30-05-2017

Page 1

TPITH 30 M·˝Ô˘ 2017

¡¤ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓˆÓ £» ÛÙË «£

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘: 36.226

TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 120fiÓ

24214 21510 fax 24214 21530

www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

AÓ. ËÏ. 06.05 - ‰. 20.41 ™ÂÏ‹ÓË 5 HÌÂÚÒÓ

4‹ÌÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÓıÔ˜

∞fi ÙÔ 1898

IÛ··Î›Ô˘ HÁ. MÔÓ‹˜ ¢·ÏÌ¿ÙˆÓ

™ÔÎ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· 46¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ

¡¤· ÙÚ·Áˆ‰›· ✓ΔÔÓ ‚ڋΠÓÂÎÚfi ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ

fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›

ªÂ ÙÈ̤˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë Îˉ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ■ ÛÂÏ. 8

°. ™Ô‡ÚÏ·˜: ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ô ∫ˆÓ. ªËÙÛÔÙ¿Î˘

✓ ŒÍÈ ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ¤¯Ô˘Ó

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¡√¢∂ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ

‚¿ÏÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ·

■ ÛÂÏ. 9

™ÒÔ˜ Ô ÈÏfiÙÔ˜

■ ÛÂÏ. 11

¶¤ÓÙ ÌfiÓÔ ÔÈ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ ÁÈ· Ù· ÛÊ·Á›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 14

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¢È‹ÌÂÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ η‡Û˘ RDF ÛÙËÓ ∞°∂Δ

ªÈÚ¿˙ ¤ÂÛ ¯ı˜ ·ÓÔȯٿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË «H ÌÓ‹ÌË Î·È Ë ¶fiÏȘ»

∫¿ÏÂÛÌ· Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È «fiÏÂÌÔ˜» ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜-ۈ̷Ù›Ԣ ■ ÛÂÏ. 12

¶ÚÔÛÊÔÚ¿

ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 13

∫√À¶√¡π

Ù˘ «£» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·Û›ÏË £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë

«¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ™ÙÔ XÈfiÓÈ» ªfiÓÔ Ì 1 ÎÔ˘fiÓÈ Î·È 5 ¢ÚÒ ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ

■ ÛÂÏ. 22

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ∞‡ÍËÛË 30% ÛÙȘ ̤Ú˜ η‡ÛˆÓ· Û ÌÈ· 25ÂÙ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ■ ÛÂÏ. 32

£ » TV ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ £E™™A§IA™ (e-thessalia.gr) H «£

μ√§√™: ∞¡∞§∏æ∂ø™ 303 & ∫∞™™∞μ∂Δ∏

ΔËÏ. 24210 72510-11-12, Fax: 24210 72513, E-mail: volos@stager.gr

∞£∏¡∞ - ∫√ƒø¶π - £∂™™∞§√¡π∫∏ - ∫∞§∞ª∞Δ∞ - πΔ∂∞ www.stager.gr

www.facebook.com/stager.gr

twitter.com/@StagerGR


2/

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

TPITH 30 MA´√À 2017

¡· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Î·È Ù¿ÊÚÔ˜

H ZøH ™THN ¶O§H

∫ϤÊÙ˜ ÛȉËÚÈÎÒÓ ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Ì·Ê›·˜ ÙˆÓ ÛȉËÚÈÎÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÁÈÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ. ¢∏ª√.™.

¡· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ù¿ÊÚÔ˘ ·fi ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È ‰¤Ó‰Ú· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ˆ˜ ·Ó Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ÏÔη›ÚÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ó· ÛËÌÂȈı› ¤Ó· ÏËÌÌ˘ÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı‡Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÙ˜, ‰¤Ó‰Ú· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÊ˘ÙÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›Ó‰ˆÓ·... ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ù¿ÊÚÔ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Ù· ‰¤Ó‰Ú· Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ηχ„ÂÈ... ¢∏ª√.™.

ªfiÓÔ Ì GPS ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÈӷΛ‰· ÂÓË̤ڈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ı‹Ó·˜£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫È fï˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ Ô‡ ¤ÊÙÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ ·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂.√. ·fi ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ μfiÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ¤¯ÂÈ GPS... §.∞.

Δ· ¯fiÚÙ· ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ʇÛ˘ ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ʇÛ˘. ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚ÏÂ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ·ÊÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜ ¿ÏÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ‚ڋΠ·˘Ù‹ ÙË “‰È¤ÍÔ‰Ô” Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. §.∞.

ªÂ ÙÂÏ¿ÚÔ Î·È ÎÔÚ‡Ó·  ¤Ó· ÙÂÏ¿ÚÔ Î·È ÌÈ· ÎÔÚ‡Ó· ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› Ë Ï·ÎÎÔ‡‚· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰È· Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ Ï›ÁË ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ.

M

°.•.

Ú›˜ Î·È ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ¤Ó· Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ªËÙÚfiÔÏË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi

ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∫·È ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ÔÏϤ˜. º.™.

™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ·Úfi¯ıÈÔ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋. Œ¯Ô˘Ó Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ¯fiÚÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›·, ÂÓÒ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Â›Ù ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ª‹ˆ˜ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜; §.∞.

ÀÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ∫·È Ò˜ ı· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ; ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÛΤÊıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘, ÒÛÙ ÙȘ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∫·È Ù¤ÙÔÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿. º.™.

£Ú·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ...

™˘Óı‹Ì·Ù·...

∂ȉËÌ›· ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ì ÎÏÔ‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 500.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯¿ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ¶Ô‡ ÊÙ¿Û·ÌÂ, Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¿Ì ı· Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ı· ÎϤ‚Ô˘Ó ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ...

°ÂÌ¿ÙÔ˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÙÔ›¯Ô˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÂÁηٿÏÂȄ˘.

º.™.

¡·˘ÙÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ∞fi ÙȘ 19 ̤¯ÚÈ ÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. ™¯ÔÏ›·, Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÊÔ-

º.™

∂ÈΛӉ˘ÓË Ï·ÎÎÔ‡‚· ™Â ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ηıÒ˜ Ë Ï·ÎÎÔ‡‚· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ‚·ı·›ÓÂÈ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘. °.•.

∞¡∞∫√π¡ø™∏

ª∞Δ™π∫∞ ∏ Δ∂§∂π√Δ∏Δ∞ ¢∂¡ ∂π¡∞π ¢∂¢√ª∂¡∏... ∂ª∂π™ Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°∏™∞ª∂

∂¶π™∏ª√™ ∂ª¶√ƒ√™ ∫∞π ∂¶π™∫∂À∞™Δ∏™

3Ô ¯ÏÌ. ¡.∂.√. μ√§√À-§∞ƒπ™∏™, μ√§√™ Δ∏§. 24210 80268, 24210 80680

∏ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Â›Ó·È Ë ª√¡∞¢π∫∏ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·. ŸÏ· Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “£Ù¢”


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

£∂™™∞§π∞

3

TPITH 30 MA´√À 2017

ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜;

ΔÈ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ...

ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÚÒËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÛÙËÓ Ô‰fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘; √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ¤ÊÙ·Û ٤ÏË ª·˝Ô˘ Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÂÈÎÚ·Ù› ÛÈÁ‹ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘. Ÿ¯È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, Îڛ̷ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ‡· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÛÔ‚¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÙÚ˜, ÒÛÙ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÈÏ Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ.

ΔÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫ˆÓ. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÈ ·ÔÛÙ¿ÙË ÙÔÓ Â›¯·Ó ÂÈ, ÙÈ ÊÈÏÔÓ·˙›, ÙÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ›¯·Ó ‚Á¿ÏÂÈ Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ Ó·˙ÈÛÙÈο, Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠÚÔ˚fiÓ ÌÔÓÙ¿˙... ŸÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÈfiÙÈ ¤ÏÂÁ ·Ï‹ıÂȘ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ, Ó· Ì·˜ ¯Ù˘¿Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È Ó· Ì·˜ ·Ú·Ì˘ıÈ¿˙Ô˘Ó... ¢∏ª√.™.

§.∞.

◊Ù·Ó ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ∞fi Ì‹Ó· Û ̋ӷ ∏ ∞°∂Δ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ™Â fiϘ ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ η›Ó ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, Â› ‰ÂηÂٛ˜. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó¯Ҙ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ô˘ ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· fiˆ˜ Î·È Ë ∞°∂Δ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ fiÏÂȘ, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û fiÏÔ Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. ™ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¡fiÌÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ •Â¤Ú·Û·Ó Ù· fiÚÈ· ÙËÚ› ÏËÚÒÓÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ. ∞¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙË Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì™ÙȘ ª·Ó·Ó›Â˜ ·fi ÙËÓ ÏÒÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤¿ÏÏË, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Û‡ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Ó· ÙÚ·‚Ô‡Ó ÊˆÛÙËÌ·. ÙÔÁڷʛ˜ Ù· ÂÌÔÚÈο Î·Ù·Δ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· η›Ó fiÙÈ ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·ı¤ÏÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ê›Û˜ Ì οÏÂÛÌ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ÂÈÙÒÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. º¿ÌÂÏÏÔ˜, Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË RDF ·fi ÙËÓ ∞ÌfiÓÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì °∂Δ. ∞¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙË Î·È Ë ÂÈÙËÓ ∞°∂Δ, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ ÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ó· “ÛËÎÒÛÔ˘Ó” ÙȘ Ó· η›ÂÈ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ¤ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆ¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ˆ˜ Ë ·ÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ¢Â ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ӿÙ˘ÍË ¤Ú¯ÂÙ·È Ì fiˆ˜ ηӤӷ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ÊÔ‚‹ıËÚÔ˘˜... √˘ÁοÓÙ·˜. ¢ËϷΠÙÔ “̤ÓÔ˜” ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë Î›‰‹, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ‚·ı‡Ù·Ù· ·ÛÙ·Û›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·. √Ê·Û›˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∞ÊÔÚ›·˜, Ì ٷ ̤۷ Ô˘ °∂Δ, ÁÈ· οÔÈÔÓ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙÂÚ·. √ ÏfiÁÔ, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¢Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È ÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ “·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘” ‚ÔÏÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ·ÚÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÌÈ·˜ ÎÂ›Ù·È ÛÙ· Ï›Á·... ∏ ÎÔÈÓˆ“·ÚÔÛÙ¿Ù¢Ù˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜. Ó›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È fï˜ ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Ù·Ó· ‚ÔχÂÙ·È ÛÙ· ÔÏ›Á· ¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÔ˘ de facto Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÓ›·˜ Ô˘ ·ÓÙȉڿ Î·È Î·Ó›˜ ÏÔÓÙ·È ·fi ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ··›ÙËÛ ӷ ·Û·ÛÙÔ‡Ó Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛË ÙÔ˘˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· ÛÙ‡ԢÓ. ∂›Ó·È fï˜ ·‰È·ÓfiËÙÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏ›√È ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ˆ˜ ÂÛÈÒÓ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ë ∞¯ıÚÔ‡˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·°∂Δ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú¿‰ÂÎÙË Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ı· ÁÈ· η‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÂÏÔ›·. ·ÎfiÌË ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹. ∫∞Δ. Δ∞™ ™·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ηÙÔÈΛ‰ÈÔ ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, fiÙ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ‰˘·Ú¿ÎÈ. ΔÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ı· ÚËÌ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ ‰˘·Ú¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ∞°∂Δ Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ‰˘·Ú¿ÎÈ, ı¤ÏÂÈ Ó· η›ÂÈ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘›‰È· Ì ˘Ô‰ÔÌ‹, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ fiÏË ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û›ÙÈ Ô˘ fiÏÔÈ Â›Ó·È Û˘ÁοÙÔÈÎÔÈ. ∂¿Ó Ë ∞°∂Δ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, Â¿Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Â¿Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙfiÙ ʷÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËı›. ¶·ÚfiÙÈ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ›Ûˆ ·fi ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi º¿ÌÂÏÏÔ... ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

°È· χÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 22·˜ πÔ˘Ó›Ô˘, Ì›ÏËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ °ÈÔ‡ÚÈ ƒ¿Ù·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, “ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÛıÔÓ›· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙËÓ ÚÒÙË πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ̤۷ ·fi ηı·Ú‹ χÛË ·ÔÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” . “§‡ÛË Ó· Â›Ó·È Î·È ÔfiÙÂ Â›Ó·È Ó· ¤ÏıÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∞fi Ì‹Ó· Û ̋ӷ Î·È ·fi ÙÔ ¤Ó· Eurogroup ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÂÈ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Ù· ̤ÙÚ· ¤ÊÙÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó. ∞˜ ¤ÚıÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯¿˜ Î·È Ì‹ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰Ô‡Ì ηÌÈ¿ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ï·›ˆÚË ÙË ¯ÒÚ·. §.∞.

™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ªÂ ÈÛÙÔÚ›· 90 ¯ÚfiÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ·Á¿˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË, Ë MISKO ̤۷ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ÁË, ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ◊‰Ë ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ˆ˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Û›ÙÔ. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Ë MISCO Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÌÚ·ÎÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘, ·˘Ùfi ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·.

™ÙȘ οÏ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ™ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ∂∫μ Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ 3Ô Î·È 20Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘. ª·ı‹Ì·Ù· ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó. º.™.

¢Âο‰Â˜ ÌËӇ̷ٷ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ŒÓ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÂÓ¿ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÙfiÙÂ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó Ú¿ÍË ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢∏ª√.™.

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ MARC Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ¶ÚÒÙÔ £¤Ì·, ÙÔ 75% ÔÏÈÙÒÓ ıˆÚ› Ù· ·ÓÙ›ÌÂÙÚ· ˆ˜ ·Û‹Ì·ÓÙ·, ÂÓÒ ÙÔ 79% ıˆÚ› ÙË Û˘Ìʈӛ· η΋. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¤Ó· 65% ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ·ÓÙ›ÌÂÙÚ· Â›Ó·È ¿Ó¢ Ô˘Û›·˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó. °ÂÓÈÎÒ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì ¤Ó· 39% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ 2017. Δ· Ì·Óٿٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϿ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ¡.¢. ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 16 Î·È ϤÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ∫·È ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √ ™Àƒπ∑∞ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ 20% Î·È Ë ¡.¢. ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·.

∂·Ó¿ÏË„Ë √ ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ηÈÚfi˜ ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ¤ÚÂ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٷ Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ™˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì·˙› Ì·˜ Ì¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Û ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ∏ ªËÙÚfiÔÏË ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ı· ›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì¤Û· ÛÙË ¡·˘ÙÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ. º.™

μ·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜... ŸÏ· ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ı¤Ì· Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ... ª¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∫ÔÓÙÔÓ›Ó·... ΔÔ Á·Ú Ôχ Ù˘ ıÏ›„ˆ˜... ¢∏ª√.™.


4

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

£∂™™∞§π∞

◆◆

ΔÔ˘ ºøTH ™¶ANOY

ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ›ÛÙ˜, ÚÔÌÔÙ¿ÎÈ· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

«ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·» μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ «ŒÎ‰ÔÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, 2005»

ª∂ƒ√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞’. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ‰Ô‡Ì ·ÏÏÔ‡ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ·ÏÏÔ‡ Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ, ΈÌÔfiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ı ÙfiÔ˘. Δ· Â›ÛËÌ· ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ¿ÓÙÏËÛ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔ˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ˘˜ ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ηٿ ÙÔ 1954. ∞˘Ù¿ (Ù· ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·) ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ∞گ›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ‹ ∫ÔÈÓÔًوÓ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ Î¿Ï˘„ fiϘ ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £Ú¿Î˘ Î·È ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Â›Ù ˆ˜ Û˘Ì·Á›˜ ˘Ú‹Ó˜ (ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ πˆÏÎÔ‡, ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ∞Ú¯ÈÏÏÔ¯ÒÚÈ, ÕÓˆ ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜, ÓËÛ› ™ÎÈ¿ıÔ˜)) ›Ù ˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi οı ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿„·ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ïı·Ó Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ (∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ Î.¿.) ηٿ ÙÔ 1906 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ı· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜. ¶ÚÒÙË ËÁ‹ ı· Â›Ó·È Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ù· ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. °È· Ù· ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÂΛ οӷÌ ÂÁÁڷʤ˜ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ‰ËψÓfiÙ·Ó ÙfiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË, ¶fiÓÙÔ˜ ‹ οÔÈ· ÂÒÓ˘ÌË fiÏË ‹ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ëψı› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ïı·Ó ˆ˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ·̷ٷ ÙÔ˘ 1921, 1922 Î·È 1924, ·ÏÏ¿ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· (1914-1916) Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÈˆÁÌÔ›, ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î.¿.). Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚·Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‹ ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù·, ÂÊfiÛÔÓ ‰ËψÓfiÙ·Ó ÙfiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘, fiˆ˜ ÁÚ¿„·Ì ÈÔ ¿Óˆ, ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ïı·Ó Â‰Ò ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÁڷʤ˜ (ÙÔ˘ 1923 ÌfiÓÔ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ 1928 ÁÂÓÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÏËı˘ÛÌÔ‡), ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÔÁÚ·Ê‹ ÌfiÓÔ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ 1923 1. ∂·Ú¯›· μfiÏÔ˘ Û‡ÓÔÏÔÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ......................................15.441 2. ∂·Ú¯›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û‡ÓÔÏÔÓ ÚÔÛʇÁˆÓ................................... 1.912 3. ∂·Ú¯›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÛʇÁˆÓ ......................................782 ™‡ÓÔÏÔ ÚÔÛʇÁˆÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ..............................18.135 ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È

£∂™™∞§π∞ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË £∏Δ∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∂¶∂ I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

°IøP°O™ K. T™I°K§IºY™H™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 + T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 + °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÙËÏ.: 24214 21510, fax: 24214 21530 °Ú·ÌÌ·Ù›· - ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ - ‰È·ÓÔÌ‹ - ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™Ù¤ÁË ·¤ÎÙËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÌÔÙÈ΋˜ ÛÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ªÈÏÔ‡Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞. μ·ÎÚ·ÙÛ¿˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¡. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ÚÔÌÔÙÈ΋ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ƒÔÌÔÙÈ΋˜, fiÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ¿ÚˆÌ· ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜, fiÔ˘ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∫fiÛÙ· ƒ›Î·. √È ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞fi ÛÙÔÏÔ˜ μ·ÎÚ·ÙÛ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ı¤Ï·Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ƒÔÌÔÙÈ΋˜ Î·È Ù· ηٷʤڷÌÂ. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ›ÛÙ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÌÔÙ¿ÎÈ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÁ·Ï›·. ∫·È, ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ë̤Ú˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ӷ ÙÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÌÔÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ fiÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î. ™·Ì·Ú¿ οÓÔ˘Ó ·Û΋ÛÂȘ, ÂÈÚ¿Ì·Ù· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜” . √ ηıËÁËÙ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î. ¡›ÎÔ˜

™·Ì·Ú¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “18 Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÚÔÌÔÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì˘Ô‡ÓÙ·È ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜, ηıÒ˜ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘, ÂÓÒ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶Ï¤ÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÌÔÙÈ΋” . “μÂÏÙÈÒıËη ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ̤۷ ·fi ÙË ÚÔÌÔÙÈ΋” ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÚÔÌÔÙÈ΋. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ÚÔÌÔÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ¿ÏϘ ÂÈÛً̘. ∂›Ó·È ¤Ó· ¯fiÌÈ Î·È Ì¿ıËÌ·

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ “¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ (∂§ª∂) ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ̤۷ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (√§ª∂) Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ Ì ÙȘ ∂§ª∂ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ∂§ª∂ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ” . ∂μ∂ μfiÏÔ˘: ¡·È ÛÙËÓ È¯ı˘fiÛηϷ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÂψÓ›Ԣ “ΔÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘Ì‚¿ÏÏ·Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٷÛ΢‹˜ ȯı˘fiÛηϷ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ›¯Â ÔÚÈÛÙ› ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Û Â›Â‰Ô ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËηÓ. ∂ÓÒ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙ› χÛˆ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ·˘Ù‹ χÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ó· Â-

Ì·˙›” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫Ô˘ ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Î·È ‚Ú·‚Â›Ô Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÚÔÌfiÙ Ì·˜ › ˆ˜ “Ë ÚÔÌÔÙÈ΋ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¤¯ÂÈ Î·È Ï›ÁË ›ÂÛË Î·È ·˘Ùfi ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÌÔÙÈ΋ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÌÔ˘ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο” . √ °ÈÒÚÁÔ˜ μÔÁÈ·Ù˙ȉfiÔ˘ÏÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· οı ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ıˆڛ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ì¤Û· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·” . √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ·ÊÔÛȈÓfiÌ·ÛÙ Ôχ, ÂÓÒ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi”.

£∂™™∞§π∞ 30 ª·˝Ô˘ 1987

Í¢ÚÂı› ¿ÏÏË ÔÚıfiÙÂÚË” ” . ∞‡ÚÈÔ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË - ·ÊÔÏÈÛÌfi “∏ ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· ÂÈÚ‹Ó˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿. Δ· Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ı· ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 2.30 Ì.Ì. Ò˜ ÙȘ 4 Ì.Ì. ¢‡Ô Ô‡ÏÌ·Ó ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó (ÛÙȘ 2.30 Î·È ÛÙȘ 3 Ì.Ì.) ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂ ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· Á›ÓÂÈ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÈÚËÓÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. 7.45 Ì.Ì. £· ÙÔ˘˜ ˘ԉ¯ı› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi” .

∫‡ÚÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ∞∂π. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ 7 Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ›¯·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ·. ΔÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢. ∫Ï·‰‹˜” .

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÛÙ· ∞∂𠓶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi Ù· ÚÔ‡Ï·È· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ∞∂π, ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ∞¢∂¢À Î.Ï.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1381... •ÂÛ¿ Ë ∂ͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ÃˆÚÈÎÒÓ (Peasants’ Revolt), Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Ì ·ÚÈÔ ·›ÙÈÔ ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô Ó·Úfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ μ’. 1828... √ ÙÛ¿ÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞’ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· 500.000 ÚÔ‡‚ÏÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. 1917... √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞’ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

1941... ¢‡Ô 19¯ÚÔÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜ Î·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™¿ÓÙ·˜, Ì ̛· ·Ú¿ÙÔÏÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ·Ó·ÚÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. 1941... §‹ÁÂÈ Ë ª¿¯Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. 1990... ∏ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‹·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ‰È·ÚΛ 5,5 ÒÚ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 5

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ∂ÛıÔÓfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘

ΔÛ›Ú·˜: §‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ∞£∏¡∞, 29.

΢‚¤ÚÓËÛË ·Ï‡ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ∂ÛıÔÓfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, °ÈÔ‡ÚÈ ƒ¿Ù·˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ı· ÂÈÙ¢¯ı› χÛË ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Eurogroup, ›Ù ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “§‡ÛË Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È fiÔÙ ¤ÚıÂÈ, fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” , ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ï‡ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘”. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎÒ˜, “ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÛıÔÓ›· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·, ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

“∏

● ¶ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

ÚÈ·Ú¯Èο Ù˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. °È· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ- ‚‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÌÂÚ¤˜ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚Îfi. “¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ‚¤‚·È· Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋

ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÂÌ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, Ó· οÓÔ˘Ì ‚‹Ì·Ù· ÁÂʇڈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Û ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “™˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜, Ì ÙÔÓ ∂ÛıÔÓfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi -Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ·ÚÁfiÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·

ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Úfi‰ÚÔ ¡›ÎÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ·- Î·È ‚‚·›ˆ˜ Û˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÌÂÚ¤˜ ˙‹ÙËÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ˘’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·ÓÔȯÙfi˜, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚‹Ì·Ù·”.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË, fiˆ˜ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÚ›Ô‰Ô. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ∂ÛıÔÓfi ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ¤ÔÓÙ·È Ì ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂ÛıÔÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÔ‡ÚÈ ƒ¿Ù·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Â› fiÙÈ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂ ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∂∂, ÙÔ 2017, Â›Ó·È Âӈ̤ÓË Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, fï˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ʤÚÔ˘Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ͷӿ Î·È Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ fiÙÈ Ë ∂∂ Â›Ó·È ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ›ӷÈ

Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ Î·È ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· -ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÈÛÔÚÚÔ›·- ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ó¤Ô Î·È ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi, ÛÙÔ Ú›ÛÎÔ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi, ÙÔÓ μÔÚÚ¿ Î·È ÙÔÓ ¡fiÙÔ, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ›Â: “ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÔ˘ ∞ϤÍË, Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. °È· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ” ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∂ÛıÔÓ›· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2013 ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤. ™‹ÌÂÚ· ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ ∂ÛıÔÓ›· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÙËÏÂ-‰È·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÛıÔÓ›· ˘‹ÚÍ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘.

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂ÛıÔÓfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂∂ ·fi ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·, ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ. Ÿˆ˜ ›Â, Ë ∂ÛıÔÓ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ fiÚ·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÒÛÙ ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÎÚ›ÛË, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ‰›Î·ÈË ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘. ™ËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎÚ·Ù¿ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· ΢-

ª¤ÚÎÂÏ: ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∂∂ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ μ∂ƒ√§π¡√, 29.

∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ›Â

fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi ÙÔ Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Áηχ„ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙȘ ∏¶∞ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË G7 ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ Ó· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. √ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ G7, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ∂∂ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ηÈ

fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. Δ· Û¯fiÏÈ· ·˘Ù¿ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Î·È §ÔÓ‰›ÓÔ fiÙ·Ó Ë ª¤ÚÎÂÏ Ù· ¤Î·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ΛÓËÛË, Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Δ‡Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∑›ÁÎÌ·Ú °Î¿ÌÚÈÂÏ ‰È·Ù‡ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÚ·Ì “·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó” ÙË ¢‡ÛË Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛÂ

∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÙËÏ.: 24210 58463 email: coffeehousevolos@gmail.com

what’s up: 6977 792310

ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ∏¶∞ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÚÔ˜ Ù· “Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” . “√È ∏¶∞ [...] ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÂıÓÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ù¿ÍË” ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ À¶∂•.

● ∏ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ

“∏ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô °Î¿ÌÚÈÂÏ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ù˘ ÒÏËÛ˘ fiÏˆÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹.


6 ¶ÔÏÈÙÈ΋

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

¡ÙÚ¿ÁÎÈ

∏ Ì¿Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

«¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ»

∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜: ∞Ó·˙ËÙԇ̠ÌÈ· ηϋ χÛË, fi¯È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· χÛË

Δ∞ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹-

ÛÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, Û‹ÌÂÚ· (¯Ù˜) ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∂∫Δ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈfi Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. Ÿˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ì›· Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ‚ÈÒÛÈÌÔ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Eurogroup ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ۷ʋ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¡fiÙË ª·ÚÈ¿, Ô Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Â¿Ó Î·È fiÙ·Ó” ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÛÔÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ (QE) Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

«∏ ›ÂÛË Â›Ó·È Û fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜» ∞£∏¡∞, 29.

¢

ÂÓ Â›¯·Ì ÌÈ· ηϋ χÛË ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ χÛË, fi¯È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· χÛË, ·Ó¤ÊÂÚ ۇÌʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ͤÓÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ∏ Ì¿Ï· Â›Ó·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∏ ›ÂÛË Â›Ó·È Û fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÂÍË Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. Δ۷ηÏÒÙÔ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙÔ 2017, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÒÛÙÂ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. £· ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢¡Δ Ó· ʇÁÂÈ. ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· χÛË. “∫·-

● ™Â ͤÓÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Ì›ÏËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜ Ô μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· χÛË ·Ú¿ Ù· fiÛ· › ÛÙÔ Eurogroup ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. Δ۷ηÏÒÙÔ˜. °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÛÔÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó. A˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÍÂοı·ÚÔ Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ì·˜ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. “∞Ó Â›ÛÙ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰·-

Ó›ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ı¤ÏÂÙ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏÈÒ˜ ‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¯Ú¤Ô˜ Û ΛӉ˘ÓÔ. ΔÔ Ò˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË, Ì ÙÔ ¢¡Δ ̤۷, ÙÔ ¢¡Δ ¤Íˆ ‹ Ì ÙÔ ¢¡Δ ÌÈÛfi ̤۷, ÌÈÛfi ¤Íˆ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ” . √È Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ıÂÛÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Î·È ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ˘Ô-

ÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ¤Ó·Ó Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ¿Ú· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2018, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ŒÊË ∞¯ÙÛÈfiÁÏÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ñÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ- ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂÏ›‰·˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Â›Û˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, fiÔ˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ì›· “ηı·Ú‹ χÛË”.

