Page 1

e i e n t m x e n o C i d del m e

Educació Prim àr ia ó i c a v o n n i a c i La g ò g a d e s n p a d a iut c s l e nt a r . r a u p t e u r P del f


l u s c a e s l del projec te Intel·ligències múltiples

Competències

Treballem les vuit intel·ligències múltiples.

Afrontem reptes en els quals posem en pràctica les nostres competències.

Rigor Aprenem i treballem amb rigor i creativitat.

Interdisciplinarietat Família

Relacionem i apliquem el que aprenem.

Pensament crític Fomentem la diversitat de pensament.

La gran col·laboradora en l’aprenentatge.

Aprenentatge cooperatiu Cooperem per fer front a les tasques.

Les TIC Fem servir les noves tecnologies per connectar-nos amb el nostre món.

Inclusió Incloem tot l’alumnat a les nostres aules.

Avaluació Emprenedoria Emprenem per canviar el nostre entorn.

Fem el nostre dossier d’avaluació per aprendre a aprendre.


e n o t . . c l . d a pe r A L U A ’ D La GUIA

Activi

ls t a t a i t g s i d Pe

El PROJECTE

l a t i g di

Per a més informació… Podeu visitar el blog d’Educació Primària d’Editorial Barcanova:

blogprimaria.barcanova.cat I també podeu accedir als materials de suport per al docent al Cercle d’Educadors:

www.barcanova.cat/cercle de la nostra g le tà ca l e u e n a Dem a l’etapa oferta digital per de Primària.

r a la

PDI (Pis sarr

va) i t c a r e t n I l a Digita


’ l m l a a u ne... e p r l a i Cicle Inic

CCoommssóónneels lsaannim imaalslsi ioonnvviuiue enn

Le sspp Le lala nn tete ssi el ssan i el im an alal im sssó nnés só cici oo se nn és ssdd rsrsvivi se eenn uu sspp uu trtr erer icic qq ióió(p uu èèfafa re nnlele (p n en re ssfufu n enalal qq nn im uu -en en im ),),rere tstsdd en en lala eel’el’e cici óó(r(r n to ea rnrnooelel n to cc ea io cc n s en io fa n s bb al en dd riri fa qq uu ­­ al cc u e ióió(c(c p cc u as e sa p rere assaalalvo en ennn oo ltlt uu vo an ssinin t)t)i re an dd iviv idid pp i re uu ro ssidid -ro èn titi èn cs csoomm oo ltltse mm se bb lala n ts ). n ts ). EE lslsaa nn im aa im lsls , ,aadd ifif ee rèrè nn cici aadd eelele se rsrsvv se sspp iuiu lala s,s,tete nn tete s,s,mm nn ee nnòò ee nn rg gg ee aa rg nnalal nn ssdd trtr e ee ls oo sséé lolo e lsse rara s­s­ nn se titi r,r,as ts (p sa ts as ee bb (p r rve sa oo riri r,r,nn u ve re o ­h u ta re i,i,se r o ­h taree l n co se ti lolo l r­ n co n co ta h ti i,i, mm r­ ct n co tact oo h ee to , ,ee r rqq tctc to .).)i itete uu eeelel sspp nn ee erer nnuu mm nnaa etetdd p tata a es nn re p p t,t,nn ll a es la re ça p ee ll dd laça r­r­ an se t,t,sa an seco rrrr ltlt co en sa an t,t,vo t… en an t…FF lala inin vo nn ssi ito t,t,rere i igg aiai p t rere ­ to e bb ls p t éénn ­ an e ls ooee im an alal ssmm im ssqq oo uu uu eevv ee nn iuiu , ,co ee nnfifi mmee dd co ee xo sp lslsmm ss lala xo sp ce uu sc nnqq ce lolo sc uu ssi ilele an ansó s e nncrcr sp só s e oo ieie sp nn s.s. gg ee s,s,ee ss

oonnvviuiueennels elsaannimimaalsls??

Cicle Mitjà

CoCommpprrèn èn, ,ppen ensasa……

11. . 

