Satuovien aapinen näytesivut

Page 1

Sa t u o v i e n

Iina Harju • Elisa Helin • Satu Ikkala • Ritva Ketonen Jerkka Laakkonen • Reetta Niemelä • Nora Surojegin
2 A, B, C, ou jee! 5 Outo otus 6 Salainen paketti 8 1. Tervetuloa kouluun! 10 Toimii! 11 Aa 12 Lista 15 Ii 16 Ilmoitus 19 Ss 20 Mainos 23 Oo 24 Tietoteksti 27 2. Seikkailu alkaa! 28 Kaikki tarvii tilaa 29 Mm 30 Säännöt 33 Ee 34 Vitsi 37 Uu 38 Viesti 41 Ll 42 Sarjakuva 45 3. Satusaaren auttajat 46 Reppu selkään ja seikkailulle 47 Nn 48 Säätiedotus 51 Rr 52 Pohjapiirros 55 Ää 56 Askarteluohje 59 Dd 60 Käyttöohje 63 4. Metsä kätkee salaisuuksia 64 Kiva on olla täällä 65 Tt 66 Takakansiteksti 69 Kk 70 Tietoisku 73 Pp 74 Toimintaohje 77 Yy 78 Merkit ja kuvat 81 5. Hilloa ja haavemarjoja 82 Haaveilulaulu 83 Jj 84 Mielipidekirjoitus 87 Hh 88 Taulukko 91 Öö 92 Ajatuskartta 95 Vv 96 Resepti 99 6. Talvisia seikkailuja 100 Satujen huilu 101 Gg 102 Runo 105 Bb 106 Postikortti 109 Cc 110 Arvoitus 113 Ff 114 Sarjakuva 117 Ww Xx Zz Qq Åå 118 Kuvaus 121 Sisällys

7. Operaatio rannalla 122

Tiedote rannalta 123

Lapset pelastavat Ulpun 124 Uutinen: Jäät ovat heikkoja 127 Runorullat pestään 128 Uutinen: Roskia keräävä kone valmistuu 131 Lillin kameran paljastukset 132 Uutinen: Lumifestivaalien varkaus yhä ratkaisematta 135 Uutisia Satusaareen 136 Uutinen: Kirjasto kutsuu lukemaan 139

8. Satukukat puhkeavat 140

Satutie 141 Salaisen puutarhan kevät 142 Satu: Kolme melliä 145 Sofia saa idean 146 Satu: Ruma satulinnunpoikanen 149 Kirjapiknikillä 150 Satu: Todellinen Ulpu Uninen 153 Kuonan tarina 154 Satu: Satusaaren soittoniekat 157

9. Yllättäviä käänteitä 158

Liidellen 159

Lasten oma Punahilkka 160

Runo: Rohkeusruno 163 Aamutar kiittää lapsia 164 Runo: Oravien fanfaari 167 Lossi-Tanen säkki 168 Runo: Aamutar 171 Hyvästi ja näkemiin 172 Runo: Lähetän hymyn matkaan 175

10. Juhlat 176

Lapsen oikeuksien päivä 178 Itsenäisyyspäivä 179 Joulu 180 Runebergin päivä 182 Ystävänpäivä 183 Kalevalan päivä 184 On elämä juhlaa 186

3
4

A, B, C, ou jee!

1. A niin kuin a-pi-na, B niin kuin ba-naa-ni. C niin kuin Cel-si-us, D niin kuin del-fii-ni. E niin kuin e-ta-na, F niin kuin fla-min-go. G niin kuin go-ril-la, jo-ka gril-la-si to-ril-la. A, B, C, ou jee!

Aak-ko-set oi-val-sin. Sa-tu-o-ven au-kai-sin. Kir-jai-met oi-kein a-set-te-len: A, B, C, D, E, F, G!

2. H niin kuin he-vo-nen, I niin kuin i-loi-nen. J nyt me jam-ma-taan ka-ve-rei-den kans-sa vaan! L niin kuin lau-le-taan. Mm…ruo-kaa mais-te-taan. N-y-t nyt mä meen ker-to-sä-kee-seen! A, B, C, ou jee!

Aak-ko-set oi-val-sin… H, I, J, K, L, M, N!

