Page 1


TOTS ELS LLIBRES SELECCIONATS DISPOSEN DELS DOSSIERS DE LECTURA ACTIVA

PLA DE LECTURA Una selecció de textos que… • Té en compte les estratègies lectores de cada etapa  la comprensió lectora • Millora  otencia la lectura sistemàtica •P i la lectura crítica  otiva i fomenta l’interès per la lectura •M

TOTS ELS LLIBRES DEL PLA DE LECTURA BARCANOVA ESTAN DISPONIBLES EN EDICIÓ DIGITAL

Amb l’objectiu de… • Promoure la competència lectora  favorir la creació de bons lectors •A  esenvolupar l’hàbit lector •D  esenvolupar la cultura lectora •D en l’àmbit educatiu i personal


EL GUST PER LLEGIR

!

Editorial Barcanova posa a l’abast dels docents una selecció de textos adequats a les edats dels lectors, que fomenten l’hàbit i el gust per la lectura. La proposta que presentem recull les recomanacions que promou el Pla d’Impuls de la lectura (ILEC), el qual s’articula al voltant d’aquests eixos: Saber Llegir, Llegir per Aprendre i Gust per Llegir. L’objectiu és fomentar, al llarg de les diferents etapes educatives, l’èxit escolar i reforçar el domini de la lectura en totes les matèries. No hem d’oblidar que la lectura és, d’una banda, quelcom més que una eina lingüística i que, per tant, no pot quedar circumscrita només a les àrees de Llengua, i, de l’altra, una eina de formació del lector literari que cal potenciar com a tal: la lectura com a creixement personal.


NOVETATS Autor/a: Joaquim Carbó Il·lustracions: Òscar Julve Pàgines: 192 Codi comercial: 1456216 ISBN: 978-84-489-4126-0

Gènere: Policíaca i Misteri

rdia. El dia que Un detectiu ha d’estar sempre en guà egueres de la clav el nostre Felip Marlot visita les c, l’Enriquet, ami ciutat per acompa­nyar el seu jove un individu en r-se el detectiu no pot deixar de fixa ui a les enfong es molt especial que sembla que resoldre un per irà tranyes de la ciutat. Això li serv que exigeits rego cas tan curiós com el d’uns llad in al Liceu vag , casa xen a una família que surtin de sa plena bos una a i, ves per on!, deixin sobre la taul r sense orta emp uin de diners per tal que se’ls pug às! En cab un com violència ni males cares. Un cas el com ts egu con s aquesta aventura retrobarem vell seu el i a Clar dra qua pispa Quim Dàtils, la mossa d’es oncle, l’inspector Crostó. Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Conflictes. treball Valors i emocions: La solidaritat. El t. rsita dive la a te pec col·laboratiu. Res de la natura Interdisciplinarietat: La importància its i costums i el respecte pel medi ambient. Els hàb onament i el de l’entorn rural. Els incendis. L’aband es de lleure maltractament dels animals. Les form s. en la nostra societat. Les frases fete

9

ial: 145619

erc Codi com

Codi comercial: 1456185

2


s Autor/a: Rubèn Montañá i Toni San tañá Mon èn Il·lustracions: Rub Pàgines: 184 Codi comercial: 1498133 ISBN: 978-84-489-4133-8

Gènere: Policíaca i Misteri

a totes les ciuSegur que deus haver sentit dir que no es posa mai que tats del món hi ha un semàfor d’una vemés ertit verd. També et deuen haver adv faltar a la s pot no a, gada que, quan fas una promes potser que El . eres teva paraula de cap de les man una plir com s, ade veg no t’han explicat mai és que, a llós peri i lt ocu món promesa et pot fer descobrir un pro , això it lleg has Si que no sospitaves que existís. vé con et que les de s bablement ja saps més cose ar enrere. Aviat saber. Però és massa tard per torn rebràs notícies nostres. . XXXV Premi Guillem Cifre de Colonya Nivell lector: Mitjà. timents. Temàtiques: Relacions humanes. Sen uneria. toss la i ia iènc Valors i emocions: La pac dificultats les a t fron fer La voluntat i la il·lusió. Com ent xem crei El ió. erac i els perills. L’esperit de sup ió. personal. La incomprens misteris Interdisciplinarietat: La novel·la de sumisme. con El or. hum i detectius. La parodia i el

3


NOVETATS Descobreix un R E D O P R E P SU desconegut! Autor/a: Lluís Llort; Salvador Macip Il·lustrador: Sergi Càmara Pàgines: 192 Codi comercial: 1498127 ISBN: 978-84-489-3928-1

Gènere: Aventures. Humor

udar la RosviL’Arman, en Tim i tota la colla han d’aj veí de Katxatta, una amiga de la Lij que viu al país Distanciatiu i el xof. Necessitaran el Transmutador un misteri amb poder secret de l’Arman per resoldre comprometeun lladre nocturn, uns documents internacional. dors, un polític corrupte i un complot posin? Què té Aconseguiran els objectius que es pro I mentrestant, a veure tot això amb la mare de la Lij? ministre Zhirkov què pretenen fer el Mika, el malvat ski? i el seu fidel esbirro Drazan Palurdov Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Humor. Aventures. companyonia. Valors i emocions: La creativitat. La . L’empatia. La ntia vale La a. L’autoestima. La iniciativ istat. La lleL’am itat. eros gen justícia. La solidaritat. La ip. ialtat. El treball en equ i la seva cura. Interdisciplinarietat: El medi ambient mar. La ciència i Els oceans i la sobreexplotació del ans. Els animals els experiments. Els científics. Els volc ues. i les seves característiq

4


dor Macip Autors: Lluís Llort i Salva ra Il·lustrador: Sergi Càma Pàgines: 184 5 Codi comercial: 149810 -3 ISBN: 978-84-489-3854

Gènere: Aventures. Humor

paqualsevol altre. Té uns L'Arman és un noi com ta colla d'amics, una masco res que l'estimen, una volta lèmur… Però de cop i que es diu Tim i és un an rm l'A , ble do nt ide n acc canviarà tot. Després d’u rà ba aca i al… eci esp molt adquirirà un superpoder itar ta! Com s'ho farà per ev a l'altra punta del plane a gen i poder tornar a cas tots els perills que l'asset sa i estalvi? Nivell lector: Mitjà. entures. Temàtiques: Humor. Av . ativitat. La companyonia cre La Valors i emocions: La a. ati mp L’e a. La valentia. L’autoestima. La iniciativ nerositat. L’amistat. La lle ge La t. justícia. La solidarita . ialtat. El treball en equip ra. medi ambient i la seva cu El : Interdisciplinarietat i ia nc ciè La r. lotació del ma Els oceans i la sobreexp als im an Els ns. fics. Els volca els experiments. Els cientí s. ue stiq i les seves caracterí

Autors: Lluís Llort i Salva dor Macip Il·lustrador: Sergi Càma ra Pàgines: 192 Codi comercial: 149810 6 ISBN: 978-84-489-3855-0

Gènere: Aventures. Humor L'Arman ha descobert els tripijocs de la fàbrica de Bundesfraü. Està decidit a aturar el desastre i sal var els animals i les plante s de Virolainek! Per aco nseguir-ho, sort que compta amb l'ajut dels seus amics , d'en Tim, la seva espavi lada mascota…, i del seu poder secret. ¿Trobaran una solució abans no els descobreixi l’envejós, am biciós i trampós ministre Zhirkov? Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Humor. Av entures. Valors i emocions: L’eco logía i el media ambie nt. L’empatia. La tolerància. La justícia. La solidaritat. La generositat. L’amistat. La lleialtat. Interdisciplinarietat: La contaminació. El medi am bient i la seva cura. La ciè ncia i els experiments. Els científics. Els animals i les seves característiques.

5


NOVETATS UNA NENA CURIO SA. UNA ÀVIA UNA MICA EXTRAVAGAN T. UN RELLOTGE MÀGIC PER VIATJA R EN EL TEMPS I CONÈI XER ELS GRANS PERSO NATGE S DE LA HISTÒ RIA QUAN EREN PETIT S.

Autora: Beatrice Masini Il·lustrador: Antonello Dalena Pàgines: 128 Codi comercial: 1498122 ISBN: 978-84-489-3872-7

Gènere: Aventures. Fantasia La Maisie acaba de sortir del teatre amb l’àvia Pen quan el seu rellotge màgic començ a a funcionar. Un moment després és al saló d’una dama: allà hi ha un nen amb perruca blanca i mira da desperta que està tocant el clavicèmbal. La Maisie el reconeix de seguida: és Wolf-gang Amadeus Moz art. La Maisie s’està uns quants dies amb el nen prodigi fent-se passar per la seva dama de compan yia i, gràcies a la trobada amb un misteriós cavaller vestit de negre, descobreix que l’Amadeus té un dob le secret. Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: La curiositat. El valor del coneixement. L’amistat i la complicitat. El creixement personal. Interdisciplinarietat: La vida i l’ob ra d’Amadeus Mozart. Història de la música. El reco neixement dels personatges cèlebres de la història .

6


Autora: Beatrice Masini Il·lustrador: Antonello Dalena Pàgines: 128 Codi comercial: 1498121 ISBN: 978-84-489-3871-0

Gènere: Aventures. Fantasia

ja no hi ha de Florència quan va a parar al passat: La Maisie està passejant pels carrers nardo da Leo at, cost seu al amplis espais verds i, més aglomeracions de turistes, sinó pintor gran d’un r talle al En Leo portarà la Maisie Vinci, que té mateixa edat que ella! ica màg una en arà icip vil·la al camp, on part i, amb un carro a tota velocitat, a una festa nocturna Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. plicitat. valor del coneixement. L’amistat i com Valors i emocions: La curiositat. El El creixement personal. na, art, de Leonardo da Vinci. La vida quotidia Interdisciplinarietat: La vida i l’obra recoEl tes. pintura renaixentista: obres i artis ciència de l’època de Leonardo. La de la història. neixement dels personatges cèlebres

Autora: Beatrice Masini Il·lustrador: Antonello Dalena Pàgines: 128 Codi comercial: 1498120 ISBN: 978-84-489-3870-3

Gènere: Aventures. Fantasia Gràcies al poder del seu rellotge, la Maisie viatja a Alexandria, a Egipte, a la cort d’una joveníss ima Cleopatra. La princesa acaba de perdre el papir que hav ia d’estudiar, i la Maisie l’ajudarà a buscar-lo; envoltada de tuto rs severs i soldats massa obedients, es veurà embolicada en una lluita entre prínceps i s’haurà d’enfrontar amb una bandada de llops famolencs i amb un majestuós tigre blan c. Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: La curiositat. El valor del coneixement. L’amistat i la complicitat. El creixement persona l. Interdisciplinarietat: La vida i la història de Cleopatra. La cultura egípcia: vida quotidiana, art, ciència. El reconeixement dels personatges cèlebres de la història.

7


NOVETATS

Autor/a: Joan Bustos l Corral Il·lustracions: Jorge de Pàgines: 160 3 Codi comercial: 149812 -3 24 -39 89 4-4 8-8 ISBN: 97

La F IN A és bu fo n a, m o lt bo n a n en a i h o ap r o va tot, p er ò ai x ò és un G R A N P ROBLEMA .

Gènere: Fantasia. Humor

això na i ho aprova tot, però La Fina és molt bona ne n mó el en è rqu r què? Pe és un gran problema. Pe na rso pe la ma cal ser lleig, on viu, Espantilàndia, que no ser friqui. Cansada r pe tot i suspendre-ho volta, ne i a ap dient-li gu els companys la insultin ts. glo Un a ret yo ora, la sen dria parlar-ne amb la tut la -se fer r pe a ad preocup Però aquesta està massa e qu i, mb zo s mè el seu pro manicura i xatejar amb Un r). rla pa de ra una mane li ha robat el cor (i no és li casa, els pares, en Cordu a iba arr a dia, quan la Fin on n mó un a cap un viatge i l’Horrorosa, li proposen a. ella no serà la rar dalitat infantil. 14è Premi Barcanova. Mo Nivell lector: Mitjà. humanes. Sentiments. Temàtiques: Relacions . erca de la identitat pròpia Valors i emocions: La rec La l. na rso El creixement pe L’esforç i la perseverança. ncia. ivè incomprensió. La conv novel·la de fantasia fan La Interdisciplinarietat: a em cin l de tic. El potencial tàstica i de gènere fantàs per educar.

Boo k tra iler  de la novel ·la https://youtu.be/W1qRBJXtKuk

8


A R U T A C V I E L CT

A S DE TREBALL

O S S E R R U U C T C RE E L S E L A R E P


LECTURA ACTIVA Una eina per millorar la competència lectora Els materials de Lectura Activa són descarregables des de l’apartat Àmbit educatiu del web www.barcanovainfantilijuvenil.cat V

ESTRATÈGIES LECTORES Aquest material d’animació a la lectura us facilitarà el desenvolupament de les estratègies lectores, amb nombroses activitats i propostes perquè pugueu triar les que considereu més útils per als vostres alumnes.

