Lectures Barcanova per a Primària

Page 1

N n g ú e s u n o m b

N n g ú e u n z o m b

Ningú zombi! és

Jordi Folck Il lustracions d Òscar Julve

un

Un noi d t at ma g b amb l p l osa qu reu m l ul eres d ba d in t l -se en u pob e E pecte n d i a ndife n ngú d l ixa ma q e amp d a à nd f a seva hi ò a a s e t que es a p de descob i l secre s q guarda en W ldemar Iz y y un no l especia q ll i arà inc bl ment p segu r at dels mpany Amb ll nguatg ig a p e d j de para l f ases fe b dive s f èn- cies t à i a t st q o klòr q Ningú é mb ! és u rac ó tr p d t d vert d t í ica a g des que p l a a co iè c a de s l mo te l U a leg b a nec i d entend ceptar l tal co ó sobrei b e va o d m sta U istat q h d ana mé l à de la d de la mo mistat n t d p ejudi q sigui c p ç d m rar a h m amb l e xos u

2

Ed B

TEMES DE L’OBRA Assetjament es olar A tj ment esco W demar Izc y y ba d ar iba va esco a d país on no é p seva cond ó i p l eu aspecte é b t t des del p men per u p y E l no ob l i a per aco g - amis at i f p rò només b é yspreu Un l q e enca a q q t re at s g f a pa eix bi (un ésser f à ha de serv p q è ls a umne p g consciènc d q tes conduc p t de condem - butjar- es c b t - s

Acceptació de la d ferència La d f è en el relat é i í ja que ve p t da per uns p ges rrea s q ó mb s No ob l m ssatge h é í c hem d a p dascú com é i d f entment d l d pe l e s or g lig ó o les p i tant f s qu i t lec ua s N é erem cap ç d ançar cap ta nclusi t

Am stat E na rado é pr nc pi l què cons i table am s pta cadascú é b le seves b s i d ferènci N b ant amb b d d en Walde I y yn aques l q darà en ent d q e no serà c p ç d eptar la sev d ió co a que q f n Waldema b sta de co p y Ma auradam q e narrado d de a seva a i d à mas a a d p nduir a se d ta i compr d à q amis at n h d end e ma d di ènc es que a més enl à d id i de la mo

Ed

9

N n g ú s u n o m COMENCEM A LLEGIR ..?

nte igè ú t p es Di ions EE E p ó e cr a L L à

P ta de que s puguin g d pl ment d aq t ra h ha di pcions de a) Fer t co ect va l Començ l t desp és p ada a geix un frag S ha d establ l d bans d n i t ra de que quan e mest a ho i d q da a umn àp g q an i toca l g e r tme d o s n erro p i g d nàm c C l gi poc a po du an la ve d f a express v it ant bé b) Fer una le l ct va en v p rò d s r b i t s a umn l derents p tg s i e narrad E quest cas t bé l eg r a poc pdu a de forma e p oca tzan bé Aq ta opc ó p na d ó de la ect d de s comp y P d n ut i zar d quat p d ta s que fa q h stòr a s g é ç l lustra i g àfi a E t dos casos p d gis rar e s l p r valorar d p é m han egi h n erp etat En e p im p d u en eg s à dio i en e seg deo amb l p n ació F n p deu anal t q spec es es p d il o ar c Combi ctura en v d n cap tol a b l t ra ind v d i i osa d l a casa o aix al ern i t En aques q es fac l t a silencios p t d manar a s que resumei t ngut de pàg nes que ha l g t p r garantir l p ó del frag d) F una ectu d d al de tot e l b ó d de l s l gè ú ip e d Di ons qu b l d er p p d q s do L ngüí ic L g coma e à E p ciov ua C oco pora

Mu n erp In ape N tu a s

CL C prens ó e P P ur gü ura

12

B

CO C ó a N n g ú e s u n o m b ESTEM LLEGINT

En s és n ere resolent a p opos es qu b a cont ó p compart p é de lectu a q g ud per aq pàg nes s gu d l ò é p ofitó p h m A ola del na d h ha una sèr d es que s ha d pl r Unes só a mostra d p t com e fet d - e de a cad q ra e d re unes altres ó d nvivència c l t de no pode d s de so a l A la eva e q es no mes h h ? C us que és i p t que hi hag l e co i dif rents àmbi d da? S pogu p r tu les no d a i de l q nes mant d q ines mod fi F -ne una li i j t fi a e s i E nouv ng l e de nar ad p é d una amíl q h rribat de E p de Est P d t ar aquesta quest map ? P l països quen pa d q zona d Eu p i d taca d un a pa s on es b l uta d é g nà ia a f i d l nouvingut F bé una lis a d p que d t mp e que b i n en un pob d C lunya

N n g ú e

n o m b Ob erva aqu t il ustrac ons d l b i mpara- es a b f g ames de pe lícule L ú i dàver Un mal o d N d l i Ombre eneb es del d Tim Bur L • Trobeu lg b ança entre p ges del l bre d q s pel cu es? I b en ació é b ? Q i ó us t ansm questes matg ? Aneu com t q s es i a tre d q s vag sugge t b ac ó de es matges L ges del bre ó bl i negre Si h g é de p n ar q l t l h predominar comp e la d q meten?

19

d c n

N n g ú s u n o m b En famí ia L i l a E narrad bé t e t gac ons sobre ó d rts le sup i i d mor Creus que aq hipò namenten en b t fi m a de s an ma s q h f b ?

Amb la co lab ó d f l a ea tzeu una g ió b p ric ons i t di t p ï os en re ació amb Q i d l us ha sorp è é ? Dels conv dat a l f d T S n h ha a gun que ó p g d re a esa d al p l d acades com Lon Ch y B L g i Bo is Kar o f B i f ó b e aqu sts ac or i s b l p p q h n protagon d d quan ho hag s de b fi presència a a f i q an ran di fre sats E narrad f p re que en Wa y és p i ò i di que n té at l p l d ans n empremtes dig S p d aques s e et Ningú Aquí ens u è i d t q ón prop s de cada di id l ó que en d ferenc e d d p s a món Qu ns d ó nt natu als?

• Emp d gi l DNI Pa saport • ADN P p l E l l h ha un momen q è p d t ad cion conc eta d q celebraven a pob d l q cons s e x en una i d fi panel e s que e d l p b i te xen a pe dre Q i di ó p òpie del p bl ? Q n s gn ficat mpo à i q t n le tradicio id i t d a cultu a o un pob d ? F exposic ó o d d ó t pi del eu poble mos lg g fi

22

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.