Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

ΔÂÙ·ÚÙË 31 ∞˘ÁÔ˘ÛÙÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 06.54'- ‰. 19.57ã ™ÂÏËÓË 3 ËÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.507 † ∏ ηٷıÂÛË Ù˘ ∞ÁÈ·Û ∑ˆÓ˘ Ù˘ £ÂÔÙÔÎÔ˘ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

Œ‰ˆÛ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜:

∞ÓËÛ˘¯›· ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË ΔËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¯ı˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. °È· ÙÚÈ̤وÔ ·ÁÒÓ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¢‹ÏˆÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ º¶∞. ■ ÛÂÏ. 7

∞™∂¶: ∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ ª∫√

¡· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ¡¤· ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ ƒ¤· - ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ¤Ú Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ ™Ù∂ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ıˆÚËÙÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘. °ÂÓÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ‚ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û Ï‹ıÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ‹ “ÌÈÛfi-

À

■ ÛÂÏ. 10

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∫·Ù¤ıÂÛÂ Ó¤Ô Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ■ ÛÂÏ. 19

ÎÏÂÈÛÙ·”, Ì ÚÒÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Û ·˘ÙfiÓ Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Ù·Í›, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, ÚÔοÏÂÛ Ӥ· ÎfiÓÙÚ· ƒ¤· - ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. ■ ÛÂÏ. 9

ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

∞Ó¤‚·Û·Ó „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ™ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤-

·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™Â ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·fi ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 68% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ıˆÚËÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈο Î·È ¡ÔÌÈ΋. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (∂¶∞.™.) ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 12

¡›ÎË μ. ∫·È Â›ÛËÌ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Ô ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ■ ÛÂÏ. 21 ¶∞°∫√™ªπ√ ¶√§√ ™Ô˘‰·›· Ó›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Â› Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì 12-5

■ ÛÂÏ. 23

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ «∫˘Ó‹ÁÈ» ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÛÈÙÈÔ‡ ™ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÛÙÔ Û˘-

ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔȯÔÎÔÏÏË̤ӷ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÎÙ›ÚÈ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û›ÙÈ. ■ ÛÂÏ. 13

■ ÛÂÏ. 11

ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¶ÚfiÛÎÏËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ■ ÛÂÏ. 6 ∫ÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14 ™ÎÈ¿ıÔ˜: ªËÓ‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·fi ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

■ ÛÂÏ. 15


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À

xinos@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “¢È¿ÛÙ·ÛË”

A¶√æ∂π™

«¶ÚԂϤ„ÈÌË Ë ‚Ô˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ‚¿Ûˆӻ

√ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ΔÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· °Ú·‚¿ÓË ª›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˜, fi¯È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ªÂ ÙȘ ¿ÛÙԯ˜ ‹ ȉÈÔÙÂÏ›˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ ‹ ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ˙‹Û·Ì fï˜ Ì›· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË ·fi ÂÚ›Ô˘ 260 ·fi ÙÔ˘˜ 300 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜! ∂›‰·Ì ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˘˜, ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜, Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘. ªÂ ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ‰È¿¯˘ÙÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó¿Ù·Û˘, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚԤ΢„ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·... ∏ ÛÎ˘Ù¿ÏË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Áη›Ô˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿Ù·Û˘ ÂÚÓ¿ ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜. √ ¡fiÌÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ∞∂π ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ο ¿ÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ˆıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰È·ÏÔ΋˜ Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÌÔÓÔÚfiÛˆ· fiÚÁ·Ó· (Ú‡Ù·Ó˘, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜). √Ê›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· „˘¯‹˜, ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. √È ¿ÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÛÙÈÒÓ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ¿ Ì·˜. ∂›Û˘, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÒÛÙ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ∞∂π ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈο ̤ÏË ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¿ÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ·fi ·ÎÚ·›Ô˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∂ÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î¿ı ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ∞∂π Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ “ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜” ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiˆ˜ ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ‹ Ë ÊÚ·ÛÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂¿Ó ¯ÚÂÈ·Ûı›, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ Ì ·ÚÚËÛ›· Î·È ı¿ÚÚÔ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∞∂π. £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ù¿ ηٷÓÔËÙfi ÛÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ‚·Ó‰¿ÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë fiÔÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·ÓÙȷη‰ËÌ·˚΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ Î·È Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÔÈÓÈΤ˜-·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·fi ηÈÚfi ‚·ÚÂı› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË ‰È·Ú΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û˘Ó‰Ú¿ÌÔÓÙ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·, ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∞¢π¶), Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ıÂÛÌÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ÙÔ̤· ÙˆÓ ∞∂π. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÓÔÌÔı¤ÙËÛ·Ó ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘ÙfiÓÔÌË, ¢¤ÏÈÎÙË Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∞∂π Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ϤÔÓ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›! ΔÔ Ó¤Ô ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙËÓ Ú¿ÍË. * √ ∞¯ÈÏϤ·˜ °Ú·‚¿Ó˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

ı·̷ÙÈ΋ ‚Ô˘ÙÈ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π ·ÔÙÂÏ› ·fi ¯ı˜ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. ªÈÏԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ, ÙÒÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ™¯ÔϤ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¶ÚԂϤ„ÈÌË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ô Î. ∞. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “¢È¿ÛÙ·ÛË” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ” . √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ‰Â, ˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó.

∑ËÙ‹Û·Ì ·Ú¯Èο ·fi ÙÔÓ Î. ∞. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ı·̷ÙÈ΋ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÛËÌÂÈÒıËΠÙÒÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ™¯ÔϤ˜. “∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÚԂϤ„ÈÌË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË º˘ÛÈ΋ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο” Ì·˜ ··ÓÙ¿ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Û˘, ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË Î·È Û Î›ÌÂÓ· £ÂˆÚËÙÈ΋˜ (∞Ú¯·›·). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛˆӔ . ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤Û·Ì ÛÙÔÓ Î. ∞. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯ÚÔÓÈ¿ Û ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. “√ ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ Î¿ı ·È‰› Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ·Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Û ‡ÎÔÏ· ı¤Ì·Ù· Î·È ·ÚÈÛÙ‡ÛÂÈ, ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ı· ·ÚÈÛÙ‡ÛÂÈ Î·È ÂΛ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “∂¿Ó ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο

ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÊÔ›ÙËÛ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ™¯ÔϤ˜ (.¯. º˘ÛÈÎfi ∞ı‹Ó·˜ 7,4 ¤ÙË), ÙfiÙ ı· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ˆ˜ Ô ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÚÔÛٷهÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ı›” . ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ı·̷ÙÈ΋ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î. ∞. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÂÈ Î·È ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. “√È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÓˆÛÙÈÎfi Â›‰fi ÙÔ˘˜, Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÙ‡ÍÈÌÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ. “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Ì ˘Á›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...31ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 21...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...30ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...30ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19..30ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ËÂÈÚˆÙÈο ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 2 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÂÏ¿ÁË ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ÙÔÈο 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ΔÂÏÈο ·Ó οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó Úfi¯ÂÈÚÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ì›ÓÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯Â ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘, Ì· ηıfiÏÔ˘... ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: ∞Ê·›ÚÂÛË ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÛÙ· Ù¿ÚÙ·Ú· Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (ÂÏ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·), ÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞Ó Ù· ·ıÚÔ›ÛÔ˘Ì fiÏ· Ì·˙›, Ë ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 300 ÂÎ. ¢ÚÒ. Ÿ¯È ¿Û¯ËÌ·... ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¢.Ã.

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·Ï·˚Ù˙‹ ·fi ÙËÓ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞

250.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Á˘ Û ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

“∫·˘Ù‹ ·Ù¿Ù·” ™˘Ó·›ÓÂÛË ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ŸÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó “Ï¢Îfi” ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ŒÙÛÈ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ·Ó¿Ï·Û˘. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ¤ÚÁÔ, ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û “η˘Ù‹ ·Ù¿Ù·” . ΔËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÁÂÓÈο ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ηÏfi Îϛ̷, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ôχ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ , ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ “ʈÙÈ¿” . ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ˙‹ÙËÛ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ¤ÚÈÍ·Ó “Ï¢Îfi” . “§Â˘Îfi” ›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î.¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ¿ÂÈ Ë ˘fiıÂÛË Î·È ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∏Û˘¯›·... ¶ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È ÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÎfiÓÙÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞fiÛÙ. ¶··ÙfiÏÈ·. ª¤¯ÚÈ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛË ˘‹ÚÍÂ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ΔÒÚ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È “Ó‡̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘” ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ , Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. √È “ÛÎÏËÚ¤˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ “ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË” , ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ·fi ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÔÈ ÂÍ›ÛÔ˘ “ÛÎÏËÚ¤˜” ·ÓÙ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜, ÈÛÙÔ› ÛÙÔ “Ó‡̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘” ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. £. ∫. μ.

¢¤ÛÌ¢ÛË ΔË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂͤÊÚ·Û·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. ∫. §ÂÁ·ÓÙ‹˜. √È ›‰ÈÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· ÂÈÛËÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ ı¤Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. ¢∏ª√.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ Δƒπ∞¡Δ∏

ª˘ÛÙ‹ÚȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ªÔÚ›˜ Ó· ÂÈοÛÂȘ Ò˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌ·Á̤ÓË §È‚‡Ë ‹ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫·ÚÔϛӷ, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·ÊËÓÈ·Ṳ̂ÓË “∂ÈÚ‹ÓË” ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ‹ ÂΛ οو ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ fiÔ˘ Î˘Ï¿ÂÈ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ¤Ó·˜ ˘fiÁÂÈÔ˜ ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜. ÕÏÏÔ Ó· ÂÈο˙ÂȘ, fï˜, ¤ÛÙˆ ÌÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙÔ˜, Î·È ¿ÏÏÔ Ó· Â›Û·È ÂΛ, ‰›Ï· ÙÔ˘˜, Ó· ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ¿„Ë ÙˆÓ fiψÓ, ÙÔÓ ›ÏÈÁÁÔ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÂÈ Û·Ó ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ηÈ, ‚¤‚·È·, Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ οو ·fi ÙÔ ¯ÒÌ· -·Ó ‚ÚÂı›˜ ÛÙ· ·¯·Ó‹ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘Î˘Ï¿ÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÎÚ˘Êfi, ͯ·Ṳ̂ÓÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰Â ÔÙ¤ ÙÔ Êˆ˜ Ô‡Ù ·ÍÈÒıËΠӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˜ ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¤Ú·ÛÌ· ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ¯Ú˘ÛÔıËÚÒÓ, ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ ˙ˆ‹˜. (...“¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” . ∂ΛÓÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ÂΛ οو ÛÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ Î·È ÛÙË §È‚‡Ë, ÛÙËÓ ∫·ÚÔϛӷ Î·È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË -·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ “∞ı‹Ó· Ù˘ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿˜” Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ η›ÂÈ Û·Ó ˘ÚˆÌ¤ÓÔ Û›‰ÂÚÔ ÙÔ Î·ıÂ̤ڷ- ÈÛÙÔÚ›· ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. πÛÙÔڛ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¤ÓÙ˘˜, ÂÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ, Ì ˘ÏÈÎfi ÔχÙÈÌÔ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜... √È ÈÛÙÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ -ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈο˙ÂȘ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙËÓ “ÔıfiÓË” ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘- ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ¯ı˜ “ÂÈÎfiÓ˜ ÁÓ‹ÛȘ” , Ô˘ ϤÂÈ Ô √ÎÙ¿‚ÈÔ ¶·˜, Î·È “ÍÂ‹‰ËÛ·Ó ¿Í·ÊÓ· ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·Ó Ì˘ÛÙ‹ÚȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ” , ·ÚˆıÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù· Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ï›ÛÙ· fiÛ·, ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο). ∞fi ÙËÓ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞

∞fi ÙÔ YÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜, ÁˆÚÁÔ‡˜ Ì ÌÈÎÚfi ÎÏ‹ÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì ÙÔ˘˜ 13 ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Á˘ (‰È·ÓÔÌ‹, ηٷ·Ù‹ÛÂȘ, ȉÈÔÎÙËÛȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î.·.) ÍÂÎÈÓ¿ ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∏Ì·ı›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫ÈÏΛ˜ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Û˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· “ηı·Ú¤˜” Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· 3 ÂηÙ. ÂÓÒ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 250.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∞.º

¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ∫·È ¿ÏϘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ˙ËÙ› Ë ÙÚfiÈη. ¢ËÏ·‰‹ ¿ÏÈ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Âˆ‰fi˜. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÎÔ·Ó¿Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ fiÛ˜ ¿ÏϘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ; ∫¿ÙÈ Â›Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô “„·Ï›‰È” ı· ·ÊÔÚ¿ Ù· “ÚÂÙÈÚ¤” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. £· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ fï˜; º.™.

∞Ó¿ÛÙ·ÙË

√È fiıÂÓ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ •·ÓıfiÔ˘ÏÔÈ ΔÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, Û›ÙÈ· Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹. √‡Ù ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ οÔÈÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¡›ÎÔ˘ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ȉ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó... ¢‡Ô ̤Ú˜ ÙÒÚ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ù· Ú·‰Èfiʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·Ó¤Ó·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÓÙ‡ˆÛË ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ -ÁÈ·Ù› ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È- ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÔÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ οÔÈˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÔÚȷο “‚Á·›ÓÔ˘Ó” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ. ΔÔ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙÔÓ “Ï·˚Îfi” Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Î·È ÙÔ “ηÏfi ·È‰›” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ ‡ÎÔÏ·. ΔËÓ ∂ÊÔÚ›· ›Ûˆ˜.... ΔÔ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙÔÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ‹ ÙÔÓ ·ÙÚÈÒÙË, Ó· ‚Á¿˙ÂȘ ÊÈÏÈÈÎÔ‡˜ ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ó· ÂÍ·Ó›ÛÙ·Û·È Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ٛÔÙ·, ÌfiÓÔ Û ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È fiÙ·Ó fiÏÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÓÒ ÎÏ‹ıËΘ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ , ηٷı¤ÙÂȘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Ô˘ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Â›Ó·È Á¤ÏÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

ª¿¯Ë ™Ù· “¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¡.¢ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. √ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ı·Ó·Ûfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÔÚ› Î·È Ô Î. Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ‚Ú¤ıËΠÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ¡.¢. ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ‰Ôı› “¯Ú›ÛÌ·” ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ... ∞˘Ù‹ Ë “Ì¿¯Ë” ı· Â›Ó·È ·fi ÛÙȘ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜.

∫Ú›ÓÂÙ·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ΔËÓ ¶¤ÌÙË ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. √ μfiÏÔ˜ ˙ËÙ› 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi 80%, ÂÓÒ ıÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ªÔ‡ÚÂÛÈ. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Î·È Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ... ∫∞Δ. Δ∞™

•˘ÏÔηٷÛ΢¤˜ ¶ÔÛfi 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ͢ÏÔηٷÛ΢¤˜ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢Ë̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Í˘ÏÔ˘ÚÁfi” . ∞ÏÏ¿ Î·È Ô˘ ÙÔ Â›·Ó, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ... °.•.

ŒÏÂÔ˜ ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÔÈ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· „¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ‚ÚÔ˘Ó Û›ÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó; ™·Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙ¤ÁË... °È·Ù› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ; º.™.

∞Ó¿ÛÙ·ÙË Â›Ó·È Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂȘ Î.Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Î·È £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜Ì ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎ‹Ì ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ¯·ı›, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο. º.™. ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi Δ∞ ¡∂∞


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È Ë fiÏË Ì·˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ fiÏË Ì·˜ Ô μfiÏÔ˜ ·Ó·ÎÙ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ΔÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ Ô͇ÓÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË, Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· „ÒÓÈ· Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∂›Ó·È ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÚfiÔ ÌÂÙ¿‚·Û˘, ¢¯¿ÚÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ¿ıÏËÛË, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó¤ÊÔ˜. ∂›Ó·È ÔÚ·Ùfi fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·˘Í¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ π.Ã. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ Ë ÌÂٷΛÓËÛË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. √È ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ÂÈÛ΢¤˜. ◊Úı È· Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ·Ó·ÎÙ¿ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·›ÁÏË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‡ÔÏ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ μfiÏÔ˜ ÙÔ ÙfiÏÌËÛÂ Î·È ‹‰Ë ÙÔ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÛË Î·È ÏÔÁÈ΋, Ë fiÏË Ì·˜, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰Â ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚˆÁÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ªÈ· ·Ù˘¯‹˜, Ï·ıÂ̤ÓË Î·È ‚‚ȷṲ̂ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÂÓÙfi˜ fiψ˜, η٤ÏËÍ Û ÊÈ¿ÛÎÔ. √‡Ù Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ·ÔÎÙ‹Û·ÌÂ, Ô‡Ù ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. √È ÔÏ˘ÏËı›˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰È’ ¿ÏÏÔ˘ ‹ÈÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÈÛÙÒÓ. ∏ fiÏË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÛËΈı› ˘¤Ú Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÂͤÁÂÚÛË ‚·›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Î·È ·ÔÙÂÏ› Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ·Á·¿ÌÂ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ˘¤Ú Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÈÛÙÒÓ, ÙËÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ô Ó¤Ô˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ·Ê‡ÓÈÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ ÁÂÓÓ·›· ÛÙ‹ÚÈÍË. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏË Ë fiÏË” .

∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“∏ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ◊ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 30.310.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi 720.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ¿Ú¯ÈÛ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÍÂÎÏËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁË ÙˆÓ ·fi Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÂÙڤϷÈÔ, ·¤ÚÈÔ, ¯Ú˘Ûfi Î·È ¿ÏÏ·

∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÈ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ·¿ÓÙËÛË √ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‚‰ÔÌ·‰È·›· ΢ÔÊÔÚ›· “ÎÔÈÏÔÔÓÔ‡Û ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È Á¤ÓÓËÛ ÔÓÙ›ÎÈ” . ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” (ÛÂÏ. 43), Ô˘ ηْ ÂÓÙÔÏ‹Ó Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ, ıˆÚÒ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞ÚıÚÔÁÚ·ÊÒ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Δ‡Ô, ΢ڛˆ˜ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Â‰Ò Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. √ ‚›Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒ ·˘ÙfiÓÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚfiÛÎÂÈÌ·È ˆ˜ Ô·‰fi˜ Û ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ˘ËÚÂÙÒ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‰È·ÙËÚÒ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛÙÔ¯¿˙ÔÌ·È ÂχıÂÚ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ Ù· ÈÛÙÔÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∞˘Ù¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. 2. £· ·ÓÙÈ·Ú¤Ïıˆ Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Ï¿ıË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË fiÔ˘ Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ Á›ÓÂÙ·È “πÔ‡Ï˘” Î·È fiÔ˘ ÙÔ Âͤ‰ˆÛ ¤ÁÈÓ “¤Î‰ˆÛ” . ™Â ÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ì·ı·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‰Â ÁÓˆÚ›˙ˆ. 3. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 21/8 ·Ó·ÊÂÚfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. ∂’ ·˘ÙÔ‡ Ô Î. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ “ÂÔ›ËÛÂÓ ÙËÓ Ó‡ÛÛ·Ó” . ∞ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤ÁÚ·„ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÙÛÈٿٷ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˘ÏÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÌÊ·ÙÈο ˆ˜ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ¿ÏÏÔ Î¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘ Ó· ·ÔÛ¿ ÂÈÏÂÎÙÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÀÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÂÈ πÛÙÔÚ›·. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È fï˜ Ù· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ô Î. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË. 4. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ¿Ù¯ÓË Û˘ÚÚ·Ê‹ ÙÛÈÙ¿ÙˆÓ Î·È ·Úˆ¯Ë̤Ó˘ Î·È ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂Ó˘ ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ϤÔÓ ‰Â Û˘ÁÎÈÓ› ηӤӷ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Â ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. °È· ÔÈ· ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÌÈÏ¿ÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘. ¢ÂÓ Î·Ù·ÓfiËÛ ·ÎfiÌ· ˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ Ë ÂÓ›· ·ÓıÔ‡Û ¿ÓÙÔÙÂ, ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛÂ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙÔfiÚËÛ ÙÔ ∫∫∂, Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ Ì¿˙˜ Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÔӛ̈˜ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ™ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ··Í›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó‰È·ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∑·-

ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ ÛÙÔ ˘¤‰·Êfi˜ Ù˘. ¶fiÏÔ˜ ¤Ï͈˜ Ë ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ◊ÂÈÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ∫Ú¿ÙË ·fi ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· ¤ÁÈÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷÏËÊı› ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔ˘˜ μ¿Ó‰·ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜, ÂÓÒ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Î·È Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 9Ô˘ Î·È 11Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. ∞ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚ¿ÙË ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ, √ÏÏ·Ó‰Ô›, πÛ·ÓÔ›, °¿ÏÏÔÈ, ÕÁÁÏÔÈ, °ÂÚÌ·ÓÔ›, μ¤ÏÁÔÈ Î·È πÙ·ÏÔ› Î·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› fiˆ˜ ¤ÁÚ·Ê· ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” ÛÙȘ 5-52011. ™‹ÌÂÚ· Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ∞ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ù· η٤¯Ô˘Ó ÔÈ ∏¶∞. ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÙÚÂÏ·È¿‰Â˜ Ô˘ ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ ·ÎfiÌË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ. ¶Ôχ¯ÚÔÓÔÈ Î·È ÔχÏ¢ÚÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ∞ÊÚÈηÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ 18Ô

¯·ÚÈ¿‰Ë, ÙÔÓ ÌÔÈÚ·›Ô ¿ÓıÚˆÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. 5. ∂›Û˘, Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ù· ‚¿˙ÂÈ Î·È ÏÔȉÔÚ› ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∫·Ù·ÓÔÒ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. °È·Ù› ·Ó ‰È¿‚·˙ ı· ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Ó· ·Û·ÛıÔ‡Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜. ª·ÚÍ, ŒÁÎÂϘ, §¤ÓÈÓ, ΔÚfiÙÛÎÈ, §Ô˘Ó·ÙÛ¿ÚÛÎÈ, ∫¿ÛÙÚÔ, ΔÛ °Î‚¿Ú·, °ÎÚ¿ÌÛÈ, Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ƒ¿Ù˘ (¶¿ÌÏÔ) Î·È ÌÈ· ÏËıÒÚ· ¿ÏψÓ. ∏ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÌÔÓ¿¯Ë Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ËÁËı› ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. 6. ™ÙȘ ·ÎÚÔÙÂχÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ Ì ηÙËÁÔÚ› ˆ˜ “ÚÔÎÏËÙÈο ·ÓÙÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi” . ΔÔ˘ ÂÈÛÙڤʈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ “Ë ÈÛÙÔÚ›· ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÏË ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ, ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜” . ∏ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fi¯È ·fi ÙË Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Î·È ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿, Û οÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ηْ ÂÓÙÔÏ‹Ó Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ˆ˜ “Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ ∫∫∂, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜” Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘Ù¿ÚÂÛÎË Î·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÈÛÙfiÚËÙË. 7. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ fiˆ˜ Î·È Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ô˘ ‰È·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÚÔÙÛ¤˜. 8. ŸÌˆ˜ Ô Î. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ‰ÂÓ Ì·˜ ϤÂÈ Ù›ÔÙ·. °È· ÙÔÓ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ªfiÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ηËχÙËΠ¿ÏÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ô˘ ÛÙË̤ÓÔÈ ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ì Á˘ÌÓ¿ Ì¿ÙÈ·, ÊÒÓ·˙·Ó “∑‹Ùˆ ÙÔ ∫∫∂” . ª· ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÁÓ‹ÛÈÔÈ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔ› ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, Ô˘ ‰Â Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ‰ÔÏÔÏÔΛ· ÙÔ˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë “¯·ÊȤ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ê˘Á·‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ¯ıÚfi” . ∞˘Ù¿ ÂÎÛÙfiÌÈÛÂ Ô ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë. Δ· ›‰È· ÂÎÛÙfiÌÈÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË. ∞˜ Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÔÈ “Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ” Î·È ·˜ ÌËÓ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ, Ë ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÔÛ·ÚΈ̤ÓË ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· Î·È Ë ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÚÔÓfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜” . √ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· „¤ÏÏÈÛ ÛÙËÓ ŒÏÏË ¶·¿ “¶Âı·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Ï¿ıÔ˜” . ∞Ó ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ· Ô ª·ÚÍ Î·È ‰È¿‚·˙ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ Ì·ÚÍÈÛÙÒÓ ı· ÍÂÚ›˙ˆÓ ٷ Á¤ÓÈ· ÙÔ˘, ÂÓÒ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎfiηϿ ÙÔ˘” .

·ÈÒÓ· Ì ٷ ÛÎÏ·‚Ô¿˙·Ú·. √È ÚÒÙÔÈ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Î·È ÔÈ πÛ·ÓÔ›. Δ· ÛÎÏ·‚Ô¿˙·Ú· ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ù˘ μȤÓÓ˘ ÙÔ 1815 Î·È Ù˘ μÂÚfiÓ·˜ ÙÔ 1822 ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1924 Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ °ÂÓ‡˘. ∏ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ◊ÂÈÚÔ˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ·fi ÔÚ˘ÎÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÏÈÌfi, ›ӷ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Ù· ·È‰È¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Âı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ‰fiÍ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÔÈ ·ÚÚÒÛÙȘ ‰Â ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ◊ÂÈÚÔ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ ¤ÈÙ˙ ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ Ô˘ ηٿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Âı·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ô √∏∂ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Ù· ÛÒÛÂÈ. √È ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚ¿ÙË Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘. ∂› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ∞›Á˘ÙÔ˜ - ÀÂ̤ÓË - §È‚‡Ë - Δ˘ÓËÛ›· - ™Ô˘‰¿Ó ∞ÏÁÂÚ›· Î·È ÔÏÏ¿ ÂÌÈÚ¿Ù·, Û‹ÎˆÛ·Ó ·ÓÙȤڷ ÙfiÛÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·

∫›Ó·: ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ... ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜

‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∏ Û˘Ìʈӛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› ·fi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ Î·È ÙÔ ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Iceland Review Online.

¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Í›·˜ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Financial Times. √ ÃÔ˘¿ÓÎ ¡Ô‡ÌÔ, ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÒÏËÛ˘ ¤ÎÙ·Û˘ 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ÈÛÏ·Ó‰ÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. √ ÃÔ˘¿ÓÁÎ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 161Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Forbes ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ 2010. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Zhongkun ¤¯ÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ˘¤ÁÚ·„ ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Á˘ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù˘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÈÛÏ·Ó-

∞˘ÛÙÚ·Ï›·: Èڛ˙Ô˘Ó Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ· ª¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ªÂÚÈÎÔ›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ʇÁÔ˘Ó Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿, ϤÁÔÓÙ·˜ “·˜ Ù· ‚ÚÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ì·˜” , ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙÚ¿ÓÂ Î·È Ù· Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó·. ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ “·Á·ıfi” Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ÌÔÈÚ·ÛÈ¿˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Â›Ó·È ÔÈ fiÓÙÔÈ Ô˘ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ οÚÙ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ٷ͛‰È·, ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È „ÒÓÈ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οÔÈÔ˜ Ì·˙¤„ÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ fiÓÙÔ˘˜, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, fiÙÈ ·˘Ùfi ÈÛÔ‰˘-

ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜, ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∞ÊÚÈ΋ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙfiÚˆÓ Ô˘ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó, Ô˘ ÙË Ê¤Ú·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏÈÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÏÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ù· ̷ο‚ÚÈ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Á‹ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ŒÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ Ë ∞ÊÚÈ΋ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ı› ¿ÏÏË ˘ԉԇψÛË, ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ Î·È Ù· ÛÎÏ·‚Ô¿˙·Ú· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ŒÊÙ·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ϤÔÓ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÙfiÛˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÏ˘‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ◊ÂÈÚÔ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÚ¿ÙË fiˆ˜ Ë ¡ÈÁËÚ›· Ì 96.000.000 - ∞›Á˘ÙÔ˜ 64.000.000 - ∞ÈıÈÔ›· 56.000.000 - ™Ô˘‰¿Ó 32.000.000 Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ì ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·fi 1.000.000 ¤ˆ˜ 29.000.000. ∞˘Ù¿ Ù· Ï›Á· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜” .

Ó·Ì› Ì ÂÓÓ¤· Ù·Í›‰È· ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË-§ÔÓ‰›ÓÔ ‹ Ì $8.000 „ÒÓÈ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· “ª¿ÈÂÚ” , ÙÔ “ÿڂÂ˚ ¡fiÚÌ·Ó” Î.Ï. √È fiÓÙÔÈ ÛÙȘ οÚÙ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·. ∞Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁÔ˘˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οÓÂÈ Û˘¯Ó¿ Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ì·˙‡ÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· fiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÒËÓ ·Á·Ë̤ÓÔÈ. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓ˘, ¤Ú˘ÛÈ, Ô˘ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÔÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ fiÓÙÔÈ Ô˘ ›¯Â Ì·˙¤„ÂÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÌÂ Û˘¯Ó¿ Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ›. √È ÈÔ “ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ” , Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, οÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ ·fi fiÏ· Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ›¯·Ó Î·È ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ̤¯ÚÈ Î·È ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ηʤ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ‰‡Ô.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È; ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ª·Ú¤ÏË ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÈ·

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ı¤Ì· ÂÈ‚›ˆÛ˘. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÍÔ‰· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜” .

∂˘ı‡Ì˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË. º˘ÛÈο, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ” .

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¤ÌÔÚÔ˜

“∂‰Ò Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 15 Ë̤Ú˜. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÌÊ›ÚÚÔË” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô˘ÁԇϷ˜ ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›· Â›Ó·È Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÚԂϤÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ∞Ó Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û οÔÈ· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ∫¤ÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ ¤Î·Ó·Ó Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Û ȉÈÒÙË. ÕÓÙ ÂʤÙÔ˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ Ù· ‹Á Ôχ ηϿ. ∫·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ master plan Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı›. ¢.Ã.

Èڛ˜ “ÛÙÔ” ∂ÈΛӉ˘ÓË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ì ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ÚÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi. ∂‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ “ÛÙÔ” ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ηٷÙfiÈ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ·Ù‡¯ËÌ·, ηıÒ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ·fi ‰ÂÍÈ¿, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ªÔÚ› Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÈӷΛ‰·˜ “ÛÙÔ” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù·.

Δ· ·ÏÈ¿ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ §·¯·Ó¿, ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi Ù· Ù›¯Ë ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ∫¿ÛÙÚÔ˘. ΔÒÚ· Ô˘ Ù· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· ÍÂÚ¿ıËÎ·Ó ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÛÈ̤ÓÙÔ. ¶ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ·ÚÙ¤ÚÈ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ›Ûˆ˜ Ó· ˘‹Ú¯Â οÔÙ ÂΛ Î·È ¤Ó· ·ÁοÎÈ ‹ ¤Ó· ηϷı¿ÎÈ ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜, ˘‹Ú¯·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÔ¯‹. ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·, ÙÒÚ· ...ÌÂÙÚ¿Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜.

°.•.

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ 2008 ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ÛÙÔ 2Ô π∂∫ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2008 Î·È ·Ú¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Êˆ˜... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 80 ÂÚ›Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜, Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ÛÙÔ 2Ô π∂∫ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 2008, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÎÚË ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. “£· Ù· ¯¿ÛÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ì·˜;” , ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È. ∂‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ... ∂§.™.

™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË ŒÓ· Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ η΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ªËϛӷ, §·‡ÎÔ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ. ª›· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiÛÔ Î·È ·fi ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, “¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘” . ¶·ÓÙÔ‡ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó˜. ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ “·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ” ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο, ÁÈ· Ó· ÂӉȷÊÂÚı› οÔÈÔ˜

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ;” . £. ∫. μ.

√È ÌÈÛıÒÛÂȘ ÔÌÚÂÏÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ¶‹ÁÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘, ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞¯Ï·‰È¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÓÔ›ÎÈ·Û ÔÌÚÂÏÔοıÈÛÌ·, ηıÒ˜ ›¯Â ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌڤϷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ë ÌÈÛıÒÙÚÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓıËΠ̠¿Û¯Ë̘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÌÈÛıÒÙÚÈ· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙÚÈ· ÔÌÚÂÏÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÂÈÛΤÙ˘, Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, Û ÚˆÈÓ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¢∏ª√.™.

Èڛ˜ ·È‰›·ÙÚÔ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Èڛ˜ ·È‰›·ÙÚÔ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ηıÒ˜ Ë

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¶ÚfiÙ˘Ô ∫Ï·ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ó¤· Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ “∞fi ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô ∫Ï·ÛÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ (∫·ÛÛ·‚¤ÙË-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË). ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô ∫Ï·ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ϤÔÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È” .

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ıÂÌÂÏ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ƒ¿ÏÏ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ˘fiψ˜ ¶·ÙÚÒÓ ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·ÙÚÒÓ, ‰˘Ó¿Ìˆ˜ 600 ÎÏÈÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” . ∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÈÂÚ¤ˆÓ... “¢‡Ô ·¿‰Â˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤ÁÈÓ·Ó... πÚÏ·Ó‰Ô›. ∫·È ηıÈṲ̂ÓÔÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ‚ÂϤÓÙ˙·, ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È ÙˆÓ ¶ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, οو ·fi ÙÔÓ Î·˘Ùfi ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ˘ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ˘ ‚ÚÔÓÙÔʈӿ˙Ô˘Ó: “∞ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË. Ÿˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ πƒ∞ ÛÙȘ ÈÚÏ·Ó‰¤˙ÈΘ Ê˘Ï·Î¤˜. ÕÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” . ∫¿ıÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÛÙË ‚ÂϤÓÙ˙· Ô ··-™Ù·‡ÚÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È Ô ··-ΔۿηÏÔ˜. “ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ‰ÈˆÎfiÌ·ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ˘Ô‚¿Ï·Ì ˘fiÌÓËÌ· Ì 40 ·È-

ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÂΛ, ηχÙÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ¶Ôϛ٘, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, fiˆ˜ ·ıÔÏfiÁÔ ‹ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ... ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜, ·fi ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¢∏ª√.™.

§ÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· “ΔÛ·ÎÈṲ̂ÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó Û ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ô˘ Ó· Â›Ó·È Î·È ÂÈψ̤ÓÔ. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, fiÏÔÈ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ∫·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.

º.™.

31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1981

Ù‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ Ï·fi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ; ¢ÂÓ Ì·˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó Û 5Óı‹ÌÂÚË ·ÚÁ›· ÁÈ· ÌÔȯ›·, ÁÈ· ÔÚÓ›·, ÁÈ· ÎÏÔ‹. ª·˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙ›ıÂÙË È‰ÂÔÏÔÁ›· ÎÈ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ··-ΔۿηÏÔ˜” .

ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. £· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ª›Î˘ ¡Ù¤‚ÈÓ, 10Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ¤ı·Ó ·fi ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” .

∫È ¿ÏÏÔ˜ πÚÏ·Ó‰fi˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ “ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ πƒ∞ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı¤˜ ·fi ËÁ‹ ÙˆÓ ÚÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ª¤ÊÏ·ÛÙ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙¤ÚÚ˘ ∫¿‚ÈÏ, 25 ÂÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ô 20fi˜ ÎÚ·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1919... ÛÙÔ ™ÈοÁÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ȉڇÂÙ·È ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, Ì ÛÏfiÁÎ·Ó “∂ÚÁ¿Ù˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÓˆı›Ù” . 1922... Ì ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘, Ô ∫ÂÌ¿Ï Î·Ï› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÙ‹Û·ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Ì¤Û· Û 24 ÒÚ˜. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 1933... Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙÔ °Ô˘‰›, ‰‡Ó·Ì˘ 300 ÎÏÈÓÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ.

1990... Ë ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË Û˘Óı‹ÎË ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘˜.

1995... ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ª¿ÏÈ, Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙË £¤ÚÌË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ. 1997... Û ÙÚ·ÁÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ̤۷ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘ ¡ÙfiÓÙÈ ·Ï º·ÁÈ¤Ù Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜ ªÂÚÛÂÓÙ¤˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

∞£∏¡∞, 30.

√π ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ‡ÊÂÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ‹‰Ë ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÈÛ¯Ó¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈÏÂÙÒÓ. ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ˙‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ë Û·Ù¿ÏË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ Û ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏ· Ë ‡ÊÂÛË, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Ê¿ÓËΠӷ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ˆ˜ ı· ÙÔÓˆı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙÂÓÒ˜ Ù· ΛÓËÙÚ· ÒÛÙ ӷ ¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Ó· ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ì ÎÂÊ¿Ï·È· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Û˘Ìʈӛ· ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ͤÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, Â¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜.

∂Ê’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢

¶ÚfiÛÎÏËÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 30.

Δ

· ¿ÓÙ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹, ¤ÓÙÈÌË Î·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÂÚ›Ô˘ Ì›·˜ ÒÚ·˜, Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¢.√ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÔÏÏ¿ Î·È ÁfiÓÈÌ· ‰›· ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ˆӔ Î·È ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Ú›· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ ˘fi ηٿÚÙÈÛË ÂıÓÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÛÙ¤ÚÂÔ, ÌfiÓÈÌÔ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› “ˆ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . “∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ› Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Û ̛· ÂıÓÈο ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘. °È·Ù› ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ̛· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ·ÏÏ¿ Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂıÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË, Ì ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ ›Â. ∂ÚˆÙËı›˜ ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘˙‹ÙËÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. √È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ -ÙfiÓÈÛÂ- ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó “·Ôχو˜ ÛÙ·ıÂÚÔ›” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ “ÂÎÙÂÓ‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋” . ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “·ÁοıÈ·” ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ ‰È¤ÚÚ¢Û fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿. “∑‹ÙËÛ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ù· Ì·ÎÚ0ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

Δ¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È “‰ÈÏÔÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Î·È ·ÛʷϤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ı¤ÙË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ ‰È¤ÚÚ¢Û ÌfiÓÔ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ “∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫, ¡¢, Ô˘ ˘‹Ú¯Â Û fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ‚·ı·›ÓÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi. ∫·È ÛÙË Ó¤· ÊÔÚÔηٷÈÁ›‰· ηٿ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Â›Ó·È Ò˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋

ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·” ÂÎÙ›ÌËÛ ÙÔ ∫∫∂. “¡· ÛÚÒÍÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˙› ÙÔ Î¿ÚÔ” , ÒÛÙ ӷ ÂͤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Realfm. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠3 - 4 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô˘ Ó· ÂÎÚÔÛˆԇ̠fiϘ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ì ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ı· Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÙÚˆÁfiÌ·ÛÙ” . “∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ¡¢ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÊfiÚÌÔ˘Ï˜ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÔÁÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È Ï·˚΋˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ È‰ÈfiÙ˘Ô ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Ï·ÙÈÔ‡ ·ÓÙÈÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ™À¡. “∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· fiÙ·Ó ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, fi¯È ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÈÌ· Î·È Ó· Ô‰ËÁËı› ¤ÙÛÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë˜ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢ fiÙÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó, ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ Îfi„Ô˘Ó ‰·¿Ó˜.

«∫›ÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜» ·fi ÙÚfiÈη Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ “ÙÚ·¤˙È”

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

™∂μ: 10 ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 30.

°π∞ οı 100 ¢ÚÒ Ô˘ ÂÈÛÚ¿Ù-

ÙÂÈ ¤Ó·˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· 78 ¢ÚÒ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (™∂μ) Û ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ™∂μ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ı¤ÛÈÛ˘ “ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜” (living wage) Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ, ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÎÏ., ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ, Ì ÙÔÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô ÈÛ¯‡ˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 20 % Â›Ó·È Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÓÂÎÙfi˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ Î·È Û˘Ó¯›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ™˘ÓÙ·ÁÌ·-

∫·„¿Ï˘ ¢. £Âfi‰ˆÚÔ˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÂȉÈ΢ı›˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester (∞ÁÁÏ›·˜) ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 91 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 24210-31053, 6988-884083

ÙÈ΋˜ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂηÂÙ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ô˘ ÂÁηÈÓ›·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ã. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, η٤ıÂÛ Â›Û˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰¤Î· ¿ÌÂÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô ™∂μ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο / ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‚¿ÚË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÓfi˜ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ (Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ ú 2,500 ̤ÛÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡) ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ 1:0,78, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı ú100 Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ô ÌÈÛıˆÙfi˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ú78 ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ π∫∞.” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ú 2,500 ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÊfiÚÔÈ ú 301,69 (Ì ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ), ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙË ÛÙÔ π∫∞ Â›Ó·È ú1.101,50.

ΔÔ Î·ı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Â›Ó·È ú 1798,31 ÂÓÒ ÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ú 1.403,19. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™∂μ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ìliving wageî ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “ÔÙȉ‹ÔÙ ¿Óˆ ·fi ÂÚ›Ô˘ 33% ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÏËÛÙÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÁ·Û›· (Â¿Ó ‰Ô˘Ï‡ÂÈ 6 ̤Ú˜, Ì ÙÔ 33% ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜)” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, .¯. ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô ™∂μ ÛÙ¤ÎÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “ÂÚ·ÈÒÛˆӔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÍ··Ù¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì Â›ÛËÌË ˘fiı·Ï„Ë Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ô˘ ˘ÔÛοÙÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜” ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ 15 % ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂ-

Úfi, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· Ì·ÎÚ‡ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· (¯ 10ÂÙ›·˜) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ·ÎÈÛÙ› Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο” . ÕÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÂÈ Ô ™∂μ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·: ñ °È· ÙÔÓ º¶∞ ıˆÚ› ˆ˜ ÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙÔ 16%-18%. ŒÓ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ (¿Óˆ ·fi 20%), ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ (Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜). ñ ºfiÚÔ˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜: ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙËı› Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı›, Î·È fiÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÚfiÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Ù·ÌÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ñ Δ· ÚfiÛÙÈÌ· (ÏËÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÔÙÚÔ‹˜) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‹È· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. πÛÙÔÚÈο ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ù· ˘„ËÏ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·-

ÙÈ΋ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ñ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜: ∞fi ΛÓËÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ, Î·È Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û ·ÈÙ›· ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ “ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ” ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ñ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜: ¡· ۯ‰ȷÛÙ› Û‡ÛÙËÌ· ‰‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·), ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Â¿Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ·fi fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı›. Δ¤ÏÔ˜ Ô ™∂μ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·Ïfi, Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹, Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‰È·Ú΋ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù·¯Â›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ·Ó Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Â›Ó·È Ë ÚfiÛÏË„Ë Ó¤ˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, “ı· ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙·Ì Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

ŒÓÙÔÓÔ˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜

∞ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË °È· ÙÚÈ̤وÔ ·ÁÒÓ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ¢‹ÏˆÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ º¶∞ ∞£∏¡∞, 30.

ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ‚·ıÂÈ¿ ‡ÊÂÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ 23% ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ì ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, › fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·Ûı› ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â› fiÙÈ “ı· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜” ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË.

√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ “‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·Ì·Úٛ˜” , fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÈ· ∂˘ÚÒË Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‡ÏËÛ˘ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û· ÂÓ›ÔÙ “ÌÈ· ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ۯ‰fiÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ʈӤ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” . ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ “¤¯Ô˘Ì ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì -Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ- ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ì ÙȘ fiÔȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ı· ¤ÏÂÁ·, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· ‰Èο Ù˘ fi‰È·” .

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‡ÊÂÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÙÈ “̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, fiˆ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜” . “∞ÎfiÌË Î·È ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÔÏϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô ‹ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰È·ÌÂÈÊı¤ÓÙ· ηٿ ÙË ÙÂÙÚ¿ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔÌÒÓ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÂÒ‰˘ÓË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ı· Â›Ó·È ÂÊÈ·ÏÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· “‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ó· ÚÔÛ·ı› Ó·

ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ Ô‡Ù ¯·Ï¿ÚˆÛË” . √ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Î·È Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. “™›ÁÔ˘Ú· Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ˙ÔÊÂÚ‹, Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÚ›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. “∫ÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚ›· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¿ÙÙ·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” ›Â Ô Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÚÒÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ”. ∏ ∞¢∂¢À, ‰È· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÒÛÙ· ΔÛÈÎڛη, ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 40% Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ “ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜” (ÏfiÁˆ ‰È·-

ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó

πηÓÔÔ›ËÛË °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 30.

ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔًوÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ηÙfiÈÓ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÌÂÈÔÓÔÙÈο ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ȉڇ̷ٷ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1936 Î·È ÂÓËÌÂ-

ÚÒıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔÓ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÙË ™˘Ú›·, ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ·ÏÏ¿ ·Ó‚ϋıË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜.

ÊfiÚˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Â› ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡) › fiÙÈ “ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‚¿Û˘” . “°È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı¤Û·Ì ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÒ ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Û˘Áη٤Ó¢ÛÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. “√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓÔ‡Ó fiÙÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ËÁ¿˙ÂÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ë ÊÔÚÔÎÏÔ‹, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ fiÚˆÓ ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂, °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ÙÔÓ›Û·Ì ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ¤Û¯·Ù· ÛËÌ›· Î·È ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ” . “∑ËÙ‹Û·Ì ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ì ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ›Â Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜.

Fitch:

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÊÂÚ¤ÁÁ˘· ∞£∏¡∞, 30.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ Â˘Î·ÈÚ›·˜ Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÊÂÚ¤ÁÁ˘· ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Î·È ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. √ Fitch ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÈÛÙˆÙÒÓ, ı· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ ÌË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ Îϛ̷η (low non-investment grade). √ Fitch Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, Ì ‚¿ÛË fiÛ· ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, fiÙÈ ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· C ·fi CCC Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÌfiÏȘ Á›ÓÂÈ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· Ï‹ÁÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ô Fitch ı· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÂÓÒ Ë Ó¤· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· ‰Ôı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô Fitch ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ, ·Ó Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Ì›·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ χÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ, fiÙÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ¢ڇÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Èı·Ófi fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÂÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √ Fitch ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ), ÒÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿, ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ‹ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ì ¿ÏÏ· ÂÚÁ·Ï›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· spreads ÛÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶ÚÔ˜ Â˘Úˆ-Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

¢È¿„¢ÛË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÊÈÓÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ

ª·Úfi˙Ô: ∞Ô̤ÓÔ˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ

¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÈÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÊÈÓÏ·Ó‰È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ™Î·Ó‰ÈÓ·‚È΋ ¯ÒÚ· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˆÛÙfiÛÔ ‰È¤„¢Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ›‰ËÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÈÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ˘ Eurogroup Î·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ì Âȉ›ˆÍË ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘.

§‡ÛË ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ μƒÀ•∂§§∂™, 30.

°

È· ÚfiÔ‰Ô ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì›ÏËÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô.∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ “ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó “ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ·, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ “ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ “ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” , ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ “ÂÌÔ‰›ˆÓ” Î·È ıÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË. §‡ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÙÔ Û˘ÓÙÔ-

ÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÚÁ¿˙Â-

¡· Ûˆı› Ë ∂˘ÚÒË, fi¯È Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ï¤ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Financial Times

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó¤· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Ì 4 ÌfiÓÔ ¯ÒÚ˜ μ∂ƒ√§π¡√, 30.

Δ∏ ‰È¿Û·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘

Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ Ó¤·˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (BDI) ÷Ә-√Ï·Ê Ã¤ÓÎÂÏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Financial Times. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ì ٛÙÏÔ: “∏ χÛË

ÂÓfi˜ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ‹ - ¤Ó· ·ÔÛ¯ÈṲ̂ÓÔ ÓfiÌÈÛÌ·” , Ô Î. äÓÎÂÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 50 ÁÂÚÌ·ÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚oÚÂÈÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÛÌ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Û·ÛË Û¯Â‰È·Ûı› Î·È ÂÎÙÂÏÂÛı› ÚÔÛÂÎÙÈο, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ˘ÔÙÈÌËı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

6970460214

Ù·È Ì ٷ ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

§‡ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ı· ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ - ̤ÏË” . “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÓÔÌ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ı· Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘” , ÚfiÛıÂÛÂ.

∞£∏¡∞, 30.

ÓfiÌÈÛÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi Î·È ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ı· ÂËÚ·ÛıÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. √ Î. äÓÎÂÏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ ıˆÚ› ·Ó‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ·fi ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ì οı ÎfiÛÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞” “Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ì οı ÎfiÛÙÔ˜” - ı· Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “μ” Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ ÁÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ¶ÚÒÙ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ·, ÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È ›Ûˆ˜ ÙË ƒÒÌË, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÌfiÏȘ ·ÎÔ˘Ûı› Ë Ï¤ÍË, ÂÓÒ ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÂÏÙ›ˆÓ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡ÓÙÔÌ·, ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ “Ó· ¿ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ “ÎÔ˘Ú¤·” ÙÔÓ›˙ÂÈ. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ, “ÙÒÚ· ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· ηÈ, ÊÔ‚¿Ì·È, Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·” . √ Î. äÓÎÂÏ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ

Û¯¤‰ÈÔ “C” ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤Ì·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, fi¯È Ù· ÎÚ¿ÙË. ∏ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌڤϘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ÛÙË Ó¤· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, οÙÈ Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi Ù›ÌËÌ· ÁÈ· “ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÍfi‰Ô˘” ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ΔÚ›ÙÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË

ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· (Bundesbank) Î·È ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·fi ÌË °ÂÚÌ·Ófi, ÂÓÒ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÈÛÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ì¿ÚÎÔ. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙË Ó¤· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÂÌÊÂÚ‹˜ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. äÓÎÂÏ, ·ÏÏ¿ ıˆÚ› fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· Ûˆı› Ë ∂˘ÚÒË, fi¯È ÙÔ Â˘ÚÒ. ∞˘Ùfi, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ··ÈÙ› ÂÔ›ıËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı¿ÚÚÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ¶·Ú·‰fi͈˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤ÚıÂÈ ·fi ÙÔÓ ¡fiÙÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiÔ˘ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó. ΔfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ μÔÚÚ¿ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¡fiÙÔ, ηٷϋÁÂÈ, “¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ì ·fiÊ·ÛË-ÛÙ·ıÌfi ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

“¡·È” ÛÙÔ Ï‹Ú˜ ¿ÓÔÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ŒÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ∞£∏¡∞, 30.

À

¤Ú Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (™Ù∂). ΔÔ ™Ù∂ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ˘˜.

ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, ÙÔ ¤ÌÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηÙÔ-

¯˘ÚÒÓÂÈ ˆ˜ ·ÙÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, “ÂȉÈÎfiÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜

·ÔÙÂÏ› Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ¿Û΋Ûˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂ-

ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Î˘ÚˆÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, “Ù¤ÙÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Ì ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘Ùfi Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÎ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÌÂÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜”. ŒÙÛÈ, ÙÔ ™Δ∂ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÚÙËı› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ‹‰Ë ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘” .

∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ıˆÚËÙÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘. °ÂÓÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ‚ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û Ï‹ıÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ‹ “ÌÈÛfiÎÏÂÈÛÙ·” , Ì ÚÒÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ·Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ì ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Û ·˘ÙfiÓ Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ™Δ∂ ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙˆÓ

¡¤· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ƒ¤·-ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Û ¿ÚıÚÔ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Â·›ÓÂÛ ÙÔÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· Ù· ˆÚ·›· ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂ Î·È ÙÔ˘ √∞™∞, Â·›ÓÂÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·”

∞£∏¡∞, 30.

ºøΔπ∂™ ·Ó¿‚ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ

΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Ù·Í›, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ̠‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Û·Ê›˜ ‚ÔϤ˜ ƒ¤· ηٿ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. √È ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· Ï‹Ú˜ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙ›ıÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ›¯Â ÎÚÈı› Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ı· ›¯Â ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ. √ Î. ƒ¤·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶.¢. ÁÈ· Ù· Ù·Í›, Ô˘‰¤ÔÙ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ ™Ù∂. ∞Ó ÙÔ ¶.¢. ÁÈ· Ù· Ù·Í› ›¯Â ÛÙ·Ï› ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÙfiÙ ‰‡Ô ÙÈÓ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó: ∞) ΔÔ ™Ù∂, Ú¿ÁÌ· ‚¤‚·ÈÔ, Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¶.¢. Î·È Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·ÛٿوÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈ-

¢‹ÏˆÛË ªfiÛÈ·ÏÔ˘

ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. μ) ΔÔ ™Ù∂ Ó· ÌËÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¶.¢. Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó¤Â˜ ¿‰ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·Ó Î·ıÒ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ¤ıÂÙ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, fï˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Ó˘Ó È‰ÈÔÎً٘ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË -ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÏÂ˘Ú¿ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ıˆÚ› ·fiÏ˘ÙË ‰Èη›ˆÛË- ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ

“ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÔÚ› Ô ÓfiÌÔ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÔ˜” ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “Δ¤ÙÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, Ì ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘ÙfiÓ Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÎ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÌÂÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÎfiÓÙÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÒËÓ Î·È ÙË Ó˘Ó

ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fï˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó Î·È Â›Ó·È ıÂÙÈο Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÊÔ‡ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. √ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÿÚ˘ ΔÛÈfiη˜, ÛÙÔ ÚÔÊ›Ï Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Û Ï·ÙÊfiÚÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ·Ó¤‚·-

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·. “¶ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ∏Ï›·˜ ªfiÛÈ·ÏÔ˜. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ -ÚÔÛı¤ÙÂÈ- ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ŒÁÈÓ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·. °›ÓÂÙ·È, Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· Ù· Ù·Í›” ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó‡ı˘Ó˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, Ô˘ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· Ù·Í›, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜”.

™Ù· ∫∂¶ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ∞£∏¡∞, 30.

™Δ∞ ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂٷٷÁÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈο °Ú·Ê›·, Û‡Ìʈӷ Ì ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∫∂¶ Â› ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ ı· ÂÚ·Ùˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È 57 ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈο °Ú·Ê›· Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È 18 Ӥ˜ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ∂Âȉ‹ ÔÈ Ó¤Â˜ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÎÙ›ÚÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó 170.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰··ÓÒÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË 18 ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÎÙ›ÚÈ·.

“°Î¿˙È” ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∂§¶∂ ∞£∏¡∞, 30.

Δ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ï‹ÚÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘

ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2012, ÂÈÛ‡‰ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ó· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 35,5% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ∂§¶∂.

∞fi Ù· ∂§Δ∞ ÚÂÌȤڷ ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ∞£∏¡∞, 30.

∞¶√ Ù· ∂§Δ∞ ÛÙȘ 12 ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ı·

οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ÂÓÒ ÛÙȘ 20 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∂ıÓÈ΋, ∞ÁÚÔÙÈ΋, ∂ÌÔÚÈ΋, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Alpha Bank Î·È EFG Eurobank Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô, Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∞ª∫∞ Î·È ÙÔ˘ ∞ºª ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ (.¯. ÔÈÎȷΤ˜ ‚ÔËıÔ‡˜) ·ÓÙ› ÏËڈ̋˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ∞ª∫∞ ÙÔ˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ÔÛfi Ì›ÔÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È 20% ‹ 10%. √È ÂÙ‹ÛȘ ηٷ‚ÏËı›Û˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ı· ÂÎ›ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ Ù· 2/3 ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 1/3 ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ªÂ ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi οı ÔÈÓÈ΋ Î·È ·ÛÙÈ΋ ·ڈÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (35Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡

§·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 2656. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 646.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 42553 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 58469 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 7251 11629 13348 18526 25413 29630 32779 38086 45454 49700 54462 65214 70553 74596 77380 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 432 4908 8663 14620 16633 20689 22361 24290 27847 35042 40960 44012 48258 52574 57286 60703 62335 67327 68781 72486 72663 79113 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1295 2646 3406 4157 5659 6430 8042 9614 10335 11007 12051 12643 12667 14139 15231 15922 17314 17845 19297 20108 21580 23148 23579 24501 25172 26334 26885 27436 28338 29009 30551 31792 33550 34331 35703 36534 37335 38797 39548 40279 41011 42522 42700 43441 44623 45995 46726 47507 49009 50451 51332 51963 53651 55323 55654 56475 58037 58598 58850 59321 60042 61454 62882 64643 65795 66546 67848 67929 68210 69612 71004 71755 73424 74135 75317 75798 76469 78031 78502 79664 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 56 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 6 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 2000 ¤ˆ˜ 2999, ·fi 42000 ¤ˆ˜ 42999 Î·È ·fi 58000 ¤ˆ˜ 58999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√ Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 6 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2011.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 18Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 42 Î·È 46. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 42497 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 46794 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 42519 Î·È 46816 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 42230 42484 46527 Î·È 46781 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 42092 42116 42413 42458 42462 42582 46389 46413 46710 46755 46759 46879 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 42018 42036 42051 42058 42060 42085 42088 42097 42131 42139 42175 42190 42192 42243 42253 42267 42276 42282 42284 42323 42331 42332 42364 42392 42396 42400 42408 42431 42434 42459 42464 42489 42505 42525 42527 42537 42578 42614 42619 42622 42640 42641 42646 42650 42651 42658 42664 42668 42687 42700 42716 42717 42724 42747 42752 42761 42767 42771 42802 42813 42816 42829 42849 42899 42901 42928 42937 42985 42988 42998 46013 46014 46021 46044 46049 46058 46064 46068 46099 46110 46113 46126 46146 46196 46198 46225 46234 46282 46285 46295 46315 46333 46348 46355 46357 46382 46385 46394 46428 46436 46472 46487 46489 46540 46550 46564 46573 46579 46581 46620 46628 46629 46661 46689 46693 46697 46705 46728 46731 46756 46761 46786 46802 46822 46824 46834 46875 46911 46916 46919 46937 46938 46943 46947 46948 46955 46961 46965 46984 46997 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 42000 ¤ˆ˜ 42999 Î·È ·fi 46000 ¤ˆ˜ 46999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÂÌÏ·Îԇ̠‰‹ÏˆÛÂ Ô °. μ¤Ë˜

∞™∂¶: ∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ ª∫√ ∞£∏¡∞, 30.

·Ê›˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5ÌËÓ˘ “ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜” Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (ª∫√) ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î. °. μ¤Ë˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, fiˆ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÌÂȯı›.∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ ÂÙ¤ıË ÙÔ ı¤Ì· ÙfiÛÔ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (ÎÎ. ∞ı. ΔÛÔ‡Ú·˜, ∞. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ Î·È ∂Ì. ªÂÓÙÂÓÈÒÙ˘), fiÛÔ Î·È ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ (ÎÎ. ¶. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È π. ΔÚ·Á¿Î˘), Ô Î. μ¤Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ÚÔ΋ڢÍË ·Ê‹ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÂÓ¿” Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ ∞™∂¶ “‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ¿Ú· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì·˜” . ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ›‰ÈÔ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô Î. μ¤Ë˜ ÙÔ˘ ÂͤıÂÛ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, “ÙÔ ∞™∂¶ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ Â‰Ò Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Â›Ó·È È‰ÈÒÙ˘” . ∂›Û˘ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” Î·È fiÙÈ “Ë ‰È·‰Èηۛ· ›¯Â ÚԉȷÁÚ·Ê› Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹Ù·Ó ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ” . ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ‰¤¯ıËΠӷ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙÔ ∞™∂¶ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·: “∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÈ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È ·Ú·Ù˘›Â˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “›̷ÛÙ ¿Ú· Ôχ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›” ÂÎÙfi˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, “Â¿Ó Î¿ÓÔ˘Ì fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÌ›˜” . ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ “Â›ÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì·” . Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ô Î. μ¤Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÂÌÏ·Îԇ̠۠·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·” . ª¿ÏÈÛÙ· ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ fiÚÔ fiÙÈ “ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÚÔ΋ڢÍË, fï˜ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̔ . ª¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˆ˜ ∞™∂¶ “Â¿Ó Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏË Ë ‰È·‰Èηۛ·” .

∂ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ¡¢ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ¡¢ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∞™∂¶ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ˙ËÙ› Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ª∫√. ª¿ÏÈÛÙ· Û¯ÂÙÈ΋

ÂÂÚÒÙËÛË Î·Ù¿ıÂÛ·Ó ‰¤Î· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. Î. ∫. Δ·ÛԇϷ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞Ó. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÎÎ. ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ª. ™·ÏÌ¿˜, ¡. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, π. μÚÔ‡ÙÛ˘, ∫. Δ˙·‚¿Ú·˜ Î·È ∫. ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ª∫√ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠηٿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÚÔˆı› ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ Î·È ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÂÚÒÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, Â›Ó·È ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÚfiÏÔ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ· ÔÈ ª∫√ ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÛÔÈ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Û ¡¶¢¢ ‹ ¡¶π¢ ÁÈ· 5 Ì‹Ó˜. “∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÁ›ÚÂÈ ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ù‹” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ·ÎÚ·›·˜ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ª∫√” . ªÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Â›Ó·È Ë “·‰Ú‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ª∫√, Ô˘ ÛÙÂÚ› fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜

Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ” , Ë “¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ οı ª∫√ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤·” Î·È Ë “·Ô˘Û›· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ ÙÔ ∞™∂¶ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË “ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ‰ÂÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ ÔÛfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚԂϤÂÙ·È ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ’’¤ÌÌÂÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÈÔ‡¯Ô˘’’ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 5% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ” . “¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ª∫√ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÔÛfi ·Ó¿ ¿ÓÂÚÁÔ Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˆ˜ ’’ÌÂÛÈÙÈο’’, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ú·ÎÙÈ΋”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. ∂›Û˘, ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· ÙË ¡¢ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, “ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ -ª∫√, ™ˆÌ·Ù›·, ∞ÛÙÈΤ˜ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ∂Ù·ÈÚ›˜, ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ- ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó η̛· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Û ·ÚfiÌÔÈÔ ‰›Ô” . ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ª∫√ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ “Ì ÚÔÊ·Ó‹ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” . ∂ÈϤÔÓ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌË ·Ó¿ıÂÛË ÛÙÔ ∞™∂¶ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ “ÙȘ fiÔȘ ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ı¤ÌÈÙ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ” .

°È· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·Ú¯‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη

™˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ¡¢ Î·È Û 2Ô Ó/Û, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ∞£∏¡∞, 30.

À¶∂ƒæ∏ºπ™Δ∏∫∂ Â› Ù˘ ·Ú-

¯‹˜, ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” , ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. ∏ Ó¤· Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÚÔοÏÂÛ ¢¯¤˜ ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛ‹ Ù˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, η˘ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ §∞√™, ÛÎÏËÚ¤˜ ·È¯Ì¤˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∫ÒÛÙ· ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··, ˆ˜ “Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ‹ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “Â›Ó·È ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘” .

ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, “ÂÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ - ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, “·Ú¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, “ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ë ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ‰È¿ÛˆÛ‹ Ù˘, ÚÈÓ Â¤ÏıÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ··Í›ˆÛ‹ Ù˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª·Ù˙ÂÏ‹. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆ˜ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓË” Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ˘ÂÚ„ËÊ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÛıÂÛÂ, ÛÙÔ ÌÂÓ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ ÓÔÌÔ-

Û¯¤‰ÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi, Ì ÌÈ· “Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Î·È ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ· ·fi ÙË μÔ˘Ï‹” , ÛÙÔ ‰Â ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÂÓ·fiıÂÛË ÛÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ “ÛÔ‚·ÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘·¯ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (¿ÚıÚÔ 99), “ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÂȉȈÎfiÌÂÓ·” . ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÂÈʇϷÍÂ Î·È Ô ∞ı. ¶Ï‡Ú˘ (§∞√™), ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÛÙ¿ıÌÈÛË Á¤ÚÓÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ›ÛÙ˘” : ∏ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· “Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È Ì ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈ̘, Î·È fi¯È Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı· Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È fi¯È Ó· Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜.

μ·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ηٷ„‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞√™, ˆÛÙfiÛÔ, ˘‹ÚÍÂ Ë ÂÁηÈÓ›·ÛË ¿ÏÏ˘ Ì›·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜. “ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ - ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÎÔ˜ ¶Ï‡Ú˘, ÚԂϤÔÓÙ·˜ ÂÎ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. °È· ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, ¡›ÎÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, “ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÁÈÛÙ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ ÙˆÓ ‚·ı‡ÏÔ˘ÙˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÓ‰ÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÙËÓ ∞Ú¯‹ Û ÚfiÏÔ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ - Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜, Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψӔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™Àƒπ∑∞, Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Ì·Ó·Ù›‰Ô˘-¶·Û¯·Ï›‰Ô˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙË-

ÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÚÓËÛË ÏËڈ̋˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÛηӉ·ÏÒ‰Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ fiˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √™∂ (10 ‰È˜), ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ (2 ‰È˜), Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Intralot ÛÙÔÓ √¶∞¶ (300 ÂÎ.), Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ·ÍÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ferostaal ÁÈ· Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο, Î.¿.. “∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË Î·È Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË Î›ÓËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ›ıÂÙÂ, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ‚¿ÛË Ù˘ ÂfiÙ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈÎfi ÎÒ‰Èη, “ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯Ú˘ÛÒÛÂÙ ÙÔ ¯¿È ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ...” . “£ÂÙÈ΋ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ì·˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” , Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇηÏ˘.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

ºÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜

¡ÙfiÌÈÓÔ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Û ∞∂π ηٿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 30.

º

Ô˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ηٿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ú˘Ù·Ó›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜, ̤ÏË ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ. √È Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, £ÂÔ‰fiÛ˘ ¶ÂÏÂÁÚ›Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÌÂÙ·ÙÂı› Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋” . “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ‹ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Â¿Ó ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜-̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙ· Δ∂π ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿. Àfi ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Î·È ÙÔ ÃËÌÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∞¶£) fiÔ˘ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ú ·fiÊ·ÛË ·Ú¿Ù·Û˘ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηÈ

Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ·‡ÚÈÔ, ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÍÂΛÓËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË, ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. °ÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ◊‰Ë ˘fi ηٿÏË„Ë ÙÂÏ›, ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹ÚÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË

∞£∏¡∞, 30.

∂¡Δ√™ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ‰ÂηÂÓıË̤-

ÚÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜, ÁˆÚÁÔ‡˜ Ì ÌÈÎÚfi ÎÏ‹ÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿ ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∏Ì·ı›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫ÈÏΛ˜ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ 13 ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Á˘ (‰È·ÓÔÌ‹, ηٷ·Ù‹ÛÂȘ, ȉÈÔÎÙËÛȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î.·.) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Èı·ÓfiÓ ÎÈ ·‡ÚÈÔ. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Û˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· “ηı·Ú¤˜” Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó.

Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯Ô̤ÓË ΔÚ›ÙË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ fiÛ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ¯·ıÔ‡Ó ·fi ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‹ ηıËÁËÙÒÓ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ οı ÓfiÌÈÌË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘.

ΔËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ·fi 1 ̤¯ÚÈ Î·È 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ë ™‡ÁÎÏËÙfi˜ ÙÔ˘, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ï·›ÛÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, “˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ∞∂π Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ” . ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ› Â›Û˘ ÙÔ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ¿ÏÏ· ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ¤ÏÂÁ¯Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Û “οı ¿ÏÏË ÓfiÌÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” . ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ∞∂π Î·È ‰Â ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÙÌË-

Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ·˘Ù¿ ıÂÚ·‡ԢÓ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Î·È ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ.

¢∞¶ ¡ÔÌÈ΋˜ ηٿ ™·Ì·Ú¿ ∞ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢∞¶-¡¢º∫, Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢. Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿. - ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ- Ì Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ªÂ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ¢∞¶ ¡¢º∫ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Ù· Ï·ÌfiÁÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜”, ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¶·™Ô∫, ÛÙË ¡.¢., ÛÙÔ §∞√™ Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›: “Ÿ¯È Ú ·Ï‹Ù˜, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ·ÏÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∞ÚÎÂÙ‹ ˙ËÌÈ¿ ÚÔηϤ۷ÙÂ...” .

∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯¤‰ÈÔ ¤Ù˘¯Â Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÏψÛÙÂ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û ÙÚ›· ·ÎfiÌË ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ΔÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ̤ۈ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÁˆÚÁÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Û ·ÁÚÔÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ·ÏÏ¿ ηÈ

ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. “∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÌfiÓÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ È· ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. “√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‚ڋΠηٷʇÁÈÔ” , ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, ¢¯fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ˘Ô˘ÚÁ›·.

ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‹·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £∂™™∞§√¡π∫∏, 30.

¢øƒ√ ˙ˆ‹˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó 60¯ÚÔÓÔ Ô˘ ¤·Û¯Â ·fi ΛÚÚˆÛË ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ Î·È ÓÂÔÏ·Û›·, ÙÔ ‹·Ú ÂÓfi˜ 48¯ÚÔÓÔ˘ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ. “ΔÔ ‹·Ú ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÙËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 60¯ÚÔÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ μ·Û›ÏË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË ª∂£, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ‚·›ÓÂÈ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓË”, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂™À ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿Î˘, ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. √ Î °¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ 60¯ÚÔÓÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓË Î·È fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ˙ˆ‹˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ì›· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÌfiÛ¯Â˘Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fi ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ·‚›ˆÛ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ ÓÂÊÚfi˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ıËΠ۠¿ÓÙÚ· 50 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó Â› 17 ¯ÚfiÓÈ· Û ·ÈÌÔοı·ÚÛË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶¿ÙÚ·˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û ¿Ó‰Ú· 64 ÂÙÒÓ, Ô˘ ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó 10 ¯ÚfiÓÈ· Û ·ÈÌÔοı·ÚÛË ÛÙÔ §·˚Îfi, ÂÓÒ ÔÈ ÎÂÚ·ÙÔÂȉ›˜ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ıËÎ·Ó Û ‰‡Ô ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¶∂.¶∞.°.¡.∏. ∫Ú‹Ù˘.

ŒÛη‚·Ó ÙÔ‡ÓÂÏ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ∞£∏¡∞, 30.

Ã√§π°√À¡Δπ∞¡√À Ù‡Ô˘ ·fi‰Ú·ÛË ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ÙÚÂȘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ¯¿Ï·Û·Ó Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ... ¤Ûη‚·Ó ÙÔ‡ÓÂÏ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ◊‰Ë ›¯·Ó Ûο„ÂÈ ÙÔ‡ÓÂÏ Ï¿ÙÔ˘˜ 80 ÂηÙÔÛÙÒÓ Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ 10 ̤ÙÚˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌ·- ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √È ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, fiÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË.


ª·ÁÓËÛ›· 12 ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™) ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ ¯ı˜ Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ª∞™ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ∞∂π-Δ∂π ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. Ãı˜ ÔÈ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂȘ Î.Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Î·È £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ª∞™ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ·ÂÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ٤ÙÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ™¯ÔϤ˜, ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜, ÂÓÒ Î·È Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο. Ÿˆ˜ › ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª∞™, §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘, “οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, fiˆ˜ Ù˘¯›· ÙÚ›¯ÚÔÓ·, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ‚¿˙Ô˘Ó ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙ› Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÙÂÏÂȈÙÈÎfi ÎÙ‡ËÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó. ∫·È Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ª∞™. ∏ ηٿÏË„Ë ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓÂχÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ηٿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ › ˆ˜ “ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ú‹Í˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ›ÛÔ˘Ì Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ó ‰È·Ï˘ı›. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, ÏËڈ̤˜, ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ì‹” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi” . ∞fi ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿Ô„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÓfiÌÔ.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

÷ÌËÏ¿ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ Î·È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

∞Ó¤‚·Û·Ó „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ªÔ˘ÛÈÎfi Î·È §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™Â ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·fi ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 68% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÓÙ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÍÈ, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 40%.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ª›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÈʇϷÛÛ·Ó Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π, ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 87%. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ıˆÚËÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ¡ÔÌÈ΋. ∂›Û˘ ·ÍÈfiÏÔÁË ‹Ù·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi οı °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ. ™ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 97 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 79, ÔÛÔÛÙfi 81%. ™ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 84 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 60 ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 75%. ™ÙÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 97 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 64, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 65%. ™ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 97 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 68, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 70%. ™ÙÔ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 101 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Ô 66, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 66%. ™ÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 150 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 115, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 76%. ™ÙÔ 7Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 85 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 62 ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 73%. ™ÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 96 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 67 ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 70%. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¢π¶§∏ ¯·Ú¿ ˘‹ÚÍ ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÙÚ›ÙÂÎÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √È ‰‡Ô ·‰ÂÏʤ˜, §Ô˘›˙· Î·È πˆ¿ÓÓ·, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ÒÛÙÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙËÚ› ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û›ÙÈ·. ∏ §Ô˘˝˙· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, Ì 17.100 ÌfiÚÈ·, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÓÒ Ë ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘, πˆ¿ÓÓ· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ Ì 18.200 ÌfiÚÈ· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¡ÔÌÈ΋ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜. √È ‰‡Ô ·‰ÂÚʤ˜ Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜, “ÂÂȉ‹ ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ‰ÂÓ ËÁ·›Ó·Ì ÛÙ· ›‰È· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ô‡Ù ‚¤‚·È· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙ· ›‰È· ÙÌ‹Ì·Ù· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. øÛÙfiÛÔ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. §fiÁˆ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È Ù˘ ›ÂÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ˘‹Ú¯Â ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì·˜” . °È· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ›‰È· Ù¿ÍË Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ‰‡Ô ·‰ÂÚʤ˜ ›¯·Ó Ì¿ıÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È. “∞fi ÌÈÎÚ¤˜ ›¯·Ì ̿ıÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ›¯ÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∂¶∞™

●™Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π, ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

57 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 50, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 88%. ™ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 116 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 82, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 70%. ™ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 92 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ 59, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 64%. ™ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 25 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ 17, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 68%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ 59 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 38 ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 65%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ 31 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 16, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 51%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ 22 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 12, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 55%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 27%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·fi

ÙÔ˘˜ 59 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 35, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 60%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂηÙÚ›˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 15%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 53 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 46, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 87%. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ 96 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ 75, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 78%. ™ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ™Ô‡Ú˘ ·fi ÙÔ˘˜ 18 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÂηÙÚ›˜, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 72%. ™ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ¿ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 70%. ™ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó·˜. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 48 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰Ò‰Âη, ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 25%. ™ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·fi

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (∂¶∞.™.) ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È (ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋- ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË) fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ∂¶∞™ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ∞̷͈̿وÓ, μÔËıÒÓ º·Ú̷ΛˆÓ, μÔËıÒÓ º˘ÛÈÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ∂ÚÁ·ÏÂÈÔÌ˯·ÓÒÓ CNC, £ÂÚÌÔ¸‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î·È ™˘ÓÙËÚËÙÒÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ∫ÙÈÚÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ Δ¯ÓÈÙÒÓ ∞ÂÚ›Ô˘ ∫·˘Û›ÌÔ˘ (º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘), Δ¯ÓÈÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ™ÙËÓ ∂¶∞™ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó: ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ (∂¶∞.§.) ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ هÔ˘ §˘Î›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ‹ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ §˘Î›Ԣ, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ ∞’ Î·È μ’ ∫‡ÎÏÔ˘ Δ.∂.∂., Δ.∂.™., Δ.∂.§., ∂.¶.§., ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, Ô‰fi˜ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË Ù¤ÚÌ·, ¡¤· πˆÓ›· (™¯ÔÏÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· º˘ÙfiÎÔ˘) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-60550 Î·È 24210-68768 fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ 16:30 ¤ˆ˜ 19:30.

™ÙÔ˘˜ 17 ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ·fi ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘

¢›‰˘ÌË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

● √È ‰‡Ô ·‰ÂÏʤ˜, §Ô˘›˙· Î·È πˆ¿ÓÓ· ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘

Ì·˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÂÍ·Ú¯‹˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ, Ë ¤ÁÓÔÈ· ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÂÈ Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹-ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ‹Ù·Ó Ë πˆ¿ÓÓ· Ó· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢-ηıÒ˜ Â›Ó·È ·‰ÈΛ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û›ÙÈ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó “ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÛÔ˘-

‰¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÙÚ›· Û›ÙÈ·. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÁ·ÎÏÈÔ, ηıÒ˜ ›̷ÛÙ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ Î·È ˙ËÙ¿Ì ӷ ¿ÚÂÈ Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ì·˜ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹” .

∂ÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ §˘Î›Ԣ √È ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °ÂÓÈ-

ÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, £·Ó¿Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¡Ù‚› ∞ÓÙÔÏÏ¿È ÛÙÔ ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú›‰Ë˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ (ª˘ÙÈÏ‹ÓË), §˘‰›· μ·ÚÛ·Ì›‰Ô˘ ÛÙÔ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶¿ÙÚ·˜, £·Ó¿Û˘ °·Ï¿Ó˘ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ΔÚÈοψÓ, √Ï˘Ì›· °È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘ ÛÙÔ πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (μfiÏÔ˜), ™˘Ì¤Ï· ∑Ô˘Ó·Ú¿ ÛÙÔ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÒÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ª¶, μ¿ÈÔ˜ ∫Ô˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙÔ º˘ÛÈ΋˜ ∫Ú‹Ù˘ (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ), ∏ÏÈ¿Ó· ª·ÓÙ¿ ÛÙÔ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, ª¿ÚÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ ÛÙÔ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, §Ô˘Î›· ª¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÀÏÈÎÒÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÂÏÒÓÈ·˜ ÛÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Δ˙fiÓ·ı·Ó ¶·ÙÚÈοÎÔ˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂‰ÚÔ‡ÏÈ· ÛÙÔ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛÈ¿ÌË ÛÙÔ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¢È·ÈÙÔÏÔÁ›·˜ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ͯ‡ıËÎ·Ó ·fi ¯ı˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶.£.

“∫˘Ó‹ÁÈ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÛÈÙÈÔ‡

ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Î·È, fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔȯÔÎÔÏÏË̤ӷ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÎÙ›ÚÈ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û›ÙÈ. º¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ıÔÏÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó, Ô‡ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

● ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ fiÏÂȘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠Û›ÙÈ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜

● ºÙ¿Û·Ì Úˆ›-Úˆ› Î·È ·Ú¯›Û·Ì ӷ „¿¯ÓÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶Ï·ÛÙÔ˘ÚÁfi˜

● √È ÙÈ̤˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛÈÙ¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. £ÂÔ‰ÔÛ›· ™ÔÊÈ¿‰Ô˘

ÚË ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ μfiÏÔ˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “濯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠¤Ó· ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ∂ȉÈο ·Ó Â›Ó·È ÂÈψ̤ÓÔ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·” . ΔÔÓ ÚˆÙ¿ÌÂ, fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ, Î·È Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÙÔ Ôχ Ó· ‰ÒÛˆ 300 ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ϤÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ÁÔÓ›˜, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰·

ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. Œ¯ˆ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÚÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜. ÕÏÏÔ˜ Ì·˜ › ÁÈ· ÙÔ ÂÈψ̤ÓÔ ‰˘¿ÚÈ 360 ¢ÚÒ Î·È ¿ÏÏÔ˜ 300 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÂÈψ̤ÓÔ” . ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÌÈÛıfi Â›Ó·È ÔÏϤ˜. 줂·È· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 800 ¢ÚÒ.

∞fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ∏Ï›·˜ ‹Úı ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶Ï·ÛÙÔ˘ÚÁfi˜ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. “ºÙ¿Û·Ì Úˆ›-Úˆ› Î·È ·Ú¯›Û·Ì ӷ „¿¯ÓÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜, ÂÓÒ ¤¯ˆ οÓÂÈ ‰Âη¤ÓÙ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. ∞˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ, Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰˘¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈψ̤ӷ. ª¿ÏÈÛÙ·

∫¿ÔÈÔÈ ÁÔÓ›˜ ›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ¤‚·˙·Ó ÔÚÔÊ‹ ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó, Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù· 300 ¢ÚÒ. ∏ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· Û›ÙÈ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË, ηıÒ˜ Ù· ‰˘¿ÚÈ·, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, Â›Ó·È ‰˘Û‡ÚÂÙ·, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› Ù· ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÂÈψ̤ӷ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÎÚ›ÛË Ȥ˙ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÁÔÓ¤·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ. ∏ “£” Ì›ÏËÛ ¯ı˜ Ì ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙËÚ›ˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. “™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ fiÏÂȘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠Û›ÙÈ. ∂›¯·Ì ¿ÂÈ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, fiÔ˘ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯·ÈÓÂ Ë ÎfiÚË Ì·˜ Î·È Â›‰·Ì ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠Û›ÙÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Îfi-

ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ·Ó‚·Ṳ̂Ó˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÂȘ 380 ¢ÚÒ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ̤۷. μڋη ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ Ì 360 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÛˆÈο ̤¯ÚÈ 300 ¢ÚÒ ı· Ù· ¤‰ÈÓ·. Œ¯ˆ ·ÎfiÌË Ì›· ÎfiÚË Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÂΛ ‹Ù·Ó fiÏ· ÂÈψ̤ӷ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë Î. £ÂÔ‰ÔÛ›· ™ÔÊÈ¿‰Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∏ ÎfiÚË Ù˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ‹Úı·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ Û›ÙÈ. “Œ¯ˆ Î·È ÙÔ ¯¿ÚÙË Ì·˙› ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óıԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‚Úԇ̠¤Ó· Û›ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ◊Úı·Ì ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜), ηıÒ˜ ‰ÂÓ Í¤Ú·ÌÂ, Ô‡ ÙÂÏÈο ı· ‰È·Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. √È ÙÈ̤˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛÈÙ¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì οÙÈ Î·Ïfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· Ì·˜ ÂӉȤÊÂÚ ̛· ÁηÚÛÔÓȤڷ” ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È·.

¶ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Î·È Û ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ

E›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¶.£. Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ·ÏÏÔ‰·Ô› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈÔ Δ∂π ‹ ∞∂π. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù·. ªÂ fiÚÂÍË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜, ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Û ∞∂π-Δ∂π, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ۯÔϤ˜ Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÓÙÂ Î·È ϤÔÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÛÙ· §‡ÎÂÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ù˘¯·Ó Û ∞∂π-Δ∂π. ∏ μ·ÛÈϛη ªÔ‡ÛË, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ı· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ¡ÙÌ›ÙÚÔ ¶·Û›Î ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ, ÂÓÒ Ë ÿÚÈÓ· ªÔοÓ, Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÛÙÔ Δ∂π §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ÃÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¡ÈÎfiÏ· ∞ÁÁ¤Ï· ÛÙÔ Δ∂π ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ §¿ÚÈÛ·˜, Δ˙Ô¿ÓÈ ÕÛÙÏÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·Ì¤Ï· Δ¤ÚÔ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÁÚÔÓfïÓ-ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ë Î. μ›Î˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜, fiÛÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ, Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ο-

ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÚˆÙÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ë Δ˙Ô‡ÏÈ· ª·¯Ô‡ÛÈ, ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë ∂ϤÓË ºÂÈ˙fi ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, §Ô˘˙È¿Ó· ¢ÈÌ›ÙÚÈ Î·È ŸÏÙ· Δۿη, ¤Ù˘¯·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙË °ÂˆÔÓ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞ÎfiÌË ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ë ¶ˆÏ›Ó· ªÈÚÔÔÏÛοÁÈ· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ-ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·-

ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÈÁ·›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ï‚·ÓÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ƒÔ˘Û›ÙÈ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. 줂·È· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ì›· Ù¤¯ÓË. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜, Â›Ó·È Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 14 ¶ÔÚ›· Â·ÁÚ‡ÓËÛ˘ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

£· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÎÏ‹ÚˆÛË

¶√ƒ∂π∞ Â·ÁÚ‡ÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó

ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË (8Ì.Ì.) ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ∏ÚÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (8Ì.Ì.). ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÚ›· Â·ÁÚ‡ÓËÛ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÔÚ›· Â·ÁÚ‡ÓËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¶Ôϛ٘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Ì·˙È΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ∫·Ïԇ̠οı ÔÏ›ÙË, οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ¿ÓÂÚÁÔ, Ì·ıËÙ‹, ÊÔÈÙËÙ‹, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô Î·È Î¿ı ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ê˘ÁÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ÀÔ¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙȘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √ ÌfiÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰Â ‰fiıËΠÔÙ¤” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (8Ì.Ì.) ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ∏ÚÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™ÙȘ 3 ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Í·Ó·Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ∏ÚÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηÏԇ̠οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ¿ÓÂÚÁÔ, Ì·ıËÙ‹, ÊÔÈÙËÙ‹, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Û οı ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË-Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜” .

Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫ÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ª

 ‰ËÌfiÛÈ· ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó 40 ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ 15 ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ô̤˜, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 750. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ‰‡Ô ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙÚ¤· Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. “À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ 26 ¿ÙÔÌ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì 15. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi ı· Â›Ó·È 100 ¿ÙÔÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰‡Ô ‰ÔÌÒÓ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÈÛ΢¤˜ Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ. √È ‰‡Ô ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 20 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰Ô̤˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜.

ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ∞Ó¿Û· ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·›ÚÓÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ χÓÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ. ∞fi Û‹ÌÂÚ· Ë ∂∫√ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ÂÙڤϷÈÔ ÒÛÙ ӷ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘, ‡„Ô˘˜ 900.000 ¢ÚÒ, ı· ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ·ÁˆÓ›· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹Ù·Ó ηıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı› ¯ˆÚ›˜ “·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·” . √ ÚÒÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ›¯Â ÎÚÈı› ¿ÁÔÓÔ˜ Î·È ÛÙËÓ

● ΔÚ›· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 20‹ÌÂÚÔ

‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ∂∫√, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ‰‹ÌÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ο‰ˆÓ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Î¿‰ÔÈ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÚ›Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Ãı˜ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Âͤٷ˙ ٷ “Ù¯ÓÈο” ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 325 ο‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıË-

Î·Ó Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û˘ÓÔÏÈο 500. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· 500 ο‰Ô˘˜ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150.000 ¢ÚÒ. √È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ “·¤Ú·” ̤۷ ÛÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 20ËÌÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÎÏËıÔ‡Ó

ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ˘ËÚÂÛȷο ı¤Ì·Ù·. Δ¤ÏÔ˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÙÚ›ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÂÁÎÚÈı› Î·È Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ˙ËÙ› 45¯ÚÔÓË

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂°°ƒ∞º∂™ - ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 128 (∞¡∞ª∂™∞ πø§∫√À - ∞¡Δø¡√¶√À§√À) μ√§√™ Δ∏§.: 24210 - 20118

™Δ∏¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÓÔÛËÏ›·˜ Ù˘ ·fi 9 ¤ˆ˜ 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÚÔÛ¤Ê˘Á 45¯ÚÔÓË ·ÏÏÔ‰·‹. ∏ 45¯ÚÔÓË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ó· Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ, ·ÁˆÁ‹ Ô˘ Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÎ.¿., ·¢ı‡ÓıËΠ̤ۈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÓÔÛËÏ›·˜. ™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Â-

ÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ Î·È ÙË ‚‚·›ˆÛË ÓÔÛËÏ›·˜ - Áӈ̿Ù¢ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔÓ¿‰· ‹ ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë 45¯ÚÔÓË, Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Û „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÛÙȘ 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÂÁÎÏÂÈÛÌfi.

ª·˜ ÂÌ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Δ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ∂™¶∞ 2007-2013 ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ √™∂. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi °È·Ó. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÔÛÙ›ϷÌÂ, Î·È Ë ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ˆ˜ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 2007 - 2013. ªÂ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ √™∂, fiÛÔ Î·È ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÚÔ¯ˆÚ› ηÓÔÓÈο. ΔË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Û ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∂Ô̤ӈ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Û˘Ó¯‹ ÂÌ·ÈÁÌfi Ì·˜, Ì ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ Ï‹Ú˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. £ÂˆÚԇ̠ÙË Ï‡ÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “JESSICA” ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó¤ÊÈÎÙË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ·Ó·˙ËÙ› ηْ Ô˘Û›· ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ˘‹Ú¯Â Û˘Ó¯‹˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ··Í›ˆÛË. ∏ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ªÂÙ¿ ‰Â ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ Ë ÌË ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηϤӉ˜. ÕÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û ˘·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ù¤ÚÌÔÓË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ‚ÔÏȈÙÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Û·˜ Ó· ÂÓÛ΋„ÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËı›, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂™¶∞ ı· ηÙ¢ı˘Óı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” .


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

ªËÓ‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘

ª

ËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ÁÈ· “ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋” ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË Ô˘ ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì·Ú›Ó·, η٤ıÂÛ ÚÔ ÌËÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∞fi ¯ı˜, Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ. “§˘¿Ì·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌË ÊÙ¿Ûˆ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Î·È ¿ÏÈ ı· ËÙÙËıÔ‡Ó” ··ÓÙ¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ÚÒÙË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ·ÊÔÚ¿ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. Δ· ̤ÏË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ “Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ·˘Ùfi Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‹Ù·Ó “ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋” , ·ÊÔ‡ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó fiˆ˜ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 100 ̤ÙÚˆÓ ·fi Ù· ™Ê·Á›· Î·È 35 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ” . “¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ÛοӉ·ÏÔ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÓÔÈÎÈ¿ÛÙËΠ̠ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· 1.850 ¢ÚÒ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤ Î·È ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙË Î·Ù·Û΢‹” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ª·Ú›· ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË Ô˘ ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì·Ú›Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·, “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ȉÈÒÙË Ô˘

● •ÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ÌËÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËηÓ

ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÙË Ì·Ú›Ó·, Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙÔ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È Ù· Á‡Úˆ ÓËÛÈ¿, ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, ηıÒ˜ Ô˘‰Â›˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂӉȷʤÚıËΠӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì·. Δ· ÛοÊË ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘

Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÛÒÓ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ›‰È·. ∞fi ¯ı˜, Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰˘Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·, ¤¯ÂÈ

‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ Ë ›‰È· Î·È ‰˘Ô ·ÎfiÌË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ¢ËÌ. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. °È· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌËÓ˘Ù‹ÚÈˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·¤Ï˘Û “˘Ú¿” ηٿ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÙÂÚÙ›È· Î·È ÌËÓ‡ÛÂȘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔ˘˜. ¢È·ÚÎÒ˜ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· Ì Ï‹ÍÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË ÊÙ¿Ûˆ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ ı· ËÙÙËıÔ‡Ó. £· ·Ô‰ÂȯÙ› ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. ¶ÚÔÛˆÈο, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó·, ı· Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ηٷʤڷÌ ӷ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÚÒÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

°È· ÏËÛÙ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È 29¯ÚÔÓÔ˜ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ·˜ ¶ƒ√£∂™ªπ∞ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ·‡ÚÈÔ ‹ÚÂ

¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· μfiÏÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ë̉·‹˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÚ›ÌÂÓ ¤Íˆ ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙËÓ 83¯ÚÔÓË ·ıÔ‡Û· ÌfiÏȘ ÂΛÓË ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. ∞ÛÎÒÓÙ·˜ Ù˘ ¤ÓÙÔÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚›·, Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙË Ì¤ÛË, ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Ù˘ ·¤Û·Û ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÚÔÛˆÈο Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹. ∏ ·ıÔ‡Û· οÏÂÛ Û ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (√¶∫∂) ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ì·˙› Ì ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ Ôϛ٘, ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ÕÌÂÛ· ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÛÙȘ 13-08-2011 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÏËÛ›·Û 19¯ÚÔÓË Ë̉·‹ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡, ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·, Ù˘ ·¤Û·Û ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÁÁÚ·Ê·. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ·fi Ôϛ٘, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·, Ì fiÏÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ·ıÔ‡Û·. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Ë ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ 83¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, Ë ÔÔ›· Ù˘ ·Ô‰fiıËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÎÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙËÓ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ·fi fiÔ˘ ‹Ú ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË.


M·ÁÓËÛ›· 16

∂ÀÃ∂™ ÁÈ· ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ

ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ∞∂π Î·È Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ‰È¤ÍÔ‰ÔÈ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. O Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë fiÏË Ì·˜, Ô μfiÏÔ˜, η٤ÁÚ·„ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÏϤ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. £· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Á¯·ÚÒ Î¿ı Ӥ· Î·È Ó¤Ô, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÙˆÓ Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ˘Á›· Î·È ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Ó¤Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÎÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ¡· Û˘Á¯·ÚÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹. °È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ηÈ, Ê˘ÛÈο, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ‰È¤ÍÔ‰ÔÈ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¤Ó· ∞∂π ‹ Δ∂π. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËηÓ, ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜” .

∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ∞Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ fiÓÂÈÚ· Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. “™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ Î¿ı ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ì Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ÓÔÌfi˜ Ì·˜ ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙȘ “ÚˆÙȤ˜” ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰Ô, fiˆ˜ οÔÈÔÈ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ·˜ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ó·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ “Ì¿¯Â˜” Î·È Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË ˘ÁÈÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ¿ÓÙ· ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È. ¡ÈÎËÙ¤˜ Î·È ËÙÙË̤ÓÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ. °È·Ù› Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ∞∂π Î·È Δ∂π ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ “·ÁÒÓ·” ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ªÚ¿‚Ô, Ù¤ÏÔ˜, Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì›· ÁÂÓÈ¿ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ .

√È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô

ÔÏÈÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.∞fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ʤÙÔ˜, ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË Ó¤· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜... ÛÙË ÛÙ¿ÛË. ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÈ·˜ Î·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ¡. πˆÓ›·, ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È §Â¯ÒÓÈ· Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÁÈ·Ù› ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘. øÛÙfiÛÔ ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜, ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ψÊÔÚ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÚÁ·ÓÔ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û ٷϷÈˆÚ›·. √È ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 435 ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ۈÛÙ‹ “ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË” Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘. ∏ Ó¤· ∫À∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ∞’ıÌÈ·˜ Î·È μ’ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ ÓÔÌfi Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·˘ÙfiÌ·Ù· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË Ô ¡fiÌÔ˜. √È ÁÔÓ›˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ۯÔÏ›· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÌÔ˘ÛÈο, ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Î·È ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË.

● °È· ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ψÊÔÚ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜

√È ÁÔÓ›˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ Ï˘ı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î‡Ì· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

“°Ú›ÊÔ˜” ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û “ÁÚ›ÊÔ” Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √ ¡fiÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î¿ı ·È‰› Ô˘ Ë Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ·¤¯ÂÈ 1200 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÌÂٷʤÚÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ Ë Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· Û¯ÔÏ›·, ˆ˜ Ï‹Ú˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ·Ú¯‹ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú·Ï·‚‹˜ Ì·ıËÙ‹, Û‡Ìʈӷ Ì fiÙÈ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Î·È Ù¤ÚÌ· ÙËÓ ·Ô‚›‚·ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ë̤ڷ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¢ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ıˆÚ›ٷÈ

Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË, ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô fiÙ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‹ ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜. ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÓˆÚ›ÙÂÚÔ 20 ÏÂÙ¿ Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ 10 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Ó·Ú͢ οı ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È Ù· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÛÙ¿ÛˆÓ, Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÏÏËÏfiÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο ÛËÌ›· ‰È¤Ï¢Û˘ ·fi οı ÛÙ¿ÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ Ì·ıËÙÒÓ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ Ù· ÚˆÈÓ¿ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ·fi ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ∑. ª·ÎÚ‹

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√Y™Δ√À 2011

™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

ªÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ ™Δ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¢ÈÂıÓ‹ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 235.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈ-

Ó· ¯ı˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ ı· Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 353. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘- ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ™ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜

¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 350.390 ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··Ì·Úο΢ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜” . √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯ˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 20112012 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 162.402 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË

§·˝ÙÛÔ˘, “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. 줂·È· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂΉfiıËΠÌfiÏȘ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ¤ÚÂ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜, fiÙ·Ó ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì Á‡Úˆ ÛÙ· 160.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ, ÂÌ›˜ ˘Ô¯ÚÂԇ̷ÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì χÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÒÛÙ ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ٷ ψÊÔÚ›· ›Ù ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ›ÙÂ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶.£. ∂¶π™Δ√§∏ ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ì›·˜ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÓÔÌfi Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ (∞∂π Î·È Δ∂π), ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ (¢‹ÌÔÈ, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·), ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ (√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Δ∂∂), ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, μÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, •ÂÓÔ‰fi¯ÔÈ) Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ (∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ) ÊÔÚ¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·È‰Â›· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ÂÛÙ¿ÏË Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË, ·fi ÙÔ 1982 Î·È ÌÂÙ¿, ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔÌ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡Ù·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û οı ÙfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ̤۷ ·fi ÌÈ· ·ÓÔȯً Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û¯¤Û˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· °Ú·Ê›Ԣ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔˆı› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ë ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ™˘Ìʈӛ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ οı ȉڇ̷ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏȉÔÊfiÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘, Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Î·È ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û οı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î.·.)”.


ª·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ

§ÈÁfiÙÂÚÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

ª

ÂȈ̤ÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010 Ë Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ, π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ - ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 10-15% Î·È ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ηٿ 15-20%.

ƒÂÔÚÙ¿˙ £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi πÔ‡ÓÈÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜) ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηÏÔηÈÚÈ-

ÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 213.578 ÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ 227.341 ¤Ú˘ÛÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ê¤ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 41.444 ÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ 33.791 ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 77.174 ¤Ó·ÓÙÈ 83.798 ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ 94.690 ¤Ó·ÓÙÈ 109.572 ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ 2010 ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 28.599 π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤Ó·ÓÙÈ 24.290 ʤÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 2.887 π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤Ó·ÓÙÈ 3.297 ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 8.424 ¤Ó·ÓÙÈ 9.276 ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 12.979 ¤Ó·ÓÙÈ 16.026 ¤Ú˘ÛÈ.

∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ 3.304 ¤Ó·ÓÙÈ 3.625 ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· : ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 1.150 ¤Ó·ÓÙÈ 1.334 ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 1.148 ¤Ó·ÓÙÈ 1.292 ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 1.006 ¤Ó·ÓÙÈ 1.199 ¤Ú˘ÛÈ. ∂›Û˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2010 7.022 ‰›Î˘ÎÏ· ¤Ó·ÓÙÈ 6.772 ʤÙÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· : ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 2.281 ¤Ó·ÓÙÈ 548 ¤Ú˘ÛÈ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 1.764 ¤Ó·ÓÙÈ 1.774 ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2.727 ¤Ó·ÓÙÈ 2.926 ¤Ú˘ÛÈ.

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜

Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿Î˘ “ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ›¯Â ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ ‹‰Ë ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 95%” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Û˘ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ›¯·Ì ÌÂıÔ‰Èο ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ, ›¯Â ÂÈÙ˘¯›·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹-

ÛÂȘ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Í¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ 60-70% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ›, ÔÈ ¢·ÓÔ›, ÁÂÓÈο ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô›, ÔÈ πÙ·ÏÔ›, ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ, ÔÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ, ÔÈ ΔÛ¤¯ÔÈ, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·fi ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˙› Î·È Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ Û ۯ‰fiÓ fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” . π‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ ·fi 10-15%, ÂÓÒ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤ÂÛ ·fi 15-20%. Ÿˆ˜ ÛË-

ÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÔω¿Û˘ “ÛÙÔ ÓËÛ› ‹Úı·Ó ŒÏÏËÓ˜, fï˜ fi¯È ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Úı·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ›¯·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó. ∞˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ú¿ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ۯ‰fiÓ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ı· ‰Ôı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ Ë Á¤ÚÈÎË ‚ÂÏ·Óȉȿ

ΔËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁÈÏÔ¯ÒÚÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Û·ÛÂ Ô ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÂÏ·Óȉȿ˜. ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛˆÚÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÚÁÈÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÙ‹ÛÈÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·‚Ú¤ıËΠÏ‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÂÏ·Óȉȿ˜ ¤Û·Á ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·..

17 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢∂∫∞∂¶Δ∞ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂-

ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÓÙÂη ÌËÓÒÓ ı· Û˘Ó¿„ÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ı¤ÛÂȘ ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Δ∂, ¢∂ Î·È À∂ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - À∂ ∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ μÔËıËÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÓ¤· ı¤ÛÂȘ. - ¢∂ μÔËıÒÓ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ μÚÂÊÔÓËÈÔÎfïÓ, ÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ ηÈ

- Δ∂ μÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔ˘, Ì›· ı¤ÛË. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÌÔÚÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È Û ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 91047.


ª·ÁÓËÛ›· 18 Δ¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ π∞∫∞ ™Δ√ π∞∫∞ (πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜

∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô·›ÙËÛË (www.ha.uth.gr) Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰›· -ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ‚·ıÌÔÏÔÁ›ٷÈ. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¶·Ú·Û΢‹ 10/9/2011. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 17/9/2011 Î·È ÒÚ· 15:00-18:00. ™ÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂͤٷÛ˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ı· ‚·ıÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì 6, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙȘ 18/9/2011, ÒÚ· 10:00, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó. °È· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û Â›Â‰Ô Proficiency. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ë ÁÓÒÛË ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘.

ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ 11Ë ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ - ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ -Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ- ÛÙËÓ “11Ë ∂ª¶√ƒ√μπ√Δ∂áπ∫∏ ∂∫£∂™∏ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™” , ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·fi 7 ¤ˆ˜ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ηχ„ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ Î¿ıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û· Âȯ›ÚËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. √ ¯ÒÚÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ∫·Ó·Ôı‹Î˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ - ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. √È ÎÏ¿‰ÔÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ›ӷÈ: °ÂˆÚÁ›· - ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ¢fiÌËÛË - ∫·ÙÔÈΛ·, ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ΔÚfiÊÈÌ· - ¶ÔÙ¿, ªª∂ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ - ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.karditsaexpo.gr ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ www.c-magnesia.gr. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ 2421023766, 23271, ·ÚÌfi‰È· η ∂ϤÓË ¶·Û¯¿ÏË.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢‡Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ

ª

 ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰‡Ô ÂÎı¤ÛˆÓ, ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰›ÌËÓÔ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ۯ‰fiÓ ÎÔÈÓfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

¢‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ Û ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ Ì ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÎÔÈÓ‹ ÛÙfi¯Â˘ÛË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ÌÂÚÔÏÔÁȷο ı· ÚÔËÁËı› Ë ¤ÎıÂÛË “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·” ·fi ÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÌfiÓÔ ÚÔÛÊÔÚ¿ 13.200 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Î· ∂ÚÈη›ÙË ª·Û¤ÎË, ηÙÔ›ÎÔ˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÙÂÏÈο Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ 10Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ √§μ”. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÕÚˆ˜, ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∫‡ÎÏÔ˜” , Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓ Â› ÚÔ‰ڛ·˜ °. ™ËÏÈÒÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì·”

ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∞fi ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 10Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·, ·fi 22-30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (Ù¤ÚÌÈÓ·Ï), ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ Î·Ù·ÙÂı› ·ÓÙÈÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∫‡ÎÏÔ˜” , ·Ó Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, fiÙ·Ó ÌÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¿ÏϘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÂΛӘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ·ÓÙ›Ú·ÍË Ì ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤ÎıÂÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ª·Û¤ÎË (ÙËÏ. 26510-37114, fax. 26510-37119, ÎÈÓ. 6944107862, email:kyklosek@otenet.gr, www.kyklos-ektheseis.gr). ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “π∞™ø¡” , ‰›Ï· ÛÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, ¯ÒÚÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛˆÚÈÓ¿, Ì ̛ÛıˆÌ· 1.000 ¢ÚÒ, ϤÔÓ º¶∞. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·-

Ì·Ú‰Ô‡Î·˜ “·ÓÙÈ·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 10Ô˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ·fi 22 ¤ˆ˜ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ∂È‚·ÙÈÎfi ™Ù·ıÌfi (Δ¤ÚÌÈÓ·Ï) ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ì ÙË ‚¿ÛÈÌË ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ı· Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ¤ÓıÂÚÌ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÒÛÙ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì·, fiÙÈ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Í›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·” . √ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ 2.500 Î·È ϤÔÓ Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ë ŒÎıÂÛË, ‰È·ı¤ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÂΛÓÔ˘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ı· ηχ„ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÛˆÛÙ‹˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ “∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√À ¶∞¡√ƒ∞ª∞Δ√™”. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ “∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞” ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ·-

ÛÙ› ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙËı› ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘. ™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Â˘ÂÏÈÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï¿Ì„Ë Û ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ 24210-84990 Î·È 6942-804245 (Î. ¶fiË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 24210-23766, 23271 (·ÚÌfi‰È· η ∂ϤÓË ¶·Û¯¿ÏË).

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

√È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™À¡∂¢ƒπ∞∑∂π Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 ÙÔ

ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ·ÊÔÚ¿ “ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010-2011 ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·‰fi¯ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÁη›Úˆ˜ ηÙfiÈÓ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∂›Û˘ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÓÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ı· ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÁÈ· οı Ë̤ڷ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 25 ¢ÚÒ Î·È fi¯È ϤÔÓ ÙˆÓ 625 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È 17,4 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·Ó¤ÌÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ·Ó¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· : ª·ÁÓËÛ›·˜ 4.495.312 ¢ÚÒ, §¿ÚÈÛ·˜ 5.578.125, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 3.839.062, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 3.478.125 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÚÔ-

¤Î˘„ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÛ¿ ·Ó¿ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· 5.300: ª·ÁÓËÛ›·: 1.370 ¿ÙÔÌ·, §¿ÚÈÛ·: 1.700, ΔڛηϷ: 1.170, ∫·Ú‰›ÙÛ·: 1.060. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÚ›˜, ̤ۈ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜ (√Δ∞ ∞’ Î·È μ’ ‚·ıÌÔ‡, ¡¶¢¢ Î·È ¡¶π¢ Ì ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‰Ú¿Û˘), Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (Û˘ÓÔÙÈÎfi ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ) . Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: -¤ÚÁ· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜, fiˆ˜ .¯. ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ¿ÚÎˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, ·Ó·‰¿ÛˆÛË, -‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ê‡Ï·ÍË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ˘„ËÏÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ· ·Ú·Ï›ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÂ-

Ì¿ÙˆÓ ÎÏ., -˘ËÚÂۛ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ̤ÚÈÌÓ·˜ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ∞ÌÂ∞ Î·È ·È‰ÈÒÓ Î.Ï., -ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ fiˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÓÙÔˆÏ›·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, -‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜, Â͈ۯÔÏÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·È‰È¿, Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì·ıËÙÒÓ, Û›ÙÈÛË Û ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· ÊÙˆ¯ÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, -‰Ú¿ÛÂȘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Î.·., ™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ∫·Ú·Ï·-

ÚÈÒÙÔ˘ Ì ı¤Ì· “ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ∞ÎfiÌË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ı· ÂÈÛËÁËı› ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÎηı·ÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ∞√¡∞ª. √ ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÈÛËÁËı› ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ “°ÂÚ·ÎÏ‹” Î·È ÕÓˆ ∞ÚÁÈÏÔ¯ÒÚÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.


¡π∫∏ μ.

∫·È Â›ÛËÌ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Ô ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2011

ÛÂÏ. 21

ª¶√Δ™πμ∞§∏™

“∑ËÙԇ̠‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” √ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: “∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·. ∂›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿, Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. •·ÊÓÈο ·fi ¿‰ÈÎÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ï¿ıË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Î‹ ÚfiıÂÛË, ¤¯Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Û ‰‡Ô ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ı· Ù· ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ. Δ· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∞ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù·ÎÙÈ΋. ¢›ÓÔ˘Ì ¯¤ÚÈ ÊÈÏ›·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. Ÿ,ÙÈ ˙‹ÙËÛÂ Ë ∂∂∞ ÂÌ›˜ Ù· ÛÙ›ϷÌÂ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ı¤ÏÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· Ì·˜ ÙÈ̈ڋÛÂÈ. ÿÛˆ˜ οÔ˘ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛˆÛÙÔ›. Œ¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ˆ Î·È ·Ó·Ì¤Óˆ Ó· Ì ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∑ËÙ¿ˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ¡· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÈÚËÓÈο Î·È Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ. ¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙԇ̔.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∞ƒÃπ∑√À¡ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ¶∞∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ù˘, ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· ·fi 1997 ¤ˆ˜ Î·È 2005+. ∂›Û˘, ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì·-Û¯ÔÏ‹ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ (¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹) Î·È ÒÚ˜ 10.00-12.00 Î·È 18:00-20.00, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ŸÛÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, Û ÎÏÂÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ, Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË: ™ÙÂϤ¯ˆÛË ∞η‰ËÌ›·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ‰›ψ̷ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¿‰ÂÈ· ÂÍ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: *¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜ ™‡ÚÔ˜ (À‡ı˘ÓÔ˜ ∞η‰ËÌÈÒÓ, ∫·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘), ÙËÏ: 6932 493933 *™¿Î˘ ª·ÎÚ‹˜, ÙËÏ: 6972 804688 *ÕÚ˘ °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˜, ÙËÏ: 6948 275503 *¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·˚Ó¿˜, ÙËÏ: 6976 115926

∑∏Δ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√À ∞£§∏Δπ™ª√À Δ∏¡ ∂¶∞¡∂•∂Δ∞™∏ Δ∏™ À¶√£∂™∏™

∫·Ù¤ıÂÛÂ Ó¤Ô Ê¿ÎÂÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚԤ΢„ ÚÔ¯ı¤˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ÊÚfiÓÙÈÛ ¿ÌÂÛ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¯ı˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Â·ÓÂͤٷۋ˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÛÙËÓ ¶∞∂ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ·ԉ¯ı› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹ Ë ˘fiıÂÛË ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Û ̿ÎÚÔ˜, ηıÒ˜ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

Îfi˜ μfiÏÔ˘.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘: “∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ηÏfiÈÛÙ· Î·È Û‚fiÌÂÓË ÙËÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Super League, η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· (ÛËÌ. ¯ı˜) ÂÎ Ó¤Ô˘ Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ “Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË” - ˆ˜ ÌË fiÊÂÈÏ - ÛÙȘ “˘ԉ›ÍÂȘ” Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Δ· ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ∂∂∞ “·Ú¤ÓıÂÙ· ÚfiÛˆ·” ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÂͤÏÈÔÓ ‹ ·‰Ú·ÓÔÔÈ‹ıËηÓ, ÔÏÏÒ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ÔÚÈÛı¤ÓÙ· ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ̤ÏË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÊÂڤʈӷ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÓ ‚Ô˘Ï‹ÛˆÓ. ∫·ı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ∂∂∞ Û‚fiÌÂÓË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Î·Ù’ ÔÚı‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ı· ÂΉÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÙÔ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ηٿ ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÌË ··Ú·›ÙËÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ, ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Î·È ·˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙË NOVA, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ¿ÛÎÔÔÈ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÊÔ‚¿Ù·È, fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·‰›¯ıË, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ” . ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó ı· ·ԉ¯ı› ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¯Èο ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ Ë ∂∂∞ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (·˘Ùfi ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·), fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÈηÈÒıËΠ۠ÚÒÙË Ê¿ÛË ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› η̛· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·-

ªÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£, Î. Δ¿ÛÔ˘ ª·Ù˙ȿη, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√, Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú·‚ÚÂı› - ¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î. ª·Ù˙ȿη Î·È ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. - Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. £·Ó¿Û˘ ÷ÚÌ¿Ó˘, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¶ÈÏ¿‚ÈÔ

¡¤· ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ΔË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, fiÙÈ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Û Ӥ· ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ˙ËÙ› Û ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ª·Úο΢, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÚÈÛ ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Âͤ¯ÔÓÙ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÊÂڤʈӷ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÓ ‚Ô˘Ï‹ÛˆÓ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Super League ÒÛÙÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Û ϷÓı·Ṳ̂ÓË ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È Û ¢ı›· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

°È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜: K·Ó›˜ ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ ∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÁˆÓ›· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¶ÔÏÏÔ› ·›ÎÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. °È· ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜. Œ¯Ô˘Ì ̛· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ¤·ÈÍ ∂˘ÚÒË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙË Football League, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤‚·Ï·Ó Ó· ·›-

ÍÂÈ Í·Ó¿ ÛÙË Super League Î·È ÙÒÚ· ÙËÓ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. √È ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘. ∂Ì›˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿Ì ‹ÚÂÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó ·fi ÂÌ¿˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ô˘ ·Ù¿ÓÂ, ·fi ÙÔ Ó· Ù· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ”. °È· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: “™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· „˘¯ÔÏÔÁÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, fï˜, ı· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÂÏ›˙ˆ, ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ›‰·Ì ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . °È· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘: “∂›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜: Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜. ŸÌˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ì›· ÔÌ¿‰· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· “ÎϤ„Ô˘Ó” ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÌÂÚ‹ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔÈ ı· ›¯·Ó ʇÁÂÈ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ¤Íˆ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∫·Ó›˜, fï˜, ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ, ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ì ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ” . °È· ÙÔ ·Ó Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚË: “√ √˘Ì›ÓÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È Û η̛· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ”. ∞Ó Ë ÔÌ¿‰· ‰ÈηȈı›, ηٿ fiÛÔ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ›Ûˆ Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜: “∂›Ì·ÛÙ Ï‹ÚÂȘ Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. Œ¯Ô˘Ì ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ·›ÎÙ˜. ™›ÁÔ˘Ú· ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. £¤Ï·Ì ӷ ›̷ÛÙ ˘ÂÚÏ‹ÚÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ηıÒ˜ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·ÏÔ› ·›ÎÙ˜. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ÂͤÏÈÍË, ›Ûˆ˜ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·ÎfiÌË” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ∞fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞ÓÙÚ¤ ™Î¤ÌÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ª¿ÏÙ·˜.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

√ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ: ª·˜ ı¤ÏÂÙ ʛÏÔ˘˜ ‹ ¯ıÚÔ‡˜; ª∂ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ-

‰ˆÛ·Ó ÔÈ Austrian Boys, ÔÈ Athens Fans Î·È ÔÈ Red Eagles ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó¤·˜ ËÚˆÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÎfiÙÛÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÂÚÈ›¯Â ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ù· ¿ÓÙ·: ÙË ¯·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ ÛÙË Super League Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ÎfiÓÙÚ· Û ƒ·ÓÙ Î·È ¡ÙÈÊÂÚÓÙ¿Ó˙ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›ÎÚ· Î·È ÙË ıÏ›„Ë Ô˘ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Û 2000 μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Paris ST Germain. ª·˜ ¤ÛÙÚ„·Ó Û ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜, ηıÒ˜ ÙË Ì›· Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì -10 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ì·˜ ˘Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ì·˜ ¤‚Á·Ï ·fi ÙËÓ ·Ó˘ÔÏË„›·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÚfiÙ˘Ô. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ıÂÙÈο Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ. ªÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·¤‚·Ï·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ fï˜ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙ· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ fï˜ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ Ù˘ Î·È ÙË ÌfiÓÈÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. °È·Ù› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· fiÏÔÈ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÂÍ‹˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ì‹Ó˘Ì·: ¢È·Ï¤ÍÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·Ó Ì·˜ ı¤ÏÂÙ ʛÏÔ˘˜ ‹ ¯ıÚÔ‡˜, ‰È·Ï¤ÍÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·Ó ı¤ÏÂÙ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ·›˙ÂÙ ÛÙ· Á‹‰· ‹ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ‰È·Ï¤ÍÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·‰ÈΛ٠ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜, Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ¢È·Ï¤ÍÙ ·Ó ı¤ÏÂÙ ÙËÓ Superleague Ó· ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ ‹ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂Ì›˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˜ Ô ·Ïfi˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” ʛϷıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· fiˆ˜ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙÂ, ı· ›̷ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ì·˜. μfiÏÔ˜ ÛÙ· ‡ÎÔÏ·, μÔÏ¿Ú· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·”.

°π∞ Δ√ ∞ƒπ™Δ∂ƒ√ ∞∫ƒ√ Δ∏™ ∞ªÀ¡∞™ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ √ º∂ƒ¡∞¡Δ√ ™∞¡Δ√™

¢ÔΛ̷Û ∑·Ú·‰Ô‡Î· ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ¤Î·ÓÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ ∑·Ú·‰Ô‡Î· ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î, ÂÓÒ ÚÔ¤‚Ë Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞ÙÔÌÈÎfi ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ¡›Ó˘ Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ·˜.

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÈÌ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û ηÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∂ÓÙ·ÙÈο ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ™ËÊ¿Î˘ Î·È Δ˙fiÚ‚·˜, ÂÓÒ ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÓÔ‡ ·Ó·ÏÒıËΠ۠·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÂÓÈο. ∏ ̤ڷ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ‰›ÙÂÚÌ· 10 Â› 10 ÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹‰Ô, fiÔ˘ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤Î·Ó ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¤·ÈÍ·Ó ·Ú¯Èο ÔÈ ∫·Ê¤˜-ª¿ÎÔ˜-∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈο ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‰‡Ô ¯·Ê Ù˘ ∞∂∫ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÙÛÔ-ºˆÙ¿ÎË. ¶Ï¿ÓÔ ÂÓ‰Âο‰·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ·, ·Ó Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ. ªÂ Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ¿Ì˘Ó· Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ™ËÊ¿ÎË (Ù¤ÚÌ·), ∞‚. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë, Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙËÓ ÙÚÈϤٷ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÔÎÈ̤˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜. ™·Ê¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ

Û‹ÌÂÚ· Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜.

∑·Ú·‰Ô‡Î·˜: ∞ÔÙ˘¯›· Ë ÈÛÔ·Ï›· ª›· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro, ı· ‹Ù·Ó ·ÔÙ˘¯›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙË “ıÂÚÌ‹” ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ›¯Â ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔ Îϛ̷. “ΔÒÚ· ηٷϷ‚·›Óˆ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË ÎÏ‹Û˘ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È fi¯È Ì›· ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, fiˆ˜ Ì ÙË μÔÛÓ›· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶È-

ÛÙ‡ˆ Ó· Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Â¿Ó Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ¡· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È” , ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·. °È· ÙÔ ·Ó ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙË ˙¤ÛÙË Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ›Â: “ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ӷ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·” . °È· ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” Ô˘ οÓÂÈ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ - ıˆÚËÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜: “∂›Ó·È Ì›· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÂÌ›˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·Í›˙Ô˘Ì ̛· ¢ηÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ù‹ Ì·˜ ÙË ‰›ÓÂÈ Ô Î. ™¿ÓÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Ì ·ÁοÏÈ·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·˘Ùfi Ì ¤‚·Ï ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ Îϛ̷” .

°È· ÙÔ Â¿Ó ı· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›· Ë ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï: “∂Âȉ‹ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ı· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›· Ë ÈÛÔ·Ï›·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚ ÁÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. √ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηıÈÂÚˆı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “ŸÙ·Ó ·›ÚÓÂȘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Û ̛· ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ô ¶∞√∫ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂ÁÒ ÎÏ‹ıËη ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi. Œ¯ˆ ÎÏËı› ‹‰Ë ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ì›· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÛÙË μȤÓÓË Î·È Ì›· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηıÈÂÚˆıÒ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·” .

¡∂√ º∞∫∂§√ ™Δ∏¡ ∂¶√ ∂™Δ∂π§∂ ∏ √À∂º∞

“™ÙË̤ÓÔ” Î·È ÙÔ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜;

·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· (4-0), Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 30/7/2011 ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, Â›Ó·È Ô ‡ÔÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ Football League, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √ °°∞, ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ¶fiË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿: “™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Û·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ UEFA Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 16-8-2011, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ‹Ïı Û ÁÓÒÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 25731/2011 ·fi 29-8-2011 ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂¶√. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ UEFA, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ˘fiÓÔȘ fiÙÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ - ¢È·ÁfiÚ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 30-7-2011 ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚ·ÁˆÁË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·Ù¿Ù·Í˘ (play-offs) ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Super League. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ UEFA ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ Â·ÚΛ˜ (the evidence is not conclusive). ∞ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‹‰Ë ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÔÈÓÈΤ˜ ‰È-

ÎÔÁڷʛ˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô 9Ô˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ °. ∫·Û›Ì˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ “ÛÙË̤ӈӔ ·ÁÒÓˆÓ, ˙‹ÙËÛ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™∫∞´, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Û¤Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ª·Î¿ÌÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¢·Ïԇη, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· fiÛ· ›Â Ô ÚÒËÓ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™ˆÙ‹Ú˘ μÔÚÁÈ¿˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ.

º¿ÎÔ˜: ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ “ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔȤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÔȤ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó, ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Ô·‰Ô› Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ‰Èfi‰È· ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó. ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜” ; √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ º¿ÎÔ˜, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘. “∏ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, ¿ÏψÛÙÂ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌË Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. “줂·È·, Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÎÔÌ·Ó›· Ô˘ Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¯ÒÚ·, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÙfiÛ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜

ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂ΛÓÔÈ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, fi¯È ÂÁÒ...” .

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ηٿıÂÛË ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ¤‰ˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, Û˘Ó·›ÓÂÛÂ Î·È Ë ·ÓÙ›‰ÈÎË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÁˆÓ›· (Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜) ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ·Ó Î·È ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÍÂΛÓËÛ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Î·È ÙÂÏÈο ‰È‹ÚÎÂÛ ÙÚÂȘ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÓÙ›‰ÈΘ Ï¢ڤ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘) ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó·... ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ. ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Î. ∫·˚̷οÌ˘, Î. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Î. §‡ÙÚ·˜ ˙‹ÙËÛ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ·›ÙËÌ· Ó· ÌËÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, fï˜ Ô‡Ù ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·˚̷οÌ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “™ÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ∂¶√ (Û.Û. ∫Ô˘Ú›‰Ë˜) › ÛÙÔ

Δ·ÎÙÈÎfi fiÙÈ Û·˜ ·Ó·‚·ı̛۷ÌÂ. √ Î. Δ¿Î˘ ÂÓ‹ÚÁËÛ ·Ú¿ ÙÔ ¡fiÌÔ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ·ÁÒÓ·. Δ· ¿ÏÏ· ›¯·Ó ·Ú·ÁÚ·Ê›. ∂¿Ó ˘‹Ú¯Â Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Î. Δ¿ÎË ‰ÂÓ ı· ¤‚·˙ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ô‡Ù Á¿Ù· Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿” . √ Î. ∞˙·ÚÈ¿‰Ë˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û·˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÓÙfi˜ 15 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ¤Ó·Ó ∞ÚÂÔ·Á›ÙË, ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ¤Ó·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ı¤Ì·Ù·. ∂›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤‚Á·Ï ·fiÊ·ÛË Ì ‰ÈηÛÙ¤˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ· ·fi ÙËÓ ∂ʤÛˆÓ. ªÂ ¤Ó·Ó ÂʤÙË Î·È ‰‡Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ΔÔ Δ·ÎÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∞Ó ı¤Ï·Ó ӷ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ∫Ò‰Èη Ô˘ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. √ ‰È¿‰ÈÎÔ˜ ÛÙË ‰›ÎË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È¿‰ÈÎÔ˜ ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∫¿Ó·Ì ÌfiÓÔ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ¢ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ÎË Ô ‰È¿‰ÈÎÔ˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÙË ‰›ÎË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Â›Ó·È ‰È¿‰ÈÎÔ˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Û·˜ (∂ʤÛˆÓ) Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜. ΔfiÛÔ Î·ÈÚfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ÔÌ¿‰· Super League. ªÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÈÚÂı› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘. ∂Û›˜ ‰Èο˙ÂÙ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÚÈÛÙÈÎfi ‚·ıÌfi”.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

™À™Δ∏£∏∫∂ ™∂ ™øª∞ Δ√ ¡∂√ ¢.™. Δ∏™ ¡π∫∏™ ª∂ ∂¶π∫∂º∞§∏™ Δ√¡ ¢∏ª∏Δƒ∏ πø∞¡¡π¢∏

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ì ÙË ...‚ԇϷ ✔ “¢ÈÂΉÈÎԇ̠·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ¶∞∂

Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Â›ÛËÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ٷ ̤ÏË Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. “∏ ¡›ÎË Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™Ù· “΢·ÓfiÏ¢η” ÓÙ‡ıËÎÂ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜. ™Ù·Ì·Ù¿ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™˘Ó‰ڛ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Î·È ı· ËÁËı› Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÌÔÚÊ‹: ¶Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªˆÚ·˝Ù˘, °ÂÓÈ Îfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô °ÚËÁfiÚ˘

∑¿Áη˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Î·È ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋, °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ËÁfi˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜, À‡ı˘ÓÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ô ¶ÈÂÚ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, À‡ı˘ÓÔ˜ πÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô μ·Á Á¤Ï˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· “ÊϤÁÔÓÙ·” ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù¿ Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∑·Ï›Î·, ∫¯·ÁÈ¿, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ μ·˙¿Î·, μÔ˘ÚÔ‡ÎÔ˘ Î·È ΔÛ›ÚÎÔ‚ÈÙ˜, Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Â›ÛËÌ·. √È Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ›Ûˆ˜ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË ¡›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ı· ÚÔÔÓ‹ÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙ËΈÙԇϷ˜. Δ¤ÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 20.00.

™Ù·Ì·Ù¿ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ‹‰Ë ¤È·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ› Ô “ÔÌÊ¿ÏÈÔ˜ ÏÒÚÔ˜” Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi

ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Football League. √ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, ·Ó Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·‡ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ·Ó·Ï¿‚·Ì ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÂȘ

¤Ú·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¶∞∂ Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û· Û ‰˘Ô Ì‹Ó˜, ÒÛÙ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¶.∞.∂. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, ı· “ÙÚ¤ÍÂÈ” fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Û ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÔÚ›·. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ó· ÙÔÓ ‰ÒÛÂÈ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘. ∏ ¡›ÎË, Ì ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ, Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô. ¡· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∏ ¡›ÎË, ·ÓÙÏ› ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È ı¤ÙÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ·Í›Â˜. ∞·ÈÙԇ̠·’ fiÏÔ˘˜ Û‚·ÛÌfi, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û‚·ÛÌfi ı· Âȉ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹, ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÊÔÚ›˜ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¡›Î˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯Ô› Ù˘ ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” .

∏ π™¶∞¡π∫∏ √ª∞¢∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ ¶ƒøΔ∏ Δ∏ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏ Δ√À √ƒª¶∞´£ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√

ΔÔÓ ÚfiÏ·‚Â Ë ªÈÏÌ¿Ô

›ÛËÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ÚÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ √ÚÌ¿Èı ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¤ÛÙˆ ηÈ... ÌÔÓfiÏ¢ڷ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ È·ÙÚÈο ÙÂÛÙ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ̤ۈ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Â‹ÏıÂ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÔÓÔÂÙ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô„ÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Ù· ‚Ú‹ÎÂ

Û fiÏ· Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÙfiÙÂ Ô ·›ÎÙ˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ªÔ˚Û¤˜ √˘ÚÙ¿‰Ô Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ °Ú·Ó¿‰·. √ √ÚÌ¿Èı ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ‰È·Î·Ò˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·›ÎÙË ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ

ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ì ÙÔÓ μ¿ÛÎÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 12 ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ƒÔÏ¿ÓÙÔ ªÈ¿ÓÎÈ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ΔÔÚ›ÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÙ·ÏÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ›˙Â-

Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ πÙ·Ïfi ÂÈıÂÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Î·È Ù˘ §¿ÙÛÈÔ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi ÙÂÏÈο Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ¶ÔÓÙfiÏÛÎÈ ÎÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∞˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔÓ ªÂÓ·ÁÈÔ‡Ó, ÙÔÓ ∂Ï›· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ƒÈ¤Ú· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. §¤ÁÂÙ·È, fï˜, fiÙÈ Ô ∂Ï›· ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÎÈ Ô ªÂÓ·ÁÈÔ‡Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÔfiÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ƒÈ¤Ú· Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë °·Ï·Ù·Û¿Ú·˚ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘-

˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∞Ú¯Èο ˘‹Ú¯Â Ôχ ηÏfi Îϛ̷, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ˙ËÙÔ‡Ó 5 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 3 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ï˘Û ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢·Ófi ¡Ù¤ÓȘ ƒfiÌÂÓÙ·Ï. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË ÛÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÔÌ¿‰· äÌÏÔÓ ™ÔÚÙ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¡Ù¤ÓȘ ƒfiÌÂÓÙ·Ï Î·È °ÎÈÁÈfiÌ ¶¿ÓÔ˘ÂÏ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË ÛÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ äÌÏÔÓ ™fiÚÙ” .

21

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¶·›ÚÓÂÈ πÙÔ‡ÚÌ ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÔ; ∏ ¶fiÚÙÔ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÃÔ˘¿Ó πÙÔ‡ÚÌÂ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‰·Ó›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. •¤Ó· ªª∂ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¶fiÚÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi, ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÓÒ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, fiˆ˜ Ë ªÔÚÓÙfi, Ë ¡È˜, Ë §ÔÚÈ¿Ó. √ πÙÔ‡ÚÌ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “‰Ú¿ÎÔ˘˜” ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï U-20 Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ٷϤÓÙ· ÙÔ˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ √‡ÁÎÔ μȤÈÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¤‚·ÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∑ÈÏ μÈı¤ÓÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô‡Ù ÙÔ ¤Ó· fi‰È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ” . √ ∞ÓÙfiÓÈÔ ºÈÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 1.5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ‹Ù·Ó 500.000.

¢ÂÓ ¿ÂÈ §ÈÏ Ô §¤ÙÔ “ºˆÙȤ˜” ¿Ó·„ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ “topmercato.com” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” Ù˘ §ÈÏ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ¿ÛÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 6.5 ÂηÙ. ¢ÚÒ! ∏ Á·ÏÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÈηÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ §¤ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Û Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ, ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ∫ÔÛÂÓÙ›ÓÔ, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·fi η̛· ÔÌ¿‰· Î·È ˆ˜ Ô “™¤Ì·” ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. “∂ÁÒ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÙÔ. √‡Ù ·fi ÙË §ÈÏ Ô‡Ù ·fi Î·Ó¤Ó·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ. √ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÂΛ ı· Ì›ÓÂÈ” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘.

™ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙ· ¶ÂÙڿψӷ ∂¡ø¶π√¡ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô‰ËÁ‹-

ıËÎ·Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫˘ÚÈ·‰ÒÓ 141 ÛÙ· ¶ÂÙڿψӷ. √È ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞fi ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ̷¯·›ÚÈ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi. √È ‰‡Ô ÓÔÛËχÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ó· Â›Ó·È 27¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚ·‡Ì· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È 35¯ÚÔÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË Ï¤Û¯Ë ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫˘ÚÈ·‰ÒÓ 141, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÂÈÛfi‰ÈÔ.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2011

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

∂Δ1 18.00 ∂ÏÏ¿‰·-μÔÛÓ›· -∑- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ) 20.00 ∂ÏÏ¿‰·-¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ -∑(¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÔ ¡. ∞Ó‰ÚÒÓ) 04.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ›‚Ô˘ -∑-

∂Δ3 00.30 ∂ÏÏ¿‰·-μÔÛÓ›· -ª- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ)

™¶√ƒ+ 21.00 ∫ÚÔ·Ù›·-ºÈÓÏ·Ó‰›· -∑- (∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ)

CONNX TV 21.45 ΔÔÚ›ÓÔ-ΔÛÈÙ·Ó٤Ϸ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) 03.15 §·ÓÔ‡˜-°Ô‰fiÈ ∫ÚÔ˘˙ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜)

∫·Ú‰È·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô ∫fiÓÙ˘ ™√∫ Ì ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫fiÓÙË. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÌÂٷʤÚıËΠÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηډȷÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ˘¤ÛÙË. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤ÓȈÛ ·‰È·ıÂÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ §¿Úӷη˜ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚Ë Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∂Λ - ÂÎ Ó¤Ô˘ - ¤ÓȈÛ ·‰È·ıÂÛ›· Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÂÛ¢Ṳ̂ӷ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¤ÛÙË Î·Ú‰È·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂȉÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ∫fiÓÙ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ.

™ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Î·È Ô ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ Δ∂§∂πøª√ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. Ãı˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘¤ÁÚ·„Â Î·È Ô ∂Ì›Ï ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ, Ô˘ ¤ÚÛÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ 23Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÁÈ·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞‰·Ì¿ÎÔ˘, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19.00. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙȘ 6 ˆ˜ ÙȘ 9 Ì.Ì. ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡. ∂›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ £Âfi‰ˆÚÔ °ÎÏ·‚›ÓË (ÙËÏ. 6988884069) Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÙˆÚ›Ô˘ °È¿ÓÓË °È·ÓÓ·Îfi (ÙËÏ. 6945565810).

Δ

˙¿ÌÔÏ” Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ 37Ô ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. ∏ ·˘Ï·›· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· Û ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì Ôχ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÔÌ¿‰·. Δ· ÌÂÁ¿Ï· “·ÛÙ¤ÚÈ·” (¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ™·ÓÔ‡Ï˘, ¶··ÏÔ˘Î¿˜, ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘) ·¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ô ∏Ï›·˜ ∑Ô‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰·, Ô˘ ̤۷ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ì ÈÔ ÂÊÈÎÙfi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰·, Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¿ÊËÛ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙ· ÊÈÏÈο ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ı· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √ ∏Ï›·˜ ∑Ô‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. øÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ÛÙ· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· “η›ÂÈ”, Ë ∂ıÓÈ΋ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›. ªÂ ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· “Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘˜” ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù·... μ.∫.

™Ù¤ÏÓÔ˘Ó ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Δ∞ ·ıËÓ·˚ο ªª∂ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â Î·È ™·Óηڤ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ “·›˙Ô˘Ó” ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ¯ı˜ ‰È·‚¿Û·Ì ˆ˜ Ô ∞ÓÙÚ¤ ™Î¤ÌÚÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ë •¿ÓıË ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·Ó ¡Ù·ÚÌÈfiÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ıˆÚËÙÈο, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÁÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈ-

Îfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ.

∏ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ãπ§π∞¢∂™ Â›Ó·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È, fï˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·; £· ÙÔ˘˜ Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ (·Ó ·Ô‚ÏËı› Ë ÔÌ¿‰· ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·); ∏ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ... fi‰È. ∫·È Ó· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ...

Œ¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ∂∫¶¡∂π Û‹ÌÂÚ· Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ¿„Ô˘Ó Î¿ı ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂∞, ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∞Ó, ÙÂÏÈο, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÈηȈı›, ÙfiÙ ı· ÔÚ¢Ù› Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi (̤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Û οÔȘ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘, fiÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿.

¢›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ fiÏË √π ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ 10 ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ∏›ÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·-

∂¡∞ -¤Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ηٷ͛ˆÛ˘ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷ ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, ·Ó Î·È ÌÂÙ›¯Â Û ·ÁÒÓÈÛÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯ÚfiÓÔ ÚÔÂÙÔÈÌ· ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· (ÛÎÈÊ), ÂÓÒ ÙÒÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ªÏÂÓÙ Ù˘ ™ÏÔ‚Â Ó›·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ‡ÚÛ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÂÙڿΈÔ˜, fiÔ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏË Ù‹˜, ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο. ŒÙÛÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· 11 ÏËÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ 12·‰·˜. ΔÔ 2011, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÎˆËÏ¿ÙË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Î·È Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙÔÓ Ì Á¿ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô. ΔÒÚ· ·Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜ Î·È Â -

ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘, Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ª¿ÏÈÛÙ·, ·’ fiÙÈ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... ∂.Ã.

“∫Ï›ÓÂÈ” ÔÚÙȤÚÔ ∫π¡∏™∂π™ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó·ÚÔ› ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Â›ÛËÌ·, Ê·‚ÔÚ› ıˆÚÂ›Ù·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜, Ô˘ ¤ÚÛÈ ¤Î·Ó Ôχ ηÏfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶ËϤ·. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

™ÙȘ 5/9 Ë °™ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi

ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëıԇ̠ٷ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ... μ.∫.

™Δπ™ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ “•ÂÓ›·” ÛÙȘ 19.00 Î·È ı¤Ì· Ù˘ ı· Â›Ó·È Ë ÚÔ΋ڢÍË ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶ÚÒÙ· Ê˘ÛÈο ı· ·Ú·ÈÙËı› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÔÚÈÛÙ› ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿Óˆ Ô˘ ›¯Â ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÏÈ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÚÔ¯ı¤˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë “ÚÒÙË” , ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο. £· Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ıÏÂ›Ù·È Ë ÓÂÔÏ·›· Ù˘ fiÏ˘... B.K.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2011

∏ ∂£¡π∫∏ ∫∂ƒ¢π™∂ 12-5 Δ∏ °∞§§π∞ °π∞ Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶√§√ ¡∂ø¡ ∞¡¢ƒø¡

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛıË... ✔ “∞ÁηÏÈ¿” Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “8” Ë ∂ÏÏ¿‰· ƒÂfi: πÚ¿Ó

Δ

Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ù˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠¿ÓÂÛË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì 12-5 Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “·ÁηÏÈ¿” Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 1˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ·’ ¢ı›·˜ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. πÙ·Ï›· (3·Á.) ...................59-14 .......6 2. √˘ÁÁ·Ú›· (3·Á.)............. 49-16 .......4 3. πÚ¿Ó (3·Á.) .......................28-29 ....... 3 4. ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó (3·Á.).......... 29-34 ....... 3 5. ∫Ô˘‚¤ÈÙ (4·Á.) ..................8-82 ....... 0

°’ √ªπ§√™ √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó-∫ÚÔ·Ù›· ............... 6-23 ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ-μÚ·˙ÈÏ›· ................15-6 ƒÂfi: ∞›Á˘ÙÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∫ÚÔ·Ù›· (4·Á.) ...............61-20 ....... 8 2. ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ (3·Á.) .....43-24 .......4 3. μÚ·˙ÈÏ›· (3·Á.)............... 22-35 .......2 4. ∞›Á˘ÙÔ˜ (3·Á.) .............17-30 ....... 2 5. √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó (3·Á.) ... 21-55 .......0

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ŒÓ· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ 16Ô˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó›ÎËÛÂ Î·È ÙË °·ÏÏ›· Ì 12-5 ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ı¤·Ì· Î·È ‰›Î·È· ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ¢·Ì¿ÛÎÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¯ıÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. øÛÙfiÛÔ Î·È ·˘ÙÔ› ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Âȉ‹ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ∞’ ÁÎÚÔ˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ì ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÂΛÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‹Ù·Ó Ó›ÎË Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ FINA, ·Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÈÛÔ·Ï›·, ÙfiÙ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙË °·ÏÏ›·. √È “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ 10-5 ·fi ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ‹ıÂÏ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ +5, ‰ÈfiÙÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ∫·Ó·‰¿ (Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ 19-1 Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 12-1). ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ ηϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È “ÛÊȯً” ¿Ì˘Ó·, ¤Ù˘¯Â Ù¤ÛÛÂÚ·

¢’ √ªπ§√™ ªÂÍÈÎfi-πÛ·Ó›· .............................. 5-20 ™ÂÚ‚›·-∏¶∞ .....................................10-6 ƒÂfi: ¡. ∞ÊÚÈ΋

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ ∫·fiÙÛË (2), ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË Î·È μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Â¯ı› ηӤӷ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ˘¤ÂÛ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ù˘¯·Ó ·fi ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÁÈÓ 7-3. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ +5 Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ °ÂÓˉԢÓÈ¿ (8-3) Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÎÚ·Ù‹ıËΠˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÎٷϤÙÔ˘ (9-4). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô ªÚÂÛÔÏȤ Ì›ˆÛ Û 9-5, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ “·¿ÓÙËÛ” Ô μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 10-5 Û Â›ıÂÛË Ì ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ “ÛÊÚ·Á›ÛÙËΔ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¢ÂÚ‚›ÛË 3’.15’’ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ú·¿Óˆ (11-5) Î·È Û ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË ÛÙÔ 1’.03’’ (12-5). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ô˘Ó (√˘ÁÁ·Ú›·)-§Â‚›Ó (πÛÚ·‹Ï) Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 4-0, 3-3, 2-1, 3-1. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 1-0 ∫·fiÙÛ˘ (ÂÚÈÊ.), 2-0 ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ (ÂÚÈÊ.), 3-0 ∫·fiÙÛ˘ (..), 4-0 μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ (..), 41 ∫·˜ (..), 5-1 ™ÔÏ·Ó¿Î˘ (..), 5-2 ªÂÓÔ‡ÙÛÈ (..), 5-3 §·ÓÙÔ‡˜ (..), 63 ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ (..), 7-3 ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ (..), 8-3 °ÂÓˉԢÓÈ¿˜ (ÂÚÈÊ.), 8-4 ªÔÓÂÚ¤ (ÂÚÈÊ.), 9-4 ™ÔÏ·Ó¿Î˘ (..), 9-5 ªÚÂÛÔÏȤ (ÊÔ˘ÓÙ.), 10-5

μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ (..), 11-5 ¢ÂÚ‚›Û˘ (..), 12-5 ¢ÂÚ‚›Û˘ (ÎfiÓÙÚ·). ∂§§∞¢∞ (¢·Ì¿ÛÎÔ˜): °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂÓˉԢÓÈ¿˜ 1, ¢ÂÚ‚›Û˘ 2, •ÂÓ¿Î˘, ∫·fiÙÛ˘ 2, °Ô‡‚˘, ¶ÔÓÙÈΤ·˜, μÈÙ٤Ϸ˜, μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ 3, §¿·˜, ™ÔÏ·Ó¿Î˘ 2, ¶··‰fiÁÈ·ÓÓ˘. °∞§§π∞ (¡·ÚÓÙfiÓ): ™Ù¿ÏÈÙ˜, μÂÚfiÓ, ∫·˜ 1, ªÂÓÔ‡ÙÛÈ 1, ªÔÓÂÚ¤ 1, ªÚÂÛÔÏȤ 1, π˙ÓÙ›ÓÛÎÈ, ÕÚÓÙÈÛÔÓ, §·ÓÙÔ‡˜ 1, ªÈÛ›, Δ˙ÂϤÊ, ∂ÛÙÂÌ¤, ™Â‚·ÏȤ.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ 4˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ 16Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ √ªπ§√™ ¶. ƒ›ÎÔ-∞˘ÛÙÚ·Ï›· .........................4-13 °·ÏÏ›·-∂ÏÏ¿‰· ................................ 5-12 ƒÂfi: ∫·Ó·‰¿˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∞˘ÛÙÚ·Ï›· (4·Á.) ...........41-16 .......7 2. ∂ÏÏ¿‰· (3·Á.) .................37-12 .......5 3. °·ÏÏ›· (3Á.) ..................... 28-26 ....... 2 4. ∫·Ó·‰¿˜ (3·Á.) ..............17-39 ....... 2 5. ¶. ƒ›ÎÔ (3·Á.) ..................16-46 ....... 0

μ’ √ªπ§√™ πÙ·Ï›·-√˘ÁÁ·Ú›· .............................13-8 ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó-∫Ô˘‚¤ÈÙ .......................16-3

1. ™ÂÚ‚›· (3·Á.) ..................42-14 .......6 2. πÛ·Ó›· (3·Á.) ................44-10 ....... 6 3. ∏¶∞ (4·Á.) 47-......................23 ....... 4 4. ªÂÍÈÎfi (3·Á.) .................14-49 .......0 5. ¡. ∞ÊÚÈ΋ (3·Á.) ..............6-57 .......0

ªÂ ¶. ƒ›ÎÔ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ıÓÈ΋ ∏ 5Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ Î·È ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÎÔÚ ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·’ ¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∫ÔÏ. ¡. πˆÓ›·˜ 09.30 °·ÏÏ›·-∫·Ó·‰¿˜ (∞’ fiÌÈÏÔ˜) 11.00 √˘ÁÁ·Ú›·-∫·˙·ÎÛÙ¿Ó (μ’ fiÌÈÏÔ˜) 12.30 πÙ·Ï›·-πÚ¿Ó (μ’ fiÌÈÏÔ˜) 14.00 ªÂÍÈÎfi-¡. ∞ÊÚÈ΋ (¢’ fiÌÈÏÔ˜)

∫ÔÏ. μfiÏÔ˘ 16.00 μÚ·˙ÈÏ›·-√˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó (°’ fiÌÈÏÔ˜) 17.20 ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ-∞›Á˘ÙÔ˜ (°’ fiÌÈÏÔ˜) 18.40 πÛ·Ó›·-™ÂÚ‚›· (¢’ fiÌÈÏÔ˜) 20.00 ∂ÏÏ¿‰·-¶. ƒ›ÎÔ (∞’ fiÌÈÏÔ˜)

■ ∂¡ø √ Ã√¡¢ƒ√∫√À∫∏™ ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À Àæ√À™ ™Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ™Δπμ√À

ŸÁ‰ÔË ÛÙÔ Â› ÎÔÓÙÒ Ë ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∫

·Ù·‚‚ÏË̤ÓË ·fi ÙËÓ ›ˆÛË Ë ¡ÈÎfiÏ ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï οو Î·È Ì ‰È΋ Ù˘ ·fiÊ·ÛË ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Â› ÎÔÓÙÒ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ›‚Ô˘ ÛÙËÓ ¡Ù·ÂÁÔ‡. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ηÙÂÙ¿ÁË fiÁ‰ÔË Ì ¿ÏÌ· ÛÙ· 4.65Ì, ¤ÍÈ ÂηÙÔÛÙ¿ οو ·fi ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ Ô˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÛÙÔ “Diamond League” ÙÔ˘ ∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜. ∏ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚÂÎfiÚ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· 4.35Ì. ¤Ú·Û Ì ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜, ÛÙ· 4.55Ì. ¶¤Ú·Û ٷ 4.65Ì. Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· 4.70Ì. “◊Ù·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Â¿Ó ı· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ™ÙÂÓ·¯ˆÚ‹ıËη fiÙ·Ó ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Ï¿‚ˆ ̤ÚÔ˜. ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓË Â‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û· Î·È Ô˘ ¤Î·Ó· 4.65Ì. ¢ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ· Ó·

ÍÂÂÚ¿Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ‡„Ô˜. ΔÒÚ· ‚¿˙Ô˘Ì ÏÒÚË ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ı· οӈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ı· οӈ οÔȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· ‰Ô‡Ì” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë ∂ÏÏËÓ›‰· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ™Ù· ›‰È· Ì ÙËÓ ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ë °¤ÏÂÓ· πÛÈÓÌ¿Â‚·. ∏ ƒˆÛ›‰· ¤Î·Ó ÌfiÏȘ ¤Ó· ¤Á΢ÚÔ ¿ÏÌ·, ÛÙ· 4.65Ì, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi... „ËÏ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘. ∞¤Ù˘¯Â ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ· 4.75 Î·È ‰‡Ô ÛÙ· 4.80Ì. ̤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎÙfi˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘. ∏ ı¤ÛË Ô˘ ‹Ú ‹Ù·Ó Ë ¤ÎÙË. ∏ μÚ·˙ÈÏÈ¿Ó· º·ÌÈ¿Ó· ªÔ‡ÚÂÚ Ì 4.85Ì. ÛÙ¤ÊıËΠ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ∏ ª·ÚÙ›Ó· ™ÙÚÔ˘Ù˙ Ì 4.80Ì. ‹Ú ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÂÓÒ Ë ƒˆÛ›‰· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘, ™‚ÂÙÏ¿Ó· ºÂÔÊ¿ÓÔ‚· ‹Ù·Ó ÙÚ›ÙË Ì 4.75Ì. ªÂ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ‡„Ô˜

ÁÈ· ‡„Ô˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¤Ú·Û ٷ 2.16, 2.21, 2.28 Î·È 2,31 Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ͷӿ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË (13:05). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈÒÙ˘ ·Ó Î·È ÍÂΛÓËÛ ηϿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 2.31 ̤ÙÚ· Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ. √ ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ ¤Ú·Û ٷ 2.16 Ì ÙËÓ ÚÒÙË, Ù· 2.21 Ì ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË fiˆ˜ Î·È Ù· 2.28 ·ÏÏ¿ ÛÙ· 2.31 ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ∞Ó Î·È ¤ÊÙ·Û ¤Ó·... ÙÛ·Î Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÂÏÈο ¤ÚÈÍ ÙÔÓ ‹¯Ë Î·È Â› ·ÓÙ›Ô ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢ÈÏfi˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÙÚÈÏÔ‡Ó Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ μԇϷ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ Î·È Ë ¡›ÎË ¶·Ó¤ÙÙ· ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi‰ÔÛ˘ Ô˘ Ì·˜ ›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙË-

Ì· Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∏ ÚÒÙË Ì ηχÙÂÚÔ ¿ÏÌ· ÛÙ· 14,05 ηÙÂÙ¿ÁË fiÁ‰ÔË ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ú ÙËÓ ÂÓ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ·ÊÔ‡ ‹‰ËÍ ÛÙ· 13,97 ̤ÙÚ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ›‚Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: ÕÓ‰Ú˜ ⁄„Ô˜: 1/9 13:05 ¢. ÃÔÓ‰ÚÔÎԇ΢ (2.32Ì) ª‹ÎÔ˜: 1/9 05:35 2/9 13:20 §. ΔÛ¿ÙÔ˘Ì·˜ (8.25Ì) ∞ÎÔÓÙÈÛÌfi˜: 1/9 13:00 ‹ 14:20 3/9 13:10 °. ºÈÏÈ›‰Ë˜ (82,38), ™. §ÂÌ¤Û˘ (81,12) °˘Ó·›Î˜ ™Ê˘ÚÔ‚ÔÏ›·: 2/9 04:00 ‹ 05:35 - 4/9 12:15 ∞. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (70,54Ì.).

23

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ∫. ºÈÏÈ›‰Ë Δ∞ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ∫ÒÛÙ· ºÈÏÈ›‰Ë, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Â› ÎÔÓÙÒ, ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Ù›‚Ô˘ Ù˘ ¡Ù·ÂÁÔ‡, ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ›‚Ô˘ Ù˘ ¡Ù·ÂÁÔ‡, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ¿ÏÌ· Â› ÎÔÓÙÒ Î·È ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚÂÎfiÚ, Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ‰Â¯ı›˜ Ù· ıÂÚÌfiٷٷ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· fiÏˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜, ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ¿ıÏËÌ·. ™Ô˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ·fi ηډȿ˜ Ó· Â›Û·È ¿ÓÙ· ÁÂÚfi˜ Î·È Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÂȘ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÔ˘, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi” .

∫ø¶∏§∞™π∞

∂ÎÙfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Ë ∫·Ï·ÌÔο ¶∞ƒ∞ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ªÏÂÓÙ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÌÂÙ›¯Â Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi, fiÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ. ∏ §›ÙÛ· ∫·Ï·ÌÔο Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ °’ Î·È ¢’.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ∫∞§√À¡Δ∞π ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ Ù· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 18.00, Ë ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔ-ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙȘ 18.30 ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ∂›Û˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÎÔχ̂ËÛ˘.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9, 10, 15, 21, 35 Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË, 5, 7, 21, 29, 35.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 AÀ°√À™Δ√À 2011

∂§§∞¢∞

∑Ô‡ÚÔ˜ Ô ...13Ô˜ √ ∏Ï›·˜ ∑Ô‡ÚÔ˜ ÓÙÂÌÔ˘Ù¿ÚÂÈ ˆ˜ ¯ÂÓÙ ÎfiÔ˘Ù˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Â›Ó·È Ô 13Ô˜ Û ∂˘Úˆ·˚ο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∏ ∂√∫ Û¿ÓÈ· ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ “·Ô‡ÙÛÈ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜”. √È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÎfiÔ˘Ù˜ ÛÙËÓ 75¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙÔ˘Í¿ÈÚ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Î·È Ô Ù¤ˆ˜ ÂÎϤÎÙÔÚ·˜, Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ˘Í¿ÈÚ ÙÔ 1979, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎÂ Ë ¤Ó·ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ÙÔ 2009 Ì ÎfiÔ˘Ù˜ ÙÔÓ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜, Û fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ë ∂ıÓÈ΋ ηıËÁÔ‡Ù·Ó ·fi ŒÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹. √ ∏Ï›·˜ ∑Ô‡ÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô 13Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÎfiÔ˘Ù˜ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·, ·Ú¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÏÂÈ¿‰·˜ ËÁÂÙÒÓ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ

∂Àƒøª¶∞™∫∂Δ

√È fiÌÈÏÔÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ª∂ 24 ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙË “Ì¿¯Ë” Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ “Ù˙¿ÌÔÏ” ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ 2011 ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›·. √È 24 ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ·Ú¯Èο ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÎÚÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ηıÒ˜ “ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó” Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙÔÈ Î¿ı ÁÎÚÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ “¯È·ÛÙ›” (1Ô˜-4Ô˜, 2Ô˜3Ô˜ ÎÏ). ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÌÈÏÔÈ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ 2011: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜: πÛ·Ó›·, ΔÔ˘ÚΛ·, §ÈıÔ˘·Ó›·, ª. μÚÂÙ·Ó›·, ¶Ôψӛ·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜: ™ÂÚ‚›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÛÚ·‹Ï, πÙ·Ï›·, §ÂÙÔÓ›·. 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜: ∂ÏÏ¿‰·, ∫ÚÔ·Ù›·, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ™ÎfiÈ·, μÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, ºÈÓÏ·Ó‰›·. 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜: ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ƒˆÛ›·, μ¤ÏÁÈÔ, °ÂˆÚÁ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, √˘ÎÚ·Ó›·

√È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: 15.15 πÛ·Ó›·-¶Ôψӛ· 15.15 ™ÂÚ‚›·-πÙ·Ï›· 15.30 ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ-™ÎfiÈ· 15.30 μ¤ÏÁÈÔ-°ÂˆÚÁ›· 17.45 ΔÔ˘ÚΛ·-¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 17.45 °·ÏÏ›·-§ÂÙÔÓ›· 18:00 ∂ÏÏ¿‰·-μÔÛÓ›· 18.00 ™ÏÔ‚ÂÓ›·-μÔ˘ÏÁ·Ú›· 21.00 §ÈıÔ˘·Ó›·-ª. μÚÂÙ·Ó›· 21.00 °ÂÚÌ·Ó›·-πÛÚ·‹Ï 21.00 ∫ÚÔ·Ù›·-ºÈÓÏ·Ó‰›· 21.00 ƒˆÛ›·-√˘ÎÚ·Ó›·

∏ ∂£¡π∫∏ ƒπá∂Δ∞π ™Δ∏ “ª∞Ã∏” Δ√À 37√À ∂Àƒøª¶∞™∫∂Δ ª∂ ¶ƒøΔ√ ∞¡Δπ¶∞§√ Δ∏ μ√™¡π∞

ªÂ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÊ›Ï Δ

Ô 37Ô ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì 24 ÔÌ¿‰Â˜ (Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÌÈÏÔÈ ÙˆÓ ¤ÍÈ) Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÏÔ‡ÛȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 18.00 (∂Δ1) οÓÂÈ Ô‰·ÚÈÎfi Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË μÔÛÓ›·. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94.6. √ ÁηÚÓÙ Ù˘ ™È¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯ÂÈ “‰¤ÛÂÈ” ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË Û οı ·ÁÒÓ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›Â Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜: °È· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μÔÛÓ›·: “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ∫¿Ó·Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ¶Ï¤ÔÓ ÎÔÈÙ¿Ì ٷ Â›ÛËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÚÂÌȤڷ ÎfiÓÙÚ· Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Ù· ‹Á ηϿ ÛÙ· ÊÈÏÈο Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜. Œ¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¿Óˆ Ù˘, ͤÚÔ˘Ì Ò˜ ·›˙ÂÈ Î·È ÙÈ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì” . °È· ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘: “∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ›̷ÛÙÂ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Î·Ïfi, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈο Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ÙË ¯ËÌ›· Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì Û οı ̷٘, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ Ì ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ Î·È Ì ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜. ∞Ó ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜ (Û.Û. ÂΛ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ê¿Û˘), ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. ∫¿ı ̷٘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ”. °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÂÛË: “μ¿ÚÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜. ∏ ηÏÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓË ›ÂÛË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Î·Ï‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ªÂ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ. √È ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ Û οÔȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ìԇ̠ÌÚÔÛÙ¿, ·Ó Î·È Ô Î·ı¤-

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜ Ô fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘

Ó·˜ ͤÚÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ” . ŒÙÔÈÌÔ˜ Î·È Ì fiÚÂÍË... ÚˆÙ¿ÚË, ·ÚfiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ºÒÙÛ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μÔÛÓ›·. “Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠ·fi Ù· ÊÈÏÈο Î·È ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·, ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·ÈÚfi Î·È ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È Ê·‚ÔÚ› ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÌÈÏÔ, Ô “ª¿ÙÌ·Ó” ›Â: “ ΔÔ ÙÈ Ï¤Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È” . √ ÚÔ‡ÎÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, μ·Û›Ï˘ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “•¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ƒ›ÌÈÓÈ. Œ¯Ô˘Ó Û˘Ó ‰‡Ô ÚÔÛı‹Î˜ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. ªËÓ Í¯ӿÌ ¿ÏψÛÙ ˆ˜ Ë ÚÂÌȤڷ ÎÚ‡‚ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÎÏ‹ÍÂȘ. £·

·›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ÚÒÙÔ. ı‡Ì·” ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ: ¶§∂´ ª∂∏∫∂ƒ: ¡ÈÎ ∫·Ï¿ı˘, μ·Û›Ï˘ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™Ïԇη˜. ™√ÀΔπ¡°∫ °∫∞ƒ¡Δ: ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘, ∫ÒÛÙ·˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. ™ª√§ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ: ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ª¿ÈÎ ªÚ¿ÌÔ˜. ¶∞√À∂ƒ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ: ∞ÓÙÒÓ˘ ºÒÙÛ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘. ™∂¡Δ∂ƒ: °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘Êfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˘ÚÔÂȉ‹˜.

∏ “·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·” Ù˘ μÔÛÓ›·˜ √ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· ∑Ô‡ÚÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ú›ÊÙ˘, Ì›ÏËÛ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ μÔÛÓ›·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ οı ÍÂΛÓËÌ· Û ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰‡ÛÎÔÏÔ. √ Î. ¶Ú›ÊÙ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë μÔÛÓ›· ı¤ÏÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÛÔ¯‹, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· Ì ÂÌÂÈÚ›· Î·È Î·Ïfi Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ›Â Ô Î. ¶Ú›ÊÙ˘: “∏ μÔÛÓ›· Â›Ó·È Ì›· Ôχ ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿-

‰· Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ì ›ڷ Û Â›Â‰Ô ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, fiˆ˜ ÔÈ ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜, ª·˚Ú¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¡ÙfiÌÂÚηÓÙ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ˘„ËÏfi ΛÓËÙÚÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÔÌ¿‰·, Ô˘ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ôχ Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹. ¢‡Ó·Ì‹ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ „ËÏÔ› Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·ÏÔ› ̤۷ ÛÙË Ú·Î¤Ù·, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Î·Ïfi Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù, fiˆ˜ Ô ΔÂϤÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ª·˚Ú¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ô ª¿‚ÙÛÈÙ˜. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô ¡ÙfiÌÂÚηÓÙ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ÂÓÒ Ô μ·Û›ÏÈ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È Ôχ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÁÂÓÈο ¤Ó·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ∫¿ı ·È¯Ó›‰È ÚÂÌȤڷ˜ ¤¯ÂÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ì ËÚÂÌ›·, ηı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 100% Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·” .

■ ∞ƒ∫∂Δ√π ∂π¡∞π √π ∞™Δ∂ƒ∂™ ¶√À ∂¶∞¡∂ªº∞¡π∑√¡Δ∞π ™Δ∏ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏ Δ∏™ §π£√À∞¡π∞™

ΔÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ...ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ √π ·Ô˘Û›Â˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤ÏÂÈ„·Ó ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ¡. ¡√μπΔ™∫π (°∂ƒª∞¡π∞): √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ 2009. ∫È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË. ªÂ ÙÔÓ ¡ÙÈÚÎ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÌÈ· ٤ٷÚÙË ı¤ÛË ÙÔ 2001 ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ‹Ù·Ó ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ 2005 ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ¤ÌÙÔÈ

ÙÔ 2007 ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi ·fi ÙÔÓ ÛÔ˘ÂÚÛÙ¿Ú ÙˆÓ ¡Ù¿Ï·˜ ª¿‚ÂÚÈΘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¡Ô‚›ÙÛÎÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡μ∞. √fiÙÂ, Ù· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È... ™. °π∞™π∫∂μπΔ™π√À™ (§π£√À∞¡π∞): ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Ë §ÈıÔ˘·Ó›·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹. √ “™¿Ú·˜” ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ΔÔ 2003 ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ 2007 ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÒÚ· ı¤ÏÂÈ ˆ˜ ȉ·ÓÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ӷ ·Ó¤‚ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ ‚¿-

ıÚÔ. ¢Â›¯ÓÂÈ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞. ∫πƒπ§∂¡∫√ (ƒø™π∞): √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ƒÒÛÔ˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. √ “∞∫-47” ¤ÏÂÈ„Â Ôχ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ 2009. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â›Â‰Ô ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È Î¿ÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù. ΔÔ 2007 ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, Ì ÙÔÓ ∫ÈÚÈϤÓÎÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó fiÓÂÈÚ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi. ¶. °∫∞™√§ (π™¶∞¡π∞): √ πÛ·Ófi˜ Û¤ÓÙÂÚ ·fi ÙÔ 2001 ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È ÌÂ

ÙËÓ ÂıÓÈ΋ πÛ·Ó›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ¤ÚÛÈ ‰ÈÂÎfiË, ηıÒ˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ô Û¤ÓÙÂÚ ÙˆÓ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ §¤ÈÎÂÚ˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘; ¡· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ πÛ·ÓÔ› ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶Ï¤ÔÓ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ °Î·ÛfiÏ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔ˘˜ “ÊÔ‡ÚÈ·˜ Úfi¯·˜” . Ã. ∫∞§¡Δ∂ƒ√¡ (π™¶∞¡π∞): ªÂÚÈÎÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÙÔ “ÎÏÂȉ›” Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Î·È fi¯È ÔÈ ¡·‚¿ÚÔ Î·È °Î·ÛfiÏ. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ›¯·Ó ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ Â¿Ó ÔÈ πÛ·ÓÔ› ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ 2009 ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ. ΔÂÏÈο, fï˜, ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓÔ

Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ ÙˆÓ ΔÔÚfiÓÙÔ ƒ¿ÙÔÚ˜ Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÔÌ¿‰·. √ ™¤ÚÙ˙ÈÔ ™Î·ÚÈfiÏÔ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿, ÌÈ· Î·È Ô ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·ÎfiÌË ¤Ó· ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∞. ¶∞ƒ∫∂ƒ (°∞§§π∞): √ °¿ÏÏÔ˜ Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ˘˜ “ÙÚÈÎÔÏfiÚ” ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √ °¿ÏÏÔ˜ ÛÙ·Ú Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô ˙ˆ‹˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË °·ÏÏ›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó È‰·ÓÈΤ˜, ÌÈ· Î·È ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ ¡μ∞ÂÚ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞fi„ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ı¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ

∂Ή‹ÏˆÛË ·fi„ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

“√‡Ù Á¿Ù· Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿” ·fi ÙÔ˘˜ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜”

√È ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ P‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∏ £∂∞Δƒπ∫∏ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ “™ÎËÓÔ‚¿-

Ù˜”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙˆÓ ∞Ï. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ - ÃÚ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ “√‡Ù Á¿Ù· Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿” , ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi„Â Î·È ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 21.15. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÌÂ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ¶ÂÚÈfi‰Â˘Û Â›Û˘ ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ ÔÌ¿‰· “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” Û˘ÛÙ‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â›Û˘ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË “√ ÎÔ˘ÓÂÓ¤˜”. Δ· ̤ÏË Ù˘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ı·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ϤÔÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ: ™fiÊË ∏ÏÈ¿‰Ë, ∂ϤÓË ∫·‚‚·‰›·, ¡›ÎÔ˜ ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∏ÏÈ¿‰Ë, °È¿ÓÓ· ∞Ïӷο, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹, ªÈÏ›ÙÛ· ¡›ÎÔÏÈÙ˜ Î·È ™Ù¿ı˘ ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘. √ ∞ϤÎÔ˜ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ‹-

Ù·Ó ¤Ó· ٷϤÓÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ, Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË Î·È ÙÔ ÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÛηÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ·›ı·ÓË Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ›Ù ˆ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜-¢ı˘ÌÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ›Ù ˆ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· Î·È ÎÈÓË-

Ì·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ˘‹ÚÍÂ Ô ϤÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ ¯Ú˘Û‹˜ ÂÔ¯‹˜. M ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ı¿ÚÚÔ˜. K·È Ì ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi. ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ËıÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÈ·˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ

ηډȿ Ù˘ Û¿ÙÈÚ·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ÏÔÁ‹˜ ‰È‰·ÎÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¯Ï¢·ÛÙÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù·, Ì ÙÔ ÏÂÙfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÌÈ·˜ ÙÚ˘ÊÂÚ‹˜ Ì·ÙÈ¿˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Î·È Ô ı·ً˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù·. ŸÌˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. √È ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.000 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (‰Èο ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¿ÏÏˆÓ “TÔ ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÙÔ “ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·, ÙÔ “°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù›, ÙÔ “ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÙÈ¿ (·Ó Î·È ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜) Û ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿, ¿ÊËÛ·Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÂÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·Ó¤Û˘Ú fiÏË ÂΛÓË ÙËÓ Â˘ÛÏ·¯Ó›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ‚ÈÔ¿Ï˘. ¶ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Î·È Í·Ó·‰Â› ÙȘ Ù·Èӛ˜: √È °ÂÚÌ·ÓÔ› Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È, £·Ó·Û¿Î˘ Ô ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜, ¢ÂÛÔÈÓ›˜ ÂÙÒÓ 39, ∏ ı›· ·’ ÙÔ ™ÈοÁÔ, ŒÓ· ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙË Ï›ÌÓË, ∫·ÏÒ˜ ‹Ïı ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ, Δ· ΛÙÚÈÓ· Á¿ÓÙÈ·, ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô, §·Ù¤ÚÓ·, ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ, ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, √‡Ù Á¿Ù· Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿. ™‹ÌÂÚ·, ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ¿, ÓÔÛÙ·ÏÁԇ̠·ÎfiÌ· ÙÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi ‹¯Ô ÌÈ·˜ Ï·Ù¤ÚÓ·˜, Ô˘ ¯¿ıËΠÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ·Á¤ÚÈ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, fiˆ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔÈ ‹ÚˆÂ˜.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

“√ı¤ÏÏÔ˜” Ì °. ∫ÈÌÔ‡ÏË, ∫. ª·ÚÎÔ˘Ï¿ÎË

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡Ï˘ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ “√ı¤ÏÏÔ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫ÈÌÔ‡ÏË (√ı¤ÏÏÔ˜), ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª·ÚÎÔ˘Ï¿ÎË (π¿ÁÔ˜), ÙËÓ ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë (¢˘Û‰·ÈÌfiÓ·), ÙËÓ °ˆÁÒ ªÚ¤ÌÔ˘ (∞ÈÌÈÏ›·) Î·È ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ªÔ˘Ú‰Ô‡ÌË (∫¿ÛÛÈÔ˜), Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ı›·ÛÔ 10 ·ÎfiÌË Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ËıÔÔÈÒÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤Î·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Badminton ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÈԉ›· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ˙‹ÏÂÈ·˜, Ù˘ ÚÔ‰Ô̤Ó˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ª·˘ÚÈÙ·ÓÔ‡ √ı¤ÏÏÔ˘, ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· Ù˘ ·Á›‰·˜ ÙÔ˘ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ π¿ÁÔ˘, ÛÎÔÙÒÓÂÈ, Ù˘Êψ̤ÓÔ˜ ·’ ÙË ˙‹ÏÂÈ·, ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¢˘Û‰·ÈÌfiÓ·. √ √ı¤ÏÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1603,ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Ì ٷ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ ÕÌÏÂÙ, ª¿Î‚Âı Î·È μ·ÛÈÏÈ¿˜ §ÈÚ Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1622. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË-¢È·Û΢‹: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘.

™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡Ï˘ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘. ™ÎËÓÈο: ∞ı·Ó·Û›· ™Ì·Ú·Á‰‹ ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª·Ú›· ∫·Ú·Ô‡ÏÈÔ˘. ªÔ˘ÛÈ΋: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ú·Ì‹˜ ºˆÙÈÛÌÔ›: ™¿Î˘ ªÈÚÌ›Ï˘. ∫ÈÓËÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ŒÏÂÓ· °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘. μÔËıfi˜ ™ÎËÓÔı¤ÙË: ¢ÒÚ· ™Ù˘ÏÈ·Ó¤ÛË. √ÚÁ¿ÓˆÛË ¶·Ú¿ÛÙ·Û˘: μ·Ú‚¿Ú· ªÂÚÙ‡ÚË. √ÚÁ¿ÓˆÛË ¶ÂÚÈԉ›·˜: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘. ∏ıÔÔÈÔ›: ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ¶ÂÙÚÔÔ˘Ï¤·˜ ∏Ï›·˜, æ˘¯ÔÁÈfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫ÔÙÛ·Ú›Ó˘ °È¿ÓÓ˘, ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ™Ù¿ı˘, ™¿ÎÎÔ˘Ï˘ ªÈ¯¿Ï˘, ªÈ¯¿ÎÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÎË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, ª˘ÏˆÓ¿˜ °È¿ÓÓ˘, ∞Ó·Ó›· ΔÚ·˚¿Ó·. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∫·ÓÔÓÈÎfi 23 ¢ÚÒ, Ì·ıËÙÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi 17 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6977408710 -ΔËÏ.& º·Í (210)8611225.

«ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜» ÛÙÔ ÏfiÊÔ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ “∂›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” Î·È “ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ê˘Û¿” , Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹. ªÂ ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰È·Û΢¤˜ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ “§fiÊÔ” , ÂÓÒ ÔχÙÈÌË ı· Â›Ó·È ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ bar Ì ÔÙ¿ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:30. ΔËÏ. ÏË-

√ ¢∏ª√™ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, ªÓËÌ›·, πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÂÚÒÓ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi-πÛÙÔÚÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘” ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 8 Ì. Ì. √ÌÈÏ‹ÙÚȘ ı· Â›Ó·È Ë ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË-πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ Î·È Ë ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ∞Ú·¯ˆ‚›ÙË, ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ∂ÊÔÚ›·˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Â‰Ò Î·È ÂηÙfi ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙÚÔË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÔÎÔڇʈ̷ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡-πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì Ӥ· ÂÈÛΤ„ÈÌ· ÌÓËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂∞¶Δ∞ Î·È ÙÔ˘ °’ ∫¶™ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÒÚÈ̘ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙÔ ∂™¶∞. ™ÙÔ fiÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “¢π∞∑øª∞” . ªÂ ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ π°’ ∂¶∫∞ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ı· Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ˆ˜ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙfiÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Âͤ¯Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›·. ∏ ÎÔÌ‚È΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ηıÒ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì·ıËÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∏ ÙÈÌ›· οڷ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÛÙÔÓ ™·Ì¿Ó·Á·

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·fi„ ÛÙȘ 8.30 ª›· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ Ì¿˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ·fi„Â, ÛÙÔ ÏfiÊÔ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ϤÔÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· 8Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Í·Ó¿ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙˆÓ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ μfiÏÔ. ™Â Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

25

ÚÔÊÔÚÈÒÓ: 6972 329126. °È· fiÏ· Ù· ÓÂfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì “ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Ù·Í›‰È” ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ, Ì›ÓÂÙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘˜ www.ixnhlates.gr. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ Â›Ó·È: ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ - ʈӋ, ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÎÈı¿Ú· ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ∫fiÎηÏ˘ - Ù‡Ì·Ó· ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ - È¿ÓÔ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·Ú‰·Î¿˜ - Ì¿ÛÔ πÔÚ‰¿Ó˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ - ÎÈı¿Ú· ∏¯ÔÏË„›·: ¡›ÎÔ˜ ∫·ÏԂȉԇÚ˘ - K Sound.

™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §¿ÌÈ·˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (™·Ì¿Ó·Á·) ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Ë ÙÈÌ›· οڷ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔ˘ ¢ÔÌ‚Ô˝ÙÔ˘ ÛÙȘ 2, 3 Î·È 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ÙÈÌ›· οڷ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ô ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 19.00. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 19.00: ÀÔ‰Ô¯‹ ÙÈÌ›·˜ οڷ˜, ˘fi ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ̤Á·˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Î·È ÒÚ· 21.30 πÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›· (ŸÚıÚÔ˜-£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·). ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 07.30: £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÁÈ·ÛÌfi˜, ÒÚ· 17.00, ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ·Ú¿ÎÏËÛË, ÒÚ· 18.30, ÛÙÔÓ ŸÛÈÔ ™ÂÚ·Ê›Ì. ∫˘Úȷ΋ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 07.00: ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, πÂÚfi ¢¯¤Ï·ÈÔ ÒÚ· 17.00, ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ·Ú¿ÎÏËÛË ÒÚ· 18.30. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ·˘ÙÒÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÙÈÌ›·˜ οڷ˜.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì.

Δ∂á∂™

“√È ª¿Ë‰Â˜” ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

— ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ıÈÌÔ “ª∞∏¢∂™” ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙȘ 20:30. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÔ·›ÎÙ˜. — ª›· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ·fi„Â, ÛÙÔ ÏfiÊÔ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ bar Ì ÔÙ¿ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 20:30. — √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡Ï˘ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ “√ı¤ÏÏÔ˜” , Ï·ÈÛȈ̤ÓÔÈ ·fi ¤Ó· ı›·ÛÔ 10 ·ÎfiÌË Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ËıÔÔÈÒÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ. — ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” , ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙˆÓ ∞Ï. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ - ÃÚ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ “√‡Ù Á¿Ù·, Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿” , ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi„Â Î·È ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 21.15. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

— √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “μÏ¿¯ÈÎË ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ºÔÚÂÛÈ¿” , ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎfiÛÌËÌ·. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (www.vlachoivolou.gr).

— ΔÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ∫Ô˘Ó ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞Ï·ÓÙ›Ó” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÂÁ·˝ÙË, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ. — ª¤¯ÚÈ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ë ¤ÎıÂÛË “°ÓˆÛÙÔ› Î·È “ªÂÁ¿ÏÔÈ” ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ” ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·” , Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞ÎÚ›‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∫·Ú‰¤ÏË ÛÙË “ªÈÎÚ‹ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯً Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 23.00.

¢π∞º√ƒ∞

— ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ “∫ÂÓÙ·‡ÚÂÈ· 2011” “ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘” ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¶·Ú·Û΢‹ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 - ∑·ÁÔÚ¿ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË - ÒÚ· 8 Ì.Ì. ¢ÈËÌÂÚ›‰· “ΔÔ ¶‹ÏÈÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ›· ÚÈÓ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. “πÛÙÔÚ›· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ - ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋” . ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∂χıÂÚË. - ¶·Ú·Û΢‹ 9 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011- ∑·ÁÔÚ¿ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. °ÈÔÚÙ‹ ª‹ÏÔ˘. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∂χıÂÚË. - 27, 28, 29, 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011- •Ô˘Ú›¯ÙÈ °ÈÔÚÙ‹ ∫¿ÛÙ·ÓÔ˘. — ™ÙÔ Public ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ‚ÚÂı› Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ™·ÓÔ˘‰¿Î˘, ÛÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00, ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË-Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ “£¤Ïˆ Ó· ëÌ·È ¿ÓÙ· Ì·˙› ÛÔ˘” . ΔÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, ÛÙȘ 9 Ì.Ì. — ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. ¤ˆ˜ 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” , £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ (¤‰Ú· μfiÏÔ˜) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô - ∫·ÛÙÔÚÈ¿ - ºÏÒÚÈÓ· - ¶Ú¤Û˜, ÛÙȘ 9, 10 Î·È 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6972 873744 Î·È 6974 098499. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ªÔ˘Ú·˙¿ÓÈ ∏›ÚÔ˘ ·fi 30/9 ¤ˆ˜ 2/10. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 30, μ’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935, ¢Â˘Ù. - ™¿‚. Î·È ÒÚ˜ 10 .Ì.-12 Ì. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 9-10-11/9/2011 ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË Ã·ÏÎȉÈ΋˜. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙȘ ªÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÌÌÔ˘ÏÈ·Ó‹. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6997724383. — ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∑¿Î˘ÓıÔ˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË, 12-15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 4‹ÌÂÚË. 2. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒÒÛÔ˜ ÷ÏΛ‰·: ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË, 4-5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2‹ÌÂÚË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÏÂʈÓ›Ù ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· οوıÈ ÙËϤʈӷ: ΔËÏ. 2421045582 Î. ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘, ÙËÏ. 24210-29943 Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÏ. 24210-45434 Î. °·˚Ù·Ó¿˜. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Δ‹ÓÔ - ¡¿ÍÔ 7-10/9. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, ÙËÏ. 24210-34712. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi 15-18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶·ÙÚȷگ›Ô, ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ÛÙ· ¶ÚÈÁÎËfiÓËÛ· Î·È ÙÔ μfiÛÔÚÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÛÙÔÓ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙËÏ. 2421076240 Î·È 6977483635. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 63 ÂÛfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ŸıÚ˘ ÙÔ 1991. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 7.30 .Ì. ̠ψÊÔÚÂ›Ô Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÂÚ› 17.30. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6944815236, 6936459782, 6946094073 Î·È 6944424633, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ŒÓˆÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 17 Î·È 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ (⁄„ˆÌ· 731, ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· μÔ˘ÏÈ·Ú¿ÙˆÓ Î·È ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, ∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ, ΔÂÂϤÓÈ, ∞Á. ™·Ú¿ÓÙ·). °È· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ··ÈÙÂ›Ù·È ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49) 10.00’-12.30’, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 28902, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6944815236 Î·È 6946094073. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘ÚÈÛÈÙÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 17-18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·-∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ. ∂›Û˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÂÚ¿ ÌÔÓ‹ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ¶·ÚÓ·ÛÛ›‰Ô˜, fiÔ˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ı· ÙÂϤÛÂÈ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜, Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 ∞’ fiÚÔÊÔ˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ∫‡ÚÔ˘ 5. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ. (™.™. °È· fiÔÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ë “£” ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Â˘ı‡ÓË, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ›‰È·)

¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È, ÌÂÙ¿ ·fi ··›ÙËÛË ÔÏÏÒÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20.30, ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ï·Ù›·, ÙÔ “Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” , Ì ΤÊÈ, ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ª¿Ë‰Â˜” ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ Û ·ÓËÁ‡ÚÈ.

√È “ª¿Ë‰Â˜” ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜, Ì ÓÙ·Ô‡ÏÈ· Î·È ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜, ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›·, Ô 20ÌÂÏ‹˜ ı›·ÛÔ˜ (Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ¿Ó‰Ú˜, ÓÙfiÈÔÈ ª·ÎÚÈÓÈÙÛÈÒÙ˜, ËÏÈΛ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi, ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi - ÌÈÌËÙÈÎfi ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ “ª¿Ë‰ˆÓ” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. √È “ª¿Ë‰Â˜” Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó

Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·˘ıÂÓÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÔ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È ˙Ô˘ÚÓ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔڇʈ-

ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ¯ÔÚfi, ÁϤÓÙÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË -Ô˘ Â›Ó·È Ë 53Ë ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘- Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ›ÛÌ· ÙˆÓ ª·ÎÚÈÓÈ-

ÙÛȈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ËıÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ı›·ÛÔ ÙˆÓ “ª¿Ë‰ˆÓ” Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ΤÊÈ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈÎÔ›, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÔ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹˜ Î·È ϤÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ (Ù¯ÓÈÎÒÓ, ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ) ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ , ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ - ÌÈÌËÙÈÎÔ‡ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Âı›ÌÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÙ˙È·ÓÒÓ, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Ù˘ ∂ƒ∞.

ºÈÏÔÍÂÓ›· ÂȘ Ù· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ ™√º√™ Ï·fi˜ Ì·˜ ϤÁÂÈ ∞‡-

ÁÔ˘ÛÙ ηϤ ÌÔ˘ Ì‹Ó·, Ó¿ÛÔ˘Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ·ÚÔÈÌ›· ·˘Ù‹ ·fi Ù· Ì·ıËÙÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ¯·Ú·Á̤ÓË ÛÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ∏ ÓËÛÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛÈÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÔÈ ÔÏϤ˜ ÂÔÚÙ¤˜ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÏ·ÌÚÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ Î·ÚÒÓ, ÂÏ¿ÛıË Ë ¯·ÚÈو̤ÓË ÊÚ¿ÛȘ. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ = Û‚·ÛÙfi˜, Ù›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. √ ™ÙÂÊ. °Ú·Ó›ÙÛ·˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ (Ù· ¿ÁÚÈ· Î·È Ù· ‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÁÔ˘) ϤÁÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔÓ (·Î·Óıfi¯ÔÈÚÔ˜), ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ƒ‹Á· = μ·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ó›‰·˜. √ Ú‹Á·˜ Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÛٷʇÏÈ ÎfiÎÎÈÓÔ, ΢‰ÒÓÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ, ·¯Ï¿‰È ηٷΛÙÚÈÓÔ, ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, ÌÔÛ¯¿ÙÔ. ¶fiÛÔ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ÓÂÔÁÓ¿ ÙÔ˘! ™ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ (1940) ı˘Ì¿Ì·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ

Ì¿ıËÌ· (∏ ÛηÓÙ˙Ô¯ÂÚ›Ó· Î·È Ù· ÛηÓÙ˙Ô¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘). √ Î˘Ú ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ì¤ÏÈ ÙÔ˘ ÙËÓ Â›‰Â Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Ù· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÛÙË ÊˆÏÈ¿ Ù˘. ŸÌˆ˜ ÛΤÊÙËΠÙËÓ ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (Ë ÌËÙ¤Ú· Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ù˘), Ù· ‹Ú ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÒÚÔ £ÂÔ‡ Î·È Ë ¯·Ú¿ Ù˘

Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ¢ÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿Á·ıÔÓ £Âfi ÁÈ· ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ÌÂÁ¿ÏË Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜! ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 2011 Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ‰‡Ô ʛϘ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ∞ı‹Ó·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ΔÚ‡· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘

μfiÏÔ˘. ª¤Û· ÛÙË ıÂ˚΋ ÛËÏÈ¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÁÎÈÓËÙÈο Î·È ÌÂψ‰Èο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ, Ë ÔÛÌ‹ ÙÔ˘ ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ¿ÌË Ì ÙÔ ÊÏÔ›Û‚Ô Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË fiÏË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó ÚÔ˜ Ù· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË §ˆÙfi˜. ∑‹Û·Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Á‡̷ ·fi ÙÔÓ Î. ¶·‡ÏÔ ∫ÂÊ·ÏÈ·ÎfiÓ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ¿ ÙÔ˘, fiÌÔÈÔ Ì ٷ ÊÈÏfiÍÂÓ· Á‡̷ٷ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜ §·›ı˜, οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Á˘ (·Ú¯·›· ÂÔ¯‹). ∂È ÙËÓ Â˘ÊÔÚÔÙ¿ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ∫fiÏÔ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ˙‹Û·Ì ¤Ó·Ó ·Í¤¯·ÛÙÔ ‰ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ˆÓ. ∫·ÛÛ·Ó‰ÚÈÓfi˜


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 30∏™ ∞À°√À™Δ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

958,12

-4,82

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,18 2,51 14,66 1,93 4,9 3,4 7,52 0,78 4,01 3,3 0,34 0,33 3,65 0,65 1,68 3,54 1,43 6,21 3,37 1,33 2 5,81 4,33 3,7 3,55 1,01 9,1 1,21 6,48 7,14 4,01 11,48 10,21 8,65 4,2 0,76 4,6 2,57 2,44 1,42 2,11 13,57 7,04 0,28

-10 1,62 -1,87 -13,84 -2 -5,82 -4,81 -4,88 -4,07 -5,44 -12,82 -10,81 -5,19 -8,45 -5,08 -4,84 -9,49 -8,81 -6,13 -2,92 -9,09 0,17 -5,87 -5,13 -1,39 -6,48 1,68 -19,33 -5,54 -0,97 -10,49 3,42 -4,13 -4,95 -6,46 5,56 -2,34 -3,02 -6,15 4,41 -6,22 -2,79 -8,45 -9,68

321.228 10.044.200 265.139 5.890.145 1.948 39.465 43.343 111.236 89.433 3.112 3.518.789 9.937.313 2.150 1.755.446 12.063 157.378 199.396 769.862 8.953.160 25.215 361.483 127.676 200.510 4.294 17.010 895.735 47.506 7.367.998 17.586 234.942 473.729 1.550 6.563 749.438 903.825 5.082.732 550 4.236 20.482 2.021.478 96.643 57.824 948 115.898

0,17 2,4 14,5 1,81 4,86 3,2 7,46 0,74 4 3,3 0,34 0,32 3,63 0,6 1,61 3,49 1,38 5,97 3,35 1,3 1,96 5,61 4,15 3,52 3,41 0,99 8,77 1,21 6,48 7,14 4,01 11 9,76 8,65 4,2 0,72 4,6 2,52 2,38 1,32 1,99 13,07 6,7 0,27

0,21 3 15,19 2,28 5,09 3,65 8,3 0,84 4,28 3,4 0,42 0,4 3,8 0,77 1,69 3,78 1,6 6,7 4 1,42 2,24 6,03 4,6 3,91 3,6 1,09 9,2 1,49 6,88 7,48 4,5 11,48 10,68 9,25 4,53 0,85 4,8 2,62 2,55 1,53 2,24 14,38 7,2 0,32

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

5,41 9,83

-4,75

2

9,83

9,83

8,7

13.000

0,23

0,25

3,7 -5,51 -4,55 -4,76 2,5 -4,17

149.461 43.916 1.100 24.401 11.720 1.900 11.355

0,53 0,21 1,2 0,21 0,2 0,38 0,22

0,62 0,25 1,25 0,22 0,22 0,41 0,25

-6,67 0,93 -7,77 -5,26

9.076 164.810 6.165 7.100

0,4 1,04 0,94 0,35

0,43 1,1 1,01 0,38

-0,12 -5,56 -6,74 -3,03 -9,09 0,98 -5,56 5,88 -5,03 3,45 2,15

899 121.835 4.784 769.159 21.462 700 34.694 8.170 123 1 8.313

8,32 0,33 0,81 0,3 0,49 1,03 0,33 0,34 1,7 6,3 0,91

8,6 0,38 0,92 0,36 0,6 1,04 0,37 0,36 1,81 6,3 0,97

-9,84 2,2 -6,45 -9,52 4,76

427 4.215 589 24.247 10.000

0,98 2,27 2,32 0,19 0,21

1,21 2,33 2,48 0,22 0,22

-2,56 3,13

6.900 790.159

0,36 0,3

0,38 0,38

-4,12

9.454 1.670 8.328 22.147

0,89 1,03 2,08 0,16

0,97 1,11 2,25 0,18

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√)

0,25 0,5 0,56 0,23 1,2 0,21 0,2 0,41 0,23 0,36 0,42 1,09 0,95 0,36 0,51 8,57 0,34 0,83 0,32 0,5 1,03 0,34 0,36 1,7 6,3 0,95 2,55 1,1 2,32 2,32 0,19 0,22 0,13 0,38 0,33 0,45 0,93 1,09 2,09 0,17 1,35 0,14 0,39 0,76 0,06 1,13 0,51 0,38

0,48

5,41 -2,56 2,73 8,51 2,7

2 5.500 180 1.101 3.250 1.205

0,39 0,75 0,05 1,02 0,43 0,35

0,39 0,77 0,06 1,13 0,51 0,38

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,5 1,02 0,17 2 0,58 0,89 0,38 0,29 0,36 0,14 0,74 1,1 0,51 0,14 0,32 0,28 0,23 6,39 1,18 0,67 0,89 0,21 0,35 0,34 0,44 1,08 0,69 0,61 0,48 1,18 22,09 1,5 0,27 0,7 1,71 0,41 0,33 0,41 2,58 0,99 0,36 0,93 0,12 0,79 0,45 0,18 0,45 3,4 1,18 0,62 1,99 1,83 0,77 0,46 0,43 0,2 3,9 0,42 1,3 0,76 0,26 0,56 0,57 0,62 0,38 0,35 0,23 1,35 0,34 0,44 0,21 0,91 0,63 0,07 0,47 0,64 0,24 0,62 0,35 0,38 0,29 2,21 0,47 3,54 0,17 0,71 0,07 1,04 0,5 0,75 0,46 1,13 1,1 0,04 1,59 0,43 0,11 0,21 0,78 1 0,05 0,92

5.570 4.620 89.564

0,45 1 0,16

0,52 1,02 0,19

7,69 -8,57 -3,45

6.100 4.357 10 2.000 34.000 100 7.030 1.118.765 500 260 22.430

0,85 0,35 0,29 0,36 0,13 0,74 1,03 0,48 0,14 0,32 0,27

0,92 0,38 0,29 0,37 0,14 0,74 1,17 0,56 0,14 0,32 0,29

-8,53 -2,9

265 1.985 490

5,76 1,17 0,67

6,39 1,31 0,71

-7,58 -7,69 0,85 -3,45 -1,32 -6,9 4,48

8.001 270 2.000 2.650 27.850 3.595 1.110 2.100 850 6.359 23.034 5.550 215

0,2 0,3 0,34 0,43 1,05 0,67 0,6 0,48 1,1 21,5 1,44 0,27 0,7

0,21 0,36 0,34 0,47 1,17 0,71 0,61 0,53 1,24 24,4 1,55 0,28 0,7

-2,38 -8,33 -2,38 0,39 -2,94 -7,69 2,2 -14,29

11.470 6.871 5.195 2.800 48.035 58.930 20.410 72.649

0,39 0,33 0,41 2,32 0,97 0,36 0,9 0,12

0,43 0,36 0,43 2,68 1,03 0,42 0,94 0,14

3,03 -8,53 -4,62 -0,5 1,67

40 6.937 7.210 1.750 14.451

3,3 1,17 0,61 1,92 1,66

3,4 1,35 0,69 2 1,85

-6,12

3.763

0,46

0,49

2 -5,56

12,66 8,57 3,57 7,69 -3,51

-4,55 6,06 -2,86 -4,35 -6,9

-0,76 -2,33 -7,14 1,33 -3,7 -3,45 3,64

34 4.397 30.301 1.020 2.436 2.004 500

3,67 0,4 1,3 0,71 0,26 0,53 0,56

3,9 0,43 1,35 0,76 0,27 0,62 0,57

4,55 -5,59 -2,86 -8,33

1.550 410 423 1.870

0,23 1,35 0,34 0,44

0,23 1,42 0,34 0,48

1,11

451

0,85

0,96

-12,5

4.719

0,07

0,08

-6,06

2.150 21.992

0,24 0,61

0,25 0,66

11,76 7,41

139.114 50

0,33 0,29

0,4 0,29

-2,08 1,14

5.170 2.800 900 3.079 21.800 9 8.061

0,46 3,5 0,17 0,71 0,07 1,04 0,48

0,49 3,54 0,17 0,74 0,08 1,04 0,54

4,61

14.976 992 176.909 90.394 6.089

0,44 1,13 1,07 0,04 1,43

0,52 1,13 1,2 0,04 1,63

-4,88

26.152

0,77

0,84

-16,67 -8,91

11.500 1.813

0,05 0,91

0,06 1,01

-2,74 -12,50 0,97 -1,96 -4,17 -0,88 -3,51

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

7,6 0,31 13,5 0,55 0,13 0,99 0,37 2,11 7,69 0,5 1,76 5,34 3,59 0,33 14 62,05 18,65 2,59 1 0,25 0,23 11,7 6,15

2.160

0,13

0,13

-0,47

9.850

2,09

2,14

-9,09

26.762

0,49

0,51

-0,37 7,16 -8,33

300 157 150

5,34 3,59 0,33

5,34 3,59 0,33

1,17

301

2,48

2,59

-4,17

50

0,23

0,23

1.000

0,04

0,04

35.158

0,11

0,13

2.700

0,09

0,09

1.545 1.000 2.400

0,17 0,33 0,04

0,17 0,33 0,04

9.200

0,22

0,22

30.100

0,14

0,16

35.542 71.554 7.400 22.561 6.000

0,13 0,16 0,14 0,17 0,19

0,13 0,19 0,15 0,18 0,2

-9,09

20 59

0,19 0,2

0,19 0,2

-3,33

14

1,35

1,49

-9,62

1.000

1,88

1,88

-0,99

500

4

4

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,04 0,07 1,5 0,77 0,12 0,25 0,05 0,09 0,23 0,17 0,33 0,04 0,52 0,12 0,22 0,04 0,04 3,7 0,09 0,28 0,06 0,15 0,72 0,26 0,09 0,3 0,13 0,18 0,15 0,17 0,19 0,59 0,19 0,2 0,33 1,45

10

-7,14 -5,26 -5,56

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,45 0,97 0,58 3,3 1,09 1,4 1,8 1,88 2,52 1,27 2,86 4

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 29H™ ∞À°√À™Δ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.297.012,00 2.749.832,22 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.928.948,36 1.212.904,41 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 30.552.517,24 6.121.911,41 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.382.446,48 750.342,91 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.674.836,41 4.246.589,90 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.671.668,58 427.473,61 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.383.753,99 2.046.396,31 ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr

6,2902 7,3616 4,9907 5,8406 2,0428 6,2499 4,0968

0,32% 6,07% 6,28% -0,12% 10,34% 0,44% 12,91%

6,3846 7,6193 5,2402 5,8406 2,1143 6,4686 4,2402

6,2430 7,2880 4,9408 5,7822 2,0224 6,1874 4,0558

-7,08% -17,82% -20,39% 1,42% -21,61% -26,01% -28,68%

ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 84.270.223,09 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 112.610.979,54 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 26.555.825,22 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.749.274,58 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.652.215,09 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.974.139,58 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.718.654,80 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.062.599,58 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.499.050,18 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 15.263.606,69 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 39.604.621,98 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.292.022,87 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 156.958.210,22 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 195.164.292,89 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 10.666.178,46 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 11.435.823,34 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.682.308,66 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.990.780,38 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.978.832,53 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 28.676.908,93 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 10.319.292,44 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 9.675.970,14 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 22.219.285,90 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 20.128.437,43 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 23.678.185,94 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 40.054.602,25 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 50.255.788,97 ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr

13.445.419,85 24.589.615,55 3.706.785,76 879.890,75 3.057.699,13 3.120.751,36 1.653.732,45 3.067.158,79 7.730.725,13 1.958.474,52 3.699.596,56 1.560.545,19 13.496.927,71 27.447.294,83 2.699.429,44 1.491.377,81 5.722.795,00 762.910,51 1.225.655,09 2.830.252,31 1.042.111,32 2.874.359,64 2.767.069,94 3.000.224,24 3.331.851,27 4.843.099,11 3.306.627,38

6,2676 4,5796 7,1641 7,6706 7,4083 7,3617 5,2721 6,5411 5,6268 7,7936 10,7051 6,5951 11,6292 7,1105 3,9513 7,6680 4,3130 3,9202 9,7734 10,1323 9,9023 3,3663 8,0299 6,7090 7,1066 8,2704 15,1985

0,95% 0,22% -0,35% -0,01% -0,23% 1,02% -0,44% 0,10% 6,92% 3,53% 0,07% 1,93% -0,24% 11,91% 13,99% 14,04% 17,60% 3,90% 2,36% 1,32% 4,02% 1,22% 1,11% 0,38% 2,83% 2,03% 1,31%

6,2989 4,6025 7,1999 7,7090 7,7787 7,5826 5,4303 6,7373 5,6831 7,8715 10,8122 6,6611 11,6292 7,1816 3,9908 7,7447 4,3346 3,9594 9,8711 10,2336 10,0013 3,4000 8,1102 6,7761 7,1777 8,3531 15,3505

6,2206 4,5453 7,1104 7,6131 7,2601 7,2145 5,1667 6,4103 5,5705 7,7157 10,5980 6,5291 11,6292 7,0394 3,9118 7,5913 4,2785 3,8810 9,6757 10,0310 9,8033 3,3326 7,9496 6,6419 7,0355 8,1877 15,0465

-9,42% 0,09% 2,60% 3,83% -5,49% -7,63% -25,78% -10,18% -17,84% -16,60% -1,17% -4,47% 2,28% -20,79% -27,36% -22,52% -33,46% -31,18% -19,04% -10,31% -22,43% -8,45% -22,14% -7,83% -13,48% -14,70% -19,35%

ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.159.136,27 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.183.611,88 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.018.332,15 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.100.989,48 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.387.632,87 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.786.155,92 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.487.787,65 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.655.830,07 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.741.780,01 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.650.572,61 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.362.585,52 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.169.417,35 AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com

1.157.914,22 3.108.401,79 5.186.628,77 738.511,13 1.901.092,40 1.024.768,96 635.474,91 656.070,78 1.898.518,36 1.515.337,20 780.419,20 539.050,23

21,7280 9,0669 4,2452 5,5531 2,3080 7,5980 7,0621 7,0965 5,1313 3,7289 5,5901 9,5899

6,95% 8,73% 4,67% 1,36% 1,18% 4,83% 1,29% 4,49% 0,29% -0,01% 0,02% 1,89%

22,1626 9,2482 4,3301 5,6642 2,3542 7,7310 7,1857 7,2207 5,2211 3,7942 5,5901 9,7817

21,5107 8,9762 4,2027 5,4976 2,2849 7,5220 6,9915 7,0255 5,0800 3,6916 5,5342 9,4940

-19,99% -17,61% -6,80% -8,54% -15,00% -8,36% -7,76% -8,52% -11,14% -4,35% 1,93% -14,07%

∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 63.342.425,65 6.886.456,71 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.465.948,15 3.356.488,33 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.562.436,25 5.714.883,55 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 30.245.181,44 9.046.793,19 ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.bankofattica.gr

9,1981 4,6078 5,6978 3,3432

11,53% 5,32% 0,70% 0,00%

9,4740 4,7460 5,7548 3,3432

9,1061 4,5617 5,6693 3,3432

-25,80% -17,85% -8,93% 1,45%

∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.925.075,23 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 581.115,10 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 921.457,07 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.856.894,61 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.014.180,70 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.711.448,24 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.228.176,19 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.662.525,78 ∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900)

9.624.171,02 149.885,21 125.959,70 1.428.482,57 766.772,62 473.115,06 8.403.862,78 6.627.322,83

0,7196 3,8771 7,3155 4,1001 3,9310 3,6174 2,4070 2,9669

12,67% 11,06% 1,26% 0,31% 7,83% 0,03% 1,09% 0,26%

0,7304 3,9353 7,4252 4,1247 3,9900 3,6210 2,4431 2,9847

0,7124 3,8383 7,2423 4,0673 3,8917 3,6029 2,3829 2,9432

-24,09% -19,89% -10,46% -4,67% -21,13% 2,04% -11,96% -1,08%

455.576.978,26 254.952.965,99

146.435.751,63 107.941.823,29

3,1111 2,3619

5,73% 1,23%

3,1111 2,3619

3,1111 2,3619

-14,73% -10,60%

ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 17.723.158,79 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.729.724,57 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.508.805,34 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 23.470.919,16 ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.430.773,79 ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.717.831,94 ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. 11.790.375,35 ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO 5.710.817,42 ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.444.105,04 ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.365.440,14 ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.281.259,24 EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr

2.557.238,26 14.286.319,69 1.872.277,45 9.066.220,98 1.528.637,73 1.948.298,81 2.282.005,11 799.793,72 5.832.523,85 1.633.814,01 1.280.882,11

6,9306 2,9910 0,8059 2,5888 4,8610 1,9082 5,1667 7,1404 5,7341 6,9564 3,3424

0,04% 12,15% 10,20% 4,30% 1,54% 2,14% 0,85% 0,03% 1,31% -0,20% 0,96%

6,9306 2,9910 0,8059 2,5888 4,8610 1,9082 5,1667 7,1404 5,7341 6,9564 3,3424

6,8786 2,9611 0,7978 2,5629 4,8124 1,8891 5,1279 7,1404 5,6768 6,9042 3,3090

-6,56% -26,01% -8,62% -12,15% -11,48% -15,20% -7,67% 2,55% -10,20% -0,83% -13,89%

EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 46.999.239,63 5.195.656,78 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.790.785,52 30.718.521,03 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.175.547,65 374.969,31 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.576.852,95 5.515.034,76 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 68.567.411,20 21.591.047,25 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 108.942.196,37 33.877.077,39 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 53.310.382,92 4.996.061,00 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.046.615,18 1.251.542,20 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 46.376.323,93 5.076.921,40 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.550.005,99 2.057.941,22 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 25.361.164,84 2.148.571,94 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 115.042.325,94 10.487.250,81 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 47.668.956,04 6.134.751,16 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.740.360,38 2.244.805,10 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 92.183.745,28 6.985.766,04 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 32.513.088,60 10.221.716,05 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.431.644,96 376.351,20 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.577.395,46 947.204,53 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 34.636.622,49 3.412.357,17 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 38.146.797,00 14.808.131,35 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 31.871.683,28 10.522.641,96 EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51)

9,0459 1,1977 13,8026 5,5443 3,1757 3,2158 10,6705 10,4244 9,1347 1,7250 11,8037 10,9697 7,7703 10,1302 13,1959 3,1808 27,7178 12,2227 10,1504 2,5761 3,0289

0,01% 1,72% 0,43% 13,83% -0,32% -0,46% -0,54% -0,68% -0,44% 16,19% 0,01% 0,42% -0,13% 5,87% 13,96% 13,29% -0,69% 1,71% 0,38% 1,71% 0,52%

9,2268 1,1977 13,8026 5,5443 3,1757 3,2962 10,8839 10,6329 9,1347 1,7250 11,8037 11,0245 7,7781 10,2315 13,3279 3,2126 27,8564 12,3449 10,2519 2,5761 3,0289

8,8650 1,1857 13,6646 5,4889 3,1519 3,1515 10,4571 10,2159 8,9520 1,7078 11,8037 10,8874 7,7314 10,0289 13,0639 3,1490 27,5099 12,1005 10,0489 2,5503 2,9986

-3,12% -12,38% -18,71% -27,02% 0,39% -0,97% 0,97% 1,33% -1,00% -27,06% 0,51% -12,45% 1,27% -18,88% -28,09% -25,13% -4,06% -12,64% -18,97% -15,53% -7,21%

EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR

0,6347 0,6534 0,8403 0,8422 0,2551 0,2709 9,8417 10,0857 14,6389 1,1207 1,1286 1,1283 8,2769 8,6137 8,6018 8,9978 8,3318 8,7462 7,9419

1,75% 1,78% 0,43% 0,44% 13,93% 17,73% 1,39% 1,39% 2,05% 0,00% 0,11% 0,12% -0,45% -0,45% -0,64% -0,63% -0,71% -0,70% -0,24%

0,6347 0,6534 0,8403 0,8422 0,2551 0,2709 9,8417 10,0857 14,6389 1,1207 1,1286 1,1283 8,2769 8,6137 8,6018 8,9978 8,3318 8,7462 7,9419

0,6284 0,6534 0,8319 0,8422 0,2525 0,2682 9,7433 10,0857 14,4925 1,1207 1,1201 1,1283 8,1114 8,6137 8,4298 8,9978 8,1652 8,7462 7,7831

-12,36% -11,67% -18,60% -17,95% -26,88% -28,24% -31,34% -30,84% -25,54% 0,51% 0,40% 0,61% -1,33% -0,97% 2,34% 2,71% -1,94% -1,26% -2,32%

∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr

7.689.925,36 2.242.656,44 10.804.684,99 13.150.102,21 14.317.577,03 933.460,37 3.094.334,56 686.845,06 1.003.398,79 21.657.551,52 34.533.260,77 787.153,07 2.936.652,14 633.050,26 4.214.399,00 663.659,74 1.263.258,50 512.414,85 121.894.400,38

12.116.158,44 3.432.521,00 12.858.280,87 15.613.123,79 56.135.256,55 3.445.452,18 314.410,35 68.101,04 68.543,24 19.324.248,13 30.597.019,70 697.653,95 354.800,14 73.493,64 489.943,80 73.757,96 151.619,05 58.587,46 15.348.323,18

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 659.678,40 78.517,39 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 36.758.590,71 5.487.561,67 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 824.468,55 111.806,83 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 68.683.957,89 9.332.600,98 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 40.582.556,65 5.861.629,36 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 35.589.894,21 4.645.482,62 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 40.146.902,20 3.933.333,19 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 15.220.914,31 1.528.358,95 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 506.160,17 50.372,92 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 29.624.738,21 2.975.680,00 EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ 23.576.917,94 2.381.611,84 EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR 28.194.655,13 26.036.552,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.168.184,65 4.549.230,99 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 534.683,96 572.375,25 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 547.932,51 69.776,92 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 211.369,70 26.105,36 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 1.894.903,46 241.269,51 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 7.069.292,38 932.546,52 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 897.070,35 116.763,78 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 197.691,72 159.891,66 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 229.055,08 193.039,41 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.132.224,85 441.442,69 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 164.477,83 122.774,95 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.477.206,53 173.648,09 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.044.932,79 122.139,62 BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 29.943.930,49 3.228.663,90 POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA 24.927.766,90 2.497.394,07 EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? 23.311.491,18 2.457.865,89 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 38.376.872,01 52.154.016,75 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 7.839,82 10.258,38 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 27.640.280,53 37.856.096,44 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 13.050.957,32 17.179.456,01 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 22.788.989,53 31.209.469,47 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 682.211,76 72.173,49 EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 880.891,74 64.270,23 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 306.805,65 32.460,69 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 38.865.924,66 39.072.626,38 EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 1.828.076,34 1.809.521,88 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr

8,4017 6,6985 7,3740 7,3596 6,9234 7,6612 10,2068 9,9590 10,0483 9,9556 9,8996 1,0829 0,9162 0,9341 7,8526 8,0968 7,8539 7,5806 7,6828 1,2364 1,1866 2,5648 1,3397 8,5069 8,5552 9,2744 9,9815 9,4844 0,7358 0,7642 0,7301 0,7597 0,7302 9,4524 13,7061 9,4516 0,9947 1,0103

-0,24% -0,77% -0,03% -0,03% 0,04% 0,06% 0,55% 0,01% 0,01% 0,85% 0,94% -0,07% 9,95% 9,96% 0,64% 0,66% 0,65% -0,39% -0,38% 2,33% 2,32% 0,48% 2,36% 4,08% 4,09% 0,06% 0,27% 0,13% 1,80% 1,81% 1,09% 1,10% 1,09% 2,21% 2,81% 2,21% 0,79% 0,80%

8,4017 6,6985 7,3740 7,3596 6,9234 7,6612 10,2068 9,9590 10,0483 9,9556 9,8996 1,0829 0,9162 0,9341 7,8526 8,0968 8,0110 7,5806 7,6828 1,2364 1,1866 2,5648 1,3397 8,5069 8,5552 9,2744 10,2809 9,4844 0,7358 0,7642 0,7301 0,7597 0,7375 9,4524 13,7061 9,5461 0,9947 1,0103

8,4017 6,6315 7,3003 7,2860 6,8542 7,5846 10,0027 9,8843 10,0483 9,7565 9,7016 1,0829 0,9070 0,9341 7,6955 8,0968 7,6968 7,5237 7,6828 1,2364 1,1747 2,5648 1,3263 8,5069 8,5552 9,2744 9,7819 9,2947 0,7284 0,7642 0,7155 0,7597 0,7229 9,3106 13,5005 9,3571 0,9848 1,0103

-2,30% -2,98% -7,24% -7,21% -7,15% -7,12% 0,97% -3,44% -3,30% -6,94% -8,11% 0,16% -22,07% -21,66% -12,07% -11,22% -12,07% -15,35% -14,98% 0,33% -0,37% -2,42% -14,26% -14,50% -14,12% -7,26% -0,19% -5,16% -15,66% -15,09% -22,63% -22,10% -22,62% -9,85% -2,25% -9,85% -7,55% -7,24%

¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 90.858.135,35 11.945.506,18 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 85.515.453,54 17.862.827,15 ¢∏§√™ TOP-30 13.541.917,28 16.109.356,57 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.027.288,43 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 42.762.041,42 4.765.964,67 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 25.769.434,84 5.766.544,35 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.024.876,59 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.696.347,10 967.110,35 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.119.084,09 5.450.637,03 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 287.203.980,37 49.581.975,04 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.420.926,36 7.883.011,05 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 901.969,86 134.978,48 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√(1) 2.131.364,22 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 32.695.663,09 6.746.879,40 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 24.959.779,11 2.582.780,34 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 33.597.724,45 2.847.148,02 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 94.627.377,37 12.570.658,94 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 42.144.722,49 38.496.818,13 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.137.457,73 3.022.883,87 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 32.207.958,00 3.322.990,58 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 35.796.660,20 3.036.543,52 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.766.428,30 984.888,65 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.953.739,10 1.048.224,16 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.092.596,55 690.383,12 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 58.301.212,23 6.662.389,83 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.514.915,16 3.137.033,22 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 12.872.261,82 1.755.799,77 ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr

7,6061 4,7873 0,8406 10,2662 8,9724 4,4688 8,7663 7,9581 2,7738 5,7925 2,8442 6,6823 5,4854 4,8460 9,6639 11,8005 7,5276 1,0948 2,6920 9,6925 11,7886 10,9316 5,6798 10,2734 8,7508 8,1335 7,3313

0,11% 15,75% 17,11% 14,07% 7,18% 3,21% 2,56% 3,22% 2,29% -0,06% 1,93% 2,33% 0,96% -0,88% 0,46% 0,44% 0,27% 12,90% 3,30% 1,03% 0,01% -0,41% -0,24% -0,07% 0,44% 0,81% 1,55%

7,6061 4,7873 0,8406 10,2662 8,9724 4,4688 8,7663 7,9581 2,7738 5,7925 2,8442 6,6823 5,4854 4,8460 10,1471 12,3905 7,9040 1,0948 2,6920 9,6925 11,7886 10,9316 5,6798 10,2734 8,7508 8,1335 7,3313

7,6061 4,7394 0,8322 10,2662 8,8827 4,4241 8,6786 7,9581 2,7461 5,7925 2,8158 6,6155 5,4854 4,8460 9,6639 11,8005 7,5276 1,0839 2,6651 9,6440 11,7886 10,9316 5,6798 10,1707 8,6633 8,0522 7,2580

-5,22% -26,44% -27,73% -30,61% -20,33% -7,73% -6,53% -9,63% -18,46% -1,37% -19,54% -21,42% -33,32% -8,17% 2,51% 8,70% -6,59% -21,42% -8,46% -8,23% 0,68% -1,80% -1,97% 0,20% -4,96% -9,15% -16,22%

NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 448.912,10 365,41 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.101.751,09 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.299.382,65 2.019,69 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.836.415,90 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 333.812,69 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 30.800.956,27 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 452.525,70 548,91 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.847.811,67 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 72.845,35 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 6.507.073,19 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35.472,22 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.861.404,48 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 1.324.815,13 1.351,11 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 863.574,49 934,18 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 867.269,29 831,59 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr

1.228,5100 1.223,9800 1.138,4800 1.168,6200 1.006,9000 1.024,2300 824,4100 825,9600 474,7800 475,6700 806,3200 807,9300 980,5400 924,4200 1.042,9100

0,09% 0,09% -0,08% -0,08% 0,15% 0,15% -1,18% -1,17% -1,58% -1,57% -1,11% -1,11% -0,05% -0,05% -4,02%

1.228,5100 1.223,9800 1.138,4800 1.168,6200 1.006,9000 1.024,2300 824,4100 825,9600 474,7800 475,6700 806,3200 807,9300 980,5400 924,4200 1.042,9100

1.228,5100 1.223,9800 1.138,4800 1.168,6200 1.006,9000 1.024,2300 824,4100 825,9600 474,7800 475,6700 806,3200 807,9300 980,5400 924,4200 1.042,9100

-0,51% -0,48% -0,96% -0,93% -17,88% -17,87% -20,75% -20,73% -37,69% -37,67% -15,81% -15,79% 3,67% -7,83% -7,82%

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.491.449,46 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.964.368,46 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.875.242,55 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.917.205,28 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.500.456,00 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.675.544,94 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.338.795,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.537.807,30 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.937.820,36 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.171.968,47 HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr

191.423,18 1.481.850,08 1.417.824,68 2.844.813,93 678.161,15 1.571.464,75 549.695,36 3.543.864,84 659.493,63 1.906.194,23

7,7914 2,6753 3,4385 1,3770 2,2125 2,3389 2,4355 3,5379 2,9383 1,1394

-0,28% 0,58% 12,23% 0,79% 1,43% 1,38% 1,69% -0,17% 0,21% 7,91%

7,9083 2,8893 3,5417 1,4183 2,2789 2,3974 2,5086 3,5910 2,9824 1,2306

7,7914 2,6753 3,4041 1,3632 2,1904 2,3155 2,4111 3,5379 2,9383 1,1394

-0,33% -10,75% -24,40% -12,71% -23,07% -15,05% -13,24% -0,23% -5,02% -20,96%

HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr

1.010.426,99 44.635.458,65 1.537.511,62 5.614.783,89 3.018.010,95 4.475.483,39 791.635,90 1.734.121,76 436.515,49

5,5496 1,9991 25,5000 2,3008 4,4428 2,5945 3,7473 6,8071 8,1567

-3,55% 0,02% 7,47% 2,25% 2,17% 0,85% -0,74% 2,44% 0,82%

5,6190 2,0091 26,2013 2,3641 4,5650 2,6658 3,7941 6,9432 8,3198

5,5496 1,9991 25,5000 2,3008 4,4428 2,5945 3,7473 6,8071 8,1567

-15,15% 2,18% -19,84% -20,23% -23,20% -15,43% -4,90% -16,68% -9,13%

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 51.884.613,72 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.898.568,96 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.359.744,47 INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr

10.310.851,91 4.489.530,05 1.727.627,80

5,0320 1,9821 5,4177

10,35% 5,67% -0,01%

5,1326 2,0118 5,4177

5,0320 1,9821 5,4177

-26,52% -17,45% 0,56%

INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 7.434.442,81 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.525.317,32 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 2.104.283,91 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.039.931,35 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.221.450,09 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.130.067,04 ∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441)

687.961,90 1.646.728,50 332.085,34 3.652.417,07 1.079.828,07 341.070,28

10,8065 3,3553 6,3366 1,9275 1,1312 3,3133

1,35% 6,20% 0,00% 11,56% 13,86% 0,75%

11,0226 3,5231 6,3524 2,0239 1,1878 3,4458

10,6984 3,3217 6,3049 1,9082 1,1199 3,2802

-11,15% -16,88% 0,38% -29,52% -28,05% -7,85%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡

1.509.178,96 718.618,16 97.159,36 1.370.925,96 591.336,94

4,2076 3,2485 2,9490 4,8474 4,8676

0,05% 0,55% -0,06% 0,14% 0,02%

4,2076 3,3135 2,9490 4,8474 4,8676

4,1866 3,2323 2,9343 4,8232 4,8433

-5,84% 0,51% 0,04% -0,16% 1,91%

5.607.439,59 89.229.642,30 39.206.496,47 12.918.347,18 13.408.321,36 11.611.666,60 2.966.517,44 11.804.259,91 3.560.532,16

6.349.948,82 2.334.403,81 286.525,04 6.645.487,83 2.878.411,77

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 15.692.218,70 9.912.404,87 1,5831 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 7.962.955,35 3.352.026,45 2,3756 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO 854.021,05 305.163,95 2,7986 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO 2.213.818,70 768.400,22 2,8811 MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr

13,03% 6,21% 2,21% 1,02%

1,5831 2,3756 2,7986 2,8811

1,5752 2,3637 2,7846 2,8667

-25,41% -15,62% -18,74% -9,77%

MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.275.609,34 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.391.509,35 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 26.426.583,84 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.885.553,53 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.393.346,55 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 14.731.263,01 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.238.414,83 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.061.447,48 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 99.398.804,42 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO 7.464.994,48 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 21.321.831,07 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.561.586,14 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.023.812,34 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.195.263,59 METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr

894.079,83 2.334.337,97 4.137.464,69 5.839.822,10 7.065.153,91 4.417.387,10 492.394,28 4.704.744,40 24.662.708,03 2.925.151,85 8.135.584,04 1.051.217,01 690.620,50 523.546,89

2,5452 2,3097 6,3871 1,3503 2,6034 3,3348 2,5151 1,2884 4,0303 2,5520 2,6208 2,4368 2,9304 4,1931

0,82% 0,52% 13,48% 9,47% -0,10% -0,17% 0,65% 0,96% 0,04% 1,56% 1,93% 0,98% -0,02% -0,05%

2,6216 2,3790 6,4510 1,3638 2,6815 3,4348 2,5906 1,3013 4,0505 2,6796 2,6994 2,5586 3,0183 4,3189

2,4688 2,2404 6,2594 1,3233 2,5253 3,2348 2,4396 1,2626 4,0101 2,4244 2,5422 2,3150 2,8425 4,0673

-3,55% -11,33% -31,53% -19,55% 0,24% 0,83% -17,90% -16,75% 2,91% -16,59% -12,64% -20,24% -2,32% -0,85%

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 83.331.240,37 5.045.540,56 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.644.133,01 1.054.894,58 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.972.267,24 2.063.472,83 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.226.618,63 1.657.372,02 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.661.487,69 1.064.057,29 ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.352.882,96 577.347,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.092.231,16 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.810.671,79 170.083,98 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.560.837,94 315.021,10 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.593.378,33 2.373.312,51 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.165.136,59 206.248,97 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 761.060,16 120.464,80 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.720.145,92 544.392,44 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 16.427.202,36 6.930.670,85 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.395.280,51 234.127,67 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.257.782,56 5.714.026,51 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.481.802,77 396.440,07 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.813.809,76 3.490.175,19 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.878.578,95 344.946,27 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 1.019.628,13 109.179,55 MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr

16,5158 12,9341 9,6790 11,6007 15,6584 11,0036 11,3853 10,6458 4,9547 12,4692 10,4977 6,3177 4,9967 2,3702 5,9595 1,0952 3,7378 3,0984 14,1430 9,3390

-0,27% 0,04% 16,41% 1,66% 0,59% 0,38% 0,41% 1,15% 0,64% -0,07% -0,94% 10,91% 11,63% 17,77% -0,46% 16,08% 1,76% 3,38% 1,08% 1,07%

16,8461 13,0634 10,1630 12,1807 16,4413 11,5538 11,9546 11,1781 5,0538 12,7186 10,7077 6,6336 5,2465 2,4887 6,0489 1,1335 3,9247 3,2533 14,8502 9,8060

16,3506 12,8048 9,5822 11,4847 15,5018 10,7835 11,1576 10,4329 4,9052 12,3445 10,3927 6,2545 4,9467 2,3465 5,9595 1,0952 3,7004 3,0674 14,0016 9,2456

1,57% 2,48% -25,28% -14,64% -9,63% -1,27% -0,68% -5,57% -11,27% 0,01% 0,19% -23,87% -15,78% -32,09% -7,26% -25,89% -20,67% -15,60% -7,31% -7,66%

MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.766.745,07 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.817.066,44 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 12.410.064,22 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.120.759,71 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.729.338,66 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.846.887,58 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.211.482,82 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 13.153.672,67 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.654.554,38 PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 237.119.117,84 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.721.349,20 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.447.455,66 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 702.749,50 PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr

667.611,74 1.350.602,21 12.609.103,42 3.131.639,88 7.413.023,13 2.493.571,08 1.123.840,01 7.649.041,67 762.736,85

8,6379 2,8262 0,9842 1,6352 1,1776 1,9438 2,8576 1,7196 2,1692

0,18% 0,94% 16,83% 2,38% 14,02% 1,40% 1,48% 6,09% 2,73%

8,8107 2,8827 1,0334 1,7170 1,2365 2,0410 3,0005 1,8056 2,2777

8,4651 2,7697 0,9744 1,6025 1,1540 1,9049 2,8004 1,6852 2,1258

3,13% -11,50% -29,32% -19,33% -24,70% -9,20% -23,80% -17,97% -16,65%

63.030.063,56 2.350.352,72 3.726.239,39 511.986,17

3,7620 3,2852 1,7303 1,3726

-0,28% -1,36% 7,91% 7,11%

3,7620 3,2852 1,7303 1,3795

3,7432 3,2606 1,7130 1,3671

3,04% -3,98% -28,08% -19,86%

PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.855.287,18 436.172,02 4,2536 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.772.291,44 242.853,91 11,4155 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.497.259,58 523.446,68 4,7708 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 182.726,79 126.614,96 1,4432 ¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr

9,37% 0,11% 16,65% 15,15%

4,3812 11,5867 4,9616 1,5009

4,1685 11,3013 4,7231 1,4288

-19,48% -5,94% -29,21% -28,17%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 17.032.097,82 3.726.950,74 4,5700 15,24% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 3.699.575,96 8.420.908,10 0,4393 11,50% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.601.316,80 4.446.488,28 1,9344 5,25% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. 11.087.759,86 2.029.720,29 5,4627 0,03% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 18.259.171,28 2.736.707,89 6,6719 1,02% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 622.047,88 120.000,00 5,1837 6,42% ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 795.734,17 150.492,23 5,2875 5,96% ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 453.035,70 34.301,56 13,2074 1,34% ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.859.695,31 343.174,38 8,3331 1,90% ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.609.071,38 493.611,31 9,3375 0,62% ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.737.747,26 171.070,22 10,1581 -0,27% ¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr

4,6500 0,4470 1,9537 5,4627 6,7386 5,2355 5,3404 13,4385 8,4581 9,4542 10,2597

4,4786 0,4305 1,9151 5,4627 6,6052 5,1319 5,2346 12,9433 8,2706 9,2675 10,0819

-28,32% -21,26% -15,22% 1,54% -13,36% -17,87% -18,05% -27,33% -15,04% -9,82% -1,58%

PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

3.105.431,60 4.083.027,01

12.694,97 20.012,46

244,6200 204,0200

-0,73% 0,05%

249,5124 205,0401

244,6200 204,0200

-16,53% 1,06%

867.983,93 22.636.652,15 13.104.136,58 4.256.366,07

277.796,33 5.719.618,16 1.960.800,32 2.965.464,74

3,1245 3,9577 6,6831 1,4353

2,94% 0,19% 0,04% 10,37%

3,2807 4,0369 6,6965 1,5071

3,0933 3,8785 6,5494 1,4066

-16,48% -6,70% 2,82% -24,20%

270.181.506,63 8.818.119,69 11.077.514,51 1.053.113,46 2.329.766,88 1.323.595,23 1.568.903,42

108.161.248,66 5.443.872,21 6.612.408,30 1.604.204,42 702.452,20 333.636,75 252.189,43

2,4980 1,6198 1,6753 0,6565 3,3166 3,9672 6,2211

0,06% -0,14% 2,30% 8,01% -0,16% 2,67% 2,86%

2,4980 1,6198 1,6795 0,6598 3,3249 3,9870 6,2211

2,4980 1,6158 1,6711 0,6532 3,3083 3,9474 6,2211

3,78% -11,82% -16,74% -22,10% 2,24% -25,56% -17,65%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

A°OPA

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4618 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,88365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8969 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,563 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .9,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3278 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,21 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2013 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8886 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4313 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3739

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3265

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4412 .........................................................1,4392 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88427 .......................................................0,88303 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4564 ...........................................................7,446 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1964 .........................................................9,1836 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,63 .........................................................110,47 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1843 .........................................................1,1827 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7774 .........................................................7,7666 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4111 .........................................................1,4091 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3545 .........................................................1,3527

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ

™ÙÔÓ “·¤Ú·” Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÔ‡ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ;

ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ·fi ÙË ªËϛӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ◊‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÛÔ‡ 40 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” (∂¶¶∂ƒ∞∞) ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “Œ¯Ô˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ Î·È ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ∏ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÔ‡ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ·fi ÙË °·Ù˙¤· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Î·È Ë ‚’ Ê¿-

ÛË ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·fi ÙË ªËϛӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡Ô-

Ù›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ Â-

Í·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÛÔ‡ 40 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” (∂¶¶∂ƒ∞∞) ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ ÌËÓfi˜ ÂÚ›Ô˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ›¯Â Â·Ê¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ∂ȉÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂¶¶∂ƒ∞∞ ∞Ó‰Ú¤· ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È Ì ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂ-

ÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi. “∞fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ Δ∂∂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì Â·Ê¤˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì Ì ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ·Ú·ÂÌÊı› ÛÙȘ ηϤӉ˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ··Ú·›ÙËÙË”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ

∑ËÙ› ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Δ∏¡ ·Ó¿ÎÏËÛË ‰˘Ô ·ÔÊ¿ÛˆÓ

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‰·ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 12.200 ¢ÚÒ Î·È 12.400 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˙ËÙ¿ Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∫·ÙfiÈÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ “˘ԉ›¯ÙËÎ·Ó ‰ÚfiÌÔÈ ¿Û¯ÂÙÔÈ Ì ٷ Ï›Á· ¤ÛÙˆ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù¤ıËÎÂ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √È™Δ∏¡ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ Û¯ÂÙÈο ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ˆ˜: “ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (¶∞∞) 20072013 ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Û¯‹Ì· (˘„ËϤ˜ ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛˆÓ) Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÚÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ “∂ÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆӔ (ª¤ÙÚÔ 125 ∞’), Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È “¤ÚÁ· Á¤Ê˘Ú˜” Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ ÂÓÙ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¢’ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ‡„Ô˜ ÙÔ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÛÙ·

ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ”. ™ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î.. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ ËÌÒÓ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ ª·ÌÔ‡Ú· Ì·˜ ˘¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰‹ıÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜, ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ Ì ٷ Ï›Á· ¤ÛÙˆ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi “∑ËÚ¤ÏÈ· - ª·ÎÏ·Ï›” Ô˘ η-

Ù¿ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Î. °Î›Î· “ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ∑ËÚ¤ÏÈ· Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÎÏ·Ï›” , Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ú¤Ì· “•ËÚÈ¿˜” Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ì·ÓÙÚ› ÙÔ˘ ÃÔ˘ÛÈ¿‰· Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· “∑ËÚ¤ÏÈ·” ‰ËÏ. Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ˆ˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¶. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ - ª·ÎÏ·Ï› Ì·˜ ˘¤‰ÂÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi ª·ÎÏ·Ï› Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi ¶. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÌÂÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰·ÛÈÎfi˜ ÙÔ ‰Â ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ‚·ÙfiÙ˘ ÙÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÎÈ ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ˘‰›¯ıËÛ·Ó ·fi ÙË Û˘ÓÙ¿Í·Û· ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ì˯·-

ÓÈÎfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô‡Ù ηٿ ı¤ÛË, Ô‡Ù ηٿ Ì‹ÎÔ˜, Ô‡Ù ηٿ ¯Ú‹ÛË Î·È Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ÙÔ Ï¯ı¤Ó ·fi ÙËÓ Î. °Î›Î· fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ‰‹ıÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ú¿ÓÔÌ· ‚‚·›ˆ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏÒ˜ ·ÂÎÚ‡‚Ë ·fi ÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô. °È’ ·˘Ùfi ˙ËÙԇ̠fiˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 67 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 3852/2010 ηϤÛÂÙ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÌÂ

ı¤Ì·Ù·: ·) ∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 162/28-7-2011 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ‚) ∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ 163/28-7-2011 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂϤÙ˜ Û·Ê›˜, Ï‹ÚÂȘ Î·È ·ÎÚȂ›˜ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ú·ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜

£. ¡¿ÎÔ˜: ª·Ù·ÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 473 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. (...) ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “§ÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙË ı¤ÛË •ËÚÈ¿ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 21.232.000 ¢ÚÒ, Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞∞, ηıfiÛÔÓ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÈÛÙÒÛÂȘ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜” √ Î. ¡¿ÎÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∞fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ

Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Û˘ÓÂ‹˜ Ì ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ¤ÚÁÔ˘. ∂Ófi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚¿Ú˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̛̠· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤ӷ ¤ÚÁ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤Ó· ¤ÚÁÔ

Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙfiÓˆÛË ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Î·È ·˘Ùfi ÛÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘” .

°È· ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÚÔÛٿ٢ÙË ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ı· ¤ÚÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ

·fi ·˘Ù‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË. ∫È fï˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ú¿ÙÙÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÚfiÙÈ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. ΔËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹, Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ÌÂÚÔο̷Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

∫ÔÓÙ¿ Û χÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ƒÀ£ªπ™∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙÔ À¶∂∫∞ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: “∂›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ χÛË ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË, Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ‰È¿Ù·ÍË. ∂›¯· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. °È· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì ÙËÓ Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì·” .

∂·Ê¤˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∫. ΔÛfiÏ·. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ·/‰ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¤ıÂÛ Â›Û˘ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ º¶∞, Ù˘ ηχÙÂÚ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÛÙ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Û ̛· ·Ô‚¿ıÚ· ÙÔ˘, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÂȉÈ΋ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘. °È· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› 3 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ‰È¢ıÂÙËı› ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. ∂ÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·/‰ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ 19 ÂΠ¢ÚÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÏÂÁ› ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· 2 ó ÂÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫À ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ “∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ∫À ™ÎÈ¿ıÔ˘ ›¯Â ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Û ÚÔÛˆÈÎfi ¯¿ÚË ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú¤Û¯Â ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ·Ó·Áη›Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô”. Δ¤ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË πˆÛ‹Ê ∫·ÙÛÔ‡Ú· Ô˘ ‰È‰¤¯ıË ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ∞ÁÁÂÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘. ∏ ªÔÓ‹ ‰ÈÂΉÈΛ ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÛًψÛ˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ¢‡Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔ π∂∫ √∞∂¢ μfiÏÔ˘ ¢À√ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ∂ȉÈÎfi˜

ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011-2012 ÛÙÔ π∂∫ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ∞ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ Ù˘¯›Ô˘ Δ∂∂ μ’ ∫‡ÎÏÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ‹ ∂¶∞™, ‹ ∂¶∞§, ‹ Δ∂§ ‹ ∂¶§. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ π∂∫ ÙÔ˘ √∞∂¢ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰›‰·ÎÙÚ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ π∂∫ √∞∂¢ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ¤Ó·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜. √ ÂȉÈÎfi˜ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ·fiÊÔÈÙÔ˜ π∂∫ Ì ÙȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∏/À Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. °È· ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·: ÍÂÓԉԯ›· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ΤÓÙÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, οÌÈÓÁÎ, ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙfiÛÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÛÙÔ fiÛÔ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, 1) ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ŒÎÊÚ·Û˘, 2) ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ™Ù¤Ï¯Ԙ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421060744 Î·È 2421080766.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂∫§√°∂™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË

Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ۇÓÔÏÔ 178 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ (176 ¤Á΢ڷ), Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: °È· ÙÔ 7ÌÂϤ˜ ¢™ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿: £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ 135, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 110, √‡ÚÛÔ˘Ï· ¡Ù¤ÏÎÔ˘ 104, ∞ı·Ó. ÃÔÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˜ 85, ∫ˆÓ. ¢‹ÌÙÛ·˜ 83, •¤ÓÈ· ∫Ô˘ÙÛÈÌÔ‡ 51 Î·È ª·Ú›· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘ Â›Û˘ 51 „‹ÊÔ˘˜. ™ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù¤ÏÎÔ˘ Î·È ÃÔÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˜ Î·È ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡Ù¤ÏÎÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√Y™Δ√À 2011

∞ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘

™Ù¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ ÁÈ· ÙÔ º¶∞ 23% ∞£∏¡∞, 30.

¡∞ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÎÏÂȉȿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ (¶.√.∂.™.∂.), Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23%, ·fi 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙȘ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂȯÂÈ-

Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÂÈʤÚÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÔ˘Î¤Ù· Û ÂȯÂÈÚ‹-

ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∂ÛÙ›·Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·ÎfiÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. √È ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÌÂٿٷ͢ ÙÔ˘ º¶∞ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ 23% ·ÏÏ¿ Â› ϤÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷٷ¯ı› ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 6,5%.

∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ë ·ÁÔÚ¿ Ì ·ÒÏÂȘ 4,82%

ƒÂ˘ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚÙÈ... ∞£∏¡∞, 30.

¢

ÈÔÚıˆÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∏ ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Alpha Bank ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,62%, ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Eurobank η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË 13,84%.O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 958,12 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 48,47 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 4,82%. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 76 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.032,62 ÌÔÓ¿‰Â˜ (+2,59%) Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÛÙȘ 956,19 ÌÔÓ¿‰Â˜ (-5,00%). √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 406,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,49%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 980,21 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,71%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 213,84 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,80%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 929,32 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,41%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.080,11 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,51%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+5,56%), ÙÔ˘ Δ.Δ (+4,41%) Ù˘ Folli Follie (+1,68%) Ù˘ Alpha Bank (+1,62%) Î·È ÙˆÓ ∂§¶∂ (+0,17%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (19,33%), Ù˘ Eurobank (-13,84%), Ù˘ MIG (-12,82%), Ù˘ ªarfin Popular Bank (-10,81%) Ù˘ ¢∂∏ (-8,81%), ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 6,13%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.236,75 -2,38%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 2.892,48 -4,24%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.318,41 +1,65%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 1.734,69 -4,49%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 434,84 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.205,84 -0,24%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.220,24 -3,91%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.123,96 -8,88%, Δ·Í›‰È· Î·È ·-

Ó·„˘¯‹: 1.456,67 -5,03%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 449,24 -2,60%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.156,08 -6,46%, ΔÚ¿Â˙˜: 629,56 -6,76%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.418,93 -2,00%, ÀÁ›·: 223,52 -8,48%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 1.828,59 -8,37%, ÃËÌÈο: 6.493,43 3,62%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.133,81 -9,22% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 50 ÌÂÙÔ¯¤˜, 114 ÙˆÙÈο Î·È 25 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ +12,66%, ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ +11,76%, ¢√§ +10,00% Î·È A.S. Company +8,70%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫‡ÚÔ˘ -19,33%, ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ 16,67%, Imperio -14,29% Î·È Eurobank -

13,84%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 126,711 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Alpha Bank Ì 10.044.200 ÙÂÌ¿¯È·, Marfin Popular Bank Ì 9.937.313, ∂ıÓÈ΋ Ì 8.953.160 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì Ì 7.367.998 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 32,682 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, Alpha Bank Ì 27,129, Eurobank Ì 11,804 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 9,742 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 39,602 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¢∂¶∞: ºıËÓfiÙÂÚË 7% Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 30.

ªÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 7% ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ Gazprom ¤Ù˘¯Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞¶∂ª¶∂, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·.

¶ËÁ¤˜ Ù˘ ¢∂¶∞ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ÚԂϤÂÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡

·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë ¢∂¶∞, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ú‹ÙÚ· take or pay Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¢∂¶∞ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ·ÂÚ›Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∏ Gazprom ¤¯ÂÈ

Û˘ÌʈӋÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ¢∂¶∞-Gazprom ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 2,8 ‰ÈÛ. ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ˆ˜ ÙÔ 2016.

ªÂ›ˆÛË 3,8% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 30.

ª∂πø™∏ 3,8% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ (·fi ÏÔ›· 100 ÎfiÚˆÓ Î·È ¿Óˆ) ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,5% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2010 ÚÔ˜ ÙÔ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÔÏfiÁÈÔ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 2.046 ÏÔ›·. ∂›Û˘, Ë ÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ (·fi ÏÔ›· 100 ÎfiÚˆÓ Î·È ¿Óˆ), ·Ó‹Ïı ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÂʤÙÔ˜ Û 43.085.641 ÎfiÚÔ˘˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 0,3% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 4,1% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2010 ÚÔ˜ ÙÔ 2009.

¢ˆÚÂ¿Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ∫∞∂§∂ μfiÏÔ˘ √ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∫.∞.∂§.∂.) Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂.™.∂.∂.), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÈÚ¿ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ∞η‰ËÌ·˚ο ÙÔ˘˜ ÚÔÛfiÓÙ·, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Δ· ÂÈÌÔÚʈÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 24 ˆÚÒÓ Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· & ΔÂÙ¿ÚÙË, 17:00-21:00. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË μ‚·›ˆÛË ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ô̤ÓÔ˘˜. ÀÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ∂ÈÌÔÚʈÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ٛÙÏÔ: 1. “∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘” ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Î. ª›Ï˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ,12/9 ¤ˆ˜ 28/9/2011. 2. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋: “¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ International Diploma in IT Skills Standard (∞™∂¶ 3 ÂÓÔًوÓ), ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 40 ÒÚ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÔÈ Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Cambridge-International Diploma in IT Skills Standard (ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 190,00 ¢ÚÒ, 70 ¢ÚÒ/ÂÓfiÙËÙ·, Ì ‰Èη›ˆÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó Â·ÓÂͤٷÛ˘). 3. “∂ƒª∂π√¡” - ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢È¿ μ›Ô˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ∂.™.∂.∂: “™ÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘” , ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Î. ª¿Ú‰·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ , 17/10 ¤ˆ˜ 30/11/2011,‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 100 ˆÚÒÓ ( 40 ÒÚ˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·,60 ÒÚ˜ elearning,e-tutoring). ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ∏/À. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ∫∞∂§∂, ªfiÚÂÏ 14 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ: 24210 76303, fax: 24210 76304, e-mail: volos@kaele.gr, Î. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿ ∞ÚȤٷ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ

∑ËÙ› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ÙȘ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 30.

¡

· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ, Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· οı هÔ ‰·Ó›Ԣ, ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ μÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 8 ¢ÚÒ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ù· 120 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ‰fiÛÂˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Î·ÚÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ·fi Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, ¯ÚÂÒÛˆÓ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψً, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, “Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ‰‡Ô ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˘„ËϤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛˆÓ, Ù· ÔÔ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡˜. Δ· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 2 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÁÓÒÌ˘” ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÂÚ› Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ‹ ÌË ÙÔ˘ ¡. 2251/94 (ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً) Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ fiÙÈ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÛÙ·Ï› Î·È ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· η∞£∏¡∞, 30.

∑∏ªπ∂™ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 42,76 Â-

ηÙ. ¢ÚÒ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 2,46 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆÏ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 147,45 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 30,5% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010. √È ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 128,05 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 30,8% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ·Ó‹Ïı·Ó Û ˙ËÌȤ˜ 24,01 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÂÚ‰ÒÓ 37,95 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ·Ó‹Ïı·Ó Û ˙ËÌȤ˜ 18,98 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÂÚ‰ÒÓ 40,35 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010. √ ŸÌÈÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ˙ËÌȤ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 42,76 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô-

ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· οı هÔ ‰·Ó›Ԣ Î·È ›ÛÙˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·‰È·Ï›Ùˆ˜ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û fiϘ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ηÙfiÈÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘” .

¶ÚfiÛÙÈÌ· Û 38 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 313.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û 38 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÌÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·- Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, π. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ¢. ™˘Ú¿ÎÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ” . Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌË ·ÛÊ·ÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÁÈ· ·-

Ú¿‚·ÛË ·fi ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Ì ηٷӷψ٤˜ Î.¿.. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÚfiÛÙÈÌ·: - ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ENERGA POWER TRADING ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 40.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÊÔÚÔ‡Û ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÔÈ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë fiÔÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ó· ·ÊÔÚ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·ÎÚȂ›˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ MILLENNIUM ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯Ú¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ηÙfi¯Ô˘˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Ù˘, Ì ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 0,30 ¢ÚÒ fiÙ·Ó Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È fi¯È ̤ۈ ∞Δª. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ CREDICOM CONSUMER FINANCE ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ

¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 18.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 8.000 ¢ÚÒ Î·È 3.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ·ı¤ÌÈÙË ÂÌÔÚÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÔÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 15.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ÒÏËÛË Û˘Û΢ÒÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÔÎÙÒ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 38.000 ¢ÚÒ ÂÂȉ‹ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ·ÚÌfi‰È· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ‰¤Î· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 117.500 ¢ÚÒ, ÂÂȉ‹ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌË ·ÛÊ·Ï›˜ ·Ó·Ù‹Ú˜. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÂÙ¿ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 13.000 ¢ÚÒ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÚ› ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂȉÒÓ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 10.000 ¢ÚÒ, ÂÂȉ‹ ηٿ ÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ (ÚÔηٷ‚ÔÏ‹) ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - ™Â ‚¿ÚÔ˜ ¤ÓÙ ΤÓÙÚˆÓ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٷÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 20.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ À∞ ∑11262/2007 Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· (ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ۇ̂·ÛË Î.·..).

ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ê¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010

∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜: ¢È‡ڢÓÛË ˙ËÌÈÒÓ

‰Ô ÙÔ˘ 2010 ›¯Â ˙ËÌȤ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 2,46 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ·ÚÔ˘Û›·Û ˙ËÌȤ˜ ÌÂ-

Ù¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 34,17 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÂÚ‰ÒÓ 5,70 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010.

∏ Î¿Ì„Ë ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÙÒÛË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ·‰Ú·ÓÒÓ ¿ÁÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Excellence ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Lafarge Ë ∂Ù·ÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÂÊԉȷÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.

ªÂ›ˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·Ù¿ 60% ÁÈ· ÙË ¢∂∏ ÙÔ ∞’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 30.

∫∞Δ∞ 60 % ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ η˘Û›ÌˆÓ, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙË ¢∂∏, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› (Û Â›Â‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜) ÛÙÔ 70 %. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ Î. ∞. ∑ÂÚ‚fi˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fiÙÈ “Ì ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ 2012, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÔÈ ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “ÌÓËÌfiÓÈÔ” Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÛÙ·‰È·Î¿ ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ·fi ÂʤÙÔ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ¢∂∏: -√È ˆÏ‹ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 6,2 % Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ηٿ 7,4 %. √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 2,7 ‰È˜. ¢ÚÒ, ·fi 2,9 ‰È˜. ¤Ú˘ÛÈ ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¢∂∏ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î¿Ï˘„ ÙÔ 70,5 % Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¤Ó·ÓÙÈ 78 % ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∏ ¢∂∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜. - Δ· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÙfiÎˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û ú 603,8 ÂηÙ. ¤Ó·ÓÙÈ ú 821,1 ÂηÙ. ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ 2010, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ ú 217,3 ÂηÙ. (-26,5%). Δ· ÚÔ ÊfiÚˆÓ Î¤Ú‰Ë ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 60 % Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ηٿ 63 % (128,8 ÂηÙ., ¤Ó·ÓÙÈ ú 347,9 ÂηÙ. ¤Ú˘ÛÈ). -∏ ‰·¿ÓË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 98 ÂηÙ. ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηٿ 668 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, (‹Ù·Ó 21.288 ÙËÓ 30/6/2011 ·fi 21.956 ÙËÓ 30/6/2010). ∏ ¢∂∏ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Ë Â›ÙˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ˙‹ÙËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜) ÌÂÈÒıËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 1,8 %. √È ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ηٷӷψÙÒÓ, Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ÁˆÚÁÈ΋ (18,2%) Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË (16,2 %). √È ˆÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 2,3 %, ÚÔ˜ ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٿ 7,2 % Î·È ÚÔ˜ ÏÔÈÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ ηٿ 2,7 %. √È ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7,5 ÂηÙ. Û 53,8 ÂÎ. ¢ÚÒ Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÂÎÎÚÂÌÔ‰È˘ ηٿ 13,7 ÂηÙ., ·˘Í‹ıËÎ·Ó fï˜ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÊ·Ï›˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ (·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜) ηٿ 6,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ∞ÈÌ·ÙËÚ‹ Â›ıÂÛË Û ٤ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ∫√¶∂°Ã∞°∏, 30.

ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ¤Íˆ ·fi Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¢·Ó›·˜, ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¡ÂÎÚfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÚ›Ô˘ 20 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ·Ó¤ÊÂÚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ritzau. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ fiÔ˘ ›¯·Ó ÂÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ŒÈÓÙ ·Ï ºÈÙÚ. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ô ¤Ó·˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì fi¯ËÌ·, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ۠ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÙÚ·‡Ì· ·fi ÛÊ·›Ú· ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Û‡ÏÏËÙÔ˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Âͤ‰ˆÛ ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ·¤‰Ú·Û ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô. √È ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛˆÈο ΛÓËÙÚ· Î·È fi¯È Ú·ÙÛÈÛÙÈο ΛÓËÙÚ·, ·Ó Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ó¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ.

∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂ... ÿÚÏÂ˚ ¤Î·ÓÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ ª√™Ã∞, 30.

ªÂ ÌÈ· Ùڛ΢ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Harley Davidson ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. √ 58¯ÚÔÓÔ˜ ¶Ô‡ÙÈÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ-ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Û·Ó Ì·‡ÚÔ˜ η‚·Ï¿Ú˘- ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÌ‹˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ. ∞ÔοÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ì˯·Ófi‚ÈÔ˘˜ “·‰¤ÏÊÈ·” ÙÔ˘ Î·È ‹Ú ̤ÚÔ˜ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ¤ÁÈÓ Â¿Óˆ Û ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜, ÛÙÔ ¡Ô‚ÔÚÔÛ›ÛÎ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ ηٿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÌÈÏ‹Ûˆ ·‰¤ÏÊÈ·. ∂›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô fiÙÈ ‰ÂÓ Í¯ӿÙ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞ÁfiÚÈ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ›ÛÙ ˘¤ÚÔ¯ÔÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÚÓ¿Ù ηϿ ¿Óˆ ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì ÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ” ›Â. ºÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÌÊ›ÂÛË ÙˆÓ “÷ÚÏ¿‰ˆÓ” Î·È Ê˘ÛÈο ¿Óˆ Û ̛· Ì˯·Ó‹, η٤ÊÙ·ÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË ÓfiÙÈ· √˘ÎÚ·Ó›·. “∑‹Ùˆ Ë ƒˆÛ›·, ˙‹Ùˆ Ë √˘ÎÚ·Ó›·, ˙‹Ùˆ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜” ÊÒÓ·ÍÂ, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÂÎÙÈ΋˜ Ô‰‹ÁËÛ˘. ∞Ó Î·È Ô μÏ.¶Ô‡ÙÈÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈۋ̈˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â¿Ó ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·È·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¶ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ¤‰ˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ

ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Δƒπ¶√§∏, 30.

ÚÔıÂÛÌ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ¤‰ˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∞ÌÓÙÂÏ Δ˙·Ï›Ï, ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ™‡ÚÙË Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ §È‚‡Ë˜. ¶ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· §È‚‡Ë Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ™‡ÚÙ˘ - ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ- Ì ÙÔÓ Δ˙·Ï›Ï Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

“∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÂÈÚËÓÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ̤۷. ¢ÂÓ ÙÔ ÂÈı˘Ìԇ̠·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¿ÏÏÔ” , ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Δ˙·Ï›Ï ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙȘ ͤÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙË §È‚‡Ë. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ٤ÏÔ˜, ˆ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· ÁÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Sky News, Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ·ÚÁ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™¿Ì¯· ÛÙ· ÓfiÙÈ·. ΔÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÈηϤÛÙËΠӷÚfi ۈ̷ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙË ™¿Ì¯· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞˝Û·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Û ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ηٷÈÁÈÛÌfi ˘ÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜. ∏ ∞˝Û· ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Ô˘, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ, ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ Ì·˙› Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÏÁÂÚÈÓ‹ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹, Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. “∏ ∞˝Û· Á¤ÓÓËÛ Ôχ ÓˆÚ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. ŒÎ·Ó ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ªËÙ¤Ú· Î·È ÎfiÚË Â›Ó·È Ôχ ηϿ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ËÁ‹ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›, ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË. ΔÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ‚·Ù›ÛÙËΠ™¿ÊÈ·, ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û· ÛÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ‰‹ÏˆÛ·Ó ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ó·¯¿Ú” . ∏ ∞˝Û·, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› Ù˘ ÿÓÈÌ·Ï Î·È ªÔ-

¯¿ÌÂÓÙ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ™¿ÊÈ· ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· ÁÈ· “·˘ÛÙËÚ¿ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜” ÏfiÁÔ˘˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ·ÏÁÂÚÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈο ÙË ÏÈ‚˘Î‹ ÂͤÁÂÚÛË Î·È ÙÔÓ √∏∂. √ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‰È·ÙËÚ› Ù· ËÓ›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙ¤˜ Û ·˘ÙfiÓ ÛÙË §È‚‡Ë, ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ NATO, Ô ÔÔ›Ô˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË §È‚‡Ë, Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ƒÔÏ¿ÓÙ §·‚Ô˘¿, ·Ó¤ÊÂÚÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· “ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ËÁ¤Ù˘ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜-‰¿ÊÔ˘˜” .

∫Ú›ÛÈÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi 25

ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ ¯ˆÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û‹ÌÂÚ· Á·ÏÏÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ™ÙË ‰È¿Û΄Ë, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÏÈ‚˘Î‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÌËÓË Û‡ÚÚ·ÍË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 60 ÂÎÚfiÛˆÔÈ 30 Î·È ϤÔÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ¤¯Ô˘Ó ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÚÔ‰Ú‡ÛÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ÂÓÒ ·ÚÔ‡Û· ı· Â›Ó·È Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ “·ÚÒÓ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Â›Û˘

Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÌÓÙ¿Ï· μ’ Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÊÚÈηÓÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÛ·ÓÙ πÓÙÚ›˜ ¡ÙÂÌ›, Â› ‰ÂηÂٛ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔÔ ΔÛ·ÓÙ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ·Ó Ë ƒˆÛ›·, Ë ∫›Ó·, Ë μÚ·˙ÈÏ›·, Ë πÓ‰›· Î·È Ë ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, Ô˘ ÚÔÛÂÎÏ‹ıËÛ·Ó, ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜. ∏ ƒˆÛ›· Î·È Ë ∫›Ó· ·›¯·Ó ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Ë ªfiÛ¯· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌfiÓÔ Â¿Ó “Â·ÓÂÓÒÛÂÈ” ÙË ¯ÒÚ·.

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ¶ÂÚ›Ô˘ 50.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙË §È‚‡Ë ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ Û‹ÌÂÚ·. “¶ÂÚ›Ô˘ 50.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ÃÈÛ¿Ì ªÔ˘¯¿ÁÎÈ·Ú, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈηÓÙ·ÊÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ï·Û·Ó ·fi Ù· ¢˘ÙÈο ŸÚË Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. “™ÙËÓ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Î·È ÛÙË ∑ÏÈÙ¿Ó ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi 15.000 ˆ˜ 17.000 Î·È ÛÙË Δ˙¤ÌÂÏ ¡·ÊÔ‡Û· (ÛÙ· ¢˘ÙÈο ŸÚË) ›¯·Ì ÔÏϤ˜ ·ÒÏÂȘ. ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛ·Ì ÂÚ›Ô˘ 28.000 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ÀÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ›” , ÚfiÛıÂÛÂ.

¢Èψ̷ÙÈ΋ ›ÂÛË ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi

¢È¢ڇÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ÛÙË ™˘Ú›· ÁÈ· ÙË ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ √À∞™π¡°∫Δ√¡, 30.

ΔË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ›ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ¢·Ì·ÛÎfi ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ Î·È ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ™‡ÚÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜. Δ· Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË “Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·” Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙË ™˘Ú›·, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂÙ¿ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÎÔڇʈÛ˘ ÙÔ˘ ƒ·Ì·˙·ÓÈÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË Ï›ÛÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Ô ™‡ÚÈÔ˜ À¶∂• √˘¿ÏÈÙÓ ªÔ˘¿ÏÂÌ, Ë ªÔ˘Ù¿ÈÓ· ™·¿Ì·Ó, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ, Î·È Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ, ÕÏÈ ÕÌÓÙÂÏ ∫·Ú›Ì ÕÏÈ -Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ·ÁÒÓÔ˘Ó. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ΢ÚÒ-

¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990 - 2000.

∂Ù¿ ÓÂÎÚÔ›

ÛÂȘ Û 30 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ˙ËÙ¿ È· ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÛ·ÓÙ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. “∞˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË ¿ÌÂÛ· Û ÙÚÂȘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÕÛ·ÓÙ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ

ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ªÔ˘¿ÏÂÌ Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006. ∂›‰Â ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘ Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ ∞Ô‰‹ÌˆÓ Û ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ.

√È Û˘ÚȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÂÙ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ’∂ÈÓÙ ·Ï ÊÈÙÚ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ›. “∂Ù¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ’∂ÈÓÙ ·Ï ÊÈÙÚ-ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·Ì·˙·ÓÈÔ‡. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∞Ï-ÿڷ, ‰‡Ô ÛÙÔ πÓ¯›Ï, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ¡ÙÂÚ¿· Î·È ¤Ó·˜ ÛÙË ÃÔ̘” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ΔÔ ™˘ÚÈ·Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ӈڛÙÂÚ· “ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÓÓÈ¿ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞Ï-ÿڷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘ ’∂ÈÓÙ ·Ï ÊÈÙÚ”.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ó· Ô‰ËÁ› ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ı›Ԙ ÙÔ˘ √Ì¿Ì· μ√™Δ√¡∏, 30.

ŒÓ·˜ ı›Ԙ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ó· Ô‰ËÁ› Û ηٿÛÙ·ÛË Ì¤ı˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μÔÛÙfiÓË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ √ÓÈ¿ÓÁÎÔ √Ì¿Ì· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ºÚ¿ÌÈÁ¯·Ì, ÙÔ˘ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· Ô‰‹ÁËÛË Û ηٿÛÙ·ÛË Ì¤ı˘ Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÎÚ¿ÙËÛÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙȘ ∏¶∞. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÈÂÈ “·Ú¿ ‰‡Ô Ì‡Ú˜” , ·ÏÏ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ›¯Â “ÎfiÎÎÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ʈӋ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È Ì‡ÚÈ˙ ¤ÓÙÔÓ· ·ÏÎÔfiÏ” . ∞¤Ù˘¯Â Û Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ. ŸÙ·Ó ÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, ·¿ÓÙËÛÂ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Úˆ ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ” . √ √ÓÈ¿ÓÁÎÔ √Ì¿Ì· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓ˘·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ∫ÂÓ˘¿Ù˘.


33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

Βόλος, 30-08-2011 Αρ. Πρωτ.: 91215/TY3111

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 6, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Πορταριάς (Άλλης Μεριάς)” με προϋπολογισμό 1.819.160,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 1.271.979,34 Ε β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 163.179,15 Ε (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα). 2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) Ε στο ταμείο του Δήμου (ώρες λειτουργίας ταμείου 8:00 - 13:00). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 - κτίριο ëΣπιρερ’) στο Βόλο τηλ. 24210 97504. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 15-9-2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις είκοσι ( 20 ) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών (παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν1418 / 84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α1. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με αναφερόμενο στην βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Νομό έδρας ή δεύτερο Νομό, διαφόρου του νομού Μαγνησίας, εφόσον ανήκουν στις 2η έως και 3η τάξη για έργα οικοδομικά και στις Α2 έως και 1η τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά. α2. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με αναφερόμενο στην βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Νομό έδρας ή δεύτερο Νομό, το Νομό Μαγνησίας, εφόσον ανήκουν στις 2η έως και 4η τάξη για έργα οικοδομικά και στις Α2 έως και 2η τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά.1 β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η Κοινοπραξία μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρ. Μητρώα και εγγεγραμμένων στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ. Ειδικότερα Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: α1. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με αναφερόμενο στην βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Νομό έδρας ή δεύτερο Νομό, διαφόρου του νομού Μαγνησίας, εφόσον ανήκουν στις 2η έως και 3η τάξη για έργα οικοδομικά και στις Α2 έως και 1η τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά. α2. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με αναφερόμενο στην βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Νομό έδρας ή δεύτερο Νομό, το Νομό Μαγνησίας, εφόσον ανήκουν στις στις 2η έως και 4η τάξη για έργα οικοδομικά και στις Α2 έως και 2η τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)2. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 28.704,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 6. Όλα τα παραστατικά συμμετοχής υποβάλλονται αριθμημένα, με ενιαία συνεχή αρίθμηση ανά σελίδα (κάτω δεξιά) και υπογραφή και σφράγισμα της τελευταίας σελίδας. 7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο α) μέχρι 5% του ολικού αρχικού ποσού της σύμβασης για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων και β) μέχρι 10% του ολικού αρχικού ποσού της σύμβασης για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο, η οποία γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου και η οποία επιβαρύνεται με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου, η εγγυητική επιστολή, η απόσβεση της προκαταβολής ,και γενικά όλη η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 1 έως 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 8. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από πόρους του “Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013” (ΣΑΕΠ 006/8) του ΕΣΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6â του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. ---------------------1 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 2 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη σύνθετη κεραμοσκεπή του Συνεδριακού της Κέντρου στα Μελισσάτικα Βόλου Μαγνησίας και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για το προαναφερθέν φωτοβολταϊκό σύστημα στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στα Μελισσάτικα Μαγνησίας (τηλ. 2421093506, αρμόδιος Πρεσβύτερος Γεώργιος Αναγνωστούλης) μέχρι την Πέμπτη 15-9-2011 και ώρα 13.00. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α. Η μελέτη τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συλλεκτών (διάταξη, κλίση, προσανατολισμός κ.λπ.). Β. Ο σχεδιασμός του συστήματος (επιλογή συλλεκτών, αντιστροφέων, ηλεκτρικής διάταξης, συμβατότητα εξοπλισμού κ.λπ.). Γ. Η διαδικασία πολεοδομικής αδειοδότησης μέχρι και την έκδοση της σχετικής άδειας. Δ. Η σύνταξη και κατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι και της υπογραφής της συμβάσεως από τη ΔΕΗ. Ε. Η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (συλλέκτες, αντιστροφείς, κατασκευές στήριξης, καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικό υλικό). ΣΤ. Η συντήρηση και επισκευή των φωτοβολταϊκών συστημάτων με έμφαση στην επάρκεια ανταλλακτικών και στο χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης. 2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κατάθεσής της. 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε μερική ή ολική αναθεώρηση, μερική ή ολική αναπροσαρμογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου. Η τιμή προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου θα εκφράζεται σε Ευρώ και σε αυτή δεν θα περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ (τιμή προ ΦΠΑ). 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν ρητά στην προσφορά τους το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε φάκελο σφραγισμένο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου καθώς και η φράση “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” . Στην προσφορά εκτός από τις τιμές θα πρέπει να αναγράφονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, η αναλυτική περιγραφή του φωτοβολταϊκού συστήματος και των στοιχείων αυτού, οι εγγυήσεις του συστήματος, η εκτίμηση της παραγόμενης ενέργειας, η ανάλυση κερδοφορίας του συστήματος καθώς και ο τρόπος πληρωμής, η επάρκεια ανταλλακτικών, η δυνατότητα επισκευών, οι προδιαγραφές συντήρησης του συστήματος και ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης. Τέλος, στην προσφορά θα επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων, των αντιστροφέων, των μετατροπέων και των συστημάτων στήριξης. Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς. Επιπρόσθετα κατά την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθούν υπόψη η ποιότητα των υλικών και της εγκατάστασης καθώς και η απόδοση τιμής ανά Watt κατ’ αναλογία 50%, 30% και 20% αντιστοίχως. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή. 6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α. Οι εταιρίες επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού τους και των τυχόν τροποποιήσεων ενώ οι κεφαλαιουχικές εταιρίες επιπλέον και τα σχετικά ΦΕΚ. Επίσης τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους και φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του. Επιπλέον τα στοιχεία που απο-

δεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση. Τα φυσικά πρόσωπα φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους. Τέλος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράφουν διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμό FAX στον οποίο θα μπορεί να γίνεται η κοινοποίηση κάθε εγγράφου που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό. Β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Σε περίπτωση προσωπικών εταιριών και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όλων των εταίρων. Γ. Κατάλογο των κύριων πελατών τους. 7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει με έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος μέσα στην προθεσμία που θα ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί ύστερα από κοινή συμφωνία. Β. Η Ιερά Μητρόπολις δε δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση της ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους. 8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 15-9-2011 στις 13.00 στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα Μελισσάτικα Μαγνησίας από ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. 9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Στον προμηθευτή ή στους προμηθευτές που θα γίνει η ανάθεση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει δε να προσέλθει το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης. 10. ΕΞΟΔΑ Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, έξοδα δημοσιεύσεως, κηρύκεια τέλη και λοιπά εν γένει έξοδα, όπως και τα έξοδα και τέλη της σχετικής συμβάσεως βαρύνουν τον προμηθευτή που θα επιλεγεί. 11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα βελτίωσης του αποτελέσματος μέσω διαπραγματεύσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η Μητρόπολις έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να βελτιώσουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και να προμηθευτούν, με έξοδά τους αντίγραφό της στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα Μελισσάτικα Μαγνησίας (τηλ. 2421093506, αρμόδιος Πρεσβύτερος Γεώργιος Αναγνωστούλης). Βόλος 9-8-2011 Ο Μητροπολίτης Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™ Σπ. Σπυρίδη 33 - 39 - Τ.Κ.: 382 21 Βόλος Τηλ.: 24210 25297 - FAX 24210 25928 e-mail:info@ismagnesia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2011 ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟ FORUM Συνάδελφοι οι εξελίξεις που αφορούν τα εργασιακά μας αλλά και την ποιότητα της ιατρικής είναι προ των πυλών. Η επικείμενη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ τον ερχόμενο μήνα είναι κάτι που αφορά όλους μας. Σας καλούμε λοιπόν όλους την Πέμπτη 1/9/2011 και ώρα 21.00 στο FORUM για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων. Η παρουσία σας απαραίτητη και καταλυτική. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À

Ημερομηνία 29-08-2011 Αριθμ. Πρωτ. 12877 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 350.390,06 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Αργαλαστή την 11-10-2011 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.30. Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 11.00. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της διακήρυξης. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους του σε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8.00-14.00, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Αρμόδιος Κουτσερής Απόστολος. Διεύθυνση Νοτίου Πηλίου. Τηλέφωνο 24230 55244. Ο Δήμαρχος ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ π∞Δƒ√ - °À¡∞π∫√§√°√ Î. Ã∏™Δ√ μ∂¡∂Δ∏ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ËÛ˘ Î·È Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ ÎfiÚ˘ Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜ ¡π∫√™ ª∞°°πΔ™∏™ ™√¡π∞ ∞£∞¡∞™π√À

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∂¡∏ ª∞Δ™∞°°√À™ºÀ∞∫∏ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÚÔÛˆÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Proficiency Michigan Ù˘ ÎfiÚ˘ Ì·˜ ∞¢∞ª√À Ãπ™Δπ¡∞™. √È ÁÔÓ›˜ ∞‰¿ÌÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷˙¿Ë ∑ËÓÔ‚›·

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. Δ∞∫√ ∫ø¡/¡√ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ì·˜ £∞¡√À ∞¡∞Δ√§∏ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. √È ÁÔÓ›˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ - ¶fiË ∞Ó·ÙÔÏ‹


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου, διωρόφου οικοδομής, 120 τ.μ., διαμπερής, ανατολικό, με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και w.c. στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977895959. (637) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 3άρι, 4ου ορόφου, 80 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση αερίου, λίγα κοινόχρηστα, 28ης Οκτωβρίου 182. Πληρ. 6985 013145 και 6978 412465. (137) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων, ρετιρέ, Ιάσονος 137, με διασταύρωση Ογλ. Επίσης, κεντρική μονοκατοικία, όπισθεν Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, 3 δωματίων κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (157) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή “Μεγάλη Άμμος” στη Σκιάθο. Αποτελείται από 18 δωμάτια, αποθήκη, bar για πρωινό, μπρος και πίσω αυλή, 30 μ. μακριά από τη θάλασσα και 800 μέτρα μακριά από τη χώρα. Πληρ. τηλ. 24270-21216, 6949130271. (092) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ στη Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855, κιν. 6976 447212. (192)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 95 τ.μ. με ημιυπόγειο στην οδό Αναλήψεως - Βλαχάβα. Πληρ. τηλ. 6944-570209. (925)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 24 τ.μ. Κασσαβέτη 36 - Γαζή (κοντά στο Πανεπιστήμιο) στον 2ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένη με θέρμανση φυσικού αερίου και αιρκοντίσιον. Πληρ. τηλ. 6946895999. (202)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 διαμερίσματα επιπλωμένα, 2 ατόμων το καθένα, έναντι Φοιτητικής Εστίας, άνευ κοινοχρήστων, για φοιτητές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6977-460432, 6932-525823, ΜΑΜΑΛΟΣ ΘΑΝΟΣ. (144)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

στον Άγ. Κωνσταντίνο Τσοποτού 16-Φιλ. Ιωάννου, από 1ης Οκτωβρίου, εξαιρετικό δυάρι 55 τ.μ., στο β’ όροφο οικοδομής, πολυτελούς κατασκευής, διαμπερές, φωτεινό, μεγάλες βεράντες, θέα Πήλιο, πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, μπόιλερ. Δυνατότητα επίσκεψης του διαμερίσματος. Πληρ. 6974 948833. (139)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 2ος όροφος, αυτονομία θέρμανσης φυσικού αερίου, θυροτηλεόραση, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, μεγάλη ντουλάπα, πλήρως επιπλωμένη, με οικιακές συσκευές, εύκολη πρόσβαση στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες κοντά στα Πανεπιστήμια, 2ας Νοεμβρίου-Κουντουριώτου. Τιμή 335 ΕΥΡΩ. β) π™√°∂π√ διπλοκατοικίας 92 τ.μ., 12ετίας, δροσερό το καλοκαίρι, ζεστό το χειμώνα, ωραία κουζίνα, αυλή, αυτόνομη θέρμανση, 2 υπνοδωμάτια, θαυμάσιο για οικογένεια. Τιμή ευκαιρίας 275 ΕΥΡΩ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΥ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 FAX: 24210 25216 6977615627 6947518019 www.euroktima.com (679)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοιν/στα, στη Ν. Δημητριάδα, Αλκήστιδος με Ηφαίστου, σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (ιδανικό για ταβέρνα-καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ” ). Πληροφορίες τηλ. 24210-49989, 6973 011689. (081) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È στην Αθήνα δυάρι κοντά στο σταθμό του Μετρό της Πανόρμου, για φοιτητές/τριες. Τηλ. 6947 948366 ή 6948 682799. (149) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ. 3ος όροφος Κωνσταντά 213-Τρικούπη, θέρμανση κεντρική. Τιμή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6978003285. (174) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π καινούριες γκαρσονιέρες, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, κλιματισμό, ηλεκτρικές συσκευές. Πρόσβαση προς όλες τις σχολές, Αϊδινίου 13 Βόλος. Πληρ. τηλ. 6978443037, 6937994854, 2421088569. (190) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Επιπλωμένη και εξοπλισμένη με όλες τις οικοσυσκευές καθώς και με αιρκοντίσιον. Θέρμανση αυτόνομη, φυσικό αέριο. Ροζού 72-74. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973041200 από τις 7 το πρωί ώς τις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Πληρ. τηλ. 6932541081. (197) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 1ου ορόφου διώροφης οικοδομής με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα κατάλληλο για φοιτητή, φοιτητές. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6981795676. (198)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές επιπλωμένο (ή μη) 2 υ/δ, κουζίνα, καθ., σαλονοτραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση, φ/α, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν. Κατάλληλο για συγκατοίκηση (φοιτητές). Αναλήψεως 282 - Κανάρη. β) 3 γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη σε διώροφη οικοδομή καινούριες, επιπλωμένες, ατομικό φ/α, αιρκοντίσιον, Δεληγιώργη 155, τηλ. 2421051102, 6977231857. (172) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3άρι διαμπερές, Επτά Πλατανίων 3, μεγάλη κουζίνα, τζάκι, 2 μπάνια, αέριο, μεγάλα μπαλκόνια. Τηλ. 6936686203. 2) Δυάρι Δ. Σολωμού 17 - Κουντουριώτου 5ου ορόφου, μεγάλη σαλονοτραπεζαρία, υπνοδωμάτιο, μεγάλο μπάνιο, τεράστιο μπαλκόνι, αυτόνομη θέρμανση αέριο. Πληρ. τηλ. 6936686203. (203) £∂™™∞§√¡π∫∏, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 25 τ.μ., πολύ κοντά στα Πανεπιστήμια. Κεντρική θέρμανση, ασανσέρ. Τηλ. 24210 70284, 6978 414873. (221) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È γκαρσονιέρα και δυάρι επί της οδού Γ. Καρτάλη 81. Μόνο για φοιτητές. Πληροφορίες κ. Τσόλης τηλ. 6973380076, 24210-78325. (116) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È στην Καλλιθέα - Αθήνα, δυάρι 60 τ.μ. διαμπερές, κοντά σε πολλά μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα κατάλληλο για φοιτητές της Παντείου και Χαροκοπείου. Πληρ. τηλ. 6977237353. (118)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

δυάρι, 2ος όρ., επιπλωμένο, πλησίον ΜΕΤΚΑ με A/C, ηλιακό, ψυγείο, ηλ. κουζίνα και πλυντήριο, αυτ. φυσ. αέριο. Πληρ. 6947150643. (059)

διαμέρισμα 95 τ.μ. στα Παλιά χωρίς κοινόχρηστα κατάλληλο και για 2 φοιτητές κοντά στις πολυτεχνικές σχολές. Πληρ. τηλ. 24210-72027 κιν. 6906501327. (240)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 28,30 και 70 τ.μ. αντίστοιχα, κεντρικά, φρεσκοβαμμένα, με ηλεκτρικές συσκευές, φυσικό αέριο αυτονομία, κατάλληλα για φοιτητές - φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 2421030935, 6977334093. (175)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα - γραφεία - καταστήματα στο κέντρο του Βόλου σε ανταγωνιστικές τιμές. Υπεύθ. ΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ REMAX ΔΟΜΗ τηλ. 2421020008 www.remax.gr/associate/180 (210)

£∂™™∞§√¡π∫∏ (‰˘¿ÚÈ·): Eνοικιάζονται 3 διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές σε χαμηλές τιμές 30 τ.μ. Αετοράχης 49 (ανακαινισμένο), 54 τ.μ. Μιαούλη 7 (αυτόνομη θέρμανση φ. αερίου), 50 τ.μ. Υπ. Φ. Δραγούμη 18 (ανακαινισμένο). Πληρ. τηλ. 24210-25302, κιν. 6944227637. (176)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σε αρίστη κατάσταση, διαμπερές με ελάχιστα κοινόχρηστα στην οδό Ροζού 88. Πληρ. τηλ. 2421053636 και κινητό 6934244237. (193)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π σε παραλιακή πολυκατοικία δυάρι 56 τ.μ. στον 1ο όροφο με κλιματισμό, ηλεκτρικές τέντες, υδρομασάζ. Δίδεται και επιπλωμένο στην οδό Γκλαβάνη 2. Καθώς και τριάρι σε άριστη κατάσταση στην οδό Ξενοφώντος 35, στον 3ο όροφο, μεγάλα μπαλκόνια, ηλεκτρικές τέντες, μόνο σε φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6977086356. (213)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 3αράκι 69 τ.μ. ανακαινισμένο φ/α Θουκιδίδου 32 με 2ας Νοεμβρίου κοντά στη φοιτητική εστία. Ενοίκιο 260 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6973864027, 6978768589, 2421035898. (236)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È δυαράκι ολοκαίνουργιο, επιπλωμένο, με τζάκ, A/C κ.λπ., δίπλα στη Γεωπονική Σχολή. Προσιτή τιμή. Τηλ. 2421024066, 85389, 6937-829939. (220)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα ενός δωματίου, Κηφισίας και Πανόρμου Αθήνα. Επιπλωμένο, 2 λεπτά από τη στάση του Μετρό Πανόρμου. Πληρ. τηλ. 6973303647. (217)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΔΥΑΡΙ στο κέντρο του Βόλου με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, air condition, νυκτερινό ρεύμα, 2ου ορόφου, κατάλληλο και για φοιτητές φοιτήτριες. Τηλ. 24210-47626 και 6977-265725. (164)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μόνο για φοιτητές δυάρια 65 τ.μ. με a/c, αυτόνομη θέρμανση 1ου και 2ου ορόφου, γωνιακά, Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973/322190. (191)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι 55 τ.μ. 4ου ορόφου με θέα το Πήλιο, Αντωνοπούλου 214- Αναλήψεως πλήρως επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση (φυσικό αέριο), ηλεκτρικές συσκευές, αιρκοντίσον, τέντες. Ενοίκιο 280 Ε. Πληρ. τηλ. 6948374829. (199)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) Γκαρσονιέρα 25 τ.μ. Κωνσταντά 17-Γλάδστωνος, ρετιρέ 5ος όροφος. β) Γκαρσονιέρα 26 τ.μ. Ρ. Φεραίου - Αθ. Διάκου 4ου ορόφου ακαλύπτου. γ) Γκαρσονιέρα Σπυρίδη 234 - Εσφιγμενίτου ισόγεια. Ιδιώτης 160 ευρώ η κάθε μία. Πληρ. τηλ. 6944509385. (156) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ. διαμπερές β’ ορόφου θέα θάλασσα, πλησίον ξενοδοχείου PARK. Πληρ. τηλ. 6977439266. (237) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 30 τ.μ., στη Σπυρίδη, 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6977-083275. (249) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένη, στον 3ο όροφο, Αναπαύσεως 49. Πληρ. τηλ. 6977836433. (247)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 24210-81151. (640)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδομή, στην οδό Γάτσου, με γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6972 296846 και 24210-81151. (670)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

δυάρι σε καινούρια πολυκατοικία αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου γωνιακό 1ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6972266655. (239)

μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ., 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση και ωραία τοποθεσία στη Ρ. Φεραίου 2 και Χείρωνος, μαζί με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 52.000Ε. Τηλ. 6936-856655. (027)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επιπλωμένο διαμέρισμα φρεσκοβαμμένο για φοιτητές στην Θεσσαλονίκη. Πληρ. τηλ. 6945349765. (244)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ. 1ου ορόφου, με αυτόνομη θέρμανση πολυτελούς κατασκευής με θέα σε πάρκο, λίγα κοινόχρηστα, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης με Σούδας 8, στην Ν. Ιωνία Βόλου. Πληρ. τηλ. 6978493292. (246)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα επιπλωμένη-ανακαινισμένη επί της οδού Κασσαβέτη 14-28ης Οκτωβρίου (Αλεξάνδρας), στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 6938589431 και 24210-38894. (251)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην Θεσσαλονίκη διαμέρισμα 61 τ.μ. 1ου ορόφου, ενός δωματίου, σαλονοτραπεζαρία, λουτρό, κουζίνα, με ψυγείο, πλυντήριο ρούχων με 2 καναπέδες. Καλιδοπούλου 14. Τιμή ενοικίου 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 24210-31855 και 6974535103. (241)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες - δυάρια στην περιοχή του Πολυτεχνείου με φυσικό αέριο, αυτόνομη θέρμανση με ή χωρίς επίπλωση σε χαμηλές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας 6973555471, 6973555470 και 2421022511. (243)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά διώροφη οικία 150 τ.μ.: α) Ισόγειο 80 τ.μ., σαλόνι-2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο, β) Όροφος 70 τ.μ., σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. Με αυλή και πάρκιν. Τηλ 6974-769532. (674) ¶ˆÏÂ›Ù·È οικόπεδο στην Αγ. Παρασκευή (Βενετιώτικα) 859 τ.μ. Τιμή λογική. Τηλ. 24210 50305, 6948 464869. (150)

Ã√ƒ∂ÀΔ√ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανεξάρτητες κατοικίες και διαμερίσματα σε οικόπεδο πρώτο στη θάλασσα μέσα στο Χορευτό Πηλίου, σε τιμές λογικές. Τηλ. 6944509385 και 6973-405971, email: gmemtsas@gmail.com. (775)

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο 315 τ.μ. με σ.δ.2.1 κατάλληλο και για επένδυση. Υπεύθ. ΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RΕΜΑΧ ΔΟΜΗ τηλ. 2421020008 www.remax.gr/associate/180 (207)

¶ø§∂πΔ∞π τεσσάρι 110 τ.μ., 7ετίας στη Ν. Δημητριάδα με πάρκιν & αποθήκη. Υπεύθ. ΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RΕΜΑΧ ΔΟΜΗ τηλ. 2421020008 www.remax.gr/associate/180 (206)

¶ø§∂πΔ∞π ταβέρνα - επιχείρηση πρώην Μαλακασιώτης στην Αγ. Παρασκευή. Υπεύθ. ΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RΕΜΑΧ ΔΟΜΗ τηλ. 2421020008 www.remax.gr/associate/180 (205)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 85 τ.μ. με κήπο, ανακαινισμένη σε οικόπεδο 180 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα. Υπεύθ. ΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RΕΜΑΧ ΔΟΜΗ τηλ. 2421020008 www.remax.gr/associate/180 (209)

¶ø§√À¡Δ∞π επενδυτικές γκαρσονιέρες δυάρια 10ετίας, ενοικιασμένες στο κέντρο. Υπεύθ. ΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RΕΜΑΧ ΔΟΜΗ τηλ. 2421020008 www.remax.gr/associate/180 (208)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (631)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευής ’84, 2 υ/δ, κουζίνα, καθιστικό-σαλόνι, τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση, φ/α, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν. Αναλήψεως 282 - Κανάρη. Πληρ. τηλ. 2421051102, 6977231857. (173)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία 3ετίας 175 τ.μ. με άνετους και μεγάλους χώρους υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, 3 υ/δ, 3 μπάνια, wc, α/c, κλειστό parking, πλακόστρωτη αυλή, θέα τη θάλασσα από τα μπαλκόνια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (626)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες περιοχής της Ν. Ιωνίας ανάμεσα σε μονοκατοικίες, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. 3 επιπέδων, ιδανικής διαρρύθμισης, σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 4 υ/δ, 2 μπάνια wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (623)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη Βόλου ισόγεια οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ. χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (625)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται καινούριο δυάρι διαμέρισμα 42 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, λουτρό, θέση στάθμευσης. Τιμή 65.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.com (245)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (633)

¶ø§√À¡Δ∞π στο ωραίο Μετόχι Αργαλαστής Πηλίου 3 οικόπεδα μέσα στον οικισμό: 1) 1,5 στρέμμα, 2) 1 1/2 στρέμμα με κτίσμα, 3) 1/2 οικόπεδο. Επίσης πωλούνται: 1) ένα οικόπεδο 7,5 στρέμματα περίπου με 120 ελαιόδεντρα και αγροτικό δρόμο στη θέση Χόρτο Αργαλαστής και 2) οικόπεδο στη θέση “Παγανιά” Χόρτου 1,5 περίπου στρέμμα με ελιές, συνορεύει με κεντρικό δρόμο. Πληρ. τηλ. 24230-54282 και 24230-54011. (007)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¶ø§√À¡Δ∞π 1) ¢À∞ƒπ 42,00 τ.μ. 2) Δƒπ∞ƒπ 102,00 τ.μ. σε νεόδμητη πολυτελούς κατασκευής, κεντρική πολυκατοικία (οδός Παγασών). Αυτόνομα επίτοιχα λεβητάκια αερίου, ιταλική κουζίνα και τζάκι, θέσεις στάθμευσης. Τηλ. 6972-691669. (029)

∂À∫∞πƒπ∞ πωλείται αγρόκτημα 5 στρεμ. κατάλληλο για επαγγελματικό χώρο στον κόμβο Λατομείου - Σέσκλου, δίπλα από “Κωνσταντινίδης Mercendes” με φως, νερό, τηλέφωνο. Πληρ. τηλ. 6986118854. (181)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 175 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος υποδοχής με τζάκι, 4 υ/δ όλα με το δικό τους μπαλκόνι, 2 μπάνια, wc, αποθήκη. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (622)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Ιωνία και πλησίον Μαιάνδρου εξαιρετικής γειτνίασης διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση αποτελούμενη από ισόγεια κατοικία 92 τ.μ. και διαμέρισμα ορόφου 62 τ.μ. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 169 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (624)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2428078267 697 4647 587 ∂ÈÏÂÁ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· Û ÙÈ̤˜ ¢ηÈÚ›·˜!!! (ȉ·ÓÈο Î·È ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ) μ√§√™. 1) ˆÏ›ٷÈ, γωνιακό 2,5άρι 56 τ.μ. (μεγάλο υ/δ+μικρό) 2ο όρ. με πάρκιν και αποθήκη επί της Λ. Βύρωνος με Κρίτσκη 89.000 Ε. 2. ˆÏ›ٷÈ, μικρό διαμπερές 3άρι οροφοδ/σμα (7ετίας) 67 τ.μ. 2ο ορ. σε μικρή 3οφη οικοδομή επί της Κ. Καρτάλη κάτωθεν της Γ. Δήμου 81.500 Ε. 3. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È καινούρια επιπλωμένη γκαρσονιέρα (2ετίας) 35 τ.μ. στον 1ο όρ. πλησίον φοιτητικής εστίας 2ας Νοεμβρίου, χωρίς πάρκιν 300,00 με πάρκιν 330 Ε. ¡. πˆÓ›· (πλησίον στρατοπέδου), πωλείται ωραιότατο μικρό δυαράκι 38 τ.μ. 2ο ορ. προσόψεως με 2 βεράντες και αποθήκη 15 τ.μ. (7ετίας) 49.500 Ε (ή ενοικίαση 270,00 Ε). À¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ... ÛÙÔ μfiÏÔ - ¡. πˆÓ›· - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή... πωλούνται μονοκ/κίες, - μεζονέτες, διαμ/τα μικρά και μεγάλα, παλαιά και καινούρια, οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου, παραθαλάσσια οικ., γεωτεμάχια για επαγγελματική στέγη, καταστήματα, επαγγελματικοί και βιοτεχνικοί χώροι, αγροτεμάχια/ελαιοπερίβολα/ αμυγδαλοπερίβολα και αμπέλια σε πολύ ελκυστικές τιμές!!! ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÙÂ... Ë ÌfiÓË Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÙ Û ·Î›ÓËÙ·... ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯·ÛÂ!!! (138)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

Δ∏§.: 6936-850192 / 2421034437 / 6932-523629 1. ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ., 130 τ.μ., με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ., 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3. ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 94 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή, με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (979)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π

∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μ∂¡π∑∂§√À¢∏ª∞∫∏ ÛÙË ¡. πø¡π∞. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 3. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 4. √π∫√¶∂¢√ ™Δ√ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 27 Ù.Ì., Ã∞Δ∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πø¡π∞ (∂§§∏™¶√¡Δ√À). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞Á. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º√™ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶∏§π√À. 8. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞°π√ πø∞¡¡∏ ¶∏§π√À. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. (650)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ∑¿¯Ô˘. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 5. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ fiÚ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ fiÚ. (¿ÚÎÈÓ). 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ fiÚ. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚ. 22. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ,

Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 24. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 25. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. 26. ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ 124 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Î·È 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 140 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, 130 Ù.Ì. (fiÈÛıÂÓ ¢∂∏), ı¤·. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 3Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 90 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 250∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 600, 620, 590 Ù.Ì. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 11. ∞ÁÚÈ¿ 300 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 12. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 30.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Î·È 1.000 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 5. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 6. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·. 7. ¡Ë˜ 8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 100 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.000 Ù.Ì. 25Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ. Ì 150Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. πˆÓ›· (£ÂÈÚÒÓ) 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. ÔÈΛ·. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 1.100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜, 20.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 60.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ. ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 17 ÛÙÚ., 200.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ì¤ÏÈ 12 ÛÙÚ. ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ. Ì ÚԉȤ˜, ÓÂÚfi, 47.000∂. 12. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, ʈ˜. 13. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 7.800, ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÓÂÚfi, 27.000∂. (652)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜., (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi.

ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó‹ÏÈÔ, 1.090 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4.001 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ê¿ÙÛ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∞ÁÈfiηÌÔ, 2.900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. (653)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ŸÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞È‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ, (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ, §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 205ÙÌ, π¿ÛÔÓÔ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ) ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ· - ∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ , ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8,8ÛÙÚ. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ. ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘, 75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ·

ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ. & 12,5ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ., ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ. & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ., ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (655)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜, 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ.62.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 92 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì¿ÓÈÔ Ì ËÏÈ·Îfi, 2 ˘/‰, Î·È 5 a/c. 105.000∂ μ√§√™ ñ ∑∞Ã√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È parking. 148.000∂ ñ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, WC, ·Ôı‹ÎË & Parking. 155.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 47,5 ÛÙÔÓ 3Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· & ı¤·. 63.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 85.000∂ ñ ∫‡ÚÔ˘: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô, 83 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ, parking. ΔÈÌ‹ 135.000∂ ñ ƒ∂Δπƒ∂ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 116 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ñ ∞§À∫∂™ μ√§√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 150 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1200 Ù.Ì. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 50.000∂ ñ ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì WC & 5% ·fi‰ÔÛË. 70.000∂ ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 5% ·fi‰ÔÛË. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 56 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 140.000∂ ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· ÛÙÔÓ 1Ô, 90 Ù.Ì., Ì 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ê/· ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÛÙÔÓ 1Ô, 113 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 104 Ù.Ì. Ì 2 wc & 3 ¯ÒÚÔ˘˜ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 230 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 180 Ù.Ì. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·Ú·Û΢‹ ›ÙÛ·˜ ºÀΔ√∫√ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔ ı¤ÛË “§Ô˘˙ÈÓ›ÎÔ” 23.390 & 9.000 Ù.Ì. ª∂§π™™π∞Δπ∫∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÏfiÊÔ˜ 14.442 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 924 Ù.Ì. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ª∏§π¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 160.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ñ ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ñ ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ studio Ì a/c, minimal ‡ÊÔ˜, 20 ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı¤· Û ·˘Ù‹. ΔÈÌ‹ 55.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÈÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 49 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 78 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 50Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ΔÈÌ‹ 115.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·

¶Δ∂§∂√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 5862 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 58.000∂ (659)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ·Ôı‹Î˜, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 57 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 30 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 35.000 ∂. - 30 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 20.000 ∂. - °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· 75.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 10ÂÙ›·˜ 250 Ù.Ì. ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 680 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· Û μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓÂÁ¤ÚÛˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ·ÎfiÌË 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 110 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚ›Ô˘ 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ∫˘ÓËÁÒÓ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (660)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com ¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ 1. ¢ÈÌ‹ÓÈ ı¤ÛË §¿ÌÈ· 5.200ÙÌ 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ π¿ÛÔÓÔ˜ 3. ¡.πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓÔÈÍË, 3 ÔÈÎfi‰· ·fi 125 ¤ˆ˜ 300Ù.Ì. 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰˘¿ÚÈ Ì ·Ôı‹ÎË 5. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ μfiÏÔ˘, ÔÈÎ. 3.045ÙÌ 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 5.700ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 8. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 70ÙÌ 9. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500-5.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133ÙÌ 11. ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 12. ¶‹ÏÈÔ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* 13. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 7ÂÙ›·˜. 14. ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÂÙ. ηÙ. 2009. 15. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎ. 2.590 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/Ù.Ì. ∫101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ ∫110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ 2fiÚÔÊÔÈ ∫118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ ·fi 1600∂/Ù.Ì. ∫234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘ 100ÙÌ & 72ÙÌ ∫218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ 4ÔÚfiÊÔ˘ ∫267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫272,275,277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫285 & 286 10. ¡. πø¡π∞ 3¿ÚÈ 79ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ∫371 11. ¡. πø¡π∞ ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫372 12. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫374 13. ¡. πø¡π∞ 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ú¤ÏÈ· 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫419 17. ∫∞¶∞∫§π 47ÙÌ & 75ÙÌ ∫424 18. ∞§À∫∂™ ‰È·Ì/Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1800-2200∂/ÙÌ ∫425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫449 20. ¡. πø¡π∞ 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫455 & 476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ∫305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂§∞™, 102ÙÌ ∫183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ∫149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫301 5. ¡. πø¡π∞ 83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ∫11 7. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂ÏÏ¿˜, 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ÙÈÌ‹ 45000∂ ∫493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ∫497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 126ÙÌ, ηٷÛÎ.2005 ∫392 2.∞§À∫∂™ 127ÙÌ, Û ÔÈÎ.156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫358 3. ∞§À∫∂™ ÓÂfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË ∫297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ ∫297 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤· ∫198

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ ∫298 7.¶§∞Δ∞¡π¢π∞ Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ ∫313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫203 9. ∞º∏™™√™ 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 2000∂/ÙÌ ∫210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™ 71-104ÙÌ ∫67 & 72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 320ÙÌ, Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ∫216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ, Û ÔÈÎ. 170ÙÌ ∫186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎ. 403ÙÌ ∫192 15. ™∫π∞£√™ “Δƒ√À§√™” ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎ. 2.500ÙÌ ∫386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎ.250ÙÌ ∫482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎ.300ÙÌ ∫320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎ.491ÙÌ ∫411 19. ª∏§π∂™ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ, Û ÔÈÎ.634ÙÌ ∫323 20. ¡. πø¡π∞ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎ. ∫484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞ 100ÙÌ, Û ÔÈÎ.171ÙÌ ∫401 2. ∞°ƒπ∞ 174ÙÌ, Û ÔÈÎ.405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√ 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎ.198ÙÌ ∫447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡ 145ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 65000∂ ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·Ù. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 146ÙÌ ∫442 6. ∞§À∫∂™ ¤·˘ÏË 160ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 70ÙÌ, Û ÔÈÎ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 53ÙÌ, Û ÔÈÎ. 121ÙÌ, (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘) ∫62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı‹ÎË, 17 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∫348 3. ¡. πø¡π∞ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ΢‹ 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ ∫373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ ∫1 & 130 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 3854ÙÌ ∫131-133 6. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 35ÙÌ ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ ∫54 9. VOLOS PALACE ηٿÛÙËÌ· 28-32ÙÌ ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70% ∫304 2. ¡. πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ™.¢. 0,8 ∫343 3.∞§À∫∂™ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ 700∂/ÙÌ ∫49 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫311 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ ∫182 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 350ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫350 7. ∞¡∞∫∞™π∞ ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ ∫41 8.∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 210∂/ÙÌ ∫387 9. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫356 10. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ ∫381 11. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ ∫382 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ∫146 13. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ ÔÈÎ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫368 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ 790ÙÌ ∫38 15. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫194 16. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∫416 17. ™∫π∞£√™ 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫248 18. ™∫π∞£√™ 225ÙÌ, ™.¢. 0,8 ∫329 19. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 20. ¡. πø¡π∞ 360ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL 122.000∂ ∫448 21. §∞ª¶π¡√À 8.204ÙÌ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335ÙÌ ∫478 22.™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4.000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫181 23.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 24. ∞§À∫∂™ ÔÈÎ. 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ ∫352 25. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ - ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎ. 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫413 26. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÔÈÎ. 4.600ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫220 27. ¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3.800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 28. ¡. ∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎ. 300ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫495 29. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4.580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1.000ÙÌ ∫252 2. ¢πª∏¡π 3.500ÙÌ ∫232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5.625ÙÌ ∫341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ· 11.350ÙÌ ∫295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8.963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚÂÌ. ∫296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ ∫52

7. ª¶√Àº∞ 1.515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ ∫365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7.000ÙÌ ∫145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4.067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫417 10. ª∏§π¡∞ 4.122ÙÌ ∫369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ ∫378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™ÈÌÒÙ˜” 6.986ÙÌ ∫380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ∫333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4.007ÙÌ ∫84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4.070ÙÌ ∫400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10ÛÙÚÂÌ. Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ∫479 17. ™À∫∏ 1.004ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4.500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰· 3.550ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (661)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (663)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (665)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë,

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÚÔ˜ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - •∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 4¿ÚÈ 122 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 2¿ÚÈ 5Ô˘ ÔÚ. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤·. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ· 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 51 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (666)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 4Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓȷ΋ ÚÔÛfi„ˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 27.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 29 Ù.Ì. 4ÂÙ›·˜ 27.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ.+·Ôı. 76.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 52 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ¿ÚÎÈÓ, 92.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 2Ô˜ ÔÚ. 54 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì Ê/· Î·È ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 62.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 82 Ù.Ì. Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 83 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ ¿ÚÈÛÙ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 67.000 ∂. ÃÔÚ¢Ùfi 45 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 55.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ ÔÚ., 90 Ù.Ì. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 30 Ù.Ì. 64.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ê/· ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 62.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 83 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÌÚfi˜ Û ¿ÚÎÔ 65.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 85 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ı¤· ÂÌÚfi˜ Û ¿ÚÎÔ ƒ.+·Ôı. 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+·Ôı., 190.000 ∂. ™Ù·ı¿ - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+·Ôı. 173.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋, 3 ÎÚ‚/Ú˜ ÂÚÈÔ¯‹ ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 160.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 133.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È ı¤· 72.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 108.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¡. πˆÓ›· 4ÂÙ›·˜ 125 Ù.Ì. Ì ÔÏÏ¿ ÂÍÙÚ¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ª∂Δ∫∞ 200.000. √π∫√¶∂¢∞ °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,1. ∂˘Î·ÈÚ›· ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù· ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 80.000 ∂. ∫. °·Ù˙¤· 1.200 Ù.Ì. 30 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¯Ù›˙ÂÈ 500 Ù.Ì., 180.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 165 Ù.Ì., 76.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì· ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 132.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 95.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 1.800 Ù.Ì. 950.000 ∂. μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 55.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ º˘ÙfiÎÔ 400 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 16.000 ∂. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘ 2.800 Ù.Ì. 60 ÂÏȤ˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ Ì ı¤· ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ 17.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 7.800 Ù.Ì. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· Î·È ÓÂÚfi 30.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ¿ÏÈ 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁˆÓÈ·Îfi 285 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 570 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 16 ÂÏȤ˜, ÛÙ¤ÚÓ·, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Â˘Î·ÈÚ›· 38 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 7,5 Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔӛ̈˜ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂ 68.000 ∂. ¶·Ï·È¿ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ·˘ÙfiÓÔÌÔ 50 Ù.Ì. 110.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. ÌÂ

·Ù¿ÚÈ 55 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÌÔӛ̈˜ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈ· 4.000 ∂. ΔÈÌ‹ 1.800.000 ∂. (667)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞°ƒπ∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 76 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂˘Î·ÈÚ›· 30% οو Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓÔ Ï‹Úˆ˜, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 11 Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ· ™. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔÓ 2Ô Î·È 3Ô fiÚÔÊÔ. (669)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (644)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 135.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 185.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (645)

ZHTOYNTAI Το κατάστημα ανδρικής ένδυσης CELIO ∑∏Δ∂π υπεύθυνο/η και πωλητή/τρια πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη “CL027” στο Fax 2310462760 και στο ak.dimajobs@gmail.com. (818)

∑ËÙ›ٷÈ

κοπέλα με πείρα να εργαστεί σε καφέ μέσα σε ξενώνα στα Άνω Λεχώνια. Στείλτε βιογραφικό στο archontikotsaknaki@gmail.com. (050)

Εμπορική εταιρεία, δραστηριοποιούμενη στον χώρο του φαρμάκου και των καλλυντικών,

∑∏Δ∂π

να προσλάβει υπάλληλο έως 35 ετών για την ανάπτυξη των πωλήσεών της στο χώρο των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων καλλυντικών παραφαρμάκων, καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ευχέρεια λόγου, ευχάριστη προσωπικότητα. Για τους ενδιαφερόμενους άνδρες απαραίτητη προϋπόθεση η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 1103, Τ.Κ. 38110 ΒΟΛΟΣ έως την 21η Σεπτεμβρίου 2011. (242)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 47χρονος ιατρός, Έλλην Αυστραλίας, κάτοικος Μελβούρνης, διδάκτωρ Πανεπιστημίου, ψηλός, εμφανίσιμος, άριστο προφίλ, υψηλοτάτου οικονομικού επιπέδου. 36χρονος στρατιωτικός, ψηλός, άψογης εμφάνισης, δυναμικός, ευγενέστατος. 43χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός, ψηλός, ελκυστικότατος, ορθολογιστής, εκλεπτυσμένος. 47χρονος α’ μηχανικός Λιμενικού Σώματος, καλλιεργημένος, πολύ ευπαρουσίαστος, εξαιρετικά ευκατάστατος. 33χρονος ψυχολόγος, διδακτορικό, άριστο παρουσιαστικό, τεράστια ακίνητη περιουσία. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. 2410-549797. (680)

MA£HMATA ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο Απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (923) √π∫√¡√ª√§√°√™ απόφοιτη Πανεπιστημίου Μακεδονίας με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ Λυκείου σε Α.Ο.Θ.-Α.Ο.Δ.Ε. και παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6985 899330. (019) Καθηγήτρια ºπ§√§√°√™ αναλαμβάνει μεταλυκειακούς μαθητές για προετοιμασία εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Οικονομικά πακέτα στη θεωρητική κατεύθυνση. Κιν. 6986-391629. (148) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ παραδίδει μαθήματα - Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Κατευθύνσεις και μαθήματα σε φοιτητές. Ιδιαίτερα ή γκρουπ, τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. κινητό 6972853903 και 2421055960. (194)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Α’ Λυκείου. Τιμές προσιτές για όλες τις οικογένειες. Τηλ. 6979 982137. (071)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6948254722. (235) ºπ§√§√°√™, απόφοιτη Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές Γλωσσολογίας στην Αγγλία και ειδίκευση στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Ειδικά πακέτα για την Κατεύθυνση. Πληρ. τηλ. 6973-366560. (077)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (639) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (629)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (673)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·

Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 2421042905. (671)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (627)

ENERGA Μειωμένα τιμολόγια Ηλ. Ρεύματος (σπίτια - επιχειρήσεις). Φθηνότερο μέχρι 20% το ηλ. ρεύμα της ΔΕΗ αν γίνετε πελάτης της ENERGA. Τηλεφωνήστε μας (24210-20237 ή 6932-528388) ή ελάτε: Σόλωνος 2, 2ος όροφος, Γραφείο Β10. ΠΙΕΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. (238)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (634)

∞°√ƒ∞∑ø ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ºπ§√§√°√™ με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει όλα τα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6972338024. (200)

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (632)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ: 30 Αυγούστου 2011 Αρ. Πρωτ.: 12597

“ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012” ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 24240 22202 FAX: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@apdthest.gov.gr

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχων για τη “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 1 του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 2. το Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ” . Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Ε 162.402,09 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) και αναλυτικά: Ετήσιο κόστος μεταφοράς: Ε 143.718,66 Φ.Π.Α. (13%): Ε 18.638,43 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη του 2011 και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας ποσού 4.311,56 Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου αντί του ποσού (κόστος φωτοτυπίας) μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2011. Πληροφορίες στο τηλ. 24253/50228 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Λάβδας Λεωνίδας. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΑΪΤΣΟΥ

Σκόπελος 19-7-2011 Αριθ. Πρωτ. 196/17867/10 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΔΙΟΜΑ ΔΗΜ. ΜΑΧΗΣ εκδόθηκε η με αριθμό 196/17867/10/19-7-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 4.092,10 τ.μ. τη θέση “ΚΡΕΟΥΖΑ” της Δημοτικής Κοινότητας Αλοννήσου της Δημοτικής Ενότητας Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου του Νομού Μαγνησίας με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα ΔÂÙ¿ÚÙË 31/08/2011 από 09.00 π.μ. έως 12.00 μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στις ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ˘, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∫∏¢∂π∞

∞À°√À™Δ√™

31

∏ ηٿıÂÛȘ Ù˘ ÙÈÌ›·˜ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ “Δ· Ô„ÒÓÈ· Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, ÙÔ ‰Â ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ˙ˆ‹ ·ÈÒÓÈÔ˜ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ πËÛÔ‡ Ùˆ ∫˘Ú›ˆ ËÌÒÓ” (ƒˆÌ. ÛÙ’ 23). Ο άνθρωπος που αποστατεί από τον Θεόν και ακολουθεί τον δρόμον της κακίας, νομίζει ότι με τον τρόπον αυτόν κερδίζει πολλά. Προ πάντων ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν, διασκεδάσεις και απολαύσεις, αφθονίαν χρημάτων, χαράν και ευτυχίαν. Και ίσως εις την αρχήν φαίνεται ότι ο βίος της αμαρτίας εξασφαλίζει όλα αυτά. Εν τούτοις η συνέχεια και η κατάληξις είναι εντελώς διαφορετική. Εκείνο που αγοράζει κανείς με την αμαρτωλήν ζωήν δεν είναι άλλο τι, παρά ο θάνατος. Θάνατος της ψυχής, που χωρίζεται από τον Θεόν, την πηγήν της αληθινής ευτυχίας, αλλά και θάνατος του σώματος πρόωρος. Αλλ’ ενώ η αμαρτία οδηγεί εις τον θάνατον, η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν και η συμμόρφωσις προς τας εντολάς Του φέρει τας μεγαλυτέρας ευλογίας και δωρεάς. Όχι μόνον την απελευθέρωσιν από την τυραννικήν δουλείαν της αμαρτίας και την ειρήνην και την χαράν, αλλά και την ανεκτίμητον κληρονομίαν της αιωνίου ζωής.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Το Γραφείο Πόλεως του Γηροκομείου Βόλου (Τοπάλη 66 και Αλεξάνδρας) θα λειτουργεί κανονικά από 1/9/11 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο και από ώρα 10.30 π.μ. - 12.30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλ. 24210-78910 και 24210-33020.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§§∏ πø∞¡. ª∞¡Δ∑πƒ∏ Ετών 77 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 11.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 10.40. Ο σύζυγος: Ιωάννης Τα παιδιά: Δημήτρης Μαντζίρης, Άγγελος Μαντζίρης και η μνηστή Μένη Ακτσιαλή Τα αδέλφια: Χρυσάνθη (χα) Χρ. Βυνάκου, Κωνσταντίνος Μαντζίρης, Πολυξένη-Βασίλειος Σαμαράς, Όλγα-Ουμπέρτο Μαντοβάνι Ο εγγονός: Αλέξανδρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫ø¡. Δ∑∞ªΔ∑∏ Ετών 85 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 5.30 Μ.Μ. Βόλος 31 Αυγούστου 2011 Τα ανίψια: Ιωάννης-Φιλίτσα Αναστασοπούλου, Κων/νος-Αικατερίνη Αναστασοπούλου, Χρυσούλα-Γεώργιος Βλάσης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ (ª∞√À∑π) ºπ§π¶¶∞∫∏ Ετών 88 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 10.30 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ. Βόλος 31 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος-Χάρις Κωνσταντινίδη, Αλέξανδρος-Λίντα Κωνσταντινίδη, Αθανάσιος Φιλιππάκης Τα εγγόνια: Αγγελική, Αριστοτέλης, Μαριελένα Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ª¶∞§¡Δ√Àª∏ Ετών 89 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 10.30 π.μ. από το σπίτι μας Παπαποστόλου 10 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αγριά 31 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Αναστασία - Ιδομενέας Τα εγγόνια: Μαρία - Αλέξανδρος Τα αδέλφια: Αδάμ - Βούλα Μπαλαμπάνη, Ευαγγελία - Γεώργιος Φτίκας, Μαργαρίτης - Μαρία Μπαλντούμη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Το Διατηρητέον” .


38/ °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00

TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ ‚·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): Δڛη˜ - ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ μ¿˚Ô˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶Ú·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∑¿Ú·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ª·ÎÚ‹˜ - ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ‹ ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ °·Ù˙¤·, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.0410.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.3720.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹:

08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞§∫À√¡∏” 14/6-7/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 8-24/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ¶·Ú·Û΢‹ 1/7/11 ̤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ 5/9/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞fi 1/7-10/7/11 ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.05, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 20.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 20.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· Flying Cat 5, Flying Cat 6 Î·È Ù· Flying Dolphins XV. ** ΔÂÙ¿ÚÙË 6/7: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· 10.05 ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ-™ÎfiÂÏÔ-∞ÏfiÓÓËÛÔ & 16.45 ·fi ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÁÈ· ™ÎfiÂÏÔ-™ÎÈ¿ıÔ-μfiÏÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙ·. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫Ú˘Ì̤ÓË - ΔËÓ ÚÔηÏ› Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. 2. ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ... ÂÙڤϷÈÔ - ∫·È ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔ‚¿Ù·È... Ô ‰ÂÈÏfi˜ - ¡ÔÌfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 3. ∂ÎÙÂÏÒ ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· - ªÂ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ·È‰È¿ Û¯ÂÙÈο. 4. ¶ÚÒÙ· ÛÙ·... Á¤ÏÈ· - °Ú¿ÌÌ·Ù· Ù˘... ΢ڛ·˜ Δ¿Î˘...: ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. 5. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Û¿˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È... ·‚Ï·‚‹ - ºÒÙÈ˙Â... ·Ú¯·›Ô˘˜. 6. “...¿Á·Ó” : ·Ú¯·›Ô ÁÓˆÌÈÎfi - ∞Ú¯·›Ô... Ù·Ï·›ˆÚÔ. 7. ™¯ÔÏ‹ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (·Ú¯Èο) - £ÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ - ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 8. ™Ù¿¯ÙË Ô˘ η›ÂÈ - ∞Û¿ÏÂ˘Ù· - ÕʈÓË... Δ›Ó·. 9. Δ· ·fi‚·Ú· - πÛÙÔÚÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. 10. ŸÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ· -∫ÔÌ̤ӷ... ÈÛÙ›· - μÚÂÁ̤ÓÔÈ. 11. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Ó‡·ÚÎÙË ÛÔÊ›· ·˘Ùfi - ∞Ú¯·›· fiÏË ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜. 12. ∫·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È - ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi - ∂ÓÙ...: ËıÔÔÈfi˜. 13. ¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi - °Î¤ÌÈ·, ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ· - °·ÏÏÈ΋ fiÏË. ∫∞£∂Δ∞ 1. πÛÙÔÚÈÎfi˜ ·fi ÙË §·ÎˆÓ›· - ŸÓÔÌ· ·Á›ˆÓ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ (ηı.). 2. ƒÈ̷͛ٷ, ‚ÔϤ˜ - ΔÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘.

3. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ... ÂÓÙ‡Ô˘ - ∞Û˘Ó‹ıÈÛÙ· Û οÙÈ - ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÙÔˆÓ˘Ì›ˆÓ. 4. ƒÂ˘ÛÙ‹ - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ·Ú·Èfi. 5. °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ - ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fi¯È - ∞Ú¯Èο ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. 6. ¡‹·Ú...: ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ - ∫È ¤ÙÛÈ Ô Û‚·ÛÌfi˜ - ªÔÚÊ‹. 7. ∏ ηÌ¿Ó· - ™ËÌÂ›Ô Î¿Ùˆ ·fi ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·. 8. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... £ - §›ÁË... fi·ÛË - Œ¯ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Á‡ÛË ÏfiÁˆ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ (Ô˘‰.). 9. ∂›‰Ô˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Ï·ÌÙ‹Ú· - ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ - ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈfiÙËÙ·. 10. ∂˘ı‡ÙËÙ· - ∞ÓfiËÙÔ˜, ̈Úfi˜ (ηı.). 11. ª¤ÚË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ - ∂˘ÛÙÔ¯›· ÛÙË ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹. 12. ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯Èο ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ - °·ÏÏÈο ÓËÛÈ¿. 13. °È·ÙÚfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ - ¶fiÏË Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ - ∫¿ÚÔÏÔ˜... ·ÏÏÔ‰·fi˜. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫ƒÀºΔ∏-∏§π∞™∏ 2. √´§-π™∫π√™∂ƒ 3. À¶∏ƒ∂Δø-Àππ∫∞ 4. °∂-Àƒ-¢√•∞™ 5. ∂™∞Δ™ø∞-¢∞™ 6. ª∏¢∂¡-Δ∞§∞¡ 7. ™ª∞-∞μ∞Δ√-∞ƒ∞ 8. ∞£∞-∞™∞§∞-Δ¡ 9. ¡Δ∞ƒ∂™-°∞¡¢∏ 10. ππ-π™-À°ƒ√π 11. ∫∂¡√™√º√-À∞π∞. 12. øƒ∞-√æ∂-∞™¡∂ƒ 13. ¡∞ª∞-∏¡π∞-∞ƒ§. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫√À°∂∞™-¡π∫ø¡ 2. ƒπ¶∂™-ª∞Δπ∂ƒ∞ 3. À§∏-∞ª∞£∞-¡∞ª 4. ƒÀΔ∏-∞ƒπ√ 5. Δπ∂ƒ-¢∞∂™™√ 6. ∏™Δ-™∂μ∞™-√æ∏ 7. ∫ø¢ø¡∞™-Àº∂¡ 8. ∏π-√∞-Δ∞°°√ 9. §√À•-Δ√§∞ƒ-∞∞ 10. π™π∞¢∞-∞¡√À™ 11. π™∞§∞-¢π∞¡∞ 12. ™∂∫-™∞ƒΔ∏-π∂ƒ 13. ∏ƒ∞™-¡∞¡-™∞ƒ§.

∫ƒπ√™ ªËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÂȉ‹ Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û·˜ ÙÔ̤·˜, ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÔ̤·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ôχ ηχÙÂÚÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-6-4-33-12-45. Δ∞Àƒ√™ ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ fiϘ ÙȘ ·ÁÁ·Ú›˜ Ô˘ Û·˜ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ ϛÁÔ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ› Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÂÛ›˜ Î·È fi¯È ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-4456-2-1. ¢π¢Àª√π ¶ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ, ·ÚΛ fiϘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙȘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-55-67-8-33. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ӷ ¿Ù fiÔ˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-50-44-23-18-29. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ηϋ, Û·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›ÙÂ Î·È Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Û fi,ÙÈ ÂȉÈÒÎÂÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÙ ‹ Ó· οÓÂÙÂ, ÌË Ûٷ̷ٿ٠Ô˘ıÂÓ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-55-2-11-23. ¶∞ƒ£∂¡√™ π‰·ÓÈ΋ ̤ڷ ÁÈ· Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ηϤ˜ ÚÔˆı‹ÛÙ fi,ÙÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û fiÔÈÔ ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-40-33-23-45-2. ∑À°√™ £· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, ·ÏÏ¿ ı· Û·˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· Ó· ÌËÓ Â›ÛÙ ÙfiÛÔ ·Ïfi¯ÂÚÔÈ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Â¿Ó Ú¤ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔÊ·Û›ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 68-50-66-23-12-8. ™∫√ƒ¶π√™ ¶·Ú·Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Î·È ÌËÓ ¿ÚÂÙ ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ı· ·Ú·‚ÚÂı›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÂΛ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-9-8-12-66-5. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-55-2-11-23. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ‰Â›Ù ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Ì ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-66-5-12-9. À¢ƒ√Ã√√™ ÿÛˆ˜ ÙÔ ÍÂÓ‡¯ÙÈ Î·È ÔÈ ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û·˜. ªËÓ ¤ÛÂÙ fï˜ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ó· ÂÈ‚ÏËı›Ù ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÁÈ·Ù› ı· ÚÔÛÙÂı› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-12-34-6. πãÀ∂™ ∏ ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô˘ ı· ÓÈÒÛÂÙ ·fi ÙÔ Úˆ› ı· Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ·fi ÂÚÈÙÙ¤˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔÊ·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-3323-45-22.

TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . .24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 2421061114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

Ãøƒπ™ ∂¶π™Δƒ√º∏ “Δ¤ÈÎ ÔÊ” . ∂›Ó·È Ë ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÒÚ· ÌÈ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Ù‹Û˘. ∂›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Ù¤ÈÎ ÔÊ” , Ì ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙÔÓ ·ÂÚԉȿ‰ÚÔÌÔ Ó· ·ÔÁÂȈı›. ∞fi ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ΔÔ Ù¤ÈÎ ÔÊ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ù‹Û˘ Î·È Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÛοÎÈ Ô˘ ÙfiÛÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ›Ûˆ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚˉ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ¿ÛË ı˘Û›·. ∞˘Ùfi ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ ÛοÎÈ. √ ·Ú¯¿ÚÈÔ˜ ÛηÎÈÛÙ‹˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô fiÚÔ Ù¤ÈÎ fiÊ: “fi,ÙÈ ¤È·Û˜ ¤·È͘” . ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤Ó· ÈfiÓÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ. ◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÎÏËÛË Î›ÓËÛ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÌfi˜. ŒÚÂ ӷ ›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Î›ÓËÛË. ΔÒÚ· ÙÔ Ù¤ÈÎ fiÊ Ì‹Î Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È ÙË ¯¿ÚË ΔÔ˘ £ÂÔ‡.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “ªÂ ÙÔ ÛοÎÈ ‚ڋη ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·” ¢Ú. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ‚ÈÙ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ 1892- 1942 √ 4Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ - Rohacek Ivan Vladimir ªfiÓ·¯Ô 1941 ƒ¿È §Ô¤˙ 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 b5 6.Bb3 Nxe4 7.d4 d5 8.dxe5 Be6 9.c3 Be7 10.a4 Rb8 11.axb5 axb5 12.Nd4 Nxe5 13.f3 Nc5 14.Bc2 Bd7 15.b4 Nb7 16.Qe2 Nc4 17.Re1 Kf8 18.Bf4 Nbd6 19.Nd2 g5 20.Nxc4 gxf4 21.Ne5 Bf6 22.Ndc6 Bxc6 23.Nxc6 Qc8 24.Nxb8 Qxb8 25.Qd2 Qb6+ 26.Kh1 Qc6 27.Bb3 Bxc3 28.Qc1 d4 29.Qxf4 d3 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 4/5

§Y™H

30.Re6+- [30.... Bd2 31.Qxd2+-] 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81-∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 24210 25458, ¶··ÙfiÏÈ·-∫Ô˘ÚÙÈÓÔ‡ ∑ˆ‹˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142-¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ. 24210 45149, ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47-Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 24210 37924. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123-°·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 24210 32942. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13, ÙËÏ. 24210 60266.

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31 ∞À°√À™Δ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.45 18.00

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ªÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· ∫·ÂÙ¿Ó ™‚Ô‡Ú·˜ ∂ıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ™ÂÚÂÓÁΤÙÈ √ ∞Ó‰ÚÔÎÏ‹˜ Î·È Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ √È ŒÏÏËÓ˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ¶¤ÂÚ ∞Ó √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ Memorial sites Eurobasket 2011-Pre game ∂ÏÏ¿‰·-μÔÛÓ›· ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Eurobasket 2011. 20.00 ∂ÏÏ¿‰·-¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ ∂Ê‹‚ˆÓ 21.15 ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ (∂) 22.00 Ÿ„ÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ 23.00 Eurobasket 2011 24.00 √È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ (∂) 01.00 ¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ Õ‚ÂÏ (∂) 02.00 Memorial sites (∂) 03.00 Ÿ„ÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ (∂) 04.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Ù›‚Ô˘ (∑) * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.15 14.00 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

AÓ Ì’ ·Á·¿˜ (∂) √‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 (∂) ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ˜ (∂) ªÈ· ·Á¿Ë, ÌÈ· ˙ˆ‹ (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÊËÓ¿ÎÈ· Jamie at home Kitchen nightmares ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ American idol ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ The big game 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Patras aller retour

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.30 18.00 18.15 19.00

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ·ÚÈÔ˜ Ù¤Ú·Ú¯Ô˜” ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ∂ȉ‹ÛÂȘ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ “¶˘Í-§·Í” 20.00 ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ (∂) “§ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜-¶ÔÚ›· Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· 23.00 √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 “™ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘” 02.15 “√ ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜” 04.15 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¶ÚˆÈÓfi MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou Masterchef °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Singles 2 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™ÙÔ ¿Ú· ¤ÓÙ ∫Ô‡ÎϘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ 3Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÿ¯ÓË ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞. ªÔÓ۷ϤÓÙË ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ ELATTE §›ÙÛ·.com ∞ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Reaper The secret life of the American teenager ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Ezel Eli Stone Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÈṲ̂٠ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶Ï¿Î· ÌÔ˘ οÓÂȘ

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 17.00 17.30 18.00 18.45 19.45 20.30 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.15 04.45

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ∏2√-Just add water ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™∫∞´ life Worst week ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Melrose Place Extreme animals Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO news CSI Las Vegas: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Critical rescue: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏËÌ̇ڷ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ True Hollywood story investigates Fear itself Meerkat manor •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ Δ∞π¡π∞ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ∞π¡π∞ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “™ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ∞π¡π∞ ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √È ÚˆÙÔfiÚÔÈ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ “∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ·ÈˆÓfi‚ȈӔ ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë: ∏ fiÏË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜, Ô £Â›Ô˜ “∫¿Ùˆ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ‹ÏÈÔ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

19.00 20.00 21.00 22.10 00.10

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË 08.30 ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· 09.00 ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· 09.30 Balkan express 10.30 √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï 11.30 ÕÁÚÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ 12.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· 14.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 15.30 ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 16.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.05 ¶¤ÓÙ ηÈ... 18.30 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ 19.00 √È ·›ı·ÓÔÈ ∞˙ÂÚ¿Î 20.00 “Δ¤ÚÌ· Ù· ‰›ÊÚ·Áη” 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ 00.30 ∂ÏÏ¿‰·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË (ª) 02.00 ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 04.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.25 07.10 07.30 08.00 08.30 09.00 09.20 09.45 10.15 10.40 11.00 11.30 12.00 12.30 13.45 15.45 16.45 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 22.00 00.15 01.15 02.15 04.00

∑ÔÚfi: ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Yin Yang Yo! Iggy Arbuckle K·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ Powerpuff girls Z Δutenstein: Ë ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· Δ· ÛÔ‡ÂÚ ·È‰È¿ Δ˙Ô‡ÓÈÂÚ §È, ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚ›ÙÛÈ √ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘... Ô ÛΛԢÚÔ˜ √ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ ¡Ù·Î ¡ÙfiÙ˙ÂÚ˜ Road runner show ∑›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È Ì¿ÁÈÛÛ˜ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel ∞ir Two and a half men ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ì¿‰· NCIS “√ Ì¿ÁÔ˜ ∞˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ “™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ·” “ŒÓ· ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ”

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.00 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓˆ οو (∂) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 10.30 12.30 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 21.15 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 01.45 03.45

™ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· Summer live ∫ÔÚ›ÙÛÈ·, Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ª¤¯ÚÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ‰ÂÛÌfi˜ ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life summer ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Heroes H Ï›ÌÓË ÙˆÓ ÛÙÂÓ·ÁÌÒÓ Mad men Auto ALTER •¤ÓË Ù·ÈÓ›· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë , www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 30303

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤È̘ ¡Ù›·ÚÓÙÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÔ‡·Ó ª·Î °ÎÚ¤ÁÎÔÚ, ÕÓÓ· ºÚ›ÂÏ, ΔÔÌ °Ô˘.

√ ¡ÈÎ Â›Ó·È ¤Ó· ·È‰› Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› ·fi ÎÏËÙ‹Ú·˜ Û ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›·. £¤ÏÂÈ, fï˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ì ÌÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË, fiÔ˘ Ë ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ fï˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰›„· ÙÔ˘ ÁÈ· ¯Ú‹Ì· ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹... ¡∂Δ 00.30

Δ¤ÚÌ· Ù· ‰›ÊÚ·Áη ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿ÎË ΔÛÔϷοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ¶¿ÚË §Â‚¤ÓÙË, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜.

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÍˆÛ˘, Ô ∞ÁËۛϷԘ ˙ËÙ¿ÂÈ ‰·ÓÂÈο ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜. ∏ ƒ›Ù· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ÙË ‰Â¯ı› ˆ˜ Ó‡ÊË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ·ÔʇÁÂÈ. ΔÂÏÈο, Ô ∞ÁËۛϷԘ ›ıÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, χÓÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ¯‹Ú·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÛÊÔ‰Ú¿ Ô ÛÈÙÔÓÔÈÎÔ·Ú˘ ÙÔ˘. ∂Δ3 20.00

√ Ì¿ÁÔ˜ ∞˚˙ÂÓ¯¿ÈÌ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÏ ª¤ÚÁÎÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ¡fiÚÙÔÓ, ¶ÔÏ Δ˙·Ì¿ÙÈ, ƒÔ‡ÊÔ˘˜ ™ÈÔ‡ÂÏ.

∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. √ Õ˚˙ÂÓ¯·ÈÌ, ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Ì¿ÁÔ˜, Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ì·ÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ, ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ·Ú¿ÊÔÚ· ÙËÓ ÚÈÁΛÈÛÛ· ™ÔÊ›·. ŸÌˆ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰˘ÛÎÔχԢÓ, fiÙ·Ó Ë Ó·ڋ ÚÈÁΛÈÛÛ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘, Ú›ÁÎÈ· §ÂÔfiωÔ. ∏ ηډȿ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ì¿ÁÔ˘ Ú·Á›˙ÂÈ. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘! STAR 22.00

∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: ¶˘Í §·Í ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ ¡Ù·Ô‡ÏË.

√È ¶˘Í §·Í ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ÓÙ¯ÓÔ / ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1989, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ 1990, Î·È ‰È·Ï‡ıËΠÙÔ 2004 ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ÂÚÈԉ›· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ “¶˘Í §·Í” ›ӷÈ, fiÙÈ ÔÈÎÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ› Ì ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Î¿ıÔÓÙ·È Û ·ÎÏÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È ·fi “ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÂÊÙ¿” Ò˜ ÙÔ “Stairwaytoheaven”. ¡∂Δ 19.00

£Â¿Ì·Ù· “Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

Su - Doku

EYKO§O

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 03.10 04.10 04.45 05.20

™ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘

ΔÚ›ÙË 30/08, ΔÂÙ¿ÚÙË 31/08 KAI ¶¤ÌÙË 01/09 ... ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

“°¡∏™π√ ∞¡Δπ°ƒ∞º√” ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞Ì¿˜ ∫È·ÚÔÛÙ¿ÌÈ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∑ÈÏȤ٠ªÈÓfi˜, °Ô˘›ÏÈ·Ì ™¿ÈÌÂÏ, ∑·Ó ∫ÏfiÓÙ ∫·ÚÈ¤Ú ∂›ÛËÌË ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ (¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·) Î·È μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ ÛÙÔ 63Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÓÓÒÓ 2010 ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ™Δπ™ 21.30 ∏ Δ∞π¡π∞ ¢∂¡ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 25-31/8/11 ∞π£√À™∞ 1 BLITZ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.45, 23.00. ™∫À§∞∫π∞ ™Δ√ ¢π∞™Δ∏ª∞ (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. ∞π£√À™∞ 2 GREEN LANTERN 3D (º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.30, 23.00. ∞π£√À™∞ 3 ∞Δ∞∫Δ∏ ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.15, 23.15. ∞π£√À™∞ 4 ™∫À§∞∫π∞ ™Δ√ ¢π∞™Δ∏ª∞ 3D (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. ∫√¡∞¡ √ μ∞ƒμ∞ƒ√™ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30.


40

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 31 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011

ªÂ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È Î·Ê¤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Û ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ∂π¡∞π ¿ÍÈÔÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÚ·Ê›¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™∂ ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ “ÎÏÔ‡‚˜” (·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ψÊÔÚ›·) Ì ٷ ηʉ¿ÎÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÚ¤ ‹ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi... ∫∞Δ∞¡√∏Δ√ fiÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ÙfiÛ˜ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, Ó· Â›Ó·È Â˘ÚÂÒ˜ ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔÈ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘; Δ√ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜, Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÌfiÓÔÓ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÂÌ·Ó. ∂Ã√Àª∂ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÔÏfiÎÏËÚ˜ “ÎÏÔ‡‚˜” Ó· ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÛÙÔÏ‹. ™∂ οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ·Û›‰Â˜ ηٷÁ‹˜ Î·È Ôχ ¯·Ï·Ú¿ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·... μ∂μ∞π∞ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ٷÍȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÚ¤, Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ‹ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Â› ÒÚ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi... ∂π¡∞π ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜... √ ∞™ΔÀ¡√ªπ∫√™ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù‡Ô˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Ó· ÙÔÓ Û¤‚ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Ó· ÈÂÈ Î·Ê¤ ‹ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Û ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È. dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÔ ÂÓÙfiÈÛ· χθες το πρωί, σ’ αυτό το νέο σκουπιδότοπο που εγκαινιάστηκε φέτος, στη φάτσα της πόλης: Στα πεζούλια της παραλίας, όπου κάθονται οι νεαροί τα βράδια, αφήνοντας τα σκουπίδια τους. Σ’ αυτά τα σκουπίδια, που κάθε πρωί δουλεύει αποκλειστικά μια γυναίκα από το Δήμο για τα μαζέψει, περισσεύουν τα μπουκάλια και τα αλουμίνια του αλκοόλ... Το γράφω, όχι με τη συντηρητική ματιά του ενήλικα, απέναντι στους νέους και τις συνήθειές τους. Το αλκοόλ, είναι η τρίτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, που κουβαλάει επίσης στην πλάτη της κάπου 30 με 40 εκατομμύρια εξαρτημένους. Στη χώρα μας το αλκοόλ συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα με 250.000 θανάτους το χρόνο και έχει υποδουλωμένο περίπου το 2,5% του πληθυσμού της χώρας μας. Στοιχεία επίσημα, που προκύπτουν από έρευνες επιστημονικών φορέων, άρα δεν τίθεται ζήτημα εγκυρότητας. Η έκταση του προβλήματος, δεν είναι άγνωστη, όπως γνωστή είναι και η εικόνα αυτής της βραδυφλεγούς βόμβας, που σέρνεται ύπουλα, διαπερνά άμυνες και αντιστάσεις, φτάνοντας να ενσωματωθεί στην κουλτούρα ενός λαού, μιας κοινωνίας. Στις μέρες μας, φαίνεται πως ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, το αλκοόλ κάνει θραύση... Στα μέρη μας μάλιστα, που έχουμε την τύχη να παράγουμε το άγιο τσιπουράκι, δεν φαίνεται να έχουμε καταλάβει πως μπορεί να καταλήξει... δαιμόνιο και ανεξέλεγκτο, όταν χάνεται το μέτρο, όταν η κατανάλωση σε μεγάλες ποσότητες είναι καθημερινή, όταν φτάνει να πίνεται σαν νερό. Και μαζί, κρασιά και μπίρες και καπάκι, τα σκληρά ποτά σαν τα άδεια μπουκάλια που έχασκαν πρωί-πρωί, πριν μαζευτούν από την υπάλληλο του Δήμου. Άσχημη η εικόνα, αυτή καθ’ αυτή, άθλια και στις παραπομπές της σε άλλα, σοβαρά ζητήματα. Πού να κοιτάξεις και να μην πληγωθείς, πια;

Μικρές, ανθρώπινες αλλά βαθιά πολιτικές ιστορίες, έχουν να διηγηθούν δεκάδες μέλη του παλιού ΚΚΕ Εσωτερικού και της ανανεωτικής Αριστεράς γενικότερα της περιοχής μας, που είχαν γνωρίσει το Λεωνίδα Κύρκο. Τακτικός στα μέρη μας, είχε τον τρόπο του να προσεγγίζει τους ανθρώπους, ακόμη κι εκείνους που δεν τους άγγιζε ιδεολογικά. Κατάφερνε όμως να συνεννοηθεί μαζί τους, με τη γλώσσα της καρδιάς. Αυτή την ποιότητα του ανθρώπου που καθόρισε και τον πολιτικό, ξεχωρίζουν όλοι στο Λεωνίδα Κύρκο που μας άφησε την περασμένη Κυριακή, κι έφυγε αφήνοντας πίσω του μελαγχολικές μελωδίες μιας φυσαρμόνικας, που τραγούδησε με το ίδιο πάθος και τη Δημοκρατία και τον έρωτα. Και τα πολιτικά και τα ανθρώπινα. Από τους ελέχιστους πολιτικούς στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, που το κατάφεραν.

ºøΔ√ ¶. °π∞¡¡∞ƒ√™

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “Ÿ¯È

μ¿˙Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ οÁÎÂÏ· ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ªfiÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ·˘Ù¿ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠ÁÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™Ù· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ·, ÙÔ Î¿ÁÎÂÏÔ ‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. Ã˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜, ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ¤Ó· ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÛÌ·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Î¿ÁÎÂÏÔ, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÂ... ηÏfiÁÔ˘ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, Â›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ͤÓÔ ÂÈÛ‚ÔϤ·. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù· ·Ú··›ÚÓÂÈ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· ÌËÓ ‚ϤÂÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, ·˘Ù¿ Ù· ηÁÎÂÏfiÊÚ·¯Ù· ·Ú¿ı˘Ú·, Â›Ó·È ÛÙËÓ πı¿ÎË Î·È Â›Ó·È ÂΛ, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·...

∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ TÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¤Ó· ÚÂÔÚÙ¿˙, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Ê·Îfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›·. ∏ ‰Â ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·: ‹Ú ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, › οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ Û›ÚÙÔ ¤Û‚ËÛÂ. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ˆ˜ ÛοӉ·ÏÔ, Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì·˜ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ú·ÔÌ‹˜ Û ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡.¢., °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË. ¶¿ÂÈ, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ·, ı· Â›Ó·È ÚfiÛÙÈÌ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Siemens Ô˘, Ê˘ÛÈο, ı· ¯·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ. ∫·Ó¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈ-

Îfi˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ª·ÓÙ¤ÏË-ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ, ‰ÂÓ ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. √ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ô Î. ∫·Ú·‚¤Ï·˜ ı· Â›Ó·È Î¿Ô˘ ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ fiÙÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ΔÔ μ·ÙÔ·›‰È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛοӉ·ÏÔ. √ ∂ÊÚ·›Ì Î·È Ô ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¶·ÙÚȷگ›Ô. ΔÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ηϿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜ ÛÙ· ·fiÓÂÚ· Ù˘ ·È‰Â‡ÂÙ·È Ë Î. ¶ÂϤÎË-μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Î·È ·˘Ù‹ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÛˆÛ›‚ÈÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ÍËÚ¿. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ÔÈÓÈÎfi˜. ∂›Û˘ Ï›ÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√.

Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ ¶∞™√∫”. ✒∂£¡√™: “∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË ‚¿ÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ Û¯ÔϤ˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “Δ›Ó·Í·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ ·‰È¿‚ÏËÙÔ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “™›ÙÈ, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÚÈÍ·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ”. ✒∂™Δπ∞: “∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛȘ Alpha Î·È Eurobank”. ✒∏ ∞À°∏: “Δ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “ƒ‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ÙÔ˘ √∂∫”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “¢ËÌfiÛÈÔ: ¢ÈÏfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψӔ. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘”.

∞ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. Ti Û·˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ·; ∫·Ù¿ ‚¿ÛË Ù›ÔÙ·. ’ŒÓ· Í·Ó·˙ÂÛٷ̤ÓÔ È¿ÙÔ Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Û·˜ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ԇÙ ӷ ÙȘ Ì˘Ú›ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ͤÚÂÙ fiÙÈ ı· Û·˜ οÙÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ∫·È ̤ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ, Û·Ó ÂÎÎÚÂ̤˜ Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ. ŸÌˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ̛· ¿ÚÓËÛË. °È·Ù›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÔ˘ fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ¤Ú· ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ŸÛÔ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Î·È ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú· ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÙfiÛÔ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ.

∞fi ÙÔ «protagon.gr»

31-8-11  

h theta ths tetartis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you