ACTIVITATS Hi trobareu activitats relacionades amb l’autor, l’obra i el seu context, propostes de comprensió lectora per dur a terme abans, durant i després de la lectura, i apartats plantejats per desenvolupar activitats relacionades amb la literatura comparada o amb propostes de caràcter més lúdic. Totes les activitats proposades tenen com a objectiu millorar la competència lectora.

INTERDISCIPLINARIETAT Els dossiers de Lectura Activa us ajudaran a compartir la lectura a l’aula mitjançant les activitats de l’apartat Interdisciplinarietat; d’aquesta manera, la lectura no quedarà circumscrita només a les àrees de Llengua.

Els continguts de cada dossier han estat elaborats per mestres, professors i especialistes en la matèria que han proposat, en els diferents apartats en què s’estructura cada document, suggeriments de treball molt diversos.

10


Nivell Lector Bàsic n

Els tentacles de l’abisme

L’esfera imperfecta

La síndrome de Kessler

Autor: Jordi Lopesino Il·lustradora: Mayra Aguilar Pàgines: 192 Codi comercial: 1401133 ISBN: 978-84-489-3027-1

Autor: Jordi Lopesino Il·lustradora: Mayra Aguilar Pàgines: 136 Codi comercial: 1401130 ISBN: 978-84-489-3282-4

Autor: Jordi Lopesino Il·lustradora: Mayra Aguilar Pàgines: 224 Codi comercial: 1401137 ISBN: 978-84-489-3857-4

Gènere: Realista. Aventures. Ciència

Gènere: Realista. Aventures. Ciència

Gènere: Realista. Aventures. Ciència

En aquesta nova aventura, els Setciències s’endinsen en el món del silenci, en el gran blau, amb tots els seus misteris i la seva gran bellesa. Però, a més, també col·laboren activament en la desactivació d’una xarxa de delinqüents molt perillosa. Submergeix-te amb els Setciències en el fons marí i descobreix tots els secrets que amaga!

Guiat per la colla dels Setciències, acosta’t a la ciència. La Terra, els oceans i l’espai són plens de misteris i curiositats. Descobreix-los amb la Laia, la Berta, en Ferran i en Marc, una colla molt inquieta que, amb l’ajut del gat Ulisses i d’un arbre anomenat Arquimedes, sortirà airosa de tots els reptes que es plantegi. Grà­ cies a la ciència, t’acabaràs apassionant per tot el que t’envolta.

Els Setciències viuen una nova aventura quan un ésser misteriós apareix del no-res i els canvia la vida. Està perdut i vol tornar amb els seus. La Laia, la Berta, en Ferran, en Marc i l’Ulisses faran tot el possible per ajudar-lo i l’ésser misteriós, agraït, els convidarà a viatjar per l’espai. Els nostres amics descobriran que l’espai és un lloc molt bonic, però també molt perillós. Acompanya els Setciències en la seva aventura espacial i descobreix els misteris del cosmos i què és la síndrome de Kessler.

Temàtiques: El coneixement dels mars i els oceans. Relacions humanes. Valors i emocions: La superació dels reptes. L’amistat. L’esforç i la cooperació. Les ganes d’aprendre. El treball col·laboratiu. Interdisciplinarietat: Els coneixements i les curiositats científiques dels mars i els oceans . Els submarins. Els peixos. Els vaixells i la navegació. El submarinisme. La nàutica i la tecnologia.

Temàtiques: El coneixement del planeta. Relacions humanes. Valors i emocions: La superació dels reptes. L’amistat. L’esforç i la cooperació. Les ganes d’aprendre. El treball col·laboratiu. Interdisciplinarietat: Coneixements i curiositats científiques de la Terra.

Temàtiques: El coneixement de l’espai. Relacions humanes. Valors i emocions: La superació dels reptes. L’amistat. L’esforç i la cooperació. Les ganes d’aprendre. El treball col·laboratiu. Interdisciplinarietat: Coneixement, curiositats i perills de l’espai. La carrera i els viatges espacials: història, naus, tripulacions…

11


LECTURA ACTIVA

P R E F E R IT

pels LECTORS

Arnau, no t’aturis!

El genial oncle Anastasi

Agència de lectura

Autor: Toni Villalobos Il·lustradora: Mayra Aguilar Pàgines: 152 Codi comercial: 1456204 ISBN: 978-84-489-3220-6

Autor: Miquel Pujadó Il·lustradora: Núria Feijoó Pàgines: 176 Codi comercial: 1456162 ISBN: 978-84-489-2151-4

Autora: Montserrat Galícia Il·lustrador: Oriol Malet Pàgines: 96 Codi comercial: 1456158 ISBN: 978-84-489-2475-1

Gènere: Aventures. Policíaca

Gènere: Aventures. Viatges

Gènere: Realista. Aventura

L’Arnau, com cada any, marxa amb la família a passar les vacances al poble. Ell i el seu gos Pirata retroben els amics i, junts, decideixen passar l’estiu més divertit de la seva vida, però no saben que la terrible banda del Camacurta està a punt d’arribar al poble. D’altra banda, l’alcalde i el consistori han decidit que la festa major d’enguany ha de ser més que sonada… i ho serà. I tant que ho serà!

En Gerard té onze anys, uns pares que se l’estimen, una cosina insuportable i un oncle inventor que es diu Anastasi i que es podria qualificar, pel cap baix, d’excèntric. Quan, arran d’un experiment que no ha funcionat com calia, l’oncle Anastasi es veu obligat a instal·lar-se durant una temporada a casa d’en Gerard, els pares tremolen, però el nen està d’allò més content: amb l’Anastasi, la vida esdevé una contínua sorpresa; mai no se sap què pot passar: una riada d’escarabats, un canari que es fa tan gros com una àguila…

La Clara, un bon dia, té una idea brillant: muntar una agència de lectura. Està convençuda que una agència de lectura ha de ser, per força, un bon negoci, i no entén com és que fins aquell moment a ningú no se li ha acudit de muntar-ne una. «De segur que hi ha persones que necessiten que els llegeixin en veu alta: per exemple, gent gran, gent amb la vista cansada, persones malaltes o convalescents…», pensa la Clara. «I també pares amb nens petits que necessiten lectors de contes d’abans d’anar a dormir.»

Temàtiques: Relacions humanes. Humor. Valors i emocions: L’amistat. L’avarícia o l’afany de poder. La capacitat que té cada persona per canviar allò que fa malament. La diversitat. Interdisciplinarietat: Els àlies i els sobrenoms. La «novel·la de colla». Les festes populars (gegants, castellers, falles) i els orfeons. El maltractament dels animals.

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: La relació entre infants i adults. La convivència. Les complicitats. Les relacions familiars. Interdisciplinarietat: Els invents i els descobriments de la ciència al llarg de la història de la humanitat. Els savis despistats en la literatura i el còmic. Les llegendes i les mitologies nòrdiques. Els viatges.

Temàtiques: Humor. Relacions humanes. Valors i emocions: Les relacions familiars. L’amistat i l’esperit de superació. La voluntat i la decisió. La imaginació. Interdisciplinarietat: El foment, el gust i el prestigi per la lectura. Els referents culturals de la literatura, Dickens, Mark Twain… El valor de la cultura. La comunicació i la incomunicació. Les pessetes i els euros.

12


Nivell Lector Bàsic n

P R E F E R IT

pels LECTORS

S

EX

S

EMPLAR 0 +V 10.00 ENUT

En Bredford Bannings i els diamants de Bontawa

Les aventures del megacomandant Fonoll

L’incomparable Bredford Bannings

Autor: Ximo Cerdà Il·lustrador: Ximo Cerdà Pàgines: 200 Codi comercial: 1456155 ISBN: 978-84-489-2381-5

Autor: Joan de Déu Prats Il·lustradora: Glòria Garcia Pàgines: 176 Codi comercial: 1456153 ISBN: 978-84-489-2368-6

Autor: Ximo Cerdà Il·lustrador: Ximo Cerdà Pàgines: 144 Codi comercial: 1456134 ISBN: 978-84-489-1961-0

Gènere: Policíaca. Misteri

Gènere: Ciència-ficció

Gènere: Policíaca. Misteri

Una misteriosa carta, una manifestació accidentada, una subhasta de joies… i ja ens trobem de nou ficats en problemes! En la segona aventura del simpàtic Oz, ara convertit en company i cronista del magnífic Bredford Bannings, l’emoció torna a trucar a la seva porta. Marxaran cap a un racó perdut d’Àfrica, on s’hauran d’enfrontar a una perillosa banda de contrabandistes de diamants, i on en Bredford es trobarà amb algú que tindrà la capacitat de… fer-lo sortir de polleguera!

El megacapità torna al planeta Cigró, on rep la màxima condecoració, la Gran Coliflor de Ferro, i és ascendit a megacomandant. Aleshores rep un SOS. Uns terrícoles volen fugir del planeta Empudegat, més conegut abans com a planeta Blau. Però, qui li demana ajut: terrícoles amb plomes, amb membranes, amb aletes, o terrícoles humans…?

L’Oz és un xicot alegre i somiador, apassionat per la lectura, que té certs problemes econòmics. La trobada d’un missatge secret, ocult dins una estatueta, el portarà a conèixer l’aventurer més intrèpid de tots els temps: l’incomparable Bredford Bannings. Junts viuran una fascinant aventura en unes misterioses coves plenes de perills, intentant trobar un antic tresor amagat en les seves profunditats.

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre L’incomparable Bredford Bannings («Sopa de Llibres» núm. 134).

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre Les aventures del megacapità Fonoll («Sopa de Llibres» núm. 60).

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre En Bredford Bannings i els diamants de Bontawa («Sopa de Llibres» núm. 155).

Temàtiques: Humor. Sentiments. Valors i emocions: L’autoestima. La cooperació. Interdisciplinarietat: La comunicació. La descripció. L’ecologia i els ecosistemes de la Terra. La natura i el món animal. Les faules clàssiques. La Bíblia i l’arca de Noè.

Temàtiques: Humor. Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. La lleialtat. L’hàbit lector. L’enginy. Interdisciplinarietat: Els enigmes, les matemàtiques i els jocs de pistes. La lectura i la història de la literatura. Les obres d’art i els viatges.

Temàtiques: Humor. Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. La lleialtat. L’hàbit lector. L’enginy. Interdisciplinarietat: La història de l’escriptura. Les obres d’art. Els enigmes. El continent africà i els països del Tercer Món. Les ONG. El tràfic il·legal de riqueses. Els diamants i el seu tractament.

13


LECTURA ACTIVA

P R E F E R IT

pels LECTORS

S

EX

S

EMPLAR 0 +V 15.00 ENUT

Les aventures del megacapità Fonoll

L’esparver

Autor: Joan de Déu Prats Il·lustradora: Glòria Garcia Pàgines: 96 Codi comercial: 1456060 ISBN: 978-84-489-1012-9

Autora: Anna Tortajada Il·lustrador: Pedro Rodríguez Pàgines: 104 Codi comercial: 1456132 ISBN: 978-84-489-1890-3

Gènere: Ciència-ficció

Gènere: Aventures. Viatges

El megacapità s’embarca dins la seva nau intergalàctica Cogombre Sideral rumb a la Terra per explorar el planeta. Durant l’exploració observa els estranys comportaments dels terrícoles. Què deuen fer aquells individus que s’estan asseguts sota uns enormes bolets davant el mar? I quin santuari deu ser aquell que té a l’entrada un rètol que diu «Rebaixes»?

Al nord de Tunísia hi ha una tradició mil· lenària: caçar amb esparvers. Tot un ritu de compromís amb la natura que en Maruan i la cosina Fàtima aprenen del seu oncle, a qui sempre han seduït aquests ocells. Aquest llibre descriu la fascinant aventura de la descoberta que fan aquests nois des de la captura de l’ocell fins al seu alliberament en un festival multicolor, i que pasa pel procés d’ensinistrament de l’esparver, que els fa veure la importància de respectar totes les criatures que mantenen el fràgil equilibri de la natura.

Temàtiques: Humor. Sentiments. Valors i emocions: El comportament poc afable. L’amistat. El fet de sentir-se acollit. Les relacions amb els que vénen de fora. Interdisciplinarietat: La comunicació i la publicitat. La descripció. La societat en què vivim i les normes. El medi ambient. El sistema solar i l’astonomia. La tecnologia.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: Les relacions humanes. El creixement personal. Interdisciplinarietat: El coneixement d’altres cultures i les seves tradicions. La caça amb esparver, el seu ensinistrament i l’alliberament. Tunísia.

