Page 1

r

3r

llengua catalana

n 2 Educació Primària

LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA Preparant els ciutadans del futur.


les claus del projecte Intel·ligències múltiples Treballem les vuit intel·ligències múltiples.

Competències Afrontem reptes en els quals posem en pràctica les nostres competències.

Rigor Aprenem i treballem amb rigor i creativitat.

Interdisciplinarietat Relacionem i apliquem el que aprenem.

Família

Pensament crític Fomentem la diversitat de pensament.

Considerem la família la gran col·laboradora en l’aprenentatge.

Aprenentatge cooperatiu Cooperem per fer front a les tasques.

Inclusió Incloem tot l’alumnat a les nostres aules.

Les TIC Fem servir les noves tecnologies per connectar-nos amb el nostre món.

Emprenedoria Emprenem per canviar el nostre entorn.


per al docent… A L U A ’ D La GUIA

Activi El PROJECTE

l a t i g di

Per a més informació… Podeu visitar el blog d’Educació Primària d’Editorial Barcanova:

blogprimaria.barcanova.cat I també podeu accedir als materials de suport per al docent al Cercle d’Educadors:

www.barcanova.cat/cercle de la nostra g le tà ca l e u e n a Dem a l’etapa oferta digital per de Primària.

ls t a t a i t g s i d Pe r a la

PDI (Pis sarr

va) a Digital Interacti


per a l’alumne… l a i Cicle Inic

à j t i Cicle M


novetat 2017 r o i r Cicle Supe

1. El procés de creació in rannkkeennsstteein FFra

vidaa narrvid dona eixdo gueix segu onse acon inac tein nste kens an anke Fr Fr or or ct ct … … do do va va el el ra ra a, pe ina, fein espe rafe mes com dura béco dedu ysde bennbé anys ràbe serà dossan nose dedo réssde enttno spré rim rimen De Desp pe pe in in ex ex te te u u ns ns se se l l ke ke de de an an Fr ltatt deFr sulta rade resu tura elre iatu ròel cria Però lacr ort.t.Pe quèèla mor enqu cossm naen unco cena aaun esce aaes os os m m fa fa la la a a on spon rresp corre enttco gmen fragm stfra uest Aq Aque p. cop. erco im imer pr pr r r pe pe ls ls ul ul els reels ob obre Ambb os.. Am rços forç esfo euss es meu els m ts els erts pler om ompl ac ac e e ur ur ve ve n n va va es sserr l’ésse an es quan vidaa aa l’é bree qu mbr narr vid vem dona nove ia do de no dria podr nitt de als po sta ni quals trista els qu unaa tri bb els serr un am am ress ts ts Va Va se vid vidre en en els els um um va str ejava instr lpeja els in colp ar els ujaa co arar pluj epar prep La pl ig pr a. La vaig ada. inad tat,t, va atin mat sieta la m ansie ,, de de la an an a a nt nt gr gran ·la ·la un un cil cil la la va va ja ja a a a a m Er flam us.. Er va fla peus seva la se euss pe de la meu m de als m llum ia als jeia nuee llu tènu quee je la tè ertt qu ,, aa la in iner an an qu qu e e r r r-s r-s ira ira ga ga sp sp re re pa Va d’apa a. Va nt d’a ura. punt iatur criat va aa pu la cr tava esta de la ntss de elmaa es sant spelm pesa l’esp ii l’e ncss ii pe uenc ogue grog ullsls gr es.. mes els els ul ca cam i i ien ien br br os os aç aç s’o s’o br br m m i i co co r-l r-l eja uree cseja veur uellll sacs ig ve aque va sa va vaig re aq siu va riure ulsiu scriu nv nvul desc co co t t pu pucc de en en m m im im Co Co ov ov t? m ent? un m omen mom entt ii un men uellll m dam aq aque unda en en ofun ts ts pr prof ns ns tre tre io io us us oc oc se se em em els els es eves ts ii mev nats les m ciona orcio sarr les opor essa prop pres expr ssinn pr fossi pucc ex uè fo m pu rquè ia Co Com perq bria es pe cobr bres es co ines embr fein mem ou fe us m prou seus bb pr els els se t t am am a a na na nc nc cio cio ue ue lec lec og og se se gr ia llll gr avia pe pe Hav va va r? H se se ser? és ésse La La ! ! s s nt eu meu illant éu m brilla Déu es,, br cs!! D gres nics negr Boni en ne eren cs.. Bo nics lls er boni bells cabe ssinn bo us ca fossi seus uè fo els se rquè ra ta;; els pe perq cara sota enca iuss en via aa so ct ctiu ha havia ra ra at at hi hi e e lls lls qu qu ta ta s s de de rie rie sts tè artè uests aque les ar rò aq però culsls ii les úscu rle rles;s; pe mús pe pe els els m s, s, m m so so co co uo uo es es qu qu aq aq an ullsls blan us ul en bl seus eren els se ntss er dent cs ii els encs vess de gren seve negr les se vis ne llavis rgs;s; les llarg us lla ii lla seus els se da,, els gada ruga ar arru ll ll pe pe va va se se la la és més venn m cave via arca m mar havia Hoo ha at.. H imat anim inan coss in un co vidaa aa un cs.. ancs narr vid blan dona rr do bé bl pe pe irebé ys ys ga gaire via via an an s s ha ha do do ni mni bé som asii bé dell so quas sa de nt qu llesa rant belle dura la be llatt du at,, la balla abat treba acab ia tre via ac avia H Hav havia quee ha cia.. ància araa qu gnàn rò,, ar pugn però repu ii re e, e, pe r r sm sm rro rro sia sia ho ho tu tu ia ia en en nt nt se an gran és se més nom ambb gr jat am gutt ii no sitjat regu de desit via via pare ha ha sapa e e de desa qu qu r r sse sse l’é de l’é te de ecte spec l’asp rtarr l’a porta supo nt fent de su tarr fe paçç de esta capa ig ig es In Inca va va i i i i or or at at or or lab dell lab nt de rrent corre rtirr co sorti e e LARII ig so ns ns BULAR va vaig se se CABU t, t, , , VOCA VO ea ea na na cr cr to to es oltaa es molt ure’s’s nt m rant moure dura demo derrde itoriri du pode rmito dellpo atde dorm ncat eu do Manc meu rt:Ma va pell m Inert: Ine em va ltess pe entt em vo volte amen ns nsam ca ca el el x. x. t, t, tei tei en en ma ma lm lm si si r r na na pe pe Fi n. Fi son. llit. . el so unllit ar el enun afar raooen agaf terra de derr ag èsaater ès ig ig po po va va est est ar ar Em Em Est Est . . re: re: llit Jeu Jeu al llit stitt al vesti uree ve ajeur ig aje vaig le. feble. em va au, ,feb er ii em Suau ncer ue::Su vè vènc Tènue Tèn es ionss bles accion rribl ntracc te terri r r contr co x x ni ni tei tei te te pa pa ig ig e e va va Qu Qu rò rò iu: pe ulsiu: nvuls sí, pe Conv Co ir, sí, mir, orm ls. ls. ad ador scu múscu delslsmú iesde tàries untàr un

