Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.16 - ¢. 17.08’ ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.285 † ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ªÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘ Ì¿ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∏ ÎÚ›ÛË (;) ÙËÓ ÒıËÛÂ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·

59¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¤‰ˆÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Δ∂§√™ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ 59¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‹Ú ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯·ÈÒÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÓÂÓÔË̤ÓË ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ■ ÛÂÏ. 11

∂Ó ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ™·Ì·Ú¿ - ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

¶··Ó‰Ú¤Ô˘

™ÙÔ›¯ËÌ· Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û¿Ù·ÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Δ√ 2011 Î·È ÙÔ 2012 ı· Â›Ó·È ¯ÚÔÓȤ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ■ ÛÂÏ. 7

¡.¢.: ¢ÂÏÙ›Ô ı˘¤ÏÏ˘ ∞Ô¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· °È· Û¯¤‰ÈÔ ·ÔÛÙ·Û›·˜ ÌÈÏ¿ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ¢∏.™À.: ∫ÔÚÒÓ˜ Î·È ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜

ÔÏÈÙÈ΋ ı‡ÂÏÏ· ÍÂۋΈÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∏Ï›·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ¡¢, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, 24 ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §Â˘Ù¤ÚË ∞˘ÁÂÓ¿ÎË. √ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¢ fiÙÈ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Û ‰È¯·ÛÌfi. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ fiÛÔ˘˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˆ˜ “‰ÂηӛÎÈ·” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ó¤· ·ÔÛÙ·Û›·”. ∂›ıÂÛË Û fiÛÔ˘˜ “Ì ÎÔÚÒÓ˜ Î·È ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜” ÂÍ·¤Ï˘Û ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. ■ ÛÂÏ. 6

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ™∂ Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ

fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πÃ, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ■ ÛÂÏ. 13

∂ÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÚ·Ê›· ·fi ÂÁηٿÏÂÈ„Ë

■ ÛÂÏ. 13

ΔÚÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·

ŒÚ·„·Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·ıÔ‡Ó... ∞¡Δπ¢ƒø¡Δ∞™ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·¤Ï·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ·,

ÙÚÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ¤Ú·„·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜. √È ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ 30¯ÚÔÓÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Â‰Ò Î·È ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. √È ›‰ÈÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·¤Ï·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Û ÌÈ· ΛÓËÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ¤Ú·„·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜. ■ ÛÂÏ. 12

∂·Ó¤Ó·ÚÍË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ ■ ÛÂÏ. 29 ∂‡ÛËÌ· ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ■ ÛÂÏ. 31 ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

◊ÙÙ· 0-3 ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·

■ ÛÂÏ. 32

Sport

-30% -30% ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 225-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ΔËÏ.: 24210 22299, ∫ÈÓ. 6932 620272 e-mail: volos@cougarsport.gr

www.cougarsport.gr


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘

«∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·»

A¶√æ∂π™ ∫È fï˜ Ë ÙÚfiÈη ͤÚÂÈ ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏

∏ ÙÚfiÈη Â›Ó·È ·ÓÙÈ·ı‹˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˆ˜ Ì˯·Ó‹ ÂÈ‚ÔÏ‹˜, ˆ˜ Û¯‹Ì· Ù˘ ͤÓ˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∫·È ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÚfiÛˆ· Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ì·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ı’ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹Ó ·ÚÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚfiÈη Ì ÛÙÚ·Ùfi ηÙÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÚfiÛˆ·, ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, Ù· ΛÌÂÓ·, ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È Ô Î·ı›˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÌÂÈÎÙ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ô ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ôχو˜ ·ÎÚÈ‚‹˜. √È Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ì›· ÚÔ˜ Ì›·, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¿ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ ‰È¿ Ù·‡Ù· ηı·Úfi Î·È Û˘ÓÂ¤˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ··ÈÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ˙ÒÓ˜ fiÓÙˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜. ∂›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ. ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ “ÔÈ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ‹ fiÙÈ “ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÔÏ˘ÂÙ›˜ ˙ËÌȤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ” Î·È ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤۷ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ∂›Û˘ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û·Ê›˜ ÛÙȘ ÛÙԯ‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ϤÓ ¢ı¤ˆ˜ fiÛ· ·ÔʇÁÂÈ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋: fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ··ÈÙÂ›Ù·È “¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ̤ۈ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌfiÚÈÔ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÍÂÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÚ·ÁÌÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” . ∞Ó Û ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙ· “‰ڷȈ̤ӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “Âȉ¤ÍÈÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘” , ÙfiÙ ¤¯ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ô˘ Ì·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Î·È Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ¤Ì·ı·Ó Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈο Ú·ÏÈÛÙ¤˜. ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿. Δ· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ‡ÎÔϘ ·fi ÔÏÈÙÂ˘Ù¿Îˉ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ù›ÔÙ ¤Ú· ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜.

ÏÔÎÏËÚÒıËΠ۠ÓÔ̷گȷÎfi Â›Â‰Ô Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· Ù˘¯fiÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ï·‚ ‹‰Ë ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· ¢ı‡Ó˘ Ù˘, ÂÓÒ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙ· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ȉÈÒÙ˜. “∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘.

O ∫∞πƒ√™

√ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó Ë ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ÂÈΛӉ˘Ó· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. “∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ª. ΔÛ·Ì¿˙˘ “ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ (™¡√), ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ∏ Ó¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‹‰Ë ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Â›Ó·È ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ϤÔÓ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÏËÌ̇ڈÓ. ™Â ÓÔ̷گȷÎfi Â›Â‰Ô Î·ı·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÎfiÛÙÔ˘˜ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÎfiÛÙÔ˘˜ 17,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, ÂΛ fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì οı ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. “√È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ ÂÓÙfi˜ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÚ›ˆÓ.

[∂§§∞¢∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 9...13ÔC.

ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

(∞fi «ΔÔ μ‹Ì·»)

@

∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ΔÔÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ (™Δ√), ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË, fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÈÔÓÔÙÒÛˆÓ, ·ÁÂÙÔ‡ Î·È ÏËÌ̇ڈÓ, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÌËı¢Ù› Ù· ·Ó·Áη›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ï·ÙÈÔ‡, Î·È ¤¯Ô˘Ó Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ȉȈÙÈÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· Ôχ ηÏfi Â›Â‰Ô ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Û¯ÂÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Û ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛËÌ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ›. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi Ù· 17 Û˘ÓÔÏÈο ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ʤÙÔ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô Ì ÙÚ›·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ∂›Û˘, ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ¶ÔχÙÈÌË, Â›Û˘, Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ Î·È Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆӔ ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ϛÁ˜ ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜. §›Á· ¯ÈfiÓÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...14ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜

¶·ÓÙÂÛ¿ÓÈ

∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ‹Ù·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó, ¤ÛÙˆ Î·È Â›¯·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì·˙› ÙÔ˘. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢·ÓÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ÌÈ· Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÚÒÙËÛ ·Ó Ë ¯ÒÚ· ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: “μ‚·›ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ì›˜ ı· Ì›ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· Û·˜ οÓÔ˘Ì ¯ÒÚ·. ∂‰Ò Ù· ηٷʤڷÌ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·...” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ΔfiÌÛÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. Ÿ¯È, Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ·˘Ù·¿Ù˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. ∂›Ó·È Î·È Ì·ÎÚ‡˜. ∫·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi.

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· 4,5 Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È “Ì·‡ÚÔ” . ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ı· Û˘˙ËÙËı›, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ... ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ‰È¿‚·Û ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ Ì ...∫¿ÈÚÔ. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÚÒÓ ·ÓÙÂÛ¿ÓÈ.

°. ΔÛ.

¢È¿Û·ÛË ªÂ ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¢∞™, Ë ÔÔ›· ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ¶∞ª∂, ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ∏ Ì›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, “Ë ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢∞™ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÔÈÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·” . ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯¿ıËΠ̛· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ‚ÚÂÈ Âӈ̤ÓÔ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·.

∑‹ÙËÌ· ÂÈıÔ‡˜ ∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÙfiÛ· Ì· ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜. ¶Ò˜, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ¯¿ÓÔ˘Ó, fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ì ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜; ¢ÂÓ ¯ˆÚ› Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Î·È ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÚfiÛˆ·. √ ·Ïfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ Î·È Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ı· Á˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÂχÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó.

¢›ÏËÌÌ· ¢ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó Ôχ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó Ë Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘ÂÚ›Û¯˘Û ÙÂÏÈο Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹. ∏ Â›ÛËÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ÎÔηÈÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¿ÏÏÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

√È ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ªÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·: À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ËıÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ì fiÛÔ˘˜ Û˘Ó·ıÚÔ›˙Ô˘Ó ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰È·‚ÈÔ‡Ó Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ÏÔ¤Ú·Û˘. ?ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ù›ÌÈÔ Ó· ·ÔÊ·›ÓÂÛ·È ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ›Û· Ì ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ÏËÚÒÓÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. £· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ, ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›, Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∞ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÌ„fi - Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi - Ó· ·ÔÊ·›ÓÂÛ·È ·fi ηı¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ˜ - ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˙ÂȘ ϤÔÓ. ∂›Ó·È ÚfiÎÏËÛË, fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ¤Ó· ˘„ËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· - ÂÓ›ÔÙ ·fi ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ - Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ 150.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ - ȉ›ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÚÈṲ̂Ó˜ Âϛ٠‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÙȘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ∫·È ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ıˆÚÔ‡Ó Â‡ÏÔÁÔ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·fiÛÙ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙ› Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹: ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜. (∞fi “Δ· ¡¤·”)

∫Ú·ÙÔ‡Ó ÔÌڤϷ ªÂÙ·ÎÏËÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘˜. ¢È¿ÊÔÚÔÈ ·›ı·ÓÔÈ Ô˘ Ô ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ “ʇÙ„” ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ “ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜” ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË, fiÛÔ ÂΛÓÔ˜ ı· ·Ú¤ÌÂÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ Î·È Î·ÏÔÏËڈ̤Ó˜ ηڤÎϘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÂÏ¿Ù˘” Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ Ó· ÂÚÓ¿ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ó˘Ó ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ fiÛÙÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ηıfiÏÔ˘, Ì· ηıfiÏÔ˘ ηϿ. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ·Ó¤¯ÙËΠÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Ô˘ Ù˘ Â¤‚·ÏÏ·Ó ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÔȉÔÚ› Î·È ·˘ÙÔ› ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÌڤϷ. ∫·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· “Û˘ÁÁÓÒÌË” ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó, ηÙËÁÔÚ› ˆ˜ ÂÌ·ı›˜ fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ “ÔϤÌËÛ·Ó” Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ ı¤ÛË Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª. ∫·¯ÚÈÌ¿ÎË ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ (!). ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·¯ı¿ÓÂÙ·È fi,ÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·Ì›· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË °Ú¿Ê·Ì ¯ı˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ 138 ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢√À∫ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿Ó ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 450.000 Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË. ∞Ï¿ Ó· Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘‹Ú¯Â, ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: “ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ” ... °.•.

∫∞Δ. Δ∞™

A¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË ∞fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ï¿‚·Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· Û¯fiÏÈfi Ì·˜: “™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, Ù˘ 24/11/2010 ÛÙË ÛÂÏ›‰· “™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ” ÛÙÔ Û¯fiÏÈÔ “∞Ôηχ„ÂȘ” Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë “∫∞Δ. Δ∞™.” , Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ 11 ÂÎ. ∂ Ì Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ, ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È ·Ó·ı¤ÛÂȘ. ∂Âȉ‹ Ë “Û˘Ì¿ıÂÈ·” Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÍÂ¤Ú·Û Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Î¿ı fiÚÈÔ ËıÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ˘, ‰È·ÙËÚÒ Î¿ı ÓfiÌÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·ı¤Ùˆ Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· Î·È ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Û·˜ ÂÈÛ˘Ó¿Ùˆ, ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ fiÙÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 4.950.000∂ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, Ô‡Ù Ì 1∂. ∂ÈÛËÌ·›Óˆ Â›Û˘ fiÙÈ Î¿ı ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È ÙÔÓ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ·Ú·Î·ÏÒ Ë ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù›, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË”. ΔÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008 Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÔÛÔ‡ 3.288.430,55 ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÔÛfi 6.541.309,13 ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ (‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980) ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008 Î·È Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈο Û˘Ó¯Ҙ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 9.000.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.000.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÌÈÁÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Î·È Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¢‹ÌÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ 2010, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ηٿ 9.000.000 ¢ÚÒ.

∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÒÛÙ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ... ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÚÔ˘ÛʤÙÈ·, ÙȘ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ı· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ı˘ÌËı› ¤ÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. £· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÈ· ηϋ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË. ªÔÚ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·Ô˙ËÙÔ‡Û ÙË “Û˘Ì¿ıÂÈ·” Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚‹Ì· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô˘ ηٿÊÂÚ ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÔÏfiÎÏËÚË Ó· ÌÔÓÔˆÏ› ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ªª∂ ÁÈ· Ù· “¤ÚÁ·” Ù˘. ∫∞Δ. Δ∞™.

“ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ”

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ∞ÌÔÈ‚‹ 450.000 ¢ÚÒ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÔÈÔÓ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ı· ÏËÚÒÓ·Ó Ì 450.000 ¢ÚÒ... ∫∞Δ. Δ∞™

¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ¢‹ÌˆÓ, ¤¯ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·, ηıÒ˜ ı¤ÏÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ∫·È fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ıÔÏfi ÛËÌ›Ԕ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘... °.•.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ¢∞∫∂ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ √ Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¢∞∫∂ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÏÈÔ ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ·. ◊ÌÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ οÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∞∫∂, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙÂÓ·¯ˆÚÈfiÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‡¯ÔÓÙ·Ó Î·È ‹ÏÈ˙·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÙfiÙ Ô˘ Û˘ÛΤÙÔÓÙ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∞∫∂ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ· ¤ÌÈÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÒÓÙ·˜ οı ¤ÓÓÔÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÌfi‰È· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ·›ı·ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ï›‚ÂÏÔ˘ ÙÔ Á·Ú Ôχ Ù˘ ıÏ›„ˆ˜ ÁÂÓÓ¿ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ·Ú·ÏËÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ˘·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ‰ÒÛˆ ÌÂÚÈΤ˜ Û‡ÓÙÔ̘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ï·ÛÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù· „¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ·Ó ϤÁÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi Ù· ÂÊË‚Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ˆ˜ ·ÈÚÂÙfi˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÙfiÙ Ò˜ ϤÁÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ¤ÚÈ¯Ó·Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ÓÂÚ¿ÓÙ˙È· ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ “¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢” Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ÁÏ›ÊÔ˘Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÓıÂÚÌÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ ‰È·‚Ϥˆ fiÙÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÒ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù›¯· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ì·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ η̛· ¤ÌÌÈÛıË ı¤ÛË. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ‰Â, Ô˘ ÔÚ›ÛÙËη ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡Ì·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ‰ÂÓ ·›ÚÓˆ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÌÔ˘, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÂÓԯϛ οÔÈÔ˘˜, ·Ú·Ì¤Óˆ ÂÓÂÚÁfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÛÙÔÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ÍÂοı·Ú· Î·È Ì Ûı¤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÔϤ˜ fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ¢∞∫∂, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ԢÓ, fiˆ˜ Î·È ÂÁÒ, ˆ˜ Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÎˉÂÌfiÓÂ˘Ù· Î·È ÌÂ

ÌÔÓ·‰Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™ÙȘ ·ÛÙÂÈfiÙËÙ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·Ï¿ Ó· ÙÔ˘˜ ı˘Ì›Ûˆ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„ˆ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Û ηÌÈ¿ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì‹ˆ˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ηÙËÁÔÚ›˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·Í›·, fiÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô‡Ù Û ̛· ·ÂÚÁ›·. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ Î·È ÛÙ· ·ÈÛ¯Ú¿ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· fiÙÈ ·˙·Ú‡ˆ ı¤ÛÂȘ ÛÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ˆ ÂÎÏÂÁ›, ·Ï¿ Ó· ÙÔ˘˜ ˆ fiÙÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ·˙·Ú‡ԢÓ. ¶·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÏ›‰· ÂÌfiÚÈÔ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÂÏ¿Ù˜, ÔfiÙ ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜” .

ŸÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Á·ËÙ‹ “£ÂÛÛ·Ï›·” , √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, ¤Ó·˜ Â˘Ê˘‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, › ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘ “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” , Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ›ıËΠۯ‰fiÓ ·’ fiÏÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË, Ô˘ ÙfiÏÌËÛ ӷ „¤ÍÂÈ Î·È ÙÔ Ï·fi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·È‰·ÁˆÁfi, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¶ÔÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·, ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ Ï·fi, Ó· ÌË ˙ËÙ¿ Û˘Ó¯Ҙ ·fi ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Ó· ÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. °È·Ù› fï˜ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ Â› 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛȈÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi; ª‹ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·ÈÛı¿ÓÂÙ·È, ‚Ú·‰Â›· ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙ‹ÏË; £· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙÂ Î·È Û ÙÔ‡ÙË ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ Ù·Èӛ˜, Û·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹. ª‹ˆ˜ ηٿϷ‚Â Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ fiÙÈ ÔÙ¤ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, Û·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·; √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ › ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, › ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Ê¿Á·Ì ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È Ï·fi˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ·È‰·ÁˆÁfi˜, ı· Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (·Ó ı· ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, fiÛÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÎÈ ·Ó ›ӷÈ. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ›¯Â ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˜. ŸÌˆ˜ Ë

ΔÔ ·˘Áfi ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡... √ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ °. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ “ÎÏ›۷Ó” Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘˜, Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ¢ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ “¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜” ... £· „¿ÍÔ˘Ì fï˜ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ... ∞fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ·, ÛÙÔ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ·ÛÙfi, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÏÏ¿ ·Ú·ÏÂÈfiÌÂÓ· ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜... ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ÔÏÏÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ ‚ÚÂı‹Î·Ó ӷ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘‚ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ... ¶ÔÏÏ¿ ›¯·Ó ·Î·ı·Úۛ˜, ‚Ï·‚ÂÚ¿ Î·È ‚ÚfiÌÈη ›‰Ë Ô˘ Î·È Ë ·Ï‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔηÏ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹... ∂›Û˘, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Á›Ó·Ó ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û Û›ÙÈ· ‹ ÁÚ·Ê›·, Ì ÁÚ·„›Ì·Ù· ‚ˆÌÔÏÔ¯ÈÒÓ, ÌÂ

·Ï‹ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È fiÛÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÎÈ ·Ó ›ӷÈ. ¡·È, fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ı·˘Ì¿˙ˆ ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÛÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ‚·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉfiÌ·Ù·. ∞Ó ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ı· Û·˜ Ê·Ó› Ôχ ·ÛÙ›·. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËη, ÏÂÁfiÙ·Ó “Â›‰ÔÌ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘” Î·È Â›¯Â ‰Ôı› Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó Î·Ó¤Ó· Â›‰ÔÌ·. À‹Ú¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Â›‰ÔÌ·, ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Áڷʤ·, Â›Ó·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙÔ fiÙÈ ·Ó οıÂÛ·È 8 ÒÚ˜ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ·Óı˘ÁÈÂÈÓfi. °È’ ·˘Ùfi Û ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ (π·ˆÓ›· - ∫ÔÚ¤·) ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÚˆÈÓ‹ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋! ΔÔ ÚÔÙÈÌԇ̠ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ·fi ÙÔ ·Óı˘ÁÈÂÈÓfi Â›‰ÔÌ· ηڤÎÏ·˜; §ÔÈfiÓ, fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÈfiÙÈ ı· ¤¯·Ó·Ó ÂÏ·Ù›·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÈfiÙÈ ¤„·¯Ó·Ó ÁÈ· ÂÏ·Ù›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. √ Ôχ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›Ûˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙Â, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÙÈ ÙÔÓ ‚fiÏ¢Â, ÂÚÓÔ‡Û ηϿ Ì ‰·ÓÂÈο. ΔÒÚ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; ΔÒÚ· fiÏÔÈ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó Î·È Î·Ù·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜! ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô, Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‹ ÙÔÓ Í¤ÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ‹ ÙË ª¤ÚÎÂÏ ‹ ÙÔ ·‰˘ÛÒËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (·ÈÙ›· ·ÓÙfi˜ ηÎÔ‡). ∂Ô̤ӈ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚˆÙÔ‡Ó Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ √§√π ª∞∑π Δ∞ ƒ√∫∞¡π∑∞ª∂ Δ∞ ¢∞¡∂π∞ ∫∞π ∫∞¡∂¡∞™ ¢∂¡ ªπ§√À™∂. ∂› 30 ¯ÚfiÓÈ· ηϿ Ê¿Á·ÌÂ, ηϿ ‹È·ÌÂ, οÔÙ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ŸÙ·Ó fï˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ‹Ú·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÈÛfi ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Î·È ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì 500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ·’ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÙÔ π∫∞ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰›ÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·fi ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, Ì ‚¿ÛË ‚¤‚·È· ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Á·ËÙÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ. ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÚ›· Ò˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È. √È ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ŒÙÛÈ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Á·ı¿, ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›Ù· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∂ıÓÈÎfi ∂ÈÛfi‰ËÌ·. Œ¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ı· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋

‚ÚfiÌÈη Î·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈο ˘ÏÈο... ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ı‡ÌÈ˙·Ó ·ÏȤ˜ Î·È Í¯·Ṳ̂Ó˜ ÂÔ¯¤˜, Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ¿ÏÏ· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·... ΔfiÙÂ Ë ‚›·, Ô Êfi‚Ô˜, ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ›, ÔÈ ȤÛÂȘ, ÔÈ ·ÂÈϤ˜, ÔÈ ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È ‚ÚfiÌÈΘ ÂÈÁڷʤ˜, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î.Ï. ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÙfiÙ ÂÎÏÔÁÒÓ... ŒÎÙÔÙ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ “·È¯ÓȉÈÔ‡” . √È “ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ›” Î·È “·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏÔÈ” ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ï·fi Ì·˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÊÙ¿Û·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ̤¯ÚÈ Ù˘ ηıȤڈÛ˘ Ù˘ “ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈӔ ... ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ù· Û¯ÂÙÈο “ÔÏÈÙÈο” ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙÔ˜, ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Ì Ú¿ÍÂȘ ·Ó¤ÓÙÈ̘ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó! ∞˘Ù¿ ηı·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÎÏËÍË ϤÔÓ... ŒÁÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıÂÈ·... ª·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ fï˜ fiÙÈ ·’ fi,ÙÈ Í¤ÚÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ™¿‚‚·ÙÔ ÚÔ˜ ∫˘Úȷ΋, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Ú¿ÍÂˆÓ ·fi Â›ÛËÌÔ ÊÔÚ¤· ‹ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ

ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∫È ·˘Ù‹ Ë ·Ê‡ÓÈÛË Î·Ù¿ ̤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ - ·È‰·ÁˆÁÔ‡. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ÔÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ú›ÛÎÔ; ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ. Œ¯ˆ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ô ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜, Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ԂϤÔ˘Ó, Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË. √È ∂Ï‚ÂÙÔ›, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, οı ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ϤÔÓ ÙÔÈο Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ‰Èfi‰È·, ›·Ó ¡∞π, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ·˘Ù‹ ¯ÒÚ·. ™‹ÌÂÚ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰ÈÎfi ÙÔ‡ÓÂÏ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, οو ·fi ÙȘ ÕÏÂȘ, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ Û ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙË ∑˘Ú›¯Ë ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ! º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ٷ ÔʤÏË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ (Ì›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ Î.Ï.). ∂›Û˘ fiÙ·Ó ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ›·Ó ¡∞π, ‰ÈfiÙÈ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜, Ù· Ù·Ì›· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Û·Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ - ·È‰·ÁˆÁÔ‡, Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·’ ÙÔ Ï·fi Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ϤÂÈ Ù· “ۇη - ۇη” ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÌË ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ‰È‰¿Í·˜ ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ “ΔÛÔ‚fiÏ· ‰ÒÛ’ Ù· fiÏ·” , ·ÊÔ‡ Û·Ó Î·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi ÙÔ˘, Ì·˜ ¤ÊÂÚ ے ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û·Ó ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ú¤ÂÈ Ó· Ù¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ï·fi “Ï·ÁÔ‡˜ Ì ÂÙÚ·¯‹ÏÈ·” ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÙÈ ·Ó ·˘Ù¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ηٿ ÎÚËÌÓfiÓ. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ Û·Ó ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ηıËÁËÙ‹˜, ¤ÚÂ ÚÒÙÔ˜ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ Ï·fi fiÙÈ ÙÔ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ηχÙÂÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÔÙÂÏ› Û›ÁÔ˘ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ ›‰È˜ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: º›ÏÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙfiÙ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ηٿ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ 10ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, Ì ÚÒÙËÛ “Ì· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ¯ÒÚ· Û·˜ ÂÈı˘Ì› ‹ fi¯È ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ;” ” .

·ÓıÚÒˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÎÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ›Ûˆ˜ ˘ÔÎÚÈÙÈο “ÎfiÙÔÓÙ·È” ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜, ‰‹ıÂÓ Î·Ù··ÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÚfiÔ ıÔÚ˘‚Ò‰Ë. ª·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ô¯¤˜, ÔÈ ·ÔÊ˘Á¤˜ ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, Ù· ¤Ï· Ù˘ ÛȈ‹˜ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù· ÁÂÓfiÌÂÓ· Î·È Ù· “·ÔÛÌËÙÈο” fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·ÎÚÈ‚¿, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ “‰˘ÛÔƯ̂˜” Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È. ŒÏÏÂÈ„Ë ÏÔÈfiÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û·Ó ÙÔ ·˘Áfi ÙÔ˘ “ÊȉÈÔ‡” ıÚ¤ÊÂÈ Î·È “ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ” ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·Ó fi¯È Û›ÁÔ˘Ú·, Ì ÙÔ “Û¿ÛÈÌfi” ÙÔ˘ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. 줂·È· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚԇ̠¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜... À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÁÓÒÛÂȘ Î·È ›ڷ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÚÔÛfiÓ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÓÙÈÌÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ “·ÛÊ˘Í›·” Ô˘ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∞ÔʇÁÔ˘Ó Ó· “ÂÎÙÂıÔ‡Ó” , ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·fi οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. √È “¿ÏÏÔÈ” ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î¿ÔÙÂ Î·È Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÙÔ Î·Ïfi, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÓÔ Î·È ‰¿ÎÚ˘·...” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘; μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·È ̤۷ Û ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ì Îfi„ÂÈ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜, ηıÒ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

/5

Δ· “ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó” ¶¿Óˆ ·fi 100 Â›Ó·È Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, ·˘Ù¿ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚÈÎ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· ¿ÚÂÈ Ô ÁÂÚ·Ófi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÍÂÎÔÏÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ fiÙÈ “Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÏÏËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·” . °.•.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙÔ ∂∫∞™ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿ÎÔ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“§fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‚Á·›Óˆ, ‰ÂÓ Íԉ‡ˆ Ù· ›‰È· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Œ¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·” .

ªÈ¯¿Ï˘ μÏ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞, ηıÒ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ¤¯·Û ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ŒÍÈ ÔÏfiÎÏËÚÔÈ Ì‹Ó˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË, ˆÛÙfiÛÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤Ï·‚Â. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ¤ÓÛÙ·Û˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ù· Ï¿‚ÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙË ÏÈÁÔÛÙ‹ ÙÔ˘ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú·. μ.∫.

„·Ú¿˜

“ªÂ ÌÈ· ϤÍË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·. ∫fi‚Ô˘Ì ·fi ·ÓÙÔ‡ ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú· Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ¤ÍÔ‰ÔÈ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÔÈ ¤ÍÔ‰ÔÈ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. √‡Ù ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÁËÙfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ϤÔÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο” .

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

Ÿˆ˜ ‚ÔχÔÓÙ·È... ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ȉÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÚοÚÂÈ Î·Ó›˜. ∫·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ Î·Îfi ¤¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÚοÚÂÈ ÙÔ πà ÙÔ˘. ∂Λ Ó· ‰Â›Ù η‰ÚfiÓÈ·, ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ∞˘Ù¿ Ë ΔÚÔ¯·›· Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ Ù· ‚ϤÔ˘Ó; °.•.

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ ÙÔ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜. ŒÓ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÚ›ÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ú¿Ì· ÁÈ· ·È¯Ó›‰È. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ...ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜, ÂÓÒ Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ...ηٷϋÊıËÎ·Ó ·fi ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. Œ¯Ô˘Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÛÊÚ·ÁÈÛÙ›. ∞Ó Î·È ÌÂٷ͇ Ì·˜, Ó· ÈÛÔ‰ˆı› Ú¤ÂÈ....

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

§Ô˘ÏÔ‡‰È·... ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ʇÙ„·Ó Ó¤· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÔ ·ÚοÎÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “VOLOS 2013” . øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÍÂÚ¿ ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ¤¯Ô˘Ó ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰·. ∞Ó ÙÒÚ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ·, Û ¤Ó· ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›·, Ô˘ ÂÚÈÔÈ› ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÙfiÙ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ô˘ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì¿˜ Ì¿Ú·Ó·Ó” , ·Ô‰›‰ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. °.•.