14

Nivell Lector Bàsic n


Nivell Lector Mitjà nn

Una AVENTURA amb MORTS i VIUS ! R O O E R C E O n P u T P A b R e I d m ia

Autora: Ledicia Costas Il·lustrador: Víctor Rivas Pàgines: 184 Codi comercial: 1498118 ISBN: 978-84-489-3868-0

P R EF ER IT

pels LECTORS

Gènere: Misteri. Terror

Dia dels Difunts, prepara’t Si el teu aniversari coincideix amb el que li passa a en Ramon per a una sorpresa mortal! Això és el tigiós i demana un curs de Casas, que somia amb ser un xef pres ersari. En comptes d’això, aniv cuina com a regal del seu desè per activar l’Escarlatina, rep un taüt negre amb les instruccions inseparable Lady Horreur, una cuinera del segle xix, i la seva cès. Els tres nous amics fran nt una esfereïdora aranya amb acce on viuen els morts; bé n, amó l’Infr a fins viatgen en el mortbús és una manera de dir. Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Humor. tatge, el coneixement Valors i emocions: El valor de l’aprenen L’empatia. La compa­ cia. justí la i a ànci i l’experiència. La toler nyonia. La generositat. entorn al Dia dels DiInterdisciplinarietat: Les celebracions a. funts. Malalties. La cuin

15


LECTURA ACTIVA

P R E F E R IT

pels LECTORS

Ningú és un zombi!

El petó de Lili Marleen

El detectiu La Piste i el cas dels pastissers de Chantilly

Autor: Jordi Folck Il·lustrador: Òscar Julve Pàgines: 176 Codi comercial: 1456211 ISBN: 978-84-489-3346-3

Autor: Pep Molist Il·lustrador: Jorge del Corral Pàgines: 80 Codi comercial: 1456207 ISBN: 978-84-489-3075-2

Autora: Esther Sualdea Il·lustrador: Pitu Álvarez Pàgines: 144 Codi comercial: 1456209 ISBN: 978-84-489-3312-8

Genere: Fantasia

Gènere: Psicològic

Gènere: Aventures

El Waldemar Izczyszyn arriba al nostre país procedent dels països de l’Est, i aviat els seus nous companys d’escola s’adonaran que el noi no és com ells: no té dents ni sang, quan no perd un braç perd la rialla, fins i tot sembla que no té nom; a casa seva l’anomenen Ningú. I totes aquestes diferències faran que molts acabin perdent el cap.

Timoneda és un poble on fa temps que no plou. La gent té l’esperança que un dia torni Lili Marleen, un personatge que, quan va visitar el poble fa anys, va portar solucions màgiques i meravelloses. En Pere és un nen que també viu al poble. Les seves pors el duen a conèixer un fotògraf, el senyor Salom, que li explica la seva història amb Lili Marleen i com gaudeix fotografiant moments feliços.

Els habitants de Chantilly sempre estan de bon humor. No els veureu mai enfadats ni els sentireu dir una paraula més alta que l’altra. I és que en aquesta bonica vila del nord de França s’elaboren els millors pastissos del món! Les seves creacions són sol·licitades per reis, reines, prínceps, princeses i nobles de tots els racons de França. Però un bon dia desapareixen tots els pastissers del poble, i els habitants de Chantilly comencen a experimentar reaccions desconegudes: enuigs, continus i divertits oblits. Desesperat, l’alcalde de la vila decideix contractar els serveis d’un detectiu molt peculiar: en François La Piste.

Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: L’amistat i la necessitat d’entendre l’altre. La solidaritat. L’acceptació de les diferències. La cultura a l’entorn de la mort. Interdisciplinarietat: Els zombis i la literatura fantàstica i de terror. El sentit real i el sentit figurat dels mots. Les frases fetes. Els mites clàssics i la seva reutilització en la literatura. Els indians i les seves mansions a Catalunya.

Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: La superació de les pors. El creixement personal. L’art com a creador d’emocions. La presa de decisions. Interdisciplinarietat: La creació artística. La fotografia. La creació de mites moderns.

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: L’enveja. El treball deductiu. Interdisciplinarietat: L’humor i la paròdia. La creativitat lingüística: antropònims i topònims amb connotacions. L’ofici de pastisser. La realitat i la fantasia.

16


Nivell Lector Mitjà nn

La Serpentina i l’antiga família

De rondalla

Les vacances d’en Felip Marlot

Autor: Miquel Pujadó Il·lustrador: Saul Daru' Pàgines: 176 Codi comercial: 1456200 ISBN: 978-84-489-3156-8

Autor: Francesc Gisbert Il·lustradora: Lucía Serrano Pàgines: 208 Codi comercial: 1456195 ISBN: 978-84-489-2906-0

Autor: Joaquim Carbó Il·lustrador: Òscar Julve Pàgines: 184 Codi comercial: 1456199 ISBN: 978-84-489-3132-2

Gènere: Fantasia

Gènere: Rondalles

Gènere: Policíaca. Misteri

Els protagonistes d’aquesta història són una família de bruixots que, cada vegada que volen fugir dels embolics en què es veuen involucrats, han de fer una gran dormida que dura tres segles. En aquesta aventura, la família es desperta en el món actual i aviat descobreix que aclimatar-se en aquest nou entorn no és gens fàcil. La diversió està servida!

L’Arnau és un estudiant que busca feina. Comença a fer de cangur de l’Alícia, una nena especial que cada vespre li demana que li expliqui un conte. L’Alícia té el poder de penetrar en el món de les rondalles i convertir-les en realitat. Voleu viure les aventures d’en Joan de l’Ós? Us agradaria ser una aprenenta de bruixa durant la nit de Sant Joan? Sabeu per què la Carmota Mala Pota es convertí en l’Estrella d’or? Entreu en un món De rondalla.

Tothom té dret a fer vacances! En Felip Marlot es pensa que tot anirà bé quan puja a l’autobús que l’ha de portar a la masia, on ha estat convidat a passar uns quants dies a pagès, en plena natura. Però, per sort, no troba la pau i tranquil· litat que esperava, sinó que haurà de participar en tot d’aventures ben emocio­nants… Sortosament, la Clara, una mossa d’esquadra molt bufona i eixerida, l’ajudarà a sortir-se de tot, no sense rebre, però, alguna trompada.

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre Un dia de la vida d’en Felip Marlot («Sopa de Llibres» núm. 185) i Felip Marlot i les joies («Sopa de Llibres» núm. 97).

Temàtiques: Les relacions humanes. Les relacions familiars. Valors i emocions: L’amistat. La sorpresa. El descobriment d’una nova cultura. La integració en una nova societat. Interdisciplinarietat: La ciència. Els avenços tecnològics. La màgia. La història.

Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: La paciència. La tenacitat i la imaginació. La bondat. Relació entre avis i néts. Interdisciplinarietat: La rondallística. El valor de la transmissió oral. La feina de cangur. La màgia.

Temàtiques: Conflictes. Valors i emocions: La solidaritat. El treball col·laboratiu. Respecte a la diversitat. Interdisciplinarietat: La importància de la natura i el respecte pel medi ambient. Els hàbits i costums de l’entorn rural. Els incendis. L’abandonament i el maltractament dels animals. Les formes de lleure en la nostra societat. Les frases fetes.

17


LECTURA ACTIVA

Un dia de la vida d’en Felip Marlot

L’Ombra dels oblidats

El rei Rodolí

Autor: Joaquim Carbó Il·lustrador: Òscar Julve Pàgines: 208 Codi comercial: 1456185 ISBN: 978-84-489-2833-9

Autora: Coia Valls Il·lustradora: Montse Español Pàgines: 128 Codi comercial: 1456180 ISBN: 978-84-489-2686-1

Autor: Carles Sala i Vila Il·lustrador: Eloi Sala i Vila Pàgines: 192 Codi comercial: 1456178 ISBN: 978-84-489-2684-7

Gènere: Policíaca. Misteri

Gènere: Ciència-ficció

Gènere: Fantasia

Una altra aventura d’en Felip Marlot, aquest pacífic detectiu, bon jan i carregat de paciència que, per culpa de la crisi, es veu obligat a fer un viatge a Morvià amb la seva inseparable i atrotinada Vespa. Tant a l’anada com a la tornada, viurà situacions, ben difícils, enrevessades i inesperades, de les quals se’n sortirà, com sempre!

En un futur pròxim, un grup de nois i noies viuran pendents dels canvis que tindran lloc al seu voltant. L’aparició d’en Gustau Anguera i el seu gos, l’Ombra, els fa entendre que el món tecnològic en el qual estan immersos deixa de banda moltes de les coses que de debò els importen. Reunits al barri antic d’una ciutat que agonitza, es conxorxen per resistir i ajudar els seus nous amics. Per fer-ho, han de portar a terme una estranya missió: recuperar el rastre dels oblidats, un grup perseguit que es nega a acceptar la desaparició d’una manera de veure les coses.

En el bonic regne de Marimunt s’hi viu prou bé: hi ha tranquil·litat i bons aliments, i gairebé tothom es dedica al que més li agrada. Un dia, però, el rei Nicolau perd la xaveta i decideix començar a manar a cops de rodolí. I això no és tot: el rei Rodolí també prohibeix els versos i les cançons en tot el país! La gent de Marimunt no està disposada a deixar de jugar amb les paraules, sobretot l’intrèpid Dotzedits i el seu inseparable Marionetti. Però, seran prou astuts per vèncer el rei Rodolí i tot el seu exèrcit?

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: La pèrdua de valors humans. La solidaritat entre amics. L’amistat. Interdisciplinarietat: La cura del medi ambient. El reciclatge i el tractament de residus. La importància de la conservació del patrimoni. La biogenètica i la robòtica. La ciència-ficció: orÍgens, característiques…

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. La unió. La força. La solidaritat. La capacitat crítica. La confiança. El creixement personal. La llibertat. La manipulació. Interdisciplinarietat: El pas del temps: passat-futur. El món rural. La poesia i l’art com a forma d’expressió.

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre Les vacances d’en Felip Marlot («Sopa de Llibres» núm. 199) i Felip Marlot i les joies («Sopa de Llibres» núm. 97).

Temàtiques: Conflictes. Valors i emocions: El comportament envers les dificultats. L’abandonament dels animals de companyia. L’egoisme. Interdisciplinarietat: La novel·la de gènere. La paròdia i els detectius antiherois. La conservació de la natura. La crisi econòmica i les conseqüències familiars i socials. Les frases fetes.

18


Nivell Lector Mitjà nn

La colla de les mofetes

Rescat al pic de les Bruixes

Set desitjos i un regal

Autora: Núria Pradas Il·lustradora: Anna Clariana Pàgines: 128 Codi comercial: 1456175 ISBN: 978-84-489-2675-5

Autor: Albert Alforcea Il·lustrador: Albert Alforcea Pàgines: 128 Codi comercial: 1456172 ISBN: 978-84-489-2564-2

Autora: M. Àngels Juanmiquel Il·lustradora: Lucía Serrano Pàgines: 176 Codi comercial: 1456169 ISBN: 978-84-489-2562-8

Gènere: Realista

Gènere: Aventura. Viatges

Gènere: Realista. Fantàstica

El professor d’Educació Física els ho havia advertit: qui es deixés l’equip a casa el primer dia de classe, passaria a formar part de la colla de les mofetes. I l’Adrià, el protagonista, se l’hi deixa. El Biel, el Miquel, el Teo i la Valèria, també. El Mohamed, una mica després, s’unirà a la colla com a «membre d’honor». Però els de la colla ens demostraran que són més que uns alumnes despistats. Sobretot quan, en ple treball de síntesi, comencen a passar coses «rares».

Fa molts segles, les comarques unides de la Garrotxa i l’Alt Empordà eren molt diferents de com són ara. Eren molt populars arreu de Catalunya perquè hi habitaven molts éssers: follets, fades de cendra, sagals de mar… Hi ha moltes històries sobre aquests éssers, però, per davant de totes les que passen de pares a fills, n’hi ha una que la meva àvia sempre explicava: l’aventura de la colla d’en Met i el segrest de la filla del batlle de Llers.

L’ Adrià és un nen com molts, amb imaginació i ganes de conèixer món, que evita establir una relació massa estreta amb la majoria de nens i nenes de la seva edat. Té un motiu: els seus pares treballen tots dos en feines que requereixen molta dedicació i no poden estar per ell com voldria. L’Adrià, tip de provar de canviar les coses sense sortir-se’n, opta per tancar-se per tal de no haver de donar explicacions. Un fet inesperat –un paquet que li cau a les mans des d’un globus– li permetrà donar un tomb a les coses.

Trobareu una altra aventura d’aquests personatges en el llibre Sis i un tros de fusta («Sopa de Llibres» núm. 210).

Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: La companyonia. La solidaritat. L’amistat. El respecte a la diversitat. Interdisciplinarietat: El pas de la Primària a l’Institut. La tasca dels arqueòlegs i dels restauradors. El racisme i les actituds xenòfobes.

Temàtiques: Humor. Aventures. Valors i emocions: El treball col·laboratiu. La por. L’enginy. La companyonia. La lleialtat. Interdisciplinarietat: L’imaginari popular. La geografia de Catalunya. La fauna i la flora de Catalunya.

ACTIVITATS INTERACTIVES

Temàtiques: Relacions familiars. Valors i emocions: La constància. L’afany de superació. L’esperit d’aventura. L’afecte. L’amistat. La diversitat. La imaginació. Interdisciplinarietat: Diferents cultures i maneres de viure: la Xina, el pol nord, el desert dels tamahaqs. La comunicació i les diferents maneres de comunicar-nos. Les tradicions de la nostra societat.

