Cap a 5è. Matemàtiques. Primària

Page 1

Cap 5è a

Refresca el que has après a4t

de Primària

MATEMÀTIQUES

+App Jugaiaprèn

Aquest quadern…

Els continguts del quadern s’organitzen en tretze unitats . Cada dia, dedica un temps a fer exercicis; així podràs repassar allò que no hagi anat gaire bé.

Primer, recorda alguns sabers de Matemàtiques.

La colla també et donarà pistes en el marge del quadern perquè resolguis amb èxit les activitats.

Al final del quadern trobaràs l’apartat EM POSO A PROVA amb unes activitats perquè valoris el teu progrés; també hi trobaràs les solucions. Convé fer-ne un bon ús i no mirar-les fins que no hagis fet les activitats.

UNA DE TRES

De les tres opcions, tria’n només una.

El quadern permet accedir a una aplicació per aprendre jugant.

+App Juga i aprèn

Índex

UNITATS SABERS ODS

➧ Ordres d’unitats del sistema de numeració de base deu fins a les unitats de sisè ordre i les seves equivalències: càlcul, lectura, escriptura i representació; composició i descomposició segons l’ordre d’unitats i segons el valor de posició de les seves xifres

➧ Comparació i ordenació de nombres naturals de fins a sis xifres

➧ Estimacions i aproximacions. Arrodoniment de nombres naturals a les desenes, les centenes i els milers (unitats, desenes de mi i centenes de mil)

➧ Sistema de numeració romà. Lectura i escriptura

➧ Resolució de problemes

➧ Suma portant-ne (de fins a cinc xifres) per descomposició i en vertical de més de dos sumands. Identificació de termes

➧ Propietats commutativa i associativa de la suma

➧ Resta portant-ne (de fins a cinc xifres) per descomposició i en vertical. Identificació de termes

➧ Prova de la resta

➧ Relacions entre la suma i la resta

➧ Sumes i restes combinades. Ús del parèntesi

➧ Resolució de problemes d’addició i sostracció

➧ Multiplicació en vertical per nombres de 2 xifres

➧ Taules de multiplicar

➧ Propietat commutativa de la multiplicació

➧ Propietats associativa i distributiva de la multiplicació

➧ Ús del parèntesi i jerarquia de les operacions

➧ Multiplicació per la unitat seguida de zeros

➧ Resolució de problemes amb productes

➧ Divisió com a repartiment i com a agrupament

➧ Identificació dels termes de la divisió

➧ Divisió exacta i divisió inexacta o entera

➧ Divisió entera amb divisor d’una xifra

➧ Divisions amb zeros intermedis o finals en el quocient

➧ Prova de la divisió. Propietat de la resta

➧ Resolució de problemes de repartiment i agrupament

➧ Divisió entera amb divisor de dues xifres

➧ Propietat de la divisió exacta

➧ Divisió per descomposició

➧ Divisió per la unitat seguida de zeros

➧ Divisió com a operació inversa de la multiplicació

➧ Resolució de problemes de repartiment i agrupament

➧ Fraccions. Representació gràfica

➧ Interpretació i identificació dels termes d’una fracció

➧ Fracció com a repartiment

➧ Lectura de fraccions

➧ Mitjos, terços i quarts

➧ Fracció i unitat

➧ Comparació i ordenació de fraccions amb el mateix denominador

➧ Fracció d’una quantitat

➧ Resolució de problemes amb fraccions

➧ Fracció decimal i nombre decimal

➧ Nombre decimal. Part sencera i part decimal: unitats, desenes

i centenes

➧ Lectura i escriptura de nombres decimals

➧ Equivalències entre ordres d’unitats. Valor de la xifra en un nombre

➧ Comparació i ordenació de nombres decimals

➧ Representació en la recta numèrica

➧ Arrodoniment de nombres decimals a les unitats

➧ Suma i resta de nombres decimals

➧ Resolució de problemes amb nombres decimals

11

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

12 PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
2
GANA ZERO
5
IGUALTAT DE GÈNERE
1
FI DE LA POBRESA
10 REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS
3 SALUT I BENESTAR Compto i recompto (PÀGINA 6) 1
nombres
2
la diversió
14)
diverteixo agrupant
4 Reparteixo el que tinc
22) 5
part del tot
26) 6 Vaig guanyar per unes dècimes
30) 7
Jugo amb els
(PÀGINA 10)
Multiplico
(PÀGINA
3 Em
(PÀGINA 18)
(PÀGINA
Formo
(PÀGINA
(PÀGINA

UNITATS SABERS ODS

➧ Experiència aleatòria. L’atzar

➧ Esdeveniments: esdeveniment segur, esdeveniment probable i esdeveniment impossible

➧ Probabilitat d’un esdeveniment: casos favorables i casos possibles

➧ Probabilitat com a fracció

➧ Resolució de problemes de probabilitat

➧ Mesura de longituds: unitats de mesura convencionals i no convencionals. El metre

➧ Unitats més petites que el metre: decímetre, centímetre i mil·límetre. Equivalències entre unitats. Mesurament amb el regle

➧ Unitats més grans que el metre: decàmetre, hectòmetre i quilòmetre.