√ ¢ËÌ. Δ˙·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ı¤ÛË, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ1. Ÿˆ˜ ›Â, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηı·Ú‹ χÛË ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÛÔÙÈ΋˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ∂∫Δ. “™ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ηı·Ú‹ χÛË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ÌË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ›Â Ô Î. Δ˙·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ª¤ÛˆÓ, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË, ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ηÌÈ¿ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ·Ê‹ÓÂÈ ÎÂÓ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ÌË ÙÔ˘ ¢¡Δ.

™ÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·

770 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 2 ‰ÈÛ. Ì ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ΔÔ 44% ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÊÔÚ¿ Û ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ 44% Û ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 29.

°ƒ∞º∂π√ °∂¡π∫√À Δ√Àƒπ™ª√À

¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¶Ô‡ÏÌ·Ó - ∂ΉÚÔ̤˜ - ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 67 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-70330, 70795, ∫ÈÓ.: 6978 483942 Fax: 24210 70334 - ΔËÏ. ÔÈΛ·˜: 24210-46453 www.othristravel.com e-mail: othris_travel@yahoo.gr Facebook: √£ƒÀ™ ΔRAVEL ¡π∫√§∞√™ Δ™π¡∏™

ŸÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ 3‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ¶∞ ¡∞°π∞ Δ∏™ Δ∏¡√À ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞ ° π ∞ ™ ¶ ∂ § ∞ ° π ∞ ™ Δ ∏ ¡ √ 21/7 - 24/7 ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. ∞¡√π•π∞Δπ∫∂™ À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 27 ª·˝Ô˘ ∞ ° π √ π ø ∞ ¡ ¡ ∏ ƒ ø ™ √ - à ∞ § ∫ π ¢ ∞ - 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·fi ∞Ãπ§§∂π√ ™∫π∞£√ - ∫√À∫√À¡∞ƒπ∂™ - 18 πÔ˘Ó›Ô˘ £ ∂ ™ ™ ∞ § √ ¡ π ∫ ∏ W a t e r l a n d - 7 Io˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ Δƒπ∫∂ƒπ . À¶∂ƒ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 18/6 ‚Ú¿‰˘ 19-20-21/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ . •ÂÓԉԯ›Ô, 2 ÚˆÈÓ¿, 2 ‰Â›Ó· ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ 125 ¢ÚÒ. - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 22/6-24/6 ∞∫Δ∂™ π√¡π√À ¶ƒ∂μ∂∑∞ - ¶∞ƒ°∞ - ¶∞•√π - ∞¡Δπ¶∞•√π •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È ‰ÒÚÔ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ΔÈÌ‹ 103 ¢ÚÒ. ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ - 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ 2/6 ‚Ú¿‰˘ 3-4-5/6 ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ªÂÁ·Ïfi¯·Ú˘ ÙËÓ Δ∏¡√ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡ ·fi 135 ¢ÚÒ. - 4/6 - 5/6 ™ ∞ ¡ Δ ∞ ¡ ™ ∫ π - ¶ ∂ Δ ƒ π Δ ™ π ∏OTEL SVETI NIKOLA, ÙÈÌ‹ 50 ¢ÚÒ. - ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ª√ƒº√μ√À¡π, °Àƒ√™ §πª¡∏™ ¶§∞™Δ∏ƒ∞

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (¡.4399 ) Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ̤¯ÚÈ 15 ª·˝Ô˘ 2017. ∞fi Ù· ÔÎÙÒ Î·ıÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 770 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.023.860.852 ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊ‹, ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÂÓÒ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ΛÓËÙÚ· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÙÔ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∂™

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

44% ·ÊÔÚ¿ Û ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ 44% Û ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ë ‚·ÛÈΤ˜ ÛÙԯ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÁÚԉȷÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· Â·Ó·‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË ı· Á›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ

πÔ‡ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, §fi˘ §·ÌÚÈ·Ó›‰Ë˜: “Δ· Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ÈÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â-

ÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·: ·) Ù˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚) Ù˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Á) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙfiÛÔ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÚ¤·ÙÔ˜, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ Î.Ï.) fiÛÔ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ (Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ¯·ÚÙÈÔ‡, ͇ÏÔ˘, Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÎÏ), ·ÏÏ¿ Î·È Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ÙˆÓ Δ¶∂ ÎÏ. ‰) ÌÂٷ͇ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÓÔË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜”.

μƒÀ•∂§§∂™, 29.

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ· fiÏ· Ù· ·ÓÙÚÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù· 59ú

SUPERMAGAZZENO Import Shoe & Leather Shop WALID HAKIM

- 1-2 πÔ˘Ï›Ô˘ ∞ π ° π ¡ ∞ ∞ ° . ¡ ∂ ∫ Δ ∞ ƒ π √ ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡.

2nd November & Xenofontos Str (building TEE), 383 33 Volos, Greece tel.: +30 24210 20432, fax: +30 24210 29873 e-mail: supermagazzeno@gmail.com

- 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ª À Δ π § ∏ ¡ ∏ - ∞ ° π √ ƒ ∞ º ∞ ∏ § ∫·Ú¿‚È, ÍÂÓԉԯ›Ô, ÚˆÈÓfi, Á‡ÚÔ˜ ÓËÛÈÔ‡.

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ 30% ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ˘¤ÁÚ·„·Ó ŒÊË ∞¯ÙÛÈfiÁÏÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿Î˘

∫À∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 29.

fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ŒÊË ∞¯ÙÛÈfiÁÏÔ˘ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿Î˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË (∫À∞), ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2017, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 860 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∫À∞ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∞. ∂ȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ √È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (√∫∞) ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û ∂ȉÈÎfi ºÔÚ¤· (∂.º.) ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·fi ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∂Ífi‰Ô˘ (∫∞∂) 6921 ÙÔ˘ ∂.º. 23-200 ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ø˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô 90 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜. μ. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ °È· ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: 1. ¡· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. 2. ¡· ÙËÚÂ›Ù·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÌËÙÚÒÔ Î·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ù· ÌËÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ e-portal. 3. ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙȘ

ºˆÙfi ·Ú¯Â›Ô˘

ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Û ÌËÓÈ·›· Î·È ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Ë ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (°¢√À) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. °. ¢È·‰Èηۛ· ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ √∫∞ Î·È Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ·ÔÏËڈ̋ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È·‰Èηۛ·: 1. √È √∫∞ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÔÛ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Î·Ù·ÚÙ›˙Ô˘Ó, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ∂ÓÙ‡Ô˘ ∂1. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∂1 ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¿ ÊÔÚ¤· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ºÔÚ¤· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∂º∫∞), ηٿ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ √∫∞, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. 2. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ √∫∞ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË °¢√À ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·›ÙËÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi: ·) ªËÓÈ·›Ô Ï¿ÓÔ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ù˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘. ‚) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ∂1 Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ˘Ô·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ °.1, fiÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. Á) ŒÎıÂÛË ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ μ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ·fi ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ıÂۛ̈Ó. 3. ∏ °¢√À ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·ÍÈÔÏÔÁ› Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ √∫∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ μ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ˘Ô·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ °.2. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë °¢√À Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √∫∞ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ·, ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÛÙÂÏÏfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· οı ÊÔÚ¿ Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·.

4. ∫·ÙfiÈÓ, Ë °¢√À ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·ÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ √∫∞, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi: ·) ‚‚·›ˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ μ. ‚) ªËÓÈ·›Ô Ï¿ÓÔ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘. Á) ŒÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ °.3, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÊÂÍ‹˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÛÒÚ¢Û˘ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. 5. ΔÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √È ÈÛÙÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Áη›Â˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡ ∞ÚÈıÌÔ‡ ∂Ífi‰Ô˘ (∫∞∂) 6921 ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (∂.º.23-200) Û ÂȉÈÎfi ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∫∞ Î·È Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ÔÈΛ·˜ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÈÒÓ (°¢√À). ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ÊÔÚ¤·. 6. ªÂ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ÔÈ √∫∞ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÂÌÊ·Ó›-

∂∫¢ƒ√ª∂™ ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ (2-4/7) ™∫Àƒ√™... ∏ μ√ƒ∂π√∫À∫§∞¢π∫∏ √ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÓËÛȈÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 2016 ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ HOTEL: SKIROS PALACE

(3‹Ì.) ª∂ Δ√À™ ºπ§√À™ Δ√À ∞£∞¡∞™∞∫∂π√À ª√À™∂π√À ¡∞À¶§π√ - ⁄¢ƒ∞ - ™¶∂Δ™∂™ - ∂¶π¢∞Àƒ√™ ªÀ∫∏¡∂™ - ¶√ƒΔ√ Ã∂§π - Δ√§√ - §√ÀΔƒ∞∫π KÚÔ˘·˙Ȥڷ (°È· Ù· ̤ÏË : ¢ˆÚÂ¿Ó Ù· ªÔ˘Û›·)

(27-28/05) 2∏ª. √¢√π¶√ƒπ∫√ ™Δ√¡ ¡. πø∞¡¡π¡ø¡ μπ∫√™ - ª√¡√¢∂¡¢ƒπ - Δ™∂¶∂§√μ√ - ∂§§∏¡π∫√ π.ª. Δ™√À∫∞ - °π∞¡¡∂¡∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 (¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜) ΔËÏ.: 24210 31059, 31060 Site: www.vistravel.gr

˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÛÙÔÓ ∫ˆ‰ÈÎfi ∞ÚÈıÌfi ∂Ûfi‰Ô˘ 6118 “ŒÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘” Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ∫ˆ‰ÈÎÔ‡˜ ∞ÚÈıÌÔ‡˜ ∂Ífi‰Ô˘ Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¿ÎÚÈÛË (‰) ‹ (04) “∂ÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË” . 7. ∫·ÙfiÈÓ, ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. 8. ∏ ·ÚÌfi‰È· °¢√À Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË dpgk@glk.gr, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ οı ̋ӷ, ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙȘ ÏËڈ̤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜ οı ̋ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ∂ÓÙ‡Ô˘ ∂2. Δ· ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÏËÚˆÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÂÎÎÚÂÌ›˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· °¢√À ˆ˜ ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÈı. 2/18993/¢¶¢™ª/28.2.2014 Î·È 2/57451/¢¶°∫/24.7.2012 ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ∂ÓÙ‡Ô˘ ∂2.

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 16% ‰›ÓÂÈ ÛÙË ¡¢ Ó¤Ô ÁοÏÔ ∞£∏¡∞, 29.

¶ƒ√μ∞¢π™ª∞ 16 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘ ‰È·ÙËÚ› Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∫∞´. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¡¢ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 32,5%, Ô ™Àƒπ∑∞ 16,5%, ·fi 7,5% Ë Ã∞ Î·È ÙÔ ∫∫∂, 5,5% Ë ¢∏™À, 2,5% Ë ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÒˆÓ, 2% ÔÈ ∞¡∂§, 1,5% ΔÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ Î·È Ë ¶Ï‡ÛË ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1% Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ §‡ÛË Î·È Ë §∞∂. ΔÔ 4,5% ÂÈϤÁÂÈ ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·, ÂÓÒ 14,5% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “‰ÂÓ Í¤Úˆ/ ‰ÂÓ ··ÓÙÒ” . ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ Ë ¡¢ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 69% ¤Ó·ÓÙÈ 12,5% ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ÕÏÏÔ ÎfiÌÌ· ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ 2% ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ ÂÓÒ 16,5% ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ÂÓ Í¤Úˆ/ ‰ÂÓ ··ÓÙÒ. ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó „ËÊ›ÛÂÈ ™Àƒπ∑∞ (ÙÔ 61% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ) ıˆÚÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ٤ٷÚÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ΔÔ 40% ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ „ËÊÈÛı¤Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂÒ‰˘ÓÔ ·fi Ù· ̤ÙÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ΔÔ 24% ··ÓÙ¿ fiÙÈ fiÏ· ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÚÈ¿, ÙÔ 17,5% ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÈÔ ÂÒ‰˘Ó· ‹Ù·Ó Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ 13,5% fiÙÈ Ù· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ‹Ù·Ó Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™·Ì·Ú¿, ÂÓÒ 5% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “‰ÂÓ Í¤Úˆ / ‰ÂÓ ··ÓÙÒ” .


8 EÈηÈÚfiÙËÙ·

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

£· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Ó Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ı· ÙËÚËı› ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÓıÔ˜

¢ËÌÔÛ›· ‰·¿ÓË Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ∞£∏¡∞, 29.

‚›ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Û ËÏÈΛ· 99 ÂÙÒÓ, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘.“™‹ÌÂÚ· ÛÙË 01:00 Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹, ÂÚÈÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡ÛÂ Î·È ÙÔÓ ·Á·Ô‡Û·Ó” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.

°ÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË (1884-1944) Î·È Ù˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ¶ÏÔ˘Ìȉ¿ÎË Î·È ÌÈÎÚ·ÓË„Èfi˜ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1918. ™Ô‡‰·Û ¡ÔÌÈο Î·È ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ·Ó¤Ù˘Í ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ‰Ú¿ÛË, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Û ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙȘ °ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ø˜ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·Ó¤Ï·‚ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi Ù˘ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∂ÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÷ӛˆÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ∫fiÌÌ· μÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1946 Î·È ·fi ÙfiÙ ÂÎϤÁÂÙ·È ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ì ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 1967. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ 1951Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÂÓÙÚÒ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ΔËÓ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967 Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1968 ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ·ÁÒÓ·. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1973 Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Í·Ó¿ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë. ΔÔ 1977 Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1978 ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ 1980 ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔ 1981. ΔÔ 1984 ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1989, Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È

∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, Ù· ÷ÓÈ¿.

™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘

● ¶Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡¢ Î·È ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Δ˙·ÓÂÙ¿ÎË. ªÂÛÔÏ·‚› Ë √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ∑ÔÏÒÙ· Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1990 Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÔÚΛ˙ÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1993, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1993, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ·fi Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ∂‚ÂÚÙ Î·È ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1997, ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ Ì¤Á· ‚Ú·‚Â›Ô ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÊÈÏ›·˜ ’’πÂÎÙÛ›’’ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÌÂÙ¿ ·fi 58 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÔÏÈÙÈ΋.

¶∞Δ™∞Δ∑π¢π∫√

“√ ª∂°¢√μ∞™” ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ãπ™Δ√¢√À§√À Delivery ·fi 22/8

μ√§π¢∏ 16 ¤Ó·ÓÙÈ π.¡. ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ Δ∏§.: 82019 - ¡. πø¡π∞ - μ√§√™

Ãπ¡¢πª¶∞Δ√°§√À ∂¶π¶§√ - ¢π∞∫√™ª∏™∏

1Ô ∫·Ù¿ÛÙËÌ·: ∑¿¯Ô˘ 63 - ∞Ó··‡Ûˆ˜, μfiÏÔ˜ 2Ô ∫·Ù¿ÛÙËÌ·: §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 100, ¡¤· πˆÓ›· Tel & Fax: 0030 24210 76669, 24210 61127

ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005, ȉڇıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¤‰Ú· ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÙÛ›ÛÎÔ ÙˆÓ ∏¶∞. ™˘Ó¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 1990-1993” Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂΉ. ∂ÛÙ›·, 2013. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ª·Ú›Î· °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘ (1930-2012), Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÁÈÔ, ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢ËÌÔÛ›· ‰·¿ÓË ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ì ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË, ηٿ ÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Ó Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ı· ÙËÚËı› ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÓıÔ˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ÂÍfi‰ÈÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 31 ª·˝Ô˘ (·‡ÚÈÔ) ÛÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ.

“∫ÔÚ˘Ê·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ËÁ¤ÙË” Ô˘ “¿ÊËÛ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢. ΔËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ›¯Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ™Â ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Facebook o Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. À‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Û˘Ó¤‚·Ï ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘”. Δ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ô˘ ·‚›ˆÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μÔ‡ÙÛ˘. Δ· ıÂÚÌ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

ΔÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ·ÓÙ›Ô ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ª∂ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¤Ó· ϷΈÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ facebook

·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ô˘ ¤Ê˘Á ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ·fi ÙË ˙ˆ‹. √ Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·Ó¿ÚÙËÛ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ· Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: “™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· fiÏ·”. Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. “√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÂÓÂÚÁfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ¯ÒÚ·. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. “∫·Ïfi Ù·Í›‰È „ËϤ. £· Û ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÚıÈÔ Ì ÙËÓ Î·ÙÛÔ‡Ó· ÛÔ˘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. Δ· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ê›ÏÔ˘˜” ·Ó·-

ʤÚÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈÔ‡ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ΔË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· “ÙÔ˘ ·Ï·›Ì·¯Ô˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫ÂÓÙÚÒˆÓ μ·Û›Ï˘ §Â‚¤ÓÙ˘. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÂͤÊÚ·Û ٷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ‚·ı‡Ù·ÙË ıÏ›„Ë ·Ô¯·ÈÚÂÙÒ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È Â›ÙÈÌÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. £· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Î·È ı· ÙÈÌԇ̠ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÁÈ· fiÛ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ΔfiÔ, ηٿ ÙË Ì·ÎÚ¿ Î·È ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘. °È· ÙË Û˘Ó¤ÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

√ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ·

“◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘” ÔÏÏÔ› ÌÈÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ∫ˆÓ. ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ·ÏÏ¿ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990-1992, ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙË “£”, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÔÏfiÎÏËÚË”.

¶ √ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ̤-

ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡.¢. . ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: ªÂ ‚·ıÂÈ¿ ıÏ›„Ë ·Ô¯·ÈÚÂÙÒ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ËÁ¤ÙË Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ·Ú¿Ù·Í˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜, ¤Ó·˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √Ú·Ì·ÙÈÛÙ‹˜, Ú·ÏÈÛÙ‹˜, ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ, ÂÓ¤Ó¢Û Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó‡̷. ªÂ ÙȘ ÚˆÙÔfiÚ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙÔ ÊÏÔÁÂÚfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰· ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ¿ÓÙÔÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›Â Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ, ÙÂÏÈο ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔÓ ‰Èη›ˆÛÂ.

∏ ŒÏÂÓ· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘

™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÏÂÓ· ∞-

ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ŒÊ˘ÁÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ª·˜ ‰›‰·Í ˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ì·¯ËÙ‹˜ Î·È fi¯È ÏÈÔÙ¿ÎÙ˘. £· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ¿ ¿ÓÙ·.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶ÚÈÓ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ’81 ›¯· ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ø˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙfiÙÂ, ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi. •Â¯ÒÚÈÛ· ‰‡Ô Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜: ΔÔÓ Ì·Î·ÚÈÛÙfi ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â˘Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÛΤ„ˆÓ, ÙÔÓ Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. ¶›ÛÙ¢· Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·ÙÚ¤„ÂȘ ‹ Ó· ÙÔ ÂÚÈÔÚ›ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ı·‡Ì·˙ ÙÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, ·ÏÏ¿ ¤ÏÂÁ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÔÈ

● √ °. ™Ô‡ÚÏ·˜ Ì ÙÔÓ ∫ˆÓ. ªËÙÛÔÙ¿ÎË

Û˘Óı‹Î˜ Ó· ·Ó·‰Âȯı›. √ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛًηÌ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜

ÙfiÙÂ. ◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. √ £Âfi˜ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË. √ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÔÏfiÎÏËÚË. ¶ÈÛÙ‡ˆ

ˆ˜ ¤Ê˘Á ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, Ô˘ ¿ÊËÛ ÙÔÓ ÁÈfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÂÎϤ¯ÙËΠ·fi ÙÔ Ï·fi. 줂·È· Ë ÈÛÙÔÚ›· ı· Ù· ‰ÂÈ ÈÔ Î·ı·Ú¿. ªÂ Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. √È Â›ÁÔÓÔ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ηϿ”. ∫·È η٤ÏËÍÂ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜: “√ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. Œ‚·Ï ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. £˘Ì¿Ì·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙÔÓ ª›ÎË ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË. ª·˜ ›Â, “Ù· ¿Ù ηϿ ÂÛ›˜ ÔÈ ‰‡Ô” . √ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, fiˆ˜ Î·È Ô ¶. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜”. ¢∏ª√.™.

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¡¶∂ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ T√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∂¡¶∂) ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ¢™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ÛÙËÓ ÂÍfi‰ÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢™, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÙËÚËı› ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈ-

ÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ Ú. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÂÏ¢-

Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ “statesmen” - Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. √Ú·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ‰È·ÎÚ›ıËΠ·Ê’ ÂÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· “‰È·‚¿˙ÂÈ” ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÚËÛ›· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏ‹ ·›ÛıËÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Â¤ÏÂÍ ӷ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ ÚfiÛηÈÚ· ·ÚÂÛÙfi˜. ÀÂÚ·Û›ÛÙËΠÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ì Ûı¤ÓÔ˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ‰ÈηÈÒıËΠ·fiÏ˘Ù· ÁÈ· fiÛ· ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÈÔ

ÛÎÏËÚÔ› ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ìfi¯ıËÛ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ·Ó ›¯·Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ¤ÁηÈÚ· fiÛ· Ú¤Û‚Â˘Â, Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó Û‹ÌÂÚ· Û ۷ʤÛٷٷ ηχÙÂÚË ı¤ÛË. ΔÔ ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó·Ï‹ÚˆÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔχÙÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÔÈ È‰¤Â˜, ÔÈ ·Í›Â˜ Î·È Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Ì·˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¡√-

¢∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ. O ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ٷ ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ÙfiÛÔ ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiÛÔ ÎÈ ˆ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘ËÚ¤ÙËÛ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÎÈ ÔÌÔ„˘¯›·. À‹ÚÍÂ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤ÁηÈÚ· Û˘Ó¤Ï·‚ ȉ¤Â˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ “‰ÂÓ ı· Â·ÈÙ› ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ı· ÚˆÙÔÔÚ›”

ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ı· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ Ì·˜ ›Â, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÈÛı·Óıԇ̠ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Á¤ÙË Ì·˜ Î·È ∞Ú¯ËÁfi Ì·˜. ∏ ¡√.¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ˘Èfi ÙÔ˘, ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜, Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ∞’ ∞ıËÓÒÓ Î·. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ηıÒ˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. §fiÁˆ ¤ÓıÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰fiÎËÙË

·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂›ÙÈÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi Û‹ÌÂÚ· 29 ª·˝Ô˘ 2017 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017.

¢‹ÏˆÛË ™¿ÎË ∫ÔÎΛÓË √ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™¿Î˘ ∫ÔÎΛÓ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË: ™‹ÌÂÚ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Ó‰Ú·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ì›· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘, Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ‹Ù·Ó ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ì›· ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ‰›‰·Í ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌfi, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ª›· ·Ï‹ıÂÈ· ¿ÏÏÔÙ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, fï˜ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î¿ÌÊıËΠÔÙ¤. ∞Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘, Ì›· ∂ÏÏ¿‰· ÊÙˆ¯fiÙÂÚË. ΔÔ Ó‡̷ ÙÔ˘, Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÏËÛÌfiÓËÙ·. ŒÓ·˜ ¢·ÙÚ›‰Ë˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Ê˘ÁÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ fï˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¿Ï„ 58 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi οı ÌÂÙÂÚ›˙È. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ Ô‰‡ÓË ÌÔ˘ Î·È Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.


10 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Î·È Û·Ê›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

¶ÚÔ˜ ·ÏÏ·Á‹ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ ÁÈ· ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜

∞§§∞°∏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡

Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÚÔˆı› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ· Î·È ÁÈ· ÙÔ 2016 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· 1000 ¢ÚÒ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Ô Î. Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÒÛÙ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÂÓÙÂηÌÂϤ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “¿ÓÔÈÁÌ·” Û ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Ô ™∂μ, ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›·. °È· ÙÔ 2016 Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂȯÔÚËÁ‹ıËΠ̠104.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2015, Ô˘ ÂȯÔÚËÁ‹ıËΠ̠140.000 ¢ÚÒ. ∏ ηı·Ú‹ Ù˘ ı¤ÛË ÙÔ 2016 ‹Ù·Ó 74.500 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 2015 ‹Ù·Ó 82.239 ¢ÚÒ. √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 2016 ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 14.492 ¢ÚÒ. √ Î. ª·Û‰¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì “¿ÓÔÈÁÌ·” Û ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ı· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·›¯·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ Î.Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, §Â‚¤ÓÙ˘ Î·È °. §·‰fiÔ˘ÏÔ˜.

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ Ï˘ÎÂÈ·ÎÒÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ‰‡Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ. ™ÙÔÓ ÓÔÌfi ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 22 ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È ÛÙ· ∂¶∞§. ∂›Û˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Â›Ó·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ∂∫∞μ, ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙË ¢∂∏, ÙÔÓ √Δ∂ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 60 ¿ÙÔÌ·.

Δ

Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Úfi‰ËÏˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ, ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÁÚÔÙÔÛ˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ 153394/919/2017 º∂∫ 1366/μ/21-4-2017 ÁÈ· Ù· Úfi‰ËÏ· Ï¿ıË, η̛· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ¯¿ıËΠÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. “™‹ÌÂÚ· ¿ÓÔÈÍÂ Ë ‡ÏË ÁÈ· Ù· Úfi‰ËÏ· Ï¿ıË ÎÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ï¿!!! √ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›·, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›¯·Ì ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ·. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ıÔÏ¿” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË - ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

“Δ√ οÓÈÛÌ· Â›Ó·È Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ã∞¶, ‚ÚÔÁ¯ÈÎfi ¿ÛıÌ·, Î.·.), ÙÔ˘ ηډȷÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ˜, Î.·.) Î·È ÁÂÓÈο Ì ·ı‹ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ (28 ¯ÒÚ˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¤ÓˆÛ˘) ÙÔ 38% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηÓ›˙ÂÈ Ì ̤ÛÔ fiÚÔ Ù· 19,5 ÙÛÈÁ¿Ú·/Ë̤ڷ. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÓˆÛË fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 26% Î·È 14,2 ÙÛÈÁ¿Ú·/Ë̤ڷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Î·È Ô‰ËÁ›

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË-·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜

Î. ¶·Ó. ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Úˆ›, Ì·˙› Ì ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹Û·Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

Î·È Û Ϸ˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Î·È Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜. ∂ÓÙÔ›˙Ô˘Ì ¤ÁηÈÚ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÁˆÚÁÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈ̘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ Â›Ó·È ‰Ëψ̤ÓË ÛÙÔ √™¢∂, ÛÙÔ ∂9, ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÏËڈ̤ÓË, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ. ÃÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›-

ÓÂÈ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· Û ·˘Ùfi. ¡· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ë ÙÈÌ‹ Î·È Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·. ¡· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ÔÍÈ¿˜ Î·È Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙË ÌÂÛ·›· ˙ÒÓË, ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓË” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÛˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÓÙÒÓ˘ §¿ÛÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜: “∂Ì›˜ ÛÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· 9.500 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ √™¢∂ Î·È Â›Ó·È fiÏ· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· Î·È ÙÒÚ· ϤÓ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌ·, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌ· Î·È ÌÂډ¢fiÌ·ÛÙÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â˘ÓÔ˚Τ˜ χÛÂȘ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛÂ Î·È Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ͤÚÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ”. μ¿ÈÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜: “ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÔχÏÔÎË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ› Â›Ó·È Úfi‰ËÏÔ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙ›ÚÚËÛË Î.·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· οı ·-

ÁÚfiÙË. ∑ËÙԇ̠ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË. ¢ÂÓ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜ Î·È ÈÔ ·ÏÈ¿. £· Ù· ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∂Âȉ‹ ¤ÁÈÓ ϿıÔ˜ ʈÙÔÂÚÌËÓ›·˜ ·fi οÔÈÔ˘˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›·, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 1940; ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ„›· Ó· ‰Ô˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤ÓÙÚ· ËÏÈΛ·˜ 50-60-70 ¯ÚfiÓˆÓ” . °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ô˘Ú›Ô˘: “™ÙÔ ¶Ô˘Ú› ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ì ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‰·ÛÈο Î·È Î·Ïԇ̷ÛÙ ·˘Ù¿ Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¿ÎÚË Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰È¿ÊÔÚ·” . μ·ÛÈÏ›Ԣ °È¿ÓÓ˘, ‰ËÌfiÙ˘ ¶Ô˘Ú›Ô˘: ◊Úı·ÌÂ Â‰Ò Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¿ÎÚË Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ÊÔÚÔηٷÈÁ›‰· Ô˘ ÙÚ·‚¿ÌÂ, ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ”.