19


LECTURA ACTIVA

P R E F E R IT

pels LECTORS

El cavaller de tinta

El Rock & companyia

Cinc viatges pel misteri

Autora: Cristina Moreno Il·lustradora: Montse Español Pàgines: 96 Codi comercial: 1456167 ISBN: 978-84-489-2502-4

Autor: Josep Gòrriz Il·lustrador: Fernando Martínez Pàgines: 144 Codi comercial: 1456157 ISBN: 978-84-489-2474-4

Autor: Francesc Gisbert Il·lustrador: Agustín Comotto Pàgines: 208 Codi comercial: 1456152 ISBN: 978-84-489-2472-0

Gènere: Fantasia

Gènere: Realista

Gènere: Policíaca. Misteri

En Jeremies és un nen a qui la sort sembla donar sempre l’esquena i les desgràcies el persegueixen. Tanmateix, la seva vida canviarà quan, per qüestions de l’atzar, es converteix en el deixeble d’un apotecari amb les butxaques buides, quan coneix la Marieta, una nena amb una imaginació inesgotable, i quan un personatge misteriós, en Damidot, irromp en les seves vides.

Què passaria si un dia el Rock oblidés el que li ha passat durant el curs? No s’ho perdonaria. Per això decideix escriure les aventures més emocionants. Coneixerem els seus amics: l’Aleix, l’Ester, l’Eloi, el Marcel, la Lorena, els Carlots… Patirem les angúnies de la senyoreta Úrsula, les manies del Felip, el drama del cromo inexistent, el misteri del Narcís, la injustícia de l’àrbitre, el robatori del rellotge, l’aposta impossible… Aventures a tort i a dret protagonitzades pels incansables Rock & companyia.

L’Alícia i la tia Sofia són un parell de detectives singulars que hauran de resoldre cinc misteris ben estranys: una casa encantada per on es passegen ombres estranyes, les nits de lluna nova, sense deixar cap rastre; la desaparició d’un company de classe en circumstàncies sospitoses; unes vacances al mar que es compliquen amb la mort d’un dels passatgers; un viatge a una casa pairal de la muntanya amb el secret d’un laberint i una llegenda negra, i, finalment, una reunió en una illa on ningú no resultarà ser el que aparentava.

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: L’educació per a la convivència. El respecte a la diferència i a la diversitat. L’assetjament escolar o el bullying. L’acollida dels nouvinguts. Les relacions entre professors i alumnes. Interdisciplinarietat: L’etapa escolar. Els esports d’equip.

Temàtiques: Políciaca. Misteri. Valors i emocions: L’autoestima. L’esforç. Les relacions familiars. Les relacions intergeneracionals. Saber conviure amb persones de diferents generacions. Interdisciplinarietat: Les frases fetes, les comparacions i la descripció. El procés deductiu i lògic. La novel·la de misteri.

ACTIVITATS INTERACTIVES

Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: La solidaritat. L’amistat. El creixement personal. L’honestedat. El compromís. L’abús i l’avarícia. Interdisciplinarietat: Les plantes medicinals. El context històric de l’època medieval. L’escriptura, el procés de llegir i el d’escriure.

20


Nivell Lector Mitjà nn

P R E F E R IT

pels LECTORS

S

EX

S

EMPLAR 0 +V 35.00 ENUT

Segrest a Bagdad

El Superiaio i la Martina en el mite d’Ícar

Un petó de mandarina

Autora: Hermínia Masana Il·lustrador: Fernando Martínez Pàgines: 136 Codi comercial: 1456149 ISBN: 978-84-489-2152-1

Autor: Betulai Il·lustrador: Lluís Filella Pàgines: 80 Codi comercial: 1456140 ISBN: 978-84-489-2087-6

Autora: Eulàlia Canal Il·lustradora: Sara Ruano Pàgines: 136 Codi comercial: 1456131 ISBN: 978-84-489-1960-3

Gènere: Aventures. Viatges

Gènere: Aventura. Viatges

Gènere: Realista

En Tom és un nen britànic que s’enfronta a un greu problema familiar i decideix que ha d’anar a l’Iraq a resoldre’l. En Salim és un nen iraquià que sobreviu en el dia a dia d’un país trencat que intenta tirar endavant malgrat que tot se li giri en contra. Els destins de tots dos coincideixen. La relació que sorgeix entre ells, entre dos mons tan oposats, potser és un bon senyal que, enmig de les guerres, alguna cosa pot canviar si hi ha voluntat de fer-ho.

Què pensaríeu d’un avi que es posa les sabatilles d’estar per casa, es lliga una manteta al coll i es tapa la calba amb una gorra del restaurant El Palau del Tiberi amb un xoricet vermell dibuixat? L’avi de la Martina té uns poders que li permeten de viatjar en el temps fins a la Grècia clàssica i conèixer allí els protagonistes dels grans mites. Probablement serà el llibre més divertit de l’any!

El Tavi s’enamora de la Vanina el primer dia que la veu asseguda a la classe. Ella ha arribat d’un país llunyà, envoltada de misteris. El Tavi no tindrà el camí gens fàcil: cada vegada que es vol acostar a la Vanina, el Ricki i els seus col·legues li barren el pas. Això l’ajuda a descobrir que hi ha una pila de coses d’ell mateix que no sabia, i que, quan s’ho proposa, pot arribar lluny.

PREMI ATRAPALLIBRES 2008

Temàtiques: Conflictes. Relacions humanes. Valors i emocions: L’amor filial. L’educació per a la pau. L’amistat. La generositat. La valentia. Interdisciplinarietat: Els conflictes internacionals. Les guerres i la supervivència en un context de violència.

Temàtiques: Humor. Sentiments. Valors i emocions: La competitivitat. La relació entre companys. Conèixer i acceptar les pròpies possibilitats i limitacions. Interdisciplinarietat: Els mites clàssics. La relació avis-néts. L’Antiga Grècia.

Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: L’autoestima. El creixement personal. L’amistat. La gestió dels conflictes personals. L’enamorament. Interdisciplinarietat: La poesia i el llenguatge líric. Les frases fetes i els jocs de paraules. L’expressió oral i la comunicació. Els conflictes bèl·lics i els refugiats. La música, cançons d’amor i de pau.

21


LECTURA ACTIVA

P R E F E R IT

pels LECTORS

S

EX

S

EMPLAR 0 +V 25.00 ENUT

Joan Bou i Esquella

La Mà Negra

Autora: M. Àngels Juanmiquel Il·lustradora: Cristina Losantos Pàgines: 168 Codi comercial: 1456125 ISBN: 978-84-489-1886-6

Autor: Jaume Copons Il·lustradora: Imma Pla Pàgines: 144 Codi comercial: 1456084 ISBN: 978-84-489-1202-4

Gènere: Fantasia

Gènere: Policíaca. Misteri

En Joan era tan polit que ni s’embrutava les sabates. No feia mai disbarats, ningú no es comportava tan bé com ell a l’escola; no jugava mai amb els companys i les companyes ni els deixava les seves joguines; es considerava el centre de l’univers… Però, quan va descobrir que, tot d’una, la finestra de la seva habitació s’havia torçat, les coses van començar a capgirar-se-li. Llavors es va adonar que compartir, inventar jocs, riure, tenir amics…, al capdavall resulta més divertit i enriquidor que fer la guitza.

En començar el curs, en Víctor tem que en Marçal Batallé torni a buscar-li les pessigolles i hagi d’acabar al despatx de direcció. Però enguany les coses són ben diferents, ja que amb l’arribada de l’Ícar, el noi nou, en Batallé troba una nova distracció i deixa en pau en Víctor. Mentrestant, un misteriós esdeveniment deixa tothom entre consternat i atemorit: la Mà Negra ataca i ningú, ni el busca-raons d’en Batallé, no pot evitar les seves malifetes!

Temàtiques: Sentiments. Valors i emocions: L’autoestima. L’educació per a la convivència i la tolerància. El respecte a la diversitat. La confiança. Els hàbits. El creixement personal. La seguretat. Interdisciplinarietat: Les frases fetes i les comparacions. Els cirerers. Els mapes. Les capitals del món.

Temàtiques: Les relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. El respecte a la diversitat. La solidaritat. La no-violència. El treball col·laboratiu. Interdisciplinarietat: Les activitats culturals del poble o de la ciutat. Els esports de muntanya: l’escalada. La novel·la de misteri.

22


Nivell Lector Mitjà nn

P R E F E R IT

pels LECTORS

S

EX

S

EMPLAR 0 +V 15.00 ENUT

L’Albert i els coloms missatgers

El Roger i el seu falcó

Autora: Anna Vila Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs Pàgines: 176 Codi comercial: 1456083 ISBN: 978-84-489-1201-7

Autora: Anna Vila Il·lustrador: Jordi Vila Pàgines: 144 Codi comercial: 1456193 lSBN: 978-84-489-3034-9

Gènere: Realista

Gènere: Realista

L’Albert està a punt de fer deu anys i el regal que més desitja és un mòbil. Intenta que els seus pares es convencin que el necessita, però no ho aconsegueix. També prova d’explicar a l’avi els avantatges que suposaria tenir-ne un per poder enviar missatges i comunicar-se amb els amics. L’avi sembla prou convençut, però el dia de l’aniversari de l’Albert li regala dos ous d’un colom missatger!

El falcó del Roger havia creat moltes expectatives a tota la colla del poble; això feia que al noi el deixessin una mica de banda. Però, a poc a poc, amb l’ajuda entusiasta del Pere i el suport del seu mestre falconer, el Roger anirà obrint-se camí i s’integrarà dins el grup. Fins i tot algunes vegades en serà un element imprescindible. Això sí, sempre amb la companyia del seu falcó. Amb aquest llibre coneixerem un món apassionant i engrescador, en el qual anirem descobrint la infinitat de valors humans que té la pràctica de la falconeria.

Temàtiques: Les relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. La frustració. La decepció. El creixement personal. L’amistat. La cura i l’afecte envers els animals. Interdisciplinarietat: Els sistemes de comunicació. Els ocells. La columbofília.

Temàtiques: Les relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. El creixement personal. La confiança. Les responsabilitats. L’amor incondicional dels pares envers els fills. Interdisciplinarietat: Els animals depredadors i els que no ho són. Els ocells: la falconeria i la columbofília. La dieta alimentària.

23


LECTURA ACTIVA

Akanuu, l’arquer persa Autora: Maria Carme Roca Il·lustrador: Javier Andrada Pàgines: 184 Codi comercial: 1456123 ISBN: 978-84-489-1791-3

Gènere: Històrica A Pèrsia, l’any 522 aC, el noble aquemènida Darios puja al poder. És en aquest marc que es des­envolupa la història d’Akanuu i de la seva germana Cira. Tots dos tenen els camins marcats, han de seguir la voluntat de la família. Akanuu, un noiet a qui li agrada dir moltes mentides, promet com a arquer excepcional. Cira, una geneta excel·lent, ha de casar-se amb qui pertoca, malgrat que ella no ho desitja. Tal com ha predit la fetillera Sineris, però, el destí de tots dos serà un altre: un destí inexorable que, de moment, no poden ni imaginar.

Temàtiques: Les relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. L’enamorament. La gelosia i la traïció. Les mentides. La voluntat. La pau. Interdisciplinarietat: La història antiga (Pèrsia). La interculturalitat. Les civilitzacions i les seves divinitats. Les societats patriarcals. El feminisme i la situació actual de la dona en el món. L’astrologia.

24

Nivell Lector Avançat nnn


S É M IA … S É AM


I A MÉS A MÉS…

Operació tarrubi

La bossa o la vida

Autora: Teresa Broseta Il·lustrador: Francesc Infante Pàgines: 128 Codi comercial: 1456076 ISBN: 978-84-489-0940-6

Autor: Hazel Townson Il·lustrador: David McKee Pàgines: 96 Codi comercial: 1456052 ISBN: 978-84-489-0962-8

Gènere: Fantasia

Gènere: Policíaca. Misteri

En Jaume té un ensurt terrible el dia que troba un tarrubi a casa. La feina és seva per amagar-lo de tothom i per trobar la manera de retornar-lo al país dels tarrubis amb la seva família. Sort té de l’Albert, el seu millor amic, i de la Carme, la jove estudiant d’història que fa feines a casa seva, els quals l’ajuden a dur a terme aquella aventura gairebé impossible.

En Colin està preocupat per la possibilitat que hi hagi catàstrofes. Per això acostuma a dur una bossa amb les eines que calen en una situa­ ció d’emergència… Quan es produeix l’alarma a la Central Atòmica on treballa el seu pare, el noi no té la bossa a mà, però la seva actuació és decisiva davant el perill imminent.

Temàtiques: Les relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. La família. L’amistat. La capacitat d’escoltar. El creixement personal. La comprensió i el respecte envers els altres. Interdisciplinarietat: Els personatges fantàstics. Els mites i les llegendes. L’arbre genealògic.

Temàtiques: Conflictes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. L’amistat. La importància de la comunicació com a via per resoldre conflictes. Interdisciplinarietat: Tenir cura del medi ambient. Els desastres naturals. L’energia nuclear. Les deixalleries.

