel a gomadeg ar r o n,under i v adodel as emi l l adel aal g ar r oba. L aj or nadaf uei naugur adaporl aal c al des adeS ant aEul àr i adesRi u,Car menF er r er ;eldi r ec t or i ns ul ardeMediRur aliMar í ,J oanMar íGuas c h;ielpr es i dent edeEmpr es asI nnov ador asdel a Gar r of a,J os epBor r às .Enl asponenc i asparc i par ont éc ni c osyex per t osdedi v er s osámbi t os r el ac i onadosc onels ec t or .Elc oor di nadort éc ni c odeEi G,Dr .I ng.J oanT ousabr i óelc i c l ode ponenc i asc ons ui nt er v enc i óns obr ev ar i edadesyt ec nol ogí adel c ulv odel al g ar r obo;J os epL l uí s J oan,Pr omoc i ó de Qual i t atAgr oal i ment ar i a delCons el lI ns ul ar ,c on s u ponenc i as obr el a s i t uac i ónac t ualdelc ulv odelal g ar r obaenl ai s l abal ear ;Car meGar au,del ’ I nst utdeRec er c ai F or mac i óAgr àr i aiPes quer a( I RF AP)habl andos obr eeles t udi odel ac ol ec c i ónv ar i et aldel


al g ar r oboenS ’ onReal ,enMal l or c a,f uer onl osc onf er enc i ant esdel apr i mer apar t edel aj or nada, j us t oant esdel apaus ac af é,moment oenelquel osas i s t ent espudi er ondegus t arpr oduc t os el abor ados c on g ar r of a,t an en v er s i ón dul c ec omo s al ada,c omo bi z c oc hos ,madal enas , del i c at es s ens al adas .Yt ambi énenbedi da,enes t ec as o,l ac er v ez a.As í ,l osas i s t ent esal aj or nada pudi er on c ompr obar por s ími s mos l as muc has pos i bi l i dades que ene l ag ar r of a en l a al i ment ac i ónhumana,l ag as t r onomí ayl ar epos t er í a.

I mágenesenl apaus ac af éenl aI XJ or nadaT éc ni c a

L at éc ni c adec al i daddel aempr es aCar obS A( Mar r at x í ,Mal l or c a)J ul i aS anS egundodel aempr es a Car obS Aabr i óel s egundoc i c l odel aj or nadac ons uponenc i as obr el asper s pec v asyapl i c ac i ones del agomadeg ar r o n.ElDr .F r anc i s c oJ os éS ánc hezdel aUni v er s i dadCompl ut ens edeMadr i d c oment ól osef ec t osan di abé c osdel apul pabas adoenunt r abaj odei nv esg ac i ónenl ami s ma uni v er s i dad.L aempr es aADMWi l dt ambi énes t uv opr es ent eenelc i c l odec onf er enc i as ,c onuna i nt er v enc i óns obr eedul c or ant esnat ur al esdel apul padeg ar r of a.Mi guelAngelDomenedelgr upo Cooper av oCaj amarhabl ódelus oal i ment ar i odel ag ar r of ays uc ont r i buc i ónaunamej or a nut r i c i onalys al udabl eenl adi et ahumana.J os éMi guelBonet ,c hefdelr es t aur ant eEsVent al l ,en S antAnt onidePor t many( I bi z a) ,f ueelenc ar g ado dec er r arelc i c l o dec onf er enc i asc on s u i nt er v enc i óns obr el aapor t ac i óndel ag ar r of aenl ag as t r onomí adec al i dad.

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

3


I XJ ORNADATÉCNI CA

I magendel avi s i t aal afinc aCanaT r ul l a, enSant aGer t r udi sdeFr ui t er a

Fot ogr af í adegr upodel avi s i t aal af i nca.Cedi da:EsGar r overdeMal l or ca

