Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

www.e-thessalia.gr ¢EYTEPA 28 A¶PI§π√À 2014 ñ AP. ºY§§OY 854

∏ ¡›ÎË 1-1 Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú·

ŸÚıÈ· Û “η˘Ù‹” ¤‰Ú·

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

™E§I¢E™ 24 ñ Tπª∏ ºÀ§§√À ú 0,50

∞¿ÓÙËÛË Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

N¤· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó

◆ ÛÂÏ. 12, 14

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 1-1 Ì ∏Ú·ÎÏ‹

ÕÍÈÔ˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘

™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÙÔ À¶√π∫ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. “◊ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‹ Â›Ó·È “Ù˘Êψ̤ÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 7,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ó¤· ̤ÙÚ·. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “√È ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÔ‡Ó, Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Îϛ̷ Êfi‚Ô˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚÔ‡Ó Î·È ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÒÚ·, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹, ‰ÈÂıÓÒ˜, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Â¤Ù˘¯Â ˘„ËÏfi, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ‚ϤÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·,” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ◆ ÛÂÏ. 24

Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ™Â ËÏÈΛ· 57 ÂÙÒÓ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â¿Ú·ÙÔ Ô ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹˜ £. ∫·ÏÈ¿Î˘ Û ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ‰‹ÌÔ˘˜ “ŒÊ˘Á”¢‡Ô Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆ- ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 63-60 ÙÔÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ

¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞1

Θ ™Â 6 ¿ÙÔȘ ‰fiÛÂ

magopoulos.car.gr

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π

∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞

20W50 4§πΔƒ∞ 14,99 ñ 10W40 4§πΔƒ∞ 19,99 4§πΔƒ∞ ¶∞ƒ∞º§√À -12 ª√¡√¡ 6,99

§∞ƒπ™∏™ 138 μ√§√™ñΔ∏§. 24210 66627

∫√À¶√¡π

ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD

§∞¢π∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ Àæ∏§ø¡ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞ºø¡ ™∂ ¶ƒ√™º√ƒ∞

ª∞¡√™

‰ÂÓ ›ÛÙ¢· fiÙÈ ı· ¤Ì·ÈÓ· ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙÔ ÂÙÛ› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û· ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ›¯· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ôχ „ËÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔ›Ù·˙· Ì ‰¤Ô˜. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· ÌÔ˘... ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú¤· ÏÔÈfiÓ Ù·Íȉ‡ˆ ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ Ì·˜ ηϤÛÔ˘Ó. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Â›Ó·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛÙ‡ÂÙ·È ÎÈ ÂÛ›˜. ∞˜ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ˙ˆÓÙ·Ófi, ·˜ ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜.” ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ¡·fi ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. ∂›Û˘ ¯ı˜ ·‚›ˆÛÂ Ô 54¯ÚÔÓÔ˜ ÃÚ. ¶ÂÚ¿Î˘. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ı· „·Ï› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. §·˙¿ÚÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘

ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ·fi ÙË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘

◆ÛÂÏ. 15

¢ˆÚÂ¿Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

ÔÈ “¤Ê˘Á·Ó” ¯ı˜ ¯Ù˘Ë̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Â¿Ú·ÙÔ ÓfiÛÔ. √ ÁÓˆÛÙfi˜ Ì›ÌÔ˜, ËıÔÔÈfi˜, ·ÓÈÌ·Ù¤Ú ·È‰ÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ Î·È Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˘ £¿ÓÔ˜ ∫·ÏÈ¿Î˘, ·‚›ˆÛ Û ËÏÈΛ· 57 ÂÙÒÓ, Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ·ÊÔ‡ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â¿Ú·ÙÔ. °ÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÛÎËÓ‹˜ “ª·ÁÈÎfi ∫·¤ÏÔ”, Ô £. ∫·ÏÈ¿Î˘ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ‰È·ÛΤ‰·˙ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ Î·È ¯·Ú¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ì ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Ê›ÏˆÓ

◆ÛÂÏ. 11, 14

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ·, ÂÓÒ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘. ◆ ÛÂÏ. 4-5

ª¶∞ª¶∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi 630ú

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È ª√¡√ 2 ¢ÚÒ ∏ ·Ú·Ï·‚‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ™ÙËÓ 9Ë ÛÂÏ›‰· fiÏ· ÛÙ· 24210 23303-4 Î·È ı· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ CD


2

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·... ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ (ÂΉfiÛÂȘ ÿˆÓ˜)

¡¤· πˆÓ›·

™˘ÓÔÈΛ· ∞. ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ (ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜) ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™¿ÌÔ˘ Î·È ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË (Δ.∫. 384 45). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∏ ∂‡‚ÔÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ™ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ŒÎÙÔÙÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Ã·ÏΛ‰·, ÙËÓ ∂Ú¤ÙÚÈ·, ÙËÓ πÛÙÈ·›· Î.¿. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1470 fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªˆ¿ÌÂı Ô ¶ÔÚıËÙ‹˜ ΢ڛ¢Û ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ μÂÓÂÙÔ‡˜. ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1821 ÎËÚ‡¯ÙËÎÂ Ë ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏ‹ °Ô‚Á›Ó·, ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡ ·fi ÙË §›ÌÓË Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜, Ô˘ ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ ÛÙÔ Ã¿ÓÈ Ù˘ °Ú·‚È¿˜. ∏ ∂‡‚ÔÈ·, Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Ì ÊÈÚÌ¿ÓÈ Ù˘ 13˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 1830 ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∂‡‚ÔÈ· ·ÔÙÂÏ› ¡ÔÌfi Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË Ã·ÏΛ‰·. √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·: ∞fiÊ·ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·˜ √‰ÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 388/26-5-1958, Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ϤÍ. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘.

√‰fi˜ E˘‚Ô›·˜

∂ΉËÏÒÛÂȘ √ ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ - ΔÔ̤·˜ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙË ‰È¿ÏÂÍË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÔÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ ¡. πÛÙÔÚ›·˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ, Ì ı¤Ì· “∏ π‰¤· Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜” , Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 20:00, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘: 5ú. Δ¤¯Ó˜ —ªÈ· ı·ÙÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ ̠ΛÌÂÓ· (ÔÈËÙÈο Î·È Â˙¿) Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °ÒÁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “∂› ™ÎËÓ‹˜” ÛÙÔ Lab Art Ù· ‰È‹ÌÂÚ· 29-30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È 6-7 ª·˝Ô˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “¢Â ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË;” ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ Ù˘ “∂ÁÒ” , ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ fi„ÂȘ Ù˘ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ Ù˘. √È fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Lab Art (www.labart.gr ÙËÏ 2421 403454) ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 21:30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 5 ¢ÚÒ. —ŒÎıÂÛË ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î·. ∑ˆÁÚ·ÊȤ˜ Î·È ¯·Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ E§§H’s cafe (°ÎÏ·‚¿ÓË 29). ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi: flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ E§§H’s. ∂ΉÚÔ̤˜ —∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î.Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘ 2014. ∂’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 1 - 4 ª·˝Ô˘, Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏ· Ù· ∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍ· Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ªÓËÌ›· Ù˘ ¶fiÏ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6983748531 (ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘) ‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÙËÏ. 2421031059-60). —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ª·˝Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÁÚ·-

Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜. —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11-12/5/2014 ÛÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô - ¶Ú¤Û˜ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210- 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì.- 12 Ì. —√È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ·Ú¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 Î·È ΔÚ›ÙË 6 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÏ· (ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ΔËÏ. 24210 57228 Î·È 6948487550 (Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ªÈ¯ÂÏ‹). —∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÙÔ “∞Úο‰È” ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 3 & 4 ª·˝Ô˘, Û ¶¿ÚÁ· - ™‡‚ÔÙ· - ∞¯¤ÚˆÓÙ·, ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙËÓ ¶¿ÚÁ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “IONIS TOURS” , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, ÙËÏ. 24210 34712. —∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂΉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ - ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û μÔ˘ÏÁ·Ú›· - ™fiÊÈ· - ª¿ÓÛÎÔ - ªÔÓ‹ ƒ‹Ï·˜ 6 ¤ˆ˜ 8 ª·˝Ô˘. ΔÈÌ‹ 100 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ËÌÈ·‰È·ÙÚÔÊ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5* ÛÙË ™fiÊÈ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ 22 ª·˝o˘ 10 .Ì. - 12 Ì. ÛÙ· ∫∞¶∏. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6945471475 Î. μ·ÁÁ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î. μԇϷ ¶·ÙÚÒÓË ÙËÏ. 2428091327. —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 4/5 μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ï‹ Â˙ÔÔÚ›·, ªԇʷ - ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ - ΔÔ˘ÚÎfiÁÈ·ÓÓË - ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ø.¶. 4.00, μ.¢. 1/5, ∫˘Úȷ΋ 11/5 μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ªÔ˘¯¿ÚÈ· ∫Ô˙¿Ó˘ (ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›), ø.¶. 4.00, μ.¢. 1/5, ∫˘Úȷ΋ 11/5 ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ Ì π.Ã. ΔÛ·Ù¿ÏÈ - °ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ, ø.¶. 8.00, μ.¢. 3/5. ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ (21-31/7 11 Ë̤Ú˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °Ú·ÊÂ›Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘: ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210-24290, ÒÚ˜ Úˆ› ¢¶: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ¿ÚÙ., ¶·Ú·ÛÎ. 6.00 - 8.00, ÎÈÓËÙfi Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 6976904236.

∏ £Ù¢ ¤¯ÂÈ ÕÔ„Ë ∞Ó¤Íԉ˜ ηٷÁÁÂϛ˜...

°ÓÒÌË... TÔ˘ A. °IOYPMETAKH Δ√ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÙÔ ‰È¿‚·Û· Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. ΔÔ ÂÎÛÙfiÌÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘, Û ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” ƒ·¯‹Ï ª·ÎÚ‹: “Œ¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘” › “Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ Î·Ó·Ï·Ú¯ÒÓ. ªÔÚÒ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÏ›ۈ. ¢ÂÓ ÙÔ Î¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ” . £∂§ø, ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi, Ó· Û·˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁËıÒ ÎÈ ÂÁÒ Î¿ÙÈ: ¤¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·Ù·¯ı› Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ¢ÂÓ Û·˜ ÙË Ï¤ˆ fï˜, ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘-

O... ™ÙËÏ›Ù˘ TÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ¢. ∞¡Δø¡π√À* Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙÔ‡μ ÙÔ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÏÔÈfiÓ fiÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË! ∂˘¯¤˜ ·Ó ı¤ÏÂÙ Ì ÌÈ· ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË - fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙ ¿ÏψÛÙ - Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·È ÂÏȉÔÊfiÚ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. •ÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ì·˙› Ì’ ·˘Ù¿ ÎÈ ¤Ó·˜ ÛˆÚfi˜ ·fi ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ‰fiıËΠÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Û’ ¤Ó· ı¤Ì· (Úfi‚ÏËÌ·) ÙÔ ÔÔ›Ô ÏfiÁˆ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˙˘ÌÒÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ. °‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ, ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ηٷÎÏ˘ÛÌÈ·›· ÙÚÔ‹. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ‚›·˜. ŒÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Ôχ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ› “ÂÚÁ·Ï›·” ÒÛÙ ӷ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ™ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ “‚ÔËı‹Ì·Ù·” Ô˘ Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì·. ∫¿ÔȘ ·fiÂÈÚ˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔÓ. ¶ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÏÔÈfiÓ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜ ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ‚›·˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “°È·Ù› ·¤Ó·ÓÙÈ;” ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Ê›ÏÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÁÔÛ¤ÏÈ‰Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ı› ̤۷ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· οÔÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÙÚÔ¤˜. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋ ‚›· Î·È ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi. ªÂ ı‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì’ ¤Ó· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Ë ¤Î‰Ô-

ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ!...∫È ¤¯ˆ ÎÈ ¿ÏϘ ȉ¤Â˜, Ô˘ ·Ó Û·˜ ÙȘ ·Ôηχ„ˆ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì›ӈ Ô ÌfiÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÁË!... ∞™ ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠fï˜: ÌÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, fiˆ˜ Ë ƒ·¯‹Ï ª·ÎÚ‹, ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ Î·Ó·Ï·Ú¯ÒÓ... ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÌÂÓ, ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ ϤÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔʇÁÂÈ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó!... √È ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙˆÓ ∞¡∂§ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÌÂÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·’ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Û˘, ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜ fï˜, ÙȘ οÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ηӿÏÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜!.... √ª√πø™, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ

Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ô §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÎÈ Ë “∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ·” , ·ÏÏ¿ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·‰Ú¿ ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∫ÔÓÙÔÌËÓ¿ ÙÔ˘ ALPHA, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·! ŸÂÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ‹ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ÙÔ ·ÂÈÏÔ‡Ó ‹ ÙÔ “ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ” Î·È ÌÔÚÔ‡Ó fiÔÈ· ÒÚ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË!... ¶Ôχ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi” ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·!... ∞∫√À°∞ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔÓ Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙË, ˘‡ı˘ÓÔ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔÓ “™Î¿˚” , Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ˆ˜ Û˘ÛÙËÌÈÎfi ηӿÏÈ ÙÔ MEGA... ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë Î·-

Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘, ·ıÒˆÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÛÙËÌÈÎfi ηӿÏÈ ÙÔÓ “™Î¿˚” !... ΔÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ›: ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰È·ÏÔ΋ ÙˆÓ ªª∂ ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›...°È· Ó· ÙÔ Î·Ù·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÊÈÏfiÍÂÓË ÁˆÓ›·... ∫∞¶√π∞ ÛÙÈÁÌ‹, Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ: Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ‰ÂÓ ·ÚΛ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·Ó ·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜... £· ÌÔ˘ ›ÙÂ: “Î·È ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó;. ¡· ÌË ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ηӿÏÈ·; ∞˘Ù¿ Ù· ªª∂ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó” !...∂‰Ò ı· ‰È·ÊˆÓ‹Ûˆ: ÁÈ·Ù›, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÙÔ ∫∫∂ ›¯Â .¯. ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi “902 ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” ÛÙÔ MEGA ¤‰ÈÓ ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù˘ Ë Î˘Ú›· ¶··Ú‹Á·!...

°È·Ù› ·¤Ó·ÓÙÈ; ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “ΔÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ABC Europe Antibullying Campaign. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË -ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ı¤ÙˆÁÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ. ∞ÓÙÈÁڿʈ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ ÌÂٷʤڈ Î·È Û ۷˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Â·ÚΤÛÙÂÚË fiÛÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙ·ÙË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·Ïfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¤ıÂÛ οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÔ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∞˜ ÙÔ ‰Ô‡Ì fï˜: ∂›Ó·È ·Ïfi “›ڷÁÌ·” ‹ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜; ΔÔ “›ڷÁÌ·” ·˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ Ê›ÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ „˘¯ÈÎÔ‡ fiÓÔ˘. ªÔÚ› fï˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ “›ڷÁÌ·” ·ÈÛı·Óı› ˆ˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ıÒÔ ·ÛÙÂ›Ô Ô‡Ù οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™Â οÔÈ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Û οÔÈ· ¿ÏÏ· ›̷ÛÙ ·Ï¿ ı·٤˜...

∫¿Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ - ̛Ϸ ÙÒÚ· ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ ·È‰› Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ŸÙ·Ó Û ÂÎÊÔ‚›˙Ô˘Ó ·Ï¿ Ó· ı˘Ì¿Û·È: - °È’ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰Â ÊٷȘ ÂÛ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· Û ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ‹ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· Û¤Ó·. - ¢ÂÓ Â›Û·È Ô ÌfiÓÔ˜, ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. - ¡· ¤¯ÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. ªËÓ ÓÙÚ¤ÂÛ·È ÁÈ· οÙÈ ¿Û¯ËÌÔ Ô˘ ¤Î·Ó οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. - ∞Ó ÓÈÒÛÂȘ ¿‚ÔÏ· ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ÚÔ‰›‰ÂȘ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È‰›, ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÚÔÛٷهÂȘ. - Δ¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÙ¤ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› Ì›· ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Í·Ó·Û˘Ì‚Â›. - ∏ ·ÔÌfiÓˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË. ∫·È ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÔ¯ÏËı› ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡,. ªÔÈÚ¿ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÔ˘. - ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË. ∏ ‰Ú¿ÛË Ó·È. - ΔÔ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∞Ï¿ ı· οÓÂȘ οÙÈ Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Û ÂÓԯϛ. - ∂›Û·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂¿Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Á‡Úˆ ÛÔ˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂȘ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó.

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√ °Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· ™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

ERY LIV 24.00 E D .00 12

1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

}

1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ ·È‰› Ô˘ ÂÎÊÔ‚›˙ÂÈ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÓÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÓÈÒÓÔ˘ÌÂ. °È’ ·˘Ùfi ·Ó οÔÈÔ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚›˙ÂȘ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¿Û¯ËÌ·, ‹ ·Ó ÛÔ˘ ÙÔ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÛÔ˘ ÌËÓ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÚÓËÙÈο ·ÏÏ¿: - ™Î¤„Ô˘ Ò˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘. - ªËÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ Ó· ÌË Û˘Ì·ı›˜ ¤Ó· ·È‰› Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÙÔ ÂÎÊÔ‚›˙ÂȘ. - ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘. - ∂¿Ó ÙÔÓ ÂÎÊÔ‚›˙ÂȘ ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÂȘ. - ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ï˘Ëı›˜ ÙÔ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘. ∞Ï¿ ¤Ï· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÓÈÒÛ Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È. - ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· Û ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ Â¿Ó ˙ËÙ‹ÛÂȘ ‚Ô‹ıÂÈ·. ª›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Û ·È‰È¿ ı·٤˜ ™ÎÂÊÙ›ÙÂ: - ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· ›̷ÛÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. - ¶fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Ì·˜. - ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÛ›˜ ÁÂÏ¿Ù ‹ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ οÙÈ. - ΔÔ Ó· ›ÛÙ ÊÈÏÈÎÔ› Ì ÙÔ ·È‰› Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı› ηχÙÂÚ·. - ΔÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ Û οÔÈÔÓ (ÁÔÓ¤· - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi) ‰ÂÓ Â›Ó·È “οÚʈ̷” . ∂›Ó·È ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È‰È¿. - ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi. - ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Ì Á¤ÏÈ· Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °Ú·ÌÌ‹ SOS 1056 ... Ì›· ÁÚ·ÌÌ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û‡ÓıËÌ· - ∫¿ÏÂÛ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔËÏÂʈÓÈ΋ °Ú·ÌÌ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ SOS 1056, ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·ÓÒÓ˘Ì·, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Ì οÔÈÔÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ. * À‡ı˘ÓÔ˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜


¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

¶·Ú¿... ÛÎËÓȷο ¶ÚÒÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “ŒıÓÔ˘˜” , Ë ¡¢ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙȘ ¤ÍÈ ·fi ÙȘ ‰ÂηÙÚ›˜ ÂÚÈʤÚÂȘ (∞Ó·Ù. ª·Î‰ÔÓ›·, ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·, ◊ÂÈÚÔ˜, ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜, £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·), Ô ™Àƒπ∑∞ “¯Ù˘¿” ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô (μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ¢˘Ù. ∂ÏÏ¿‰·), ÂÓÒ ÙÔ ¶∞™√∫, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â·ÓÂÎϤÍÂÈ ÚfiÛˆ· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈʤÚÂȘ (∞ÙÙÈ΋, ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫Ú‹ÙË Î·È πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿). °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ¡¢ “‚ϤÂÈ” ÂÎÏÔÁ‹ ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ·fi ÙÔÓ 1Ô Á‡ÚÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÚÂÔÚÙ¿˙ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ fiÔ˘ ÔÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÛÙË ¡¢ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ™ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 40%, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â¿Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ “50% + 1” , ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›. ™ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Ë Ì¿¯Ë ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ∏ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘.” ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘ Ë ¡.¢ ÂÎÙÈÌÔ‡Û ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÔÛÔÛÙfi 40% ÛÙÔÓ Î. ∞-

ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙËÓ Î. ¢ÈÒÙË. ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· Â›Ó·È Ë Î. ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, Ó˘Ó ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ·Ú·Û΋ÓÈÔ. ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÙÔ˘ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ fiÙÈ “Â›Ó·È ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ” ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·ÎÚÈ‚‹˜, Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ›¯Â ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, ÏfiÁˆ ÙÚÈ‚ÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ∞ÎfiÌË ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. Δ¤ÏÔ˜, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ›¯Â Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¯Èο ‹ıÂÏÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¶.£. ∫ÔÈÓ¿ ΔÂÏÈο Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜, ¤-

¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤Ú·Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ˆ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÊÈÏ›·, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È... ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∂‡ÚËÌ· ΔÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· METRONANALYSIS ·fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ¤Ó·: °È· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10% Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ Â›Û˘ ÙÔ˘ 10% Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 5% Î·È 6% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ¿Î˘ÚÔ ‹ Ï¢Îfi. °È· fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â‡ÚËÌ· ϤÂÈ ÔÏÏ¿. ¶ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ΔÚÔÌÂÚ‹ Ë ÛÎËÓ‹. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È Ë Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ˙Ô˘Ì¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú·. ∫·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜ ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ, ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ η‚·Ï¿Ú˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ϤÌÂ... ∞ÁοıÈ ∞Ó Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi ¤ÚÂÈÛÌ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘, ÌËÓ ˆ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ¡¤· πˆÓ›·, Ô˘ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤·ÈÍ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “·ÁοıÈ” ÁÈ· ÙÔÓ Î. ª¤Ô. ¡ÙÈÌ¤ÈÙ ¶ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ Ï›ÁΠηÈ

Ù˘

¢Â˘Ù¤Ú·˜

°ÈÔ˘Úfi· Ï›ÁÎ... fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 8.30Ì.Ì. ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ Astra Ì ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ §Ô˘Î¿. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, ªÈ¯¿Ï˘ ªÈÙ˙ÈÎfi˜, Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô˘Î¿, ÂÓÒ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. O A¯. M¤Ô˜ Ì ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ, ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ™¿ÎË KÔÎΛÓË fiÙÈ “Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· ·ˆıËÙÈÎfi ÁÈ· οı ÓÔ‹ÓÔÓ· ÔÏ›ÙË “Ï·‚¿ÓÈÛÌ·” Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË”. OÛÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó fiÙÈ Ô A¯. M¤Ô˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ, ΤډÈÛ·Ó. K·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓÔȯً˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘). ∂›·Ó fi¯È ¢ÂÓ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ë “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ “¶Â˜ ¡·È” Ô˘ ›¯Â ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë fiÔÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Û ¿ÏÏ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ¡· Ù· ‚ϤÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ¡.¢. ·˘Ù¿...

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235

3

™Ô‡ÂÚ ¤ÎÏËÍË ∂›‰ËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¤ÎÏË͢. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ η٤گÂÙ·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘... ¡›ÎÔ˘ ΔÛÈÏÈÌ›Áη, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ. √ ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ì ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ηıÒ˜ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ∂ÓÙfi˜ ª·˝Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ (À¶∂∫∞) ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË Ù˘ Ô‰È΋˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÙËÓ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈο. ¡· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·fi ÙȘ ÌËÓ‡ÛÂȘ... ªÂÙ·Áڷʤ˜ ªÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂ϤÓË §·˚ÙÛÔ˘, ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘, fiˆ˜ ÙÔ˘ ∫. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, Ë ¤ÎÏËÍË ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ.

η٤ÏıÂÈ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÙÈ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË, “ı˘ÛÈ¿ÛÙËΔ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡.∂. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î. §¿ÌÚÔ˘ ¡Ô‡ÛË. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ °È· ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ª¿ÎË ª·ÏÏ‹ Ô˘ η٤گÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∏. ¢ÈÒÙË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ıÂÏ· Ó· ÁÚ¿„ˆ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ -·˘Ùfi˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿- Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ΔÛÂϤÓÙË, Ô˘ η٤گÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̤ۈ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÙÔ˘, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ›ٷÈ. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ÃÔÚÙ.


4

∏ £Ù¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

¢ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ Ô ∞¯. ª¤Ô˜

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ·, ÂÓÒ Ë

∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô (“£ÂÛÛ·Ï›·” 26-4-2014) ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ™¿ÎË ∫ÔÎΛÓË, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ASTRA Ì ÙËÓ ÔÔ›· Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· ·ˆıËÙÈÎfi ÁÈ· οı ÓÔ‹ÌÔÓ· ÔÏ›ÙË, “ÏÈ‚¿ÓÈÛÌ·” Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∞Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ fï˜ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰Èη›ˆÌ·, Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ϤÔÓ Â˘ı¤ˆ˜, Î·È Ì ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ª¤ÛÔ˘ ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ÚÒÙÔÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi, ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ Î·È ·ÓÙ’ ·˘Ù‹˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: ¡· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ Î·È fiÛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ “ÙËÏÂÌ·¯›Â˜” ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Û ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·’ fiÏ· Ù· ªª∂. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ‰Â ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜, ¤ÁÎÚÈÙÔ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ §Ô˘Î¿ ˙ËÙԇ̠fiˆ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ ·Ó·ÁÓˆÛÙ› ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ÙËÚ›”.

Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ∫·Ù·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÙÔ Ï‹Ú˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ “ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” .

Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “ÈÛ¯˘Úfi” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Ó›ÎË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË 5ÂÙ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È - › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - ÁÈ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜, ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜

ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ: ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Ô˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ “ÂÈÎfiÓ·” ·˘Ù‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÓÈο Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ, Â›Ó·È ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ: ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ΔÛÈ¿ÎÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¡ÔÌÔ‡

§¿ÚÈÛ·˜ ∫ÔÏ˘Ó‰ÚÈÓË - ÷ϷÛÙ¿Ú· ¢ˆÚÔı¤·, ˘Ô„‹ÊÈ· ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¡ÔÌÔ‡ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¢ÚÔÛÈÓfi˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ - ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∑¿¯Ô˜ ÷ڿϷÌÔ˜ (ª¿Ì˘), ∑ÈÁÁÈÚ›‰Ë˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, πÁÁϤÛ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∫›ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫Ô¿Ó·˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì· ∫·ÏÏÈfiË (¶fiË), §Â‚¤ÓÙË ∞‡Ú·, §ÈÔ‡˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Ù˙ȿη˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒ›Ó˘ §ÂˆÓ›‰·˜, Δ·ÎÌ¿Î˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Δ¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛÈ·Ì‹Ù· ŸÏÁ·, ÷Ϥ‚·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜.

∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∫·Ú¿ÌÂÏ·˜) £ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ∫·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¡. ΔÛÈÏÈÌ›Áη. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ô Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ηٷı¤Û·ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÏ›‰·˜, Ì¿¯Ë˜ Î·È Ó›Î˘. ∫·Ï‡ÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Â›Ó·È ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ԇ̠“fi¯È” Û Ú·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÓÔÚfiÛˆ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. ¡· ԇ̠“fi¯È” ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÛÙȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚ˘ÛÌ· ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Û˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ÓÔ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù·Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜. ªÂ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È, Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Úfiٷٷ Ï‹Á

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘

∂ÈÛΤ„ÂȘ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Û ∞˚‰›ÓÈ, ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È πˆÏÎfi ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ˘Ô„Ë∂Ô›Ô˜ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ê›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ô Ôηٷ٤ıËΠÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÂÓÙ‡ˆÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞ÏÂÍ. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Èı·Ófiٷٷ ıˆÚ› ˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‹ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. “∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ Ï·˚΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÁÚ·Ê›· Ì ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÚÔ-

ÙÒÓ. ™Â fiϘ ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ¤Û‚ËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ Ï·˚΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÁÚ·Ê›· Ì ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜

ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Û ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ‰ËÌ·Ú¯ÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∏ È-

ÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ··ÈÙ› ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚfiÙ˘Ô Â›Ó·È ÌÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ı· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈ-

MELI CAFE DELIVERY

ŸÏÔÈ ÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, º˘ÛÈÎfi˜ ¯˘Ìfi˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜...ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜

H £E™™A§IA T˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

MELI CAFE ∂£¡. ∞°ø¡ø¡ 46 2421066735 - 6978538457 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-™∞μμ∞Δ√ 08.00-16.00

¶ÂÚÈԉ›· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÚÌ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú-

¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ª·˙› Ì ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô πˆÏÎÔ‡ Î. ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÚÈfi‰Â˘Û·Ó Û ∞ӷηÛÈ¿, ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Î·È ÕÓˆ μfiÏÔ, ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜.

8‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Travel Service Airlines ÛÙȘ 26/04/2014:

™ÙËÚ›ÍÙ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈfi Ì·˜ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ·Î¤Ù·... ● μÂÚÔÏ›ÓÔ & ¶Ú¿Á·, ·fi 339,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ¶Ú¿Á· & μȤÓÓË, ·fi 359,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi ● ●

¶Ú¿Á· & ∫·ÚÏfi‚È μ¿ÚÈ, ·fi 279,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

¶Ú¿Á· & μȤÓÓË & μÔ˘‰·¤ÛÙË, ·fi 379,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÚˆÈÓfi

√‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË & ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿... ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 175,00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì Air Germania, Fly Niki, Austrian, Monarch...

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

BA™I§H™ X. ¢ANO™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

∂À£Àª∏™ Ã√ÀΔ∞™

Œ‰Ú·: π¿ÛÔÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ 2 Δ∫ 383 33 - BO§O™ TËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) Fax: 24210 32828, 24210 23470 www.e-thessalia.gr E-mail: info@e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr

¶·Î¤Ù· F&D μ·˘·Ú›· Î·È ªfiÓ·¯Ô ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 3 - 4Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ∫Ï›ÛÙ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/04/2014 Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ̤¯ÚÈ Î·È 20%. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÓÙ˘·: Four Ways Travel 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213 www.fourways.gr


∏ £Ù¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

5

Â›ÛËÌË ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ª·˝Ô˘

ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì” . ∏ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ 3˘ ª·˚Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ (ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ¡ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜) §È·ÎÔ‡ÏË ∂˘·ÁÁÂÏ›·(˘Ô„‹ÊÈ· ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜) ΔÛ·Ï›ÎË ¡ÂÚ·Ù˙ԇϷ (Δ˙Ô‡ÏÈ·) (˘Ô„‹ÊÈ· ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜) π·Îˆ‚¿Î˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ (ª¿Î˘)(˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ΔÚÈοψÓ) ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·) ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, μÏÂÈÒÚ·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, §¿˙Ô˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª¿Ú‰·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ª·Û‰¿Ó˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (Δ¤Ï˘), ¡È˙¿Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··ÁÁÂÏ‹˜ ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ £ÂÔ‰fiÙË (¢fiÙË), ¶ÔÏ›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶Ú›ÁÎÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›· (ª·Ù›Ó·), ™ÎÔ‡Ú·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, Δ¿ÛÈÔ˜ ∏Ï›·˜, ΔÛ·ÌÔÔ‡ÏÔ˘-™Ùfi˚ÎÔ˘ ÃÚ‡Û·, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÒÌÔ˘ °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿ (ºÔ‡ÏË), Ã·Ï˘Ê¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ™ËÌ›ˆÛË ŸÏ˜ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÔ Ù˘ TÚ›Ù˘, ηıÒ˜ ¯ı˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ηٷıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ·.

∂ÎÏÔÁÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·) μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÔÊÈÓ¿ ∫ÂÚ·Û›· ¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∫·Ù·Ù¤ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË, ˘Ô„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¶∂ §¿ÚÈÛ·˜ μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÈηډÒÓË, ÙÔ Ï‹Ú˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¶Ï¤ÔÓ, ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 3 ª·˝Ô˘. ΔÔ Ï‹Ú˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ¢ÈÒÙË ∏ÚÒ, ÀÔ„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ (™Ù¤ÏÈÔ˜), ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ °È·Ï·Ì¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (Δ¿Î˘), ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÈÌÔÚ¤Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ μ·Ï‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÎÔϤÙÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢Ô‰fiÙÛÈÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-∞ÔÛÙÔÏ›· (¡·Ù·Ï›) ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÙÒ £ÂÔÎÏËÙ›‰Ë ÕÓÓ· ∫·Ú·ÎÔ‡Û˘ ºˆÎ›ˆÓ (ºˆÎ¿˜) ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ï›ÙÛ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· ∫ˆÛÙ¿ÎË-∫Ô˘ÙÛÈÌÔ‡ ºˆÙÂÈÓ‹ §·Áfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÏÏ‹˜ ™˘ÌÂÒÓ (ª¿Î˘) ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ƒ›˙Ô˜ ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶ÔÏ¿ÙÔ˘ ª·Ú›· ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔÛÔ‡ÙÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÚÔÓ¿ÎË

ª˘ÚÙÒ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¶ÂÚ›ÛÛ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ºˆÙÂÈÓÔ‡ ∂ϤÓË “√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÓÔȯً ∞ÏÏËϤÁÁ˘· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¶Ô˘ÙÛȿη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¢¿ÁÏ· ∞ıËÓ¿, ∑Ô‡˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∫˘Ú·ÓÓfi˜ ƒÔ‡ÛÛÔ˜, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, §¿ÛÎÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·ÓÒÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÈ¿, ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜, ™ÙÂÚÁÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÁÏ·˝·, ™Ôω¿ÙÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, ΔÛ·‚¤ ¶ËÓÂÏfiË, ÷ÓÙ˙¿ÎÔ˘ °ÚËÁÔÚ›·. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ §·Ú˘ÁÁ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· -∞¡Δ∞ƒ™π∞ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¡ÙÔ‡ÚÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜) ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï-™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ (ª·ÁÓËÛ›·˜) ¶··‰¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ (ΔÚÈοψÓ) ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÎÔ˘Ù‹ ŒÏÏË, °Ô‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∫·ÙÛÈ·ÌÔ‡Ú· ∞Û·Û›·, §¿ÛÎÔ˘ ∂ϤÓË, ªÔÏfi¯·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ¡›Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞-

Ϥ͢, ™Â‚·ÛÙ›‰Ô˘ ŸÏÁ·, ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ‡Ì·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ ºÔ˘Î·Ï¿ ™˘ÓÔ‰‹ §∞™ μfiÏÔ˘ ∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §∞™ ∞. ¡¿ÓÔ, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Î·È ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ §∞™ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 18 ª·˝Ô˘ 2014 ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¡¿ÓÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞‰Ú·¯Ù¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘, ∞Ϥ͢ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∫¿ÚÌÂÓ, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §·ÌÚÈÓ‹, ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, μ·˝ÙÛ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ‹Ù·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μÏ·¯¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °·˚Ù·Ó›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, °·˚Ù·Ó›‰Ô˘ ÕÓÓ·, °¿ÎÔ˘ ∂˘‰ÔΛ· (∂‡Ë), °·Ú‰ÈÎÏ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘, °ÂfiÁÏÔ˘ ∞ÛË̛ӷ, °È¿Áη˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, °Î·Ù˙‹ ¢ÚÔÛ›ÓË (¢ÚÔÛԇϷ), °Î·Ù˙‹˜ º›ÏÈÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙ‹˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, °ÎÚÈÙ˙¿ÓË ª·Ú›·, °Ô˘ÏÈÒÙË ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË (ºÚfiÛˆ), °Ô‡Ó·Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ¢¿ÊÙÛÈÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· (ƒ›ÙÛ·), ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ∞ÓÙˆÓ›· (∞ÓÙÔÓ¤ÏÏ·), ¢È‚¿Ó˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ ¢¤ÛÔÈÓ·, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∑·‚ÂÚ‰›ÓÔ˘ §Ô˘›˙·, ∑ÔÚÌ¿ πˆ¿ÓÓ·, ∑ÒÙ˘ μÏ¿ÛÈÔ˜ (μÏ¿Û˘), ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∫·ÏΛÌ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·Ì¤ÚË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫·Ó¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ª·Ú›·, ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫·-

ÙÛ·ÁÂÒÚÁË ∂˘ÊËÌ›· (º·›Ë), ∫·Ùۛη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫·ÙÛÈԇϷ˜ £ˆÌ¿˜, ∫›ÙÛÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÌÓËÓfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫ÔÓÙ¿Î˘ ª·Ùı·›Ô˜ (ª¿ÓıÔ˜), ∫ÔÓÙÔ‡ ™ˆÙËÚ›· (™›ÛÛ˘), ∫ÔÙÚÒÓË ∂ϤÓË, ∫Ô˘Ú·‚¿Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡Ù›Ó·), ∫Ô˘ÚÛÔ˘Ó›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫Ô˘ÙÚÈ·ÓÔ‡ ∂ϤÓË, ∫Ô˘ÙÛÈ·ÚÁÈÒÙ˘ ªÈ¯·‹Ï, ∫Ô˘ÙÛÈÓ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ¶Ú·ÛÎÔ‚›· (μԇϷ), ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §¿Á‰·Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §È¿ÙÛÈÎÔ˘ ª·Ú›·, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, §Ô‡Ì· ∂ÈÚ‹ÓË, §Ô‡Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ μ¿ÈÔ˜, ª·ÚÈÂÙÙ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªËÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÔÏfi¯·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÔ‡ÛÙÔ˜ ªÂӤϷԘ (ª¤ÓÈÔ˜), ª·ÁÈ·ÙÏ¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ª¤ÚÌÂÚ˘ ∏Ï›·˜, ªÔ˘ÓÈ¿ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ¶ËÓÂÏfiË-¶·Ó·ÁÈÒÙ· (¶¤Ó˘), ªڤ΢ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢·˘›‰, ¡·Ô‡Ì ∂ϤÓË, ¡ÈÎËÙ¤· ª·Ú›·, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™fiψÓ, ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ∫·Ú˘‰¿ÎË √Ú¤ÛÙÂÈ·, ¡›ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¡Ù·ÎÔ‡Ì˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ¡Ù›Î·˜ ªÈ¯·‹Ï, √ÚÊ·Ófi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·ÓÙ›‰Ë˜ ∞fiÛÙÔ-

ÏÔ˜, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÚÂÙ‹, ¶··‰Ô‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶·¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, ¶·Û¯Ô‡‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¶·ÙÛÈ·‚Ô‡‰Ë˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ - ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘, ¶ÂÚÁ·Ì¿Ï˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ¶¤ÙÚÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›· (§›Ï·), ¶ÂÙÛ¿‚·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶Ï·ÁÂÚ¿ ª·Ú›·, ƒ¿Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒ¤Ô˘ ∂ϤÓË - ∑ˆ‹, ƒËÁ¿ÎË ∂ϤÓË, ƒËÁ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ƒÔ˘Ì¿ÎÔ˘ ∞ÚÈ¿‰ÓË, ƒÔ‡Û˘ ÷ڛϷԘ (ÿÚ˘), ƒÔ‡ÛÛ· ∂˘ı˘Ì›·, ƒÔ‡ÛÛ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘ •¤ÓË (•¤ÓÈ·), ™·Ú·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™Èfi‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™¤ÏÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ·¯¿ÙÔ˜ ºÒÙÈÔ˜, Δ˙ÈÔ˘Ì¿Î˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, Δ›Ú¯·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Δ۷ΛÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡Ù›Ó·), ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ΔÛȿη˜ - μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ΔÛÈÌÏ¿ÎË ¡›ÎË, ΔÛÈÚ¿ÎÔÁÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÛÈÙÛÈڛ΢ ¶·Ó·ÁȈÙ˘, ΔÛÈÒÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡Ù›Ó·), ΔÛÈÒÓ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷ÁÈ·Ï¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¡¿ÓÙÈ·), ÷ÏÂÏ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ÷ڛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, È̷ٛ‰Ô˘ ∞ÓÙÈÁfiÓË (ÕÓÙ·), æ·Ú¿ÁηıÔ˘ ª·Ú›·.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

STATE COFFEE CO. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 184Á, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 39800

Live the experience...!

π¿ÛÔÓÔ˜ & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 34110

∫∞ƒ¢∞™∏ ª∞ƒπ∞

°∞™Δƒ∂¡Δ∂ƒ√§√°√™ - ∏¶∞Δ√§√°√™ ÚÒËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛÔÎ. μfiÏÔ˘ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁˆÓ Î·È ∏·ÙÔÏfiÁˆÓ (EBGH) ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ¢∂ÀΔ. - ¶∞ƒ. 8 .Ì. - 12 Ì. ∞¶√°∂Àª∞: Δ∂Δ∞ƒ. & ¶∞ƒ. 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. ∞§√¡¡∏™√À 1 & π∞™√¡√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§.: 24210 35464 ∫π¡.: 6973046825

˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ÎÈÓ.: 6984 282 869 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 1 (ÏËÛ›ÔÓ √.∞.∂.¢.) μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 24211 05630/what’s up: 6985 833 559 delivery: 08.00-15.00 - 17.00-19.00

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 199 Δ∏§.: 2421039297 - μ√§√™

∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


6

∏ £Ù¢ ÛÙË EÏÏ·‰·

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

™ÙÔ μfiÏÔ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Δπ™ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ñ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. £Ú¿ÛÔ˜ ºˆÙÂÈÓfi˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÌÔ˘ÚÁΤÏ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙË 1Ì.Ì., ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ñ-¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î·È ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi 15‹ÌÂÚÔ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 8:30, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (Ô‰fi˜ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ÙÔ 3Ô ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi 15‹ÌÂÚÔ Ì ı¤Ì·: “°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ Ì·˜ ÙË ™ÂÏ‹ÓË” . √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·fi 9:30 ñ 14:00 Î·È 18:30 ñ 21:00 Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È, fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 24.210 ñ 91.150, ÒÛÙ ӷ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηٿÏÏËÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎı¤Ì·Ù·.

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

“¶¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÁÓÒÛË Î·È Û¯¤‰ÈÔ” ªÂ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠۋÌÂÚ·, Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÁοډÈÔ Îϛ̷, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” .

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ™¤ÛÎÏÔ fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ‰ËÌfiÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â·Ó¤-

∞fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ

Ï·‚Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È Î·È ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÈÛÙÔÚÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋

Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ fiÏ˘ Ì·˜, ÛÙËÓ Â-

Ú·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΉÚÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Ô˘ ηٷÏ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ù˙›ÚÔ˜ ÛÙ· ÙÔÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘

¢Â˘Ù¤Ú·˜ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ “ÙÒÚ· „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ¢ÂÓ ·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ÂÓ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û ¿‰ËÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÛÙÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ fiÏÔÈ Ì·˙›, Ì ÚfiÛˆÔ Î·ı·Úfi, Ì ÁÓÒÛË Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ 2020, Ì ۛÁÔ˘Ú· ‚‹Ì·Ù· Î·È Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘” .

™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂Ή‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٿ√ıÂÛ˘ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, Û ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘), ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜

VIS TRAVEL μÀ∑∞¡Δπ¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏ (1 ¤ˆ˜ 4/5) ™À¡∞¡Δ∏™∏ ª∂ Δ√¡ ¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏

ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ó›Î˘, ·fi ¿ÍÈÔ˘˜

Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ· Ù˘ fiÏ˘. “ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ ÙÔÏÌËÚ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, ÙËÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋

Â¿ÚÎÂÈ·, ÙË ÁÓÒÛË, ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ, ȉÈÔÙ¤ÏÂȘ Î·È ¿‰ËÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ŒÓ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›·” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÚ-

Á·Û›·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·. ∞¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ οÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜, fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶.£., ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ∫·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ 2020, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηÈÓÔÙÔÌÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∞Ó‰ÚÈΤ˜ - °˘Ó·ÈΛ˜ - ¶·È‰ÈΤ˜ ∫ÔÌÌÒÛÂȘ

¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ˆÓ. ™Ù¤ÏÏÔ˘

HOTEL A’ ηÙËÁ. - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ ŸÏ· Ù· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È

VIS TRAVEL

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞: ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜) - ΔËÏ.: 24210-31059 - 31060

¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3, ∞ÁÚÈ¿, ΔËÏ.: 24280 92114 ÎÈÓ.: 6947 634086, 6946 022563

FOR ANY TRAVEL NEED

F/B ¶ƒøΔ∂À™ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ª∂Ãπ 26/05

°ÎÏ·‚¿ÓË 27, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.: 24210 21220

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 15.00 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

ΔƒπΔ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ 8.15 15.00 ™∫π∞£√ ∞¶√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ 16.00 °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ °§ø™™∞ ∞§√¡¡∏™√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

™∞μμ∞Δ√ 15.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

∫Àƒπ∞∫∏ 18.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√

Δƒ√¶√¶√π∏™∂π™ ¢ƒ√ª√§√°πø¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 30/4 01/05 02/05 26/05 15.00 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ ™∫π∞£√ ¶ƒøΔ√ª∞°π∞ ™∫π∞£√ ∞¶√ °§ø™™∞ 01/05/2014 °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ∞ƒ°π∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): μ√§√ - ™∫π∞£√: 20ú 49ú μ√§√ - ™∫√¶∂§√: 23ú 54ú μ√§√ - °§ø™™∞: 21ú 52ú μ√§√ - ∞§√¡¡∏™√: 23ú 54ú

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ VIS TRAVEL, ANTø¡√¶√À§√À 3 (ª∂Δ∞•À ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞π π∞™√¡√™)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∫ƒ∞Δ∏™∂π™-∂π™πΔ∏ƒπ∞ Δ∏§. (24210) 31059-60, FAX (24210) 34835


AıÏËÙÈ΋

Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ô ¶∞√ Ô˘ ‰È¤Ï˘Û 4-1 ÙÔÓ ¶∞√∫ Ì ¯·Ù-ÙÚÈÎ ÙÔ˘ ªÂÚÁÎ

¶Ú¿ÛÈÓÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ √∞∫∞ ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¯·Ù-ÙÚÈÎ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Î·Ó “ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi” ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È Ì ÛÎÔÚ 4-1 ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ·Ó¿ÍÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ 18Ô˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘.

72Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ¤ÊÂÚ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ¶∞√∫ Î·È ‰›Ï· ›¯Â ÌÂÈ Ê·Ú‰È¿ Ï·ÙÈ¿ Ë Ù·Ì¤Ï· “ÓÙ¤ÚÌÈ” ŸÌˆ˜, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ Î·Ù’ ¢ÊËÌÈÛÌfiÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ Û ÙÚÔÌÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ (fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÊÂÙÈÓ¿ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜) Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¿ÛÔ˘˜ Ù˘ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ·›ÛÙ¢ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ, ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠ÙÔ ÂÌÊ·ÙÈÎfi 4-1 ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ Ì ÙÔ Û·ı› Ù˘ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ¶∞√∫ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ “ÌÂÈ” ÔÙ¤ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 15 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ÌËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÚÒÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2003) Î·È Ó· ·ÔÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 22.000 Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÌÂÁ¿Ï· fiÓÂÈÚ· Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ÙÔ “Ú¢ÛÙfi” 1-0, Ì ÙÔ

ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ªÂÚÁÎ ÛÙÔ 15Ô ÏÂÙfi. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë Ï¿ÛÙÈÁÁ· ¤ÁÂÈÚ ÔÚÈÛÙÈο ˘¤Ú ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ì¤Û· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÎÈ ¤‰ˆÛ·Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 50’ Ô ªÂÚÁÎ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0 Î·È ÛÙÔ 54’ ›¯·Ì ÙÔ 3-0 ·fi ÙÔÓ ∫·Ú¤ÏË. √ ¶∞√∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ 70’ Ì ÙÔÓ μÔ‡ÎÈÙ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ. ŸÌˆ˜, ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ÙËΠˆ˜ ÙÔ ÁÎÔÏ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ù˘... ·ÚËÁÔÚÈ¿˜ ηıÒ˜ Ô ªÂÚÁÎ ¤‚·Ï ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Ù·ÊfiϷη ÛÙÔÓ “‰ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” Ì ÙÔ ¯·Ù-ÙÚÈÎ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 88Ô ÏÂÙfi. ¶∞√∫: °Ï‡ÎÔ˜, ™ÎfiÓ‰Ú·˜ (77’ ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘), μ›ÙÔÚ, πÓÛ·Ô˘Ú¿Ï‰Â, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, §¿˙·Ú (56’ μÔ‡ÎÈÙ˜), ∫›ÙÛÈÔ˘, ∫¿ÙÛÂ, §Ô‡Î·˜ (56’ §›ÓÔ), ™ÙÔ¯, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: ∫ÔÙÛfiÏ˘, ¡¿ÓÔ, ™›ÏÓÙÂÓÊÂÏÓÙ , ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÓÙ˜, ¶Ú¿ÓÈÙ˜, ∑¤Î·, ∞Ì¤ÓÙ (75’ §·Áfi˜), ∫·Ú¤Ï˘, ªÂÚÁÎ.

™›ÁÔ˘ÚÔ˜ ¤ÓȈıÂ Ô ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ΔÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ˘ÊÙ› ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘

°È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘... √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤Ï ۠ÂÏ¿ÁË Â˘Ù˘¯›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Ù˘ ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜, ·ÏÏ¿ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ·¤Ê˘Á ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·. √ 41¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ‰‹ÏˆÛ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: “∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ¤Ó· 10ÏÂÙÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ̤ÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÈÂÛًηÌ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔÓ ™ÙÔ¯ Î·È ÛÙ·ı‹Î·ÌÂ Ù˘¯ÂÚÔ› ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μ›ÙÔÚ Î·È ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ÙÔ ‰Â›Í·ÌÂ. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∂›· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ó. ¶ÚÔÛˆÈο, ıˆÚÒ fiÙÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ì ÙÔÓ √º∏. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚ¿Û·ÌÂ, ‹ÌÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÔ ¿ÚÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ›¯ÓÔ˜ ˘ÂÚÔ„›·˜, Â›Ó·È Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ‰Èη›ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜.

∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯Ù›˙ÂÙ·È, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÚfi·È·. ∂›Ì·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ Ì·˜ ›ÛÙ„·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·„‡۷ÌÂ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ” .

°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜: “¢ÂÓ ·Ó٤ͷÌ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜” ∂Î ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‹Ù·Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞√∫. √ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰›Î·ÈË ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤Î·Ó ηÎfi ÛÙÔÓ ¶∞√∫: “◊Ù·Ó Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ‚Ú·‰È¿. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ›‰· Ôχ ¿Á¯Ô˜ ΢ڛˆ˜ ·fi οÔÈÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ηϿ. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÈÔ Ôχ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È fiÙ·Ó Â›Û·È ¤ÙÛÈ, Â›Ó·È Î·È Ë Ù‡¯Ë Ì·˙› ÛÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ 25’ ¯¿Û·Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜, ÂΛ ‰ÂÓ Ì·˜ ‹ıÂÏÂ Î·È Ë Ù‡¯Ë.

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Â¯ı‹Î·Ì ‰‡Ô ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÎÔÏ Î·È ÂΛ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ΤډÈÛ ‰›Î·È· Î·È ÙÔ˘ ‰›Óˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·” › ·Ú¯Èο Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜: °È· ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi: “ÿÛˆ˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ηÎfi Ô ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¤ÚÂÂ, ¯¿Û·ÌÂ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·Ì ӷ ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡ÌÂ. πÛˆ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ”

¢ÈÂıÓ‹˜ ˘fiÎÏÈÛË ÁÈ· ªÂÚÁÎ ™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Δ‡Ô˜ ÂÎı›·Û ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù-ÙÚÈÎ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ÂÓÒ ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¿ÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ media. “∏Úˆ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡“¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÛԢˉÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ, ÂÓÒ ÂȉÈ΋ ÌÓ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™›ÏÓÙÂÓÊÂÏÓÙ, ¶Ú¿ÓÈÙ˜ Î·È ¶¤ÙÚÈÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜.

