31-05-2017

Page 1

TETAPTH 31 M·˝Ô˘ 2017

¡¤ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓˆÓ £» ÛÙË «£

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘: 36.227

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 120fiÓ

24214 21510 fax 24214 21530

www.e-thessalia.gr AÓ. ËÏ. 06.05 - ‰. 20.41 ™ÂÏ‹ÓË 6 HÌÂÚÒÓ

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

™·ÚˆÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÊÔÚ›˜

∞fi ÙÔ 1898

E˘Û‚›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, E˘ÛÙ·ı›Ô˘ KˆÓ/ψ˜, EÚÌ›Ԣ Ì.

Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·‡ÛË

™ÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÛÂÏ. 11 ■

ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ∞°∂Δ ✓∂Ì̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 2013

ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ K. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

29¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÎÏ„ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ª·Ú¿˙ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ■ ÛÂÏ. 11

✓∞Ô˘Û›·˙·Ó ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘-ÂÙ·ÈÚ›·

■ ÛÂÏ. 12, 13

¡ÂÎÚfi˜ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Û ÙÚÔ¯·›Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ΔÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ¤ı·Ó Û ͷÏÒÛÙÚ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ

∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ∞fi οÓÈÛÌ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 5 ı·Ó¿ÙÔ˘˜

∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ ÛÙ· 16 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ηıËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ô‰ËÏ·Û›·˜

∞fi ÙÔ˘˜ 1.500 Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË 500 ÂÚ›Ô˘... ■ ÛÂÏ. 17

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

∫Ú‡‚ÂÈ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô „˘¯‹˜ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ-ı·‡Ì· ÙˆÓ ÂÓÙ¿Ï

■ ÛÂÏ 15

∞ÛÙ›Ú¢ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ¤ÌÓ¢ÛË ■ ÛÂÏ. 4 ∏ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÒ ªËÏ¿ÎË

™ÙȘ οÏ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·Û›ÏË £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë

«¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ™ÙÔ XÈfiÓÈ» ªfiÓÔ Ì 1 ÎÔ˘fiÓÈ Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

■ ÛÂÏ 9, 11

ªËÙÚfiÔÏË ¢Ú¿ÛÂȘ ÚfiÏ˄˘ ˘Á›·˜ ■ ÛÂÏ 14

°ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÃÚ‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô ºÒÙ˘ ■ ÛÂÏ. 14

£ » TV ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £E™™A§IA™ (e-thessalia.gr) H «£


2/

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017

ºÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Û ÊÚ¿ÙÈ·

H ZøH ™THN ¶O§H ª¿Ú· Û·Ṳ̂ÓË ∏ Ì¿Ú· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Âٷ̤ÓË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛÂ Î·È Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ê·Îfi˜. ∫¿ÔÈÔ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ԣ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÙËÓ ¤Û·ÛÂ Î·È ÙËÓ ¤Ù·Í ηٷÁ‹˜. ¢∏ª√.™.

√È ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ÊÚ¿ÙÈ· fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á· ÂΛӷ Ô˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÙfï۷Ó, ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÔÚ› Ó· ηÏÔηÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ÏËÓ fï˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·ı·ÚÈṲ̂ӷ Ù· ÊÚ¿ÙÈ· Î·È ÂÈÊ·ÓÂȷο, ηıÒ˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÙ· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °.•.

ªÂ ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ºÏ¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ô Ó·fi˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÏÏÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ηıfiÙÈ fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: øÛÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Î·ÙfiÈÓ Î·Ï¤ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·¢ı‡Ó·ÌÂ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË Â›¯Â Ô Ó·fi˜. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·.

¢È·Ê‹ÌÈÛË ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·fi blogger ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠӷ ‰È·ÊËÌÈÛÙ› ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ ÈÚÒÓ. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ì›· √ÏÏ·Ó‰‹ blogger ‚Ú¤ıËΠÂΛ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Linda Johanna Maria de Jong, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ì ٛÙÏÔ “100 √ÏÏ·Ó‰Ô› bloggers @ 100 ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜” . ΔÔ site Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi (http://ilovegriekenland.nl) ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, fiˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ “fi¯È” Û ̛· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓËÛ› ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

H

Ã.™.

º.™.

¢·Ó›˙Ô˘Ó Ô‰‹Ï·Ù· Δ· ηο ÙÔ˘ Ù· ¯¿ÏÈ· Δ· ηο ÙÔ˘ Ù· ¯¿ÏÈ· ¤¯ÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ Î˘‚fiÏÈıˆÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙË ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Û¯¿Ú· ÛÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. §.∞.

¢‡Ô Ô‰‹Ï·Ù· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· Ô‰‹Ï·Ù· ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÙÔÈÎfi ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÏÈ¿ Ô‰‹-

Ï·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ ‚Ï¿‚Ë, ·ÏÏ¿ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Ã.™.

∞ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

“Ô˘Ú¿” ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙË, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÛÙÚ›‚Ô˘Ó Û οıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó. ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏϤ˜, fiÙ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÒÚ˜ Î·È Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ.

Ãı˜ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 2 Ì.Ì. Î·È ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ¤Î·Ó ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ §.∞. Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ‹ ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘, ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

ÛÙ· HORTO BAY STUDIOS

£∂™™∞§π∞ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ·fi 35ú

•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ·ÈÛıËÙÈο ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. º.™.

ñ

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.hortobay.com ΔËÏ.: 6979910053 E-mail: info@hortobay.com

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”

∏§∂∫Δƒ√§√°π∫∏ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ªÂϤÙË ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∏§∂∫Δƒ√¢√Δ∏™∏ ∂·‡ÍËÛË ∞Ó·Ó¤ˆÛË ™¯¤‰È· ¢∂∏ ªÂϤÙË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ¢ÔÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË ∞ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ● ●

μ fi Ï Ô ˜ : ª · È ¿ Ó ‰ Ú Ô ˘ 1 7 9 Δ.: 2 4 2 1 0 6 6 3 1 1 ™ Î È ¿ ı Ô ˜ : Δ ¤ Ú Ì · ∂ ˘ · Á Á Â Ï › Û Ù Ú È · ˜ Δ.: 2 4 2 7 0 2 4 4 0 0 ∫.: 6977918541 ∂: info@maousidis.gr www.maousidis.gr


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

£∂™™∞§π∞

3

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017

∂ıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ Â›Ó·È Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÂÏ·ÁÒÙ˘ ÙÔÓ Â·›ÓÂÛ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. √È ÈÂÚ›˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °ÂÏ·ÁÒÙ˘ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ‰˘Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÈÂÚ›˜ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. º.™.

¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ... ™Â ¤Í·ÚÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¢È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ∞Ôı‹Î¢Û˘ ∫·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 2014, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 53%, ÂÓÒ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó 90% ÏÈÁfiÙÂÚ· Û ·Í›·... ΔËÓ ·Ô˘Û›· ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ªÓËÌÔÓ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ ∫∂¢∞∫ Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ¢∏ª√.™.

™˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ·Ófi

¶ÂÙÔ‡Û·Ó “·ÂÙfi” ΔÔ ∫∫∂ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙÔ ∫∫∂ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞°∂Δ, ¯ı˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ˙‹ÙËÛ·Ó, ¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢∞°∂Δ -¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ù‹ ∫ÒÛÙ· ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ÔÌ ÎÔÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË Ô›Ô˜ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘∏ ∞°∂Δ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤Ï¢ÙÈÎfi˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÏ·Ì„·Ó ¯ı˜ ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Û›·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘ÌÙ¤˜, ·Ó Î·È ÎÏ‹ıËηÓ, ¤‚Ô‡ÏÈÔ. Δ˘¯·›Ô; ∏ ∞°∂Δ Î·Ù·ÁÙ·Í·Ó “·ÂÙfi” . Á¤ÏıËΠfiÙÈ ··ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏfiÁÈ·... Δ· ηχÙÂÚ· ÂÈÒıËÎ·Ó £·‡Ì· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™

ŒÓ· ı·‡Ì· Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ. ™ÙË §¿ÚÈÛ· ¿ÓÙˆ˜, fiÔ˘ Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È fiÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ηÙÔÈΛ, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ΔÔÓ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ Í·ÊÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ï˜ Î·È Á‡ÚÈÛ ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿.

∏ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “οÚʈÛ” ÙËÓ ΔÛ·Ï›ÎË ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¯ı˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞°∂Δ Ë Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ú ı¤ÛË Â¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· η›ÂÈ ÛÎÔ˘›‰È· Ë ∞°∂Δ. ŸÙ·Ó η٤‚ËΠ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙË ÚÒÙËÛÂ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ. ŸÙ·Ó ÙËÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË, ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó ı· „ËÊ›ÛÂÈ ıÂÙÈο ‹ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ Î·‡ÛË ·¿ÓÙËÛÂ: “°È· Ì·˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ·” . ΔÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ï·‚Â Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÛÙËÓ “Û˘ÓÙÚÔÊÈ΋” ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â› ˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÍÂοı·Ú˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·Ó›˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜...

¢È¯·ÛÌfi˜ ™Â Ï‹ÚË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Û٤ϯԘ, Ô °. ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞°∂Δ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ¤Ó·Ó ‰ÈÔÏÈÎfi ‰È¯·ÛÌfi, ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó... ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “ηÏÔ‡” Î·È ÙÔ˘ “ηÎÔ‡” ÁÈ· Ó· ıÔÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿. ΔËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞°∂Δ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË º¿ÌÂÏÔ˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ Î·È ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∫∞Δ. Δ∞™

¢‡Ô ·Ófi ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· “ÛËÎÒıËηӔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ∂∂ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·˙ ¯ı˜ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¢ÂÓ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ. ™ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ÛËΈı› ·Ófi Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ™Ù· “‰‡ÛÎÔÏ·” ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó... ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ Ó· Ô˘Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

™Ù¿¯ÙË Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ˜. ÿÛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ó· ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ. √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔÈ. ∫·È ÌÔÚ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó Î¿ˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÈ “¯Ú˘ÛÔ›” ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ∫·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› Î·È ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 1,76 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ۯ‰fiÓ ÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·... º.™.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· √È ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ˘ÂÚÁÔÏ·‚›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ™›ÙÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ “Ó›ÁÔÓÙ·È” ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ÛÎfiÓË, Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙȘ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÙÔ̤˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÏÏËÏÔ. ÕÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ı· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ÂȉÈο ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Ì ¯ÒÌ·Ù· Î·È Ï¿ÛË. °.•.

Δ· Û¯ÔÏ›· ÎÏÂÈÛÙ¿, Ï›ÁÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ı˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 1.500. ΔÂÏÈο ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì Ó· ÌÂÙ¤‚ËÎ·Ó 500 ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó; ¢ËÏ·‰‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ; √ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ·ÏÏ¿... ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â‰Ò ˘‹Ú¯Â Î·È ÌÈ· ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¿ÚıËÎÂ Î·È ¤ÚÂ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË... º.™.

∫·È ¿ÏÈ... ∫ÏÂÈÛÙ¿ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈ·, fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 1.500 ÂÚ›Ô˘ ηıËÁËÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÔÈ 500 ÂÚ›Ô˘ ·Ú¢ڤıËηÓ. ¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ı· ‹Ù·Ó Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î¿Ï˜ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Û Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ; ΔfiÙ fï˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó οو ÙÔ˘ ÌÂÙÚ›Ô˘... §.∞.

ªÓ‹Ì˜ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÙË Ó‡¯Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 1990, ÔfiÙÂ Î·È Â›¯Â ÌÂÙ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ›ÎË Ù˘ ¢∏∞¡∞ (151 ¤‰Ú˜), ı˘Ì‹ıËΠ¯ı˜ μÔÏÈÒÙ˘, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¢ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘. μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙfiÙ ÔÈ ¡ËÛÙÈο΢, ƒ¤Ó· μÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °ÎÂÏÂÛÙ¿ı˘ Î·È ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Â›¯Â ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ¡¢ 150 ¤‰Ú˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ ÓfiÌÔ ∫Ô˘ÙÛfiÁȈÚÁ·, Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó¤ˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÁÈ·Ù› Ì 48% ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ (Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ì 38%)... øÛÙfiÛÔ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÂÈ ÙfiÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ¤ÍÔ‰· ¿ÏÈ, Ì Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∞Ó ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ¤Ì·ÈÓ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· οÓÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÂÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÕÓÔÈÍË Î·ÙfiÈÓ. ¢∏ª√.™.


4

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

£∂™™∞§π∞

ΔÔ˘ Ãπ™Δ√º√ƒ√À ™∂ª∂ƒ°∂§∏ semergelis@e-thessalia.gr

◆◆

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ ÛÙ· 16 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηıËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ô‰ËÏ·Û›·˜ «ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘

ª∂ƒ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞’. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÓÈ΋ ∞ÔÁÚ·Ê‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ 1928. ¶ÏËı˘ ÛÌfi˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ‰È·‚¿Û·Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “∞ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1928” , Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: 1. ∂·Ú¯›· μfiÏÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡, οÙÔÈÎÔÈ: 102.827 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜: 13.411 (ÔÛÔÛÙfi 13,04%). 2. ∂·Ú¯›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û‡ÓÔÏÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡, οÙÔÈÎÔÈ: 23.302, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜: 1.296 (ÔÛÔÛÙfi 5,56% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡). 3. ∂·Ú¯›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡, οÙÔÈÎÔÈ: 10.342, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜: 574 (ÔÛÔÛÙfi 5,55% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡). ™‡ÓÔÏÔ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, οÙÔÈÎÔÈ: 136.471, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜: 15.281 (ÔÛÔÛÙfi 11,19% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡). ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ۇÁÎÚÈÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙȘ ¿ÏϘ Â·Ú¯›Â˜, ÁÈ·Ù› ›·Ì fiÙÈ Ë Â·Ú¯›· μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Â·Ú¯›· μfiÏÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛʇÁˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 55%, ‰ËÏ. fiÛÔ˘˜ ‰¤¯ıËÎÂ Ë Â·Ú¯›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¤ÍÈ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. √ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹: “¶ÚfiÛÊ˘Á˜ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹) ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ηٿ Â·Ú¯›·˜”:

°È· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜. ΔÔ 1928 Ë £ÂÛÛ·Ï›· ›¯Â ‰‡Ô ÓÔÌÔ‡˜: ΔÔ ÓÔÌfi §·Ú›Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î· Î·È ÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈοψÓ, Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛʇÁˆÓ: ∂·Ú¯›· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ 25, Â·Ú¯›· ∫·Ú‰›ÙÛ˘ 1.524 Î·È Â·Ú¯›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 476, ‹ÙÔÈ Û‡ÓÔÏÔ ÓÔÌÔ‡ 2.025. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È

£∂™™∞§π∞ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË £∏Δ∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∂¶∂ I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

°IøP°O™ K. T™I°K§IºY™H™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 + T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 + °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÙËÏ.: 24214 21510, fax: 24214 21530 °Ú·ÌÌ·Ù›· - ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ - ‰È·ÓÔÌ‹ - ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ªÂÁ·ÏÂ›Ô „˘¯‹˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ-ı·‡Ì· ÙˆÓ ÂÓÙ¿Ï ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹, Ì›· 16¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï· ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›· ∞ÌÂ∞ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛfi ¯ÚfiÓÔ. ∫È fï˜ ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤Ù˘¯Â ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÂÂÈڷ̤Ó˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· ˙ˆ‹. ΔÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË; Δ· ‰‡Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÎÈ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· tandem. ªÂ ÈÏfiÙÔ ÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÒ ªËÏ¿ÎË, ¤Ó· fiÓÔÌ·-ıÚ‡ÏÔ ÛÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›· ∞ÌÂ∞, Ë ¤ÊË‚Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ì ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎʇÏÈÛË Ù˘ ˆ¯Ú¿˜ ÎËÏ›‰·˜ (¿Û¯ÂÈ ·fi ÙË ÓfiÛÔ ÙÔ˘ Stargardt), ‰ÂÓ ÙfiËÛ ‰ÈfiÏÔ˘ ÙËÓ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹. ∏ ·Ó·ËÚ›· Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤Î·Ó ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ë ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ “ÁÂÓÓ¿” ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜.

¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÂÍ›ÛÔ˘ ¿ÚÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì ‚·ıÌfi 20, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÛÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‚’ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 19.9. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ΔÔ ϤÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ù¿ÂÈ ÁÂÚ¿ Ù· fi‰È· Ù˘ ÛÙË ÁË. Δ· ÏfiÁÈ· Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤ӷ, ÂÓÒ Î¿ı ϤÍË ·fi ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ-ı·‡Ì· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÓÙ¿Ï Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˆ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÓfiÛÔ ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë Î·Ù¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘. ŸÌˆ˜, Ù· “ÂÌfi‰È·” Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫·Ï·Ù˙‹, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù· ÙÚ›· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÏË Ù˘. ™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, fiÔ˘ ϤÔÓ ı· ÚÔÔÓÂ›Ù·È ·ÂÚ›Û·ÛÙË ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÙÂ-

¯ÓÈÎÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ μ·Ú‚ÂÚ¿ÎË Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ™È‰ÂÚ¿ÎË. ΔËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞.™. ∞ÌÂ∞ “Δ¿Ïˆ˜” ı· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ Î·È Ë ˘fiÏÔÈË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ 16¯ÚÔÓ˘ ∂ϤÓ˘. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ¡›ÎÔ˜ ∫·Ï·Ù˙‹˜, ·Óı˘·ÛÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ 304 ¶∂μ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ı· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘ Î·È ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÂÓÒ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘, μÈ‚‹ ΔÂÌ¤ÏË, ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· οÓÂÈ Ì›· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ı· ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “√È ÁÔÓ›˜ Ì·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÏÏ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ì·˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë ÙÒÛË Ù˘ fiÚ·Û‹˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÔÙ¤ Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚËıԇ̠ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ı˘ÌÒÛÔ˘ÌÂ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì χÛÂȘ ÁÈ· ηıÂÙ› Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›. μÚ¤ıËΠ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÌfi‰È· Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Ù· ÍÂÂÚÓ¿ÌÂ. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿, οÓÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·˜” , ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Ô-

∏ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ μ·Ú‚ÂÚ¿ÎË Î·È ÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÒ ªËÏ¿ÎË

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ ™ÔÚ¿‰ˆÓ “ΔÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ - ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ - ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂˘Ú. ∫·Ê·ÓÙ¿ÚË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ∞Ï. ¶·ÓÙ·˙‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û¿ÓÈˆÓ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ Ù˘ ·Ó›‰·˜ (∞ÈÁ·ÈÔÁÏ¿ÚÔ˜, ª·˘ÚÈÂÙÚ›Ù˘, ∞›Á·ÁÚÔ˜ Î.Ï.) Î·È ÙfiÓÈÛ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·ÏÈ›·˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ fiÏ˘”.

∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ (‰ÂÍÈ¿) Ì·˙› Ì ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ ª·Ú›·

‰ËÏ¿ÙÈÛÛ·, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›·: “¶ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ›¯· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∞Û¯ÔÏ‹ıËη ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì Ì¿ÛÎÂÙ. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘. ∂›Û˘ ¤Î·Ó· ÛÎÈ, ÛÙ›‚Ô, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Î·Ú¿Ù ¤ÊÙ·Û· ̤¯ÚÈ ÙË ÌÏ ˙ÒÓË. ΔÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ·fi ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ. ™ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÈ “¶ÂÈÚ·Ù¤˜” , Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ¤ÊÂÚ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ‰ÈÏfi Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ tandem Î·È ÚÈÓ ·fi Ì›· ‰ÈÂÙ›· ÂÚ›Ô˘ η٤‚Ëη ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ΔÔ 2015 ›¯· Ô‰ËÁfi ÙËÓ ÕÓÓ· ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÙÚÂÍ· Ì ÈÏfiÙÔ ÙËÓ μÈÔϤٷ ¢È·ÏÂÙ¿Ú·. ΔÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ‹Ú· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ “Δ¿Ïˆ” ÎÈ fiÏ· ‹Ú·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ∞Á·Ò ·˘Ùfi Ô˘ οӈ. ªÂ ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ. ¶¿ÓÙ· ¤ÓȈı· fiÙÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÈ οÙÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫È fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ‚ڋη ·˘Ùfi Ô˘ ¤„·¯Ó·. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÓÈÒıˆ Ï‹Ú˘. ◊ÚıÂ Î·È “ÎÔ‡ÌˆÛ” Â¿Óˆ ÌÔ˘” . ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ë ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ ‰È¤Û¯ÈÛ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È Ì·˙› Ì ÙË ªËÏ¿ÎË Ï·Û·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË 8¿‰·, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÂÏȉÔÊfiÚÔ˘ ‰È‰‡ÌÔ˘ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. §›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Úı·Ó ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, Ì ÙËÓ 16¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ó· ϤÂÈ: “™ÙËÓ πÙ·Ï›·, ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢· Î·È Ë ›‰È·. ¶‹Á·Ì ÂΛ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· È¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ¡fi-

ÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ΔÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚfiÛÌÂÓÔ. ŸÙ·Ó ·Ó¤‚Ëη ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Î·È Ô ÂÎʈÓËÙ‹˜ ÊÒÓ·˙ “And the baby representing the Greece” , ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·. ◊Ù·Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ Ó· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·, ¤ÓȈ۷ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛË. 줂·È·, ¤¯ˆ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ¤¯ˆ Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÈÏfiÙÔ. ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ªËÏ¿ÎË ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ƒ›Ô, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¿ÌÔÏϘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Î‡ÂÏÏ·” . ™ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ¿‰·˜, Ë ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Ì ÚÔۋψÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ ÙÔ 2020: “ª·˙› Ì ÙËÓ ∞ÚÁ˘ÚÒ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ™Â πÙ·Ï›· Î·È μ¤ÏÁÈÔ ‹Á·Ì Ôχ ηϿ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙÂ. Δ¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ¿Ì √ÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, fiÔ˘ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÎÔ‡ÚÛ·. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜; ∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ù˙‹ › Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ: “∂›Ì·ÛÙ ‰Â̤ÓË ÔÌ¿‰·. ∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ·’ fi,ÙÈ ¤Ó·˜. ∂›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó· ÌË ÓÈÒıÂȘ ÌfiÓÔ˜. ¡· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË. ŸÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ˜ Ì·˙› Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·”.

£∂™™∞§π∞ 31 ª·˝Ô˘ 1987

¢Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ “¢Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ó¤Ô˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È “ÛÊ·Á‹” Î·È ·fi ÙÔ ÎfiÛÎÈÓÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ¢‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔ‰ڛ·˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜, ÂϤÁ¯Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ

·ÚÈıÌfi ‹ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ ·›ÙËÌ·”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1859... ∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ

ÛÂÈ ÙȘ ¯·ÚÙÔ·ÈÎÙÈΤ˜ Ϥۯ˜.

ÚÔÏfiÈ ªÈÁÎ ªÂÓ, ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. 1905... √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·fi ÙÔÓ ¯·ÚÙÔ·›ÎÙË Î·È ÏÂÛ¯ÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÓÙÒÓË ∫ˆÛÙ·ÁÂڷοÚË. ∞ÈÙ›·, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË Ó· ÎÏ›-

1916... ¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ¡·˘Ì·¯›· Ù˘ °ÈÔ˘ÙϿӉ˘, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÂÌÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. 151... μÚÂÙ·ÓÈο ÏÔ›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì 91 ÁÂÚÌ·ÓÈο. √È ÕÁÁÏÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Â›‰Ô.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 5

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

ΔËÏÂʈÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ì ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ª·ÎÚfiÓ Î·È ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÔ˘ÛÎ

“¶˘ÚÂÙfi˜” Â·ÊÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ¢Ú·Á·Û¿Î˘: ∞Ó·Áη›Ô ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ∞£∏¡∞, 30.

Δ

Ô ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ıÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ª·ÎÚfiÓ, Û ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (ÚÔ¯ı¤˜), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÔ˘ÛÎ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÙËÏÂʈÓÈο Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ηı·Ú‹˜ χÛ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È fiÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ °È¿ÓÓ˘ ¢Ú·Á·Û¿Î˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ Eurogroup ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . “∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. °È· ·˘Ùfi ›ӷÈ, ·fi οı ¿Ô„Ë, ·Ó·Áη›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÂÊÈÎÙfi, ÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ó· οÓÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·, fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ¢ı‡ÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¢Ú·Á·Û¿Î˘. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. “ªÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Ù¿ÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. √È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÎÙfiÈ˙·Ó, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ Û˘Ó¤ÎÏÈÓ·Ó ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Â›‰· Ù˘ ∂∂. ¢ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌ-

● √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ

Ì· ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ‰È¢ڢÓfiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ÙÂÏÈο Ì ‰·ÓÂÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰·ÓÂÈ˙fiÙ·Ó Ì ¢ÎÔÏ›· ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ͯ·ÛÙ›, ȉ›ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›·

√ Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, Ë ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ‚·ıÌÈ·›· ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¯ÚË-

¯ÒÚ·˜, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÙÔÌ›˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ú΋˜ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌË ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. √‡Ù ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÂÈÙ·ÎÙÈ΋” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜: “∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ Û˘ÓÂÒ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ··ÈÙÔ‡Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, Ù˘ ·ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. √È ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ı· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ·fi ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô Î. ¢Ú·Á·Û¿Î˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË

Ó·Áη›ˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ, ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÈÛ‹Ì·ÓÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì fiÚÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜. “∏ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ıÂÛÌÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ··ÈÙ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ” ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈÙÚÔ›·˜ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ˙ԇ̠‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈ΋. ∂›Ó·È ̤ÚÔ˜ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ∂∂. ŒÁÈÓ ‰ÈÏ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÚÔı˘Ì›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ. ∫·È ÌfiÓÔ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ

“∫·ı·Ú‹ χÛË” ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ∞¡∞º∂ƒ√ª∂¡√™ Ô Î. ¢Ú·Á·Û¿Î˘ ÛÙËÓ

Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ¿ÏÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÚ›· ÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂÁ¤ıË: Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÒ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘” . “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·˘Ù‹˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, Ë ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ë ·Ó¿‰˘ÛË ÚÔÙ‡ˆÓ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘Ó˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

¡π∫√™ §∞ª¶ƒπ¡π¢∏™ ∞¡¢ƒπ∫∂™ ∫Oªªø™∂π™ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 17 - μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 26501

ÓÂÈÛÌÔ‡, ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÛÔÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÏË-

Ì·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ‹‰Ë ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” .