EE sc riri sc uulele ssdd ifif ee ­­ rèrè nn cici es esqq uu eehh i ihh aaen trtr en ee lele sspp lala nn tete ssi el ssan i el im an alal im s.s. 22. E . Exp lic xp aapp lic ererqq uu èèl’él’é s­s­ se r rhh se uu mm ààés ésuu nnan im an alal im .. 33. I. Invnvesestiga tigai d ig i dig uu es eselel nn oo mmdd ’a’a lglg uu nn ssdd ee lslsan i­i­ an mm alal ssqq uu eefofo rm ee rm nnpp arar tt dd eelalafafa uu nn aadd ee l te uupp l te oo ­­ bb leleoodd eelalatete va vacici uu tata t.t.

AAlalaTe rrrr Te aapp oo dd ee mmtrtr oo bb araran ee lslsqq im an alal uu im alal ssee sshh nnto i ihh ag tstsaq to i ialal ag im uu aq ee e lls im n ts e llsllo , ai n cs ts nn llo gg ee , ai ce uu csee aalíq nn ssss ce itit uu ee líq idid nnpp aai iaiai ee r rso rere ,q bb so rere uu ,q vv eeéé iuiu rere ssee .. l lqq uu ee AA l lco nn co trtr arar i iqq uu eelele sspp lala nn tete s,s,ee llu mmdd lslsan llu ee im l lso an alal im l lpp ssnn so ee oonn r rac ee ce oo ac nn ssss se ce itit gg ee se uu nnlala fifi iriralal nn ssi ito im e im t tee n to ts e nnllo . .AA n ts ix cs llo í, ix p csoo b o í, sc dd p ee b o uu nnvv sc rsrsco iu EE rere nn m ca iu co ar ra m ar caraqq aaco uu eenn ve co ssoofofo ee ve ce ssss ce nn itit ssmm ee nnaiai arar gg inin u mm s. a alal líq u ssqq s. a u líq uu id eepp aapp uid oo ee dd r rvv ee nnso iuiu rere bb , ,hh so rere i ihh vivi uu aaan rereee ee lslspp i­ nnllo an oo i­ lsls cs llo , ,oonn o cs o nnee ’h’h stst i ihh ààgg aamm lala ça oo ltltpp dd ça a,a,co oo ca NN mm ee , ,co co ca ce ssss m ce co itit e ee m ls nnrere e d ls d ee sp se irir rtrt sp se araroo s.s. xixi gg ee nn Tre fefe . .EE ba nndd llo Tre lslsan ba eel’a bblalaima lloam am im an irir tg alal l’a ee ee1 1 im ima , ,i iee sstete tg lslsaq rr e stst rr u rere e aq àt ssl’a icic uàt s, g NN d l’a a­ ee s, e ce g l’a d a­ ss e ig cess l’aig itit u ee a. nnalal u a. im ee im nn tsts , ,aiai xíxíqq hh uu ag eehh i ialal an ag trtr andd ee eevv sséé iuiu ssss rereee ee rsrsvv nnllo iuiu s.s. cs llo csoo nnhh ii CC oo mmqq uu eeaaca dd ca aallo ccdd llo e la e vv Te ieie la rrrr nn Te , ,ca aaaq dd uu ca aazo aq ee stst ee nn ssco zo aatétéuu nn co dd nnco icic ioio nn nn ssca co juju tata nn nnpp t tdd nn ca ­­ rere ’a’a pp n im arar atat n al im sspp ssdd al ee if r rso e re if n e bb tstsqq so re rere n vv iuiu uu eeee rere ­h s­s­ i.i. ­h LL aafafa uu nn aadd ’u’u nnllo cé llo