§·ÎÎÔ‡‚· ªÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٷÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô‰Ô-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂˘ÚˆÏÈ̤ӷ˜ Î·È ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô μfiÏÔ˜ “√ μfiÏÔ˜, ˆ˜ Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈο ¯ÒÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙ› Ô Â˘ÚˆÏÈ̤ӷ˜ Î·È ÙfiÔ˜ fiÔ˘ Ó· È‰Ú˘ı› ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ∞Ó·ه͈˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ˘¤‚·Ï ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉËÏÒÛˆ˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· ÙËÓ “∏̤ڷ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” . ∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ “∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓÔÌfi, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (°™∂μ∂) Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755

ŸÏÔÈ ÛÙËÓ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋

∂˘Ô›ˆÓ˜ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-™˘Ú›·˜ “∂˘Ô›ˆÓÔ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÚıÌÂȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-Δ·ÚÙÔ‡˜ ™˘Ú›·˜, Ô ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û·Ô˘‰·Ú·‚ÈÎÒÓ Ê¤ÚÚ˘ ÌÒÙ ƒÈ¿ÓÙ ª·Û¿ÙÌÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Û Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘

ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Óı. °·˙‹, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ŸÛ· ·fi Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· πà ¤ÛÔ˘Ó Ì¤Û·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ·Á›‰· ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ∂Λ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ï›ÁË ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Ï·ÎÎÔ‡‚·; °.•.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹ÚÂ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷÓÔËÙ‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· “ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ó” ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ó‡̷ Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∞ÛÊ·ÏÒ˜, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó. º.™.

25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

“∫ÚfiÛÌÂÓÙ §¿˚Ó” ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏËÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÂηÙÔÛÙÔ‡ Ù·Íȉ›Ô˘ ÙˆÓ ÔÚıÌ›ˆÓ Ù˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-™˘Ú›·˜” . ∞ÚfiÛÌÂÓÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˜ ÂÈÛΤÙ˘ ·Ó·ÛٿوÛ ¯ı¤˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Â˙Ô› Î·È ÁȈٷ¯‹‰Â˜ ·Ú·Ì¤ÚÈÛ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·‚› ¤Ó· Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ, Ô˘ ·ÊÔ‡ “¤Ú·Û” Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË... ‚fiÏÙ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·” .

ÔÏϤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ¡fiÙÈ· πÙ·Ï›·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ˘„ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÎÔÂÙÔ› ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û 800 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 1.000 Î·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ Â›Ó·È ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ” .

£ÚËÓ› ÔÏfiÎÏËÚË Ë πÙ·Ï›· “√ ÊÔ‚ÂÚfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı¤˜ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÚÔοÏÂÛ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ªÔÛ¯fiÔÏË Î·È ÙËÓ ∫ÔÓ›ÛÔÏË. √È πÙ·ÏÔ› ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Û Ï‹ÚË Û‡Á¯˘ÛË. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Ô Peter Shilton οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó›ÎË Ì 3-1 Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ Wembley. √ Shilton ı· οÓÂÈ ÚÂÎfiÚ 125 Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙË-

Ì· Î·È ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 15/6/88. ™ÙËÓ 1Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 900 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Madame Tussaud ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÚÈÓÔ ÔÌÔ›ˆÌ¿ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ȉڇÂÙ·È ÙÔ ∫›ÓËÌ· ¶Ú·Û›ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋

°. ¶Âٷψً˜: ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‰ÂηӛÎÈ· ·fi ÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ ∞£∏¡∞, 24.

“Δ√ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰Â-

ηӛÎÈ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢, ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙÈÏËÊı› ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. “¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, “ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÏÔ˜ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ¡¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ” .

∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜: K·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙË ¡¢ ∞£∏¡∞, 24.

°π∞ “ÙÚÔÌÂÚ‹ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋

Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μ‹Ì· 99,5. “£˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ∫˘Úȷ΋ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ۯ‰fiÓ fiÏË Ë ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ‚Á‹ÎÂ Î·È ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ η˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÛÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ËÁÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ¡¢, ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∫È ÂÁÒ ÚˆÙ¿ˆ ÁÈ· ÔÈ· ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÈÏ¿Ì fiÙ·Ó ¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·ÏÈfi˜ ÙË ¡¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÌÂÛ·›Ô˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Î. Δ·ÙÔ‡Ï˘ ΤډÈÛ ÙË¡ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÊÂÓÙÂ‡Ô˘Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ·fi ÙË ªÂÛÛËÓ›·, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ڟ˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞Ú牛· Î·È Ô ·Ú¯ÈÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ÔÈ· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·” . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ı· Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÔÏÈÙÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÔÓÙ¿ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤‚·ÏÂ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Û ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ›Â, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ ηı·Ú¿ Î·È Í¿ÛÙÂÚ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜, Î.Ï.” . “∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÓÙ·¯ıÒ ÎÔÌÌ·ÙÈο, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÛÙ· ˘’ fi„ÈÓ ÌÔ˘, Î·È ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÓÙ·¯ıÒ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·fi ÂΛ Î·È ¤ÂÈÙ· fï˜ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ, ı· ‚ÔËı‹Ûˆ ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ı· ‚ÔËı‹Ûˆ fiÛÔ ÌÔÚÒ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆӔ , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∂ÎÙfi˜ ∫.√. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ˘Ú¿ ηٿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜

£‡ÂÏÏ· ·fi ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ °È· “Ó¤· ·ÔÛÙ·Û›·” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ¡¢, Ô˘ ˙ËÙ› Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ¤‰Ú˜ ¢∏.™À.: Δ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ∞£∏¡∞, 24.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ı‡ÂÏÏ· ÍÂÛËÎÒÓÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∏Ï›·˜ °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ¡¢, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, 24 ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §Â˘Ù¤ÚË ∞˘ÁÂÓ¿ÎË. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ó¤· ·ÔÛÙ·Û›·” Î·È ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜. ÕÌÂÛË Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜. √ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¢ fiÙÈ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Û ‰È¯·ÛÌfi, ÙËÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜” Î·È ÙÔ “Ï·˚ÎÈÛÌfi” Î·È Ó· ÂÈ “Ó·È” ÛÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ¡¢ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ fiÛÔ˘˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˆ˜ “‰ÂηӛÎÈ·” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, ı· ¤ÚÂ ӷ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÌˆ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·›Û٢٘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ÙËÓ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ‰ÂηӛÎÈ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜, Ôχ Ï›ÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ôχ Úfiı˘ÌÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÔȯٿ. ™‹ÌÂÚ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÚfiÛ¯ËÌ·. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ fiÙÂ; ªfiÏȘ Ô Ï·fi˜ Ì·˜, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤‚·ÏÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË ¡¢ Û ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ. ∞ÏÏ¿ ¤Ó· Ó· ͤÚÔ˘Ó, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ‚ϤÂÈ, Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ, Î·È ÙÈ̈Ú›” .

√ °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘

ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËı› ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∏Ï›·˜ Ù˘ ¡¢, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û Ú¿ÛÈÓ· Î·È Á·Ï¿˙È· ÛÙÚ·Ùfi‰·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜, Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÒÚ˜, ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Û “‰È¯·ÛÌfi Î·È ÊÚ·ÍÈÔÓÈÛÌfi ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ÁÈ· ÚÔÛˆÈο fï˜ ÔʤÏË Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . √ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë Ë ·ÙÚ›‰·

● °È· ‰ÂηӛÎÈ· ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ì›ÏËÛÂ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜

● ÕÌÂÛË Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘

Ì·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÚÔÛˆÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È fiÏÔÈ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” . “∞˘Ùfi Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2009, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙ· ·˘ÙÔÓfiËÙ· -·˘Ù‹ ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜” . “¢È·ÊÔÚÂÙÈο” , η٤ÏËÍÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, “Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÌ·È Ì ٷÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ Ó¤·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ.

Úȯı› ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘, ۷ʤÛٷٷ ϤÔÓ, ˙ËÙ¿ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ Î. ∞˘ÁÂÓ¿ÎË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Í›ˆÌ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÂÍÂϤÁËÛ·Ó Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ¡¢. ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ë Ú¿ÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ “·ÔÛÙ·Û›·” , ·ÎÏÔÈ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ “·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ó·È Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ “Ó¤· ·ÔÛÙ·Û›·” . ™ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ “·fi Ù· fiÛ· ›Â Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ó· ÏËÁ› Ë ¡¢ Î·È Ó· ÛÙËÚȯı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ™ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÙfiÛÔ Ô Î. ∞˘ÁÂÓ¿Î˘, fiÛÔ Î·È Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

¡¢: ¡¤· ·ÔÛÙ·Û›·

∂›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ “οÔÈÔÈ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¿Ó ӷ ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ” Î·È ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ó¤· ·ÔÛÙ·Û›·” . ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Û¯ÔÏ›·˙·Ó: “∫·Ì›· ¤ÎÏËÍË, ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. 줂·È·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ∞fi fiÛ· ›Â Ô Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È Ó· ÏËÁ› Ë ¡¢ Î·È Ó· ÛÙË-

¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜” ÛÙË ¡¢

∞¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ·È¯Ì¤˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” , ‰fiıËΠ̠·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜

● √ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ϤÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÁÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ - Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ - Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. “ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÎÔÚÒÓ˜ Î·È ÙȘ ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ οÔȈÓ, Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÍÂοı·Ú˜ ı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡, Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÔ̤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. “∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÛȈËÚ‹, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ŸÛÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ·Ó‡ı˘Ó· ÛÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÛÌfi, ·ÓÙ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈο ÔʤÏË, οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. √È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ›ÛË, ÌÓ‹ÌË Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛ˘” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

6

¶ÔÏÂÌÈ΋ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 24.

¶√§∂ªπ∫∏ ͤÛ·Û Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÓÂ-

Í·ÚÙËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢, Ì ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ó· ηÏ› ÙfiÛÔ ÙÔÓ Î. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ Î. ∞˘ÁÂÓ¿ÎË Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜. ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ˘˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. “¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡¢ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ÛÙÔ μ∏ª∞ 99,5. “∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ¡¢ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ ÛÙÔ BHMA 99,5 Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘. √͇ٷÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡¢

°È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ô˘ “¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ DNA ÙÔ˘˜” . “ŸÙ·Ó ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ - › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰È·ÊˆÓ›˜, ·Ú·ÈÙÂ›Û·È Î·È ·Ú·‰›‰ÂȘ ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÔ˘. ∞˘Ùfi ¤Î·Ó· Î·È ÂÁÒ. ŸÙ·Ó fï˜ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ DNA ÛÔ˘ ÙËÓ ·ÔÛÙ·Û›·, ʇÁÂȘ Î·È ·˜ Û ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·. ∞˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ·” . ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙË ¡¢ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¶∞™√∫. ∞Ó¤ÊÂÚÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ›ڷ Ó· ÙȘ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ. “¶ÔÈÔ˜ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·; ΔÔ ¶∞™√∫. ŒÓ· ¶∞™√∫ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. ∫·È ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË, fiÙÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ∫.√. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È

¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ϛÛÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ “ÎψÓÔÔ›ËÛË” ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Λ ›̷ÛÙÂ, ÂΛ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ∫·È ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›‰· ÂÁÒ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÒı˘Ú· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ˘‹ÚÍÂ Ë ÁÓÒÛË, Ë ›ڷ Î·È ·¤ÎÚÔ˘Û· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¶Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ›ڷ ‰ÂÓ Â¤‰ÂÈÍÂ Ë ¡¢” . √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫. Δ˙·‚¿Ú·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ fiÛÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ “ˆ˜ ÓÙÚÔ‹, Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ÈÛÙÔÚÈο ˘fiÏÔÁÔ˘˜ Î·È ıÂÚ··ÈÓ›‰Â˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” . ∏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Î·Ù¤ÛÙË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ “·fi ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ˘ÁÌ‹˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿” , ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¡¢ fiÙÈ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ‰È·Áڷʤ˜ “ˆ˜ Ì·ÌԇϷ” ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Real FM, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙË ¡¢ ∞ÚÁ‡Ú˘ ¡ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤‰ˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜” ·fi ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Û ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ 2009. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ, Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ fiÔÙ Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜: “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿ÓÙ· ›¯Â Î·È ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ù˘” , ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010

ΔfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ™ÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÈÂÙ›·˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û¿Ù·ÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜

∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ÂÈıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 24.

∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ∞£∏¡∞, 24.

Δ

Ô 2011 Î·È ÙÔ 2012 ı· Â›Ó·È ¯ÚÔÓȤ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ÂÈÙÂÏÈÎfi Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ¤‚Ë Û ۇÓÙÔÌË ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú¤ıËΠÔχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ¿ıËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙȘ ‰‡ÛÈÛÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ΤډÈÛ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó¿Û·, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Ù· ÎÚ¿ÙË ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ̤ÙÚ·” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “›¯·Ì ‰›ÎÈÔ fiÙ·Ó ÂÈ̤ӷÌ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡” . ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ıÂÛÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÚ›ÛÂȘ, ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ˆ˜ “ÎfiÚ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiψÓ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·-

● “ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ÂÈÙÂÏÈÎfi Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

ÚÂÏıfiÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Â› ‰ÂηÂٛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛË ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ªª∂, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· › fiÙÈ Â›¯·Ì ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ‹ÏÈÓ· fi‰È·, ÂÍ¿ÚÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÂ Ï¿Ê˘ÚÔ È‰ÈÔÙÂÏÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηÏÒÓÙ·˜ Û ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, ÙËÓ Â-

Ê·ÚÌÔÁ‹ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔÌ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ “ËıÈ΋ Â·Ó·ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” .

√ °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ “ÃÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Û·Ù¿Ï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ

™‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ∞£∏¡∞, 24.

ª∂ ÙËÓ ÙÚfiÈη Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹-

ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 100 Ë̤Ú˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. “¶ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” ¤ÏÂÁ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡Û΄Ë. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Û‹Ì· fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

Î·È ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞ÎfiÌË, Ù¤ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. Àfi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô ‰Â ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· οÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ·” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο ‰Â Ì ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈ΋ Â-

ÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ - ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∫∂¢, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú¯Â›· - Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚԂ› Û Ï‹ÚË ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘, ÚÔÙÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘, Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ·˘Ù‹, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÎÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂™¶∞, ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ˆı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·’ fiÙÈ Â› ¡¢, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi. ŒÁÈÓÂ, ÂÍ ¿ÏÏÔ˘, ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ . £. ¶¿ÁηÏÔ˘. ™ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Δ. ªÈÚÌ›ÏË, ¢. ƒ¤·˜, ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Ã. ¶·Ìԇ΢ Î·È ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

ÂͤÏÈÍË 257 ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË 1.200 Ó¤ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∫∂¶. ∂›Û˘ 24 ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È 21 ¶¢, fiˆ˜ Î·È 26 ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ú¿ÍË ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. “ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∂›Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Û 325, ·fi ÙȘ 6.000 ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 4.500, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. “ΔÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜” , ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, fiˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ fi¯È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘. “£· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ‰ÂÓ ı· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ” . √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ÒÛÙ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ÂÈÙÂÏÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Û ÂϤÁ¯Ô˘˜. T¤ÏÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ‰‡Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” : Ô ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÙÈÌËı› Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌËı› Ë Ó¤· ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ó· ˘ÔÓÔÌ¢ı› ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Îϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

ø™ ¢ηÈÚ›· “Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÈ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ÌÈ·˜ ÂÈıÂÙÈ΋˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‰ڛ·Û Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÓıÂÛË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë Î·È ÙˆÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ƒ‹Á· Î·È ¡Ù›ÓÔ˘ ƒfi‚ÏÈ·. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·ı› Ô Ú˘ıÌfi˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ ∂™¶∞ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿” , fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ٷ Ó¤· Δ·Ì›· ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2011” Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “∂ȯÂÈÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ʷӷÙÈο ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 æËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 24.

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ÛÙËÓ √ÏÔ-

̤ÏÂÈ· Ë „‹ÊÈÛË Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ “∫·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·” Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È 79 Û˘ÓÔÏÈο ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë Â›Ì·¯Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ·ÔχÛÂȘ 266 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ∞°ƒ√°∏™ ∞∂ „ËÊ›ÛÙËΠÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂ȉÈο ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‰›Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ÙÚÈ‚‹˜ ηٿ Ù˘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ˆÍË Î·È ÚÔÔÌfi Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ ‰È¤„¢Û fï˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿ÓÔ̘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÓÒ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ù‡ÔÈ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜, ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰›ˆÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÌ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÚÔÊ·ÓÔ‡˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. °È· ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Î·Ù¿ÊˆÚ˘ ·‰ÈΛ·˜ Ì›ÏËÛÂ Ë ·ÁÔÚ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫∫∂ ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜ ·fiÏ˘Û˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÂȉÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ∞°ƒ√°∏™ Ì ÙË ÌË ÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiıÂÛË ÂίÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û ȉÈÒÙ˜ Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ › fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ “Ú¿‚Â-͋ψÓ” ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Ô˘ ‰ÈfiÁÎˆÛ·Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ì ¿¯ÚËÛÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· “ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó ∞∂ Î·È ¡¶¢¢” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·‰›ÎËÛÂ Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∞°ƒ√°∏™ Î·È fi¯È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ 4Ë ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ∞£∏¡∞, 24.

ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ - ÂÍÚ¤˜ Û ¢ËÌfiÛÈÔ, ¢∂∫√, ÂÚÁ·Ûȷο, ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ˘Á›·. ∞fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚÒÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Î·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· Âȉ›ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ı· ÂÍ·ÚÙËı› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ.

Œˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ: ¡· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ √™∂. ¡· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ 5 ÚÔ˜ 1. ¡· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, Î·È ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÎÒÓ, ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ - ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÈÛڿ͈Ó. ¡· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο. ¡· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· Ù· 4 ÌÂÁ¿Ï· Ù·Ì›·. ¡· ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ¡· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¡· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÏ· Ù· “ÎÏÂÈÛÙ¿” Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â›Û΄˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ: ¡· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ¢∂∫√, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ- ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ - Ï·ÈÛ›Ô˘ ¡· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜

¡· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÁÈ· ˘fiÏÔÈ· Ù·Ì›·. ∏ ›ÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο, Ù· ÈÚÏ·Ó‰Èο Î·È Ù· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‡„Ë. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ··Ú›ıÌËÛ ̛· ÛÂÈÚ¿ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. “ŸÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ... ηٷڷ̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ·Ó·ıÂÌ·Ù›˙Ô˘Ì ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ÌÈÏ¿ÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ηχÙÂÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

∫fiÓÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ∞Ó¤‚ËÎ·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ

Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ì ÛËÌÂ›Ô ·È¯Ì‹˜ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ·fi ·ÏÏÔ‡ ÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰·ÓÂÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛıÂÓ·ÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È “Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ì ·fi ‰È¿Ï˘ÛË Û ‰È¿Ï˘ÛË, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂıÓÈ΋ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË” . “¶ÚÔ˜ ÙÈ, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· È·ÛÙԇ̠¯¤ÚÈ - ¯¤ÚÈ Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ì ̷˙› ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ;” , ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

“Úfi‚· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜. ÕÊËÛ Â›Û˘ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Úfiı˘ÌÔÈ ÁÈ· Ó· Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó, Ì ÔÚ·Ùfi, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ϤÔÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓ˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, “Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚›·ÈË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”. ∂ͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ̤ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Î·È Ó¤· ÎfiÌÌ·Ù· - ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ȉȈÙÒÓ. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔÓ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˆ˜ ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· „ËÊÈÛÙ›, Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·È҉˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È “Úfiı˘ÌÔÈ” Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶¤ÙÚÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. Δ˙·‚¿Ú·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ “Ú¿ÍË ·ÙÚȈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫” . “ΔÔ Ó· ÌÈÏ¿ Ë ‰È΋ Û·˜ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÒÚ· ÁÈ· ˘ËÚ¤Ù˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È Á˘Ú›˙ˆ ›Ûˆ ÙËÓ Û›ÏˆÛË” , ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ §∞√™ ÂÚ› ·Ú·Í›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ Î. ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ··Ú¯‹ η›ÚÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‚·ıÈ¿ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË.

ΔfiÓÈÛÂ Ô °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜

“∞ÔχÛÂȘ Î·È Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ” ∞£∏¡∞, 24.

√π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â-

ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ “™˘Ó¿ÓÙËÛË °ÓÒÛ˘” Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™¢∞¢∂). √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 17 ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 670.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÚÂ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ˘„ËÏfi ËıÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ̷ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̔ , › ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘” . ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊÈÛ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙ· 20 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÙ‡¯·Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û ʿÚ̷η ηٿ 850 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔ-

Ì‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘” fiˆ˜ ›Â, “Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ̤۷ Â›‰· ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ” . °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ › fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÚÂı› Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ··-

Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ › fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë “¢ÂÏÈÍ›·” ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· fiÛÔ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË fï˜ ÂÓÈ·›ˆÓ ηÓfiÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

√ °. ¶Âٷψً˜ ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô Î. ¶Âٷψً˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ›Â: “√ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘, ›-

Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÙȘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ” . √ °. ¶Âٷψً˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Û ϛÁÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì‹Ó˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·. ∞ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô Î. ¶Âٷψً˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ “·ÓËÁ‡ÚÈ” Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ Î·È Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô °. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Ù· ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰‡Ó·ÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏÒÛÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ì ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢

∞. ™·Ì·Ú¿˜: ∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ÓÙÔÓÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 24.

·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ì ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ϤÁ·Ì ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô‰ËÁÔ‡ÌÂı· Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ·ÛÊ˘Í›· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì·˜ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó” .

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÂÓ¿, ›Â, ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì›· ÚfiÎÏËÛË. ∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ - ÙfiÓÈÛ - ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÛÎÏËÚ¿. “∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ÓÙÔÓÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÓÂÚÁ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· ‰Ôı› ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∞fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¤¯ˆ Ù·ÎÙÈÎfiÙ·ÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ Î·È ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ‰‡Ô ÂÈÙÂÏÈο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ™Ùfi¯Ô˜, ›Â, Â›Ó·È Ò˜ ı· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·fi ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È “Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÈο ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ ¡¢ Û ÂıÓÈ΋ Îϛ̷η Ì ÂÓÈ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË” . ∂›Û˘ Âȉ›ˆÍË Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ¡¢ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤‰Ú˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ó¤· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰ËÌÈ-

Ù˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ “‰ÂηӛÎÈ·” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ. ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ ¿ÓÙˆ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È Ó· ·ÔÛÎÈÚÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Î. ŒÏÛ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

ªÂ £. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ● ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢

Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È “Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÂÚ·Í›· ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ì fiÏÔÈ”.

™˘ÁηÏ› ÙËÓ ∫.√. ªÂ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¡¢ ··ÓÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙÔ Îϛ̷ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Áڷʤ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ù˘ ΢ڛ·˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √-

Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂›Û˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. º˘ÛÈο ı· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛÎÏËı› ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ı¤ÙÂÈ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ fiˆ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÛÙÂÓÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿-

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ›¯·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. “∞ӋΈ ÛÙË ¡¢, ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙË ¡¢ Î·È ı· Â›Ì·È ÛÙË ¡¢” , ‰‹ÏˆÛÂ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ Û˘˙‹ÙËÛ ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. “Œ¯ˆ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ◊ÌÔ˘Ó, Â›Ì·È Î·È ı· Â›Ì·È ¡¢. ¶ÈÛÙ‡ˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚ˆ”, ÛËÌ›ˆÛÂ.

°Ú·Ù¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ˙ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ‚ÔϤ˜ ·fi ¡¢ Î·È ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

μÔϤ˜ ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ 500.000 ú ÚÔ˜ ÙË °∂¡√¶ ∞£∏¡∞, 24.

∂¡Δ√¡∂™ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏ›

Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢∂∏ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ 500.000 ¢ÚÒ ÛÙË °∂¡√¶ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰¿ Ù˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ ‚ÔϤ˜ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó Ë ¡¢ Î·È Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ¢∂∏ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ¢∂∏ Ù‹ÚËÛ Ï‹Úˆ˜ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÓÙfiÎÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙË °∂¡√¶/¢∂∏∫∏∂, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔÎÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË. ∏ ¢∂∏ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÌÂȷ΋ Î·È ÌfiÓÔÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÂʷϷȷ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ °∂¡√¶, Ô‡Ù ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰Ú¿ÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” . “™ÙË ¢∂∏ ÔÈ ÚfiÏÔÈ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰È·ÎÚÈÙÔ› Î·È Î·Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È

fiÙÈ “ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó” . “ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚʘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ۈ̷Ù›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ηٷϋÁÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË.

¶ÔÏÈÙÈο ˘Ú¿ √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ ªÈ¯¿Ï˘ °È·ÓÓ¿Î˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰¿ÓÂÈÔ “ÚÔηÏ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ·”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¡¤·

¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ‰È¿ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡. “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ Ù˘ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÚˆÛÙ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ·. ΔȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, fï˜, Ô˘ ˘ÔÎÚÈÙÈο ˙ËÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÙȘ ÔÊ›ÏÂÈ Ë ›‰È· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ Ì ÙË “ÛÙ¿ÛË ÚÔÛÔ¯‹˜” Ô˘ ÙËÚ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Á¿ÁÂÈ, ÛȈËÚ¿, ÛÂ Û˘Ó‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ÕÏψÛÙÂ, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÓÔÌÈÏ› Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘

¢∂∏ Ì ÙÔÓ Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ. ∫·È Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· ¤¯ÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘” . ™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›·, Â›Û˘, η٤ıÂÛ ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â› fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÚÔηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2010 ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÂÈÛÊÔÚ¤˜ 820.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È 2,82 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¢∂∏. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ - ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË - Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ı˘Û›Â˜ Î·È Ë ¢∂∏ ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘ “Ë ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ Î˘-

‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¯ÔÚËÁ› ‰¿ÓÂÈÔ 500.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏” . ∏ η ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ï› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ-·ÚÔ¯ÒÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û fiÏÔ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. “√ ÙfiÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÁÓ‹ÛÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ‰ÂηӛÎÈ ‹ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”, ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

“™Ê›ÍÙ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ” ϤÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Û ∂ÏÏ¿‰·-πÚÏ·Ó‰›· °∂¡∂À∏, 24.

ªπ§ø¡Δ∞™ ÛÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ “Ë È‰¤· ˆ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ Â› Ì·ÎÚfiÓ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì›· ÙÚÂÏ‹ ȉ¤·, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÔÈ ·Èٛ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ “Ì ÙÔÓ ¤Ó· ÙÚfiÔ ‹ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û ̛· ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÂÎÙ‹...√È ÈÔ ·‰‡Ó·Ì˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÒÙ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÌÂÏ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̠ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ·, Î·È ¿ÏÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ·‰‡Ó·Ì˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”.

™Ù∂: ªË ÓfiÌÈÌË Ë ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ∞£∏¡∞, 24.

Δ√ ∂’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 229/2010 Ú·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÎÚÈÓ ÌË ÓfiÌÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ 1565/1939, 1278/1982 Î·È 2194/1994, ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘Á›·˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶.¢. Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ ™Ù∂ ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ Î·È fi¯È Â›Î·ÈÚ˜. ΔÔ ™Ù∂ ÛÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú‹Ïı ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚȤÏ¢ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙ ¤ˆ˜ Î·È ‰ÂηÂÓÓ¤· ¤ÙË, ‰ÂÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÈηӤ˜ Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓ fiÚÁ·ÓÔ, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ¯ˆÚ› Ë ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ûʷϛۈ˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂοÛÙ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ڿ͈˜.

OGGI BAZAAR ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§. 2421-0-34477 ™Δ∏¡ √¢√ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) §∂πΔ√Àƒ°∂π Δ√ ¡∂√ ∫∞𠶧∏ƒø™ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª∞™ ª∂ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∂π¢∏ ™∂ ¶√§À Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™. øƒ∞ƒπ√: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-™∞μμ∞Δ√ 10.30-13.30 ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10.30-13.30 & 18.00-20.30

¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶EM¶TH 25 NOEMBPI√À 2010

ªÂ «¿ÚˆÌ·» ·Ú·ÔÌÒÓ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ·

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ-¶¡√ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ

∞£∏¡∞, 24.

∞£∏¡∞, 24.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¢: ÙÔ˘ ™¿‚‚· ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë, Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¢Ô‡Î·, Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ê¿ÓËΠӷ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÓÒ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËÎ·Ó Ó· ÙȘ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙÂ Î·È ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊfiÚ· ÚÈÓ Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÈ ™¿‚‚·˜ ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÔÌfiÏÔÁÔ ÙˆÓ 280 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ Δ∂∞¢À. √ Î. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ú¿ÏÂȄ˘ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÂÔÙ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô Î. ¢Ô‡Î·˜ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· ¢ÓÔ˚΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤ıÂÛ·Ó “ı¤Ì· ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË”, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. ΔÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, fiˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ê¿ÓËÎ·Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ §∞√™, Ù¤ıËΠı¤Ì· Èı·Ó‹˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘¯fiÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¢Ô‡Î·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇηÏ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӷ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÚÔÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰‡Ô ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜, ·ÊÂÓfi˜ ηٿ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Ó˘Ó ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¡›ÎÔ˘ ™ËÊÔ˘Ó¿ÎË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ª·ÓÒÏË ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∏ ÚÒÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·ÊÔÚ¿ ¤ÁÎÏËÛË Ù˘ Marfin Investment Group ηٿ ÙÔ˘ Î. ™ËÊÔ˘Ó¿ÎË ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ì ԉËÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘.

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·

·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ Î·È ¶¡√, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. °È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ·fi “ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ¶¡√” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ŒÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (∂∂¡), “Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ú›¯ÓÂÈ Ë Ï¿ÛË ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË” ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜.

ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Attica Group ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆ› Ë “·‰È¤ÍÔ‰Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Ù˘ ∂∂¡. √ fiÌÈÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙÔ Îϛ̷ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· Â›Ó·È Â‡ÏÔÁË ··›ÙËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘”. “∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ›, Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô fiÌÈÏÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ۋÌÂÚ· Ë ŒÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ ∂∂¡ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÌÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ¶¡√ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÓËÛȈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÔÎÔ› ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜”. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “Â¿Ó Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂÈ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ ˘ÛÙ¤ÚËÌ·”, Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: “Δ˘¯fiÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ

ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi ·ÈÙ›· ÌfiÓÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Í‹Ûˆ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ”. ŒÓÙÔÓË Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, Ô˘ ÛÙËÏÈÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂∂¡ ˆ˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÂÚ› ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ “ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈη”: “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂¡ ∞. μÂÓÙÔ‡Ú˘ ÛÙËÓ ·¤Ïȉ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂∂¡, ηٷʤÚÂ-

Ù·È Î·Ù¿ ¿ÓÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ∂ÊÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÓÒÛˆÓ, ¶¡√, Ì ηٷÈÁÈÛÌfi ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó Î·È Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ï¿ÛË ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÂÔ¯¤˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. “√ Î.μÂÓÙÔ‡Ú˘ Ú›¯ÓÂÈ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÌÂ

ÙÔÓ ¿ÛÙÔ¯Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË £·Ï·ÌËfiÏˆÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÎÚÂÌ› Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÂÈ‚·ÙËÁ¿-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿, Ù· ÌÂÛÔÁÂȷο ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ÊÔÚÙËÁ¿ οو ÙˆÓ 500 ÎfiÚˆÓ ÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜). ∏ ¶¡√ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË Ù˘. ∏ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÔÚıÌ›ˆÓ, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ۯÂÙÈÎfi ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙË ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ Î·È ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔı˘Ì›· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ô˘ ‹‰Ë ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘. ∏ ¶¡√ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ 2010 Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (ÏÔ›· ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·) Ì ·‡ÍËÛË 2%, ÂÓÒ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÔÓÙÔfiÚ· ÏÔ›· Î·È ÚԂϤÂÈ ·‡ÍËÛË 1,7%, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌË Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·

√È ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ì¿˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ μƒÀ•∂§§∂™, 24.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi Ù· ÎÚ·ÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·.Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Ù˘ 19˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ fiÊÂÈÏ ӷ ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ù˘ ‰›Î·ÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÌÔÚʈı›, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 7.173,6 ¢ÚÒ, ÁÈ· οı ̤ڷ Ô˘ ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÌÌfiÚʈۋ˜ Ù˘.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, ‡„Ô˘˜ 43.724,8 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·˘Ùfi ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È fiÙ·Ó ı· ÂΉÔı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÙÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ

2003, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ˘ÏÈο ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË “CE”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë Û‹Ì·ÓÛË ·˘Ù‹ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂȉÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ.

°È· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤ۈ Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤Ó˘ ÁÓÒÌ˘, Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› Ï‹Úˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ∂∂ ÂÚ› ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÈ·˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û˘ÛÙÔȯÈÒÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤‚Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ∂∂, ÂÚ› ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÓfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ, ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ¢ÓÔÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¤Ó·ÓÙÈ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏÔ‡, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2009, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÚÔ΋ڢÍ ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¤ÍÈ Û˘ÛÙÔȯÈÒÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 22 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ··›ÙËÛË Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 35% ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·˘Ù‹ ··›ÙËÛË Ì ‚¿ÛË Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.ŸÌˆ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, “Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ∂∂ Î·È ÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂∂, Ù· ÎÚ¿ÙË- ̤ÏË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ó, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡”.∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‚› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ∂∂, ‰ÈfiÙÈ “‰ÂÓ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û·ÊÒ˜ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ ηÓfiÓˆÓ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ¤ıÂÙ Û ΛӉ˘ÓÔ Ù· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜”.∂ÈϤÔÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ıˆÚ› fiÙÈ “Ë ÂȉÈ΋ ··›ÙËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ Â˘ÓÔ› ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ÏÈο ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”.

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 24.

¢fiıËΠ۠‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜, Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ˘¤Ú Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ, ‹ ı· ηٷٛıÂÙ·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ì·ıË-

ÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: “∂Ӊ¯fiÌÂÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ (1) Ï‹ÚÔ˘˜ ÌËÓfi˜ (1-31 ª·ÚÙ›Ô˘), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ™¯ÔϤ˜ Î·È ΔÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‚Ô˘Ï¢-

ıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Û¯ÔÏÒÓ Ó· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÒÚÈÌ˘ ·fiÊ·Û˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÓˆıÔ‡ÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË Ë̤ڷ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ó

ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÒÛÙÂ Ë fiÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ¿ÓÂÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È fi¯È ˘fi ›ÂÛË”. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û¯ÔϤ˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ‹ ÌË Û οÔÈ· Û¯ÔÏ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û¯ÔÏ‹, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·”.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ·ÓıÚÒÈÓË ·ÒÏÂÈ·;

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ Ë ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÈ· °ÈԇϷ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë °ÈԇϷ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ∏ 59¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‹Ú ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯·ÈÒÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÓÂÓÔË̤ÓË ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤‚·Ï “ıËÏÈ¿” ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÂχıÂÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë 59¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜

Δ

ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂Λ ηٷӿψÛ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯·ÈÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÓÙÔÓË ·‰È·ıÂÛ›·. ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ ∂∫∞μ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙËÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ Ù˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, fiÔ˘ Î·È ‰È·ÛˆÏËÓÒıËÎÂ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fï˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ·fi ·Ó·ÎÔ‹ Ù˘ ηډȿ˜. √ ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ηıÒ˜ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ -

¶√§À¶√π∫π§√

¢Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛËÌ·Û›·

Î·È ˘„›ÛÙ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙ˜, ‚Ú‹Î·Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ 15ÂÙÔ‡˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘” ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ¢È·ÎÔÓ›·˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰·, ÛÙ¤ÁË, ÙÚÔÊ‹ Î·È Û ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÍÂÓÒÓ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ, Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Î·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë “„˘¯‹” ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, “Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ı·‡Ì·” Ì ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ‰Âο‰ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. √È ÍÂÓÒÓ˜ (Ô˘ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È) ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ fiÏË. “√È ¿ÛÙÂÁÔÈ Â›Ó·È Ô˘ÏÈ¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô . £Âfi‰ˆÚÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Û ·ÏÈ¿ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Û›ÙÈ·, Û ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· Î·È Û ¿Úη”. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·, ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÙÔ πÚ¿Î, ÙÔ πÚ¿Ó, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ê˘ÛÈο ŒÏÏËÓ˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ΔË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘” ¤¯Ô˘Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi. Ãı˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ . £Âfi‰ˆÚÔ, ÂÈÛΤÊıËΠٷ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∏ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ‹ ÙȘ

·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· - ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ∏ ÛÔÚfi˜ Ù˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓÂÎÚÔ„›·˜. ∏ °ÈԇϷ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ȉڇÛÂÈ Ù· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· “¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” Î·È ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ªÂ ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ¢È·ÙËÚÔ‡Û ÁÚ·ÊÂ›Ô - Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ◊Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙÚ·-

Â˙ÈÎfi. ∞¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ÎfiÚ˜ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·. ∏ Ì›· Ù˘ ÎfiÚË, Ë ¢ÒÚ· ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹. ∏ °ÈԇϷ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ›¯Â ·Û¯ÔÏËı› ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ◊Ù·Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú¿ÛË Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÎÏÔ. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›¯Â ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. Δ. ∫.

º˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, ¿ÛÙÂÁÔÈ Î·È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙÔÓ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ”

ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. μ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Û ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Û ‰ˆÚ¤˜ Î·È Û ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ ‹ ÙËÓ ÒÏËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ‹ DVD. ª›· ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ . £Âfi‰ˆÚÔ˘ ª·Ù¿Î· “√ ... •¤ÓÔ˜” , fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÈÛÙÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ” . √ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” , Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 15 ÂÙÒÓ, ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¢È·ÎÔÓ›·˜, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ۈ̷Ù›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, “√Û›· •¤ÓË” Î·È “√Ó‹ÛÈÌÔ˜” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë “∏ √Û›· •¤ÓË” ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÂÈ 14.000 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 4.000.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 80 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. √ “√Ó‹ÛÈÌÔ˜” ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ 1982, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ·fiÚˆÓ. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì¤ÚÈÌÓ· ÛÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË, fiÔ˘, fï˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÌfi‰È·. √ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” , ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Êfi‚Ô˘˜, ÙËÓ Î·¯˘Ô„›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ηٿÊÂÚ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ‰Ú¿ÛË - ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ

ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ - Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó‹ÌÔÚˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ (Ê˘ÁfiÔÈÓÔÈ, Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ηÎÔÔÈË̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜, ¿ÛÙÂÁÔÈ). ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· Â›Ó·È Ë ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ··ÈÙ› ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ›ڷ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ηÈÚfi ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ ¤Íˆ ·fi Ù· ·Ô‰ÂÎÙ¿ fiÚÈ·. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÈÂÚ¤· Î·È ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ˘ÔÌÔÓ‹, ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·. Ÿ¯È Ó‡̷ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Î·Ù¿ÎÚÈÛ˘ ‹ Êχ·Ú˜ ÓÔ˘ıÂۛ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏÔıÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏ›ÛÙÔ˘˜. ∏ ›ÂÛË, Ô Êfi‚Ô˜, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ë Î·ÎÔÔ›ËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì›ÁÌ· ÂÎÚËÎÙÈÎfi” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Î·˜. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÔÈ ÈÂÚ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. “™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ, ·-

ÓÙ·Úۛ˜, ·ÂÚÁ›Â˜ ›ӷ˜, ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜... ∂›Ó·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙËÓ ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÎÔÓ›·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·ÛٿوÛË. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÂÈı·Ú¯Èο. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÚËÓ‡ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. ∞fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚÔ΋ڢÍË ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ‹ Ë ·fiÛ·ÛË ÈÂÚ¤ˆÓ ·fi ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ¤ÚÁÔ. ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ·˘Ï›˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó·fi ÁÈ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi. √È ÔÏÏÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÔÈ ÈÂÚ¤·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. “∫¿ıÂ Ê˘Ï·Î‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÂÓÈ·ԢÌÂ. À¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ. √È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ “ηË̤ÓÔÈ” . ™˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙË ÊÈÏÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤ˆ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Î›· Î·È ÙËÓ ÔÓËÚ›· οÔȈÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Á·ı¤˜ „˘¯¤˜” ·ÔÙÂÏ› Ì›· ‚·ÛÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ·ÛÙ¤ÁˆÓ Ô . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÚ·ÙËı›, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÁΤÙÔ, Úfi‚ÏËÌ·

ÛÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ∞fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ë ›‰Ú˘ÛË “°Ú·Ê›ˆÓ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ªÂÚ›ÌÓ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ” Û fiϘ ÙȘ ªËÙÚÔfiÏÂȘ, Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. √ “∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” ·ÚÈıÌ› Û‹-

ÌÂÚ· 150 Ù·ÎÙÈο ̤ÏË Î·È 50 ÂıÂÏÔÓÙÈο. ŒÓÙÂη ÈÂÚ›˜ Ì Ϸ˚ÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ÙÔ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ (ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È 180 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·), ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ (ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È 120), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È 15-20 ÙÚfiÊÈÌÔÈ), Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙË ™Ù¤ÁË ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙË º˘Ï·Î‹ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› Ì›· ·›ıÔ˘Û·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë π. ªËÙÚfiÔÏË Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÏ›ÛÂÈ Ì ÙÚ·¤˙È·, Ì ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Ì ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·, Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È DVD. ŒÁÈÓ ¤Ó· “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” , ¤Ó·˜ ˙ÂÛÙfi˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ∂Λ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ, ÔÌÈϛ˜, ÚÔ‚ÔϤ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰È·ÓÔÌ‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂȉÒÓ Î.¿. Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÚ›· Î·È ›ڷ Ù˘ η˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ μÚÂÙÙ¿, ÛÙÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ∫¤ÓÙËÌ·, Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÃÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ∫ÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ μÚÂÙÙ¿, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶∞ƒ∫” ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 24/11 16.00-22.00 ¶¤ÌÙË 25/11 9.00-22.00 ¶·Ú·Û΢‹ 26/11 9.00-22.00 ™¿‚‚·ÙÔ 27/11 9.00-22.00 ∫˘Úȷ΋ 28/11 9.00-22.00 ¢Â˘Ù¤Ú· 29/11 9.00-22.00 ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË.


M·ÁÓËÛ›· 12

¶EM¶TH 25 NOEMBPI√À 2010

∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·¤Ï·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ŒÚ·„·Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ «∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·»

ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·¤Ï·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ÙÚÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ¤Ú·„·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜. √È ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

√È ÙÚÂȘ 30¯ÚÔÓÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Â‰Ò Î·È ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·¤Ï·ÛË. √È ›‰ÈÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·¤Ï·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Û ÌÈ· ΛÓËÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ¤Ú·„·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜. °È· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜.

ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ì ·fiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·¤Ï·Û˘. √È ÙÚÂȘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â‰Ò Î·È ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜, ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜. √È Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÊÔ‚ÂÚ¤˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó Î·È ‰Èη›ˆ˜. ™Â ÌÈ· ΛÓËÛË ·ÂÏÈÛ›·˜, ÏÔÈfiÓ, ¤Ú·„·Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ï‹„Ë ÙÚÔÊ‹˜. ªfiÓÔ ÓÂÚfi ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ÈÔ˘Ó Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ Î·Ï·Ì¿ÎÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫Ú·ÙÔ‡ÓÙ·È ¿‰Èη ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ·” ηٷϋÁÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ¿‰Èη ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. “∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î. ¶·Ó. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ “··ÁÔÚ‡ÂÈ ÚËÙÒ˜ ÙËÓ ·¤Ï·ÛË ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Ôχ ·Ï¿ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È fiÛ· ÚËÙÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·¤Ï·ÛË ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó·

μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

™Â ÔÏ˘ÏËı¤˜ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔÓ»

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˘ ™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Ó¤Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙË Û˘ÁÁڷʤ· ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘ “¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜”, Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔ “μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ 2010”. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ‰‡Ô ÚˆÙÔÂÙ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·Úı¤ÓË Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤ÚÛÈ, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ì ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. “∏ ÎÔÈÓ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÛÙË §¤Û¯Ë ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· ı·˘Ì·ÛÌÔ‡, ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚ȂϛԔ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ∞ÓÙ. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, “·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ. “√ ∞ÏÊfiÓ˜ ›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ. ◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˘ Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Á˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘ Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ. ◊Ù·Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi˜, ÔÈÎÔÏfiÁÔ˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·Úı¤ÓË Î·È ÚfiÛıÂÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “¤ÓȈÛ ӷ Ù˘ ÌÈÏ¿ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜”. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, fiˆ˜ ›Â, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÓÈÒıÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ·, ˙‹ÏÈ·, ı·˘Ì·ÛÌfi. “ªÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Â›Ì·ÛÙ ‰¤ÛÌÈÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÚfiÛıÂÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ë ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. √ ∞ÏÊfiÓ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÂÚËÌ›Ù˘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ ÂΛÓÔ˜ Ó· Âı¿ÓÂÈ, Û ̛· ·fiÌ·ÎÚË ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹, Â›Ó·È Ì›· Î·Ù·Ó˘¯ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÛÒÙÂÚ˘ ʇÛ˘ ÛÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˘ ÙfiÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. √ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ∞ÏÊfiÓ˜ ÃÔ¯¿Ô˘˙ÂÚ (1906-1981) ·fi Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ·fi ÌÈÎÚfi˜ Î·È ·‚fiÏ¢ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙÔ ÓÔÌ·‰ÈÎfi ‚›Ô. ¶ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË μ. ∞ÊÚÈ΋, ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ οÓÔÓÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô‰·ÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ 1927, Û ËÏÈΛ· 21 ÂÙÒÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ̛۠· ÂÚËÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ¤˙ËÛ 12 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ „·Ú¿˜ Î·È ÁˆÚÁfi˜. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÂÈÛÙ¤ÊÂÈ Ì¤Ûˆ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÛÙË

Ó·˙ÈÛÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ μ¤ÚÌ·¯Ù. ªÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1957. ŒÊÙÈ·Í ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ ¤Ó· ·Ó‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ 1969, ÔfiÙÂ Î·È ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÌÔÓ‹. ∞ÔÛ‡ÚıËΠÛÙË μ. ∞. ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ›‰Ú˘Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ ¤Ú·Û ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ›¯ÓË ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi, ·ÛÎËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ¿ÓÙÚ·. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË Î·È ƒÔÛ¿ÓÓ· ¶ÒÔÙ·. ª¤Û· ·fi Ì›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈο ·fi ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÊfiÓ˜ ÃÔ¯¿Ô˘˙ÂÚ. Δ. ∫.

∞ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ù· ™Ê·Á›· ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ¯ı˜ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™Ê·Á›· μfiÏÔ˘ ∞.∂., ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ı· ¤ÌÂÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ÂÓÒ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ηٿۯÂÛË Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘Ï˜Ô Î. ∫·„ÈÒÙ˘ ÂÚȤÁÚ·„ ¯ı˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘ÓËÁÔÚ‹ÛÂÈ Ë ¡∞ª ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ÙÔÓ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. μ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› Ë ˙ËÌ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÔÊ›ÏÂÈ Î·È Ó· ·Ú·‰Ôı› “ηı·Ú‹”. “∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ηٿ ¤Ó· ÔÛfi, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÛfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Â›Ó·È 159.000 ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È 15.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ 512 ÌÂÙÔ¯ÒÓ”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. “∏ ı¤ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ™Ê·Á›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ıËÙÈÎfi ۯ‰fiÓ 330.000 ¢ÚÒ Î·È Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ˆ˜ ̤ÙÔ¯ÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ô˘ Ï¿‚·Ì ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. Δ· ™Ê·Á›· ¤¯Ô˘Ó ·ıËÙÈÎfi 300.000 ¢ÚÒ, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó 300.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È 250.000 ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ì Û ÎÏ›ÛÈ-

ÌÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ù· ÛÊ·Á›· Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ·ıËÙÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó ‰Â ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ π∫∞, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi. ÃÚÔÓÈο ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·„ÈÒÙ˘ Î·È ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 48.540 ¢ÚÒ.√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. °. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÛÊ·Á›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ·ıËÙÈÎfi Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·ÁÔÚ¤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ù· º¿ÚÛ·Ï· Î·È Ë §¿ÚÈÛ·.À¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Ù¿¯ıËÎÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∫ÔÎΛÓ˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∑ÂÌ¤Î˘, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Û¯¤‰È· ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÂÓÙ¿¯ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· „ËÊȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘.

∞ÌÔÈ‚‹ «Ì·ÌÔ‡ı» ™ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·ÌÔÈ‚‹ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÈ· Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.°È· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·ÌÔÈ‚‹ 450.000 ¢ÚÒ, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ï‹ÊıËΠ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·fiÊ·ÛË.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμƒπ√À 2010

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛ˘ÚÛ‹˜ ÙÔ˘˜

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ∫·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ÔÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘

 Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πÃ, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Ù· “ÛËÎÒÛÂÈ” Ô ÁÂÚ·Ófi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙËÓ fiÏË, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ È‰ÈÒÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 100.

¢‹ÏˆÛË §·˝ÙÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ¶ƒ√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δ∞ ·ÔÙÂÏ›

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

Î·È Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÏÏËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “” ΔÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· ‰›ÓÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˘ πà ӷ ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 45 ËÌÂÚÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ fi¯ËÌ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ È‰ÈÒÙË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÚÔˆıËı› ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 15ÓıË̤ÚÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 70 ¢ÚÒ Î·È ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ı· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÔÈÎfi‰Ô. ∞Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ‚‚·›ˆÛË ‹Ù·Ó „¢‰‹˜ ÙfiÙ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÔÈÓÈο”.

∞ӷ·ÎψÛË ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 100 ÂÚ›Ô˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πÃ, Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË “Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜” ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË √¯ËÌ¿ÙˆÓ (∂¢√∂). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

°È· fiÏÔ ÙÔ 2009 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi πÔ‡ÏÈÔ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË 80 ÂÚ›Ô˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ πÃ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· 120 ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÈÎÔÏÏËı› Û ·˘Ù¿ ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì·. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ȉÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ πÃ, Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË 20 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘. “∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πÃ, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Ù· ÙÚÈÎ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ πÃ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÏÏËı› ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÍÂÎÔÏÏÔ‡Ó

Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÙÔ 2004 ·fi ÙÔ˘˜ 33 ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Ì ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ûȉ‹ÚÔ˘, Á˘·ÏÈÔ‡ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË. ™Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ·˘Ù¿ “‰È·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ” ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, Ì ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. √ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÙfiÈÓ ˘fi‰ÂÈ͢ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ı· Ù· Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ̤۷ Î·È ·ÊÔ‡ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 70 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ê‡Ï·Í˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.

∂›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓfi Î·Ù¿Ï˘Ì· ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·

∂ÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÁÚ·Ê›· ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ™∂ ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÁÚ·Ê›· ·ÏÈ¿˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ Î·È ∫ˆÏ¤ÙË, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ·fi Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ ÔÌ¿‰· ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ‚ÚÂÈ ÂΛ ÚÔÛˆÚÈÓfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô͇ÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. Ãı˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӈÓ

ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ï·Ì¿Ó·˜. ∞˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ªÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰Âο‰Â˜ ÔÈÎȷο Û·Ë, ÛÎÈṲ̂ӷ ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜, ·ÔÊ¿ÁÈ·, οı ÏÔÁ‹˜ ÛÎÔ˘›‰È·, ÂÓÒ Ô ¯ÒÚÔ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‹-

Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·‚›ˆÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â›¯·Ó Û¿ÛÂÈ ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜ Î·È Ù· Ù˙¿ÌÈ· ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Û ÂΛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÈıÌÔ‡Û ÂÚ› Ù· ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·. “¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·Ì ӷ ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·-

ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËηÓ, ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Û›ÙÈ· Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜”. ∞˘Ù¿ Ù· Û›ÙÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 䢉ÂÓ, ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. “ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›ÛË̘ ηٷÁÁÂϛ˜, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤-

¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “°È· Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ¶ÏËÓ fï˜ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ÁÈ· ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, Ì ÙË Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ “˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ. À‹ÚÍ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ· fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¤ÚÁ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì·˜”.

ªË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ √™∂ Δ∂™™∂ƒ∞ Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √™∂ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™) ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÒÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙË 1 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙȘ 2 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

μ›Î˘ ª·˘Ú·Î¿Ó·-ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∂ȉÈ΢ı›۷ ÛÙÔ 251 °.¡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶ƒøπ: 09.00-13.00 ∞¶√°∂Àª∞: 18.00-20.30 ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ™Î‡ÚÔ˘ 16 ΔËÏ./Fax: 24210 23393 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∫ÈÓËÙfi: 6936 625582 μfiÏÔ˜ - Δ.∫. 38 221 e-mail: maurakana@yahoo.gr


14

M·ÁÓËÛ›·

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÚÔ˜ £. ¶¿ÁηÏÔ ª∂ Ó¤· ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ

∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˙ËÙ› Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ 2013 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ªÂÛÔÁÂȷο ÈÚÈ¿. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÛ·Ù ÚÔ˜ ÙË ¢∂ª∞ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚfiÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·. £ÂˆÚÒ ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Û·˜ ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ 2004, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ·Û΋ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÒÛÙ ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì·, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ʈӤ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Â·ÚΛ˜, ‰‹ıÂÓ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, Ô˘ fï˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ôχ, Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” .

∂›ÛÎÂ„Ë ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤· √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤· (24-26/11/2010) ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Â›ÛËÌ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, “‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ Ì ÙË Á›ÙÔÓ· μfiÚÂÈÔ ∫ÔÚ¤·. ∫·Ù·‰Èο۷Ì ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙfi ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÛ·Ì ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ Á›ÙÔÓ˜ ¯ÒÚ˜, ›Ù ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ηÙ¯fiÌÂÓ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô” .

∏ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Δ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÏ-

Ï·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· (1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ), ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰Èο˙ÔÓÙ·È “¿ÏÈ Ì ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· “ÏËÛÙÚÈ΋ ÎÏÔ‹” Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ÂÓÒ ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ˙ËÙ¿Ì ·’ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi οı ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ó· ÂΉÈοÛÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ηÈ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË, Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· Û οı ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” .

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∏ÌÂÚ›‰· ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜

Δ∂∂: ¶ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ

ª

 ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (∫∂¡∞∫), ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÙ›ÚÈ·. ∞fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂÓfi˜ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ ÙË Ì›ÛıˆÛ‹ ÙÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Ãı˜ Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ̤۷ ·fi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ̤ÙÚÔ, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘” . √ ∫∂¡∞∫ Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Û ÎÙ›ÚÈ· Ó¤· ‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÚÈ˙Èο, ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ÌÂϤÙ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· μ’ Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. ∞fi ÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ı· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·Û‹ ÙÔ˘... øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 150 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÛÙ· 200 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÒÏËÛ˘ ‹ Ì›ÛıˆÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ (¶.∂.∞.) ÌÂÙ¿ ÙËÓ 9Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011. “°È· Ó· ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÂÓÂÚÁÂȷ΋

ÌÂϤÙË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ Δ∂∂ ıˆÚ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ. ∫·È ¤Î·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂΉÔı› Ô ∫∂¡∞∫ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ¤ÁηÈÚ· Î·È ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜, Ô‡Ù ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ, Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı›, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÙÒÚ·, ÚÔÛ·ıԇ̠fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜

Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË 100% ¤ÙÔÈÌÔÈ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˆ˜ Δ∂∂ ˙ËÙ‹Û·Ì ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙËÓ ÔÏÈÁfiÌËÓË ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·Ó·‚ÏËı›, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈıˆڋÛˆÓ, Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÌÂϤÙ˜” . Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎÙ‹-

Ù˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞), fiÙ·Ó Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ·ÊÔÚ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Ë ·ÌÔÈ‚‹ Â›Ó·È 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù· 150 ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ë ·ÌÔÈ‚‹ ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 1 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù· 200 ¢ÚÒ... °È· ÙȘ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 1,5 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù· 200 ¢ÚÒ. √È È‰ÈÔÎً٘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛȘ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ οı ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ (Ì˯·ÓÔÏfiÁÔÈ). ÀÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ Î·È Ë ªÂ-

ϤÙË Δ¯ÓÈ΋˜, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ÂÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ (¶.∂.∞.) ÙˆÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi ªËÙÚÒÔ. °È· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶.∂.∞. ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ √‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‹‰Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Δ∂∂. √È ÌÂϤÙ˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ηٷÛ΢¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÔÓÔ‡Ó Ì˯·ÓÈÎÔ›, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÔÏfiÁÔÈ, ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÛÔÛÙÈ·›· ÙÔ 10% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›·, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞) ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ 1 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿. ∏ ¶√ªπ¢∞ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ¶∂∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ Û fiÛÔ˘˜ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∫·Ù’ √›ÎÔÓ” Î·È ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ‡Ó·„Ë ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ.

§fiÁˆ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Δ∞∂ ∞∫√ª∏ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ˘fiıÂÛË Ì ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Δ∞∂ (Ó˘Ó √∞∂∂), Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ (ÌË ÂÈÎfiÏÏËÛË ÂÓÛ‹ÌˆÓ Î.¿Ï.). ∞Ó Î·È ·Ú‹Ïı·Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚÔÛʇÁÂÈ ¯ı˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √∞∂∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ Δ·Ì›Ô, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÍÂÌÂÚ‰¤„ÂÈ ·ÎfiÌË Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ Δ∞∂. √ ηٷÛÙË̷ٿگ˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ·ԉ›ÍˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÂÈ ‚È‚Ï›·, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂. ∂Λ ·ÔηχÊıËÎÂ, ˆ˜ ›¯Â ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ›¯Â ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Î·-

¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ڢıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË 100 ¤ÌÔÚÔÈ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì ÏÂ˘Î¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙ· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “‰‡ÛÎÔϘ” ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √∞∂∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ Δ∞∂ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÂÎÙ›ÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘.

∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÓÔÓÈο ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·Ó fiÙÈ fiÊÂÈÏ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ΔÂÏÈο Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ¤Ï·‚ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ √∞∂∂ Ë Û¯Â-

ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ √∞∂∂. ∏ ˘fiıÂÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚ› ‰Âο‰Â˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηȈı›, ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ √∞∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÛÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ì¤¯ÚÈ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÁÚ¿ÊËηÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ √∞∂∂ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂΛ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·-

ÔÁÚ·Ê‹˜, ÂÓÒ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ŸÛÔÈ ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ϤÔÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹, ηıÒ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓÂÎÚÒÓ... ™ÙÔ ·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ ‹ ÎÔÈÓfi˜ Ì ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ οı ÙÚ›ÌËÓÔ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. ¢∏ª√.™.


¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

15


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û˘ÌfiÛÈÔ Δ√ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 2Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘ÌfiÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 15.30, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace.

∏ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÌfiÚˆÓ ÁÈ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ·ÚÁ›· ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ™À¡∂¢ƒπ∞∑∂π Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi

Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·’ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Û‡Û΄˘ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÌfiÚˆÓ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∞™∂ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ·ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, ÏËÚÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÙËÏ. 24210-25473 Î·È Ê·Í 24210 22300 Î·È ÙÔ˘˜ Î.Î. £·Ó. ∫·ÙÛ·ÁÂÒÚÁË 24210 20002 Î·È °ÂˆÚÁ. ∫·Ó¿‚· 24210 38819). ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi Î·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·”.

™ÙÔ 1,25 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ ı· Êı¿ÛÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√μ∂) ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â͛ۈÛ˘ ÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, “·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ” . ∏ √μ∂ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·fi ÙÔÓ ∂º∫, ÙË ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 6,5% Î·È ˘¤Ú Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂º∫ Û fiÏ· Ù· η‡ÛÈÌ·, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “ÙÔ ÊıËÓfi η‡ÛÈÌÔ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”. ∂ÎÙÈÌ¿ Â›Û˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 1,20 Ì 1,25 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. “ŸÙ·Ó Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÈ̤˜ 0,70 Î·È 0,75 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÛÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ √μ∂ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· fiÙÈ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÂȉfiÌ·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Û ·ÓÙ›‚·ÚÔ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ó· χÓÂÙ·È Ì ÂȉÔÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ˘fi ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏ›·

˘Í‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ¤ÍÈ Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ 2Ô Î·È 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘, ÙÔ 4Ô ∂¶∞§ Î·È ÙÔ 1Ô ∂¶∞§, ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 15ÌÂϤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηٿÏË„‹˜ ÙÔ˘˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜: “ŒÂÈÙ· ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡. ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

¶·Ú¿ ÙȘ ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ÏfiÁˆ ·ÊfiÚËÙ˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ηıËÌÂÚÈÓÒ˜, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ì ÌfiÓÔ ‰‡Ô ηı·Ú›ÛÙÚȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÎfiÓË. ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Û˘ÓÂÚÁ›· Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË: 1) ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó. 2) ∏ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ú¿Ì· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÁÈ· Ì·ıËÙ‹ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË. ¶Ú¿ÁÌ· ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Û ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜. 3) √È ¯ÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ηı·ÚÔ› ›ӷÈ. √È ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, Û·Ô‡ÓÈ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È ¯·ÚÙ› ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. 4) ∞ÓÂ·Ú΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì οÏÂÛÌ· fi¯È ÌfiÓÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÏÏ›„ˆÓ. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠¤Ó· ηχÙÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô

ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜”. ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫¡∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ “ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ó· ÊÈÌÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫¡∂” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÓÒ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫¡∂ ÌÔ›Ú·˙·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ì ̷ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ¤Íˆ ·fi Ù· 2Ô-8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ηٿÏË„Ë ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫¡∂ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ “¤ÁÎÏËÌ·” ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∫¡∂ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ 2Ô˘-8Ô˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ô-

Ô›ÔÈ Â›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿÏË„Ë ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜”.