¡¤· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· “∏ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó, Â›Û˘, ÌÈ· Ó¤· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘

ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÛÔ ÙÔ Ú›ÛÎÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ·˘Ùfi ‰Ú· ·ÔÙÚÂÙÈο ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ˘„ËÏfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜. ∞Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Û˘Ì‚Ô‡Ó, ÙfiÙ ٷ ÂÈÙfiÎÈ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ··ÁÔÚ¢ÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ”

ıÂÛÌÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ, fiˆ˜ ›Â, Ù˘ Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “∞˘Ùfi ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŒÓ·Ó ÚÔˆıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ¢ڇ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·-

Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ QE, ·Ó ›Û¯˘Â ·fi ÙÔ 2009 Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ·¤Ê¢Á ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ı·

ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔʇÁÂÈ, fï˜, ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙË Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë ¯ÒÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂∫Δ, ·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË” .

∞ȯ̤˜ ηٿ ™fiÈÌÏ ÕÛÎËÛÂ, Â›Û˘, ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Î·È Ì˘ˆÈΤ˜” . “∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë Ì·˙È΋ ·ÓÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÍË ·˘Ù‹ ¿Ô„Ë, ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ! ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ηٷÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÔÙÈ΋˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÎÔÈÓˆÓ›·” ·Ó¤ÊÂÚÂ. “¢È·Ù˘ÒÓÂÙ·È, Â›Û˘, Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈΛӉ˘Ó· Ì˘ˆÈ΋ ¿Ô„Ë. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο. ∫·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÂı› ¤Ó· ı¤Ì· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ fi¯È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ ÙȘ ÂÏ›Ù, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜”.


6 ¶ÔÏÈÙÈ΋

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ¶··‰ËÌÔ‡ÏË Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

¢È·„‡‰ÂÈ Ù· ÂÚ› ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 30.

∫∞Δ∏°√ƒ∏ª∞Δπ∫∞ ‰È¤„¢-

ÛÂ Ô ¢. Δ˙·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Bild fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ı· ·ÚÓËı› ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ó ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Reuters. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ô Î. Δ˙·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ‰È¤„¢Û ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Reuters. “∏ Bild ·ÚÂÚÌ‹Ó¢Û ·˘Ùfi Ô˘ ›· ¯ı˜. ¢ÂÓ Â›· ÔÙ¤ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÔÌfiÏÔÁ¿ Ù˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ∞˘Ùfi Ô˘ ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰fiÛ˘, ÁÈ·Ù› fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÙËÚ‹Û·Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÂÍ‹ÁËÛÂ. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Bild ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ÚÔÙ›ıÂÙ·È ÂÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. “°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿ÎÚË, ÌËÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ÂÙ·ÈÚ›˜” ¤ÁÚ·ÊÂ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛËÌ›ˆÓ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ.

∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜: ∂ıÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ “™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ÁÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ” ∞£∏¡∞, 30.

¢

È·„‡‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ “Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË” ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌÔ ¯Ú¤Ô˜, fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË (Û.Û. ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜) Â›Ó·È ÂıÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ÁÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi 24/7, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË “Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙË ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ ™fiÈÌÏÂ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘”. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ¿ÓÔÈÁ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ: “∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠ÙÒÚ·, fiÙ ı· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ;” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·ÎÏÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ Û¯fiÏÈÔ: “√ Î.

● ∂ÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘

¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ϤÔÓ, η̛· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì οÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÍÂÂÚÓ¿ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ οı fiÚÈÔ ·˘ÙÔÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛ˘” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Eurogroup, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Spiegel.

“∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÌÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· (Û.Û. Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜), ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ” , ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘ Spiegel Online ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ χÛ˘. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡

ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ˘ Eurogroup “‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. ¢ÈfiÙÈ Î·È ¿ÏÈ ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ -ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” . Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜, “fiÛÔ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÚfiÛÌÂÓ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ’√ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈı˘Ì› ÌÈ· χÛË. (...) ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ‹‰Ë ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· χÛË, ¿Û¯ÂÙ· Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup’ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜. √ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ’Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜’ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” . √ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ ÂÓÒÈÔÓ Í¤ÓˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÌÈ· Û·Ê‹˜ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘”.

∫˘‚¤ÚÓËÛË

∂Ï›‰Â˜ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ÁÈ· ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ μƒÀ•∂§§∂™, 30.

Δ∏¡ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÛÙÔ Eurogroup

Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔ-

°ƒ∞º∂π√ °∂¡π∫√À Δ√Àƒπ™ª√À

¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¶Ô‡ÏÌ·Ó - ∂ΉÚÔ̤˜ - ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 67 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-70330, 70795, ∫ÈÓ.: 6978 483942 Fax: 24210 70334 - ΔËÏ. ÔÈΛ·˜: 24210-46453 www.othristravel.com e-mail: othris_travel@yahoo.gr Facebook: √£ƒÀ™ ΔRAVEL ¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

ŸÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ 3‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ¶∞ ¡∞°π∞ Δ∏™ Δ∏¡√À ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞ ° π ∞ ™ ¶ ∂ § ∞ ° π ∞ ™ Δ ∏ ¡ √ 21/7 - 24/7 ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞¡√π•π∞Δπ∫∂™ À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 27 ª·˝Ô˘ ∞ ° π √ π ø ∞ ¡ ¡ ∏ ƒ ø ™ √ - à ∞ § ∫ π ¢ ∞ - 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·fi ∞Ãπ§§∂π√ ™∫π∞£√ - ∫√À∫√À¡∞ƒπ∂™ - 18 πÔ˘Ó›Ô˘ £ ∂ ™ ™ ∞ § √ ¡ π ∫ ∏ W a t e r l a n d - 7 Io˘Ï›Ô ˘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ Δƒπ∫∂ƒπ . À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 18/6 ‚Ú¿‰˘ 19-20-21/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ . •ÂÓԉԯ›Ô, 2 ÚˆÈÓ¿, 2 ‰Â›Ó· ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ 125 ¢ÚÒ. - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 22/6-24/6 ∞∫Δ∂™ π√¡π√À ¶ƒ∂μ∂∑∞ - ¶∞ƒ°∞ - ¶∞•√π - ∞¡Δπ¶∞•√π •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È ‰ÒÚÔ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ΔÈÌ‹ 103 ¢ÚÒ. ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 2/6 ‚Ú¿‰˘ 3-4-5/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. - 4/6 - 5/6 ™ ∞ ¡ Δ ∞ ¡ ™ ∫ π - ¶ ∂ Δ ƒ π Δ ™ π ∏OTEL SVETI NIKOLA, ÙÈÌ‹ 50 ¢ÚÒ. - ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ª√ƒº√μ√À¡π, °Àƒ√™ §πª¡∏™ ¶§∞™Δ∏ƒ∞ - 1-2 πÔ˘Ï›Ô˘ ∞ π ° π ¡ ∞ ∞ ° . ¡ ∂ ∫ Δ ∞ ƒ π √ ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡. - 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ª À Δ π § ∏ ¡ ∏ - ∞ ° π √ ƒ ∞ º ∞ ∏ § ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡.

Ì›·˜, ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜), ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌÔ‡ÏË, Ô ¶. ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 140 “ÊÈÏfi‰ÔÍ·” ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ “ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ” . ¶ÚfiÛıÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÚÈÓ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜,

● √ ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›

˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ.

™˘Ó¤¯ÈÛÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogroup Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â›. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÙ ı· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÚ› ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ô ¶. ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë “ıÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË” ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÈ

ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. “∞˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ï¿ Ó¤·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶. ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Í·Ó·Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Eurogroup ÛËÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÚÂı› Ë ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogorup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘.

1Ô. ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√™ º√Àƒ¡√™ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 106 ΔËÏ. 25805 2Ô. √ ¶∞§π√™ º√Àƒ¡√™ Δ∏™ °∂πΔ√¡π∞™ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 54-ª. ∞Û›·˜ ΔËÏ. 65536-¡. πø¡π∞ 3Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ §π∞¡π∫∏™ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14 ΔËÏ. 65255 - ¡. πø¡π∞

ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 231 & ™Ù·ı¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 699 33 97 669

∫∞º∂ - √À∑∂ƒπ

Δ√ ¶∏§π√ ∞¡∞§∏æ∂ø™ 323 Ì μ§∞Ã∞μ∞


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ Ì ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ Fairfax Financial Holdings ¶ÚÂÌ °Ô˘¿ÙÛ·

∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 30.

ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ Fairfax Financial Holdings ¶ÚÂÌ °Ô˘¿ÙÛ·, ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜).

√ Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Î. °Ô˘¿ÙÛ· ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·Ó¤Ï˘Û ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ΔfiÛÔ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ fiÛÔ Î·È Ô Î. °Ô˘¿ÙÛ· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. °Ô˘¿ÙÛ· ÁÈ· ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “√ ΔÛ›Ú·˜ Î·È Ô Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogroup Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. £· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ΔÛ›Ú·, Ô˘ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” , ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ, Î·È ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

“∂ÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È” “√ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÍÂοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÍÂοı·ÚË Ï‡ÛË ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜” , ÛË-

● °È· ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘˙‹ÙËÛÂ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Ì ÙÔÓ Î. °Ô˘¿ÙÛ·

ÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË Ë Handelsblatt. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̛̠· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “∂›Ó·È Èı·Ófi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ‰fiÛË Î·È Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ·ı¤ÙËÛË ÏËÚˆÌÒÓ ·Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË; √ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘. ’’∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ì›· ·ı¤ÙËÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜’’, ›Â. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogroup. ∂Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·È¯Ó›‰È” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·.

“∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿Ú˘” “√È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Δ۷ηÏÒÙÔ. √ 57¯ÚÔÓÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿Ú˘” , Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Handelsblatt ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î¿ÔȘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÛΛ ÙÒÚ· ȤÛÂȘ ̤ۈ ÙˆÓ ªª∂” ,

ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜.

“∞Ó·˙ËÙԇ̠ÌÈ· ηϋ χÛË, fi¯È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· χÛË” ¶¿ÓÙˆ˜, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô Î. Δ۷ηÏÒÙÔ˜, ¯ı˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ Í¤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ê¿ÓËΠӷ ηÙ‚¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‹¯Ë ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·Ó·˙ËÙԇ̠ÌÈ· ηϋ χÛË fi¯È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· χÛË” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, fiÙÈ “‰ÂÓ Â›¯·Ì ÌÈ· ηϋ χÛË ÛÙȘ 22” . √ Î. Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ À¶√π∫ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ÂÈı˘Ì› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· χÛË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÔÙÈ

ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· χÛË, ·Ú¿ Ù· fiÛ· › ÛÙÔ Eurogroup ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Í¤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙÔ 2017, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÒÛÙÂ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ À¶√π∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ›ÂÛË Â›Ó·È Û fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÂÍË Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi. ŸÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢¡Δ ·Ó ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ fi¯È. £· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ô ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2016 ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ª¿ÈÔ 2017 ۯ‰fiÓ πÔ‡ÓÈÔ. Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ηÙËÁÔÚ‹Ûˆ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·” .

£¤Ì· Ù˘ ∂∫Δ ÙÔ QE ∫ÏËı›˜, ‰Â, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ı· ÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÛÔÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ›Â: “∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚÒÙËÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ∂∫Δ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È fiˆ˜ Î·È Ô ®∫˘ÚÈÔ˜ Ì·˜® ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó, ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÍÂοı·ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È΋ Ì·˜ ‚Ô‡ÏËÛË Â›Ó·È Ó· ‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” . ™ËÌ›ˆÛ ‰Â, fiÙÈ “·Ó ›ÛÙ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ı¤ÏÂÙ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏÈÒ˜ ‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¯Ú¤Ô˜ Û ΛӉ˘ÓÔ. ΔÔ Ò˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ QE, Ì ÙÔ ¢¡T ̤۷, ÙÔ ¢¡Δ Â͈ ‹ Ì ÙÔ ¢¡Δ ÌÈÛfi ̤۷ ÌÈÛfi ¤Íˆ ‰ÂÓ Í¤Úˆ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. “√È Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ıÂÛÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë. ¢ÂÓ ¤ÓÈ·È ÛˆÛÙfi Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·Ô ÙËÓ ·Ô„Ë Î·È ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·ÏÏˆÓ ıÂÛÌÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “¯ˆÚ›˜ ÙÔ QE ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” .

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

°·ÏÏ›· - °ÂÚÌ·Ó›·

∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ μ∂ƒ√§π¡√, 30.

√π ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜

Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Â› ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. “∫¿ÓÔ˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fi¯È ·Ï¿ Û ÎÔÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·” , ›Â Ô ™fiÈÌÏ Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈËı› ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. “√ ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ˜” , ÙfiÓÈÛÂ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â·ÁÚ˘Ó› ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. ∞Ó Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, “Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿” ·ÏÏÔ‡ Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜.


8 ¶ÔÏÈÙÈ΋

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

√ÌÈÏ›· Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘

°ÂÓÓËÌ·Ù¿: ™Ùfi¯Ô˜ Ë ‹ÙÙ· ™Àƒπ∑∞ ¯ˆÚ›˜ ·ÏÈÓfiÚıˆÛË Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ “∞Ó¿ÁÎË ÂıÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ● ªÂÁ¿ÏË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ¿ÊËÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ›Â Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó

™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ∞£∏¡∞, 30.

√ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Δ·-

Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÂͤÊÚ·Û ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. Δ˘ › fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ÏËıÈÓ¿ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. √ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó › Â›Û˘ ÛÙËÓ Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË fiÙÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ¿ÊËÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË, fiÙÈ ‹Ù·Ó Ú·ÏÈÛÙ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â˘Úˆ·˚ÛÙ‹˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‚È‚Ï›Ô Û˘ÏÏ˘ËÙËÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ·fi ¯Ù˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. √È Ô˘Ú¤˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û˘ÏÏ˘ËÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË.

Antonopoulou 126-128 Plateia Eleftherias, Volos tel.: 2421033021 f: Mio Nido espresso bar

∞£∏¡∞, 30.

Ë ı¤ÛË fiÙÈ “Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹, ‚ÈÒÛÈÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ï·˚΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘.

Δ

™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, Ë Î. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË “ÂıÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘” Â›Ó·È ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ÌÓËÌfiÓÈ·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙË ¡¢ ˆ˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ˆ˜ ‰ÈÙÙfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È fi¯È ·ÏÈÓfiÚıˆÛË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘

● ∏ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÛÙÔ ‚‹Ì·

¯Ú¤Ô˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıÒ˜ ‰¤ÛÌ¢Û ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÈÙÚÔ›· Î·È ÏÈÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. “√ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ™Àƒπ∑∞¡∂§ Ì ÙȘ „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÂÏ›‰·˜, ÎÏ›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÓÙÚÔ‹˜, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” , ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ οı ̤ڷ Î·È ·ÓÙȉڿ Û·Û̈‰Èο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. “∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÈÓ ·’ fiÏ· ÌÈ· Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. Œ¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÂÌÌÔÓ¤˜ Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ô˘ Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ı˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· “ÛˆÙ‹Ú˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ë ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘

ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ı· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. “£¤ÏÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™Àƒπ∑∞ Î·È ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Î·È fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹ ÌÈÓÙÈ·Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, οÓÔ˘Ó Î·È ı· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. ∞˜ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ “Ó· ʇÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ›” Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘ ÛÙÔ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙË ¡¢. √Ê›ÏÔ˘Ó fï˜ fiÏÔÈ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÛÙÂϤ¯Ë, Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ì·˜, Â›Ó·È Ë ÂÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ë ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Ì·˜. ∂Ì›˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ οÓÔ˘Ì ÙÔ ‚‹Ì·. ∏ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηٷ٤ıËΠÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2016 Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÙÚ·-

¤˙È. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ı· Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÈ. ŸÏÔ˘˜ Ì·˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÔԉ¢ÙÈÎfi fiÏÔ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∂›Û˘, ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ‰È¯·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2010, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ù· ‰È¯·ÛÙÈο ÎËÚ‡ÁÌ·Ù·. “∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚËÙ¤˜ ÙˆÓ social media, fiÔÈÔ “¯ÚÒÌ·” Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó. ∫·ÌÈ¿ ·ÓÔ¯‹ Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ‚›·, ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·, Ó· Û¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È¯·ÛÌÔ‡. ∫·È ÂÌ›˜ ı· ÚˆÙÔÛٷًÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹”, ÙfiÓÈÛÂ.

ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ÛÙÔ XÈfiÓÈ ™˘ÁÁڷʤ·˜: B·Û›Ï˘ £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë˜ ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÚÈÒÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙˆÓ. ™ÙÔ “¢ÚfiÌÔÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ‰Ú·ÛÎÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ, ÙÔ˘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡, ›Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ΔÔÓ ·Ú·ÙËÚ› ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÚÈÒÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘, ÂÓÒ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÔÓËÚ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÂÏÈο ‰È¤„¢Û ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ófi˜ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ªÚ¿ÙÙË, ÂÓfi˜ ·ÓÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ú›ÊÙË Î·È ÂÓfi˜ ÚÒËÓ ˘ÁÌ¿¯Ô˘, ̤ÙÔÈÎÔ˘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˘, ÙÔ˘ ÕÚË μ·ÁÂÓ¿. ΔÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÙÛ¿ÏÈÓÔÈ ‹ ¤ÙÚÈÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜, ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔÈ ·fi Ï¿ıË, ¿ıË, ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿. ∑Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. μ˘ı›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ȯÓËÏ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “¤Ûˆ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜” , ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Ï·‚˘Ú›ÓıˆÓ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÈÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ Î·È ıÏÈÌ̤Ó˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙÔÈÎfiÙËÙ· ‹ ¤Ó· ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ, ÏËÓ ˘·ÚÎÙfi, Ó‹Ì· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ô ·ÁÔÓ¿ÙÈÛÙÔ˜ Î·È ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÎÚÔ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ·fiÚ·Ù˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙËÓ „˘¯‹, ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÌ·Ṳ́ÓË ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, -Ô˘ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÙÔÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡¤‰Ô˘Û· (∞Ó·ÛÙ¿ÛÔ‚·) Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜-, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚ·Ó ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÏÏ¿ Ù· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ΔÂÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÂÌÚËÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÂÍÈϤˆÛË Ô‡Ù ¢ı‡ÓË ·fi ηӤӷÓ. π‰›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ „‡ÙË ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Û·Ó ÛȈËÏÔ› ÂÈ‚¿Ù˜.

ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ


EÈηÈÚfiÙËÙ· 9

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 1Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 16 Î·È 135. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 16269 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 20.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 135695 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16291 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 135717 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 3.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 16002 16256 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 135428 135682 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 1.500 ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 16230 16234 16354 16888 135314 135656 135660 135780 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 16025 16185 16206 16386 16391 16524 16533 16585 16673 16709 16790 16864 135011 135099 135135 135216 135290 135451 135611 135632 135812 135817 135950 135959 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 16015 16048 16054 16056 16095 16103 16104 16136 16164 16168 16180 16203 16231 16236 16261 16277 16299 16309 16350 16418 16422 16423 16489 16496 16519 16574 16601 16621 16671 16700 16757 16760 16770 16808 16823 16830 16860 16869 16911 16962 135000 135027 135047 135097 135126 135183 135186 135196 135234 135249 135256 135286 135295 135337 135388 135441 135474 135480 135482 135521 135529 135530 135562 135590 135594 135606 135629 135657 135662 135687 135703 135725 135735 135776 135844 135848 135849 135915 135922 135945 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 80 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 16000 ¤ˆ˜ 16999, ηıÒ˜ Î·È ·fi 135000 ¤ˆ˜ 135999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (10/10) ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ £∞ °π¡∂π ™Δπ™ 31 MA´OY 2017.

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

ªÂ ı‡Ì· 50¯ÚÔÓÔ μÔÏÈÒÙË ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

£·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∞°∂Δ

£

·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜-μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∞°∂Δ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ı‡Ì· ›-

Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜, 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ, Ô‰ËÁfi˜ π.Ã. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘ı›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ΔÔ π.Ã. Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ μfiÏÔ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ‚Á‹Î ÛÙÔ ·ÚÈ-

ÛÙÂÚfi Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ‰¤ÓÙÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ™ÙÔ fi¯ËÌ· ‰ÂÓ Â¤‚·ÈÓ ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ, ÂÓÒ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ π.Ã. ‹ ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ

·‰È·ıÂÛ›·. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘.

∂ıÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ È·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ

∏ ηÎÔÔ›ËÛË ·È‰ÈÒÓ Î·Ï¿ ÎÚ·Ù›... ™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓÓÈ¿ ÛÙȘ ‰¤Î· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ∞£∏¡∞, 30.

Δ√ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜

ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ¤Î·Ó·Ó ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·fi ÔÙ¤ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÂıÓÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜, ¤Ó· ÛÙ· ‰‡Ô ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ 11-16 ÂÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚›·˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 9 ÛÙȘ 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÙ¤ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

∏ ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 4 ÂÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ·Ó·ËÚ›·˜ ·fi ۈ̷ÙÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ π·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·ÙÈο ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ.

¢∞™-√Δ∞ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË

¢∞™-√Δ∞ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ·›ÙËÌ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· η٤ıÂÙ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÔÈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢∞™-√Δ∞, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªËÓ Â›Û·È „‡ÙÚ· ‰›ÁÓˆÌË, ªË ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ Ì ̿Ûη...” . √‡Ù ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ó· ›¯Â ÁÚ·ÊÙ› Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ (5 Ù˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Û˘Ó ÙÔÓ ¢. ª¿ÏÏ·) ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ! ∞¤ÚÚÈ„·Ó Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢∞™ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· η٤ıÂÙ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÏËÓ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ 30/5 ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·fi ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì-

∂∫¢ƒ√ª∂™ ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ (2-4/7) ™∫Àƒ√™... ∏ μ√ƒ∂π√∫À∫§∞¢π∫∏ √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÓËÛȈÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 2016 ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ HOTEL: SKIROS PALACE

(3‹Ì.) ª∂ Δ√À™ ºπ§√À™ Δ√À ∞£∞¡∞™∞∫∂π√À ª√À™∂π√À ¡∞À¶§π√ - ⁄¢ƒ∞ - ™¶∂Δ™∂™ - ∂¶π¢∞Àƒ√™ ªÀ∫∏¡∂™ - ¶√ƒΔ√ Ã∂§π - Δ√§√ - §√ÀΔƒ∞∫π KÚÔ˘·˙Ȥڷ (°È· Ù· ̤ÏË : ¢ˆÚÂ¿Ó Ù· ªÔ˘Û›·)

(27-28/05) 2∏ª. √¢√π¶√ƒπ∫√ ™Δ√¡ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ μπ∫√™ - ª√¡√¢∂¡¢ƒπ - Δ™∂¶∂§√μ√ - ∂§§∏¡π∫√ π.ª. Δ™√À∫∞ - °π∞¡¡∂¡∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) ΔËÏ.: 24210 31059, 31060 Site: www.vistravel.gr

‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙ‹ÓÂÈ “̤وÔ” Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ∫∂¢∂, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó Î¿Ô˘, οˆ˜, οÔÙ ·fiÚÈÛÙ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ™ÎÔ˘ÚϤÙË ÁÈ· ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Ë ¤ÙÂÚË ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÂÚÔ‚·ÛÈÏË ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ›, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. •¤¯·Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2018 Î·È 2019. ∫ÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌfiÓÈÌ˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹˜

‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ··›ÙËÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ 23˘ ª·˝Ô˘... ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ , ÌÂÚÔο̷ÙÔ ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ··›ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ψÊÔÚ›· ηٿ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË ÚfiÛÊ·ÙË 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ¢Â˘Ù¤Ú· 22/5 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ΔÚ›ÙË 23/5 ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜-·Ú·Ù·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. √È ÙÚ›˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ , ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ¶∞™∫∂ °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ (̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ° ™ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ ), ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ˙Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ª∂Δ∞ ¢. ª¿ÏÏ·˜, Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ‚¤‚·È· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙfiÛÔ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ £¿ÏÂÈ·˜ ™Ù¿¯ÙÔ˘ , fiÛÔ Î·È Ù˘ Ù·Ì›· ∞›ÁÏ˘ ∫·Ú·-

Ì·ÓÏ‹ , ··›ÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ΛÓËÛ˘ , ‰ËÏ·‰‹ ·fi 120 ¢ÚÒ ( 80 Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË + 40 ¢ÚÒ Ë ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ˘˜ °. ª·ÁÈ¿ÎÔ Î·È ¢. ª¿ÏÏ· Î·È 80 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ·ÊÔ‡ Â¤ÛÙÚ„Â, ÁÈ· ÙÔÓ ∞. Δ˙Ô˘Ú‚·Ù˙‹. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì ‰Â, fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ›˜ ÌfiÓÔÓ ÔÈ ‰‡Ô ·¤ÚÁËÛ·Ó. √ ÌÂÓ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˜ ∞. Δ˙Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛ fiÙÈ “Ë ·ÂÚÁ›· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹‰Ë ·¤ÚÁËÛ ÛÙȘ 17/5 ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›·. √ ‰Â ¢. ª¿ÏÏ·˜ ·Ó Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÂÚÁ›·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ·fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÁÔ‡ÓÙˆÓ. ∏ ·ÂÚÁ›· Â›Ó·È ÙÔ fiÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ.

