Page 1

∏ £∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ 1898

@

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.40'- ‰. 17.13’

¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.908

ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 28 ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ΔˆÓ ∞Á›ˆÓ ‰ÈÛÌ˘Ú›ˆÓ ÙˆÓ ÂÓ ¡ÈÎÔÌˉ›· Ì·ÚÙ., °Ï˘ÎÂÚ›Ô˘ ÚÂÛ‚.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞ÔÓÈÎÙÈ΋ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, SOS ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜

Θάλαμος αερίων ο Βόλος ¶˘ÎÓfi Ó¤ÊÔ˜ ·Èı·ÏÔÌ›¯Ï˘ ·fi Ù˙¿ÎÈ·-ÛfiÌ˜ ✓ ¶ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÚÔۤϢÛË ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ✓ ∞˘ÍË̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔ¯ı¤˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 90 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÏ‡Ô˘Ó Ú‡Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÛÙÈÁÌÈ·›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ¿ÁÁÈÍ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Ù· 1.460 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ fiÏË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÓÈÎÙÈ΋, ÂÓÒ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÚÔۤϢÛË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÈÛÓÂfiÌÂÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÌÈÓÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ. 13

∂ ¶ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ Ë Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ

¡¤Â˜ ʈÙȤ˜ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi £Ú›ÏÂÚ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ■ ÛÂÏ. 8

™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 6 ÙfiÓÔÈ ÙÚfiÊÈÌ·

°È· Ù¤ÏË-ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ

∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÂÏ›‰·˜

μÔÏÈÒÙ˜ «·Ó·ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó» ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ¢√À-ÙÚ·Â˙ÒÓ

■ ÛÂÏ. 18

∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ‰È¤Ú·Í·Ó ÎÏÔ¤˜ Û μfiÏÔ-§¿ÚÈÛ·

■ ÛÂÏ. 12

■ ÛÂÏ. 10

ÀÁ›· ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ■ ÛÂÏ. 10

■ ÛÂÏ. 14

¢‡Ô Î·È ϤÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ

√˘Ú¤˜ ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ¢√À Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi

∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÂÓÒ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ÍÈ ÙfiÓÔÈ ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ¿ÔÚÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 11

Ôϛ٘ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù¤ÏË Î·È ÊfiÚÔ˘˜, ÂÓÒ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ■ ÛÂÏ. 15

∞fi ·‡ÚÈÔ Ì ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

∂ȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªÂÁ¿ÏË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ·ÁÂÙfi˜ ■ ÛÂÏ. 12 ¡¤· ÛÙÔȯ›·

μ›·Û·Ó Î·È ¤Î·„·Ó 34¯ÚÔÓË ■ ÛÂÏ. 10

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ■ ÛÂÏ. 14

¶ÚÔ˜ Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ªfiÓÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÿÓÈ· ›¯·Ó ÂÈÛΤÙ˜ ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ¡¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ-Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ 1/1/2013

¢ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÏË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

I‰¤Â˜, Ù¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË

£HTA ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

■ ÛÂÏ. 39

Δ· «Û‹ÎˆÛ·Ó» fiÏ· ·fi ÂÍÔ¯ÈÎfi ■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ª›Ó· ∫·Î·Ï‹, Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·, ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜

A¶√æ∂π™

“∞fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ¶ËÏ›Ô˘”

ŸÛ· ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏

∞fi ÙÔ 2006 ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¤ÁÚ·Ê·Ó Ù¿ÛÂȘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 25%, ıˆÚÔ‡Û ·fi ÙfiÙ ٷ ΢ڛ·Ú¯· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο, ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ΔÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ “ηӤӷ” ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛı› ·fi ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ ÚÔÛÂÚÓÔ‡Û·Ó. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù¤ÙÔÈ· ·ÔÛ˘ÛÂÈÚˆÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ı· ηχÙÔÓÙ·Ó fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙·Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È fiÓÙˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007 Î·È Û ÂΛӘ ÙÔ˘ 2009 Â›Û˘. ∏ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘, fï˜ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·Ṳ̂ÓË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÂÓÈ΋, ۯ‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋. ∫·È ¤ÙÛÈ Â›‰·Ì ٷ ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›‰·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. √ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì̤Ó˘ ÁÈ· οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘. ΔÒÚ· ¿ÏÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤· Û‹Ì·Ù· Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ó¤· ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÌÂıfi‰Ô˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ë ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙȘ ÙˆÚÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÂÓÈ΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ È· ÙÔ ¶·™Ô∫ Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·. ∏ ·Ó·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÈ. Ÿˆ˜ Î·È Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô˜ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÔÈ›. √È ¤Ú¢Ó˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¤¯ÂÈ “Ù·‚¿ÓÈ” , Ë ¿ÓÔ‰fi˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ÔÈ, ¤¯ÔÓÙ˜ ¯Ô˘ÓÙÈΤ˜ Î·È ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈΤ˜ Ú›˙˜, ÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô Î·ı›˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ¿ ·’ fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆÚÈÌfiÙËÙ·. •·Ó·ÛΤÊÙÂÙ·È ‰ÈÏ¿ Î·È ÙÚÈÏ¿ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ¢ÂÓ ‰›ÓÂÈ Ï¢Τ˜ ÂÈÙ·Á¤˜, Ô‡Ù ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ¿ÎÚÈÙ· fiÙÈ Ï¤ÂÈ Ô ¤Ó·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜. ªÂÙÚ¿ Î·È Í·Ó·ÌÂÙÚ¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ͤÚÂÈ ϤÔÓ ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ, fiÛÔ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÎfiÌÌ·Ù·, fiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Â›Û˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∞fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ fiÙÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÌÈ· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·Ù·ÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÚÔËÁ̤Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë Ê·˘ÏfiÙËÙ· Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi È· fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· - ·’ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ÌÈ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·ÏÏ·Á‹. ∞·ÈÙÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Â‰Ò Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÂΛӘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁ̤ÓË ∂˘ÚÒË. ∫·È ¤ÙÛÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÂÚ¯fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ‰›Î·ÈÔ.ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ Ôϛ٘ ı¤ÏÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Èηӿ Ó· Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.

Ô ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜, ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈÛΤÊıËΠ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÎÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰·ÛοÏÔ˘. “ΔÔ ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ¿Û¯Ë̘ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ª›Ó· ∫·Î·Ï‹, Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· Î·È ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜.

Δ

∏ ›‰È· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÛÎÈ ·fi fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 17 ¯ÚfiÓÈ·. “ªÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, Û ËÏÈΛ· ÂÚ›Ô˘ 6 ¯ÚfiÓˆÓ, ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ ÙÔ ¿ıÏËÌ·. •ÂΛÓËÛ· ˆ˜ ·ıÏ‹ÙÚÈ· fiÙ·Ó Ô ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘, ηıÒ˜ ¤„·¯Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ” . Ÿˆ˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Î. ∫·Î·Ï‹, ·Ì¤Ûˆ˜ ÂӉȷʤÚıËÎÂ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ø˜ ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÛÎÈ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·. °È· ÙÔ ·Ó ÙÔ ÛÎÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ‹ ‡ÎÔÏÔ ¿ıÏËÌ·, ÂΛÓË Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ: “∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ·Ú¯Èο ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘. ªÂÙ¿, fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ·Ï¿. ΔÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ ıˆÚÒ Â‡ÎÔÏÔ, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ¿Û¯Ë̘ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‚Ô‡Ó ÌÔÈÚ·›Â˜”. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È... ٷϤÓÙÔ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ ÛÙË ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ïfi Ó· ηÙ‚·›ÓÂȘ ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ ¿Óˆ Û ‰‡Ô - ‹ Î·È ¤Ó· - ¤‰ÈÏ·. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ οÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·Ï¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È Ó· ˘ÂÚÓÈ΋ÛÂȘ Ù˘¯fiÓ Êfi‚Ô˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ë ¿ÁÓÔÈ· Î·È Ë ·ÂÈÚ›·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ∫·Î·Ï‹. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٷٿÛÛÂÈ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤-

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™

ñ

TËÏ. 24210 35532, 6978911487

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 01...13ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 05...13ÔC ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...12ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 04...12ˆC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...11ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 02...11ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...12ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 03...12ÔC.

(∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·

ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë Î. ∫·Î·Ï‹ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË ·ÁÚÈfiÏ¢η˜, ·’ fiÔ˘ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯¿ÚÈÔ ÛÎÈ¤Ú ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ›ÛÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ʷډȤ˜. Ÿˆ˜, fï˜, ϤÓÂ Î·È ÔÈ ·ÏÈÔ› ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, fiÔÈÔ˜ Ì¿ıÂÈ ÛÎÈ Â‰Ò, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÔ˘‰‹ÔÙ” . ∂ΛÓÔ Ô˘ ÙË ÁÔËÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È “ÙÔ ¯ÈfiÓÈ, Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ë ·ÁˆÓ›· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ë ÂÈı·Ú¯›·, ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ıÏËÙ¤˜ ÌÔ˘, Ù· Ù·Í›‰È· ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·” ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È Ë Î. ∫·Î·Ï‹ ÛÙË “£” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ıˆÚ› ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÂÈΛӉ˘ÓË, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “ÂÂȉ‹ Â›Ì·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿Óˆ ÌÔ˘, ÏfiÁˆ ÎÂÎÙË̤Ó˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ·ÂÈÚ›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰È‰¿ÛΈ Î·È Ó· Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ ÙË ıˆÚÒ ÂÈΛӉ˘ÓË ˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÏfiÁˆ Î·È ÂÔÚÙÒÓ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ·fi ÂΉÚÔÌ›˜, ›Ù ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÎÈ ‹ snowboard, ›Ù ·Ï¿ Ó· ·ÚÎÂÛÙÔ‡Ó Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ηʤ. “∂ӉȷʤÚÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ËÏÈ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ô˘ Ù· ıˆÚÒ Î·È ·ÙÚfiÌËÙ·” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∫·Î·Ï‹. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÂÍÔÏÈÛÌfi Û ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÓÔÈΛ·Û˘.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÙË £Ú¿ÎË, ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ¤ÛÔ˘Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ πfiÓÈÔ ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

1Ô ¯ÏÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙËÏ.: 24280 99710 www.aeriko-pelion.gr

ÍÂÓԉԯ›Ô-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶¤ÌÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 23-25 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 20723 ñ ∫ÈÓ. 6999 894 894 ñ 6974 12 48 21

∂ϤÓË ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÏ.: 24280 99121 - 90006, ÎÈÓ.: 6972405836, fax: 24280 90008 e-mail: info@hotel-kritsa.gr, www.hotel-kritsa.gr


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÚÂȘ

™Â ηٿÛÙ·ÛË ·ÛÊ˘Í›·˜

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÈο ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ϤÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÛ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, ηıÒ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÂÏÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÚÂȘ.

∞Ó˘fiÊÔÚË ‹Ù·Ó Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ŒÓ· ¤ÏÔ Î·ÓÔ‡ ›¯Â ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ η̤ÓÔ˘ ͇ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. π‰È·›ÙÂÚ·, ‰‡ÛÎÔÏË ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏÂÚÁ›·˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ·¤Ê˘Á·Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ fiÏË. √ μfiÏÔ˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘. ŸÌˆ˜, ʤÙÔ˜, ÙÔ Î·Îfi ¤¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ. ∫·È ‹Ù·Ó ÙÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ô˘˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ô˘ ¤ÛÙÚ„ ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ÛÙ· η˘ÛfiÍ˘Ï· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ·, Ô˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ô͢Óı›, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ΔÈ; ∞˘Ùfi ÌfiÓÔ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ï¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.

º.™.

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

∂ÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· √ ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È Ì›· ÂʇÚÂÛË ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. √ ¤¯ˆÓ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì›· ... ·ÁÂÏ¿‰· ÚÔ˜ ¿ÚÌÂÁÌ·. √ ÊfiÚÔ˜, Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜. ΔÔ‡ÙÔ ÛÙËÓ Ú¿ÍË - Î·È Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È Ô ÔÏ›Ù˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. ¶ÏËÚÒÓˆ ‰ËÏ·‰‹ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. √È ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È Û ηÎfi ¯¿ÏÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. ŒÎ·ÓÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÊÔÚ¿, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜; √˘‰¤ÔÙÂ. Δ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯·Ú¿ÙÛÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Î·È fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‚Á·›ÓÂÈ Ì ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÙÚfiÔ. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞fi Ô‡ ÚÔ·ÙÂÈ ·˘Ùfi; ∂›Ó·È Â΂ȷÛÙÈÎfi Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˆÛÙfiÛÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Ô‡ ÙÂÏÈο Ô ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜... Δ. ∫.

√È Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ °È· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 25% ̤۷ ÛÙÔ 2012 Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ ¯ı˜ Ì ۯ‰fiÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÌˆ˜, Â‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Á·ıfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÂȉ‹ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ™˘Ó¤‚·Ï·Ó ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi. ¶ÚÔ‹Ïı ηٿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÂȉ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Ù· Ê¿Ú̷η, ›Ù ÂÂȉ‹ ·ÂÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ›Ù ÁÈ·Ù› Ù· Ê·Ú̷Λ· ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÛÙÂÚ› Ù· Ê¿Ú̷η ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Î·È ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. °. ΔÛ.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

TÔ˘ £·Ó¿ÛË §˘ÚÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

ŸÙ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ·ıˆÒÓÂÈ •·Ó·¯Ù‡ËÛÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ∞ÔÂÈÚ¿Ù·È ¿ÏÈ Ó· ·ıˆÒÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.∞ÔÙÂÏ› Âȯ›ÚËÛË ·ıÒˆÛ˘ fiÙ·Ó Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ “Ô Ï·fi˜ ‹ıÂÏ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹” ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ Â˘Ê˘‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ˆ˜ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ú¿Í˘ (·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ) ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ¡·È, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙȉËÌÔÎÚ¿Ù˜ ·Ó ·ÁÓÔÔ‡Û·Ì ÙË Ï·˚΋ ı¤ÏËÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ ¤Ó·˜ ÌÂÙÚ Ù˘ ÛÙÚ„ԉÈΛ·˜ Î·È fi¯È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘. °È·Ù› ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔÓ Ï·fi ‰ÂÓ Â›Ó·È ËÁ¤Ù˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙfiÊ· Î·È ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿... Ì·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔÈ Ô˘ ˘Ê·Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏Á¤Ù˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Ï·˚΋ ÂÈı˘Ì›· fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È fi¯È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·Û‡ÛÙÔÏ·, ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ıÂÛÌÔıÂÙ› ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜-„ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. °È·Ù› fiˆ˜ ›Â Ô ∞Á¿ıˆÓ “οı ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: fiÙÈ ËÁÂ›Ù·È ·ÓıÚÒˆÓ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·” . ¶·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙ· “¶ÔÏÈÙÈο” ˆ˜ Ô ¿ÍÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ˘ÏÔÔÈ› ·˘Ù¿ Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·˜ Ì·˜ ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ fiÛÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ÔÏÈÙ‡ÙËÎ·Ó Ì ·˘Ùfi ÁÓÒÌÔÓ· Î·È fi¯È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË. (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

ΔÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi °È· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÚÔ¯ı¤˜, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÂÓÒ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ë ›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ϤÔÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiıÂÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶¤Ú˘ÛÈ Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ¿ÁÁÈÍ ٷ 11.000 ¿ÙÔÌ·. £· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙfiÛÔ; º.™.

∞Á·Ó¿ÎÙËÛË √˘Ú¤˜ ¯ı˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ πÃ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÁÎÈÛ¤ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÂÚ›ÛÛ¢Â, fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔχˆÚË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·Ì›Ô, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ê·›Ì·ÍË Ù˘ ÙÛ¤˘ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·Ï¿ ÂÎÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ‰Ôı› οÔÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜. °.•.

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ¿ “¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Á˘ Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ÁˆÚÁ›· ‹ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ¤‰ˆÛÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙ· ‡„Ë ÔÏÏÔ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ı˘Û›Â˜. ∞ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ù›ÔÙ·. ∫·È Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Á˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·fiÚˆÓ. º.™.

√È ˘Âڈڛ˜

°. ΔÛ.

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ „ËÊÔıËÚ›· √ ÂÓÈ·›Ô˜ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·¤ÎÙËÛ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË, ·ıfiÚ˘‚·, “·ÚfiÛˆ·” Î·È Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ·. °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰Â ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÙ˜. √ ™Àƒπ∑∞ ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ì¿ÓÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì “‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ” , Ë ‰È·ÓÔÌ‹ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂȉÒÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ÁÈ· Ó· “··ı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ó” , ‰È·ÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ·, Á¿Ï·Ù·, ̷ηÚfiÓÈ·, Ú‡˙È· Î.Ï., Î.Ï. ΔÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂȘ ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ¿ÔÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ú¿ÍË. ΔÔ Ó· „ËÊÔıËÚ›˜ Â¿Óˆ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È “‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·” Â›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, Ù· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, fiÔ˘ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ô ¿ÔÚÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÈÏ¿ÓıÚˆ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ “˘Ô¯Ú¤ˆÛË”, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ “¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ” . √È „‹ÊÔÈ fï˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ fiψÓ... Î·È fiÊÂÈÏÂ Ô ™Àƒπ∑∞ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë “ıˆÚ¿ÎÈÛË” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ∏ ÌÂϤÙË Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰Ú¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ∏ ›‰È· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È fiÙÈ ÌÈ· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›·. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ Ô˘ ‰È·‚ÚÒÓÂÙ·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÍÂÓԉԯ›· Î·È ·fi οو ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. Δ· Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ· ϤÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· ‚Ú¿¯È·. ∞˜ Û‡ÛÔ˘Ó, ÂÔ̤ӈ˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ, fiˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ˙ˆ¤˜. ™˘ÓÂÒ˜, ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ¤ÛÙˆ Û ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏψÓ. μ.∫.

ΔÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ 2009 ‰È·Ù¤ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 700.000 Î·È ϤÔÓ Â˘ÚÒ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ˘Âڈڛ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÙÔ 2012 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 43.000 ¢ÚÒ. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ϤÔÓ Â›Ó·È ·Ó Ê¿ÓËΠ·˘Ù‹ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. º.™. ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

Δ· ¿ÏÊ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ √ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÚԇ΢, ÂÈÎ. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°È· ÔÏÏÔ‡˜ ‹Ù·Ó ϤÍÂȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ΔȘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÏÂÍÈο. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ÙȘ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ ÎÔÈÓfi. •ÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¿ÏÊ·, ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi, Ϙ Î·È ‚¿ÏıËÎ·Ó fiϘ Ì·˙› Û ¤Ó· Û˘ÚÙfi ¯ÔÚfi Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ì·˜: ∞Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÓÂÚÁ›·, ·ÓËÌÔÚÈ¿, ·Ó¤¯ÂÈ·, ·‰ÈΛ·, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ··Í›ˆÛË, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∞˘Ù¤˜ ÎÈ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ¿ÏÊ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·¯ÒÚÈÛÙÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, ÛÎȤ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∫¿ı ϤÍË Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ÈÎÚ‹ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·: ΔÔ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÔÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ∞Ï›Î˘ ÛÙÔ Δ∂μ∂, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÛÙË, Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, Ô˘ ̤ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙË. ΔÚÈÁ‡Úˆ Â›Ó·È Û·Ṳ́Ó˜, ·ÎfiÌË, Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘: Õ‰ÂÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ô‡ÏËÙ·, ·Ú·ÙË̤ӷ 4Ã4 ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÈӷΛ‰Â˜ (Ô˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜), Ì·Á·˙È¿ Ì ηÙ‚·Ṳ̂ӷ Ù· ÚÔÏ¿, ‰Â›ÁÌ·Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤¯ÂÈ ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡. §›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-‚·Ì›Ú Ô˘ ·Ú··›Ô˘Ó, Ϙ Î·È ı· ÎÔÓÈÔÚÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÌfiÏȘ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ¯ÚÂÒÓ. ªÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÛȈ‹ Î·È ÙË ıÏ›„Ë, Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÈÔ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi Ù˘ ÂÊÈ¿ÏÙË. ªÈ· ¯ÒÚ· ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ Ô˘ -Ê¢¤¯·Û ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ¤Ú·Û Û “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó˘ÔÏË„›·” . ¶Ï¿È fï˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜, ÙȘ ÈÔ ·‰›ÛÙ·ÎÙ˜, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È ·Ó·fi‰Ú·ÛÙ˜: ∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ë ∞Á¿Ë, Ë ∞ÓıÚˆÈ¿ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ʈÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, Ó· ·Óı›ÛÔ˘Ó, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰· ÌÈÎÚfi fiÓÂÈÚÔ, Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜. ∞˜ ÙȘ Ï¢ÙÂÚÒÛÔ˘ÌÂ, ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ¯ÒÚÔ. ∞Ó Ë ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÁΤϷ‰Ô˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È “·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈΤ˜” , Â›Ó·È Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÚıÈÔ˘˜. ∞˜ Â›Ó·È Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ÊÒÙÈÛ˘ ÎÈ ÂÏ›‰·˜. ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿!” .

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. μ·ÎԇϷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Î·È ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Û·˜ ÎÔÈÓÔ‡, ‰ÂÓ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠‰¿ÊÓ˜, Ô‡Ù ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ Î. μ·ÎԇϷ, Ô‡Ù ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÒ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Û·Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ 2005 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ “∞ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ¤ˆ˜ ÙËÓ π. ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘” . ∂Âȉ‹ ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ Ù˘ Î·È Â›¯Â ηٷÛÙ› ·ÓÂÓÂÚÁ‹, Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÂϤÙ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ԉ¯ًηÌÂ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔˆıԇ̠ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙÔÓ Î. ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ, ˙ËÙ‹Û·Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, Âȉ›‰ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” .

Δ· “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ “ÂÚÈӇ˜” ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ª·Ù˙·‚›ÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙȘ 21 πÔ‡ÓË 2012, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Î·È Û ÔÏÏ¿ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÈÛÙÔÏfiÁÈ·, Ì›· ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫.∂. ÙÔ˘ ∫.∫.∂., Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ۠ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ·’ ÙÔ Î¿ÎÈÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÏ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∫¿ÔÈÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔÈ ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ, ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹, ̤۷ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ô˘ ÛÎfiÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ∫.∫.∂. ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ˘·ÚÎÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ fiÛË ÛËÌ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·, ·’ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·’ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ∫.∫.∂. Δ¤ÏÔ˜ οÔÈÔÈ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÙËÓ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ·Û·Ó Ì·˙› Ì οı ÏÔÁ‹˜ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ÁÚ·Ê›‰· Î·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, Ì ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Û “ÎÔ˘ÎԢ‰ÔÏfiÁÔ” ! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ÚÈÓ “·Ï¤ÎÙˆÚ Ï·Ï‹ÛÂÈ ÙÚȘ” , ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ∫.∫.∂. ÁÈ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘, Î·È Î¿ÔȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ ›¯· οÓÂÈ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο! °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ı’ ·Ó·ÊÂÚıÒ ÌfiÓÔ Û ‰‡Ô (2) ·’ ·˘Ù¤˜: “...∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏËÛ Ôχ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ó· ·Ó·Ï˘-

ı›, ·Ó Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ·›ÙÈ·, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜...” . “...ªfiÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌËı› ηÓ›˜, ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ ÙÔ˘, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫.∫.∂. ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ (∞.∞.¢.ª.). ¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ∫.∫.∂. ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ̤وÔ!!!...” . ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ∫.∫.∂., ··ÓÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ™ÙË ÌÂÓ ÚÒÙË, ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ì ηӤӷ ·’ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È ·ÔÚ›ÛÙˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ӤԢ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ë ›‰È· Ë Á.Á. Ù˘ ∫.∂., ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ·’ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜! ™ÙË ‰Â ‰Â‡ÙÂÚË, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Ôχ ·Ï¿, ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡, ÙÔ ∞ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ (∞.∞.¢.ª.), Ì ÙË §·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÚÒÙË Ù˘ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¶.∞.ª∂., ÙËÓ ¶.∞.™À., ÙËÓ √.°.∂., ÙÔ ª.∞.™. Î·È ÙËÓ ¶.∞.™.∂.μ.∂., ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ “ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘” , ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ·ÓÔȯٿ. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰Â¯ı› ηÓ›˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∫.∂., ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Î¿ı ÚÔÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, ·ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ÕÚ·Á ÁÈ·Ù›; °È·Ù› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë Û˘ÌÌ·¯›· ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙË ‚·ÊÙ›ÛÂÈ, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫.∫.∂. ÛÙÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi ÊÔÚ¤· Î·È ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¤Û˘; ∞fi Ô‡ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ˙ËÙÂ›Ù·È ·’ ÙÔ ∫.∫.∂. Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜; ∞’ fiÛÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. £· ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· ˙ËÙËı›, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÂÔ¯‹ fiÙ·Ó Ù¤ıËΠ٤ÙÔÈÔ ı¤Ì·, ÙÔ ∫.∫.∂. ÎÚ¿ÙËÛ fiÛÔ˘˜ ›ÛÙ¢·Ó Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÎÈ fiÛÔÈ ‹ıÂÏ·Ó ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ), ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ! fl˜ fiÙ ٷ “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ “ÂÚÈӇ˜” ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶Ô˘ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο, fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ Û ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÎÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫fiÌÌ·, ·Ó ÙÔ ∞.∞.¢.ª. ¯ı˜, Ë §·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË; °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜

ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡; °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· ÎÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ¯ıÚÈο ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó’ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì¿˙˜ ·’ ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ·Ó fi¯È Ë ›‰È· Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ì¤Û· ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ó›ÎË Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ·Ú·¤Ú·; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, Ô˘ ı’ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ì·˙› Ì ÙÔ Ï·fi, ·’ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ÙȘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Û˜ ·’ ·˘Ù¿ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·Ó fi¯È Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ∫.∫.∂., Ì ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÈ ·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜, ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈΤ˜ ‹ Î·È ·ÛÙÈΤ˜ ·ÎfiÌË; ªÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ηÏԂϤÂÈ ÙËÓ Ú‹ÍË Ì ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙË Û‡Ó·„Ë Ó¤ˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ¿ÏÏ· ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·; ¢ÂÓ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ; ¢ÂÓ ı’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ·Ú·¤Ú· Ú‹ÍË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·; Δ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó Ì’ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ··ÓÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÏÔÁÈΤ˜ ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ οı ʈӋ˜, Ô˘ ÎÚÈÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù·¯ÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫.∫.∂. ∏ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÛÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ηÓ›˜, Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡ - §ÂÓÈÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ò, ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ Ù· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ¿ÚıÚÔ˘. À.°. √ ¿ÓÂÚÁÔ˜, fiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛηۛϷ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Á.Á. ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛηۛϷ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ∫.∫.∂. ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÚÂÊÔÚÌÈÛÙÈΤ˜, ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜, ·ÛÙÈΤ˜ Î·È fiÔȘ ¿ÏϘ Û - ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› “Î·È Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ” , ·ÚΛ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·ÍÈÔÚÂ¤˜ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘!” .

∞ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ Δ· Ï›Á· ʇÏÏ· Ô˘, ¤ÂÛ·Ó ÛÙË ÁË, ¤ÁÈÓ·Ó Ï¿ÛË Î·È ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÁÈ· ÙÔÓ √˘Ú·Ófi! ∏ ηډȿ, ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ... ¢ËÌ. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘

∫Ô˘Ì¿ÚÔ˜ Ô ÓÙÈ ∫¿ÚÈÔ

√È ÂϤʷÓÙ˜... ÙÔ ’Ûη۷Ó

ªËÓ Í¯ӿÙ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜

°È· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÓÙ‡ıËΠӢÊԇϷ Ë μÚÂÙ·Ó›‰· ËıÔÔÈfi˜ ∫¤ÈÙ °Ô˘›ÓÛÏÂÙ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¡ÂÓÙ ƒÔÎÂÓÚfiÏ, ·ÓÈ„ÈÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ªÚ¿ÓÛÔÓ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÙË Ó‡ÊË ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ Á·ÌÚfi Ô Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È Î·Ïfi˜ Ù˘ Ê›ÏÔ˜ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙÈ ∫¿ÚÈÔ. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ “ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡” ÙÔ 1997, ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ‰È¿ÛËÌÔ˘˜. ™ÙÔ Á¿ÌÔ ‹Ù·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Ôχ Ï›ÁÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ª›· Î·È Ô Δ˙Ô, Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ Ù˘ °Ô˘›ÓÛÏÂÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÛÎËÓÔı¤ÙË Δ˙ÈÌ £Ú›ÏÂÙÔÓ Î·È Ì ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™·Ì ª¤ÓÙ˜. ∏ 37¯ÚÔÓË ËıÔÔÈfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ŸÛÎ·Ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ã¿Ó·”. √ ƒÔÎÂÓÚfiÏ, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ÕÌÂÏ ™ÌÈı Î·È Â›Ó·È ÁÈÔ˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ªÚ¿ÓÛÔÓ §›ÓÙÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Virgin Galactic ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔˆı› ÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.

∫Ô¿‰È· ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ πÓ‰›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ √˘Ù·Ú·¯¿ÓÙ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ÂϤʷÓÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ fiÏÂȘ ¡Ù¯ڷÓÙÔ‡Ó Î·È ƒÈÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ηٷʇÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙȘ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙ· ‰¿ÛË. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Î·È Ë ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙȘ ‰·ÛÒ‰ÂȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ∏ ·Ô„›ÏˆÛË Î·È Ë Ï·ıÚÔıËÚ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ˘˜ 26.000 ÌË ÂÍËÌÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂϤʷÓÙ˜ Ó· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ÂϤʷÓÙ˜ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ...·ÓıÚÒÔ˘˜.

√È ·Ú¯¤˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Û ÌÈ· ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰·, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌË Ô˘ οı ٤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙ ªÔÚfi˙ - ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÕÁÈÔ˘ μ·Û›ÏË - Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ¯ÚÂÔχÛÈ· ÂÓÓÈ¿ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ̤۷ Û ‰¤Î· Ì‹Ó˜, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. √È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ˆ˜ ÔÈ ÕÁÈÔÈ μ·Û›Ïˉ˜ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 250 Ò˜ 3.500 ÁÎÚ›‚ÓÈ· (30 Ò˜ 440 ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ÙËÓ ÒÚ· ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ∫›Â‚Ô. º˘ÛÈο ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿...


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ì·›ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜; ¢‹ÌËÙÚ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ʤÙÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜, ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔÈ ·ÁˆÓÈԇ̠ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜” .

™ÙÂÊ·Ó›· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· οı ̤ڷ ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì η̛· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ 2015” .

°È¿ÓÓ˘ ª·Ù¿Î·˜ Á˘„·‰fiÚÔ˜

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ˆ˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ó·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËı›” .

¡¤ÏÏ˘ ΔÛÈ·ÙÛÈ¿ÓË ÔÈÎȷο

“∂›Ì·È ‚¤‚·ÈË ˆ˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜, fi,ÙÈ Î·È Ó· Û˘Ì‚Â›. ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÏ›˙Ô˘Ì Û οÙÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ˙ԇ̠۠٤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 15 ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÔ˘ Ó· ‰Ô‡Ì ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·Ó¿Ù˘ÍË” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

“¶·Á›‰·” ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜ ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ÂÓfi˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ¿ÙÔÌÔ Ì Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·. ™ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, οÔÈÔ˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÚ¿Â˙·, fiÔ˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì‹Î ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ˘ÓÈÔ‡ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∫·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ë ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ: ŒÚÂÂ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜; ª‹ˆ˜, ÙÂÏÈο, Î·È ˆ˜ Ôϛ٘ οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ‚ÔχÂÈ Î·È ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜; √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ.... °. ΔÛ.

øÚ·›Ô˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· ...Ô˘Ú¤˜

¢ÂÓ ‚·Ú˘ÛÙÔÌ¿¯È·Û·Ó; ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜, ʤÙÔ˜ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚·Ú˘ÛÙÔÌ·¯È¿ÛÂÈ ·fi ÙË Á·ÏÔԇϷ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÊË̤Ú¢·Ó Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó ˆ˜ Ë ÚÔۤϢÛË ·ÛıÂÓÒÓ ·Ó‹ÌÂÚ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó‹ı˘. ¡· ÏÔÈfiÓ Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ó· ÙÚÒÌ Ì ̤ÙÚÔ...

ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈ Ô˘Ú¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √˘Ú¤˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜, ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÁÎÈÛ¤ Î·È Ù· ∞Δª. √˘Ú¤˜ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ¢ÂÓ ·Ú·ÔÓÈfiÌ·ÛÙ fï˜ ÎÈ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ηÈÚfi ›¯·Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙfiÛÔ ÎfiÛÌÔ Û ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú. ΔËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÂÌ¿ÙË ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË. ◊Ù·Ó ¿Ú·Á ÌfiÓÔ Ë Î·ÏÔηÈÚ›· Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Îϛ̷; ¶Ô˘ ˙ˆÓÙ¿Ó„ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË; ¶¿ÓÙˆ˜ ÎÈ ·‡ÚÈÔ Ô Î·ÈÚfi˜, ηÏfi˜ ÚԂϤÂÙ·È...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÙÔ˜, ÔfiÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·›ÓÂÈ Ôχ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë.

º.™.

º.™.

ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ

™Ù¿ıÌ¢ÛË ÛÙË Á¤Ê˘Ú·

ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ÚÔۤϢÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ π.Ã. ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ ¢ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÓÈ˙·Ó ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÌfiÏȘ ‰fiıËΠÙÔ ¢ÒÚÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. 줂·È· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·-

ŸÍ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ·fiÎÙËÛ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ¤ÓıÂÓ ÎÈ ¤ÓıÂÓ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. Δ¤ÛÛÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û οı ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÚηÚÈṲ̂ӷ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· Ú‡̷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙ· ÛËÌ›· Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ô‰ËÁÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ª·˙È΋ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ÁÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ “√ ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÈÚfi˜ ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ۋÌÂÚ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì οı ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú¯›·. ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. ∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ¯ÈfiÓÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·Ù¿Ú·˜, fiÔ˘ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ï˘Û›‰Â˜” . ∑ËÙ‹ıËÎ·Ó ¿ÏÏ· 30.000.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË “∫·Ù·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë Ù· ÚÒÙ· 50 ÂηÙÔÌ. ‰Ú¯. ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙËÓ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ◊‰Ë ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ¿ÏÏ· 30 ÂηÙÔÌ. ‰Ú¯., Ù· ÔÔ›· ı· ηٷÓ›ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ “ΔÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1983 ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÛÔ‰· 156.542.855 ‰Ú¯., ¤ÍÔ‰· 155.155.073 Î·È ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÎÂ-

ʈÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô͇ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó‡ڷ Î·È ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∞fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Á·›ÓÂÈ ·‚›·ÛÙ· ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ› Ô‰ËÁÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È ·ÁÓÔÔ‡Ó ÂȉÂÈÎÙÈο Ù· fiÛ· Ô ∫Ò‰Èη˜ √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÔÚ›˙ÂÈ, ÛÙ·ı̇ÔÓÙ·˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο fiÔ˘ Î·È fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ. √ ÏfiÁÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ΔÚÔ¯·›·.

μ.∫

28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

Ê¿Ï·ÈÔ 1.387.780 ‰Ú¯. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ù˘Èο ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ÓÔ˜” . £· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi Δ·ÌÂ›Ô “ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÂÁÎÚ›ÛÂȘ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ÈÛÙÒÛˆӔ .

Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û 15,1% ¤Ó·ÓÙÈ 18,4% ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 4,9%” .

ªÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ 1982 ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· “™Â 1.241 ÂηÙÔÌ. ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· ·Ó‹Ïı ÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982, ¤Ó·ÓÙÈ 1.461 ÂηÙÔÌ. ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 1981 (Ì›ˆÛË 15,1%). √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1667... ¶ÏÔÈ¿ÚÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ª·ÓÈ¿Ù˜ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ˘ÚÎÈο ÏÔ›· Ô˘ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ø˜ ·ÓÙ›ÔÈÓ·, ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙË ª¿ÓË, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È. 1908... §·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ô ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›·. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ÔÚıÌfi Ù˘ ªÂÛ›Ó· ÛÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›· Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ fiÏË Ù˘ ªÂÛ›Ó· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙÔ ƒ¤Ù˙ÈÔ Ù˘ ∫·Ï·‚Ú›·˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 100.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. 1995... ∫Ú›ÛË ÙˆÓ πÌ›ˆÓ: ¢‡Ô ÂÏÏËÓÈο Ú˘-

ÌÔ˘Ïο ·ÔÎÔÏÏÔ‡Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô “ºÈÁÎ¤Ó ∞οٔ Ô˘ ÚÔÛ¿Ú·Í Û ·‚·ı‹ ‡‰·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÿÌÈ· Î·È ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫ÈÔ˘ÏԇΠÙ˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜, ¤Ó· ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¤Û‚Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÌÏÔ΋ Ì ÂÏÏËÓÈο Ì·¯ËÙÈο. ªÂ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô ÙÔ‡ÚÎÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È. 1996... 20 ÓÂÎÚÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÂÈ˙ÒÓ ÛÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙÛÈÌÂÓÙ¿‰ÈÎÔ˘ “¢‡ÛÙÔ˜” ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ∫‡Ì˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¶∞ƒπ™π, 27.

™Δ∏ °·ÏÏ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‰È¿¯˘ÙÔ ÙÔ

Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ “¿ÂÈ Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜”. ™ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, ¤‰ˆÛ ̷‡Ú˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·‡ÛÂÈ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 3% ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013, ϤÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. “∂Ì›˜ ÎÚ·Ùԇ̠ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ì·˜, ÙÔ 3% ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ·Ó·Áη›Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜” , ‹Ù·Ó Ë ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ΔÔ ¢¡Δ Â·Ó‹Ïı fï˜ ¯ı˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Edward Garder, Ó· ÂÍËÁ› ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜: “¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ì·˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ÙÔ ¢¡Δ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Ó· ‰Ôı› ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ 3%, ·ÎfiÌË Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·” . ŒÙÛÈ ÙÔ ¢¡Δ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌϤÂÈ Ì ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ Â·›ÓÂÛ ÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ 3% ı· ÌÔÚÔ‡Û ¤ÙÛÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2014, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜. ∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË °·ÏÏ›· ÂÚ› ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˘ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÛÙÔ 3% ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2013, οÙÈ Ô˘ ·fi ηÈÚfi ÚÔÛ·ı› Ó· ı¤ÛÂÈ Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë ÔÔ›· fï˜ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˘˜ Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Rungis, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÓˆÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. “ΔÔ 2013 ı· ‰ÒÛˆ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ηÌ‡ÏË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” , ‰‹ÏˆÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜.

πÙ·Ï›·: ⁄ÊÂÛ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÙÔ 2013 ƒøª∏, 27.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

°È· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· KÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ™fiÈÌÏÂ: ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ Ì·˜ ∞£∏¡∞, 27.

‰È·Ì¿¯Ë Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· Die Zeit.

™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ë Î˘Ú›· §·ÁοÚÓÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ 2013, ÂÓÒ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘ÛÙËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. “¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË “ÛÙÚÔÊ‹” Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Ù· ηٿÏÏËÏ· ÔÏÈÙÈο ̤ÙÚ·. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë §·ÁοÚÓÙ, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ›¯·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÊÈÏfi‰ÔÍ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. “∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” , ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘Íȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ §·ÁοÚÓÙ ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ηٷÓfiËÛË ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¤Í˘ÓË ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ “Û ‚ÔËı¿ˆ, Â¿Ó ÎÈ ÂÛ‡ οÓÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›” ¶·ÚÔ¯‹ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È “Ì ¤ÌÊ·ÛË” fiˆ˜ ϤÂÈ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∫Δ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. “√È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ì ÎÚ›ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ıÂÛÌfi, ¤¯ÂÈ Ì·˙¢Ù› ÔÏÏ‹ ÁÓÒÛË” , ÙÔÓ›˙ÂÈ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, ¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ Î. ™fiÈÌÏÂ, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “ÎÔ‡ÚÂÌ·” . “∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓԇ̠Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Û¤‚ÔÌ·È Ôχ” , ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÈϛ˜. “ŸÙ·Ó οıÂÛ·È Ì·˙› ÛÙȘ μڢͤÏϘ ›-

ÔÈËÙÈ΋“·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2013. ” ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÂÂȉ‹ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ∞Û›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È“ÂÍËÁ›. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË 1% ÙÔ 2013, ÂÓÒ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· (ªÔ‡ÓÙÂÛÌ·ÓÎ) ¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ Ù˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ 0,4%. √ ™fiÈÌÏ ‰È¤„¢Û ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÙÔ˘ 2013, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜.