3. O niin kuin o-ra-va, pa-ket-te-ja pii-lot-taa. QR-koo-di skan-na-taan, Ro-bo al-kaa rok-kaa-maan. Sa-lai-suus tää meil-lä on, ta-ru-mai-sen li-pas-ton. U niin kuin uu-ti-nen, mä ra-di-os-ta kuu-len sen! A, B, C, ou jee!

Aak-ko-set oi-val-sin… O, P, Q, R, S, T, U!

4. V niin kuin vi-pel-tää, X, tai-dan hy-päh-tää. Y:n muo-toon kä-det jää, niil-lä moik-kaan ys-tä-vää. Z ja Ä on zä zä zää. Å ja Ä kuin pa-ri nää. Öö… en voi ym-mär-tää, mut kert-si hää-möt-tää!

Kak-sois-vee, ou jee!

Aak-ko-set oi-val-sin… V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö!

Aak-ko-set oi-val-sin... A, B, C, D, E, F, G! A, B, C A, B, C A, B, C ou jee!

Tero Pajunen ja Aili Järvelä

5
6 Ou-to
o-tus
7

Sa-lai-nen pa-ket-ti

8
9

maa-nan-tai tiis-tai kes-ki-viik-ko tors-tai per-jan-tai lau-an-tai sun-nun-tai

ke-vät

10
ke-sä syk-sy tal-vi

Toi -mii!

1. Ter-ve-tu-lo-a seik-kai-luun! On-ko pa-rem-paa mi-kään muu? Sa-tu-o-vi-en sa-lo-ja rat-ko-taan!

Kun me a-va-taan aa-pi-nen, kie-li o-pi-taan yh-tei-nen ja pi-an o-sa-taan mel-kein mi-tä vaan.

Ent-ten tent-ten ja kaik-ki voit-taa, yy kaa koo nee bän-di soit-taa.

Toi-mii! Meil-lä on su-per-voi-mii! Yh-des-sä kaik-ki tää toi-mii, kun lai-te-taan toi-mi-maan!

2. Vaik-ket ai-na tie-täis-kään, mi-tä si-nul-ta ky-sy-tään, kyl-lä ka-ve-rit aut-taa mie-lel-lään.

Ä-lä huo-li ol-len-kaan, mi-tä päi-vä tuo tul-les-saan. Sä voit ai-na luot-taa ys-tä-vään.

Ent-ten tent-ten ja kaik-ki voit-taa, yy kaa koo nee bän-di soit-taa.

Toi-mii! Meil-lä on su-per-voi-mii… Aili Järvelä ja Tero Pajunen

11

Aaa

12

a a aa a aa a aa aa a a aa a a aa a aa a a aa a aa a a aa

aa-ve a-na-nas a-vain A-lii-sa a-pi-la aa-pi-nen a-pi-na aa-mi-ai-nen

Hil-ma huo-maa.

Aa-si a-jat-te-lee. Ki-os-ki on au-ki. An-nos on val-mis. Mis-sä am-pi-ai-nen len-tää?

13

Saa-ko ol-la a-pi-la? A-aa. Saa-ko ol-la pan-na-ri-a?

Aa! Sii-nä on ba-naa-ni-a ja man-sik-kaa. Aaaaaaaaaaa!

a aa a a aa aa a a aa aa a aa a a aa a

a-su a-pu aa-si aa-ve aa-mu

A-ri A-ku Aa-va Aa-po Aa-ro

a-su-a a-si-a a-pu-a a-pi-na aa-pi-nen

Al-li Lu-ka Os-si So-fi-a Tuis-ku

14

Hei!

Kuun-te-let Lok-ki-ra-di-o-ta. Mi-nä o-len Los-si-Ta-ne. O-len lok-ki. A-sun Kie-mu-ras-sa. Huo-maan kai-ken. Al-li, So-fi-a, Tuis-ku ja Lu-ka a-loit-ti-vat kou-lun. Sa-ma-na aa-mu-na kau-pun-kiin tu-li ou-to-ja o-tuk-si-a. Ih-mis-ten ei kuu-lui-si näh-dä nii-tä. Yk-si o-tus hyp-pä-si Al-lin rep-puun. Tä-mä on hur-jan jän-nit-tä-vää. Mi-tä ih-met-tä tääl-lä oi-kein ta-pah-tuu?

Pi-dä Lok-ki-ra-di-o au-ki!