Œ‰ˆÛ·Ó... ÚÂÛÈÙ¿Ï ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ∞Ó Î·È ·Ú¯Èο ˘‹Ú¯·Ó ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ÙÂÏÈο ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi... ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·! ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÔ˘ η٤ÏËÍ·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , ÛÙ‹ıËΠ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ¿ÚÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏÂ„Â Ë ÎÔ‡·, Ë ÔÔ›· ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á‡ÚÈÛ fiÏ· Ù· ÙÚ·¤˙È·,ηıÒ˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡.

∏ ∞∂∫ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-0 Ù˘ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League

ªÂ... ˘ÔÁÚ·Ê‹ Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ ™ÙË... ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ÎÏ›‰ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ Ë ∞∂∫. ªÚÔÛÙ¿ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 8.000 Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘, Ë “ŒÓˆÛË” ηı¿ÚÈÛ ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË (2-0) Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ∞‰¿Ì Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ¤Ê˘Á ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·fi ÙË ˙ˆ‹. ÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË Ë ∞∂∫ ¤ÓȈÛÂ... Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ¢ÂÓ ™¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÏÔÈfiÓ ·Ú¿ Ï›Á· ÌfiÏȘ ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ, ÒÛÙ ӷ

√ Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘

ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ Ì ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ∞‰¿Ì Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ƒfi‚· (17’). ∏ ∞∂∫ ¤„·Í Â›ÌÔÓ· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ªÔÚ› Ó· ÌË ÛÎfiÚ·Ú ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘

‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ¶Ï·Ù¤ÏÏ· Î·È ÛÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ “Ífi‰Â„” Ô °ÚÔÓÙ‹˜,, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚ڋΠˆÛÙfiÛÔ ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌ· ηϋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ƒfi‚·, Ô˘ ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ ȉ·ÓÈο Ô ¡Ù·ÎfiÏ (36’). ∞Ó fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΔÚ·˚·-

ÓÔ‡ ¢¤ÏÏ· ‚ڋΠ-¤ÛÙˆ ÎÈ ·ÚÁ¿- ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ Ê¿ÛˆÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ·ÁÓÔ› ÌÈ· Ôχ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË: ΔÔ˘ Ò˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ... ¤Ó·ÏÙÈ. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ 14Ô ÁÈ· ʤÙÔ˜ (Û ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ™Ù·ÛÈÓÔ‡), Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÈÙ·-

ÎÙÈο ÙÔÓ °ÂˆÚÁ¤·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ¡Ù·ÎfiÏ, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∏ ∞∂∫ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·’ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·Ì·. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ -ÔÚÂÍ¿ÙˆÓ- ªÔ‡ÚÁη Î·È ƒ¿Ì·. ∫È ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÎÈ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·¤ÎÚÔ˘·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ (Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ Î·È ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™Ù·ı¿ÎË) Ë ∞∂∫ ı· ÛÊÚ¿ÁÈ˙ Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÈÏ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘. ∫∏ºπ™π∞: πˆÛ‹Ô˘, ™Ù·ÛÈÓfi˜, ∫·Ú·Ì¿˜, ΔÂÁÔ‡Û˘, ∫ÔÏÔÙÔ‡ÚÔ˜, ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜, °ÈfiӉ˘, ∞ÏÈÌ¿˜, μ¤ÚÌ˘, °ÎÔ˘ÙÛԇϷ˜, £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. AEK: μÔ‡Ú·˜, ΔÛÔ˘Ì¿Áη˜ (64’ ªÔ‡ÚÁη), Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·ı¿Î˘, °ÂˆÚÁ¤·˜, ƒfi‚·˜ (82’ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘), ∫ÔÚ‰¤ÚÔ, °ÚÔÓÙ‹˜, ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘ (76’ ƒ¿Ì·), ¶Ï·Ù¤ÏÏ·˜, ¡Ù·ÎfiÏ

ΔÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ¶∞√ ∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ø˜ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Europa League Ì ÙÔ “ηÏfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi Ù· Ï¤È ÔÊ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21 Î·È 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶Ú·ÎÙÈο, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Champions League. ∂¿Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ, Ë ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Europa League ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Á‡ÚÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ù· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ ‹ ÛÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜...

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·fi ™ÈÛ¤ Œ¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi “‰¤ÛÈÌÔ” Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. √ ÏfiÁÔ˜ Ê˘ÛÈη ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Ô˘ ¤Ú· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÊfiÚÂÛ Û ·ÚÎÂÙ¿ Ì·Ù˜ ÙÔ ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌfiÓÔ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ. §›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ó· ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi 4-1, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Twitter ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ¿˜ ÙË Ì ÙË Ï¤ÍË “Yesssssssssss”

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ¶∞√∫ §π°∂™ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Ô π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜ οıÈÛ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔ˘˜ ∑‹ÛË μÚ‡˙· Î·È °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· “·Ê˘ÓÈÛÙ›” Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ Ô ¶∞√∫ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÂÈΛÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌË Ô‡Ù ̛· ̤ڷ ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘, ΢ڛˆ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË. ŸÛÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿ÌÂÛ˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÂÓfi„ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË ‚Ô˘‚ˆÓÈ΋ ¯ÒÚ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ϤÔÓ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ οÓÂÈ Î·È Ô Ã¤ÓÙ‚ÈÁΘ ª·ÓÙÔ‡ÚÔ. ∂Ï·ÊÚ¤˜ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·›·˜ ÂÓÒ Î·È Ô §›ÓÔ, Ô˘ ‰¤¯ıËΠ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋, ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ.


8

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ AıÏËÙÈÛÌfi

ªÂ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ηٷÎÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿

ŒÂÛÂ Ë “·˘Ï·›·” ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 30‹˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍÂÏȯı› Û ·fiÏ˘ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™

Δ

Ô... ÈÎÚfi ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ‹È·Ó ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ¢¿ÊÓË, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË μ’ ∂¶™£. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ¯¿ÚË ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Â¿Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‹ fi¯È ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÙË ÛÂ˙fiÓ 2014-15. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ›¯·ÌÂ: ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞›·˜ 2-1 √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ó›ÎËÛ 2-1 ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, Û ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·fiÏ˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÓÙ·ÌÏ), ϤÔÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÏÂÙÔ‡ Ô μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0, ÛÙÔ 26’ Ô Ã·Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜ “˙¢Á¿ÚˆÛ” Ù· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ 35’ Ô ∫ˆÛÙԇϷ˜ Ì ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-1, ÛÎÔÚ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. ΔËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË ·Ô˘Û›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛÂ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 20ÏÂÙÔ ¤Ú·Û ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘. ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ ª·Ù˙ȿη. ¶·ÚÒÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·Ú¤Ï·‚ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¢·Ïԇη˜, ÛʇÚÈÍ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, ÌÈ· Î·È ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË, fiˆ˜ ÚÒÙË ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë “£Ù¢” ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 14˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶Àƒ∞™√™: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¶Ï·‚fi˜, μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, Δ·Ó¿ÁÈ·˜ (46’ π. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜), ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (65’ ¶¿ÛÈÔ˜), ª›ÏÙÔ˜ (70’ ¶. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜). ∞π∞™: §·Áfi˜, ªÔ‡Ú·˜, ∫ÔÚ¤Ù· (65’ °ÚÔ‡Ó·˜), £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿Î˘, ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘ (60’ μ¤ÚÁ·˜), ÃÚÈÛÙ¤ÏÔ˜, ªÈÚÙÛ¿È, ∫ˆÛÙԇϷ˜ (75’ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˜), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜.

∞ÚÔÛ¤Ï·ÛÙË Ê¤ÙÔ˜ Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙ·... ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ÔÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜! √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ “Ìˉ¤Ó” ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÛÙ· 24 ·fi Ù· 30 Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ “Ì·Ú·ıˆÓ›Ô˘” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “¤Û·Û” Ù· ÎÔÓÙ¤Ú Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÌfiÏȘ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·. ªÂÙ¿ ÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó 13 Ì·Ù˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›‰Â ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ó· ̤ÓÂÈ ·Ó¤·ÊË. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÁÎÔÏ ÁÈ· 1.286 ÏÂÙ¿ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Ô ∫ˆÛÙԇϷ˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌfiÏȘ ·›ÎÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫fiÚÌ·, Ô˘ ›‰Â.. ‰›¯Ù˘· ̤۷ ÛÙË

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ (ËÁ‹: www.pyrasos.com)

¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ¤ÊıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ì 25 ӛΘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 77 ‚·ıÌÔ‡˜ (›¯Â Î·È ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜) Ì 81-10 Ù¤ÚÌ·Ù·. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‹Ú ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ 76 ‚·ıÌÔ‡˜, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi 24 ӛΘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÛÎfiÚ·Ú ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ (68 ÁÎÔÏ), ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÚ¿ÙËÛ Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ ·ıËÙÈÎfi ÙˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ (7). ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™·Ú·ÎËÓfi˜ 1-0 ∏ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤ÎÏÂÈÛ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ̛· Ó›ÎË ÁÔ‹ÙÚÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ •ËÚÔÊÒÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ1-0 ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÿÚË ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ÛÙÔ 15Ô ÏÂÙfi, ÂÓÒ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ›¯·Ó Â›Û˘ ‰‡Ô ‰ÔοÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (10’) Î·È ™Ê¿Î· (65’). ŸÌˆ˜ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤Ú·Û Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·. ∏ ·ÈÙ›·; √ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘. §fiÁˆ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ªÔڿϘ, Ô ·›ÎÙ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, Ì ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ (ÔÈ “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û οı ̷٘) Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó Î·È Ô ·›ÎÙ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ηÎÒÛÂȘ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ Ô ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜ ‹Ú ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ÌÈ· Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÔÌ·Ï¿. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ∞‚‰ÂÏ¿˜, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, °Î¤ÚÙÛÔ, ªÔڿϘ (52’ ÃÔÓ‰Úfi˜), ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ (60’ ¡Ô‡ÛÈ·˜), ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘ (70’ Δ·Ì·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), ™Ê¿Î·˜. ™∞ƒ∞∫∏¡√™: ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜ (50’ Ï.ÙÚ. ∑·Ì¿Ó˘), ∫Ô‡ÙÏÔÁÏÔ˘ (46’ °Ô‡ÙÛÈÔ˜), πˆ¿ÓÓÔ˘, ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘, ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, ™. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ (46’ ΔÛ¿È), ∫. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ª·˘Ú›‰Ë˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, μ·˝ÙÛ˘. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ÕÚ˘ ªÂÏ. 3-2 ∞fi ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ 32 ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ŒÙÛÈ, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ϤÔÓ Û ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ “ηډÈÔ¯Ù‡ËÛ” , ηıÒ˜

ÛÙÔ 89’ Ô ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 2-2, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·˙ Û ·’ ¢ı›·˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô ∞˚ÓÙ›Ó ª·ÚÈÎÏ¤Ó “χÙÚˆÛ” ÙÔ˘˜ ¶ÙÂÏ¿Ù˜ ÎÈ ¤Ó· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ... ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1-0, fiÙ·Ó Ô £. ∫fiÚÎÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ∫. ∫fiÚÎÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ ÕÚ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ “¯Ù‡ËÛ” ÙÔ Ì·Ù˜, ÛÙÔ 20’ ¤Î·Ó ÙÔ 1-1 Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚¤Ï·. ™ÙÔ 23’ Ô °Ú¿ÓÙ·˜ ›‰Â ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ì ÙÔÓ ª·ÚÈÎÏ¤Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï. ™ÙÔ 89’ Ô ÕÚ˘ “¿ÁˆÛ” ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, Ì ÙÔÓ ΔÛÔ˘Î·Ï¿ Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-2, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 90’ Ô ª·ÚÈÎÏ¤Ó Ì Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 3-2, ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›· ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ. ¶ƒøΔ∂™π§∞√™: Δ›Ù·˜, πˆÛ. §Â˚ÌÔÓ‹˜, ¢. §Â˚ÌÔÓ‹˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ΔÛÔ˘‚·ÏÈ¿˜ (70’ ÃÚ. ™Ù¤Î·˜), ¡. ∫fiÚÎÔ˜, ∫. ∫fiÚÎÔ˜, £. ∫fiÚÎÔ˜, ª·ÚÈÎϤÓ, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, μ. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜. ∞ƒ∏™: °Ú¿ÓÙ·˜, °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜, °ÎÔÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, ∫·Ú·Î¿Û˘, ∫È΋˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ (80’ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜), ™ÙÚ·‚¤Ï·˜, ΔÛ›ÚÔ˜, ÿÌÚ· (62’ ∫·Ú·ÁÁ¤Ï˘. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË 1-2 ¢›¯ˆ˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ·ԉ›¯ıËÎÂ Ë ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Â› ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÛÎÔÚ 2-1. √È ™ÂÛÎÏÈÒÙ˜ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô •ËÚÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘... ÌÔÈÚ·›Ô˘! ∏ ∞ÎÚfiÔÏË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ¢¿ÊÓË ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ 20’ ›¯·Ì ÙÔ 0-1, fiÙ·Ó Ô ∫. ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ §¿ÎË Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì Ï·Û¤ ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ™ÙÔ 80fi ÏÂÙfi Ô ∫. ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜ Ì ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 1-2 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 89’, fiÙ·Ó Ô ¡ÙÔ‡ÚÔ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô ∫fiÏ· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ 30’ ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÛÂ Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ, Ó· ÚԂ› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÔÈ 15¯ÚÔÓÔÈ ¶ÚˆÙÔ‡Ï˘, √Û¿ÊÈ Î·È μ·ÛÈÏÈÒÚ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‚·ÛÈÎÔ›, ÂÓÒ ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ‹ÚÂ Î·È Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜... ª∞°¡∏™π∞∫√™: ¶ÚˆÙÔ‡Ï˘, √Û¿ÊÈ,

μ·ÛÈÏÈÒÚ˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¶··ıˆÌ¿˜, ¡ÙÔ‡ÚÔ, ∫fiÏ·, ∫·Ú·Î›ÙÛÈÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (75’ μ·ÛÈÏ›Ԣ), ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜, ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¡È·ÒÙ˘). ∞∫ƒ√¶√§∏: ™·ÚÚ‹˜, ¡. ™Ù‡ÏÏ·˜, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, º. ºÒÙÔ˘, ∂˘·Á. ∫Ô˘Ó‹˜, ∫. ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ™Ù. ∞ÍÈÒÙ˘, §¿Î˘ (85’ μ. ∫Ô˘Ó‹˜), ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ (70’ ¡. ∞ÍÈÒÙ˘), ¶·ÛÈ¿˜, ¢. ºÒÙÔ˘. ¢‹ÌËÙÚ·-£ËÛ¤·˜ 4-2 π‰·ÓÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢‹ÌËÙÚ·, Ô˘ ΤډÈÛ 4-2 ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ, ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó 34 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 18 ÛÙ· ÚÒÙ· 15 ·È¯Ó›‰È·. ™ÙÔ 6’ Ô ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÂÓÒ Ô £ËÛ¤·˜ Ì ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË (25’) Î·È ∫fiÚÌ· (38’) ÚÔËÁ‹ıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì 2-1. ™ÙÔ 44’ Ô μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 2-2, ÛÙÔ 77’ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ¤Î·Ó ÙÔ 3-2 Î·È ÛÙÔ 82’ Ô ΔÛfiÁη˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-2, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈο Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¢∏ª∏Δƒ∞: °ÎÈÔ‡Ú΢, ∫ˆÙÛfi˜ (62’ πˆ¿ÓÓÔ˘), ∫. ¶·˘Ï›‰Ë˜, ∫Ô˘ÙÛÔΤڷ˜, ΔÛfiÁη˜, ª. ¶·˘Ï›‰Ë˜, °Î·ÚÓ›‰Ë˜, £ˆÌ·˝‰Ë˜, ΔÈÌϷϤ͢ (66’ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ (55’ ¶·Ï¿Û˘). £∏™∂∞™: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ΔÛÈÌ·ÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™. ª˘ÏˆÓ¿˜, ªÔ‡ÙÔ˜, ºÈÏ›Ô˘, ª·Ú·ÁÎfi˜ (65’ ¶Ï·Î·Úfi˜), ∫fiÚÌ·˜, Ã. ª˘ÏˆÓ¿˜, ™ÈÒÌÔ˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, ∫·ÙÛÈÒÙ˘. ™ÎÈ¿ıÔ˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 1-0 ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ... ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙËÓ “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §¤ÙÛÔ˘. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ 54Ô ÏÂÙfi ‚Ú¤ıËΠ۠ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì Ï·Û¤ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ Ã·Ï¿ÙÛË, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙËÓ 14Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË Ù˘. √ 15¯ÚÔÓÔ˜ ΔÛ¤ÚÁ·˜ ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™∫π∞£√™: ¶·¿Ú·˜, ΔÔ˘ÚÓ·‚›Ù˘, ¢. ªÈ·Ú›Ù˘, ∂. ¶Ú›ÊÙÈ, °Î›Ó˘, ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ (75’ ™·ÚÚ‹˜), ª·ÓˆÏÈfi˜ (80’ ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘), ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘, §¤ÙÛÔ˜ (70’ ªÈÛÙ¿ÎÔ˘), °Î¿Áη˜, ¡. ªÈ·Ú›Ù˘. °.™. ∞§ªÀƒ√À: ÷ϿÙÛ˘, ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, º·Ú¿ÓÙÔ˜, ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ¤Ï˘, ¡. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (70’ ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜), ∫ÂÌ¿ÏÈ, ΔÛ›È, ΔÛ¤ÚÁ·˜ (46’ π. ∞Ú·›ÙÛ·˜), ÷Ù˙¤Ï·˜, ªÔ‡Û˘.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞Á¯›·ÏÔ˜ 2-2 πÛfi·ÏÔ 2-2 ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙË 12Ë ı¤ÛË, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ™ÙÔ 11’ Ô º. ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ “∞Á›·˜” Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Ã·ÛÈÒÙ˘ Ì Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 33’ Ô ™Á·Ù˙‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô ∫›ÙÛÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì›ˆÛ 2-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 85’ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΔÛ·ÎfiÁÈ·. √ ∞Ϥ͢ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ Ì›·˜ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ηÚȤڷ˜ ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¯·Ê ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜, ÷ÛÈÒÙ˘, ª·ÁÁ·ÛÈ·Ófi˜, ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘, ªÔ˘ÏÈfi˜, ™Ù. ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (80’ ΔÛÈÁÎÏÈÊ‹˜), ∫·Ì¤Ú˘ (70’ μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˜), º. ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ (70’ ªÂÛ‹Ó˘). ∞°Ãπ∞§√™: ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ΔÛ·Ì›Ú·˜, ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ (46’ Ï.ÙÚ. ΔÛ·Ú‰·Î¿˜), ªË‰ÂÈ¿Ù˘, ™Á·Ù˙‹˜, ∫›ÙÛÔ˜, π. ∫Ô˘Ê·Ïȉ¿Î˘ (55’ ¢Ú¿ÁÓ˘), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, ¶‹ÏÔ˜ (75’ ∫·¤ÛÈÔ˜). ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢¿ÊÓË 2-2 ¢›¯ˆ˜ ÓÈÎËÙ‹ ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ì ÙË ¢¿ÊÓË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ Ì ÛÎÔÚ 2-2. ∏ ¢¿ÊÓË ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË ÛÙÔ ·’ 45ÏÂÙÔ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0. ™ÙÔ 12’ Ô ΔÛ¤Ó· Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÈÊÓȉ›·Û ÙÔÓ ∫Ô˘‚ÂÏ¿ ÎÈ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-1, ÂÓÒ ÛÙÔ 38’ Ô ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘ Ì ·’ ¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï ¤Ù˘¯Â ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Áη‚ȤÚÔ˘. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÈÛÔÚÚfiËÛ ÙÔ Ì·Ù˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 64’ Ì›ˆÛ Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÎÚÈ‚Ô‡ÛË Î·È ÛÙÔ 75’ Ô •¤Ú·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ªÔ‡ÚÓÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ·fi ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ™ÎÔ˘Ï¿ ¿ÊËÛ ·Ó¿ÌÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙË ¢¿ÊÓË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ¿‰· ·ÁÒÓˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· “Ï‹ÚˆÛ” ÙËÓ ÔÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ 10 ‚. Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ª¿ÏÈÛÙ·, Â¿Ó Ë ¢¿ÊÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 24 ‚·ıÌÔ‡˜, ÙfiÙ Ì ‚¿ÛË Ù· ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ı· ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ˘Ô‚È‚·˙fiÙ·Ó ·’ ¢ı›·˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ı· ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙ ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË... ∞™Δ∂ƒ∞™: ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜, ∫·„ÈÒÙ˘ (46’ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜), ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔϤ‚·˜, ™Ô‡‰Ë˜, ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘, º›ÏÔ˜, ƒÔ˘Û¿˜, ªÔ‡ÚÓÙ·, •¤Ú·˜. ¢∞º¡∏: ª·ÚÙ˙Òη˜, ∫Ô˘ÙÈÎÏÈ¿˜, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘, ΔÛ¿ÙÛÔ˜, ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, ¢ÂÌ›Ú˘ (65’ ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜), ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (70’ °ÈÔ‡ÚÁ·˜), ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹˜ (88’ ºÈÏÔÛfiÁÏÔ˘), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ¤Ó·. ∏ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 30 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .68-7 . . . .76 2. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . .56-15 . . . .71 3. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . .47-26 . . . .64 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . .55-23 . . . . 57 5. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . .54-35 . . . .52 6. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .46-28 . . . .47 7. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . .38-40 . . . . 41 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-43 . . . . 41 9. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .26-40 . . . .35 10. ∞›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .35-48 . . . .30 11. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . .35-53 . . . .30 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . .31-53 . . . .29 13. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . .27-36 . . . .28 14. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . .24-54 . . . .24 15. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . .19-61 . . . . 23 16. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . . .24-61 . . . . 14 ™ËÌ.: ∞fi ÙË ¢¿ÊÓË ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó 10 ‚·ıÌÔ›.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

9

√È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ Û ٿÈÌ ¿Ô˘Ù ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡.∂. §·Ì›·˜

πÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙË ¡.∂. §·Ì›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞2 fiÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫. μfiÏÔ˘ * ™ÙÔ -3 ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂π §·Ì›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË. √ √.À.∫.μ. Ù· ‹Á ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ Î·È Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÙË ¡.∂. §·Ì›·˜. ¢‡Ô ӛΘ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ¤Î·ÓÂ Ë ¡›ÎË, fiˆ˜ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ (9-11 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ô˘ ¤¯·Û Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

°

È· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 fiÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Û ٤ÛÛÂÚ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ·. √È 15 ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚÂȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Î·È Î¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ (ı¤ÛÂȘ 1-6). £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ Î¿ı ÁÎÚÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, fiÔ˘ Û ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ (27-29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 18-20 πÔ˘Ï›Ô˘) ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. √È ÂÓÓ¤· ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ οı ÔÌ›ÏÔ˘), ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù (ı¤ÛÂȘ 7-15) Û ¤Ó·Ó Á‡ÚÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô ÙÚÈ‹ÌÂÚ· (27-29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 18-20 πÔ˘Ï›Ô˘). ¶¤ÓÙ ı· ÛˆıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∞Ú¯È΋ Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰˘¿‰· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ... ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. Ÿˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô √.À.∫.μ. ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜, fiÛÔ˘˜ Î·È Ë ¡.∂. §·Ì›·˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ù˘Èο 1Ë ‰ÈfiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜

Â›Ó·È 3Ô˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ¡›ÎË ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¯ˆÚ›˜ fiÓÙÔ Â›Ó·È Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ:

√ √.À.∫.μ. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô √.À.∫.μ. ¤Î·Ó Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 15-7 ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ ·’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Û˘ÓÙËÚ‹ıËΠ̠¿ÓÂÛË Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +8. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ 15 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÓÓ¤· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¯Ú‹ÛÙËÎ·Ó ÛÎfiÚÂÚ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏ˘ÊˆÓ›·. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 6-0, 3-3, 2-2, 42. °ÎÔÏ √.À.∫.μ.: ºÚ¿ÁÎÔ˜ 3, Δ¤ÙÙÂÚ˘ 2, ∫ÔÚ¿Î˘ 2, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ 2, ∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹˜ 2, ª·Ú·ÛÏ‹˜, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °Ú·Ì̤ÓÔ˜. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô √.À.∫.μ. ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∞Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÛÂ... ÂÚ›·ÙÔ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¿ÓÂÙ· Ì 11-5. ªÂ ηχÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ¿Ì˘Ó· Î·È Â›ıÂÛË ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 6-3 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÓÒ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ “¿ÓÔÈÍ” ÛÙÔ ‰’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ fiÔ˘ Ô √.À.∫.μ. ¤Ù˘¯Â