“H ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ”

Ù ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡, Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙfiÙ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ú¿ Ôχ ηϿ. ªÔÚ›˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÂȘ ÔÈÔÓ Û˘Ì·ı›˜ Î·È ÔÈÔÓ fi¯È“·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ” ›Ûˆ Ì·˜“ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Bild. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ›Ûˆ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™fiÈÌÏÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ê¿ÓËΠ¤ÙÛÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ıÂÏ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ” Ó· ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi“ ∏ ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ ” ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈο ·ÈÛÈfi‰ÔÍË“·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ¤ÙÛÈ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, Ô

ÔÔ›Ô˜ ¤‚ÏÂ ” ›Ûˆ Ì·˜“ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. √ ™fiÈÌÏ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ‰‡ÛÎÔϘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘Âڂ› ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ” ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ͤÚÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ηٷÈ¿ÓÂÙ·È ÙÒÚ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ“‰‹ÏˆÛÂ. √ ™fiÈÌÏ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ” ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘“ ” ∏ (Á·ÏÏÈ΋) ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ Î¿ı ¯ÒÚ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ‹ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋“ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÌÈ· ” ÈηÓÔ-

√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂¶) μ¤ÚÓÂÚ ÃfiÁÈÂÚ, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ” Berliner Zeitung“ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ·fi ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÙȘ ÙˆÚÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. “∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ı· ¿ÚÂÈ Ì›· Ì ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. √ μ¤ÚÓÂÚ ÃfiÁÈÂÚ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È ‰Èˇı˘Ó ÙËÓ ∂Δ∂¶ Â› ¤Ó· ¤ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ı¿ÚÚÔ˘˜, ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÚÔÛÙ¿, ̤ۈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. “Œ¯Ô˘Ì ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” , ÙfiÓÈÛÂ.

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

∑√º∂ƒ√ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÙÔ›Ô

ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ 2013 ÂÓfi„ÂÈ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛˆÓ. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÒ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È... ΔÔ 2012 ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È Ë πÙ·Ï›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›·: “¶¿Óˆ ·fi 500.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” , ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ Cgil. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™Ô˘˙¿Ó· ∫·ÌÔ‡ÛÔ, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ŒÙÛÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ Ô‰fi ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ ‹ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ÌÏÔοÎÈ·”.

™Ô˘ÏÙ˜: ºÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ μƒÀ•∂§§∂™, 27.

¶∂ƒ∞πΔ∂ƒø ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·-

ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰·Ó›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯‹ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘” .

ΔÔ Î‡ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÏÏ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ È‰Ú˘ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ -Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ- ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, ·ÊÔ‡ Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÂÍ·ÈÚÂı›. √ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô‡ÏÙ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË ¤Ó· ÚÒÙÔ ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì·, ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ªÂ ·ÓËÛ˘¯›·, fï˜, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013 ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô-

Ê¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ‡ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·-

ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÊ˘Úˆı›. ø˜ Â›ÁÔÓÙ· ̤ÙÚ· ıˆÚ›

ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰·Ó›ˆÓ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “√È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÂÚ‰ËıÔ‡Ó” ϤÂÈ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ. “ΔÈ Î·È Â¿Ó Ë ∂˘ÚÒË ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÙˆÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·” ϤÂÈ Ô ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔ˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜

¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ AÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞£∏¡∞, 27.

N

· ÙËÚËıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ·ÛÈÛÙ› ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

“¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ì·˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÊÓȉ›·Û Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜), ηıÒ˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ ÁÈ· ‰È‹ÌÂÚË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ÏfiÁˆ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Ù˘ Û‡Û΄˘, fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌËÓÈ·›Ô ¤ÏÂÁ¯Ô “ÂȉfiÛˆӔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË Û‡Û΄Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ, ÔÈ Á.Á. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô Î. °. ª¤ÚÁÔ˜ Î·È Ë Î˘Ú›· ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÛÙÂÓfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, Ô Î. ™Ù. ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘, ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Î·È Û‹Ì·, fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ. “∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ Â‰Ò ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›Óˆ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜” ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡-

ÌÂÓˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¢¯ÒÓ, ÙÔ˘˜ Â¤ÛÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿ Ù· ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ: Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ηıÒ˜ Ë ∂˘Úˆ-

·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ·fiÊ·ÛË ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰›ÓÔÓÙ·˜ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙË Standard & Poor’s, Î.·. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÙ¤ıËÛ·Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Ë ı¤ÛÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘

π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∞˘Ù¿ Ù· Ó¤· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (prior actions) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (.¯. ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜) Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙËı› ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ¤ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛı› ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Eurogroup ÛÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÂÁÎÚÈı› Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 9,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (Ù· 7,2 ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢¡Δ. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏÂÛı› ÙÔ ıÂÙÈÎfi “ÌÔ̤ÓÙÔ˘Ì” Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÒÛÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂ¤ÛÙ·ÙË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ͤÚÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, fiÙÈ ÙÔ 2013, ı· ÎÚÈı› Û ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚›Ô˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÈı˘Ì› Ó· ÌËÓ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Î·È ı¤ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

™Ù· 27,5 ‰ÈÛ. ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∞£∏¡∞, 27.

™Δ∞ 27,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÙ∂ ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË (50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â·ÚΛ˜, ηıÒ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ “·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜” 5 ‰ÈÛ.¢ÚÒ (ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ ÂÚ›Ô˘ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ). ∏ ΔÙ∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ı· ÛÙËÚȯı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ˙Ë̛˜ ·fi ÙÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÎfiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ· Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 46,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 24,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· οı ÙÚ¿Â˙·:

∂ıÓÈ΋: √È ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 9,756 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. μ·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ PSI

(11,735 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ÔÈ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ˙Ë̛˜ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (8,366 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ). Eurobank: ∏ Eurobank ı· ¯ÚÂÈ-

¡¤· ˘„ËÏ¿ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 27.

¶∞¡ø ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 900 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Û Ӥ· ˘„ËÏ¿ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ó¤· ˘„ËÏ¿ 15 ÌËÓÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 912,70 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,76%. ∂›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 7˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 (929,45 ÌÔÓ¿‰Â˜.)

·ÛÙ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ Ù˘ ηٿ 5,839 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ˙ËÌÈÒÓ ‡„Ô˘˜ 5,781 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ PSI Î·È 8,226 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. Alpha Bank: ∏ Alpha Bank η٤ÁÚ·„ ˙ËÌȤ˜ 4,786 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ PSI Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· 8,493 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÎÂʷϷȷΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 4,571 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: ªÂ ˙ËÌȤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2,615 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ PSI Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ 6,281 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÎÂʷϷȷο Ì 7,335 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜, ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ·fi ÙËÓ Credit Agricole Î·È ÙÔ ΔÙ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ΔÙ∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÎfiÓËÛË Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÈηÓÔÔÈ› Ì›· ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ™ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ-

“∑ÂÛÙfi” ¯Ú‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 27.

“∑∂™Δ√” ¯Ú‹Ì· ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·˜ 109 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· ÙÔ 2012. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂¢∂, ∫. ∞ÛÎÔ‡ÓË, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 199 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙË ÌËÓÈ·›· ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2013, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 240 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÂÁ·ÎÏÈÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, Âͤ‰ˆÛÂ Ô °.°. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 42 ‰‹ÌˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙËÓ ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ·ÊÔÚ¿ 255.306.360 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜.

™ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ Δ∞∂¢À ∞£∏¡∞, 27.

Îfi Δ·ÌÂ›Ô ·Ú›¯·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù‹ÚÈ͢. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ Î·È Â·ÚÎÒ˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ ı¤Û˘ Î·È Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

™Δπ™ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (Δ∞∂¢À), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013, fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ Δ.∂.∞.¢.À, Î·È ÙˆÓ ΔÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ Δ.∞.¢.∫.À. Î·È Δ.∂.∞.¶.√.∫.∞. ı· ÚÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 31-1- 2013 ı· ÚÔÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2013, ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Î.Ô.Î.

ñ ∏Ã√™À™Δ∏ª∞Δ∞ ñ ™À¡∞°∂ƒª√À™ ñ ºøΔ∞ XENON ñ ∫∂ƒ∞π∂™ Δ∏§∂√ƒ∞™∂ø¡ ñ ∫∞ª∂ƒ∂™ ∞™º∞§∂π∞™

˙ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋; ∫∞§§∂ƒ°∏ 8 ¡∂∞¶√§∏ μ√§√À (∂¡∞¡Δπ ∞°. ΔƒÀºø¡∞) Δ∏§. 24210 83999 - ∫π¡. 6932 782031


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∞.¶. ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÏfiÁˆÓ-¶ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ Ë Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ

¡¤Â˜ ʈÙȤ˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi £Ú›ÏÂÚ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ Î·È ÛÊÔ‰Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ - ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 27.

™ μÚÔ‡ÙÛ˘

√ÚÈÛÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ∞£∏¡∞, 27.

√§√∫§∏ƒø¡√¡Δ∞π ÛÙ·‰È·Î¿

̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÈ ·ÔÁڷʤ˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Ì›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ “∞ÚÈ¿‰ÓË”, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ (.¯. Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ Û ¯‹Ú˜, ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ Î.Ï.) Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÓ¤ÂÈ ÛÙȘ 28.2.2013, ÔfiÙÂ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ı· ÚÔ·„ÂÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë Ï‹Ú˘ ÂÈÎfiÓ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌ· ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ “‰È·ÚÚÔÒÓ” ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (π∫∞, √°∞, Î.Ï.) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙÔÈÛÙ› 45.991 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Ï‹„˘ Û˘Óٿ͈Ó, Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013, ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ “∞ÚÈ¿‰Ó˓ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô “∞ÚÈ¿‰ÓË” , Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2013, Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¤Á΢Ú˘ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ (.¯. ı¿Ó·ÙÔ˜, Á¿ÌÔ˜, ‰È·˙‡ÁÈÔ, Î.Ï.), ηıÒ˜ Î·È ¿ÌÂÛ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ (Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓË̤ڈÛË) ÏfiÁˆ Á¤ÓÓËÛ˘ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ (§ËÍȷگ›·), ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÏfiÁˆ Á¿ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ), ÏfiÁˆ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ·fi Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÏfiÁˆ ‰È·˙˘Á›Ô˘ ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ “∞ÚÈ¿‰ÓË” , ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ı· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ “ÛÊÚ¿ÁÈÛË” ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ηٷÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂȘ, Ë ·Î‡ÚˆÛË Î¿ı ·fiÂÈÚ·˜ Ï‹„˘ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È “Á¤ÓÓËÛË” ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ηıÈÛÙ¿ ÂÚÈÙÙ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÏfiÁˆÓ (Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ) Ì ηٷı¤ÛÂȘ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· HSBC, ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ∞fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Î.Î. °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË Î·È ™‡ÚÔ˘ ªÔ˘˙·Î›ÙË ¤Ê˘Á ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÏfiÁˆÓ.

√ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ı· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ªÂ ‚¿ÛË ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ μ‹Ì·” , Î·È ·ÚÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ (™¢√∂, ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÌ‹Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ), Â›Ó·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›. ΔÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi Ù· ÙÚ›· ÛÙÂϤ¯Ë, Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó οو ·fi ¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Â›Ó·È ˘fi ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· HSBC Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂÓfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û οı ·Ú¯Â›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ (ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘, ‰È‡ı˘ÓÛË Î.Ï.) ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï Î·ıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜. ªÂ ‚¿ÛË fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÊˆÙ›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î·È ÙÔ ™¢√∂ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∂Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÙÔ‡ ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ˘ÏÈÎfi ¤ÁÈÓ Â›‰ÂÈÍË Û ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Á¿ÏÏÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÚˆÙfiÙ˘˘ Ï›ÛÙ·˜ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ú¤‰È‰·Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔχÙÈÌ· ·Ú¯Â›·...

∞ÏÏÔȈ̤ÓÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “¶ÚÒÙÔ £¤Ì·” “ºˆÙÈ¿” ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ‚¿˙ÂÈ Ë Ó¤· ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË Ì ÙË “Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ” ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “¶ÚÒÙÔ £¤Ì·” Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·ÚÂÏ‹ÊıË ·fi ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÂÓ‰ÂϯҘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Ï›ÛÙ·˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓÂ... ¿Ê·ÓÙË Â› ÌÈ· ‰ÈÂÙ›·. ΔÔ fi∞£∏¡∞, 27.

√ ÚÒËÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÁÂ-

ÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂√Δ - Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ “οı·ÚÛ˘” - ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·¿Ù˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÓÙ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ·¿ÙË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 39¯ÚÔÓÔ ∫ÒÛÙ· μ·ÛÈÏ¿ÎÔ - ÂȉÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¡. ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ -, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì Ï·ÛÙfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ‡„Ô˘˜ 147.600 ¢ÚÒ, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ™‡ÚÔ˘. √ 39¯ÚÔÓÔ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ· (¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 44 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ 44 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î· 29 ÂÙÒÓ, ̤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜-Ê¿ÓÙ·ÛÌ·) Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂§.∞™. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ¤ÓÙ ¤ÛÙËÓ·Ó ÂÙ·ÈÚ›˜-Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÎÔ‚·Ó Û ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÏËÚˆÌÒÓ, ·fi ÌÏÔÎ

ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ΢ڛˆÓ °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË Î·È ™‡ÚÔ˘ ªÔ˘˙·Î›ÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ¤ÍÈ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂΉԯÒÓ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë “Ó¤·” Ï›ÛÙ· ÂÚȤ¯ÂÈ Û ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·Ú¯Â›· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘ÂÎÏ¿ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· HSBC Ù˘ °ÂÓ‡˘, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ (ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘, ‰È‡ı˘ÓÛË, Î.¿.) ÁÈ· ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÎÏËÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, η٤‰ÂÈÍ ·ÏÏÔ›ˆÛË Î·È ·fiÎÚ˘„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó “ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù·” fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û·Ê›˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì “‚·ÚȤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ” ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ϤÔÓ, ÌfiÓÔÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈÓÈο ÎÔÏ¿ÛÈ̘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË “Â›ÛËÌË” Ï›ÛÙ· ·fi ÂΛÓË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·Úfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÛÙÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÌfiÏȘ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘

ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ‹‰Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÎÚÂÌ‹˜ Ë ·Ú¯È΋ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - ·¿ÓÙËÛË ¶∞™√∫ ÚÔ˜ ™Àƒπ∑∞ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ , ÙÔ ¶∞™√∫ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÓÁοÚÓÙ , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÂÍ’·Ú¯‹˜ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ: “°È· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Á›ÓÔÓÙ·È “ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ı·٤˜” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¿ÏÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ Î·È ÙË ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÁÈ·Ù› Î·È ¿ÏÈ ¤ÁÈÓÂ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜. ΔÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ··ÈÙ› Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·. To Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Ë μÔ˘Ï‹ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ŸÌˆ˜, Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘ ÚÔÛÒˆÓ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ù· ÔÔ›· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·È‰Ò ‡ÔÙ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È ·‰È·ÛÙ·‡ÚˆÙ˜ ‰‹ıÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜

ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó „¢‰Â›˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∞˜ ÌË Î¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ıÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ ¿Ù˘Ô ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÙËÚËı› ¿ıÈÎÙÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ ¯¿ıËΠÙÔ ·Ú¯ÈÎfi CD. ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·ÏÒ˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚȤÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™¢√∂ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠ·fi ·˘Ùfi; ¶ÔÈÔ˜ “·¤ÎÚ˘„” ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·˘Ù‹ ‹‰Ë ›¯Â Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÂÓË̤ڈÛ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÙÔÓ ÙfiÙ ÀÔ˘ÚÁfi; ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ı¤ÛË Î·È Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ fiÛ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó Î·È “Ú›¯ÓÔ˘Ó Ï¿ÛË ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·” Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· . ∫·ÏÔ‡ÌÂ Î·È fiÛÔ˘˜ ·Ó‡ı˘Ó· Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ô‡ Ô‰ËÁ› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ›‰È· ÙË ¯ÒÚ·” .

∏ ÎfiÓÙÚ· - ÚÂÏ¿Ó˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ “¡· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ” , ηÏ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ô ™Àƒπ∑∞, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ. ∂›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ·ÓÙ› Ó· ηٷʇÁÂÈ Û ·Ó¤ÍÔ‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡˜” . ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· “ıÚ¿ÛÔ˜” ÙÔ ÔÔ›Ô “Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·Ï·˙ÔÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Î·ÏÒÓ ËÌÂÚÒÓ” . √È Â˘ı‡Ó˜ ›Ù ÙÔ ı¤ÏÂÈ Â›Ù ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ∂¢∂

¶Ò˜ ÛÙ‹ıËÎÂ Ë ÎÔÌ›Ó· ÛÙÔÓ ∂√Δ Ô˘ ˘ÂÍ·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÈÙ·Á‹ ‡„Ô˘˜ 147.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙË ™‡ÚÔ. ŸÙ·Ó Ë ÙÚ¿Â˙· ˙‹ÙËÛ ÂȂ‚·›ˆÛË ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈ· ÔÊÂÈÏ‹ Î·È Ô ∂√Δ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÁÒÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·. Ÿˆ˜ ·ÔηχÊıËÎÂ, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 44¯ÚÔÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘fiıÂÛË ·¿Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “ŒıÓÔ˜” Ë Ë̤ڷ Ô˘ Â-

¤ÏÂÍÂ Ë Û›ڷ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·: ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó·... ¯·ıÔ‡Ó Ù· ›¯ÓË Ù˘ Ï·ÛÙ‹˜ ÔÊÂÈÏ‹˜... ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÌÏÔÎ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÁÔÔÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ·Í›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ÎÔ›. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ·¿ÙË. “£¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ÛÈÏÒÓÔÓÙ·È ·‰›Îˆ˜ ·ıÒÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ·˘-

Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ‰ËÏÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÁ ÙÔ˘ ∂√Δ ¶. §ÂÈ‚·‰·˜ ÛÙÔ “¶ÚÒÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ΔfiÓÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ¤Ú¢ӷ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋, ̤¯ÚÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ÌÏÂÁ̤ÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË” ™ËÌ›ˆÛÂ, ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ë ∂¢∂ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË Î·È ˆ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó ˘‹ÚÍ·Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÁÈ· Û΢ˆÚ›· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ·Îψ̷ Ô˘ ηٷ¯Ú¿ÛÙËΠ12 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÂÓÒ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Û˘Áηχ„ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

Œˆ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ÌÂٷΛÓËÛË 2.500 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·

ª·ÓÈÙ¿Î˘: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó 7.500 “ÎÂÓ¿” ¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 27.

Œ

ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ 2.500 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 7.500. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ, Ù· 3.314 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, 1.065 ÎÂÓ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, 704 ÎÂÓ¿ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÙÔÈÛı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, 650 ÎÂÓ¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È 636 ÎÂÓ¿ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

ŒÓÂÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 27.

∂¡∂™∏ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·-

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔı› Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿, ı· Ù· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ, ı· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ 2013 ı· ÙÂıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ 25.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ∞˘ÙÔ› ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ “‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜” : 1. ∏ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤∞£∏¡∞, 27.

∞π™£∏Δ∏ Ì›ˆÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ô-

ÛÔÛÙfi ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ٛÙÏÔ “√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi μ·ÚfiÌÂÙÚÔ” , Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ALCO. ∏ ¤ÎÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ 2012 ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 14 Î·È 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· 1.000 ·ÙfiÌˆÓ ËÏÈΛ·˜ 18 Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤ۈ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÓه͈Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂μ∂∞, Ë Ì›ˆÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘, ÂÓÒ Ì¤ÓÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› Â¿Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘Á΢ÚÈ·Îfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ Ù¿ÛË Ì ÈÔ ÌfiÓÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, 7 ÛÙÔ˘˜ 10 ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10% ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ, ÂÓÒ 2 ÛÙÔ˘˜ 10 ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙfiÓÔ˘˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 10% Â¤ÏÂÍÂ

ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ¤ˆ˜ 50%. √È Ó¤Â˜ ‰Ô̤˜ Î·È Ù· Ó¤· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 10 ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. 2. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ -fiˆ˜ ‰‹ÌÔÈ, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ¡¶¢¢. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÈÏÔÙÈο ÂÚ›Ô˘ Û 25 ÊÔÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù· “ÚfiÙ˘·” Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÎÂÓ¿, Ë ÌÂٷΛÓËÛË ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. 3. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË ÔÚÁ·ÓÈ-

ÛÌÒÓ. 4. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. √ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∞ÓÙ. ª·ÓÈÙ¿Î˘, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ∞™∂¶ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ. ∂›Û˘, ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ. ∏ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ı· Á›ÓÂÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ·fi ·ÎfiÌË ÙÚÂȘ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÈηÛıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘-

·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ-∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ Î·È Ã·˚‰·Ú›Ô˘. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÙÚÂȘ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰¤Î· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ, 18 ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È 15 ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ™¿ÙˆÓ∞ÚÙ¤ÌȉԘ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˘¤Ú ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·fi Ù· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Û ¶¿ÙÚ·, ÛÔ, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ƒfi‰Ô, ∫Ô˙¿ÓË Î·È •¿ÓıË. ™˘ÓÔÏÈο, ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηȈı› 156 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ΔȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜.

°È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ϤÂÈ ÙÔ ∂μ∂∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜

§ÈÁfiÙÂÚÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Ú¢ӷ, Â‰Ò ÌÂÈÒıËΠÙfiÛÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ 76% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ -ÔÛÔÛÙfi ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 5% ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘-, ÂÓÒ ÙÔ 17% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ϤÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ∂μ∂∞ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Â›Î·ÈÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ˆ˜ 250 Ù.Ì. ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ‚ڋΠÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜, Ì ۯ‰fiÓ 6 ÛÙÔ˘˜ 10 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ (57%) Ó· ·-

·ÓÙÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο. ΔÔ 34% ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÂÓÒ ÙÔ 9% ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È -Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi- Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ·fi Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·Ì˘. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Â¿Ó Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Â›Ó·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 6 ÛÙÔ˘˜ 10, ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-

Û›Ô˘ ÙÔ̤· ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 24% Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ∂μ∂∞ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™˘ÓÙÚÈÙÈο, ÙÔ 75% ¤ÎÚÈÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 17% ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ 8% Â¤ÏÂÍ ӷ ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫ˆÓÛÙ·-

ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ô˘ ÙÒÚ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ‰ÂÓ ·¤ÊÂÚ ٷ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” .

ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 170 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ∞Û. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ı· ÏËÚˆı› ·fi ÙË ¢∂∏ Î·È Ô §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (§∞°∏∂), Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 220 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û 170 ÂηÙ., ηıÒ˜ ÂÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ 1986. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙ¿ Î·È ¿ÏϘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·.

53¯ÚÔÓÔ˜ ¤‰ˆÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÚË 53Ã√¡√™ Ô˘ ˙Ô‡Û ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÚË, ¤‰ˆÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ηÚÊÒıËΠ̷̠¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. ΔÔÓ 53¯ÚÔÓÔ ‚ڋΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ÂȉÔÔÈËı› ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ̤Ú˜ Ó· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∞¶√£∏∫∏ ∂¡¢Àª∞Δø¡ -OGGI-

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ∏§. 24210 - 34477

Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∂π¢∏ ∞¡¢ƒπ∫∞ & °À¡∞π∫∂π∞ ™∂ ∞¶π™Δ∂ÀΔ∞ Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ ¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· Ê¿Ú̷η

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

º¤ÚÓÂÈ Ë Ó¤· ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

∞£∏¡∞, 27.

¡¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó

ª∂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ı· ˘-

∞£∏¡∞, 27.

ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ô˘ ϤÔÓ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÁÂÓÔÛ‹ÌˆÓ Î·È Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û 10 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÁÂÓfiÛËÌÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Ô˘ ı· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∂√¶ÀÀ ·Ó¿ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ê¿Ú̷η, Ë Î¿ı ̛· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙfiÙ˘· Ê¿Ú̷η, Ê¿Ú̷η ÂÎÙfi˜ ·Ù¤ÓÙ·˜ Î·È ÁÂÓfiÛËÌ· Ì ÙËÓ ›‰È· ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·. ™ÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ı· Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ê¿Ú̷η Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. °È· ÙËÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›· ı· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ıÂÚ·›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· milligram, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯·ÈÒÓ ·Ó¿ Û˘Û΢·Û›· ηÈ

ª

ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ‰ÔÛÔÏÔÁ›·. ªÂ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 25% ÛÙ· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘, Û˘Ó ÙÔ 100% Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÊıËÓfiÙÂÚË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›·. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜, ·Ó Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÈϤÍÂÈ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹, ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙÔ 50% Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Û˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 25%. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ.

ÂȈ̤Ó˜ ı· ‰Ô˘Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ Ì‹Ó· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ηıÒ˜ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙË Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜.

∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ·È‰È¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: -ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 23.000 ¢ÚÒ ı· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ·fi 0,70 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 28 ¢ÚÒ -ŒÁÁ·ÌÔ˜ Ì 1 ·È‰› Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 11.000 ¢ÚÒ ı· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ·fi 5 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 14 ¢ÚÒ, ÂÓÒ -∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÁÁ·ÌÔ˘˜ Ì 2 ‹ 3 ·È‰È¿ Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 10.000 ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì Ì›ˆÛË ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 24.000 ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 4 ¢ÚÒ Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 202 ¢ÚÒ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ˘˜ ¤ÁÁ·ÌÔ˘˜ Ì 1 ·È‰› Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 12.000 ¢ÚÒ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 2 ¢ÚÒ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 216.

°È· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì 2 ‹ 3 ·È‰È¿ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ 11.000 ¢ÚÒ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™Ù· 2 ·È‰È¿ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 8 Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 231 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Î·È ÁÈ· Ù· 3 ·È‰È¿ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 22,5 Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 252 ¢ÚÒ. √È ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Û˘ÓÙÂ-

ÏÂÛÙ‹ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘: -22% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 25.000 ¢ÚÒ -32% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 25.000 ¤ˆ˜ 42.000 ¢ÚÒ Î·È -42% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 42.000 ¢ÚÒ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 15.000 ¢ÚÒ Ë ÌËÓÈ·›· ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ì ÙÔ ·Ï·Èfi Û‡ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó 87,2 ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ı· ÌÂȈı› ÛÙ· 84,4. °È· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 20.000 ¢ÚÒ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ·fi Ù· 170 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È

ÛÙ· 161 ¢ÚÒ. °È· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 25.000 ¢ÚÒ, Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ı· ·˘ÍËı› ·fi Ù· 258 ÛÙ· 267,3 ¢ÚÒ. °È· ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 30.000 ¢ÚÒ Ë ÌËÓÈ·›· ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ı· ·˘ÍËı› ·fi Ù· 347 ¢ÚÒ ÛÙ· 415 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘, ¿ÓÙˆ˜, ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÎÙˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 21.000 ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È 2.100, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 21.000 ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· οı 1.000 ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚÈÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· Ì ٷ ·ÏÈ¿ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¤Ï·‚·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) 48.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·fi ÙÔÓ √°∞. ? ∞fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÚÒÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013.

™ÔÎ ·fi ÙÔ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ 34¯ÚÔÓ˘

∫Ú·ÙÂ›Ù·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ ‚È·ÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙËÓ •¿ÓıË ∞Ôηχ„ÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ ÙËÓ ˘fiıÂÛË £∂™™∞§√¡π∫∏, 27.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

™Δ∞ ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ •¿Óı˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) ¤Ó·˜ ‡ÔÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ 34¯ÚÔÓ˘ ∑ˆ‹˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹ fiÔ˘ ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ë ¿Ù˘¯Ë ÎÔ¤Ï·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 35¯ÚÔÓÔ ŒÏÏËÓ·, οÙÔÈÎÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ˘Ô„›Â˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ‚È·ÛÌÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·‰È΋̷ٷ. ∏ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·fi ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ ˙ËÙ‹ıËΠ‰Â›ÁÌ· ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚÈı› Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ·fi ÙÔ Û¤ÚÌ· ÙÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ÛÔÚfi Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ÎÔ¤Ï·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·ÎfiÌ· ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ οÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ÎÔ¤Ï·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ηÈÁfiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ë 34¯ÚÔÓË. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ Ô˘ ›¯·Ó Ù˘Ï›ÍÂÈ ‰‡Ô Ì˯·Ó¿ÎÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó Û‚‹ÓÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Ì ϿÛÙȯÔ. ∫¿ÔÈÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÈÏÔ˘¤Ù· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ù· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Ù˘. ªfiÓÔ ÙfiÙ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ ›‰·Ó Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ˘Ô„È¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ÊÚÈÎÙ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫¿ÏÂÛ·Ó ÙËÓ 34¯ÚÔÓË ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙfiÙ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ηÈÁfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Ù˘. √ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂͤٷÛ ÙË ÛÔÚfi Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ Â›Ó·È ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ 34¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Î·È ÎfiÚË ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ù˘ •¿Óı˘, ¤ÂÛ ı‡Ì· fi¯È ·Ï¿ ‚È·ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ¿ÁÚÈ·˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÈ ÛÙ·

ÁÂÓÓËÙÈο Ù˘ fiÚÁ·Ó· ‰‡Ô ÙÔ̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ‹ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÙȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ‚·ÚȤ˜ ÎÚ·ÓÈÔÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Í„˘¯‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚȤÏÔ˘Û·Ó Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ¤ÎÏ„·Ó ·fi Ì˯·Ó¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ¤Î·„·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ· ¿ıÔ˘˜... ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÂΉԯ‹ fiÙÈ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Î·È ÙËÓ Â›¯Â οÓÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÚÈÎÙfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ı· ¿ÎÔ˘Á ÙȘ ʈӤ˜ ‹ ÙËÓ ¿ÏË Ù˘ Ì·˙› ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÌfiÓÔÈ ‹¯ÔÈ Ô˘ ͇ÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜, ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ 34¯ÚÔÓ˘ fiÙ·Ó Î·ÈÁfiÙ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹. ΔfiÙÂ, fï˜, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ›¯Â ‹‰Ë ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ Ê›Ï˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó Ì·˙› Î·È ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ‰‡Ô ÛÙÂÓ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ó ·Ó οÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ 34¯ÚÔÓË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ ·Ó ›¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∏ ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹ ı· ‰Â›ÍÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÙÔ DNA ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘, ·Ó Ô ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ï›Á˜ ÌfiÓÔ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘, Ë ÎÔ¤Ï· ›¯Â ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Facebook ¤Ó· ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÛΛÙÛÔ Ì ÊfiÓÙÔ ÌÈ· ÓÂÎÚÔÎÂÊ·Ï‹...


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

ΔÚfiÊÈÌ· ¤ÍÈ ÙfiÓˆÓ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (52Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 68235. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 68235, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. °, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 400.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 68235, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 80.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 68235, Ù˘ 10˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 68235, Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 28132 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 44048 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 4105 10992 15209 18358 23665 31033 35279 40041 50793 56132 60175 62959 72830 77208 78927 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 199 2212 6268 7940 9869 13426 20621 26539 29591 33837 38153 42865 46282 47914 52906 54360 58065 58242 64692 66011 70487 74242 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 810 1501 2893 3424 4876 5687 7159 8727 9158 10080 10751 11913 12464 13015 13917 14588 16130 17371 19129 19910 21282 22113 22914 24376 25127 25858 26590 28101 28279 29020 30202 31574 32305 33086 34588 36030 36911 37542 39230 40902 41233 42054 43616 44177 44429 44900 45621 47033 48461 50222 51374 52125 53427 53508 53789 55191 56583 57334 59003 59714 60896 61377 62048 63610 64081 65243 66874 68225 68985 69736 71238 72009 73621 75193 75914 76586 77630 78222 78246 79718 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 08 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 35, ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 5, Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 68000 ¤ˆ˜ 68999, ·fi 28000 ¤ˆ˜ 28999 Î·È ·fi 44000 ¤ˆ˜ 44999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013.

∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

§·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 21Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë: 163. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 163911 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 163933 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 163644 Î·È 163898 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 163506 163530 163827 163872 163876 163996 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 163010 163028 163033 163036 163043 163054 163055 163060 163064 163065 163072 163078 163082 163085 163101 163114 163130 163131 163138 163161 163166 163175 163181 163185 163216 163227 163230 163243 163263 163313 163315 163342 163351 163352 163399 163402 163412 163417 163419 163432 163450 163465 163472 163474 163499 163502 163511 163542 163545 163553 163561 163589 163604 163606 163657 163667 163668 163681 163690 163696 163698 163701 163737 163745 163746 163778 163806 163810 163814 163822 163845 163848 163873 163878 163903 163919 163939 163941 163951 163992 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 163000 ¤ˆ˜ 163999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

Ã

ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÂÏ›‰·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô Î·È ϤÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “º¤ÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹”.

● ¶¿Óˆ ·fi 2.000 ¿ÙÔÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÙfiÓÔÈ ÙÚfiÊÈÌ·

™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘ Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ °·ÚÁ·ÓÔ˘Ú¿Î˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¡. ¶·Úı¤ÓË, ∞Ó. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Î·È ∞. ªfiÛÈÔ. “æ˘¯‹” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 2.000 Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¤ÍÈ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ‰fiıËΠÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Î·È fiÛÔÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ·ÓÙ› ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘, ¿ÊËÓ·Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Û ¿ÔÚÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶·ÓÙÛ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ˇı˘Ó ۯÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÁÈ· Ì›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ȉ¤· ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ μ·Û›ÏË §¤Îη Î·È ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¡›ÎÔ ¶·Úı¤ÓË, ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË, ∞fiÛÙÔÏÔ ªfiÛÈÔ Î·È, Ê˘ÛÈο, ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈ-

ÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ∞Ó. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ °·ÚÁ·ÓÔ˘Ú¿Î˘ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ - ̤ÏË Ù˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Ó¤ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÙÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ ÊÔÚو̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÔı˘ÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜-ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ (∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË- ‰/ÓÙ‹ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜, ∫ÂÚ·Û›· ™È¿Ú· Î·È πˆ¿ÓÓ· ÷Ù˙¿ÎË-‰È‰·Ûηϛ· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ¯ÔÚˆ‰›·˜). Ãı˜ Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ °·ÚÁ·ÓÔ˘Ú¿Î˘, Ô μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘ Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªfiÛÈÔ˜, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙË ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì ¢·È-

ÛıËÛ›·, ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÂÏ›‰·. √ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ‹ ‹Úı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÊÔ‡ ÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ ‹Ù·Ó ηٿÌÂÛÙÔ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ôχ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. ŸÏÔÈ Î·Ù¤Êı·Û·Ó Ì ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ Û·ÎԇϘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο Ì ¿Óˆ ·fi 2.000 Ôϛ٘ Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ÂÓÒ Á¤ÌÈÛÂ Î·È ÙÔ ÙÂÚ¤Ó ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ΔË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜. “™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú¿ÛË, ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ. √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙÂ. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠̠ۂ·ÛÌfi Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ οÔÈ· ·fi Ù· ‚ÈÔÙÈο ÙÔ˘˜ ‚¿ÚË. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ

™ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ

“™‹ÎˆÛ·Ó” Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÂÍÔ¯ÈÎfi “ºÀ§§√ Î·È ÊÙÂÚfi” ¤Î·Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙËÓ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. °. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘, ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ “ۋΈ۷Ӕ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ·ÁÚÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÂÓÒ ÚÔοÏÂÛ·Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ¤ÈÏ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ “Ë ‰È¿ÚÚËÍË ¤ÁÈÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó Î·Ï¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” , ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÔÏϤ˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÚ›ÙË Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. “ŒÊ˘Á· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Á‡ÚÈÛ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi. ∞̤ۈ˜ ¤ÛÂ˘Û·, ·ÊÔ‡ ÂȉÔÔ›ËÛ· Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ˆ˜ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó οÓÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ “ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi” . ∂›¯·Ó “ÛËÎÒÛÂÈ” Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È Â›¯·Ó ·-

Ê‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ‰˘Ô ηӷ¤‰Â˜ Î·È Ù· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·, Ô˘ Ù· ›¯·Ó ÛΛÛÂÈ Ì ̷¯·›ÚÈ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, fiÏ· Ù· ÚÔ‡¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÚÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·. ∂›Û˘, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘, “¤ÛÎÈÛ·Ó Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· ÛÙ· ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ™‹Ì·ÓÛË ‹Ú·Ó ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ “ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Á¿ÓÙÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ·fi ηÈÚfi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È “¯Ù‡ËÛ·Ó” ÌfiÏȘ ‚Ú¿‰È·Û” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÏϤ˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, Û‡Ìʈӷ fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË” .√ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˙ԇ̛̠۠· ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÓÒ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË” .∞Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2012 ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. “ªÂ ‰Ú¿ÛÂȘ fiˆ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Û˘Ó·˘Ï›·” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜, “ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÈÔ Î·Ï¿ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚¿ÏÛ·ÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ̤۷ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·’ ·˘Ùfi ·˘Í‹ıËΠηٿ 1000%, Î·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 686 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜.

∑∏Δ√À¡Δ∞π °π∞ ∂ƒ°∞™π∞ ™Δ√ ¶ƒ√ΔÀ¶√ ∂ƒ°√ª∂Δƒπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ºÀ™π∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ & ∞¶√£∂ƒ∞¶∂π∞™ ∞ΔÀÃ∏ª∞Δø¡ μ√§√À

¢ÂÍ›·

&

›·ÛË

∂π¢π∫√Δ∏Δ∂™: º˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ - °˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ - °Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË - ¢È‡ı˘ÓÛË - °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ. ™¯¤ÛÂˆÓ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - ƒÂÛ„ÈfiÓ -§ÔÁÈÛÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· - ∫·ı·Ú›ÛÙÚȘ - ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú Δ∏§∂ºø¡√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™: 6985 567189 √È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ıÔ˜ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÎfiÛÌÔ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ıÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi Τ. ÓÙÚÔ ŸÚ·Ì¿ Ì·˜, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·


ª·ÁÓËÛ›· 12

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∂ÚËÌÈ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

ªfiÓÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ã¿ÓÈ· ›¯·Ó ÎfiÛÌÔ ∞fi Ù· 3.500 ÎÚ‚¿ÙÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó, Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· 2.000 ‰ÂÈ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. Èڛ˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. °È· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‹Ù·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹. ÷ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ã¿ÓÈ·, ·Ó Î·È ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Î·ÏÒÓ Î·ÈÚÒÓ... ∞fi Ù· 5.500 ÎÚ‚¿ÙÈ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· 3.500 Î·È ·fi ·˘Ù¿ Á¤ÌÈÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ Ù· 2.000. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜.

Õ

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ªfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÏËÚfiÙËÙ· Û ÍÂÓԉԯ›· 80% ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÏËÚfiÙËÙ· 80%-85%, Ù· ÿÓÈ· 70% Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¤ˆ˜ ÌˉÂÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‹Úı ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. °¤ÌÈÛ·Ó 800 ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì 500 ÎÚ‚¿ÙÈ·. ∏ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È fiÏÔ ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¿‰ÂÈ· ›Â Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Èٛ˜ Î·È Î·Ï¿ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÚ›·... “ªÂ ÙÔ Î¿ıÂÛ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË, ·ÂÚÔ‚·Ù›˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ¤Ú·Û·Ó. ΔÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ “·Ú·¯Ù¤˜” . Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜” ›Â. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ Ì¤ÛˆÓ Î·È ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ·. √È ÙÈ̤˜, fi-

ˆ˜ ›Â Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘, ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ¤Î·Ó ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ̤ڷ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ªfiÏȘ ¤Ó· 10% ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ¯ı˜ οÓÔÓÙ·˜ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· “·Ï‡ԢӔ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÛ· ̤۷ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó (΢ڛˆ˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·). ¶ÔÏÏÔ› ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÙÚ¿Â˙˜. “ŸÛÔÈ ‹Ú·Ó ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯·Ì¤ÓÔÈ. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· ‹‰Ë ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ¿ÏÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¯¤ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÏԢΤÙÔ... ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÂȉÈο ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi, Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. ∫·È ÙÔ 2013 ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ıˆÚ› Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ϤÔÓ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È ÙÔ “ÔÈÔ˜ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ...” .

Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·, ̤۷ Û ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, οÔÙ ¤ÛÊ˘˙·Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Û‹ÌÂÚ· ÂÈÎÚ·Ù› ÂÚËÌÈ¿... ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ÂȉÈο ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÛÙ· ÂÍÔ¯Èο Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ· fiÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ - fiÛÔÈ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË - ‰fiıËÎÂ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Û ¯Ú¤Ë Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. √È ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ - Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙË ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ηıÒ˜ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ 20ÂÙ›·˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. °È· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜

● ΔÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ¤ÎÔ„Â ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ™Â η̛· fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

300 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Î›ÓËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ

ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ΔÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÍ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·) Î·È Ì¤Û· Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ¤ÎÔ„Â 300 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. √È ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂȈ̤Ó˜, fï˜ Ë Î›ÓËÛË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ. ªfiÓÔ Ì ÙËÓ ›ÛÙ· ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ó·-

̤ÓÔ˘Ó Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ Î·È ÛÎÈ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜” Î. º›ÏÈÔ˜ Ëڷ˜, Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓË ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηٿ 20% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ.