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (22Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 74558. ŒÁÈÓÂ Î·È Ó¤Ô (Δ∂Δƒ∞¶§√) Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 1.080.000 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 74558 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 25.000 ¢ÚÒ Û fiϘ ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ: ™ÂÈÚ¿ 6Ë ÛÙ¯. ∞’, ÛÂÈÚ¿ 6Ë ÛÙ¯. μ+°+¢+∂, ÛÂÈÚ¿ 7Ë ÛÙ¯. ∞-∂, ÛÂÈÚ¿ 5Ë ÛÙ¯. ∞-∂. √È ·ÚÈıÌÔ› 34455 50371 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 10428 17315 24681 41602 66498 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 1.000 ¢ÚÒ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 565 3531 5250 6522 8535 12591 14263 16192 19749 21532 26944 29988 32862 35914 37356 40160 44476 46364 52605 54237 57116 59229 59229 62455 64565 69282 71015 72334 76810 79153 ∞fi 200 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1516 2237 2909 3953 4545 4569 6041 7133 7824 9216 9747 11199 12010 13482 15050 15481 16403 17074 18236 18787 19338 20240 20911 22453 23694 25452 26233 27605 28436 29237 30699 31450 32181 32913 34424 34602 35343 36525 37897 38628 39409 40911 42353 43234 43865 45553 47225 47556 48377 49188 49939 50500 50752 51223 51944 53356 54784 56545 57697 58448 59750 59831 60112 61514 62906 63657 64388 65326 66037 67219 67700 68371 69933 70404 71566 73197 74548 75308 76059 77561 78332 79944 ·) ∞fi 20 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 8 ‚) ∞fi 10 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 9 Á) ∞fi 10 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 74000 ¤ˆ˜ 74999, ·fi 34000 ¤ˆ˜ 34999, ηıÒ˜ Î·È ·fi 50000 ¤ˆ˜ 50999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (ÂÓÙ¿‰Â˜) ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ∂•∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 6 π√À¡π√À 2017.


10 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

∫∂∫¶∞- ¢π∂∫

ΔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 4 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜

¢ÂÓ ı· Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ∫∂∞

™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Û˘ÓÔÏÈο ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∫∂∫¶∞- ¢π∂∫, Ì ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù· Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫∂∫¶∞- ¢π∂∫, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú¿Í˘ “∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2014-2020” , ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂȘ: -°È· Ùo ÀÔ¤ÚÁÔ 1 ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¶∂ Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¤ˆ˜ Ù˘ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ¶∂ ‹ Δ∂ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¤ˆ˜ Ù˘ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ -°È· ÙÔ ÀÔ¤ÚÁÔ 2 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ƒÔÌ¿ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ¶∂ ‹ Δ∂ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¤ˆ˜ Ù˘ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì 4ˆÚË ÂÓı‹ÌÂÚË ··Û¯fiÏËÛË -°È· ÙÔ ÀÔ¤ÚÁÔ 3 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ƒÔÌ¿ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ¶∂ ‹ Δ∂ ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹ Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ¤ˆ˜ Ù˘ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì 4ˆÚË ÂÓı‹ÌÂÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÚÓËÙÈο Â› Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ „‹ÊÈÛÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ §∞™ ∞. ¡¿ÓÔ˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂȘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔ΋ڢ͢ ̤ۈ ∞™∂¶ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2190/94. °.•.

Δ

· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ› Û ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷψÙÒÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· (1Ì.Ì.) ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 152/2015 ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ “·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰È·ÎÔ‹˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ (ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜)” Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ ÏËÚÔ‡ÓÙ˜ Ù· οı ÊÔÚ¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·-

Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ

¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ∫∂∞, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰È·ÎÔ‹˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ∫∂∞, ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: - ∂ÓË̤ڈÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∫∂∞, Ì ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ‚‚·›ˆÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ∫∂∞, ʈÙÔÙ˘›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÓfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘, - ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ˘‰ÚfiÌÂÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ∫∂∞, ÙfiÙÂ Ë ·›ÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ηٿÏÏËÏ· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· (¯ ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, È-

ÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÎÏ), Î·È - ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ··›ÙËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÌË ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔ Ì ÙfiÎÔ˘˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÈÛ¯‡Ô˜ ¤ˆ˜ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ı¤Û˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ ÂÏ¿ÙË. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ı· ÙËÚÂ›Ù·È Â›Ù Ì ÙËÓ ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹, ›Ù Ì ڇıÌÈÛË , Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ οı ÊÔÚ¿ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ. -Δ˘¯fiÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÌÂÓ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ∫∂∞, Â·Ê›ÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂͤٷÛ˘ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”.

£· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

ÀÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ À¶∂ƒ°√§∞μπ∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (1Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë Û‡Ó·„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ë ÌÂϤÙË, Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È Ù· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 530.000 ¢ÚÒ. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÔ‰fi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ˘Ô¤ÚÁÔ˘ “¢›-

ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ πˆ·Ó ΔÛÈÚÓfi‚· Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™. ΔÛÈÚÓfi‚·˜ & ™π∞ ∂.∂.. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 333.970 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi 25,5% Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ۇ̂·Û˘.

∞Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Û ¢ÈÌ‹ÓÈ- ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ∞˚-

‚·ÏÈÒÙÈΈÓ. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù· ·Î›ÓËÙ· Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È ÙȘ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Î·È Ë ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÒ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û 12 Ì‹Ó˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2017 Î·È 2018, Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2017 ÔÛÔ‡ 100.000 ¢ÚÒ.

∂¤ÎÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì Ӥ˜ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂¤ÎÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆӔ , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 400.000 ¢ÚÒ. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘

¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ: -∏ ηٷÛ΢‹ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆÓ, ›Ù ÛÙÔ ÓÂÔηٷÛ΢·˙fiÌÂÓÔ, ›Ù ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Î·ı¿ÚÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË, Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Î·ı¿ÚÙˆÓ. -∏ ηٷÛ΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. -√È ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙڈ̿وÓ, Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÏÈıfiÛÙÚˆÙˆÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™Â ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜

∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ™Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÛÔ¯ÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, ÌÂٷ͇ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ªfiÚÂÏ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÛÔ¯ÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÂχıÂÚË Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ˘ËÚÂÛȷο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ √ÁÏ Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ª¤Á·ÚÔ. ¡· ·Ó·-

ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ‰È·ÎψÓ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· πà Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û ȉȈÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·”.

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÛÙËÓ ∂¶∑ ··ÓÙ‹-

ÛÂȘ ‰‡Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı›, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¢fiÌËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ··ÓÙËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜.

¡·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋

¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 9- 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ∏ ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-

ÓÂÈ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹: ∏ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚfiÎÏËÛË” ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 9 Î·È 10 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Thessalikon Grand”. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È ÙÔ Δ∂∂ - ¶ÂÚÈÊÂ-

ÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ Δ∂∂ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜, °∂øΔ∂∂ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ∂£∂ª (∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ). ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∂∞¶), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∂π £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ηٷ·ڈÛ˘ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2017 Î·È Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 74.375 ¢ÚÒ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È Ï‹ÚË Î·È ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ë ˘ÏÈ΋, Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· Î·Ù·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ 17 Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ¿‰ÂȘ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

CAFFEBAR

™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

¶·ÏÈfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™Δ∞ª√À§∏™

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 37/μfiÏÔ˜/24210 22222

Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ù.Â.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ ÙËÏ. 2421063425


M·ÁÓËÛ›· 11

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

¶ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ Â¤‚·Ï·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û·ÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™ÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜

·ÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È “ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó” ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û¿ÚˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘ ÁÈ· ‰¤Î· Ë̤Ú˜ Û ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂¤‚·Ï·Ó ÚfiÛÙÈÌ· Û ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·-ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰¤Î·, ΢ڛˆ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜-ÂÓÒ Û ‰‡Ô ÂÈ-

● ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,

ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û¿ÚˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛË ÁÈ· ‰¤Î· Ë̤Ú˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÙÚÈÌÂϤ˜ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ‚‚·›ˆÛ ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È Â¤‚·Ï ÛÊÚ¿ÁÈÛË ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ Û ηٿÛÙËÌ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‚Ú¤ıËÎÂ, Ó· ¤¯ÂÈ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ 44 ÊȿϘ Ô˘›ÛÎÈ Î·È Ì›· ÊÈ¿ÏË Û·Ì¿ÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ... ∂›Û˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú¤ıËΠӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ 14 ·ԉ›ÍÂȘ, ÔfiÙ Â-

ÎÙfi˜ ·fi ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ‰Âη‹ÌÂÚË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÛÊÚ¿ÁÈÛË). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢.√.À., ΔÂψÓ›ˆÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È £Ú¿Î˘, Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∞∞¢∂ Î. ¶ÈÙÛÈÏ‹, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Î. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î.

∫·Ï˘‚ԉȿÎÔ˘, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ™·˝ÙË, ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ΔÂψÓ›ˆÓ Î. °È·ÏÔ‡ÚË Î·È ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î. ª¿Ú·. √ Î. ¶ÈÙÛÈÏ‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÂÚ› ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Ôı› ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠۯÂÙÈο, ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ¢.√.À. ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ Î. ¶ÈÙÛÈÏ‹ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ.

ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∫·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹

·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫.À.∞. ·ÚÈıÌ. ÔÈÎ. 22528/430/ 2017, ÕÚıÚÔ 1 “∫·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡” , “ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÂÊÂÍ‹˜ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÏËڈ̋˜ ‹ ·Úfi¯ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ. ÕÚıÚÔ 2 ∫˘ÚÒÛÂȘ: ™ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ô˘ ·Ú·‚·›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î˘ÚÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 23 Î·È 24 ÙÔ˘ Ó. 3996/2011 (∞’ 170). (300 ú ¤ˆ˜ 50.000 ú). ÕÚıÚÔ 3, ŒÓ·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜: ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÈÛ¯‡Ô˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 1.6.2017” . ¢∏ª√.™.

29¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ

ŒÎÏ„ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ¤ÓÙ·ÏÌ· ÁÈ· ÏËÛÙ›·... ∂∫§∂æ∂ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ú·ÎÙÔ-

ÚÂ›Ô √¶∞¶, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎϤ„ÂÈ Î·È ·fi ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÈÓ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 7 ÌËÓÒÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌË ÚÔ˜ 5 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ¢Ú¿ÛÙ˘ Î·È Î·Ù·‰ÈηÛı›˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ 29¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ‰‡Ô ÎÏÔ¤˜-‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, Ì›· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓË Î·È Ì›· ·fiÂÈÚ·, Û ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶ Ù˘ fiÏ˘. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú¯Èο ‰È¤ÚÚËÍ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ √¶∞¶ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 35 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¤‚Ë Û ¿ÏÏÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, fiÔ˘ ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô, ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 70 ¢ÚÒ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Ù˘ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÏËÛÙ›· Î·È ·-

Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› fiψÓ. ∞fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Ù· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, Ù· ÔÔ›· ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜, fiÙ·Ó ¤Î·Ó ÙȘ ÎÏÔ¤˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Î·È Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÀËÚÂÛ›·˜ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

ª·Ú¿˙ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·Ú¿˙ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ

ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ¢‡Ô ¿Ó‰Ú˜, ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ì ÎÔ˘ÎԇϘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ù·‚¤ÚÓ˜. ΔÔ˘˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙȘ 4 ÙÔ Úˆ› ‰‡Ô Ó·ÚÔ› Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÔÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, Ó·Úfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ηʤ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‹Á ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Û˘ ‰È·ÙËÚ› ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘. Δ· ‰‡Ô ·È‰È¿ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ Ì·Á·˙›, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ŒÎÏÂÈÛ·Ó Ù· ÊÒÙ·, ÎÏÂȉÒıËÎ·Ó Î·È ÎÚ‡ÊÙËηÓ. √ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi

Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ã. ¶¿Û¯Ô˘, ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ̤۷ ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ ÔÈ ‰‡Ô Ó·ÚÔ›, ‹‰Ë ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ô Ã. ¶¿Û¯Ô˜ Î·È ¤ÚÈÍ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ù· ÊÒÙ· ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. √È ‰‡Ô ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÙÂÓ¿, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, Ô˘ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶¿Û¯Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ΢ӋÁËÛÂ, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙfiÈÛÂ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘

™ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ

¢·ÛÔʇϷη˜ Ì‹Ó˘ÛÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∂¡∞ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘Ó¤‚Ë ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ··Û¯ÔÏ› ·fi ¯ı˜ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ŒÓ·˜ 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰·ÛÔʇϷη˜ Ì‹Ó˘ÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤Ó·Ó 50¯ÚÔÓÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÂÈÏ‹, ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË Î·È Â͇‚ÚÈÛË. ΔÔ ÂÂÈ-

Ûfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘Ó¤‚Ë ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ 50¯ÚÔÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¤Ó·Ó 34¯ÚÔÓÔ ŒÏÏËÓ·, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·Ó˘ÔÙ·Í›·˜ Û ÂÈÚËÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

∂›Û˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ 42 Î·È 57 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ·Ú·‚›·Û·Ó ÛÊÚ·Á›‰Â˜, Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û ‰‡Ô ηÓÙ›Ó˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ΔÛÔ˘ÁÎÚÈ¿˜ Î·È ªÈÎÚ‹ ª·Ó¿Ó·.

ÙÔ˘˜ ΢ӋÁËÛÂ, ·ÏÏ¿ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÛÙË μπ¶∂. √ Î. ¶¿Û¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” ˆ˜ ¤ÎÏ„·Ó ÌÈÎÚÔÔÛ¿ ·fi ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÔÛ¿ ÌÂٷ͇ 10 Î·È 50 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¿Ú·Í·Ó ¤Ó· Ï· ÙÔ, Ô˘ ›¯Â Ô ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (√.¶.∫.∂.) ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 28 Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·, Ù· ÔÔ›· ηÙ›¯Â ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘, ‰‡Ô ÙÚ›ÊÙ˜ οÓÓ·‚˘, ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˙˘Á·ÚȤ˜, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô Ì·¯·›ÚÈ·, Ì ̋ÎÔ˜ Ï¿Ì·˜ 10 ÂηÙÔÛÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·.

∫ÚÔ¿Ù˘ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ∏ƒ£∂ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙȘ ¯·Ú› ¤Ó·˜ 74¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÔ¿Ù˘, Ô˘ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, Û ÌÈ· Í·ÏÒÛÙÚ·... √ 74¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÔ¿Ù˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì ÁÎÚÔ˘ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÈ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Í·ψ̤ÓÔ˜ Û ͷÏÒÛÙÚ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ‰ÂÓ Â›¯Â ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Î·È Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠÓÂÎÚfi˜, Á‡Úˆ ÛÙȘ 13:30, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂Λ ·Ï¿ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ȷÙÚÈ΋ ËÁ‹ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ı· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ·fi ÙË ÓÂÎÚÔ„›· - ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·¯ı›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ¤Êı·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ›¯Â ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠͷψ̤ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Û ÌÈ· Í·ÏÒÛÙÚ·. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·ÚÁ¿. ™¯ÂÙÈο ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ÚÂۂ›· Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·ÎÔÌȉ‹˜ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ÙÔ˘.

¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∂¡∞™ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ¤ÎÙ·Û˘ 3.643 Î·È 11.819 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ Î¿ı ¤Ó·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230 Ù.Ì. Ì ËÌÈÙÂϤ˜ ÎÙ›ÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ Î·È ·Ôı‹ÎË 40 Ù.Ì. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ›¯Â ̷ٷȈı› ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÏÂÈÔ‰fiÙË. ∏ ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È 130.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 133.000 ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 390.000 ¢ÚÒ. ∂ÈÛ‡‰Ô˘Û· ÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Â›Ó·È ÙÚ¿Â˙·.


12 M·ÁÓËÛ›·

Δ∏ ıÏ›„Ë Î·È Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿

ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ÂͤÊÚ·Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ¶·Ó. ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘. ™Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÚÔ˜ ÙË ¡¢, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “ªÂ ıÏ›„Ë ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. À‹ÚÍ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ì ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘”.

√ Úfi‰ÚÔ˜ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ Û ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯·›Ú ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈο, ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ·ÙÚÈÒÙË ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË Ì¿˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Û˘ÁΛÓËÛË. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·! Δ· ‰Èο ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·Ù· ·˜ ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ï‹ıÂȘ ·˜ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙÔÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡! ∏ ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·˜ Â›Ó·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ı· ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ! ∫·Ïfi Ù·Í›‰È ¶Úfi‰ÚÂ!”.

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ 66¯ÚÔÓË ∂§∞ºƒ∞ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÌÈ· 66¯ÚÔÓË ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÙ·Ó ·Ú·Û‡ÚıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ 66¯ÚÔÓË ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ¤Ó· οٷÁÌ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” .

∞ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ™Δ√¡ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ·ÁˆÁÈÎÒÓ - ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ÙÚ.Ì. ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÒÚ· 7.30 - 8.30. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

∏ ·Ú¿Ù·ÍË «ª·˙› ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ» ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ Î·‡ÛË RDF ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ

«∞΢ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ» ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Û›‰· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ·˘Ù‹. ∫·Ïԇ̠ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” .

Δ

Ë ı¤ÛË Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·‡ÛË RDF ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “ª·˙› ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ” Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ı¤ÛË. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ “ˆ˜ Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ RDF, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ ͢Ï›·˜, ÌÔÚÈÔÛ·Ó›‰ˆÓ, Ï¿Û˘ ·ÔÌÂÏ¿ÓˆÛ˘, Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·fi ·ÛÙÈο Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο χ̷ٷ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ‰ÈÔ͛Ә, ÊÔ˘Ú¿ÓÈ·, ı¿ÏÏÈÔ, ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Ô˘ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ‰Ëψ̤ÓË ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ Â·Ó¿¯ÚËÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, οÙÈ fï˜ Ô˘ ı· ÙÂı› ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ Ì ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ RDF. ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë Î·‡ÛË RDF Î·È SRF ‰Ú· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ·

Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ë fiÔÈ· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÏÔÁ‹ ÛÙËÓ ËÁ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¢∞ (∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ (¤Ú· ·fi ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) RDF ÚÔ˜ η‡ÛË, ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∂™¢∞ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚËÙ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó RDF/SRF ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıfiÙÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ˘ÏÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ıÂÚÌÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ fi¯ÏËÛ˘ Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÚÔʇϷ͢ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ۯ‰ȷÛÌfi. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË Û ÂÚÈ-

‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÙÔ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó... ¢ÂÓ Ì·˜ ·ÚÎÔ‡Ó Ù· ηıËÛ˘¯·ÛÙÈο ÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ·‚›·ÛÙ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚ› Û˘¯ÓÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ·fi ÙÔ 2011 ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÔÏÏÒ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·‡ÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â fiÙ·Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ë ∞°∂Δ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Î·È ·ÔηډȈÙÈ΋ Î·È ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, Ë ·ÊˆÓ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È

∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ˙ËÙ› Ó· ˘ËÚÂÙËı› ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È fi¯È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∫·Ì›· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ‰Â ı· Û¤‚ÂÙ·È Ô‡Ù ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô‡Ù ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›·, ·Ó ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚ› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ΤډԢ˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ·ÍÈÔÚÂ›˜ fiÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ‰ËÌfi-

ÛÈ·-ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·, ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ fiˆ˜ Ë ∞°∂Δ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞°∂Δ Î·È Ë ÚËÙ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË Î·‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ” .

ΔÔ ∫∫∂ -ª§ ΔÔ ∫∫∂ -ª§ ·ÓÙȉڿ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ: “£¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. £· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ı· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ ϤÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÔÏÔÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È Ù˘ ηٷ›ÂÛ˘. ΔÔ˘˜ ··ÓÙ¿Ì fiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ¿ÂÈ Ì·˙›, ‰ÂÓ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÙÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙÂ! ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§. ªfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙË Ì·˙È΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÏË Û ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰Â ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

√ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË

£∂™™∞§π∞

¡¤· «˘Ú¿» Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٿ ۈ̷Ù›Ԣ ∞°∂Δ ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘-

Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÙ¤ıËΠ¯ı˜ Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ η‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔοÏÂÛ “ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” Î·È Ë ÎfiÓÙÚ· ¤Ï·‚ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. “™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ Î·‡ÛË RDF Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙȘ ·Î·-

Ù¿ÏÏËϘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞°∂Δ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ FACEBOOK, ÂÈÏÂÎÙÈο, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÂÈÙ›ıÂÙ·È ϤÔÓ Î·Ù¿ ¿ÓÙˆÓ, Ϙ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Èı·ÁÂÓ›˜ Î·È ÌÂ Ì˘·Ïfi ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ˘. §¤Ó ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Â›Ó·È “˘¤Ú Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘” . £·˘Ì¿ÛÈ·. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ ÂÙ ÎˆÎ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ RDF. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·‡ÛË 150.000 ÙfiÓˆÓ Â٠ΈΠ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ; ∞ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÛÙ¿ÛË; ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó Ë ∞°∂Δ ‹ıÂÏ ӷ η›ÂÈ Ï¿ÛÙȯ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÚ¤„·Ì Ì ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi Î·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË

Ù˘ ÙfiÙ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∂›‰·Ì fï˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó, Û ¿ÏÏÔ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi Ì·˜, ÁÈ· Ó· η›ÂÈ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¯ÂÈÚÔ‰›ÎËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜. ¢ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ï¤Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜” , ·ÊÔ‡ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ Î·‡ÛË Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ô‡ÙÂ Ë ›‰È· Ë ∞°∂Δ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ·˘Ùfi. ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÕÚ·Á fiÏÔÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓË̤ÓÔÈ; ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô‡Ù ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ “ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ” ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. ŸÏÔÈ Ì· fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓË̤ÓÔÈ;

∫·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÛˆÛÙ¿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ; ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ η‡Û˘ RDF Î. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶∞ƒ∫, › fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÚ›Ù˘¯Ô ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ η‡ÛË. ™ˆÛÙ¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛˆÛÙÔ› Î·È ‰È·ÚΛ˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÛˆÛÙfi ˘ÏÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ·˘Ù¿ ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Û‹ÌÂÚ·; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È! ΔfiÙ Ò˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ η‡Û˘ “ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ” ; ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰ÈÔ͛Ә ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜. ∞ӷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∞°∂Δ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜, “ı· ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙËÓ Î·‡ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ

η˘Û›ÌˆÓ” , fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞ÁÓÔ› fï˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË ∂˘ÚÒË ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ 80% ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÙÔ 20%! ª‹ˆ˜ ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·, Ó· Ù· η›Ì ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ∞ÁÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘; Δ¤ÏÔ˜ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÔηÏ› ª∫√ 5-10 ·ÙfiÌˆÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ “·Ú·Ï·ÓË̤Ó˘” ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ “·Ú·Ï·ÓË̤ӈӔ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘” .

¶ƒ√™º√ƒ∞ ∞¶√ 40ú μ∂¡∑π¡∏ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ ¶§À™πª√ ¢øƒ∂∞¡ ª∂ μ√ÀƒΔ™∞

μ¿È· ÃÚ. ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘- §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1 ¡.π. μfiÏÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÌ¿ÏÔ˘ ÀÁÚ¿ ∫·‡ÛÈÌ· - §È·ÓÙÈο & ¶ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ΔËÏ. 24210 69698 ∫ÈÓ. 6974 681212


M·ÁÓËÛ›· 13

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

● ∞fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

● ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ôϛ٘ Î·È ÊÔÚ›˜

● ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÏÈÙÒÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Δ∂∂

∂› ¯ı˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

«Ÿ¯È» ÛÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ∂Ì̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 2013-∞Ô˘Û›·˙·Ó ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›·

«Ÿ

¯È” ÛÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ Â› ¯ı˜ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ ÙËÚ› fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ¿‰ÂȘ η‡Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. ∏ ∞°∂Δ, fiˆ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Δ∂∂, fiÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏıËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘, ÂÓÒ ·Û΋ıËΠÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ Â›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. “∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È ÔχÏÔÎÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì·. ΔÔ 2013 ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ. ∏ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÙË ¯Ú‹ÛË RDF. ∂Ì̤ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ÍÂοı·ÚÔÈ. ∏ £ÂÛÛ·Ï›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ª·Ó·Ó›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ¿ÏÏË ·fiÊ·ÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰È·¯ÚÔÓÈο Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¿ÏϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Û›ÙÈ·. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË. 줂·È· ·˘Ù‹ ‰Â Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Û‚·ÛÙ‹. ∫·È ÌÔÚ› Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÎÚ›ÛÈÌ· fiÛÙ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó, Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì›· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È fi¯È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Û ·Û¿ÊÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ˘Ô˘ÚÁÔ‡” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞°∂Δ Ô˘

·Ú·Î¿ÌÙÂÈ Î·È ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ÿˆ˜ ›Â, Ë ∞°∂Δ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ÂÓÒ ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∂ÊfiÛÔÓ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂȘ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· ÙÔ˘ ηٷ٤ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. “∂‰Ò ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ԇÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¢ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÏÔÁÈ΋ Û‚·ÛÌÔ‡. ∂Ì›˜ Û‚fiÌ·ÛÙ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÍÂοı·Ú˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∞°∂Δ ÛÙ· Â›‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ‰È·‰Èηۛ·. §¤Ì ÍÂοı·Ú· fi¯È ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ rdf” , ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ·ÚÔ˘Û›·Û fiÏÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∞°∂Δ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ fiÙÈ Ë Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎfiÓËÛË ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· - Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ - ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÛÎËı› ›ÂÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ·˘ÛÙËÚÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ on-line Û‡ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ì Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ, ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ-

● √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·‰‹ÔÙ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· η‡ÛË RDF Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ RDF ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘.