∂ÈÌfiÚʈÛË ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Δ¶∂ ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË” : “Δ· ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. £· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ 10-15 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 96 ÒÚ˜, ηٷÓÂÌË̤Ó˜ Û 6 ÒÚ˜ ηٿ ̤ÁÈÛÙÔ ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ·-

Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÛÎÔ‡Ó ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ Ú¿Í˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂02, ¶∂03, ¶∂04, ¶∂60 Î·È ¶∂70, ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ª¤Û· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó, ̤ۈ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› ηٿ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞’ Â›‰Ô, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜”.

∏ ∂§ª∂ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛ ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. §fiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ··ÚÙ›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ™ˆÎÚ. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿” . √ Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË”.

™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ™Δπ™ 10 ÙÔ Úˆ› Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ

·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ı¤Ì· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· ∞∂π Î·È Ù· Δ∂π. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ Û ¤Ó· ÂÓÙ·Û¤ÏÈ‰Ô Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ ı· ‰È·‚·ÛÙ› ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ 15ÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘˙‹ÙËÛ ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ο ı¤Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Û˘Ìʈӛ·, ηıÒ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ª∞™

ÓÔȯً Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·Ïψı› Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜.

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ˘¤Ú Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Û˘ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë ¿Ô„Ë Ó· ÌË Û˘Ó‰Âı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËΠӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ú‰ÚÔ˜ Û οı ÿ‰Ú˘Ì·. ∞ÎfiÌË Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„Â-

ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ “¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” . £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ “£fiÏÔ” Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¯ı˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™) ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ “£fiÏÔ” . ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ª∞™ Î·È Ë ÔÔ›· ‰È·ÓÂÌfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:

“Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ „¢ÙԉȷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ™‡ÁÎÏËÙÔÈ Î·È ÌÂÁ·ÏÔηıËÁËÙ¤˜. ¡· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ - Ï·›ÛÈÔ. √‡Ù ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· Û›ÙÈÛË - ÛÙ¤Á·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ·Ó·ÏÒÛÈÌ·. ªËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· 600 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·. ŒÍˆ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ηÌÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË. ΔÔ Ù˘¯›Ô ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ªfiÓÈÌË - ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙÒÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ∂ÓÈ·›· ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¢ËÌfiÛȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 12¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏ›Ԕ . £. ∫. μ.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Eurobank EFG ÛÙÔ μfiÏÔ

Δ· “¿Óˆ οو” ¤ÊÂÚÂ Ô Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜

·Ó¿ÛÙ·ÛË Û fiÛ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ 3842/2010, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ϤÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë Eurobank EFG ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

“√ Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ù· ¿Óˆ οو ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ôχ ·fiÙÔÌ·. √ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È 90 ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ¤ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 75-80 ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” , ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ ¡fiÌÔ 3842 Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î. μ·Û. ∫·Ì¿Ó˘, ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜. √ Î. ∫·Ì¿Ó˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ı· ı¤Ï·Ì ӷ Â›Ó·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ı· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ. ¶Ï¤ÔÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È, ÏËÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¤ÛÔ‰·-¤ÍÔ‰· Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ˙ËÌ›·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. º¤ÚÓÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ fiÛÔÓ ·-

ÊÔÚ¿ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÙȘ ÔÈÓ¤˜. Œ¯ÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜, Û fiÏ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂›Ó·È Û· Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ∫·È ·Ó ÙÔ ‰¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÓfiÌÔ, ÙÔÓ 3888, Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ì¤Û· ˆ˜ ηÏfi, ›¯Â fï˜ Î·È ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ˆ˜ ÙÈ̈ڛ·, ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·-

Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÊÂÚ ·˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ‹ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ·Ó ·˘Ù‹ ˘Ô¤ÛÂÈ Û ÙÚÂȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ›Ù Û ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô, ›Ù ̤۷ ÛÙË ‰ÈÂÙ›·” . √ ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√º∂∂ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ôχ Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. “ŒÚ¯ÂÙ·È Ë ÈÛÙÔ-

Ô›ËÛË ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ŸÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ›Ù ˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ›Ù ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ›, ı· ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ·¢ı›·˜ Ì ÙÔ ∫∂¶À√ Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢.√.À. ŸÏ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¤Ú¯Â-

Ù·È Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¢.√.À. Ì ٷ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÂÏÂÁÎÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Ù· ÙÔÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο, οÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó Î¤ÓÙÚ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÊÔÚÈÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ¢.√.À., ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ú. º‡ÏÏÔ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Eurobank EFG ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜, Á‡Úˆ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. Œ¯Ô˘Ì ¢ı‡ÓË, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ·Â˙Èο Ù· ı¤Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÒÚ· Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì χÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜” . ∫·È η٤ÏËÍÂ Ô Î. º‡ÏÏÔ˜: “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÛÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ” .

∞¿ÓÙËÛË ∫·ÙÛ¤ÏË Û ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ

ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∫√¡Δπ. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË “‰È¿ÛˆÛË” ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÂÙ·È-

Ú›·, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ √∞∂¢. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ·Û›‰·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ηٷÚÙ›ÛÙËΠ“¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 200.000 ı¤ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈ-

ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·” , Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 200.000 ı¤ÛÂˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ì ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400.000 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌËÓÒÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ

ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ËÏÈΛ·˜ 50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 992.000.000,00ú, ı· Î·Ï˘Êı› Î·È ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ı· ·Ô‰Ôı› ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ π∫∞ √∞∂¢. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 18 Ì‹Ó˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 12 Ì‹Ó˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Û ‰¤ÛÌ¢ÛË” .

™Â ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ∞ÌÂ∞ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ∫·ÏÏÈfi˘ °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Î·È ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ™∏ª∞¡Δπ∫∞ ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆ-

Û˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ·fi ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, fiÛÔ ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ŸÏ· Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘ÓÔ˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÓÔȯً˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂϤÙ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ “∂ͤٷÛË ™˘ÓıËÎÒÓ ¶ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ∫Ù›ÚÈ· Î·È Û ∫Ù›ÚÈ· ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜” . ŸÚ·Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È “¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ Ì ·Ó·Ë-

Ú›· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ·˘ÙfiÓÔÌ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·-

‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù¤ÏÔ˜ Î·È ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û 822 ˘Ô‰Ô̤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÚ›Ô˘ Û 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ¿ÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 110 ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, π∫∞, ∫∂¶, √∞∂¢, ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È ªÔÓ¿‰Â˜

∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ı˜ ›¯·Ó Ë °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Î·È Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. ∂›Û˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· fiˆ˜ ÔÈ ¡Ë˜ Î·È Ô ™ˆÚfi˜.

¢‹ÏˆÛË ¶Ô˘Ï¿ÎË ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂ-

Ï›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ÏÈÁÓÈÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£∂™™∞§π∞ Ù˘ ∞§§∏§∂°°À∏™ Î·È Ù˘ √π∫√§√°π∞™” ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “÷ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ԇ̠Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ ÁÈ· ÌÈ· ηı·Ú‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ·ˇı˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ·ÓÔȯ٤˜ fiÚÙ˜, ·ÊÔ‡ ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ “£∂™™∞§π∞™ Ù˘ ∞§§∏§∂°°À∏™ Î·È Ù˘ √π∫√§√°π∞™” ›¯·Ì ٷ¯ı› ÍÂοı·Ú· ηٿ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηı’ fiÏË ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ Î·È Ë fiÔÈ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÏÈÁÓ›ÙË ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ŒÚ¯ÂÙ·È ‰Â Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ¶.√.¶., ¶ÚÔ˚fiÓÙ· √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ë Ê¤Ù· Î·È ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ. £· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡·Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÚÒÙ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ̤وÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÔÈÔ˘˜ ›ӷÈ, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô ÛÔÊfi˜ Ï·fi˜ Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È “Î·È Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Í Î·È Ì ÙÔÓ ¯ˆÚÔʇϷ͔ . ∂Ï›˙Ô˘Ì ٤ÏÔ˜ fiÙÈ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ȤÛÂȘ ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ı· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì οı ıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” .


M·ÁÓËÛ›· 18 ∂ÚÒÙËÛË £. ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, Ô ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÂϯˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfi Ô˘ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·Ó·Î›ÓËÛË ‹ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·ÙËÁÔÚ›·˜, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ·Ó·Ù˘Íȷο ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ Ó¤Ô Ì˯·ÓÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ Ì˯·ÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ı· ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ó¤Â˜ ηٷÛ΢¤˜, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ‹ ÂÓÙ¿ÍÂȘ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÈÙ›· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ϤÔÓ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÙȘ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·Ó¿ÁÎË, Û‹ÌÂÚ· Ô˘ fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓԇ̠ˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ë ÔÏÈÙ›· Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È fi¯È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù·, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ú΋ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È ¤ÓÙ·Í˘ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ

∂∫μ: ∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ˇı˘Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢‡Ô ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ˆ˜ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ‚·Ú¤· ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·fiÎÚÔ˘ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙȘ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∂›Û˘, ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÚfiÙ·ÛË ÛÙË °™∂∂ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ›Ûˆ, ηıÒ˜ Ù›ıÂÙ·È ϤÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘” . ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢∞™ Î. ªÈ¯. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Â›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi ·fi Ù· 120 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 Ù· 65 Ó· ¿Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÙȘ ͤÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ï·˚Îfi ̤وÔ ·ÓÙÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ, η-

ÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞Δ∂ Î. ÃÚ. ∫fiÊÊ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È. ΔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 15˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘; °È· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë „ËÊÈÛÙ›; ¶ÚÔÙ›ӈ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™ÒÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜

·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. “√È ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ì ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ·ÁÒÓ˜. £· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ۈ̷Ù›·. £· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ·fi 10% ̤¯ÚÈ Î·È 20% Î·È ÌfiÓÔ Ì ̷˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 138.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ 120.000, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›·. ™ÙËÓ ∫√¡Δπ ¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘, ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª. ∑ËÙԇ̠ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ μªΔ∂ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ·ÓÙȉÚԇ̠ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË μπ√™ø§” η٤ÏËÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘.

“™ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÔÚ¢Ùԇ̠·ÛÎÒÓÙ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË”

πηÓÔÔ›ËÛË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· π∫∞¡√¶√π∏ª∂¡√™ ·fi ÙÔ ·-

ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ›¯Â Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁ‹ıËÎÂ, “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” , ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÍÂÎÈÓ¿ ϤÔÓ ÙË ‰È‡ڢÓÛ‹ Ù˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ÔÚ¢Ù› ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ›Â: “∏ ΛÓËÛ‹ Ì·˜ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ì ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó ¤ÓÙÈÌÔ Î·È Î·ı·Úfi ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ı¤ÛÂȘ Ù· ·ÁοÏÈ·ÛÂ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë Î›ÓËÛ‹ Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ̛· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó·ÎfiËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ˆÌ‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔ ‰È·Î·Ó·ÏÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰›ÏËÌÌ· “‹ „ËÊ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ ËÁ·›Óˆ ÙË ¯ÒÚ· ÙÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜” . ª¿ÏÈ-

ÛÙ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ··Á·Ï¿ÎÈ· ‰È¤‰È‰·Ó fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ-ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ªÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ÔÈ Ôϛ٘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ÙËÓ ·Ô¯‹. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÂÈÎÚÔÙÔ‡ÌÂ Û·Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ΛÓËÛË Î·È Û·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È Ôϛ٘ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙȘ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜,

Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎfiËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. º˘ÛÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Î·È ÌfiÓÔÓ Û·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜. ◊Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·˘Ùfi ηٷ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ Ôχ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ›¯·Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi

Ì·˜ Ì ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ™Â ¿ÏϘ fï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂΛ ‰ÂÓ ‹Á·ÌÂ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿. ŸÌˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·›ÚÓ·ÌÂ Î·È ÔÛÔÛÙ¿ 16% ‹ 17% Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‹Á ÛÙÔ 15,2%, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó 12,5%” . √ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ÍÂΛÓËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶‹Ú·Ì ̛· ÍÂοı·ÚË ·fiÊ·ÛË fiÙÈ “·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô” . ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ΔËÓ ·Ú·¤Ú· ÔÚ›· Ì·˜ ÙËÓ ‚ϤÔ˘Ì Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ Ì Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ fiˆ˜ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. °È’ ·˘Ùfi ϤÁ·Ì fiÙÈ ·fi ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ

“∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Û·Ó ªÓËÌfiÓÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ. ¢ÈfiÙÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ‰›Ô ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ‰È·ÏÔ΋ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘ÙÔ‡˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Ôϛ٘. ∞ÊÔ‡ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ Ì·˜ ·ÁοÏÈ·Û·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο, Ì·˜ ¤ÛÊÈÍ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙÒÚ· Ì·˜ ϤÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÚ¿‚Ô ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÙ‡¯·Ì οو ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·ÓÙÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÙËÓ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ı· ·Û΋ÛÔ˘Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË fiˆ˜ οӷÌ ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμƒπ√À 2010

ƒÂ¿Ï-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶∞√-μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÛÂÏ. 22

¡¤· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∞Δπ∫∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ª∂ Δ∏¡ ∫∞μ∞§∞

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô ΔÛÈÒÏ˘

ª

 ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. £· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ôχ ηϿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” Î·È Ó· ·Ó·ÚÚȯËı› „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∫·‚¿Ï· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

“£ƒÀ§√™”

ªfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ Ì ӛÎË 2-0 Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ ÛÂÏ. 20

√È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ. ∏ ∫·‚¿Ï· ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. Œ¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ (Ì §¿ÚÈÛ·, ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi), Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· Ì·Ù˜ Ì ÕÚË, §¿ÚÈÛ· Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, fiÔ˘ ÔÈ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·, ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ 12 ÁÎÔÏ, Ì ÙÔÓ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ¤ÍÈ Ù¤ÚÌ·Ù·.

Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫·‚·Ï¿. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ∫˘Úȷ΋ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ӛÎË Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ϤÔÓ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË 5·‰·. ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ÔÌ¿‰·. º˘ÛÈο Î·È ÎÚ·Ù¿Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈÔ˜ Ô·‰fi˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ fiÓÂÈÚ· ∂˘ÚÒ˘; °È ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ™ÙȘ 13:30 ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì˯·ÓÔΛÓËÙË ÔÚ›·, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 22:00 ηÏԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ Û ·ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜”.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·

°À¡∞π∫∂π√ ª¶∞™∫∂Δ

◊ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì 64-58 ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË º∂∞ ÛÂÏ. 22

¶ÚÔfiÓËÛË Ì ‚¿ÚË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û ‚›ÓÙÂÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÛÙȘ 13.00 ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÚÈÓ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜. √ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÌËÚfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ”, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙ› Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ (·Ô‚Ï‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘) ı· ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη. ∞Ó Î·È ·ÎfiÌË Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, Èı·Ófiٷٷ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ƒfiη. ∂›Û˘, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Ì ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Ó· οıÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys ∞fi ÙÔ Austrian Boys Club Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ηχÙÂÚˆÓ

ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™º√μ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 199. ∂›Û˘, Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™º√μ, π¿ÛÔÓ· ™ˆÙËÚ¤ÏË, ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∫·‚¿Ï· ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ● 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-14, 17, 2630, 43-56, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 1-12, 43-56, ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÁÈ· ı‡Ú˜ 14,17, 26-30). ● 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜: 1-12, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ● 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 14, 17 (ÎÂÚΛ‰· 206,207) Î·È 26, 29 (ÎÂÚΛ‰· 211, 212), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ● 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜: 13 (ÎÂÚΛ‰· 106), 27, 28, 30 (ÎÂÚΛ‰· 111, 112), (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ● 50ú ÛÙËÓ ı‡Ú·: 16 (ÎÂÚΛ‰· 108), (∂›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ● ª·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜: 43-56, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Û ‰ËÌÔÙÈο Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ıË-

ÌÂÚÈÓ¿. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘: ● °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, ∞fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249, ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110, ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 33514, ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717 ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24280 92953. ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 260, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 55167 ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170 ñ μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41951 ● ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50430. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ: Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ̷ıËÙ¤˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 4.000 Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∫·‚¿Ï·. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507.


20

¶∂ª¶Δ∏ 25 NOEMμƒπ√À 2010

∫∞μ∞§∞

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô μÔ˘ÙÛ›ÙÛ‚ÈÙ˜ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Δƒ∞Àª∞Δπ∞™ ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ·Ô¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ¡ÂÌ¿ÓÈ· μÔ˘ÙÛ›ÙÛ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ äÓÚÈÎ ∫¿ÛÂÚÙÛ·Î ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ‹ fi¯È ÙÔÓ ·›ÎÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ‹Úı·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÙοÎË Î·È ¡Ù·ÚÛ‚›Ï, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Û ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ∂•∏°∏™∂π™ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÊÔ‡ÚÙ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª›¯·ÂÏ ™Î›ÌÂ. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, äÚÈÌÂÚÙ ªÚÔ˘¯¿ÁÎÂÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ˆ˜ ¤Î·Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤Î·Ó·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ı· ÙÈ̈ÚËı› ·˘ÛÙËÚ¿. “∫Ú›Ó·Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Î·È ˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤‚Ï·„ ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞Ó Â·Ó·ÏËÊı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¤ÚÈÌÂÚÙ ªÚÔ˘¯¿ÁÎÂÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, fiÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠fiÏÔ ÙÔ 90ÏÂÙÔ, Ô ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

“¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ ı˘Ì›˙ÂÈ Ô ÕÚ˘ ¡√™√∫√ª∂π√ ı˘Ì›˙ÂÈ Ô ÕÚ˘, ·ÊÔ‡ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó “ıÂÚ›ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜. √ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ °ÎÈ¿ÚÔ, ¶··˙·¯·Ú›· Î·È ΔÛÂ˙Ó¿Ô˘ÛÎȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ıÂÚ·›· Î·È ÙÔÓ ™¿ÎË ¶Ú›ÙÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÃÔ˘¿ÓÌ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ú‹ÍË ¤Íˆ ÌËÓ›ÛÎÔ˘ Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ·ÚıÚÔÛÎfiËÛË Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∞ÙÔÌÈÎfi ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô Ã·‚›ÙÔ, ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∫¿Ï‚Ô Î·È ƒÔ˘›˙, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì‹Î·Ó Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔfiÓËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (13:00) ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ.

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∫∂ƒ¢π™∂ 2-0 Δ√¡ ∂ƒ°√Δ∂§∏ ∫∞π ∂π¡∞π ª√¡√™ ¶ƒøΔ√™ ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

ŒÊ˘Á ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ª

ÊÔÚ¿” , ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËη ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎfiÚÓÂÚ. ºÒÓ·Í· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› Î·È ¤¯Ô˘Ì ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ·” . °È· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ §Â¿Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê˘Á ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ƒÔÌ¿ÓÔ ÛÙÔ 72’, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ §Â¿Ï, ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô §Â¿Ï Â›Ì·È Ô ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘” . ¢È·ÈÙËÙ‹˜: °È¿¯Ô˜ (Ã›Ô˘) ∂ƒ°√Δ∂§∏™: ¢·ÛηϿ΢, ƒÔ˘Ì¿Î˘, ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ, ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ, °È·ÏÔ‡Û˘, ª¤ÙÔ (83’ ∫·Ú¤Ï˘), ™·ÚÚ‹˜, √ÚÊ·Ófi˜, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘, §Â¿Ï (72’ ƒÔÌ¿ÓÔ), ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ. √§Àª¶π∞∫√™: ¶¿ÚÓÙÔ, ÃÔϤÌ·˜, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔÓÙ¤ÛÙÔ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ªÔ˚Û¤˜, ƒÈ¤Ú·, ƒfiÌÂÓÙ·Ï (94’ °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜), ªÈÚ·Ï¿˜ (90’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘), ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ (87’ ºÔ˘ÛÙ¤Ú).

 ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Ó· ...ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ 78’ Î·È ÙÔÓ ºÔ˘ÛÙ¤Ú Ó· ¯Ú›˙ÂÙ·È ÛÎfiÚÂÚ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 2-0 Î·È ϤÔÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.

ªÂ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÊˆÓ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 45ÏÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÓÙÂη ̤Ú˜ ÚÈÓ. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. £ÂˆÚ› ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÚÓÂÚ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ê¿Û˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Ÿˆ˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÛÙÔ 83’, fiÙ·Ó Ô ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ ¤Ê˘Á ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ϤÔÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™¯‹Ì· Ì ªÈÚ·Ï¿˜ Î·È ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÈÔ ›Ûˆ, Â¤ÏÂÍÂ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜. ∫¿ÙÈ ÌÂٷ͇ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È fiÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÓÙÂη ̤Ú˜ ÚÈÓ. ΔfiÙÂ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰È·ÎfiËÎÂ, Ì ÙÔÓ °È¿¯Ô Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÁÈ·Ù› ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. Ÿˆ˜ Ù’ ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È Ô ‚’ ‚ÔËıfi˜, ªÈÙÛ›‰Ë˜, ‰ÈfiÙÈ ˘¤‰ÂÈÍ ϷÓı·Ṳ̂ӷ Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë ÚÈÓ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 22’. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰fiıËΠ¯ı˜, Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂοı·Ú· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ºÔ˘Ï Â›ıÂÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô˘ ¤ÂÊÙ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ôχ ηϿ ÛÙË̤ÓÔ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤‚Á·Ï ٷ οÛÙ·Ó·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 11 ·ÁÒÓ˜)

·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ‹Ù·Ó Ô ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ƒfiÌÂÓÙ·Ï Î·È ƒÈ¤Ú· ¿ÏÏ·Í·Ó Ï¢ڤ˜, Ô πÛ·Ófi˜ ¤‚Á·Ï ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÊÔÚ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 78’. ΔÔ ÁÎÔÏ ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎfiÚÓÂÚ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ê¿Û˘. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ô ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙË Ì›· Î·È Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‚Ï‹ıËηÓ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú, Ô˘ ¤Ú·Û ·ÏÏ·Á‹ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ.

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ªÂ ÂÌÊ·Ó‹ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. “◊Ù·Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô μ¿ÛÎÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “◊Úı·ÌÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi. À‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¯ÚfiÓÔ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂıÔ‡ÌÂ. √ ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜ ‹ıÂÏ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ·ÓÔ›¯ÙËΠÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ı¤Ï·Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È Ù· ηٷʤڷÌÂ. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ ˆ˜ “... ·fi ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫” .

∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘: ◊Ù·Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ì·˜ ¶·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ. “◊Ù·Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡...” , ‰‹ÏˆÛ Ì ÓfiËÌ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. “◊Ù·Ó ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó 45 ÏÂÙÒÓ. ŒÁÈÓ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÂÌ¿˜ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¤Ú· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì·˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ŒÙÛÈ ¯¿Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™Â ‰‡Ô ̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ·˘Ùfi. £· ‹Ù·Ó ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ Ó· ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË

1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 3. ∫·‚¿Ï· 4. ¶∞√∫ 5. ∞∂∫ 6.ÕÚ˘ 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 9. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. 10. ∫¤Ú΢ڷ 11. Skoda •¿ÓıË 12. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 13. §¿ÚÈÛ· 14. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 15. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 16. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

25-5 19-10 12-9 12-12 17-13 8-9 10-10 13-12 9-11 11-12 9-14 10-15 8-9 10-14 8-16 7-16

27 24 18 17 16 16 15 15 14 13 11 11 11 11 10 10

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 27/11 17.15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-§¿ÚÈÛ· 17.15 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-ÕÚ˘ 19.30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ∫˘Úȷ΋ 28/11 15.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-•¿ÓıË 15.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·‚¿Ï· 15.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17.15 ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19.30 ∫¤Ú΢ڷ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

¶∂ƒπ√ƒπ™ª∂¡∂™ √π ∂¶π§√°∂™ Δ√À Ãπª∂¡∂£ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ ª∂ Δ√¡ “£ƒÀ§√”

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ∞∂∫ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ã ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰›¯ˆ˜ η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ Î·È Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ™¿¯· ¤Î·Ó·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙‹ Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜, ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ - Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È - Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·ÂÈÒÓ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô

∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ·ÙÔÌÈÎfi Î·È fi¯È ıÂÚ·›·, ÎÚ·Ù¿ÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó¤˜” ÙȘ fiÔȘ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ı· ·›ÍÂÈ Ì ‰È¿Ù·ÍË 4-2-3-1 ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ۇÛÙËÌ· 4-5-1. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞Ú·Ì·Ù˙‹ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. °È¿¯ÈÙ˜, ª·ÓˆÏ¿, ¢¤ÏÏ· Î·È §·Áfi ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. °Î¤ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘ (‹ ¡ÙÈfi), ª¿ÎÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ™ÎfiÎÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ªÂÚÓ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È-

Îfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∞∂∫ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ∞Ú·Ì·Ù˙‹ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. °È¿¯ÈÙ˜, ¢¤ÏÏ·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, §·Áfi˜ (¤ÎÏËÍË Ô ¡Ù·ÓÙfiÌÔ) ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ΔÚ›· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê: ª¿ÎÔ˜, ¡ÙÈfi, °Î¤ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘. ™ÎfiÎÔ ‰ÂÍÈ¿, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜.

¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ̤ÛÔ˜ ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ‹Ú ̤ÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ 21¯ÚÔÓÔ˜ ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÿη, ÛÙËÓ ÔÔ›· ʤÙÔ˜ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔ›ËÛ 21 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ¤Ù˘¯Â ‰˘Ô ÁÎÔÏ. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ΔÛ‚ÓÙ¤Ù °Î¤Ï· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÍÂÏ›ÍÈÌÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ºÈÓÏ·Ó‰›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, ˆ˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞∂∫, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ “Ï·‚Ú¿ÎÈ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ∞∂∫ ›¯Â ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜. √È Î.Î. ™ÂÚ·Ê›‰Ë˜, ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÌÈÁ‰·Ï¿˜ Î·È ∫·Ú·Ê¤-

ÛÎÔ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ·fi οı ¿ÏÏË, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶∞∂ Ó· ÙÈÌ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ıÚ‡ÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÈÓ ·fi οı ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙ· ™¿Ù· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂΛ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ë ¶∞∂ ∞∂∫ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ì ·ıÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.