∑ËÙ› ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ·ÁÂÙfi˜

¡· ηٷ‚ÏËı› ÙÒÚ· ÙÔ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

∂ȉ›ӈÛË Î·ÈÚÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ·Û˘‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ™Â fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ï‹ÚˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈÌÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ ·ÔıÚ¿Û˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‚¤‚·È· ‰Â ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙȘ ÚÒËÓ ¢∂∫√ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÂÍË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁηÈÚË, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Ì·˙È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, fiÛÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ì·˙› Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ı· ηٷÚÁËı› Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‹/Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÙÔ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ‹ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÔÌÔÓ‹, ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ¿ÏϘ ȤÛÂȘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢ÒÚÔ, ›Ù ÁÈ· Â›‰ÔÌ·, ›Ù ÁÈ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ¡· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ù· ¢.™. ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ù· ÎÏ·‰Èο. ŸÔ˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ۈ̷Ù›·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Ó· ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ·ÁÒÓ·. ¡· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· ÌÈÛıÒÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وÓ. ∫·Ïԇ̠οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ÌËÓ ˘Ô·„ÂÈ, Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ¶∞ª∂. ΔÔ ¶∞ª∂ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ∫·Ì›· ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË! ¡· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙË ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›·! ªÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Ì ٷÍÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ” .

™Δ∞ “ÏÂ˘Î¿” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯Ù› Ë ª·ÁÓËÛ›· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, ·Ó Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ, ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÊÔ‰Úfi ·̷ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂΉËψı› ·fi ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi Ì „˘¯Ú¤˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ƒˆÛ›·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ “‚Ô˘ÙÈ¿” ̤¯ÚÈ Î·È ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·ÁÂÙÔ‡, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ -4 ‚·ıÌÔ‡˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¯ı˜ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿ÁÁÈÍÂ Î·È ÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋

● ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ú¯Èο ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ·fi 800 ̤ÙÚ· Î·È ¿Óˆ

‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ Î. º¿Ó˘ Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, “·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ÂËÚ·ÛÙ› Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ª·ÁÓËÛ›·” .

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÙÒÛË Á‡Úˆ ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∂›Û˘ ı· Ó¤Ô˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ηıÒ˜ ı· ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ, ı· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ú¯Èο ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ·

ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ·fi 800 ̤ÙÚ· Î·È ¿Óˆ, ÂÓÒ ı· Ó¤Ô˘Ó Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 7-8 ÌÔÊfiÚ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ·fi 500 ̤ÙÚ· Î·È ¿Óˆ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·È ÂÓÙfi˜ fiÏ˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ì ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È Ù· 300-400 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 7-8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ı· Î˘Ì·Óı› Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ı· ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ -4 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô ·ÁÂÙfi˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ∞›ıÚÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔÈ̤˜ ÚÂÎfiÚ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· - ™Ù· Ê·Ú̷Λ· ÁÈ· ÂÈÛÓÂfiÌÂÓ· Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÌÈÓÈο

«¶Ó›ÁËλ ÛÙÔ Ó¤ÊÔ˜ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÏ‡Ô˘Ó Ú‡Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔ¯ı¤˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 90 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÏ‡Ô˘Ó Ú‡Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÛÙÈÁÌÈ·›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ¿ÁÁÈÍ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Ù· 1460 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ fiÏË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÓÈÎÙÈ΋, ÂÓÒ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÚÔۤϢÛË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÈÛÓÂfiÌÂÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÌÈÓÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ηıÒ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·... Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ˙‹Û·Ì ʤÙÔ˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÚÔ¯ı¤˜, Ë ÔÛÌ‹ ÙÔ˘ η̤ÓÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÒÚ˜, ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤ÓÙÔÓË Î·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋. ∏ ·ÔÓÈÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 90 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· 93 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Ì¤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÈ̤˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ PM10 ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 52 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 48 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, 74 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 89 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 93 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙ·Ó ÔÈ Ì¤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÈ̤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯›˜ Ë̤Ú˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 90 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ì¤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÙÈ̤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯›˜ Ë̤Ú˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 110 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÙfiÙ Ϸ̂¿ÓÔÓÙ·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ÂÎÙÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ì›ˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂȉÂÈÓˆı› ÏfiÁˆ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ¿ÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙ·Ó Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ·fi 50-100 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ÙfiÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ̤ÙÚÈ· Î·È ÔÈ Â˘·ı›˜ ÏËı˘ÛÌÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‚Ú·¯Â›· Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË

¤ÎıÂÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ η٤ÁÚ·„ Ôχ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ PM10, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ¿ÁÁÈÍ ٷ 1.460 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ 7.40 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ‹Ù·Ó 270 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Ô‰ÂÎÙfi Â›Â‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È Ù· 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·.

™Ù· Ê·Ú̷Λ· ÁÈ· ÂÈÛÓÂfiÌÂÓ· ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÈÛÓÂfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ÌÈÓÈο Ê¿Ú̷η, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÔ͇ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÚÔۤϢÛË Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ê¿Ú̷η ηٿ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ·ÏÏÂÚÁÈ΋˜ ÚÈÓ›Ùȉ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ Âȯ›ÏÂÈÔ˘ ¤ÚËÙ·. ¢‡ÛÓÔȘ Î·È ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙËÓ ¿-

ÓÔÈÍË, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÊË̤Ú¢·Ó, Ù· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ë ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È Ô ‚‹¯·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ‹Ù·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ.

ŒÎÎÏËÛË ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ η‡Û˘ Í‡ÏˆÓ ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› Ù· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. øÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏˆÓ, ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ÊıËÓ‹ χÛË ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “√ˆÛ‰‹ÔÙ ̷˜ ·ÓËÛ‡¯ËÛÂ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô 24ˆÚ·. øÛÙfiÛÔ, fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·, ÙfiÛÔ ·Ï‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘, ·Ó

● ™ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 90 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, ÂÓÒ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· 1.460!

ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÛfiÌ·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· η›ÂÈ ˘ÏÈο Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘˜ ÂÎχÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜. ΔÔ Ú·ÎÙÈÎfi Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜

ŒÎÎÏËÛË Î·È ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ŒÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙËÓ Î·‡ÛË Ù˙·ÎÈÒÓ Î·È ÛÔÌÒÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “H ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› Û ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ÙÈ̤˜ Ù· ıÂÛÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ fiÔÈÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ı· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Ì ›‰È˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ ¤ÏÔ ·Èı·ÏÔÌ›¯Ï˘ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ÛÎÂ¿ÛÂÈ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ΢ڛˆ˜ Ù˘ η‡Û˘ Ù˙·ÎÈÒÓ Î·È ÛÔÌÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √È ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú¤˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È Ù˘Èο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ú ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ

¢Ú›· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ø˜ ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ë Û‡ÓÙ·ÍË Û¯Â‰›Ô˘ Ï‹„˘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÙËÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ ÓfiÌÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·˘Ù‹˜, ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÛÙËÓ Î·‡ÛË Ù˙·ÎÈÒÓ Î·È ÛÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∫·ÏÔ‡ÌÂ, ·ÎfiÌË, ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘”.

·fiÊ·Û˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Î·È ÚÔˆıÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹. ∂Λ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ·, fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˙·ÎÈÒÓ Î·È ÛÔÌÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ¿ÓÔÈ·˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜, fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ. 줂·È·, Â‰Ò ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ Î·‡ÛË Í‡ÏÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÙËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ÕÚ· ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ıÂÛÈÛÙ› οÔÈ· ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Î·È ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÂÂÈÛfi‰È· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘” .

◊‰Ë Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

«¡·È» πÁÓ·Ù›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Á˘ ™Àªºø¡√™ Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚË-

ÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Á˘ Û ¿ÔÚÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Â›Ó·È Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› Û ȉÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ª›· Ë̤ڷ Ì ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Á˘ Û ·fiÚÔ˘˜, Ë ıÂÙÈ΋ ·‹¯ËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο, “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ

● ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ∂ÓÔڛ˜ Î·È ÔÈ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Û ȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ

ÛÙ·Ï› οÔÈ· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì·

ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, ‹‰Ë ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÁË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÌÈ· ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ· ÔʤÏË ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÚ›ÙÔÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÚÌÔ-

‰›ˆÓ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 500.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ¯ÔÚÙÔÏÈ‚·‰ÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ∂ÓÔڛ˜ Î·È ÔÈ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Û ȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Èı·Ófiٷٷ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‰È¢ıÂÙËı› Î·È ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î. πÁÓ¿-

ÙÈÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ °Â‰ÂÒÓ, ηٷÁfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·, Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÈÌ¿Ù·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 30/12. * ™ÙȘ 6 Ì.Ì. Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ª¤Á· ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌÂÙ¿ £Â›Ô˘ ∫ËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜. * ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 30/12 (ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·), ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹˜ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ π·ÎÒ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔı¤Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÔÛÙÔÏÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÂÏÂ›Ù·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ηٿ ÙË ÌÓ‹-

ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ π·ÎÒ‚Ô˘, ÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. * ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙȘ 5, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞Ô‰fiÛˆ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ô ¢ÔÍÔÏÔÁÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜. * Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙȘ 11.30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› Û‡ÓÙÔÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¢ÏÔÁËı› Ë ‚·ÛÈÏfiÈÙ· Ù˘ ∂ÓÔÚ›·˜. * ∏ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ π·ÎÒ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔı¤Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ °¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË 32¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ¯Ú˘Û·˘Á›ÙË °π∞ ÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013 ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi 55¯ÚÔÓÔ˘ ¯Ú˘Û·˘Á›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. √ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ Î·È Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û ÙÚÔ¯·›Ô, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ. ∏ ‰›ÎË ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ›¯Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¿ÛÎËÛ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·ÚfiÎÏËÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› fiψÓ. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·˘ÙfiʈÚ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÒ͈˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ› ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÊÒÚÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ. ∫ÒÏ˘Ì· ‰ËÏÒıËΠÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ıÂÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ‰›Î˘. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ì·˙› Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌÔ (ËÏÈΛ·˜ 27 ÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË) ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi 55¯ÚÔÓÔ˘ ¯Ú˘Û·˘Á›ÙË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ fiÙ·Ó ÔÌ¿‰· 15 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfiÌˆÓ ÂÍ‹Ïı ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠ۠¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, ̤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·Ú·Ïȷ΋ ηÊÂÙ¤ÚÈ·. ™ËÌÂÈÒıËÎÂ Û˘ÌÏÔ΋ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ - ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ - Î·È ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚ·, ¤Ó·˜ 23¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› 50 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. ∂ÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 50 Ó·ÚÔ›, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜

¢ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÏË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ›ÓËÌ·” ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. Ãı˜ Ë ¢∂À∞ªμ ‹Ú ·fiÊ·ÛË Î·È ¤‰ˆÛ ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ٷ ‰›ÎÙ˘·. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ÔÈ˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô‡Ù ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘‰ÚfiÌÂÙÚˆÓ, ÂÓÒ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ˘ 2013. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ˆÛÙfiÛÔ ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·.

“∫

ΔÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô - ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·ÁˆÁÔ› - Î·È ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ- ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ηٷÛ΢¿ÛıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ›¯·Ó ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ê·Î¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ı· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙËÓ “∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜” ÔÈ ˘fi¯ÚÂÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ Î·È Ï‹ÚË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·Ô¯¤-

Ù¢ÛË Î·È Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. ¶·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ԯϋÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚ›Ô˘ 80 ˘fi¯ÚÂÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÈÙËı› Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ô‡Ù ÁÈ· ηٿıÂÛË ·›ÙËÛ˘ Î·È Ï‹ÚË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË Ô‡Ù ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, ı· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: *√È˘: ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 300,00 * ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 500,00 ú. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ê¿ÎÂÏÔ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ηÈ

·›ÙËÛË ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ı· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: * √È˘: ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 700,00ú. * ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000,00 ú. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ °È¿ÓÓ˘ ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ Î·È Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÁÎÚÈÛË Û ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∂·Ó¤Ï·‚·Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂṲ̂Ó˜ ηٿ 60%. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, fiˆ˜ Î·È Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰Èη›ˆ˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÂÎÙ›Ó·Í ÛÙ· ‡„Ë Ë “·fiÊ·ÛË ™Ô˘ÊÏÈ¿” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Îϛ̷ Î·È Î·¯˘Ô„›· ÂȘ ‚¿-

● ¶·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ∞Ú›ÏÈÔ ÁÈ· ÔÈ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¢∂À∞ªμ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· Ù¤ÏË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘

ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂›Û˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô‡Ù ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈÎÚÔÔÛ¿, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÚÙËÛË ÁÈ· Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·-

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ ÎÏÔ¤˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

ΔÔ ¤ÛÎ·Û·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ μfiÏÔ˘

∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ‰È¤Ú·Í·Ó ÎÏÔ¤˜ Û μfiÏÔ - §¿ÚÈÛ·

∞§§∂™ ¤ÍÈ ÎÏÔ¤˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

¢À√ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ·fi ÙÔ

ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÎÏÔ¤˜. Δ· ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ 14 Î·È 17 ÂÙÒÓ, ÙÔ ¤ÛÎ·Û·Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ (̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó) ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¤Ó· Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ. √È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. √È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤ÙÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÎÏ„·Ó ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰È¤ÚÚËÍ·Ó π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‹Á·Ó Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ó Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ! ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fï˜ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ. √È ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ó Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂ٠ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 37¯ÚÔÓÔ˘ ŒÏÏËÓ·. √È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Á˘¿ÏÈÓË ÚÔı‹ÎË ÙÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi fiÛÔ ÙˆÓ 20 ú, ηıÒ˜ Î·È 11 ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·. √ 14¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú¤Ë “ÙÛÈÏÈ·‰fiÚÔ˘” . ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·¤‰Ú·Û·Ó ÚÔ¯ı¤˜ (25-12-2012) ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ: - ™ÙȘ 25-12-2012 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË, ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ¤ÎÏ„·Ó ÙË ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ 39¯ÚÔÓÔ˘ ŒÏÏËÓ·, Ë Ô-

● √È ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤ÙÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

Ô›· ‚Ú¤ıËΠÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ (2612-2012) ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘. ∞ÊÔ‡ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ √™∂, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤ÚÚËÍ·Ó π.Ã.∂. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰‡Ô ÔÏ˘ÛÔ˘ÁÈ¿‰Â˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÚÌfi ÙÔ˘ √™∂ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË §¿ÚÈÛ·. - ªÂ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ fi¯ËÌ· 53¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ ¤Ó· ÔÏ˘ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌÈ· Û˘Û΢‹ “GPS” ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ù˘, ÌÈ· Û˘Û΢‹ “USB” , ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ¤Ó· ÊÔÚËÙfi Ê·Îfi. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 14¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆ-

ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ÛÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

ÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓËÏ›ÎˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜. £· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓËϛΈÓ. ∂¤ÛÙÚ„·Ó, Û˘Óԉ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Û˘¯Ó¿ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÙÚfiÊÈÌÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ʇÁÔ˘Ó Î·È ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ. ∞fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “Ê˘Ï·Î‹” , ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÌÂÓ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ. Δ. ∫.

·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ §È‚·‰ÂÈ¿˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ μÔȈٛ·˜ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ÎÏÔ¤˜ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÍ·ÚıÚÒıËΠÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2012 Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ù·Ó ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ÎÏÔÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi Ï·ÙÔÌ›·, ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰È¤Ú·Í·Ó, ÂÈϤÔÓ, ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ: * ¶ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 02-07-2012 ÛÙË Ã·ÏΛ‰·, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÁˆÚÁÈÎfi ÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Ì ·ÓÔÈÎÙfi ÂÈηı‹ÌÂÓÔ (Ï·ÙÊfiÚÌ·), ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 41¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡. * ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 08 ¤ˆ˜ 09-07-2012 ÛÙÔ 1Ô ¯ÏÌ. Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - §È‚·‰ÂÈ¿˜, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¢.Ã. ºÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ÙÚ¿ÎÙÔÚ·) ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 46¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÂÈηı‹ÌÂÓË Î·ÚfiÙÛ·, ¤ÌÊÔÚÙË Ì ÛÈÙËÚ¿ ·Í›·˜ 10.000 ¢ÚÒ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 44¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡. * ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 12 ¤ˆ˜ 13-07-2012 ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó π.Ã. ºÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (Ù‡Ô˘ ÌÂÙÔÓȤڷ), ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. * ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 21-07-2012 ¤ˆ˜ 2507-2012 ÛÙË §·Ì›·, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¢.Ã. ºÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 51¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡. * ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 23-07-2012 ¤ˆ˜ 2507-2012 ÛÙË §·Ì›·, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¢.Ã. ºÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 41¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ Î·È * ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 31-07-2012 ¤ˆ˜ 0108-2012 ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ¢.Ã. ºÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ÙÚ¿ÎÙÔÚ·), ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 49¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÂÈηı‹ÌÂÓË Î·ÚfiÙÛ·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù¤ÏË Î·È ÊfiÚÔ˘˜, ÂÓÒ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÈӷΛ‰Â˜

“∞Ó·ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó” ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ ¢√À - ÙÚ·Â˙ÒÓ Â 1.000 ·Ó‹Ïı·Ó, ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ πÃ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘ ηٿıÂÛ˘ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¤ÁÚ·„ “ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜” . ∞ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ∫·È ‰ÂÓ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÈӷΛ‰Â˜ ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ì ¤Ó· fi¯ËÌ· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ηٷٛıÂÙ·È Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

Ãı˜, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ȉÈÔÎً٘ πà ›¯·Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ “Ô˘Ú¤˜” ¤Íˆ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ∞’ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË μ’ fiÔ˘ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‹Ù·Ó Ù·¯‡ÙÂÚË. ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∂ÊÔÚÈ·ÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ʤÙÔ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011, ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÈӷΛ‰Â˜ πà ÂÚ›Ô˘ ηٿ 50%. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶¤ÚÛÈ, Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ›¯·Ó ηٷÙÂı› ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ 15.000 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı هÔ˘. ™ÙË ¢√À μfiÏÔ˘ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 70% ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù·ÙÈÛÙÈο ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠfiÙÈ Ô 2011 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ηٿıÂÛ˘ ÈӷΛ‰ˆÓ πà ·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ 50 ȉÈÔÎً٘. ∫·Ù¿ 50% ·˘Í‹ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ Î·È ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÎÈÓËÛ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ú¯Èο ÔÈ Ôϛ٘ η٤ıÂÙ·Ó ÈӷΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘

“√˘Ú¤˜” Î·È ÛÙ· Ù·Ì›· ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ fï˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÍÂÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ÙË Ì›· ÒÚ·. √È ÏËڈ̤˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰fiÛÂȘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. °È· Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜. ● π‰ÈÔÎً٘ πà ›¯·Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ “Ô˘Ú¤˜” ¤Íˆ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¢√À μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ

ÀÔÌÔÓÂÙÈο Î·È ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

‹ ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. º¤ÙÔ˜, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¿ÏϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Â›Ù ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜. Δ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ “ηٷÈÁ›‰·” ÊfiÚˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ÙÔ˘˜, ·ÎÈÓËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ηٷÚÚÈÊı› ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ 2009, ÔfiÙÂ

∞ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿Ù˜ ‹Ù·Ó ¯ı˜ fiϘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. √È “Ô˘Ú¤˜” ›¯·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÏ¿Ù˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. “√˘Ú¤˜” fï˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· ∞Δª ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙÔ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Î·È ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ. √È ›‰È˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

Î·È 200.000 ȉÈÔÎً٘ πà ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ - fiˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. “√˘Ú¤˜” ÁÈ· ηٿıÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √È ÈӷΛ‰Â˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ÙfiÙ ı· ÚԂ› Û ¤Î-

ŒÛÙÚˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· 248 ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜

™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‚›·˜

∂√ƒΔ∞™Δπ∫√ Á‡̷ Û 248 ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙÔ ∂Ó˘‰Ú›Ô. ™ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÁÈfiÚÙ·Û·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, Û ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙ‹ ·- ● √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi. ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÔÏÔ¤Ó· Î·È √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‡ÊÂÛË ˆı› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË. ÚÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Â΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ‰›ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ó· ÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÓÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ŸÙ·Ó Ë ·Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÔÎÔ‡ÌÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”. ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ì·Ó fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ̤۷ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈÚˆÙ·Ú¯È΋ Ì·˜ ̤ÚÈÌÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ṳ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔÛ·Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ı› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó·Áη›Ô ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÈÔ ·Ó‹Ó¿ÁÎË, fiˆ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ı ÔÚÁ·ÌÔÚˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ӈ̤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ηχÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ. ª›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. “∏ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô, ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ڂ‚·›ˆ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈο ¯‹ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ ·˘Í¿Ó¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ù·È Û˘Ó¯Ҙ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ڤ̂·Û˘ ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ·Ó·Îfi„Ô˘Ì ηٷʇÁÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ù· ·Ôχو˜ ·ÙË ÁÂӛ΢ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·Ú·›ÙËÙ·. ∂›Û˘, ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfi·˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚ›ÏÔ˘ ·¤ÎÙËÛ ̛· ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÈÍÔ˘Ì „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹, ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ∞ÛÙ¤ÁˆÓ, Ô˘ ı· ÓˆÓ›· Ì·˜ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ”, η٤ÏËÍÂ Ô ›ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÈÔ˜. ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ

™À°∫∞§∂πΔ∞π Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î.

¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ı¤Ì·: “∫ÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜” , ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ - ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙËÓ ÔÔ›· ¤Î·ÓÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‚›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·ˇı˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ 50 ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È, οı ϛÁÔ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ, Û ‰›Ô Ì¿¯Ë˜, Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, “fiÛÔÈ ˘ËÚÂÙԇ̠‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÎÚÔÛˆԇ̠ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠̠¢ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ηÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ıÂÛÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÛÙË Ï‹„Ë ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Â-

ÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›, ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Î·È fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠı· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ∂∫Δ∞∫Δ∏ Û‡Û΄Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ô͇ٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ªÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ, ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “°fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜”, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18.30, ÛÙËÓ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 43-45 (ÚÒËÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ô), ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹„˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ 2013 Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡Û΄Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· √™∂ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™Â Û˘Óı‹Î˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ - Ô˘ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ - Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶∞™∫∂ Î·È ¢∞∫∂), ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› fiÛ· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚfiÙÂÈÓÂ, ·ÓÙ› Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı› Ë Δƒ∞π¡√™∂, Ó· οÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ (ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·) Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ- Ì ȉȈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢ËÏ·‰‹ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Î·È fi¯È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¶.√.™., ·ԉ¯fiÌÂÓË Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ·˘Ù·¿ÙË fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔËÓ ·˘Ù·¿ÙË ·˘Ù‹ ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ. ¶ÚÔ¯ˆÚ› Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √™∂, Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·È ÙÚ·ÓÙ·¯Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ-Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ̷˙ÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ - ·ÔχÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ı¤ÛÂȘ ı· ÌÔ˘Ó Û ÎÏËÚˆÙ›‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·, fiˆ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂›Ó·È ÁÚ·ÌÌ‹ ‹ÙÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ï˘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂”.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞-

∂∫ª ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂Ó˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ ™Ô‡Ú˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Golfing, ηٷÛ΢‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ (ÁÎÔÏÊ Î.Ï.) ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙË ™Ô‡ÚË Â˘Ú¤Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙ· ÙÂÊÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ô˘ ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÎÔÚÔ‡Û·Ó ÂÏ›‰Â˜. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÔÓ¿‰· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË Û ͤÓÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙ·Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ “Ì·Ó‰ÚÔ̤ÓÔ˘” ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ·Ù› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ·Á·ı¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔÈ. ∂Ì›˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∏ ·Ú·Ï›·, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ʇÛ˘ ı· ·Ó‹Î·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÚÒÙË Ë ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ (∫π.¶√.™.) ·ÁˆÓ›ÛıËΠÛıÂÓ·Ú¿ Î·È ¤ÂÈÛ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË-ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘, ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ ·Ú¿ÓÔÌ· Ô˘Ï‹ıËÎÂ Î·È ÂÎÌÈÛıÒıËÎÂ Ë ¤ÎÙ·ÛË 3.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Golfing. ∏ ΢ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· -Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” , “¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜” Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙ˘ ¡Ë˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ‰˘Ô ÂÎı¤ÛÂȘ-ÔÚ›ÛÌ·Ù·: 1) Δ˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È 2) Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈıˆڋÙÚÈ·˜ Î. ÕÓÓ·˜ ™¿¯Ô˘. ∞fiÏ˘Ù· Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È: ∏ ΢ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ. ø˜ ™Àƒπ∑∞ ∂ÓˆÙÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ª¤ÙˆÔ Â›Ì·ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ˘¤Ú Ù˘ ‹È·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (fiˆ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘). ∂›Ì·ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡, Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÛıÒÛÂÈ Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· ÛÙ˘ ¡Ë˜, 900 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 3.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ·ÈfiηÚÔ Ô˘ ηٿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 300 ÙfiÓÔ˘˜. ¢ËÌfiÛÈ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∫·ı‹ÎÔÓ fiψÓ, Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘”.

ª

 ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÎfiÛÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÎÚ·Û› Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

√È ÎÚÂÔÒϘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ, π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤Û¢Û ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∫·ÏϤ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ªÔ˘ÚÏ‹˜. Ãı˜, ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë “¶·Ú·Ì˘ıÔ‡ÔÏË” ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ‡ ∞Ë-μ·Û›ÏË Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙȘ 11 ¤ˆ˜ ÙË Ì›· Î·È ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì Ӥ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÍÂÙÚ¤Ï·Ó·Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó Î·È ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηڤÎϘ Î·È ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑ˆ‹ ∫·Ï·˚Ù˙fiÁÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∞Ë-μ·Û›Ï˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ù· ·È‰È¿, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ Ù· ͈ÙÈο, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ··ÓÙ¿ Û οı ·ÔÚ›· ÙÔ˘˜. Δ· ͈ÙÈο ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ “Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜” Ì facepainting Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ fiÏË Ë fiÏË” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

● Ãı˜, ¶¤ÌÙË, Ë “¶·Ú·Ì˘ıÔ‡ÔÏË” ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË, Ì Ӥ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÍÂÙÚ¤Ï·Ó·Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿

¶·Ú·Û΢‹ 28 /12 “∏ ·ÁÔÚ¿ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ” : ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ı· ÛÙËı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™¿‚‚·ÙÔ 29/12, ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ›: £· Ì¿ıÔ˘Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ·ÚÙÔÔÈ›Ԣ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Ù˘ ÛÙË Ì·ÁÈ΋ Ó‡¯Ù· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫˘Úȷ΋ 30/12, ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ›: Δ· “ÁÔ‡ÚÈ·” ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜

ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ. £· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÁÔ‡ÚÈ· Î·È ı· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ ÁÈ· ηϋ Ì·˜ Ù‡¯Ë! ¢Â˘Ù¤Ú· 31/12, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·: ¶¿ÂÈ Ô ·ÏÈfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜... £· ʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙȘ “ÎÔÏfiÓȘ” Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜... ™ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∂Ù·Ó‹ÛˆÓ, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÎÔÏfiÓȘ Î·È Ú·›ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜.

ΔÚ›ÙË 1/1/13: ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· Î·È ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ì ‹¯Ô˘˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜... ΔÂÙ¿ÚÙË 2/1/13, ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·: ∏ “¶·Ú·Ì˘ıÔ‡ÔÏË” ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿... ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶¤ÌÙË 3/1/13: ΔÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó... ÔÈ Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Ó· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È “ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó” ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Î·Ú‚Ô‡ÓÈÛÌ·! ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ·˘Ùfi! √È ÌˆÌfiÁÂÚÔÈ! ∏ fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋, ÔÈ ÛηӉ·ÏȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÚ›ÁÚ·Ù˜ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘˜ Ë ÊˆÙÈ¿... ∫·È Ù¤ÏÔ˜... ¶·Ú·ÌÔÓ‹ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ, ÒÚ· 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·: ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÔÌ¿‰· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ͯ˘ı› Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, „¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ· ÙˆÓ ºÒÙˆÓ, ˘fi ÙÔÓ ‹¯Ô “ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÛÌ¿ÙˆÓ” , fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ··ÈÙ› ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ̤ڷ˜. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ı· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘, “„¿ÏÏÔÓÙ¿˜ Ù·” ÛÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ

∫ÂÓfi ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∑∏Δ√Àª∂¡√ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È-

Ô›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ› Ô Ó¤Ô˜ Ú‡Ù·Ó˘ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ú˘Ù·ÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ Ë ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë “ÛȈËÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË” . ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹. ΔÔ ı¤Ì· ··Û¯ÔÏ› ‹‰Ë ÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú˘Ù·ÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ıËÙ›· Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ΢Úȷگ›, Â›Ó·È ¤Ó·: ¶Ò˜ ı· ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË; ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› Ô Ó¤Ô˜ Ú‡Ù·Ó˘ ÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. “ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ,

● ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ú˘Ù·ÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ Ë ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

Ò˜ ı· ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. °È· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È-

‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙ· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜, ‹Ù·Ó Ë ÛȈËÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈÔ˜ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ; ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÚÈÛÙÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ÔÈ

˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ (Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ) ›ӷÈ: √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ô ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË Ì·È¢ÙÈ΋-Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Û ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ˘ÙÛÈÙ˙‹˜ Î·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Î. £ÂÔÊ·ÓÒ ¶··˙‹ÛË. √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÚÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ̤۷ ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ΔÛÈÎÚ›ÎË, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ 6˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

°Ú›ÊÔ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

∂ÚÒÙËÛË ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ™∂ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢Ë-

 ÁÚ›ÊÔ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜. “∞ÁοıÈ” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ϤÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÚÂȘ ¤ÌÌÈÛıÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ·fi ¤ÓÙ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “fiÏ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜” , fiÙ·Ó Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÚÔÙ·ı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Î. º. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘.

∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘. ∞ÚΤÛÙËΠӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ˆ˜ “·ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙ” , ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÌÈÛı›·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ·ÌÈÛı›. “√È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÂ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ˆ ÔÓfiÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ‰ËÌ·ÈÚÂÛÈÒÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∫ˆÓ. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Î.Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·˜ (¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡), ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ (√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ), ∞ı·Ó. ™·ÚÚ‹˜ (∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘), °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜). ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·ÏÏ·-

● √È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÂ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ Ì ·ÓÙÈÌÈÛı›· Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·ÌÈÛı›

Á¤˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘

ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ÙÔ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÚÔËÁËı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜

ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ 1.700 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜

¶ÚfiÛÏË„Ë ¤ÓÙÂη Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ™Δ∏¡ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ ÔÎÙ¿ÌË-

Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ¤ÓÙÂη ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶, ÌÂÙ¿ ·fi ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ۇ̂·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ¤ÓÙÂη ı¤ÛÂȘ, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ˙ËÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∞™∂¶. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ı¤ÛÂȘ, ÔÈ ÔÎÙÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ô‰ËÁÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Î·È Ë Ì›· ı¤ÛË ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤ÓÙÂη ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÚÁ¿-

● °Ú·‚Ȥڷ, Ú‡˙È, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ‹Ù·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËηÓ, ÂÓÒ ÙÔ Ù˘Ú› ʤٷ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜

˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÙ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛˆÈÎfi. 줂·È·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÎÂÓ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ. ∂›Û˘, ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ¤ÓÙÂη Û˘ÌÔϛ٘ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ··-

Û¯fiÏËÛË ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” .

¢È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ‰¤Ì·Ù· Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ë ÃÏfiË, Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚ-

ÁÈÔ˜ Î·È ÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. °Ú·‚Ȥڷ, Ú‡˙È, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ‹Ù·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËηÓ, ÂÓÒ ÙÔ Ù˘Ú› ʤٷ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Û 1.700 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó: º¤Ù· ¶√¶ 2.521,5 ÎÈÏ¿, ˙˘Ì·ÚÈο 8.405 ÎÈÏ¿, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô 3.362 ÎÈÏ¿, Ú‡˙È 11.767 ÎÈÏ¿ Î·È ÁÚ·‚Ȥڷ ∫Ú‹Ù˘ 840,5 ÎÈÏ¿. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ›¯Â ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ·. ŸÛÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ¯ı˜, ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰¤Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ οӷÌÂ, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ∂Ì›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú΋ Û›ÙÈÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηÈ, fiÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, ¿ÌÂÛ· ı· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘” .

ÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ı¤Ì· “¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜”, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· ÂÁηٿÏÂȄ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, Ô˘ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹: - Œ¯ÂÙ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 24-10-2012 ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÊıÔÚÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ¿ıÏËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙË ¡. πˆÓ›·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, ÂÓÒ Â˘·ÁÁÂÏ›˙ÂÛı “·Ïfi¯ÂÚ·” ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙfiÛÔ “‡ÎÔÏ·” ηٷ‰Èο˙ÂÙ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·”.

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î‹Ú˘Í ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë √πÀ∂ Δ∏¡ ΋ڢÍË 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· (∂ÚÌÔ‡) Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√πÀ∂) ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈο Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ªÂ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ¶Ú¿Í˘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ∫˘ÚȷΤ˜ (23.12 Î·È 30.12), ·ÓÙ› Ù˘ ÌÈ·˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙËı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ŒÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÁÈ· fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È fiϘ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘! ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ŒÚ¯ÂÙ·È ˆ˜ “·˘ÙfiÎÏËÙÔ˜” ÛˆÙ‹Ú·˜, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô Î·È Û¯¤‰ÈÔ! ΔÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÌÈ·˜ ¯Ô‡ÊÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ, ÁÈ· Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ 80% ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘. ∂È̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ۇÓıËÌ· “¶ÔÙ¤ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋!” . ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √πÀ∂, ÏËÓ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: -∏ √πÀ∂ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ÌË ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Û·Ê‹ ı¤ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. -∂›Û˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂™∂∂ Î·È ÙË °™∂μ∂∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔÈÓÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. -Δ¤ÏÔ˜, ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜”.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ∂√Δ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. °π∞ ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔÓ ∂√Δ Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫.√. Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “™ÙȘ 20-12-2012, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ·Ó·Ê¤ÚıËη ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ∂√Δ. ΔfiÙÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞˘ÁÂÓ¿Î˘ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο. √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ fï˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂√Δ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ¡¢. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ∂√Δ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· fiÏˆÓ Ì·˜” . ∂›Û˘, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, Î. ∞. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. Ù˘ ∞.Ì.∫.∂. ¢π√¢√™. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙË Ì ·Ú. 920/18-10-2012 ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ· ÚÔ˜ ÂÛ¿˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. Ù˘ ∞.Ì.∫.∂. ¢π√¢√™, Ì ‰È·‚‚·ÈÒÛ·Ù fiÙÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ ÂȯÔÚËÁËı› Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 395.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 Î·È fiÙÈ Â›ÎÂÈÙÔ Ó¤· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂÙ¿ χ˘ ÌÔ˘, fï˜, ÂÓËÌÂÚÒıËη fiÙÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 38.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ô˘‰¤ Î·Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·, Â¿Ó Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÌÔÓ¿‰· „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfïÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ηıÒ˜ Ë ·Ú¯È΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ 395.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â·Ú΋˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·. ™˘ÓÂÒ˜ ÂÚˆÙ¿Ûı ·ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤: 1. ΔÈ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ οÓÂÙÂ Î·È fiÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚ¤·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘ÙfiÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ϤÔÓ “ÂıÂÏÔÓÙÈο” , ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘;” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™Â ÂÙ¿ ¿ÍÔÓ˜ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ù¿ ›‰Ë ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, Ô ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜, Ù˘ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, Ô ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ 2013 Î·È Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó·. ◊‰Ë ÔÚ›ÛÙËΠÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 813.008,13 ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˙‹ÙËÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Û ۇÛÎÂ„Ë ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2013 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÓÔÏÈο. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. Œ¯Ô˘Ì ηٷÚÙ›ÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛËÎÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ì ‰È·Ê‹ÌÈÛË Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘· Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÓÙ˘Ô˘ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙÔ ÌÈÛfi Î·È ϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi fiÛÔ ÛÙÔ›¯È˙·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂‰Ò, fï˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·’ fiÏÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÔÈ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÌÂÛ· ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ” . ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·’ fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 813.008,13 ¢ÚÒ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›ӷÈ: 1. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. 2. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÈÏÔÁ¤˜ (ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Èı·Ó‹ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜. 3. ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Û fiÚÔ˘˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰·¿Ó˘. 4. ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: - ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ÈÚÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙË ¯ÂÚÛ·›· ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜.

- £·Ï¿ÛÛÈÔ˜ (nautical) ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÁÈfiÙÈÓÁÎ, ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. - £ÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ∞ӷʤÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ fiÏÔ ¤Ï͢ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ (¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ UNESCO) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ, ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ÙfiˆÓ Ï·ÙÚ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ· Û fiÏË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. - ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ & ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜: ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈËÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ê‡ÛË. - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜: √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚ÏËı› ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ù· ÓÙfiÈ· ‰¤ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Î·È ÒÚÈÌÔÈ ÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË. - ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ (citybreaks): ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (§¿ÚÈÛ·, μfiÏÔ˜, ΔڛηϷ, ∫·Ú‰›ÙÛ·), ηıÂÌÈ¿

·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÂÈÏÔÁÒÓ. - ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ Î‡ÚȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ›ӷÈ: - ∂Á¯ÒÚÈ· ∞ÁÔÚ¿: ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. - °ÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (¢˘ÙÈ΋ & ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ◊ÂÈÚÔ˜, ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·). - ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÁÔÚ¿: °ÂÚÌ·Ó›·, ∏Ó. μ·Û›ÏÂÈÔ, ƒˆÛ›·, πÙ·Ï›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ∫‡ÚÔ˜, °·ÏÏ›·, μ·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ (μÔ˘ÏÁ·Ú›· - ƒÔ˘Ì·Ó›·), ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ (¶Ôψӛ· ΔÛ¯›·), ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ (ºÈÓÏ·Ó‰›·), ∏¶∞, ∫›Ó·, πÛÚ·‹Ï, ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ̤ۈ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ οوıÈ ¿ÍÔÓ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜: ÕÍÔÓ·˜ 1: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ÕÍÔÓ·˜ 2: ¢È·Ê‹ÌÈÛË, ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰È·Ê‹ÌÈÛË Û ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ÕÍÔÓ·˜ 3: ∂Îı¤ÛÂȘ, ∂Îı¤ÛÂȘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ¶ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÕÍÔÓ·˜ 4: ¢ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜, ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘, ÊÈÏÔÍÂӛ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, tour operator. ÕÍÔÓ·˜ 5: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡, ÏÔÁfiÙ˘Ô, „ËÊÈ·Îfi ÛÔÙ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô, ¤ÓÙ˘Ô Ì ԉËÁ›Â˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÚÔˆıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÏÈÎÔ‡.

∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ È‰ÈÒÙË Ó· ÙÔ ÌÈÛıÒÛÂÈ

¶ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™Δ∏ Ì›ÛıˆÛË Î˘ÏÈΛԢ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË Ì›ÛıˆÛË Á‡Úˆ ÛÙ· 16.510 ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ È‰ÈÒÙË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÌÈÛıÒÛÂÈ. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ΢ÏÈΛÔ, ÂÓÒ ϤÔÓ Ì ÙË Ó¤· ÂͤÏÈÍË ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Î˘ÏÈΛÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ÈÔ›-

ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” , ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ Î˘ÏÈΛÔ. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂȯÂÈÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì ÙË Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ϤÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, fi-

ˆ˜ ΢ÏÈΛÔ, ·ÓıÔˆÏ›Ô, ÎÔ˘Ú›Ô, ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2519/97. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ηÚÔÊfiÚËÛÂ Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ΢ÏÈΛԢ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ◊‰Ë ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË Î˘ÏÈΛԢ ÙÔ˘ 2012 Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË Û‡Ì‚·Û˘ ·fi ÙË ÓÔÌÈ΋ Ì·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. °È· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë Ë ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜

Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË” . ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 16.510 ¢ÚÒ. √ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi ÙÔ 2007 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΢ÏÈΛԢ. “∂Ì›˜, ˆ˜ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÈ̤ӷÌ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÙËÓ ·ÔÎÙËı›۷ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜” . ∂›Û˘, Ô Î. ¡ÙfiÎÔ˜ ·Ó·Ê¤Ú-

ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, “¯ı˜ ÂÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÙ¿ Ô˘ Â›Ó·È ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ÂÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘Âڈڛ˜ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ” . √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÂÛÙ›·ÛÂ Î·È ÛÙËÓ Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÍfiÊÏËÛ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 50 ·ÈÙ‹ÛÂȘ

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 24 ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘

ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 24 Û˘ÓÔÏÈο ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ÀËÚÂۛ˜ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÔÈ 18 ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Û ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 50 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· 24 Û˘ÓÔÏÈο

ı¤ÛÂȘ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ 24 Û˘ÓÔÏÈο ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÔÈ 18 ·fi ÙÔ˘˜ 24 Û˘ÓÔÏÈο ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ● “™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜

η˘ÛÙ‹Ú˜

Ϥ‚ËÙ˜ - pellet

Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈʤÚ

ËÏȷο-ıÂÚÌÔۛʈÓ˜

͢ÏfiÛÔÌ˜

η˘ÛfiÍ˘Ï· ‰Ú‡ÈÓ· & Ô͢¿˜

™∂ ∞™À¡∞°ø¡π™Δ∂™ Δπª∂™... 1) Δ¤ÚÌ· Ô‰. μfiÏÔ˘-§·Ú›Û˘ - ÙËÏ. 24210 60999 2) 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 95-°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ - ÙËÏ. 24210 32312

ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜, Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 6 Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∞™∂¶). √È ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÚfiÎÂÈ-

Ù·È Ó· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ηıÒ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·-

ÚÈfiÙËÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚԤ΢„·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ›¯·Ó Ï‹ÍÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ, ̤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· ηχÙÔÓÙ·È ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ. “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 50 ¿ÙÔÌ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÎÙÒ

ÌËÓÒÓ, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ™˘ÓÔÏÈο ı· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ì 24 ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ÚÁ·ÓˆÓfiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¿ıÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¢›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ô ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ⁄‰Ú¢ÛË. ¡ÔÈÎÔ΢Ú‡ԢÌ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ Á‡ÛÂȘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· Reserve: 24210 21292, 6970888511, 6947693030

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘ «¡Ù¤ÏÎÔ˘» Û·˜ ‡¯ÂÙ·È Ã·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ ∞¡¡∞ ¡Δ∂§∫√À

÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 39 ∞ ñ μ√§√™

✆24210 23291

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

£· ‰Ôı› ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ϤÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

§‡ÛË ÁÈ· Ù¤ÓÙ˜ ÛÙ· ·Ú·Ïȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ™ÎÔ¤ÏÔ˘

§

‡ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù¤ÓÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ‚‚·›ˆÛ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÂÎÓ¤ÂÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ΔË ÓÔÌÈ΋ Ô‰fi Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÂÓÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· ‚¿ÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·-

Ú·‚¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ‚‚·›ˆÛ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÂÓÙÒÓ. “∞Ó·ÁηÛًηÌ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ì ηٿÛÙËÌ· ‚¿ÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ‚‚·›ˆÛ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÓË-

● ∏ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ‚‚·›ˆÛ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

ÛÈÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·. ŸÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÌ›˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ. √È Ù¤ÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÂÓÙÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ¿ÓÙ· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È ··Ú¿-

‰ÂÎÙÔ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠χÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘-

Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “£· ı¤Ï·Ì” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ “Ó· Û·˜ οÓÔ˘Ì ͷӿ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ Ì ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÙÂÓÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÚԂ› Û η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁfi Ì·˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Û·˜ fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ϋÁÂÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁfi Ì·˜. ªÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· ηı˘ÛÙÂÚ›Ù ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Û ۷˜ ÁÓˆÛÙfi, Ô ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ›ÙÂ, fiÙÈ ·Ó ‚ÔËıÔ‡Û·Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ·fi

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 - 6989262025

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Û·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ›¯Â Ï˘ı›, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ Ê¤Ú·Ù Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ÂÓ Î¿Ó·Ù ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ∑ËÙ¿Ì ¿ÌÂÛ· Ó· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·fiÊ·ÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÂÂȉ‹ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. ∂›Û˘, ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ Ù¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ˙ËÙ¿Ì ٷ ı¤Ì·Ù¿ Ì·˜ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÛÙÔ, Û‡ÓÙÔÌ·, ÂfiÌÂÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜” ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜.

∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ Ì ˘Á›·, ·Á¿Ë Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜!

∂ƒ°∞Δπ∫√À ∫∂¡Δƒ√À 8 & ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ Δ∏§.: 24210 27527


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ÕÌÂÛÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

“£ˆÚ·Î›˙ÂÙ·È” ·fi ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ

ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ “ıˆÚ¿ÎÈÛ˘” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÒÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ªÔÈÚ·›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› Ë ÙÒÛË ‚Ú¿¯ˆÓ ·fi ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. §fiÁˆ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÍÂÓԉԯ›·, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “ıˆÚ¿ÎÈÛ˘” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. √È Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙËÓ Ï·ÁÈ¿, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÙfiÛÔ ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô›, fiÛÔ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ “ıˆÚ¿ÎÈÛ” ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË Ï·ÁÈ¿ ÌÂ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ ϤÁÌ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÚ›-

ıËΠ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, fiÛÔ Î·È ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ÌË ·ÛÊ·Ï‹˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ÙÔ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ ϤÁÌ· ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ó· “ıˆÚ·ÎÈÛÙ›” ηٿÏÏËÏ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶·ÙËÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ “ıˆÚ¿ÎÈÛ˘” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó, ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÙÛÈÌÂÓÙÔÂÓ¤ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·-

● ™ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ “ıˆÚ¿ÎÈÛ˘” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ıˆÚ¿ÎÈÛ˘” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÚÈÓ

·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. “™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, fiˆ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ÏÔ›Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¡›Î. ∞Á¿ÏÏÔ˘ “ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ-

ÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ï·ÁÈ¿, ·fi ¤Ó·Ó ÁÎÚÂÌfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÊÙÂÚ¿ ‚Ú¿¯È·. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÔÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ªÔÚ› Ó· ·Ô‚Ô‡Ó ÌÔÈÚ·›Â˜ ÔÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Â˙Ô› Î·È Ô¯‹Ì·Ù· ÂȉÈο ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜. £· ÂÎÔÓËı› ÌÂϤÙË Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔÂÓ¤ÛÂȘ ı· “ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì” ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ·. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔÔıÂÙ‹Û·ÌÂ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ ϤÁÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÛʷϤ˜ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠‹‰Ë ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙË “ıˆÚ¿ÎÈÛË” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ 6,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ™∏ª∂ƒ∞ Ô ∂§.°.∞. ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ 5.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 6,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 5,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, È· ˙ËÌȤ˜ ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·›ÙÈ· (·ÁÂÙfi˜, η‡ÛˆÓ·˜, ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÏËÌ̇ڷ, ¯·Ï¿˙È ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ· Î.Ï.), ηıÒ˜ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ (¶™∂∞) ‡„Ô˘˜ 1,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î.Ï. √È ÏËڈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫ÔÚÈÓı›·˜, ¶¤ÏÏ·˜, Œ‚ÚÔ˘, ¢Ú¿Ì·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ∏Ï›·˜, ∏Ì·ı›·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∫·‚¿Ï·˜, ∫Ô˙¿Ó˘, ºÏˆÚ›Ó˘, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ªÂÛÛËÓ›·˜, •¿Óı˘, ¶ÈÂÚ›·˜, ¶Ú‚¤˙˘, ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∞Ú牛·˜, ∞¯·˝·˜, ƒÔ‰fi˘, ™ÂÚÚÒÓ Î·È ΔÚÈοψÓ. ∏ ÂfiÌÂÓË ÏËڈ̋ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ 2013.

º∞™√À§π¢∏™ ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·Ú·ÁˆÁfi

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï¤˜ °ÈÔÚÙ¤˜

∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 29 ñ ¡¤· πˆÓ›· ñ 24210 66771

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫·Ï¤˜ °ÈÔÚÙ¤˜

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¢. ¡Ù¿ÊÔ˜ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ FELLOW OF EUROPEAN BOARD OF UROLOGY

ñ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Laser ñ ∂‡Î·ÌÙË Î˘ÛÙÂÔÛÎfiËÛË ñ ¡ÂÊÚÔÛÙƠ̂˜ ñ μÈÔ„›Â˜ ÓÂÊÚÔ‡ - ÚÔÛÙ¿ÙË ñ ¶·Ú·ÎÂÓÙ‹ÛÂȘ ·ÛÙÂˆÓ ÓÂÊÚÔ‡ ñ §Èı›·ÛË Ô˘ÚÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °∫§∞μ∞¡∏ 40 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), μ√§√™ Δ∏§. & FAX: 24210 31551, mob. 6945 418758 e-mail: drdafman@gmail.com

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘-∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ - ∞°ƒπ∞ μ√§√À ΔËÏ.: 24280 91543 - Fax: 24280 97061 www.zarifis.com.gr - e-mail: john@zarifis.com.gr


¶√¢√™º∞πƒ√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘ ∞∂∫ Ô μÈÓÙÈ¿‰Ë˜

ÛÂÏ. 23

ªπ∫Δ∂™ ∂¶™£

¡›ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜, ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ Ì ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÛÂÏ. 26

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

ÛÂÏ. 25

μ√§∂´

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂÏ. 24

∂Àƒø§π°∫∞

ΔËÓ ∑·ÏÁΛÚȘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·fi„Â Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙÔ Top 16 ÛÂÏ. 27

°È· ͤÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ¡›ÎË, ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÛÂÏ. 24


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

23

∏ ¶∞∂ ¶∞√ •∂∫∞£∞ƒπ∑∂π Δ∏ ™Δ∞™∏ Δ∏™ √™√¡ ∞º√ƒ∞ Δ∏¡ À¶√£∂™∏ ª∂ Δ√¡ ¶ƒπ°∫π¶∞ º∂´∑∞§

TV

“™Ô‚·Ú‹ ÚfiÙ·ÛË ‹ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·”

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 22.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∑·ÏÁΛÚȘ -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 3 18.00 Δ™™∫∞-∞Ó·ÓÙfiÏÔ˘ ∂ʤ˜ -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.45 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 2 05.00 ™·Îڷ̤ÓÙÔ-¡¤· ÀfiÚÎË -∑(¡μ∞)

 ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ÛÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ μÏ¿ÛË Δۿη, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ· fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ºÂ˚˙¿Ï Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ù· 28 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹.

ª

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· ·ÓÔ¯‹ ÛÙ· fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô Δۿη˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Deloitte kai Grand Thornton Â›Ó·È Ô›ÎÔÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ - ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ºÂ˚˙¿Ï ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌfiÓÔ˜ Ô Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙfiÔ˘ÏÔ˜, financial manager Û ÂÙ·ÈÚ›· ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÊȿϘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ƒ¤ÓÙË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ Î·ÏÔÈÛÙ›·˜ ÛÙÔ Û‹ÚÈ·Ï Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜ Î·È Δۿη. ∫·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ 4.1.13, ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÂÍ ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ¶∞∂ ·-

Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ú 28.000.000 ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÛfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Î·È Ë ¶·Ó·ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·. ¶ÚÔηÏ› ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜ Ì οı ÙÚfiÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÛÙÔȯ›·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜, Î. Δۿη˜ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) fiÙÈ Ë ¶∞∂ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È “‰ÂÓ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ù›ÔÙ” ÛÙÔ deal. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. Δۿη˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· “·fi οÔÈÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì”, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜ De-

loitte Î·È Grant Thornton. √È Ô›ÎÔÈ ·˘ÙÔ› fï˜ Â›Ó·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ - ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌfiÓÔ˜ Ô Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘, Financial Manager Û ÂÙ·ÈÚ›· ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÊȿϘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ƒ¤ÓÙË. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Â›Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ οı ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿: ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó. ∫·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ

Î·È ‚·ÛÈÎfi fiÚÔ ÁÈ· Ó· ¢ԉˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ: ΔËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ú 28.000.000 ¤ˆ˜ ÙËÓ 4.1.13, ÒÛÙ ӷ ·Ô‰Âȯı› ηٿ fiÛÔÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ¿ÏÏˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. Δۿη Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ú›ÁÎÈ˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ÏfiÁÔ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜ ÙfiÓÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰fiıËΠ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ë ÂÚ›ÊËÌË - È· - ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ 28 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ›¯Â fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿ Ù˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜ ÙfiÓÈÛ “™‹ÌÂÚ· (Û.Û.

¯ı˜Â), ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ı· Ìԇ̠۠‰È·ÚÚÔ¤˜, ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ‰Èο ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È·. ∏ ÂÈÙ·Á‹ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ‰fiıËηÓ. ŸÔÈÔ˜ ‹ıÂÏ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂϤÁÍÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ¢ÂÓ ÙÔ ˙‹ÙËÛ ηӤӷ˜. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi 15 ̤Ú˜ Ó· ϤÓ ٤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡. ΔÔ ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ·˘Ùfi. §¤ÌÂ: ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ‹ fi¯È; ∞Ó fi¯È, ›Ù ÙÔ Ó· ¿ÌÂ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿”.

£¤ÏÂÈ ΔÔÙÛ¤ Ë ªÔ‡ÚıÈ· ™ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ªÔ‡ÚıÈ· Â›Ó·È Ô ΔÔÙÛ¤. √ πÛ·Ófi˜ ÊÔÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÂÈÛΤÊÙËΠ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤Ó· ·È‰ÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·ı¤ÚÌ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜. √ ›‰ÈÔ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ 2014, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋. “∂›Ì·È ·fi ÙË ªÔ‡ÚıÈ· Î·È ¿ÓÙ· ı· ¤¯ˆ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ¤¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ. ∂Ï›˙ˆ οÔÈ· ̤ڷ Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ªÔ‡ÚıÈ·” , ‰‹ÏˆÛ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ fiÏ˘.

■ º∂ƒ∂Δ∞π ¡∞ ¶ƒ√Ãøƒ∏™∂ ™∂ √π∫√¡√ªπ∫∂™ ™Àªºø¡π∂™ ™Δ∏¡ ∫π¡∞ °π∞ Δ∏ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ Δ∏™ ¶∞∂

¶ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘ ∞∂∫ Ô μÈÓÙÈ¿‰Ë˜  ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÈÓÙÈ¿‰Ë˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫.

ª

ŒÓ· ·fi Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” (¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) Â›Ó·È Ë ÌË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â·ÚÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. º·›ÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ χıËΠ̠ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ∫›Ó·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞∂∫. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÈÓÙÈ¿‰Ë˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ‰ËÌfiÛÈ· Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ Original. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ËÓ›ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ¶·ÚfiÙÈ, ‰Â, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¯¤ÚÈ· ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÚÈÓ Ù· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi-·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·Ô-

Ê·Û›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜-Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ù·ÌÂȷο ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰›ÓÔÓÙ·˜ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ (fiˆ˜ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜) Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜.

§›ÓÂÓ: £¤ÏÔ˘Ì ‰ÂÍ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂÍÙÚ¤Ì √ Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙfiÛÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, fiÛÔ Î·È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο: “ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ηχÙÂÚÔ ÚfiÛˆ-

Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ Ì·˜ ÚÔÛˆÈο Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Î¿ı ˘¿ÏÏËÏÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÌÂ... ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì” . °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÚfiÛıÂÛÂ: “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·›ÎÙ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘, Â›Ó·È ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. √ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ì ÂÌÂÈÚ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ı¤ÏËÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. Œ¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ú ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. 줂·È·, Ú¤ÂÈ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. √ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ì ÙÔ ÛÙÈÏ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ” . Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, ›Â: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÌÈÏ¿ˆ

ÁÈ· ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ‹ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ Ï¤ˆ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ χÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·Ó οÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Û‚·ÛÙÔ›. ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, fï˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î. √ §·Áfi˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ‰ÂÓ ¤·ÈÍ Û fiÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î. ∂›Û˘, Ô °È¿ÓÓ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÛÙfiÂÚ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·›ÎÙ˜ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠χÛÂȘ” , ›Â Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. *ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞∂∫ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ηıÒ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· Ì ÙÔÓ ª›ÁÎÂÏ ÕÓ¯ÂÏ ∫ÔÚ‰¤ÚÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Â›Û˘ ÔÈ ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜, ∑ÔÛ¤ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô Î·È °È¿ÁÎÔ ºÂÚÓ¿ÓÙÂı Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿‰ÂÈ·.

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Δ∏¡ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¶·Ó·¯·˚΋-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·ÊÔ‡ Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ÂÚ›Ô˘ 15 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηْ Â¤ÎÙ·ÛË ı· ‹Ù·Ó ˘‡ı˘Ó˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ϤÔÓ. ΔËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ›Î·Û˘ ÙË ˙‹ÙËÛÂ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ Ù˘, ΢ڛ·˜ ¶·ÓÙ·˙‹, ·›ÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” . √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, £Âfi‰ˆÚÔ˜ °È·ÓÓ›ÎÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÚÔÏËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ·ÓÙ·fi‰ÂÈÍË” , ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˆ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ∏ ˘fiıÂÛË ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 31/12, ÛÙȘ 09:30 ÙÔ Úˆ›.

√º∏

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ •∞º¡π∫∞ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √º∏ ˘¤‚·ÏÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Î·È ‹‰Ë ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‰Â, Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓ›Û¯˘Û ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 16, 27, 29, 37, 40. Δ˙fiÎÂÚ: 1.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 4 4 5 6 5 1 8.

To §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 7, 9, 22, 40, 42, 48. Bonus: 16.

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2, 13, 17, 20, 32 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 11, 18, 19, 27, 31.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

√π “∫À∞¡√§∂À∫√π” μƒπ™∫√¡Δ∞π ™∂ ¶ƒ√Ãøƒ∏ª∂¡∂™ ™À∑∏Δ∏™∂π™ ª∂ π∫∞¡√ ™∂¡Δ∂ƒ º√ƒ

ƒ›¯ÓÂÈ “‰›¯Ù˘·” ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Ë ¡›ÎË ›¯Ù˘·” ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Ú›¯ÓÂÈ Ë ¡›ÎË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÊÔÚ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ·. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì˘ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· οÓÂÈ ·›ÛıËÛË. ΔÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘˜ ∫ÈÚfiÊÛÎÈ “ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó” ÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ› ÛÙË ¡›ÎË.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¡›Î˘ ··Û¯ÔÏ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ™Ù¤ÏÈÔ ª· ӈϿ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÏ˘ÛÙ› ·fi ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜-ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÏÏÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. H ‰È·ÎÔ‹ ‚ڋΠÙË ¡›ÎË ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ı¤ÏÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÒÛÙ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ó· ¿ÚÂÈ ...Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔ-

η›ÚÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ›¯·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi 1966. ™ÙË ¡›ÎË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¤ÌÂÈÚÔ ·›ÎÙË Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. º˘ÛÈο Ô §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ ÊÔÚ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. Œ¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” fiˆ˜ ÙˆÓ ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡, ¡Ù¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ ∫ÈÚfiÊÛÎÈ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ƒ·Ì¿Ù ÷˙·ÚfiÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÛÎÔÈ·Ó¿ ªª∂ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÈÚfiÊÛÎÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘. ∞ıÏËÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο: “√ ÃÚ›ÛÙÈ·Ó ∫ÈÚfiÊÛÎÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘, Ô˘ ›ӷÈ

Ì ¶∞∂ ∞∂¶ ∏Ú·ÎÏ‹˜ 1908)” . * √ ∫ÒÛÙ·˜ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¤·ÈÍ ÛÙË ¡›ÎË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶™∞¶ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ ÛÙË Football League 2. ΔËÓ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ª·¯·ÈÚÔ‡‰Ë˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ™Ô˘Ï›‰Ë˜ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘. √ ÓÈÎËÙ‹˜ οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ “°ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ “Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹” Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì.

™ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë °.™. Ù˘ ¶∞∂

ÙÚ›ÙË ÛÙË Football League. √ ∫ÈÚfiÊÛÎÈ ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ηÚȤڷ Î·È ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È Ë ¡ÈÚ ƒ·Ì¿Ù ÷ÙÛ·ÚfiÓ, ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤·È˙ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ §ÂÌÂÛÔ‡” . Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ‰È·„‡‰ÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı·

·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Â›ÛËÌ· Ë Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Δ¿ÛÈÙ˜, °È¿ÎÔÌ, ™Ô‡ÊÏ·, ƒfi ·, ÃÔϤ‚· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ì ÙÔÓ §·˙·Ú›‰Ë ÌÈ· Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË.

¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙË ¡›ÎË ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 1.500 ¢ÚÒ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙË ¡›ÎË ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League-Football League 2 ÁÈ·

ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League √¶∞¶Football League 2 √¶∞¶ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ (1.500) ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ Ú›„ÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË (·ÁÒÓ·˜ Ù˘ 10-10-2012

ª¶∞™∫∂Δ

¶ÚfiÙ·ÛË Û ªfiÁ‰·ÓÔ ·fi ÙË ¡›ÎË ™Δ∏¡ Ì·ÛÎÂÙÈ΋ ¡›ÎË ‰ÂÓ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· fiÏ·. ªÔÚ› Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÙȘ ӛΘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ŸÌˆ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÁÈÓ ÎÚÔ‡ÛË ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ. √ Èη-

■ ¶ƒ√∂Δ√πª∞∑∂Δ∞π °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À

Ófi˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. £˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ʤÙÔ˜. √ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ÏËÚÔ› ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ·fi ¤Ú˘ÛÈ fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚÔ‡Û ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯ÂÈ Î¿ı ÚfiÛˆÔ Ô˘ η٤¯ÂÈ, ηٿ ÓfiÌÔ, ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Î¿ı ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ¶∞∂. ŸÔÈÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÒÓ˘ÌË ÙÚ·Â˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ··ÚÙ›· Ë ÚÒÙË Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ. ∂¿Ó Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› ··ÚÙ›·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·.

∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√À £∞ °π¡√À¡ ™Δ∏ ¡. πø¡π∞

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ  ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ 2013 ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÔÈ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μfiÏÂ˚ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

ª

™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ ¢·Ó›·˜, ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚ÙÛ¿Ó Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (∂.√.¶∂.) ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶

- ¢∏¶∂£∂. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ̤۷ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô μfiÏÔ˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ World League Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. “∏ Û˘Ó¯‹˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ (¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜) Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi 3 ¤ˆ˜ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (∂.√.¶.∂) ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔÓ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ηÏfi Â›Â‰Ô Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ

ÌÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Ÿˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ̤ÏË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ Î·È Ë √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ë ÔÔ›·, Ì ‰ÈϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ (10:00 - 18:00) ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÂÓÙ·ÙÈο ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ì›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ù· ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi 29 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2013 ÛÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ Î·È ÙË ™ÂÚ‚›·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Â›ÛËÌË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶¤ÌÙË 03.01.2013 15:30 °·ÏÏ›· - ºÈÓÏ·Ó‰›· 18:00 ¢·Ó›· - ∂ÏÏ¿‰· 20:30 ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó - πÛ·Ó›· ¶·Ú·Û΢‹ 04.01.2013 15:30 °·ÏÏ›· - ¢·Ó›· 18:00 ∂ÏÏ¿‰· - ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó 20:30 ºÈÓÏ·Ó‰›· - πÛ·Ó›· ™¿‚‚·ÙÔ 05.01.2013 15:30 ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó - °·ÏÏ›· 18:00 πÛ·Ó›· - ∂ÏÏ¿‰· 20:30 ¢·Ó›· - ºÈÓÏ·Ó‰›· ∫˘Úȷ΋ 06.01.2013 15:30 °·ÏÏ›· -πÛ·Ó›· 18:00 ºÈÓÏ·Ó‰›· - ∂ÏÏ¿‰· 20:30 ¢·Ó›· - ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ¢Â˘Ù¤Ú· 07.01.2013 15:30 ∂ÏÏ¿‰· - °·ÏÏ›· 18:00 ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ºÈÓÏ·Ó‰›· 20:30 πÛ·Ó›· - ¢·Ó›·


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À ¡π°∏ƒπ∞¡√À ∂¶π£∂Δπ∫√À ∞¡∞∫√π¡ø™∂ ∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ.

√ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ Î·È Â›ÛËÌ· ª

ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ô ª¿ÓÔ˘ÂÏ ƒfiη. √ πÛ·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ı¤ÛË Ô‡Ù ÛÙË 18·‰· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· (¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜) Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ƒfiη ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 25¯ÚÔÓÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Û ∫ÔÚˆ›, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ƒfi‰Ô. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ƒ¿Î· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League-Football League 2 (Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 13.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘

ŒÓˆÛ˘), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÙËÏÂÔÙÈο Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √È ÙÚÂȘ ¶∞∂ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤‰Ú·˜, ›Ù Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Football League, ›Ù Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ. ∂›Ó·È, ¿ÓÙˆ˜, Ôχ Èı·Ófi Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ·ÁÒÓ˜ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ fiÙÈ ÌÂÙ·‰fiıËΠ“˙ˆÓÙ·Ó¿” ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.-¡›Î˘, ‹Ù·Ó ¤Ú· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È Ô √Δ∂ TV η٤‚·Ï 12.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ó¤· Û˘Ìʈӛ· Ì ٷ ÙËÏÂÔÙÈο Î·È ı· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∫·‚¿Ï·˜, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ 16Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League Â·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ÚÂfi ÙËÓ 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

¶ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ì ∞ÛÙ¤Ú· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ªÔÚ› ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙȘ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ÌÂ

ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞fi ÙËÓ ∂¶√ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È Ë ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 17.00, ÂÓÒ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23/1 ÛÙȘ 20.00. ΔÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË, ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Î·È ¶¿ÙÚÈÎ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. °È· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ı· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi, ηıÒ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÊfiÚÂÛ·Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· Î·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÔÏ¿Î˘ Î·È ªÚ¤Ûη ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ η Ò˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¿‰ÂÈ· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÙ¤ÊÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ (ı· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙ· ªª∂ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

■ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ√§√À ∂•∂Δ∞∑√À¡ ¢π∞º√ƒ∂™ ¶∂ƒπ¶Δø™∂π™ ∞ªÀ¡Δπ∫ø¡ Ã∞º ∫∞π ™Δ√¶∂ƒ

∞ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ª∂Δ∞ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› Î·È ı· ÎÈÓËı› ·Ó¿ÏÔÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó¤· Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÂÙοÎË. √È ÚÒÙ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ì¤ÛÔ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· Â›Ó·È ˘„ËϤ˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ó¤· Â·Ê‹ Ô˘ ˘¿ÚÍÂÈ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‹ fi¯È. √ ¶ÂÙο΢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏ¿ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÓÒ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚ϤÂÈ Ì ıÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. √ ·›ÎÙ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ·fi

√ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Δ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘

 ÌÈ· ÏÈÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË Î·È ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη.

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Patrick Babatunde Ogunsoto, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ”. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ϤÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô-ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∂Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê, ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ì¤ÛÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡Ù‚¿ÏȘ Î·È ª·Ù›·˜ ∫¿ÛÈÔ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ fiÙÈ ÔÈ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡Ù‚¿ÏȘ Î·È ª¿ÙÈÔ ∫¿ÛÈÔ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. Ãı˜ ÔÈ ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤Ï˘Û·Ó Î·È Ù˘Èο ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”, ηıÒ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ͤӈÓ. √ ¡Ù‚¿ÏȘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÚÈÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Î·È Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ‰˘fiÌÈÛË Ì‹Ó˜. ªfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÚfiÏ·‚Â Î·È ¤·ÈÍ ÌfiÏȘ 15 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÁÈ· Ó· ·Ô‚ÏËı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηıÒ˜ ¯Ù‡ËÛ ·ÓÙ›·ÏÔ ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿ÛÈÔ, ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÏÂÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ʤÙÔ˜ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∫‡ÂÏÏÔ. ™ÂÈÚ¿, ϤÔÓ, ·›ÚÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, fiˆ˜ ÔÈ ΔÔÓÙfiÚ ∫fiÏÂÊ, ¶¤ÙÂÚ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Î·È Ã¿Ú˘ ¶·¿˜. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ¶ÚÒÙÔÓ ÁÈ· Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi οÔÈ· ‚·ÚÈ¿ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ οÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ó· ¯·ıÔ‡Ó.

25

ÙËÓ ∞.∂. ¶¿ÊÔ˘, ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊfiÚÂÛ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∂›Ó·È 29 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÔÎÙËı› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó¤ÛÙË ¡¿ÛÙÔ˘ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∞∂§ (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “‚˘ÛÛÈÓ›” ) Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı›, Â›Û˘ Î·È Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ó¤ÛÙ˘ ¡¿ÛÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. √ ¡¿ÛÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘.

● √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÙο΢ ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi,

ηıÒ˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰Ô Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÎÈÓËı› ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ £·Ó¿ÛË Δ¤ÏÏÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È 29 ÂÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï˘Û ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ϤÔÓ ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì “ÁÂÌ¿Ù˜” ¯ÚÔÓȤ˜ Û ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ¢È·ÁfiÚ· Î·È ¶ÈÂÚÈÎfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· (ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘).∏ ËÏÈΛ·, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ (Â›Ó·È 36 ÂÙÒÓ), ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

™ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ¶∞π∫Δ∏™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ¶∞√∫, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‹Ù·Ó Ô ∂ıÓÈÎfi Õ¯Ó·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜: “ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜”.

∞ÔÎÙ¿ °Ô˘Ì¿ÁÈ· Ô ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. ™∂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÙÂÏÈο η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °Ô˘Ì¿ÁÈ·. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ ¤Ï˘Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ “∂Ï·ÊÚ¿ Δ·ÍÈ·Ú¯›·”. √ °Ô˘Ì¿ÁÈ·˜ ›¯Â 12 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤ ʤÙÔ˜ Ì ÙË ¢fiÍ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ¶ÈÂÚÈÎfi, ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·, ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, £ÂÚÌ·˚Îfi £¤ÚÌ˘, ¶ÔχηÛÙÚÔ, ∞∂ §ÂÌÂÛÔ‡, ¶·ÓÓ·˘ÏÈ·Îfi, ∞§∫∏, ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. Δ· Ù˘Èο, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ Ì ÙÔÓ ªÔ¯Ù¿Ú ¡ÙÈ·Ïfi.

∫Ú›ÛÈÌÔ ¢.™. Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Football League ∫ƒπ™πª√ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League-Football League 2. ΔÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì·, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∞∂§-¶·Ó·¯·˚΋, ÏfiÁˆ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ “‚˘ÛÛÈÓ›”. ÕÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· “¤ÛÔ˘Ó” ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¶, Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ∫·‚¿Ï·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô.


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™À¡∂Δƒπæ∞¡ ª∂ 4-0 Δ∏¡ ∫∞ƒ¢πΔ™∞, ∂¡ø √π ¡∂√π ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∞¡ π™√¶∞§π∞ 1-1

™·ÚˆÙÈÎÔ› ÔÈ ¶·›‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ª

¶À°ª∞Ãπ∞

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ƒËÁ¿ÎË £ƒπ∞ªμ∂ÀΔ∂™ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ˘ÁÌ¿¯ÔÈ ª¿ÚÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ƒËÁ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›‰ˆÓ. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “¡¤ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë Î·È ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶˘ÁÌ·¯›·˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Î. ª¿ÚÈÔ ƒËÁ¿ÎË ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ ª¿ÚÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜. ∫¤Ú‰ÈÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ∞∂∫ ∫ÒÛÙ· ΔÔ˘ÚÓ·‚›ÙË, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ΤډÈÛ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·¤ÎÙËÛ ‰Èη›ˆÌ· ÚÒÈÌ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ƒËÁ¿Î˘ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ.

∂¶™£

∫·ÓÔÓÈο ·ÁÒÓ˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ∫∞¡√¡π∫∞ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘ÙÔ› Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋ Î·È Ù˘ 12˘ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶™£ ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 29/12 °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, £ËÛ¤·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∫˘Úȷ΋ 30/12 ™¤ÛÎÏÔ˘, 11.30, ∞ÎÚfiÔÏË-™ÎÈ¿ıÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 15.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 29/12 ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¶ËϤ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-∞Óı. °·˙‹˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.00, ∂.ª.∞.-¡.∞. ¡›Î˘ ∫˘Úȷ΋ 30/12 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-πˆÏÎfi˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢¿ÊÓË π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ÕıÏÔ˜ °’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 29/12 ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ∫˘Úȷ΋ 30/12 ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.00, ∞¯ÈÏϤ·˜-¢fiÍ·

(60’ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘), ∫·Ï·Ù˙‹˜, ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (46’ ª¿Ù˘), ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (67’ ª¤ÙÛ·˜), Δ·Ú¿Û˘, ª·˘ÚÈ¿˜.

 ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÔÈ ¶·›‰Â˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 4-0 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¡¤ÔÈ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1, ·ÊÔ‡ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. √È ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: £ÂÛÛ·Ï›·-∫·Ú‰›ÙÛ· 4-0 (¶·›‰Â˜), 1-1 (¡¤ÔÈ) §¿ÚÈÛ·-¶ÈÂÚ›· 0-3 (¶·›‰Â˜), 2-0 (¡¤ÔÈ) ƒÂfi: ΔڛηϷ ● º¿ÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ¡¤ˆÓ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ¶·›‰Â˜ ΔË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ ¶·›‰Â˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ì 40 ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÏÔ ÌÈ· Î·È ÔÈ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ÔÚ‰ÔÌ¿ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 9Ô ÏÂÙfi Ì Ï·Û¤ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ˙Ô‚¿Ú·, ÂÓÒ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ∞ÁÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0 Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ËÌÈÒÚÔ˘ Ô ª·Ùı·›Ô˘ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ÙÔ 3-0, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-0 ÛÙÔ 53’. ΔÔ ÛÎÔÚ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÛËÌ¿‰Â˘Â Ù· ‰Ô-

οÚÈ· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô ∞ÁÈÒÙ˘ ÛÙÔ 70’ Î·È ÛÙÔ 80’. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰È·Èً٢ÛÂ Ô Î. μ¿ÈÔ˜ ΔÛÈÙÛ·ÓÔ‡‰Ë˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∏Ï›· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ΔÛÈfiÙÚ·˜, ∫Ú·ÓÈ¿˜, §Â‚·ÓÙ‹˜, ¡ÈÓÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (41’ Ï.Ù. ¢ÒÛ·˜), ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÎÒÛÙ·˜, ª·Ùı·›Ô˘, μÔ˘Ú‰¿Î˘ (45’ ™·Ì·Ú¿˜), Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (46’ ªˆ˘Û›‰Ë˜), ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, ∞ÁÈÒÙ˘. ∂¶™ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™: ¡Ù·ÊfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¿ÙÚ·˜, ∑·¯·ÚԇϷ˜, ∫·Ú·ÓÙÂÓ›˙˘, ∞ÁÁÂÏ¿Î˘, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ (39’ μ·ÁÈfiÔ˘ÏÔ˜), ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ƒfi‚·˜, ªÔÚÊ¿Î˘ (41’ æ·ÚfiÏÈ·˜), °Î·Áο΢, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.

√È ¡¤ÔÈ √È ¡¤ÔÈ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ Ì ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ¶·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 1-1

ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÎË ΔÛfiÁη ›¯·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Î›ÙÛÔ ÛÙÔ 33Ô ÏÂÙfi. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì Ï·Û¤ ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ™·˝ÓË. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 1-0, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 92’ Ô Δ·Ú¿Û˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ™·Ì·Ù¿, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1. ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ™·Ì·Ù¿˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ (58’ μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â), °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, ƒ¿Ù˘, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘, ¶¤ÙÛ˘, ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, ∫Ô˘ÏÎÔ˘Ù¿Ú·˜ (70’ ™ÈÒÌÔ˜), ªÔ‡Û˘ (75’ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘), ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∂¶™ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™: ™·˝Ó˘, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ∫ÔÎÒÓ˘, ªÔ˘Û¿Ú·˜

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ¶∞π¢∂™ (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶ÈÂÚ›· ....................11-1 ....9 2. £ÂÛÛ·Ï›· ................9-6 ....6 3. §¿ÚÈÛ· ......................4-4 ....3 4. ΔڛηϷ ....................3-8 ....0 5. ∫·Ú‰›ÙÛ· .................0-8 ....0 * ƒÂfi ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ¶ÈÂÚ›·. ¡∂√π (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. §¿ÚÈÛ· ......................6-2 ....6 2. ∫·Ú‰›ÙÛ· .................4-2 ....4 3. £ÂÛÛ·Ï›· ................3-3 ....4 4. ΔڛηϷ ....................4-5 ....3 5. ¶ÈÂÚ›· .......................1-6 ....0 * ƒÂfi ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ¶ÈÂÚ›·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ∫·Ú‰›ÙÛ·-§¿ÚÈÛ· ¶ÈÂÚ›·-ΔڛηϷ ƒÂfi: £ÂÛÛ·Ï›·

■ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 35 ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√À™ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ “°∞§∞°∞§∂π∞”

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ª∂ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ. ™Ù· “°·Ï·Á¿ÏÂÈ·” , ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÌÂÙ›¯Â Ì 25 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ 35 ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÙ¿ ¯Ú˘Û¿, 15 ·ÛË̤ÓÈ· Î·È 13 ¯¿ÏÎÈÓ· Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ.: 1. ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 1Ô˜ 200 Ì. ÂχıÂÚÔ, 1Ô˜ 800 Ì. ÂχıÂÚÔ, 2Ô˜ 400 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. 2. ¶··ıˆÌ¿˜ £¿ÓÔ˜ 1Ô˜ 50 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 1Ô˜ ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋, 2Ô˜ 100 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 3. μ·Ú‰¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ 1Ë 100 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 2Ë 800 Ì. ÂχıÂÚÔ, 4Ë 200 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 12 ÂÙÒÓ. 4. ƒ¿ÙË ª·ÚÈϛٷ 1Ë 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ, 2Ë 100 Ì. ÚfiÛıÈÔ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ. 5. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 1Ô˜ 50 Ì. ÂχıÂÚÔ, 4Ô˜ 100 Ì. ÂχıÂÚÔ, 4Ô˜ 50 Ì. ‡ÙÈÔ

ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 6. ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 2Ô˜ 200 Ì. ‡ÙÈÔ, 3Ô˜ 50 Ì. ‡ÙÈÔ, 3Ô˜ 100 Ì. ‡ÙÈÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. 7. °·ÚÁ·Ï¤ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 2Ô˜ 100 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 3Ô˜ 50 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 4Ô˜ 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. 8. ∑·¯·Ú¿Î˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 2Ô˜ 400 Ì. ÂχıÂÚÔ, 3Ô˜ 200 Ì. ÚfiÛıÈÔ, 5Ô˜ 200 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 9. ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ 2Ô˜ 200 Ì. ‡ÙÈÔ, 3Ô˜ 100 Ì. ‡ÙÈÔ, 6Ô˜ 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 10. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 2Ë 50 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 3Ë ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ.