∫·Ì·Ó¿ÎÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ª·ÁÓËÛ›·˜

∫·Ó›˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂıÈÛÌfi ·fi ÙË ÓÈÎÔÙ›ÓË. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ (Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ ÊfiÚÙÈÛË), Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·-

ÓÈÛÙ¤˜. ∏ ÂÈı˘Ì›· Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÂÚËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂıÈÛÌÔ‡ (¿Á¯Ô˜, ηٿıÏÈ„Ë, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‡ÓÔ˘, ·˘ÍË̤ÓË fiÚÂÍË, Î.¿.) Â›Ó·È ÔÈ Î˘-

¶¤ÙÚÔ˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÃËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ / ¡ÂÚÒÓ / ¶ÔÙÒÓ / ∫Ú·ÛÈÒÓ °·Ï·ÎÙ/ÎÒÓ / §·‰ÈÒÓ / ∑ˆÔÙÚÔÊÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ / ∂‰¿ÊÔ˘˜ ¢È‡ı˘ÓÛË: ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 27 μfiÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park) ∫ÈÓËÙfi: 6980215610 ™Ù·ıÂÚfi: 2421401690 Website: bioanalysis-lab.gr email: info@bioanalysis-lab.gr

ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Î·È ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë Î˘Ú›· ¶·Ú·Û΢‹ ∫·ÙÛ·Ô‡ÓÔ˘, Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ηÓÔ‡, È·ÙÚÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηÈ

ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Ù˘ ∂¶∂. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÚÓ›ٷÈ, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈο È·ÙÚ›·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ·˜ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜ ·fi ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÁÚ›Ë Î·È Ë Ó¢ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈ΋ Ó¢ÌÔÓ›·. √ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·”.

¢π∞πΔ√§√°√™ - ¢π∞Δƒ√º√§√°√™ ∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ·: ñ ÕÙÔÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ñ ∂Á·Ԣ˜ ñ £ËÏ¿˙Ô˘Û˜ ñ ∞ıÏËÙ¤˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ / ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ñ ªÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ñ ŸÏ˜ ÙȘ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ñ §ÈÔ̤ÙÚËÛË ñ ∞Ó¿Ï˘ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ñ ª¤ÙÚËÛË Ì˘È΋˜ Ì¿˙·˜ ñ ª¤ÙÚËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ˘ÁÚÒÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÏ·¯ÓÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ ñ ∂ÎÙ›ÌËÛË ÔÛÙÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜, ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ μ·ÛÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ £ÂÚÌȉÈÎÒÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ËÏÈΛ· ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡

ΔÔ¿ÏË 70 - μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24211 06980 ÎÈÓ.: 6947 238324


M·ÁÓËÛ›· 11

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·

Σοκ από την αυτοκτονία 46χρονου

∂Ή‹ÏˆÛË LINGUA.PLUS ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

μÚ¤ıËΠÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ ·fi ۈϋÓ˜...

ÔÎ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 46¯ÚÔÓÔ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ ·fi ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘... ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ı· ¤‚·˙ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ¤Ú·ÍÂ. ΔÔÓ ‚ڋΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 10.30 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó, Û ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘. ∂›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎÔÚ‰fiÓÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘, ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ ‚Úfi¯Ô, ÙÔ Â›¯Â ‰¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ηÏÔÚÈʤÚ, ¿ÙËÛ ¿Óˆ Û ÌÈ· ηڤÎÏ·, ÙËÓ ÎÏÒÙÛËÛÂ Î·È ÎÚÂÌ¿ÛÙËÎÂ... ΔÔÓ 46¯ÚÔÓÔ ‚Ú‹ÎÂ Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ Î·È ˘¤ÛÙË ÛÔÎ... √ 46¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿, ¤Î·Ó ÌÂÚÔο̷ٷ ˆ˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Î·È Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ, ÂÓÒ Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·È‰›. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Èı·ÓfiÓ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ÓÂÎÚÔ„›· - ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘.

● √ Î. Sol Sulaiman, President & CEO LINGUA.PLUS

Group Î·È Ë Î. §›ÙÛ· ΔÛÈ¿, Vice President & Academic Director LINGUA.PLUS Group

ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ‹Ù·Ó ÛȈËÏÔ› ¯ı˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ʤÙÔ˜, ÙÚÂȘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙÚÂȘ ·Ó‰ÚÒÓ. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ‰Ò‰Âη ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ Â›ÛËÌ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 2016, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙȘ 11 ·fi ÙȘ 12 ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó Ù¤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú˜... ∂›Û˘ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó ˆ˜ ÛÙȘ 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 41 ¯ÚfiÓˆÓ...

ΔÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

§ÈÔı‡ÌËÛ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ∞ÊÁ·Ó‹ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¢ƒ∞ª∞ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó ÏÈÔı‡ÌËÛ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛÔ, Ë 37¯ÚÔÓË ∞ÊÁ·Ó‹, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Ì·˙› Ì ¤Ó·Ó 16¯ÚÔÓÔ πÚ·ÎÈÓfi, ÁÈ·Ù› ·ÔÂÈÚ¿ıËÎ·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·. ∏ 37¯ÚÔÓË ∞ÊÁ·Ó‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ·fi ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÏÈÔı‡ÌËÛÂ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÓÂÚfi Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚Â Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ¤ıÂÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔÓ 16¯ÚÔÓÔ, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Ì·˙› Ì ÙËÓ 37¯ÚÔÓË ˘fi ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ʇϷÍË, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔÓ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ó· ‰ÈηÛÙ› Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓËϛΈÓ. √È ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ

Î·È Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂͤÏıÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· (‰È·‚·Ù‹ÚÈ·), Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ï·ÛÙ¿ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ̤ۈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, fiÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚÔ›.

ÕÏϘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (√.¶.∫.∂.) ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Ó·˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, ‰ÈfiÙÈ Î·ÙÂÏ‹ÊıË Ó· η٤¯ÂÈ 27 Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤ÓÛËÌË Ù·ÈÓ›· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ. °È· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √¶-

∫∂ Â›Û˘ ¤Ó·˜ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÛÈÁ·ÚÈÏ›ÎÈ Î¿ÓÓ·‚˘. ∞fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο Ô‰ËÁÔ›, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ·‰ÂÈÒÓ Ô‰‹ÁËÛ˘. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ô ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜.

™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∞fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ¯ı˜ Î·È ÂÚ› ÒÚ· 14:15, ηÙfiÈÓ ‰ÈÂÓÂÚÁËı¤ÓÙÔ˜ ÓÔÌfiÙ˘Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜, ηÙÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 23¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÂÓÙfi˜ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘, Ó· η٤¯ÂÈ Ì›· ÔÛfiÙËÙ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎÂ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·˘ÙfiʈÚ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜, ηÙfiÈÓ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘.

¢‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ μfiÏÔ˘

¢È¤ıÂÙ·Ó «Ì·˚ÌÔ‡» ÙÛ¿ÓÙ˜ Û Ϸ˚Τ˜ ¢π∂£∂Δ∞¡ Û Ϸ˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜

ÙÛ¿ÓÙ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ê›ÚÌ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó “Ì·˚ÌÔ‡” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙȘ ηٷ‰›Î·Û ¯ı˜ Ì ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 3 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 7.500 ¢ÚÒ ÙËÓ Î·ıÂÌ›·, ηıÒ˜ ÙȘ ¤ÎÚÈÓ ¤Óԯ˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÔ‡, ·¿ÙË, ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Û‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ∏ ÔÈÓ‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹. √È ‰‡Ô ηٷ‰ÈηÛı›Û˜ 27 Î·È 38 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2014 ÙÛ¿ÓÙ˜ “Ì·˚ÌÔ‡”, ÁÓˆÛÙ‹˜ Ê›ÚÌ·˜ ̤ۈ

Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó Ë 38¯ÚÔÓË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË, Ô˘ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Â› Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ÂÓÒ ·Ô‡Û· ‹Ù·Ó Ë 27¯ÚÔÓË. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÙȘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ¤Ó·Ó ∫ÈÓ¤˙Ô ¤ÌÔÚÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ÕÏϘ ηٷ‰›Î˜ ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È Ë ¤ÊÂÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Û· ‰‡Ó·ÌË, Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ¤Ó·Ó ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÎÚÈÓ ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù¯ÓÈÎÒÓ „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ È-

ÛÙÔÔ›ËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô Î·Ù·‰ÈηÛı›˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ 19 ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ „˘¯·ÁˆÁÈο ·›ÁÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ù· ›¯Â ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË ÛÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË ‹Ù·Ó Î·È ÌÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ıËΠ·ıÒ·. ∏ ˘fiıÂÛË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015. ™ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÙ¤ÚÔ˘ ÂÓÙ›ÌÔ˘ ‚›Ô˘. ¶·ÚÔ‡Û· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÓÒ ‰È· Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜.

● √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ˆ˜ TOP 20

ÛÙÔÓ 2Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ŒÎıÂÛ˘ LINGUA.PLUS

∏ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ΤÓÙÚˆÓ •¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ LINGUA.PLUS, ÁÈfiÚÙ·Û Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ LINGUA.PLUS, Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î. Sol Sulaiman. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ‰Âο‰Â˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ LINGUA.PLUS, Î. §›ÙÛ· ΔÛÈ¿, ̤۷ Û ¤Ó· Ôχ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ŒÎıÂÛ˘ ÙˆÓ LINGUA.PLUS Î·È ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ηٷٷ¯ÙÔ‡Ó ÛÙÔ TOP 20 ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ‚›ÓÙÂÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô fiÌÈÏÔ˜ LINGUA.PLUS ‰È·ÙËÚ› ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÎÌ¿ıË● ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ π. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ.

ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ «£»

¢ÚfiÌÔÈ ¶¿Óˆ ÛÙÔ XÈfiÓÈ ™˘ÁÁڷʤ·˜: B·Û›Ï˘ £. AÌ·Ó·Ù›‰Ë˜ ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙÚÈÒÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙˆÓ. ™ÙÔ “¢ÚfiÌÔÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ‰Ú·ÛÎÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ, ÙÔ˘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡, ›Ûˆ˜, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ΔÔÓ ·Ú·ÙËÚ› ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÚÈÒÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘, ÂÓÒ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÔÓËÚ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÂÏÈο ‰È¤„¢Û ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ófi˜ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ªÚ¿ÙÙË, ÂÓfi˜ ·ÓÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ú›ÊÙË Î·È ÂÓfi˜ ÚÒËÓ ˘ÁÌ¿¯Ô˘, ̤ÙÔÈÎÔ˘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˘, ÙÔ˘ ÕÚË μ·ÁÂÓ¿. ΔÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÙÛ¿ÏÈÓÔÈ ‹ ¤ÙÚÈÓÔÈ ‹ÚˆÂ˜, ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔÈ ·fi Ï¿ıË, ¿ıË, ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿. ∑Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. μ˘ı›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ȯÓËÏ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “¤Ûˆ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜” , ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Ï·‚˘Ú›ÓıˆÓ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÈÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ Î·È ıÏÈÌ̤Ó˜ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙÔÈÎfiÙËÙ· ‹ ¤Ó· ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ, ÏËÓ ˘·ÚÎÙfi, Ó‹Ì· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ô ·ÁÔÓ¿ÙÈÛÙÔ˜ Î·È ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÎÚÔ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ·fiÚ·Ù˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙËÓ „˘¯‹, ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÌ·Ṳ́ÓË ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, -Ô˘ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÙÔÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡¤‰Ô˘Û· (∞Ó·ÛÙ¿ÛÔ‚·) Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜-, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚ·Ó ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·ÏÏ¿ Ù· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ΔÂÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÂÌÚËÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÂÍÈϤˆÛË Ô‡Ù ¢ı‡ÓË ·fi ηӤӷÓ. π‰›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ „‡ÙË ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó Û·Ó ÛȈËÏÔ› ÂÈ‚¿Ù˜.

ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ


12 M·ÁÓËÛ›·

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

∂ÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·

¢È‹ÌÂÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË RDF ÛÙËÓ ∞°∂Δ ∫¿ÏÂÛÌ· Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È «˘Ú¿» ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٿ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·

“∏

ÙËÓ ∞°∂Δ” . ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ ˆ˜ ÙfiÛÔ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· fiÛÔ Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞°∂Δ Î·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó “fiÛÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜” . Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜, ÔÈ Î·‡ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ Ù·ÈÓÈÔ‰ÚfïÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ËÌÓÈfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¢‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ú‡ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· fiÚÈ· ‹ οو ·fi Ù· fiÚÈ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÔ͛Ә, Ù· ÊÔ˘Ú¿ÓÈ· Î·È Ù· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, ηıÒ˜ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ˆ˜ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú-

● ∞fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘”.

¢È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë Ù˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ› Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, οÓÂÈ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ fiÏÂÌÔ Û fiÛÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ·Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔ Facebook Ë ÔÔ›· ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Û ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ηıÒ˜ “ÛËÎÒıËηӔ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ê›Û˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞›ÛÙ¢ÙÔ Î·È fï˜ ·ÏËıÈÓfi! ªÂ ÌÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙Ô̤-

ÓˆÓ ∞°∂Δ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ facebook, ʈÙÔÁڷʛ˜ οÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ê›Û· Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ 2017 Ì ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÛÙËÓ ∞°∂Δ. ™ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ “‰Ú¿ÛÙË” Ù˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ˘! ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞°∂Δ ÁÈ·Ù›, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÚÈÊÚfiÓËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚԂ› Û η̛· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ η‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰È·, ÛÙÔ¯ÔÔÈ› ÂÈÏÂÎÙÈο οÔÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·fi Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ê›Û·! ªÂ ÔÏÈÙÈ΋

ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ̤ÏË Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·‰È·ÊÔÚ›·, ·Ó ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÎÈfiÏ·˜, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·Ó¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ηıÂÛÙÒÙ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ¯ÔÔÈ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÏÂÎÙÈο, οÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÂÓÒ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÁÓÔ› ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. ∫·ÏÒÓÙ·˜, ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞°∂Δ, Ó· ÌËÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ê›Û· Ù˘ ¶¶ª, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Ó· ÌËÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ Ï›‚ÂÏÔ ·˘ÙfiÓ ·fi ÙÔ facebook ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜”.

™‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÛˆÌ·Ù›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Δ∂∂ ¶ÔÏÏ¿ ۈ̷Ù›· Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Δ∂∂, ÙËÓ ÒÚ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó·

¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛˆÌ·Ù›· Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “£ÂˆÚԇ̠··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÙËÚËı› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· Ì·˜ ϤÓÂ, fiÙÈ ·ÊÔ‡ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, ı· οÓÔ˘Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó Âı¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ¿ÏÈ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜” . ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Δ‡Ô˘ Î·È Ã¿ÚÙÔ˘ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¢ËÏÒÓÔ˘Ì ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ ÁÈ·Ù› Ù· ̤ÙÚ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎÈ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ - ∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ¤Íˆ ·fi ÙÔ Δ.∂.∂.. ∫ÔÈÓfi οÏÂÛÌ· ·fi ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·, ª∂Δ∞, ∂ÓˆÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, §∞∂ Î·È •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·‡ÛË RDF. “Ÿ¯È ¿ÏÏË ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ. Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·‡ÛË RDF!”. ∫¿ÏÂÛÌ· ·¢ı‡ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÌÔÚÔ¸·ÏϋψÓ.

fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ı¿Ï·ÌÔ ·ÂÚ›ˆÓ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰fiıËΠÛÙË “ÛÎÈ¿” ‰È·Ì¿¯Ë˜ Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ, ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ê›Û˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ›¯·Ó “ÛËΈı›” ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È “ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Û·Ó” Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÓÒ ÛÙ· Ù˙¿ÌÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ “ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËηÓ. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞°∂Δ Î·È ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· οÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘, “¢ÂÏÈÛÙԇ̠¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·‡ÛË RDF, petcok Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi

Δ¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·

™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞°∂Δ: Œ¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ∞¡√πÃΔ∞ ˘¤Ú Ù˘ η‡Û˘ ·-

ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ η‡Û˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·Ê›Û˜ ÁÈ· Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÚÔοÏÂÛ ۿÏÔ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Â›ÛËÌ· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ú·Ï·ÓË̤ÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Ô˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿-

ÙˆÓ, ͤÛ·Û “fiÏÂÌÔ˜” . ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ η‡Û˘ RDF, ÂÓÒ ÛÎÏËÚ‹ Â›Ó·È Ë Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∞°∂Δ, ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È ı· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ·ÚfiÓÙ˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Û ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì·˜, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ÂÎÚÔÛˆԇ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Ó· ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ›Ù ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi

ÓÔÌÔıÂÛ›· ›Ù ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡Ì‚·ÛË. ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı¤ÏÔ˘Ì ‰›Ï· Ì·˜ Î·È fi¯È ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·‡ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ̤۷ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ˙ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È ÊÔÚ›˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Û·Ê‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ·Ó ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÂÁη›Úˆ˜, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚı¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, Ó· ·Ó·ÚÙÔ‡Ó ·Ê›Û˜ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ η‡Û˘. ∞˘Ùfi fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÚÔηÏ› ÙËÓ ÈÎÚ›· Î·È ÙË Ï‡Ë ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

Ù˘ ∞°∂Δ, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜, Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜, ·Û¯›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. °È· ·˘Ùfi Î·È ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ÙËÓ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∞¶£ ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ›‰ÈˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ (¶∂¢) ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ∞¶£, °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË, “ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο

η‡ÛÈÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÙ ÎÔÎ, ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ¿Óıڷη, Ô˘ η›ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜”. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ η‡Û˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ fiˆ˜ Ë Ï¿ÛË ·fi ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÚÈÔÓ›‰È, Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ë ·ÔÍËڷ̤ÓË Ï¿ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡”. ªÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ·, ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜, Û fiÛ· ·‚¿ÛÈÌ· Î·È ·ÛÙ‹Úȯٷ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ·ÙfïÓ, Ô˘ ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - η-

Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ - ı· ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ› ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·ÓÙ› Ó· “‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ” ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÒÓÙ·˜. ∂›Ì·ÛÙ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù¿ Ù˘ ÛˆÛÙ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ·˘Ù¿ Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ fiÔ˘ η›ÁÔÓÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Ú˘·›ÓÔÓÙ·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ˘¤ÚÔÁη ÚfiÛÙÈÌ·, ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ· ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ì·˜ Î·È ·ÓÙ› ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ª∫√ Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ - οو Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë Î·‡ÛË... ·ÏÏ¿ ͯ¿Û·ÌÂ, Ë ª∫√ ÙˆÓ 5-10 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ Î·È ·˘ÙÒÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 13

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞˚√À 2017

ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ Ì¿¯Ë˜

Σώος ο πιλότος Μιράζ που έπεσε ανοιχτά της Σκοπέλου

ÂÚÈÛ˘ÓÂϤÁË ÙÂÏÈο ·fi ϋڈ̷ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ “Super Puma” Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ˘ÔÛÌËÓ·Áfi˜, ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ “Mirage 2000” , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·ÓÔȯٿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ÕÛÎËÛË ÂÓ·¤ÚÈ·˜ Ì¿¯Ë˜ -¤Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜- ¤Î·Ó·Ó Ù· ‰‡Ô Mirage 2000 Ù˘ 332 ªÔ›Ú·˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ Δ·Ó¿ÁÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË ˘¤ÛÙË ‚Ï¿‚Ë. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Èٷ̤ÓÔ˘˜: ∏ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÌÔ›Ú˜ Ù˘ 114 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜ ÛÙËÓ Δ·Ó¿ÁÚ· ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á˘ÌÓ¿ÛÈ·. ◊Ù·Ó Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 2 ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·ÂÚÔÌ·¯›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ÏÂÈ-

● ÕÛÎËÛË ÂÓ·¤ÚÈ·˜ Ì¿¯Ë˜ -¤Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜- ¤Î·Ó·Ó Ù· ‰‡Ô

Mirage 2000 Ù˘ 332 ªÔ›Ú·˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË ˘¤ÛÙË ‚Ï¿‚Ë

ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜- ·ÓÙÂÏ‹ÊıË fiÙÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Mirage 2000 ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌ·Ï¿. ∏ ÒÚ· ‹Ù·Ó 12:18. “∫·Ù¿ 99% ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÏÔÓ “ÛÙfiÏ·Ú” ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. √ ˘ÔÛÌËÓ·Áfi˜, ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Mirage 2000 ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ¤-

¶ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Û 25¯ÚÔÓÔ ÁÈ·Ù› ·›ÏËÛ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∏ ·ıÔ‡Û· ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ™À¡√§π∫∏ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Â¤‚·ÏÂ

¯ı˜ ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı›, ‰ÈfiÙÈ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù·... √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜ Î·È Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌË ÚÔ˜ 5 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ¶·ÚÔ‡Û· ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó Ë 53¯ÚÔÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ‰Â¯fiÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ·ÂÈϤ˜ ·fi ÙÔÓ ÁÈfi Ù˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰›‰ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ó·ÚΈÙÈο, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô Ó·Úfi˜ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·¢ı˘Óı› Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‚Ú‹Î·Ó 62 Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È·, Ù· ÔÔ›· Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ηÙ›¯Â ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹. ∏ 53¯ÚÔÓË ˘¤ÛÙË ÂÏ·ÊÚȤ˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜.

∫ÏÔ¤˜ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙË μπ.¶∂. μfiÏÔ˘

¯ÂÈ ‚Ï¿‚Ë Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ·. ∂ÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÛˆÛ›‚ÈÔ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ÛˆÛÙÈο ̤۷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ

∞Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “ÎÚ¿ÙËÛ˘” ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ Ô ÈÙ¿ÌÂÓÔ˜ ˘ÔÛÌËÓ·Áfi˜ ‰È·ÛÒıËÎÂ. ¶·Ú·Ïϋψ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ 206 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Ô˘ ϤÂÈ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ Mirage 2000 Î·È Ì¿˙„·Ó fiÛ· ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÌfiÚÂÛ·Ó. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ı· ‰È·ÎÚÈ‚ˆı› ÙÈ ‹Á ÛÙÚ·‚¿ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. √ ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ Mirage 2000 Ô˘ η٤ÂÛ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·ÓÔȯٿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ÒÚ˜ Ù‹Û˘ Ì ٷ Mirage.

º¤ÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ ™Δ√¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ·Ú·¤ÌÊıËΠ¯ı˜ Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ 39¯ÚÔÓ˘. √ 36¯ÚÔÓÔ˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ·ÔÏÔÁËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ÎÚ·Ù›ٷÈ. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ÛÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ˆ˜ ıfiψÛ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÈ ¤Î·ÓÂ... Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ·

¶∞§π ¤‰Ú·ÛÂ Ë Ì·Ê›· ÙˆÓ ÛȉËÚÈ-

ÎÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙË μπ¶∂ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªÈ¯. ™·Ófi˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi ÎÏÂÈÛÙfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÛÙ¿- ● ∞Ê·›ÚÂÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÈÔ ÛÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·fi ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜. ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 40 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÚÙ˙›ÓË ¤ˆ˜ ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ¿Û¯ÂÈ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

survival kit ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ٷ ÛˆÛÙÈο ̤۷. ÕÏψÛÙ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Mirage Ù· ·ÂÚÔÛοÊË Ô˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ Û‹Ì· ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ·Ù‡¯ËÌ· Î·È fiÙÈ Ô ÈÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ·. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô Super Puma Ô˘ ·ÔÁÂÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÛÌËÓ·Áfi. ∞ÊÔ‡ ÙÔÓ ‰È¤ÛˆÛÂ, ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ ÈÏfiÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ 251 °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ fiÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È ÌÈ· Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘. √ ˘ÔÛÌËÓ·Áfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 251 °¡∞. Œ¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÒÌÔ˘ Ë ÔÔ›· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜.

‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏËÛÙ›·˜ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ‚¿ÚÔ˜ ÈÛ¿ÚÈıÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡, ÂÍ·Ó¿ÁηÛ 53¯ÚÔÓÔ ŒÏÏËÓ·, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘, Ó· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ, ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ‰È¤Ê˘Á Â˙fi˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 36¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 240

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ¶√π¡∏ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 6 ÌËÓÒÓ ÌÂ

ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ÙÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ÌÈ· 50¯ÚÔÓË ·ÏÏÔ‰·‹, ˘‡ı˘ÓË Ù·‚¤ÚÓ·˜ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÎÚÈÓ ¤ÓÔ¯Ë ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ηٷ‰ÈηÛı›۷ ʤÚÂÙ·È ÛÙȘ 17 ª·˝Ô˘ 2016 Ó· ›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ú¤Ì· ‚ÔıÚÔχ̷ٷ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ˘Âگ›ÏÈÛË ‚fiıÚÔ˘.

√Ú¤ÛÙË 3‚ ¶¿ÚÎÔ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - μfiÏÔ˜

2421 21 2288

¢ÚÒ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎÂ Ë ÏËÛÙ›· Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ, ¤Ó· ÌÔ˘Ê¿Ó, Ì›· ÎÔ˘ÎԇϷ, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Á¿ÓÙÈ· Î·È ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ, Ì ̋ÎÔ˜ Ï¿Ì·˜ ‰Âη¤ÍÈ ÂηÙÔÛÙ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ 39¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰· Â˙‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ Î·È ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÏ„ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Ì›· ¯Ú˘Û‹ ·Ï˘Û›‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

∂χıÂÚË ˘fi fiÚÔ˘˜ Ë 30¯ÚÔÓË Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ∂§∂À£∂ƒ∏ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜

fiÚÔ˘˜ ·Ê¤ıËΠ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È Ì ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ë 30¯ÚÔÓË, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜. ∏ 30¯ÚÔÓË ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚfi˜ Ù˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢ËÌ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÎÚ›ıËΠˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓıÚˆÔÎÙfiÓÔ ‰fiÏÔ. ∏ 30¯ÚÔÓË Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÙ¿ ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ηÎÔ‡ÚÁËÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, Â›Ó·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ·ıÔ‡Û·, Ô˘ Â›Ó·È ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ οı 1Ë Î·È 15Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ù˘. ∏ 30¯ÚÔÓË Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì·˙› Ì ¤Ó·Ó 44¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ Ù˘, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. √È ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù·, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·˜, Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘, Ù˘ Â͇‚ÚÈÛ˘, Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÛÈÒÓ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ΔÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë 30¯ÚÔÓË, ÏfiÁˆ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ·ÚfiÎÏËÙ· Ì ΢ÓËÁÂÙÈ΋ ηڷÌ›Ó·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ, ÙËÓ 27¯ÚÔÓË ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘ Î·È Ó· ÚÔοÏÂÛ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë 30¯ÚÔÓË Ì·˙› Ì ÙÔÓ 44¯ÚÔÓÔ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ 27¯ÚÔÓË ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜, Ó· ÙËÓ ·›ÏËÛ·Ó Ì ̷¯·›ÚÈ Î·È Ó· ÙËÓ Â͇‚ÚÈÛ·Ó. ™Â ÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞.Δ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Û ¤Ú¢ӷ Û π.Ã. ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 239 Ó·ÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, Ì›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÍÈÊÔÏfiÁ¯Ë, ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Î·È ¤Ó· Ê˘Û›ÁÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ηÓfi, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 495,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤ÓÛËÌË Ù·ÈÓ›· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘.