em nt,, em front el fro ia el bria cobr em co da em freda or fre suor na su Una zat.t. U rit ritza ar ar e pl pl rro rro em em ho ho r r nt nt ta ta co co er er ig ig sp sp va de ig de na,, va vaig lluna la llu Em Em va de la m de llum nuee llu tènu la tè en amen ors,s, aa la fixam avor va fix Llav irava va.. Ll mira olava em m mola ii em trem llit llit eu eu ntss ii tre m m de dent l l de de t t sta sta co co al al a a ot o Er Er ny ny t. t. ga ga ea la crea tre la via cr entre havia men les,, m quee ha sibles stree qu ensib onstr pren m mon mpr com inco ns in sons ss so un un pe pe e, e, ar ar ur ur -m -m m m ar ar ur ur ur ur m at va m és at lgués les ii va volgu bules díbu m sisi vo andí com m man à, co mà, unaa m at un tirat estir ig qq ia es vaig avia on va Hav sa,, on ltes.s. H casa galte la la ca les ga de de ti ti va les pa pa gava al al ruga r r ar arru gia fugia refu ig re vaig Em va am ambb a all all.. Em va va av av lta lta les les co co ca ca es es es es r r tre tre rre en córre men ig có iós,s, m vaig ii va rvió nerv olt ne molt all m avall ía onía untt ii av mon dem amun verr de jantt am dàve ssejan cadà passe el ca nit,t, pa va el la ni sta stava co co de de la s’a s’a e e qu qu r r cia cia un un an an és és gu gu po po quee so qu ol so evol alsev qu quals m na m Una e. U stre. rostr ell ro a. quell vida. d’aqu rorr d’a natt vid orro do dona l’hor rtarr l’h porta supo ia su dria uelll po podr aq aque no no a a l l er er ta ta or or ho ho m m m m p p co co Ca osaa h! Ca ntos O Oh! pant espa tann es serr ta ia se dria podr la no po rir la u, no obrir nou, va ob de no rterr va porte vidaa de El po ssinn vid en ent.t. El nessi do done alm alm fin fin ir ir lar lar ac ac va va éé es es , , lgu lgu ós ós vo vo uj uj si si pl pl m st ii com trist ds,, co atí,í, tri pids mat ràpi El El m ssoss rà passo ambb pa rrerr am córre re recó rr ig ig ’at ’at va va m m e e o o N N qu qu a. a. rs, rs, ad rre onad carre nton als ca cant ol ca rtirr als evol so sorti alsev quals ar qu girar en gir r-mee en pa par-m to to ia ia m m te te al al qu el qu am ambb el gint.t. fugin uarr fu inua ntin cont lsatt aa co pulsa impu ia im ntia sent em se evaa ii em m mev


ÀMBIT lingüístic.

àrea de llengua catalana i literatura

è 6

LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA Preparant els ciutadans del futur.

1r

EDITORIAL BARCANOVA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta 08005 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat

Distribueix COMERCIAL GRUPO ANAYA Tel. 934 955 399 Fax 934 190 297 Atenció a centres escolars: clients@barcanova.cat

www.barcanova.cat 9242267

@EDBARCANOVA facebook.com/editorialbarcanova 8

421728 475932

W blogprimaria.barcanova.cat

t 4

Llengua catalana. Educació Primària. Barcanova  

Llengua catalana Educació Primària Editorial Barcanova