ÙÚ›· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÁÎÔÏ. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-1, 4-2, 2-2, 30. °ÎÔÏ √.À.∫.μ.: ∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹˜ 2, Δ¤ÙÙÂÚ˘ 2, ºÚ¿ÁÎÔ˜ 2, ÃÚ. ª·ÚÈÓ¿Á˘ 2, ª·Ú·ÛÏ‹˜, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ∫ÔÚ¿Î˘. ∏ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› οو ·fi ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰Ë ‚ÚÔ¯‹ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ √.À.∫.μ. ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËΠ109 Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË Â›¯Â Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 23 ÁÎÔÏ. √ ηχÙÂÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ., Ô ªÈ¯¿Ï˘ Δ¤ÙÙÂÚ˘ “ÊÔÚÙÒıËΔ Û¯ÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ‰‡Ô ÔÈÓ¤˜ Î·È ¤¯·Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÂÓÒ o ‚·ÛÈÎfi˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·ÁˆÓÈο΢, ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ó·Úfi ª¿ÓÔ ¶¿ÎÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜, ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÙfiËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ô˘ ›¯Â Û ÌÂÁ¿ÏË Ë̤ڷ ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ Î·È ∫ÔÚ¿ÎË. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙ· 2 ̤ÙÚ· Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· “˘ÚÔ‚ÔÏ›” ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∞fi ÙË ¡›ÎË Í¯ÒÚÈÛÂ Ô ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ Ì ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· (Ì ÚÒÙË ÙËÓ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô ¡›ÎË): 1-2, 3-4, 3-3, 2-1. °ÎÔÏ ¡›Î˘: ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘ 3, ¢·ÓÈ‹Ï, §¤ÙÛÈÔ˜, ¶·Ú·Û΢¿˜, ∞ÔÛΛÙ˘, Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜. °ÎÔÏ √.À.∫.μ.: ºÚ¿ÁÎÔ˜ 4, ∫ÔÚ¿Î˘ 4, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹˜. ŸÛÔ Î·Ï¿ Ù· ›¯Â ¿ÂÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ô √.À.∫.μ., ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ· Ù· ‹Á ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁË‰ԇ¯Ô

¡.∂. §·Ì›·˜. ªÔÚ› Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ §·ÁˆÓÈο΢ Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠηıfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 9-4. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¡.∂. §·Ì›·˜ Ù›ÌËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔÓ Ó˘Ó ·›ÎÙË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ªÈ¯¿ÏË Δ¤ÙÙÂÚË. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 0-2, 1-2, 1-3, 22. °ÎÔÏ √.À.∫.μ.: ∫ÔÚ¿Î˘ 3, Δ¤ÙÙÂÚ˘. ∏ 15¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·ÁˆÓÈο΢, ª·ÓÒÏ˘ ¶¿ÎÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ªÈ¯¿Ï˘ Δ¤ÙÙÂÚ˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ °È·‚·Ú›‰Ë˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ªÔÏÔ¯¿‰Ë˜ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚ¿Î˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, ∂˘ı‡Ì˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), °ÈÒÚÁÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜, £¿ÓÔ˜ °Ú·Ì̤ÓÔ˜ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

∏ ¡›ÎË ∏ ¡›ÎË ÍÂΛÓËÛ Ì ÚÂfi, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤Î·Ó ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” , ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜... ÛÎÔ¤ÏÔ˘˜. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍÂ Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ Ô˘ “ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û” ÙÈ̈ڛ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ¤¯·Û ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡.∂. §·Ì›·˜ Ô ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜. ∂›Û˘, ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‰ÈfiÙÈ ¯¿ıËΠÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ¢·ÓÈ‹Ï. ŒÙÛÈ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ §·Ì›·˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì›· ‚‚·›ˆÛË Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·˜. º˘ÛÈο ¤¯·Û ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ¤·ÈÍ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏ¿Ó· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi˜. ŸÌˆ˜, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫√∂ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Û οÔÈÔÓ Ó· Â›Ó·È ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÂ˙fiÓ, ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ËÏÒıË-

ÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘. §fiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ¡.∂. §·Ì›·˜ -Ô˘ ›¯Â Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜- ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. ŸÌˆ˜ Ë ¡›ÎË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 8-6 ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÍÂΛÓËÌ· (3-0 ÛÙËÓ ·’ ÂÚ›Ô‰Ô), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÛÙÔ ‰’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ fiÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 3-0, 1-2, 1-3, 31. °ÎÔÏ ¡›Î˘: §¤ÙÛÈÔ˜ 3, ¢ÂϷο˜ 2, ¶·Ú·Û΢¿˜ 2, ¢·ÓÈ‹Ï. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi fiÔ˘ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ì 11-4. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 3-0, 4-1, 2-1, 22. °ÎÔÏ ¡›Î˘: ¶·Ú·Û΢¿˜ 3, §¤ÙÛÈÔ˜ 2, ªÏ¿Ó·˜ 2, ¢·ÓÈ‹Ï 2, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ¢ÂϷο˜. Ãı˜ ∫˘Úȷ΋ Ë ¡›ÎË ¤·ÈÍ Ì Ï‹ÚË Û‡ÓıÂÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ Úˆ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ √.À.∫.μ. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ËÙÙ‹ıËΠ̠10-9 (ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÁÚ¿„·Ì ·Ú·¿Óˆ), ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤¯·ÛÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì 98, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” Í·Ó¿ ÛÙÔ... ÎfiÏÔ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-1, 2-3, 3-4, 21. °ÎÔÏ ¡›Î˘: ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜ 3, ¶·Ú·Û΢¿˜, ªÏ¿Ó·˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, ∞ÔÛΛÙ˘, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘. ΔÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÊfiÚÂÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏ›ÛÙ˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªËÙÚÔ‡Û˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ù˙ȿη˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜), °È¿ÓÓ˘ ∞ÔÛΛÙ˘, ™‡ÚÔ˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ∑‹Û˘ ¢ÂϷο˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, π¿ÛˆÓ §¤ÙÛÈÔ˜, ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¢·ÓÈ‹Ï, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·Ú·Û΢¿˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ª·˘Ú·Ù˙ÒÙÔ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·Î¿Û˘, °È¿ÓÓ˘ ª¿ÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜,

¡›ÎÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 fiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¡.∂. §·Ì›·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ..........6-5 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√.À.∫.μ. ....7-15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ .14-3 ¡›ÎË-¡.∂. §·Ì›·˜ ..................8-6 √.À.∫.μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ...............11-5 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¡›ÎË ..........4-11 ¡›ÎË-√.À.∫.μ. .......................9-10 ¡.∂. §·Ì›·˜¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ....................11-8 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡›ÎË .......................9-8 √.À.∫.μ.-¡.∂. §·Ì›·˜ .............4-9

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¡.∂. §·Ì›·˜ .............32-25 2. √.À.∫.μ. ....................40-30 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ .................33-28 4. ¡›ÎË ..........................36-29 5. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ......22-51

...9 ...9 ...6 ...6 ...0

√È ¿ÏÏÔÈ fiÌÈÏÔÈ ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ 2 Î·È 3 Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· πÏ›ÛÈÔ Î·È ∞Ï›ÌÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜: ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 14-7, ∫√¶π-¡.√. ¶·ÙÚÒÓ 5-5, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 8-7, À‰Ú·˚Îfi˜-∫√¶π 1211, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-¡.√. ¶·ÙÚÒÓ 6-8, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-À‰Ú·˚Îfi˜ 1214, À‰Ú·˚Îfi˜-¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 9-7, ∫√¶π-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 9-10, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ-À‰Ú·˚Îfi˜ 7-7, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ-∫√¶π 10-12. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: À‰Ú·˚Îfi˜ 10, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ 8, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 6, ∫√¶π 4, ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ 0. 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜: √º∏-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 0-5 ·.·., ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î·-¡.√. ÷ӛˆÓ 7-11, ¡.√. ÷ӛˆÓ√º∏ 8-7, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î· 6-6, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¡.√. ÷ӛˆÓ 6-6, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-√º∏ 14-9, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 10-5, ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î·-√º∏ 8-9, ¡.√. ÷ӛˆÓ-∫·Ï·Ì¿ÎÈ 5-8, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î· 13-5. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ∫·Ï·Ì¿ÎÈ 10, ¡.√. ÷ӛˆÓ 7, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 7, √º∏ 2, ¡ËÚ¤·˜ °¤Ú·Î· 1. √ √º∏ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È 1 ‚·ıÌfi.


10

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 14, 28, 31, 41, 42. Δ˙fiÎÂÚ: 1.

√ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Ó›ÎËÛ 4-1 ÙËÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ ÕÚË

÷ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 8 2 2 8 0 6 7.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 12, 18, 26, 27, 46, 48. Bonus: 49.

To EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2, 3, 5, 19, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 12, 13, 15, 23, 26.

¶ÂÚ›ÊËÌ· Ù· ‹Á·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔÓ μfiÏÔ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. °È· ÙËÓ 17Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÂÈ‚Ï‹ıËΠ4-1 Ù˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Ï·, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, §È¿ÁÁ· (54’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿). * ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: £ÂÛÚˆÙfi˜-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ 0-1, ∫·‚¿Ï·-ª¤ÓÙÂη˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ 1-5 Î·È ΔڛηϷ 2011-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∏Ì·ı›·˜ 1-1. ΔËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Ô ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ÔÈ: ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜, £ÂÛÚˆÙfi˜ Î·È ∫·‚¿Ï·. √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ 278 Δ™™∫∞ ª.-ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó .2-1 1 279 ∂Û·ÓÈfiÏ-∞ÏÌÂÚ›· . . . . . . . .1-2 2 280 ∂˚Ì¿Ú-√˘¤Ï‚· . . . . . . . . . .0-0 à 281 μÂÚfiÓ·-∫·Ù¿ÓÈ· . . . . . . . . . .4-0 1 282 ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ-∫¿ÚÓÙÈÊ . . . . . .4-0 1 283 ¡ÙÈÓ·Ìfi ¢Ú.-∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë . .2-2 à 284 ¶¿ÓÙÂÌÔÚÓ-™·ÓÙ¯¿Ô˘˙ÂÓ 2-0 1 285 ™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ-Õ·ÏÂÓ . . . . . . . .0-3 2 286 §Ô˙¿ÓË-°ÈÔ˘ÓÁÎ ªfiȘ . . .0-1 2 287 ΔÔ˘Ó-™ÂÓ °Î¿ÏÂÓ . . . . . . . . .4-0 1 288 ™ÔÛfi-¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó . . . .1-1 à 289 μ›ÌÔÚÁÎ-Õ·Ú¯Ô˘˜ . . . . . . .3-0 1 290 ªÚ¤ÓÙ·-μ··Ï‚¿ÈÎ . . . . . . .1-1 à 291 ¡·˚̤ÁÎÂÓ-Δ‚¤ÓÙ . . . . . . . . .2-5 2 292 ¡ÙÂÓ Ã¿·ÁÎ-ÕÏÎÌ··Ú . . . . .2-1 1 293 ƒfiÓÙ·-°ÎÚfiÓÈÓÁÎÂÓ . . . . . . .1-2 2 294 ΔÛ‚fiÏÂ-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ . . . . . . . .1-2 2 295 º¤ÁÂÓÔÚÓÙ-∫·ÌÔ‡Ú . . . . . .5-1 1 296 μ›ÙÂÛÂ-°ÎfiÔ˘ ∞¯¤ÓÙ . . . . . . .2-2 à 297 äڷÎϘ-ÕÁÈ·Í . . . . . . . . . . .1-1 à 298 äÚÂÓÊÂÓ-√˘ÙÚ¤¯ÙË . . . . . .4-1 1 299 ∫¿ÏÈ·ÚÈ-¶¿ÚÌ· . . . . . . . . . . .1-0 1 301 §È‚fiÚÓÔ-§¿ÙÛÈÔ . . . . . . . . . . 0-2 2 302 ™·ÌÓÙfiÚÈ·-∫Ȥ‚Ô . . . . . . . .2-1 1 303 ΔÔÚ›ÓÔ-√˘ÓÙÈÓ¤˙ . . . . . . . . .2-0 1 304 ™¿ÓÙÂÊÈÔÚÓÙ-ƒ¿Ó¯·˚Ì . . . . .1-0 1 305 ΔÚfiÌÛÔ-Ã·Ì ∫·Ì . . . . . . . . .1-0 1 306 Δ˙Ô˘ÚÁοÚÓÙÂÓªÚÔÌ·Ô˚οÚÓ· . . . . . . . . . . . .3-2 1 307 äÏÛÈÓÁÎÌÔÚÁΪȿÏÌÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 1 308 ∫Ô˘fiÈÔ-§¿¯ÙÈ . . . . . . . . . . . .0-2 2 309 ª¿Úȯ·ÌÓ-°È¿ÚÔ . . . . . . . . .1-3 2 310 ƒÔ‚·ÓȤÌÈ-ªÈÏÈÎfiÛÎÈ . . . . . .0-1 2 311 ÃfiÓη-ÿÓÙÂÚ ΔÔ˘ÚÎÔ‡ . . . . .3-1 1 312 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ΔÛ¤ÏÛÈ . . . . . . . . 0-2 2 313 ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 1 314 ™ÙÚÔÌÛÁÎÔÓÙÛ¤Ù√ÓÙ °ÎÚ¤ÓÏ·ÓÙ . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 1 315 ª¤ÚÙÔÓ-ΔÛ¤ÛÙÂÚÊÈÏÓÙ . . . 0-2 2 316 μ·ÛÈÏ›·-°ÎÚ·Û¯fiÂÚ˜ . . . .1-1 à 317 ™¤ÏÙÈÎ-πÓ‚ÂÚÓ¤˜ . . . . . . . . . . .6-0 1 318 ¶¤ÏÂÙ˜-™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ . . . .0-1 2 319 §ÈfiÓ-ª·ÛÙÈ¿ . . . . . . . . . . . .4-1 1 320 ªÚfiÓÙÌÈ-μ¤ÛÙÁÂÏ·ÓÙ . . . 2-2 à 321 μ·Ï¤ÓıÈ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. .0-1 2 322 ™·Ì·ÓÙ¤Ï-äÚÎÔ˘Ï˜ . . . .2-1 1 323 §ÈÔ˘ÓÁÎÛΛÏÂ-°ÈfiÓÛÂÈÓÁÎ 3-2 1 324 ∫Ú. ¶¿ÏÏ·˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. 0-2 2 325 ™¿ÏÎÂ-°ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ . . . . . . . .0-1 2 326 ÿÎÂÓ-∞π∫ ™ÙÔί. . . . . . . . . .2-2 à 327 ÕÓÙÂÚϯÙ-™Ù·ÓÙ¿Ú §. . . . . .2-1 1 328 ÷¤Ó-ΔÂÓÂÚ›ÊË . . . . . . . . . . .1-0 1 329 ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ-ªÚ·Ó . . . . .5-2 1 330 ™¿ÓÙÓ˜ ULF-ªfiÏÓÙ . . . . . .1-3 2 331 ™Ù¿Ì·ÂÎ-ªfiÓÙÔ °ÎÏÈÌÙ .2-1 1 332 Ã¿Ô˘ÁÎÂÛÔ˘ÓÙ-™fiÁÎÓÙ·Ï .0-3 2 333 ∫Ú›ÛÙÈ·ÓÛÔ˘ÓÙºÚ¤ÓÙÚÈÎÛÙ·ÓÙ . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 1 334 ªÚ›ÓÂ-ΔÚÔÌÛÓÙ¿ÏÂÓ . . . . .2-0 1 335 ¡ÂÛÙ ™fiÙÚ·-ªÈÔÓÙ¿ÏÂÓ . . . .1-2 2 336 √˘ÏÂÓÛ¿ÎÂÚ-äÓÂÊÔ˜ . . . . .0-1 2 337 ™ÙÚ¤ÌÌÂÓ-ª·ÚÔ‡Ì . . . . . .2-2 à 338 ÃÔÓÙ-ÕÏÙ· . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 1 339 ∂Ï¿˙ÈÁÎÛÔÚ-°·Ï·Ù·Û·Ú¿È 0-1 2 340 ∂ÛÎÈÛ¯›ÚÛÔÚ-∂ÚÛ›ÁÂÛÔÚ 0-1 2 341 ∫·˚Û¤ÚÈÛÔÚ∫·Ú·ÌÔ‡ÎÛÔÚ . . . . . . . . . . . . .1-3 2 342 ∫·Û›Ì·Û·-∞ÓÙ¿ÏÈ·ÛÔÚ . 2-0 1 343 ∫fiÓÈ·ÛÔÚ-∞ί›Û·ÛÔÚ . .4-0 1 344 ™›‚·ÛÔÚ-ªÂÛ›ÎÙ·˜ . . . . .3-0 1 345 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-ƒ›˙ÂÛÔÚ . .0-0 Ã

∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜: μfiÏÔ˜ 2004-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ 4-1 ¶Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1 Â› Ù˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋˜ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 19Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ë °¿ÙÛÈÔ˘ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ·Û›ÛÙ Ù˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È “Îڤ̷Û” ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ™ÙÔ 25’ Ë °Ô˘ÁÔ‡ÛË Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ë §fiÁÔ˘ Ì ˆÚ·›Ô ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-0, ÂÓÒ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ËÌÈÒÚÔ˘ Ë ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ Ì›ˆÛ Û 2-1 Ì ÙÔ ·¢ı›·˜ Ê¿Ô˘Ï Ù˘ ªÈ˙ÂÚÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘. ™ÙÔ 50’ Ë ΔÛÈÚ‰¿ÓË ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û¤ÓÙÚ· Ù˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 3-1. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 65’ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ΔÔ ÛÎÔÚ ı· ÌÔ-

ÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÛÙԯ˜ ÔÈ §fiÁÔ˘, ™‡ÚÌÔ˘ Î·È ΔÛÈÚ‰¿ÓË. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤Î·ÓÂ Ë 12¯ÚÔÓË ¢‹ÌËÙÚ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. μ√§√™ 2004: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, °Ô˘ÁÔ‡ÛË, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ∫fiÓÙÔ˘, ™‡ÚÌÔ˘, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ΔÛÈÚ‰¿ÓË (60’ ¶Ô‡ÏÈÔ˘), °¿ÙÛÈÔ˘, §fiÁÔ˘, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ (65’ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë), √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. * √È ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ì 1-0. ΔÔ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤ÏËÍ 4-4, ÂÓÒ ÙÔ ¶∞√∫-∫Ú‹ÛÛ˜

ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ٤ÚÌ·Ù· 3-0 ˘¤Ú ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” , ηıÒ˜ ÔÈ ∫Ú‹ÛÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂›Û˘, ÙÔ Ã·ÓÈ¿-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 10 ª·˝Ô˘. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ 1-1 ™ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÕÚË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” ¤Î·Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ

ÈÔ Ù˘¯ÂÚ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË Ó›ÎË. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 18’ Ì ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Ù˘ ∫¤ÎÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 30’ ηٷÏÔÁ›ÛÙËΠ·˘ÛÙËÚfi ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÕÚË. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∫ÔÏÈÁ¿ Ô˘ ·Ú¯Èο “ÓÈ΋ıËΔ ·fi ÙËÓ ª·ÚÁ·Ú›ÙË, fï˜ Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ͷӿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙËÓ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞fi ÙÔ 69’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ¤·È˙·Ó Ì 10 ·›ÎÙÚȘ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Ù˘ ¶·Ú¿Û¯Ô˘. ª∞°¡∏™π∞∫√™: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘ (52’ •¿ÓıË), ∫¤ÎÔ˘ (85’ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘), §È¿ÎÔ˘, ª‹Ù·, ™¤-

∞’ ∂ıÓÈ΋ (17Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . .49-7 . .47 2. ∂Ï›‰Â˜ . . . . . . . . . 54-18 . .39 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . 68-20 . .36 4. √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. . . .51-16 . .28 5. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . .37-33 . .27 6. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . .22-28 . .21 7. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . .17-47 . .16 8. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . .25-36 . .14 9. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . .10-77 . . . .5 10. ∫Ú‹ÛÛ˜ . . . . . . . . . . .- . . . .* √È ∫Ú‹ÛÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** √ ¶∞√∫ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ μfiÏÔ˜ 2004 Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ -2 ‚·ıÌÔ‡˜. *** ∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó Ô ·ÁÒÓ˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È Ã·ÓÈ¿√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. μ’ ∂ıÓÈ΋ (ÙÂÏÈ΋) 1. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . .48-7 . .37 2. ΔڛηϷ . . . . . . . .35-10 . .33 3. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . .26-15 . .26 4. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . .35-21 . . 24 5. ª¤ÓÙÂη˜ . . . . . . .18-31 . .14 6. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . .10-41 . . 11 7. £ÂÛÚˆÙfi˜ . . . . .11-27 . . . 6 8. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . .7-39 . . . 5 * ∏ ∫·‚¿Ï· ¤¯ÂÈ ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

PÂÙÚfi... ∞¶ƒπ§π√™ 1984

‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË °·ÏÏ›·. (18/4)

ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ΔÛ ÂÚ¿ÛÙÈ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË. ∏ ¡›ÎË Î¤Ú‰ÈÂ¿ÍÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô Ì 75-67 Â› ÙÔ˘ ∂Û¤ÚÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 22-24, ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, fï˜ Â¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË. ¡π∫∏ μ.: ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ 1, ∞Ó¿ÁÓÔ˘ 4, ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ 25, ª·ÓÙ˙›Ú˘ 6, Δ·ÛÈfi˜ 16, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 13, ª·Ï·ÌÔ‡Ù˘ 10. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔ¤‚·Ï ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª∂¡Δ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ‹ÙÙ· Ì 54-57. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: §Ô˘‚ÂÚ‰‹˜, ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜ 28, ª·Ï·ÙÛԇη˜, ∫ÔÓÈÛÙ‹˜ 12, ΔÛÔ˘Ú¤·˜ 2, ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤ÙÛÔ˜ 4, ºÏˆÚÔ‡˜, ¶·Ú·Û¯¿Î˘ 8, ¢·Ê¤ÚÌÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ¤Ï˘. (17/4) *** ªÈ· ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ΤډÈÛÂ Ë ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ì 3-1 Â› ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. √È μÔȈÙÔ› ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ΔÛ¿ÓÙ˙Ô ÛÙÔ 9’, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÈο (33’) Î·È ∑·Áη‚ȤÚÔ (44’). ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1 ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ

‹Ú ÙË Ó›ÎË Î·È Ì·˙› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. (25/4) ***

*** √ ¶∞√∫ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÕÚË Ì 74-70 ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ. √ “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ›¯Â ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì 45-29. (19/4) ΔËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË

74’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô ∫·ÙÈ·Ófi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¡π∫∏ μ.: ÷Ù˙‹˜, ¶ÂÙڛ΢ (46’ ƒ¿ÌÌÔ˜), ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛfiÁη˜, °›‰·ÚÔ˜, ΔÂϤÁη˜, ∫·ÙÈ·Ófi˜, ¢Ô˘˙¤Ó˘, ∫·ÙÛÈο˜, ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∑·Áη‚ȤÚÔ˜ (75’ μ·Ù·Ì›‰Ë˜). (17/4) *** ∞Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., Ô˘ ·¤Û·Û “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Í›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Â·›ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È, fiÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÚ›ÛÛÈÔ ¿ıÔ˜ √§Àª¶π∞∫√™ μ.: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, μ‹ÙÙ·˜, °ÎÈÔ‡Á΢, μÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˜, ªÏfiÙÛÈη˜, Δ¿¯Ô˜, ™ÎÔ‡Ú·˜, ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ (78’ °·Ï¿Ù˘), ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ (66’ ¢·Ï·Ì›Ú·˜). (17/4)

*** ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔÓ “ηÏ·ÛÌfi” ÙÔ˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 4-0 ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ∏Ú·ÎÏ‹ ÿÏ΢, ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· “ÛÙ›ÚÔ” ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ͤÛ·Û ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ Â˘Ú›· Ó›ÎË ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ Ã·Ù˙ËÎÒÛÙ· (51’, 87’), °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì·Ó›‰Ë (56’) Î·È ƒfiη (75’). ∫∂¡Δ∞Àƒ√™: ∫·ÙÛ·Ì¤Î˘, ™ÂÚ·Ê›‰Ë˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ÃÚ. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì·Ó›‰Ë˜, ƒfiη˜, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ºÈοڷ˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì·Ó›‰Ë˜, ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·˜, ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˜ (30’ £. Δ·Ó¿ÁÈ·˜). (17/4) *** √ ʤÚÂÏȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘, μ·Û›Ï˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ù¯ÓÈÎfi ™Ù¤Ê·ÓÔ ¶ÂÙÚ›ÙÛË, ÂÎÏ‹ıË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›-

*** ¶ÔÏÂÌ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÈÔ ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, ·ÏÏ¿ Ô ΔÔÍfiÙ˘ ÛÙ¿ıËΠfiÚıÈÔ˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 4-3 ÙÔ ¶ÔχηÛÙÚÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √È μÔÏÈÒÙ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÔÎÙÒ ·›ÎÙ˜, Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ μÂÚÔÈÒÙË Ú¤ÊÂÚÈ. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ™Ù·Ú›‰Ë˜ (7’), ™Ô‡Ï˘ (27’), ∞ÍÈÔ‡ÚÁÔ˜ (35’, 72’). Δ√•√Δ∏™: ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜, μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˜, ∫ÔÏ·ÎÙÛ‹˜, ™ÈÁ¿Ï·˜, ∫Ô‡ÙÛÈη˜, ™›ÌÔ˜ (86’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘), ∫·Ú·Ì¿˜, ∞ÍÈÔ‡ÚÁÔ˜, ™Ô‡Ï˘, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ™Ù·Ú›‰Ë˜ (60’ ºÔ˘ÛÙ¿Ó·˜). (19/4) *** ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ80-76 ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì 3634, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ”

ªÂ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ∂ıÓÈ΋ fiÏÔ ·fi ÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ™Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ 8-8 Ì ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÂÓÒ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì 6-5. (25/4) *** ΔÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ §fiÙ·Ú ª·Ù¤Ô˘˜. √ ¢˘ÙÈÎÔÁÂÚÌ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È 22 ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜, ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯. (26/4) *** μÁ‹Î ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ 1984, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 30 ª·˝Ô˘ ÛÙË ƒÒÌË. ∞ÓÙ›·ÏÔÈ ı· Â›Ó·È Ë “ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·” ƒfiÌ· Î·È Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï. √È πÙ·ÏÔ› Ó›ÎËÛ·Ó 3-0 ÙËÓ ¡Ù·ÓÙ› °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-2 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 2-1 Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Î·È ÚÔÎÚ›ıËηÓ, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ” Ì 1-0. (27/4) ∂È̤ÏÂÈ·: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

11

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï Ó· ·ÛÙԯ› ·fi ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ ÛÙÔ 95’

∏ “ηٿڷ” ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ ∞fi ÙÔ 26’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤·È˙·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Û‡ÌÙˆÛË ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÌÙˆÛË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League ¤¯·Û ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 95’ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∂∞∫, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” , ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ó·... ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

Ù· æ·¯Ó¿ Ô °ÎÔ‡ÚÌ· ‹Ù·Ó Ô ÌÔÈÚ·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. Ãı˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÛÙfi¯ËÛ ·fi ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 15’ Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ™·‚‚›‰Ë, ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 28’ Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë, ÂÓÒ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· Ô ∞Ú‚·Ó›Ù˘, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›˙ÂÈ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜, Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ì 12 Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ∫¤Ú΢ڷ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ Ì 11.

