Page 1

Música Educació Infantil

a c i s ú m e d e t c e j o r l p i t u n o a n f n I Un ó i c a c u d E ’ l a per

Autora

Rosa M. Montserrat

NOVETAT

2017


. a c i s ú m t n e f ca i s ú m èn r p a e n m u l a L’

. s e l p i t l mú s e i c n ligè · l e t n i es l e d l l Treba u. i t a r e p oo c l l a b e tr l e d t n Fome ra o d a e r c t a t i c a cap a l e d l t Estímu nvolupamen e s e d l e id al. n o i c o em


Material per a l’alumne

Carpetes

Fulls de treball CI EL SILEN EL SO I

CAMPANE

TOCO

TA LA N ING-NING

SO SILENCI

INVENTO

& 42

œ

œ

Cam - pa

CARTOL

INA ENCU

Música • 3 anys T 1 • Full 2

œ

I TOCO AM

B

œ

- ne - ta

œ la

œ

œ

ning - ning,

œ jo

œ

l’a

œ

œ

- ma - go,

œ

jo

œ

l’a

œ

œ

œ

œ la

œ

œ

ning - ning,

œ jo

Popular /

œ

l’a

œ

Adaptació:

œ

- ma - go,

œ

jo

R. M. Mon

œ

la

tserrat

œ

tinc.

CD am

Música • 3 anys T 1 • Full 1

Música • 3 anys T 2 • Full 7

Música • 3 anys T 1 • Full 2 Música • 3 anys T 3 • Full 15

Música • 3 anys T 3 • Full 16

Música • 3 anys T 3 • Full 11

Música • 3 anys T 2 • Full 9

Música • 3 any T 3 • Full 16 s

Música • 3 anys T 2 • Full 8

œ

Música • 3 anys T 1 • Full 5

i adhesius

Música • 3 anys T 2 • Full 6

œ

NYADA

Cartolines

Música • 3 anys T 1 • Full 3

œ

- ma - go. Cam - pa - ne - ta

Música • 3 anys T 3 • Full 11

i aud b les ca n icion s del çons curs

A mé s... i aud ici

Trob areu ons a les c www anço .espa ns ibarc anov a.cat


Material per a l’aula BT00

1477

01_i

nstr

umen

Material en paper

L’ E

ts:B

AT SCARB

T001

4770

1_in

stru

ment

s

T BT00

1477

01_i

nstr

umen

ts:B

T001

4770

1_in

stru

ment

s

18/6

/12

15:2

7

Pági

na

TIM

F. Serrat a A. Puig, F. Bofill, sica: I. Segarr Lletra: Mú

œ œ œ œœ , œ œ œ t! œ u fo - ra se l œ _a œ ga œ a - ma œ œ œ œ œ r - bat, mal-ca - rat, com s’

5

BT00

1477

01_i

nstr

BAL

œ œ œ œ . L’es -ca ma - ga m s’a œ œœ œ 24 œ a - ga, co s’a - m m co & œ t, - ra mal-ca

umen

ts:B

T001

4770

1_in

stru

ment

s

ES

19/6

/12

10:5

4

Pági

na

r - bat,

VIO

s • 3 any

Música

ConeC un gran pingüÍ

VIO

Que Camina, Que Camina; ConeC un gran pingüÍ Que Camina sempre aixÍ. LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA,

LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA,

VIO

LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, I AIxECA L’ALETA quAN vOL GIRAR. li agrada molt nedar, menja peixos, menja peixos. li agrada molt nedar, dins del mar els Va a busCar.

EL P INGÜ Í

LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA… mireu Com Va Vestit, panxa blanCa i Cul negre. mireu Com Va Vestit, tot polit i presumit. LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA…

Música • 3 anys

12

& b42 œ J œ œ œ œ œ Co nec un gra

&b

la,

n pin

œ

mi

&b œ

œ œ œ

- na sem -pre

œ œ la,

la,

_ai

œ la,

œ

- xí.

- güí

œ œ œ

la,

la,

œ œ œ œ œ œ œ ca mi na, que

que

œ œ La,

la,

la,

œ

la,

œ la,

œ la,

ca

œ œ œ

la,

la,

la,

œ œ œ œ œ œ

œ

- mi - na; co nec un gra n pin - güï

œ

la,

œ

la,

œ œ

la, œ œ œ œ œ œ œ œ œ - ca l’a - le la,

i_ai - xe

- ta qua n

vol

gi

A. Luc

ini

œ œ

que

œ œ œ œ

la,

la,

Ϫ

- rar.

5

TIM VBI O ALE LÍ S

L’es -ca

EL PINGÜÍ

la,

18/6

ca -

la,

Materials per a PDIt a w w w .b a rc a n ova d ig it

a l. ca

Llibre digital del mestre amb les activitats interactives i els fulls de l’alumne projectables.


Material per al docent

Les imatges tenen una funció informativa. Els materials poden ser diferents dels que us presentem.

Guia d’aula

CD

Guia d’aula en PDF Activitats interactives

Cercle d’educadors Accés des de www.barcanova.cat, on trobareu diferents recursos didàctics: Programació d’aula, fitxes per il·lustrar els cançoners i les audicions, musicogrames, etc.


La innovació pedagògica

EDITORIAL BARCANOVA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta 08005 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat

Distribueix COMERCIAL GRUPO ANAYA Tel. 934 955 399 Fax 934 190 297 Atenció a centres escolars: clients@barcanova.cat

www.barcanova.cat 9241111

@EDBARCANOVA facebook.com/editorialbarcanova 8

421728 475888

W blogeducacioinfantil.barcanova.cat

Música. Educació Infantil. Barcanova  

Música. Educació Infantil. Barcanova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you