28-05-2017

Page 1

KYPIAKH 28 M·˝Ô˘ 2017

¡¤ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓˆÓ £» ÛÙË «£

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘: 36.225

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 120fiÓ

24214 21510 fax 24214 21530

www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

AÓ. ËÏ. 06.06 - ‰. 20.39 - ™ÂÏ‹ÓË 3 HÌÂÚÒÓ

∞fi ÙÔ 1898

† A°. 318 ¶ATEPøN (A’ OÈÎ. Û˘Ó.), AÓ‰Ú¤Ô˘ ‰È¿ XÚÈÛÙfiÓ ™·ÏÔ‡

™Â ηÏÏȤÚÁÂȘ ·fi ÓÂÚÔÔÓÙ‹ Î·È ¯·Ï¿˙È

H Ì·ÙÈ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ŒÚ¢ӷ ·fi ÙÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 14

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ·ÁÔÚ¿ ·ÏÈÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∫. ∞‰·Ì¿ÎË ÛÙË «£» ■ ÛÂÏ. 13

ŸÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

OÏÔÛ¯ÂÚ›˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ✓∞ÁÚfiÙ˜ Û ·fiÁÓˆÛË -

¶ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ✓ ™Ù· ‰‡Ô ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô

ÛÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ

■ ÛÂÏ. 9

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ «„˘¯‹» ÙˆÓ «πÒÓˆÓ» ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ ■ ÛÂÏ.8

ŒÚ¢ӷ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ™¯¤‰ÈÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

■ ÛÂÏ. 14

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· Û η‡ÛË RDF ·fi ∞°∂Δ

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √§μ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 15

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

■ ÛÂÏ. 10

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·Û›ÏË £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë

«¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ™ÙÔ XÈfiÓÈ» ªfiÓÔ Ì 1 ÎÔ˘fiÓÈ Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ H Ôχ¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 12

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ■ ÛÂÏ. 11 ¶˘ÏÒÓ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ■ ÛÂÏ. 9 ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘ ■ ÛÂÏ. 8

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· «¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ» £» ■ ÛÂÏ. 22 Ì ÙË «£

¢∂À∞ªμ ¢ÂÓ ı· Îfi‚ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ■ ÛÂÏ. 10

£ » TV ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £E™™A§IA™ (e-thessalia.gr) H «£

(¶ƒø∏¡) ªøƒ∞´Δ√¶√À§√™ Àº∞™ª∞Δ∞ §∂À∫∞ ∂π¢∏ πª∞Δπ™ª√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞

Δƒ∞¶∂∑√ª∞¡Δ∏§∞ °π∞ Δ∞μ∂ƒ¡∂™ - √À∑∂ƒπ ∂ƒª√À 111 & ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-21142, 6979-475999


2

A¶√æ∂π™

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

¢EI°MATA °PAºH™ «ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘

ª∂ƒ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: * ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û οı ۯÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘ÌÂ, ÓÔÌ›˙ˆ, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ - ÚfiÛÊ˘Á˜, Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÚ›· ·̷ٷ. ΔÔ 1921-22 ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ “ÂÎ ¡ÈÎÔÌˉ›·˜” ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· 11,7%, ÙÔ 1922-23 Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “Ì·‡ÚÔ Î‡Ì·” Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û 23,7% Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 1924-25 Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈ̈Ӕ ÚÔÛʇÁˆÓ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 36,6% ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÛÙÔ˘˜ 3.447 Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ 1.262 Â›Ó·È ÚfiÛÊ˘Á˜). * ªÈ· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 1927-28 Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1928 Î·È ‰È·‚¿Û·Ì ÁÈ’ ·˘Ù‹ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. μϤÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ·: ∞) ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 1927-28 Â›Ó·È 3.931. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Â›Ó·È 1.040. ¶ÔÛÔÛÙfi 26,5%. μ) ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶·Á·ÛÒÓ (μfiÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÈΛ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜), fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1928 Â›Ó·È 47.892 οÙÔÈÎÔÈ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 11.945 Â›Ó·È ÚfiÛÊ˘Á˜. ¶ÔÛÔÛÙfi 24,94%.

∞ÂÈϤ˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ Ï‹ı˘Ó·Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiƒ∞§§∏ ÛÈ·˜ Δ¿Í˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È ·Ó ÌÈ· ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Â›ıÂÛË Û ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÚ˘Ê·›Ô, ‹ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·Ù·¯ı› ¢ڇÙÂÚ· Ë ·ÓÔÌ›· ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÙ·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·›ÚÓÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ ÙË Ì·ÎÚÈ¿ Ï›ÛÙ· ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∏ πÛÙÔÚ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, fiˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. ªÔÚ› Ó· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êfi‚Ô ·Ú¿ ·›Ì·, Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿-

∏ Δ∂§∂π√Δ∏Δ∞ ¢∂¡ ∂π¡∞π ¢∂¢√ª∂¡∏... ∂ª∂π™ Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°∏™∞ª∂

ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â͈ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÍÔ˘Û›·, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ó¿Û¯ÂÛ˘ Ù˘ Ù¿Û˘ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚›·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ·Ú¿ÏÔÁÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ fiÏ·, ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÌÔÈ› Êfi‚Ô ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ™ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ “ÌÈÎÚÔ·‰È΋̷ٷ” ÛÙ· ÔÔ›· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. ŒÓ· Ï‹ıÔ˜ ‚›·ÈˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ı‡Ì· ·ÎfiÌË Î·È ·Ó “Ê˘Ï¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜” . ™˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË “ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·”. ŒÓ·˜ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ “ÂÏ·ÛÛfiÓˆÓ” ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ Î·Ó›˜ ı‡Ì· ÙÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó

Û ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·fi “Û‡ÌÙˆÛË”: ∞Ó Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ÛÙfi¯Ô˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÈÊÓȉȷÛÙ› ‹ ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛ‚ÔϤ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· Û˘Ì‚Â›; °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ ı· ¤ÏËÙÙ ÙËÓ “ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·” Î·È ÙÔ “ÎÔÈÓfi”, ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ¤ÁÎÏËÌ·. Ÿ¯È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ¶Ô˘ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ; ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ: ªÈ· ÂÓÙÔÈṲ̂ÓË ·ÂÈÏ‹ ‹ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË, ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÚÔ‡Û·;

ª∞Δ™π∫∞ ∂¶π™∏ª√™ ∂ª¶√ƒ√™ ∫∞π ∂¶π™∫∂À∞™Δ∏™ 3Ô ¯ÏÌ. ¡.∂.√. μ√§√À-§∞ƒπ™∏™, μ√§√™ Δ∏§. 24210 80268, 24210 80680

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È

∫√À¶√¡π ∂∫¶Δø™∏™ 10ú Ì ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ

μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR


∞¶√æ∂π™

£∂™™∞§π∞

3

KYPIAKH 28 MA´√À 2017

Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ¶ƒ√™¶∞£∂π οÔÈÔ˜ Ó· ‰ÂÈ ÙÂÏÈο, fiÛÔ ·¤¯ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ „¤Ì· ‹ ÙÔ „¤Ì· ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. TÔ˘ ¢HMHTPH ŸÏÔ ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ¶E§EKOY¢A Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È fiÏÔ ·ÓÔȯً ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Ì ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ó· ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ™fiÈÌÏÂ Î·È ¢¡Δ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi ηٿ fiÛÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‹ fi¯È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÈÓ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂͤÏÈÍË Î·È Ù· “·È¯Ó›‰È·” Ù· ÔÏÈÙÈο ηϿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ·ÂÈÏ› Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó ‰ÂÓ Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. º¤ÚÂÙ·È, ·Ó Î.Ï. ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â› ÙÔ ¤ÚÁÔ... ª‹ˆ˜ ÚÈÓ Î·Ï¿ - ηϿ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ·fi ÙÔ 4Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ı¤ÏÔ˘Ó, ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó, ÂȉÈÒÎÔ˘Ó, 5Ô, 6Ô, 7Ô Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜; ∞•πøª∞Δ√ÀÃ√™ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¤ÏÂÁÂ, - ÚÔÛ¤ÍÙ - fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ı· ȤÛÔ˘Ó ÁÈ· ‡ÚÂÛË Ï‡Û˘. ¢ËÏ·‰‹ ÙÒÚ·... ÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ·˘Ùfi; ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘; ¢ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·; ∫·È ̤¯ÚÈ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·, fiÙ·Ó Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ 8 ‰ÈÛ.; ¢ËÏ·‰‹ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó, ·Ó Î·È fiÔÙ ̷˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È fiÛ· ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ì·˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ... Ï¿‰È Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ó· Ì·˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ. ∞¶√ 22 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÛ·‹ÌÂÚÔ. ÕÚ·Á Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙfiÛÔ ‰Ú·Ì·ÙÈο, Ô˘ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÔÈ... Ê›ÏÔÈ Ì·˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· χÓÂÙ·È ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. Ÿ¶ø™ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘

ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ... ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô˘Û›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ Ó· ‰ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ÚfiÔ‰Ô˜, ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. Ÿ™√ ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‚·˘Î·Ï›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË, fiÙÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, fiÙÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, fiÙÈ, fiÙÈ, Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ϤÓ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÎÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÁÈ·Ù› ۯ‰fiÓ Î·Ó¤Ó·˜ ·Ú·¤Ú· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ÂÈ.

Eurogroup Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Euro2day Ô μfiÈÏÊ·ÓÁÎ ™fiÈÌÏ › fiÙÈ Ù· ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ Δ·Ì›Ô, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ó¤· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2016 ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤Ì·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó¤· ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ μÔ˘Ï‹. øÛÙfiÛÔ Î·ıÒ˜ Û ÙÚÂȘ - ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜, ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Ì ٛÔÙ·. ∫·È fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È Ï›Á˜, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ∂¢ø Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ “19” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ó· ÔÛÔÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÒÚ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

£∂™™∞§π∞

£∞ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Ó· ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Â› Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ Â› ·ÛÙÂÚ›ÛΈÓ, Ì ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Â› ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛˆÓ, ÌÂ, ÌÂ, ÌÂ, fiˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, ϤÌ ·Ï¿ Î·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜ “fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÈ” . ¶π™Δ∂À∂π ηÓ›˜ Ú·ÏÈÛÙÈο, Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙÈ ·Ó ‹ıÂÏ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ Â›¯·Ó Ú¿ÍÂÈ; øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î·ıÒ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂÓË Î·È ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓË ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fï˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ fiÛÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÊÂÏÔ˜ ı· ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›Ûˆ˜ ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿. ÿÛˆ˜ ÏÔÈfiÓ ˘ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· οÔÈ· χÛË Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ηٿ ‚¿ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

∫∞π fiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ·. ª·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ô‡Ù ˙ËÙ¿ ηÓ›˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ·Ó·˙ËÙ¿ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÈÎÚ‹. Ÿ¯È ¿ÏÏ· ˆÚ·›· ÏfiÁÈ·, fi¯È ¿ÏϘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È fi¯È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÚÈÎ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٛ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ·Ó Î·È fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. ªÂ ÙÔ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛ‰Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·, Ë ¯ÒÚ· οÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛËÌÂȈÙfiÓ ‹ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜.

∫∞π ÂÓÒ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· η Ù¿ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘. ∏ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ · fiÂÈÚ· ηٿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ηٷ‰ÈηÛÙ¤· Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ ‹ Ó· ÂÎÙÈÌ¿ ηÓ›˜ fiÙÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈχÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÙÚÔÌÔ¯Ù‡ËÌ· Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏË ÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È fiÛÔÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÂͤıÚ„·Ó ‹ ¿ÊË Û·Ó Ó· ÂÍÂÏȯı› ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¶· Ú¿ Ù· fiÛ· ‰ÂÈÓ¿ ˘fiÎÂÈÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ Â›Ó·È ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‹ Ó· ̤ÓÂÈ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË...

ÏfiÁÈ·

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

°ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘

∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¢¡Δ

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

∏ ηχÙÂÚË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ...

∫·Ï‹ Ë ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›·, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚË Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË...

£· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ù· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó...


4

A¶√æ∂π™

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´√À 2017

«¢Â‡ÚÔ ¤Íˆ» ™Àƒπ∑∞ ™ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fiÓÙ˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ ™Â fiϘ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Δ∞™™√¶√À§√À ¯ÒÚ·˜, Ï›ÁÔ ˆ˜ Ôχ, ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ·˜ “·˘ÙÈÛÙÈ΋˜” ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î·È Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ™ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ì˯·Ó›·. ∏ ·Ì˯·Ó›· ÙˆÓ ÙÂıÏÈÌÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ... ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ΔÛÔ‡ÌÔ˜ ‰È¿‚·Û ٷ ÎÔÌÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ· Î·È ˙‹ÙËÛ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÚÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó, fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ï‹ÙÙÔ˘Ó Û Â›Â‰Ô ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ÔÚÎÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ. ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ̤ÏË, ÁÈ· ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· “·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·” Î·È ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó, fiÙ·Ó Î¿ı ÙÈ ıÂÙÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ¯¿ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÔÚ˘Ì·Á‰fi ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ. ¶ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó fiÙ·Ó Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È °ÔÏÁÔı¿˜ ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ “Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÛÙ‹ıË ÙÔ˘˜” , fiÙ·Ó ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ fi¯ıË ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¿ÏÏ· ‹ıË. ∏ ¡¢ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ Î·È ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó· ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È ÎÚ˘ÙfiÌÂÓË √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˆ˜ Ì ÙËÓ Â·Ó¿·˘ÛË ÛÙȘ ‰¿ÊÓ˜ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ „‹ÊˆÓ ÌfiÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈ΋.

£∂™™∞§π∞ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË £∏Δ∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∂¶∂ I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

°IøP°O™ K. T™I°K§IºY™H™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 + T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 + °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÙËÏ.: 24214 21510, fax: 24214 21530 °Ú·ÌÌ·Ù›· - ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ - ‰È·ÓÔÌ‹ - ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ∞ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ¢Â‰Ô̤Ó˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ì ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÙË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË. ™Â Ï›ÁË ÒÚ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ›‰·Ó ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ¶Ô˘ Î·È ¿ÏÈ „›¯Ô˘Ï· ı· ›ӷÈ...

™˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 Ë Ì¤ÛË Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙ· 722 ¢ÚÒ, ÂÓÒ 1,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔÓ Ì‹Ó· 500 ¢ÚÒ ˆ˜ ·ÚÈ· Û‡Ó·ÍË. ∫ÔÈÓÒ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÍÈÔÚÂ‹ ‚›Ô, Ó· ηÚˆıÔ‡Ó ¯·Ú¤˜ ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı˘ÛÈÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó. ∫·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶Ô‡ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È ÙÔ 2019 Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ...

°.•.

¢ÂÓ ÙÔÓ Í¤¯·Û·Ó

º.™.

ªfiÏȘ ÙÔ 10% ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÂÏÈο ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Á›ÓÔÓÙ·È. ∫Ï·ÛÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ Î·È ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ 1,1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Î·È ¤¯ÂÈ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 10% Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÌÂٷ͇ 200 ¯ˆÚÒÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÙËÓ 141Ë ı¤ÛË. ª¤¯ÚÈ Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈfi Ù˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û Ôχ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ÕÓÙ ÌÂÙ¿ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ó· Ì·˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó... º.™.

£· ¿ÚÂÈ ÛÂÈÚ¿; ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ ¯¿ÚȘ ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙËÓ ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË, Â›Û˘ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı›. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÂϤÙË, ÒÛÙ ӷ ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÂΛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜. ∂Ï›‰· fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÂÈÚ¿ Ë ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ... ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜.

ª·ÏˆÌ¤ÓÔÈ Ì ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ì›·˜ ÒÚ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ §·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. √ ÏfiÁÔ˜; ª· ÁÈ·Ù› ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ... ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. ∂ηÙfi ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙˆÈο ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙ¿ ÙȘ 10:00. ŒÂÈÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ fiÛÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ›ӷÈ... Ù۷Έ̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ Û˘Ó¤ÂÈ·.

™˘ÌÏËÚÒıËΠ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ °∂™, Ù·Í›·Ú¯Ô˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˘ ¢¿Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο Û ËÏÈΛ· 53 ÂÙÒÓ ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2016. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÙÂϤÛÙËΠÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ̤۷ Û Îϛ̷ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Û˘ÁÎÈÓËÛȷο Î·È Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤¯·ÛÂ. ¢Âο‰Â˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ù›ÌËÛ·Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¢¿Ú·. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ‹Ù·Ó ÔχÏ¢ÚË, ·ÊÔ‡ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ÚÔۋψÛË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. Ã.™.

Ã.™.

Ã.™.

∞¡ ·fi ȉȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›¯·Ó ÎÏ·› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Í›·˜ 400.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™¿‚‚·, Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ı· ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ. £· ›TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¯Â ·Ú·ÈÙËı› Ë ‰ÈÔ›¢HMO¶OY§OY ÎËÛ‹ ÙÔ˘, ı· ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ¯·Ìfi˜. ™Δ√ ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á. ™¿‚‚· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ∂¢∂, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜, ·Ó ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘... ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· (ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·)... ™Δ∏ ¯ÒÚ· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¤¯Ô˘Ì ¿„ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ οı ÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈÔ. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

Δ· ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÏÈο Ó· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿Ì ÛÎÔ˘›‰È·, ÙȘ Ï·Ù›˜ ÙȘ ‚¿ÊÔ˘Ì ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ٷ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÎfiÚ·Ó¿ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ‚¿ÊÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ ‚È‚Ï›·, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ ÂΉÔÙ‹ÚÈ· Î.Ô.Î. Δ√ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·’ fiÛÔ˘˜ Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Ù· Û¤‚ÔÓÙ·È. ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·ÎÙÈÓÔÛÎÔÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·... °π∞Δπ ÛÙ· ȉȈÙÈο ·ÎÙÈÓÔÛÎÔÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·’ fiÛ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·, ·Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜; °›ÓÂÙ·È Î·Ï‡-

ÙÂÚË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Û’ ·˘Ù¿, ·’ fiÙÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·; °∂¡π∫∞ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÓÔÔÙÚÔ›·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î¿ı ÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ó· ·Ê‹ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘... ªÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ Ù· ÔÏ˘Ìȷο, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚ϤÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚·ÁfiÓÈ· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ, Ô˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÛÎÚ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÔ‰· Ô √™∂. ∞¡∞•π√¶√π∏Δ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜... ªπ∞ Ô˘ÙÔÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ı· ‹Ù·Ó, Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ȉȈÙÈο, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ◊ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙË ¯Ú¤ˆÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi... ∂Λ ¯ÚˆÓfiÌ·ÛÙ·Ó Ù· ¿ÓÙ· Ì 108... dimopoulos@e-thessalia.gr


¶√§πΔπ∫∏

£∂™™∞§π∞

5

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

¶ÚÈÓ ÂÎÚ·Á› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ §. ¶··‰‹ÌÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋

∞fi ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Ô «ÙÚÔÌÔ-Ê¿ÎÂÏÔ˜» ȇı˘ÓÛË ·fi ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›¯Â Ô ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰ËÌÔ‡, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ·fi Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ÂÓÒ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ· ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ Û οÔÈÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈʇϷη Û˘ÓÔ‰Ô‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ fiÙÈ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ·Ú¯ÈʇϷη˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ: “¶·Ú¤Ï·‚· ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ ÛÙȘ 10:40 ÙÔ Úˆ› Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Û˘Óԉ›·. ª·˙› ÌÔ˘ ‹Ú· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ŸÙ·Ó Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹Ú· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Î·È ¤‚·Ï· ÛÙËÓ Ì·Áη˙Ȥڷ Ù˘ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ

¢

ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ‹Á· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶·Ú¤‰ˆÛ· ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ªfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ· ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Î·È ¤Ê˘Á·”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù¤ÛÛÂÚȘ ʷΤÏÔ˘˜, Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·Î¤ÙÔ. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÙÈ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÂȉÈο ÛÊÚ·Áȉ¿ÎÈ·, ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÈÛÙÔϤ˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ˜ Ù· ̤۷, ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙÂ Ô Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ›¯Â ¿ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹.

CAFFEBAR

¶·ÏÈfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 37/μfiÏÔ˜/24210 22222

∞ӷʤÚÂÙ·È, ‰Â, ˆ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· ÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ XRAY ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ ‹Á ÛÙÚ·‚¿ ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô.

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ μÂÏÙ›ˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Ì ʿÎÂÏÔ-‚fiÌ‚·, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. √ Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ·, ∫˘Úȷ΋.

ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ fi‰È ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ›Ûˆ˜ Î·È ·fi Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi. ™ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ¤ÎÚË͢ “Û·Ó Ô˘Ï¤˜ ·fi ÛοÁÈ·” , fiˆ˜ ÙÔ ÂÚȤÁÚ·„·Ó fiÛÔÈ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó. ¶·Ú¿ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, fï˜, Î·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÔÎ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ̤۷ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋. ∫¿ÏÂÛÂ, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ô μ∏ª∞ÙÔ‰fiÙ˘ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘, ŒÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎË, Î·È Ù˘ ˘·ÁfiÚ¢Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ÛÔοÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤˙ËÛ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÚÒÙ· ·’

°ƒ∞º∂π√ °∂¡π∫√À Δ√Àƒπ™ª√À

¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¶Ô‡ÏÌ·Ó - ∂ΉÚÔ̤˜ - ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 67 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-70330, 70795, ∫ÈÓ.: 6978 483942 Fax: 24210 70334 - ΔËÏ. ÔÈΛ·˜: 24210-46453 www.othristravel.com e-mail: othris_travel@yahoo.gr Facebook: √£ƒÀ™ ΔRAVEL ¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

ŸÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ 3‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ¶∞ ¡∞°π∞ Δ∏™ Δ∏¡√À ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞ ° π ∞ ™ ¶ ∂ § ∞ ° π ∞ ™ Δ ∏ ¡ √ 21/7 - 24/7 ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞¡√π•π∞Δπ∫∂™ À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 27 ª·˝Ô˘ ∞ ° π √ π ø ∞ ¡ ¡ ∏ ƒ ø ™ √ - à ∞ § ∫ π ¢ ∞ - 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·fi ∞Ãπ§§∂π√ ™∫π∞£√ - ∫√À∫√À¡∞ƒπ∂™ - 18 πÔ˘Ó›Ô˘ £ ∂ ™ ™ ∞ § √ ¡ π ∫ ∏ W a t e r l a n d - 7 Io˘Ï›Ô ˘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ Δƒπ∫∂ƒπ . À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 18/6 ‚Ú¿‰˘ 19-20-21/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ . •ÂÓԉԯ›Ô, 2 ÚˆÈÓ¿, 2 ‰Â›Ó· ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ 125 ¢ÚÒ. - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 22/6-24/6 ∞∫Δ∂™ π√¡π√À ¶ƒ∂μ∂∑∞ - ¶∞ƒ°∞ - ¶∞•√π - ∞¡Δπ¶∞•√π •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È ‰ÒÚÔ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ΔÈÌ‹ 103 ¢ÚÒ. ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 2/6 ‚Ú¿‰˘ 3-4-5/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. - 4/6 - 5/6 ™ ∞ ¡ Δ ∞ ¡ ™ ∫ π - ¶ ∂ Δ ƒ π Δ ™ π ∏OTEL SVETI NIKOLA, ÙÈÌ‹ 50 ¢ÚÒ. - ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ª√ƒº√μ√À¡π, °Àƒ√™ §πª¡∏™ ¶§∞™Δ∏ƒ∞

¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ ÙËÏ.: 24280 91520 - 6943 216067

- 1-2 πÔ˘Ï›Ô˘ ∞ π ° π ¡ ∞ ∞ ° . ¡ ∂ ∫ Δ ∞ ƒ π √ ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡. - 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ª À Δ π § ∏ ¡ ∏ - ∞ ° π √ ƒ ∞ º ∞ ∏ § ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡.

fiÏ· ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹, ÂÂȉ‹ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ‚fiÌ‚· ¯·ÌËÏ¿, ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË Ë ·Ó¿ÊÏÂÍË Ô˘ Â¿Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÈÔ „ËÏ¿ ı· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ۛÁÔ˘Ú· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ë fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ηıfiÏÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ÛÔοÚÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜-‚fiÌ‚· ÂÛÙ¿ÏË Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ vima.gr, ·fi ÂΛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ‡ÏË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÛηӿÚÈÛÌ· (fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·). ΔÔ ·Ú¤Ï·‚ ϛÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ ºÚÔ˘Ú¿ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¿ÊËÛ ӷ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ Û˘ÓÔ‰fi˜-ÊÚÔ˘Úfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ʿÎÂÏÔ ÛÙËÓ ‡ÏË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó. ŸÙ·Ó Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·Ú¤Ï·‚ ̤۷ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ηı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, ÙÔÓ „ËÏ¿ÊÈÛÂ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, fiˆ˜ ·ÊËÁ‹ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‚È‚Ï›Ô Ì ̷ϷÎfi ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÍ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘.

™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË À¶∂• ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi “¶ƒ√º∞™∂π™ ÂÓ ·Ì·ÚÙ›·È˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ªÔ˘ÊÙÔ‡ÔÁÏÔ˘ ÂÚ› ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ “Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ· Ó¤· ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜” . “ΔÈ ÈÛÙ‡ÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ·; ŸÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·Ófï˜ η٤¯ÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ χÛ˘ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ù˘¯‹˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡; “·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô Î. ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ë ÕÁ΢ڷ - ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ - Î·È Ô Î. ∞ÎÈÓÙ˙› Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ˘fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜”. ∑ËÙ‹Ì·Ù·, fï˜, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ “Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ˙‹ÙËÌ· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÌÈ·˜ ‰›Î·È˘ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÁη›Úˆ˜ - Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ - ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ, ÙË ÛËÌ·Û›· ÂÓ‰Âϯԇ˜ Î·È ¤ÁηÈÚ˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Û ·ÔÙ˘¯›·”.


6

¶√§πΔπ∫∏

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

¶¤ÓÙ Èı·Ó¿ ·Î¤Ù· ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜

™ÂÓ¿ÚÈ· ESM ÁÈ· ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ B∂ƒ√§π¡√, 27.

‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ESM, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2060, Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 226% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ 49%. Δ· ¤ÓÙ Èı·Ó¿ ·Î¤Ù· ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë Handelsblatt. ™Â ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ “∏ ·Úfi‚ÏÂÙË ∂ÏÏ¿‰·” Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È “ÌfiÓÔ ÁÈ· ˘ËÚÂÛȷ΋ ¯Ú‹ÛË” ‰fiıËΠ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È Û ÙÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ·: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ™ÂÓ¿ÚÈÔ ∞ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2060 ÛÙÔ 49,1%, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Èı·Ófi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÛÙÔ 11% ÙÔ˘ ∞∂¶. £· ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ 15%-20% Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ. ΔÔ ™ÂÓ¿ÚÈÔ μ Â›Ó·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ˆÛÙfiÛÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¢¡Δ. ΔÔ ¤Á-

ÁÚ·ÊÔ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “¤ÎÚËÍË” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· 40 ¯ÚfiÓÈ·, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2060 ÛÙÔ 226% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô 52,1%. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô 40 ÂÙÒÓ, fiÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙÔ ™ÂÓ¿ÚÈÔ ∞ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2060 ÌÈ· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηٿ 1,3% Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 2,2%-2,6%. ΔÔ ¢¡Δ ıˆÚ› ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÌË Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔ ™ÂÓ¿ÚÈÔ μ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÌfiÓÔ 1% Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 1,5%. ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ªfiÓÔ fï˜ ÛÙÔ ™ÂÓ¿ÚÈÔ μ Î·È ° (ÛÛ. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Handelsblatt ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜) ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛˆÓ. ¶¤ÓÙ Èı·Ó¿ ·Î¤Ù· ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ESM, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Î¤Ù·

̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÚԂϤÂÈ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ EFSM ηٿ 5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ï·ÊfiÓ ÛÙ· Â-

Δ۷ηÏÒÙÔ˜: ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠۠ηχÙÂÚË Û˘Ìʈӛ· ∞π™π√¢√•√™ ÁÈ· Ì›· ηχÙÂÚË Û˘Ìʈӛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ô˘Ú-

Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “¢ÂÏÈÛÙԇ̠۠ÌÈ· ηχÙÂÚË Û˘Ìʈӛ·” . Ÿˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ prevezabest.blogspot.gr, Ô Î. Δ۷ηÏÒÙÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ “Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ‰Â¯Ùԇ̠·˘Ù‹ ÙË Û˘Ìʈӛ·” . “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Eurogroup Ô˘ ÂȉÈο Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ‰Â¯Ùԇ̠·˘Ù‹ ÙË Û˘Ìʈӛ· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ - ¢ÂÏÈÛÙԇ̠̠ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË Û˘Ìʈӛ·” , ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË.

ÈÙfiÎÈ· 2%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2050. Δ· ÂfiÌÂÓ· ·Î¤Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚԂϤÂÈ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÁÈ· 15 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 2080 Î·È ¤Ú·, ÂÓÒ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· Ì·›ÓÂÈ Ï·ÊfiÓ 1% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2050. ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ μ. ™fiÈÌÏÂ Î·È ¢¡Δ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ¤Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. ŒÙÛÈ ÙÔ ¢¡Δ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ù˘Èο ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÏ˘ı› Ë ‰È¤ÓÂÍË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ESM ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‰fiÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ηٷϋÁÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·.

FAZ: “∂Ή›ÎËÛË” “√ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ˘„ËÏfi Ù›ÌËÌ· ÂÂȉ‹ ı¤ÏËÛ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Frankfurter Allgemeine Zeitung Û ۯfiÏÈÔ Ì ٛÙÏÔ “∂Ή›ÎËÛË” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi 8 ¯ÚfiÓÈ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ϿıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÙfiÛÔ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÂΛӈÓ

Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·” . μ·ÚÔ˘Ê¿Î˘: “√ ª·ÎÚfiÓ Í¤ÚÂÈ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô ™fiÈÌÏ fi¯È” ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· taz ÊÈÏÔÍÂÓ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓË μ·ÚÔ˘Ê¿ÎË Ì ٛÙÏÔ “ªfiÏȘ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿Ì” . ™ÙÔÓ ˘fiÙÈÙÏÔ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “TÔ Î›ÓËÌ· Diem25 ı· ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ÎfiÌÌ·, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎfiÌÌ· ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. O °. μ·ÚÔ˘Ê¿Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÎÚfiÓ, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi” . ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏ¿ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∂Ì. ª·ÎÚfiÓ Î·È μ. ™fiÈÌÏÂ: “¶ÚÒÙÔÓ, Ô ª·ÎÚfiÓ Í¤ÚÂÈ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô ™fiÈÌÏ fi¯È. £¤ÏÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. (..) √ ª·ÎÚfiÓ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹, ÁÈ·Ù› ·ÂÈÏ› ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞ÓÙ› ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ªÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °. μ·ÚÔ˘Ê¿Î˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘.

ª¤ÚÎÂÏ: ∞ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔ G7 ÏfiÁˆ ∏¶∞ √π Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ G7 ÁÈ· ÙÔ ˙‹-

ÙËÌ· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ “‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· “ÌÈ· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ

ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹” , ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÚfiÛıÂÛÂ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ “·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜”.

∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ, Ë ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, Ô˘ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. ∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÎÔÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ̤ۈ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢-

Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì¿¯Ë ηٿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜,

›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ì¤Ûˆ Twitter fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙË ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

Δ‹ÚËÛË ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ÙˆÓ G7 ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó Û˘ÌʈÓËı› ÛÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÙ¿ ¯ˆÚÒÓ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔËÁËı›. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ G7 ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Â›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ηٿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌË ‰›Î·ÈˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ.

∂ ¶ π ¶ § ∞ ∞¡Δø¡π√À

ª∞π∞¡¢ƒ√À 84 ¡. πø¡π∞ μ√§√À ñ ΔËÏ. 24210 62594 - 81501

∂¶π¶§∞ ∞¡Δø¡π√À

ROOM

¡¤· ̤ÙÚ· ηٿ ƒˆÛ›·˜; ™ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›Û˘ Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÌ¿‰· “Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ó¤· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ·” ηٿ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Û˘Ì‚Â›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Â¿Ó ÙÔ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·.

«√˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ Ë μ. ∫ÔÚ¤·» ∞Ó·ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤·, Ë ÔÔ›· “ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹” ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ G7 ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ηٿ Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Î·È ˘Ú·˘ÏÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· G7 ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙË ¡fiÙÈ· ™ÈÓÈ΋ £¿Ï·ÛÛ·, ηÏÒÓÙ·˜ Û ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ “·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ” .


¶√§πΔπ∫∏

£∂™™∞§π∞

7

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

¶ÔÈÓ‹ ¤ˆ˜ 1.000 ¢ÚÒ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ

¡¤Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÊÔÚÔ - ÚfiÛÙÈÌ· A£HNA, 27.

¤· ÚfiÛÙÈÌ·, ·fi 100 ¤ˆ˜ Î·È 1.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË ‹ Ï‹„Ë ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (·ԉ›ÍÂȘ ‹ ÙÈÌÔÏfiÁÈ·) ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÌË ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘, ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ (EE) 2015/2376 Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ∂¡ºπ∞, ÛÙÔ º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÌÂÙÚËÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌË ÂÍfiÊÏËÛË ·fi ÙÔÓ Ï‹ÙË ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 500 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ÚÙ·˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÏËڈ̋˜. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ 25 ÚÔ··ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 140 ÂÎÎÚÂÌÔًوÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ··ÈÙÔ‡Ó ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 54 ÙÔ˘ Ó. 4174/2013 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÂ, ÈÛÙ Î·È È˙ Î·È ¤ÙÛÈ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: “°È· ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÛˆÔ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ‹ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘: ÈÂ) ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÂÈ ÏÔÁÈÛÙÈο ·Ú¯Â›· ‹ ÂΉ›‰ÂÈ ‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÏÔÁÈÛÙÈο ·Ú¯Â›· (·Ú·ÛÙ·ÙÈο), ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞, ÈÛÙ) ‰È·ÎÈÓ› ·Á·ı¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘, È˙) ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ÙÔ˘ Ó. 3842/2010. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·-

¡

ʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ (1) ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: Ë) ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ, ·Ó¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ˘fi¯ÚÂÔ˜ Ù‹ÚËÛ˘ ·ÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È ¯›ÏÈ· (1.000) ¢ÚÒ, ·Ó¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Ó Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ˘fi¯ÚÂÔ˜ Ù‹ÚËÛ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÂ Î·È ÈÛÙ Ù˘ ·Ú. 1, ı) ÂηÙfi (100) ¢ÚÒ, ÁÈ· οı ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ È˙ Ù˘ ·Ú. 1” . ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ÚfiÛÙÈÌÔ Û οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ‹ ÂχıÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‹ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‹ ¿ÏÏ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ó¤· ̤ÙÚ· “ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó” ΢ڛˆ˜ Ù· ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ º¶∞.

∂¡ºπ∞ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË (2017 Î·È 2018) Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ Êfi-

ÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, Ù· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›ˆÓ fiÏÂˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÊfiÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó, fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È¿Ù·ÍË “∂ȉÈο ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2016, 2017 Î·È 2018 ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â› ÁË¤‰ˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ‹ ÔÈÎÈÛÌÔ‡” . ∂Ô̤ӈ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ·˘Ù‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ, fiÚÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ·Î›ÓËÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Û Ùˆ¯fi, ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘¯fiÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ∂¡ºπ∞ ‹ º∞¶, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È fï˜ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈο ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÊfiÚÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂›Û˘ ηٿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ú¿Í˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÁÈ· Ù· ¤ÙË Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· ˘fi¯ÚÂÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Ô ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi - ‰Èη›ˆÌ· Â› ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÂ›Ù·È ‹ ÂÊfiÛÔÓ Ô ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌ· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∫·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ∂¡ºπ∞ Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘, ȉ›ˆ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Â¿ÁÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜, Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Ô ÊfiÚÔ˜ Ô˘

·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‹ ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ‹ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˘.

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· 25 ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ “·Î¤ÙÔ˘” Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Û‡‰ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÎÏËÚ‹ “Ì¿¯Ë” ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚÈı› Î·È Ë “Ù‡¯Ë” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ “∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∞.∂.” Î·È ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ Ù˘, Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ΔÙ), Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Δ∞π¶∂¢), ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∂Δ∞¢ ∞.∂.) Î·È ∂Ù·ÈÚ›· ¢ËÌfiÛÈˆÓ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ∞.∂. (∂¢∏™ ∞.∂.). ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ¿ÓÙˆ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ÚfiÛÙÈÌ·, ÛÙÔÓ ∂¡ºπ∞ Î.Ï., ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ (EE) 2015/2376 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 8˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2011/16/∂∂, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ∂›Û˘, ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·Ú¿‰ÔÛË ·Á·ıÒÓ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ‰ÒÚ· Ô˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ù· ›‰Ë Û›ÙÈÛ˘ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿Ó¢ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

ŒÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔÓ ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË

«√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙÈ̈Ú› ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜» A£HNA, 27. ∂¡Δ√¡∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·

ÙÔ “٤ٷÚÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï‹ÙÙÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË” ¿ÛÎËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μ’ ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¡√¢∂ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô

Î. ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ˆ˜ Ô ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ, ÙÈ̈Ú› ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÙÔÓ›˙ÂÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÎfiÌÌ· ηْ fiÓÔÌ· ∞ÚÈÛÙÂÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ∑‹ÙËÛ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÙÔ ÌÂÙ·Ú-

Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÙ·ÁÌ·, ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ·È‰Â›·, ˘Á›·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ù· ‚·ÛÈο ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘, ·˘Ù¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ·ÊËÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ófi˜ Û¯Â-

∂∫¢ƒ√ª∂™ ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ (2-4/7) ™∫Àƒ√™... ∏ μ√ƒ∂π√∫À∫§∞¢π∫∏ √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÓËÛȈÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 2016 ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ HOTEL: SKIROS PALACE

(3‹Ì.) ª∂ Δ√À™ ºπ§√À™ Δ√À ∞£∞¡∞™∞∫∂π√À ª√À™∂π√À ¡∞À¶§π√ - ⁄¢ƒ∞ - ™¶∂Δ™∂™ - ∂¶π¢∞Àƒ√™ ªÀ∫∏¡∂™ - ¶√ƒΔ√ Ã∂§π - Δ√§√ - §√ÀΔƒ∞∫π KÚÔ˘·˙Ȥڷ (°È· Ù· ̤ÏË : ¢ˆÚÂ¿Ó Ù· ªÔ˘Û›·)

(27-28/05) 2∏ª. √¢√π¶√ƒπ∫√ ™Δ√¡ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ μπ∫√™ - ª√¡√¢∂¡¢ƒπ - Δ™∂¶∂§√μ√ - ∂§§∏¡π∫√ π.ª. Δ™√À∫∞ - °π∞¡¡∂¡∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) ΔËÏ.: 24210 31059, 31060 Site: www.vistravel.gr

‰›Ô˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·¯˘Ô„›·˜ Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÂÚȤÏıÂÈ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜” .


8

Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·

∏ÌÂÚ›‰· ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ “„˘¯‹” ÙˆÓ “πÒÓˆÓ”

π.à ·ÓÂÙÚ¿Ë ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÕÁÈÔ Â›¯Â 33¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ·

Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜

∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ (∫.¶.∂.ª.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ (¶.∂.¢.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ú¿Í˘ “∫¤ÓÙÚ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∫.¶.∂.) - ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË” ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛË 20142020” Ì ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÕÍÔÓ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 6 - μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ -“§ÈÁfiÙÂÚÔ ∞ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ (§∞¶)” - 2 - £ÂÛÛ·Ï›·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ̇ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 17:00 - 21:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ì ı¤Ì·: “∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ - ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË & £ÂÛÛ·Ï›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶.∂.¢. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 9 Î·È 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. ΔËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÙÛfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘˙·Î›Ô˘. ∏ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶.∂. Ì ı¤Ì· “∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜∞ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·” Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ™Ù˘Ï›‰·˜ - À¿Ù˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÙËϤʈӷ 24280-69040, fax: 24280-90010 Î·È e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr (·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ email ÙË Ï¤ÍË: “∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹” Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ). μ‚·›ˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜.