11. §·ÌÚÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜ 200 Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋, 4Ô˜ 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ, 4Ô˜ 100 Ì. ÚfiÛıÈÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 12. ™·Ù¿ÚÔ˘ ÕÏÂÍ 2Ô˜ 100 Ì. ÂχıÂÚÔ, 4Ô˜ 200 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ. 13. ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘ 3Ô˜ 200 Ì. ÚfiÛıÈÔ, 4Ô˜ 50 Ì. ÂχıÂÚÔ, 6Ô˜ 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ. 14. ª¤Ù·˜ °È¿ÓÓ˘ 3Ô˜ 400 Ì. ÂχıÂÚÔ, 6Ô˜ 200 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 15. ¢›Ï· ∫·ÙÂÚ›Ó· 3Ë 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ, 3Ë 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ. 16. ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë ª·Ú›· 4Ë 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰·, 4Ë 100 Ì. ÂχıÂÚÔ, 4Ë 400 Ì. ÂχıÂ-

ÚÔ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ. 17. ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ 5Ë 100 Ì. ÂχıÂÚÔ, 4Ë 50 Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ. 18. §·ÌÚÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 5Ô˜ 50 Ì. ÚfiÛıÈÔ, 7Ô˜ 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·. 19. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë ∞ÛË̛ӷ 6Ë 50 Ì. ÂχıÂÚÔ, 7Ë 50 Ì. ‡ÙÈÔ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ. 20. ∑‹ÁÚ· ™ˆÙËÚ›· 8Ë 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· 11 ÂÙÒÓ. 21. ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿˜ ª¿ÚÎÔ˜ 7Ô˜ 50 Ì. ‡ÙÈÔ, 8Ô˜ 100 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ. 22. ¡È˙¿Ì˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ 8Ô˜ 50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· 10 ÂÙÒÓ. ∂›Û˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ÛÎ˘Ù¿Ï˜ ‹Ù·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: 4Ã50 Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 2Ë ı¤ÛË (°·ÚÁ·Ï¤ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘). 4Ã50 Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ·ÁfiÚÈ· 12 ÂÙÒÓ 2Ë ı¤ÛË (°·ÚÁ·Ï¤ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª¤Ó˘ §Â˘Ù¤Ú˘). 4Ã50 Ì. ÂχıÂÚÔ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 2Ë ı¤ÛË (∑·¯·Ú¿Î˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ª¤Ù·˜ °È¿Ó-

Ó˘, ¶··ıˆÌ¿˜ £¿ÓÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜). 4Ã50 Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ·ÁfiÚÈ· 11 ÂÙÒÓ 2Ë ı¤ÛË (∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, §·ÌÚÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··ıˆÌ¿˜ £¿ÓÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜). 4Ã50 Ì. ÂχıÂÚÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 3Ë ı¤ÛË (¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ƒ¿ÙË ª·ÚÈϛٷ, ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ, ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë ∞ÛË̛ӷ). 4Ã50 Ì. ÌÈÎÙ‹ ÔÌ·‰È΋ ÎÔÚ›ÙÛÈ· 10 ÂÙÒÓ 3Ë ı¤ÛË ( ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ƒ¿ÙË ª·ÚÈϛٷ, ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ, ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë ∞ÛË̛ӷ). ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ: °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ª¤ÓË ºˆÙÂÈÓ‹ Î·È ∞Ú·‚·Ó‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¶ÚÔÊ˘ÏÏ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ Î·È ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÊÔÚÔ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ §·Ûηڛӷ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ “ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ˘Á›· Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜”.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ƒ√¡∞§¡Δ√

∞ÚÓÂ›Ù·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ƒÂ¿Ï √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “As”, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2015. √ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ıˆÚ› ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ƒÂ¿Ï ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ÃÚ˘Û‹ ª¿Ï· ·Ú¿ ÙȘ Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ˘ ÚÔÙ·ı› ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ (‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·‡ÍËÛË ·fi 10 Û 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ 2018), ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ·ÊÔ‡ fiÛ· ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ı· Ï˘ıÔ‡Ó Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, Û ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÒÚ·. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌË ÙÔÓ ¯¿ÛÂÈ ‰›¯ˆ˜ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ. ◊‰Ë ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ê›‰ÔÓÙ·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙ˜ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË Û¯¤ÛË ƒÂ¿Ï-ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ.

ª√¡Δ√§πμ√

“¢‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·” ∂π¡∞π ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ Ù˘ ª›Ï·Ó. √ ƒÈοÚÓÙÔ ªÔÓÙÔÏ›‚Ô ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· “fiÏ·” ÙÔ˘ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó Ù·... ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Serie A, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô ªÔÓÙÔÏ›‚Ô ¤¯ÂÈ ÍÂοı·ÚË ¿Ô„Ë Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “Gazzetta dello sport”: “∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È Ë ÂıÓÈ΋ πÛ·Ó›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ª¤ÛÈ. ™˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ›ÛÙË ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, ˆ˜ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‚ÂÏÙȈıԇ̠ˆ˜ ÔÌ¿‰· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ”, ÂÎÙÈÌ¿ Ô ªÔÓÙÔÏ›‚Ô. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·:. “∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋. ¶ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿, ÔfiÙ ıˆÚÒ ˆ˜, Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÏÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ì οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ‡ÎÔÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı›” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Ì¤ÛÔ˜ Ù˘ ª›Ï·Ó.

27

À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δ√ √∞∫∞ Δ∏ ∑∞§°∫πƒπ™ °π∞ Δ√ TOP 16 Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞™

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™.

∞Ú¯‹ Ì ӛÎË ı¤ÏÂÈ Ô ¶∞√ √

ªÂ ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Ù· ¤‚·ÏÂ Ô ª·ÓÙÛ›ÓÈ

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 22.00 (¡∂Δ) ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Top 16 Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ √∞∫∞ ÙË ∑·ÏÁΛÚȘ ∫¿Ô˘Ó·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó Ù›ÔÙ·.

“•ÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ÙÔ Top 16 Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Î·È ·›˙Ô˘Ì Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ›¯Â ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ∑·ÏÁΛÚȘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ Ú˘ıÌfi ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· Ù˘ Î·È ÂȉÈο ̤۷ ·fi Ù· ÙÚ›ÔÓÙ·. ¶È¤˙ÂÈ Ôχ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Û·˜, ‚Á¿˙ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÏÈıÔ˘·ÓÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. 줂·È·, ¤¯Ô˘Ó Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜” . √ ŒÏÏËÓ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÏËÊı› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË. “∞‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· Ìԇ̠̠ÙÔ ‰ÂÍ› Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË. Œ¯Ô˘Ì ÙÔÓ °ÎÈÛ٠ηÈ

● √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘

ÙÔÓ ∫·fiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì fï˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Ô˘ ·Ó Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·” . ∂›Û˘ Ô ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Top 16: “∂›Ó·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú¯‹. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ™Ù· ·ÚÓËÙÈο Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿Û˜. ™Ù· ıÂÙÈο fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ù· Ï¿ıË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ Î·Ïfi ÁÈ·Ù› ‚Á·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù‡¯Ë. ∂›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·. ∂Ì›˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ¿Ú· Ôχ ÛÎÏËÚfi fiÌÈÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·Ó·-

‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÎÔ‡Ú·ÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì·Ù·Ú›Â˜. ¡· ¤Î·Ó·Ó ÙÔ... ۤڂȘ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Î·È Ì ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂȘ” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ “ªÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ηÓ›˜ ·›ÎÙ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÂÈÚ›·. ŸÌˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÏÔ› ·¤ÎÙËÛ·Ó ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜” .

ª∂ ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ...·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Á·ÏÔԇϷ˜ Ù· ¤‚·ÏÂ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ, Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ï¿ıË ÙÔ˘ “¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 10. ¶ÚÈÓ Ô ÕÓÙ·Ì Δ˙fiÓÛÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¶¿ÌÏÔ ∑·Ì·Ï¤Ù·, Ì ÙÔÓ ª·ÓÙÛ›ÓÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ Ê¿Ô˘Ï. “√ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤Ê·Á ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ˆ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙË Ê¿ÛË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Û ηϋ ÊfiÚÌ· Î·È ·˘Ùfi˜ Î·È Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ô πÙ·Ïfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ ·˘Ù¿ “Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·”. 줂·È·, Ô ª·ÓÙÛ›ÓÈ Ì¿ÏÏÔÓ Í¤¯·Û ÙÈ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ fiÔ˘ ÛÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ª¿ÚÈ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¤Î·Ó ÂÓٷοı·ÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï “ÛηÚÊ·ÏÒÓÔÓÙ·˜” ¿Óˆ Û ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ™›ÙÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÔÏÈÙÒÓ” ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙·Ó ÙË Ó›ÎË ‰ÈfiÙÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÁÎÔÏ.

§πμ∂ƒ¶√À§

■ √ º∂ƒ°∫π√À™√¡ ∂•∏°∏™∂ Δ√ ...ªÀ™Δπ∫√ Δ∏™ °π√À¡∞πΔ∂¡Δ ™Δπ™ ∞¡∞Δƒ√¶∂™

“¢È·Ê¤ÚÔ˘Ì Û ÔÈfiÙËÙ·” ∞ ˘Ù‹ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ‰ÂÓ... ·›˙ÂÙ·È! °È· ·ÎfiÌ· ¤Ó· Ì·Ù˜ ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË Ó›ÎË Ì ·Ó·ÙÚÔ‹, ηıÒ˜ ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡ÈԇηÛÙÏ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-3 Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ +7 ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ™›ÙÈ, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÙ˜ (4’), Œ‚·Ó˜ (·˘ÙÔÁÎfiÏ 29’) Î·È ™ÈÛ¤ (68’) Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙȘ “ηڷο͘” Î·È ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Œ‚·Ó˜ (25’), ∂‚Ú¿ (58’), º·Ó ¶¤ÚÛÈ (71’) Î·È ÙÂÏÈο Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË Ì ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¿ÓÙÂ˙ ÛÙÔ 90’. √ ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÂÎı›·Û ÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰È·‚fiÏÔ˘˜” Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ -ϤÔÓ- ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ...·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. “°È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰Â›Í·Ì ÙÔ fiÛÔ ı¿ÚÚÔ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ù· ·Ú·ÙÔ‡Ó ÔÙ¤ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡ÈԇηÛÙÏ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηٷʤڷÌ” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ô˘ › ·ÎfiÌË: “ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ¡ÈԇηÛÙÏ Ì·˜ ¤ÎÔ„Â Ù· fi‰È·, ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡·ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ™ÎÔÚ¿Ú·ÌÂ Î·È ·Ó·ÙÚ¤„·Ì ٷ ¿ÓÙ·” . √ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì›ÏËÛ ηÈ

● √ ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Ù· “„¿ÏÏÂÈ” ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ ª¿ÈÎ ¡ÙÈÓ

ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ Ô ƒÔ‡ÓÂ˚, Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·˙Â̤ӷ ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ 2013.

∫·Ì›· ÔÈÓ‹ Û “º¤ÚÁÎÈ” ªÔÚ› Ë Ó›ÎË Ó· ‹ÚıÂ, ·ÏÏ¿ Ù· Ó‡ڷ ‹Ù·Ó ÙÂٷ̤ӷ. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ª¿ÈÎ ¡ÙÈÓ, ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙË ¡ÈԇηÛÙÏ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘. √ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì›ÏËÛ ÛÂ

ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Û ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ‚ÔËıfi Ô˘ ·Ú¯Èο ·Î‡ÚˆÛ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ¡ÈԇηÛÙÏ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ¿ÏÏ·Í·Ó ·fiÊ·ÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚËÛ·Ó. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô Œ‚·Ó˜ ¤‚·Ï ·˘ÙÔÁÎfiÏ, ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶·›˜ ™ÈÛ¤ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂÌÊ·Ó‹ ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ¡Ù·Ó ƒfi·Ó, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ “BBC” , Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ٛÔÙ· ·Ôχو˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô 71¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÙÈ̈ڛ·. √ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ÎÏËı› Û ·ÔÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ Ë FA ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·ÙËÁÔڛ˜, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠۯÂÙÈο Î·È ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·.

∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Û˘Ó¤ÂÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ë ·Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ªÚ¤ÓÙ·Ó ƒfiÙ˙ÂÚ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ...·ÁοıÈ· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙ· fiÛ· Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ· fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∏ ‹ÙÙ· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ·fi ÙËÓ ™ÙfiԢΠÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ·›ÏËÛ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›. “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ·. ∏ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ÛÂÚ› ηÏÒÓ ·ÁÒÓˆÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ƒfiÙ˙ÂÚ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï: “∫¿ÓÂȘ ‰‡Ô ‹ ÙÚ›· ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ó· Ì ‰‡Ô ›Ûˆ” . ª¿ÏÈÛÙ·, Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·˘Ùfi ÂӉ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ë Ê‡ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” , ÂÓÒ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·. “À¿Ú¯ÂÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ” , η٤ÏËÍÂ Ô μÔÚÂÈÔ˚ÚÏ·Ó‰fi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ŒÎıÂÛË “∫Ô‡ÎϘ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5.00 ¤ˆ˜ 8.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — ŒÎıÂÛË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ §·Ï·Ô‡ÓË Î·È ÙˆÓ ª¿Úˆ Î·È ∫ÒÛÙ· ÀÊ·ÓÙ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ “ªÂÏÈÛÛÔΤÚÈ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” (∫ÚÔΛԢ 29, ¶·Ï·È¿) ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. — ∏ ¤ÎıÂÛË “Δ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ ª¿ÁˆÓ... ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ΔÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÔ ¢∏¶∂ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfi£∂ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ∞. ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔ°È·Ï·Ì¿ - ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿ÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. Ù·” οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 — ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ ΔÔÈÎfi Ô˘ 10 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤¢∏¶∂£∂, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÓË ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓμfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ 2011, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 10ú. ªÂ Ó· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔ¤Ó· ¢·›ÛıËÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÓÈ¿. ̤ÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¤ÚÁÔ ÁÈ· ·È‰È¿, ÎÈ fiÛÔ˘˜ ·È— ™ÙÔ Art- cafe - ∫¤Ûı¿ÓÔÓÙ·È ·È‰È¿, Â¤ÏÂÍÂ Ë ∞ª∫∂ ¢ÈÔ̷ٛ & ÓÙÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ªÔ‡Û˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ Ù˘ ·ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›Ú·ÁˆÁ‹. ÙÛ·˜, ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∫·Ê›‰· & ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ™¯›˙·. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È 21 ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, Û¯¤‰È· & ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜, Ì ı¤Ì·Ù· ÙÔ ‚Ô˘Ófi & ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·Ô ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∏ ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·Ê›‰· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¿Óˆ ·Ô 50 ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ™¯›˙· ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÈÙÈÔ‡, ·fi ˘ÏÈο Ù˘ ʇÛ˘, ͇Ϸ, ÎÔ¯‡ÏÈ· Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. øÚ¿ÚÈÔ: 10 Ì- 10 ÌÌ -Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6974384488, 6936156216.

£∂∞Δƒ√ — ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ∞. °È·Ï·Ì¿ - ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·” οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 10 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 29 ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË ÛÙȘ Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢Ë™ÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. Ì·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·ıÈÂμfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ 2011, ¤ÚˆÌ¤ÓË ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ·È¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 10ú. ªÂ ‰È¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ¤Ó· ¢·›ÛıËÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜ Ì ÙËÓ Û˘Óԉ›· ο Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÈ¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ™Ù¿ıË £ÂÔ¯·Ú¿ÎË. ∞Ê‹ÁËÛË È̤ÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¤ÚÁÔ ÛÙÔÚÈÒÓ Î·È ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÌÂ Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈÁÈ· ·È‰È¿, ÎÈ fiÛÔ˘˜ ·ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ûı¿ÓÔÓÙ·È ·È‰È¿, Â¤∫Ô‡ÏÂË. ΔÔ ¤ÏÎËıÚÔ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ı· Â›Ó·È ÏÂÍÂ Ë ∞ª∫∂ ¢ÈÔ̷ٛ & ÂΛ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÓÔÂÚ¿ Û ÂÔ¯¤˜ ·ªÔ‡Û˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Á¿˘, ·Á·ÏÏ›·Û˘ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. £· Ù·ÍÈÊÂÙÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ Ù˘ ·‰¤„Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘; £· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ‰ˆÚ¿Ú·ÁˆÁ‹. “√ ∫ÂÚ·ÌȉÔÎÈ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÙÚ¤¯·ÏÔ˜” ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Á·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ: ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹ Ô˘ “¶Àƒ∞™√™” , ŒÓˆÛË ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ¡. ¤Î·ÓÂ Ë ÕÏÎË ∑¤Ë ÁÈ· ÙÔ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Û·Ó›‰È ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfi“∂˘Á¤ÓÂÈÔ˘” ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚËÌ· Ù˘ ÕÛÙÚÈÓÙ §›ÓÙÁÎÚÂÓ “√ ∫¿ÚÏÛÔÓ Î·È °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ “μ·ÚÓ¿ÏÂÈÔ˘” ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô ªfiÌÈÚ·˜ ÛÙË ÛÙ¤√͢ˆÙÒÓ, ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ÁË”. ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô Â˘ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ ÙˆÓ ¢Ú·¶·ÈÎÙÒÓ μfiÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢‹ÌËÙÚ· ¶·¿, §ÂˆÓ›‰·˜ ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ŒÏÂÓ· ª·ÚÎÔ˙¿ÓË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜ (Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢Ú·¶·›ÎÙ˜) Î·È Ë ∂˘‰ÔΛ· ∞¯Ï·‰ÈÒÙË. ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÚ·„Â Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ °ÎÔ‡‚·˜. ºˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË: ¢‹ÌËÙÚ· ∞¯Ï·‰ÈÒÙË. ™ÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¢ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 28 Î·È Û‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ. À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 38026 - 6974168584. — ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÙËÓ ·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” , ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ.

¢π∞º√ƒ∞ — ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ §∂μ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-13.00 Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 6-9 Ì.Ì. (¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘). — ™ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë “ºÏfiÁ·” ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 22:00). — ∏ ŒÏÂÓ· ¡Ù·‚Ï·Ì¿ÓÔ˘, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ, “Ì·˙‡ÂÈ” ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙÔ §fiÊÔ ‹ ÙË ™Ôʛٷ Ì ٷ ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ϤÂÈ... ϤÓÂ... Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ·›˙Ô˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì‡ıÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜: “¶Ôϛ٘ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ” °. ∫·ÚÙ¿ÏË 90, ÙËÏ. 80.111.70.111 / 2421077433 / www.politesengnosei.gr/ e_mail: politesengnosei@gmail.com / fb: politesengosei. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªBPπ√À 2012

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

“ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·... ÌÂ Δ¤¯Ó˜” ∏

¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂, ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·... ÌÂ Δ¤¯Ó˜”.

∏ ÌÔ˘ÛÈÎÔÂÈηÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· “∫fiÎÎÈÓË ∫ψÛÙ‹... ÃÚÒÌ·Ù· & ªÔ˘ÛÈ΋” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª¿ÁÔ˘ “ΔÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘” . °È·Ù› Ô ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜, ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Û·ÏÈÁοÚÈ, ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ „ËÏfi ‚Ô˘Ófi; ¶ÔÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô Ù˘ÊÏÔfiÓÙÈη˜ Î·È ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÏÂÔ‡; ªÂ ÔÈÔÓ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ù·Í›‰È Î·È ÙÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ‡˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹; £· ηٷʤÚÂÈ ÙÂÏÈο Ô ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘; ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜.

∑ˆÁÚ·ÊÈ΋: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÚÏ‹˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛË ΔÛÈÌÏÔ‡Ï˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∂2 Ù¿ÍË ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È” ۠ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ë ÂÈ̤ÏÂÈ·

Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ™·ÏÙ·›‰·, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· ‰¤ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿ ÚÔṲ̂ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ‰ÒÚ·... “™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ! ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜! ª·Ì¿, Ì·Ì¿ ·ÓÔ›Í-

Ù ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ‰Â›ÙÂ! ¢Â›Ù ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·ÎÔ‡ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘. ∫¿ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÈ...” ʈӿ˙ÂÈ Ë ¡ÂʤÏË... ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ∂’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ “¶. ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˜” Ô˘ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫·Ú·Ê¤ÚÁÈ·, ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎıÂÛË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ˘‡ı˘ÓË ÙË ªÔÏ˘‚›· ¶fiÚÔ‰·, ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ.

∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

£Â·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ∫·Ï·ÓÙfiÊˆÙˆÓ ™Δ∞ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÙˆÓ ∫·Ï·ÓÙfiÊˆÙˆÓ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë˜, “¢ÚÒÌÂÓ· Â›Ó·È Ù· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙË ÛÎËÓ‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÁÂÓÈο Ù· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜. ∏ ϤÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰Ú¿ˆ-‰Úˆ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú¿ÙÙˆ, ÂÓÂÚÁÒ,

ηÙÔÚıÒÓˆ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒ, ·Ó·Ù‡ÛÛˆ ‰Ú¿ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·‰Ú·ÓÒ. ∞fi ÙÔ “‰Úˆ” Î·È Ë Ï¤ÍË ‰Ú¿Ì·, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ, Ú¿ÍË Ô˘ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ÛÎËÓ‹, οı ›‰Ô˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˘fiÎÚÈÛË, ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ∫·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ÙÚ·Áˆ‰›· Έ̈‰›· - Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∂’ .Ã. ·È. ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, πˆÓ›·, ¶fiÓÙÔ, ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏ¿‰·, Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı·ÙÚÈ΋ ‰ÔÌ‹,

‰ËÏ·‰‹: Œ¯Ô˘Ì ÚfiÏÔÁÔ, ¿ÚÔ‰Ô, ÂÂÈÛfi‰È·, ÛÙ¿ÛÈÌ· Î·È ¤ÍÔ‰Ô. ∂›Û˘, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË. ∂È̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô ¯ÔÚfi˜ Ô˘ ¿‰ÂÈ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ÔÈ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, Ù· ÚÔÛˆ›·, ÔÈ ı·ÙÚÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙˆÓ ˘ÔÎÚÈÙÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ¿ÓÙÚ˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. √ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈ ·˘Ï¤˜ Î·È ÔÈ Ï·Ù›-

˜ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. √ ¯ÚfiÓÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ªÂÁ¿Ï· ‹ Ù· ªÈÎÚ¿ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ∫·Ï·ÓÙfiʈوÓ. √È ı·٤˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÎÔ›ÏÔÓ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙË ÛÎËÓ‹, ·ÏÏ¿ fiÚıÈÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·, ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ Û’ fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚÒÌÂÓÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜: ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ (∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ) Î·È £ÂÔÊ¿ÓÂÈ· (ºÒÙ·)”.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Spring Xpress” ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ μ¤ÓÙÂÎÈÓÙ

ª·ÓÈʤÛÙÔ ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È ÓÂfiÙËÙ·˜ “¶ø™ ‰È·ÙËÚ›˜ ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·ÌfiÏ˘ÓÙË; ΔÈ Ó· ͯ¿ÛÂȘ Î·È ÙÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂȘ fiÙ·Ó fiÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ı›; ∂›Ó·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹; ªÔÚ› Ó· ÁÂÊ˘Úˆı› Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ú¤ÂÈ Î·È Ù· ı¤Ïˆ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜;” . ™’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂȯÂÈÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ºÚ·ÓÎ μ¤ÓÙÂÎÈÓÙ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “•‡ÓËÌ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢” , Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ì ٛÙÏÔ “Spring Xpress” ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “Bios” (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84) Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË °ÚËÁfiÚË §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ “√Ì¿‰·˜ øÇ” Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “4frontal” Î·È ÙÔ˘ “Bios” . ŒÚÁÔ-ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 19Ô ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË-ηٷÁÁÂÏ›· Ì fi¯ËÌ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙÔ Ï˘-

ÚÈÛÌfi Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. “∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë “·ÁÎfiÛÌÈ· ËıÈ΋ Ù¿ÍË” ¤¯ÂÈ ıÚȷ̂‡ÛÂÈ. ŸÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÚÁ·Óˆıԇ̠۠ÌÈÎÚ¤˜, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó˜, ·˘ÙfiÓÔ̘ Î·È ·ÁÓ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ì ıÂ̤ÏÈ· ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ËıÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·È‰Â›·” , Ì·˜ ϤÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ËıÔÔÈfi˜ Î·È Ì·˜ ı¤ÙÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ·: “™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ¿Ú·Á ӷ ÚÔÛٷ٢fiÌ·ÛÙ ‹ Ó· ·ԉ¯ıԇ̠ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË;” . ª·ÓÈʤÛÙÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ˙ˆ‹, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ÙÔ˘ 21Ô ÚÔ˜ ÙÔÓ 22Ô ·ÈÒÓ·. √È ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ °È·ÓÓÔ˘Ï¿‰Ë˜, £·Ó¿Û˘ ∑ÂÚ›Ù˘ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÏÈÙ¿ ÛÎËÓÈο Ù˘

∏ÚÒ˜ ∫·ÚÚ¿, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó Ô °È·ÓÓÔ˘Ï¿‰Ë˜ Î·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, Ô ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, Ë ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô Ã¿Ú˘ ∫ÚÂÌ̇‰·˜, Ë ¡ÈfiÓÈ· ª·ÏÂÊ¿ÎË, Ë ∞ÚÈÛÙ¤· ™Ù·Ê˘Ï·Ú¿ÎË Î·È Ë ∂ϤÓË ∫Ô˘ÙÛÈÔ‡Ì·. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË, ÛÙȘ 21.00, Ò˜ ÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013. °Ú·Ì̤ÓÔ ÙÔ 1891, ÙÔ “•‡ÓËÌ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢” ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ 1906 Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜. “Δ· ·È‰È¿ ˘ÔʤÚÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ù‡ÊψÛ˘ Î·È Ù˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ∫Ú¿Ì· Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡, Ï˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‚È·ÈfiÙËÙ·˜, ˆÌfiÙËÙ·˜ Î·È ËıÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ›

ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÚÈ̇ ηÙËÁÔÚÒ ÙÔ˘ μ¤ÓÙÂÎÈÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ “•‡ÓËÌ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¡¤· ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ 1971. ∞‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ˆ˜ “ηӤӷ ÂÌfi‰ÈÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ¯ÂÈڷʤÙËÛË Ù˘ Û¿Úη˜” . ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, η٤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ˆ˜ ıÈ·ÛÒÙ˘ ÙÔ˘ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡. £ÂˆÚÂ›Ù·È Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ÊÚÔ¸‰ÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡, ı·ÙÚÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

“√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” ÙÔ˘ °. μÈ˙˘ËÓÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹

∂ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô

Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ (ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫·ËÏÂÈfi” Ù˘ Î. ¡ÈÎÔϤÙÙ·˜ ∫Ô˘ÙÏ¿Áη). √ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÚ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. °Ï˘ÎȤ˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ı· Á¢ÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘- §˘Î›Ԣ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ ÕË μ·Û›ÏË, ·ÏÏ¿ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Û ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË (697 8525599) ·fi ÒÚ· 6-9 Ì.Ì. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ª∂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-

Î·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Haagen Dazs Cafe ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚÔʛ̈Ó, ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË: 1. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, 2. ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ π.¡. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘, 4. ÔχÙÂÎÓ˜ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÌÔ›Ú·˙ ÁÏ˘Î¤˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. √ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ Î·È Ô Ù¿Ú·Ó‰Ô˜ ¤·È˙ Ì ٷ ·È‰¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈ˙ Ì·ÏfiÓÈ·. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Ê¿ÙÓË, ‰¤ÓÙÚ· Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο, ͇ÏÈÓ· ÛÈÙ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ. ΔÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “º›ÏÔÈ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ∫ÈÛÛÔ‡” ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È Ì ¯ÔÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. √È Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÎÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∏ ÂfiÌÂÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 16.30.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªBPπ√À 2012

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂÓË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Î·È ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌË Î·È ÚˆÙÔfiÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ “√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 Î·È ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ/ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ı·٤˜ ·ÓÙ› ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ·.

“√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” Ì¿˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó Î·È ÙÚfiÌ·˙ Ì ÙÔ Î¿ı ÙÈ. ∫·È, fï˜, Ì ÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÙÔ˘ ı¤ÏËÛË Î·È ÙËÓ Â͢Ó¿‰· ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÊÔ‚ÂÚfi˜ Î·È ÙÚÔÌÂÚfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÏËıÈÓfi˜ ΔÚÔÌ¿Ú·˜, Ô˘ Î·È ÙÔ ÏËÛÙ‹ ¤‚·Ï ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰· ÍÂÁ¤Ï·ÛÂ Î·È ÛÙË ÛËÏÈ¿ ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ. ŸÌˆ˜, Â›Ó·È Ó· ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰› Ô˘ Ù· ‹Á ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‚Á‹Î ÓÈÎËÙ‹˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÙÚ·Ófi˜, Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ™’ ·˘Ùfi fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Ë Â͢Ó¿‰· Î·È fi¯È Ë ‰‡Ó·ÌË. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ԉ¯Ù› ÙÔ ÂÏ¿Ùو̿ ÙÔ˘ Î·È Ë ı¤ÏËÛË Ó· ÙÔ ÓÈ΋ÛÂÈ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Êfi‚Ô ÂÌ›˜ ÙÔÓ ÁÂÓÓԇ̠̠ÙËÓ È‰¤· Ì·˜ Î·È ˆ˜ Û’ fiÔÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎÈ ·Ó ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ, ·Ó ‰ÂÓ ÊÔ‚ËıÔ‡ÌÂ, ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡, Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÈÎÚ‹ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Ì·¯Ë-

Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÏ¢ÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘, Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ¤ÚÂ ӷ Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÌË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ù›ÔÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï·!

ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ÛÙ›¯ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ª·Ú›·˜ ∫ÔÏ›ÙÛ·, ʈ-

ÙÔÁڷʛ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫Ô˘˙ÈÒη-BestInk, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÕÎË ¶ÚÔÊ˘ÏÏ›‰Ë. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: £¿ÏÂÈ· ∫fiÁη, ™‡ÚÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜, °È¿ÓÓ˘ ™Â¯›‰Ë˜.

“∂ÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∂ÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘

Î·È ¯ÚfiÓÔ˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ª¿ÈÎÏ ª·Î¡ÙfiÓ·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. πÚÏ·Ó‰›·, 2011. ™ÎËÓÔıÂÛ›· ÛÂÓ¿ÚÈÔ: Δ˙ÔÓ ª¿ÈÎÏ ª·Î¡ÙfiÓ·. ∏ıÔÔÈÔ›: ªÚ¤ÓÙ·Ó °ÎÏ›ÛÔÓ, ¡ÙÔÓ ΔÛÈÓÙÏ, §›·Ì ∫¿ÓÈÁ¯·Ì, ºÈÔÓԇϷ ºÏ¿Ó·ÁηÓ. ŒÍ˘ÓË, ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋, ÁÚ‹ÁÔÚË, Ì ‰˘Ô ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔÓ ªÚ¤ÓÙ·Ó °ÎÏ›ÛÔÓ, ÌÈ· Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¢¯¿ÚÈÛÙË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎÏËÍË. ∞ÚfiÛÌÂÓ· ÛÙÈÏ¿ÙË Î·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋, οˆ˜ Û·Ó ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÛÈÓÂÌ¿ ·Ï·ÈÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÛÂÌÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. √ °Ô˘¤ÓÙÂÏ Œ‚ÂÚÂÙ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ FBI, ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜, ÎÔÛÙÔ˘Ì¿ÙÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ÔÚıfi˜. ŸÙ·Ó ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ¢‡ÛË Ù˘... πÚÏ·Ó‰›·˜, Û ÌÈ· ΈÌfiÔÏË, ÁÈ· Ó· ÍÂÙÚ˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ Û›ڷ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·Ó·ÁηÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·-

ÛÙ› Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Δ˙¤ÚÈ ªfiÈÏ. ªfiÓÔ Ô˘ Ô ªfiÈÏ ‰Â ‰›ÓÂÈ ‰Âοڷ. Œ¯ÂÈ ¿ÏÏ· Ó· ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó: ΔËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ “ÎÔÚ›ÙÛÈ·” Ô˘ ·ÎÚÈ‚ÔÏËÚÒÓÂÈ, ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ. ∂›Ó·È ʈӷÎÏ¿˜ Î·È ¿ÍÂÛÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›ڷ Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ʤÚÓÂÈ ¿ÓÙ· Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ‡ÔȘ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋, Ì ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ °Ë˜ Ô˘ Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ fï˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù·ÈÓ›· ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÊÈÏÌ, ÌÈ·˜ ηÈ, ˆ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË, ʤÚÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ٷÈÓ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È Ë-

ıÒÓ. ¢‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È Û’¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi bromance, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÙÔ cool ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ·Ù›ı·ÛÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ù˘. √ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ˆ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·˜, ª¿ÚÙÈÓ ª·Î¡ÙfiÓ·, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ™¿ÓÙ·Ó˜ Î·È ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Â›Ó·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ª·Î¡ÙfiÓ·, ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ “In Bruges” Î·È ·ÚfiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô Ù·Èӛ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ “The Guard” ˘ÔÏ›ÂÙ·È Û ÚˆÙÔÙ˘›·, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË, ÙËÓ Î·ıËψÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÌÈ· ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙË ·ÚÚÂÓˆfiÙËÙ·

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ™Ù¿ıË ¢ÚÔÁÒÛË ™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ - ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó·Ó ·fi

ÙÔ˘˜ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, ÙÔ ™Ù¿ıË ¢ÚÔÁÒÛË. “ŸÌÔÚÊË ˙ˆ‹” ÙÔ Û‡ÓıËÌ·. “ŸÌÔÚÊË ∑ˆ‹” Î·È ÙÔ Ó¤Ô album ÙÔ˘ ™Ù¿ıË, ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ (www.antelmamusic.com). ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ album ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ì·˙› Ì fi,ÙÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ ·fi Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ albums, ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ٷ “ºÒÙ· Ô˘ Û‚‹ÓÔ˘Ó”, ·ÏÏ¿ Î·È fi,ÙÈ ÌË ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Á·‹ÛÂÈ ÂΛÓÔ˜ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi live Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ∑¤Ú‚· ÛÙÔ ÙÛ¤ÏÔ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 6971924660.

ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘, Ô ªÚ¤ÓÙ·Ó °ÎÏ›ÛÔÓ Â›Ó·È Ô˘ οÓÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÌ fiÏË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ·˘ÙfiÓ ÌÈ·˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋˜ ·ÔÎ¿Ï˘„˘. ∞¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘, Ô ¡ÙÔÓ ΔÛÈÓÙÏ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿„ÔÁ·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ó’ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ªfiÈÏ. ∏ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È, Ê˘ÛÈο, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÎÔÌ„¿ Û ÊÏÂÁÌ·ÙÈο ·ÛÙ›˜ ÛÎËÓ¤˜. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·ÚfiÛÌÂÓ· ÛÙÈÏ¿ÙË Î·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋, οˆ˜ Û·Ó ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÛÈÓÂÌ¿ ·Ï·ÈÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÛÂÌÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Calexico, ‰›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÊÙˆ¯Ô‡ Î·È ÌfiÓÔ˘ ηԢÌfiË, ‹ ÂÓfi˜ ȉÈfiÌÔÚÊÔ˘ ¢ÔÓ ∫ȯÒÙË Î·È ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛÔ ¶¿ÓÙÛ· ÙÔ˘. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÁÈ· ÙÔ “The Hit” ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ºÚ›·Ú˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÏÔοı·Ú· ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ó’·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÎÈ ÂÓÒ, Ê˘ÛÈο, ÙÔ “The Guard” ·¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·fi ÂΛÓË ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› Ù˘ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘!

29

μÚ·‚›· Û ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ∞¶√¡∂ª∏£∏∫∞¡ ¯ı˜ Ù·

‚Ú·‚›· “ª·Ú›ÓÔ˘ Î·È πˆ¿ÓÓÔ˘ ª·Úηٿ”, ·fi ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ’∂ÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, Û ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ ‚Ú·‚¢ı›Û˜ ‹Ù·Ó Ë ŸÏÁ· ∫·Ï·Ù˙‹ Î·È Ë ∂ϤÓË ™ÎÚ›Ì·, ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ˘, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. ∞¯ÈÏϤ· ΔÚ·ÁÔ‡‰· Î·È Ù˘ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. §¤Ó·˜ ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ, Ù· ‚Ú·‚›· ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÈÛÙ¿ ˘ÏÔÔÈ› οı ¯ÚfiÓÔ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ıÂÛ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘.