26

Nivell Lector Bàsic n


Nivell Lector Mitjà nn

Una invasió pestilent

Sis i un tros de fusta

Quinito…, un nou curs!

Autor: Jaume Copons Il·lustradora: Liliana Fortuny Pàgines: 144 Codi comercial: 1456215 ISBN: 978-84-489-3489-7

Autor: Albert Alforcea Il·lustrador: Albert Alforcea Pàgines: 128 Codi comercial: 1456210 ISBN: 978-84-489-3345-6

Autor: Joaquim Haro Il·lustrador: Miquel Rabert Pàgines: 256 Codi comercial: 1456194 ISBN: 978-48-489-3035-6

Gènere: Aventures

Gènere: Aventures. Viatges

Gènere: Realista

Galerna pateix una invasió pestilent. A tots els habitants se’ls escapen els pets. Per culpa de la pudor, els japonesos que pensaven instal·lar una fàbrica a la ciutat volen marxar i tothom està empestat i preocupat. Enmig d’aquest desori, en Sam i la seva amiga Lili intentaran resoldre el problema. Hauran d’aguantar les bromes pesades d’en Lu, fill de l’alcalde i nen escriptor repel·lent, però també coneixeran un munt de gent interessant: en Juls, el doctor Baules, la Polvorilla Listilla…

Un nan atemorit, que surt del Priorat, arriba a casa d’en Met, el follet ros de Terrades, per demanar-li ajut, ja que Gramorall, la seva ciutat subterrània, ha estat salvatgement conquerida pels ferotges i cruels dimonis barruts. El follet reunirà la seva colla i emprendrà un llarg viatge a través de Catalunya per alliberar-los. No sembla possible que sis i un tros de fusta puguin vèncer un exèrcit de dimonis barruts. Però aquesta colla d’éssers fantàstics tenen unes quantes cartes amagades.

Canvi d’escola. En Quinito deixa l’aula que l’ha vist créixer i, lluny del seu petit poble, comença un nou curs. Però el col·legi és molt diferent; també els companys, i els mestres… i els costums. Troba molt a faltar la seva antiga escola de poble, els seus amics i, fins i tot, la seva mestra. Capítol a capítol veureu com el nostre personatge viu la seva primera setmana d’un nou temps. Sort que cada tarda, en arribar de la ciutat, pot retrobar els antics companys, els antics jocs, els paisatges de sempre i les rialles de costum.

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre Quinito…, quin curs el teu! («Sopa de Llibres» núm. 90).

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: L’amistat. La solidaritat. Els traumes infantils. El treball col·laboratiu. L’empatia. L’esperit crític. Interdisciplinarietat: La salut. Les situacions econòmiques de crisi. Les multinacionals i l’impacte social.

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: El treball col·laboratiu. La companyonia. La lleialtat. Interdisciplinarietat: L’imaginari popular català. La geografia de Catalunya.

Temàtiques: Les relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. Interdisciplinarietat: Els models escolars antics. La història de l’escola.

27


I A MÉS A MÉS…

En Mongomeri i el bosc cremat

La bruixa Pallufa

La increïble Cristina

Autora: Núria Albertí Il·lustradora: Teresa Herrero Pàgines: 232 Codi comercial: 1456170 ISBN: 978-84-489-2563-5

Autora: Laura Baix Il·lustrador: Oriol Malet Pàgines: 168 Codi comercial: 1456143 ISBN: 978-84-489-2090-6

Autor: Jordi Cardona Il·lustrador: Pedro Rodríguez Pàgines: 160 Codi comercial: 1456142 ISBN: 978-84-489-2089-0

Gènere: Fantasia

Gènere: Fantasia

Gènere: Aventures. Viatges

Qui ha provocat l’incendi del bosc dels Cingles? Com afectarà el foc els habitants de la muntanya? Aquests i altres misteris els haurà de resoldre en Mongomeri, un gos que viu en un castell encantat al capdamunt del bosc dels Cingles. Però no estarà sol. En Tom, un examic invisible en plena adolescència, la Blanca, una bonica fantasma, un arc màgic estressat i la Llampec, la Siurell, la Diana i la Fosca, quatre fletxes molt independents, l’ajudaran en aquesta missió. Però hi haurà un altre animal que s’interposarà en els seus propòsits. Se’n sortiran?

Sense que ningú li hagi demanat l’opinió, en Dani ha hagut de canviar de poble, d’escola i d’amics. Per això ha decidit escapar-se de casa i anar-se’n ben lluny. En la fugida, però, coneixerà l’Anuca i en Bufet, dos gats encantats per una bruixa malvada que els va convertir en una nimfa i un drac d’aigua molt temps enrere. De seguida sorgeix l’amistat entre ells i junts viuran una increïble aventura que els durà fins a l’Illa dels Amagats a la recerca de la bruixa Pallufa.

Per motius de feina, els pares de la Cristina han d’anar a viure a l’estranger. La casa que deixen enrere és molt gran i molt antiga; és una masia pairal amb molta història a l’esquena. Per aquest motiu, perquè totes les generacions de la seva família sempre havien viscut en aquella casa, feia molta llàstima deixar-la buida per primer cop. Abans de marxar, van descobrir un vell llibre familiar i, amb aquest, uns poders màgics fins ara desconeguts.

Temàtiques: Conflictes. Valors i emocions: El respecte a la diversitat. L’educació per a la convivència. Interdisciplinarietat: La natura i la seva preservació. Els incendis i les conseqüències. La fantasia i la màgia. Les diferents races de gossos. Els castells.

Temàtiques: Humor. Sentiments. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. El respecte a la diversitat. L’egoisme. Interdisciplinarietat: Els gats. El món de les bruixes i dels bruixots. Les discapacitats i les pròtesis.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: Les relacions familiars. La importància de fer-se gran. La nostàlgia i els records. Interdisciplinarietat: Les antiguitats. La telepatia i altres «poders». Les diferents llengües. Canviar la residència a un país estranger.

28


Nivell Lector Mitjà nn

Les brigades de Porrioles

L’espasa de Galerna

Autor: Jordi Ortiz Il·lustradora: Monse Fransoy Pàgines: 184 Codi comercial: 1456139 ISBN: 978-84-489-2086-9

Autor: Jaume Copons Il·lustradora: Imma Pla Pàgines: 160 Codi comercial: 1456128 ISBN: 978-84-489-1759-3

Gènere: Realista

Gènere: Fantasia

Porrioles és un poble petit i tranquil. El senyor Frederic, que tot just acaba de jubilar-se, se n’hi ha anat a viure i res no li fa sospitar la veritat: el poble està a punt de desaparèixer. La senyoreta Margarida, la mestra, està fent tot el possible per salvar-lo, però no se’n surt. El robatori dels diners per construir la nova escola ho ha complicat tot i els mateixos alumnes acabaran aixecant-la en una cursa contra rellotge que eviti la desaparició de tot el poble.

En Víctor, avorrit i decebut perquè li han robat la bicicleta, desperta la curiositat de la seva colla d’amics –als quals s’afegeix la Rosa, una nova estiuejant– per unes misterioses excavacions que es duen a terme a les ruïnes del castell de Galerna. La llegenda del cavaller Guillem de Galerna i la recerca de la seva enigmàtica espasa són el desencadenant d’una aventura que permetrà descobrir negocis bruts darrere d’aquella suposada tasca arqueològica.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: La responsabilitat envers els altres. El treball solidari i col·laboratiu. Interdisciplinarietat: La responsabilitat envers els altres.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. El respecte a la diversitat. L’amistat. Interdisciplinarietat: La família. Els drets de l’infant. El racisme. L’arqueologia.

29


I A MÉS A MÉS…

Una història emocionant

El talismà de l’Ariadna

La pedra encantada

Autor: Guillem Rosselló Bujosa Il·lustrador: Lluís Farré Pàgines: 160 Codi comercial: 1456120 ISBN: 978-84-489-1884-2

Autor: Rodolfo del Hoyo Il·lustrador: Francesc Salvà Pàgines: 144 Codi comercial: 1456103 ISBN: 978-84-489-1578-0

Autora: Laura Baix Il·lustradora: Carme Solà Pàgines: 192 Codi comercial: 1456102 ISBN: 978-84-489-1577-3

Gènere: Aventures. Viatges

Gènere: Fantasia

Gènere: Fantasia

L’Òscar i els seus companys de sisè de Primària de la Mola, a Formentera, es queden sense poder fer el viatge de fi de curs que tenien pensat de fer i preveuen un estiu molt avorrit. De sobte, i de manera misteriosa, comencen a rebre fotocòpies d’un antic document escrit pel corsari Bernat de Mayans l’any 1512, que parla de la història del vaixell Jerusalem i del seu capità, l’Arnau Aimar, i identifica una cova amagada a l’illa, on hi pot haver la resposta a un secret molt antic. Els nois i les noies, amb l’ajuda del seu professor, aconsegueixen resoldre el misteri.

L’Ariadna i la seva colla d’amics viuen una aventura extraordinària. Quan uns personatges estranys volen apoderar-se del collaret que duu l’Ariadna –un talismà procedent del planeta Moix, que li concedeix poders–, ella recorre a un llibre màgic a través del qual tota la colla entren en un món misteriós, on hauran d’enfrontar-se als poders de la maga Circènida, que converteix els homes en animals. Plegats, però, aconsegueixen vèncer-la.

El malvat Bruixot de la Foscor ha transformat en gel els dos savis Senyors del Temps, encarregats de controlar el dia i la nit. Ara només cal que la fada Imel pugui arribar a les muntanyes de la Son per tal de recuperar la pedra encantada blava i desfer l’encanteri. Però les ombres de la nit hi posen tantes dificultats com poden. En Tim, la Carleta i la Mijeji són els primers a donar un cop de mà a la fada, embarcant-se en una aventura plena de perills i d’entranyables sorpreses.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. El treball col·laboratiu . Interdisciplinarietat: El coneixement del medi natural. La història dels corsaris.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: El respecte a la diversitat. La solidaritat. L’afany de superació. La capacitat per ajudar els altres. L’amistat. Interdisciplinarietat: L’educació per a la salut. La màgia i la fantasia. Els personatges fantàstics i els seus poders.

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. El creixement personal. El treball col·laboratiu. L’amistat. Interdisciplinarietat: El coneixement del medi natural. Els fenòmens atmosfèrics. La meteorologia. Els personatges fantàstics.

30


Nivell Lector Mitjà nn

P R E F E R IT

pels LECTORS

Felip Marlot i les joies

El noi que tenia mil anys

Quinito…, quin curs el teu!

Autor: Joaquim Carbó Il·lustrador: Pau Bassolí Pàgines: 192 Codi comercial: 1456097 ISBN: 978-84-489-1573-5

Autor: Santi Baró Il·lustrador: Miguel Ordóñez Pàgines: 128 Codi comercial: 1456096 ISBN: 978-84-489-1572-8

Autor: Joaquim Haro Il·lustrador: Miquel Rabert Pàgines: 160 Codi comercial: 1456090 ISBN: 978-84-489-1384-7

Gènere: Policíaca. Misteri

Gènere: Ciència-ficció

Gènere: Realista

Felip Marlot, el detectiu privat, treballa en un cas de desaparició de joies. Un cas senzill a primera vista, perquè la noia de la neteja de la joieria La Pedra Fina ha llençat, per error, les joies a les escombraries: només cal regirar l’abocador del Garraf i llestos! Per fer-ho, Felip Marlot utilitza els serveis d’un antic lladre i les seves secretàries, dues garses esplèndides. Però la cosa es complica quan, després de ser recuperades, es descobreix que les joies són falses.

Enmig d’una Terra tan contaminada que els homes i les dones han de viure sota el mar per protegir-se dels raigs del sol, el jove Joel surt de la cova on ha dormit mil anys i s’enfronta a una vida tan diferent i insòlita que li planteja dubtes en cada moment. En aquest nou món al qual s’ha d’adaptar té la sort de ser adoptat per la família del doctor Bru, la filla del qual, Angelina, és de la seva mateixa edat. Al seu costat, en Joel descobreix l’amistat i, més endavant, un sentiment molt més profund.

És el darrer curs d’en Quinito a l’escola. Ell i la seva colla es van fent grans, però continuen fent entremaliadures. Sempre en tenen alguna de pensada: posar tritons al calaix de la mestra, fer una pista de neu a la cuina de casa amb l’escuma seca netejadora, experimentar amb ratpenats, capbussar-se a la piscina per mirar les nenes…

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en els llibres Un dia de la vida d’en Felip Marlot i Les vacances d’en Felip Marlot («Sopa de Llibres» núm. 185 i 199).

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. L’aprenentatge basat en l’experiència. Interdisciplinarietat: La novel·la de gènere. Els mitjans de comunicació, els diaris i les notícies. Els oficis i les professions.

Trobareu una altra aventura d’aquest personatge en el llibre Quinito…, un nou curs! («Sopa de Llibres» núm. 194).