Equivalències entre unitats

➧ Expressions complexes i expressions incomplexes

➧ Resolució de problemes de longitud

➧ Unitats de capacitat més petites que el litre: dL, cL i mL i les seves equivalències

➧ Unitats de capacitat més grans que el litre: daL, hL i kL i les seves equivalències

➧ Unitats de massa més petites que el gram: dg, cg i mg i les seves equivalències

➧ Unitats de massa més grans que el gram: dag, hg i kg i les seves equivalències

➧ La tona

➧ Expressions complexes i expressions incomplexes

➧ Resolució de problemes de capacitat i massa

➧ Mesura del temps. Unitats més grans que l’any: lustre, dècada, segle i mil·lenni

➧ Sistema sexagesimal. Hores, minuts i segons

➧ Mesurament del temps: lectura del rellotge de busques i del digital amb informació sobre els períodes del dia (matí, tarda, nit; AM i PM)

➧ Resolució de problemes amb unitats de temps

➧ Recta, semirecta i segment

➧ Rectes paral·leles, rectes secants i rectes perpendiculars

➧ Angles. Identificació dels seus elements

➧ Identificació i classificació dels angles segons la seva amplitud (rectes, aguts i obtusos)

➧ Mesura d’angles amb transportador

➧ Angles en els girs

➧ Translació i simetria. Identificació i generació de figures

➧ Coordenades en el pla de quadrícules (files i columnes). Localització, situació i moviment de punts en el pla de quadrícules

➧ Resolució de problemes

➧ Polígons. Classificació segons el seu nombre de costats

➧ Identificació dels elements d’un polígon: costats, vèrtexs i angles

➧ Polígons regulars

➧ El perímetre

➧ Classificació de triangles segons els seus costats i segons els seus angles

➧ Classificació de quadrilàters: paral·lelograms i no paral·lelograms

➧ Circumferència i cercle

➧ Poliedres: prismes i piràmides

➧ Cossos rodons

➧ Resolució

63)

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 16
PER ACONSEGUIR ELS
17 ALIANCES
OBJECTIUS
SUBMARINA
VIDA
14
D’ECOSISTEMES TERRESTRES 15
VIDA
7
ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
AIGUA NETA I SANEJAMENT 6 Tindré sort? (PÀGINA 34) 8 Soc la mesura de tot (PÀGINA 38) 9 Calculo mesures (PÀGINA 42) 10 El temps passa volant (PÀGINA 46) 11 Identifico les rectes i els angles (PÀGINA 50) 12 Dono forma al que m’envolta (PÀGINA 54) 13 Em poso a prova (PÀGINA 58) Solucionari (PÀGINA
de problemes

COMPTO I RECOMPT0

Els nombres de sis xifres estan formats per sis ordres d’unitats. Es descomponen així:

Es llegeix: cent vint-i-sis mil quatre-cents trenta-cinc

= 30 unitats

= 400 unitats Valor = 6.000 unitats Valor = 20.000 unitats Valor = 100.000 unitats

2. Quantes unitats val la xifra 5 en aquests nombres?

2.596 5 C = 500 unitats

b) 15.793

1
CM DM UM C D U 1 2 6 4 3 5
nombres
descomposicions:
1. Completa amb
o
a) 6 DM + 2 UM + 5 C + 4 U b) 4 CM + 407.951 c) 800.000
50.000 + 4.000 + 90 d) 2 DM + 25.624 Descomposició Nombre
+
a) 50.939
126.435 = 1 CM + 2 DM + 6 UM + 4 C + 3 D + 5 U 126.435 = 100.000 + 20.000 + 6.000 + 400 + 30 + 5 Valor =
unitats
El valor de cada xifra depèn del lloc que ocupa.
5
Valor
Valor
6

3. Quin és el nombre més gran possible i el nombre més petit possible que es poden formar amb aquestes cinc xifres?

a) El nombre més petit és .

Es llegeix

b) El nombre més gran és

Es llegeix .

c) Quantes unitats val la xifra 7 en aquests nombres?