1. Mi-kä Los-si-Ta-ne on?

2. Mi-tä ou-to-a kau-pun-gis-sa ta-pah-tuu?

Mi-tä re-pus-sa on? ky-nä su-kat kir-ja vih-ko a-vain aa-pi-nen pe-naa-li juo-ma-pul-lo

L o k
k u uluukaiki l l e ! 15
kiradio
Lis-ta
46

Rep -pu sel -kään ja seik -kai -lul -le

1. Rep-pu sel-kään ja seik-kai-lul-le!

Lau-le-taan ”la-di-di dam dam dam”.

Ar-ki-päi-vä-kin on juh-laa mul-le!

Lau-le-taan ”la-di-di dam dam dam”.

Jos on huo-no päi-vä, se ei hait-taa.

Sil-loin voim-me yh-des-sä me vaik-ka lau-laa ”la-di-dam dam”!

Men-nä koh-ti uut-ta em-me pel-kää. Maa-il-mal-le em-me kään-nä sel-kää. Lau-lan ”la-di-dam dam”!

2. Rep-pu sel-kään ja seik-kai-lul-le!

Lau-le-taan ”la-di-di dam dam dam”.

Lin-tu-kii-ka-ri-ni lai-naan sul-le. Lau-le-taan ”la-di-di dam dam dam”.

Tah-don ol-la rei-lu ka-ve-ril-le, pyy-tää mu-kaan herk-ku-pan-na-ril-le. Lau-lan ”la-di-dam dam”!

Let-tu-kes-tit, pan-na-ri-a pöy-tään, yh-des-sä voi ys-tä-vi-ä löy-tää. Lau-lan ”la-di-dam dam”!

3. Rep-pu sel-kään ja seik-kai-lul-le!

Lau-le-taan ”la-di-di dam dam dam”. Ret-ki-jut-tu-ja mä ker-ron sul-le! Lau-le-taan ”la-di-di dam dam dam”.

Jos on huo-no päi-vä, se ei hait-taa…

Aili Järvelä ja Tero Pajunen

47
48
Nn

an on un na no nu ni nii niin ne nee nes nel nal nol nas nam nun nau nei noi nuo nui niu u-ni nuo-lai-see nal-le nau-kuu nol-la nau-lak-ko an-nos nel-jä-tois-ta Koi-ra nuk-kuu. Nal-le hy-myi-lee. Lau-ta-sel-la on nak-ki. Naa-mi-o roik-kuu nau-la-kos-sa. Mi-tä To-me-ro ve-tää?

49

Lil-lin ne-nä on ki-pe-ä.

O-lo-ni on su-me-a.

Lil-li tar-vit-see ne-nä-mys-syn!

Neu-lon sen Lil-lil-le.

Aa-tos voi-si aut-taa neu-lo-maan. Si-ni-nen o-li-si su-loi-nen.

Oi, o-len niin on-nel-li-nen! in lin en len nen nin niin niis suon soin nuol sain nais nils lins moin

ni-mi na-mi mu-na an-sa en-sin

on-ni nol-la Nel-li lin-na an-nos

nau-la nuo-li lai-na lai-ne nai-nen

i-loi-nen ei-li-nen li-mai-nen sel-lai-nen neu-la-nen

50

Hei!

Kuun-te-let Lok-ki-ra-di-o-ta. Mi-nä o-len Los-si-Ta-ne. Tä-mä on sää-tie-do-tus. Tai-vas on si-ni-nen. Au-rin-ko pais-taa. Tä-nään on nät-ti il-ma! Tai-vaal-la on myös pil-vi-ä. Ne o-vat kuin un-tu-vaa. Lok-ki-ra-di-o va-roit-taa kau-pun-ki-lai-si-a. Syys-myrs-ky lä-hes-tyy! E-läi-met et-si-vät suo-ja-paik-ko-ja. Ih-mi-set pu-ke-vat sa-de-ta-kin ja saap-paat. Jal-ko-jen kas-tu-mi-ses-ta voi saa-da nu-han. Pi-dät-kö si-nä myrs-kyis-tä? Mi-nä pi-dän tuu-li-sis-ta päi-vis-tä! Pi-dä Lok-ki-ra-di-o au-ki!