Δ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ‰È¿Ù·ÍË 4-2-3-1. √ °Î›ÙÎÔ˜ οıÈÛ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ Ô ∫·ÚÚ¿˜ Î¿Ï˘„ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi. √È ∞Ú‚·Ó›Ù˘ Î·È ªÂÏ›ÛÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ƒfiη˜ Î·È ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê. √ ¢ÂÈÓfi··˜ ¤·ÈÍ ˆ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ÔÈ ªÚ¤Ûη ‰ÂÍÈ¿ Î·È ªfiӯ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡ÚÌ· Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘.

™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ÛÎÔÚ ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÔÈÔÙÈο ·È¯Ó›‰È, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηϤ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÂÛٛ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È “ÂÚ˘-

√ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·ÚÚ¿˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï·, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê¿ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘. ™ÙÔ 10’ ¿ÓÙˆ˜, Ô ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ∫Ô˘ÚÔ‡˘ Ï¿Û·Ú ·fi ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË ¿Ô˘Ù, ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ™È·ÙÚ·‚¿ÓË ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÁÈ· Ó· ¯·ı› ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ 15’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ. √ ∫·ÚÚ¿˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ™·‚‚›‰Ë˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 1-0

ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ÛÙÔ 26’ Ô Î¤Ú‰ÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· (ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ 21’ ›¯Â ‰Â¯ı› ΛÙÚÈÓË ÁÈ· ÛÎÏËÚfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ™È·ÙÚ·‚¿ÓË), Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ̤ÓÂÈ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ÛÙÔ 28’, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-1. Δ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ¿ÏÏ·Í·Ó, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ °È·ÏÔ‡ÛË ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¢ÂÈÓfi·· Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ªÂÏ›ÛÛË. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘

°Î›ÙÎÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÍÂÎÔÌ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ÛÙÔ 38’ (Ô ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ ÌÏfiηÚ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·), ‰ÂÓ ·›ÏËÛ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹.

ªÔÈÚ·›Ô˜ Ô ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï ÛÙÔ 95’ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì‹Î Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÚfiÙÈ Â›¯Â ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ›ÂÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ 15ÏÂÙÔ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” Û ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ™ÙÔ 48’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ªÂÏ›ÛÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ª·ÓÙ¿Î˘ ÙÔ ·Î‡ÚˆÛ ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. √ ªÚ¤Ûη ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ, Ô °È·ÏÔ‡Û˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù, ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË Ô ªÂÏ›ÛÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›-

¯Ù˘·. √ ª·ÓÙ¿Î˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 55’ Ô ªfiӯ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ªÚ¤Ûη ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ‚ÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· Î·È Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ 59’ ·›ÏËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ÃÈÔÓ›‰Ë˜ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ °È·ÏÔ‡ÛË, Ì ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ·. ªÂÙ¿ ÙÔ 60’ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤ÂÛÂ, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÈÛÔÚÚfiËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Î·È ÛÙÔ 65’ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤‰ÈˆÍÂ Ô °Î›ÙÎÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ê¿Û˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙË Ì¿Ï· Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ ÛÙÔ 70’ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤Ó·Ó “ÊÚ¤ÛÎÔ” ÂÈıÂÙÈÎfi, ÙÔÓ ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÎÔ‡ÚÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ 76’ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ‹ÚÂ Ô Ó·Úfi˜ ¡ÈÎÔÏÈ¿˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ.

√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·›ÍÂÈ Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ 77’ Ô ª·ÙÛԇη˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÏ›ÛÛË ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË, Ì ÙÔÓ °È·ÏÔ‡ÛË Ó· ÙÔÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ 80’ Ô ªfiӯ ÌÂÙ¿ ·fi ˆÚ·›· ΛÓËÛË, ÛÔ‡Ù·ÚÂ, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ. ™ÙÔ 93’ Ô °È·ÏÔ‡Û˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 94’ fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ªfiӯ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ ∫Ô˘ÚÔ‡Ë. ΔËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÛÙÔ 95’ Ô ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï, Ô ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ, ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ô ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï ÛÔ‡Ù·Ú ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ 1-1 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ª·ÓÙ¿ÎË ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 1-1, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ›¯Â ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 1-1 1. °Î›ÙÎÔ˜ 27. ∫·ÚÚ¿˜ 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 4. ªÂÏ›ÛÛ˘ 21. ƒfiη˜ 6. ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï 62. ªfiӯ 10. ªÚ¤Ûη (33. ¡ÈÎÔÏÈ¿˜ 76’) 19. ¢ÂÈÓfi··˜ (15. °È·ÏÔ‡Û˘ 31’) 13. °ÎÔ‡ÚÌ· (88. πˆ¿ÓÓÔ˘ 70’)

1. ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ 2. ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜ 3. ∫Ô˘ÚÔ‡˘ 4. ™·‚‚›‰Ë˜ (16. ∫Ô˘Ú‰¿Î˘ 51’) 13. ∫ÔÓÙ¤ˆÓ 18. §›Ì· 11. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 88. πÓÙ˙fiÁÏÔ˘ (30. ™ÎfiÚÙÛ· 77’) 94. ΔÛÈÏÈ·Ó›‰Ë˜ 12. ™È·ÙÚ·‚¿Ó˘ 9. ÃÈÔÓ›‰Ë˜ (20. ª·ÙÛԇη˜ 69’)

™ÎfiÚÂÚ: 15’ ·˘Ù. ™·‚‚›‰Ë˜-28’ ÂÓ. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ∫fiÎÎÈÓË: 26’ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ (2Ë Î›ÙÚÈÓË) ∫›ÙÚÈÓ˜: ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜-ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, ™·‚‚›‰Ë˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ™È·ÙÚ·‚¿Ó˘, ∫Ô˘ÚÔ‡˘


12

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ Ë ¡›ÎË ‹Úı ÈÛfi·ÏË 1-1 Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ

¡ÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô... ÎfiÛÌÔ˜ ªÔÚ› Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ºˆÛÙ‹Ú·-¡›Î˘ Ó· ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏË 1-1, ·ÏÏ¿ ÓÈÎËÙ‹˜ ˘‹ÚÍÂ. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘ ÎϤ‚ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 20’ Ì ÙÔÓ °Î›ÓÔ (›¯Â ÚÔËÁËı› ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë), ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 60’ Ô ∞ÓȤÙ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ª

 ÛÎÔÚ 1-1 ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ. ŒÓ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ Ë ¡›ÎË, fiÛÔ Î·È Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜ ›¯·Ó ¢ηÈڛ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi. ÕÍÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈο Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ 500 Ô·‰Ô› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

Δ· Ï¿Ó· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ªÂ 4-2-3-1 ·Ú¤Ù·Í ÙË ¡›ÎË Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ∑Ô˘ÏÈÒÙË, ƒÂÂÙÛ¿, °ÈÒÙ· Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ∞ηÛÔ‡ Î·È ¶ÈÓȤÈÚÔ, ÔÈ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ (‰ÂÍÈ¿) Î·È πÛ·¿Î (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ¿ÎÚ·, Ì ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ӷ Û˘ÓÂÈÎÔ˘Ú› ÙÔÓ Δ˙ÈÒÚ·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ô Δ˙¿ÎÈ ª·Ù¿ÈÛÂÓ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ‹Úı ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú· οıÈÛ ¿ÏÈ Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, ™‚ÂÓ º·ÓÙÂÓÌÚfiÂÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÏÂÍ ۇÛÙËÌ· 4-3-3. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ô °È·ÓÓÈÒÙ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∞¯Â›Ì·ÛÙÔ˜ (‰ÂÍÈ¿), Δ·ÛÔ˘Ï‹˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ƒÔ˘ÁοϷ˜ Î·È ∑È·Ì¿Ú˘ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜, ∫·Î·Ú¿˜ (·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ¯·Ê) Î·È °Î›ÓÔ (ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜), Ì ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÙfiÁÈ·ÓÓË (‰ÂÍÈ¿), ΔÂÁÔ‡ÛË (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ™Ì˘ÚÏ‹ (Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ).

∞ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ™Â “ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜” ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·Ó·ÏÒıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, Ì ÙË ¡›ÎË Ó· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ◊Ù·Ó ÙÔ 12Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ∞ÓȤ-

Ù ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ï·Û·ÚÈÛÙ¿ ¤Ó· ÎfiÚÓÂÚ ÚÔ˜ ÙÔÓ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÙËÓ Ì¿Ï·. √ πÛ·Ófi˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÈÓȤÈÚÔ, Ô˘ ¤È·Û ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô °È·ÓÓÈÒÙ˘ ÌÏfiηÚÂ. ∏ ¡›ÎË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÛÙ· fi‰È· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 18’ Ë ¿Ì˘Ó¿ Ù˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË “ÎÔÈÌÒÌÂÓË” √ ™Ì˘ÚÏ‹˜ Ì‹Î “ÛÊ‹Ó·” ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ ∑Ô˘ÏÈÒÙË. √ Î. ™ÂÏÂÌ›‰Ë˜ ηٷÏfiÁÈÛ ÔÚıÒ˜ ÙËÓ “ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” ÙÈ̈ÚÒÓÙ·˜ Ì ΛÙÚÈÓË ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô °Î›ÓÔ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤ÂÛ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· η΋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë Ë Ì¿Ï· ‹ÚıÂ Û·Ó “Ì¿Ó· ÂÍ Ô˘Ú·ÓÔ‡” ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ °Î›ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂͤÏÈÍË ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 27’ Ô ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۤÓÙÚ·, Ô Δ˙ÈÒÚ·˜ ΤډÈÛ „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ë ÔÔ›· ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ °È·ÓÓÈÒÙË ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ¶ÈÓȤÈÚÔ “¤Ûη„” ¤Í˘Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÁÂÈ ÌfiÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ·ÏÏ¿ Ô ƒÔ˘ÁοϷ˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ¤ÁηÈÚ· Î·È ·ÔÛfi‚ËÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‹Á·ÈÓ ӷ ‰È·ÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ¡¤· ηϋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ 32’. √ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ˙ÈÒÚ· Î·È Ô Δ˙ÈÒÚ·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÎfiÚÓÂÚ. ΔÔ ÎfiÚÓÂÚ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ∞ÓȤÙÂ, Ô Δ˙ÈÒÚ·˜ ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤Ê˘Á ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁÎÔÏfiÛÙ. ∂›Û˘ ÛÙÔ 42’ Ô ¶ÈÓȤÈÚÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Û˘ÚÙ¿ ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ Ô °È·ÓÓÒÙ˘ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÙÔ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙË... ‰Â‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ Â›ıÂÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ™Ì˘ÚÏ‹˜ ÎÈÓ‹ıËΠϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë Ô˘ ÌÏfiηÚ ‡ÎÔÏ·.

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ÃÔÈÚÈÓfi & ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ªÈÊÙ¤ÎÈ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏ›·˜

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 35324 What’s Up: 6984 144120 ¢È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi 12.00 Ì. ¤ˆ˜ 1.00 .Ì.

º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ

ºˆÛÙ‹Ú·˜ - ¡›ÎË 1-1 72. °È·ÓÓÈÒÙ˘ 44. ∞¯Â›Ì·ÛÙÔ˜ 3. Δ·ÛÔ˘Ï‹˜ 18. ƒÔ˘ÁοϷ˜ 33. ∑È·Ì¿Ú˘ 8. °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿˜ 22. ∫·Î·Ú¿˜ 66. °Î›ÓÔ (2. §‡Ú·˜ 78’) 77. ªÔ˘ÛÙfiÁÈ·ÓÓ˘ (12. £. ª·ÛÙ¿Ó˘ 85’) 19. ΔÂÁÔ‡Û˘ (10. §ÂÔÓÙ›Ô˘ 85’) 15. ™Ì˘ÚÏ‹˜ ™ÎfiÚÂÚ: ∫›ÙÚÈÓ˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜: μÔËıÔ›:

20’ °Î›ÓÔ - 60’ ∞ÓȤÙ ∫·Î·Ú¿˜ - ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘, °ÈÒÙ·˜, ™Ô˘Ï›‰Ë˜ ™ÂÏÂÌ›‰Ë˜ (¶¤ÏÏ·˜) ™›η˜ (¶¤ÏÏ·˜), ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜)

°ÎÔÏ Ô ∞ÓȤÙ “·Ï¿ ¶Ï·ÙÈÓ›” ªÂ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ¡›ÎË. ™Ù·... ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì‹ÎÂ Ô ™Ô˘Ï›‰Ë˜. √ ÓÂÔÂÈÛÂÏıÒÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ¤·ÈÍÂ Ô ∞ηÛÔ‡. ∂›Û˘ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ Î·È πÛ·¿Î ¿ÏÏ·Í·Ó Ï¢ڤ˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë Ó· “·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·” Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. ¶·›-

30. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ 2. ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ 3. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (21. ™Ô˘Ï›‰Ë˜ 46’) 25. ƒÂÂÙÛ¿˜ 29. °ÈÒÙ·˜ 23. ∞ηÛÔ‡ 16. ¶ÈÓȤÈÚÔ 11. ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ (15. ªÈÙÛ¿ÎÔ˜ 87’) 14. πÛ·¿Î (10. ƒÔÓοÙÔ 81’) 20. ∞ÓȤÙ 66. Δ˙ÈÒÚ·˜

˙ÔÓÙ·˜ ·Ì˘ÓÙÈο ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °È·ÓÓÈÒÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ 59’ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ˘¤ÂÛ Û ϿıÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓÒ Â›¯Â ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔËÓ ·Ú¿‚·ÛË ˘¤‰ÂÈÍÂ Ô ·’ ‚ÔËıfi˜ Î. ™›η˜ Î·È Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÙÔÓ ‰ÈηÈÒÓÂÈ. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ηٷÏfiÁÈÛ ÙÔ ¤ÌÌÂÛÔ Ê¿Ô˘Ï ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ›¯ËÛ·Ó ÌÈ· ΛÙÚÈÓË ÛÙÔÓ ∫·Î·Ú¿. √ ¶ÈÓȤÈÚÔ “¿ÙËÛ” ÙËÓ Ì¿Ï· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ,

∫√À¶√¡π ∂∫¶Δø™∏™ 10ú Ì ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ

Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ‰ÂÍ› “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ °È·ÓÓÈÒÙË ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 1-1 ̤۷ Û ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙÔ 68’ Ô ∞ÓȤÙ “¤Ûη„” ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÓȤÈÚÔ Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ·¢ı›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙfi¯Ô. øÛÙfiÛÔ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 71’ “ÊϤÚÙ·Ú” Ì ÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ › ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ “fi¯È” ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ΔÂÁÔ‡Û˘ “¿‰ÂÈ·Û” ÙÔÓ ƒÂÂÙÛ¿ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. ∏ Ì¿Ï· ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ™Ì˘ÚÏ‹ Ô˘ ¤È·Û ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ۈًÚÈ·. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ™Ì˘ÚÏ‹˜ ·ԉ›¯ıËΠÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÙ· ÛÙÔ ÛÚÈÓÙ Î·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÓ ·Ó¤ÙÚ„ ϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÙ·, ·ÏÏ¿ Ô Î. ™ÂÏÂÌ›‰Ë˜ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ΛÙÚÈÓË, ÂÓÒ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰È·ÎfiËΠÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÊÔ‡ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™Ì˘ÚÏ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË. ΔÔ Ê¿Ô˘Ï ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ∫·Î·Ú¿˜ ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ 78’ Î·È ÛÙÔ 81’ ÎÂÊ·ÏȤ˜ ÙÔ˘ ∫·Î·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ™Ì˘ÚÏ‹ ¤Ú·Û·Ó ¿Ô˘Ù. √È Ê¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ “·Ê‡ÓÈÛ·Ó” ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë, Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÌÂ

·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ “¿ÁÁÈÍ·Ó” ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· ÏÂÙfi. ◊Ù·Ó ÙÔ 82’, fiÙ·Ó ‚ÔϤ ÙÔ˘ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË “ÂÍÔÛÙڷΛÛÙËΔ ÛÙÔÓ ∑È¿Ì·ÚË Î·È ¤Ú·Û ϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› “Á¿Ì·” ÙÔ˘ °È·ÓÓÈÒÙË. ΔÔ ÎfiÚÓÂÚ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ∞ÓȤÙÂ, ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ¤‰ÈˆÍ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∞ÓȤÙ Ô˘ ¤ÛÙÚˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤È·Û “·¤Ú·” ∏ Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ƒÔÓοÙÔ, Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Ô˘ ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ ΔÂÁÔ‡ÛË Î·È ¤Ê˘Á ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ (ÎfiÚÓÂÚ). ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ 84’ Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó. ¶ÚÒÙ· Ô ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ ¤Ú·Û ·Û›ÛÙ ÛÙÔÓ ∞ÓȤÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤۷ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ‰ÂÓ ¤È·Û ÙÔ ÛÔ˘Ù fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏ Û·Ù·ÏÒÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›·. §›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÔÓοÙÔ ¤Ê˘Á ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ. ∞fi ÌÈ· Ôχ ηϋ Ê¿ÛË Â›¯·Ó ÔÈ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” ÛÙËÓ ÂÙ¿ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Î. ™ÂÏÂÌ›‰Ë˜. °È· ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· ÛÙÔ 91’ Ô §‡Ú·˜ (Ì‹Î ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·ÓÙ› ÙÔ˘ °Î›ÓÔ ÛÙÔ 78’) ÂÏ›¯ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∑Ô˘ÏÈÒÙË Î·È ƒÂÂÙÛ¿ ÛÔ˘Ù¿ÚÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ °ÈÒÙ· Ô˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ™Ô˘Ï›‰Ë˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÔ “ηÎfi” ÙÔ˘ fi‰È (ÙÔ ‰ÂÍ›), Ì ÙÔÓ °È·ÓÓÈÒÙË Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·. ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Î. ™ÂÏÂÌ›‰Ë ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 1-1. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·¤ÓÂÈÌ·Ó Ù· ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙË ıÂÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ¯ı˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ıÂÚÌ¿.

ªÔ˘Î¿ÏÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ∂ÎÙÚ·¯‡ÓıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ 1-1, ηıÒ˜ οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÙfiÏÌËÛ ӷ... ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú·, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ, ÂΛÓÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ڛ„Ë ÌԢηÏÈÒÓ. ΔÂÏÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ·ÁÒÓ· ·fi οÔÈÔ ÌÔ˘ı Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÔ̷χÓıËÎÂ.


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

13

ªfiÓÔ Ù· ÷ÓÈ¿ ΤډÈÛ·Ó ÛÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË

∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÔÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ∞√ ÷ÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ô... ÓÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË. πÛÔ·Ï›Â˜ Û 淯ӿ, Δ·‡ÚÔ Î·È μfiÏÔ, Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Â› ÙÔ˘ ∞ÈÁÈÓÈ·ÎÔ‡, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 2-0 ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Û·Û ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ∫·ÙÂÚÈÓȈÙÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂÚ› Ì·Ù˜ ·‹ÙÙËÙÔÈ ÛÙÔ Ì›ÓÈ Úˆ-

Ù¿ıÏËÌ·, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ‰˘Ô ӛΘ Î·È ‰˘Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ¶·ÁÒÓ˘ ÛÙÔ 57’ Ì Ï·Û¤ ÂÓÒ ÛÙÔ 80’ ¤ÂÈÙ· ·fi ˆÚ·›Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. Ã∞¡π∞: £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ù˙ËÛ·˝·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ¶·ÁÒÓ˘, ¶˘ı·ÚÔ‡Ï˘, ¶fiÙÛÈ, ¶¿ÁηÏÔ˜, °Îԇ̷˜, μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘ (85’ §Ô˘Î›Ó·˜), ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘, ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔÊ. ∞π°π¡π∞∫√™: ΔfiÏÈÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, §·˙·Ú›‰Ë˜, ∫·ÚÏ¿Ô, ÷Ù˙‹˜ (42’ ∑Ô‡ÚÎÔ˜), μ·ÚÂÏ¿, ª·Ó˙¿ÓÔ (63’ ¢ÂÌÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘), ¢‹ÌÔ˘, ¶¤ÓÙ· (88’ §ÈfiÏÈÔ˜), °Î¤ÛÈÔ˜. πÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙ·

æ·¯Ó¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 5’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ΔÛÈÌfiÙ˙È Ô˘ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 13’ Ô μÚÔÓÙ·Ú¿˜ ÌÏfiηÚ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡. √È º·›·Î˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi, Ô °Îfi̘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 33’ Ô ™›ÎÈÌÈÙ˜ ·ÒÏÂÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›·, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÂÓÒÈÔÓ ÎÂÓ‹˜ ÂÛÙ›·˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ “Ù·ÎÔ˘Ó¿ÎÈ” Ô˘ ¤Î·Ó ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÚÔËÁËı› Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ™Ô˘¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚Ú¤ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ Î·È Ì Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 52’ Ô μÚÔÓÙ·Ú¿˜ ¤‰ÈˆÍ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ 57’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·›ÏËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ªÔ˘Ì¿Ï, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÓËÛȈ-

ÌfiÙ˙È, ΔÛÔ‡ÙÛ˘ (46’ ™Ù·Ì·Ù‹˜), °ÎÌ·ÁÎÔ˘ÈÓÙ› (70’ √¯¿ÓÙ˙·, 86’ Ï.ÙÚ. ¡ÙÂϤÎÔ˜), ªÔ˘Ì¿Ï, ∫ÚËÙÈÎfi˜. ∫∂ƒ∫Àƒ∞: μÚÔÓÙ·Ú¿˜, μÏ¿¯Ô˜, ª·Ú·ÁÎfi˜, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, μÂÓ¤Ù˘, ™Ô˘¿Ó˘, ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˜, °ÎfiÌÂ˙, ∫fiÓÙÔ˜ (65’ ªÂÚÈ¿Ó), ∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜ (74’ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜), ™›ÎÈÌÈÙ˜ (83’ ª·ÏÓÙÔ‚·Ï›ÂÊ).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË μ. ..........................................12 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. .................................11 3. ∫¤Ú΢ڷ ......................................11 4. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ...........................10 5. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ......................................8 6. ÷ÓÈ¿ ...............................................7 7. ºˆÛÙ‹Ú·˜ .....................................5 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ .........................................5

ÙÒÓ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ. ∏... ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¤ÊÂÚÂ... ηÚÔ‡˜ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ì›·˜ ÒÚ·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ªÔ˘Ì¿Ï. √ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ æ·¯ÓÒÓ Ì ˆÚ·›· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙ›‰Ú·-

Û˘ ÛÙÔÓ μÚÔÓÙ·Ú¿ Î·È ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ· (1-1). ∏ƒ∞∫§∏™ æ.: ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜, Δ˙·Ó‹˜, ª·ÎÔÌ‹ÙÚÔ˜, °ÎÂÌ›Û˘, ΔÛÈ-

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4) 15.30 ºˆÛÙ‹Ú·˜-÷ÓÈ¿ 15.30 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 18.00 ¡›ÎË-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫¤Ú΢ڷ

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™

§√À¡∞ ¶∞ƒ∫ ™Δ√ μ√§√!!! ·fi 20/4 ¤ˆ˜ 25/5

∂§∞Δ∂ ¡∞ ¢π∞™∫∂¢∞™∂Δ∂ ™Δ∏¡ ¶§∞Δ∂π∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ - ¶. ª∂§∞

∞¡√πÃΔ∞ ∞¶√ Δπ™ 9 Δ√ ¶ƒøπ ∂ø™ ∞ƒ°∞ Δ√ μƒ∞¢À ∂∫¶Δø™∏ 30% ™∂ √§∂™ Δπ™ √ƒ°∞¡øª∂¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™! ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Δ√ 6984668025, ÎÔ˜ ∫ø™Δ∞™


14

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

°’ ∂£¡π∫∏

ΔfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹

Œ¯·Û ̛· ı¤ÛË Ô ƒ‹Á·˜ √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ŒÙÛÈ, ¤ÂÛ ̛· ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Â›Ó·È ϤÔÓ 9Ô˜), ηıÒ˜ ÙÔÓ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ë ¡¿Ô˘Û·, Ô˘ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È Ë Ã·ÏΛ‰·, Ô˘ ¤¯·Û 10 ÛÙËÓ ∫‡ÌË. ™˘ÓÔÙÈο, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-ΔڛηϷ .....0-0 ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-§·Ì›· ....1-3 (37’ ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘-9’, 30’ §ÂÌ¿, 21’ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘) §Â˘Î¿‰È·-¢ˆÙȤ·˜ .........1-1 (14’ ŒÍ·Ú¯Ô˜-10’ ΔÛ·ÙÛ·Ï›‰Ë˜) ∫‡ÌË-÷ÏΛ‰· ................1-0 (58’ ª‹ÙÚÔ˘) ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ...............1-0 (87’ ª·ÎÚ¿Î˘) ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-ª·¯ËÙ‹˜ . 0-1 (82’ ¡ÈÎÔ‡Ï˘) ¶˘ÚÁÂÙfi˜-¡¿Ô˘Û· ...0-3 ·.·. ƒÂfi: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §·Ì›· ......................51-22 .....56 2. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ....36-17 .....52 3. ∫‡ÌË .......................28-10 .....49 4. ΔڛηϷ ..................28-15 .....44 5. ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ..........29-29 .....40 6. §Â˘Î¿‰È· ...............25-21 .....39 7. ¢ˆÙȤ·˜ ..................33-23 .....35 8. ¡¿Ô˘Û· .................38-31 .....34 9. ƒ‹Á·˜ ......................26-26 .....32 10. ÷ÏΛ‰· ...............33-27 .....30 11. ª·¯ËÙ‹˜ ..............30-27 .....29 12. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .25-34 .....23 13. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ....26-41 .....22 14. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ..24-44 .....17 15. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ...............6-71 ......-6 * O ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¤¯ÂÈ -6 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ƒÂfi ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÔÌ¿‰Â˜: §Â˘Î¿‰È·, ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ, ¢ˆÙȤ·˜, ΔڛηϷ.

