Page 1

12

è

CONVOC

ATÒRIA 2013

PREMI 2013 12a convocatòria

GUANYADOR 18.000 E FINALISTA 6.000 E

• Data màxima de lliurament d’originals: 5 de setembre de 2013 • Proclamació del veredicte: primera quinzena de desembre de 2013 EDITORIAL BARCANOVA

Col·labora:

Maria Mercè Roca Jordi Sierra i Fabra Maria Espluga Josep Sampere

Mallorca, 45, 4a planta 08029 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat www.barcanova.cat

Miquel Pujadó

Francesc Gisbert

Santi Baró

Carles Sala i Vila Maria Àngels Juanmiquel Dolors Garcia i Cornellà

Gemma Pasqual Escrivà

Eulàlia Canal

Maria Carme Roca

Joan de Déu Prats

Jordi Folck

Antoni Oliver Ensenyat

Teresa Broseta

Enric Lluch Xavier Bertran


BASES PRIMERA. Premi 1.1. S’estableix el PREMI BARCANOVA DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL d’acord amb els punts següents: 1.1.1. La dotació d’aquesta 11a convocatòria del Premi Barcanova serà de 18.000 E per a l’obra guanyadora i de 6.000 E per a l’obra finalista. 1.2. Si l’obra guanyadora és de literatura infantil, l’obra finalista serà de literatura juvenil, i si l’obra guanyadora és de literatura juvenil, l’obra finalista serà de literatura infantil. 1.3. El lliurament dels diners s’efectuarà amb estricte compliment del que disposa la legislació fiscal vigent.

SEGONA. Participació i presentació d’originals 2.1. Hi podran participar tots els escriptors, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat, que presentin novel·les originals i inèdites, escrites en llengua catalana i adequades als lectors infantils i juvenils. No podrà optar al Premi el personal d’Editorial Barcanova, SA (societat unipersonal del Grup Anaya), com tampoc els guanyadors de la convocatòria immediatament anterior. 2.2. L es obres es presentaran en format digital, gravades sobre suport de CD, en un arxiu word. Un sol arxiu gravat en un únic suport per a cada obra que es vulgui presentar. 2.3. En el cas d’obres de literatura infantil, l’extensió no serà inferior a 30 pàgines ni superior a 80 pàgines (DIN A4). En el cas d’obres de literatura juvenil, l’extensió no serà inferior a 100 pàgines ni superior a 180 pàgines (DIN A4). La mida de la lletra serà de 12 punts, la tipografia Arial i l’interlineat de doble espai obligatòriament. 2.4. Les obres que vulguin optar al Premi es presentaran a Editorial Barcanova, SA, Mallorca, 45, 4a planta, 08029 Barcelona. El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 5 de setembre de 2013. 2.5. El CD amb l’arxiu de l’obra es presentarà perfectament identificat, amb el títol de l’obra i la modalitat a la qual concursa, i anirà acompanyat d’una plica tancada amb les dades i documents detallats en el punt 2.5.1.

2.5.1. La plica tancada ha de contenir les dades de l’autor: nom i cognoms, adreces i telèfons de contacte; una certificació subscrita per l’autor, garantint que els drets de publicació de l’obra presentada no els té en absolut compromesos, ni l’obra està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució. En cas que faltés algun d’aquests requisits, l’obra no serà premiada. A l’exterior de la plica hi ha de figurar el títol de l’obra i si s’opta a la modalitat de literatura infantil o a la de juvenil.

2.6. El CD de l’obra i la plica tancada aniran inclosos en un sobre, que es presentarà també tancat a l’adreça abans esmentada, on s’ha d’indicar que és per participar en el PREMI BARCANOVA DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL, especificant la modalitat. 2.7. Es podran presentar tantes obres com es cregui convenient, per bé que la presentació es farà de manera individualitzada per a cada una.

Premi de literatura infantil i juvenil

3.2. En qualsevulla de les votacions, cap obra que obtingui més de la meitat dels vots no pot resultar eliminada directament. En aquest cas, s’haurà de procedir a un desempat entre aquesta novel·la i la immediata, o immediates en cas d’igualtat, que la precedeixin en nombre de vots. 3.3. Altres condicions que afecten el Premi:

• El Premi no podrà declarar-se desert en cap de les seves modalitats.