∏ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ √ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·fi fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜, Ô Ì‡ıÔ˜ ÙˆÓ ∞ÙÚÂȉÒÓ ··Û¯fiÏËÛÂ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ∞Ó·Ú›ıÌËÙ· ¤ÚÁ· ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙË Á˘Ó·›Î· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ̇ıÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË “°Ú¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ √Ú¤ÛÙË” , Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ °ÎfiÓ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “Bios” (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84). ΔË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂˆÌÈÛı› ÂÎʤÚÂÈ Ë ∂ϤÓË √˘˙Ô˘Ó›‰Ô˘. ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ËÚˆ›‰· ˙ËÙ› ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË, ÙË Ï‹ıË, ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË. ∂Èı˘Ì› ‰È·Î·Ò˜ Ó· ·Ô‰Ôı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. £¤ÏÂÈ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ ıÔψÙfi Ù¿ÊÔ Ù˘ ÛÙȘ ª˘Î‹Ó˜, Ó· ÎÔÈÌËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˆ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ıÓËÙ‹. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ∂ϤÓ˘ ™ÙÚÔ‡ÏÈ·, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ∫·ÊÂÙ˙‹. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‰È·ÚΛ·˜ 60 ÏÂÙÒÓ, ı· ‰›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 21.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. “ª¤Û· ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ √˘˙Ô˘Ó›‰Ô˘, ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Á˘Ó·ÈΛ˜ ÌÔÚʤ˜, ʈӤ˜, ÛÒÌ·Ù·, ·ı‹Ì·Ù·, ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ¿Óˆ ÛÙË Ì¿Ûη Ù˘ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·˜. ∞Ó·‰‡ÂÙ·È ¤Ó· Îϛ̷ ·ÂÏÈÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË” Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ¢. ª·Ú›ÙÛ·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 27H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

912,70

1,76

0,383 0,041 3,15 0,506 6,27 1,53 0,185 0,035 1,07 0,296 0,596 0,095 1,27 0,046 0,129 0,06 0,41 0,333 17,05 0,025 0,235 0,369 0,052 0,213 2,29 0,065 1,9 0,552 0,703 4,89 1,43 0,489 3,04 0,58 1,3 2,9 0,7 2,07 5,37 0,65 1,17 0,588 1,06 1,42 5,99 1,5 4,15 0,125 0,679 0,442 0,98 0,743 4,75 0,947 0,64 1,35 0,586 2,7 9,51 2,39 0,074 0,32 0,78 0,18 0,11 2,52 0,76 0,18 0,449 0,954 0,697 0,032 3,29 5,56 0,029 1,1 0,099 0,039 0,61 0,148 3,65 0,172 0,155 0,129 1,85 0,2 0,972 0,27 0,47 0,377 0,17 19,78 0,155 1,78 0,306 0,67 3,49

3,79 0,00 1,94 -3,27 0,00 11,68 0,00 20,00 0,00 -3,03 2,76 2,15 -0,78 0,00 -20,00 0,00 0,39 6,05 -2,85 0,00 0,00 0,34 2,27 9,79 0,00 0,00 0,00 0,18 7,99 -0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,79 0,98 2,48 0,00 -0,70 10,32 -0,12 1,43 1,53 -1,80 3,27 -0,79 0,00 0,91 -0,91 0,00 -0,20 -0,32 0,00 0,00 0,00 -0,38 1,93 0,00 1,03 -15,79 -0,65 5,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 7,21 -2,52 0,00 0,00 1,46 3,57 0,00 0,00 -13,33 -0,65 2,20 0,00 0,00 0,00 3,20 2,78 -20,00 0,41 0,69 -5,19 3,92 -15,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

65,96 64,00 23,34 -42,22 -18,42 171,38 -41,00 2,86

0,18 0,023 1,6671 0,45 3,56 0,419 0,105 0,02

0,353 0,151 3,5183 0,82 7,6 2,42 0,398 0,074

7,86 183,25 -63,56 9,48 -48,89 -20,00 0,00 52,42 59,04 35,92 -51,92 0,00 21,38 -82,43 -86,89 -19,93

0,115 0,18 0,034 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,9913 0,024 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,04 1,9 0,45 0,289 2,43 0,558 0,305 2,98 0,287 1,3 0,912 0,48 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,743 3,85 0,851 0,64 0,902 0,234 1,89 4,92 1,2 0,035 0,192 0,162 0,151 0,04 2,52 0,18

0,39 0,74 0,25 1,64 0,143 0,182 0,06 0,427 0,38 18,24 0,117 0,31 0,678 0,441 1,53 2,86 0,478 2,08 0,551 1,48 5,48 1,47 0,64 3,06 0,7 1,3 8,49 1,74 2,36 5,65 0,8 1,45 0,576 1,03 1,34 6,05 1,55 4,14 0,273 0,789 0,506 2,7 0,98 6,6 1,48 0,64 2,71 1,19 2,7 9,37 2,33 0,131 1,5 0,7 0,366 0,15 2,52 0,81

0,28 0,423 0,347 0,018 3,27 3,5207 0,021 0,836 0,046 0,028 0,391 0,116

0,575 1,2 0,92 0,042 3,9 5,9 0,155 1,6 0,14 0,165 0,767 0,92

-14,80 -15,00 90,24 30,79 119,47 11,39 1,33 26,36 -3,70 -64,59 -48,38 27,97 27,42 108,33 112,26 170,06 136,95 135,01 38,96 84,21 52,00 -37,50 84,01 -12,74 -51,24 -25,70 -7,41 -7,16 0,00 -45,78 -17,11 33,83 -2,87 29,82 -28,89 29,91 -25,00 42,86 0,00 309,74 0,00 -12,00 80,78 4,35 28,00 -2,94 39,30 -60,00 -24,48 -18,99 -74,17 -21,79 -60,00 0,00 -12,24 -47,64 51,16 42,31 29,45 -1,37 57,72 53,88 -45,95 30,13 2,52 -14,42 -56,29 0,00 135,81

0,089 0,131 0,068 1,01 0,099 0,159 0,154 0,185 0,2 8,1 0,054 1,2 0,306 0,67 1,31

0,223 0,46 0,192 1,87 0,24 0,682 0,96 0,403 0,39 24 0,192 2,37 0,7 0,67 3,8

ŸÁÎÔ˜

7312 0 6527 226500 800 2389592 0 11500 0 100 126518 9525 12647 0 2000 0 10 225663 100448 4000 0 15470 3283489 1269740 0 0 0 545 1525172 18553 2500 1200 0 2457 0 0 7028 405436 73514 2770 12555 576539 56436 73010 117715 9650 6410 16867 0 3705185 500 0 536 3875 0 500 100 51271 2 0 20000 60 8780 17999 0 0 8825 0 100 26589 31932 0 0 10014 344 0 0 10599 350 100 0 0 0 44479 10460 100 0 20 38245 18403 2000 31 457400 0 0 0 492

ªÂÙÔ¯‹

∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,12 0,08 0,02 0,61 0,34 0,241 0,181 0,519 1,8 0,313 0,158 3,98 0,69 0,925 0,304 0,073 0,478 1,77 6,64 0,398 6,58 0,061 4,89 6,03 0,6 0,1 1,39 0,555 0,642 0,298 0,46 0,15 1,44 0,535 0,072 0,555 1,31 0,59 1,81 0,499 3,62 0,448 0,76 1,01 13,43 1,97 1,45 7,33 4,34 0,091 0,283 0,662 1,45 0,039 0,08 0,14 1,6 0,05 0,333 0,334 6,15 5,4 0,63 2,64 0,11 4,99 0,48 1,05 1,05 0,8 0,856 0,67 0,026 0,311 0,236 0,142 0,414 1,99 11,2 0,429 10,2 0,92 1,12 1,57 2,25 0,14 112 2,68 1,29 0,088 0,591 0,04 0,08 0,612 0,305 3,44 0,132

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 17,59 4,46 -1,52 -9,38 0,00 0,00 1,70 5,29 0,00 0,00 0,30 0,00 0,41 3,25 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 20,16 -4,76 0,00 1,41 12,40 0,00 0,81 9,17 0,68 2,84 0,40 0,00 2,57 0,00 2,58 4,11 4,23 1,40 2,95 5,60 0,00 0,00 -0,15 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 3,00 0,00 3,45 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,71 -1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 4,74 0,00 0,00 1,54 10,84 0,90 0,00 6,17 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

0,00 0,00 -19,23 -65,79 -19,00 -54,87 96,74 40,65 0,00 66,40 7,63 0,99 1,54 -25,16 -30,91 -39,09 19,08 226,19 19,65 20,62 -80,54 -70,10 -11,09 19,74 -45,45 0,00 62,38 -13,02 71,66 11,11 -5,15 212,50 -12,96 79,23 0,00 31,58 40,98 81,37 51,26 -16,28 -2,16 91,16 0,00 149,62 5,37 48,76 62,28 15,07 35,52 -15,56 76,22 15,79 2,70 0,00 0,00 0,00 -20,59 51,82 52,81 44,19 52,29 9,54 66,67 -0,80 -40,74 -1,89 59,09 161,54 -0,35 151,88 -25,71 -51,41 -23,38 -29,70 0,00 128,83 -20,00 -22,00 31,09 -69,33 -30,38 195,11 15,38 0,00 40,00 47,93 30,88 -76,47 56,35 0,00 0,00 50,00 18,22 7,17 266,67

0,12

0,12

0,012 0,36 0,13 0,225 0,051 0,171

0,06 2 0,43 0,534 0,54 0,576

0,2 0,045 1,54 0,388 0,781 0,301 0,051 0,27 0,47 4,42 0,251 3,4 0,039 4,23 1,13 0,59 0,1 0,744 0,352 0,303 0,129 0,217 0,033 0,898 0,161

0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,54 0,143 0,58 1,93 9,99 0,41 34,5 0,23 8,1 5,18 1,29 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,49 0,171 3,13 0,578

0,253 0,501 0,348 0,67 0,376 3,6 0,16

0,61 1,1 0,75 1,82 0,8 3,7 0,649

0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,8482 0,033 0,129 0,446 1,06 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,315 1,96 0,018 3,28 0,408 0,6266 0,487 0,17 0,632 0,16 0,022 0,225 0,17 0,139 0,251 0,592 11,2 0,416 3,18 0,331 0,935 0,475 1,58

1,09 16,92 1,87 1,89 7,5 4,32 0,12 0,3 0,72 2,14 0,216 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,41 6 5,34 0,83 2,98 0,133 7,44 0,81 1,3 1,41 0,75 1,17 0,68 0,045 0,67 0,38 0,203 0,518 1,94 14,5 0,55 10,9 3,3 1,6933 2 2,6 0,14 120 4,6 1,29 0,374 0,69

73,2 1,42 0,55 0,088 0,225

0,234 0,181 2,76 0,036

0,679 0,435 4,09 0,16

ŸÁÎÔ˜

0 0 12000 0 0 0 0 1 0 29670 400 63345 400 2870 0 0 16400 404279 0 5150 1044 0 39 346691 0 0 17 7384 0 87259 2040 0 3714946 17487 0 1750 65582 7667 13875 10 0 0 0 650 8221 591706 3402 149907 452868 0 180 7834 1400 0 0 0 0 0 4770 33225 0 44815 80931 0 0 0 4346 52374 56379 33893 1065 0 147 0 0 0 578362 0 0 40582 0 2562 0 5718 0 10 4048 0 0 27158 0 0 0 300 1096 0

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

ŸÁÎÔ˜

0,319

-0,93

0,00

0,195

0,448

201

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,46

6,98

-4,17

0,198

0,895

57308

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

1,57

0,64

73,09

0,4902

1,68

21500

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,24

5,85

32,60

0,173

0,368

12520

0,264

1,54

-52,34

0,154

0,824

3740004

0,73

0,00

77,92

0,3053

0,839

0

0,738

0,00

12,02

0,239

0,738

999

§∞ªæ∞ (∫√)

16,5

-0,24

-2,37

14,11

17,3

100

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,72

0,00

41,73

0,45

0,75

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,338

0,00

-3,15

0,289

0,439

4610

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,65

0,00

-26,72

0,455

0,887

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,22

0,00

-4,35

0,149

0,334

100 1300

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞)

2,01

-0,50

52,27

1,12

2,72

0,299

30,00

9,52

0,15

0,54

10

0,06

8,20

-32,58

0,053

0,12

5000

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,409

0,00

89,35

0,174

0,409

0

ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

ª∂Δ∫∞ (∫√)

8,25

4,32

38,59

5,48

9,38

118024

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,255

9,41

15,91

0,1

0,27

29290

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,2

0,00

36,05

0,073

0,218

15000

1,99

0,00

-15,68

1,52

2,46

1700

0,474

0,00

63,45

0,203

0,547

0

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

8,35

2,96

34,63

3,7035

8,39

199203

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,234

-1,68

23,81

0,14

0,282

400

ª√ç√™ (∫√)

0,753

-5,88

-3,83

0,525

1,24

753

0,49

0,00

2,30

0,201

0,635

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,051

0,00

-59,20

0,05

0,125

80

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,168

0,00

-64,26

0,12

0,5

0

4,5

0,67

13,10

1,3

4,49

189597

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,451

-9,76

-46,94

0,361

1,13

10

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,284

0,00

48,99

0,122

0,328

0

¡∂§ (∫√)

0,089

0,00

13,24

0,0387

0,18

2961

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,08

0,29

0

0,7

15,32

-3,89

0,23

0,712

330316

ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√)

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡π∫∞™ (∫√)

0,53

0,00

-18,60

0,403

0,699

0

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

1,35

0,00

-1,89

0,724

1,836

0

21,63

2,03

76,81

8,8

21,75

2242

√§¶ (∫√)

17

5,59

76,06

7,06

16,7

21912

√¶∞¶ (∫√)

5,56

1,09

-25,62

3,5

7,9

652438

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

5,11

-0,97

34,37

1,09

5,32

674148

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,345

-14,23

-24,19

0,193

0,462

874

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,497

9,33

-29,71

0,196

0,7

0

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,462

5,72

139,68

0,187

0,592

96134

√§£ (∫√)

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,374

9,68

48,62

0,186

0,81

7794150

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,028

0,00

-30,00

0,022

0,308

240

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,34

0,00

-27,81

1,01

1,87

54

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

0,55

0,00

-85,53

0,093

3,8

0

3,1

-0,64

8,77

1,54

3,88

1155

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

0

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

1,27

3,25

138,71

0,403

1,39

122353

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

5,02

-6,40

19,69

2,9563

5,19

100

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,138

8,66

13,11

0,053

0,186

10700

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,652

-9,63

8,40

0,3

0,664

6226

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

0

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0 3902

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

4,34

0,00

74,49

1,2

4,48

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

0,78

0,00

-30,97

0,77

1,16

0

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,28

0,00

64,71

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,449

0,00

15,51

0,156

0,44

28696

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

1,73

6,13

12,75

0,401

1,72

188353

™π¢ª∞ (∫√)

0,7

0,00

40,00

0,432

1,11

0

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,504

1,49

-9,33

0,203

0,51

9580

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

0,576

-20,00

-42,40

0,351

1,31

720

2,15

12,57

174,77

0,43

1,58

396389

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,06

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,085

0 189261

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

3,25

6,21

161,59

0,8063

3,18

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

1,28

2,31

4,92

0,76

1,68

2006

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

0

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,275

0,00

20,09

0,154

0,323

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,198

-19,51

-10,55

0,133

1,03

272

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13,94

8,06

14,75

10,07

16,48

44851

ΔπΔ∞¡ (¶√)

6,16

2,50

9,07

4

6,99

2403

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

3,95

0,00

-45,69

2,1

5,8187

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

0,665

10,83

-87,26

0,6

3,78

0

0,6

9,29

136,00

0,125

0,59

50589

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,178

-1,11

12,93

0,07

0,4

4341

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,194

0,339

0

3

0,00

-25,07

2,7

4,4172

0

À°∂π∞ (∫√)

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,658

9,67

-21,57

0,412

0,94

100

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,851

11,39

20,93

0,29

0,824

311377

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,04

0,00

-14,89

0,028

0,08

37740

0,491

-9,91

-28,84

0,423

0,778

1030

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.140.234,93 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.847.157,07 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 25.385.668,50 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.326.967,53 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.931.351,24 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.034.668,63 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.276.373,91

K§EI™IMO TH™ 24∏™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.593.100,01 1.089.727,43 6.768.954,87 691.391,38 4.095.041,90 303.172,98 1.954.724,57

4,6817 7,2010 3,7503 6,2583 2,1810 6,7112 3,7225

0,05% -0,01% -0,02% 0,03% 0,01% 0,21% -0,02%

4,7519 7,4530 3,9378 6,2583 2,2573 6,9461 3,8528

4,6466 7,1290 3,7128 6,1957 2,1592 6,6441 3,6853

-1,68% 22,79% 10,23% 6,06% 36,08% 11,72% 24,99%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 68.714.601,30 12.848.241,37 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 91.082.933,33 17.495.441,54 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.520.564,35 2.927.124,39 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.728.366,11 660.478,38 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 25.888.455,59 2.823.556,11 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 23.526.274,89 2.801.517,22 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 12.268.960,83 1.544.931,59 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 23.467.250,63 2.611.813,20 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.815.867,76 8.411.602,96 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.283.155,08 3.086.038,48 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 122.603.698,55 9.877.817,44 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 182.905.366,05 25.891.448,40 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 27.202.799,93 3.348.774,16 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 17.723.025,08 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.597.726,19 619.428,52 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.722.920,30 877.031,62 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 32.428.089,50 2.900.681,79 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.850.242,60 1.726.048,14 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 16.919.987,87 1.938.817,94 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 13.947.540,72 2.194.261,97 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.680.116,68 2.365.691,99 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.569.072,04 3.314.637,58 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.502.157,94 2.332.685,28

5,3482 5,2061 7,6938 8,6731 9,1687 8,3977 7,9414 8,9850 5,3279 12,0812 12,4120 7,0643 8,1232 3,0845 4,1937 9,9460 11,1795 10,3417 8,7270 6,3564 8,7417 10,4292 17,3629

0,01% 5,3749 5,3081 32,51% 0,00% 5,2321 5,1671 14,07% -0,01% 7,7323 7,6361 6,80% 0,00% 8,7165 8,6081 12,24% 0,01% 9,6271 8,9853 35,73% -0,07% 8,6496 8,2297 28,33% -0,06% 8,1796 7,7826 70,71% 0,00% 9,2546 8,8952 47,73% 0,01% 5,3812 5,2746 41,91% -0,13% 12,2020 11,9604 7,03% 0,04% 12,4120 12,4120 4,61% -0,04% 7,1349 6,9937 35,38% -0,02% 8,2044 8,0420 49,61% 0,00% 3,0876 3,0783 19,03% -0,70% 4,2356 4,1518 10,63% -0,64% 10,0455 9,8465 -6,92% -0,36% 11,2913 11,0677 1,48% 0,18% 10,4451 10,2383 17,66% -0,16% 8,8143 8,6397 8,02% -0,10% 6,4200 6,2928 -6,02% -0,16% 8,8291 8,6543 7,36% -0,02% 10,5335 10,3249 18,28% -0,08% 17,5365 17,1893 13,99%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 26.895.639,91 1.095.874,41 24,5426 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 32.861.357,73 3.142.799,33 10,4561 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.338.103,82 4.731.678,89 4,7210 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.105.242,76 379.825,68 5,5427 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.035.308,84 1.513.438,12 2,6663 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.231.311,30 932.893,26 8,8234 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.928.152,95 794.911,92 9,9736 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.403.209,32 656.083,28 8,2356 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.174.164,90 2.457.165,99 5,7685 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.543.343,65 1.026.013,52 4,4282 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.894.718,00 868.395,64 5,6365 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.998.357,09 621.583,08 11,2589

0,31% 25,0335 24,2972 37,66% 0,21% 10,6652 10,3515 44,84% -0,08% 4,8154 4,6738 28,34% -0,29% 5,6536 5,4873 9,75% -0,29% 2,7196 2,6396 8,24% 0,04% 8,9778 8,7352 38,22% 0,01% 10,1481 9,8739 55,41% -0,01% 8,3797 8,1532 40,28% 0,03% 5,8694 5,7108 91,17% -0,02% 4,5057 4,3839 20,76% 0,01% 5,6365 5,5801 0,52% -0,09% 11,4841 11,1463 9,29%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 51.300.656,52 6.374.180,81 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 23.835.504,91 7.715.123,13 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 10.799.590,94 3.195.386,58

8,0482 3,0895 3,3797

-0,03% 0,02% 0,02%

8,2896 3,1204 3,3797

7,9677 20,76% 3,0741 -12,07% 3,3797 0,85%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.524.594,36 10.665.164,83 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.107.008,22 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.398.326,37 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.483.539,37 420.227,53 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.371.011,21 8.377.964,21 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.217.026,34 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.717.905,25 691.811,44

0,7055 8,9371 3,0230 3,5303 2,6702 2,8997 2,4832

0,00% -0,04% 0,02% 0,03% -0,02% 0,02% -0,18%

0,7161 9,0712 3,0411 3,5338 2,7103 2,9171 2,5204

0,6984 8,8477 2,9988 3,5162 2,6435 2,8765 2,4584

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 433.948.983,46 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 165.350.968,32 107.941.823,29

2,9634 1,5319

0,02% 0,03%

2,9634 1,5319

2,9634 37,53% 1,5319 -8,19%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,2154 2,8324 0,9638 2,1961 6,0723 2,1789 3,0699 7,4779 6,5607 7,3673 3,6991

0,00% -0,03% -0,02% -0,02% -0,37% -0,06% -0,14% 0,03% -0,14% -0,01% -0,40%

4,2154 2,8324 0,9638 2,1961 6,0723 2,1789 3,0699 7,4779 6,5607 7,3673 3,6991

4,1838 -18,53% 2,8041 31,69% 0,9542 54,41% 2,1741 7,55% 6,0116 7,14% 2,1571 10,35% 3,0469 -17,84% 7,4779 3,45% 6,4951 6,21% 7,3120 4,53% 3,6621 4,69%

9.482.491,58 2.249.502,01 38.726.775,52 13.672.579,28 1.991.421,93 2.066.248,21 18.680.321,91 8.506.050,51 9.002.312,96 1.482.511,01 4.263.699,68 1.956.843,46 6.277.147,72 2.044.749,09 3.653.046,53 488.510,49 37.933.602,07 5.781.940,90 11.808.899,78 1.602.886,66 4.737.117,60 1.280.606,37

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 39.142.654,72 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.613.770,81 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.682.491,69 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.398.092,52 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 57.673.728,28 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.354.501,60 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.525.790,47 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.543.707,46 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 39.257.432,32 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.456.476,68 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.057.159,00 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 112.271.316,37 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 32.377.737,70 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.878.621,21 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 80.027.767,53 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 31.498.673,16 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.216.348,01 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.749.703,49 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.533.249,66 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 29.640.007,35 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.797.013,34

41,58% 18,15% 14,49% 1,57% 11,37% 2,06% -1,47%

3.527.521,02 24.451.114,48 239.620,71 5.083.571,89 16.006.410,15 27.385.245,67 3.956.436,58 1.128.765,41 3.628.265,67 1.984.610,32 1.210.151,68 8.049.363,34 3.619.219,48 1.864.338,24 6.462.417,09 9.364.541,18 301.829,95 653.288,30 2.445.308,53 9.914.617,81 5.873.103,11

11,0964 1,4565 15,3680 5,3895 3,6032 3,8106 12,5178 11,9987 10,8199 1,7416 12,4424 13,9479 8,9461 11,1989 12,3836 3,3636 30,5349 14,9240 11,2596 2,9895 3,5411

-0,65% -0,29% 0,00% -0,07% -0,01% 0,02% -0,02% -0,01% -0,03% -0,09% 0,02% 0,04% 0,03% -0,03% -0,08% -0,03% -0,10% -0,29% 0,01% -0,11% -0,07%

11,3183 1,4565 15,3680 5,3895 3,6032 3,9059 12,7682 12,2387 10,8199 1,7416 12,4424 14,0176 8,9550 11,3109 12,5074 3,3972 30,6876 15,0732 11,3722 2,9895 3,5411

10,8745 1,4419 15,2143 5,3356 3,5762 3,7344 12,2674 11,7587 10,6035 1,7242 12,4424 13,8433 8,9014 11,0869 12,2598 3,3300 30,3059 14,7748 11,1470 2,9596 3,5057

21,05% 8,57% 16,29% 41,33% 10,39% 17,46% 16,40% 14,56% 16,08% 53,49% 4,27% 67,20% 12,71% 44,81% 36,78% 53,02% -1,70% 8,82% 15,86% 9,09% 14,05%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.172.105,06 10.558.410,44 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.566.852,03 3.171.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 354.580,89 346.262,75 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.453.876,68 8.952.055,74 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.661.011,74 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 13.499.054,35 53.150.636,29 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.244.855,03 4.771.268,05 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.180.357,02 144.020,70 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 736.286,06 35.880,74 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 40.714.154,64 34.531.750,95 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.166.239,19 17.395.528,21 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 850.680,19 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.510.850,34 405.230,13 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 667.465,33 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.816.114,07 638.972,26 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 707.389,40 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.611.284,86 176.952,91 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 567.884,73 58.587,46

0,7740 0,8094 1,0240 0,9444 0,9598 0,2540 0,2609 15,1392 20,5204 1,1790 1,2168 1,2193 8,6638 9,0819 9,1023 9,5907 9,1057 9,6929

-0,28% -0,27% -0,21% 0,02% 0,02% -0,08% -0,04% 0,85% 0,92% 0,01% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% -0,06% -0,05% -0,01% -0,01%

0,7740 0,8094 1,0240 0,9444 0,9598 0,2540 0,2609 15,1392 20,5204 1,1790 1,2168 1,2193 8,6638 9,0819 9,1023 9,5907 9,1057 9,6929

0,7663 0,8094 1,0035 0,9350 0,9598 0,2515 0,2583 14,9878 20,3152 1,1790 1,2077 1,2193 8,4905 9,0819 8,9203 9,5907 8,9236 9,6929

9,12% 10,39% 11,45% 16,82% 18,03% 44,40% 49,94% 57,03% 60,40% 3,11% 9,84% 10,04% 10,59% 11,19% 9,30% 9,89% 11,55% 12,71%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

137.073.017,58 866.353,56 43.791.304,54 313.738,22 56.181.390,34 50.587.176,50 38.314.801,36 9.282.449,35 9.010.896,37 550.769,24 35.015.695,19 276.182,70 11.410,59 22.191.134,26 14.074.972,17 372.618,37 19.076.636,54 43.253.348,25 30.463.172,70 31.118.099,59 2.053.097,19 2.054.750,93 50.194.173,94 8.192.174,97 691.103,39 726.946,77 276.229,82 2.226.626,96 11.685.325,61 187.300,19 106.523,47 1.211.042,95 2.130.737,82 1.271.116,50 724.335,03 158.926,11 2.301.594,17 1.125.424,21 5.036.401,97 20.323.316,63 4.874.251,66 2.877.220,79 342.908,65 2.316.378,91 962.914,15 970.867,69 135.224.074,28 22.415.314,90 1.565.819,94 2.342.655,46 1.292.691,71 24.316.460,27 3.868.648,14 1.322.669,72

12.678.788,34 75.709,10 4.880.652,94 34.610,59 6.207.748,21 5.577.906,62 4.220.910,00 903.349,33 833.602,87 50.372,92 41.550.957,92 247.946,87 12.879,52 28.566.765,47 17.181.089,08 362.907,69 24.555.536,69 4.125.004,69 2.931.563,49 28.050.092,92 1.810.397,44 1.401.491,18 38.387.686,49 6.991.335,10 572.375,25 72.219,40 26.105,36 221.169,51 1.111.818,66 143.312,28 86.120,50 441.442,69 173.709,63 78.329,73 59.053,47 104.661,06 259.664,52 124.753,76 487.025,82 2.106.091,62 512.120,56 259.957,68 23.450,38 2.453.080,73 64.182,53 87.694,33 13.458.164,54 2.230.753,99 2.023.329,42 229.070,90 129.885,85 2.429.619,38 367.514,21 5.193.578,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 10,8112 11,4432 8,9724 9,0648 9,0502 9,0692 9,0774 10,2756 10,8096 10,9338 0,8427 1,1139 0,8859 0,7768 0,8192 1,0268 0,7769 10,4856 10,3914 1,1094 1,1341 1,4661 1,3076 1,1718 1,2074 10,0658 10,5813 10,0675 10,5101 1,3069 1,2369 2,7434 12,2661 16,2278 12,2657 1,5185 8,8637 9,0212 10,3411 9,6498 9,5178 11,0680 14,6227 0,9443 15,0027 11,0710 10,0477 10,0483 0,7739 10,2268 9,9525 10,0083 10,5265 0,2547

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 85.850.729,30 10.070.284,65 8,5252 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 79.316.598,01 18.660.760,37 4,2504 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ.(2) 2.744.418,03 294.878,00 9,3070 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 40.867.213,58 4.700.760,33 8,6937 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 32.256.241,92 6.089.680,81 5,2969 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.899.224,18 1.257.640,02 10,2567 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 290.526.513,63 45.115.995,92 6,4395 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 24.973.404,64 8.883.711,42 2,8111 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 657.346,70 141.625,76 4,6414 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√(2) 3.196.034,85 388.550,00 8,2255 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.986.499,02 5.859.534,41 5,8002 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 87.681.529,03 10.298.935,06 8,5137 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 43.253.887,23 36.896.994,27 1,1723 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.521.697,28 3.157.087,32 2,6992 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.424.029,84 2.766.081,24 10,9990 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.260.247,85 1.664.754,31 12,1701 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.571.358,85 728.915,00 11,7591 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.635.889,41 707.959,12 10,7858 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.569.334,98 6.584.101,47 9,5031 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.627.356,21 2.917.832,28 9,1257 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.211.908,64 1.682.559,42 9,0409

0,02% 0,02% 0,07% 0,02% 0,02% -0,01% 0,01% -0,13% 0,03% 0,03% -0,12% -0,05% -0,11% -0,13% -0,11% -0,05% -0,12% -0,07% -0,07% -0,06% -0,06% 0,00% 0,11% -0,04% -0,04% -0,01% 0,00% -0,01% 0,13% 0,62% 0,62% -0,39% -0,12% -0,05% -0,12% -0,43% 0,05% 0,06% -0,02% -0,19% -0,14% -0,17% -0,11% 0,01% 0,90% -0,17% 0,00% 0,00% -0,28% -0,05% -0,06% -0,09% 0,13% -0,08%

10,8112 11,4432 8,9724 9,0648 9,0502 9,0692 9,0774 10,2756 10,8096 10,9338 0,8427 1,1139 0,8859 0,7768 0,8192 1,0268 0,7847 10,4856 10,3914 1,1094 1,1341 1,4661 1,3076 1,1718 1,2074 10,0658 10,5813 10,2689 10,5101 1,3069 1,2369 2,7434 12,2661 16,2278 12,3884 1,5185 8,8637 9,0212 10,3411 9,9393 9,5178 11,0680 14,6227 0,9537 15,1527 11,1817 10,0979 10,0483 0,7816 10,2268 9,9525 10,0083 10,5265 0,2547

10,5950 44,25% 11,4432 44,31% 8,8827 47,33% 8,9742 38,93% 8,9597 38,96% 8,9785 54,02% 8,9866 35,07% 10,0701 9,34% 10,7285 12,56% 10,9338 12,77% 0,8343 8,43% 1,0972 10,76% 0,8859 9,41% 0,7613 7,13% 0,8192 8,22% 1,0063 9,44% 0,7691 7,14% 10,2759 1,71% 10,1836 1,96% 1,0983 11,54% 1,1341 12,09% 1,4441 13,93% 1,3076 19,25% 1,1601 57,46% 1,2074 58,68% 9,8645 46,23% 10,5813 48,35% 9,8662 46,23% 10,4313 117,98% 1,3069 11,52% 1,2245 10,37% 2,7434 13,35% 12,0821 15,84% 15,9844 18,34% 12,1430 15,85% 1,5033 30,69% 8,8637 9,49% 9,0212 10,43% 10,3411 9,67% 9,4568 0,87% 9,3274 -0,06% 10,8466 7,50% 14,3302 9,82% 0,9443 16,81% 15,0027 56,77% 11,0710 7,50% 10,0477 0,28% 10,0483 0,29% 0,7739 9,11% 10,1501 2,27% 9,9525 -0,48% 9,8081 0,08% 10,5265 101,48% 0,2547 20,26%

0,03% 8,5252 8,5252 73,24% -0,04% 4,2504 4,2079 34,09% 1,79% 9,3070 9,3070 33,70% 0,00% 8,6937 8,6068 41,13% 0,01% 5,2969 5,2439 40,13% 0,01% 10,2567 10,1541 42,81% 0,00% 6,4395 6,4395 21,57% -0,29% 2,8111 2,7830 -2,91% -0,57% 4,6414 4,5950 -12,18% 0,16% 8,2255 8,2255 55,44% -0,11% 5,8002 5,8002 16,20% 0,05% 8,9394 8,5137 22,51% -0,04% 1,1723 1,1606 55,35% -0,05% 2,6992 2,6722 18,98% -0,07% 10,9990 10,9440 18,65% 0,03% 12,1701 12,1701 2,70% -0,05% 11,7591 11,7591 15,41% -0,01% 10,7858 10,6779 4,94% -0,05% 9,5031 9,4081 6,53% -0,09% 9,1257 9,0344 8,39% -0,17% 9,0409 8,9505 10,96%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR)(2) 2.055.966,62 1.725,33 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)(2) 30.820.890,04 25.185,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR)(2) 375.010,73 301,33 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR)(2) 45.436.408,41 35.872,86 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)(2) 471.630,72 466,99 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)(2) 28.745.877,24 28.395,83

1.191,6300 1.223,7500 1.244,5200 1.266,6000 1.009,9400 1.012,3300

-0,06% -0,06% 0,29% 0,29% 0,09% 0,09%

1.191,6300 1.223,7500 1.244,5200 1.266,6000 1.009,9400 1.012,3300

1.191,6300 1.223,7500 1.244,5200 1.266,6000 1.009,9400 1.012,3300

5,78% 5,81% 13,12% 13,16% 18,35% 18,40%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.551.845,81 185.595,27 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.613.301,79 1.141.821,03 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 5.358.648,53 1.368.246,00 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.302.043,25 3.003.613,28 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.601.435,04 616.149,36 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.561.974,71 1.864.005,31 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 895.109,70 296.836,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.793.028,10 3.428.212,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.436.239,52 689.229,90 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.994.553,99 1.790.209,56

8,3615 1,4129 3,9164 1,7652 2,5991 2,9839 3,0155 4,0234 3,5347 1,1141

-0,17% -0,13% -0,04% -0,08% -0,22% -0,22% -0,55% -0,02% 0,03% -0,03%

8,4869 1,5259 4,0339 1,8182 2,6771 3,0585 3,1060 4,0838 3,5877 1,2032

8,3615 1,4129 3,8772 1,7475 2,5731 2,9541 2,9853 4,0234 3,5347 1,1141

5,45% -30,47% 53,35% 21,60% 12,06% 15,30% 6,70% 12,52% 17,74% 36,80%

∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

143.989,43 3.252.349,56 1.166.461,82 12.216.147,00 3.718.241,18 537.215,36 1.363.207,91 2.317.723,34

59.868,37 632.949,36 230.107,80 8.190.255,82 2.460.847,77 164.643,74 407.307,63 715.821,92

2,4051 5,1384 5,0692 1,4915 1,5110 3,2629 3,3469 3,2378

-0,12% -0,01% 0,03% -0,03% -0,11% -0,19% -0,18% -0,10%

2,4051 5,1384 5,0692 1,4915 1,5110 3,2629 3,3469 3,2378

2,3931 5,1127 5,0439 1,4840 1,5034 3,2466 3,3302 3,2216

-6,61% 7,43% 3,07% 34,42% -8,11% 5,90% 9,24% 7,93%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 31.917.340,52 20.533.227,55 1,5544 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.488.021,77 1.512.577,90 3,6283 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.961.604,95 2.517.241,01 1,5738 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 145.174.591,35 33.882.763,19 4,2846 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.901.393,13 1.666.077,60 2,9419 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 19.274.885,37 6.591.131,17 2,9244 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.173.089,60 6.489.316,06 0,1808 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.467.184,89 7.799.074,24 0,1881 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.368.924,37 866.454,51 2,7340 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.675.818,05 1.783.442,44 3,1825 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.522.326,74 546.424,02 4,6161

-0,03% 0,08% -0,21% 0,03% -0,17% -0,07% -0,11% 0,00% -0,04% -0,01% 0,00%

1,6010 3,7371 1,6210 4,3060 3,0302 3,0121 0,1862 0,1937 2,8160 3,2780 4,7546

1,5078 3,5195 1,5266 4,2632 2,8536 2,8367 0,1754 0,1825 2,6520 3,0870 4,4776

50,65% 8,41% 11,02% 4,66% 7,75% 13,38% 4,87% 4,04% 5,35% 10,23% 10,79%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 48.212.318,49 2.730.063,35 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.812.852,76 584.757,91 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.999.400,30 1.967.554,70 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.386.389,51 476.991,66 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.706.578,45 911.388,43 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.400.378,91 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 404.342,16 33.913,08 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.724.182,72 442.298,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.075.623,55 1.676.721,18 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.770.342,37 321.915,12 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.626.295,71 1.315.630,07 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.366.823,13 846.981,90 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 15.968.289,16 9.066.034,49 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.179.737,74 187.188,82 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.563.624,27 5.526.713,84 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.321.590,49 331.298,42 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.997.115,78 438.545,47 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 813.625,90 231.918,87 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.276.726,16 157.168,53 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 122.263,44 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.243.231,04 2.889.950,64 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.702.444,58 136.523,76 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 656.226,63 64.947,88

17,6598 13,3608 8,6399 13,3889 17,2337 12,2426 11,9229 6,1592 13,7623 11,7122 3,5164 6,3364 1,7613 6,3024 1,0067 3,9891 4,5540 3,5082 8,1233 1,2788 3,5444 12,4700 10,1039

-0,11% 0,04% -0,03% -0,28% -0,20% -0,14% -0,34% -0,22% -0,10% -0,11% -0,01% -0,03% -0,01% 0,03% -0,02% -0,13% -0,02% -0,01% 0,03% -0,03% -0,10% -0,14% -0,07%

18,0130 13,4944 9,0719 14,0583 18,0954 12,8547 12,5190 6,2824 14,0375 11,9464 3,5516 6,6532 1,8494 6,3969 1,0419 4,1886 4,7362 3,6134 8,2451 1,3300 3,7216 13,0935 10,6091

17,4832 13,2272 8,5535 13,2550 17,0614 11,9977 11,6844 6,0976 13,6247 11,5951 3,4812 6,2730 1,7437 6,3024 1,0067 3,9492 4,5085 3,4380 8,0421 1,2660 3,5090 12,3453 10,0029

7,55% 3,75% 32,15% 4,33% 10,93% 6,51% 11,01% 22,36% 10,25% -1,50% 0,22% 71,59% 20,25% 35,50% 35,35% 4,19% 43,99% 38,38% 22,37% 32,83% 10,70% -4,87% 8,11%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.178.408,73 250.598,53 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.206.087,26 1.019.925,84 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.965.854,89 11.987.069,23 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.632.173,27 3.060.835,34 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.311.319,08 6.804.021,23 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.783.908,37 1.606.107,48 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.364.744,29 717.759,21 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.792.756,14 5.382.141,43 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.198.699,63 508.171,57

8,6928 2,1630 0,8314 1,8401 1,3685 2,3559 3,2946 2,1911 2,3588

0,02% 0,02% -0,02% -0,10% -0,03% -0,49% 0,27% -0,15% -0,04%

8,8667 2,2063 0,8730 1,9321 1,4369 2,4737 3,4593 2,3007 2,4767

8,5189 2,1197 0,8231 1,8033 1,3411 2,3088 3,2287 2,1473 2,3116

0,11% 21,31% 31,63% 10,94% 67,42% 3,01% 10,54% 50,14% 8,30%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 134.615.634,05 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.747.040,46 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.029.996,06 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 755.371,85

4,0369 3,5973 1,7226 1,4626

0,04% 0,03% -0,01% -0,01%

4,0369 3,5973 1,7226 1,4699

4,0167 4,87% 3,5703 56,81% 1,7054 33,11% 1,4567 71,51%

949.883,52 5,8117 7.164.899,52 2,0184 1.418.740,07 24,1715 3.014.318,54 2,7440 1.664.891,67 4,9033 2.339.834,69 3,0335 753.905,49 4,2782 1.405.293,01 6,6917

0,00% 5,8843 5,8117 10,68% 0,00% 2,0285 2,0184 0,69% 0,01% 24,8362 24,1715 18,92% -0,57% 2,8195 2,7440 9,62% 0,25% 5,0381 4,9033 12,15% -0,19% 3,1169 3,0335 14,48% -0,10% 4,3317 4,2782 3,21% -0,10% 6,8255 6,6917 7,81%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 51.132.182,28 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.730.041,62 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.913.605,70

9.323.089,52 3.760.536,08 911.514,52

5,4845 2,0556 5,3906

-0,04% -0,01% -0,01%

5,5942 2,0864 5,3906

5,4845 31,27% 2,0556 18,87% 5,3906 -0,52%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 4.103.883,27 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.847.832,63 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.341.705,03 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.772.892,19

760.411,40 1.740.341,62 197.966,75 4.385.260,08

5,3969 2,2110 6,7774 1,7725

-0,10% -0,11% 0,52% -0,15%

5,5048 2,3216 6,7943 1,8611

5,3429 2,1889 6,7435 1,7548

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.589.293,70

1.779.924,26

2,0165

-0,03%

2,0165

2,0064 -24,11%

40,20% -6,34% 4,88% 26,84%

33.346.442,61 2.153.560,94 4.081.115,33 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.994.283,46 3.318.250,09 4,2174 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.264.232,37 8.085.575,79 0,5274 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.255.617,18 3.164.004,44 1,6611 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.255.790,76 1.117.013,66 4,7052 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 31.832.360,32 3.026.246,16 10,5188 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.055.189,83 1.968.726,79 5,6154 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 456.463,79 120.000,00 3,8039 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 571.320,22 150.492,23 3,7963 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.528.912,06 258.068,01 9,7994 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.586.257,73 337.923,98 10,6126 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.786.727,63 161.491,52 11,0639

-0,04% 4,2912 4,1331 -0,04% 0,5366 0,5169 0,01% 1,6777 1,6445 0,03% 4,7052 4,7052 0,03% 10,5188 10,5188 0,03% 5,6716 5,5592 0,02% 3,8419 3,7659 0,01% 3,8343 3,7583 -0,03% 9,9464 9,7259 -0,03% 10,7453 10,5330 -0,02% 11,1745 10,9809

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.224.390,52 11.114,11 290,1200 -0,20% 293,0212 0,02% 204,4070 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 9.029.272,73 44.394,87 203,3900 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 262.554.151,91 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.372.136,41 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.935.517,57 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.701.751,03 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.668.404,64 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.210.181,69 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 747.575,95 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.448.284,34 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.506.366,19

95.982.028,81 5.478.831,70 6.979.847,09 7.834.016,42 724.722,32 324.873,66 120.000,00 5.689.471,01 1.159.575,83

2,7355 2,2582 1,8533 0,6002 3,6820 3,7251 6,2298 3,4183 5,6110

0,05% 0,03% -0,02% -0,03% -0,01% 0,04% -0,10% 0,03% 0,01%

2,7355 2,2582 1,8579 0,6032 3,6912 3,7437 6,2298 3,4303 5,6110

41,50% 60,40% 40,19% -5,48% 4,09% 67,15% 31,62% 27,55% 10,97% 8,75% 6,93%

290,1200 9,27% 203,3900 -0,42%

2,7355 2,2526 1,8487 0,5972 3,6728 3,7065 6,2298 3,4098 5,6110

7,05% 72,67% 27,85% 27,73% 9,59% 2,60% 43,52% 34,43% -5,14%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.520.433,70 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 14.461.847,16 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 34.293.101,40 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.271.253,51 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.163.431,50 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.097.825,33 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.225.391,34 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.403.855,04

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3266 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8199 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4602 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6273 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,87 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2082 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,376 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3156 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2782

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2974

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2526

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3275 .........................................................1,3257 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82047 .......................................................0,81933 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4654 ...........................................................7,455 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6333 .........................................................8,6213 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,95 .........................................................113,79 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,209 .........................................................1,2074 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3812 .........................................................7,3708 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3165 .........................................................1,3147 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2791 .........................................................1,2773

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À μfiÏÔ˜ 27/12/2012 ∞ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 134321/°¶32265