“¶‹Á ÛÙÚ¿ÊÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ·Ù¿ıÂÛË „˘¯‹˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: “¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ϤÁ·Ì ˆ˜ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ ÔÌ¿‰· Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿, „˘¯ˆÌ¤Ó·, ¤Î·Ó ʿÛÂȘ, Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÚÔËÁËı› Î·È ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó ıˆÚËÙÈο - fiÏ·. ΔÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË. °È· 65 ÏÂÙ¿ ·›Í·Ì Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ê·Ó› ·˘Ù‹ Ë ·ÒÏÂÈ·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹ÚıÂ Ë ÈÛÔ·Ï›·, Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó·Ó ηٿıÂÛË „˘¯‹˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ 95’ Î·È Â›Ó·È ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ì ¤Ó·ÏÙÈ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ٷ ‚¤ÏË ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ∏ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi οı ·È¯Ó›‰È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ

ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÏÙÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ΔȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ô ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ‡ÛÙÔ¯Ô˜ ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÚÔfi-

ÓËÛË. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ‹Á ÛÙÚ¿ÊÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÔÌ¿‰· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ, ÓÔÌ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ - ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· - ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¡· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ·Ú¿ Ôχ. •¤Úˆ fiÙÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ , fï˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›¯·Ó ·fi ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∂Ì›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÔ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Â›¯·Ì ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û ̛· Ê¿ÛË ‰Â¯ı‹Î·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ

·Ó Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ÂÌ›˜ ·›Í·Ì Ôχ ›Ûˆ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ‹Ú·ÌÂ, ηıÒ˜ ÛÙÔ 95’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ¤Ó·ÏÙÈ, ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ӛΘ, ÁÈ· Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. Œ·ÈÍ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ú˘ıÌfi Î·È Ê¿ÓËÎ·Ó ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ. ∞˘Ùfi Ô˘ ›·Ì ‹Ù·Ó Ó· ÚÂÛ¿ÚÔ˘Ì „ËÏ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó Î·È ¤·È˙ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ· Ì·˜, ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ∫·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Â‡¯ÔÌ·È ÙfiÛÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fiÛÔ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ .

μÔÛÓÈ¿‰Ë˜: ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ ΔıËÎÂȘÙÔÓıÂṲ́˜ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ‚Ú¤¯ı˜ ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ̷¯ËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌË ¯¿ÓÂȘ. ∞Ú¯Èο Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ οوıÈ: “ŒÁÈÓ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È. £¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚË-

Ù‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Ô˘ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· Ì ٷϤÓÙÔ, Ôχ Ì·¯ËÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ¯·Ú›˙ÂÙ·È Û ηӤӷÓ. ™Â ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ‹Ú·Ì ¤Ó· ‚·ıÌfi, Ô˘ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÙÔ Ì·Ù˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÂȘ ÎÈ ·˘Ùfi ÂÙ‡¯·Ì ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜). ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi 15ÏÂÙÔ, ÙÔ Ì·Ù˜ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Ê¿-

Á·Ì ¤Ó· “ηÎfi” ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ Ë Ê¿ÛË ÍÂΛÓËÛ ·fi ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛÙË̤ÓÔ. ¢˘ÛÎfiÏ„·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯‹Û·Ì ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ›¯Â ÌÈ· ‰ÈÏ‹ Ê¿ÛË Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂȉÈÒÍ·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ì” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ¯ıÂ-

¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ¶∏§π√À

ψÛÂ: “√Ì¿‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ fiˆ˜ Ù· ÷ÓÈ¿ ‹ Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜ ‚ϤÂÙ fiÙÈ ·›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿. Δ· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÚfiÔ. ∂Ì›˜ Ì ËÚÂÌ›· ÎÔÈÙ¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, οı ̷٘ Â›Ó·È Î·È ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È Ì ηϋ ·ÚÔ˘Û›·, ¯ˆÚ›˜ Ï¿ıË, ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô” .

∂Î·È‰Â˘Ù¤˜

™Ã√§∏ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 6976 555791 6977 633996 √¢∏°ø¡ μ·ÚÛ¿Ì˘ °È·ÓÓÔ˘Ï¿Î˘ 6976 555793 ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π 20%

£∞¡∞™∏™ ™¶Àƒ√À ÙËÏ.: 24280 93404, 6975025602

ÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ fiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÎÔÈÙ¿Ì ϤÔÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË, ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ë ·ÚÔ˘Û›· Û‹ÌÂÚ· Û ¤Ó· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È. ™˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ ÎfiÛÌÔ˜ ÎÈ ÔÌ¿‰· ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ï¤È ÔÊ Ô Î. μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ‰‹-

°π∞ ∞°ø¡∞ ¶√¢√™º∞πƒ√À ¢π∞ƒ∫∂π∞™ ªπ∞™ øƒ∞™ (∞•π∞™ 50ú) √§Àª¶π√¡π∫∏ ∞°¡ø¡Δ∞ - ∫À¶ƒ√À (∫∞ƒ∞°∞Δ™) Δ∏§.: 24210 46955 ∫∞π 6979534690

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜ ™·ÎÂÏÏÈ¿‰Ë˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜

6976 555795 6977 350974 6976 555797 6944 838477 6976 555792

πø§∫√À 46 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210 22555, Δ∏§./FAX: 24210 22277


∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

15

√È μÔÏÈÒÙÈÛ˜ “‰¿Ì·Û·Ó” 63-60 ÙÔÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ

ÃÙ˘¿ ÙËÓ... fiÚÙ· Ù˘ ∞1 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μÏ¿¯Ô˘ 9, °È·Ó·Î¿ÎÔ˘ 2, ∫ÈÎÈ‚·Ú¿ÎË 11 (3), μÔ‡ÏÁ·ÚË 3, ÷˚οÏË 12. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘): ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 23 (3), ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ª·ÎÚ·ÙÛ¿, ∞Á·ÁÈÒÙË 2, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ÷‚·Ï¤ 14, ∑¤Ú‚· 24, ∑‹ÙË. * ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ú¿˙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚ›Ù˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë º∂∞ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¿ÓÂÙ· Ù˘ ¡›Î˘ §Â˘Î¿‰·˜ Ì 69-41.

ΔÔ 18Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÛÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È ÙÔ 19Ô Û˘ÓÔÏÈο ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ “̤ٷÏÏÔ” ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞2, ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ∞.√. ™fiÚÙÈÓÁÎ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 63-60. ŒÙÛÈ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏ·¯Ô‡Û· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Ôχ Èı·Ó‹ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ οÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰Â ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∞1, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

Ÿ

Ï· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛËÌÔÔÈËı› Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·ÁˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù¤ÏÔ˜, ·Ó Ë ∂√∫ ÚԂ› Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1 ·fi ‰¤Î· Û ‰Ò‰Âη, fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ·. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ‰Â ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ·ÏÏ¿ Î·È Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ™fiÚÙÈÓÁÎ. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘, fiÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤ÓÙ ËÚˆÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (5-5 ÛÙÔ 3’), fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·Á¯ˆÌ¤Ó˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË ‹Ú ٷ ËÓ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Â¤‚·Ï ÙÔÓ

ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì 9-16. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÔÏÏ‹ ›ÂÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ‹Ú ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ (22-32), οÙÈ Ô˘ ›¯Â Â·Ó·ÏËÊı› Î·È ÛÙÔ 12’ (10-20). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ 11 ·fi ÙÔ˘˜ 16 fiÓÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ (Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ¤ÌÂÈÚË ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¤Î·Ó ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ˘˜ 23). ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ‹ÚÂ Ë ∑¤Ú‚·, Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ 10 ·fi ÙÔ˘˜ 16 fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ÍÂΛÓËÛ Ôχ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÙȘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ÊÔÚÙÒıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ê¿Ô˘Ï (·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ) Î·È Ë ∑¤Ú‚· Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ, ÙÔ ™fiÚ-

∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘: ¶Ôχ ÛÎÏËÚÔ› ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ

√È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Â› ÙÔ˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ

ÙÈÓÁÎ ·Ó¤‚·Û ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 20-12 ·fi ÙÔ 20’ ̤¯ÚÈ ÙÔ 30’, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Â˘ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ·, Ì›ˆÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (42-44). ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Á·ÈÓ fiÓÙÔ-fiÓÙÔ, ‹Ú ÁÈ· Ù· ηϿ ...ÌÚÔÛÙ¿ Ë Ã·‚·Ï¤, ·ÊÔ‡ ÙfiÙ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ 10 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 14 fiÓÙÔ˘˜ Ù˘. ™ÙÔ 37’ Ô ™fiÚÙÈÓÁÎ ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙÚÂȘ (59-56), ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ì ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ¿Ì˘Ó· ‰¤¯ıËΠÌfiÏȘ

¤Ó·Ó fiÓÙÔ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤Ù˘¯Â ÂÙ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ªÂ ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï Ù˘ ∑¤Ú‚· ¤ÁÈÓ ·Ú¯Èο ÙÔ 59-59 ·Ú¯Èο, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηϿıÈ Ù˘ ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ (59-61). ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô ™fiÚÙÈÓÁÎ Ì ̛· ÛÙȘ ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ Ì›ˆÛ Û 60-61. ™Ù· 15’’ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ Ë Ã·‚·Ï¤ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Ô˘ ‹Ú Û ¿ÛÙÔ¯Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ Ù˘ ¡Ù·‹, ›‰Â Ó· Ù˘ Á›ÓÂÙ·È Ê¿Ô˘Ï Î·È fiÓÙ·˜ „‡¯Ú·ÈÌË ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ (60-63). ∏ ÷˚οÏË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÚÔÛ¿ıËÛÂ

Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ, ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Î·È Ë ∑‹ÙË, Ô˘ “η٤‚·Û” ÙÔ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÎfiÚ·ÚÂ, ·ÊÔ‡ ›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë ÎfiÚÓ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. ∞˘Ùfi ‰Â ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛÂ Ê˘ÛÈο η̛· ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ¤Ó· “ÎÔ˘‚¿ÚÈ” Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ͤÛ·Û·Ó Û ÎÏ¿Ì·Ù·. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 9-16, 22-32, 4244, 60-63 ™¶√ƒΔπ¡°∫ (¡›ÎÏ·˜): ¡Ù·‹ 23,

√ “·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜” Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ∞1, ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£Ù¢” : “∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÂÈÙ˘¯›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ. ¡ÈÒıˆ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ „˘¯Èο Î·È ËıÈο ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÂ˙fiÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ Ë ı¤ÏËÛË Î·È ‰Â›Í·Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Ôχ ÛÎÏËÚÔ› ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ›¯·Ì ٷ „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË Ó›ÎË, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ıÏÔ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó “ÈÔ ÔÌ¿‰·” ·’ fiϘ fiÛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ Î·È ‰Èη›ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ∞1”.

√È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ¤¯·Û·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ì “ı‡ÙË” ÙÔÓ ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ (67-62)

ŒÛ·Û ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Œ¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË “¿ÓÔ‰Ô˜” ·fi ÓˆÚ›˜ Ô °.™. μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∂™∫∞£ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘-¡Ù¿ÎË ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË Ì 67-62 Î·È ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ Ì ÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¶ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË Ú‚¿Ó˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ó›ÎË Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ¤¯·Û·Ó ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÎÈ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ‰È·ÈÙËÛ›· Ó’ ·Ó¯Ù› ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· Ù· Ê¿Ô˘Ï ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ô ∞.™. ∫·Ú-

¶·Ú¿ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ¿Ì˘Ó· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Ô ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¤Ù˘¯Â 19 fiÓÙÔ˘

‰›ÙÛ·˜ ‰Â Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¤ÓÙÂ Ê¿Ô˘Ï (ÙÔ ÚÒÙÔ Ê¿Ô˘Ï Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚÂÒıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ÛÙÔ 36’), ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ 33’. £‡Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ô ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘ ›‰Â ÙÔÓ ÈÛÔ¸„‹ ÙÔ˘

(2.06) μ·ÁÁ¤ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ıÂÌÈÙ¿ Î·È ·ı¤ÌÈÙ· ̤۷, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÌfiÏȘ ÙÚ›· Ê¿Ô˘Ï. ΔÔÓ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Û¤ÓÙÂÚ, Ô˘ ‹Á ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË §È‚·‰ÂÈ¿, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô °.™. μfiÏÔ˘

ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÂÈıÂÙÈο, ·ÊÔ‡ ÔÈ 15 fiÓÙÔÈ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÓÙ·Ú. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ú·Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ Ì ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ (42-32) ÌÂÙ¿ ÙÔ 33-30 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, fï˜ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ 34’Ì 56-57 ¯¿ÚË Û ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 67-62 Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ· ÛÙË ÛÂ˙fiÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ó Ì›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Î·È Ì›· ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï·, Ù· ÔÔ›· Ô °.™. μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÓÒ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ÚÌ‹. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-11, 33-30, 49-44, 67-62 ∞.™. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ (¶·¿˜): ¶·ÓÙ·˙‹˜ 2, ªÚ¿¯Ô˜ 10 (1), £Ò‰Ë˜, ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú˘ 11 (2), ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‚¿ÙÛÂÊ 17 (2), ∫ÔÌԉȤٷ˜ 3 (1), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, μ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 15, ¶·¿˜ 9. °.™. μ√§√À (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜-¡Ù¿Î˘): ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 8,

ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 9 (3), °Ô˘ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·‚¤˜ 6, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 11 (1), ∫˘·Ú›ÛÛ˘ 4, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ 2, ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ 3, ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 19 (1).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

°™ º·ÚۿψÓ-∂ÚÌ‹˜ ∞Á.78-69 ∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-°™ μfiÏÔ˘ .67-62

1. ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ........................5 2. °.™. μfiÏÔ˘.................................5 3. °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ .......................4 4. ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ .............................4 (™¿‚‚·ÙÔ 3/5, 19.00) °.™. μfiÏÔ˘-∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∂ÚÌ‹˜ ∞Á.- °.™. º·ÚۿψÓ

¡π∫√§∞√™ ∞§. ∫∂¡Δπ√°§√À μπ√Δ∂áπ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ æÀ°∂πø¡ ∞ƒΔ√¶√ππ∞™ - ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏™ ∂•√¶§π™ª√π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞¡√•∂π¢øΔ∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ μπ√Δ∂áπ∞: ∞’ μπ.¶∂. μ√§√À Δ∏§. 24210 95387

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÙËÏ.: 24210 58463 email: coffeehousevolos@gmail.com

what’s up: 6977 792310


16

∏ £Ù¢ ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÛÌfi

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

°’ ∂£¡π∫∏

∏ ¡›ÎË ÁÓÒÚÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÔÓ·‡ÙË Ì 70-83 ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ

∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ √¶ø™ ›¯Â οÓÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÁÓˆÛÙfi Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫, ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ ÛÙË μfiÓÈÙÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ. ŒÙÛÈ ¤¯·Û ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Ì 20-0, οÙÈ Ô˘ Ô˘‰fiψ˜ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛÂ, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ª·Î·Ì‹-∞ÛÙ¤Ú·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ ∫Ô˙¿Ó˘, Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ª·˝Ô˘, ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ¡.∞ ¡›Î˘. ™ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÕÁË Δ˙ԇ̷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ Ï·ÚÈÛÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÈ Î˘·ÓfiÏ¢ÎÔÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ∞Û¯¤Ùˆ˜ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜, Ì ٷ ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÛÂ˙fiÓ, Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì 32 ‚·ıÌÔ‡˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ μfiÓÈÙÛ·-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË..........20-0 ·.· ºÔ›ÓÈη˜ §.-ΔÈÙ¿Ó˜ ........................68-59 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.-∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ºÏ. ....93-41 ªÂÏ›ÎË-∞∂§.............................90-87 ·Ú. ¶·Ú·Û΢‹ 2/5 ª·Î·Ì‹-∞ÛÙ¤Ú·˜ §. ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ ∫Ô˙.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ºÔ›ÓÈη˜ §. ..........................................42 2. ΔÈÙ¿Ó˜ ¶..............................................38 3. μfiÓÈÙÛ· ................................................36 4. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.........................................35 5. ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ ∫Ô˙. ...............................34 6. ªÂÏ›ÎË ..................................................34 7. ∞∂§ ........................................................33 8. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ..................................32 9. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ .............................................29 10. ∞ÛÙ¤Ú·˜ §. ........................................29 11. ª·Î·Ì‹ ..........................................25 12. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ºÏ...............................21 * ª·Î·Ì‹, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §., ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ ∫Ô˙¿Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ** ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi.

∫√§Àªμ∏™∏

™ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Δ√¡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÂÊ‹‚ˆÓ-Ó·ӛ‰ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 26 Î·È 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú. √È ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘Ó¯¿ÚË fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ‰ÒÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Î·È Ì¤ÏË ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ οÏÂÛ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜.

ŒÏÂÈÂ Ë ‰È¿ıÂÛË... ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ- ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙÔ ¤ÎÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ʤÙÔ˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÚÁÔÓ·‡ÙË ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Û ¿ÏÏÔ Á‹Â‰Ô ÛÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ, fiÙ·Ó Î·È ¤¯·Ó·Ó Ì 17 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ (29-46). ŒÙÛÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÌÈ· Ó›ÎË ÁÔ‹ÙÚÔ˘, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο Ì 70-83. ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã∏™Δ√™ £∞¡∞™√À§∏™

Ÿ

Ï· ‹Ù·Ó ˘ÔÙÔÓÈο ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÎÈ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏ›ˆ˜ ¿‰ÂȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ›Ù Âͤ‰Ú·Ì·Ó ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú·, ›Ù ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∞fi ÓˆÚ›˜ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ™ÙÚ·Ù›ÎË ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. μÚ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ 6’ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì ¤ÓÙÂη fiÓÙÔ˘˜ (4-15), ÂÓÒ ›‰È· ‹Ù·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÒÚÈ˙ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ (14-25). ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰Â ‚ÂÏÙÈÒıËΠԇÙ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ·Ó ÙË ‰È„‹ÊÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 17’ ‡ÎÔÏ·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √ °ÂÚÔÌȯ·Ïfi˜ Ì ÙÚ›Ô-

¡π∫∏ μ. (™ÙÚ·Ù›Î˘): °ÂˆÚÁ›Ô˘ 8, ΔÛÒÏ˘ 14 (1), ºˆÛÛ¤˜, Δ¿ÛÛÔ˜ 12, °ÂˆÚÁ›Ô˘, •‡‰Ë˜, Δ˙›Ó˘, ™Ô‡Ï˘ 2, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 11, ∫·Ú¤Ù˘, ª·Ó‰·Ï¿Î˘ 23 (1), ΔÔηÙÏ›‰Ë˜ ∞ƒ°√¡∞ÀΔ∏™ ∫∞§. (÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜): °·˚Ù·Ó›‰Ë˜, ∫·Ï·Í›‰Ë˜ 2, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ 2, °ÂÚÔÌȯ·Ïfi˜ 7 (1), °·Ï·Ó›‰Ë˜ 18 (5), ª›Ï·Ó æ¿ÏÙÔ˘ 11 (1), ¢¿Ï·˜ 14 (3), ∑ÒÙÔ˜ 10, ∫·ÛÔ‡Ú·˜ 6, æ¿ÏÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ 13

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

∂ÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ΔÛÒÏË ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·

ÓÙÔ ¤ÁÚ·„ ÛÙ· 2.44’ ÚÈÓ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ 24-39, ÁÈ· Ó· ëÚıÂÈ ÛÙÔ 18’ Ô ª¿ÚÎÔ æ¿ÏÙÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ 24-41 (+17), ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (29-46). ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ë ¡›ÎË Ì‹Î Ì ¿ÏÏË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ οÎÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ. ªÂ ÛÂÚ› 6-0 Ì›ˆÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û 35-46, ÂÓÒ ÛÙ· 13.23’ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 45-55. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÂÛ Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÙÔ 27.30’ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ Δ¿ÛÛÔ (47-55), ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ •‡‰Ë ¤Î·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 49-55. ΔÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ΔÛÒÏË ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ °·Ï·Ó›‰Ë ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ (52-56). ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ ¤ÍÈ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË (52-58), Ë ÔÔ›· ¤‰ÂȯÓ ÈηӋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹, ·ÚfiÙÈ Â›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Î¿ÔȘ, Ï›Á˜ Â˘Ù˘¯Ò˜, ·ÛÙ›˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ˆÛÙfiÛÔ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. √ ª·Ó‰·Ï¿Î˘ ¤Î·ÓÂ

ÛÙÔ 31’ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ 55-60, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ηıÒ˜ Ì ÛÂÚ› 0-6 ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Ó¤‚·Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη (55-66). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ªfiÁ‰·ÓÔ Î·È ª·Ó‰·Ï¿ÎË ÛÙÔ 33.42’ Î·È ÛÙÔ 35.10’ (58-66 Î·È 62-70), Ô ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ‚ڋΠÙȘ χÛÂȘ. ŒÙÛÈ, Ì ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ·fi ÙÔÓ ∑ÒÙÔ Î·È ÙÚ›ÔÓÙÔ ·fi ÙÔÓ ª›Ï·Ó æ¿ÏÙÔ˘ ‹Á ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ +13 ÛÙÔ 36.50’ (6275). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ∫·Ï·Ì·ÚÈÒÙ˜ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ¢¿Ï· ÛÙÔ 38’ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ìÓ›ÎËî (64-81), ÁÈ· Ó· ëÚıÂÈ Ô ª›Ï·Ó æ¿ÏÙÔ˘ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·Ó¿Ô‰Ô Î¿Úʈ̷ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ (+19, 64-83) ÛÙÔ 38.30’. Δ· ¿ÓÙ· ϤÔÓ ‹Ù·Ó Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Í·Ó·ÛÎfiÚ·ÚÂ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ· §Â˘Î¿‰·˜, Ô 13¯ÚÔÓÔ˜ ™Ô‡Ï˘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ηÙfiÚıˆÛ ÛÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 13 (70-83). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-25, 29-46, 52-58, 7083

∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ....77-81 ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∂˘ÚÒË ¶Â˘Î........79-69 §È‚·‰ÂÈ¿-™ÙÚ·ÙÒÓÈ .............................74-66 ¡›ÎË-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ...............................70-83 ¢fiÍ· §Â˘Î.-Ã∞¡£ ...............................75-71 ª·¯ËÙ¤˜ ¢¶-∞ÈÁ¿Ïˆ........................65-60 ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. - ÕÚÁÔ˜ √Ú................69-49

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1.¢fiÍ· §Â˘Î. .................................................45 2. §È‚·‰ÂÈ¿.....................................................42 3.ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶..............................................40 4. ∂˘ÚÒË ¶Â˘Î..........................................39 5.™ÙÚ·ÙÒÓÈ.....................................................39 6.Ã∞¡£ ...........................................................39 7.¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∞Ú¯.............................................39 8.∞›·˜ ∂‡ÔÛÌÔ˘ ..........................................38 9.∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∫·Ï.....................................37 10.ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi....................................37 11.∞ÈÁ¿Ïˆ....................................................36 12.∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ...................................32 13.∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙..........................................32 14.¡›ÎË μfiÏÔ˘.............................................30

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 4/5) ∂˘ÚÒË ¶Â˘Î.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ∞ÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-§È‚·‰ÂÈ¿ ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-N›ÎË μ. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∫·Ï.-¢fiÍ· §Â˘Î. Ã∞¡£-ª·¯ËÙ¤˜ ¢.¶. ∞ÈÁ¿Ïˆ-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∞Ú¯.