¶∂ª¶Δ∏ 25 NOEMμƒI√À 2010

21

TV

¢∏§ø¡∂π √ ∞ƒÃ∏°√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∞ °°∂§√™ ¢π°∫√∑∏™

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ: 21.45 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 1: 21.45 ª·Î¿ÌÈ-∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη), 03.00 ∞ÙÏ¿ÓÙ·-√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ -∑- (¡μ∞) NOVASPORTS 2: 21.45 ∫¿ÏÈ·ÚÈ-ªÔÏfiÓÈ· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) NOVASPORTS 3: 20.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη), 22.00 ¶·ÚÙÈ˙¿Ó-∑·ÏÁΛÚȘ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 4: 19.30 ΔÛÈÌfiÓ·-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 6: 19.00 §¿ÙÛÈÔ-∞ÏÌÈÓÔϤÊ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ πÙ·Ï›·˜) NOVASPORTS 7: 20.15 ŒÊ˜ ¶›ÏÛÂÓ-√χÌÈ· -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη)

“¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ˘ÔÌÔÓ‹”

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ¶·›‰Â˜

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 ∞¶√μ-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9 ƒÂfi: ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ¶ÚÔ·›‰Â˜

¶‡Ú·ÛÔ˜ -√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 ·.·. ¡›ÎË-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1)-∞.∂. .¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 ·.·. ƒÂfi: ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1 ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0 £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 ·.·. ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (∞’ fiÌÈÏÔ˜)

¢È·ÁfiÚ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9 ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-0 ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1)-∞¶√μ (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 ∂ÚÌ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-0 ƒÂfi: ¡›ÎË (1) ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (μ’ fiÌÈÏÔ˜)

£ËÛ¤·˜ -¡›ÎË (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 ∞¶√μ (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-14 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1

ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ ¤Ó· Ì·Ù˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™∞μμ∞Δ√ 27/11 ¶·›‰Â˜

°Ë. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 11.00, ¢‹ÌËÙÚ·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 11.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ. √™∂, 11.00 ¡›ÎË-£ËÛ¤·˜ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 11.00, §Â¯ÒÓÈ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) ƒÂfi: ∞¶√μ ¶ÚÔ·›‰Â˜

∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 11.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 11.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) ¢¿ÊÓË-¡›ÎË 0-3 ·.·. ƒÂfi °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ

∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 10.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2) ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 10.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞.∂. 2002-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) √ÚÌ›ÓÈÔ-£ËÛ¤·˜ 3-0 ·.·. ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (∞’ fiÌÈÏÔ˜)

∞¶√μ, 11.30, ∞¶√μ (1)-∂ÚÌ‹˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 10.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1) ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (1) ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (μ’ fiÌÈÏÔ˜)

∞¶√μ, 12.30, ∞¶√μ (2)-£ËÛ¤·˜ √™∂, 10.00, ¡›ÎË (2)-ÕÚ˘ ªÂÏ. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (2)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. (2) ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 12.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2) ∫Àƒπ∞∫∏ 28/11 ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (∞’ fiÌÈÏÔ˜)

∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 11.00, ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)-¡›ÎË (1)

¡¤· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ¶∞∂ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË, Ì ÚÒÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ -¯ÚÔÓÈο- ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. “¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ËÚÂÌ›· ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘. ¡¤· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙËÓ ¶∞∂, ÂÓÒ Ì ÔÈÓ‹ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ Â› ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ·Ó¤‚·Û ÙË ¡›ÎË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÔÓÙ·È ÂΛ. √Ê›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔfi˜. √ÚÈṲ̂ӷ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó È· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÏ·Ê˘Úfi˜: “ŸÏ· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â›Ó·È ‚ϷΛ˜, ÁÈ· Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÌÈ· ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ¤ÎÊÚ·ÛË. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ì·ÏÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘; ∂›Ì·ÛÙ 30 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¢ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ÂÁÒ ÎÔÏÏËÙfi˜ .¯. Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Î·È Ó· ›ÓÔ˘Ì ηʤ οı ̤ڷ Ì·˙› ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ʛÏÔÈ; ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ¡›ÎË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·”. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ËÚÂÌ›· ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. “√ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÂÓÂÚÁ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¡›Î˘. ªÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ¯¿Ó·Ì ·fi ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, Ì·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ÛÎÔÚ. 줂·È·, ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÎÚ›ÓÈ·˙·Ó, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ê¤ÚıËΠ¿„ÔÁ· Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ’ ·˘Ùfi”. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Î·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ”. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηÏfi Îϛ̷, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô

Ó· Ì·˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÌÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË: “º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Ì¤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌÂٷ͇ “ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·Êı·ÚÛ›·˜” . º¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ fiÏÔÈ Ì·˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ”. º˘ÛÈο Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘: “£· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜. √ ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Â›Ó·È Î·Ï‹ ÔÌ¿‰· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì Ôχ ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô”.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ŒÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¯ı˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂. ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÕÎË ªÔ‡ÎÏ·, ¡›ÎÔ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ, ∞ϤÎÔ ª¤ÌÌ·, °ÚËÁfiÚË ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë, ¶ÈÂÚ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. ∂›Û˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ÂÛÂ

ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ı· ¤·È˙ ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÊÔ‡ ›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜. * √ Î. ª·Ûٿη˜ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›Î˘-∂ıÓÈÎÔ‡ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¢Ë̷ο˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì 4Ô ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. ªÔ˘Ì·ÚÛfiÔ˘ÏÔ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ™Ù¿ı˘ Ù˘ ∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ÔÈ Blue Angels, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: “ªÂ ¯·Ú¿ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÙÚfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ “οÔÈÔÈ” ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ¤·È˙Â Ë ÌfiÓË ·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “¡›ÎË μfiÏÔ˘”, ›¯Â Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÚ›· Î·È ϤÔÓ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ô˘ ·ÎfiÌ· „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘. ∫·Ó¤Ó·˜, fï˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ì·˜ Îfi„ÂÈ ÙÔ Á‹‰Ô, ÁÈ ·˘Ùfi fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ›̷ÛÙ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” Ó· ʈӿÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ì·˜. ∫È ÂÂȉ‹ ÁÈ· Ì·˜ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ηÏԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡Èοڷ˜ Ì·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·. ª›· ¶fiÏË, Ì›· ∞Á¿Ë, Ì›· √Ì¿‰·. ∂‰Ò ÌfiÓÔ ∂Ì›˜...”.

¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ ∂π™∞°°∂§∂∞ °π∞ ¶∞ª¶√ƒπ¢∏

ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜, μ·Û›Ï˘ ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ª·Î‰ÔÓ›·” Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓË ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηÙÂ›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ∫ÈÏΛ˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ‰¤¯ÙËΠ·ÂÈÏËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ∫∂¢ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÔÚ›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 24/11 ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ (Î·È fi¯È ΔÂÙ¿ÚÙË fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·), ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó Ô °È¿¯Ô˜ Î·È ÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ‹Á·Ó ηϿ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ √∞∫∞, ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Ô ∏Ï›·˜ ™¿ı·˜, Ô Δ¿ÛÔ˜ ™È-

‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ∂ÓԯϋÛÂȘ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÙÔ˘˜ ∑Ï¿Ù·Ó ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ (28/11). ∂ÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ... ·Ó¿Û˜, ¤ÌÂÈÓÂ Ô μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ·, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ·È¯Ó›‰È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ηıÒ˜ Ô ÃÈÏÈ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·È̿و̷ ÛÙË Á¿Ì· Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·.


22

¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμƒπ√À 2010

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ 500 ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì μ·Ï¤ÓıÈ· Δ∏ μ·Ï¤ÓıÈ·, ÙÔ˘ ÚÒËÓ “Ú¿ÛÈÓÔ˘” ƒÔÌ¤ÚÙ·˜ °È·ÊÙfiη˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û‹ÌÂÚ· (20:00 Novasports 3) ÛÙÔ √∞∫∞, ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ·, Ì 72-56, ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ fiÏË ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ‰È·‰Ô¯È΋ Ó›ÎË Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÛÙË §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ì ÙËÓ √Ï›ÌÈ· §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·. √È “ÔÓÔΤʷÏÔÈ” ÁÈ· ÙÔÓ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÕÏÂÍ ª¿ÚÈÙ˜, ¡ÙÚÔ˘ ¡›ÎÔÏ·˜ Î·È ªÈϤÓÎÔ Δ¤ÈÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ù¤ıËΠ‹‰Ë “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰‡Ô Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ·Ú¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 500 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙË μ·Ï¤ÓıÈ·. “√ ‚’ Á‡ÚÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ 500Ô ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ηϿ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ∂Ï›˙ˆ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. √È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹ (¶¤ÛÈÙ˜ ·ÓÙ› ÃÔ˘Û½Ó) Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ºÒÙÛ˘, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∂Ï›˙ˆ Ó· Ìԇ̠̠ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ΔÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ›¯·Ì ·›ÍÂÈ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 500 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ Î·È ÛÔ˘‰·›· ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂÏ›˙ˆ Ô 500Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˜”. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ› Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· ™‚¤ÙÈÛÏ·‚ ¶¤ÛÈÙ˜. “ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ì·˜ ÂÓfi„ÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·”, › ·Ú¯Èο Ô ÔχÂÈÚÔ˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηϿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi”.

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∂Ã∞™∂ ™Δ√ ∂∞∫ ª∂ 64-58 ∞¶√ Δ∏ º∂∞ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

¡›ÎËÛÂ Ë ...›ڷ ÎÚÈ‚¿ Ï‹ÚˆÛ ٷ Ï¿ıË ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 64-58 ·fi ÙË º∂∞ ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηϋ ·fi‰ÔÛË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ›ڷ ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ Ù˘ Î·È ‹Ú ÙË Ó›ÎË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ‚¿ÛÂÈ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË º∂∞, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙ· ÔÔ›· ˘¤ÂÛ ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Û ‹ÙÙ· Ì 64-58. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÚ› Ó· ‹Úı·Ó Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙÚȘ Î·È Ì›· ∞ÌÂÚÈηӛ‰·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ›ڷ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÁÂÈÚ ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜. ŒÙÛÈ ‹Á ...ÛÙÚ¿ÊÈ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ∞ÛË̛ӷ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ 22 fiÓÙÔ˘˜. √ ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ª·ÁÎÏ¿Ú· Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ, ÙË §˘ÌÂÚ›‰Ô˘ ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ, ÙËÓ ∫˘ÚÈÙۿη ÛÙÔ “ÙÚ›·” , ÙËÓ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Î·È ÙËÓ ΔfiÌÛÔÓ Û¤ÓÙÂÚ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ηÎfi ÍÂΛÓËÌ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙ· ÚÒÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÌfiÓÔ Ë ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË ‚ڋΠÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·Ï¿ıÈ (2-8). ΔËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›‰ÔÛË ¤Û·ÛÂ Ë ∫˘ÚÈÙۿη Ì “ÁÎÔÏ Ê¿Ô˘Ï” ÛÙÔ 4’. ∞˘Ùfi, fï˜, ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ›¯·Ó Ôχ ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂχıÂÚ· ÛÔ˘Ù. ŒÙÛÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 6’ ‹Ù·Ó 5-10 ˘¤Ú ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ· Ó· ηϤÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù¿ÈÌ ¿Ô˘Ù. øÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. √È ÁË‰ԇ¯Â˜ ¤Î·Ó·Ó ‡ÎÔÏ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË º∂∞ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏ· ηϿıÈ·. ∂›Û˘ Ë Ì¿Ï· ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û ÛÙËÓ ΔfiÌÛÔÓ Ì¤Û· ÛÙË Ú·Î¤Ù· ÁÈ· Ó· Êı›ÚÂÈ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ “„ËϤ˜” . ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ. ΔÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 9’ ‹Ù·Ó 9-16, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 13-16 ¯¿ÚË Û ‰‡Ô ‡ÛÙԯ˜ ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫˘ÚÈÙۿη ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ‰ÂηϤÙÔ˘. ∏ ·Ú¯‹ ÛÙË ‚’ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ªÂ

ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη Ë Ì¿Ï· Á‡ÚÈ˙ ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÔÈ fiÓÙÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ηϿıÈ· Ù˘ ΔfiÌÛÔÓ Î·È Ù˘ ª·ÁÎÏ¿Ú· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ Ì 17-16 ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÂÚ› 8-0 Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ™’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô, fï˜, “Ì›ÏËÛ” Ë ›ڷ. ¢ÂÏ‹ Î·È ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ¿ÏÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (19-24 ÛÙÔ 23’ Î·È 21-27 ÛÙÔ 24’). √È μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (26-27 ÛÙÔ 15’) ΢ڛˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ Ù˘ ∫˘ÚÈÙۿη, Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛÂ Ë Î. ∫·ÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· Ôχ. ∏ º∂∞ Û˘ÓÙËÚÔ‡Û ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ 29’ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ù˘ (26-38) Ì 2/2 ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, ÂÓÒ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ Ì›ˆÛ·Ó Û 28-38. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ Ù˘ Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη Î·È Î·Ï¿ıÈ ‰‡Ô fiÓÙˆÓ Ù˘ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, Ô˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ (3338) ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Î. ∫·ÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ηϤÛÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô‰Ë-

Á›Â˜. ∞Ó Î·È Ë ¢ÂÏ‹ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 33-41, Ë ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË ·¿ÓÙËÛ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ (36-41) Î·È ÙÚÂȘ ‡ÛÙԯ˜ ‚ÔϤ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û 39-41 (24’), ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ë ΔfiÌÛÔÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 41-41. ΔÔ Ì·Ù˜ Í·Ó¿ÁÈÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ÙÔ ∂∞∫ ‹Ú ...ʈÙÈ¿. øÛÙfiÛÔ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¿ÏÈ ÛÙÔ ·ÚΤ Ô ...√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ù˘ ·’ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì ÙËÓ ∫˘ÚÈÙۿη Ó· ̤ÓÂÈ ¿ÔÓÙË (¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ 10 ÙÔ˘ ·’ ̤ÚÔ˘˜) . ∏ º∂∞ ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È Ì Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 2-9 ÚÔËÁ‹ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ (43-50 ÛÙÔ 27’). ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Î˘Ú›ˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙË ¢ÂÏ‹, Ë ÔÔ›· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì 48-52 ¯¿ÚË Û ÙÚ›ÔÓÙÔ Ù˘ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·Á¯ˆÌ¤Ó˜, ηıÒ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ôχ ÙË Ó›ÎË. ∏ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÂÓȯÚfi ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· (‰‡Ô fiÓÙÔÈ ÁÈ· οı ÔÌ¿‰·) Û 4,5 ÏÂÙ¿ ·ÁÒÓ· (50-54). øÛÙfiÛÔ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ™Ù·Ì¿ÙË ‰‹ÏˆÛ “·ÚÔ‡Û·” Î·È Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ÙË º∂∞ ÛÙÔ +8 (50-58). ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ·, Ë ÔÔ›· Ù· ‚ڋΠ“Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ·” ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ·-

ÓÙÈ¿ÏÔ˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ΢ÏÔ‡Û ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ‚¿Ú˘Ó ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 38’ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ˘˜ 12 fiÓÙÔ˘˜ (50-62) Î·È ϤÔÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. ∏ ª·ÁÎÏ¿Ú· Î·È Ë ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË Ì ¤ÓÙ ‡ÛÙԯ˜ ‚ÔϤ˜ Ì›ˆÛ·Ó Û 55-63 (39’), ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ “ÚÔοÓÈÛ” ¤Í˘Ó· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 58-64. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™ÈÌËÙfiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙È‚ÂÏÂΛ‰Ô˘ Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 13-16, 28-38 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 48-52, 58-64. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (•ÂÓÔÎÒÛÙ·˜): §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη 10 (1), ∑‹ÙË, ª·ÁÎÏ¿Ú· 8, ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 22 (2), ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ∫˘ÚÈÙۿη 10, £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ¢ËÌËÙÚ¤ÏÈ·, ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ΔfiÌÛÔÓ 8. º∂∞ (∫·ÔÁÈ¿ÓÓË): Δ˙‹ÌÔ˘, ™Ù·Ì¿ÙË 18 (1), ¢ÂÏ‹ 15 (3), μ·ÛÈÏ›Ԣ 3, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘ 12, ™Ù·ÌÔ‡ÚÏÔ˘, Δ˙fiÔ˘Ó˜, ÷ÏÈ‚¤Ú· 13 (2), ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. .....63-52 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-º∂∞ .......................58-64 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-∂ÛÂÚ›‰Â˜ ...............74-33 ¶ÚˆÙ¤·˜ μ.-¶∞√∫ .....................48-58 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ................72-52 ¢∞™∞§-∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ .....................80-46

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ ..........................................8 2. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ ..........................................7 3. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ..........................................7 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ..................................7 5. ¢∞™∞§ ................................................7 6. º∂∞ .....................................................6 7. ÕÚ˘ ....................................................6 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .................................5 9. ¶∞√∫ ..................................................5 10. ¶ÚˆÙ¤·˜ μ. ......................................5 11. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. .............................5 12. ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ .......................................4

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 27/11 ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶ÚˆÙ¤·˜ ¶∞√∫-¢∞™∞§ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 28/11 º∂∞-∞ıËÓ·˚Îfi˜ ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜-ÕÚ˘

■ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏ ƒ∂∞§ °π∞ Δ∏¡ 6∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ™Δ∏¡ ∂Àƒø§π°∫∞

™ÙË ª·‰Ú›ÙË ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô “£Ú‡ÏÔ˜” √

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì 4 ӛΘ Î·È 1 ‹ÙÙ· ÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη Î·È Û‹ÌÂÚ· Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, ˆ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ∞fi„ (21.45 ¡∂Δ) ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ı· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ, ÛÙÔ ™∂º, ÛÙÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 8266 Â› Ù˘ “μ·Û›ÏÈÛÛ·˜”. ŸÌˆ˜, ̤۷ ÛÙË Ó¤· ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ÙËÓ “∫¿¯· ª¿¯È-

η” Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ŒÙÔÚ ªÂÛ›Ó· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ú‚¿Ó˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ +17 (˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÛ‰ÔΛ· ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜) ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ¶··ÏÔ˘Î¿, fiˆ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. √ “ΔÂfi” ‰ÂÓ Â›Ó·È 100% ¤ÙÔÈÌÔ˜, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ı· ÎÚÈı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.

√ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ +16, ·ÏÏ¿ Ë Ó›ÎË. “∂›Ì·ÛÙ Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ. ∫¿ı ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜, ı· ¿Ì ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. √‡ÙÂ Î·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ +16”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶·Ú·‰ÔÛȷο Ë ƒÂ¿Ï Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ó·

ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ì·˜ Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ¶··ÏÔ˘Î¿˜”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ™·ÚÏÂÚÔ˘¿, ›Â: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ Ì¿ı·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ ª¿ÌÂÚÁÎ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ƒÂ¿Ï ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™·ÚÏÂÚÔ˘¿. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË”.


¶∂ª¶Δ∏ 25 NOEMμƒπ√À 2010

∂ӉȷʤÚÔÓ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

¡· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌ· ·›ÎÙ˘ Ù˘ ™¤ÏÙÈÎ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ “Skysports.com” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï, fiÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” , ∂‰Ô˘¿Ú‰Ô ª¿ÙÛÈ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “ηıÔÏÈÎÔ‡˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÂÈıÂÙÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ‰‡Ô ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™¤ÏÙÈÎ. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÒÏËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ Î·È ÚÔ·›‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2000-2002) Î·È ¶ÚÔ·›‰ˆÓ (ÁÂÓ. 1998-1999) Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË. √È ÌÂÓ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÔÈ ‰Â ¶ÚÔ·›‰Â˜ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì.: Δ∑√À¡π√ƒ: ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑Ô˘ÚÓ·Ù˙‹˜, ™·Ï·ÌÔ‡ÚÔ˜, ƒ·Î΋˜ ∏., ÷Ù˙ËÌËÙÚÔÊ¿Ó˘, •ËÚÔÌÂÚ›Ù˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∫ÚÈÓ¿Î˘, ¶Ô˘Ï¿Î˘, ∫·ÏÔÁÚÈ¿˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Á., ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ï., ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘, ΔÛÂÏÂ›‰Ë˜, ™Èfi‚·˜, ™È·Ì¤Ù˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), Δ۷ӿη˜, ∑·¯Â›Ï·˜, ÿÓÔ˜, ∫fiÊÊ·˜, ¶Ú·Û¿Î˘ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜, ∫Ô˘ÙÛԇ΢, ª¤Ë˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), •ËÚÔÎÒÛÙ·˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ °. (ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¢ËÌÔ˘Ï¿˜, μÈÛ‚›Î˘, ª·ÏÔ‡Û˘ (∂ÚÌ‹˜), ™·Î·‚¿Ï·˜, ∫ÔÎÔÏÈfi˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜). ¶ƒ√¶∞π¢∂™: §ËÌÓÈfi˜, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ∑·Ú›Ê˘, ª·Ùı·›Ô˘, μÔ˘Ú‰¿Î˘, ¢·Ì¿ÛÎÔ˜ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ∞Á·ÛÈÒÙ˘, ¶¤ÙÛ˘, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, ∞ÁÈÒÙ˘, ∫·Ï·Ì›‰·˜, §È¿ÎÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ï·Ó·‰·Ú›‰Ë˜, ¶··ÎÒÛÙ·˜ (∞¶√μ), °È·ÓÓÔ‡¯Ô˜, ΔÔηϋ˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶., ∂›ÛÎÔÔ˜ (ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘, ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˜, ƒ·Î΋˜ ∫., ∞‰¿Ì, ΔÛ¿Ó·˜, ∫Ú·ÓÈfi˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∫·ÙÚ¿Ó˘, ∞Ï¿Î˘, ª·ÚÙ˙‹˜, ¶·ÙÛ‹˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (∞.∂. 2002).

√π ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΤډԘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È Û ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ƒÔ˘Ê Î·È ¤ÎÙÔÙ ›¯Â ...ÛÈÁ‹ÛÂÈ. ŸÏÔÈ ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ƒ∞¡Δ∂μ√À ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÙÔ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ∫›ÓËÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ë ∂∞√ª-∞ÌÂ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛˆÌ·Ù›· ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ∫›ÓËÌ·. ΔÂÏÈο fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ Í¯ÓÈÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∫Ú·ÙÔ‡Ó, fiÛÔ Î·È ÔÈ ...ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó “‰·ÊÓÔÛÙÂʷӈ̤ÓÔÈ” . ª¤¯ÚȘ ÂΛ...

∂ÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ¿ÓÙ· ∞¶√ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Á‹‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Ù· ÔÔ›· ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ·‚¿Ù ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞∂§ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ ∫ÒÛÙ·˜ ¶ËÏ·‰¿Î˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ οÌÔ˘.

°ÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ¶ËÏ·‰¿ÎË Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÛ‡ ı· “¶ Ì·˜ ÙÔ Ê¤ÚÂȘ” ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∞∂§ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ “F.C. AEL ARENA”. “◊ ı· Û·˜ ʤڈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹ ı· Ì ÂÈÛΤÙÂÛÙ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹...” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÁÂÌ¿ÙË ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞∂§. ∫¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ı· ͤÚÂÈ...

√ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ √ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Â›Ó·È Ô ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· ¤ÍÈ ·fi Ù· 12 ÁÎÔÏ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÛ¤ Î·È ªÈÚ·Ï¿˜. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Û οı 2,2 ÛÔ˘Ù Ô˘ ÂȯÂÈÚ›, ‚¿˙ÂÈ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ. ª·˙› Ì ÙÔÓ ∂ÛÙ¿ÈÓ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ “ΛӉ˘ÓÔ˜” ∂∫Δ√™ ÙÔ˘ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. ∫¿Ó·Ì Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ· 45 ÏÂÙ¿ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ¤·È˙ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ Î·È Í¤Ú·Ì ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÂÈıÂÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∂›¯·Ì ه¯Ë, ·ÏÏ¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ó›ÎËÛÂ Î·È Á˘ÚÓ¿Ì ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫” , ‰‹ÏˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” Ô ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Ô˘ ‹Úı ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈ·Í, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ¤‚·Ï ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ Â› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ôχ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (ÏfiÁˆ ªÈÚ·Ï¿˜), ·ÏÏ¿ fiÔÙ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ÙËÓ “È¿ÓÂÈ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿” . ◊Ù·Ó Ë ¤‚‰ÔÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÈηÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ʤÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ.

“◊

ÚÔÛ¤ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ∞ÌÓÙÔ‡Ï Δ˙·Ì¿Ï. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ÛÙȘ ·Û›ÛÙ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ƒÈ¤Ú· Î·È ÙÔÓ ªÚ›ÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ Û¤-

ªÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·

ÓÙÚ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜.

¢‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ¢À™∫√§√ fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” , ÌÂÙ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶,. Ì ÂÓÓ¤· ÁÎÔÏ ·ıËÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ÕÚË.

ªÈÎÚfi ÙÔ ÔÛfi

ªπ∫ƒ∏ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ë ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÏÔÈfiÓ, ÁÈfiÚÙ·Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ: “∂√™ μfi ÏÔ˘. ªÈ· ÔÚ›· 80 ¯ÚfiÓˆÓ...1930-2010” √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ì ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÙÔÓ Ó˘Ó Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿Ó ÓË Î·È ¡›ÎÔ ª·ÛÌ·Ù˙›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ ÓˆÛ·Ó ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì¤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfi-

ÁÔ˘, fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ∏ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ÕÓÓ· ¶ÂÙÛÈ¿‚·-¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô ÂÈ ÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜-™Ù·ı·Ú¿˜, Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú·¯ˆ‚›Ù˘ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, Ù·Í› ‰Â„·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Û˘ Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÔÚ‡ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‹ıÔ˜ Î·È Â˘Ú¤ÂÈ·. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì· Î·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙÔ ‚Ô˘ Ófi Î·È ÙË Ê‡ÛË. ¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ·...

∂¡∞ ÌÈÎÚfi ÔÛfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ÙÔ ‰›ψ̷ ÚÔÔÓËÙ‹ ηÙËÁÔÚ›·˜ √À∂º∞ ∞’ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. ∞Ó fï˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÓ· Ó· οıÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¡›Î˘. £· Á›ÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ‹ fi¯È;

ΔÈ ˘ÔÓÔÔ‡ÛÂ; “Δ√ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ËÚÂÌ›· Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘”, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘. ΔÈ ˘ÔÓÔÔ‡Û ¿Ú·ÁÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ;


24

¶∂ª¶Δ∏ 25 NOEMμƒπ√À 2010

¢È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ηڿÙ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ¢π∞™À§§√°π∫√À™

∞ÁÒÓ˜ ∫∞ƒ∞Δ∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞∫∞¢∏ªπ∞ KYOKUSHINKAI ∫∞ƒ∞Δ∂ - μfiÏÔ˘ (ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ›‰Ë) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ SHIDOKAN ∫∞ƒ∞Δ∂ “¶∏°∞™√™” ÙÔ˘ §‹Ô ∫·ÙÛÔ‡Ú· ÙËÓ 4Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 09:00 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ μ∞∫∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛ·Ó‰›·˜ ∫∞ƒ∞Δ∂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ̤ÏË Ù˘ ∂§√∫, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÔÈ ºπ§ø¡ π∞¶ø¡π∫√À ∫∞ƒ∞Δ∂ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ (∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘) ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√À ∫∞ƒ∞Δ∂ ∞ÁÚÈ¿˜ “√ ª∞Ã∏Δ∏™” (ÙÔ˘ ÕÛÙÏ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘). TAG-SOO-DO (ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶Ô˙··Ï›‰Ë) SHIDOKAN ∫∞ƒ∞Δ∂ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ΔÂÏ΋ GOJU RYO - §¿ÚÈÛ·˜ (ÙÔ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë ÷ڿϷÌÔ˘) SHOTOKAN ∫∞ƒ∞Δ∂ ÷ϿÛÙÚ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ˘ (ΔÛ·‚‰¿ÚË ™ÔÊÔÎÏ‹) SHIDOKAN - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ (∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜) ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§√∫, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë ÷ڿϷÌÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó, ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ∂˘‰ÔÍ›· Î·È ∫·ÙÛÔ‡Ú· °ÂˆÚÁ›·. √È ·ÁÒÓ˜, ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂§√∫ Î·È ı· ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ‚·ıÌÔ‡˜ μ’ Î·È °’ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙ· ∫∞Δ∞ Î·È ÛÙÔ ∫√ÀªπΔ∂.

¢’ ∂£¡π∫∏

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ƒ‹Á· Î·È ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ ∫∂¢/∂¶√ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 15.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜: ∫·Ú·ÏÈfiÏÈÔ˜, ƒ›ÁÎÔ˜, ™ÈÔ‡ÌÔ˘Ú· (°Ú‚ÂÓÒÓ), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: °È¿ÁÎÔ˜ (ΔÚÈοψÓ). °‹Â‰Ô ∫·ÌÈÓ¿‰ˆÓ, 15.00, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: ∫·ÏȷοÙÛÔ˜, ¶·¿˜, ∫ÔÛÛ·Ú¿˜ (ÕÚÙ·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ∫ÏÂÈÙÛ¿Î˘ (ºıÈÒÙȉ·˜).

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 6, 12, 25, 29, 38, 48. Bonus: 24.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 3, 5, 15, 19, 29.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 8 6, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 7 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 8 1.

È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ “¤Û·Û·Ó” ¯ı˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂¶™£, ηıÒ˜ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ì 2-1. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋, ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙ· ‡„Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” Â› Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÂÓÒ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∂ÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ¡.∞. ¡›Î˘ Â› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μ. ™Ô˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 2-1 ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È “¤È·Û·Ó” ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô˘ ¤¯·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ì 24 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, Ô˘ Â›Ó·È 2Ô˜ Ì 22. ∞ÚÎÂÙÔ› ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó fiÏ· ÛÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì‹Î·Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ· ÛÙÔ 4Ô ÏÂÙfi. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ “·¿ÓÙËÛ·Ó” ÛÙÔ 18’ fiÙ·Ó Ô ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ΔÔ¿ÓÙ˙· Ô˘ Ì ˆÚ·›Ô ÛÔ˘Ù ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ∫ÂÊ·Ï¿ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ 1-1 ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ôχ. ∂Ù¿ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡Ù¤ÓȘ º¤˙Ô ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª›¯· Î·È Ì ÛÔ˘Ù-ÎÂÚ·˘Ófi ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-1 ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤Í·ÏÏˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ...Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ȤÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔÓ ¢·Ì¿ÛÎÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ›¯·ÌÂ Î·È Ì›· ·Ô‚ÔÏ‹. ◊Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶·ÎÏ·Ù˙‹ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¡.∞. ¡π∫∏™: ∫ÂÊ·Ï¿˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘, μÏ·¯¿‚·˜, ¡Ù. º¤˙Ô, ∂˘ı˘Ì›Ô˘, ¶·Û¯¿Ï˘, ¢·Ì¿ÛÎÔ˜ (86’ ∞. º¤˙Ô), ∫ÂÌ¿ÏÈ (65’ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (68’ ªÂϤÙ˘), ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜. ∏ƒ∞∫§∏™ μ.: ª›¯·˜, ¡¿ÎÔ, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘, ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ (55’ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘), £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘, ¢. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∫·Ì·Î¿˜ (46’ •ËÚÔÊÒÙÔ˜), ΔÔ¿ÓÙ˙· (75’ ¶·ÎÏ·Ù˙‹˜).

Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ‚fiÏÂ˚ ÓÙ‡ıËΠÙÂÏÈο ÛÙ· “΢·ÓfiÏ¢η” , ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Â› Ù˘ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ Ì 23 ÛÂÙ (25-19, 20-25, 25-11, 1825, 13-15). Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ, ·¤‰ˆÛ·Ó ‚fiÏÂ˚ Ôχ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ·Ó Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤·ÈÍÂ Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ηıÒ˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ì ʷӷÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÈÙËÙÈο ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜

Δ

™Â ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ϤÔÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‡„Ë Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÔ˘Î¿ÏË Ó· ·ÔÓ¤ÌÂÈ Ù· ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: “∞Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” Â› Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ™Â ¤Ó· Ì·Ù˜ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Û ̛· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË. ¶Ï¤ÔÓ ·¤¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi οو, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: “¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔfiÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ‰È·Ï˘-

ı›, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ۈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, ÙfiÛÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÛÔ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÂÓÒ Â›Û˘ ÎÔÓÙ¿ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Î. ΔfiÚ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ ϤÔÓ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 20 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ” .