En el més petit, unitats i en el més gran, unitats.

4. Completa aquestes descomposicions:

a) 1 DM = 4 UM + UM

b) 1 CM = 3 DM + DM

c) 1 DM = 1.000 +

d) 1 CM = 20.000 +

5. Compara aquests nombres. Després, ordena els nombres de la columna de la dreta del més petit al més gran.

a) 27.465 27.495 b) 6 CM + 5 DM 640.000 c) 8 DM + 4 UM + 3 D 83.999 d) 109.899 109.998 < < < Una pista 1 DM = 10 UM = 10.000 U 1 CM = 10 DM = 100.000 U Una pista Recorda els signes > més gran que < més petit que = igual a 7

6. Quin nombre representa cada lletra en la recta?

Una pista

7. Completa la taula com en l’exemple:

< 5 26.000

Si la xifra de les centenes és 5 o superior a 5, arrodonim l’UM superior.

7 > 5 27.000

8. Fixa’t en les fotografies i respon:

a) Quantes estrelles hi ha? Arrodoneix a les CM. Hi ha, aproximadament, estrelles.

b) Arrodoneix a les UM la distància entre la Terra i la Lluna.

La distància és de km, aproximadament.

c) Completa la sèrie comptant de 10.000 en 10.000:

D C B A
A = C = B = D = UM anterior Nombre UM posterior UM més pròxima 17.000 17.800 18.000 18.000 62.300 482.500 937
300 000 198 250 estrelles
384 400
400 000 500 000 320.000 380.000
km
aproximem les UM
la
centenes és
arrodonim a l’UM
26.436: 4
Recorda com
Si
xifra de les
inferior a 5,
inferior:
8
26.736:

9. Una família vol ser més responsable amb el medi ambient, per la qual cosa ha decidit comprar un cotxe elèctric i instal·lar plaques solars a casa. Arrodoneix i estima quants diners es gastarà.

10. Relaciona cada una d’aquestes xifres romanes amb el

11 Quantes unitats val la xifra 3 en el nombre 346.204? 30.000 unitats 300.000 unitats 3.000 unitats 12 La descomposició 5 DM + 8 UM + 7 C + 1 U és igual a: 58.701 58.710 58.017 13 El nombre més gran és: 109.876 908.765 987.654 14 1.925 en xifres romanes és: MIXV MCMXXIIIII MCMXXV 15 Arrodoneix 798.000 a les centenes de mil: 700.000 800.000 900.000
Una de tres
seu valor: a) El cotxe val, aproximadament, b) Les plaques valen, aproximadament, 27 650 € 700 2.000 90 11 40 9 3 875 € Una pista Sistema de numeració romà Són set lletres amb aquests valors: I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1.000 Per sumar: VI = 5 + 1 = 6 XX = 10 + 10 = 20 Per restar: XL = 50 – 10 = 40 9

JUGO AMB ELS NOMBRES

Sumem i restem portant-ne fent coincidir les xifres dels diferents ordres d’unitats de cada nombre:

Com sumem Comencem per la dreta i sumem els diferents ordres d’unitats (U, D, C, UM i DM). Recordem les que en portem (+1 +1 +1 +1).

1. Restem les U i passem una D del minuend a les U (12)

2. Restem les D i passem una C del minuend a les D (10)

3. Restem les C i passem una UM del minuend a les C (13)

4. Restem les UM i passem una DM del minuend a les UM (10)

5. Restem les DM

1. Resol aquestes sumes:

2. Calcula aquestes restes:

2
DM UM C D U Termes DM UM C D U Termes +1 +1 +1 +1 10 13 10 12 2 3 5 9 8 sumand 1 0 3 0 2 minuend 7 4 6 sumand +1 +1 +1 +1 + 7 0 5 1 sumand 9 7 8 6 subtrahend 3 1 3 9 5 total 0 0 5 1 6 diferència a) b) c) 5 4 6 5 8 + 2 3 1 4 6 3 2 4 7 1 9 0 5 3 + 1 9 6 2 8 3 6 5 2 5 7 4 6 + 8 5 0 3 a) b) c) 2 1 3 4 0 – 1 5 7 6 2 6 5 3 2 5 – 8 4 0 0 1 0 0 0 0 – 2 3 7 5 Com restem
En cada
+1
10
pas, recordem les que en portem (+1
+1 +1).

3. Resol descomponent, com en l’exemple:

4. Col·loca en vertical aquestes restes i resol-les. Després, comprova’n els resultats.

5. Un poble de 500 habitants rep 1.000 visitants a l’estiu. Calcula de dues formes el nombre total de persones que hi ha a l’estiu, compara els resultats i completa.