14 ª·ÁÓËÛ›· ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ “Astra” ∫∞Δ∞¢π∫∞∑√À¡ ÙËÓ Â›ıÂÛË

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

ÀÔÛÙÂϯˆÌ¤ÓË Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÛÙȘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ - ™ÔÚ¿‰ˆÓ

ŒÌÂÈÓ·Ó ¤ÓÙ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ ÁÈ· Ù· ÛÊ·Á›· ™

Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Astra Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË “ª·˙› ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ”, Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË “¢‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ”. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ΛÓËÛË “ª·˙› ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û·Ó Î·È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ·Ú¿ ͢Ó¿Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë fiÏË Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚ·›· ÚËÙÔÚÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û οÔÈ· ªª∂ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ù˘ fiÏ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ¢ı‡ÓË ‹ ·ÓÔ¯‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‚›·˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ë ÚËÙÔÚÈ΋ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Î¿ı Ú¿ÍË ‚›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌÔÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó”.

‡ÛÎÂ„Ë Ì ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Û˘ÁοÏÂÛ ¯ı˜ Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Û ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜, Û ‚·ıÌfi Ô˘ ϤÔÓ Ë ˘ËÚÂÛ›· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ ÛÊ·Á›ˆÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∞Ó¿‚Ú·˜) Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÊ·Á›ˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒ-

√ ™Àƒπ∑∞

ªÈÎÚfi ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ¤ÚÁ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜

“∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ÈÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ∞™Δƒ∞. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÁÈ· Ì·˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙȘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞.

∏ “¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘” ∏ ·Ú¿Ù·ÍË “¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘” Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÍË fiÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì ٤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÊÈÌÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ÊˆÓ‹ (ÁÓÒÌË) ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÙÔ›Ô” .

● ™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Û˘ÁοÏÂÛ ¯ı˜ Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË

ÓÙ·˜ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ Î·È ÎÚÂÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· ÛÊ¿ÁÈ· ˙Ò·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Â-

Í·ÁˆÁÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ˙ˆÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ˙ÒÓÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ

fiˆ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÂÚ›˙ˆÛ˘ Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÔÔÂȉÒÓ, ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÎÚ›˙ˆÛ˘ Ù˘ ‚ÚԢΤÏψÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÂÏ·›ˆÓ ‚ÔÔÂȉÒÓ, Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÍ¿ÏÂȄ˘ Ù˘ ÛÔÁÁÒ‰Ô˘˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÔ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ‚ÔÔÂȉ‹ Î·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÌËڢηÛÙÈο, Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ Û‡ÛÛ·˜, Ù˘ Û·ÏÌÔÓ¤ÏψÛ˘ Û fiÚÓÈı˜ ˆÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜, Î.Ï. ∏ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›· ÔÈ ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 50% Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÔÈ ¤ÓÙÂ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÙÂÏÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ªÂ ΢ÎÏÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ΔÌ‹Ì·

∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ŒÓ·˜ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Î·È ϤÔÓ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÙËÓÈ¿ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ΔfiÓÈÛ ‰Â, fiÙÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û‡Û΄˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙË.

¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂§∞Ãπ™Δ∞ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤Ï·‚ ÔÛfi 4,4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “μÂÏÙ›ˆÛË ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÁˆÚÁÈ΋ ÁË Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ” ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 2014-2020. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ·ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔ-

ÙÚÔÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “£ÂˆÚԇ̠ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Î·È ÙÔ ÂÈÛËÌ¿Ó·Ì ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ù·¯‡Ù·Ù· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÂΉÔı› Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË Î·È Ê˘ÛÈο Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ˆ˜ ÙÂÏÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ª¤ÏËÌ· fiÏˆÓ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi

● √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

ÙÚfiÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÂÈϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” . ΔÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “μÂÏÙ›ˆÛË ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÁˆÚÁÈ΋ ÁË Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÎÌÂ-

Ù·ÏχÛÂȘ” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÁˆÚÁÈ΋ ÁË ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ì ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙÔ-ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË. ∂ÈϤÍÈ̘ Â›Ó·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ‹ ηٷÛ΢‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È fiˆ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊÂÏ›·˜ (√∫ø)] ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ‰·¿Ó˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈϤÍÈ̘ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÓÙ·-

¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË Î·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ οı ¤Ó· ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -øÚÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‡·Ú͢ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ οı ¤ÚÁÔ˘. -⁄·ÚÍË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ μ·Ú‡ÙËÙ· 25% - ∞fiÎÙËÛË Á˘ - μ·Ú‡ÙËÙ· 20%. -¶ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ‹ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙ˜ -√ÚÂÈÓ¤˜ Î·È ªÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜. -¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‹ ÌÈÎÙ¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ (Ê˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜) - μ·Ú‡ÙËÙ· 10%.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÌfiÓÔ ÂÓÙfi˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÚԂϤÂÈ Ì¤ÙÚÔ

∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ ·È¯Ì‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ

∞¡∞μƒ∞™ª√™ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ˘ËÚÂ-

ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ASTRA. ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ·Ú¯¤˜, fiÙÈ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÚËÙÔÚÈ΋ Ì›ÛÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·˘Ù¤˜, ·fi fiÔÈ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È” .

ۛ˜ ·È¯Ì‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiˆ˜ ÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi, Ë ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ Î·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ·Ù› ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚÔ˘, Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ηӤӷ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fiÁÂ˘Ì· ‹ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ı· ÎÏ›ÓÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‰Èψ̿وÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù· ÛÊ·Á›·, ÂÓÒ ÔÈ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ› ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜. ∞fi ÙȘ 15 ª·˝Ô˘ ÔÈ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ› ·¤¯Ô˘Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜, fiˆ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈ̘, ·ÚÁ›Â˜ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜. ∏ ÛΤ„Ë ÁÈ· ·ÂÚÁ›Â˜ ‰È·ÚΛ·˜ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ fiˆ˜ Ù· ÛÊ·Á›· Î.Ï. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Î¿ÔȘ ·ÚÙ›‰Â˜ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ì ¿ÌÂÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó Î·È ÎÏÂÈṲ̂Ó˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ë ·fiÊ·ÛË Ó· “Û˘ÌȤÛÔ˘Ó” ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˆÚ·-

Ú›Ô˘, ÔÈ °ÂˆÙ¯ÓÈÎÔ›. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÓÙfiÌÈÓÔ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ∏ ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÈÙfiÈˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÛÊ·Á›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÊÔÚÙ›· ÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ù· ÔÈÔÙÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. “ΔÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·

ÎÏ›ÓÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›·, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ” ›Â Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·fi ÙÔ 2011 Ô˘ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¡ÔÌÔ› ‰È¤ıÂÙ·Ó 1.862 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û‹ÌÂÚ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙÔ˘˜ 900. “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÚfiÛÏË„Ë Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2020. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ô¯Ù·ÌËÓ›Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓfi ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ϤÔÓ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷȔ , η٤ÏËÍÂ. ∫∞Δ. Δ∞™


M·ÁÓËÛ›· 15

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

5Ë À¶∂

™˘ÓÔÏÈο 464 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÓfi„ÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ· ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û ∞∂π-Δ∂π

¯Â‰fiÓ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Û ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ· ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û οÔÈÔ ∞∂π ‹ Δ∂π, ηıÒ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û¯ÔϤ˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô ·fi ‰‡Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›·. ¶¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙÔ˘˜ 75.224 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ 16.951 Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Û ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ·. º¤ÙÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Û ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ·, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 464 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 366 Â›Ó·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Î·È ÔÈ 98 ·fiÊÔÈÙÔÈ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È 1400 ·fi Ù· °∂§ ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó· 33% ‰È¿ÏÂÍÂ Î·È ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ·.

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Û ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ·, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 464(ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

∞fi ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ¤ÌÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 40% Î·È ·˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó

ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û ¤ÌÙÔ Ì¿ıË-

Ì·, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÙÔ 4Ô ¶Â‰›Ô Ì ٷ ·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ∂›Û˘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó μÈÔÏÔÁÈ΋ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ÒÛÙ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈο Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î·È π·ÙÚÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. 줂·È·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û ¤ÌÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·È Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ 5Ô Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û¯ÔϤ˜ ·fi ‰‡Ô Î·È fi¯È ·fi ¤Ó· ¶Â‰›Ô. 줂·È· ÙÔ 5Ô Ì¿ıËÌ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹‰Ë ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ΔÔ 2010 ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ 88.165. ¶¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 69.985 Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 70.726, ‰ËÏ·‰‹ 741 ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔ˘˜ 104.000. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó¿ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô ηٷӤÌÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 112 ÛÙȘ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, 234 ÛÙȘ £ÂÙÈΤ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, 106 ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ ÀÁ›·˜ Î·È ∑ˆ‹˜, 48 ÛÙ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο Î·È 155 ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ‰ÒÚÈÛÂ Ë ∂μ√§ ∂°∫ƒπ£∏∫∂ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¡¤ÛÙÔÚ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÛÙÔ fi¯ËÌ· ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â˘ÎÚÈÓÒ˜ ·ÏÏ¿ ‰È·ÎÚÈÙÈο Ë ÊÚ¿ÛË “¢ˆÚ¿ Ù˘ ∂μ√§ ÚÔ˜ ÙÔ ∫.À. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ - ∂μ√§ ·Ú¤‰ˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ‰‡Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· - ¤Ó· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ - Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120.000 ¢ÚÒ.


16 ª·ÁÓËÛ›· ¢È¿ÏÂÍË ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ªÂÛÔÁ·›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı·Ó·Û›· ∏ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚ-

Á·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 1/6, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ªÂÛÔÁ·›·˜ & §·˘ÚˆÙÈ΋˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ¢ı·Ó·Û›·˜”. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÀÁ›·˜ Ù˘ ∞Á¿˘”, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ªÂÛÔÁ·›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÔÈ̤ӷ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, fiÛÔ Î·Ó›˜, Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· Î·È Â˘·›ÛıËÙ· ‚ÈÔËıÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÏÂÍË, Ô˘ ı· Ì·˜ ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙfiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¢ı·Ó·Û›·˜”.

ΔÚÔÔÔ›ËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ “¶ÚˆÙ‡˜” ∞¶√ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ¡.¶. 4007: ·) ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 31-5 - ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 07-6 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 14-6 ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞fi μfiÏÔ 08.30 ™ÎÈ¿ıÔ 11.15/11.30 - ™ÎfiÂÏÔ 12.45/13.00 - ∞ÏfiÓÓËÛÔ 13.30/14.00 - ª·ÓÙÔ‡‰È 15.45/16.15 - ™ÎÈ¿ıÔ 17.45/18.00 - °ÏÒÛÛ· 18.30 (¢) Î·È ‚) ¶¤ÌÙË 1-6 - ¶¤ÌÙË 8-6 Î·È ¶¤ÌÙË 15-6 ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·fi °ÏÒÛÛ· 07.00 - ™ÎÈ¿ıÔ 07.30/07.45 - μfiÏÔ 10.30/11.30 - ™ÎÈ¿ıÔ 14.15/14.30 - °ÏÒÛÛ· 15.00/15.30 - ™ÎÈ¿ıÔ 16.00/16.15 - μfiÏÔ 19.00 (¢).

£· ÚÔÌËı¢Ù› 45 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ∞‡ÍËÛË 30% ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηډÈÔ·ıÂÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ı· ÚÔÌËı¢Ù› Ë ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÌÂÛ· ı· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÛıÂÓ›˜. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹‰Ë ÚÔ¯ÒÚËÛ Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ˘‹ÚÍ ·Ó¿‰Ô¯Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë Ë ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌfiÓÈÌˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ηډÈÔ·ı›˜. ∞fi ÙÔ 1996 ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· οı ÌfiÓÈÌÔ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 1000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù› ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÙÔÔ-

● ΔÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹‰Ë ÚÔ¯ÒÚËÛ Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ˘‹ÚÍ ·Ó¿‰Ô¯Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ı¤ÙËÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ™ÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ ªÔÓ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢Ô‡Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈ-

ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 40-45 ÌÔÓ›ÌˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ-

¿˙ÔÓÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÂÓÒ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÌÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ Â›Ó·È ÛÙË ™ÙÂÊ·ÓÈ·›· ªÔÓ¿‰·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÌ›˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÂÚ›Ô˘ 70 ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Û ηډÈÔ·ı›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÌfiÓÈÌÔ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË” . ∏ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌfiÓÈÌˆÓ ‚ËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. ÕÏψÛÙÂ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Û ηډÈÔ¿ıÂȘ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÎfiÌË Î·È 30%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ê‡Ï·Í˘ ÛÙÔ ÂÈÛÎÂÙ‹ÚÈÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÔÁڷʛ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

√È Ó¤Â˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “∂ıÓÔÁÚ·-

ʛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ΔÛÈÎÚ›ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ΔÔ̤· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ∏ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ¢¤ÏÙÛÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ËÌÂÚ›‰· Âȯ›ÚËÛ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ËÁ·›ÓÂÈ Ë ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹.

∏§∂∫Δƒ√¢√Δ∏™∏ ∂·‡ÍËÛË ∞Ó·Ó¤ˆÛË ™¯¤‰È· ¢∂∏ ªÂϤÙË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ¢ÔÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË ∞ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ●

ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

™Â ¿ÌÂÛË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋

∏§∂∫Δƒ√§√°π∫∏ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ªÂϤÙË ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË

£∂™™∞§π∞

μ fi Ï Ô ˜ : ª · È ¿ Ó ‰ Ú Ô ˘ 1 7 9 Δ.: 2 4 2 1 0 6 6 3 1 1 ™ Î È ¿ ı Ô ˜ : Δ ¤ Ú Ì · ∂ ˘ · Á Á Â Ï › Û Ù Ú È · ˜ Δ.: 2 4 2 7 0 2 4 4 0 0 ∫.: 6977918541 ∂: info@maousidis.gr www.maousidis.gr

ÙËÏ.: 24210 58523 ñ ÎÈÓ.: 6948 522027

info@mycitynet.gr

∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÛΤÏË: ¶ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ ÂıÓÔÁÚ·Ê›· ˆ˜ ¤Ú¢ӷ ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ó· „¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ò˜ ÛΤÙÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ò˜ ‰Ú· ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∏ Î. ¢¤ÏÙÛÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚ÈÒÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Û ۯ¤ÛË ÌÂ

ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÈÛʷϤ˜ ̤ÏÏÔÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰ÚÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ. ∏ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ÕÏÏÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜, ¿ÏÏÔ˜ ‰¤¯ÙËΠ̛ˆÛË ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ‹ ÓÈÒıÂÈ Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÒ˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘, ı˘ÌÔ‡, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·fiÚÚÈ-

„˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ηıÂÛÙË΢›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ̤۷ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉԯ¤˜. √È ŒÏÏËÓ˜ οÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο ÙËÓ ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Î. ¢¤ÏÙÛÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “fiÏÔÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ Ë ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ÌÂÏÂÙ¿” . º.™.

● ∏ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ¢¤ÏÙÛÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 17

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

¶Ï‹ÁÌ· ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È Ô ·ÁÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·

∑ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ∑

ËÌȤ˜ ÛÙ· ÎÂÚ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ· Ô˘ ÎÙ˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÔʤÚÔ˘Ó Î·È Î·Ï¿ ΤډË. ™ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÎfiÌË ÈÔ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ŒÙÛÈ ÂΛ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô ∞-

● ™ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÎÂÚ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÎfiÌË ÈÔ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘ 80-

100 ÙfiÓÔ˘˜ ÎÂÚ¿ÛÈ·, ÁÈ· ʤÙÔ˜ ·Ó¤ÌÂÓÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ

ÛÙÔ˘˜ 200-300 ÙfiÓÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÂÏÈο Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘Ì‚Â›, ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ô ·ÁÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÂÓÒ ÙÒÚ· ‹Úı·Ó Î·È ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯·Ï·˙ÔÙÒÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â¤ÏıÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙ· ÎÂÚ¿ÛÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ §¿ÛÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ¤‚ÚÂÍ Ôχ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÎÂÚ·ÛȤ˜ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜

™Â ∞Ë-°È¿ÓÓË, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ∞Á›Ô˘˜ ™·Ú¿ÓÙ·

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ™∂ ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÈÔ ÔÏ˘Û‡-

¯Ó·ÛÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË, ÙÔ˘ ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ◊‰Ë ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó 50 Î·È ϤÔÓ Ú¿ÛÈÓÔÈ Î¿‰ÔÈ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. √È ·ÏÈÔ› ο‰ÔÈ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. μ·Û›Ï˘ ƒÂ·Ó›‰Ë˜ ˘Ô-

● ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

ÁÚ¿ÌÌÈÛ “ˆ˜ Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÌÂ

Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ¿ÏÏ· ̤۷. ∫·ı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ·fi Ù· Ú·Ó‹, Ù· ʇÏÏ· Î·È Ù·

¿ÏÏ· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂›Û˘ ‚¿ÊÔÓÙ·È Ù· ·ÁοÎÈ· Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙÈο ¿ÏϘ ‰Ô̤˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË Î·È ÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ ÕÁÈÔ˘˜ ™·Ú¿ÓÙ·. £¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜, ¿Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·fi fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ” .

·fi ÙȘ ÎÂÚ·ÛȤ˜ Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ· Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÈÎÈϛ˜, ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· ‰¤Ó‰Ú·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ, Ì‹ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÙ˘Ëı› Ôχ Î·È Ë ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‹ÏÈ˙·Ó ˆ˜ Ì ٷ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÂÚ¿ÛÈ· Ô˘ ı· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó, ı· ›¯·Ó ηχÙÂÚË Î¤Ú‰Ë” . √ Î. §¿ÛÎÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “¤Ú˘ÛÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi 90 ÙfiÓÔÈ ·fi ÎÂÚ¿ÛÈ·. º¤ÙÔ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, ÂÏ›˙·Ì fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓ·Ì 200-300 ÙfiÓÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘‹ÚÍÂ Ô Â-

Í·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ·ÁÂÙfi Î·È ÙÒÚ· ‹Úı·Ó ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤Ó·ÌÂ Î·È ı· Î˘Ì·Óı› Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¿Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÎÂÚ·ÛÈÒÓ, Ô Î. §¿ÛÎÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁ·. ∂Λ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ΛÓËÛË, Í·ÊÓÈο, ·ÁÒÓÂÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 1,80 Ì 2,30 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÛÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚÈÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ ¢.™. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ª∂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, £. £ÂÔ‰Ò-

ÚÔ˘, ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡¿ÎÔ˜ Î·È ∂ϤÓË ƒËÁ¿ÎË ˆ˜ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2017 - 2020 Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ™ÔÊ›· ÿϷÚË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2017 - 2020 ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ÓÙˆÓ›· °È·ÓÓÔ˘Û¿ - ¡Ù·ÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Î·Ì¿˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡¿ÎÔ˜, ∂ϤÓË ƒËÁ¿ÎË Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È ™ÔÊ›· ÿϷÚË.

º.™.

(¶ƒø∏¡) ªøƒ∞´Δ√¶√À§√™ Àº∞™ª∞Δ∞ §∂À∫∞ ∂π¢∏ πª∞Δπ™ª√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞

Δƒ∞¶∂∑√ª∞¡Δ∏§∞ °π∞ Δ∞μ∂ƒ¡∂™ - √À∑∂ƒπ ∂ƒª√À 111 & ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ μ√§√™ ΔËÏ.: 24210-21142, 6979-475999


TƒπΔ∏ 30 M∞´√À 2017 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∂¶∏§£∂ ƒ∏•∏ ™Δπ™ ™Ã∂™∂π™ ª¶√Δ™πμ∞§∏-Δ™πª¶∞¡∞∫√À ª∂Δ∞ Δ∏¡ ¶ƒ√ã∂™π¡∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏

ƒ·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ƒ ª¶∞™∫∂Δ

°È· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ë ∂ϤÓË ∑‹ÙË ª∂Δ∞ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ Î·È ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ë ∂ϤÓË ∑‹ÙË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ· ·fi ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ì¿ÛÎÂÙ. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ·ÈÎÙÚÈÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ∂˘Ù˘¯›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË Î·È ∂˘ÁÂÓ›· ∫ˆÙԇϷ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ∂ϤÓË ∑‹ÙË, Ì ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË Á˘Ó·ÈΛ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË . ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· οÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 1 Î·È 2 ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Â¿ÍÈ· Î·È ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÏÒÓ Ì ÙËÓ ÏËıˆÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘. μÔËı¿ ‰Â, Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÂÓÒ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù˘ . ∏ ∂ϤÓË Â›Ó·È Ì·˙› Ì ÙË ¡›ÎË ∑¤Ú‚· ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘” .

¶√§√

¡›ÎËÛ ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Ë ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¶π√ ‡ÎÔÏ· ·fi fi,ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 7-6 ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÓÛ¿Ó. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÔχ ηϿ ÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ Î·È Ì ‰˘Ó·Ù‹ ¿Ì˘Ó· ÎÚ¿ÙËÛ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ ÙȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÔÎÙ¿ÏÂÙÔ Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠6-2. ∏ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÎٷϤÙÔ˘, fï˜, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-3, 0-0, 0-3, 4-1 °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ: ∫Ô‡‚‰Ô˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿ 2, ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘, ª. ¶Ï¢ڛÙÔ˘, μ. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘, ∞ÛËÌ¿ÎË 1, ¶ÚˆÙÔ·¿ 1, Ã˘‰ËÚÈÒÙË, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË 2, ¶Ï¢ڛÙÔ˘ ∂Ï, •ÂÓ¿ÎË 1, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚ. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ë ÕÏÎËÛÙȘ ªÂÓ¤ÎÔ˘ Î·È Ë μ¿Ûˆ ¶Ï¢ڛÙÔ˘. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· (30/5) ÛÙȘ 11.30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.

·Á‰·›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Î.Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜. ∏ Ú‹ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ª¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ÂΛ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ¿ÚÔ˘ÌÂ, fï˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ›¯Â Â¤ÏıÂÈ ‰È·ÊˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ Û ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÁÎÚ›˙· Û‡ÓÓÂÊ· ‡ÎÓˆÛ·Ó, ¤ÊÂÚ·Ó... ÌfiÚ·, Ë ÔÔ›· ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, ηıÒ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜. °È· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì‹ˆ˜ Î·È ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ¤ÚÈÍ·Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜. °È· Ï›ÁÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ηıÒ˜ ÙÔ Á˘·Ï› ›¯Â Ú·Á›ÛÂÈ Î·È ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ.

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ë „˘¯ÚfiÙËÙ· fï˜ ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì‹Ó˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ. ¶ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ›¯·Ó ÙÔÓ›ÛÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Û˘Û›ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÔÚ¢Ù› Âӈ̤ÓË Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ. ŒÁÈÓ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÚÂı› Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘

¶¤ÌÙ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ (ÙÔÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘) ‰È·Ê¿ÓËΠ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Îϛ̷. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ·Ú¯Èο, ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ Î·È ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ ı· ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡. ◊ÚıÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (28/5) ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÎfiÌË ·ÙfïÓ, ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÈÏÔ-

ÛÔÊ›·, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ªÔÈÚ·›Ô ‹Ù·Ó Ó· Â¤ÏıÂÈ Ú‹ÍË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ÔÔ›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÔÚÈÛÙÈ΋. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·›ı·ÓÔ Ó· Û˘ÌχÛÔ˘Ó Î·È Ó· ËÁËıÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ΔfiÛÔ Ô Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, fiÛÔ Î·È Ô Î. ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ οÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂȯÂÈÚËÌ·-

ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô (ªÔÙÛÈ‚¿ÏË-ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘) Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ŸÏ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë ÔÔ›· ¯ÚÔÓÈο ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Î·È ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏfi. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ÔÚËÁÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ó· ‰Ô˘Ó ˆ˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ fi¯È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÂÚ›Ô˘ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ‰¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Û ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜.

¢π√ƒ°∞¡ø™∂ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ¶√§§ø¡ ¡∂∞ƒø¡ ∫√ƒπΔ™πø¡ √ ∞.™. μ√§√™ 2004

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

ΔÔ 2Ô Î·Ì Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ μ·Ï‚¤Ú‰Â

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ Ó·ÚÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÙÔ 2Ô Î·Ì Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ª·˝Ô˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜. ∏ ÚÔfiÓËÛË ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·Û΋ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·È¯Ó›‰È Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ì¿Ï·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¤·ÈÍ·Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Á‹‰Ô. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÏËÍ Ì ·ÁÒÓ· Â›‰ÂÈ͢ ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, Ô ∞.™. μfiÏÔ˜

√ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÚÂȘ ÛÂ˙fiÓ, ı· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈο Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §Ô˘›˜ ∂ÓÚ›ÎÂ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” , ∑ÔÛ¤ ª·ÚÙÔÌ¤Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ °ÈÔÓ ∞ÛÈ¿ıÔ˘ Î·È ÃÔÛ¤ ∞ÓÙfiÓÈÔ ¶Ôı¿ÓÎÔ. “√ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ °ÈÔÓ ∞ÛÈ¿ıÔ˘ Î·È ÃÔÛ¤ ∞ÓÙfiÓÈÔ ¶Ôı¿ÓÎÔ. ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ μ·Ï‚¤Ú‰Â Î·È Â›Ó·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÚfiÎÏËÛË. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÙË ÁÓÒÛË Î·È Â›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ¶¤ÌÙË” , › ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô ∑ÔÛ¤ ª·ÚÙÔÌ¤Ô˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√ μ·Ï‚¤Ú‰Â ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi fiÓÔÌ· ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì·˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô §Ô˘›˜ ∂ÓڛΠ̷˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ Ì·˜ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Î·È Û˘ÌʈӋ۷Ì fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ μ·Ï‚¤Ú‰Â”.

2004 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÓÔȯ٤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿-

ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË ·fi 34 Ì.Ì. ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6947802890 6977276676. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô-

ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜: ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (·Ú·¯ÒÚËÛË ∂∞∫), ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∂æ∞ (¯ÔÚËÁ›· ¯˘ÌÒÓ - ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ) ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˜ - ºÔ‡ÚÓÔ˜ Ì ͇Ϸ (¯ÔÚËÁ›· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜).


TƒπΔ∏ 30 M∞´√À 2017

19

E¡ø ª∂Ãπ ∞ƒ°∞ ã∂™ μƒ∞¢À ¢∂¡ À¶∏ƒÃ∂ ∂•∂§π•∏ °π∞ Δ√ ¶√¢√™º∞πƒπ∫√ Δª∏ª∞ Δ∏™ ¡π∫∏™

™ÙȘ 12 IÔ˘Ó›Ô˘ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” Î·È ÂΛ ı· ·Ó·Ï˘ı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ¡›ÎË. ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡›Î˘. °È· ÙȘ 12 IÔ˘Ó›Ô˘ ԉ‡ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË.

™˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÿˆÓ·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ΔÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙËÓ 29Ë ª·˝Ô˘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ̋ˆ˜ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏÏ¿ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ÁÚ¿ÊÙËηÓ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· Û ηӤӷÓ. ŒÙÛÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ Â›ÛËÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ŸÏ· ÏÔÈfiÓ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ. ™‹ÌÂÚ· ı· Ì¿ıÔ˘Ì ·Ó ÙÂÏÈο ¤ÊÙ·Û ο-

ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË -¤ÛÙˆ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜- ‹ ·Ó Ô ıËÛ·˘Úfi˜ ·Ô‰Âȯı›... ¿Óıڷη˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô £·Ó¿Û˘ Δ˙‹Ì·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË. √ ›‰ÈÔ˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈ̘ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ù˘ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ·˘Ùfi ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·-

ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë °.™. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12/6. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î¿ÔÈ· ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ ∫·ÙÂÚÈÓÈÒÙË ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. Δ˙‹Ì·˜ Û ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ˙ËÙ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ËÚÂÌ›·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÓfiÙËÙ·. “∏ ÂÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰‡Ô ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı›. ∫·È Ë ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÂÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÈ-

ÎÓ‡ÂÙ·È ¤ÌÚ·ÎÙ·. ∏ ÌfiÓË Ô‰fi˜ ÁÈ· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÔÌfiÓÔÈ·, Â›Ó·È Ô ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌfi˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÁÚ·Ù‹˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔ›. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ·‡ÚÈÔ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ Î·È ÙÔ˘ ÿˆÓ·, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÓ¤ÌÔ˘Ó Ù· ‡ÛËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ: ∏ ∞Ó¿ÏË„Ë: “ΔÔ ¢.™ ÙÔ˘ ∞.∂..™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘˜ Ù·Í›‰È, ¤Ó· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Û ÈÔ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ŒÓ· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˙› Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∫·Ï‹ ∂ÈÙ˘¯›·!” . √ ÿˆÓ·˜: “∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÿˆÓ· Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. Δ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›·”.

¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ΔËÏ.: 24210 24187 email plateia_cafe@yahoo.gr Plateia-Espresso-Bar-Athletic-Screen/

T.V. ΔÔ Plateia Espresso Bar ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: COSMOTE SPORT 3 19.00 ªfiÓ·¯Ô 1860-ƒ¤ÁÎÂÓÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (Ì·Ú¿˙ μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) COSMOTE SPORT 7 21.30 ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ∑- (ÈÛ·ÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) COSMOTE SPORT 8 21.45 ∞‚ÂÏ›ÓÔ-μÂÓ¤ÙÛÈ· -∑(Ï¤È ÔÊ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ) EUROSPORT 2 10.45 ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∫20 -∑- (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ)

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

√ ∞£§∏Δ∏™ Δ√À °.™. μ√§√À ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ ¢À√ ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™À¡£∂Δø¡

ÀÂÚ¤‚·Ï ·˘ÙfiÓ Ô ¶. ¶‹Ù·˜

√ ¶. ¶‹Ù·˜ Ô˙¿ÚÂÈ Ì ٷ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜

ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Óı¤ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÛÙ›‚Ô, ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶‹Ù·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ η٤ÎÙËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË (·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ) ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È (¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ) ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ.

√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶‹Ù·˜ ÎÚ¿ÙËÛ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ÂÚ-

ÛÈÓ¿ ÎÂÎÙË̤ӷ ,¤¯ÂÈ fï˜ ÛËÌ·Û›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÛ ·˘Ùfi. ◊Ù·Ó ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ۯ‰fiÓ ¯·Ì¤ÓË, ¤ÓÂη ÔÛÙÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ηÓÔÓÈ΋ ÚÔfiÓËÛË, ·ÔıÂÚ·›· Î·È Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·. ŒÊÙ·Û ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ¿Á¯Ô˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ·, ÛÙËÓ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔ Ì˘ÔÙÂÓfiÓÙÈÔ ÙÔ˘ ·¯›ÏÏÂÈÔ˘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› fi‰È. √ μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰Â¯ı› Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ¯ÂÈ-

√È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Óı¤ÙˆÓ

ÚfiÙÂÚ·, Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â› ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Ì ...¤Ó· fi‰È Û ‰¤Î· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·, οو ·fi ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›ÓË Î·È ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi °.™. μfiÏÔ˘, Ô˘ ˘ÂÚ·Á·¿ÂÈ. ŒÙÛÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó‚› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. “¶·Ó·ÁÈÒÙË Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË

Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÔ˘ Û˘ÁΛÓËÛ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰›Ï· ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ “·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Û˘Ó·ıÏËÙ¤˜” Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â› ‰È‹ÌÂÚÔ, ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ì ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÔ˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, ·Ó Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ϤÍË ÁÈ· Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÛÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¡· Û ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, Ô˘ Û ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ·Ó Î·È Û ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó , Ì ‹ıÔ˜ Î·È ›ÛÙË Û ·Í›Â˜. ¡· Â›Û·È ¿ÓÙ· ηϿ ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ï-

ÏfiÁÔ˘ ¿ÓÙ· ı· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÔ˘”. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, Â›Û˘, ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÔ˘, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›ÓË, Ô˘ Û ÈÛÙ‡ÂÈ Û·Ó ·ıÏËÙ‹ Î·È Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ Î·È ı· Û ‚ÔËı¿ Û fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Ô˘ Û ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ·, ÙËÓ Δ˙›Ó· ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›ÓË Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ª¿ÎÔ. ¢ÂÓ ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ì οو ¶·Ó·ÁÈÒÙË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘.

∫·Ù·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, ϤÓ ÔÈ πÛ·ÓÔ› ™Â ηٷگ‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ tweet πÛ·ÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ηٷϷÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜. ªÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi tweet Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘. Δ· ÈÛ·ÓÈο ª¤Û· ˆÛÙfiÛÔ ¿Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·, ηıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi Î·È ˆ˜ Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “L’Esportiu de Catalunya” , Ô ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.


20

TƒπΔ∏ 30 M∞´√À 2017

™˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ËϤ· ÔÈ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·Ô‰¤ÎÙË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ËϤ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¤ÙÂÚÔ˘ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙, ∞.™. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ˙ËÙ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ËϤ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ù˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Û fiÏÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. £¤ÏÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ Û·Ó ÌÈ· “η΋ ·Ú¤ÓıÂÛË” ÛÙËÓ 30¯ÚÔÓË ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·”.

∞π√§π∫√™

¢ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ™ÙÚ·Ù›Î˘ ¢∂¡ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ™‡ÚÔ˜ ™ÙÚ·Ù›Î˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ™‡ÚÔ˜ ™ÙÚ·Ù›Î˘ ‰Â ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡. ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÈÔÏÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ηıÒ˜ Ô ∞ÈÔÏÈÎfi˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 4Ô˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ∂.™.∫∞.£. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÈÛÔ‚·ıÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ 3Ë Ù˘ ηٿٷ͢ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ Û ̛· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” .

√ ¶ƒøΔ√™ °π√ƒΔ∞™∂ Δ∏¡ ∞¡√¢√ ™Δ∏¡ °’ ∂£¡π∫∏ ∫∞π √ ¢∂ÀΔ∂ƒ√™ ∞¡∏§£∂ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¶·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó °.™.∞. Î·È ¶ËϤ·˜  ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı›. ∏ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË £ËÛ¤·˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘, ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, ‰›ÓÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ...

™ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ¶ËϤ·˜

ª

∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÊȤÛÙ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ. √ °™∞ Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ì 2-0 ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜, ÂÓÒ Ì ӛÎË ¤ÎÏÂÈÛ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ô ¢È·ÁfiÚ·˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ¢ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ (0-0), ÂÓÒ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠3-1 Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ ™·Ú·ÎËÓfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 0-3 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ ÈÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰ÈÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË . √ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£: ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ô ¶ËϤ·˜

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (10’, 65’ ¶. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, 70’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜-20’∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-™ÎfiÂÏÔ˜ .2-0 (9’ £ˆÌ·˝‰Ë˜, 34’ ¡. μÔ‡ÏÁ·Ú˘) ÕÚ˘-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . .1-1 (60’ ™·Ì¤ÙÈ-30’ ¶·ÁÒÓ˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-™·Ú·ÎËÓfi˜ .0-3 (6’ ∑·Ú›Ê˘, 86’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 88’ ¡ÙÔ‡ÚÔ) ™ÎÈ¿ıÔ˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . 0-0 £ËÛ¤·˜-∞›·˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .2-0

(35’ ·˘Ù. ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˘, 74’ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . .3-0 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . .91-22 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . .48-15 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . .65-20 4. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . .50-37 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . .58-46 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . .42-33 7. £ËÛ¤·˜ . . . . . . .44-40 8. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . .36-36 9. ∞›·˜ . . . . . . . . . . .50-67

.79 .67 .65 .51 .48 .46 .42 .37 .36

10. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .32-50 .33 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . .37-54 .33 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . .32-50 .31 13. ∞ÎÚfiÔÏË . . . .35-50 .31 14. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 33-59 28 15. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 26-52 .27 16. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . .- . .* √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È -3 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ™·Ú·ÎËÓfi˜ ·fi ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È -2 ‚·ıÌÔ‡˜. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ £ËÛ¤·˜∞›·˜. *** ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

.. ¢π∂•∏ã∏ ™Δ√ μ√§√ Δ√ º∞π¡∞§ º√ƒ Δ∏™ ∂™¶∂∫∂§ ª∂ ¡π∫∏Δƒπ∞ Δ∏ º£π∞ §∞ªπ∞™

ΔÚ›ÙË Ë ∞ÚÁÒ ÛÙÔ˘˜ ·Ì·›‰Â˜

¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Ë Ã¿ÓÙÂÚÛÊÈÏÓÙ ∏Δ∞¡ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ù· 45 ¯ÚfiÓÈ·. ΔfiÛ·... ‚ÔÏfi‰ÂÚÓÂ Ë Ã¿ÓÙÂÚÛÊÈÏÓÙ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ οو ·fi ÙËÓ ÚÒÙË. ∞ÏÏ¿ ˆ˜ Â‰Ò ‹Ù·Ó. Δ· “ÙÂÚȤ” (fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ Ù˘), ·ÚfiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· Ù˘ ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÙË Ó›ÎËÛ·Ó 4-3 (0-0 Î.·. Î·È ·Ú¿Ù·ÛË) Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ·ÚıÂÓÈ΋ ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÚÒÙË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ·fi ÙÔ 1972. ™ÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” , Ô ªÔ˘Ú ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ù˘ ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ Ô ∞Ï Ã·ÌÛ› ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ¤ÌÙÔ, ÙÔ˘ √Ì›Ù·, Ì ÙÔÓ ™›ÓÙÏÂÚ Ó· ¢ÛÙԯ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚÛÊÈÏÓÙ, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË Ì¤Ú·.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË: 6, 11, 18, 31, 32 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË: 8, 9, 16, 26, 30.

ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ì·›‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 27 Î·È 28 ª·˝Ô˘. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, Ë ºı›· §·Ì›·˜, Ô ™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ë ∂∞ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∞ÚÁÒ μfiÏÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ôχ fiÌÔÚÊÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ·fiÏ·˘Û·Ó fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜ Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ÕÍÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ºı›· §·Ì›·˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ: 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∞ÚÁÒ-™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 2-3 ÛÂÙ (19-25, 25-15, 25-23,14-25,415) 2Ô˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ºı›· §·Ì›·˜-∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ 3-0 ÛÂÙ (25-16, 25-19, 25-22) ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ∞ÚÁÒ-∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ 3-0 ÛÂÙ (25-20, 25-16, 25-20) ΔÂÏÈÎfi˜ ºı›· §·Ì›·˜-™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 3-0 ÛÂÙ (25-19, 25-14, 25-19) √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ: ºı›· §·Ì›·˜: (ª·ÎÚ‹˜) ∫ˆÛÙ¿Ú·˜, ¶·ÛÛ¿˜, ª·ÎÚ‹˜, ∫·Ú··Ù‹˜, ¶·‹˜, ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹˜,ΔÛ·‰‹Ì·˜, £ˆÌ¿˜ ™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜:(¶··ÁˆÚÁ›Ô˘) π. º·ÙfiÏ·˜, ÷گ·ÏÈÒÙ˘, ¢. º·ÙfiÏ·˜, μÚÔÓÙfi˜,μÔ‡˙·˜, ªÔ‡Û‰·˜, §Ô˝˙Ô˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘,ΔÛÈ·Ó¿‚·˜ ∞ÚÁÒ: (°ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜) ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ™›ÌÔ˜, μ˘Û·Ú›Ô˘, •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜, ª·ÓÙÔ‡-

‰Ë˜, πˆÓ¿˜, ™·Ú¿ÙÛ˘, ¶·ÍÈÌ·‰¿Î˘, ™·ÓÔ˘‰¿Î˘, ∫·ÛÈÔ‡Ú·˜. EA §∞ƒπ™∞™: (°·Ï¿Ó˘) μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜, μ. ƒ‹Á·˜, ΔÛÂÙۛϷ˜, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ¶Ú¿·˜, ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ËÏ›ÙÛ˘, ™. ƒ‹Á·˜.

ΔÂÏÈ΋ ηٿٷÍË 1. ºı›· §·Ì›·˜ 2. ™¶∞ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 3. ∞ÚÁÒ 4. ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ∞¯. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∞¯, ∂. ∫ÔÏÙÛ›‰·˜, ∂. μ·ÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ∫. ™ÎÔÚ‰¿Ú·, £. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, μ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∏ ∞ÚÁÒ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜, ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ∂æ∞ Î·È cafe giousto, ÙËÓ ∂™¶∂∫∂§, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ Ô ¶ËϤ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ (1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜) Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi (2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜). ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ Ì ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, Ô ¶ËϤ·˜ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 5-3 Û’ ¤Ó·... ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 3-1, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· (ÙÚ›· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ), ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∂∞∫, ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËϤ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∏ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ϤÔÓ, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Â›Ó·È ÙÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ “˘ÂÚˆÙ·ıÏËÙ‹” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Î·È ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂∞∫, ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ÕÓı. °·˙‹˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ · Ó·‚Ï‹ıËΠªÈÎÚÔı‹‚˜- ¶ËϤ·˜ . . .3-5 (24’ ·˘Ù. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, 39’ ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, 47’, 84’ £¿ÓÔ˜, 93’ ∫·Ì¤Ú˘ - 21’, 25’ ™ÎÔÙÂÈÓfi˜, 36’ ƒÂÊÔ˘ÁÈ¿ÙÈ).

I™Δπ√¶§√´∞

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Himera Sailing Δ∏¡ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, skippers group Î·È racing group, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë Û¯ÔÏ‹ Himera Sailing ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/6 ·fi 20.00 ˆ˜ 22.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 141, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÔ skippers group ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 6 ËÌÂÚÒÓ ·¢ı‡ÓÂÙ Û ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ (‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ·Ú·Ï›Â˜, fiÚÌÔ˘˜ Î·È ÏÈ̤Ó˜) ˆ˜ ÂÊfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Ó‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ yachting, ›Ù ˆ˜ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔÔ racing group ·¢ı‡ÓÂÙ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘¯‹ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÁÒÓ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· πÔ˘Ó›Ô˘πÔ˘Ï›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ μ.∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ πÛÙÈÔÏÔ˚΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ӷ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· fiÔÈ· ÒÚ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·fi 20.00 ˆ˜ 22.00 Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ ÛÙÔ info@himera-sailing.gr


TƒπΔ∏ 30 M∞´√À 2017

21

°π∞ Δ√ ∫√ÀΔ∞∫𠪶Àƒ∞™ ¶√À ÃΔÀ¶∏™∂ Δ√¡ IμπΔ™ ™Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡ ¶∞√∫

μ·Ú‡˜ Ô ¤ÏÂ΢˜ ÛÙÔÓ ¶∞√ ÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi Ù· Ï¤È ÔÊ, ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È 41.500 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ (ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ñ ¶∞√∫ Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó 1-0). √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì· ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ϤÔÓ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜”.

·Ú‡˜ ¤ÂÛÂ Ô ¤ÏÂ΢˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÿ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. “∂›Ì·ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì·” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ”.

μ

¶Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÓ μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, ηıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È... ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ›. ΔÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Â¤‚·Ï ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ηıÒ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Ì 3-0 ÙÔ ·È¯Ó›‰È (ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó 1-0), ÙÔ˘˜ ÙÈÌÒÚËÛÂ Î·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi Ù· Ï¤È ÔÊ, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ (Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) Î·È Ì ÚfiÛÙÈÌÔ 41.500 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ηӤӷ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi, Ô‡Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ¶∞∂ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Ô ˘·›ÙÈÔ˜ Ù˘ Ú›„˘ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„ÈÓ ÙÔ˘ Ô‡Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô‡Ù fiÙÈ ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÂÈ ¤ÊÂÛË. ªÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÚÓ¿ Ô ¶∞√∫ Ì 11 ‚·ıÌÔ‡˜, Ë ∞∂∫ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 9 ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚË, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ 5 Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ 4.

∞·ÏÏ¿¯ıËÎÂ Ô ª¿ÙÔ˜

¶∞√: ™Ù·ıÂÚ¿ ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì· ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ “∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë “Ú¿ÛÈÓË” ¶∞∂, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÊÂÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜, ηٷϋÁÂÈ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÔÙÂÏ› Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÙÔ ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì· ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰È·ÙËÚ› η̛· ›‰Ô˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ÔÈÓ‹ Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ

§ÈÁÎ, Ë ¶∞∂ ı· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ: - ΔË ÛÂ˙fiÓ 2014-15 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÍÂۋΈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÌˉÂÓÈÛÌfi, ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È 100.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ (ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ӛÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì 2-1). - ΔË ÛÂ˙fiÓ 2015-16 ÁÈ· ÌÈ· ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· Ì ÌˉÂÓÈÛÌfi, ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È 190.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ, Ì·˙› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÔÓÙÔÓ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË £‡Ú· 13 ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ì·˙› Ì ÂÈϤÔÓ 90.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ (ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ñ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ÔÙ¤). - ΔËÓ ÂÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÛÔ¿‰ÂÈÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì‡Ú· Ì ÌˉÂÓÈÛÌfi, ·Ê·›ÚÂ-

∏ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ª¿ÙÔ˜ ··ÏÏ¿¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰›ˆÍË Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ·Û΋ÛÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔÓ ªÂÚÁÎ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. £ÂˆÚ› ÏÔÈfiÓ Ë ÂÈÙÚÔ‹ fiÙÈ Ô ∫‡˙·˜ ›¯Â ¿Ô„Ë Ù˘ Ê¿Û˘ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ªÂÚÁÎ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ, fiÙ·Ó ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∫ÔÌ›Ó˘ ›¯Â ¿Ô„Ë Î·È ÙËÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ·, Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠٤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÂȉ‹ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â¤‚·Ï ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È Ì ÙȘ ˘’ ·ÚÈı. 151/2017, 153/2017 ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¤ÎÚÈÓ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ. ÀfiıÂÛË: ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ À‡ı˘ÓÔ˘ ÕÛÎËÛ˘ ¢›ˆÍ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ∞‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¶∞∂ ¶∞√∫, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ª¿ÙÔ˜. ∞fiÊ·ÛË: ∞·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ·ԉȉfiÌÂÓÔ Û ·˘ÙfiÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ·”.

I™ø™ ∫∞π ™∏ª∂ƒ∞ ¢ø™∂π Δ∏¡ ∞¶∞¡Δ∏™∏ Δ√À √ ∞ƒ°∂¡Δπ¡√™ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √

ı· Â›Ó·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. §ÂÌÔÓ‹˜ Î·È §Ô˘ÙÛ¤ÛÎÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ...·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Èı·ÓfiÙËÙ˜.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó Ô ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· “ËÓ›·”. ∞ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·Ó ÚÔ·„ÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¿ÊËÛÂ Ô ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ªÔÙ›· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ “Marca”. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ù˘ “Marca” ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰È·„‡ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ 46¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ¯ı˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÂÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. •Âηı¿ÚÈÛ ‚¤‚·È· fiÙÈ ‰Â ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï·‚¤˜, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ “ο‰ÚÔ˘” ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ϤÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ μ¿ÛÎˆÓ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Sport Fm.gr., Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰Â ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ÁÈ·Ù› Ô ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·Ô ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó Ô Ó·Úfi˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ı’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· “ËÓ›·” ÙˆÓ

ªÔÙ›·: £· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ ÌÈ· Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË

ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÓÙˆ˜ ηÓ›˜ (Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘. ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÌÓ›·˜, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ηӤӷ ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·

‰ÂÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∂ÏÏ¿‰·, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ πÛ·ÓÔ› ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ Ô ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ı· ¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞Ï·‚¤˜ ‹ ı· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì’ ¿ÏÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. ªÂÙ¿ fï˜ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ÿÛˆ˜ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ÔÈ πÛ·ÓÔ› ‚¿˙Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙÔ “ο‰ÚÔ” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ï›ÁË ·ÎfiÌË ˘ÔÌÔÓ‹, ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ÙÂÏÈο Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜

√ ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ªÔÙ›· ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÊfiÛÔÓ ¤ÚıÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ̤ӷ, ı· ÙË Û˘˙ËÙ‹Ûˆ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ “Marca”. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô πÛ·Ófi˜ ÛÙfiÂÚ Â›Â: “◊Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∂›¯·Ì οÔȘ ‹ÙÙ˜ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ÎÈ Â˘Úˆ·˚ο Ì·Ù˜ ÂӉȿÌÂÛ·. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οӷÌ ÙȘ ӛΘ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ‹Ú·Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰‹ÏˆÛ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÓÈÒıÂÈ Î·Ï¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·Ï¿, ¤¯ˆ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜, ¤¯ˆ ·›ÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ¤¯ˆ ‚ÂÏÙȈı› ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÈ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ∫·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì›· ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·”. Δ¤ÏÔ˜, ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ›Â: “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ηıfiÏÔ˘ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È·”.

ƒ√ª∞

⁄ÌÓÔÈ ¢¤ÏÏ· Î·È ª·ÓˆÏ¿ ÁÈ· ΔfiÙÈ ™ÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Arena Fm Ì›ÏËÛÂ Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ ÁÈ· ÙÔ “·ÓÙ›Ô” ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ ΔfiÙÈ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÛÙË ƒfiÌ·. √ “∫ÔÏÔÛÛfi˜” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ o˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ solo un capitano... ÂÓÒ ı˘Ì‹ıËΠÌÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ “ηÈÙ¿ÓÔ” ÚÈÓ ÙÔ Euro 2004. ΔfiÙÂ Ô ΔfiÙÈ ¤Î·Ó Ͽη ÛÙÔÓ ¢¤ÏÏ·, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û ÙÈ ¿ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ë ∂ıÓÈ΋. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· › ÁÈ· ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô πÙ·Ïfi ¿ÛÔ Ô ¢¤ÏÏ·˜: “∂›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ô ΔfiÙÈ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜ Î·È ·fiÏ˘Ù· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙË ƒfiÌ·. ∂›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰·. Œ¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Û‚·ÛÌfi fiÏˆÓ ·fi Û˘Ì·›ÎÙ˜ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÛÙË ƒfiÌ·. “Œ¯ˆ Ôχ ηϋ Û¯¤ÛË Î·È fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÌ·È ÙË ƒÒÌË ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ∂›Ó·È ÙÈÌ‹ ÌÔ˘ Ô˘ ‚Ú¤ıËη Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÔÈÔ fiÛÙÔ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó. £˘Ì¿Ì·È ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙÔ Euro ÙÔ 2004 ›¯Â Ôχ ›ڷÁÌ·, “Ô˘ ¿Ù ÙÒÚ· Î·È ÙÈ ¿Ù ӷ οÓÂÙ ÂΛ” Ì·˜ ¤ÏÂÁ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ›ڷ˙· ÂÁÒ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÔÓÔ‡Û fiÏÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ “solo un capitano”. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·fi ¿ÏÏÔ fiÛÙÔ ÛÙË ƒfiÌ· Î·È ‰Â ı· ‰ÂÏ·ÛÙ› ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. ™˘ÁÎÈÓ‹ıËη Ôχ ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›Ô ÙÔ˘ ΔfiÙÈ. ΔÔ˘ ¿ÍÈ˙ ӷ ÙÔ ˙‹ÛÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Û ÌÈ· ÌfiÓÔ ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰·”.

ª·ÓˆÏ¿˜: ∂˘ÁÓÒÌˆÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ ΔfiÙÈ √ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙË Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ “·ÓÙ›Ô” ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ ΔfiÙÈ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ٷ ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ÛÂ˙fiÓ ¤·ÈÍ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ƒfiÌ·. “√ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜. ŒÓ· ηٷÏËÎÙÈÎfi ·È‰›. ∂›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È Â˘ÁÓÒÌˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·. ŸÙ·Ó ÙÔ 2006 ÂΛÓÔ˜ ηٷÎÙÔ‡Û ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÂÁÒ ¿Ú¯È˙· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ Î·È Ô £Âfi˜ Ì ·Í›ˆÛ ӷ ·›Íˆ ‰›Ï· ÙÔ˘. ΔÔ˘ ‡¯ÔÌ·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÛÙfiÂÚ.


