Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.04 - ¢. 20.52’ ¶∞¡™∂§∏¡√™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.157 ¢·‚›‰ ÙÔ˘ ÂÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, πˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛÎ. °ÔÙı›·˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞fi Ù· ∂§Δ∞ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë «¤Ú·Û» ÙÔ ‰¤Ì· - ‚fiÌ‚·

∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·... °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ∞¶√ Ù· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë

¤Ú·Û ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ‰¤Ì·, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ À-

∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜

∏ ¡¢ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙË Ó¤· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ∏ ¡¢ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙË Ó¤· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ 8Ô˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó fiÏ· ı· ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÔÓÙ·È, Ë ¡¢ ı· ̤ÓÂÈ fiÚıÈ· Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ χÛÂȘ ÙfiÓÈÛÂ. ■ ÛÂÏ. 8

π‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÔÈ μڢͤÏϘ ■ ÛÂÏ. 7

ËÚÂÛ›·˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙÔ ‰¤Ì· - ‚fiÌ‚· Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ¿ÎË. ■ ÛÂÏ. 9

™‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 65 Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰›

«¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜»

ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi √ÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi, Ô˘ ÂÈ΢ÚÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ‹Ú ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿-

͈Ó. ™‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙ· 65, 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯ËÚ›·˜, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘, Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ■ ÛÂÏ. 6

∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ∂√Δ

∫ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∫√π¡∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ∂√Δ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Û Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. ¡. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. ■ ÛÂÏ. 16, 17

∞ÂÚÁ›· °™∂∂ - ∞¢∂¢À ÙËÓ ΔÚ›ÙË “¶∞ƒ∞§À∂π” ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ë fiÏË

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜, ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î‹Ú˘Í·Ó Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ■ ÛÂÏ. 15

™˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘

¶∞™√∫: ∫ÂÓÙÚÈο Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ∏ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ Î. ΔÛÔ‡Ú·˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘. ■ ÛÂÏ. 11

Περιοδικά

«¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ÁÈ· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ¿ÓÔÈÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ■ ÛÂÏ. 6

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ¶··Ú‹Á· ■ ÛÂÏ. 6 √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜

■ ÛÂÏ. 14

™‹ÌÂÚ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■ ÛÂÏ. 13


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

«ªÂ›ˆÛË ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË» A¶√æ∂π™ ¶ÚԂϤ„ÂȘ ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª∏Δƒ√¶√À§√À

Δ√¡ º∂μƒ√À∞ƒπ√ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÔÈ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÊÚ¿ÁÎÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∏ §√°π∫∏ ‹Ù·Ó ·Ï‹ Û ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ Ì¿¯·ÏÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· η٤ÏËÁ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈο ÙÔ Â˘ÚÒ. ªÂ ÙË ÛÙÂÚϛӷ ·ÙˆÌ¤ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ¯·ÌËÏfi, ÔÈ ÊÔ‚ÈÙÛÈ¿Úˉ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ °Ô˘ÏȤÏÌÔ˘ Δ¤ÏÏÔ˘. √ÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË, ·˘Ùfi˜ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û‚ÂÏÙ¿‰·. ∏Ù·Ó ·ÎfiÌË Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÌÈ·˜ 29˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ›¯Â ʤÚÂÈ Ù· ¿Óˆ οو ÛÙË ¡.¢., ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó·˜ ¢¤ÏÈÎÙÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ¤·È˙ ¤Í˘Ó· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ì ÙÔ ¶∞™√∫. ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ô ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ, ÍÂϤÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∫·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ÂÓÒ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ¤‰ÈÓ ÏÈÁfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÙËÓ ·ÛÊ˘Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ȉ›ˆ˜ ‰Â ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÚ·ÙËı› Ë ˙‹ÙËÛË. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ∫¤ÈÓ˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, Ì ÔÏ›ÁË ·fi ÿڂ·ÚÓÙ. ∞Ó ÙÔ ‹Á·ÈÓ ¤ÙÛÈ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ÊıÔÚ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ›¯Â ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· η٤‚ÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Δπ ∂°π¡∂ ¤ÎÙÔÙÂ; ΔÔ ÊÚ¿ÁÎÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο - ·fi ÙÔ 1,48 ÛÙÔ 1,36 ¢ÚÒ - ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ó· ÙÔ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. √È ∂Ï‚ÂÙÔ›, ‚‚·›ˆ˜, ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ ÊÚ¿ÁÎÔ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Ë ·Ú¿ÏÏËÏË fï˜ Û˘Á΢Úȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ë ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ·Ó·Ù›ÌËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘¿Ó, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ·Ó. Δ· ÂÏ‚ÂÙÈο ÚÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÏÔ˘ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. √ ™·Ì·Ú¿˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ. ∂Λ Ô˘ fiÏ· ‹Á·ÈÓ·Ó ÚÔÏfiÈ, Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ¤¯ÂÈ ÌÂډ¢Ù›. ªÂ ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÁÂÓÈÎÒ˜. ªÂ ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ªÂ Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù· “ÎÔÏÏËÙÈÏ›ÎÈ·” Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ªÂ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙȘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù‡Ô˘ ∫ÈÏÙ›‰Ë. ªÂ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û·Ó ÙÔÓ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ Ô˘ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË ¡.¢. ∫∞¡∂π™ ¢∂¡ ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ı· Ù· ¤‚ÚÈÛΠ‡ÎÔÏ·. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¡.¢. ¤¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ. ∫·È ÙÔ “√¯È” ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¿ÁÔÓË ı¤ÛË. ∞ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·: Ô ™·Ì·Ú¿˜ - ÂΛ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·Ï·ÊÚ¿‰· Ù˘ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ? ÙÒÚ· ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ›. √È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ô˘ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› ÔÏÈÙÈο Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. £∞ Δ∞ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡.¢.; ™›ÁÔ˘Ú·, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÏ›ÓÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ 29Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. (∞fi Ù· ¡¤·)

ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ www.hutton.gr

ı· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·!

ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÌÂÛ·›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ·Ó¿ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ªÂ›ˆÛË ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘ ¢È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ™˘ÌȷοÎË.

Œ

O ∫∞πƒ√™

¢È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÙË ÌÂÛ·›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘„ËÏ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰Ô͘. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ™˘ÌȷοÎË “ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô ª¿ÈÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ô πÔ‡ÓÈÔ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ·Ê›ÍÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ, ηıÒ˜ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 60% Î·È ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙÔ 30%. ŸÙ·Ó ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙË ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÙË ÌÂÛ·›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϋ Î·È ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ¤ÓÙÔÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ Ù˘ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÂÚ›Ô‰Ô” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘ ¢È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍË̤ӈÓ, ηٿ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¿ÓÙ·, ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜, ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, Ë ÔÔ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ù˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‹‰Ë ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ÙÚÔÌÂÚ‹ ı· ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ¶Ú¤ÂÈ, ÂÎÙÈÌÒ, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ì ٷ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ï‹. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ Î·È ÙË ÌÂÛ·›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â·Ó··˘Ù‹Î·ÌÂ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ı· Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊË. øÛÙfiÛÔ, ‹ÏÈÔ˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ª¤Û· Û fiÏ· Ù· ·ÚÓËÙÈο fï˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘ Á˘ ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ™˘ÌȷοÎË.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÛËÌÂȈı› ÚfiÛηÈÚË ‚ÚÔ¯‹. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...30ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...29ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...30ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...30ˆC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

¶ÚÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË

£¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·

√ÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡ ¤Ï·‚ ¯ı˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. 줂·È·, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ΛÓËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ “˘Ú¿” ηٿ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔ ÂÙÒÓ ÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.

∏ ÓÔ̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı¤ÏÂÈ ¿ÌÂÛ·, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ Î. ΔÛÔ‡Ú·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÂÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ Ȥ˙ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÚÈÓ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ ÎfiÌÌ·, Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∫∞Δ. Δ∞™

°.•.

“¢È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆӔ

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤ıÂÛ ÚÔ˜ ÎÚ›ÛË Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜: ΔÔÓ Î. ∫. ª‹ÙÚÔ˘, ÙÔÓ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ Î. ∞. ∫ÔÎΛÓË Î·È ÙËÓ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ¢ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ê˘ÛÈο Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂͤÏËÍ ÔÏÏÔ‡˜. ÿÛˆ˜ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙËÓ ›‰È·. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË Ì ÙË ¡¢ Î·È Ù· ÎÔÈÓ¿, ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Ô˘ “ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÂÙ¿ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÙËÓ ¤ıÂÛ Û ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ÁÈ· Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·” . ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛÂ Ë ›‰È· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ¿ÓÙˆ˜, ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. Δ. ∫.

∏¯ÔÚ‡·ÓÛË ∂ÎϤÁÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë Ó¤· ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ “ÊÚÔ˘Ú¿˜” . √È “ÚÔ‰ÚÈÎÔ›” ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú‡̷. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ “ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡˜” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ “ÌÈÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÛÌfi˜” Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë, ·ÏÏ¿ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ “ÂÚ¿ÛÂÈ” , ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. √È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔηÏÔ‡Ó “¯·˚‰Â˘ÙÈο” Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ó· - ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¿, “‚Ô˘‚Ô˘˙¤Ï˜” , ÂÂȉ‹ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË... ŸÔÈÔ˜ ÙÔ ÛΤÊÙËÎÂ, ¤Ù˘¯Â ‰È¿Ó·.

÷ÌfiÁÂÏ· °È· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·Úο΢ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ‹Ù·Ó ˆ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ¯·ÌfiÁÂÏ·. ¶Ô˘ ·Ó Ù· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜, Ì¿ÏÏÔÓ Ì ·Ú·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË ¤ÌÔÈ·˙·Ó...

ΔÔ˘˜ ‚fiÏ„ ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¢.™. μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÙÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚fiÏ„ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ë Ï‡ÛË Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ÕÓÙ ӷ Û·˜ ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· ÂΛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‚Ú›Ù χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∫·È ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù· Û¯fiÏÈ· ˆ˜ ÙÒÚ· Í·ÊÓÈο ÂӉȷʤÚıËÎÂ Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. °.•.

∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó¿Ô‰·

∞ÁÂʇڈÙÔ

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ΔÂÏÈο, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ηÏ҉ȷ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ·Ó¿Ô‰·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. º˘ÛÈο Ù· Û¯fiÏÈ· ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó, Ì ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “̷οÚÈ Ó· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘” .

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶¤Ë ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË. ΔÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÁÂʇڈÙÔ.

°.•.

∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏

“¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿”

∏ ·ÂÈÏ‹ ΔÈ Ó· ÂÈ Î·È ÙÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ô ˘·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘; ∂›Ó·È Ë Ú¿ÍË ÙfiÛÔ ÛÔηÚÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ Ù˘ ÙfiÛÔ ·›ı·ÓË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Î·È ·ÊÔÛȈ̤Ó˜ Û ÛÎÔÔ‡˜ ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡˜ Î·È Û ÂȉÈÒÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘. ∂›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Î·ı·Ú‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ˘„ËÏfi Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ™Ùfi¯Â˘·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔÓ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ ÂΉÈÎËÙÈ΋ Î·È Ì·˙› ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋. ∂ÌÊ·ÓÒ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÒÎÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÎÙÚÔ‹˜, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î‡Ì· ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜, Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘.

(∞fi ÙÔ μ‹Ì·)

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏. ∫·Ú··Ù¿Î˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ™À¡ ÁÈ·Ù› ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÈÚÂÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú‡̷. º›ÏÔÈ Î·È Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ¯ÒÚÔ... ÌÈ·˜ Î·È ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi Ú‡̷ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋. “∂ÊfiÛÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿” , ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “·¤Ó·ÓÙÈ” ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÔχˆÚË ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È Ù˘ “‰È¿ÛÙ·Û˘ ·fi„ˆӔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ºÒÙË Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, fiÔ˘ ÂÚȤÁÚ·Ê ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ËÁËı›. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌË Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÌϷΛ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ¿ÛÎËÛ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Î. ºÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ËÁËı› Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘” , ʤÚÂÙ·È Ó· ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·ÚÔ˘Û›· ¿ÏÏˆÓ “‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆӔ , ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù·Ú¿¯ıËηÓ. ΔÔ “ÂÂÈÛfi‰ÈÔ” ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ Î. ºÒÙ˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Û¢Û ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ı¤Ì· Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·ÓÙ›ıÂÙ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› ÙÔ˘ ·ÚÌÔÓÈο fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

∞Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÙËΠ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Û ·˘Ù‹ Î·È Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÌË Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ¯ı˜ ÂÈÒıËΠfiÙÈ Â¿Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È Ì¤Û· fiˆ˜ ÔÈ Î.Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ Î·È ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. °È· ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ Îϛ̷ ¯ı˜ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi “‚·Ú‡” , ·ÏÏ¿ ·ÈÛı¿ÓıËΠ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ¤ÛÙˆ Î·È Û ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

πηÓÔÔ›ËÛË ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·Ô˘Û›·ÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ¡· ‰Â›Ù Ì ÙÈ ¯·Ú¿ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ÙÂÏÈο ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, Ì ÙÔ˘˜ Ôχ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ ¤‚ÏÂ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. °.•.

∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ÎÈÓ›ٷÈ. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ Ì ·˘ÙfiÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. °È·Ó. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ˘fi ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰È·‰ËÌÔÙÈÎfi ¤ÚÁÔ “∞Ô¯¤Ù¢ÛË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜- Î·È ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜” . Δ. ∫.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ √ Î. μ·Û. §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, §·ÌÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” Î·È ÙËÓ “ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›ÈÔ, ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÌÂٷʤڈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿Óˆ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û·˜, Û·Ó ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ Ó· Ì ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ÛًϘ Û·˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη Ó· οӈ ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎfiÚ˘ ÌÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Î·È ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ˘‹ÚÍ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ fï˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÁÈ·ÙÚfi η ΔÛÈÚÒÓË, fiÛÔ Î·È ·fi fiÏÔ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. √È ∞¡£ƒø¶√π ·˘ÙÔ› Ì·˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· Ì·˜ ÂΛӘ ÒÚ˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fi,ÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ì·˜, Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ó· Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·È ·Ó ·˘Ùfi οÔÈÔÈ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÒ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜. Èڛ˜ Ó· Â›Ì·È Âȉ‹ÌˆÓ, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη ÂÏÏ›„ÂȘ ÙfiÛÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ˘ÏÈο, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ·ÁÒÓ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ٷϷÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∂›‰· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ì›ˆÓ·Ó ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‹ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏ·Ó ·fi ÂÊËÌÂڛ˜ Ó· ÚÔÛÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ï¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ÌÔÚÒ, Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Î·ı‹ÎÔÓ fiÏˆÓ Ì·˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ÌÈ· ÀÁ›· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ Ï¢Úfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔ-

∏ ÈÎÚ›· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ‚·Ú‡ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ·Ù› Â› 15 ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Ó Ì ÙÔ fiÚ·Ì· ÂÓfi˜ ¿È·ÛÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. ∫·È Ó· Ô˘ ÂÓÒ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ ÂÈÛÌ·ÙÈο ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô Î·È ·Û˘ÓÂ¤˜. ∞fi ÁÓÒ̘, Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÁÈ· ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤Ì· Î·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‚Á·›ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ŸÙÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ûı¤ÓÔ˜, ‰‡Ó·ÌË Î·È ÈÛÙ‡ˆ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ı¤ÏËÛË Î·È ›ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘. •ÂΛÓËÛ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Â·›ÙË, Ϙ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Û‹Ì·ÓÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ˘Ù›Ó·˜. ŒÓ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌËÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· Î·È ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi. ŒÓ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È‹ÁËÌ·, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·›ڈ˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙËı› Î·È ÈÎÚ·ı› ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ Â› 15 ¯ÚfiÓÈ· ÙÂÏ›ˆÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· Ì ÙȘ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Î·È Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜. ∫·È Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ) Ë ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ È· ʈӋ ÁÈ· Ó· ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¿ÛÂÈ ‹ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔÓ ÁÔÓ¿ÙÈÛ·Ó, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜. ŸÏ· Í¤Ê˘Á·Ó ·fi Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¿ÛÎÔÔ Ó· ÂÈÚÚ›ÙÂȘ ¢ı‡Ó˜, ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ΔÈ Ó· ˆ ÂÁÒ Ô μÔÏÈÒÙ˘, Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔ‡ˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÂÓ ‚Ϥˆ. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ÚËÌ·¯Ù›, ÂÓÒ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ΋ §¿ÚÈÛ· Âȯ·›ÚÂÈ Ì ¤ÓÙ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜. √ μfiÏÔ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÓÈÒıÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ È· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÈÎڷ̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜” .

ÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó” .

¢È·„‡‰ÂÈ √ Î. ™‡ÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÏˆÛÛÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Û·˜ 34.152 Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 20-62010 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 12 ‰ËÌÔÛȇıËΠˆ˜ ·Ó¤Ï·‚· ηı‹ÎÔÓÙ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ıËη Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰È·„‡‰ˆ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ›‰ËÛË. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜ Ô Ï¿ıÔ˜ ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÙÂ Î·È ÙË ‰È¿„¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜” .

™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ fiÏÂȘ √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS. √ÌÈϛ˜, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙȘ ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

μÈÔÓÈο fi‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ŸÛÎ·Ú ŒÓ·˜ Á¿ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi ÛÙ· ‰‡Ô ›Ûˆ ÙÔ˘ fi‰È· ÌÂÙ¿ ·fi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â, ı· ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ÂÚ·Ù¿ÂÈ ¯¿ÚȘ Û ̛· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ. √ ŸÛÎ·Ú ¤¯·Û ٷ ‰‡Ô fi‰È· ÙÔ˘ ·fi Ì›· ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÂÓÒ Î·ıfiÙ·Ó Î·È ÏÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È. Δ· Ó¤· ÙÔ˘ fi‰È· Â›Ó·È ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È “ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ó” ÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ÛÙÔ fi‰È. ∏ Â¤Ì‚·ÛË - Ë ÚÒÙË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ - ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ÎÙËÓ›·ÙÚÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ¡fiÂÏ ºÈÙ˙¿ÙÚÈÎ, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ™¿ÚÂ˚. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ıËÎÂ Î·È Á˘Ú›ÛÙËΠ۠ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·fi ÙÔ BBC, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ μÈÔÓÈÎfi˜ ∫ÙËÓ›·ÙÚÔ˜. Δ· ÚÔÛıÂÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú Î·Ù·Û··Û ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÙÔ University College ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. “∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ÔÛÙfi Î·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì·...” , ÂÍËÁ› Ô ºÈÙ˙¿ÙÚÈÎ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ̛· Á˘Ó·›Î· Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÙ›

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰· “√ÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜: ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ª∂™√°∂π√™ SOS, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Δ∂¢∫¡∞ Î·È ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜. ¶ÔÏÏÔ› Û‡Ó‰ÚÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ∂›Ó·È ‰Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Î·ÈÚÔ Î·ıÒ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Û· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô, Ù· ¿Úη Î·È ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ Ô¿ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ·Á¯ˆÙÈο Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ò˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· Ò˜ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ··Û¯fiÏËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜, ÔÌÈÏËÙ¤˜ ηÈ

·ÎÚÔ·Ù¤˜. ™ÙË ‰ÈËÌÂÚ›‰· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ıÂÌ·ÙÈΤ˜, fiˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, Ù· ·ÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Â˘Úˆ-ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ fiψÓ, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË, Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiˆ˜ Ô ∫ËÊÈÛfi˜. ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Â˙fi‰ÚÔ̈Ó, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (ÀÌËÙÙfi˜), ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ, Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÂÈÙÔÓÈÒÓ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÈÛÙÒÓ Û ‚ÈÒÛÈÌ· ÌÔÓ٤Ϸ, ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ -ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ fiψÓ- ÛÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √È fiÏÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·˘ÍË̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ¤Ú· ·fi Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ηÙÔÈ˘ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË. √È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Î·È ‹È·˜ ‰fiÌËÛ˘. ¶Èı·Ófiٷٷ, ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘„ËÏ‹˜ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂ Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘„ËÏfi ‚ÈÔÙÈÎfi Â›‰Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Ê‡ÛË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ‰fiıËÎ·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÈÒÛÈÌˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ù¤ıËÎ·Ó ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ “ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ fiÏË” Î·È Ë “ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿”.

ÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙȘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.

ÔÔ›· ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıÂÚ¤ÙÚÔ˘ ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ.

¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ı¤ÚÂÙÚÔ ÁÈ· Á¿Ù˜ Î·È Û·ÏÔ˘˜

¶ˆÏÂ›Ù·È fiˆ˜ ›ӷÈ... Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓÔ

ŒÓ· Ó¤Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ı¤ÚÂÙÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ Ù˘ ¡Ù›ÛÓÂÈ, ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ·, Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÔ˘›Ù˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ˘‰¿ÙÈÓÔ ¿ÚÎÔ Î·È ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› Á¿Ù˜ Î·È Û·ÏÔ˘˜. √ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Best Friends Pet Care Resort, ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 4.600 Ù.Ì., ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Î·È ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 270 Û·ÏÔ˘˜ Î·È 30 Á¿Ù˜, ηıÒ˜ Î·È “ηÙÔÈΛ‰È· ÙÛ¤˘” , fiˆ˜ ÈÓ‰Èο ¯ÔÈÚ›‰È·, ¯¿ÌÛÙÂÚ ‹ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·. °È· fiÛ· ηÙÔÈΛ‰È· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙË ¯Ïȉ‹, ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÔ˘›Ù˜ VIP, Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ȉȈÙÈ΋ ·˘Ï‹, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È 121 Ù.Ì. “ÌfiÓÔ ÁÈ· Û·ÏÔ˘˜” Ì ÎÔÌً̈ÚÈÔ, ˘‰¿ÙÈÓÔ ¿ÚÎÔ, ÔÚıÔ‰ÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ fiˆ˜ ·ÁˆÙfi ηÈ... ηӷ‰¿ÎÈ·. ΔÔ μest Friends Pet Care ȉڇıËΠÙÔ 1991, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿Óˆ ·fi 40 ΤÓÙÚ· ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ Û 18 ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÔÏÈÙ›˜ Î·È ¤ÓÙ ÍÂÓԉԯ›· ÛÎ‡ÏˆÓ ÛÙÔ Walt Disney World Resort, Ù·

ŸÛ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ê˘Á‹˜ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·Ì Î·È ÌÂ... ÙÔ˘˜ 40 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ √Ù›Ú·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ™¿Ô˘ı ÕÈÏ·ÓÙ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜, ˆÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 715.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÙÔ˘ ȉÈÔÎً٘, ªÈÏ Î·È ∫ÚÈÛÙ›Ó Ã¤Ó·, ÙÔ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ 1998 fiÙ·Ó ¤Ú·Û·Ó ·fi ÂΛ Î·È “Ï˘‹ıËηӔ , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ The Press. ΔÔ ·ÁfiÚ·Û·Ó ¤Ó·ÓÙÈ 56.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÙÔ ·Ì, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È Ù· 18 Û›ÙÈ· ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÙ· 60 ÙÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¤Ó·ÓÙÈ 350.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ ‹ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ¡∑ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ï‹ÙÙÂÈ ‹ fi¯È ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ·; ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÔ¯ı¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÒÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÓÙ·ÛË” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜

“º˘ÛÈο. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ∂›Ó·È ›‰ËÛË Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ˆÊÂÏ› Û·Ó Ï·fi. ∂ÈϤÔÓ, ‚Ï¿ÙÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” .

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“μ‚·›ˆ˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÓÈÒıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ï‹ÙÙÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÓËÙÈο” .

¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÁÈ· ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Èη›ˆ˜ Ì·˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚ› fiÏÔ˘˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Û¤‚ÔÓÙ·È fiÏÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÂÍ·›ÚÂÛË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ¶ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ‰›Î˘ÎÏ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. √ ‡ÓÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÎΈʷÓÙÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. §fiÁˆ ˙¤ÛÙ˘ ÔÏÏÔ› ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ·ÓÔÈÎÙ¿ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fï˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ΔÚÔ¯·›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó›Î·ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›Ó·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› Î·È Ù˘¯·›ÔÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ “Û¿Ó” Ù· Ó‡ڷ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ... ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ. ∫¿ÙÈ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ÌfiÓÈÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi” . ∫·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì·. ÕÏψÛÙÂ Ë ΔÚÔ¯·›· Â›Ó·È ¿Ê·ÓÙË, Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ fiÏË. ªfiÓÔ Û ηӤӷ ÙÚÔ¯·›Ô ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.

ŒÂÛ ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ ¿ÈÛ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Î·È ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ Ë ¤ÚÁÎÔÏ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. Δ¤ÙÔÈ·... Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ì›· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È, Î·È Ì›· Ô˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Î·È ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. Ÿ¯È, Ô... fiÓÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·Ì Ô‡ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷÛ΢¤˜, Ô˘ Ô‡Ù ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó, Ô‡Ù οÔÈÔ ·ÁοÎÈ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜... ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ó. ◊Ù·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ηıÒ˜ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Ì ÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÒÚ·, Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·ÚÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ·fi ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Î¿ÌÔÛ˜ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÍÂÚfi ¯ÒÌ·.

Δ. ∫.

ŒÏÏÂÈ„Ë Î·Ï·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ÙÚfiˆÓ ÃÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ·ÓÙ› Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ƒÔ˙Ô‡. ª¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂΛ ˘‹Ú¯·Ó Âٷ̤Ó˜ ÔÏϤ˜ ÛÎÈṲ̂Ó˜ ·Ê›Û˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ·Ú·ÙË̤ӷ ÎÔ˘ÙÈ¿ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ‚ÔËı¿Ì ÛÙÔ Ó· ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ Ë fiÏË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôϛ٘ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ¿Û¯ËÌ·. Δ· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿. ¢.™.

ºÈχÛÏ·¯ÓÔÈ ∂ÈÒıËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiÔÈÔ˜ ‰ÈÏÔ·ÚοÚÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· ·›ÚÓÂÈ ÎÏ‹ÛË. ¢ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. √ οı ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ ·ÚοÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂΛÓÔÈ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Â˘ÁÂÓÈο ÓfiËÌ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‹ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂¿Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÈÛı‹Ì·Ù· ¢ÛÏ·¯Ó›·˜ ·˜ ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û η̛· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· “Ù۷Λ˙Ô˘Ó” ÛÙȘ ÎÏ‹-

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ fiÏË. ∫∞Δ.Δ∞™.

∫·ÙÂÈÏËÌ̤ӷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ∞‰‡Ó·ÙË Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ¿ÓÂÙË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ fiÏ˘. ™Ù·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ‰›Î˘ÎÏ·, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÙ·ÓÙ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÂÌÔÚ‡̷ٷ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ì ¿ÌÂÛÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·. ŸÛÔÈ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. √È ·Ú·‚¿Ù˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ÒÚÔ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ‰È·ÊËÌÈ-

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ª·˜ ÍÂÎÔ˘Ê·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰›Î˘ÎÏ·

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

√È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·ه͈˜ ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ “™˘Ó¯›ÛıËÎ·Ó Î·È ¯ı¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÌÔÛ›Ô˘. ™ÙËÓ Úˆ˚Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÔ‹‰Ú¢ÛÂ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ∫. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ì›ÏËÛ ÚÒÙÔ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ∂. Δ˙fiÔ˘Ó˜ ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ √˘·ÏÏ›·. (£· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ì ÙÔÓ fiÚÔ “ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜” ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Â·Ú¯È·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ï·‚ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô ˘ÊËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡ÈÎ. ªÚÈÛ›Ì˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï˘Û ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙÔ ı¤Ì· “ΔÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÔÈÓfiÙËÙÔ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ Ì £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ Î·È Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘” . ªÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ “¡¤· ÌÂÁ¿ÏË ˘Úη˚¿ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙȘ 12.30 ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ·-

ÛÙÈÎÒÓ ÛÙ·ÓÙ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ ηٿÛÙ·Û˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô͇ÓÔÓÙ·È. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ χÛË Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. μ.∫.

¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ™Â ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·fi ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ Î·È ·‰‡Ó·ÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ›‰È· ˘ÏÔÔ›ËÛÂ. μ.∫.

26 πÔ˘Ó›Ô˘ 1980

͇ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÏfi˘ ÛÙË ı¤ÛË “ª¿˚Ú˜” Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÙÂÊÚˆıÔ‡Ó Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÛÈÙÔηϷÌȤ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÍ·ÎÔÛ›ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 200.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÂÓÒ ‰ÈÂÛÒıË ÂÚÈÔ˘Û›· 30 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ ÂÚ›Ô˘” . ™‡ÓÙÔÌ· ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· “¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂı· fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. √ ¡Ô̿گ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂÈÛٷ̤ӈ˜ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÂÈ‚È‚¿ÛıËΠ۠ψÊÔÚ›· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÛÙÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌÔÚÊÒÛÂÈ È‰›· ÁÓÒÌË, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙ· ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó·

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜”. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ “ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿ Î·È ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Â› ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÂÙÚ¿Ë ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞°∂ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∂™™¢, ÙÔ 16Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙËÓ 10ˆÚË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ Ô˘ ÂÈÎÚfiÙËÛ ÙȘ ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ͤÛ·ÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ∫Ô-

Ú¤·˜ fiÙ·Ó Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Ë °·ÏÏ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰ÔÎÈÌ‹˜ ‚fiÌ‚·˜ ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

∫·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈ΢ÚÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Ó/Û ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ™‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙ· 65, 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Û ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ∞£∏¡∞, 25.

·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜), ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi, Ô˘ ÂÈ΢ÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ‹Ú ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ™‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙ· 65, 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯ËÚ›·˜, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ● ™Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙ· 60 ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÛÙ· 58 ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË. Δ· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ‚·Ú¤·, ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È. ● ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2015 Î·È fi¯È ·fi ÙÔ 2018. ∂›Û˘, Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ (·Ó·ÏÔÁÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË Ì ‚¿ÛË ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Î·È Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘) ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ● √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 2% ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û 0,8% ¤ˆ˜ 1,5% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜. °È· Û‡ÓÙ·ÍË Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ı· ÌÂȈı› ÛÙÔ 33% ·fi 70% Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Î·È Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ 360 ¢ÚÒ, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 45% ¤ˆ˜ 70% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜, ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó fiÛÔÈ ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ˘„ËϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯ËÚ›·˜ ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ı·Ó¿ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ 50% ·Ó Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 65. √È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿Á·ÌˆÓ ı˘Á·Ù¤ÚˆÓ ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿, ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 990,9 ¢ÚÒ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰Â ı›ÁÔ˘Ó fiÛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Â˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Â›Ó·È 55 ÂÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠÁÈ·

ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜”. “√ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂∂ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ÛÎÏËÚfi˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË, Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ˙ˆ‹”, ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜.

™Àƒπ∑∞: ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ηıÂÛÙÒ˜ ‚·Ú¤ˆÓ. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ 5 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ 2011 ηٿ 9 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∫∫∂: μ·ÚÈ¿ Ù·ÊfiϷη Û ηٷÎÙ‹ÛÂȘ “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È Î˘ÓÈÎfiÙËÙ· ‚¿˙ÂÈ ‚·ÚÈ¿ Ù·ÊfiϷη Û ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÛÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¿-

∞£∏¡∞, 25.

ÃÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂÏ›‰· ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛËÌ›· Â·Ê‹˜, ›Ûˆ˜ Î·È Û˘Ìʈӛ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË” ∞ÊËÛ ̿-

ÙˆÛ·Ó ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó”, Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ∫∫∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ ∫∫∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ “ı›ÁÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∫·È¿‰· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜. ™Ê·ÁÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ οو ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ”. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ‰Â, fiÙÈ “ÙÒÚ· Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ, ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ù·ÍÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÁÎÏËÌ· Û ‚¿-

¶ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 29˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ™Àƒπ∑∞, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó Â‰Ò ÎÈ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. “ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ “·Ì·ÚÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜” Â›Ó·È ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ϤÔÓ Ô‡Ù ٷ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ΔËÓ ·ÙÚ›‰· ‰ÂÓ ÙË ÛÒ˙ÂȘ fiÙ·Ó ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ ÛÙÔÓ Î·È¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ‰Ô˘Ï›·˜“ÚfiÛıÂÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.°. ÙÔ˘ ™À¡ Î·È Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ª‹Ó˘Ì· fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì Û ¯ÏˆÚfi ÎÏ·Ú›” fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ›Ûˆ ‹ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó“¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ª¿ÚÎÔ˜ ª·ÛÈԇη˜.

ÕÓÔÈÍÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

«¶·Ú¿ı˘ÚÔ» ÁÈ· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ÏÈÛÙ· ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛËÌ›· Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„ÈÓ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. “∂¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó - ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‚‚·›ˆ˜- ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ, ·˘Ù¤˜ ı· ÙȘ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜

ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì”ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “£· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ˘, ÒÛÙ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi Ó· ηٷÙÂı› Î·È Ó· „ËÊÈÛÙ› fi¯È ÙÔ ™Â٤̂ÚË, ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó Î·È ›Ûˆ˜, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ 2011 ¤ˆ˜ ÙÔ 2013 ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙÔ 2015 Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÈÒÛÂȘ 16 ¤ˆ˜ 30%. ∞fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ∏ “Ì¿¯Ë” Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ì ÌÈÎÚfi, ¿ÓÙˆ˜, ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó›Î˘, ‰›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· 60 ·ÓÙ› ÛÙ· 65 ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “„·Ï›‰È” ÙÔ˘ 30% ÛÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó Ï·ÛÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· οı ·È‰› ÁÈ· ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ 7 Ï·ÛÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·, ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·È‰ÈÒÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰› Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (15 ¤ÙË) ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. Œˆ˜ 31/12/2010, ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· 50 Ì Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË 2. ∞fi 1/1/2011, ı· ʇÁÔ˘Ó ÛÙ· 52 3. ∞fi 1/1/2012 ı· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· 55 Î·È 4. ∞fi 1/1/2013 ÛÙ· 65 °È· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ ·È‰›, ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂȈ̤Ó˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ∞fi ÙËÓ 1/1/2012 ÛÙÔ 53Ô ¤ÙÔ˜ 2. ∞fi ÙËÓ 1/1/2013 ÛÙÔ 60Ô ¤ÙÔ˜. ∏ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ 60Ô ¤ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÂÙ¿ ¤ÙË Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂ÈÛ‡‰ÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ÕÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ● ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì 37 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ηٷÚÁ›ٷÈ. ● ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì 30 ‹ 35 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÒÛÙ ÙÔ 2015 Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 40 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ 2012 ÙÔ ÁÂÓÈÎfi fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ 60Ô

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∞Ϥη˜ ¶··Ú‹Á· ∞£∏¡∞, 25.

“√ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Û·˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‚¿˙ÂÈ Û ÔÌËÚ›· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ‰È΋ Û·˜ ÒÚ· Ó· ·ÔÏÔÁËı›ÙÂ, Ô Ï·fi˜ οÓÂÈ Û ÂÛ¿˜ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. “¶ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·ÓÔÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ì·˜ Á˘ÚÓ¿Ù ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ” ·¿ÓÙËÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙË μÔ˘Ï‹. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ∫∫∂ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú¤Ï·‚ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ η٤ÚÚ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÓfiÌ¢Û ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ η̛· ¢ı‡ÓË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜

¢ı‡Ó˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi. Œ¯ÂÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı‡Ó˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Û·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ª·˜ ϤÙ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÛÙÂ; √ ÛÎÔfi˜ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ù· ̤۷;” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÒÙËÛ ÙËÓ Î˘Ú›· ¶··Ú‹Á· Â¿Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ” ¶·Ú¤¯ÂÙÂ Î¿Ï˘„Ë Û fiÛÔ˘˜ ʤÚÔÓÙ·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο. ¶ÔÈÔÓ ‚ÔËı¿ ·˘Ùfi; £¤ÙÂÙ Û ΛӉ˘ÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË; ÀÔı¿ÏÂÙ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜; ¢ÒÛÙ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û·˜, ·ÏÏ¿ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â‚·ÛÙ‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·“˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.

” ™‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û·˜ Ì·˜ Á˘ÚÓ¿Ù ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. ¶·›ÚÓÂÙ ̤ÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÊıËÓfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∞ÓԛͷÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ™‹ÌÂÚ· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›· Û ӷ˘ËÁ›· ÛÙËÓ ∫›Ó·. ∞˘Ùfi Ϥ-

Ù ·Ó¿Ù˘ÍË;” ÚÒÙËÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∏ ΢ڛ· ¶··Ú‹Á· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·ÓÔÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙËÓ πÙ·-

Ï›·. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ; ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙÈ ı· ÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ Î·È Ô ™·ÚÎÔ˙›;” ›Â. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰‹ÏˆÛÂ: ” ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‚‚·›ˆ˜. ΔÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ÙÔ ¤ÊÂÚÓ ÙÔ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ¯Ù˘ÈÒÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ı· ÙÔÓ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ ·ÒÏÂȘ ¤¯ÂÈ; ∫fi„·Ù ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∞˘ÙÔ› ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Á·˙› ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘“ ” ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌËÓ ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó fiÏ· ›‰È·. ∫·Ì›· Û˘ÓÙ¯ӛ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ›Ûˆ“˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

¢Â‡ÙÂÚÔ «ÎÔÏÏ¿ÚÔ», ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È ‚·Ú‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜...

π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ! √È μڢͤÏϘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó, ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ οı ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ BPY•E§§E™, 25.

ËÓ...ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔˆıÔ‡Ó ÔÈ μڢͤϘ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ - ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ - ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ οı ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈΔ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË - Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ “ÎÔÏÏ¿ÚÔ”, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÔÎÙ¿ ϤÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ηٿ ÙÔÓ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ - ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· οı ¯ÒÚ·˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ECOFIN. ΔËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÚÒÙÔ˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó ∫ψÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ËÁ¤˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÒÓ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚfiıÂÛË, ηıÒ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ϤÔÓ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢ڤˆ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÍËÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô πÙ·Ïfi˜ ÎÈ Ô ’∂ÏÏËÓ·˜, Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜, Ó· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ” . ∫·È Ì ÓfiËÌ· ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó fiÙÈ “ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë “ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ñ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶Ú·ÎÙÈο, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ı· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¢ÂÏÈÍ›·, fiÔ˘ Ô‡Ù ٷ ˆÚ¿ÚÈ· ı· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ Ô‡Ù ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂȉȈ¯ı› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, Ì ηٿÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿¯ÚËÛÙ˜ ‹ ·Úˆ¯Ë̤Ó˜. Δ¤ÏÔ˜, ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ˆ˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

Δ

ÛÌÔ‡ - ‹ ı· ›‰ÈˆÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô √∞∂¢ ÌÔÚ› Ó· “ȉȈÙÈÎÔÔÈËı›” ÌÂÚÈÎÒ˜ ‹ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ȉȈÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ οı ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. Δ¤ÙÔÈÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜), ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ‰ËÌfiÛÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË, Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ̤Û˘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ¶ËÁ‹ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙ fiÙÈ “Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ √¡∂”. ¶Ú·ÎÙÈο, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÍË ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ...‰ÈÏ‹ ÔÚıÔÂÙ·ÏÈ¿: ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ó· ÙËÚ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Ì›ˆÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û ÌÈ· ·ÓËÊfiÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÛÙÂÚ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ. ∂¿Ó ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ - Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó - ÌÔÚ› ηÓ›˜ ‚¿ÛÈÌ· Ó· ˘Ô-

ı¤ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ıÂÚÌfi ηÏÔη›ÚÈ ı· ÙÔ ‰È·‰Â¯ı› ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚·Ú‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜.

∏ «ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙÒ¯Â˘ÛË» ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠԇÙ ϤÍË ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÙÒ¯Â˘Û˘”, Ô˘ Â›Û˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ȉ¤·, Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ˆ˜ Â¿Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰ÂÓ Ù· ¤‚Á·˙ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ú· Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó Û ÙÒ¯Â˘ÛË ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, fï˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙·Ó ˆ˜ Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙÒ¯Â˘ÛË Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È - ·ÏÒ˜, ·Ê¤ıËΠÛÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ· ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ, ÒÛÙ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›·. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜, ·Ú¿ Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô‡Ù ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ “ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌÔ‡” ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∂ÎÙÈÌÔ‡Û·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ Ë ·ÔÔÌ‹ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÂÏÈÎÒ˜ ‰Â ı· ÙÂı› ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙÔ˜ ··ÈÙ› ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘, ÂÓÒ ÙfiÛÔ Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙÒ¯Â˘ÛË fiÛÔ ÎÈ Ë ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ „‹ÊÔ˘ ˆ˜ ÔÈÓ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ™˘Óı‹ÎË. ªÈ· ¿ÏÏË - ÔÏ›ÁÔÓ “ÔÓËÚ‹” - ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó Â›Ó·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â΂ȷÛÌfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “‰Â¯ı›Ù ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙÒ¯Â˘ÛË ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÙÔ ÙÚ·‚‹Íˆ ̤¯ÚÈ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË”!

™˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ó/Û ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi: ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÂÌfi‰È· Û 5 ‰È·Ù¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 25.

¡¤· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Έχ̷ٷ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÓÂÎÚ›ıË Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ §∞º∫∞ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÙ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·: ΔÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ̤ۈ ÎÔÈÓ‹˜ ·fiÊ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ (ÙÔ ¿ÚıÚÔ 80 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÓfiÌÔ). ΔË ‰È¿Ù·ÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ı· ηχÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 2011 Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ (Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈ-

ÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜”. ΔËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È (¶ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 Ù˘ ∂™¢∞ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜). ΔËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔÈ

‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 2011 ı· ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞ (∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û‡ÛÙ·ÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘).ΔÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¯ËÚÒÓ (∑ËÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜).

√™∂: ªÂٷٿÍÂȘ ÁÈ· ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ¢ËÌ. ƒ¤·˜ ∞£∏¡∞, 25.

√È ÂÚ›Ô˘ 2.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÈÌËı›, ˆ˜ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ı· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fiÙÈ Ë ΔƒAI¡√™∂ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ˆ˜ ÙÔ 49% Û ȉÈÒÙ˜, ›Ù ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜, ›Ù ÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÂÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ COSCO, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ √™∂, Û·Ó “ÌÈ· Ó‡ÊË Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›” ™ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢., ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ï·Ê¿Ù˘, ∂˘Ú˘›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ·, Ô˘ ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÙÔÓ √™∂, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ Î¿ÏÂÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ›¯Â ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ 8Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ

∏ ¡¢ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ∞£∏¡∞, 25.

™Â ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· Î·È ÙÔ “ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰‡Ô” ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, Â› Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÓÙ·¯ı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ “ÈÂÚÒÓ” ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÌÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘.

∂ÌϤÎÂÈ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ· Ë ¡¢ ∞£∏¡∞, 25.

£¤Ì· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÙÂÈ Ë ¡.¢. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘: ∏Ù·Ó Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Î·È fi¯È ‰ÔÌË̤ÓÔ... ∏ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰È¿ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫.√. ∫. Δ·ÛԇϷ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¡. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ „‡‰ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (Δ∂∞¶√∫∞) ‰ÂÓ ·Ú›¯Â ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ Û¯ÂÙÈο ·fi ÙÔÓ Î. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË, ›¯Â ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· “ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ”. øÛÙfiÛÔ Ô Î. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‹Ù·Ó “Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘”. ¢È¤ÓÂÈÌ ̿ÏÈÛÙ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ú·ÎÙÈο Ù‹˜ ÙfiÙÂ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ (21.5.2006) ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Δ∂∞¶√∫∞ ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ó˘Ó ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó· ÔÌfiÏÔÁÔ Ó· Â›Ó·È Î·Îfi ÁÈ· ÙË ¡.¢. Î·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È Ô Î. Δ·ÛԇϷ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ “Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Â›Ó·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. Ù˘ ¡.¢. ÂÂÙ¤ıË Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙËÓ ›‰È· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔ·ÙÂÈ ˙ËÌ›· 250 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. √ Î. Δ·ÛԇϷ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÌfiÏÔÁÔ, ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ 35 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ Δ∂∞¶√∫∞ ÛÙȘ 26/2/2007 Î·È ÛÙȘ 28/2/2010 ·¤ÊÂÚ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Î¤Ú‰Ë 5.670.000 ¢ÚÒ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· Ú›ÍÂÈ ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ·, ·ÏÏ¿ Â‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ¿ÏÂÙ˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫.√. Ù˘ ¡.¢.

∂›ıÂÛË ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ∞£∏¡∞, 25.

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙË Ó¤· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË» ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ 8Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ‚˘ı›˙ÂÈ Û ʷ‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ‡ÊÂÛ˘».

«∏

“∏ ¡¢ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘, fi¯È ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ Û·Ù¿ÏË Î·È ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ”ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· “ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi”. ∞ӷʤÚıËΠ‰Â ÛÙ· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ: “∫Ú·ÙÈÛÌfi˜, Ï·˚ÎÈÛÌfi˜, ËÁÂÌÔÓ›· ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊˆÓ È‰ÂÒÓ, ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, οÏÈÎË Â˘ËÌÂÚ›· Ì ‰·ÓÂÈο, ¤ÎÙˆÛË ·ÍÈÒÓ Î·È ÚÔÙ‡ˆÓ”. ∏ Ó¤· ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·È‰Â›·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜.

«∏ ¡¢ ¤Î·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ù˘» ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ¡¢ ¤Î·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ù˘, ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ, ·ÓÔ›¯ÙËΠÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚¿ÛË, ¤Ù˘¯Â ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·Ù¿ 80% ÙÔ˘ ÛÙÂϯÈÎÔ‡ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡, ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È È‰ÂÔÏÔÁÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·”. √ ∞. ™·Ì·Ú¿˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ·ÔÎÙ¿ Ó¤Ô Û›ÙÈ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘, fiˆ˜ ›Â, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. “Δ¤ÚÌ· ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·” › ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “Δ¤ÚÌ· Ù· Ê¤Ô˘‰·, Ù· ‚ÈÏ·¤ÙÈ·, ÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, Ù· ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈο ·È¯Ó›‰È·. ∫·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ

‰ˆÓ›˙ÔÓÙ·È, Ë ¡¢ ı· ̤ÓÂÈ fiÚıÈ· Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ χÛÂȘ Î·È ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô”

™˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› Î·È ·Ô˘Û›Â˜...

ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û οı ÔÏ›ÙË, Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ó· ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó·

ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › ˆ˜ “fiÙ·Ó fiÏ· ı· ÎÏ˘-

∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ Ì ·Û·ÛÌfi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Û·ÛÂ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Ù˘ Û¿Ï·˜ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÔÛÊÒÓËÛÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ∑·ÁÔÚ›Ù˘. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ Ô˘ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ‰¤¯ıËΠÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∞ÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ·Ó Î·È Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂı·‡ÚÈÔ (·‡ÚÈÔ).

™Â ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È Î·È Ô °. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘

∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÀÁ›·˜

«∫·ÚÊÒÓÂÈ» ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 25.

™ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007 - 2009, ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “·Ú¿ ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, ¤Ú·Ó ·fi οÔȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Ô˘ Î·È ·˘Ù¤˜ ‰fiıËÛ·Ó Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÂÓ¿-

ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘”. √ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ 2007, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹. ∞Ó¤ÊÂÚ Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ ·Ó¤Ï·‚ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û ›ÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÎÏËı›. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰›‰ÂÙÔ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ó· ÂÍÔÊÏ› ¿ÌÂÛ· Ë ›‰È· Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹

¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÀÁ›·˜, Ì ‚¿ÛË ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›·, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ì ÙË ÊÙËÓfiÙÂÚË Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹

Î·È Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË, fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ º∂∫, Ô˘ ›¯·Ó ηıÔÚÈÛÙ› Ì ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÙÔ 2002.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ «ÊÚÔ‡ÙÔ» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‚fî˜ - ‰¤Ì·Ù·

ª·ÎÂÏÂÈfi ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ AÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË «§·˚΋ £¤ÏËÛË» ∞£∏¡∞ 25.

Δ

Ô ·Î¤ÙÔ - ‚fiÌ‚·, Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ›¯Â ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ì·Ù·Ú›Â˜, ηÏ҉ȷ Î·È ‰‡Ô ÂÏ¿ÛÌ·Ù·. ªfiÏȘ ÙÔ ‰¤Ì· ¿ÓÔÈÍÂ, Ù· ‰‡Ô ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi ÎÈÏfi Ì·‡Ú˘ ˘Ú›Ùȉ·˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ̤۷ ÛÙÔ ‰¤Ì· ÂÍÂÚÚ¿ÁË. ΔÔ ÊÔÓÈÎfi ‰¤Ì· ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙ·Ï› ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë. ™ÙȘ 18/06/2010 ·fi ηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÔÛÙÔϤ· “ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·‚¤Ï·˜” ÙÔ fiÓÔÌ· ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÂı˘ÓÙ‹ Ù˘ Siemens, Ì ‰È‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ∂οÏË.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ‹Ù·Ó “Ù˘ÊÏfi” ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘, ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ٤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·. ŸÙ·Ó ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ‰¤Ì·. ∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ù· ηÏ҉ȷ Î·È Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙËı› Ô ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 10 ̤ÙÚˆÓ, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô. μÁ·›ÓÂÈ ¤Íˆ Î·È ·fi ÙÔÓ Î·Ófi ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÎÚËÍË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘. √È Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ, Ô 52¯ÚÔÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜, ¤Ó· ·ÎfiÌË ı‡Ì· Ù˘ Ù˘ÊÏ‹˜ ‚›·˜. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ‚fiÌ‚·˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘·ÛÈÛÙ‹, ·Ì¤Ûˆ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÎÎÂÓˆı› Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. §›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ‰Ô-

ÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË. √ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Î·Ï›, fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ·ÓÙ› ÁÈ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ “∞ÁηÏÈ¿ - ∑ˆ” ‹ ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡”. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ‡Ï˘ ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙÔ ¯ËÌÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË.

«∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓË» ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ™Â “ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË” ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ·Ú·¤ÌÂÈ Ë ‚fiÌ‚·- Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ‰¤Ì· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ¯ı˜ ÛÙÔÓ 7Ô fiÚÔÊÔ Ù˘ ∫·Ù¯¿ÎË Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË. OÈ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003 Î·È ÙÔÓ π·-

ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, fiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 ‚fî˜- ‰¤Ì·Ù· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙÔÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ƒÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∑·Ó - ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· (∂uropol), ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË (∂urojust) Î·È Û ÙÚ›· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞Ó Î·È Î·Ù¿ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ ∂Ú˘ıÚÒÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÈÒÓ, ηıÒ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯Â ‚ÚÂı› ÁÈ¿Êη Ì 100 ÎÈÏ¿ ÂÎÚËÎÙÈο, ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙËÙ¤˜ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ Δ¤ÚÌÈÓÈ ÛÙË ƒÒÌË Ì ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ “·ÔÁfiÓÔ˘˜” Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ‚fî˜- ‰¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ÂÚ‡ÓËÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Èı·Ófiٷٷ ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÔÌ¿‰· ÈÙ·ÏÒÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ. √È ‚fî˜- ‰¤Ì·Ù· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó fiÏÔ Ù˘

ŒÊÙ·Û ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ › ӷ ÙÔ‡ ÙËÓ ¿Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÏË Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÌÂٷʤÚıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8:15 ÌÌ, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ӷ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÚ·Á› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ‰¤Ì·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ‰¤Ì· - ‚fiÌ‚· Ì ÙÔ ªÂÙÚfi... ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ì·ÎÂÏÂÈfi, ηıÒ˜ ·Ó ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ·Î¤ÙÔ Â›¯Â ·ÓÔȯı› ̤۷ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, fiÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ¿ÙÔÌ·, Ù· ı‡Ì·Ù· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ù˘ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·, Ì˯¿ÓËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰¤Ì·Ù·. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È ·Ó ›¯Â ÛÙ·Ï› ·’ ¢ı›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÂÏÂÁ¯ı›, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ·ÔηχÊıËΠηӤӷ ‰¤Ì· Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¤Î·Ó·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. Δ· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ‰¤Ì·Ù· Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ·. ¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ “§·˚΋ £¤ÏËÛË” Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙË ‚fiÌ‚· ·fi ·fiÛÙ·ÛË Ì ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ·˘Ùfi Ù˘ÊÏfi ¯Ù‡ËÌ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ì›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

ΔÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞, 25.

ΔÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi (ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi) ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ¯Ù‡ËÌ·, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡. “∏ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Î·È ÔÈ ÓÔÛËÚÔ› ÂÁΤʷÏÔÈ Ô˘ ÙËÓ Û¯Â‰›·Û·Ó Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ·’ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. “Ãı˜ Á›Ó·Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ÊÏ‹˜ Î·È ·¿ÓıÚˆ˘ ‚›·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÙÚÔ-

È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ¿Ó·Ó‰ÚÔÈ Î·È ÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·. £· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. ΔËÓ “·˘ÙÔÓfiËÙË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ıÏ›„Ë” Ù˘, ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “æ¿ÍÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·fi Ô‡ ÍÂΛÓËÛ ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ¯Ù˘‹ÛÙ ·Ï‡ËÙ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó. ΔÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªËÓ ‰È·ÓÔËı›Ù ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÌϤÍÂÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ” ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂. £Ï›„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ “¿ÍÈÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Î·È Î·ÏÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˔ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜, ‰Â, ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘Ú-

Áfi Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠ“Â¿Ó Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ë ¯‹Ú· ÂÓfi˜ ÂfiÌÂÓÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË ‹ ÂfiÌÂÓÔ˘ ∏ÏÈ¿ÎË, ı· ¿ÚÂÈ Û‡ÓÙ·ÍË;” ™Ùfi¯Â˘ÛË ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰È¤ÎÚÈÓ ›Ûˆ ·’ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ “ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ôχ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜”: “∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ, ı· ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù· ªª∂” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÎÔ˜ ΔÛ›Ú·˜. “£· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ì ÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÚ·ÊÒÓ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ - ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈ· ÛÙ˘ÁÓ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ Î·È ¿ÏϘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÍËÁËıÔ‡Ó, ÂÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÎÔ˜ ΔÛ›Ú·˜.

ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ª·‡ÚÔ˜ ™Â٤̂Ú˘, Ë ÔÔ›· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1972, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 11 ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ¤Ó·˜ ‰˘ÙÈÎÔÁÂÚÌ·Ófi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. ª¤Û· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ‰Âο‰Â˜ ‚fî˜- ‰¤Ì·Ù· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙÔ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Û ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ÚÂۂ›˜ Î·È ÚÔÍÂÓ›· Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∞fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚fiÌ‚· ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ∞Ì› ™·ÎfiÚÈ. ∫·È ÛÙȘ ∏¶∞ ÔÈ ‚fî˜- ‰¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ˙ˆÒÓ: ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1990, Ô ΔÂÔÓÙfiÚ ∫·˙›ÓÛÎÈ- ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ Unabomber- ¤ÛÙÂÈÏ ‰Âο‰Â˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 3 Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ 23 ·ÓıÚÒÔ˘˜. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990, Ô ·˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ºÚ·ÓÙ˜ ºÔ˘Î˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÛÎfiÙˆÛ 4 Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ 15, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· 8 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ‚fî˜- ‰¤Ì·Ù· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2007, ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ Ô˘ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó “∂›ÛÎÔÔ˜”, ¤ÛÙÂÈÏ ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο ‰Âο‰Â˜ ‚fî˜ - ‰¤Ì·Ù· Û ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ÛÙȘ ∏¶∞.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ›

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 29 Î·È 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì ÙË ¢∂ª∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ √∂ª∞. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £ÂÔ‰. ¶¿ÁηÏÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ¶·Ó. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √∂ª∞ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂ª∞ Ì ٷ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Â› fiÏˆÓ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. “™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÔ ™ÒÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ √∂ª∞” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜. “ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √∂ª∞ ÛÙË ¢∂ª∞ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ fiÙÈ Ù· 150 ÂÎ. Ô˘ ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ. °È· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √∂∫ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ¿Ú¯ÂÈ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ô √∂∫. ∏ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √∂ª∞” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂Èı¤ÛÂȘ Ì Áη˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ £∂™™∞§√¡π∫∏ 25.

ª·Ú¿˙ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂™À Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. °Î·˙¿ÎÈ·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Áη˙¿ÎÈ· Î·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÏÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °o‡Ó·ÚË 24, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘, ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ·ÚfiÌÔÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤Íˆ ·’ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ 4˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ªÔ˘ÛÔ˘Ï¤Áη. ŒÓ·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ ÂÌÚËÛÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤ÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·‚›ÏË 4. ΔÔÓ ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ¿ıÈÎÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

°. ¶Âٷψً˜: ∂Á›ÚÔÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ Guardian - μ‹Ì· ›Ûˆ ¤Î·ÓÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·

¢È·„‡‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÒÏËÛË ÓËÛÈÒÓ ∞£∏¡∞ 25.

Ã

Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ̤ۈ Ù˘ ÒÏËÛ˘ ‹ Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÓËÛÈÒÓ „¿¯ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Guardian. ΔËÓ “·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹” ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙË Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ·Ôχو˜ ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜ -fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ- ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ª‡ÎÔÓÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Guardian, ÔÈ ƒÒÛÔÈ Î·È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÓËÛ› ÛÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿, Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ÌÂÛ›Ù˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¿ÏÏ·ÍÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Î·È ϤÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ÓËÛȈÙÈ΋˜ Á˘ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ªÂ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ - ˘ÂÚ¤‚·ÏÏÂ ÙˆÓ fiÛˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ¿ÚıÚÔ.

«¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜» “√ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜” ··ÓÙ¿ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜

ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ȉÈÒÙ˜, fiˆ˜ ÙÔ “¡·˘ÛÈο” Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› οÙÈ Ó¤Ô. √ °. ¶Âٷψً˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ƒÒÛÔ˘˜ Î·È ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÙËÓ ÒÏËÛË Á˘ ÛÙË ƒfi‰Ô. “ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÙÚ·‚ËÁ̤ÓË ¿Ô„‹ Û·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÓËÛÈÒÓ, ’ˆıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Û ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿’, Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ “Ù¤ÙÔÈÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ΛÓËÙÚ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú·›ÓÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ ÚÈÓ ‰ËÌÔÛȇÂÈ “ÂÌÚËÛÙÈο ¿ÚıÚ·”.∫·Ï› ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Guardian Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·.

∞Ó·Û΢¿˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë Guardian ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿

Ó· Ô˘Ï¿ ÓËÛÈ¿ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·” (“Greece starts to put its islands up to sale to save economy“√ Ó¤Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ›ӷÈ: ” ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ Ó· Ô˘Ï¿ ÁË Û ÓËÛÈ¿ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·“(“Greece starts putting island land up to sale to save economy” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ÂÂȉ‹ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ˘ÂÚ¤‚Ë ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜. ¶ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÒÏËÛ˘ ÓËÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

∫fiÓÙÚ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ∞£∏¡∞ 25.

“™˘ÓˆÌÔÛÈÔÏÔÁ›·”, “΢ӋÁÈ Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ” Î·È “Ì¿¯Ë ÔÈÛıÔÊ˘Ï·ÎÒÓ” ηٷÏfiÁÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, Â·Ó‹Ïı ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÂÚ› ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘, ÂÓÒ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂίÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ∂∂, ¯ˆÚ›˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÙ¿ÍÂÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ - ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ “·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi οı ·Û˘Ï›· ÏfiÁˆ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· Î·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο Ù˘ ÛÙÔȯ›·”. “∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ʷÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “¢›ÓÂÙ ̿¯Ë ÔÈÛıÔÊ˘Ï·ÎÒÓ ÁÈ·Ù› ηٷ„Ëʛ۷Ù ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ›·Ù Ò˜ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û·˜ ¢·ÈÛıËۛ˜, Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, fiÔ˘ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Â¿Ó ÎËÚ‡ÛÛ·Ì ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∫·Ï¤˜ ÔÈ Â˘·ÈÛıËۛ˜ Û ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·”, ÛËÌ›ˆÛÂ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, ÂÚ› ‡·Ú͢ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ “Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi, ÎÚ˘Êfi, ·Ú¿‰ÔÍÔ, ·Ú¿Ù˘Ô, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ οÔÈ·˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ì· fiÏ·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô”. ŸÛÔ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ “·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ·Û˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, fiÚÔÈ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù˘ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ οı ‰·Ó›Ԣ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÂÙ·È, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ “Ó· ηٷۯÂıÔ‡Ó Ô ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ ‹ ÔÈ ·ÈÁÈ·ÏÔ›”. “∞‰˘Ó·ÙÒ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ ¯·ı‹Î·Ù ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ∫·Ï›ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, Â¿Ó ÁÓˆÚ›˙·Ù ÙȘ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ - ÎÈ ·Ó

Ó·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙȘ ·Ó·Ê¤Ú·Ù ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ”, Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. “ªÂ ÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ· ·›ÚÓÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÂÒÓ, ·ÊÔ‡ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· 50 ¯ÚfiÓÈ·; Δ· ¤ÍÔ‰· Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ - fiÛ· ‰ËÏ·‰‹, ‹Ú·Ù ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Îfi‚ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‚Úԇ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÈÔ ÓˆÚ›˜, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÚfiÛÙÈÌÔ. ¢ÒÛ·Ù ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, Ϙ Î·È Â›Ó·È Ë μÔ˘Ï‹ Ï¤Û¯Ë Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˘ ˘ÏÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Í›·˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË. ∫È ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› Ó· ÓÔÌÈÛÙ› fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ηٷı¤Ùˆ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Guardian”, Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÊ˘Ú› Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÌÂÙ¿ ·’ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜, ¯·›ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜ Ô Î. ¶··ÎˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ∂Û›˜ ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Û·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÚÈÓ 7 Ì‹Ó˜”, η٤ÏËÍÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ∫√ ΠΔÛ›Ú·” , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “÷›ÚÔÌ·È Ô˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ıˆÚ› ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÔÓ Í¤ÓÔ Δ‡Ô Ô˘ Ì·˜ ÏÔȉÔÚ›. °È· Ù· ÓËÛÈ¿ ¤¯ˆ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î· ª¤ÚÎÂÏ, ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “∫·È ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ: ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ, ı· ›¯·Ì ·ÎfiÌ· ‰¿ÓÂÈ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ. ΔÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó; ΔfiÙ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÛ›˜ ÎfiÙÂÛÙÂ. ∂Ì›˜ ηÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜. ª·Î¿ÚÈ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ. ∂›¯·Ì fï˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠̠‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ - fiˆ˜ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËΠ̠˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ÈÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·’ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∞Ê‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Êfi‚Ô˘”, ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

™ÔÎ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ™√∫∞ƒπ™ª∂¡√π Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÙ‡ËÌ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ΔÔÓ 52¯ÚÔÓÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ °. μ·ÛÈÏ¿ÎË ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰Â ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÊÈÏ›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜, ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÙË ‚›· Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ˘„ÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› Ë Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. “ŸÛÔ Ë Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ·˚΋˜ ηٷÎÚ·˘Á‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔÂȉ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ·ÂÈÏÔ‡Ó, ÂÌ›˜ ı· ıÚËÓԇ̠ÓÂÎÚÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Ë ›‰È· Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ¤ÓÙÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·, fiÛÔ ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó˘ÔÏË„›· Î·È ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË, ‰ÂÓ ı· ˘Ô·„ÂÈ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˙ˆ‹, ı˘Û›·, ηı‹ÎÔÓ Î·È ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∞˜ ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÒÚ·. ΔÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜” . ΔÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÙ‡ËÌ·, ÙfiÛÔ Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ - ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ - ÌÔÓÔˆÏÔ‡Û ¯ı˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·Ó›˜, fiˆ˜ Û¯ÔÏ›·˙·Ó, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, “Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙ· ÈÔ ÙÚÂÏ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·” , fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û “·ÁˆÌ¿Ú·” Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜.

Δ. ∫.

¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ Ù˘ÊÏÔ‡˜ Δ√ ۈ̷ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 28/7 ¤ˆ˜ Î·È ¶¤ÌÙË 1/7 ı· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ Braille, ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 13.00, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152-°·˙‹, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 27730.

¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™À¡

™˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜

¶∞™√∫: ∫ÂÓÙÚÈο Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¢ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô £·Ó. ΔÛÔ‡Ú·˜

πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. £. ΔÛÔ‡Ú· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ¿ÌÂÛ·.

√ Î. ΔÛÔ‡Ú·˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë Î. ∑‹ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. °. ºÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¿ÌÂÛ·, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. √ ÌfiÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ºÒÙË ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ì ÙÔÓ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË Ó· ˙ËÙ¿ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Î·È ÙËÓ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ Ë ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ù˘ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Â¿Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ‹ ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚË. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‹Ù·Ó Ô Î. °. ºÒÙ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ-

‹˜ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ‹ ·˘ÙÔÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË ‹Ù·Ó “‚·Ú‡” . √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ıËΠӷ Â›Ó·È ˘Ô„‹-

ÊÈÔ˜. √ Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. ºÒÙË Î·È ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ Ô˘ “ÚfiÎÚÈÓ·Ó” ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË - Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÚÔηÏÂ›Ù·È “fiψÛË” . √ Î. ºÒÙ˘ ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ˘¤‰ÂÈÍÂ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÚfiÛˆ· Ì ‚¿ÛË ÙȘ

ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ËÁËı› Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘” , ʤÚÂÙ·È Ó· ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ºÒÙ˘. À¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ù¿¯ıËÎÂ Î·È Ô Î. ∞. ª·Ú¿ÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Â¿Ó Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ӈڛÙÂÚ· ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ™˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î.Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ªÚ›˙Ë ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤Ó˜. √ Î. ΔÛÔ‡Ú·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Â›Ù ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘, ›Ù ӈڛÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∫·Ù·Ù¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘

ª‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· „ÂηÛÌfi ¯fiÚÙˆÓ Ì “Ú·Ô˘ÓÙ¿” ª∏¡À™∏ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· „ÂηÛÌfi ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÌÂ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÏÒÓÈ·˜, ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·˜ Î·È ‰‡Ô ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÚ¿‚ËÍ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ó· „Âο˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Ì‹Ó˘Û‹ ÙÔ˘, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› - Á‡Úˆ ÛÙȘ 8 Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÏÒÓÈ·˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ™¤ÎÂÚË - ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ∞Ï·Ì¿Ó·˜·Ú·χڈ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì „Âη-

ÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ Ó· Ú·ÓÙ›˙ÂÈ Ù· ¯fiÚÙ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ™Ù·Ì¿ÙËÛÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÈ Ú·ÓÙ›˙ÂÈ, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ˆ˜ Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ú·ÓÙ›˙ÂÈ Ì “Ú·Ô˘ÓÙ¿” Ù· ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ϿΘ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙȘ ÁÔ‡ÚÓ˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ΔÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÎÙÂÏ› ÂÓÙÔϤ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. √ ÌËÓ˘Ù‹˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Ì‹Ó˘Û‹ ÙÔ˘, ‹Á ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ. Ÿˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÂΛ ‹Ù·Ó

·Ó¿ÚÌÔÛÙË Î·È ˘ÔÙÈÌËÙÈ΋, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó η̛· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ·Ù› „¤Î·˙·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÙÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›·. “∂Âȉ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Ú·ÓÙ›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÙÔÍÈÎfi ·˘Ùfi ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ, fiÛÔ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ·Ú’ fiÏ· ·˘ÙÔ› ΈÊ‡ԢӔ . ªÂ ÙË Ì‹Ó˘ÛË ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ. √ ÌËÓ˘Ù‹˜ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÈ Î·È ÂÓË-

ÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔÍÈÎÔ‡ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ “Ú·Ô˘ÓÙ¿” , fiˆ˜ Ó·˘Ù›·, ‰È¿ÚÚÔȘ Î·È fiÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÔ› ÂÚÂıÈÛÌÔ›, ÔÊı·ÏÌÈÎÔ› ÂÚÂıÈÛÌÔ› Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∏ ‰Â Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¤ÎıÂÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ Î·È Î·ÚÎÈÓÔÁÂÓ¤ÛÂȘ. ∏ Ì‹Ó˘ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ı· ÂȉÔı› Û ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. Δ. ∫.

ΔÚÂȘ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙÒÛË ÛÔ‚¿ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏, 25.

¶∞¡π∫√™ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ Î¤-

ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ·fi ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ÎÔ¤Ï·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ ÙÚ·˘Ì·-

ÙÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ı·ÌÒÓˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 15.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¤Ó·˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÎÚfiÙÔ˜. ΔÌ‹Ì· ÛÔ‚¿ ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ fiÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÔÎÔÏÏ‹ıËÎÂ Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∞ÊÔ‡ ¤Ú·Û ·fi fiÏ· Ù·

Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ‰È·¤Ú·Û ÙËÓ Ù¤ÓÙ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô˘ οıÔÓÙ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÔ¤Ï˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Êı·Û·Ó ‰‡Ô ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ∂∫∞μ, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ¯ÒÚÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 70 Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∂πΔ∞π ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ë ∂ÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ·fi ÙËÓ Î. ºˆÙÂÈÓ‹ ∫Ô‡‚ÂÏ·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

∫ÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÈÏ·Ú¿˜ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ∫ƒ√À™ª∞Δ∞ ÈÏ·Ú¿˜, Ô˘ ÂÎ-

‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Û ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰¿ÎÈ· Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ›. ™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. “À‹ÚÍ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÈÏ·Ú¿˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‚ÚÂÊÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È Ó·ÚÒÓ ÂÓËϛΈÓ. ∂Ì›˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÙÔÌÈο ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ˘Á›·˜. £· Á›ÓÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· Î·È ·Ó Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›, ı· Ù· ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ∫¿ÓÔ˘Ì ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù· ·ÙÔÌÈο ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ·. ∂›Û˘ Ó· ‰ËψıÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡. ¡Ù›ÙÔÚ·˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÚÔÛÎfiˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Δ√ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 58Ô ™‡ÛÙËÌ· ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË §¤Û¯Ë ÙÔ˘ 58Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ 58Ô˘ ¡/¶ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÔÏÈÔ› ÚfiÛÎÔÔÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “£· „‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· Ê¿ÌÂ Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ 6973995120.


M·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

∂ΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

“ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜... Ë ˙ˆ‹”, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ∂›ÙÈÌÔ˜ ‰ËÌfiÙ˘ Ë Î. ∞ÓıԇϷ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ μÔÏÈÒÙÈÛÛ·˜ ∞ÓıԇϷ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ - ¡ÙÂÏ·ÁȤ fiÔ˘ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, Â›ÙÈÌÔ˜ ‰ËÌfiÙ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ - ¡ÙÂÏ·ÁȤ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ μfiÏÔ˘ - Le Mans. º¤ÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ›‰È·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È 24 ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘” , ·Ú¿‰ÔÛË ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë Î. ª·Ú›· °ÎÔ˘ÓÙÂÓ‚¿ÁÎÂÚ, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™·ÈÓÙ §Ô‡È˜ ÛÙÔ ªÈ˙Ô‡ÚÈ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ë Î. ∂ϤÓË ™ÂÊÂÚÂÈ¿‰Ô˘ - ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ô Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª‹ÙÚÔ˘ Î·È Ô Â›ÙÈÌÔ˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ƒÔÏ¿Ó º›ÛÛÂÚ. ∏ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ LeMans, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ηٿÊÂÚ ӷ ȉڇÛÂÈ √Úıfi‰ÔÍË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÛÙË Â›ÛËÌË ·ÚÔÈΛ· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ì ӤԢ˜ È· ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ∏ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ - ¡ÙÂÏ·ÁȤ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” : “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ô‰fiıËΠۋÌÂÚ·. ∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ô˘ ¤Î·Ó· ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ÌÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ôχ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹Ûˆ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÌÔ˘ ¤‰ÈÓ ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË” . ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ‚·ÛÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿. ∫·È ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Â›Ó·È Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÛÎÔfi Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∂›Ó·È οı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÓÒÛÂȘ, ËıÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ˘ÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ¡ÔÌ›˙ˆ, ˆ˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞ÓıԇϷ˜” .

¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

ª

 ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· “ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜... Ë ˙ˆ‹” ÙÔ £ÂÚ·¢ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™ ÎÔڇʈÛ ¯ı˜ ¤Ó· ÂÓËÓÙ·‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÙÂÏÈ΋ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™, ‹Ù·Ó ÙÚÈÏ‹ Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È graffiti, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·fi ÙȘ 7 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 Ì.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·fi ÙȘ 7-9 Ì.Ì., ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ Domino, ÕÏÈÎÔ °Ú¿ÌÌ· Î·È Tsome and friends, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., ̤۷ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ¡ÙÂÏÌ·Û¿Î˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÈÏfiÙÔ˜ , ÙfiÓÈÛÂ: “™‹ÌÂÚ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÒıËÎ·Ó Û ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . ∂›Û˘ Ë Î. ∑ˆ‹ °ÒÁÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ë̤ڷ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ̷˙› Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹. °È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̛· ¢ηÈÚ›· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” . ∂›Û˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÏÈÙÈ΋. ŒÓ· ΛÓËÌ· Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ¿Ï˘ Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›·˜. ΔÔ ∫∫∂ ϤÂÈ “fi¯È” Û fiÏ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÛÎÏËÚÒÓ Î·È Ì·Ï·ÎÒÓ, ÛÙËÓ ·ÔÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯·Û›˜, ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ıÂÚ·‡ԢÓ, ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÓ·ÚΈÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘, Ô˘ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÚfiÏË„Ë - ıÂÚ·›· - Â·Ó¤ÓÙ·ÍË, ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚfiÏ˄˘ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ΛÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋” .

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ √È ÂΉËÏÒÛÂȘ - ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™, Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ ·fi ÙȘ 26 ª·˝Ô˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë), face painting, ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ, Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∞fi ÂΛ ¤Ú·Û·Ó ¤ÊË‚ÔÈ, Ó·ÚÔ› Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·ÎfiÌË ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. μ·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· Î·È Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÂ

·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ΔÔ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ÙÔ.™.¶.¶.∞. μfiÏÔ˘, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ηٿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” , ÙËÓ ÕÚÛȘ, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ “¢›·˘ÏÔ˜” . μ·ÛÈÎfi˜ ·ÚˆÁfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “‹Ù·Ó Ë ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Î·È ÂÓÙ›ÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯Ú‹Û˘ Ô˘ÛÈÒÓ, „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙË ·fi ÔÙ¤” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ∞ÓÙÈÓ·ÚΈÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ Ì ı¤Ì·: “™Ù¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜, ·ÙfïÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÙÔ˘˜” . ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·È ÈÏfiÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ

∂ÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË “Ì¿¯Ë” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ™∂ Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È Â-

ÙÔÈÌfiÙËÙ· Â› 24ˆÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË, Ù· ÔÔ›· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂȯÂÈÚ› ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ 111 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÂÚÔÛοÊË, ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ª¤Ë˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ¡. §·ı‡Ú˘ - Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË - Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘, Î·È ÔÈ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ-

ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ŒÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ·fi ·¤ÚÔ˜, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ‰›Ï· ·fi ÙȘ ÂÛٛ˜ ʈÙÈ¿˜. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Ù· ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Ù‡Ô˘ “∫·Ó·ÓÙ¤Ú” Î·È ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù‡Ô˘ “∫·ÌfiÊ” . £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ Ù˘Èο Ë ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛΔËÎÂ, ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Â› 24ˆÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. Δ· ·ÂÚÔÛοÊË Â·Ó‰ÚÒÓÔ˘Ó ¤ÍÈ ÈÏfiÙÔÈ, ÂÓÒ ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ˘ÚηÁÈÒÓ. ΔÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 5,5 ÙfiÓˆÓ ÓÂÚÔ‡.

ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ Î·È ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÓ·ÚΈÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·, ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ¡Ù·ÎÔ‡ÌË, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ª∂, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ∫ÔÎÔÓ¿, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ-ÎÔÈÓˆÓÈ΋ „˘¯ÔÏfiÁÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √∫∞¡∞ Î·È ÙËÓ Î. ∂ϤÓË Δ˙¿‚ÂÏÔ˘, ÎÏÈÓÈ΋ „˘¯ÔÏfiÁÔ, Û٤ϯԘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ √∫∞¡∞. ∏ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ χÛÂȘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú¤Ì‚·Û˘. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È ··ÈÙ› ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó‹ÌÔÚË Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ψۋ Ù˘. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ fiÙ·Ó ¯¿ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÚfiÏ˄˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È Ì¤ÙÚ· Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÓÂÔÏ·›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ƒ›¯ÓÔ˘Ó ÛÎÔÙ¿‰È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙȘ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙËÓ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË ·Ì¿ıÂÈ·, ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜, Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ˆı› ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ªÂ οı ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÒÛÙÂ Ë ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Ó· Â›Ó·È ·ıËÙÈ΋, ·Î›Ó‰˘ÓË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, Ó· ÙË ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜”. £.∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÙËÓ Â-

Ú·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠۇÓÙÔÌÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î. ™. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î. ™. ™ÙÂÚÁ›Ô˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì ı¤Ì·Ù· “ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” Î·È “ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘” ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ÙˆÓ ÂÚÈ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Ù˘.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠÙÔ ı¤Ì· “‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ˘Á›·” Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞‰. ªÔ˘˙Ô˘Ú‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ı·ÙÚÈ΋˜ ·È‰Â›·˜” Î·È ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÔÏ˘ÙËÚ›ˆÓ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ Ù¿Í˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘

∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ∫·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË

‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÂÎÙÈÌ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Â›Ó·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁÔ‰Ôۛ˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ-

ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ÌÂ Ù˘¯fiÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. “∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ “·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ø˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔ-

‚Ô˘ÏÈÒÓ, Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ë ÔÔ›· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô͇ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ηıÒ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ۯ‰fiÓ ‚¿ÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ô͢Óı› Î·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ÛËÌÂȈı› ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Ì›ÓÔ˘Ì Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜” ˘-

ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î‹Ú˘Í·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ “ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÂÒÓ Ì·˜, Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË °™∂∂. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË, fiÙ·Ó ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∏ ÎÏÈ̿ΈÛË, fï˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ó· ÛËΈıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘.