+ = + =

Es compleix la propietat de

Si

Propietat commutativa de
suma
la
no
81.673 – 34.796 a) 64.030 – 23.109 b)
es canvia l’ordre dels sumands, el resultat
varia.
suma.
cotxe,
€.
12.325
36 895
570 Exemple de resta 3 4 6 3 minuend – 1 5 7 5 subtrahend 1 8 8 8 diferència Prova de la resta 1 5 7 5 subtrahend + 1 8 8 8 diferència 3 4 6 3 minuend 21.250 € 8.325 € 410 € 21.250 + 8.325 + 410 21.250 = 20.000 + 1.000 + 200 + 50 8.325 = 8.000 + 300 + 20 + 5                      410 = 400 + 10  20.000 + 9.000 + 900 + 80 + 5 = 29.985 + Una pista Una pista 11
la
El
la moto i el casc costen 29.985
a)
+ 3.152 + 520 b)
– 4

Propietat associativa

6. Observa el nombre d’entrades que va vendre un teatre. Completa les sumes, compara els resultats i respon.

Entrades venudes

Diumenge: 135 entrades

Dilluns: 40 entrades

Dimarts: 52 entrades

• Com són els resultats de a i b? .

• Es compleix la propietat de la suma.

7. Escriu en cada casella un nombre de tal manera que la suma dels nombres de cada fila i de cada columna sigui 48:

El parèntesi indica quina operació hem de fer en primer lloc. La col·locació del parèntesi pot canviar el resultat

8. Resol les operacions i compara els resultats:

a) 90 – (50 + 10)

b) (90 – 50) + 10 = +

• Els resultats de a i b són iguals?

9. Escriu dues restes utilitzant només els tres termes d’aquesta suma i resol-les: 5.134 + 3.820 = 8.954

14 10 16 22 18
=
= –
=
+ 52 + 52
135 + 40 + 52 135 +
a) 135 + 40
b)
Una pista Una pista 12
de la suma En una suma de diversos sumands, en agrupar-los de diferent forma, el total no varia.

10. Tres veïns d’un edifici han consumit en un dia 4.806 L d’aigua. Si el veí del primer ha gastat 2.102 L i el veí del segon, 1.307 L, quants litres ha consumit el veí del tercer?

El veí del tercer ha consumit L.

11. L’any passat, la despesa mitjana d’una família de 4 membres en roba va ser de 2.000 €. Aquest any, la despesa mitjana de la família ha estat de 1.300 €. Quants euros de diferència hi ha?

La diferència és de €.

Una de tres

12 Són termes de la suma: Sumands i factors Sumands i producte Sumands i total

13 81 + (4 + 6) i (81 + 4) + 6 representen la propietat:

Associativa Commutativa Cap

14 L’operació 36 + 40 = 40 + 36 representa la propietat:

Associativa Distributiva Commutativa

15 Subtrahend + diferència = minuend és la prova de:

La resta La suma

Les operacions amb parèntesi

16 Els parèntesis indiquen l’operació que s’ha de fer:

En primer lloc En segon lloc Al final

13

Em poso a prova

1. Arrodoneix a les unitats de mil el nombre d’espècies d’éssers vius que habiten el nostre planeta i completa la taula:

Mamífers: 4.381

Aus: 9.271

Rèptils: 8.238

Peixos: 27.977

Insectes: 915.350

Ordena els nombres de la primera columna del més petit al més gran:

2. Quin any va ser inclosa la cova d’Altamira en la llista del patrimoni mundial de la Unesco?

< < < < UM anterior Nombre UM posterior UM més pròxima 4.000 4.381 5.000 4.000 9.271 8.238 27.977 915.350
MCMLXXXV
58

3. Una família està fent un viatge per diverses ciutats europees i recorrerà 1.130 km en total. Si ja han fet 497 km, quants quilòmetres els falten per completar el viatge?

Els falten per recórrer km.

4. L’Arnau ha comprat quatre entrades de cada tipus per assistir a les jornades de cinema d’estiu. Aplica la propietat distributiva de la multiplicació per saber quant han costat totes les entrades.

Aventures 6 €

Ciència-ficció 8 €

Les entrades han costat €.

5. Durant les dues setmanes de festes del poble s’han celebrat berenars solidaris i s’han venut 1.358 macedònies de fruita ecològica.

a Si cada dia s’ha venut el mateix nombre de macedònies, quantes se n’han venut cada dia? S’han venut macedònies cada dia.

b Quants diners s’han recaptat en total?