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ∂∫¶∞π¢∂À√ª∂¡ø¡ ™Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂•∂π¢π∫∂À™∏™ ∞πƒ∂Δø¡ ™Δ∂§∂Ãø¡ ∫∞π ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ Δ√À ∞¡∞¶∏ƒπ∫√À ∫π¡∏ª∞Δ√™ ™Δ√ ™Ã∂¢π∞™ª√ ¶√§πΔπ∫∏™ °π∞ £∂ª∞Δ∞ ∞¡∞¶∏ƒπ∞™ (À¶√∂ƒ°√ 1 ¢ƒ∞™∏ 2) Δ√À ∂ƒ°√À “¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ¢π∞ μπ√À ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶∏ƒπ∞” ∏ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· (∂.™.∞.ÌÂ∞.), ¡.¶.π.¢. - ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶. “∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∫∞π ¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏” , ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ¶ƒ∞•∂ø¡ “§ÔÈÔ› ºÔÚ›˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘” Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ “∂™¶∞ 2007-2013” , Ì ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô - ∂∫Δ) Î·È ÂıÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ˘ÏÔÔÈ› ŒÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ: “¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ¢π∞ μπ√À ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶∏ƒπ∞ - ∞¶ 7,8,9” ∫∞§∂π ΔÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰¤Î· (10) ı¤ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ¢Ú¿Û˘ 2 “¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂•∂π¢π∫∂À™∏™ ∞πƒ∂Δø¡ ™Δ∂§∂Ãø¡ ∫∞π ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ Δ√À ∞¡∞¶∏ƒπ∫√À ∫π¡∏ª∞Δ√™ ™Δ√ ™Ã∂¢π∞™ª√ ¶√§πΔπ∫∏™ °π∞ £∂ª∞Δ∞ ∞¡∞¶∏ƒπ∞™” ÙÔ˘ ÀÔ¤ÚÁÔ˘ 1 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ŒÚÁÔ˘, ÛÙË £ÂÌ·ÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· “∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›·” Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ, ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜: 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 1-3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È 21-24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ (∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 236, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Δ.∫. 16341, ∞ı‹Ó·) ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4/01/2013 Î·È ÒÚ· 15:00. ∂›Û˘, ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹. ΔÔ ÂÌÚfiıÂÛÌÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘. ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘, ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.esaea.gr Ù˘ ∂.™.∞.ÌÂ∞ (∂ÓfiÙËÙ· ∂ÓË̤ڈÛË/°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘/ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË 20.12.2012). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·¢ı˘Óı›Ù Î. ¡ÂÎÙ·Ú›· ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÙËÏ.: 210 - 9949837, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ÒÚ˜ 10:00 ¤ˆ˜ 15:00. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.™.∞.ÌÂ∞. πø∞¡¡∏™ μ∞ƒ¢∞∫∞™Δ∞¡∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 24240 22202 - Fax: 24240 23992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 21-12-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 836/137705 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡) ∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ °√À∂¡Δπ∫√ƒπ¡∞ ∫√¡∂§π, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 836/137705/21-12-2012 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 6.907,86 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “º√Àƒ¡∞∫π∞” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∞ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞, μ, °, 27, 28, 29, 40, 30, 31, 32, 6, 7, 33, 34, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 13, 14, 15, 16, 17, ∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 6.077,51 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ‚) ¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÙÔ ÙÌ‹Ì· μ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÛÙÔȯ›· ∞-18-1920-21-22-23-μ-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 101,21 Ù.Ì. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. Á) ¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÙÔ ÙÌ‹Ì· ° Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÛÙÔȯ›· μ-24-2526-°-μ ÂÌ‚·‰Ô‡ 40,95 Ù.Ì. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ‰) ¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢ Ì ÛÙÔȯ›· 1-2-3-4-5-32-31-30-4029-28-27-1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 314,89 Ù.Ì. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. Â) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∂ Ì ÛÙÔȯ›· 33-8-9-34-33 ÂÌ‚·‰Ô‡ 104,95 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ÛÙ) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∑ Ì ÛÙÔȯ›· 35-10-11-12-39-38-37-36-35 ÂÌ‚·‰Ô‡ 268,35 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ™∫√¶∂§√À ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ¶∂ƒπ§∏æ∏ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘) ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ù˘. √ ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ۯÂÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÛΛ ÓƠ̂̈˜ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·›ÛÙ¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ˘fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ™ÎfiÂÏÔ˜ 370 03, ÙËÏ. 24240 22 216, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ Î·È Ë̤Ú˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 11Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 14.30 (ÒÚ· ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ). √ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ πø∞¡¡∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√À

¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∂∫ªπ™£ø™∏™ ∞∫π¡∏Δ√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: ∂ÎÙ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ (ηÙÒÙÂÚÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·) 2.500 ¢ÚÒ ϤÔÓ ¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 12.00 ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Â

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§√¡¡∏™√À Δ∞Ã. ∫ø¢π∫∞™ 37005 - Δ∏§. 2424065555 - FAX. 2424065207 E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr ∞ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘: 291/2012 ∏ÌÂÚ.: 21/12/2012 ∞¶√™¶∞™ª∞ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi ÙË ¢ËÌfiÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ∞ÚÈıÌfi 24/2012 ·fi 21/12/2012. ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ 21Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 18.30, Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηÙfiÈÓ Ù˘ ·ÚÈı. 7565/17-12-2012 ¤ÁÁÚ·Ê˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂȉfiıËΠÚÔ˜ οı ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 67 ÙÔ˘ ¡. 3852/2010. ∞ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÈÌË ··ÚÙ›·, ·ÊÔ‡ Û ۇÓÔÏÔ ‰ÂηÂÙ¿ (-17-) ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ‰Âη٤ÛÛÂÚ· -14- ̤ÏË, ‹ÙÔÈ: 1. ∑·ÊÂÈÚԇϷ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ 2. ∫ˆÓ/ÓÔ˜-√Ú¤ÛÙ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ·ÓÙ/Ú¯Ô˜ 3. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Á¿ÏÏÔ˘, ·ÓÙ/Ú¯Ô˜ 4. ªÂÏÔ̤ÓË μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ 5. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 6. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™Ô˘Ù˙ԇ΢, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 7. ªÂÛ›Ó˘ º›ÏÈÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 8. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 9. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ªÈ¯·‹Ï, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 10. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÏ¿ÈÎÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 11. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, 12. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 14. ¢ÚÔÛ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∞fiÓÙ˜ 1. μ¿ÈÔ˜ ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈÔ˜, 2. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ·, 3. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó η›ÙÔÈ ÓfiÌÈÌ· ÂÎÏ‹ıËηÓ. £∂ª∞ 1Ô: ¶ÂÚ› ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸/ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2012. ∞¶√º∞™∏ ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÂÈÛËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ 1Ô ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 130/2012 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸/ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2012 Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˆ˜ οوıÈ: ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· & ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 1) ∫.∞.: 1325.03 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂™√¢√À: ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∫§∂π™Δ√À °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√À ΔÀ¶√À Δ· 11 ∞-(¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ™∞∂¶ 117 Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ & √™∫)-Û˘Ó¯È˙. Δ.¶. ∞Ú¯ÈÎfi ÔÛfi: 0 ¶√™√ ∂Ó›Û¯˘Û˘: 1.850.000,00 ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi: 1.850.000,00 ∞. ™À¡√§√ ∂¡π™ÃÀ™∂ø¡ ∫.∞. +1.850.000,00 ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ∫.∞. 1) ∫.∞.: 5122.02 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂™√¢√À: ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÛÔ‰· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·. ∞Ú¯ÈÎfi ÔÛfi: 1.155.443,07 ¶√™√ Ì›ˆÛ˘: 1.370,36 ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi: 1.154.072,71 μ. ™À¡√§√ ª∂πø™∂ø¡ ∫.∞. -1.370,36 ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 1) ∫.∞.: 15.7321.02 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂•√¢√À: ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∫§∂π™Δ√À °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√À ΔÀ¶√À Δ· 11 ∞-(¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ™∞∂¶ 117 Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ & √™∫)-Û˘Ó¯È˙. Δ.¶. ∞Ú¯ÈÎfi ÔÛfi: 650.000,00 ¶√™√ ∂Ó›Û¯˘Û˘: 1.853.000,00 ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi: 2.503.000,00 °. ™À¡√§√ ∂¡π™ÃÀ™∂ø¡ ∫.∞. +1.853.000,00 ∂™√¢∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ +1.850.000,00 ∂™√¢∞ ª∂πø™∂π™ -1.370,36 ∞¶√£∂ª∞Δπ∫√ +49594,93 ™À¡√§√ +1.898.224,57 ∂•√¢∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ +1.853.000,00 ∂•√¢∞ ª∂πø™∂π™ 0 ™À¡√§√ +1.853.000,00 ∞¶√£∂ª∞Δπ∫√ 45.224,57 ∂› ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ οÏÂÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 159 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006 ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ ∞Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸/ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2012 ˆ˜ οوıÈ: ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· & ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 1) ∫.∞.: 1325.03 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂™√¢√À: ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∫§∂π™Δ√À °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√À ΔÀ¶√À Δ· 11 ∞-(¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ™∞∂¶ 117 Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ & √™∫)-Û˘Ó¯È˙. Δ.¶. ∞Ú¯ÈÎfi ÔÛfi: 0 ¶√™√ ∂Ó›Û¯˘Û˘: 1.850.000,00 ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi: 1.850.000,00 ∞. ™À¡√§√ ∂¡π™ÃÀ™∂ø¡ ∫.∞. +1.850.000,00 ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ∫.∞. 1) ∫.∞.: 5122.02 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂™√¢√À: ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÛÔ‰· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ∞Ú¯ÈÎfi ÔÛfi: 1.155.443,07 ¶√™√ Ì›ˆÛ˘: 1.370,36 ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi: 1.154.072,71 μ. ™À¡√§√ ª∂πø™∂ø¡ ∫.∞. -1.370,36 ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 1)∫.∞.: 15.7321.02 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∂•√¢√À: ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∫§∂π™Δ√À °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√À ΔÀ¶√À Δ· 11 ∞-(¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ™∞∂¶ 117 Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ & √™∫)-Û˘Ó¯È˙. Δ.¶. ∞Ú¯ÈÎfi ÔÛfi: 650.000,00 ¶√™√ ∂Ó›Û¯˘Û˘: 1.853.000,00 ¢È·ÌÔÚʈı¤Ó ÔÛfi: 2.503.000,00 °. ™À¡√§√ ∂¡π™ÃÀ™∂ø¡ ∫.∞. +1.853.000,00 ∂™√¢∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ +1.850.000,00 ∂™√¢∞ ª∂πø™∂π™ -1.370,36 ∞¶√£∂ª∞Δπ∫√ +49.594,93 ™À¡√§√ +1.898.224,57 ∂•√¢∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ +1.853.000,00 ∂•√¢∞ ª∂πø™∂π™ 0 ™À¡√§√ +1.853.000,00 ∞¶√£∂ª∞Δπ∫√ 45.224,57 ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ú ·ÚÈıÌfi 291/2012. ∞ÊÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, χÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÙÔ ·ÚfiÓ ¶Ú·ÎÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ¤ÂÙ·È. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ∑·ÊÂÈÚԇϷ Δ∞ ª∂§∏: ∞Á¿ÏÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ ªÂÏÔ̤ÓË, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜-√Ú¤ÛÙ˘, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ªÈ¯·‹Ï, ™Ô˘Ù˙ԇ΢ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ªÂÛ›Ó˘ º›ÏÈÔ˜, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, μÏ¿ÈÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, ¢ÚÔÛ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘

ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· Â›Ó·È ¿ÁÔÓË, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 11.00 .Ì. Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÊÔ‡ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‹ μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË Û’ ·˘Ùfi, ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÔÛÔ‡ 250 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È fiÚÔÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ÙËÏ. 24213 53149 - 155 (‰È‡ı˘ÓÛË: §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 131, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜). √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞ ∞¶√™¶∞™ª∞ ∫∞Δ∞™Ã∂Δ∏ƒπ∞™ ∂∫£∂™∏™ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ∫. ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35, Û·˜ οӈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙȘ ‰Âη¤ÍÈ (16) ÙÔ˘ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÂηÙÚ›· (2013), Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· Ù¤ÛÛÂÚȘ (4.00) ̤¯ÚÈ ÛÙȘ ¤ÓÙ (5.00) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô˘˙¿Ó·˜ æ·ÚÔÁÈÒÚÁÔ˘, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 119), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ù˘, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÊÂÈϤÙȉԘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ROSSETOS Δƒ√º√¢√™π∂™ μ√§√À ∂.¶.∂.” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, 4∞ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - §·Ú›Û˘ Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓƠ̂̈˜, Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD” Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ∫‡ÚÔ˘, §ÂˆÊfiÚÔ˜ §ÂÌÂÛÔ‡, ·ÚÈıÌfi˜ 154, ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘, fiˆ˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËÎÂ Ë ΔÚ¿Â˙· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD” , Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÀÔηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂˆÓ˘Ì›· (trading name) - ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞” Î·È “MARFIN EGNATIA BANK” , Ì ‰È‡ı˘ÓÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ô‰fi˜ ªËÙÚÔfiψ˜ 20 Î·È ∫ÔÌÓËÓÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∫ËÊÈÛ›·˜, ·ÚÈıÌfi˜ 24, ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ‰ËÏ·‰‹: ™Â Ì›· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÔÚfiʈÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Â› ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË Î·È ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ ·Ú.76 ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹: 1) ΔÔ ˘fi ÛÙÔȯ›· ∫∞¶¶∞-∂¡∞-¢À√ (∫-12) ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÔÚfiʈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ Î·È W.C. Î·È ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ Ì¤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÙÚ›· Î·È 50 ÂηÙÔÛÙ¿ (93,50), ‡„Ô˜ ̤ÙÚ· Ù¤ÛÛÂÚ· (4,00). ΔÔ ¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ Î·È ˘fi ÛÙÔȯ›· (∫-1-2) ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô (‰·ÊÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·) Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎÔÈÓfiÎÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ̤ÚË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3741/1929, ÙÔ˘ ¡.¢. 1024/1971, ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1002 Î·È 1117 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Î·È Ù˘ ·ÚÈıÌ. 41265/1993 ڿ͈˜ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °·ÏϤ·, ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 358 Ì ·ÚÈıÌfi 374, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Ì ·ÚÈıÌ. 2188/3.11.1994 Ú¿ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ πˆ¿ÓÓË °·ÏϤ·, ÓfiÌÈÌ· Î·È ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 369 Ì ·ÚÈıÌfi 423. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (90.000,00) ¢ÚÒ. 2) ∏ ˘fi ÛÙÔȯ›· Àæπ§√¡ ∂¡∞ (À-1) ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ, Ù˘ ȉ›·˜ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ë ÔÔ›· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ μ√ƒ∂π∞ Ì ıÂ̤ÏÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË, ∞¡∞Δ√§π∫∞ Ì ıÂ̤ÏÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ, ¡√Δπ∞ Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ Î·È ¢ÀΔπ∫∞ Ì ÙËÓ ‡„ÈÏÔÓ ‰‡Ô (À-2) ·Ôı‹ÎË, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ Ì¤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο (29,25 Ì2), ‡„Ô˜ ̤ÙÚ· (2,70Ì.). ∏ ¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓË Î·È ˘fi ÛÙÔȯ›· (À-1) ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Ì ÙÔ ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô (‰·ÊÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·) Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎÔÈÓfiÎÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ̤ÚË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3741/1929, ÙÔ˘ ¡.¢. 1024/1971, ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1002 Î·È 1117 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Î·È Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ڿ͈˜

Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (5.000,00) ¢ÚÒ. 3) ∏ ˘fi ÛÙÔȯ›· Àæπ§√¡ ¢À√ (À-2) ·Ôı‹ÎË ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ, Ù˘ ȉ›·˜ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ Ì ÛÙÔȯ›· ∫∞¶∞-∂¡∞¢À√ (∫-1-2) ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ: μ√ƒ∂π∞ Ì ıÂ̤ÏÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË, ∞¡∞Δ√§π∫∞ Ì ÙËÓ ˘fi ÛÙÔȯ›· Àæπ§√¡ ∂¡∞ (À-1) ·Ôı‹ÎË, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ, ¡√Δπ∞ Ì ıÂ̤ÏÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÚÔ˜ fiÌÔÚË È‰ÈÔÎÙËÛ›· Î·È ¢ÀΔπ∫∞ Ì ıÂ̤ÏÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Î·È ·ÂÚ·ÁˆÁfi, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ Ì¤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο (64,25 Ì2), ‡„Ô˜ ̤ÙÚ· (2,70Ì.). ∏ ¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓË Î·È ˘fi ÛÙÔȯ›· (À-2) ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Ì ÙÔ ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô (‰·ÊÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·) Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎÔÈÓfiÎÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ̤ÚË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3741/1929, ÙÔ˘ ¡.¢. 1024/1971, ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1002 Î·È 1117 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Î·È Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ڿ͈˜ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (10.000,00) ¢ÚÒ. 4) ΔÔ ˘fi ÛÙÔȯ›· ∞§º∞ ∂¡∞ (∞-1) ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ (∞) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÔÚfiÊÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÔÊ›˜, ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ·Ô¯ˆÚËÙ‹ÚÈÔ, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ: μ√ƒ∂π∞ Ì ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË, ∞¡∞Δ√§π∫∞ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ï·Ù‡ÛηÏÔ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ, ¡√Δπ∞ Ì fiÚÈÔ Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, Ï·Ù‡ÛηÏÔ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ¢ÀΔπ∫∞ Ì ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ Ì¤ÙÚ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο (93,50 Ù.Ì.), ‡„Ô˜ ̤ÙÚ· (3,15Ì.), ‰·ÊÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· Â› ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ‰È·ÎfiÛÈ· ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (222/1000) Î·È ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3741/1929, ÙÔ˘ ¡.¢. 1024/1971, ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1002 Î·È 1117 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Î·È Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ڿ͈˜ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (80.000,00) ¢ÚÒ. ŸÏ· Ù· ˆ˜ ¿Óˆ ·Î›ÓËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÔÚfiʈÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Â› ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ̤ÙÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ (150,00Ì2) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË Î·È ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ ·Ú.76 ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‹‰Ë ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Î·Ù¿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ: μ√ƒ∂π∞ Ì ÙËÓ Ô‰fi ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §Ô‡ÏË, ∞¡∞Δ√§π∫∞ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 12, ¡√Δπ∞ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 14 Î·È ¢ÀΔπ∫∞ Ì ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Î›ÓËÙ· ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÔÊÂÈϤÙÚÈ· ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 36943/20.11.2007 ÂÚ›Ï˄˘ Î·Ù·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚/ÊÔ˘ μfiÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÏÔ̤ڷ, Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÓfiÌÈÌ· ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 518 Î·È ·ÚÈıÌfi 104. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Î›ÓËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì ·ÚÈıÌfi 2963/29-06-2012 ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ù˘ Î. ÀÔıËÎÔʇϷη˜ μfiÏÔ˘ Î·È Î·ıÒ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¢ÚÂÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÀÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ μfiÏÔ˘, Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÁÁڷʤ˜: 1) ™ÙÔÓ ÙfiÌÔ 521 Î·È ·ÚÈıÌfi 32 ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Ù˘ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞™ Δƒ∞¶∂∑∞™ ∞∂ Î·È 2) ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ 552 Î·È ·ÚÈıÌfi 92 ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ÀÔı‹Î˘ ˘¤Ú Ù˘ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞™ Δƒ∞¶∂∑∞™ ∞∂. √ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. μfiÏÔ˜ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞ª¶√Δ∞∫∏™


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (905)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 1. ™ÙËÓ Ô‰fi 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 69, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 350 ¢ÚÒ. ΔËÏ. 24210 23669 Î·È 6945 491611. 2. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ (ÂÚÈÔ¯‹ §ÂÊfiηÛÙÚÔ˘) ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì¿ÓÈÔ, w.c., Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔËÏ. 24210 23669 Î·È 6945 491611. (319)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ Ì 3 À/¢, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, 2 WC, ¿ÚÎÈÓ 135 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 87 Ù.Ì. 6ÂÙ›·˜ 280 ∂Àƒø, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ. 250 ∂Àƒø, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 10ÂÙ›·˜. Á) ¢˘¿ÚÈ 3Ô˜ 8ÂÙ›·˜ ™˘Ú›‰Ë ·/ı Ê/· 260 ∂Àƒø. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 170 ∂Àƒø, 6ÂÙ›·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (358)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ηٿÛÙËÌ· ·Ú·Ï›·˜ (ÚÒËÓ DROPS). ¢ÂÎÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-869599, 6947-296712. (294)

ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 76 Ù.Ì., ı¤· ·fi ·ÓÙÔ‡, ʈÙÂÈÓfi, ¢ڇ¯ˆÚÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÔ˘˙›Ó·˜, 2 ˘/‰, ÂÚÈÌÂÙÚÈΤ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (894)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ηٿÛÙËÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 184 Ù.Ì. + 10 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÁÚ·ÌÌÒÓ √™∂ οو ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·. ΔËÏ. 2421080555, 6932-417448. (351)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 379 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,3, Ôχ ηÏÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (892)

Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ʈÙÂÈÓfi ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ì ·ÓÔȯÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (891)

¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ & °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 33.000 ú ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0550 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center - μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 6945 125 805 (916)

(901)

¶ø§∂πΔ∞π

∫∞ƒ∞°∞Δ™-∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 674 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙË §. ∞ıËÓÒÓ Ì ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· 121 Ù.Ì. Î·È 65 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 0,8. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ì ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (895)

¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ì 2 À/¢+2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 1WC, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ 100+50 Ù.Ì. ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ΔÈÌ‹ 158.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (357)

ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi ȉÈÒÙË Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÂÌ‚·‰Ô‡ 786 Ù.Ì. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ 434,40 Ù.Ì. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6945550560, 210-7649610 (Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·). (956)

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™

- πÛfiÁÂÈÔ 3¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 298, Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜ (¯ˆÚ›˜ º¶∞). - πÛfiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ, 56 Ù.Ì., °·˙‹ 292 (¯ˆÚ›˜ º¶∞). - ™Ù’ ÔÚ., ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 25, 55 Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ º¶∞). - μ’ ÔÚ., π. Δ˙¿ÓÔ˘ 12, 60 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ & ·Ôı‹ÎË. 6936-850192 / 24210 34437 / 24250 24037 (981)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π

∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ™Δ∏ ¡∂∞ πø¡π∞

‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 119 Ù.Ì., Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤· ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (893)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ì·˙› Ì 5ÒÚÔÊÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100 Ù.Ì. ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000.000 ∂Àƒø ÛÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1.250.000 ∂Àƒø. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ڷÓÙ‚ԇ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (356)

¶ø§√À¡Δ∞π ¢À∞ƒπ∞ ™∂ Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™:

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

CITROEN SAXO 1100cc, ∞/C, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∫∞π¡√Àƒ°π∞ §∞™ΔπÃ∞, ¶√§À ∫∞§∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 1.800 ∂Àƒø.

NISSAN DATSUN 1500cc, ª√¡√∫∞ª¶π¡√, ª∂°∞§∏ π™π∞ ∫∞ƒ√Δ™∞, ∞°ƒ√Δπ∫√, Δπª∏ 1.500 ∂Àƒø.

PEUGEOT 206, 1400cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, Aƒπ™Δ√, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, Δπª∏ 2.999 ∂Àƒø.

HYUNDAI ACCENT 1300cc, 4£Àƒ√, FULL EXTRA, A/C, TIMONI Y¢ƒ., ABS, 4 ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, √π∫√¡√ªπ∫√, ª∂°∞§√π Ãøƒ√π, §π°∞ Δ∂§∏, Δπª∏ 2.300 ∂Àƒø.

KIA PICANTO, 1.000cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 58.000çª., A/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, FULL EXTRA, TIMH 3.800 EÀƒø.

Δ√À√Δ∞ COROLLA 1400cc, 4£Àƒ√, 2000 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, A/C, Δπª∏ 2.500 ∂Àƒø.

BMW 116, 5£Àƒ√ 2009 ª√¡Δ∂§√, 46.000 çª., ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, 6Δ∞ÃÀΔ√, FULL EXTRA, PARKTRONIC, §∂πΔ√Àƒ°π∞ START STOP, ∂§§∏¡π∫√, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 10.900 ∂Àƒø.

SUZUKI JIMNY 4Ã4, 1.300cc, 66.000 çª., FULL EXTRA, A/C, TIMONI À¢ƒ∞À§π∫√, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 5.500 ∂Àƒø.

MAZDA RX-8, 1.300cc, 192PS, 2006 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ª∂ √§∞ Δ∞ SERVICE ™Δ∏ MAZDA, 1o XEƒπ ∂§§∏¡π∫∏™ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞™, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ CRUISE CONTROL, 8 AIRBAGS, 18¿ÚÈ· ∑∞¡Δ√§∞™ΔπÃ∞, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

MITSUBISHI COLT, 1.300cc, 5¶√ƒΔ√, 2008 ª√¡Δ∂§√, Δ∂§∏ 135 ∂Àƒø, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, FULL EXTRA, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, μπμ§π∞ SERVICE, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

LADA NIVA 1700cc, 4X4, 2004 ª√¡Δ∂§√, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, A/C, FULL EXTRA, μπμ§π√ SERVICE, Δπª∏ 3.900 ∂Àƒø.

FORD MONDEO, 2003 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, μπμ§π∞ SERVICE, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, Δπª∏ 2.900 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ

ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (900)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9.ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 970 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (235.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ηٿÛÙËÌ· 154 Ù.Ì., (198.000 ∂) 8. ¶·Ú·Ï›·, ÁÚ·ÊÂ›Ô 31 Ù.Ì., (21.000 ∂) ! 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 200 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., (21.000 ∂)! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ (120.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 500 ∂/Ì‹Ó·, (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., (25.000 ∂) 18. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 32 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (85.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 94 Ù.Ì. ∫‡ÚÔ˘ 54 & °. ¢‹ÌÔ˘ (470 ∂) 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (490 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ™˘Ú›‰Ë 38 Nakos Center, 71 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ı¤· (320 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. (250 ∂) 7. °ÎÏ·‚¿ÓË & ∂ÚÌÔ‡, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. (400 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (470.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (105.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (54.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.400 Ù.Ì. 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (89.000 ∂))! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (89.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂)! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∞˚ °È¿ÓÓ˘-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.625 Ù.Ì. (250.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (45.000 ∂)! 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. (85.000 ∂)! 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂)

37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË Ô√ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ªԇʷ, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (119.000 ∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (400.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (240.000 ∂) 67. ¶ÈӷοÙ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 148 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 455 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË (180.000 ∂) 68. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· (80.000 ∂) 72. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ͇ÏÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., (95.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (189.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (149.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ªÔ˘ÚÙȤ˜ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ. (85.000 ∂) 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (220.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (169.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂) ! 86. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (195.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞ª¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜-∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. (908)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (939)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (924)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 66Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 75Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·.

μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¡. πˆÓ›·, 89Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ȉȈÙÈÎfi Áηڿ˙. μfiÏÔ˜, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. μfiÏÔ˜, 100Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 7 ÂÙÒÓ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (926)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™ 52 ªÂ˙/Ù· 140ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 57 ªÂ˙/Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 280 ªÂ˙/Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎ.235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 269 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ™ 41 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ™ 255 ªÂ˙/Ù· 240ÙÌ,ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ 290 ªÔÓ/ÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ™ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ÍÂÓÒÓ·˜ 21ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë 133 (∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ™ 84 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, √ÁÏ ™ 60 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 246 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ™ 285 ªÔÓ/Λ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 252 ªÔÓ/Λ· 120ÙÌ,ÔÈÎ. 500ÙÌ ƒÈ˙fiÌ. ™ 228 ªÔÓ/Λ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ™ 261 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ 202 ªÔÓ/ÔÈΛ· 101ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ ÕÓ. μfiÏÔ˜ ™ 322 √ÈΛ· 300ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ™ 298 ªÔÓ/ÔÈΛ· 96ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó. ™ 195 ªÔÓ/Λ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙ. ™ 21 ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ. 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 127 √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 237 ªÔÓ/Λ·110ÙÌ, ÔÈÎ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ™ 82 ŸÚÔÊ. ¢ÈÏ/ÔÈΛ·˜ 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ™ 15 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ ª¿Ú·ıÔ˜ ™ 304 ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ, ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ™ 283 ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ı¿Ï·ÛÛ·) ™ 256 ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ™ 266 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ™ 169 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ™ 259 °Î·ÚÛ/Ú˜ 27,33,40ÙÌ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 75 °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ™ 292 ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 264 ¢˘¿ÚÈ 68ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫·ÏÏÈı¤· ™ 276 ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 288 ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ™ 277 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 305 ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ™ 296 ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™ 50 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ™ 64 ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 314 ΔÚÈ¿ÚÈ 103ÙÌ 3Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. πˆÓ›· ™ 300 ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.πˆÓ›· ™ 279 ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ™ 216 ΔÚÈ¿ÚÈ 81ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ 28 ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ 267 √ÈÎ. 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎ. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 215 √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 203 √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ 204 √ÈÎfi‰· 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ∞ 286 √ÈÎ. 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ∞ 205 √ÈÎfi‰· 136ÙÌ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ¡. πˆÓ›· ∞ 275 √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 311 √ÈÎfiÂ‰Ô 82ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∞ 309 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ ¡. πˆÓ›· ∞ 126 √ÈÎfi‰· 85ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 56 √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 224 √ÈÎfiÂ‰Ô 820ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 151 √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ∞ 299 √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 221 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ∞ 297 √ÈÎfiÂ‰Ô 308ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ∞ 303 √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) ∞ 281 √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ ∞ 158 √ÈÎ. 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ 65 √ÈÎfiÂ‰Ô 175,5ÙÌ ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞ 254 √ÈÎ. 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ 92 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 96 ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 229 ∞ÁÚÔÙ 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 278 ∞ÁÚÔÙ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ 260 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ 262 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∂∞ 282 √ÈÎfiÂ‰Ô 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∂∞ 23 ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∂∞ 45 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂∞ 28 ¢È·Ì. 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∂∞ 315 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1200ÙÌ, 2ÛÙÚ ÔÈÎ, ˘ÔÏ. ‰fiÌËÛ˘ 600ÙÌ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂∞ 223 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∂∞ 291 ∫·Ù. ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∂∞ 307 ∫·Ù. 70ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ¡Â¿ÔÏË

∂∞ 19 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ §·Ú›Û˘ ∂∞ 227 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ∂∞ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë ∂∞ 214 °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ∂∞ 219 °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ∂∞ 19 ∫Ù›ÚÈÔ 900ÙÌ, ÔÈÎ. 1610ÙÌ, 250ÙÌ ·Ôı., 400ÙÌ ·Ôı‹ÎË Ì ÎÔÏfiÓ˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1000ÙÌ √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂∞ 182 ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎ. 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 263 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ ¶. ÕÚˆ˜ ∂∞ 73 ∂·Á/ÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ. ∂∞ 79 ∫Ù›ÚÈÔ 180ÙÌ, ÔÈÎ450ÙÌ.¡Â¿ÔÏË ∂∞ 74 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ∂∞ 253 √ÈÎ. 4700ÙÌ, ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚ. ∂∞ 97 ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π - μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π μà 313 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 4000ÙÌ Û ÔÈÎ. 5600ÙÌ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ (ÁÂÚ/Ê˘Ú˜ ·Ó˘„. ÈηÓfiÙËÙ·˜) μà 287 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μà 29 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. μà 265 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μà 27 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μà 49 ∂·Á/ÙÈÎfi˜ - μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μà 94 ŒÎÙ·ÛË 9ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞’ μπ.¶∂. μà 206 √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ μà 312 √ÈÎfiÂ‰Ô 17ÛÙÚ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ μ’ μπ.¶∂.) ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶™ 250 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶™ 87 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ÔÈÎ. 109ÙÌ ™˘Î‹ ¶™ 243 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60,40ÙÌ, ÔÈÎ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶™ 289 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶™ 136 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ,ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 208 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶™ 125 ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 53 √ÈΛ· 136ÙÌ ÔÈÎ1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 85 √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶™ 209 √ÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 323 √ÈΛ· 284ÙÌ, ÔÈÎ. 8431ÙÌ ¡. ¶‹ÏÈÔ ¶™ 316 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 210ÙÌ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶™ 152 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ¶™ 40 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶™ 218 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¶™ 69 ¢ÈÒÚ. ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎ. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¶™ 91 ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ªËÏȤ˜ ¶™ 165 ∫·ÙÔÈ˘ 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ¶∞ 88 √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 89 √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 90 √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË ¶∞ 301 √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ ¶∞ 244 √ÈÎ. 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ¶∞95 √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 317 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 129 √ÈÎ. 10,7 & 4500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 306 √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5ÛÙÚ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 321 √ÈÎfi‰· 2 ‰ÈÏ·Ó¿ 600ÙÌ (¤Î·ÛÙÔ˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶∞ 320 √ÈÎfiÂ‰Ô 305ÙÌ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 153 √ÈÎ. 2 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ¶∞ 308 √ÈÎfiÂ‰Ô 882ÙÌ °·Ù˙¤· ¶∞ 210 √ÈÎ.1177ÙÌ ¶. ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶∞ 130 √ÈÎfiÂ‰Ô 1509ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 132 √ÈÎfi‰· 4133 & 4265 ¶¿Ô˘ ¶∞ 161 √ÈÎ. 1055ÙÌ ΔÛ·ÁÎ. (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ¶∞ 225 √ÈÎfiÂ‰Ô 960ÙÌ, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶∞ 242 √ÈÎfi‰· 1793, 1901 & 1792ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ¶∞ 282 √ÈÎ 496ÙÌ ªԇʷ ∫ÔÚfiË ¶∞ 310 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 211 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 270 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ¶∞ 133 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ(ª¤ÏÈ·) ¶∞ 63 50ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ª·Ï¿ÎÈ ¶∞ 154 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ¶∞ 164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ¶∞ 197 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 62 ∞ÁÚÔÙ/¯È· 4ÛÙÚ-7,7ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ¶∞ 02 ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ¶∞ 86 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ,¶ÔÙÈÛÙÈο •ÈÓÔ‚Ú. ¶∞ 251 ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ¶∞ 137 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 250 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ∑ÂÚ‚fi¯È· •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂μ 319 ¢˘¿ÚÈ 50ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫‡ÚÔ˘ ∂μ 302 °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 40ÙÌ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· μ™ 104 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ μ™ 115 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 58 √ÈΛ· 120ÙÌ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 70 √ÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 117 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ μ™ 113 √ÈΛ· 80ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 146 √ÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 145 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 149 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 78ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 148 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 85ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 192 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 75ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ŒÏÈÔ˜ μ™ 71 ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· μ™ 77 ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ μ™ 109 √ÈΛ· 701ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 101 √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· μ™ 166 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 188 √ÈΛ· 70ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. °ÏÒÛÛ· μ™ 189 ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 176 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, ÔÈÎ. 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ μ™ 102 √È˘ 20ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 232 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 234 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 178 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 247 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 81ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 233 √ÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 177 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 179 √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 105 √ÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 112 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 106 √ÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 76 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· μ™ 143 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ °ÂÚÔÛÙ¿ıË °ÏÒÛÛ· μ™ 190 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ·

μ™ 141 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.ÛÙÚ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· μ™ 168 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ μ™ 170 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 171 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 172 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 174 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ ¶·Ï·Èfi Ô›ÎËÌ· 80ÙÌ ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 180 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 184 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,400ÛÙÚ ∞ÓÙÚ›Ó· ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 187 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4074 ™ÎÏËÚ‹ μ™ 271 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6562 & 3579 Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 200ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 235 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ƒ¿¯Â˜ μ™ 239 √ÈÎfiÂ‰Ô 3642 ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 240 √ÈÎfiÂ‰Ô 5,2 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μ™ 248 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 249 √ÈÎfi‰· 5,5 Î·È 5 ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 181 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ μ™ 186 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ μ™ 191 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 193 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 212 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· μ™ 108 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 114 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 81 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ μ™ 110 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 111 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ı¤· μ™ 139 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ °ÏÒÛÛ· (Ô‰¿Ú·) μ™ 116 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 100 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 43 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 44 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 140 √ÈÎfiÂ‰Ô 7,2ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· μ™ 142 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 144 √ÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ) μ™ 147 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 740ÙÌ ƒ¿¯Â˜ μ™ 150 √ÈÎfiÂ‰Ô 84ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 183 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÓÙÚ›Ó· μ™ 72 ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 119 ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ μ™ 107 ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ μ™ 118 ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ μ™ 80 √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ı¤·, ƒ¿¯Â˜ μ™ 120 √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ μ™ 241 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 155 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 162 √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ μ™ 222 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ (928)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ‰›Ï· ·fi ∞Óˆ‚ÔÏÈfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 310ÙÌ Û ‰˘Ô Â›‰· ÙÔ˘ 2007 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 280.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 3) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 5) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÈÛfiÁÂÈÔ 67ÙÌ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24ÙÌ Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. μ√§√™ 1) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΤÓÙÚÔ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. 2) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 104ÙÌ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 3) °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 177ÙÌ 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. 4) ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 99.000 ∂. 5) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 564ÙÌ Û˘ÓÙ 2,1. 6) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 7) °·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Û˘ÓÙ 2,7. ΔÈÌ‹ 130.000 ∂. 8) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ηٿÛÙËÌ· 61ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. ¶∞§∞π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ Ì ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 48.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3742ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.190ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À Δª∏ª∞ ª∏Δƒøø¡ ∞ƒƒ∂¡ø¡ ™Δƒ∞Δ√§√°π∞™

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

μfiÏÔ˜, 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 134461

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995 °ÓˆÛÙÔÔÈԇ̠ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995 (∫Ï¿ÛË 2016) Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: √È ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ‹ fi¯È ÛÙ· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ) ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÛÙË ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ô‰ÒÓ ∞ÁÈ¿˜ & ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞Δ∞ Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, §¿ÚÈÛ·) ‹ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫∂¶) Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó - ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ ·fi 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ̤¯ÚÈ Î·È 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ·fi ÒÚ· 09:00 ̤¯ÚÈ 14:00, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ›ٷÈ.

4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4147ÙÌ 150Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. Ã√ƒΔ√ 1)ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 140ÙÌ ·fi 70ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 315ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi. 2) ¶Ï·Ù·Óȉȷ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 3) §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηڷÁÈ·› Û ÙÚ›· Â›‰· Û‡ÓÔÏÔ 90ÙÌ Ì ·˘Ï‹ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 350 ∂. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Ì¤Û· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200 ∂. (931)

∂¡¢∂π∫Δπ∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∫·Ù¿ıÂÛ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ (¢∞) ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÚ·ÙÂ˘Û›ÌˆÓ Ù˘ ÎÏ¿Û˘ 2016 (ÁÂÓÓËı¤ÓÙˆÓ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995)* ÁÈ· Ù· ∫∂¶ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó: À¶∏ƒ∂™π∞ ∫∞Δ∞£∂™∏™ ¢∂§Δπ√À ∞¶√°ƒ∞º∏™ (¢∞): ™Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫∂¶) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ƒÃπ∫∞ ∂¶ø¡Àª√À: ∞-∏. ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™∏™: ∞fi 20/1/2013 ¤ˆ˜ 11/1/2013. ∞ƒÃπ∫∞ ∂¶ø¡Àª√À: £-ª. ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™∏™: ∞fi 14/1/2013 ¤ˆ˜ 25/1/2013. ∞ƒÃπ∫∞ ∂¶ø¡Àª√À: ¡-ƒ. ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™∏™: ∞fi 28/1/2013 ¤ˆ˜ 8/2/2013. ∞ƒÃπ∫∞ ∂¶ø¡Àª√À: ™-ø. ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶∞ƒ√À™π∞™∏™: ∞fi 11/2/2013 ¤ˆ˜ 22/2/2013. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¢∞ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËӛ˜, ·fi 25/2/2013 ¤ˆ˜ 28/2/2013. * ∞ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Û ÔÈ· Ù¿ÍË Â›Ó·È.

