26-05-2017

Page 1

¶APA™KEYH 26 M·˝Ô˘ 2017

¡¤ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓˆÓ £» ÛÙË «£

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘: 36.223

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 120fiÓ

24214 21510 fax 24214 21530

www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

AÓ. ËÏ. 06.07 - ‰. 20.38 ™ÂÏ‹ÓË 1 H̤ڷ˜

∞fi ÙÔ 1898

K¿ÚÔ˘ & AÏÊ·›Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ 70 ·.

ŒÎÚËÍË ·fi ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘

∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ¶∂¢À

ΔÚÔÌÔ-Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ¶··‰‹ÌÔ˘

ΔÔ π∫∞ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ...π∫∞ «ΔÛ›ÌËÛ·Ó» ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ■ ÛÂÏ.17

ŸÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ ∏ ı¤ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

✓¡ÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘

Î·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ✓™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·

Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋

■ ÛÂÏ. 13

ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡

■ ÛÂÏ. 6, 7

∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Ù˘

√È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ 16

¶fiÏÔ˜ ¤Ï͢ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ·ÏfiÁˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ∞Ó·‚›ˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ıÈÌÔ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ı·٤˜ ■ ÛÂÏ.32

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

¢ÒÚÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· 58¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ■ ÛÂÏ. 10

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·Û›ÏË £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë

«¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ™ÙÔ XÈfiÓÈ» ªfiÓÔ Ì 1 ÎÔ˘fiÓÈ Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·Û›Ï˘ ¢·Ófi˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ■ ÛÂÏ 10

™ÎfiÂÏÔ˜ «ª¿¯Ë» ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ™˘ÓÂÚÁ›· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÂÈϤ˜ Î·È Ì‹Ó˘ÛË ■ ÛÂÏ 12

£ » TV ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £E™™A§IA™ (e-thessalia.gr) H «£

μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR

■ ÛÂÏ. 11


2/

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017

™˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜

H ZøH ™THN ¶O§H §‡ÁÈÛÂ... Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡, ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ·, ÁÈ· Ó· Ù· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ χÁÈÛÂ... ÿÛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ¤ÁÂÈÚÂ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È, ϤÂÈ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ª¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ‹ Ó· ÛÙÂÚˆı›, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·... ¢∏ª√.™.

Œˆ˜ 70% ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8ÂÙ›· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. ¢‡Ô ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· RE/MAX ¢ÔÌ‹ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÓ. ¢ÈfiÙÈ Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·Î›ÓËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ Î·È ÂÈÛ΢¤˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ Î.¿. §.∞.

ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË

ÀÔÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ “ÕÓÂÌÔ”

∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ··ı·Ó·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î¿ÁÎÂÏÔ˘ ‹ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÈÁÎÏȉÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi. §.∞

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 550 ˘ÔÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ Avaaz, ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ΛÓËÌ· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌËÓ Î·Ù‰·ÊÈÛÙ› ÙÔ Ì·Ú “ÕÓÂÌÔ˜” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٷÁÁÂÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ Ì·Ú, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ·fi ÙÔÓ “ÕÓÂÌÔ” ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ηÏÔηÈÚÈÓfi ÔÙfi ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ μÔÏȈÙÒÓ , ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó

Mercedes ÛÙ· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù·...  ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ «£∂™™∞§π∞™» ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi 䢉ÂÓ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÂÚÂÈˆÌ¤Ó· Î·È Ú˘·Ú¿ ÎÙ›ÚÈ·, ·ÔÎ¿Ï˘„ ¤Ó·... ·Û‡Ì‚·ÙÔ Â‡ÚËÌ· Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·. ª›· Ï¢΋ Mercedes Ì ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË Ì˜ ÛÙ· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÊfiÚÙˆÓ ÛÙÔ ÔÚÙ-Ì·Áο˙ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘!

Ã.™.

οÔÈÔÈ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘... °.•.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Û ·ÛıÂÓ›˜

Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ - ¤ÓÙ ̋Ó˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 4-5 ÌËÓÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ÕÏψÛÙ fiÏÔ Î·È ÛÙÂÓ‡ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. º.™.

∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ - ∞ÓÙϛ˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË / ™˘ÓÙ‹ÚËÛË / ∂ÈÛ΢‹

H ETAIPEIA MA™ ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ∂ÈÛ΢‹, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÈ· ˘‡ı˘ÓÔ Î·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ service.

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ∂ÈÛ΢¤˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ

website: techn-oiko.gr ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 246 ∫ÈÓËÙfi: 697 6061897 ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ΔËÏ.: 24210-52875 Email: hatzidima@gmail.com

∏§∂∫Δƒ√§√°π∫∏ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ªÂϤÙË ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∏§∂∫Δƒ√¢√Δ∏™∏ ∂·‡ÍËÛË ∞Ó·Ó¤ˆÛË ™¯¤‰È· ¢∂∏ ªÂϤÙË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ¢ÔÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË ∞ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ● ●

μ fi Ï Ô ˜ : ª · È ¿ Ó ‰ Ú Ô ˘ 1 7 9 Δ.: 2 4 2 1 0 6 6 3 1 1 ™ Î È ¿ ı Ô ˜ : Δ ¤ Ú Ì · ∂ ˘ · Á Á Â Ï › Û Ù Ú È · ˜ Δ.: 2 4 2 7 0 2 4 4 0 0 ∫.: 6977918541 ∂: info@maousidis.gr www.maousidis.gr


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

£∂™™∞§π∞

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017

ƒÂÎfiÚ

¡·È ÌÂÓ, ·ÏÏ¿...

ƒÂÎfiÚ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·Ô¯‹ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 85%. °È· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·fi ÙÔ˘˜ 9.000 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, „‹ÊÈÛ·Ó ÌfiÏȘ ÔÈ 1.300 ÂÚ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜, ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 800. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·ÓÙ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ. Î·È ·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜ ‰ÂÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÙfiÙ ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ; ∏ ÁÂÓÈ¿ Ó¤ˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó.

˜ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÎÏfiÓËÙË ·Á¿Ë ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Spiegel ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÌÈ· ·Ôı¤ˆÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· °ÂÚÌ·ÓÔ› ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi Ù· ̤ÚË Ì·˜. “√ Ô˘Ú·Ófi˜ ÛÔ˘, Ë ı¿Ï·ÛÛ¿ ÛÔ˘, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÔ˘, ·¯ ∂ÏÏ¿‰·! ∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÔ˘. ∂‰Ò, ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿, Ù· ‹Û˘¯· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘” , ÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·Ï¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· Ó¤· fiÙÈ 3 ÂÎ. °ÂÚÌ·ÓÔ› ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ ¿Ú· Ôχ. ∫·È fiÛÔÈ ϤÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜, ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ Î·È Ì fiÛ· ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Á›ÓÂÙ·È.

∏ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Ù˘ ∂μ√§

º.™.

™Î¤„ÂȘ Ó· ‰Ôı› ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ·fi ÙËÓ ∂μ√§ Û ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ›, fiÔ˘ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË, οÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·fi ÙËÓ 5Ë À¶∂ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ˆ˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ··Ú·ÈÙ‹ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ÒÛÙ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ó· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚıËÎÂ. ∫¿ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ, Ô˘ ›Ûˆ˜ Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·... √fiÙ ηχÙÂÚ· ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ó· ÚÔÛÊÂÚı› ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ªfiÓÔÓ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ófi˜ ·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÒÓ... ∞ÈÁ·›Ô˘, ·Ú¿ Ó· ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙË ªfiÓÔÓ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiμπ¶∂ μfiÏÔ˘. ÚÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹∏ Ù‡¯Ë ÛÔ˘... ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂʈÓÈÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ “£” ÁÈ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì ÙÔ π·ÙÚ›Ô, ·¿·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÓÙËÛÂ Ô Ô‰ËÁfi˜, Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ Ù˘ ∂μ√§ ˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÏÔ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÓÔÛËÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È Ï‡ÙÚÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ë ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˜ ‚ÚÈ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÂÁ¯Â›ÚËÎËÛË Ù˘ ∂μ√§ ¤¯ÂÈ ·ÔÛË ÛÙÔ fi‰È Ù˘... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ê·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠηӤӷ ¤ÎÙ·¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂‰Ò ÎÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ÓËÛ›, ÁÈ·Ù› ηı˘ÛÙÂÚ› ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ú›Ô˘ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÓ· ÂÈÏËÊı›. ÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛıÂÓÔ¢∏ª√.™. ÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ... ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛËÌ·Óı› Î·È ÙÔ fiÙÈ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ fiÏ· ÛÙÔ ∂∫∞μ, ÙfiÙ ÁÂÓÓ¿Ù·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ı· ÂÓÙ·¯ı› ·˘Ùfi ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘... ÿÛˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂μ√§ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ·Ó Á›ÓÂÙ·È, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Ì Á·ÛÙÚÔÛÎfiÈ·... ¢∏ª√.™.

Œ¯·Û ÙÔ ¿ÛÔ Î·È... Ï‹ÚˆÛ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÎÏÔ‹˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·ÒÏÂÛÂ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ¿ÛÔ. ŒÙÛÈ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ÎÏÔ‹. °È· ÙËÓ Â·Ó¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿Ú¯ÈÛ Ë... Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ù˘ Ó·ڋ˜ ÎÔ¤Ï·˜. ∏ ›‰È· ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Î·È Â› fiÙÈ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ ¿ÛÔ. ∞Ó Î·È Â¤‰ÂÈÍÂ, ÙfiÛÔ ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÊˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ï‹ÚˆÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¢›¯ˆ˜ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˜-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÈÌ¿Ù·È 20,20 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÔÓÔ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ¤¯·ÛÂ, fiÛÔ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ Ù˘... ∂¿Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÙÛÈ, ÂÌ›˜ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Û ·Ó¿ÏÔÁ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·. Ã.™.

§.∞.

√È ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ

√ ∫ÒÛÙ·˜ ... Ô Ê›ÏÔ˜

ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¶.£. ‹Ù·Ó Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο ¤Ï·‚·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 40%, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 30%. 줂·È· Î·È ÙÔ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ºÔÈÙËÙÈÎfi ƒÂ‡Ì· Ô˘ Ó›ÎËÛ ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ 36% Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ χÛË, ηıÒ˜ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Î·È ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¶∞™¶, ÌÂÙ¿ ÙÔ 2010.

√‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, “ÛÙ‹ıËΔ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÚ›Ô˘ Û·Ó “ηÚ·˙ÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜” , ÙÔÓ ÔÔ›Ô fi,ÙÈ ÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔȉÔÚÔ‡Ó, ÙÔÓ ÚÔËϷΛ˙Ô˘Ó, ÙÔÓ ‚Ú›˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ·, ·ÏÏ¿ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜... √ ∫ÒÛÙ·˜, Ô “Ê›ÏÔ˜” , ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ fï˜ Ô‡Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›. ∫·È ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¿ÏψÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ χÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ Ì·˙› Ù˘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·˘ÛÙËÚ¿ Ù˘Èο Ï·›ÛÈ· Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÌfiÓÔ fiÛ· ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÚԂϤÔ˘Ó Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙËÓ ¤¯ÂÈ “·Ù‹ÛÂÈ” ηÓÔÓÈο. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ Ô ∫ÒÛÙ·˜, Ô “Ê›ÏÔ˜” , Ô˘ ÙÔ˘ ÙËÓ “ÛÙ‹Û·Ó” ηÓÔÓÈο, ‰ÂÓ ÛΤÊÙËΠԇÙ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞°∂Δ, ·ÏÏ¿ ı· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Δ∂∂; ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Ì¿ÏÏÔÓ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Á˘ÚÓ¿ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ fiÙ·Ó ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ·. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· Â›Ó·È ·Ì¤ÙÚËÙ· Î·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘ Ì·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ·. ª¤ÙÚËÛ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË.

∫·Ó¤Ó· ΔÌ‹Ì· ∏ ¢∞¶ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‚Á‹Î ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÙfiÛÔ ÛÙ· ∞∂π fiÛÔ Î·È ÛÙ· Δ∂π Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 50%. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ÙÚ›ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ù˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Û ηӤӷ ·fi Ù· ‰Ò‰Âη ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙfiÓÈÛ Û٤ϯfi˜ Ù˘ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜. ªÂ Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” . º.™.

∏ ¢∞¶ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∏ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∞¶ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Û٤ϯԘ Ù˘ √¡¡∂¢. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, 38 ̤ÏË Ù˘ ¢∞¶ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ¢∏ª√.™.

øÈ̤ Î·È ÙÈ Ì·˜ ‚ڋΠÿÓÂÈ Ë μÂÓÂÙÈ¿ ‚ÂÏfiÓÈ... √ °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘...ˆÈ̤ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∂ͤÂÛ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. £· ·Ï¤„ÂÈ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›, ı· ȉÚÒÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜...οÔÙÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ı¤ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ Û „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √‡ÙÂ Ô Δ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ϤÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

√ÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢. ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, °ÂˆÚÁ›· ªÔÓÙÔ‡- ΔÔηϋ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢. ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ∫. ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, Â›Û˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi. °.•.


4

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

£∂™™∞§π∞

ΔÔ˘ Ãπ™Δ√º√ƒ√À ™∂ª∂ƒ°∂§∏ semergelis@e-thessalia.gr

◆◆

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∞ÏÁÂÚÈÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· ™·Ï›Ì ª·Û› ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ fiÔ˘ Ì›ÏËÛ ¯ı˜

«ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘

ª∂ƒ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: * ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿˜ ÙÔ˘ (1924-25) ‹Ù·Ó ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˘‹ÚÍÂ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜, ·fi ÙË ™¿ÚÙË Ù˘ ¶ÈÛȉ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ٷ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ΔÚÈΤڈÓ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. √È ‰·ÛοϘ ‹Ù·Ó ·fiÊÔÈÙ˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ÔÈ ÂÍ‹˜: ¢¤ÛÔÈÓ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ ™Ì‡ÚÓ˘, πÔ˘Ï›· ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ·fiÊÔÈÙÔ˜ √ÌËÚ›Ԣ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ∞Á·ıÔÓ›ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∑·›Ԣ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ԣ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. * ∫·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ (1924-25) Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Û ·Ôı‹Î˜, Û¯ÔÏ›·, ÛÎËÓ¤˜, ·Ú¿ÁΘ, Î.¿. ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌfiÏȘ ·ÔÂÚ·ÙÒıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· Û›ÙÈ· Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·” ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¿. §›ÁÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ -ÚfiÛÊ˘Á˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiˆ˜ ÛÙ· °‡ÊÙÈη (8), ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Δ˙·Ì·Ï‹ (2), ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË „·Ú¿‰Èη 7 (¤ÙÛÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ª·ıËÙÔÏfiÁÈÔ) Î·È ÛÙÔ ∫··ÎÏ‹ (1). * √È ÙfiÔÈ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·fi fiÏË ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, ÙËÓ ∫··‰ÔΛ· Î·È ÙËÓ ∞Ó·Ù. £Ú¿ÎË. ππ. ∞ÔÓ ΔÚÈÙ¿ÍÈÔÓ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfiÓ ™¯ÔÏ›ÔÓ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ √ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘: ∞ÔÓ ÙÚÈÙ¿ÍÈÔÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfiÓ ‰ËÌÔÙÈÎfiÓ Û¯ÔÏ›ÔÓ ıËϤˆÓ μfiÏÔ˘. ªÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ. ¤ÙÔ˜ 1929-30: 8ÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfiÓ Û¯ÔÏ›ÔÓ μfiÏÔ˘. ªÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ. ¤ÙÔ˜ 2000-2001 (º.∂.∫. 1206/210-2000, Ù.μ’): 2Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ: ∞fi ÙÔ 1924-25 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1931-32 Û ¤Ó· ‰ÈÏ·Ófi ‰ÈÒÚÔÊÔ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÚÚ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ (ÙÔ ÓfiÙÈÔ). ªÂÙ¿ ÙÔ 1932-33 ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ª·ÁÓËÛ›·˜, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ). ¶›Ó·Î·˜ Ì·ıËÙÚÈÒÓ-Ì·ıËÙÒÓ (Û˘ÓfiÏÔ˘ - ÚÔÛʇÁˆÓ) ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1920-1930 (·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô):

¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· ÙÔ 1971, ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ·fi ÙË °·ÏÏ›·. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ÛÙ· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ·ÊfiÙÔ˘ ¤·„ ӷ Â›Ó·È ·ÔÈÎȷ΋ ÎÙ‹ÛË, ÂËÚ¤·Û ‚·ıÈ¿ ÙÔÓ ™·Ï›Ì ª·Û› Î·È ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, Ì ÙÔÓ ∞ÏÁÂÚÈÓfi Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓ˘. √ ª·Û› ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ΔÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “√ £Âfi˜, Ô ∞ÏÏ¿¯, ÂÁÒ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ‚Ú·‚Â›Ô ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ·fi ÙÔ 1996. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ª·Û› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙÔ˘ Ì·ÎÂÏÂÈÔ‡ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, fiÔ˘ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ISIS ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 22 ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ·ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿.

°

√ 46¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÈÛÙfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ. ¢ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·Ú·‰Â¯ı› ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì. øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ª·Û› ·fi Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ·Û¯ÔÏËı› ‰›¯ˆ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “™ÎÔÙÒÛÙ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜!” , Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2009, ·ÊËÁ‹ıËΠÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001 Î·È ·ÔÙ‡ˆÛ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ηÌÈο˙È ÚÈÓ Ú›ÍÂÈ ÙÔ Boeing 767

ÛÙÔ˘˜ ¢›‰˘ÌÔ˘˜ ¶‡ÚÁÔ˘˜ ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó. “∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰Ú¿Ì·Ù·. ∫È ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™·Ï›Ì ª·Û›, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜: “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÔχÏÔÎÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, ¤ÁÚ·„· ÁÈ’ ·˘Ùfi, η٤ıÂÛ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë. ŸÌˆ˜, ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ‡ÎÔÏ· ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓ›-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È

£∂™™∞§π∞ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË £∏Δ∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∂¶∂ I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

°IøP°O™ K. T™I°K§IºY™H™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 + T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 + °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÙËÏ.: 24214 21510, fax: 24214 21530

∂ÈΛӉ˘ÓË ÛÂÈÛÌÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ““∏ ª·ÁÓËÛ›· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ì›· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÛÂÈÛÌÈο ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘”. ∞˘Ùfi ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∞. ª·ÚÔ‡Ó˘, ÁˆÙ¯ÓÈÎfi˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ù¤ˆ˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ∂ÊËÚÌÔṲ̂Ó˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ∂.ª.¶., ÌÈÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì ı¤Ì· “™ÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜””. fl˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ “ªÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (175 ˘¤Ú ¤Ó·ÓÙÈ 9 ηٿ) ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ò˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‰›Î˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› Ë ·Ú·¤Ú· ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘”.

°Ú·ÌÌ·Ù›· - ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ - ‰È·ÓÔÌ‹ - ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™Â ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ “Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÎÔÈÓfi-

√ ™·Ï›Ì ª·Û› Ì·˙› Ì ÙËÓ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ∞ÓıԇϷ ƒÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰È‰¿ÎÙÔÚ· °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Paris IV, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

Û¯˘Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ˜ ‚ÈÒÓÂÈ ϤÔÓ Ì›· ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·ÎÚ·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔÓ ÈÛÏ·ÌÈÎfi ¯ÒÚÔ. “∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô‰ËÁ› ÙÔ πÛÏ¿Ì ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” , η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ Ô ™·Ï›Ì ª·Û› Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ¤ÂÈÙ· ·fi οı Â›ıÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¯ÔÏ›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì›·˜ ÚfiÛÊ·Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·Í›‰Â„·Ó Û ™˘Ú›· Î·È πÚ¿Î ÁÈ· Ó· ηٷٷ¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ πSIS. “∂›Ó·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·, fiÛÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ¿Ó ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ

Ï¢Úfi ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÎÂÙÈÎfi˜ Ô ª·Û› ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÚÔ‹ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù·; √ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÓfiËÌ·: “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ì·ÎÚÈÓfi. 줂·È· ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ¿„Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÙfiÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο” .

£∂™™∞§π∞ 26 ª·˝Ô˘ 1987

ÙËÙ· §·‡ÎÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ηӤӷ ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚıÔ‡Ó Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ı· Û˘ÁÎÏËı› Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Ë ÌÔÚÊ‹ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”.

΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞Û›·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 150 ¿ÙÔÌ· ÙÔ ÏÂÙfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 10 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·”.

¶¤ÓÙ ‰ÈÛ. Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ “√ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ë “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1770... §‹ÁÂÈ ¿‰ÔÍ· Ë Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ √ÚÏfiÊ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ (√ÚÏÔÊÈο). 1879... ƒˆÛ›· Î·È μÚÂÙ·Ó›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ °Î·ÓÙ·Ì¿Î, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ȉڇÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. 1930... √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ı· È‰Ú˘ı› ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1940 Â› ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ªÂÙ·Í¿. 1941... √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ºÚ¤ÈÌÂÚÁÎ, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ‰È·Ù¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ-

ΤӈÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ¢‡Ô §fi¯ÔÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ 5Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ ·Ó·Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ù·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 100 °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ªÔ˘ÚÓȤ˜ ÷ӛˆÓ (ª¿¯Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘). 1969... √ Δ˙ÔÓ §¤ÓÔÓ Î·È Ë °ÈfiÎÔ √ÓÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 1472 ÛÙÔ Queen Elizabeth Hotel ÙÔ˘ ªfiÓÙÚ·Ï. 1975... Δ· Û΢ÏÈ¿ Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 5

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

√ÏÈÁfiÏÂÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√

ΔÂÙ · ÙÂÙ ΔÛ›Ú· - ΔÚ·Ì ÛÙȘ μڢͤÏϘ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ËÁ¤Ù˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ μƒÀ•∂§§∂™,25.

ÏÈÁfiÏÂÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. “™Â ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ” , ›Â Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú·. “∞ӷοÌÙÂÙÂ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi” ÛËÌ›ˆÛ ۇÌʈӷ Ô Î. ΔÚ·Ì, ÛÙËÓ ÔÏÈÁfiÏÂÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ¯ÒÚ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜”.

“∂›¯· Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì @realDonaldTrump ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ” ¤ÁÚ·„Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Û ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Twitter, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¶¿ÔÏÔ Δ˙ÂÓÙÈÏfiÓÈ Î·È Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ™˘ÓÔÌÈϛ˜ ›¯Â Î·È Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ¶Úfi‰ÚÔ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ª·ÎÚfiÓ. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, ›¯Â Â›Û˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÈ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ “¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ·ÎfiÌË ÔÏÈÁfiÏÂÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª·ÚÎ ƒÔ‡ÙÂ Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰fi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘. ™˘ÓÔÌ›ÏËÛ Â›Û˘ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ∫ÔÏ›ÓÙ· °ÎÚ¿Ì·Ú - ∫ÈÙ¿ÚÔ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÔÌÔ-

ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›‰· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ΔÂÚ¤˙· ª¤È.

√È «·Û΋ÛÂȘ» ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ √ °ÂÚÔ‡Ó ¡Ù¿ÈÛÂÏÌÏÔ˘Ì Â› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ªÂÙ¿ ÙÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ôηχ„ÂÈ ÔÈ· ı¤ÛË (‰ËÏ·‰‹ ÔȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ· ̤ÙÚ· ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜) ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë Î¿ı ÏÂ˘Ú¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogroup ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹, Ë ÚÒÙË Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ EuroWorking Group ΔfiÌ·˜ μ›˙ÂÚ Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È fiϘ ÙȘ “·Û΋ÛÂȘ” Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ “ÛËÌÂ›Ô ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ÂÚÁ·Û›· ‹Ù·Ó Â›ÔÓË, ÔÈ experts Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ηıfiÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÚ·¤˙È Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ, Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ¿ÂÈÚÔÈ ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ 2060! °È· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ DSA -Debt Sustainability Analysis- ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ù· ̤ÙÚ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‹ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ -·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È

fiÏÔÈ- ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÙȘ ÂÓÓ¤· ÒÚ˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‚Á‹Î·Ó ÔχÙÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÎÈ ·˜ ÌËÓ ˘‹ÚÍ χÛË. ŒÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Î·È ‰Èη›ˆ˜, fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î. ¡Ù¿ÈÛÂÏÌÏÔ˘Ì, Ô ¶È¤Ú ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› Î·È Ô ∫Ï¿Ô˘˜ ƒ¤ÁÎÏÈÓÁÎ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ “·Û΋ÛÂȘ” Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜

Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: -∞Ó ˘ÈÔıÂÙËı› Ô Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ‰˘fiÌÈÛÈ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (2,6%) ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2022-2060 ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ οÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. -∞Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ÛÙfi¯Ô˜ οو ·fi 2% ÙÔ˘ ∞∂¶, fiˆ˜ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢¡Δ, ı· ··ÈÙËı› ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË, Ì ̤ÙÚ· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì “ÎÔ‡ÚÂÌ·”. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 2% Î·È 2,2% ÙÔ˘ AE¶ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ¢¡Δ, ·ÊÔ‡ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ı· ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ.