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, οÏÂÛ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Î·‡ÛË ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û fiÏ· Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· η›ÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚÔ› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚÔ› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ „‹ÊÈÛ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË RDF, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ ·¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û ¿ÁÓÔÈ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·‚¿ÛÙËΠÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, ·ÏÏ¿ Ë ÂÚ›ÏË„Ë. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §∞™, μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÛfiÔ˘” ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·‡ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ∞°∂Δ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ Ù· ˘ÏÈο ›ӷÈ

ηÚÎÈÓÔÁfiÓ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∫. μÔÏÈÒÙ˘, οÏÂÛ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ η‡Û˘ RDF Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı›. √ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ª¶∂, Â› Ù˘ ÔÔ›·˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ 2013, ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ¯Ú‹ÛË 7 Î·È ÌfiÓÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ. ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤Ú·ÍÂ, Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÛÙÔ¯Ë, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂÁÁ‡ÙËÙ· ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ›Â. √ ª¿ÚÎÔ˜ μ·Í‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ rdf Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÂȉ‹ Ë ∞°∂Δ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· η›ÂÈ ÛÎÔ˘›‰È·. ∂ÈϤÔÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ μfiÏÔ˘, £¤Ì˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∂›Ì·ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘” .

√ Î. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ¶∞¡¢√π∫√ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë. ∏ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·‡ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. “∂›Ó·È Ï˘ËÚfi fiÙÈ ÚÒÙ· ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤ÁÈÓ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. √ ∫ÒÛÙ·˜ °·ÚÁ¿Ï·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∞°∂Δ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ·ÏÏ¿ Ó· Û‚·ÛÙ› ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁηÙÔÈΛ. “¡· ›Ù fi¯È ÛÙËÓ Î·‡ÛË RDF Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· η‡ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ” ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘,, πˆ¿ÓÓ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ Î·‡ÛË rdf Î·È Ó· ·ÔÛ˘Úı› Ë Â›Ì·¯Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∂˘ı‡Ì˘ ΔÛ¿Ì˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û fi,ÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. “Δ¤ÙÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· η›ÁÂÙ·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ η‡Û˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ï˘ËÚfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë fiÏË ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË Î·ÚÎ›ÓˆÓ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·ÓÂÏÏ‹˜, ÛÙËϛ٢۠ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘.

√ “™À¢π™∞” Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÂÎ¤Ì„ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÂÈı˘Ì› η‡ÛË rdf Î·È srf ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ Ó· ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘” . √ Î. ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ “¢ÚfiÌˆÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ∞°∂Δ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıË Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ·Ó Î·È ‹Ú ÔÏÏ¿ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·fi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙfiÏÌ˘, ηıÒ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÛÒÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. “∂Ì›˜ ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fi¯È ÛÙËÓ Î·‡ÛË rdf ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ Î·È Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·ÂÈÏ› Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∫∫∂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ RDF.

∏ ·fiÊ·ÛË ΔÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ¡. ΔÛÈÏÈÌ›Áη Î·È ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·‡ÛË RDF ¯ˆÚ›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∑‹ÙËÛ·Ó Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ 2015 Î·È ÙÔ 2017 Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ 2013. √È ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Î·È ··›ÙËÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ 2013, ÁÈ·Ù› ÚÔ¤‚ÏÂ η‡ÛË Ï·ÛÙÈÎÔ‡. ∫∞Δ. Δ∞™™√¶√À§√À


14 ª·ÁÓËÛ›· ¢È‡ı˘ÓÛË ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ “ªÏ ʿϷÈÓ·” ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ʷÈÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔηÏÂ›Ù·È “Blue Whale Challenge” (¢ÔÎÈÌ·Û›· ¶ÚfiÎÏËÛË “ªÏ º¿Ï·ÈÓ·”). ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ - ÚfiÎÏËÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ̤ۈ ÈÛÙÔÙfiˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ (social media), fiÔ˘ ΢ڛˆ˜ ¤ÊË‚ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ·È¯Ó›‰È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓ‹ÓÙ· (50) ËÌÂÚÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÙ› “ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ (Ï.¯. ·˘ÙÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÚfiÌÔ˘, ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË Û „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·). √È ∞Ú¯¤˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿, ÂÓÒ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› Èı·ÓfiÓ ˆ˜ ·˘Ùԉȷ‰È‰fiÌÂÓË Ê¿ÚÛ· (hoax). ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, fï˜ Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â·ÁÚ˘Ó¿, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó›¯Ó¢ÛË Î·È ÚfiÏË„Ë Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÁÔÓ¤·˜ ˘ÔÙ¢ı› ˆ˜ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÚԂ› ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· - ÚfiÎÏËÛË “ªÏ º¿Ï·ÈÓ·” ‹ Û ·ÚfiÌÔÈ·, ‹ fiÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜: -ΔËÏÂʈÓÈο: 11188 -™Ù¤ÏÓÔÓÙ·˜ e-mail ÛÙÔ: ccu@cybercrimeunit.gov.gr -ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ (application) ÁÈ· ¤Í˘Ó· ÙËϤʈӷ (smart phones): CYBER∫πD -ª¤Ûˆ twitter: @CyberAlertGR.

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

™Â ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020

™Ù‹ÚÈÍË ·È‰ÈÒÓ ÁÔÓÈÒÓ Î¿Ùˆ ·fi fiÚÈÔ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜

‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· οو ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ Ë ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.∂.Δ.∞.∞ -∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘- ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 20172018” Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˜ ÌËÙ¤Ú˜ (Î·È ·Ù¤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ·), ı¤ÛˆÓ

«

·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È Ê‡Ï·Í˘ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2017-2018 Û μÚÂÊÈÎÔ‡˜ - μÚÂ-

ÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ - ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ Î·È ∫¤ÓÙÚ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ

(∫.¢.∞.¶.) (‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜). øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ (Î·È ·Ù¤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ·) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ¶ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ú¿ÍÂˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ 3.355.098,00 ú, ÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (∂.∫.Δ.) Î·È ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂.¶. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ www.thessalia-espa.gr. “∂·Ó·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔ-

Á‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ¤ÓÙÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÙË ıˆÚԇ̠ÂıÓÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2014-20 ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰Ú¿ÛË Ì 14 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹”.

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ¢ı·Ó·Û›·, ηÚΛÓÔ, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

∫‡ÎÏÔ˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÚfiÏ˄˘ ˘Á›·˜ ·fi ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏË ™Δ√Ã∂À√¡Δ∞™ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ëÿ‰Ú˘Ì· “§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÀÁ›·˜ Ù˘ ∞Á¿˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ‚ÈÔËıÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. Ãı˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ∏ ÚÒÙË ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ȷÙÚÈÎfi Î·È ‚ÈÔËıÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ªÂÛÔÁ·›·˜ Î·È §·˘ÚˆÙÈ΋˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ¢ı·Ó·Û›·˜” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› Ô π·ÙÚÈÎfi˜, º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. °. °ÂˆÚÁ·‰¿Î˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÀÁ›·˜ Ù˘ ∞Á¿˘” ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·

ÎÏËı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §Ô˘Î¿ ÙÔ˘ π·ÙÚÔ‡, Ë ªËÙÚfiÔÏË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÓÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “ÕÓ·ÛÛ·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ È·ÙÚÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∞. °·˙‹). √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 09:30 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÛÙȘ 12:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Û‡ÓÙÔÌË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ °Ï˘ÎÔÊÈÏÔ‡Û˘ ˘¤Ú ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ı· ¢ÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔϤ˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎËÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ, ÛÙËÓ Ô‰fi £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 10. √ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ∞¡∞™™∞ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡

ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó È·ÙÚÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” .

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË, Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›·, ·È‰›·ÙÚÔ˜ ¢¤ÛÔÈÓ· §Ô˘Î¿ÎË, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞È-

ÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ §·ÊÎȈÓÈ¿Ù˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏËÏÏÂÁÁ‡Ë” Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒÙ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ÓfiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ˜ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÈÌÔ‰Ôۛ˜. ∏ Ì›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Ó·fi ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙËÓ Ë̤ڷ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¡·˘ÙÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î· Ì ÙËÓ √Ì¿‰· ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ.

∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ·fi ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›·, ·È‰›·ÙÚÔ˜ ¢¤ÛÔÈÓ· §Ô˘Î¿ÎË ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ·›Ì· οı 15 Ë̤Ú˜ “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓË̤ڈÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ›‰È· Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ·›Ì· ·Ú¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ·fi οÔÈÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. √ Î. °ÂÏ·ÁÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ËıÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜, Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·›Ì·ÙÔ˜” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·˘Ùfi. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ı¤ÏÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÔ¯‹ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙË Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛˆÈο ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ì‚¿Ïˆ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘. ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ Ôχ Ó· ÌËÓ ·ÂÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

°ËÚÔÎÔÌ›Ô: ª¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ºÒÙË §·‰fiÔ˘ÏÔ˘ √ ºÒÙ˘ §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ÃÚfiÓÈˆÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ·fi ÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ¤ÂÈÙ·

·fi ÙÔ ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‹Ú ·fi ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË, ¯Ú‹˙ÂÈ „˘-

¯È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÂÈÙ· ÎÈ ·fi ÙË

πˆÏÎÔ‡ 183 ¶∞ƒ∫√ ∫∞§§π£∂∞™ Δ∏§.: 24210 79031

Coffe-bar & DELIVERY

24210 31311 - 6986 983839

•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 17

μ√§√™

ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ·fi ÙÔ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, Ë „˘¯È΋ ÙÔ˘ ˘Á›· ¤¯ÂÈ ÎÏÔÓÈÛÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ÙˆÓ „˘¯È¿ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∞.°.¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯Ú‹˙ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô ºÒÙ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Ô‰ËÁËı› Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¢ÔÌ‹ ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘, ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Û ÙÔÈ΋ ¢ÔÌ‹. “∂Âȉ‹ ̤ÚÈÌÓ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ºÒÙ˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›

·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘, ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡ , ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¤ÙÛÈ Ì ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë „˘¯È΋ ÙÔ˘ ˘Á›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Ó· ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ¢¯¤˜ Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ¯·Ú¿”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

ΔË Û˘Ó¯‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·fi οÓÈÛÌ· Δ

Ô Î¿ÓÈÛÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 20% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· οÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, fiÙ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·”. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı›, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ·fi ÙÔ 2009. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÓÔ˘Ì ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÁÈ· Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó. °È· ∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫√ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ∫·Ù¿ ¶Ï¿Î·˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi °Ú·Ê›Ô. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ıËÛË. ™ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì fiÛÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó. “∏ ˙ˆ‹ Ì ÙË ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜” Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Î. μ¿Ûˆ ªÂÙ·Í¿ Î·È ÚfiÛıÂÛ “Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÙÈ Â›Ó·È Ë ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ Î·È ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Ú· ÚÔÏËÙÈο” .

·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›¯·Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ª· Â‰Ò ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÂÈ‚¿Ù˜; ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó”. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· È·ÙÚ›· ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·Ó ÂΛ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜”. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ ϤÁÔÓÙ·˜

● O ηıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘

ˆ˜ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÙË Ì›ˆÛÂ, fiˆ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ·Ù› ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ

Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ Û ηı·Ú¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ¤Ú¢Ó˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ηډȷÁÁÂȷο Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ 20% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ù· ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù·, Ù· ÙÚÔ¯·›·, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÛÎËÛ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÔȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÙÛÈ-

Á¿ÚˆÓ”. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. “¶·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™ÙÚ·Ùfi. ¶Ï¤ÔÓ Î·Ó›˙Ô˘Ó ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÂÙÒÓ Î·È, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÙfiÙ ÛÙ· 40 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ú‰È·ÁÁÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·”. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔȯ›· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË 1.000 ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ 43 ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ ·ı‹ÛÂȘ

∑ËÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜

™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙË ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÓË̤ڈÛ˘, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 150. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 12.000 Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù· 2.500.000. ™ÙË £ÂÛÛ·-

Ï›· Â›Ó·È 500 ¿ÙÔÌ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 150. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÌËÙÚÒÔ ·ÛıÂÓÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ªÂÙ·Í¿. ∂ÚˆÙËı›۷ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ›

ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “ÂÌ›˜ ˙ËÙԇ̠ӷ ÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙȘ 43 ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ ·ı‹ÛÂȘ. ∏ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ıËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÙ·È. ¢È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· 20-40 ÂÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜. √È ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ οı ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ 50%. °È· ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ˘Á›·˜ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ï¿‚·Ì ‹Ù·Ó “ı· ‰Ô‡Ì” , fï˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Â›ÁÂÈ. ∞ÔÎÏÂÈfiÌ·ÛÙ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ·ÊÔ‡ Ô √∂∞¢ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙȘ

(¶ƒø∏¡) ªøƒ∞´Δ√¶√À§√™ Àº∞™ª∞Δ∞ §∂À∫∞ ∂π¢∏ πª∞Δπ™ª√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞

Δƒ∞¶∂∑√ª∞¡Δ∏§∞ °π∞ Δ∞μ∂ƒ¡∂™ - √À∑∂ƒπ ∂ƒª√À 111 & ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-21142, 6979-475999

ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·”. ΔÔ ˘fiÌÓËÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·: ·) ∞Ó¿ÁÎË Û˘ÌÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· ÙˆÓ ªË ∞Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘. ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈ΋˜, ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ʇÛ˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ‚) ∑ËÙÂ›Ù·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·ËÚ›·˜ Ù˘ ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛ˘ ÛÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ¶›Ó·Î· ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ¶ÔÛÔÛÙÔ‡ ∞Ó·ËÚ›·˜ (∂¶¶¶∞), ·fi 35% Û 50% Ì ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË, ηıÒ˜ Ë ÓfiÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ê·Ó‹ Û˘ÌÙÒ-

Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜. Á) ¶ÚÔÙ¿ıËΠ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜ ·fi Ù· ∫∂.¶.∞. (∫¤ÓÙÚ· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ËÚ›·˜). ∂ÏÏÈ›˜ ‹ ÌË ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÈÛËÁËÙÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ, ÌË ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ, ÛÙÚ‚ψ̤ÓË ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¿Û¯ÔÓÙ· ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÍ¿ÚÛˆÓ-˘Ê¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Î.Ï. Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ. ‰) ª¤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


16 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

ªÂ 21 ·È‰È¿ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·

¶ËÁ‹ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ¶ ËÁ‹ ˙ˆ‹˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ 21 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Úfi‚ÏÂ„Ë ˆ˜ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·ÚÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È Ë ÁˆÚÁ›·, ÂÓÒ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›. ¶Ï¤ÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó 220 ¿ÙÔÌ· ÂÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÌÂٷ͇

ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ ‚›Ô ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· Ì ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ·ÓÙÏ› Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙË °·‡ÚÈ·ÓË. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·È ÂÌ›˜ οÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” . √ ›‰ÈÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi

™Δ√ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√È ÙÚÂȘ ·¯fiÚÙ·Á˜” , ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ó· Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó Ì ÙË ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¤ÓÔÈÎÔ˘˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ∏ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ Á¤ÌÈÛ Ì ·È‰È-

√È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÁΛÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜

∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 5 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹. ∏ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ·ÚÁ›· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿.

∂ÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ›ӷÈ: 1. ∂ÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. 2. √ÚÈÛÌfi˜ ∏ÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ ∞Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ∂.™.μ.

·fi ÙËÓ °·‡ÚÈ·ÓË, fiÔ˘ Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 100-150 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ 21 ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¿ÏÏ· ÙÚ›· ·È‰È¿” .

™ÙË ÁˆÚÁ›· ÙË ¡›Î·È· §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŸÓÙ·˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ·, ·Ó Î·È ÁÂÓÈο Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓÙÏ› Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 220 ηÈ

“∏ ·ÚÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, Â›Ó·È Ë ÁˆÚÁ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÏȤ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÔÈÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¯·ÚÙÔÔÈ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. °ÂÓÈÎÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “˘-

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Î¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜, ʈӤ˜, ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÓË̤ڈÛË

ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ∏ ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ËÁ‹ ¯·Ú¿˜ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈÎÔ˘˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, Ù·˘Ùfi-

¯ÚÔÓ· fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ΔÚ›ÙË ∏ÏÈΛ· Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο.

BEST WESTERN PLUS Embassy Hotel ΔÔ BEST WESTERN PLUS Embassy Hotel, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ boutique ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∂ˆÊÂÏËı›Ù ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ £∂™™∞§π∞ Î·È ˙‹ÛÙ ̛· ·Í¤¯·ÛÙË ‰È·ÌÔÓ‹!!!

● Afi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

ºÈÏÔÍÂÓ›· Ì ÛÙ˘Ï!

ΔÈÌÔϤÔÓÙÔ˜ μ¿ÛÛÔ˘ 22 - 115 21 Ï·Ù›· ª·‚›ÏË, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: +30 210 6415000 Fax: +30 210 6471184 E-mail: info@embassyhotel.gr

μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR

¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó. ∫·È Ë Í·ÊÓÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÁˆÚÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜” . √ Î. μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 100 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤ÎÙÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔ Û›ÙÈ ‹ ·Ó··Ï·›ˆÛ·Ó οÔÈÔ ¿ÏÏÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞˚√À 2017

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¯ı˜ ›¯Â ̤ÙÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

™ÙȘ οÏ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂§ª∂ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ √§ª∂. √È Î¿Ï˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ.

¶¤ÓÙ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ Î·È ¤ÍÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ √§ª∂. Ãı˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂§ª∂. øÛÙfiÛÔ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ·Ó Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ۯ‰fiÓ fiÏ· ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ 1500 ÂÚ›Ô˘ ηıËÁËÙ¤˜, ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 500. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ Î. ¢È·Ï¯ً ΔÛÈÎÔ‡ÌË ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË” ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ٛÔÙ· Ó· “¤ÛÂÈ” οو Î·È ¤‚Á·Ï ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ÛÎÔfi ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÌÔÚʈÙÈο, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ. “ΔËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰Ú¿ÛË ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ΔÛÈÙÔ‡ÌË. ™ËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÚÈı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∂¶∞§, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û·-

Ê›˜ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·,. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· ·fi ÙË ¢∞∫∂ Î. ª·Ú›· °È·ÓÓÔ˘Ï‹ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ. √È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηْ Â¤ÎÙ·ÛË. ∞ÓÙ› Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÓË-

ÌfiÓÈ· Ì·˜ Â¤‚·Ï·Ó ‰‡Ô ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∫·È ϤÌ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ú¿Ù·Í˘” . ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂, Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ·Û¯›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· Ì·˙ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈο ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ

ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§ Î·È ·‡ÚÈÔ-ÌÂı·‡ÚÈÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢.” . ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “ŸÏÔÈ Ì·˙›” Ë Î. μ›Î˘ ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û οı ÙÌ‹Ì·, Ë Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· χÛÂÈ ÚÔÛÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·. ∏ ÊıËÓ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” . ∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ªÔÓ›ÌˆÓ Î·È ∞Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ Ô Î. ¶·ÓÙ·˙‹˜ º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ı¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ „˘¯›·ÙÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ô‡Ú· ∞¡√π∫Δ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ı· ¤¯ÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô‡Ú·˜ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ¶·È‰Â›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô‡Ú·˜ ·Ú¯Èο ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∂ÏÏ¿‰· Ë Ó¤· ·ÛıÂÓ‹˜” ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. £· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó „˘¯ÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÙȘ ÊÔ‚ÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ, ÙȘ „˘¯ÒÛÂȘ, ÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô

‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô‡Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1952 ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™Ô‡‰·Û π·ÙÚÈ΋ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÂÍÂȉÈ·ıËΠÛÙËÓ „˘¯È·ÙÚÈ΋ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ȉÈÒÙ˘ „˘¯›·ÙÚÔ˜ - „˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Î·È Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›ˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó “æ˘¯‹ ÌÔ˘ ¿ÚÚˆÛÙË” (2010 ∫¿ÎÙÔ˜), “懯ˆÛË” (2009 ∫¿ÎÙÔ˜), “∞fi ÙË ‚›· ÛÙË ‚›·” (2007 - ∫¿ÎÙÔ˜), “∫·Ù¿- ÙË ıÏ›„Ë” (2006 - ∫¿ÎÙÔ˜), “ª¿Ó· °Îڤη” (2006 - ∫¿ÎÙÔ˜), “¶·Ù¤Ú·˜ - ·Ê¤ÓÙ˘” (2006 ∫¿ÎÙÔ˜), “ºÔ‚ÔÊÔ‚›Â˜” (2006 - ∫¿ÎÙÔ˜), “ÕÁ¯Ô˜” (2006 - ∫¿ÎÙÔ˜).


T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 M∞´√À 2017 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

ª¶∞™∫∂Δ

ª¶√Δ™πμ∞§∏™ ∫∞π Δ™πª¶∞¡∞∫√™ £∞ ™À¡∞¡Δ∏£√À¡ ∂∫ ¡∂√À ¶∞ƒ√À™π∞ Δ√À ∂ƒ∞™πΔ∂á∏ √§Àª¶π∞∫√À

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

À¿Ú¯ÂÈ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘;

Δ√ 16Ô ¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. √È ÓÈÎËÙ¤˜, Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È·, ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (∂∞∫, 19.00), ÂÓÒ ÔÈ ËÙÙË̤ÓÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi (17.00). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 17.00: ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› (¢›ÎÙ˘·)-¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ªË¯·ÓÈÎÔ› 18.30: √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi-ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ›

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

ÕÚ˘-∞∂∫ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Δ√ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 17.30 (Novasports 2). ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ë ∞∂∫ ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÕÚË Ô °Ô˘›Ï ∫¿ÌÈÓÁΘ ÚÔÔÓ‹ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÙÔÓ ¤ıÂÛ ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √∞∫∞. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Δ¿ÓÙÈÁÈ· ¡ÙÚ·ÁΛÛ‚ÈÙ˜ Î·È Δ˙¿ÛÙÈÓ Δ˙¿ÎÛÔÓ. Èڛ˜ ÙÔ˘˜ √‡ÎÈÙ˜ Î·È ™ÎÔ˘Ï›‰·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ª·Î°ÎÚ·ı Ù·Í›‰Â„Â Ë ∞∂∫ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË. √ ƒfiÎÔ §¤ÓÈ √‡ÎÈÙ˜ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜, ÂÓÒ Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™ÎÔ˘Ï›‰·˜ ¤¯ÂÈ ›ˆÛË Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙfiÓÈ ª·Î°ÎÚ·ı, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÓÔÓÈο ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ “‰ÈΤʷÏÔ˘” ÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fï˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.

›Ó·È, ¿Ú·ÁÂ, ÔÚÈÛÙÈ΋ Ë Ú‹ÍË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ªÔÙÛÈ‚¿ÏË-ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ ‹ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ôı› Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÂΛ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘... ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË-ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¡›ÎÔ˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ, ˘‹ÚÍ ‰È·ÊˆÓ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ÙfiÓÔÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤‚ËηÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ Î·È fiÏ· ¤‰ÂȯӷÓ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È: ªÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜; ΔÔ ÈÔ È‰·ÓÈÎfi, ‚¤‚·È·, ı· ‹Ù·Ó Ó· ˘‹Ú¯Â ÂÓfiÙËÙ· Î·È Û‡ÌÓÔÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¿ÙÔÌ· Î·È ÁÂÓÈο ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. °È·Ù›, ¤Ó·˜ ‰˘Ó·Ù¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂ

ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó (ÂÓÔ›ÎÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î.·.). ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ·Ó οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¿Ó ¯·Ì¤Ó· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‚·Ï ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ Football League, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÒÚÈÌË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ıÂÈ ·fi Ù· Ï¿ıË Ù˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¡›ÎÔ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›... ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ˆ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÔÌ¿‰· Âӈ̤ÓË Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÛ¯˘Ú‹ ÁÈ· Ó· ·Ï¤„ÂÈ Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘.

∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ªÔÙÛÈ‚¿ÏËΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· Î·È Ë Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiˆ˜ ϤÓ fiÏÔÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Â›Ó·È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ. £· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÔȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ “ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÚԂϤÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÌfiÓÔ Ó· ‚ÁÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂΛӘ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League. ªÂ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ¤ÌÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ (·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡.¶.™. μfiÏÔ˜), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fiÌÈÏÔ. ∫È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ‚¿ÛÂÈ ÚÔ΋ڢ͢, ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ¤Ó·Ó ÓÔÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· Â›Ó·È ¤ÓÙ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¡›ÎË, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡.¶.™. μfiÏÔ˜), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Û ¿ÏÏÔ fiÌÈÏÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÈÔıÂÏÒ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fiÌÈÏÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË. øÛÙfiÛÔ, ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı·... ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.

£∞ Δπª∏£∂π ™∏ª∂ƒ∞ ∞¶√ Δ√¡ ª∞°¡∏™π∞∫√

£∞ ™À¡∂Ãπ™∂π ¡∞ º√ƒ∞ Δ∏ º∞¡∂§∞ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

™ÙÔÓ μfiÏÔ Ô ÿÌÚ ªfiÓÙ·

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ë ™Ô˘ÏÙ¿ÓË

∂¡∞V ÛÔ˘‰·›Ô ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ Â›¯·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÚÔÛˆÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ï·›Ì·¯Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ¿Ú· Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi ·’ fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÙÔÓ ÿÌÚ ªfiÓÙ·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜ ›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ÿÌÚ ªfiÓÙ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ˘ÂÚÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ μ’ ∂¶™£. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÿÌÚ ªfiÓÙ· ı· ÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ ∞.™.μ. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ı· ÙÔÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó Û Â›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰˘Ô ¿Ó‰Ú˜ ›¯·Ó Â·Ê¤˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›

√π

√ ÿÌÚ ªfiÓÙ· ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ï¿ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Î·‰ËÌ›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ô ÿÌÚ ªfiÓÙ· ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. √ ∞™μ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û’ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ·-

Ó·Óˆ̤Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘, ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ¿ıÏËÌ·.

