Boletín núm. 28 EiG

Page 1

Númer o28 J UL I OS E PT I E MBRE2022

BOLETÍ N DEACTUALI DAD YCURI OSI DADES l us i ones T r ans f er enc i a Conc or ac i ónfic has T ec nol ógi c a val o r g a n o l é p t i c a s Ei G F i r aJ es us2022

¡ S í guenosenl a sr edess oc i a l es !

I IConc ur s o Mej or Al gar r obo Monument al

Bi z c oc hode Al gar r oba

empr es a s i nnov a dor a s del a ga r r of a

ei ga r r of a


TRANSFERENCI ATECNOL ÓGI CADEEi G Cons ul t asenl awebdeEi G

F i gur a1.Númer odec ons ul t asmens ual esr eal i z adasyr es pondi dasenl awebdeEi Gdur ant e2019( 25) ,2020( 50) ,2021( 57) , 2022( 41) .

F i gur a2.En2021ent r ar on57c ons ul t asenl aweb.Es t agr áfic al asc l as i fic aporComuni dadAut ónoma.


F i gur a3.Es t agr áfic ac l as i fic al asc ons ul t asdel awebdel año2021s egúndi snt ast emá c as ,des t ac ando,ent r eot r as ,l aspr egunt as s obr enuev aspl ant ac i ones .

Ademásdees t es er v i c i oonl i ne,des t ac arl aat enc i óndec ons ul t asport el éf ono,c onunamedi aanualde unas25,c ont emá c aspar ec i dasal asdel afigur a3.

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

3


VIF ERI ADEL AGARROF A

4

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a


I IConc ur s oalMej orAl gar r obo Monument al Des puésdeléx i t odel apr i meredi c i ón,enl aque“ El sCabani l s ”ubi c adoenCàl i g,Cas t el l ón,f ue elal g ar r obog anador ,l aAs oc i ac i ónEmpr es asI nnov ador asdel aGar r of aEi Gc onv oc apors egunda v ezelPr emi o almej oral gor r obo monument aldeEs paña2022c on eláni mo dev al or i z ary ens al z arl amaj es t uos i daddel osal g ar r obosmásmonument al esyanc es t r al esdel ageogr aa es pañol a. Cont empl arelal g ar r oboenl asc os t asdel apení ns ul ayl asi s l asBal ear esesc ons i der arl ahi s t or i a del asdi snt asgener ac i onesquehant r ans c ur r i doent or noav ar i osc ulv osmedi t er r áneos , c omoelal g ar r obo( Cer at oni as i l i qua,L . ) .Res ul t adodees t aes t r ec hauni ónesl apr es enc i ade al g ar r obosex t r aor di nar i osenl amay orpar t edel asz onaspr oduc t or as .Muc hosl os onporhaber r es i sdoelpas odel empo,ot r ospors ugr anv i gorypr oduc c i ón,yal gunosporhaberdadol ug ar aanéc dot asol ey endaspopul ar ess i ngul ar esquel oshanpr es er v adodelol v i do.Port odoel l o,Ei G c onv oc al as egundaedi c i óndelConc ur s oalMej orAl g ar r oboMonument aldeEs paña.

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

5


BASESDELCONCURSO: 1ª Candi dat ur a:Candi dat ur a pr opi a:Podr án opt aral Pr emi ot odasaquel l asper s onasi ndi v i dual esyen dades públ i c asopr i v adasques eanpr opi et ar i asdeunal g ar r obo s i ngul ar .Candi dat ur aaj ena:S eac ept ar ánl asc andi dat ur as el abor adasporl osAy unt ami ent osde f or ma di r ec t au ot r asper s onasoen dadesquedeber ánc ompr omet er s ea s ol i c i t ar l a pernent e aut or i z ac i ón alpr opi et ar i o del al g ar r obopar aque,enc as oder es ul t arpr emi ado,ac ept e elpr emi oys ehag apúbl i c oelf al l o. 2ªCr i t er i osdev al or ac i ón:L osc r i t er i osques efij anpar a l av al or ac i óndelal g ar r oboques epr es ent ealPr emi os on elt amaño,l aedad,l apr oduc c i ónesmadays ui nt er és es t éc o,hi s t ór i c ooc ul t ur al . 3ªRequi s i t osypl az os :L adoc ument ac i ón apr es ent ar deber ác ons t ardel afic har el l enaj unt oc on almenos c i nc of ot ogr a as de al t ar es ol uc i ón delej empl ar en al guna de l as c ual es s e debe i nc l ui relf r ut o y una r ef er enc i av i s ualc omounaper s onapar ac ompr obarel por t edelej empl ar .L asf ot ospodr áns erpr es ent adasen f or mat opapelof or mat odi gi t al . F i g.4.I magendelal g ar r obomonument alquehal ogr ado

el s egundopr emi oac c es i t( det al l esdel ár bol ydel t r onc o) l oc al i z adoenl al oc al i daddeChi v a( Val enc i a)