Temàtiques: Conflictes. Valors i emocions: L’amistat. El respecte a la diversitat. L’ajuda als altres. El recolzament de la família. La convivència. L’adopció. Interdisciplinarietat: L’ecologia. La perseverança del medi ambient. Els animals en perill d’extinció. Les noves tecnologies.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. L’amistat. La família. El record i la nostàlgia. El creixement personal. El descobriment de noves experiències. Interdisciplinarietat: Els models escolars antics. La història de l’escola.

31


I A MÉS A MÉS…

Es necessita Blancaneu

El mitjó suïcida

Les botes vermelles

Autora: María Teresa Aretzaga Il·lustrador: Armand González Pàgines: 128 Codi comercial: 1456077 ISBN: 978-84-489-1205-5

Autora: Mariasun Landa Il·lustrador: Federico Delicado Pàgines: 96 Codi comercial: 1456068 ISBN: 978-84-489-1139-3

Autor: Karlos Linazasoro Il·lustradora: Claudia Ranucci Pàgines: 80 Codi comercial: 1456042 ISBN: 978-84-489-0863-8

Gènere: Fantasia

Gènere: Aventures. Viatges

Gènere: Fantasia

«Necessitem una noia que ocupi el lloc de la Blancaneu», diu un dels set nans. La casa dels nans, sense la noia, és buida i trista; per això decideixen anar a la recerca d’una nova Blancaneu. Tanmateix, trobar una noia tan perfecta no és gens fàcil. Mentrestant, la malvada madrastra continua pensant estratègies per fer la vida impossible a la seva fillastra.

Un vell mitjó que viu tranquil·lament en un dels peus del carter Plini, es llança al buit per veure món. I, tot i que pren aquesta decisió després d’haver fet una reflexió profunda, el cert és que no sap que l’aventura de sobreviure resulta difícil i força perillosa. Tanmateix, és un mitjó amb sort, i en el seu camí trobarà algú que li oferirà un món millor.

¿T’imagines unes botes que et facin somiar i t’ajudin a viure experiències fantàstiques? Karlos, el protagonista d’aquest conte, té molts secrets per explicar-te i unes botes màgiques per compartir; perquè, és possible viure sense somiar?

Temàtiques: Humor. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. El respecte a la diversitat. La gelosia. La intimitat. Aprendre a compartir. La relació entre pares i fills. Interdisciplinarietat: Els contes populars i la tradició oral. Les tasques domèstiques.

Temàtiques: Sentiments. Valors i emocions: El respecte a la diversitat. L’amistat. L’autoestima. La violència. La no-violència. L’afecte. Interdisciplinarietat: La comunicació com a mitjà de resolució de conflictes. La importància de conèixer món i altres cultures.

Temàtiques: Sentiments. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. L’autoestima. La timidesa. La relació entre pares i fills. La companyonia. Interdisciplinarietat: El joc de paraules com a forma de comunicació. Les endevinalles i els poemes. Els jocs i les joguines. Les professions.

32


Nivell Lector Mitjà nn

S

EX

S

EMPLAR 0 +V 20.00 ENUT

Espígol blau

La casa de l’arbre

Autor: Marià Manent Il·lustradora: Teresa Martí Pàgines: 48 Codi comercial: 1456021 ISBN: 978-84-489-0658-0

Autora: Bianca Pitzorno Il·lustrador: Quentin Blake Pàgines: 128 Codi comercial: 1456009 ISBN: 978-84-489-0527-9

Gènere: Poesia

Gènere: Fantasia

El gran poeta Marià Manent va traduir i adaptar en vers català uns poemes anglesos molt antics, els quals eren recitats per les mares i les mainaderes als nens i a les nenes d’aquell país. Vosaltres, els nois i noies del tercer mil·lenni, també us ho podreu passar bé llegint-los… És que hi ha poemes que no envelleixen mai! Són poemes molt divertits que, de ben segur, us faran riure. En trobareu alguns que us commouran o us inspiraran cançons… Vés a saber! Aquesta és la màgia de la poesia.

¿T’imagines què els passa a dues noies que, cansades del seu pis de la ciutat, decideixen anar a viure a dalt d’un arbre? Allà hi construeixen una casa bellíssima i espaiosa per rebre-hi els amics, per fer-hi festes… Però aviat sorgeixen els problemes: problemes amb el veí de dalt, problemes per la falta d’aigua, problemes per la visita d’unes cigonyes… Va valer la pena el canvi?

Temàtiques: Sentiments. Valors i emocions: L’autoestima. L’amor als animals. Interdisciplinarietat: El gènere i el llenguatge poètics. La figura i l’obra del poeta Marià Manent.

Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’educació per a la convivència i la tolerància. L’amistat. La companyonia. Interdisciplinarietat: Les faules i el món fantàstic. La protecció dels animals. Els animals i les plantes. L’ecologia.

33


I A MÉS A MÉS…

Tabola a la teulada

Ales de mosca per a l’Àngel

Autor: Hazel Townson Il·lustrador: David McKee Pàgines: 96 Codi comercial: 1456053 ISBN: 978-84-489-0963-5

Autora: Fina Casalderrey Il·lustrador: Manuel Uhía Pàgines: 144 Codi comercial: 1456050 ISBN: 978-84-489-0960-4

Gènere: Policíaca. Misteri

Gènere: Realista

El senyor Bunch vol convertir el seu fill en un heroi i intenta per tots els mitjans que en Harry faci més exercici i que canviï la seva dieta. El noi, però, és vegetarià i només mostra interès per la fotografia, la seva gran passió. Tanmateix, sense proposar-s’ho, el jove i desnerit Harry es convertirà en el protagonista d’una missió molt arriscada…

¿Hi podrà haver algun dia una convivència feliç entre els éssers humans més enllà de les diferències d’idees o de capacitats? L’Estrella, una nova alumna de l’últim curs de Primària –que rep classes de reforç–, demostrarà, als companys i a les companyes d’escola, a la seva família i… a tothom, que el més important és tenir un gran cor.

Temàtiques: Conflictes. Valors i emocions: L’autoestima. Les relacions familiars. L’educació per a la convivència i la tolerància. La solidaritat, la comprensió i la integració. El dret de la llibertat individual. La confiança. Interdisciplinarietat: Les dietes alimentàries. L’exercic físic. Les aficions personals. El col·leciu de gent gran. La defensa dels drets dels més dèbils.

Temàtiques: Sentiments. Valors i emocions: L’autoestima. L’educació per a la convivència i la tolerància. Interdisciplinarietat: Les disminucions psíquiques.

34


Nivell Lector Avançat nnn

El secret del planeta Moix

Caps i potes

Autor: Rodolfo del Hoyo Il·lustrador: Ricard Aranda Pàgines: 152 Codi comercial: 1456039 ISBN: 978-84-489-0766-2

Autor: Salvador Comelles Il·lustradora: Teresa Martí Pàgines: 88 Codi comercial: 1456035 ISBN: 978-84-489-0707-5

Gènere: Ciència-ficció

Gènere: Contes. Rondalles

Ja feia dues hores que el brou bullia a la cuina. Tota la casa feia olor de brou i jo estava farta del seu xup-xup i del soroll de l’extractor. És clar que, aleshores, jo no sabia que aquell brou em permetria de fer el viatge més fantàstic que mai hauria pogut somiar i protagonitzar l’aventura més al·lucinant de la meva vida. I, sobretot, fer els millors amics que una noia pot desitjar…

Per més que busqueu en els llibres de Naturals, enlloc no trobareu allò que en Salvador Comelles us explica dels seus animals predilectes. Segur que no sabeu que «els nyandús en comunitat tenen un comportament nyeu-nyeu, s’estan matí i tarda nyic-i-nyec i acaben sovint amb una bona colla de nyanyos». Ara bé, en el pròxim examen de Naturals no hi poseu res de tot allò que, llegint Caps i potes, aprendreu sobre animals. «Sopa de Llibres» no es fa responsable del resultat!

Temàtiques: Sentiments. Valors i emocions: L’autoestima. La confiança i l’amistat. La por. El creixement personal. L’optimisme. Interdisciplinarietat: La mitologia. L’ecologia. Les llibertats de l’individu.

Temàtiques: Bestiari. Animals. Valors i emocions: La ironia. El respecte envers els animals. La conscienciació sobre les necessitats dels animals. Interdisciplinarietat: El coneixement del medi natural. La protecció de la natura i dels animals. El joc de paraules.

35


S C I S S À L C A D I M A


CLÀSSICS A MIDA

El llibre de la Selva Autor: Rudyard Kipling Il·lustrador: Ximena Maier Pàgines: 152 Codi comercial: 1403023 ISBN: 978-84-489-4266-3

Gènere: Aventures Mowgli és un nen molt petit que és trobat per una bandada de llops enmig de la selva, els quals el salven de les urpes del temut Shere Khan, un enorme i ferotge tigre. Amb els llops i amb altres animals de la selva, com l’ós blanc Baloo o la pantera Bagheera, creixerà i viurà moltes aventures. A més a més de conèixer la seva historia, també coneixerem la d’en Rikki-tikkitavi, una mangosta molt valenta o la història d’en Toomai, un nen que somia ser un domador d’elefants. Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Aventures. Relacions humanes. Valors i emocions: La importància de l’aprenentatge. El respecte. El compromís. La importància de la família. L’amistat. La valentia. Interdisciplinarietat: La selva, les seves condicions de vida i els animals que l’habiten. L’Índia, cultura i costums. L’època victoriana.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LEC TURA

38


Clàssics a Mida

Les mil i una nits

Dràcula

Llibre de les bèsties

Autor: Anònim Il·lustrador: Daniel Montero Galán Pàgines: 144 Codi comercial: 1403025 ISBN: 978-84-489-4268-7

Autor: Bram Stoker Il·lustrador: Javier Olivares Pàgines: 184 Codi comercial: 1403024 ISBN: 978-84-489-4267-0

Autor: Ramon Llull Il·lustradora: Gisela Bombilà Pàgines: 80 Codi comercial: 1403020 ISBN: 978-84-489-3864-2

Gènere: Fantasia

Gènere: Terror

Gènere: Contes i Rondalles

Xahrazad va salvar la seva vida explicant un conte cada vespre al visir. Aquells relats van passar de generació en generació com un tresor preuat que omplia de fantasia la ment de tots aquells que els escoltaven o els llegien. En aquesta adaptació hi trobareu una recopilació de les narracions que explicava Xahrazad, amb la mateixa atmosfera de màgia i amb la singularitat d’uns personatges que ha fet somiar nombrosos lectors.

Jonathan Harker, un agent immobiliari, viatja a Transsilvània per atendre els negocis d’un estrany noble romanès. El jove Jonathan acabarà sent presoner del comte Dràcula i descobrirà, poc a poc, la terrible naturalesa del seu captor i els seus plans per estendre el seu poder des de Londres i crear altres éssers de la seva mateixa espècie. Aquesta és una adaptació de Dràcula, el famós clàssic de Bram Stoker, que conserva tots els seus matisos i la tensa atmosfera de misteri tan característica.

Ramon Llull va escriure aquesta història fa més de 700 anys i la va incloure en el llibre Fèlix o Llibre de meravelles. Amb aquesta obra, Llull volia que els homes canviessin les seves conductes equivocades. I, per fer-ho d’una manera fàcil, va fer servir les faules, un recurs molt habitual en aquella època. En aquesta narració, els animals reprodueixen de manera simbòlica el comportament de la societat humana. Després de l’elecció del Lleó com a rei, l’astuta Guineu ordeix un seguit d’intrigues per aconseguir el control del poder.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: Solidaritat. Companyonia. Generositat. Amistat, amor i lleialtat. Interdisciplinarietat: La tradició oral de contes i llegendes. Els contes clàssics i els escriptors més reconeguts: Perrault, Andersen, o els germans Grimm. El coneixement dels indrets i els costums de l’Orient.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Sentiments. Conflictes. Valors i emocions: L’amor. La por. El terror. La mort. Interdisciplinarietat: El bé i el mal. L’origen del personatge mític de Dràcula. Els vampirs en la literatura. La novel·la de gènere de terror.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Bestiari. Valors i emocions: Les qualitats i els defectes dels éssers humans. Els poders (polític, social i religiós) i les lluites que generen. Interdisciplinarietat: La importància de la figura i l’obra de Ramon Llull. La societat medieval: les religions en contacte, els conflictes i les classes socials. Les faules.

39


CLÀSSICS A MIDA

Els tres mosqueters

Hamlet

L’auca del senyor Esteve

Autor: Alexandre Dumas Il·lustradora: Maripaz Villar López Pàgines: 160 Codi comercial: 1403021 ISBN: 978-84-489-3865-9

Autor: William Shakespeare Il·lustrador: Óscar Tomás Pérez Sánchez Pàgines: 144 Codi comercial: 1403022 ISBN: 978-84-489-3866-6

Autor: Santiago Rusiñol Il·lustrador: Josep Rodés Pàgines: 160 Codi comercial: 1403018 ISBN: 978-84-489-3491-0

Gènere: Aventures

Gènere: Teatre

Gènere: realista

D’Artagnan arriba a París amb l’esperança de convertir-se en mosqueter del rei. Abans d’aconseguir el seu propòsit, es veurà immers en tota mena de conflictes, que afrontarà amb l’ajut de tres mosqueters: l’impertèrrit Athos, el forçut i fatxenda Porthos i el refinat Aramis. Enfrontats sovint al totpoderós cardenal Richelieu, salvaran l’honor de la reina Anna d’Àustria. Dols, espies, misteris, amor i molt més en aquest clàssic d’aventures.