·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη Î·È ∂ϤÓË ∑‹ÙË, Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂȘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ë Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· μÔÏÈÒÙÈÛÛ· “combo guard” ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË . ∏ ƒ·Ê·¤Ï· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÂÓÒ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙË ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ™Ô˘ÏÙ¿ÓË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1991 Î·È ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.71 .ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ ¤‚Á·Ï ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë μfiÏÔ˘ Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 9 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ Ó¿Óȉ˜ ÙÔ 2006 Ì ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ 2007 Ì ÙÔ ∞ÚÈ-

∏ ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË ÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ∫ÔϤÁÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞Ó Î·È ÌfiÏȘ 26 ¯ÚfiÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÁˆÓÈÛı› Û˘ÓÔÏÈο 7 ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜: ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (3 ¯ÚÔÓȤ˜), Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ (3 ¯ÚÔÓȤ˜) Î·È Ì ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· §¿ÚÈÛ·˜ (1 ¯ÚÔÓÈ¿), ÂÓÒ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛı› Î·È ÛÙËÓ ∞2, ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfi-

ÏÔ˘ fiÛÔ Î·È Ì ٷ ªÂÏ›ÛÛÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ◊Ù·Ó Ì¤ÏÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ì 40 ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Î·È ÛÙȘ ¡¤Â˜ °˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-13 Î·È 2015-16 ·Ó·‰Â›¯ıËΠ2Ë Î·È 3Ë ÛÙȘ ·Û›ÛÙ ÛÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·”.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 M∞´√À 2017

19

°π∞ Δ√ ¶√¢√™º∞πƒπ∫√ Δª∏ª∞ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∫∞π ∏ ¢π√π∫∏™∏ £∞ μ∞§∂𠪶ƒ√™Δ∞ Δ√ ¢π∫√ Δ∏™ ™Ã∂¢π√

¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÓ›˜... ·Ó›˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÂÎÓ¤ÂÈ ÚÔ¯ı¤˜. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÓÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂͤÓ¢ÛÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙËÓ 29Ë ª·˝Ô˘ Û fiÔÈÔÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ¯Ù‡ËÛÂ. ∫·Ó›˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ì‹Î ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ê‹Ì˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ı· ۯ‰ȷÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï¿ÓÔ. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚ÂÏÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ªÈÛ¤Ï ªÚ¤ÓÈÍ Î·È ı· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô º¿ÓÙ˙ÈÔ ªԇȘ, ÂÓÒ ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÎÂÊ¿Ï·È·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó· “¿ÚÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿” . ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ™¿Î˘ Δ˙‹Ì·˜. °È· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ô ∫·ÙÂÚÈÓÈÒÙ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ “ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” ·fi ÙË ¡›ÎË, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” , Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜.

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

T.V. ΔÔ Plateia Espresso Bar ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

ΔÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û¯¤‰ÈÔ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¡›Î˘

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù˘... ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÛÙÔ facebook. √ Î. Δ˙‹Ì·˜ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂›Û˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞. “Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÈÌÂÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ŸÙ·Ó Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ˙fiÚÈÎË, ÔÈ ˙fiÚÈÎÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó. √È ÈÔ ¤Ó‰Ô͘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, ·ÏÏ¿, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈ Ì¤Ú˜ ÂΛӘ Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÚÚÈ„Ë Î·È ·ÂÏÈÛ›·, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÔ˘ Ë ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹

Î·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔ facebook Ô ∫·ÙÂÚÈÓÈÒÙ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜.

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡›ÎË ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ë ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ¡›Î˘. £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ۇÏÏÔÁÔÈ Ì 21 ËÏÈÎȷο ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (3 Î·È 4 πÔ˘Ó›Ô˘) ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¡¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 3 Î·È 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017 Ë ·Î·‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ 1924 Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÔ-

ÏÈο 21 ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ μÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ηϋ ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηϋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË! ΔÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· Ì·˜ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ Î·È ∞η‰Ë̛˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ 1924 √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: √ÌfiÓÔÈ· ™›Ó‰Ô˘ (¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ 2 ÔÌ¿‰Â˜, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ 2 ÔÌ¿‰Â˜, ¶ÚÔ·È‰ÈÎfi, ¶·È‰ÈÎfi), ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ (¶·È‰ÈÎfi, ¡¤ÔÈ), ∂ÚÌ‹˜ μfiÏÔ˘ (¶ÚÔÙ˙Ô˘ÓÈÔÚ, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ¶ÚÔ·È‰ÈÎfi, ¶·È‰ÈÎfi), ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ (¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ¶ÚÔ·È‰ÈÎÔ, ¶·È‰ÈÎfi) Î·È ¡›ÎË μfiÏÔ˘ (¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ¶ÚÔ·È‰ÈÎÔ, ¶·È‰ÈÎfi).

∞ƒ∏™

Δ√Àƒ¡√À∞ ¶∞§∞πª∞Ãø¡ ¢π√ƒ°∞¡ø™∂ ∏ ∂¢∞£∂™™

¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û °È·ÓÓ¿ÎË

¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· ÛÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÔ˘ ÕÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘. √ “‰Ú¿ÎÔ˜” ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ §¿ÛηÚË Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú›ÊÙË Ô˘ ·Ô¯ˆÚ› ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÙÚÈÂÙ›· (Î·È Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜). ∏ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ·›ÎÙË/ÚÔÔÓËÙ‹-ıÚ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ “ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú·” ÙÔ˘ ÕÚË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. √ ¡ÈηÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ∫∞∂ ÁÈ· ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› (Î·È ˆ˜ οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó) Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ Â›‰Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

∂ƒΔ 2 17.00 °Î·Ï¿ ºÈÏÔı¤Ë˜ -∑- (ÛÙ›‚Ô˜) NOVASPORTS 1 20.30 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.30 ÕÚ˘-∞∂∫ -∑- (ÌÈÎÚÔ› ÙÂÏÈÎÔ› ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 20.30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ -∑- (Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) FOX HD 12.30 ∫Ô˘›ÓÛÏ·ÓÙ-¡ÈÔ˘ ™¿Ô˘ı °Ô˘¤ÈϘ -∑- (Ú¿ÁÎÌÈ ∏¶∞) 22.30 ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ ¶¿ÓÙÚ˜-™ÈοÁÔ ∫Ô˘Ì˜ -Z- (Ì¤È˙ÌÔÏ ∏¶∞) 03.00 ¶›ÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ¶¤ÓÁÎÔ˘ÈÓ˜-¶ÚÈÓÙ¤ÈÙÔÚ˜ -∑- (¯fiÎÂ˚ ∏¶∞) COSMOTE SPORT 5 21.45 ƒ¿ÈÓ ¡¤Î·Ú-∫›ÂÏÔ -∑(ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¯¿ÓÙÌÔÏ) COSMOTE SPORT 6 20.00 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-¡Ù·ÚÔ˘Û¿Ê·Î· -∑- (Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ) COSMOTE SPORT 7 21.30 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ª¿Ï·Á· -∑(Ï¤È ÔÊ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ) COSMOTE SPORT 8 21.45 ΔÚ¤ÓÙÔ-ªÈÏ¿ÓÔ -∑- (Ï¤È ÔÊ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ) EUROSPORT 2 10.45 √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë-™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∫20)

ª¶∞™∫∂Δ

Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∞ÂÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-£ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞∂ (∂¢∞£∂™™) Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ù˘ ∞∂§ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi.

¢È·ÈÙËÙ¤˜ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ΔÛ¿Ï·˜ ∏ §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È Ô

¢fi͘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ fiˆ˜ Ô §¿Î˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÚÌfi΢, Ô Δ¿Î˘ ¶·Ú·Ê¤ÛÙ·˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ √ÚÊ·Ófi˜, Ô °È¿ÓÓ˘ μ¤ÓÔ˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¢Ú¿Ì˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ πˆÛËÊ›‰Ë˜, Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ μÔ˘Ù˘Ú›ÙÛ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ· “͉›ψ۷Ӕ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ٷϤÓÙÔ Î·È ˙ˆÓÙ¿Ó„·Ó ÌӋ̘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁË¤‰ˆÓ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’70, ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90. ™ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜ Ô ÕÚ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, (·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ¤ÏËÍ Ì ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÛÎÔÚ 1-0 Î·È ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ∞‰¿ÌÔ˘) Î·È Ô ¶∞√∫ Ì ÙË ∞∂§ Ô˘ ¤ÏËÍ Ì ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÛÎÔÚ 3-1 (πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ΔÔ˘ÚÛÔ˘Ó›‰Ë˜ Î·È §È¿˘ Ù· ÁÎÔÏ). ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂¢∞£∂™™ §ÂˆÓ›‰·˜ ª·ÎÔ‡Ú·˜, Ô˘ ›¯Â

ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉÂ҉˜ ˆ˜ ‰Â›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÔıÂÚ·›·˜ ¶·›‰ˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (ÚÒËÓ ∫∂.¶∂.¶. “√ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜”), ÙÔ ºÈÏfiÙˆ¯Ô ™ˆÌ·ÙÂ›Ô §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜.

¶Ï·Î¤Ù˜ ·ÔÓÂÌËı‹Î·Ó ·fi ÙËÓ ∂¢∞£∂™™ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∫ÒÛÙ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, °È¿ÓÓË μ¤ÓÔ ÙÔ˘ ÕÚË, ∫Ô‡ÏË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Δ¿ÎË ¶·Ú·Ê¤ÛÙ· Ù˘ ∞∂§, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÈÌËÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ·¤ÓÂÈÌ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂¢∞£∂™™ §ÂˆÓ›‰· ª·ÎÔ‡Ú·.

°È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿Ï·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √¢∫∂ Ó· “ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó” ϤÔÓ Û ·ÁÒÓ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™¢∫ª Û˘Á¯·›ÚÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹ Î·È ΔÛ¿Ï· πˆ¿ÓÓË, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙÔ ¶ÚÔÛÙ¿˙ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë √¢∫∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 27 Î·È 28 ª·˝Ô˘ 2017. ΔÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϤ˜ ‰È·ÈÙËۛ˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·”.


20

TETAƒΔ∏ 31 M∞´√À 2017

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ∞Óı. °·˙‹˜ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ μ’ ∂¶™£ ∞¡£πª√™ °·˙‹˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· “ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÔ˘Ó” Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ μ’ ∂¶™£. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ÎÔ‡· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Û’ ¤Ó·Ó Ôχ ηÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ˘fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÎÔ‡ÚË, ∫·ÙÛ·Úfi, Δ˙‹Ì· Î·È º. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. “¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ °Î¤ÚÙÛÔ˜ Î·È ÔÈ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·˜, ΔÛÈ¿ÓÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∫Ú·ÓÈ¿˜ ÏfiÁˆ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ô„ÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫·Ï·Ù˙‹˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹.

¶√¢√™º∞πƒ√

™˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¯Èο Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ° ∂ıÓÈ΋˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ªÈ¯¿ÏË μ·ÁÁfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙË ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ›ÛÙÂ„Â Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ηϋ ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·ԇϷ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·: “ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ, ˆ˜ ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Á¯·Ú› ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÓ ¿ÍÈÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëı› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ° ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ªÈ¯¿ÏË μ·ÁÁfiÔ˘ÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ Ì·˙› ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ¿ıÔ˜ Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Û οı ·È¯Ó›‰È, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÛÙË Ó›ÎË. ¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ›ÛÙ„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. ¡· ¢¯Ëı› ηϋ ·Ó¿ÚÚˆÛË ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ∫·ԇϷ, ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÏÏËοÚÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” .

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË: 8, 9, 12, 25, 27 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË: 2, 18, 20, 23, 29.

£∂øƒ∂π Δ∏¡ ∞¡√¢√ Δ√À °.™. ∞§ªÀƒ√À ™Δ∏¡ °’ ∂£¡π∫∏ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ £∞¡√™ £∂√¢øƒ√À

«∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹» ø ˜ ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› fiÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ıˆÚ› ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ô £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ˘¿Ú¯ˆÓ ÎÔÚÌfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “μfiÏÔ˜ 9.86” ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÙËÏÂʈÓÈο Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ £¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·Ù·. √ Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “Classico” ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: °È· ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi: “√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηıÈÂÚˆı› ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ó ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó fiˆ˜ Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Á›ÓÂÈ “·Û·ÓÛ¤Ú” Î·È Ó· οÓÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·” . °È· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô °™∞: “™·ÊÒ˜ Î·È ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ. ™Â οÔȘ ·ÓÂ›ÛË̘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ı¤ÛË ÌÔ˘ ‹Ù·Ó -·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ- Ó· ÌËÓ ¤Ê¢Á ηÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı¤Ï·Ì ӷ ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ÁÈ·Ù› ÂÁÒ ¤¯ˆ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÁÈ· ÙË Ó¤· ηÙËÁÔÚ›·. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·È‰È¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ôχ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘Ùfi Ó· ÙÔ˘˜ ·Á¯ÒÓÂÈ.

£· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ›Ûˆ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∏ ı¤ÛË ÌÔ˘, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó Ó· ÌË Ê‡ÁÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ·Ï¿ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ì·˜ Ï›ÂÈ. °È·Ù› fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıԇ̠ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÎÈ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙÔÓ ÎÔÚÌfi. ŒÁÈÓ ¤Ó· Û˘Ìϋڈ̷ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, ·Á¯ˆÙÈÎfi ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ·Ù› Ì·˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÔ 20 ̤Ú˜ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÛı‹Î˜ Î·È Ì·˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Û ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ¤ÏÂÈ οÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiÙÈ ¤Î·Ó “ÎÔÈÏÈ¿” ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÙÈ Â›Ó·È ÓÙÂÊÔṲ́ Î.Ï. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔÓ ¤¯ÂÈ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÔÈ, Ó· Û˘-

Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ùfi˜ Ô ÎÔÚÌfi˜ Î·È Ó· ÌË ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿ÂÈ ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› οÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÂÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢· Û ·ÓÙÂÏ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ, fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ¿ÙÔÌ·, ̤¯ÚÈ ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÚÔÛı‹Î˜ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ·ÚÎÂÙ¤˜” . °È· ÙÔ ·Ó Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·- ›¯·Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û›ÁÔ˘Ú·, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ¿ÏÌ·Ù·. ∞fi

°π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¢∂π•∏ ¡∂√À ¢π√π∫∏Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À

™ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ

ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·Ó Ë ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿” . °È· ÙÔ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·: “ªÈ· ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù›ÔÙ·, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÍÂοı·Ú· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÁÒ ÛΤÊÙÔÌ·È Û·Ó Ó· ›̷È, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¤Ú·. £¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈı˘Ì›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÌÊ›Ï¢ÚË. √‡Ù ÈÎÚ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂȉ‹ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ∂›Ì·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÔÓËÙ‹˜, ͤڈ Ò˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ͤڈ ÙÈ ÌËӇ̷ٷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó, ÙÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ ÔÚ›·, ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, fiÙ ¤ÁÈÓÂ, Ò˜ ¤ÁÈÓÂ, Î·È Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ, ÙfiÙ ӷÈ, ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ” . °È· ÙÔ ÁË‰ÈÎfi Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È ‰È¿ ·fi ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔÓ °™∞: “√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Î·È ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁË‰Èο. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Á‹Â‰Ô (Û.Û. ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. £· Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηϿ Á‹‰·. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÈÎÚÔÚ¤ÂȘ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ Ì ٤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· fiÏÔÈ ı· Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ·‡ÚÈÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ÙÔ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ·ÏÏÔ‡” .

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 7/6 ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. ¶ƒ√™∫∞§√À¡Δ∞π Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞.™. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017 Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Î·È ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ì ı¤Ì·Ù· 1. ¶·Ú·›ÙËÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 2. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·Û 3. ∂ÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ

∞’ ∂¶™£

ÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÒËÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Î·Ó ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

ª

√ Úfi‰ÚÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜ ™Ù¿ÌÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤Ë Î·È Ì Ôχ ηϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ “¤¯ÙÈÛ·Ó”

ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹‰Ë ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÈÒıËÎÂ Î·È Û˘ÌʈӋıËΠ›ӷÈ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 5/6 Ó· ‰ËψıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/6, Ì ÒÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙȘ 19.00 Î·È ÒÚ· ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙȘ 20.00. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ∏ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/6 ÛÙȘ 19.00. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ›ӷÈ: £Ô‰ˆÚ‹˜ ™Ù¿ÌÔ˜ (ÙËÏ. 6951091121), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜ (ÙËÏ. 6936554053) Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÏÈ¿Î˘ (ÙËÏ. 6975166984).

£ËÛ¤·˜-∞›·˜ Û‹ÌÂÚ· Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ £ËÛ¤· Î·È ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 17.00 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞fi ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô Î. μ¤ÚÁÔ˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™·Îο Î·È ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 M∞´√À 2017

21

.. ¶∞√∫-¶∞√ ∫∞π ¶∞¡πø¡π√™-∞∂∫ ¶∞π∑√À¡ ™Δ∏¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂π √º

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

«ª¿¯Â˜» ÁÈ· 1Ë Î·È 3Ë ı¤ÛË

ŒÍ·ÏÏÔ˜ Ì ªÔϤ‰Ô Ô √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜

Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªÂÚÎÂÓ›‰Ë, μ·Û›ÏÂÈÔ ¡ÈÎÔϷοÎË Î·È ÕÁÁÂÏÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘.

¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ·fi„Â ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ù· ·È¯Ó›‰È· ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫. √È “‰ÈΤʷÏÔÈ” ÂÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Î·È ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 20.30.

Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ·

¶∞√∫¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (20.30 Novasports 1). √ μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ª·ÏÂ˙¿, ¶¤Ïη , ª¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª˘ÛٷΛ‰Ë, μ·Ú¤Ï· Î·È °Ï‡ÎÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô Δ˙¿ÏÌ· ∫¿ÌÔ˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÎÈ ·Ô¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” , ˘Ô‚Ï‹ıËΠ̷۠ÁÓËÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∂›Û˘, ·ÌÊ›‚ÔÏÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∫¿ÙÛÂ Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¤ÛË ÎÈ ¤Î·Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Èı·Ófiٷٷ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ™¿Î¯ÔÊ Î·È √˘¿ÚÓÙ· Ô˘ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙËÓ

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó” ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ªÔϤ‰Ô ÂÈηϤÛÙËΠ„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ, ∫¿ÚÏÔ˜ ∑¤Î· Î·È ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ¶ÔÏ-∑ÔÛ¤ ∂ÌÔÎÔ‡ Î·È ƒ¿ÛÌÔ˘˜ ΔÂÏ¿ÓÙÂÚ. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ô §·Ô˘Ù¿ÚÔ ƒÈÓ¿ÏÓÙÈ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡: √. μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜, ™ÙÈÏ, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ª·ÚÈÓ¿Î˘, ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘, ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∫Ô˘ÏÈÌ·Ï›, ÃÔ˘ÏÙ, §Ô˘ÓÙ, ™Ù¿ÈÎÔ˜, ¶. μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜, ƒ¤È˜, μÈÁÈ·Ê¿ÓȘ, ∫ψӷڛ‰Ë˜, ÷Ù˙ËÁÈÔ‚¿Ó˘, ªÔϛӘ, ¶›Û·˜, ª›ÁÁÔ˜, ªÔ˘˙ԇ΢.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Û‹ÌÂÚ· ˘ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ∞∂∫ (20.30 Novasports 2). ¢‡Ô ·fi

ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ fï˜ ı· ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ™‡ÚÔ˜ ƒÈÛ‚¿Ó˘ Î·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ™ÈÒ˘ οÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô. “™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , ¤ÁÚ·„Â Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Instagram. “ŒÓ· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È fiÏÔÈ Ì·˙›” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ‚Ú·¯‡ÛˆÌÔ˜ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ ·È̿و̷ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛÂ Ô ΔfiÌ·˜ ¶¤Î¯·ÚÙ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ∞∂∫ Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. √ ΔÛ¤¯Ô˜ ÊÔÚ ¤Î·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È Ô ¶·Ù›ÙÔ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ Ô˘ Â›Û˘ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ª·˙› ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ƒfiÓ·ÏÓÙ μ¿ÚÁη˜ (Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ˜” ·fi ÙËÓ ∞∂∫) Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ú·‚›‰Ë˜ (Ô˘ ÎÚ›ıËÎÂ

ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜, ηıÒ˜ ·Ô˘Û›·˙ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë 18¿‰·: ∞Ó¤ÛÙ˘, °Î¿ÏÔ, ª¿Úη˜, ª·Î¿Î˘, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, μÚ¿ÓȘ, ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ, ¡Ù›ÓÙ·Î, μÈÓ›ÛÈÔ˘˜, °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÌfi˜, °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ∞˚ÓÙ¿Ú‚ÈÙ˜, ª¿ÓÙ·ÏÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Î·Û¤Ù·˜, ∞Ï̤ȉ·, ∞Ú·Ô‡¯Ô.

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ √ ÷ڿϷÌÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ú¤ÊÂÚÈ ı· Â›Ó·È Ô ¢·ÌÈ·Ófi˜ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, Ô Ã·Û¿Ó ∫ԇϷ Î·È Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙‹ÏÔ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÙËÓ ∞∂∫

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÊÔ‡ η̛· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚË. ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¤¯·Û ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” , ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 11 ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ¿ÚÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ 3Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ∞∂∫ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó›ÎË ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›·, ˘ÂÚÙÂÚ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶∞√∫ Ì “ÁΤϷ” Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ı· Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ “η›ÁÂÙ·È” Î·È ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ‚·ıÌÔ› ÏfiÁˆ ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÛÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ 2Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌfiÏȘ 20 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ 1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . .5-2 2. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . .3-2 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . .3-5 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . .2-4

.11 . . .9 . . .5 . . .4

°π∞ ¡∞ ª∏¡ π™ÃÀ™∂π ∏ ∂¶π∫Àƒø™∏ Δ∏™ μ∞£ª√§√°π∞™ ∫∞π ¡∞ ª∂πø£∂π ∏ ¶√π¡∏ Δ√À ª¶∂ƒ°∫ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞

ƒ‹ÁÌ· -Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÁÂÊ˘Úˆı›- ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ √˘˙Ô˘Ó›‰ËªÔϤ‰Ô, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ ΔÔ‡Ì·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È unfair ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜”. ∞Ó Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÚÈÓ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏË, ÙÒÚ·, Ì¿ÏÏÔÓ, ÎÚ›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ‰‡ÛÎÔÏË... √ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ªÔϤ‰Ô ÂÈηϤÛÙËΠ„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë Ó· ÌËÓ ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÁÂÁÔÓfi˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ... ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ·ÏÏ¿ ηÈ, ÚÔÛˆÈο, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Ô˘ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ unfair Î·È ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ªÔϤ‰Ô ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ú‹ÁÌ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÁÂÊ˘Úˆı›. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔ ı¤Ì·, fï˜, ϤÔÓ, Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi... ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ¿ÏψÛÙÂ, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ôχ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Instagram, Ó· ÙÔÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ªÔϤ‰Ô, ‰Â, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙÚÔÌÂÚfi ¿ıÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È ÚÔηÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·, ÙËÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁË Î·È ϤÔÓ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

∞ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ¶∞√∫ Î·È ¶∞√ ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· οÓÂÈ ÚfiÛıÂÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ ‹ÚÂ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ÊÔÚ Â›¯Â ÙÈ̈ÚËı› Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ (ÙÚÂȘ Û˘Ó Ì›· ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜) ÁÈ· ¯Ù‡ËÌ· Û ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ play offs. ∞Ó Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ›¯Â Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ›¯Â ÌÂȈı›, Ô ªÂÚÁÎ ı· ·ÔÎÙÔ‡Û ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, οÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ô ¶∞√∫ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙÔ‡Û ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ.

ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙˆÓ ¶∞∂ ¶∞√∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ÚÒÙÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÂÈ·ڈÛ˘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈΛ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ Î·È Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ. ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ª›Ú‰·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚfiÛıÂÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁ‡ÚË §›‚· Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ∞fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙË ÌË ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È Î·-

¶ÚfiÛÙÈÌ· Û ¶∞√ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ ŒÌÂÈÓ ˆ˜ ›¯Â Ë ÔÈÓ‹ 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ªÂÚÁÎ ÙfiÈÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› Î·È ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ∂›Û˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (3+1) ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ª¿ÚÎÔ˘˜ ªÂÚÁÎ. ΔfiÛÔ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¶·-

Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ fiÛÔ Î·È Ë ÚfiÛıÂÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ Î·È Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô‡Ù ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. ΔÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ηıÒ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›-

ªÂ ÚfiÛÙÈÌ· 6.000 Î·È 2.000 ¢ÚÒ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÙȘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ∞∂∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ.

¶AE ¶∞√∫

º˘Ï¿ÎÈÛË 6 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ °Ô‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ™Â ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, °È¿ÓÓ˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˜, ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ¶∞∂. ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚˆÙfi‰Èη ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË °Ô‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË. √ ·ÏÈfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 780.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °Ô‡ÌÂÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÛÎËı› ¤ÊÂÛË, ÔfiÙ ̤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› ÙÈ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi.


