Page 1

O.J.D.: E.G.M.: Tarifa: Área:

6844 59000 930 € 540 cm2 - 60%

Fecha: 21/06/2013 Sección: CULTURES Páginas: 32

UNDEBUT ENFAH[LIA [] El~lia haviade fer deuanysi el seu pareva pensarquinpodriaser aquell regal especial quees mereixia.Noés el comenqament d unanovel.la, es el que va pensar1 escnptorLloren~Capdevilafa dos anys. El regal va ser unanarrac]o, utulada «EEliava de b61ib>,inspiradaen ella, i queara ja es pot trobara les llibreries editadaper Barcanova. Ésel primerllibre infantil de l’autor SPA2

Lloren¢; Cal~ levila s’estrena en L literatura infantil ambel llibre «<L’Eliava d,~ bblit~~ ¯ Lanarració,quehaeditat Barcanova, la va escriureel manresa fa dosanyscoma reBalperal des6 aniversari dela sevafilla SUSANAPAZ I MANRESA

EL LLIBRE

¯ <~Haestat l’finic Uibreon el primerquehe fet ha estat escriure el títob>. IJescriptorLloren~Capdevila (Alpicat, 1969),professorde I’IES d’Aurode Santpedor i resident a Manresades de fa anys, ha debu~ ~iiiii[iiii ....... tat en el gbnereinfantil ambel [li bre L’~liava de b61it,adreq.ata lecBARCELONA. 128PÀGINES tores i lectors a partir de 8 anys. BARCANOVA Unaestrena queva ser, en realitat, un regalqueli va fer a la sevafilla el 2012li va publicarla novel.laju/~lia. venil A fer punyetes!. I també, La narració, sobre les aventures aquestaprimavera,L’Elia va de bdd’una nena que sempre va <,amb lit, ambles il.lustracions de Mar el coet al ctfl,~, lava imaginarCap- ta Biel. Per a un autor, que decidevila pensanten un rega! especial deixin publicar la teva obra semper al desbaniversaride la sevafi pre és una notícia que es rep amb [la: ~<mmiava una histbria on ella il.lusió. Per en aquest cas, encara hi estés implicadw>. El 6tolja por- més ,pel componentsentimental tara el seu nomi la protagonista que hi ha al darrere~~. s’inspiraen ella: <<s’hireconeix,~ tot Capdevilaexplica que va enca i que, somriuCapdevila,~~ja no és rar la narració infantil pensant la mateixa. La canalla a aquesta <<enun públic concret que ja tenla edat és moltcanviant~~.La historia a casw>.I queés ~~diferent~> delju li va agradarmolta l’Elia -i el regal venll perqub,aquest darror, ~~p~ctambé-i Capdevilava decidir en- licamentpot llegir el mateixqueun viar-la a l’editoñal Barcanova,que adtflt>~. Eesforqmésgranha estat,

26

UEliareal va inspirarrElia dela fic¢iói enva ser la primera lectora ¯ «Flipant[». Aixídefinia I’~lia Capdevila el regalqueli vafer el seupare,arafa dosanys,quan entenia10,una narració tituladaL E-/iavadeb61it«eravaemocionar molt».Diuquesi ques hi reconeix i queel Ilibre ja editatI ha regalata les seresamigues, a la tutorai a tota rescola,El seupareexplicaque,malgrat quela protagonista dela novel,lat~ unagossa, a casanon’hi ha,degos,«perb I’~lia sempre el reclama. Lanovel,lava servirperaconseguir, en la ficció,al16queenla realitatnoéspossible. Ésla m~gia dela ficcióliteraria:fer possibles elsdesitjos>>. subraflla, ~~trobar un llenguatge entenedor perb que no fos simple i treballar frases mésaviar curtes perqubjo ñnc tibada a les subo~ dinades,>.Aixbsí, al lector, ~~tingui 8 o 5o anys, l’has de ú’actar amb respecte~>.I quanes parla de públic infantil gha de pensar, diu que no per pefit és menys*~exigent:si no els agrada deixen el !libre, són implacables, sense prejudicis,. IJElia va de b61it és, diu, unanovel.la d’aventuros sobre una nena atabalada de deums,extraescolars i que menja molt a poca poc. Un vespre, després d’una bronca amb els pares~d’l~liaté el desigde ser

com la seva gossa Espuma, que menjai jeu quanvol.I quanes lleva, el desig s’ha fet realitat>,. A partir d’aquí, aventures i desven tures en una ciutat el dia de Sant ]ordi. Prhcticamentel mateixtext queva ilegir l’l~lia per celebrarels seus deu anys és el que ara es podentrobarels lectorsa les llibreries, exceptuant ~,algunes expressions dialectals que femservir a casa,. Capdevilano descarta tornar a la literatura infan~l: *~m’ho vaig passar moli bé i la vaig escriure a conscibncia, pensant que podria ser publicable~~. Tot i que Capdevila,articulista

d’aquest diari, ha conreat especialment/anovel.lahist6rica (Elcolor del crepuscle, premi Leandre ColomerColumna; 0 rei o res!, Columna-o Animade llop, premi El Lectorde l’Odissea-Proa), l’escriptor, especialmenten les seves filtimes novel.les, no ha deixat de bandaeltemps actual, ambilibres comSota la per (Proa). Aramateix, explica, té al cap una novel-laper a aduks ambientada en els anys previs (1935-36)a l’esclat de GuerraCivil Espanyola:<<unpoble dividir en els úlüms mesosde la República~~.L’esfiu servirh, diu, ~~perremara fons en la novel.lw,.

BARCANOVA EDITORIAL

L'ÉLIA VA DE BÒLIT. Regió 7 (21 juny 2013)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you