™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

™‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ΔÚ·Ì, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤۷ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ψÊÔÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô‰‹Ï·ÙÔ, ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Flipper”, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢√À∫ ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÒÛÙ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞ı. ∫Ô‡ÁÎÔÏÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “Δ· ÛˆÛÙ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó Ôχ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÎχÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ú‡ÔÈ Î·È ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. ∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ· ‹ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÎÙfi˜ fiÏ˘, Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û η̛· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √ ÔÏ›Ù˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÙÔ˘, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ”. ∂›Û˘, Ô Î. ∫Ô‡ÁÎÔÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÁÈ· “ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· Ú¤ÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂȉÔÙ‹-

ÛÂˆÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ”. ∏ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Flipper” Î. Ramazzoti, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 11 ÂÙ·›ÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Flipper ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÙ¿ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÈÏÔÙÈο Û ¤ÓÙ fiÏÂȘ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô μfiÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‹ Â·Ó·Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È ˘¿Ú¯Ô˘Û˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢√À∫ ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÁÈ· Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÏ ԯ‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ Ù·Í›, ηıÒ˜ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈ-

Τ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ŒÙÛÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈο, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ψÊÔÚ›Ԣ ‹ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Eurotrans” Î. μÔ˘ÁÈԇη˜, ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤۷ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ψÊÔÚÂȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ›Ù ÙÚ·Ì Â›Ù ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ, ÛÙȘ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. £· ·›ÚÓÂÈ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ÙËϤʈÓÔ, ı· ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ı· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ϤÔÓ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ¢√À∫, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÁÈ· 150 ¯Ú‹ÛÙ˜ ∞ÌÂ∞. ∞ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË Ì ÎfiÌÈÛÙÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ù·Í›. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÚ·Ì ‹ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜”. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ËÌÂÚ›‰·˜, ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ Ù·Í› Î·È ÛÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‰ËÌfiÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ∂˘¤ÏÈÎÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÎÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Û ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘: ΔË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ô‰ËÁÒÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂Áη›ÓÈ· ÙÔ˘ πA™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ π·ÛÒ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ 8Ô ¯ÏÌ. ¶∂√ §¿ÚÈÛ·˜ - ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÊËÌÈṲ̂ÓË ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ÂÓÒ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿Û˘ Î·È ™ÔÊ›· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ΔÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ı· Â›Ó·È Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Sir Maghdi Yacub.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì Úfi‰ÚÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ªÂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ∞. ∞Ú‚·Ó›ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞Ú‚·Ó›ÙË, Ë ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞.∂. ı· ηٷÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÓÔÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô˘ ÛÙËÓ 1Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ӥ· ÈÏÔÙÈ΋ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞Ú‚·Ó›ÙË “∏ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞.∂. Â›Ó·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ã·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√∫Ã∂), Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙ËÙ› ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù›ÙÏˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜. ΔÔ‡ÙÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰·ÛÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Û ·ÛÙÔ¯›· ÙȘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ Î. ∞Ú‚·Ó›ÙË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞.∂. ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (Ì ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ 20 cm), ÒÛÙ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‹ fi¯È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. √ Î. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙËÚȯı›, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘, Î·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 √ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË

μÔ˘Ï‹ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ˜, ∞ÓÙ. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ Î·È ™Ù. ™ÎÔÂÏ›Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÀÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ȉÈfiÙ˘Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÀÁ›·˜, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË Ú·Á‰·›· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ˘Á›·˜ Ì ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, fiÛÔ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æ˘¯·ÚÁÒ” Î·È Ë ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÚÔÛˆÈÎfi Î·È È·ÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡.⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: 1) ∞Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “æ˘¯·ÚÁÒ” . 2) ¶fiÙ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi) Ì ÌfiÓÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜;

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘

™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

ªfiÏȘ Ì›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ı· ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘

∞·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·Ó›Î·Ó· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË

·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ “ÎÏ›ÛÈÌÔ” ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ 2010. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Ì›· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ù ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ›Ù fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 7 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 3 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ۠202 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 92 ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ “ÎÏ›ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ 2010 ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ··ÈÛÈfi‰Ô͘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 23,7% ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ 42,6% ıˆÚ› fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ 33,6% fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2009. ∞ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜, Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ 37% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù· ıˆÚ› Ï‹ÚË, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ¤Ó· 13,9%, Ô˘ Ù· ıˆÚ› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. ΔÔ 36,6%, ˆÛÙfiÛÔ, ıˆÚ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Î·È ¤Ó· 24,7% fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2011. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ·. ∏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÔÓ¿‰ˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ï‹ÚË, ÂÓÒ Ì›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: -ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ·Á·ı¿, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ŸÌˆ˜, ·Ó Û˘ÁÎÚÈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ, ΢ڛˆ˜, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fiÔ˘ ÛˆÚ‡Â-

Ù·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Û ۯ¤ÛË Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ. -√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ϤÔÓ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚÔÔÙÈΤ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ›ӷÈ

ıÂÙÈÎfiÙÂÚ·. ŸÌÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙÔ 2009 ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ÂÓÒ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ - ºˆÎ›‰·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜ - √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ

¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·Ó›Î·Ó· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ fiÙÈ Â›Ó·È Ï‹ÚË Î·È Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ - ºˆÎ›‰·˜, fiÙÈ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. - ¶¤Ú·Ó ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ ÙÔ 2011, fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2011. - ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ·ˆÏÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ∫‡ÎÏÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Û˘ÌȤ˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÁÔÚ¤˜. - Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010, ÁÈ· ÙÔ 51% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ÌfiÓÔÓ ÙÔ 17% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. - √È ÌÈÛ¤˜ ۯ‰fiÓ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 10% ¤ˆ˜ 40%, ÂÓÒ ÙÔ 7% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 50%. ¶ÂÚ›Ô˘ fiÌÔÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÒÏÂȘ. ∏ ¤Ú¢ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ı ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì›· Û˘Ó¯‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∂ƒøΔ∏™∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Â-

ϤÁ¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. “∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚȉˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ‰È·Ì¿¯Â˜, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó Â›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó·, ›Ù Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜, ›Ù ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÏÏËÏÔηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ∂¢∂, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ÌËÓ‡ÛÂȘ Û ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ·fi οı ¿Ô„Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ›” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. √ Î. ª·Úο΢ ÚˆÙ¿ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Â¿Ó Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ˙ËÙ› Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›·, ÒÛÙ ӷ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÙÔ ÓËÛ› Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÔÌ·ÏfiÙËÙ·, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜.

ΔfiÓÈÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ∏ ™À¡Δ√¡π™Δπ∫∏ ∂ÈÙÚÔ‹

Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÈÚÂÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ηӤӷ ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Û¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ËÁËıÔ‡Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ηıÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÚfiÛˆ·, ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ

·ÈÚÂÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë, ™. §¿˙Ô, ª. ΔÛ¿ÌË, ∏. ∫·Ú··Ù¿ÎË, ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ¢. ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·. “°È· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÌÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÒÛÙÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘

ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. √ Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È Ë ··Ú¯‹ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ·

Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô‡Ù ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ˘¤Ú ‹ ηٿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘. ∂›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÔΤÓÙÚˆÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì fiÏ· Ù· ÚÔԉ¢ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÂۂ‡ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó¤Ô. √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û¯‹Ì·Ù· ›Ù ÎÔÌÌ·ÙÈο, ›Ù ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì·Ó‰‡· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚·Ú‡ÙËÙ· Û ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË Û˘Û›ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. “∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Èı·ÓÒÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Û·Ú¤Ï·˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ۯÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ-

ÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ΔÛ¿Ì˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. §¿˙Ô˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ï¿ıË Î·È ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. “Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó” , ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∫·Ú··Ù¿Î˘, ·ÊÔ‡ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊfiÚËÛÂ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ó· ‰ڷȈıÔ‡Ó Ù· ÙÔÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. Δ· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ η٤ÏËÍ·Ó Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

∞ÂÚÁ›· °™∂∂ - ∞¢∂¢À ÙËÓ ΔÚ›ÙË “¶

·Ú·Ï‡ÂÈ” ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜, ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î‹Ú˘Í·Ó Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ.

√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

“Δ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û ÛÎÏËÚfiÙËÙ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ “·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÁ·ÙÔÎÙfiÓ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿. √ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ, Ì ‚·Ú‡Ù·ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù·Ì¤Ï˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ò˜ Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÔÙ¤. ªÈ· ÈÎÚ‹ “Á‡ÛË” fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·›ÚÓÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜, ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰˘Ó¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 29˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ Ë ¿ÏË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∏ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË Â›ıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙ› Î·È Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ÓÙÚÔ‹˜ Ó· ηٷ„ËÊÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ. §¤Ì ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜: “Ÿ¯È” ÛÙ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-

ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¡· ˘ÔÁÚ·Ê› ¿ÌÂÛ· Ë ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. Ÿ¯È ¿ÏÏ· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Ÿ¯È ¿ÏÏ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¡· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ: ∫·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜. ∫·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË Û˘Óٿ͈Ó. ∫·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÌÈ¿ χÛË ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™Ù·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ - ¶Ï‹Ú˜ ˆÚ¿ÚÈÔ - ∞ÌÔÈ‚‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ, Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒ˜ ηٷÏËÛÙ‡ÙËηÓ. ÕÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂıÓÈÎÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ¿ÌÂÛ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÔÈ ÌÈÛıÔ›, Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜.

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¡· ÌÂȈı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ··Û¯fiÏËÛË. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 29˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›” ηٷϋÁÂÈ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ∞¢∂¢À Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜, ·-

ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ Ì ÙËÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË Î·È ‚¿Ó·˘Û· ÂÙÛÈıÂÏÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ʤÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙȘ Â·›Û¯˘ÓÙ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” .

ΔÔ ¶∞ª∂

™ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÙÔ ¶∞ª∂ ‰ÈÂΉÈΛ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì Ï‹ÚË ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¶ÂÓı‹ÌÂÚÔ, ÂÙ¿ˆÚÔ, 35ˆÚÔ, 1.400 ¢ÚÒ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌÈÛıfi, Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ 1.120 ¢ÚÒ, Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 60 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÛÙ· 55 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ηÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË 1.120 ¢ÚÒ” . ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” .

√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û‡ÛÛˆÌÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ΋ڢÍÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ (¶√∂™À), ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙËÓ ·Ô‰fiÌËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ··ÈÙԇ̠ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ∂∂ Î·È ¢¡Δ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌ·. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘Ô‰·˘Ï›˙ÂÈ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ· ̤ÙÚ· fiˆ˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ıԇ̠η̛· ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Î·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ” .

√È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÔÈ 14.500 ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.

√È Û˘Ó¯›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Î·È ÔÈ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê› ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” .

∏ °™∂μ∂∂ ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ °™∂μ∂∂ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηϤÛÂÈ ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Ù˘ °™∂μ∂∂ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì·˙› Ì ÙË °™∂∂ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘. “∏ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ fiÏÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ηًÊÔÚÔ˜. ª·˙Èο Î·È ‰˘Ó·ÌÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. √ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘. £· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °™∂μ∂∂.

√È ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛÙ˜ ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ Î·È ªÈÛıˆÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ Î·Ù¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ηÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙÔ 75% ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡” .

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ “·‰ÂÈ¿˙ÂÈ” Î·È ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi

“∂ÓÙfi˜ ÓÔÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ” “¶Àƒ∞” ηٿ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈ-

ÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÍ·ÔχÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ· “··ÍȈÙÈ΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™ ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· Û ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ¢∏∫π Î·È ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ” , Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. “£· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÛÙË ı¤ÛË

Ì·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÈ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “˙ËÙ‹ıËΠ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢√À∫ Î. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚıËÎ·Ó ··ÍȈÙÈο. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙԇ̠ӷ Á›ÓÂÈ Ì›· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë Î. ºÒÙÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ï-

ÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÊÂȉˆÏ‹ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‚‚·›·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊı› ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ª¿ÈÔ Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·-

ÓÈÛÌÔ‡, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÌÂÙ¿, ÔfiÙ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 10 Ë̤Ú˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆӔ , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ 2009, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 2,7 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 808.000 ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ‰Â, fiÙÈ ·fi Ù· 2,7 ÂÎ. ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏËÚˆı› 410.000 ¢ÚÒ.

∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∞™ Î.Î. ∞ÓÙ. ¶·¿˜ Î·È ∫ˆÓ. ¡›ÎÔ˘, ¤Î·Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi” ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙÔ ¢∏∫π, Û¯ÂÙÈο Ì ı¤Ì·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ (¢∏∫π), Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ Ô˘ „‹ÊÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È È‰ÈÔÎÙËۛ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ fiÏ˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “¢ÂÓ Ï¿‚·Ì η̛· Û·Ê‹ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Î·È ÂÛ›˜ Ì·˜ ϤÙ fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È Î·Ï¿” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·¿˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 16

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

∂ÓÈ·›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·fi ∂√Δ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Û Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, Î. ¡. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ÂͤÊÚ·ÛÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· Ì ¤ÚÛÈ Â›‰·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ Úˆ› ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜.√ Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›· Î·È √˘ÎÚ·Ó›·, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ Ë ∞ÁÁÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ¤Ú˘ÛÈ. “º¤ÙÔ˜ ›¯·Ì ¤Ó·Ó

∫ ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS

¶Ù‹ÛÂȘ Ì ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ T· ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ì ·Á¿Ë Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ë Groupama ºÔ›ÓÈÍ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋, Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 2008, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ SOS. Δ· ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS Ì ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ (7- 9 Ì.Ì.) Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ (10-12 .Ì. & 7- 9 Ì.Ì.). ªÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ SOS ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ Î·È Ó· “·ÔÁÂȈıÔ‡Ó” ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ı· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ›‰È˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ SOS, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¢ÂÏÙ›· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ °‹Â‰Ô ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ 30 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “ÂÙ¿ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰›ˆÚ· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÂÚ›Ô˘ 65 ¿ÙÔÌ·), ı· ÙËÚËı› ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.

™‡ÏÏË„Ë 34¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ŒÓ·˜ 34¯ÚÔÓÔ˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÓfiÌÈÌË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ¤Ú¢ӷ, ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 184,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ◊Ù·Ó ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ” . ¶ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢ӷ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ™Â ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÙÚÂȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜. Δ· Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËηÓ. ∂›Û˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ ˆ˜ ̤ÛÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È Î·ÙÔ¯‹ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∑‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘.

΢ÎÂÒÓ· ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∫·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ÛËÌ›ˆÛÂ. Œ‰ˆÛ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ›. “™˘ÌʈӋ۷Ì ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË, Ì „ËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi, Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂȉÈο Û‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. Δ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÏϤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Ô ∂√Δ ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÂÈ ¿‰ÂȘ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÂÓÒ ·Ó·Áη›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌ· ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ˙ˆ‹ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂ÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ∂√Δ ·-

οÓÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙÔ Ó¤Ô portal ÙÔ˘ ∂√Δ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ª¤Û· ·fi ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¿ÏϘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ›̷ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì Û οı ÙÔ˘Ú›ÛÙ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ªÂ ÔÈÔÙÈο ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ÙÔ˘Ú›ÛÙ· Ó· Â-

Ú¿ÛÂÈ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙfiÌ· Ì ÛÙfiÌ·. ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∂√Δ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· Û ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ·”, ‰‹ÏˆÛÂ. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÂÓÈ·›· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ·ÁÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ· ·Ó·Î‡ÙÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÈÂÛÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

™ÙÔÓ «·¤Ú·» Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓÛÙ·¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈοΤÓÙÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÂÈÛΤ„ÈÌ· Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÎÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΔÚ›·-¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È·, ÃÚ. ¶·¿ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ∞∂ √Δ∞, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ μ·˙·›Ô˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÚÙÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È Ò˜ Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌ· Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÃÚ. ¶·¿˜, “ηӤӷ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ

Î·È Ì ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÓÂÁ¤ÚıËÎ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ¯ˆÚÔıÂÙ› ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È ¤ÂÈÙ·. ΔÔ 2002 Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Â¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÎÙËı› ·fi ηӤӷ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›· ‰Ú¿ÛË ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ∂√Δ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¡ÈÎ. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‹ÏÈÔ˜-ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ˆÛÙfiÛÔ Â¿Ó ‰ÂÓ ÛÙËÚȯı› Ô ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÂÓÈ·›· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi” ‰‹ÏˆÛÂ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË - ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂√Δ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙÂÓÒ˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ Î. ¡. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔÓ Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ÙË Û‡Ó·„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ì ÛËÌÂ›Ô ·È¯Ì‹˜ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. ∂›Û˘, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ “∞ƒ°ø” . ∞fi

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∞ƒ°ø Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È ÚfiÙÂÈÓÂ, ·ÓÙ› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜.

∏ Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∫·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÌÂ

ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ∞.∂.” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ “∂ÏÏËÓÈο ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ·”, Ì ÛÎÔfi Ë Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘, Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ™ËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, ˆ˜ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÁË‰È΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ Ï·˙, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ηٷÏËÊı› ·fi ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Beach Volley ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô μfiÏÔ˜ ˆ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· fiÏË ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ï·˙ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·. √ Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.


ª·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ ¡ÈÎ. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·fi 7 πÔ˘Ï›Ô˘

fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ “ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙË “£” , Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ¡. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ. √ Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ·fi ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÙˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ π.∞. Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. ∫·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, οı ¯ÚfiÓÔ Û ¤Ó· ·fi Ù· ˘ÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” . ‘¶ÔχÙÂÎÓÔÈ (Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÎÓ· Î·È ¿Óˆ): √È ÔχÙÂÎÓÔÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ˘ÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÔÏËڈ̋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ. “∞fi 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÔÏËڈ̋” , ÚfiÛıÂÛÂ. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ’’ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ 20102011“‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ˘ÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 110.000 ·ÙÔÌÈο ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ‰È·ÙÂı› 300.000 ‰ÂÏÙ›·, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘ÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·‹ÌÂÚˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2010 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 31Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 100.000 ·ÙÔÌÈο ‰ÂÏÙ›·. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Û ÍÂÓԉԯ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈψ̤Ó˜ ηÙÔÈ˘ Î·È Â·‡ÏÂȘ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È Î¿ÌÈÓÁÎ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ∂ȉÈÎfi ™‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ¤ÓÙ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ 31Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011.

¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ

¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤· Î·È ÙˆÓ ¡.¶.¢.¢. * ªÈÛıˆÙÔ› ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘. * ∂Ó ÂÓÂÚÁ›· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √.∞.∂.∂., Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‹ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (ÚÒËÓ Δ.∂.μ.∂., Δ.™.∞., Δ™ª∂¢∂ Î.Ï.). * √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ¡∞Δ. * ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √.∞.∂.∂., ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ‹ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (ÚÒËÓ Δ.∂.μ.∂., Δ.™.∞., Δ™ª∂¢∂, Î.Ï.) Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË (‚¿ÛÂÈ ·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘) ηχÙÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù·Ì›·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ π∫∞. * ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ‹ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ·ÔÚ›·˜ ‹ ·Ó·ËÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚfiÓÔÈ· ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û ¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË.

* ∞˘Ù·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ π.∫.∞. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ùfi. * ÕÙÔÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ STAGE ÙÔ˘ √.∞.∂.¢. * ÕÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰¤„Ô˘Ó ‹ Ù· ÂÓ‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì·˜, ÙfiÙ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰Ô‡ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‹ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌfiÓÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ÙÔ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. Δ· ·Ó‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÔÓ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ·, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÁÔÓ¤·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿-

∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË, Â›Ó·È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ) ‹ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ) ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÛ¿: ªÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ì ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 18.000 ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 31.000 ΔÚ›ÙÂÎÓÔÈ Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 40.000 °È· οı ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.500 ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·ıÚÔÈÛÙÈο ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ‹ ÌË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∂Í·‹ÌÂÚˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ (·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √.°.∞.), ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ‹Ú·Ó ¢ÂÏÙ›Ô ÂÓfi˜ ·fi Ù· ˘ÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (√ÎÙ·‹ÌÂÚˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ∂ΉÚÔÌÒÓ ‹ °’ ∏ÏÈΛ·˜) ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ÙÔ˘ ∂.√.Δ. ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2009 -2010, ‹ °’ ËÏÈΛ·˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÓ·ÏÏ¿Í, ¯ÚfiÓÔ ·Ú¿ ¯ÚfiÓÔ.

™ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 6‹ÌÂÚˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ì ٷ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜: * ªfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡-

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ

¶ÚÔ˜ Û˘Ìʈӛ· ∂√Δ Î·È ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜

™‡ÓÙÔÌ· Ó¤Ô ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi “™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·fi ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ï‹Úˆ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈο Î·Ï˘Ì̤ӷ” . ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¯ı˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ¡. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiÙÈ “Ì›· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ∂√Δ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ô Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ô›ÎËÌ· Â›Ó·È ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ı· ‚Úԇ̠ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈ-

Ûٷ̤ÓË, ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ηıÒ˜ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2012, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ηχÙÂÚË” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ∂√Δ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ë “‚ÈÙÚ›Ó·” ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È „‡ÍË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·ÒÏÂȘ, ÂÓÒ Ù· ÙÚˆÎÙÈο Îfi‚Ô˘Ó ‚fiÏÙ˜...

∞ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡Ó Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈ΋̷ÙÔ˜ Û ۯ‹Ì· “¶” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÂΛ Î·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¿ÏÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂›Û˘ Ë Â›ψۋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ï·È¿. °È· ÙÔ Ó¤Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ Î·È ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ı· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, Ì ÂȉÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” . °È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ μfiÏÔ˘-μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ô˘ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, Ô Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·-

Ó ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ı· οӈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ıÂÛ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÂÓÈο Î·È ÙÔÈο, fiˆ˜ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔÓ ∂√Δ, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∂›Û˘ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌË ‰È·ÎÔÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∞ÎÒÏ˘ÙË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ∫∞¡√¡π∫∞ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ‰˘Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ·Ù‡¯ËÌ· Ì Ó·Úfi ÂÚÁ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓ‰‡Ó„ ӷ ¿ıÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ∏ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ı· ‰Ôı› ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÚÔ¯‹ Ì Ì·Ï·ÓÙ¤˙·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Ï‹„Ë ÛÂÈÚ¿˜ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Û ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ı¤·ÙÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢ËÌ. μÂÓÙÔ‡Ú·˜ η٤ıÂÛ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ùfi Ì ÌÈ· Ì·Ï·ÓÙ¤˙· 5Ã63 ∞ Ó· ‰Ôı› Ú‡̷. ∏ Ì·Ï·ÓÙ¤˙· Â›Ó·È ÂÓ·¤ÚÈ· Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Î·Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÚΛ‰ˆÓ. √ Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË, ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ¯·ÚÙ› Î·È ¤¯ÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ¿ÚÂÈ Ú‡̷ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∂›Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ï›ÂÈ ÊˆÙÈÛÌfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· η̷ڛÓÈ· Î·È ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °. ™Ù¿ÌÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, fiˆ˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÚËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰‡Ô ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ¤Ó· ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ·Ù‡¯ËÌ· ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (ÙÌ‹Ì· Ù¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ) Î. ª¿Á‰· ∏Ïȉ¿ÎË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. ΔÔ 2009 ›¯·Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËı› 326 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó 38 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÏfiÁˆ ÂÏÏÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ì ·fi ηÈÚfi ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fïÓ, fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠے ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÓÙ˘Ô Ì ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫ÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ¤ÓÙ˘Ô Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ˙ËÙ‹ıËΠӷ ‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. º¤ÙÔ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ó Î·È ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 133 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È Â‚ϋıËÛ·Ó 6 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙˆı› Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ›Ó·Î· ÚÂϤ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠·Ù‡¯ËÌ· ‰ÈfiÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÂϤ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ› ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜, ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ, ˘ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Î·È ÏÔÈÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ù· ÈÎÚÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÙȘ ·ÓÙϛ˜ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û΢ÚÔ‰¤ÙËÛ˘, ÙȘ ÊÔÚËÙ¤˜ ÛοϘ, Ù· ¤Ú·Ù· Ï·ÎÒÓ Î.Ï.” .

∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙÔÓ √™∂ ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™) Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶√™ Ë 24ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂.

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

«ŒÂÛ» ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

°

È· ‰‡Ô ÒÚ˜ Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÂÏÊÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∂‡¯ÔÌ·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂Ì›˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ˆ˜ ΔÔ̤·˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ¿ÓÙÔÙ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ΔÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â·Ó‹ÏıÂ Î·È ÍÂΛÓËÛ ηÓÔÓÈο Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙȘ 8.30 - 1.30 Ì.Ì. ˆ˜ ÂÍ‹˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘: ·fi 24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ̤¯ÚÈ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ÙÔ ÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ∞ - ∫ Î·È ·fi 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 ¤ˆ˜ Î·È 2 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ÙÔ ÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ª - ø .Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ “ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011-2012 Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËı› Ì ÛÙÔȯ›· ̤¯ÚÈ Î·È 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010” . ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙË ™È‚ÈÙ·Ó›‰ÂÈÔ ™¯ÔÏ‹, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ï‡ÎÂÈ·. ∞fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ıÂÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ·ÈÙ‹ÛˆӔ . ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 1.500. ™¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Á›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¶∂70 ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ¶∂60 ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜.

ΔÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ ∏ ·›ÙËÛË- ‰‹ÏˆÛË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ 2Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È 3Ô ÁÚ·Ê›Ô, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 74 μfiÏÔ˜ (ÙËÏ. 2421039074, 2421039075 Î·È 2421038737) Î·È ÛÙÔ 1Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi (ÙËÏ. 2422021212).

μÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÒÓ Δ¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ 9Ô ÂÙ‹ÛÈÔ Ì·ıËÙÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·Úı¤ÓË ∞ÓوӷοÎË Î·È ª·Ú›·- §‹‰· ∞‰·Ì¿ÎË - ΔÚ¿ÓÙÔ˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ °∂§ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ πˆ¿ÓÓË ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ °∂§ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÛËÌ›·Ó· °È·ÓÓÔ‡ÏË ∞ÛË̛ӷ ÙÔ˘ 6Ô˘ °∂§ μfiÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “ΔÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ 9Ô ∂Ù‹ÛÈÔ ª·ıËÙÈÎfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, Û˘Á¯·›ÚÂÈ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “Δ·

·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÎÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋, ¿ÍÈÔÈ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ - ηıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ú›ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ Ôϛ٘. Δ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ ı· ‹ıÂÏ·, Â›Û˘, Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜: ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ, ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ºÈÏÔÏfiÁˆÓ, ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ¢È¿‰ÔÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏˆÛÛÈ΋

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ™ÙÔ 3Ô ∂¶∞§ ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-2011 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: °ÂˆÔÓ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜, Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜- ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÀÁ›·˜ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: μÔËıÔ‡ È·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ‚ÔËıÒÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌˆÓ Î·È ‚ÔËıÒÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ. ™ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ÙËÓ μ’ Ù¿ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ·ÁfiÌÂÓÔÈ ÛÙË μ’ ∂¶∞§ Î·È ÛÙËÓ μ’ °ÂÓÈ΋ §˘Î›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Δ∂§, ∂¶§,Δ∂∂, ∂¶∞§ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ̤·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ °’ Ù¿ÍË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ·’ ·ÎÏÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›ˆÓ Δ∂§, ‚’ ·ÎÏÔ˘ Δ∂∂ Î·È ∂¶∞§ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ̤·. ΔÔ 3Ô ∂¶∞§ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î·È Ù· ÙËϤʈӿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 2421057299, 2421058299 Î·È 2421057295.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ô˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË 13 ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú¢ÚÂı› ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂¢∏¡ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÔ˘Ì¤Ï˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ Ù·Ì›·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ∫. °·‚ÚÈ‹Ï. ∏ ¶√∂¢∏¡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ¢.¡.Δ. - ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ (300 ‰È˜ ¢ÚÒ). ∏ ¤ÓÙ·ÍË ı· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ı· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. ΔËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ Ô˘‰fiψ˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÈ‹ÏıÂ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â¤ÏÂÍ ÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ¯ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔÈ À¿ÏÏËÏÔÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÚȤÎÔ„Â ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›‰Ô-

ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÔχÛÂȘ, ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜”.

√È ÁÈ·ÙÚÔ›

Ì· Ô˘ Ì·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È (¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi) 12% Î·È Ù· ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ - ¶¿Û¯·, Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ηٿ 30%. ¶ÂÚȤÎÔ„Â ·ÎfiÌË 12% Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ Î·È ·ÓÙÈηÚÎÈÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 15ú Î·È 10ú ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·ÌÔÈ‚fiÌÂÓÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰ÈÂΉÈÎԇ̠¿ÌÂÛ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ∂ÓÈ·›Ô˘ - ¡¤Ô˘ ªÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙË ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ - ∂∫∞μ - ¶ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢.¡.Δ. ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∂-

™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÀÁ›·˜ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ “ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÓı‹ÌÂÚˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ”.

∏ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “·ÓÔÈÎÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È ÔÈ ∏Ï›·˜ ¢fiÏÁ˘Ú·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÔ˘Ì¤Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂¢∏¡ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞¢∂¢À, Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞¢∂¢À. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÛÂÏ. 24

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

ª√À¡Δπ∞§

¶¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ “16” μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÂÏ. 20

√ °∞§§√™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ £∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ Δ∞ ∂¶√ª∂¡∞ ¢À√ Ã√¡π∞

À¤ÁÚ·„Â Ô ΔÔÌ¿˜ √

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô·‰ÒÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¡›Î˘ ÛÂÏ. 22

÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ¤ÌÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ Â›ÛËÌË “ÚÒÙË” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ∂∞∫. ª¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·fi ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ª¶∞™∫∂Δ

√ ∫. •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÂÏ. 23

∏ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ...„ËÏÒÓÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∫·È ·˘Ùfi ηıÒ˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÷ ‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ¯ı˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012. √ ‡„Ô˘˜ 1.93 ÛÙfiÂÚ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1986 Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ °ÎÈÓÈfiÓ ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007, ÛÙË ƒÔÓÙ¤ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006-07 ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘Ú Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÙ¤˜

ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ‚Ú¤ıËÎÂ Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Î·È ¤ÙÛÈ Ô ·›ÎÙ˘ ÓÙ‡ıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙ· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” . √ ›‰ÈÔ˜ Ô ΔÔÌ¿˜ ¤‰ÂȯÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›· ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ˘fiÛ¯ÔÌ·È ˆ˜ ı· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ fiÛ· ÙÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó. ∂›Ì·È ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∂∞∫, Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη” . ∏ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÔÌ¿˜ Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÒÓË ƒ›Îη, ¶¿ÔÏÔ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ÃÔ˘¿Ó ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ª·ÚÙ›Ó Î·È ™Ù¿ıË ƒfiη. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. √ √‡ÁÁÚÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂÛÈ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì›· ...·Ó¿Û· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ηٷ٤ıËÎÂ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÂÈ ÙÔ “Ó·È” . ∂›Û˘, Ù· Ù˘Èο ·Ô̤ÓÔ˘Ó

ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ μ·ÁÁ¤ÏË °ÎfiÙÔ‚Ô˘ ·fi ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ. °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ô ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ô ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ √ÏȂȤ ƒÂÓ¿Ú Î·È ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ¶Ú› Ì·Ì ¶¤ÛÎÔ‚ÈÙ˜. ŸÌˆ˜ Ô ƒÂÓ¿Ú ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ª¤¯ÂÏÂÓ Î·È ÂÓÒ ·Ú¯Èο Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ı· ¤ÌÂÓ ÂχıÂÚÔ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÛÎÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚË, ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË Î·È ·fi ¿ÏÏË ÂÏÏËÓÈ΋ ¶∞∂.

∫¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫. ∏ ¶∞∂ ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ dvd Ì ÙË ÊȤÛÙ· ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 2 ˆÚÒÓ, ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÙÒÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Á›ÓÂÙ·È Î·È Â›ÛËÌ· Ú¿ÍË. ∏ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ-

¯‹˜ Ù˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∫·Ïԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· Á‡ÛË ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∂›Û˘ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ·ÏÈ¿ ̤ÏË ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙‹Û·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙÔ ∂.∞.∫. ∞˜ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ” .

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ‰Èη›ˆÌ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Î·Ùfi¯ˆÓ Gold Î·È Silver ¤ˆ˜ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. VIP GOLD (ı‡Ú· 4) 1000 ¢ÚÒ. 2. VIP SILVER (ı‡Ú· 4) 500 ¢ÚÒ. 3. SPECIAL (ı‡Ú· 3-5) 300 ¢ÚÒ. 4. RED (£‡Ú· 1) 250 ¢ÚÒ. 5. AUSTRIAN (ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ) 150 ¢ÚÒ. 6. WOMAN (ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ı‡Ú˜ 13-5) 100 ¢ÚÒ. 7. KIDS (ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ, ı‡Ú˜ 1-3-5) √È ÙÈ̤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011 (™Ô‡ÂÚ §›Áη, ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÊÈÏÈο). ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210 34507, fax: 24210 34509, e-mail: tickets@paeolympiakosvoloufc.gr Î·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·›ÙËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘.


20

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

μƒ∞∑π§π∞ ∫∞π ¶√ƒΔ√°∞§π∞ ∏ƒ£∞¡ π™√¶∞§∂™ 0-0 °π∞ Δ√¡ ∑’ √ªπ§√

∏¶∞-°Î¿Ó· ·fi„ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16”

™ÙÔ˘˜ “16” ...¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ

ª∂ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ∏¶∞ Ì ÙËÓ °Î¿Ó·, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ƒÔ‡ÛÙÂÓÌÔ˘ÚÁÎ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi„ (21:30 ¡∂Δ) Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ̠ÁÎÔÏ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Ôχ ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ªÔÌ ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 4-4-2 Ì ÙÔÓ ÕÏÙÈÓÙÔÚ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¡ÙfiÓÔ‚·Ó, ¡Ù¤ÌÛÂ˚ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ (¿ıÔ˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·) ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ë °Î¿Ó·, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜. √ ª›ÏÔ‚·Ó ƒ¿Á‚·Ù˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ °ÎÈ¿Ó ∞Û·Ìfi· Î·È ÙÔÓ ¡Ù¤ÓÙ ∞ÁÈÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ™·Ú¤È Î·È ªÂÓÛ¿ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù›ıÂÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜. ™ÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006 Ë °Î¿Ó· ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ÛÎÔÚ 2-1. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÂÓfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹Ù·Ó ÙÔ 2002, ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∞Ó ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ›, ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó (ÙÔ 1990) Î·È Ù˘ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘ (ÙÔ 2002) Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÂÓfi˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ù˘ °Î¿Ó·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô ª. ∫·Û¿È (√˘ÁÁ·Ú›·). ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: ∏¶∞: Ã¿Ô˘·ÚÓÙ, ΔÛÂÚÔ‡ÓÙÔÏÔ, ¡Ùª¤ÚÈÙ, √ÓȤ‚Ô˘, ªÔηӤÁÎÚ·, ¡ÙfiÓÔ‚·Ó, ªÚ¿ÓÙÏÂ˚, ∂ÓÙÔ˘, ¡Ù¤ÌÛÂ˚, ∞ÏÙÈÓÙÔÚ, º›ÓÙÏÂ˚. °∫∞¡∞: ∫›ÓÁÎÛÔÓ, ¶¿ÓÙÛÈÏ, ªÂÓÛ¿, ÕÓÙÈ, ™·Ú¤È, ∞Ó¿Ó, ∞ÓÙ›ÁÈ·, ∞ÁÈÔ‡, ªfi·ÙÂÓÁÎ, °ÎÈ¿Ó ∞Û·Ìfi·, Δ·ÁÎfiÂ.

πΔ∞§π∞

∞Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô ∫·Ó·‚¿ÚÔ Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ πÙ·Ï›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô º¿ÌÈÔ ∫·Ó·‚¿ÚÔ. √ 37¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ 2006 ÙÔ˘˜ “·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ˘fi Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı‹Î˜. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜, ·ÊÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠӈڛ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì 2 ‚·ıÌÔ‡˜, ›Ûˆ ·fi ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· (3‚.), ™ÏÔ‚·Î›· (4‚.) Î·È ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë (5‚.). “∂›Ó·È ÒÚ· Ó· ʇÁˆ” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ›¯· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÚȤڷ. ∂›¯· ÔÏÏ¿ ηϿ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Î¿ ·È¯Ó›‰È·, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ηÚȤڷ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. ŸÌˆ˜ fi,ÙÈ ¤Î·Ó· Î·È Î¿Ó·Ì ÙÔ 2006 ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÚ·Ê›. ŒÂÈÙ· ·fi 13 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û·Ó ·˘Ùfi” . √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÛÎÔ˘¿ÓÙÚ· ·Ù˙Ô‡Ú·” ÙÔ 1997 Î·È Ì 136 ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ (·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ¶¿ÔÏÔ ª·ÏÓÙ›ÓÈ Ì 126). √ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ∞Ï-∞¯Ï› ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È.

μÚ·˙ÈÏ›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0 ÛÙÔ ¡Ù¤ÚÌ·Ó, ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∏ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∑’ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì 7 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰‡Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜. √ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘.

™ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È μÚ·˙ÈÏ›· ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· “¿Á¢ÛÙÔ” 0-0, ·ÏÏ¿ ¤Ú·Û·Ó “·Î¤ÙÔ” ÛÙÔ˘˜ “16” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰È¤„Â˘Û·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó... ÂÓ·ÔÙÂı› ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ˆÚ·›Ô ı¤·Ì· Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË... ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ (ÚÒÙË Ë “ÛÂÏÂÛ¿Ô, ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÔÈ ÿ‚ËÚ˜) ·Ï¿ ¤Î·Ó·Ó “˙¤ÛÙ·Ì·” ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ê¿Û˘. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ Í¤Ê˘Á ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· fiÚÈ·, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ Ô˘ ÌÔ›Ú·ÛÂ Ô ªÂÓ›ÙÔ ∞ÚÙÛÔ‡ÓÙÈ·. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fï˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ºÂÏ› ª¤ÏÔ ÛÙÔ 44’, ·ÊÔ‡ Ô ¡ÙÔ‡ÓÁη ‰È¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘... ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ·Ô‚ÏËı› (›¯Â ‹‰Ë ‰Â¯ı› ΛÙÚÈÓË) ÚÈÓ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ! ∞ÎÚÈ‚Ô‰›Î·ÈÔ˜ Ô ∞ÚÙÛÔ‡ÓÙÈ·, ÂϤÁ¯ÂÙ·È fï˜ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 25Ô˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ô ∑Ô˘¿Ó ¤ÎÔ„Â Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ Ì·ÏÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú. ™·Ê‹˜ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÊ·ÓÔ‡˜ ¢ηÈÚ›·˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ô ∑Ô˘¿Ó ÁϛوÛ ÌfiÓÔ Ì ̛· ΛÙÚÈÓË. ™ÙÔ ËÌ›ˆÚÔ Ô ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ “Û˘ÓˆÌfiÙËÛ” Ì ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¡ÈÏÌ¿Ú Ó· οÓÂÈ... ÛÂÊÙ¤ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂΛÓËÛÂ... Ô fiÏÂÌÔ˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∑Ô˘¿Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹-

√ ªÂ˚ڤϘ ¯¿ÓÂÈ ·›ÛÙ¢ÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÂÈ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÈ· ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ... ¯ıÚÔڷ͛˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 22 ·ÈÎÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÛÙÔ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï·. ∏ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÌÈ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜. √È ÿ‚ËÚ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË ÙˆÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓˆÓ Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ “ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ” ÙÔ˘ Ì·Ù˜ -¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏËÛ›·Û·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ÚÒÙÔÈ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙÔ 59’ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ §Ô‡ÛÈÔ, Ë Ì¿Ï·

¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ƒ·Ô‡Ï ªÂ˚ڤϘ ·ÏÏ¿ Ô ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ï·Û¤ ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Ô˘Ù. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÛ ηٷÎfiÚ˘Ê·, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ 0-0 (¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‰ÂÓ ‰fiıËΠԇÙ ̛· ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·), ·ÊÔ‡ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ë ÚfiÎÚÈÛË Â›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚÈı›. ŸÏ· ·˘Ù¿ -ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” fiÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ÒÚ·, Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (Ô˘ ı· ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË) ÌÔÈÚ·›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ “Ù·ÊfiϷη” ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ∫¿ÔȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Î·È ÌÈ· “ηڷÌfiÏ·” ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËÎÂ Ô ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó

ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ñÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ËÌÈÒÚÔ˘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ fiÛÔÈ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∞ÚÙÛÔ‡ÓÙÈ· (ªÂÍÈÎfi) ∫›ÙÚÈÓ˜: ¶¤Â, ¡ÙÔ‡ÓÙ·, ΔÈ¿ÁÎÔ, ∫ÔÂÓÙÚ¿Ô - ∑Ô˘¿Ó, §Ô˘›˜ º·ÌÈ¿ÓÔ, ºÂÏ› ª¤ÏÔ ¶√ƒΔ√°∞§π∞: ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ, ªÚÔ‡ÓÔ Õς˜, ∫·Ú‚¿ÏÈÔ, ¶¤ (64’ ¶¤ÓÙÚÔ ª¤ÓÙ˜), ∫ÔÂÓÙÚ¿Ô, ƒÈοÚÓÙÔ ∫fiÛÙ·, ªÂ˚ڤϘ (84’ μÂÏfiÛÔ), ΔÈ¿ÁÎÔ, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ¡ÙÔ‡ÓÙ· (54’ ™ÈÌ¿Ô), ¡Ù¿ÓÈ. μƒ∞∑π§π∞: ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú, ª·˚ÎfiÓ, §Ô‡ÛÈÔ, ∑Ô˘¿Ó, ª¿ÛÙÔ˜, ºÂÏ› ª¤ÏÔ (44’ ∑ÔÛÔ˘¤), ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, ¡Ù¿ÓÈ Õς˜, ¡›ÏÌ·Ú, ∑Ô‡ÏÈÔ ª·Ù›ÛÙ· (82’ ƒ·Ì›Ú˜), §Ô˘˚˜ º·ÌÈ¿ÓÔ (85’ °ÎÚ·Ê›ÙÂ).