22

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ —∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂȉÈ΋ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ªÂÛÔÁ·›·˜ Î·È §·˘ÚˆÙÈ΋˜ Î.Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ì ı¤Ì· “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ¢ı·Ó·Û›·˜” . —ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙÔ Â˙fi ΛÌÂÓÔ “˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ” Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Ì·ÁÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘; ΔÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¡¤ˆÓ Î·È ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ §fiÁÔ˘ Î·È ŒÎÊÚ·Û˘, Ì ÂÓ‹ÏÈΘ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 20:00, ÛÙË ÛÙÔ¿, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 11). —ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ÚÔÛηÏ› Û ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ “º¿ÚÔ˘ Δ˘ÊÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “πÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜” , ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘), ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.00 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ΔÂÓÂÛ› √˘›Ïȷ̘, “ΔÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ ª·ÓÙfiÓ·˜” Î·È “∏ §·›‰Ë ºıÂÈÚÔ˙fiÏ” Î·È ÙÔ “∞˘Áfi” ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÛÂÏ¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 10.00-13.00 ÛÙ· ÙËÏ. 2421027730, 2421027464. —™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· 250 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μÂÓ¤ÙÔ˘ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ μÂÓÂÙȈÙÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ï·Ù›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔÈο ‰¤ÛÌ·Ù·, Ô˘ ı· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. —ΔËÓ 5Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., ı· πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ™·ÚÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÌÔ‡ √χÌÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, ‰ÔÌ‹ Í‹˜: ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ó›Ô˘: 7 Ì.Ì. ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 5 Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜: 7.30 ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.Ì. ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·Ú™¶∞ 2014-2020. ¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 6.00 Ì.Ì. ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ÎÙÈÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ. ΔËϤʈÓÔ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ 24930-61811. —√È ÂΉfiÛÂȘ ¢ÈfiÙÚ· Î·È Ù· Public ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫ÚÔÌ̇‰· ÛÙ· Public μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 19:00. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˝ÌÔÓ‹˜ Î·È Ë blogger ¡ÂÎÙ·Ú›· ¶Ô˘ÏÙÛ›‰Ë. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ·fi ÙÔ ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ù˘ μ¿Ûˆ˜ ∫¯·˝‰Ô˘ ∫ÔÚÊÈ¿ÙË, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÎÈı¿Ú·˜ Δ¿ÛÔ˜ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ Î·È Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÓÒÏË. —∏ Â›ÛËÌË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¶¤· ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ “ΔÔ ŸÓÂÈÚÔ Ù˘ ¶¤·” , Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, “Ù·Íȉ‡ÂÈ” Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì. —ªÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶ÂÚÚ·È‚›·” Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °∂¡ Î·È ÙËÓ ª¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ (ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ψٿگ˘ (¶¡) Î. ΔÛÈÏÈÌ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜) Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ¢‹ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈ ÂÍ‹˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜: ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ΔÚÈοψÓ, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ Î·È ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË “¶Ú¿ÛÈÓË ∫È‚ˆÙfi” . ΔËÓ ΔÚ›ÙË 13 πÔ‡ÓÈÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· §¿ÚÈÛ·˜, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ÙÔÓ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™·ÚÌÔ‡ √χÌÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÃÈÒÙÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. —∞Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ηÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·fi ÙË “™¯ÔÏ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÙÔ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î·, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÔÚ›ÛÙËΠÂÎ Ó¤Ô˘, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Û˘√È ∂ΉfiÛÂȘ ŸÛÙÚÈ· Î·È Ë ∂ϤÓË ¶. °È·ÓÓÔ‡ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÎÔ˘ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÒÙ˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘, “∞˘ÙÔÁÓˆÚÔ‚ÔÏ‹ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÛ›·˜ ∫¿ÏÂÛÌ·” , Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÔ‡, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó, Ë Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ Ó·ÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ÎÈı¿Ú˜ Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫˘„¤ÏË” BfiÏÔ˘. “™¯ÔÏ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ¶. ¶Ï¿Î· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÏ·ÊÚÔÏ·˚ο Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶Ï·Î·Úfi˜ ÎÈı¿Ú·, ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘ Ì·ÁÏ·Ì¿, ¡›ÎÔ˜ ª¤ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ÌÂÚϤÎÈ. ™Ù· Ï‹ÎÙÚ· ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¡Â‡ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ Ô £·Ó¿Û˘ Δ·ÎÙÈÎfi˜. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: μ·ÛÈÏÈ΋ ªÔ˘Á¿, §›ÙÛ· ∞ÚÛÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ∂È̤ÏÂÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ¶. ¶Ï¿Î·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. —∞ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì “·Ú·‰ÔÛȷο ËÏÈÔÚ›ÙÈη Ù¯Ӌ̷ٷ” ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ʤÙ˜ οı ∫˘Úȷ΋ ·fi ÒÚ· 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ª¿ÈÔ Î·È πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÈÏ· ·ÏÈ¿, ÂÚÁ·Ï›· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· ·fi ÚÔÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, Ì·Ó¿‰Â˜, ÔÚÛÂÏ¿Ó˜, ·ÛËÌÈο, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ÔχÙÈÌ· ‚È‚Ï›· ·fi ÙÔ 1820 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿), Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜ fiÔ˘ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη ¯¤ÚÈ· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙËÓ Úԛη ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi ÎÔ·Ó¤ÏÈ, ÙÔ ·ÏÈfi ÁÚ·ÌÌfiʈÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙˆÓ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ, Ì·Î›ÚÈ·, ›‰Ë ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜, χ¯ÓÔÈ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. °È· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ¿ÏϘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: 24210 21695 Î·È 24230 33219. —“...°˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜, Û· Ó· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙË¯Ô‡Ó ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙˆÓ Ôχ‚Ô˘ˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÂÚÁ·Û›· ‰›ÓÂÈ ·ıfiÚ˘‚· ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÎı¤ÙÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο “™ÙÈÁ̤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜” ...”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚ›‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “™ÙÈÁ̤˜ ÂÚÁ·Û›·˜” . ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·: “¢·Ô˘¿¯ÂÚ ÕÓÓ·, ∂ÊÚÂÌ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, £ˆÌ¿ £ÂÔ‰ÔÛ›·, ∫·Ï·‚Ô˘ÚÙ˙ÈÒÙ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫Ô˘ÙÛ‹˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘, ª·ÎÚ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·ÚοÎË ª·Ú›·, ªÏÈ¿Ù˙· ∫·ÙÂÚ›Ó·, ª˘Ù¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ™Ô‡ÏË ∫·ÙÂÚ›Ó·, Δڇʈӷ - Ã›Ô˘ μ›Î˘. ™ÙÔ¿ Ù¤¯Ó˘, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· (°È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È §·¯·Ó¿), μfiÏÔ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÎıÂÛ˘: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 01:00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. —“Δ·Í›‰È ÂÓÙfi˜” , ÂÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ¤ˆ˜ ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú ™›ڷ, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 41. ΔËÏ. ÂÈÎ. 24210-23317. “ΔÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ, fiÛÔ ÙÔ “ÂÁÒ” ÌÔ˘ ·Ó·ÔÏ› ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Ì¿¯Ë Ì ÙË ÌÓ‹ÌË. £˘Ì¿Ì·È ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜. ∏ “Ì¿˙·” ‰ÂÓ Â›Ó·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ΔETAƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

£∂™™∞§π∞

∏ ª·Ú›· ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ “ÿÏÎÈÓÔ Á¤ÓÔ˜”

Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ∂Ù·ÓËÛȷ΋ πÛÙÔÚ›· ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¿ÓÙÔÙ ‰È·Óı›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· - Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÌÂϤÙËÛ - Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘. º¤ÙÔ˜, ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ª·Ú›·˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË “ÿÏÎÈÓÔ Á¤ÓÔ˜” (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 2013), ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú·‚ÚÂı› Ë ›‰È· Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ §∂μ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ §∂μ (∫ÔÚ·‹ 79) Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. TËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-

Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Î˘Ú›Â˜ - ̤ÏË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘: ΔËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ “ÿÏÎÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜” ı· οÓÂÈ Ë ¡Ù¤ÌË μÏÈÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜. £’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ª¿Á‰· μ·ÛÈÏ›Ԣ. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ·, ÂÓÒ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÓıÔ‡ÛË, ∂‡· √ÚÊ·ÓÔ‡ Î·È º›Ï· ∑Ë̤ÚË. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª. ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÓËÛȷ΋ πÛÙÔÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ

Ì›·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫Ï¿ÚË - ̤ÏË ÙÔ˘ §›ÌÚÔ ÓÙ’ ŸÚÔ, ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ Ù˘ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ (1815-1864) - ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂÔ¯‹˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∂Ù·ÓËÛ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, fiÔ˘ ÔÈ ∫ÂÊ·ÏÔÓ›Ù˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·Óı›˙ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫Ï¿ÚË, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÚÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ۯ¤ÛÂȘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÈÁ·ÌÈÒÓ. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, οو ·’ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ηٿڷ˜ Ô˘ η-

Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ¤ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ Ù˘ Â·Ï‹ı¢Û˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ §ËÍÔ‡ÚÈ Î·È ÛÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶›˙·, ÙÔ §È‚fiÚÓÔ, ÙËÓ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿, ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙËÓ ∫˘ÏÏ‹ÓË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜, Ù· Ì›ÛË, Ù· ¿ıË Î·È ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÏËÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ̤۷ ·fi ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2009. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÔÓ›ÙÈÎË ‰È¿ÏÂÎÙÔ, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ë ÔÔ›· ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶‡Ï·ÚÔ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, ÙÔ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ·ÏÈ¿, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ˆ˜ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ¤Î·Ó ÙË ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ù˘.

™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜

°ÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·

√Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (¶π√¶), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (5/6), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ (ÒÚ˜ 10:00-12:00) ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: “∑Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ·ÏÏÈÒ˜!” ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ó›‰· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, ̤ۈ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Î·È ·ÈÁÓÈÒ‰Ô˘˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· “·Ófi” Ì ٷ ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÈӤϷ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ¯ÚÒÌ· (‰·¯Ù˘ÏÔÌÔÁȤ˜) Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. “ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Î·È ÂÌ›˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;” ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∂’ Î·È ™Ù’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ™ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ̤۷ ·fi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Ë Â›ÙˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ª¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó, ˆ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Ôϛ٘, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ·Ï¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù· ¯ËÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ fiÙÈ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 29844 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 18:00 ÂÎÙfi˜

™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ªπ∞ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·

·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ºøΔ√∫À∫§ø™∏ ∞.∂., Ë ÔÔ›· ÚÔˆı› ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ, ʈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢ÒÓ, ̤ۈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ۯÔÏ›· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú¯Èο ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢ÒÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi, ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ “√È Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ʇÛ˘: Ô ºÒÙ˘, Ë ºˆÙԇϷ Î·È Ë ºˆÙÔ·ÎψÛË”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓË °¿ÎË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “∂Ó Ô‰Ò”. ∫È΋ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘

∂ΉÚÔ̤˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ —O º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶·Ó” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ™›ÊÓÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 11/6 - ¶›Ó‰Ô˜ ΔÚÈοψÓ, ∫·ÏÔÌÔ›Ú· - ∫·ÛÙ·ÓÈ¿, ø.¶.: 5.00. μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 18/6 - ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ (ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿), ªËϛӷ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ø.¶.: 4.00. μ.¢.: 1/5. ¶¤ÌÙË - ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋ 22, 23, 24 Î·È 25/6 ∫¿Ú˘ÛÙÔ˜ - Ÿ¯Ë - ¢Ú·ÎfiÛÈÙ· - ÷ÏΛ‰· - ∂Ú¤ÙÚÈ·. ¶Â˙ÔÔڛ˜, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, Ì¿ÓÈÔ. 12-16/7 μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒ›Ï· - ªfiÚÔ‚ÂÙ˜ - ¶ÈÚ›Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔËÏ.: 24210-24290 Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 6976904236, Úˆ› 10.0012.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ. ¶·Ú.

7.00-9.00 Ì.Ì. —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 4-5/6 ∞›ÁÈÓ· (∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 18/6 ∫ÂÚ·Ì·ÚÈfi - ΔڛηϷ, 25/6 §ÈÙfi¯ˆÚÔ ·Ú·Ï›· ∫·ÙÂÚ›Ó˘. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 8-9-10-11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ (Ì›· ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË)-™‡ÚÔ (‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ) Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ 235,00 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 2421023789, ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. —√È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘-μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ-

‰ÚÔÌ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú· ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÁÈ· ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·¯Ú¿ÓÙÔ˘ ™ÎËÓÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚÈÛÛ·˜ μ·ÛÈÏÔÌ‹ÙÔÚÔ˜ ∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘ ‹ÙȘ ‡Ú ÙÔÓ Δ›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÒÚ· 7.00 .Ì. ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 20 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ªÈ¯ÂÏ‹, ÙËÏ. 2421057228, 6948487550. —√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 12 πÔ˘Ó›Ô˘. ΔËÏ. 2421025422, 2421038898, 2421059509.

—√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ ÛÙȘ 27-29 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. √ÏÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÏ·Á›·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÁχÙË Ã·ÏÂ¿ Î·È ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Î·È Ê·ÁËÙfi. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ‹ ™‡ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ∞ı. ªÔ‡ÙÛÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 112, ÙËÏ. 24210 52411, Î. º. ∑Ë̤ÚË 24210-30121, 6944410944 Î·È Î. ∞. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ 24210 35921, 6944685804.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂™™∞§π∞

¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∞ƒÃπ™∂ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·

ÛÙȘ 19/05 ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ·fi ÙȘ ‰Ô̤˜ ∫¢∞¶, ∫¢∞¶ÌÂ∞ Ù˘ ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫, ÙÔ μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 19:30, “ŒÓ· ηڿ‚È ÁÂÌ¿ÙÔ fiÓÂÈÚ·”: ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ¿Ú·Á ̤۷ Û ¤Ó· ηڿ‚È fiÔ˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·È‰È¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜; ΔÔ Î·Ú¿‚È Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Ù·Í›‰È, Ì ¤Ó·Ó ÙÔÏÌËÚfi ηÂÙ¿ÓÈÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. μ›Ú· ÙȘ ¿Á΢Ú˜, Ì ˘Í›‰· ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ̤۷ ·fi ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ª¿Úˆ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 19:30, “√ ÂÁˆÈÛÙ‹˜ Á›Á·ÓÙ·˜”: ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ, ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· £Â·ÙÚÈ΋˜ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ·: 20.30, “∞ÎÔ‡Û·ÙÂ, ·ÎÔ‡Û·ÙÂ...”: À·›ıÚÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∫Ô˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ - £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ. “¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË”: ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì ÎÔ‡ÎϘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÎÔ˘ÓȤÚ˘”: ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

°È· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

“¶ÚÔ-ÈÛÙÔڛ˜ ʈÙÈ¿˜” ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ”

H

∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÚÈÓÒÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2017 ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔ-ÈÛÙÔڛ˜ ʈÙÈ¿˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘ÙÒÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·˘Ù‹ ‰Ú¿ÛË, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·¯ÚÔÓÈο. ∞fi ÙÔ 2012 ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÊˆÙÈ¿. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÙÙfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·: ∞ÈÙ›· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÊÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ‰‡Ó·Ì˘, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ʈÙfi˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜.

● ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë Î. ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Î. μ¿Ûˆ ƒÔÓÙ‹ÚË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∏ Î. μ¿Ûˆ ƒÔÓÙ‹ÚË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016 ÛÙÔ “°È·ÓÓÔÔ‡ÏÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›·

“¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ¶·ÓÙ¤¯ÓÔ˘ ˘Úfi˜ ۤϷ˜ - §·ÌÂÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ʈÙÈ¿˜” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ fiÙÈ “·ÊÔÚÔ‡Û Û ¤Ó· η̛ÓÈ ·ÓÔȯً˜ ʈÙÈ¿˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ „‹Ó·Ó ٷ ·ÁÁ›· ÔÈ

ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜. “√fiÙ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·. ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó fiÛÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ‚Ȉ̷ÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ηÌÈÓÈÔ‡ Î·È „Ë̷ۛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ, οÙÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” η٤ÏËÍÂ Ë ›‰È·. §.∞.

™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ

∫·Ù·Û΢¤˜ Ì Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿

● ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ Î.Î. ∂Ï›˙· °È·ÓÓ·ÎÔ‡, ∂ϤÓË ¡›ÎÔ˘, ¢¤ÛÔÈÓ· ªfiÛ¯Ô˘ Î·È ∞ı·Ó·Û›· ∫ÔÏÔʈÙÈ¿ Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ÂÓÒ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Â› Ùˆ ¤ÚÁˆ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ì ı¤Ì· “∫·Ù·Û΢¤˜ Ì Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿” ÁÈ· ·È‰È¿ 5-12 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ Á¤ÌÈÛ ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ÊˆÓԇϘ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ fiÔ˘ Ì “ÂÚÁ·Ï›·” ¯·ÚÙfiÓÈ·, ÎËÚÔÌÔÁȤ˜, Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, ÎfiÏÏ·,

„·Ï›‰È, Û¿ÁÎÔ˜ Î.¿. ˘ÏÈο ÔÈ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È Î¤ÊÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ¿Óˆ Û ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ. √È ÂÎ·È‰Â‡ÙÚȘ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÊˆÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜

¿ÓÙ˜. ∏ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ªfiÛ¯Ô˘, ˘‡ı˘ÓË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ì ı¤Ì· Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ηٷÛ΢¤˜ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ Ì ·Ï¿ ˘ÏÈο”.

∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ Â›Ó·È fiϘ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ Ì ˘ÏÈο fiˆ˜ ¯·ÚÙfiÓÈ, Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, ÎfiÏÏ·, Û¿ÁÎÔ Î.¿. Δ· ·È‰È¿ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. §.∞.

Δ√ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·) ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂˘ÚÒ˘ “μ·Û. ΔÛÈÙÛ¿Ó˘” . ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÍÂÓ›Ԣ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ÙfiÛÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiÛÔ Â›Û˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ™ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ƒËÓ·Ó›·˜ μÂÛÙÊ·Ï›·˜ ̇ÚÈÛ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÙËÎ·Ó ÂÏÏËÓÈο ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÔ fiÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ.

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ “ΔÚÔÊ‹ Î·È ÔÙfi ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”

∏ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÂÈÛÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙÔ “£ÂÌ·ÙÈÎfi ŒÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” Ì ı¤Ì· “ª¿ÁÓËÙ˜ Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ °Â‡ÛˆӔ , ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” £Ô‰ˆÚ‹˜ Δ˙ԇ̷˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜, Ë ·Ó¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÎÔÛÌÔηÏfiÁÂÚÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹

ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚÔÊ‹, ÙÔ ÔÙfi Î·È ÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ·˘Ù¿. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.¶.™., ÔÌfiÙÈÌË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °ÂˆÚÁ›· º·Ú›ÓÔ˘-ª·Ï·Ì·Ù¿ÚË, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·‰›¯ıË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÂÈÛÙ·Û›· ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ›‰È·, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ: ª·Ú›· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙˆÚ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶. μ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∂.∫.¶.∞., ∂‡· °·Ó›‰Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙˆÚ ∞.¶.£., ∑ˆ‹ £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÂÙ·ÚÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∂.∫.¶.∞., ª·Ú›Ù· ∫·ÙÛ‹, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∂.∫.¶.∞., ÕÓÙÚÈ· §Ô˘Î·˝‰Ô˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∞.¶.£., ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‡Ó˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ∞.¶.£., ¶·Ú·Û΢‹ ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∂.∫.¶.∞. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ›Ó·Î·: ∂‡· °·Ó›‰Ô˘.

°ÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ›Ó·Î·: ª·Ú›· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ °Â‡ÛˆӔ , ·Ô‰ÂÏÙÈÒıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ (.¯. ›‰Ë Ê·ÁËÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÙÔ‡) Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›Ûˆ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÚfiÔ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙÔÓ μfiÏÔ.

23

“ªÈ· fiÏË... ÌÔ˘ÛÈ΋” Û‹ÌÂÚ· Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, ‰ÔÌ‹ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 85 ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫¢∞¶. Δ· ·È‰È¿ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÒÓ ™ÔÊ›·˜ §¿· Î·È §Â˘ÎˆÛ›·˜ §ÈÓ·ÚÈÙ¿ÎË, Ô˘ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋, ΔÚ·ÁÔ‡‰È - ƒ˘ıÌfi˜ Î·È √Ú¯‹ÛÙÚ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ã·Ù˙ˉ¿ÎË, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ã·ÏÎÔ˘ÙÛ¿ÎË, ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ӷ ÂȉÈο ÁÈ· ·È‰È¿, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Orff, ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ΔË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÌÔÚʈÙÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫·ÙÛÈÌ¤ÚË. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ∫¢∞¶ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜.

∏ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙfi ∏ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ 11Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙfi ∫Ô˙¿Ó˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¢ÁÂÓÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡. ∏ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÂÚÌ‹Ó¢Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡, ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ¯ÙÈÛı›۷ ÙÔ 1807 Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™È¿ÙÈÛÙ·˜ fiÔ˘ Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ¯ÙÈÛı›۷ ÙÔ 1677 Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙÔÈΛ· Ù˘ Î. Δ·ÙÈ¿Ó·˜ ¡Ù¤ÚÔ˘. ∞Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ Î. °È¿ÓÓË ª·Î·Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÂÏ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î. ª¿Úˆ ª·Î·Ï¤ÍË Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙË ¯ÔÚˆ‰›· Ì ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ù˘.


24 ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋

¡· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ: - ∞Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Û·˜ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ·˘ÙÔ‡ (Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·), - Û ¿ÌÂÛÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Â‡ÊÏÂÎÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ Î·È ¿¯ÚËÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, - ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û·˜, - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û·˜ fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ. ∂ÈϤÔÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, “ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔÎÏËı› ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ˙ËÌÈ¿˜ ‹ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ô ºÔÚ¤·˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÂÈÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ‰·¿ÓË ÛÙËÓ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Âȯ›ÚËÛË. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiˆ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜”.

πÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÌÔϛ٘. ∞‚›ˆÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ÂÙÒÓ 99, ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶··‰‹ÌÔ˘, ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ RDF ÛÙËÓ ∞°∂Δ Î·È fiÏÂÌÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÔÏÏÒÓ Î˘ÎÏÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË (Ì ۇÓıËÌ· “ÊÙÈ¿Í ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ΢ÎÏ¿ÎÈ, ÌÔÚ›˜” ...), Û·Ṳ̂ӷ Ù˙¿ÌÈ· ÛÙÔ fi¯ËÌ· Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ASTRA, ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ fiψ˜ ÏfiÁˆ Âχۈ˜ Ó¤·˜, ¤ÌÙ˘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfiÓ, ÔÌ¿‰Ô˜ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜, ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÂÓfi˜ 46¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË, Î·È Ô ∫·ÈÚfi˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ, ·ÎfiÌË, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ˆ˜ ηÏÔη›ÚÈ. πÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ª·˙› Î·È Ë 564Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. ∫·È ‰È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ·˘ÙÔÏÂÍ› ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ CNN Greece ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, ÛÙÔ

£∂™™∞§π∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

58¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ

ŒÛ·Û ÛÙÔ Í‡ÏÔ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË...

ÙÔ˘ (ÚÒÙÔ˘) ÔÚfiÊÔ˘ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÂȉÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈοψÓ, fiˆ˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, ÙÔÓ ¤ÂÈÛ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÚÈοψÓ. √ 56¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË, ÌÂٷʤÚıËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ΔÚÈ-

ª∂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÍÂȉÈ-

√ÏÏ·Ó‰‹ blogger ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

ÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ë √ÏÏ·Ó‰‹ blogger, Linda Johanna Maria de Jong ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂√Δ ∫¿Ùˆ ÈÚÒÓ “100 √ÏÏ·Ó‰Ô› bloggers @ 100 ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜” ÁÈ· ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ª¤Û· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, TOs Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. H ΢ڛ· de Jong, Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ blog

http://www.happymoms.nl/, Ì 25.000 ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â˘Ú›· ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÌËÙ¤Ú˜ Ì ·È‰È¿ Î·È Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ì ÂȉÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, Ë ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ blogger ÂÚÈËÁ‹ıËΠ۠ÁÚ·ÊÈο ¯ˆÚÈ¿, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Â˙ÔÔÚ›·, Á‡ÙËΠÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ηÈ

Î¿ÏˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË!

21 ¿ÙÔÌ· Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 17. μ‚·ÈÒıËÎ·Ó 519 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÁÈ· 513 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ‹ÙÔÈ: 2 ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, 2 ÁÈ· ΛÓËÛË ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, 1 ÁÈ· ·ÓÙÈηÓÔÓÈÎfi ÚÔÛ¤Ú·ÛÌ·, 12 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ÒÓ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜, 28 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜, 8 ÁÈ· ∫Δ∂√, 86 ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, 8 ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, 1 ÁÈ· Êı·Ṳ́ӷ ÂÏ·ÛÙÈο, 3 ̤ıË, 362 ÏÔÈ¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ.

·ÓÈÎfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯ı˜ ÛÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ 58¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠ۠56¯ÚÔÓÔ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi ÙÔ˘, ̤۷ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘, Î·È ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ͇ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· › fiÙÈ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‚Á‹Î ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·

∂ÍfiÚÌËÛË ™ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 1.737 ¿ÙÔÌ· Î·È 1.575 Ô¯‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó

·Ó·Î¿Ï˘„ ÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÛÙÔ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ ÎÔÈÓfi Ù˘, ÙËÓ “ȉ·ÓÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ” ÛÙÔ ÓËÛ› Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ ‰Ú¿ÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂√Δ ∫¿Ùˆ ÈÚÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡

Consulting Re:Make. “∏ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ Î. de Jong ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û blogs Î·È ªª∂ ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘.

¡ÂÎÚfi˜ 28¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÓÔ̤·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ª∂ ·›Ì· ‚¿ÊÙËΠÁÈ· Ì›· ·-

ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ·›Ì· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·È‰ÈÔ‡ - 28 ÂÙÒÓ - ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ΔÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú‰›ÙÛ˘ Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·. ∂Λ, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÈÙ›·, Ì˯·Ó¿ÎÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 28¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰È·ÓÔ̤·˜ Û ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ηʤ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠π.Ã. ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 40¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÊÔ‰Ú‹, Ô˘ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Ó·Úfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚ڋΠ·Î·ÚÈ·›Ô ı¿Ó·ÙÔ, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÓÂÎÚfi˜. ∏ ÛoÚfi˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ §¿ÚÈÛ·˜.