El príncep Hamlet, després de la mort del seu pare, el rei de Dinamarca, cau en una profunda malenconia perquè la seva mare s’ha casat amb el seu oncle Claudi, que ara és el nou monarca. Una nit, Hamlet veu l’espectre del seu pare –que li confessa que ha estat assassinat pel seu germà per tal d’aconseguir el tron i per casar-se amb la reina– i li demana que es vengi de Claudi. Aquest fet provoca en el seu interior un xoc brutal entre les seves conviccions morals i la cruesa de la veritat que li ha estat revelada i que l’obliga a actuar. Què fer? Difícil qüestió… L’any 2016 es commemoren 400 anys de la mort de William Shakespeare.

Habitant del barri menestral per excel·lència, el barri de la Ribera, i propietari de la merceria La Puntual, el senyor Esteve, protagonista de l’obra de Santiago Rusiñol, és un personatge immòbil en una Barcelona canviant a la qual li costa adaptar-se, i que té a dins de casa l’element pertorbador en la persona d’en Ramonet, besnét de la saga, el qual no vol seguir la tradició familiar perquè es vol dedicar a l’escultura.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Sentiments. Valors i emocions: La lleialtat i l’amistat. La lluita per la justícia. L’amor. La traïció. El creixement personal. Interdisciplinarietat: La novel·la de fulletó. La figura i l’obra d’Alexandre Dumas. La societat i l’època de Lluís XIII i el cardenal Richelieu. Les adaptacions i versions d’aquesta l’obra en el cinema i la televisió.

40

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Els conflictes personals. Valors i emocions: El valor positiu de la fidelitat, la lleialtat i l’amistat. L’amor El valor negatiu de la venjança, la traïció i la manipulació. Interdisciplinarietat: La vida i l’obra de William Shakespeare. La societat i la cultura de l’època. El teatre elisabetià: The Globe. La tragèdia en la literatura.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: Els valors de la tradició i els de l’art. Les relacions intergeneracionals. El matrimoni i les convencions socials. Interdisciplinarietat: La societat catalana del segle xix: classes i canvis socials. El paper de l’art en aquesta societat. Tradicions populars catalanes.


Clàssics a Mida

Cyrano de Bergerac

Frankenstein

Mar i cel

Autor: Edmond Rostand Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs Pàgines: 144 Codi comercial: 1403017 ISBN: 978-84-489-3490-3

Autora: Mary W. Shelley Il·lustrador: Luis Miguez Ybarz Pàgines: 168 Codi comercial: 1403019 ISBN: 978-84-489-3492-7

Autor: Àngel Guimerà Il·lustradora: Montse Español Pàgines: 120 Codi comercial: 1403013 ISBN: 978-84-489-3144-5

Gènere: Teatre

Gènere: Terror

Gènere: Teatre

Cyrano de Bergerac és una de les obres de teatre franceses més populars de tots els temps. Edmond Rostand va saber crear un personatge inoblidable: fatxenda i, alhora, tendre; duelista i bel·licós, però d’una gran noblesa; hàbil tant amb l’espasa com amb la paraula; profundament enamorat, però acomplexat per un nas excessiu. I, sobretot, capaç del sacrifici més gran.

Frankenstein narra la història d’un jove científic que, obsessionat per conèixer el principi de la vida, decideix crear un organisme viu. El resultat del seu terrible experiment serà una «criatura demoníaca gegantina i repugnant». A partir d’aquest moment, la vida de Victor s’omplirà de dolor i desesperança.

Mar i cel és una de les tragèdies romàntiques més conegudes d’Àngel Guimerà, que consolidà la seva carrera com a dramaturg i li donà fama internacionalment. L’obra narra l’amor impossible entre un pirata sarraí i una jove cristiana. Ambdós intueixen que la seva història els arrossega cap a un desenllaç terrible, però, malgrat això, prenen la decisió d’arribar fins al final. Portada a l’escena teatral en moltes ocasions, l’adaptació musical de l’obra per la companyia Dagoll Dagom, amb una posada en escena espectacular, tingué un èxit sense precedents.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Sentiments. Relacions humanes. Valors i emocions: L’odi i la venjança. L’amor no correspost. L’amistat i la fidelitat. El concepte de bellesa interior i física. Els complexos personals. Interdisciplinarietat: El gènere teatral. La tradició del teatre francès. El valor de l’estil en la literatura i en la comunicació.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Sentiments. Conflictes. Valors i emocions: La ciència i l’ètica. L’ambició personal i professional. El rebuig social de la diferència (el monstre). Interdisciplinarietat: La ciència i els seus límits. El Romanticisme i la literatura gòtica. La ciència i la literatura. Filosofia: home-Déu.

Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amor. La lleialtat. La por. La gelosia. El penediment. El rebuig. Els sentiments oposats. El sentiment de venjança. La compassió. Interdisciplinarietat: Els conflictes religiosos i socials. Els pirates. L’expulsió dels moriscos. L’impacte de Mar i cel (obra, musical…). El Romanticisme.

41


CLÀSSICS A MIDA

L’illa del tresor

Alícia al país de les meravelles

Les aventures de Huckleberry Finn

Autor: Robert Louis Stevenson Il·lustradora: Montserrat Batet Pàgines: 168 Codi comercial: 1403012 ISBN: 978-84-489-3123-0

Autor: Lewis Carroll Il·lustrador: Iban Barrenetxea Pàgines: 144 Codi comercial: 1403011 ISBN: 978-84-489-3122-3

Autor: Mark Twain Il·lustrador: Carles Arbat Pàgines: 168 Codi comercial: 1403010 ISBN: 978-84-489-3121-6

Gènere: Aventures. Viatges. Misteri

Gènere: Fantasia

Gènere: Aventures. Viatges

L’illa del tresor és una de les més importants novel·les d’aventures de la literatura universal. La fascinació pels mapes portà Robert L. Stevenson a escriure, en un d'aquests, un matí d’estiu de 1881, unes paraules premonitòries: Illa del Tresor. Així comença la gran aventura que viuran el jove Jim Hawkins, el capità Smollett, el doctor Livesey i un «peculiar» cuiner: John Silver. Tots aquests personatges viatjaran a bord de La Espanyola en cerca del tresor del capità Flint.

Des del primer moment, el relat d’Alícia al país de les meravelles es converteix en un dels llibres més llegits del món. Lewis Carroll ens convida a viatjar, guiats per una nena, l’Alícia, a un món màgic on tot és possible i res no és com un espera. En el seu viatge imaginari, l’Alícia coneixerà criatures estranyes que posaran a prova els seus sentiments i la seva curiositat.

En Huckleberry Finn, l’amic de Tom Sawyer, és un noi aventurer a qui no li agrada anar a l’escola; prefereix voltar al seu aire. La vida d'en Huck no és gens fàcil: el seu pare el maltracta i, a més a més, ha de viure amb la vídua Douglas, una bona dona que té el propòsit de «civilitzar-lo». En Huck decideix escapar de tot plegat i comença un viatge pel riu Mississipí. En el seu periple l’acompanyarà en Jim, un esclau negre que busca la seva llibertat; junts viuran increïbles aventures i naixerà una especial amistat.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’esperança. La fidelitat. L’amistat. La intriga. La por. La traïció. Interdisciplinarietat: Els pirates en la literatura i en la vida real. La novel·la de gènere.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Humor. Conflictes. Valors i emocions: La confiança en un mateix. La integritat. La responsabilitat. La moralitat. La por de no encaixar, de ser rebutjat. El creixement personal. La solitud. El sentiment de justícia. Interdisciplinarietat: El contrast entre la realitat i la ficció. La lògica. L’absurd. Els mons paral·lels. L’autoritarisme.

42

Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. L’empatia. La tolerància. El respecte. El sentiment de justícia. La por. La lluita per la llibertat. Interdisciplinarietat: El racisme. L’esclavitud. La guerra civil dels Estats Units i les seves conseqüències. El sud dels Estats Units i el riu Mississipí.


Clàssics a Mida

El castell dels Tres Dragons

Vint mil llegües de viatge submarí

Capitans intrèpids

Autor: Serafí Pitarra Il·lustradora: Maria Espluga Pàgines: 128 Codi comercial: 1403015 ISBN: 978-84-489-3300-5

Autor: Jules Verne Il·lustrador: Max Hierro Pàgines: 168 Codi comercial: 1403016 ISBN: 978-84-489-3301-2

Autor: Rudyard Kipling Il·lustradora: Anna Clariana Pàgines: 144 Codi comercial: 1403014 ISBN: 978-84-489-3299-2

Gènere: Teatre

Gènere: Ciència-ficció. Viatges

Gènere: Aventures. Viatges

El castell dels Tres Dragons és una de les obres més populars i més conegudes del teatre còmic català que va ser de molta moda a Catalunya l’any en què va ser estrenada (1865). L’autor, Frederic Soler, que la va signar amb el pseudònim de Serafí Pitarra, ens hi presenta un típic triangle amorós: dos personatges nobles, Don Gualter i Don Fadric, lluiten per l’amor de la mateixa dama, Donya Flora, una rica pubilla òrfena, afillada dels barons dels Tres Dragons. Per aconseguir-la, gairebé s’hi valdrà tot: intrigues, mentides, raptes…

Vint mil llegües de viatge submarí és un clàssic de la literatura universal que narra un viatge fantàstic al fons marí. Una expedició formada per científics i per experts homes de mar s’embarca per capturar un estrany i enorme cetaci que no fa més que causar destrosses. Però l’estrany ésser no és cap cetaci, sinó un submarí prodigiós: el Nautilus. El vaixell és capitanejat pel capità Nemo, un personatge misteriós, que els farà conèixer els secrets i les meravelles del fons marí, i també el millor i el pitjor de la condició humana.

Capitans intrèpids és una de les novel·les preferides del seu autor, Rudyard Kipling, Premi Nobel de Literatura l'any 1907. La novel·la ens explica la història d’un noi ric que viatja en transatlàntic. Un accident fortuït el fa caure al mar i és rescatat per un vaixell de pesca, en el qual passarà l’estiu. Allà aprendrà el que és la dura lluita diària per sobreviure enmig d’un oceà brau i perillós, però que també ofereix un ample horitzó de somnis i llibertat. En la seva experiència hi haurà lloc per a l’amistat i per prendre consciència del paper que l’individu desenvolupa dins el grup humà.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Humor. Conflictes. Valors i emocions: L’humor. L’amor. La confiança. L’enveja. L’obsessió. Interdisciplinarietat: Els conflictes. El gènere teatral. El Romanticisme. La Renaixença. El gènere de la paròdia. Les classes socials.

Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: La curiositat. La tolerància. La lleialtat. La confiança. El respecte. La solitud. La por. L’aïllament. La impotència. Interdisciplinarietat: La biologia marina. El món submarí. Els avenços científics. Els submarins.

Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Relacions humanes. Conflictes. Valors i emocions: L’esforç. L’amistat. La confiança. El creixement personal. La superació. Interdisciplinarietat: El món de la pesca i la seva evolució. L’estil de vida de finals del segle xvi i de principis del xx. La novel·la iniciàtica i la novel·la d’aventures. Els valors del treball i l’esforç.

43


CLÀSSICS A MIDA

Romeu i Julieta

Les aventures de Tom Sawyer

Oliver Twist

Autor: William Shakespeare Il·lustrador: Álex Kirschner Pàgines: 128 Codi comercial: 1403009 ISBN: 978-84-489-3044-8

Autor: Mark Twain Il·lustrador: Carles Arbat Pàgines: 152 Codi comercial: 1403008 ISBN: 978-84-489-3043-1

Autor: Charles Dickens Il·lustradora: Mónica Armiño Pàgines: 160 Codi comercial: 1403007 ISBN: 978-84-489-3042-4

Gènere: Teatre

Gènere: Aventures

Gènere: Aventures

Romeu i Julieta és una de les obres més famoses de la literatura universal. Romeu Montesco coneix Julieta en una festa organitzada per la seva família, els Capuleto. Romeu, que assisteix a la festa emmascarat, s’acosta a Julieta. Sorgeix aleshores un amor apassionat entre els joves de les dues famílies rivals, que donarà lloc a un conflicte de conseqüències fatals per als amants.

Aquesta és la història d’un estiu d’entremaliadures, diversió i amistat. És la història de Tom Sawyer, el nen que ens portarà a la riba del riu Mississipí, a casa de la seva tia Polly, des d’on sortirà per córrer aventures amb els seus amics Huck i Joe; també per anar a l’escola amb el seu mestre, el senyor Dobbins, i per conèixer el seu amor, la bonica Becky…

Oliver Twist és una de les primeres novel·les socials de la història de la literatura. Oliver Twist és un noi orfe perdut ens els baixos fons de la ciutat de Londres. Aquest personatge serveix a Dickens per fer un retrat del món de l’hampa, de la misèria i de la hipocresia de la societat del segle xviii.