∫ÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ∏ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿Û¯ËÌË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ §¿ÎË ™ÈÒÌÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÔÛÔÙÈÎfi: “ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Î·ÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ŸÌˆ˜ ÌfiÓÔ Ì 15 ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ïfi-

ÁÔ ·˘Ùfi ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” . Δ· §Â¯ÒÓÈ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¿ÍÈ˙ ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È: “ª·˜ ·‰ÈΛ ÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÊÔ‡ ıˆÚÒ fiÙÈ ·›Í·Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÚÂ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÈÛfi·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ıÏËÌ¿ Ì·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ ·Ú¯›Û·ÌÂ Î·È ·›˙Ô˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, οÙÈ Ô˘ Ì οÓÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 줂·È· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÎÏËÚ¿ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì οı ·ÁÒÓ· ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÈÒÌÔ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” : “√ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ̛· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞Ó ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È ·ÔʇÁÔ˘Ì ÂÚÈÙÙ¿ Ï¿ıË ÙfiÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” .

ª∂°∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Δ∏™ ¡π∫∏™ ™Δ√ °À¡∞π∫∂π√ μ√§∂´ ∂¶π Δ∏™ ∞∂§ ™Δ∏ §∞ƒπ™∞

™Ù· “΢·ÓfiÏ¢η” ÓÙ‡ıËΠÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ

Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ ¤‰ÈÓ·Ó fiϘ ÙȘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿-

ÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ¡π∫∏ μ√§√À (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

ª·Ú›ÓÔ˜): ¶·¿ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ·, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∫ˆÛÙ¿ÌË º·‚ÈfiÏ·, ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ∫·Ú‰·Ì·Ó›‰Ô˘ ª·Ú›·, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›·, ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂˘ÁÂÓ›·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·. ∞.∂. §∞ƒπ™∞™ (°ÎfiÙÛ˘ £ˆÌ¿˜): ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ¶·Ú·Û΢‹, ¡ÈÎÔÏÈ¿‰Ë ª·Ú›·, ™˘Ú̷Τ˙Ë ª·Ú›·, ΔÚÈÎfiÁÈ· ºˆÙÂÈÓ‹, Δ˙ÈÔ˘‚¿Ú· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫·„¿ÏË ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˘ ∂˘Ù˘¯›·, ÷̷ϛ‰Ô˘ §·ÌÚÈÓ‹, ªÔ˘ÌÙ˙›‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ¶·Ûٿη ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¶Ô¤ÛÎÔ˘ °ÂˆÚÁ›·, ∏ÏÈ¿‰Ë ¡Èfi‚Ë. ™Ù· ÌÂÏ·Ó¿ ÛËÌ›· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·Úfi-

ÎÏËÙË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ·fi ÌÂÚ›‰· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ∞.∂.§. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÚÔͤÓËÛ·Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ fi¯ËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ·ıÚfi· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ‚fiÏÂ˚ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421060320) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974669731.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √‰ËÁÈÎfi Î·È ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È √‰ËÁÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ∫·˙·Ó¿ÎË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ïfi¯ÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È‰›, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ê¿ÚÔÈ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎÔÈ΋ Î·È Ô‰ËÁÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ FORUM, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 2, ÛÙȘ 11.00. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë °.™. ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 11.30, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. £¤Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. — ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 25/11, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ÙÔ ı¤Ì· “£ÂÚ·¢ÙÈο ‚ÏÂÓÓÒ‰Ë ‚fiÙ·Ó·”. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ۯÂÙÈÎfi dvd. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μ√§√™ ¶∞§∞™”. ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ Ê›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 7ú. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ “μ·Ú‚¿Ú·˜”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ £ÂfiÊÈÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. £· ÚÔÛÊÂÚı› ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÊËÌ· Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜. — ∏ ¶√ªπ¢∞ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Forum, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ™ÙÚ. ¶·Ú·‰È¿ Î·È Ì ı¤Ì· fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ºÏÒÚÈÓ·-¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙȘ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 65ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-357852, ÒÚ˜ 10.00-13.00. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÍfiÊÏËÛË. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 28/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: §Â¯ÒÓÈ· - ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú· 4-56/12/10: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋ /ÂÚÈËÁËÙÈ΋: •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12 Ì., ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 27/11/10 ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ (π. ªÔÓ‹ π. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘) - ∞ÁÈ¿ §·Ú›Û˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2421055808 Î·È 2421048713.

¢È¿ÏÔÁÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜

Õ

ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘, ÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √ Î. °È¿ÓÓ˘ Δ˙›Ì·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËηÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› “fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Áο̷ ÂÎı¤ÛˆÓ, fiÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÔÏÏÒÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÙÔ ÙÔ›Ô, ȉˆÌ¤ÓÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛ¿ÎÔ, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋, Ô˘ ÙË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “º√πμ√™” . “√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2010” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛ¿ÎÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ÕÏÔÁÔ˜ ÙfiÔ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ï·ÚÈÛ·›Ô˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛ¿ÎÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô, ηıÒ˜ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ› ¯ÒÚÔ˘˜ ·-

Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ˆÚ·ÈÔÔÈË̤ÓÔ˘˜. “ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Î·È ÙÔ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÂÈ” ÂÍËÁ› Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ˆ˜ “ÌÈ· Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ηıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ” . ª¿ÏÈÛÙ· Ô ›‰ÈÔ˜, ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” , ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËηÓ, ÂÍËÁ› ˆ˜ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÂÈϤÍÂÈ ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó ÈÛ¿ÍȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¯ı˜ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ: “ÕÓıÚˆÔ˜ ›ӷÈ...” ŒÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” . “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È...” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “º√πμ√™” . “ÕÏÔÁÔ˜ ÙfiÔ˜” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛ¿ÎÔ˘,

̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÎfiÌË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜. - ¶·Ú·Û΢‹, 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20:00. 26/11- 01/12 “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÚfiÛˆÔ” - ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ¡·Ù¿Û·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘, I¿ÛÔÓÔ˜ 108 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:18:30 - 22:30. - ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 21:00. 29/11- 05/12- “¶·Ú·Û΋ÓÈ·” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ÃÚ˘ÛÔ‡, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ª·ÓÈÙÔ‡, ™ÙÂÓfi °Ú·‚È¿˜ 16. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 18:00 - 24:00

- ΔÂÙ¿ÚÙË, 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20:00 1/12/ - 8/12- “μ & W” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ-μ›ÓÙÔÓ ΔÚ·ÎfiÛ·, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. ∏ÌÈÒÚÔÊÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Giorgio de Chirico, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 Î·È 18:00-21:00, ™¿‚‚·ÙÔ 10:0013:00, ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ - ¶·Ú·Û΢‹, 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20:00 3/12- 9/12 - “¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜...” ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈÔ˘‚¿Î·, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¡Ù¤ÚÙÛ·. ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘, I¿ÛÔÓÔ˜ 108 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, μfiÏÔ˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘: 18:30 - 22:30.

∞‡ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

“¶ÚÔÊ‹Ù˘” ÁÈ· ÙȘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¶ÚÔÊ‹Ù˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Î √ÓÙÈ¿Ú Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (°·ÏÏ›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∑·Î √ÓÙÈ¿Ú. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∑·Î √ÓÙÈ¿Ú, ΔÔÌ¿ ªÈÓÙÁΤÓ. ∏ıÔÔÈÔ›: Δ·¯¿Ú ƒ·¯›Ì, ¡ÈϘ ÕÚÂÛÙÚÔ˘, ∞ÓÙ¤Ï ªÂÓÛÂÚ›Ê) ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÂÁÎÏËÌ·Ù›· Û ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, Û ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Û¯fiÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙȘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ (ª¤Á· μÚ·‚Â›Ô ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÓÒÓ).

∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÂÁÎÏËÌ·Ù›· (Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· Â›ıÂÛË Û Ì¿ÙÛÔ) Û ÛÎÏËÚfi, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ, Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “ŒÓ·˜ ÚÔÊ‹Ù˘” ÙÔ˘ ∑·Î √ÓÙÈ¿Ú, Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ª¤Á· μÚ·‚Â›Ô Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∫·ÓÒÓ, Ì ÙÔÓ √ÓÙÈ¿Ú (“√ ¯Ù‡Ô˜ Ô˘ ¤¯·ÛÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘”, “¶¿Óˆ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÌÔ˘”) Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi, ÛÊȯÙÔ‰Â̤ÓÔ, Ì ۈÛÙfi Ú˘ıÌfi, ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÌÔÓÙ¿˙ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÚÁÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ÊfiÓÙÔ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÓÂÙ· Ì ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú (Ì·˙› Î·È ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜). Δ·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ª·Ï›Î, Ô˘, ·fi Ó·Úfi˜, ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˜ ÌÈÎÚÔÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ¯¿-

ÚË ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ∫ÔÚÛÈηÓÔ‡ Ì·ÊÈfi˙Ô˘, Ô˘ ÙÔÓ ÂÌϤÎÂÈ ÛÙȘ ‚ÚÒÌÈΘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙË̤Ó˜ Ì ۇÓÂÛË Î·È Ô͢‰¤ÚÎÂÈ· ÛÎËÓ¤˜, ÛÎËÓ¤˜ Û˘¯Ó¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ¿ÁÚÈ· ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ª·Ï›Î Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ÌÂ Í˘Ú·Ê¿ÎÈ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ √ÓÙÈ¿Ú, Ë Ê˘Ï·Î‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ·›˙ÂÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ -°¿ÏÏÔ˘˜, ∫ÔÚÛÈηÓÔ‡˜ Î·È ÕÚ·‚˜ - Î·È fiÔ˘ Ë ‚›· Î·È ÙÔ ·›Ì· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹-ÂÍÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˘. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÎÈ fiÔ˘ ÌÈ· ¿ÏÏË ‚›·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹, ·Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ·›Ì·, ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ 90¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (1920-2010) Î·È ÛÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. A‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· Ì ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. MÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ›, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (π∞∫∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ı¤Ì·: “§‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §·˚Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜”, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “¢. ™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). — ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¶ÚÔÊ‹Ù˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Î √ÓÙÈ¿Ú Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”, (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ - ‚’ fiÚÔÊÔ˜) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ §¤ÙÛÈÔ˘”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 9/12/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

25

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™ÙÔ “∏Ï›Ô˘ ªÂÏ¿ıÚÔ˘” ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ªÂÏ¿ıÚÔ˘” ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË”. √ ∞ϤÎÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1955. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, ÙËÓ ¤ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. °Ú¿ÊÂÙ·È ÙÔ 1971 ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¤Ú· ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ 1974. ∞Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ‰È¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™˘Ó¯›˙ÂÈ fï˜ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ÙÔ 1979 ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Â·ÈÓÂÙÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ∞ϤÎÔ˜ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÂÛË Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ı· ¤ÏÂÁ· ÙÚfiÔ. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜. ∏ ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÈΛÏÏÂÈ, ÙÔ›·, ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ, ÔÚÙÚ¤Ù·, ·ÁÈÔÁڷʛ˜ (‰˘ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜). ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ’21 Î·È ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ηϋ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘

∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¯·ÚÙ› Û ¤ÎıÂÛË ƒÔ˘Ì¿Ó·˜ ۯ‰ȿÛÙÚÈ·˜ ¶ƒøΔ√ΔÀ¶ø¡Δ∞™ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚˆÙfiÙ˘˜ ÛÙ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ìfi‰·˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “Paper Fashion” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì¿Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ Gabriela Caraman Corut. ™¯¤‰È· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Gabriela Caraman Corut ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÒÚ˜ Â›Û΄˘ ·fi ÙȘ 9:00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 10 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊ. ™Ù·‰›Ô˘ - ª·Ó‰ËÏ·Ú¿).

°ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘: ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· √ °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, οÏÂÛ ÙËÓ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÂÚÏ›‰Ô˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰Ô˜, Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ”. ∏ ÔÌÈÏ›· ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹. ∏ Î. ΔÂÚÏ›‰Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Î·È ·ÓÙÈÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ë ‰Â ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÒÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ‰˘ÛÏÂÍ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ °ÏˆÛÛÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ·ı‹Ûˆ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” Û ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂϤÙ˘ “ÕÓÓ· Ó· ¤Ó· Ì‹ÏÔ” ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ª·Ú›Ó·˜ ΔÛÈÌÏ¿ÎË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμƒπ√À 2010

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜: ∏ ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ “ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ Ù˘ Ì·ÁΤٷ˜”

“√

ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ù˘ Ì·ÁΤٷ˜” ·˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ë ¤ÎÊÚ·ÛË. ∏ Ì·Î¤Ù· ·˘Ù‹ (ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰Èˇı˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘, ÌfiÓÔ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·) Û¿ÓÈ· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘. ◊Ù·Ó Ì·˙› Ì ٷ ¯¤ÚÈ·, Ù· ‰¿¯Ù˘Ï·, Ù· ÌÚ¿ÙÛ·, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÙÔ ÛÒÌ· ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È ¿Óˆ ›Ûˆ˜ ·fi fiÏ·, Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ÂΛӷ Ì¿ÙÈ·, ¤Ó· “ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ”.

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

√ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ËÁ‹ ıÂÚÌ‹˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. √ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‡·ÚÍË, ˙Ô‡Û Ì ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘, Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ∑Ô‡ÛÂ, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ·˜. ◊Ù·Ó fï˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. √È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. £· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ ÂÓÛ¿ÚΈÓ ÙËÓ ·¤Ó·Ë ΛÓËÛË ÛÙË ˙ˆ‹. À¿Ú¯ÂÈ “ΛÓËÛË”, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ “·ÎÈÓËÛ›·” ÙÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∞fi Ôχ Ó¤Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ˘‹ÚÍ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚÔÓÒÓ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ηÚȤڷ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÂÏÈο ÛÙȘ ∏¶∞ ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ ªÈÓ¿ÔÏ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Èˇı˘ÓÂ Î·È ¿ÏϘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰Èˇı˘Ó ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Û˘ÓıÂÙÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È fiÂÚ·˜. ∞˘Ù‹ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ì·ÁΤٷ, ˘‹ÚÍ ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ Ì ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·. ºËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ÌÓ‹ÌË, ‰Èˇı˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·. ¢Èˇı˘Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ¤ÚÁ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚ¯ËÛÙÚÒÓ. √ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡, ‹Ù·Ó Î·È ¿ÚÈÛÙÔ˜ È·Ó›ÛÙ·˜, ¿ÚÈÛÙÔ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È Û˘Óı¤Ù˘. ŒÓ· ÔχÏ¢ÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1896. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‰ÂÚÌ·Ù¤ÌÔÚÔ˜ Î·È Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤·˜ Î·È Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘. ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔÓ·¯fi˜. ∞ÏÏ¿ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ ··ÁfiÚÂ˘Â Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ·˘Ùfi ˘‹ÚÍ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì˘ÛÙÈÎÔ·ı‹ fiıÔ ÙÔ˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔÓ ‹ıÂÏ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ̤۷ ÙÔ˘ “¿ÎÔ˘Á” ÌfiÓÔ ÌÔ˘ÛÈ΋. ŒÙÛÈ ÛÔ‡‰·-

Û ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ ·ÚÌÔÓ›· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Î·È È¿ÓÔ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 1918 ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ˆ˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û‡ÓıÂÛ˘ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÊÔ›ÙËÛ (1921-1924) ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔÂÙԛ̷˙ ÙË ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ‹Ù·Ó Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ŸÂÚ·˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ™Â Ôχ Ó¤· ËÏÈΛ· ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ˆ‰ÂοÊıÔÁÁË Ì¤ıÔ‰Ô. √ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ˆ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·›˙ÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÂÚ›ÏÔη ÎÔÓÙÛ¤ÚÙ·, fiˆ˜ ÙÔ 2Ô ÙÔ˘ ªڷ̘ Î·È ÙÔ 3Ô ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiÊÈÂÊ. ∂ÚÁ·˙fiÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο, Ì ¿ıÔ˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, ˙ÒÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÌÔÓ·¯È΋ Î·È ÏÈÙ‹ ˙ˆ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ·fi Ôχ Ó¤Ô˜ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ºÚ·ÁΛÛÎÔ Ù˘ ∞Û›˙˘, “ÙÔÓ ¿ÁÈfi ÙÔ˘”. ªÂÙ¿ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1921 Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª. ∫·ÏÔÌÔ›ÚË Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ó·˘ÏÈÒÓ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ˆ˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˜. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ 1930 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÛÔÏ›ÛÙ· Î·È ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ÛÙË ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1930, Ì ¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È fiÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ì·¤ÛÙÚÔ Â›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ. Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Èˇı˘Ó ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ÙÔ˘ §¤ÓÈÓÁÎÚ·ÓÙ, ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙË ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ Î.¿. ΔÔ 1936 ‹Á ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ‰Èˇı˘Ó ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ μÔÛÙÒÓ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‹Ù·Ó È· ·ÓÔÈÎÙfi˜. À¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ªÈÓ¿ÔÏ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÁÈ· ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û fiÏÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ∫·Ó·‰¿. ΔÔ 1949 ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Ì ÙÔÓ §ÂÔfiÏ‰Ô ™ÙÔÎfiÊÛ΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ·Ó¤Ï·‚Â Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈ-

ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. ™Â ÔÏÏ¿ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, fiÂÚ˜, ı¤·ÙÚ·, ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜. ΔÔ 1953 fï˜, ¤·ı ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ú‰È·Îfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ÙÔ 1959 ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ú‰È·Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‹Ù·Ó “·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ, Ó· ¿„ÂÈ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ”. °È· ÙÔÓ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ‹Ù·Ó Ó· ¿„ÂÈ Ó· ˙ÂÈ. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ı· ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. ™ÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1960, ¿Óˆ ÛÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì, ÛÙË ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ¤·ı ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë “ÙÂÏ›·” ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘, Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ οËÎÂ Î·È Ë Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. ™·Ó ıÓËÙfi˜ ÌÔÚ› Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ fï˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ Ù›ÌËÛÂ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ªÂ ÙË ÛÙ¿¯ÙË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ Ù˘ ∞Û›˙˘ “ÙÔÓ ¿ÁÈfi ÙÔ˘” ¤ıÚ„ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Á¿Ë ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¿ÓÙ· ›ÛÙ¢Â. ∫·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÌfiÓÔ ·Á¿Ë, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ôχ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô, ∂ƒ°√. ŸÙ·Ó ‹Á ÛÙË ƒÒÌË, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Â˘Úˆ·˚΋ fiÏË, Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ “·ÈÒÓÈ·˜ fiÏ˘” , Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋, ηıÒ˜ ·Ó·Î¿Ï˘Ù ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ Ù˘ ∞Û›˙˘ Î·È fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ›¯Â ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘

ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ fiÁ‰ÔÔ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. ™’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Ì ٛÙÏÔ “°È·Ù› ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù·ÂÈÓÔ›”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Í¯ӿ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘ËÚ¤Ù˘ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ÂÈ›ÎÂÈ·, fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› ·Ó ÂΛÓÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. √‡Ù ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·‰ÂÏÊfi Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÛÊ·ÏÂ, ·ÏÏ¿ Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓË Ó· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı¿”. ™Â ËÏÈΛ· 23 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ 1919 ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙÔÓ “¤ÚˆÙ·”. °È· ÙËÓ ∫·Ù›Ó· ¶·ÍÈÓÔ‡ Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Ó·Úfi Û˘Óı¤ÙË ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÊÏfiÁ·, ÂΛÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫·ÛÛÈ·Ó‹” Ô˘ Ù˘ ÙÔ ·ÊȤڈÛÂ. ∏ ÊÏfiÁ· fï˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎÂ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ Ê›ÏÔÈ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ “∞‰ÂÏÊ‹ μ·ÙÚ›ÎË” Ì ÙËÓ ¶·ÍÈÓÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ. °È· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔÏÌËÚfi, ÔÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ó·Úfi ÙfiÙ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ ‹Ù·Ó ÛÎÏËÚ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜ ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 1920, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ô “¡¤ÛÙÔÚ·˜” Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ∫·Ì›Ï ™·ÈÓ™·Ó˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô “Les Annales”, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ.

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Î·È Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÙÈÌËı› Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ¤Ó· Â›‰ÔÌ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ΔÂÏÈο, ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ‰ÂÓ ÙÔ ‹ÚÂ Ô ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ·fi ÙÔÓ Â‡ÔÚÔ ÙÚ·Â˙›ÙË ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¡ÂÁÚÂfiÓÙË, Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÁÔËÙ¢Ù› ·fi ÙÔÓ Ó·Úfi Ì·¤ÛÙÚÔ Î·È Ë ÔÔ›· ÏfiÁˆ Ù˘ Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û ̷˙› ÙÔ˘, ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ‰È·ÈÛı·ÓfiÌÂÓË fï˜ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘, ¤Î·„ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫·›ÙË ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Ù˘ ˆ˜ ÙË ÌfiÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘, fiÙÈ “Ë ÚÔÛˆÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ηٷӿψÛË”. ∏ ∫·›ÙË ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Û Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙfiÌÔ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ. ΔÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ›ӷÈ: ™ÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∏ϤÎÙÚ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ πfiÏ˘ÙÔ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘›‰Ë. °È· È¿ÓÔ ¤ÁÚ·„ ٷ ¤ÚÁ· “μ·ÙÚ›ÎË”, “™Î¤ÚÙÛÔ”, “∫ÚËÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹” ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, 4 ÎÈı¿Ú˜ Î·È ¯ÔÚÔ›, “¶·Û·Î¿ÏÈ·”. ¢È·Û··Û ÙÔ ÚÂÏÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ¢È‰Ô‡˜ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤Ï, ÙËÓ ¶·ÚÙ›Ù· ÁÈ· ÛfiÏÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ ª·¯ ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ, ÙÔ ¶ÚÂÏÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ºÔ‡Áη ÙÔ˘ ª·¯ ÁÈ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î.¿. ŒÁÚ·„ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ¶ÔϤÌË, ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ∫·‚¿ÊË, ¶·Ï·Ì¿. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ì›· ‰‡Ó·ÌË ÂÏÏËÓÈ΋ Ô˘ Ù¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. °È· ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ Ì·¤ÛÙÚÔ, ·ÊÔ‡ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚÔ‚ÔÏ‹ ›¯·Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙË Ì·Á›· Ù˘ Ì·ÁΤٷ˜, ›Ûˆ˜ Ê·Ó› ·Ú¿ÍÂÓÔ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÂÚ›Ô˘ 40 ¤ÚÁ· ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, È¿ÓÔ Î·È ÊˆÓ‹, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· fiÂÚ·. Δ· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÙÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1950 Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÏÌËÚÔ› Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’20. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “√ÛÙÈÓ¿Ù· ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ” (1926-1927), ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙË ‰ˆ‰ÂηÊıÔÁÁÈ΋ Ù¯ÓÈ΋.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 24∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.450,81

-0,04

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,8 4,5 19,41 3,97 5,55 17,33 0,37 5,85 10,08 0,44 1,26 5,35 3,73 0,58 1,18 0,75 3,9 0,73 2,14 3,64 1,86 3,46 1,32 11,52 0,55 6,63 1,06 3,37 5,58 5,16 3,99 4,4 1,24 0,52 2,91 4,58 2,97 8,7 0,32 0,24 7,55 4,17 10,67 12,3 12,33 6,66 3,03 4,65 2,7 2,39 2,96 2,82 15,2 8,95 0,66 0,56

-3,61 775.118 -0,66 1.367.267 -0,31 124.801 2,06 971.607 -4,48 11.638 -0,97 7.331 -11,9 807.253 -2,01 41.269 0,5 63.299 149.785 -1,56 10.338 3,28 53.928 -1,84 10.181 -1,69 2.055.917 0,85 655.239 225.086 2,63 4.998 2,82 433.196 -0,47 26.761 1,11 89.359 -4,62 292.583 -1,14 72.432 3,13 224.713 -3,52 433.010 -5,17 28.632 1,07 7.428.183 3,92 35.350 3,69 123.088 4,3 68.345 -2,64 63.844 0,5 3.352 -3,3 47.004 -4,62 129.536 -1,89 157.079 0,34 166.987 -0,43 764 1,02 992.114 1,16 26.416 -3,03 112.650 30.976 0,94 64.022 -0,48 185.241 -1,66 633 -0,81 2.383 -0,56 442.516 -0,15 1.522.332 -1,62 3.728.264 1,09 220 -2,53 50.577 -0,42 42.699 1,72 336.820 72.797 -1,94 45.136 -0,33 695 1,54 93.921 10.147

0,76 4,41 19,15 3,85 5,55 17,26 0,37 5,8 10 0,42 1,25 5,2 3,66 0,56 1,15 0,72 3,8 0,69 2,09 3,55 1,85 3,36 1,17 11,52 0,52 6,36 1 3,21 5,35 5,12 3,91 4,4 1,16 0,51 2,85 4,45 2,92 8,5 0,31 0,22 7,41 4,13 10,55 11,96 12,19 6,56 2,92 4,65 2,65 2,34 2,91 2,76 15,17 8,95 0,62 0,54

0,82 4,57 19,9 4,09 5,8 17,5 0,42 6 10,08 0,45 1,28 5,4 3,75 0,6 1,19 0,76 3,9 0,73 2,16 3,68 1,98 3,5 1,33 11,99 0,57 6,68 1,08 3,38 5,58 5,28 4,02 4,55 1,27 0,53 2,95 4,6 2,98 8,76 0,33 0,24 7,59 4,22 10,7 12,3 12,56 6,71 3,04 4,7 2,81 2,4 3 2,85 15,66 9,01 0,66 0,57

6,72 15,2

6,91 15,21

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

6,8 15,2

0,44 0,20

80.200 82

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,35 0,5 0,93 0,32 1,34 0,22 0,44 0,45 0,41 0,35 0,39 0,38 1,01 0,9 1,34 0,5 8,88 1,17 0,97 0,87 0,54 1,19 0,42 0,73 1,77 5,03 0,78 3,52 1,04 2,36 2,55 0,41 0,44 0,69 0,68 2,49 0,37 1,46 0,31 0,8

2,94

999

0,33

0,35

32.034 8.960 387 213.380 3.500 50 107.881

0,91 0,3 1,34 0,22 0,44 0,45 0,4

0,94 0,33 1,36 0,23 0,44 0,45 0,42

6.164 19.800 5.240

0,37 0,35 1

0,39 0,39 1,05

-7,59 2,04 0,91 0,86 6,59 -2,25 1,89 -2,46 -2,33

190 290 5.015 10.910 7.290 103 25.176 15.409 27.653

1,31 0,47 8,7 1,11 0,91 0,87 0,51 1,17 0,42

1,44 0,5 8,88 1,17 0,97 0,87 0,54 1,23 0,45

3,51

223

1,65

1,86

-4,88

750

0,78

0,78

18.504 904 5.050 6.650 69 3.999 1 10.970 3.120 205.798 100

2,33 2,3 0,4 0,42 0,69 0,65 2,49 0,36 1,35 0,29 0,8

2,36 2,55 0,41 0,44 0,69 0,69 2,49 0,37 1,46 0,33 0,8

-3,03 -1,47 -2,22 2,27 -2,38 -2,5 2,7

3,66 2,33 -5,48 -1,45 0,4 0,69 -11,43 5,26

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,2 0,34 1,64 0,54 0,35 0,56 0,51 1,03 0,7 0,39 0,79 0,67 0,84 1,06 0,33 0,68 6,2 0,63 1,62 1,07 1,22 0,32 0,36 0,34 0,64 0,67 0,67 0,54 0,59 0,48 1,77 29,99 1 0,33 0,55 1,87 0,3 0,33 0,54 3,43 0,41 0,76 0,21 0,28 1,13 0,61 0,34 0,59 5 1,64 0,66 1,41 1,01 0,9 0,29 4,13 0,5 2,75 0,73 0,46 0,6 0,47 0,57 0,52 0,4 0,25 1,42 0,5 0,69 0,54 0,95 0,39 0,65 0,72 0,4 0,62 0,61 2,8 0,85 0,46 3,89 0,7 2,66 0,4 0,68 0,57 0,5 0,67 0,29 1,26 0,38 3,04 0,34 0,38 1,2

-16,67

129.240 237 2.050 6.054 2.723 1.470

0,2 0,31 1,57 0,54 0,34 0,54

0,22 0,34 1,65 0,57 0,36 0,56

4,04

2.754

0,98

1,03

5,41 -1,25

390 109

0,35 0,72

0,4 0,79

1,92

5

1,06

1,06

-10 -2,78

5 0,62

2,86 -12,82 1,59 -2,9 -1,47 -1,67 -4 0,57 -0,5 -1,96

-6,25 -2,94 -1,82 0,29 -2,38 -6,17 -3,45 4,63

1,72 1,63 -0,61 10 4,12 -1,1 7,41 -1,43 2,04 -1,35

-1,89

62.591 502 400

0,59 1,53 1,05

0,63 1,65 1,07

9.400 1.670 6.550 1.100 2.211 4.745 600 5.010 3.300 470 7.156 5.039

0,29 0,32 0,34 0,64 0,66 0,66 0,5 0,57 0,48 1,71 29,82 0,98

0,32 0,36 0,37 0,64 0,67 0,68 0,54 0,61 0,5 1,77 30,2 1,04

384 130 16.715 9.994 1.590 41.642 22.850 11.317 8.850 3.070 212

0,53 1,87 0,3 0,31 0,52 3,37 0,39 0,75 0,2 0,27 1,03

0,56 1,87 0,31 0,34 0,54 3,43 0,43 0,8 0,23 0,28 1,17

10.642 430 150 50 2.040 4.490 3.526 1.500 290 5.470

0,55 4,9 1,64 0,66 1,33 0,96 0,88 0,27 4,11 0,46

0,59 5 1,65 0,66 1,42 1,02 0,9 0,29 4,2 0,5

11.240 3.447 13.226

0,71 0,45 0,6

0,74 0,48 0,61

7,6 0,65 10,7 0,43 0,59 0,46 0,32 0,66 0,16 0,86

PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,48

0,53

4.000 3.610 8.147 1.608 1.430 510 713 5.020 161.703

0,25 1,37 0,49 0,66 0,52 0,86 0,36 0,6 0,7

0,25 1,5 0,5 0,7 0,54 0,95 0,4 0,66 0,73

101.185 100 410 890 14.164 16.796 4.150

0,57 0,61 2,63 0,77 0,45 3,77 0,7

0,63 0,61 2,8 0,87 0,48 4,09 0,71

-3,33 1,61

660 23.330 580 650 152.949 69.585 56.537

0,39 0,68 0,57 0,5 0,65 0,28 1,24

0,4 0,71 0,6 0,5 0,69 0,29 1,27

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

7,80

122

2,82

3,04

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏

-6,58 -3,85 -6,76 -3,57 2,63 6,56 -2,7 1,64 7,02 0,36 -4,17 -4,19

2,56 -1,45 -1,96

-4,76

15

1,2

1,2

-1,52

1.300 757

7,6 0,65

7,6 0,66

4,88 -9,23

1.500 350

0,42 0,59

0,45 0,59

-3,03 -8,33 -11,11 -2,27

2.050 2.168 5.700 60

0,32 0,61 0,15 0,86

0,32 0,7 0,18 0,86

0,93 0,18 0,14 0,14 0,1 12,56 0,39 0,33 0,17 2,96 0,95 2,07 0,42 7,23 0,22 1,21 6,54 4,87 14 0,17 54,9 1,85 0,39 18,42 0,29 0,1 0,1 0,44 1,24 0,38 0,12 0,28 0,34 12,5 4,51 0,14 0,12