22

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ —ΔËÓ 5Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ™·ÚÌÔ‡ √χÌÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ó›Ô˘: 7 Ì.Ì. ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜: 7.30 .Ì. ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 6.00 Ì.Ì. ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÌÂı¤ÔÚÙÔ˜ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ÎÙÈÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ. ΔËϤʈÓÔ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ 24930-61811. —ªÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶ÂÚÚ·È‚›·” Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °∂¡ Î·È ÙËÓ ª¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ (ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ψٿگ˘ (¶¡) Î. ΔÛÈÏÈÌ¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜) Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ¢‹ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈ ÂÍ‹˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜: ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ΔÚÈ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Û·˜ οψÓ, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ÚÔÛηÏ› Û ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ı·ÙÚÈÎfi ¢‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ Î·È ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙȉÚÒÌÂÓÔ Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ “º¿Î‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË “¶Ú¿ÛÈÓË ∫È‚ˆÙfi” ÚÔ˘ Δ˘ÊÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , Ô˘ ı· ·. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 13 πÔ‡ÓÈÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “πÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆÛfiÓ· §¿ÚÈÛ·˜, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹˜” , ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (Û Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ ÁÔ ™·ÚÌÔ‡ √χÌÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚμfiÏÔ˘), ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” Û ÒÚ· 9.00 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ∂§∂¶∞¶ ÁÈ· ‰‡Ô ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ΔÂÓÂÛ› √˘›Ïȷ̘, μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È Ë “ΔÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ ª·ÓÙfiÓ·˜” Î·È “∏ §·›ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›‰Ë ºıÂÈÚÔ˙fiÏ” Î·È ÙÔ “∞˘Áfi” ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙÂÛÂÏ¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÃÈÒÙÔÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 10.00-13.00 ÛÙ· ÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÙȘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ¤¯ÂÈ ·ÙËÏ. 2421027730, 2421027464. Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. —∞Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ηÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·fi ÙË “™¯ÔÏ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ÙÔ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î·, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÔÚ›ÛÙËΠÂÎ Ó¤Ô˘, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó, Ë Ó·ÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ÎÈı¿Ú˜ Ù˘ “™¯ÔÏ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ¶. ¶Ï¿Î· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÏ·ÊÚÔÏ·˚ο Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶Ï·Î·Úfi˜ ÎÈı¿Ú·, ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘ Ì·ÁÏ·Ì¿, ¡›ÎÔ˜ ª¤ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ÌÂÚϤÎÈ. ™Ù· Ï‹ÎÙÚ· ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¡Â‡ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ Ô £·Ó¿Û˘ Δ·ÎÙÈÎfi˜. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: μ·ÛÈÏÈ΋ ªÔ˘Á¿, §›ÙÛ· ∞ÚÛÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ∂È̤ÏÂÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ¶. ¶Ï¿Î·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. —∞ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì “·Ú·‰ÔÛȷο ËÏÈÔÚ›ÙÈη Ù¯Ӌ̷ٷ” ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ʤÙ˜ οı ∫˘Úȷ΋ ·fi ÒÚ· 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ª¿ÈÔ Î·È πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÈÏ· ·ÏÈ¿, ÂÚÁ·Ï›· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· ·fi ÚÔÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, Ì·Ó¿‰Â˜, ÔÚÛÂÏ¿Ó˜, ·ÛËÌÈο, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ÔχÙÈÌ· ‚È‚Ï›· ·fi ÙÔ 1820 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿), Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜ fiÔ˘ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη ¯¤ÚÈ· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙËÓ Úԛη ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi ÎÔ·Ó¤ÏÈ, ÙÔ ·ÏÈfi ÁÚ·ÌÌfiʈÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙˆÓ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ, Ì·Î›ÚÈ·, ›‰Ë ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜, χ¯ÓÔÈ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. °È· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ¿ÏϘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: 24210 21695 Î·È 24230 33219. —“...°˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜, Û· Á·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 4-5/6 ∞›ÁÈÓ· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ˙ˆÓ· (∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 18/6 ∫ÂÚ·Ì·ÚÈfi - ΔÚ›‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙËηϷ, 25/6 §ÈÙfi¯ˆÚÔ - ·Ú·Ï›· ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ¯Ô‡Ó ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙˆÓ Ôχ‚Ô˘ˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÂÚÁ·Û›· ‰›ÓÂÈ ·ıfiÚ˘‚· ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Îfi. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ı˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÎı¤ÙÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο “™ÙÈÁ̤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜” ...”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚ›‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “™ÙÈÁ̤˜ ÂÚÁ·Û›·˜” . ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·: “¢·Ô˘¿¯ÂÚ ÕÓÓ·, ∂ÊÚÂÌ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, £ˆÌ¿ £ÂÔ‰ÔÛ›·, ∫·Ï·‚Ô˘ÚÙ˙ÈÒÙ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫Ô˘ÙÛ‹˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘, ª·ÎÚ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·ÚοÎË ª·Ú›·, ªÏÈ¿Ù˙· ∫·ÙÂÚ›Ó·, ª˘Ù¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ™Ô‡ÏË ∫·ÙÂÚ›Ó·, Δڇʈӷ - Ã›Ô˘ μ›Î˘. ™ÙÔ¿ Ù¤¯Ó˘, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· (°È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È §·¯·Ó¿) μfiÏÔ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÎıÂÛ˘: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 01:00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. —“Δ·Í›‰È ÂÓÙfi˜” , ÂÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ¤ˆ˜ ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú ™›ڷ, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 41. ΔËÏ. ÂÈÎ. 24210-23317. “ΔÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ, fiÛÔ ÙÔ “ÂÁÒ” ÌÔ˘ ·Ó·ÔÏ› ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Ì¿¯Ë Ì ÙË ÌÓ‹ÌË. £˘Ì¿Ì·È ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜. ∏ “Ì¿˙·” ‰ÂÓ Â›Ó·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —O º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “√ ¶·Ó” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ - ™›ÊÓÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 11/6 - ¶›Ó‰Ô˜ ΔÚÈοψÓ, ∫·ÏÔÌÔ›Ú· ∫·ÛÙ·ÓÈ¿, ø.¶.: 5.00. μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 18/6 - ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ (ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿), ªËϛӷ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ø.¶.: 4.00. μ.¢.: 1/5. ¶¤ÌÙË - ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋ 22, 23, 24 Î·È 25/6 ∫¿Ú˘ÛÙÔ˜ - Ÿ¯Ë -¢Ú·ÎfiÛÈÙ· - ÷ÏΛ‰· - ∂Ú¤ÙÚÈ·. ¶Â˙ÔÔڛ˜, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, Ì¿ÓÈÔ. 12-16/7 μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒ›Ï· - ªfiÚÔ‚ÂÙ˜ - ¶ÈÚ›Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔËÏ.: 24210-24290 Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 6976904236, Úˆ› 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù., ΔÂÙ. ¶·Ú. 7.00-9.00 Ì.Ì. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 8-9-10-11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ (Ì›· ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË)-™‡ÚÔ (‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ) Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ 235,00 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 2421023789, ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜.

ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

£∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¡¤ˆÓ Î·È ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ÌÂı·‡ÚÈÔ

μÚ·‰È¿ §fiÁÔ˘ Î·È ŒÎÊÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ¢›·˘ÏÔ

T

È Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙÔ Â˙fi ΛÌÂÓÔ “˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ” Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Ì·ÁÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘; ΔÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¡¤ˆÓ Î·È ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ §fiÁÔ˘ Î·È ŒÎÊÚ·Û˘, Ì ÂÓ‹ÏÈΘ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 20:00, ÛÙË ÛÙÔ¿, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 11). °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔÓ ¢›·˘ÏÔ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ̤۷ ·fi ÙË ÌÂıÔ‰È΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË ¿Óˆ ÛÙȘ ‰Ô̤˜, Ù· ̤۷, Ù· ›‰Ë Î·È ÙȘ ÊfiÚ̘ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ÛÙÂÓ‹, ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ˆÊ¤ÏÈÌË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ›‰Ë ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘

(Â˙ÔÁÚ·Ê›· Î·È Ô›ËÛË). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓ‹ÏÈΘ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ ¤ÁÚ·„·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ-ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞ÓÙ¿ÌË, ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ¢›·˘ÏÔ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·-

ӷʤÚÔÓÙ·È: ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ ¡ÈΤÏÏ·, “√ ºÒÙ˘” / ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, “™ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ” / ¡¿ÓÔ˘ ª·Ú›˙·, “Muddy Waters” / ∫Ô¿ÓÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ, “∂Ï›‰·˜ Ì‹Ó˘Ì·” / ∑ÔÚÌ¿ πˆ¿ÓÓ·, “∑Ô˘ÌÔ‡ÏÈ·” / ™ÙÂÚÁ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜, “∏ ˙ËÌÈ¿” / Schipper Frank, “ΔÔ ¤ÛÈÌÔ” / ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜, “ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·” / ΔÛÔ˘Î¿ÏË μÈÎÙÒÚÈ·, “ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹” / ∞˘Á¤ÚË ª·Ú›·, “¶ÚˆÈÓ‹ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ fiÏË” / ªÂΛÚË ºÚÂȉÂÚ›ÎË, “¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∂ÚÌÔ‡ Ì ™˘Ú›‰Ë ÁˆÓ›·” / ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ ∞ÛË̛ӷ, “∏ Û˘Á¯ÒÚÂÛË” / ªÈ˙¤Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, “ΔÔ ‰ÂÎ¿Â˘Úˆ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶.¢∏.¶.∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ·ÊËÁËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ı·ÙÚÈ΋ Ù¤¯ÓË. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ¶·È‰Â›·, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ £¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ

™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÂÙ›Ԣ “∏ ÌÓ‹ÌË Î·È Ë ¶fiÏȘ”

● ∫·Ù¿ÌÂÛÙË Ë ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “∏ ÌÓ‹ÌË Î·È Ë ¶fiÏȘ...” ¶√§À ÌÈÎÚ‹ ·ԉ›¯ıËÎÂ Ë ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “∏ ÌÓ‹ÌË Î·È Ë ¶fiÏȘ...” , ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 29˘ ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. ∫·Ù¿ÌÂÛÙË Ë ·›ıÔ˘Û· ·fi ÎfiÛÌÔ Ì ¿ÙÔÌ· Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·ı›ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È fiÚıÈÔÈ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ó· ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ “ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∫È‚ˆÙfi˜, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜” . Œ·ÈÍ·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, È¿ÓÔ - Û˘ÓıÂÙÈÎÔ› ‹¯ÔÈ, ∫ÒÛÙ·˜ °Â‰›Î˘, ÔÏ›ÙÈÎÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ÃÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚ¿Ú¯Ë ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. “∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· - ÔÚfiÛËÌ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜,

ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÔ¯‹. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ıÚ‡ÏÔÈ Î·È ÈÛÙÔڛ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ ·Ó··Ú¿¯ıËÎ·Ó Î·È “¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηӔ ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜, ¿ÏÏÔÙ ¿ÏÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ π‰¤·˜” . ΔÒÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰Ô‡Ì ÈÔ Î·ı·Ú¿ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÈ ¤ÌÂÈÓ ·fi ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. ÿÛˆ˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÌËӇ̷ٷ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ‚·Û›ÛÙËΠ¿Óˆ ۠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ƒ/™ “ª·ÚÙ˘Ú›·” Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¡›ÎÔ˘ μ·Ú·Ï‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. §.∞.

‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË. ™ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜, ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ΛÓËÛ˘ Î·È ÊˆÓËÙÈ΋˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ¤ÚÁ· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Í¤ÓÔ ‰Ú·Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ˘‰·›· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ì·˜. ΔË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜, ËıÔÔÈfi˜ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ›ӷÈ: ∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·, μ·ÛÈÏ›Ԣ ª·Ú›·, °È·Ù˙ÈÙ˙¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, °Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ °ÈÔ‡ÏË, ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ Δ¿ÛÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ƒ¿ÓÈ·, ª·ÚÁ·Ú›ÙË ™ÔÊ›·, ª·˘ÚÔÌ¿ÙË °·Ï¿ÙÂÈ·, ¡Ù·‚·Ó¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡Ùfi‚· ∂˘ÌÔÚÊ›·, ¡ÙfiÁη ÃÚ˘Û¿ÓıË, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂ϤÓË, ΔÛ›Ú˘ ¡È΋ٷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 11 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421025363, 24210-33692.

“∞˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ οÏÂÛÌ·” ∂ϤÓ˘ °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘ √π ∂ΉfiÛÂȘ ŸÛÙÚÈ· Î·È Ë ∂ϤÓË ¶. °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘, “∞˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ∫¿ÏÂÛÌ·”, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫˘„¤ÏË” BfiÏÔ˘. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, ª›Î· ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÔÈ‹ÙÚÈ·, ¢ˆÚÔı¤· ¶¤ÚÂÚ·, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi˜. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ϤÓ˘ °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘ ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ Ë §›Ó· μ·Ï·ÛÛ¿, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜. ∏ ∂ϤÓË °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∫Ï·ÛÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›· Ì ¿ÚÈÛÙ· ÔÌÔÊÒÓˆ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙÂÎ·È‰Â‡ıËΠÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Association for Coaching (AC). Œ¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÂΉfiÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (Life and Career Coach). ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ΤډÈÛ ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÔÈËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ŸÛÙÚÈ·, Ì ‚Ú·‚Â›Ô ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘, “∞˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ∫¿ÏÂÛÌ·” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

£∂™™∞§π∞

“ªÈ· fiÏË... ÌÔ˘ÛÈ΋” ·‡ÚÈÔ Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì., ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, ‰ÔÌ‹ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 85 ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫¢∞¶. Δ· ·È‰È¿ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÒÓ ™ÔÊ›·˜ §¿· Î·È §Â˘ÎˆÛ›·˜ §ÈÓ·ÚÈÙ¿ÎË, Ô˘ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋, ΔÚ·ÁÔ‡‰È - ƒ˘ıÌfi˜ Î·È √Ú¯‹ÛÙÚ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Δ·ÙÈ¿Ó·˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ã·Ù˙ˉ¿ÎË, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ã·ÏÎÔ˘ÙÛ¿ÎË, ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ӷ ÂȉÈο ÁÈ· ·È‰È¿, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Orff, ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ΔË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÌÔÚʈÙÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫·ÙÛÈÌ¤ÚË. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ∫¢∞¶ Ù˘ ∫∂∫¶∞¢π∂∫, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·È‰È΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∞ƒÃπ™∂ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ 19/5 ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ·fi ÙȘ ‰Ô̤˜ ∫¢∞¶, ∫¢∞¶ÌÂ∞ Ù˘ ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫, ÙÔ μ’ ∫¢∞¶ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 17:00, “∫·Ù·Û΢¤˜ Ì Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿” : ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ì ı¤Ì· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· ·È‰È¿ 512 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 19:30, “√ ÂÁˆÈÛÙ‹˜ Á›Á·ÓÙ·˜” , ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ, ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· £Â·ÙÚÈ΋˜ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 20.30, “∞ÎÔ‡Û·ÙÂ, ·ÎÔ‡Û·ÙÂ...” , ˘·›ıÚÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∫Ô˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ.

ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

∂˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ÌË ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˜

°˘Ó·ÈΛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ∞ÌÂ∞ O È ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∂˘·ıÒÓ √Ì¿‰ˆÓ (∫.™.¢.∂.√.) Œ‰Ú·, ·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ La Petite Cantine, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂rasmus+ Ì ٛÙÏÔ 100 Mirrors inclusive, Ì ı¤Ì· “Inclusive Entrepreneurship for Disabled Women Entrepreneurs” (“∂ÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·”) ÛÙË La Petite Cantine. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª›ÓÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ù˘ Œ‰Ú·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “˘ÏÔÔÈԇ̠¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·-

● ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë Î. ÕÚÙÂÌȘ ∫¯·ÁÈ¿, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ La Petite Cantine Î·È Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª›ÓÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Œ‰Ú·˜, ·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘

Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ì ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤ÓÙ ¯ÒÚ˜ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ 100 Á˘Ó·›Î˜ Ì ·Ó·ËÚ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÌ›˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “̤ۈ ÊÔÚ¤-

ˆÓ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Á˘Ó·›Î˜, ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ù ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ›Ù ‰ËÌÈÔ˘Ú-

ÁÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ÕÚÙÂÌȘ ∫¯·ÁÈ¿, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ La Petite Cantine, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜„˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‰Ô̤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë Œ‰Ú·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û Á˘Ó·›Î˜ Ì ·Ó·ËÚ›·. √ ÛÎÔfi˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÌÔÓ٤Ϸ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Î·È Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ” . §.∞.

● ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· La Petite Marguerite ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛfiÙÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∫·Ú˘ÔÊ›ÏË °ÎÚÔ˙Ô‡‰Ë ● ∞fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

ŒÓ· ı·̷ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì ۷Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ

¢È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· ¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Ë ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Bubble Show” ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (¶π√¶). ªÂ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔÓ ¯ÔÚfi, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· La Petite Marguerite ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη˜, ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ, Ô˘ ˙ˆÓÙ¿ÓÂ„Â Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ·È‰ÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÈÓfi Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÎfiÚÈÛ ̷Á›· Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ∫·Ú˘ÔÊ›Ï˘ °ÎÚÔ˙Ô‡‰Ë˜, ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ La Petite Marguerite, ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛfiÙÛÔ˘, “·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ۷Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ, οÙÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠̠οı ʷÓÙ·Û›· Î·È Ì¤ÛÔ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ۷Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ, ÂÓÒ ·fi ÂÔ¯‹ Û ÂÔ¯‹ ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ӤԢ˜ ÙÚfiÔ˘˜” . §.∞.

°È· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘

“ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ¶¤·” ÛÙÔÓ μfiÏÔ ∏ Â›ÛËÌË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¶¤· ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ “ΔÔ ŸÓÂÈ-

ÚÔ Ù˘ ¶¤·”, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, “Ù·Íȉ‡ÂÈ” Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì. μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Entertainment One (eOne) Peppa Pig. μÚ·‚›·: BAFTA Children’s Award 2005 Best Pre-School Animation AIAFF Best TV Production 2005, British Animation Award Nominated for best pre-school. ∏ ¶¤· ÙÔ °Ô˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ, Ô Ì·Ì¿˜ °Ô˘ÚÔ˘Ó¿Î˘, Ë Ì·Ì¿ °Ô˘ÚÔ˘Ó›ÙÛ·, Ô Δ˙ÔÚÙ˙, Ë ª·ÓÙ¿Ì °·˙¤Ï·, Ô ¡Ù¿ÓÈ ™Î˘Ï¿Î˘, Ô ¶¤ÓÙÚÔ ¶fiÓ˘, Ë ™Ô‡˙˘ ¶ÚÔ‚·Ù›Ó· Î·È Ë ƒÂ‚¤Îη ∫Ô˘Ó¤ÏË Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ “ ŸÓÂÈÚÔ Ù˘ ¶¤·” , ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·fi ÙË ÔÌÒÓ˘ÌË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÂÈÚ¿ Peppa Pig ÌÂÙ·ÊÂṲ́ÓÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

“¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·” Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ ηÈ

ÒÚ· 21.00 Ë “¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·” ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡, ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÍÂÊ·ÓÙÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÈÛÛ· ¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·, Ô ˘ËÚ¤Ù˘ ∑·Ó Î·È Ë Ì·Á›ÚÈÛÛ· ∫ÚÈÛÙ›Ó, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ “¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·” Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë √Ì¿‰· CARTEL. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ Áηڿ˙, ÂΛ fiÔ˘ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·‰È¿ÎÚÈÙ· ‚ϤÌÌ·Ù·, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁΠʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‚·ıÈ¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ ̤۷ ÙÔ˘˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “‚Á·›Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ¿ ÌÔ˘”; ¶fiÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¶ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹; ¶Ô‡ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ô‡ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·; ∫·È Ô ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜; ¶fiÙ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi˜; ∫·È ·fi ÔÈÔÓ; ¶fiÛÔ ¿ÁÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù·

¤ÓÛÙÈÎÙ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ; ¶ÔÈÔ˜ ÔÓ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Û¯¤ÛË ı‡Ì·ÙÔ˜-ı‡ÙË; À¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ËÙÙË̤ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÂÍÔ˘Û›·˜; °È· fiÛÔ; ¶ÔÈÔ ÙÔ Ï¿ıÔ˜; ¶ÔÈÔ ÙÔ ÛˆÛÙfi; ∫·È, ΢ڛˆ˜, ÔÈÔ˜ ÙÔ ÔÚ›˙ÂÈ; ΔÈ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ë ›ÛÙË; ◊ Ë Â›Ê·Û‹ Ù˘; √È ¤Û¯·ÙÔÈ ¤ÛÔÓÙ·È ÚÒÙÔÈ; ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ; ¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ‰Ô‡Ó ÙȘ ÚˆÁ̤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË; ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙÈο, ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ٷ ı¤Ïˆ Î·È Ù·

ÊÔ‚¿Ì·È, Ù· Ú¤ÂÈ Î·È Ù· ÌÔÚÒ Ù˘ ¢ÂÛÔÈÓ›‰Ô˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·˜, ÙÔ˘ ∑·Ó Î·È Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó. ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ÁÈÔÚÙÈÓ‹(;) ·˘Ù‹ Ó‡¯Ù·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·ÎÚ·›Ô˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÌϤÎÂÙ·È ‚ÚÒÌÈη, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÁÈο Ì ٷ ÙÔ›· ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘, Ù· ÙÔ›· Ù˘ „˘¯‹˜. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë “Ó‡¯Ù· Ù˘ ·ıÒ·˜ Â˘Ù˘¯›·˜”, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏ› Ë ›‰È· Ë ¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·, Î·È ‚ÁÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ ı· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó. ∫·È ÙfiÙ ÌÈ· ËÛ˘¯›· ı· ·ψı› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋. ªÈ· ËÛ˘¯›· Ì·Ù·›ˆÛ˘. ∞Ì·Úوϋ. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË. ¢È·¯ÚÔÓÈ΋. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È·Û΢‹ ÛÎËÓÔıÂÛ›·: μ·Û›Ï˘ ªÈÛÌ›Î˘, ÛÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ - ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ - ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: √Ì¿‰· CARTEL, ÛÙ›¯ÔÈ: ¢‹ÌËÙÚ· ¶··‰‹Ì·, ÂÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: ∞ÁÁ¤Ï· ¶·ÙÛ¤ÏË, ʈÙÈÛÌÔ›: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ù¿˜, ‚ÔËıÔ› ÛÎËÓÔı¤-

ÙË: ™Ù¤ÏÈÔ˜ Δ˘ÚȷΛ‰Ë˜, ™ÙÂÊ·Ó›· μÏ¿¯Ô˘, ʈÙÔÁڷʛ˜ promo/·Ê›Û·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï·Ó›‰Ë˜, ʈÙÔÁڷʛ˜ ÚÔ‚ÒÓ: ∞ÓÙÈÁfiÓË ª·Î §¤ÏÏ·Ó, ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·Ê›Û·˜: ¶‹ÙÂÚ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, trailer: ™Ù¤ÏÏ· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜: º·›Ë Δ˙‹Ì·, Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: ªÈ¯¿Ï˘ ∫¿ÚÏÔ˜, §¿ÌÚÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó (Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿): ∂ÏÂÔÓÒÚ· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ (¢ÂÛÔÈÓ›˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·), ∞ÁÁ¤Ï· μ·ÁȈӿ (∫ÚÈÛÙ›Ó), μ·Û›Ï˘ ªÈÛÌ›Î˘ (∑·Ó). ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ËıÔÔÈÔ› Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙÔÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ªËÓ¿ ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË: 30 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 21.00. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 12 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Î·È 10 ¢ÚÒ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ·Ó¤ÚÁˆÓ. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶·È‰Â›·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 38, ÙËÏ. 2421 039763. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ô˘ ÃÚ‡Û·, ÙËÏ. 2310-257218.

23

“πÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜” ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ÚÔÛηÏ› Û ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ “º¿ÚÔ˘ Ù˘ÊÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “πÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜” , ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘), ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.00 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ Δ¤ÓÂÛÛË √˘›Ïȷ̘ “ΔÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ ª·ÓÙfiÓÓ·˜” Î·È “∏ §·›‰Ë ºıÂÈÚÔ˙fiÏ” Î·È ÙÔ “∞˘Áfi” ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÛÂÏ¿. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·: ΔÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ º¿ÚÔ˘ Δ˘ÊÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ÌÈÁÒ˜ ·fi Ù˘ÊÏÔ‡˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Ì ·Á¿Ë ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ Ù¤¯ÓË. Œ¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· fiˆ˜ “√ ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜” Î·È “°È·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi” ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘, “ºÈÏÔ˘Ì¤Ó· ª·ÚÙÔ˘Ú¿ÓÔ” ÙÔ˘ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÙÔ ÓÙ º›ÏÈÔ, Ô ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ “°‡ÚÈÛ· Û›ÙÈ” ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ, “ΔÚfiÌÔ˜ Î·È ·ıÏÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ °’ ƒ¿È¯” ª¤ÚÙÔÏ ªÚÂ¯Ù Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

¢˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ, ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÌfiÓÔÓ ·ÓÔ‰È΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ º¿ÚÔ˘ Δ˘ÊÏÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔˆÏ›ˆÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·, ÂÓÒ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ·ԉ¯fiÌÂÓË ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. “∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜, Ô˘ ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ô˘ ÙȘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 10.00 - 13.00 ÛÙ· ÙËÏ. 24210-27730 Î·È 24210-27464.


24 ¡¤Ô ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∞¡ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 24 ª·˝Ô˘ 2017, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ¢. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 20172019. ¶·ÚÔ˘Û›· 48 ÂÎÚÔÛÒˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 12 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ÛÙÔ ¢.™. ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó Ì ÛÂÈÚ¿ „‹ÊˆÓ, ÔÈ: ∏Ï›·˜ ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹˜, £¤Ì˘ ∫ÔÚÔÌËÏ‹˜, ¶¤Ë √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, §È¿Ó· ¶·Û¯Ô‡‰Ë, ŒÊË ¢È·Ó¤ÏÏÔ˘, ¢ÚÔÛ›ÓË °Î·Ù˙‹ Î·È ª·Ú›· ª·Ú›ÙÛË. ø˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›, ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ÔÈ: ∂ϤÓË μÂÚÁ›Ó˪·ÓÈ¿ÙË, ¶fiË μÏ¿¯Ô˘-¡ÂÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ª¤ÎÔ˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ: ∏Ï›·˜ ∫Ô˘ÙÛÂÚ‹˜, £¤Ì˘ ∫ÔÚÔÌËÏ‹˜ Î·È §È¿Ó· ¶·Û¯Ô‡‰Ë. ™ÙËÓ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ÔÈ: ªÔ‡ÙÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∫Ô˘ÙÌ¿ÓË ∂ϤÓË Î·È ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷ڛÙÔ˘. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Û˘ÛÙ·ı› Û ™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ 2017, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË RDF ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. ΔÔ ¢.™. ˙ËÙ› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ Ôχ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ.

∏ £ÂÌ·ÙÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ √§√∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ÛÙÔ 3Ô

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·, ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô “ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ì·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙȘ ÔÈΛϘ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÙÔ ÛÒÌ·, Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·ÚˆÁÔ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Úfiı˘Ì· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÁfiÓÈÌË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ °ÂÓ. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ - ªÔÓ¿‰· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ¶∂¢À μfiÏÔ˘, ÙÔ ªÔÙÔı¤ÛȘ, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙËÓ °˘Ó·ÈΛ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi, ÙËÓ ¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜, ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∂§∂¶∞¶, ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ £Âfi‰ˆÚÔ, ÙËÓ Î. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ Î. °ÂÚ¿ÛË ∂‡·, ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ £ÂÌ·ÙÈ΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ›¯·Ó Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¡›ÎË ƒËÁ¿ÎË Î·È Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÙÛÔ‡‰·, Î. ∞ÛË̛ӷ ™·Ú‰¤ÏÏË Î·È Î. ∂ÈÚ‹ÓË Ã·ÓÈ¿.

£∂™™∞§π∞ TPITH 30 MA´√À 2017

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

MÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÛÓ¿Î˘, ÁÚ¿ÊÂÈ: “ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1977 ‹ÌÔ˘Ó Ó¤Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛ· Ó· ‰È·Û¯›Ûˆ ÙËÓ Ï·Ù›· ∫¿ÓÓÈÁÁÔ˜, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËη ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ◊Ù·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿Ó‰Ú˜, ΢ڛˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜, ›¯·Ó ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ·. ◊Ù·Ó ∫ÚËÙÈÎÔ›. ªÂ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔ ı¤·Ì· Î·È ¤ÌÂÈÓ· ηÚʈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘. ΔfiÙ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi „ËÏ¿ ÌÈ· ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ· ʈӋ. °‡ÚÈÛ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Î·È Â›‰· Û ¤Ó· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi Ì·ÏÎfiÓÈ, ÓÔÌ›˙ˆ ÙÔ˘ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌÈ· Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ - ∫fiÌÌ· ¡ÂÔÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ” . ŒÓ·˜ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÌÈÏÔ‡Û ·fi „ËÏ¿. Ÿ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜, ·fiÏ˘ÙÔ˜. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ıÂÏËÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘. ªÔ˘ ı‡ÌÈ˙ ÙÔÓ ¢›· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. Δ¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· ÔÙ¤ ·fi ÙfiÙÂ. ◊Ù·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1977 Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ¡ÂÔÊÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ 1978, Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ¤ÁÈÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘. ŒÎÙÔÙ fiÙ·Ó Î·È fiÔ˘ ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Á·. ◊Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜, ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ԇÙ ¯·Ú·Ì¿‰· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁ ٷ ›ÛÙ¢ ‚·ıÈ¿. ◊Ù·Ó Ë ÂÓÛ¿ÚΈÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ›ÛÙ¢· ˆ˜ ηÙ›¯Â ÙÔ Ì›ÁÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰·. ◊Ù·Ó Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi˜ ÁÈ·Ù› ›¯Â fiÚ·Ì·. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÈÒÛ·Ì fiÙÈ Ì‹Î ¤Ó· Ê˘Ù›ÏÈ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂ-

ÚÔ˘ ‰È·ÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Ó ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ı· ›¯Â ‚ÚÂÈ ÈÔ ¤Í˘Ó˜ Î·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ›¯Â ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. £· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ¿ÓÙ·. ∏ ÂÏ›‰· Â›Ó·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Ó· Ê·Ó› ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÚËÍÈΤÏ¢ıÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ΔÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·” .