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA LECTURA

Nivell lector: Bàsic. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. L’empatia. La tolerància. L’autoestima. El respecte. La solidaritat. El sentiment de justícia. El primer enamorament. La intriga. Interdisciplinarietat: El contrast entre el món dels nens i el dels adults. El racisme. L’esclavitud. La guerra civil dels Estats Units i les seves conseqüències.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amistat. La solidaritat. L’honradesa. La integritat. El creixement personal. La impotència davant un sistema injust. El sentiment de justícia. La cerca d’un lloc en el món. Interdisciplinarietat: El contrast entre el món dels nens i el dels adults. Drets de la infància. La vida al camp i a la ciutat. L’època victoriana i la moralitat anglesa del segle xix. Les conseqüències de la Revolució Industrial.

Nivell lector: Mitjà. Temàtiques: Relacions humanes. Valors i emocions: L’amor. La confiança. La lleialtat. L’enamorament. La passió. La impotència de l’amor impossible. La lluita contra les adversitats. La tragèdia de l’amor perdut. Interdisciplinarietat: L’impacte de l’obra. La figura de William Shakespeare.

44


LA

A R U T C E L

A L U A ' L A


LA LECTURA A L’AULA Activitats a l’aula Les activitats relacionades amb l’aula que us proposem estan especialment pensades per fomentar l’interès i la participació activa dels alumnes en les activitats orientades al foment de la lectura.

FAULES DE LLULL Aquesta activitat està basada en l’adaptació de l’obra Llibre de les bèsties, de Ramon Llull. Amb la lectura d’aquest clàssic de la nostra literatura, els lectors joves es beneficiaran de la riquesa de les faules, un recurs molt habitual en aquella època que tenia una llarga tradició en les cultures índia, persa o hebrea. Al mateix temps, descobriran els defectes i les qualitats dels éssers humans com ara aquests: la valentia i la por, la generositat i l’enveja, la pobresa i la riquesa… Objectius: Amb aquesta activitat, els joves descobriran la figura i l’obra de Ramon Llull, considerat el primer gran escriptor en llengua catalana i un dels grans personatges de la literatura universal.

LA MÀGIA DE LES PARAULES Tallers de creació d’encanteris, refranys, haikus… Us proposem tres tallers de creació literària: • Taller de creació de refranys. • Taller de creació d’encanteris. • Taller de creació de haikus (recomanat per a alumnes de Cicle Superior). Tots els tallers estan conduïts per l’escriptora Núria Albertí. Objectius: Promoure la creativitat dels alumnes, el treball col·laboratiu i l’ús del llenguatge (comprensió lectora i escrita, i expressió oral i escrita).

46


TALLER D’EMOCIONS I POESIA Aprendre a ser més feliços. La poesia és el llenguatge adequat per descriure emocions que no sabríem com expressar d’altra manera. Una imatge, una metàfora, només són eines per entendre i veure reflectides les nostres emocions. La poesia es converteix en una bona excusa per abordar temes com l’assertivitat, l’autoestima o autoconeixement personal entre altres. Aquest taller està conduït per Núria Albertí, formadora en intel·ligència emocional.

ANIMACIÓ A LA LECTURA Sessions de creació d’hàbits de lectura i formació de lectors. Us oferim sessions d’animació a la lectura adaptades a les estratègies de cada etapa i a les vostres necessitats específiques. La sessió es pot dur a terme abans, en el transcurs o després de la lectura i basar-la en un llibre o en una col·lecció. Objectius: Les sessions, amb activitats engrescadores, innovadores i interdisciplinàries, volen conciliar els objectius curriculars amb la creació d’un hàbit de lectura i la formació de lectors. El nostre desig és apropar els infants als llibres d’una manera lúdica i afectiva.

VIU ELS CLÀSSICS! Tallers interdisciplinaris de clàssics literaris. Els tallers interdisciplinaris de clàssics de literatura donen l’oportunitat de conèixer el context de les obres i els seus autors, i les característiques bàsiques de l’època. Aquest taller està conduit per l’escriptor Miquel Pujadó. Objectius: Apropar els clàssics als lectors, descobrir de quina manera els clàssics ens parlen encara avui, com és de vigent la seva temàtica i com han influït en el teatre, el cinema, la pintura o el còmic, entre altres.

47


L’AUTOR ENS VISITA L’experiència vital d’escriure explicada pels autors. Posem al vostre abast la possibilitat que alguns dels nostres autors visitin les vostres aules o centres. Cada autor aporta la seva experiència professional d’una manera vital i això permet que els infants tinguin una visió realista del fet d’escriure i de crear històries. Objectius: Es tracta que els infants puguin conèixer de prop els creadors i el seu món, la qual cosa, sens dubte, afavoreix el diàleg i l’intercanvi d’idees.

M’AGRADA UN LLIBRE: VULL QUE EL VEGIS! Per anar més enllà de la lectura. Aquesta és una activitat interdisciplinària en la qual es proposa als alumnes de fer un book trailer d’una novel·la. És una proposta que obliga a mirar els llibres des d’un altre punt de vista. No calen grans mitjans; només una lectura atenta, bones idees i col·laboració. Aquest taller està conduit per Joan Bustos o bé per Carles Alcoy. Objectius: Dur a terme un projecte creatiu col·laboratiu en el qual intervenen altres àrees. Aproparse al llenguatge cinematogràfic d’una manera molt senzilla, pas a pas; els alumnes podran crear un book trailer.

TALLER D’ESCRIPTURA Una activitat dinàmica, col·laborativa i participativa. El taller combina la participació tant col·lectiva com individual. Els participants definiran col· lectivament una història i cada un d’ells escriurà el seu propi relat. A partir d’una frase feta, dita o refrany que els participants hauran triat prèviament a classe, podran fer créixer una història!

Si esteu interessats en alguna d’aquestes activitats, poseu-vos en contacte amb el vostre promotor de zona. Les aules amb llibres de lectura socialitzats no entren dins les possibilitats d’acolliment d’aquestes activitats.

48


E R D A QU

DE

G

S E R E ÈN

S E U Q I T À M E T I


QUADRE DE GÈNERES I TEMÀTIQUES Gradació de dificultat de lectura en tres nivells: Bàsic n Mitjà nn

Cinc viatges pel misteri

Cyrano de Bergerac

De rondalla

Dràcula

El castell dels Tres Dragons

n

Caps i potes

Nivell lector

Capitans intrèpids

24

Arnau, no t’aturis!

12

Alícia al país de les meravelles

Akanuu, l’arquer persa

Pàgina del catàleg

Ales de mosca per a l’Àngel

Agència de lectura

Dades del llibre

Avançat nnn

34

42

12

43

35

20

41

17

39

43

n

n

n

nnn

nn

nn

nn

nn

nn

nnn nnn

Poesia Teatre

l

Històrica

Gèneres

Aventures / Viatges

l

l l

l

l

Ciència-ficció Fantasia

l

Policíaca / Misteri Realista

l l

l

l

Temàtiques

Terror Contes / Rondalles

l

Bestiari / Animals

l

Humor Relacions humanes (familiars / amistat / parella) Sentiments / Autoestima Conflictes (personals / socials / bèl·lics)

50

l

l l

l

l

l l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l l


El cavaller de tinta El detectiu La Piste i el cas dels pastissers de Chantilly El genial oncle Anastasi El llibre de la selva El mitjó suïcida El noi que tenia mil anys El petó de Lili Marleen El rei Rodolí El Rock & companyia El Roger i el seu falcó El secret del planeta Moix El Superiaio i la Martina en el mite d’Ícar El talismà de l’Ariadna Els tentacles de l’abisme Els tres mosqueters En Benjamí i el semàfor que mai no es posava verd

Quadre de gèneres i temàtiques

20 16 12 38 32 31 16 18 20 23 35 21 30 11 40 3

nn nn n n nn nn nn nn nn nn nnn nn nn n nn nn

l l l l l l

l

l l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

51


QUADRE DE GÈNERES I TEMÀTIQUES En Bredford Bannings i els diamants de Bontawa

En Felip Marlot i les clavegueres

En Mongomeri i el bosc cremat

Escarlatina, la cuinera difunta

Es necessita Blancaneu

Espígol blau

Felip Marlot i les joies

Frankenstein

Hamlet

Joan Bou i Esquella

L’Albert i els coloms missatgers

L'Arman i la fàbrica podrida

L’auca del senyor Esteve

Gradació de dificultat de lectura en tres nivells:

Pàgina del catàleg

13

2

28

15

32

33

31

41

40

22

23

5

40

Nivell lector

n

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Bàsic n Mitjà nn

Dades del llibre

Avançat nnn

Poesia

l

Teatre

l

Històrica

Gèneres

Aventures / Viatges

l

Ciència-ficció

l

Fantasia Policíaca / Misteri

l l

l

l

l

l

l

Realista

l

l

Terror Contes / Rondalles

Temàtiques

Bestiari / Animals Humor

l

Relacions humanes (familiars / amistat / parella)

l

Sentiments / Autoestima Conflictes (personals / socials / bèl·lics)

52

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l l

l

l


L’esfera imperfecta L’esparver L’espasa de Galerna L’illa del tresor L’incomparable Bredford Bannings L’Ombra dels Oblidats La bossa o la vida La bruixa Pallufa La casa de l’arbre La colla de les mofetes La Fina Ensurts La increïble Cristina La Mà Negra La pedra encantada La Serpentina i l’antiga família La síndrome de Kessler Les aventures del megacomandant Fonoll

Quadre de gèneres i temàtiques

11 14 29 42 13 18 26 28 33 19 8 28 22 30 17 11 13

n n nn nn n nn n nn nn nn nn nn nn nn nn n n

l l

l

l l

l

l l

l l l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l l

l l

l l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

53


QUADRE DE GÈNERES I TEMÀTIQUES Gradació de dificultat de lectura en tres nivells: Bàsic n Les aventures el megacapità Fonoll

Les aventures de Huckleberry Finn

Les aventures de Tom Sawyer

Les botes vermelles

Les brigades de Porrioles

Les vacances d’en Felip Marlot

Les mil i una nits

Llibre de les bèsties

Maisie i el doble de Mozart

Maise i el tigre de Cleopatra

Maise i l’estel de Leonardo

Mar i cel

Missió (gairebé) impossible

Ningú és un zombi!

Mitjà nn

Pàgina del catàleg

14

42

43

32

29

17

38

39

6

7

7

41

4

16

Nivell lector

n

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n

nn

nn

Dades del llibre

Avançat nnn

Poesia Teatre

l

Històrica

Gèneres

Aventures / Viatges Ciència-ficció

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Fantasia

l

l

Policíaca / Misteri

l

l

Realista

l

Temàtiques

Terror Contes / Rondalles

l

Bestiari / Animals

l

Humor Relacions humanes (familiars / amistat / parella) Sentiments / Autoestima Conflictes (personals / socials / bèl·lics)

54

l

l l

l

l l

l l

l

l

l

l

l l


Oliver Twist Operació tarrubi Quinito… un nou curs! Quinito…, quin curs el teu! Rescat al pic de les Bruixes Romeu i Julieta Segrest a Bagdad Set desitjos i un regal Sis i un tros de fusta Tabola a la teulada Un dia de la vida d’en Felip Marlot Un petó de mandarina Una història emocionant Una invasió pestilent Un viatge inesperat Vint mil llegües de viatge submarí

Quadre de gèneres i temàtiques

43 26 27 31 19 43 21 19 27 34 18 21 30 27 5 43

nn n nn nn nn nn nn nn nn nnn nn nn nn nn nn n

l l l l

l

l

l l

l

l

l

l l

l

l

l

l l l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

55


ORS T C E L S R PRIME

PLA

SE GO

EINES PER A LA A R U T C E L PLA LEC TO R SEGO N CUR S

CICLE MITJÀ

ER A LA P S EINE CTURA LE

L A I C I N I E CICL

SI  VOLEU  MÉS  INFORMACIÓ  SOBRE  ELS  MATERIALS  DE  SUPORT  A  LA  LECTURA, PODEU  SOL·LICITAR  AQUESTS  CATÀLEGS.


Vivim en una societat cada vegada més global i exigent, en la qual la lectura és un instrument cabdal per a l’aprenentatge i la millora del rendiment escolar, instrument que permet als joves d’accedir a la informació i al coneixement.

La lectura comprensiva (LC) esdevé una eina primordial necessària en cada moment per interactuar amb l’entorn i per resoldre els reptes de la vida quotidiana; per aquest motiu, hem de dotar el jove dels recursos necessaris per ser un lector competent a l’hora de connectar els continguts amb la informació.

El Pla de Lectura Barcanova pot integrar-se en el projecte educatiu de centre i pot facilitar als docents l’elaboració del PLEC (Pla de Lectura de Centre).


Eines per a la lectura. Cicle Superior  

Eines per a la lectura. Cicle Superior Editorial Barcanova

Eines per a la lectura. Cicle Superior  

Eines per a la lectura. Cicle Superior Editorial Barcanova

Advertisement