6,82 -5,26 -6,67 -6,67

104.210 1.901 3.577 2.000 17.800 2.395

0,85 0,18 0,14 0,14 0,09 12,56

0,94 0,19 0,15 0,14 0,1 12,56

-5,71 -5,56

1.080 157.230

0,33 0,17

0,33 0,18

-6,86 -1,43 -4,55

1.720 2.198 980

0,95 2,06 0,4

0,96 2,08 0,44

-4,35 -2,42 -2,68 4,96

13.530 8.378 50 5.021

0,21 1,18 6,36 4,83

0,23 1,24 6,71 4,87

-10 2,21 2,63 2,11

100 300 13.764 100 190 21.603 9.900

54,9 1,85 0,37 18,42 0,29 0,09 0,1

54,9 1,85 0,4 18,42 0,29 0,1 0,1

12.748 618

0,12 0,28

0,13 0,29

67 150 10.200 22.872

12,5 4,5 0,14 0,12

12,5 4,52 0,14 0,13

20.532

0,05

0,06

5.280 800 50

1,5 0,56 0,36

1,5 0,56 0,36

8.633 100 29.550

0,2 0,24 0,07

0,21 0,24 0,07

7.870 1.550

0,18 0,07

0,2 0,08

5.420

0,07

0,08

4.372

0,09

0,09

1.400

0,04

0,05

34.275 208 76.015 5.234

0,2 2,83 0,16 0,38

0,22 2,95 0,17 0,41

5.250

1

1

5

4

4

3,7 -2,72 9,73

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏

1.500

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

0,05 0,1 1,5 0,56 0,36 0,08 0,21 0,24 0,07 0,58 0,16 0,18 0,08 0,06 3,7 0,08 0,45 0,09 0,18 0,55 0,05 0,07 0,18 0,3 0,21 2,95 0,17 0,4 0,29 0,93 0,09

-5,08 -7,69

-5,26

10,53 1,72 2,56

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞

ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 1,85 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,6

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

4,65


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 25 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 23H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.723.270,33 4.965.061,72 4,3752 19.348.932,92 2.826.885,48 6,8446 104.879.964,34 14.862.949,84 7,0565 12.517.038,75 2.137.707,09 5,8554 290.082.196,18 107.941.823,29 2,6874 21.965.060,99 2.927.040,62 7,5042 14.053.898,72 2.475.971,68 5,6761 6.244.461,95 1.436.447,04 4,3472 8.938.516,23 1.380.520,49 6,4747 104.678.859,98 12.988.107,64 8,0596 37.195.279,69 5.860.322,95 6,3470 4.777.721,49 1.563.860,81 3,0551 12.645.483,60 1.397.728,77 9,0472 2.315.613,63 253.806,18 9,1236 157.821.747,89 12.350.013,46 12,7791 8.420.410,89 684.543,61 12,3008 3.473.120,43 659.551,34 5,2659 8.181.782,34 1.805.166,99 4,5324 6.289.305,64 1.952.765,75 3,2207 8.169.139,86 2.390.399,20 3,4175 8.886.024,13 1.348.527,46 6,5894 25.826.126,28 3.320.530,86 7,7777 10.110.638,92 5.473.568,76 1,8472 3.281.875,73 269.388,78 12,1827

-0,61% 4,4627 4,2877 -13,11% -0,48% 6,9473 6,7933 -17,67% -1,07% 7,0918 7,0036 -21,93% -0,56% 5,9579 5,7968 -16,01% -0,97% 2,6874 2,6874 -24,36% -0,46% 7,5042 7,4479 -16,85% -1,09% 5,6761 5,6335 -20,77% -0,62% 4,3733 4,3124 -18,99% -0,51% 6,5718 6,4747 -15,09% -0,32% 8,0596 8,0596 -9,16% -0,86% 6,4105 6,3153 -20,04% -1,02% 3,2995 3,0551 -23,09% -0,37% 9,0472 8,9793 -13,04% -0,37% 9,1236 9,1236 -12,62% -0,54% 12,8430 12,6833 -15,83% -0,66% 12,5468 12,1778 -26,65% -0,47% 5,3712 5,2132 -10,69% -0,62% 4,5324 4,5097 -13,60% -1,01% 3,2851 3,1563 -16,04% -0,51% 3,4175 3,3919 -7,63% -0,43% 6,6718 6,5894 -13,87% -0,61% 7,8555 7,6999 -21,54% 0,02% 1,8472 1,8426 -4,28% -0,86% 12,3654 12,0609 -16,70%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

81.542.579,96 27.825.061,42 3.529.080,60 141.455.465,35 30.433.810,98 7.561.965,37 25.576.378,21 27.494.010,07 13.319.607,32 7.344.647,65 25.761.399,77 11.604.654,55 20.015.977,02 37.214.162,82 310.019.399,03 5.724.308,72 26.710.157,24 51.539.831,25 111.715.966,49 47.732.259,48 14.236.214,08 387.400,34 6.419.249,61 969.911,12 11.970.567,68 1.016.214,55 1.375.402,55 3.128.626,01 12.663.728,32 3.529.268,18 2.365.023,06 117.943.402,47 57.138.179,69 13.394.546,42 51.524.475,61 94.987.542,98 54.217.050,42 12.818.508,70 49.790.821,85 11.393.321,03 50.805.574,92 24.804.975,73 5.616.638,79 3.288.119,43 288.661,79 8.279.094,62 35.516.790,95 27.617.910,62 3.324.163,44 4.042.823,85 3.260.246,37

4.945.105,46 2.208.123,60 331.033,52 30.597.831,69 4.296.479,28 1.006.562,65 3.241.581,20 3.369.072,27 1.721.970,88 1.874.751,70 3.514.457,05 1.653.730,85 6.627.322,83 7.003.353,04 51.459.275,19 966.307,21 2.824.196,06 4.699.967,02 13.729.962,26 4.759.870,42 1.251.694,13 311,27 5.178,53 842,10 10.128,55 1.058,55 1.351,11 688.354,72 3.540.146,70 1.139.487,06 297.191,22 35.882.269,88 5.285.959,43 1.273.265,24 5.483.447,93 29.643.062,41 5.701.549,52 440.340,84 44.356.148,46 10.175.428,57 5.297.333,28 2.382.841,79 535.644,92 993.287,20 96.015,00 1.686.511,35 13.523.451,79 8.220.126,00 835.227,70 19.892,01 989.823,00

16,4896 12,6012 10,6608 4,6231 7,0834 7,5127 7,8901 8,1607 7,7351 3,9177 7,3301 7,0173 3,0202 5,3138 6,0246 5,9239 9,4576 10,9660 8,1367 10,0281 11,3736 1.244,5800 1.239,5900 1.151,7800 1.181,8600 960,0000 1.017,9800 4,5451 3,5772 3,0972 7,9579 3,2870 10,8094 10,5198 9,3964 3,2044 9,5092 29,1104 1,1225 1,1197 9,5908 10,4098 10,4858 3,3103 3,0064 4,9090 2,6263 3,3598 3,9799 203,2400 3,2938

0,05% 0,20% 1,17% 0,21% 0,09% -0,14% -0,32% -1,11% -2,23% 0,05% -0,58% 0,29% 0,11% 0,80% -0,15% -0,11% -0,26% 0,56% -0,58% -0,02% -0,28% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,24% 0,24% -0,02% 0,17% -0,34% -0,14% 0,18% 0,41% 0,31% -0,09% 0,69% -0,10% 1,18% 0,06% 0,06% -0,13% 0,09% 0,09% 0,33% 0,03% -0,05% -0,14% 0,02% 1,21% 0,16% 0,22%

16,8194 12,8532 10,8740 4,6462 7,1188 7,5503 8,2846 8,4055 7,9672 3,9863 7,5500 7,0173 3,0383 5,3138 6,0246 5,9239 9,9305 11,5143 8,5435 10,5295 11,3736 1.244,5800 1.239,5900 1.151,7800 1.181,8600 960,0000 1.017,9800 4,5678 3,6309 3,1437 8,0773 3,3692 11,0256 10,7302 9,3964 3,2044 9,6994 29,2560 1,1225 1,1197 9,5908 10,4098 10,4858 3,3765 3,0064 4,9090 2,6526 3,4606 4,0296 204,2562 3,3926

16,3247 12,4752 10,5542 4,5884 7,0303 7,4564 7,7323 7,9975 7,5804 3,8785 7,1835 6,9647 2,9960 5,3138 6,0246 5,9239 9,4576 10,9660 8,1367 10,0281 11,3736 1.244,5800 1.239,5900 1.151,7800 1.181,8600 960,0000 1.017,9800 4,5110 3,5772 3,0972 7,9579 3,2213 10,5932 10,3094 9,2085 3,1804 9,3190 28,8921 1,1141 1,1197 9,3990 10,3317 10,4858 3,2937 2,9914 4,8845 2,6000 3,2590 3,9799 203,2400 3,2279

1,34% 3,19% 15,88% 2,63% 2,53% 12,60% -7,35% -13,82% -20,56% -0,43% -10,35% 3,02% -4,31% 14,61% 5,52% 3,33% 0,21% 3,76% -6,01% -0,36% 5,59% 2,39% 2,44% -0,61% -0,57% -2,03% -1,99% 1,89% 2,10% -0,96% -1,50% 0,78% 1,43% 0,49% -2,64% 2,96% -1,46% 9,85% 0,00% 0,19% -1,92% -3,03% -2,84% 0,40% 1,37% 1,87% -8,71% 1,08% 8,33% -2,79% 0,27%

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.079.100,77 3.092.515,51 1,9657 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.348.266,47 562.128,69 5,9564 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 19.690.421,46 5.479.191,52 3,5937 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.072.514,61 2.120.952,12 13,2358 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 11.972.806,49 4.555.728,44 2,6281 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.070.081,94 2.073.896,98 5,8200 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 269.240.604,08 29.231.937,31 9,2105 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.075.595,94 2.711.269,76 5,5603 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.451.730,27 1.708.504,28 10,2146 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.122.673,32 6.151.800,00 6,8472 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 33.242.332,98 1.186.587,93 28,0151 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 35.709.409,14 3.236.209,71 11,0343 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 24.405.958,49 5.715.616,20 4,2700 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 870.733,00 184.422,42 4,7214 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.729.062,00 7.103.019,16 1,5105 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 60.911.771,54 14.753.674,90 4,1286 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.693.569,92 1.932.268,30 0,8765 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.370.153,56 9.665.543,99 0,9694 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 741.602,19 151.905,40 4,8820 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 55.843.259,48 39.784.665,46 1,4036 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 123.248.174,29 18.529.844,69 6,6513 ¢∏§√™ TOP-30 19.524.446,61 16.562.921,05 1,1788 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.223.260,42 279.525,00 15,1087 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 140.985,71 181,31 777,6200 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.654.585,49 13.679,93 778,8500 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 526.065,18 182.763,18 2,8784 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 86.204.071,86 6.780.871,52 12,7128 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 7.834.797,48 4.211.728,43 1,8602 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.560.559,71 1.407.603,29 4,6608 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.028.583,13 5.705.824,46 7,7164 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.440.427,27 2.242.301,22 2,4263 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 142.271.529,64 7.608.530,01 18,6990 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 47.953.830,65 11.307.855,20 4,2408 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.222.456,72 59.984.238,11 0,3538 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.288.755,06 3.326.170,35 0,3875 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.003.091,52 124.282,94 8,0710 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.372.613,58 9.856.485,92 8,0528 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 46.597.930,35 6.119.948,45 7,6141 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.592.099,72 4.965.350,03 8,3765 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.445.907,69 3.774.344,62 1,1779 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 474.736,66 397.726,85 1,1936

-0,42% -0,27% -0,82% -0,75% -0,53% -0,90% -0,45% -0,61% -0,55% -0,86% -0,53% -0,47% -0,45% -0,11% -0,74% -0,50% -0,41% -0,54% -0,47% -0,71% -0,67% -0,77% -0,57% -1,80% -1,80% -0,60% -0,68% -0,56% -0,58% -0,60% -0,62% -0,64% -0,67% -0,62% -0,62% -0,06% -0,06% 0,00% -0,09% -0,57% -0,57%

2,0640 6,2542 3,7734 13,8976 2,7201 6,0237 9,3026 5,6159 10,3167 6,8814 28,5754 11,2550 4,3554 4,8158 1,5634 4,1286 0,8765 0,9839 4,9552 1,4036 6,6513 1,1788 15,1087 777,6200 778,8500 2,9072 13,0942 1,9160 4,8006 7,7164 2,4263 18,8860 4,2832 0,3538 0,3875 8,0710 8,0528 7,6141 8,3765 1,1779 1,1936

1,9264 -33,24% 5,8968 -35,93% 3,5578 -37,05% 13,1034 -31,17% 2,6018 -23,13% 5,7618 -29,68% 9,1184 -27,89% 5,5047 -31,79% 10,1125 -26,70% 6,7924 -37,48% 27,7349 -30,55% 10,9240 -22,71% 4,2273 -28,49% 4,6742 -26,13% 1,5105 -30,88% 4,0873 -26,64% 0,8677 -24,79% 0,9597 -26,23% 4,8332 -27,90% 1,3896 -28,83% 6,5848 -31,00% 1,1670 -30,81% 15,1087 -31,96% 777,6200 -30,25% 778,8500 -30,23% 2,8208 -30,95% 12,5857 -29,89% 1,8416 -27,17% 4,6142 -30,18% 7,6392 -25,56% 2,4020 -27,55% 18,5120 -25,86% 4,1984 -26,78% 0,3503 -25,61% 0,3836 -27,81% 7,9903 -4,68% 7,9723 -4,64% 7,6141 -8,73% 8,3765 -7,25% 1,1661 -19,97% 1,1936 -19,40%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

616.521,66 66.582,67 9,2595 313.772,31 33.233,43 9,4415 2.380.832,29 257.084,51 9,2609 8.898.281,46 3.168.611,54 2,8083 1.707.620,55 1.051.735,87 1,6236 15.455.097,50 7.114.879,29 2,1722 8.009.090,35 5.146.751,83 1,5561 40.583.096,71 4.408.147,57 9,2064 10.617.670,83 6.340.492,55 1,6746 46.662.404,89 1.438.405,72 32,4404 2.799.467,91 448.282,31 6,2449 4.364.972,47 1.545.864,10 2,8236 10.491.165,84 17.219.252,92 0,6093 35.091.422,03 4.998.064,79 7,0210 4.963.240,48 8.768.900,76 0,5660 25.581.802,69 3.949.435,40 6,4773 6.238.488,45 2.553.755,23 2,4429 19.865.660,42 13.970.872,14 1,4219 12.634.486,33 8.021.759,11 1,5750 1.073.167,19 1.265.192,65 0,8482 359.022,71 173.565,74 2,0685 4.212.874,12 607.764,18 6,9318

-0,27% 9,2595 9,0743 -15,60% -0,27% 9,4415 9,4415 -14,50% -0,27% 9,2609 9,0757 -15,60% -0,84% 2,9487 2,7802 -29,97% -0,63% 1,7048 1,6074 -29,61% -0,46% 2,1722 2,1613 -25,88% -0,61% 1,5561 1,5483 -27,97% -0,70% 9,2985 9,0223 -33,49% -0,36% 1,6913 1,6411 -26,04% -0,84% 33,3325 32,4404 -30,78% -1,11% 6,4166 6,2449 -36,22% -0,72% 2,9012 2,8236 -33,72% -0,73% 0,6215 0,6093 -29,79% -0,72% 7,1614 7,0210 -31,17% -1,03% 0,5759 0,5547 -31,66% -0,76% 6,5907 6,3478 -33,65% -0,35% 2,4429 2,4185 -24,92% -0,79% 1,4930 1,4077 -31,76% -0,72% 1,6538 1,5435 -34,30% -0,52% 0,8652 0,8397 -23,52% -0,39% 2,1512 2,0478 -27,43% -0,41% 7,2091 6,8625 -25,98%

16.736.925,20 1.293.518,01 12,9391 3.259.275,78 428.322,94 7,6094 7.386.045,32 1.371.794,09 5,3842 10.565.435,71 977.663,18 10,8068 15.349.677,30 1.460.109,00 10,5127 14.617.838,12 1.162.050,44 12,5793 3.614.820,18 610.400,64 5,9220 8.047.879,82 1.538.419,94 5,2313 4.003.939,25 1.809.988,04 2,2121 1.088.302,42 139.834,82 7,7828 18.821.422,88 5.716.559,72 3,2924 28.641.119,76 8.260.930,80 3,4671 1.116.872,05 134.167,55 8,3245 3.310.539,33 388.550,00 8,5202 627.772,83 538,50 1.165,7700 36.125.478,55 30.472,20 1.185,5200 726.116,80 698,16 1.040,0500 42.689.549,93 40.980,16 1.041,7100 41.600,48 43,99 945,6200 4.527.199,07 4.779,40 947,2300 1.027.497,62 350.254,94 2,9336 715.254,19 154.574,33 4,6273 4.338.278,51 2.866.775,72 1,5133 2.530.473,93 946.485,26 2,6735 3.831.475,98 1.479.026,74 2,5905 1.438.520,38 550.436,03 2,6134 47.319.927,96 35.974.491,07 1,3154 8.069.364,22 517.716,08 15,5865 14.489.077,83 1.079.388,53 13,4234 44.629.698,33 3.882.968,48 11,4937 8.701.341,81 12.470.357,46 0,6978 4.204.737,39 5.907.236,72 0,7118 11.934.822,02 12.591.122,17 0,9479 14.705.093,64 15.623.234,99 0,9412 4.033.837,74 268.875,66 15,0026 1.115.513,98 73.145,00 15,2507 621.081,17 29.870,67 20,7923 3.104.441,42 356.088,85 8,7182 664.019,64 73.493,64 9,0351 3.680.484,28 419.110,46 8,7817 674.705,49 73.757,96 9,1476 1.370.607,12 156.629,30 8,7506 533.859,09 58.587,46 9,1122 138.706.486,14 16.429.197,66 8,4427 704.938,87 78.950,81 8,9288 41.962.851,13 5.835.961,32 7,1904 28.954.016,77 2.739.911,09 10,5675 22.154.167,44 2.078.264,19 10,6599 14.404,76 12.138,18 1,1867 42.640,39 37.138,44 1,1481 279.546,65 184.813,37 1,5126 5.926.365,40 2.946.760,27 2,0111 5.599.148,59 2.747.717,87 2,0377 3.519.175,24 933.292,24 3,7707 1.845.708,88 618.603,20 2,9837 9.061.302,15 6.169.121,25 1,4688 14.126.498,92 5.355.329,05 2,6378 22.784.458,69 4.203.527,01 5,4203 13.102.579,09 4.513.391,24 2,9030 29.430.500,97 13.822.713,10 2,1291 728.963,65 38.132,00 19,1168 3.557.434,95 12.372,10 287,5400 1.805.133,85 357.187,94 5,0537

-0,42% -1,67% -1,83% -1,19% -0,71% -1,46% -0,96% 0,04% -1,89% -0,92% -1,48% -2,29% -0,31% -2,15% -0,21% -0,21% -1,12% -1,12% -0,90% -0,90% -0,17% -1,55% -1,62% -1,82% -0,96% -0,35% -0,96% -1,38% -0,99% -1,35% -0,99% -0,99% -1,29% -1,29% -2,92% -2,99% -4,00% 0,26% 0,26% 0,42% 0,42% 0,12% 0,12% -0,02% -0,02% 0,39% -0,33% -0,42% -1,22% -1,23% -0,79% -2,42% -0,27% -2,04% -1,61% -0,78% -0,54% -1,66% -1,35% -0,76% -2,60% -0,46% -0,26%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

13,5861 7,8757 5,4380 10,9149 10,6178 12,7051 6,0404 5,2313 2,2121 7,8995 3,2924 3,4671 8,3245 8,5202 1.165,7700 1.185,5200 1.040,0500 1.041,7100 945,6200 947,2300 2,9629 4,6736 1,5587 2,7537 2,6553 2,6918 1,3154 15,5865 13,5576 11,6086 0,6978 0,7118 0,9479 0,9412 15,0026 15,2507 20,7923 8,7182 9,0351 8,7817 9,1476 8,7506 9,1122 8,4427 8,9288 7,1904 10,5675 10,6599 1,1867 1,1481 1,5126 2,1117 2,1396 3,9592 3,0732 1,4835 2,7103 5,5694 2,9828 2,1717 19,4513 293,2908 5,2053

12,8097 7,29% 7,5333 16,43% 5,3304 20,13% 10,6987 5,76% 10,4076 3,24% 12,4535 1,68% 5,8628 7,13% 5,1790 8,74% 2,1900 -5,51% 7,7050 6,00% 3,2595 -4,24% 3,4324 -8,66% 8,2413 -16,76% 8,5202 -3,99% 1.165,7700 4,57% 1.185,5200 4,61% 1.040,0500 -5,21% 1.041,7100 -5,17% 945,6200 -4,33% 947,2300 -4,29% 2,8749 -27,09% 4,5348 -4,27% 1,4982 2,69% 2,6468 13,60% 2,5646 8,82% 2,5873 9,16% 1,3022 4,47% 15,4306 16,29% 13,2892 2,73% 11,3788 15,66% 0,6908 5,06% 0,7118 6,18% 0,9384 15,16% 0,9412 16,50% 14,8526 39,90% 15,2507 41,68% 20,5844 35,24% 8,5438 -3,87% 9,0351 -3,40% 8,6061 -3,47% 9,1476 -3,00% 8,5756 -1,99% 9,1122 -1,05% 8,2738 -4,47% 8,9288 -3,64% 7,1185 -6,21% 10,3562 -0,30% 10,4467 0,84% 1,1867 -17,27% 1,1481 -18,11% 1,5126 0,73% 1,9709 -9,67% 1,9969 9,27% 3,6953 0,58% 2,8942 -0,54% 1,4394 3,06% 2,6378 4,04% 5,4203 11,19% 2,9030 4,61% 2,1291 3,09% 18,7345 22,92% 287,5400 3,19% 4,9526 -7,32%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.712.535,62 23.673.683,69 6.428.801,49 207.096.707,68 8.745.365,21 1.785.663,16 5.991.789,22 49.657.061,81 4.240.736,97 56.587.399,21 60.862.044,51 187.530.992,85 3.681.196,55 11.225.449,26 19.811.715,89 304.172.998,81 7.421.287,07 219.424.819,01

2.068.549,15 6,6291 1.882.732,10 12,5741 1.117.768,07 5,7515 18.294.556,17 11,3201 1.261.078,13 6,9348 502.850,67 3,5511 1.095.717,41 5,4684 6.487.898,64 7,6538 693.072,88 6,1187 17.153.232,49 3,2989 15.600.174,63 3,9014 96.200.685,30 1,9494 772.958,84 4,7625 2.085.189,19 5,3834 3.690.491,12 5,3683 83.662.393,17 3,6357 888.832,44 8,3495 91.638.775,19 2,3945

0,01% 6,6424 6,4965 1,85% -0,03% 12,6998 12,4484 2,04% -0,15% 5,7515 5,6940 -1,63% 0,01% 11,3201 11,3201 2,56% -0,01% 6,9348 6,9348 0,44% -0,08% 3,5547 3,5369 -1,79% 0,01% 5,4684 5,4137 -0,99% -0,02% 7,6615 7,6155 3,62% 0,04% 6,1340 6,0881 5,61% 0,00% 3,2989 3,2989 0,92% -0,01% 3,9209 3,8819 0,22% 0,01% 1,9494 1,9494 2,80% 0,00% 4,7625 4,7387 2,63% 0,00% 5,3834 5,3834 0,83% -0,12% 5,3683 5,3683 0,62% 0,01% 3,6357 3,6175 2,47% 0,03% 8,5165 8,1825 2,38% 0,02% 2,3945 2,3945 3,80%

50.562.090,75 29.505.024,31 22.197.291,44 9.876.344,49 1.162.688,94

4.324.302,28 11,6925 2.515.823,74 11,7278 19.938.658,46 1,1133 9.176.032,53 1,0763 441.442,69 2,6338

0,00% 11,6925 11,6925 0,49% 0,00% 11,7278 11,7278 1,31% 0,00% 1,1133 1,1133 1,35% 0,00% 1,0763 1,0763 2,35% -0,51% 2,6338 2,6338 6,98%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.282.417,63 1.278.776,82 1.194.653,54 11.804.714,39 38.717.765,60 63.431.118,84

333.884,15 149.590,54 126.004,36 1.302.081,77 6.064.296,85 9.046.907,56

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

21.854.763,87 2.295.669,73 9,5200 10.302.834,35 1.221.248,41 8,4363 4.132.333,32 526.572,58 7,8476 5.204.457,68 656.355,29 7,9293 544.128.173,24 146.435.751,63 3,7158 27.367.744,24 9.110.853,84 3,0039 4.183.746,40 823.939,33 5,0777 57.350.596,11 4.964.630,52 11,5518 27.149.851,86 5.549.621,48 4,8922 11.885.240,32 1.257.640,02 9,4504 9.494.200,52 1.070.954,24 8,8652 8.780.044,86 2.967.069,59 2,9592 19.285.944,41 3.374.520,29 5,7152 3.062.878,74 2.075.465,41 1,4758 33.226.292,35 2.616.347,52 12,6995 6.387.955,91 1.550.657,09 4,1195 27.156.617,10 3.328.766,56 8,1582 11.876.557,12 4.845.515,89 2,4510 11.140.450,58 4.748.110,83 2,3463 769.821,61 120.000,00 6,4152 990.098,67 150.492,23 6,5791 11.073.368,04 3.844.293,12 2,8805 2.906.425,83 1.106.762,28 2,6261 2.558.144,48 474.196,84 5,3947 789.940,35 451.357,47 1,7501 13.837.638,72 6.776.970,64 2,0419 1.929.486,81 252.189,43 7,6509

-0,91% 9,6152 9,4248 -16,99% -0,60% 8,5839 8,3519 -21,04% -0,44% 7,9849 7,7691 -21,53% -0,55% 8,0284 7,8500 -21,32% -0,79% 3,7158 3,7158 -22,20% -0,50% 3,0039 2,9739 -17,51% -0,70% 5,1539 5,0269 -25,22% -0,44% 11,5518 11,4363 -24,19% -0,31% 4,8922 4,8433 -9,69% -0,22% 9,4504 9,3559 -10,04% -0,52% 8,8652 8,8652 -13,55% -0,51% 2,9592 2,9296 -10,74% -0,58% 5,8867 5,6580 -24,69% -0,66% 1,5939 1,4758 -25,67% -0,78% 12,8265 12,5725 -23,31% -0,63% 4,3255 4,0783 -24,69% -0,33% 8,3214 8,1582 -8,90% -0,92% 2,4878 2,4510 -28,37% -0,76% 2,3698 2,3228 -29,08% -0,90% 6,4794 6,3510 -24,97% -0,93% 6,6449 6,5133 -24,74% -0,52% 2,8805 2,8661 -20,15% -0,25% 2,7049 2,5473 -12,46% -0,79% 5,5565 5,2868 -26,27% -0,63% 1,7589 1,7431 -25,17% -0,18% 2,0419 2,0368 -13,78% -0,30% 7,6509 7,6509 -20,10%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

19.681.471,48 6.413.548,10 4.132.341,90 2.801.829,44 1.724.517,30 12.271.546,42 52.936.194,30 37.461.563,21 22.678.115,48 37.605.593,83 2.000.174,32 10.786.000,08 739.116,16 298.290,51

1.132.180,79 577.347,31 359.432,59 249.151,73 310.794,71 1.824.722,76 4.994.033,97 5.963.724,87 8.419.839,91 3.553.574,72 555.476,61 4.144.616,43 74.930,21 30.236,75

17,3837 11,1086 11,4968 11,2455 5,5487 6,7252 10,5999 6,2816 2,6934 10,5825 3,6008 2,6024 9,8641 9,8652

-0,27% -0,11% -0,04% -0,05% -0,17% -0,33% -0,16% -0,24% -1,22% -0,91% -0,49% -0,31% -0,44% -0,44%

18,2529 11,6640 12,0716 11,8078 5,6597 6,7925 10,7059 6,2816 2,7338 10,5825 3,7448 2,6284 9,8641 9,8652