∏ ∞∫Δ∏ ∂§∂º∞¡Δ√™Δ√À ∫∂ƒ¢π™∂ 3-0 Δ∏ μ. ∫√ƒ∂∞ ∞§§∞ ∞ªº√Δ∂ƒ∂™ ∞¶√∫§∂π™Δ∏∫∞¡

¡›ÎË Ì “ÈÎÚ‹” Á‡ÛË ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-0 Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜, ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ 19Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ˙’ fiÌÈÏÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ “ªÔÌ¤Ï·” ÙÔ˘ ¡¤ÏÛÚÔ˘˚Ù Î·È Ù· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤ (14’), ƒÔ̷ڛΠ(20’) Î·È ∫·ÏÔ‡ (82’). ΔÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù›ÌËÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿. ¶Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ·fi ÓˆÚ›˜ Ì‹ÎÂ Ë ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ ÙÔ “¤ÚÁÔ” Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ı·‡Ì·, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ηχ„ÂÈ ¤Ó· ¯¿ÓÙÈη Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÁÎÔÏ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË μ. ∫ÔÚ¤·. √È π‚ÔÚÈ·ÓÔ› ›¯·Ó ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ù˘¯·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ›¯·Ó ¤Ó· ·Î˘Úˆı¤Ó ηıÒ˜ Î·È ¤ÍÈ ·ÎfiÌ· ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜. ªfiÏȘ ÛÙÔ 2’ Ô ∫Â˚Ù¿ ¤¯·Û ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ °ÎÔ˘Î Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ۈÛÙ¿. ∏ ∞ÎÙ‹ Û˘Ó¤-

¯È˙ ӷ Ȥ˙ÂÈ Î·È ÂÓÒ ÛÙÔ 10’ ·Î˘ÚÒıËΠۈÛÙ¿ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ μ. ∫ÔÚ¤·˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤ ÌÂÙ¿ ·fi fiÌÔÚÊË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªÔο, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì Ï·Û¤. ΔÔ ÁÎÔÏ ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÒıËÛË ÛÙÔ˘˜ ∞ÊÚÈηÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÚÒÙ· “‚ÈÔÏÈ¿” ÙÔ˘˜ ∑ÂÚ‚›ÓÈÔ, ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ Î·È ƒÔ̷ڛΠ¤Î·Ó·Ó ¿Óˆ-οو ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ μÔÚÂ˚ÔÎÔÚ·ÙÒÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ƒÔ̷ڛΠÌ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ 20’ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∏ μ. ∫ÔÚ¤· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ·Ó·ÏˆÓfiÙ·Ó Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ Ì·ÏȤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Δ¿Â-™Â. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ¤Ó· Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 24’ÙÔ˘ ΔÛÔÏ Ô˘ ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ª·Ú›. ∏ ∞ÎÙ‹ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ Î·È Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ¤Ó· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ (25’-30’) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿ÏϘ ‰‡Ô ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔÓ ∫Â˚Ù¿ Î·È ÙÔÓ ∑ÂÚ‚›ÓÈÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ∏ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ π‚ÔÚÈ·ÓÒÓ

ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÌÊ·Ó›˜ Î·È ·ÔÙ˘ÒıËΠÏ‹Úˆ˜ ÛÙ· 14-2 ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ï¿ Ì·Óٿٷ ·fi ÙÔ ¡Ù¤ÚÌ·Ó, ·ÊÔ‡ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› ‹Ù·Ó Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›·. ∫È fiÛÔ Ù· Ó¤· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó, Îfi·˙Â Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ÊÚÈηÓÒÓ. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ŒÚÈÎÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÊÔ‡ Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο, Ô ∫·ÏÔ‡ ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ, ηıÒ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 82’ ÙÔ 3-0. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ¤ÌÂÈÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: √˘ÓÙÈ¿ÓÔ (πÛ·Ó›·) μ. ∫√ƒ∂∞: ªÈÔÓÁÎ °ÎÔ˘Î, ∫Ô˘¿ÓÁÎ ΔÛÔÓ, °ÈÔÓÁÎ ÃÈÔÎ, ΔÛÔÏ °ÈÓ, °ÈÔ˘Ó πÏ, °ÈÔ˘Ó ¡·Ì, πÓ °ÎԢΠ(67’ ∫Ô˘Ì ΔÛÔÏ), °ÈÔÓÁΠ÷Î, ¡·Ì ΔÛÔÏ, °ÈÔÓÁÎ Δ˙Ô, Δ¿Â ™Â.

√ πÓ °ÎԢΠÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ì ...·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ªÔο ∞∫Δ∏ ∂§∂º∞¡Δ√™Δ√À: ª·Ú›, ªÔο, ∫. ΔÔ˘Ú¤, ∑ÔÎÔÚ¿, ∂ÌÔ˘¤, ƒÔ̷ڛΠ(79’ ¡ÙÔ˘ÌÈ¿), °. ΔÔ˘Ú¤, ΔÈÔÙ¤, ∑ÂÚ‚›ÓÈÔ (64’ ¡ÙÈÓÙ¿Ó), ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, ∫Â˚Ù¿ (64’ ∫·ÏÔ‡).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∑’ ÔÌ›ÏÔ˘ (ÙÂÏÈ΋) 1. μÚ·˙ÈÏ›· 2. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 3. ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ. 4. μ. ∫ÔÚ¤·

5-2 7-0 4-3 1-12

7 5 3 0


™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

Δ√¡π™∂ °π∞ Δ√¡ ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞Δ∏ Δ√À ƒ∂Ã∞°∫∂§ ™Δ∏¡ ∂£¡π∫∏ √ ¶∞¶∞™Δ∞£√¶√À§√™

“∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ô ™¿ÓÙÔ˜” Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï” .

·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94.6. “∂›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ Δ˙¤ÓÔ·.

∞Ú¯Èο, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙË ˙‹ÛÂÈ” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÚÁËÛ ӷ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ fiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ú¿ÁÌ· ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂı› Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. “™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÚÔÛˆÈο, ηٿϷ‚· ˆ˜ ·›˙ˆ Û ¤Ó· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚ„Â. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ê·‚ÔÚ›. ∂›¯·Ì ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ‹Ú·ÌÂ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛًηÌ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ÔÈ· fiÚÈ·. “∏ ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È ‰ÂÎÙ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ,

ΔÔ·Ï›‰Ë˜: ΔÔ Â›¯·Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÚÈÓ 5 Ì‹Ó˜

ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ı¤Ï·ÌÂ Î·È ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÎÚÈÙÈ΋” . √ 22¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ª¤ÛÈ, ÂÓÒ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Ê·Ó¤Ï·. “º·Ó¤Ï· ¿ÏÏ·Í· Ì ÙÔÓ ªÈÏ›ÙÔ” , ›Â Ô ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ Â›¯· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Ì¿Úηڷ ÙÔÓ ª¤ÛÈ. ◊ıÂÏ· Ó· ‰Â›Íˆ Ù· ηϿ ÌÔ˘ ÛÙÔȯ›·. ∞Ó Â›Û·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜, ÙÔ˘ ·Ê‹ÓÂȘ Ï›ÁÔ ¯ÒÚÔ. ŒÚÂ ӷ ·ÔʇÁˆ ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÓÙÚ›ÌÏ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛˆ ÙËÓ ¿Û·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô˘ ΢Úȷگ› Ë ¿Ì˘Ó·, Ì ‚Ô‹ıËÛÂ. ªÂ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ¤Ì·ı· Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Ó· Ì·Úοڈ. ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” . √ Ó·Úfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, Ô˘ ÛÙÔ

·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ó· ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. “∂›Ó·È ÙÈÌ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ÙÔ fiÙÈ ¤Ê˘Á ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ı· ¤ÚıÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ô ™¿ÓÙÔ˜, Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ÁÒ ÙÔÓ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi Î·È ¤¯ˆ Ôχ ηϋ ¿Ô„Ë, ηıÒ˜ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ∞∂∫. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ‰Â›Í·Ì ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ì·Ù˜

∂‰Ò Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ, ÙfiÛÔ Ô √ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ fiÛÔ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÔ·Ï›‰Ë˜, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. “∂›¯·ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ̋Ó˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∂¶√ Î·È Â›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Èı·Ófiٷٷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ì” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ΔÔ·Ï›‰Ë˜ ÛÙÔÓ NovasportFM, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ¿ÏÏ·˙Â, Ô‡Ù ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙË μ’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. •Âηı¿ÚÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. °È· ÙËÓ ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ›Â: “◊Ù·Ó Ì›· Ôχ ˆÚ·›· ÂÔ¯‹. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËη Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯· Ì ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ‰È·ÊˆÓ›·. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡ÈÁËÚ›·, ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛًηÌ ϛÁÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÛÔ‚·Ú‹ ‰È·Ì¿¯Ë” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÔ·Ï›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÎÂÊÙ› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. °È· ÙÔÓ √ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ Â› fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·Ï¿, ·Ó ÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο (Ì ÂÈʇϷÍË), fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ‰Ô‡Ï¢ Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.

∏ √Àƒ√À°√À∞∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 17.00 Δ∏ ¡. ∫√ƒ∂∞ ™Δ√ ¶√ƒΔ ∂§π∑∞ª¶∂£

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ª  ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ Ì ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È (17.00 ¡∂Δ) ÛÙÔ ¶ÔÚÙ ∂Ï›˙·ÌÂı Î·È fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú Δ·Ì¿Ú˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. √È ¡ÔÙÈ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ¿ÓÂÛË, ÓÈÎÒÓÙ·˜ 3-0 ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, 1-0 ÙÔ ªÂÍÈÎfi Î·È ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÈÛÔ·Ï›· 0-0 ÛÙË °·ÏÏ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ηӤӷ ÁÎÔÏ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡ÙȤÁÎÔ §Ô˘ÁοÓÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ê Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó

ÌÂ Û˘Ó¯¤˜ Ú¤ÛÈÓÁÎ. ∏ ›ÂÛË ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÙÈÏ ÙˆÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∫·‚¿ÓÈ, ™Ô˘¿Ú˜ Î·È ºÔÚÏ¿Ó, Ô˘ ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ. ∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ §·Ù›ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û ٤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ¤ÓÙ ̷٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˜, ÂÓÒ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÈÛfi·ÏÔ. √È ∞ÛÈ¿Ù˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÎÚÈ-

ıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÌÈÏÔ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¡ÈÁËÚ›·. ΔÒÚ·, Ë ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÃÔ˘ °ÈÔ˘ÓÁÎ ªÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ π·ˆÓ›·. §ÔÁÈο, Ô ∫ÔÚ¿Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ÛÙËÚȯı› ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 4-4-2 Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Î·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, fiˆ˜ Ô ¶·ÚÎ Ù˘ ªÔÓ·Îfi Î·È Ô Û˘ÓÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Ô˘ Û·ÊÒ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¶Èı·Ó¤˜ ÂÓ‰Âο‰Â˜: √Àƒ√À°√À∞∏: ªÔ˘ÛϤڷ, §Ô˘ÁοÓÔ, °ÎÔÓÙ›Ó, ºÔ˘ÙÛ›ÏÂ, ª·ÍÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ¶¤Ú˜, ∞Ú‚¿ÏÔ, ∫·‚¿ÓÈ, ∞Ï‚¿ÚÔ ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ™Ô˘¿Ú˜, ºÔÚÏ¿Ó. ¡√Δπ∞ ∫√ƒ∂∞: °ÈÔ˘ÓÁÎ ™Ô˘ÓÁÎ, ∫ÈÌ ¡ÙÔÓÁÎ, ΔÛÔ °ÈÔÓÁÎ, §È °ÈÔ˘ÓÁÎ ™Ô˘, §È °ÈÔ˘ÓÁÎ ¶ÈÔ, §È ΔÛÔ˘ÓÁÎ, ∫È ™Ô˘ÓÁÎ, ∫ÈÌ °ÈÔ˘ÓÁÎ, ¶·ÚÎ °È, °¤ÔÌ ∫È, ¶·ÚÎ ΔÛÔ˘.

21

EÓ... ÔÏ›ÁÔȘ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δ∏∫∂ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝·. ŸÏÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ˘ÔÎÏ›ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ 1986 fiÙ·Ó ¤Ù˘¯Â ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙÔ “ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·” , ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ì T˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “äÚÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡” . √ ¡ÙȤÁÎÔ ª·Ú·ÓÙfiÓ·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ï·ÙÚ‡ÙËΠfiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ›Ó‰·ÏÌ· ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï·Ô‡ Ì· Î·È ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÔÌ˘ıÔÔÈËı› Ì ٷ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈο ÙÔ˘ ηÌÒÌ·Ù¿. ÃÒıËΠÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ, ‹ÁÂ Î·È Á‡ÚÈÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔÓ “Չ˔ Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÒÚ· ÛÙ· 50 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Â·Ó‹Ïı ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ï·˙fiÓ·˜, fiÛÔ Î·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜. ¶¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ Î·È Ì fiÏ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ. ¢ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û ٛÔÙ· ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. √‡Ù Ì ÙÔÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ¡ÙÔÌÂÓ¤Î, Ô‡Ù Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ∫·¤ÏÔ, Ô‡Ù Ì ÙÔÓ ıÏÈÌ̤ÓÔ §›È, Ô‡ÙÂ, Ô‡ÙÂ, Ô‡ÙÂ... √ Î. “·˘ıfiÚÌËÙÔ˜” Ô˘ ÔÏÏÔ› ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔÓ √‡ÁÎÔ ΔÛ¿‚˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ ¶ÂϤ ÛÙÔ “ÌÔ˘Û›Ԕ Î·È Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔÓ ¶Ï·ÙÈÓ›. ¢ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔÓ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È ˆ˜ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ì¿Ï· ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ÙËÓ ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì “¯ÔÓÙÚfi ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ” Ô˘ ¯ÔÚÔˉ¿ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ï·ÈÌfi Î·È Ì ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ, Ô˘ ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÔ Ì ÚÒÙ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘, Ì· Î·È ÙËÓ 31¯ÚÔÓË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘, ÙËÓ Í·ÓıÈ¿ ηÏÏÔÓ‹ μÂÚfiÓÈη. ºÈÏ¿ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. ¢ÂÓ ÎÚ·Ù¿, Ô‡Ù ÓÙÔÛȤ ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô‡Ù ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÚÔÔÓËÙÈ΋˜. ¶ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ÂÊfi‰ÈÔ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· Á‹‰·, Ì· Î·È Ì ÙË “ÁÓÒÛË” Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ·fi ÙË “ıËÙ›·” ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·ÁÎÔ˘fiÏÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. ÷ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜, fiÛÔ Î·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜, ¤¯ÂÈ ÁÈ· “fiÏÔ” ÙÔ˘ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÙ¤. ∏ÁÂ›Ù·È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÈ·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ·›ı·Ú¯Ë˜, Ì ٷϤÓÙÔ Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ‹‰Ë, ÙÔÓ “‰È¿‰Ô¯fi” ÙÔ˘ fiˆ˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÔηÏ›, ÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘, Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¡ÙȤÁÎÔ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú·ÓÙfiÓ·, ÏÔÈfiÓ, Ô “ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˜” ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ٷ ÔÏÏ¿ “Ê¿ÏÙÛ·” Î·È ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, Ì· Î·È Ì ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi. papathanasiou@e-thessalia.gr


22

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

™Ã∂¢π∞∑√À¡ ¡∞ ∞¡∞§∞μ√À¡ √π √ƒ°∞¡øª∂¡√π √¶∞¢√π Δø¡ “∫À∞¡√§∂À∫ø¡”

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ

™˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ “·ÂÏÏÔ ‹ıÔ˘˜ ª›Ì˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘” ∏ ã∂™π¡∏ Ë̤ڷ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÂÌ¿ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ 140 ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “∫‡ÂÏÏÔ ◊ıÔ˘˜ ª›Ì˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘” , ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘Ó¯›ÛÙËΠÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˘ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˘ Î. ∂˘‰ÔÍ›·˜ ¶¿Û¯Ô˘-¡Ù·ÊÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ηψÛfiÚÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚ·Á¿Î˘, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔΤ˜ ·˘Ù‹˜, ¤‰ˆÛ ¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÛˆÛÙ¤˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ÙfiÓÈÛ fï˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ· Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ΔÚ·Á¿Î˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Î. ∂˘‰ÔÍ›·˜ ¶¿Û¯Ô˘, ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ªÂ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô‡˜ ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ ÎÈ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ӷ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÚÒÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ª›Ì˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ Î· ∂˘‰ÔÍ›· ¶¿Û¯Ô˘¡Ù·ÊÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·˜ Ù˘ ¤Ó· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ Û ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ·Ó·ÓÂÒıËΠÁÈ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, fiÔ˘ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘Û›· ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

ÚÈ·ÎÔ 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Blue Club (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) Î·È Blue Angels (∞Ó··‡Ûˆ˜ 24) ÛÙË ¡. πˆÓ›·.

· ‚ÁÂÈ Ë ¡›ÎË ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶∞∂ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.

¡

™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™Â Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¡›ÎË. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, fï˜, ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË, ÙÔÓ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙ· Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËΠÂÂȉ‹ -fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜- ‰‡Ô ·ÏÈÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÙÔÓ “¤ÛÙËÛ·Ó” Û ڷÓÙ‚ԇ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ. ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë Â·Ê‹ Ô˘ ›¯Â Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔÈÚ·›· ¤ÂÛ ÛÙÔ ...ÎÂÓfi. √È ·›ÎÙ˜ ¤Ê˘Á·Ó Ì ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË. ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÏËÓ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘.

§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ 2Ô camp ÙÔ˘ b.c.volos Ì ÌÈ· ˆÚ·›· ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ Ì ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· 81 ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Ì ‰ˆÚ¿ÎÈ· ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ Û ËÏÈΛ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ, ÙÔ camp ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚfiÙÚ˘Ó ٷ ·È‰È¿ Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜.

ΔÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ Ô ÛˆÛÙfi˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÒÙÈÛÙ· ηÏfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ··ÈÙ› Â͢Ó¿‰· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ô ·›ÎÙ˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ·ÓÙȉڿ ÛˆÛÙ¿ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·Ú›Ô˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 10-13 ÂÙÒÓ Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ˆÊ¤ÏË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ηÈ

™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ‹ ·Ó ¤¯Ô˘Ó οÔȘ ¿ÏϘ ÛΤ„ÂȘ. 줂·È· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·Ï¿ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Blue Club “¶·ÓÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ·Ó ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ °·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ÕÏψÛÙ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤-

ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¶∞∂ Â›Ó·È Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚfiÓ˘. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “°È· Ó· Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηϤÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ì ÚfiÛÎÏËÛË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ı¤ÛË ÌÚÔÛÙ¿ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ›. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ

Ó· Á›ÓÂÈ. ¢¤¯ÔÌ·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ÃÚfiÓ˘ ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ Ó· οÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜.

ΔÔ “¡ÈÎÈÒÙÈÎÔ Î¿ÌÈÓÁΔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ “¡ÈÎÈÒÙÈÎÔ Î¿ÌÈÓÁΔ , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· “ªÂÏ·Ó‹” ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·-

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Δ· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ §ÂˆÓ›‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë, ™ˆÙ‹ÚË ¶¿ÛÙÚ·, ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Î·È ∞Ï›Î˘ ∫·˙¿ÎË. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 16:00-20:00. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈÎÏ¿ÓË. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·›‰ˆÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ˆÚ¿ÚÈÔ: ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 20:00ñ22:00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 12:30ñ14:30. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ ·ıÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ÂÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÒÚ˜ ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË 20:00-21:00 ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈÎÏ¿ÓË ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 60320.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ã∂™ Δ√ 2√ CAMP Δ√À B.C.VOLOS

™ËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ camp Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜, ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ù· ‰ˆÚ¿ÎÈ· ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ΔÔ camp ÙÔ˘ b.c.volos, Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ

ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™’ ·˘Ùfi ‰›‰·Í·Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿ÓÔ˜, ™¿Î˘ ¢¤ÏÈÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ‡ÙÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ì·Î¿˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ °·Ï·Ó¿Î˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË Î·È ¡Ù›ÓÔ ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË Δ· ·È‰È¿, ·fi fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó

ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ ͤÁÓÔÈ·ÛÙ˜ ̤Ú˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Á‹Î·Ó ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤Ó˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ camp ¢¯‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ Ì ˘Á›·, ÂÓÒ ‰fiıËΠڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

√È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜: ∞.√.¡.∞.ª., ∞.√.¢.μ., ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ camp ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ηÌ ‹Ù·Ó Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” .


™∞μμ∞Δ√ 26 IOYNI√À 2010

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NET: 17.00 √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë-¡. ∫ÔÚ¤· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ) 21.30 ∏¶∞-°Î¿Ó· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, Ê¿ÛË ÙˆÓ “16”) ∂Δ3: 23.30 √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë-¡. ∫ÔÚ¤· -ª- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, Ê¿ÛË ÙˆÓ “16”) NOVASPORTS 1: 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 2: 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 3: 14.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 7: 21.00 ∞›Á˘ÙÔ˜-ƒˆÛ›· -∑- (°Ô˘fiÚÏÓÙ §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT: 14.30 πÚÏ·Ó‰›·πÛ·Ó›· -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Á˘Ó·ÈÎÒÓ U17)

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

£¤ÏÂÈ ∫fiÎη Î·È ∫·Ú·Ú‹Á· ŒÓ· ÔχÙÈÌÔ “fiÏÔ” Ù˘ ¤¯·ÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú·Û΢¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ù· “‚ڋΔ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ °™ ∞ÌÂÏÒÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” ¤ÁÈÓ Û ηÏfi Îϛ̷, Ì ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó ʤÙÔ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‚¤‚·È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ηıÒ˜ Ô ¶·Ú·Û΢¿˜ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Ì 465 fiÓÙÔ˘˜ Û 26 ·È¯Ó›‰È· (17,8 fiÓÙÔ˘˜ ̤ÛÔ fiÚÔ). øÛÙfiÛÔ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÔÚÌfi, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙˘, ∑·Ê›Ú˘ ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Î·˜. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ £·Ó¿ÛË ΔÛ·Ú·˝ÏË Î·È ∫ÒÛÙ· ™ÂṲ́ÙË ·fi °™ μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ‰‡Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ Û¤ÓÙÂÚ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫fiÎη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·È˙Â Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·Ú‹Á·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó·Úfi ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∑·ÁÔÚ¿˜.

£∞

√¢∏°∏™∂π Δ√¡

√§Àª¶π∞∫√ μ. ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ª¶∞™∫∂Δ Δ∏™ ∞1 °À¡∞π∫ø¡

√ ∫. •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘ (ʈÙfi) ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∫. •ÂÓÔÎÒÛÙ·

∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ù¯ÓÈÎfi Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Â‹ÏıÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. √ Î. •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Â›Û˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, fiÓÙ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· §¿ÚÈÛ·˜.

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À √ ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ı· ËÁËı› Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. “ªÂ ÙÔÓ Î. •ÂÓÔÎÒÛÙ· ‹Úı·Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ΔÔÓ ÂÈϤͷÌÂ, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·Ï¿. º¤ÙÔ˜, ı· ÎÈÓËıԇ̠̠Ôχ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 60 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. £· ¿ÚÔ˘Ì ͤÓ˜ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ··ÈÙÔ‡Ó ˘¤ÚÔÁΘ ·ÌÔÈ‚¤˜. £· ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ μ·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁË Î·È Û·Ê¤Ûٷٷ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ∂›Û˘, ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Î·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ, ÂÓÒ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÛÙÔȯ›Ô. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜, Ê˘ÛÈο, ı· Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÌ¿-

‰·˜ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·›ÎÙÚȘ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· Ú›ÍÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì·˜, fiÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô Î. ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Û’ ·˘Ù‹. °È· ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘. * √ Î. ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¢·Ì·ÛÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

■ ¢π∂£¡∂™ ∫∞ª¶ ∫∞ƒ∞Δ∂ ™Δ√

¶‹Ú ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ™ÙË Superleague ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, ·ÊÔ‡ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÂÏÈο ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞Ú¯Èο, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙÔ °Ô˘‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” , ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ “·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠ̠„‹ÊÔ˘˜ 2-1. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ÚıÂ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ù˘ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Super League 2010-2011. Δ¤ÏÔ˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 150.000 ¢ÚÒ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.∏ ›‰ËÛË ÛÎfiÚÈÛ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Í¤Û·Û·Ó Û ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜.

μ√§√

¶√§√ ∂º∏μø¡

◊ÙÙ· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘

ª¶∞™∫∂Δ

∏ÙÙ‹ıËÎÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘¤ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ∂Ê‹‚ˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· °·ÏÏ›· Ì 69-52. ªÂ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤·ÈÍÂ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ‹Ù·Ó Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ Ì 13 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 9 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Î·È Ì 19 fiÓÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·‹ÙÙËÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙȘ 16:00 ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·.

23

™ÙÔÓ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙÔ 3Ô International summer camp ÙÔ˘ kyokushinkai karate Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÙËÓ μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ summer camp Â›Ó·È Ô π¿ˆÓ·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™È¯¿Ó μ·ÎÂÔ‡ÙÛÈ 6 Dan ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È ‰‹ÏˆÛÂ Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›·. ªÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜

ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ summer camp, ηıÒ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ π¿ˆÓ· ‰¿ÛηÏÔ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ kyokushinkai karate ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ È‰Ú˘ÙÔ‡ Sosai Mas Oyamas. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÛÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔ ™¤ÊÂÏ Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î.Ï.., fiÔ˘ ̤۷ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √ Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∞Ú¯ËÁfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªÔ‡Ú¯· Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ªÔÓ ∞Ì›.

ΔËÓ ‹ÙÙ· Ì 9-7 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· ‹Ù·Ó: 1-1, 0-2, 2-1, 45. ∞fi ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ Î·È ¤Ó· Ô ª·Ú·ÛÏ‹˜. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ó›ÎËÛ 6-3 ÙË °Ï˘Ê¿‰·. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·fi ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: 10.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞√∫, 11.00 √.À.∫.μ.-°Ï˘Ê¿‰·, 17.00 √.À.∫.μ.¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, 18.00 °Ï˘Ê¿‰·-¶∞√∫. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÛȷӿη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ μ·Û›Ï˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ª·Ú·ÛÏ‹˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, ¶¤ÙÛ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫Ô‡ÙÚ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), °Ú·Ì̤ÓÔ˜ £¿ÓÔ˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ ª¿ÚÈÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›), ª¿ÚÎÔ˘ π¿ÛˆÓ, ¡ÈÎÔϤÚ˘ ªÈ¯¿Ï˘, ™·Ì·ÎÔ‚›‰Ë˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·ÚÈÓ¿Á˘ °ÈÒÚÁÔ˜, μ·Ú‰¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Δ˙·Ì¿˙˘ £¿ÓÔ˜. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘.


24

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ ª∂ ¿Ù˘Ô ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ η٤ÎÙËÛ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ۯ‰fiÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜. ∫¤Ú‰ÈÛ 10 ÛÙȘ 12 ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚƠ̂˜ (ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ˜) Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó· Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘, ÙË ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 25Ì. Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙË ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÚˆÁÔ› ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÛÙ· ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· fiϘ Ù˘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·Û΋ÛÂȘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙfi ·È¯Ó›‰È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜. - ªÂ ÂÌÂÈڛ˜ ·ÙÔÌÈο ÚÂÎfiÚ Î·È ¤Ó· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ Á‡ÚÈÛ·Ó ·fi ÙË ∫·Ù¿ÓÈ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙË fiÏË Ì·˜, Ë ∏ÚÒ Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, ÛÙÔ ˘„ËÏÔ‡ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì›ÙÈÓÁÎ COMEN ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi fiϘ Ù˘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. - Õ‰ÔÍ· ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ù˘ ∞2 ÁÈ· ÙÔ ¡√μ∞ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÈÎÚ›· ÁÈ·Ù› ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ʤÙÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ó· ¤¯ÂÈ Ûˆı›. ΔÒÚ·, Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ô Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÒÛÙ ٷ ·ı‹Ì·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù·. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË. √ √.À.∫.μ. ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Û ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó·ÚÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. ΔÒÚ·, ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚÈı›. ∂›Û˘, Ô √.À.∫.μ. ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÁÈ· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ‰Ô‡Ì ηÏÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

√π∫√¡√ªπ∫∏ ∫ƒπ™∏ ∫∞π “∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏™” √¢∏°√À¡ √ª∞¢∂™ Δ∏™ ∂¶™£ ¡∞ ∂¡ø™√À¡ Δπ™ ¢À¡∞ª∂π™ Δ√À™

™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Δ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÓÔÏÈο 51 ÔÌ¿‰Â˜. ŸÌˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ›Ûˆ˜ ÌÂȈı› ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ηıÒ˜ Â›ÎÂÈÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ οÔÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ô˘ ÚԂϤÂÈ Û˘Ó¤ÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ, ›Ûˆ˜ ʤÚÔ˘Ó Î·È Û˘Ó¤ÓˆÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011 Ô˘ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó “Ì·ÙÒÛÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÓÒ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ۈ̷Ù›· ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¤Ì·ÈÓ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÁÂÓÈ΋ ·ÚÔı˘Ì›· ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ÙË ¢¿ÊÓË, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÌÂÙ›¯·Ó Û ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ‰‡Ô ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ·. Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ¤‰Ú· ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ¡Â¿ÔÏ˘, ÂÓÒ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ ÌÂÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÔÈ-

Λ· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ë ¢¿ÊÓË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ԇÙ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Ë̤ڷ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ÙË ¢¿ÊÓË. ª›· ¿ÏÏË Èı·Ó‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞.∂. 2002, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË μ’ ÙÔÈ΋. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞Ó ÙÂÏÈο ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi Ó·

ÎÚ·ÙËı› ÙÔ fiÓÔÌ· “ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜” ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈ· Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ ªËÏȤ˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÙÔÓ °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ·˘Ù‹ Î·È Ô ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ô˘ ʤÙÔ˜ ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£. º˘ÛÈο Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘

ª∂Δ∞•À Δø¡ ¶∞π¢πø¡ Δ√À √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À ∫∞π Δ√À ∫∞Δ∏Ã∏Δπ∫√À ™Ã√§∂π√À ∞°. Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™

ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤Ó·˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù˯ËÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ¤ÁÈӠ̠ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ‰È¤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔ› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ Î. μÔÁÈ·Ù˙‹ Î·È ÙËÓ Î, ∂ϤÓË ∫Ô¿ÓÔ˘, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ºÈÏfiÙˆ¯Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì¤Û· Û ¤Ó· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷ ˘fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ∞Á.¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·/∞Á.º·ÓÔ˘Ú›Ô˘ μfiÏÔ˘ . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ‹Ù·Ó Î·È Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜

ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î. μ·ÏÛ·Ì‹ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯‹ ηٿÏËÍË ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ∫·Ù˯ËÙÈÎfi ∞˚‰ÈÓ›Ô˘. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 28 ÁÎÔÏ Î·È ÓÈ΋ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ÛÎÔÚ 15-13, ·Ó Î·È 10 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤¯·Ó Ì 12-10.

μ’ Î·È Ù˘ °’ ÙÔÈ΋˜. ∫·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, ÙfiÙ ı· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ.

¶∞¡πø¡π√™ ¡. πø¡π∞™

¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∏ ¡∂∞ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÕÚ˘ ¡ÙfiÓÙ˘ ¤È·Û ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ºÒÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfi Ô˘ÏÔ, Ô˘ Îڤ̷Û ٷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ· (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Ì 30 ÁÎÔÏ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ƒ‹Á·) Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ̤ӷ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ‹ÌÔ˘Ó Ë ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi Ì ÙÈÌ¿ Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ™ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ‚ڋη ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ı· Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË. £· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì›· ·ÍÈfiÌ·¯Ë ÔÌ¿‰·” .

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 16, 18, 20, 22, 26.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 7 8, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 1 8 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 9 7 1.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ, Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÙÔ 1976 ·fi ÙÔ ∞’ Î·È μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË “Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ٷ ·ÏÈ¿” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Volos Pallas. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 25 ¢ÚÒ. ΔȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ı· ÙȘ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi: 1. “ŒÈÏÔ §Ô˘ÚÂÙ˙‹” , ∂ÚÌÔ‡ 63 - ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘. °È·˚Ù·Ó›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÙËÏ. 24210 24015, ÎÈÓ. 6973669692. 2. “ƒ›ÙÛ·” , ∂ÚÌÔ‡ 62. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ∂Ï¢ıÂÚ›·, ÙËÏ. 24210 38304. 3. §Ô˘›˙· ∫ÔÓ¤, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 126°, ÙËÏ. 24210 29934, 6978304878. — ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹-ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ì›Ú·˜ Ì æ˘ÏÏ·ÁÔÚ¿ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ÒÚ· 18.00-24.00, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. °ÂÚÌ·ÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÁÏ˘Î¿, æ˘ÏÏ·ÁÔÚ¿: ‚È‚Ï›·, ·È¯Ó›‰È·, ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi, ™ÈÙÈο: ÏÈΤÚ, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ¤Ï·È·, ÃÂÈÚÔÙ¯ÓÈο: ÎÂÚ·ÌÈο, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ›Ó·Î˜, ¢È·ÛΤ‰·ÛË: ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜. — ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Ì ٛÙÏÔ “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 29844. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË) 10 .Ì.-6 Ì.Ì. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë˜ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™¿‚‚·ÙÔ 17/7, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì.: ∏ ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ∫˘Úȷ΋ 18/7, ÒÚ· 7 Ì.Ì.: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È 9 Ì.Ì. ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ §·Ì›·˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË Ã·Ù˙¿ÎË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √È º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Û ∫·‚¿Ï·-£¿ÛÔ. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ 75 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” , ÙËÏ. 24210 32916 Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞. 6936630976, ¡. ∫Ô˘ÙÛÔ˘‚¤ÏË 6936657533, ∂ϤÓË ∫·Ê›‰· 24210 58609, ∞. ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë 6972416565, ª·Ú›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 6936704437. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔ̤˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·. ™ÙȘ 9/7 ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ - Ã›Ô - ™Ì‡ÚÓË - πÎfiÓÈÔ - 5‹ÌÂÚ˜ ∫··‰ÔΛ· - ¶·ÌԇηÏ - Ã›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ - μfiÏÔ, 10‹ÌÂÚË. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë ª., ÙËÏ. 24210 35860. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: ∞‡ÚÈÔ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· μ¤ÓÂÙÔ-∫ÂÚ·ÛÈ¿-∫·Ì¿ÚÈ. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 10.30-13.00 Î·È ·ÔÁ‡̷ٷ ΔÚ›Ù˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ 17.00-19.00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 24210 35915 Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 23935. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ™ÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ∂ÏÂÔ‡Û· ÛÙËÓ •˘ÓÈ¿‰· Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. 2. ÙȘ 28 πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÛÙÔ ¶Â˘Î› ∂˘‚Ô›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” , ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 27/6/10: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ: Â˙ÔÔÚÈ΋ - Ì¿ÓÈÔ. ∞Ó‹ÏÈÔ - ¶Ï¿Î· - ¶·Ó·Á›· º·ÓÂڈ̤ÓË - ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ø.¶.: 3, μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ 26-6 - ∫˘Úȷ΋ 4/7/10: ™ÂÚ‚›·: Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. * ∫˘Úȷ΋ 11/7/10: μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ· - ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË / Ì¿ÓÈÔ. º·Ú¿ÁÁÈ ¡ËϤ· - ∞Á›· ÕÓÓ·. ø.¶.: 3. μ.¢.: 1/5. * ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 16-17-18/7/10: ¡¤‰· ªÂÛÛËÓ›·˜ - ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking) Ì ̷ÁÈfi Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ¡¤‰·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™‡ÚÚÈ˙Ô Î·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi οÌÈÓÁÎ, ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙȘ μ¿ÛÛ˜ ºÈÁ·Ï›·˜. ø.¶.: 6. μ.¢.: 2/5 (ÁÓÒÛË ÎÔχ̂ËÛ˘). * ™¿‚‚·ÙÔ 31/7 - ∫˘Úȷ΋ 1/8/10: μ›ÎÔ˜ ∏›ÚÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋. ∞) ªÔÓÔ‰¤ÓÙÚÈ - º·Ú¿ÁÁÈ μ›ÎÔ˘ - ¶ËÁ¤˜ μÔ˚‰ÔÌ¿ÙË. ø.¶.: 6. μ.¢.: 2/5. μ) ™Î¿Ï· μ›ÙÛ·˜ - °ÂʇÚÈ ª›ÛÛÈÔ˘. ø.¶.: 3. μ.¢.: 1/5 - ·Ú¯ËÁfi˜ ÕÓÓ· ª·Ó·‚¤ÏÏ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210-24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· 10-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236.

“¶ÏÔ‡ÙÔ˜ - ¶ÂÓ›·˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÛÙÔ μfiÏÔ

K

·Úfi Ù˘ ÚÒÙ˘ Â›ÛËÌ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó” Î·È ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¶ÏÔ‡ÙÔ˜” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 Û ∫‡ÚÔ, ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 13 & 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘. ª›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ 17¯ÚÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ı· ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ·ÚÁÔÏÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, fiÔ˘ ı·٤˜ ·fi οı ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ΔÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ı›·ÛÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ fiˆ˜ Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, Ô ÃÚ‹-

ÛÙÔ˜ §ÂÔÓÙ‹˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ™ÔÊ›· ™˘Ú¿ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜, Ë ∫¿ÙÈ· °¤ÚÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¶ÂÓ›·˜, Ë ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∫·Ú›ˆÓ·, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÁÓ¿‰Ë˜ ˆ˜ “¶ÏÔ‡ÙÔ˜” , Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÃÚÂ̇ÏÔ˘, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ∫·ÂÏÒÓ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¢›Î·ÈÔ˘ Î·È Ô 14ÌÂÏ‹˜ ¯ÔÚfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ı¿ÙÚˆÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¶ÏÔ‡ÙÔ˜ - ¶ÂÓ›·˜ £Ú›·Ì‚Ô˜” , Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË °È¿ÓÓË μ·Ú‚¤ÚË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›·

¢È·ÁfiÚ· ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Ë ¿ÎÚˆ˜ Â›Î·ÈÚË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ - Û‚fiÌÂÓË ·Ôχو˜ ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ - Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¶ÂÓ›·˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ı· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔÙÈÓ‹ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ Û’ fiϘ ÙȘ “ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜” ÎÔÈӈӛ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 6 Î·È 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

Ó· ·ÛΛ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ¯·ÌËÏfi Î·È Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Â›Ó·È 15 ú Î·È 10 ú ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î·È Ì·ıËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∏ ¯·ÌËÏ‹ ·˘Ù‹ ÙÈÌ‹ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜, ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‚¤Ú˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¢È·ÁfiÚ·˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÎËÓÈο: ª¤Í˘ ¶¿ÚȘ. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª¤Í˘ ¶¿ÚȘ. ªÔ˘ÛÈ΋: §ÂÔÓÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ / ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·: ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›Ó·.ÃÔÚÔÁÚ·Ê›·: ™˘Ú¿ÙÔ˘ ™ÔÊ›·. ºˆÙÈÛÌÔ›: ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶ÂÓ›·: ∫¿ÙÈ· °¤ÚÔ˘, ¶ÏÔ‡ÙÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÁÓ¿‰Ë˜, ÃÚÂ̇ÏÔ˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜, ∫·Ú›ˆÓ: ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢›Î·ÈÔ˜: ∫ˆÛÙ‹˜ ∫·ÂÏÒÓ˘, μÏ„›‰ËÌÔ˜: ∫ÒÛÙ·˜ μÂϤÓÙ˙·˜, °˘Ó·›Î·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘: §Â˘Ù¤Ú˘ §Ô˘Î·‰‹˜, °ÚÈ¿: μ·Û›Ï˘ §¤ÌÂÚÔ˜, ¡¤Ô˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶¤ÚÚÔ˜, ∂ÚÌ‹˜: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, πÂÚ¤·˜: ∫ÒÛÙ·˜ μÂϤÓÙ˙·˜. ª·˙› ÙÔ˘˜ 14ÌÂÏ‹˜ ÃÔÚfi˜.