4

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a


Ei GP ARTI CI P AENLA VIFI RADELAGARROF A Pr ot agoni s mopar al ag ar r of adur ant el af er i a Elfindes emanadel13,14y15demay os ev ol v i óa c el ebr arunanuev aedi c i óndel a“ XXVI IF i r adel ’ Ol ii VIdel aGar r of adel esT er r esdel ’ Ebr e” ,enJ es ús ( T ar r agona) ,pors ex t oañoc ons ec uv ol aal g ar r oba t uv ot ambi én s u pr ot agoni s mo en elmar c o del a f er i a.L aas oc i ac i óndeEmpr es asI nnov ador asdel a Gar r of a ( Ei G) parc i pó ac v ament e en l a or g ani z ac i ón de es t a edi c i ón, t ambi én of r ec i ó degus t ac i ones de pr oduc t os el abor ados c on al g ar r obapar adarac onoc erl agr an c an dad de pos i bi l i dades g as t r onómi c as que ene es t e pr oduc t o,des depr oduc t oss al ados ,c hoc ol a nas ,a c er v ez aol ec he de al mendr as c on j ar abe de al g ar r oba. S er epió t ambi én el c onc ur s o de epos t er í ac onhar i nadeal g ar r oba,ys eof r ec i óuna r degus t ac i ón de hel ado de g ar r of a el abor ado c on goma de g ar r o n por par t e de l a Es c uel a de Hot el er i aI nst ut oDer t os a,yc onl osi ngr edi ent es f ac i l i t ados porG. A.T or r es ,Comer c i alGar r of ay Pr oduc t osGi r óS . A.

I mágenesdeles t anddeEi Genl aVIFi r adel aGar r of aenJ es ús( T ar r agona)

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

5


Cadaedi c i óndel aF i r adel aGar r of as ec onv i er t eenunapl at af or mapar ai mpul s arelpat r i moni o, r ec uper arymant enerl ast r adi c i onesr el ac i onadasc on elmundo r ur alde es t osdosc ulv os medi t er r áneos ,ol i v oyal g ar r obo.L aparc i pac i ónenes t e podeF er i asesunadel asv í asde ac t uac i ónqueEi G apr ov ec hapar ac ons egui rs usobj ev osdef oment oydi f us i óndelal g ar r obo c omoc ulv o,ydel asbondadesdel aal g ar r obac omof r ut odei nt er ési ndus t r i alynut r i c i onal . Además ,enelmar c odel af er i aEi G parc i póyc oor di nódosac t osdeent r eg adepr emi os .En pr i merl ug ar ,l aent r eg adelpr emi oalg anadordelIConc ur s oalMej orAl g ar r oboMonument al( v er arc ul oenl as ec c i ónI +Ddees t ebol e n)y ,ens egundol ug ar ,l aent r eg adelpr emi oal ag anador a delc onc ur s oder epos t er í ac onhar i nadeal g ar r obadees t aedi c i ón2022.

I mágenesdeles t anddeEi Genl aVIFi r adel aGar r of aenJ es ús( T ar r agona)

Ent r ega delpr emi o,de una c ena par a2 per s onas en el r es t aur ant Ant i c Mol í d’ Ul l dec ona,al aganador adels or t eoent r e t odasl asfic hasor ganol épt i c asr el l enadas por l os as i s t ent es en eles t and de Ei G, dur ant el aVIFi r adel aGar r of a

6


NOTI CI AS: I +D

F i gur a1.I magenc ompues t adel af ot odelár bolydebaj oelt r onc odelal g ar r obomonument alg anador( det al l edelár bol ) l oc al i z adoenl al oc al i daddeCal i g.

Elmej oral g ar r obomonument aldeEs pañaes t áenCàl i g ( Cas t el l ón) Elmagní fic oAl gar r obodeElCabani l ss eal z ac onelIPr emi oEi GalMej orAl gar r oboMonument al deEs paña2021.Es t eár bol ,del av ar i edad‘ Negr a’ ,es t ái nj er t adoenunpat r óndes emi l l aque v eget a en elmuni c i pi oc as t el l onens edeCàl i g,pos eeun t r onc oe x c epc i onalde10. 60 m de per í met r odebas eydes t ac apors ugr andez aymaj es t uos i dad. Dent r odelmar c odel aXXVI IF er i adelAc ei t eyVIF er i adeaGar r of adeJ es ús T or t os a( T ar r agona) , eldí a15demay ode2022s eent r egóelpr emi oalMej orAl g ar r oboMonument aldeEs paña2021. Es t ec onc ur s of ueor g ani z adoporl aas oc i ac i ónnac i onalEi G( Empr es asI nnov ador asdel aGar r of a) yl aEn dadMuni c i palDes c ent r al i z adadeJ es ús ,c onl ac ol abor ac i óndelI DECE( I nst utperal Des env ol upamentdel esComar quesdel ’ Ebr e,c ons edeenT or t os a) .Elobj ev odelmi s moesl a dev al or i z aryenal t ec erl amaj es t uos i daddel osal g ar r obosmásmonument al esyanc es t r al esdel a geogr a aes pañol a.Enr el ac i ónal aparc i pac i ón,s ehanpr es ent ado10c andi dat ur asenes t e pr i merConc ur s oyl asc ual esper t enec enav ar i aspr ov i nc i as ,c omoVal enc i a( 3ár bol es ) ,Cas t el l ón ( 3ár bol es ) ,T ar r agona( 2ár bol es ) ,Mal l or c a( 1ár bol )yCádi z( 1ár bol )( Cuadr o1) .