okkiradio kuuluukaikil

1. Mi-tä tai-vaal-la on?

2. Mik-si e-läi-met et-si-vät suo-ja-paik-ko-ja?

Kol-men päi-vän sää Tä-nään Huo-men-na Y-li-huo-men-na

Sää-tie-do-tus

51
L
l e !

7. O -pe - raa -ti

o ran -nal -la

122
-

Tie -do -te ran -nal -ta

1. Täs-sä on tie-do-te ran-nal-ta: Ei näy-tä biit-sil-lä puh-taal-ta. Lu-men al-ta kark-ki-pus-si pal-jas-tui, ran-nal-le ros-ka-ka-sa aal-to-na ui. Pus-se-ja, pyö-ri-ä, pil-le-jä, pal-lo-ja, ken-ki-ä, kork-ke-ja, suk-ki-a, saap-pai-ta. Sii-vous-par-ti-o pai-kal-le he-ti, ran-nal-la on mo-nen e-läi-men pe-ti! Ran-nal-la ei o-le ros-ki-en paik-ka, meil-lä on sii-vous-hom-maa. Täs-sä on hans-kat ja täs-sä on pus-si, meil-lä on sii-vous-hom-maa. Kaik-ki kä-det a-pu-na, nii-tä on meil-lä mon-ta. Au-tan Ros-ka-Ro-bo-a, näin pi-dän luon-non puol-ta.

2. Tie-do-te ran-nal-ta jat-kuu täs-sä, ke-vät on vauh-dil-la e-te-ne-mäs-sä. Saa-pas voi val-la-ta lok-ki-en pe-sän, pyö-rä voi pi-la-ta ka-lo-jen ke-sän. Vää-räs-sä pai-kas-sa ros-ka on mos-kaa, sik-si on tär-ke-ä tal-teen se nos-taa. Ta-va-rat voi ai-na uu-sik-si käyt-tää, Ros-ka-Ro-bo sil-le peuk-ku-ja näyt-tää.

Ran-nal-la ei o-le ros-ki-en paik-ka…

Huo-mi-o huo-mi-o, tie-do-te ran-nal-ta. Haas-tan si-nut pi-tä-mään luon-nos-ta huol-ta.

Iina Harju, Satu Ikkala ja Reetta Niemelä

123

Lap -set pe -las -ta -vat Ul -pun

Lap-set juok-si-vat Ros-ka-Ro-bon luo. Lu-ka ot-ti pie-nen o-tuk-sen sy-liin-sä. O-tus o-li jää-kyl-mä. So-fi-a kie-toi kau-la-lii-nan-sa sen ym-pä-ril-le. O-tus o-li saa-ta-va pi-an läm-pi-mään. Al-li ja Tuis-ku poi-mi-vat no-pe-as-ti ru-no-rul-lat tas-kui-hin-sa. Lap-set vei-vät o-tuk-sen ja rul-lat tur-vaan kou-lun va-ras-toon.

124

Mi-nä las-ken si-nut Lil-lin sän-kyyn.

Mi-nä hie-ron si-nun rä-py-löi-tä-si ja vat-saa-si.

Täs-tä saat vie-lä pi-pon ja ta-kin läm-mit-tä-mään.

Hei! O-tus he-rää!

Mis-sä mi-nä oi-kein o-len?

Ei hä-tää, o-let tur-vas-sa! Ku-ka si-nä o-let?

O-len Ul-pu U-ni-nen. O-tan vas-taan ru-no-rul-li-a.

Nii-tä lä-he-te-tään Sa-tu-saa-res-ta.

Lap-set ker-toi-vat, et-tä he tun-te-vat Lil-li Lä-pän. Lil-li o-li ker-to-nut heil-le Sa-tu-saa-res-ta. Ul-pu i-lah-tui. Se ker-toi o-le-van-sa Lil-lin ys-tä-vä. Nyt Lil-li ja To-me-ro o-li-vat kui-ten-kin ka-don-neet. Lap-set ky-syi-vät, tie-si-kö Ul-pu, mis-sä ne o-li-vat. Ul-pu ker-toi lap-sil-le su-rul-li-sen ta-ri-nan. Kuo-na Könt-ti o-li pyy-dys-tä-nyt To-me-ron ja Lil-lin. Kuo-na ha-lu-si tie-tää, mis-sä Ul-pu a-sui. Lil-lin o-li pak-ko ker-to-a. Sik-si Ul-pu o-li läh-te-nyt kar-kuun koh-ti Ma-jak-ka-luo-to-a. Se o-li y-rit-tä-nyt ot-taa mu-kaan-sa kaik-ki ru-no-rul-lat. Ve-si o-li kui-ten-kin lii-an kyl-mää. Ul-pun voi-mat lop-pui-vat. Lap-set o-li-vat tul-leet ran-nal-le vii-me het-kel-lä!