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (933)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π ∞ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6978-441720. (340)

ZHTOYNTAI Δ¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

∑∏Δ∂π ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ, ηÙfi¯ˆÓ ¿‰ÂÈ·˜ ∞’ Ù¿Í˘, μ’ ÔÌ¿‰·. ΔËÏ. 24210 63767, ‰/ÓÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 32, Á’ fiÚÔÊÔ˜. (242)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (906)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 42¯ÚÔÓÔ˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ηϷ›ÛıËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 33¯ÚÔÓÔ˜, ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 35¯ÚÔÓÔ˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯/Îfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 34¯ÚÔÓÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ôχ ηϋ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜. 37¯ÚÔÓÔ˜, ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410549797, 6944-518366. (904)

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (896)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√. ∞ÁÔÚ¿˙ˆ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ¤ÈÏ· (ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ηӷ¤‰Â˜). ∂›Û˘, ·ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯·ÏÈ¿, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, Ù˙Ô˘ÎÌÔÍ Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-487875 Î·È 2421050675, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (113)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: 25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞: 25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: 15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: 35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: 55 ú √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: 35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜:

6989176612 (915)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (902)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (214)

√¢∏°π∂™ °π∞ Δ√¡ Δƒ√¶√ ∫∞Δ∞£∂™∏™ ¢∂§Δπ√À ∞¶√°ƒ∞º∏™ ∞¶√ Δ√À™ ™Δƒ∞Δ∂À™πª√À™ ∫§∞™∏™ 2016 1. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜: ·. ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÚ› ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ, Ô˘ ʤÚÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ‚. π·ÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ‹ ‚‚·›ˆÛË, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. 2. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ·. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜. ‚. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. Á. ΔËÓ ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜ (‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È È·ÙÚÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ-Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ). ‰. ¡Ô‡ÌÂÚÔ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡. 3. ∏ ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ËÌfiÛÈ· ÀËÚÂÛ›· Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘. 4. ∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‹ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜, Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜. ∏ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÏfiÁˆ ·ı‹ÛÂˆÓ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ‹ ÌÂ Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹. ∏ ÏËÚÂÍÔ˘ÛÈfiÙËÙ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·fi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ¢ËÌÔÛ›· ∞Ú¯‹. 5. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ˆ˜ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙË ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ‹ Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. 6. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÔÈ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ Ì ʈÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ¢È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ù˘ ʈÙÔÙ˘›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∂ȉÈο ÔÈ ªfiÓÈÌÔÈ ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ‹ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Ô˘ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ‹ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÏfiÁˆ ·Ú¯È΋˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ù˘ ∫Ï¿Û˘ ÙÔ˘˜. √È ªfiÓÈÌÔÈ ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ì·˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ªÔÓ›ÌÔ˘ ∫·ÙÔ›ÎÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì·˙› Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË. 7. √È ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜. 8. √È ÌË ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ (·‰‹ÏˆÙÔÈ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÌÚÔı¤Û̈˜ ηٷı¤Û·ÓÙ˜ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 28Ë ºÂ‚. 2013 Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ˘¤‚·ÏÏ·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ Û ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ. 9. Àfi„Ë fiÙÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ ı· ÂÈ‚ÏËı› ¶ÚfiÛıÂÙË ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3421/2005 “™ÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ·. ∂Ófi˜ ÌËÓfi˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ ·fi 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ηٿٷ͢ Ù˘ ∫Ï¿Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™ÙÚ¿ÙÂ˘Ì·. ‚. ¢‡Ô ÌËÓÒÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜. Á. ΔÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰‹ÏˆÛ˘ ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÔÁÚ·Ê‹˜. 10. °È· fiÛÔ˘˜, ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٿıÂÛ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÁÚ·Ê‹˜, ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÏÏÈ‹ ÏËÍÈ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ (.¯. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÈÔ fiÓÔÌ·) ‰ÂÓ ı· ·ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, Â¿Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙÈ΋˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ Î.·.·. ∫√∫∫∞§∏ ª∞ƒπ∞

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (899)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (897)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô μ∞™π§∂π√™ ª¶∂∫π∞ƒ∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ º·Ó¿Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫Àƒπ∞∑∏ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÷ڛÎÏÂÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. --------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô °ƒ∏°√ƒπ√™ ∫∞ƒ¶√À∑∞™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ º·Ó‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÚÈηÏÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ë ∂πƒ∏¡∏ §π∞¶¶∏ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ÷ڛÎÏÂÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÂÏÂÛÈ¿‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· ΔÚÈοψÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. --------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞§∂•∞¡Δ∂ƒ °∫√ƒπΔ™∞™ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÂÚ Î·È Ù˘ ª·ÚÈÁ¤, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™È‚¤ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ºÈÂÚ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞¡¡∞ ∫√§∞ ÙÔ˘ £·Ó¿˜ Î·È Ù˘ §Ô˘ÏȤٷ, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ·ÚÔ‡Û·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ™À¡¢∂™ª√™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ™Δ∂ƒ∂ø¡ ∞¶√μ§∏Δø¡ (™À.¢π.™.∞.) ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ™À¡√¶Δπ∫∏ √π∫√¡√ªπ∫∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√À/∞¶√§√°π™ª√À ∂™√¢ø¡ - ∂•√¢ø¡ (™À.¢π.™.∞.) ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 ∫ˆ‰ÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› 0 1 (ÏËÓ 13) 32 5 13

∫ˆ‰ÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ› 60 61,62 63,64 651 66 67, 68 81 71 73 74 9111

∂™√¢∞ ∫∞π ∂𙶃∞•∂π™ Δ∞∫Δπ∫∞ ∂™√¢∞ ∂∫Δ∞∫Δ∞ ∂™√¢∞ (ÏËÓ ∂¶πÃ√ƒ∏°∏™∂π™ °π∞ ∂¶∂¡¢À™∂π™) ∂™√¢∞ ¶∞ƒ∂§£√¡Δø¡ ∂Δø¡ Ã∏ª∞Δπ∫√ À¶√§√π¶√ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À ∂Δ√À™ ∂¶πÃ√ƒ∏°∏™∂π™ °π∞ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ™‡ÓÔÏÔ ¶fiÚˆÓ ∂•√¢∞ ∫∞𠶧∏ƒøª∂™ ∞ª√πμ∂™ ∫∞π ∂•√¢∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ∞ª√πμ∂™ ∫∞π ¶∞ƒ√Ã∂™ ΔƒπΔø¡ §√π¶∞ °∂¡π∫∞ ∂•√¢∞ Δ√∫√Ã∂√§À™π∞ ¢∞¡∂πø¡ ¶ƒ√ª∏£∂π∂™ - ∞¡∞§ø™πªø¡ À§π∫ø¡ ª∂Δ∞μπμ∞™∂π™ ™∂ ΔƒπΔ√À™-§√π¶∞ ∂•√¢∞ ¶§∏ƒøª∂™ °π∞ À¶√Ã∂ø™∂π™ ¶.√.∂. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ∞°√ƒ∂™ ∂ƒ°∞ ª∂§∂Δ∂™ ∞¶√£∂ª∞Δπ∫√ ™‡ÓÔÏÔ ∂Ífi‰ˆÓ Î·È ¶ÏËÚˆÌÒÓ

¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û ¢ÚÒ 1.367.067,32 300,00 710.267,27 405.219,41 297.146,00 2.780.000,00 ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û ¢ÚÒ 197.000,00 456.500,00 65.000,00 1.500,00 79.500,00 32.000,00 0,00 68.000,00 1.732.146,00 82.000,00 66.354,00 2.780.000,00

æËÊ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 60/2012 ·ÔÊ. ¢.™. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ §∂ø¡π¢∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√À

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ∂°°ƒ∞º√À ªÂ ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 5.601 ∂’ μ Î·È ·fi 27-12-2012 ¤ÎıÂÛË Â›‰ÔÛ˘, ÂȉfiıËΠÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª¿ÓÙË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, οÙÔÈÎÔ˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô‰fi˜ ∫·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 15 - ÷˚‰¿ÚÈ Î·È ‹‰Ë ¿ÁÓˆÛÙ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÈÛÙfi ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·fi 19-12-2012 Î·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ˘ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ: 1) ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™ÎÏÈ¿, οÙÔÈÎÔ˘ μfiÏÔ˘, 2) ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∞. ¶·¿, οÙÔÈÎÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 3) ªÈ¯·‹Ï ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, οÙÔÈÎÔ˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È 4) ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫. ¶··ÛÙ¤ÊÔ˘, οÙÔÈÎÔ˘ ∂Ï·ÈÔ‡Û·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È: ·) ¡· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜: ™ÙÔÓ 1∞ 66.200,0∂, ÛÙÔ 2∞ 84.500,00∂, ÛÙÔÓ 3∞ 87.500,00∂ Î·È ÛÙÔÓ 4∞ 58.000,00∂, ÓÔÌÈÌfiÙÔη ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Â›‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, ‚) Ó· ··ÁÁÂÏı› ηْ ·˘ÙÒÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ˆ˜ ̤ÛÔ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È Á) ηٷ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ∫ÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË, Â¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ú·ÛÙ› ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÙËÓ 20‹ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 9:00, ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù·ÎÙÈ΋˜ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜. μfiÏÔ˜ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ∂ȉÒÛ·˜ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜ √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ºÒÙÈÔ˜ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ∂°°ƒ∞º√À ªÂ ÙË Ì ·ÚÈıÌfi 5.600 ∂’ μ Î·È ·fi 27-12-2012 ¤ÎıÂÛË Â›‰ÔÛ˘, ÂȉfiıËΠÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë, οÙÔÈÎÔ˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ‹‰Ë ¿ÁÓˆÛÙ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÈÛÙfi ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·fi 19-12-2012 Î·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ˘ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ: 1) ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™ÎÏÈ¿, οÙÔÈÎÔ˘ μfiÏÔ˘, 2) ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∞. ¶·¿, οÙÔÈÎÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 3) ªÈ¯·‹Ï ¡. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, οÙÔÈÎÔ˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È 4) ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫. ¶··ÛÙ¤ÊÔ˘, οÙÔÈÎÔ˘ ∂Ï·ÈÔ‡Û·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È: ·) ¡· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜: ™ÙÔÓ 1∞ 66.200,00∂, ÛÙÔ 2∞ 84.500,00∂, ÛÙÔÓ 3∞ 87.500,00∂ Î·È ÛÙÔÓ 4∞ 58.000,00∂, ÓÔÌÈÌfiÙÔη ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Â›‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, ‚) Ó· ··ÁÁÂÏı› ηْ ·˘ÙÒÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ˆ˜ ̤ÛÔ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È Á) ηٷ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ∫ÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË, Â¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÓfiÌÈ̘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ú·ÛÙ› ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÙËÓ 20‹ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 9:00, ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù·ÎÙÈ΋˜ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜. μfiÏÔ˜ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ∂ȉÒÛ·˜ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜ √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ºÒÙÈÔ˜ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¢∂∫∂ªμƒπ√™

28

ΔˆÓ ‰ÈÛÌ˘Ú›ˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ¢fiÌÓ˘ ÎÏ. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “√‡Ùˆ Á·Ú ËÁ¿ËÛÂÓ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ, ÒÛÙ ÙÔÓ ˘ÈfiÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔÓ ÌÔÓÔÁÂÓ‹ ¤‰ˆÎÂÓ, ›Ó· ·˜ Ô ÈÛÙ‡ˆÓ ÂȘ ·˘ÙfiÓ ÌË ·fiÏËÙ·È, ·ÏÏ’ ¤¯Ë ˙ˆ‹Ó ·ÈÒÓÈÔÓ” (πˆ¿Ó. Á’ 16). ¶Ú¿ÍȘ ˘ÂÚfi¯Ô˘ ·Á¿˘ Â›Ó·È Ë ÂÓ·ÓıÚÒËÛȘ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. √ £Âfi˜ Ô ¿ÂÈÚÔ˜, Ô £Âfi˜ Ô ‰›Î·ÈÔ˜, Ô £Âfi˜ Ô ¿ÁÈÔ˜, Ô˘ ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ Î·ÎfiÓ, ı· ‹ÙÔ ÏÔÁÈÎfiÓ Ó· ·ÔÛÙÚ·Ê‹ ÙÔÓ ·ÔÛÙ¿ÙËÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, Ó’ ·‰È·ÊÔÚ‹ÛË ‰È’ ·˘ÙfiÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ê·Ó›ÛË ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔÓ Ù˘ Á˘. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ï¿ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÒÓ ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ¿ÏÏ·˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢È¿ Ó· ÛÒÛË ÙÔÓ ¤ÓÔ¯ÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÛ‚¿ÛıË ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfiÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â‰›ÛÙ·ÛÂÓ Ô £Âfi˜ Ó· ÛÙ›ÏË ÙÔÓ ÌfiÓÔÓ ÀÈfiÓ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÀÈfiÓ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Á¿˘. ∏ Ú¿ÍȘ ·˘Ù‹ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙfiÛÔÓ ‚¿ıÔ˜ ·Á¿˘, ÒÛÙÂ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ηٷϿ‚Ë fiÏËÓ ÙËÓ ÛËÌ·Û›·Ó Ù˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˙ËÙ› Ô £Âfi˜ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛÈÓ ÂȘ ÙÔÓ Û·ÚΈı¤ÓÙ· ÀÈfiÓ ÙÔ˘. ŸÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂȘ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ ÂÍ fiÏ˘ ηډ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÙÔ‡Ó ÂȘ ·ÒÏÂÈ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÒÓÈÔÓ Î·È Ì·Î·Ú›·Ó ˙ˆ‹Ó.

KH¢EIE™ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞ƒπ™Δ∂∞ μ∂§∂¡Δ∑∞ Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ μfiÏÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡·fi ·fi ÙȘ 2.30 Ì.Ì. Δ· ·È‰È¿: ŒÊË, ª¿Á‰· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-∞ÁÁÂÏÈ΋ ∞ÏÂ˘Ú¿, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯· πˆ¿Ó. μÂϤÓÙ˙· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°πø¡ πø∞¡¡∏ Δ√À ƒø™™√À ∫∞π ∞¡∞™Δ∞™π∞™ ƒøª∞π∞™ £∂π∞ §∂πΔ√Àƒ°π∞ °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29/12/2012 Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› fiÚıÚÔ˜ Ì £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ μfiÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi Ù· „˘Á›· °ÂˆÚÁ¿ÎÔ˜ ∞.∂. ∏ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974710101.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

MNHMO™YNA ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∂À£Àªπ∞™ ∞™μ∂™Δ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ÕÁÁÂÏÔ˜-∂ϤÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¯· ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∫fiÎηÏË, °ÂˆÚÁ›· ¯· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μ·Ú‚·Ù¿, ª·Ú›· ¯· ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ μ·Ú‚·Ù¿ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

¡π∫√§∞√À ª¶§∂Δ™∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÙˆÏÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ı·Ï›· Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜-μ·ÛÈÏÈ΋ ªϤÙÛ·, ∞ÚÈÛÙ¤·-ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶ÂÙÂÈÓ¿Ú˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜-™ÙÂÊ·Ó›· ªϤÙÛ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜-∂‡Ë, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ı·Ó·Û›·, π¿ÛˆÓ, ∫›ÌˆÓ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∞ƒπ™Δ∂∞™ °∫√À¡Δ∂§π∞ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞¡¡∞ ¶∞¶∞¶√À§π√À ∂ÙÒÓ 92 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÛÙȘ 10.00 .Ì. μfiÏÔ˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ô‡ÏÈÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘-ƒ¿ÓÈ· ¶··Ô‡ÏÈÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÕÓÓ·-∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ÙËÏ. 210 3306140 Î·È ÛÙËÓ ∫È‚ˆÙfi ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÙËÏ. 210 5141953.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙË ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÙËÓ ·Á¿ËÛ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: °È¿ÓÓ˘-ŒÊË °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, ΔڇʈÓ-ª·Ú›· °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞Ú›ÛÙË, ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¢‹ÌËÙÚ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “√ ∏Ï›·˜” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

°∂øƒ°π∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À

¶EN£H - EYXAPI™THPIA ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

Ã∏™Δ√ Δ∞™π∞∫√ ∂ÙÒÓ 65 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, Ô‰fi˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 21 Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘Ù˘¯›· Δ· ·È‰È¿: ∑ˆ‹ Δ·ÛÈ¿ÎÔ˘-™ˆÙ‹Ú˘ °ÎÔÏÈÒÚ˘, πˆ¿ÓÓ· Δ·ÛÈ¿ÎÔ˘¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §˘ÎÔ‡Ú˘ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∑ˆ‹ Δ·ÛÈ¿ÎÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °È¿ÓÓ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜-ª·Ú›· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ› “√ ∞ÔÛÙfiÏ˘” (¤Ó·ÓÙÈ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡).

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 29 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿˜

∂πƒ∏¡∏™ ∫√ÀΔ™√∫∂ƒ∞ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∂πƒ∏¡∏ Ã∏™Δ√À ∂ÙÒÓ 70 Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ 10 (¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ· ∞ӷηÛÈ¿˜) Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÛÔ˘˜ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ªÂÏÔ̤ÓË-μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜-∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘-™ÂÚ·˝Ó· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓıË-∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∞ÁÔÚ›ÙÛ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜-∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÷ÚԇϷ, ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË, ∂ÈÚ‹ÓË, ∂ϤÓË, ªÂÏÔ̤ÓË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·-μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÔÚ‰ÂÏ¿˜, ∞Û·Û›·-™‡ÚÔ˜ ÃÂÈÌÒÓ·˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ™Δ∞ª∞Δ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÒÚ· 9.00 .Ì.) ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¢Ò‰Âη ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ÁÚÈ¿ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ¶ÚÔÎfiÈÔ˜-∂ϤÓË ™Ù·Ì¿ÙË ∏ ÂÁÁÔÓ‹: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞°¢∞§∏¡∏™ ∫√À∫√Àμπ¡√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË-∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ¤ÚÁ·˜, §›ÙÛ· ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜-¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: μ·ÛÈÏÈ΋-πˆ¿ÓÓ˘ ΔÚ¿ÈÎÔ˜, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¯· πˆ¿Ó. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ¯· ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

√ Û‡˙˘ÁÔ˜: §¿˙·ÚÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ¶ÂÏ·Á›· Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ™È‰¤Ú˘, ∏Ï›·˜ ∫Ô˘ÙÛÔΤڷ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∫Ô˘ÙÛԢΤڷ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∂§∂¡∏™ ¡π∫. ¶∂Δƒ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: °Ï˘ÎÂÚ›·-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, πˆ¿ÓÓ˘-ª·Ú›· ¶¤ÙÚÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, §Â˘Ù¤Ú˘, ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¡›ÎÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™·ÚÚ‹˜” .

∫Àƒπ∞∫√À ∂•∞ƒÃ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ӷηÛÈ¿˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ӷηÛÈ¿ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢‹ÌËÙÚ· Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-°ÂˆÚÁ›· ŒÍ·Ú¯Ô˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜-∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ŒÍ·Ú¯Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË-™‡ÚÔ˜ ∫·Ú‰·Î¿Ú˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ∫·ÁÈ¿ÓÓË, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜-∂ϤÓË ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢‹ÌËÙÚ·, ª·Ú›·, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∂˘·Óı›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.


°È· οı ÒÚ· / 37 ¶Aƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢EKEMμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 33133, ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247-÷˚‰·Ú›Ô˘ (ÛÙ¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ. 24210 52600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1-¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ. 24210 66936, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 97·’ (ÌÂٷ͇ ∞Ó. °·˙‹ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 24210 25533. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∞ÈÎ.-ªÔ˘Ï·Ù˙›ÎÔ˘ ∏Ï., Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 102-ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 45431. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: §·Ù˙ÒÓË ∞fiÛÙÔÏÔ˘, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 110, ÙËÏ. 24210 62776. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË

5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·-

fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50-°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY

BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∫ƒπ√™ §›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ηıÒ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ·Ê‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÛÙËÓ ¿ÎÚË, fï˜ ı· οÓÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ªÂ›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ·Ú¤Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6212-37-49-4-15. Δ∞Àƒ√™ ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›Ù Û οÔÈÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚˆÙÈÎÔ›. ªÂ Ôχ ÊÔÚو̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË Ì¤Ú·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ˘¤Úԯ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 61-23-40-93-4-2. ¢π¢Àª√π °È· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ÁÎÚ›ÓȘ ·fi ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿Ú˜ ̤Ú˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂΉËψÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘. ∞Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ÌË ÊÔÚÙÒÓÂÛÙ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-10-44-38-27-22. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÙ Û ٿÍË Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ·Ù› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Û·˜ Î·È ı· ¤¯ÂÙ ·ÒÏÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-33-23-45-6. §∂ø¡ ∏ ηϋ Û·˜ „˘¯ÔÏÔÁ›· ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ Ôχ fiÌÔÚÊ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ. ªËÓ ÓÙÚ¤ÂÛÙ ӷ ÂÎÊÚ·ÛÙ›Ù ÂχıÂÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-22-12-39-48-10 ¶∞ƒ£∂¡√™ ÿÛˆ˜ οÔÈÔ ·ÚfiÔÙÔ ı¤Ì· ‹ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. ∂ȉÈÒÍÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‚Á›ÙÂ Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ¤¯ÂÙ ηÈÚfi Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-7-10-22-12-36.

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ÎÔÈÓÔÔÈ›ٷÈ. 2. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚ ∂Ù¤Í - √ Ó·fi˜ Ù˘ ∏ÏÈÔ˘fiψ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚfi ÙÔ˘. 3. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. 4. ΔÔ Ú‹Ì· ¯·Ú¿ÛÛˆ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ‚·ÛÈÎfi. 5. ¶fiÏË ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙË ™˘Ú›· - ΔfiÌÔ˘... ÂÚȯfiÌÂÓ·. 6. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ - ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ŸÛÎ·Ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫‚¿È” ËıÔÔÈÔ‡. 7. ∞fi fiÏ·... ÔÚÈṲ̂ӷ (ηı.) - ∂Λ ¤ı·ÓÂ Ô ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜. 8. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∞Ó·ÊÔÚÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 9. £· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

∫∞£∂Δ∞ 1. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜. 2. ∫ÈÓÂ˙È΋ Â·Ú¯›·. 3. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ı¿ÌÓÔÈ. 4. ¢È¿ÎÚÈÛË Î·È Û˘ÌÊÒÓÔ˘ - ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. 5. ¶fiÏË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 6. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. 7. πÙ·ÏÈ΋ fiÏË. 8. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜... ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È - ∞ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ... ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. 9. ∞Ú¯·›Ô ÎÙËÙÈÎfi - ∫·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È.

* ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∏ §À™∏ Δ√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂°∫À∫§π√™ 2. ¶√°π√-ƒ∞ 3. ∫√Àƒ∞°π√ 4. ƒÀª√Δ√ªπ∞ 5. ∞¡∞-√ª√ 6. Δ∞ƒ∞-∞§∂∫ (°∫π¡∂™) 7. ∂¡π∞-Ã∞°∏ 8. ªπ-ø™ 9. ∞ƒ™∂¡∞§. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂°∫ƒ∞Δ∂π∞ 2. °π√À¡∞¡ 3. ∫√Àª∞ƒπ∂™ 4. À°ƒ√-∞∞ 5. ∫π∞Δ√ª¡ 6. §√°√ª∞Ãπ∞ 7. πª√§∞ 8. √ƒ√π-∂°ø 9. ™∞-∞™∫∏™∏.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªË ̤ÓÂÙ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÙ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·. ∂ϤÁÍÙ Â›Û˘ ÙË ˙‹ÏÈ· Û·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÏfiÁÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-2044-5-6-13. ™∫√ƒ¶π√™ ¢Ô˘Ï¤„ÙÂ Î·È ¿ÏÏÔ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÌËÓ Û·‚ÂÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·ԉȿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 369-18-27-31-25. TO•√Δ∏™ ¶Ôχ fiÌÔÚÊ· Î·È Â˘ÓÔ˚ο ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÂȉÈο ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜, ÚÔˆı‹ÛÙÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È· ÙÒÚ·, ı· ¤¯ÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ì fi,ÙÈ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-30-22-34-5-77. ∞π°√∫∂ƒø™ ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ù ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È ‹ Ì›· ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Û ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-38-3-5. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ ·ÌÂÏ‹ÛÂÈ. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÁÈ· Ó· ÍÂÌϤÍÂÙ ÔÚÈÛÙÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-29-33-45-6. πãÀ∂™ ªÂ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÎfiÓÙÚ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÂÎÚËÎÙÈ΋ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Ìϯٛ٠ÛÙȘ ʷ۷ڛ˜ ·˘Ù¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-2939-44-5-21.


TËÏÂfiÚ·ÛË 38

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢EKEMμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ ÍˆÙÈÎfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 15.40 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 23.10

01.30 03.15 04.00 04.30

∫·ÏÏÈηÙ˙·ÚÔ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË §ˆÍ¿ÓÙÚ· ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ÕÚıÔ˘Ú √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ∫Ï‹ÚˆÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ∞ÓÈÌ¿ÏÈ· ™·ÚÏfi Î·È Ê›ÏÔÈ ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ªfiÓÔ ÂÛ‡ π¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ™ËÌÂ›Ô Art ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “°‡ÚÓ· ›Ûˆ” ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚËÃÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜ “ÕÎÚˆ˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi” ™ËÌÂ›Ô Art (∂) ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (∂) ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∞ıÏËÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 21.00 22.00 24.00 00.10 02.00 04.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions League -∞Ó·ÛÎfiËÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ 136 ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜∑·ÏÁΛÚȘ ∫¿Ô˘Ó·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Solomon Kane” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) 136 (∂)

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.15 22.20 24.00 00.50 01.05 02.15 03.15 04.15 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· Sila ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Masterchef “∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÔÓ›˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÷ڷ˘Á‹

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 08.20 08.30 08.40 09.00 09.30 11.00 11.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 01.45 03.45

Trust me ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes Tom and Jerry kids ΔfiÌ·˜, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ √ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Teen Titans: ¶ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Bugs Bunny Floricienta ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “√‰‡ÛÛÂÈ·” “D-Tox” “∏ ηډȿ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.15 14.30 14.40 16.05 16.10 17.10 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ª·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-ª¿ÚÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡fiÛÙÈÌ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡fiÛÙÈÌ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· “√È ˙·‚ÔÏȤ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Il maestro” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

06.10 07.00 11.00 11.10 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.15 22.30 23.15

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00 04.30

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 2 ÂÙ¿ÏÈ· ‰ÚfiÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ªËÙ¤Ú· °Ë ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ŒÙÛÈ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∫·Ù·Ï‡Ù˘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “∞ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ ÁÈ· ‰¤ÛÈÌÔ” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂) ¢Â›ÎÙ˘ Â˘Ê˘˝·˜ ˘„ËÏfi˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ŒÓ·+¤Ó· (∂) °ÂÁÔÓfi˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.15 13.50 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.15 00.15 01.15 01.30 02.15 03.30 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÙË Nigella ∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Hawaii five-0 NCSI §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÷̤ӷ ۇ̂ÔÏ·: ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ X-player uncut Prehistoric predators Amstel live: °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ∞ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Top chef ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο (∂)

00.15 01.30 03.30 04.30 05.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ FTHIS TV ∂ȉ‹ÛÂȘ 40 ·̷ٷ Adanali ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ¢Â›Í ÌÔ˘ ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ΔÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘ μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Û˘ÁÓÒÌ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ º·‚Úfi. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô˘›Ï º¤ÚÂÏ, Δ˙¤È̘ ∫¿·Ó, ªÔÌ ¡ÈÔ‡¯·ÚÙ. √ ª¿ÓÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ͈ÙÈο. ªÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ, fiÔ˘ Î·È ‚Ú¤ıËΠ̤۷ ÛÙÔ Û¿ÎÔ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË, ¤Ú·Û ٷ ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÍˆÙÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓ· ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË ÙÔ˘, ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.

ALPHA 21.00

√‰‡ÛÛÂÈ· ª˘ıÔÏÔÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÚ¤È ∫ÔÓÙÛ·ÏfiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÚÌ¿Ó ∞Û¿ÓÙÂ, °ÎÚ¤Ù· ™Î¿ÎÈ, π˙·Ì¤Ï· ƒÔÛÂÏ›ÓÈ, μ·Ó¤Û· °Ô˘›Ïȷ̘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ΔÚÔ›·˜ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ Ù¯ӿÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡ÚÂÈÔ˘ ÿÔ˘, ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘, ¯Ï¢¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜. £˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Ô ıÂfi˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜, ÙÔÓ Î·Ù·ÚÈ¤Ù·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 10 ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.

STAR 22.00

Solomon Kane ¶H§IO 48 UHF

06.00 06.30 07.15 08.00 10.00 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.15 03.45 04.45 05.30

Everybody loves Raymond √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ Babalou Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ· Everybody loves Raymond μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) “ΔÔ ÍˆÙÈÎfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Fashion fever ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

16.00 17.30 18.30 20.45 21.45 00.10

∫˘ÚÈ·Ófi˜ ∫·ÙÛ·Ú‹˜: ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË “Δ·ÚÙÔ‡ÊÔ˜” ∂ÓÙ›Ù· °ÎÚÔ˘Ì¤ÚÔ‚· “Δ¤ÏÔ˜ ηÏfi, fiÏ· ηϿ” £¤·ÙÚÔ. ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ Δ˙. ª¿ÛÂÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤È̘ ¶ÈÔ‡ÚÊÔ˚, ª·Í μÔÓ ™›ÓÙÔÊ, ƒ¤ÈÙÛÂÏ Ã¤ÚÙÁÔ˘ÓÙ. √ ™fiÏÔÌÔÓ ∫¤ÈÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi. ŸÙ·Ó Ô ∫¤ÈÓ Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Âı·›ÓÂÈ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛÎÏËÚfi Ù›ÌËÌ·... °È· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì›· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Í·Ó¿ ‚›·! ŒÙÛÈ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· ÊÈÏ‹Û˘¯Ë ˙ˆ‹... ∏ Ó¤· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙ· ¤Ú·Ù· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜.

¡∂Δ 00.10

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÔÓ›˜ ∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1994, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔÌ ƒ¿ÈÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∂Ï¿ÈÙ˙· °Ô˘ÓÙ, ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, Δ˙¤ÈÛÔÓ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ. √ ¡ÔÚı, ¤Ó· 11¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ, ÓÈÒıÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ·‰È·ÊÔÚ›·. ™Â ÌÈ· ·ÂÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË Ô ¡ÔÚı ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ì‹Ó˘ÛË. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ¡ÔÚı, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÁÔÓ›˜ ̤۷ Û ‰˘Ô Ì‹Ó˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘.

MEGA 24.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 27/12/12-2/1/13

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 Ã√ª¶πΔ: ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 20:10-23:30. ™∞ªªÀ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 16:10-18:10, ¢Â˘Ù¤Ú·: 14:10-16:10-18:10. ∏ ∑ø∏ Δ√À ¶π: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30. •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16:40. Δ√ ∞¢À¡∞Δ√¡: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00-23:20. ∞π£√À™∞ 2 Ã√ª¶πΔ 3D: ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 19:10-21:30-22:30, ¢Â˘Ù¤Ú·: 14:00-17:30, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:10-22:30. ƒ∞§º ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ¶π™Δ∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 17:00, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. ∞π£√À™∞ 3 ∞¡∞ª∂™∞ ™∂ ¢À√ ∫√™ª√À™: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:30-23:40. ∞¡...: ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 19:50-22:10, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ƒ∞§º ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ¶π™Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 17:40, ¢Â˘Ù¤Ú·: 13:40-15:40-17:40, ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16:50. ∞π£√À™∞ 4 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 17:10, ¢Â˘Ù¤Ú·: 13:30-15:20-17:10. ∏ ∑ø∏ Δ√À ¶π: ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 19:00. ™∞ªªÀ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 16:10-18:10. Ã√ª¶πΔ: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10. ∞¡...: ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:30. Ã√ª¶πΔ 3D: ¶¤ÌÙË-∫˘Úȷ΋: 21:30.


ŒÍÔ‰Ô˜ 39

 FLASH 

∂È̤ÏÂÈ· ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 28 ¢∂∫∂MBPIOY 2012

ΔÔ

Vintage ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ

Ó· Û·˜ ˘ԉ¯ı›! ∑ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙfiÛÔ... vintage!

√È ÕÁ·Ú ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ CD...

∞°∞ƒ Ì ÔÏϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜

“AÁ·ËÙÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· ˯ÔÁÚ·Ê‹Û·Ì ¤Ó· promo cd Ì ¤ÓÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÌ¿˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜. ∏ live ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· RVS studio home productions ·fi ÙÔÓ Î·Ïfi Ì·˜ Ê›ÏÔ ¢ËÌ‹ÙÚË μÏ·¯ÔÓ¿ÙÛÈÔ. ŸÏ· Ù· ÁÚ·ÊÈο Ù· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô RA.design! ŸÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ˆÚ¿Ó, ·ÚΛ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì·˜ ̤ۈ facebook ‹ ̤ۈ email ÛÙÔ: agarband@yahoo.gr. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜!” . ™‹ÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹, ÔÈ ÕÁ·Ú ı· Â›Ó·È ÛÙÔ DIVINE ηʤ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÁÈ· Ó· Ì·˜ “Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó” Ì ڢıÌÔ‡˜ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ ˜ ÁÈ · ¤Í Ô‰Ô ■

¶·Ú·Û΢‹√ ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ “ŸÌÔÚÊË ∑ˆ‹” ÛÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ - ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜. ΔÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ album ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì·˙› Ì fi,ÙÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ ·fi Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ albums, ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ٷ “ºÒÙ· Ô˘ Û‚‹ÓÔ˘Ó” , ·ÏÏ¿ Î·È fi,ÙÈ ÌË ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Á·‹ÛÂÈ ÂΛÓÔ˜ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi live Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. flÚ·: 22:30 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

™¿‚‚·ÙÔ

√ °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÚ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi„ ÛÙÔ Vox! ™ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ Ë ™·‚‚¤ÚÈ· ª·ÚÁÈÔÏ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›-Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ô˘ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙËÓ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 12ú, ÔÙfi 6ú, Ì›Ú· 4ú. ΔËÏ. 24210 35350 flÚ·: 22.00

∫˘Úȷ΋

∞fi ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ηÏfi Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, Â›Ó·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ¢Ú˘¿‰ˆÓ °Â‡ÛÂȘ. ∏ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ·˘ÛË Û ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ Û·˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ, ›Ù ÁÈ· ÌÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ΔËÏ. 24280 96110

¶PO¶ANTO™ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·Ê¤ ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ ·fiÏ·˘Û˘ Δ¤ÚÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘

∞¡√πÃΔ∞ ∫∞π Δ√ Ã∂πªø¡∞ ΔËÏ.: 2421023383 ∞Àƒ∞ SNACK BAR-CAFETERIA

∂Ï¿Ù ӷ ˘ԉ¯Ùԇ̷̠˙› ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Ì·˜ ÌÂÓÔ‡! ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ● ∫fiÙÛÈ ¯ÔÈÚÈÓfi, ·ÚÁÔ„Ë̤ÓÔ Û Á¿ÛÙÚ· Ì Ì›Ú· Î·È Ï·¯·ÓÈο ● æ·ÚÔÓ¤ÊÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi Ì ÊÚ¤Ûη Ì˘Úˆ‰Èο Î·È Ê¤Ù· ● ∞ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô ● ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ̷ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó·, ʤٷ Î·È Ï¢Îfi ÎÚ·Û›

¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi Û·Ï¿Ù˜ Î·È Á¢ÛÙÈο ÔÚÂÎÙÈο

¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ & ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞ı·Ó·Û¿ÎË 10 ¤Ó·ÓÙÈ ªÔ˘Û›Ԣ, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 37555, ∫ÈÓ. 693 2292622


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ΔÔ˘ ¡π∫√À ª¶∂§§√À

ΔÔ 2013 Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ - ¿ÏψÛÙ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ̠ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘- ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Â›Ó·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. ∏ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ‡ÊÂÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â¿Ó ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ηÏfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È Ë ‡ÊÂÛË Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë πÛ·Ó›·. ∏ ‡ÊÂÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡fiÙÔ Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™˘ÓÔÏÈο Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û ‡ÊÂÛË, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‚Ú·¯‡‚È·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ μڢͤÏϘ ¤ÂÛ·Ó ¤Íˆ ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Ë ª·‰Ú›ÙË ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È Â¿Ó Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, ÛÙËÓ ÌÂÓ πÛ·Ó›· ı· ‚·ı‡ÓÂÈ Ë ‡ÊÂÛË Î·È ı· ·˘ÍËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿, ÛÙË ‰Â °·ÏÏ›·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ‡ÊÂÛË ı· Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ªÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ÚÒÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÙÔ˘ 2013, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ›, ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌË ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· οÓÂÈ ÙÒÚ· Î·È Ì ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·, Û˘Ó·ÈÓÒÓÙ·˜ Ó· ‰Ôı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∂ÈϤÔÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, Ë Î· ª¤ÚÎÂÏ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, οÙÈ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √È ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó Â¿Ó ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ fiÚıÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. (∞fi ÙË «¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ‹ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηıÒ˜ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜. ∞fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ¤ÊÙ·Ó Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î·È Ù· ·˘ÍË̤ӷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ªÂ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÊÔڛ˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ì¤Ó· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ¿ÁˆÛ ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÈÛ¯˘Ú¿ Ï‹ÁÌ·Ù· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¤ÛÔ‰·. ∏ ÌÂȈ̤ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο Î·È Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂȉÈο ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÈÒÓ. ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÂȈ̤ӷ. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜; ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰Ôο ¤ÛÔ‰·, ÂÓÒ ·˘Ù¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó. ªÂ ÌÂȈ̤Ó˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔ ÔÏÏÔ‡.

ªÂ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ‹ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ·›ÚÓÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· οı ÂÔ¯‹. ÕÏψÛÙÂ Ë ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÚÔÛÙ·Á¤˜ Ù˘ Ìfi‰·˜. ™ÂÌÓ‹ ηıÒ˜ ›ӷÈ, ·¯ı¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi, ÎÈÓÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ıfiÚ˘‚·, ‰È·ÎÚÈÙÈο. ª¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÊÈÏ·ÏÏËÏ›·˜. ∞Û¿˙ÂÙ·È ÙË Û‡ÓÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË.

∞Ê‹ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ Ë ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ‰È·‚›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ͢ÓÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜, Û ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜. ∫·ıÒ˜ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎÏÔÈfi ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ̤۷ ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ʤÚÓÂÈ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË Á·Ï‹ÓË, Û·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰·. ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·Î·ÙˆÛÔ‡Ú· Û˘ÓÙËÚ› ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜. ∂Ï›‰· Î·È ›ÛÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ; ∫·Ù¿ ‚¿ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ›ÛÙË Û ¤Ó· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ›‰Ô˜ ηÏÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÛÙÂÚÔ‚Ô˘Ï›·˜. ΔÂÏÈο fiÛÔ ÂÊÈÎÙ‹ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘; ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ó· Ï¿ÌÂÈ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

Δ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó Û ‚fiÏÙ˜ ÛÙȘ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú·Ï›Â˜. ∂Λ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ Í‚ڿ˙ÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·.

ª›· Û›Ù· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ TÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Î‡ÎÏÔ˘˜. ªÂÏ·¯ÚÈÓÔ‡˜ Î·È ˆÚ·›Ô˘˜. ∫·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜: “ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” ΔÔ ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó·ÙÚ¤¯ÂȘ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÊÔ‚¿Û·È ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ηÌÈ¿ ·Ê›Û· LIVE YOUR MYTH IN GREECE. ÕÏÏ· fi¯È. √È Î‡ÎÏÔÈ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ۤӷ. ∫·È ›·Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜ Û ̛· ˘fiıÂÛË Ì ·fiÂÈÚ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ 147.000 ¢ÚÒ ·fi ÚÒËÓ ÂȉÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ∂√Δ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı‹Ù¢Û ‰›Ï· ÛÙÔÓ, Â›Û˘ ÚÒËÓ, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ÕÓ·„·Ó Ù· ÙËϤʈӷ Û·Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤Ó‰ÚÔ ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÚÂfiÚÙÂÚ Î·È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜

·Ú·ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. Ÿ¯È Ò˜ ¤Î·Ó·Ó οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ¤Ú· ·fi ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÏÏ¿. √ ÚÒËÓ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤Ó· ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ∂√Δ. ŒÁÚ·„ ̛· ÂÈÙ·Á‹ 147.000 ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ¤Ûڈ͠ÚÔ˜ ›ÛÚ·ÍË. ∏ ÙÚ¿Â˙· ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔÓ ∂√Δ, ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙË ÌË ‡·ÚÍË ÔÊÂÈÏ‹˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛÂ, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÙÔ ¯·ÚÙ›. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ›¯ÓË Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ Ù‡Ô. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Î‡ÎψÓ. Δ· ˆÚ·›·, fï˜, ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È. ∫·È ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fi¯È ·ÏÒ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ οı ηٷڷ̤Ó˘ ÌÔÓ¿‰·˜, οı ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô Ì¿Áη˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô: ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ›¯Â ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ Î·È ¤„·¯Ó Úfiı˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÏËÚÒÛÂÈ. √È ÂÙ·Èڛ˜ ÏÔÁÈο ¤Î·Ó·Ó Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ‰Â Ó· ÌËÓ ˘‹Ú¯·Ó Ô‡Ù ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ∞Ó ÂÛ‡ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂȘ, Â›Û·È Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜, ÙfiÙ Ì ÙÔ

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: 600 Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÛÙË “Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ”. ✒∂£¡√™: ∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ‰›Î˜ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶¿ÚÙ ÏÂÊÙ¿ ·fi ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ✒∂™Δπ∞: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÎÏÔ‹ Ì ÙÔÓ º∞¶. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: ¶Ï·ÛÌ·ÙÈο: ¶ÔÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È fiÛÔ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: §›ÛÙ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·ÊÂÙËÚ›· Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi. ✒Δ∞ ¡∂∞: ª›ÛË, ¿ıË Î·È... ÂÈÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂√Δ.

ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ∂√Δ ¤¯ÂȘ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÙÚÔ͈̿, Ô‡Ù ӷ ·ÓËÛ˘¯‹Ûˆ Î·Ó¤Ó·Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰È· ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛοÛÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ÎÏ·‰È¿. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ›Ûˆ ·fi Ì›· Û›Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. ªÔÚ› Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÙÚ‡˜. ¢ÈfiÙÈ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ‡˜: ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ∞fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ offshore, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ Ê›ÏˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈËÁËı›˜ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ì·˜. ∫·È ÂӉȷ̤ۈ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏˆÛ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

28-12-12  

28-12-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you