∞¡∞™Δ∞Δø™∏ ÚÔÎÏ‹-

ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÈÁÎËÈ·ÓÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô ∫Ô˘‰Ô˘Ó¿˜” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ “πÒÓˆÓ”

Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈ “ÿˆÓ˜” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÓ‹ÌË μ˘˙·ÓÙ›Ô˘” , Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‹Ù·Ó ηٿÌÂÛÙÔ Î·È Ë ÚÔۤϢÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î¿ı ËÏÈΛ·˜, ·¤‰ÂÈÍ ¤ÌÚ·ÎÙ· ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙËÓ ·Â›ÌÓËÛÙË Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ “πÒÓˆÓ” , Ë ÔÔ›· ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ÕÓÓ· ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜” Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ‹ıÔ˜, ÛÂÌÓfiÙËÙ· Î·È ·ÓȉÈÔ-

Ù¤ÏÂÈ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡” , ›Â Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË Ë ÙˆÚÈÓ‹ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ÿˆÓ˜” , Î. ÕÓÓ· ¶ÂÙÛÈ¿‚·-¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. “ÿÚË ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ÙË ‰È¤ÎÚÈÓÂ, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ “ÿˆÓ˜” ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ·Ó¿ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. ◊Ù·Ó Ë “„˘¯‹” ÙˆÓ “πÒÓˆÓ” Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜” , η٤ÏËÍ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ Ë Î. ¶ÂÙÛÈ¿‚·. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ̤ÏË ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÚÈÁÎËÈ·ÓÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚ-

°¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

ÁÈÔ˜ Ô ∫Ô˘‰Ô˘Ó¿˜” , μ·ÛÈÏÈ΋ •‡‰·, ∑ˆÚ˙¤Ù· ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˘. √È ‰‡Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÂÍfiÚÌËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ ¶Ú›ÁÎËÔ. ΔÔ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ¶ÚÈÁÎËfiÓÓËÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ù˘ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·ÊȤڈÛ ÛÙËÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ¶ÚÈÁÎËÈ·ÓÒÓ, ºÒÊË ƒ·ÙÔÔ‡ÏÔ˘ - §ËÌÓ›‰Ô˘ Ô˘ ¤ı·ÓÂ

·ÈÊÓ›‰È· ÙÔ 2010. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ÂÎÏÈÔ‡Û˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ “πÒÓˆÓ” , ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - ÚÒËÓ °˘ÌÓ·Ûȿگ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. ΔÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÓÔÂÚfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ¶Ú›ÁÎËÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ª·ÚÌ·Ú¿. “ªÔÈÚ¿ÛÙËΠˆ˜... ·ÓÙ›‰ˆÚÔ, ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÕÓÓ·˜ ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘” , › ϛÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ë Î. ¶ÂÙÛÈ¿‚· - ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Â›ÌÓËÛÙË ÚÔοÙÔ¯fi Ù˘. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ™Â̤ÚÁÂÏ˘

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙË ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ

¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√π ·fi 45 ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂȉÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “∞ÔÛÙÔÏ‹” Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÓfiÛÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ·ı‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ∞ıËÓÒÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘ı˘ÌÈÔÔ‡ÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi

Δ· ̤ÏË Ù˘ “∞ÔÛÙÔÏ‹˜” ʈÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘

ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÎfiÛÌÔ Î·È Î·Ïԇ̠fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù·ÌÔ‡ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÓÙÚÔ‹ ‹ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ›‰È· Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂͤٷÛË Ô˘ ‰È·ÚΛ ‰¤Î·, ÏÂÙ¿ ÂÓÒ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ οÙÈ ÛÙË ·Ú¯‹” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Ë “∞ÔÛÙÔÏ‹” ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ·fi ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘.

ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªfiÙÛ·ÚË Î·È √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ª›· 33¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ¤Ó· π.Ã. Ì¿Úη˜ Toyota Auris, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·, ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ fi¯ËÌ· Î·È ÓÙÂÏ·¿ÚÈÛÂ. ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ·fi ·Ú·Î›ÌÂÓ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙËÓ Ô‰ËÁfi. ΔÔ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Toyota ‚Ú¤ıËΠ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÂÓÒ ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Â› Ù˘ ªfiÙÛ·ÚË. Δ· ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó Ì ÁÂÚ·Ófi. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÏ‹ıËΠÚÔÏËÙÈο Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË Ô‰ËÁfi ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘.

ª›· Û‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯·Û›˜ ™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 35¯ÚÔ-

ÓÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ √¶∫∂, ÂÂȉ‹ ηÙ›¯Â Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÔÛfiÙËÙ· οÓÓ·‚˘, ‚¿ÚÔ˘˜ 13,85 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ë ÔÔ›· Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ.

√ÈÓÔÌ¿ıÂÈ· √›ÓÔÈ - ∞ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ¶Ô‡Ú· - ™ÔÎÔÏ¿Ù˜ ª›Ú˜ - ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÔÈÎȷ΋˜ ˙˘ıÔÔ›ËÛ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-30903 ñ Fax: 24210-22149 www.oinomathia.gr ñ inomathia@gmail.com

VENDING SYSTEMS ™Δ. ∑∞ƒ∫∞¢∞™ & ™π∞ ∂.∂. ∞ÀΔ√ª∞Δ√π ¶ø§∏Δ∂™ ∫∞º∂ - ™¡∞∫ - ∞¡∞æÀ∫Δπ∫ø¡ ¶¿ÚÔ‰Ô˜ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 66, ¡¤· πˆÓ›·, μfiÏÔ˜, Δ.∫. 38 446 ΔËÏ.: 24210 69862, Fax: 24210 69862, ∫ÈÓ.: 6977 276979 www.vendingsystem.gr

e-mail: info@vendingsystem.gr

P. ºÂÚ·›Ô˘ 95 & KÔ˘Ù·Ú¤ÏÈ· ñ BfiÏÔ˜ ñ TËÏ.: 24210 70002


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

9

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ηÎÔηÈÚ›·

™Â ·fiÁÓˆÛË ·ÁÚfiÙ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡- μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ∑

ËÌȤ˜ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·ÚÈÓÒÓ Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ï‹ÁËΠ‚·Ú‡ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¡ÔÌfi ·fi ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ¯·Ï¿˙È Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ·fi ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÚÔ¯‹ “¤ÎԄ” ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Ô‰ÈÎfi Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ¤¯ÂÈ Û›ÚÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, Ì ÙÔÓ Î. ÕÚË ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ

™Â ÂÍ›ÛÔ˘ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Ù˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó¿ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, η٤ÁÚ·„ ·ÚÎÂÙ¤˜ ˙ËÌȤ˜. ªÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â¿Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ, ÙfiÙ ı· ·ÂÈÏËı› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ÛÙË μÚ‡Ó·ÈÓ·.

™ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¶ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÂÚÈÔ¯‹: “™ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÌÂ Ê˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˙ˆÔÙÚÔʤ˜, fiˆ˜ Ô ‚›ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÌÈ˙¤ÏÈ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٷÛÙÚ¿ÊË-

ÎÂ. ŸÏ· Ù· Û·ÓÔ‰ÔÙÈο Ê˘Ù¿ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ 100% ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁÎÔÌȉ‹”.

∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿ÚÏÈ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ô˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÛÈÙËÚÒÓ, ÓÙÔÌ¿Ù·˜ Î·È ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Î. ™Ù·‡ÚÔ Ã·Ù˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙ›ÌËÛ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: “°‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›ӷÈ

ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÓÂÚfi. ŸÏÔÈ ·ÁˆÓÈԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯·Ï¿˙È Ô˘ ¤ÏËÍ ΢ڛˆ˜ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙË ÃÏfiË Î·È ÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ›¯·Ì ̤¯ÚÈ Î·È ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ. √ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ‚ÚÔ¯‹, “¤ÎԄ” ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ‰‡Ô Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·.

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂§°∞ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ √Δ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ™Â̤ÚÁÂÏ˘

∏ÌÂÚ›‰· ¯ı˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·fi §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶˘ÏÒÓ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ªÂ ·ıÚfi· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì·: “§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· - ¶·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ” . ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜. ∏ ¢Ú. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ - ∫·ÌËÏ¿ÎË, Ù¤ˆ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÁηÈÓ›·Û ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÙÚԯȿ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂıÓÈ΋ ¯ÒÚ· ̤۷ ·fi ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ Ë ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÒÓ· ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜” , ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜ Û ̛· ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ̤ۈ Ì›·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜”. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˘ ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË

∏ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘-∫·ÌËÏ¿ÎË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘

Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ˆ˜ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·fiıÂÌ· Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ fiÚˆÓ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ̤ۈ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜” , › ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î. ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË “Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó·

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰·

οÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó” . ™ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û fi¯ËÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√™ μ. - ∫ø™Δ∏ƒ∞™ ∫.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ SHELL ∞°. ¢∏ª∏Δƒπ√À 56 2421044900 ∞¶ ª∞§∞∫π 2428094940

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ™Â̤ÚÁÂÏ˘

∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘. ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎfiΔÚÂÓ¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™À.ƒπ∑.∞. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 26 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î. £¿ÓÔ μÔ‡Ú‰· Î·È Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢¤‰Â. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡Ú‰· Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fiˆ˜, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ √™∂ ‰ÈÏ¿ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÁÈ· ·ıÏËÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ªËÏȤ˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· -ªËÏȤ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ÒÛÙ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √™∂ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏÔȈı› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ¿ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢¤‰Â ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤ıÈÍÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Û ‰›ÎÙ˘· Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. √ Î. ¢¤‰Â˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· ı¤Ì·Ù·, ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ fiÙÈ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ú¿Î·Ì„˘ ÛÙ· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 2017, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÓÈÔ - πÔ‡ÏÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ.


10

T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

μÚ·‰È¿ ÏfiÁÔ˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛÙÔÓ «¢›·˘ÏÔ» μƒ∞¢π∞ ÏfiÁÔ˘ Î·È ¤ÎÊÚ·-

Û˘, Ì ÂÓ‹ÏÈΘ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ (8 Ì.Ì.) ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¡¤ˆÓ Î·È ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ÛÙÔ¿, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 11). ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ - ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞ÓÙ¿ÌË, ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ ¡ÈΤÏÏ·, “√ ºÒÙ˘” / ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, “™ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ” / ¡¿ÓÔ˘ ª·Ú›˙·, “Muddy Waters” / ∫Ô¿ÓÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ, “∂Ï›‰·˜ Ì‹Ó˘Ì·” / ∑ÔÚÌ¿ πˆ¿ÓÓ·, “∑Ô˘ÌÔ‡ÏÈ·” / ™ÙÂÚÁ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜, “∏ ˙ËÌÈ¿” / Schipper Frank, “ΔÔ ¤ÛÈÌÔ” / ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜, “ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·” / ΔÛÔ˘Î¿ÏË μÈÎÙÒÚÈ·, “ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹” / ∞˘Á¤ÚË ª·Ú›·, “¶ÚˆÈÓ‹ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË” / ªÂΛÚË ºÚÂȉÂÚ›ÎË, “¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∂ÚÌÔ‡ Ì ™˘Ú›‰Ë ÁˆÓ›·” / ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ÛË̛ӷ, “∏ Û˘Á¯ÒÚÂÛË” / ªÈ˙¤Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, “ΔÔ ‰ÂÎ¿Â˘ÚÔ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.¢∏.¶.∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ·ÊËÁËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ı·ÙÚÈ΋ Ù¤¯ÓË. ΔË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜, ËıÔÔÈfi˜ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ›ӷÈ: ∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·, μ·ÛÈÏ›Ԣ ª·Ú›·, °È·Ù˙ÈÙ˙¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, °Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ °ÈÔ‡ÏË, ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ Δ¿ÛÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓË ƒ¿ÓÈ·, ª·ÚÁ·Ú›ÙË ™ÔÊ›·, ª·˘ÚÔÌ¿ÙË °·Ï¿ÙÂÈ·, ¡Ù·‚·Ó¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡Ùfi‚· ∂˘ÌÔÚÊ›·, ¡ÙfiÁη ÃÚ˘Û¿ÓıË, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂ϤÓË, ΔÛ›Ú˘ ¡È΋ٷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 11 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-25363, 24210-33692.

∞fiÊ·ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ

¢ÂÓ ı· Îfi‚ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó¿Û·” ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰ËÌÔÙÒÓ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÌÂı·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ (1Ì.Ì.), Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.500 Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‡‰Ú¢Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÏËÊı›, ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ¢ÓÔ˚΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ fiÛÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∂ÈÛfi‰ËÌ· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∫∂∞), ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË, Ô˘ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ

ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ÌÂı·˘ÚÈ·Ófi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈËı› Ë ÚfiÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó “·Ú¿ı˘Ú·”. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÛÈÙÈÒÓ ·fi Ù˘¯fiÓ “ʤÛÈ·” ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™·‚‚¿Î˘.

“∞

Δ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.500 Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‡‰Ú¢Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞Ú. ™·‚‚¿Î˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “›¯Â ‰Ôı› ÚÔÊÔÚÈο ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ‰È·ÎÔ¤˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÏfiÁˆ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ˆ-

ÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ·Á·ıfi Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È”. ÀËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘

™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ŒÁÎÚÈÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂͤٷÛ˘ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÏfiÁˆ ‚Ï·‚ÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÂÓË̤ڈÛË ¢.™. ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘‰ÚÔ̤ÙÚˆÓ Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘, ¤ÁÎÚÈÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, fiÚˆÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ‰È¿ıÂÛ˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘‰ÚÔ̤ÙÚˆÓ” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 58.750 ¢ÚÒ, ϤÔÓ º¶∞, ¤ÁÎÚÈÛË Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ·Ó¿‰Ô-

¯Ô ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “∞ӷηٷÛ΢‹ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ∞4 Î·È ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ fiÌ‚ÚȈӔ , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 145.000 ¢ÚÒ ϤÔÓ º¶∞, ¤ÁÎÚÈÛË Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÓÙÏÈÒÓ ‡‰Ú¢Û˘”, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 135.000 ¢ÚÒ ϤÔÓ º¶∞, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ͤٷÛ˘ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·È ∂ÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ - ÀËÚÂÛÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 221 ·Ú. 11· ÙÔ˘ ¡. 4412/2016 ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2017 (‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ), ¤ÁÎÚÈÛË ˘ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∫·Ù·Û΢‹ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ˆ˜ Û˘ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ˘Ô¤ÚÁÔ˘ “¢›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢. μfiÏÔ˘” , ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂϤÙ˘, Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Î·È „‹ÊÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “¡Ô 110 ∂¤ÎÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆӔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 400.000 ¢ÚÒ, ϤÔÓ º¶∞. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ·fi ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÛÙÔ ÌÂı·˘ÚÈ·Ófi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· Û η‡ÛË RDF ·fi ∞°∂Δ ∫∞§∂™ª∞ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·‡ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ™ˆÌ·Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷı¤ÙÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÁÓÒÌ˘ Î·È ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙÔ Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜. ∏ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› ¯ËÌÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ η‡ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈΤ˜ η̛ÓÔ˘˜ Ù˘. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·‡ÛˆÓ, ÂÓÒ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÚÔ˜ η‡ÛË ˘ÏÈÎÔ‡. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ Ì›· ˆ-

ÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· ̤۷ Û ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÁ΢ÌÔÓÒÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜: ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÁÓÒÌ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ η‡ÛÈÌË ‡ÏË RDF Î·È ÏÔÈ¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ·, ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·” .

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶.£. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂ-

ٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·Ïԇ̠οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÊÔÚ¤ˆÓ, ۈ̷Ù›ˆÓ Î·È ÂÈÙÚÔÒÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 30/5/2017 ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. £ÂˆÚԇ̠‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘” .

ΔÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÏ›

¶¤ÙÚÔ˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÃËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ

∫∞º∂¡∂π√ EVENOS

ΔÚÔÊ›ÌˆÓ / ¡ÂÚÒÓ / ¶ÔÙÒÓ / ∫Ú·ÛÈÒÓ °·Ï·ÎÙ/ÎÒÓ / §·‰ÈÒÓ / ∑ˆÔÙÚÔÊÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ / ∂‰¿ÊÔ˘˜

∏ ·›ıÔ˘Û· 100 Ù.Ì. ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÓËÌfiÛ˘Ó·

¢È‡ı˘ÓÛË: ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 27 μfiÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park) ∫ÈÓËÙfi: 6980215610 ™Ù·ıÂÚfi: 2421401690 Website: bioanalysis-lab.gr email: info@bioanalysis-lab.gr

À. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ °∂øƒ°π∞ Δ™π√Àª∞ƒ∏ πø§∫√À - ™Δƒ∞Δ∏°√À ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ ΔËÏ.: 24210 49704

fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙Èο ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù·ÍÈο ۈ̷Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª¿Ë ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ¤Íˆ ·fi ÙÔ Δ.∂.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙ·Ó ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞°∂Δ Ó· η›ÂÈ ÛÎÔ˘›‰È·.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ··ÈÙԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ ÙÔÍÈÎÔ‡ petcoke. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· Ù·ÍÈο Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì., ¤Íˆ ·fi ÙÔ Δ.∂.∂. ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞°∂Δ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ RDF/SRF” .

ΔÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫Ï·‰ÈÎfi ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙Èο ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù·ÍÈο ۈ̷Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª¿Ë ÛÙȘ 6:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Δ.∂.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞°∂Δ Ó· η›ÂÈ ÛÎÔ˘›‰È·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

11

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· Ï‹ÁÂÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘¤‚·Ï ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ª

fiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ 2016 ÎÈ ÂÓÒ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹ÁÂÈ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ (24 ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜)...

ƒÂÔÚÙ¿˙:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ ∞‰È¿ÊÔÚÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜... ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜-ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ›, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ÂÚ›Ô˘ 17.000 ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘ Î·È 10.000 ÂÚ›Ô˘ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› 27.000 ‰ËÏÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› 113.000 ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¢.√.À. “¶ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÏÔÁÈÛÙ‹˜ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘Ì¿Ó·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔfiÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ∂¡ºπ∞... √È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (¿ÚıÚÔ 16 Ó. 4467/2017). ªÈÛıˆÙÔ›, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2016, Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ Â·¯ı›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2016 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. “ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÌÂÈÒıËΠ·fi Ù· 2.100 ÛÙ· 1.900 ¢ÚÒ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ì›ˆÛË, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ ÊfiÚÔ ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶Ô˘Ì¿Ó·˜. ÀÔ¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË Â›Ó·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ fiÁ‰ÔÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ (ÔÈ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ̤¯ÚÈ 31-12-1997) Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ‹ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ ÙÂÎ-

ٛ˜ ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 100% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ∫·È ˙ËÌ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó, ÚÔ·ÙÂÈ ÊfiÚÔ˜ ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. °È· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô ÊfiÚÔ˜ ·fi ÙȘ 2.000 ¢ÚÒ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û›ÙÈ ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ÃÚËÛÙ¿Î˘.

¶fiÙ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ

∞‰È¿ÊÔÚÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜...

Ì·ÚÙ¿. ŸÛÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË - ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. ∞Ó Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 18 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· - ¯Ú‹ÛË ÛÈÙÈÔ‡, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË Â›Û˘. ŸÙ·Ó Â›Û˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ, ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÊÔÚÔÏÔÁËı› ‹ ·-

∞ӛηÓË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ΔÔ˘

°. ∫∞§Δ™√°π∞¡¡∏, ̤ÏÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡.¢., . ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞¡π∫∞¡∏ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ

ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ™Àƒπ∑∞-∞¡∂§ Ô˘ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÚÔÏ¿‚ÂÈ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, Á›ÓÂÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ¤Ó· ÎÙ‡ËÌ· Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÛÂÈÚ·Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ·fi ı·‡Ì· ÛÒıËÎÂ. ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ô Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ fiÏÔ˘˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË Â›Ó·È Ò˜ Ë Î˘‚¤Ú-

√ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

ÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ·˘ÙÔı˘Û›· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Δ¿ÍË Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·¤Ù˘¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‚ϤÔ˘Ì ÌÈ· ¤Í·ÚÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ·

Á‹‰· Ì ıÏÈ‚ÂÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ‚›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û οı ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÁηÈÚË ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù¿Í˘; °È·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ·Ô„ÈÏÒÓÂÈ ·fi ÚÔÛˆÈÎfi; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÒÛÙÂ Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ÓÈÒıÂÈ Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜; °È· fiÛÔ ·ÎfiÌË Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜; ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤· Î·È ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ¤Ó· ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ. ∫·È Ì ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·›˙ÂÈ.

¢Ú¿ÛÂȘ ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ «ÕÁÈÔ πˆÛ‹Ê» μfiÏÔ˘ ¢ƒ∞™∂π™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· , ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ÙÔ˘˜ Î. √‚·‰›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ºÂÁÁ·ÚÔÛÎÂ·ÛÙ‹˜” Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ

ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶ÈÌ·Ú ∂Ú›Î, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ (™. ™˘Ú›‰Ë 130- ƒ. ºÂÚ·›Ô˘). ∂›Û˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ Î. ¡›ÎË ™·Ï·‰‹ÌÔ˘, Ù. Û¯. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ...ÊÙÂÚˆÙfi˜”.

Δ· ·È‰È¿ Â›Û˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î. ∑ˆ‹ °ÂÚÔÛÙ¿ıË, ‰·ÛοϷ, Û˘ÁÁڷʤ·, ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “ª›· ·ÚÎÔ‡‰· ÌÈ· ÊÔÚ¿” , ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ¡ÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ ¶π™Δ∏.

·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· (ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ·) ̤ÏË. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔۤϢÛË ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙÔÈ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚËÛÙ¿Î˘, ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. “√È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·-

∏ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊ¿·Í ‹ Û ‰fiÛÂȘ Ì ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘. ŸÙ·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ˘Ô‚ÏËı› ÂÌÚfiıÂÛÌ· ̤ۈ πÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ÔÛfi ÁÈ· ÏËڈ̋, Ô ÊfiÚÔ˜ ÏËÚÒÓÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ ‹ ÂÊ¿·Í. ∞Ó ÏËÚˆı› Û ‰fiÛÂȘ, ÔÈ ‰fiÛÂȘ ı· Â›Ó·È ›Û˜ Î·È ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜. ŸÙ·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË Ì¤Ûˆ πÓÙÂÚÓÂÙ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÌÚfiıÂÛÌ·, ˆ˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÏËڈ̋˜ Ù˘ 1˘ ‰fiÛ˘ Â›Ó·È Ë 31Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2017. ∂ÌÚfiıÂÛÌË Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. ø˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÏËڈ̋˜ Ù˘ 2˘ ‰fiÛ˘ Â›Ó·È Ë 29Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2017 Î·È Ù˘ 3˘ ‰fiÛ˘ Ë 30‹

¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2017. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË ¢√À ÂÌÚfiıÂÛÌ· Î·È Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂΉÔı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘. ∏ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ì ·ÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ 2017 Á›ÓÂÙ·È Û 2 ÈÛfiÔÛ˜ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2017 Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2017. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û 6 Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ - ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÚÒÙË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 5 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙˆÓ 5 ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ.

ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ÛÙÔ XÈfiÓÈ ™˘ÁÁڷʤ·˜: B·Û›Ï˘ £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë˜ ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÚÈÒÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙˆÓ. ™ÙÔ “¢ÚfiÌÔÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ‰Ú·ÛÎÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ, ÙÔ˘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡, ›Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ΔÔÓ ·Ú·ÙËÚ› ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÚÈÒÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘, ÂÓÒ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÔÓËÚ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÂÏÈο ‰È¤„¢Û ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ófi˜ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ªÚ¿ÙÙË, ÂÓfi˜ ·ÓÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ú›ÊÙË Î·È ÂÓfi˜ ÚÒËÓ ˘ÁÌ¿¯Ô˘, ̤ÙÔÈÎÔ˘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˘, ÙÔ˘ ÕÚË μ·ÁÂÓ¿. ΔÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÙÛ¿ÏÈÓÔÈ ‹ ¤ÙÚÈÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜, ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔÈ ·fi Ï¿ıË, ¿ıË, ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿. ∑Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. μ˘ı›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ȯÓËÏ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “¤Ûˆ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜” , ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Ï·‚˘Ú›ÓıˆÓ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÈÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ Î·È ıÏÈÌ̤Ó˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙÔÈÎfiÙËÙ· ‹ ¤Ó· ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ, ÏËÓ ˘·ÚÎÙfi, Ó‹Ì· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ô ·ÁÔÓ¿ÙÈÛÙÔ˜ Î·È ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÎÚÔ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ·fiÚ·Ù˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙËÓ „˘¯‹, ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÌ·Ṳ́ÓË ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, -Ô˘ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÙÔÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡¤‰Ô˘Û· (∞Ó·ÛÙ¿ÛÔ‚·) Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜-, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚ·Ó ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÏÏ¿ Ù· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ΔÂÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÂÌÚËÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÂÍÈϤˆÛË Ô‡Ù ¢ı‡ÓË ·fi ηӤӷÓ. π‰›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ „‡ÙË ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Û·Ó ÛȈËÏÔ› ÂÈ‚¿Ù˜.

ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ


12

T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

™‹ÌÂÚ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ 88 ψÊÔÚ›·

Η πολύχρονη ιστορία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας ͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ‰ÂηÂٛ˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. ™‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 150 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 88 ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ª·ÁÓËÛȈÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫ÔÈÓfi Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÛÚ¿ÍÂˆÓ §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ (∫Δ∂§) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ì ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 88 ψÊÔÚ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 74 Â›Ó·È È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÂÓÙ·Á̤ӷ ‚¿ÛÂÈ ¡fiÌÔ˘ ÛÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ·, 6 ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, 2 ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È 6 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ∫Δ∂§. Δ· ∫Δ∂§ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ∫.Δ.∂.§. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÂÈ‚›‚·Û˘ Û ·˘Ù¿ Ù· ψÊÔÚ›·.

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1944-1952 ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1944 Ì 1952 ÁÂÓÈο Ù· ψÊÔÚ›· ‹Ù·Ó 24 ı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È 2 ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 19 ı¤ÛˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ›¯Â ÔÚÁ·Óˆı› Ë ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (∞∂™) Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰È·Ï‡ıËΠÔχ Û‡ÓÙÔÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ۈÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂȉ‹ ÂΉfiıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÙ ÁÚ·Ì̤˜. ∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ οı ÁÚ·ÌÌ‹ ›¯Â Ù· ‰Èο Ù˘ ψÊÔÚ›· Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ΔÔÈÎfi ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈΔÔ˘

°π∞¡¡∏ ª∞¡Δπ¢∏ √π ηÏÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·-

χÙÂÚÔ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹. ∫È fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ’Ì·˜, ÓÈÒıÔ˘Ì οˆ˜ ¿Û¯ËÌ· ÎÈ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ԢÌ ۷ıÚ¤˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. ª›· ·’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜, ›ӷÈ... “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ” !... ∂ÓÒ ÂÌ›˜... ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ” Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Û· Ó· ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠˆ˜ ÙÔ˘˜ ˙‹Ï¢·, ·ÏÏ¿, ηÙfiÈÓ ˆÚÈÌÔÙ¤Ú·˜ ÛΤ„ˆ˜, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿Ûˆ (.¯. Ó·... “·ıÈ·ÛÙÒ” Ì ÙÔÓ ·-

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1944 Ì 1952 ÁÂÓÈο Ù· ψÊÔÚ›· ‹Ù·Ó 24 ı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È 2 ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 19 ı¤ÛˆÓ

Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ™Ù·˘Ú›‰Ë. Δ· ψÊÔÚ›· ‹Ù·Ó Î·È ÂÈ‚·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÈ‚¿Ù˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÌÔÚ‡̷ٷ, ·ÎfiÌË Î·È ·Û˘Ófi‰Â˘Ù· ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ “·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fi¯Ô˘˜” ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ∫¿ı ԉËÁfi˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ·˘ÙfiÓÔÌ· Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ‚Ô‡ÏËÛË Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔÓ Î¿ı ÂÈ‚¿ÙË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó. ΔÔ 1948 ÂΉfiıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ¿‰ÂȘ “ηٿ ÁÚ·ÌÌ¿˜” ˆ˜ ÂÍ‹˜: - “°Ú·ÌÌ·› ¶ËÏ›Ô˘” Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ μfiÏÔ, Ì ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μ·Ú‰¿ÎË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∫ˆÛÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ. √È “°Ú·ÌÌ·› ¶ËÏ›Ô˘” ›¯·Ó ÙfiÙ 24 ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 24 Î·È 19 ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ Î¿ı ¤Ó·. -“°Ú·ÌÌ·› ∫·Ó·Ï›ˆÓ” Ì ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔÓ μfiÏÔ. √È “°Ú·ÌÌ·› ∫·Ó·Ï›ˆÓ” ›¯·Ó 5 ψÊÔÚ›·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ô‰ËÁÔ›/ȉÈÔÎً٘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·˘ÙԂԇψ˜. ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô ∑·ÁÔÚ›Ù˘ Î·È Ô °Ô˘ÚÁÔ‡Ù˘. - “°Ú·ÌÌ·› §·Ú›Û˘” Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ì ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜, Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ™Ù·˘Ú›‰Ë. - “°Ú·ÌÌ·› ∞ıËÓÒÓ” Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ì ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜. √È “°Ú·ÌÌ·› ∞ıËÓÒÓ” ›¯·Ó 8 ψÊÔÚ›· Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. - “™˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √ÌfiÚ-

Ú˘ıÌÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›·” Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ì ÛÙ·ıÌfi ÛÙË ™fiψÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜. ∏ “™˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›·” ›¯Â ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ 16 ‹ 17 ψÊÔÚ›· Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·Ú·Ù˙Ô‡ÓË Î·È ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ °Î·Ù˙‹.

29Ô ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1952 ȉڇÂÙ·È ÙÔ 29Ô ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ¡fiÌÔ 2119/52 ηÙfiÈÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ªÔ˘Ú‰¿Ú·. ªÂ ÙÔÓ ¡fiÌÔ ·˘ÙfiÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ∫Δ∂§ Û οı ¡ÔÌfi Î·È Û οı ÓËÛ›. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÔÈ °Ú·Ì̤˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ °Ú·Ì̤˜ §·Ú›Û˘, ÔÈ °Ú·Ì̤˜ ∞ıËÓÒÓ, ÔÈ °Ú·Ì̤˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È Ë ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √ÌfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›·. ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 64 ψÊÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ Ù· ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÕÁÔÓ˜ °Ú·Ì̤˜. √È ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙÔÓ μfiÏÔ ‹Ù·Ó ‰‡Ô: °È· Ù· ψÊÔÚ›· ∞ıËÓÒÓ, §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∏›ÚÔ˘. °È· Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË” Â› Ù˘ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Ì ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∫ˆÛÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ. √ ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ηıÒ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ·˘ÙfiÓ Î·È Ù· ψÊÔÚ›· ÙˆÓ ÕÁÔÓˆÓ °Ú·ÌÌÒÓ.

∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ οı ÁÚ·ÌÌ‹ ›¯Â Ù· ‰Èο Ù˘ ψÊÔÚ›· Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ΔÔÈÎfi ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

∂fiÌÂÓÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ ¶›Ó‰·ÚÔ˜, °Î·Ù˙‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ª¿Ú‰·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ã›ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ì˘.

Δ· ∫Δ∂À§ ∫È ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ, ·Ù˘¯Ò˜ ÙÔ 1967, Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ 19630/67 ‚‚ȷṲ̂ÓË Î·È ·„˘¯ÔÏfiÁËÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ πˆ¿ÓÓË ΔÛ·ÓÙ‹Ï· ·fi ÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ μ¿ÏÙÔ Â¤‚·Ï ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∫Δ∂§ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ˘˜ Î·È ‰˘ÛΛÓËÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ù· ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ· ∫Δ∂À§. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ȉڇÂÙ·È ÙÔ 4Ô ∫Δ∂À§ Ì ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ· ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∫Δ∂À§ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Ô ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ∞Á·ıÔÎÏ‹˜ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∫¿ı ¡ÔÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤Ó·Ó ÙÔ̤·. ΔÔÌ¿گ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ∞ÚÙ¤Ì˘ ÛÌÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÚ¿·ÏÔ˜, ºÒÙÈÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú¤Ï˘. Δ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˆ˜ ›¯·Ó, ÂÓÒ Ù· ψÊÔÚ›· ‹Ù·Ó È· 32 ı¤ÛˆÓ. §ÂˆÊÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¡ÔÌÔ‡˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∫Δ∂À§. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÂÚÈ‹Ï-

ı·Ó Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ì›‚ÔÓÙ·Ó, ·ÊÔ‡ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∫Δ∂À§. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ √Ú¤ÛÙ˘ °È¿Î·˜ ‰È·Ï‡ÂÈ Ù· ∫Δ∂À§ Ì ÙÔ ¡.¢. 102/73 Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÚfiÙÂÚ· ηٿÛÙ·ÛË.

ÿ‰Ú˘ÛË ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙȘ 16/12/1973 ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÙÔ 4Ô ∫Δ∂À§ Î·È Ù· ψÊÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ¡ÔÌÒÓ ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ μfiÏÔ È‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘ÂÚ·ÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›·. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‰È·ÙÂÏ› Ô ∞ÚÙ¤Ì˘ ÛÌÔ˜ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ μÔÏ¿Áη˜, Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙȘ 28/2/1977 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Û ∞ÛÙÈÎfi Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi. ∞fi ÙÔ 1979 Î·È ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Ô Ù‡Ô˜ À50 £¤ÛÂˆÓ Ù· ψÊÔÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È È· Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 50 ı¤ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎϤÁÂÙ·È Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ù¿ÛÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001 ÔfiÙÂ Î·È ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ¯ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

ΔÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓË-

√È «·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ» Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘... Ú·ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô˘ Ì ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û ·ÓÔÚıfi‰ÔÍ·). ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ù· ηٿÊÂÚ·, ·ÏÏ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ı¤Ì·... ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ‰È‰¿¯ÙËη ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ οÙÈ ·’ ÙËÓ ·‰›‰·¯ÙË ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. ∞fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· §È¿Ë. ¡·È, ÙÔÓ “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ” ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÂÚ¢ÓËÙ‹, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ Î.Ï. Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È fiÙÈ ÂΛ, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ’21, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë. ™Ô‚·-

Ú¿; ∫·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ ÙËÓ Â›·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ; ŒÏ· ÓÙÂ! ∫·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÌÓËÛË, ı˘Ì‹ıËη Î·È ¿ÏϘ “ͯ·Ṳ̂Ó˜” ÈÛÙÔڛ˜. Ÿˆ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ πÙ·ÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÛÎÏ·‚È¿. ΔËÓ ÈÔ ·‰ÈÎË̤ÓË ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ º·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ¡·˙ÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ∫ڛ̷... √ §¿Î˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜” Ê›ÏÔ˘˜

ÌÔ˘. ¶ÚÈÓ ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™πª∂∞ (™‡ÏÏÔÁÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ªÓ‹Ì˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘), ›¯Â ‹‰Ë ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ “Ï‹ıÔ˜” , ÚˆÙÔÛÙ·ÙÒÓÙ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ◊Ù·Ó ÙfiÙ Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·’ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó·... “·ÊÔÚ‹ÛÂÈ” Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ô˘ Û·Ù›ÚÈ˙ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ¢‡ÛÎÔÏË Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ì ۿÙÈÚ·, ·Ó·ËÚ›· ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ë ÌË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ∫È Ô

ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ‹Ù·Ó Ô ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘! ∫È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ, ·’ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Úfiı˘ÌÔ˘˜ “Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜” ÏÔÁÔÎÚÈÙ¤˜, Ó· ÛȈ‹ÛÂÈ! ∫ڛ̷... ΔÔ “ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Í·Ó·˙›...” , ¤ÁÚ·Ê· οÔ˘ ·Ú¯¤˜ ∞Ú›ÏË, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ” πˆ¿ÓÓË ΔÚ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, Ó· Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÌ„‡¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ·˜ “ÔÌÚfi˜” , ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓË ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. ∫·È Ó· ’Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi; ΔÈ Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıÒ; ΔÔÓ “¶ÚÔÌËı¤· ¢ÂÛÌÒÙË” Â‰Ò ÎÈ ·ÏÏÔ‡, ÙÔÓ “¢ˆ‰ÂοÏÔÁÔ ÙÔ˘ °‡ÊÙÔ˘” ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Ô˘ ͯ¿ÛÙËΠÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙ· Õ‰·Ó· Ì’ ¤Ó·Ó ΔÚ¿ÓÙ· Û ¤Í·ÚÛË, Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ; ∏ “∂ÛÙ›· £Â¿ÙÚÔ˘ ∂ÚÈÓ¤ˆ˜” , Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Î·È ‰Èˇı˘Ó Ì ¿ıÔ˜, ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÎÈ Â‰Ò Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, fiˆ˜ ı· ’ÚÂÂ, Ì ÙËÓ

Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ∞ÓÒÓ˘ÌË ªÂÙ·ÊÔÚÈ΋, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ∂ÌÔÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ∫.Δ.∂.§. ÀÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ °Ú·ÌÌÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞.∂. Î·È ÙÔÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “À¶∂ƒ∞™Δπ∫√ ∫.Δ.∂.§. ª∞°¡∏™π∞™ ∞.∂.” , ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2963/2001 ÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂È‚·ÙÈÎÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì §ÂˆÊÔÚ›· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÂÚÂÏ‹. ªÂ ÙÔÓ ¡fiÌÔ ·˘ÙfiÓ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ¡.¢. 102/73 Î·È Ù· ∫Δ∂§ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤ˆ˜ ÙȘ 31/12/2011. ΔÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 30 ¤ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔÚÊ‹, ·fi 1/10/2003 Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2190/1920 ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ 74 ψÊÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÂÙfi¯Ô˘˜, 8 ψÊÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È 6 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ŸÏ· Ù· ψÊÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ì fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÎÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î¿ı ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “fi,ÙÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì ¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜”. §Ô˝˙Ô˜ AÛ‚ÂÛÙ¿˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∫ڛ̷... ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ “‚·ÚÈ¿˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜” ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (·Í¤¯·ÛÙË ªÂϛӷ...) ı· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ” ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ. √ §ÂˆÓ›‰·˜ ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· Û ̷˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Ì·˜ Û˘ÁΛÓËÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Î·È ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. ∫·È ‰ÂÓ ı· ’ıÂÏ· Ó· ı˘ÌËıÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, Â› ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙÔ˘ ∞’, fiÙ·Ó, ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ·ÏÈÒÓ ÛÈÙÈÒÓ Ô˘ ÁÎÚ¤ÌÈ˙·Ó, ‚Ú›ÛηÓ ·Ú¯·›· ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù·... ·Ú¿¯ˆÓ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηٿۯËÌË ÙËÓ ¿ÌÔÈÚË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ì·˜. ∞ÎfiÌ· ¤Ó· Îڛ̷... £’ ·Ó·ÊÂÚıÒ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ “·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜” Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘, fiÛÔ Â›Ì·È “ÂÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜” , fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ë “·ıÈ·Ṳ̂ÓË” Ì ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÓÙÔÈÔÏ·ÏÈ¿, Û˘Á¯ˆÚÂ̤ÓË Ì¿Ó· ÌÔ˘. ∫·È ‰ÂÓ ı· ’¯ˆ ¿ÏÏÔ Îڛ̷...


Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

13

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

¡¤· ÌÔÚÊ‹ Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

™ÙÚÔÊ‹ Û ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ·ÁÔÚ¿ ·ÏÈÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ªÈÏ¿ ÛÙËÓ “£” Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞‰·Ì¿Î˘

ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢Ù› fiÏË Ë “ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÌÔÚÊ‹ Â¤Ó‰˘Û˘, Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÎÙ›ÚÈ· ·Í›·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiÔ˘ Ù· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÚÈ·, ›Ù ·fi Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏfiÁÔÈ Ó· ηÙ‰·ÊÈÛıÔ‡Ó. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È¿ÛˆÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Î·È ÛÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÔÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. “¢ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ÏËÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ fiÙ·Ó Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›¯Â ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Î·È Ù· capital control. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Î·È fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÓ›·Û˘ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿. ™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÎÙ›ÚÈ· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ú·Í›· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, Ù¯ÓÈÙÒÓ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √È ·Ó¿ÁΘ fï˜ ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¡¤· ˙¢Á¿ÚÈ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ‹ Ó· Û˘Ì‚ÈÒÛÔ˘Ó. ¡¤ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÛÙ¤ÁË. ΔÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ηٷχ̷ٷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ‰È·ÎÔÒÓ ÛÙËÓ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ¡¤Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‚‚·›ˆ˜ ÔÛÔÛÙÈ·›· ·fi ÙËÓ ÚÔ ÎÚ›Û˘ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂȈ̤ÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÛÙ¤Á˘ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ∏ ˙‹ÙËÛË ÏÔÈfiÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÈ-

™ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢Ù› fiÏË Ë “ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ¤¯ÂÈ fï˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. ∞‰·Ì¿Î˘, ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ‹ ÒÏËÛË ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù· ÌÈÎÚ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· ̤¯ÚÈ 85 - 90 Ì2. ∂›Û˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÓÂη Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·˘ÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÏÈ¿. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·ÏÈÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ë Î·È ·ÏÈÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰·¿Ó˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ∑‹ÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‚ÔËıËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ ·ÔıËÎÒÓ, ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ë ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.(ȉÈÔηÙÔ›ÎËÛË ‹ ÓÔ›ÎÈ·ÛÌ·). ¶·Ú·ÙËÚ› ηÓ›˜ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ù‡Ô˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘ Ì ٷ ÔÔ›· ÎÙ›ÛıËÎÂ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ∏ Û˘Ó‹ı˘ Ú·ÎÙÈ΋ ÚÔ ÎÚ›Û˘ fiÙ·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË Î·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤·˜ ÔÏ˘ÒÚÔÊ˘ ηٷÛ΢‹˜. “√È È‰ÈÔÎً٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·Ï‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙˆÓ 6070 Ì2 ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Î·È Ì ÌÈÎÚfi ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ̛· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ηÙÔÈΛ· Ë ÔÔ›· ı· ηχÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÓԛΈÓ. ∞˘Ùfi Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›

Ì ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ¶ÚÔÛı‹Î˜ ηْ ¤ÎÙ·ÛË Ë Î·ı’ ‡„Ô˜, Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ·Á‹˜ ¯Ú‹Û˘ ΢ڛˆ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÎÙ›ÚÈ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘” ∂›Û˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·Î·›ÓÈÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ··ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋. “ª¤Û· ÏÔÈfiÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ Îϛ̷ ‚ڋΠÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¿ÓıÈÛ ÌÈ· οˆ˜ ·Ú·ÌÂÏË̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi ‰›Ô ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ùfi ÙˆÓ Â·Ó·¯Ú‹ÛˆÓ, ·ÔηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÂχÊË. Δ· ÎÂχÊË ·˘Ù¿ ›Ù ›¯·Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ηÈÚfi ›Ù ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ӷ Î·È Ï‹Úˆ˜ ··ÍȈ̤ӷ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiÔ˘ Ù· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÚÈ·, ›Ù ·fi Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏfiÁÔÈ Ó· ηÙ‰·ÊÈÛıÔ‡Ó. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ, Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. μ‚·›ˆ˜ ·˘Ù¿ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ›Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Â›Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ›Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ( ı¤ÚÌ·ÓÛË- „‡ÍË- ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜) ηٿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ¤Ó· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ì ‚¿ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ÚÔ-

√ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘

‰È·Áڷʤ˜ Î·È ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÁΘ; “∂ÈÎÚ·Ù› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ë ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ Ì¿ÛÙÔÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ηχ„Ô˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· . ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Û Ù¯ÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÁÚ·Ê›·, Ì ·˘ÛÙËÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂϤÙË ·fi ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô Ì˯·ÓÈÎfi Î·È Ë ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·‚¿ıÌÈÛË. ¶Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·Û›· ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ë ÔÔ›· ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘; -ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ÙÚˆÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·ıÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. -ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ˘’ ·ÚÈıÌ. ¤Ó· ¯ıÚfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÔÓÒÛÂˆÓ ‰ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÂÁÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÓÈÔ‡Û·˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ (˘fiÁÂÈ·, ‰¿‰·, ıÂ̤ÏÈ·) ∂›Û˘ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊˆÓ Ô‰Â‡ÛÂˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ (˘‰ÚÔÚÚÔÒÓ). ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ··È-

ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛ˘, ˯ÔÌfiÓˆÛ˘, ˘ÁÚÔÌfiÓˆÛ˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. -ŒÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ-·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. -ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ηٷÛ΢‹˜. ∞˘Ù¿ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. -∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÍËÚ¿˜ ‰fiÌËÛ˘ (Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜ Î·È ÙÛÈÌÂÓÙÔÛ·Ó›‰Â˜) ÛˆÛÙ¿ ÌÂÏÂÙË̤Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ (Δ· ¤ÓÛËÌ· ÙÔ˘ π∫∞). -Δ· ÂÓÂÚÁÂȷο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Ì ٷ ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Î·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÚfiÛÔ„Ë Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ. -¡¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Í‡ÏÈÓ· ‰¿‰· Ù‡Ô˘ Laminate Ë ÙÚÈÎÔÏËÙ¿, Ù· ÔÔ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Â¿Óˆ ·fi Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰··ÓËÚ¤˜ ·ÔÍËÏÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ Ì¿˙ˆÓ, ¿Ú· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì·˜. -ºˆÙÈÛÙÈο Î·È Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÏÂÓÙ ÌÂȈ̤Ó˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜(ËÏÈ·ÎÔ› ıÂÚÌÔۛʈÓ˜- ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·),Î·È ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÔÛ‚¤ÛÔ˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ‰·¿ÓË Î·Ù·Û΢‹˜. -™Î›·ÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. μ·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ¿ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ̤Ú˜ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜. ¶¤ÚÁÎÔϘ, ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜ Î·È ÛˆÛÙ‹ ʇÙ¢ÛË, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛΛ·ÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ.( ∫ˆ-

ÙÔ‡˙·˜-¤ÚÁÎÔÏ·) ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÎÈÏ›· Û ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÓÙÔ˘Ï·ÒÓ, ÎÔ˘˙ÈÓÒÓ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ı˘ÚÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Â› ̤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∂ΛÓÔ ‚‚·›ˆ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚÔÛ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔÓÈΤ˜ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ.

Δ· ‰È·ÙËÚËÙ¤· ∂ÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Â›Ó·È Ù· ηٿ ÓfiÌÔÓ ¢È·ÙËÚËÙ¤· ∫Ù›ÚÈ·. √ ÛˆÛÙfi˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È fi¯È ∞ӷη›ÓÈÛË ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ ÂÓ‰Âϯ‹˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ‰ÔÌÔηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ.(ΔÛÈÎڛ΢- ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË)

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ŒÓ· ‡ÏÔÁÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û· Î·È ÔÈÔ ÙÔ ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ·Ó¿ Ì2. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ηٷÛ΢·Ûı› ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 800- 1000 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ì2 ÁÈ· Ì›· ̤ÛË Î·Ï‹ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ì›· ηٷÛ΢‹ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ¤ÁË, ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ÏÈıÔ‰Ô̤˜ Î·È ÙÔȯ›· ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘„ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Â›Ó·È ·fi 1250- 1500 ¢ÚÒ /Ì2. ™ÙȘ ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·fi 150 ¤ˆ˜ 350 ¢ÚÒ/ Ì2 ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ¤Ó· ‰˘¿ÚÈ 50 Ì2 ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 50 à 150 ¢ÚÒ /Ì2 = 7500 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 50Ã350 = 16.500 Ì ÙËÓ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 10.000 ¢ÚÒ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÙÔ˘ ‰˘·ÚÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ / Ì‹Ó·, Ë ·fiÛ‚ÂÛË Á›ÓÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 2,5 ¤ˆ˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


14

T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

ŸÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜

∂Ή‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Á˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞∫√ª∏ ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎ-

‰‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” Î·È ÙÔ “∫›ÓËÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ - ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì” , Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘, ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ٛÙÏÔ: “ª¿ÁÓËÙ˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Á‡ÛˆӔ Î·È ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÓÓ¤· Á˘Ó·ÈΛˆÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ‚¿ÛË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÁÓ¿ Î·È ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈ΢ Á˘, ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡Ô˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜ ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì·˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÚfiÊÈÌ· ˘„ËÏ‹˜ ıÚÂÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿.

¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Û ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹˜

∞ÁÒÓ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ÕÏÏË ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·¿ÙË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘ ·¤Ú·” Ô˘ ʇÛËÍ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ‰È·Ï‡ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Î·È „‹ÊÈÛË “Ó¤Ô˘” ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∫·È Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Δ∂ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÔ 4327/15 (ª·ÏÙ¿ - ∫Ô˘Ú¿ÎË), ‚·Û›˙ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· (‚Ï. ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜, ∫·ıËÎÔÓÙÔÏfiÁÈÔ, ¡. 3848/10 - ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¡. 4186/13 - ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘). ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË - ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ √§ª∂ Î·È ÙË ¢√∂ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó Ú·ÎÙÈο, Ó· ÌËÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÛÙ· ¶À™¶∂ ¶À™¢∂ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó (-) ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ó· ÌË ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·”.

Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂§ª∂ ∞

Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂. ŒÍÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫› ÓËÛË ªÔÓ›ÌˆÓ & ∞Ó·ÏËÚˆ ÙÒÓ (∞.∂.∫. ª & ∞): ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ª¿ÚÎÔ˘ ¡ÈοӉÚÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ £¿ÏÂÈ·, ™ÎÚ›Ì·˜ ªÈ¯¿Ï˘, º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ¢∞∫∂ ¢.∂. ∫·ıËÁËÙÒÓ: °È·ÓÓÔ‡ÏË ª·Ú›·, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË ™ÔÊ›·, ∫·Ú·‚·Û›Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫ÔÛÌ¿˜ ÷ڿϷÌÔ˜ (ÿÚ˘), ª·˙È¿Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡¿ÓÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·, •¿Ê˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ™·Ï¿Ù· - ªÔ‡ÚÙ˙Ë ∂ϤÓË, ™Ù·Ì·Ù¿ÎË ∞Ì·Ï›·. ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË ∂Î ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂): ∞ÚÁ‡Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μÏ¿¯Ô˜ ™‡ÚÔ˜, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ ™Ù·Ì¿Ù˘, °Ô‡Ó·Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, °ÚËÁÔÚ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ - μÏ·¯¿ÎË Ã·ÚԇϷ, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, §·ÁÔ‡ ª·Ú›·, §È¿Ù˙Ô˘Ú· ™˘Ú·ÁÒ, §ÈfiÏÈ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ª·Ú›ÓÔ˘ ™ÔÊ›·, ª¿Î· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, •·Óı¿ÎË ™ÔÊ›·, ¶··ÁÈ·ÓÓ›ÙÛ˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË ∫˘Ú·ÙÛÒ (∫¤ÚË), Δ·ÛÔÏ¿ÌÚÔ˘ ª·Ú›· (ª·ÚԇϷ), ÷ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∫› ÓËÛË ∫·ıËÁËÙÒÓ ¡. ª·ÁÓË Û›·˜: °·Ï¿Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫·Ú·ÓÙÂÓ›˙Ë ∂ϤÓË, ∫·ÚÓ¿‚·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, §È¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÈÓ¿˜ π¿ÛÔÓ·˜, ª·Ù˙Ô‡ÎË ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·Ú·Û΢¿˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶·Ú‰·Ï›‰Ë˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™·Ú¿ÊË ∞ÛË̤ÓÈ·, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÚ¤·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ΔÛÈÙÔ‡ÌË ¢È·ÏÂÎÙ‹, ΔÛÔ‡ÁÎÚ· ª·Ú›·, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘ ÕÚÙÂÌȘ. ∂ÓˆÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ ‚Ô˘Ï›·: °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿Ó-

Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μÏ¿¯Ô˜ ™‡ÚÔ˜, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ ™Ù·Ì¿Ù˘, °Ô‡Ó·Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, °ÚËÁÔÚ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ - μÏ·¯¿ÎË Ã·ÚԇϷ, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, §·ÁÔ‡ ª·Ú›·, §È¿Ù˙Ô˘Ú· ™˘Ú·ÁÒ, §ÈfiÏÈ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ª·Ú›ÓÔ˘ ™ÔÊ›·, ª¿Î· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¶··ÁÈ·ÓÓ›ÙÛ˘ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË ∫˘Ú·ÙÛÒ (∫¤ÚË), Δ·ÛÔÏ¿ÌÚÔ˘ ª·Ú›· (ª·ÚԇϷ), ÷ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.: •·Óı¿ÎË ™ÔÊ›·.

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ 18Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

Ó˘, ª·ÛÙÚÔÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ª‡ÚÈÎÓ·˜ ªÈ¯·‹Ï. ŸÏÔÈ ª·˙›: ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ∂Óˆ ÙÈΤ˜ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ: ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘ÔÏ›Ù˘ ∫ÒÛÙ·˜, °·ÏÔ‡Û˘ °È¿ÓÓ˘, ∑·ÓÙÛfi˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫·Ó·Ú›‰Ë ª·Ú›·, ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˘ μ›Î˘, ªÔ‡ÙÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, •˘ÓÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¶Ô‰È¿˜ ¡›ÎÔ˜, ¶Ú›ÁÎÔ˘ ∞ÏÂÍ›·, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Δ›Áη ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ™ÔÊ›·, ÛԘ ™Ù¤ÏÈÔ˜.

°È· ÙÔ ¢.™. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫› ÓËÛË ªÔÓ›ÌˆÓ & ∞Ó·ÏËÚˆ ÙÒÓ (∞.∂.∫. ª & ∞): ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ª¿ÚÎÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ £¿ÏÂÈ·, ™ÎÚ›Ì·˜ ªÈ¯¿Ï˘, º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.: °ÎÔ˘ÚÔ‡ ∞ÁÁÂÏÈ΋. ¢∞∫∂ ¢.∂. ∫·ıËÁËÙÒÓ: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: °È¿ÓÓÔ˘ÏË ª·Ú›·, ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË ™ÔÊ›·, ∫·Ú·‚·Û›Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫ÔÛÌ¿˜ ÷ڿϷÌÔ˜ (ÿÚ˘), ª·˙È¿Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¡¿ÓÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·, •¿Ê˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ™·Ï¿Ù· - ªÔ‡ÚÙ˙Ë ∂ϤÓË, ™Ù·Ì·Ù¿ÎË ∞Ì·Ï›·. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.: ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶¿ÓÙÔ˜

™Ù¤ÚÁÈÔ˜. ŸÏÔÈ ª·˙›: ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ∂Óˆ ÙÈΤ˜ ∫ÈÓ‹ÛÂȘ: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘ÔÏ›Ù˘ ∫ÒÛÙ·˜, °·ÏÔ‡Û˘ °È¿ÓÓ˘, ∑¿ÓÙÛÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫·Ó·Ú›‰Ë ª·Ú›·, ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˘ μ›Î˘, ªÔ‡ÙÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, •˘ÓÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¶Ô‰È¿˜ ¡›ÎÔ˜, ¶Ú›ÁÎÔ˘ ∞ÏÂÍ›·, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Δ›Áη ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ™ÔÊ›·. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.: ÛԘ ™Ù¤ÏÈÔ˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∫› ÓËÛË ∫·ıËÁËÙÒÓ ¡. ª·ÁÓË Û›·˜: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: °·Ï¿Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫·Ú·ÓÙÂÓ›˙Ë ∂ϤÓË, ∫·ÚÓ¿‚·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫¿ÙÛÔ˘Ú·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, §È¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÈÓ¿˜ π¿ÛÔÓ·˜, ª·Ù˙Ô‡ÎË ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·Ú·Û΢¿˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™·Ú¿ÊË ∞ÛË̤ÓÈ·, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ΔÛÈÚ¤·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ΔÛÈÙÔ‡ÌË ¢È·ÏÂÎÙ‹, ΔÛÔ‡ÁÎÚ· ª·Ú›·, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘ ÕÚÙÂÌȘ. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.: ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· (μ›Ï˘). ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË ∂Î ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂): ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: ∞ÚÁ‡-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ªÔӛ̈Ó∞Ó·ÏËÚˆÙÒÓ “∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ªÔÓ›ÌˆÓ Î·È ∞Ó·ÏËÚˆÙÒÓ (∞.∂.∫.ª. & ∞.) Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂§ª∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ¶∂ 02 (1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘), ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÚÎÔ˘ ¶∂ 02.50 (3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜), £¿ÏÂÈ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ ¶∂ 02 (1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘), ªÈ¯¿Ï˘ ™ÎÚ›Ì·˜ ¶∂ 04.01.50 (2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘), ¶·ÓÙ·˙‹˜ º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶∂ 02 (5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘). °È· ∂.∂. °ÎÔ˘ÚÔ‡ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶∂ 02 (8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘). Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, “ˆ˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ıˆÚԇ̠ˆ˜, ·Ó ÂÓˆıԇ̠ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙfiÛÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ›ÙÂ Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ›Ù ÌfiÓÈÌÔÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË. ªÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. 2. ∫·Ì›· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ 26Ë ı¤ÛË, Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·. 3. ªfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙfiÛÔ ÛÙË °ÂÓÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ȉÈ-

΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË. 4. ÿ‰Ú˘ÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ Û οı °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ Î·È ·ÚÔ¯‹ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Û οı ̷ıËÙ‹ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ÿ‰Ú˘ÛË ∂ȉÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ Û οı ¡ÔÌfi. 5. √ÏÔ‹ÌÂÚÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. 6. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì·, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. 7. ∫·Ì›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. 8. ÿ‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÂٷ͇ ÌfiÓÈÌÔ˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. 9. ∂ÈÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ̤ۈ ÙˆÓ ÚfiÙ˘ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. 10. ™Ù‹ÚÈÍË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∫·Ì›· ηٿÚÁËÛË ÂȉÈÎÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Δ¯ÓÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË. 11. πÛÔηٷÓÔÌ‹, ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÚÂÛÌfi˜ Û οÔÈ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. 12. ¢È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È Î·Ù¿ÏËÍË Û ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ οı ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ì·˜ ˙ËÙ¿Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì οÔÈ·, ·Ó fi¯È fiÏ·, ·fi Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ªÔÓ›ÌˆÓ Î·È ∞Ó·ÏËÚˆÙÒÓ.

ŒÚ¢ӷ ·fi ÙÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜

ª·ıËÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Ì¤ÛË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È “ÙÛÈÔ˘ÚÔÌ¿Ó·”. ΔȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·Ó¤Ï˘Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ Î. °È¿ÓÓË ∫ÔÈÓ¿ÎË Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ·’ fiÔ˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. “¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ÛÙË

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘

¡¤· πˆÓ›· fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ οÔÈÔ˜ ¿ÂÈ, ÙÚÒÂÈ Î·È ›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÕÏψÛÙ ÛÙ· ÙÛÈ-

Ô˘Ú¿‰Èη Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û˘Ìʈӛ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÈÓ¿Î˘.

√ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚ‡ÓËÛ·Ó Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, ȉ›ˆ˜ ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÔÏÏ¿ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, Ù· Ï·¯·ÓÈο Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂϤÙËÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ, Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Î·È ·ÁηÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰ËÌÔÊÈÏ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÛÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÚÒÙ·-ÚÒÙ· Û ¤Ó· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ. “¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ÁÈ· fiÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÙÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÔÈÓ¿Î˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “fiÙ·Ó ÚÒÙËÛ·, fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Û οÔÈÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, fiÏÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÈÛÙÒıËΠ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˆ˜ ·ÎfiÌË

Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘. π‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ηٷÁˆÁ‹, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜”. ÕÏψÛÙ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ۯ‰fiÓ Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Î·È Â›ıÈÛÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ÙÈÌÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. “ΔÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÊıËÓfi ̤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÂΛ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÈÓ¿Î˘, ÂÓÒ Î·Ù¤ÏËÍ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ì·ı·Ó Î·È Â›‰·Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

15

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ‰˘Ô ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜

™¯¤‰ÈÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ brand “ΔÛ›Ô˘ÚÔ” Î·È “∞ÚÁÒ” , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ ¶ËÏ›Ô˘, ¿ÌÂÛË Â¤Ó‰˘ÛË Û ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÎÚÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û Ú˯¿ ÓÂÚ¿. ∏ ÂÚÁ·Û›· ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ∂ϤÓË §Ô˘ÚÔÓÙ˙‹ Î·È ™Ù¤ÏÏ· ¶ÂÙ·¯Ù‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ “ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ ΔfiÔ˘” , ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Δ.ª.Ã.¶.¶.∞. Ì ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ¢¤ÊÓÂÚ ∞ϤÍÈÔ Î·È æ·ı¿ ∂‡·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÓfi˜ ÚÔۯ‰›Ô˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÂıÓÈÎfi˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ηıÒ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›-

ÛÙÔȯˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ (¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2014-2020) ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘Íȷο ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, Ô ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (Δ¶∂). ÀÊ›ÛٷٷÈ, Â›Û˘, ·fi ÙÔ 2011 “™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ˘ ë◊ÏÈÔ˘ Î·È Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ À·›ıÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÙÔ˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ·˘Ùfi ÙÔ˘. ™Â Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Û ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚È‚·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ 2015 ‹Ù·Ó Ë μ·ÚÎÂÏÒÓË 2,54 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÓÒ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ì 980.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Û fiÚÔ˘˜ ·fiÏ˘ÙÔ˘

√È ‰‡Ô ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ∂ϤÓË §Ô˘ÚÔÓÙ˙‹ Î·È ™Ù¤ÏÏ· ¶ÂÙ·¯Ù‹ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ·Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ

·ÚÈıÌÔ‡ ·Ê›ÍˆÓ, Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ù· ÷ÓÈ¿ (™Ô‡‰·), ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ, Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙÔÓ μfiÏÔ, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2016 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ê›ÍÂˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó 46 ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2015 (57 ·Ê›ÍÂȘ) ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Ù· ¤ÙË 2013-2014. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔÓ μfiÏÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ∂˘Úˆ·›ÔÈ (°ÂÚÌ·ÓÔ›, ÕÁÁÏÔÈ Î·È °¿ÏÏÔÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·), ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈη-

ÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Ì›ÁÌ· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁΔ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ̤ۈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ √È ‰‡Ô ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÚfiÛıÂÛ·Ó

ˆ˜ “Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Û ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞Ú¯Èο, ·Ú¿ Ù· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∞ÎfiÌË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ·˘Ùfi ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Î·È Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ μfiÏÔ˘ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ë fiÏË ˆ˜ “ÏÈÌ¿ÓÈ ªÂÙÂÒÚˆÓ” ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, fï˜ Ë ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·Áη›·. √È ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋

ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: * ∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ brand “ΔÛ›Ô˘ÚÔ” ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘. * ∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ brand “∞ÚÁÒ” ̤ۈ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÚÁÔ‡˜” . * ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ ¶ËÏ›Ô˘. * ŒÌÊ·ÛË Û ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Δ¶∂. * ÕÌÂÛË Â¤Ó‰˘ÛË Û ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÎÚÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË (parking ψÊÔÚ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÂÈÛΤ„ÈÌÔÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ - ‰·‰ÔÛÙÚÒÛÂȘ, ÛΛ·ÛË, ‰È·‰ÚÔ̤˜). * ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ

¢Ú¿ÛË «¶Ú¿ÛÈÓ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜» Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞-

ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰Ú¿ÛË “¶Ú¿ÛÈÓ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜” , Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÓËÌ›· fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ∏ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ “¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢È·‰ÚÔÌÒÓ” Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ 2017, 11:00: £ÂÌ·ÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∞Ó¿ÎÙÔÚÔ, £¤·ÙÚÔ). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÚfiıÂÛË Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ·fi Ù· ÌÓËÌ›· Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·È ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ ∞Ó¿ÎÙÔÚÔ Î·È ÙÔ £¤·ÙÚÔ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘, ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ “μ·Û›ÏÂÈÔÓ” , ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ μ·ÛÈϤˆÓ. ªÂ ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·Ó·ÎÙÔÚÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-

ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÓËÌ›·. ΔÔ £¤·ÙÚÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ı¿ÙÚˆÓ, ÙÔ ÎÔ›ÏÔ, ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. μÚ›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË, ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ì ÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÎÚ¿Û‰· ÂÓfi˜ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎÔ‡ ÏfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ ÈÂÚfi ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÂÙÒÓ Î·È ∫ÙÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: ∞Ó¿ÎÙÔÚÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔËϤʈÓÔ/fiÓÔÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡: ¶¤Á΢ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ / 6937185209 & 2421088091. - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ / ª˘ÎËÓ·˚Îfi˜ √ÈÎÈÛÌfi˜, ∫˘Úȷ΋

28 ª·˝Ô˘ 2017, 11:00: £ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÃÒÚÔ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “ª˘ÎËÓ·˚Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ”. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ Ì˘ÎËÓ·˚Îfi ÔÈÎÈÛÌfi, fiÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÓfi˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ȉڇıËΠÙÔÓ 15Ô ·È. .Ã, ¿ÎÌ·Û ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 14Ô˘ Î·È 13Ô˘ ·È. .Ã. Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·È. .Ã. £· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÔÈ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ ∞’ Î·È μ’ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. π‰È·›ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ¿Û˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ôı‹Î˜

ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μ’ Ì ٷ “ηٿ ¯ÒÚ·Ó” ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ, Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÓfiÙËÙ· Ì ÈÛ¯˘Úfi ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Û ˙ˆÓÙ·Ófi ¯ÒÚÔ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÌÈ·˜ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: º˘Ï¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ΔËϤʈÓÔ/ŸÓÔÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡: ™Ù·Ì·Ù›· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ / 6975851517 & 2421085960. - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ 2017, 10:3012:30: ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ - ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ٛÙÏÔ: “º˘Ù‡ԢÌ - ·Ï¤ıÔ˘Ì - ˙˘ÌÒÓÔ˘Ì - Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ÙÚÒÌÂ: ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡ÂÔÏÈıÈ΋ ∂Ô¯‹” ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ/ÂÓ‹ÏÈΘ/·È‰È¿. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ: “º˘Ù‡ԢÌ - ·Ï¤ıÔ˘Ì ˙˘ÌÒÓÔ˘Ì - Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ - ÙÚÒÌÂ: ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡ÂÔÏÈıÈ΋ ∂Ô¯‹” ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ, Ì ı¤Ì· ÙË ÓÂÔÏÈıÈ΋ “ÎÔ˘˙›Ó·” . ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÚÔÊÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜: √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó, ı· ·Ï¤ÛÔ˘Ó Û ϛıÈÓ˜ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜, ı· ˙˘ÌÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ›Ù˜, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· „‹ÛÔ˘Ó Û ‹ÏÈÓÔ Û·Ԙ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó Ê·Î¤˜ Û ‹ÏÈÓË ¯‡ÙÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á¢ÙÔ‡Ó Ù· “È¿Ù·” Ô˘ ı· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó,

·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Î·ÚÔ‡˜, ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· “ÓÂÔÏÈıÈÎfi Á‡̷” . ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘: ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ˘.

ΔËϤʈÓÔ/fiÓÔÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ù·Ì¤ÏÔ˘: 6972274678 / 2421076278 Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °¿ÙÔ˜: 2421095172.

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Û ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ӷ·ÎψÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ۯÔÏ›·

∞ӷ·ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ӷ·ÎψÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ӷ·ÎψÛË ™˘Û΢ÒÓ ∞.∂. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘ Î. ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· - ¡›ÎË, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û Ú›˙· ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Ì·Ù·Ú›Â˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ï·ÌÙ‹Ú˜). Δ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: 7Ô, 22Ô, 4Ô, 5Ô, 21Ô,16Ô, 30Ô ,1Ô , 25Ô Î·È °ÂˆÚÁÈ¿‰ÂÈÔ 2Ô ∞ÁÚÈ¿˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· “·Ó·Î‡ÎψÛË” fiÏÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó Ò˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Î·Ïfi ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û ̷˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÈ “¢¯·ÚÈÛÙÒ”.


16

T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘

«Ÿ¯È» ÛÂ Ó¤Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi Δ ¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘

∂ÓË̤ڈÛË ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞™ ÙËÓ

‰Â‡ÙÂÚË ıÂÌ·ÙÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ÙÔ ∫∂.¶ ÀÁ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ ·fi Ù˘ 9:00 .Ì. ¤ˆ˜ Ù˘ 13:30 ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ∫·Ó·Ï›ˆÓ fiÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂ȉÈÎfi˜ ∞ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˜ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ - ¶·›‰ˆÓ Î. Δ¿ÛÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ·fi Ù˘ 09:30 .Ì. ¤ˆ˜ Ù˘ 13:30 ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫∂¶ ÀÁ›·˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ȉÈ΋ ∞ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˜ Î. ¶Ôχ˙Ô˘ ∂‡Ë ∂ȉÈ΋ ∞ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˜ ¶·›‰ˆÓ-∂ÓËÏ›ÎˆÓ ¢È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Úfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ∫∂.¶ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. “¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ Ì·˜ ÔÈ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜; Œ¯ÂÙ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ÂÓfi¯Ô˘˜. ΔÈ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· Ù· Û˘Ó¯‹ ÊÙ·ÚÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜, Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÔÓ ‚‹¯· ÙÔ˘; ª‹ˆ˜ Ë ÌÔΤٷ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜; ◊ Ì·Ó¿Ó· ÛÙËÓ ÊÚÔ˘ÙfiÎÚÂÌ·; ◊ Á¿Ù· Ù˘ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·˜; √È ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi Ì›· ÌÂÌÔӈ̤ÓË ·ÏÏÂÚÁ›· ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÎÚ˘ÊÔ› Î·È ˙Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡. ∫È ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ·È‰È¿ ÙȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚ·, Û οÔÈ· ¿ÏÏ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÓÔ¯ÏËÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∏ ·ÏÏÂÚÁ›· Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ıˆÚ› ÂÈ˙‹ÌÈ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·‚Ï·‚‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Â›Ó·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Ï¿Ù ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›ÙÂ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙȘ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜...” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤Ô˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞ - ∞¡∂§, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó¤Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ‰ÈÏ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÊÔ‡ ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi” Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ À‰¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ - ¶Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ 2000/60 ÁÈ· Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛfi Ô˘, ‹‰Ë, ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÛÈÌÔ, ·ÏÏ¿, ̤ۈ ÙˆÓ Δ√∂μ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ¿Ú‰Â˘Û˘. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÙÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ı· ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤Ô˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÛÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ∂∂, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ 2,5% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ™ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢-

ÚÈÒÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›Ù ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ›ÙÂ Â›Ó·È Û ʿÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·

ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ ÛÙ· Ó¤· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙÔ Ó¤Ô “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi” ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Î·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ· ‚¿ÚË Ì ٷ ÔÔ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ø˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ,ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∂∂, fiˆ˜ ÔÏÂÌ¿Ì ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›·, Ì fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙÔ-

¯Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ Á˘, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ï›ÁˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ Ơ̂ψÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ·Ú·¤Ú· ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÌÏfiη ·ÓÙÔ‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ì·˙Èο ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ηٿ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”.

∞fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË «∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·» ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

«¶˘Ú¿» ηٿ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ∞¡∞™Δ∞Δ√π Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017 Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ·ÓÙ›ÚÚËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË, Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Ù· ÔÔ›· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ÛÙÔÓ ∂§°∞, ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÛÙÔ ∂9, ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ˆ˜ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â-

ªÂ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‰·ÊÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

‰·ÊÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiϘ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì· ‹-

Ù·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÌÂıfi‰Â˘ÛË Î·È ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi Î·È Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô

ÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·ÙÔÈΛ·˜” Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ˘ÎÓÒÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·ÙÔÈΛ·˜” Û fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚ڋΠÁÂÚ‹ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Î·È ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ™Ã√∞¶ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (∞Ó‹ÏÈÔ, ∫ÈÛÛfi˜, ∞ÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛ·Áηڿ‰·, •Ô˘Ú›¯ÙÈ) Î·È ˘fi ÂͤÏÈÍË °¶™ (ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ) ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ (∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë, ¶Ô˘Ú›, Î·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ·˘ÙÒÓ √‚ÚÈfi˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÕÁÈÔÈ ™·Ú¿ÓÙ·, ∫·Ú¿‚ˆÌ· )

Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∏ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·” ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Î·È Â›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‡Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ (ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ fiÏ· Ù· fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ fiψ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Î·È Ù· Ï¿ıË ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”.

∞fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ΔÈÌ‹ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™. μfiÏÔ˘ ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Î. ¡·Û›Î·˜

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î.Î ∫ÔÚÒÓ· πˆ¿ÓÓË, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ πˆ¿ÓÓË, ÷Ù˙‹ ™Ù·‡ÚÔ Î·È ƒÔÌÊ·›· ∞fiÛÙÔÏÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Δ.∫. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· °ÂÒÚÁÈÔ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ¡È΋ٷ ¶Ú›ÓÙ˙Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ¤ÌÚ·ÎÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ΔÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ›Ó·Î· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓÔ ·fi ÓÙfiÈÔ Ï·˚Îfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ¶ÔχÙÈÌË ˘‹ÚÍÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ηıÒ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ·¤ÓÂÈÌ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÊÔ›ÙËÛ˘, ‰ÒÚÈÛ ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂ-

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÒÚÈÛ ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ›Ó·Î· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓÔ ·fi ÓÙfiÈÔ Ï·˚Îfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ

ÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ Á¿Ï·Ù· Î·È ‰È·Ù·ÎÙÈΤ˜ Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Â˘·ı›˜ ‰ËÌfiÙ˜ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÏ-

›‰·. ∂›Û˘, Ì ‰ˆÚ¿ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ‰fiıËΠÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÒÚÔ˘ ʇϷ͢ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰ÒÚ· ˙ˆ‹˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ‰ËÌfiÙË ·ÙÔÌÈο, ηχÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‚·ÛÈÎÒÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ϤÁÔÓÙ·˜ “™·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‰ˆÚ¿ Î·È ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Û·˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ∏ ¤ÌÚ·ÎÙË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Û·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ̛· ÂÔ¯‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ‚·ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÊ·ÓÔ‡˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÍÈÒÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ·ÔÙÂϛ٠ÁÈ· ÂÌ¿˜ ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜, ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÓȉÈÔÙÂÏÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

17

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂§ª∂ 24- 25 πÔ˘Ó›Ô˘

«Η όπερα της πεντάρας» από εκπαιδευτικούς ŸÂÚ· Ù˘ ÂÓÙ¿Ú·˜” , ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ª¤ÚÙÔÏÓÙ ªÚ¤¯Ù Î·È ∫Ô˘ÚÙ μ¿ÈÏ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 9:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “∏ ŸÂÚ· Ù˘ ¶ÂÓÙ¿Ú·˜” Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÚˆÓ‡ÂÙ·È ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È fiÔ˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó, Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ, fiϘ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ÔÈΛ· ÎÔÈÓˆÓ›·: ∑ËÙÈ¿ÓÔÈ, fiÚÓ˜, ÌÈÎÚÔÂÁÎÏË̷ٛ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·ÊÂÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ·. ∂ÈÚˆÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Ë ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË, ‰ÈÂÁÂÚÙÈ΋, Ù˙·˙›ÛÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ-

“∏

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È Ì ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ Úfi‚˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

΋ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÙ μ¿˚Ï. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È Ì ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ Úfi‚˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ë £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘

£√∂ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ΔÔ Â›Î·ÈÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÚ¤¯Ù, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÛÎË-

ÓÔıÂÛ›· Ù˘ ∫È΋˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ™ˆÙËÚ›·˜ ª·ÓÙ˙›ÚË Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ §·ÚÈÛ·›Ô Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠ȉ¤· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛÔηӿÎË Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ªËÙÚ›ÙÛ· Î·È ∞ÓÙÒÓË ƒ‹Á·. °È· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÚÁ¿ÛıËΠfiÏË Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ë Δ·ÛԇϷ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: ¡ÈÎÔϤٷ ƒÔ‡ÛÛË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ú¿‚Ô˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÚÁ·Ú›ÙÔ˘, ™¤‚Ë ª·‰¤Ú·ª¿Ì·ÏË, ∑·ÊÂÈÚԇϷ ÷ÓÙ‹. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›: ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘, μ¤Ú· μÂÏÂÓÙ˙¿ÎÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·Ô˘ÚÙ¿, °È¿ÓÓ˘ °ÎÈÓ›‰Ë˜, ΔÚÈ·-

ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·ÓÂÏ¿Î˘, ∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÊÔ‡ÚË, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ô˘ÚÂÓÙ˙‹, ª·Ú›· ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜, °È¿ÓÓ˘ ªÈÛ·ÏÔ‡Ú˘, §¿ÌÚÔ˜ ªÔÚʷΛ‰Ë˜, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ª·Ù˙Ô‡ÎË, ªÈ¯¿Ï˘ ª‡ÚÈÎÓ·˜, ∞Ú¯ÔÓÙ›· ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ¶Ú›ÁÎÔ˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ‹Á·˜, ¡ÈÎÔϤÙÙ· ƒÔ‡ÛÛË, ∑ËÓÔ‚›· ƒÔ‡ÛÛË, ∞ÓÙÈÁfiÓË ™‰ÚfiÏÈ·, ∞Û·Û›· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ŒÊË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ΔÛÔηӿ΢, ¢‹ÌËÙÚ· ÷Ù˙Ëı¿ÓÔ˘. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚ÔËı¿ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¯ÒÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙË «£Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ∞ı¤ÌÈÙÔ˜»

«∏ ÀfiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ¡ÂÎÚÔ‡ ∞‰ÂÏÊÔ‡» ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ ¶ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜ ∏ “£Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ & ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ∞ı¤ÌÈÙÔ˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ‰Ú¿Û˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ 22Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ËÌÒ‰Ë ıÚ‡ÏÔ (·Ú·ÏÔÁ‹) “ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡” . £· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·˘Ùfi ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙËÓ 5Ë °ÈÔÚÙ‹ ¶ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜, Ô˘ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÏÏfiÁψÛÛˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 2 Ì.Ì. ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¡ÂÎÚÔ‡ ∞‰ÂÏÊÔ‡ (“ª¿Ó· Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ÌÈ· ÛÔ˘ ÎfiÚË...” ) ··ÓÙ¿Ù·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Û ¿Óˆ ·fi Ì›· ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “∏ ÀfiÛ¯ÂÛË” (ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡) Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ Ô›ËÛ˘,

∏ “£Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ & ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ - ∞ı¤ÌÈÙÔ˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ‰Ú¿Û˘, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ 22Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ËÌÒ‰Ë ıÚ‡ÏÔ (·Ú·ÏÔÁ‹) “ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡” (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ÚfiÙ·Í˘ Î·È Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ¤ÛÙˆ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜

Ù˘ ·Ú·ÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ Á›ÙÔÓ˜ ¯ÒÚ˜, ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜.

√ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹˜ ÎÈ Ë ∞ÚÂÙ‹ (∂ÏÏ¿‰·), Ô ∫ÔÛÙ·ÓÙ›Ó ÎÈ Ë ¢ÔΛӷ ‹ °Î·ÚÂÓÙ›Ó· (∞Ï‚·Ó›·), Ô °Èfi‚·Ó Î·È Ë °È¤ÏÈÙÛ· (™ÂÚ‚›·, ¶°¢ª), Ô §¿˙·Ú ÎÈ Ë ¶ÂÙοӷ (μÔ˘ÏÁ·Ú›·) Î·È ¢ËÌËÙ¿Ú ÎÈ Ë μfiÈη (ƒÔ˘Ì·Ó›·) ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·: ΔÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÙfiˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, Ù· Ù˘Èο ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Î·È Ù˘ Îˉ›·˜, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ £Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ì ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÈηÓÔÓÈο - ·Á·ÓÈÛÙÈο ı· ϤÁ·ÌÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÁÚ·ÊÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÂ›Ù·È ¤Ú· Î·È Ì¤Û· ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ. √ ÏfiÁÔ˜, Ë Ì¤Û·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ¶ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Á‡Úˆ fiÏÂȘ, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ fiÛÔ ÈÔ

Ôχ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È... μÚ›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÔÛÌ¿˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ÛÎËÓÈο: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∂ÏÏËÓ›˜” , ÌÔ˘ÛÈ΋ - ‰È‰·Ûηϛ·: ™Ô˘ÏÙ¿Ó˘ °ÚËÁfiÚ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ËıÔÔÈÔ›: ª›ÏÙÔ˜ ºˆÙÂÈÓ¿Î˘, •ÂÓ›· ∫Ô˘ÙÛÈÌ¿ÓË, ∞ÚÈÛÙ¤· ÃÚÈÛÙ¿ÎË, ∂ϤÓË ∂˘Ù˘¯›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫·ÚÁ·‰Ô‡ÚË, Ë ÌÈÎÚ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· °·ÚÔ˘Ê·Ï‹, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘, ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘, ŸÏÁ· °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ŸÌËÚÔ˜ ∫¿ÚÈ. ªÔ˘ÛÈÎÔ›: °ÂˆÚÁ·ÏÈfi˜ ∑‹Û˘ (ÎÏÂȉÔ·̂·ÏÔ), ¶··ÁÈ¿ÓÓË ™ÙÂÊ·Ó›· (ÓÙ·Ô‡ÏÈ, ÎÚÔ˘ÛÙ¿). ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ∫·ÚÁ·‰Ô‡ÚË ª·Ú›·.

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙ· ∫¢∞¶ Î·È ∫¢∞¶ÌÂ∞

¶·È‰È΋ Ù¤¯ÓË ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∞ƒÃπ™∂ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·

ÛÙȘ 19/05 ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ·fi ÙȘ ‰Ô̤˜ ∫¢∞¶, ∫¢∞¶ÌÂ∞ Ù˘ ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫, ÙÔ μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 19:00, “√ º›ÏÈÔ˜ Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ· ÛÊÂÓÙfiÓ·” : ∞Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘

ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 17:00, “∫·Ù·Û΢¤˜ Ì Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿” : ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ì ı¤Ì· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ·È‰È¿ 5-12 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 20.00, “ª›· fiÏË ...ªÔ˘ÛÈ΋” : ¶·È‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ƒ˘ıÌfi˜, √Ú¯‹ÛÙÚ· Orff, £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ. ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ·

19:30, “ŒÓ· ηڿ‚È ÁÂÌ¿ÙÔ fiÓÂÈÚ·” : ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ¿Ú·Á ̤۷ Û ¤Ó· ηڿ‚È fiÔ˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·È‰È¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜; ΔÔ Î·Ú¿‚È Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Ù·Í›‰È, Ì ¤Ó·Ó ÙÔÏÌËÚfi ηÂÙ¿ÓÈÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. μ›Ú· ÙȘ ¿Á΢Ú˜, Ì ˘Í›‰· ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ̤۷ ·fi ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ª¿Úˆ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 19:30, “√ ÂÁˆÈÛÙ‹˜ Á›Á·ÓÙ·˜” :

ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ, ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· £Â·ÙÚÈ΋˜ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ·: 20.30, “∞ÎÔ‡Û·ÙÂ, ·ÎÔ‡Û·ÙÂ...”: À·›ıÚÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∫Ô˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ - £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ. “¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË” : ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì ÎÔ‡ÎϘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÎÔ˘ÓȤÚ˘” : ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

«¶ÚÔ-ÈÛÙÔڛ˜ ʈÙÈ¿˜» ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓË-

Û›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÚÈÓÒÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2017 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔ-ÈÛÙÔڛ˜ ʈÙÈ¿˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016 ÛÙÔ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ μ¿Ûˆ ƒÔÓÙ‹ÚË, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË, Ë ÔÔ›· ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Û ÎÔÈÓfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÎÂÚ·Ì›ÛÙ˜, ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÓÂÔÏÈıÈο ÚfiÙ˘¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ªÔ˘Û›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ “°È·ÓÓÔÔ‡ÏÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi „‹ÛÈÌÔ Û ·ÓÔȯً ʈÙÈ¿ Î·È ÛÎÔfi ›¯Â Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÂχıÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ù˘ ¡ÂÔÏÈıÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙÔ 6500 .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ 3000 .Ã. Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎÂÚ·ÌÈÎfi˜ ÎÏ›‚·ÓÔ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ Ù¯ӛÙ˜ Ù˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ôχ ηϿ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·fi ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Î·È Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ (8Ì.Ì.) ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ʈÙÈ¿˜.

¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ μfiÏÔ˘ ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, Ô˘ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Ì ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ηÙÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î. ÕÛ· ¡Ù›Ó·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, Â›ÙÈÌË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ 7˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌˆÓ Î·È ÂÈÛΤ„ÈÌˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ fiÏ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘.


18

Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

“Bubble Show” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· ¢È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ Δ√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (¶π√¶) Î·È Ô ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Bubble Show”, ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ (ÒÚ˜ 11:00-12:00 & 18:30-19:30, ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜, ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ªÂ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔÓ ¯ÔÚfi, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· “La Petite Marguerite” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη˜, ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·È‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÈÓfi Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ Ì·Á›· Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 24210 29844 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 18:00 ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ¡fiÙÈ· ¶‡ÏË, 38334, ÙËÏ.: 24210 29844, ™È¤¯Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›Ó·, ∫Ô˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¡·Ù¿Û·.

∞ÊȤڈ̷ ·fi Ù· °∞∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “πˆÏÎfi˜”

TÈÌ‹ ÛÙËÓ 50¯ÚÔÓË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË ª

 ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË (1939-2014) Ù· °ÂÓÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°.∞.∫.) ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “πˆÏÎfi˜” ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞گ›ˆÓ (9 πÔ˘Ó›Ô˘) ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ›¯Â ÂÓ ˙ˆ‹ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙ· °∞∫ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÌ‹Ï· Î·È ∞ÁÁÂÏÈ΋. ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË Ì Û¿ÓÈ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘, Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٿ ÙÔ˘ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ªÈ·˜ Î·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ·Ú¯Â›ˆÓ Â›Ó·È Ë̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯Âȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÈÌËı› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÙˆÓ °∞∫ ηıÒ˜ Î·È Ë 50¯ÚÔÓË ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Open Day Ù· °∞∫ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙȘ

9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÔχÙÈÌ· ·Ú¯Â›· Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË.

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË √ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1939 ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ◊Ù·Ó Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿-

Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (∞™√∂) Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ 2014 Ì ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1964. Δ· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ΛÌÂÓ· ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£ÂÛÛ·Ï›·” ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÛÂÏ›‰· ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· √ÚÊ·Ó›‰Ë. ™Â fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘, ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ˜” Î·È “¶ÚÒÙË” , ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο “ƒfiÙÚÔ” , “ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·” , “πˆÏÎfi˜” “μ›ÁÏ·” Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË. °È· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∂ƒ∞ Û ı¤Ì· ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘, fiÔ˘ Î·È ·Ó¤Ù˘ÛÛ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. À‹ÚÍ ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ‰È·ÙÂÏÒÓÙ·˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ıËÙ›˜, ηıÒ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∞Ú-

¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ” . ∂›Û˘ ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ “∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ” , Ù˘ “ŒÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ™˘ÁÁڷʤˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , ÙÔ˘ “™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ™˘ÁÁڷʤˆÓ” Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ “¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∫ÚÈÙÈÎÒÓ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜” . ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÎfiÌË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ·∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ 16 ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‚È‚Ï›· Î·È 26 ·Ó¿Ù˘·. ªÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘: “√ μÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘” , “¶Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 1940-1990” , “√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·Ì¿Ó˘ Î·È ÙÔ ™·Ó·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘” , “ √È ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔÈ £ÂÛÛ·Ï›·˜” , “√È Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∑ËÙ‹Ì·ÙÔ˜” , “∏ ΔÚ¿Â˙· ∏ÂÈÚÔıÂÛÛ·Ï›·˜” , “∏ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ŒÓˆÛË” . ŒÚÁ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÛԢˉÈο Î·È ·ÁÁÏÈο. ΔËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210 45833 / 72578 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ÓÓ›Ù· ¶Ú·ÛÛ¿ (6972 721369), ¡Ù›· ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ (6978873637).

ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

“ªÈ· fiÏË... ÌÔ˘ÛÈ΋” ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.00

ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, ‰ÔÌ‹ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 85 ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫¢∞¶. Δ· ·È‰È¿ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÒÓ ™ÔÊ›·˜ §¿· Î·È §Â˘ÎˆÛ›·˜ §ÈÓ·ÚÈÙ¿ÎË Ô˘ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋, ΔÚ·ÁÔ‡‰È - ƒ˘ıÌfi˜ Î·È √Ú¯‹ÛÙÚ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ã·ÏÎÔ˘ÙÛ¿ÎË, ÂÓÔÚ¯ËÛو̤ӷ ÂȉÈο ÁÈ· ·È‰È¿, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Orff, ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ΔË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÌÔÚʈÙÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫·ÙÛÈÌ¤ÚË. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ∫¢∞¶ Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ μ’∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜.

πÛÙÔÚÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· - Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÕψÛ˘

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË ¢‡ÛË ΔÔ˘

Δ∞∫∏ ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À Δ∂§√™ ª·˝Ô˘ Î·È ¿ÓÙ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋

·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÛΤ„Ë Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÕψÛ˘ -ÙÔ 1453 Ì.Ã.-. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· ÁÈ· ÙÔ ŒıÓÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Î·È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, Ô˘ ÙËÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ, ÂȯÂÈÚ‹Û·Ì ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÌ ÛÙÔȯ›· ,Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›·. ¶ÚÔÛÂÚÓ¿Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·, ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜, ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î.Ï.. Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο. ¢È¿ÊÔÚ˜ ·Èٛ˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÕψÛ˘ Î·È ÚÔ ·˘Ù‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, ˘‹ÚÍ·Ó Ù· ‚·ÛÈο ·›ÙÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÏÔÁ›ˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. √ÓfiÌ·Ù· Ô˘ Ì ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜, ¤ÁÈÓ·Ó ıÚ‡ÏÔÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È

Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÛÙ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¢‡Û˘. ªÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Îϛ̷ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. “¶ÚÒÈÌË ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË” ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›. ∏ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁˆÓ, ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘, Ô˘ ¢ÓfiËÛ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÏÔÁ›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌfiÙ¯ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Î·È ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙË μ·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘·ÚÎÙfi ÛÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, ۯ‰fiÓ, Ì·˙È΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1453 Î·È ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÔ˘‰·›· ÔÓfiÌ·Ù· ÏÔÁ›ˆÓ, fiˆ˜ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙÈÔ˜ (1395-1472), Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ °·˙‹˜ (1400-1475), Ô ∫·Ú‰ÈÓ¿ÏÈÔ˜ μËÛÛ·Ú›ˆÓ (1403-1475), Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (1393-1487), Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡Ï˘ (1423-1511)

Î.¿. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË ‰È·‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙȘ ·ÚȘ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Û ÁÓˆÛÙ¿ ΤÓÙÚ· ÛÔ˘‰ÒÓ Û ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÔÛÙÔϤ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ Â›Ó·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ηٿÎÙËÛË ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ¢‡Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆı› Ë ÔıˆÌ·ÓÈ΋ Ï·›Ï·· Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ËÚÂÌ›· ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Â›Û˘ ‹Ù·Ó, Ë ÙÒÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷ ÚÔÛʇÁˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ μÂÓÂÙÈΤ˜ ÎÙ‹ÛÂȘ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË μÂÓÂÙ›· “ΔÔ ¿ÏÏÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ” , fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÛÂ Ô μ˘ÛÛ·Ú›ˆÓ. À‹Ú¯Â ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜. ∫·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ΤÓÙÚ·. ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. §fiÁÈÔÈ, fiˆ˜ Ô π·Ófi˜ §¿ÛηÚ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÍ·›ÛÈˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ, Ô˘ Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ ηٷÁÚ¿„·ÌÂ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÒÛÙÂ,

ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ó· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘, Ì ıÂ̤ÏÈÔ ÙȘ ·Ó¿Ú¯·È˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ú›˙˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙfiÙ Ì ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÔÚ›· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ë ÁÓˆÛÙ‹ μ˘˙·ÓÙÈÓÔÏfiÁÔ˜ ∂ϤÓË °Ï˘Î·Ù˙‹-∞Ú‚ÂϤÚ, Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙË ÛΤ„Ë ·Ó, ̤۷ ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÕψÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ¿ Ù˘: “¶fiÛÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È fiÛÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› Â›Ó·È ÔÈ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜” ; ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ¿ÏÏˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Û˘ÓÂȉËÙÔ‡˜ ÎÔÛÌÔÔϛ٘, οı ÂÔ¯‹˜, Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚԉȿıÂÛË. ΔÔ ÂÏÈÍ›ÚÈÔ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ·ÙfiÓËÛÂ Î·È Â› ·ÈÒÓ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ‰›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›·. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÌËı‡ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Û ¤ıÓË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÔÏÈÙ›˜. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ Ó· ϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ˆ˜: “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì οÔÈÔ Û‚·ÛÌfi” . §fiÁÔ˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ·Óıԇ̠·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì·˜ ›ıÔ˘Ó ÙÔ fiÛÔ ·ÏËıÈÓfi˜ ›ӷÈ!


∞ƒ£ƒ√

£∂™™∞§π∞

19

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

¶Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (“ÌÚ¿ÙÛ·”)

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ΔÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

£. ¶∞Δ™∏*

ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ (¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ˘) ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÎÔÈÓÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÌÚ¿ÙÛ·” . ∂Ó›ÔÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ·Ï¿ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¤Ó‰˘Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙË ¯¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÚÌÔÏÈÒ‰Ô˘˜ ÈÛÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ·, ÔÈ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ÎÈÏÒÓ. ∏ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂȘ ·ÌÈÁÒ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÂÌ‚·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ¯¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÂÚÌÔÏÈÒ‰Ô˘˜ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÚ›ÛÛÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹. 1. ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ: * μÚ·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋ Àfi ÙÔÓ fiÚÔ “‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋” ˘¿ÁÔÓÙ·È ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ì ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ. √ Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ·ÊÔ‡ ‰È·ÁÓÒÛÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ‰ÈfiÚıˆÛË, ÂÈϤÁÂÈ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Ù¯ÓÈΤ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜). ∏ ÌÔÚÊ‹ ·Ó·ÈÛıËÛ›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔÈ΋, ÙÔÈ΋ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ‹È· ̤ıË ‹ ÁÂÓÈ΋. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÔÈΛÏÂÈ ·fi ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘ Ì›·˜ ÒÚ·˜ ¤ˆ˜ Î·È Ì›· Ë̤ڷ. √È ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋˜ (brachioplasty - Arm Lift) Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÙÔÌ‹ (short scar brachioplasty). H ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÙÔÌ‹˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋˜ Ô˘Ï‹˜. ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋, Ë ÙÔÌ‹ ʤÚÂÙ·È Â› Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· ¤ˆ˜ Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ì·Û¯¿ÏË. ™Â ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÛÔ‚·ÚÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯·Ï¿ÚˆÛË Ë ÙÔÌ‹ ·Ó ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ·fi ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ì·Û¯·ÏÈ·›·˜ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÔÌ‹˜ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋, Ë ÙÔÌ‹ “ÎÚ‡‚ÂÙ·È” ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ì·Û¯¿Ï˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ̤ıÔ‰ÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÏÈÔ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·-

ÛÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÂÚÌÔÏÈÒ‰Ô˘˜ ÈÛÙÔ‡ Î·È Ë ÂÚ›ÛÛÂÈ· ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÂÓÒ Ë short scar Ù¯ÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ÈÔ ‹Ș ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÔÌ‹˜ ‚Ú·¯ÈÔÓÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·‰ÈfiÚ·ÙË ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ Ô˘Ï‹ Ô˘ ηٷÏ›ÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ Ì·Û¯¿Ï˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ù¯ÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È ÌfiÓÈ-

Ì·. ΔÔ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi ¿ÏÁÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¤ˆ˜ Î·È ÌˉÂÓÈÎfi, ÂÓÒ Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ. 2. ªË ÂÂÌ‚·ÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜: ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ıÂÚ·›˜ Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ·fi ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi, Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÓÒ‰˘Ó· Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·-

Ó¿ÚÚˆÛ˘ . ªÈ· ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ˜ Â›Ó·È Ù· ¢ڤˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿ “Ó‹Ì·Ù·” . Δ· Ó‹Ì·Ù·, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜, ηٷÔÏÂÌÔ‡Ó ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‹È· Û‡ÛÊÈÍË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÌÂÙ¿-ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÌÈ· ‹È· ·ÓfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (·ÓÔÚıˆÙÈο Ó‹Ì·Ù·). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ, Â›Ó·È fï˜ ÔÚ·Ù¿ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 6

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”

¤ˆ˜ Î·È 18 Ì‹Ó˜. ∏ ıÂÚ·›· ÙˆÓ ÓËÌ¿ÙˆÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Ï·ÈÛȈı› Î·È Ì ¿ÏϘ ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ fiˆ˜ ·˘ÙfiÏÔÁ˜ ÌÂÛÔıÂÚ·›˜, Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ˜ RF, Laser ·Ó¿Ï·Û˘, ˘„ËÏ‹˜ ÂÛÙ›·Û˘ ˘ÂÚ‹¯Ô˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢ ηٿ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi. ∏ ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÚ›ÛÛÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÏÈÒ‰Ô˘˜ ÈÛÙÔ‡, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÚ˘ÔÏÈfiÏ˘Û˘ ‹ ÂÓ¤ÛÈÌ˘ ÏÈÔ‰È¿Ï˘Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ-

ο ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û Â›Â‰Ô ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÚÔËÁËı› Ôχ ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ıÂÚ·›˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÚ·›· ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û ‰ÈÂıÓÒ˜ ηıÈÂڈ̤ӷ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ È·ÙÚÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∏ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÛÙ· “ÌÚ¿ÙÛ·” . √È ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‹ ÌË ÂÈÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. * √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £. ¶¿ÙÛ˘ Â›Ó·È ¶Ï·ÛÙÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜


20

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ª∞´√À 2017

£∂™™∞§π∞

√ μÔÏÈÒÙ˘ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÌÈÏ¿ ÛÙË “£” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË

μ∞™π§∏™ ∞°ƒ√∫ø™Δ∞™ “∂ȉ›ˆÎ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ” ∞

‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·˙‹) Ô μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. £· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, È¿ÓÔ - Û˘ÓıÂÙÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, ∫ÒÛÙ·˜ °Â‰›Î˘, ÔÏ›ÙÈÎÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ∫›ÌÂÓ· - ·Ê‹ÁËÛË: ¡›ÎÔ˜ μ·Ú·Ï‹˜. £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô ÃÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚ¿Ú¯Ë ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÂϤÛÂÈ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜”. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô μ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ ÌÈÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£”. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

§√´∑√™ ∞™μ∂™Δ∞™ ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙË “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi” ; ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÊÔÚ¤· “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜” Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ·fi ÙÔÓ 1Ô ¯ÚfiÓÔ ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ™˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ÙfiÛÔ ˆ˜ “™‡ÓÔÏÔ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¢ı‡Óˆ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì ı¤Ì· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÛÔ Î·È ·ÙÔÌÈο ˆ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “πˆÓ›·” ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, Ù· ÔÔ›· Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ‰‡Ô ηÏÔη›ÚÈ· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ۯ‰fiÓ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô CD Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ·ÚË-

ÁfiÚ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘” . À¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙËÓ “∫È‚ˆÙfi” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ Á‡ÛÂˆÓ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ô˘ ı· Û·˜ ·Ôηχ„Ô˘Ì ÂÓ Î·ÈÚÒ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÕψÛË, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ Âȉ›ˆÎ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô˘ ʤÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ∂›Ì·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯· ÔÚÈÛÙ› ¯Ôڿگ˘ ÁÈ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. √È ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿ ¤Ì·ı· ˆ˜ η٤¯ÂÈ ·fi ηÈÚfi Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÕψÛË ‹Ù·Ó Ì›· ȉ¤· Ô˘ ›¯· fiÙ·Ó Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ™Ù¿ıË °Ú·Ì̤ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ οÓÔ˘Ì οÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÚfiÙÂÈÓ· ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ¿ÌÂÛ· Ó· Ì ʤÚÂÈ Û’ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡ÌÂ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì›· ¿„ÔÁË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¤Ó·Ó ÙÔ̤·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi „¿ÏÙ˜, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. √È Úfi‚˜ fï˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ı· ›̷ÛÙ Â› ÛÎËÓ‹˜, ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹

Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË; ∂› ÛÎËÓ‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi Â̤ӷ, Ô ¡›ÎÔ˜ μ·Ú·Ï‹˜, ÔÈËÙ‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “√Úıfi‰ÔÍË ª·ÚÙ˘Ú›·” , Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÕψÛË Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi, ÏÈÙfi, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ˘Ô‚ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ °Â‰›Î˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó È¿ÓÔ Î·È ÔÏ›ÙÈÎÔ Ï·Ô‡ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ô ∑·Ê›Ú˘ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÌÂ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó. ∏ ¯ÔÚˆ‰›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚ›Ô˘ 40 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ë¯ËÙÈÎfi fiÁÎÔ Î·È ·ÏÌfi. £· ·Ú·ÛÙ› Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Â›Î·ÈÚ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μ‡ÚˆÓÔ˜ - ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ Î·È ÀÌËÙÙÔ‡ Î. ¢·ÓÈ‹Ï. ΔÔ ÎÔÈÓfi ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÏfiÁÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ¶fiÏ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÁfiÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Ë¯ËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. Δ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·; ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ fiÌÔÚÊ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ. ™ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È ¯ÔÚˆ‰›·˜ “πˆÓ›·” Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÛ¤ÚÙÔ˘, Ù˘ ¡¿ÓÙÈ·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì·˙› Ì’ Â̤ӷ Î·È ÙËÓ “πˆÓ›·” Í·Ó¿ Û οÔȘ

ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔ·‡ÏÈ· ÙˆÓ πÂÚÒÓ ¡·ÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÎÈ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Ù·Íȉ¤„ˆ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Oktopus Ensemble Î·È ÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ·fi ¿Ô„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ¿˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î. ∞ÚÂÙ‹˜ Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ô˘ Â›Ó·È ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË, Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ·Ôηχ„ˆ ÌÂÏÏÔÓÙÈο. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏ˘Û¯È‰‹ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ “ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ” ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ‰˘ÙÈÎfiÙÚÔË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂›Ó·È Û˘Óı¤Ù˘, ËıÔÔÈfi˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ·›˙ÂÈ ÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÓËÛÈÒÙÈÎË Ï‡Ú·, ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÏÔÁ¤Ú· Î·È Â›Ó·È ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜, ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞ÚÌÔÓ›·˜, ∞ÓÙ›ÛÙÈ͢, ºÔ‡Áη˜ Î·È Â›Ó·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂›Ó·È ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·

ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi, Û‡Á¯ÚÔÓÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ Ì ÔÏϤ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ fiˆ˜ ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ø‰Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ∂Á¯fiÚ‰ˆÓ ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ø‰Â›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· μfiÏÔ˘, ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∂Á¯fiÚ‰ˆÓ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¿ÙÌÔ˘, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· Î·È ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ μ·˘·ÚÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜, ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÔÈΛÏ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ∂ƒΔ, ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶ÔÏÏÔ› Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈ· °Ô˘Ú˙‹, Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫·Ú·ıfi‰ˆÚÔ˜, Ô ™‡ÚÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù·Ï¿Ú·˜, Ë ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, Ë ¡¤Ó· μÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˘, Ë ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË, Ë ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, Ô Ross Daly Î.¿. ¢ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·: 1. Konstantia Gourzi “Verbindungen” (NEOS). 2. “™Ù· ∏¯Ô·̷ٷ ˘„ˆÌ¤ÓÔÈ” (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á¯È·ÏÈÙÒÓ ∞ı‹Ó·˜). 3. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ù‹˜ “12 ™Ù·ÁfiÓ˜ ∞Á¿˘” (∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË). 4. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤Ï˘ “∞ÚÁÒ” (∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË). 5. “ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙË §ÈÏÈÔ‡ÔÏË” (Heaven Music).

ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

“ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿” ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª√À™π∫√Ã√ƒ∂ÀΔπ∫∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ı¤Ì· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ› Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡-∂ÎÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “ΔÔ √ÚÌ›ÓÈÔ”, ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. √È ÙÚÂȘ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ì ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¡¿· Î·È Û ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ƒÔÛÛ¿Ó·˜ ¶ÒÔÙ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ô-

ÚÔ‡˜, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. √ Ï·fi˜ ̤۷ ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ù· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ·ÔÙ‡ˆÛ fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÔÈ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î·ËÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ›Ûˆ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜: ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ¡›ÎÔ, ª·ÚÔ‡Ù· ª·Ú›Ó·, ∫Ô˘Ù›Ó· £·Ó¿ÛË, ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ, ªÔ‡ÙÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È §‡ÙÚ· ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂™™∞§π∞

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ª∞´√À 2017

21

∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ã∂¡

°˘Ó·ÈΛ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ·Á¿Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¤ÓˆÛ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙȘ ÕÓÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ, ÕÓıË ¡Ù¿ÓÙÔ˘, ª·Ú›· ª·ÙÛ¿ÙÛÔ˘ Î·È ¢·Ó¿Ë ¶··Ó‰ÚÂÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ã∂¡ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫ÔÚ·‹).

ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÛÙÔ ı·ً Ô˘ ı· ÛÙ·ı› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘... ∫·È ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó, ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘

“ŸÙ·Ó ‚¿˙ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÂΛ ‚ϤÂȘ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜, fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ó¤· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ï¿ıÂÈ Ô ı·ً˜ fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎı¤ÙÔ˘Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ‰È¿ÏÔÁÔ, Ó· ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì·˜. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ù·‡ÙÈÛË, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ηٷÁÚ·Ê‹, οÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ Í¿ÊÓÈ·Û ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙË ÛÎÈ¿, Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·! ŸÛÔ ‰È·ÚΛ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·˘Ùfi ÙÔ “¿ÓÙ·” . ŸÓÂÈÚÔ Î·È ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ οı ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ó·

∏§∂∫Δƒ√§√°π∫∏ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ªÂϤÙË ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∏§∂∫Δƒ√¢√Δ∏™∏ ∂·‡ÍËÛË ∞Ó·Ó¤ˆÛË ™¯¤‰È· ¢∂∏ ªÂϤÙË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ¢ÔÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË ∞ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ● ●

μ fi Ï Ô ˜ : ª · È ¿ Ó ‰ Ú Ô ˘ 1 7 9 Δ.: 2 4 2 1 0 6 6 3 1 1 ™ Î È ¿ ı Ô ˜ : Δ ¤ Ú Ì · ∂ ˘ · Á Á Â Ï › Û Ù Ú È · ˜ Δ.: 2 4 2 7 0 2 4 4 0 0 ∫.: 6977918541 ∂: info@maousidis.gr www.maousidis.gr

„˘¯‹˜ Ì·˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

Ù˘ Ã∂¡ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·-

Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó¤˜, ηıÒ˜ Î·È Û Á˘Ó·›Î˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ Ã∂¡. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î¿ıÂ

¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‹ Ì Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ Ô˘ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È “ÂχıÂÚÔ ı¤Ì·” Î·È ¿ÏÏÔÙ ıÂÌ·ÙÈ΋ ¿Óˆ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ Ã∂¡ ∂ÏÏ¿‰·˜”.


22

¶∂ƒπ∏°∏™∏

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË

ŸÏ˘ÌÔ˜! ™ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÓÙÒÓË

√È Ì·›·Ó‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔ˘

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· “¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ” ÛÙË “£∂™™∞§π∞” ∫›ÌÂÓÔ - ʈÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ª¿Ë ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙȘ “¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ” ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi, Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÁˆÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ·‰›ÙÛ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ (ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ) ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£∂™™∞§π∞”. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¤ÁÈÓ οˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ÙÔ˘ §Ô‡ÛÈÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 30 ª·˝Ô˘ 2007. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ·Ó·¿ÓÙ¯Ô, Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ, ·Ù‡¯ËÌ·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜, ÛΤÊÙËη Ó· ‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛˆ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ‰È·Û¯›ÛÙ˜, ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi §Ô‡ÛÈÔ. ¶ÏËÓ fï˜, ·fi ÊÏ˘·Ú›·, ÂÂÎÙ¿ıËη Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÊÂÈfi ÔÙ·Ìfi... ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹. ™˘Ó¤¯ÈÛ· Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÚÈËÁËÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰˘Ô Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ·fi ·˘Ù¿ Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ËÁÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ, ºÂ‚ÚˆÓ›·, Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˘) Î·È ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ì ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË - Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË - ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË £ÂfiÎÏËÙÔ˘ ¤Ó· ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∫·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·ÏˆÓfiÙ·Ó ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ· - Ô˘ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰È·‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ - ÙÔ˘ Ì·ÚÌ·-∫ÒÛÙ·, Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ· 97 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ˙ÂÈ ÌÔÓ¿¯Ô˜ - ÎÈ ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ‹, ·fi οı ¿Ô„Ë, ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜, ÙË §¿ÈÛÙ·. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¿ÏÈ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ - Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ - ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ʈÙÔÔÈÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍ· ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ·fi ÙÔ 1968. Δ›ÙÏÔ˜

ÙÔ˘: “ŒÓ·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙˆÓ π‰ÂÒÓ ÙËÓ ¶fiÏË”. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞˚-¡ÈÎfiÏ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ì ٛÙÏÔ “√ Ú·˛ÓˆÓ ÙÔÓ ÎÏ‹‰ÔÓ· ∞˚-¡ÈÎfiÏ·˜”. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ÌË ·ÌÈÁÒ˜ ÂÚÈËÁËÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÙÔ “√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ ¶ÚÒÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜”, fiÔ˘ “·Ó·Î¿Ï˘„·” ÙÔ˘˜ ÏÈÙÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÂΛ ̤۷, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ Î˘·ÚÈÛÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ÙˆÓ ÂÎÌ·Á›ˆÓ ÙÔ˘ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿, “·Ó·Î¿Ï˘„·” ÙË ÛȈ‹ Î·È ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÚ·‹, ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿, Ù˘ ŒÏÏ˘ §·Ì¤ÙË, ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˘ (Î·È ª. ∫·Ú·Á¿ÙÛË), ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÔÚÓ, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∞ÏÂÔ˘‰¤ÏË (Î·È √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË), Ù˘ ∞Ï›Î˘ μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË §·ÌÚ¿ÎË, Î·È ‰›Ï· - ‰›Ï· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶¤ÙÚÔ˘Ï·, Ô˘ Ì’ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÏfiÁˆ Ù˘ Ù˘¯·›·˜ ·˘Ù‹˜ ÁÂÈÙÓ›·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·˘Ù‹˜... (™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È ·Ó·Áο˙ÔÌ·È Ó· οӈ ÌÈ· ·Ó·Áη›· ˘fiÌÓËÛË, ηıÒ˜ ʤÙÔ˜ ¤Ì·ı· ˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ›¯Â ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙ‡ÙÂÚ· Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ È· (Û˘ÁÓÒÌË, ¶¤ÙÚÔ, ÁÈ· ÙÔ “Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜”) ¶¤ÙÚÔ˜ ∫˘ÚȈ٤Ï˘, Ô˘ ‰È·‚ÈÒÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, ‰˘Ô ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË. ∂›¯Â ÏÔÈfiÓ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ - Ô ¯·ÏΤÓÙÂÚÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ÂÚÈËÁËı› fiÏ· Ù· “ÌÔÓÔ¿ÙÈ·” ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÔÙ¤. ¢ÂÓ ÙÔ Â›¯· ˘fi„Ë ÌÔ˘ fiÙ·Ó ÂÁÒ ¤ÁÚ·Ê· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘, Ù·ÂÈÓ¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ô‰ÔÈÔÚ›· ·˘Ù‹. ªÔ˘ ÙÔ ¯¿ÚÈÛ ʤÙÔ˜ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Ô‰ÔÈÔÚÈο. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌË ÂÚÈËÁËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Û·ÙÈÚÈÎfi Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ οı ӤԢ ¤ÙÔ˘˜, Ì ÙË ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›· Î·È Ù· Ú‚ÂÁÈfiÓ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂıÈÌÔÙ˘›·˜. ∂›¯Â Ù›ÙÏÔ “¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÏˆÊfiÚÔ ∫·ÈÛ·Ú›·˜”. ΔÔ ¤ÎÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÌË ÂÚÈËÁËÙÈÎÒÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈηÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ - ·fi ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈ-

ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - ÎÈ Â›¯Â ΛÓËÙÚÔ ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‚·Ú˘ÔÈÓ›ÙË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ· ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. ∂›¯Â Ù›ÙÏÔ “¢È¿‚ÚˆÛË Î·È ÎÔÚÔ˚‰›· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·”. ∏ ÂfiÌÂÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ÛÙÔ ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È Â›¯Â Ù›ÙÏÔ “™ÎÔ˘Ê¿ 23”... ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· Û·ÙÈÚÔÁÚ¿ÊËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ٛÙÏÔ “™ÎËÓÈÎfi ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚȤϷ‚· fiϘ ÙȘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ È‰ÈÔÚÚ˘ı̛˜ Î·È ÌÂÙ·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á· ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ΛÌÂÓÔ ÌË ÂÚÈËÁËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ›. * ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÈËÁËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Â›¯Â ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ηÙÔ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ “¶·ÏÈ¿ μ›ÓÈ·ÓË” Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, Ô˘ ÎÚ›ıËΠÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ‰È·Ù·¯ı› Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË. ∏ ËÚˆ›‰· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ù˘ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. ∏ §ÂÓÈÒ ª·ÓÙ‹, ˙Ô‡Û ÌÔÓ¿¯Ë Û·Ó ÙÚÂÏ‹, ÛÙË μ›ÓÈ·ÓË, ‰È·ÎÔÓÒÓÙ·˜ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘. Δ›ÙÏÔ˜: “§ÂÓÈÒ ª·ÓÙ‹. √ ¿ıÏÔ˜ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ μ›ÓÈ·Ó˘”. ∂fiÌÂÓÔ Î·È ÚÒÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÈËÁËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ÙË ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ‚Ô˘Ófi Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ °Ú¿ÌÌÔ˘, ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ - ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. Δ›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ “∫¿ÌÂÓÈÎ: ∏ ÛÎfiÓË ÌÈ·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜”. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì “ÍÂۋΈÛ” ˆ˜ ŒÏÏËÓ·, Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂıÔÚ›Ô˘, ‹Ù·Ó ÙÔ Û¿ÓÈÔ ÎÈ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ‡ÚËÌ· - ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÌÂÓÈÎ Î·È ‹Ù·Ó ¯ˆÌ¤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰ˆÓ, Â¿Óˆ ÛÙÔ Ì˘ÚÈÛÙÈÎfi Ù·¤ÙÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜: ªÂÚÈο ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· - ı‹Î˜ ÛÊ·ÈÚÒÓ Î·È ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ - ÚÒÛÈ΢ Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÁψÛÛÒÓ. ¢›Ï· ·fi ÛÒÌ·Ù· ηχΈÓ, ÛÙÚÂ‚ÏˆÌ¤ÓˆÓ Ô‚›‰ˆÓ ηÈ

˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ì˘‰Ú·ÏÏÈÔ‚fiψÓ. ª’ ÂΛÓÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤Î·Ó· ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË - ·Ó·ÊÔÚ¿: ¡· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ∫¿ÌÂÓÈÎ ÂȉÈÎfi ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌӋ̘ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘... ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜: 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ· ÛÙÔÓ ·ÌÈÁ‹ ÂÚÈËÁËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÌÔ˘ ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ·, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ¶Ôχ·ÈÁÔ, ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ԯȤ˜. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜: 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007. ⁄ÛÙÂÚ· ÂÚÈËÁ‹ıËη ÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÓÙ‹¯ËÛ·Ó Ù· “§È·ÓÔÙÚ¿ÁÔ˘‰·” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘, Ì ··ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË º¤ÚÙË. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÛÙÔ “ÓËÛ› ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘” Ô˘ ÙÒÚ· ÙÔ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔÈ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ “‰È·Î·ÙÔ¯‹˜” ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÙfiˆÓ Ù˘. Δ›ÙÏÔ˜ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜: MÓËÌfiÓÈÔ ª·ÎÚÔÓ‹ÛÔ˘, 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007. ™ÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 ·ÓËÊfiÚÈÛ· ÛÙË “ÃÚ˘ÛÔÊfiÚ· ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔ˘”, ÁÈ· Ó· ÂÚÈËÁËıÒ ÛÙÔ˘˜ Ì·›·Ó‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘, ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ “∞Ì·˙fiÓÈÔ˘”. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ηÙËÊfiÚÈÛ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË “Ì·˙›” Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·˙·Ù˙¿ÎË, fiÙ·Ó ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›¯Â È¿ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹, Ì ÌÈ·Ó “πÚÏ·ÓÙ¤˙·” ‰·ÛοϷ Ô˘ ÙÔÓ Ì‡ËÛÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ “ÁÚ¿ÌÌ·Ù·”, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ “∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ °ÎÚ¤ÎÔ”. Δ›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ - Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡: “√ æËÏÔÚ›Ù˘ Î·È ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘” Î·È Â›¯Â Û¯¤ÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÚ›ÎÂÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂΛӈÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÛÙ· ∑ˆÓÈ·Ó¿, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜: 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007. ™ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Â˙ÔÔÚ›· - ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ μ¿ÏÈ·˜ ∫¿ÏÓÙ·, ·fi ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ Ò˜ ÙË μˆ‚Ô‡Û·, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ÂÛÙ‹ ∫ÔÈÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÂÈÎÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ‰È·ÚΤ˜ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙˆÓ ÂÏÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηʤ ·ÚÎÔ‡‰·˜, Ù· ÔÏfi-

Δ¤ÙÔÈ· ÓÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ¶Ôχ·ÈÁÔ˜

ÊÚÂÛη ›¯ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ οı ԉÔÈÔÚ›·˜ Ì·˜. ∏ ºÏ¤ÁÁ·, ÔÈ ‰˘Ô ‰Ú·ÎfiÏÈÌÓ˜, ÔÈ ÁÎÈfiϘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÎÔ‡˜ ÙÚ›ÙˆÓ˜, Ù· ÂÎÏËÎÙÈο ‰¿ÛË Ù˘ Ì·‡Ú˘ ‡Î˘, Ù· ÚfiÌÔÏ·, ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ ∞ÒÔ˘ Î·È ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¤Ù·ÏÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÏ¿‰·˜, ›¯·Ó Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ 2007 - ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘ - ‹Ù·Ó ¤Ó· Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, fiÔ˘ ÂÌÓ‡ÛÙËη Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ· ÌÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∫·Ú·ÊÏÈÙ˙·Ó¿Î·˜, Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ, ·Ó¿ ÙȘ Ï·ÁȤ˜, ÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛfiÏËÎÙÔ˘˜ fiÚÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞Ó·Î¿Ï˘„· Î·È ÂÚ¿ÙËÛ· Û‚ËṲ̂ӷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ¯·Ú¿‰Ú˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Ú¿¯ˆÓ Î·È ˘ÎÓÒÓ ÏfiÁÁˆÓ ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ÌÂÙ¿, Ò˜ ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÎÈ ·fi ÎÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÎÔÛÌÔηÏfiÁÂÚÔ˘ ∞˚÷ڿϷÌÔ Î·È ÙÔ Ï·Ùfi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ÙË ‚Ú‡ÛË ™Ù·Ì¤ÏÔ˘, ÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Î·È ÙfiÛ· ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ 2007 (3012-2007) ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ· ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜ (9 ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 2000) fiÙ·Ó ı¤ÏËÛ· Ó· ·ÓÂ‚Ò ˆ˜ ÙÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ “μÚ˘ÛÔԇϘ” ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ۈ ÂΛ, ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ §ÔηÙ˙‹‰Â˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ◊ıÂÏ· Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ

ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È “‰È·‰ÚÔ̤˜”. øÛÙfiÛÔ ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ûˆ Âȯ›ÚËÛ· ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋ ·Ó¿‚·ÛË, ̤۷ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÓÙÒÓË, ÛÙ· 2.815 ̤ÙÚ·, fiÔ˘ Ì ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ·Ó ‰˘Ô ·Ó·¿ÓÙ¯˜ “Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ”: ∏ ·Ú¤· Ê›ÏˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ μÔÏȈÙÒÓ (‰Â ı˘Ì¿Ì·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜) ÎÈ ÂÓfi˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘ Ô˘ η٤ÊÙ·Û·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ̤ӷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÛÎÂ¤˜ ηٷʇÁÈÔ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ˘ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ÙÔ ’‰ÂÚÓ·Ó Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÔÈ ¯ÈÔÓÔ‡Ú˜. ∫·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·Ó·ÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ ·fi ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ï›ÎÓÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ô˘ ÌÔ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÌÔ˘ (ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘), ηıÒ˜ ¤ÁÈÓ ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÛÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ Ì ·Ó·ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙȘ Á˘ÌÓ¤˜ ·ÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡. ∂›¯·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú¤· ÌÔ˘ Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÙÔÓ ÂÏÒÚÈÔ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì ¢fi‰ˆÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÔ› “Ê›ÏÔÈ” ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÙÔ Â›ÔÓÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÌÔ˘. * ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏÏ· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô‰ÔÈÔÚÈÒÓ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÊÈÂڈ̿وÓ, ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™”, ÛÙȘ ÈÔ ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ù˘¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ “‰Ú¿Ì·Ù·” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÙÚȉÔÁÓˆÛ›·˜... ™ÙȘ 30 ÙÔ˘ ª¿Ë ÂÙÔ‡ÙË Â‰Ò Ë ÛÙ‹ÏË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂™™∞§π∞

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ª∞´√À 2017

23

°∫∞°∫∞ ƒ√™πΔ™ “∂ÁÒ ¤¯ˆ ‰‡Ô ·ÙÚ›‰Â˜, ™ÂÚ‚›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·. ª·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÎÔÈÓfi Ó‡̷, ıÚËÛΛ·, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ô ·ÏÌfi˜ Ù˘ ηډȿ˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

Ã∞ƒπΔπ¡∏ ª∞§π™™√μ∞

∏ ª·ÚÁ·ÚÈÙ·Ú¤ÓÈ· ¶fiÏË ¤Ó· ˘·ÚÍÈ·Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. £¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ›Ù ϛÁ· ÏfiÁÈ·; ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ΔÈ Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË: ∞˘Ùfi Ô˘ ηÓ›˜ ‚ÈÒÓÂÈ ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È; ™˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ Û fiÙÈ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ê·ÈÚ› οı ‰Èη›ˆÌ· ‡·Ú͢. ¶fiÛÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Î·È fiÛÔ ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÏÏËÁÔÚ›·˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜; °ÔËÙ¢ÙÈÎfi Â›Ó·È (ÁÈ· ̤ӷ) ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÏÏËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ¶·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ, ÁÈ·Ù›; ™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙ· ÛÂÚ‚Èο Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ٷ ÁψÛÛÈο ȉÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰˘Ô ÁψÛÛÒÓ; ¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ù· ȉÈÒÌ·Ù· Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÌÂÙ¤ÊÚ·Û· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “ª¿ÚÙ˘˜ ÌÔ˘ Ô £Âfi˜” ÙÔ˘ ª¿ÎË ΔÛ›Ù· ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ‰˘ÛÎfiÏ„ Ôχ. °È’ ·˘Ùfi Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È Ì›· ˘‡ı˘ÓË Î·È

¶ÔÏÈÙ›·”, ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ °Î¿Áη ƒfiÛÈÙ˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· Â›Ó·È ∏ “ª·ÚÁ·ÚÈÙ·Ú¤ÓÈ· Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ Ì·˜ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· Î·È Û˘ÁÁڷʤ·. Â›ÔÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÓfiËÛË: ¢ÂÓ ·ÚΛ ÌÔÓ¿¯· Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∏ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·›ÛıËÛË Â›Ó·È fiÙ·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ, ·ÏÏ¿ “ÁÚ·Ì̤ÓÔ” ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ·fi‰oÛ˘. ∂ÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ Û·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ Û·˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ì ı¤Ì· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÎËÓ‹. ΔÈ Û·˜ ÒıËÛ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹; √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÔÈËÙ¤˜. √ ÌÔ¯Ïfi˜ fiÏ˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÈÒÓÈÔ˜ ‰·˘Ïfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. Œ¯ˆ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÂÓÓ¤· ·Ú¯·›Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÛÙË ÛÂÚ‚È΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ “√Ú¤ÛÙÂÈ·” Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∑›Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1981. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ¤Î·Ó ӷ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ‰Ò; ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ›ӷÈ. ŸÙ·Ó ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ fiÔ˘ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ⁄ÛÙÂÚ·, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘: √ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÌÔ˘, ‰›¯ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‹ÌÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó· Ë fiÏË Ô˘ ·Á·‹Û·ÙÂ; ∞Á·¿ˆ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔËÓ ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ∞ı‹Ó·. °Ú¿Êˆ ÁÈ· ÂΛÓË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô “™Î¿Ï· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi” (∂ΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜). ΔËÓ ·Á·Ô‡Û· ·fi ÚÈÓ, fiÛÔ ÙËÓ ÁÓÒÚÈ˙· ̤ۈ ÙˆÓ

ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÔ˘, Î·È ÙÒÚ· ÙËÓ ·Á·¿ˆ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ - Â›Ó·È Ë fiÏË fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› Ë ÎfiÚË ÌÔ˘. ∏ ÎÚ›ÛË, ıˆÚËÙÈο, Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ù· μ·ÏοÓÈ·. ΔÈ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· Û·˜, ÙË ™ÂÚ‚›·; ∂ÁÒ ¤¯ˆ ‰‡Ô ·ÙÚ›‰Â˜: ΔË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó‡̷, Ë ıÚËÛΛ·, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë... ∫·È Ô ·ÏÌfi˜ Ù˘ ηډȿ˜, οÙÈ Ô˘

Â›Ó·È ¿È·ÛÙÔ, ÌÔÚ› Î·È ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ ÎÈ fï˜, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏÔ Î¿ı ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·fi fiϘ. ∏ ϤÍË ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡, fiÛÔ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; ∞Ôχو˜. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √‡ÙÂ Î·Ó ÙÔÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ‰ÚfiÌÔ. ∏ ϤÍË Î·Ú‰È¿ Â›Ó·È Î·È Ë Ï¤ÍË -ÎÏÂȉ› ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜... ∏ ϤÍË Î·Ú‰È¿ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË - ÎÏÂȉ› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Ë Ì·ÁÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜, ÙÈ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‹ ÏÈÁfiÙÂÚË “ηډȿ” ; ∏ ∞ÚÂÙ‹, Ë ÔÌÔÚÊÈ¿, Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË, Ë Û˘Á¯ÒÚÂÛË, Î·È ÚÈÓ ·fi fiÏ· - Ë ·Á¿Ë. ∏ °Î¿Áη ƒfiÛÈÙ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™ÂÚ‚›· ÙÔ 1953. ™Ô‡‰·ÛÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∏ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ Ù˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ›¯Â ı¤Ì· “ΔÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÎËÓ‹” . ∞fi ÙÔ 1981 ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Œ¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 60 Ù›ÙÏÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∞fi

Ù· ÛÂÚ‚Èο ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ fiˆ˜ ÔÈ: ¶¿‚ÈÙ˜, ™Ù‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô‚¿ÙÛ‚ÈÙ˜, ¶fi·, ™¿‚ÈÙ˜, Δ˙Ô˘Î¿ÓԂȘ, ∞ÏÌ·¯¿ÚÈ (‚Ú·‚Â›Ô “μ·ÏοÓÈ·” ÁÈ· ÙÔ “¢fiψ̷” ), ∞ÚÛ¤ÓÈ‚ÈÙ˜, ª›ÚÎÔ‚ÈÙ˜, ∫Ș. ∞fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙ· ÛÂÚ‚Èο ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜: ª¿ÙÂÛÈ, £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ, ∫·¿ÓÙ·Ë, §·‰È¿, ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË, ∑·Ù¤ÏË, ¢ËÌÔ˘Ï¿, ™ˆÙËÚ›Ô˘, ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ, ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ, Î.¿. Œ¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ∫‡ÎÏÔ Ù˘ ™ÂÚ‚È΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ™ÂÚ‚›·. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ. ΔÔ 2004 ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô ªÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÛÂÚ‚Èο ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫È΋˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿. ∂›Û˘, ÙÔ 2010 Ù˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ μÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ ™ÂÚ‚ÈÎÔ‡ PEN ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ, ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙË ÛÂÚ‚È΋ ÁÏÒÛÛ·. ΔÔ 2011 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ Œ·ıÏÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¤ÚÁÔ˘. °È· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ™ÂÚ‚›·˜, Ë ¯ÒÚ· Ù˘ Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÓ›ÌÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ∂›ÙÈÌ˘ ¶Ú¤Û‚ÂÈÚ·˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË

¢È·¯ÚÔÓÈο Â›Î·ÈÚË ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜” ª∂ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰· Î·È ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ÙË

§‹‰· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ™¤Ú·ÚÓÙ, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ͉ÈÏÒÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË Ì˘ıÔÏ·Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ Ì·˜ οÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÔ‡˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û¿Áη˜ ¯ÙÈṲ̂Ó˘ Û ÙÚÂȘ ÁÂÓȤ˜, Ë ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ πÛÙÔÚ›·˜. ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜” ‡ÔÚË Î·È ÎÚ·Ù·È¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË fiÙ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÛÔ‚·Ú¿ Ë ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÂÈÊ·Ó‹ ̤ÏË Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ ¯Ù˜ Î·È ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ô‰Âȯı› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¤ÓÔ¯· Ì˘ÛÙÈο. √È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. ∏ §‹‰· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ê·›ÓÂÙ·È ÂÍ·Ú¯‹˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Â¿ÍÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ˘ ÙfiÛˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏËϤӉÂÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∂ÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË Á˘Ó·ÈΛ· „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, Ì ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ ı· Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ, ›Ûˆ˜, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÙËÓ §‹‰· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ·ÊÔ‡ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ͉ÈÏÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·fi ÙË Ì›·, ÁÂÌ¿ÙÔ Û˘ÌϤÁÌ·Ù· Î·È ·ˆıË̤ӷ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË.

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ›‰È·, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Ù˘, ηÏ› ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙˆÓ ı›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ Ù˘. √ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ƒfiÌÂÚÙ ™¤Ú·ÚÓÙ, Ô Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ˜ Δ˙ÒÚÙ˙˘ Î·È Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ı›· ª¤Ïˆ, Ô ı›Ԙ ÕÁ˘ Ì ÙȘ ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‰ÔÌË̤ÓÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ™Ù·Ì¿Ù˘, Ô Ó·Úfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ù¤ÌÓÂÈ Û¯ÔÏ·ÛÙÈο ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ô˘, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ì·˜, ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Û ÂfiÌÂÓ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘. ∏ §‹‰· ÂÌÊÔÚÂ›Ù·È ·Ú¯Èο ·fi ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ Ó· ÂΉÈÎËı›, ‚·ıÌÈ·›· fï˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚÔÌÂÚ¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Ì˘ÛÙÈο ÙËÓ ·ÊÔÚ¿ Ï›ÁÔ Ôχ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ı ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Û’ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔ˜, ÛÎÏËÚfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÓ›ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰¿ÛηÏÔ˜. ΔÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· ٤ٷÚÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù· ÌÈÎÚ¿

∞fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¢. ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË ÛÙÔÓ μfiÏÔ

Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË Ì·ÙÈ¿. ∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ô ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηϿ fiÛÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙȘ “ª¤Ú˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜” , ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ Ê·Ì›ÏÈ·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ˘ÔηٿÛٷٷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ù˘¯›· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, fiˆ˜ ÙÔ ¯Ú‹Ì·, Ë ‰fiÍ·, Ë ÂÍÔ˘Û›·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷ͛ˆÛË, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÈ›ÎÂÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›Ù ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›Ù ˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÚfiÛˆ·, Ù· ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ “ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· fiÏ· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·fi fiÛÔ ÈÛÙ‡ԢÌÂ Î·È Î·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÙÔ

ͯӿÌ ÔÙ¤” . ∞ÓÙȋڈ˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ì·ı›˜ Î·È ·Á·ËÙÔ›, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ Ôχ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÓÙȋڈ˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ªÂ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÏÂÙ‹ ÂÈÚˆÓ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, ÛÙÔȯ›· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·˜, οÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ˆ˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î·Î¿ fiÙ·Ó ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó. ¢È·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙËÓ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Ë ¤Í˘ÓË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ -ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù Û ¤ÎÙ·ÛË Ô‡ÙÂ Î·È Û ÌÔÚÊ‹) ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·Ôηχ„ÂȘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ “ªÂÁ¿Ï˜ ∞ÊËÁ‹ÛÂȘ” , fiÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Û οı ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘. ∞fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÂ‹ÚÂ Ë ·Ê‹ÁËÛË, ¯¿ÚËη Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Ù›ÔÙ· ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ Û fiÏË

ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ‰ÂÓ ¤ÓȈ۷ Û η̛· ÛÂÏ›‰· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÚ›Óˆ, Ó· ÂÈÎÚ›Óˆ,Ó· ηٷÎÚ›Óˆ ‹ Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÌ·È( Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Ë “‡ÎÔÏË” ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ), ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘Û· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È “·Ú·Ù‹ÚËÛ·” Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·Í›Â˜ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, „˘¯ÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ‰ÔÌË̤ÓÔ ÏfiÁÔ, fiˆ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È Î·È ÂÎÙÈÌ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·Ê‹ÁËÛ˘. ΔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈο Â›Î·ÈÚË ÈÛÙÔÚ›·, ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË Ù¯ÓˤÓÙˆ˜, ̤ۈ Ù˘ ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË, Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ™ÙȘ 400 ÂÚ›Ô˘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ, ·Ú¿ Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ “∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÏÔÁfiÙ·ÙÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘. “√È “∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì˘ÛÙÈο, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜” , ‰È·Ù›ÓÂÙ·È ˘ÔÎÚÈÙÈο ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ·Ó˘fiÎÚÈÙ· Ì·˙› Ì·˜. ÷ÚÈÙ›ÓË ª·ÏÈÛÛfi‚·


24

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ª∞´√À 2017

£∂™™∞§π∞

¡π∫∏ ™∞§¶∞¢∏ª√À ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô, ¤Ó· ÌÔχ‚È, ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ¤Ó· ·È‰› ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ... ∂ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

∂§∂¡∞ ¡Δ∞μ§∞ª∞¡√À

Ófi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ¡›Î˘ ™·Ï·‰‹ÌÔ˘ “ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜... ÊÙÂÚˆÙfi˜” ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 30 Î·È 31 ª·˝Ô˘, Û˘ÓÔÌÈÏԇ̠ۋÌÂÚ· Ì·˙› Ù˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ μfiÏÔ.

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜... ÊÙÂÚˆÙfi˜” ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ μÂÚÁ›Ó·, Û ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ °Ô‡ÛË, Â›Ó·È ÙÔ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¡›Î˘ ™·Ï·‰‹ÌÔ˘, ÛÙË ¯ÔÚ›· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ·ÂÙ›·. ™ÙȘ Û·Ú¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ì ÂÈϤÔÓ ‰¤Î· ÛÂÏ›‰Â˜ Û˘Ó·Ê›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÈ· ‰ÚÔÛÂÚ‹, ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÈÛÙÔÚ›·, ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ·Ú·Ì‡ıÈ, Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ٤ڄ˘. TÈ Û·˜ ·Ú·Î›ÓËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ; ∏ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÊfiÚÌËÛË Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤڈ οÙÈ ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËڛ͈ ·˘Ùfi Ô˘ ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ Ù· ÂÍ‹˜: ŸÙ·Ó ˙ÂȘ οÔȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ì ·È‰È¿, fiˆ˜ ÂÁÒ ˆ˜ ‰·ÛοϷ, fiÙ·Ó Î¿ı ̤ڷ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂȘ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÓÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô, ÙfiÙÂ, ·Ó ¤¯ÂȘ Î·È ÙË... ‰ˆÚ¿, ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂÈ Êˆ˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Êˆ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ Êˆ˜ ı¤ÏËÛ· Ó· ʈٛÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “Áڿʈ” ÁÈ· Û·˜; °Ú¿Êˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ÂȘ fiÏ·. ΔÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ó›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË. ¡· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ̤۷ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ·’ ÙËÓ ËÁ‹, Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ûο„ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ∞Ó ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÁÚ¿„ÈÌÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ‰Â Á›ÓÂÙ·È. ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ˆ ÈÔ ·Ï¿ ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ‰Â ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÓÂÚfi Ù˘ ËÁ‹˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ “ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜... ÊÙÂÚˆÙfi˜” ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÈ·˜ ·Ú¤·˜ ·È‰ÈÒÓ, Û ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘, Ì ¤Ó· ηӷڛÓÈ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·; ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ Â›·Ù ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›-

Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·Ó·Ú›ÓÈ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÛı‹Î˜. ΔÔ Î·Ó·Ú›ÓÈ ¤˙ËÛ ̷˙› Ì·˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ‚È‚Ï›· Û·˜ Ô˘ ı· ı¤ÏÂÙ ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜; Δ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÌËӇ̷ٷ, Ô˘ ı· Ù· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· οÙÈ ˆÚ·›Ô, Ô˘ ı· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ. ¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡; Δ· ·Ú·Ì‡ıÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ Î·ÏԉȷÏÂÁ̤Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ϤÂÈ Ô ∞Ϥ͢ “·ÏËıÈÓfi ·Ú·Ì‡ıÈ” , Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÁÁÔÓ¤˜ ÌÔ˘, Â›Ó·È fi, ÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ·. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÎfi ÙÚfiÔ ı· Ì¿ıÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË ÊÈÏ›·, ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË, ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ¯·Ú¿ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ. £ÂˆÚ›Ù ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÒÚÈÌÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi; ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ. ∏ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·, ·Ó Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¯·Ú› ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¿‚·ÛÂ. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ΢ڛˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·. ¶Â›Ù ̷˜ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¡Ô˘Ì¿˜” . √ ¡Ô˘Ì¿˜, fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ, ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ∏Ï›·˜ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ, ¤Ó·Ó ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¿Óˆ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Áڿʈ ÙË ÛÂÏ›‰·: “§ÔÁÔÙ¯ӛ· ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜” . ∫¿Óˆ ÎÚÈÙÈ΋ ·È‰ÈÎÔ‡ Î·È ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ Î·È ı¤Ì·Ù· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÂÓÈο ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.

°Ú¿ÊÂÈ Ë

ªÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ̤ڷ ·Ú¯›˙ÂÈ

™Δ∞Àƒπ¡∞ §∞ª¶∞¢∞ƒ∏ √§∞ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ì ٛÌÈÔ Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹ ÙÚfiÔ, Â›Ó·È Û‚·ÛÙ¿ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ӷ. ¢ÂÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ Ô‡Ù ˘ÔÙÈÌÒ Î·Ó¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÁÈ·Ù› fiÏ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Î·È ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫¿ı Â¿ÁÁÂÏÌ· Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ÙÈÌԇ̠̠ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ· Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜. ∫¿ı ÂÚÁ·Û›· fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ì ¢ı‡ÓË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÎÈ fiÙ·Ó ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi, Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ›, ‰È·Û·ÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ˘ÁÈ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ Û˘¯Ófiٷٷ, Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ·Í›· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘·, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ì ÂÚÈÛ-

ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ˙Ò· Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ‹ ÔÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Ë ı¤ÛË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ıÂÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ; ∏ ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË, ı’ ··ÓÙ‹Ûˆ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔ Î·ı¤Ó·. √ ªÂӤϷԘ §Ô˘ÓÙ¤Ì˘ ›Â: “°ÓÒÚÈÛ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·Á¿ËÛ· Ù· ˙Ò·” . Δ· ˙Ò· Â›Ó·È Ù· ·‰‡Ó·Ì· Ï¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·Á¿Ë Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓË. Œ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ˙Ò·, ÁÈ·Ù› ÂÁÒ, Â‰Ò ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Î·È ‰È¿‚·˙· Ì ÌÈ· Á¿Ù· ÛÙËÓ ԉȿ ÌÔ˘. Δ· ˙Ò· Â›Ó·È fi, ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜ Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Á·¿Ì ٷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ Ù· ˙Ò·. Δ· ·È‰È¿ ·Ó Ì¿ıÔ˘Ó Ó’ ·Á·Ô‡Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È Ù· ˙Ò·, ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ¢·›ÛıËÙÔÈ Î·È ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎÔ›, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Ù·Ú·Á̤Ó˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ‹˜ Û·˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ªÈ· ϤÍË: ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜. ∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· οÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ï·ÙÈÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ı¤·Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ηÏÏÈÂÚÁ› ıÂÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÊÈÏ›·˜, ηٷÓfiËÛ˘, ·Á¿˘. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ˘‹Ú¯Â ¤Ó·

ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Ì›ÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ·Ù›: ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô, ¤Ó· ÌÔχ‚È, ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ¤Ó· ·È‰› ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ „˘¯·ÁˆÁ›, Ó· ·ÎÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ı¤ÙÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜; Δ· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ÁÈ·Ù› Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈÎÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ΢ÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ú¤ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ó· Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ·Ú·¤Ú· Î·È Ó· ı¤ÙÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û˘Ì‚·ÙÔ‡˜ Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÌÈ· ·Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ó· Â›Ó·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›. √ Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ οı ‚È‚Ï›Ô˘. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ì ے ¤Ó· ·È‰› ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; ªÂ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹. ΔÔ ·È‰› ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ, ÙÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ¤Íˆ ·’ Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘. °È· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘ÌÂ Î·È Û ΛÓËÙÚ·, ·ÓÙ·fi‰ÔÛË, fi¯È ˘ÏÈ΋. Δ· ΛÓËÙÚ· ÔÈΛÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·È‰›, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fï˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∫›ÓËÙÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Ó· ÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Û οÔÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· fiÙÈ ‰È¿‚·Û· ÙÔ Ù¿‰Â ‚È‚Ï›Ô Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û· ¿Ú· Ôχ ‹ ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ‰ÒÚÔ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ‰ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ªÔÚ› Â›Û˘ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· Ó· ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ οÔȘ ÛÂÏ›‰Â˜. ∂›Û˘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ, ·ÚΛ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔ-

ÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿. ™ÙȘ 30 Î·È 31 ª·˝Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· Û·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ™·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó οÔÈÔÈ ‰ÂÛÌÔ› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô; ¶ÔÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË; ¡·È, Ì ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ ı· ¤Úıˆ ÛÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ μfiÏÔ, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘. ∞Ó ÚÔۤͷÙ ›· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Ô “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ‹Ù·Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔ›ÙËÛ· Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘. ¶¿ÓÙ· ı· ÓÈÒıˆ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤˙ËÛ· Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, fi, ÙÈ Â›Ì·È ÙÔ ÔÊ›ψ Û’ ·˘Ùfi ÛÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘. ¶¿ÓÙ· ÙÔ Ï¤ˆ Û ʛÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ· Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ ÊÔ›ÙËÛ· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆÛ‹Ê ÎÈ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÔ˘ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔ ·ÓÙÔÙÈÓfi ‰¤ÛÈÌfi ÌÔ˘ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚÔÛ¯‹ Û·˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈο Û¯¤‰È·; ™¯¤‰È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÙÔÈÌÔ ˘ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈο ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ªÈ· ¢¯‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ™ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‡¯ÔÌ·È Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈÔÙÈο ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›·. ¡· οÓÔ˘Ó Ê›ÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÊÈÏ›·. ¡· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ Î·È Â‡¯ÔÌ·È ¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜! ∫˘Ú›· ŒÏÂÓ· ¡Ù·‚Ï·Ì¿ÓÔ˘, Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Û·˜ Ó· Ì ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· £ÂÛÛ·Ï›·. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Î·È ¯·Ú¿ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÒ Ì ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó Î·È Û·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∂‡¯ÔÌ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ηÏÔÙ¿ÍÈ‰Ô ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜, Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· Û Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û·˜. ∫·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Û·˜ ¤ÚÁÔ, ¤¯ÂÙ ÔÏÏ¿ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿.

™Î¤„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ™Ù·˘Ú›Ó·˜ §·Ì·‰¿ÚË (∂ΉfiÛÂȘ ∫ÔÓÙ‡ÏÈ) ÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘, Û ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ “ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÂÓÙÔϤ˜” ‹ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÂȉÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ∫È fï˜... Î·È ÛÙËÓ, Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο, ÈÔ ·Ï‹ ÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ, ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠ηχÙÂÚ·, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÔÏÏÔ›, ·ÓÔ‹Ùˆ˜, Ù· ıˆÚÔ‡Ó “ηÙÒÙÂÚ·” Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ˆÊ¤ÏÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ı· ϤÁ·ÌÂ, fiÙÈ, ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó‰ÂÈÍË Î·È ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ Ô

¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ے ·˘Ù‹Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ˜. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛÎÔfi˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÙfiÙÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·ÔÎÙ¿ ÓfiËÌ· Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ΔfiÙ ‰›ÓÔ˘Ì ·Í›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰›ÓÔ˘Ì ·Í›· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Î·È Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È fiÚÂÍË Î·È Ù· ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ¯·Ú¿. ∏ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È Ë ¯·Ú¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‚È·Û‡ÓË Î·È ›ÂÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙfiÙÂ Ë ËÚÂÌ›· Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔ-

Û·ıÂÈÒÓ Ì·˜. μ‚·›ˆ˜, ÔÈ È‰·ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û·Ó›˙Ô˘Ó Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∞˘Ùfi, fï˜, οÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÛΤ„Ë Ì·˜, Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹. ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Â›Ó·È Ì›· ÚfiÎÏËÛË Î·È ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ·. ª¤Û· ·fi οÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡ÌÂ, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ, Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡ÌÂ. ¶ÔÈÔ˜ › fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Ô ·Û‡ÁÓÂÊÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ì·˜

Û·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈο fiÓÙ·; ¶ÔÈÔ˜ › ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÔ‡ÛÈÔ ¿ÚÙÔ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÒÛÙ ӷ ÏÂÈ·›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜; √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·, fiÙ·Ó ˘ËÚÂÙ› Î·È ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË ÁÈ· ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÏfiÁÔ˘˜: °È· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂™™∞§π∞

∫Àƒπ∞∫∏ 28 ª∞´√À 2017

25

∏ ª·Ú›· ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ “ÿÏÎÈÓÔ Á¤ÓÔ˜”

Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ∂Ù·ÓËÛȷ΋ πÛÙÔÚ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¿ÓÙÔÙ ‰È·Óı›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· - Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÌÂϤÙËÛÂ- Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘. º¤ÙÔ˜, ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ª·Ú›·˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË “ÿÏÎÈÓÔ Á¤ÓÔ˜” (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 2013), ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú·‚ÚÂı› Ë ›‰È· Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ §∂μ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ §∂μ, (∫ÔÚ·‹ 79) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. TËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Î˘Ú›Â˜ - ̤ÏË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘: ΔËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ “ÿÏÎÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜” ı· οÓÂÈ Ë ¡Ù¤ÌË μÏÈÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜. £’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ª¿Á‰· μ·ÛÈÏ›Ԣ. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ·, ÂÓÒ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÔÈ: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÓıÔ‡ÛË, ∂‡· √ÚÊ·ÓÔ‡ Î·È º›Ï· ∑Ë̤ÚË. TËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜, ª. ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÓËÛȷ΋ πÛÙÔÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì›·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫Ï¿ÚË - ̤ÏË ÙÔ˘ §›ÌÚÔ ÓÙ’ ŸÚÔ, ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ Ù˘ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ (1815-1864) - η-

ıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂÔ¯‹˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∂Ù·ÓËÛ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, fiÔ˘ ÔÈ ∫ÂÊ·ÏÔÓ›Ù˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·Óı›˙ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫Ï¿ÚË, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÚÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ۯ¤ÛÂȘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÈÁ·ÌÈÒÓ. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, οو ·’ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ηٿڷ˜ Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ¤ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ Ù˘ Â·Ï‹ı¢Û˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ §ËÍÔ‡ÚÈ Î·È ÛÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶›˙·, ÙÔ §È‚fiÚÓÔ, ÙËÓ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿, ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙËÓ ∫˘ÏÏ‹ÓË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜, Ù· Ì›ÛË, Ù· ¿ıË Î·È ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÏËÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ̤۷ ·fi ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó

ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2009. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÊ·ÏÔÓ›ÙÈÎË ‰È¿ÏÂÎÙÔ, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ë ÔÔ›· ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶‡Ï·ÚÔ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, ÙÔ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ·ÏÈ¿, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ˆ˜ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ¤Î·Ó ÙËÓ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ù˘. ∏ ª·Ú›· ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÙÔ 1996 Ì ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘ “ÕÙÚÔÔ˜ ‹ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ¢·fiÓÙ” (ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ÓÔ˘‚¤Ï· “∫·È ÓÂÎÚÔ‡˜ ·Ó·ÛÙ·›ÓÂÈ” (ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘) ÙÔ 1998 Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙÚÂȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜ - ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÚÒÙË - Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “∫›ÙÚÈÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜” (ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘). ΔÔ 2003 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘ “ªÂ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙËÓ Ï¿ÙË” (ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘). ™ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÁڷʛ˜ Ù˘ “∫ˆÓ. ∫·Ó¿Ú˘” , “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜” ηÈ

“∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÁÈ· ÂÊ‹‚Ô˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë §¤Û¯Ë ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ϤÔÓ ÔÌ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ §.∂.μ., ÌÈ· ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 40 ¿ÙÔÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. ∏ §¤Û¯Ë ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ §∂μ, Û ٷÎÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·‰È·Ï›Ùˆ˜ ¿Óˆ ·fi ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·˜, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ §.∂.μ. , ÕÓÓ·˜ ¶ÂÙÛÈ¿‚·, ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ™˘¯Ó¿ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ̤ÏË Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiٷ٘ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÌÂ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ ¡Ù¤ÌË μÏÂÈÒÚ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ §∂μ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Â›Û˘, οı ‰Â‡ÙÂÚË ΔÚ›ÙË ·fiÁÂ˘Ì· (·Ó¿ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ), ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.

æ‹ÁÌ·Ù· ·Ú¿‰ÔÛ˘

∏ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛÙ· ÎÔÓ¿ÎÈ· Δ˘ ∞ƒ°Àƒø™

ª∞ª∞§∏ - ∫√¶∞¡√À √ Ï·fi˜ Ì·˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ

·ÎÏÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ “∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜” 40 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ §·ÌÚ‹, ·Ó¿‚ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï·Ì¿‰Â˜ Ì ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Êˆ˜ Î·È „¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” . ŸÌˆ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚË Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ì·˜ ÛÙ· Ï·ÙÚ¢ÙÈο ¤ıÈÌ· ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ¤‚ÚÈÛΠÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜ ÛÙ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ “ηÙÔÈÎÈ¿” ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ÛηÚʷψ̤ÓÔ˘˜ Ì ÔÏ¿ÎÂÚÔ ÙÔ ‚Èfi˜ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Î·È ÛÙ· ‰È¿ÛÂÏ·, ‚ÔÛÎÒÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ¿Ú¯È˙·Ó ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È Ù· Û˘-

Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÎÔÓ¿ÎÈ·. ∞Ó‹ÌÂÚ· ÎÈ ·fi Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·, Ë ÈÔ ¤ÌÂÈÚË ‚Ï¿¯· ηٷÈ·ÓfiÙ·Ó Ì ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·. ¡· ηÏÔ‹ÍÂÈ ÛÙË “‚‰ԇڷ” ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ó· ·ÏÒÛÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÁÈ· ÙËÓ Ù˘ÚfiÈÙ·, Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ Â›ÛËÌÔ Ê·ÁËÙfi Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ “ÎÔÛÌ¿ÚÈ” . ΔÔ ÙÛÔ·ÓfiÔ˘ÏÔ ¤·ÈÚÓ ÙÔ “¯ÏˆÚÔÙ‡ÚÈ” Î·È ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ Â˘ÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô ·¿˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Â˘¯¤˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ÙȘ ÛÙÚÔ‡ÁÁ˜. ªÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - ¤ÚÂ ӷ ηϤÛÂÈ ÛÙÔ ‚Ï·¯ÔÎfiÓ·Îfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó¤Ó·Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿, Ê›ÏÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ, ÙÔÓ ·¿, ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ... ΔÔ Â›¯· ηÏfi ÙÔ‡ÙË ÙË Ì¤Ú· Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ŸÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·Ú¿ ¤·ÈÚÓ·Ó. ŒÙÛÈ

fiÏ· Ù· ÙÛÔ¿ÓÈη ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ· Ó›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜, ηıÒ˜ ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙·Ó ÔÈ ÛÔ‡‚Ϙ. ∫·È Ô ·¿˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÈÎÚÔ·›‰È ÁÈ· ‚ÔËıfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚÔ‡ÁÁ˜ Î·È Ù· ÙÛÂÏÈÁοٷ. ΔÚ·Ó‹ ÁÈÔÚÙ‹! ŒÚÂ ӷ ’‚ÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÊÂÓÙ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ¿Ú¯È˙·Ó ÔÈ Û¿Ï·ÁÔÈ Î·È Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÛÔ¿ÓˉˆÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÛÙ· Ì·ÓÙÚÈ¿. √ ·¿˜ ’‚ÏÔÁÔ‡Û Ì ÙËÓ ·ÁÈ·ÛÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔÈ ÙÔÓ Ê›Ï¢·Ó ¤Ó· “ÔοÚÈ” Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÎÂÊ¿ÏÈ· ¯ÏˆÚÔÙ‡ÚÈ. ŒÂÈÙ· ¤Ê¢Á ‚È·ÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‰È·‚› ·fi fiϘ ÙȘ ÛÙÚÔ‡ÁÁ˜ Î·È Ù· ÎÔÓ¿ÎÈ· ÚÔÙÔ‡ ÙÔÓ È¿ÛÂÈ Ë Ó‡¯Ù·... ΔÔ‡ÙË ÙË Ì¤Ú· ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ·Ì·ÚÙ›· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Ù˘Ú› ÛÙÔ “Ù¿Ï·ÚÔ” , ÁÈ’

·˘Ùfi ÙÔ ÌÔ›Ú·˙·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ Á¿Ï· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ. ÕÏÏË Û˘Ó‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó “Ó’ ·Ï·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÎÔ¿‰È·” , Ù¿È˙·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÁȉÔÚfi‚·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ï¿ÙÈ, Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ¤‰ÈÓ ÛÙ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‰‡Ó·ÌË ÎÈ fiÚÂÍË, ÁÈ· Ó· ÙÚÒÓÂ Î·È Ó· ›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÓÔÛÙÈÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηıÒ˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ, ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÈ ¿Ú¯È˙·Ó ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ Î·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ. ŒÓ· ÁϤÓÙÈ Ô˘ ͯ›ÏÈ˙ ÎÈ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Û fiÏ· Ù· “‚Ï·¯ÔÎfiӷη” ÎÈ ¤Î·Ó ٷ ÛÙ·ÓÔÙfiÈ· Ó· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË. ∫È ¿ÎÔ˘Á˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‚Ï¿¯Èη, Ù˘ “Ù¿‚Ï·˜” , Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ ÎÈ ¤Ó· ÛˆÚfi ÏÈ·ÓÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ì ÔÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· ÙÛ¿ÌÈη. ∫È fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÓ·Ó Ù· “ηıÈÛÙÈο” ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô ÁÂÚÔÙÛ¤ÏÈÁη˜ ÛËΈÓfiÙ·Ó ¿Óˆ ÎÈ ¿Ú¯È˙ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ ¯ÔÚfi ÁÈ· ÙÔ Î·-

Ïfi Ù˘ ̤ڷ˜. ∫·È ÛÙËÓ Î¿ı ÙÔ˘ ·ÙËÛÈ¿ Î·È ¯ÔÚÔÛÙÚÔÊ‹, Û˘ÏÏÔÁÈfiÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÙfiÛÔ ‚È·ÛÙÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ... “∫¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÔÈ ÌÈÛÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÛÙ¿Ó˜, ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘, ¿ÓÙ· ÎÈ ÂÁÒ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. §¤Á·Ó ı˘Ì¿Ì·È ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÛÔ¿ÓÈÎËÓ ÔÈ ‚Ï¿¯ÔÈ ÎÈ ·’ Ù· ‚·ıÈ¿ ¯·Ú¿Ì·Ù· ηı¤Ó·˜ ÙÔ ÛÊ·¯Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ „ËÓ’ ·Ï¿ÚÁ’ Ôı’ ¤‚ÚÈÛÎÂÓ ··ÓÂÌÈ¿ Î·È Í‡Ï·. °‡Úˆ ÓÈÔ‚Ï¿ÛÙ·ÚË, ¯ÏˆÚ‹ Ë Ï¿ÛË ¤Ú· Ò˜ ¤Ú· Ì ٷ ÓÂÚ¿ Ù’ ·ÛÙ›ÚÂ˘Ù·, Ì ÙȘ ‰ÚÔÛȤ˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ·Ó¿Û·ÈÓÂ Î·È ÌÔ›Ú·˙Â, Û·Ó ·ÏÔ¯¤Ú· ÎfiÚË fi,ÙÈ ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó ÎÈ ¿ÓıÈ˙Â, ÛÙÔ ıÂ˚Îfi Ù˘ ÎfiÚÊÔ”. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜: “√È Ì‹Ó˜” μ. §·ÌÓ¿ÙÔ˜, “¶·Û¯·ÏÈÓ¿ Î·È Ù˘ ÕÓÔÈ͢” ¢. §Ô˘Î¿ÙÔ˜.

“μÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈΘ ‚ÈÓȤÙ˜” ΔÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞ÓÙˆÓ›·˜ ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘ - ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ∫À∫§√º√ƒ∂π ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ

“∫¤‰ÚÔ˜” ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ∞ÓÙˆÓ›·˜ ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘-™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ “μÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈΘ ‚ÈÓȤÙ˜”. ∏ ∞ÓÙˆÓ›· ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ Ù˘ ∏Ï›·˜. ∂›Ó·È ÓËÈ·ÁˆÁfi˜, ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË §¤ÚÔ. √È μÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈΘ ‚ÈÓȤÙ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô. μÂÓÂÙ›· 1797. ªÈ· ·Ó¿Û· ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °·ÏËÓÔÙ¿Ù˘ ·fi ÙÔÓ ¡·ÔϤÔÓÙ·. √ ∂‚Ú·›Ô˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ πˆÛ‹Ê §Ô˘Ù˙¿ÓÈ ˙ÂÈ ÛÙÔ ÁΤÙÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ·ÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ÍÂÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ıÏȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ¯˘ÙËÚ›Ô˘ ı· ÁÎÚÂÌÈÛÙÔ‡Ó ÂΛÓÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂΛ, “ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ηډȿ ÙÔ˘ ∫·Ó·Ú¤Ù˙ÈÔ, ÙÔ ÁΤÙÔ” Ì ÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙË ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÙ¤. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1908. ∏ fiÏË ‚Ú¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¡ÂÔÙÔ‡ÚΈÓ. √ ¶·‡ÏÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜, ŒÏÏËÓ·˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ·fi ÙËÓ √‰ËÛÛfi ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ - Ì¿Ù·È· ÎÈ ·˘Ùfi˜ - Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· “Î·È Ó· ηٷʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·¯·ÈÚȤ˜ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜” ·fi ÙËÓ ÂÈÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ™Â‚›ÏÏË 1936. √ πÛ·ÓÈÎfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ. ΔÔÓ ∂ÛÙÂÌ¿Ó ªÔڿϘ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÙÚÔ˘‚Èfi ÙÔ˘ ηÚʈ̤ÓÔ Ì’ ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù·‡ÚÔ˘˜. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï˘Ëı› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ô ¿‰Ú §ÂfiÓ, ¤Ó·˜ “·ÈÚÂÙÈÎfi˜” ηıÔÏÈÎfi˜, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó “Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, Ó· ıÚËÓ› ÁÈ· Ù· ÛÎÔو̤ӷ ·È‰È¿ Ù˘ °ÎÔ˘¤ÚÓÈη Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ô˘ ηÈÁfiÙ·Ó. ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 1964. ∏ ∞Ì·Ï›· Êı¿ÓÂÈ Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ˙ÔÊÂÚ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘. ŸÙ·Ó ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ “ÿÌÊÚ¸” Ô˘ ·fi ·È‰› ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˜ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ¡¤· ÀfiÚÎË 2007. ∏ ™ÈÌfiÓ, ÌÈ· ÎÚÂÔÏ‹ ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓË ÛÙÔÓ ¡fiÙÔ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ıÒÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ù˘ fiÙ·Ó Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ Ó›ÁÂÙ·È ÛÙ’ ·ÊÚÈṲ̂ӷ ÓÂÚ¿ Ù˘ ∫·ÙÚ›Ó· ÛÙË ¡¤· √ÚÏ¿ÓË ÙÔ 2005. “∏ ηٷÈÁ›‰· ÙˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ” ͤ‚Ú·Û fiÏ· Ù· ı˘ÌˆÌ¤Ó· η‚Ô‡ÚÈ· Ô˘ ÙÚ‡ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ™ÈÌfiÓ. ¶¤ÓÙ ÓÔ˘‚¤Ï˜ Ì ÙÔ ÁΤÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È Û·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜. ∂›Ó·È Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜ , Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ “Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó fiÛÔ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÙÔ ‚ȂϛԔ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.


26

∞¶√æ∂π™

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

∏ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ΔÔ˘

K. A. ª√ƒ∞ƒ√À

Δ

ÂÏÂ˘Ù·›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘, ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ·, fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓfiʈÓÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ¶·È‰Â›·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÚˆÌ·˚΋, ÎÏ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ∞ÏÒÛˆ˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜, ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÂÚ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, fiˆ˜ ηıÈÂÚÒıËΠӷ ϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚ› “ڈ̷˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜” ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ·fiÓÂÚ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ “ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘” · Ï· ∏¶∞. √È ı¤ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·Ó·ıˆÚËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÏÏËÓÔÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚ-

TÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À

¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ª√π∞∑∂π Ì Ï¿ÛÌ· ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ-

‰›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. £¿Ó·ÙÔ˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜; Ÿ¯È, ‚¤‚·È·. ∫·Ú·ÌÈÓ¿ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·. ΔˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¯Ô˘ÓÙÈ΋˜ Ï·›Ï··˜... * ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Ûˆ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ̤۷ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ™·ÓÙ·Úfi˙·, fiÙ·Ó Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤‰ÈÓ ̿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ◊ÌÔ˘Ó· ÚˆÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ Î·È Ù· ÚˆÈÓ¿, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ·Ú·‰fiÛÂȘ ÛÙÔ ƒˆÌ·˚Îfi Î·È ÙË ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¢Èη›Ô˘, ÙÚ‡ˆÓ· ÛÙȘ Îڇ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·ÁοÎË, ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÓÂfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘ ∞™¶π¢∞, ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. ªÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ÂÙÒÓ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ˆ˜ Ô ÈÔ “ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜” ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÙÈ˙ fiÓÔÌ· ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ (‚Ϥ ‚·ÛÈÏÈ΋˜) ·ÓˆÌ·Ï›·˜. * ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙÔ ·ÎfiÌË Î·È ·Ú¿ÏÔÁÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ¯Ô˘ÓÙÈ΋˜ ·Ï›ÚÚÔÈ·˜. 18 ª·˝Ô˘ 1967! ™Â ÌÈ· ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·Ú·Ï›· Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒfi‰Ô˘ Í‚ڿ˙ÂÙ·È ¤Ó· ÙÒÌ·, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÚ‡· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. (OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ƒfi‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃȈٿ΢, Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘). ΔÔ ÙÒÌ· ı¿‚ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫·„¿Û΢, ÂΛÓÔ˜ Ô ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÓÂÎÚÔı¿ÊÙ˘ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË (Î·È Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ) ÓÂ-

ÚÈÊı›, ¿Ú·, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ̇ıÔ. ∏ ڈ̷˚ÎfiÙËÙ· ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ›¯Â ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ Ù‡Ô˜, ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÎÂÓfi˜. √fiÙ “ƒˆÌ·›Ô˜” , ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û‹Ì·ÈÓ “ŒÏÏËÓ·˜” . À‹Ú¯Â ÌÈ· ·¤¯ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ fiÚÔ “ŒÏÏËÓ·˜” ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô Ù˘ “ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜” . ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ 18Ô ·È. Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ¿ÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜ Ô ∞ÈÙˆÏfi˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔÓ ·Ïfi Ï·fi: “¢ÂÓ Â›ÛıÂÓ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ Â›ÛıÂÓ ·Û‚›˜, ·ÈÚÂÙÈÎÔ›, ¿ıÂÔÈ, ·ÏÏ’ ›ÛıÂÓ ¢Û‚›˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›” . √È μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› (Î·È ‹‰Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›) ŒÏÏËÓ˜, Â›Ó·È ·fi οı ¿Ô„Ë ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È “ƒˆÌ·›ÔÈ” , ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ· ›¯Â ‰È·Û˘Úı› ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÌË ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ “ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚË” . À‹ÚÍ ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ “ÍÂı˘Ì·Ṳ̂Ó˘” , ¤ÛÙˆ, ڈ̷˚΋˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘ Î·È Ù˘

ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. °È· ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Î·È Î·ıÔÏÈÎÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÌÂÓË “Â›ÁÂÈ· ‚·ÛÈÏ›·” Â›Ó·È Ë ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛı›۷ ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ¶·ÙÚȿگ˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÙÔ 1393, ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜: √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ μ˘˙·ÓÙÈÓfi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤ·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚›·ÈË, ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÚÔ˜ ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, Ë ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ˘¤ÚÙ·ÙË ÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ̤ۈ ·˘Ù‹˜ ›¯·Ó Â› ·ÈÒÓ˜ ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙ› Î·È ÙÂı› ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚ˜ Î·È ‰È·Û·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÏfiÁˆ ȉÂÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ. ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ڈ̷˚΋ ȉ¤· ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Â˘Ú‡Ù·Ù· Ï‹ıË ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È “ƒˆÌ·›ÔÈ” . ™ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ/ÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ë È‰¤· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÍ ∞Ôηχ„ˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Û¯ÂÙÈ-

ο Ì ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi £Âfi, ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÚÔÔÚÈṲ̂ÓË Ó· ·ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. 줂·È· Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Ô¯‹, ‰Â “ÓÔÌÈÌÔÔÈ›ٷȔ ηÓ›˜ ÈÛÙÔÚÈο Ó· Û˘Ó·Á¿ÁÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙË Î·È fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ›¯Â ‰È·Û·ÛÙ›. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ªÂ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋), ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂıÓÔÏÔÁÈο ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û ηٿ Ôχ, ÂÓÒ ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ‹Ù·Ó ·fi ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤ˆ˜ ·ÌÂÏËÙ¤Ô, Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ·È‰Â›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ “¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÒÓ” ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÂÏÏËÓÈο, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÂÚÓÔ‡Û ›¯Â ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó fi¯È Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Ô‡Ù ÌÈ· ϤÍË Ï·ÙÈÓÈ΋. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÛÙ›¯Ô ·fi §·Ù›ÓÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÁÈ· ∫·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·ÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ ‹ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ƒÒÌË ÎÏ. ∏ ˙ˆËÚ‹ ‹ Ë ıÔÏ‹ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒ-

¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿˜ (ΔÔ ·ÓÂÍÈϤˆÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·)

™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÚÔÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘, ÛÙË ƒfi‰Ô, ¤Î·Ì·Ó ÔÈ ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ› ÙËÓ ÂÍfi‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿

ÎÚÔ„›· Î·È ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ ƒÔ‰›ÙË Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÔÈ ¯Ô˘ÓÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ı¿„Ô˘Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ Û‡‰ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ·fi Ù· ÓÂÎÚÔÙÔÌÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜. ∫·È ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ Ô˘ ÙÔ ‚ڋηÓÂ. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó Âȉ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂϤÁ¯·Ó ÔÈ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Î·È ÙÔÓ “ÓÈÁÌfi” (ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¯Ô˘ÓÙÈ΋ ÂΉԯ‹) ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. * √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠ۠¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ Ù˘ ¡¿ÍÔ˘, ÙËÓ ∫fiÚˆÓÔ, ÙÔ 1928. ™Ô‡‰·Û ÓÔÌÈο Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊËÛ ÁÈ· ·Ú-

ÎÂÙfiÓ Î·ÈÚfi Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο. ŒÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰›ÎË ∞™¶π¢∞, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÔÙ¤. À‹ÚÍÂ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ Î·È ·ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¡·ÍÈÒÙË ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÁοÎË (fi¯È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹). ∞ӤϷ‚ ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¤¯ÙÈÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ê‹ÌË ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÔÈÓÈÎÔÏfiÁˆÓ. * ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÔÈfiÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÎÈ ·ÓÂÍÈϤˆÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. ™ÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 1967 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ ƒfi‰Ô˘, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË §›Ó‰Ô, ÛÙÔÓ fiÚÌÔ ÙÔ˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÙÒÌ· Ô˘ ʤÚÂÈ ÌÈ· Ù˘ÊÏ‹ ÙÚ‡· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÚ·„Â Ô ∫·„¿Û΢.

ŸÌˆ˜, Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Ô “ÊfiÓÔ˜” Î·È ·Ó Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÊfiÓÔ, ‰ÂÓ ÙÔ Ì¿ı·Ì ÔÙ¤. §›ÁÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi ¤Î·Ì·Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∞ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, fiÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó, ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÁÈ·Ù› ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ RITA-V ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â Ï·ıÚ·›· (·ÏÏ¿ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘) ÂÈ‚È‚·ÛÙ› Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·, ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Â›ÎÔÛÈ ÌËÓÒÓ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ “ÂÎÙÔ›ÛÙËΔ ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, fiÔ˘, Î·È ¿ÏÈ Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜, “·‚›ˆÛ” , ·fi ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ·ÈÙ›·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÌÈÏ‹ÛÂÈ... √ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ... * ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ›ÎÔÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÈ· (ÙÔ 1987) ‹Á· ÛÙË ƒfi‰Ô ÎÈ ¤„·Í· Ù· ̤ÚË Ô˘ Â΂ڿÛÙËΠÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿. ™˘Ó¿Ì· ·Ó·˙‹ÙËÛ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ‹ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â ı˘ÌfiÙ·Ó Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰Â ˙Ô‡Û ·fi ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÂΛÓÔ˘˜... ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Ì·ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· (ÛÙÔ °ÂÓÓ¿‰È), ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, Ù˘ ÕÛ·˜ ‹ οÔÈÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËÎÂ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿˜, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÙÒÌ· ·fi ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜... * ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÂÁÒ ı˘Ì¿Ì·È (ÎÈ ¤¯ˆ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ) ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔÓ Â›¯· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. £ÂˆÚÒ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌÂٷʤڈ ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÌÔ˘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ·-

ÌË ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ·ÔÈΛ· ÙˆÓ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙË ¡¤· ƒÒÌË, ·fi ÙÔÓ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÙÔ 330 Ì.Ã., ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› “·Ô¯ÚÒÛ· ·ÈÙ›·” ÈηӋ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË “ڈ̷˚ÎfiÙËÙ·˜” , ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ fiÏȘ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË) ‹Ù·Ó ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋. ŒÙÛÈ Ë ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË ÚˆÌ·˚΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ· Û˘Ó›‰ËÛË ÂÏÏËÓÈ΋ Ì ڈ̷˚Îfi fiÓÔÌ·, ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔ Â¤ÙÚ„·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, “¤Ï·Ì„ Ì ÂÎı·Ì‚ˆÙÈÎfi ʈ˜” . ΔÔ “°¤ÓÔ˜ ƒˆÌ·›ˆÓ” ‹Ù·Ó ¤Ó· Á¤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› ·fi √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜! √ fiÚÔ˜ “ƒˆÌ·›Ô˜” ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓÔËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·fi οÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ô ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ηÙÔ›ÎÔ˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ˆ˜ “ƒˆÌ·›Ô˘” ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fi¯È ÙÈ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ·Ú¤ÂÌ ÓÔËÌ·ÙÈο ÛÙË Ï¤ÍË “ŒÏÏËÓ·˜” Î·È ‹Ù·Ó Ù·˘ÙfiÛËÌË Ì ·˘Ù‹Ó. Δ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ “ƒˆÌ·›Ô˘” ‹Ù·Ó ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ “ŒÏÏËÓ·” Î·È ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙·Ó ηٿ ÙÚfiÔ Î·›ÚÈÔ Î·È ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹.

ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ¡· ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÌÔ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿: “ª· fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈη› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ ÔÌ¿‰Ô˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ˘fi Ù· fiÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÓÙ˘Ìfi˘˜. ¶ÔÏÏÒ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ·›...” . “Δ· ‚›·È· ̤۷ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈfiÏ·È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ô˘Ï¤˜ ÛÙË Ì·ÎÚfiÓÔË ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·È‰Â›·˜...” . “√ ∞.¡. 509 Â›Ó·È ¤Ó· ηÓfiÓÈ Ô˘ ÂÛÙÚ¿ÊË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÚ·Ú¯ÈÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÒÚ· Ë Î¿ÓÓË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ;” . “¶ÔÏÈÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. Δ·Ú·Í›·˜ Î·È Û˘ÓˆÌfiÙ˘. ∫·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ı˘Û›· ÛÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ...” . “∏ ÛÌ›ÏË ÂÓfi˜ ÁχÙË ·Ú¤ÛÙËÛ ¿ÙÂÚÔ ÙË ¡›ÎË. ◊ıÂÏ Ì ·˘Ùfi Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰Â ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ¡›ÎË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÙ ı· ‚ÚÂı› ÁχÙ˘ Ô˘ Ì ÙË ÛÌ›ÏË ÙÔ˘ ı· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ¿ÙÂÚË Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÔÙ¤ È· Ù· ÈÂÚ¿ ¯ÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜...” . ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ ∞™¶π¢∞: “∞ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ; √ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÁÈ· ÚÔ‰ÔÛ›·; √ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ... ∞˘ÙÔ› fï˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó, ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ πÛÙÔÚ›·...” . ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿˜, Ô ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ô È‰ÂÔÏfiÁÔ˜, Ô ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÈÂÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ù˘ Ì·¯fiÌÂÓ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ˘ ‰ÈÎËÁÔÚ›·˜... * ∞Ù˘¯Ò˜ Ô ª¿Ë˜ Â›Ó·È Ô Ì‹Ó·˜ ÂÍfiÓÙˆÛ˘, Ê·ÓÂÚ‹˜, ÎÚ˘Ê‹˜ ‹ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˘, ÛÔ˘‰·›ˆÓ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ª¿Ë Ì‹Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô °ÚËÁfiÚ˘ §·ÌÚ¿Î˘, ª¿Ë Ì‹Ó· ÛÎÔÙÒıËΠ۠·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô Ô ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘, ª¿Ë Ì‹Ó·, Ù¤ÏÔ˜, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿˜...


A¶√æ∂π™

£∂™™∞§π∞

27

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Δ˘

ΔÔ˘

¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√™¡∞∫∏, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘, Ù. §˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë

˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·È‰Â›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ) Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Û¯ÔÏÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂfiÙËÙ·. ∞fi ÙË ÌÈ· Ù· ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ŸÌˆ˜ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı›: ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·. ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ·ÊÈÂÚÒıËΠ۠fiÏ· Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ÛÙȘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÌÂٷ͇ Ì·ıËÙÒÓ/Ì·ıËÙÚÈÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ΔÚÂȘ ÙÔÌ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜: ·) Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ‚) Ë ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ÂıÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ (οÓÈÛÌ·, ·ÏÎÔfiÏ, Ó·ÚΈÙÈο, ‰È·‰›ÎÙ˘Ô), Á) ¤ÌÊ˘Ï˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ (ÙÚfiÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ), ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ΔÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î/Û˘, ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÁÔÓ¤·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹, Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‰¤ÎÙË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ÎÚÈÙ‹ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ. £¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì ÁÓÒÛË, Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÛˆÛÙ¿. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. μÔËı¿ ÙÔ ·È‰› Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·-

ÁÔÚ¿˜, Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘, Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ı¤Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ∏ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÂıÈÛÌÒÓ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Ô˘ ·ÎÔÓ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘, Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÚÓ›ٷÈ, Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ› ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi, Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ. √È ¤ÌÊ˘Ï˜ Û¯¤ÛÂȘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ‰È¿ÏÔÁÔ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙË ÊÈÏ›·, ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. ¡· Ì¿ıÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Ó· ηٷÚÚ›ÙÂÈ Ù· Ù·ÌÔ‡, ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ οı ›‰Ô˘˜, ÙȘ ÊÔ‚›Â˜, ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ·˘Ù·Ú¯È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜; ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡¤ˆÓ Ù˘ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ ¶Ï·ÁÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Î·È Â͈ۯÔÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ: - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÊıÔÚ¤˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ۈ̷ÙÈ΋ Î·È ÏÂÎÙÈ΋ ‚›·, ¤ÓÙ·ÍË Û ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜) - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÂÚÒÓ ÂıÈÛÌÒÓ - οÓÈÛÌ·, ·ÏÎÔfiÏ. ∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Î·Ù‚› Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈ-

Λ·˜ ÛÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ. - ŒÏÏÂÈÌÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ. √È ÁÔÓ›˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ӷ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú·Ì¤ÏËÛ˘ Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·˜ οÔÈˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË, ÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. - ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û ‚·ıÌfi ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· ˘¤ÚÌÂÙÚË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›ÔÈ ÔÈ ‰›·˘ÏÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. - ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ηıËÌÂÚÈÓ‹. - ¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Ì ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. - ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó “ÔÌ¿‰Â˜ ÎÚÔ‡Û˘” ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ◊‰Ë Ô ıÂÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. - ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó “ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆӔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È “ÔÌ¿‰Â˜ ÊÈÏ›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √È ıÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. - ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ıÂÛÌfi. - √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ¡· ÂÈÛÂ›Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· “·ÏȇԢӔ ˯ËÚ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÚÒÙ˜ Âȉ‹ÛÂȘ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔÛ·ı›. √È ·fi„ÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÔÌfiʈÓÔ˘˜. ∞˜ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì fï˜ Û οÙÈ: ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, Î·È ÙÔ Î¿ı ۯÔÏ›Ô, Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ¢ËÌÂÚÔ‡Û·˜ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔfiÙ ÌfiÓÔ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ÛÙÂÊıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›·.

∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ∞¡∞°¡ø™ª∞...

√ ∂¡.º.π.∞., Ô ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ΔÔ˘

Ã∞ƒ∏ ∞ªª∞¡∞Δπ¢∏, Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÈÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Msc ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ e-mail: ktimalogic@gmail.com ª∂ ÙÔÓ ¡fiÌÔ 4223/2013 Â‚ϋıË Û fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ (∂¡.º.π.∞. - ∂ÓÈ·›Ô˜ ºfiÚÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ), Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ë ÂÔÙ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· “£ÂÛÌÔ‡˜”. ªÂ ÙÔ ¡fiÌÔ 4472/2017, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·È “4Ô ªÓËÌfiÓÈÔ” , Ô ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô ∂¡ºπ∞ “ÌÂÈÒÓÂÙ·È” ÁÈ· ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 700 ¢ÚÒ, Û ÔÛÔÛÙfi 30%, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi 70 ¢ÚÒ... ∞˘Ù‹ Ë “Ì›ˆÛË” Â›Ó·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏ› ‰‹ıÂÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙڈ̿وÓ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÌÂÏËÙ¤Ô ÔÛfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÊÔÚÔÏ·›Ï·· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔÏ˘ı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ì Ï‹ıÔ˜ ¿ÌÂÛˆÓ ÎÈ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ì›· ÒıËÛË ÛÙËÓ ¯ÂÈÌ¿˙Ô˘Û· Î·È ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. √ ∂¡ºπ∞ Â›Ó·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤ οÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ıÂÛÌÈ΋, ‰ÔÌÈ΋ ‹ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÒÛÙ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â-

Ófi˜ ·ÂÈÊÔÚÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘, Ó’ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·Î›ÓËÙ· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi fiÚÔ - ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ ŒÏÏËÓ·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ·Í›·. ªÂ ÙÔÓ ∂¡ºπ∞ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÔÌËı› Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ ÛÙÔ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙ˜ ‹ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ϛÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜: - ∏ ·ÔÔ›ËÛË ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÁÔÓ¤ˆÓ. - ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ Á˘ Î·È Ë ··Í›ˆÛË Ù˘ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ fiÚÔ˘. - ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î.¿. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ú·Á‰·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÎÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ “ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È” Ì ٷ ·Î›ÓËÙ· ÎÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÙ·ÂÙ›·˜. ŒÙÛÈ, ·¤ÌÂÈÓ ¤Ó· ÎÂÓfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› ·fi Ӥ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ

Ôԛ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì’ ¤Ó· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Îϛ̷, Ì ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ 4Ô ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ·Ôχو˜ η̛· ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ì ÌÈÎÚfi ∂¡ºπ∞. ¢È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ: - ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ·Î›ÓËÙ·. - ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ·˘Ù‹˜ Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜. ™ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛË (¯ÔÚ‹ÁËÛË Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Û ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÃÚ˘Û‹ μ›˙·” ). - ∏ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ∂¡ºπ∞ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È ÌfiÓÔ Ì ·˘Ù‹. - ∏ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∂¡ºπ∞ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ‹ Î·È ÙËÓ ·Ï‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î.¿. ∞ÔÙÂÏ› ÂıÓÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ηıÒ˜ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ìfi¯Ï¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È “ÁΤÙÔ” Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ·fi ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˜ ηÙÔÈ˘, ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ¯ˆÚÈÎfi Â›‰Ô.

∂§∂¡∞™ ∞¡Δø¡√¶√À§√À

fl˜ fiÙ ∏ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘. ∏ ηٷ‰›ÎË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ Ô˘ ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ¯Ù‡ËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÈο ηٿ ÙÔ˘ . Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ·›Û٢٘ ¯˘‰·ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜... √ §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙfiÙ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ›¯Â ÌÏÔοÚÂÈ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘. √ §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ·ıfiÚ˘‚·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ìʈӛ· ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰Â ˙‹ÙËÛ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔÓ ÏÔȉfiÚËÛ·Ó, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó, ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÔÙ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È fiÔÙ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ... Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜... ™ÙÔ¯ÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÎÈ ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ‚ϤÂÈ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ‡‚ÚÂȘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì fiÛÔ˘˜ ‰Â Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ‰Â̤ӷ Ù· ¯¤ÚÈ· Û ÚfiÏÔ ı·ً, Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ¶Ò˜ ‰ÚÔ˘Ó ¿Ú·Á ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜; ∏ Â›ıÂÛË Û’ ¤Ó·Ó . Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ÎÔڇʈÛË Ù˘ η΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ΤÓÙÚ· Ô˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó Î·È ÔÏ›˙Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹... ¤Ó· Ù›ÔÙ·. ™Î¤ÊÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ¿Ú·ÁÂ Î·È Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ·fi οÔÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; Ÿ¯È ‚¤‚·È·... ∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ì˘Óı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È fiÏË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙË ‚›· Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È fiϘ ÙȘ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ.


28

∞¶√æ∂π™

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

Δ˘ §π§∞™ ¶∂Δƒ√À, ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ∂Î/ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂.

°È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹

ª

ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ ‰ÔÌÒÓ. ªÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‚ÔÚ¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Î·È ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. * À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Î·È ‚ÔËıËÙÈÎfi; ™Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ÂÏ·ÛÙÈο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 20% Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÂÓÒ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÈÌÔÈ, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó fiÏ· Ù· ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. * À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô̤˜ Ù˘ ÚfiÏ˄˘, ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜; §Â›Ô˘Ó ·ÓÙÂÏÒ˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· Î·È ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÁÈÁ·ÓÙˆı› Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ °ÔÏÁÔı¿. * ∞Ó·ÏÔÁ›· ·È‰·ÁˆÁÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ; ΔÌ‹Ì·Ù· Ì 25, 27 ·È‰È¿, ÛÙ· ÔÔ›· Ô

 ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Û ‚¿ıÔ˜ ÙÚÈÂÙ›·˜ (Î·È ·Ó) Ù˘ ‰›¯ÚÔÓ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È fiÏË Ë ËÏÈÎȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∞fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ̤¯ÚÈ ÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ·, ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ı·̷ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÁψÛÛÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋! √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛˆÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜; * À¿Ú¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ· ‰ÔÌÒÓ; ™·ÊÒ˜ Î·È fi¯È. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ù· ·È‰È¿ ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜

ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·È‰ÔʇϷÍË Î·È fi¯È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. π‰›ˆ˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Û ÂÚ›Ô˘ 10 ÓËÈ·ÁˆÁ›·. * ∂›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ë ÊÔ›ÙËÛË Û ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁ›·; ªfiÓÔ ‰È·ÎËÚ˘ÎÙÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ Î·È Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÙÚÔÊ›·, fiˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È Ù· 160 ú. ™Ù· ηٿ Ù’ ¿ÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂ÓÒ ‚¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Â›Û΄Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ì ¢ı‡ÓË ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ “ÎfiÊÙË” ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜. √È ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·-

¯ÚÔÓÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ‰›¯ÚÔÓ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· Â͈ڷ˝ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÔÚıÒÓÂÈ Ù·ÍÈο ÂÌfi‰È· ÛÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙÔ˘ √√™∞. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‚Ú‹ÎÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, Ù˘ ¢∞∫∂, Ù˘ ¶∞™∫ ¢∏™À, ÙÔ˘ ¶√Δ∞ªπ√À, ÛÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Ô˘ ÂÓÒ “Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó” ÛÙ· ›‰È· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÛÙËÓ ∞¢∂¢À Î·È ÛÙÔ ¡.Δ. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰›¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂¢∂) Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ԉ˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ô˘ ı· η-

ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÙÚÔÊ›·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ Î·È Ì·˙› Ì ÁÔÓ›˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó: - ¢›¯ÚÔÓË ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚ¿Ó, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì Ï‹ÚË Û›ÙÈÛË. - ªÂ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ· ÊÔ›ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚ¿Ó, ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·fi 1 ¤ˆ˜ 4 ¯ÚfiÓˆÓ, Ì ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜, ÌfiÓÈÌÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. - ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜, ¯ÒÚÔÈ Î·È Ì¤Û· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. - ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘ Ì ÂÓÈ·›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. - ¡· Á›ÓÔ˘Ó Ì·˙ÈÎÔ› ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹

H ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, “¿ÙÚÈ·” ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ΔÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À

¢. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ™Δ√ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ À„ËÏ¿ÓÙ˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ªÔω·‚›·˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙË £Ú¿ÎË, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Âȯ›ÚËÛË fï˜ ·˘Ù‹ ·¤Ù˘¯Â, ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î.Ï. ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ¿ÓÂÛË ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·¯Ô̤ӈÓ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ·¤Ù˘¯Â Î·È ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ‚Ú·‰Â›·˜ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ À„ËÏ¿ÓÙË, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ηÎÔηÈÚ›·˜, ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. √ πÂÚfi˜ §fi¯Ô˜ ηٷÎÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠ̷¯fiÌÂÓÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË ¢Ú·Á·ÙÛ¿ÓÈ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. √ À„ËÏ¿ÓÙ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˘ ηÎÔηÈÚ›·˜, ¤Êı·Û ·ÚÁ¿ Ì ÙËÓ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔÏÔ¯›Ù˜. √ À„ËÏ¿ÓÙ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ¤ı·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁοıÂÈÚÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ Mougats οو ·fi ·Ó¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ·Ù‹Ûˆ˜. ΔÚfiÌÔ, ıÏ›„Ë Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ›¯Â Â›Û˘ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ·È‰ÔÌ¿˙ˆÌ·, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1453-

1632. ΔÔ ·È‰ÔÌ¿˙ˆÌ·, Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËΠÙÔ ¤ÙÔ˜ 1632 ·fi ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ ªÔ˘Ú¿Ù ÙÔÓ ¢’, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‚›·ÈË ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·Ú·Á‹ ‡ڈÛÙˆÓ ËÏÈΛ· 6-14 ÂÙÒÓ ·ÚÚ¤ÓˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi·È‰ˆÓ, Ô ÂÓ Û˘Ó¯›· ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ÛÙ· Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÂÓ›ÙÛ·ÚˆÓ. £· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı›, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·fi ÙfiÙ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·Û›Á·ÛÙÔ˘ fiıÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·

Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ∂Ófi˜ fiıÔ˘, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÌfi‰ÔÍÔ ·ÎfiÌ· ƒˆÛ›· Â› ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ ª. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ 1749-1796. ∏ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Ù· ÔÚıfi‰ÔÍ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ fiıÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ˙˘ÁÔ‡ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, ·ԂϤÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1770, ÂÓ‹ÓÙ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ À„ËÏ¿ÓÙË ÛÙȘ ·Ú·‰Ô˘Ó¿‚Ș ËÁÂÌÔӛ˜, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ √ÚÏÒÊ (ÙÔÓ ∞ϤÍÈÔ Î·È £Âfi‰ˆÚÔ °ÚËÁÔڛ‚ÈÙ˜) Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ √›Ù˘ÏÔ Ì ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ÏÔÈ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜,. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯ÂıÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Û fiÏ·, ÔÏÂÌÔÊfi‰È·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ŒÏÏËÓ˜ ›ÛÙ„·Ó ÙÔ˘˜ ÔÌfi‰ÔÍÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Î·È Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È ÙËÓ ∫ÔÚÒÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ˘ÔÎÈÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ·‚Ô‹ıËÙÔÈ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·¤Ïȉ· ·ÁÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘Ù˘¯‹ ‰È· ÙËÓ ƒˆÛ›· Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ∫·Ô˘ÙÛԇΠ∫·˚Ó·ÚÙ˙‹ (πÔ‡ÏÈÔ˜ 1774). ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ·ÈÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰·ÎÚ‡ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÌÂÚÒÓ ÛÊ·ÁÒÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ ÔÈ ª·ÓÈ¿Ù˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤ÁηÈÚ· ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ, Ù· ÂȉȈÎfiÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ÊÚÔ‡‰Â˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÔÛ‡ÚıËηÓ, ÁÏ˘ÙÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÓÙÂΉ›ÎËÛË Ô˘ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ê˘Á‹ Î·È ÙËÓ Â-

ÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌ·, fiÙÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ÂÈıÒ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÙfiÙ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÒÛÙ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÙfiÙ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ó· ‰È·Ó›ÌÔ˘Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ϤÍÈÔ˘ √ÚÏÒÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÎfiÌ· “Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÚÔ‰fiÙË Î¿ı ŒÏÏËÓ· Ô˘ ı· ¤ÌÂÓ ·Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘” . ¶ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·‰È·Ù›ÌËÙ˘ Û ·Í›· ·ÏÏ¿ Î·È ·Û‡ÏÏËÙ˘ Û ̤ÁÂıÔ˜ ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÍÈÒÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÌÂÁ·Ï›Ԣ „˘¯‹˜, ̤ÁÈÛÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÂıÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 1821, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÓÔÌ›˙ˆ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·Ó ¤ÏÂÁ· fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì ¿ÓÙÔÙ ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÓÔÂÚ¿ Ó· ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ì ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ ÂΛӘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ı˘Û›·˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û ̷˜ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∫·È ·ÎfiÌ·, ÓÔÂÚ¿, Ó· ÙÔ˘˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ì·˜, fiÔ˘ ¿ÏÏÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜, ¤¯ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ʈÏÈ¿ÛÂÈ Ë ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ‰fiÍ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È Ë ‰fiÍ· ·˘Ù‹, Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜, ¿ÓÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ ı· ÂÌÊÔχÂÈ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ·Í¤¯·ÛÙ˘ ªÓ‹Ì˘ ∞ÓÙ›‰ˆÚÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ·ÓÙ›‰ˆÚÔ ΔÈÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ∂˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Û˘Ó¿Ì· ÙˆÓ ÂÈÁfiÓˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ı¿Ó·ÙË ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÙË ‰fiÍ·.

“¶·›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜” ·fi ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜” “ª∂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ï‹Í˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ¶·È‰È΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” , ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi 70 ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ¯ÔÚˆ‰Ô› ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ¶·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ÔÚÔ‡˜ ª. ∞Û›·˜ Î·È μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £Ú¿Î˘, ·È¯Ó›‰È·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ‰ÚÒÌÂÓ·, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌӋ̘ ·fi ÙȘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ Î. ÕÓÓ·˜ ¶ÂÙÛÈ¿‚·-¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, fiÛÔ

Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ™ÔÊ›·˜ ª·¯·›Ú· Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙȘ ÁÏ˘ÎfiϷϘ ʈÓԇϘ Ù˘ ¶·È‰È΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ “ÿˆÓ˜” , Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ª. ∞Û›·˜, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¿ÍÈ·˜ Î·È ÁÓˆÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ μ¿ÏÌ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÂÈÙ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ - ·Ú¯¿ÚÈ· Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ - ¤·ÈÍ·Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÃÚ˘Û¿Óı˘ ∫˘Ú›ÙÛË, ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” . ¶·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤·È˙·Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Ù· ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì·˙› Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù· ‹ıË ÎÈ ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜, ̤۷ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È·, ·fi

ÙȘ ÈÔ ·ıÒ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ, ¤ÓˆÓ·Ó οÔÙ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È Ù· ÛÔοÎÈ· Ô˘ Á¤ÌÈ˙·Ó Ì ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤Ù˘ÛÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÈÏÏ·, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙË ÊÈÏ›· Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. Δ· ·È‰È¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ª. ∞Û›·˜, ÂÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ì ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ “ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ÔÚÔ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ - ˘ÚÔ‚·Û›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜- Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ “∞Ó·ÛÙÂÓ¿ÚÈ·” , ¤Ó· ¤ıÈÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı Ì ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙÔ ∫ˆÛÙ› Ù˘ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £Ú¿Î˘ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÂÏÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ˙‹ÏÔ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ·

›¯Â Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜, ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹Ú·Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” Ô˘ ·¤‰ˆÛ·Ó, ÌÔÓ·‰Èο fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ·fi Ù· ¶·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª. ∞Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÁÚ¿ÊÔ˘Û·, Ì ÏfiÁÔ Î·È ÂÈÎfiÓ·, ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û “Δ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙË ª. ∞Û›·” Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂıÈÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ “·È¯ÓȉȷÙfiÚÔ˘˜” Ô˘ ¤·È˙·Ó ÁÈ· ̤Ú˜ ÌÂÚ·ÎÏ›‰ÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ì ‚ÈÔÏ›, Û·ÓÙÔ‡ÚÈ, Ô‡ÙÈ, ˙Ô˘ÚÓ¿ Î·È ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ô˘ Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ ¯fiÚ¢·Ó ÔÈ Ï‚¤ÓÙ˜ Ì ÙȘ Ï˘ÁÂÚ¤˜, Í·ÎÔ˘ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÛÂÌÓfiÙËÙ· ÎÔ¤Ï˜. ∫È ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡ÛÂ Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ “Û˘ÚÙÔ‡”, ÙÔ˘ “Ì¿ÏÏÔ˘”, ÙÔ˘ “·Ù¿ÏÈÎÔ˘”, ·fi Ù·

“Ù˙È‚·¤ÚÈ·”, Ù· “ÌÈÓÔÚ¿ÎÈ·” Î·È Ù· “Ì·Ó‰¿ÎÈ·”... ΔÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ¤ÎÏÂÈÛ Ì “Δ· Ì·Ï¿ÎÈ·” , ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì ÂÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ï¿‚·ÈÓ ¯ÒÚ· ÛÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ Î·È ·ÓıfiÓÔÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ªÔ˘ÚÓfi‚·, Ì ÛÎÔfi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ΔË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ¯ÔÚÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” ÂÎÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ˙‹ÏÔ Ë È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·Á·ËÙ‹ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË ‰·ÛοϷ ª·Ú›· ∫·ÙÛÈ·Ú‰¿ÓË. ÕÍÈ· ·ԉ›¯ÙËΠÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·˜ Ë ™ˆÙËÚ›· ∫˘Ú›ÙÛË, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜. ¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ·ˇı˘ÓÂ Ë ∂ÛÙ›· “ÿˆÓ˜” Î·È ÛÙÔÓ “ªÔ˘ÛÈÎfi √›ÎÔ ∫¯·˝‰Ë” , ¯ÔÚËÁfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘”. ∞ÚÁ˘ÚÒ ª¿Ì·ÏË-∫Ô¿ÓÔ˘


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

£∂™™∞§π∞

29

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 28 MA´√À 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜) Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË a/c, ÂÈψ̤Ó˜, Ì ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ı¤· ÙÔÓ μfiÏÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947528143. (687)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (440)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ηʤ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ 80 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÔÌڤϷ˜ - Í·ÏÒÛÙÚ·˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 6942407843. (431)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÚÈ¿ÚÈ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ËÏÈ·Îfi˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ΔËÏ. 6945570814. (999)

£∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π

∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹”

¶ø§∂πΔ∞π

Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤/Ì·Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ mail: bar.cafe.32@gmail.com. (906)

Âȯ›ÚËÛË, ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932422506 Î·È ÛÙÔ email: lanschool.2016@gmail.com. (279)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÂÓÙ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6972717035. (978)

ηӷ¤˜ - ÎÚ‚¿ÙÈ ·fi π∫∂∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ (·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ˜), ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘, Ì ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ 240∂ ª√¡√ 200∂. ΔËÏ. 6983500720 Î·È 24210 90038. (002)

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ˘fi ηٷÛ΢‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. ÙÚÈ¿ÚÈ Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔËÏ. 6977774153. (644) ¶ø§∂πΔ∞π ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978441544 Î·È 6978441510. (869)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 91 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ º.∞., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÔÏÏ¿ extra. ΔËÏ. 6972691669. (593)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 165 Ù.Ì., 60.000∂. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË, ·fi ȉÈÒÙË, fi¯È ÌÂÛ›Ù˜, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Ì ¡·˘Ï›Ô˘, ÙËÏ. 24210 38470. (563)

¶ø§∂πΔ∞π „˘ÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ‡„Ô˜ 185 à 90 à 50 ÂÎ. ‰›ÔÚÙÔ (·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜), ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ Î·È A/C Toyotomi 12.000 B.T.U. ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ¤ÈÏ· fiˆ˜ ÓÙÔ˘Ï¿È·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·, Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972030140. (837)

ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 55Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ·/ı, Ê/·, a/c, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 8ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ¶·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. - 800 Ù.Ì. ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. - ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, ÛÙËÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 7ÂÙ›·˜, 82 Ù.Ì. ÛÙËÓ °·Ì‚¤Ù·, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ μfiÏÔ˘. - ÈڿÊÈ, 28 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - √ÈÎfi‰·, 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ΔÚÈ¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô ÁÚ·Ê›·, 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - °Ú·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ∞Ôı‹ÎË, 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ π. Δ˙¿ÓÔ˘. - °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ·, ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (579)