√È ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ Reuters ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ESM ·fi ÙÔ Reuters ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ŒÓ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÚԂϤÂÈ Ì¤ÛË ·Ó¿Ù˘ÍË 1,3% ¤ˆ˜ ÙÔ 2060 Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,2% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Â›Ó·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ EFSF (ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘) ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ 17,5 ¤ÙË (·fi 32,5 Ô˘ Â›Ó·È Ë Ì¤ÛË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ·) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 2080. ∂›Û˘ Ô ESM ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiϘ ÔÈ ÏËڈ̤˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ (ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 1%) Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 2050 Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈËı› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ESM. ŒÓ· ¿ÏÏÔ, ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚԂϤÂÈ Ì¤ÛË ·Ó¿Ù˘ÍË 1% Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· 1,5% ·fi ÙÔ 2023 Î·È ÌÂÙ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· ‰È¢ڢÓı› ·fi ÙÔ 2022 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ı· ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙÔ 226% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2060. °È· Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ì ÙȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Ú¤ÂÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÛʤÚıËΠÙÔ 2016, οÙÈ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÎÙÈÌ¿ ̤ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË 1,25% Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 3,5% ¤ˆ˜ ÙÔ 2022 Î·È 1,8% ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2023-2060. μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ ¤ˆ˜ 15 ¤ÙË Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¿ÓÂÈ· Ó· Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ 2080 Î·È “ÔÚÔÊ‹” 1% ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô ESM οÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ -“ÓÙÂÏÈοÙË” - ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

°ƒ∞º∂π√ °∂¡π∫√À Δ√Àƒπ™ª√À

¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¶Ô‡ÏÌ·Ó - ∂ΉÚÔ̤˜ - ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 67 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-70330, 70795, ∫ÈÓ.: 6978 483942 Fax: 24210 70334 - ΔËÏ. ÔÈΛ·˜: 24210-46453 www.othristravel.com e-mail: othris_travel@yahoo.gr Facebook: √£ƒÀ™ ΔRAVEL ¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

ŸÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ 3‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ¶∞ ¡∞°π∞ Δ∏™ Δ∏¡√À ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞ ° π ∞ ™ ¶ ∂ § ∞ ° π ∞ ™ Δ ∏ ¡ √ 21/7 - 24/7 ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞¡√π•π∞Δπ∫∂™ À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 27 ª·˝Ô˘ ∞ ° π √ π ø ∞ ¡ ¡ ∏ ƒ ø ™ √ - à ∞ § ∫ π ¢ ∞ - 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·fi ∞Ãπ§§∂π√ ™∫π∞£√ - ∫√À∫√À¡∞ƒπ∂™ - 18 πÔ˘Ó›Ô˘ £ ∂ ™ ™ ∞ § √ ¡ π ∫ ∏ W a t e r l a n d - 7 Io˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ Δƒπ∫∂ƒπ . À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 18/6 ‚Ú¿‰˘ 19-20-21/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ . •ÂÓԉԯ›Ô, 2 ÚˆÈÓ¿, 2 ‰Â›Ó· ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ 125 ¢ÚÒ. - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 22/6-24/6 ∞∫Δ∂™ π√¡π√À ¶ƒ∂μ∂∑∞ - ¶∞ƒ°∞ - ¶∞•√π - ∞¡Δπ¶∞•√π •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È ‰ÒÚÔ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ΔÈÌ‹ 103 ¢ÚÒ.

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÙËÏ.: 24210 58463

∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 2/6 ‚Ú¿‰˘ 3-4-5/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. - 4/6 - 5/6 ™ ∞ ¡ Δ ∞ ¡ ™ ∫ π - ¶ ∂ Δ ƒ π Δ ™ π ∏OTEL SVETI NIKOLA, ÙÈÌ‹ 50 ¢ÚÒ.

email: coffeehousevolos@gmail.com

- ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ª√ƒº√μ√À¡π, °Àƒ√™ §πª¡∏™ ¶§∞™Δ∏ƒ∞

what’s up: 6977 792310

- 1-2 πÔ˘Ï›Ô˘ ∞ π ° π ¡ ∞ ∞ ° . ¡ ∂ ∫ Δ ∞ ƒ π √ ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡. - 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ª À Δ π § ∏ ¡ ∏ - ∞ ° π √ ƒ ∞ º ∞ ∏ § ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

ŒÎÚËÍË ·fi ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡,

ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË √È ‰‡Ô Û˘ÓÔ‰Ô›, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ∞£∏¡∞, 25.

ÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔÓ “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi” Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, Ô˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ fiÙ·Ó ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÎÚËÍË ·fi ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ÛÙȘ 18.40, ÛÙÔ ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ª¿ÚÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ, ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÊ·ÓÂȷο ÙÚ·‡Ì·Ù·, ˘‚ϋıË Û Ï‹ÚË ÎÏÈÓÈÎfi Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô. (...) ∫Ú›ıËΠfiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·. √È Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘, ¤ÊÂÚ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÊ·ÓÂȷο ÙÚ·‡Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÓÔÛËÏ›· ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜”.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó “ηı·Ú‹” ∂›Û˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂͤÊÚ·˙·Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi. √È ‰‡Ô Û˘ÓÔ‰Ô›, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔ. √ ¤Ó·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ú‹ÍË Ù˘Ì¿ÓÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi fi¯ËÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∂§.∞™. ∏ ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ, Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒ ÙÔ fi¯ËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ. √ Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ηıÈÛÙfi˜ Î·È Â›¯Â ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÁÂ.

∏ ÒÚ· Ù˘ ¤ÎÚË͢ ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜, ÙÔÓ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¤ÎÚËÍË ¤ÁÈÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡, fiÔ˘ ηıfiÙ·Ó Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜. √È ÚÒÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ fi¯ËÌ· ·Ó‹Î ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘. Δ· Ù˙¿ÌÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Û·Û·Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘

● √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂§.∞™ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ›¯Â ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ‡Ï˘. ™ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙË ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ∂§.∞™ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÂÎÚËÎÙÈο. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ΔÔ˘ ›¯Â ‰Ôı› Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÏÂÁ¯ı› ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· X Ray Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ∂§.∞™ ¤¯ÂÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·ÏÏËÏÔ-

ÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘˜.

∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ “∂ÓÒ ‹Á·ÈÓ· Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ÌÔ˘ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· Ì›· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ¤ÎÚËÍË Î·È Í·ÊÓÈο ÎfiÛÌÔ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ª¿ÚÓË. ºÔ‚‹ıËη Ó· ÏËÛÈ¿Ûˆ Ôχ ÎÔÓÙ¿, ·ÏÏ¿ ›‰· ·fi ·fiÛÙ·ÛË ¤Ó· ÛÎÔ‡ÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÂÌÊ·Ó‹ Ù· ÛËÌ¿‰È· ¤ÎÚË͢. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÏËÛ›·Û· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Â›‰· ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ·›Ì·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ∞.∫, ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜. “∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ¤ÎÚËÍË ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÂÈÛÌfi˜” ›·Ó ÛÙÔ ∞¶∂ª¶∂ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Â› Ù˘ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¤ÎÚË͢.

√È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ

∞Ô‰Ú¿ÛÂȘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ 2017 ÷ڛÛÙ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·fi‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙÔ 2017... ªÔÓ·‰È΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· 3‹ÌÂÚË ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Celestyal Olympia - ¶ÂÈÚ·È¿˜, ª‡ÎÔÓÔ˜, ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ, ¶¿ÙÌÔ˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™·ÓÙÔÚ›ÓË.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Â›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÔÎÙÒ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÛÙ· ∂§Δ∞ ∫··Ó‰ÚÈÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔ˜ ÙÔÓ μ. ™fiÈÌÏÂ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹

ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÛÙÔÓ μ. ™fiÈÌÏ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘. ∂›Û˘ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠʿÎÂÏÔ˜ Ì ÛÊ·›Ú˜ Ì ·Ú·Ï‹ÙË ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ªÂ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ ¡¿ÁÈ· ªËÙÛ¿ÎÔ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. √ Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘, ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó. “∫·Ù·‰Èο˙ˆ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ. ∂‡¯ÔÌ·È Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Twitter “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ηٷ‰Èο˙ÂÈ

ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘” ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: ∂˘¯fiÌ·ÛÙ Ì fiÏË Ì·˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘“ ” ∞ÂÚ›ÊÚ·ÛÙË Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ. ¶ÂÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηӓ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, °È¿ÓÓ˘ ¢Ú·Á·Û¿Î˘. ™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË Â›ıÂÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜. ªÂ ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Twitter, ‡¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ΛӉ˘ÓÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, ÂͤÊÚ·Û ” ÔÚÁ‹ Î·È Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ¿Ó·Ó‰ÚÔ ¯Ù‡ËÌ·“Î·È Â˘¯‹ıËΠ” ÁÚ‹ÁÔÚË

·Ó¿ÚÚˆÛË“¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ” Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. √È ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜“ ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ: ” ∫·Ù·‰Èο˙ˆ, Ì ÔÚÁ‹, ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ù·¯Â›· Î·È Ï‹ÚË ·Ó¿ÚÚˆÛË. ∫·ÏÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. ∂›Ó·È ¯ıÚÔ› Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜“ ” ¶ÂÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘“·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Twitter, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ æËÊȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi. ™Â Û‡ÓÙÔÌË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ” ¿Ó·Ó‰ÚË“ÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô˘ ÛÙfi¯Â˘Â ” ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ” ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹“Î·È Â˘¯‹ıËΠÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ” ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ï‹ÁÌ· ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·”. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â Â›Û˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜,

√È ÙÈ̤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê·ÁËÙfi, ÔÙ¿, ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù·, ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË Î·È ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÛÔ... ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ! ! ! ªÔÓ·‰È΋ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 02/06/2017 - ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ·¢ı›·˜ Ù‹ÛË ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ¡¿ÔÏË 4 ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ∞ÎÙ‹ ∞Ì¿ÏÊÈ & ∫¿ÚÈ (¡¿ÔÏË, ™·Ï¤ÚÓÔ, ¶Ô˙ÈÙ¿ÓÔ, ∞Ì¿ÏÊÈ, ™ÔÚÚ¤ÓÙÔ, ∫¿ÚÈ, ¶ÔÌË›· + ¢ÒÚÔ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔ ¶Ô˙ÈÙ¿ÓÔ Î·È ÛÙÔ ∞Ì¿ÏÊÈ) ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Fly & Drive Û ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿... √‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË... ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ Four Ways Travel, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ: 24210 21607 & 24210 34213 www.fourways.gr

Δ∏§.: 24280 92446 - ∫π¡.: 6985024014 ∞°ƒπ∞ μ√§√À


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ «∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi»

ηٿ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ ΛӉ˘ÓÔ, ÂÓÒ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙËı› ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡. ∂ÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Â˘¯‹ıËΠÂÚ·ÛÙÈο. ” ™ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·, ‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ“‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿ÚÚˆÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∫·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “›¯·Ì ¤ÁηÈÚ· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙfi¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜” “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì Ì ·fiÏ˘ÙÔ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” √È ∞¡∂§ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “√È ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√π ∂§§∏¡∂™ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ì·˜. ∫¿ı Ú¿ÍË ‚›·˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·Ôχو˜ ηٷ‰ÈηÛÙ¤·. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ٷ¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜

● ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ› Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘” ΔÔ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ¤Ú·Ó ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎÔ Î·È ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ¯ıÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ Â›Û˘, Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ - Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘” “ΔËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·˜ ÛÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ. ∂¯ıÚÔ› Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ·ÏÏ¿ & ·˘ÙÔ› Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì›ÛÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Î·È ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ˆÌ‹˜ ‚›·˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜” ΔËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù·‰›Î·Û·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ °·‚ÚfiÁÏÔ˘, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙË ¡¢, ÙË ¢ËÌÔÎÚ·-

ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË, ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÒˆÓ Î·È ÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ. ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Â›ıÂÛË.

ΔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ͤӷ ªª∂ •¤Ó· ªª∂ ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ÂÓÒ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ٷ ‰¤Ì·Ù· - ‚fî˜ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ BBC ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ô Î. ¶··‰‹-

ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ú·¯‹˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ¤Ó· ‰¤Ì· - ‚fiÌ‚· ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È fiÙÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̛· ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÓÒ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰¤Ì· Ì ·Ú·Ï‹ÙË ÙÔÓ μ. ™fiÈÌÏ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. °È· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ “¶˘Ú‹Ó˜ Ù˘

ºˆÙÈ¿˜”. ∂›Û˘ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Independent, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÔ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÛÊ·›Ú˜ ı· ·Ú·‰È‰fiÙ·Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ∂§Δ∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Russia Today, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÁη‡Ì·Ù· Û ¯¤ÚÈ· Î·È fi‰È·. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› Ë fiÚ·Û‹ ÙÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ. ΔȘ ÚÒÙ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù‡ËÌ·, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ Figaro. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È æËÊÈ·ÎÒÓ ª¤ÛˆÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· “Ú¿ÍË Ì›ÛÔ˘˜”

“∂›Ì·ÛÙ ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ, ı¤Ïˆ Ó· ηٷ‰Èοۈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú¿ÍË Ì›ÛÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˜ ÛÙËÓ ∂ƒΔ, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È. ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ - ‚ÔÌ‚ÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Parisien. ªÂ Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â›‰ËÛË ÙÔ site Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜. ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Focus ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¿ÌÂÛ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ʤÚÂÈ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, ÛÙ· fi‰È· Î·È Ù· ¯¤ÚÈ·. ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Èı·ÓÒ˜ Ë “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÚÔÌÔ-‰¤Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Reppublica, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÙÔ Ï‹Ú˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘, ÂÓÒ “ÛÙ¤ÎÂÙ·È” ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰·ÓÂÈ·Îfi “·Î¤ÙÔ” ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.


8 ¶ÔÏÈÙÈ΋ Pulse

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 13 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙË ¡.¢. ∞£∏¡∞, 25.

¶ƒ√μ∞¢π™ª∞ 13 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ

ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Pulse, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Action 24. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, Ë ¡.¢. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 30% Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 17%. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, Ë ¡.¢. Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ 29% Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ 17%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÔÛÔÛÙ¿: -¡.¢.: 30% -™Àƒπ∑∞: 17% -ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹: 7% -¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË: 6,5% -∫∫∂: 6% -¶Ï‡ÛË ∂Ï¢ıÂÚ›·˜: 2% -∞¡∂§: 1,5% -ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÒˆÓ: 1,5% -¶ÔÙ¿ÌÈ: 1,5% -∂ÏÏËÓÈ΋ §‡ÛË: 1,5% -§∞∂: 1% -∞¡Δ∞ƒ™À∞: 1% -∂¶∞ª: 1% -ÕÏÏÔ ÎfiÌÌ·: 3,5% -¢ÂÓ Í¤Úˆ/‰ÂÓ ··ÓÙÒ: 9,5% -∞Ô¯‹: 6% -Õ΢ÚÔ/§Â˘Îfi: 3,5% ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜” , Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 34%, ¤Ó·ÓÙÈ 19% ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú·. “∫·Ó¤Ó·˜” ·¿ÓÙËÛ ÙÔ 43%. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ Ë ¡.¢. ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 47 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 64% ¤Ó·ÓÙÈ 17% ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

ªÂÙ¿ ·fi ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ μÔÙ·ÓÈÎfi ¡·È ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∞£∏¡∞, 25.

„ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∑Ô˘Ú¿ÚȘ Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ” . “√ ·ÚÈÔ˜ ∑Ô˘Ú¿ÚȘ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿Ô„Ë Î·È ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi Ù¤ÌÂÓÔ˜. ÀÂÚ„‹ÊÈÛ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 2016. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰È· Î·È ÙÒÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÚ› ȉÈfiÙ˘˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, Ô Î. ∫·ÙÛ›Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË Î·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ∞¡∂§ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘.

ÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∂› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¡∂§, ÂÓÒ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË ‰‹ÏˆÛ “·ÚÒÓ” Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¢Ú›· ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÏËÓ ÙˆÓ ∞¡∂§ Î·È Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜.

∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °·‚ÚfiÁÏÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÂ̤ÓÔ˘˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÚÈÌfiÙËÙ· fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ” , ›Â, ηÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· “Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÓÂ-

● ∞fi Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

ÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ÛÙÔ ™¯ÈÛÙfi” . ∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ·Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “¡· ÙËÓ ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÂÚ› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‹ Ó· ÙËÓ Í·Ó·‰È·Ù‡ˆÛ·Ù Ì ÙÚfiÔ Ù¤ÙÔÈÔ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘” . ΔÔ ∫∫∂, ‰È· ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢ÂÏÏ‹, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ·Ù› “·Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” , fiˆ˜ ›Â. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ

∞¡∂§ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ›Î˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË, ÂÓÒ ÂÈÙ¤ıËΠ۠¡.¢. Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ì·Ú¿Ù·ÍË Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÛ›·. “∏ ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜, ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ı· ‹Ù·Ó ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Ó· ÙÔ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ì fiÙ·Ó ÙÔ 2016 ›¯·Ì ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ “¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞ ∞¡∂§, Ô Î. ∫·ÙÛ›Î˘ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ “¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·” . √ ›‰ÈÔ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·˜ Ù˘ ¡.¢. ¡›Î˘ ∫Âڷ̤ˆ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ú¿‰ÔÍÔ ÔÈ ∞¡∂§ Ó· ηٷ-

¶ƒ√™º√ƒ∞ ∞¶√ 40ú μ∂¡∑π¡∏ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ ¶§À™πª√ ¢øƒ∂∞¡ ª∂ μ√ÀƒΔ™∞

μ¿È· ÃÚ. ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘- §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1 ¡.π. μfiÏÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÌ¿ÏÔ˘ ÀÁÚ¿ ∫·‡ÛÈÌ· - §È·ÓÙÈο & ¶ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ΔËÏ. 24210 69698 ∫ÈÓ. 6974 681212

¢ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË ¢ÂÎÙ‹ ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ °·‚ÚfiÁÏÔ˘, ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÓ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ΔÂ̤ÓÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÈÛ¯‡ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ›¯Â „ËÊÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ÙÔ 2006, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¡¶π¢ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: -Δ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Â› ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΔÂ̤ÓÔ˘˜ Î·È -’∂ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ‰ˆÚ¤˜, ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜, ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î.Ï.”.


M·ÁÓËÛ›· 9

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

¢˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË

™Àƒπ∑∞

μfiÏÔ˜ Î·È ¶‹ÏÈÔ ÛÙËÓ 1Ë Greek Travel Show

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ £. ΔÛÔ‡ÌÔ

ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ 1Ë ¤ÎıÂÛË Greek Travel Show Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi 19 ¤ˆ˜ 21/5/2017. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ VOLOSPELION Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÔÈÔÙÈ΋, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ηıÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ·-

● ∂›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ŒÏÂÓ·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ËÏ›Ô˘

Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔÓ Ùfi-

Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙËÓ 1Ë Greek Travel Show, ηıÒ˜ ¤Û¢Û ηٿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¢∂£-Helexpo ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹, ÚÔÛ¤Ï΢Û 9.200 ÂÈÛΤÙ˜. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÁηÈÓ›·ÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ŒÏÂÓ· ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÊȤڈÛ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. √È ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË

Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ˘ÏÈÎfi ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó. μ·ÛÈÎfi˜ Î·È ÔχÙÈÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Ë ŒÓˆÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË Ë ÙÔÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠÂ›Û˘ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜. ™˘ÓÔÏÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ, ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘.

°È· ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

πÙ·ÏÈ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· ˘Ô‚Ú‡¯È· ÌÔ˘Û›· π¢∂∂™ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙˆÓ

πÙ·ÏÒÓ ‹Ú·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ BLUEMED, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ Û ÌÈ· ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· 10 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·fi ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË Ù˘ Baia Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÈÏÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÓ¿ÏÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË

N¤Ô ¢.™. ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓ¿ÏÈˆÓ ÂÈÛΤ„ÈÌˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ) Û ·Ú¯·›· Ó·˘¿ÁÈ· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰fiıËΠÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ˆ˜ ÌÈ· Èı·Ó‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú‡¯ÈˆÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙÔÔıÂۛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù¿ ı· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó, Ô˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·-

Ï›· Â›Ó·È Ë ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Î·È Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û οı ¯ÒÚ·. ø˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û‡Û΄˘, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ Baia ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ¯ÒÚˆÓ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜. ∂›Û˘, ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Campi Flegrei fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÎı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹. To ¤ÚÁÔ BLUEMED ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ô‚Ú‡¯ÈˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ, ÙˆÓ Î·Ù·‰˘ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ (KACs) Û 4

™∂ ÛÒÌ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ ¢.™.

ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·. √ £Ô‰ˆÚ‹˜ °ÎÏ·‚›Ó˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚfi‰ÚÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô‡ÎÈ·˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô μ·Û›Ï˘ ªÚfi˙Ô˜, Ù·Ì›·˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ó›Î·˜, ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô £·Ó¿Û˘ ¶·Ó·Á‹˜. ª¤ÏË ÛÙÔ ¢.™. Â›Ó·È ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ §›ÙÛ·˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÚˆÓ‹˜ Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∫·Ú·Ï‹˜.

ÈÏÔÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ: Capo Rizutto Î·È Baia (πÙ·Ï›·), ¢˘ÙÈÎfi˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜/™ÔÚ¿‰Â˜ (∂ÏÏ¿‰·) Î·È Cavtat (∫ÚÔ·Ù›·). √È ‰¤Î· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ›ӷÈ: ∞ÙÏ·ÓÙ›˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ (GR), ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Calabria (IT), ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ - ™¯ÔÏ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (HR), ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, (IT) ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (CY), ¶·ÓÂ-

ÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, (GR) Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ªÔ‡ÚıÈ· FUERM (ES), √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘ÌÚfi‚ÓÈÎ ¡ÂÚ¤Ù‚· DUNEA (HR), ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ∂ÊÔÚ›· ∂Ó·Ï›ˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ (GR), Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (GR). ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Interreg MED 2014-2020.

¶ƒ√ã∂™ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ £ˆÌ¿ ΔÛÔ‡ÌÔ˘ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ “ÁÚ·ÌÌ‹” ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. º¿ÌÂÏÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞°∂Δ. °È· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ·Û΋ıËΠ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ηıÒ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔÌ›˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ÔÚ˘Ì·Á‰fi ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÁÈ· χÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛÔ‡Ì· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ıˆڛ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ì·Ï¿ÚÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: Δ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ 2018 Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ (fiˆ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜) Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∫·È fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÛÔ‰·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 3,5% Î·È ¿Ú· fiÏË ·˘Ù‹ Ë ˘ÂÚ·fi‰ÔÛË ı· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ÛÙÔ XÈfiÓÈ ™˘ÁÁڷʤ·˜: B·Û›Ï˘ £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë˜

∂∫¢ƒ√ª∂™ ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ (2-4/7) ™∫Àƒ√™... ∏ μ√ƒ∂π√∫À∫§∞¢π∫∏ √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÓËÛȈÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 2016 ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ HOTEL: SKIROS PALACE

(3‹Ì.) ª∂ Δ√À™ ºπ§√À™ Δ√À ∞£∞¡∞™∞∫∂π√À ª√À™∂π√À ¡∞À¶§π√ - ⁄¢ƒ∞ - ™¶∂Δ™∂™ - ∂¶π¢∞Àƒ√™ ªÀ∫∏¡∂™ - ¶√ƒΔ√ Ã∂§π - Δ√§√ - §√ÀΔƒ∞∫π KÚÔ˘·˙Ȥڷ (°È· Ù· ̤ÏË : ¢ˆÚÂ¿Ó Ù· ªÔ˘Û›·)

(27-28/05) 2∏ª. √¢√π¶√ƒπ∫√ ™Δ√¡ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ μπ∫√™ - ª√¡√¢∂¡¢ƒπ - Δ™∂¶∂§√μ√ - ∂§§∏¡π∫√ π.ª. Δ™√À∫∞ - °π∞¡¡∂¡∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) ΔËÏ.: 24210 31059, 31060 Site: www.vistravel.gr

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÚÈÒÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙˆÓ. ™ÙÔ “¢ÚfiÌÔÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ‰Ú·ÛÎÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ, ÙÔ˘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡, ›Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ΔÔÓ ·Ú·ÙËÚ› ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÚÈÒÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘, ÂÓÒ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÔÓËÚ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÂÏÈο ‰È¤„¢Û ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ófi˜ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ªÚ¿ÙÙË, ÂÓfi˜ ·ÓÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ú›ÊÙË Î·È ÂÓfi˜ ÚÒËÓ ˘ÁÌ¿¯Ô˘, ̤ÙÔÈÎÔ˘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˘, ÙÔ˘ ÕÚË μ·ÁÂÓ¿. ΔÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÙÛ¿ÏÈÓÔÈ ‹ ¤ÙÚÈÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜, ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔÈ ·fi Ï¿ıË, ¿ıË, ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿. ∑Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. μ˘ı›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ȯÓËÏ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “¤Ûˆ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜” , ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Ï·‚˘Ú›ÓıˆÓ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÈÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ Î·È ıÏÈÌ̤Ó˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙÔÈÎfiÙËÙ· ‹ ¤Ó· ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ, ÏËÓ ˘·ÚÎÙfi, Ó‹Ì· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ô ·ÁÔÓ¿ÙÈÛÙÔ˜ Î·È ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÎÚÔ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ·fiÚ·Ù˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙËÓ „˘¯‹, ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÌ·Ṳ́ÓË ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, -Ô˘ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÙÔÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡¤‰Ô˘Û· (∞Ó·ÛÙ¿ÛÔ‚·) Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜-, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚ·Ó ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÏÏ¿ Ù· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ΔÂÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÂÌÚËÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÂÍÈϤˆÛË Ô‡Ù ¢ı‡ÓË ·fi ηӤӷÓ. π‰›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ „‡ÙË ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Û·Ó ÛȈËÏÔ› ÂÈ‚¿Ù˜.

ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ


10 ª·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

ÀÔ‚Ï‹ıËΠ۠ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi

¢ÒÚÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· 58¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ∫·È Ì›· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ·fi ÌËÙ¤Ú· Û ÁÈÔ ·fi ÙÔÓ NÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

● √ μ·Û›Ï˘ ¢·Ófi˜

ŒÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·Û›Ï˘ ¢·Ófi˜ “∂ºÀ°∂” ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È Îˉ‡ÙË-

Π¯ı˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·Û›Ï˘ ªÈ¯. ¢·Ófi˜. √ ÂÎÏÈÒÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1940 ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·’ fiÔ˘ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ. ΔË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£∂™™∞§π∞” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ 1958, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÂΉfiÛˆÓ. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚›Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “∞ıËÓ·˚΋”, “∂ÍÚ¤˜”, “∂χıÂÚÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜”, ÛÙÔÓ “¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §·ÌÚ¿ÎË”, ÛÙȘ “24 flÚ˜” Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”, ·’ fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ. À‹ÚÍÂ, Â›Û˘, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, fiˆ˜ “μÈÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋”, “¢ÂÏÙ›Ô ∂μ∂∞”, “∂ÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi °Ú¿ÌÌ·”, “∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜”, ÂÓÒ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ ÂΉfiÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ. √ μ·Û›Ï˘ ¢·Ófi˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·Î¿Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ™Ô‚·Úfi˜, ‹ÈÔ˜ Î·È Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎfi˜ ‰È¤ÁÚ·„ ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ. ∏ “£” ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜ ∂¡∞¡ 34¯ÚÔÓÔ μÔÏÈÒÙË, Ô˘ ›¯Â

ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ 14.40’ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ì ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Î·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 1000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÌÈ· 42¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰· ÁÈ· Â·ÈÙ›·.

● ™ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ

¢

ÒÚÔ ˙ˆ‹˜ ¤Ï·‚ ÌÈ· 58¯ÚÔÓË ÓÂÊÚÔ·ı‹˜ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Û ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ›¯Â. ∏ ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi 48¯ÚÔÓÔ Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ Î·È ˘¤ÛÙË ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ Ó· ‰ˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Î·È È·ÙÚÈÎÔ›. ∏ 58¯ÚÔÓË ÂȉÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ

ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î·È ¿ÌÂÛ· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂΛ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ·fi و̷ÙÈÎfi ‰fiÙË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2017 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÓÂÊÚÔ·ı‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ 58¯ÚÔÓË ÁÈ· ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ·ÈÌÔοı·ÚÛË Î·È ÂÚÈÙÔÓ·˚΋ οı·ÚÛË

Î·È ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÓÂÊÚÔ·ı‹˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ı›, ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 911 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÙÔ˘ 2017 ›¯·Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ·fi ˙ÒÓÙ· ‰fiÙË Û ÓÂÊÚÔ·ı‹ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÌËÙ¤Ú· Û ÁÈÔ. ∫·È, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÔÊÔÚËı›, Î·È ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ¿ÂÈ Î·Ï¿. ¶¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ›¯·Ì ‰‡Ô ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÓÂÊÚÔ‡ ·fi و̷ÙÈ-

ÎÔ‡˜ ‰fiÙ˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ·fi ˙ÒÓÙ· ‰fiÙË” . √ Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· οı ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È Ó¤· ¿ÙÔÌ· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌfiÛ¯Â˘Ì· ÓÂÊÚÔ‡. ∫·È ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂¢∂ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÚËÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋

¢ÂÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™Δ∏ ÌË ·fi‰ÔÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÔ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηٷϋÁÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ (∂¢∂) Ô˘ ‰È·Ù¿¯ÙËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘¯fiÓ Â˘ı˘ÓÒÓ. ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂÎfiÓËÛ ÙËÓ ∂¢∂ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ Â›Ó·È Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î. ª·Ùı·›Ô˘ ¢Ú·ÌËÙÈÓÔ‡. √ Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο ˆ˜ “ÙÔ fiÏÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È¿ÚÚËÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›¯·Ó οÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ Ë ∂¢∂ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ Î·È Ò˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜” . ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘

∂™Δπ∞™∏ - °∞™Δƒ√¡√ªπ∞

∫‡ÚÔ˘ 91-93 - μ√§√™

ΔËÏ./fax: 24210 58855 ∫ÈÓËÙfi: 6940277899

● ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

∂¢∂ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ˆ˜ “‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·fi‰ÔÛË Â˘ı˘ÓÒÓ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ Û˘Ì‚¿Ó.” . ∏ ∂¢∂ ‰È·Ù¿¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÚÚËÍË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. √ Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ›¯Â ÂÈÎÔÈ-

ÓˆÓ›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÏ¿ËÛ·Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. ∂›Û˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛÎÂÙ‹ÚÈÔ, ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÔÈ fiÚÙ˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈ-

ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿.

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ʷΤÏÔ˘˜ ∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ

Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ¯·ÚÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∂›Û˘ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∫·È Ô È·ÙÚÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ οı ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·›˙ÂÈ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ʷΤÏÔ˘ ÙÔ˘ οı ·ÛıÂÓÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Ê¿ÎÂÏÔ, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û οÔÈÔÓ È‰ÈÒÙË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 11

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

∂Î›ÙÂÈ Ô °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ·fi ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô £. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∂∫¶π¶Δ∂π ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Ë-

ÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô £ˆÌ¿˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Ï·‚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘fi„Ë ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‹ Ó· Â›Ó·È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ‹ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÛÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¢‹ÌÔ ‹ Ù· ÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· Ì ۇ̂·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ú·¯ˆÚ‹Ûˆ˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÌÂÙ·Ïχۈ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ˆ˜ ΢ڛˆÓ ‹ ·ÚÂÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û˘Ì‚·ÙÈÎÒ˜ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¢‹ÌÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÌ̤ۈ˜. ™˘Ó¿ÁÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜, Â¿Ó ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È (‹ Â¿Ó ÚÔ·„ÂÈ) ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÔfiÙÂ Î·È ÂÈʤÚÂÈ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË, ÙËÓ ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ· ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘. ∫Ú›ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ‹ ÌË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ÎËڇ͈˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, Ô °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ۇ̂·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ۇ̂·ÛË ÌÈÛıÒÛˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ηÊÂÙ¤ÚÈ· ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ) Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ÂÙËÛ›ˆ˜, ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ¤ÓÛÙ·ÛË, Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ï·‚ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ - ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ¢Ô‡Ú· Î·È Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÈÏ·¯fiÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

30¯ÚÔÓË Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Ì ηڷÌ›Ó· ¿Óˆ Û η˘Á¿ Ì ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ª

È· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Ì ÊÂÚfiÌÂÓË ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙȉ· 30¯ÚÔÓË Û ÂÚÈÔ¯‹ ¢ڇÙÂÚ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ··Û¯ÔÏ› ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ª·˙› Ù˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Î·È ¤Ó·˜ 44¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ· ÏËÌÌÂÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ˆÛÙfiÛÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηÙËÁÔڛ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

∏ 30¯ÚÔÓË Ô‰ËÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ·’ fiÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ·ÔÏÔÁËı› Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. √È ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù·, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·˜, Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘, Ù˘ Â͇‚ÚÈÛ˘, Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÛÈÒÓ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ΔÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë 30¯ÚÔÓË, ÏfiÁˆ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ·ÚfiÎÏËÙ· Ì ΢ÓËÁÂÙÈ΋ ηڷÌ›Ó·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ 27¯ÚÔÓË ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ Î·È Ó· ÚÔοÏÂÛ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë 30¯ÚÔÓË Ì·˙› Ì ÙÔÓ 44¯ÚÔÓÔ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ 27¯ÚÔÓË ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜, Ó· ÙËÓ ·›ÏËÛ·Ó Ì ̷¯·›ÚÈ Î·È Ó· ÙËÓ Â͇‚ÚÈÛ·Ó.

™Â ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Û ¤Ú¢ӷ Û π.Ã. ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 239 Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, Ì›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÍÈÊÔÏfiÁ¯Ë, ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Î·È ¤Ó· Ê˘Û›ÁÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ηÓfi, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 495,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤ÓÛËÌË Ù·ÈÓ›· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›۷ ΢ÓËÁÂÙÈ΋ ηڷÌ›Ó·, Ì·˙› Ì ̛· Ê˘ÛÈÁÁÈÔı‹ÎË Î·È ‰Âη¤ÓÙÂ Ê˘Û›ÁÁÈ· ‚Ú¤ıË-

Î·Ó ÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ӷ Û ÛËÌÂ›Ô Ì ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∏ ηٷۯÂı›۷ ÔÛfiÙËÙ· ηÓÔ‡ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰·ÛÌÔÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë 27¯ÚÔÓË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ Û›ÙÈ, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ Î·È fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ô 44¯ÚÔÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. •ÂΛÓËÛ η˘Á¿˜, fiÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·˘Á¿ Ë 30¯ÚÔÓË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Ì ÙËÓ Î·Ú·Ì›Ó· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ù· ÛοÁÈ· Ó·

¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘ÌÏÔ΋, fiÔ˘ 30¯ÚÔÓË Î·È 44¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÌÒψ˜ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙËÓ 27¯ÚÔÓË, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÁÎ˘Ô˜... √ ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ Î·˘Á¿, ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ó· › ˆ˜ “·fi Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·˘Á¿ Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ‹Ïı ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÔ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë 30¯ÚÔÓË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë 30¯ÚÔÓË Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, ÂÓfi˜ ·ÁÔÚÈÔ‡ ÎÈ ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÙ¿¯ıË Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ·Ó Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. Δ· ·È‰È¿ ʤÚÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ˘fi ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ 44¯ÚÔÓÔ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÙËÓ ËÚˆ›ÓË ™Δπ™ Ê˘Ï·Î¤˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ‡-

ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È Ì ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ™ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ›¯·Ó ‚ÚÂı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 263 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÂÚ›Ô˘ 2.600 ‰fiÛÂȘ. ™ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë 41¯ÚÔÓË Ê›ÏË ÙÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ πà Â-

È‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ë ÔÔ›· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚË Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. √ 65¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, fiÔ˘ Î·È ·ÔÏÔÁ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ·ıÒÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ë 41¯ÚÔÓË Â›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ

ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î·Ï·Ì¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 263,38 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∞ÎfiÌË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Ù‡Ô˘ ÛÙÈϤÙÔ (ÂÙ·ÏÔ‡‰·), Ì ̋ÎÔ˜ Ï¿Ì·˜ 10 ÂηÙÔÛÙÒÓ, 6 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.090 ¢ÚÒ. √ 65¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ¿ÏÈ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο Î·È Â›¯Â ÂÎÙ›ÛÂÈ ÔÈÓ‹ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘.

∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ô 65¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËΠӷ η٤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÛÙÈϤÙÔ. °È· ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÔÏfiÎÏËÚË Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢π∞™. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ 2.600 ‰fiÛÂˆÓ ËÚˆ›Ó˘ ı· ·ÔÎÔÌÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÊÔ‡ οı ‰fiÛË ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ È¿ÙÛ· ÚÔ˜ 4050 ¢ÚÒ.

™˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ¶ÏÂÍ›‰· “∏ μ·ÛÈÏÈ΋ ÌÔ˘ ¤ÓȈı ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘, Û·Ó Ó· Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û οÔÈ· ıÂ˚΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙËÓ ¶·Ó·Á›·” , Â›Ó·È Ù· Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈο ÏfiÁÈ· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ¶ÏÂÍ›‰·, ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, Ô˘ ÛÒıËΠ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ “ÃÈԇȔ ÛÙÔÓ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ Î·È Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ ÛÙÔ protothema.gr ∏ ™Ù¤ÏÏ· ¶ÏÂÍ›‰·, ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎÚ·‰¿ÓÙ· fiÙÈ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ¤ÛˆÛÂ Ë ¶·Ó·Á›· Î·È Ï¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ÎfiÚË ÌÔ˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· Ù˘ Î·È ‰ÔÍ¿˙ˆ ÙË ¶·Ó·-

Á›·, ÙËÓ ∞ÎÚˆÙËÚÈ·Ó‹, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, Ó· ‚ÁÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·” . “∂›Ó·È ı·‡Ì· Ô˘ Ë μ·ÛÈÏÈ΋ ÌÔ˘ ˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ó¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ÎfiÚË ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ÙË ªÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ∞ÎÚˆÙËÚÈ·Ó‹˜ ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ. ŸÛË ÒÚ· ›¯Â ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘, ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó ÛÙË ¶·Ó·Á›· Î·È Ë ¶·Ó·Á›· Ë ∞ÎÚˆÙËÚÈ·Ó‹ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÙËÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÈÌfi-

Ê˘ÚÙÔ” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· ™Ù¤ÏÏ·. ªÓËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÛfiÓÙ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ªÓËÌÂ›Ô ˘¤Ú ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÃÈÔ‡È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ 1˘ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜, Ô˘ ¤¯·Û ‰‡Ô ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘, ÙÔÓ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Δ˙·Óȉ¿ÎË Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ˆÌ¿ ∞‰¿ÌÔ, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, fiÛÔ Î·È

ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹. ◊‰Ë ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ™ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÓı‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È Û‡ÛÛˆÌ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ÙÔÓ ªË¯·ÓÈÎfi Ù˘ 1˘ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

∂ÍÒ‰ÈÎÔ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂º∫∞ ∂•ø¢π∫∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂º∫∞ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ì ¤Ó‰Èη ̤۷, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡ÓË. ªÂ ÙÔ ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ μ. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ÔÈ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ·, ÁÈ·Ù›, ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ηٷ‚ÏË٤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ (fiˆ˜ ÙȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ∂º∫∞) Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÚÔηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ·fi ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÚÔ›Ûڷ͢. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔÓ ∂º∫∞ Ù· ÂÈÛÚ·ÙÙfiÌÂÓ· ÔÛ¿ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (ÙÔ 20% ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÚÔ›Ûڷ͢), ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÏÏÔ› ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· “ÊÔ˘ÛΈ̤ӷ” ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ·, ·ÊÔ‡ Ô ∂º∫∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi fiˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ·fi ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ οı ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. ∂›Û˘ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÂÁÁڿʈ˜ fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÈÛÙˆÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¤ÙÔ˜ ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ·¯ÚˆÛًو˜ ÛÙÔÓ ∂º∫∞. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ηÏ› ÙÔÓ ∂º∫∞ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó “·ÌÂÏÏËÙ›” ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î¿ı ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÂÓ‰›ÎÔ˘ ̤ÛÔ˘.√È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ·¤¯Ô˘Ó ·fi 22 ª·˝Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 6 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ·fi ‰›Î˜ fiÔ˘ ÙȘ ·ÁˆÁ¤˜, ÚÔÛÊ˘Á¤˜, ‹ ÂʤÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÔÈ ∂º∫∞, ∂Δ∂∞¶ Î·È ∂√¶ÀÀ.

∞Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2018 Ë ‰›ÎË ∫·ÓÙfiÏ· ∞¡∞μ§∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÂÓÙ·-

ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢ËÌ. ∫·ÓÙfiÏ·, ηٿ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ·ÈÛÙ›·. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó¤‚·Ï ¯ı˜ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÙËÓ fiÚÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2018. √ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ·Ú·¤ÌÊıËΠ̠‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ Î. ∫·ÓÙfiÏ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ “¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi 70/2015 ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ¤ÚÁˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 5.869,41 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó, ˆ˜ ˘·›ÙÈÔÈ ÙÔ˘ fiÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÚfiıÂÛË ·Ú›¯·Ó ¿ÌÂÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú¿Í˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ Ú¿Í˘ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜.


12 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

™˘ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÂÈϤ˜ Î·È Ì‹Ó˘ÛË

«ª¿¯Ë» ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘

Ҧ

fiÏÂÌÔ˜” ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘. ™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂À∞™ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Û ٷ‚¤ÚÓ· ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ, ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÂÈϤ˜, ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È fiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ η٤ıÂÛ·Ó Ì‹Ó˘ÛË, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ·Ù› Ô È‰ÈÒÙ˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÌËÓ‡ÛÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. “∞ÂÈÏÔ‡Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂À∞™ Î. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜.

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ‹Ú ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÊÚ¿ÙÈ· ‡‰Ú¢Û˘ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ Î·È Ó· ÚԂ› Û ‰È·ÎÔ¤˜ ˘‰ÚÔ̤ÙÚˆÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÚÔ˜ ‰È·ÎÔ‹ ·ÚÔ¯ÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ‹Ù·Ó Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞™ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ fiÙÈ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ¤ÎıÂÛË fiÔ˘ ÂÚȤÁÚ·Ê·Ó ÙȘ ·ÂÈϤ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞™ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤Î·Ì„ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ·¢ı‡ÓıËΠ۠˘¿ÏÏËÏÔ. ŸÙ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·¢ı˘Óı› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô È‰ÈÒÙ˘ ·¿ÓÙËÛ “‰ÂÓ ÌÈÏÒ Ì ϷÌfiÁÈ·” Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. “∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ·Ú¿ Ó· Ì·˜ ÊÔ‚›ÛÂÈ ·ÂÈÏÒÓÙ·˜, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ì ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î.Ï” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÂȉ‹ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢∂À∞™ Î·È ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·. “∞˘Ùfi Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í· ·fi ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ¤Ó· Îϛ̷ ·ÚÔı˘Ì›·˜. ªÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ¤ÚÂÂ

Ó· ηٷı¤Ûˆ ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ·, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÂÊfiÛÔÓ Â›¯Â ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌÂÙ·‚Ò Ô ›‰ÈÔ˜ Â› ÙfiÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهۈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚÁ·Û›·” . √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ‹Á·Ó ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘‰Ú¢Ô̤ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Λ ‚Ú‹Î·Ó Ì›· Á˘Ó·›Î· Ì ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌ· ÚÔ‡¯· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. “ΔËÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ· ¢ÁÂÓÈο Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·ÏÏ¿ ÂΛÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘... ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÎÏËÛ‹ ÌÔ˘ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı‹Î·Ì” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. ™ÙË ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‰È·ÎÔ‹ Û fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó, ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ‹ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÏÈÁfi¯ÚÔÓË ·Ú¿Ù·ÛË. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ‰È·ÎÔÒÓ ÎfiËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÌfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÔ¯¤˜. ΔÚÂȘ ‰ÂÓ ÎfiËÎ·Ó ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ì›· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚÂȘ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ˘‰Ú¢fiÌÂÓÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ·˘ıËÌÂÚfiÓ ‹ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÚ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¤ÎÏËÍË, ‰¤¯ÙËη ÙËϤʈÓÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ, ΔÚ›ÙË 2 ª·˝Ô˘ - Î·È Ì ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ Â·Ó·Û˘Ó‰¤Ûˆ ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ. ΔÔ˘ ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹Ù·Ó ϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ

Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â›¯Â ‹‰Ë ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ, ΔÚ›ÙË 2 ª·˝Ô˘, ‚ڋηÌ ÛÙÔ Ê·Í ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ fiÙÈ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ı· ·ÔÊ·Óı› Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ΔËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ú·Ó Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·, Ù¤ÏÔ˜ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÂÁÁ‡ËÛË. ΔÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ· fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ Úˆ› ı· ÚÔ‚·›Ó·Ì ÛÙËÓ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ Ì·˜ ¤ÛÙÂÏÓ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Ê·Í. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 ª·˝Ô˘, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¤Ï·‚ ÂÓÙÔÏ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ̤ÙÚÔ˘. ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ ÚÔ˜ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ, ·Ú·Ù‹ÚËÛ· fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÊ¿ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·-

Ú·‚È·Ṳ̂Ó˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ÌÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙÔ˜ Ó· ˆ ·Ó ‹Ù·Ó ·Ú·‚È·Ṳ̂Ó˜ fiÙ·Ó ·Ê·ÈÚ¤ıËΠÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ‹ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÙfiÙ ӷ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ·˘Ùfi Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ÌÈ·˜ ›ÓÙÛ·˜ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ¤‰ˆÛ· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ÌÈÛ‹˜ ›ÓÙÛ·˜. ∂›Ó·È ¤Ú·Ó ¿Û˘ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ˘‰Ú¢ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û ‰›ÎÙ˘Ô Ì ›ÂÛË 7 bar ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ·Ôχو˜ η̛· ‰˘ÛÌÂÓ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi. ŸÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ¤ÊÙ·Û ÂΛ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ, Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ··Ú¿‰ÂÎÙ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÊÔ‚¿Ù·È ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. “Œ‰ˆÛ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˙‹ÙËÛ· ÙËÓ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·, ηÙfiÈÓ ˘ԉ›Íˆ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘˜

ΔÈ ÔÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜

2017/10.5.2017 ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Û ¯ˆÚÈ¿ Ì ÏËı˘ÛÌfi οو ÙˆÓ 500 ηÙԛΈÓ: “1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú.3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 Ù˘ ¶√§.1167/2.8.2011 ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÙ‹‰Â˘Ì· ‹ ÂχıÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Û ¯ˆÚÈ¿ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¤ˆ˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈÔ˘˜ (500) ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÓËÛÈ¿ οو ·fi ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂηÙfi (3.100) ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÓËÛÈ¿ fiˆ˜ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ¡. 2539/1997 (º∂∫ 244 ∞’) ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·Ô‰›-

ÛÙÚÈ·˜”. 2. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÙËÓ ·Ú.3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 Ù˘ ¶√§.1034/2017 (º∂∫ 759μ’) ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌË ∞ÔÁÚ·Ê‹ ªfiÓÈÌÔ˘ ¶ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÃÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ 9˘ ª·˝Ô˘ 2011, fiˆ˜ ΢ÚÒıËΠ̠ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 11247/28.12.2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (º∂∫ 3465 μ’), fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ. 3. ∂›Û˘, Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ¶√§.1149/20.6.2013 ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê¿ Ì·˜ ¢12∞ 1089202 ∂• 2012/11-6-2012 Î·È ¢12∞ 1146052 ∂• 2011/25-10-2011 ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi

ÏÔ˘˜ Â›Ó·È “ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋” Î·È fiÙÈ “ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘” . ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË ¢∂À∞™ fiÙÈ “·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2015 Î·È ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÚԂ›Ù ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‹ ÙËÓ ÌË ¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÌÔ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÁÒ ı· Û·˜ ηٷ‚¿Ïˆ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈfi Û·˜, ÌÂȈ̤ÓÔ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ º¶∞” . ¢™. Δ¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û·˜. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-Ì·Ú ¤¯ÂÈ ˘‰ÚÔ‰ÔÙËı› ÌÂÙ¿ ·fi ηٿıÂÛË ˘¢ı‡ÓˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ fiÙÈ: ·) ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘‰Ú‡ÂÙ·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·fi ȉÈfiÎÙËÙË ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ‚) fiÙÈ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜. ∞Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ηٷӷÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ηٿÛÙËÌ· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ “Û¿Ù·ÏÔ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÂÛÌÂÙ˙‹. “∂›Ó·È ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 23 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηٷӷÏÒÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÌÔÂȉÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ‹ ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ· ηı›ÛÌ·Ù·. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚ›Ô‰Ô Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¿ÁÁÈÍ ۯ‰fiÓ Ù· 1200 Î.Ì. Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ì·˙› Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫∞Δ. Δ∞™™√¶√À§√À

Afi Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 32Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘

∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ οو ÙˆÓ 500 ηÙÔ›ÎˆÓ ª∂ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ¢∂∞º 1069847 ∂•

‰‡Ô Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ. ∞ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚËÙÒ˜ Î·È ÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË” . ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÒÙË ˆ˜ “ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¿ÏÏÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì‹Ó˘ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÁÈ· “·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜” Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘. Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘... ʇÁ·ÌÂ, Á‡Úˆ ÛÙȘ 3:30. ∞ÈÛı¿ÓıËη ¿Ú· Ôχ ¿Û¯ËÌ·, ÓÙÚÔÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔ˜. ¢ÂÓ Â›¯· Í·Ó·‚ÚÂı› ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÙ¤ Í·Ó¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô È‰ÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ÌË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌË Û‡ÓÓÔÌÔ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛˆÓ. “∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÈ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ Î·È ÙÈ fi¯È Î·È ··ÈÙ› Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıԇ̠̠ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ì·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . √ ȉÈÒÙ˘ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ˙‹ÙËÛ Û ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÂÚÈÏËÊı› ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ Ó. 1069/1980, ηı’ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È¿Ù·ÍË ıÂÛ›˙ÂÙ·È ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜” . ∞¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÛÙË ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤-

fiÙÈ ·Ó οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ, ηٿ ÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¿ÓËΠ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û ¿ÏÏË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‹ Û οÔÈÔ ¢‹ÌÔ, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘) Ô˘ ˘·ÁfiÙ·Ó. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô Î¿ı ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ·˘ÙÔ› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÚÈÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜”. 4. ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ÙfiÙ ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ¢.√.À. ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó¤· ÂÎηı¿ÚÈÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο”.

°ÓˆÚÈÌ›· ÌÂ Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜

™Δ∞ ÁÚ·Ê›· Ù˘ £∂™™∞§π∞™” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 32Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ‰·ÛοϷ Ù˘ Δ¿Í˘ Î. ¶·Ú·Û΢‹ μÏ¿ÈÎÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î. £¤ÓÙ· ªÈÌËÏ¿ÎË, ·ˇı˘Ó·Ó ÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ı· ÂΉÒÛÂÈ Û ϛ-

Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ‰Ú¿ÛË, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ÓÙ¿ÌË ™Ù˘ÏÈ·Ó‹, μÏfiÓÙ˙Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¢ÔÌ·ÙÛ¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∑Ô‡¯·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, £ÂÔ¯¿ÚË μ·ÛÈÏÈ΋, ∫ÈÌÔ˘ÚÙ˙¿ÎË μ·ÛÈÏÈ΋, ∫ÒÙÛ˘ π¿ÛÔÓ·˜, ∫Ô˘‚Ï¿Î˘ ∞ÓÙÒÓ˘, ª·ÚÁˆÌ¤ÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ó¿ÛÈÔ˘ ∫ˆÓ/Ó·, ªÚ¿ÌÈ ∂ÓÙÈfiÓ, ¶·¯ÈÔ‡ ∂˘·Óı›·, ¶ÚÈÙÛ›ÓË ∂ϤÓË, ™·Ì·Ú¿ ª·ÚΤÏÏ·, ™Î˘ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ÈÔÓ‡Û˘, ΔÛÔ‡ÙÛ· °ÂˆÚÁ›·, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

ΔÈ Î·›ÂÈ Ì ¿‰ÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô - ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ˘¤Ú ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

ŸÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ ∏

¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·fi ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ-ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∞°∂Δ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·” Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ¿‰ÂȘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÙ¿ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË 25 ˘ÏÈÎÒÓ ÌÂٷ͇ Î·È ÙÔ˘ RDF. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËı› ›ÂÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ·˘ÛÙËÚÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· on-line ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ì Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ RDF ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ı· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ Â¿Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·-

¶›Ó·Î·˜ 1

ÙÂÈ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÔ› Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ η˘Û›ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·fi„ÂȘ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ·ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ fiÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ·˘Ùfi ·fi ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi Û˘Ì‚·ÙÈο Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ·, ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ı¤ÛÈÛË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·˘ÛÙËÚÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·fi‚ÏËÙ·. ¶ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· η‡ÛË RDF Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ RDF ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ: -ΔÔ ˘¿Ú¯ÔÓ “Â͈ÙÂÚÈÎfi” ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È -Û¯ÂÙÈο Ì ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜- ¯·ÌËÏfi. -¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚Ï·‚›˜ ·¤ÚȘ ÂÎ-

ÔÌ¤˜ (Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔ͛Ә) fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ η‡ÛÈÌÔ ÙÔ RDF. -√È ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Ì ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î·È ¯ÏÒÚÈÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÌÂÏË٤˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›‰Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ·Ú. 13/25-07-2013: (›Ó·Î·˜ 1) ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ 2014 Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯Ú‹Û˘ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛÂ, Ì ¢Ú›· ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÁÈ· ÂÙ¿ ›‰Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÛÙËÓ ∞∂¶√ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2014 ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ›‰Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ RDF: (›Ó·Î·˜ 2) ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ÙËÓ ∞∂¶√ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2015, ¯ˆÚ›˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ›‰Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: (›Ó·Î·˜ 3) Δ· ›‰Ë ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞∂¶√ ÙÔ˘ 2014 Î·È ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›Ë-

Û‹ Ù˘ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015 Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: (›Ó·Î·˜ 4) ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Ú¿ÍË (™Ù∂ 619/1989) Î·È ·ÔÙÂÏ› ̤ÛÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙÔ˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ RDF. ¢ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™Â ÁÓÒÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ÂÓË̤ڈÛË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∞∂¶√ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2014, ÔÈ ªÂϤÙ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ¯ˆÚ›˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÂÂȉ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËı¤Ó ¤ÚÁÔ.

¶fiÙ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ∞°∂Δ Î·È ÙÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ŒÏÂÁ¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 20-11-2014, 12-52015, 22-6-2016, 11-4-2017 ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ/ÊÔ˘Ú·Ó›ˆÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÛÙȘ 25/04-2017, Ì ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ÃÚÔÓÈο Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˘˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ /ÊÔ˘Ú·Ó›ˆÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÌÂ Û˘Ó·ÔÙ¤ÊÚˆÛË (¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ) Î·È Ì ¯Ú‹ÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË 2015 Î·È 2016 Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: (›Ó·Î·˜ 5) √È ÂÙ‹ÛȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË 2015,2016 Î·È ¤ˆ˜ 21-03-2017 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: (›Ó·Î·˜ 6) ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ Ì ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ fiÙÈ, ÔÈ Â› ϤÔÓ ÔÛfiÙËÙ˜ pet coke Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÂÙ‹ÛÈ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ∞∂¶√ ÙÔ˘ 2017, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ˘ RDF, ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙË ∞∂¶√ ÙÔ˘ 2014. (›Ó·Î·˜ 7)

¶›Ó·Î·˜ 5

¶›Ó·Î·˜ 2 ¶›Ó·Î·˜ 6

¶›Ó·Î·˜ 3

¶›Ó·Î·˜ 4

(*) ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ó Ù˘ ÙÈÌ‹˜

¶›Ó·Î·˜ 7


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ΉfiıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ “∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ÈÂ˘Úˆ·˚Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ (¢∂¢-ª)” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 47,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â˘ÚÒ (¯ˆÚ›˜ º¶∞) Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÛÎÏËÛË, Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ˜ - ∫·Ú‰›ÙÛ· ∫·Ï·Ì¿Î·. ∏ ¶ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË / ‚ÂÏÙ›ˆÛË / ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¢ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ (¢∂¢-ª) ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘” . √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ §¿ÚÈÛ· - μfiÏÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ “∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Àª∂¶∂ƒ∞∞” Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ë ∂ƒ°√™∂ Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂¶ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢∂¢-ª ̤ۈ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘, ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙËωÈÔ›ÎËÛ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ - ÂÓÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ / ÂȉÔÌ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ (fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È). §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ΔÔÌ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ÀÔ‰Ô̤˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË (Àª∂¶∂ƒ∞∞)” Î·È ÛÂ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÒÓ, Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ı¤ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ ¢∂¢-ª ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ¶∞£∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ù·¯Â›· Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘fi„Ë ÚfiÛÎÏËÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ (™¶∂ª) Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

Δ·˝ÛÙÚ· ÁÈ· ·‰¤ÛÔÙ· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

ÀfiÌÓËÌ· ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ·Ó¿‰Ô¯Ô

«Κόλλησε» ο διαγωνισμός για κυκλικούς κόμβους

ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Î·È ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÌÂÈÔ‰fiÙË. ™¯ÂÙÈ΋ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο 14 ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÏfiÁˆÓ. ¶ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∂ÚÁÔ·ÛÊ·ÏÙÈ΋” , Ë ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ 54,35%, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÔÛfi 588.984,29 ¢ÚÒ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “™. ΔÛÈÚÓfi‚·˜ Î·È ™π∞ ∂∂” , Ë ÔÔ›· ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ 58,2%, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ë ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ fiÚÔ, fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÙˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÙÔ ÔÛfi ηٿÙˆÛ˘ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÂοÛÙÔÙ ÈÛ¯‡ÔÓ Ù¤ÏÔ˜

● ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ë ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ, ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó‰. ∑¤Ú‚·˜ ÚfiÙÂÈÓ fiˆ˜ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ›, ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÔÌfiʈӷ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, §·ÌÚ¿ÎË, π¿ÛÔÓÔ˜), ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ (§·ÌÚ¿ÎË ¶··‰È·Ì¿ÓÙË), ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘

∫Δ∂§ (∞ıËÓÒÓ, §·ÌÚ¿ÎË, ™¤ÎÂÚË) Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘, ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ, ªfiÙÛ·ÚË), ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.600.000 ¢ÚÒ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∂ÚÁÔ·ÛÊ·ÏÙÈ΋”.

ŒÊÂÛË Î·Ù¿ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤ÊÂÛ˘ ηٿ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ 363.154 ¢ÚÒ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “∞ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ˙ÒÓ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ΔÂψÓÂ›Ô Ò˜ °ÔÚ›ÙÛ·”, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “Â› Ù˘ ·fi 21.06.2013 Î·È Ì ·ÚÈıÌfi ηÙ. ‰ÈÎ. 98/2013 ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙȉ›ÎÔ˘ Ì·˜, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ‰ÈοÛÈÌÔ Ù˘ 24˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2015 ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ , Ë ÔÔ›· ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Â͉fiıË Ë Ì ·ÚÈıÌfi 75/2015 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (Ù·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·), Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 363.154,1 ¢ÚÒ), Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Â›‰ÔÛ˘ Ù˘ ÎÚÈÓfiÌÂÓ˘ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË”. “ŸÙÈ ÛÙȘ 22.4.2003 Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ŸÙÈ Ì ÙËÓ ·fi 22.3.2004 ۇ̂·ÛË Ô˘ ηًÚÙÈÛÂ Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ Ì ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ˙ÒÓ˘ μfiÏÔ˘”. ŸÙÈ ÛÙȘ 15.3.2004 Ô ÂÓ¿ÁˆÓ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ì ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ŸÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÂÓ¿ÁÔÓÙ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ

ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÓ ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ıËÎ·Ó Â›ÁÔ˘Û˜ Î·È ·Ó·Áη›Â˜. ŸÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2006 Î·È ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÎ·Ó Û ¤Ó· ›Ó·Î· Û˘ÓÔÙÈ΋˜ ÂÈ̤ÙÚËÛ˘, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÁÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠÔÙ¤ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ ¤ÁÁÚ·ÊË Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙȘ ¿Óˆ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 390.67,42 ¢ÚÒ, ÏËÓ fï˜ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·fi 30-6-2006 ÂÓÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜, ÙËÓ ÔÔ›· ˘¤ÁÚ·„·Ó Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ”. ∂Âȉ‹ ¤ÛÊ·ÏÂ Ë ¿Óˆ ·fiÊ·ÛË, ‰Â¯fiÌÂÓË ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙȉ›ÎÔ˘ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜, ÔÚıÔ‡˜ Î·È ·ÏËı›˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ÁÓˆÌÔ‰ÔÙԇ̠ӷ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤ÊÂÛ˘ ηٿ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 76/2015 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘” , ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∑ËÙ› Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË «¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘»

¡· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Á¤Ê˘Ú· ÛÙË §¿ÌÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›·

ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §¿ÌÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ˙ËÙ› Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË “¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘” ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈ Î.Î. ªÈ¯. ªÈÙ˙ÈÎfi˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ô˘ Î·È ∞Ú. ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “ªÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016 ηٷı¤Û·Ì ÂÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §¿ÌÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜. ∞ӷʤڷÌ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Á¤Ê˘Ú·, ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜, ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÂÓ Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› Ë Á¤Ê˘Ú·, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÌÈ· Ó¤·, ÈÔ ‰È·Ï·Ù˘Ṳ̂ÓË. ∞ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ›¯·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂Ófi-

● √ ªÈ¯. ªÈÙ˙ÈÎfi˜ ÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015, Ó· οÓÂÈ ÌÂϤÙË, ÒÛÙÂ Ë Á¤Ê˘Ú· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›, ·ÏÏ¿ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ. ™Â ·¿ÓÙËÛË, Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2016, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ : “∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014 ·¤ÛÙÂÈÏ ÔÏÔ-

ÎÏËڈ̤ÓË ÌÂϤÙË ÛÙËÓ ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÔÌÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÁÈ·Ù› ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ··ÈÙÔ‡Ù·Ó ÌÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆӔ Î·È Î·Ù¤ÏËÁÂ: “∏ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ (Û‡ÓÙ·ÍË ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ (ηÏÒ˜ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì Ӥ·) ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·¤ÎÔ„Â ÙÔÓ μfiÏÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÔ˘Ê¿ (Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÁÚfiÙ˜, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Úfi¯ıÈÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ (ÎfiÛÙÔ˜ η˘-

ۛ̈Ó, ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË Û οÔÈ· ÛËÌ›·), ÁÈ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ Ë Á¤Ê˘Ú· Î·È Ë Ô‰fi˜ ›Ûˆ ·fi ÙË §·¯·Ó·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ›Ù·È Ôχ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi ΛÓËÛË, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ··Í›ˆÛ˘ Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. ∂Âȉ‹ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Á¤Ê˘Ú·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ηıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ÔÏÏÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ : -ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ϤÔÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (21.03.2016) ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (∂™¶∞ ‹ ¿ÏÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) ; -¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘;”.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞°∂Δ ∫∞π ‰Â‡ÙÂÚË “Ù·˝ÛÙÚ·” , ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÓÂÚfi Î·È ÙÚÔÊ‹ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ “Ù·˝ÛÙÚ·˜” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÙ¿ Ì ÔÎÙÒ, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 27Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Ï˘ÎÒÓ.

∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ Ù˘ η‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ 2017, ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ (·ÊÂÙËÚ›· ψÊÔÚ›ˆÓ) ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞°∂Δ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÔÚ›·˜ Â›Ó·È “¶ÂÚ·ÙÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞°∂Δ, fiÙ·Ó ÔÈ ‰ÈÔ͛Ә ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‰Ò”. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯Ë-

Ì¤ÓˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶∞ƒ∫ Î·È ÛÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2017, Ì ÛȈËÏ‹ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “√È Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË RDF Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ, ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È.

«ŸÏÔÈ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ» ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶Â-

ÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ 2017, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ù˘ η‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› Ó· ÌË ı˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ˘Á›· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Î¤Ú‰Ë ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. √È

ηÚÎÈÓÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ı· ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î·‡ÛË RDF Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ·fi ÙȘ ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞°∂Δ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (¶∞¡¢√π∫√), ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·˘Ùfi ı¤Ì·. ŸÛÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜”.


M·ÁÓËÛ›· 15

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ›Ù ̤ۈ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ̤ۈ ÂÎfiÓËÛ˘ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· MISKO ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û›ÙÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. Ãı˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô •ÂÓ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û›ÙÔ˘ MISKO Â›Ó·È ÌÈ· ‰Ú¿ÛË Ù˘ MISKO ÚÔ˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÌÈ· Î·È ÂΛÓÔÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÏËÚfi Û›ÙÔ, ÙË ÚÒÙË ‡ÏË ÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Ù˘ MISKO. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ¤Ú¢-

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Û›ÙÔ

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙË MISKO Ó· ›Ù ̤ۈ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ̤ۈ ÂÎfiÓËÛ˘ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¶·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. £ÂÔÊ¿Ó˘ °¤ÌÙÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: 1) ªÈÎÚ¿ ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÚÔ-

ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó 3 ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜), 2) √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÂÎfiÓËÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, 3) √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔ-Ù˘¯È·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, 4) μÚ·‚‡ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, 5) √ÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚÒÓ Â›Û΄˘ ·ÁÚÔÙÒÓ Û ·ÁÚÔ‡˜ (field days) Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ∫·Ï¤˜ °ÂˆÚÁÈΤ˜ ¶Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË, 6) ∂Î·›‰Â˘ÛË/ ÂÓË̤ڈÛË Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, 7) ∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÁÚÔÙÒÓ, 8) ∂ÓËÌÂÚÒÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Û ·ÁÚÔ‡˜” .

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηıÒ˜ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ó¤· ÁÓÒÛË Î·È ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÛË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ٷ ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ȉڇ̷ٷ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÙfiÛÔ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ·ÌÔÈ‚·›Ô

ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¡¤Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÔÓ٤Ϸ, ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ 25 ¯ÚfiÓÈ·. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÎÔÓËı› ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ηÈÓÔÙfiÌÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Δ∂ ÙÔ˘ Δ∂π ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2017-18 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™

‰ÒÓ (¶ª™) Ì ٛÙÏÔ “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ º˘ÛÈ΋ - ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ¶ÚԂϤ„ÂȘ” .

∂˘Ú‡ ‰›Ô Ó¤ˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú·Î·Û›‰Ë˜ › ˆ˜ “Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ì ٤ÙÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· ÂÌϤÎÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÛً̘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹‰Ë ˘Ô‚Ï‹ıËηÓ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘. √ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î. §Ô˘Î¿˜ ∑·¯Â›Ï·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-

BEST WESTERN PLUS Embassy Hotel ΔÔ BEST WESTERN PLUS Embassy Hotel, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ boutique ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∂ˆÊÂÏËı›Ù ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ £∂™™∞§π∞ Î·È ˙‹ÛÙ ̛· ·Í¤¯·ÛÙË ‰È·ÌÔÓ‹!!! ΔÈÌÔϤÔÓÙÔ˜ μ¿ÛÛÔ˘ 22 - 115 21 Ï·Ù›· ª·‚›ÏË, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: +30 210 6415000 Fax: +30 210 6471184 E-mail: info@embassyhotel.gr

ºÈÏÔÍÂÓ›· Ì ÛÙ˘Ï!

‰· Î·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô-ÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∫·È Ë Ê˘ÛÈ΋ Ì ٷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ù˘ ÌÔÓ٤Ϸ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

fiÊÂÏÔ˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

● √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. £ÂÔÊ¿Ó˘ °¤ÌÙÔ˜

(¶ƒø∏¡) ªøƒ∞´Δ√¶√À§√™ Àº∞™ª∞Δ∞ §∂À∫∞ ∂π¢∏ πª∞Δπ™ª√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞

Δƒ∞¶∂∑√ª∞¡Δ∏§∞ °π∞ Δ∞μ∂ƒ¡∂™ - √À∑∂ƒπ ∂ƒª√À 111 & ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-21142, 6979-475999


16 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

ΔÔÏÔ˘fiÏÈÔ Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ ™

˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯ËÌÈÎÒÓ ‰È·Ï˘ÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ (ÙÔÏÔ˘fiÏË), Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ Ì ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡ÙË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÁÈ· ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.

ΔÔ ÙÔÏÔ˘fiÏÈÔ Â›Ó·È ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¿Óıڷη Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ΔÔ ¯ËÌÈο ηı·Úfi ÙÔÏÔ˘fiÏÈÔ, ÛÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ

ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 25 ∞C Î·È ˘fi ›ÂÛË ÌÈ·˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Â›Ó·È ‰È·˘Á¤˜, ‰˘Û‰È¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÁÚfi, Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÛÌ‹ ·ԯڈ̷ÙÈÎÔ‡, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ÔÛÌ‹

ÙÔ˘ ‚ÂÓ˙ÔÏ›Ô˘. ∂›Ó·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿Óıڷη˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Â˘Ú‡Ù·Ù· ˆ˜ ‰È·Ï‡Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ Úfi‰ÚÔÌË ‡ÏË ÁÈ· ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·-

Ó›·˜. ø˜ η‡ÛÈÌÔ, Û ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘, ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÛıÂÙÈÎfi - ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ‚ÂÓ˙›Ó˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ηÚÎÈÓÔÁfiÓÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÍÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ËÁ¤˜, Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙË Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘. ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â›Û˘, ·Ó ÙÔ

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ & ∂ÌfiÚÈÔ ÃÚˆÌ¿ÙˆÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ Δ¯ÓÔÙÚÔ›· / Δ·ÂÙÛ·Ú›· ¢È·ÎfiÛÌËÛË

¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 65-67, μfiÏÔ˜ ñ ΔËÏ.: 24210 28286 §·Ú›Û˘ 104 ñ ΔËÏ.: 24210 80077

‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ ı· ÍÂÊfiÚÙˆÓ ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ú·Ù‹ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠˆ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ηıÒ˜ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Â›Ó·È ÔÏÏ¿, fiˆ˜, ÁÈ· ÔÈfiÓ ÙÂÏÈο ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ 18 ÙfiÓˆÓ ÂÚ›Ô˘; ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ¿Ûˆ ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ë ˘fiıÂÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ·˘Ùfi ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ, ÁÈ· ‡ÎÔÏÔ Î¤Ú‰Ô˜. “ŸÙ·Ó ·ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· η‡ÛÈÌ·, ÙfiÙ ÔÓËÚ¤˜ ÛΤ„ÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ËÌÈÎfi, ı· Ú¤ÂÈ Â›Ù ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ, ›Ù ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â›Ó·È “Û·Ṳ̂ÓÔ” . ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô π˘ ·ÓÂÊԉȿ˙ÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, Ó· ÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú, Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÈ ¤Î·„Â Î·È Û fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ·fi‰ÂÈÍË” . ∞ÎfiÌË Ë Î. ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ó· ·ÓÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì η‡ÛÈÌ· ·fi Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·È fi¯È ·fi ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔÛʤÚÂÈ ÊıËÓfiÙÂÚ· η‡ÛÈÌ·. Ÿˆ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¯ı˜ ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ë “£” , ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ›¯ÓË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ËÌÈÎÒÓ (‰È·Ï‡Ù˜ η˘Û›ÌˆÓ), Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ¢∏ª√.™.

DELIVERY ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 00.00 24210 90224 what’s up 6987451254 ª‹ÙÛÔ˘ ¶··Ú‹Á· 3 - ¡¤· πˆÓ›·


M·ÁÓËÛ›· 17

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞˚√À 2017

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∂¢À...

∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞ «¤ÁÚ·„·Ó» ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹

Œ

Ó· ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙ· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¶∂¢À μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚÒËÓ π∫∞. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó “·ÔÁÚ·Ê‹” , fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, Û ¤Ó·Ó ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹, Ô˘ ¤Î·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ÙˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∂¢À μfiÏÔ˘...

√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞ ¤ÏÂÁÍ·Ó, ·Ó ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¶∂¢À ›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ (¤ÓÛËÌÔ) ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜ Û ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ... √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞, ηıÒ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤Î·Ó ηٷÁÁÂϛ˜ ηٿ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ¤ÓÛËÌ·). °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·Ó¤Î˘„Â, ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶∂¢À μfiÏÔ˘ Î. °. ª·ÎԇϷ˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” , ˆ˜ Ô ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÚ·Ù‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶∂¢À μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÏ·Èԯڈ̿ÙÈ˙ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∂¢À. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·ÛٿوÛ ÙÔ ÚÒËÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¶∂¢À, ηıÒ˜ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÂÚ-

ŒÎÔ„Â ÙÔÓ Ù¤ÓÔÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘ Δ√¡ Ù¤ÓÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÙÔ˘ ¯Â-

ÚÈÔ‡ ·¤ÎÔ„Â ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÔ¯ı¤˜ ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. √ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ “ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›” ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ·fi ÂΛ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È Ì ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· Ùfi-

● Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ¶∂¢À ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ Û ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Î·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜

Á·ÛÈÒÓ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶∂¢À ÂÈÛËÌ·›ÓÔÙ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ‰Âο‰Â˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ÔÏ˘È·ÙÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËı›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞

Û٤ϯfi˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË “£” fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜. “°È’ ·˘Ùfi Î·È ¤ÁÈÓ “·ÔÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ì›· Ë̤ڷ” . ∞Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ηٷÁÁÂÏ›· ·fi ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ‹ ¤ÂÊÙÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ÛοϷ, ÔÈÔ˜ ı· ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó;” ÙfiÓÈÛ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ π∫∞. ∞fi ÙÔ ¶∂¢À ¿ÓÙˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, “ı· ÂÈÎÔÏÏËı› ÙÔ ¤ÓÛËÌÔ ÛÙÔÓ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ‹” .

Û·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÒËÓ π∫∞ μfiÏÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·

¯ÚfiÓÈ·. ¢∏ª√.™.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 M∞´√À 2017 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∂•∞™º∞§π™∂ ª∂ ∞¡∂™∏ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞ª√¡∏ Δ√À ™Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏ ∫∞¡√¡Δ∞™ ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ ∞’ °Àƒ√

¶¤Ù˘¯Â ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› ˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. °È· ٤ٷÚÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË. ™Â ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi fiÌÈÏÔ Ì ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô 2Ô˜, η٤ÎÙËÛ 32 ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·’ Á‡ÚÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤·Ì· Î·È Ô˘Û›·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Ã·Ï¿ÚˆÛ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó „ËÏfiÙÂÚ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ª›· ·ÎfiÌË ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ƒ‹Á·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÚÈÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi η٤ÁÚ·„ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ 4-3 (̤¯ÚÈ ÙÔ 80’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 4-1) Â› ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ‹ ÙÔ 2-0 Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ μÂÏÂÛÙÈÓȈÙÒÓ ı· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¯·Ú·Á̤ÓË Ë ËÚˆÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ·ÌÈÁÒ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δ˙Ô‚¿Ú·. ∞Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì 10 ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™·ı‹, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ 0-1 ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÙÂÏÈο “χÁÈÛ·Ó” ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ù¤ÚÌ·. ™ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ Ô ƒ‹Á·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÙÔ‡ ¯·Ï·Úfi˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó... ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏ·. ∫·Ù¤ÎÙËÛ ٷ ‰‡Ô ÊÂÙÈÓ¿ ÙÔ˘ “‰ÈÏ¿” ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ∞ÛÙ¤Ú· ¶ÂÙÚÈÙ‹ Î·È ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ·fi £ÂÛÚˆÙfi,

πÛÙÈ·›·, ¶ÈÂÚÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÎÏÂÈÛ ıÂÙÈο ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ·fi ÙË ÛÂ˙fiÓ 1974-75, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ “Ô ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ª·‡ÚˆÓ ∞ÂÙÒÓ. ™Ù· ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·È‰È¿ 15 Î·È 16 ÂÙÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜, ÃfiÙ˙·, ΔÛÈfiÙÚ·˜, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ‹Ú·Ó ÙÔ “‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜” Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 32 ‚·ıÌÔ‡˜ (19 ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Î·È 13’ ÛÙÔÓ ‚’) Ì ÔÎÙÒ Ó›Î˜, ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È 14 ‹ÙÙ˜. ¶¤Ù˘¯Â 36 ÁÎÔÏ Î·È ‰¤¯ıËΠ46. ™ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ›¯Â ¤ÍÈ Ó›Î˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜ (Ù¤ÚÌ·Ù· 21-20), ÂÓÒ ˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ̤ÙÚËÛ ‰‡Ô ӛΘ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ÂÓÓ¤· ‹ÙÙ˜ (ÁÎÔÏ 15-26).

ª·Î¿Ï˘: ∫¿Ó·Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·È¯Ó›‰È· º˘ÛÈο Ô ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛÂ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ·fi Ì›· ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜: “ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ ›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ

√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ∞’ °Àƒ√™ 1Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ 0-2 2Ë ·ÁˆÓ.: ¢È·ÁfiÚ·˜ ™Â‚.-ƒ‹Á·˜ 1-0 3Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-¡›ÎË 2-0 (™¤ÙÙÔ˜, ∫ÈÙ›Ô˘) 4Ë ·ÁˆÓ.: ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-ƒ‹Á·˜1-1 (°Î›Î·˜) 5Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ 2-2 (™¤ÙÙÔ˜, Δ˙Ô‚¿Ú·˜) 6Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. 4-3 (∞ÏÂ͛Ԣ, °Î›Î·˜, ∫ÈÙ›Ô˘, ™¤ÙÙÔ˜) 7Ë ·ÁˆÓ.: £ÂÛÚˆÙfi˜-ƒ‹Á·˜ 3-1 (°Î›Î·˜) 8Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶. .3-1 (™¤ÙÙÔ˜, °Î›Î·˜, ∫ÈÙ›Ô˘) 9Ë ·ÁˆÓ.: πÛÙÈ·›·-ƒ‹Á·˜ 3-1 (Δ˙Ô‚¿Ú·˜) 10Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ 2-0 (°Î›Î·˜, ™¤ÙÙÔ˜) 11Ë ·ÁˆÓ.: ¶‡‰Ó· ∫›ÙÚÔ˘˜-ƒ‹Á·˜ 3-1 (™¤ÙÙÔ˜) 12Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-∞̂ڷΛ· 4-2 (Δ˙Ô‚¿Ú·˜ 2, ™¤ÙÙÔ˜ 2) 13Ë ·ÁˆÓ.: ¶ÈÂÚÈÎfi˜-ƒ‹Á·˜ 1-1 (™·ı‹˜) 14Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ B.-ƒ‹Á·˜ 2-1 (Δ˙Ô‚¿Ú·˜)

ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Ì ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Ë 11Ë ı¤ÛË Î·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ. ªÂ Ì›· Ó›ÎË ·ÎfiÌË ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÁ‰ÔÔÈ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÂΛ ·Í›˙·Ì ӷ ‚ÚÂıԇ̔ . °È· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Û ·fi‰ÔÛË: “À‹ÚÍ·Ó ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Â›¯·Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ¿ÓÂÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜. ∂›Û˘, ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì·˜ ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, οӷÌ ‰‡Ô Ôχ ηϿ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙË ¡›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ηÙ‚¿Û·Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ. ªÂ›Ó·Ì ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” . °È· Ù· ıÂÙÈο Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ƒ‹Á·: “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ›¯·Ì ı¤ÛÂÈ ·›Í·ÌÂ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂ˙fiÓ. ∫¿Ó·Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·È¯Ó›‰È·, fiˆ˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ‹ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¡›ÎË. ¢È·ı¤Ù·Ì ·›ÎÙ˜ Ì ÔÈfiÙËÙ· fiˆ˜ ÙÔÓ ∫ÈÙ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ Ôχ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ Ê¤ÙÔ˜ °Î›Î·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ¿ÎÚ·. ∂›¯·Ì ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙÔ 4-2-3-1, ÛÙÔ 4-3-3 Î·È ÛÙÔ 4-4-2 Ì ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿, ÙÔÓ ™¤ÙÙÔ Ô˘ ÙÔÓ Í¤Ú·Ì fiÛÔ Î·Ïfi˜ Â›Ó·È ·fi

¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔÓ Δ˙Ô‚¿Ú·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Î·È Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·ԉ›¯ıËÎÂ... χڷ ÂηÙfi. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ‰Â¯ı‹Î·Ì ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ ·ÚfiÙÈ Ô ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ∞Ì˘ÓfiÌ·ÛÙ·Ó Î¿ˆ˜ ¿Ó·Ú¯·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Î·Ï¤˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜. ª·˜ ÂËÚ¤·ÛÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯¿Û·Ì ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ. ΔÔÓ °Î¿Áη ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ Î·È ÙÔÓ ªfiÚ· Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ∞Ó·ÁηÛÙÈο ¤·ÈÍ ۤÓÙÂÚ Ì·Î Ô ™·ı‹˜ Î·È ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î¿Ï˘„Â Ô §¿ÌÚÔ˘, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi˜. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤ÎÏËÍË Ë Î·Ï‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·” . °È· ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Áˆ ÓÈÛÙÈΤ˜: “∂ÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËη ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜. ∂›Ó·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ Ì·˙› Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ÚfiÔ‰Ô. √È ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ›ÛÙË Î·È ıÚ¿ÛÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÃfiÙ˙· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ÂÓÒ Ï›ÁË ‰Ô˘Ï›ÙÛ· ·ÎfiÌË ı¤ÏÔ˘Ó Ô ΔÛÈfiÙÚ·˜ Î·È Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ¿ÛÙ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· 7-8 ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “¯Ú˘Û‹ ÊÔ˘ÚÓÈ¿” ÁÂÓÓËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ 2001 Î·È ÙÔ 2002” .

™·ı‹˜: ªÔÚÔ‡Û·Ì „ËÏfiÙÂÚ· ∞fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˙ËÙ‹-

15Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› 0-0 μ’ °Àƒ√™ 16Ë ·ÁˆÓ.: ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢-ƒ‹Á·˜ 3-0 17Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ™Â‚. 0-2 18Ë ·ÁˆÓ.: ¡›ÎË-ƒ‹Á·˜ 2-1 (Δ˙Ô‚¿Ú·˜) 19Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 1-0 (™¤ÙÙÔ˜) 20Ë ·ÁˆÓ.: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-ƒ‹Á·˜ 1-1 (™·ı‹˜) 21Ë ·ÁˆÓ.: ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-ƒ‹Á·˜ 2-0 22Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-£ÂÛÚˆÙfi˜ 0-1 23Ë ·ÁˆÓ.: ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶.-ƒ‹Á·˜ 0-2 (™¤ÙÙÔ˜, ΔÛÂÏÂ‹˜) 24Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-πÛÙÈ·›· 1-3 (°Î¿Áη˜) 25Ë ·ÁˆÓ.: ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘-ƒ‹Á·˜ 0-2 (Δ˙Ô‚¿Ú·˜, ™·ı‹˜) 26Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-¶‡‰Ó· 1-1 (™¤ÙÙÔ˜) 27Ë ·ÁˆÓ.: ∞̂ڷΛ·-ƒ‹Á·˜ 2-1 (™¤ÙÙÔ˜) 28Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 1-3 (ªfiÚ·˜) 29Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ B. 0-0 30Ë ·ÁˆÓ.: ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ›-ƒ‹Á·˜ 2-2 (ΔÛÂÏÂ‹˜, ÃfiÙ˙·)

Û·Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™·ı‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ƒ‹Á·: “•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›˙ÔÓÙ·˜ ı·̷ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶‹Ú·Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË Ì “·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ·” ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞˘Ùfi Ì·˜ ÛÙ¤ÚËÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ fiÓÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË. ∏ ÛÂ˙fiÓ Û·ÊÒ˜ Î·È Â›Ó·È ÂÙ˘¯Ë-

̤ÓË, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚ÚÂıԇ̠·ÚÎÂÙ¿ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜, οÙÈ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ›̷ÛÙ ÈÔ ¯·Ï·ÚÔ› ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˜: “∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË, fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰Ô˘Ï¤„·Ì ̷˙› ÙÔ˘ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. ¶ÂÙ‡¯·Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· Ë ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Â‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Î. ª·Î¿ÏË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ. √ ƒ‹Á·˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋. √ ƒ‹Á·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜” .

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Δ¿ÛÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¡Ù›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Û 29 ·fi Ù· 30 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛ ʤÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¤ÙÙÔ˜, Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙ· 12, ÂÓÒ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Ì ÂÙ¿. √ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 28 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 10 ¯Ú›ÛÙËÎ·Ó ÛÎfiÚÂÚ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ Δ¿ÛÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ¡Ù›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¤ÙÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÓÙÒÓ˘ Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÛÂÏÂ‹˜ ∏Ï›·˜ °Î›Î·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÙ›Ô˘ ™‡ÚÔ˜ °Î¿Áη˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ¡›ÎÔ˜ μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ ∫¤‚ÈÓ Ã›Û· £·Ó¿Û˘ ªfiÚ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ £·Ó¿Û˘ ∫·Ó·‚fi˜ °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·Ú¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ ÿÚ˘ ƒ¿Ù˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜ §ÂÔÓ› ÃfiÙ˙· ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·Î¿Ï˘ μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛÈfiÙÚ·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ªÔÌfiÙ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

™Àª.

°∫√§

29 29 28 28 26 26 25 24 24 24 23 22 20 19 19 16 10 6 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1

12 7 3 2 5 3 1 1 1 1 -


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 M∞´√À 2017

19

°π∞ Δ√ ¶ø™ £∞ ¶√ƒ∂ÀΔ∂π ∏ √ª∞¢∞ ™Δ√ ¡∂√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™

™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ª ¤¯ÚÈ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ˙˘ÌÒÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÔÚ¢Ù› Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· ·›ÚÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937. ∏ °.™. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. Œ¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë, ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ Î. ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ˘‹ÚÍ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓfiÙËÙ·, ηϋ ÚfiıÂÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ·

ÚÔÛÊÔÚ¿ ·’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. £· Â›Ó·È Â˘¯‹˜ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ʤÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ›ÛÂÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÔÈ Î.Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Î·È ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Ù ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ›Ù ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘.

ªfiÏȘ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂·Ê¤˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏÂÈÛÙ› Û˘Ìʈӛ· Ì ηӤӷÓ. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÔÈ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘-ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÎÏËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÔÈÔÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi,

¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· “¯ÙÈÛÙ›” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. 줂·È·, ·˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Î·È ¿Ô„Ë. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ÙÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÏË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ›Ù ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙˆÓ Δ˙·Ó·‚¿Ú·, ∫·‚·Î¿, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ‹ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÈÌ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÎÔχÌËÛ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ Ì ÂÈÙ˘¯›·, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙȘ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ οıÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ηıÂÓfi˜.

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∏ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙÔ Δ.∂.º.∞.∞

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞˘Ùfi ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 80 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. Δ· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ¯·Ú¿. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·Ï¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, Û ·ÛʷϤ˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Í›· ·fi ÙËÓ Ó›ÎË. “ÿÛÔ˘ÌÂ, ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ÂÌ›˜ ı· ÙÔ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì” Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÙÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È ÔÈ: ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞∂ ΔÚÈοψÓ, ¶ÚÔÌËı¤·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞fiÏψÓ, ∞.√. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫·ÏÏȉ¤Ó‰ÚÈ Î·È ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¿Ú·˜. √È ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Î·È Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· (8-9 ÂÙÒÓ, 1011 Î·È 12-13). À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È Ô Dr. ∑‹Û˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ∑¿¯Ô, ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫¿‚Ô˘Ú·, ª¿ÎË ª·ÛÔ‡Ú·, ªÈ¯¿ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ ΔfiÏË Î·È ™¿‚‚· ™Ù·‡ÚÔ˘.

¶∞√∫ ∫∞π ∞∂∫ °π∞ Δ∞ ∂¶∂π™√¢π∞ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∂¤ÚÚÈ„·Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ∂ ÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ¶¤ÌÙË ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË ÁÈ· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ∂¤ÚÚÈ„·Ó ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ‰ÈÌÔÈڛ˜ ÛÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ú·ÍÂ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô “¢ÈÎÂʿψӔ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 18.55, fiÙÈ ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ η٤Êı·Û·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ˆ˜ ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· VIP, ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫ ·-

Ó¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, fiÙÈ Ë ∂¶√ ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› 2.600 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, fiÙÈ Ù· ‹-

Ú fiÏ· Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰ËÏ·‰‹, Î·È ˆ˜ ÂÔ̤ӈ˜ Ô‡Ù ÁÈ’ ·˘Ù¿ ʤÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË.

√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘, °È¿ÓÓË ∫¿ÚÌË, ¤Î·Ó ÚfiÛıÂÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ÕÎÔ˘Û· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· Ù· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ÛÙËÓ ∂¶√. £· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∞Ó ÁÈ· ¤Ó· ÎÂÓfi ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì‡Ú·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÙËÓ ∞∂∫ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ ªËÓ¿˜ §˘Û¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ∂Ï¢ıÂÚ›· ƒ˚˙Ô˘, ÙÔÓ ¶∞√∫ ÔÈ ª¿Î˘ °Î·ÁοÙÛ˘, §¿ÌÚÔ˜ ª›Ú‰·˜ Î·È ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ‰fiıËΠÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù·.

™ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ›¯Ô˘ ∞ÌÂ∞ ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÔÌ¿‰· ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞.™. ∞ÌÂ∞ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ·ÁÒÓ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ √∞∫∞ 2628 ª·˝Ô˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ·ıÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘ ª·Óԇη, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ‰›ÛÎÔ˜, ÎÔÚ›Ó·, ·ÎfiÓÙÈÔ, ÛÊ·ÈÚÔ‚ÔÏ›·, Ì ÛÙfi¯Ô Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Â˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È.

μ√§√™ 2004

∫·Ì ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10-15 ÂÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ηÌ ÁÈ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10-15 ÂÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004. ∞˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ (5 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ, Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6947802890 (Î. ΔËϤ̷¯Ô˜ ª·Á·ÏÈfi˜) Î·È 6977276676 (Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÏfiÓÙ˙·˜).

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂™∫∞£ ∞fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27/5 Î·È ÒÚ· 09.30 .Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÏÔÁ‹ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÙË 2002, 2003 Î·È 2004.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ ∏ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÛÙ‹ÏË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ 10, 18, 24, 27, 41 Î·È Δ˙fiÎÂÚ: 15.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ƒ√Δ√: 3 7 2 0 0 2 5.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË: 1, 7, 11, 18, 29 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË: 5, 7, 21, 27, 30.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 M∞´√À 2017

∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ√À °™μ «∏ ¡π∫∏» ∂π¡∞π ∂Δ√πª∏ ¡∞ ∂º∞ƒª√™∂π Δ√ ¢π∫√ Δ∏™ ¶§∞¡√ °π∞ Δ√ ¶√¢√™º∞πƒπ∫√ Δª∏ª∞

∫·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ì·ÛÙ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÊÚÂÛοÚÔ˘Ì ϛÁÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŒÙÛÈ Î¿Ó·Ì ÙËÓ ÚÔfiÓËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∫¿ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ Î·È Ì ¿ÏÏ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ·’ fiÏ· ¤¯Ô˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì οÙÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ηÌ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì ¤Ó· μ¤ÏÁÔ ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÔÓ Î. ªÚ¤ÓÈÍ. ∂›Ó·È Ì›· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ‚ÔËı¿ ¿Ú· Ôχ ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ ·ıÏËÙ¤˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Ú˘ıÌfi, Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi Â›‰Ô. °›ÓÔÓÙ·È ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ù˘ ¡›Î˘” .

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ‰ÈÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” Û fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ¶ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. º¿ÙÛ˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

T

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

TV Δ√ Plateia Espresso Bar ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂ƒΔ 2 20.00 ¶ÚÔ ƒ¤ÎÔ- °ÈÔ˘ÁÎ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ fiÏÔ) COSMOTE SPORT 1 19.00 ƒ¤ÁÎÂÓÛÌÔ˘ÚÁÎ-ªfiÓ·¯Ô 1860 -∑- (ª·Ú¿˙ μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) COSMOTE SPORT 4 21.35 μÔÛÙfiÓË-∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ -ª(5Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ¡μ∞) COSMOTE SPORT 5 20.30 ΔfiÊ·˜-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ΔÔ˘ÚΛ·˜) COSMOTE SPORT 7 21.00 ∞Ó‰fiÚ·-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜) COSMOTE SPORT 8 21.45 μÂÓ¤ÙÛÈ·-∞‚ÂÏ›ÓÔ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ πÙ·Ï›·˜)

¶√§√

∞ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÙÔ˘ fiÏÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Final 6 ÛÙÔ ™fiÏÓÔÎ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÎÚÔ·ÙÈ΋ °ÈÔ˘ÁÎ ¡ÙÔ˘ÌÚfi‚ÓÈÎ Ì 8-11. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË £Ô‰ˆÚ‹ μÏ¿¯Ô˘ “Ï‹ÚˆÛ·Ó” ÙÔ Î·Îfi ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÌ·. μÚ¤ıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 0-3. √ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ Ì›ˆÛ Û 1-3, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜ ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘˜ ‚ڋΠӷ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 2-7. °È· ÙÂÛÛÂÚÈÛ‹ÌÈÛÈ ÏÂÙ¿ ÛÙË Á’ ÂÚ›Ô‰Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ·È¯Ó›‰È. ªÂ ÛÂÚ› 5-0 ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û· (7-7), ·ÏÏ¿ Ë °ÈÔ˘ÁÎ “·¿ÓÙËÛ” Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÂÚ› 0-3 (7-10). ™ÙÔ ‰’ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ “Ì›ÏËÛ·Ó” ÔÈ ¿Ì˘Ó˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 8-10 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÂÓÓˉԢÓÈ¿ ¤Ó· ÏÂÙfi ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ô ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-3, 1-4, 5-3, 1-1. √È ÛÎfiÚÂÚ: √§Àª¶π∞∫√™: °ÂÓÓˉԢÓÈ¿˜ 4, ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ 2, ª˘ÏˆÓ¿Î˘, ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘. °π√À°∫: ¶ÂÚfiÓ 2, °Î·ÚÛ›· 2, μÚ›ÏÈÙ˜ 2, ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜ 2, √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, º¿ÙÔ‚ÈÙ˜, Δ˙fiÎÔ‚ÈÙ˜.

™ÙÔ ˘¿Ú¯ˆÓ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ı· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÈÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË. ªfiÓÔÓ Ô ÙˆÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô £·Ó¿Û˘ Δ˙‹Ì·˜, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙÔ ¢.™., ·ÊÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ÎÚ›ÓÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. øÛÙfiÛÔ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ÚfiÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÁÚ·Ù‹, οÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÊÔ‡ Èı·Ó‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË °.™. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‚ڋΠ·ÓÙ›ıÂÙË ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ

Ù˘ ¡›Î˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ˜ ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠηϿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “·Ófiı¢ÙË” ·fi ÙÔ 1924. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Èı·Ó‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ‰ÈÔÚ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ Î.

Δ˙‹Ì· Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙË °.™. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡›Î˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ï¿ÓÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË.

¡¤· ÚÔÔÓËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¡¤· ÚÔÔÓËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ÃÚËÛÈ-

ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¿Ï˜ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Astra Ô º¿ÓÙ˙ÈÔ ªԇȘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ μ¤ÏÁÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ªÈÛ¤Ï ªÚ¤ÓÈÍ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‚ÚÂı› Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ηÌ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 10-14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √ Î. ªԇȘ › ۯÂÙÈο: “∂›-

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë °.™. ÙÔ˘ Blue Club ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘”. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜, Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29/5 Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14. ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÍÂΛÓËÛÂ...”.

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 43 ª∂Δ∞§§π∞ ™∂ ∫√§Àªμ∏Δπ∫√À™ ∞°ø¡∂™ ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞

∂¶™£

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ¡›ÎË ∂

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘

ÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ù˘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ “16· ΔÛ›ÙÂÈ· 2017” . √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ πÏ›ÛÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 928 ·ıÏËÙÒÓ ·fi 48 ۈ̷Ù›· ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο.

∏ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ η٤ÎÙËÛ 43 ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 23 ¯Ú˘Û¿, 10 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È 10 ¯¿ÏÎÈÓ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ∞ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ: °È·ÓÓÈÙÛ¿Î˘ μ·Û›Ï˘, 2Ë ı¤ÛË 50 ˘., 2Ë ı¤ÛË 100 ˘. ∞ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞ÓÙÒÓ˘, 3Ë ı¤ÛË 200 Ú., £ÂÔ‰ÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, 1Ë ı¤ÛË 100 ÂÏ., 1Ë ı¤ÛË 200 ª.∞., 3Ë ı¤ÛË 100 ÂÙ., πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜: 1Ë ı¤ÛË 50 ÂÙ., 2Ë ı¤ÛË 100 ÂÙ., 2Ë ı¤ÛË 200 ˘., ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜: 1Ë ı¤ÛË 100 ÂÙ., 2Ë ı¤ÛË 50 ÂÙ., 3Ë ı¤ÛË 200 ˘., ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: 1Ë ı¤ÛË 200 ÂÏ., 1Ë ı¤ÛË 200 ˘., ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›Ï˘: 1Ë ı¤ÛË 50 Ú., 1Ë ı¤ÛË 100 Ú. 1Ë ı¤ÛË 200 Ú., ™Ù‡ÏÏ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿Û˘: 1Ë ı¤ÛË 50 ˘., 1Ë ı¤ÛË 100 ˘., ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜: 2Ë ı¤ÛË 200 ª.∞., 3Ë ı¤ÛË 50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ: °Î¤Î· ™ÔÊ›·: 1Ë ı¤ÛË 50 Ú., 1Ë ı¤ÛË 100 Ú., 2Ë ı¤ÛË 200 Ú. °ÎÈÙ¤ÚÛÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ: 2Ë ı¤ÛË 200 ÂÏ., ∫·ÚÙÛÈÒÙË πˆ¿ÓÓ·: 1Ë ı¤ÛË 100 ˘., 2Ë ı¤ÛË 200 ˘., 3Ë ı¤ÛË 50 ˘.

Δ√ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë 30Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∂›Û˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ μ’ ∂¶™£. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜:

∞’ ∂¶™£

∞ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ: §È¿ÎÔ˜ °È¿ÓÓ˘: 1Ë ı¤ÛË 50 ÂÏ., 1Ë ı¤ÛË 200 ª.∞., 3Ë ı¤ÛË 100 ÂÙ., ™‰Ú¿ÏÏ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜: 1Ë ı¤ÛË 50 ˘., 1Ë ı¤ÛË 100 ˘., 3Ë ı¤ÛË 200 ˘., ™ÈÔ˘ÌԢڤ΢ ∫ˆÓ/ÓÔ˜: 1Ë ı¤ÛË 200 ÂÏ., 1Ë ı¤ÛË 200 ˘., 3Ë ı¤ÛË 50 ÂÙ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ: πˆ·ÓÓ›‰Ë ∂˘Ù˘¯›· 1Ë ı¤ÛË 100 ÂÙ., 1Ë ı¤ÛË 200 ª.∞., 2Ë ı¤ÛË 50 ÂÙ., ÷ڛÙÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ: 3Ë ı¤ÛË 50 ÂÏ. ™Î˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜: 4Ã50 ∂χıÂÚÔ 1Ë ı¤ÛË Ì ÙÔ˘˜: πˆ·ÓÓ›‰Ë, §È¿ÎÔ, ™ÈÔ˘ÌÔ˘Ú¤ÎË, ÷ڛÙÔ˘, 4Ã50 ªÈÎÙ‹ √Ì·‰È΋ 3Ë ı¤ÛË Ì ÙÔ˘˜: °Î¤Î·, πˆ·ÓÓ›-

‰Ë, ∫·ÚÙÛÈÒÙË, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó Ôχ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ: ∫Ô˘Ù›Ó· ™ÔÊ›· ª·Ú›·, §Ô‡· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, §Ô˘Î¿Î˘ £ˆÌ¿˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, §·„¿Ó·˜ ∞ÁÁÂÏÔ˜, ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜ ºÒÙ˘, ¶Ú›ÁÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™Ù‡ÏÏ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μÂÓ¤ÙË ∂‚Âϛӷ, ¡Ù›ÙÛ· ª·ÚȷϤӷ. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ª¿ÚÎÔ ª·ÓÙ·Ïԇʷ, ∞¯ÈÏϤ· μÏÈÒÚ·, Î·È ª·Ú›· ™Ù·Ì¿ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

™¿‚‚·ÙÔ 27/5 ¶ÙÂÏÂÔ‡, 17.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¶·ÏÙ·Ù˙‹˜, °È¿ÓÓ˘, ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 18.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-™ÎfiÂÏÔ˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ª¤ÏÏÔ˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. ∫˘Úȷ΋ 28/5 ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ÕÚ˘-∞ÎÚfiÔÏË: ™·Ì·Ú¿˜, ¢. ™·Îο˜, ™ÎÚ›Ì·˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-™·Ú·ÎËÓfi˜: ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ΔÚÈÊÔÓ›‰Ë˜, ¶. ™·Îο˜. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: ¶Ï·ÎÈ¿˜, °ÔÚÁfiÚ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∞ÁÚÈ¿˜, 17.00, £ËÛ¤·˜-∞›·˜: μ¤ÚÁÔ˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 19.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: ∫·ÙÛÈÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 3-0 ·.·.

μ’ ∂¶™£ ∫˘Úȷ΋ 28/5 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 11.00, ∞. °·˙‹˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∫·Ï·Ù˙‹˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.00, ¶ËϤ·˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ƒÔ‡Û˘, ª·ÚÙ˙È¿Ï˘, μÏ¿¯Ô˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 M∞´√À 2017

21

√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ù. ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘

¡π∫∏™∂ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ª¶∞™∫∂Δ ¶∞§∞πª∞Ãø¡ Δ√¡ ∫∂¡Δ∞Àƒ√ ∫∞Δ∏Ãøƒπ√À ª∂ 82-65

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘  ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜. √È ÙÂÏÈÎÔ› ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , Ì ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷÎÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì 82-65 ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ Reef Ó›ÎËÛ Ì 65-51 ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŒÁÈÓ·Ó ‰‡Ô Ôχ ηϿ ·È¯Ó›‰È·, Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó›ÎËÛ·Ó, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ì 82-65 ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ 10 fiÓÙˆÓ (36-26). ∫‡ÚÈÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ì 15 fiÓÙÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÚÒÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∫Ú›ÛÈÌÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤Ù˘¯Â Î·È Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛËÌ›ˆÛ 10, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

∞.™. ∞ȯ̋ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¶, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Δ¿Â ∫‚ÔÓ ¡ÙÔ Î·È Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜. H ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ √¶∞¶, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 720 ·È‰ÈÒÓ Î·È 1.032 ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ÒÓ. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ∞η‰Ë̛˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ºıÈÒÙȉ·˜, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ, ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û ·È¯Ó›‰È· ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ̤۷ ·fi ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ Î·È Û ̛· ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ·ıÏËÙ¤˜.

º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∫·Ù. ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‹Ù·Ó Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, “ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜” ÔÏÏ¿ ·Ì˘ÓÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ χÛÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ Î·È §. ¶Ú¤Î· Ó· “ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó” Ì fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·Ï¿ıÈ. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÍÂ¤Ú·Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜, ÁÈ· ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 17 (82-65). ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì 26 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ §. ¶Ú¤Î·˜ Ì 21 Î·È Ô °È·ÓÓ›ÎÔ˜ Ì 10. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ¢fiÏÁ˘Ú·˜, ª¿Ú‰·˜. ¢ÂοÏÂÙ·: 13-18, 26-36, 45-57, 65-82.

∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ. (¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ªÔ‡ÙÛÈÔ˜): ∫·ÊÚ›ÙÛ·˜, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜ 7 (1), ∞ÍÈÒÙ˘ 5 (1), ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 10, ¶ÂÁÈԇη˜ 12, ¶·ÙÚÈοÎÔ˜ 4 (1), ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘ 1, μ·˝ÙÛ˘ 11, ª·ÌÔ‡Ú˘, ∞ÛÚÔ‡‰Ë˜ 4, ∫·ÊÚ›ÙÛ·˜ 11 (1). √§Àª¶π∞∫√™ μ. (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 26 (5), §. Δ˙ԇ̷˜, §. ¶Ú¤Î·˜ 21 (3). °È·ÓÓ›ÎÔ˜ 10, ƒÔ‡ÌÔ˜, ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ 6, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡ 6 (1), ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ 2, ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ 9, ¡. ¶Ú¤Î·˜ 2.

ΔÚ›ÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ Reef ™ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È Reef Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔ Reef Ó· ·›ÚÓÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÛÙËÓ Â›ıÂ-

√ MVP ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ §. ¶Ú¤Î·˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ §. ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ ÛË ÙÔÓ μ·Ï¿ÓÙË ∫¤ÙÔ˘Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ 16 ·fi ÙÔ˘˜ 34 fiÓÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ Reef Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì 47-39 ˘¤Ú ÙÔ˘ Reef. √È ÓÈÎËÙ¤˜ Ì ÎÔÓÙÚfiÏ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ χÛÂȘ ÛÙË Â›ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙË Ó›ÎË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 3˘ ı¤Û˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 65-51. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ μ·Ï¿ÓÙË ∫¤ÙÔ˘Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 26 fiÓÙÔ˘˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô •·Óı¿˜ Ì 15 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ¡ÈÎÔÏ‹˜ ÛËÌ›ˆÛ 11 fiÓÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ¶·Ú›Û˘ Ì 19

fiÓÙÔ˘˜ Î·È ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜ Ì 14. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ∫·ÓÙÂÚ¤˜, °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ¢ÂοÏÂÙ·: 12-14, 29-34, 39-47, 51-65. ∞§ªÀƒ√™: (μ. ª¿Ú‰·˜) ¶·Ú›Û˘ 15 (5), ¡·Ó¿˜ 9, ∂ÛÂÚ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜ 14 (2), ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ªÂϤÙ˘, °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÙÔ‡‰Ë˜, ΔÛ¤ÏÈ·˜ 2, ∫·Ú·˙Ô‡˘ 3 (1), ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ 2, ª¿Ú‰·˜ 2. REEF: (∞Á. Δ˙ԇ̷˜) ∫ÔÛÌ¿˜, ¶··Ú›˙Ô˜ 3 (1), ∫¤ÙÔ˘Ï·˜ 26 (1), •·Óı¿˜ 15 (3), ∞. Δ˙ԇ̷˜ 2, μfiÚÚ·˜, ¡ÈÎÔÏ‹˜ 11, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ∫¯·ÁÈ¿˜ 6, ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘, ¶Ô‡ÏÈÔ˜. *ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÛÙȘ ÓÈ΋ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ MVP ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚Ú·‚›Ô.

™Àªª∂Δ∂πÃ∂ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ Δ√À Δ∞∂ ∫μ√¡ ¡Δ√ ∫∞π Δ∏™ •πº∞™∫π∞™

√ ∞.™. ∞ȯ̋ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ √¶∞¶ ∂›Û˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿ Û ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. √ ∞.™. ∞ȯ̋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Â›‰ÂÈÍË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ Δ¿Â ∫‚ÔÓ ¡ÙÔ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ıÚ·‡ÛÂˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ı·٤˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙȘ ..‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜.

√È ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∞ȯ̋˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‹Ù·Ó ÔÈ: °Ô˘ÚÁÈÒÙË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ,ªfiÛÈÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ªfiÛÈÔ˘ ∞ı·Ó·Û›·, ¶ÂÚ‰È-

ÎÔ‡Ï˘ ∏Ï›·˜ Î·È ª˘ÚÌÈÁÎÈ¿˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ∂›Û˘, ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜

Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ŒÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ, ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Í›ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·È¯Ó›‰È Ì Ï·ÛÙÈο Û·ı¿ÎÈ·. ™ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ·ıÏËÙ‹˜ ¶·ÙÛÈ·ÓˆÙ¿Î˘ §¿Ì˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶˘ÚÁ¤Ï˘ °È¿ÓÓ˘, ¶˘ÚÁ¤Ï˘ º›ÏÈÔ˜ Î·È °È·ÓÓ›ÚË ™ÔÊ›·. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ √¶∞¶ ∞.∂. ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÈÌËÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹.

™‹ÌÂÚ· Ë °.™. ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. £· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21.30 ÂÓÒ Ù· ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢.™., ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÒÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÚ›· Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ.


22

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ —™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. ÕÓÓ˘, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ Î·È ˘¤Ú ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. flÚ· ÂÓ¿Ú͈˜ 8.30 Ì.Ì. —∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ı· οÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂£∂, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î. ÕÛ· ¡Ù›Ó·, Â›ÙÈÌÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ 7˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∂£∂ Î·È Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘. —ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›·, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ™Ù¿Û·˜ Δ˙¿ÏÏ·, ı· „¿ÏÂÈ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „¿ÏÏÂÙ·È Û ۇÓıÂÛË ÁÈ· ÙÂÙڿʈÓË ÌÂÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ (ƒÔ‡ÏË) ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1948-∫‡ÚÔ˜ 1969). —√ μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ∑·Ê›¶ÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, È¿ÓÔ - Û˘ÓıÂÌ·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÙÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, ∫ÒÛÙ·˜ °Â‰›Î˘, ÔÏ›ÙÈÏÔ˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÎÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ∫›ÌÂÓ· - ·Ê‹ÁËÛË: ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÈÓË¡›ÎÔ˜ μ·Ú·Ï‹˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÃÔÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Úfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 19:00. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ï˘” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÔÁÈÔÚÙ‹˜: “√È ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏÔ‡Ó ÁÈ·ÛÂÚ¿Ú¯Ë ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. Ì›” . Δ· ·È‰È¿ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÙÔ ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÎ¤ÌÂÈ ÙË “£Â›· §¤Ó·” , ·ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiÏÂڷ̇ıÈ·, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜. Δ· ·È¯Ó›ˆ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫ȉȷ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·ÊÔÚÌ‹, Ó· ÍÂË‚ˆÙfi˜” ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ‰‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Û ÊfiÓÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ. πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·˙‹), ¢Â˘Ù¤Ú· 29 º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∑‹ÛË ª·˝Ô˘, ÒÚ· 8:00 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ªÂÏÔ̤ÓË. χıÂÚË. —√È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∂˘·ıÒÓ √Ì¿‰ˆÓ (∫.™.¢.∂.√.) ∂¢ƒ∞, ·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ La Petite Cantine, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂rasmus+, Ì ٛÙÏÔ 100 Mirrors inclusive, Ì ı¤Ì· “Inclusive Entrepreneurship for Disabled Women Entrepreneurs” , “∂ÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·” , ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ La Petite Cantine, ¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ 12 (¤Ó·ÓÙÈ ∫·Ì¿ÚˆÓ ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘). —ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (¶π√¶) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Bubble Show” , ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ (ÒÚ˜ 11:00-12:00 Î·È 18:3019:30, ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜, ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ªÂ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔÓ ¯ÔÚfi, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· La Petite Marguerite ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη˜, ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·È‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÈÓfi Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ Ì·Á›· Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛˆÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 24210 29844 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00-18:00 ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘).—-∏ √Ì¿‰· Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙȘ ʛϘ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú·‰È¿ ÂÓ fi„ÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙËÓ 1 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 20:30. —ªÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶ÂÚÚ·È‚›·” Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °∂¡ Î·È ÙËÓ ª¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ (ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ψٿگ˘ (¶¡) Î. ΔÛÈÏÈÌ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜) Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ¢‹ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈ ÂÍ‹˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜: ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ΔÚÈοψÓ, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ Î·È ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË “¶Ú¿ÛÈÓË ∫È‚ˆÙfi” . ΔËÓ ΔÚ›ÙË 13 πÔ‡ÓÈÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· §¿ÚÈÛ·˜, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ÙÔÓ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™·ÚÌÔ‡ √χÌÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÃÈÒÙÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. —∞ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì “·Ú·‰ÔÛȷο ËÏÈÔÚ›ÙÈη Ù¯Ӌ̷ٷ” ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ʤÙ˜ οı ∫˘Úȷ΋ ·fi ÒÚ· 10 ÙÔ √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ - ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÚˆ› ̤¯ÚÈ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· ÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ª¿ÈÔ Î·È πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙËÓ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •Â¤ÎıÂÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ÓÈ¿ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ¤·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÂÈÙ· Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ∂›Û˘ ÛÙȘ ÚÈfi, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÈÏ· ·ÏÈ¿, 21, 22, 23 πÔ˘Ó›Ô˘ (ÙÚÈ‹ÌÂÚË) ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÎÂÓÙ‹∫·Ï¿‚Ú˘Ù· - ∞Á. §·‡Ú·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì·Ù· ·fi ÚÔÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ì·Ó¿‰Â˜, ÔÚÛÂÏ¿Ó˜, ·ÛËÌÈο, ÙËϤʈӷ: 6944-368171, 6983-506618, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ÔχÙÈÌ· 6947-052311. ‚È‚Ï›· ·fi ÙÔ 1820 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿), Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜ fiÔ˘ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη ¯¤ÚÈ· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙËÓ Úԛη ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi ÎÔ·Ó¤ÏÈ, ÙÔ ·ÏÈfi ÁÚ·ÌÌfiʈÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙˆÓ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ, Ì·Î›ÚÈ·, ›‰Ë ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜, χ¯ÓÔÈ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. °È· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ¿ÏϘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: 24210 21695 Î·È 24230 33219. —“...°˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜, Û· Ó· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙË¯Ô‡Ó ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙˆÓ Ôχ‚Ô˘ˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÂÚÁ·Û›· ‰›ÓÂÈ ·ıfiÚ˘‚· ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÎı¤ÙÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο “™ÙÈÁ̤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜” ...”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚ›‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “™ÙÈÁ̤˜ ÂÚÁ·Û›·˜” . ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·: ¢·Ô˘¿¯ÂÚ ÕÓÓ·, ∂ÊÚÂÌ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, £ˆÌ¿ £ÂÔ‰ÔÛ›·, ∫·Ï·‚Ô˘ÚÙ˙ÈÒÙ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫Ô˘ÙÛ‹˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘, ª·ÎÚ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·ÚοÎË ª·Ú›·, ªÏÈ¿Ù˙· ∫·ÙÂÚ›Ó·, ª˘Ù¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ™Ô‡ÏË ∫·ÙÂÚ›Ó·, Δڇʈӷ - Ã›Ô˘ μ›Î˘. ™ÙÔ¿ Ù¤¯Ó˘, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· (°È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È §·¯·Ó¿) - μfiÏÔ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÎıÂÛ˘: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 01:00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

£∂™™∞§π∞

ŒÓ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ππ∂∫

∫·Ù·Û΢‹ Î·È „‹ÛÈÌÔ Î·ÌÈÓÈÔ‡ T

fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ËÓ ΔÚ›ÙË 16 ª·˝Ô˘, ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔ ππ∂∫ ÙÔ˘ ÙÔ ππ∂∫ Ù˘ ∫∂∫¶∞¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ¢π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÓ·‰ÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ππ∂∫ Û ÏÔ˘, ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔ ¶·ÈfiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ ÓÔ ππ∂∫ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ· “Δ¤¯ÓË ∫ÂÚ·¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÌÈ΋˜” . ∏ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ˆ˜ ÂÏ›·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÁÁÂÏÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ “∫·Ù·Û΢‹ Î·È ÙÔ „‹ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÛÈÌÔ Î·ÌÈÓÈÔ‡ ·ÓÔȯً˜ Áӈ̛· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÊˆÙÈ¿˜-¯·ÚÙÈÔ‡”. ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏ¢ŒÓ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÙ·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Á¿ÓˆÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÂÚ·ÌÈ̤ÛÔ Î·È ¤Ó· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÚ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ππ∂∫ Á·ÏÂ›Ô Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·fi ÙȘ 15:00-23:00 ÛÙÔÓ Ì ¿ÏÏ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ‚Ú›·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ππ∂∫. ÛÎÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏÔ Î·È Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ÂÎ·ÈÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ‰Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Â- ● ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ì›ÓÈ ·ÓÔȯً˜ ʈÙÈ¿˜ ·Ó·ÁˆÁÈÎÔ‡ „Ë̷ۛÙÔ˜ ™¯ÔÏ›·, ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, Ú·ÌÈ΋˜ Î. ™Ù. °Ô˘‰›Ó˘, ÙÔ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ·fi ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ∫¤ÓÙÚ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·˘Ùfi η̛ÓÈ ·- ÙÔ˘ ’70 ·Û¯fiÏËÛ˘, ∫¤ÓÙÚ· æ˘ÓÔȯً˜ ʈÙÈ¿˜ ·Ó·ÁˆÁÈÎÔ‡ „Ë̷ۛÙÔ˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Î·- ¯ÔıÂÚ·›·˜, ÁÈ·Ù› Ë ÎÂÚ·ÌÈ΋ Â›Ó·È ÂÏ¢∂Ï‚ÂÙ›· ·fi ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙË Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, Ó· ÂÓËÌÂ- ıÂÚ›·, ¤ÎÊÚ·ÛË, ¯·Ú¿, Ù¤¯ÓË, ·Ú¿‰ÔÛË. ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÔ‡ ÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ Î. ¢. ∫fiÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηÌÈÓÈÔ‡ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·- Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ˆ˜ ÚfiÛıÂÙÔ ÙÔÁÏÔ˘, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∫¶∞Ó¿ÁÎË Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·È- ¢π∂∫ Î. ™. ÿϷÚË Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘ÌÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹- ‰ÈÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiArt Therapy. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔÓ ÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì¤ÏË ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ππ∂∫ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, 80 ÁÈ· Ù· ÂχıÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶.£. Î·È ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ·- ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ππ∂∫ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÁ·Ô‡Ó ÙËÓ Δ¤¯ÓË Ù˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜. √È ‰ËÌÔÙÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Ù¤¯Ó˜, Ìȷ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· £ÂÛÛ·Ï›·˜.

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi Ë ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

“¶Ú¿ÛÈÓ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜” Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰Ú¿ÛË “¶Ú¿ÛÈÓ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜” , Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÓËÌ›· fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ∏ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ “¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢È·‰ÚÔÌÒÓ” Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: -∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘, 10:30: ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ

ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈ‹ÁËÛË Ì ¶·È¯Ó›‰È ∫Ú˘Ì̤ÓÔ˘ £ËÛ·˘ÚÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÃÒÚÔ ÙÔ˘ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “ΔÈ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ô ∫ԯϛ·˜ Î·È Ë ™›ڷ ÛÙÔÓ §fiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜;” . ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ∫ԯϛ·˜ Î·È Ë ™›ڷ, ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ Û·ÏÈÁοÚÈ·, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ̤ۈ ¯¿ÚÙË Ì ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ fiÏ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔÓ §fiÊÔ, ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔÓ £ËÛ·˘Úfi Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, Ô ∫ԯϛ·˜ Î·È Ë ™›ڷ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘, ÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛ‹ Ù˘, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹

Î·È Ù· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ∂ÓË̤ڈÛ˘ §fiÊÔ˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔËϤʈÓÔ/fiÓÔÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡: ª·Ì·ÏÔ‡‰Ë πˆ¿ÓÓ·, ƒ·ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓıË, ÙËÏ. 24210-76278. -“∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·-

Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘, 11:00-13:00: “∞ӷηχÙÔ˘ÌÂ Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Û ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘” . ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ·È‰È¿ 9 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ª¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙË Ê·Î‹, Ù· ‚ÂÏ·Ó›‰È·, ÙÔ Úfi‰È, ÙË Ì˘ÚÙÈ¿, ÙË ‰¿ÊÓË, ÙÔ Ì‹ÏÔ, ÙÔ Î¿ÛÙ·ÓÔ Î·È ÙÔ ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: ∞˘Ï‹ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. ΔËϤʈÓÔ/fiÓÔÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡: 2421076278, ŒÏÛ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË “°˘Ó·ÈÎÔÎÚ·Ù›·”

“ŸÛÔ Â›Ì·ÛÙ ӤÔÈ” Û ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô-∞¯›ÏÏÂÈÔ

∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ μȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Έ̈‰›·˜ “°˘Ó·ÈÎÔÎÚ·Ù›·”, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË μ˘˙¿ÓÙÈÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27, ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜) ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘: ÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∑ˆ‹ ΔÛÈ¿ÌË, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¢Ô‡Î·, μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛÈÙÚ¿, ÃÚ‡Û· ∫Ú·‚·Ú›ÙË, ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫·Ï˘‚ÈÒÙË, ∞ÁÁ¤Ï· °ÈˆÙ¿ÎË, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ªÂÁΤ˜, °È¿ÓÓ˘ ™Â¯›‰Ë˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÙÈ‚·¯Ù‹. ∏ ÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛˆÓ: 6944388045.

ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ŸÛÔ Â›Ì·ÛÙ ӤÔÈ” (“While We’re Young”) Û ÛÎË-

ÓÔıÂÛ›· ¡fi· ªfiÌ·Î, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ı· ÚÔ‚ÏËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›· (¤Ó·ÚÍË 21:30) Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÛÙȘ 21:15 (¤Ó·ÚÍË 21:30). ∏.¶.∞., 2015, ¤Á¯ÚˆÌÔ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡fi· ªfiÌ·Î. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ªÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, ¡·fiÌÈ °Ô˘fiÙ˜, ÕÓÙ·Ì ¡ÙÚ¿È‚ÂÚ, ∞Ì¿ÓÙ· ™¿ÈÊÚÈÓÙ, ÕÓÙ·Ì ÃfiÚÔÔ˘ÈÙ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 97 ÏÂÙ¿. ∏ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚË. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂™™∞§π∞

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

∂Ή‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ¯ı˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ”

“∂›Ì·È ¶ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Ù˙¿ÓÔ˘Ì” ÙÔ˘ £. ¢Â‡ÙÔ˘ E

Ή‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ¶fiÏË Ì ٛÙÏÔ “∂›Ì·È ¶ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Ù˙¿ÓÔ˘Ì” Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ¶¤ÌÙË Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Â‡ÙÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “∂›Ì·È ¶ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Ù˙¿ÓÔ˘Ì” , ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ øηÓfi˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡-

● √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. £. ¢Â‡ÙÔ˜ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ·fi ÙÔ “∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘

ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÚÂȘ ÁÂÓȤ˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙÔ 1923 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1981. ª¤Û· ·fi ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÂÚÓ¿ Î·È fiÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î¿ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ó, Ù· Δ·Ù·‡Ï·, ÙË

Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ °·Ï·Ù¿, ÙËÓ ¶Ú›ÁÎËÔ, ÙÔ º·Ó¿ÚÈ. √ÛÊÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Á‡ÛÂȘ, ·ÎÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÓÒÚÈ̘. ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÕψÛ˘ Ù˘ ¶fiÏ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ οÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. “º¤ÙÔ˜ Û˘Ó‰˘¿Û·ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £. ¢Â‡ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∂›Ì·È ¶ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Ù˙¿ÓÔ˘Ì” , Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ¶fiÏË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¶fiÏ˘, ·fi ÙȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ Î·È ¿Û¯Ë̘ ̤Ú˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÌËÙ¤Ú· Î·È ÎfiÚË, ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ ÙÔ˘ ¶¤Ú·Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·Ì‡ıÈ. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ηٷϋÁÂÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË

(ÂÈ̤ÏÂÈ· μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÚ¿ÎË). ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ¢Â‡ÙÔ˘ “∂›Ì·È ¶ÔÏ›ÙÈÛÛ·, Ù˙¿ÓÔ˘Ì” ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ ™ÔÊ›· ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË Î·È ∞‰¿ÌÔ ªÔ˘˙Ô˘Ú‹. ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ∑ˆ‹ πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¶fiÏ˘ Ë ÌÂÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙËÓ Î. ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∑‹ÛË °ÂˆÚÁ·ÏÈfi, ηÓÔÓ¿ÎÈ, ∞ÓÙÒÓË μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ï·Ô‡ÙÔ, º·Ó‹ ª·ÚÌ‹, ÎÚÔ˘ÛÙ¿. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ∏Ï›· ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹. §Ô˝˙Ô˜ ∞Û‚ÂÛÙ¿˜

ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Ì ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ∞fiÛÙÔÏÔ °Î›Î·, Ô˘ ›¯Â Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·

ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· ÁÈ· ¿ÓÙ·” ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ºÏfiÁ·˜ ™À¡∂¡Δ∂À•∏ Δ‡Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÏfiÁ· ÛÙË “∑ÒÁÈ·” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· ÁÈ· ¿ÓÙ·” ΔheMusical, Ì ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ∞fiÛÙÔÏÔ °Î›Î·, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.15 ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· ‰Ôı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÏfiÁ· (·È‰È¿ Ì ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ·). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ °Î›Î· Î·È Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰ÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, ÙË ª·ÚÈÓ¤ÏÏ·, Ô˘ ı· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë Î·ÚȤڷ Ù˘ ·fi ÙÔ ’60 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ¤ÓÙ ÂÓfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ 1960 ¤ˆ˜ ÙÔ 2000. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Û¯ÔÏÒÓ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” . √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °Î›Î·˜ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ηÚΛÓÔ.

● ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °Î›Î·˜ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÏÔ‡ÙÛ·

“™ÎÔfi˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “∏ ºÏfiÁ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ·. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ οÓÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì fiÏË Ì·˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹” .

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÏÔ‡ÙÛ·, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ȉڇıËΠÙÔ 2012, Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ηÚΛÓÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ú¿ÁÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Î·È ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

Î·È ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ¡ÔÌfi, fiˆ˜ Ì ÙÚfiÊÈÌ·, ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. “ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÌ¿˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÏÔ‡ÙÛ·. ™ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋˜ ÂÚԇη˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î. ª·Ú›· °È·ÓÙ˙‹ ÛÙÔ ÙËÏ. 6984257639.

“∏ ºÏfiÁ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. √ ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ì·˜, Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ËıÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È fi¯È Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ Û·Ó Ó· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·È‰›

Ì·˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ ÍÂÂÚÓ¿ÌÂ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì” . “¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈÛıÔ‡˜ ‰¤Î· ÁÈ·ÙÚÒÓ ·È‰ÔÁÎÔÏfiÁˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÂ ӷ ηχ„Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË Î¿ÔÈˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ‹ ¤Ê˘Á·Ó Û οÔÈ· ¿ÏÏË ı¤ÛË ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÎÂÓ‹. ªÈ· ı¤ÛË ÎÂÓ‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡” η٤ÏËÍÂ Ë Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. §Ô˝˙Ô˜ ∞Û‚ÂÛÙ¿˜

∏ ºÏfiÁ· ∏ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ, Î·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ 35 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È 31 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞. ∫ÔÚÙÒ ™Â ÌÈ· ηٿÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û· ÛÙ· Public μfiÏÔ˘, ¯ı˜ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ∫ÔÚÙÒ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô “ƒ¤Ó·” , ÂΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ˘¤ÁÚ·„ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘.

¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ μfiÏÔ˘ ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, Ô˘ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Ì ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ηÙÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ·-

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ ∞ƒÃπ™∂ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ·fi ÙȘ ‰Ô̤˜ ∫¢∞¶, ∫¢∞¶ÌÂ∞ Ù˘ ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫, ÙÔ μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 20:00, ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ: ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, ¡Â¿ÔÏ˘, ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ, ÙÔ ∫¢∞¶ÌÂ∞ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∫∂∫¶∞ ¢π∂∫ Î·È ÙÔ “™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡” Î·È μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 26 ª·˝Ô˘ - 15 πÔ˘Ó›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ 14:00 ¤ˆ˜ 21:30 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 11:00 ¤ˆ˜ 15:00. ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 19:00, “√ º›ÏÈÔ˜ Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ· ÛÊÂÓÙfiÓ·” : ∞Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 17:00, “∫·Ù·Û΢¤˜ Ì Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿”: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ì ı¤Ì· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ·È‰È¿ 5-12 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ.

ªÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ∑’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ “ºÂÚ·›μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜” ∂¡Δ√¡√

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ƒ¤Ó·” Î·È ÛÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ∫ÔÚÙÒ

Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î. ÕÛ· ¡Ù›Ó·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, Â›ÙÈÌË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ 7˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛÙÂÚ¤ˆ-

ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌˆÓ Î·È ÂÈÛΤ„ÈÌˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ fiÏ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘.

23

ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂΉËψı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∑’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ “ºÂÚ·›-μÂÏÂÛÙ›ÓÔƒ‹Á·˜. πÛÙÔÚ›·-∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·§·ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘” , ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ηٷÏËÎÙ‹ÚÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ÌËÓfi˜, ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ ∑’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. °È· ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ºÂÚ¤˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù· Ó¤· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ΔÔ ∑’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 6-8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2017 Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·.


24 ∞fi„ÂȘ

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË

“§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”

[∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ√ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘

Î·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ٛÙÏÔ “§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∏ÌÂÚ›‰· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ı· ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ Û ‰˘Ô ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: - ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ Û ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÈÙˆÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. - ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Worksshops. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ÂÛÙÈ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ¿ÍÔÓ˜: - ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ˘Ê·ÓÙÈ΋˜, ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ÎÏ). - ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ·Û¯Ôϛ˜ (ÁˆÚÁ›·, ·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›·, Ӥ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›· Î.·.). - ¢›ÎÙ˘·: ÙÔÈÎÒÓ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ - £ÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. - ΔÔÈ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ñ ‰È·ÙÚÔÊ‹. - ΔÔÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰·-·Ó›‰·- ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿-‚fiÙ·Ó·. - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· -ηÙÔÈ˘. ¶ÔÚ›˜, ÌÔÓÔ¿ÙÈ·-ÂÚ›·ÙÔÈ. - Õ˘ÏË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ (‰ÚÒÌÂÓ·, ¤ıÈÌ· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¯ÔÚÔ›, ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È, Ï·˚΋ ıÂÚ·¢ÙÈ΋). - ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ·Ó¤ÊÂÚÂ, “∞ÎfiÌË ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ñ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘”.

∞ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ı. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “∞Á·ËÙ‹ “£ÂÛÛ·Ï›·” ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ª·˝Ô˘. ™ÙË μÔ˘Ï‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Î·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â› ÒÚ· ηÏÔ‡Û ÙËÓ ÊÚÔ˘Ú¿ Ó· ¤ÏıÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË. ∫Ú·‡Á·Û ÙË Ï¤ÍË “ÊÚÔ˘Ú¿” ›ÎÔÛÈ “20” ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÊÚÔ˘Ú¿ ‹Ù·Ó ¿Ê·ÓÙË. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ŸÙ·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ “·ÛÙÚ·È·›·” ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ÂÌ›˜ ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ‹Û˘¯ÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ηıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂§∞™. ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ª·˝Ô˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ™¯fiÏÈÔ: ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ “¿ÌÂÛË” Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Û˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì·˙› ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· Â› ¯ÚfiÓÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜.

∞¯ ∂ÏÏ¿‰· √ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛÈԇ̷˜, ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ: “¢ÈÂÚˆÙÒÌ·È, Ô‡ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰›‰·Í ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·; ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒ˜ ·ÁˆÓÈÛı¤ÓÙˆÓ Î·È ÂÛfiÓÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ È-

‰·ÓÈÎfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡; ∞Ï›ÌÔÓÔ! ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÂȘ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ù‹ ÔÚ‡ÂÙ·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚÒ˜ Î·È Ì ٷ Ï¿ıË fiÏˆÓ Ì·˜ ÚÔ˜ fiÏÂıÚfiÓ Ù˘. ΔÒÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ‰›‰ÔÓÙ·È ÂȘ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿ ÂȘ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜ Â› ÙÔ˘ ηӷ¤ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜, Î·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ô¯·‡ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ¯·˚‚·ÓÔÔ›ËÛ˘. ∫·È ÂÚˆÙÒ: ¶fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ùfi˜ Ô Ï·fi˜ ı· ÂÁÂÚı› ·fi ÙÔÓ Ï‹ı·ÚÁÔ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘; ¶fiÙ ı· ·Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·˘Ù‹ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·¿ıÂÈ·; ¶fiÙ ı· Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ Î·È ı· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ ÚÔ‰ÔÙÈΤ˜ Î·È ÔϤıÚȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ‚Ú˘ÎÔϿΈÓ; ∞˘ÙÒÓ Ô˘ Ì ÙÔ ‰fiÏÈÔ ÙÚfiÔ Ù˘ ÔÙ·fiÙËÙÔ˜, Ù˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·¿Ù˘, ηٷÛ·Ú¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ; ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË. ŒıÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÁÂÓÓ·›ˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓÂÙ·È. ∂Ș ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÂÓ‰Ú‡ÂÈ ·ÂÈÏËÙÈο ˆÛ¿Ó ˘ÎÓ¿ Î·È ÌÂÏ·Ó¿ Ó¤ÊË Ë ÙÚÔÌÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ Â¿Ú·Ù˘ ¡¤·˜ Δ¿Íˆ˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ë ÔÔ›· ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ¤ÎÚËÍË. ∞Ï›ÌÔÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ˆ˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›·, Ì·˜ ‡ÚÂÈ ÂȘ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋ Î·È ·Ó·Ú¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫¿ı ‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜ Î·È ÊÔ‚›·, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÌÈÎÚÔ„˘¯›· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÌÂٷ͇ ËÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ıÚÔ› Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜, Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÌÂÙ’ ·˘ÙÒÓ Û˘ÓÂÚÁÔ‡ÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ··ÙÂÒÓ˜ οı ·Ú·Ù¿Íˆ˜, ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ˘ÁÂÈ¿ ÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∏ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·ÔÙÂÏ› ·›Û¯Ô˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘Î¤Ê·ÏÔ ıËÚ›Ô ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, Ô˘ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, ηٷÙÚÒÁÂÈ ÙȘ Û¿ÚΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍ·-

·ÙË̤ÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ··ÙÂÒÓ˜, ÔÈ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ›˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ·ÚÓËÛÈ¿ÙÚȉ˜ Î·È ·ÚÓËÛ›ıÚËÛÎÔ˘˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ı›·˜ ÂÚ› Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ȉ¤·˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ηٿ ÙÚfiÔ ‡Ô˘ÏÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÎÏ·‚È¿ ÂȘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. μÚÈÛÎfiÌ·Ûı ÏÔÈfiÓ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó ‰ÈˆÁÌfi ‰fiÏÈÔ Î·È ·ÓÔ‡ÚÁÔ ·fi ·ÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˘˜, „˘¯ÚÔ‡˜, ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÏÁËÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ›Û· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ™·Ù·Ó¿. ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÂıÓÔÚÔ‰fiÙ˜, ÔÈ ˘ÏÈÛÙ·›, Ì ٷ ‰‹ıÂÓ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È Ù· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· ÂÚ› ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ, ÒÛÙ ٷ ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Ó· ηٷÓÙÔ‡Ó ·ÙÚÔÊÈο ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒ˜ ۈ̷ÙÈÎÒ˜ Î·È „˘¯ÈÎÒ˜. ¢ËÏ·‰‹ Ô‡Ù ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÏÏËÓÈο Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ‹ıÔ˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· Â΂·Ú‚·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È fi¯È Ó· ÂÍÂÏÏËÓ›˙ÔÓÙ·È. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·ÔÛÙ¤ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·fi ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘, ÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ ÂȘ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û·Ù·ÓÈÎÒ˜ ÙÔÓ ‰ÈˆÁÌfi Ù˘ ¯ÚËÛÙfiÙËÙÔ˜ (·ÓıÚˆÔÔÈ‹Ûˆ˜), Î·È Ó· ÙÔÓ ‚˘ı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÌ·, ÛÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ Î·È ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ·ÙÚȈÙÈ΋ Û‹„Ë, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ËıÈ΋ ·Ó·Ú¯›· Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ŸÌˆ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÒÚ· ·ÓˆÌ¿ÏˆÓ fiÓÙˆÓ, ÓÔıÚÒÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌˆÚÔÊÈÏfi‰ÔÍˆÓ Ù‡ˆÓ, ·ÛÙÔȯ›ˆÙˆÓ ·ÌfiÚÊˆÙˆÓ Î·È ·ÔÏ›ÙÈÛÙˆÓ ˘¿Ú͈Ó, ¿‚Ô˘ÏˆÓ Î·È ·ÓÔ‹ÙˆÓ, Ô‡Ù ı‡Ú· Ù˘ οı ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Á˘ÚÙ›·˜. ∏ıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˙ˆÚ·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÙÂÏ› ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ, ¿-

ªÏÂ... ÎÔÈӈӛ˜ ΔÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ∞À¢π∫√À, ηıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª¶∏∫∂ Í·ÊÓÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ¤È·Û ·‰È¿‚·ÛÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ÔÚÔÏÔÁ›Â˜. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÛÎÔÙÔ‡Ú˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ∂›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ªÏ ʿϷÈÓ·” . ¶Ô˘ ÚÔηÏ› ·Ó·ÛٿوÛË. ∏ ›‰ËÛË ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ ÎÔ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡. ŸÌˆ˜, Ë ·ÂÈÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ fiÙ·Ó ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÔÈΛˆÓ. ΔÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ¤ÊË‚Ë ÎfiÚË Ù˘ “¯·Ú¿¯ÙËΔ . ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ˘¿ÎÔ˘Û Û ÂÓÙÔϤ˜ ·fiÚ·ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÈÛÙfiÙÔˆÓ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ “ªÏ ʿϷÈÓ·” Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Ù˘, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÌÏ ʿϷÈÓ·˜. ΔÔ Ù¤-

ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ˆ˜ Ë ·ÓÒÙ·ÙË ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ∫·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ› Ù· ¿Á¯Ë ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. Δ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Û ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˉÔÓ‹ ‰È·Ù·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. √È ¤ÊË‚ÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ¢¿ÏˆÙÔÈ. Œ¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û Ó·ÓÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÁÔÓÂ˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ “ªÏ ʿϷÈÓ·” ÂÎ¤ÌÂÈ Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. °È· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÚ·› Û ¿ÁÔ-

ÍÈˆÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ì ·˘ÙÔı˘Û›· Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∂›Û˘, ¢ı‡ÓË ÌÂÁ¿ÏË, ʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ. ¶ÚÒÙÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÌË ÈηӋ ‰È¿ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÌfiÚʈÛË, ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ì ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ „˘¯‹ Î·È ·È‰Â›·, ÁψÛÛÔÌ·ı‹ Î·È Ì ‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ, Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ πÔ‡‰Â˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂȘ ÙËÓ ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÂÂÚ¯Ô̤ÓË ı‡ÂÏÏ· Î·È fiÏÂıÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ Δ¿Íˆ˜, ·ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Î·È Â˘ıÈÍ›·, Î·È Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙfiÏÌË ˆ˜ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜, ·˘ÙÔ› ·Ê¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘ ·Ô¯·‡ÓˆÛ˘, Ù˘ ÔÎÓËÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÓˆıÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. ∞Ï›ÌÔÓÔ! ¢ÈfiÙÈ Ì’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Ï·fi˜ ˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ· Î·È ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· οÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô, ‰ÈfiÙÈ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Δ›ÔÙ·! μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰ˆ‰¤Î·ÙË ÒÚ·, Î·È Î¿ı ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ· ı· ıˆÚËı› ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∞Ó ‰ÂÓ Í˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙË Ê˘Ï‹ Ì·˜, ı· ›̷Ûı ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ˘fiÏÔÁÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·˘ÚÈ·Ó¿ ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏ·, Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¿ı ÚÔ‰fiÙË Î·È ÂÁÎÏËÌ·Ù›· Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Ì·˜ ·ÙÚ›‰Ô˜, ÚÈÓ ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ÔÚıÔ‰fiÍˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ¤ÓıÈÌ· ‰È·Ï·ÏÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·ÏËıÈÓ¿ ›̷Ûı ŒÏÏËÓ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛıԇ̠ÙÔÓ ÈÂÚfi Î·È ÂıÓÈÎfi ·ÁÒÓ· ·‰ÂÏʈ̤ÓÔÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ·˘ÙÔı˘Û›·, ˘ÂÚˉÒÓÙ·˜ οı ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È, Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë Ó›ÎË Ù˘ ¿Ï˘ Ì·˜ ı· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ·ÙÚ›‰· ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛˆ˜ Î·È Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” .

∞ÏÌ˘Úfi˜

Ó˜ ·ÙÚ·Ô‡˜. ∞Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û·Ì¿ÚÈ. ◊ÁÔ˘Ó, ·Ó ıˆڋÛÔ˘Ì ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∞Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜. ΔȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Δ˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ Ù·˝˙ÂÈ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÎÔ˘›‰È·, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. ¶Ô˘ ̤ÙÚÔ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜. ¶·È¯Ó›‰È· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÚˆÁ̤˜. ∫·È ÙÚ˘ÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ∂›Ó·È Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÔÚ‡ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˘Í›‰·. À¿Ú¯ÂÈ, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ‡· ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô ·Ô‡˜ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ¶ÚfiÛˆ· Ì ÔÏÏ·Ïfi ÚfiÏÔ. ∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË. √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜. °ÔÓ›˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.

∞ÁÚÔÙÈ΋ ÂÛÂÚ›‰· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÂÏ-

Ï‹ÓÈÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÛÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·Ù· ÙË “ªÂ›ˆÛË ∫fiÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ηٷӷÏÈÛÎfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ, ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ ÎÏ. Ì ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Net Metering)” -“∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙ· Ó¤· ™¯¤‰È· μÂÏÙ›ˆÛ˘” √ÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™·ÓÔ‡Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 06:00 Ì.Ì.. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∂√™ μfiÏÔ˘ Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ï-

ÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (∂√™ μfiÏÔ˘) ÚÔÛηÏ› Ù· Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017 ÛÙȘ 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ú. 186. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017 Î·È ÒÚ· 20:00 ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÚfiÛÎÏËÛË. ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 25

£∂™™∞§π∞

K§EI™IMO TH™ 25H™ MA´OY

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

771,82

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,76

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

°∂∫∂ ∞.∂(∫∞)

3,82

0,00

0

0

0

°∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√)

0,43

-2,27

1738

0,4

0,45

9571

12,15

12,44

AEGEAN ∞∂

7,71

-2,53

75862

7,66

7,94

°ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√)

12,3

-0,73

ALPHA BANK ∞∂(∫√)

2,15

5,39

10125991

1,98

2,15

¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√)

2,94

0,00

0

0

0

4,21

3,19

381999

4,08

4,22

0,101

-0,98

39020

0,101

0,122

20,554

-1,09

198

20,554

20,78

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂

14,87

0,00

598

14,87

14,87

¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√)

16,1

0,63

723

16

16,1

6,5

0,00

0

0

0

ATTICA GROUP ∞∂(∫√)

1,11

-0,89

959

1,11

1,2

AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√)

16,97

-0,18

2

16,97

16,97

ALPHA ETF FTSE ATHEX Large Cap ª∂Δ√Ãπ∫√ ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ∫∞π √ƒ°∞¡π™ªø¡ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√)

BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√)

0,315

0,00

0

0

0

CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

0,119

3,48

42889

0,102

0,12

COCA COLA HBC AG

25,87

-1,37

50108

25,87

26,37

¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√)

0,28

0,00

0

0

0

0,201

-1,95

11400

0,19

0,205

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂

2,48

0,81

2582

2,46

2,48

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√)

0,648

20,00

21

0,648

0,648

™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞)

0,02

0,00

0

0

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂

3,32

-0,90

39602

3,23

3,36

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

1,36

-3,55

11433

1,35

1,39

24,99

1,09

73227

24,35

25,14

18,84

-0,58

355

18,78

19

0,85

0,47

11341212

0,803

0,85

0,104

14,29

26334717

0,087

0,105

2,29

0,00

0

0

0

∂§μ∂ ∞.∂

2,26

0,00

0

0

0

2,2

-8,33

500

2,2

2,2

4,7

0,00

0

0

0

0,126

0,00

0

0

0

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√)

1,4

0,00

0

0

0

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√)

∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√)

1,38

-1,43

606940

1,36

1,42

∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√)

6,44

4,04

294124

6,21

6,44

0,67

0,00

0

0

0

∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√)

0,00

0

0

0

∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂

2,06

0,00

0

0

0

0,603

0,00

51

0,603

0,648

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ -Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡

5,15

-0,96

254234

5,13

∂§§∏¡π∫∏ Δ∂á√¢√ªπ∫∏ ∞¡∂ª√™ ∞.∂.

1,38

-1,43

35450

1,35

1,4

∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O)

1,19

0,00

4465

1,14

1,25

0,36

∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O)

1,87

0,00

0

0

0

5,37

5,41

∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ¢πΔƒ√Ãø¡

0,622

2,81

522

0,545

0,622

0,087

0,087

∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂

1,23

0,00

0

0

∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√)

0,2

0,00

0

0

-7,45

34971

GRIVALIA PROPERTIES ∞∂∂∞¶

∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂

0,014

0,087

FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√)

5,28

0,41

6472

12

12,28

0,93

70818137

0,199

0,218

Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√)

2,59

0,00

0

0

0

0

Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√)

1,63

0,00

0

0

0

0

À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE 0,317

-1,25

119900

0,315

0,325 0

8,9

0,00

111629

8,72

8,95

1,41

231

0,72

0,725

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ∞.∂.∂.∞.¶.

5,65

-0,53

80

5,65

5,65

∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√)

0,609

2,87

9095

0,58

0,61

∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ 4,17

-0,24

3740

4,11

4,22

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√)

3,14

0,00

353

3,1

3,14

INTRALOT (∫√)

0,063

8,62

3755

0,06

0,063

5,56

0,91

26936

5,4

5,58

1,09

-3,54

207780

1,08

1,11

J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.

0,474

3,27

64981

0,449

0,474

∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™

0,508

0,00

0

0

0

JUMBO ∞.∂.(∫√)

15,99

0,82

323902

15,84

16,08

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞)

0,06

0,00

0

0

0

4,98

-1,39

79011

4,95

5,11

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A)

0,079

0,00

0

0

0

0,106

-4,50

4423

0,105

0,11

π∞™ø ∞.∂.(∫√)

LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂

0,52

0,00

0

0

0

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,192

3,78

3067871

0,184

0,195

MEDICON HELLAS ∞.∂.

0,837

0,00

0

0

0

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

9,19

0,00

80

9,15

9,25

MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√)

1,09

0,00

30

1,02

1,02

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

4,33

0,23

2920

4,26

4,34

NEWSPHONE HELLAS SA

π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√)

1,87

51854

0,73

0,77 1,05

1,05

0,00

7364

1,04

π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√)

0,999

0,91

12630

0,981

1

π§À¢∞ ∞∂

0,213

0,00

0

0

0

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√)

0,06

0,00

2355

0,06

0,06

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√)

0,06

0,00

0

0

0

π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√)

0,304

0,33

36

0,302

0,373

π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

0,423

1,20

89538

0,415

0,43

π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√)

10,02

0,00

130

10,02

10,02

πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√)

0,197

-1,99

3433

0,193

0,201

0,211

0,00

100

0,228

0,228

NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√)

1,05

0,00

0

0

0

PAPERPACK ∞.μ.∂.∂.(∫√)

2,13

1,43

460

2

2,13

0,094

0,00

0

0

0

∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√)

PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡

0,764

283,75

0,00

0

0

0

5,45

-2,68

5728

5,14

5,48

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

2,27

0,00

0

0

0

PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

0,62

-2,97

7160

0,606

0,632

∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√)

0,232

-9,38

4508

0,231

0,234

QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√)

0,18

-4,76

13059

0,176

0,191

∫§ª ∞∂

0,589

1,38

15248

0,57

0,589

QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂.

8,74

-0,11

298

8,52

8,74

∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞)

0,176

-9,28

1526

0,175

0,213

∫√ƒƒ∂™ ∞.∂

0

0

º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

1

0,00

0

0

0

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,417

0,00

10

0,426

0,426

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,602

-0,50

6410

0,586

0,605

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,538

-0,19

8245

0,524

0,54

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√)

0,043

ALTEC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞μ∂∂ (∫√)

0,012

MICROLAND COMPUTERS(∫√)

0,008

T BANK ∞¡ø¡Àª∏ Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞

0,048

∞∂°∂∫ ∞∂(∫√)

0,043

∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√)

0

0 0,122

μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O)

0

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√)

0,444

-1,77

1450

0,427

0,452

μπ√π∞Δƒπ∫∏ ∫∞π ƒ√ª¶√Δπ∫∏ Δ∂á√§√°π∞ ∞∂∂

0

0

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂

0,261

0,00

0

0

0

0

0

∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√)

0,069

0,00

0

0

SATO ∞∂(∫O)

0,069

0,00

0

1,46

0,00

0

SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

1,46

0,00

0

0

0

TRASTOR ∞∂∂

0,88

6,67

1

0,88

0,88

∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O)

-0,41

1056

2,39

2,43

0,00

0

0

0

∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√)

0,63

0,00

0

0

0

∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√)

-1,65

2672

0,437

0,476

∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√)

2,21

0,00

0

0

0

1,98

-0,50

176462

1,95

2,01

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√)

0,647

0,00

0

0

0

WARRANT ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞

0,001

-50,00

54644

0,001

0,001

§∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O)

17,15

0,00

34

16,9

17,15

WARRANT ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

0,007

16,67

356784

0,005

0,007

§∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√)

0,551

0,00

0

0

0

WARRANT Δƒ∞¶∂∑∞™ ¶∂πƒ∞πø™

0,001

0,00

0

0

0

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O)

0,258

-4,44

5064

0,255

0,26

ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂

0,298

0,00

0

0

0

0,55

0,00

0

0

0

YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞)

0,04

0,00

0

0

0

∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√)

1,23

0,00

13608

1,19

1,23

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E

¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√)

2,43 0,342

0,476

0,64

SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√)

0,122

SATO ∞∂(∫O)

∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

0

0

0

0,417

∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√)

0

5000

0,67

0,378

∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√)

0,00 0,00

3,39

0,601

16678

∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√)

0,12 0,075

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√)

0,00

4380

-1,67

∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™

Àπ√π ∂.Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏-∞§∂Àƒ/¡π∞ ΔÀƒ¡∞μ√À ∞∂(∫√)

4,67

1,14

0,411

VIOHALCO SA/NV

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√)

0,122

0,619

REVOIL ∞∂

UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√)

Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√)

∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√)

REDS AE (KO)

SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√)

12,1

0,72

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂

Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS A.E.(∫√)

0,218

INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂

0

0

DIVERSA ∂ª¶. μπ√Δ. ∂π™∞°. Δ∂á. ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶. ∞∂

152127

0

0

0 0

-0,56

0

0

0

1,01

5,37

0

0,00

0 0

FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√)

0,00

0,217

0

0,962

0,34

0,063

™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂

0 0

18512

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√)

0,00

42043

-6,67

2,58

0,00 0,00

0,35

3,96

2,54

0,589

-1,98

FORTHNET AE(∫√)

3,87

6803

0,006

0,99

20,43

6129

-2,67

∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏

0,184

19,9

-1,01

2,55

0,317

∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√)

124908

3,92

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O)

0,288

∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞)

-0,99

¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√)

65128816

0

20

0,05

3,93

0

FOLLI-FOLLIE ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫∏ μπ√Δ. & Δ∂áπ∫∏ ∫√

0,05

0,317

0

0

10

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

0,00

4,5

19,05

0

0,52

0

0

0,05

0

DIONIC ∞∂μ∂

4,5

0

0

0

0

0,167

0

0,00

0

4887

21642

4,4

∂£¡π∫∏ ¶∞¡°∞π∞ ∞.∂.∂.∞.¶

0

0,00

0,00 0,00

0

0

0,00

0,174

0,17 0,348

0,333

0

4,5

0

0

0

4,61

4,9

0

0,333

0,00

FLEXOPACK AEBEP(∫√)

4,82

0

0

0,00

F.H.L ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª∞ƒª∞ƒ∞ °ƒ∞¡πΔ∂™ ∞μ∂∂(∫√)

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

1311

0,00

250

0,006

F.G EUROPE ∞∂ (∫√)

¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√

-0,41

0,00

0,182

EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À.

¶∞¶∞√ÀΔ™∞¡∏™ ∞μ∂∂

4,86 0,227

0,00

CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√)

EPSILON NET AE

¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√)

0,37

COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂

EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√)

∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O)

0,18 0,012 0,19 1,8 0,05 0,15 0,075 0,07 0,117

∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O)

0,05

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√)

0,48

∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√)

0,14

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE

0,088

3,95

0,00

0

0

0

ª∂Δ∫∞ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏-∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∞∂(∫√)

7,32

-2,40

42209

7,21

7,49

0,511

0,00

0

0

0

ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞)

0,3

0,00

0

0

0

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√)

0,096

0,77

0,00

0

0

0

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√)

2,4

0,00

0

0

0

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

0,304

0,638

1,43

407

0,6

0,639

16,9

-0,88

99697

16,87

17,22

0,2

-8,26

100

0,2

0,2

0,099

0,00

0

0

0

ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√)

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√)

0,07 0,125

∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√)

0,365

4,58

4255

0,335

0,365

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

1,87

0,00

0

0

0

∞¡∂∫ ∞∂(∫√)

0,082

3,80

39515

0,072

0,082

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√)

7,2

-2,44

385153

7,13

7,38

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,4

0,00

0

0

0

¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√)

0,175

0,00

0

0

0

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,047

0,00

0

0

0

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A)

0,091

0,00

2800

0,091

0,091

1,9

0,00

8000

1,9

1,9

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞)

0,216

20,00

199

0,216

0,216

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√)

0,54

∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

0,704

0,00

0

0

0

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

1,25

0,00

0

0

0

™∞√™ º∂ƒƒÀ™

1,56

∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫√)

0,296

3,50

40

0,296

0,296

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

0,037

0,00

0

0

0

™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√)

0,006

0,22

0,00

0

0

0

¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√)

0,219

-3,95

590197

0,214

0,23

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂

0,168

¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂

0,95

0,00

0

0

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√)

1,54

0,00

1

1,55

1,55

∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O)

μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√)

0,14

0,00

0

0

0

0,229

-1,72

950

0,229

0,233

μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

0,144

0,00

0

0

0

√§¶ ∞∂

μπ™ ∞∂(∫√)

0,786

0,00

0

0

0

√ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√)

1,27

0,00

0

0

0

√¶∞¶ ∞∂

μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO)

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

14

0,00

45561

13,7

0,793

0,00

0

0

14,1 0

9,51

2,15

363831

9,28

9,51

¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√)

0,07

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂.

0,39

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞.∂.μ.∂.

0,016

0,00

0

0

0

1,77

0,00

0

0

0

°∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO)

0,48

5,03

16129

0,45

0,48

√ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

10,47

-0,95

802467

10,37

10,56

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√)

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡

3,25

-0,31

107841

3,14

3,29

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

20,99

1,16

2333

20,7

20,99

Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

°.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞.∂.∂.

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,234

∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√)

∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

ENVITEC AE

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

0,08 0,006 0,06 2 0,12 0,026


26

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜

£∂™™∞§π∞

27

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (440)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜) Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË a/c, ÂÈψ̤Ó˜, Ì ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ı¤· ÙÔÓ μfiÏÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947528143. (687)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 62

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Â› Ù˘ ∞Óı.

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ηʤ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ 80 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂ-

°·˙‹, ÌÂٷ͇ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Î·È ∫·Ú·˚ÛοÎË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6940789189. (770)

ÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁηÚÛÔÓȤ-

ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÓÙ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·

ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓË, Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂ-

ÔÌڤϷ˜ - Í·ÏÒÛÙÚ·˜, ÁÈ·

ÂÈψ̤ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ı¤ÛË ¿Ú-

ÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤Ú-

ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹-

ÎÈÓ, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ÎÂÓÙÚÈ΋

Ì·ÓÛË

ÛÈÌË. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 6942407843.

Ú· 30 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜,

Ê˘ÛÈÎÔ‡

·ÂÚ›Ô˘.

ΔËÏ.

6977835061, 6976725750.

£ ∂ ™ ™ ∞ § π ∞

(431)

ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6972717035.

(706)

ÛÙÔ

Internet:

www.e-thessalia.gr

(874)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™√Àƒ§π°∫∞™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ë ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∫π√À™∏ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™·Û¿ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ª∞§§π∞ƒ√™ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶ÂÚ·Ù˙¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ë √§°∞ ∫∞∫∫√À ÙÔ˘ ÷ڛÛË Î·È Ù˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ˙‹Ì·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô °ÂÚÌ·Ó›·˜.