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯·Û ·fi ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚ. ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 49-53

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ΔÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi Ù· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Û‹Ì·ÓÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 49-53 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 5˘ ·ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∂™∫∞£ ΔηÈÔÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›ıËΠÛÙÔ 3.48’’ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ ÙfiÙ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ 36-34 ÛÙÔ 30’ Û 39-49 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ηı¿ÚÈÛ·Ó” ÙÔ Ì·Ù˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ù· ‹Á·ÈÓ ηϿ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ÈÛfi·ÏÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ (23-23) Î·È ÙÔ ÚÔÛ¤Ú·ÛÌ· ¤ÛÙˆ Î·È Ì ¤Ó· ηϿıÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘, Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ 32.30’ Ì 38-40. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ¤‚·Ï·Ó ÌfiÏȘ Ì›· ‚ÔÏ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ΔÚÈηÏÈÓ¤˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÂÓÓÈ¿ fiÓÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi Ù· 6.75, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÚ›ÔÓÙ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· (39-49). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤·ÈÍ ÙÔ fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·›ÎÙÚÈ· Ù˘ ¡›Î˘, ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ô˘, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤Ù˘¯Â ÌfiÏȘ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜

·fi ÙÔ˘˜ 17 Û˘ÓÔÏÈο Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ‚ÔϤ˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ 38.30’ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ (45-51). ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË, ·ÊÔ‡ Ë μÔ˘ÁÈԇη ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â›ıÂÛË ¤Î·Ó ÙÔ 45-53, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û 49-53. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 8-10, 23-23, 36-34, 4953 ¡π∫∏ μ. (™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜): ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘, ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ô˘ 17 (1), ¶·‡ÏÔ˘ 10, ª˘ÚÈÙ˙‹, ªÚ¿¯Ô˘ 13 (1), ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË 5, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 4 ∞π√§√™ Δƒπ∫.: ΔÛÔ˘ÙÛÔ˘Ì‹, §·‰¿ 9, μ·ÊÂÈ¿‰Ë 17 (1), μÔ˘ÁÈԇη 7, ∫·ÓÈ¿ 4, ¶Ï·ÛÙ·Ú¿, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ 14 (4), ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 2.

°. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜: ¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ¤„·Ì √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙË £Ù¢: “ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÏË ÂÁÒ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· (Û.Û ¯ı˜) ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ„·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÈ ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó. ŸÙ·Ó ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ, ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿. √È ·›ÎÙÚȤ˜ ÌÔ˘ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·Ù˜ Ì ·˘Ùfi ÛÙ· ΔڛηϷ, fiÔ˘ ¯¿Û·Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ. ∂›¯·Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ·ÓÙ›·-

∏ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ô˘ “ÙÚ˘ÒÓÂÈ” ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘

ÏË ÔÌ¿‰·, ̤¯ÚÈ ÙÔ 30’ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó٤ͷÌÂ. ∞Ì˘ÓÙÈο ‹Á·Ì ηϿ, ·ÏÏ¿ ›¯·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. Œ·ÈÍ ۛÁÔ˘Ú· ÚfiÏÔ Î·È Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· · ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ‹Ù·Ó Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∞Ó ÙËÓ Â›¯·ÌÂ, ‰Â ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ù‹ Ë ·Ù˘¯›· ¤‰ˆÛ ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó” .

∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-√Ï˘ÌÈ¿‰· §. ..20-0 ·.·

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ï¤È ÔÊ Á˘Ó·ÈÎÒÓ

∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-¡›ÎË √Ï˘ÌÈ¿‰·-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.

¡›ÎË-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ..............................49-53

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. ............................................9 2. ¡›ÎË μ....................................................8 3. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. .................................8 4. √Ï˘ÌÈ¿‰· §. .....................................4 * ∏ √Ï˘ÌÈ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi.

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ã. £∞¡∞™√À§∏™


¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Δ·¯. ∫ˆ‰.: 38001 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÃÚ. ™¤¯· ΔËϤʈÓÔ: 24213-52563 /474 Fax: 24210-70944 μfiÏÔ˜ 22/4/2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 2822

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞¡√π∫Δ√À ¢π∂£¡∏ ¢π∞°ø¡π™ª√À °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞£∂™∏ À¶∏ƒ∂™πø¡ ª∂Δ∞º√ƒ∞™ ª∞£∏Δø¡ Ãøƒπ∫∏™ ∞ƒª√¢π√Δ∏Δ∞™ ¶.∂. ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ °π∞ Δ∞ ™Ã√§π∞ ∂Δ∏ 2014-2015 ∫∞π 2015-2016. ∞ƒπ£ª. ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ 3/14 ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2014, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 12.00 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ (·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÓÔÈÎÙfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì·ıËÙÒÓ ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÙÒÓ 2014 - 2015 Î·È 2015-2016, Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, Ì›ÛıˆÛ˘ ηٿÏÏËÏˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿‰· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·fi 8-9-2014 ̤¯ÚÈ 31-8-2015 Î·È ·fi 8-9-2015 ̤¯ÚÈ 31-8-2016, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ 4.274.742,38 ∂, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·Ê›· 305 Î·È 303, ÙËÏ. 2421352563 Î·È 24213-52474) fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ΔÔ Ï‹Ú˜ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ http://www.pthes.gov.gr ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ “∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ - ¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ” , ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË, ¿ÌÂÛË Î·È Ï‹ÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∏ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË - ÷ϷÛÙ¿Ú·

¢π∞ª∞¡Δ∏™ ∏§∂∫Δƒ√§√°∂π√ ∞UTO/MOTO

AπR CONDITIONñ M¶∞Δ∞ƒπ∂™ñ CAR AUDIOñ ∞•∂™√À∞ƒñ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶.∂. ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ ∂ƒ°ø¡

ΔÌ‹Ì·: ¢ÔÌÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∏Ï. ¢/ÓÛË: http://www.pthes.gov.gr/ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª·Ú¤Î· ™˘ÚȉԇϷ μfiÏÔ˜ 16-4-2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 3159

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

∞ÏÌ˘Úfi˜ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Aƒπ£. ¶ƒøΔ.: 6923 ¶ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, °·‡ÚÈ·Ó˘, ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È μÚ‡Ó·ÈÓ·˜”

∞¡∞∫√π¡ø™∏

∏ ¢/ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ ªÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∫·Ù‰¿ÊÈÛË ‰ÈÒÚÔÊ˘ Ì ˘fiÁÂÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - ™˘ÌˆӿÎË °ÂˆÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘” Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 15.284,55 ú + 3.515,45 º¶∞ (23%) = 18.800,00 ∂Àƒø. 1. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È Û ̛· ηÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ηÙËÁÔÚ›· √π∫√¢√ªπ∫ø¡ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 14.910,87 ∂ (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, °.∂. Î·È √.∂. Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ·). 2. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (Ù¯ÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ∂™À) ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421352460, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1/5/2014. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24213 52460, fax ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, 24210 48224, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î. ª·Ú¤Î· ™˘ÚȉԇϷ. 3. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 6/5/2014 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘, ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 3669/2008. 4. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ›: ·) ∏̉·Ô› ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ª.∂.∂.¶. Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‹ÙÔÈ: - ∞1 ¤ˆ˜ Î·È 1Ë Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ¶Ù˘¯›ˆÓ ªËÙÚÒˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, ‚) ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ· ·ÚfiÌÔÈ· (ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο) Ì ÙÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, Á) ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ª.∂.∂.¶. Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‹ÙÔÈ: - ∞1 ¤ˆ˜ Î·È 1Ë Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ¶Ù˘¯›ˆÓ ªËÙÚÒˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ. 5. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ··ÈÙ›ٷÈ: - ∏ ηٿıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 298,22 ¢ÚÒ, ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ‰¤Î· (210) ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ÂηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· (180) Ë̤Ú˜. 6. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂȉÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ ı· ¯ÔÚËÁËı›. 7. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ı· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ∞Ú¯‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™ ∫. ∞°√ƒ∞™Δ√™

∞¡∞§∏æ∂ø™ 273 - π. ∫∞ƒΔ∞§∏ ÙËÏ. 24210-45345 ÎÈÓ. 6982 335300

17

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ ϤÔÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, °·‡ÚÈ·Ó˘, ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È μÚ‡Ó·ÈÓ·˜” Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ·Í›·˜ 110.000 ∂, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞ 23%. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 117, ÙËÓ 12 ª·˝Ô˘ 2014. Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 10:00 .Ì. Î·È ÒÚ· Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 11:00 .Ì. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ‹ Û ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› ‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı›, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 Î·È 19 Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂȉÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20 Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. ª·˙› Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› Î·È ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ fiÛÔ ÙˆÓ 2.200 ∂. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È 12 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 10 ∂, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2422350223. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜

∫∏¢∂π∂™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

Ã∏™Δ√ ¶∂ƒ∞∫∏

∂ÙÒÓ 54 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™‡ÚÔ˜ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ÷˚‰Â̤ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ §∂ª√¡∏

∂ÙÒÓ 92 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10 .Ì. μfiÏÔ˜ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ∏Ï›·˜ - ™Ô‡Ï· §ÂÌÔÓ‹, ™Ù·˘ÚԇϷ - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫·„¿Ï˘, ∂˘Ù˘¯›· ¯· °ÈÔ‚¿ÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

¡π∫√§∂ΔΔ∞ (Δ∂Δ∞) ¶∂Δƒ√À

∫∏¢∂π∞ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∞£∞¡∞™π√ ∫∞§π∞∫∏

1Ô. ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√™ º√Àƒ¡√™ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 106 ΔËÏ. 25805 2Ô. √ ¶∞§π√™ º√Àƒ¡√™ Δ∏™ °∂πΔ√¡π∞™ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 54-ª. ∞Û›·˜ ΔËÏ. 65536-¡. πø¡π∞ 3Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ §π∞¡π∫∏™ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14 ΔËÏ. 65255 - ¡. πø¡π∞

∂ÙÒÓ 57 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11 .Ì. μfiÏÔ˜ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: AÊÚÔ‰›ÙË √ ˘Èfi˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ √È ÁÔÓ›˜: ™˘ÚȉԇϷ ∫·ÏÈ¿ÎË, °ÂˆÚÁ›· ª¿ÛÈÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛȷӿη˜, πÔ˘Ï›· - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛÈÌ›‰·˜, ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª¿ÛÈÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ πˆÏÎfi, Ï·Ù›· ∞ӷηÛÈ¿˜.

∂ÙÒÓ 94 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ∏ ÎfiÚË: ª·Ú›· ∑ÂÌ¤ÔÁÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· ΔÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ºÒÙ˘ - ∞ı·Ó·Û›· ∫ÔÏÔ΢ıÔÔ‡ÏÔ˘, Δ›ÙË ¯· ∑ÈÒÁ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú· Î·È ÁÈ·ÁÈ¿

∂Àª√ƒºπ∞ §∞ª¡π∞

∂ÙÒÓ 95 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10.30 .Ì. Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞ÁÁÂÏÈ΋, ª·Ú›· ΔÛ¿Ú· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂˘Ú˘Ûı¤·˜, °ÈÒÚÁÔ˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.


18

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞§∂•π√À ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·ÚÚ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫§∞¢∞∫∏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ŸÏÁ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÒÁÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Δ™∞¡Δπ§∏™ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘ı˘Ì›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÚÈÓ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞¡¡∞ ª∞°∞§π√À ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÛË̛ӷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ƒÔ‰›ÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À μfiÏÔ˜, 15 ∞¶ƒπ§π√À 2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 4261

¢π∂À£À¡™∏ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª√À & ¡∂ø¡ À¶√¢√ªø¡ Δª∏ª∞ ª∂§∂Δø¡ & ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ¡∂ø¡ À¶√¢√ªø¡ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¢. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘ ΔËϤʈÓÔ: 2421069245 Fax: 2421075135 e-mail: hydro@deyamv.gr web site: www.deyamv.gr ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢.∂.À.∞.ª.μ.), ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∏§ª ∂•√¶§π™ª√À ∂∂§ & ∞¡Δ§π√™Δ∞™πø¡ ∞∫∞£∞ƒΔø¡ ∫∞π √ªμƒπø¡” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 615.000,00 ∂Àƒø, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞. 23% Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˘’ ·Ú. 11389/93 ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÂÚ› ÂÓÈ·›Ô˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÌËıÂÈÒÓ √.Δ.∞. (º∂∫ μ 185), ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 209 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, Ô˘ ΢ÚÒıËΠ̠ÙÔ ¡. 3463/2006 (º∂∫ ∞ 114) fiˆ˜ ÂοÛÙÔÙ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÙÔ˘ ¶.¢. 59/07 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2004/17/∂∫, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 3614/07 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÎfiÌÈÛ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 45 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2286/95 Î·È ÙÔ˘ ¶.¢. 118/2007. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 22· ª·˝Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. flÚ· Ï‹Í˘ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 10:00 .Ì. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141, μfiÏÔ˜, ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ∂ÓÙ‡Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô‰fi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141 Δ.∫. 38221 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 16 ª·˝Ô˘ 2014 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421069245, FAX ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421075135, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘. Δ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ (www.deyamv.gr) ·fi fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ. ∞Ó Ô Î¿ÔÈÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∞›ÙËÛË ∞, (Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ - ∫·Ù·Û΢ÒÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 7) Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˙ËÙËı› ̤ۈ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› ·fi ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ë ∞›ÙËÛË μ - ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË, (Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ·ÚÈıÌË̤ÓÔ Î·È ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ë ·›ÙËÛË Î·È Â›Ó·È fiÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ‹/Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÓfi˜ ∫Ú¿ÙÔ˘˜-ª¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤‰Ú·, ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ‹ ¤ÓˆÛ˘ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ‹ ŒÓˆÛ˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¢∂À∞ªμ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡ˆ˜ Î·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÁÈ· οı ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ‹ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. º˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ· ‹ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· fiÏ· Ù· ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·, ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (5%) ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì º¶∞, ‹ÙÔÈ ÔÛfi 2.500,00 ∂˘ÚÒ Î·È Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È Ì ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ Û ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂) ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂√Ã) √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ (6) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ï‹ÍË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ √È ‰·¿Ó˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™. Δ∏™ ¢∂À∞ªμ ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

✓ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√™ ∂§∂°Ã√™ ✓ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ✓ ¢π∞°¡ø™∏ INJECTION ✓ ∫§πª∞Δπ™ª√π ✓ æÀ•∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ ✓ æÀ∫Δπ∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ - ¶ø§∏™∂π™ - ∂¶π™∫∂À∂™ ✓ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ✓π™√£∂ƒªπ∫√π £∞§∞ª√π

Δ√ÀΔ√ÀΔ∑√°§√À §Ô˘ÓÙ¤ÌË - ¢ÚÔÛ›ÓË, ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÏ. 24210 80005, 81463, fax: 24210 83342 ñ email: toutout@hotmail.gr

∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ M ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ∞ƒπ£. ¶ƒøΔ.: 7715

¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√⁄ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À °π∞ Δ∏¡ ∂¶π§√°∏ ∞¡∞¢√Ã√À Δ√À ∂ƒ°√À: “√ÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ” √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Úfi¯ÂÈÚÔ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÌÂ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “√ÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20 ·Ú. 13 ÙÔ˘ ¡. 3731/08 Î·È ÙÔ˘ ¶.¢. 28/80, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 35.000 ú Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞. 23%. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 100% ·fi ÙÔ ∂.Δ.¶.∞. 2007-2013. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 13 ª·˝Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 10:00 .Ì., ÒÚ· Ï‹Í˘ 12:00 Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙËÓ Ô‰fi μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 117 ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È Î·È Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¯¤ÁÁ˘· ¿ÚÙÈ·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡-√ÚÁ¿ÓˆÛ˘ - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ÙËÏ.: 2422350223, fax: 2422026292, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· η πˆ¿ÓÓ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À μfiÏÔ˜, 15 ∞¶ƒπ§π√À 2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 4261

¢π∂À£À¡™∏ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª√À & ¡∂ø¡ À¶√¢√ªø¡ Δª∏ª∞ ª∂§∂Δø¡ & ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ¡∂ø¡ À¶√¢√ªø¡ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¢. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘ ΔËϤʈÓÔ: 2421069245 Fax: 2421075135 e-mail: hydro@deyamv.gr web site: www.deyamv.gr

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢.∂.À.∞.ª.μ.), ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∏§ª ∂•√¶§π™ª√À ∂∂§ & ∞¡Δ§π√™Δ∞™πø¡ ∞∫∞£∞ƒΔø¡ ∫∞π √ªμƒπø¡” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 615.000,00 ∂Àƒø, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞. 23% Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˘’ ·Ú. 11389/93 ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÂÚ› ÂÓÈ·›Ô˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÌËıÂÈÒÓ √.Δ.∞. (º∂∫ μ 185), ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 209 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, Ô˘ ΢ÚÒıËΠ̠ÙÔ ¡. 3463/2006 (º∂∫ ∞ 114) fiˆ˜ ÂοÛÙÔÙ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÙÔ˘ ¶.¢. 59/07 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2004/17/∂∫, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 3614/07 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÎfiÌÈÛ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 45 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/∂∫ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2286/95 Î·È ÙÔ˘ ¶.¢. 118/2007. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 22· ª·˝Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. flÚ· Ï‹Í˘ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 10:00 .Ì. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141, μfiÏÔ˜, ÂÓÒÈÔÓ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ∂ÓÙ‡Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô‰fi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 141 Δ.∫. 38221 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 16 ª·˝Ô˘ 2014 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421069245, FAX ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421075135, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘. Δ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ (www.deyamv.gr) ·fi fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ. ∞Ó Ô Î¿ÔÈÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∞›ÙËÛË ∞, (Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ - ∫·Ù·Û΢ÒÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 7) Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˙ËÙËı› ̤ۈ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂı› ·fi ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ë ∞›ÙËÛË μ - ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË, (Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ·ÚÈıÌË̤ÓÔ Î·È ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ë ·›ÙËÛË Î·È Â›Ó·È fiÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ‹/Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ‹ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÓfi˜ ∫Ú¿ÙÔ˘˜-ª¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤‰Ú·, ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ‹ ¤ÓˆÛ˘ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ‹ ŒÓˆÛ˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¢∂À∞ªμ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡ˆ˜ Î·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÁÈ· οı ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ‹ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. º˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ· ‹ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· fiÏ· Ù· ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·, ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (5%) ÙÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì º¶∞, ‹ÙÔÈ ÔÛfi 2.500,00 ∂˘ÚÒ Î·È Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È Ì ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ Û ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂) ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂√Ã) √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ (6) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ï‹ÍË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ √È ‰·¿Ó˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™. Δ∏™ ¢∂À∞ªμ ¶∞¡√™ ™∫√Δπ¡πøΔ∏™ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ¢È‡ı˘ÓÛË: ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 38001 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ΔËÏ.: 24213 50165 Fax: 24210 97610 E - mail: m.papaioannou@volos-city.gr μfiÏÔ˜, 16-4-2014 ∞Ú. ÚˆÙ.: 44099 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢∏ª√™π√À ∞¡√π∫Δ√À ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙËÓ Ù¯ÓÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ “¡·˘ÁÔÛˆÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2014” , Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂηÙfiÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ 140.000,00 ∂, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ (¶Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 1, ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘) ÛÙȘ 9-05-2014 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 11:00 .Ì. Î·È ÒÚ· Ï‹Í˘ 12:00 Ì. ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·Ú·Ï·‚‹ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ (Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, courier, Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÎÏ) ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË, ‰ËÏ. ÛÙȘ 8/5/2014, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ ÒÚ· 15.00 Ì.Ì. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Î·È ÂÓÒÛÂȘ, ÎÔÈÓÔڷ͛˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶¢ 23/00) Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ‹‰Ë Ì ÂÈÙ˘¯›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ (·ÎÚÈ‚Ò˜) ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ˘ ¤ÎÙ·Û˘ Û √Δ∞ Î·È ¡.¶.¢.¢. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹. ∏ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 5% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ‰·¿Ó˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (7.000,00 ∂). Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ·Í›·˜ Ì ÙÔ º.¶.∞. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ, Ù˘ ¢/ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ¢/ÓÛË: Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·Ú. 1, Δ. ∫. 38001, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜: ª·Ú›· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ.: (24213)50165 Fax. 2421097610, e-mail: m.papaioannou@voloscity.gr. ¶ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ï‹Ú˜ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙË Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ı’ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.dimosvolos.gr. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¢È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Û ̛· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÈ΋, Û ̛· ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È Û ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ, ı· ÙÔȯÔÎÔÏÏËı› ÛÙÔ ¢Ë̷گȷÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· μfiÏÔ˘, Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛ˘ Î·È ı· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢È·‡ÁÂÈ·” . Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

Δ.∂.π. £∂™™∞§π∞™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞TA ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ¶ƒ√™∫§∏™∏

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Δ∂π £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ٛÙÏÔ “æ˘¯È΋ ÀÁ›·” ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2014-2015 Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ª™ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: 1. ∞›ÙËÛË ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 2. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘ (ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ) ‹ ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·fi ¢√∞Δ∞¶. 4. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ μ·ıÌÔÏÔÁ›·˜ (ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ). 5. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó). 6. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ (Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó). 7. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓË ÊˆÙÔÙ˘›· ‰˘Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. 8. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó·. 9. Δ¤ÛÛÂÚȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ·›ÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜: http://teilar.gr/tei_msc.php Î·È www.pgmentalhealth.teilar.gr ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ª™ ·fi 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 ¤ˆ˜ Î·È 30 ª·˝Ô˘ 2014 Î·È ÒÚ˜ 10:00 ¤ˆ˜ 13:00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ª™ “æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜” ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Δ∂π £ÂÛÛ·Ï›·˜ (http://teilar.gr/tei_msc.php) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶ª™ (www.pgmentalhealth.teilar.gr). ™ÙÔ ¶ª™ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÀÁ›·˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÙ·ÁÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ë ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙÔ 5% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ Â›Ó·È 30 ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘¯›Ô˘, ÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¶ª™ ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Ì·ı‹Ì·Ù·, ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÛÙË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· (fiÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È), Ù˘¯fiÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁÓÒÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ı· ηϤÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË - ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂͤٷÛË fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ Î·È ÙȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È 4 ÂÍ¿ÌËÓ·. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. Δ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙÔ˘ ¶ª™ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 1.250 ∂ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ™ÙÔȯ›· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ °Ú·ÊÂ›Ô ¶.ª.™ ÛÙËÓ “æ˘¯È΋ ÀÁ›·” Δ∂π £ÂÛÛ·Ï›·˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·: ΔÛ·ÎÈÛÙ¿Ú· ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙËÏ. 2410684449 e-mail: pgmentalhealth@teilar.gr ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¶ª™ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂. ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˘


¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

19


20

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 55 Ù.Ì. ‰˘¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 30.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 2. μfiÏÔ˜ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 22.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 3) μfiÏÔ˜ 83 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) 75.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜ 72 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·) 100.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜ 95 Ù.Ì. Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 65.000 ¢ÚÒ. 6) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 100.000 ¢ÚÒ. 7) μfiÏÔ˜, 125 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 95.000 ¢ÚÒ. 8) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ú·Ï›·), 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60.000 ¢ÚÒ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ∞Ï˘Î¤˜ 400 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ 190 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÊËÛÛÔ˜ 2.425 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 40.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 5) ª¿Ú·ıÔ˜, 392 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 45.000 ¢ÚÒ Â˘Î·ÈÚ›·! 6) ª¿Ú·ıÔ˜ 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 7) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 50.000 ¢ÚÒ Î·È 785 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 40.000 ¢ÚÒ. 8) ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 226 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 25.000 ¢ÚÒ. √π∫π∂™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 200 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·). 2) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ÙÚÈÓË 95 Ù.Ì. Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 75.000 ¢ÚÒ. 4) ¡¤· πˆÓ›· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi 70.000 ¢ÚÒ. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 31 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ì μ·Û¿ÓË. 2) μfiÏÔ˜ (π¿ÛÔÓÔ˜) Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 43 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 40.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ) Û ηϋ ÙÈÌ‹ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (810)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (818)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (824)

------------------------------------

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™

1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì. 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì. 49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì. 12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì.

8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì. 18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì. 23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ.

3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (826)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. ΔËÏ. 6973-539369 §¿ÚÈÛ·. (829)

™À¡√π∫∂™π∞ §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 54¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. 52¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·ıÏËÙÈ΋, ÎÔÌ„‹, ¢ÁÂÓÈ΋, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 47¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÛÔ‚·Ú‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ·Î›ÓËÙ·. 46¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410549797, 6944518366. (831)

¢π∞º√ƒ∞

∂¶π™∫∂À∞∑ø ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù·-·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘-PVC, ÚÔÏ¿, Û›Ù˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-414688. (828)

∞°√ƒ∞∑ø

¢π∞º√ƒ∞

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (792)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (791)

(832)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∂À∞ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À Δ∂áπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ¢∏ª√À ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 23-04-2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 371

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: ¢∂À∞ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∂ø™ ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ O ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, “∞’ º∞™∏: ∞¡√ƒÀ•∏ À¢ƒ∂ÀΔπ∫∏™ °∂øΔƒ∏™∏™ ™Δ∏ £∂™∏ “∂π∫√™∞ƒπ∞ - ™∞ƒπ°∫π√§” Δ∏™ Δ.∫. ƒπ∑√ªÀ§√À Δ√À ¢∏ª√À ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À” , Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 82.360,00 ∂ Ì ÙÔ º.¶.∞. 23%. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ·) ηÙËÁÔÚ›· ∂ÚÁ·Û›Â˜ À‰ÚÔÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 66.959,35 ∂ (‰·¿ÓË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 48.563,16 ∂, °.∂. & √.∂. 8.741,37 ∂, ∞Úfi‚ÏÂÙ· 8.595,68 ∂ Î·È ∞Ó·ıÂÒÚËÛË 1.059,14 ∂). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (¢È·Î‹Ú˘ÍË, ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î.Ï.) ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 66, Δ.∫. 37500, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2014, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË. ∏ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ηٿ ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Ù‡Ô˘ μ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2425350229, FAX ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2425022870, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ Î.Î. ∫·Ú·Ì¤Ú˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ & μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 13 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·˝Ô˘, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2014, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. (Ï‹ÍË Â›‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤‰Ú· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ì Â› ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ N. 3669/08. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·) Ë̉·Ô› ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ‹ Û ÎÔÈÓÔÚ·Í›·, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ª.∂.∂.¶., Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‹ÙÔÈ ∞1 Ù¿ÍË ÁÈ· ¤ÚÁ· °ÂˆÏÔÁÈο, ‚) ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ· ·ÚfiÌÔÈ· (ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο) Ì ÙÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‡„Ô˘˜ 1.318,00 ∂ Î·È ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ¢∂À∞ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ŒÛÔ‰· Ù˘ ¢∂À∞ƒº. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ (4) ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ¢∂À∞ƒº ª∞ƒ°∞ƒπΔ√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (793)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎfiÌÔ˘˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÛÙÔϤ˜. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, Ù·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421107392 Î·È 6936-487875, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (653)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ, Δ.∫.41110 Δ·¯. ¢/ÓÛË: §¿ÚÈÛ·, Δ£ 2101 °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ªÔ‡ÎË §. ΔËϤʈÓÔ: 2413 - 500851 FAX: 2410 - 232929 E-mail: procurement@dypethessaly.gr

§¿ÚÈÛ· 25-4-2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 7824 ¶∂ƒπ§∏æ∏ Δ∏™ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∞ƒπ£ª. 182/2014 ∏ 5Ë À.¶∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·Ú. ÚˆÙ. 7560/23-4-2014 ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Ù˘, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÂÓÈ·›Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ٛÙÏÔ “π·ÙÚÈ΋ Á¿˙· (33141114-2)” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ 494.746,9937 ∂ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 25-06-2014 Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ 5˘ À.¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ, §¿ÚÈÛ·, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ‹ÙÔÈ 24-062014 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 14:00. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ 5˘ À.¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË (www.dypethessaly.gr). ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙȘ 02-05-2014. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ 5˘ À.¶∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2413-500846,500860, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. √ ∞Ó. ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ °ƒ∏°√ƒπ√™ ¢∞™Δ∞Àƒπ¢∏™


∏ £Ù¢ ÁÈ· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÙËÏ. 24210-57700, ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π. ¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) ÙËÏ. 2421022064, ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ¶··ÙfiÏÈ·-∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ ÙËÏ. 24210-45149 Î·È ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32 ‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ. 24210-38909. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡ ÙËÏ. 24210-22322. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶Ï·ÛÙ¿Ú· ÃÚ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶·¿ÁÔ˘ 43 (οıÂÙÔ˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜) ÙËÏ. 24210-61199. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡:2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·(∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂ-

ÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9(∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ(∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ∂/°-√/° ∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∞¶√ 22/4-5/6 ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: .......................................24210 80246 - 23430 °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™Îfi- ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ....................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628 ÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY .......................................................24280 76886 °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. * ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ¶¤ÌÙË 1/5: ¶ƒøΔ√ª∞°π∞-∞ƒ°π∞. * ¶·Ú·Û΢‹ 2/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

∂/°-√/° ∂ƒ∞Δø TA•I ∞¶√ 16-25/4 & 27/4 PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ΔƒπΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 ∂/°-Δ/à “F/C 6” ∞¶√ 28/4-11/5 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: N. MA°¡∏™π∞™ ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞°ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Û°ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂA™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 Í¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆTMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 ÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂA™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 Ϥˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁHELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 Á¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 ¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 ∞¶√ 23/4-26/5 69609. YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . 2421080865 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) ÙËÏ. 24210 76119. °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔÈο, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...18ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...18ÔC.

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÔÔÈ›. 2. ¶ÚÔÙ¤ÚËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ̛· ¤ÓÓÔÈ· - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 3. ∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - π·ˆÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ı¤·ÙÚÔ - ¶ÚÒËÓ ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¯Èο. 4. ΔÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¯ÒÌ· - ¢›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÈÎËÙ‹. 5. ¢›ÊıÔÁÁÔ˜ - ΔÔ Úfi‚·ÙÔ, ·Ú¯·˚ÛÙ› (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË (·Ú¯Èο). 6. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ôχ ·‰‡Ó·ÙÔÈ (·ÈÙ.) ¢‡Ô ·fi Ù· Û‡Ìʈӷ Ù˘... °È¿ÏÙ·˜. 7. ∂›ÓÂÈÔ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ - ÈÚÈfi ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜. 8. Δ¤ÙÔÈÔ ÓfiÛËÌ· Â›Ó·È Î·È Ë Ï‡ÎË. 9. ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÂÌ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. 10. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. 2. ™˘ÁÁÚ·Ê›˜... Û˘ÚÚ·Ê›˜. 3. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÂÙÔ‡ - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ó·Ô‡. 4. ∞fi Ù· ¤ÓÙÂ... ‰‡Ô - ΔÔ ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ, ÍÂÓÈο (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô (·ÈÙ.) - ∫·È ˘ÔıÂÙÈ΋ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. 6. ∞Ó·ÊÔÚÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. 7. £· ÙÔ ‰Ô‡Ì Û ÂÈÛÙÔϤ˜ - ªÂ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ì·˜ Û¯ÂÙÈÎfi. 8. ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ŒÛ¯·ÙÔ... ηٷʇÁÈÔ. 9. ¢ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. 10. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ (·ÈÙ.) ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ.

21

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...19ÔC.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∂§∂¶√Àƒπ∞ 2. ∞ƒ∂Δ∏ - °∞ 3. ƒ∞¶ - ¡√ - ¡∂Δ 4. À¡π - ∂¶∞£§√ 5. ∞π - √´™ - ∞∂¶ 6. Δ™πƒ√À™ - °Δ 7. πΔ∂∞ - ¶∞Ã∏ 8. ¢∂ƒª∞Δπ∫√ 9. ∂™√ - ª∂Δƒπ√ 10. ™Δ∞§π∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. KAƒÀ∞Δπ¢∂™ 2. ∂ƒ∞¡π™Δ∂™ 3. §∂¶π - π∂ƒ√™ 4. ∂Δ ª∞ƒ™ 5. ¶∏¡∂π√ - ∞ª∞ 6. √¶√À - Δ∂§ 7. À° - ™¶πΔπ 8. ∞£¡∞ƒ - ∞∫ƒ∞ 9. ∂§∂°Ã√π 10. ∞ÀΔ√¶Δ∏ - √√.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ‚fiÚÂÈ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ‚·ıÌÈ·›· ·˘ÍË̤Ó˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9 ¤ˆ˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, 14 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, 9 ¤ˆ˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, 15 ¤ˆ˜ 19 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, 16 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ-ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ̤ÙÚÈÔÈ 4-5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› 5-6 ÌÔÊfiÚ.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...19ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...19ÔC.


22

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ æ˘¯·ÁˆÁ›·

¢Â˘Ù¤Ú· 28 AÚÈÏ›Ô˘ 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

£·Ó¿ÛÈÌË Î·Ù·‰›ˆÍË ¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.15 07.45 08.15 10.00 13.00 14.45 16.30 16.45 18.40 19.45 20.50 21.00 23.20 02.15

Trauma μeyblade: Metal fusion °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ºª Live Live U MÂϤÙËÛ¤ ÙÔ ºª Live Eȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ “£·Ó¿ÛÈÌË Î·Ù·‰›ˆÍË” ™ÙÔÓ ÂÓÈÎfi “∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ··ÙÂÒÓ˜”

07.00 08.00 10.15 11.00 11.15 12.00 13.00 16.00 17.35 17.45 18.30 20.00 21.00 21.45 22.30 01.15

ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∏appy day Shop TV £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ Eȉ‹ÛÂȘ ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó Eȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È MËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· “∫·Î¤˜ ·Ú¤Â˜” ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 17.40 18.50 20.00 21.15 22.20 23.30 01.30 02.00 04.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· Mega ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∫¿Ùˆ ¶·ÚÙ¿ÏÈ ∞Ó·ÙÚÔ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ The beast Beautiful people

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.15 16.30 18.00 19.10 19.20 19.30 20.10 20.50 22.00 22.45 00.45 01.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∂arth from above Ocean zoo ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÏÂÊÙ¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ 4 Greece Art beat ª¤Û· ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÕÓıÚˆÔÈ ·ÏÔ›, ·ÏÔ› Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ∫·Ó›˙Ô˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Che?” TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ 4 Greece

111111111111111111111111111

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 16.00 16.30 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.30 00.30 01.00

Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 £ÂÛÛ·Ï›· over Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Voopa Marsupilami ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ §ˆÙÔÊ¿ÁˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·Ï›· over ¡ew view ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ∫fiÓÙÚ· ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤ÁÂÚÛȘ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

111111111111111111111111111

07.15 09.00 11.35 12.20 13.15 13.30 18.00 18.45 19.00 20.30 22.30 23.30

ŸÏ· ηϿ ∏ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· Charmed Starfish ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŸÏ· ηϿ ∞si Derby H ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ·

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÒÛÙ˜ ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

15.00 16.00 17.00 17.50 18.00 20.00 21.00 22.15 23.15 00.30 02.15

14.50 15.00 16.00 16.10 17.40 17.50 18.50 20.00 21.15 22.15

111111111111111111111111111

06.00 10.00 12.00 Úfi˜ 12.00 13.00 14.00

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 13.40

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ŒÚÚˆÛÔ... Ó· Â›Û·È Áªagazino eXceL!ent America’s next top model To οÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ Violetta Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™∫∞´ ÛÙȘ 6 ∏awaii Five - 0 Eȉ‹ÛÂȘ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË Δhe Borgias ∏ ‰›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ·

23.15 00.15 01.45 03.45

T· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ΔÔ ÚˆÈÓfi ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ TV Quiz ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) TV Quiz ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ μ·Ï˜ Ì ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ªÚÔ‡ÛÎÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ πffet ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ∏otel edition ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ŸÏ· ÙڤϷ §fiÏ· ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

STAR 21.00

E·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ··ÙÂÒÓ˜ ¶

17.00 18.00 22.00 22.15 22.45

∂ȉ‹ÛÂȘ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ £Â·ÙÚÔÛÎfiÈÔ “√ Ô˘Ô˘Ï¤ÓÈÔ˜” “Δ¤ÏÔ˜ ηÏfi, fiÏ· ηϿ”

∫ˆÌˆ‰›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 108’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ, Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, ™·Ì ƒfiÎÁÔ˘ÂÏ, ÕÏÈÛÔÓ §fiÌ·Ó, ªÚÔ˘˜ ÕÏÙÌ·Ó Î.¿. √ ƒfiÈ Â›Ó·È ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜, ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈÔ˜, Ì ٿÛÂȘ ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›·˜ Î·È ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·! ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ... ÌÈÎÚÔ··ÙÂÒÓ·˜! ª·˙› Ì ÙÔÓ Ó·Úfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ, ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Í˘Ó· “ÎfiÏ·” ·ÔÛÒÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ·Ó˘Ô„›·ÛÙ· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô ƒfiÈ Î·È Ô ºÚ·ÓÎ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ “ÎfiÏÔ” , Ô˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ·ÔʤÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ΤډË. ∫·È ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·¿ÓÙ¯· Ë ÕÓÙ˙ÂÏ·, Ë 14¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ ƒfiÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰¤· ÁÈ· ÙËÓ... Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘! ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ƒfiÈ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÙ·È, Ô ›‰ÈÔ˜ ·Á¯ÒÓÂÙ·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÓÒ ÙÔ “ÎfiÏÔ” ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú·!

111111111111111111111111111

08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.15 20.20 21.00 21.30 22.20 01.00 01.05 03.00 05.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ Astra TËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Eȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì (™) ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¡ight zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.40 16.10 17.10 17.15 18.00 19.05 21.00 21.30 23.00 24.00 01.30 03.00

∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ™ÙË Û¤ÓÙÚ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¶›ÛÙ· ™ÂÚÚÒÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ H ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 100’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈÔ˘ ¡Ù¤È‚Ș, Ì ÙÔ˘˜ ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙ˙ÂÓ¤ÁÎÂÚ, ºÚ·ÓÛ¤Ûη ¡¤ÚÈ, πÏ›·˜ ∫ÔÙ¤·˜, ∫ÏÈÊ ∫¤ÚÙȘ, Δ˙ÔÓ §ÂÁÎÔ˘È˙¿ÌÔ, Δ˙ÔÓ ΔÔÚÙÔ‡ÚÔ Î.¿. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚÔ‡ÂÚ ·›ÚÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Û ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË. À‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶ÂÚ›ÓÈ, ÙÔÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ “§‡ÎÔ” , ÁÓˆÛÙfi ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË Ì “¤‰Ú·” ÙÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·. ∫·ıÒ˜ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, Ô ªÚÔ‡ÂÚ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ªÚ·ÓÙ, Ú¿ÎÙÔÚ· Ù˘ CIA, Î·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ˙Ô‡ÁÎϘ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ¶ÂÚ›ÓÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘...

STAR 02.15

∫·Î¤˜ ·Ú¤Â˜

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 24-30/4/14 ∞I£√À™∞ 1 ƒπ√ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15

CAPTAIN AMERICA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:00 ∞I£√À™∞ 2

∏ Δπ¡∫∂ƒª∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30

∫Àƒπ∞ƒÃπ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:15 ∞I£√À™∞ 3

LEGO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45 Δ√ ∞∫ƒøΔ∏ƒπ Δ∏™ μπ∞™ (¶√§πΔπ∫√ £ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30 ∞I£√À™∞ 4

∏ Δπ¡∫∂ƒª∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ - ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 17:00.

SNOWPIERCER: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË 19:00-21:40 SPIDER-MAN 2: ΔÂÙ¿ÚÙË 30/4/14: 00:10

∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ÙÛ¤¯È΢ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÂÏ ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÙÔÓÈ ÃfiÎÈÓ˜, ∫ÚȘ ƒÔÎ, ¶›ÙÂÚ ™ÙÔṲ́·Ú, °Î¿ÌÚÈÂÏ ª·¯Ù, ∫¤ÚÈ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Î.¿. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ CIA ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ˘ÚËÓÈο fiÏ·, ÔÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ‰›‰˘ÌÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ¤Ó·Ó ·ÊÚÔ-·ÌÂÚÈηÓfi ÌÈÎÚÔ··ÙÂÒÓ·, ÁÈ· Ó· ÌË ÙÈÓ·¯Ù› Ë ˘fiıÂÛË ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ·, Ô˘ ¤ÙÛÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ -·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘- ·ÔÛÙÔÏ‹: ¡· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÂÈÚÔ ÌÈÎÚÔ··ÙÂÒÓ· Û ηٿÛÎÔÔ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ̤۷ Û ¤Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·...

ALPHA 22.30


∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

23

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ∞Ó·ÙfiÏÈ·

μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿!

°È· ÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2014 - 2015 °È· Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ 10 ª·˝Ô˘ 2014, ∫·Ú‰›ÙÛ· TÔ ∫ÔÏϤÁÈÔ ∞Ó·ÙfiÏÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ˆ˜ ‰‡Ô (2) ˘ÔÙÚÔʛ˜ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Î·È ÙÚÔÊ›ˆÓ - Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ∞Ó·ÙfiÏÈ· - ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2014 - 2015. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ŒÎÙÔÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÓÂÌËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.000 ˘ÔÙÚÔʛ˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2013 - 2014 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ, ÊÔÈÙÔ‡Ó Ì ÔÏÈΤ˜ ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ˘ÔÙÚÔʛ˜. √È ˘ÔÙÚÔʛ˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Û ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ, ηÙfiÈÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Î·È ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ∂’ Î·È ™Δ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ∞Ó·ÙfiÏÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÛÙȘ 10:00 .Ì. ÛÙÔ 18Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (Δ¤ÚÌ· ∫·‚¿ÊË, 24410 70665).

ª∞Δπ - ª∞Δπ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· ÔÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜* Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Î·È ÔÚ¿Ûˆ˜. *¡¤· ÌÔÓ٤Ϸ Á˘·ÏÈÒÓ ËÏ›Ô˘ Ì 45ú *ÀÁÚfi ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ Î·È ˙‡ÁÔ˜ Ê·ÎÒÓ ÌfiÓÔ 12ú ∫·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈϤÔÓ ¤ÎÙˆÛË 10ú. ∂ÚÌÔ‡ 179∞, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 24212

°È· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ™Ô˘Á·Ú¿ÎË, °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ∞Ó·ÙfiÏÈ·, ÙËÏ. 2310 398 249, email: ics@anatolia.edu.gr, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.anatolia.edu.gr/scholarships

H H&M ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ

™Ù· √ÙÈο ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ۛÁÔ˘Ú· Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÛÙ˘Ï. ∂ÈϤÍÙ ̤۷ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, 60’s ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÛÙ¤Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‹ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ͇ÏÈÓ·, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙÚfiÁÁ˘Ï· Ù‡Ô˘ Jackie O ‹ retro ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Ù‡Ô˘ John Lennon, ηıÒ˜ Î·È ·›ı·ÓÔ˘˜ ÛÔÚ Î·ıÚ¤ÊÙ˜! √È ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 128, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 35265 ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 58, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 29274

∏ Ó¤· Ù¿ÛË Ù˘ Ìfi‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹˜. •‡ÏÈÓ· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Palo Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ Unesco Î·È Ì οı ·ÁÔÚ¿ Á˘·ÏÈÒÓ ËÏ›Ô˘, Û˘Ì‚¿ÏÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÛÙË Ê‡Ù¢ÛË ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 165 ΔÔ¿ÏË 15, μfiÏÔ˜, Ù. 24210 24414-15

∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË ÛÙ‹ÏË «μfiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿» ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 28811

∏ H&M, Hennes & Mauritz, Ë ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ˘„ËÏ‹˜ Ìfi‰·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜, Ì ¯·Ú¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ 29Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 164 & ™˘Ú›‰Ë Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ηٿÛÙËÌ· ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÛÙË ∞. ªÂÙ·Í¿ 41, Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ∞. ªÂÙ·Í¿ 16. Δ· ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘ 2014 Î·È ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ìfi‰· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÁη›ÓÈ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÚÈÓ ·fi Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·. ∏ ∏&ª ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∏&ª Group Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™‹ÌÂÚ·, Ë ∏&ª ··ÚÈıÌ› 28 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ԯÙÒ fiÏÂȘ: ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, §¿ÚÈÛ·, ƒfi‰Ô, πˆ¿ÓÓÈÓ·, •¿ÓıË, ¶¿ÙÚ· Î·È ∫ÔÌÔÙËÓ‹. ª¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, Ë H&M ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ˘Ï. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· H&M ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì Ӥ· ›‰Ë Ìfi‰·˜.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-25 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜


24

∏ £Ù¢ ÛÙËÓ ∂ÈηÈÚfiÙËÙ·

¢Â˘Ù¤Ú· 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¡. ∫ÔÚ¤·˜ √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜, ΔÛÔ˘ÓÁÎ ÃÔÓÁÎ-ÁÔ˘fiÓ, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ¯ı˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ì ÙÔ Ê¤ÚÈ ÌÔÙ. ∏ ‚‡ıÈÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ΢ڛˆ˜ Ó·ÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜. “¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ·Ú·ÈÙËıÒ ÚfiˆÚ·, ηıÒ˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Î·È ÛΤÊÙËη fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰È΋ ÌÔ˘ ¢ı‡ÓË Ó· ·Ú¤¯ˆ ‚Ô‹ıÂÈ·” ›Â Ô ÓÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “∞ÏÏ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ú·ÈÙËıÒ ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡Óˆ ¿ÏÏÔ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ·Ó¤ÊÂÚ Û ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. “√È ıÚ‹ÓÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Í‡ÓÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜” ›Â. “∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ˙ËÙÒ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ·fi ÙËÓ (ÌË) ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” ‰‹ÏˆÛÂ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ú·Ù˘›Â˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó· ηο ı· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Î·È fiÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤ Í·Ó¿” ÙfiÓÈÛÂ. ¢ÂÎÙ‹ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜, ¶·ÚÎ °ÎÂÔ‡Ó-¯ÈÂ. √ ΔÛÔ˘ÓÁÎ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÔÏÈÁˆÚ›· ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ŸÙ·Ó ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ‰¤¯ıËΠ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¤Ù·Í ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÓÂÚfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. √ Â›ÛËÌÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Â›Ó·È 187, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Î·ıÒ˜ ‰Âο‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ·.

∞¿ÓÙËÛË Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÙÔ À¶√π∫ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. “◊ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‹ Â›Ó·È “Ù˘Êψ̤ÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 7,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ó¤· ̤ÙÚ·. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÙÔ À¶√π∫ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·

 ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÙÔ À¶√π∫ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. “√È ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÔ‡Ó, Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Îϛ̷ Êfi‚Ô˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚÔ‡Ó Î·È ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÒÚ·, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹, ‰ÈÂıÓÒ˜, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Â¤Ù˘¯Â ˘„ËÏfi, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ‚ϤÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.

“∞ÏÒ˜, ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‹ Â›Ó·È “Ù˘Êψ̤ÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 7,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ó¤· ̤ÙÚ·. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈ: ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ̛· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ˘„ËÏÒÓ Î·È ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ. “™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ŒÎıÂÛË, Ë ¯Ò-

Ú· Ì·˜: - ¶¤Ù˘¯Â ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 0,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2013, ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. - ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂʤÙÔ˜. ΔÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ 1,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2014. - ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· 1,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2015, 2,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2016 Î·È 3,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2017.

“√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

™Ù·ıÂÚ‹ ÔÚ›· ‹ fiÏ· ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË

¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ οÏ˘ ™∫√¶π∞, ¶°¢ª. ∞ÚÓÂ›Ù·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ ¶°¢ª Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË “Ó¤ˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” , fiˆ˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∑fiÚ·Ó ∑¿Â‚ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈϤ˜ οÏ˜. ™¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ “‰›ÓÔ˘Ó” Ó›ÎË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ VMRO-DPMNE ˘fi ÙÔÓ ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ Î·È Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °ÎÈfiÚÁÎÈ π‚¿ÓÔÊ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. “§›Á· ÏÂÙ¿ ·ÊÔ‡ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ Î¿Ï˜, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ Ë SDSM Î·È Ô ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ô‡Ù ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ Ô‡Ù ÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋” ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ∑fiÚ·Ó ∑¿Â‚ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ VMRO-DPMNE fiÙÈ “ηٷ¯Ú¿ÛÙËΠÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” . √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˙‹ÙËÛ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂχıÂÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” .

“¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ù· fiÔÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÎÂÓ¿ ‰ÂÓ ·ıÚÔ›˙Ô˘Ó. ¶ÔÙ¤ ¿ÏψÛÙ ÛÙȘ ∂Îı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ¿ıÚÔÈ˙·Ó. “√È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ (ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙfiÙ Û ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi), ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. “∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË: ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó

ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ı· Î¿Ï˘Ù·Ó Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ·ıÚÔ›˙Ô˘Ó Û 7,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó... “ΔÚ›ÙÔÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÔÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓfi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË. Ÿˆ˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÏËı¢ı› Ù· 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÒÚ·.” ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Real News, ÙÔ Ó¤Ô ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ê¤ÚÓÂÈ “ÎÚ˘Ê¿ ̤ÙÚ·” ¤ÍÈ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2018. ™Ù· ̤ÙÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, ÂÈϤÔÓ ÊfiÚÔÈ 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û η‡ÛÈÌ·, ÙÛÈÁ¿Ú·, ÔÙ¿ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜, ·È‰Â›·˜, ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·.

√ ÊÔ˘ÛΈÙfi˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿

™Â ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

Δ√ ‰›ÏËÌÌ· ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Û ·ÓÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È, “‹ ı· ÔÚ¢Ù› Ë ¯ÒÚ· Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ, Ë ı· ÙÂıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË” , ÙfiÓÈÛ ·fi Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, “Ô˘ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ ÙÒÚ·” , ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· “ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Ó· ͷӷοÓÔ˘Ì ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηÓÔÓÈ΋

¯ÒÚ·, ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÈÛfiÙÈÌË Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë ı· Ù· ı¤ÛÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ∞˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÈ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â› Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ı· ˘‹Ú¯·Ó fiÏ·, ı· ›¯·Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ‹ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ¤Ó· ÛÎÔÚÔ¯ÒÚÈ, ÌÈ· ˙Ô‡ÁÎÏ·” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û‹ÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Ì ÙËÓ ¢∏ª∞ƒ ª·ÚÈϤӷ˜ ∫Ô¿ ›Â: “¢ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ˆ Ù›ÔÙ· Î·È ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ˆ” , ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ›Â: “∂›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¿Ú· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È ıÂÛÌÈο Î·È ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Â-

ÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi οı ¿ÏÏÔ Ó· ‰ÂÈ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·” . √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·¿ÓÙËÛÂ: “∂›Ì·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÏÂÚ¤˙˜. ∫Ï·›ÂÈ Î·È Ô‰‡ÚÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÁÈ·Ù› ÙÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ÎÏ·›Ó ̷˙› ÁÈ·Ù›, ÂÂȉ‹ ÂÈÙ‡¯·Ì ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ¤Ó· ηÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ, Ù· ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÂÂȉ‹ ›·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ” .

¡ÂÎÚfi˜ 13¯ÚÔÓÔ˜, ÛÙËÓ ª∂£ 9¯ÚÔÓË ™∂ ÙÚ·Áˆ‰›· ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ Û ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È °Ô‡Ó·ÚË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Ó· Í·ÊÓÈÎfi ÌÔ˘Ú›ÓÈ Û‹ÎˆÛ ÙÔÓ ÊÔ˘ÛΈÙfi ·ÏÈÓ‰ÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÊÔ˘ÛΈً ÈÛ›Ó· Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂʤÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÈο ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·.Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ 13¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ fiÙ·Ó ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÓÂÎÚfi, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿ÓË„‹˜ ÙÔ˘

Â› 40 ÏÂÙ¿, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ 9¯ÚÔÓË ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, Ì ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Â›Ó·È Î·Ï‹.∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıÔ‰fiÓ ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.

28/04/14  
28/04/14  
Advertisement