Εκλογικά Τμήματα Μαΐου 2019

Page 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

• ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2019

Όλα τα εκλογικά τµήµατα στη Μαγνησία Ανακοινώθηκαν τα 713 εκλογικά τμήματα της Μαγνησίας ενόψει της προσφυγής στην κάλπη στις 26 Μαΐου. Σημειώνεται ότι είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τις εκλογές του 2016 (314 τμήματα). Ακόμη να αναφερθεί ότι στις εκλογές της 26ης Μαϊου θα ψηφίσουμε σε δύο εκλογικά τμήματα ο καθένας. Ειδικότερα:


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 4

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 6

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

7


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 8

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

9


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

11


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 12

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

13


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 14

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 2019 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

15

Στα Εκλογικά Τμήματα που καθορίζονται με την απόφαση αυτή θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους και οι: Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, ο Έφορος αυτών και οι αναπληρωτές τους, τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, ως και η φρουράτων Εκλογικών Τμημάτων, όπως κατά νόμο ορίζεται (Σχετικά άρθρα 54, 62, 69 Π. Δ/τος 26/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4255/2014)


Εμπιστοσύνη στην ενημέρωση 10

Πα

ρα

σκ

ευ

ή


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.