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÙÚÈ¿ÚÈ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ËÏÈ·Îfi˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ΔËÏ. 6945570814. (999)

Âȯ›ÚËÛË, ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932422506 Î·È ÛÙÔ email: lanschool.2016@gmail.com. (279)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤/Ì·Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ mail: bar.cafe.32@gmail.com. (906)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978441544 Î·È 6978441510. (869)

ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 91 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ º.∞., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÔÏÏ¿ extra. ΔËÏ. 6972691669. (593)

¶ø§∂πΔ∞π ηӷ¤˜ - ÎÚ‚¿ÙÈ ·fi π∫∂∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ (·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ˜), ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘, Ì ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ 240∂ ª√¡√ 200∂. ΔËÏ. 6983500720 Î·È 24210 90038. (002)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 28

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017


29

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π PLAY STATION 3 ∏ ÎÔÓÛfiÏ· Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË! ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ Â›Ó·È 130∂ (Û˘˙ËÙ.), fiÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰›ÓÔÓÙ·È 15 ·È¯Ó›‰È· ÂÍ›ÛÔ˘ ηϋ˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∂›Û˘ ı· ‰Ôı› Ì ηÏÒ‰ÈÔ HDMI (ηχÙÂÚ· ÁÚ·ÊÈο), ÙËÏ. 6937239745. (000)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π AUDI A6 2.0 TURBO, 170 HP, ‚ÂÓ˙›ÓË, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 171.500 km, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·, full extra, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ (¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘), ȉÈÒÙ˘, 9.250∂. ΔËÏ. 6944674436, 6948832590. (783)

∂ª¶√ƒ√™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÀÁ›·˜. μÈÔÁÚ·ÊÈο: cv_center@hotmail.com, ÙËÏ. 6946507140, ÒÚ˜ 8 .Ì. - 4 Ì.Ì., fax: 210 5710441. (442)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ‰¿ÛηÏÔÈ/˜ ¯ÔÚÔ‡ ÁÈ· freestyle, hip-hop Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20172018 ·fi Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ dancevolos@gmail.com. (899)

∑∏Δ∂πΔ∞π

∑∏Δ√À¡Δ∞π ·fi ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ “MAGGIO” ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· delivery. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 63636. (876) ∞fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Pizza VERO ∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942960509. (882) ∂ȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∑∏Δ∂π ‚ÔËıfi ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ˆÏËÙ‹ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ mail: gbmechanic7@gmail.com. (767)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘, ‚ÔËıfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ· Î·È Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ‹ Ì·Á›ÚÈÛÛ· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946757512 Î·È 24230 86359. (688) ∑∏Δ∂πΔ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ï¿ÓÙ˙· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987599578. (836) ∫¿ıÂÙË ªÔÓ¿‰· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ∂›ÛËÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·, ∑∏Δ∂π Ì˯·ÓÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Δ.£. 751, Δ.∫. 38500, μ√§√™.email: voloscar1general@gmail.com. (763) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ù¯ӛÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - „‡Í˘. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi - ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì email ÛÙÔ info@nanosair.gr. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î¿Ï˘„˘ μfiÏÔ˜ - ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 72925. (870)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÓÒÛË ∏/À Î·È Ù˘¯›Ô Proficiency ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 80864 Î·È 24210 37066, ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. (884)

∑∏Δ∂πΔ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ù˘Ïȯً˜ ÁÈ· Ê·ÛÙÊÔ˘ÓÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948876790, Î. ∫ÒÛÙ·˜, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 10.00 - 14.00 Î·È 18.00 - 22.00. (878)

¯Ù‹˜/¯ÙÚÈ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984617400. (766)

∑∏Δ∂πΔ∞π ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ··Ú·›ÙËÙË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 80864, ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. (885)

∑∏Δ∂πΔ∞π

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66.

MA£HMATA

¶ø§∂πΔ∞π

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜

È¿ÓÔ KAWAI π·ˆÓ›·˜, Û ¿-

¡∏¶π∞°ø°√™

ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ Û˘˙Ë-

‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934715209. (031)

∑∏Δ∂πΔ∞π ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ¿Ó‰Ú·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 20 - 40 ÂÙÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ mail: maxburgervolos@gmail.com. (663)

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ boutique hotel ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∑∏Δ∂π ¤ÌÂÈÚÔ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙ·: AÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÁÓÒÛË Í¤Ó˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ email: info@sixkeys.gr. (889)

£∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

6958/624835 (867)

26

ΔËÏ. 6981-867882. (556)

Ù‹ÛÈÌË. ΔËÏ. 6944594440 ηÈ

“√˘¯› £Âfi˜ ı¤ÏˆÓ ·ÓÔÌ›·Ó Û˘ ÂÈ. ∂Ì›ÛËÛ·˜ ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÔÌ›·Ó, ·ÔÏ›˜ ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ï·ÏÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔ „‡‰Ô˜” (æ·ÏÌ. Â’ 5-7). ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹Ó Ô ¿ÁÈÔ˜ £Âfi˜ ÚÔ˜ ¿Û·Ó ·Ú·ÓÔÌ›·Ó. £Âfi˜ Ù˘ ·ÏËı›·˜ ·˘Ùfi˜, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· Ûȯ·›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ „‡‰Ô˜. £Âfi˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·˘Ùfi˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì·ı‹ ÙÔ˘˜ ηٷ·ÙÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜. ∫·È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È £Âfi˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ Î·È ÎÚÈÙ‹˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛË Î·È Ó· ÌË ÙÈ̈ڋÛË ÙÔ Î·ÎfiÓ. ∂¿Ó ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·Û‚›˜ Î·È ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜, Î·È Â¿Ó Ë ·‰ÈΛ· Ê·›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ fiÙÈ ıÚȷ̂‡ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. √ £Âfi˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ Ó· ÙÈ̈ڋÛË ÙÔ Î·ÎfiÓ, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó Î·È ÙËÓ ‰ÈfiÚıˆÛÈÓ ÙˆÓ ·Ì·ÚÙˆÏÒÓ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Î·È Ó· ‰Â›ÍË ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛÈÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Î·È ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ Î·ÎfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛË ÂȘ ·ÒÏÂÈ·Ó ·ÈˆÓ›·Ó ÙÔ˘˜ ·ÌÂÙ·ÓÔ‹ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù·˜ Ù˘ ·ÓÔÌ›·˜.

6980139827. (723)

¢π∫∏°√ƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ¢IAºOPA §∂πΔ√Àƒ°π∞ ¡∂√À ¶ƒ∞Δ∏ƒπ√À ∫∞À™πªø¡ ∂§π¡ ∞§∂•π√À ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ∂§π¡ CRYSTAL, ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ - ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ‰ÔÏÒÌ·Ù·, ¿ÁÔ˜. K˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421216800. (001)

∞¡π∂§

ÚÔÛˆÈÎfi service ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ¿ÓÙÚ·˜ ‹ Á˘Ó·›Î· ·fi 20 - 35 ÂÙÒÓ, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂٷΛÓËÛË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932459166 - 24210 71477. (785)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ.

·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È-

MA´OY ∫¿ÚÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞ÏÊ·›Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘

΢ڛ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 500 ¢ÚÒ, ÚÂfi, Ï›Á˜ ÒÚ˜. ΔËÏ. 6985982557. (903)

∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘/ÛÙÚÈ· Î·È Ù˘ÏÈ-

∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÒÏËÛË, ·ÚΛ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· Â›Ó·È ·ÙڷοÚÈÛÙ· Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚È‚Ï›Ô service. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6942639755. (564)

Ã∞ƒπ∑√¡Δ∞π Û ÊÈÏfi˙ˆÔ˘˜ ÎÔ˘Ù¿‚È·, ËÌ›·ÈÌ· Ï·ÌÚ·ÓÙfiÚ, 2 ÌËÓÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944/642334. (892)

¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·Úfi, ‰Ú. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·‡Ú·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜. 100% ÂÈÙ˘¯›·, ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974456215. (558)

¶ƒ√™º√ƒ∞ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜, fiÛÔ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂: -°ËÚÔÎfiÌÔ˘˜. -¡ÔÛÔÎfi̘. -™˘ÓÔ‰Ô‡˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. -√ÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜. -º‡Ï·ÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â͇ÚÂÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‚Ú›ÙÂ. ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›·, ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‹ıÔ˜. ∑∏Δ∏™∏ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂Àƒ∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ ˙ËÙ› ÚÔÛˆÈÎfi ÓÔÛËχÙÚȘ Ù˘¯ÈÔ‡¯Â˜ Ì ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, Â›Û˘ ˙ËÙ› ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜ Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÁÈ· 24ˆÚ˜, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜. ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ 2421039367, ÎÈÓ. 6972458855. ¢È‡ı˘ÓÛË: ¡¤· πˆÓ›·, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68. (555)

™YNOIKE™IA ∞°°∂§√™ CLUB °È· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, Á¿ÌÔ˜, Û˘Ì‚›ˆÛË, Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫‡ÚÈ· fiÌÔÚÊË, ÏÔ‡ÛÈ·, ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ŒÏÏËÓ·. 28¯ÚÔÓË ÓÔÛËχÙÚÈ·, 35¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, 30¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 45¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ, 55¯ÚÔÓË ¯‹Ú·, 35¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˘, 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 60¯ÚÔÓÔ˜ ¯‹ÚÔ˜ Ì ·Î›ÓËÙ·, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË. ΔËÏ. 6972726383 Î·È 2410 611155. (481) §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 54¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, „ËÏfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ηÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π. 56¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ψ̷, Ôχ ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 44¯ÚÔÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 60¯ÚÔÓÔ˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜, „ËÏfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· - ·Î›ÓËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 62¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· - ·Î›ÓËÙ·. 65¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜. 60¯ÚÔÓÔ˜ ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, „ËÏfi˜, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜. 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰È·˙/ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·Î›ÓËÙ·. 50¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ôχ ηÏfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410 549797, 6944518366. (547)

æ∏ºπ™ª∞ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∞ı·Ó·Û¿ÎË, ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙÔ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎË, Î·È Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 20/5/2017 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ: 1. ¡· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ô ¢.™.μ. ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘. 2. ¡· ηٷÙÂı› ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. 3. ¡· ÂȉÔı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 4. ¡· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˜ §¿˙·ÚÔ˜ ¢ËÌ. °·˚Ù¿Ó˘

√ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞ı. ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰¤¯ÂÙ·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ (¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917 - e mail: girovolou@gmail.gr/.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ù· οوıÈ ·Î›ÓËÙ·: ◊Û·ÛÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜; ™·Ù·Ï¿Ù ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¿ÛÎÔ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜; ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô “∂¶∞º∏” ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È Á¿ÌÔ˘ “∂¶∞º∏” , Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË. §¤ÓÂ: “ªfiÓÔ˜ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ªÂ Û‡ÓÙÚÔÊÔ; ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÏ. ÂÈÎ. 24210 39367, 6972552567. (554)

1) ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 261, 65,68 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. 2) ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 20,38 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, 220,00ú. 3) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 72,85 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 450,00ú. 4) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 31,82 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917, e mail: girovolou@gmail.gr/.

K¿ı Úˆ› £∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24214 21510


30

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 MA´√À 2017

¡∞Δ√: ™ÙÔ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ηٿ ISIS ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ˘ÈÔ‡, Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘

∞¡Δø¡π√À ¢∞ƒ∞

● √ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÁÁ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ °ÂÓ˜ ™ÙfiÏÙÂÓÌÂÚÁÎ μƒÀ•∂§§∂™, 25.

Δ√ ¡∞Δ√ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ‰ÈÂ-

ıÓ‹ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ °ÂÓ˜ ™ÙfiÏÙÂÓÌÂÚÁÎ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ô ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ › fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ -Ë ÔÔ›· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞- “ı· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜” . ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙÔÓ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi “‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¡∞Δ√ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜” ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô ™ÙfiÏÙÂÓÌÂÚÁÎ. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘

ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ˘˜. √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ “¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë” ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘, Ô ΔÚ·Ì ›¯Â ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ™˘ÌÌ·¯›·. ∂ΛÓË ÙË “ʈÙÈ¿” ¤Û¢Û ÙfiÙ ӷ Û‚‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ª¿ÈÎ ¶ÂÓ˜, ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÔÓ¿¯Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

∞΢ÚÒıËΠÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ªÚ·˙›ÏÈ· ª¶ƒ∞∑π§π∞, 25.

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜

ªÈÛ¤Ï Δ¤ÌÂÚ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙËÓ ªÚ·˙›ÏÈ·, fiÔ˘ ͤÛ·Û·Ó ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÔÏÏ¿ ˘Ô˘ÚÁ›·. “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ 24˘ ª·˝Ô˘ 2017, ÙÔ ÔÔ›ÔÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ Î·Ù·Ê˘Á‹ ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙÔ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ¤Î‰ÔÛ‹

Ù˘. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ˘fi ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, fï˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ¯ÒÚ· fiÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÔ˘Ïˆı› ÔÈ ÏËÁ¤˜ ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ (1964-1985). ∞ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙÔ˘ Δ¤ÌÂÚ ÂÓԯϋıËÎ·Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÂÚ› ·ÎÚ·›Ô˘ ̤ÙÚÔ˘.

˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ΔÈÌÔı¤· Δ· ·È‰È¿: ÕÓÓ·-ª·Ú›·, μ·Û›ÏÂÈÔ˜-¢·›‰·ÏÔ˜, ∞ı·Ó·Û›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· ∏ ÌËÙ¤Ú· √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙË §¤Û¯Ë ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ºÚÔ˘Ú¿˜ μfiÏÔ˘.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÚÔÁÈ·ÁÈ¿

¡∂∞∑∏ (¡∞∑π∞) °∫∞ƒ∞°∫∞¡∏ ÂÙÒÓ 88 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÒÚ· 9.30.Ì. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. Δ· ·È‰È¿: ∞ÔÛÙÔÏ›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑¤Ú‚·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· ∏ ‰ÈÛÂÁÁÔÓ‹ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

∞£∞¡∞™π√À ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ (ÒÚ·8.30 .Ì.) Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 26 ª·˝Ô˘ 2017 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™Ù·˘ÚԇϷ Δ· ·È‰È¿: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ - ª·Ú›·, ª·Ú›Ó· - ºÒÙ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - ¶¿Ô˘Ï·, °ÈԇϷ - ™Ù·‡ÚÔ˜, ™Ù·˘ÚԇϷ Δ¿ÛÔ˜, ºÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞™ π. ∫∞ƒ∞¡Δ∞√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ’·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 26 ª·˝Ô˘ 2017 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·È‰È¿: μ·ÛÈÏÈ΋ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙›ÓÔ˜, ™ÔÊ›· - ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - º·Ó‹ ∫·Ú·ÓÙ¿Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÌ‚Ë ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏ (Δ∂§∏) §∞ª¶∞¢∞ƒ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 26 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ “ºÔ˘Ù˙fiÔ˘ÏÔ” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

¡πΔ™∞™ ∫Àƒ. ∫√ƒμ∂™∏ ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 26 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·È‰È¿: ¡¿Á˘ - ÷ÚԇϷ ∫ÔÚ‚¤ÛË, ªÂϛӷ - ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ô‡Ú·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂ϛӷ - ∫ÒÛÙ·˜, ¡ÙfiÚÈ· - ÿÚ˘, ª·Ú›Û·, °ÈÒÚÁÔ˜ √ ·‰ÂÏÊfi˜: πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‚¤Û˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ı›·˜

¡πΔ™∞™ ª∞ƒ°∞ƒ∏ ª∞¡Δ√À¢∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ (ΔÚ‡·) Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 26 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·Ó›„È·: ∞Óı‹, ŒÊË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, £·Ó¿Û˘, ™Ù·˘ÚԇϷ ª¿ÚÁ·ÚË √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “¶·Ú¿ÏÈÔ” ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ ª¶ƒ∞√À¡√À ∫∏¢∂π∞

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ¡ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡¤· πˆÓ›· 26 ª·˝Ô˘ 2017 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· Δ· ·È‰È¿: ¢‹ÌËÙÚ·, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, . ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜-¶·Ó·ÁÈÒÙ· ªÚ·Ô‡ÓÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜-μ·ÛÈÏÈ΋ ªÚ·Ô‡ÓÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·-ªÈ¯¿Ï˘, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À Δ∑∞μ∂§§∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿ ∞ÈÙˆÏÔ‡ Î·È ∞Á›Ô˘ ∞ÚÙÂÌ›Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∂‡Ë - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞‰·Ì¿Î˘ √ ÂÁÁÔÓfi˜: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

K¿ı Úˆ›

£∂™™∞§π∞

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

°›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘

¢∏ª∏Δƒπ√À Ãπ™Δ√¢√À§√À ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: °ÂˆÚÁ›· Δ· ·È‰È¿: ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, μÈ‚‹ - ™Ù¤ÏÈÔ˜ °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·Ú›·, ª¿Ì˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

TËÏ.

£∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Internet:

24214 21510

www.e-thessalia.gr


°È· οı ÒÚ· / 31

£∂™™∞§π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 26 ª∞´√À 2017

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ΔÔ¿ÏË 18, ÙËÏ. 24210 25533, ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224, ÙËÏ. 24210 33133, ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247, ÙËÏ. 24210 52600, ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 115 (Ê·Ó¿ÚÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 24210 23508. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â·fiψ˜ (¡Â¿ÔÏË), ÙËÏ. 24210 66936. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 142, ÙËÏ. 24210 61444. ∞ÓÔȯÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127, ÙËÏ. 24210 66810. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ∂¡¢À™∏-À¶√¢∏™∏: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ™. ™˘Ú›‰Ë ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ∫·Ú·ÔÏ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ¢¿ÊÓ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÈ·Ô‡ÏË.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:457:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45, 21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45,

18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞:5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2521.25-23.25. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 8.30-11.20-13.40. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-μ√§√™:4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 9.50-12.30-15.10. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.23-8.30-9.41-10.43-I.C. 11.20-12.52-I.C. 14.20-14.50-16.45-I.C. 18.24-19.00I.C. 20.17-21.09-I.C. 22.19-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-I.C. 10.04-10.22 12.58-14.25-I.C. 15.04-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26- I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 14.18-I.C. 16.18-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58.

§∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30.

∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 7/4-16/6/17 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∂/°-√/° ªÀƒΔπ¢πøΔπ™™∞ ∂ø™ ∫∞π 30/5 ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT6 10/4-11/6 KA£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 17/4, 1/5 Î·È 5/6 ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 16/4, 30/4 Î·È 4/6 ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞. ∂/° - À/° “ºÏ¿ÈÓÁÎ ¡ÙfiÏÊÈÓ ∂ƒ∞Δø” ∞fi 22/5-15/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 17.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫˘Úȷ΋ 4/6 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB:166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Su - Doku

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™ÎfiÓË Í‡ÏÔ˘. 2. ∂›ÓÂÈÔ Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ - ...μ·Ó ™·ÓÙ: ÛÎËÓÔı¤Ù˘. 3. ÿ‰ÈÔÈ Û ̤ÁÂıÔ˜ - √ÚΈÙfi ÌfiÚÈÔ. 4. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ - ¡‡ÛÙ·. 5. πÙ·ÏÈ΋ ηٿʷÛË - ∞Û‡ÌʈÓË... ŒÊË - ∞Ú¯Èο Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. 6. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ - ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (Ô˘‰.). 7. ∫Ï¿Ô˘˜...: ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - §›Á˜... ·‚·Ú›Â˜. 8. ™ÂÚ‚È΋ fiÏË - ∞ÚÎÂÙ¿ Û ÔÛfiÙËÙ·. 9. ª˘ıÈÎfi˜ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552,ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251 Î·È °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 49561 ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη”, ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√ ∫π¡/º√À: 24210-94600 ∞¶√ 25-31/5/17

EYKO§O

¢Y™KO§O

∞I£√À™∞ 1

Δ∞ ™Δƒ√Àªº∞∫π∞: Δ√ Ã∞ª∂¡√ Ãøƒπ√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 17:45 ALIEN: COVENANT (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45 - 22:20 ∞π£√À™∞ 2

fi¯ËÌ· - ∞Ú¯‹... ·Ú¯‹˜. 8. πÓ‰ÈÎfi ¤Ô˜. 9. ™˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ... ÙfiÛ· - ∂›¯ÚÈÛÌ· ÙÔ›¯Ô˘.

¢Y™KO§O

§À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. •À§∞§∂Àƒ√ 2. πΔ∂∞ °∫∞™ 3. π™√π - ª∞ 4. πª√ - §∞ƒ∞ 5. ™π ∂∏ - ∂°™ 6. ª∞∞™ - ¶√π√ 7. ¡√ªπ - ∞μ 8. ¡π™ - π∫∞¡∞ 9. ∞§∞™Δ√ƒ∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. •π¡π™ª∂¡∞ 2. ÀΔ - ªπ∞ - π§ 3. §∂π√ - ∞¡™∞ 4. ∞∞™ - ∂™√ 5. √§∏ ªπΔ 6. ∂°π∞ - ¶π∫√ 7. À∫ - ƒ∂√ - ∞ƒ 8. ƒ∞ª∞°π∞¡∞ 9. √™∞ - ™√μ∞™.

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

∫∞£∂Δ∞ 1. ŸÍÈÓ·. 2. ª¤Û· ÛÙÔ... ÎÔ˘Ù› - ...º¿ÚÔÔ˘: ËıÔÔÈfi˜ - °·ÏÏÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ. 3. √Ì·Ïfi - ∞Ú¯Èο ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛˆÓ. 4. ∞Ú¯Èο ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÎfiˆÓ. 5. √ÏfiÎÏËÚË - ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. 6. ...ÌfiÏ·: Ó·˘ÙÈÎfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· - ¡ËÛ› ÙˆÓ ∞˙ÔÚÒÓ. 7. ª¤Û· ÛÙÔ... ʇÎÈ - ¶·ÏÈfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi

EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¢A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

∞ƒÃ∏°√™ ∞¶√ ∫√À¡π∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ 3D (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 20:20, ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:20 23:00 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 23:00 ∞π£√À™∞ 3

μ∞™π§π∞™ ∞ƒ£√Àƒ√™-√ £ƒÀ§√™ Δ√À ™¶∞£π√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30 21:10, ∫˘Úȷ΋: 21:10 ∞I£√À™∞ 4

¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00 - 21:40


32

¶·Ú·Û΢‹ 26 ª·˝Ô˘ 2017

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ∞Ô˘Û›· ÂÏ›‰·˜ T· fiÏÔ Î·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ P∞§§∏ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ∂›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿, Ë ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ¿ÚÙÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ÓÔıÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏ›‰·˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, Ë ÔÔ›· ·¤¯ÂÈ ·fi ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›·, fiÛÔ ÈÔ ›Ûˆ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¿ÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÔṲ́˜ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÂχıÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ. Δ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ˆÛÙfiÛÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ï·fi Ô˘ Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ηӤӷ˜ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ù· Â͈·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÛÙÔȯ›· Ó· ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ·. ∞Ó Â›Ì·ÛÙ ηÓÔÓÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Û ÌÈ· ÔÏÈÙ›· ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Â·Ê‹, ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È Û ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ¿ÏÏÔÙ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË. ªÂ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÏ›‰·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ù˘¯›· Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈο, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È fiÙ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û ˘„ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘. ∫˘Ú›ˆ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÛÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™

● “ª·ÁÓ‹Ù˘” ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ

∞Ó·‚›ˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ıÈÌÔ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ fiÏÔ ¤Ï͢

∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ó·‚›ˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ È¤ˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠfiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

● ª›· ·ÎfiÌË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË

● ∫·È ÙÚ¿ÁÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi

ΔÔ ¤ıÈÌÔ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÔÚÂÈÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÙÔ˘˜ Ì¿ÓÈÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÊÂÚÓ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù· ÛÙÚˆÛ›‰È·, ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ Î·È Ù· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·

ηÙ›¯Â οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηÙËÊfiÚÈ˙·Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó. ™‹ÌÂÚ· Ï›ÁÔÈ ÙÔ ÙËÚÔ‡Ó. ∂›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ¤ıÈÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‚›ˆÛÂ, ·Á·‹ıËÎÂ, Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ È-

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...25ÔC. ™ÙÔÓ μfiÏÔ 19...25ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 17...26ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 16...25ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...26ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 17...26ÔC.

Î·È Ù· ¤ÏÂÓ·Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fï˜, ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·È, ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ‰ÂηÂٛ˜, fiÏÔÈ Î·Ù¤‚·˙·Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜, Ù· Á›‰È· Î·È Ù· Úfi‚·Ù·, ·Ú·Ïȷο ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. √ÏfiÎÏËÚ· ÎÔ¿‰È· ÙÛÂÏÈÁο‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÂΛӷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ô˘

T‡Ô˜ ✒ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™ÙÔÓ ·¤Ú· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Á˘ ✒ ∂£¡√™: ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ™Ù∂ ÁÈ· ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ✒ Δ∞ ¡∂∞: ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÎÚ¿ÙËÛ ÌÈ· ̤ڷ ✒ ∂π¢∏™∂π™: ¶ÚfiÛÙÈÌ·-ʈÙÈ¿ Û 40.000 ȉÈÔÎً٘ π.à ✒ ∂§∂À£∂ƒπ∞: ∫fiÏÔ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. √ ™Àƒπ∑∞ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ªÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ Ì ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ✒ ∂™Δπ∞: √ ªÈÎÚÔÂÏÏ·‰ÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔ›Ú· Ì·˜ ✒ ∏ ∞À°∏: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜: O Î. ™¿ÏÏ·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı›ÙÂ... ✒ ∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∂˘Úˆ·˚Îfi˜

S·‰Ô-ª·˙Ô¯ÈÛÌfi˜ ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™‹Ì· Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ·fi ΔÛ›Ú·

¤ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ¿ÏψÛÙÂ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ∞ÔÙÂÏ› ‰Â fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.