__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Aquest projecte editorial de l’àmbit lingüístic ha estat elaborat d’acord amb els continguts i les dimensions competencials descrites en el decret d’ordenació curricular que ha publicat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’any 2015; aquest decret es fonamenta en la Llei d’educació de Catalunya i en les directrius de la Unió Europea, i respon al marc normatiu i a la legalitat vigent.

Equip editorial: Coordinació editorial: Agnès Bergua Edició: Xavier Hernàndez Correcció: M. Mercè Estévez Documentalista: Cristina Boj Coordinació tècnica: Mercedes Fernández Bravo Maquetació: Reverté-Aguilar, SL, i Esther Ramos Disseny de coberta i d’interiors: Laura Rodríguez Coordinació tècnica digital: Montse Cascales i Blanca Marqués Edició digital: Jaume Vila i Blanca Marqués Programació digital: Blinklearning i Montse Cascales Fotografia de la coberta: AGE-Fotostock Il·lustracions: Juan M. Moreno Cartografia: MarcopoloArt Fotografies: Hallam creations / Ioannis Pantzi / Imatges de Shutterstock.com, Ll. Valcàrcel, Arxiu Barcanova

© 2015, dels continguts: Lluís Homs i Josep Rosell © 2015, d’aquesta edició: Editorial Barcanova, SA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta. 08005 Barcelona Telèfon 932 172 054. Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat www.barcanova.cat Segona edició: juny de 2018 Segona impressió: abril de 2019 ISBN: 978-84-489-4672-2 DL B. 16376-2018 Printed in Spain

Reservats tots els drets. El contingut d’aquesta obra està protegit per la llei, que estableix penes de presó i multes, a més de les indemnitzacions corresponents per danys i perjudicis, per a aquells que reproduïssin, plagiessin o comuniquessin públicament, totalment o parcialment, una obra literària, artística o científica, o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada per qualsevol mitjà, sense l’autorització preceptiva.

BT00247502_09_credits_dossier_cat1ESO.indd 240

28/03/19 12:29


Profile for Editorial Barcanova

LLENGUA CATALANA_ESO. Dossier d'aprenentatge 1r  

Edtorial Barcanova

LLENGUA CATALANA_ESO. Dossier d'aprenentatge 1r  

Edtorial Barcanova

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded