Page 1

ÛÙÔ

internet K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.05 - ¢. 20.41 ™∂§∏¡∏ 29 ∏ª∂ƒø¡

∂Δ√™ 114√¡ ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

www.e-thessalia.gr

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.430 ∂ÚÌ›Ԣ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ΔˆÓ ÂÓ ∞ÛοψÓÈ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

∞fi ÙËÓ ∂.∂. ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ 65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

™ÎÏËÚÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ °È· ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÎˉÂÌÔÓ›· ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿È̘ ™∞ª∞ƒ∞™

√ Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙË ¡.¢. ¡· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ͷӿ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ■ ÛÂÏ. 8 ¶Ô‡ÏËÛ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ¤ÓÛËÌ· Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 15 ¶¿Óˆ ·fi 5 ÂÎ. ¢ÚÒ ·¤Û˘Ú·Ó ηٷı¤Ù˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ■ ÛÂÏ. 17 √ Á¿ÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ¿ÏÏÔÓ ÈÂÚ¤· ■ ÛÂÏ. 17 ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ ■ ÛÂÏ. 16 ™‡ÏÏË„Ë ∞Ï‚·ÓÒÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰Ú¿ÛË ■ ÛÂÏ. 12

∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Ì ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ‡„Ô˘˜ 65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ÙÔ‡Ó ‰fiÛÂȘ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È Î·Ï› Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢¡Δ. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Â˘Úˆ·˚΋ ËÁ‹ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Ù˘, ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ

Ù˘ ∂∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›ÁÔ˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. Ÿˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ›·Ó ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ‡„Ô˘˜ 65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ (ÂÓ˘fiıËΈÓ) ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì›· “ÚˆÙÔÊ·Ó‹” ¤ÍˆıÂÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿È̘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÎˉÂÌÔÓ›·... ■ ÛÂÏ. 6

¶∞¶∞ƒ∏°∞

∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÒÚ· Ë Ï‡ÛË «¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ» ¶ÚÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ■ ÛÂÏ. 7

Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 70.000 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ

■ ÛÂÏ. 9

«ÀÔ„‹ÊȘ» Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ¢ÈÌËÓ›Ô˘

∫·Ù¿ÚÁËÛË 4 ÁÚ·ÌÌÒÓ ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¶ƒ√™ ηٿÚÁËÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚·›ÓÔ˘Ó - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· - Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈ΋ Î·È ·Û‡ÌÊÔÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ΔÚ‡ÊˆÓ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Èı·Ófiٷٷ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ‰È·ÎÔ‹ οÔÈˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ Ù· ψÊÔÚ›· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿‰ÂÈ·. √È ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¤ˆ˜ ÌˉÂÓÈ΋ ΛÓËÛË - fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ - Â›Ó·È ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘ÎÒÓ, ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ¿ÏÏˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˙‹ÙËÛË Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 2. ■ ÛÂÏ. 15

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¯·-

ıÔ‡Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó¿ÁηÛ ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ∏ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ‹Ù·Ó ηıÔÏÈ΋. ■ ÛÂÏ. 11

«∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ» Û μfiÏÔ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi

■ ÛÂÏ. 13

™Ù›‚Ô˜ ∞ÌÂ∞ ∂Ù¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ■ ÛÂÏ. 20 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ΔÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 24


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÁÈÌÙ˙fiÁÏÔ˘, «·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜» ÛÎËÓ›Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

A¶√æ∂π™

«√ ÌfiÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ÔÙ¤»

ŸÏË Ë ∂˘ÚÒË ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰·! ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ μ∞ƒ√Àº∞∫∏

ΔÔ ª¿Ë ÙÔ˘ 2010 Ë ∂˘ÚÒË ¤Î·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜: ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰ÈÌÂÚ‹ ‰·ÓÂȷ΋ Û˘Ìʈӛ·, ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ·Ó¤ÊÈÎÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜-ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ‚·ı‡ÓÂÈ Î·È Ë ÎÚ›ÛË Ó· ÂÍ·ψı› ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÚÈʤÚÂÈ·. ΔÔ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, Û·Ó ÙÔÓ Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ì·˜ Î·È ÚÂÊ¿ÚÂÈ, Ë ∂˘ÚÒË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï¿ıÔ˜: Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô, ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÎÈ ¿ÏÏË ÏÈÙfiÙËÙ·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Î·È ¿ÏÈ, ı· Â›Ó·È Ô ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ê·‡ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. “£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” › ÚfiÛÊ·Ù· Ô Î. Juncker. √¯È, Î. Juncker. ∏ ∂˘ÚÒË ÔÏfiÎÏËÚË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô: ÔÌÔÁÂÓÔÔÈ› ÙÔ Î·Ù¿ ª¿·ÛÙÚȯ٠ÓfiÌÈÌÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙËÓ ∂∫Δ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ (·ÓÙ› Ó· ‰·Ó›˙ÂÈ Ù· Ùˆ¯Â˘Ì¤Ó· ÎÚ¿ÙË) Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂), ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ 50% Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ∂Δ∂ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂∫Δ (·ÓÙ› Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ›‰È· -οÙÈ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó). ΔfiÙÂ, Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙÂ, ı· ·Ó·ÎÔ› Ë ∫Ú›ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ Î·È ı· ¿„ÂÈ fiÏË Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË... ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ‰‡Ó·ÌË ·’ fiϘ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó (ÙfiÛÔ ÙȘ ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈΤ˜, .¯. °ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜, .¯. πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›·, ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· fiÏÔÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ˆ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÌÈ·˜ Û·ıÚ¿ ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ). Èڛ˜ ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∫Ú›ÛË ÙÔ˘ 2008, Ë ∂˘ÚÒË ı· ÙÚÒÂÈ ÙȘ Û¿ÚΘ Ù˘ Î·È ı· ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÚıÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ “Spiegel” ÁÈ· ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ¢Ú›· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ Ô ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ùˆ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ (Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú·Í›· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ) ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ›, Î·È ·˘Ù‹, ·ÎfiÌ· Ì›· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ì·Û¿Ì ٷ ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ ÁÈ· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ÂÓ fi„ÂÈ 2012), ÁÈ· ÂÈÌË·ÓÛÂȘ, ÁÈ· Â·Ó·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ·ÓÔËۛ˜, Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰È·Ï˘ı› ÂȘ Ù· ÂÍ ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıË. °È· Ó· ÙÔ ˆ ·Ï¿, Â¿Ó Ë ∂˘ÚÒË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ (·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜) ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÓÙ› ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË fiÏË (fiˆ˜ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ) Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ë Ó¤· ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Î¿ÙÈ Ó¤Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‹Á ¯·Ì¤ÓË. ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÛÙËÛ ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ì·˙› Ì ¤ÍÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. “√ ÌfiÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ÔÙ¤” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÁÈÌÙ˙fiÁÏÔ˘ Î·È fiÙ·Ó Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ·ÙfiÓËÛ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ. °È· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› fï˜ Û‡ÓÙÔÌ· ·˘Ùfi ı· ̤ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ “Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜” ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·fi„ÂȘ.

O ∫∞πƒ√™

∞fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ÔÈ ¤ÍÈ Ê›ÏÔÈ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÙÔ Úˆ› ‰ÂÓ ı· ‰Ô˘Ó ÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ¿ÂÈÚ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ·fi Ì‡Ú˜, ¯·ÚÙÈ¿ Î·È Û·ÎԇϘ ·fi ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔÈ Î·È ··›‰Â˘ÙÔÈ ÓÂÔÏ·›ÔÈ. “∂Ì›˜ ηı·Ú›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÚÂı› ηÓ›˜ Ó· ÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˙‡ÔÓÙ·È Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÛÎÔ˘ȉÔÌ¿ÓÈ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î¿ı ‚Ú¿‰˘, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ›Ûˆ ÙÔ˘˜, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·È‰Â›·. ª·˙‡ԢÌ Û ۷ÎԇϘ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ùˆ Ô‡Ù Áfi· ·fi ÙÛÈÁ¿ÚÔ” Ì·˜ ϤÂÈ. ΔÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi Ì ¢Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÍÂÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ Úˆ› Î·È Ó· ÙË ÛËÎÒÓÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÒÛÙ ӷ ÌË ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. √ °È¿ÓÓ˘ fï˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘. “∏ ÛÎËÓ‹ ÛÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿ÌÂ, Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ŸÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÒ Î·È Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÒ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÛΤÊÙËη ˆ˜ ·Ó η٤‚ˆ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı· ‚Úˆ ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û·Ó Â̤ӷ Î·È ‚ڋη. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤Íˆ ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ

[∂§§∞¢∞]

ÈÛÙÔÚ›· ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Ê˘ÏÏ¿‰È· ·ÔÌÔÓÒıËηӔ . ΔÔÓ ÚˆÙ¿Ì ·Ó ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. “μϤˆ ˆ˜ Ó·È. Œ¯Ô˘Ì ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ, fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Î·È fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ·, Ì ٷ ‰Èο ÌÔ˘ ÈÛÙ‡ˆ. ŸÏÔÈ Û˘ÌʈÓԇ̠ˆ˜ “‰ÂÓ Ù· Ê¿Á·Ì ̷˙›” , fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ʇÁÂÈ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ η٤ÛÙÚ„Â, fiÙÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È Î·È fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ̤ÏÏÔÓ Î·È ·ÚfiÓ. ¢ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì ̤ӷ” ÙÔÓ›˙ÂÈ. √È “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÚ›˜; “√ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÚ›·, Ì Û·Û›Ì·Ù· Î·È Î·„›Ì·Ù· Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ Ï¿ıÔ˜ Û˘ÓÂÈÚÌfi˜, Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ·Ô˘Û›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÔÚ›˜ Î·È Û˘ÌʈÓÒ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ fiÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÔÚ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ. √È Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· Â›Ó·È Î¿ı ËÏÈΛ·˜, οı ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘, Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÌÈÛıˆÙÔ›. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ηӤӷÓ. μÚ¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·˙¿ÓÈ” ηٷϋÁÂÈ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...27ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 17...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 16...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...27ÔC. °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ·Ú¯Èο Î·È ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫Ú‹ÙË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...28ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 15...28ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ΔÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·. ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì fiÚÔ˘˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰ÂÈ ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹Ó. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÍÂÛËΈÌÔ‡˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ“¿ÙÛ·Ï·” ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›‰Â ˆ˜ ¤¯·Û ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÎÈÓ‹ıËΠÌÂıÔ‰Èο. ΔÚ›ÙÔÓ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó “·¤Ó·ÓÙÈ” ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·. ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. √È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ...Ù¤ÏÔ˜ ηÏfi. ŸÏ· ηϿ ÏÔÈfiÓ;

¶ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯÙ› ·˘Ù‹ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â οı fiÏË, ΈÌfiÔÏË Î·È ¯ˆÚÈfi ·ÎfiÌË, Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Ù· ¿Úη Î·È Ï¤ÂÈ “‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ” ... ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÔÌ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ, ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÚËÓÈ΋ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË ‰È¿ıÂÛË. ∂›Ó·È fï˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, fiÙÈ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·Á·Ô‡Û·Ó ÙÔÓ ÂÚÈ‚fiËÙÔ “ηӷ¤” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÙ¤ Í·Ó¿ η٤‚ÂÈ Û ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, οı ›‰Ô˘˜. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹ ¯Ù˘Ë̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ··Ú·›ÙËÙ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Â›Ó·È Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÔÏÏ¿ ›‰È· ‹ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. Ÿˆ˜ ÏÔÈfiÓ Î·È Ó· ÂÍÂÏȯÙ›, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙȘ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ, ÔÈ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” , ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ: ¡· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÛÙȘ Ï·Ù›˜. ª·˙Èο Î·È ÂÈÚËÓÈο. ∫È ·˘Ùfi Ó· ·ÎfiÌË Ó· Ì›ÓÂÈ, ı¿Ó·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ.

ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜... √È ÌÈÎÚÔηٷı¤Ù˜, ϤÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ¤ÙÚÂÍ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ªfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· Â›ÙÚÔÔ ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË, Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ‰Ú·¯Ì‹, ÂÓÓÔ›ٷÈ. ΔfiÛÔ Î·ÈÚfi ÎÚ·ÙÈfiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜, ¿ÎÔ˘Á ÙȘ Û˘ÓÂÙ¤˜ ʈӤ˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ٤ÙÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘ÌÂ... μ‚·›ˆ˜, Ô ÓÙfiÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ·. °È· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔηٷı¤Ù˜ ‰ËÏ·‰‹, ÎÈ fi¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔηٷı¤Ù˜, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÓˆÚ›˜-ÓˆÚ›˜, fi¯È Ô˘ ı· ¿ÊËÓ·Ó, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ê·Û·Ú›·. ∂ÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÛÌ¿ÎË Ì ÙȘ 10.000-20.000 ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ÒÚ· ·Ó¿Á΢, ÙÔ Î¿Ó·Ì ı¤Ì·... ∂§.™.

∂Ï¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ï·‚Â Ë fiÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ªÔ˘Ï¿˜ Î·È ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÈ·˜ Î·È ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÊÚÔ˘-ÊÚÔ˘” Î·È ·ÚÒÌ·Ù·. ™ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ¤¯Ô˘Ó fï˜ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÌÂÁ¿ÏË “ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛˆӔ . ∫∞Δ. Δ∞™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘

∑‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∏ª√À¡ ∫π ∂°ø ∂∫∂π! ∫·È ÓÈÒıˆ Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜! ∂›‰· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÌ¿‰·, Ó· ·›˙ÂÈ Ì¿Ï·, Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¯·Ú¿. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∂›Ó·È ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÊÈÏ›·, ¿ıÔ˜, ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÛÙÔ¯ÔÚÔۋψÛË. ∂›Ó·È, ¿Óˆ Î·È ¤Ú· ·fi fiÏ·, ÁÈÔÚÙ‹. ∫·È Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿ıÏËÌ· Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ıÚËÛΛ˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ¤ıÓË, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ °Ô˘¤ÌÏÂ˚ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÌfiÓÔ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ·ÓÙ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÎÙÚÔÊÂ›Ô ‚›·˜ Î·È ·Ú·ÓÔÌ›·˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘. ∫·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ì›· ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÔχÏ¢Ú˘ Î·È ÔÏ˘Â›‰˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ¡ÈÒıˆ Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ÂΛ ÙË Ì·ÁÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∫·È Ôχ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¯·Ú¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ï‡˘. °È·Ù› ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ÔÙ¤ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÙÂÏÈÎfi Î·È ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì·˙› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì‡ÙË. √‡Ù ı· ‰Ô‡Ì ÔÙ¤ ·ÁÒÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ù¿ÍË ÂηÙfi ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ. ∂ηÙfi ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ ÁÈ· ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂‰Ò; ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Œ¯ˆ ‚·ÚÂı› Ó· ‰È·‚¿˙ˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ fiˆ˜ “°Ë˜ ª·‰È¿Ì Ù· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ” . ¶ÔÈÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ; ¶Ï¿Î· οÓÔ˘ÌÂ; º›Ï·ıÏÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; ºÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ›‰· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ °Ô˘¤ÌÏÂ˚ Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È Ì¿Ï·. ¡ÈÎËÙ¤˜ Î·È ËÙÙË̤ÓÔÈ. ™Ù· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰· ¤¯ˆ ‰ÂÈ ·ÊÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó, Ó· ο„Ô˘Ó, Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó. ◊ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ÂΛ. ∫·È ¤Ê˘Á· Ì ÌÈ· ÈÎÚ‹ Á‡ÛË ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. °È· ÙÔ fiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· (·Ó ÙÂÏÈο Ûˆı›), ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. °È·Ù›, ÙÂÏÈο, ı¤Ì· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÏ·... ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

¢È·„‡‰ÂÈ, ·ÏÏ¿...

∫∞Δ. Δ∞™

¢È·„‡‰ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÁÎÔ˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ “Ï·˚ΛÛÙÈη Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈο ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂηÂÙ›·˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· ÌËÓÒÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ” , ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. øÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ ›¯Â ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ Ô ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·fi Ù· ›‰È· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·” . ¶ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜; °È·Ù› ·’ fi,ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÚÈÓ ÙË Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ‹Ù·Ó Ë ˘fi ÙÔÓ Î. ¶. ™Ô‡ÚÏ· Î·È ÚÈÓ ·’ ·˘ÙfiÓ Ë ˘fi ÙÔÓ Î. ΔÚ. ¡ÙÂω‹ÌÔ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ∞’ fi,ÙÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ΔÂψÓ›Ԣ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‹ Ô ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ï. μ·Ï·ÛÛ¿˜... ¢∏ª√.™.

¶ÚˆÙÈ¿ ·fi ª·ÁÓËÛ›· ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·’ fiÔ˘ Î·È ÂÎϤÁÔÓÙ·È 6 ̤ÏË ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∞fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Ó˘ (1Ô˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·) Î·È ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ π‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· 200 ̤ÏË Ù˘ ∫∂, Úfi‰ÚÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì 1420 „‹ÊÔ˘˜. æ‹ÊÈÛ·Ó 1433, ÏÂ˘Î¿ 7, ¿Î˘Ú· 6. ∂Ù¿ ÏÂ˘Î¿ Î·È ¤ÍÈ ¿Î˘Ú·, fiÛÔ Ì·˜ οÓÔ˘Ó; 13. Δ˘¯·›Ô;

∞ÏȇÙËÎ·Ó ÛÙ· ËÁ·‰¿ÎÈ·... ™Ù· ËÁ·‰¿ÎÈ· ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¢ÚËÌ·ÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ fiˆ˜: - £· ‚ÁÂÈ Î·È ÛÙÔ Facebook ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·Ú·ÙÔ‡Ó ÙÔ Farmville... - H ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ˙ËÙ› Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹ ϤÂÈ Ô ¶Âٷψً˜. ™ˆÛÙfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÓÈ¿ ÌˉÂÓÈο. - O ™·Ì·Ú¿˜ ˙ËÙ› Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ¢ÂÓ ÂÍËÁ› ·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ fi¯È.

√ÌÈÏ›· ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ›;

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û “ıÔÏfi” ÙÔ›Ô £· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞˘Á‹ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ μfiÏÔ, ı· ÙÂıÔ‡Ó Ë Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. Δ· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï·˙, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∏ Î. ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· “ÂÚ¿ÛÂÈ” ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Ë ·¿ÓÙËÛË ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ “ıÔÏfi” Îϛ̷, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· “¤Ú¯ÂÙ·È” Î·È Û‡ÓÙÔÌ·... ¤ÎÚËÍË ª¤Ô˘, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ì ٷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÂÚÈԉ›· Û μfiÏÔ Î·È ¡. πˆÓ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ‡ÛÛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘ Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙȘ 8 Ì.Ì. Û ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· fï˜ ¤ÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2 πÔ‡ÓË, Ô Î. ΔÔ‡ÛÛ·˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ... ÙÛ›ÌÏ· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÔÈ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ ·ÓÙ› ηÏË̤ڷ˜, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘ı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂; ∞, Î·È Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ŸÙ·Ó ϤÌ 7.30 Ì. ÂÓÓÔԇ̠ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È fi¯È μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ... ∞.º.

™˘Ó¤‚Ë Î·È ·˘Ùfi ™˘˙ËÙ‹ıËΠ¯ı˜ ¤ÓÙÔÓ· ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙ· “ËÁ·‰¿ÎÈ·” ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Ì ٷ ÔÏÏ¿ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ οÓÂÈ “·Ì¿Ó” Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ¤Ï·‚ ¯ÔÚËÁ›· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ “·›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·” ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÔÙ “ı¿‚Ô˘Ó” ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi - ¯ÔÚËÁfi Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “¿ÏˆÛË” ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ‹ Ô Î¿ı ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ οÓÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ¯·ı› Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÔÚËÁ›·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Î¿ı ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ... ∫∞Δ. Δ∞™

Δ· Ï·ıÚ·›· η‡ÛÈÌ· “η›Ó” ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ °. ™Ô‡ÚÏ· ¤‰ˆÛ ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ï·ıÚ·›· Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· η‡ÛÈÌ· ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù¤ÙÔÈ· η‡ÛÈÌ·. ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ó· „¿ÍÂÈ ÈÔ ÂÈÛٷ̤ӷ ÙÔ ı¤Ì·; ¢∏ª√.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙË μÈÔÏÔÁ›· ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘, ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ‹˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÁÚ·Ù¿ Ì ¿ÚÈÛÙ· ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ (fiˆ˜ Ù· Ï›Á· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ̤۷ ÛÙË Ï¿ÛË). ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ô‡Û·, ·ÏÏ¿ Ë ··Á·Ï›· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÈÛ fiˆ˜ Ù· Ì·ÓÂÎ¤Ó ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï·. ºÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó Ù· Ì˘·Ï¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÙÈ ÛÙË ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÏÔÈ ı· ¿Ó ÁÈ·ÙÚÔ› ‹ ·Ó ·ÔÙ‡¯Ô˘Ó ·˜ ¿Ó ʷÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‹ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ‰È·ÈÙÔÏÔÁ›· ‹ıÂϘ 11 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌfiÚÈ·. ÕÏÏ·Í·Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›. ΔÔ Î·ÎÔÁÚ·Ì̤ÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ‰Â ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙËÓ ÔÚı‹ ÁÓÒÛË Î·È fiÏÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οı ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ·ÚÓÈ¿ ·fi Ù· ÂÚ›ÊÈ· Î·È ÙÔ Ú¿ÙÙÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ¿ÓÙ·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ΢ÔÊÔÚ› ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ı· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∫Ú·Ù¿Ì ÌÈÎÚfi ηϿıÈ...” .

∏ ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ √ ¢Ú. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™˘ÚÁοÓ˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“∏ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ıÂÚ·›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ fiˆ˜ ÓÂÊÚÒÓ, ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜, ‹·ÙÔ˜, ηډȿ˜, Ó¢ÌfiÓˆÓ. ∏ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡. √È ÓÂÊÚÔ› ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ˙ÒÓÙ˜ ‰fiÙ˜ ‹ ·fi ÓÂÎÚÔ‡˜ ‰fiÙ˜. ∏ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÓÂÎÚÔ‡˜ ‰fiÙ˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ÓÂÎÚÔ‡˜ ‰fiÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÓÂÎÚÒÓ ‰ÔÙÒÓ ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ‹Ù·Ó Ì ÛÂÈÚ¿: πÛ·Ó›· 34, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 31, μ¤ÏÁÈÔ 26, ∞˘ÛÙÚ›· 26, ∏¶∞ 25, °·ÏÏ›· 24, πÙ·Ï›· 21, ¡ÔÚ‚ËÁ›· 21, πÚÏ·Ó‰›· 20, ºÈÓÏ·Ó‰›· 18, ∞ÁÁÏ›· 15, °ÂÚÌ·Ó›· 15, ∫·Ó·‰¿˜ 15, √ÏÏ·Ó‰›· 14, ¢·Ó›· 14, ™Ô˘Ë‰›· 14, √˘ÁÁ·Ú›· 14, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 11, ∫‡ÚÔ˜ 9, ∂ÏÏ¿‰· 6, ΔÔ˘ÚΛ· 6. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ›ӷÈ: 1) ∏ “∞˘ıfiÚÌËÙ· ÂÎÊÚ·˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË” (Opt-in), ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó Ë ÂÈı˘Ì›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ· ›Ù Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÂÓ ˙ˆ‹ ˆ˜ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ /Î·È Ì ۯÂÙÈ΋ ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÓÔÌÔıÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, √ÏÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∞ÁÁÏ›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·. 2) ∏ “∂Èη˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË” (Presumed consent or opt-out), ‰ËÏ·‰‹ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó fiÙ·Ó ˙Ô‡Û·Ó ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‰ˆÚËÙ¤˜. E›Ó·È ÓÔ-

√ Î. Ã. ªËÏ›ÙÛ˘, Û˘Ó/¯Ô˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ÎÔ‡ÓȘ, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› fi¯È ¤Ó·˜ Î·È ‰‡Ô. ·ÏÏ¿ 6 ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ™Â fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ο‰Ô˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ì ٷ ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ∞ÎfiÌË Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ù· Û˘ÌȤÛÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿‰ÔÈ Ì¤Ú· Î·È Ó‡¯Ù· ·ÓÔȯÙÔ› Î·È ÙÒÚ· Ì ÙË ˙¤ÛÙË ÚÔηÏÔ‡Ó ‰˘ÛÔÛÌ›· ·Ó˘fiÊÔÚË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÂΛ ÎÔÓÙ¿, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÎÔ˘ÓËıÔ‡Ó Î·È ·Ë‰È¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÊÔÚ¿. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√ Î·È ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ì˯·Ó¿ÎÈ· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. ∞Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÔÈ Î¿‰ÔÈ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ Ô‰Ô‡”.

ÌÔıÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, μ¤ÏÁÈÔ, ¡ÔÚ‚ËÁ›·, °·ÏÏ›·, ™Ô˘Ë‰›·, fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ˙ËÙÂ›Ù·È Î·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ (presume consent with permission). 3) ∏ “∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜” (Required response or mandated choice) ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ‹ ÌË, Ì ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘, ηٿ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘. 4) ∏ “∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·Ú¿ÎÏËÛË ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿” (Required request or referral) ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÓÔÌÔıÂÙË̤ÓË Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞. 5) ∫›ÓËÙÚ· (Incentive schemes). ÃÔÚËÁÂ›Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ‹ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ “?ˆÚ¿ Î·È ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË √ÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ÂÓ‹ÏÈÎÔ, ı·ÓfiÓ ÚfiÛˆÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ (ÂÈη˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓËÏÈÎȈı›, ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ, Û ÂȉÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ı· ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∂√ª. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. ™‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ ∂√ª ‹ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔʤÚÂÈ Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 0,9% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ëψı› ˆ˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ‰ˆÚ¿ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÛıÂÓÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ·ÙÚfi ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› Ô ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂΛÓË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È, οÙÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›-

™Ù· ÛηÚÈ¿ Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Âȉ˘ÏÏ›Ô˘ √˘›ÏÈ·Ì - ∫¤ÈÙ ™¯Â‰fiÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜, Ì›· ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· Ô˘ ı· ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì Ì ÙËÓ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ŒÓ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ì˘ıÔÏ·Û›·˜, Ë ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· Ë ÔÔ›· ı· ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “√˘›ÏÈ·Ì Î·È ∫¤ÈÙ: ª›· ‚·ÛÈÏÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·fi ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Hallmark. ™ÎËÓÔı¤ÙȘ Ù˘ Â›Ó·È Ë AÌÂÚÈηӛ‰· §›ÓÙ· °È¤ÏÂÓ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›·˜ “ΔÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Âȉ‡ÏÏÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡Ù·˚¿Ó·˜” ÙÔ 1982, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ΔËÓ ∫¤ÈÙ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ë ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ‚ÚÂÙ·Ó‹ ËıÔÔÈfi˜ ÕÏȘ ™ÂÓÙ ∫ÏÂÚ, ÂÓÒ ÙÔÓ √˘›ÏÈ·Ì Ô AÌÂÚÈηÓfi˜ ¡Ù·Ó ∞ÌfiÁÈÂÚ,

ˆÓ. ™ÙȘ ª∂£ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÈÓ› ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÔχˆÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ Û ·ÚÈıÌfi ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ‰fiÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜ “¯¿ÓÔÓÙ·È” . ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ù ÂÂȉ‹ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ·, ‹ ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ·È ‰ÂÓ ÂÚˆÙÒÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·ÊÔ‡ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·fiÚÚȄ˘ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ (16%), ·ÊÔ‡ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·fiÚÚȄ˘ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÛÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒÔ˘ ‹Ù·Ó Ì ÛÂÈÚ¿: ΔÔ˘ÚΛ· 69%, ƒÔ˘Ì·Ó›· 63%, √ÏÏ·Ó‰›· 53%, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ 51%, πÛÚ·‹Ï 46%, ∞ÁÁÏ›· 40%, πÙ·Ï›· 31%, πÚÏ·Ó‰›· 17%, πÛ·Ó›· 16%, ∂ÏÏ¿‰· 16%, °ÂÚÌ·Ó›· 11%. ∞fi fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ·fi و̷ÙÈÎfi ‰fiÙË ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ˙ËÙËı› Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÓÂÎÚÔ‡ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰fiÙË, Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ‰ˆÚ¿ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÂÙÈ΋. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ŸÌˆ˜ Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ‰ÔÙÒÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘Ó¯‹˜ ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ˆÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÈη˙fiÌÂÓ˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û οı ÂÓ‹ÏÈη ÔÏ›ÙË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ηٿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ∂√ª, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ∞ª∫∞ ÙÔ˘ Ô ÔÏ›Ù˘. √È ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÓÂÊÚÒÓ ·fi ˙ÒÓÙ˜ ‰fiÙ˜

Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ËÁ‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Ú˘ıÌfi˜ ˙ÒÓÙˆÓ ‰ÔÙÒÓ ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ‹Ù·Ó Ì ÛÂÈÚ¿: ΔÔ˘ÚΛ· 26, √ÏÏ·Ó‰›· 25, ∫‡ÚÔ˜ 22, ¡ÔÚ‚ËÁ›· 22, ∏¶∞ 20, ™Ô˘Ë‰›· 17, ∞ÁÁÏ›· 16, ¢·Ó›· 16, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 15, ∫·Ó·‰¿˜ 14, ∞˘ÛÙÚ›· 8, °ÂÚÌ·Ó›· 7, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 6, πÛ·Ó›· 5, μ¤ÏÁÈÔ 5, °·ÏÏ›· 4, πÚÏ·Ó‰›· 4, ∂ÏÏ¿‰· 3, √˘ÁÁ·Ú›· 3, πÙ·Ï›· 2, ºÈÓÏ·Ó‰›· 1. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ˙ÒÓÙ˜ ‰fiÙ˜. ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ (.¯. ÓÂÊÚfi) ·fi ˙ˆÓÙ·Ófi ‰fiÙË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·fi ˙ÒÓÙ· ‰fiÙË ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‹ ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, Û ·ÛıÂÓ‹ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÌʈÓÔ ÂχıÂÚ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘, ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ‹ ̤¯ÚÈ Î·È 4Ô ‚·ıÌfi ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È 2Ô ‚·ıÌfi ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ Î·È Û ÚfiÛˆÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·ÊÔ‡ ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ˙ÒÓÙ· ‰fiÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ÙÔ˘ ˘Á›·˜, Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ‰fiÙ˘ Ì ÙÔ Ï‹ÙË. ŸÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜, Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙË ‰ˆÚ¿, Î·È ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰ˆÚ¿ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Û ¿ÏÏÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Î·È Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∂√ª. ∏ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ˙ÒÓÙˆÓ ‰ÔÙÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓ˜ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ‰fiÙË Á›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÌÔ fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ô ‚·ıÌfi˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜. ŸÛÔ Î·È ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ Â΂ȷÛÌÔ‡ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ·ÔÛ˘Úı› ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰fiÙË. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰È¿Ù·ÍË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÌË ÈÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÙ·Í˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∂√ª ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Úı›, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ¯È·ÛÙ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·fi ˙ÒÓÙ˜ ‰fiÙ˜. ∂›Û˘, ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ Î·È ·fi ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‰›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ - ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Î·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Û˘Ì·ÁÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¡¶¢¢, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ Û˘Ì·ÁÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ŒÙÛÈ, ÚÔ¿ÁÂÙ·È Î·È Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜” .

Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ “¡fiÌÔ˜ Î·È Δ¿ÍË” . ΔË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ μ’ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ë ÚÔÙ·ı›۷ ÁÈ· ŸÛηÚ, Δ˙¤ÈÓ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ.

ÙÔ‡. ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙË Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ΔÔÓÙ Î·È ÔÈ ÎfiÚ˜ Ù˘ ªÚ›ÛÙÔÏ Î·È ¶¿ÈÂÚ.

∏ ™¿Ú· ¶¤ÈÏÈÓ ¿Óˆ Û ÿÚÏÂ˚

ΔÔ Hangover II Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÛËÌ›ˆÛ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ 86,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ ∫Ô‡ÂÚ, ∑·Î °·Ï˘ÊÈ·Ó¿Î˘ Î·È ∂ÓÙ ÃÂÏ̘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì›· ‚Ú·‰È¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÔÈÓÔÔÛ›·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ÍÂ¤Ú·Û Û ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ Kung Fu Panda 2, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛËÌ›ˆÛ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ 48 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.

∏ ÚÂÔ˘ÌÏÈηӋ ™¿Ú· ¶¤ÈÏÈÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ· Ì›·˜ Ì˯·Ó‹˜ Harley-Davidson Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012. ºÔÚÒÓÙ·˜ Ì·‡ÚÔ Ù˙ËÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜, Ë ¶¤ÈÏÈÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÔÚ›· Ì Ì˯·Ó¤˜ Rolling Thunder ÛÙȘ ∞Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ∞ÎÙ¤˜ - Ô˘ ı‡ÌÈ˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· - Ì·˙› Ì ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·-

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Hangover


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ; ªÈ¯¿Ï˘ √ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠fï˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ. ™›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Î¿ˆ˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ”.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶‹Á· Î·È ÂÁÒ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ . Δ¤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Í˘Ó‹Û·Ì”.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶‹Á· οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ” .

∫¿ı ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ϤÓ ¤ÌÂÈÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ. ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÂÈΛӉ˘Ó·. ŸÛÔ Î·È Ó· ÙÔ ·Ï‡ÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ ÔÈ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ÏÈÁÔÛÙÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó· ϤÌÂ, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ∫¿ÔȘ “Ì¿¯Â˜” ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˘˜, Ô fiÏÂÌÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ, ¢¯¿ÚÈÛÙ·, ··ÓˆÙ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Ì ٷ “ÎÙ˘‹Ì·Ù·” Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Û ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜. ª¤Û· Û ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÌÔÚÔÈ ËÚˆ›Ó˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÌÂÚÔο̷ÙÔ 2.000 ¤ˆ˜ Î·È 4.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÁ¿ Î·È ÌÂıÔ‰Èο ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ Ó¤Ô˘˜. √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Â˜. ◊Úı·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î¿ÔȈÓ. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ‰È·ı¤ÙÂÈ 12 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÂÓÂÚÁÔ‡˜ fï˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÔÎÙÒ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ÔÎÙÒ ·˘ÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ - Ì·˙› Ì ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ, ‰ÈÔÈÎËÙ‹-˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ - ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È 48ˆÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô.

∞ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ Ë̤ڷ ·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ 31Ë ª·˝Ô˘ Î·È fiÛÔÈ ÂÍ·ÛÎԇ̠·˘Ùfi ÙÔ ...ÛÔÚ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙȘ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ¿ÏψÛÙ ˆ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ηÓ›˙ÂÈ Ôχ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ·ÔÙÛ›Á·Ú·, ¿‰ÂÈ· Ù·Û¿ÎÈ· ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Î·È ·Ú·Ï›Â˜ ¯ˆÚ›˜ ı·Ì̤Ó˜ Áfi˜... ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 6.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙȘ ËÏÈ˘ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ηÓÈÛÙ‹˜. ∂›Û˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ηÓ›ÛÙÚȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ Ì˘Ôηډ›Ô˘ ηٿ 50%.

Δ. ∫.

ŒÓ·-¤Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ۯ‰fiÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ù· Ó¤· ·È‰È¿, ÔÈ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” , Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÂΛ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ·-‰˘Ô ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. Δ· ÛÎÔ˘›‰È· fi¯È Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÎÔ˘ȉÔÌ¿ÓÈ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÂΛ fiÛÔÈ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó - ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, fi¯È fiÏÔÈ - ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ’ÌÂȘ Û’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·” , › ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜” ÛÎËÓ›Ù˜ ÛÙË “£” . ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó, ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ “·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘” ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂§.™.

°ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú¤Ï˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“™˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ, ·Ó Î·È ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·Ó ηÙ‚·›Ó·Ì fiÏÔÈ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ΔÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ...

ª·˙Â‡Ô˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÔÈ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Ï·ÌÒÙ˘

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

¡· Ȥ˙ÔÓÙ·È ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÒÚ·, ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙÚÒÓÂÙ·È Ì ϿΘ ‰ËÏ·‰‹. √È ÂÚ-

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Á·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÂȉÈΤ˜ ψڛ‰Â˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÂÓÒ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎfiÚÈ· Ù· ˘ÏÈο (ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î.Ï.) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË. ∞˘Ùfi ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ϤÓ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Â˙fi˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÌÂÛ‹˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ È·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ οو ·fi ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÔÙ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÌÈÎÚÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ó· Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÏÔÁÈο ¯ÚÔÓÈο Ï·›ÛÈ·, ȉ›ˆ˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¶·Ú¿ÏÔÁÔ; ∫¿ı ¿ÏÏÔ...

30ÂÙ›·˜

∞fi ·‡ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ·ÚÎfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ “Δ· ·ÚÎfiÌÂÙÚ· Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ˝ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∫·È ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ·ı̇ۈ˜ ·fi ÙȘ 8 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 3 Ì.Ì. Î·È Ú¤ÂÈ Ó· “ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›” ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÈÏfi ‹ ÔÌ·‰ÈÎfi ·ÚÎfiÌÂÙÚÔ Ì ¤Ó· ‰Âο‰Ú·¯ÌÔ ·Ó¿ ÒÚ· ‹ ÂÈÎÔÛ¿‰Ú·¯ÌÔ ·Ó¿ ‰›ˆÚÔ. √È ·Ú·‚¿Ù˜ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” . ∏ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË ¶ËÏ›Ô˘ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ... “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó·ه͈˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó: “∏ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

√ ηÎfi˜ Ì·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ì·˜. ™ÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (¶ËϤˆ˜-∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜), ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÎÏ·‰Â‡ÂÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙ› Ó· ο„ÂÈ Û ¤Ó· ‚·Ú¤ÏÈ Ù· ÎÏ·‰È¿, Ù· ¤Ù·Í ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ο‰Ô˜ Á¤ÌÈÛÂ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘. ∏ ·Û˘ÓÂȉËÛ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Î¿‰Ô Î·È Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÛÎÔ˘ȉÔÌ¿ÓÈ, Ì ÙȘ Á¿Ù˜ Ó· ÛΛ˙Ô˘Ó ÙȘ Û·ÎԇϘ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤Û¢Û ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ ÙÔ ¯¿Ô˜. ∏ ¶ËϤˆ˜ ¤ÁÈÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·ÈÍÂ, Û ηӤӷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ∫∞Δ.Δ∞™.

∂§.™.

¶Úfi

∂ÈÛ‹ÁËÛË ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡; “™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ƒ¿ÏÏË, fiˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó·Ó ÚÈ˙ÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂηÙfi ËÌÂÚÒÓ, ı· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì “¿ÚÈÛÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

∞Û˘ÓÂȉËÛ›·

31 ª·˝Ô˘ 1981

ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1981. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È, ·ÚÌfi‰È· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ó Ë ˘fiÛ¯ÂÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÚˆı›. ∫·È ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” . ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ (∂ÛˆÙ.) Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ “∞ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 8.30 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∂Û., ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ª›Ì˘ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, Ô £. ¶·ÓÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Δ. ™Î‡ÊÙ˘ Î·È Ë ∞ϤÁÎÚ· ™Î‡ÊÙË” .

¡Â·Úfi˜ ·‹Á·Á ÙËÓ 16¯ÚÔÓË ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ “∞ÏÏËÏÔ·‹¯ıËηӔ Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô Ó·Úfi˜ 18 ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÚÁ¿Ù˘, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë 16¯ÚÔÓË ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘, οÙÔÈÎÔ˜ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ÓÔÈˆÛ·Ó Î·È ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ÒÓ·. ∏ “··ÁˆÁ‹” ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1678... ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Ë Ï·›‰Ë °ÎÔÓÙ¿È‚· Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌË §›ÔÊÚÈÎ °’ ÙÔ˘ ∫fi‚ÂÓÙÚÈ, È‡ÂÈ Á˘ÌÓ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫fi‚ÂÓÙÚÈ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜, Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÙÂÏ›˜ ÙÔ˘. 1907... ΔÔ ÚÒÙÔ Ù·Í› ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. 1915... £Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. §·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ 185 ·fi ÙȘ 316 ¤‰Ú˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ “∞ÓÙ¿ÓÙ” . 1952... √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. 1999... ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √ÙÛ·Ï¿Ó, ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TƒπΔ∏ 31 ª∞´OY 2011

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη

“∞˘ÛÙËÚfi” 2Ô ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∞£∏¡∞ ,30.

∏ °∂ƒª∞¡π∫∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·-

∞£∏¡∞, 30.

Ó· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ‹ Ì›· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›·, Â¿Ó Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô‰ËÁËı› Û ÌÈ· Ê¿ÛË Ó¤·˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÎÚ›Û˘ Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜, ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Â›Ù ı· χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ›Ù ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·” √ Î. ƒÂÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ Spiegel, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ·ԉ¯ıԇ̠¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÏԢΤÙÔ Û ̛· ¢∂∫√, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ϤÔÓ ÙˆÓ 1.800 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ¿Ú· ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ‹ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó.

ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ó¤Ô˘ -ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÛÙËÚÔ‡- ·Î¤ÙÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ∂∂ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ “Èı·ÓÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜” Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ‰fiÛË. ΔËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. OÈ ›‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó “Û¤ÎÔ˘Ï·” Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› “ͤÓ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÚÒÈÌ· Ù· ÂÚ› ÚfiÛıÂÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ‰ËÌÔÛȇԢÓ, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘˜, ÔÈ Financial Times Î·È ÙÔ Reuters. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÛıÂÙÔ ·Î¤ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ËÁ¤˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó fiÙÈ ÂÈۋ̈˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‚‹Ì·-‚‹Ì·. ∂ͤÊÚ·Û·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ 2012 Î·È ÌÂÙ¿, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ fiÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı›. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë “ÍÂοı·ÚË” ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ 2011, ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÎı¤ÛÂȘ: ∏ ÚÒÙË

ı· ·ÊÔÚ¿, fiˆ˜ οı ÙÚ›ÌËÓÔ, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂› ÙË ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎı¤ÛˆÓ, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (8,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘). Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ 23 Î·È 24 πÔ˘Ó›Ô˘. “√È Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Û˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ Financial Times. ΔÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ·- ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Â-

ÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È¤„¢Û ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ “ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜” ˆÛÙfiÛÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ Reuters, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂∂ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‡„Ô˘˜ 65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ Reuters οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ, ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ 5 Î·È 6 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ΔÔ Reuters ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË

§√¡¢π¡√, 30.

∂ÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ‰È¤„¢Û ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿ÛˆÓ

ÂÛfi‰ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÚԂϤÔ˘Ó ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ¤ÍˆıÂÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô Â›ÙÚÔÔ˜, ŸÏÈ ƒÂÓ, Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂∂ Î·È ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ıˆÚ› “ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ” Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ “ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË” ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. “ŸÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. √ Â›ÙÚÔÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ô πÔ‡ÓÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√ πÔ‡ÓÈÔ˜ ÌÔÚ›

√ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Â¤ÏıÂÈ, ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÌ·Ï‹ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ” .

¡¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ۯfiÏÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “Sundays Times” Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.

ӷ̤ÓÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ›Ûˆ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·” ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¿ÚÙÈÓ ∫fiÙ¯·Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫fiÙ¯·Ô˘˜, Ë ¤ÎıÂÛË ı· ·ÔÙÈÌ¿ ÙÔ Ò˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ™Ù¤ÊÂÓ ∑¿ÈÌÂÚÙ, ‰È·Û·Ê‹ÓÈÛ fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û “Û¤ÎÔ˘Ï·” ÌÂ Û˘Ó¯‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È “̤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· οÓÂÈ Î·Ïfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÂÈηۛ˜” ›Â Ô Î. ∑¿ÈÌÂÚÙ.

ƒÂÓ: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ

√È πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÛÙË ∏ “£” ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¶ƒ√™º√ƒ∞™

*∞ƒπ™Δ∏ ∫∞£∞ƒ∏ ∂∫ΔÀ¶ø™∏ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ΔËÏÂÊ. 2421023303-6 mail: pub@e-thessalia.gr

™Àªºø¡π∞, Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹-

ÛÂÈ Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ͤÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÏÔ΋˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ›Ûڷ͢ ÊfiÚˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡, ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Financial Times. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÚÈÍ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Î›ÓËÙÚ·, ÒÛÙ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ οÙÔ¯ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· Á‡ÚÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 60 - 70 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ˆ˜

√È Financial Times “‚ϤÔ˘Ó” ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰ÈÂıÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ¤ÏıÂÈ ‰›¯ˆ˜ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ȉȈÙÒÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ 30 - 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ., Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ۯ‰fiÓ Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂ-

ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Financial Times, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› credit event - ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û Ù¯ÓÈο Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÌÊıÔ‡Ó Â¿Ó Ô Â·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÔÌËı› ÛˆÛÙ¿. ¶·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È·, ÔÈ ȤÛÂȘ Â-

ÓÙ›ÓÔÓÙ·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Ó· ÌË ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, Ë Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂, ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È¤„¢Û ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ “ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 31 MA´√À 2011

ΔÚfiÈη

∂·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ó·˘ËÁ›· Î·È ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∫Ú›ÛÈ̘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ «ÎÏ›ÛÂÈ» ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞ 30.

ÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· Ó·˘ËÁ›· Ì ÙÔ˘˜ ÎÎ. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ¶. ªÂÁÏ›ÙË, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ã. ¶·ÌÔ‡ÎË., ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏÏË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ.

ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ. °ÓˆÚ›˙ˆ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ Ó· ›̷ÛÙ ÈÛÔ‰ˆÙÈÎÔ›, ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ÙÔ Ï¤ˆ ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË, ÙÔ Ó· ›̷ÛÙ ÈÛÔ‰ˆÙÈÎÔ› ÌÔÚ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ·ÏÏ¿ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·”, ‰‹ÏˆÛÂ. ¶ÈÔ ·È¯ÌËÚfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Î. ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô “Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÂΛÓË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË

ÛÙÈÁÌ‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. ∫·Ïfi ı· ¤Î·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚ·‚¿Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÔÏÁÔı¿, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÓÒ Èı·Ó¿ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÔÙÈΤ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ηÏfi ı· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÒ Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ‹ÚÂÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ-

‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Ì·˜ ÔÌ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·”, ›Â. ¢È·ÎÚÈÙÈο ÂÈÎÚÈÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë Î. ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, “ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô‡Ù ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ›”. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ◊‰Ë, ÔÏÏÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Î·È Ë Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘. øÛÙfiÛÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÎÏÂȉ› Ì·˙› Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ Ù· Â˘Úˆ·˚ο Ù·Ì›· ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ Ì ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Â›‰Ô. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔηÏ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ ÔÏÈÙÒÓ.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È fiÙÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ “ÎÏ›ÛÂÈ” ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Úfi. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÏËı› ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiÔ˘ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· ÂÓË̤ڈÓ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶Èı·ÓfiÓ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶√™√∫ ‹ ·ÎfiÌ· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô Î. ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÛÙË ¡∂Δ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ˆ˜ ηıÂÛÙÒ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ıËÙ›˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ó· ÌËÓ Îfi‚ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ· ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. °. ¶Âٷψً˜. “√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ê‹-

∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂

∞Ϥη ¶··Ú‹Á·: ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ë Ï‡ÛË «¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ» ÙÒÚ· ∞Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ∂∂ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ¯ÒÚ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۋ„Ë Î·È ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÂÂÛ‹Ì·Ó ∞£∏¡∞ 30.

∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Óı‹ÎË ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “∞ÓÙ¤ÓÓ·” Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë Ï‡ÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ‰Ú·¯Ì‹ ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋” Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ “ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ Ó· ÌÈÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ∂.∂.”. ” ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ∂.∂ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ¯ÒÚ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۋ„Ë Î·È ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË, Ôχ ÈÔ ÚÈÓ ·’ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ”. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, Ù˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ª·Ú›·˜ ¢·Ì·Ó¿ÎË ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· “Â΂ȿÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·Ó ÚÔ·„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙfiÙ ı· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “Ë ·›ÛıËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó·

ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013”. °È· ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÙÒÚ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· Û¯ÔÏ›·Û ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ“√ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∫·È ¤Ó· ΛÓËÌ· ¿ÓÙ· ı· ¤¯ÂÈ ÙË Ï·˚΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙËÓ ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙfi Ì ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ”. øÛÙfiÛÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, › fiÙÈ “Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ΢ڛˆ˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÚÔ‰Ô̤ÓÔÈ... ∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ Û ¤Ó· ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∫·È ÌfiÓÔ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ οÙÈ, Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹”. ΔfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÏÔ˘Ó, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÛÙ· ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÛÙÔ ª¿·ÛÙÚȯ, ÛÙËÓ Â˘ÚˆÛ˘Óı‹ÎË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ·fi ÂΛ ¤Ú· Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ οÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∂ÁÒ Û·˜ Ϥˆ Ì ÌfiÓÔ ·˘Ùfi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ οÙÈ ÛÙË ı¤ÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ϙ Ó· ηٷÚÁËı›. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·˘Ùfi Ú¿ÁÌ·”.

ŒÓ·ÚÍË O‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ

M·Ú›· M·Ï·ÌÒÙË X∂πƒ√Àƒ°√™ O¢√¡Δπ∞Δƒ√™ Aπ™£∏Δπ∫∏ O¢√¡Δπ∞Δƒπ∫∏

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ MÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ TUFTS BÔÛÙÒÓ˘ H¶A TÔ¿ÏË 56, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2421022340, ÎÈÓ. 6943079993

™¿ÛÙ ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞ 30.

ΔÔ “Û¿ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ‰‡Ô Ì ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È Ù· ÙÂψÓ›·, ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ë ÙÚfiÈη ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ÙÚfiÈη Û ÂȉÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙË ÌÂϤÙË ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “À„ËÏ‹˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤ÓÙ ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ÔÈ Î.Î. Richard Hugdes, Pokar Khemani, Clare Lombardelli, Crista Bock Î·È Mick Danaher, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È, Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û Ӥ· ‚¿ÛË Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛÌÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‹ÙÔÈ: - ™ÙÔ ˘Ú·ÌȉÈÎfi ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (Financial Services). ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù‹ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ: 1. °È· ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi (ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜), 2. °È· Ù· §ÔÁÈÛÙÈο Î·È 3. °È· ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÚˆÙÔÙ˘›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ.

√ ∞Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹˜ ™ÙËÓ ›‰È· ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÌÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ ¿ÏÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ï‹Ó ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. √ ·Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Î¿ı ̋ӷ ı· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÚ·ÙÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÙÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. √ ·Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹˜ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰·¿Ó˜, ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ï·ÊfiÓ Î·È ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰ÈÔÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √ ·Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÎÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÏÔÁÈÛÙ‹ οı ÙÚ›ÌËÓÔ ÙË μÔ˘Ï‹.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 31 MA´√À 2011

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·: ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ «ÎfiÎÎÈÓË» ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ

√ «Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘» ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË «ŸÔÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ¤ÁÎÏËÌ·, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ» ∞£∏¡∞ 30.

∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiÙÈ Â¿Ó Û˘˙ËÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ· Ó· ¿Ó ӷ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÁÈ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ, ÙfiÙ ı· ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˆ˜ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· „ËÊÈÛı› ηْ ¿ÚıÚÔ Î·È fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ÂÓÈ·›Ô ˆ˜ ·Î¤ÙÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤ıÂÛ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÌʈÓ›, Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹. “ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ı¤ÛË Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ʤÚÂÙ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ¡· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ηْ ¿ÚıÚÔ. °È·Ù› ηْ ¿ÚıÚÔ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· Â·ÓÂÎΛÓËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi”. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ “fiÏ· ‹ Ù›ÔÙ·”, ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ Ë ¡.¢. Î·È Â› Ì ¤ÌÊ·ÛË: “ı· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ˆ˜ ÂÓÓÔ›Ù ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË”.줂·È·, Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Ë ÌfiÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Â› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ”. ™ÙÔÓ “Á·Ï¿˙ÈÔ” ...“Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ë ¡.¢. Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Î.·. “£¤ÏÂÙ ӷ ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜; °È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜; °È· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ; °È· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ¤ÛÔ‰·; °È· Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ; °È· Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂίÒÚËÛ˘ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ; ¶Ôχ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ë Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” › Ì ÓfiËÌ·.

ÌÔÎÚ·Ù›·˜, ı· ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· Û˘Ó˘¤ÁÚ·Ê· ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘” ›Â Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ˆ ÙËÓ ·˘ÙÔηٿÚÁËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘”.

À¤Ú ¢ÚÒ “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹. ªÂ ÙÔ Ô˘ ÂÈÒıËΠ·˘Ùfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ηٷı¤ÛˆÓ, ÎfiËÎ·Ó ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÏËڈ̤˜ ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜” ›Â Î·È ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. “ŸÔÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ¤ÁÎÏËÌ·, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∫·ÚÊÈ¿ ηٿ §∞√™

°È· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÛÔÎ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ›, fiÙÈ Ë Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ “ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ™›ÛÈÊÔ˘”, fi-

ˆ˜ ÙÔ ·ÔοÏÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô˘ “fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ Î·ÙÚ·Î˘Ï¿ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ “Ó· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠fiÏ· Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. 줂·È·, ¤Û¢Û ӷ ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· fiÙÈ Û˘Ó·ÈÓ› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î¿ÓÂÈ ÛÙÚÔÊ‹, ϤÁÔÓÙ·˜, fiÙÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ›‰È· Ï¿ıÔ˜ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ. “∞Ó ÚÔÛ˘¤ÁÚ·Ê· Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ‰È·ÊˆÓÒ Î·È ÂÓÒ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈηȈı›, ı· ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· Û˘Ó˘¤ÁÚ·Ê· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ‰Ë-

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Î·È Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·ÔοÏÂÛ Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Ì ÙÔÓ ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë ÙÔ 480 .Ã., ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. “¶·Ú¿ ÙÔÓ Ù۷ΈÌfi ÙÔ˘˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Î·È ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë˜ Û˘ÌÊÈÏÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ™˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù·, ·ÏÏ¿ Ù· ‚Ú‹Î·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó, fi¯È ÁÈ· Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô §∞√™ Ì ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·Ì›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙË Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‹ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·”.

À¤Ú ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈӔ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· ΛÓËÌ· ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙÔ Î·È ÂÈÚËÓÈÎfi, fiˆ˜ ›Â. “∂›Ó·È οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Á·Ó·-

ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, Â›Ó·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ” ›Â Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋.

¶ÚfiÙ·ÛË ¡¢ ÁÈ· Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô «fiıÂÓ ¤Û¯Â˜» ·fi ÙÔ 1974 Î·È ‰Ë̇ÛÂȘ ¶ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂ȉÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÓÂϤÁ¯Ô˘ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ¶ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È·Ù¤ÏÂÛ·Ó ‹ ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó, Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›, ·Ú¯ËÁÔ› ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ˘Ô˘ÚÁÔ›, ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ›, ·fi ÙÔ 1974 ¤ˆ˜ ÙÔ 2010, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÙÔ˘˜, η٤ıÂÛÂ Ë ¡¢. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ·Í›ˆÌ· Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÛË Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰‹Ì¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜, ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·fiÎÙËÛË, ‹ Â·‡ÍËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, “ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘” ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· “ÚfiÛÊ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ‚›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Ë ∂ȉÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÓÂϤÁ¯Ô˘ ¢ËÏÒÛÂˆÓ ¶ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ·ÌÂÏ‹˜, Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˙ËÙ¿ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ∞Ú¯‹, ÀËÚÂÛ›· ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË ‹ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁ¯Ô̤ÓÔ˘.

Δ

ÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙË ¡.¢. ¤‰ˆÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ô Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ì ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· (∫√) ÔÚÈÔı¤ÙËÛ ˆ˜ ÙËÓ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ÁÈ· ÙË ¡.¢., ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂηı¿ÚÈÛ ‰ËÌfiÛÈ·, Ï›Á· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ù· ¿ÚıÚ· Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜: ∫·Ì›· ‰È·ÊˆÓ›· Ì ÙË ı¤ÛË ™·Ì·Ú¿ ÂÚ› Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ∞£∏¡∞, 30.

“∞˘Ù¿ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÛÊ·›Ú· Ù˘ ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‚¿ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Flash, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∞Ó. ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÓÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÂÓfi, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ÂÓÒ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÏË-

Ó· ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯ÒÚ· Û˘ÓÔÏÈο”. “™‹ÌÂÚ· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ, ·fi ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË. Ÿ¯È ·Ï¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÂÚ› ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋” ÚfiÛıÂÛÂ. “∞ӷ̤ÓÔ˘ÌÂ, ÙÒÚ·, Ó· ‰Ô‡Ì ٛ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ̤¯ÚÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ù· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘, ı· Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜” η٤ÏËÍÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘

¶Âٷψً˜: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ·fi Î·Ó¤Ó·Ó √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞£∏¡∞, 30.

À

¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· fiÛ· ›Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ·fi ηӤӷÓ, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ˙ËÙ¿ Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ “∑·›Ԣ 2”.

“∑ËÙ¿Ì ӷ Û˘Ó·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ·. À¿Ú¯ÂÈ ‰›Ô Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‚‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ Ì ÙËÓ ¡¢. ∂¿Ó ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ’ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì·Á·˙›’, ÙfiÙ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ì·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÔÚ¢Ù› Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÌfiÓË Ù˘. √ Î. ¶Âٷψً˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ Â›ÌÔÓÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÚfiÛˆ·: “Ù¤ÙÔÈ· ·˙¿ÚÈ· ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ó. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ‹‰Ë, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚·ÙÈο Î·È ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ·Ï‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √ Î. ¶Âٷψً˜ ·ÎfiÌ· οÏÂÛ ÙË ¡¢ Ó· › “Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÏÂÊÙ¿” Î·È Ó· ÌËÓ Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∏ ÔÌÈÏ›· ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ∫∫∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ̤ڷ ÙË Ì¤Ú· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÒÛÙ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Î·È fi¯È

Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. √ §∞√™ ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ™·Ì·Ú¿ ÛÙ· fiÛ· ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ: “¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·Ì›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙË Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‹ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙË ÂÍÔ˘Û›·.”

O ™À¡ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÌʈÓ› ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· Ù· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÊfiÛÔÓ ¤ÚıÔ˘Ó ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ¿ÚıÚ·. “∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˆ˜ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ. “∫·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹-’ÂÍfi‰Ô˘’ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.” ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â› fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real Fm, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÏıÂÈ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÔÈÎÙfi. ∞ˇı˘Ó ̿ÏÈÛÙ· ÂÚÒÙËÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

“º¤ÚÙ ›Ûˆ Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·”... ∞£∏¡∞, 30.

°π∞ ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÈÏ¿ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ù· ÔÔ›· ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ Ù· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, 6 πÔ˘Ó›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, “Ë ‰Ú¿ÛË ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ¿Û˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ¯ÚËÛÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ŸÛ· ‚È‚Ï›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚËı› Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2011, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË”. “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ı· ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó Ì ·ÚÔ¯‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ √∂¢μ. £· ‚Ú·‚¢ı›, Â›Û˘, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ê›Û· ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù˘ˆı› Î·È ı· ÛÙ·Ï› Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·” ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.

μ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· ∞£∏¡∞, 30.

∂¶π£∂™∂π™ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡ ÛË-

Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 70.000 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ∞£∏¡∞, 30.

∞ƒÃπ∑∂π ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂ-

Ú·) Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÂÔ¯È΋ ··Û¯fiÏËÛË Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ 70.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 95.000.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ √.∞.∂.¢. Î·È ı· ·Ô‰Ôı› ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ π∫∞/ ETAM - √∞∂¢. √È ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ·fi 1-4-2011 ¤ˆ˜ 31-10-2011 ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 1-6-2011 ¤ˆ˜ 31-8-2011. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜: ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ 30-4-2010 Î·È ÛÙȘ 31-5-2010, ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ 31-5-2010, ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ 30-92010 Î·È ÛÙȘ 31-5-2011 Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤-

¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ 31-5-2011 Î·È 3110-2010. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1-4-2011 ¤ˆ˜ 3110-2011 ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 1-6-2011 ¤ˆ˜ 318-2011. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ∫‡ÚÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ: •ÂÓԉԯ›· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. •ÂÓԉԯ›· Ù‡Ô˘ ª√Δ∂§. •ÂÓԉԯ›· Ù‡Ô˘ ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. •ÂÓԉԯ›· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. √ÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜ (∫∞ª¶π¡°∫). ªË ·ÚÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο ηٷχ̷ٷ: ÃÒÚÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÔÈΛÛÎÔ˘˜. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈψ̤Ó˜ Â·‡ÏÂȘ ‹ ηÙÔÈ˘. ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ̤¯ÚÈ 10 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›·. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÔ¯Èο ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â·Ó·ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÎÂÓ¤˜ (ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ‡·Ú͢ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ) ‹ ÂÈϤÔÓ ÂÔ¯ÈΤ˜ ı¤-

ÛÂȘ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (http://www.oaed.gr) Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ (http://ait.oaed.gr/) ÛÙÔ ∫¶∞ ‹ ∫¶∞2, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÛÙ‹ÏË. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ∫¶∞ ‹ ∫¶∞ 2 ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ

ˆ˜ ¿Óˆ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ë ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Âȯ›ÚËÛË, Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ, ÔÊ›ÏÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· (∫¶∞ ‹ ∫¶∞ 2) ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·›ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ˘‡ı˘Ó˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˘ Î·È Ë ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÁÎÚÈÙÈ΋˜ ‹ ·ÔÚÚÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. ø˜ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª Î·È Ù˘ ÂÈÎÔ˘-

ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂Δ∂∞ª, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‹ Û˘ÓÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ˘¤Ú ºÔÚ¤ˆÓ Î·È ∫Ï¿‰ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ø˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÒÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ/ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ 30Ï¿ÛÈÔ˘ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∂°™™∂. ΔÔ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 100% Â› ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ) ÁÈ· οı ̋ӷ Î·È ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Û˘ÓÔÏÈο Î·È ·Ô‰›‰ ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ π∫∞/∂Δ∞ª - √∞∂¢ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÔÚÈÛÙ› Ì ÓÂfiÙÂÚË ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (fiÚÔÈ, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο) Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.oaed.gr/.

ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜). ΔȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫∫∂, ¤Û·Û·Ó Ù· Ù˙¿ÌÈ· Ù˘ ÚfiÛԄ˘ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ◊Ù·Ó, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡.∂., ÌÈ· ¿Ó·Ó‰ÚË Â›ıÂÛË Ô˘ οÔÈÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ˆ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎˆÓ Î‡ÎψÓ, ÂͤÊÚ·Û·Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÓÔ˜.


10

M·ÁÓËÛ›·

TƒπΔ∏ 31 ª∞´OY 2011

ΔÈ ‰È·Ì›ÊıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ¢¿ÓÂÈÔ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ “™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ

¢

¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÈÛËÁ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÁÎÚÈı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ.Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ηχ„ÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ı· ·ÔʇÁÂÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ‰¿ÓÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 28% Â› ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÛfi‰ˆÓ, ÂÓÒ Ù· ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 2,84%, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· ηχ„ÂÈ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi Ì 5,9%. “¢ÂÓ ı· Ì·˜ Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Û‡‰Ô˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó¿Û·. £· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ì ٤ÙÔÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∞ÚÓËÙÈο ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î. ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘. “∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ï‹„ÂȘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Û·˜ ı¤Ùˆ fiÏÔ˘˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Û·˜” ›Â. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ. ¢ÂÓ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó Ë ÏËڈ̋ οÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ·˘Ùfi. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ Î·È ª·Ù˙ȿη˜. ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î.Î. ¡¿ÓÔ˘ Î·È ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤ÊÚ·Û ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙȘ Û·Ù¿Ï˜, ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙȘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ.

“¶·ÁˆÌ¤ÓÔ Îϛ̷” ™Â “„˘¯Úfi” Îϛ̷ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ı· ˘ÔıË·ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÚԂ› Û ϋ„Ë ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ “·ÛÈÚ›ÓË” ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Â›¯Â ηٷÁÁÂÏı› Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË fiÙ·Ó Î·Ù¤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÌÂÙ¿ÂÈÛÙÔ˜ Î·È ·ÌÂٷΛÓËÙÔ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. “™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ¤Ú·Í·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ··ÍȈÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ‰ÈÂΉÈΛ Ô μfiÏÔ˜. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· Û˘ÁÎÏËı› Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÂÓÒ ı· Û˘ÁÎÏËı› Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 50 ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÂÓÒ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÚfiÙÂÈÓ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ fiÏË Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi fiÛ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ÂÓԯϛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÚfiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ï‹ÁÌ·. ∞ӷʤÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹-

ÛÂˆÓ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, fiˆ˜ ÔÈ Î.Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Î·È ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË. “ΔÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚÔ‡Û ÌÈ· Û˘Ó·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ÂÓÒ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ fï˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ·¢ı˘Óı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂͤÏÈÍË Ì ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È ¤Ó· ıÔÏfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ οÔÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ÏÂÈ¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ” , ›Â Î·È ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ “ÎÈÓËÙÔÔÈ›ٷȔ . “∞Ó Â›¯· ÂÈÛÙ› fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÍÈÒÛÂȘ, ı· ‹ÌÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ú·ÈÙËıÒ. ¢ÂÓ Â›Ì·È fï˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ‹Ûˆ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ fiÙ·Ó ‚Ϥˆ fiÙÈ ·ÏÏÔ‡ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Ì ·ÏÔ¯ÂÚÈ¿. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ·ÔÎÔԇ̠·fi ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÂÈÛÙ› fiÙÈ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿” , ‰‹ÏˆÛÂ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ›, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Ë fiÏË Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi - Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ (°ÔÚ›ÙÛ· - ∞ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È §·Ú›Û˘ - °ÔÚ›ÙÛ·) - ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-μfiÏÔ˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›Û˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ-

˘ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô “Û·›˙ÂÈ” , ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È Ó· ȤÛÔ˘ÌÂ. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘ÌÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 50 ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¢ڇÙÂÚË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÁÈ· Ù· ·Û‡ÛÙÔÏ· „‡‰Ë Ô˘ ÂÈÒıËηÓ, ÂÓÒ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ fiÏË ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜. “ŸÛ· ¤ÚÁ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Â›Ó·È fiÛ· ‰ÈÂΉÈΛ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ·. ∂›Ì·È ·Ôχو˜ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË f , › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ª.∞. ¢È·ÊÒÓËÛ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· ÍÂÔ˘ÏËı› Û ȉÈÒÙË. ∫¿ÏÂÛ ٤ÏÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜. “¢ÂÓ ı· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ”, ›Â. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ·, Ë μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Î‰ÔÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ÂȉÔı› ÛÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÌÏÔ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. “ªfiÓÔ Ì ÌÔÚÊ‹ ·ÁÒÓ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” η٤ÏËÍÂ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∑ËÙ› ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÛÈÏfi Î·È ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì·Ú›Ó· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ·fi ™ˆÚfi ¤ˆ˜ ∞Á¯›·ÏÔ

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ô‰fiÌËÛ ÙÔ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ∂ÈÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ Ù˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫∞ÀΔ∏ƒπ∞™Δ∏∫∂ Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √§μ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ô‰fiÌËÛ ÙÔ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ˙ËÙ› ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÛÈÏfi Î·È ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì·Ú›Ó· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ·fi ÙÔ ™ˆÚfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ. ΔÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ , Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏ˘‰¿·Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ Ë fiÏË “·Î¤ÙÔ” ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÒÛÙ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· “·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó” ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ Ù· ÓËÛÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÏÔ›Ô, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·. Ãı˜ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ

ηٷÛ΢‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. °È· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘, Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÌÂϤÙË Ô˘ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ „‹ÊÈÛ “Ï¢Îfi” ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. √ Î. ¡›ÎÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Â›Ó·È Ë ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó¿-

Ù˘ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂ÎÙ›ÌËÛ ‰Â fiÙÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ϤÔÓ ÂÚÓ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. √ Î. ¡›ÎÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ „‹ÊÈÛÌ· ηٿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οو ·fi ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂›Û˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÌË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ó· “·ÔÛ·ÛÙ›” ·fi ÙËÓ fiÏË ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù¤ıËΠÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “ΔÔ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙÚÈÌÒÍÂÈ fiϘ ÙȘ

‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi. ∂Ì›˜ ··ÓÙ¿Ì fiÙÈ ·Ô‰ÂÛ̇ԢÌ ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÛÈÏfi -Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË- ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ÌÂٷ͇ ™ˆÚÔ‡ Î·È ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ fiÏ˘” , ›Â. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î. ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ 30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ 2Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ù· ¯‡‰ËÓ ÚÔ˚fiÓÙ·. “Δ· ¯‡‰ËÓ ÚÔ˚fiÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ Î·È ÙÔ ÛÎÚ· Ó· ʇÁÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿.

Ÿ¯È ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË

√Ìfiʈӷ ¯ı˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· ÌÔÓ¿‰·˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Û·Ê‹ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ Â¤ÛÙÚ„Â, ÂÓÒ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜.

∫ÔÚ‡Ó˜ ‹ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÚ‡Ó˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÚÙ¿ÏË ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™Â ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 11

TPITH 31 MA´√À 2011

™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›·

∫·ıÔÏÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·

ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó¿ÁηÛ ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜.

΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ¶. ™ÔÙÈÓÈÒÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ. Ÿˆ˜ ›Â, ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰‡Ô ÌË-

ÓÒÓ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È ‰È·ÙËÚËÙ¤· Ë Ï·Ù›·, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘.√ Î. ¡¿ÓÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ΛÓËÛ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ

›¯Â Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ Ï·Ù›˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ı· Ú¤-

ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. “ªÂÙ¿ ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÚfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·” ›Â Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤‰ÈÓ·Ó Ì¿¯Ë ¯·Ú·ÎˆÌ¿ÙˆÓ“ÌÔ˘Ï·ÚˆÌ¤ÓÔÈ” ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÂÓÒ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¿ÛÎËÛ ȤÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ “Î¿Ï˘„” ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î·È Ì ·È¯Ì¤˜ ·ÏÏËÏÔηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Îϛ̷.“∏ χÛË ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·ıÔÏÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. √È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ ı¤Ì·, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÚÂı› χÛË”. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ƒÔÛÙÒ‚ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ƒÔÛÙÒ‚ Î·È ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰›Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·Ù› Ë ÚˆÛÈ΋ fiÏË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÙ› Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÙÔÈο.°È· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ƒÔÛÙÒ‚ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∏ “ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ¯ı˜ Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ‹Ù·Ó ηıÔÏÈ΋, ÂÓÒ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·›ÚÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‰È·ÙËÚËÙ¤· Ë Ï·Ù›·. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ‰ÂÓ ı· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÙÔ ÙÔȯ›Ô. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.Ÿˆ˜ › ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÎÈ ·˘Ùfi ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∂™¶∞. “ŒÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ¿Î·ÌÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ªÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË Û‡ÛÎÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ‹Ú·Ì ÙÂÏÈο ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ı· ÌÂȈı› ÎÈ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ¡¤· πˆÓ›·. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ÎÔϷ·ÂÈ ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÔÚÊ‹” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ıÂÙÈ-

∞fi ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ™. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ §∞™

¢ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ™Â ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-√ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË Ù˘ §∞™ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘. ∏ ›‰È· ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1.210.000,00 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ 2011. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÎÙfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (¢∂∫¶¶∞, ∫∂¶∞¢∞, ¢∏∫∂¶∞¢∞), ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ (ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÁÎÚÈÛË ‰ÈÂÙÒÓ), ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ 1Ô ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ¢∏∫∂¢∞, πø¡π∞, ∫√-¢∏¶∂£∂ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÌÈÛÈ-‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· - ÌÂÙ¿ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈ-

Ì·Û›· Ó¤ˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· - ÁÈ· ÙËÓ, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÈÔ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÔ›Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. - √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙ˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, οı ̋ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÏËÌ¿ Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔ˜ ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ∫·È ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ÎÏËÚÔÓÔÌËı›Û˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‚¿ÛÙ·¯Ù˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, Ù· ÔÔ›· ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Ù· ·Ô‰ÒÛÂÈ, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. “∂Ì·ÈÁÌfi˜

ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË, ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙËÓ, ¤ÛÙˆ, ÙÌËÌ·ÙÈ΋, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜, ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: - √È ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο - ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1.210.000,00 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ 2011. -À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ, ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 851.340,01 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2010 - ÙËÓ 1-1-2011 ‹Ù·Ó 1.738.026,77 ¢ÚÒ - ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ 974.411,46 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ 2005 Ò˜ ÙÔ 2010, Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ 5.000,00 ¢ÚÒ, Û‡ÓÔÏÔ 1.830.751,47 ¢ÚÒ. Œ¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜” . ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› fiϘ ÁÈ· ÙÔ 2010. °È· ÙÔ 2011, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ·ÎfiÌË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·-

Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. °›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÔÛ¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ·ÙËı›, Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ÔÛfi ÙÔ˘ 1.210.000,00 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ

1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ 2011”.Δ¤ÏÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “ΔËÓ 1-1-2011, ˘‹Ú¯·Ó 117 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È 18ÌËÓ· ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 16 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó 315-2011, 78 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È 12 ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ÔÈ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ

ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Ì ‰‡Ô ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ (2008, 20110), Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ÔÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÔÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ∞™∂¶ Î·È ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”.


M·ÁÓËÛ›· 12 ™ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¡∂∞ ·Ó·‚ÔÏ‹, ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·˘Ù‹

ÙË ÊÔÚ¿ (ÁÈ· fiÁ‰ÔË fï˜ Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿), ‰fiıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÔÛÔ‡ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2005, ·Ú¯¤˜ 2006. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ÙÚÂȘ ÚÒËÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ȉÈÒÙ˘. Ãı˜ ˙ËÙ‹ıËΠӤ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ηıÒ˜ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ηٿ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì ÛÎÔfi fiÊÂÏÔ˜ ¿Óˆ ·fi 70.000 ¢ÚÒ, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ·¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ∞ÎfiÌË „¢‰‹ ‚‚·›ˆÛË Î·È ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ‰‡Ô ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ì¤ÏÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ. ™ÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 40 Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¿ÔÓÔ ÂÏ¿ÙË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚÂÒıËΠ·fi ‰¿ÓÂÈÔ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÁÈ· ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÚÒÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú· ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÙËÓ ÂÈıˆڋÙÚÈ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ô˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË.

¶‹Ú ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·‰Ëψً˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·˘Î¿˜ ∞£∏¡∞, 30.

∂•πΔ∏ƒπ√ ‹Ú ۋÌÂÚ· ·fi ÙÔ

°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·‰Ëψً˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·˘Î¿˜, Ô˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 11˘ ª·˝Ô˘. ¢È·‰Ëψ٤˜ ›¯·Ó ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙfiÙ fiÙÈ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ·fi Â›ıÂÛË ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ª∞Δ. √ ›‰ÈÔ˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ‰‹ÏˆÛË ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ê›ÏÔÈ Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÂÚ›Ô˘ 20 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ·Ófi ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‚ϋıË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ηٷÛÙÔÏ‹ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· fiÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

∞fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ¶ÂÈÚ·È¿

™‡ÏÏË„Ë ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì 11.250 ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›Ó˘ √È ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ “ı·Ó¿ÙÔ˘” ›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ

¢

‡Ô 27¯ÚÔÓÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Âȯ›ÚËÛË ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “∫·Ì›ÓÈ·” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Λ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ËÚˆ›Ó˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ› ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·Á›‰·. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÂÈÛԉȷ΋ Î·È ¤ÁÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ηʤ. ΔÂÏÈο ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ 751 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 11.250 ‰fiÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ·Í›· Ù˘ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË ı· ¤ÊÙ·Ó ÛÙȘ 200.000 ¢ÚÒ. √È ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ› ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ¤Ó·˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫Ú‹Ù˘. ∂›Ó·È ·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔÈ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎÎÚÂÌ› ·fiÊ·ÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·¤Ï·Û˘ ηıÒ˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÎÏÔ¤˜. °È· Ó·ÚΈÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙȘ ·Ú¯¤˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË

¢›ˆÍË ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ó·ÚΈÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Ó· ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆ-

Ó›· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛÔÈËıÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ηٿ ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. °È·Ó. ΔfiÏÈ·˜, Û˘ÌʈӋıËÎÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ 750 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ËÚˆ›Ó˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 9000 ¢-

ÚÒ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÂÏÈο ηıÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ·. ∞Ú¯Èο ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ›‰Â Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ËÚˆ›ÓË. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ΔfiÙ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ·Á›‰· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ™ËÌÂÈÒıËÎÂ Û˘ÌÏÔ΋ Î·È ÌÈÎÚ‹ ηٷ‰›ˆÍË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ù· Ó·ÚΈÙÈο, Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚÔ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ¤ÎÏËÎÙÔÈ ÔÈ ÏÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙȘ ÛÎËÓ¤˜. √È ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ› ·Ú·‰fiıËηÓ

ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. √È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ‰ÈÂÎÂڷȈı› ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¯›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ËÚˆ›Ó˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÎÈÏ¿. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿÊÂÚ· Ó· οÓÔ˘Ó ¤’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ηıÒ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ËÚˆ›Ó˘.

∞fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, Ì ÔÈÓ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 16.000 ¢ÚÒ Û ‰˘Ô ‰fiÛÂȘ

∫·Ù·‰›ÎË μÔÏÈÒÙË ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË ÁÈ· ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÎfiÏÏ˘‚· ªπ∫ƒ√Δ∂ƒ∏ ÔÈÓ‹ ηٿ 175

Ë̤Ú˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË, Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Û μÔÏÈÒÙË ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË, ÁÈ· ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˘fiıÂÛË Ì ٷ ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÎfiÏÏ˘‚· Ô˘ ›¯·Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û ÌÓËÌfiÛ˘Ó· ÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. Ãı˜ ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Î·È 24 ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÚˆÙfi‰Èη ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ Î·È 259 ËÌÂÚÒÓ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ‰‡Ô ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È 208 ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ·fi Ù· ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÎfiÏÏ˘‚·. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ Â›Ó·È ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 5 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ™˘ÓÔ-

ÏÈο Ô Î·Ù·‰ÈηÛÙ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ

16.000 ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. ΔÔ

‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·ıÒ˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ. ∏ ˘fiıÂÛË Ì ٷ ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÎfiÏÏ˘‚·, Ô˘ ›¯·Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û ¤ÓÙ ÌÓËÌfiÛ˘Ó· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004, ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ηıÒ˜ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ›¯·Ó Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ˘fiıÂÛË Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ·ÒÏÂÈ· ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ·Ú¢ÚÂı› Û ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ·Ó Ù· ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÎfiÏÏ˘‚·, Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙȘ ÔÈÎÔ-

Á¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ˘¤ÛÙËÛ·Ó fiÛÔÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∫¿ÔÈÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ηٿıÂÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ‰ÈοÛÙËΠ۠‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ë ‰Â ÔÈÓ‹ Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË ‰ÂÓ ·›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË. ΔÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜, Ë ˘fiıÂÛË Ì ٷ ·ÏÏÔȈ̤ӷ ÎfiÏÏ˘‚·, ·Ú¤ÌÂÓ ˆ˜ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi. Δ. ∫.

MIKPE™ ∞™ΔÀ¡√ªIKE™ EI¢H™EI™ ∞ηÚÈ·›Ô˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘ ·fi ÎÂÚ·˘Ófi ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿ §¿ÚÈÛ·˜

°È· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ›¯·Ó ÏËÊı› Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

§∞ƒπ™∞, 30.

∫ÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËÎÂ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ¿Ù˘¯Ô˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜, ∞Ï‚·Ófi˜ ˘‹ÎÔÔ˜, ¤‚ÔÛΠÙÔ ÎÔ¿‰È ÙÔ˘ fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¤È·Û ηٷÈÁ›‰·, Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ ηٷʇÁÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· ‰¤Ó‰ÚÔ, fiÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Ô ÎÂÚ·˘Ófi˜. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡.

¡ÂÎÚfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Û ¯·ÓÙ¿ÎÈ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ∞£∏¡∞, 30.

¡ÂÎÚfi˜ ·Ó·Û‡ÚıËΠÚÈÓ ·fi Ï›ÁË ÒÚ·, ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Ô ÂÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ›¯Â ηٷϷΈı› ·fi ¯ÒÌ·Ù· Û ¯·ÓÙ¿ÎÈ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·fi ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 45 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÁˆÁÔ‡ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô.

∞Ê·›ÚÂÛË ‚›‰·˜ ·fi ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ 7¯ÚÔÓÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ §∞ƒπ™∞, 30.

∏ Â¤Ì‚·ÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÂÓfi˜ 7¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡, ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë, fiÙ·Ó ‰ÈÂÎÔÌ›ÛıË ÙÔ 7¯ÚÔÓÔ ·È‰›, ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÔÓÙ·˜ ›¯Â “ÛÊËÓÒÛÂÈ” ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘, ¤Ó· ·ÍÈÌ¿‰È ‚›‰·˜. ΔÔ ·ÍÈÌ¿‰È, ÂÓ Û˘Ó¯›· ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓÂ, ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú‹˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ “ȉÈfiÙ˘Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È” , ÎfiÓÙ¢ ӷ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎfiηÏÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·È‰›, Ô‰ËÁ‹ıËΠÙÂÏÈο ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÂȉÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÙÔ ÛÔ‡ÙÓÈÎ) Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Â¤Ì‚·ÛË Ì ÂÈÙ˘¯›·. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó “È·ÙÚÈο”, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÔÔ‡Ó ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÁÎψ‚›˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÏË Ë Î·ÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÛÒÌ·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂÈÚËÓÈο Î·È ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·

∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·fi ÂΛÓÔ˘˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ “·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”. ¢È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÂÈÚËÓÈο ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ 300 ÂÚ›Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Â˘Ú‡ ‰È¿ÏÔÁÔ “ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. °È· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

● ∞fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

facebook, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ “∞°∞¡∞∫Δπ™ª∂¡√π Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ‰È·‚¿ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ΛÌÂÓ· Î·È ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÙÈÌ›·, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÁÌ· ¿ÊËÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ó·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “The Quasars” . “∑ËÙ¿Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÒÚ·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÚÔ˚fiÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ. ∫·ÙËÁÔÚԇ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ Î·È ··ÈÙԇ̠ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó: ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ŒÍˆ ·fi ÎfiÌÌ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ʷ۷ڛ˜, ¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘ÎԇϘ, ¯ˆÚ›˜ ‚›·, ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ ·-

‰ÂÏÊÒÓ Ì·˜! ∂›Ì·ÛÙ ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂›Ì·ÛÙÂ Û·Ó ÂÛ¿˜: ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ͢ÓÔ‡Ó Î¿ı Úˆ› ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ê›ÏÔ˘˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ οı Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ªÂÚÈÎÔ› ·fi Ì·˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ›, ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ £Âfi, ÌÂÚÈÎÔ› fi¯È. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ¤¯Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ·ÔÏÈÙ›Î, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ·Ó‹Û˘¯ÔÈ Î·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜: ΔË ‰È·ÊıÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÚ·Â˙›Ù˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ·‚Ô‹ıËÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ʈӋ. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο,

ªÂ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ Ù· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ (facebook Î.¿.), ÔÈ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘, Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. “μÁ‹ÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. Èڛ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ Î·È ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ ‹ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Ï·Ù›· οı ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ·fi„ÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫ˆÓ. ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ “∞°∞¡∞∫Δπ™ª∂¡√π Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ‡ˆÌ· Î·È ÔÈ MaRkos ZaganiaRis, Smaragda Ntaliani, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿ÓÔ˜, Despoina Karra. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ¿ÏıËΠ۠1.600 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙÔ facebook Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 150 ¿ÙÔÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ë ÚÔۤϢÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ οı ·fiÁÂ˘Ì· ¤¯ÂÈ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙÔ

∫·È Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

√È “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫∞π Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘. ¡ˆÚ›˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. °‡Úˆ ÛÙȘ 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ó· ·Ófi ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˆÏ›ٷȔ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ›·, ΢ڛˆ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∂‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ·›ÚÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÓÂÔÏ·›ÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· Ó· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·fi ÂÌ¿˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÓÂÔÏ·›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfi-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÏÔ˘ Î·È fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÙË ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ∂Λ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ı· Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì fiÏ· Ì·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¢ÂÓ ı· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ̤¯ÚÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Â‰Ò: ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÙÚfiÈη, ÙÚ¿Â˙˜, ªÓËÌfiÓÈ· Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ Ì·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È. ΔÔ˘˜ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜”. √ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜

·Ú¤ÌÂÓ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÛηϿÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ªÓËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, ÂÓÒ ÌÂÚÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Âͤ‰Ú·, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â Î·È ÌÈÎÚÔʈÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÂÙ¤‰È‰Â ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ‰‡Ô ¿ÏÏÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù·Ì¤Ï˜ fiÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ “¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ‰È·ÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·”.

ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰·. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙›. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· οı ÚÔËÁ̤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÈÛfiÙËÙ·, Ë ÚfiÔ‰Ô˜, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë Â˘ËÌÂÚ›· Î·È Ë Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó·Ê·›ÚÂÙ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜: ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ÛÙ¤Á·ÛË, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ˘ÁÈ‹ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹. ∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi οı ¤Ó·Ó ·fi ÂÌ¿˜. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̛· ËıÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∞ÓÙ› Ó· ÙÔÔıÂÙԇ̠ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·˜ Ù· ʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ, fi¯È ÚÔ˚fiÓÙ·. ¢ÂÓ Â›Ì·È ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ˆ, ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ˆ, Ô‡Ù ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ˆ. °È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Â›Ì·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ·ÏϿ͈. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ì·˙› ÌÔÚÔ‡ÌÂ. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ. •¤Úˆ fiÙÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̔.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶ÂÚÈԉ›· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ μfiÏÔ ¢È‹ÌÂÚË ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡. πˆÓ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ‡ÛÛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘ Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ô Î. ΔÔ‡ÛÛ·˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· (ÚÒËÓ ¢Ë̷گ›Ô) ¡. πˆÓ›·˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ 9 .Ì. ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜.

∂ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ¢.™. μfiÏÔ˘ ªÂ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·Ó¤Î˘„ Ì ÙËÓ Ù·Ê‹ ÂÓfi˜ ÓÂÎÚÔ‡ Û ¯ÒÚÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ Ù·Ê‹ ¤ÁÈÓ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ó· ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ÌÈÎÚ‹ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÒÙÚËÛË.∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÚˆÙ¿ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÁÈÓ Ì ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ Ë Ù·Ê‹ Î·È ÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· ¤‰ˆÛ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘.™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË, Ë ·Ú¿Ù·ÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÛÙË ¡. πˆÓ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Î·È Ì·¯ËÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛı›۷ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿, Ô˘ ‰ÂÓ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈο Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ηÎÒ˜ οÔÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È, ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÚˆÙ¿Ù·È ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ - ‹ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ - Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÓfiÌÈÌˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ï·Û˘, ÒÛÙÂ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÌËÓ ÂÍÂÁÂÚı› Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÌËÓ ·ÂÓÙ·¯ı›.

æ‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· √™∂ ∏ ·Ú¿Ù·ÍË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √™∂, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: √È Ó¤Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ì ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ê›ÍÂˆÓ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ˘ÈÔıÂÙԇ̠ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ·fi ÙÔ «•ÂΛÓËÌ·» ∏ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË - •∂∫π¡∏ª∞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·‡Û˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ”. °È· ÙÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ £ˆÌ¿˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ƒø.™À¡.∞Δ. (¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜) Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ •ÂΛÓËÌ· Î·È Δ¿ÛÔ˜ ∫ÂÊ·Ï¿˜, ̤ÏÔ˜ ¶ƒø.™À¡.∞Δ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ “™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ / ÃÒÚÔ˜ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ” (πˆÏÎÔ‡ 33 & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË).

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ‰È·‰Ú¿ÛÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 01/06/2011 Î·È ÒÚ· 19:00 ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤Ì· “√ ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (™∂ª) ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ”. ∏ ËÌÂÚ›‰· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤ÓÙ·Í˘ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÂÓË̤ڈÛ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÙˆÓ ™ª∂, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÊÔÚ¤· ∂.∫.∫.∂. (∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ILIRIA” , ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡ÈÁËÚÈ·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ μfiÏÔ˘, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ μfiÏÔ˘, ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ μfiÏÔ˘.

TPITH 31 MA´√À 2011

°È· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

∫¿ÏÂÛÌ· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ fiÏ˘, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ºÒÙ˘ ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘, “Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ, ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (ÕÚıÚÔ 78, ·Ú. 1, ¡. 3852/2010), ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ: 1. ºÔÚ¤ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¤‰Ú· ‹ ·Ú¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 2. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰Ú¿ÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· Ì·˜ ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ŒÚÁÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ ‹ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·˘ÙÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ȉ›ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¢‹ÌÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÊÔÚ¤·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ ‹ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (ÏËÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜), ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· Î·È ÓfiÌÈÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÈÌËÙÈ΋ Î·È ¿ÌÈÛıË”.

¢Âο‰Â˜ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ì ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ªÂ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Û ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÍÂÚfi¯ÔÚÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ›ÂÛ‹ ÙÔ˘ Û fiÛÔ˘˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤ÁÈÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ 50 ÂÚ›Ô˘ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Û ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ‹ ÁË¤‰ˆÓ Ì ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó. ∂ÈÛËÌ¿Ó·Ì ÂȉÈ-

ÎfiÙÂÚ· fiÙÈ “Ë ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ Î·È ‰È·ÚΛ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ˘ÏÔÔÈ› ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ˘ÚηÁÈ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË fiÛÔ ÔÙ¤ Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ Ì·˜, ¶ÔÏÈÙ›·˜ - ¢‹ÌÔ˘ - ¶ÔÏÈÙÒÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ, ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ù¤˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂηÙfi (100) ̤ÙÚˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ÎÈ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘¯fiÓ Â‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 4 ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË (º∂∫ 724 Ù. μ’ /1987) Î·È ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη (¿ÚıÚÔ 433). ∑ËÙԇ̠Â›Û˘ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ (fiÓÔÌ·, ÙËϤʈÓÔ Î.Ï.) ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓˆÓ ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ Û·˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ˘˜.ŸÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ì·˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2011”.™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘, Ù· ÔÈÎfi‰· ı· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙË ‰·¿ÓË (ÂÚ›Ô˘ 0,50 ¢ÚÒ/Ù.Ì.) Ó· ηٷÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

™Â 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

∏ ÔÌ¿‰· «∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ» ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

«Ÿ¯È» ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘

∂ΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ë ÊÂÙÈÓ‹ 5Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiÛÔ Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘.¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Î·È ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÌË ‚ÈÒÛÈ̘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È, ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (Ê˘ÛÈÎÔ‡, ·ÛÙÈÎÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜), ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÓÙ· ÛÙË Ú‹ÛË: ™ÎÂÙfiÌ·ÛÙ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ‰Úԇ̠ΔÔÈο.ŸÛÔ Ù·¯‡ÙÂÚ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ÌÈ·

ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ë √Δ√∂. ∂›Û˘, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ΔÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ - ∞¢∂¢À, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011.™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Ë √Δ√∂ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηÌ¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ √Δ√∂, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¶˘ÏÒÓ· ΔÚ·Â˙ÒÓ.√ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ¶˘ÏÒÓ·˜ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.ªÂ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 34% ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ Û·ÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Â¿Ó ÙÔ “ÊÈϤÙÔ” ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÂÏÏËÓÈο ‹ Û ͤӷ ¯¤ÚÈ·. √È ·fi„ÂȘ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹-

Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÚÔÊ‹, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Û ̛· Â›Â‰Ë fiÏË, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 πÔ˘Ó›Ô˘, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ:flÚ· 10:30, ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ £¤·ÙÚÔ-™Î·ÎȤڷ ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›. ∂Λ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ì ·ÏÈ¿ ·È‰Èο ·ÈÁÓ›‰È·, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛοÎÈ, ÙÚÈ¿Ú·, ÂÓÓÈ¿Ú·, Ù˙·Ì›, Ì‹Ï·, Û‚Ô‡Ú˜, ٿη-ٿη, Î.Ï.™’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›·, ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ı· ÎÏËÚˆıÔ‡Ó ‰‡Ô Ô‰‹Ï·Ù·.∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜ Ì·˜”.

ÙËÌ· ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È, ηıÒ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ 5,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Û ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. ªÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ΔΔ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ 34% ÙÔ˘ ΔΔ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ͤÓÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È Eurobank η٤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ 6% ¤Î·ÛÙË ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, ÂÚ› ÙÔ 4%, ÂϤÁ¯ÂÈ Ë Marfin. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Û ÂÓÔÔÈË̤ÓË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÛÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011 ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 22 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ 21,053 ÂηÙ. ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ÙÔ Q1 ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 102,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÛfi‰ˆÓ 78,8 ÂηÙ. ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010 Î·È Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 3,25 ÂηÙ.


M·ÁÓËÛ›· 15

TPITH 31 MA´√À 2011

31 ª·˝Ô˘

∏ ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·fi ÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜

¶Ô‡ÏËÛ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ¤ÓÛËÌ· Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹Ú ˘fiıÂÛË ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÒÏËÛ˘ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ·fi ȉÈÒÙ˜ Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ·fi ÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÒÏËÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ Ù· 2.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·Ó Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ “·Ú·ÎÏ¿‰È·”, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ˆÏ‹ÛÂȘ. √È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ, Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ π∫∞, ˘¤‚·Ï·Ó ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ¢ËÏÒÛÂȘ (∞¶¢), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÂÓۋ̈Ó. ÕÁÓˆÛÙÔ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ò˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ∞¶¢ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. Δ· ¤ÓÛËÌ· Ô‡ÏËÛ·Ó Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜,

¿ÁÓˆÛÙÔ ¤Ó·ÓÙÈ Ô›Ô˘ ÔÛÔ‡. º˘ÛÈο, ÛÙÔ π∫∞ Ô˘‰¤ÔÙ η٤‚·Ï·Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ fiÊÂÈÏ·Ó. ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ, ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ∞¶¢, ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜. √ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÙ¤ ‰ÂÓ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂΉfiıËÎ·Ó Ù· ¤ÓÛËÌ·”.™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ Ù· ¤ÓÛËÌ· ·ÁfiÚ·Û·Ó ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ÔÈÎÔ‰ÔÌÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î.¿Ï. ∏ ˘fiıÂÛË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÔ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÙÒÚ· fï˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂ-

Û˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔ π∫∞ ¤Êı·Û ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË.√È ‰‡Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ π∫∞ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·Ó Î·È ÎÏ‹ıËÎ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ·Ó¢ڛÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·.ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ·¿Ù˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ù· ÔÛ¿ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ◊‰Ë ÙÔ π∫∞, ηٿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÂÓۋ̈Ó, Ù· ÔÔ›· ·Î‡ÚˆÛ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ˘fiıÂÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù˘Ë Î·È ·Ú¿ÓÔ-

ÌË ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô› ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ 25-30 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¤ÓÛËÌÔ ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010.Δ· ¤ÓÛËÌ· ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Â›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, Ë Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓÛ‹ÌˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ ˆ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ηÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÌË Û‡ÓÓÔÌÔ ÙÚfiÔ, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜. ¢∏ª√.™.

§fiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·

∫·Ù¿ÚÁËÛË 4 ÁÚ·ÌÌÒÓ ·fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ «ÀÔ„‹ÊȘ» Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ¢ÈÌËÓ›Ô˘ - ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 2 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË

ÚÔ˜ ηٿÚÁËÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚·›ÓÔ˘Ó - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· - Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈ΋ Î·È ·Û‡ÌÊÔÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ΔÚ‡ÊˆÓ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Èı·Ófiٷٷ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ‰È·ÎÔ‹ οÔÈˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ Ù· ψÊÔÚ›· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿‰ÂÈ·. √È ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË, ¤ˆ˜ ÌˉÂÓÈ΋ ΛÓËÛË - fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ - Â›Ó·È ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘ÎÒÓ, ¢ÈÌ‹ÓÈ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÔÈ “¿ÁÔÓ˜” fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜, ‰ÂÓ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ∫Δ∂§ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ¿ÏÏˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˙‹ÙËÛË Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 2 Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηÙÔ›ÎˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 2, ·fi ÙË °. ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ηχÙÂÈ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¡Ô 2 “∞ÌÂÏfiÎËÔÈ”, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ Î·È ª. ªÂϛӷ˜. ∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÚÈÒÓ ÛÙ¿ÛˆÓ, ·fiÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·Ï·Èfi ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô, ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤ÛÙËÛ·Ó “ÌÏfiÎÔ” -ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·- ÛÙ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ·Ú¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ∫Δ∂§. ªÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ, ϤÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó Ì ٷ fi‰È· Ì›· ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ¡Ô 2, ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ

ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Â›¯·Ó ı¤ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ∂.∂.∂.∫., ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ

ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Î·È 1000 ̤ÙÚ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ٷ fi‰È· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¡Ô2. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Â ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· Â˙Ô‡˜, ¯ˆÚ›˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ì ÈÛ¯Ófi ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi. ¢È¤Û¯È˙·Ó ÙË ‰È¿‚·ÛË “ηÚÌ·ÓÈfiÏ·” Ù˘ Ô‰Ô‡ º˘ÙfiÎÔ˘.

ªÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ. ¢˘Û·Ú¤ÛÙËÛ fï˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fï˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‚ÏËı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ Î. ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂§ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, fï˜ Ù›-

¶¿Óˆ: ∏ Ó¤· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ οÓÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô2, Ô˘ ¤ÊÂÚ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË AÚÈÛÙÂÚ¿: ∫¿ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌˉÂÓÈ΋ ΛÓËÛË

ıÂÓÙ·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ª›· ·fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∫Δ∂§ Â›Ó·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È - fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ - ÙÔ ∫Δ∂§ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹. ΔÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Î·È ‚Ú·‰ÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î›ÓËÛË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ӷ ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Û ηٿÚÁËÛË ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË.

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ª¤Ú· ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ TÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Ì ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Ù’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 7Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ª·˝Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ - Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÀÁ›·˜ (π·ÙÚfi˜, æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ¡ÔÛËχÙÚÈ·) ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¢.√.À.∫., ÙÔ 25% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ 14-17 ÂÙÒÓ Î·Ó›˙ÂÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈΛӉ˘ÓË ·˘Ù‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÍ¿ÚÙËÛË Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 42,2%, ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë √Ì¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ªË ∫·ÓÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “¶¿Óˆ ·fi 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı‡Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÂÙËÛ›ˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜. ∫¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ηÚÎÈÓÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ Î·Ófi ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘, Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıËÙÈÎÔ‡˜ ηÓÈÛÙ¤˜ (·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙ· ·È‰È¿). £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ‚¤‚·È· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ, fiˆ˜: “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘” ‹ “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, Ô˘ ‚Ï¿ÙÂÈ Î·È ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ” . ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ë ÔÓÔÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ Ë Ô˘Û›·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: 1. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ó· ÌË ‚Ï¿ÙÔ˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ Ì·˜ Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 2. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. 3. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ì Û ¤Ó· ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÏÔÈ Ì·˙› ηÈ, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ ‰È·ÛΤ‰·ÛË” .


M·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ë “π·ÙÚÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·”

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ √È ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Δ∏¡ ÌÂÁ¿ÏË ¢ÂÛÔÙÈ΋ ∂ÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÔÚÙ¿ÛÂÈ ÌÂÁ·ÏÔÚÂÒ˜ Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¶·ÓËÁ‡Úˆ˜, ÙËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∂Ó¿Ù˘ flÚ·˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· „·Ï› Ô ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô ÏfiÁÔ. ΔÔÓ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ™Â‚. ªËÙÚÔÔϛ٘ μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂfiÎÏËÙÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ™ÙȘ 9.30 Ì.Ì. ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ŸÚıÚÔ˜ Î·È Ë ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ΔÔÓ £Â›Ô ÏfiÁÔ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÚÂÛı¤Ó˘ Î. £ÂfiÎÏËÙÔ˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ÛÙȘ 6.30, ı· „·Ï› Ô ÌÂıÂfiÚÙÈÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ∫‡ÚÈÔ. ΔÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 πÔ˘Ó›Ô˘, Ù· πÂÚ¿ §Â›„·Ó· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §Ô˘Î¿ ÙÔ˘ π·ÙÚÔ‡, ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ™˘ÌÊÂÚÔ˘fiψ˜ & ∫ÚÈÌ·›·˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ™·ÁÌ·Ù¿ μÔȈٛ·˜. ΔËÓ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÌÒÓ˘ÌÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô› ÛÙË ¡¤· ÃÏfiË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ™ÙË ¡¤· ÃÏfiË, ηٿ ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¶¿ÌÊÈÏÔ˜ ∫ÔÈÏÈ¿˜, πÂÚÔ΋ڢη˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô ÏfiÁÔ Ô ¶ÚˆÙ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÛÈÒη˜. ™ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ηٿ ÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÀÊ·ÓÙ›‰Ë˜, ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ∞Ú¯ÈÌ. ¶¿ÌÊÈÏÔ˜ ∫ÔÈÏÈ¿˜, πÂÚÔ΋ڢÍ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô ÏfiÁÔ.

“Δ

Ô ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ı·‡Ì·, ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È “ÂχıÂÚÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ”, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ù·Ì›·, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋” ÙfiÓÈÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “π·ÙÚÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·” Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19 πÔ˘Ó›Ô˘. √ Î. ¡fiÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “¤Ú·Ó Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÔÈÔ˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˘ËÚÂÛ›·, ÙÌ‹Ì·Ù· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¡ÂÔÏ·ÛÈÒÓ Î·È ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Â›Ó·È fiÏÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ ÛÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ Ì ÙȘ ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙ¤Á·Û‹˜ ÙÔ˘, Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ô˘ ¿Ó ÁÈ· ηٿÚÁËÛË”. √ Î. ÃÚ. ¶·Ó¿ÁÔ˜, ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ¿ÚÚˆÛÙÔÈ Ó· ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ϤÔÓ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ Î·È „˘¯›·ÙÚÔÈ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û Ôχ ¿Û¯Ë̘ Û˘Óı‹Î˜.

√ Î. ¢ËÌ. ∫ˆÛÙ¿Î˘, ÂÏ¢ıÂÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘, ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·Ì˘ÙÈÓfi˜ › fiÙÈ “Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ

Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ó¤· Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ 1Ë Î·È 2· πÔ˘Ï›Ô˘. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù· ¿Û¯ËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û¯ÔϤ˜ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ÚÒÙË ‰fiÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰fiıËΠÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Î¿Ï˘Ù ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ‹Ù·Ó 1,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ú, ÂÓÒ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÓÒ ‹‰Ë ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Îfi„ÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ º¶∞. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘

Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ›ӷÈ: ∞ÁÁÂÏÈ΋ °ÈÔ‚¿ÓË, ºÈÏ›ÙÛ· °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·Ì˘ÙÈÓfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ˆÛÙ¿Î˘, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ §·Ûηڛ‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §·Á‰·Ó›‰Ë˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·Ó·‚¤Ï·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ªÔ˘Á¿˜, ¡fiÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó¿ÁÔ˜ Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™·Ú¿Î˘.

™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “π·ÙÚÈÎfi ¯¿Ô˜, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÎÔÌ„‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ·ÌÓËÌÔÓȷο ¯ÚfiÓÈ·, Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÓfiÌÔ §Ô‚¤Ú‰Ô˘. ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ∂√¶À, π∫∞ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ›, fiÔ˘ Î·È ·Ó ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È, ‚ÈÒÓÔ˘Ì ηϿ ·˘Ù‹ ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ Û˘Á΢ڛ· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘. £· ‹Ù·Ó ·Ê¤ÏÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿Ô˜ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, fiÙÈ Ë Ï¿ÛË Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ̤۷, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ È· ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ fiÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ì·˜ ‰È·Û¿ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ “ÁÈ·ÙÚfi ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ¢ÚÒ” . ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·, fiÔ˘ Ì ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ Ì οÔÈÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿-

ÊËÛË Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ì ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔÓ “È·ÙÚÈÎfi ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi” . ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∂‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÂÓfiÙËÙ·. Èڛ˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ıËÙ›˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ŒÓ·Ó ÂÓÈ·›Ô Û‡ÏÏÔÁÔ. ∂ӈ̤ÓÔ, Ì·˙ÈÎfi Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì ΤÊÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ٷ ÔÏÏ¿ Î·È ÔÌÒ‰Ë ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ η٤گÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË °È·ÙÚÒÓ, Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∂Áοډȷ˜ ™˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, fiˆ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ (∫ˆÓ. ªˆ˘Û›‰Ë˜).

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

“∂› Ù¿ËÙÔ˜” Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “Δ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈ̤و· ÌÂ: ΔȘ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 50%, ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Û˘¯Ó¿ Ì ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Î·È Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙËÓ Â› ‰ÈÂÙ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·Ú΋ ·Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡) Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÙË ÌË ¤ÁÎÚÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ·Ï‹˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ηٿÚÁËÛ˘ ·ÓÂÈÛÙË-

ÌÈ·ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ‰È· ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù‡Ô˘, ÙȘ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ‰È·ÚΛ˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ÙȘ ·Û¿ÊÂȘ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ï‹ıÔ˘˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ù˘ ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜, Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‚·ıÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ‹/Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ó˘fiÛٷٷ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Ì ·Î·‰ËÌ·˚ο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi” .

™ÙȘ οÏ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ™ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 πÔ˘Ó›Ô˘ ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ·

ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙȘ 8.15 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· 3Ô-20fi ¢ËÌÔÙÈο μfiÏÔ˘ ·fi ÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‹ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈο ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ŸÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ·fiÛ·ÛË ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Â›Ó·È Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ‹ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, 45 ú, ̤¯ÚÈ ÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ.

www.volosshootingcenter.gr


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

∞fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ï‹„˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

¶¿Óˆ ·fi 5 ÂÎ. ¢ÚÒ ·¤Û˘Ú·Ó ηٷı¤Ù˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂

ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ - ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙÂ, ›Ûˆ˜ Î·È ·Ú·¿Óˆ -·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi Ù· ÙÚ·Â˙Èο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜, ·fi ÌÈÎÚÔηٷı¤Ù˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Í¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ªfiÓÔÓ ·fi ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÛ‡ÚıËΠÔÛfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 1.000.000 ¢ÚÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔηٷı¤Ù˜ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ “Ô˘Ú¤˜” Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó fiÛ· ÏÂÊÙ¿ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ ·ÓÈÎfi˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ۠ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù·ÌÂȷο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Û ÛËÌÂ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ∞Δª ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ·Ó¿Ï˄˘, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ó·Ï‹„ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ... Ãı˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ‹ÚÂÌË Î·È Ë Î›ÓËÛË Ì¿ÏÏÔÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÈÙ›· ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔηٷıÂÙÒÓ Ô “‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜” ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiÙÈ “Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ” Î·È fiÙÈ “ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 5˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ” . ΔÔ “ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·” ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ∂ÈÙÚfiÔ˘ Î. ª·Ú›·˜ ¢·Ì·Ó¿ÎË ÂÚ› Â-

™√∫ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∫ÔÚfi˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Í·ÊÓÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ™˘Ú›‰ˆÓ· ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÎÔ‡Û ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ 63¯ÚÔÓÔ˜ ÈÂÚ¤·˜ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο ÂÓÒ ÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ÈÂÚ¤·˜ η٤ÚÚ¢Û ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ª˘ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÚÈÓ ·˘Ùfi ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏËı› ÈÂÚ¤·˜ ·fi Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Ó· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ. ™ÔÎ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ·ÓÙÚ¢fiÙ·Ó, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ï›ÁÔÈ ÛÙÂÓÔ› ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› ÛÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ Ó¤ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·¿ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÚÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ‰Âο‰Â˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÎfiËΠÁÈ· ¿Óˆ ·fi Ì›· ÒÚ·, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ·¿˜ ·fi Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È Ó· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ. √ ™˘Ú›‰ˆÓ ΔÛÈÚoÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ӷ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ¿ÏÏÔ Î·È ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È Â›¯Â ‰‡Ô ·È‰È¿, Ì›· ÎfiÚË Î·È ¤Ó· ÁÈÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á. πˆ-

ÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, Ô˘ Â¤ÙÂÈÓ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Î·È Ô‰‹ÁËÛ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. “¶ÚÔÎÏ‹ıËΠÚfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∏ “Ì·Ú›‰·” , ¤·ÈÚÓ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ 10.000-30.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∫ڛ̷. Δ· ‹Á·Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ó· Ù· οÓÔ˘Ó ÙÈ; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ʤÚÔ˘Ó ›Ûˆ, ÌfiÏȘ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ 5Ë ‰fiÛË” , ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙË “£” ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ·ÔÛ‡ÚÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛ¿ ·fi 1000-2000 ¢ÚÒ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÂ-

ÏÒÓ Î·È ÊfiÚˆÓ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Úfi‚ÏËÌ·. ΔÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ¿ÏÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ·fi ÙË “£” , ·¿ÓÙËÛ·Ó Ì ÌÈÛfiÏÔÁ· Î·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˙‹ÙËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. “√È ·Ó·Ï‹„ÂȘ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·” , ‰‹ÏˆÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ “Spiegel” , fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÂÚ› ¿ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘, ÂÂȉ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ· Ù‡¯Ë ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙ· ∞Δª, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Û·Ó. ΔÔ ÂÌfi‰ÈÔ ‚¤‚·È· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ó·Ï‹„ÂȘ ̤ۈ ∞Δª, Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·Ó·Ï‹„ÂȘ... “√ ÎfiÛÌÔ˜ ıÔÚ˘‚‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋” , ÚfiÛıÂÛ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ¿ÏÏ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›¯·Ì ··ÓˆÙ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÒ¯Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë ¤ÌÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ηÙ‚·Ṳ̂ӷ ÚÔÏ¿” . ∞Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÚÔÏ¿, ÁÈ·Ù› Î·È Ô Î·Ù·ı¤Ù˘ Ó· ÌËÓ ÊÔ‚¿Ù·È ‡ÏÔÁ·, fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ Î·Ù‚·Ṳ̂ӷ ÚÔÏ¿ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙¿ ÙÔ˘; ¶ÔÏϤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ

ηٷıÂÙÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·¤Û˘Ú·Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ ηϿ Ì ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙfiÙ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ì ÌÈ· ÔÏÈÁfiÏÔÁË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÙÈ “ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜” . ∫·È ÂÂȉ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ì›˙ÔÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢¡Δ ¤Û¢Û ӷ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ‰È¿„¢ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÂÚ› ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ı· ÂÌfi‰È˙ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘. ΔÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ΛÓËÛË Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤Ù˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔηÏÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù· ·ÛÊ·Ï‹ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·.

K·ıÒ˜ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ¤ı·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿ÏÏ·˙ ÙȘ ‚¤Ú˜

√ Á¿ÌÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ·fi ¿ÏÏÔÓ ÈÂÚ¤·

¿ÓÓË ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 7.30’ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿ÏÏ·˙ ÙȘ ‚¤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜. •·ÊÓÈο Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠηٷÁ‹˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÔÎ ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ. √ ÈÂÚ¤·˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰Âο‰Â˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ·fi ÎÔÓÙ¿, ηıÒ˜ Ô ÈÂÚ¤·˜ ‹Ù·Ó ·Á·ËÙfi˜. √ Á¿ÌÔ˜ ÙÂÏÔ‡Ù·Ó Û ÎÏÂÈÛÙfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ, ÂÓÒ ÙfiÛÔ ÔÈ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ·-

ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó. “™›ÁËÛÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›·”, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÈÂÚ¤·. “¢ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë Î·Ì¿Ó·”. √ ™˘Ú›‰ˆÓ ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÛÎÔ‡Û ¤ÓÙÔÓË ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ‹Ù·Ó ·Á·ËÙfi˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô Î. ¢‹ÌËÙÚ· ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË “›¯Â ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ◊Ù·Ó ·ÒÏÂÈ·. ºfiÚÂÛ ̷‡Ú· fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi”. ◊Ù·Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÔÚfi˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ‡ÙÛÈÔ˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ∞ÌÂ∞, ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ÙÂϤÛıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË, ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ¿ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. √ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ . ™˘Ú›‰ˆÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ì ̛· ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘”. ¢∏ª√.™.

ªÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· fiÛÔÈ Î·ı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ª√§π™ ÙÚÂȘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ô ÙÔÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ “ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS”, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È “ı· ÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· οÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó”. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ·ÎÏ‹˜ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∞ÏÏ¿ ÈÔ Ôχ Â›Ó·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·. £· οÓÔ˘Ì ʤÙÔ˜ Ì¿ÓÈÔ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, Â‰Ò ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ”. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó: 56% Ï·ÛÙÈÎfi, 26% ¯·ÚÙ›, 9% ̤ٷÏÏÔ Î·È 5% ÊÂÏÈ˙fiÏ.


M·ÁÓËÛ›· 18

TPITH 31 MA´√À 2011

¡¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ °. ™Ô‡ÚÏ· ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜

§·ıÚ·›· Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· η‡ÛÈÌ· ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi;

¡

¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÁÈ· Ï·ıÚÂÌÔÚ›· η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȷÛÙ› Ì η‡ÛÈÌ· Ï·ıÚ·›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤Ó·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȷÛÙ› Ì ٷ ÂÓ ÏfiÁˆ η‡ÛÈÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, “Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ηٷÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì η‡ÛÈÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È (‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ) “ÛÙÂÁ·Ó‹”, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰ËÏ·‰‹ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ Î·È diesel ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ̤۷ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· ȉȈÙÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ -fi¯È fï˜ Î·È ·ԉ›ÍÂȘ- fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË - ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË “ÙÚ›ÙˆÓ” ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ∂.¢., ·ÚfiÙÈ, ‡ÎÔÏ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ! ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ˘‚ϋıËÛ·Ó ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ η‡ÛÈÌÔ ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È “ÌË Î·ÓÔÓÈÎfi Î·È ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ”. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ·fi Ù· ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· Û ‰ÂÏÙ›Ô ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006 ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∞lexandroupolis”, ÊfiÚ-

ÙˆÛ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂§¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· 1 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â‰Ú‡ÂÈ Ë 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ ∞.∂.” Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· - ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏÂˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ∫·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ™ÊÚ¿ÁÈÛ˘ ¢ÂÍ·ÌÂÓÒÓ. ¢ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂˆÓ˘Ì›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó (ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜) Î·È ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Û˘Óԉ¢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ̤ÚÔ˜ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô “Alexandroupolis”. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂӉ›ÍÂȘ (Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ê˘ÛÈο ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Í›·) ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ·fi ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· AIS (Automatic Identification System) ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Î·È ¿Ú· ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘ 2011, ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜, ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ·ÓÂÊԉȿÛÂÈ Ì ·ÂÚÔÔÚÈÎfi η‡ÛÈÌÔ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ∞Ó‰Ú·‚›‰·˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Â›ÌÔÓ· fiÙÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó È‰ÈÒÙ˜. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘

diesel ÛÙÚ·ÙÔ‡ („‡¯ÂÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ “ÎÔÈÓfi” diesel ΛÓËÛ˘) Á›ÓÂÙ·È Â›Ù Ì ˘fiÁÂÈÔ ·ÁˆÁfi (“·ÁˆÁfi˜ ¡∞Δ√”) Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ∂§¶∂ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ›Ù Ì ̤۷ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∫” ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 18˘ ª·˝Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ÚÔÌËı¢fiÌÂÓ˜ ·fi Ù· ∂§¶∂ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Ù Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÙˆÓ ∂.¢. ›Ù Ì ÊfiÚÙˆÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈˆÓ (ÁÈ· ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜). ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ·fi Ù· ·ÓÂÊԉȷÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ¯Ú‹ÛË ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡”.

ª¤Ûˆ ·ÁˆÁÔ‡ ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂§¶∂. ΔfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· “‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÂӉȿÌÂÛÔÈ”, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ “Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Á›ÓÂÙ·È Â›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›Ù Ì ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ÙˆÓ ∂.¢.”. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ∂§¶∂ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ˘-

·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. Δ· Û¯ÂÙÈο ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô Ù¤ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ª·˝Ô˘ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ˘ Î·È ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û £Â›Ô ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi (900mg/Kg ·ÓÙ› 10mg/Kg). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ 882 Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·ÔÎ¿Ï˘„ “‰Â›ÁÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ª∏ ∫∞¡√¡π∫√ Î·È ¡√£∂Àª∂¡√ ‰ÈfiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ £Â›Ô 84 mg/kg ·ÓÙ› ÙÔ˘ ̤ÁÈÛÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ 10 mg/kg”. ¶·ÚfiÌÔȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2004 - 2009. ΔÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· §¿ÚÈÛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·Ó¿Ï˘ÛË Û ‰Â›ÁÌ· η˘Û›ÌÔ˘ ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ (ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·) Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi. ∏ ÃËÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ‰Â›ÁÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ‚Ú¤ıËΠª∏ ∫∞¡√¡π∫√ Î·È ¡√£∂Àª∂¡√ ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ Solvent Yellow 124 (Û.Û. ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ȯÓËı¤Ù˘) ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 1 mg/l ·ÓÙ› ηıfiÏÔ˘ Î·È £Â›Ô 780 mg/kg ·ÓÙ› ÙÔ Ôχ 10 mg/Kg”. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2004 Û ‰Â›ÁÌ· η˘Û›ÌÔ˘ ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·ÔÎ¿Ï˘„ “‰Â›ÁÌ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ì £Â›Ô 1.050mg/Kg”.

™ÎfiÂÏÔ˜

ÕÓÔÈÍ ¯ı˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô‰È΋ Û‹Ú·ÁÁ· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ

∂·Ó¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ «OÚʤ·˜»

™ÙÔ 63% Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ‰È¿ÓÔÈ͢ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ

ΔËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “√Úʤ·˜” Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Î. ª¿¯Ë ¶··‰·˘›‰: “√ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Î·È ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ”. ∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Î·È Úfi‚·ÏÏ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ª¿Ì· ª›·”, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÎÏÂÈÛ ¿ÏÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Δ˘ÊÏÒÓ “ª¿ÁÓËÙ˜ Ù˘ÊÏÔ›”. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ™ÎÔÂÏÈÙÒÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ : “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÔÏÏÒÓ ™ÎÔÂÏÈÙÒÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘, ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ª¿ÁÓËÙ˜ Ù˘ÊÏÔ›”, ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ŸÌˆ˜, ÂÂȉ‹ ÔÏÏÔ› ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ·È‰ÈÎfi ÚÔ˘¯ÈÛÌfi, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‡¯·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙÔÓ›ÛÙËΠ‰Â fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË. ŒÙÛÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ∫∞¶∏, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·È‰ÈÎÒÓ, ϤÔÓ, ÚÔ‡¯ˆÓ”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “Ë ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ª·˝Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ Úˆ›, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “Ë ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (ÙËÏ. 9644 844 614) ‹ ÙÔÓ Î. ÷ڿϷÌÔ √ÚÊ·Ófi. Δ¤ÏÔ˜, ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

™ÙÔ 63% ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂.”. Ãı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ̤و· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ô‰È΋˜ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ì‹ÎÔ˘˜ 6 ¯Ï., ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ̤و· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞∂°∂∫ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· √Ï˘Ì›·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ∞∫Δøƒ Î·È HOCHTIEF. ™ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰È¿ÓÔÈ͢ ·Ú¢ڤıËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î. ™¤ÚÁÈÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∏ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” ∞.∂. ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¢ڷÏÁÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ∞ı‹Ó·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŒÓ· ¤ÚÁÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È Ù· Ô‰Èο ¤ÚÁ· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ì ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ∑·‚Ú›‰Ô˘. ΔÔ ‹‰Ë ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi Ù· ‰Èfi‰È· (‚·-

ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 1500 ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ). √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÈ΋˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011. ∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013.

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

ÛÈÎÔ‡ fiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ) ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ¿ÚÓËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ΢ڛˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ·fi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ›ٷÈ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ‰Èfi‰È· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ. μÔ‡ÏËÛË Ù˘ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” Â›Ó·È - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ - ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¿ÓÙ· ‚¤‚·È· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Δ2 - ∏ Û‹Ú·ÁÁ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜, ¤Ó·Ó ÁÈ· οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ì‹ÎÔ˘˜ 6 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô Î·ı¤Ó·˜. - √ οı ÎÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 14,8

̤ÙÚ·, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÌÈ· §∂∞, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ 10,5 ̤ÙÚ·. - ∂›Û˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ηٷÎfiÚ˘Ê· ÊÚ¿ÙÈ· Î·È ÌÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Û‹Ú·ÁÁ· ·ÂÚÈÛÌÔ‡. - °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 400 ¿ÙÔÌ·, ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, fiˆ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÛȉÂÚ¿‰Â˜, ηÏÔ˘·Ù˙‹‰Â˜, ÂÚÁ¿Ù˜, ÂÚÁÔ‰ËÁÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ› ÎÏ. - ∏ ÂÎÛηʋ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì Ì˯·ÓÈο ̤۷. - √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÛηʋ˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ ¿Óˆ ·fi 1.620.000 ΢‚Èο. - °È· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 80.000 ΢‚Èο Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜. - °È· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ÔÛÔÛÙfi 80%, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi 250.000 ΢‚Èο Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ (fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ·

“ŒÚÁÔ ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÛÙ· Δ¤ÌË Î·ıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, “Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ‚·Ú‡ ÊfiÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÍÈÒÓÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ·ÛÊ·Ï‹, ¿ÓÂÙÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ”.™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ΔÂÌÒÓ, Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ “ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· ȉ›ˆ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·”, ÂÓÒ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Û˘Ó‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È ‚·›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ - Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·... Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ”.


ŸÏÔÈ ÔÈ BÔÏÈÒÙ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙˆÓ πˆÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÂÏ. 23 TƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

∂È̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ë ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ∂¶π∫∞§√Àª∂¡∏ ÏfiÁÔ˘˜ ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ë ¶∞∂ ∞∂∫ οÓÂÈ Ú¿ÍË Ù· fiÛ· ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ “ÙÚ·‚‹ÍÂÈ” ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ ηٿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì·Ù˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” η٤ıÂÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∂¶√, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‹Ù·Ó ·ÔÚÚÈÙÈ΋. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·Ú·Ófï˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞∂∫ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ÕÏψÛÙ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” . ∏ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ı· ÂΉÈηÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Èı·ÓfiÓ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌfiÓÔ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ÔÓÙÔ¤ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙËÓ ∞∂∫. ∞ÊÔ‡ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, Ô Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤Ú·Û ·fi È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È “ηı·Ú¤˜” , ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” . ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ¤ ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ·› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ˘‹Ú¯Â ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ıÂÙÈο, ·¤ÌÂÓ ӷ ÁÂÊ˘Úˆı› Ë ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” . ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô ∫ÔÓÙÔ¤˜ ¯ı˜ ¤Ú·Û ·fi È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ê˘ÛÈο fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ì·Î ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ “ŒÓˆÛË” .

¶∞ƒ√Δπ ∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ Δ∏™ ∞¶√∫Δ∏™∏™ Δ√À ∂¶π£∂Δπ∫√À ∞¶√ Δ∏¡ °∫∞ª¶π∞ ¢∂¡ ∂π¡∞π ∂À∫√§∏

“ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ” ÁÈ· ∑·Ú˙Ô‡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ ªÔÓ˜, ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∞Ï·Û¿Ó ∑·Ú˙Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È Â›‰Â ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∑·Ú˙Ô‡ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë “£” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 9/10/2010, fiÙ·Ó Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÎÔÓÙ¿.

π

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ∑·Ú˙Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË °Î¿ÌÈ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ (‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤·ÈÍ ÛÙË §ÈÚ˜ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙË ªÔÓ˜). ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ªÔÓ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ μ¿·Ï·ÓÙ ª¤‚ÂÚÂÓ, fiÔ˘ Ë ªÔÓ˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-1, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 44’, ‹Ù·Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ 19Ô Ù¤ÚÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Û 36 ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ‚ÂÏÁÈ΋ ÔÌ¿‰· Ï‹ÁÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ϤÔÓ Ô ∑·Ú˙Ô‡ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ◊‰Ë Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙËı› Ô ·›ÎÙ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∑·Ú˙Ô‡ ‹Ù·Ó Û˘Ì·›ÎÙ˘ Ì ÙÔÓ Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10, Ì ÙÔÓ ™ÂÓÂÁ·Ï¤˙Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ù˘ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘˜ ∑·Ú˙Ô‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË, ηıÒ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ (fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·), ηıÒ˜ ı¤ÏÂÈ ÚÒÙ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ‚ÂÏÁÈÎÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌfi‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ.

“ΔۤηÚ” ƒfiÁÈÂ Ô °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ΔËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ √Ï›ÌÔ Î·È ÛÙË ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ (0-0), Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·

Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÁÈ· ÙËÓ Primera Divizion Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›¯Â Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ̤ÛÔ ª¿ÚÙÈÓ ƒfiÁÈÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ √Ï›ÌÔ. √ ƒfiÁÈ ÍÂΛÓËÛ ‚·ÛÈÎfi˜ Î·È ¤·ÈÍ 88 ÏÂÙ¿ (·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ºÔ˘ÚÙ˜). ∂›¯Â Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ. ∂›Ó·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ 38’ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ¯ÚÈÛÙ› ÛÎfiÚÂÚ, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ Ù˘ ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ. ¶·›˙ÂÈ Û ÌÈ· Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Û ˘„ËÏfi Â›‰Ô, ηıÒ˜ Ë √Ï›ÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ì 26 ‚·ıÌÔ‡˜ (ÈÛÔ‚·ıÌ› Ì ÙË §·ÓÔ‡˜) Î·È Ô ƒfiÁÈÂ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ “ÎÏÂȉȿ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ÊfiÛÔÓ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÎÙËı› Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. √ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ı· ‰ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ “Ï·‚Ú¿ÎÈ” ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ (‚Ϥ ÂÚ›ÙˆÛË ªfiÓ¯Â).

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ô ª›ÙÛÂÏ; ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÁÓˆÛÙ‹ Ë Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÃÂÙ¿Ê Ì ÙÔÓ ÃÔÛ¤ ªÈÁÎ¤Ï ª·ÚÙ›Ó ¡ÙÂÏ ∫¿ÌÔ ‹ ·Ï¿ ª›ÙÛÂÏ, fiˆ˜ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÛÔ˘Ú·ÓÔ‡ÛÂ, ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ’90, ÛÂÓ¿ÚÈ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ πÛ·Ófi ÚÔÔÓËÙ‹. √ ª›ÙÛÂÏ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤Î·Ó ÛÔ˘‰·›· ηÚȤڷ ÛÙË ƒÂ¿Ï, ·›˙ÔÓÙ·˜ 14 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ πÛ·Ó›·˜ (66 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 21 ÁÎÔÏ). Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ Î·È ÙÔ 2005 ÂÚÁ¿-

ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÂοÓÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ μ’, ÂÓÒ ÙÔ 2009 ‹Á ÛÙËÓ ÃÂÙ¿ÊÂ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï˘Û ¯ı˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ∏ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· η٤Ϸ‚ ʤÙÔ˜ ÙËÓ 16Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ Ì 44 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ª›ÙÛÂÏ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ 12 ӛΘ, ÔÎÙÒ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È 18 ‹ÙÙ˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ 48¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi, Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô πÛ·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÔÓËÙ‹ ·fi ÙËÓ π‚ËÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ ŸÏÙÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· οıÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·. ∂›Û˘, ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ªÂÓ›ÙÔ ºÏfiÚÔ ™·Óı, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› Î·È Ô ¶∞√∫. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1952 ÛÙË ÃȯfiÓ, Ô ºÏfiÚÔ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ·fi ÙËÓ ∞ÏÌ·ı¤Ù (1989-92) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Á ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, fiÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ‰˘Ô ÛÂ˙fiÓ (199294) ‰È·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ §›Ô ªÂÂÓ¿ÎÂÚ. ªÂ ÙÔÓ ºÏfiÚÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ë ƒÂ¿Ï η٤ÎÙËÛ ÙÔ Copa Del Rey ÙÔ 1993. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ¿ÏÈ, Ë ∞ÏÌ·ı¤Ù (199496), Ë ™fiÚÙÈÁÎ ÃȯfiÓ (1996-97), Ë ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË μ›ÛÂÏ ∫fiÌ (1998-99), Ë ÌÂÍÈοÓÈÎË ªÔÓÙÂÚ¤È (200001), Ë μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï (2002-04) Î·È Ë ª·ÁÈfiÚη (2004). ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2004, Ô ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı (ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ıËÙ›· ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï) ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ƒÂ¿Ï. ŸÙ·Ó ÙÔ 2006 Ô ¶¤ÚÂı ·Ô¯ÒÚËÛÂ, Ô ºÏfiÚÔ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¶¤ÚÛÈ Â¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Î·È ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™fiÚÙÈÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô¯ÒÚËÛ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÔÈ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ª·ÓÙÈ¿ (̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ΔÂÓÂÚ›ÊË), Î·È ¡ÙÈÓÙȤ √Ϥ ¡ÈÎÔÏ¿ (¤Ï˘Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ •·Ì¿Í).


20

TƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

Δ√¡π™∂

μ∞°°∂§∏™ ª√ƒ∞™ °π∞ Δ√ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ª∂ Δ∏ ª∞§Δ∞

“∂›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ ÚÔÛÔ¯‹” ËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜, ηٿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÁÈ· ÙÔ Euro 2012. “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ Î. ™¿ÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.

Δ ™Δπμ√™ ∞ª∂∞

∂Ù¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ªÂ ÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ›‚Ô˘ ∞ÌÂ∞ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ √∞∫∞, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. Δ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ: ™ÈÚ˘‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (¯Ú˘Ûfi ÛÙËÓ ÎÔÚ›Ó·, ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙÔÓ ‰›ÛÎÔ), ∫·ÚÓÈ·‚Ô‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (‰‡Ô ·ÛË̤ÓÈ· Û ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÔÚ›Ó·, Δ·ÛÈÔ‡Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜ (¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙË ÛÊ·›Ú·), ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÛÙË ÛÊ·›Ú·).Δ¤Ù·ÚÙ˜ ı¤ÛÂȘ η٤ÎÙËÛ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ª·Ï¿ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ (ÛÙÔ ·ÎfiÓÙÈÔ), ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘ı‡Ì˘ (ÛÙÔ ·ÎfiÓÙÈÔ), μ‹¯Ô˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ (ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ), ¡È˙¿Ì˘ μ·Û›Ï˘ (ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ›Ó·). √È ·Ú·¿Óˆ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ȉȷ›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ¤ÊË‚Ô˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘, Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ.

∂ÚÒÙËÛË °. ªÔ˘Ï¿ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜, η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ªÔ˘Ï¿ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÁÂı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·fi Ù· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ê·›ÓÂÙ·È ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∞Ó Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. ΔÔ‡ÙÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎfiÙÂÚÔ, ·Ó ÏËÊı› ˘’ fi„Ë, fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚÏ›ÁÎ (Superleague). ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹: £· ·Û¯ÔÏËı› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÒÛÙ ӷ ¢ÚÂı› χÛË ¤ÁηÈÚ·;”

™ÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ª¿ÏÙ· Î·È ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÛÙȘ 4 Î·È 8 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔȘ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ 4-3-3 Ì ÙÔÓ ∫ÔÙÛfiÏË ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· (¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ ηıÒ˜ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi), ÙÔ˘˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ (ÂÏÏ›„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ·) Î·È ΔÔÚÔÛ›‰Ë ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÙÔ˘˜ ªfiÚ· (·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘) Î·È ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Û ÚfiÏÔ ÛÙfiÂÚ, ÙÔÓ Δ˙ÈfiÏË Û ÚfiÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Û ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ, ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë ˆ˜ ·ÎÚ·›Ô˘˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ΔËÓ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÈÙ¤ÚÌ·ÙÔ˜ ·¿ÚÙÈ˙·Ó ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, μ‡ÓÙÚ·, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ê¤˜, ºˆÙ¿Î˘, ¡›Ó˘, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓ¤ Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ë ÂÓ‰Âο‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ô ∑‹Û˘ μÚ‡˙·˜ Î·È Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ “‚·ÛÈÎÒÓ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ

ÛÙÔ 40ÏÂÙÔ ‰›ÙÂÚÌ· (Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· 3/4 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘) Ì 4-3 Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë (ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘), Δ˙ÈfiÏË, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Î·È ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ ºˆÙ¿Î˘, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ Î·È ¡›Ó˘ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ “·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜”. ªÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ͯÒÚÈÛ·Ó Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜. ∞fi ÙÔ ‰ÈÏfi ·Ô¯ÒÚËÛ Ì ̛· ÏËÁ‹ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ Â-

ÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÎÈ ·ÏÒ˜ Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (10:30), Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÂÎÙfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜, Δ˙fiÚ‚·˜, ÷ÏÎÈ¿˜, ™ËÊ¿Î˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜ ›Â: “£˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÎÂÚ‰›Û·Ì ÙËÓ ª¿ÏÙ· ÛÙË μ·Ï¤Ù·. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ôχ

ηϿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ·¿ÓÙËÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ʷ‚ÔÚ› Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÌfiÓÔ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È fi¯È Û·Ó ·˘Ù‹ Ì ÙË ª¿ÏÙ· ÛÙË μ·Ï¤Ù·. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿. £· Á›ÓÂÈ Ì¿¯Ë ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ∫·Ó¤Ó· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ª¿ÏÙ· Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψӔ. °È· Ù˘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜ Î·È Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È fiÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ™¿ÓÙÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ı· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Ôχ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·”. °È· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ›Â: “∏ ÔÌ¿‰· Ì ˘Ô‰¤¯ÙËΠÔχ ıÂÚÌ¿. °ÓˆÚ›˙ˆ ·ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, Â›Ì·È Ôχ ηϿ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ”. ∂ÓÒ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜, η٤ÏËÍÂ: “ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â› Â›Ó·È Ë ÎÏ‹ÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤ÎÏÂÈÛ· Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ‰fiıËΔ. * ΔÔÓ ¶ÔψÓfi ¶¿‚ÂÏ °ÎÈÏ fiÚÈÛÂ Ë √À∂º∞ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙË ª¿ÏÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ EURO 2012. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÈfiÙÚ ™¿ÓÙÛÔ˘Î Î·È ª¿ÚÙÛÈÓ ªÔÚÎfi‚ÛÎÈ, ÂÓÒ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ô, Â›Û˘ ¶ÔψÓfi˜, ƒfiÌÂÚÙ ª¿ÏÂÎ.

■ ™Àªºø¡∞ ª∂ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞ Δ√À π™¶∞¡π∫√À ΔÀ¶√À

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶∞√ Ô ¶ÂÁÂÚ¿ÓÔ ™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ô ∂ÚÓ¿Ó ¶ÂÁÂÚ¿ÓÔ Ù˘ ∞ÏÌÂÚ›·. ŒÙÛÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÈÛ·ÓÈο ª¤Û· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì ٷ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ›ӷÈ... ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ∞ÏÌÂÚ›· ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ „¿¯ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ›‰È· Ë ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi Ù· ·ÎÚÈ‚¿ Û˘Ì‚fiÏ·È·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ, Â›Ó·È Î·È Ô ÛÙfiÂÚ ÙˆÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ¿ÓˆÓ, Ô ∂ÚÓ¿Ó ¶ÂÁÂÚ¿ÓÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› Î·È ÙÔ 2008 ÁÈ· ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi. ΔfiÙÂ, η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ∞ÏÌÂÚ›·. ΔÒÚ· fï˜ Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÂÛ·Ó Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· “√ ¶ÂÁÂÚ¿ÓÔ, Ô˘ ÏËÚÒıËΠ¤Ó·

Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi (3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ) Â›Ó·È ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶ÈÔ Ôχ ·’ fiÏ· ÌÂÙÚ¿ Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·Ó Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘”. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ƒÈ·ıfiÚ, ›¯Â ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∫¿ÙÈ, Ô˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ¶ÂÁÂÚ¿ÓÔ, ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›¯Â ÌfiÏȘ Ô¯ÙÒ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘, Ó· Â›Ó·È ÙËÓ 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤·ÈÍ ‚·ÛÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÏÌÂÚ›· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓÂ.

ª¤ÓÂÈ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· √ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ófi˜... ÚfiÏ·‚ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη Î·È ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÛÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ù˘Èο ÙÔ ı¤Ì·.√ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ªÂ ÙÔ Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· Â›Ó·È Ë Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ Ì Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ‹ ı· ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ.


TƒπTH 31 M∞´√À 2011

21

Δ√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ∂¶π∫∂¡Δƒø¡∂Δ∞π ™Δ∏¡ ∞Àƒπ∞¡∏ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø¡∂π Δ√ BLUE CLUB

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1: 04.00 ª·˚¿ÌÈ¡Ù¿Ï·˜ -∑- (1Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ¡μ∞) ™¶√ƒ+: 12.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜ -∑- (Ù¤ÓȘ)

ª¶∞™∫∂Δ

ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘: ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ‰ÂÓ ı· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·,, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ www.sportfm.gr Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û¤ÓÙÂÚ ÂͤÊÚ·Û ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›· ϤÁÔÓÙ·˜: “∂›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. Δ· ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤¯ˆ ·›ÍÂÈ Ì Û·Ṳ̂ÓÔ ¯¤ÚÈ ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ Ì ۤ‚ÔÓÙ·È Ô‡ÙÂ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô‡ÙÂ Û·Ó ·›ÎÙË. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ”. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ fiÛ· ›Â Ô ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ·Ô¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ‹Ù·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È fiÙÈ Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ... ·Ïfi˜ ı·ً˜. “£ÂˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô °È¿ÓÓË ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ŸÏ· ı· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ”, ›Â Ô Î. ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÛ· › ‹Ù·Ó ÂÓ ıÂÚÌÒ Î·È fiÙÈ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆӔ.

∑Ô‡ÚÔ˜: ¢ÂÓ Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ ÁÈ· ªÔ˘ÚÔ‡ÛË ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ÚÂ Ô ∏Ï›·˜ ∑Ô‡ÚÔ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·Ó·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ∫¿Ô˘Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∑·ÏÁΛÚȘ. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ §ÈıÔ˘·ÓÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÚÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ıÂÛ ·˘ÙfiÓ ÂÎÙfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Ù˘ ∞1 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ οÙÈ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. £· Ù· ‰Ô‡Ì fiÏ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·”, ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓ ÎÈ ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∑·ÏÁΛÚȘ ∫¿Ô˘Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ∏ ˘fiıÂÛË ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Û¯fiÏÈÔ. ∞fiÏ·˘Û· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ú·Û· ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›·. ∫·Ù·ÎÙ‹Û·Ì ÙÚÂȘ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÎÈ fiÏ· ‹Ù·Ó Ôχ ˆÚ·›·. ∏ ∑·ÏÁΛÚȘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ı¤Ì· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. £· ͤڈ ÙË ÌÔ›Ú· ÌÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·”.

∑ËÙÂ›Ù·È ...χÛË ÛÙË ¡›ÎË ÙË ¡›ÎË ·ÎfiÌË „¿¯ÓÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó. ŒÙÛÈ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙÔ Blue Club, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ, ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÏÔ› ʛϷıÏÔÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ §‡ÛË ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È fiÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiıÂÛË Ó· ·Ó·ÌȯıÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· “ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿”.∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, ›Ûˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¡›ÎË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙfiÛÔ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔ “·ÚÒÓ”. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚfiÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ·ÒÓ. ΔÔ Blue Club ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙËı› “Ï·˚Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ” . ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Ë ÔÏ˘fiıËÙË Ï‡ÛË. 줂·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÂÚ›-

ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (¯ˆÚ›˜ ·ÈÚÂÙfi ¢.™., ¯ˆÚ›˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¯ˆÚ›˜ ¤ÌÌÈÛıÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÏ). ŸÏ·, ÏÔÈfiÓ, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. √ ÚÒÙËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ “ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ·” Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο

Ù˘ ¶∞∂, ηıÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·.∞Ú¯Èο Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Û˘Ó‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂: “ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡Û·Ì fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ¡›ÎË fiÏÔÈ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ Î¿ÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ı· Á›ÓÂÈ. øÛÙfiÛÔ ‰È·„¢ÛًηÌÂ Î·È ÚÒÙ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÂÁÒ. ΔȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ¤Ê˘Á·Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ·ÏÈ¿ ¯Ú¤Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶›ÛÙ„· fiÙÈ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È Ì ηϤ˜ ÌÂÙ·-

Áڷʤ˜ ı· ·Ó‚·›Ó·Ì ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. 줂·È· ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏfiÁÔ Â›¯Â Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¢È΋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ÂÓÒ ÚÔÛˆÈο ·ÚÂÓ¤‚Ë ÌfiÓÔ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ıËηӔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ › fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó 10 Ì 15 ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤ÙË, ΢ڛˆ˜ ·fi ¤ÚÛÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÚfiÂÚÛÈ. øÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “οı ̋ӷ Ë ¶∞∂ ‰›ÓÂÈ 1350 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ë Â˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÒ ÙÔ π∫∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ηıÒ˜ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÂÎÙfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. ™˘ÓÔÏÈο Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ˘ËÚÂۛ˜ Ë ¶∞∂ ÔÊ›ÏÂÈ 200.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó Û˘ÁÎÚÈı› Ì fiÛ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËı› οı ÊÔÚ¿ ÙË ‰fiÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ·„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·”. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛÂ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Î·Ó ›Ûˆ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı›, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ.∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ “ı¤Ïˆ Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÒ ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¡›Î˘. ¡ÈÒıˆ Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈο Û˘Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ ¶∞∂. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ë ÔÌ¿‰·”.

■ Δ√¡π∑∂π °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ∏ ∫∞∂ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™, ∂¡ø ™∂ ∞¶√§√°π∞ ∫§∏£∏∫∂ √ Δ∂√¡Δ√™πΔ™

“∂ÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ʷÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜” ΔËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ. “∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙȘ ‹ÙÙ˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË ‚›·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∏ ‰È·ÈÙËÛ›· ¤Î·Ó ϿıË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È ˘‡ı˘Ó· ·ÔʇÁ·Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË ‚›·. ÕÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÓÙ› Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·Ïfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· -Ì ·„¢‰‹ Ì¿ÚÙ˘Ú· Û¯ÂÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ- ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì ·ÁˆÓ›· ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙȘ ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ Û ʷÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ˘ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ª¿Ù·ÈÔ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ÎfiÔ˜ ÙÔ˘˜”.√È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ª›ÏÔ˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi οÌÂÚ· Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞√ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÎÂÚΛ‰·. √ ™¤Ú‚Ô˜ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÔÏÔÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ ı· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈ-

¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ ηÏÂ›Ù·È Û ·ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ô·‰Ô‡ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘ Ú¿Í˘ ›Ûˆ˜ ˘¿ÚÍÂÈ ÁÂÚ‹ ηÌ¿Ó·. ™ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ ı· ·ÔÏÔÁËı› Î·È Ë ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô·‰ÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· Ú›„Ë ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÎÚÔÙ›‰ˆÓ ÎÏ.

∫·Ï‹ Ë ‰È·ÈÙËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫∂¢

ÛÙ·ÙÈÎfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ √∞∫∞. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ¿ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÈÏ‹ÊıËΠÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi Ô·‰fi. ™ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÚÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ οıÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÚΤ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ·, ˘-

ªÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÂͤÊÚ·Û ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ∫∂¢ ‰È·ÊˆÓ› οıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙfiÛÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ºÔ‡ÊË Î·È æ·ÚÈ·ÓÔ‡.∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ “ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ó· ¯·ı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜”, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÚfiÛıÂÛ·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô: “Δ· ‹Á·Ù ηϿ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ ÎÚ·Ù‹Û·Ù Û Ôχ ηÏfi Â›‰Ԕ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÔÏÒÓ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ (Û.Û. 9 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ó·-

ÓÙÈ 31 ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡) ÙfiÛÔ Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ∫∂¢, fiÛÔ Î·È ¤ÌÂÈÚÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÙȘ ‚ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ Ù· Ê¿Ô˘Ï” , ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ê¿Ô˘Ï (18-24) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙȘ 22 ·Ú·¿Óˆ ‚ÔϤ˜. ∞ÎfiÌË, ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ¤ÏÂÁ·Ó: “ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ·Ó Ô ·›ÎÙ˘ ı· ¿ÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‚ÔÏÒÓ. ∂›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÔ˘Ù ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÓÙÚÈÌÏ¿ÚÂÈ”.

™ÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ¶∞√ Î·È μ¿ÛÎÂı ™ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ºÚ·Ó μ¿ÛÎÂı, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Tubasket” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô Û¤ÓÙÂÚ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ›, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È ÙÔ √ÚÏ¿ÓÙÔ, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡μ∞.√ ºÚ·Ó μ¿ÛÎÂı (28¯Ú., 2.09Ì.) ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 6 fiÓÙÔ˘˜, 4,8 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È 1,7 Ù¿˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ›¯Â 8,1 fiÓÙÔ˘˜, 4,4 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È 1 Ù¿· ·Ó¿ ·ÁÒÓ·.


22

TƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ˘fiÎÏÈÛË √Δ∞¡ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, fiÙ·Ó Ë ·ÏfiÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, fiÙ·Ó Ë Â·Ê‹ Ì ÙË Ì¿Ï· ·ÔÎÙ¿ Û¯¤ÛË ÂÚˆÙÈ΋, ÙfiÙ fiÏÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ·Ï¿ ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÏÔÈfiÓ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ·Ó‰·ÈÛ›·˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ “ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ‰›ÓÂȘ” ÈÛ¯‡ÂÈ Û’ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ª¤ÛÈ Î·È ÙËÓ ...Â͈Á‹ÈÓË ·Ú¤· ÙÔ˘, ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi.

ªÂÁ·ÏÂ›Ô „˘¯‹˜

Δ· ÚÂÎfiÚ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û¿ÓÂ

Δ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ∞ÌÈÓÙ¿Ï Û‹ÎˆÓ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ª¿ÚÙÛ· Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ô˘ Ô °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ›¯Â ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ΔfiÙÂ Ô °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏÔ· ÙÔ˘˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ˆ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ŸÏÔÈ, ‰Ô‡Ï„·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÙÂÏÈο Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. ∫·È Ó· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi; √ ∞ÌÈÓÙ¿Ï ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ¶Ô˘ÁÈfiÏ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ∫·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô ¶Ô˘ÁÈfiÏ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÏÔÈfiÓ, Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.

¶√§§∞ ‹Ù·Ó Ù· ÚÂÎfiÚ Ô˘ ¤Û·Û·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” . ŒÙÛÈ, Ô ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ (Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ÛÙ· 47 ÙÔ˘), ÂÓÒ Ô Ë “ª¿ÚÙÛ·” ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û 17 Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜, ¤Ó·ÓÙÈ 16 Ù˘ ƒÂ¿Ï. √ ª¤ÛÈ Ì 12 ÁÎÔÏ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ô °ÎÂÚÓÙ ª›ÏÂÚ Î·È Ô ∑·Ó ¶È¤Ú ¶·¤Ó). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô º·Ó ¡ÙÂÚ ™·Ú ÛÙ· 40 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓÂ Ô ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÙÂÏÈÎfi ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΈËÏ·Û›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ „ËÏ¿ ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜, ·ÊÔ‡ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ŒÙÛÈ, Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÊÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ΔÛ›ÏË, ΔÛÈ¿ÏÏ· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ΔËÓ 6Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ›‰È· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ, ‹ÚÂ Ë ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο. √ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È Ë ∫·Ï·ÌÔο ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΈËÏ·Û›·˜.

¶∂ƒπ¶√À 700 ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· 1012 ÂÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ 15Ô˘˜ πˆÓÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·fi ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ÚÁ·ÓˆÙÈο, fiÏ· ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ÔÈ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ ·fiÏ·˘Û·Ó Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘˜. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

∏ ·ÎÌ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ·¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ...·Ó¿Û· Δ√ 2004 Ë ªÔÓ·Îfi ÌÂÛÔ˘Ú·ÓÔ‡Û ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, fiÔ˘ ›¯Â ËÙÙËı› ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ÌfiÏȘ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë ªÔÓ·Îfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ·fi ÙË §ÈfiÓÓ Ì 2-0, ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙË ˙ˆ‹, Â›Ó·È ı¤Ì· ÏÂÙÒÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ ÌÈ· ...·Ó¿Û·.

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

¶Ï‹ÚˆÛ Ì ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË “ª¿ÚÙÛ·” ªπ∞ 17¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï· ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·fi ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ fiÏË ™¿ÓÙ· ∫fiÌ· Ù˘ °·ÏÈΛ·˜, fiÔ˘ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ¤ÂÛ Û ÙÚ‡· ‚¿ıÔ˘˜ ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ∏ ÙÚ‡· ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ·ÊÚÔ‡˜ ·fi Û·ÌÔ˘¿Ó Ô˘ ›¯·Ó Ú›ÍÂÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. §›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÛÒıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ™Ù· ·ÚÓËÙÈο Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ 132 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ “¶Ï¿˙· ∫·Ù·ÏÔ‡ÓÈ·” . ∂›Ó·È Îڛ̷ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì· Î·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ï˘ËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·.

ΔÈ ÊÙ·›ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·; ∞¶√º∞™π™∞ Ó· ı¤“∞ Ûˆ ·˘ÙfiÓ ÂÎÙfi˜ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÂÓ Ì ۤ‚ÔÓÙ·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ˆ˜ ·ıÏËÙ‹” ‰‹ÏˆÛ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ͤÛ·ÛÂ, ·ÊÔ‡ ıÂÒÚËÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·‰ÈÎË̤ÓÔ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· fï˜ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Û ٛÔÙ· Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÛÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ı· ·È¯ı› Ë ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ 2012.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ∂∫§√°∂™ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙË ºπº∞, ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÂϯÒÓ ÛÙË „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú ÙÔ 2022. √ ªÏ¿ÙÂÚ ¤ıÂÛ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÈÓ Ã·Ì¿Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Û˘Ú ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔÓ ¤ıÂÛ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. º˘ÛÈο ÙÔ ...·Ú¯·›Ô Ó‡̷ ·ı¿Ó·ÙÔ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÂÚ›·ÙÔ. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ...ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›·.

£Ï›„Ë ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Δ∏¡ ·Ôı¤ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙÔ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” . ¡· ‰Ô‡Ì ÙȘ ‰‡Ô ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰›Ï·-‰›Ï· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ı¤·Ì· ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ. ∫·È ÁÂ̛۷Ì ıÏ›„Ë, ÌfiÏȘ ÙÔÏÌ‹Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁË Û‡ÁÎÚÈÛË. §‡Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙË ‚›· Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÊÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· ÏÂËϷۛ˜, ·›Ì· Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜. £· ÌÔ˘ ›ÙÂ Ë ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Î·ÈÚË ÁÈ· Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ...


TƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

23

∂¡ø √ ¡.√. ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏™ ∞¡∞¢∂πã∏∫∂ ¶√§À¡π∫∏™ ™À§§√°√™

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô √∂∞/¡∞μ ÛÙÔ˘˜ πˆÓÈÎÔ‡˜ ÎÔχ̂ËÛ˘  ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó ÔÈ π∂’ πˆÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π. ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ Î·È Û ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 700 ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È 30 ۈ̷Ù›· ·’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‹Ù·Ó Ô ¡.√. ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ. ™ÙË 18Ë ı¤ÛË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ô ¡√μ∞, ÂÓÒ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ‚·ıÌfi Ô √.À.∫.μ. Î·È Ë ¡›ÎË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ·È‰È¿ 10-12 ÂÙÒÓ Í‰›ÏˆÛ·Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ “‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ” ÙÔ˘˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ πˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 3. ΔÔÔ‡˙Ë ™Ù·Ì·Ù›· (√∂∞/¡∞μ) 4. ∑È˙¿ÓË ª·Ú›·-ºˆÙÂÈÓ‹ (¡√μ∞) 9. ™˘ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (√.À.∫.μ.) 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 7. ΔÂÏÒÓË ∑ˆ‹ (√∂∞/¡∞μ) 22. ª¿Û· ŒÓÙ˙È (¡√μ∞) 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 2. μ·Ú·Ï‹ ∂ÈÚ‹ÓË (√∂∞/¡∞μ) 12. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· (√.À.∫.μ.) 16. ∫·Ï·‚ÚÔ‡ ÃÚÈÛÙ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 6. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 6. °ÏÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¡›ÎË μ.) 8. ∞ÁÈÒÙ˘ ∞ÏÂÍ.-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (¡›ÎË μ.) 12. ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘ μ·Û›Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 6. ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰Ë˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 7. ™¿ÌÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ (√.À.∫.μ.) 18. Δ˙ÈÒÚÙ˙˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ (¡›ÎË μ.) 24. ∫·Ú·Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ (¡›ÎË μ.) 50Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 6. ª·ÁÁ¿ÓË ∫·ÚÔϛӷ (¡√μ∞) 10. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÂÏÔ̤ÓË (√∂∞/¡∞μ) 17. ∞ÚÁ‡ÚË ¶·Ú·Û΢‹-ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 22. ª·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· (√∂∞/¡∞μ) 24. ∫ÔÓÙÔ‡ ∂ϤÓË (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 7. ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (√.À.∫.μ.) 200Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 9. ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 4. πˆ¿ÓÓÔ˘ £¿ÏÂÈ· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 7. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜ (¡√μ∞) 15. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√.À.∫.μ.) 200Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. μÂÏÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 11. æ·ÚÚfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (¡›ÎË μ.) 14. ∫·Ï·Ô‰¿˜ ¡›ÎÔ˜ (¡√μ∞) 200Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 4. μÏÈÒÚ·˜ ∞ÁÁÂÏÈ΋-ŸÛÙÚ·Ï˘ (¡√μ∞) 6. μ·Ú‰¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ (√.À.∫.μ.) 8. ¶·Ï·Ìˉ¿ √˘Ú·Ó›·-§˘‰›· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 14. ª·ÚÌ·Ú¿ πÛȉÒÚ· (√∂∞/¡∞μ)

ª

H ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ OEA/NAB η٤Ϸ‚ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ IˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ 15. °È·Ì·Ï‹ ÃÚÈÛÙ›Ó·-¶·ÁÒÓ· (√∂∞/¡∞μ) 16. ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 17. ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. ∫·˚Û·ÚÏ‹ ¡ÈÎÔϤٷ (√∂∞/¡∞μ) 5. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË (√.À.∫.μ.) 13. ΔÛ·ÓÙÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ· (√.À.∫.μ.) 200Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 4. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√.À.∫.μ.) 12. ƒÔ‡ÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘ (¡√μ∞) 14. ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜ ∞Ú›ˆÓ-ÕÁÁÂÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 1. ¢ÂÛοٷ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 3. Δ˙ÒÚÙ˙˘ °ÈÒÚÁÔ˜ (¡√μ∞) 12. ∫·Ú·Ï‹˜ μ·Û›Ï˘ (¡√μ∞) 14. ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿Î˘ √‰˘ÛÛ¤·˜ (√∂∞/¡∞μ) 17. §Èı·‰ÈÒÙ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ-∞ÏÂÍ. (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 5. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 6. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 12. ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 3. Δ˙ÒÚÙ˙Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 6. ∫·ÏÔÔ‰¿ ª·Ú›·-πˆ¿ÓÓ· (¡√μ∞) 10. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 12. ∫ÔÓÙÔ‡ ™ÔÊ›· (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 6. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎË-ŒÏÏË (√∂∞/¡∞μ) 18. πˆ·ÓÓ›‰Ë ∂˘ÁÂÓ›· (√∂∞/¡∞μ) 20. §‡Î· ª˘ÚÙÒ (√∂∞/¡∞μ) 21. ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 23. ª·ÁÁ¿ÓË ™‡Ï‚È· (¡√μ∞) 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 6. ∫Ô˘ÁÎÔ˘Ï¿ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¡ÂÎÙ. (¡›ÎË μ.) 14. •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó· (√.À.∫.μ.) 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 2. ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ ªËÓ¿˜ (√∂∞/¡∞μ) 6. ΔÚ‡·˜ ™ˆÙ‹Ú˘ (¡√μ∞) 9. ∫fi·ÓÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 16. ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘-™ÙÂÊ. (√.À.∫.μ.) 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 14. ∫·Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘ (¡›ÎË μ.) 22. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 24. º·Ú¿ÓÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

(√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 2. ∫Ô˘ÎÔ‡Ù˘ μ·Û›Ï˘ (√.À.∫.μ.) 6. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘-ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ √Ú. (√∂∞/¡∞μ) 10. ™Ù·¯Ù¤·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ (√∂∞/¡∞μ) 18. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 19. §Â‡ÎÂÏ˘ μ·Û›Ï˘-™Ù¤ÏÈÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 20. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 2. ™ÙÚÈÌ¿ÎÔ˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ (¡›ÎË μ.) 4. ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) 7. ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÈÔ˜ (√.À.∫.μ.) 13. °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜ ª·ÓÒÏ˘ (¡√μ∞) 22. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÓÙÒÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 5. °ÏÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¡›ÎË μ.) 10. ∫·Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘ (¡›ÎË μ.) 20. ∫·Ú·Ï‹˜ μ·Û›Ï˘ (¡√μ∞) 21. ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿Î˘ √‰˘ÛÛ¤·˜ (√∂∞/¡∞μ) 25. §Èı·‰ÈÒÙ˘ ™‡ÚÔ˜-∞ÏÂÍ. (√∂∞/¡∞μ) 28. ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ¡›ÎÔ˜ (¡›ÎË μ.) 30. ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 35. º·Ú¿ÓÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 4. ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 7. ™Ù·¯Ù¤·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ (√∂∞/¡∞μ) 8. ™¿ÌÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ (√.À.∫.μ.) 17. Δ˙ÈÒÚÙ˙˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ (¡›ÎË μ.) 31. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÃÚ.-∫Ú. (¡√μ∞) 50Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 4. ∑È˙¿ÓË ª·Ú›·-ºˆÙÂÈÓ‹ (¡√μ∞) 8. ™˘ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (√.À.∫.μ.) 19. ∞ÚÁ‡ÚË ¶·Ú·Û΢‹-ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 21. ¶··ÎÒÛÙ· ∂Ï¢ıÂÚ›· (¡›ÎË μ.) 23. ¶·Ï·Ìˉ¿ √˘Ú·Ó›·-§˘‰›· (√∂∞/¡∞μ) 25. °·Ï·ÓÔ‡ÏË πÛ·‚¤ÏÏ· (√∂∞/¡∞μ) 27. ∫ÔÓÙÔ‡ ∂ϤÓË (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 6. ΔÂÏÒÓË ∑ˆ‹ (√∂∞/¡∞μ) 19. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 22. πˆ·ÓÓ›‰Ë ∂˘ÁÂÓ›· (√∂∞/¡∞μ) 24. ª¿Û· ŒÓÙ˙È (¡√μ∞) 27. ª·ÁÁ¿ÓË ™‡Ï‚È· (¡√μ∞) 31. ∫·Ú‚Ô‡ÓË ¶·Ú·Û΢‹ (√∂∞/¡∞μ) 40. §‡Î· ª˘ÚÙÒ (√∂∞/¡∞μ)

50Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 4. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ ™Ù·˘ÚԇϷ (√∂∞/¡∞μ) 8. ΔÛ·ÓÙÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ· (√.À.∫.μ.) 16. ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ ÃÚÈÛÙ. (√.À.∫.μ.) 50Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 4. ∫fi·ÓÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 8. ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√.À.∫.μ.) 15. ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘-™ÙÂÊ. (√.À.∫.μ.) 18. ªÚÔ˘ÛÔ‚¿Ó·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (¡›ÎË μ.) 21. ∑·¯·Ú‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 4. ∫·Ï·Ô‰¿ ª·Ú›·-πˆ¿ÓÓ· (¡√μ∞) 10. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 13. ∫ÔÓÙÔ‡ ™ÔÊ›· (√∂∞/¡∞μ) 15. °·Ï·ÓÔ‡ÏË πÛ·‚¤ÏÏ· (√∂∞/¡∞μ) 16. ª·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 17. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 3. ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜ μ·Û›Ï˘ (√.À.∫.μ.) 8. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘-ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ √Ú. (√∂∞/¡∞μ) 15. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 6. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎË-ŒÏÏË (√∂∞/¡∞μ) 12. ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 10. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· (√.À.∫.μ.) 13. ∫Ô˘ÁÎÔ˘Ï¿ ∞Ó·ÛÙ·Û›·-¡ÂÎÙ. (¡›ÎË μ.) 14. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ ™Ù·˘ÚԇϷ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 10. ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘ μ·Û›Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. μÂÏÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 5. ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 12. °È·Ì·Ï‹ ÃÚÈÛÙ›Ó·-¶·ÁÒÓ· (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 3. μ·Ú·Ï‹ ∂ÈÚ‹ÓË (√∂∞/¡∞μ) 10. •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó· (√.À.∫.μ.) 13. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 10. ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜

(√.À.∫.μ.) 11. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 12. ƒÔ‡ÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘ (¡√μ∞) 16. ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜ ∞Ú›ˆÓ-ÕÁÁÂÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 9. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜ (¡√μ∞) 12. ∞ÁÈÒÙ˘ ∞ÏÂÍ.-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (¡›ÎË μ.) 21. º·Ú¿ÓÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 8. ∑·¯·Ú‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 12. ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 9. ª·ÁÁ¿ÓË ∫·ÚÔϛӷ (¡√μ∞) 100Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 11. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·Ù. (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·∞ÔÛÙÔÏ›· (√∂∞/¡∞μ) 10. ∫·Ï·‚ÚÔ‡ ÃÚÈÛÙ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 400Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 2. ¢ÂÛοٷ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 9. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√.À.∫.μ.) 400Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 2. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 5. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 11. ∫·Ï·Ô‰¿˜ ¡›ÎÔ˜ (¡√μ∞) 12. ∫·Ú·Ï‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (¡›ÎË μ.) 13. §Â‡ÎÂÏ˘ μ·Û›Ï˘-™Ù¤ÏÈÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 400Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 7. ª·ÚÌ·Ú¿ πÛȉÒÚ· (√∂∞/¡∞μ) 8. ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ (√∂∞/¡∞μ) 400Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 2. ∫·˚Û·ÚÏ‹ ¡ÈÎÔϤٷ (√∂∞/¡∞μ) 4. πˆ¿ÓÓÔ˘ £¿ÏÂÈ· (√∂∞/¡∞μ) 7. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË (√.À.∫.μ.) 50Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 7. ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘ ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 13. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·Ù. (√∂∞/¡∞μ) 23. ª¿Û· ŒÓÙ˙È (¡√μ∞) 50Ì. ‡ÙÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·∞ÔÛÙÔÏ›· (√∂∞/¡∞μ) 6. ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ-ÃÚÈÛÙ. (√.À.∫.μ.) 50Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 10. ∞ÁÈÒÙ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (¡›ÎË μ.) 50Ì. ‡ÙÈÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 7. æ·ÚÚfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (¡›ÎË μ.) 9. ∑·¯·Ú‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 20. §Â‡ÎÂÏ˘ μ·Û›Ï˘-™Ù¤ÏÈÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 6. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎË-ŒÏÏË (√∂∞/¡∞μ) 15. πˆ·ÓÓ›‰Ë ∂˘ÁÂÓ›· (√∂∞/¡∞μ) 18. §‡Î· ª˘ÚÙÒ (√∂∞/¡∞μ) 23. μ·ÚÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÚfiÛıÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 4. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ ™Ù·˘ÚԇϷ (√∂∞/¡∞μ) 10. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· (√.À.∫.μ.) 50Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 11. ∫·Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘ (¡›ÎË μ.) 16. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 50Ì. ÚfiÛıÈÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜ μ·Û›Ï˘ (√.À.∫.μ.)

7. ™Ù·¯Ù¤·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 1. ΔÔÔ‡˙Ë ™Ù·Ì·Ù›· (√∂∞/¡∞μ) 2. μÏÈÒÚ· ∞ÁÁÂÏÈ΋-ŸÛÙÚ·Ï˘ (¡√μ∞) 8. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÂÏÔ̤ÓË (√∂∞/¡∞μ) 9. μ·Ú‰¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ (√.À.∫.μ.) 100Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 9. ΔÂÏÒÓË ∑ˆ‹ (√∂∞/¡∞μ) 23. ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ (√∂∞/¡∞μ) 28. ª·ÁÁ¿ÓË ™‡Ï‚È· (¡√μ∞) 32. μ·ÚÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 13. μ·Ú·Ï‹ ∂ÈÚ‹ÓË (√∂∞/¡∞μ) 15. ΔÛ·ÓÙÔ‡ £ÂÔ‰ÒÚ· (√.À.∫.μ.) 24. ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷÃÚÈÛÙ. (√.À.∫.μ.) 100Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 2. §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√.À.∫.μ.) 8. °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜ ª·ÓÒÏ˘ (¡√μ∞) 13. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÓÙÒÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) 17. ∑·¯·Ú‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 2. ¢ÂÛοٷ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 7. Δ˙ÒÚÙ˙˘ °ÈÒÚÁÔ˜ (¡√μ∞) 10. °ÏÔ‡Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¡›ÎË μ.) 21. ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿Î˘ √‰˘ÛÛ¤·˜ (√∂∞/¡∞μ) 26. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÈÔ˜ (√.À.∫.μ.) 27. ∫·Ú·Ï‹˜ μ·Û›Ï˘ (¡√μ∞) 32. §Èı·‰ÈÒÙ˘ ™‡ÚÔ˜-∞ÏÂÍ. (√∂∞/¡∞μ) 100Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. μÂÏÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 5. ™·Ú·ÁÁ·Ó›‰·˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 10. ∑·¯·Ú‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 13. Δ˙ÈÒÚÙ˙˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ (¡›ÎË μ.) 18. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 20. ∫·Ú·Ï‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (¡›ÎË μ.) 26. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÃÚ.-∫Ú. (¡√μ∞) 200Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 2. Δ˙ÒÚÙ˙Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ 2. ∫Ô˘ÙÚÔ‡ÙÛÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·-∞ÔÛÙ. (√∂∞/¡∞μ) 8. •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó· (√.À.∫.μ.) 10. ∫Ô‡ÁÎÔ˘Ï· ∞Ó·ÛÙ·Û›·-¡ÂÎÙ. (¡›ÎË μ.) 12. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ 7. ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ ªËÓ¿˜ (√∂∞/¡∞μ) 10. ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 10. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜ (¡√μ∞) 11. ƒÔ˘ÛÈÒÙ˘ μ·Û›Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 200Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 4. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘-ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ √Ú. (√∂∞/¡∞μ) 9. ™¿ÌÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ (√.À.∫.μ.) 800Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ 1. ∫·˚Û·ÚÏ‹ ¡ÈÎÔϤٷ (√∂∞/¡∞μ) 3. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË (√.À.∫.μ.) 800Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 3. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓ. (√∂∞/¡∞μ) 5. ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 10. ∫·Ï·Ô‰¿˜ ¡›ÎÔ˜ (¡√μ∞)


24

TƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (ÙÂÏÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 125-27 90 2. ∂ıÓÈÎfi˜ 88-23 87 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 79-48 71 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 51-36 64 5. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 69-43 61 6. £ËÛ¤·˜ 93-44 61 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 64-50 53 8. ∞›·˜ ™. 66-57 50 9. ∞.∂. 2002 52-53 48 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 55-52 46 11. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 44-60 45 12. ÃÏfiË 48-52 45 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 51-54 41 14. ∞ÎÚfiÔÏË 48-58 40 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 43-79 29 16. §Â¯ÒÓÈ· 34-78 25 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 31-123 9 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. * √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙË μ’ ÙÔÈ΋ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜, ‹ÙÔÈ ÔÈ ∞ÎÚfiÔÏË, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, §Â¯ÒÓÈ·, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È Ô π¿ÛˆÓ ∞.ª. Ô˘ ›¯Â ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

Δ∏¡ ∞¡√¢√ ∂•∞™º∞§π™∞¡ ∏ƒ∞∫§∏™ μ., ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫∞π ∞ ¡£πª√™ °∞∑∏™

™˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ÛÙË μ’ ∂¶™£ μ’ ∂¶™£ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ù· ¿ÓÙ· ›¯·Ó ÎÚÈı›. ™ÙÔ ...Ó‹Ì· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ “ÂÎÙfi˜ Ó˘ÌÊÒÓÔ˜” ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô˘ ¤ÊÂÚ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ¶ËϤ·.

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞

Ûȷ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù· Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô Ì 6-2 Â› Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÁÎÔÏ Ô §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ §fiÚÈ ∫¤ÚÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ 37 ¤Ó·ÓÙÈ 36 ÙÔ˘ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÙÔ˘ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ∫¤ÚÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ÁÎÔÏ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ªÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë “Û¿ÚˆÛ” Ì 6-1 ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÂ˙fiÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ªÂ ÙÔ Â˘Ú‡ 5-0 Â› ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙË ÃÏfiË. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ‹Ú ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ÊÂÙÈÓfi “‰ÈÏfi” (3-1 ÙË ™ÎÈ¿ıÔ), Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î·, ÂÓÒ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 Î·È ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÂÌfi‰È· ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ (2-0) Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ (1-0). Δ¤ÏÔ˜ ÈÛfi·ÏË 3-3 ¤ÏËÍÂ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘-∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È 3-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Ó· ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›ÛÈ· Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯¿ÚË Û “¯·Ù ÙÚÈΔ ÙÔ˘ 16¯ÚÔÓÔ˘ ∫·ÎÏÈ¿. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ∞’ ΔÔÈ΋˜: A’ K·ÙËÁÔÚ›· ∂ıÓÈÎfi˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . .6-1 (10’, 30’ ¶Ô‡ÏÈÔ˜, 52’ ∑·ÙÛ¿È, 60’ ª›ÏÙÔ˜, 65’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, 73’ ¤Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜ - 15’ °Î›Ó˘) §Â¯ÒÓÈ·-∞.∂ 2002 . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 (36’, 70’ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘) ∞ÎÚfiÔÏË-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . .5-0 (26’, 68’ Δ. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜, 55’ Δ¿Ì·˜, 76’ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜, 87’ ∞ÍÈÒÙ˘) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . 1-0 (42’ Δ۷ӿη˜) ∞›·˜ ™.-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .3-3 (12’ ∫ˆÛÙԇϷ˜, 27’ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, 40’ ¤Ó. ÷ϿÙÛ˘ - 55’, 72’, 80’ ¤Ó. ∫·ÎÏÈ¿˜) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . . 5-0 (30’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 38’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 51’ ∫fiÚ‰·, 78’ ÃÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 85’ ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . 2-6 (22’ ∑·Úο‰·˜, 86’ ¤Ó. ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ 6’, 54’, 66’, 72’, 75’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 60’ ª¤ÎÔ˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . .1-3 (48’ ™Î¤ÌÈ -10’ ∫ÔÚ¤Ù·, 25’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, 87’ ¡ÙÔ‡ÚÔ) π¿ÛˆÓ-∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . 0-3 ¿.·.

1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 107-40 79 2. ¢‹ÌËÙÚ· 92-46 77 3. ∞. °·˙‹˜ 97-38 76 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 56-31 75 5. ¡.∞. ¡›Î˘ 80-44 70 6. ¢¿ÊÓË 75-47 63 7. ÕÚ˘ ªÂÏ. 79-46 57 8. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 62-58 52 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ 73-54 51 10. ¶ËϤ·˜ 58-50 51 11. ¢È·ÁfiÚ·˜ 54-56 50 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 61-49 46 13. ∞›·˜ ΔÚ. 60-67 46 14. ∞ÂÙfi˜ 46-102 25 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 39-80 24 16. ∞¶√μ 30-81 21 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 33-111 13 18. ¢fiÍ· * ΔËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ΤډÈÛ·Ó Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË °’ ∂¶™£ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ 13-18. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ: ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ∞¶√μ, √ÚÌ›ÓÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜-∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ˘ÂÚÙÂÚ› Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰ÈfiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ 5-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì 6-3.

™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£ ›¯·ÌÂ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ, ·ÊÔ‡ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·. ΔÂÏÈο ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ‹Ù·Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜. ΔÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ΤډÈÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 3-0 ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ‡ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ Î·È ÙË ¢‹ÌËÙÚ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ì 3-2 ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ Ó· ·ÁˆÓÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ¶ËϤ·˜, ·Ó Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ 0-0 Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, Ô˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ·Ó Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (46), ·ÏÏ¿ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ˘ÂÚÙÂÚ› ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·, ηıÒ˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û Ì 5-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯·Û Ì 6-3. ŒÙÛÈ ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û· ÁÈ· ÙË °’ ΔÔÈ΋ ‹ÚÂ Ô ∞›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ∞¶√μ, √ÚÌ›ÓÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡, Ë ÔÔ›· ›¯Â ‹‰Ë ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£: ¡.∞. ¡›Î˘-ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . . . . . .4-2 (33’ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, 36’, 49’ º¤˙Ô, 55’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ - 13’ °ÂˆÚÁԇϷ˜, 70’ ∫. ª·Û‰¿Ó˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . . .3-0 (5’ ¡ÙÔ˘ÎfiÏ˘, 55’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 60’

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

√ ∞£§∏Δ∏™ C-NOT Δπª∏£∏∫∂ ª∂ Δ√ μƒ∞μ∂π√ “FAIR PLAY” ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ Δ√Àƒ¡√À∞ ¶√¢√™º∞πƒ√À

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ∂ÚÌ¿˜;

¢È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ μfiÏÔ˘

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (ÙÂÏÈ΋)

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙ›Ï ∂ÚÌ¿˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ “France Football” . √ ª·ÚÔÎÈÓfi˜ Ì Á·ÏÏÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ʇÁÂÈ ·fi ÙË §·Ó˜, Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚˆÚ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. “∏ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË §·Ó˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ª¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÚÔÎÈÓfi ̤ÛÔ Î·È ·Ú¯ËÁfi Ù˘ §·Ó˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô‡ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. √ ∂ÚÌ¿˜, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1986, ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014. º¤ÙÔ˜ ›¯Â 31 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 4 ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Â›¯Â ·fi Ì›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ÙÔ §ÈÁÎ ∫· °·ÏÏ›·˜. ΔȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ›¯Â ‰‡Ô “ÁÂÌ¿Ù˜” ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙË §·Ó˜ (¤·ÈÍ Û 56 ·È¯Ó›‰È·), ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ƒfi˙ÂÏ·Ú.

§. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ Ù˘ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£. ª·˙› ÙÔ˘ Î·È ÔÈ: ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ∞. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ (∞ÎÚfiÔÏË), ∫·˙¿Î˘ (¶ËϤ·˜), ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓ˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.) §Ô‡Ì·Ú‰Ô˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∫fiÚ‰· (¶ÚˆÙÂۛϷԘ), ÷Ù˙¤Ï·˜ (¢‹ÌËÙÚ·), ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (∞ıÏ. ŒÓˆÛË 2002), ¶Ô‡ÏÈÔ˜ (∂ıÓÈÎfi˜), ∫·ÎÏÈ¿˜ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜)

¤Ó. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘) ÕÓı. °·˙‹˜-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . 2-3 (2’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, 60’ ∫·Ú·Ú‹Á·˜ - 16’, 55’ ¤Ó. ÷Ù˙¤Ï·˜, 75’ ¡ÙfiÌÔ˜) ¶ËϤ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 0-0 ¢¿ÊÓË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . 3-1 (5’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, 30’ °ÈÔ‡Úη˜, 75’ ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘ - 90’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 2-1 (25’ ¤Ó. ªÔ‡ÙÛÈÔ˜, 35’ ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ 15’ ∫Ô¯‡Ï˘) ∞›·˜ ΔÚ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . 3-0 ·.·.

¢È·ÁfiÚ·˜-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . 3-0 ·.·. ∞¶√μ-¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0 ·.·.

ŒÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· Î·È ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ∞˘Ï·›· ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, fiÔ˘ fï˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ›¯Â ÎÚÈı› Î·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó. ÕÍÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÓÙ˘ˆ-

ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi” ÌÂÙ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÔÎÙÒ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÔÚ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù›ÙÏÔ, fï˜ Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ C-not ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “Fair Play” .

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ‚·ıÌÔıËڛ˜. ªËÓ Í¯ӿÌ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ fiÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì·˙› ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· “ÎψÙÛÈ¿” ÛÙËÓ ÊÙÒ¯ÂÈ·. °È·

·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ù·Ó ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ·ÁοÏÈ·Û·Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ C-not Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÈÔ Ù›ÌÈÔ˘ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (FAIR PLAY PLAYER) , ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ú·‚›Ô. √ 16¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ¤ÎÏ„ ηډȤ˜ Î·È ·Á·‹ıËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ªÈÙÛ·Í‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ıÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÔÏÏÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÎÏ‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

Δ¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ 2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ Ì‹Ó· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 21, 22, 33, 34.

ΔÔ SUPER 3 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 1 3, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 9 3 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 5 4.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” Î·È ÙÔ §.∂.μ.

∏ ‰Ú¿ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘

Ã

ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· ÔχÏ¢ÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “πø¡∂™” Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Â›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· “ΔÔ §‡ÎÂÈÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

ÙÔ˘ “π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË”, “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2011”, Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∏ ™‡Ï‚È· ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÙÈÛÙ¿ÎË Ô˘ ÙË Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙÔ È¿ÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· VOICE&VOICES, Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Î. ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘, ¤‰ˆÛ·Ó Ì›· ÌÔÓ·‰È΋

™Ì‡ÚÓË Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1914 ‹Ù·Ó Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ۈ̷Ù›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ʇÏÔ˘. √È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î¿ÔÈ·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Î·Ù·ÍȈ̤Ó˜ ÂΛӘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Û‹ÎˆÓ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹ ·ÏÒ˜ ı· ÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √È Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ’∂ÏÏËÓ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈˆÁÌÔ‡ (1914-1918) Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ™Ì˘ÚÓȤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·-

“™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘” ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¯ÔÚ¢ÙÈο ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Û ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ∏ ›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· VOICE&VOICES ›Â: “∏ ·Ï‹-

ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Û οıÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò Ì·˙› Ù· ·È‰È¿ “ÌÔ˘” ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. ∂›Ó·È ·È‰È¿ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ٷϤÓÙ·, ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¢¤ÏÈ-

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÎÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Û οı Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi”. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿ §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ

¯¤˜ Ù˘ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ”, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ ے ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ, Û ÌÈ· ÂıÓÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ 1922. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ‹ıÂÏ·Ó ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ “∂ÛÙÈ¿‰Ô˜” , ÙÔ ÌfiÓÔ ıÂÌÈÙfi ‰›Ô Â͈-ÔÈÎȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ™Ì˘ÚÓȤ˜ Ù˘ ̤Û˘ Î·È ·ÓÒÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‹ ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ì ÊÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË

¢Y™KO§O

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ¶·È‰È΋ ÃÔÚˆ‰›· ÔÈ “ÿˆÓ˜”, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ Î. μ¿ÏÌ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi - ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜” Ì ı¤Ì· Ù· “ª·ÏÏ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÓfi‚·”, Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Ë Î. ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘ Î·È Ë Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ ª¿Ì·ÏË - ∫Ô¿ÓÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ Ë Î. ª·Ú›· ∫·ÙÛ·Ú‰¿ÓË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÌÈϛ˜. ∏ Ì›· ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ Î. ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ÌÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁfi Î·È Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ, Ì ı¤Ì·: “ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ·” . ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛÂ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË: “√È ÚÒÙ˜ ۈ̷ÙÂȷΤ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÚfiÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Á·ıÔÂÚÁ›·. ∂˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÙ· ·̷ٷ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ 1918 Î·È ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó Ì ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¡›ÎÔ˜ μÈΤÙÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ™Ì˘ÚÓ·›ˆÓ ¤Î·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ì ı¤Ì·: “√È ··Ú-

Û›·˜ Î·È ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ∫·ÏÏÈÚfiË ¶·ÚÚ¤Ó ·›ÚÓÂÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÛÌ˘ÚÓ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË ™Ì‡ÚÓË, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘. ŒÛÙÂÈÏ fï˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ÙËÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË, Ë ÔÔ›· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1920 ›‰Ú˘Û ÂΛ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ∏ Ó¤· Á˘Ó·ÈΛ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¯ˆÚ›ÛÙËΠ۠ÙÌ‹Ì·Ù·: ÌËÙ¤ÚˆÓ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi, ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÚÁ¿ÙȉԘ, ÂÔÚÙÒÓ Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÙÌ‹Ì· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÓÔÛÔÎfiÌˆÓ Ì 150 Ӥ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1922, ηıÒ˜ ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi ̤وÔ Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙ˜, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ¤‰ˆÛ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜”. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ô˘ ‰›‰·ÍÂ Ô Î. £·Ó¿Û˘ ª¤·˜. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤Î·ÓÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛԇϷ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ™ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜, ̤۷ ·fi Û˘ÓÔÏÈο 104 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜. — ™˘Ó·˘Ï›· - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Î·È ÙÔ ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ “100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÙÔ ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”, (ÈÛfi™¿‚‚·ÙÔ 4 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· ÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË “1Ë ·9 Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌ˯Ó˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ “μȤÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ Û¿ÓıË” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ 5/6/2011. flÚ˜ ÏÂÈ£¤ÚÌ˘ £ÂÛ/ӛ΢. ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈ— √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó¿: 10:00-13:00 Î·È ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¤ÌÙË 18:00-21:00 (¢Â˘Ù¤Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÙËÓ Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂȤÎıÂÛË “∏ Δ¤¯ÓË ÛÙËÓ ÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: fiÏË”, Ì ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙÂ10.00-13.00. ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› Ó· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¿Ù˘˜ ÁηÏÂÚ›. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 60 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∂›Û˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜, ∫ÏÂÈÒ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¶Ô‰È¿˜, πˆ¿ÓÓ· ΔÂÚÏ›‰Ô˘ Ì ÙÔ “∂ÚÁfi¯ÂÈÚÔ” ÛÙÔ ∫·Ê¤ - ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ¯ÒÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ÿÚÙ·”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ”, °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Û˘ÏÏÔÁÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ı¤Ì· “¢.™. ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜...”, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, Â› Ù˘ ·Ô‰fiÛˆ˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÌÓËÌÔÛ‡ÓÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ê¤˜ Î·È ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ”, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜”, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰fiÎˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô‡ÚÏ·, Ì ٛÙÏÔ “ŒÚÌ·Ó ™‹ÚÂÚ-√ ∂ıÓÈÎfi˜ ∂˘ÂÚÁ¤Ù˘”.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 11-12-13/6: ª¿ÓÛÎÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋ ̤ÙÚÈ·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÚ›Ó. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.? — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1114/6: (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜) ¶¿ÚÔ˜, 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ã›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 11-13 πÔ˘Ó›Ô˘ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜) ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ¡·‡ÏÈÔ - ÕÚÁÔ˜ - ΔÔÏfi - ∂›‰·˘ÚÔ˜ - §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ - ª˘Î‹Ó˜. ∂ÁÁڷʤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10.00-13.00 (ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ & ∫˘Úȷ΋˜). °È· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (11-13/6) ÂÁÁڷʤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 9/6. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘-¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ΔÚ›ÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ, Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ™‡ÚÔ Î·È ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì.-12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 18-19-20/6, ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·-∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· (fiˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙ ͷӷ‰Â›) ¶¿ÈÁÎÔ-μ›ÎÔ˜-μ›ÙÛ·-ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ-∫‹ÔÈ-ΔÛÂ¤ÏÔ‚Ô-°˘ÊÙfiηÌÔ˜ (ÛÙ¿Ó˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 58768 Î·È 6994 8503141. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “Ë ∞Á›· ΔÚÈ¿˜” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 3-4 πÔ˘Ó›Ô˘, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, Û ¶Ú¤‚Â˙· - ¶¿ÚÁ· - ¶ËÁ¤˜ ∞¯¤ÚÔÓÙ·. ΔËϤʈÓÔ 24210 24655. — ™ÙËÓ ∫··‰ÔΛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 8/7 ¤ˆ˜ 17/7 Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰fiÎˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™Ì‡ÚÓË - πÎfiÓÈÔ - ¶ÚÔÎfiË - ∫·ÈÛ·Ú›· ¶·ÌÔ˘Î¿ÏÂ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 35860, ª¿Î˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 5‹ÌÂÚÔ “∞ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ m/v Louis Majsty, ÛÙȘ 20-24 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-31060. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∫∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ 10-13/6 ÛÙË £Ú¿ÎË (∫·‚¿Ï·, ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ¢·‰È¿, ™Ô˘ÊÏ›, √ÚÂÛÙÈ¿‰·, ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, •¿ÓıË). ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Thraki Palace 5*, ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Stefanos Travel, ÙËÏ. 24210 56920.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ Δƒπ∞ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ˆÚÈfi ÃfiÚÙÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘, οı ηÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔ 1984, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· “°. ∞ÁÁÂÏ›Ó˘ - ¶›· ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. º¤ÙÔ˜, ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛÈڷΛ‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ó¤Ù˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù˘ Î.ΔÛÈڷΛ‰Ô˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ fiÂÚ·, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘ “ŒÓÓÔÈ· Î·È ∫·Ù·‚ÔϤ˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∂ÚÌËÓ›·˜”, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛfiÏÔ fiÚÁ·ÓÔ, ʈӋ, Û‡ÓÔÏÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ·ÎÚÔ·Ù‹. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi 17 ¤ˆ˜ 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È 150 ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙˆÓ 2 ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ù˘ Î. ΔÛÈڷΛ‰Ô˘ ηٿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂÈı˘Ì›, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ù· ‰‡Ô. ΔÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‚ÈÔÏÈÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ó¤ÙË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ·fi 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 300 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË Î·È 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. ΔËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·¢ı˘Óı›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË info@horto.net Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 211-1111654 Î·È 6936864831.

“∏ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª∂ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù· ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ, μ·Û‰ÂΛԢ Î·È ∫¢∞¶ ª¤· Ù˘ ∫¢∂ “πˆÓ›·” ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.45 Ì.Ì. ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë”, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √Ì¿‰· £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ Î. ÿÚÌ· £ˆÌ¿. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘-ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

∂Ή‹ÏˆÛË ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ™ˆÌ·Ù›Ԣ “¢π∞∑øª∞” Î·È π°’ ∂¶∫∞

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ºÂÚÒÓ

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “¢π∞∑øª∞” Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi - πÛÙÔÚÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÔÌÈϛ˜: ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, “∏ ·Ú¯·›· ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”. ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ¢Ô˘ÏÁ¤ÚË - πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË π°’ ∂¶∫∞, “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ”. ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¤ÓÔ˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “¢È·˙ÒÌ·ÙÔ˜”, “ŒÓ· ªÓËÌÂ›Ô Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ”. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, 5 πÔ˘Ó›Ô˘, Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ. ∏ Èı·Ó‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙË μ∞ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÏfiÊÔ˘ “∫·ÛÙÚ¿ÎÈ”, ÂÎÙfi˜ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Û Â·Ê‹ ۯ‰fiÓ Ì ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÚÈfi ÙÔ˘. ∂Ì›ÙÂÈ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë “∂Ï¢ı¤Ú· ∞ÁÔÚ¿” Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Ù·‡ÙÈÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Ú¿ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, fiˆ˜ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ¿˜ ÂÏÏË-

ÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ËÌ›ÂÚÁÔ˘˜ ΛÔÓ˜ ‰ˆÚÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ˘ÏÔ‚¿ÙË, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Èı·Ó‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. √ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ··ÏÏÔÙÚȈ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

™ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÎÔ›ÏË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÎÔ›ÏÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÂÓÒ ¤Ó· ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰È·˙ÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Â›‰Ԙ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù·˘ÙÈÛı› Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ∏ Èı·Ó‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô μÈÙÚÔ‡‚ÈÔ˜ (¶ÂÚ› ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, 5, 3, 1-2, 5-8) Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¤ÏË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙÔ ¡fiÙÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ μ∞, ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ‰ȿ‰· Î·È ÙË Ï›ÌÓË μÔÈ‚Ë›‰·, Û ¯ÒÚÔ ·ÓÔȯÙfi fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë¯Ò. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÛηÊÈÎÒÓ ÙÔÌÒÓ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi.

ÃÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ °π∞ Ù· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2011” Û‹ÌÂÚ· ηÈ

ÒÚ· 9 Ì.Ì. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‚Ú·‰È¿ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÌÈ· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿, Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ™¯ÔÏ‹ ÃÔ-

ÚÔ‡ Magic Steps. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¯ÔÚÔ›, fiˆ˜ cha-cha, rumba, samba, jive, oriental Î.¿. £· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Â›Û˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ Ù¿ÓÁÎÔ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Puerto Del Tango. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ¯ÔÚÔ‡ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ·˘Ùfi Ù·Í›‰È, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ¯ÔÚÔ‡.

∏ ˘‡ı˘ÓË ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î. ª·Ú›· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ı·٤˜ Û ¤Ó· ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ¤ˆ˜ Î·È ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋.

“ªÈ· Ó‡¯Ù· ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÛÔ˘” ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·ÚÏ¿Ù˜ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ ™Δ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. “º¤ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì”, Ì·˜ ϤÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¡·ÓÔ‡Ú˘, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “ªÈ· Ó‡¯Ù· ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÛÔ˘”, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ΔÚÔ¯fiÛÈÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰˘Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (1 Î·È 2/6), ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ∫ÔÚ¿ÙÈÎË ∞ÁÔÚ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤·Ì· ‚·ÚÈÂÙ¤, Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÚÏ¿Ù˜ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û ÚfiÏÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜

ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. μ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÛÔÓ‰˘ÏˆÙfi ·˘Ùfi ı¤·Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ›, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ Ô

ÃÚ›ÛÙÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ¢ÈÔÓ˘Û›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ∫›Î· °ÂˆÚÁ›Ô˘, £·Ó¿Û˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, ŒÊË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∫·Ú˘ÔÊÈÏÈ¿ ∫·Ú·Ì¤ÙË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯Ô˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·-

Ú·ı¿ÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ big charlatans choir, ŒÌÈÏ˘ ∫ÔÏÈ·Ó‰Ú‹, ¢¤ÛÔÈÓ· ∫Ô‡ÚÙË, ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô‡Ï˘, ∞ÚÁ‡Ú˘ •¿Ê˘, ÕÓÓ· ª¿Û¯·, ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, μÈÎÙˆÚ›· Δ·ÁÎÔ‡ÏË, ª·Ú›ÛÛ· ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· 18 ªÔÊÒÚ Î·È Blitz Ì ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÛÛ·Ï‹ Î·È ÙÔ °ÈÒÚÁÔ μ·Ï·‹. ªÔ˘ÛÈ΋ ı· ·›˙Ô˘Ó Â› ÛÎËÓ‹˜ Ô Δ¿ÛÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÔ˘Ú‰Ô˘Ì¿˜ (η¯fiÓ), Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÈÒÙ·˜ (ÎÈı¿Ú·), Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ∫·Ú·ÌÂÛ›Ó˘ (Ì¿ÛÛÔ), Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÈ¯·Ï¿˜ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿), Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù˙Ô˘Ú¿ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), Ô πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÙÂÚÔ˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ “∂Ï-∫ÈÔ˘”, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ (È¿ÓÔ), Ô μ¿ÁÁÔ˜ ƒ¿Ù˘ (Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη) Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ‚¿˜ (·ÎÔÚÓÙÂfiÓ). ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÌÈÎÙfi ÎÔÈÓfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Ë ÂχıÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ οı ËÏÈΛ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ï¿ ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÎÔ˘ÌÈ¿, ÎÔÚ‰fiÓÈ·, Î·È ¯¿ÓÙÚ˜, ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÎÔÏȤ, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, ηÚÊ›ÙÛ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Â·Ó¿¯ÚËÛ˘ Î·È Ù˘ “·Ó·Î‡ÎψÛ˘” ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚ›· ˆÚÈ·›· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·: ¤Ó· ÚˆÈÓfi (10:30.Ì - 11:30.Ì.) Î·È ‰‡Ô ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ (15:00Ì.Ì. - 16:00Ì.Ì. Î·È 16:00Ì.Ì. 17:00Ì.Ì.). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ∂›Û˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ù· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 29844, 24210 31160.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 6Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î¿ı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓ‹ÏÈΘ, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™‡ÓıÂÛ˘ & ΔÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, ÌÂÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ: ª¿Úˆ μÏ·¯¿ÎË, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· °Î›ÙÛË, ¡ÈÎ. ∫·Ú›Ì·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜, ÿÚ˘ ªÂÏÈÙ¿˜, √˘Ú·Ó›· ∫·ÓÈÔ‡Ú·, ªÈ¯¿Ï˘ ª¿ÛÙ·˜, ¢¤ÛÔÈÓ· ΔÛ·Ô‡ÛÔÁÏÔ˘, ∂ϤÓË ªˆ˘ÛÈ¿‰Ô˘, ∫ˆÓ. ¶Ô˙ԢΛ‰Ë˜, Î.¿. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Musicwave.gr, Ì ÙËÓ CopyrightsWorld.com, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ BlinkPress.info, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, fiˆ˜: ŒÎ‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٷ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, pro member Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙÔ musicwave, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜. °È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰fiıËΠӤ· ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì¤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.30 - 8.30 Ì.Ì.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 30H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.240,25

-1,95

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,74 2,91 17,22 2,87 5,86 4,49 10,02 0,85 5,2 3,73 0,49 0,61 4,5 3,9 1,92 3,82 1,69 9,4 4,43 1,28 2,48 6,69 4,91 4,77 5 1,64 11,5 1,96 7,78 8,61 4,72 13,95 14,21 12,2 6,71 0,96 4,6 2,93 2,67 2,75 2,68 16,55 9 0,34

2,78 -9,06 2,14 -6,21 -2,33 -3,65 -5,47 1,19 0,58 -0,53 -5,77 -4,69 -3,02

115.650 3.718.073 302.213 1.555.546 2.707 22.991 33.818 79.701 335.979 237 2.000.285 3.910.714 4.236

0,7 2,91 16,95 2,87 5,86 4,49 10,02 0,84 5,04 3,58 0,48 0,59 4,44

0,76 3,18 17,3 3,16 5,9 4,7 10,45 0,9 5,29 3,73 0,53 0,63 4,64

23.593 87.120 201.892 283.372 2.877.250 33.287 105.089 69.641 100.595 3.743 43.090 1.474.597 16.626 1.052.693 13.797 94.534 190.860 507 4.189 397.769 407.732 2.662.652 281 7.787 4.021 452.681 -3,6 17.239 18.964 105 -5,56 165.441

1,85 3,72 1,66 9,36 4,39 1,25 2,44 6,54 4,82 4,77 4,82 1,58 11,4 1,95 7,78 8,61 4,71 13,87 14 12,2 6,71 0,95 4,6 2,93 2,62 2,72 2,66 16,55 9 0,34

1,93 3,85 1,83 9,8 4,61 1,32 2,57 6,8 4,97 4,99 5,04 2,13 11,58 2,05 8,17 8,95 4,94 14,49 14,94 12,68 7,09 1,02 4,75 3,1 2,7 2,84 2,85 17,18 9 0,38

5,66 6,92 13,18

5,79 6,92 13,37

0,52 2,14 -7,65 -2,08 -1,77 5,79 -1,98 0,15 0,2 -0,83 2,25 -22,27 -0,86 -2,49 -2,75 -4,76 -2,68 0,65 -3,33 -2,4 -2,75 -4 -3,36 -6,39

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

5,66 6,92 13,18

-1,05 -3,22 -3,73

116 200 150

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

0,31 0,49 0,8 0,39 1,65 0,25 0,75 0,49 0,3 0,33 0,5 0,76 1,23 0,37 0,56 8,55 0,36 0,97 0,38 0,64 1,17 0,39 0,8 2,13 5,5 1 3,22 1,18 2,4 2,66 0,35 0,43 0,49 0,42 1,08 0,91 2,22 0,34 1,18 0,44 0,76 1,5 0,49 0,45 0,46 1 0,58 0,42

-3,13

28.100

0,29

0,31

62.791

0,78

0,82

-6,25

29.190 56.237

0,25 0,72

0,25 0,79

-6,25

118.970

0,29

0,33

4,17 -1,3 -0,81 -7,5 -1,75 -2,7 -3 -9,52 -8,57 -2,5 -7,14

18.828 18.966 10.902 14.700 1.770 110 113.784 6.341 675.456 44.870 2.099 60.383

0,49 0,73 1,23 0,36 0,52 8,46 0,35 0,96 0,36 0,64 1,15 0,38

0,5 0,76 1,24 0,4 0,56 8,55 0,38 1 0,44 0,74 1,23 0,43

-9,75 -6,3 1,01

134 1.511 488

2,13 5,29 0,9

2,42 5,79 1

-0,83 -6,99 2,94 7,5 -3,92

2.130 3.161 1.009 3.230 589.848

2,38 2,59 0,35 0,4 0,49

2,4 2,68 0,36 0,43 0,53

-2,7 1,11 -2,63 -5,56 -0,84 -4,35 -2,56 -5,66 -4,26 -8 -0,99

10.539 508 149 7.946 1.110 9.299 6.100 150.000 45 1.284 21.373 1.013

1,03 0,85 2,11 0,33 1,08 0,43 0,76 1,5 0,45 0,43 0,45 1

1,12 0,93 2,22 0,36 1,18 0,48 0,77 1,5 0,49 0,46 0,53 1,06

5

8.547

0,39

0,43

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,27 0,59 0,77 1,3 1,09 0,35 0,65 5,57 0,54 1,6 0,62 0,67 0,27 0,44 0,38 0,51 1,06 0,67 0,51 0,6 1,3 26,5 1,18 0,61 1,54 0,43 0,48 0,48 3,08 1,12 0,46 0,84 0,19 0,64 0,58 2,55 1,63 0,8 1,92 1,74 0,93 0,65 0,37 0,28 4,01 0,52 1,7 0,77 0,37 0,51 0,46 0,62 0,5 0,42 0,45 1,57 0,4 0,52 0,46 0,68 0,3 0,63 0,38 0,58 0,28 2,37 0,51 3 0,86 1,08 0,61 0,65 0,25 0,94 1,37 0,44 0,78 0,8 1,16

-10 -1,67

11.652 200

0,27 0,55

0,32 0,59

-1,52 302 7,92 1.108.808 1.090

1,3 1,02 0,35

1,31 1,15 0,38

-0,89 -3,57

800 35.901 200 517

5,2 0,54 1,6 0,6

5,57 0,57 1,6 0,62

16.000 10 3.125 1.370 9.899 5.093 1.500 90

0,26 0,44 0,35 0,51 1,04 0,66 0,5 0,56

0,27 0,44 0,38 0,53 1,1 0,7 0,51 0,6

5.934 6.676 50 500 1.566 25.085 5.595 1.500 25.450 113.029 11.860 4.450 3.000 680 80 50 510 1.300 1.100

26,46 1,17 0,61 1,54 0,4 0,48 0,46 3,08 1,12 0,46 0,83 0,18 0,64 0,56 2,52 1,63 0,76 1,88 1,6

27,46 1,22 0,61 1,54 0,44 0,51 0,5 3,08 1,25 0,47 0,9 0,2 0,69 0,58 2,56 1,63 0,8 1,94 1,76

-4,07

7.730 40 100 13.080

0,65 0,36 0,28 4

0,67 0,37 0,28 4,2

-2,3 -3,75

8.411 20

1,59 0,77

1,7 0,77

2 2,22

3.833 10.900

0,51 0,46

0,54 0,46

-5,42 -4,76

1.000 3.303 1.742

0,45 1,57 0,38

0,45 1,7 0,42

-2,13

1.000

0,46

0,46

-3,08 2,7 -3,33 -6,67

160 62.445 506 26.199 3.300

0,28 0,62 0,34 0,57 0,28

0,3 0,67 0,38 0,61 0,3

7,5

5.900 1.304 2.105

0,5 3 0,86

0,53 3 0,89

-1,61 3,17 -7,41 -2,08 -0,72

16.570 3.260 7.500 42.321 3.431

0,6 0,51 0,25 0,92 1,37

0,62 0,66 0,28 0,96 1,38

4,00

70.123

0,76

0,81

29.190

0,25

0,25

2,33 -7,27 -3,64 -1,47 2

-1,67 1,72 1,67 -0,65 2,38 -7,69 -2,04 0,98 -2,61 -5,62 -5 1,59 -7,94 0,62 6,67 -1,54 2,96 -2,99 5,71

2

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

7,6 0,44 0,25 13,5 0,59 0,13 0,16 0,13 0,18 0,07 0,95 0,4 0,18 2,25 0,54 2,12 0,12 0,09 7,44 0,24 1,17 0,33

-11,11

16,67

1,44

-10

10.002

0,15

0,18

11.000 30.114

0,06 0,94

0,07 0,96

67.813

0,17

0,18

213 1.700 20.347 47.000

0,54 2,12 0,12 0,09

0,54 2,12 0,13 0,09

33.125

1,13

1,2

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

1,7 5,9 3,9 0,24 0,35 0,23 14 63,05 18,38 0,24 0,09 0,11 0,47 1,07 0,23 0,17 0,11 0,23 0,15 11,7 6,15 0,11 0,3 0,08

183.291

1,69

1,7

-2,5

306

3,9

3,9

-6,94 1,43 -4 -10

109 350 1.000 7

61 18,38 0,24 0,09

65,1 18,38 0,24 0,09

6,25

274 11.000

0,23 0,17

0,23 0,17

-6,25

58.872

0,15

0,15

-5,38 -8,33

150 1.425

6,15 0,11

6,15 0,11

9.005

0,08

0,08

32.128

0,05

0,06

5.450 5.000

0,56 0,14

0,61 0,15

40

0,05

0,05

100 208

0,3 0,17

0,3 0,17

20.347 167

0,12 0,22

0,13 0,25

23.529

0,04

0,04

31.000 200

0,08 0,26

0,08 0,26

19.000

0,09

0,11

-7,69

20.864

0,12

0,14

-3,7 -5,56

24.946 7.500 300 22.600 3.080

0,26 0,17 2,68 0,21 0,23

0,28 0,18 2,68 0,23 0,24

290 1.800 2.600

0,26 0,78 0,2

0,28 0,8 0,24

120

4,57

4,57

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,57 0,14 0,35 0,05 0,08 0,3 0,17 0,44 0,08 0,04 0,49 0,13 0,12 0,24 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,28 0,08 0,26 0,79 0,1 0,04 0,08 0,08 0,12 0,29 0,26 0,17 2,68 0,23 0,24 0,18 0,27 0,78 0,22 0,38 1,96

-6,56 -6,67

-5,56

-3,7

4,55 -4 -3,57 -8,33

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,81 3,65 2,47 0,9 0,58 3,3 1,09 1,58 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,57

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 31 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 27H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.083.601,38 5.742.923,63 3,8454 17.535.530,05 2.732.692,00 6,4169 86.246.437,06 13.725.782,68 6,2835 10.239.856,10 1.979.452,37 5,1731 254.693.787,99 107.941.823,29 2,3595 19.056.977,63 2.685.713,85 7,0957 12.151.837,67 2.318.422,33 5,2414 5.991.105,26 1.429.458,06 4,1912 7.001.206,28 1.168.482,37 5,9917 94.237.826,08 12.282.586,59 7,6725 33.313.440,75 5.955.410,42 5,5938 3.917.794,91 1.498.279,23 2,6149 8.381.354,45 1.032.939,76 8,1141 828.099,39 100.923,14 8,2052 124.496.569,47 11.051.108,46 11,2655 8.149.891,86 694.421,17 11,7362 6.705.285,47 1.600.278,21 4,1901 3.978.270,56 1.418.043,28 2,8055 7.662.792,13 2.357.788,56 3,2500 6.207.694,35 1.092.012,41 5,6846 21.276.407,05 2.888.989,77 7,3647 9.527.061,08 5.444.373,14 1,7499 2.780.667,16 254.375,15 10,9314

0,32% 3,9223 3,7685 -9,35% 0,09% 6,5132 6,3688 -5,21% -0,58% 6,3149 6,2364 -9,19% 0,16% 5,2636 5,1214 -10,42% -0,44% 2,3595 2,3595 -10,69% 0,17% 7,0957 7,0425 -4,33% 0,36% 5,2414 5,2021 -6,34% 0,41% 4,2163 4,1577 -2,56% -0,88% 6,0816 5,9917 -6,75% 0,28% 7,6725 7,6725 -4,39% 0,23% 5,6497 5,5658 -10,59% -1,12% 2,8241 2,6149 -12,76% 0,11% 8,1141 8,0532 -9,39% 0,11% 8,2052 8,2052 -9,19% 0,06% 11,3218 11,1810 -10,09% -0,57% 11,9709 11,6188 -3,51% 0,33% 4,1901 4,1691 -6,23% -0,43% 2,8616 2,7494 -12,14% 0,29% 3,2500 3,2256 -5,01% 0,56% 5,7557 5,6846 -13,09% 0,10% 7,4383 7,2911 -4,36% 0,12% 1,7499 1,7455 -4,74% 0,49% 11,0954 10,8221 -9,93%

80.180.314,73 28.940.493,67 2.397.586,13 121.949.227,30 27.332.173,48 6.434.498,65 24.107.149,47 24.890.463,25 9.894.549,62 21.418.928,02 5.995.610,48 11.512.999,57 19.645.738,25 35.016.853,58 304.526.628,07 6.252.646,29 25.645.061,85 34.093.181,87 103.482.650,53 44.566.675,50 12.434.135,20 424.785,82 6.350.038,14 1.145.854,21 12.027.381,23 980.126,48 1.362.100,16 12.595.280,66 2.118.988,35 1.657.701,25 110.876.233,99 53.223.569,28 13.024.500,59 47.622.574,11 71.603.611,72 49.106.320,50 10.700.255,52 40.319.828,58 797.476,01 18.257.666,11 5.661.075,95 2.506.612,26 315.260,47 7.137.048,85 22.081.039,76 16.459.476,85 2.974.072,07 3.770.785,97 2.411.693,50

16,1574 12,4812 10,1004 4,6220 7,0104 7,5255 7,6748 7,7224 5,8727 6,6373 3,9525 7,0192 2,9644 5,1504 6,0979 5,9449 9,5869 11,0598 8,0049 10,1233 11,5860 1.230,9000 1.226,2200 1.157,0100 1.187,4700 950,5300 1.008,1300 3,5832 3,1323 7,6523 3,2144 10,5443 10,2807 9,1230 3,1382 9,1561 27,5218 1,1440 1,1431 10,4822 10,5687 3,1988 3,0268 4,9671 2,6215 3,3376 3,7574 198,9200 3,3128

-0,18% -0,14% -0,74% 0,05% 0,04% -0,02% -0,33% -0,42% -1,09% 0,18% -0,09% -0,04% 0,15% -0,68% 0,04% -0,02% 0,08% -0,19% -0,02% 0,01% 0,01% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,03% -0,02% 0,05% 0,22% 0,21% 0,25% 0,22% -0,07% 0,27% -0,68% 0,12% 0,12% 0,06% 0,06% 0,26% 0,00% -0,02% 0,01% 0,02% -0,56% 0,12% 0,02%

16,4805 12,7308 10,3024 4,6451 7,0455 7,5631 8,0585 7,9541 6,0489 6,8364 4,0217 7,0192 2,9822 5,1504 6,0979 5,9449 10,0662 11,6128 8,4051 10,6295 11,5860 1.230,9000 1.226,2200 1.157,0100 1.187,4700 950,5300 1.008,1300 3,6369 3,1793 7,7671 3,2948 10,7552 10,4863 9,1230 3,1382 9,3392 27,6594 1,1440 1,1431 10,4822 10,5687 3,2628 3,0268 4,9671 2,7001 3,4377 3,8044 199,9146 3,3211

15,9958 12,3564 9,9994 4,5873 6,9578 7,4691 7,5213 7,5680 5,7552 6,5046 3,9130 6,9666 2,9407 5,1504 6,0979 5,9449 9,5869 11,0598 8,0049 10,1233 11,5860 1.230,9000 1.226,2200 1.157,0100 1.187,4700 950,5300 1.008,1300 3,5832 3,1323 7,6523 3,1501 10,3334 10,0751 8,9405 3,1147 8,9730 27,3154 1,1354 1,1431 10,4036 10,5687 3,1828 3,0117 4,9423 2,5429 3,2375 3,7574 198,9200 3,3045

1,7392 5,9423 3,0523 12,4285 2,4352 5,1633 8,6086 4,9066 9,3946 5,7522 26,8088 10,9066 4,8004 1,4133 3,7138 0,8988 0,8936 4,5996 1,3305 5,9777 1,0575 13,3708 696,4500 697,6900 11,2578 4,4067 6,8427 2,1630 16,4188 3,8658 0,3144 0,3428 1,1163 1,1358 2,5349 1,5003 1,9556 1,4139 8,0815 1,5996 29,5876

-1,79% -1,57% -2,01% -1,54% -1,08% -1,72% -1,22% -1,69% -1,49% -2,00% -0,77% -1,55% -0,10% -1,56% -1,28% -1,62% -1,77% -1,69% -0,97% -1,44% -1,17% -1,64% -0,29% -0,29% -1,46% -1,58% -1,54% -2,02% -1,68% -1,23% -1,53% -2,14% -1,21% -1,21% -1,84% -2,44% -1,69% -1,11% -1,65% -0,97% -0,59%

1,8262 6,2394 3,2049 13,0499 2,5204 5,3440 8,6947 4,9557 9,4885 5,7810 27,3450 11,1247 4,8964 1,4628 3,7138 0,8988 0,9070 4,6686 1,3305 5,9777 1,0575 13,3708 696,4500 697,6900 11,5955 4,5389 6,8427 2,1630 16,5830 3,9045 0,3144 0,3428 1,1163 1,1358 2,6616 1,5753 1,9556 1,4139 8,1623 1,6156 30,4013

1,7044 -8,15% 5,8829 0,16% 3,0218 -12,55% 12,3042 -4,05% 2,4108 -6,55% 5,1117 -10,11% 8,5225 -4,10% 4,8575 -9,80% 9,3007 -5,07% 5,7062 -13,85% 26,5407 -1,28% 10,7975 -0,90% 4,7524 5,39% 1,4133 -4,37% 3,6767 -8,13% 0,8898 1,92% 0,8847 -5,74% 4,5536 -4,96% 1,3172 -4,51% 5,9179 -8,15% 1,0469 -9,08% 13,3708 -9,63% 696,4500 -8,60% 697,6900 -8,58% 11,1452 -9,18% 4,3626 -3,12% 6,7743 -9,93% 2,1414 -8,54% 16,2546 -10,52% 3,8271 -9,01% 0,3113 -9,89% 0,3394 -9,19% 1,1051 -5,04% 1,1358 -4,74% 2,5096 -7,31% 1,4853 -4,58% 1,9458 -7,86% 1,4068 -6,99% 7,9199 -13,37% 1,5676 -4,70% 29,5876 -6,99%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.962.459,92 2.318.723,73 237.375,62 26.384.456,03 3.898.813,08 855.031,38 3.141.082,82 3.223.166,15 1.684.849,80 3.227.036,13 1.516.934,40 1.640.223,74 6.627.322,83 6.798.844,16 49.939.185,02 1.051.768,76 2.675.007,46 3.082.623,71 12.927.476,98 4.402.392,09 1.073.203,71 345,10 5.178,53 990,36 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.515.086,00 676.500,32 216.627,84 34.493.681,64 5.047.597,29 1.266.888,09 5.220.058,00 22.817.105,13 5.363.237,04 388.791,53 35.244.568,23 697.653,95 1.741.780,37 535.644,92 783.621,62 104.157,17 1.436.856,57 8.423.112,63 4.931.474,93 791.526,80 18.955,88 727.981,59

-0,63% 0,11% -3,60% 1,01% 0,40% 1,87% -2,09% -3,10% -17,32% -8,86% 0,83% 0,06% -1,16% -2,40% 3,83% 2,61% 1,69% 1,88% -0,67% 0,88% 4,07% -0,32% -0,30% 0,66% 0,67% 0,50% 0,51% 1,05% 1,25% -2,11% -1,02% -0,22% -0,07% -1,13% -0,80% -1,94% -4,74% 1,77% 1,93% 1,64% 1,71% -1,03% 2,68% 2,30% 0,94% 0,92% -4,64% -1,47% 2,12%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.209.997,59 3.193.184,50 20.403.804,05 26.127.573,17 10.452.877,41 10.159.393,10 239.357.864,50 13.292.714,08 14.027.127,93 32.797.854,12 31.392.804,24 34.659.730,21 24.638.415,83 9.080.953,99 53.366.068,49 1.697.541,61 8.568.790,47 695.961,67 51.643.918,21 107.848.462,40 17.272.270,02 3.737.483,99 126.270,29 9.544.286,00 78.467.713,47 6.267.776,42 38.236.399,49 4.533.859,07 116.509.261,29 40.387.354,98 17.906.876,90 1.340.028,71 4.581.079,98 451.735,42 8.192.479,79 1.649.996,67 13.181.633,44 6.817.594,21 33.886.113,86 9.599.012,38 45.645.618,14

2.995.547,46 537.367,31 6.684.788,63 2.102.231,69 4.292.470,82 1.967.627,47 27.804.359,34 2.709.174,17 1.493.104,33 5.701.800,00 1.170.988,87 3.177.870,50 5.132.532,30 6.425.556,47 14.369.559,79 1.888.705,70 9.589.026,16 151.308,45 38.814.332,22 18.041.850,38 16.333.536,78 279.525,00 181,31 13.679,93 6.970.094,89 1.422.332,45 5.587.893,91 2.096.105,61 7.096.081,39 10.447.382,59 56.953.825,22 3.908.901,70 4.103.733,12 397.726,85 3.231.935,32 1.099.809,28 6.740.503,02 4.821.675,59 4.193.054,73 6.000.786,76 1.542.727,04

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

66.135.259,39 10.503.567,95 4.584.059,50 8.537.839,48 21.896.209,35 3.782.486,05 5.594.403,54 2.519.720,38 16.112.958,41 12.889.194,79 10.707.052,87 7.408.323,28 1.182.337,99 1.534.105,49 229.130,86 126.614,96 3.378.683,82 561.511,30

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,2965 0,5369 5,7888 2,2202 1,2501 1,4453 0,7707 1,8097 6,0171

-1,29% -1,09% -1,63% -1,77% -2,35% -1,35% -1,04% -1,63% -1,82%

6,4224 0,5463 5,8901 2,2202 1,3126 1,5176 0,7746 1,8821 6,2578

6,2965 -8,05% 0,5262 -3,76% 5,6730 -9,21% 2,1980 -7,72% 1,2376 -10,23% 1,4164 -7,58% 0,7668 -8,56% 1,7916 -9,93% 5,9569 -10,72%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

19.714.333,75 1.811.266,13 4.212.057,32 4.817.211,25 15.270.938,54 32.154.761,42 13.148.391,08 3.721.706,86 5.187.424,63 8.043.930,22 4.497.595,82 1.053.704,34 18.774.800,63 28.022.037,24 1.109.731,72 2.745.713,40 455.015,80 37.100.649,52 583.353,29 43.166.824,90 44.090,05 4.799.095,95 4.672.960,61 1.805.615,26 4.304.309,87 1.560.465,72 43.699.755,62 6.769.428,18 14.372.634,10 46.019.286,84 9.339.991,27 3.535.562,63 14.948.532,83 15.963.155,25 4.864.370,61 1.765.479,75 1.281.458,55 17.658,25 715.448,52 537.157,56 6.463.888,20 5.838.548,90 4.477.834,16 1.284.386,86 8.949.403,38 16.841.425,58 19.496.767,83 15.788.714,01 610.314,22 3.551.075,68 1.603.009,20

1.497.631,67 413.801,23 526.599,02 937.105,18 1.291.200,14 2.892.584,48 1.081.098,41 592.416,72 1.973.306,37 1.531.355,53 1.944.043,02 125.988,16 5.528.165,28 7.906.069,20 138.197,99 388.550,00 375,13 30.072,20 554,79 40.980,16 43,99 4.779,40 2.863.320,35 695.866,90 1.587.478,65 574.431,92 31.811.187,11 409.341,51 1.026.601,80 3.763.809,72 12.789.785,61 4.717.558,00 14.679.782,73 15.682.412,31 391.471,76 138.936,37 70.423,77 12.138,18 511.081,35 328.691,84 3.162.174,02 2.743.056,21 1.245.685,00 422.425,72 6.008.965,67 6.197.763,80 3.623.312,74 5.137.004,05 38.169,74 12.143,57 335.565,84

13,1637 4,3771 7,9986 5,1405 11,8269 11,1163 12,1621 6,2822 2,6288 5,2528 2,3135 8,3635 3,3962 3,5444 8,0300 7,0666 1.212,9500 1.233,7200 1.051,4800 1.053,3600 1.002,2100 1.004,1200 1,6320 2,5948 2,7114 2,7165 1,3737 16,5374 14,0002 12,2268 0,7303 0,7494 1,0183 1,0179 12,4259 12,7071 18,1964 1,4548 1,3999 1,6342 2,0441 2,1285 3,5947 3,0405 1,4893 2,7173 5,3809 3,0735 15,9895 292,4200 4,7770

0,10% 0,60% 0,91% 0,75% 0,02% 0,15% -0,78% 0,24% 0,31% -0,27% 0,50% 0,52% 0,31% 0,55% 0,22% -2,55% 0,14% 0,14% -0,44% -0,43% -0,20% -0,20% 0,74% 0,22% 0,32% -0,36% 0,07% 1,59% 0,04% 1,62% 0,11% 0,09% 1,50% 1,50% -2,66% -2,61% -1,96% 2,36% 2,35% 0,17% 0,53% -0,33% 1,03% 0,82% 0,28% 0,53% 0,64% 1,45% -2,51% 0,04% 0,34%

13,8219 4,5960 8,2786 5,1919 11,9452 11,2275 12,2837 6,4078 2,6814 5,2528 2,3135 8,4890 3,3962 3,5444 8,0300 7,0666 1.212,9500 1.233,7200 1.051,4800 1.053,3600 1.002,2100 1.004,1200 1,6810 2,6726 2,7792 2,7980 1,3737 16,5374 14,1402 12,3491 0,7303 0,7494 1,0183 1,0179 12,4259 12,7071 18,1964 1,4548 1,3999 1,6342 2,1463 2,2349 3,7744 3,1317 1,5042 2,7920 5,5289 3,1580 16,2693 298,2684 4,8009

13,0321 -3,14% 4,3333 -7,10% 7,9186 -5,31% 5,0891 -9,75% 11,7086 -2,03% 11,0051 -1,60% 12,0405 -4,73% 6,2194 3,47% 2,6025 -3,18% 5,2003 -4,34% 2,2904 2,81% 8,2799 2,36% 3,3622 -0,16% 3,5090 0,27% 7,9497 -5,57% 7,0666 -14,10% 1.212,9500 -1,08% 1.233,7200 -1,07% 1.051,4800 1,08% 1.053,3600 1,10% 1.002,2100 4,65% 1.004,1200 4,66% 1,6157 3,45% 2,5689 -9,78% 2,6843 -1,53% 2,6893 -3,23% 1,3600 0,50% 16,3720 -2,60% 13,8602 0,07% 12,1045 -2,39% 0,7230 0,84% 0,7494 1,31% 1,0081 -1,36% 1,0179 -0,83% 12,3016 -13,31% 12,7071 -12,86% 18,0144 -7,45% 1,4548 18,05% 1,3999 17,54% 1,6342 4,59% 2,0032 0,84% 2,0859 -0,57% 3,5228 -4,15% 2,9493 -0,75% 1,4595 -3,77% 2,7173 -5,79% 5,3809 -6,99% 3,0735 0,18% 15,6697 -12,03% 292,4200 -0,23% 4,7531 -10,37%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.761.867,90 14.145.961,03 5.713.082,89 200.197.667,45 6.240.756,22 1.750.376,69 4.448.222,13 45.545.169,99 2.444.391,75 41.267.275,82 94.814.353,83 160.294.253,28 3.328.378,20 9.698.102,42 12.529.473,82 206.728.655,39 6.654.313,96 267.162.592,38

1.944.651,43 6,5625 1.099.715,01 12,8633 980.441,80 5,8270 17.331.304,80 11,5512 881.161,96 7,0824 489.046,15 3,5792 801.405,78 5,5505 5.855.537,18 7,7781 389.853,50 6,2700 12.389.595,27 3,3308 23.796.081,22 3,9845 80.764.595,01 1,9847 689.008,35 4,8307 1.794.197,47 5,4053 2.301.548,22 5,4439 55.635.449,74 3,7158 779.470,34 8,5370 108.683.543,35 2,4582

0,02% 6,5756 6,4313 0,96% 0,01% 12,9919 12,7347 1,92% 0,06% 5,8270 5,7687 1,18% 0,01% 11,5512 11,5512 1,60% 0,01% 7,0824 7,0824 1,72% 0,07% 3,5828 3,5649 0,96% 0,01% 5,5505 5,4950 1,21% 0,02% 7,7859 7,7392 1,38% -0,06% 6,2857 6,2387 1,89% 0,01% 3,3308 3,3308 1,07% 0,01% 4,0044 3,9646 1,74% 0,01% 1,9847 1,9847 1,45% 0,01% 4,8307 4,8065 1,14% 0,00% 5,4053 5,4053 0,33% 0,08% 5,4439 5,4439 1,19% 0,01% 3,7158 3,6972 1,77% 0,00% 8,7077 8,3663 1,93% 0,02% 2,4582 2,4582 2,13%

40.413.276,78 27.645.527,92 25.429.477,86 22.147.716,03 1.173.258,48

3.440.360,36 11,7468 2.337.843,30 11,8252 22.669.941,16 1,1217 20.241.711,70 1,0942 441.442,69 2,6578

0,00% 11,7468 11,7468 0,32% 0,04% 11,8252 11,8252 0,70% -0,01% 1,1217 1,1217 0,60% 0,02% 1,0942 1,0942 1,20% -0,23% 2,6578 2,6578 1,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.006.399,56 289.924,52 3,4712 906.139,59 123.602,64 7,3311 9.967.854,99 1.228.106,10 8,1164 34.327.324,54 6.056.904,17 5,6675 50.556.946,59 7.996.634,22 6,3223 17.552.811,88 2.051.257,44 8,5571 8.722.727,05 1.029.870,57 8,4697 4.638.554,85 605.907,69 7,6555 5.163.759,85 656.101,24 7,8704 494.487.160,65 146.435.751,63 3,3768 25.709.456,85 9.070.427,59 2,8344 3.441.710,92 766.270,09 4,4915 49.106.818,17 4.819.977,13 10,1882 26.256.581,26 5.610.790,63 4,6797 11.338.259,64 1.257.640,02 9,0155 8.353.290,90 1.009.901,88 8,2714 8.536.365,09 2.996.656,44 2,8486 18.041.067,23 3.520.004,36 5,1253 2.534.623,98 1.953.592,06 1,2974 26.279.699,91 2.307.670,32 11,3880 6.114.484,55 1.562.583,08 3,9131 17.208.997,48 2.250.976,98 7,6451 9.969.734,72 4.592.276,61 2,1710 10.378.444,55 4.543.119,82 2,2844 682.078,80 120.000,00 5,6840

-1,31% 3,6448 3,4365 -7,22% -2,77% 7,6977 7,2578 -11,66% -0,69% 8,4005 8,0352 -9,39% -0,93% 5,9509 5,6108 -9,60% -1,29% 6,3855 6,2591 -7,68% -0,33% 8,6427 8,4715 -8,43% -0,21% 8,6179 8,3850 2,16% -0,22% 7,7895 7,5789 -0,01% -0,26% 8,0081 7,7917 1,45% -0,78% 3,3768 3,3768 -7,45% -0,51% 2,8344 2,8061 -3,82% -1,19% 4,5589 4,4466 -9,89% -0,97% 10,1882 10,0863 -9,53% -0,25% 4,6797 4,6329 -3,38% -0,20% 9,0155 8,9253 -3,88% -0,18% 8,2714 8,2714 -6,07% 0,01% 2,8486 2,8201 -3,13% -1,20% 5,2791 5,0740 -8,62% -1,30% 1,4012 1,2974 -10,00% -0,60% 11,5019 11,2741 -8,81% -0,78% 4,1088 3,8740 -3,07% 0,00% 7,7980 7,6451 -6,43% -1,46% 2,2036 2,1710 -9,58% -0,61% 2,3072 2,2616 0,12% -0,68% 5,7408 5,6272 -9,94%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

867.416,28 9.193.062,68 2.573.005,04 2.141.996,09 797.877,66 12.457.465,48 1.759.843,57

150.492,23 3.485.335,43 985.848,15 447.017,17 511.765,39 6.641.102,21 252.189,43

5,7639 2,6376 2,6099 4,7918 1,5591 1,8758 6,9783

-0,58% -0,63% -0,35% -0,94% -0,91% -0,70% -0,41%

5,8215 2,6376 2,6882 4,9356 1,5669 1,8805 6,9783

5,7063 2,6244 2,5316 4,6960 1,5529 1,8711 6,9783

-10,67% -6,31% -1,10% -9,29% -8,97% -6,77% -7,63%

17.536.361,64 6.509.518,63 4.183.728,29 2.253.221,73 1.744.370,14 12.121.972,46 46.081.409,94 36.803.099,52 22.785.054,82 36.697.310,20 1.799.317,07 8.388.551,19 1.653.745,30 673.707,98

1.038.321,66 577.347,31 359.432,59 202.286,25 316.030,27 1.648.116,67 4.236.673,00 5.835.723,85 8.401.647,24 3.362.761,66 479.264,19 3.204.809,32 171.317,58 69.577,59

16,8891 11,2749 11,6398 11,1388 5,5196 7,3550 10,8768 6,3065 2,7120 10,9128 3,7543 2,6175 9,6531 9,6828

0,20% 0,04% -0,04% 0,04% 0,26% 0,55% 0,07% 0,01% 0,44% 0,23% -0,11% 0,29% 0,03% 0,03%

17,7336 11,8386 12,2218 11,6957 5,6300 7,4286 10,9856 6,3065 2,7527 10,9128 3,9045 2,6960 9,6531 9,6828

16,7202 11,0494 11,4070 10,9160 5,4644 7,2815 10,7680 6,2434 2,6849 10,8582 3,7168 2,5390 9,6531 9,6828

-2,53% 1,17% 1,54% -1,20% -1,16% 6,54% 0,42% -1,23% -0,81% 3,32% 4,42% 0,49% -2,98% -2,80%

0,41% 0,31% 0,56% 0,07% 0,60% -0,51% 0,16% 0,12% 0,05% 0,05% 0,25% 0,29% 0,30% 0,77% 0,78% 0,77% 0,48% 0,49% 1,17% 0,48% 0,05% 0,16% 0,44% 0,69% 0,16%

3,7704 15,8164 9,4776 8,1525 10,0016 7,0898 17,2890 11,0942 3,7122 8,5540 2,9364 0,8387 0,8692 0,8630 0,8956 0,8717 10,6067 10,6855 15,1444 10,7121 3,2653 3,1234 2,9657 2,6652 9,7421

3,5550 14,9126 9,2900 7,9911 9,8036 6,9494 16,9466 10,7679 3,6751 8,4685 2,9070 0,8303 0,8692 0,8457 0,8956 0,8545 10,4476 10,6855 14,9172 10,4999 3,2490 2,8260 2,6833 2,4875 9,5261

-2,18% -1,28% -9,01% -1,73% 2,14% -3,56% -9,17% -2,54% -4,36% -2,24% -3,72% -3,86% -3,42% -8,54% -8,16% -8,54% 1,16% 1,49% 8,00% 1,16% -5,19% -2,77% -7,55% -2,47% -2,15%

0,00% 3,6463 3,5741 0,21% 10,4428 9,8460 0,05% 9,2048 9,1128 0,04% 8,8464 8,7579 -0,05% 3,2081 3,1760 0,07% 1,0563 1,0457 0,07% 1,0715 1,0715 0,33% 8,8279 8,6548 0,08% 3,1333 3,1176 -0,55% 2,0688 1,9309 -0,18% 10,3321 10,1280

-1,81% -1,67% -0,03% -1,19% -1,72% -1,82% -1,63% -3,58% -1,87% -6,02% -1,45%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

14.658.324,64 4.741.530,66 27.866.538,02 28.271.893,24 49.729.529,46 21.768.645,35 62.853.151,51 6.394.743,93 4.764.467,02 15.570.318,07 45.411.043,12 45.998.641,64 54.058,39 35.417.695,52 16.370.348,39 28.809.750,74 915.241,57 1.068.546,18 947.298,14 284.553,82 1.052.557,39 41.071.550,70 3.331.817,13 2.124.593,07 3.292.832,62

4.082.103,05 314.776,64 2.969.651,81 3.502.559,94 5.021.877,19 3.101.128,17 3.671.799,50 587.930,91 1.283.451,64 1.820.228,26 15.464.931,19 54.845.646,22 62.196,77 41.039.905,69 18.279.089,61 33.380.556,20 86.288,64 100.000,00 62.551,13 26.829,53 322.345,12 13.806.871,52 1.179.619,47 837.002,63 343.071,20

3,5909 15,0632 9,3838 8,0718 9,9026 7,0196 17,1178 10,8767 3,7122 8,5540 2,9364 0,8387 0,8692 0,8630 0,8956 0,8631 10,6067 10,6855 15,1444 10,6060 3,2653 2,9747 2,8245 2,5383 9,5981

12.485.961,70 1.179.338,24 62.155.758,35 28.503.538,53 37.350.339,88 44.516.757,04 1.989.491,80 4.583.987,56 2.636.367,40 16.182.231,83 5.094.813,60

3.458.565,54 3,6102 118.580,64 9,9455 6.752.541,22 9,2048 3.222.055,35 8,8464 11.642.400,61 3,2081 42.142.124,36 1,0563 1.856.726,10 1,0715 529.646,91 8,6548 841.399,82 3,1333 8.213.204,15 1,9703 499.271,95 10,2045

7.398.742,82 2.668.672,53 2.240.571,38 1.794.153,95

720.315,68 10,2715 884.851,76 3,0160 527.072,22 4,2510 173.893,56 10,3175

916.440,56 44.257.168,53 864.908,24 73.029.306,72 42.987.728,71 37.908.610,90 569.430,90 227.824,05 2.118.228,22 3.016.270,30 636.693,21 4.144.980,17 653.857,99 1.182.148,94 514.485,39 125.386.433,88 669.370,74 37.212.991,95 27.942.406,32 22.053.508,41

831,59 1.102,0400 4.284.433,27 10,3298 111.806,83 7,7357 9.460.025,91 7,7198 5.922.621,52 7,2582 4.730.958,97 8,0129 67.369,53 8,4524 26.239,55 8,6825 250.569,51 8,4537 361.824,99 8,3363 73.493,64 8,6632 488.408,38 8,4867 73.757,96 8,8649 140.929,29 8,3882 58.587,46 8,7815 15.585.818,24 8,0449 78.658,55 8,5098 5.608.123,32 6,6356 2.578.761,42 10,8356 2.026.532,33 10,8824

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,03% 10,2715 10,1688 0,19% 0,07% 3,1065 2,9255 0,53% 0,09% 4,3785 4,1235 0,52% -0,15% 10,4207 10,2401 -0,04%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

-1,82% 1.102,0400 1.102,0400 0,61% 10,3298 10,1232 -0,17% 7,7357 7,6583 -0,17% 7,7198 7,6426 -0,24% 7,2582 7,2582 -0,19% 8,0129 8,0129 -0,47% 8,4524 8,2834 -0,46% 8,6825 8,6825 -0,47% 8,4537 8,2846 0,19% 8,3363 8,1696 0,19% 8,6632 8,6632 0,17% 8,4867 8,3170 0,17% 8,8649 8,8649 0,11% 8,3882 8,2204 0,12% 8,7815 8,7815 0,27% 8,0449 7,8840 0,27% 8,5098 8,5098 0,03% 6,6356 6,5692 0,02% 10,8356 10,6189 0,01% 10,8824 10,6648

-2,59% 2,19% -2,69% -2,67% -2,66% -2,85% -5,36% -4,80% -5,36% -0,62% -0,40% 0,97% 1,19% -1,28% -0,86% -1,06% -1,04% -3,89% 1,28% 1,01%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4272 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8671 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,456 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,8914 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .115,36 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2147 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,7485 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3927 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,335

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5678 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8647 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,355

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3083

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4282 .........................................................1,4262 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86771 .......................................................0,86649 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4612 .........................................................7,4508 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8976 .........................................................8,8852 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,44 .........................................................115,28 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2156 .........................................................1,2139 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7539 .........................................................7,7431 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3937 .........................................................1,3917 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3359 .........................................................1,3341

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TƒπΔ∏ 31 ª∞´OY 2011

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ∂∫μ

•ÂÎÈÓ¿ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘

À¶√™Δ∏ƒπ∫Δπ∫∂™ ˘ËÚÂۛ˜ Û ˘-

ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °™∂∂. ∏ ŒÓˆÛË ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂∫μ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›·, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ‰·Ó›ÛÙÚȘ ÙÚ¿Â˙˜. ΔÔ ∂∫μ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. ∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ.

™ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∏ ∞¡Δπ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηÈ

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (COSAC), Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 29-31 ª·˝Ô˘ 2011. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘, £·Ó¿Û˘ ¶Ï‡Ú˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘. ™Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2020, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∂Í¿ÌËÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™Δ∞™∏ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜ (√ªÀ§∂), ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÊÔÚ¤·.

ÀÔ‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™¢∂ 2011 ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο fi ÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ∂ÓÈ·›·˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘ (√™¢∂), ¢‹ÏˆÛË ∂ÍÈÛˆÙÈ΋˜ ∞Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ¢‹ÏˆÛË ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÂˆÚÁÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ∂§°∞ Î·È ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ 2011, Ì ٷ ÂÍ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ›·: 1/6/11 ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ™¤ÛÎÏÔ˘ ∞fi 2/6/2011 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÂÚÁ›·, ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ªÈÎÚÔ‡ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘ Î·È ·fi 4/6/2011 ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ √ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ∂ÓÈ·›·˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙ· ÏÔÈ¿ ηıÂÛÙÒÙ·. 1) ºˆÙÔÙ˘›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. 2) ºˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. 3) ºˆÙÔÙ˘›· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ÊÔÚ›·˜ ‹ ¢‹ÏˆÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ fiÔ˘ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ∞.º.ª. ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. 4) μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ √°∞ (Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ∞) ∞ÚÔÙÚ·›Â˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ: 1) ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ¯Ú‹Û˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÛfiÚÔ˘ ÁÈ· ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ, ‚·Ì‚¿ÎÈ (ηÚÙÂÏ¿ÎÈ· Î·È Û¯ÂÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·). 2) ¶·Ú·ÛÙ·ÙÈο ·ÁÔÚ¿˜ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‹ ÎÔÚÈ¿˜. 3) °È· Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÙÂÌ¿¯È· ‹ ÛÙ·˘ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ: π‰ÈˆÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Ì›ÛıˆÛ˘ ıˆÚË̤ÓÔ ÁÈ· Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· (fiÙ·Ó ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1.200 ¢ÚÒ) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ô ∞.º.ª. ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ ··Ú·›ÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì›ÛıˆÛ˘. μ) μÔÔÂȉ‹ Î·È ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·: 1) ∂ÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ. 2) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. °) ∂Ï·ÈÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜:

1) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ∂Ï·ÈÔÎÔÌÈÎÔ‡ Î·È ∞ÌÂÏÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘. 2) √È ∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ¶√¶ - ¶°∂ ‚‚·›ˆÛË. ¢) π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: 1) ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ˙·¯·ÚÔÙ‡ÙψÓ. 2) ∞ÚÈıÌfi˜ ·fiÊ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ. 3) ∞ÚÈıÌfi˜ ·fiÊ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ Û ™¯¤‰ÈÔ μÂÏÙ›ˆÛ˘. 4) ∞fiÊ·ÛË ÔÚÈÛÌÔ‡ ‰È·‰fi¯Ô˘ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚfiˆÚ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. 5) ™‡Ì‚·ÛË ‹ ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ / ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì›ˆÛ˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·Ó¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (15 ª·˝Ô˘ 2011).

∏ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË

∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ¢‹ÏˆÛË Ê¤ÙÔ˜ ı· Û˘ÌÏËÚˆı›

Î·È ·›ÙËÛË Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: 1) ¡· Â›Ó·È ÁˆÚÁÔ› Î·È ·Ú¯ËÁÔ› ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. 2) ¡· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜. 3) ¡· η٤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ (20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ). 4) ¡· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 Ì‹Ó˜ Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ (·ÈÁÔÚfi‚·Ù· - ‚ÔÔÂȉ‹ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ÒˆÓ) Û ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 5) ¡· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 65 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ 1/1/1946 1/1/1993). 6) Δ· Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Î·È Â͈ÁˆÚÁÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 150% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÂÈÛfi‰ËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜: 15.000 ¢ÚÒ) ‹ÙÔÈ 22.500 ¢ÚÒ . 7) ¡· ÌËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 140 Ë̤Ú˜ Û Â͈ÁˆÚÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÈÂÚÁ¿Ù˜, ‰·ÛÂÚÁ¿Ù˜, ÂÚÁ¿Ù˜ Á˘. 8) ¡· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (›‰ÈÔ˜ ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜) Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı›, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ› ÁˆÚÁÔ›. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ù· ÔÔ›· ›-

Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) μ‚·›ˆÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ (ËÌÂÚÔÌËÓ›·: 15/5/2011 Î·È ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘). 2) ºˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. 3) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. 4) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (∂1). 5) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ (Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÙÔ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ì ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. 6) ∞Ó ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜: - μ‚·›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ‹ ÊÔÚ¤· ÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ. - μ‚·›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·ÈÙÒÓ / Ë ·ÈÙÔ‡Û· (·Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ). - μ‚·›ˆÛË ÊÔÚ¤· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ (ÔÏ˘ÙÂÎÓ›·˜, ·ÓÂÚÁ›·˜ Î.Ï.) ·Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂȉfiÌ·Ù·. 7) ∞Ó ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‹ ·ÁÚÔ‚ÈÔÙ¯ӛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· LEADER, √¶∞∞Ã. 8) Õ‰ÂÈ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ıÂÚÈÓfi ‚ÔÛÎfiÙÔÔ Î·È ·fi ıÂÚÈÓfi ‚ÔÛÎfiÙÔÔ. 9) ∞fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. 10) μ‚·›ˆÛË ∞Δ∂ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÁˆÚÁfi˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÚfiˆÚ˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·fi ÔÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›·. 11) ¶Ú¿ÛÈÓÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “¢∏ª∏Δƒ∞” ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. 12) √È ¢·ÛÂÚÁ¿Ù˜ ‚‚·›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ‹ ÊÔÚ¤· ÂÚÁ·Û›·˜.

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ¶ËÓÂÈfi-∫¿ÚÏ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ¶. ª·Úο΢∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ™∂ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜

ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·Úο΢ Î·È ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “™‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ñ ∫¿ÚÏ·˜, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 31 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÁηÏÂ›Ù·È “Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î‡ÎÏÔ” Î·È ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ø˜ §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ì·˜ ·fi ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹. ªÂ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Û·˜ ·˘Ù‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ¤Ó· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ μÔ˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ù· ϤÔÓ Â›ÛËÌ· ŸÚÁ·Ó· ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Î·È fi¯È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘” .

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ∂¡Δ√¡∞ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ÂÈÎÂ-

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ √ ¢∏ª√™ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÎÙ‹˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 16Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, “∫∞£∞ƒπ™Δ∂ Δ∏ ª∂™√°∂π√ 2011” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¢π∫ΔÀ√ ª∂™√°∂π√™ SOS. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ª∂™√°∂π√™ SOS Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ 16Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, “∫∞£∞ƒπ™Δ∂ Δ∏ ª∂™√°∂π√ 2011” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi 01-31 ª·˝Ô˘ 2011. √ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÍȤ·ÈÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˆ˜ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ› ηı·ÚÈÛÌÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ·È‰È¿, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· Ù˘ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ˙ÒÓ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ 2011 ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯Ù› ∂˘Úˆ·˚Îfi ŒÙÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡.

ΔÔÓ›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì·˜ ˆ˜ Ôϛ٘. ª¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÙ‹ Î·È ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÎÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È Ù·ÎÙÈÎÔ› ηı·ÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈο ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ˆ˜ ÔÏÈÙÒÓ.

Ê·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ø˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” , ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË Ï‡Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÂÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ” , ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ - χÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ™Ù· 464 ÂÎ. ¢ÚÒ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚˆÓ ÏfiÁˆ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 30.

™Ù· 464,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÊfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·ÚÙ›‰·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ™Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ı· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó 129,32 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù· ¯ÚˆÛÙÈο ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÌfiÏȘ ÛÙÔ 18,4% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÂÓÒ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ·Ó·ÚÚȯ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 40%! ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ À¶√π∫, ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fï˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ó¤· “ÙÚ‡·” ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›.

Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ

∫¤Ú‰Ë 22 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011 ∞£∏¡∞, 30.

™Â ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÛÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 22 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ˙ËÌÈÒÓ 21,05 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ıÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚ˘ÛÈÓÒÓ ˘Ô·ÍÈÒÓ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ˘‹ÚÍ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ù˘ Δbank, Ô˘ ÂÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚʈı‹Î·Ó ÛÙ· 102,2 ÂηÙ. ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ÚԂϤ„ÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ÔÌ›ÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 235,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 8,8% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ΔΔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∫ϤˆÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ΔÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜. ŒÙÛÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·›ÍÔ˘ÌÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂Ì›˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 2011 Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓË, ËıÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ Ì·˜ ·Í›·, Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ”.

ªÂÈÒıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ∞£∏¡∞, 30.

ªÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 54.023.635 ¢ÚÒ ‹Ù·Ó Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª, Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ 2011 ηًÏı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 126.681.790 ¢ÚÒ ·fi 180.705.425 ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰·¿ÓË ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ 2010.

TPITH 31 MA´√À 2011

∂Í‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ̤ۈ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ «¤ÓÂÛË» 1 ‰ÈÛ. ú ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 30.

 ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÌÈÎÚ¤˜, Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ì ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂Δ∂ ÒÛÙ ӷ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰¿ÓÂÈ· Û Ôχ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÙÚ¿Â˙˜ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ΤډԘ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂Δ∂ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÔÛÔ‡ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2012. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‰‡Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙË Ó·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∫·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰Ú¿ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· 5 ¤ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ 20-40 ÂÙÒÓ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈο ÔÈ Ó¤ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂Δ∂∞¡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÙ·È ÂȉÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯·ÌËÏfiÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi 30.000300.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ È‰›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ¡¤· ∫·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤Ûˆ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 5 Ï‹ÚÂȘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi 30.000-300.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ, ̤ۈ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ÙËÓ ›-

‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ, Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÈ· ηÈÓÔÙfiÌÔ È‰¤· ‹/Î·È ÌÈ· ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÍÈÔÔÈËı› ÂÌÔÚÈο, Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi 10 Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ 30 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô, Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ‡ÎÔÏË Ì¿¯Ë, ·ÏÏ¿ ı· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ, ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi Î·È Ì ÂÔ›ıËÛË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ∫È ÂÂȉ‹ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ·-

ÓÙ›ÔÓ Î·ÓÂÓfi˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÙÔÓ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜, ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì ·Ê¤ÏÂÈ· Î·È ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Ù· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· fiÛˆÓ ÚÔ·Á·Ó‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹”. ∂ÂÛ‹Ì·Ó Â›Û˘ fiÙÈ “Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË Ê˘Á‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÈÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÏ·‰› Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·”, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ı· Ï˘ı› fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ fiÙ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ÙÚ· ÌÂ

Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‹ÙÙ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ˘ÁÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ôχ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ Î·È ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ Ù·¯Â›˜ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ’’Ò˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂıÓÈ΋˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜’’. ™ËÌÂÈÒıËÎÂ, ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, fiÙÈ Ë ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ fiˆ˜: ● ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ· ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ● ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ● ÙfiÎÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ● Ì›ÛıˆÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ● ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‡‰Ú¢ÛË Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË, ● ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È ÊfiÚÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ º.¶.∞. Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ, ● ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Ì›ÛıˆÛË (leasing) ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ● ·ÎfiÌ· Î·È ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·, fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘). Δ¤ÏÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ Ó¤ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ICT) ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Jeremie, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜.

√È ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¯ı˜ ·ÒÏÂȘ 1,95%

™Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙÔ 1997 ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 30.

√È ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1997. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.240,25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 24,67 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,95%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 549,72 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,41%, ÂÓÒ Ô‰Â›ÎÙ˘FTSE/ASE40¤ÎÏÂÈÛÂÛÙȘ1.253,56 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 4,53%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 239,21 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,50%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.246,63 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,55%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.455,27 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,57%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola3E(+2,14%),

Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+2,14%), Ù˘ Jumbo (+0,58%) Î·È ÙˆÓ ∂§¶∂ (+0,15%).∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜

Ù˘ Alpha Bank (-9,06%),Ù˘ Eurobank (6,21%), Ù˘ MIG (-5,77%), Ù˘ Marfin Popular Bank (-4,69%) Î·È Ù˘ Motor Oil (-

4,76%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.447,90 -2,04%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.289,89 1,08%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.661,54 -0,78%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.109,76 -0,93%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 698,85 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.582,88 -1,72%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.820,55 0,56%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.328,96 -1,89%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.071,05 -3,94%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 513,15 -5,12%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.846,97 -2,75%, ΔÚ¿Â˙˜: 885,34 3,81%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.184,45 +2,01%, ÀÁ›·: 368,59 -2,40%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 2.700,33 -2,18%, ÃËÌÈο: 7.397,30 +0,43%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.455,03 -3,12% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 42 ÌÂÙÔ¯¤˜, 105 ÙˆÙÈο Î·È 37 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 66,901 ÂηÙ. ¢ÚÒ.∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 49,643 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


31

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

ÕÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ªÈÏ¿ÓÔ, ¡¿ÔÏË, ΔÂÚÁ¤ÛÙË Î·È ∫¿ÏÈ·ÚÈ

◊ÙÙ· ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ƒøª∏, 30.

∏ Â›ÛËÌË Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌÔÎÔÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ÈÙ·ÏÈο ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· (ÙÔÈ΋ ÒÚ·, 16:00 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜). ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÔÚÈÛÙÈο (Ï›Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·) Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÓÂÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ÛÙË ¡¿ÔÏË, ÛÙËÓ ΔÂÚÁ¤ÛÙË Î·È ÛÙÔ ∫¿ÏÈ·ÚÈ Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜. Δ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∫·‚·ÏȤÚ ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ̛· ‹ÙÙ·-ÛÔÎ, ¤ÂÈÙ· ·fi ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜, Ô˘ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ‹‰Ë ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٷ̤ÙÚËÛË, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ÙË ¡¿ÔÏË Î·È ÙÔ ∫¿ÏÈ·ÚÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ Δ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ ¶È˙·›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÔÛÔÛÙfi 55,1%, ÂÓÒ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ §ÂÙ›ÙÛÈ· ªÔÚ¿ÙÈ ÔÛÔÛÙfi 44,9%. √È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ RAI ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ Δ˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ ¶È˙·›· ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÔÛÔÛÙfi 52% ¤Ó·ÓÙÈ 48% ÁÈ· ÙËÓ §ÂÙ›ÙÛÈ· ªÔÚ¿ÙÈ. ™ÙË ¡¿ÔÏË Ô ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÚÒËÓ ‰ÈηÛÙ‹˜ §Ô˘›Ù˙È ¡Ù ª·Ù˙›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ πÙ·Ï›· ÙˆÓ ∞ÍÈÒÓ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û Ì 65,2% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Δ˙¿ÓÈ §ÂÙȤÚÈ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 34,8%. “∏ ¡¿ÔÏË ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ. ∞fi ·‡ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ù ª·Ù˙›ÛÙÚȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Î·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Il Giornale ÂÎÙÈÌÔ‡Û ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi Ù˘ ÙfiÔ fiÙÈ, ÙÂÏÈο, ÛÙȘ ‰‡Ô fiÏÂȘ-ÎÏÂȉȿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ™ÙËÓ ΔÂÚÁ¤ÛÙË, Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Â›Û˘ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi 57,5%, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ∫¿ÏÈ·ÚÈ Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜ Ì 59,3%. ∞fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Û˘ÌÌ·¯›· Ô ª·Ù¤Ô ™·Ï‚›ÓÈ, ËÙÙË̤ÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú-

¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, Ë §¤Áη, ÚÔÛ¤ÊÂÚ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ Ë §¤Áη ‰ÂÓ ¤¯·Û „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÚÏÔ˘ÛÎÔÓÈÎfi ÎfiÌÌ· §·fi˜ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÌÊ·Ó‹ ο̄˔ ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Ô ÿÙ·ÏÔ ªÔΛÓÔ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÒÔ˘ ¶fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “‹Ù·Ó ÌÈ· „‹ÊÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰Âη¤ÓÙ ̋Ó˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛı› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿. ŒÚÂÂ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ó· ¿ÂÈ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” “ªÈ· ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ηٿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ËıÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ªÂÚÛ¿ÓÈ. √ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ƒÔ˘Ì·Ó›· ÁÈ· Â›ÛËÌË Â›Û΄Ë, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

ªÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∏ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Â›Ó·È ÎfiÏ·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔۤϷ‚·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù·... ÂÚ·Á̤ӷ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ -¤Ó· ÛÂÍÔ˘-

·ÏÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ì ·Ó‹ÏÈÎË, ÙÚÂȘ ‰›Î˜ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù·. ™Ù· ÚÒÙ· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó ÂȂ‚·Èˆı› Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ §¤Áη ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· οÔÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı¤˜ ΤÓÙÚÔ ÂÓ fi„ÂÈ Èı·ÓÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √È ›‰ÈÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ - ¤ÛÙˆ Î·È ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ - ‹ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

¢‹ÏˆÛË ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ √ πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ·Ú·‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ: “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ¯¿Û·ÌÂ. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ, οÔȘ ¯¿ÓÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈfiÙÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ „‹ÊÔ ı· ‰ÂÈ fiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·”. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ˆ˜ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘. “ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §¤Áη˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ √˘Ì¤ÚÙÔ ªfiÛÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÈÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “‰ÂÓ ÂÍÂÏ¿ÁËÓ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” ÂÓÒ Â› ˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ È‰›ˆ˜ ÛÙË ¡¿ÔÏË ÔÈ Ôϛ٘ ı· “ÌÂÙ·ÓÈÒÛÔ˘Ó ÈÎÚ¿, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜.

™ÙÔ˘˜ 14 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·fi ÙË ‚·ÎÙËÚȷ΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·

¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ·ÁÁÔ‡ÚÈ· μ∂ƒ√§π¡√, 30.

™ÙÔ˘˜ 14 ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙË ‚·ÎÙËÚȷ΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÈı·ÓÒ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÁÔ˘ÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ªÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 1.200, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂȉËÌ›· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Âη¤ÍÈ ·ÎfiÌ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙË ¢·Ó›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙËÓ ¶Ôψӛ· -Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÈÛΤÙ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi °ÂÚÌ·Ó›·. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ∂º∂Δ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈΛӉ˘Ó· Ï·¯·ÓÈο ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ΔÛ¯›·˜, ÌÈ· Èı·ÓÒ˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓË ·ÚÙ›‰· ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ·ÁÁÔ˘ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·¯ı› ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ∏ Ïԛ̈ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Escherichia coli (ÚÔʤÚÂÙ·È “ÂÛÂÚ›¯È· ÎfiÏÈ), ¤Ó· ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ì ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë -ÔÚÈṲ̂ӷ Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘Ó· Î·È ˙Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¤ÓÙÂÚÔ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÙÔÍÈο Î·È ‰˘ÓËÙÈο ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û٤ϯԘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È STEC Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· ÙÔÍ›ÓË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™›Áη. ¶ÚÔηÏ› Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· Ì ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎfi Ô˘Ú·ÈÌÈÎfi

Û‡Ó‰ÚÔÌÔ” (HUS), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘ÓËÙÈο ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú‹ ÓÂÊÚÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È ÙÂÏÈο ı¿Ó·ÙÔ. “ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂȉËÌ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉË̛˜ STEC/HUS Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› ÔÙ¤ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ, Ì ¤‰Ú· ÙË ™ÙÔίfiÏÌË. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·Ó·ÚÚÒÓÔ˘Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚ›Ô˘ ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜. ™Â ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ë Ïԛ̈ÍË ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ¤Ó· ·Óٛۈ̷ (eculizumab) ηٿ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘.

ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ (Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ), ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ƒfiÌÂÚÙ ∫Ô¯, ÙÔ ÂıÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ˆÌ¿ ·ÁÁÔ‡ÚÈ·, ÙÔÌ¿Ù˜, Ì·ÚÔ‡ÏÈ Î·È ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂȉËÌ›· ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ÈÛ·ÓÈο ·ÁÁÔ‡ÚÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂȂ‚·Èˆı›, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÕÓÙÚ·˜ äÓÛÂÏ, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÎÙ›ÌËÛ˘ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘. “Œ¯Ô˘Ì ÌÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ·ıÔÁfiÓ· ÂÓÙÂÚÔ·ÈÌÔÚÚ·-

ÁÈ΋˜ E.coli Û ·ÁÁÔ‡ÚÈ·, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂȉËÌ›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¤ÓÛÂÏ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ πÛ·Ó›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Î·È Î¿ÏÂÛ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó

ÛÙË ª¿Ï·Á· Î·È ÙËÓ ∞ÏÌÂÚ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ∏ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ÔÚÈÛÙÈο ÌfiÓÔ Ì ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌ· Ë̤Ú˜. Δ· ÚÒÙ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÒ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜.

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ Ô ∂º∂Δ ∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ∂º∂Δ Î·ıÒ˜ Ù· “‡ÔÙ·” ·ÁÁÔ‡ÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

¶∞ƒ∞£∂ƒπ™Δπ∫√™ √π∫√¢√ªπ∫√™ ™À¡/™ª√™ “∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/6/2011 στο ξενοδοχείο PARK και ώρα 11.00 π.μ. και με θέματα Η.Δ. τα παρακάτω: 1) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός. 2) Έγκριση Ισολογισμού 2010 και προϋπολογισμού 2011. 3) Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του έκτακτου αποθεματικού του 2002. 4) Ενημέρωση των μελών για την διεκδίκηση των εκτάσεων από το Κτηματολόγιο και λήψη αποφάσεων αν χρειασθούν. 5) Διαγραφές μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει στις 26/6/2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο PARK. Το Δ.Σ. του Συν/σμού

Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Δƒ∞¶∂∑∞ £∂™™∞§π∞™ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου που θα αναλάβει τη διαμόρφωση του κτιρίου του υπό ίδρυση δεύτερου Καταστήματός της στο Βόλο και συγκεκριμένα επί των οδών Ιωλκού και Αργοναυτών, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες που έχουν συνταχθεί. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν αναλυτικό τιμολόγιο και προϋπολογισμό και θα κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Τράπεζας (οδός Μιαούλη 3, 1ος όροφος) στα Τρίκαλα, κατά τις ώρες 9:00 - 14:00 την Τρίτη 7-6-2011. Θα ληφθεί υπόψη η αποδειγμένη εμπειρία του εργολάβου στην κατασκευή -διαμόρφωση Τραπεζικών Καταστημάτων οποιασδήποτε Τράπεζας, ενώ τα σχετικά αποδεικτικά εμπειρίας θα πρέπει να βρίσκονται εντός του σφραγισμένου φακέλου. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ανάδοχο πέραν αυτού με τη μικρότερη προσφορά. Ο ανάδοχος εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το έργο στην Τράπεζα, όπως ακριβώς προβλέπεται στις μελέτες που έχουν συνταχθεί εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, καθώς επίσης και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσού ύψους ίσο με το 10% της οικονομικής προσφοράς που θα καταθέσει (προ Φ.Π.Α.), κατά την υπογραφή του προαναφερθέντος συμφωνητικού. Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή του φακέλου των μελετών, ενημέρωση επί των σχεδίων κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τράπεζας (αρμόδιος κ. Ηλίας Γελαδάρης/Πολιτικός Μηχανικός, τηλ. 24310-76104) οδός Μιαούλη 3, στα Τρίκαλα. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Το κόστος του τεύχους των μελετών ανέρχεται στα 20 ευρώ. Τρίκαλα 31.05.2011 Λάππας Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ.

∂.ª.¢.À.¢.∞.™. ª∞°¡∏™π∞™ ∂¡ø™∏ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¢∏ª√™πø¡ À¶∞§§∏§ø¡ ¢π¶§øª∞Δ√ÀÃø¡ ∞¡øΔ∞Δø¡ ™Ã√§ø¡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι Καλείστε να πάρετε μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ΔÂÙ¿ÚÙË 01/06/2011 και ώρα 11.00 .Ì. στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ με θέματα: 1) Απολογισμός δράσης της Διοίκησης & Οικονομικός απολογισμός. 2) Ενημέρωση συναδέλφων για τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ασφαλιστικά από εκπροσώπους της √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ και συζήτηση επ’ αυτών. 3) Συζήτηση για τρέχοντα προβλήματα Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού & λήψη σχετικών αποφάσεων. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Παρακαλούνται οι αρμόδιοι των υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν. 1264/82), να διευκολύνουν τους Διπλ. Μηχανικούς να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση, με τη χορήγηση σχετικής άδειας. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@apdthest.gov.gr Σκόπελος 24-5-2011

Αριθ. Πρωτ.: 359/30776 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δημοσιοποιεί το υπ’ αριθμόν 775/15-4-1994 απαντητικό έγγραφο, για έκταση εμβαδού 2.013,53 τ.μ. στη θέση “ΡΑΧΕΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν εποπτευόταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας. Το απαντητικό αυτό έγγραφο, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79, και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’


32

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (515) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εκθεσιακός χώρος 150 τ.μ., ισόγειος και το υπόγειο 150 τ.μ. επίσης κτίριο 300 τ.μ. με μεγάλες πόρτες όλο μαζί ή χωριστά, επάνω στη Λαρίσης 214 Β, πρώην SEAT. Τηλ. 6972-030140. (841) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι καινούργια, επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947528143. (145)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (068)

επιχείρηση - αρτοποιείο, πλήρως εξοπλισμένο με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6937-261556. Ώρες 6-9 το απόγευμα. (958)

μονοκατοικία 160 τ.μ., στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (556)

μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, μαζί με αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 54.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856654. (067)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ με 30 χρόνια συνεχή λειτουργία, εξοπλισμένο, με μεγάλους βοηθητικούς χώρους και σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6937-932288. Μόνο σοβαρές προτάσεις. (916)

ανατολικό διαμέρισμα 102 τ.μ., καινούργιο, πολυτελούς κατασκευής 3ου ορόφου, 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, wc, αυτονομία φ/α, ενεργειακό τζάκι, Παγασών με Ορφανοτροφείου. Πληρ. τηλ. 6972-691669. (144)

πολύ υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλέον ανεξάρτητος ξενώνας με δική του κουζίνα και μπάνιο στον ημιώροφο, βοηθητικοί χώροι, parking 2 αυτοκινήτων, διαμορφωμένος κήπος περιφραγμένος με ψηλή μάντρα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (492)

μ√§√™ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 51 τ.μ., Μαγνήτων 151 - Γκλαβάνη υπερυψωμένο ισόγειο, διαμπερές σε αρίστη κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, φυσικό αέριο, επιπλωμένο ή μη. Ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 24210-58793 και κινητό 6972-556079. (096)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ρετιρέ ανακαινισμένο 102 τ.μ. 3ος όροφος, Χατζηαργύρη 54 πλησίον Δικαστηρίων Ε 360. Εις το αυτό κτίριο και γκαρσονιέρα, 1ος όροφος. Πληρ. τηλ. 24210-36641. (115)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.922 τ.μ. όλο ή τμηματικά, τέρμα Μεταμορφώσεως, έναντι περιφερειακού. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661 - Ε 475/τ.μ. (502) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 165.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (518)

∂À∫∞πƒπ∞

πωλείται στο Στεφανοβίκειο μονοκατοικία 130 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977-336039. (216)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (506)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (516)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Πωλούνται κοντά στην πλαζ 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες, άριστη κατασκευή. Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Μακρινίτσης 55 - Βόλος Τηλ. 24210-37466, 6974-334218 (562)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (839)

Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (697)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη του Δήμου Βόλου οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (493)

¶ø§∂πΔ∞π

στη Ν. Ιωνία Βόλου και πλησίον Μαιάνδρου εξαιρετικής γειτνίασης διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση αποτελούμενη από ισόγεια κατοικία 92 τ.μ. και αυτόνομο α’ όροφο 62 τ.μ. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 169 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (494)

¶ø§∂πΔ∞π

στην περιοχή της Καλλιθέας Ν. Ιωνίας, πρόσωπο σε πάρκο προσεγμένης κατασκευής νεόδμητη μεζονέτα 3 επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη μας, 4 υ/δ, τζάκι στο μεγάλο χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, κλειστό parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (495)

¶ø§∂πΔ∞π

(517)

διώροφη μονοκατοικία 5 ετών, 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα, σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, άριστης κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan κουζίνα με όλες τις συσκευές εντοιχισμένες, 3 υ/δ, γραφείο, επιπλέον γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική πλακόστρωτη αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (496)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 91ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ Û Ï·Ù›·, Ì ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, ËÁ¿‰È, ı¤·, ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiʈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-204248) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 76.000(μ√-205341) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√203835)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203365) ∞°ƒπ∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-204169) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√204170) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO198135) ∞§À∫∂™(™√ƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√203314) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂(μ√200044) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√201954) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000(μ√200944) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 210.000∂(μ√200525) ∞§À∫∂™. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ & ¢˘¿ÚÈ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi 30Ṳ̀ˆ˜ 49ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ ·fi 37.000(μ√202528, μ√202529, μ√202530, μ√202538, μ√202536, μ√202235, μ√202236). ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 78ÙÌ, 2˘/‰, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√199914) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 195.000(μ√200827) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ wc, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, 3 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰¤ÓÙÚ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,9 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 600.000(μ0202690) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ë08.ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ë08. ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000 (μ√192776) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 182.000(μ√-206654) ∫∂¡Δƒ√. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 20.000(μ√-205782) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√205527) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, 2 wc, ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-205628) ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 90ÙÌ, 2 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1978. ΔÈÌ‹ 92.000∂ (μ√-205924) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√196557) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi 120ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201377) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂(μ√199783) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, 125ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√205756) ª∂§π™™∞Δπ∫∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 230ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 280.000(μ√-205762) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, 3À/¢, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞.ΔÈÌ‹ 48.000(μ√205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970)

¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, Ì ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√206517) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰. ΔÈÌ‹ 73.000(μ√-206519) √•À°√¡√.∫·Ù¿ÙÛËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 50ÙÌ, Ì ÎÔ˘˙›Ó·, wc, parking, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-206663) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ë08, ÁˆÓȷ΋, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Ì¿ÓÈÔ, wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË fiÚÙ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 217ÙÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√-206666) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202805) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 100ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, 3 ˘/‰, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË 100ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ, μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 600.000(‚Ô-203315) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ,1·Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2006. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203879) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫ ∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√-204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ∫/£, Ì ·˘Ï‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ.ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-205083) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹ Ì ÎÈfiÛÎÈ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ë80.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-205087) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 109ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ËÌÈÙÂϤ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√-205929) ¶∞§∞π∞.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2 ˘/‰, 5 Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√205976)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-205945) ∞§À∫∂™. ∞ΛÓËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ 200ÙÌ Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120ÙÌ ËÌÈÙÂϤ˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ê·ÙÛÔ 500ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-205453 ∞º∂Δ∂™. •ÂÓÒÓ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi 6 ‰›ÎÏÈÓ· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·›ıÔ˘Û· Ê·ÁËÙÔ‡, ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¿ÚÈÛÙË Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∂√Δ, ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÈÌ‹ 350.000 (μ√-205512) ∫∂¡Δƒ√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 186ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, 106ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 80ÙÌ ·Ù¿ÚÈ, Ì WC. ΔÈÌ‹ 300.000 (BO193435) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì 3 ˘/‰, 1 ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197717) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿„ÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, 2 wc.ΔÈÌ‹ 165.000(μ√-206369) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌ›Ô, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂(μ√199981) ∫∞¡∞§π∞. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 115ÙÌ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 94.000(μ√-206259) §∂Ãø¡π∞. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË 700ÙÌ, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 450.000∂ (μ√-169920) ¶∞§∞π∞. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 230ÙÌ, ¿Óˆ ÛÙËÓ §·Ú›Û˘, Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÈÌ‹ 530.000(μ√-205431)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 125ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ Ï‹Úˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 280.000(μ√-206753) ∞§ªÀƒ√™. √ÈΛ· 146ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ôχ ÁÂÚ‹ ηٷÛ΢‹ Ì ¯ÒÚÔ˘˜ ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√206375) ∞§ªÀƒ√™. √ÈΛ· 155ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ôχ ÁÂÚ‹ ηٷÛ΢‹ Ì ¯ÒÚÔ˘˜ ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√206376) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 122ÙÌ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 5 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 2Ì¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (BO194767) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74ÙÌ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-187524) ∫∞¡∞§π∞ ª∞°¡∏™π∞™.√ÈΛ· 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.ΔÈÌ‹ 40.000(μ√202699) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹s 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190137) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 242ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ÂÈϤÔÓ 60ÙÌ ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-205522) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-198130) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√-199352) ª∞§∞∫π. √ÈΛ· 65ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√191619) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹210.000∂ (μ√192822) ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. ∫·ÙÔÈΛ· 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√201693) ª∞ƒ∞£√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 20ÂÙ›·˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹

130.000(μ√201163) •√ÀƒπÃΔπ. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 75ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 57.000∂ (BO190997) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 129ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù˙¿ÎÈ, ηÏÔÚÈʤÚ, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›·, ¿ÚÎÈÓ, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√-205975)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ, ™.¢ 2, 1, ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√-205800) ∞°. μ∞™π§∂π√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ™.¢ 0, 8 ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-205520) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO194017) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 352ÙÌ ™¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√199455) ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ.™.¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√-206182) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ, ™.¢ 0, 8, ¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ.ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√-198517) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√ 191905) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72.000(μ√-204905) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 557 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘ 75ÙÌ Î·È 70ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8.ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-198335) ∞¡∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 84.000∂ (μ√195707) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ê·ÙÛÔ 304ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 95.000(μ√202543) ∞§À∫∂™ (∞∞°. ∂πƒ∏¡∏).√ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ, ™.¢ 0, 8 Ì ¿‰ÂÈ· ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ˘fiÁÂÈÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-205471) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√200496) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢ 0, 8, 100̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000(μ√202089) ∞§À∫∂™. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ™.¢ 0, 8: 1153ÙÌ 350.000 (μ√-202818), 440ÙÌ -200.000(μ√202685), ‰›Ê·ÙÛÔ 304ÙÌ - 95.000(μ√-202543), 494ÙÌ - 200.000(μ√-202545), 400ÙÌ - 170.000(μ√203976), 844ÙÌ - 310.000(μ√-200502) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 133ÙÌ, Ì ™.¢ 0, 8, ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 43.000(μ√-206521) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1,1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0, 6. ∂›Ó·È Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO190942) μ√§√™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™.¢ 2, 7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 600.000(μ√-204380) ¢πª∏¡π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ‰˘Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘ ÂÓÙfi˜, Â›‰Ô, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√202322) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO190143) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 333ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi, Â›‰Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜ ‹ Â¤Ó‰˘ÛË, Û Ôχ ηÏfi Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 47.000∂(μ√199541) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√201508) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 87ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ‰‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√193289) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 490.000(μ√201158) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 397ÙÌ, Ì ™.¢ 0, 8, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√-204904) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202223) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™.¢ 0, 8, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÓÂÚfi, ı¤·. ΔÈÌ‹ 105.000(μ√-171825) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfi‰Ô1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (BO-190512) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446, 40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 320, 000∂ (μ√195259) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 70ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√192989) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 819, 16ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 43, 5Ì, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (BO194996) ¶∞§∞π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 421ÙÌ Ì 10̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 463.000 (BO193854) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300, 09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0, 6, ÚfiÛÔ„Ë 18, 13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.508ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√192324) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55000∂ (μ√191480) ºÀΔ√∫√. √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-197678) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 157ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘, Ì ÔÈΛ· ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜ ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203799) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√-204906) (510)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¡. ∞°Ãπ∞§√™ και στην ευρύτερη περιοχή... πωλούνται παντός είδους ακινήτων, οικόπεδα, μονοκ/κίες, μεζονέτες, διαμ/τα καινούργια και παλαιά, εξοχικά, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, κτηματο-οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα/ελαιοπερίβολα... ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267. (212)

ªÂ˙ÔÓ¤Ù· + ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ξε-πωλείται ωραιότατη μεζονέτα (7ετίας) 86 τ.μ. με 2 υ/δ, καθ/κό, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλες βεράντες, συν 58 τ.μ. καλοφτιαγμένο ημιυπόγειο/στούντιο με ξεχωριστή είσοδο, 50 μ. από τη θάλασσα, σε μικρό συγκρότημα από μεζονέτες στο Αλωνάκι της Ν. Αγχιάλου (πλήρως επιπλωμένη ή μη) τιμή μνημονίου 123.000 Ε!!! ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267. (213)

∂∫¶√π∂πΔ∞π!!! Διώροφη ονειρεμένη κατοικία σε 2 στρέμ. οικόπεδο και απεριόριστη, ανεμπόδιστη και πανοραμική θέα έως την... Κρήτη!!! Α’ όροφος 145 τ.μ. με 3 μεγάλα υ/δ, μεγάλες βεράντες, 2 λουτρά, τζάκι κ.ο.κ. συν ισόγειο 90 τ.μ. ημιτελή (15 ετών), στην όμορφη Αγχίαλο. Μία ματιά... χίλιες λέξεις!!! (τιμή εκποίησης 210.000 Ε). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267. (214)

¢›¯ˆÚË ÁηÚÛÔÓȤڷ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, πωλείται καινούργια, ισόγεια δίχωρη γκαρσονιέρα 35 τ.μ. με ενιαίο καθιστικό/κουζίνα, λουτρό και ένα ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, χωρίς κοινόχρηστα, 36.000 Ε. Επίσης καινούργιο 3άρι, διαμ/σμα 73 τ.μ., 2ος ορ., με 40 τ.μ. γωνιακή βεράντα, πάρκιν, 94.000 Ε, 100 μ. από τη θάλασσα. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267. (215)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - 96 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 102 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ì ·/ı Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˜, Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 118 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 57 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 37 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 1Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. (541)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË 650 ∂.

- √͢ÁfiÓÔ, 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚·Ì̤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, a/c, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 500∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, 400 ∂. - ™Ù·ı¿ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 430 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ (ΤÓÙÚÔ), ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, 700∂. - ¶·Á·ÛÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 114 Ù.Ì., Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 900∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì.-57 Ù.Ì.-31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. - ¶¿Óˆ ·fi Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300 Ù.Ì., ʈÙÂÈÓfi˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜, 650∂. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÔÓÔηÙÔÈ˘ - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 150.000∂. - ¡¤· πˆÓ›· (¿Óˆ ·fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹ Î·È ·Ó·ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ, 150.000∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÔÈΛ· 233 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 250.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·, 130.000∂. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 125.000∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) 4¿ÚÈ, 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 140.000∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ 66 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 350∂, 90.000∂. - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 125.000∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - √͢ÁfiÓÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4ÂÙ›·˜, 235.000 ∂. - ∫·ÏÏÈı¤·, 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 6ÂÙ›·˜ Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, 80.000 ∂. - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 135.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 237,50 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 150.000∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ¯Ù›ÛÌ·, ™.¢. 2,1, 160.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜ (¶Ï¿Î˜), ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 209 Ù.Ì., 75.000 ∂. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 852 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 75.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·, ¯Ù›˙ÂÈ 500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 110.000∂. - ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.400 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 220.000∂. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂, 100.000 ∂. - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (543)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

°È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (548)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (549)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂.

¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (550)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 18. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 19. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 20. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 21. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 22. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 23. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 25. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 21. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 23. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º 55

13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø 99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 17. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 19. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 20. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¢24 23. §·Ú›Û˘ ·) ηٿÛÙËÌ· 400ÙÌ. Û 1.000ÙÌ.ÔÈÎfi‰Ô, ‚) ηٿÛÙËÌ· 150ÙÌ., Á) ηٿÛÙËÌ· 60ÙÌ. ∂10 24. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô 120ÙÌ. ∂10 25. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂10 26. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (522)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (544)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (523)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (524)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (526)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ¡. πˆÓ›· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. 140.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000.

∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 120.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚÔÊ/ÛÌ· 70 Ù.Ì. 65.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (525)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂.

¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (527)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (528)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ.

2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (529)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.) ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (531)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô.

μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜-¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜-ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜-ÎÙ‹Ì· 4.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÚÈÓ ÙÔ ‰¤ÏÙ· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (532)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 3¿ÚÈ, 87,50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ·˘Ù. Ê/·-parking, pilotis, 110.000∂. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 80.000∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 80.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 2¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌfiÓÔ 125.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Î·È 114 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. º.∞., parking, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·fi 1.500 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂.

3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 120.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. 4¿ÚÈ 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘, ·˘Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, 2 w.c., parking, 215.000∂. 8. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 9. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 210.000 ∂. 2. Ανώγειο 105 τ.μ., διπλοκατοικίας, Περραιβού-Αχιλλοπούλου, μόνο 100.000Ε. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 300 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ 13 Ê¿ÙÛ·, 110.000∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 6) ª¿Ú·ıÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 327 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 70.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 160.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-™˘Ú›‰Ë, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 67 Ù.Ì., ·ÓÙ› 75.000. EKTO™ BO§OY 1. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 2. ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ÂÈψ̤ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (535)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. 10. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., ¶·Á·ÛÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÂÏȤ˜, Ì ÓÂÚfi Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ 200.000 ∂. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (537)


36 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 9) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9.0 00ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂ μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 4) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 7) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 8) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ Ì ı¤· ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. 9) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 45.000ÙÌ Î·È 9.300ÙÌ Î·È 5.000ÙÌ Â› ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Â¿Óˆ ÌÂÚÈ¿ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 10) ¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ Lidl Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 1992 Ì ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 11) ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 280ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 6) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚÈÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ.ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °È· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫·ÚÙ¿ÏË Ì °·˙‹. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ Ì 2wc Î·È 2ÎÔ˘˙ÈÓ˜ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 3.000 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 2) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3350ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. (539)

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

ZHTOYNTAI

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

∑∏Δ∂πΔ∞π

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

λογίστρια γνώστης Γ’ κατηγορίας βιβλίων για εμπορική επιχείρηση. Πληρ. τηλ. 6937395533. (211)

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

ZHTOYN EP°A™IA

∫∂Δ∂ƒ

∫Àƒπ∞ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη μικρών παιδιών και την επιμέλεια του σπιτιού. Πληρ. τηλ. 6936-517780. (935)

™YNOIKE™IA 43¯ÚÔÓÔ˜ επιχειρηματίας, ιδιαίτερα ελκυστικός, καλλιεργημένος, άριστο οικονομικό επίπεδο. 36χρονος επιχειρηματίας, μελαχρινός, ευπαρουσίαστος, μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. 49χρονος δημοσίου, ευχάριστο παρουσιαστικό, χαμηλών τόνων με ευαισθησίες, ακίνητα. 46χρονος έμπορος, ιδιαίτερα εμφανίσιμος, ψηλός, σοβαρός, επικοινωνιακός, πολύ ευκατάστατος, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410549797. (520)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (499)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (505)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988-888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (583)

¢∞¡∂π∞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (512)

(557)

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (507)

¢∞¡∂π∞ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (513)

∞¡π∂§

κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρώ, γνωστή από την TV, σας δίνει λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί επαγγελματικά, ερωτικά, φυλαχτά, λύσιμο μαγείας. Δέχεται μόνο με ραντεβού, Βόλος. Τηλ. 6970864447, 6974-456215. (959)

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∫ƒ∏Δ∏!

Απολαύστε αξέχαστες, οικογενειακές και οικονομικές διακοπές στο μαγευτικό Ακρωτήρι στα ΧΑΝΙΑ! Κρητική φιλοξενία, χαλάρωση και ξεκούραση στα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα “ΜΑΧΑΙΡΙΔΑ” (4 ατόμων) δίπλα στις ειδυλλιακές παραλίες του Τερσανά και της Μαχαιρίδας. Τηλ. 28210-49071, fax: 28210-49072. Κιν. 6944-603238, 6944-965011. E-mail: villamaherida@gmail.com, www.maherida.wordpress.com. (519)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (504)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (554)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (497)

¢∏ª√™ ™∫π∞£√À √π∫√¡√ªπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ Δª∏ª∞ ¶ƒ√™√¢ø¡

ΣΚΙΑΘΟΣ 30/05/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4068

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√™ø¶π∫√À

Σκόπελος 30/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: 4237

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 202 Υπηρεσία: Δήμος Σκοπέλου Έδρα υπηρεσίας: Σκόπελος Ειδικότητα: ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Διάρκεια σύμβασης: 8 Αριθμός ατόμων: 4 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 202 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37003 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Καρβέλη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131, 2424350103). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι →Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟX). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 1. Την αριθ. Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. Β 792/29/04/2009). 2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 285/Α/2001). 3. Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77/30-03-81). 4. Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 5. Την αριθμ. 79/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Ε.Π.Θ. 5118/74720/2010). 6. Την αριθμ. 350/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής. 7. Το αριθμ. 33327/15-07-2010 Έγγραφο του Υ.Π.Σ.Δ.Δ.Α. περί “υπόχρεοι για την πρόσληψη ναυαγοσωστών στις λουτρικές εγκαταστάσεις” . 8. Την αριθμ. 527/2011 Διακήρυξη. 9. Τις αριθμ. 44/2011 και 45/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής “περί έγκρισης πρακτικών της από 22/02/2011 Δημοπρασία (Ε.Π.Θ. 1213/47561/11-05-2011 και 1212/47556/11-05-2011). Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι την 07/06/2011 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), και από ώρα 9.30 μέχρι 10.00 και θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, Επαναληπτική, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωση ΔΥΟ (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω. 1) ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Α/Α ΑΜΟΥΔΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 1 ΜΥΤΙΚΑΣ 500,00 τ.μ. (ΠΟΣΤΟ 2) 2 Ε, Ζ, Η, Θ, Ε 2 ΑΡΚΟΣ 70,00 τ.μ. 26 Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α Οι παραπάνω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά ο καθένας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των: Α. 200,00 ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στον Μύτικα (πόστο 2ο). Β. 500,00 ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στην Άρκο. Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται, από το γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκιάθου Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαθηνού Άννα, Διεύθυνση Νικοτσάρα 12, τηλέφωνο: 2427350110. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

À¶√Àƒ°∂π√ £∞§∞™™πø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¡∏™ø¡ ∫∞π ∞§π∂π∞™ Περίληψη της αριθ. 3327.1/31/11/20-05-2011 Προκήρυξης Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διεθνή, επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2011. Η δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτιμώμενη Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2011 για το σύνολο των δρομολογιακών γραμμών και για την πρώτη κατηγορία πλοίου: 3.807.336,46 ευρώ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί πλοιοκτήτες, ως τέτοιων νοούμενων και των εφοπλιστών, που αυτοί και τα πλοία τους πληρούν τις διατάξεις των άρθρων πρώτου, παράγραφοι 1 και 2 και άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) πλην της περίπτωσης γγ) του εδαφίου δ), παριστάμενοι οι ίδιοι ή με τους νόμιμους εκπροσώπους τους με σχετική εξουσιοδότηση. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, είτε στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 - Πειραιάς), είτε στην κατά τόπο Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα IV της προκήρυξης. Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να αποσταλούν στο ΥΘΥΝΑΛ/ ΔΘΣ (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2, 4ος όροφος - Πειραιάς) για τις γραμμές που τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζεται το ΥΘΥΝΑΛ ή στην κατά τόπο αναφερόμενη στο Παράρτημα IV της προκήρυξης Λιμενική Αρχή μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να υποβληθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Επιτροπές την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού πριν από την συνεδρίασή τους. Η σχετική προκήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το ΥΘΥΝΑΛ/ΔΘΣ (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος - Πειραιάς), κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30. Επίσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (www.yen.gr - Διακηρύξεις - Ακτοπλοϊκές Γραμμές). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΘΥΝΑΛ/ΔΘΣ τηλ. 210-4064264, 210-4064251, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πειραιάς, 25 Μαΐου 2011 Ο Διευθυντής Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΜΑΜΜΗΣ Β.


37

ΔƒπΔ∏ 31 ª∞´√À 2011

¶∞¡∞°πøΔ∞, ∫∞§√ ™√À Δ∞•π¢π

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 2 π√À¡π√À 2011 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08:30 - 10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ. 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 14.30 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΣΚΛΟΥ 3. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ, Ι. ΡΙΤΣΟΥ, ΧΡ. ΖΩΓΙΑ 4. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΜΑΡΙ 5. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.30 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ, ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 6. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.30 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

æ∏ºπ™ª∞ ¢π√π∫∏Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ∂∫¶√§πΔπ™Δπ∫√À ™À§§√°√À ª¶∂§∂°ƒπ¡√À ∫√ƒ√¶∏™ ª∏§∂ø¡ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μπελεγρίνου Κορόπης Μηλεών με την αναγγελία του αιφνίδιου θανάτου του Αιδεσιμότατου Ιερέως του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Κορόπης

¶∞Δ∂ƒ∞ ™¶Àƒπ¢ø¡∞ Δ™πƒ√°π∞¡¡∏ συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα: 1. Να παρευρεθεί στην κηδεία του εκλιπόντος. 2. Να καταθέσει αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ στο Ορφανοτροφείο Βόλου. 3. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και 4. Να δημοσιευθεί αντίγραφο της παρούσας στην Εφημερίδα “Θεσσαλία” . Κορόπη 28 Μαΐου 2011 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

Πάνω από 50 χρόνια ήσουνα καλή σύζυγος και υπέροχη σύντροφος του αγαπημένου μου αδελφού Παναγιώτη. Περάσατε μαζί πολλές φουρτούνες, πολλά βάσανα και μεγάλη φτώχεια! Στάθηκες δίπλα στον αδελφό μου με θέληση και εσωτερική δύναμη, στο κάθε του βήμα, σε γεωργικές ή άλλες χειρωνακτικές του εργασίες! Τα πεθερικά σου που ήταν και δικοί μου γονείς τα αγάπησες και τα πρόσεξες πιο πολύ και από τα πραγματικά τους παιδιά. Όταν εγώ μεμονωμένα ή με τη σύζυγό μου ερχόμαστε στο χωριό, ανοιχτόκαρδα μας καλωσόριζες και, για να μας περιποιηθείς περισσότερο, με μεγάλη ευχαρίστηση και επιμονή, μας κοίμιζες στο δικό σου κρεβάτι! Σε αξίωσε ο Θεός να δεις τα δυο σου παιδιά, τη Μαιρούλα και το Χρήστο μεγάλα και προκομμένα, με δικές τους οικογένειες, και το κυριότερο να δεις και να χαρείς για πολλά χρόνια και από τη γέννησή τους τα τέσσερα εγγόνια σου, τα οποία μεγάλωναν μεν δίπλα στους γονείς τους, αλλά δεν τους έλειψε η ζεστασιά και το χάδι της αγαπημένης τους γιαγιάς και του παππού τους! Τα παιδιά αυτά που προέρχονται από καλή “πάστα” και τώρα σχεδόν γίνονται όλα πανεπιστημιακοί πολίτες και χρήσιμα όχι μόνο στον εαυτό τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, κυριολεκτικά λάτρευαν τον αγαπημένο τους παππού που πριν χρόνια έχασαν, όπως λάτρευαν και σένα ως γιαγιά τους που και εσύ τα άφησες στην αρχή αυτού του μήνα (2-5-2011) βαδίζοντας σε εκείνο το άγνωστο για όλους μας μεγάλο μονοπάτι! Δεν γνώριζες καθόλου γράμματα - γιατί είχες γεννηθεί σε πολύ άσχημα παλιά χρόνια-και ούτε καν την υπογραφή σου μπορούσες να βάλεις. Το μυαλό σου όμως και την κρίση σου πολλοί θα ζήλευαν! Είχες και φαινόταν στο πρόσωπό σου μια απέραντη καλοσύνη και αγάπη προς όλους και μαζί με τον αδελφό μου, απλόχερα προσφέρατε τη φιλοξενία σας! Στα παιδιά σου, πέρα από τη μάθηση στα σχολειά τους, φρόντισες να τους δώσεις και τις δικές σου καλές μητρικές συμβουλές που είναι απαραίτητες για κάθε άνθρωπο προκειμένου να ζει καλά μέσα σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από ένα συμβάν, αλλά δεν το ξέχασα, και σε αυτό μου το σημείωμα αισθάνομαι την ανάγκη να το καταθέσω: Ένα μεσημέρι μέσα στο πατρικό μας σπίτι παρουσία σου και παρουσία του πατέρα μας, εγώ με τον αδελφό μου “μαλώναμε” . Εκείνος ως μεγαλύτερός μου κάτι μου είπε και η αφεντιά μου αντί να συμμορφωθεί στα όσα μου έλεγε, σαν “ανάποδος χρόνος” και “νευρόσπαστος” δυνατά και αρνητικά άρχισα να...“λαλώ” , ενώ εσύ και ο πατέρας μας παραμένατε σιωπηλοί. Κάποια στιγμή με πλησίασες και χαμογελώντας ψιθυριστά μου είπες στο αφτί. “Το φαγητό είναι σερβιρισμένο, πάμε τώρα να φάμε και μετά μαλώνετε πάλι” . Με κτύπησες φιλικά στον ώμο και τράβηξες για την κουζίνα, αφού πρώτα σιωπηλά και καλοσυνάτα κοίταξες στα μάτια τον αδελφό μου σαν να του έλεγες. “Μεγαλύτερος είσαι κάνε το... μικρότερο, μη μαλώνεις σε παρακαλώ” . Με τον αδελφό μου κοιταχτήκαμε, αισθανθήκαμε άσχημα και περισσότερο εγώ. Στη συνέχεια αγκαλιαστήκαμε, κλάψαμε και καθίσαμε στο τραπέζι για φαγητό! Από τη μέρα κείνη δεν θυμάμαι να “μάλωσα” ξανά με τον αδελφό μου. Με δυο σου σοφά λόγια είχες διορθώσει εμένα τον “αδιόρθωτο” ! Εάν επενέβαινες παίρνοντας το μέρος του αδελφού μου - όπως γίνεται σε πολλές δυστυχώς οικογένειες - ίσως εμείς ως αδέλφια να είχαμε “κόψει” για πάντα και την καλημέρα! Καλή μου και σεβαστή Παναγιώτα, μας έφυγες πλήρης ημερών, αλλά η απουσία σου θα είναι λίαν αισθητή σε όλους εμάς που σε αγαπούσαμε και ιδιαίτερα θα απουσιάζεις από τα παιδιά σου, τη νύφη σου και το γαμπρό σου και τα 4 εγγόνια σου. Με τη θέληση του Θεού εκεί στον άγνωστο δρόμο σου, άμποτε η αγνή σου ψυχή να συναντήσει όλους τους δικούς μας και, ιδιαίτερα τον άνθρωπο που πολύ αγάπησες και όλοι αγαπήσαμε, τον καλό μου και αλησμόνητο αδελφό, τον Πάνο. Στο καλό καλή μου και σεβαστή Παναγιούλα και αιώνια να είναι η μνήμη σου. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞¡¡∞ §√°∫π¢√À

κηδέψαμε την Κυριακή 29 Μαΐου και ώρα 4.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου νέου Κοιμητηρίου. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος. Βόλος 31 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Μάγια - Νίνος Τα εγγόνια: Ναταλί Ζιώτα, Φιόνα Η αδελφή: Θάλεια Μπισακού Η ανιψιά: Μαργαρίτα Μπισακού Οι λοιποί συγγενείς

¢øƒ∂∂™ Εις τον Ιερό Ναό Αγίας Άννης, παρεκκλήσιον Αγίων Αναργύρων Βόλου, προσέφερον οι κάτωθι: Σουλτάνα Πλίκα 20 ευρώ, Παρασκευή Βούρου 40 ευρώ, Χρήστος Θεοχάρης 20 ευρώ, Αγορίτσα Πασιά 5 ευρώ, Ευαγγελία Καρδαρά 30 ευρώ, Ελένη Φλώρου 100 ευρώ, Ελένη Θάνου 50 ευρώ, Σοφία Κούτρα 50 ευρώ, Ελένη Κομνηνού 50 ευρώ, Ελένη Σιαμουρέλη 5 ευρώ, Αικατερίνη Μαντούδη 50 ευρώ, Απόστολος Κοκώνης 20 ευρώ, Σπυρίδων Μητρούλης 10 ευρώ, Αικατερίνη Χατζηγιάννη εις μνήμην της μητρός της Αθηνάς 100 ευρώ, Ανώνυμος 5 ευρώ, Ανώνυμος 500 ευρώ, Ευμορφία Σταμπουλίδου 5 ευρώ, Ανώνυμος 10 ευρώ, Δημήτριος Καραντάθης 5 ευρώ, Κωνσταντίνος Βούλγαρης 5 ευρώ, Βάγια Ευαγγέλου 5 ευρώ, Μαριγούλα Μυτίκα εις μνήμην του συζύγου της Νικολάου 50 ευρώ, Διονυσία Τερλεξή εις μνήμην του συζύγου της Αποστόλου 50 ευρώ, Ιωάννης Μιχαήλ 80 ευρώ, Ελένη Τσάπη εις μνήμην του

συζύγου της Μιχαήλ 50 ευρώ, Σπυρίδων Σαμαλτάνης 5 ευρώ, Χρήστος Μανώλης εις μνήμην του πατρός του Παναγιώτη 50 ευρώ, Χρήστος Ευθυμιόπουλος 5 ευρώ, Ελένη Αδαμαντίδη εις μνήμην του συζύγου της Ιωάννη 25 ευρώ, Αλίκη Γκουντέλου 30 ευρώ, Ευμορφία Γκάγκα 20 ευρώ, Αικατερίνη Φώτου εις μνήμην του αδελφού της Αποστόλου Ντόντη 40 ευρώ, Ελένη Γκούλιου 20 ευρώ, Βασίλειος Κατσαρός 5 ευρώ, Αριστείδης Τσιακαλάκης 5 ευρώ, Σταματία Παπαδοπούλου 5 ευρώ, Ειρήνη Λαρισαίου 5 ευρώ, Γεώργιος Βαρδάκης 50 ευρώ, Ελένη Μπέκου εις μνήμην του συζύγου της Ελευθερίου 50 ευρώ, Γεώργιος Χαλάτσης εις μνήμην των γονέων του Δημητρίου - Γεωργίας 30 ευρώ, οικογένεια αδελφών Σπαθούλα εις μνήμην της μητρός τους Αικατερίνης 530 ευρώ, Ειρήνη Βαρέλα 10 ευρώ, Κωνσταντίνος Τάκης εις μνήμην της συζύγου της Περσεφόνης 30 ευρώ, Ελευθερία Καραΐσκου 5 ευρώ, Πέτρος Κοντός 5 ευρώ, Κωνσταντία Τσιμβρακίδη εις μνήμην της μητρός της Ελένης 50 ευρώ.

ª∞´√™

31 ∂ÚÌ›Ԣ ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

“ªË‰ÂÓ› Ìˉ¤Ó ÔÊ›ÏÂÙ ÂÈ ÌË ÙÔ ·Á·¿Ó ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √ Á·Ú ·Á·ÒÓ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔÓ, ÓfiÌÔÓ ÂϋڈΔ (ƒˆÌ. ÈÁ’ 8). Η αγάπη είναι χρέος προς τον πλησίον μας, χρέος ιερόν και ισόβιον. Εάν λοιπόν ο τίμιος άνθρωπος φροντίζη να εξοφλή όσα χρεωστεί, ο Χριστιανός πρέπει να εξοφλή καθημερινώς το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον. Είτε με συμβουλάς χριστιανικάς, είτε με λόγια παρηγορητικά, είτε με άλλην τινά καθοδήγησιν ή βοήθειαν πρακτικήν, είτε με χρηματικήν επικουρίαν, υπάρχει πάντοτε τρόπος να πληρώνωμεν καθημερινώς έναντι του μεγάλου αυτού χρέους, το οποίον έχομεν προς τον πλησίον μας. Αλλά το χρέος της αγάπης δεν ομοιάζει με τα χρέη τα χρηματικά. Είναι χρέος, που όχι μόνον δεν πιέζει και δεν στεναχωρεί, αλλά και ευχαριστεί και ικανοποιεί και αναπαύει την ψυχήν. Είναι χρέος, που όσον πληρώνεται, τόσον και πλουτίζει τον αγαπώντα και τον κάμνει περισσότερον ευτυχή. Ας μη μένη λοιπόν χρεώστης κανείς. Ας πληρώνωμεν με κάθε τρόπον το χρέος αυτό με πράξεις βοηθείας και εξυπηρετήσεως του πλησίον μας, διά να μιμηθώμεν την ανεξάντλητον αγάπην του ουρανίου Πατρός.

KH¢EIE™ Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ™Δ. Δ™∞Δ™√

Ετών 57 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά και Αρτεμίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. Βόλος 31 Μαΐου 2011 Τα αδέλφια: Νικόλαος - Ελευθερία Τσάτσου Τα ανίψια: Σταύρος, Γεωργία Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ªπ§Δπ∞¢∏ μ√§πøΔ∏

Ετών 60 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 11.00 π.μ., στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ “ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” ,ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: EUROBANK: 00260178870100872073. Βόλος 31 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Αποστολία Τα παιδιά: Γεώργιος, Στεφανία Τα αδέλφια: Ειρήνη χα Δημ. Αναγνωστοπούλου, Ευθαλία - Κωνσταντίνος Στάμος, Απόστολος - Στέλλα Βολιώτου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ Δ√¶∞§π¢∏

Ετών 72 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Φ. Ιωάννου 31 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 31 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Ισαάκ - Γιολάντα Τοπαλίδη, Χρυσάνθη - Γεώργιος Χαρβάλας Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Βασίλειος, Κωνσταντίνα, Αλέξανδρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

£∂√¢øƒ√ ™Δ∞ª∞Δ∞

Ετών 67 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 9.00 Π.Μ. Βόλος 31 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Μαίρη Σταματά Ο υιός: Γιώργος Σταματάς Τα αδέλφια: Νικόλαος και Καίτη Σταματά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂À∞°°∂§π∞ ¡Δ∞º∂∫∞

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή και θεία

∂§∂¡∏ ∫∞ƒ∞¢∏ª√À ΔÔ Á¤ÓÔ˜ °∫ƒ∂∫√À

κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου. Ο σύζυγος: Δημήτριος Βασιλείου Τα παιδιά: Ανέστης, Κωνσταντίνος Οι μητέρες: Αικατερίνη Γκρέκου, Γεωργία Καραδήμου Τα αδέλφια: Μαρία και Μιχάλης Βανέζης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” .

Ετών 77 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ., από το σπίτι μας που είναι στην οδό Βόλτου αρ. 4 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 31 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Ελένη Νταφέκα, Μαρία Νταφέκα - Σκουλή Τα εγγόνια: Ελένη, Βλάσης Τα αδέλφια: Βασιλική χα Παναγ. Δέτση, Αναστασία χα Δημ. Μαργαρίτη, Ελένη και Παναγιώτης Τσίγκος, Κωνσταντίνος και Ανθούλα Νταφέκα, Θωμάς και Ελένη Νταφέκα, Γεώργιος και Συραγώ Νταφέκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 31 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷Ù˙‹ º·Ó‹˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 81 - ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 2421025458, ¶··ÙfiÏÈ· ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ÙËÏ. 2421045149, ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ £ˆÌ¿, °ÎÏ·‚¿ÓË 47 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜), ÙËÏ. 2421037924. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∏Ï. ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 123 - °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 2421032942. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ï·‰¿ ª·Ú›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 13, ÙËÏ. 2421060266. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∫ÔϤÙÛÔ˘” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 31 ª·˝Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, ºÔ˘Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ∫√∑∞¡∏ §·Ú›Û˘ 234, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ƒª∏™ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∫. ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05,

13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555

TƒπΔ∏ 31 ª∞´OY 2011 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415

∫∞£∂Δ∞ 1. ΔÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘˜ Û ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ - ¶fiÏË Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜. 2. ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ - ÷˚‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜. 3. πÙ·ÏÈÎfi... ¯Ú˘Û¿ÊÈ - μÈ‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ ÙÛ¤˘ (·Ú¯Èο) - ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘... ÛηÎÈÛÙ‹. 4. ΔÔ˘ Ï·›Ì·ÚÁÔ˘... ÙÚ¤¯Ô˘Ó - ™ˆÌ·ÙÈÎfi˜ ‹ „˘¯ÈÎfi˜ fiÓÔ˜. 5. £˘Ì›˙ÂÈ... §Ô˘¤Ó - ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞. 6. √ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ÛÈÙÈÔ‡ - ∞Ï·˙ÔÓ›·, ÍÈ·ÛÈ¿ - ŒÁÚ·„ ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ fiÏÂÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” . 7. √ÙÈο... ‰ÔοÚÈ· - ΔÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‹ıÂÏÂ Ô π¿ÛÔÓ·˜ - Δ›ÙÏÔ˜... ˆÚ·›·˜. 8. ÃÒÚ· ÎÈ ÔÌÒÓ˘ÌË Ï›ÌÓË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ - √ ¤Ó·ÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™

AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ΔÚÒÁÂÙ·È ˆ˜ Úfi¯ÂÈÚÔ Á‡̷ - ª·ÁÂÈÚÈÎfi Û·Ԙ ÎÈ ·˘Ùfi˜. 2. ºÚÔ‡ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ªÂÛÛËÓ›ˆÓ - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ... Û˘ÌʤÚÔÓ. 3. ∞Ê‹Óˆ ÙËÓ Ù¿ÍË Ó· ʇÁÂÈ - ∏ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ. 4. ∫ÂÓÙÚÈο ÛÙÔ... ÔÙfi - ª˘ıÈ΋ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ıÂfiÙËÙ· - °·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. 5. ¢È·ÚÚ¤ÂÈ ÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË - ¶¿ÂÈ Ì ÙÔ... ηΛıÂÓ. 6. ¶ÚfiıËÌ· ¯ËÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ - ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ‹ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ - ∞Ú¯·›Ô ÂÈÊÒÓËÌ·. 7. Δ· ¿ÚÌÂÓ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ - ∏Ï›·˜... ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. 8. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜ - ¡·Ó¿... ÔÈ‹ÙÚÈ· Î·È ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - μÔ˘‚fi... Îȯ. 9. ºËÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂfiÓÈ· ÙÔ˘ - ∞Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ. 10. ∞ıfiÚ˘‚Ô... ÛÂÙ - ∫ÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÚÔ¯Ô‡˜ - £‡Ì· ÂÓfi˜ “ÈӷΛԢ ʷ΋˜” . 11. ∫·˙Ô‡Ú·, Ͽη - ¶·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· - ∞Ú¯Èο Ù·Ì›Ԣ Û‡ÓÙ·Í˘. 12. ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Ô˘... ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ - ∏ ·Ú¯·›· ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ - ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·. 13. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï...: ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ - ÕÁÈÔ˜... Ô˘ ÛÒ˙ÂÈ.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

9. ...· ÎÂ: fiÚÔ˜ ÙˆÓ Ú¿ÏÈ - ¶fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ ϤÍÈÌÔ - ªÂٷʤڈ (·Ú¯.). 10. ∫›ÓËÛË ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ· - ∑ËÙˆÎÚ·˘Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô˘‹ - ¢›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÈÏfi Û‡ÌʈÓÔ. 11. √͇˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜ fiÓÔ˜, ÛÔ˘‚ÏÈ¿ (ÌÙÊ.) - √ Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ (Í.Ï.). 12. ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô... ÎÚ˘Êfi˜ - ∏ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÈ¿. 13. ∫ÔÓÙ‹ ·È‰È΋ οÏÙÛ· - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÓˆıÚfiÙËÙ·. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶ƒ√™º∞π-Δ∞μ∞™ 2. ∂πƒ∞-¡πΔ∂ƒ∂™√ 3. ™Ã√§∞ø-™Δ∞§√™ 4. √Δπƒπ¢∞-™√™√ 5. ¡∂μ∞™-∂¡£∂¡ 6. Δƒπ-∂√ƒΔ∏-π∞π 7. ¶∞¡π∞-§π∞™ 8. ™¡∂§-∏™∞π∞-∫à 9. ∞ƒ°√™-Δ∞Ã∂π∞ 10. ™Δ-√Ã∏ª∞-∏™∞À 11. º∞ƒ™∞-πƒ∞-Δ™¡ 12. ∞™∂-π∞™-°∫∂Δ√ 13. •∞¡£√™-™ø™Δ∏™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∂™√¡Δ∂™-™º∞• 2. ƒπÃΔ∂ƒ-¡∞Δ∞™∞ 3. √ƒ√-μπ¶∂ƒ-ƒ∂¡ 4. ™∞§π∞-∞§°√™ 5. ∞ƒ™∂¡-√Ã∞π√ 6. ∞¡øπ-√π∏™∏-∞™ 7. ππ-¢∂ƒ∞™-ªπ™ 8. Δ™∞¡Δ∞Δ∞ƒ 9. Δ∂Δ-£∏§π∞-∞°ø 10. ∞ƒ∞™∂-π∞Ã∏-∫™ 11. μ∂§√¡π∞-∂™Δ∂Δ 12. ∞™√™∞™∫π∞™Δ∏ 13. ™√™√¡π-Ã∞À¡√™.

∫ƒπ√™ ¶ÂÚ›ÂÚÁË Ì¤Ú· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÔÈ ·¿Ù˜, ÔÈ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¿Û¯ËÌ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ ·ÓÔȯٿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ìϯı›Ù Ô˘ıÂÓ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-55-3-2212-8. Δ∞Àƒ√™ §›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ‡ÓÔ˜ ı· Û·˜ οÓÂÈ Î·Ïfi Î·È ı· Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤¯ÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-39-22-12-34-6. ¢π¢Àª√π °È· Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì ٷ ÏfiÁÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ›ÛÂÙÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·fi ÚÈÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-33-23-45-2. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ó· Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛÂȘ, Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ÙË ÁÓÒÌË Î¿ÔÈÔ˘ ·¢ı˘Óı›Ù ηχÙÂÚ· Û ÂȉÈÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3-22-12-34. §∂ø¡ μÚ›Ù ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, Û fi,ÙÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û·˜ ÌËÓ Ì›Ù ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-4-33-2-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÂÚ¿ÛÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‚Ú·‰È¿, ÁÂÌ¿ÙË Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ¤ÚˆÙ·, ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ó· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË Ó‡¯Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-56-78-33.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ·ÚÓËÙÈο, ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-29-33-23-45-21. ™∫√ƒ¶π√™ ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ͤӷ ¿ÙÔÌ· Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ οÓÙ ÙÔ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-20-44-56-782. Δ√•√Δ∏™ μÚ›Ù ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜, ÌÈ· ‚fiÏÙ· Û ¤Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı· Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ηÏfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-4033-23-45-2. ∞π°√∫∂ƒø™ £· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÔÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ·Ó ¤¯ÂÙ ۇÌÌ·¯Ô ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙË ÛΤ„Ë, ÚÔÛÁÂȈı›Ù ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ·Û¯ÔÏËı›Ù ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-22-12-39-8. À¢ƒ√Ã√√™ ŸÛÔ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ, Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜, ÌÈÏ‹ÛÙ ‹ÚÂÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-50-44-34-5-22. πãÀ∂™ ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¯¿ÓÂÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÍÂηı·Ú›ÛÙ ÚÒÙ· ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ˙ËÙ›ÛÙ ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ›ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-55-4-3-22.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TƒπΔ∏ 31 ª∞´OY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ Á¿Ï· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 10.45 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 19.10 20.00 20.30 21.00 22.00 24.00 01.30 01.45 02.15 02.45

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· ∫·ÚÙÔ‡Ó Ôχ Ͽη √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ª·ÓÒÏ˘ Ô ÓÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ °˘Ó·›Î˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ Escape Art@ert.gr ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ “ΔÔ Á¿Ï·” ¶Úfi‚· Á¿ÌÔ˘ On the road μÈ‚Ï›· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› “My sweet home” Escape (∂) Art@ert.gr (∂) ¶Úfi‚· Á¿ÌÔ˘ (∂) On the road (∂) μÈ‚Ï›· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.30 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 04.30

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ÕÁÚÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √ ËÏ›ıÈÔ˜ “°Ï¤ÓÙÈ, ÏÂÊÙ¿ Î·È ·Á¿Ë” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ı·Ï·ÛÛfiÏ˘ÎÔ˜” ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “Emile” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “√ ‰Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ ·›Ì·”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00

21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜-Δ¤ÓȘ ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ·ÓÙÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∂ȉ‹ÛÂȘ EuroNET √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 23.10 00.30 00.45 01.45 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou Food and the city ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ª+ª ∂ȉ‹ÛÂȘ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Singles 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ ŒÓ·˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∏ ·Á¿Ë Ù˘ Á¿Ù·˜ ∏ ·Ï›ÚÚÔÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÈṲ̂٠∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ Èڛ˜ fiÚÈ· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· §·˜ μ¤Áη˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent Steps ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™fiÏÔ Î·ÚȤڷ

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45 05.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· (∂) ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ The most extreme Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· The Giza Bar ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ √È Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ √È Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ-∂ÎÔÌ‹Û˘˙‹ÙËÛË The Cleaner ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Sea rescue Biography The Oprah Winfrey show Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 ¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.30 04.30 04.45

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Outdoor & Sports (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) Sex and the city The big game ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.00

Office: An american workplace ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Fringe Nip/Tuck “Puppet master VS Demonic toys” “Trouble with men and women”

Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 26/5-1/6/11

∞π£√À™∞ 1

“√π ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.00 & 10.00 ∞π£√À™∞ 2

“√π ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞” ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 8.30

◊Ù·Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1870 Ô˘ Ô Ã¤ÓÚÈ ¡ÂÛÙϤ, °ÂÚÌ·Ófi˜ ¯ËÌÈÎfi˜, ÂÎfiÓËÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∂›¯Â Â›Û˘ ÙËÓ È‰¤· Ó· ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌËÙÚÈÎfi Á¿Ï· Î·È Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ μÔÌ‚¿Ë˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Á¿Ï· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó‡„ˆÛË, fiÙÈ ÙÔ Á¿Ï· ÊÔÚ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁˆÓ, fiÙÈ Ë ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· fiÊÂÈÏ ÙË ÌÂٷͤÓÈ· ÂȉÂÚÌ›‰· Ù˘ ÛÙÔ Á¿Ï· fiÓÔ˘, fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ¿‰È Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È ÌÈ· ËÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘, Î·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∫›Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ›ÓÔ˘Ó Á¿Ï·.

∂Δ1 19.10

°Ï¤ÓÙÈ, ÏÂÊÙ¿ Î·È ·Á¿Ë ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1955, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˘ ΔÛÈÊfiÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ™Ì·ÚԇϷ °ÈÔ‡ÏË, ™ÂÚ¿ÓÙ˙· μÚ·Ó¿, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜.

ªÂÚ‰¤Ì·Ù· ÙÚÈÒÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ó·ÚÒÓ Â·Ú¯ÈˆÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· “ÎÔ˘ÙÛÔ‚ÔϤ„Ô˘Ó” ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏ›‰·˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜, ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ §·˘Ú¤ÓÙË, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿‰·, Ì ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÂÏ›‰· ˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘. √ ı›Ԙ, fï˜, Â›Ó·È Ôχ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÎÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›· ÎÈ ·Ó¿·˘ÛË. ∏ °ÈÔ˘ÁÈÔ‡ ı·ÙÚ›Ó· Î·È ÊÈÏÂÓ¿‰· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.

∂Δ3 20.00

∂ÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1994, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ª¿ÓÙ·Ì. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô˘¤ÛÏÈ ™Ó¿È˜, °Î¿ÚÈ ª¿ÛÂ˚, °È¿ÓÛÈ ª¿ÙÏÂÚ.

ªÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ·ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ - ηÎÔÔÈÒÓ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÛÙ· ¿‰˘Ù· ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ‰ÔÏÔÊÔÓ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÎϤ‚ÂÈ ·fi Ù· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÙȘ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¶ÈÙ ¡¤ÛÈ, Ô˘ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂχıÂÚ˘ ÙÒÛ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘...

STAR 21.00

111111111111111111111111111

09.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10

23.30 01.05

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÿ¯ÓË: √ ™‡ÚÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ £¤·ÙÚÔ “ ÕÏÎËÛÙË∫‡Îψ·˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 26/5-1/6/11 ∞π£√À™∞ 1 ∫∞π •∞º¡π∫∞ ™∫√Δ∞¢π (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.30. ∞π£√À™∞ 2 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 21.15, 00.15. ∞π£√À™∞ 3 √π ª∞Ã∏Δ∂™ Δø¡ ¢ƒ√ªø¡ 5 (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.00. ¶∞°π¢∂Àª∂¡∏ æÀÃ∏ (ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.30. ∞π£√À™∞ 4 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.30.

My sweet home ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º›ÏÈÔ˘ ΔÛ›ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿڂÂ˚ ºÚ›ÓÙÌ·Ó, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·Ô˘Ù˙‹.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÓÂÈÚ·, ·ÔÙ˘¯›Â˜, ÌÔÓ·ÍÈ¿, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÙË ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Êfi‚Ô Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. “Home” Â›Ó·È Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· Ë ·ÙÚ›‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì·Ú Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÚfiÛÎÏËÙÔ˘˜ Î·È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜, Û ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÁÈÔÚÙ‹, ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ΔËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›‰·, ÙË ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÂΛӢ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ÛÙÔ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ Ì·Ú. ∂Δ1 22.00

√ ı·Ï·ÛÛfiÏ˘ÎÔ˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1964, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ª›Úη ∫·Ï·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, £. ª˘ÏˆÓ¿˜ Î.¿.

ŒÓ·˜ Ó·‡Ù˘ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·˙Ô‡Ú·˜, Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË º·Ó‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ŸÙ·Ó Ô ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡·‡ÛÙ·ıÌÔ˘, ÙË ƒ¤Ó·, ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÒÓ, ÂΛÓÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÎÏËÎÙÈο. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‚¤‚·È· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÎÈ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Î·È ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ „¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì‡ÚȘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ.

∂Δ3 23.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 31 M·˝Ô˘ 2011

M NÔ˘ ∞ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Îϛ̷ÙÔ˜ Ο πρωθυπουργός επιμένει σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αλλά το ερώτημα είναι αν μπορεί η κυβέρνηση να την εξαντλήσει με τη σημερινή της σύνθεση, όταν υπάρχουν και υπουργοί TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË που δεν πιστεύουν στην πολιτική, την οποία καλούνται να εφαρμόσουν. Όταν όμως στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν πιστεύουν σε ένα ακολουθούμενο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν έχει και τόσο νόημα αν εκφράζονται ανάλογες απόψεις στο εξωτερικό. Πιο ανησυχητική από μια αρνητική απόφαση στην ευρωζώνη, είναι μια κατώτερη των περιστάσεων στάση του εγχώριου πολιτικού προσωπικού. Αν υποθέσουμε ότι δίνεται κι η συναίνεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε βασικά ζητήματα. Όταν η κυβέρνηση θα πρέπει πια να εφαρμόσει, καλύτερα ή χειρότερα, τις κοινές, πιο ξεκάθαρες, επιλογές από ποιους τελικά αυτές θα προωθηθούν; Στο μεταξύ, επιβεβαιώνεται ότι ο Γ. Παπανδρέου διερευνά το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού και της στελέχωσης της κυβέρνησης με τεχνοκράτες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουκάς Παπαδήμος, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Απ. Ταμβακάκης έχουν δεχτεί πρόταση να συμμετάσχουν σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Για να δεχτούν κάποια ηχηρά ονόματα θα πρέπει να εγγυηθεί κι ο πρωθυπουργός ότι δεν θα σαμποταριστεί το έργο όσων θα καταλάβουν καίριες θέσεις. Θα χρειαστεί να επιδείξει την αποφασιστικότητα, που προστατεύει από έριδες και να προστατέψει συνολικά την προσπάθεια της κυβέρνησης, όταν θα βρεθεί σε μια νέα αφετηρία. Ένας ενδεχόμενος ανασχηματισμός με τα κατάλληλα πρόσωπα, τα οποία να εμπνέουν εμπιστοσύνη για την προοπτική των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλει στην αλλαγή του κλίματος. Υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, που δύσκολα εισχωρούν στα πολιτικά δρώμενα με συνέπεια να μένουν στο περιθώριο καινούριες ιδέες και να μην υλοποιούνται νέες τακτικές. Όταν όμως μια κρίση βαθαίνει, οι συνηθισμένοι σχεδιασμοί φαίνονται μικροί. Η άσκηση πολιτικών, με τη συνηθισμένη έννοια του όρου, μπορεί να είναι ήδη εκτός εποχής. rallis@e-thessalia.gr

¢È·‚¿˙Ô˘Ì για την Κανονιστική απόφαση - έτσι λένε ό,τι θα αποφασιστεί για το παραλιακό μέτωπο και όχι μόνο, από την Αγχίαλο ώς πάνω-κάτω στο Μαλάκι, με τα τραπέζια, τα καθίσματα και τα παραβάν των καταστημάτων. Γιατί ντε και καλά θα “κανονίζει” πώς και τι έχουν δικαίωμα να κάνουν, όσοι σήμερα ξέρουμε πως έχουν ξεπεράσει την αυθαιρεσία προ πολλού και είναι σε άλλα επίπεδα... Κανονιστική απόφαση με μια επιτροπή του Δήμου, που συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι, εκτός δημοτικής αρχής, αρχιτέκτονες της πόλης με γνώση και μια αισθητική προσέγγιση του ζητήματος, μακράν αυτής που χρόνια αποτυπώνει η εκάστοτε δημοτική αρχή της πόλης, στην παραλία, στους πεζόδρομους. Και γενικώς, όπου υπάρχει σπιθαμή δημοτικής γης που μπορεί να εκμεταλλευτεί... Κανονιστικές λοιπόν, έχουμε δει κι έχουμε ακούσει πολλές. Στο μεταξύ, έχουμε φτάσει, για να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια της παραλίας να... ανοίγουμε πόρτα. Στην Πλατεία Αναύρου, να μην μπορούμε να προσεγγίσουμε τη θάλασσα από τα τραπεζοκαθίσματα, στην Ερμού να πηδάμε πάνω από καθισμένους που πίνουν φρέντο για να διαβούμε. Κι αν πιάσουμε τι γίνεται έξω από την πόλη, Δήμος Βόλου πια κι αυτός, θα τραβάμε τα μαλλιά μας... Ωραία πράγματα λοιπόν, διαβάζουμε και στη νέα... Κανονιστική. Δεν πιστεύω όμως ότι θα τα εφαρμόσουν, αν κάνουν δεκτή την πρόταση της Επιτροπής στο Δήμο. Δεν είναι επιφύλαξη απέναντι στις προθέσεις της δημοτικής αρχής. Είναι που ξέρουμε τι πιέσεις θα δεχτεί, ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης, από τους καταστηματάρχες. Είναι που είμαστε βέβαιοι ότι, και σε περίπτωση εφαρμογής, πολλοί καουμπόηδες, θα τη γράψουν στα παλιά τους παπούτσια. Είναι που η πείρα λέει, πως κι αν υλοποιηθεί, δεν θα περιφρουρηθεί.

Σαν γκέτο σχεδιάστηκαν πριν από 40 χρόνια, γκέτο παραμένουν ώς σήμερα, ακόμη κι αν η πόλη επεκτάθηκε και πέρα από τις πολυκατοικίες, τα εργατόσπιτα του Ξηροκάμπου. Κόσμος του μεροκάματου εγκαταστάθηκε εκεί, ένα σπίτι ήταν και είναι θησαυρός όταν τα χρήματα είναι μετρημένα μόνο για τον επιούσιο. Απεδείχθη άνθρακας και

όσοι μένουν ακόμη εκεί, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι με πενιχρές συντάξεις που δεν τους δίνουν επιλογές, νιώθουν παρίες... Από την αδιαφορία του μέχρι πρόσφατα Δήμου Νέας Ιωνίας που τους χόρτασε υποσχέσεις χρόνια ολόκληρα, από την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι και στη νέα του αυτοδιοικητική μορφή. Κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι...

T‡Ô˜

∂ÎÏ›Ô˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜... Ÿ¯È ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Ì¤Û· Û ԉÈο ‰›ÎÙ˘·, ·˘Ù¤˜ È· Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ Ó· ¿Ó ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ÁȉfiÛÙÚ·Ù˜, ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËηÓ. ∞ÏÏ¿, ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ‚ÔÛÎÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜, ·È‰¿ÎÈ Û¯Â‰fiÓ, Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ›ӷÈ, ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ŒÏÏËÓ·˜, ·ÊÔ‡ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ È·, ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi Ù· μ·ÏοÓÈ·...

∏ÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ΔÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

Το μόνο αποτέλεσμα της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών δεν ήταν ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήταν ότι δεν θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Για έναν απλό λόγο: δεν υπήρχε προετοιμασία για τον χειρισμό της ατζέντας. Και αυτό συμβαίνει διαρκώς και σε πολλά θέματα. Δεν υπάρχει “γραμμή”. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η κεντρική επιδίωξη. Γιατί από την κυβέρνηση - ανεξαρτήτως προθέσεων - λείπει το πιο αναγκαίο πολιτικό εργαλείο γι’ αυτή τη δουλειά: η ηγετική ομάδα. Ένας επιτελικός κύκλος θεσμικών παραγόντων που θα κάθεται στο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό να μελετάει τα πολιτικά δεδομένα και να παίρνει τελικές αποφάσεις. Και εκεί να τελειώνει η συζήτηση. Οποιος τις δέχεται, τις υλοποιεί. Για όποιον δεν τις δέχεται, το μοναστή-

ρι να είναι καλά. Αυτό το επιτελείο πρέπει να συνιστά πολιτική ομάδα, όχι παρέα ούτε κοινωνική συναναστροφή. Με εμπειρία και γνώση των προβλημάτων, επαφή με την κοινωνία και αίσθηση του πολιτικού και ιδεολογικού DNA του κυβερνώντος κόμματος. Άρα, να αποτελείται από πολιτικά στελέχη. Ακριβέστερα, από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Με διαδρομή στην πολιτική. Με κατ’ ανάθεσιν πολιτικούς ρόλους, θα λείπει πάντοτε αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόμαζε “διαίσθηση των πραγμάτων”. Πολιτική διαίσθηση. Αυτό όμως απαιτεί τη λειτουργία οργανωμένου κόμματος, που συνδέει την κοινωνία με την κυβέρνηση. Δεν νοείται άσκηση εξουσίας χωρίς κόμμα με δεδομένη πολιτική κατεύθυνση. Είναι κατ’ αρχάς θέμα κοινοβουλευτισμού. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία για να λειτουργήσει χρειάζεται κόμματα. Και τα κόμματα χρειάζονται πολιτικά στελέχη.

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¶¿Óˆ ·fi 1,5 ‰ÈÛ. Û‹ÎˆÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Û ÌÈ· ̤ڷ!”. ✒∂£¡√™: “∫Ï›ÛÙ ÙÒÚ· Ì›· ¢∂∫√, Ȥ˙ÂÈ Ë ÙÚfiÈη”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ŒÛÂÈÚ·Ó ÙÚfiÌÔ “ı¤ÚÈÛ·Ó” ηٷı¤ÛÂȘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ºÏÂÚÙ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ Î·È ÛÙ· Ê·ÓÂÚ¿”. ✒∂™Δπ∞: “√È ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “ŸÏ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û 7 Ë̤Ú˜. ∂Ï›‰Â˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “¶·ÁÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘”. ✒∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∫ÏÈ̿ΈÛË Â˘Úˆ-ȤÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘”. ✒Δ∞ ¡∂∞:“∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜”.

Αλλά είναι και θέμα ουσίας. Η άσκηση διακυβέρνησης και ο χειρισμός κρίσεων απαιτούν μπαρουτοκαπνισμένους πολιτικούς. Με αναφορές σε μια ιδεολογία. Με διακριτή πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή, να προέρχονται από ένα κόμμα με στίγμα. Από μια παράταξη που διαφέρει από μια άλλη. Δεν νοείται κυβέρνηση χωρίς σύνδεση με κόμμα. Απλώς, το κόμμα πρέπει να είναι ανώτερη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και όχι πρυτανείο που σιτίζει αργόσχολους. Οι παλιές αμαρτίες του κομματικού ΠΑΣΟΚ δεν δικαιολογούν την υποκατάστασή του από γνωστούς και φίλους. Χωρίς κόμμα με πολιτική φυσιογνωμία δεν μπορεί να συγκροτηθεί επιτελείο που θα ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Και χωρίς τέτοιο επιτελείο οι χειρισμοί περιέρχονται σε όσους λειτουργούν, όπως έλεγε ο αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μένκεν: “Διαπιστώνοντας ότι τα τριαντάφυλλα μυρίζουν καλύτερα από τα λάχανα, συμπεραίνουν ότι κάνουν και καλύτερη σούπα”. Από “ΤΑ ΝΕΑ”

31-5-11  

h theta ths tritis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you