∂χıÂÚÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË √ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·ÓÙ˙›Ú˘, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ: “∂›Ó·È ·Ïfi. ∫¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ; ŒÓ· ·Ïfi ηÁÎÂÏ¿ÎÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÎÚ·Û¤‰ˆÓ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È Û οÔȘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ¡· ’Ó·È fiÌÔÚÊÔ Î·È ·Ïfi. £· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜) Î·È ¤ÙÛÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. £· ÚÔÛٷهÛÂÈ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÂÏ›ÙÛ˜, Ô˘ ÙfiÛÔ ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó, ·fi ÙÔ˘˜ “ηٷ·ÙËÙ¤˜” . £· ÚÔÛٷهÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· (ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ-Îڛ̷) ÊÒÙ· led Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ‰›Ï· ÛÙ· Ê˘Ù¿. ∏ ‰·¿ÓË ı· Â›Ó·È ¿·Í. ∏ ·Í›· fï˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÁÈ·Ù› ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù¿ÍË, ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ï‡ÛË ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. ∫·È Ì›· ¤ÓÙÔÓË Î›ÙÚÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Û¤‰Ô˘, ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÙÔÓ ÛÎÔfi” .

°ÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ηÙ˯ËÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ ™Δ√¡ ·fiË¯Ô Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ÂÛÔÙÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˘. ∏ Ë̤ڷ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ Ì ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ηÙ˯ËÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·Ú¿ıÂÛË ÚˆÈÓÔ‡ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÂÏ¿‚·Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÙ˯ËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi ∫ȷ̤ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÙ˯ËÙ¤˜ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ ¤Ï·‚·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ·. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ¤ÏËÍ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

MA´OY

30 πÛ··Î›Ô˘ ÔÛ›Ô˘, ¡·Ù·Ï›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

“μÔ‡ÏÔÌ·È Ù·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÂÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÎÔÛÌ›ˆ, ÌÂÙ¿ ·È‰Ô‡˜ Î·È ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘ ÎÔÛÌÂ›Ó Â·˘Ù¿˜” (∞’ ΔÈÌfiı. ‚’ 9). ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfiÓ, fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ·, ÙËÓ ˆÚ·›·Ó ÂÌÊ¿ÓÈÛÈÓ, ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ ÛÙÔÏÈÛÌfiÓ. ∂›Ó·È fï˜ Ê·ÓÂÚfiÓ, fiÙÈ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰›‰ÂÈ ¿ÓÙÔÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹Ó ·Í›·Ó Î·È ÙÈÌ‹Ó. ∂Ó‰˘Ì·Û›·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Î·È Î·ÏÏ˘ÓÙÈο Î·È Î·ÏψÈÛÌÔ› Î·È fiÛ· ¿ÏÏ· ÂÈÓÔ› Ë ÎÔÛÌÈ΋ Ì·Ù·ÈfiÙ˘ ‰È¿ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛË ÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ·Ó ÊÈÏ·Ú¤ÛÎÂÈ·Ó, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Óԉ‡ˆÓÙ·È Ì ‚›ÔÓ ÙÔÈÔ‡ÙÔÓ, Ô˘ Ó· ÂÎı¤ÙË ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÂȘ ÙËÓ ‰Èη›·Ó ηٷÎÚ·˘Á‹Ó Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛÈÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù˘ „˘¯‹˜ ˆÚ·ÈfiÙ˘. ∂›Ó·È Ë ÛÂÌÓfiÙ˘, Ô˘ ηÓÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÂÓ‰˘Ì·Û›·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔÓ. ∂›Ó·È Ë ·È‰ËÌÔÛ‡ÓË, Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È Ë ËıÈÎfiÙ˘ Î·È ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿ ÙËÓ ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹Ó Á˘Ó·›Î· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Û٤ʷÓÔ˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È ‰fi͢. Δ· ÚÔÛfiÓÙ· ·˘Ù¿, Ô˘ ÂÛÙfiÏÈ˙·Ó Î·È Â‰fiÍ·Û·Ó ÙfiÛ·˜ Î·È ÙfiÛ·˜ ·Á›·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi Ù· ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·‰¿Ì·ÓÙ·˜ Î·È Ù· ÛÙ¤ÌÌ·Ù· Ù· ‚·ÛÈÏÈο.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰¤¯ÂÙ·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ (¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917 - e mail: girovolou@gmail.gr/.

™À¡¢∂™ª√™ ∂ƒ°√¢∏°ø¡ ∂ƒ°√§∏¶Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ ∫∞π ™À¡Δ∏ƒ∏Δø¡ ∫∞À™Δ∏ƒø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞À§√À ª∂§∞ 43 - μ√§√™ Δ∏§.: 24210-30891 - F∞Ã: 24210-24535 ∞ÚÈı. ÚˆÙ. 140 μfiÏÔ˜ 29/05/2017

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∞Á·ËÙ¤ ™˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™. ™Â ηÏԇ̠ӷ ·Ú¢ÚÂı›˜ Ì·˙› Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÙË ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 5 π√À¡π√À 2017 Î·È ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 7-10 .Ì., ÛÙËÓ π∂ƒ∞ ª√¡∏ ¶∞ªª∂°π™Δø¡ Δ∞•π∞ƒÃø¡ - ∞°π√À °∂øƒ°π√À ¡∏§∂π∞™. √§√π ª∞∑π ™Δ∏ °π√ƒΔ∏ ª∞™. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ô˘Û›‰Ë˜ ™ÂÚ·Ê›Ì

√ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ΔÛ›ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∫∏¢∂π∞ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi, ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ, ·ÓÈ„Èfi Î·È ıÂ›Ô (184)

μ∞™π§∂π√ ∞£∞¡∞™√Àƒ∂§π∞ ∂ÙÒÓ 46 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ºˆÙÂÈÓ‹ ºˆÙ¿ÎÔ˘ √È ÁÔÓ›˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ¢¤ÛÔÈÓ· ∞ı·Ó·ÛÔ˘Ú¤ÏÈ·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ¡›ÎË ºˆÙ¿ÎÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫˘Úȷ΋ - ∞¯ÈÏϤ·˜, §ÂˆÓ›‰·˜ - §·ÌÚÈÓ‹ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· √È ı›ÔÈ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 25

£∂™™∞§π∞

K§EI™IMO TH™ 29∏™ MA´OY

TPITH 30 MA´√À 2017

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

777,19

AEGEAN ∞∂ ALPHA BANK ∞∂(∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX Large Cap ª∂Δ√Ãπ∫√ ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ∫∞π √ƒ°∞¡π™ªø¡ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

-0,15

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °∂∫∂ ∞.∂(∫∞)

3,8

0,00

0

0

0

°∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√)

0,449

4,42

5100

0,41

0,449

12,32

0,74

3988

12,2

12,36

7,74

-0,39

33384

7,7

7,78

°ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√)

2,13

-1,84

1029464

2,1

2,17

¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√)

2,91

-1,02

450

2,74

2,92

20,605

0,00

0

0

0

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂

4,55

3,88

419837

4,38

4,59

¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√)

14,87

0,00

0

0

0

15,8

-1,86

10

15,8

15,8

6,5

0,00

0

0

0

ATTICA GROUP ∞∂(∫√)

1,16

4,50

5660

1,15

1,18

AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√)

16,9

-0,59

225

16,35

17

¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√)

0

0

0

-3,85

21400

0,175

0,18

0,072

-11,11

67417

0,07

0,28

0,00

0

0

0

0,28

-19,54

4000

0,28

0,28

0,223

6,19

18224

0,217

0,224

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

0,072

20,00

308

0,07

0,072

¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√

0,00

9193

3,82

3,98

0,39

772

2,56

2,64

-0,69

21357

25,4

26,07

0,00

0

0

0

CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√)

0,182

0,00

1000

0,164

0,164

∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏

4,4

0,00

14

4,4

4,4

0,315

-1,56

9117334

0,307

0,322

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√)

0,063

0,00

0

0

0

™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂

0,215

-17,31

50

0,215

0,215

0,006

0,00

0

0

0

0,61

0,16

1042

0,586

0,61

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂

2,49

0,40

1364

2,46

2,52

∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞)

0,198

4,21

1950

0,177

0,198

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√)

0,648

0,00

0

0

0

∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√)

1,04

4,84

33785

1

1,06

0,02

0,00

0

0

0

2,2

0,00

0

0

0

3,2

-2,74

104252

3,13

3,22

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

1,39

2,21

3409

1,34

1,39

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√)

26,25

1,63

66160

25,85

26,25

∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

DIONIC ∞∂μ∂

0,45

-13,46

245

0,45

0,45

DIVERSA ∂ª¶. μπ√Δ. ∂π™∞°. Δ∂á. ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶. ∞∂

2,29

0,00

0

0

0

∂§μ∂ ∞.∂

0,00

0

0

0

∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂

0,00

0

0

0

∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√)

0,016

14,29

15

0,016

0,016

1,5

0,00

0

0

0

1,42

1,46

19

19,2

0

165261

3610

0

1,41

-0,26

0

1,44

19,2

0,00

∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√)

ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√)

2,06

∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√)

6,68

0,75

123102

6,6

6,76

Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS A.E.(∫√)

0,86

-1,15

5245198

0,823

0,874 0,107

0,603

0,00

0

0

0

4,5

0,00

3666

4,5

4,5

4,61

0,00

389

4,61

4,61

20

1,83

68182

19,62

20,07

∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ -Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡ ∂§§∏¡π∫∏ Δ∂á√¢√ªπ∫∏ ∞¡∂ª√™ ∞.∂. ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O)

0,00

0

0

0

-8,73

2120

0,114

0,116

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂

2,2

∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂

4,7 0,115

™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞)

0,67

5,3

-0,56

66069

5,24

5,34

Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√)

0,103

-1,90

8319654

0,098

1,37

-0,72

20814

1,35

1,38

Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√)

12,31

-0,24

6895

12,1

12,5

1,2

1,69

5762

1,14

1,23

Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√)

0,207

-5,48

24318731

0,203

0,215

Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√)

2,59

0,00

0

0

0

Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√)

1,63

0,00

0

0

0

0,335

1,52

156640

0,328

0,339 0

FORTHNET AE(∫√)

0,37

0,00

600

0,37

0,37

∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O)

FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√)

5,36

1,32

37481

5,35

5,49

∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ¢πΔƒ√Ãø¡

0,101

4,12

76479

0,1

0,104

∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂

1,23

0,00

0

0

0

∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√)

0,2

0,00

0

0

0

J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.

0,00

0,175

2,6

25,79

INTRALOT (∫√)

0,227

¶∞¶∞√ÀΔ™∞¡∏™ ∞μ∂∂

3,88

0,006

INTRAKAT ∞∂

¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√)

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O)

COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ∞.∂.∂.∞.¶.

4,9

¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√)

COCA COLA HBC AG

INFORM ¶.§À∫√™(∫√)

4,8

0,25

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

GRIVALIA PROPERTIES ∞∂∂∞¶

1971

0,328

∂£¡π∫∏ ¶∞¡°∞π∞ ∞.∂.∂.∞.¶

FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√)

0,00

0,32

0,125

FOLLI-FOLLIE ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫∏ μπ√Δ. & Δ∂áπ∫∏ ∫√

21

4,88

¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√)

10,49

0,25

0,314

FLEXOPACK AEBEP(∫√)

20,8

790

0,118

F.H.L ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª∞ƒª∞ƒ∞ °ƒ∞¡πΔ∂™ ∞μ∂∂(∫√)

10,23

2628

100

0,314

F.G EUROPE ∞∂ (∫√)

283401

-0,10

0,00

200

EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À.

-0,19

20,96

-7,25

8758

EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

10,33

√ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

0,32

0,00

ENVITEC AE

√ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√)

0,25

-6,25

EPSILON NET AE

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√)

0,12

CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

0,08

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√)

0,315

BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

1,9

1,60

440

1,88

1,9

0,622

0,00

1207

0,621

0,64 À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√

8,9

1,02

3982

8,67

8,9

0,703

-0,85

3400

0,7

0,71

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂

0,06

5,26

13000

0,057

0,06

Àπ√π ∂.Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏-∞§∂Àƒ/¡π∞ ΔÀƒ¡∞μ√À ∞∂(∫√)

∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√)

5,59

0,54

7891

5,57

5,63

ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√)

∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ 4,18

0,24

2300

4,13

4,27

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√)

3,06

-1,29

904

3,06

3,08

0,508

0,00

0

0

0

5,62

-0,53

100

5,62

5,62

0,605

-1,63

9800

0,59

0,608

1,13

1,80

32770

1,1

1,13

0,479

0,42

28695

0,47

0,479

∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™

0,00

0

0

0,00

0

0

0

º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

1

0,00

0

0

0

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,418

0,24

2995

0,418

0,418

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,605

-0,33

8403

0,593

0,621

JUMBO ∞.∂.(∫√)

16,3

2,26

127128

15,79

16,5

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞)

0,083

16,90

16930

0,082

LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√)

4,99

0,00

18286

4,97

5,02

π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A)

0,079

0,00

0

0

0

Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,417

0,00

10

0,426

0,426

π∞™ø ∞.∂.(∫√)

0,762

-1,55

19177

0,74

0,78

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,602

-0,50

6410

0,586

0,605

1,1

0,00

0

0

0

Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

0,538

-0,19

8245

0,524

0,54

1,02

0,99

3260

1

1,02 0,224

LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MARFIN INVESTMENT GROUP

0,1

-0,99

15910

0,1

0,1

0,52

0,00

0

0

0

0,191

1,06

1782963

0,184

0,194

π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√)

0,8

-3,61

2087

0,8

0,8

0,213

0,00

589

0,223

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

9,27

-1,28

410

9

9,27

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√)

0,06

0,00

0

0

0

MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√)

1,09

0,00

450

1,09

1,09

π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√)

0,06

0,00

0

0

0

MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

4,37

0,46

520

4,29

4,38

π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√)

0,375

0,00

200

0,375

0,375

NEWSPHONE HELLAS SA

0,23

9,00

2920

0,213

0,23

π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

0,426

-0,70

67024

0,424

0,435

π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√)

10,02

0,00

300

10,02

10,02

πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√)

0,219

1,86

2710

0,215

0,225

283,75

0,00

0

0

0

5,35

-1,83

212

5,25

5,35

MEDICON HELLAS ∞.∂.

π§À¢∞ ∞∂

0,084

0,12 0,075

NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√)

1,05

0,00

0

0

0

PAPERPACK ∞.μ.∂.∂.(∫√)

2,13

0,00

100

2,13

2,13

PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡

0,08

0,00

0

0

0

∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A)

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

2,27

0,00

0

0

0

∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√)

0,618

0,49

3974

0,59

0,619

∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√)

0,225

-9,27

12918

0,225

0,241

QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√)

0,17

-2,86

34119

0,161

0,182

∫§ª ∞∂

0,635

2,42

8478

0,61

0,635

QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂.

8,82

-0,56

1500

8,73

8,88

∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞)

0,193

0,00

258

0,19

0,193

REDS AE (KO)

0,62

3,16

1000

0,62

0,62

∫√ƒƒ∂™ ∞.∂

PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

4,72

2,39

31300

4,57

4,74

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ ŸÓÔÌ· ÃÚÂÔÁÚ¿ÊÔ˘

0,043

ALTEC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞μ∂∂ (∫√)

0,012

MICROLAND COMPUTERS(∫√)

0,008

T BANK ∞¡ø¡Àª∏ Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞

0,048

∞∂°∂∫ ∞∂(∫√)

0,043

∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√)

REVOIL ∞∂

0,433

1,17

34563

0,411

0,44

0,165

16,20

770

0,165

0,165

SATO ∞∂(∫O)

0,082

0,00

0

0

0

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√)

0,42

-6,46

1094

0,42

0,454

μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O)

1,6

9,59

250

1,6

1,6

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂

0,28

0,00

0

0

0

0,88

0,00

0

0

0

∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂

2,45

0,82

5829

2,43

2,48

0,358

4,68

700

0,352

0,374

0,63

0,00

0

0

0

SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂ UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIOHALCO SA/NV

0,475

-0,63

9

0,44

0,475

2

-0,99

132061

1,98

2,05

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O)

μπ√π∞Δƒπ∫∏ ∫∞π ƒ√ª¶√Δπ∫∏ Δ∂á√§√°π∞ ∞∂∂ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞)

WARRANT ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞

0,001

-50,00

9013

0,001

0,001

∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√)

2,17

-1,81

456

2,17

WARRANT ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™

0,006

-14,29

2099

0,005

0,006

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√)

0,534

-9,34

10378

0,5

0,59

∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√)

WARRANT Δƒ∞¶∂∑∞™ ¶∂πƒ∞πø™

0,001

0,00

339000

0,001

0,001

§∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O)

17,1

-0,29

100

17,1

17,1

∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O)

YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞)

0,04

0,00

0

0

0

§∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√)

0,551

0,00

0

0

0

∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√)

1,28

1,59

10

1,28

1,28

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O)

0,259

0,39

1000

0,258

0,259

∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™

3,95

0,00

0

0

0

ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂

0,298

0,00

0

0

0

∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√)

0,511

0,00

0

0

0

ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E

0,55

0,00

0

0

0

∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√)

0,616

0,00

0

0

0

ª∂Δ∫∞ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏-∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∞∂(∫√)

7,55

2,86

65045

7,25

7,55

∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√)

0,633

0,00

0

0

0

ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞)

0,3

0,00

0

0

0

∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√)

2,17

0,195

0,00

50

0,195

0,195

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√)

2,4

0,00

410

2,4

2,4

0,38

0,53

7005

0,36

0,391

ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™

17

0,00

91849

17

17,1

0,095

0,00

93640

0,093

0,098

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√)

0,099

0,00

1300

0,099

0,099

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,4

0,00

0

0

0

ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

1,84

0,00

0

0

0

∞¡∂∫ ∞∂(¶√)

0,047

0,00

0

0

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√)

7,44

2,48

175241

7,22

7,51

1,9

0,00

909

1,9

1,9

¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√)

0,179

0,00

0

0

0

∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

0,704

0,00

0

0

0

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A)

0,091

0,00

0

0

0

∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫√)

0,296

0,00

0

0

0

¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞)

0,216

0,00

0

0

0

0,22

0,00

0

0

0

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

1,25

0,00

10

1,25

1,25

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√)

0,037

0,00

40

0,037

¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√)

0,242

3,86

318882

0,231

0,95

0,00

0

0

0

1,55

0,00

1222

1,55

1,55

14,03

0,21

6168

13,92

14,28

μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√)

0,14

0,00

0

0

0

μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√)

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞)

0,249

8,73

950

0,24

0,251

μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√)

0,144

0,00

0

0

0

¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂

μπ™ ∞∂(∫√)

0,786

0,00

0

0

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√)

1,27

0,00

0

0

0

√§¶ ∞∂

μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞.∂.∂.

0,013

0,00

0

0

0

°∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO)

0,702

0,29

42332

0,701

0,72

3,4

3,98

135356

3,2

3,4

°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡

√ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

0,64

SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√)

∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√)

∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√)

0,18 0,012 0,19 1,8 0,05 0,15 0,075 0,07 0,117

∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O)

0,05

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√)

0,48

∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√)

0,14

∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE

0,088

ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√)

0,096

ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏

0,304

¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√)

0,07 0,125 0,07

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂.

0,39

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√)

0,54

™∞√™ º∂ƒƒÀ™

1,56

™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√)

0,006

0,037

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂

0,168

0,249

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

0,793

0,00

0

0

0

9,6

-1,23

227483

9,6

9,75

1,77

0,00

0

0

0

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ√¶∞π∞ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞.∂.μ.∂. Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

0,08 0,006 0,06 2 0,12 0,026


26

£∂™™∞§π∞ TPITH 30 MA´√À 2017


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜

£∂™™∞§π∞

27

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

TPITH 30 MA´√À 2017

ΔÈ̤˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈÒÓ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· ·Ï‹ 1 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ✓ ∞ÁÁÂÏ›· Ï·›ÛÈÔ 2 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì., ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (440)

ÙÚÈ¿ÚÈ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ËÏÈ·Îfi˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙڤϷÈÔ. ΔËÏ. 6945570814. (999)

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ηʤ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ 80 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÔÌڤϷ˜ - Í·ÏÒÛÙÚ·˜, ÁÈ·

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ¶ø§∂πΔ∞π

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô πø∞¡-

Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤/Ì·Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ mail: bar.cafe.32@gmail.com. (906)

¡∏™ πø∞¡¡√À ÙÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ·˙‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È Ë ∂§∂¡∏ ∂¡øΔπ∞¢∏ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ μfiÏÔ.

ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 6942407843. (431)

£∂™™∞§π∞

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁÚ·ÊÂ›Ô 76,92 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ - ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ - •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 17. ΔËÏ. 6976646943. (515) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 50 Ù.Ì. ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6973041200. (991) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 38 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi Ì WC, ™˘Ú›‰Ë 38 Ì ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6973041200. (992)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ¶ÏËÚ.

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË, ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932422506 Î·È ÛÙÔ email: lanschool.2016@gmail.com. (279)

¶ø§∂πΔ∞π ηӷ¤˜ - ÎÚ‚¿ÙÈ ·fi π∫∂∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ (·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ˜), ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘, Ì ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ 240∂ ª√¡√ 200∂. ΔËÏ. 6983500720 Î·È 24210 90038. (002)

ÙËÏ. 6978441544 Î·È 6978441510. (869)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ˘fi ηٷÛ΢‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. ÙÚÈ¿ÚÈ Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔËÏ. 6977774153. (644)

ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 91 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ º.∞., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÔÏÏ¿ extra. ΔËÏ. 6972691669. (593)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 28

£∂™™∞§π∞ TPITH 30 MA´√À 2017


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 29

£∂™™∞§π∞ TPITH 30 MA´√À 2017

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 165 Ù.Ì., 60.000∂. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË, ·fi ȉÈÒÙË, fi¯È ÌÂÛ›Ù˜, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Ì ¡·˘Ï›Ô˘, ÙËÏ. 24210 38470. (563)

¶ø§∂πΔ∞π

ÙÔ˘, Û›ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ - ȉÈÔÎً٘ Û 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (Î·È Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÔÈΛ·Û˘ 100 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË), Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· §¿ÚÈÛ·˜. 15 ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (‹Ù·Ó È·ÙÚ›Ô). ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ £Ú¿Î˘-∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ¡. πˆÓ›·, 52 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Î·È ·Ôı‹ÎË, 17 Ù.Ì. (578)

-----------------------------------

∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ΔËÏ. 6980321766

„˘ÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ‡„Ô˜ 185 à 90 à 50 ÂÎ. ‰›ÔÚÙÔ (·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜), ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ Î·È A/C Toyotomi 12.000 B.T.U. ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ¤ÈÏ· fiˆ˜ ÓÙÔ˘Ï¿È·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·, Î.Ï. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972030140. (837)

“Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (576)

----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 5. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 9. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÈÛfiÁÂÈ·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 30 Ù.Ì. 10. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·. 12. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, ËÌÈÈÛfiÁÂÈÔ, 150 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1.000 Ù.Ì. Ì ηÙÔÈΛ· 300 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÚ›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ 540 Ù.Ì. Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÌËÌ·ÙÈο ‹ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ. 14. ¶ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ - ÛÙ¿‚ÏÔ˜ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· 500 ˙Ò· Ì ÁÂÒÙÚËÛË ‰È΋

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 55Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ·/ı, Ê/·, a/c, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 8ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ¶·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. - 800 Ù.Ì. ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. - ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, ÛÙËÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 160 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. - ΔÚÈ¿ÚÈ, 7ÂÙ›·˜, 82 Ù.Ì. ÛÙËÓ °·Ì‚¤Ù·, ·/ı, Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ μfiÏÔ˘. - ÈڿÊÈ, 28 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - √ÈÎfi‰·, 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ΔÚÈ¿ÚÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô ÁÚ·Ê›·, 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - °Ú·Ê›Ô, 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ∞Ôı‹ÎË, 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ π. Δ˙¿ÓÔ˘. - °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ·, ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (579)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π AUDI A6 2.0 TURBO, 170 HP, ‚ÂÓ˙›ÓË, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 171.500 km, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·, full extra, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÙڷοÚÈÛÙÔ (¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘), ȉÈÒÙ˘, 9.250∂. ΔËÏ. 6944674436, 6948832590. (783)

∂ª¶√ƒ√™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÒÏËÛË, ·ÚΛ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· Â›Ó·È ·ÙڷοÚÈÛÙ· Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚È‚Ï›Ô service. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6942639755. (564)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘, ‚ÔËıfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ· Î·È Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ‹ Ì·Á›ÚÈÛÛ· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946757512 Î·È 24230 86359. (688) ∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÀÁ›·˜. μÈÔÁÚ·ÊÈο: cv_center@hotmail.com, ÙËÏ. 6946507140, ÒÚ˜ 8 .Ì. - 4 Ì.Ì., fax: 210 5710441. (442) ∂ȯ›ÚËÛË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∑∏Δ∂π ‚ÔËıfi ÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ˆÏËÙ‹ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ mail: gbmechanic7@gmail.com. (767)

∑∏Δ∂πΔ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ï¿ÓÙ˙· ÁÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987599578. (836) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ù¯ӛÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - „‡Í˘. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi - ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì email ÛÙÔ info@nanosair.gr. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î¿Ï˘„˘ μfiÏÔ˜ - ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 72925. (870) ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘ Î·È Ù˘Ïȯً˜/Ù˘Ï›¯ÙÚÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û „ËÛÙ·ÚÈ¿ ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6974431297. (989)

∑∏Δ∂πΔ∞π ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ¿Ó‰Ú·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 20 - 40 ÂÙÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ mail: maxburgervolos@gmail.com. (663) ZHTEITAπ „‹ÛÙ˘ - Ù˘Ïȯً˜ Û ÛÔ˘‚ÏÙ˙›‰ÈÎÔ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978388176. (961) ∑∏Δ∂πΔ∞π ¿ÌÂÛ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ‹ Î·È ™ÎfiÂÏÔ. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ψ̷ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ì˯·Ó‹˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌfiÓÔ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ email ÛÙÔ volos@alpharentals.gr. (963) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ÁÈ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔËÏ.: 6978055658 Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜. (962)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÓÒÛË ∏/À Î·È Ù˘¯›Ô Proficiency ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 80864 Î·È 24210 37066, ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. (884)

∫¿ıÂÙË ªÔÓ¿‰· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ∂›ÛËÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·,

∑∏Δ∂π Ì˯·ÓÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Δ.£. 751, Δ.∫. 38500, μ√§√™.e-mail: voloscar1general@gmail.com. (763)

6958/624835 (867)

Œ‰Ú·: μfiÏÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜, ∑∏Δ∂π Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶ÚÔÊ›Ï ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ● ∫¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ ∞∂π (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË μÈÔÏÔÁ›·˜ ÃËÌ›·˜ - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡). ● ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ı· ÂÎÙÈÌËı› (fi¯È ··Ú·›ÙËÙË). ● ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ● ¶Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À. ● ∞ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ¢ÂÏÈÍ›·˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ● ∞Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ● ¢›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. ● ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∫¿ı ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ı· ıˆÚËı› ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË cs@galenica.gr. (988) ∞fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Pizza VERO ∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942960509. (882) ∑∏Δ√À¡Δ∞π „‹ÛÙ˘/ÛÙÚÈ· Î·È Ù˘Ïȯً˜/¯ÙÚÈ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6984617400. (766)

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÌÈÎÚÔ‡ boutique hotel ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∑∏Δ∂π ¤ÌÂÈÚÔ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ ¤ˆ˜ 40 Â-

∑∏Δ√À¡Δ∞π ‰¿ÛηÏÔÈ/˜ ¯ÔÚÔ‡ ÁÈ· freestyle, hip-hop Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 20172018 ·fi Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ dancevolos@gmail.com. (899)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ΤÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ··Ú·›ÙËÙË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 80864, ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. (885)

™YNOIKE™IA

∞¡π∂§

∞°°∂§√™ CLUB ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·Úfi, ‰Ú. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·‡Ú·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜. 100% ÂÈÙ˘¯›·, ¯Â̇ıÂÈ·. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974456215. (558)

¶ƒ√™º√ƒ∞ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜, fiÛÔ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶∞ƒ∂Ã√Àª∂: -°ËÚÔÎfiÌÔ˘˜. -¡ÔÛÔÎfi̘. -™˘ÓÔ‰Ô‡˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. -√ÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜. -º‡Ï·ÍË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂¶∞º∏ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â͇ÚÂÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‚Ú›ÙÂ. ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÂÌÂÈÚ›·, ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‹ıÔ˜. ∑∏Δ∏™∏ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂Àƒ∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ ˙ËÙ› ÚÔÛˆÈÎfi ÓÔÛËχÙÚȘ Ù˘¯ÈÔ‡¯Â˜ Ì ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, Â›Û˘ ˙ËÙ› ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜ Î·È ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÁÈ· 24ˆÚ˜, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜. ΔËÏ. ÁÚ·Ê›Ԣ 2421039367, ÎÈÓ. 6972458855. ¢È‡ı˘ÓÛË: ¡¤· πˆÓ›·, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68. (555)

∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡

ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÁÓÒÛË Í¤Ó˘

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66.

ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞Ô-

ΔËÏ. 6981-867882. (556)

mail: info@sixkeys.gr. (889)

MA£HMATA XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 43¯ÚÔÓË ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 60¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ÏÂÙ‹, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¢ÁÂÓÈ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 42¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ¢ÁÂÓÈ΋, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 50¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÌÔÚʈ̤ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 58¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 52¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÎÔÌ„‹, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηϷ›ÛıËÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. 47¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·Î›ÓËÙ·. 56¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 38¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ‰È·˙/ÓË, ÎÔÌ„‹, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ·Î›ÓËÙ· - ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Û˘Ì‚›ˆÛ˘ - Á¿ÌÔ˘. ÏËÚ. ÙËÏ. 2410 549797, 6944518366. (547)

∂§§∏¡ø¡ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ.

ÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ e-

°È· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, Á¿ÌÔ˜, Û˘Ì‚›ˆÛË, Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫‡ÚÈ· fiÌÔÚÊË, ÏÔ‡ÛÈ·, ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ŒÏÏËÓ·. 28¯ÚÔÓË ÓÔÛËχÙÚÈ·, 35¯ÚÔÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, 30¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 45¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ, 55¯ÚÔÓË ¯‹Ú·, 35¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ μfiÏÔ˘, 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, 60¯ÚÔÓÔ˜ ¯‹ÚÔ˜ Ì ·Î›ÓËÙ·, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË. ΔËÏ. 6972726383 Î·È 2410 611155. (481)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™

ÙÒÓ. ∞·Ú·›ÙËÙ·: AÓÙ›ÛÙÔȯË

§∂πΔ√Àƒ°π∞ ¡∂√À ¶ƒ∞Δ∏ƒπ√À ∫∞À™πªø¡ ∂§π¡ ∞§∂•π√À ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ∂§π¡ CRYSTAL, ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ - ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ‰ÔÏÒÌ·Ù·, ¿ÁÔ˜. K˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421216800. (001)

◊Û·ÛÙ·Ó ¿Ù˘¯ÔÈ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜; ™·Ù·Ï¿Ù ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Û ¿ÛÎÔ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜; ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô “∂¶∞º∏” ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È Á¿ÌÔ˘ “∂¶∞º∏” , Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË. §¤ÓÂ: “ªfiÓÔ˜ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ªÂ Û‡ÓÙÚÔÊÔ; ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 68, ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÏ. ÂÈÎ. 24210 39367, 6972552567. (554)

TËϤÊ.: 24210 26.542 (550)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜

∑∏Δ∂πΔ∞𠧇ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Ù‡¯Ë, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÂÌfi‰È· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.

π·ÙÚÈÎÔ› ∂ÈÛΤÙ˜

¡∏¶π∞°ø°√™ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934715209.

°∏ƒ√∫√ª∂π√À 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§: 24210 78910 & 78920 FAX: 24210 78917 e-mail: giro2007@otenet.gr/ °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

(031)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Ù· οوıÈ ·Î›ÓËÙ·:

¢IAºOPA

¶ø§∂πΔ∞π È¿ÓÔ KAWAI π·ˆÓ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ΔËÏ. 6944594440 Î·È 6980139827. (723)

1) ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 261, 65,68 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. 2) ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 20,38 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, 220,00ú. 3) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 72,85 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 450,00ú. 4) ∫√ƒ∞∏ 2 - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡, 31,82 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 250,00ú. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÙËÏ.: 24210 78910, ÒÚ˜ 08:00-15:30. FAX: 24210 78917, e mail: girovolou@gmail.gr/.


30 / °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÏÈÌ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 66 - ∞ıËÓ¿˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ. 24210-78708, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·˜ ªfiÙÛ·ÚË 36 ÙËÏ. 24210-80781, ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÏ. 24210-29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229 (ÌÂٷ͇ √ÁÏ Î·È Ã·ÚËÛÈ¿‰Ô˘) ÙËÏ. 24210-24904 Î·È 24210-25713 Î·È ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 115 (Ê·Ó¿ÚÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) ÙËÏ. 24210-23508. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË ÙËÏ. 24210-33380. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù· ÂÎÙfi˜ 13.30 - 17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢·Ú‰Ô‡Ì· ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 47 ÙËÏ. 24210-83273. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 142 ÙËÏ. 24210-61444. ºAPMAKEIøN: 1434

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√§∞Ã∞¡π∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:25 ·Ó¿ 60Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 15Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:15, ·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15 Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:457:30, 11:00, 13:55, 16:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:30, 20:10, 21:30 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:24, 8:00, 8:36, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:45,

£∂™™∞§π∞ ΔƒπΔ∏ 30 ª∞´√À 2017

21:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:10, 20:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 40 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 9:00, 10:00, 11:00 12:00, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ:7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋:-8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 22:00 [™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ] °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45, 9:00, 11:00, 13:55, 16:30, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 14:40 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:25, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05, 19:15, 21:15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 §ÈÌ¿ÓÈ - ∞ÏÈ‚¤ÚÈ: ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹: ŒÓ·ÚÍË 7:15 (∫. ∞ÊÂÙËÚ›·) ·Ó¿ Ì›· ÒÚ· ¤ˆ˜ 15:05 Î·È ¤ÂÈÙ· 16:30, 18:00, 19:30, 21:20 ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:20. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 16:15@, 17:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡- ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ -∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:30 . ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 30Ï., Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 49 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:25, 11:00, 14:05, 16:20, 18:20, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞:5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2521.25-23.25. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 8.30-11.20-13.40. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-μ√§√™:4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §ÂˆÊÔÚ›Ô: 9.50-12.30-15.10. * Δ· ψÊÔÚ›· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:6.00-7.23-8.30-9.41-10.43-I.C. 11.20-12.52-I.C. 14.20-14.50-16.45-I.C. 18.24-19.00I.C. 20.17-21.09-I.C. 22.19-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-I.C. 10.04-10.22 12.58-14.25-I.C. 15.04-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26- I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 14.18-I.C. 16.18-23.55.

§∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏: ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶¤ÌÙË-™¿‚‚·ÙÔ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 14.15, 19.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (17/6-11/9/2016) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ / ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: 2421033254, 2421025527 ∞£∏¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 04.30 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 04.30, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 Express. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07:00, 10:30, 13.30, 16:30, & 21.00 ̤ۈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ª√¡√ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. £∂™™∞§√¡π∫∏: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.30 08.00 10.15 12.15 14.15 16.15, 18.15, 20.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.15 11.00 13.15 15.15 17.15 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-μfiÏÔ˘ express. Δƒπ∫∞§∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.30 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 06.45 11.00 15.00 19.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07.00 11.30 15.00 19.00. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 05.45 06:45 07:30 09:00 10:30 12:00, 13:00 14:30 15:30 17:30 19:30 21:00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30, 16:00 18:00 19:30 21:30. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 08.00 13.30 17.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 10.15 15.00 20.00. §∞ªπ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00 17.15 (¶·Ú·Û΢‹). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ™∞μμ∞Δ√ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00, 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.00, 15.00. ∞°ƒπ¡π√: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). ™∞μμ∞Δ√: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 13.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ¶∞Δƒ∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15:00 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15:30 (ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ & ΔÂÙ¿Ú-

∂/°-√/° ªÀƒΔπ¢πøΔπ™™∞ ∂ø™ ∫∞π 30/5 ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 8.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. FLYINGCAT6 10/4-11/6 KA£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 17/4, 1/5 Î·È 5/6 ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ. 16/4, 30/4 Î·È 4/6 ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞. ∂/° - À/° “ºÏ¿ÈÓÁÎ ¡ÙfiÏÊÈÓ ∂ƒ∞Δø” ∞fi 22/5-15/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 17.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫˘Úȷ΋ 4/6 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ 24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ 24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . .24210 39061 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . .24210 91439 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . 24210 76957 Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . 24210 76969 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . .24210 39065 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ μπ¶∂ μ√§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 24870, 24871 EKAB:166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 ∞∏¢√¡√ºø§π∂™: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70787

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡-T˙·‚¤ÏÏ· ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 49, ÙËÏ. 24210 69609 (ÎÂÓÙÚÈÎfi) AÁÚÈ¿ 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 ÙËÏ. 2428091717 (˘ÔηٿÛÙËÌ·), ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552,ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251 Î·È °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 49561 ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη”, ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∏ ‰È·›ÚÂÛË Ô˘ Ì¿ı·ÌÂ. 2. ∂Ó›ÔÙ ¯¿ÓÂÙ·È. 3. ∞ıËÓ·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ - ŒÓ· ·fi Ù· ÂηÙfi. 4. ∂˘Ú‹Ì·Ù· ·Ó·Ûηʋ˜ - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË. 5. ∂ÈÊÒÓËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏÈÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ - ∫ÔÏfiÓ˜ ÚÔ˜ ÛÙ‹ÚÈÍË. 6. ™‡Ìʈӷ ·fi Ù· ÚÒÙ· ‰¤Î· - ª˘ÎËÓ·˚Îfi ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 7. ∞Ó·fi‰ÂÈÎÙ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (ηı.). 8. ∂Ï·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË - ¢‡Ô ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì·˙›. 9. °ÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ¶·‚·ÚfiÙÈ - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¢. 10. ∞Ú¯·›Ô ·Ó·ÊÔÚÈÎfi - ª·˙› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· (Ô˘‰.). 2. £ÒÎÔ˜, fiÓÂÈÚÔ ÔÏÏÒÓ. 3. ∂ȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ÎÙËÛ˘ - ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜. 4. ∞·ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ‰ÂÛÌ¿ - ¢ÈÏfi, ·ÏÈ¿ ·È‰È΋ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. 5. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ - ™ÙÔÓ ÂÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘ÔÓÔÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 6. √ÙÈο ·ÚÈıÌfi˜ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· (ηı.). 7. ¢˘Û¿ÚÂÛÙ· Û ̛· ·›ÛıËÛË - ÕÎÚË ¿ÎÚ˘. 8. ¡¤Â˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. 9. ∂˘¯¿ÚÈÛÙÔÈ ÛÙËÓ fiÛÊÚËÛË (ηı.) - ∫ÂÊ¿ÏÈ, fi¯È ‰ÈÎfi Ì·˜. 10. ƒ‹Ì· ÚÔ˜ Ù¤Ú„Ë ·ÎÚÔ·ÙÒÓ.

∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 7/4-16/6/17 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ª·ÓÙÔ‡‰È. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

§ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353800 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 OAE¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11320 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . .24280 99973, 6938060539 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . .2105551666 EKTAKTH E¶EMBA™H E¢A £E™™A§IA™ 10302 (24ˆÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: . . . . . . . . . . .24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: . . . . . . . . .2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. EYK§∂π¢∂π∞ 2. ª¶√À™√À§∞™ 3. ¶√ƒΔ∞ - ™∂¡Δ 4. ƒÀΔ∞ - ¶√À£∂ 5. √ƒ∂ - ¶∂™™√π 6. £° ∫∞¢ª∂π√ 7. ∂π∫∞™π∞π 8. ™∫√¡Δ√ - ™Δ√ 9. ª√¡Δ∂¡∞ - ∂° 10. √™Δπ™ - ∫∞Δø. ∫∞£∂Δ∞: 1. EM¶ƒ√£∂™ª√ 2. À¶√Àƒ°π∫√™ 3. ∫√ƒΔ∂ - ∫√¡Δ 4. §ÀΔ∞ - ∫∞¡Δπ 5. ∂™∞ - ¶∞™Δ∂™ 6. π√ ¶∂¢π√¡ 7. ¢À™√™ª∞ - ∞∫ 8. ∂§∂À™∂π™ 9. π∞¡£√π Δ∂Δ 10. ∞™Δ∂π√§√°ø.

∫ƒπ√™ ∞fi ÂÛ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó ÌÈ· Ó¤· ÁÓˆÚÈÌ›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Û οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-23-12-8-6-11. Δ∞Àƒ√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ Û·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÚÈÓ Ú¿ÍÂÙ ӷ ‚¿˙ÂÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-23-7-12-5-33. ¢π¢Àª√π ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Û˘Ó·ÓÙËı›Ù ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÙ ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-44-24-56-8-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÛÎÏËÚ¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Û·˜ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-7-8-22-13-44. §∂ø¡ £· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ¯¿ÚË ÛÙÔ Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-9-834-13-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ˙›Ù ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Î·È Û·˜ ‚·Ú·›ÓÂÈ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-8-43-24-6-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ √È ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, ı· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-14-24-8-24-2. ™∫√ƒ¶π√™ ¡¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂı›Ù ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-8-6-7-19-5. Δ√•√Δ∏™ Δ· ÚÔÛˆÈο Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÔÓ›ÛÂÈ Î·È ¤¯ÂÙ ÎÏÂÈÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-8-7-43-13-27. ∞π°√∫∂ƒø™ ™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ʤÚÂÙ ÛÙ· ̤ÙÚ· Û·˜ ÔÏϤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û·˜ ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-9-8-7-44-5. À¢ƒ√Ã√√™ ∫¿ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ï˘Ù· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-9-8-35-8-2. πãÀ∂™ √È Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û¿˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Û·˜. √ ÂÁˆÈÛÌfi˜ Û·˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-9-8-33-11-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 31

£∂™™∞§π∞ TPITH 30 MA´√À 2017

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Getaway 06.00 07.00 07.45 08.00 10.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.30 18.00 18.15 19.40 20.45 20.55 22.00 22.15 23.15 00.15 00.45

¶ÚÒÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ¢ÂÏÙ›Ô Euronews ¶ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË 10 ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË EƒΔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÔÌ‹ Euronews ª·Á¢ÙÈÎÔ› ΋ÔÈ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ∂ƒΔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù¿ÛË ∂ƒΔ H ˙ˆ‹ ÌÔ˘, Ë ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √ ηÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Roads ªÂ ÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi Eȉ‹ÛÂȘ M·‡Ú˜ ¯‹Ú˜

07.00 07.30 08.00 08.30 08.45 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 13.30 14.15 14.45 15.45 17.20 19.00 21.00 22.00 23.30 23.50 00.00

√ ªÔ˘Î ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¡fiÓÙÈ §Ô˘ÏÔ‡ ∑È·ÓÙÔ‡ ∏ ºÚ¿Ó˘ Î·È Ù· Ì·ÁÈο ·Ô‡ÙÛÈ· Animals in focus Masters of rice √n the road Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È... ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ Èڛ˜ ·ÔÛ΢¤˜ ∂‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ °Â‡ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜ “√ Û·ÙÚ¿˘” ΔÔ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ ∂› ÙÔ‡Ùˆ “√ ·Óıfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘” “¢È·ÎÔ¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜” ™ÙÔ Ê¿ÚÔ ∂‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ

06.00 07.00 08.00 09.10 10.10 11.10 13.00 14.50 16.50 17.00 17.50 18.50 20.00 21.00 22.00 23.00 01.10

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ μing bang ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÏ˘‰¿ ∫·Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢ ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ΋ڢÁÌ· ∑ˆ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Kϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ· “∞fiÚ·ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ·” “∂ȉÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ °.∞.Δ.∂.™.”

07.35 08.00 10.00 12.00 14.00 15.10 16.35 17.45 17.55 18.50 19.55 21.00 22.20 23.30 00.15

Transformers Beware the Batman Tree Fu Tom Bahar Live U ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· 9 Ì‹Ó˜ Shopping star Blind taste ∂ȉ‹ÛÂȘ Ar3na ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef “Getaway” √ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ “√ Ï˘Î¿ÓıÚˆÔ˜”

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.50 18.00 19.00 20.00 20.50 21.00 00.30 01.30

11.45 15.45 18.45 19.45 21.00 22.15

ºÙÈ¿Í ηʤ... Ó· ÛÙ· ˆ! La biri biri Tatiana live Star Academy magazine Live News ∂ÂÈÛfi‰È· Star Academy ∫¿Ó ÌÔ˘ Like

07.00 08.00 09.30 10.30 12.10 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30

08.30

07.45

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ TÒÚ· AÙ·›ÚÈ·ÛÙÔÈ Eȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ ÛÙȘ 3 Survivor ¶·ÓfiÚ·Ì· ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ Rodeo ∫¿Ó ·˙¿ÚÈ Eȉ‹ÛÂȘ ECO News Survivor πÛÙÔڛ˜ Rodeo

10.00 15.00 17.00 18.00 19.00 22.00 23.30 00.30 01.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÏËÚÔÊÔڛ˜

15.00 16.30 17.30 17.45 19.00 20.00 21.00 21.15 22.15 00.15 03.00

09.00 10.00 22.00 22.45 23.30

∂ȉ‹ÛÂȘ K·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∫·Ú¤ - ηڤ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛΛÙÛÔ˘ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫¿ÛÙÚ· ÙˆÓ ÈÔÙÒÓ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· “√ Ì·ÁÎÔ‡Ê˘” °ÂÁÔÓfiÙ· ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ T˙Ô ª·Î¿ÚıÈ £Â·ÙÚÔÛÎfiÈÔ √ÏÔη‡ÙˆÌ·: √È Í¯·Ṳ̂ÓÔÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜

Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢›‰˘Ì· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÚÔ‡ÛÎÔ ∫Ï‹ÚˆÛË Ï·˚ÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘ √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ “ŒÓ· ¤Í˘ÓÔ... ¤Í˘ÓÔ ÌÔ‡ÙÚÔ” “¶È¿Û Ì ·Ó ÌÔÚ›˜” ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

08.00 11.00 12.05 12.15 13.00 15.45 16.45 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 23.30 00.30 02.15

07.00 07.30 08.00 09.00 10.00 15.00 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.30 24.00

£˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ TV Mall O οÙÂÓ Δ˙¤ÈÎ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Happy day ÛÙÔÓ Alpha Ready, steady, cook Eurodata ∂ȉ‹ÛÂȘ EϤÓË ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ready, steady, cook ∂ȉ‹ÛÂȘ Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ¶·Ú·Ì‡ıÈ ·ÏÏÈÒ˜ ∞˘ÙÔ„›· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ·

ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ Connect with kids ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ÌÔ˘ ªÈ· η̷ÚȤڷ ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ TÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ; ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ηÏËÛ¤Ú· (∂)

Su - Doku

∞fiÚ·ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ·

™Â ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ “ÎÏÂȉ›” Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÚ·ÙÔ˜. ∏ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ∫¤ÈÓ, ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·Ú¿ÙÔÏÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó Á›ÓÂÙ·È fiÓÙˆ˜ ·fiÚ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË... MEGA 23.00

√ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2012, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 151’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ¡fiÏ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤ÈÏ, ΔÔÌ Ã¿ÚÓÙÈ, ∞Ó Ã¿ı·ÁÔ˘Â˚, °Î¿ÚÈ ŸÏÓÙÌ·Ó, ª·ÚÈfiÓ ∫ÔÙÈÁÈ¿Ú, ªfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó, Δ˙fiÛÂÊ °ÎfiÚÓÙÔÓ §Â‚›Ù, ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ, ª¿ıÈÔ˘ ªÔÓÙ›Ó Î.¿.

Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙÂ, Ô˘ Ô ª¿ÙÌ·Ó ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·. •·ÊÓÈο, ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ıˆڋıËΠ·fi ‹Úˆ·˜, Ê˘Á¿˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÿڂÂ˚ ¡ÙÂÓÙ, Ô ™ÎÔÙÂÈÓfi˜ πfiÙ˘ ı˘Û›·Û ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô Â›ÙÚÔÔ˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ, ‹ÏÈ˙·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi. °È· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÂÈÒıËΠ‰Ú·ÛÙÈο ÛÙËÓ °Îfiı·Ì ™›ÙÈ, Î·È ÔÏÏÔ› ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¡fiÌÔ, Ô˘ ›¯Â ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ô ¡ÙÂÓÙ. ŸÌˆ˜, fiÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÌÈ·˜ ·ÌfiÓËÚ˘ ‰È·ÚÚ‹ÎÙË, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ·Ù˙¤ÓÙ·...

STAR 23.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 25-31/5/17 ∞I£√À™∞ 1

Δ∞ ™Δƒ√Àªº∞∫π∞: Δ√ Ã∞ª∂¡√ Ãøƒπ√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 17:45 ALIEN: COVENANT (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45 - 22:20 ∞π£√À™∞ 2

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∞ƒÃ∏°√™ ∞¶√ ∫√À¡π∞ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ 3D (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 20:20, ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:20 - 23:00 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÚ›ÙË: 23:00

¢Y™KO§O

∞π£√À™∞ 3 EYKO§O

EYKO§O

√ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ªÂÓÙ ª¿ÁÎÓ· Â›Ó·È ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi˜ ·ÁÒÓˆÓ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ fiÙ·Ó Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ··ÁˆÁ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌËı› Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ, Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ª›· Ó·ڋ ¯¿ÎÂÚ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ªÚÂÓÙ ¤¯ÂÈ ÎϤ„ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ... STAR 22.20

£Ú›ÏÂÚ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2000, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 114’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶ÔÏ μÂÚ¯fiÊÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï›˙·ÌÂı ™Ô˘, ∫¤‚ÈÓ ª¤ÈÎÔÓ, Δ˙Ô˜ ªÚfiÏÈÓ, ∫ÈÌ ¡Ù›ÎÂÓ˜, °ÚÂÁÎ °ÎÚ¿ÓÌÂÚÁÎ, Δ˙fiÈ ™ÏfiÙÓÈÎ Î.¿.

06.30 07.00 07.30

£E™™A§IA TV 06.45 07.10

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2013, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 86’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫fiÚÙÓÂ˚ ™fiÏÔÌÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÿı·Ó ÃÔÎ, ™Âϛӷ °ÎfiÌÂ˙, °ÈÔÓ μfiÈÙ, ƒÂÌ¤Î· ªÔ‡ÓÙÈÁÎ, ªÚÔ˘˜ ¶¤ÈÓ Î.¿.

μ∞™π§π∞™ ∞ƒ£√Àƒ√™-√ £ƒÀ§√™ Δ√À ™¶∞£π√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30 - 21:10, ∫˘Úȷ΋: 21:10 ∞I£√À™∞ 4

¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ∏ ∂∫¢π∫∏™∏ Δ√À ™∞§∞∑∞ƒ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00 - 21:40


32

ΔÚ›ÙË 30 ª·˝Ô˘ 2017

EÎÙÔ˘Û‡ÓÂÁÁ˘˜ ¡· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À, xinos@e-thessalia.gr

ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔÎ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ›‰·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÙË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË, ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ӷ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌË ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜. √È ˙ËÌȤ˜ Û ÔÏϤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Î·Ó›˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ‚›ÎÔ, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎfi ÌÈ˙¤ÏÈ, Û·ÓÔ‰ÔÙÈο Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛÈÙËÚ¿, ÙÔÌ¿Ù· Î·È ‚·Ì‚¿ÎÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÛÙ· ÓÂÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘ÁÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó. ªÔÓ·‰È΋ ÂÏ›‰· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ∂§°∞, ˆ˜ ·ÚÈÔ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ¤·. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÁ›Û˜ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂§°∞, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÂÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ì‹Ó˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ‹ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ËÌÂÚÔÏÔÁȷο Î·È ¯ÚfiÓÔ˜, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ηٿ ηÈÚÔ‡˜. ∞˘Ùfi, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ú·ÁˆÁfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË ¿ÏÏË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÌˉÂÓÈÎfi. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Ҙ ÂΛ, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ·ÛÙÚ·È·›· Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· Ë̤ڷ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ÂΛÓÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ó ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ÁÈ· Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ›. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·...

O ∫∞πƒ√™

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·‡ÛˆÓ·

ª¤Û· Û ÌÈ· 25ÂÙ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›·

∞‡ÍËÛË 30% ÛÙȘ ̤Ú˜ η‡ÛˆÓ· ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

·Ù¿ 30% ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Ë̤Ú˜ Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ì η‡ÛˆÓ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜.

∏ ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ÚÔÔÌfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 9 Î·È 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi Grant” . ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ “·ÚÒÓ” . ∏ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. ª·ÙԇϷ ª·Î¤ÏÏË, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È Ò˜ Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ı¤Ì·Ù·” . √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛԇ̷˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¶∂¢ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ٷ ∫¤ÓÙÚ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ̤۷ ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË. ∂›Û˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Â›Ó·È ÌËӇ̷ٷ fiÙÈ Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Îϛ̷, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∂Δ∂£/∂∫∂Δ∞ Î·È ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶.£. Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··Ó·ÛÙ·-

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...23ÔC. ™ÙÔÓ μfiÏÔ 19...23ÔC. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...24ÔC. ™ÙË §¿ ÚÈÛ· 16...24ÔC.

∞fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË

Û›Ô˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ·ÈÙ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ η‡ÛˆÓ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È Ë ÌÂȈ̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈηϤÛÙËΠÛÙÔȯ›· 60 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Î·È 55 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ·fi ÙÔ 1993 Î·È ÌÂÙ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·‡ÍÔ˘Û· Ù¿ÛË Î·Ù¿ 30% ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ì η‡ÛˆÓ·. “√È Î·‡ÛˆÓ˜ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ıÂÚÌÈ΋ ¿ÓÂÛË Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÁˆÚÁ›·, Ì ÙÔ ˙ˆÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÔÌÂÓÈÎÈÒÙ˘, ̤ÏÔ˜

T‡Ô˜ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: μfî˜ ÁÈ· ÙËÓ “Î¿Ï˘„Ë” ÛÙÔÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∂£¡√™: “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ· ∂§∂À£∂ƒπ∞: √ÚÁ‹ Î·È ·Ë‰›· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ™ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÚÈÓ Ù· 62 ¤ˆ˜ ÙÔ 2019 ∂™Δπ∞: ΔÔ ÙÚȘ ÂÍ·Ì·ÚÙÂ›Ó Ô˘Î ∞ÏÂ͛Ԣ ÛÔÊÔ‡

™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...22ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 16...22ÔC.

∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: μfî˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÔËÛ›·˜

™ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...24ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 17...24ÔC.

KONTRA NEWS: ∫·ı·Ú‹ χÛË ÛÙÔ Eurogroup ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜

Δ∞ ¡∂∞: ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÂÈ ESPRESSO: ™¯ÔÏ‹ sex ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: √È 10 Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ 2018

∂¢π¶ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶.£. ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÎÏÈÌ·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ. “Δ· ÌÔÓ٤Ϸ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ.

√È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· °È· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì›ÏËÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·Ê›‰Ë˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ › fiÙÈ Ë ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹˜ Â›‰Ú·ÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Ì ÙÔÈο ¢ÙÚÔÊÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜, Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ›‰Ë Î·È ÙÚÔÊ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. μ·Ê›‰Ë˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.