∫·Ú¿‚È - ηڷ‚¿ÎÈ...! ∏Δ∞¡ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ·-

Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÌÓ‡ÛÙËΠ·fi ÙË REGATA, ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È·, ΛÌÂÓ·, ÛÎËÓÈο, ÊÔÚÂÛȤ˜, fiÏ· Ù·Í›‰Â˘Û·Ó ÙÔ ı·ً ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ fiÔ˘ ÔÈ ‚¿ÚΘ, Ù· ηڿ‚È·, Ù· „·ÚÔοÈη, ÔÈ ÌÚ·ÙÛ¤Ú˜, Ù· ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿‰Èη Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ηÈ

ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 200 ·È‰È¿ ·fi 417 ¯ÚÔÓÒÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤Ó· ¤ÓıÂÚÌÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi Ô˘ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÎÏËÍË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¯ÔÚÔ‡˜ ∫Ú‹Ù˘, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È πηڛ·˜ Ô˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ‰È¿ıÂÛË ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ¯ÔÚ¢ÙÈο ÁϤÓÙÈ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. √È ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Ï·˚Îfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ∫fi-

ÓÙÔÁÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÁÔÚÁfiÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÔοڷ‚Ô˘, ·È¯ÓȉÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· ÁÈ· ‚¿ÚΘ Î·È Î·Ú·‚¿ÎÈ·. √È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó: ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (μÈÔÏ›), ¢Ú·Á¿Ó˘ £·Ó¿Û˘ (§·Ô‡ÙÔ), μÔ˘ÁÈԇη˜ ¢‹ÌÔ˜ (∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ), ∑ÂÚ¿È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫ÚÔ˘ÛÙ¿), •ËÚÔ˘¯¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (∫ÚËÙÈ΋ χڷ), °È·ÓÓÈfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ), °Ô‡ÏÈ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ). ΔÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó: ÿÚȉ· ∫Ô˘ÊÔÁ¿˙Ô˘, μ·ÛÈÏÈ΋ °Ô‡ÛË, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ™ËÌ·ÓÙ‹Ú·. ΔÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ‰›‰·Í·Ó: °È¿ÓÓ˘ ¶Ú·ÓÙÛ›‰Ë˜, £·Ó¿Û˘ ª¤·˜, ∞ÓÙÒÓ˘

™Ù¿ÌÔ˜, ∞ÓÙÈÁfiÓË πˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ Δ˙·Ê¤Ù·˜, ÕÓÓ· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, ∂‡· °ÂˆÚÁԇϷ. ΔËÓ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ë ∂ÊÔÚ›· ÈÌ·ÙÈÔı‹Î˘: °˘Ó·ÈΛ·˜ ÕÛ· ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¢Ô˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘ ∞Ó‰ÚÈ΋˜ - ∞ÓÙÈÁfiÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶·È‰È΋˜ - §¤Ó· §ÂÌÔÓÈ-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÙÛ¿ÎË, ÕÓÓ· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË ∞Ú¯Â›Ô ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ: ¢∏.∫.π. ∫·Ù·Û΢¤˜: ¡›ÎÔ˜ ¶Ô‰È¿˜ - ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫›ÌÂÓ· ‰È¿‚·ÛÂ Ô ËıÔÔÈfi˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶·Á·Û¤o˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: ∞ı·Ó·Û›· •·Ê¿Ú· ∂ÊÔÚ›· ¯ÔÚÔ‡: ÕÓÓ· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË.

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË. ªÂ ÙË Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi οÔÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3-4 ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. ∫›ÌÂÓ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙË Ï‡Ë: ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ™˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ· Î·È ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË. — O μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Art-Bar “Salamandra” (∫fiÎÎÈÓÔ˜ Club - ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ). — ΔÔ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∫Èı¿Ú·˜ Ì ÙÔÓ °. ™¿ı· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 27 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 14:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6:30 - 8:30 Ì.Ì., e-mail: info@foudoulis.gr. — ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÛÙȘ 7 Ì.Ì, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ Û·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ Âٷψً ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜, ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ˆÓ. μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË Î·È ¢ËÌ. Δۿη. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë. — √ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ “∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜” , ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ: º·›Ë ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ - ª¿ÓÙ˙·ÚË, ∞ϤͷӉÚÔ˘ μ·ÎÈÚÙ˙‹ Î·È °Î¿ÌÚÈÂÏ °ÎÚ¿Ì·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 15 πÔ˘Ï›Ô˘. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∞Ó·Ó›Ô˘ 6 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙË). flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10.30 - 14.30 & 18.00 - 23.30. — Δ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ì·ıËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 9 πÔ˘Ï›Ô˘. (¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 10:00-13:00 Î·È 18:00-21:00). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-48846. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞Ó·Ù. ƒˆÌ˘Ï›·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶ÔÏÈÙ›·” , Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ μfiÏÔ˘. ∫·Ï› fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. — ŒÓ· “ȉȷ›ÙÂÚÔ” ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “ı·ÙÚÈÎfi” ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ 4 ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ̤۷ ·’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙËÓ “∂ÀΔÀÃπ∞” . ∏ ·ÊÂÙËÚ›· Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›Ԣ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÔÈ ÒÚ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ 11.00 (ÚˆÈÓfi) Î·È 18.00 (·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi), ÂÓÒ Û οı ÛÙ¿ÛË ÙÔ ‰ÚÒÌÂÓÔ ‰È·ÚΛ 15 Ì 20 ÏÂÙ¿. — ΔÔ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 1Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Groupomania. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ “¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘” ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, μfiÏÔ˜). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ 15 πÔ˘Ï›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.30 - 8.30 Ì.Ì., web page: www.foudoulis.gr — ™ÙË Ú¿¯Ë “¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ·” ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï·Ù›· Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 ÒÚ· 20.00 ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Ù· ΛÌÂÓ· Ó· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÏÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ Î¿ı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. — ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ 9.30 Ì. Ì. οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ Ë ÎˆÌˆ‰›· “√È ÌÂÏ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô˘ Â›Ó·È Ë Ó¤· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. — ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26/6, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ¡Ù›ÓÔ ªÂÓ¿ÎË, ÎÈı¿Ú·-ÙÚ·ÁÔ‡‰È, §·ÌÚÈÓ‹ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ, ÎÈı¿Ú·-ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ™ˆÎÚ¿ÙË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ì¿ÛÔ-ÙÚ·ÁÔ‡‰È, °È¿ÓÓË ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË, ‚ÈÔÏ›, ÕÓÓ· §¿·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. — ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÂı·‡ÚÈÔ 27 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 20.30 ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ª·ıËÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

¢Y™KO§O

ª√À™π∫∏ - £∂∞Δƒ√ - √ªπ§π∂™

25

£¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó” - ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì·¤ÛÙÚÔ °. ∫·ÚοϷ Δ√¡ Ì·¤ÛÙÚÔ Ù˘ ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ-

΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ 16Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚˆ‰È·Î‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡. ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 25, 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ∫·ÛÙÔÚÈ¿. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔÓ Ì·¤ÛÙÚÔ °È¿ÓÓË ∫·ÚοϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÈÌËı› ÁÈ· ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ “°È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÁÓÒÛ˘” ¶∞ƒ√À™π∞∑∂Δ∞π ÙÔ Ó¤Ô ‚È-

‚Ï›Ô ÙÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ù. ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Î. ™‡ÚÔ˘ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÛÙȘ 19.00, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· §fiÁÔ˘ Ù˘ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “°È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ °ÓÒÛ˘, 2004-2009 - ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ™‡ÚÔ˜ ∞ÌÔ‡ÚÁ˘, √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ú¯‹˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ô £¿ÓÔ˜ μÂÚ¤Ì˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÏοÓ˘, √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ΔË Û˘˙‹ÙËÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ª·ÓÒÏ˘ ∫ÔÙÙ¿Î˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ı· ·Ú·ÛÙ› Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁÔ› ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·. ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Î. ∂˘Ú˘›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡.¢. ¡ÔÌÔ‡ ƒÔ‰fi˘ Î·È Ô Î. ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ μ’ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú‹¯ıË ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ (20042009)ÙÔ˘ Î. ™‡ÚÔ˘ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 13 ¡fiÌÔ˘˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ∞∂π, ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ Δ∂π Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÛÙȘ ÌÂÙÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ. Δ¤ÏÔ˜, ηٷٛıÂÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘.

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

ª·˙› Ì ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ï›‰ˆÓ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∞ʤÙ˜

T

Ô πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi-∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi - ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∞ÊÂÙÒÓ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ “∫Ï›‰ˆÓ·” ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÊÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: flÚ· 7 Ì.Ì. ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙȘ ∞ʤÙ˜. flÚ· 8 Ì.Ì. ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ °ÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 20 ÂÙÒÓ. flÚ· 08.05 ηψÛfiÚÈÛÌ· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. flÚ· 8.10 Ì.Ì. ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÌÈÏ›· ·fi ÙËÓ È‰Ú‡ÙÚÈ· Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” Î. §›ÙÛ· ¶·ÚÈÛ¿ÎË. flÚ· 9 Ì.Ì. ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ ∫Ï›‰ˆÓ·. flÚ· 9.30 Ì.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. flÚ· 10.30 Ì.Ì. Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. flÚ· 11 Ì.Ì. ·Ú·‰ÔÛȷο ÁϤÓÙÈ· Î·È Î¿„ÈÌÔ ÙˆÓ “ª·ÁÈ¿ÙÈΈӔ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ “·fi

√Δ∞¡ Û ÌÈ· ÔÏÈÙ›· ΢ÚÈ·Ú-

¯Ô‡Ó Ë ·¿ÙË, Ë Ê·˘ÏfiÙËÙ·, Ë ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ „¤Ì· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÌfiÓÔ Ì ٷ ›‰È· ̤۷ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ›ÛÙÂ˘Â Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‹‰Ë ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ “π›˜” , ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞ÏÏËÁÔÚÈÎfi Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È‰¿¯ÙËΠÙÔ 424 .Ã. Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÂΛӢ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ £Â·ÙÚÈ΋ ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢∏¶∂£∂ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ Έ̈‰›· ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∫. Ã. ª‡ÚË, ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ·Û›ÏË ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë, Ì ÙÔ˘˜ ¶·‡ÏÔ Ã·˚οÏË Î·È °ÈÒÚÁÔ ∞Ṳ́ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ “π›˜” , Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌ·ÁˆÁfi ∫ϤˆÓ· -¶·ÊÏ·ÁfiÓ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË - Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ηÙ›¯Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù· ÚÒ-

ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Âı›ÌˆÓ Î·È ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚÔ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì¿ıËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‚¤‚·È·, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì¤Û· ÂȉÈο ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û οı fiÌÔÚÊË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” . °È· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÏˆÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ∞ʤÙ˜. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 26˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË 6978 525599.

°ÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ∫Ï›‰ˆÓ·˜ ŒÓ· ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ¤ıÈÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ

ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ôχ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ô ∫Ï›‰ˆÓ·˜, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ì ¤Ó· ÔχˆÚÔ ÁϤÓÙÈ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË ı¤ÛË “∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ” , fiÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ÔÈ ËÁ¤˜ Ù˘ ÀÂÚ›·˜ ∫Ú‹Ó˘, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ Û ËÏÈΛ·, ¤˙ËÛ·Ó ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Î·È ¯fiÚ„·Ó ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (˙ˆÓÙ·Ó‹˜), Â› ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ì ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ‰È¿Ï·Ù· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ¯ÔÚfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·Ó·‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤Ó· ·Ì¿Ï·ÈÔ ¤ıÈÌÔ, Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ·Ï·È¿ “ηÏÔ‡È·” ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡ Î·È Ù˘ ¯·Ú¿˜, ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì ·Ù¿Î˜ Î·È Û·ÙÈÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ΔÔ “Ì·ÎÚ¿ÙÛÈ” , ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó›,

Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∫Ï›‰ˆÓ· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÁϤÓÙÈ Â› ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·fi fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ‚Ï¿¯ÈÎÔ, ΢ڛˆ˜, Ú˘ıÌfi, Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ·ÏȤ˜, ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓfi˜ Âı›ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÈ·˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡. √È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘, Ô˘ ΢ڛˆ˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›·

Î·È Î·Ù¿ÏËÍË ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ÀÂÚ›·˜ ∫Ú‹Ó˘, Ì ÙÔ “·Ì›ÏËÙÔ ÓÂÚfi” , ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜ Î·È Ù· Ì·ÎÚ¿ÙÛÈ·, ÙÔ ¯ÔÚfi οو ·fi Ù· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÔÏÔÓ‡ÎÙÈÔ ÁϤÓÙÈ Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ŒÓ· ¤ıÈÌÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ‰È¤ÍÔ‰Ô ¯·Ú¿˜ ̤۷ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, Ô‡Ù ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜. μ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜

√È “π›˜” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘

º·‡ÏÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ê·‡ÏÔ˘

Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. °È· Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ ËÁ¤ÙË, Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ Ê·‡ÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ηٷÙÚÔÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈṲ̂ÓÔ

‰ËÌ·ÁˆÁfi. “Èڛ˜ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙÔ Û·ÙÈÚÈÎfi Ó‡̷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔÔıÂÙ› ηْ ·Ú¯‹Ó ÙÔ˘˜ “π›˜” ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÂÍÂÙ¿-

˙ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ºÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Â›Î·ÈÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· οı ÂÔ¯‹” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. √ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∂ÈÚ‹ÓË” , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2000 ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ. ∫·˘ÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙȘ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ οı ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÂÙ˙ÈÎfiÊ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ΔÛÔÏ¿ÎË. ΔË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ

∞fi 1-6 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∫˘Úȷ΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ √ ¢∏ª√™ ªËÏÂÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ ¢‹ÌÔ §·‹ıÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ “∫˘Úȷ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰·” 1-6 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ 2010.

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ 2000 Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ §·‹ıÔ˘ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ Î·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “πÛÙÔÚÈ΋ ∞Ó·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘” , ÛÙÔ ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ ¶··ÔÏ˘‚›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı·

·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ∫˘Úȷ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªËÏÂÒÓ “°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÚÂۂ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· πÁÓ·Ù›Ô˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ Î. ™‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë, ˆ˜ Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ μÏ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ™·Ì„ÒÓ º‡ÙÚÔ˜ Î·È £‡ÌÈÔ˜ ∫Ô‡ÎÈÔ˜ (¢Ô‡ÏÔÈ) Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÙÛ·Ú›Ó˘ (¢‹ÌÔ˜). ΔÔ ¯ÔÚfi ··ÚÙ›˙Ô˘Ó 19 ¿ÏÏÔÈ ËıÔÔÈÔ›. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞ÁÚÈ¿˜ Δ√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈ›Ԣ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·ÏÈ¿˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜, ÎÈÓËÙÔÔÈ› Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 25∏™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.460,46 -0,572

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

2,45 0,28 4,2 17,3 5,59 17,26 0,7 6,91 9,58 0,36 2,72 1,35 5,1 1,06 1,46 0,81 4,27 0,27 1,8 1,2 1,01 3,45 4,14 4,1 1,19 12,1 9,12 1,1 3 5,85 4,42 4,98 4,07 2,19 0,74 0,68 4,98 8,4 0,56 0,44 7,83 1,98 4,04 15,28 10,66 6,08 4,59 2,25 2,5 3,34 15,28 9,7 3,36 3,83 3,5 1,11 0,69 3,83 12,48

-2 0 0,719 -0,518 -2,783 3,353 0 -1,286 0,842 0 0,741 -2,878 -3,955 0 0 2,532 3,14 3,846 0 0 -1,942 -1,709 0,485 -1,914 -0,833 -4,348 -1,512 -4,348 -1,639 0,862 -0,897 -2,734 -1,691 0 4,225 0 -0,4 -2,552 0 2,326 -0,128 0 0 0 0,851 -0,328 2,915 4,651 -1,961 -0,595 3,946 0,31 -1,466 0,262 -0,285 0,909 -1,429 -2,296 -0,08

3326 4386729 898782 230718 6855 71014 221933 1145 104 454637 541723 14838 85183 1521906 711012 73839 1983 1218332 0 0 310975 144336 33541 200 120 257726 1988840 24747 95704 92779 257623 45114 6820 2701 31001 372818 28095 15844 75368 38155 82731 45682 277299 77 982412 1883162 260 119195 294822 20728 217158 1172 741496 644003 873009 28012 33285 12771 220

2,39 0,27 4,16 17,25 5,59 16,55 0,69 6,91 9,58 0,35 2,68 1,35 5,09 1,03 1,45 0,79 4,02 0,23 0 0 1,01 3,35 4,02 4,1 1,19 12,1 9,12 1,1 2,96 5,74 4,4 4,92 4,06 2,14 0,72 0,66 4,68 8,4 0,55 0,43 7,64 1,92 3,96 15,28 10,37 6,05 4,53 2,12 2,46 3,32 14,6 9,33 3,36 3,73 3,45 1,1 0,67 3,82 12,29

2,5 0,28 4,31 17,91 5,7 17,35 0,72 7,25 9,58 0,37 2,9 1,41 5,31 1,07 1,49 0,83 4,27 0,27 0 0 1,05 3,6 4,14 4,1 1,19 12,7 9,42 1,15 3,1 5,91 4,49 5,19 4,2 2,19 0,75 0,71 5,08 8,65 0,58 0,45 7,96 1,99 4,14 15,28 10,76 6,21 4,59 2,29 2,58 3,4 15,37 9,73 3,47 3,92 3,55 1,13 0,71 3,9 12,48

0 0 2,703 -2,778 0 0 -7,547 8,475 0 0 6,024 0 -0,26 2,913 0,917 -6,061 2,825 -3,077 0 -1,765 1,894 0 0 2,128 0 0 -1,563 5,556 -2,597 0 0 0 0 1,205 7,921 0 0 1,961 0,568 -1,639

2220 0 45358 2300 20 66078 16536 1500 0 31 4765 4000 10513 4515 50 97152 100 74141 0 3410 513 0 18400 4945 0 76810 215 4460 5120 0 114454 300 95637 1907 320450 2100 1210 100 157 20

1,07 0 0,36 1,74 0,64 0,51 0,49 0,63 0 2,98 0,76 0,67 7,49 1,03 1,09 0,3 1,79 0,62 0 2,81 4,81 0 2,2 0,48 0 0,6 0,63 0,85 0,72 0 0,44 0,33 0,46 0,84 1 0,4 0,52 0,52 1,77 0,58

1,07 0 0,38 1,78 0,64 0,55 0,51 0,64 0 2,98 0,88 0,68 7,68 1,07 1,1 0,34 1,82 0,66 0 3,44 5,4 0 2,23 0,49 0 0,64 0,63 0,95 0,77 0 0,47 0,33 0,48 0,84 1,1 0,4 0,53 0,52 1,84 0,6

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

1,07 0,82 0,38 1,75 0,64 0,53 0,49 0,64 1,25 2,98 0,88 0,67 7,66 1,06 1,1 0,31 1,82 0,63 0,4 3,34 5,38 0,79 2,23 0,48 2,36 0,63 0,63 0,95 0,75 3,12 0,45 0,33 0,47 0,84 1,09 0,4 0,53 0,52 1,77 0,6

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,24 0,83 0,81 0,72 0,35 1,42 0,44 0,3 0,85 0,98 1,48 0,33 0,8 5,9 0,6 1,41 0,76 0,83 1,19 0,41 0,38 0,5 0,34 0,77 0,38 0,8 0,94 1,1 1,88 0,69 1,05 0,38 0,47 2,49 1,01 0,38 0,52 0,42 0,5 2,9 1,24 1,36 0,58 0,47 0,46 0,6 0,73 0,55 4,91 1,39 1,09 4,99 0,57 4,2 1,37 0,55 2,5 1,52 0,26 0,44 0,32 4 1,3 0,57 0,83 0,36 0,57 0,5 0,85 0,44 0,51 0,62 0,41 0,77 2,94 0,65 1,49 0,55 3,17 0,38 1,52 0,68 0,4 0,84 0,27 3,4 1,05 30,52 0,87 0,47

-7,692 0 2,532 7,463 0 0 7,317 3,448 -9,574 0 7,246 6,452 0 0 -3,226 0 0 0 0 -2,381 -5 0 0 5,479 -5 5,263 -2,083 0 0 4,545 3,96 0 2,174 0 0 8,571 4 -4,545 2,041 0 -0,8 0,741 0 4,444 0 0 0 3,774 -1,603 8,594 0 2,464 -5 0 -2,143 -3,509 0 0,662 4 0 3,226 0 0 -1,724 0 -2,703 -5 0 0 7,317 6,25 -1,587 0 1,316 0,685 -2,985 0 -3,509 -3,354 0 -3,185 0 0 -1,176 0 -1,163 1,942 -1,102 0 0

9180 30 10 570 0 0 22400 463 5700 0 1639 20 0 0 67300 0 423 200 0 11566 29 5770 10900 32110 21511 1734 24010 970 0 719 882 1050 3045 0 0 3846 2500 519 1091 129860 71350 30 0 50622 0 0 3154 6050 10 2 8075 1934 2030 0 700 3935 0 711 4330 0 590 630 0 220 0 610 2615 0 0 10710 2060 250069 0 2 30 23098 139 14150 150 0 709 0 0 11109 165925 720 21063 5738 626 0

0,24 0,82 0,81 0,67 0 0 0,39 0,27 0,85 0 1,37 0,32 0 0 0,6 0 0,72 0,83 0 0,39 0,38 0,47 0,34 0,71 0,37 0,74 0,9 1,05 0 0,65 1,01 0,36 0,45 0 0 0,32 0,45 0,42 0,49 2,87 1,16 1,36 0 0,44 0 0 0,71 0,55 4,91 1,39 1,02 4,9 0,56 0 1,35 0,55 0 1,51 0,24 0 0,3 4 0 0,54 0 0,36 0,56 0 0 0,4 0,5 0,61 0 0,77 2,94 0,64 1,35 0,55 3,17 0 1,44 0 0 0,83 0,27 3,4 1,02 30,41 0,8 0

0,24 0,83 0,81 0,73 0 0 0,44 0,3 0,9 0 1,49 0,33 0 0 0,61 0 0,76 0,83 0 0,44 0,43 0,52 0,35 0,79 0,4 0,81 0,97 1,17 0 0,69 1,05 0,38 0,47 0 0 0,38 0,52 0,45 0,52 2,91 1,27 1,38 0 0,49 0 0 0,74 0,55 4,91 1,39 1,09 5,23 0,57 0 1,4 0,56 0 1,65 0,27 0 0,33 4 0 0,57 0 0,36 0,59 0 0 0,45 0,52 0,64 0 0,77 2,94 0,71 1,49 0,57 3,17 0 1,59 0 0 0,86 0,28 3,44 1,05 30,99 0,94 0

7,6 1,4 0,22 8 0,25 0,46 0,72 2,93 0,46 0,33 0,96 0,28 1,13 0,17 0,15

0 1,449 0 0 4,167 0 0 4,27 0 0 1,053 0 0 0 0

3600 2450 0 0 1 0 0 10153 0 0 122 0 0 0 0

7,6 1,39 0 0 0,25 0 0 2,84 0 0 0,96 0 0 0 0

7,6 1,41 0 0 0,25 0 0 2,97 0 0 0,96 0 0 0 0

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) DIONIC ∞∂μ∂ ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√)

0,22 0,17 0,11 21,77 0,44 0,47 35,73 2,16 1,53 0,33 0,51 0,17 8,16 0,6 0,33 8,81 4,72 0,13 0,4 0,23 14 0,13 62 3,22 0,3 18,25 3,45 0,12 0,98 0,21 0,19 0,25 0,29 16,98 6 0,15 0,26 0,36 3,48 0,18 0,26

4,762 6,25 0 5,68 2,326 0 0 -2,703 0 0 0 0 0 0 -5,714 -9,826 0 0 0 4,545 0 -7,143 -1,587 -2,128 0 -5,391 0,291 0 0 0 5,556 0 0 0 0 0 -7,143 0 0 0 4

29500 5370 15703 18 4405 0 0 2300 843 0 2000 11000 0 0 1368 205 0 2500 0 305 0 27414 15 738 0 760 2545 10339 0 0 200 0 0 0 0 0 1000 0 0 9500 10050

0,2 0,16 0,11 21,77 0,42 0 0 2,07 1,53 0 0,51 0,16 0 0 0,33 8,8 0 0,13 0 0,23 0 0,13 62 3,09 0 17,51 3,29 0,11 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0,26 0 0 0,17 0,26

0,23 0,17 0,12 21,77 0,45 0 0 2,22 1,53 0 0,51 0,17 0 0 0,33 8,81 0 0,13 0 0,23 0 0,14 62 3,3 0 19,45 3,5 0,12 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0,26 0 0 0,18 0,26

0,12 0,12 1,45 0,55 0,33 0,41 0,2 0,67 0,12 0,13 0,16 3,7 0,1 0,47 0,17 0,18 0,76 0,07 0,09 0,19 0,24 0,26 0,09 0,42 0,22 0,14 0,8 0,11

0 0 0 0 0 -2,381 0 0 0 8,333 -11,111 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 4,348 0 0 0 0 0 -3,614 0

99558 0 0 0 0 10607 20840 0 0 500 83840 0 14300 34 0 0 0 150 0 2676 2425 0 97600 19215 5698 0 1670 0

0,11 0 0 0 0 0,4 0,19 0 0 0,13 0,16 0 0,1 0,46 0 0 0 0,07 0 0,19 0,22 0 0,09 0,41 0,21 0 0,8 0

0,12 0 0 0 0 0,42 0,2 0 0 0,13 0,17 0 0,11 0,54 0 0 0 0,07 0 0,2 0,24 0 0,1 0,43 0,22 0 0,8 0

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 24∏™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.662.401,68 18.907.454,87 105.450.161,11 12.782.099,12 295.082.417,80 23.734.204,14 14.943.669,97 6.450.594,72 9.861.587,91 108.755.126,11 1.279.187,43 42.476.586,49 5.055.131,17 15.382.449,61 4.706.602,53 165.742.658,51 9.056.625,20 3.487.089,85 8.991.697,97 6.807.925,60 8.326.834,94 11.650.214,98 28.123.355,21 9.621.288,72 3.431.666,04

5.103.365,04 2.753.883,01 14.729.936,81 2.218.961,57 107.941.823,29 3.148.452,01 2.585.425,91 1.444.934,49 1.515.378,53 13.469.973,59 120.000,00 6.503.376,07 1.608.807,76 1.735.616,83 527.806,18 13.151.065,24 703.075,71 659.551,34 1.976.453,88 2.153.823,90 2.441.526,04 1.732.026,43 3.532.085,61 5.440.360,42 278.649,16

4,4407 6,8657 7,1589 5,7604 2,7337 7,5384 5,7800 4,4643 6,5077 8,0739 10,6599 6,5315 3,1422 8,8628 8,9173 12,6030 12,8814 5,2871 4,5494 3,1609 3,4105 6,7263 7,9623 1,7685 12,3154

-0,80% -0,37% -0,74% -0,45% -1,05% -0,52% -0,65% -0,56% -0,52% -0,52% 0,00% -0,84% -0,27% -1,33% -1,33% -0,16% -1,39% -0,62% -0,61% 0,15% -0,56% -0,30% -0,59% 0,05% -0,70%

4,5295 6,9687 7,1947 5,8612 2,7337 7,5384 5,7800 4,4911 6,6053 8,0739 11,1929 6,5968 3,3936 8,8628 8,9173 12,6660 13,1390 5,3928 4,5494 3,2241 3,4105 6,7936 8,0419 1,7685 12,5001

4,3519 6,8142 7,1052 5,7028 2,7337 7,4819 5,7367 4,4286 6,5077 8,0739 10,5533 6,4988 3,1422 8,7963 8,9173 12,5085 12,7526 5,2342 4,5039 3,0977 3,3849 6,7263 7,8827 1,7641 12,1922

-11,81% -17,42% -20,80% -17,37% -23,06% -16,47% -19,32% -16,81% -14,66% -9,00% -2,51% -17,72% -20,90% -14,82% -14,59% -16,99% -23,19% -10,33% -13,27% -17,60% -7,82% -12,08% -19,68% -8,35% -15,80%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.064.780,21 27.555.071,16 4.223.489,68 148.110.638,97 31.768.627,01 7.374.186,74 25.659.358,60 29.274.518,48 14.919.748,74 9.456.280,74 28.163.978,87 11.759.985,44 20.020.771,78 38.317.825,75 301.199.038,71 5.509.200,48 26.801.093,62 54.020.195,20 119.682.795,89 51.885.109,03 14.020.308,28 122.923,42 6.200.084,16 656.200,56 13.016.679,17 1.012.361,36 1.328.060,62 5.231.406,70 13.310.017,60 3.626.241,04 3.192.390,34 118.184.306,64 57.300.493,54 13.261.582,20 53.361.474,30 101.326.182,30 54.798.914,84 14.770.470,73 49.823.046,03 62.255.408,20 30.539.329,70 3.637.679,16 398.770,79 9.264.697,34 46.752.993,22 19.966.386,99 3.389.835,70 4.460.888,47 3.931.777,16

5.013.561,20 2.200.274,54 377.562,04 32.519.106,60 4.473.108,54 1.015.015,43 3.311.279,93 3.469.102,40 1.751.928,52 2.510.492,23 3.827.523,77 1.675.996,04 6.627.322,83 6.907.160,44 52.041.704,40 954.713,81 2.939.242,90 5.066.234,87 14.547.590,95 5.211.767,64 1.281.778,43 102,23 5.178,53 581,77 11.248,55 1.091,95 1.351,11 1.168.281,93 3.790.444,56 1.203.787,21 395.334,07 36.960.965,32 5.441.978,21 1.288.074,19 5.726.587,62 31.353.205,20 5.860.435,08 473.701,59 5.559.961,17 57.518.494,54 3.008.021,01 1.128.675,94 136.373,16 1.940.243,30 17.963.058,71 5.974.861,92 788.500,72 21.803,37 1.213.492,51

16,5680 12,5235 11,1862 4,5546 7,1021 7,2651 7,7491 8,4386 8,5162 3,7667 7,3583 7,0167 3,0209 5,5476 5,7876 5,7705 9,1184 10,6628 8,2270 9,9554 10,9382 1.202,3700 1.197,2700 1.127,9500 1.157,1900 927,1100 982,9400 4,4779 3,5115 3,0124 8,0752 3,1975 10,5294 10,2957 9,3182 3,2318 9,3507 31,1810 8,9610 1,0824 10,1526 3,2230 2,9241 4,7750 2,6027 3,3417 4,2991 204,6000 3,2401

0,17% 0,11% -0,04% 0,12% 0,16% -0,06% -0,56% -0,59% -1,77% -0,83% -0,30% -0,02% 0,08% -0,16% -0,06% 0,11% -0,23% 0,39% -0,20% -0,02% -0,07% -0,36% -0,36% -0,07% -0,07% -0,15% -0,15% 0,20% 0,00% 0,21% 0,13% -0,04% 0,22% -0,06% -0,34% 0,17% -0,42% 0,08% -1,01% -0,12% -0,14% 0,16% -0,09% 0,23% -0,24% 0,11% 0,06% -0,27% 0,02%

16,8994 12,7740 11,4099 4,5774 7,1376 7,3014 8,1366 8,6918 8,7717 3,8326 7,5790 7,0167 3,0390 5,5476 5,7876 5,7705 9,5743 11,1959 8,6384 10,4532 10,9382 1.202,3700 1.197,2700 1.127,9500 1.157,1900 927,1100 982,9400 4,5003 3,5642 3,0576 8,1963 3,2774 10,7400 10,5016 9,3182 3,2318 9,5377 31,3369 8,9610 1,0824 10,1526 3,2875 2,9241 4,7750 2,6287 3,4420 4,3421 205,6230 3,3373

16,4023 12,3983 11,0743 4,5204 7,0488 7,2106 7,5941 8,2698 8,3459 3,7290 7,2111 6,9641 2,9967 5,5476 5,7876 5,7705 9,1184 10,6628 8,1859 9,9056 10,9382 1.202,3700 1.197,2700 1.127,9500 1.157,1900 927,1100 982,9400 4,4443 3,5115 3,0124 8,0752 3,1336 10,3188 10,0898 9,1318 3,2076 9,1637 30,9471 8,7818 1,0743 10,0765 3,1908 2,8949 4,7273 2,5767 3,2414 4,2991 204,6000 3,1753

1,82% 2,55% 21,59% 1,11% 2,80% 8,88% -9,01% -10,88% -12,54% -4,27% -10,01% 3,01% -4,28% 19,65% 1,37% 0,65% -3,38% 0,89% -4,97% -1,08% 1,54% -1,08% -1,06% -2,67% -2,65% -5,38% -5,36% 0,39% 0,23% -3,67% -0,04% -1,97% -1,19% -1,65% -3,45% 3,84% -3,10% 17,66% -8,36% -3,57% -5,43% -2,25% -1,41% -0,92% -9,53% 0,54% 17,02% -2,14% -1,36%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

6.375.672,72 3.774.659,85 18.058.575,13 27.644.854,87 12.447.641,38 12.308.689,10 139.711.609,79 135.782.858,23 15.224.276,30 16.182.425,63 42.230.630,04 35.128.472,59 36.859.082,15 24.901.119,97 1.022.702,68 12.304.945,48 62.061.170,68 1.802.490,63 9.381.204,88 739.207,59 57.730.773,85 124.341.057,88 19.377.409,96 4.229.274,24 147.237,21 10.890.336,26 1.075.479,52 88.436.607,77 8.314.145,20 6.772.603,23 45.052.983,22 5.629.614,50

3.123.105,52 2,0415 564.433,02 6,6875 5.049.881,33 3,5760 2.110.282,85 13,1001 4.662.261,86 2,6699 2.084.044,78 5,9062 15.189.912,67 9,1977 14.710.284,14 9,2305 2.747.207,10 5,5417 1.609.727,89 10,0529 5.956.041,00 7,0904 1.200.437,19 29,2631 3.309.718,46 11,1366 5.779.874,88 4,3082 217.805,22 4,6955 8.177.292,22 1,5048 14.660.140,27 4,2333 1.952.196,27 0,9233 9.560.143,10 0,9813 143.073,91 5,1666 40.493.897,89 1,4257 18.754.581,76 6,6299 16.865.725,07 1,1489 279.525,00 15,1302 185,22 794,9400 13.679,93 796,0800 383.305,71 2,8058 6.893.629,58 12,8287 4.292.258,09 1,9370 1.412.555,00 4,7946 5.844.250,42 7,7089 2.343.062,54 2,4027

-3,32% 2,1436 -3,59% 7,0219 -4,08% 3,7548 -3,72% 13,7551 -2,51% 2,7633 -3,28% 6,1129 -2,90% 9,2897 -2,76% 9,3228 -3,70% 5,5971 -3,13% 10,1534 -4,06% 7,1259 -2,19% 29,8484 -2,38% 11,3593 -3,05% 4,3944 -2,32% 4,7894 -3,35% 1,5575 -2,33% 4,2333 -2,53% 0,9233 -2,92% 0,9960 -2,72% 5,2441 -2,99% 1,4257 -3,07% 6,6299 -3,58% 1,1489 -3,61% 15,1302 -3,65% 794,9400 -3,65% 796,0800 -3,85% 2,8339 -3,21% 13,2136 -2,44% 1,9951 -2,73% 4,9384 -2,93% 7,7089 -3,34% 2,4027

2,0007 6,6206 3,5402 12,9691 2,6432 5,8471 9,1057 9,1382 5,4863 9,9524 7,0337 28,9705 11,0252 4,2651 4,6485 1,5048 4,1910 0,9141 0,9715 5,1149 1,4114 6,5636 1,1374 15,1302 794,9400 796,0800 2,7497 12,7004 1,9176 4,7467 7,6318 2,3787

-30,66% -28,07% -37,36% -31,87% -21,91% -28,64% -27,99% -28,00% -32,01% -27,86% -37,32% -27,46% -22,00% -27,85% -26,54% -31,14% -24,78% -20,77% -25,33% -23,70% -27,71% -31,22% -32,56% -31,86% -28,70% -28,68% -32,69% -29,25% -24,16% -28,18% -25,63% -28,26%

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

147.363.219,21 52.106.633,94 23.047.875,90 1.369.295,25 77.838.269,13 46.451.161,63 41.484.098,57 4.187.807,45 523.145,17 2.353.134,20 9.699.027,18 1.745.837,39 15.380.613,78 8.379.106,68 44.699.555,82 10.985.501,53 56.815.128,77 3.081.309,43 5.418.093,05 11.131.521,24 35.563.967,99 5.427.542,74 26.284.893,70 6.281.423,53 19.410.482,95 13.435.210,65 849.036,38 369.430,19 4.295.385,37

7.852.285,18 11.755.929,84 64.941.096,20 3.561.181,56 10.077.344,09 6.268.228,44 5.092.224,15 3.551.328,33 57.954,98 260.646,51 3.341.988,25 1.073.886,74 7.114.674,12 5.144.564,70 4.506.605,01 6.415.369,87 1.755.572,96 486.417,34 1.726.102,75 17.437.455,04 5.074.820,41 9.012.469,87 4.023.202,01 2.599.532,62 13.725.436,67 8.065.828,44 997.464,44 181.479,89 634.493,66

18,7669 4,4324 0,3549 0,3845 7,7241 7,4106 8,1466 1,1792 9,0268 9,0281 2,9022 1,6257 2,1618 1,6287 9,9187 1,7124 32,3627 6,3347 3,1389 0,6384 7,0079 0,6022 6,5333 2,4164 1,4142 1,6657 0,8512 2,0357 6,7698

-2,95% -2,76% -4,88% -5,85% -0,93% -0,99% -1,16% -4,80% -2,58% -2,58% -2,80% -2,92% -2,91% -2,35% -2,91% -2,76% -3,62% -3,87% -2,55% -2,47% -3,44% -3,15% -3,58% -2,96% -3,54% -2,98% -2,25% -3,17% -2,91%

18,9546 4,4767 0,3549 0,3845 7,7241 7,4106 8,1466 1,1792 9,0268 9,0281 3,0473 1,7070 2,1618 1,6287 10,0179 1,7295 33,1718 6,4931 3,2174 0,6512 7,1481 0,6127 6,6476 2,4164 1,4849 1,7490 0,8682 2,1171 7,0406

18,5792 4,3881 0,3514 0,3807 7,6469 7,4106 8,1466 1,1674 8,8463 8,8475 2,8732 1,6094 2,1402 1,6124 9,7203 1,6782 32,3627 6,3347 3,1389 0,6384 7,0079 0,5902 6,4026 2,3922 1,4001 1,6324 0,8427 2,0153 6,7021

-25,59% -23,48% -25,38% -28,37% -8,53% -11,16% -9,80% -19,89% -17,72% -17,72% -27,62% -29,52% -26,24% -24,60% -28,35% -24,37% -30,95% -35,31% -26,32% -26,43% -31,30% -27,29% -33,07% -25,73% -32,13% -30,51% -23,25% -28,58% -27,71%

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

15.848.940,85 2.980.776,74 6.707.312,95 10.565.358,93 15.501.990,79 3.490.324,72 8.130.818,51 3.922.097,23 1.072.243,57 18.799.174,93 28.396.725,27 1.207.145,70 663.017,67 36.081.149,51 713.000,41 41.723.726,05 40.234,35 4.377.810,10 3.760.951,56 1.954.635,54 4.158.199,67 1.838.162,92 3.857.925,82 1.716.124,52 52.492.540,00 8.110.066,08 16.655.138,47 44.613.018,49 9.696.676,35 12.949.491,09 2.860.882,36 3.452.733,26 1.233.912,83 139.399.744,27 43.502.769,68 1.435.358,88 23.113.686,47 5.962.162,89 5.414.600,17 2.722.262,02 1.766.016,00 9.382.613,57 19.425.949,56 19.298.514,84 12.371.312,50 31.341.823,83 638.362,90 3.492.085,41 1.838.403,84

1.300.471,47 412.745,76 1.285.950,49 1.022.234,77 1.285.407,43 647.973,24 1.541.126,64 1.809.741,91 141.441,97 5.773.913,14 8.302.525,46 133.578,98 575,78 30.816,93 701,30 40.980,16 43,99 4.779,40 1.146.460,41 425.357,32 2.804.555,84 706.221,61 1.500.488,86 637.537,09 39.879.620,63 553.833,36 1.238.309,25 4.133.954,28 13.945.337,77 14.544.048,84 335.475,75 400.864,24 143.232,12 17.003.823,00 6.028.650,28 458.627,94 2.284.115,79 3.021.222,21 2.663.142,28 706.405,29 602.010,03 6.371.550,56 6.727.817,40 3.719.337,66 4.451.499,75 14.624.617,20 37.431,19 12.647,84 347.458,94

12,1871 7,2218 5,2158 10,3356 12,0600 5,3865 5,2759 2,1672 7,5808 3,2559 3,4203 9,0369 1.151,5100 1.170,8200 1.016,6900 1.018,1400 914,5600 915,9700 3,2805 4,5953 1,4827 2,6028 2,5711 2,6918 1,3163 14,6435 13,4499 10,7919 0,6953 0,8904 8,5278 8,6132 8,6148 8,1981 7,2160 3,1297 10,1193 1,9734 2,0332 3,8537 2,9335 1,4726 2,8874 5,1887 2,7791 2,1431 17,0543 276,1000 5,2910