5 € cada macedònia

59

SOLUCIONARI

1 COMPTO I RECOMPTO

1. a) 62.504

b) 4 CM + 7 UM + 9 C + 5 D + 1 U

c) 854.090

c) 2 DM + 5 UM + 6 C + 2 D + 4 U

2. a) 5 DM = 50.000 unitats

b) 5 UM = 5.000 unitats

3. a) El nombre més petit és 01.357. Es llegeix mil tres-cents cinquanta-set.

b) El nombre més gran és 75.310 es llegeix setantacinc mil tres-cents deu.

c) En el més petit, 7 unitats i en el més gran, 70.000 unitats.

4. a) 1 DM = 4 UM + 6 UM

b) 1 CM = 3 DM + 7 DM

c) 1 DM = 1.000 + 9.000

d) 1 CM = 20.000 + 80.000

5. a) 27.465 < 27.495

b) 6 CM + 5 DM > 640.000

c) 8 DM + 4 UM + 3 D > 83.999

d) 109.899 < 109.998

27.495 < 83.999 < 109.998 < 640.000

6. A = 340.000

B = 390.000

C = 450.000

D = 480.000

7.

2 JUGO AMB ELS NOMBRES

1. a) 77.804

b) 61.152

c) 45.774

2. a) 5 578

b) 56 925

c) 7 625

3. a)

b)

5. 1.000 + 500 = 1.500 500 + 1.000 = 1.500

Es compleix la propietat commutativa de la suma.

6. a) 135 + 40 + 52

8. a) Hi ha, aproximadament, 200.000 estrelles.

b) La distància és de 384.000 km, aproximadament.

c) 320.000, 330.000, 340.000, 350.000, 360.000, 370.000, 380.000

9. a) El cotxe val, aproximadament, 28.000 €.

b) Les plaques valen, aproximadament, 4.000 €.

10. XI = 11

IX = 9 MM = 2 000

XC = 90

XL = 40

DCC = 700

11. 300.000 unitats

12. 58 701

13. 987.654

14. MCMXXV

15. 800.000

• Els resultats de a) i b) són iguals.

• Es compleix la propietat associativa de la suma.

7. 14 24 10

12 16 20

22 8 18

8. a) 90 – (50 + 10) = 90 – 60 = 30

b) (90 – 50) + 10 = 40 + 10 = 50

Els resultats de a) i b) no són iguals.

9. a) 8 954 – 5 134 = 3.820

b) 8.954 – 3 820 = 5 134

10. 2 102 + 1 307 = 3 409 4 806 – 3 409 = 1 397

El veí del tercer ha consumit 1 397 L.

11. 2 000 – 1 300 = 700

La diferència és de 700 €.

12. Sumands i total

13. Associativa

14. Commutativa

15. La resta

16. En primer lloc

UM anterior Nombre UM posterior UM més pròxima 17.000 17 800 18.000 18.000 62.000 62 300 63.000 62.000 482.000 482 500 483.000 483.000 0 937 1.000 1.000
12.325
+ 2.000 + 300 + 20 + 5 3.152 = 3.000 + 100 + 50 + 2 + 520 = 500 + 20 10 000 + 5 000 + 900 + 90 + 7 = 15 997
= 10.000
36.895
+ 6.000 + 800 + 90 + 5 – 4.570 = 4.000 + 500 + 70 30 000 + 2 000 + 300 + 20 + 5 = 32 325 4. a) 8 1 6 7 3 – 3 4 7 9 6 4 6 8 7 7 b) 6 4 0 3 0 – 2 3 1 0 9 4 0 9 2 1
= 30.000
b)
135
227
135 + 40 + 52 175 + 52
+ 92
227
64

a

ACTIVITATS

Nombres de fins a sis xifres

Sumes i restes portant-ne de fins a cinc xifres

Multiplicació per dues xifres

Divisió amb divisor de dues xifres

Fraccions com a repartiment. Fracció d’una quantitat Nombres decimals. Suma i resta

Múltiples i submúltiples del litre, del metre i del gram Unitats més grans i més petites que l’any Rectes. Angles. Girs. Translacions i simetries

Polígons: triangles i quadrilàters

Circumferència i cercles

Poliedres: prismes i piràmides.

Cossos rodons

Experiència aleatòria

199 PER PRACTICAR 5è Refresca el que has après a 4t facebook.com/editorialbarcanova @EDBARCANOVA barcanova_editorial 1471641 www.barcanova.cat Mira a l’interior la manera d’accedir a l’aplicació i diverteix-te mentre aprens! +App Juga i aprèn Cap
PERTREBALLAR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
I

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.