1. Min-ne lap-set vei-vät o-tuk-sen?

2. Mi-tä Tuis-ku o-jen-si o-tuk-sel-le?

3. Mik-si Ul-pun ker-to-ma ta-ri-na o-li su-rul-li-nen?

125

Ku-ka jää Ul-pun seu-rak-si?

Mi-nä voin jää-dä.

Ha-en Pan-na-ri-ki-os-kil-ta kuu-maa me-hu-a.

Mum-mi voi-si teh-dä kiis-se-li-ä.

Mi-nä-kin jään hoi-ta-maan.

Si-li-tä si-nä Ul-pu-a.

Tar-vi-taan-ko li-sää peit-to-ja?

Näh-dään pi-an!

oi-kein voi-mat Kuo-na tie-tää kaik-ki 126

ot-taa Lil-li mis-sä rul-lat pak-ko

jää-kyl-mä ru-no-rul-lat su-rul-li-sen kau-la-lii-nan-sa Ma-jak-ka-luo-to-a

hie toi mit rul lap lah res dys don bon könt kein liin tään kyyn leet o-tus Ul-pu mi-nä ve-si pi-an

Hei!

Kuun-te-let Lok-ki-ra-di-o-ta. Mi-nä o-len Los-si-Ta-ne. Tar-vit-sen a-pu-an-ne. Näin ei-len Kuo-na Kön-tin. Se nap-pa-si Lil-lin ja To-me-ron. Ne o-vat hik-ka-pus-sis-sa. Kuo-na juok-si pus-sin kans-sa pa-koon.

On-ko jo-ku näh-nyt Kuo-naa? Hik-ka-pus-si on tiu-kas-ti kiin-ni. Lil-li ja To-me-ro ei-vät pää-se pa-koon. On-nek-si pus-sis-sa on pal-jon ti-laa. Lil-lil-lä on ai-na pus-sis-saan herk-ku-ja ja kir-jo-ja. Nii-den a-vul-la ne sel-vi-ä-vät pit-kään. Il-moit-ta-kaa kui-ten-kin he-ti, jos nä-et-te pus-sin. En tie-dä, mi-tä Kuo-na Könt-ti suun-nit-te-lee. Pi-dä Lok-ki-ra-di-o au-ki!

1. Mis-sä Lil-li ja To-me-ro o-vat?

2. Mi-tä Lil-lil-lä on pus-sis-saan?

Jäät o-vat heik-ko-ja Sää läm-pe-ni vii-me vii-kol-la. Jää Ma-jak-ka-luo-don ran-nas-sa näyt-tää pak-sul-ta. Jään pääl-lä on kui-ten-kin vet-tä. Ei-len jääs-tä ir-to-si laut-to-ja. Jääl-lä liik-ku-mi-nen on vaa-ral-lis-ta.

Va-ro heik-ko-ja jäi-tä!

Uu-ti-nen

Rstudio

L o k
k u uluukaiki l l e ! 127
kiradio

10. Juh -lat

jou-lu-päi-vä 25.12.

jou-lu-aat-to 24.12.

it-se-näi-syys-päi-vä 6.12.

lap-sen oi-keuk-si-en päi-vä 20.11.

i-sän-päi-vä

YK:n päi-vä 24.10.

A-lek-sis Ki-ven ja suo-ma-lai-sen kir-jal-li-suu-den päi-vä 10.10.

marraskuu

lo-ka-kuu

joulukuu

To-ve Jans-so-nin ja suo-ma-lai-sen tai-teen päi-vä 9.8.

syys-kuu

kuu

heinäkuu elo -

Ei-no Lei-non ja ru-non ja su-ven päi-vä 6.7.