-1,90% -1,55% -1,45% -2,29% -1,59% -1,01% -1,18% -1,74% -1,27% -1,52% -1,80% -1,93% -1,06% -1,06% -1,99% -1,99% -2,14% -2,14% -1,28% -2,11% -1,45% -1,22% -1,71% -1,61% -1,50% -1,23% -1,53% -1,21% -2,13% -2,37% -0,29% -0,10% -0,46% -0,61% -0,55% -1,33% 0,00% -2,00% -1,14% -0,81% -0,88% -0,96% -1,63% -0,54% -1,35% -1,12% -1,22% -1,29% -1,35%

12,7965 7,4746 5,2680 10,4390 12,1806 5,4942 5,2759 2,1672 7,6945 3,2559 3,4203 9,0369 1.151,5100 1.170,8200 1.016,6900 1.018,1400 914,5600 915,9700 3,3133 4,6413 1,5272 2,6809 2,6354 2,7726 1,3163 14,6435 13,5844 10,8998 0,6953 0,8904 8,5278 8,6132 8,6148 8,1981 7,2160 3,1297 10,1193 2,0721 2,1349 4,0464 3,0215 1,4873 2,9596 5,3184 2,8486 2,1860 17,3528 281,6220 5,4497

12,0652 7,1496 5,1636 10,2322 11,9394 5,3326 5,2231 2,1455 7,5050 3,2233 3,3861 8,9465 1.151,5100 1.170,8200 1.016,6900 1.018,1400 914,5600 915,9700 3,2149 4,5034 1,4679 2,5768 2,5454 2,6649 1,3031 14,4971 13,3154 10,6840 0,6883 0,8815 8,3572 8,4409 8,4425 8,0341 7,1438 3,0984 9,9169 1,9339 1,9925 3,7766 2,8455 1,4431 2,8874 5,1887 2,7791 2,1431 16,7132 276,1000 5,1852

1,06% 10,50% 16,37% 1,15% -2,52% -2,56% 9,67% -7,43% 3,25% -5,30% -9,89% -9,63% 3,29% 3,31% -7,33% -7,32% -7,47% -7,45% -18,47% -4,93% 0,62% 10,59% 8,01% 12,43% 4,54% 9,25% 2,94% 8,59% 4,68% 8,18% -5,97% -5,32% -3,51% -7,23% -5,88% 1,56% -4,28% -11,36% 9,03% 2,79% -2,22% 3,33% 13,88% 6,43% 0,15% 3,77% 9,66% -0,91% -2,96%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.461.240,11 21.855.735,23 6.597.703,65 224.723.177,81 9.804.514,45 1.884.017,09 6.820.410,64 51.846.216,89 4.292.071,08 70.399.260,53 107.810.376,10 151.174.431,50 5.094.834,30 12.038.513,26 23.801.699,74 54.809.943,31 10.352.323,61 156.930.670,89

2.045.963,11 1.765.852,50 1.167.956,39 20.236.434,30 1.426.232,42 530.906,53 1.258.797,99 6.986.270,03 717.339,34 21.536.630,93 28.354.537,84 78.687.858,59 1.084.480,05 2.241.280,28 4.493.148,59 15.355.887,30 1.277.379,38 66.936.627,27

6,5794 12,3769 5,6489 11,1049 6,8744 3,5487 5,4182 7,4212 5,9833 3,2688 3,8022 1,9212 4,6980 5,3713 5,2973 3,5693 8,1043 2,3445

0,44% -0,05% -0,09% -0,01% -0,18% -0,07% 0,01% -0,02% 0,05% 0,00% -0,17% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,06% 0,01%

6,5926 12,5007 5,6489 11,1049 6,8744 3,5522 5,4182 7,4286 5,9983 3,2688 3,8212 1,9212 4,6980 5,3713 5,2973 3,5693 8,2664 2,3445

6,4478 12,2531 5,5924 11,1049 6,8744 3,5345 5,3640 7,3841 5,9534 3,2688 3,7832 1,9212 4,6510 5,3713 5,2973 3,5515 7,9422 2,3445

1,09% 0,44% -3,39% 0,61% -0,44% -1,85% -1,90% 0,48% 3,27% 0,00% -2,33% 1,31% 1,24% 0,61% -0,71% 0,60% -0,63% 1,63%

64.061.271,74 32.534.067,23 23.211.704,49 20.562.300,11 1.100.779,04

5.498.358,22 2.807.213,35 21.117.589,23 19.786.992,16 441.442,69

11,6510 11,5895 1,0992 1,0392 2,4936

-0,02% 0,01% 0,05% 0,08% -1,43%

11,6510 11,5895 1,0992 1,0392 2,4936

11,6510 11,5895 1,0992 1,0392 2,4936

0,14% 0,12% 0,06% -1,18% 1,28%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

358.338,18 157.738,36 123.009,01 1.320.535,16

5.948.282,17 9.806.732,60 2.457.343,63 1.232.679,99 446.015,63 656.338,23 146.435.751,63 9.115.305,72 833.937,86 5.040.390,44 5.395.070,85 1.262.688,27 1.191.922,04 2.920.759,69 3.479.234,73 2.172.017,04 2.775.455,19 1.580.982,98 3.952.205,07 4.960.423,81 4.832.300,59 120.000,00 150.492,23 3.938.366,50 1.220.578,67 507.695,56 451.142,13 6.855.116,28 252.189,43

6,6131 7,0291 9,6031 8,4325 7,9895 7,8721 3,7117 3,0029 5,2286 11,6821 4,7735 9,3955 8,8771 2,8876 5,7283 1,4849 12,8061 4,4391 8,0893 2,4700 2,3988 6,4712 6,6561 2,8690 2,6500 5,3900 1,7792 2,0337 7,3635

-1,39% -1,65% -1,53% -1,89% -0,93% -1,78% -1,92% -0,99% -2,18% -1,92% -1,06% -0,78% -0,89% -1,37% -2,11% -1,45% -1,48% -1,76% -1,12% -2,48% -1,86% -2,22% -2,08% -2,02% -0,71% -2,34% -2,31% -1,12% -1,52%

6,9438 7,0994 9,6991 8,5801 8,1293 7,9705 3,7117 3,0029 5,3070 11,6821 4,7735 9,3955 8,8771 2,8876 5,9001 1,6037 12,9342 4,6611 8,2309 2,5071 2,4228 6,5359 6,7227 2,8690 2,7295 5,5517 1,7881 2,0337 7,3635

6,5470 6,9588 9,5071 8,3482 7,9096 7,7934 3,7117 2,9729 5,1763 11,5653 4,7258 9,3015 8,8771 2,8587 5,6710 1,4849 12,6780 4,3947 8,0893 2,4700 2,3748 6,4065 6,5895 2,8403 2,5705 5,2822 1,7721 2,0286 7,3635

-23,41% -23,12% -16,27% -21,07% -20,11% -21,89% -22,29% -17,53% -23,00% -23,34% -11,88% -10,56% -13,44% -12,90% -24,51% -25,21% -22,67% -18,85% -9,67% -27,81% -27,50% -24,31% -23,86% -20,47% -11,67% -26,34% -23,93% -14,13% -23,10%

19.488.900,74 6.317.686,25 4.025.560,83 2.608.639,53 1.948.998,81 14.504.646,45 59.911.071,66 37.161.816,71 22.324.097,81 35.662.258,01 2.043.926,91 12.450.251,65

1.154.092,43 577.347,31 359.432,59 249.151,73 362.174,89 2.107.964,13 5.698.581,45 5.965.852,86 8.420.094,02 3.636.524,55 560.522,24 4.867.525,44

16,8868 10,9426 11,1998 10,4701 5,3814 6,8809 10,5133 6,2291 2,6513 9,8067 3,6465 2,5578

-1,28% -0,49% -0,68% -1,04% -1,02% -0,89% -0,42% -0,89% -1,33% -0,79% -0,68% -0,61%

17,7311 11,4897 11,7598 10,9936 5,4890 6,9497 10,6184 6,2291 2,6911 9,8067 3,7924 2,5834

16,7179 -5,08% 10,7237 -3,82% 10,9758 -3,21% 10,2607 -3,87% 5,3276 -1,05% 6,8121 6,90% 10,4082 1,04% 6,1668 1,49% 2,6248 -5,90% 9,7577 -2,46% 3,6100 12,57% 2,5322 -7,00%

3,3355 12,5843 9,5966 7,5866 8,7565 6,2787 17,1602 2,6232 9,9000 3,6362 8,0919 2,7734 0,7915 0,8422 0,8509 9,8501 3,0984 2,7476 9,0756

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.076.401,54 3.844.163,19 27.803.587,08 28.979.911,51 50.598.825,99 14.587.877,26 78.723.128,10 5.857.336,24 1.200.000,00 4.701.784,05 16.347.292,79 52.999.837,33 55.586.398,97 33.265.769,42 26.662.355,38 1.000,01 1.435.358,88 45.557.335,10 3.712.044,69

5.068.452,45 302.418,22 2.868.282,58 3.781.698,36 5.720.685,27 2.300.183,14 4.541.666,20 2.210.576,46 120.000,00 1.280.143,19 2.000.000,95 18.918.998,97 69.528.384,31 38.706.943,52 31.021.118,11 100,00 458.627,94 15.751.982,78 405.945,21

3,3692 12,7114 9,6935 7,6632 8,8449 6,3421 17,3335 2,6497 10,0000 3,6729 8,1736 2,8014 0,7995 0,8594 0,8595 10,0001 3,1297 2,8922 9,1442

-1,50% -0,82% -0,82% -2,06% -1,57% -0,31% -0,36% -1,26% 0,00% -0,55% -1,46% -1,33% -2,07% -1,57% -1,56% 0,00% -1,33% -1,11% -1,87%

3,5377 13,3470 9,7904 7,7398 8,9333 6,4055 17,5068 2,7027 10,2000 3,6729 8,1736 2,8014 0,7995 0,8594 0,8681 10,0001 3,1297 3,0368 9,2814

17.796.526,99 1.689.754,09 71.432.205,70 29.940.957,50 5.242.743,09 50.213.596,70 54.651.893,26 7.276.721,13 3.340.794,02 25.524.500,31 3.453.366,22 5.327.608,42

5.055.827,02 174.885,35 7.910.474,24 3.450.609,83 908.113,76 15.928.292,87 53.354.987,99 831.941,97 1.092.138,17 11.906.909,63 1.346.910,58 534.773,53

3,5200 9,6621 9,0301 8,6770 5,7732 3,1525 1,0243 8,7467 3,0589 2,1437 2,5639 9,9624

-0,95% -0,77% -0,48% -0,74% -0,18% -0,76% -0,92% -1,25% -0,65% -1,30% -0,49% -1,23%

3,5552 10,1452 9,0301 8,6770 5,9464 3,1525 1,0243 8,9216 3,0589 2,2509 2,6921 10,0869

-1,01% -0,43% 11,37% 13,18% 2,84% 3,36% 16,96% -1,81% 0,00% 8,05% 1,78% 10,01% 9,27% 11,15% 11,15% 0,00% 1,56% 8,51% 1,11%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

3,4848 10,17% 9,5655 4,97% 8,9398 -0,63% 8,5902 -0,44% 5,6000 -2,12% 3,1210 5,13% 1,0141 4,40% 8,7467 -6,08% 3,0283 1,18% 2,1008 -12,91% 2,5126 -8,02% 9,8877 8,62%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(10) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(10) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.538.635,24 6.841,57 1.461.667,99 1.947.687,51

828.059,10 10,3116 5,64 1.213,6900 1.210,57 1.207,4200 189.018,90 10,3042

0,01% 10,3116 10,2085 - 1.213,6900 1.213,6900 - 1.207,4200 1.207,4200 -0,02% 10,4072 10,2269

0,30% 5,23% 4,93% 3,38%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2294 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8236 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4434 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,561 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .109,99 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3533 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,9885 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2799 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4219

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4333

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4006

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.535.004,44 1.367.066,05 1.147.901,48 12.229.513,49

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

39.336.332,49 68.932.145,47 23.598.115,91 10.394.621,66 3.563.450,92 5.166.768,15 543.524.877,92 27.372.457,79 4.360.330,26 58.882.485,67 25.753.241,31 11.863.533,22 10.580.821,20 8.433.869,64 19.930.012,61 3.225.301,23 35.542.656,52 7.018.066,76 31.970.397,82 12.252.475,64 11.591.569,37 776.549,47 1.001.686,39 11.299.259,73 3.234.592,17 2.736.470,44 802.652,67 13.941.490,51 1.856.990,66

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,2837 8,6667 9,3318 9,2610

-2,52% -2,63% -0,73% -1,44%

4,4979 9,1000 9,5184 9,5851

4,2409 -31,92% 8,5800 -30,18% 9,2385 -4,51% 9,1684 -19,64%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2303 .........................................................1,2285 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82418 .......................................................0,82302 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4486 .........................................................7,4382 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5677 .........................................................9,5543 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,07 .........................................................109,91 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3542 .........................................................1,3524 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9941 .........................................................7,9829 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2808 ...........................................................1,279 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4229 .........................................................1,4209

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

§ÈıÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜ ∂‚Ú·›ˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ ÛÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ

√ÚÁ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ

∞¡¡√μ∂ƒ√, 25.

ÙÔ “¯ÔÚfi” ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì‹ÎÂ Î·È Ë πÙ·Ï›·. ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ƒÒÌË, ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. ΔË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, CGIL, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈıÌ› ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ̤ÏË. √È πÙ·ÏÔ› ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÈÛÔÌÂÚÒ˜ Ù· ‚¿ÚË ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜.

ª∂ ¤ÙÚ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÙËÓ ¶¤-

ÌÙË ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ Û ÁÎÚÔ˘ ∂‚Ú·›ˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›· ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·. √È ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó Â›Û˘ Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ı‡Ì·Ù· ηًÁÁÂÈÏ·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛ·¯ı› ÁÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·È‰› ËÏÈΛ·˜ ÂÓÓ¤· ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜. ¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÚÔÛ·¯ı¤ÓÙ˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 19 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ·Ú·‚È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜. √È ∞Ú¯¤˜ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ˆ˜ ˘fiıÂÛË ˘ÔΛÓËÛ˘ Ê˘ÏÂÙÈÎÔ‡ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ÚfiÎÏËÛ˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘.

™Â ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 25.

∏ ¶∞∫π™Δ∞¡π∫∏ ΢‚¤ÚÓËÛË

ı¤ÙÂÈ Û ηıÂÛÙÒ˜... ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Google, Yahoo! Î·È YouTube- ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Âȉ‹ÛÂˆÓ Ì “·ÓÙÈ-ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ” . °È· “‚Ï·ÛÊËÌ›·” ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ Google, Yahoo!, MSN, Hotmail, Amazon, Bing Î·È YouΔube. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ı¤ÙÂÈ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Facebook ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘‚ÚÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı. ΔÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ· Ì 180 ÂηÙ. ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÍÂÛËÎÒıËΠÙÔ 2005 Î·È ÙÔ 2006 ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Û ͤӷ Â˘Úˆ·˚ο ¤ÓÙ˘· ÛΛÙÛˆÓ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ˘‚ÚÈÛÙÈο.

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ΔÛ¯›· ¶ƒ∞°∞, 25.

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ù˘ ΔÛ¯›·˜

μ¿ÙÛÏ·‚ ∫Ï¿Ô˘˜ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °È·Ó º›ÛÂÚ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 28 Î·È 29 ª·˝Ô˘. √ ∫Ï¿Ô˘˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ º›ÛÂÚ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ˆ˜ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÚ›· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘. √ º›ÛÂÚ ËÁÂ›Ù·È Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜.

¶ÔÚ›˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ƒøª∏, 25.

∏ ·ÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ϤÂÈ ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ¤ÊÙÂÈ Û “ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿” ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ™ÙË ƒÒÌË Ï‹ıË ‰È·‰ËψÙÒÓ Ì ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜ Î·È ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ CGIL ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ˆ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 40.000 ¿ÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ 80.000. “¶¿ÓÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ı˘Û›Â˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Î·È ÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ì ÈÔ ÈÛfiÙÈÌÔ ÙÚfiÔ” ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ‰È·‰Ëψً˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋” › ¿ÏÏÔ˜ ‰È·‰Ëψً˜, ÂÓÒ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ CGIL ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ “ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ·fi ÙËÓ

΢‚¤ÚÓËÛË ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÚԂϤÂÈ ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 24,9 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2011 Î·È 2012 Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Δ· ̤ÙÚ· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ηıËÛ˘¯·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 118% ÙÔ˘ ∞∂¶. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¿ÁˆÌ· ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜

ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 5% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ·fi 90.000 ̤¯ÚÈ 150.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·Ù¿ 10% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ. Δ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÔÈ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™ÙË ƒÒÌË Î·È ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ

Û˘ÚÌÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÌÈÏ·Ó¤˙ÈÎÔ˘ ÌÂÙÚfi ‹Ù·Ó ηÓÔÓÈ΋ fiˆ˜ οı ̤ڷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ATM, ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ™ÙÔ ºÈÔ˘ÌÈÙÛ›ÓÔ, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌfiÓÔÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù‹ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Brussels ÚÔ˜ ÙȘ μڢͤÏϘ, Ù˘ Vueling ÚÔ˜ ÙË ™Â‚›ÏÏË Î·È ÙÚÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ. Δ· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÈÙ·ÏÈο Û˘Ó‰Èοٷ, ÙÔ CISL Î·È ÙÔ UIL, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. “∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë πÙ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ™Ô˘˙¿Ó· ∫·ÌÔ‡ÛÔ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ̤ÏË. “∂› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÙ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÓ›ÙÔ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÎÚ›ÛË” , ÚfiÛıÂÛÂ.

“¡·È” ·fi √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÛÙÔÓ ¶√∂

°È· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∏¶∞-ƒˆÛ›·˜ Ì›ÏËÛ·Ó √Ì¿Ì· Î·È ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ √À∞™π°∫Δ√¡, 25.

ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∫ÈÚÁÈ˙›·.

“ƒÀ£ªπ™∞ª∂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ

∏¶∞ Î·È ƒˆÛ›·˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ¡Ù. ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ·fi ÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ªfiÛ¯·, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó fiÙÈ ı· “ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·” . Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ª. √Ì¿Ì· Î·È ¡Ù. ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ fï˜ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ‰ÒÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ: ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∏ ƒˆÛ›· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ‰È·Î·Ò˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶√∂, ·ÏÏ¿ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi fiÚÔ˘˜. “∏ ƒˆÛ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶√∂” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª. √Ì¿Ì·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜, Ô ¡Ù. ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó,

ΔÔ ∫ÈÚÁÈÛÙ¿Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ƒˆÛ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÎÂÓÙÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹-

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÙÔ ∫ÈÚÁÈÛÙ¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚÂı›. “∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÈηӋ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ (...) ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ∫ÈÚÁÈÛÙ¿Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È·ÈÚÂı›” , ›Â Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. “∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ì fiÙÈ ˘’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÔÈ ÚÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˜. £· Ú¤ÂÈ ÙfiÙ ӷ ÂÈχÛÔ˘Ì ٷ ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∫ÈÚÁÈÛÙ¿Ó ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∫ÈÚÁ›˙ÈˆÓ Î·È √˘˙Ì¤ÎˆÓ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· 2000 ¿ÓıÚˆÔÈ. “√È ·Ú¯¤˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·Ó›Î·Ó˜ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó. ™ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÛÙȘ ∏¶∞ ¢¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÚÁÈÛÙ¿Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· χÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ.

°È· ÙȘ ÂÊfi‰Ô˘˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ μ∞Δπ∫∞¡√, 25.

™√∫ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∞Á›· Œ‰Ú· ÁÈ·

ÙȘ ÂÊfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫·ıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ ηډÈÓ·Ï›Ô˘ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·fi ÈÂÚ›˜. ΔÔ μ·ÙÈηÓfi ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ‚‚‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ù¿ÊˆÓ ‰‡Ô ηډÈÓ·Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ

·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ μ·ÙÈηÓfi ‰ËÏÒÓÂÈ “ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ “·Á·Ó¿ÎÙËÛË” ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ‚‚‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ù¿ÊˆÓ ‰‡Ô ηډÈÓ·Ï›ˆÓ. ∏ ∞Á›· Œ‰Ú· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÂ›ÛËÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÛÙÔ μ·-

ÙÈηÓfi ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ï›Ó-μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÎÔÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ª·Ï›Ó, ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË Û‡ÓÔ‰Ô˜ μ¤ÏÁˆÓ ÂÈÛÎfiˆÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓÔ‡ÓÙÛÈÔ˘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ μ·ÙÈηÓfi.

¡fiÌÈÌË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë ·ıËÙÈ΋ ¢ı·Ó·Û›· ∫∞ƒ§™ƒ√À∏, 25.

Δ∏¡ ·ıËÙÈ΋ ¢ı·Ó·Û›· ÓÔÌÈÌÔÔÈ› Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÈÛÙÔÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÊı¿ÓıË fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÁÎÏËÌ· Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÚÏÛÚԇ˘, ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÓÔÌÔÏÔÁ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı·Ó·Û›· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·ıˆÒÓÂÙ·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛı› ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ‰ÈfiÙÈ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ıÂÙ‹Ú· Û›ÙÈÛ˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Â› ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÈÓ ¤ÛÂÈ Û ÎÒÌ· Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ‰È·ÙËÚËı› ÛÙË ˙ˆ‹ Ì Ù¯ÓËÙ¿ ̤۷. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Ë ÎfiÚË Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ›¯Â ·ıˆˆı›, ηıÒ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠ÛÊ¿ÏÌ· ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘. ΔÔÓ √ÎÙÒÚÈÔ ÙÔ˘ 2002, Ë ŒÚÈη ∫ÈÔ‡ÏÌÂÚ, 71 ÂÙÒÓ, ¤ÂÛ Û ÎÒÌ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ªÂٷʤÚıËΠ۠›‰Ú˘Ì· Î·È ‰È·ÙËÚ›ÙÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ¯¿ÚË Û ¤Ó·Ó ηıÂÙ‹Ú· Û›ÙÈÛ˘ Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÓÂÚfi. ∞Ó Î·È Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ›¯Â ÚÔÊÔÚÈο ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ì Ù¯ÓËÙ¿ ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ›¯Â ·ÚÓËı› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Ù¯ÓËÙ‹˜ Û›ÙÈÛ˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÌËÓ ·ÊÂı› Ó· Âı¿ÓÂÈ ·fi ›ӷ Î·È ‰›„·. ΔÂÏÈο, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2007, Ë ÎfiÚË Ù˘ Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ıÂÙ‹Ú· Û›ÙÈÛ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤ı·Ó 15 Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· “·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÂÎÚÔ„›·, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, fiÔ˘ Î·È Ù˘ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠηıÂÙ‹Ú·˜ Û›ÙÈÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ. ¢›ˆÍË ·Û΋ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

¶·Ú¤ÌÂÈÓ Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Ô ¢Â›ÎÙ˘ ∞£∏¡∞, 25.

¢ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË Û ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.460,46 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 1.468,86 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 8,40 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,57%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.485,19 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓÂ Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ Î·È 1,12%, Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÓÂÌ›ÛıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ¤ÎÏÂÈÛ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 5,35%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 33,50%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 688,18 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,56%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.768,76 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,10%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 289,88 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,68%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.579,90 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,47%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.847,31 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 0,50 %. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+3,95%), ÙˆÓ ∂§¶∂ (+0,86%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+0,85%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ (-4,35%), Ù˘ Jumbo (3,95%), Ù˘ Atebank (-1,94%), Ù˘ ∂§Δ∂à (-1,64%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-1,51%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.547,53 +1,73%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.170,79 -0,81%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.035,87 -0,31%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.312,65 +1,92%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.865,88 -0,24%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.296,64 +0,53%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.064,84 -0,75%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜:2.024,28 +0,15%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 1.924,12 +0,80%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 780,04 +0,45%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.673,56 -0,33%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.399,85 -0,73%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.197,28 -0,51%, ÀÁ›·: 2.526,97 +0,22%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.351,74 3,83%, ÃËÌÈο: 5.704,87 0,51%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.127,26 -0,25%. 73 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 74 ÙˆÙÈο Î·È 53 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Epsilon Net +9,52%, ∫·Ú·Ù˙‹ +8,59%, ∂›ÏÂÎÙÔ˜ +8,57% Î·È Eurodrip +8,47%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂ÈÎfiÓ·-◊¯Ô˜ 11,11%, ∑¿Ì· -9,83%, μÈÔηÚ¤Ù -9,57% Î·È ∞§∫√ 7,69%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 79,466 ÂηÙ. ¢ÚÒ.∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 57,298 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

™ABBATO 26 IOYNI√À 2010

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Eurobank

«∂ÈÙ‡ÍÈÌÔÈ» ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Alpha: √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ̤ÙÚÔ ∞£∏¡∞, 25.

º

ÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ‡ÍÈÌÔ˘˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Eurobank ¡. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ.√ Î. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜.

øÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ: “√È ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ‡ÍÈÌÔÈ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ıÂÙÈ΋ ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÂÚÈıÒÚÈÔ ˘ÂÚ·ÎfiÓÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿”. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ, Ú¤ÂÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ “·ÏÈÓˆ‰›Â˜” Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓˆı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· › ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ÔχÙÈÌË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ˆ˜ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ™˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÚÔ‹ ηٷı¤ÛˆÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ, ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ ˆ˜ Ë Eurobank ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ¿ÏÏÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi ÎÂʷϷȷο Î·È ÈηÓfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ¢ڇÙÂÚ· ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √ Î. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ¿‰È· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘, ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ·ԂϤÂÈ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ

ÙÔ˘ ÙÔ 2010 Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÙÚ¿Â˙· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ƒˆÛ›·. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¡. ∫·Ú·ÌÔ‡˙˘ › fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ Ë Eurobank ¤¯ÂÈ ¤ÎıÂÛË 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ï‹ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜.

∏ Alpha ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ “√È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ̤ÙÚÔ Ô˘ ı·

ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Î·È ÌÔÚ› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ Alpha Bank. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· fiÛÔ˘˜ ‹‰Ë ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÌÂȈ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Alpha Bank. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,

ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÛÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο Î·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ÌÂÛÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô‰Ô. ™˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó, Â›Û˘, ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜.

Δ· spread ™Â ÈÛÙÔÚÈÎfi-ÚÂÎfiÚ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ CDS ÙÔ˘ 5ÂÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈο ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· spread ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ¡¤Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi-ÚÂÎfiÚ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· CDS ÙˆÓ 5ÂÙÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 1.131 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·fi ÙȘ 1.127 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ¯ı˜. H ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ù˘ CMA Datavision Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ì ÔÛÔÛÙfi 68,7% (·fi 55,72% ¯ı˜), ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· (58,62%) Î·È ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ (48,52%), ÂÓÒ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· “ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ” ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Ì ÔÛÔÛÙfi 25,29%.

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ £∂™™∞§√¡π∫∏, 25.

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÂÈÏ› ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ıÒ˜ ۯ‰fiÓ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ (24%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ∞Ó Î·È Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (68%) ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ÙÚfiÊÈÌ· Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 29% ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ ›‰Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 31% ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó. ∞Ó Û ·˘Ùfi Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ 39% Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÙÔ 24% ı· ¤Î·Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÈÛÈÙÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “¢È·ÙÚÔÊ‹” Ì ı¤Ì· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 24/5/10 Î·È Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰Â›ÁÌ· 687 ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 76% Á˘Ó·›Î˜ Î·È 24% ¿ÓÙÚ˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ 55% Â›Ó·È ¿Á·ÌÔÈ, ÙÔ 40% ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Î·È ÙÔ 5% ‰È·˙¢Á̤ÓÔÈ. ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ 5% ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 30% ÌÂٷ͇ 700-1.400 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ 40% ÌÂٷ͇ 1.4002.800 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ 25% ¿Óˆ ·fi 2.800 ¢ÚÒ. Δ· ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÛΤ-

‰·Û˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ 48% ˘ÔÏfiÁÈ˙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ífi‰Â˘Â ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË - Ê·ÁËÙfi, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ 78% ÙÔ fiÛÔ Ô˘ Íԉ‡ÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi (62%) ÂÚÈÎfiÙÂÈ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi ÂÓÒ ÙÔ 67%, ÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ·fi ¤Íˆ (delivery). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› Î·È ÔÈ ¤ÍÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÔÙfi (53%) Î·È ÁÈ· ηʤ (33%). ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó. ∂ÓÒ Ë ¯Ú‹ÛË Ï›ÛÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔ-

∑ËÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ∞£∏¡∞, 25.

ΔËÓ ¿ÌÂÛË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ˘Âگˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ù˘ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜, Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘, ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

Ê›ÌˆÓ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË ÁÈ· ÙÔ 71% ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÈ· ÙÔ 87%. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌfiÏȘ ÙÔ 19% ‰ÂÓ ·ÁfiÚ·˙ ÙÚfiÊÈÌ· ÂÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜, Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÙËÚ› ÈÛÙ¿ ÙÔ 69%. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 71% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ, ÙÔ 17% ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÂËÚ·ÛÙ›, Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 12% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘.

‰˘ÛÚ·Á›·˜ Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙËÓ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· ·ÔÙÂÏ› ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó: ¡· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ Î·È Î·ı‹ÎÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË - ηٷӷψً Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ ·ÈÛ¯ÚÔÎÂډ›˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi. ¡· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÂȉȷÈÙËÙ‹ ÌÂٷ͇ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ¡· ·Ù·¯ıÔ‡Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ÕÌÂÛË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ º.¶.∞. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ‚·ÛÈο ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, Ù· ÔÔ›· Î·È ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ.


31

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ ÎÚ›ÓÂÈ Ô ™∂μ∂ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 25.

∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ›˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 2,1%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009 Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 4,68 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, Û ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û Â›‰· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ηٿ 16,1%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μ.∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂μ∂). ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ›¯·Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË, ηٿ 17,9%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008 ‹ ÙÔ 2007, ¤ÙË Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó Ù· 5,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™∂μ∂, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ô ™∂μ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÂÎfiÓËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ¿ÌÂÛ˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘. ∞ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÎÚ›ÓÂÈ Ô ™∂μ∂ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÂÓÒ ˙ËÙ¿ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ “ı· Ì›ˆÓ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔÓ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÔÚʈ̤ӷ Ì ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” .

Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ªÂ›ˆÛË 23% ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Î·È ·Ó‹Ïı Û 7.767,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 10.087,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009.∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ) ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ- ·ÔÛÙÔÏÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.683,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 4.586,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 2,1%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ·Ê›ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·’ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 12.451,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 14.673,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 15,1%. ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÂʤÙÔ˜, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ- ·ÔÛÙÔÏÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.267,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 1.207,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 5%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ- ·Ê›ÍÂˆÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.813,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 3.622,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 22,3%. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ·Ó‹Ïı Û 1.545,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 2.415,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 36%.

∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ∏¶∞

∏ πÛ·Ó›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Î·È Ì·˙› ¤Ú·Û·Ó ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï

√È ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ...‰‡Ô  ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÂ... ·Úˆ‰›· ÛÙÔ Ù™ ÏÂ˘Ù·›Ô 20ÏÂÙÔ, Ë πÛ·Ó›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÛÙÔ “§fiÊÙÔ˘˜ μ¤ÚÛÊÂÏÓÙ” Ù˘ ¶ÚÂÙfiÚÈ·, ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ΔÚ·ÁÈ΋ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ì¿Ï· Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Î·È ÙÔ˘˜ ÃÈÏÈ·ÓÔ‡˜ ·Ï¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ‚fiÏÂ˘Â Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Î·È Ô˘‰Â›˜ ‹ıÂÏ ӷ ÚÈÛοÚÂÈ. √È ÿ‚ËÚ˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏’ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È Ë ÃÈÏ‹ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ∞ÓÙÚ¤˜ πÓȤÛÙ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜. ªÂ ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì‹Î·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “Loftus Versfeld Stadium” . √È πÛ·ÓÔ› ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó Ù· “‰ÒÚ·” ÙˆÓ ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ...‰È·ÈÙËÙ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÚÙÛ¤ÏÔ ªȤÏÛ· “Ï‹ÚˆÛ” ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο Ù˘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ... ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÛÙÚ¿‰·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 45ÏÂÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜. ™ÙÔ 24’, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ªÚ¿‚Ô, Ô μ›ÁÈ· Ï¿Û·-

● √ μ›ÁÈ· ‰¤¯ÂÙ·È Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â

Ú ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 40 Ì. Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›· Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ¢Ò‰Âη ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ÚıÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ. √ μ›ÁÈ· “¤ÛÙÚˆÛ” Ì ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË Ì·ÏÈ¿ ÛÙÔÓ πÓȤÛÙ· Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ï¿Û·Ú ȉ·ÓÈο ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÊÔ‡ÚÈ·˜ Úfi¯·˜” . ™ÙËÓ ›‰È· Ê¿ÛË, Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ΔfiÚ˜ Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∂ÛÙÚ¿‰· ÌÂډ‡ÙËÎ·Ó ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ô ΔfiÚ˜ ·Ó·ÙÚ¿ËΠËıÂÏË̤-

Ó· ·fi ÙÔÓ ∂ÛÙÚ¿‰· Î·È ÙÔÓ ·¤‚·Ï Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÃÈÏ‹ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏˆÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËηÓ... Ì¿Ï·. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ¿Ô„Ë ı¿̷ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÛÂ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ΔÔ Ì·Ù˜ “οıËÛ” ...ÂÈΛӉ˘Ó·. ΔfiÛÔ Ôχ Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ¿ÏÏ·Í·Ó Î·Ó¿ÏÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 8Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ∂Ï‚ÂÙ›·√Ó‰Ô‡Ú·.

∏ ÃÈÏ‹, ·Ó Î·È ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ 39’, ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. √ ªÈÁÈ¿, Ô˘ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÛÙÔ 46’, Ì›ˆÛ Û 2-1 Ì ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·ÚÂ, ¿ÏÏ·Í ÔÚ›· ÌÂډ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫·Û›ÁÈ·˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚ÔÏÂ̤Ó˜ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ... ›‰ÚˆÛ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ™›Ï‚· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ...‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÊÔ‡ Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓÂ Î·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘! ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª¿ÚÎÔ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ (ªÂÍÈÎfi) ∫›ÙÚÈÓ˜: ª¤ÓÙÂÏ, ¶fiÓÛÂ, ∂ÛÙÚ¿‰· ∫fiÎÎÈÓË: 37’ ∂ÛÙÚ¿‰· (2Ë Î›ÙÚÈÓË) Ãπ§∏: ªÚ¿‚Ô, ÿÛÏ·, ª¤ÓÙÂÏ, ¶fiÓÛÂ, μȉ¿Ï, °ÎÔÓ˙¿Ï˜ (46’ ªÈÁÈ¿Ú), ∂ÛÙÚ¿‰·, ÿڷ, μ·ÏÓÙ›‚È· (46’ ¶·Ú¤‰Â˜), ªÔÛ˙Ô‡Ú, ™¿ÓÙÛ˜ (65’ √ÚÂÁÈ¿Ó·). π™¶∞¡π∞: ∫·Û›ÁÈ·˜, ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜, ¶ÈΤ, ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ∫·ÓÙ‚›Ï·, ΔÛ¿ÌÈ ∞ÏfiÓÛÔ (73’ ÿ‚È ª·ÚÙ›ÓÂı), ΔÛ¿‚È, πÓȤÛÙ·, ªÔ‡ÛÎÂÙ˜, ΔfiÚ˜ (55’ º¿ÌÚÂÁ·˜), μ›ÁÈ·.

ªÂÙ¿ ·fi η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi √Ó‰Ô‡Ú· Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ

ÕÍÈ· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ù˘ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ΔÔ ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ›¯Â Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ...ÂÊÈ¿ÏÙË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ŸÙÌ·Ú Ã›ÙÛÊÂÏÓÙ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 ÛÙÔ “Free State Stadium” Î·È ‰Èη›ˆ˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏’ ÔÌ›ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ë √Ó‰Ô‡Ú· ‹Ú ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÁÎÔÏ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiˆ˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔ 2002, Ë ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· Î·È Ë ∫›Ó·. ªÂ 5 ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ √Ó‰Ô‡Ú·˜ ¡Ô¤Ï μ·ÁÈ·ÓÙ¿Ú˜, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ (MVP) Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ™’ ·˘ÙfiÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ô ÚÒÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜ (0-0) Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ¢˘ÛΛÓËÙÔÈ ÂÈıÂÙÈο Î·È Ì ÛÔ‚·Ú¿ ·Ì˘ÓÙÈο ÎÂÓ¿, Ë “™‚¿ÈÛÙÂÚ ¡¿ÙÈ” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘. ªÔÚ› Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Ó· ¤„·¯Ó ÙË Ó›ÎË, Ë ÔÔ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ πÛ·Ó›· Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ı· ÙËÓ ¤ÊÂÚÓ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, fï˜ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ Ù˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓÂ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙ˙ÊÂÏÓÙ ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈÂÛÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË √Ó‰Ô‡Ú·. Δ· Ó¤· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó

● ÃÔ‡ÁÎÂÏ Î·È ª·ÚÓ¤Ù· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó Ì Û΢Ì̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô

Ôχ ηϿ ηıÒ˜ Ë πÛ·Ó›· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ‹‰Ë 2-0, ÂÓÒ Ë ÃÈÏ‹ ¤·È˙Â Î·È Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∫¿Ô˘ ÂΛ ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ μ·ÁÈ·‰¿Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ¤Ó· ÁÎÔÏ. ∞˘Ùfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹ÚıÂ Î·È ÙÔ Ìˉ¤Ó ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ÚÒÙ· 45 ÏÂÙ¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô Ã›Ù˙ÊÂÏÓÙ ¤Î·Ó ̷ ·ÏÏ·Á‹ Ì ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋. √ °È·Î›Ó ¤Ú·Û ÛÙË

ı¤ÛË ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜. ΔÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÃÈÏ‹ Ì›ˆÛ Û 2-1 ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Ê¿ÓËΠӷ “Îfi‚ÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿” ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∞˘Ùfi ¤Î·Ó ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú·, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È ·‰È¿ÊÔÚË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˙ËÌÈ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· “·Ó¤‚·Û” ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ Ì οÔÈ· ÛÔ˘Ù Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ μ·ÁÈ·‰¿Ú˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤-

ÙÚËÛ˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· fiÙ·Ó ÙÔ 71’ Ô ™Ô˘¿˙Ô ¤Î·Ó ÙËÓ Ì·ÏÈ¿ ÛÙÔÓ ÕÏ‚·Ú˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·Û¤ Ô˘ ¤Î·Ó ¤‰ÈˆÍ ۈًÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ Ô ªÂÓ¿ÏÈÔ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ŸÛÔ Ù· ÏÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ·Ó¤‚·ÈÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ƒÔ˘¤‰· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ΔÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 0-0 Î·È Ê˘ÛÈο ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∂ÎÙÔÚ ª·ÏÓÙ¿ÛÈ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹) ∫›ÙÚÈÓ˜: ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ - ΔfiÌ·˜, ™Ô˘¿˙Ô, ΔÛ¿‚˜, °Ô˘›ÏÛÔÓ ¶·Ï¿ÛÈÔ˜ ∂§μ∂Δπ∞: ªÂÓ¿ÏÈÔ, §È¯ÙÛÙ¿ÈÓÂÚ, °ÎÚ›¯ÙÈÓÁÎ, μÔÓ ª¤ÚÁÎÂÓ, ÃÔ‡ÁÎÂÏ (78’ ™·Î›ÚÈ), ª·ÚÓ¤Ù·, ÿÓÏÂÚ, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ (46’ °È·Î›Ó), ΔÛ›ÁÎÏÂÚ, ∂ÓÎÔ‡ÊÔ (69’ ºÚ¤È), ¡ÙÂÚÓÙÈÁÈfiÎ. √¡¢√Àƒ∞: μ·ÁÈ·ÓÙ¿Ú˜, ΔÛ¿‚˜, ºÈÁÎÂÚfi·, ªÂÚÓ¿ÚÓÙ˜, ΔfiÌ·˜, ¡Ô‡ÓȘ (67’ ª·ÚÙ›Ó˜), °. ¶·Ï¿ÛÈÔ˜, Δ˙. ¶·Ï¿ÛÈÔ˜ (78’ °Ô˘¤ÏηÌ), ™Ô˘¿˙Ô (87’ ΔÔ‡ÚÛÈÔ˜), ™·ÌÈÏfiÓ, ÕÏ‚·Ú˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∏’ ÔÌ›ÏÔ˘ (ÙÂÏÈ΋) 1. πÛ·Ó›· ............................4-2 2. ÃÈÏ‹ ...................................3-2 3. ∂Ï‚ÂÙ›· ............................1-1 4. √Ó‰Ô‡Ú·.......................... 0-3

6 6 4 1

™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 25.