∞fi ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫ÏÈÌ·Î›Ô˘

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∞πΔ∏ª∞ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÂÓÙfi˜ ‹ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·-

‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ê˘ÛÈο: “ªÈ· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ·Ú¤Ï·ÛË 1453 ÊÔÚÙËÁÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ηٷÛ΢‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 564Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘ 1453. ∏ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ƒÂÎfiÚ °Î›Ó˜. Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ë Hurriyet Daily News, Ë ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ ̛· ÒÚ· Î·È 47 ÏÂÙ¿, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÂÊÙ¿ ÒÚ˜. ™ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 3.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë ÔÚ›· Ô˘ Î¿Ï˘„·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈο 3,2 ¯ÈÏÈfi-

ΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË, η٤ıÂÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ

ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÛÙËÓ ¶∞£∂, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¢Ú˘ÌÒÓ·. ΔÔ ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿-

ÌÂÙÚ·. “ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÔ¯‹ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÙÔ 1453” , ›Â Ô CEO (ÛÛ. ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜) Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ∞ÎÙÛÈ¿ÔÁÏÔ˘.” ∞fi ÂΛ Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÌÈÌÈοÎÈ· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê·ÓÙ·Û›·. 1453 ÊÔÚÙËÁ¿, ÙÈ Û˘ÓÂÈÚÌfi˜!, ÔÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ¤Î·Ó· ÔÙ¤. ∞ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô‡Ù ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ô‡ÙÂ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ΔÔ‡ÚÎÔ˜. ∂Âȉ‹, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙfiÛË Ê·ÓÙ·Û›·. ∂Ì›˜ Â‰Ò ÌÓËÌÔÓ‡۷Ì ÙËÓ ÕψÛË Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ-·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙÔ‡ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ó‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·, ÙÔÓ ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË, ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· °Â‰›ÎË, ÙËÓ ÃÔÚˆ‰›· πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ μ·Ú·Ï‹. ∫·È ̤Á· Ï‹ıÔ˜ Ï·Ô‡. ªÓËÌÔÓ‡۷ÌÂ, ‹Û˘¯· ÎÈ ·Ï¿ Î·È ÌÂψ‰Èο. ∞‚›ˆÛÂ, Ô˘ ϤÙÂ, ·Ó‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ·ÏÒÛˆ˜ (Ò˜ Ù· ʤÚÓÂÈ Ë ÌÔ›Ú·...) Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, Ô˘ ÛÙËÓ Ì·ÎÚ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·-

¤ÎÙËÛ ÔÏÏ¿ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈ·, ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏÈÙÈÎfi. ΔÒÚ·, ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë πÛÙÔÚ›· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ Î·È ¿Ú· ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÁÂÓfiÌÂÓÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓıÂÓ Î·Î›ıÂÓ Â›Ó·È, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È ÙÔ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ‚‚·›ˆ˜‚‚·›ˆ˜, Ô˘, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (Ô‡ÙÂ Ô ÚÒÙÔ˜, Ô‡ÙÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Â›Ó·È Ô˘ ÂΉËÌ›) ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Î·È ·Ó·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÎÏÂÈfiÓÙ·, Ù· ¤ÚÁ·, ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘. ¡· ˙‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ, ·‰ÂÏÊÔ›. ¡· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ’¯Ô˘Ì ˘Á›·. ™ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ËÏ·‰‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÊÒÙÈÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ˆ˜ “ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ...” Î.Ï., Î.Ï. ΔÒÚ· ÙÔ Í·Ó·Â›Â, ÚÈÓ ·fi οӷ Ì‹Ó·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ̤ÓÂÈ, ¿ÏÈ, Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È Â‡¯ÂÙ·È ÔÏfi„˘¯· ÂÈÙ˘¯›· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Úˉ˜, ΢ڛˆ˜, „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ËÚÂÌ›·. ∂›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ “·ÌÈÁ‹” ΢ÎÏÔÊÔÚȷο. ¡· ›̷ÛÙ ηϿ Î·È ı· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ, Û˘ÌÔϛ٘. °ÂÈ· Û·˜.

͢ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙȘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜- μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “Ÿˆ˜ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ μ¿ÛË ÙÔ˘ ¢Ú˘ÌÒÓ·, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ º.∂.∫. Ù˘ 31/3/2017. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÎÂÓfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ∫ÏÈÌ·Î›Ô˘. ∫È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚¿ÛË. ¢È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ·Ôχو˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤-

ÁηÈÚË Â¤Ì‚·ÛË Û ¤Ó· Èı·Ófi Û˘Ì‚¿Ó. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤Ó· ‰ËÌÔÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÂÓÙfi˜ ‹ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÛÙ·ı̇ÂÈ Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜ ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ·, ÈηÓfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÒÙË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Û οÔÈÔ Èı·Ófi fiÛÔ Î·È ·¢ÎÙ·›Ô Û˘Ì‚¿Ó, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Î‡ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ μ¿Û˘ ÙÔ˘ ¢Ú˘ÌÒÓ·. ΔfiÛÔ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌË ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ ·fi ¤Ó· ·¢ÎÙ·›Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ˘ÚηÁÈ¿˜. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ÚÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ Ì·˜”.

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ô

∞¡¢ƒ∂∞ ∫√¶∞¡√ ∂ÙÒÓ 87 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10 .Ì. ¡¤· πˆÓ›· 31 ª·˝Ô˘ 2017 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ıËÓ¿ Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∫fi·ÓÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Ì·Ï›ÙÛ·˜ √ ·‰ÂÏÊfi˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÚÔÌ̇‰·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ª·Ú›·, ∞Ó‰Ú¤·˜ - ™Ù·Ì·Ù›·, ºÈÏ›ÙÛ· - ∞ϤÎÔ˜, μ·Ï¿ÓÙ˘ - ∞ıËÓ¿, ŸÏÁ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “ƒfi‰ÔÓ” , ª·ÁÓËÛ›·˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 25

£∂™™∞§π∞

K§EI™IMO TH™ 30∏™ MA´OY

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

776,02

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

-0,15

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

3,9

2,63

24

3,9

3,9

0,445

-0,89

9050

0,43

0,445

AEGEAN ∞∂

7,75

0,13

17966

7,68

7,78

°ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√)

12,4

0,65

15509

12,24

12,47

ALPHA BANK ∞∂(∫√)

2,08

-2,35

3498561

2,06

2,13

¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√)

2,91

0,00

0

0

0

20,536

-0,33

4000

20,536

20,536

4,63

1,76

444807

4,47

4,63

14,87

0,00

0

0

0

0,086

19,44

7515

0,086

0,086

ALPHA ETF FTSE ATHEX Large Cap ª∂Δ√Ãπ∫√ ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ∫∞π √ƒ°∞¡π™ªø¡ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√)

15,9

0,63

25

15,9

15,9

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√)

0,28

0,00

0

0

0

¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√)

0,22

-1,35

17494

0,211

0,222

∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√)

0,25

0,00

0

0

0

∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√)

0,32

0,00

620

0,32

0,32

4,4

0,00

0

0

0

5,2

-20,00

200

5,2

5,2

ATTICA GROUP ∞∂(∫√)

1,23

6,03

37764

1,16

1,26

AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√)

16,79

-0,65

231

16,5

16,88

BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√)

0,315

0,00

0

0

0

CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

0,117

-2,50

31247

0,116

0,122

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏

∂£¡π∫∏ ¶∞¡°∞π∞ ∞.∂.∂.∞.¶

0

0

0

3,16

3,25

4,7

0,00

0

0

0

-9,57

6040

0,104

0,106

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

1,37

-1,44

2239

1,36

1,39

1,5

0,00

20

1,5

1,5

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√)

26,71

1,75

153629

25,6

27,19 19,65

∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√)

1,43

-0,69

248413

1,41

1,46

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√)

19,6

2,08

6350

19,2

∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√)

6,75

1,05

148670

6,66

6,8

Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS A.E.(∫√)

0,88

2,33

7054673

0,842

0,88

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞

5,23

-1,32

36122

5,22

5,3

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√)

0,094

-8,74

6302860

0,094

0,103

Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√)

12,06

-2,03

2978

12,04

12,22

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√)

0,198

-4,35

29885509

0,198

0,207 0

4,72

∂§§∏¡π∫∏ Δ∂á√¢√ªπ∫∏ ∞¡∂ª√™ ∞.∂.

1,35

-1,46

55911

1,35

1,37

20,1

∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O)

1,18

-1,67

6367

1,14

1,2

FORTHNET AE(∫√)

0,331

-10,54

12000

0,329

0,35

∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ¢πΔƒ√Ãø¡

1,9

0,00

0

0

0

0,622

0,00

200

0,6

0,6

Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√)

2,59

0,00

0

0

Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√)

1,63

0,00

0

0

0

0,343

2,39

161240

0,334

0,348

5,4

0,75

103887

5,35

5,54

0,095

-5,94

33425

0,09

0,1

∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂

1,23

0,00

0

0

0

9,14

2,70

22799

8,78

9,14

∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√)

0,2

0,00

1000

0,18

0,18

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂

-2,31

25758

0,591

0,623

-0,89

41309

1,1

1,14

0,061

1,67

6700

0,06

0,061

5,64

0,89

11529

5,54

5,68

∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ 4,17

-0,24

1660

4,12

4,17

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√)

2,61

1118

3,06

3,14

∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√)

3,14

J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.

0,469

-2,09

98751

0,467

0,483

∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™

0,508

0,00

0

0

0

JUMBO ∞.∂.(∫√)

16,15

-0,92

356596

16,02

16,37

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞)

0,083

0,00

845

0,083

0,083

5,03

0,80

82501

4,95

5,15

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A)

0,079

0,00

0

0

0

π∞™ø ∞.∂.(∫√)

0,765

0,39

16008

0,75

0,778

1,1

0,00

90

1,1

1,1

LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MARFIN INVESTMENT GROUP

0,1

0,00

9380

0,1

0,1

0,52

0,00

0

0

0

0,177

-7,33

2334460

0,177

0,191

π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√)

0,8

0,00

642

0,8

0,8

π§À¢∞ ∞∂

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

9,25

-0,22

1415

9,08

9,3

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√)

MEDICON HELLAS ∞.∂. MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√)

1,09

0,00

0

0

0

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

4,37

0,00

4990

4,3

4,4

NEWSPHONE HELLAS SA

0,23

0,00

100

0,226

0,226

NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√)

1,04

-0,95

100

1,04

1,04

2,1

-1,41

557

2,05

2,1

0,087

8,75

10075

0,077

0,087

PAPERPACK ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

38273

1,02

1,1

0,213

0,00

0

0

0

0,06

0,00

0

0

0

0,12

0,00

0

0

0

0,075

0,00

60

0,082

0,082

º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

1

0,00

4000

1

1

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,458

9,57

1350

0,458

0,458

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√)

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,62

2,48

13318

0,599

0,62

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,417

0,00

10

0,426

0,426

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,602

-0,50

6410

0,586

0,605

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,538

-0,19

8245

0,524

0,54

0,06

0,00

0

0

0

0,356

-5,07

131

0,263

0,356

0,4

-6,10

247940

0,4

0,429

ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√)

0,043

π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√)

10,02

0,00

200

10,02

10,02

ALTEC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞μ∂∂ (∫√)

0,012

πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√)

0,212

-3,20

1750

0,212

0,226

280

-1,32

2

280

280

π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A)

MICROLAND COMPUTERS(∫√)

0,64

SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√)

0,008

1,31

292

5,16

5,5

0,00

3812

0,225

0,238

T BANK ∞¡ø¡Àª∏ Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞

0,048

0,17

∫§ª ∞∂

0,619

-2,52

9359

0,609

0,637

∞∂°∂∫ ∞∂(∫√)

0,043

8,69

8,88

∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞)

0,193

0,00

96

0,175

0,193

∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√)

5685

0,604

0,658

∫√ƒƒ∂™ ∞.∂

4,68

-0,85

6910

4,61

4,74

-2,31

22892

0,423

0,445

∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√)

0,168

1,82

200

0,168

0,168

0,00

0

0

0

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√)

0,435

3,57

1500

0,42

0,435

0

0

0,587

0,622

0,17

0,00

3439

0,162

8,8

-0,23

623

REDS AE (KO)

0,658

6,13

REVOIL ∞∂

0,423

SATO ∞∂(∫O)

0,082

∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

5,42

0 13536

QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂.

4,90

Àπ√π ∂.Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏-∞§∂Àƒ/¡π∞ ΔÀƒ¡∞μ√À

0,225

0,00 -0,65

QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√)

1,07

À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√

∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√)

2,27 0,614

PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂

0,104

4,54

1,12

0,258

54788

19,84

0,591

0,215

0,00

250

INTRALOT (∫√)

60

0,00

29269

INTRAKAT ∞∂

3,26

3,2

0,00

5,6

0,222

0,02

∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂

0,71

0

™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂

™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞)

∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√)

0,71

0

2,27

∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂

5,52

0

1,06

0

1070

0,00

2,15

0

33367

0,063

1,03

0

1,00

2,6

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√)

1281

0

-1,78

3,88

2,55

21377

0

0,71

3,83

2057

3,18

0

5,52

10421

0,00

0,96

0,00

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ∞.∂.∂.∞.¶.

0,00

2,6

2,27

0,00

INFORM ¶.§À∫√™(∫√)

3,88

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O)

1,05

0,45

GRIVALIA PROPERTIES ∞∂∂∞¶

¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√)

∂§μ∂ ∞.∂

4,61

FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√)

0,086

∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√)

20,09

FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√)

0,086

2,51

FOLLI-FOLLIE ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫∏ μπ√Δ. & Δ∂áπ∫∏ ∫√

FLEXOPACK AEBEP(∫√)

271

0,65

2,2

4,5

19,44

2,45

0,67

4,5

0,086

0,65

0

1547

0

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

160

0,449

0,00

0,18

0

2304

0

4,5

0,174

0

0,80

0,36

F.H.L ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª∞ƒª∞ƒ∞ °ƒ∞¡πΔ∂™ ∞μ∂∂(∫√)

25260

0,00

0,31

0

0,599

0,00

0,28

2,51

500

0,544

0,175

¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√

0,65

0,00

800

¶∞¶∞√ÀΔ™∞¡∏™ ∞μ∂∂

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√)

-12,00

-8,62

0,272

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂

2,29

0,551

0,272

0,207

0,396

F.G EUROPE ∞∂ (∫√)

30

0,195

DIONIC ∞∂μ∂

0

19,82

400

0

0

0,272

0,00

0

0

4,88

¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√)

0,198

0

0

4,82

∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞)

0,00

0

1268

0

0,182

0

0,00

0,61

CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√)

0,00

20,94

4,88

¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√)

0

∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

0,00

10,44

20,76

0,599

0

2,06

10,22

2613

0

25,95

0

0,016

391303

-0,81

1155

25,76

0

EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À.

0,313

-0,77

20,79

0,00

20191

0,00

EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

0,304

10,25

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

0,00

0,27

0,006

EPSILON NET AE

23949779

√ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

0,61

25,86

COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂

ENVITEC AE

-2,22

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂

0,28

0,00

0

0

0

∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂

2,44

-0,41

9879

2,39

2,44

0,358

0,00

25

0,333

0,333

0,63

0,00

0

0

0

∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√)

2,2

1,38

900

2,2

2,2

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√)

0,573

7,30

2427

0,53

0,629

∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√π∞Δƒπ∫∏ ∫∞π ƒ√ª¶√Δπ∫∏ Δ∂á√§√°π∞ ∞∂∂

0,18 0,012 0,19 1,8

SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

1,65

3,13

2269

1,64

1,65

TRASTOR ∞∂∂

0,88

0,00

0

0

0

UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√)

0,46

-3,16

50

0,46

0,46

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√)

VIOHALCO SA/NV

2,01

0,50

115524

1,99

2,04

∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O)

WARRANT ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞

0,001

0,00

201510

0,001

0,001

WARRANT ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

0,006

0,00

4545

0,005

0,006

WARRANT Δƒ∞¶∂∑∞™ ¶∂πƒ∞πø™

0,001

0,00

0

0

0

§∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O)

16,91

-1,11

1995

16,77

16,97

YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞)

0,04

0,00

0

0

0

§∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√)

0,441

-19,96

3090

0,441

0,441

∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O)

0,05

∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√)

1,26

-1,56

430

1,23

1,26

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O)

0,259

0,00

0

0

0

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√)

0,48

∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™

3,95

0,00

0

0

0

ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂

0,298

0,00

0

0

0

∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√)

∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√)

0,511

0,00

0

0

0

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E

0,55

0,00

0

0

0

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE

0,088

∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√)

0,616

0,00

0

0

0

ª∂Δ∫∞ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏-∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∞∂(∫√)

7,73

2,38

23103

7,5

7,73

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√)

0,096

∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√)

0,613

-3,16

2444

0,61

0,62

0,3

0,00

0

0

0

∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

0,195

0,00

10

0,195

0,195

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

0,304

∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√)

0,38

0,00

4522

0,366

0,384

ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√)

2,4 17

0,00 0,00

106 96468

2,4 16,93

2,4 17,3

∞¡∂∫ ∞∂(∫√)

0,091

-4,21

43443

0,09

0,094

0,096

-3,03

2318

0,09

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,4

0,00

0

0

0

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

1,84

0,00

0

0

0

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,047

0,00

0

0

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√)

7,66

2,96

151041

7,41

7,66

1,9

0,00

500

1,9

1,9

¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√)

0,225

25,70

55

0,127

0,225

∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O)

0,1

∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

0,704

0,00

0

0

0

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A)

0,091

0,00

0

0

0

∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫√)

0,287

-3,04

3379

0,257

0,289

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞)

0,216

0,00

50

0,216

0,216

¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O)

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√)

™∞√™ º∂ƒƒÀ™

0

0

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

1,25

0,00

0

0

0

0

0

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

0,03

-18,92

510

0,03

0,03

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂

μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√)

0,273

9,64

4730

0,249

0,273

0,241

-0,41

211956

0,238

0,25

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

0,144

0,00

0

0

0

¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂

0,95

0,00

0

0

0

μπ™ ∞∂(∫√)

0,786

0,00

0

0

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√)

1,55

0,00

250

1,55

1,55

1,25

-1,57

660

1,19

1,26

√§¶ ∞∂

14,2

1,21

9413

14

14,2

31000

0,012

0,012

√ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√)

3,99

20607

0,719

0,749

√¶∞¶ ∞∂

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡

3,47

2,06

227895

3,4

3,49

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

0,793

0,00

0

0

0

9,7

1,04

703512

9,55

9,78

1,77

0,00

0

0

0

1,56

0,168

0

-7,69

0,07

0,006

0,00

0,73

0,07 0,125

™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√)

0,00

0,012

0,14

0,39

0,14

°∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO)

0,07 0,117

0,54

0,22

°.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞.∂.∂.

0,15 0,075

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√)

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞)

¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√)

0,05

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂.

μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√)

μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0,006

COCA COLA HBC AG

DIVERSA ∂ª¶. μπ√Δ. ∂π™∞°. Δ∂á. ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶. ∞∂

0,308

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞.∂.μ.∂. Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

0,08 0,006 0,06 2 0,12 0,026


26

£∂™™∞§π∞ T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜

£∂™™∞§π∞

27

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (440)

ÙÚÈ¿ÚÈ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ËÏÈ·Îfi˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ΔËÏ. 6945570814. (999)

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ηʤ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ 80 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÔÌڤϷ˜ - Í·ÏÒÛÙÚ·˜, ÁÈ·

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤/Ì·Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ mail: bar.cafe.32@gmail.com.

(906)

ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 6942407843. (431)

£∂™™∞§π∞

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °∂øƒ°π√™ ∫√ƒΔπª∞¡πΔ™∏™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πÁÁϤ˙Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÏ·ÛÁ›· ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶ÂÏ·ÛÁ›· ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È Ë °∂øƒ°π∞ ƒπ∑√À ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¡˘ÌÊÔ‰ÒÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ºÈÏÔÛfiÁÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶ÂÏ·ÛÁ›· ºıÈÒÙȉ·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞¶√™Δ√§√™ ∫πΔ™π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ‹, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ· ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È Ë TRESAC BILJANA (Δƒ∂™∞Δ™ ª¶π§π∞¡∞) ÙÔ˘ ¡ÙÈÌ›ÙÚÈÁÂ Î·È Ù˘ ∑›‚η, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÚ¿ÓÈÙ˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È - ™¿‚ÛÎÈ μ¤Ó·Ù˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ· ¶ÈÂÚ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·. °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶πΔ™∞μ∞™ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘ Î·È Ù˘ μ¿È·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °Ï‡ÓÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë μ∞™π§π∫∏ ª√ÀÃΔ∞ƒ∂§√À ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ º·Ó‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú¿Ì·ÁÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ. °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô πø∞¡¡∏™ Δ™π∞ªπΔ∞™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂˘ı·Ï›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª¤ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ë ∞£∞¡∞™π∞ ª¶∞ªπÃ∞ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ì‡ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÓÙ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6972717035. (874) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 50 Ù.Ì. ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6973041200. (991) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 38 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi Ì WC, ™˘Ú›‰Ë 38 Ì ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6973041200. (992)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË, ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932422506 Î·È ÛÙÔ email: lanschool.2016@gmail.com. (279) ¶ø§∂πΔ∞π ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978441544 Î·È 6978441510. (869)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 28

£∂™™∞§π∞ T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017


29

£∂™™∞§π∞ T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ηӷ¤˜ - ÎÚ‚¿ÙÈ ·fi π∫∂∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ (·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ˜), ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘, Ì ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ 240∂ ª√¡√ 200∂. ΔËÏ. 6983500720 Î·È 24210 90038. (002)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 91 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ º.∞., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÔÏÏ¿ extra. ΔËÏ. 6972691669. (593)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π AUDI A6 2.0 TURBO, 170 HP, ‚ÂÓ˙›ÓË, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 171.500 km, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·, full extra, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ (¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘), ȉÈÒÙ˘, 9.250∂. ΔËÏ. 6944674436, 6948832590. (783)

∂ª¶√ƒ√™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÒÏËÛË, ·ÚΛ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· Â›Ó·È ·ÙڷοÚÈÛÙ· Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚È‚Ï›Ô service. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6942639755. (564)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘, ‚ÔËıfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ· Î·È Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ‹ Ì·Á›ÚÈÛÛ· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946757512 Î·È 24230 86359. (688) ∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÀÁ›·˜. μÈÔÁÚ·ÊÈο: cv_center@hotmail.com, ÙËÏ. 6946507140, ÒÚ˜ 8 .Ì. - 4 Ì.Ì., fax: 210 5710441. (442) ∂ȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∑∏Δ∂π ‚ÔËıfi ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ˆÏËÙ‹ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ mail: gbmechanic7@gmail.com. (767) ∑∏Δ∂πΔ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ï¿ÓÙ˙· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987599578. (836) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ù¯ӛÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - „‡Í˘. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi - ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì email ÛÙÔ info@nanosair.gr. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î¿Ï˘„˘ μfiÏÔ˜ - ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 72925. (870) ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ù˘Ïȯً˜/Ù˘Ï›¯ÙÚÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û „ËÛÙ·ÚÈ¿ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6974431297. (989)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ‰¿ÛηÏÔÈ/˜ ¯ÔÚÔ‡ ÁÈ· freestyle, hip-hop Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20172018 ·fi Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ dancevolos@gmail.com. (899)

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ boutique

MA£HMATA

ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜, fiÛÔ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂: -°ËÚÔÎfiÌÔ˘˜. -¡ÔÛÔÎfi̘. -™˘ÓÔ‰Ô‡˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. -√ÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜. -º‡Ï·ÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â͇ÚÂÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‚Ú›ÙÂ. ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›·, ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‹ıÔ˜. ∑∏Δ∏™∏ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂Àƒ∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ ˙ËÙ› ÚÔÛˆÈÎfi ÓÔÛËχÙÚȘ Ù˘¯ÈÔ‡¯Â˜ Ì ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, Â›Û˘ ˙ËÙ› ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜ Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÁÈ· 24ˆÚ˜, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜. ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ 2421039367, ÎÈÓ. 6972458855. ¢È‡ı˘ÓÛË: ¡¤· πˆÓ›·, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68. (555)

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜

™YNOIKE™IA

hotel ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∑∏Δ∂π ¤ÌÂÈÚÔ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙ·: AÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÁÓÒÛË Í¤Ó˘

ZHTEITAπ „‹ÛÙ˘ - Ù˘Ïȯً˜ Û ÛÔ˘-

ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞Ô-

‚ÏÙ˙›‰ÈÎÔ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ.

ÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ e-

6978388176.

mail: info@sixkeys.gr. (961)

∑∏Δ∂πΔ∞π ¿ÌÂÛ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ‹ Î·È ™ÎfiÂÏÔ. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ψ̷ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ì˯·Ó‹˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌfiÓÔ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ email ÛÙÔ volos@alpharentals.gr. (963)

(889)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÎÏ·ÚÎ Ì ¿‰ÂÈ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ‚ÔËıfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÎÏ·ÚÎ ÁÈ· ÂÔ¯È΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· MAST FOODS A.B.E.E.E. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ (fax): 24220 29135, (email): mastfoods.job@gmail.com. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24220 29133.

∑∏Δ∂πΔ∞π Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ

(999)

ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔËÏ.: 6978055658 Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜.