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

7


Cuadr o1.Car ac t er í sc asmor f ol ógi c asyl oc al i z ac i óndel osal g ar r obosc ent enar i ospr es ent adosalc i t adoc onc ur s odeEi G.

*Pi eque eneelt r onc omásgr ande;**Per í met r odel abas e.

L asv ar i edadesenc ont r adasenes t osal g ar r obosc ent enar i os ,i nj er t adoss obr epat r onesf r anc os , v ar i abans egúnl az onadec ulv o,des t ac andol a‘ Mat al af er a’enVal enc i a,‘ Bany et a’enCas t el l ón, ‘ Negr a’enT ar r agona,‘ Rubi a’enCádi zy‘ Bug ader a’enMal l or c a.L aal t ur adel osal g ar r obosos c i l aba ent r e8, 0y12, 5m,yelper í met r odel abas eent r e5, 5y10, 6m. Es t osal g ar r obosmonument al eshan s i do ev al uadosporun j ur ado nac i onalf or mado port r es t éc ni c os( Uni v .deCór dobaUCO,Val enc i ayT or t os a)l osc ual eshanel egi dodosár bol esg anador es , ot or g andounac c és i t( “ Al g ar r oboBr az odeAl t o”enChi v a,Val enc i a)yunpr i merpr emi o,que c or r es pondi óalár boldenomi nado“ Al g ar r obodeElCabani l s ” ,pors erés t eelnombr edel aparda dondes eas i ent a,ubi c adaenelmuni c i pi odeCàl i g( Cas t el l ón) . ElAl g ar r obog anador ,“ El sCabani l s ” ,esdel av ar i edad' Negr a' ,c onunaedadapr ox i madadeent r e 500800años ,y eneunper í met r odet r onc oa1, 30m deal t ur adels uel ode7, 77m,eldel abas e de10, 60m,eldi ámet r odec opadec as i14m. ,yunaal t ur at ot aldelár bolde10, 5m ( F i g.1) .En r el ac i ónas unot or i edad,figur aes t eej empl arenl aguí aReps ol ,enl awebdelAy unt ami ent ode Càl i gy ,t ambi én,s eenc uent r ai nc l ui doenelCat ál ogodeár bol esmonument al esdel aComuni dad Val enc i ana. El Al g ar r oboac c és i t ,“ Br az oAl t o” ,denomi nac i óndel par aj edondes ec ulv a,v ar i edad' Mat al af er a' , yesunej empl arc ent enar i of or madopor4pi es ,l osc ual espr oc edendelr ebr ot edeunav i ej a g ar r of er aques ec aer í aporal gúnf uer t ev i ent o.L osper í met r osdet r onc oa≤1, 30m deal t ur adel s uel os onde4, 58m,2, 80m,4, 07m y2, 43m,par al osdi f er ent espi es .Eldi ámet r odec opaesde 17, 5m,yc onunaal t ur at ot aldelár bolde10, 30m ( F i g.2) .S i nduda,s et r at adeunosdel os ej empl ar esmásl ongev osdel oshas t aahor ac ens adosenl aS i er r adeChi v a.

8


I magendelal g ar r obomonument alg anador( det al l esdelár bolydelt r onc o)l oc al i z adoenl al oc al i daddeCal i g.

F i g.2.I magen delal g ar r obo monument alquehal ogr adoel s egundo pr emi oac c es i t ( det al l es del ár bol y del t r onc o) l oc al i z ado en l a l oc al i daddeChi v a( Val enc i a) .

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

9


Elpr es i dent edelCons ej oEc onómi c oyS oc i aldel asTi er r asdelEbr oads c r i t oalI DECE,elDr .I ng. J os epMªF r anquet ,ent r egóelpr i merpr emi oEi G alpr opi et ar i odelár bolg anador ,D.Ant oni o L ópez .Es t ac andi dat ur ahas i dopr es ent adac onj unt ament eporelc i t adoagr i c ul t or ,j unt oc onel Ay unt ami ent odeCàl i g,l aManc omuni daddel aT aul adelS éni ayl aAs oc i ac i ónT er r i t or i oS éni a( F i g. 3) . T ambi én Menc i ón es pec i alo Ac c és i tdelPr emi o Al g ar r obo Monument alde Es paña alár bol denomi nado“ Br az oal t o”c uy opr opi et ar i oesD.Enr i queY us t ey ,eldí a7dej uni o,elpr es i dent ede Ei Gl ehi z oent r eg adelmi s moenl al oc al i daddeChi v a( F i g.4) .