••

Tre ba llo Tre ba bblalaima lloam am tg ee22 ima tg

LLaaggrarannvvaarie rietatattdd’a’annim ima

AAlalaTe rrrr Te aahh i ihh aamm oo ltlt ssan im an ee lslsclcl alal im ssdd as ifie sisi as fifi qq uu ee mm , ,éé s a s add ir,ir,ag co sa ru co ag pp saen ru ee m enco mm co úú .E ls . Elscici en títí en fic sselel fic raraccteteríst ssso lele so nn rístiqiquueessde lelse d seuuco cossoose aatete rm seggoonns eelele rm ssfufu nn cici oo nn ssvv itit alal s.s.

sseeggoonnsseel ltip tipuussdd’a’alilimmeenta ntacicióó

SS ee gg oo nn ssee l ltiti pp uu ssdd ’a’a lim ee lim nn tstsqq dd ee nnse uu eemm r rhh se ee ee n rb ívív rb oo rsrs , ,ca rn ca ívív rn oo rsrsoooo m n ív m o n ív EE lslsan im an alal im ssca rn ca ívív rn oo rsrss’s’ al im trtr al e ee ime nn ssan tete nnnn im an o alal im ssqq uu eeca ce ca nnooqq ce EE uu lslsan eetrtr oo im b an e alal im n sshh b e ee rb ívív rb oo rsrss’s’ alal im pp ee arar im nn tete tstsdd nnnn eepp oo m lala nn tete s.s. EE lslsan im an alal im ssoo mm nn ívív oo rsrss’s’ alal im pp ee lala im nn nn tete tete nntata s.s. nn t

••

ElEl s sca ng ca urur ng s sau stst au rara lialia ve ns rtrt eb ve nssó rara nn eb tsts só , vi víví , vi pa rsrsi he pa rbrb i he ívív oror s.s. Pe ns Pe aaen ns an en an im alal im s squ gu eeco isisbé qu gu ne co ­­ béi di ne gu i di esesqu gu èèmm co qu en mmes co ge en n,n, ge esrere prpr od ue odue ixix en ne nneses i en si ne te qu i si te ­­ elel qu etetoono. no.

••

•• ••

sseeggoonnsseel ltip tipuussddeererepprod roduuccccióió

••

SS ee gg oo nn sslalamm an ee an raraco mmee co ssfofo pp oo rm dd ee nnclcl ee rm nni inn as sisi ee as ixix fifi ca e r ree ca nnoo vv ípíp arar ssi ivv iviv ípíp ar s. ar s. EE lslsan im an alal im ssvv iviv ípíp aa rsrsee ssdd ee lalamm se nn se vo arar lulu ee vo . .EE pp ee l lse nnd uunn se aiai xe mm xe ee nn t s’ EE lslsan an t s’ oo an mm im an ee alal n im a ssoo pp n a vv a ípíp aa rsrsee ssdd ee se lalamm nn se vo lulu arar vo pp ee ee . .EE nndd l lse in s uunn se in aiai xe mm xe ee nn t tooso ee clcl oo sisi rtrt óó so idid .. aadd eel

••

••

•• CoCommpprrèn èn, ,ppen ensasa…… 11. E . Esb sbririnna q

a quuèèvo volelenn dd irirlele sspp arar au lele au ssca c rr

sseeggoonnsseel ltip tipuussdd’a’appaarerell lllolococommoototor r

EE lslsan im an alal im sspp oo dd ee nnmm oo uu rere ’s’soodd rere lllllolo ee co sp lala mm co sp ça ot


t a t e NOv 17 0 2 r o i r e p u Cicle S

ls Què són e

éssers viu

• •

s?

vives ses no e les co u q s e rístiqu

te s carac en une ius ten v r rs e ats pe Els éss n form nen. als i só it es no te v rt s e n in o ncio n les fu vius fa éssers ls e ts o T s. cèl·lule

fa.