MÂÙ¿ ·fi Ì·Ú·ıÒÓȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ·ÌÂÚÈηÓÈο ÓÔÌÔıÂÙÈο ÛÒÌ·Ù· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ 2008. πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÈÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó 19 ÒÚ˜ Î·È ¤ÏËÍ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∏ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ⁄ÊÂÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ›· οı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙȘ ÏËڈ̤˜ Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÚ›ÏÔΘ Û˘Ìʈӛ˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÛÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘, Û·Ó ÂΛӘ Ô˘ “¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ fiÚÙ·” ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ 2008. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÀËÚÂÛ›· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È Ó¤Ô ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi Ú›ÛÎÔ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â› ÙÔ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ, Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ CDS. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË ÂÓfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙÂÚÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ∂›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÈ‚ÏËı› Û οÔÈÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛË Â¿Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √È ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ -ÂÓÒ Ô Ï‹Ú˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÙÂı› ˘fi ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. √È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Û hedge fund, ·ÏÏ¿ fi¯È Û ÔÛÔÛÙfi ·Ú·¿Óˆ ·fi 3% ÙÔ˘ fund ‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Tier 1. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÚÚÚ‡ıÌÈÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ, “Ë °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ Â›Ó·È ˘ÔÏfiÁË” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÚÎÂÙÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ “ÂÈΛӉ˘Ó˜” ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ. ∞ÚÎÂÙÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Bloomberg fiÙÈ ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ “ÂÎÙÒÛÂȘ” ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯Èο ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ›‰·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È. ΔÚ¿Â˙˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÏÒ‚ËÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Á›Á·ÓÙ˜ Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ. √È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· οÓÔ˘Ó ÌÂÓ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô‡Ù ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÌÂÁ¿Ï· ȉڇ̷ٷ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ημιυπόγειες γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη, επιπλωμένες, πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 2421051102, 6977-231857. (575) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι 4ος όροφος με θέση πάρκιν, Τρικούπη 14. Τηλ. 24210-85151, 63682, κιν. 6942503050. (741) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ, στη Νέα Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (756) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση και a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (757) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα τριών δωματίων επί της οδού Ιάσονος 137 με Ογλ, ρετιρέ 5ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6937157940. (838)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πεντάρι γωνιακό, λουξ, (Γαζή Κανάρη), 2ου ορόφου, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα (ενιαίος χώρος), 3 υ/δ, 2 WC, αποθήκη, πάρκιν, αυτόνομη θέρμανση, μεγάλες βεράντες. Τηλ.: 6944624694 ή 2421058364 (ώρες καταστημάτων). (712)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη. Συνολικά 220 τ.μ., ελεύθερο από Οκτώβριο 2010. Πληρ. τηλ. 6945-191585 και 6932-447867. (475)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 108 τ.μ., 3ος, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c, τζάκι, πάρκιν, κοντά στη θάλασσα. (139)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 65 τ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας κατάλληλος για φροντιστήριο ή δικηγορικά γραφεία. Πληρ. τηλ. 6945186947. (836)

¢À∞ƒπ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο, σύγχρονη διαρρύθμιση, ανεξάρτητο σε υπερυψωμένη ισόγεια ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με βεράντα και αυλή, κουζινοκαθιστικό, κρεβατοκάμαρα, χωλ, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση. Κουμουνδούρου 105 - Ανάληψη, κοντά σε στάση. Πληρ. τηλ. 2421061782, 6976359497. (837)

¶ø§OYNTAI Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (913) ¶ø§∂πΔ∞π περίπτερο με καινούργιο κουβούκλιο στην οδό Κασσαβέτη με Κωνσταντά με εμπόρευμα, σε καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6976-559389. (759)

¶ø§∂πΔ∞π ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-Πήλιο μονοκατοικία, ισόγειο με δώμα 90 τ.μ., εντός οικοπέδου 400 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο και τον Παγασητικό. Τιμή 300.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (672)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διώροφο κτίριο 1.000 τ.μ. στο 6ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου Αθηνών, με πρόσοψη εθνική οδό, είσοδος μπρος και πίσω σε οικόπεδο 3 στρεμμάτων. Προσωρινά λειτουργεί έκθεση επίπλων. Πληρ. τηλ. 6944340115. (839)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (133)

∞fi ÙËÓ ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂. ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 2άρια, 3άρια σε νέα οικοδομή, 2 υπνοδ/τια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, πάρκιν, αποθήκη, διαμπερές. Στην Αγίας Σοφίας (πλησίον Αγ. Βαρβάρας), Ν. Ιωνία Βόλος. Τηλ. 2410-615970 και 2410627620. (670)

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τ.μ. με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6950-420324. (512)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749

¶ø§∂πΔ∞π

e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

¶ø§∂πΔ∞π

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (145)

¶ø§∂πΔ∞π τριώροφο επαγγελματικό ακίνητο στο κεντρικότατο σημείο της αγοράς του Βόλου. Άριστη θέα, μοναδικό, αυτοτελές, πολυτελούς προβολής για μεγάλο κατάστημα ή για οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Μεγάλη ζήτηση ενοικίασης. Μόνο πολύ σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6982483363. (758)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 5ος, 100 τ.μ. διαμπερές, 2 υ/δ, εντοιχισμένη κουζίνα, πάρκιν, αποθήκη, 18ετίας. Μόνο 140.000 Ε. (140)

∞°. ∫ø¡/¡√™

Νεόδμητη μεζονέτα 130 τ.μ. και χώρο στάθμευσης στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι. Τιμή 170.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (673)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ α) μεζονέτα 4ου, 5ου ορ. 122+23 τ.μ., 3 wc. ανατολική 200 τ.μ., βεράντες, 3 υ/δ, θέα Πήλιο Γορίτσα, θάλασσα, 2 parking. β) διαμ/μα ρετιρέ 79 τ.μ., 2 υ/δ, parking, τζάκι, θέα θάλασσα. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (595)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973380076. (008)

α) διαμ/μα 108 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ, 2 wc, ανατολικό, βεράντες, κλειστό parking, 158.000 Ε. β) τριάρι 79 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος ορ., 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (596)

¶ø§∂πΔ∞π

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/Îfi˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629

¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1. Μοναδική μεζονέτα Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. Μεζονέτα Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. Σύγχρονες μεζονέτες - μονοκατοικίες 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. 4. Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 Υ/Δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (503)

¶ø§√À¡Δ∞π α) καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc σε 150 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. β) καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ., 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπεδο 140 τ.μ., τζάκι. Τιμή 228.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (597)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (649)

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (173)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (174)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 100.000 ∂.

∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (176)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33

ÛÙÔ Internet:

@ www.e-thessalia.gr

(148)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·.

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ™√ºπ∞ μ§∞Ã√À ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (178)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Â-

ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (182)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È f·x 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) EÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 15.000 ¢ÚÒ 2) √ÈΛ· 66 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 42 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 334 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1,3 Â›Ó·È 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105 Ù.Ì. ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô fiÚÔÊÔ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 88 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 42,90 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141 Ù.Ì. ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 145.000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 88 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.600 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. Ì ηϋ ı¤·, ÙÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 8.343ÙÌ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-28 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.923ÙÌ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-55 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-46 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-41 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1100ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì 520ÙÌ ‰fiÌËÛË Î·È 58ÙÌ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-42 6. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 580ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 125.000 ∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi 611ÙÌ. ΔÈÌ‹ 400 ∂ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Lidl-¶·ÏÈ¿ 325ÙÌ Î·Ï‹ ÚfiÛÔ„Ë Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-151 9. ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12-74,12-75,12-76 10. ª√¡∞¢π∫√: ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12

2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301 Ù.Ì. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¢ƒ∞∫∂π∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 200 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 655 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150 Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105,60 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 638 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 700 Ì. ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2650 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) μfiÏÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400 Ù.Ì. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000 ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Ì ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 200 Ù.Ì. 6) ∫ÔÚfiË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700 Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ÎÙ›ÚÈÔ 200 Ù.Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∞ÁÚÈ¿ Î·È ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ∫·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ. ™ÙÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ƒ¿Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÛÙ· ·Î›ÓËÙˆÓ ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË. (185)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂.

4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (189)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr

∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ 1) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 45 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰‡Ô ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙., ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÏ, ·Ù¿ÚÈ. (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË §π¡Δ√). 2) ƒ∂Δπƒ∂ (5Ô˜) ·ÂÚÈfiÚ. ı¤· 44 Ù.Ì. (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜) 30 ÂÙÒÓ. 3) øƒ∞π√Δ∞Δ√ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 55 Ù.Ì. (1Ô˜) ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ). 4) ∞¡∂Δ√ 6ÂÙ›·˜ 63 Ù.Ì. (2Ô˜) ∂ÊÙ¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. Δƒπ∞ƒπ∞ 1) ¡∂√¢ª∏Δ√, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. (1Ô˜) η‡ÛÙ. ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ¿ÚÎÈÓ. (ª). 2) ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¿ÚÈÛÙÔ 84 Ù.Ì. (3Ô˜) ÁˆÓÈ·Îfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 40 Ù.Ì., ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙. ¯ˆÚÈÛÙ¿. 3) ¡∂√¢ª∏Δ√ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì Ù˙¿ÎÈ + ¿ÚÎÈÓ, 2 ÔÚ., ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË ÌÂÁ¿ÏË 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ηıÈÛÙ., ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. 4) ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηıÈÛÙ. ¯ˆÏ, ÎÔ˘˙., 2 ˘/‰ ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (√͢ÁfiÓÔ). 5) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ Ï‹Úˆ˜ 73 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 25ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜). 6) ¶√§À øƒ∞π√ 76 Ù.Ì. (3Ô˜) Ì ı¤· Â˙fi‰ÚÔÌÔ 18ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ¿ÚÎÔ ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. 7) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 80 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi 2 ˘/‰, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 24ÂÙ›·˜ (¿ÚÈÛÙÔ) ¡¤· πˆÓ›· ¢Ë̷گ›Ô. 8) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 30ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙. - ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ηϋ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 70ÙÌ Î·È 70ÙÌ ·Ù¿ÚÈ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ì ∫ÔÚ·‹ 350 ∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-63 4. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ·Ôı‹ÎË 500 ∂ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11- 71 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ 80 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ Î·È wc 300 ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11- 69 6. ∫¤ÓÙÚÔ-ƒÔ˙Ô‡, 5ÂÙ›·˜ ‰È·Ì. 2Ô˘ ÔÚ., 3¿ÚÈ, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È 2 ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μ›Ï· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ 250ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 870ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-49 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 1ÛÙÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 110ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-157

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71ÙÌ ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-38

1. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ȉÈÒÙË, 150ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18-29 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-71 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì. Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Û ÂÓÈ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. Ì fi„Ë 17 ̤ÙÚ· Û ¢ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 11-58 4. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ, 3

ª∂°∞§∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 18ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı. ˘fiÁ. ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi ¿ÛÔ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔ›¯ÈÛË ËÏÂÎÙÚÈο 2 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞Ó¿ÏË„Ë. 2) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) ÎÂÓÙÚÈÎfi 26ÂÙ›·˜ Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ⁄‰Ú¢ÛË. 3) À¶∂ƒ§√À• ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 100 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, °ÔÚ›ÙÛ·. ¶¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ÏÔ˘ÙÚfi Î·È WC Ì 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ÕÓ·˘ÚÔ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1) ª∂∑√¡∂Δ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ηٷÏËÎÙÈ΋ 125 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Áηڿ˙, ÍÂÓÒÓ·˜ 1 ˘/‰ 25, 1Ô˜ Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi + Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, WC, 2Ô˜ 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (¡¤· πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·). 2) ¶∞§π∞ ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓË Î·Ù·Û΢‹, ˘fiÁÂÈÔ, fiÚÔÊÔ˜, Ì 5 ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·˘Ï‹ ™¢ 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì. ∞Ó¿ÏË„Ë. 3) ∫√ªæ∏ 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, 3 ¯ÒÚÔÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ÚÔ¯ÒÏ, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ¿ÏË + ‚ÔËı. ÎÔ˘˙. - ·Ôı‹ÎË ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, Ì ‰È΋ Ù˘ ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ·ÓÛË Û ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ (Ù¤ÚÌ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜). 4) °ø¡π∞∫∏ 120 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙. 3 ˘/‰ ÏÔ˘ÙÚfi, W.C. Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (¡Â¿ÔÏË). 5) øƒ∞π√Δ∞Δ∏ 92 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 148 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ¯ˆÏ, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÔËı. ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË ›Ûˆ Î·È Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·˘Ï‹, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ·. °. ¢‹ÌÔ˘ 6) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ï‹Úˆ˜ 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 7) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ· 24 Ù.Ì. Ì Â͈Ù. ÛοϷ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. 8) ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¤ÙÚÈÓË (·Ó·Î·Ù·Û΢‹) ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 170 Ù.Ì. (ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì.) Û·ÏfiÓÈ Î·ıÈÛÙ. Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó· - ·Ôı‹ÎË, 3 ˘/‰ ÌÂÁ¿Ï·, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ì ˘/‰, Áηڷ˙fiÔÚÙ· Î.Ï. ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. 9) °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ∞¯ÈÏÏÔ. - ¶ÂÚ. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1) ∞§À∫∂™ (Î·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ·), ÙÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. (1Ô˜) ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, WC, 2 ˘/‰ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚ. ÛοϷ, ·˘Ï‹, ΋Ô (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘). √π∫√¶∂¢∞ 180 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 305 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 330 Ù.Ì. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÚ›ÎÂÚÈ (‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·), 645 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 626 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜, 6 ÛÙÚ¤Ì. ÃfiÚÙÔ, ¶∞√À Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û ηϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· (‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÈÎfi‰·, ÂÍÔ¯Èο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î.Ï.). ∂Ï¿Ù ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ¢øƒ∂∞¡. (644)

˘/‰, 2w/c, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·˘Ï‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-84 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 85ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-168 6. ∂À∫∞πƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:12-67

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 114ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 2. 2·ÚÈ 46ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 3 ÂÙÒÓ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 3. ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Î·È ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ˘ÏÈÎÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80ÙÌ, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 40.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. °·˙‹, ΤÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 116ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-83 7. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2 ˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜ 8ÂÙ›·˜ 123ÙÌ , ÏÔ‡Í, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·. 2Ô˜ ÔÚ. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-135 9. °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 88ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Ú˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 5-163 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 107ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 12 -60

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 2. 30ÙÌ ¯ÒÚÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ 1Ô˜ ÔÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:5-170 (151)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883 √π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜: ·) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 220 Ù.Ì., 130.000 ∂, ‚) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 257 Ù.Ì., 115.000 ∂. ¡. ¢ËÌ., 413 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÁˆÓÈ·Îfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™.¢. 0,8 250.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙ. 267 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi √ÚÌËÓ›Ô˘, ™.¢. 1,8, Ê¿ÙÛ· 23 Ì. 150.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, 1.144 Ù.Ì. ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ê¿ÙÛ· Û 50 Ì. ‰ÚfiÌÔ 140.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi 25.000-150.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 300 Ù.Ì. ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 80.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 600 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 240 Ù.Ì. Û›ÙÈ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 150.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. π. ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù·‰›Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 141 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 24 Ù.Ì. ‰ÒÌ· Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ÔÈÎÔ‰. 180 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ˘¤Ú lux, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Ì 2 Ù˙¿ÎÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜ Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 4 ÛÙ¿ÛˆÓ. 400.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2 ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì·˙› Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì., ÁˆÓȷΤ˜ 135.000. ™ÙËÓ Ô‰fi ª·‚›Ï˘ ÌÔÓÔÎ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 95.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÈÏÔÙ‹ Ì ‰ÒÌ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 280.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ÈÏÔÙ‹ 140 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁηÚÛÔÓȤڷ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, 270.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ê¿ÙÛ·, 270.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹ Ì ·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÙÈÌ‹ 115.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, wc Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 165.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 171.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÚÈ Ì wc Î·È Ì¿ÓÈÔ ‰‡Ô ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 135.000 ∂. ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi 108 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, 180.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ.) 113 Ù.Ì., ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢‹˜, 200.000, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÚÈ¿ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 115.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 105.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 65.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 53 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ, parking + ·Ôı‹ÎË 110.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, parking + ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 100.000 ∂. ΔÚ›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÚÔ˜ 300 ∂ ¤Î·ÛÙÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÚÔ˜ 280 ∂, 250.000 ∂, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Â›Ó·È 5 ÂÙÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. Ì parking ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ·Ï·Èfi 70 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 55.000 ∂, ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¡. π. ‰˘¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û Ï·Ù›·, 50.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 80.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking + ·Ôı‹ÎË 31 Ù.Ì. 45.000, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊ. 23.000 ∂. (191)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (193)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 2. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·”, ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 4. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 5. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. 7. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ı¤ÛË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜ 11.000 Ù.Ì. 165.000 ∂ (·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ 750 Ï›ÙÚ·).

ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 11.712, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Û ηϋ ÙÈÌ‹. 3. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 75 Ù.Ì. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ·Ôı‹ÎË, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. 4. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 5. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘, 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÈÌ‹ 75.000. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 77,25 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ÁˆÓÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘, 3Ô˘, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 76,20 Ù.Ì. ¡Â¿ÔÏË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 80, 82, 77 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 9. 4¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â¿ÔÏË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 10. 4¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 110 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 11. ¢˘¿ÚÈ 3Ô˘, 4Ô˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 42,85 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 78 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 2. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª∂Δ∫∞ §¤ÚÔ˘ 22, 60 Ù.Ì., 2 ˘/‰ 20ÂÙ›·˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ·˘Ï‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 2. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 139, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (195)

-----------------------------------π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr

¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 50Ù.Ì.,ÁˆÓ., 2Ô˜ , Ì 25Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜. 3. ¶·Á·ÛÒÓ 46Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÔÏ˘Ù. ηٷÛ΢‹. 4. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 46Ù.Ì., 1Ô˜ , ‰È·ÌÂÚ¤˜. 5. ¶·Á·ÛÒÓ 48Ù.Ì., 2Ô˜ , ÚÔÛfi„ˆ˜. ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5Ù.Ì., Ì 100Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÏ˘Ù. ηٷÛÎ., 86Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ , 85Ù.Ì., Ì 40Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 3. ∫¿‰ÌÔ˘ 82Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜,Ù˙¿ÎÈ, 4Ô˜, ı¤· ¿ÚÎÔ. 4. ¶·Á·ÛÒÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜, 86Ù.Ì.Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 5. ¶·Á·ÛÒÓ, 4Ô˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi Áηڿ˙. 6. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 102Ù.Ì. Ì 70Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. 7. ºÈÏ·‰ÂÏÂÊ›·˜, 2Ô˜, 93Ù.Ì., Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 8. π·ÛˆÓ›‰Ë, 4Ô˜, 79Ù.Ì. Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 9. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜, 3Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 79,25Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. (197)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ.

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (198)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (165)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (166)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000

ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 120 Ù.Ì. 170.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (167)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. ™Ù·ı¿, 3¿ÚÈ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 75 Ù.Ì., Ì º/∞. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ - ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÚËÓ ¶·ÚÎ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ·˘ÙfiÓÔÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Î·È ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 65 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 11. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 4,70 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 14. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 140 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 16. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 17. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 18. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ı¤· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 20. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 21. √π∫√¶∂¢√ 355 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¡. ¶·Á·Û·›, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 22. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. ·Ï·È¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 23. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 24. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 26. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 27. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ·Ú·ÏÈ·Îfi 115 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™Â ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÚfiÛÊ·Ù·. 28. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 29. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985.

2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ (μÂÏÙÂÙÛ›Ô˘). 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÚfiÊÔ˘˜ ·fi 70 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 345 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 3. ¢À∞ƒπ 55 Ù.Ì. ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì £Ú¿Î˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞. 4. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌfiÓÔ 180,00 ¢ÚÒ. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ÌfiÓÔ 200.00 ¢ÚÒ. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (168)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (846) ¶ø§∂πΔ∞π Mitsubishi Colt 1300 cc, 95 hp, ατρακάριστο, 85.000 km. Χρονολογία: 2005, Χρώμα: Ανθρακί Μεταλλικό, ABS, καθίσματα bucket, βενζίνη, ράδιο CD, ηλ. παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, κλιματισμός, A/C, μπροστινοί αερόσακοι, πλαϊνοί αερόσακοι, υδραυλικό τιμόνι. Τηλ. 24280 76616 και 6977 751436. Τιμή: 6.500Ε. (841)

¶ø§∂πΔ∞π

VOLVO S-40 1.600 κυβικά (Μάιος 2005) σε άριστη κατάσταση φυλασσόμενο σε γκαράζ, φουλ έξτρα, μπλε σκούρο χρώμα. Πληροφορίες τηλ. 6972-779490 (051)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα για καφετέρια. Πληρ. τηλ. 24210-22068. (784)

Η εισαγωγική εμπορική εταιρία “Volos Asia Import” που δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών υλικών, αναζητεί

Ó¤Ô ¶ø§∏Δ∏

με φιλοδοξίες και εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων έως 40 ετών. Προσφέρουμε πολύ καλή αμοιβή και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε το βιογραφικό σας. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 24210-97598-9, fax. 24210-97591, e-mail: info@doumpiotis.gr (279)

Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα

∑∏Δ∂π

προσωπικό για τα τμήματα υποδοχής - ορόφων - εστιατορίου - μπαρ- κουζίνας - και spa. Πληροφορίες - κατάθεση βιογραφικών στα τηλέφωνα 24280-90199, 24280-99391. Αποστολή βιογραφικών με email tsolkeridis@stevalia.gr. Υπόψη κου Τσολκερίδη. (815)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 12ετή φροντιστηριακή πείρα και ειδικότητα στην θεωρητική κατεύθυνση και την έκθεση, παραδίδει υπεύθυνα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6977-765888. (914)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (125) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (135) ∞ª∂™∞ δάνεια από ελληνικές τράπεζες και εξωτερικού, προσωπικά στεγαστικά επισκευαστικά, επιχειρηματικά ΤΕΜΠΜΕ, συγκέντρωση οφειλών όλα σε ένα. Τηλ.-2109520260. (444)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (146)

∞ª∂™ø™

μετρητά χρήματα απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις παίρνετε το 71%. Εξυπηρέτηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, καθημερνά και Σαββατοκύριακα, κος Λευτέρης, τηλ. 6980260800, 6983709760. (481)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (210)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση, συμβίωση, γάμος. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. 42χρονη ιδ. υπάλληλος, ανεξάρτητη, εμφανίσιμη. 46χρονη επιχειρηματίας, πανέμορφη, καλλιεργημένη, ευκατάστατη. 47χρονη εκπαιδευτικός, ελκυστική, λεπτή, ακίνητα. 45χρονη εισοδηματίας, εντυπωσιακή, ψηλή, πολύ ευκατάστατη. Πληρ. τηλ. 2410-549797. (153)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∞°°§π∫ø¡ με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα με υπεύθυνη προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6932913719. (687)

º˘ÛÈ΋ - ÃËÌ›· - ª·ıËÌ·ÙÈο. Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ και θερινή προετοιμασία. 20ετή εμπειρία. Πληρ. τηλ. 2421071669 και 6934-442391. (152)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. Τιμές φιλικές. (813)

χρήματα από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση έως 48 άτοκες δόσεις παίρνετε το 71%. Εξυπηρέτηση αυθημερόν καθημερνά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωργίου. Τηλ. 6988888850, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (634)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha-Eurobank-Εθνικής-Εμπορικής-Ταχυδρομείο-Γενική-Citibank, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά το 71% άμεσα και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την κεντρική Ελλάδα καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα Τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (593)


35

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™√Àƒ¶∏™ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Δήμος Σούρπης με την αριθμ. 49/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει Κανονισμό Καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η καθαριότητα των οικισμών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης των απορριμμάτων, την στενή και αρμονική συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του Δήμου και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα, προκειμένου να οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα. Ο παρόν κανονισμός έχει ως αντικείμενο: * την τήρηση της καθαριότητας των οικισμών και κοινοχρήστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. * την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση). * την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. Μεταξύ των άλλων άρθρων που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλονται πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με την διαχείριση των απορριμμάτων ως εξής: Α. Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν.1828/89) 150,00 Ε έως 1.500,00 Ε εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση. Β. Εγκρίνει την παρακάτω κανονιστική διάταξη: 1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους. 2. Να μην τοποθετηθούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεμάτος να τοποθετείται στην ιδιοκτησία μία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 3. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλ. 24223-50300). 4. Καταστήματα - Γραφεία να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια - ξυλοκιβώτια στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 5. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες. 6. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ. 7. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια. 8. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα στα πεζοδρόμια. 9. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα μη επικίνδυνα και μη τοξικά απορρίμματα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα. 10. Να μη ρυπαίνουν (χώματα λάδια κ.λπ.) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα αδρανή υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λπ. α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση - ρέματα κ.λπ.) και γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 11. Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα- λύματα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια. 12. Οι δημότες να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενά τους. 13. Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες και να μη ρίχνουν νερά στους δρόμους, να μη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα περιττώματα των οικόσιτων ζώων. 14. Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό (καφενεία, καφετέριες κ.λπ.). 15. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και να μην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας. 16. Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λπ. 17. Να μη ρυπαίνουν με φεϊβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λπ. την πόλη. 18. Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λπ. 19. Να μην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά του κάδου για την αποκομιδή των απορριμμάτων. 20. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους, καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ.). 21. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα. 22. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου. 23. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους. 24. Να μην παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.

25. Να μη χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου - οδοστρώματος (ύστερα από άδεια του Δήμου). 26. Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά. 27. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λπ. 28. Να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λπ. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη. Γ. Καθορίζει το ύψος προστίμων τα οποία θα πληρώνονται στα Ταμεία του Δήμου ως κάτωθι: 1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο. Πρόστιμο: 90,00Ε. 2. Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες). Πρόστιμο: 15,00Ε. 3. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο. Πρόστιμο: 60,00Ε - 600,00Ε. 4. Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λπ. από γραφεία - καταστήματα - οικίες. Πρόστιμο: 60,00Ε - 600,00Ε. 5. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λπ. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο. Πρόστιμο: 60,00Ε. 6. Έκθεση - εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος. Πρόστιμο: 90,00Ε - 150,00Ε. 7. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιομηχανικών απορριμμάτων. Πρόστιμο: 60,00Ε - 600,00Ε. 8. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα - μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικώς. Πρόστιμο: 300,00Ε - 1.500,00Ε. 9. Εγκατάλειψη μπάζων - αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις εκσκαφές κ.λπ. και ρύπανση κάδων, πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων. Πρόστιμο: 90,00Ε - 300,00Ε. 10. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων - λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Πρόστιμο: 600,00Ε - 6.000,00Ε. 11. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου. Πρόστιμο: 15,00Ε. 12. α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου Σούρπης. Πρόστιμο: 150,00Ε - 600,00Ε β) Ρύπανση από λάδια αυτοκινήτων. Πρόστιμο: 500,00Ε. γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα. Πρόστιμο: 50,00Ε. 13. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο: 150,00Ε - 300,00Ε. 14. Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές. Πρόστιμο: 150,00Ε - 300,00Ε και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας. 15. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λπ. Πρόστιμο: 90,00Ε - 500,00Ε. 16. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λπ. Πρόστιμο: 150,00Ε - 6.000,00Ε στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή. 17. Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λπ. Πρόστιμο: 900,00Ε - 6.000,00Ε. 18. Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνησή τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Πρόστιμο: 150,00Ε. 19. Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λπ.). Πρόστιμο: 150,00Ε. 20. Ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόστιμο: 100,00Ε. 21. Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου. Πρόστιμο: 150,00Ε. 22. Εγκατελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο: 150,00Ε. 23. Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί. Πρόστιμο: 90,00Ε. 24. Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του Δήμου. Πρόστιμο: 300,00Ε - 3.000,00Ε. 25. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφελείας. Πρόστιμο: 150,00Ε - 1.500,00Ε. 26. α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Πρόστιμο: 150,00Ε - 300,00Ε. 27. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο: 150,00Ε - 1.500,00Ε. Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. 28. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη. Δ. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε τρεις ημέρες στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. Ε. Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). ΣΤ. Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζ. Εξουσιοδοτεί για την επιβολή μηνύσεων και προστίμων τον Δήμαρχο και τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αριθμ. 49/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σούρπης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κανονισμός αυτός έχει ισχύ από 26-6-2010. Ο Δήμαρχος Σούρπης Καραγκιόζογλου Κων/νος

5Ë À¶∂ £∂™™∞§π∞™ & ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢√™ °∂¡π∫√ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το “Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου ανακοινώνει, την εισαγωγή 25 μαθητών/τριών στην ΕΠΑΣ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Νοσηλευτική Σχολή) του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου για το σχολικό έτος 2010-11. Οι εγγραφές των μαθητών-τριών θα πραγματοποιηθούν από 14 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2010. Στη Σχολή μπορούν να εγγραφούν: - όσοι έχουν τελειώσει την πρώτη τάξη Γενικού, Επαγγελματικού, Τεχνικού ή άλλου τύπου Λυκείου που υπήρχε στο παρελθόν. - οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου. - οι κάτοχοι πτυχίου Α & Β κύκλου ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ για απόκτηση άλλης ειδικότητας. Η Σχολή στεγάζεται στα Αστέρια Αγριάς, η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί 2 σχολικά έτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24280-92200 (Γραφείο Σχολής) 9-12 π.μ. καθημερινά και κάθε Πέμπτη τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο. Ο Διοικητής του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνα: 24210 26271 - 39163 FAX: 24210 39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Χρήστου Παπαποστόλου, κατοίκου Βελεστίνου εκδόθηκε η με αριθμ. 3415/96282/24-6-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 5.690,00 τ.μ. στη θέση “Κιούγκι” Δημοτικού Διαμερίσματος Βελεστίνου, του Δήμου Φερών, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φερών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 28 π√À¡π√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΘΝ. ΑΓΩΝΩΝ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 30 π√À¡π√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: Δ.Δ. ΓΛΑΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι. ΤΖΑΝΟΥ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΟΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΡΑΣ του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Καουνά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΗ του Αθανασίου και της Παρασκευής, το γένος Γαλλίδη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.


36

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

™ΔÀ§π∞¡√À °π∞¡¡√À§∏

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Κωνσταντία Τα παιδιά: Μαρία - Λεωνίδας Ρίνης, Βασίλειος - Σούλα Γιαννουλή Τα αδέλφια: Χαρίκλεια - Γιάννης Αρβανιτοζήσης, Ελευθερία χα Δημ. Μυλωνά, Ελένη χα Δημ. Γιαννουλή Τα εγγόνια: Στυλιανός, Ιφιγένεια, Στυλιανός, Κωνσταντίνα - Γεωργία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Καστέλι” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ¡π∞øΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Η σύζυγος: Χρυσούλα Τα παιδιά: Νικόλαος - Ασημίνα Νιαώτη, Βάιος Νιαώτης Τα εγγόνια: Απόστολος, Κρυσταλία Τα αδέλφια: Αθηνά χα Βλιώρα, Θεοδόσης Δημακόπουλος, Ντίνα χα Κατσιαούνη, Θωμάς - Κατίνα Κατσιαούνη, Ευάγγελος - Αθηνά Κατσιαούνη, Σπύρος - Ελένη Κατσιαούνη, Γιώργος - Φρόσω Κατσιαούνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 27 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∑ø∏™ Ã√ƒ¢∞∫∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Μαρίνα - Βασίλειος Ανδρίτσος, Δημήτρης Χορδάκης, Δημοσθένης - Βικτώρια Χορδάκη Τα αδέλφια: Βασιλική χα Θ. Μακρυγιάννη, Ελισάβετ χα Ν. Μπέλτσου, Ελένη χα Χ. Κωνσταντίνου Τα εγγόνια: Ζωή, Θεόδωρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∂§∂¡∏™ ∫Àƒπ∞∑∏

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 26 Ιουνίου 2010 Τα τέκνα: Αθανάσιος - Μελπομένη Κυριαζή, Δημήτριος - Έλλη Κυριαζή Τα εγγόνια: Ιωάννα, Αποστολία, Βαρβάρα - Παύλος, Ελένη - Απόστολος Τα αδέλφια: Δημήτριος - Αποστολία Τζίμα, Κων/νος - Ευγενία Τζίμα, Θωμάς Πολυχρόνου, Φιλιππή Τζέρου Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Κουτσουνούρη” Κ. Λεχώνια.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, υιού, πατέρα, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À Δ™πª¶∞¡∞∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εισόδια στον Άνω Βόλο 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Η σύζυγος: Αικατερίνη Η μητέρα: Αγγελική Χατζάρα Τα παιδιά: Ιωάννης, Αποστολία Τα αδέλφια: Ορέστης Τσιμπανάκος, Ελευθέριος - Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Αθανάσιος Χατζάρας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

°∂øƒ°π∞™ ƒπ∑√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Ο σύζυγος: Ηλίας Τα παιδιά: Ιωάννης - Ευαγγελία, Δημήτριος - Βάσω, Παναγιώτης Δήμητρα Τα αδέλφια: Ευάγγελος Μητσόπουλος, Κωνσταντία χα Μητσοπούλου, Ελένη χα Μητσοπούλου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

ª∞ƒπ∞™ Δ™πΔ™π°π∞¡¡∏ τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Περικλής - Βασιλική Τσιτσιγιάννη, Χρήστος - Τριανταφυλλιά Τασσοπούλου, Αθανάσιος Τσιτσιγιάννης Η αδελφή: Λευκοθέα Χηρ. Τζοβάρα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Σπίτι” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

™øΔ∏ƒπ√À ™∫∞ª∞°∫√À§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 26 Ιουνίου 2010

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∞¶√™. ∫√ÀΔ™∞ºΔ∏

Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Βασιλική - Μανώλης Χριστοφόρου, Νικόλαος Σκαμαγκούλης, Φώτης Σκαμαγκούλης Τα αδέλφια: Αθηνά χα Γ. Σκαμαγκούλη, Ευαγγελία χα Ιωάν. Σκαμαγκούλη, Νίνα χα Γ. Δήμου, Φεβρωνία Παππά, Αστέρης - Άννα Παππά Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Σωτήριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Όλγα - Φωκίων, Παναγιώτης - Ευριδίκη, Ιωάννης - Μαρία, Μαρία - Νικόλαος. Τα αδέλφια: Θεόδωρος Ντόβας, Ελένη - Γεώργιος Σαμαράς, Απόστολος - Καλλιόπη Κουλοβαχάτου, Ευγενία χα Νικολάου Κολοβαχάτου, Κυριακή χα Νικολάου Κουτσαφτή, Κυριακή χα Ιάσονα Ψαθοπούλου, Θεοδώρα χα Παναγιώτη Δημητριάδη Τα εγγόνια: Στέλλα, Βασίλης, Απόστολος, Χρήστος, Κάτια, Γιάννης, Κατερίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του “ΤΖΑΝΟΥ” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου αδελφού και θείου

∞¡Δø¡π√À ª√ÀΔ√À

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και προγιαγιάς

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κισσού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαρίνα Μούτου Τα παιδιά: Ιωάννης Μούτος, Μαρία - Ιωάννης Γλούμης Τα αδέλφια: Γεώργιος και Μαρία Μούτου, Κων/νος και Μαρίκα Κοντοβά, Χρήστος και Κυρατσώ Γεωργούδη, Γεώργιος και Ελένη Παπαγεωργίου Τα εγγόνια: Γιώργος, Μαρινέλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια της Μαρίας Γλούμη.

°∂øƒ°π√À ª∞¡£. πø∞¡¡π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλών Νερών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Καλά Νερά 26 Ιουνίου 2010 Τα αδέλφια: Άννα Ιωαννίδου, Τηλέμαχος - Σταματία Ιωαννίδη, Κωνσταντίνος - Αικατερίνη Αγριγιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Κέντρο “Πήγασος” .

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ∫. °∫∞§π√À

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΕΗ τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προ-

¢∏ª∏Δƒπ√À πø∞¡. ∫√ΔΔ∞§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ελπινίκη Ο υιός: Ιωάννης Τα αδέλφια: Γεώργιος - Ευαγγελία Κότταλη, Σπυρίδων Κουφοζήσης, Ελένη Βασ. Σελανίκη και με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ πø∞¡. ∫√ΔΔ∞§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Γεώργιος - Ευαγγελία Κότταλη, Ελπινίκη Δημ. Κότταλη Ο εγγονός: Ιωάννης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

σευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Αθηνά Γκάλιου, Ελένη - Κωνσταντίνος Κωσταδιός, Άννα - Αντώνιος Σιμαιάκης Τα εγγόνια: Ευδοκία, Θεοδώρα, Αποστολία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας θείας

√Àƒ∞¡π∞™ ™Δƒ∞Δ∏°√À

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Τα ανίψια: Ιωάννης - Διονυσία Βαζιργιαντζίκη, Έφη Βαζιργιαντζίκη, Τάνια, Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος, Έλλη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Αποστόλη” (έναντι Ιερού Ναού).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¡∞™Δ∞™π√À μƒ∂∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Η σύζυγος: Χαρίκλεια Τα παιδιά: Σταύρος - Παρασκευή Η εγγονή: Ελένη Τα αδέλφια: Ευφροσύνη, Κιτρούλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Αποστόλη” (έναντι Ιερού Ναού).


37

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

H ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ∞£∏¡∞, 25.

’’∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·ÔχÛÂˆÓ Û ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙȘ ‹‰Ë ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ÓÙ·Û˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË’’ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù·. ∏ ∫∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙÈ ϤÔÓ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ù˘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙÔÁÂÓ›˜, Î·È ËÁ¿˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη” ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ∫∂∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ’’Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â› ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ú¿ÍË, ‰ËÏ·‰‹ Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· (οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ê˘ÛÈο ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË - ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ - Ì ÙÔ Ó. 3845/2010, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÙÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Ì - ·Ó fi¯È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi - ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ·) ÚÔοÏÂÛ ‰›Î·È˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÈο Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÔÚıfi ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡’’. ŸÌˆ˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ∫∂∂, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ: - ∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙË ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘-

Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. - ∏ ··Í›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ηı›ÛÙ·Ù·È fiÏÔ Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË Î·ıÒ˜ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÙÒٷٷ fiÚÈ· ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ √∞∂¢ Ó· ηχÙÂÈ - ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ Ô √∞∂¢ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù·Ìȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ· - ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. - ∏ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ - ·Ú¿ ÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÚ› ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ηÙfiÈÓ ÎÔÈÓ‹˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ∫∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ıÂÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, fiÔÙ ÎÏ‹ıËÎÂ, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηıÒ˜ ’’Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ıÒ˜ Ôχ Û˘¯Ó¿ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ (.¯. ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ) Ì Â›ÙˆÛË ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ÕÏψÛÙÂ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÁÓÔ› ·ÓÙÂÏÒ˜’’.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÙfiÛÔ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô. Œ¯ÂÈ ‰ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·: ·) Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ Ô˘ Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· (¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Î·È ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ) ÂϤÁ¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ‚) ÔÈ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÌÈÛıˆÙÒÓ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ, Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ Â›Û˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ηıÒ˜ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÂÓÔÔ›ËÛË ı· ·Ó·Ì›ÍÂÈ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫∂∂ Î·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· fiÙÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ fiÛÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010. ∂ȉÈο Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ë ∫∂∂∂ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÌfiÏȘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.

∞£∏¡∞, 25.