----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 5. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 9. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÈÛfiÁÂÈ·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 30 Ù.Ì. 10. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·. 12. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, ËÌÈÈÛfiÁÂÈÔ, 150 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.000 Ù.Ì. Ì ηÙÔÈΛ· 300 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÚ›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ 540 Ù.Ì. Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÌËÌ·ÙÈο ‹ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ. 14. ¶ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ - ÛÙ¿‚ÏÔ˜ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· 500 ˙Ò· Ì ÁÂÒÙÚËÛË ‰È΋ ÙÔ˘, Û›ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ - ȉÈÔÎً٘ Û 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (Î·È Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÔÈΛ·Û˘ 100 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË), Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· §¿ÚÈÛ·˜. 15 ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (‹Ù·Ó È·ÙÚ›Ô). ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ £Ú¿Î˘-∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ¡. πˆÓ›·, 52 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Î·È ·Ôı‹ÎË, 17 Ù.Ì. (578)

∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏

-----------------------------------

™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

BRUSALIS K. NERA

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›-

International Estate Agency-Immobilien ΔËÏ. °Ú·Ê›Ԣ: +3024230 - 22795 ΔËÏ. √ÈΛ·˜: +302421 - 401470 ∫ÈÓËÙfi: 6973022534 www.pelion-estate.gr e-mail: info@pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫√ƒø¶∏™ (42.000∂). 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ·: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 15 ÛÙÚ¤Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ· Î·È ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ. 3. ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË (16.000∂). 4. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì., 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 600 Ù.Ì. (110.000∂). μπ§∂™-√π∫π∂™ 1. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈΛ· 70 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000∂. 2. √ÈΛ· 60 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 80 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫√ƒ√¶∏. 3. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ·˘Ï‹, 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000∂. 4. μÀ∑πΔ™∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜, ¤ÙÚÈÓÔ˜, 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· (145.000∂). 5. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (85.000∂). 6. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È Ù˙¿ÎÈ, 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 2. ¶ø§∂πΔ∞π: ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, 220 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, 22.000∂. 3. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 3.800 Ù.Ì., 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 600 Ù.Ì. (110.000∂). ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÔÈÎfi‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ÔÈ˘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. °π∞ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ª¶ƒ√À™∞§∏™ (574)

“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ∞ӷηÛÈ¿ (ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ - ¿ÛÚ· Û›ÙÈ·) Â› ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆÏÂ›Ù·È Ô Â¿Óˆ fiÚ. 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î.Ï.¯. Û˘Ó ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 285 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔÎ/Λ· Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÙ›ÛÌ· 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 85 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 202 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 198 Ù.Ì. Û˘Ó 100 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 287 Ù.Ì. (ËÌÈÙÂϤ˜). ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ( ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/Λ· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË....!!! ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ª¿Ú·ıÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ∞ψӿÎÈ, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì. 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 362 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È, ·Ú·ı/ÛÈ· ‰ÈÏ/Λ· 2 ‰È·Ì/¿ÙˆÓ 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 90Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 45Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ú·ı/ÛÈ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù. Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 184, 313, 383, 404 Î·È 423 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ / ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 129 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 370 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 412, 420 Î·È 513 Ù.Ì. ∂ÈÛÎÔ‹˜ / ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 147 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. 204 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, Û.‰ 2,1. ¡. πˆÓ›· (LIDL) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ.... ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 4 ÔÈÎfi‰· (ÊÈϤٷ) Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492, 674 Î·È 4.460 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 340 Ù.Ì. ı¤·!!! ª¿Ú·ıÔ˜, 450Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.010 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.083 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 29Ì. (ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 140 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı¿ÚÈ· (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı¿ÚÈ·, 358, 465, 538, Î·È 731 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Î·È 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 130Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 1.580 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 164 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 4.005Ù.Ì. Ì 69 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È (4) fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤Î·ÛÙÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 325, 350, 362, 457, 600, 650, 700 725 Î·È 765 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 30

§‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

6958/624835 (867)


30

ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

£∂™™∞§π∞

KYPIAKH 28 MA´√À 2017

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 29 “Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE

“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ú·ı/ÛÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 457Ù.Ì. Û.‰. 1,0. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 1.000 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫∞Δ∞™Δ/∞Δ∞ - ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫Δ∏ª∞Δ√ - √π∫√¶∂¢∞ ∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78,50 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 235 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 1.350∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÈÛ. 50 ˘. 50+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∑¿¯Ô˘ 2 ηٷÛÙ/·Ù· 47 Î·È 88 Ù.Ì. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¿Û/Ì· 250 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 170 Ù.Ì. Û˘Ó ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Û˘Ó ·’ fiÚ. 155 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 184 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ 94 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓ. ÔÈÎ. Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÁˆÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.671 Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ π·ÙÚ›‰Ë 530 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· 50, 60, 110, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 5.000 Ù.Ì. Î·È 9.500 Ù.Ì. ¶.∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 100Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. Ãøƒ∞ºπ∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚÛÔÓ/Ú˜ 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, Î·È 4¿ÚÈ·, μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰Ë ÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈ Î¿... (573)

----------------------------------¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ AGENT Δƒ∞∫∞™ ∞. ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32, 2Ô˜ √ƒ. ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√À ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ: 24210 22142 ∫ÈÓ. 693 777 5383 Stathistrakas83@gmail.com °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ‰È·ÌÂÚ‹˜,

3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË - 28.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 10ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË - 31.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÈÛfiÁÂÈÔ 27 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË - 15.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 1Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. 15ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 27.000∂. ™ÔÏÔÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. ¶ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË - 21.000∂. ¶Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 49 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÁˆÓȷ΋, ÚÔÛfi„ˆ˜ - 33.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢ÒÌ· 25 Ù.Ì. - 9.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 27 Ù.Ì., ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ - 16.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 35 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, 3Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ - 25.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜, 1Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ‰˘¿ÚÈ, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 43 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË - 19.000∂. ¡Â¿ÔÏË ‰˘¿ÚÈ, 1Ô˜ fiÚ., 56 Ù.Ì. - 19.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ˘fiÁÂÈÔ 24 Ù.Ì. - 6.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 21 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜ 12.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 53 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË - 59.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ - 52.000∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ •ÂÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 3Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘¿ÚÈ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË - 84.000∂ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 10ÂÙ›·˜, 44 Ù.Ì., Ôχ ηÏfi, 1Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ - 40.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ - 44.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 65 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, 3Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ - 45.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 50 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi - 33.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. - 30.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÚÂÙÈÚ¤ 50 Ù.Ì. - 32.000∂. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÈÎÚ‹ ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· - 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. - 19.000∂. ¡. πˆÓ›·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‰˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 56 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ∞/£ º/∞ ∞/æ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 57.000∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 52 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ - 25.000∂. ¡. πˆÓ›·, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ - 49.000∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ Á¤Ê˘Ú·˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 56 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹, 15ÂÙ›·˜ - 43.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 54 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ - 43.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ˘fiÁÂÈÔ 56 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· - 19.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ˘fiÁÂÈÔ 55 Ù.Ì. - 14.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· - ¶¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 93 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 4Ô˜ fiÚ., ηϋ ηٷÛ΢‹ - 145.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 74 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. ÙÚÈÒÚÔÊÔ˘ 35.000∂. ∞ÁÚÈ¿ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. - 65.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ¢ηÈÚ›·, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 19 ÂÙÒÓ, ÁˆÓÈ·Îfi, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ - 45.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 17 ÂÙÒÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞/£ º/∞, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ - 82.000∂. ∫·ÏÏÈı¤·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË - 115.000∂. ™Ù·ı¿, 10ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 93 Ù.Ì., ۯ‰fiÓ Î·È-

ÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ - 92.000∂. ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 120 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË - 118.000∂. ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 82 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ - 110.000∂. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 17 ÂÙÒÓ. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ fiÚ., 78 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ· - 74.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· μfiÏÔ˘, ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚/Ú˜, ‰˘Ô w.c. - 70.000∂. πˆÏÎÔ‡, 90 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 5Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ - 95.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. Ì 55 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË - 44.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÚÂÙÈÚ¤ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 45.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 72 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ - 30.000∂. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 75 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. - 44.000∂. ÕÁ. ¶·ÓÙÂÏ‹̈ӷ˜, 82 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î.Ï. - 45.000∂. μ·ÛÛ¿ÓË, 90 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì Ù˙¿ÎÈ - 55.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ˙¿ÌÔ, 92 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi 55.000∂. ¡. πˆÓ›· - °‹Â‰Ô ¡›Î˘, 120 Ù.Ì., 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ 86.000∂. ¡. πˆÓ›· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 77 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË - 57.000∂ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹ 10 ÂÙÒÓ, ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏË, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 93 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, 4Ô˜ fiÚ., ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 145.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· μfiÏÔ˘, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi, 132 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, 2 w.c., Ì ¿ÚÎÈÓ - 70.000∂. ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 105 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 3 ÎÚ‚/Ú˜, 2 w.c., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓ - 120.000 ∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÚfiÛÔ„Ë, ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, 118 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË - 120.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋, 70 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô - 66.000∂. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜, ÌÈÎÚ‹ ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· - 35.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ÂÚÈÔ¯‹ “°‹‰Ԕ , 80 Ù.Ì., ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô - 46.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ - 24.000∂. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ôχ ηϋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì., ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô - 55.000∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ - 24.000∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 75 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ - 34.000∂. ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘, 80 Ù.Ì., ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË - 43.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÁˆÓȷ΋ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. - 55.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô - 185.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 15ÂÙ›·˜, 120 Ù.Ì. 150.000∂. √‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜, 110 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜, Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 3 ÎÚ‚/Ú˜, Ù˙¿ÎÈ - ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ˘fiÁÂÈÔ, 35 Ù.Ì. - 125.000∂. º˘ÙfiÎÔ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Û 2.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 15ÂÙ›·˜, ı¤· - 110.000∂. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÔÈΛ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 100 Ù.Ì. Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË - 135.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 100 Ù.Ì., ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô - 95.000∂. ¡. πˆÓ›·, ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ, 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì.

ÔÈÎfiÂ‰Ô - 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì., ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150.000∂. ªËϛӷ, 72 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· - 56.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì., Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, 60 ÂÏȤ˜, 600 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· - 30.000∂. ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô - 60.000∂. ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ôı‹ÎË ÈÛfiÁÂÈÔ, §·Ú›Û˘, 170 Ù.Ì., Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, Ì ÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ. √π∫√¶∂¢∞ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÁˆÓÈ·Îfi, 180 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ·, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË - 55.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 630 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· - 60.000∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, 2.020 Ù.Ì., Â›Â‰Ô Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ 87.000∂. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 160 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Û ηϋ ı¤ÛË - 90.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ÁˆÔÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜, 168 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi - 20.000∂. ¡. πˆÓ›·, £Ú¿Î˘, 200 Ù.Ì. - 24.000∂. ∞ÁÚÈ¿, 2.500 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ μ·Úο, ¿Óˆ Ù˘ ∂æ∞, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ - 60.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 10.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· - 60.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, 400 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú·Ï›·, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¢ηÈÚ›· - 40.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 15.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û¿ÓÈÔ - 330.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, 600 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¢ηÈÚ›· - 35.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ -¶Ï·Ù›·, 900 Ù.Ì., Ôχ ηÏfi, Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, Ì ı¤· - ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 6.800 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ì ı¤· - 33.000∂. ªËϛӷ, 360 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 26.000∂. ∞¯›ÏÏÂÈÔ, 550 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ - 60.000∂. ™ˆÚfi˜, 530 Ù.Ì. - 25.000∂. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏË Ì ÎÙ›ÚÈÔ Ì¤Û·, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ‹ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ¿Óˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, 2.100 Ù.Ì., Ì 50 ÂÏȤ˜, Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 28.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 1.000 Ù.Ì., Ì ·˘Ï¿ÎÈ 13.000∂. º˘ÙfiÎÔ, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 3.000 Ù.Ì., Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ÂÏȤ˜ Î·È ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ - 16.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.600 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜, 50 ÂÏȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ· - 34.000∂. ∞Ï˘Î¤˜, ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·, 4.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì 200 ÂÏȤ˜, ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ - 38.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 1.400 Ù.Ì., 600 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· - 20.000∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ, 610 Ù.Ì., Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi - 16.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÙ‹Ì· 2.700 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ÁÂÒÙÚËÛË, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È ÂÏȤ˜, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ 30.000∂. ¢Ú¿ÎÂÈ·, 3.600 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ¢Ú¿ÎÂÈ·, 8.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ - 8.000∂. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, 2.600 Ù.Ì., Ì ηχ‚È 38.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 40 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. - 15.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi - 33.000∂. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 20 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 10.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ·Ôı‹ÎË 180 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏË, 100∂. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ·Ôı‹ÎË 400 Ù.Ì. Ì Â͈ÙÂÚÈ-

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô §∞ª¶ƒ√™ Δ™π∞§∏™ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ë ÃƒÀ™∞À°∏ μ∂ƒ°√À§π∞ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÛÔ˘Î¿ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ.

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ALEXANDER NICHOLAS BINNS (∞§∂•∞¡Δ∂ƒ - ¡π∫√§∞™ ª¶π¡™) ÙÔ˘ Antony Nigel (ÕÓÙÔÓÈ - ¡¿ÈÙ˙ÂÏ) Î·È Ù˘ Susan Elizabeth (™Ô‡˙·Ó - ∂Ï›˙·ÌÂı), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Marsden (ª¿ÚÛÓÙÂÓ), Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Halifax West Yorkshire United Kingdom Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Bury St. Edmunds Suffolk United Kingdom Î·È Ë ¢øƒ√£∂∞ Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ™ÈÌfiÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Bury St. Edmunds Suffolk United Kingdom, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

Îfi ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì., §·Ú›Û˘. ΔÈÌ‹ ÂÓÔÈΛԢ 200∂. ¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π ∂¶π™∏™ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¶√§§∞ ∞§§∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (577)

----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘, ‚ÔËıfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ· Î·È Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ‹ Ì·Á›ÚÈÛÛ· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946757512 Î·È 24230 86359. (688) ∑∏Δ∂πΔ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ï¿ÓÙ˙· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987599578. (836)

AYTOKINHTA

∂ȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∑∏Δ∂π ‚ÔËıfi ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ˆÏËÙ‹ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ mail: gbmechanic7@gmail.com. (767)

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÊÔÚÙËÁÔ‡ Û·˜ Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944145664. (081)

English teacher needed for Lingua.Plus Group. Please email your C.V. to linguaplus@linguaplus.gr/.

(571)

¶ø§∂πΔ∞π AUDI A6 2.0 TURBO, 170 HP, ‚ÂÓ˙›ÓË, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 171.500 km, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·, full extra, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ (¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘), ȉÈÒÙ˘, 9.250∂. ΔËÏ. 6944674436, 6948832590. (783)

∂ª¶√ƒ√™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÒÏËÛË, ·ÚΛ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· Â›Ó·È ·ÙڷοÚÈÛÙ· Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚È‚Ï›Ô service. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6942639755. (564)

(557) ∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÀÁ›·˜. μÈÔÁÚ·ÊÈο: cv_center@hotmail.com, ÙËÏ. 6946507140, ÒÚ˜ 8 .Ì. - 4 Ì.Ì., fax: 210 5710441. (442) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ù¯ӛÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - „‡Í˘. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi - ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì email ÛÙÔ info@nanosair.gr. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î¿Ï˘„˘ μfiÏÔ˜ - ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 72925. (870)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ KYPIAKH 28 MA´√À 2017

£∂™™∞§π∞

31


32

£∂™™∞§π∞

ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ KYPIAKH 28 MA´√À 2017


KYPIAKH 28 MA´√À 2017

ZHTOYNTAI

£∂™™∞§π∞

ZHTEITAπ „‹ÛÙ˘ - Ù˘Ïȯً˜ Û ÛÔ˘‚ÏÙ˙›‰ÈÎÔ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978388176. (961)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔÛˆÈÎfi service ÁÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ¿ÓÙÚ·˜ ‹ Á˘Ó·›Î· ·fi 20 - 35 ÂÙÒÓ, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂٷΛÓËÛË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932459166 - 24210 71477. (785)

∑∏Δ∂πΔ∞π ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ¿Ó‰Ú·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 20 - 40 ÂÙÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ mail: maxburgervolos@gmail.com. (663)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÓÒÛË ∏/À Î·È Ù˘¯›Ô Proficiency ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 80864 Î·È 24210 37066, ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. (884)

∑∏Δ∂πΔ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ù˘Ïȯً˜ ÁÈ· Ê·ÛÙÊÔ˘ÓÙ¿‰ÈÎÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948876790, Î. ∫ÒÛÙ·˜, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 10.00 - 14.00 Î·È 18.00 - 22.00. (878)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ·fi ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ “MAGGIO” ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· delivery. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 63636. (876)

∫¿ıÂÙË ªÔÓ¿‰· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ∂›ÛËÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·, ∑∏Δ∂π Ì˯·ÓÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Δ.£. 751, Δ.∫. 38500, μ√§√™.email: voloscar1general@gmail.com. (763) ∑∏Δ∂πΔ∞π ¿ÌÂÛ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ‹ Î·È ™ÎfiÂÏÔ. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ψ̷ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ì˯·Ó‹˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌfiÓÔ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ email ÛÙÔ volos@alpharentals.gr. (963) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔËÏ.: 6978055658 Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜. (962)

∑∏Δ√À¡Δ∞π 2 ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Î·È Á·ÏÏÈο. £· ÚÔÙÈÌËıÔ‡Ó ·fiÊÔÈÙ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙ· 24210 31139 Î·È 6987102780. (964)

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ boutique hotel ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∑∏Δ∂π ¤ÌÂÈÚÔ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙ·: AÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÁÓÒÛË Í¤Ó˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ email: info@sixkeys.gr. (889)

MA£HMATA ∑∏Δ√À¡Δ∞π ‰¿ÛηÏÔÈ/˜ ¯ÔÚÔ‡ ÁÈ· freestyle, hip-hop Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20172018 ·fi Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ dancevolos@gmail.com. (899) ∞fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Pizza VERO ∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942960509. (882) ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘/ÛÙÚÈ· Î·È Ù˘ÏÈ-

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (550)

ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfi(766)

¶ø§∂πΔ∞π

Ã∞ƒπ∑√¡Δ∞π Û ÊÈÏfi˙ˆÔ˘˜ ÎÔ˘Ù¿‚È·, ËÌ›·ÈÌ· Ï·ÌÚ·ÓÙfiÚ, 2 ÌËÓÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944/642334. (892)

∞¡π∂§ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·Úfi, ‰Ú. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·‡Ú·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜. 100% ÂÈÙ˘¯›·, ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974456215. (558)

¶ƒ√™º√ƒ∞ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜, fiÛÔ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂: -°ËÚÔÎfiÌÔ˘˜. -¡ÔÛÔÎfi̘. -™˘ÓÔ‰Ô‡˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. -√ÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜. -º‡Ï·ÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â͇ÚÂÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‚Ú›ÙÂ. ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›·, ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‹ıÔ˜. ∑∏Δ∏™∏ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂Àƒ∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ ˙ËÙ› ÚÔÛˆÈÎfi ÓÔÛËχÙÚȘ Ù˘¯ÈÔ‡¯Â˜ Ì ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, Â›Û˘ ˙ËÙ› ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜ Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÁÈ· 24ˆÚ˜, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜. ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ 2421039367, ÎÈÓ. 6972458855. ¢È‡ı˘ÓÛË: ¡¤· πˆÓ›·, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68. (555)

§∂πΔ√Àƒ°π∞ ¡∂√À ¶ƒ∞Δ∏ƒπ√À ∫∞À™πªø¡ ∂§π¡ ∞§∂•π√À ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ∂§π¡ CRYSTAL, ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ - ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ‰ÔÏÒÌ·Ù·, ¿ÁÔ˜. K˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421216800. (001)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡

∫·ıËÁËÙ‹˜ ºπ§√§√°√™, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜

∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡

‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·-

°›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ.

ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ηÈ

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66.

ÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ. ¶ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜.

΢ڛ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ÂÛˆÙÂ-

(556)

ΔËÏ. 6974677244.

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜

¡∏¶π∞°ø°√™ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934715209. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ··Ú·›ÙËÙË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 80864, ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. (885)

°∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 43¯ÚÔÓË ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 60¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ÏÂÙ‹, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¢ÁÂÓÈ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 42¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ¢ÁÂÓÈ΋, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 50¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÌÔÚʈ̤ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 58¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 52¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÎÔÌ„‹, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηϷ›ÛıËÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 47¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·Î›ÓËÙ·. 56¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 38¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ‰È·˙/ÓË, ÎÔÌ„‹, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ· - ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Û˘Ì‚›ˆÛ˘ - Á¿ÌÔ˘. ÏËÚ. ÙËÏ. 2410 549797, 6944518366. (547)

∞°°∂§√™ CLUB °È· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, Á¿ÌÔ˜, Û˘Ì‚›ˆÛË, Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫‡ÚÈ· fiÌÔÚÊË, ÏÔ‡ÛÈ·, ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ŒÏÏËÓ·. 28¯ÚÔÓË ÓÔÛËχÙÚÈ·, 35¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, 30¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 45¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ, 55¯ÚÔÓË ¯‹Ú·, 35¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˘, 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 60¯ÚÔÓÔ˜ ¯‹ÚÔ˜ Ì ·Î›ÓËÙ·, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË. ΔËÏ. 6972726383 Î·È 2410 611155. (481)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰¤¯ÂÙ·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ (¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917 - e mail: girovolou@gmail.gr/.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ù· οوıÈ ·Î›ÓËÙ·: 1) ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 261, 65,68 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. 2) ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 20,38 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, 220,00ú. 3) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 72,85 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 450,00ú. 4) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 31,82 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917, e mail: girovolou@gmail.gr/.

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂. ¢∂¢¢∏∂

◊Û·ÛÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜; ™·Ù·Ï¿Ù ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¿ÛÎÔ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜; ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô “∂¶∞º∏” ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È Á¿ÌÔ˘ “∂¶∞º∏” , Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË. §¤ÓÂ: “ªfiÓÔ˜ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ªÂ Û‡ÓÙÚÔÊÔ; ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÏ. ÂÈÎ. 24210 39367, 6972552567. (554)

¢øƒ∂∞ ™ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô μfiÏÔ˘ “√È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 50 ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË πˆ¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘ (¡Ô 264).

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜: ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017 1. ∞¶√ øƒ∞ 08.30 - 13.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ∞¡ø μ√§√™ - ∞¡∞∫∞™π∞ - ™Δ∞°π∞Δ∂™ - ∫∞Δ∏Ãøƒπ - ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ - ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™ ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂ / ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

K¿ı Úˆ›

Ú˜. ΔËÏ. 6985982557.

∑∏Δ∂πΔ∞π

Ù‹ÛÈÌË. ΔËÏ. 6944594440 ηÈ

(738)

ÚÈ΋ 500 ¢ÚÒ, ÚÂfi, Ï›Á˜ Ò(903)

ΔËÏ. 6981-867882.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ Û˘˙Ë-

(723)

§˘Î›Ԣ. ¢ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-

∑∏Δ∂πΔ∞π

È¿ÓÔ KAWAI π·ˆÓ›·˜, Û ¿-

6980139827.

¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ.

¯Ù‹˜/¯ÙÚÈ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984617400.

¢IAºOPA

33

(031)

£∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

£∂™™∞§π∞

ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24214 21510


34

£∂™™∞§π∞

∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ 318 ¶·Ù¤ÚˆÓ

∂ÓfiÙËÙ· ∂π¡∞π Û›ÁÔ˘ÚÔ, ˆ˜ ·Ó Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÛÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ. ¡fiÌÔÈ Ô˘ ı¤ÛÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÍË Î·È ·ÚÌÔÓ›· ÛÙË Ê‡ÛË. ∫·È Ë ·ÚÌÔÓ›· ·˘Ù‹ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ›ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜ ÙÔ˘, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ, ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ¿ÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ªÔÚԇ̠̠¢ÎÔÏ›· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠Ô‡ ı· ›¯Â ΔÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ê‡ÛË, ·Ó Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ ÂÂÓ¤‚·ÈÓ Ì ÙÔ˘˜ £∂√Ã∞ƒ∏ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ˘‹Ú¯Â Î·Ó Ê‡ÛË. ¡π∫. ™∞ƒπ∫∞ ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜. ™˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÏË, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ‰Â ·ÚÌÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎÔfi Ù˘ ˙ˆ‹ Ì·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈ·, ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î.Ï. ¶Ï‹ıÔ˜ ÂÚÁ·ÙÒÓ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ ·Ú¿ÁÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, fiÏ· fï˜ ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ “ηıÚ¤ÙË” Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÎÙÂı¤ÓÙ·, ‡ÎÔÏ· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ‚¿ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜, Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓfiÙËÙ·. Èڛ˜ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÎÔfi˜. ŸÚÔ˜ ··Ú¿‚·ÙÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ŸÙ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ Ì ÙȘ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯·Ó Ù· “ÌÏÂ Î·È Ù· Ú¿ÛÈÓ· ηÊÂÓ›·” , fiÙ·Ó ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰ÚÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, ÙfiÙÂ Ë ÂÓfiÙËÙ· ηٷÚÚ¤ÂÈ Ì fi,ÙÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘Ùfi. ∏ ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜. Δ· ÙÚ›· ÚfiÛˆ· ·˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ıÂfiÙËÙ·, ¤Ó·Ó £Âfi. ∏ ·ÏÏËÏÔÂÚȯÒÚËÛË ·˘Ù‹, Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ÁÁ›˙ÂÙ·È ‰Â ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ›ÛÙË. ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤Á· Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜. Ÿˆ˜ ̤Á· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÓ·ÓıÚÒÈÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ë Û˘Ó‡·ÚÍË, Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Î·È Ù˘ ıÂ˚΋˜ ʇÛ˘. ∂ÓfiÙËÙ· ˙‹ÙËÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¢¯‹, Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. “ÿÓ· ÒÛÈÓ ÂÓ ¿ÙÂÚ, ηıÒ˜ ËÌ›˜ ÂÓ ÂṲ̂Ӕ , ›Â. ™ÙÔ “ηıÒ˜ ËÌ›˜” ·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÂÓfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ÚfiÙ˘Ô ÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Âӈ̤ӷ Ù· ÙÚ›· ÚfiÛˆ· Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ›. ∫·È ÂÓÒ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È¤Û·Û·Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ¤ÛÎÈÛ·Ó ÙÔÓ ¿Ú·ÊÔ ¯ÈÙÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ô˘ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏËı‡ÓÔÓÙ·È. ªfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌÔ‡ ÔÈ ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ¯›ÏȘ Î·È ‰È·ÛÒÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Ù· Ï·›ÛÈ·, ÏÔÈfiÓ, Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘, Ù˘ ·Á¿˘, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·Á·ÔÏÔÁ›· ›ӷÈ, Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ. ªÈ· ÂÓfiÙËÙ·, Ô˘ ·Ó ÂÈÙ¢¯ı›, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÙȘ Ï¿Ó˜ Î·È ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ “ÂÎÎÏËÛÈÒÓ” . ŸÔ˘ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ù˘, Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ˜, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¶·Ù¤Ú˜˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ì·ı¤˜ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔÈ, ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë, ‹ ηχÙÂÚ·, Ë ·ÓÔ‡ÛÈ· ·Á·ÔÏÔÁ›·. ∫·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·; ¶ÔÈ· ·Ï‹ıÂÈ·; √ ηı¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· Ó· ÙË ‚Úԇ̠ÔÏfiÎÏËÚË, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜! ∂ÓˆÓfiÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘, ÙȘ ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ∫È fiÔÈÔ˜ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ “¤ÓˆÛË” , ÙËÓ „‡ÙÈÎË ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ “ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘” , ÙÔ˘ “Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡” Î.Ï. ΔÒÚ· ÙÈ “¤ÓˆÛË” ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹, ‰ÂÓ Í¤Úˆ. ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ·Ó Î·È fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ Û ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, ı· ÂÈʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·Û¿ÛÂȘ ·Ú¿ ÂÓfiÙËÙ·.

KYPIAKH 28 MA´√À 2017

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√À™ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰›Ï· Ì·˜ Î·È Ì·˜ Ù›ÌËÛ Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜, Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÌËÙ¤Ú·˜

∞¡∞™Δ∞™π∞™ §∞™∫√À ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ §¿ÛÎÔ˘

MNHMO™YNO ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

¡πΔ™∞™ ∫Àƒ. ∫√ƒμ∂™∏ ÙÂÏԇ̠ۋÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 28 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·È‰È¿: ¡¿Á˘ - ÷ÚԇϷ ∫ÔÚ‚¤ÛË, ªÂϛӷ - ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ô‡Ú·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂ϛӷ - ∫ÒÛÙ·˜, ¡ÙfiÚÈ· - ÿÚ˘, ª·Ú›Û·, °ÈÒÚÁÔ˜ √ ·‰ÂÏÊfi˜: πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‚¤Û˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” .

“∏ º§√°∞” ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘ 3 (ÚÒËÓ ¶π∫¶∞), μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 24628, ÎÈÓ. 6977001396 floga@floga.org.gr §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ:∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓ¿ 10 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË - ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì· 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.

MA´O™

28

∂˘Ù˘¯Ô‡˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∂ÏÈΈӛ‰Ô˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “ΔȘ ÛÔÊfi˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ÂÓ ˘Ì›Ó; ‰ÂÈÍ¿Ùˆ ÂÎ Ù˘ ηϋ˜ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù· ¤ÚÁ· ·˘ÙÔ‡ ÂÓ Ú·˛ÙËÙÈ ÛÔÊ›·˜” (π·ÎÒÙÔ˘ Á’ 13). ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È Ô ÛÔÊÒÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ıËÛ·˘Ú›ÛÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÔÏÏ¿˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ë ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Î·È ·ÚÂÎÙÚÔ¿˜, Ô˘ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Î¿ı ·Í›·Ó ·fi ÙËÓ ÓÔÌÈ˙Ô̤ÓËÓ ÛÔÊ›·Ó ÙÔ˘. ™ÔÊfi˜ ηْ ·Ï‹ıÂÈ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÁÓÒÛÂȘ ¯ÚËÛ›ÌÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿Ó ·ÓÂ›ÏËÙÔÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ë Ú·fiÙ˘, Ë Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓËÓ Î·È Ë ·Á¿Ë. ∞È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈη› ·ÚÂÙ·› Â›Ó·È ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔÓ Ï·›ÛÈÔÓ Ù˘ ·ÓıÚˆ›Ó˘ ÛÔÊ›·˜. ∂›Ó·È Î·È ·˘Ù·› Ì›· ÛÔÊ›· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ˜, ·ÓˆÙ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÛÔÊ›·Ó ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Î·Ï‡„ˆÓ. ∂¿Ó ·˘Ù·› Ï›Ô˘Ó, Î·È Â¿Ó ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙˆÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ηΛ·È Î·È ÌÈÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ÂÌ¿ıÂÈ·È Î·È ÂÁˆ˚ÛÌÔ›, ÙfiÙ ·È ÁÓÒÛÂȘ ·È ÔÏÏ·› fi¯È ÌfiÓÔÓ ¯¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ·Í›·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ. ¢ÈfiÙÈ, ÂÓÒ ÂÎÔ›·Û ‰È¿ Ó· ıËÛ·˘Ú›ÛË ÁÓÒÛÂȘ ÔÏÏ¿˜, ‰ÂÓ ÂÊÚfiÓÙÈÛÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Â͈ڷ˝ÛË ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÙÔ˘ Ì ‰È·ÁˆÁ‹Ó ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ÂȘ ÛÔÊÔ‡˜.

∫∏¢∂π∂™ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∂§∂¡∏ ™Δ∂ƒ°π√¶√À§√À ª∞ƒ¡∞ƒ∏ ∂ÙÒÓ 65 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 2.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙȘ 2 Ì.Ì. ¡. ¶·Á·Û·› 28 ª·˝Ô˘ 2017 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: μԇϷ ∑˘ÁÔ‡ÚË, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∑˘ÁÔ‡ÚË √ ÂÁÁÔÓfi˜: ™‡ÚÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “°ÔÚÁfiÓ·” , ·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

º√À§∞ ª∞Àƒ√¶√À§√À ∂ÙÒÓ 85

¢øƒ∂∂™ - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ §¿ÛÎÔ˘ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙË º§√°∞ 228∂. - ∏ ∂ϤÓË ∞ÌÔ˘Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ - ™¯ÔÈÓ¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ·Ó¿·˘ÛË „˘¯‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∞ÌÔ˘Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙ› ÌÓËÌÔÛ‡ÓÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË º§√°∞ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150∂.

Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. ¡. πˆÓ›· 28 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·È‰È¿: ∞ıËÓ¿, ŸÏÁ· - ª·ÓÒÏ˘ √ ÂÁÁÔÓfi˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏Ï›·˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ŒÏÏË - £Âfi‰ˆÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, √˘Ú·Ó›· ¯· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, •¤ÓÈ· ¯· ™ˆÙËÚ›Ô˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ª·Á‰·ÏËÓ‹ ¯· ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔÓ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

μ∞™π§∂π√ Ã√§∂μ∞ ∂ÙÒÓ 97

(184)

K¿ı Úˆ› £∂™™∞§π∞ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24214 21510

£∂™™∞§π∞ ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ª¿Ú·ıÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 28 ª·˝Ô˘ 2017 Δ· ·È‰È¿: ∏Ï›·˜ - ºˆÙÂÈÓ‹ ÃÔϤ‚·, ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ - £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ï˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ÃÚÈÛÙ›Ó· ÃÔϤ‚· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∫·Ó¤ÏÏË, ∂Ï¢ıÂÚ›·, ª·Ú›· - ∂Ï¢ıÂÚ›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ¶·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “º§√°∞” , ÙËÏ. 24210 24628. √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¢·›‰·ÏÔ˜” ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘.


TËÏÂfiÚ·ÛË 35

£∂™™∞§π∞ KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™˘ÏϤÎÙ˘ ÔÛÙÒÓ 07.00 10.00 11.30 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.55 22.00 00.00 00.15 01.10 02.10 04.00

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ∂ˆÓ‡Ìˆ˜ ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ °Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο 28 ÊÔÚ¤˜ ∂˘ÚÒË ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓÈÌÂÚÙ Δ· ÛÙ¤ÎÈ· ¡Ù¤ÙÂÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ¶ÚÔÛˆÈο ∂ˆÓ‡Ìˆ˜ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯

07.00 07.30 08.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.30 18.30 19.30 20.00 21.45 22.00 22.15 00.15 02.15 03.15 04.15

Teen titans Transformers: Robots in disguise 07.00 ΔfiÌ·˜, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ 07.20 ¶¤· ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ 07.30 ∫¤ÈÙ Î·È ªÈÌ ªÈÌ 07.50 √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó 08.20 Transformers rescue bots 08.50 Timmy time 09.10 ¶¤· ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ 09.30 ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ 10.00 Bobby and Bill 10.30 ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ 10.50 The Garfield show 11.10 Super Hero Girls 11.20 Barbie Fairytopia: Mermaidia 12.00 ∏ ª›· ÎÈ ÂÁÒ 12.30 Dragons: √È Î·‚·Ï¿Úˉ˜ ÙÔ˘ ªÂÚÎ 13.00 The Looney Tunes show 13.30 “√È ‰›‰˘ÌÔÈ” 15.15 Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· 16.45 30 rock 18.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.30 MasterChef 19.50 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 “∞Á¿ËÛ· ÌÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ·” 23.10 “∞fiÏ˘ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹” 01.45 “√ ·ÂÙfi˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜” 04.00 The vampire diaries 05.00 The secret circle

√ °Ô˘¿È ÛÙÔ ·Ú·Ì˘ıÔ¯ˆÚÈfi √ ªÔ˘Î ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ºˆÙÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ™ÂÊ ¿ÛÙ· ‚Ú¿ÛÙ· Auto Moto ∂ƒΔ Formula 1 - °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ªÔÓ·Îfi ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο Formula 1 - °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ªÔÓ·Îfi ∞ÁÒÓ·˜ Art Week ∫ÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿: °Â‡ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ΔÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ “ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·” ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ∫Ï‹ÚˆÛË √¶∞¶ Δ˙fiÎÂÚ Î·È ¶ƒ√Δ√ °ÚËÁfiÚ˘ §·ÌÚ¿Î˘: ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÌÈ·˜ ËÌÈÙÂÏÔ‡˜ ¿ÓÔÈ͢ “¢È·ÛËÌfiÙËÙ·” Art Week ºˆÙÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ∂ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜

06.10 06.30

06.00 10.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.50 17.30 17.45 18.50 20.00 21.00 00.30 02.00 03.00

07.00 07.30 08.00 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 00.00 02.00 02.45 03.15 06.00

∫·ÏË̤ڷ ∞ÎÚ·›ˆ˜ Ready business 7 Ë̤Ú˜ ÎfiÛÌÔ˜ 7 Ë̤Ú˜ ÂÈÛÙ‹ÌË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ 7 Ë̤Ú˜ ∂ÏÏ¿‰· Masterclass Traction ª·ÛÙÔڤ̷ٷ ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Happy Traveller ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Kick off ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Game of Thrones

¶ÂÚ› Ù¤¯Ó˘ ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ Auto report ª·ÛÙÔڤ̷ٷ ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 30 ÏÂÙ¿ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Auto report (∂) ª·ÛÙÔڤ̷ٷ (∂) ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ (∂) Check in (∂)

06.00 07.00 08.00 09.00 09.50 10.20 11.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 21.00 23.15 01.40 03.30 04.30 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ™ÎÔÚÈfi˜ Drop dead diva I dream of Jeannie ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ “Evolution” ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ “√È ÕÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ: ¢Ú¿ÛË ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ·” ΔËÏÂÌfiÚ· ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Taxi girl “™˘ÏϤÎÙ˘ ÔÛÙÒÓ” “ΔÔ ∂ÍÚ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÓ˘ÎÙ›Ô˘” “∂ʉÚÈÎÔ› ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ” Sheena The big C ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ

06.15 07.00 07.45 08.45 09.45 13.00 13.45 14.30 16.30 17.45 18.00 19.00 20.00 22.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15

§Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ §›ÊÙÈÓÁÎ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ™Ô˘∫Ô˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· “∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘” Lycky Room ∂ȉ‹ÛÂȘ My way ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘: ŒÍˆ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘” “Transformers: ∏ ÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ËÙÙË̤ӈӔ Vice ∫ÏÂÌ̤ÓË ˙ˆ‹ ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ Vice ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ·Á¿˘

£E™™A§IA TV 06.00 07.00 07.30 09.00 10.00 11.00 11.15 12.00 12.45 14.45 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 21.00 21.30 23.00 23.45 01.35 03.00 04.35

09.00 10.30 11.00 12.00 13.30 15.00 16.30 17.00 18.30 19.30 20.30 21.00 21.45 22.15

ªË ÌÔ˘ ÂȘ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· - ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· “ŒÓ·˜ ‚Ͽη˜ Ì ·Ù¤ÓÙ·” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Travel guide ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙË Û¤ÓÙÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “Shogun warrior” “Jack London story” “Zaina” “Oddball hall”

™˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÂÈÓ·‡Ù˜ ΔÂÙÚ¿‰È· ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ πππ ∞fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ μÔ˘Ï‹ Â› 7 ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ §fiÁˆ Ù¤¯Ó˘ “∏ ˙ˆ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡›ÓÔ” ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ¶·È‰È¿ Î·È ·¯˘Û·ÚΛ· ∞η‰ËÌ·˚Îfi ٤ٷÚÙÔ £Â·ÙÚÔÛÎfiÈÔ √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ŸÂÚ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

06.00 07.00 08.00 08.55 09.00

21.00 22.50 00.50 03.15 03.45 04.45

£· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô TV Mall ™ÔÊ›· Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ∏ ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ ª›ÓÈ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ™›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÈÙ¿ÎÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ™¿ÌÌ˘, 2” ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· “Johnny English” “∑ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù‡Ô˜” “W.E.” £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Grand Hotel £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

06.30 15.10 17.00 18.00 18.30 20.30 00.00

ASTRA market ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Á¿Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ASTRA market ∂ȉ‹ÛÂȘ

09.45 13.00 14.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00

ŒÓ·˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó. Δ· ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο ›¯ÓË Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Û οı ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÚ˘Ê‹ ÛËÌ·Û›· Î·È ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ §›ÓÎÔÏÓ ƒ¿ÈÌ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜. ŒÓ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜, fï˜, ÂÓ ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó¿ËÚÔ Î·È ¤ÙÛÈ ¯¿ÓÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹. ŸÌˆ˜... MEGA 21.00

∑ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›·: ºÚ·ÓÎ ∫ÔÚ¿ÛÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤‚ÈÓ Δ˙¤È̘, ƒÔ˙¿ÚÈÔ ¡ÙfiÛÔÓ, §¤ÛÏÈ ªÈÌ, ∫ÂÓ °ÈfiÓÁÎ. ºˆÓ¤˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÙÏÂÚ, ¡ÈÎ ¡fiÏÙÂ, ™ÂÚ Î.¿.

¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô °ÎÚ›ÊÈÓ ∫¤È˜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÎÏÈÓ ¶·ÚÎ, ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ ÔÙ¤ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙË ™Ù¤Ê·ÓÈ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÚÂÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙ› Î·È Ôχ Ó· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÂÈ. §ÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ fï˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ... ÍÂÓÔ‰fi¯Ô, ·ÊÔ‡ Ù· ˙Ò· Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙ ˆ˜ ÙÒÚ· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÙ¿ÙË ·fi ÙÔÓ °ÎÚ›ÊÈÓ... ALPHA 22.50

∞fiÏ˘ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÛ·Î ƒ¿ÛÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙ˙ÂÓ¤ÁÎÂÚ, Δ˙¤È̘ ∫¿·Ó, Δ˙¤È̘ ∫fiÌÂÚÓ Î.¿.

√ Δ˙ÔÓ ∫ÚÔ‡ÁÎÂÚ Â›Ó·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ì ›ڷ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ §È ∫Ô‡ÏÂÓ, Ó·ڋ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ Ô˘, ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ™¿ÈÚÂ˙. ∏ §È ·Ó·Î¿Ï˘„ ˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √ ∫ÚÔ‡ÁÎÂÚ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ÙË §È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ÌÈ· ·Ì›ÏÈÎÙË Î·Ù·‰›ˆÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ οÔÈÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ... STAR 23.10

£Â¿Ì·Ù· 05.30 09.40 13.40 17.15 19.45 20.40 20.45 23.30

ΔÒÚ·... fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο Annita GR Live news ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ŸÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÔ› ¯ˆÚ¿Ó ΔÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ;

Su - Doku

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 25-31/5/17 ∞I£√À™∞ 1

Δ∞ ™Δƒ√Àªº∞∫π∞: Δ√ Ã∞ª∂¡√ Ãøƒπ√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 17:45 ALIEN: COVENANT (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45 - 22:20 ∞π£√À™∞ 2

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞ƒÃ∏°√™ ∞¶√ ∫√À¡π∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ 3D (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 20:20, ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:20 - 23:00 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 23:00

¢Y™KO§O

∞π£√À™∞ 3 EYKO§O

EYKO§O

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· º›ÏÈ ¡fiȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤Ó˙ÂÏ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ›, ∫Ô˘›Ó §·Ù›Ê·, ª¿ÈÎÏ ƒÔ‡ÎÂÚ, ª¿ÈÎ ª·Î °ÎÏfiÔ˘Ó, §Ô‡È˜ °Î¿˙Ì·Ó, §›Ï·ÓÙ ŸÚÛÂÚ Î.¿.

μ∞™π§π∞™ ∞ƒ£√Àƒ√™-√ £ƒÀ§√™ Δ√À ™¶∞£π√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30 - 21:10, ∫˘Úȷ΋: 21:10 ∞I£√À™∞ 4

¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00 - 21:40


36 / °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛ¤ÚÁ· ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˘, √ÚÌ˘Ó›Ô˘ 40, ÙËÏ. 24210 43839, ªÔ˘Ï·ÓÙ˙›ÎÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 102 Ì ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 45431, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15, ÙËÏ. 24210 23714. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∑·¯·Ú›Ô˘ º·Ó‹˜, π¿ÛÔÓÔ˜ 103107 (ÌÂÙ¿ ÙË ™˘Ú›‰Ë), ÙËÏ. 24210 76100. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙·ÊϤÚË ªÈÏÙÈ¿‰Ë - ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 69, ÙËÏ. 24210 80868. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª‹ÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 111, ÙËÏ. 24210 82900. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ ·fi ∞Ó··‡Ûˆ˜ ¤ˆ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™ÙÚ. πˆ¿ÓÓÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:457:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45, 21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30.

£∂™™∞§π∞ KYPIAKH 28 ª∞´√À 2017

™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞:5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2521.25-23.25. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 8.30-11.20-13.40. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-μ√§√™:4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 9.50-12.30-15.10. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.23-8.30-9.41-10.43-I.C. 11.20-12.52-I.C. 14.20-14.50-16.45-I.C. 18.24-19.00I.C. 20.17-21.09-I.C. 22.19-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-I.C. 10.04-10.22 12.58-14.25-I.C. 15.04-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26- I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 14.18-I.C. 16.18-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈ-

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘-

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 7/4-16/6/17 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∂/°-√/° ªÀƒΔπ¢πøΔπ™™∞ ∂ø™ ∫∞π 30/5 ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT6 10/4-11/6 KA£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 17/4, 1/5 Î·È 5/6 ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 16/4, 30/4 Î·È 4/6 ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞. ∂/° - À/° “ºÏ¿ÈÓÁÎ ¡ÙfiÏÊÈÓ ∂ƒ∞Δø” ∞fi 22/5-15/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 17.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫˘Úȷ΋ 4/6 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB:166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154

HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¢A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552,ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251 Î·È °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 49561 ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη”, ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. 2. ¶·Ú·‚¿ÛÂȘ ËıÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. 3. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·¿ÓÙËÛË - ΔÔ “¿ÏÈ” ÛÙ· ·Ú¯·›·. 4. ªÂÁ¿ÏË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÈÓˆÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. 5. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ “∫” - ªÈÎÚ‹ Ë... ÙËÏÂÔÙÈ΋ (Ì ¿ÚıÚÔ). 6. ™ÒıËΠ·fi ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ - √ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘ÓÒÓ˘Ìfi˜ ÙÔ˘. 7. ¶¿ÓÙÔÙ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ - ∏¯Ò... ·ÙÂÏ›ˆÙË. 8. ¶·Û›ÁÓˆÛÙÔÈ ÌÔÓ·¯Ô›. 9. ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹. 2. ∂·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· (ÁÂÓ.). 3. “Δ· ÔÙ¿ÌÈ·” ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ μÚÂÙÙ¿ÎÔ˘ - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÔÛÔÙÈο. 4. ¶fiÏË Ù˘ Â›Ó·È Ë ∞ÚÂfiÔÏË (Ì ¿ÚıÚÔ) - ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¶ÚÔÛ¢¯‹˜. 5. ∂ÌÔ‰›˙ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· - ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÛÙ¿ÓÙ· (ÁÂÓ.). 6. ŸÙ·Ó ‹ Â¿Ó - °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ΔfiÛ· Û˘ÌʈÓÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô §ÈÛÙ. 7. Ÿ,ÙÈ Î·È Ë Û‡ÌÙˆÛË, ÁÈ· ÙȘ... ·fi„ÂȘ. 8. μÂÏÁÈ΋ fiÏË - ªÂ ÙȘ Ù‡„ÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜. 9. ∞ÓÙ›ıÂÙË ·fi ÙË “ı¤ÛË” (ÁÂÓ.) - ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi.

Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

§À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞£∏ª∞Δ∞ 2. ∞¡√ª∏ª∞Δ∞ 3. ∫∞§∞-∞À 4. ∂μ∞¡™ - Δ∂™ 5. §π - ∏ √£√¡∏ 6. §øΔ - ƒ∏Δ√™ 7. ∂™√¢√ - ∏à 8. π∏™√ÀπΔ∂™ 9. √™√™ μ∞™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞∫∂§§∂π√ 2. ∞¡∞μπø™∏™ 3. £√§∞ - Δ√™√ 4. ∏ ª∞¡∏ - ¢√™ 5. ª∏ - ™√ƒ√À 6. ∞ª∞ - £∏ - πμ 7. Δ∞ÀΔ√Δ∏Δ∞ 8. ∞Δ - ∂¡√Ã∂™ 9. ∞ƒ™∏™ - ™∏.

∫ƒπ√™ ¡ÈÒıÂÙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÏÂÈÛÙ›Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-29-28-33-23-2. Δ∞Àƒ√™ √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ù ı· ÛÎÏËÚ·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜ Î·È ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ËÚÂÌ›· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2324-39-5-4-11. ¢π¢Àª√π ∏ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋ Û·˜ ÂÈÌÔÓ‹ Û οÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔηÏ› ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. μ¿ÏÙ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙÔ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-5-4567-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-44-2-12-6. §∂ø¡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-24-55-45-10-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ Ì ˆÚÈÌfiÙËÙ· fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. ∂͈ÙÂÚÈ·ÛÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-22-13-29-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ £· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Û·˜ ÌfiÓÔ Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹. ∂˘¯¿ÚÈÛÙË ÚԂϤÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-20-55-67-8-19. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ Ó¤· Û·˜ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ›Ûˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-33-2345-62-18. Δ√•√Δ∏™ £· ÌÔÚÔ‡Û·Ù Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜ Î·È Ó· ›ÛÙ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-23-45-3-29-10. ∞π°√∫∂ƒø™ ªËÓ Î·ÎÔÏÔÁ›Ù ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÙ Û ÙÈ Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-6-7-55-124 À¢ƒ√Ã√√™ ÀÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-6-34-9-5-22. πãÀ∂™ ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-56-8-9-23-3.


KÀƒπ∞∫∏ 28 M∞´√À 2017

37

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

°π∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ ¶ƒ√Δ∞™∏™ °π∞ Δ√ ¶√¢√™º∞πƒπ∫√ Δª∏ª∞ Δ∏™ ¡π∫∏™

§‹ÁÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ‰ÈÔÚ›· ¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ Ë ›‰È· ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ fiÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· Ù˘ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ·› ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË °.™. ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏÂÁ› ÚÒÙ· Ë Ó¤· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹. ∞˘Ù‹ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· χÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÚÒÙ· Ì ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ •ËÚÔÊÒÙÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ËıÈÎfi, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

‡ÚÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ·fi fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. øÛÙfiÛÔ, η̛· ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °™μ “∏ ¡›ÎË” ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ª·˝Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÚÈÔ, ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ÔÌ¿‰· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· “ËÓ›·” ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2017-18. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË Δ˙‹Ì· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ

∞‡ÚÈÔ Ë °.™. ÙÔ˘ Blue Club ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi, ÔfiÙ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡›Î˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Î. º¿ÙÛË Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ı· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË μ¤ÏÁˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÓÒ ı·

‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÏÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ Δ˙‹Ì·˜, Ô˘ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔÓ °™μ “∏ ¡›ÎË” Â›Ó·È ¿Î˘Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜ Î·È fi¯È ÌÔÓÔÂ-

Ù‹˜. øÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÁÚ·Ù‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·È ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ·˘Ùfi ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ·Ú¿ÓÔÌË ‹ ·Ó ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È· ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ı· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ›. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤-

∞‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ Blue Club-£‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜, Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29/5 Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14. ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÍÂΛÓËÛÂ...” .

μ’ ∂¶™£

™‹ÌÂÚ· ÙÔ Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶ËϤ· Î·È ªÈÎÚÔı‹‚˜ ¶∂¡Δ∂ ·È¯Ó›‰È· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘. ΔÔ Úˆ› ı· ·›ÍÔ˘Ó ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Î·È ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚˆÙ·ıÏËÙ‹ (Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·), ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ¶ËϤ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ÕÚ˘-∞ÎÚfiÔÏË: ™·Ì·Ú¿˜, ¢. ™·Îο˜, ™ÎÚ›Ì·˜. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-™·Ú·ÎËÓfi˜: ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ΔÚÈÊÔÓ›‰Ë˜, ¶. ™·Îο˜. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: ¶Ï·ÎÈ¿˜, °ÔÚÁfiÚ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∞ÁÚÈ¿˜, 17.00, £ËÛ¤·˜-∞›·˜: μ¤ÚÁÔ˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 19.00, ¢È·ÁfiÚ·˜¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: ∫·ÙÛÈÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 3-0 ·.·.

μ’ ∂¶™£ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 11.00, ∞. °·˙‹˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∫·Ï·Ù˙‹˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.00, ¶ËϤ·˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ƒÔ‡Û˘, ª·ÚÙ˙È¿Ï˘, μÏ¿¯Ô˜.

√È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Û ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·

√π μ√§πøΔ∂™ ª∂Δ∞ ∞¶√ øƒ∞π√ ¶∞πáπ¢π ¡π∫∏™∞¡ ª∂ 5-2

√ §. ª¶∞∫∞§∏™ ¶∞ƒ∂£∂™∂ ¢∂π¶¡√ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™

√È °ÂÚÌ·ÓÔ› Í·Ó¿Úı·Ó ÛÙËÓ «√ÌfiÓÔÈ·»

ŒÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ ƒ‹Á·

™Δπ™ ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ (ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹) ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi - ˘fi ‚ÚÔ¯‹ - Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ “√ÌfiÓÔÈ·˜” Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ “Berlin Oldies” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Óٿ̷̈ ÂÓËÓÙ¿ÚˉˆÓ ¤ˆ˜ Î·È ı·ÏÂÚÒÓ... ÔÁ‰ÔÓÙ¿ÚˉˆÓ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ, Û ·ÁÒÓ· Ô˘ η٤ÏËÍ Û ӛÎË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Ì ÛÎÔÚ 5-2. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È Ù· ÂÊÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi... μÔÏÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ ‰‡Ô ̤ÏË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ‹Û·Ó ÔÈ ™Ù. °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜, °È¿Ó. ΔfiÏÈ·˜, °È¿Ó. ¶·Ú·-

Û΢¿˜ (2) - ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‡ÔÓÙ· Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ °. ∫·Ï·˚Ù˙¿ÎË, ˆ˜ ...ÂÎÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÃÚ. μÂÓ¤Ù˘. Δ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ “Berlin Oldies” , ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ μ·ÁÁ. ΔÛÈÔ¯Ú›Ó˘ Î·È ¶·Ó. ¶··ÚÚ›˙Ô˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “√ÌfiÓÔÈ·˜” ηψÛfiÚÈÛ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÎÚÈ˙Ô-Ï¢ÎÔÌ¿ÏÏˉ˜ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ μÂÓÈ·Ì›Ó ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ °. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿) ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ÔÙÔÔÈ›·˜ °. ¶··‰ÈÒÙË Î·È ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈ›Ԣ ¡.ΔÔηϋ, ÙȘ Ôԛ˜ Ë “√ÌfiÓÔÈ·” ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ‰ˆ-

Ú¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ °. ¶··ÚÚ›˙Ô˜, Ô˘ ηψÛfiÚÈÛ ÙȘ ‰‡Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ì Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì·ÚÌÂÎÈÔ‡ Î·È ˘¤ÚÔ¯· Û·Ï·ÙÈο, ·Ú·Û΢·Ṳ̂ӷ Ì ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÊÈÏfiÍÂÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È μÔÏȈÙÒÓ Ù˘ ·Ú¤·˜... ∫·È Ê˘ÛÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜, ÔÚ›ÛÙËΠ̠¢¯¤˜ Î·È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ Ó¤Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ - £ÂÔ‡ ı¤ÏÔÓÙÔ˜ Î·È ˙ˆ‹˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Û·˜ - ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2018!

∏ ¶·Ú·Û΢‹ ‹Ù·Ó Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÚÔfiÓËÛ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ¤ÍÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ Ù˘. ∫¿Ùˆ ·fi ‚ÚÔ¯‹ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›ÙÂÚÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ›¯·Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ·˘Ï·›· ¤ÂÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô Î. ª·Î¿Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·

“ÕÏÎËÛÙȘ” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ª¤Û· Û ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷, Ì ÔÏÏ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ·, ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÎÚ·Û›, ¤ÁÈÓÂ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì›·˜ ·ÎfiÌË ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 11˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (οÔȘ ·Ô˘Û›Â˜ ‹Ù·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜), ÂÓÒ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ª·˙È·Ó›Ù˘ Î·È ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ª·˘ÚÔΤʷÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¿Ù·˜. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›„ÂÈ Î·È Ô ÈÔ ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

Î·È ·Ï·›Ì·¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô . £ÂÔÊ¿Ó˘ ª·ÓÔ‡Ú·˜ Ô˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÛÂ˙fiÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ›Ù ÂÓÙfi˜, ›Ù ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ú‹ Î·È Ù· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏ„ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ¡Ù›ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜ Ì ÙȘ ·›Û٢٘ ÌÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ Û·ÙÈÚ›ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Á¤ÏÈ·. °πøƒ°√™ ¶∂°π√™


38

KÀƒπ∞∫∏ 28 M∞´√À 2017

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

T.V. Δ√ Plateia Espresso Bar ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂ƒΔ 2 15.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ªÔÓ·Îfi -∑(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) ∂ƒΔ 3 17.00 ¶·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·ÁÒÓˆÓ -∑- (Football League) 20.30 §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ-∂ÏÏ¿‰· -∑- (¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 1 20.30 ∞∂∫-¶∞√∫ -∑- (Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 18.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ -∑- (Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §ÔÚÈ¿Ó-ΔÚÔ˘¿ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 3 18.30 ∞ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Indianapolis 500 -∑COSMOTE SPORT 1 16.00 ∫¿ÏÈ·ÚÈ-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 19.00 ƒfiÌ·-Δ˙¤ÓÔ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.45 ÿÓÙÂÚ-√˘ÓÙÈÓ¤˙ -∑(∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) COSMOTE SPORT 2 19.00 ™·ÌÓÙfiÚÈ·-¡¿ÔÏÈ ∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.45 ∫ÚÔÙfiÓÂ-§¿ÙÛÈÔ -∑(∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) COSMOTE SPORT 3 21.45 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ŒÌÔÏÈ -∑(∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) COSMOTE SPORT 4 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) COSMOTE SPORT 5 15.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ªÔÓ·Îfi -∑(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) COSMOTE SPORT 6 21.45 ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-¶ÂÛοڷ ∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) COSMOTE SPORT 7 13.30 ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ∑- (ÈÛ·ÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) 16.00 ºÏ¤ÓÛÌÔ˘ÚÁÎ-ƒ¿ÈÓ ¡¤Î·Ú -∑- (ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¯¿ÓÙÌÔÏ) 19.30 ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ∑- (ÈÛ·ÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) 21.45 ΔÔÚ›ÓÔ-™·ÛÔ˘fiÏÔ -∑(∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) COSMOTE SPORT 8 21.39 μÂÓ¤ÙÛÈ·-∞‚ÂÏ›ÓÔ -∑(Ï¤È ÔÊ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ) EUROSPORT 1 08.45 °·ÏÏ›·-¡. ∑ËÏ·Ó‰›· -∑(ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∫20) EUROSPORT 2 24.00 ∞ÙÏ¿ÓÙ· °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ¡ÈÔ˘ °ÈÔÚÎ ƒÂÓÙ ªÔ˘Ï˜ -∑(Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ∏¶∞)

¶·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˙¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ê·Îfi Ù˘ «£»

ΔÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ Î. ∑‹ÛË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ·¤ÓÂÈÌÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜

ª∂°∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ ™∏ª∂πø™∂ Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ Δ√Àƒ¡√À∞ ¶∞π¢π∫√À ¶√¢√™º∞πƒ√À Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

ÿÚËÎ·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ... ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙÔ Δ.∂.º.∞.∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ŒÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 400 ·È‰È¿ ·’ fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

™˘ÓÔÏÈο ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ë ∞.∂. ΔÚÈοψÓ, Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜ §¿ÚÈÛ·˜, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∞fiÏψÓ, Ô ∞.√. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ô ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ ∫·ÏÏȉ¤Ó‰ÚÈ Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¿Ú·˜. √È ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ Î·È Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· (8-9 ÂÙÒÓ, 10-11 Î·È 12-13). Δ· ·È‰È¿ ¯¿ÚËÎ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó, ¤Î·Ó·Ó Ê›ÏÔ˘˜, Û ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ™Â fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰fiıËÎ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ· ÓÈ΋ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ÕÏψ-

ÛÙÂ, ÙÔ ÌfiÙÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‹Ù·Ó “ÿÛÔ˘ÌÂ, ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ÂÌ›˜ ı· ÙÔ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì” . ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 80 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰·, Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ∑‹Û˘ ¶··ÓÈÎÔ Ï¿Ô˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¡›ÎÔ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, Û˘Ó¯¿ÚË Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÈ

ÚÔ¤ÙÚ„ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ¯¿ÓÔ˘Ó ‹ ·Ó ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “¡· Û·˜ ηψÛÔÚ›Ûˆ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °È· Ì·˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ 80 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. £¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· Ì·˜. ¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ∑‹ÛË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙ÔÌ·È ·fi ÙÔ 1996 Î·È ¤¯Ô˘Ì ¿Ú· Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·-

ÎÔ‡ Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ Î·È ·ÓÔȯÙfi˜, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·Î·‰Ë̛˜, Ó· ·›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ϤÂÈ, ˆ˜ ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜. Δ· ·È‰È¿. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯¿ÓÔ˘Ó, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜, fï˜ Ù· ·È‰È¿ ̤ÓÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ¡· Ù· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∫È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÈÌ· ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” . √ Î. ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·¤ÓÂÈÌ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ Î. ∑‹ÛË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

.. ¡π∫∏™∂ °.™. º∞ƒ™∞§ø¡ ∫∞π ™∫∞.∫π Δƒπ∫∞§ø¡ ™Δ√ º∞π¡∞§ º√ƒ

∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ Ë ™.∂. μfiÏÔ˘ Δ Ô ÓÙ·ÌÏ ¤Ù˘¯Â Ë ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2017 ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ™.∂. μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Δ∂™™£.

™ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ë ™.∂. μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ Ì 4-0, Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙË ™∫∞.∫π ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Â›Û˘ Ì 4-0. ™ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi Ô °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ™.√. º·Ï¿Ó˘ Ì 3,5-0,5 Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ËÙÙËı› Î·È ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì 1-3 ·fi ÙË ™∫∞.∫π ΔÚÈοψÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ™.∂. μfiÏÔ˘ ·Ó¿ ÛηÎȤڷ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: °.™. º·ÚۿψÓ-™.∂. μfiÏÔ˘ 0-4: §Ô‡Î·˜-§·Á¿Ú·˜ 0-1, ∫ˆÛÙ‹˜Ã·Ù˙ËÔÏ›Ù˘ 0-1, ∫Ô˘Ú‰Ô˘ÎÏ¿˜-∫·ÏÏ›·˜ 0-1, ¢Âڤη-¶··‰Ô‡Ï˘ 0-1.

™.∂. μfiÏÔ˘-™∫∞.∫π ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 40: ∞ÁÁÂÏ‹˜-μ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ 1-0, Δ˙·ÌÙ˙‹˜-∫ÚÔÌ̇‰·˜ 1-0, §·Á¿Ú·˜-ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ 1-0, ∫ÔÚÒÓ·˜-ªÔÌfiÙ˘ 1-0. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÚÙ›‰ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™.∂. μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Δ∂™™£ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™∫∞.∫π ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È °.™. º·ÚۿψÓ. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÃÚ. ΔÔ˙¿ÚÔ˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÔÈ: °. ∫·‚Ô‡Ú˘, ÃÚ. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, π. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜ Î·È π. ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙ˘. ∏ ™.∂. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÎÙÒ ÛηÎÈÛÙ¤˜: §·Á¿Ú·˜ ™Ù., ÷Ù˙ËÔÏ›Ù˘ °., ∫·ÏÏ›·˜ ™., ∞ÁÁÂÏ‹˜ ª., Δ˙·ÌÙ˙‹˜ ∫., ∫ÔÚÒÓ·˜ μ., ¶··‰Ô˘Ï˘ °. Î·È ∑ÁÔ˘Ï¤Ù·˜ π. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™∂ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ 16 ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ ÙËÓ ∂˘‚Ô˚΋ ∂™. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ı· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ Final 8, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜, ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶√∞ 2017, ™.∂. μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Úˆ-

Ù·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, ™.∂. μfiÏÔ˘, ™∫∞.∫π ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ™.√. º·Ï¿Ó˘. ΔËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂™™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÃÚ. ΔÔ˙¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ·Ú¤Ï·‚Â Ô ÂÓÂÚÁfi˜ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÛηÎÈÛÙÒÓ

ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÔÏ›Ù˘. ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô π. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘.


39

KYPIAKH 28 MA´√À 2017

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À Δ∂ƒª∞Δπ™∂ ™Δ∏¡ 3∏ £∂™∏ Δ∏™ ∫∞Δ∞Δ∞•∏™ ™Δ√¡ 2√ √ªπ§√ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™

ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ηٿÏËÍ Û ÂÊÈ¿ÏÙË È· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ̤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∫·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË Ì 62 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤ÓÙÂη ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË.

ª

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ΔÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ™¿Î˘ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ η٤ÁÚ·„ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 28, ÂÓÒ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ °ÚËÁfiÚ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì 27. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ì 19 ÁÎÔÏ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Ù·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ¤ÍÈ, ÂÓÒ Ô ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜: √¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√

ƒÂÔÚÙ¿˙: EÀ£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë, ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË. £· ›ӷÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ë 2Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ (ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 14) Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ Football League ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ. √È Î.Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤‚·Ï·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ... ÙÚ¤ÓÔ ÛÙȘ Ú¿Á˜. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ‰ÂÓ Â›¯Â Á‹‰Ô, ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· ·Ôχو˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÂϯÒıËΠ̠ÈηÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ì ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÚÔۤϷ‚ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú·, ÂÓÒ ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ì ·Ó¤ÛÂȘ, Ì ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÂΛ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤‰ˆÛ fiÚ·Ì· ÛÙÔ˘˜ ÈÎڷ̤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. μ¿ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜, ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ˘‹Ú¯Â. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ “¯Ù›ÛÙËΔ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó 27 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ∫·-

ÙÛÔ‡Ï˘, ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ· Û›Ô˘, ºÏ›ÁÎÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˘, ™ÙÔ˘Ú Ó¿Ú·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢ˆÌ·Ù¿˜, ∑ÒÓ·˜, ¶fiÙÛÈ, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Δ¤ÏÏÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞. ∫fiη˜, ¢. ∫fiη˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ªÚ›ÙÔ˜, ¡Ù· ∫fiÛÙ·, ¡·ÛÙ¤ÊÛÎÈ, ª·Ó¿ Ï˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¶··˚ˆ¿Ó ÓÔ˘, ∞ÁÁÂÏ‹˜, ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, °Î›Ù˙È·˜, ¶·ÙÛ‹˜ Î·È ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÍÂΛÓËÛ·Ó Ôχ ηϿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÍÈ ÛÂÚ› ӛΘ, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 2-1, Ì ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ 90’. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤ıÂÏÍ·Ó Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤·È˙·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙȘ ӛΘ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™Â‚·ÛÙ‹˜. ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¤ÊÂÚ οÔÈÔ˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· (11) Ì ÙËÓ ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ ÛÙËÓ ÕÚÙ·. √ ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ οıÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· (6-1-1). ΔÔÓ ‰È·‰¤¯ıËΠÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ô Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜. ŒÓ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó (¤·È˙ Ì ÙÚÂȘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜). ∞ԉ›¯ıËÎÂ, ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ˆ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô ∫·‚·Î¿˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó·

Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹, Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. √ ∫·‚·Î¿˜ οıÈÛ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (1-1) Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÒÏÂÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ∫·‚·Î¿˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤·ÈÍ·Ó Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·È¯Ó›‰È·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ì ÈηÓÔ‡˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ª·Û¿ÓÙÔ, ∫¤ÚÈ, ¡ÙfiÎÈÙ˜, ªÔ˘Î¿Ì, ™Ô˘¿Ó˘, ÃÔϤ‚·˜ Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› ™Î·Ó‰¿Ï˘ Î·È ™ËÏÈÒÙ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¤Ù˘¯Â Û ÎÚ›ÛÈÌ· ·È¯Ó›‰È·, Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ¢ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢, ¢È·ÁfiÚ·, ¶‡‰Ó· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÌfiÓÔ ÙË ¡›ÎË Ì 4-0, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ηıÒ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÂÙ¿ÍÂÈ “Ï¢΋ ÂÙÛ¤Ù·” . √ Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜ οıÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û 13 ·È¯Ó›‰È· (8-4-1), Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ‚¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿.

√ ™¿Î˘ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ, οıÈÛ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·, Ì ª·‡ÚÔ˘˜ ∞ÂÙÔ‡˜ (2-2) Î·È ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ (‹ÙÙ· Ì 0-1) Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ “·ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ·” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔ‰Ô˜. ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠÛÙȘ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ¤‰ˆÛ ٷ ËÓ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ÙÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙˆÓ Δ˙·Ó·‚¿Ú·, ∫·‚·Î¿ Î·È ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ· ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÂȘ ӛΘ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ¯¿ıËΠÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. √È Í¤ÓÔÈ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó, ÔÏÏÔ› ·›ÎÙ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó fi¯È ÈηÓÔ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ·È¯Ó›‰È·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂÈÍ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ϤÔÓ, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∏ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ‰ÂÓ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢. ∏ ·ÚÔ‡Û· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ

√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∞’ °Àƒ√™ 1Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶. 3-1 (Δ¤ÏÏÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ºÏ›ÁÎÔ˜) 2Ë ·ÁˆÓ.: πÛÙÈ·›·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-2 (ªÚ›ÙÔ˜, ºÏ›ÁÎÔ˜) 3Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ 2-0 (¢ˆÌ·Ù¿˜, ºÏ›ÁÎÔ˜) 4Ë ·ÁˆÓ.: ¶‡‰Ó·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-1 (ºÏ›ÁÎÔ˜) 5Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞̂ڷΛ· ∫. 3-1 (ºÏ›ÁÎÔ˜ 2, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘) 6Ë ·ÁˆÓ.: ¶ÈÂÚÈÎfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-2 (ºÏ›ÁÎÔ˜ 2) 7Ë ·ÁˆÓ.: ∞fiÏÏˆÓ §.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2-1 (ºÈÚÈÓ›‰Ë˜ ·˘Ù.) 8Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ› 3-0 (πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ºÏ›ÁÎÔ˜ 2) 9Ë ·ÁˆÓ.: ∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-1 (ºÏ›ÁÎÔ˜) 10Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ 0-0 11Ë ·ÁˆÓ.: ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-0 12Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 3-0 (ºÏ›ÁÎÔ˜ 2, ¢ˆÌ·Ù¿˜) 13Ë ·ÁˆÓ.: ∞¯ÈÏϤ·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-1 (√ÈÎÔÓfiÌÔ˘) 14Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ 2-1 (ª·Û¿ÓÙÔ-∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜) 15Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-£ÂÛÚˆÙfi˜ 3-0 (ºÏ›ÁÎÔ˜ 3)

μ’ °Àƒ√™ 16Ë ·ÁˆÓ.: ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-1 (ºÏ›ÁÎÔ˜) 17Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-πÛÙÈ·›· 2-0 (∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 2) 18Ë ·ÁˆÓ.: ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-1 (ºÏ›ÁÎÔ˜) 19Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶‡‰Ó· 0-1 20Ë ·ÁˆÓ.: ∞̂ڷΛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-1 (™Ù·‡ÚÔ˘) 21Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 1-0 (√ÈÎÔÓfiÌÔ˘) 22Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ 1-1 (√ÈÎÔÓfiÌÔ˘) 23Ë ·ÁˆÓ.: ª·‡ÚÔÈ ∞ÂÙÔ›-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2-2 (√ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜) 24Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞.∂. ∫·Ú·˚Ûο΢ 0-1 25Ë ·ÁˆÓ.: ¢È·ÁfiÚ·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-0 26Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË 4-0 (™Ù·‡ÚÔ˘, ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ºÏ›ÁÎÔ˜) 27Ë ·ÁˆÓ.: ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-0 28Ë ·ÁˆÓ.: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞¯ÈÏϤ·˜ 4-1 (∫¤ÚÈ 2, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞. ∫fiη˜) 29Ë ·ÁˆÓ.: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 0-0 30˘ ·ÁˆÓ.: £ÂÛÚˆÙfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-2 (∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫¤ÚÈ)

™Àª.

1. £·Ó¿Û˘ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ 2. °ÚËÁfiÚ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ 3. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 4. ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜ 5. ∏Ï›·˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ 6. μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 7. ∫ÒÛÙ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ 8. °È¿ÓÓ˘ ¢ˆÌ·Ù¿˜ 9. μ·Û›Ï˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ 10. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑ÒÓ·˜ 11. º·ÌÚ›ÙÛÈÔ ¶fiÙÛÈ 12. √‡ÁÎÔ ª·Û¿ÓÙÔ 13. °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 14. £·Ó¿Û˘ Δ¤ÏÏÔ˜ 15. §fiÚÈ ∫¤ÚÈ 16. ªfiÁÈ·Ó ¡ÙfiÈÎÈÙ˜ 17. ∂Ú‚¤Ì ªÔ˘Î¿Ì 18. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô˘¿Ó˘ 19. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÔϤ‚·˜ 20. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫fiη˜ 21. ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ 22. ¢‹ÌÔ˜ ∫fiη˜ 23. °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ªÚ›ÙÔ˜ 24. ºÂÏ› ¡Ù· ∫fiÛÙ· 25. π‚¿Ó ¡·ÛÙ¤ÊÛÎÈ 26. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Î·Ó‰¿Ï˘ 27. ™Ù·‡ÚÔ˜ ª·Ó¿Ï˘ 28. ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘ 29. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ 30. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜ 31. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 32. μ·Û›Ï˘ °Î›Ù˙È·˜ 33. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™ËÏÈÒÙ˘ 34. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÙÛ‹˜

·fi Ù· Ï¿ıË Ù˘ Î·È Ô Ó¤Ô˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·-

28 27 27 26 25 25 24 24 22 18 17 14 13 13 12 12 10 10 9 8 8 7 7 5 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1

°∫√§ 3 5 19 2 6 2 1 1 1 3 1 1 1 -

ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜.


¶√¢√™º∞πƒ√

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

KYPIAKH 28 MA´OY 2017

ÛÂÏ. 38

.. À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√¡ ¶∞√∫ °π∞ Δ∏¡ 5∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δø¡ ¶§∂π √º Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

¶·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ∞∂∫  ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙË §ÂˆÊfiÚÔ ÛÙȘ 18.15 Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ √∞∫∞ Ë ∞∂∫ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Û’ ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë “ŒÓˆÛË” ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

ª

°’ ∂£¡π∫∏

∞ÊȤڈ̷ Ù˘ «£» ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÂÏ. 39

¶√¢√™º∞πƒ√

§‹ÁÂÈ Ë ‰ÈÔÚ›· ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË N›ÎË ÛÂÏ. 37

¡›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ë ∞∂∫ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ô ¡ÙÌ›ÙÚÔ ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Ù˘ Nova: “¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÓÈ΋۷Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¶∞√∫. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜, ·˘Ùfi οÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ fiÙÈ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘ Î·È fi¯È ÂÎÙfi˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “°È’ ·˘Ùfi Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È fi¯È Û οÔÈÔ ...ÁÚ·ÊÂ›Ô (‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·). ∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·” , η٤ÏËÍÂ. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ 19ÌÂÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. √ πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¿ÊËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔÓ ƒfiÓ·ÏÓÙ μ¿ÚÁη˜, Ô˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ϤÔÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ¶·Ù›ÙÔ, ∞Ú·‚›‰Ë˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ fiˆ˜ Î·È Ô μÚ¿ÓȘ Ô˘ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂ

ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi Ô ªÂÏËÎÈÒÙ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ 19 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹: ª¿Úη˜, ∞Ó¤ÛÙ˘, °Î¿ÏÔ, μÈÓ›ÛÈÔ˘˜, ΔÛÈÁÎÚ›ÓÛÎÈ, ¡Ù›ÓÙ·Î, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, ª·Î¿Î˘, ∞˚ÓÙ¿Ú‚ÈÙ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÌfi˜, °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ª¿ÓÙ·ÏÔ˜, °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Î·Û¤Ù·˜, ∞Ï̤ȉ·, ∞Ú·Ô‡¯Ô, ¶¤Î¯·ÚÙ, ªÂÏËÎÈÒÙ˘. °È· ÙÔÓ ¶∞√∫ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¤Ïη˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· “‰ÈÏfi” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÂÈı·Ú¯›· Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. “Œ¯Ô˘Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √Ê›ÏÔ˘ÔÌ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÈı·Ú¯›· Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·fi „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Ó· Ù· ηٷı¤ÛÂÈ fiÏ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÎÈ ¤ÙÛÈ Ì ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÈı·Ú¯›· Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ı· Ì·˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô

ÚÔÔÓËÙ‹˜, ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫. √ÚÈÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °Ï‡ÎÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·fi„Â Ë ∞∂∫. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÎÔÏΛÂÚ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οΈÛË ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËΠ̷۠ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙfi˜ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô ŒÚÁÎÔ˘˜ ∫¿ÙÛ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÚÔÙÈÌ‹ıËΠӷ ÚÔÊ˘Ï·¯ı›, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ™¿Î¯ÔÊ Î·È √˘¿ÚÓÙ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ 19 ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫: ªÚÎÈÙ˜, ™È·Ì¿Ó˘, §¤Ô‚·Ù˜, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ª¿ÙÔ˜, ∫›ÙÛÈÔ˘, ∫Ú¤ÛÔ, ª·ÏÂ˙¿˜, ¶Ô‡ÁÁÔ˘Ú·˜, ∫¿ÓÈ·˜, ÷ڛÛ˘, ΔÛ›ÌÈÚÔÙ, ª›ÛÂÛ‚·Ú, ¶¤Ïη˜, ∫¿ÌÔ˜, ∂ÓÚ›ÎÂ, ¶Ú›ÁÈÔ‚ÈÙ˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘.

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ √È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ-

ο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο, ηıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 18.15 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ηıÒ˜ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Û οı ·È¯Ó›‰È, ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 100% ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∫¿ı ̷٘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÈÏ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∂Ì›˜ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛΤÊÙÔÌ·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ï¤È ÔÊ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜...” . ΔfiÓÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Î˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô §Ô‡Î·˜ μÈÁÈ·Ê¿ÓȘ Á‡ÚÈÛ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Î·È ˘¤ÛÙË ¤Ó· ‚·Ú‡ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÌÂ

ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ‰Ô‡Ï„ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÚÂfi ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, μÏ¿ÓÙ·Ó ªÈÏfiÁ‚ÈÙ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ì˘ÛÙÈο. ∫·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈfiÙËÙ·. Δ· Ï¿ıË ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÂΛ ı· ÎÚÈı› ÙÔ Ì·Ù˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠οÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿Á¯Ô˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ÁÈ· fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÔÏÏ¿. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜”. °È· ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠οÙÈ, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª˘ÛÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, οı ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. °È· ̤ӷ, Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› Ì ÙfiÛË ÎÔ‡Ú·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ·‡¯ÔÌ·È” .

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È √Ê 1.¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . .2-1 . . .8 2.∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . .2-2 . . .6 3.¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . .2-2 . . .5 4.¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . .2-3 . . .4 ™ËÌ: ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ô˘ ‰È·ÎfiËÎÂ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.