176

kuu

tammi -

uu-den-vuo-den-päi-vä 1.1.

kuu

helmi -

maa-lis-kuu huh-ti-kuu toukokuu kesäkuu

Ru-ne-ber-gin päi-vä 5.2.

ys-tä-vän-päi-vä 14.2. Ka-le-va-lan päi-vä 28.2.

las-ki-ai-nen Min-na Cant-hin ja ta-sa-ar-von päi-vä 19.3.

pää-si-äi-nen vap-pu e-li suo-ma-lai-sen työn päi-vä 1.5.

Mi-ka-el Ag-ri-co-lan ja suo-men kie-len päi-vä 9.4.

ju-han-nus

äi-ti-en-päi-vä

177

Ru-ne-ber-gin päi-vä 5.2.

Ru

-

ne

-

ber

-

gi

-

en ta

-

los

sa

Jo-han ja Fred-ri-ka Ru-ne-berg o-li-vat kir-jai-li-joi-ta. He kir-joit-ti-vat ruot-sin kie-lel-lä. He e-li-vät 1800-lu-vul-la.

Ru-ne-ber-gi-en luo-na juo-tiin u-sein kah-vi-a ja syö-tiin lei-von-nai-si-a. Sa-mal-la kes-kus-tel-tiin a-jan-koh-tai-sis-ta a-si-ois-ta.

Ru-ne-ber-gin-tor-tuis-sa on va - del - ma - hil - lo - a ja so-ke-ri-kuor-ru-tus. Nii-tä syö-dään Ru-ne-ber-gin päi-vä-nä.

Fred-ri-ka ra-kas-ti kas-ve-ja. Jo-ha-nin lem-pi-kuk-ka o-li kie-lo. Ru-ne-ber-gi-en ko-ti ja puu-tar-ha o-vat Por-voos-sa. Si-säl-lä ta-los-sa on y-hä Fred-ri-kan kas-vat-ta-mi-a kas-ve-ja.

182
-

Ys-tä-vän-päi-vä

Pos -ti -a ys -tä -vil -le

Pie-ni peh-me-ä pal-le-ro-ni, mi-nun o-ma To-me-ro-ni. O-let hy-vä ys-tä-vä, o-saat ru-no-rul-li-a et-si-ä. Vie-tä mah-ta-va ys-tä-vän-päi-vä! Ter-vei-sin Lil-li

To-me-ro

O-let hy-vä ys-tä-vä, ki-os-ki-a pi-däm-me yh-des-sä. O-let mi-nul-le tär-ke-ä! Toi-voo Os-si

Ys-tä-vä ja ka-ve-ri, o-let leik-ki-mes-ta-ri. Tuis-ku Kek-sit ai-na uu-si-a mu-ka-vi-a puu-hi-a. Hy-vää ys-tä-vän-päi-vää! Toi-voo So-fi-a

Aa-tos

Vaik-ka mi-tä ta-pah-tui-si, ys-tä-vä-si ol-la ha-lu-ai-si tä-mä pie-ni o-tus. Pi-dät huol-ta kai-kis-ta, jo-pa ih-mi-sis-tä suu-ris-ta. O-let to-si roh-ke-a! Hy-vää ys-tä-vän-päi-vää! T. Ul-pu

Lil-li

183
14.2.

On e -lä -mä juh -laa

1. Sa-tu-o-ven nyt sul-jen, kou-lu jo taak-se jää. Mon-ta tai-too oon saa-nut e-lä-mään.

2. Ys-tä-vän ää-nen tun-nen, lo-ma on ees-sä taas. Uu-det seik-kai-lut mei-tä o-dot-taa.

Si-ni-nen tai-vas ees-sä au-ke-nee.

On e-lä-mä juh-laa! Mei-tä ei hait-taa, vaik-ka sa-te-lee.

Voi lu-ke-a kir-jaa!

Ke-sä on tai-kaa, meil-lä on ai-kaa, ei-kä rep-pu-kaan pai-na. Si-ni-nen tai-vas ees-sä au-ke-nee.

3. Ke-säl-lä ai-on op-pii te-ke-mään pan-na-rii se-kä hyp-pää-mään pääs-tä lai-tu-rin.

4. Tai-to-a mo-nen-lais-ta kai-kil-la meil-lä on. Jo-ka päi-vä voi op-pi-a jo-ta-kin!

:,: Si-ni-nen tai-vas ees-sä au-ke-nee… :,: Aili Järvelä

Lu-ku-läk-sy

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.