F i g. 3.Ent r eg adelpr emi oalpr opi et ar i odelár bolg anadorenl a F i g.4.Elpr es i dent e yc oor di nadort éc ni c o de Ei G hi c i er on F i r adeJ es ús T or t os a( T ar r agona) ,j unt oc onl asaut or i dadesy ent r eg ai ns i t udelPr emi oAc c és i talpr opi et ar i odelal g ar r obo r epr es ent ant esde l ast r esI nst uc i onesque apoy ar on es t a c ent enar i o,denomi nado“ Br az oAl t o” ,enl al oc al i daddeChi v a. c andi dat ur a.

Es t eIConc ur s oalmej orAl g ar r oboMonument aldeEs pañapr et endes er v i rpar aponerenmar c ha medi dasdepr ot ec c i ón,c ons er v ac i ónypues t aenv al ordees t osár bol esc ent enar i ospar al osque s epr ev éunf ut ur opr omet edor ,habi dac uent adel ar ev al or i z ac i óndes usf r ut osei nt er ésdel c ulv odedi c hal egumi nos aar bór ea. Dr .I ng.J oanT ousMar Coor di nadorT éc ni c o Ei G( Empr es asi nnov ador asGar r of a) . S ant aBár bar a( T ar r agona)

10


COCI NACONAL GARROBA

S emi es f er ademous s ede c hoc ol a t eyf r es a s Re c e t aganador ade l c onc ur s oder e pos t e r í ac onal gar r obae nl aVI F i r adel aGar r of a

I NGREDI ENTES: Pur édef r es a: 180gdef r es as 80gdeaz úc ar Br owni e: 100mldeac ei t edeol i va 125gdeaz úc ar 200gdec hoc ol at enegr e 100gdehar i nadeal gar r oba 2huevos

Mous s e: 4gdegel at i nas ec a 250gdenat apar amont ar 250gdec hoc ol at enegr o Dec or ac i ón: 200mldenat a 200gdec hoc ol at enegr o

Gal l et a: 100gdehar i na 90gdehar i nadeal gar r oba 35gdehar i nadeal mendr a 1o2huevos 1pi z c ades al 90gdeaz úc ar 120gdemant equi l l as i ns al

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

11


NOTI CI ASYNOVEDADES NUEVAF ECHAPARAL AXJ ORNADATÉCNI CAEi G L anuev af ec hapar al aXJ or nadadeF oment oyMej or adelCulv odelAl g ar r obos er áel5 demayode2023enPai por t a( Val enc i a) .Unanuev ac i t apar adi f undi r ,ent r eels ec t or agr í c ol aei ndus t r i al ,l as bonanz as nut r i c i onal es ,medi aombi ent al es y c ul t ur al es ,l as pos i bi l i dadesg as t r onómi c asyl asdi f er ent esapl i c ac i onesdel aal g ar r obaenelmer c ado,un c ulv o pr es ent e y ar r ai g ado en t odo elar c o medi t er r áneo.Pr óx i mament ei r emos i nf or mandos obr eelpr ogr amayl asac v i dadesr el ac i onadasc ones t aj or nadadec ar ác t er nac i onal .

I ICONCURSO EI G AL MEJ OR AL GARROBO MONUMENT AL DE ESPAÑA2022 L asbas esdees t aI Iedi c i óndelConc ur s os epubl i c ar ánpr óx i mament eenl awebdeEi G ( www. g ar r of a. or g)yenelpr óx i mobol e n. L aent r eg adelpr emi odees t ec onc ur s os e r eal i z ar áenelmar c odel aXJ or nadaT éc ni c aEi G,el5demay ode2023enPai por t a ( Val enc i a) .

¿ Sabí asqué. . . ? I nv esg ador asdelCons ej oS uper i ordeI nv esg ac i ones Ci en fic as( CS I C)handes ar r ol l adounamez c l ade al g ar r obayc ac aos i naz úc arquepr ot egef r ent eal a mi oc ar di opa adi abé c a,unaenf er medadqueaf ec t a almi oc ar di odel asper s onasdi abé c as .

¡ Sí guenosenl asr edess oc i al es !

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

c omuni c a c i one i g@ga r r of a . or g

www. ga r r of a . or g

E mpr e s a s i nnov a dor a s de l a ga r r of a

E i ga r r of a