“∏ Â˘Úˆ·˚΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ì›· ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·“ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ¤Á΢ÚË ÂÊËÌÂÚ›‰· ” ¡ÙÂÚ ™Ù¿ÓÙ·ÚÓÙ“Ô ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¶¤ÙÂÚ Ã¿‚ÏÈÎ, ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ μÈÂÓÓ¤˙ÈÎÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™˘ÁÎÚ›ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ÿ‚ÏÈÎ, Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó·˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ˆ˜ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂∂. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ›. ª¿ÏÈÛÙ· ‚ϤÂÈ ˆ˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ fi,ÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂÏ‹ÁË ÙÔ Â˘ÚÒ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚÔˆı‹ıËηÓ, οÙÈ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ï‡ÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÿ‚ÏÈÎ, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ì›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

MNHMO™YN√ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ÃÀ™√À§∞™ ™√À§∞∫√À¢∏ τελούμε αύριο Κυριακή 27 Ιουνίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Νέας Ιωνίας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 26 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Καλλιόπη και Γεώργιος Παπαποστόλου, Παύλος και Ευαγγελία Αρβανίτη Τα αδέλφια: Βασίλειος και Κυριακή Σουλακούδη, Δήμος και Μαρία Σουλακούδη, Χρήστος και Θεοδώρα Νταγουλούδη Τα εγγόνια: Γεωργία, Χρύσα, Διονύσης, Χρήστος Το δισέγγονο: Δημήτριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

26

¢·‚›‰ ÔÛ›Ô˘, πˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ °ÔÙı›·˜ “Δ· Ú‹Ì·Ù·, · ÂÁÒ Ï·ÏÒ ˘Ì›Ó, ÓÂ˘Ì¿ ¤ÛÙÈ Î·È ˙ˆ‹ ¤ÛÙÈ” (πˆ¿Ó. ÛÙ’ 63). Τα λόγια του Ευαγγελίου δεν είναι λόγια ανθρώπινα και δεν παρουσιάζουν ανθρωπίνην σοφίαν και επιστήμην. Είναι λόγια του Θεού. Η μελέτη των ανοίγει εις τον άνθρωπον ευρυτάτους ορίζοντας και φανερώνει υψηλοτάτας εννοίας. Εις τα λόγια του Χριστού αισθάνεται κανείς μίαν ανωτέραν και επιβλητικήν πνοήν, την δύναμιν του Αγίου Πνεύματος, η οποία τους δίδει το ιδιαίτερον χρώμα και την ανωτέραν αξίαν. Δεν ασχολούνται με τα υλικά και τα γήινα, παρά μόνον διά να διδάξουν τα ανώτερα, τα πνευματικά, τα ουράνια. Και έχουν τόσην επίδρασιν εις την ψυχήν, όσην δεν έχουν αι διδασκαλίαι όλων μαζί των σοφών της γης. Τα λόγια του Χριστού είναι πράγματι γεμάτα από ζωήν και μεταδίδουν ζωήν ανωτέραν, ζωήν πνευματικήν. Έχουν την δύναμιν να διαφωτίζουν τον νουν, να μεταβάλλουν τας εσωτερικάς διαθέσεις, να δημιουργούν ορθάς αντιλήψεις και κατευθύνσεις, να πλησιάζουν τον άνθρωπον προς τον Θεόν, την πηγήν της σοφίας και της ζωής, να μεταδίδουν μίαν ιδιαιτέραν χαράν.

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√ ª√Àƒª√Àƒ∏

Ετών 82 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 26 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γάτσου 52 - Γαζή στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 26 Ιουνίου 2010 Η σύζυγος: Μαριάνθη Τα παιδιά: Απόστολος - Μάρθα Μουρμούρη, Δώρα - Χρήστος Ζαβός Τα αδέλφια: Μαίρη χα Σταύρου Μουρμούρη, Αποστόλης Καραΐσκος, Νίκη - Στυλιανός Παπαγεωργίου, Ελένη - Παρασκευάς Πετσάνης Τα εγγόνια: Τριαντάφυλλος, Ευμορφία, Μάριος, Μάριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA

ΔÔÓ›˙ÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¶¤ÙÂÚ Ã¿‚ÏÈÎ

«∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ‚ÔËıËı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂∂»

π√À¡π√™

AΠOΣΠAΣMA KATAΣXETHPIAΣ EKΘEΣHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΔΕΚΑΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ (14ΗΝ) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο, παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΕΣΚΟΥ, κατοικοεδρεύουσας στο Βόλο, οδός Ρ. Φεραίου αριθ. 120 ή του νόμιμου αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ του Ηλία, κατοίκου Βόλου, η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Δημητρίου, κατοίκου Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 173, ήτοι εκπλειστηριάζεται: ένα διαμέρισμα υπό στοιχεία Γάμα ένα (Γ-1) του τρίτου ορόφου (Γ’) πάνω από το ισόγειο μιας πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (μ2 604,10), κείμενο μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, επί της οδού Αντωνοπούλου αριθμ. 173, συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Πολυξένης Βραχνιά και Ευαγγέλου Παπαϊωάννου, νότια με ιδιοκτησία Νικολάου Χατζηβαγγέλη, ανατολικά με την οδό Αντωνοπούλου και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Δάμπτσα και Ευσταθίου. Το παραπάνω υπό στοιχεία Γάμα ένα (Γ-1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου πάνω από το ισόγειο της ως άνω πολυκατοικίας αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια και από τους χώρους χωλ, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με δύο εξώστες, έναν προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και έναν προς τον φωταγωγό, έχει εμβαδόν κύριας ιδιο-

κτησίας μέτρα τετραγωνικά (75,00), και συνορεύει βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου, με το υπό στοιχεία (Γ-2) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και εξώστη διαμερίσματος, νότια με φωταγωγό και με ιδιοκτησία Νικολάου Χατζηβαγγέλη, ανατολικά με φωταγωγό και με το υπό στοιχεία (Γ-5) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και δυτικά με φωταγωγό, με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και με το υπό στοιχεία (Γ-2) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (51.500,00) ευρώ. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά την 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ποσό των: α) (42.240,00) ευρώ, β) (21.120,00) ευρώ. 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Ιωάννη Σωτήρη για ποσό (3.500,00) ευρώ. 3) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για ποσό α) (10.000,00) ευρώ και β) (17.662,37) ευρώ. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτή-

σουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4732/28-05-2010 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 25-06-2010 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου ΑΡΙΘΜΟΣ 4745 ΠEPIΛHΨH ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΚΟΥ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Γνωστοποιώ ότι Την δεκάτην τετάρτην (14ην) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στη Σκόπελο Νομού Μαγνησίας και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου που βρίσκεται εντός της πόλεως Σκοπέλου της νήσου Σκοπέλου, παρουσία του συμβολαιογράφου Σκοπέλου κ. Δημητρίου Γ. Ταλαδιανού, κατοικοεδρεύοντα στη Σκόπελο Ν. Μαγνησίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού, εκπλειστηριάζεται με σκοπό διανομής εκπλειστηριάσματος (άρθρο 484 Κ.Πολ.Δ.), το ακίνητο που περιγράφεται στην με αριθμό 4722/28-04-2010 έκθεσή μου περιγραφής και εκτιμήσεως εκούσιου πλειστηριασμού επίκοινου ακινήτου, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 118/30-06-2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) που εκδόθηκε συνέπεια αγωγής των επισπευδόντων τον παρόντα δημόσιο και εκούσιο πλειστηριασμό και εναγόντων: 1) Γεωργίου Μπερδάνη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γλώσσας Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, 2) Σταματίου Μπερδάνη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λάρισας και 3) Αναργύρου Μπερδάνη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νασσώ Μπαχάμας, κατά των εναγομένων συγκυρίων του επίκοινου ακινή-

του: 1) Μαριάνθης χήρας Ιωάννη Μπερδάνη, το γένος Γεωργίου Κορνάρου 2) Κωνσταντίνου Μπερδάνη του Ιωάννη και 3) Μαγδαληνής - Μαρίας Μπερδάνη του Ιωάννη, κατοίκων απάντων Νασσώ Μπαχάμας, ήτοι εκπλειστηριάζεται: ένα οικόπεδο, κείμενο εντός του χωρίου “Άνω Κλήμα” του δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Σκοπέλου, μετά της επ’ αυτού παλαιάς διώροφης οικίας, εμβαδού του μεν οικοπέδου 92,86 τ.μ., της δε οικίας 41,34 τ.μ. το ισόγειο και 49,42 τ.μ. ο πρώτος υπέρ το ισόγειο όροφος και συνορευομένου γύρωθεν με δημοτικό δρόμο, πρώην ιδιοκτησία Μ. Ραβανού, δημοτικό δρόμο και πρώην ιδιοκτησία Στ. Σαλπαδήμου και ήδη αγνώστου, όπως αυτό εμφαίνεται υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο συνημμένο, στην αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε η εκτελούμενη υπ’ αριθμόν 118/30-06-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου - Τακτική Διαδικασία, από μήνα Μαΐου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου μηχανικού Παν. Κεχριώτη. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού πενήντα έξι χιλιάδες (56.000,00) ευρώ. Στο ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω δεν υπάρχουν βάρη. Ο παρόν δημόσιος και εκούσιος πλειστηριασμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ., όπως αυτές έχουν πρόσφατα τροποποιηθεί, ν. 3714/2008 ΦΕΚ 231/07-11-2008 τεύχος Α, ο οποίος ισχύει από τις 07-11-2008. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους του υπ’ αριθμόν 4723/03-05-2010 προγράμματος δημοσίου και εκούσιου πλειστηριασμού του οποίου η παρούσα είναι περίληψη. Έγινε και εκδόθηκε σήμερα την εικοστήν πέμπτην (25ην) του μηνός Ιουνίου του 2010 έτους, ημέρα Παρασκευή, και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντά αρ. 128. Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια (Τ.Σ.) Στυλιανή Ν. Χατζηβαγιάννη - Λέκου


38/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø”.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢¤Ú˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 355, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ - °¤Ê˘Ú·, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞. ∞ÁÚÈ¿, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48.

§∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞-

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ∞fi 18/6/2010 - 5/9/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Î·È ™∞μμ∞Δ√ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏ Î·È ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È 18.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ· π” ∞fi 2-29/6/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ™∞μμ∞Δ√ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 9.33 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ. ∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ· π ∞fi 26/5-23/6/2010 ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË & ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, 14.00, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, 08.45, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›, ™ÎÈ¿ıÔ˜.

∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞: 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .........................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .......................................................2421070931 - 2421071022 ..............................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .............................................2421070931 - 2421075319 ............................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ............................................2421070950 - 2421075318 .....................................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................................. 2421070976 - 2421075528 ....................................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ........................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................................. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.....................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ............................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ..........................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ............................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. . . . . . . . . . . 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . . . . . . . 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ...........................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.....................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY..............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ .........................................................................................199 EKAB: ..........................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.....................................................2421064931

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ™·Ó „¿ÚÈ ÙÔ ÔÏfiÊÚÂÛÎÔ. 2. Œ¯ÂÈ ÙÔ Ê‡Ï·Î¿ ÙÔ˘ - √ Ù›ÙÏÔ˜ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ. 3. ΔË Ó›ÎËÛ Û ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô πÔ̤Ó˘ Î·È ÙËÓ ‹Ú Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. 4. £Â·ÙÚÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ŒÏÏ˘ §·Ì¤ÙË - √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ¶fiÚıˆÓ. 5. ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· - ΔÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË Ë... ÚfiıÂÛË - ∞ÊıÔÓ› ÛÙË Ê‡ÛË. 6. μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙÔ... ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘ (·ÈÙ.) - ∞˘Ùfi˜... Ù· οÓÂÈ fiÏ·. 7. ¢È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›·. 8. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÍÂÓfiÁψÛÛ· - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ - ∞Ú¯·›Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ (·ÈÙ.). 9. Δ¤Ú·˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘. 11. ∞Ú¯·›Ô ÎÏ·ÛÈÎfi ¤Ô˜ - ΔÒÚ·... ‰ÂÓ Â›Ó·È. 12. ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· - Œ¯Ô˘Ó οÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi (·ÈÙ.).

ÔÈËıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ (ıËÏ.). 5. ∞Ú¯Èο Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Ì·˜ - ∂Ï¿¯ÈÛÙË Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘˜ - ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜. 6. ◊Ù·Ó Î·È Ô ΔÔ˘ÏÔ‡˙ §ˆÙڤΠ(ÁÂÓ.) - ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Ô “¢Ú. º¿Ô˘ÛÙÔ˘˜” . 7. ∂ȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË - ∂‡ÎÔÏ· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. 8. ∞fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È (ÁÂÓ.) - ªÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÈÛÔ·Ï›·. 9. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∂Ô¯‹ Ù˘ Ë ¿ÓÔÈÍË (ÁÂÓ.). 10. ªÂٷʤÚÂÈ ˘ÁÚfi ÊÔÚÙ›Ô - ¶¿ÓÙÔÙ ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô. 11. ∫·Ù¿ÏËÍË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜. 12. ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ - ∞fi Ù· ÙÚ›·... ÙÚ›·.

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª¶√À™√À§∏ª∞ 2. ¶√ª¶∏ª∂§∞ 3. √ƒ∞¡-¢∂¡-√∞ƒ 4. À¶¡√º∞¡Δ∞™π∞ 5. Δ∏-μ∞-∞√ƒ∞Δ√ 6. ¡∞¡√π-π§√À 7. À¶√Δ∂§√À™-À™ 8. ¡√™∏ƒ√™-Δ∞ 9. π™Δ-Δø-¡∂¡¡π 10. ∂Δπ-ªπ¡√ƒ∂ 11. ƒøªπ∞-∞™øΔ√™ 12. ∞¡∞•∞πø¡∞™. ∫∞£∂Δ∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. ª¶√ÀΔ√À¡π∂ƒ∞ 2. ¶√ƒ¶∏-¶√1. ∞ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. 2. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÌÔ‡ - √È ·Ú¯·›- ™Δø¡ 3. √ª∞¡-¡√™Δπª∞ 4. À¶¡√μ∞Δ∏-•π 5. ™∏-º∞¡∂ƒøª∞ 6. ¢∞-√ §√Δπ 7. Àª∂-¡∞π√™ÔÈ Ù· ÊÔÚÔ‡Û·Ó. 3. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚Ú·‰‡ÙËÙ·˜ - ¢È- ¡∞π 8. §∂¡Δ√-¡√™ø 9. ∏§-∞ƒπ™Δ∂ƒø¡ 10. ª∞ƒ™∞§-∞¡∂Δ∞ 11. ∞πΔ√À-√™ 12. Δ√ ∞√ÀÏ·ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ... ÂÈÛ‡‰ÂÈ. 4. ª¤Û· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ - ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ- ™μπΔ™.

¢EH BÏ¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.........................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜................................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜............................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô..................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...........................................................................10400 EXPRESS SERVICE...................................................................................1154 HELLAS SERVICE ....................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...........................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.................................................................................6948475814 MËϛ˜..........................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.............................................. 2421080865 I¢IøTIKO KTEO .....................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ........................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ...................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .............................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..............................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ...............................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)..............................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .2410 237811 ¶I§OTO™ .....................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ......................24210 24628

∫ƒπ√™: ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÂχıÂÚË, οÓÙ fi,ÙÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-3-45-21-12. Δ∞Àƒ√™: ªËÓ Î¿ÓÂÙ ·Ú¤· Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi, ÎÚ·ÙËı›Ù ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Î·Îfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù›ÔÙ· Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-10-33-45-2-1. ¢π¢Àª√π: ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ Â›Û˘ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û·˜ ‰È·ÎÔ¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-23-4-9. ∫∞ƒ∫π¡√™: ∂¿Ó ηٷʤÚÂÙ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ÚÒÙ·, ÌÂÙ¿ ı· Ù· ‚Ú›Ù ‡ÎÔÏ· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ô˘ ·‰›Îˆ˜ ¤¯ÂÙ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-3-20-11-23-4. §∂ø¡: ¢È·Ó‡ÂÙ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ˘¤Úԯ˜ ̤Ú˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶Ôχ ηϋ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-3-22-12-3-5. ¶∞ƒ£∂¡√™: ªÂ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌË ¯·Ï¿Ù ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÛÔ Î·È Ó· ÙÔ ·È‰Â‡ÂÙ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, οÓÙ ˘ÔÌÔÓ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-4-22-12-39. ∑À°√™: ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ¢ÓÔ› fi,ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ, ·Ó ÌÔÚ›Ù οÓÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰Â›Ù fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÂÛ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-11-23-4-9. ™∫√ƒ¶π√™: ΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ Û·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-21-32-9-8-5. Δ√•√Δ∏™: ∂›Ó·È Ôχ ηϋ ̤ڷ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ‚Ú›Ù ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-19-33-24-8. ∞π°√∫∂ƒø™: ªÔÓ·‰È΋ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔÓ/ÙËÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘ÓËı›˙ÂÙ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-1. À¢ƒ√Ã√√™: ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙ ۋÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜, ÈÔ Î·Ï¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-34-2. πãÀ∂™:∏ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ï›ÁÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ÁÈ· ÂÛ¿˜, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· Ì·Ó¿ÎÈ Î·È ÂÛ›˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÚÈıÒÚÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-2-12-34-9-6.

TA•I PA¢IOTA•I ................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .......................................................... 24210 61000 A°PIA™........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...............................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .........................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¶ƒ√™√Ã∏ ¢∏§∏Δ∏ƒπ√!

ΔÔ ÈÔ ‡Ô˘ÏÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÛοÎÈ, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Âί‡ÛÂÈ ÙÔ Ù·ÂÈÓfi ÈfiÓÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰‡ÛÌÔÈÚÔÈ ÛηÎÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÈÔÓÈÔ‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ∞Ó Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Á›‰· Î·È ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÈfiÓÈ, ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ڢıÌÔ‡˜ ÓÙfiÌÈÓÔ.

∞¡√πÃΔ√ Δ√Àƒ¡√À∞ ™∫∞∫π√À ™Δ∏¡ π∫∞ƒπ∞

∞ÁÒÓ˜ - ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÈηÚÈ·Îfi ÛοÎÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi 13 ̤¯ÚÈ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Á›Ô˘ ∫ËÚ‡ÎÔ˘. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï “ÿηÚÔ˜” ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ - °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙÔ √Ì·‰ÈÎfi ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ƒ¿ÈÓÙ. √È ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· 33Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Á›Ô˘ ∫ËÚ‡ÎÔ˘, ÙÔ ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ πηڛ·˜ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜

ÊÔÚ›˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Hellenic Seaways, Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ ¤ÎÙˆÛË 50%, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. £· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ 10 ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÛηÎÈÛÙÈο ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙËÓ πηڛ·, ηıÒ˜ Î·È ÛηÎÈÛÙ¤˜ Î·È ÛηΛÛÙÚȘ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ∏ 17Ë πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ Ô˘ ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ πηڛ·˜, Â›Ó·È ÂχıÂÚË. £· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, fiÛÔÈ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ƒ¿ÈÓÙ (ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛοÎÈ). √È ¿ÏÏÔÈ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂΉÚÔ̤˜, ÛÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‹ ÛÙÔ˘˜ ºÔ‡ÚÓÔ˘˜, Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ! ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ: ikaroschess@gmail.comÎ·È Ì¤Ûˆ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ 6947-829772 (¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫··ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜) Î·È ÛÙÔ 6977-730286 (ÕÓÙ˙ÂÏ· ™È¿Î·). ΔȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î¿Ï˘„Ë Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·ÚÙ›‰ˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ï¿ıÔ˜” ™·‚ȤÏÈ Δ·ÚÙ·Îfi‚ÂÚ 1887-1956 ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ Alekhine Alexander - Tartakower Saviely Bad Pistyan 1922 D13: Slav Defence 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.Nc3 Nc6 6.Bf4 Ne4 7.e3 Nxc3 8.bxc3 e6 9.Bd3 Bd6 10.Bxd6 Qxd6 11.0-0 0-0 12.e4 dxe4 13.Bxe4 Bd7 14.c4 Rad8 15.Qd2 b6 16.Rfd1 Ne7 17.Qc2 f5 18.Bd3 Bc6 19.Ne5 Bb7 20.Bf1 Nc6 21.Nxc6 Qxc6 22.a4 Rf6 23.Qb3 Kh8 24.Qb5 Qe4 25.a5 Rg6 26.d5 exd5 27.Re1 Bc6 28.Qa6 Qg4 29.Qxa7 dxc4 30.Qxb6 Rg8 31.h3?? (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· Ì·‡Ú·;

§Y™H 31...Qf3-+ 0-1 [ 32.Qxc6 Qxc6-+ (32...Rxc6?? 33.gxf3 g6 34.f4+-) ]

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-29947, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ÙËÏ.: 24210-24904, ªÂÊÛÔ‡Ù ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16, ÙËÏ.: 24210-53870. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜, ÙËÏ.: 24210-80781. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 90, ÙËÏ.: 24210-66644. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞Á¿Ë ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08:00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.30 14.00 14.30 15.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ªÂÛÔÁÂȷ΋ ‰›·ÈÙ· Mediterraneo “∞ÂÈÓ·‡Ù˜” ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) ∑ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ “¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÌÂ... Prada” “°Ï¤ÓÙÈ, ÏÂÊÙ¿ Î·È ·Á¿Ë” ∫·Ï·‚Ú›· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ∂Ú·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ “∏ ‰ÈÏ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ μÂÚfiÓÈη” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 15.00 15.30 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.30 01.00

ÕÁÁÂÏÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ΔÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫Ï›ÂÚÙÔÓ Δ· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· “√ÎÓËÚ›·” ¡Ù·ÁÎ §›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ª›ÎÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¶·ÈÔÂÚÈ¤ÙÂȘ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Disney “∏ Ó¤· °ÎÔÊÔÙ·ÈÓ›·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì ٤ڷٷ flÚ· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï-Pre game √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë-∫ÔÚ¤· flÚ· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï-Post game ∂ȉ‹ÛÂȘ flÚ· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï-Pre game ∏¶∞-°Î¿Ó· flÚ· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ™Ù· ¿ÎÚ· (∂)

06.00 07.00 10.00 10.15 12.50 14.00 14.50 15.50 16.50 17.48 17.50 18.50 20.00 21.00 22.30 23.30 00.50 02.30 03.30 04.30

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 08.30 09.00

10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 16.00 18.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30 04.40

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ πÂÚÔ› ›ıËÎÔÈ √È ıËÛ·˘ÚÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘∞ÓıÚÒÈÓË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË Balkan express ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ŸÓÂÈÚÔ Ê˘Á‹˜ “Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜” “ª·Ê›·” ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010 √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Δ·Ú·Á̤ӷ ¯ÚfiÓÈ· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Δ· Ù›¯Ë Ù˘ ÙڤϷ˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.05 21.00 21.25 23.00 23.50 01.30 02.30 03.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· ¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ Ë ‚·Ï›ÙÛ· (∂) ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.50 13.00 13.25 13.30 15.00 16.50 17.50 18.00

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ √È ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰ÂÓ ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ¡Ù·ÓÙ¿ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ (∂) ªÂ ·Á¿Ë (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë (∂) ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (∂) “√ ÕÏ‚ÈÓ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘” “Merlin” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÓ·˜ ÈfiÙ˘ ÁÈ· ÙË μ·ÛԇϷ” ∂ȉ‹ÛÂȘ Wipe out ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› OLA 10+ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Δ˘ ·Á¿˘ Ì·¯·ÈÚÈ¿ ΔÚÈÎ˘Ì›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

20.00 21.00 22.00 23.00 01.20 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

111111111111111111111111111

06.45 07.45 08.45 07.00

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ (∂) Mega star ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ The twenty “∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ £È‚¤Ù” ∂ȉ‹ÛÂȘ World series of poker ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŒÓ·˜ ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˜ ÌÂÏ¿˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.45 15.45 16.45 17.50 18.00 19.45 21.00 22.45 00.45 02.30

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ √ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ªÂÓ 10: Alien force ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ √È ÈÁÎÔ˘˝ÓÔÈ Ù˘ ª·‰·Á·ÛοÚ˘ √ ‰·›ÌˆÓ Ù˘ Δ·˙-Ì·Ó›· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞Á¿Ë ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Christine ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “™Â‚¿¯: √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ı·Ï·ÛÛÒÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· 2” “Starsky and Hutch” “°Ï˘ÎÈ¿ ◊‚Ë 3” “√ Δ·Ú˙¿Ó Î·È Ë ¯·Ì¤ÓË fiÏË”

10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 14.30 16.10 17.30 18.30 19.30 20.30 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

∞fi ÙË °Ë ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù‹ÛË ÙÔ˘ ∫fiÓÎÔÚÓÙ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· (∂) Eco news ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Michael Jackson: ¶Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿; Moto GP live-√ÏÏ·Ó‰›· Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Top chef masters Top gear (∂) Sports disasters Mr. Bean ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ Sexiest Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Playboy Moto GP-πÙ·Ï›· ∫Ú·˘Á¤˜ ÙÚfiÌÔ˘ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÕÁÚÈ· μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 10.00 14.00 14.15 16.15 17.00 17.15 19.00 20.00 21.00 23.00 01.15 02.15 03.15 03.30

º‡Á ÂÛ‡, ¤Ï· ÂÛ‡ (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Stars system Greek idol (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Greek idol live (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ All about Greek idol ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) “Blade Trinity” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

07.30 08:15 08.45 09:45 11.30 12:30 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 20.30 21:00 21.30 23:00 23:30 01.00 02.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· Outdoor & Sports ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Δ›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ Cineopolis ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “The star man” ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

∏ ¶Ú›ÁÈ· Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ÌÈ· ÈÓ‰È΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӛ‰·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ °ÎÚ¿ÁÎÂÚ Î·È ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¤ÏÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ë fiÌÔÚÊË πÓ‰‹, Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙÔ˘ ·Ôηχ„ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ¶Ú›ÁÈ·, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÙËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó...

STAR 13.45

Δ˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù›ÓÔ˘ ∫·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¢Ô‡Î·˜, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜, ª·Ú›Î· ¡¤˙ÂÚ.

√ Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜, ·ÊÂÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÙÔÈÌfiÏÔÁÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ΢Ú-¶·ÓÙÂÏ‹ Î·È Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ºÈʛη. ΔÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÛÈÌË̤ÓÔ Ì ÙËÓ Ó·ڋ §›ÙÛ· Î·È ‚¿˙ÂÈ ÚÔÍÂÓ‹ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ Á·ÌÚÔ›. ŸÙ·Ó Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· “ÎϤ‚ÔÓÙ·È” , ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÎÈ Ô ∑‹ÎÔ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

∂Δ3 16.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.30

Alter kids (Δ˙›ÓÈ, ™·Ì Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘, Little people, ª¿ÚÓÂ˚, ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜) ¡ÙfiÓÙÈ Winx club “¶ÚÈÁΛÈÛÛ· §ÈÏ›ÊÈ” ∞’ ̤ÚÔ˜. Kid songs ª¿ÎÔ˘ÁÎ·Ó Spiderman √È 12 ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚ›Í ∞’ ̤ÚÔ˜. TV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style Lipstick jungle √È ‡Ï˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∫. ÷ډ·‚¤ÏÏ·. Eureka Black Donnellys

08.30 08.45 09.15 10.15 11.00 11.30 12.00 13.00 16.15 18.45 21.00 22.30 23.30

02.00 03.00

06.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 19.30 20.30 22.00 24.00 01.00

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË √È ÕıÏÔÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ΔÔ ÌÈÎÚfi ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ “∞˜ ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì” ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ “√È „¢ÙԉȷÓÔÔ‡ÌÂÓ˜” Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ ∫ÚfiÌ‚ÂÏ “∞Ì·ÚوϤ˜ Á˘Ó·›Î˜” ∏ ¿Û¯ËÌË ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS 111111111111111111111111111

∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤È̘ ¡ÙfiÓÙÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÛÈ ª¤ÙÎÂ˚ÏÊ, ™Ú›ÁÈ· ™¿Ú·Ó, §¿ÚÈ ª›ÏÂÚ.

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:24-30/6/10 ∞π£√À™∞ 1: TOY STORY 3 (ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. SEX AND THE CITY 2: ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 22.00. THE A-TEAM (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ΔÂÙ¿ÚÙË 30/6: 22.15, 00.30. ∞π£√À™∞ 2: STREET DANCE 3D (ªπ√À∑π∫∞§): ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19.45. THE BACK UP PLAN (∫√ª∂¡Δπ): ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 22.00, 00.15. ∂∫§∂πæ∏: Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 30/6: 19.00, 21.30, 00.00. ∞π£√À™∞ 3: TOY STORY 3 (ª∂ À¶√ΔπΔ§√À™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15. THE BACK UP PLAN (∫√ª∂¡Δπ): ΔÂÙ¿ÚÙË 30/6: 00.30. ∞π£√À™∞ 4: THE A-TEAM (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 21.30, 00.00.

∂∫§∂πæ∏: Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 30/6: 20.15, 22.45. THE KINGS OF MYKONOS (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19.00.

ŒÓ·˜ ÈfiÙ˘ ÁÈ· ÙË B·ÛԇϷ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1968, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¢·ÏÈ·Ó›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓË ∫·Ú¤˙Ë, º·›‰ˆÓ °ÂˆÚÁ›ÙÛ˘, °. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÈfiÓ. ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿.

∏ ΢ڛ· ∫ÏÂÈÒ Â›Ó·È ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓË Ù˘ Ì ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‚›Ï·˜ Ù˘. ª›· Â›Ó·È Ë Ì·Ó›· Ù˘: Δ· ÈÔÙÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ Ù˘ Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘, Ë μ·ÛԇϷ. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· Ù·Í›‰È Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ ¡ÙÔÚ‹ Î·È ÙÔÓ ÎËÔ˘Úfi Ù˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ô˘Û›·˙ ÌÈ· ÊÈÏÂÓ¿‰· Ù˘ μ·ÛԇϷ˜, Ë ¶fiË, Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Ù˘ ª‹ÙÛÔ Î·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙË ‚›Ï·. ŸÌˆ˜ ÁÈ· η΋ ÙÔ˘˜ Ù‡¯Ë Ë Î˘Ú›· ∫ÏÂÈÒ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ‚Ú¿‰˘. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Ë μ·ÛԇϷ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔÓ ª‹ÙÛÔ ÁÈ· Û‡˙˘Áfi Ù˘...

∞¡Δ1 18.00

Blade Trinity ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚Ș ™. °ÎfiÁÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ™Ó¿È˜, Δ˙¤ÛÈη ªÈÏ, ∫ÚȘ ∫ÚÈÛÙfiÊÂÚÛÔÓ.

μ·ıÈ¿ Û ÌÈ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ¤ÚËÌÔ, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ‚ÚÈÎÔÏ¿ÎˆÓ ·Ó·ÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¡ÙÚ¤ÈÎ, ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ‚·Ì›Ú, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √ ¡ÙÂ˚ÁÔ˘fiÎÂÚ ªϤÈÓÙ ·Áȉ‡ÂÙ·È ·fi ÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ‚ÚÈÎÔÏ¿ÎˆÓ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·ıÒˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ FBI Ó· ÂÍ·ÔχÛÂÈ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ Î˘ÓËÁfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ.

ALPHA 23.00

∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ £È‚¤Ù ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó-∑·Î ∞Ófi. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ £ÈÔ‡ÏȘ, ª¿ÎÔ Δ˙¿ÌÈ·ÓÁÎ.

ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1939, Ô Ã¿ÈÓÚȯ ÿÚÂÚ, Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÂÚ ∞Ô˘ÊÛÓ¿ÈÓÙÂÚ, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ, ÙËÓ Nanga Parbat. √ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÿÚÂÚ, Ô˘ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛË Â›Ó·È Ë Â›Ù¢ÍË Ê‹Ì˘ Î·È ‰fiÍ·˜, ı· ÓÈÒÛÂÈ ¤Ó· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ͇ÓËÌ· ηıÒ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ù·Í›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔÓ ¿ÂÈ ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ù˘ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÛÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ¤Ó· ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙË ‰Ú·¤Ù¢ÛË Î·È ·fi ÙÔ ‚·Û·ÓÈÛÙÈο ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ¿Óˆ ÛÙ· πÌ·Ï¿È·, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ıÈ‚ÂÙÈ·Ó‹ fiÏË Ù˘ §¿Û·.

MEGA 23.30


40/

™∞μμ∞Δ√ 26 I√À¡π√À 2010

∞Ó·Ù¤ıËΠ۠ÂÈÙÚÔ‹...

∞NTI§O°O™

ºøTO™KIA™EI™

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ

ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì η‡ÛˆÓ·, ·ÏÏ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙÚÒÓÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎÏ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.

∂¡∞™ ÕÁÁÏÔ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ‹Ú ÌÈ· ‚¿Úη ·fi ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Í·ÓÔ›¯ÙËΠÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È „¿Ú¢ Ì ÙÛ··Ú›. •·ÊÓÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· TÔ˘ ™TAYPOY ·ÏÈ›·˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ¢HMO¶OY§OY ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â, ÙÔ˘ “¤ÎԄ” ¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ, ÂÓÒ ÚfiÛÙÈÌÔ “¤ÎԄ” Î·È ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚ›Ô... ¶ƒ√∫∂πΔ∞π ÁÈ· ·ÏÈfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ Ô˘ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ŒÓ· ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ê¿ÛÎÂÈ Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÂÈ, ‰ÈfiÙÈ, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¿‰ÂÈ· ·ÏÈ›·˜ ÁÈ· ‚¿Úη Ô˘ ÂÎÌÈÛıÒÓÂÙ·È... ¶√À ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Î·È ·ÙÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·ÏÈ›·˜ Ó· ›¯Â Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜, ¿ÏÈ ı· Ï‹ÚˆÓ ÚfiÛÙÈÌÔ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ›¯Â Ë ‚¿Úη... ∞ÀΔ∞ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, ÂÓ ¤ÙË 2010 Î·È fiÙ·Ó Á‡Úˆ Ì·˜ ΔÔ˘ÚΛ·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ·ÎfiÌË Î·È Ë ¿Ï·È ÔÙ¤ ÊÙˆ¯‹ ∞Ï‚·Ó›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·ÏÌ·Ùˆ‰Ò˜ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ·. √À¢∂π™ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ı· ‰È·ÓÔÔ‡ÓÙ·Ó Ó· Îfi„ÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ Û ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ÁÈ·... „¿ÚÂÌ·! ™ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ı· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÙÔÓÈ¿... ∫·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ, fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞§§∞ ¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙ ‰Ò. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· Ô˘ „·Ú‡ÂÈ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ‰˘Ó·Ì›Ù˜ ‹ ÙÔ ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. Δ∞ Áڿʈ ·˘Ù¿ ÂÂȉ‹ ¯ı˜ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√Δ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο. ∫·È ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Δ√ fiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷÎÔ‡ÛÂÈ ·˘Ùfi ÂÚ› ÂÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡... ∫Àƒπ√π ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô‡Ù ÂÈÙÚÔ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, Ô‡Ù ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ. ∫·Ï¤ÛÙ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ™∂Δ∂ Î·È ı· Û·˜ Ô˘Ó, ¤Ó·, ‰‡Ô ÙÚ›·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. μ√À§∏™∏ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Ôχ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∫·È ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡ÛÂ. ∞§§∞ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ò˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ÚÂÎÏÔΤÓÙ·˘ÚÔÈ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜; ∫·È Ò˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ, ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ÙˆÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ; ™√À ϤÂÈ Ê¤ÚÙ· ÙÒÚ· ‰Ò, ˙ÂÛÙfi ¯Ú‹Ì· Î·È ·Ó ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÁÈ· ΔÔ˘ÚΛ·, Á·›· ˘Ú› ÌÂȯı‹Ùˆ. ∂‰Ò Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂√Δ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÍÂÓÔ‰fi¯Ô ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiÙ·Ó Ô ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Û‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ Ì›· ·fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜...

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

§‡ÛÂȘ

™ÔÎ

ΔÔ Â›·Ó ÍÂοı·Ú· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÚ·Ì, Ô‰‹Ï·ÙÔ, ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ù· ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÌfiÓÔ Ô˘ ·fi fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¤ÚÌË ÙÔ‡ÙË fiÏË...

∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ 7Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ‰ËÏ·‰‹ Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔηÏ› ÛÔÎ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÓÔ˘ Ë Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË.

“™ˆÙ‹Ú˜”

Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, fiˆ˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ Î·È ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·ÓÂ·Ú΋. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì·›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

™ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ÌËÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ӷ ÌÂÙÚ¿Ì ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ó· ‰Â›Ù ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ÿÛ· Ì ‰¤Î· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ Û οı ÓËÛ› ÌÂÙÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ̤۷. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ “ÛˆÙ‹Ú˜” ı· ÌÂÙÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ Û fiϘ ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜...

∞ÓÂ·Ú΋

™·ÚˆÙÈΤ˜

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ΔÚ·ÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ “¿ÁˆÛ” ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜...

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ΔÔ ÙÈ Ì¤Ú‰ÂÌ· ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ٷ Ó¤· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È. ∂Û›˜ ·Ï¿ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È “·Ú¿ı˘ÚÔ” ÁÈ· Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο... °.•.

∏¯ËÚ‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤· ÛÙË £ÂÛΔÔ˘ °IøP°OY Û·Ï›·. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Δ™π°∫§πºÀ™∏ ηÙ‚·›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¤ÓÙ ̤ÙÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚfi. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ·fi ÙÔ 1985 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜, ÙfiÓÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ °ÂˆÚÁÈ΋˜ À‰Ú·˘ÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ª·ÎÚ·ÓÙˆÓ¿ÎË, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ‰ȿ‰·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‹‰Ë Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ÙÚfiÔ Î·È Ú˘ıÌfi, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ Â¿Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ‰Ú·ÛÙÈο - ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ·” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ, ‹‰Ë, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ›‰È·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ Á˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Û˘Ó¯Ҙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚËÁÌ·ÙÒÛÂȘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë Î. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰ÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∞ÚΛ, fï˜, ·˘Ùfi. ∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ ¤Ó· ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ·fi ÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ˆ˜ χÛË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ˘fiÁÂÈˆÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ χÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∫¿ÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ¤ÁηÈÚ·, ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ó· ÌË ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. tsiglifisis@e-thessalia.gr

dimopoulos@e-thessalia.gr

2562010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ΔÔ ˆÌfi ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ì ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Û ‰¤Ì· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ 8Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ȤÛÂȘ ·fi μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ ∞À°∏, “ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ - ÛÎÔ‡· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û·ÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∂§∞™ Ì ¤Ó·Ó ÓÂÎÚfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ˘ԉȢı˘ÓÙ‹, ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤ıÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ· Û ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô, ·ÊÔ‡ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi SMS ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ √ÏÈ ƒÂÓ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÙËÓ

·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ Ì ÂȉÈÎfi Â›‰ÔÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ù· 800 ¢ÚÒ”.

∏ μƒ∞¢À¡∏: “∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: ∞ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ, ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ. ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 8Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÔÎ ÚÔοÏÂÛ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ì ¤Ó·Ó ÓÂÎÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Ù˘ÊÏfi ¯Ù‡ËÌ·”.

∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “¢¤Ì· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·Ê›Ԕ.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Û ·ÔÙÚfi·ÈÔ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, Ì ı‡Ì· ÙÔÓ 52¯ÚÔÓÔ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ μ·ÛÈÏ¿ÎË. √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.30ÌÌ Î·È ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û ‰¤Ì· ÌÂ Û˘Û΢·Û›· ‰ÒÚÔ˘ Î·È Ì ·Ú·Ï‹ÙË ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ¤ÎÚË͢”.

∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “√ÚÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó·Ó‰ÚÔ˘˜ ÊÔÓÈ¿‰Â˜. ∂˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·”. Δ∞ ¡∂∞: “∞›Ì· Î·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÔÎ Î·È ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ·”. ∂•¶ƒ∂™: “√È μڢͤÏϘ ·ÂÈÏÔ‡Ó... ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ˘Á›·˜”. ∏ª∂ƒ∏™π∞: “flÚ· ÁÈ· deals ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂˘ı›· Û‡ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”.

26-06-10  
26-06-10  

26-06-2010

Advertisement