Es i mpr es c i ndi bl el a pr es ent ac i ón de una fic ha de i ns c r i pc i ón por c ada c andi dat ur a debi dament e c umpl i ment ada.L asc andi dat ur asdeber ánr emir s eporc or r eopos t alal adi r ec c i ón: Empr es asI nnov ador asdel aGar r of a,Cr t a.Bar c el ona,55.43570S ant aBár bar a( T ar r agona) ,s eñal ando:" I I CONCURS O Ei G AL MEJ OR AL GARROBO MONUMENT AL DE ES P AÑA" .O bi en porc or r eo el ec t r óni c o a: c oor di nador a. ei g@g ar r of a. or g.L asc andi dat ur asdeber ánr emir s eant esdel30denovi embr ede2022. 4ªPr emi o:S ec onc eder áunpr emi oúni c oalmej orej empl arc onc ur s ant e.Elpr emi oi r ádi r i gi doalpr opi et ar i o delal g ar r oboi ndependi ent ement edequi enpr es ent el ac andi dat ur a.Elf al l odelJ ur ados er ái napel abl eyl a ent r eg adelPr emi os eef ec t uar áenunac t opúbl i c oques eanunc i ar áopor t unament e. 5ªJ ur adoc al i fic ador :S er ádes i gnadoporEi Gyes t ar ác ompues t oporper s onal i dadesr el ev ant esdel mundode l aagr onomí a,delámbi t ouni v er s i t ar i oyt éc ni c osc ual i fic ados .S uc ompos i c i ónnos ehar ápúbl i c ahas t a des puésdepr onunc i adoelf al l o,ques er ái napel abl e. .

6


COCI NACONAL GARROBA

Bi z c oc hodea l ga r r oba I NGREDI ENTES: 68dá l esnat ur al es

1c uc har adi t adec anel aenpol v o.

200gr .dehar i nadeal g ar r oba.

3huev osf r es c os

100gr .dehar i nai nt egr aldees pel t a.

8c uc har adasdeAOVE.

¼del i t r odel ec hedeav ena

60gr .denuec es

2c uc har adi t asdel ev adur aenpol v o.

Dec or ac i ón:f r es asf r es c asyhi er babuena

adi t a debi c ar bonat os ódi c o. 1/ 2c uc har

ELABORACI ÓN: 1.Re r arl oshues osal osdá l esyhi dr at ar l osdur ant e15mi nenunbolpequeñoc onaguat empl ada 2.Enunbolgr andei nt r oduc i rl ahar i nadeal g ar r oba,l adees pel t a.l al ev adur aenpol v o,elbi c ar bonat oyl ac anel a. Mez c l arc onunba dordev ar i l l asmanualyr es er v ar . 3.Enot r obolba rl oshuev os ,agr eg ar l al ec hedeav ena,elAOVEymez c l arc onelba dordev ar i l l asmanual . 4.I nc or por arl amez c l aalpr i merbolymez c l arbi enl amas a. 5.Pi c ar finament el osdá l eses c ur r i dosyagr eg ar l osalc onj unt oj unt oc onl asnuec es .Mez c l ardenuev oei nt r oduc i r l amas aenunmol der ec t angul ardes i l i c ona. 6.Pr ec al ent arelhor noa180gr ados .I nt r oduc i relmol deyc oc i nar al ami s mat emper at ur adur ant eunos25mi nut os . 7.Des pués ,dej ar senf r i arat emper at ur aambi ent edur ant eunosmi nut os .Empl at arydec or ar sc onf r es asf r es c asy hi er babuena.

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

7


NOTI CI ASYNOVEDADES L AXJ ORNADATÉCNI CAEi GSECEL EBRARÁENVAL ENCI A Comoy aanunc i amosenl aant er i oredi c i óndelbol e ndeEi G,Pai por t a( Val enc i a)esel es c enar i o es c ogi do par al a pr óx i ma X J or nada de F oment o y Mej or a delCulv o del Al g ar r obo,ques er eal i z ar áenf ec ha4demayode2023. Unanuev aj or nada,yy aesl adéc i maqueor g ani z aEmpr es asI nnov ador asdel aGar r of apar a di f unndi rei mpul s ares t epr oduc t o agr í c ol a,quedes pi er t aeli nt er és .S er áunanuev a opor t uni dadpar ac ons t at arquel aal g ar r obas i guer eafir mándos eenelmer c adodel a al i ment ac i ónhumana,t alyc omoes t ef r ut ol l ev aun empohac i éndol o.Enl aXJ or nada T éc ni c as er eal i z ar án ponenc i ass obr el asbonanz asnut r i c i onal es ,medi aombi ent al esy c ul t ur al es ,l aspos i bi l i dadesg as t r onómi c asyl asdi f er ent esapl i c ac i onesdel aal g ar r obaen elmer c ado,unc ulv opr es ent eyar r ai g adoent odoelar c omedi t er r áneo. Enl aspr óx i masedi c i onesdelBol e ndeEi Gi r emosampl i andol ai nf or mac i óns obr ees t a j or nadadec ar ác t ernac i onal .

¿ Sabí asqué. . . ? Ci en fic ases pañol asdes ar r ol l anun' c hoc ol at e'que pr ot egeelc or az óndel osdi abé c os ?Esunamez c l ade c ac aoyal g ar r obaquepodr í apr ot egerdepr obl emas c ar di ac osas oc i adosal adi abet es po2,s egúnuna nuev ai nv esg ac i óndelCS I C

¡ Sí guenosenl asr edess oc i al es !

E mpr es a s I nnov a dor a s del aGa r r of a

c omuni c a c i one i g@ga r r of a . or g

www. ga r r of a . or g

E mpr e s a s i nnov a dor a s de l a ga r r of a

E i ga r r of a