• El Premi no es podrà compartir, sigui com a guanyador o com a finalista, entre dos participants o més.

• El Jurat, si ho considera oportú, podrà recomanar també la publicació de les obres no premiades que, a criteri seu, mereixin de ser editades, sense que això comporti cap obligació per a Editorial Barcanova, SA.

3.4. La proclamació del veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, i el lliurament del Premi tindran lloc durant la primera quinzena de desembre de 2013. L’acta que recull el veredicte del Jurat, tant pel que fa als guanyadors com a les obres recomanades per a la seva publicació, es podrà consultar en la pàgina web de l’Editorial a partir del dia següent a la proclamació del veredicte. 3.5. Un cop el Jurat hagi determinat el seu veredicte i hagi signat l’acta corresponent, l’Editorial obrirà totes les pliques.

QUARTA. Condicions 4.1. La participació implica l’acceptació del Premi per part de l’autor en cas que li fos concedit. Així mateix, implica la cessió a Editorial Barcanova, SA, en exclusiva i arreu del món, de tots els drets d’explotació, en la forma recollida en el contracte de cessió de drets. La presentació de les obres al Premi implica l’acceptació i el coneixement del contracte de cessió de drets i de les bases del PREMI BARCANOVA DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL. 4.2. Inicialment, Editorial Barcanova, SA publicarà les obres premiades en les col·leccions «Sopa de Llibres» o «Antaviana Nova», a criteri de l’Editorial, la qual també podrà explotar-les de qualsevol altra manera, segons permeti el contracte de cessió de drets abans esmentat. La primera edició en forma de llibre es farà no més tard del mes d’abril següent al veredicte. 4.3. L’import dels premis respectius es considerarà com a avançament de drets d’autor, tal com s’especifica en el contracte de cessió de drets. 4.4. Editorial Barcanova, SA es reserva el dret d’opció preferent a publicar, en castellà i en totes les altres llengües oficials a l’estat espanyol, les obres premiades, fent-ho directament o a través d’altres empreses del Grup Anaya. 4.5. Editorial Barcanova, SA es reserva, durant dos mesos, el dret d’opció preferent a publicar aquelles obres que, havent-se presentat al Premi i no havent estat premiades, li poguessin interessar, i a fer-ho en les mateixes condicions de cessió de drets que els premiats, exceptuant allò que es disposa amb relació als premis. 4.6. Editorial Barcanova SA promocionarà les obres premiades a les escoles de l’àmbit lingüístic català. Els autors es comprometen a participar en aquesta promoció.

CINQUENA. Devolució d’originals

2.8. Tota obra presentada al Premi en el termini susdit porta implícit el compromís de l’autor de no retirar-la abans que es faci pública la decisió del Jurat. Així mateix, el fet de presentar una novel·la significa l’acceptació per part de l’autor de totes les condicions del Premi.

5.1. Editorial Barcanova, SA conservarà els originals de les obres premiades.

2.9. Qui es presenti al Premi no podrà participar com a lector d’originals. 2.10. Editorial Barcanova, SA queda eximida de mantenir correspondència o facilitar informació sobre la classificació de les obres que opten al Premi.

5.3. Els arxius digitals i les pliques dels originals que no hagin estat premiats o recomanats per a la seva publicació i que no hagin estat reclamats en el termini establert en el punt 5.2 seran destruïts el 28 de febrer de 2014, sense que sigui admissible cap recurs sobre aquesta resolució.

TERCERA. Selecció de les obres

SISENA. Altres

3.1. La composició del Jurat que haurà de decidir els premis es farà pública durant la primera quinzena de desembre de 2013. El Jurat estarà compost per set integrants seleccionats entre persones coneixedores de la literatura infantil i juvenil. Editorial Barcanova, SA designarà un secretari amb veu però sense vot.

6.1. Per a qualsevol controvèrsia que hagués de ser dirimida per vies judicials, les parts, renunciant al seu propi fur, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

5.2. La devolució dels arxius digitals i les pliques dels originals no premiats s’efectuarà a petició dels autors. Aquesta petició s’haurà de fer durant els dos mesos següents a la data de proclamació del veredicte.

Bases Premi Barcanova 2013  

Bases Premi Barcanova 2013. 12a convocatòria.