tòtro trició au

u de nu

Ésser vi

lsevol ue qua ients q ar les els nutr ls ir u n p x te ie a ob cio utrients sisteix n n Les fun ls o fabrie c r e e litza s qu ició, qu irar, uti anisme La nutr a au· els org ita, resp n d e ss e m ió c o e ic s’an iu n nutr mples ésser v ig. La si u s b ients ie re tr c u e erents. P bstàn els n ncies d er estud tenen amb su substà iar­los, que ob ments li s a e s m u . m els qu anis ls se trofa e tenen quen e dels org s i heterò alguna utrició ssa din s es diu classificar que pa fa. La n ers viu o ò ss tr ll é a tò s a re segons le lt ar ’a n d io c se c s a ca­ re tants la man steix a alimen era com e consi o fills. duen ció, qu endents La rela uir desc d ro p s. a ix l co onsiste fora de , que c ducció La repro r les ngen, els aç de fe animals viu cap po­ n ésser ’u d ors: ta ti més pe ció. la part produc lula és lació i re re La cèl· , ió omés de ic tr la carn d s de nu ’al­ ial funcion

u de Ésser vi

Les cèl·lule

s com de

èl·lules

mb allo a

ge

at la im

Cèl·lula

ota

procari

Mat e

rgànuls

a Compar dues s aqueste s amb cèl·lule ha i h e u la q a en la dibuixad terior an a pàgin si la i raona de la cèl·lula r anterio a in pàg riota és proca ta. rio o euca

Nucli Membra

rgànuls

O

en, els an imals es

dins el ve ntre de art. s un ou q ue pon l’ou s’ano mena

trofa. heterò

Treb

na

t d’animal

nutrició

s

Mater genètic

n ja mort s. més de p lantes o d e

• •

Tipus de c

ns vitals Les funcions vitals són tres:

als

iques roscòp són mic mem eneral, la g s: n e rt a sp l·lules, nen tre Les cè te r i co s o ri te to l’inte s, però n’omple diverse a, que en un t sm a c la n p l cito star ta , PENSA… breix; e e pot e COMPRÈN ètic, qu pro rial gen la la re te a m s contro són le bs l’ADN i su ix a e n g Quines u per prote 1. l nucli format ls dels E s a c é it v c e u ti s è DN q ncion rial gen leic o A na i tres fu El mate ria’n u ibonuc lar T ir u x l·l s? e so c e iu t v cid d eix. namen éssers nada à consist l funcio le l’inte en què igeix e ue omp ca i dir q descriu ti l è e n g n u n s ie é c n a re lasm es dife El citop 2. En què utòtrofa i l’he. ncions rgànuls o rents fu a ls ió e ic les dife n exi la nutr fa ls all fi i fl ànu Els org embolc fa? am teròtro a és un s n ie c ra n b à e bst qu La mem vi de su sembla n a t e rc a te l’in 3. Quin rtant i regula s impo art mé è? és la p u q r e P memb èl·lula? ra amb d’una c structu prese ariota artir l’e c s p iu ro m v p o c l·lula ssers Tot i ersos é us p 4. Una cè cli? I una d’eu, els div dos tip genètic ò, hi ha ir nu n ix a te s t n o t? o p g e are S p s. ir n le cèl·lu pot te tes. cariota eucario n e riotes i s. Tene cariote rg les pro ’o lu d l· s è u c s tip Les olt poc sma, m . citopla brana um la mem s. El se tant de cariote u e s le lu s, m é m a Les cèl· ixen, possee ap nen un nucli i l·lules te è c s e st d’aque no. d’altres brana i

sma

Citopla

Pocs o

P

Mem

ic l genèt Materia plasma to en el ci


ÀMBIT de Coneixement del medi. Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

ó i c a v o La inn ògica ag d e p

s n a d a t ciu s l e t an r a p e r. r u P t u f l de

EDITORIAL BARCANOVA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta 08005 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat

Distribueix COMERCIAL GRUPO ANAYA Tel. 934 955 399 Fax 934 190 297 Atenció a centres escolars: clients@barcanova.cat

www.barcanova.cat 9242270

@EDBARCANOVA facebook.com/editorialbarcanova 8

421728 475963

W blogprimaria.barcanova.cat

Coneixement del Medi. Educació Primària. Barcanova  

Coneixement del Medi Educació Primària Editorial Barcanova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you