¶ƒ√™º√ƒ∞

(962) ∞fi ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ μfiÏÔ ∑∏Δ∂πΔ∞π ‚ÔËıfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÁÓÒÛÂȘ Û ‚È‚Ï›· μ’ Î·È °’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· Ï‹ÚË ‹ Î·È ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ··Ú·›ÙËÙË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ mail: lgstergiou84@gmail.com. (689)

¡∏¶π∞°ø°√™

∞°°∂§√™ CLUB

·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È-

°È· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, Á¿ÌÔ˜, Û˘Ì‚›ˆÛË, Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫‡ÚÈ· fiÌÔÚÊË, ÏÔ‡ÛÈ·, ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ŒÏÏËÓ·. 28¯ÚÔÓË ÓÔÛËχÙÚÈ·, 35¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, 30¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 45¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ, 55¯ÚÔÓË ¯‹Ú·, 35¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˘, 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 60¯ÚÔÓÔ˜ ¯‹ÚÔ˜ Ì ·Î›ÓËÙ·, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË. ΔËÏ. 6972726383 Î·È 2410 611155. (481)

‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934715209. (031)

¢IAºOPA

π·ÙÚÈÎÔ› ∂ÈÛΤÙ˜ Œ‰Ú·: μfiÏÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜, ∑∏Δ∂π Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶ÚÔÊ›Ï ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ● ∫¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ ∞∂π (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË μÈÔÏÔÁ›·˜ ÃËÌ›·˜ - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡). ● ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ı· ÂÎÙÈÌËı› (fi¯È ··Ú·›ÙËÙË). ● ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ● ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À. ● ∞ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ¢ÂÏÈÍ›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ● ∞Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ● ¢›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. ● ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∫¿ı ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ı· ıˆÚËı› ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË cs@galenica.gr. (988)

¶ø§∂πΔ∞π È¿ÓÔ KAWAI π·ˆÓ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ΔËÏ. 6944594440 Î·È 6980139827. (723)

∞¡π∂§ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·Úfi, ‰Ú. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·‡Ú·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜. 100% ÂÈÙ˘¯›·, ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974456215. (558)

§∂πΔ√Àƒ°π∞ ¡∂√À ¶ƒ∞Δ∏ƒπ√À ∫∞À™πªø¡ ∂§π¡ ∞§∂•π√À ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ∂§π¡ CRYSTAL, ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ - ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ‰ÔÏÒÌ·Ù·, ¿ÁÔ˜. K˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421216800. (001)

∞fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Pizza VERO

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 43¯ÚÔÓË ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 60¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ÏÂÙ‹, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¢ÁÂÓÈ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 42¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ¢ÁÂÓÈ΋, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 50¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÌÔÚʈ̤ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 58¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 52¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÎÔÌ„‹, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηϷ›ÛıËÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 47¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·Î›ÓËÙ·. 56¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 38¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ‰È·˙/ÓË, ÎÔÌ„‹, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ· - ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Û˘Ì‚›ˆÛ˘ - Á¿ÌÔ˘. ÏËÚ. ÙËÏ. 2410 549797, 6944518366.

∑∏Δ∂π Ì˯·ÓÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Δ.£. 751, Δ.∫. 38500, μ√§√™.e-mail: voloscar1general@gmail.com. (763)

31 ∂ÚÌ›Ԣ ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

“ªË‰ÂÓ› Ìˉ¤Ó ÔÊ›ÏÂÙ ÂÈ ÌË ÙÔ ·Á·¿Ó ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √ Á·Ú ·Á·ÒÓ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔÓ, ÓfiÌÔÓ ÂϋڈΔ (ƒˆÌ. ÈÁ’ 8). ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜, ¯Ú¤Ô˜ ÈÂÚfiÓ Î·È ÈÛfi‚ÈÔÓ. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ Ô Ù›ÌÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ë Ó· ÂÍÔÊÏ‹ fiÛ· ¯ÚˆÛÙ›, Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. ∂›Ù ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¿˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο˜, ›Ù Ì ÏfiÁÈ· ·ÚËÁÔÚËÙÈο, ›Ù Ì ¿ÏÏËÓ ÙÈÓ¿ ηıÔ‰‹ÁËÛÈÓ ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó Ú·ÎÙÈ΋Ó, ›Ù Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹Ó ÂÈÎÔ˘Ú›·Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÏËÚÒÓˆÌÂÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ¤¯ÔÌ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ·Á¿˘ ‰ÂÓ ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ¯Ú¤Ë Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ȥ˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ›, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙ› Î·È ÈηÓÔÔÈ› Î·È ·Ó··‡ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹Ó. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ fiÛÔÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È, ÙfiÛÔÓ Î·È ÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Á·ÒÓÙ· Î·È ÙÔÓ Î¿ÌÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Â˘Ù˘¯‹. ∞˜ ÌË Ì¤ÓË ÏÔÈfiÓ ¯ÚÂÒÛÙ˘ ηÓ›˜. ∞˜ ÏËÚÒÓˆÌÂÓ Ì οı ÙÚfiÔÓ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Ùfi Ì Ú¿ÍÂȘ ‚ÔËı›·˜ Î·È Â͢ËÚÂÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜, ‰È¿ Ó· ÌÈÌËıÒÌÂÓ ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔÓ ·Á¿ËÓ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ¶·ÙÚfi˜.

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ™πøΔ∏ ∂ÙÒÓ 90 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ ·Ú. 1 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. μfiÏÔ˜ 31 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Î·È ¶·‡ÏÔ˜ ∫ÂÌ·ÓÂÙ˙‹˜, μ·ÛÈÏÈ΋ Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ª·ÎfiÏ·˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ¡ÙfiÓÙÔ˘, ª·Ú›· ¡ÙfiÓÙÔ˘, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ Î·È ∂ϤÓË ¡ÙfiÓÙÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ·Ï¿ÓÙˆ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ: ¶·‡ÏÔ˜ ∏ ·ÓÈ„È¿: ™Ù¤ÏÏ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ù· οوıÈ ·Î›ÓËÙ·: 1) ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 261, 65,68 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. 2) ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 20,38 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, 220,00ú. 3) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 72,85 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 450,00ú. 4) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 31,82 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917, e mail: girovolou@gmail.gr/.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰¤¯ÂÙ·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ (¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917 - e mail: girovolou@gmail.gr/.

∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942960509. (882) ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘/ÛÙÚÈ· Î·È Ù˘Ïȯً˜/¯ÙÚÈ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984617400.

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡

(547)

°›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (556)

(766)

∫¿ıÂÙË ªÔÓ¿‰· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ∂›ÛËÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·,

MA´OY

∑∏Δ∂πΔ∞π ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ¿Ó‰Ú·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 20 - 40 ÂÙÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ mail: maxburgervolos@gmail.com. (663)

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

6958/624835 (867)

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À ΔËÓ 30‹-05-2017 Â¤‰ˆÛ· ÚÔ˜ ÙoÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË: μ·ÛÈÏÈ΋ ∑‹ÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ÚÒËÓ Î¿ÙÔÈÎÔ ªËϛӷ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‹‰Ë ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·fi 24-05-2017 Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ªoÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ˘ ∞›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ªËϛӷ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ∞.º.ª. 067803478, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó·: Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¡· ·Ó·ÙÂı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û ·˘ÙfiÓ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔ˘˜, Ù˘ ª·Ú›·˜, Ë ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËΠÙËÓ 13-122007 Î·È ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙËÓ 17-04-2012 Î·È Ó· ηٷ‰ÈηÛı› Ë ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˜ ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰·¿ÓË. ∏ ·›ÙËÛË Î·Ù·Ù¤ıËΠ‰È¿ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 503/25-05-2017 Ú¿Í˘, ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈ· ¢ÈÎËÁfiÚÔ Î. ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈοÛÈÌÔ˜ Ë 22-06-2017, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 09:00 .Ì., ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ë Î·ı’ ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÓfiÌÈ̘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹˜, fiÙ·Ó Î·È fiÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú¿ÍË ÔÚ›˙ÂÙ·È. μfiÏÔ˜, 30-05-2017 ∏ ∂ȉԇ۷ ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜, Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ª∞ƒπ∞ - ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞¶. ¶√§À∑√À


30 / °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 115 (Ê·Ó¿ÚÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-23508, ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ - ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ™˘Ú›‰Ë 91 - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-38429, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ - ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ· πˆÏÎÔ‡ 133 ÙËÏ. 24210-71375 Î·È ¡ÙfiÓÙË-ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÔ˘Ú›·˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 66∞ - μ·ÛÛ¿ÓË ÙËÏ. 24210-59531. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 155 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ÙËÏ. 24210-39962. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÔ¯¿ÚË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ 16 (ÂÎÎÏËÛ›· ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-64440. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯·‹Ï ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60 ÙËÏ. 24210-60651 Î·È ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 142 ÙËÏ. 24210-61444. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:457:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45,

£∂™™∞§π∞ ΔETAƒΔ∏ 31 ª∞´√À 2017

21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞:5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2521.25-23.25. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 8.30-11.20-13.40. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-μ√§√™:4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 9.50-12.30-15.10. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.23-8.30-9.41-10.43-I.C. 11.20-12.52-I.C. 14.20-14.50-16.45-I.C. 18.24-19.00I.C. 20.17-21.09-I.C. 22.19-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-I.C. 10.04-10.22 12.58-14.25-I.C. 15.04-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26- I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 14.18-I.C. 16.18-23.55.

§∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿Ú-

∂/°-√/° ªÀƒΔπ¢πøΔπ™™∞ ∂ø™ ∫∞π 30/5 ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT6 10/4-11/6 KA£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 17/4, 1/5 Î·È 5/6 ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 16/4, 30/4 Î·È 4/6 ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞. ∂/° - À/° “ºÏ¿ÈÓÁÎ ¡ÙfiÏÊÈÓ ∂ƒ∞Δø” ∞fi 22/5-15/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 17.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫˘Úȷ΋ 4/6 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB:166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552,ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251 Î·È °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 49561 ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη”, ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞ηٿÛÙ·ÙÔ. 2. ...ª¿ÚÙÈÓ: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - ...º¿ÈÓ˜: ËıÔÔÈfi˜. 3. ŒÚËÌ· - ¢‡Ô... ¤ÌÙ·. 4. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ªÂÙÚ¿ÂÈ Í¤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. 5. Δ· ¤ÓÚÈÓ· Û‡Ìʈӷ - §›ÁË... ¿ÌÌÔ˜ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi. 6. π˙·Ì¤Ï...: ËıÔÔÈfi˜ - ª›·... μ›ÛÛË. 7. ¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi - ∂ÈÙ·ÎÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 8. ª˘ıÈ΋ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· - ∞ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ £Âfi. 9. ∫ÔÌËÙ›· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ - ∞Ú¯Èο ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¢ËÌ‹ÙÚ˘...: ÛÎËÓÔı¤Ù˘. 2. §›ÁÔ... ¯¿‰È - ∞Ú¯Èο Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ - £Âfi˜ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. 3. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÏfiÁÈÔ˜ Î·È ÊÈϤÏÏËÓ·˜ - ªÔÓ·‰ÈÎfi˜. 4. √ÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ - ™˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ. 5. º·ÁËÙfi... ÓË›Ô˘ - ΔÔÌ...: ·ÏÈfi˜ ËıÔÔÈfi˜. 6. ¢˘Ó·Ùfi ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÔÙfi - ∞Ú¯‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ. 7. §ÈˆÌ¤ÓÔ... ÎÂÚ› - Δ· ¿ÓÙ·... ηٿ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ - ∞ÁÂÓ‹˜... ÓfiÙ·. 8. ΔÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· - ª˘ıÈΤ˜ Ó‡Ìʘ. 9. ∫¤Ú‰Ë - πÔ˘‰·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜.

∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 7/4-16/6/17 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

§ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¢A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞¢π∞Δ∞∫Δ√ 2. ƒπ∫π - ƒ∂πº 3. ∂ƒª∞ - ¶∂ 4. ∞π¡ - ∞∫ƒ 5. ¡ª - ∞ª - ∂À∏ 6. π¶∂ƒ - §π∞ 7. ¡∞ª∞ - ¢∞ 8. ∏ƒ∞ - π∂ƒ∂™ 9. ™∞™∂• - ∂™∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞ƒμ∞¡πΔ∏™ 2. ¢π - 𪶠- ƒ∞ 3. π∫∂¡ ∂¡∞™ 4. ∞πƒ - ∞ƒ∞ 5. ª∞ª - ªπ• 6. ∞ƒ∞∫ - §∞∂ 7. ∫∂ - ƒ∂π - ƒ∂ 8. Δπ¶ - À∞¢∂™ 9. √º∂§∏ - ∞™∞.

∫ƒπ√™ £· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-9-8-44-3-2. Δ∞Àƒ√™ £· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û·˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚·‰›˙ÂÙ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 33-20-11-23-4-56. ¢π¢Àª√π ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ· Ó· ›ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-34-57-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ÿÛˆ˜ ›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Û·˜ ·˘Ùfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-20-55-45-6-17. §∂ø¡ ∂ÌÈÛÙ¢Ù›Ù ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-2212-3-6. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªfiÓÔ ·Ó ηٷϿ‚ÂÙ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Á‡Úˆ Û·˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ۈÛÙ¤˜ χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 22-10-3-23-45-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªËÓ ·Ú·Û‡ÚÂÛÙ ·fi ÙȘ ÎÔϷΛ˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ªËÓ ·‰È·ÊÔÚ›Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜, fiÙ·Ó ·›ÚÓÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-3-56-19. ™∫√ƒ¶π√™ μ¿ÏÙ Û ٿÍË ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Î·È ÂϤÍÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 20-19-33-23-45-8. Δ√•√Δ∏™ ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ›ÛÙ ÂÁÎÚ·Ù›˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-22-13-5-45. ∞π°√∫∂ƒø™ ªË ÛÙÂÓ·¯ˆÚȤÛÙ Ì ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-5-4-33-21-13 À¢ƒ√Ã√√™ ∂ÎÊÚ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-30-33-23-45. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı¤ÏÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ Û·˜ Î·È ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Û ÚfiÛˆ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ӷ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 22-10-44-3458-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 31

£∂™™∞§π∞ T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 MA´√À 2017

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ÀÔ„›· 06.00 07.00 07.45 08.00 10.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.30 18.00 18.15 19.40 20.45 20.55 22.00 00.00 00.30 01.20 02.45

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢ÂÏÙ›Ô Euronews ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË 10 ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË EƒΔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·Á¢ÙÈÎÔ› ΋ÔÈ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ∂ƒΔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù¿ÛË ∂ƒΔ H ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ΔÂÙ¿ÚÙË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ™Ù¿ÛË ∂ƒΔ ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘

07.00 07.30 08.00 08.30 08.45 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 13.30 14.15 14.45 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 22.15 22.45 00.45 01.15 02.30 03.45

O Mo˘Î ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ §Ô‡ÏÔ˘ ∑È·ÓÙÔ‡ Δ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ºÚ¿ÓÈ Animals in focus √È ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ› ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎÔ’ÛÌÔ˘ On the road Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ Èڛ˜ ·ÔÛ΢¤˜ ∂‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜ “Δ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·” ™Ù›‚Ô˜ - 18Ô ºÈÏÔı¤Ë °Î·Ï¿ °˘Ó·ÈÎÒÓ 2017 √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ∫Ï‹ÚˆÛË √¶∞¶ - §√ΔΔ√ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “ŸÏ· Ù· ·fiÚ·Ù· ·È‰È¿” √È ·ÓÙ›˙ËϘ “∏ Ó‡¯Ù· Ì ÙË ™ÈϤӷ” ∂‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰·

06.00 07.00 08.00 09.10 10.10 11.10 13.00 14.50 16.50 17.00 17.50 18.50 20.00 21.00 22.10 23.00 01.00 03.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ Big bang ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫·Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ΋ڢÁÌ· ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∫ϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ· “The damned united” “√ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜” Breaking bad

07.35 08.00 10.00 12.00 14.00 15.10 16.35 17.30 17.55 18.50 19.50 21.00 22.20 00.15 03.30

Transformers Beware the Batman Tree Fu Tom ª·¯¿Ú Live U ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· MasterChef Shopping star Blind taste ∂ȉ‹ÛÂȘ Ar3na ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MasterChef “ÀÔ„›·” “Zodiac” “Mary and Martha”

07.00 08.00 09.30 06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.40 17.50 18.50 20.00 21.00 23.59 01.30

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ TÒÚ· AÙ·›ÚÈ·ÛÙÔÈ Eȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ ÛÙȘ 3 Survivor ·ÓfiÚ·Ì· ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Rodeo ∫¿Ó ·˙¿ÚÈ Eȉ‹ÛÂȘ Survivor Celebrity travel Rodeo

10.30 12.10 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30 03.00 04.30 06.00

07.45 11.45 15.45 18.40 19.45 21.00 22.15 00.40 02.40

ºÙÈ¿Í ηʤ... Ó· ÛÙ· ˆ! La biri biri Tatiana live Fatsabook Live News Star Academy “O ‰·ÛηϿÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ï‚ÂÓÙÈ¿” Star Academy ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋

08.30 10.00 15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 23.30 00.30 01.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÏËÚÔÊÔڛ˜

16.30 17.30 17.45 19.00 20.00 21.00 22.00 00.15 02.15 03.15 04.15

06.30 07.00 07.30

£E™™A§IA TV 06.45 07.10

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00

09.00 10.00 22.00 23.00

∂ȉ‹ÛÂȘ K·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∫·Ú¤ - ηڤ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛΛÙÛÔ˘ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Î·È Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “Long shot” “The big game” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ‚›‚ÏÔ˘ ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ΔÛÂ

08.00 11.00 12.05 12.30 13.00 15.45 16.45 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 22.40 00.45 01.45

07.00 07.30 08.00 09.00 10.00 15.00 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.30 24.00

Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢›‰˘Ì· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÚÔ‡ÛÎÔ √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ “ªÔÓÙ¤ÚÓ· ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·” The 2night show ∂Èı˘Ì›Â˜ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Vice

£˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ TV Mall O ∫¿ÙÂÓ Δ˙¤ÈÎ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ÃÒÚ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤ Happy day ÛÙÔÓ Alpha Ready, steady, cook Eurodata ∂ȉ‹ÛÂȘ EϤÓË ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ready, steady, cook ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ To ÛfiÈ ÛÔ˘ “∞ÓÙÈηٷÛٿ٘” ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î·

ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ Connect with kids ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ÌÔ˘ ªÈ· η̷ÚȤڷ ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ TÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ; ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ηÏËÛ¤Ú· (∂)

Su - Doku

∏ ∫¿ıÚÈÓ Î·È Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ˙¢Á¿ÚÈ, Ô˘ ˙ÂÈ Û ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Û›ÙÈ Ì ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈÔ. ™Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ, Ë ∫¿ıÚÈÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ¿ÚÙÈ - ¤ÎÏËÍË ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ¤¯·Û ÙËÓ Ù‹ÛË ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ë ∫¿ıÚÈÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ‡ÔÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ, ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ··Ù¿. ∏ ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘ÚȇÂÈ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ... STAR 22.20

∞ÓÙÈηٷÛٿ٘ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÓ·ı·Ó ªfiÛÙÔÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ƒ¿ÓÙ· ª›ÙÛÂÏ, ƒfi˙·ÌÔ˘ÓÙ ¶¿ÈÎ, μÈÓ ƒ¤È̘, Δ˙¤È̘ ∫ÚfiÌÁÔ˘ÂÏ.

∏ ÂÚ›ÂÚÁË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ¤Íˆ ·fi ¤Ó· club, ı· ʤÚÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ FBI ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ˘fiıÂÛË, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· ·Û‡ÏÏËÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ Û·Ù·ÓÈÎfi˜ ÂÁΤʷÏÔ˜. ∏ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ‹Û˘¯· ÓÂÚ¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √È ‰‡Ô Ú¿ÎÙÔÚ˜, fï˜, ÙÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi Î·È Ë ·ÔÌ›ÌËÛË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·; ALPHA 22.40

The damned United μÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÌ ÃÔ‡ÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÈÎÏ ™ÈÓ, ∫ÔÏÌ ª›ÓÈ, äÓÚÈ °ÎÔ‡ÓÙÌ·Ó, Δ›ÌÔıÈ ™·Ï, ™Ù›‚ÂÓ °ÎڤȷÌ, ¶›ÙÂÚ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÙ.

To 1974 Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, Leeds United, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ªÚ¿È·Ó ∫Ï·Ê ·fi ÙËÓ Derby County. O KÏ·Ê Â›Ó·È ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ Leeds, ¡ÙÔÓ ƒ¤‚È Î·È ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (ıˆÚ›ÙÔ Ë ϤÔÓ “‚ÚÒÌÈÎË” ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜). Èڛ˜ η̛· ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ¿ÓÙ·... MEGA 23.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 25-31/5/17 ∞I£√À™∞ 1

Δ∞ ™Δƒ√Àªº∞∫π∞: Δ√ Ã∞ª∂¡√ Ãøƒπ√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 17:45 ALIEN: COVENANT (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45 - 22:20 ∞π£√À™∞ 2

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞ƒÃ∏°√™ ∞¶√ ∫√À¡π∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ 3D (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 20:20, ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:20 - 23:00 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 23:00

¢Y™KO§O

∞π£√À™∞ 3 EYKO§O

EYKO§O

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜, ηӷ‰È΋˜, Á·ÏÏÈ΋˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÙÔÌ ∂ÁÎÔÁÈ¿Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: §›·Ì ¡›ÛÔÓ, Δ˙Ô˘ÏÈ¿Ó ªÔ˘Ú, ∞Ì¿ÓÙ· ™¤ÈÊÚÈÓÙ, ¡›Ó· ¡ÙfiÌÚ‚.

μ∞™π§π∞™ ∞ƒ£√Àƒ√™-√ £ƒÀ§√™ Δ√À ™¶∞£π√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30 - 21:10, ∫˘Úȷ΋: 21:10 ∞I£√À™∞ 4

¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00 - 21:40


32

ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ 2017

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ƒ›˙˜ To fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Û˘Ó‰¤ıËΠfiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ “Ù˙·ÎÈÒÓ” . TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ë ÌÔÓ·‰ÈP∞§§∏ ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Û˘ÓÂ‹ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. H ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¢ÓfiËÛ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Á›ÁÓÂÛı·È ¢ڇÙÂÚ·, Ì fiϘ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜, Ì fiϘ ÙȘ ıÂÌÈÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ∞¤ÎÙËÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜, ¤Ú· ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Û ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ·¤ÎÙËÛ ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜. ™Â ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ıÂÛÌfi˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÈÛ¯˘Úfi˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ·, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÔÚ›· ˆ˜ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ù›ÌËÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ·fi fiÛÔ˘˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰‡Ó·ÌË ıÂÒÚËÛ·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ó· “ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÁÈÔ˘˜, ÎfiÚ˜, Û˘˙‡ÁÔ˘˜, ·‰ÂÏʤ˜ Û ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ˘‹Ú¯·Ó ·ÍÈfiÙÂÚÔÈ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ÂıÈÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ‰È·Ù‹ÚËÛ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ú¿‰ÔÛË, ÁÈ·Ù› ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ԉ›¯ÙËΠ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ‰˘ÙÈο ÚfiÙ˘·. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·Ù·Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, fiÙ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› “ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ›” ; ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ “¤ÂÛ·Ó” ‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·; ™›ÁÔ˘Ú· Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ·‰˘Ó·Ì›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·Ô‰ÂȯÙÔ‡Ó Ì Ú¿ÍÂȘ. rallis@e-thessalia.gr

∏ ∫ÈÓËÙ‹ √Ì¿‰· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (∫√™À£∂) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÂÎÙÂÏ› ˘Ô‚Ú‡¯È˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛȘ ·ÔÛÙÔϤ˜, Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ

∞fi ÙËÓ ∫ÈÓËÙ‹ √Ì¿‰· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ

¶ÚÔ˜ ·Ó¤Ï΢ÛË ÙÔ “Mirage 2000” Œ¯ÂÈ ·Ú·Û˘Úı› ·fi ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‡̷ٷ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·Û˘Úı› ·fi Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‡̷ٷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·, ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Mirage 2000, Ô˘ ¤ÂÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·ÓÂÏ·ÛÂÈ Ë ∫ÈÓËÙ‹ √Ì¿‰· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (∫√™À£∂) Ù˘ 206˘ Ù¤Ú˘Á·˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜.

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∫√™À£∂ ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ó¤Ï΢ÛË ÔÏÏÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ·Ó¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ RAF Bristol Blenheim ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ÙÔ˘ JUNKERS - 52/3m ÛÙË §¤ÚÔ Î·È ÙÔ˘ JU-87 STUKA ÛÙË ƒfi‰Ô. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ÛÔÚÒÓ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Agusta Bell ÛÙ· ÿÌÈ· (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ), Ù˘ ·Ó¤Ï΢Û˘ ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ CL-215 ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÀÏ›ÎË, ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ MIRAGE-2000BGM ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∫·ÏfiÁËÚÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ (∂§∫∂£∂), ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 592 ̤ÙÚˆÓ), ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ CHINOOK ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂§∫∂£∂ Î·È ÙË ¢À∫) Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì›˙ÔÓˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ‰Èı¤ÛÈÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ F-16 Block 52, Ô˘ ›¯Â ηٷ¤ÛÂÈ 14 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ °·‡‰Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂§∫∂£∂. ∏ ∫ÈÓËÙ‹ √Ì¿‰· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (∫√™À£∂) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ô-

¶ÚÔ¯ı¤˜ η٤ÂÛ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÛÒÔ˜, Â˘Ù˘¯Ò˜, Ô ÈÏfiÙÔ˜

ÛÙÔÏ‹ Ó· ÂÎÙÂÏ› ˘Ô‚Ú‡¯È˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛȘ ·ÔÛÙÔϤ˜, Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÈıˆڋÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (¶∞) ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔ‹ η˘-

Û›ÌˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ˘Ô‚Ú‡¯ÈˆÓ Î·È ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È Ë Â›‚ÏÂ„Ë ·Ó·ÏfiÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÁÔÏ·‚›·. ∏ ·Ó¤Ï΢ÛË ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‚˘ıÈÛı¤ÓÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ¶∞, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı›, ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ∫Ï¿‰ˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ (∂¢) Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·.

∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Ì ÙȘ ªÔ›Ú˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ 31 ªÔ›Ú· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ŒÚ¢ӷ˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ (31 ª∂∂¢). ∏ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ˘Ô‚Ú‡¯È· ‚˘ıÔÛÎfiËÛË, ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ˘Ôı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂÏÂÙÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ∂‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (°∂∞/¢∞¶∂). √È ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔÈ ·ÔÛÙÔÏ›˜ Ù˘ ∫√™À£∂ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ Ù˘ 206 ¶∞À. ™ÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ¤ÁÈÓ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Mirage 2000, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ηٷ¤ÛÂÈ Û ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ™¿ÌÔ˘ ÛÙȘ 9 πÔ˘Ó›Ô˘.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.