17,2099 10,8864 11,2669 11,0206 5,4932 6,6579 10,4939 6,2188 2,6665 10,5296 3,5648 2,5764 9,8641 9,8652

-2,29% -2,36% -0,64% 3,25% 2,03% 4,49% 1,87% 2,34% -4,41% 5,26% 11,16% -5,38% -1,36% -0,57%

-0,45% -0,04% -0,68% -0,05% -1,19% 0,74% -0,70% -1,24% -0,35% 0,05% -0,11% -0,46% -0,48% -0,48% -1,01% -1,01% -1,02% 0,06% 0,07% -1,04% 0,10% -0,39% -0,76% -0,54%

3,7099 14,5541 9,9958 7,7391 9,4149 6,5888 18,3240 2,7693 10,8531 3,6724 8,2888 2,8838 0,8243 0,8494 0,8948 0,9238 0,9037 9,9385 9,9722 13,4250 3,2574 3,0445 3,0861 9,5125

3,4979 13,7224 9,7978 7,5859 9,2285 6,4584 17,9612 2,6879 10,5339 3,6357 8,2059 2,8550 0,8161 0,8494 0,8769 0,9238 0,8859 9,7894 9,9722 13,2236 3,2411 2,7545 2,7921 9,3016

3,80% 8,58% 13,71% 13,17% 8,38% 6,31% 22,42% 0,61% 6,40% 8,03% 3,22% 13,25% 12,66% 13,80% 15,73% 16,77% 15,71% -0,62% -0,28% 11,67% 5,70% 8,78% -2,03% 3,63%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.941.262,64 5.360.992,41 3.590.577,77 259.041,63 31.819.327,72 3.215.118,60 29.456.628,85 3.844.234,16 50.671.407,13 5.435.868,41 16.389.506,96 2.512.358,82 80.891.227,98 4.458.634,22 5.841.278,09 2.151.460,24 5.534.908,42 520.183,93 4.712.636,64 1.283.253,85 16.266.502,14 1.962.468,62 50.601.021,71 17.546.758,13 50.637.190,34 61.433.297,00 52.357,57 61.643,52 33.789.823,46 37.763.573,42 16.885.414,55 18.278.894,03 30.799.032,36 34.418.465,19 343.197,48 34.532,03 997.217,12 100.000,00 173.663,65 12.935,88 1.333.441,69 409.362,32 44.932.024,89 15.496.292,55 1.736.740,22 590.910,04 3.447.463,24 367.850,70

3,5332 13,8610 9,8968 7,6625 9,3217 6,5236 18,1426 2,7150 10,6403 3,6724 8,2888 2,8838 0,8243 0,8494 0,8948 0,9238 0,8948 9,9385 9,9722 13,4250 3,2574 2,8995 2,9391 9,3719

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

15.329.554,73 4.318.841,73 3,5495 1.663.517,37 167.571,58 9,9272 70.937.907,04 7.766.808,71 9,1335 29.278.632,53 3.340.106,17 8,7658 4.560.917,40 774.924,73 5,8856 44.247.166,27 13.848.364,49 3,1951 47.481.562,36 45.586.821,30 1,0416 1.956.491,53 1.856.441,98 1,0539 6.195.085,93 707.485,97 8,7565 3.919.086,20 1.258.283,10 3,1146 22.218.550,45 10.489.846,63 2,1181 2.703.705,39 1.052.503,00 2,5688 5.380.257,60 533.795,78 10,0792

0,10% 3,5850 3,5140 11,09% -0,60% 10,4236 9,8279 7,86% -0,17% 9,1335 9,0422 0,51% -0,15% 8,7658 8,6781 0,58% -0,29% 6,0622 5,7090 -0,21% -0,05% 3,1951 3,1631 6,55% -0,03% 1,0416 1,0312 6,17% -0,04% 1,0539 1,0539 6,63% -0,35% 8,9316 8,7565 -5,98% 0,04% 3,1146 3,0990 3,02% -0,63% 2,2240 2,0757 -13,95% -0,67% 2,6972 2,5174 -7,84% -0,09% 10,2052 10,0036 9,89%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

8.174.308,12 6.576,92 1.117.111,25

794.191,80 10,2926 5,64 1.166,7400 960,57 1.162,9700

0,02% 10,2926 10,1897 0,12% -4,64% 1.166,7400 1.166,7400 1,16% -4,66% 1.162,9700 1.162,9700 1,06%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3339 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8438 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4548 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2923 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .111,28 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3276 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,1445 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3556 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3632

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3664 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3741

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3428

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

3,8409 8,5485 9,4810 9,0660 6,3845 7,0114

-0,74% -0,81% 0,14% -0,84% -0,90% -0,70%

4,0329 8,9759 9,6706 9,3833 6,7037 7,0815

3,8025 -38,96% 8,4630 -31,13% 9,3862 -2,99% 8,9753 -21,33% 6,3207 -26,06% 6,9413 -23,31%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3366 .........................................................1,3206 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84549 .......................................................0,83536 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4697 .........................................................7,3803 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3109 .........................................................9,1994 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,5 .........................................................110,17 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3303 .........................................................1,3143 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1608 .........................................................8,0631 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3583 ...........................................................1,342 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3659 .........................................................1,3496

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

¶EM¶TH 25 NOEMBPI√À 2010

∏ ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÈÎÔÓÔÌ›·

™Â ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË

∞£∏¡∞, 24.

∞£∏¡∞, 24.

ª

 ٷ¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi, ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÔ‡, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂›Û˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi, ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2009 Ò˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 43,8%, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 34,2%. ∞ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2008 Ò˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ηıÒ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 98,8%.

ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Û˘ÓÔÏÈο Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ-·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ó¤· ··Û¯fiÏËÛË, ¤ÛÙˆ Ï›ÁˆÓ ˆÚÒÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 67.927 ¿ÙÔÌ·, ·˘ÍË̤ÓÔÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ 20.688 ¿ÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó 47.239. ™Â Û¯¤ÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 33.763 ¿ÙÔÌ·. ∂ÓÒ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 2009 ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙÔ 10,7% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ 11,4% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÂʤÙÔ˜ ÛÙÔ 10,9% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÂÚÁ·Û›·, ·fi Â›Û˘ 11,4% Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ. ∞˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÚ›ÌËÓ· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙÔ˘ 2008, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009-2010 Ô˘ ͤÛ·Û·Ó Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ù· Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ˘„ËÏfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ›‰È· Ë ∂§™Δ∞Δ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡-

ºfiÚÔ˜ - ʈÙÈ¿ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘

¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÎÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·-

Ù¿ 72,1%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 2.074 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fi-

ÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010 Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ:

● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Ô-

Ú˘ÎÙÒÓ Î·Ù¿ 38,7%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 4.246

™¢√∂: ™Ù· 3,57 ‰ÈÛ. Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ, ·‡ÍËÛË 136% ∞£∏¡∞, 24.

™˘ÓÔÏÈο ÚfiÛÙÈÌ· Î·È º¶∞ ‡„Ô˘˜ 3,57 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ·Ṳ̂ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ™¢√∂ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËÚˆı¤ÓÙ˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÛÒÌ·. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ‡„Ô˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Ô˘ ηٷÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ º¶∞ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË ÂÚ›Ô˘ 136%.

ÓÙˆÓ Î·Ù¿ 60,7%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 1.990 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ 83,7%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 1.932 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·Ù¿ 74,8%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 2.276 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ 79,1%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 5.886 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ηٿ 489,5%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ 2.965 Ù· ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 113,6%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 1.066 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›ÏˆÓ Î·Ù¿ 77,4%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 3.699 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ͇ÏÔ˘ ηٿ 70,5%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 3.081 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂȉÒÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ ηٿ 19,9%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 9.508 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÏÔÈÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 113,2%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 3.555 ¿ÙÔÌ·. ● ∞fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔʛ̈Ó, ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηٿ 22,3%, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 14.874 ¿ÙÔÌ·. √È ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÂÈÚ¿˜ ¿ÏÏˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó¤· ··Û¯fiÏËÛË. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÚ›ÛË fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 738 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ-·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÏ¿‰Ô˜ Ò˜ ÙÔ 2008 ·ÚÔ˘Û›·˙ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÂÚÁ›·.

ÀÔ¯ÒÚËÛ ηٿ 5,8% Ì ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ 2010

ªÂ›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ 2009 ∞˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 124,7% Ù· Î¤Ú‰Ë ∂μπΔDA ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È‡ÏÈÛ˘ ∞£∏¡∞, 24.

∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 5,8% (Û ÔÛfiÙËÙ·) ÙÔ 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ ICAP Group. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÀÁÚÒÓ Î·È ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ∫Ï·‰È΋˜ ªÂϤÙ˘ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ICAP Group. Δ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ η‡ÛÈÌ· η٤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Δ· ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (Ô‰ÈΤ˜, ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜) ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ “ηٷӷψً” ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÚ›‰È· ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ η‡ÛÈÌ· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘), ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË (ËÏÈΛ·, ΢‚ÈÛÌfi˜ Î.Ï.) ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ (‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘), ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë Î›ÓËÛË ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈ-

ÎÔ‡˜ ·ÂÚÔÏÈ̤Ó˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÙÚ›· Â›‰· (¢È‡ÏÈÛË, ÃÔÓ‰ÚÈ΋ Î·È §È·ÓÈ΋ ∂ÌÔÚ›·), ηıÒ˜ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ·ÚÁÔ‡ ηχÙÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ̤ۈ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. √È 2 ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È‡ÏÈÛ˘ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Ì ¤ÙÔÈÌ· η‡ÛÈÌ· ÂÚ›Ô˘ 45 ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ, ÂÓÒ 19 ·fi ·˘Ù¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÂÌÔÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ∞’ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË 2 ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ ‰¿ÊÔ˘˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜.∏ ¢ڇÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ 2009 ηٿ 5,82% Û fiÁÎÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· η‡ÛÈÌ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ (‰ËÏ. ‚ÂÓ˙›Ó˜, ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ - ΛÓËÛ˘, Ì·˙Ô‡Ù, ˘ÁÚ·¤ÚÈ·, ÎËÚÔ˙›ÓË Î·È ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜) ˘‹ÚÍ ÌÈÎÚ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·Ù¿ 1%, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ (¿ÓÔ‰Ô˜ 0,2%). ∏ ηٷӿψÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô (ηٿ 7,6%), ÂÓÒ ÙˆÙÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ (Ì›ˆÛË 7,4%). ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÙÒÛË (΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘) ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Ì·˙Ô‡Ù ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ̛ˆÛË 5,2% Î·È 20,1% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ η‡ÛÈÌ· “¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÁÔÚ¿˜” (Ó·˘ÙÈÏȷο Î·È ·ÂÚÔÔÚÈο η‡ÛÈÌ·) Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 9,6% (Ì ÙÒÛË 11,5% ÛÙ· ·ÂÚÔÔÚÈο, 2,7% ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÙڤϷÈÔ Î·È 10,2% ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi Ì·˙Ô‡Ù). ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÒÛË

Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÛÙ·ıÌÔ› ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜) ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ì·˙Ô‡Ù ÌÂÈÒıËΠηٿ 12,6% Î·È 22,8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (‰È‡ÏÈÛ˘/¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÂÌÔÚ›·˜) ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ‚¿ÛÂÈ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌÔ‰ÂÈÎÙÒÓ. ∂›Û˘, Û˘ÓÂÙ¿¯ıË ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‚¿ÛÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 2 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È‡ÏÈÛ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 10,78% ÙÔ 2009 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008, ÂÓÒ Ù· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 2,37% ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÒÛË 32,77% ÙÔ 2009 (ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·fi ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜). øÛÙfiÛÔ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ·Ó¤Î·Ì„ ÙÔ 2009, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ 2008, Ì ÙÔ ÌÈÎÙfi ΤډԘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È.™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ Î¤Ú‰Ë (ÚÔ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ 2008 ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˙ËÌÈ¿. Δ· Î¤Ú‰Ë ∂μπΔDA, ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 124,7% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÂÌÔÚ›·˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔÓ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi 38 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 4,17% ÙÔ 2008 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007, ÂÓÒ Ù· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 2,78%. √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 38 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 21,75% ÙÔ 2008, ÂÓÒ ÙÔ ÌÈÎÙfi ΤډԘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 4,76%. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ (ηٿ 4%) ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ 85,27%. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÙÒÛË (ηٿ 84,07%) ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ (ÚÔ ÊfiÚÔ˘) ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· Î¤Ú‰Ë EBITDA ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 31,7%.

ªÂ ÙËÓ Îϛ̷η ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÌfiÓÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘˜, ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ∏ Îϛ̷η ÙˆÓ ÌfiÓÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi 50% Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ 90% ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ¿Óˆ ·fi 80.000 ¢ÚÒ. ∏ Îϛ̷η Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÚԂϤÂÈ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (45%) ÁÈ· ÔÛ¿ ̤¯ÚÈ 6.000 ¢ÚÒ (ÌfiÓÔ˘˜ 10% Û ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 60.000). ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (Ì ٷ‚¿ÓÈ Ù· 6.000) ¿Ó ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Îϛ̷η: 0-20.000 ¢ÚÒ 50,00% 20-40.000 60,00% 40-60.000 70,00% 60-80.000 80,00% 80.000 Î·È ¿Óˆ 90,00% ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Îϛ̷η ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· “¿Û˘ ʇÛˆ˜ ΛÓËÙÚ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘) Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË” .

∂·Ó¤Ó·ÚÍË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ ∞£∏¡∞, 24.

∞Ó·ÌfiÚʈÛË Î·È Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi 1˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠ۇÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √.∂.∫. Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ μ·Û›ÏË ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ηÙfiÈÓ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢.™. ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ: * ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ. * ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂȉÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. * √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ηٷÛ΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. * ∏ ÛÙ·‰È·Î‹ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ë Â·Ó¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. * ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √.∂.∫., ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÔÏËڈ̋˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. * ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÓÔÈΛԢ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ. * ∏ ÛÙ·‰È·Î‹ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ̤¯ÚÈ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. * ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, π.∫.∞. √.∞.∂.¢. - ¢.√.À. - ∂ıÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ™Â Â›‰· ÚÂÎfiÚ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 24.

™ÙÔ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 31 Ì 32 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 12% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 15 Ì‹Ó˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 31 Ì 32 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ. ΔÔ 2011 ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2012, ηıÒ˜ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi Ù· ÂÈÛÊ·Ï‹ ‰¿ÓÂÈ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔ˘Ó Ì ¤Ó· ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈÛÌfi Ê¿Û˘ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÚ›Ô˘ 2 Ì 3 ÙÚ›ÌËÓ·. øÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓÈÛÙ› ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ 2010 ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó 6,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚԂϤ„ÂȘ ÂÓÒ ›Ûˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ NPLs, ‰ËÏ·‰‹ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 10,2% ÙÔ 2010 Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ̤ۈ Ù˘ Emporiki Î·È Geniki bank ÚÔ·ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ˆ˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚԂϤ„ˆÓ. ¢ÚÒÓÙ·˜ fiÏÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë Emporiki Ì ‚¿ÛË ÙÔ 9ÌËÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ 826 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Geniki bank ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 8,6% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ‹ 312 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 1% ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ.

∑Ë̛˜ 117,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ATEbank ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 24.

™Â 117,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ˙Ë̛˜ Ù˘ ATEbank ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ 82,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ·ÔÌ›ˆÛ˘ Î·È ÙȘ ˙Ë̛˜ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÙÚ¿Â˙· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘, ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ Û 613,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ηٿ 12,4% (+6,4% ÛÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÛËÌ›ˆÛ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 380 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÂÓÒ ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÈÙÔΛԢ ‚ÂÏÙÈÒıËΠηٿ 5 Ì.‚. Û Â›Â‰Ô ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È ·Ó‹Ïı Û 2,76% ·fi 2,71% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ·Ó‹Ïı·Ó Û 47,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 57,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ·Ó Î·È Û Â›Â‰Ô ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ‚ÂÏÙȈ̤ӷ.

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

™Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· Â›‰· ÙˆÓ 1.450 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ΔÔ Î‡Ì· ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ °¢ ·’ ÙÔ -1,12% ÛÙÔ +0,9% ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÌÈ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ Â›‰·Ó Û·Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·ÔÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô °¢ ÛÙȘ 1.450,81 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÔÚȷΤ˜ ·ÒÏÂȘ 0,04% ·fi ¯ı˜. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 109,190 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ·ÓÔ‰Èο Û‹ÌÂÚ· ÌÂ Î¤Ú‰Ë 1,07%. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ 44% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙÔ Ã∞. ªÂ ˘„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∂§¶∂ (+4,30%),Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+3,69%), Ù˘ Jumbo (+3,28%) Î·È Ù˘ Eurobank (+2,06%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ (-3,52%) Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (-1,94%) Î·È Ù˘ MIG (-1,69%).

¶EM¶TH 25 NOEMBPI√À 2010

√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ›̷ÛÙ ›Ûˆ

¶. ΔfiÌÛÂÓ: £· ÏËÊıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 7,5% ∞£∏¡∞, 24.

ÈÛÙfi˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ euro2day, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÒÛÙ ӷ ¤ÚıÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ‚·ÛÈÛÙ› Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∞ÚÎÂÙ¿ ÙÔÏÌËÚfi˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ‹ ÌÈ· Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË, Â›Ó·È “ۯ‰fiÓ Ù¯ÓÈÎfi ı¤Ì·”, Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ Û ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔÔıÂÙ› ¯ÚÔÓÈο ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ 2011. ∞ӷʤÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓ‹ÌÂÚË ÁÈ· ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ fiÏÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂΉԯ‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ›̷ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ. ∞ÔʇÁÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ·Ù› Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ‡ÊÂÛË 4% οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. - ∂ÚÒÙËÛË: Œ¯ÂÙ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û¯¤‰È· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË, Û ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013. ΔÈ ÂÓÓÔ›ÙÂ; ΔfiÌÛÂÓ: ∞˘Ùfi Ô˘ ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: Δo ‰¿ÓÂÈfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÏËڈ̋˜, 1 - 2 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ŸÌˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ›, Ôχ ‡ÛÙÔ¯·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ó· ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ηÓÔÓÈο ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Â›Ó·È Î·È ÙÔ Â¿Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ù· 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô; ∞˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· Á›ÓÂÈ. ∂¿Ó, fï˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011 ‰Ô‡Ì ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÂÈÏÔÁÒÓ. - ¢ËÏ·‰‹; ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰Ò; ◊ Ó· ԇ̠fiÙÈ ı· ‰Ôı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘, ·fi ÙÔ 2011 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ 2013, Û ̷ÎÚ‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË Û ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· 11 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÓÙ› Û 5 - 6 ¤ÙË. ∂¿Ó ÂÈÛÙԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹. - ∞˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ¢¡Δ ‹ Î·È ÙËÓ ∂.∂.; ΔËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. - §¤Ù ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Û ·˘Ùfi; ∞ÎÔ‡Û·Ù ÙÈ Â›Â Ô Î. ¡ÙÂÚÔ‡˜. - ¡·È, ·ÏÏ¿ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∫¿ÔȘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ‹‰Ë ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ, ·’ fi,ÙÈ ÍÂοı·Ú· ÁÓˆÚ›˙ˆ, Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ı¤Ì·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠۷˜ ›· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. °È· ̤ӷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ ı¤Ì·.

ÓÔÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË; - √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ... ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘. ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›Û·Ì ۈÛÙ¿ ÙËÓ Â›ÙˆÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÌ·È. ŸÌˆ˜, ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi 15,5% ÛÙÔ 9,5% Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ‡ÊÂÛË 4%. £· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÒÛÙ ӷ ¤ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 7,5%. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› ¯ÒÚ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∫·È ·ÎfiÌ· ·ÎÔ‡ˆ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹. ∞fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi; ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ.

Ì·. √È ·ÁÔÚ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â¿Ó ÚÔ·„ÂÈ ı¤Ì· Ì ٷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ٿ¯ÈÛÙ·. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂¿Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ Î·È Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û·Ê‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÂÌ›˜ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ Ó· Â›Û·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∂.∂.

¢È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ - Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ fï˜ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ. ∞˜ ›̷ÛÙ Ú·ÏÈÛÙ¤˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂȘ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ ÛÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÔÙÈÌ›·, Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ fiÙÈ ı· ÏËÁ› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÚԂϤÂÈ ·˘Ùfi Î·È Â›Ì·ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ª¤Û· ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙË ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ, ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î.Ï. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘fi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. - ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·; ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ. ◊‰Ë ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, ¿Ú· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈ΋. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ù¯ÓÈο ÂÚ›ÏÔÎÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÂÌÈ¿˜. ŸÌˆ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ú· Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Îϛ̷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. ª¤¯ÚÈ Ó· ʇÁÔ˘Ì ÂÌ›˜, ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ·ÎfiÌ· ı· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿, fï˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó.

- Δ· Û˘˙ËÙ‹Û·Ù ·˘Ù¿ Ù· Û¯¤‰È· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Û˘ÌʈÓ› ˆ˜ Â¿Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊˆÓ›· Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ Â›ÁÓˆÛË.

- ∂›Ó·È fï˜ ÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; ∏ ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿ÏË, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ¶ÔÈÔ˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Û ÌÈ· ÔÈÎÔ-

- ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ; Ÿ¯È, ·ÏÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

°È· Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (™∞Δ∂), Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™∞Δ∂ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›

- ™Â ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ¢¡Δ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ˘ÔıÂÙÈÎfi. ◊‰Ë fï˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÔÈÔÓ Ô˘ Ó· ÙÔÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ·˘Ùfi ÙÔ ı¤-

™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 24.

- ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ŸÌˆ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ¶Ò˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË; ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈ΋, Î·È fi¯È ·fi ÙÔ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›˜ ÙË ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. - ∫·È ·fi Ô‡ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ; ∞fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¢∂∫√, ·fi ÙÔ Ó· ‰Â›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÏËÚÒÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. - øÛÙfiÛÔ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·ıˆÚËı› ‹‰Ë Ì›· ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ Ù· οو. ΔÒÚ· ‚ϤÔ˘Ì ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. ¶Ò˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ fiÙ·Ó Ë ‡ÊÂÛË Â›Ó·È 4% Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿; ŸÙ·Ó fï˜ ı¤Û·Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ï¿‚·Ì ˘fi„Ë ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈfiÚıˆÛË ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Â›‰·Ì Ôχ Ï›Á· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. - ∫·È ·ÎfiÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰·. ∞˘Ùfi Ϥˆ. ŸÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÌʈÓÒ Ì·˙› Û·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‚ÂÏÙȈı› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·ÌÊÈ‚¿Ïψ Â¿Ó ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. °È’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› οı ‚‰ÔÌ¿‰· ‰Ò. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· Ì·˜. §¤ÁÔÓÙ·˜ fï˜ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿Ì ηχÙÂÚ·. - Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜; ªÔÚÒ ÌfiÓÔ Ó· ÎÚ›Óˆ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ϥˆ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍ·. ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹Ûˆ; À¿Ú¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ÚfiÓÔ. °È’ ·˘Ùfi ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ‰Ò. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó, fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÛÙ·‰È·Î¿.

Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó º¶∞ ÁÈ· ·Ó›ÛÚ·¯Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó, ·fi ÙȘ 712 ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ̤۷ ÛÙÔ 2009, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ 571 Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ηӤӷ ·fi Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ··ÓÙËı›.


¢ÈÂıÓ‹ 31

¶EM¶Δ∏ 25 NOEMBPI√À 2010

°È· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û πÙ·Ï›· Î·È ∞ÁÁÏ›· ƒøª∏, 24.

Ã

ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ “„·Ï›‰È” ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ™˘ÌÏÔΤ˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË ƒÒÌË fiÙ·Ó ÔÌ¿‰· ‰È·‰ËψÙÒÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ÂÙÒÓÙ·˜ ·˘Á¿ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ “·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ” . ºÔÈÙËÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó Á¤Ê˘Ú˜ ÛÙËÓ ¶›˙·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¶ÂÚÔ‡Ù˙È·, ÙÔ ™·Ï¤ÚÓÔ Î·È ÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ Î·ÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜.

ª›· ÔÌ¿‰· ‰È·‰ËψÙÒÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¿ÛÂÈ Ù· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·Ï¿ÙÛÔ ª·ÓÙ¿Ì·, ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜. ∂ÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤ÚÈÍ·Ó ·˘Á¿ Î·È Î·ÓÔÁfiÓ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜, ÊÒÓ·˙·Ó “·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ, ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ” Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·Ófi Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó “fi¯È ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ”. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, Â›Û˘, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηıÈÛÙÈ΋˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë πÙ·Ï›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ª·ÚÈ·Û٤Ϸ Δ˙ÂÏÌ›ÓÈ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛÙ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó 130.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2009-2013. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÈ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÈÔ ÌÈÎÚÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÂÎÙfi˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓˆÓ. ™ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ -ÙË ƒÒÌË, ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ- ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜.ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËηÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ƒÒÌË, ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ, ÙËÓ ¶ÂÚÔ‡Ù˙È· Î·È ÙÔ ™·Ï¤ÚÓÔ, fiÔ˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙȘ ÛÎÂ¤˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ¶›˙· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó ¤ÓÙ Á¤Ê˘Ú˜ ÛÙÔÓ ÕÚÓÔ ·Ú·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÛÙË ™È¤Ó· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘.

∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ

Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ CNN, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 59 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ›¯·Ó Ô-

‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È 68 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ BBC, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÂÓÒ ¤Ó· fi¯ËÌ¿ Ù˘ ¤ÁÈÓ ÛÙfi¯Ô˜ Â›ıÂÛ˘. ∫·Ù·Ï‹„ÂȘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: Royal Holloway, Plymouth, Birmingham, London South Bank, UCL, Essex Î·È UWE Bristol. ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÔÚ›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ÛÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÙÔ ™¤ÊÈÏÓÙ, ÙÔ ªÚ›ÛÙÔÏ, ÙÔ ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ, ÙËÓ √ÍÊfiÚ‰Ë, ÙÔ ∫¤ÈÌÚÈÙ˙, ÙÔ §ÈÓÙ˜, ÙÔ ¡ÈԇηÛÙÏ, ÙÔ ∫¿ÚÓÙÈÊ, ÙË °Ï·ÛÎfi‚Ë Î·È ÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ· Ô˘, Û˘Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙȘ 9.000 ÛÙÂÚϛӘ, ·fi 3.000 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·.

∏ ∂˘ÚÒË ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÏÈÙfiÙËÙ· μƒÀ•∂§§∂™, 24.

ª·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ̛· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË Ì ̛· ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ı· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ∏ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “∂ÈϤͷÌ ÙËÓ 15Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ [ÛÙȘ 16 Î·È 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘Ó‰ÈοوÓ, ∑Ô¤Ï ¡ÙÂηÁÈfiÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙË ¢·Ó›·, ÙËÓ ΔÛ¯›·. “∂ȯÂÈÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆ-

Ú‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË Ì ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ı· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ¯Ùԇ̠ÙËÓ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÂȘ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ∑Ô¤Ï ¡ÙÂηÁÈfiÓ. “μϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙË Ì›· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∫·È ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡ Ì·˜, ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È” ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “·ÓÙÔ‡ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ∑Ô¤Ï ¡ÙÂηÁÈfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÈˆÓ›ˆ˜ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Â¿Ó Ô‰ËÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›·˜”.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∂‡ÛËÌ· ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ∂ƒ√§π¡√, 24.

∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î¿ÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó “ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜” Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó “fiÚÈ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi Â›Ï˘Û˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜, “ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·”. “∞˘ÙÔ› Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ôχ ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, ·fi Ù· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô̤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜”, ÙfiÓÈÛ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ªÔ‡ÓÙÂÛÙ·ÁÎ, Ù˘ οو ‚Ô˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. “¶Ú¤ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ”, › Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜. “∂‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÚ›ˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜”, ÚfiÛıÂÛÂ.∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂¢¡Δ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013. “√È ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙ·Ó ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi”, ·Ú·‰¤¯ÙË-

ÎÂ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ¯ı˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· “ÂÓ‰ÒÛÂÈ” ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ù˘ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, “˘fi fiÚÔ˘˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· “Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. ∏ °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÚÒÙË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, “ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ÔÈ (Â˘Úˆ·›ÔÈ) ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ Â›·Ó”. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ¯ÔÚËÁËı› ˘fi fiÚÔ˘˜ “Ô˘ ı· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ù˘, ÙfiÓÈÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ.

∂ÈÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍ‹Ú ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘

“ÂÈÎÚÔÙ‹ıËηӔ, fiˆ˜ ›Â, ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂÂÙ¤ıË ÛÙÔ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋” Î·È “ÂÚ›ÏÔÎË ·fiÊ·ÛË” ÙÔ˘ 2000 ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ Ô˘ Ù‹ÚËÛ ηٿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ªÔ‡ÓÙÂÛÙ·Î ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ Â› fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Â›Ó·È Ì›· “·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ”. ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013 ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì “Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· Ï¿ıË” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË Ì·ÎÚÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘, Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ, Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· Î·È ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ.

μ›·˙ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Â› 30 ¯ÚfiÓÈ· ª¶√À∂¡√™ ∞´ƒ∂™, 24.

¶·Ù¤Ú·˜ Ô˘ ‚›·˙ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Â› 30 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ ̷˙› Ù˘ ‰¤Î· ·È‰È¿ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ™¿ÓÙ· ºÂ. √ 62¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÛÙ DNA ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ·. “∂›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ °Èfi˙ÂÊ ºÚÈÙÛÏ Ô˘ ÙÔ 2008 ÚÔοÏÂÛ ڛÁË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. “√ ¿Ó‰Ú·˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÛÙ DNA ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ·” ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, μÈÚÁ›ÏÈÔ ¶·ÏÔ‡ÓÙ. √ 62¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË, ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·Ù¤Ú·˜ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹. ∏ Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 43 ÂÙÒÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚È·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 13 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡ÈηÓfiÚ ªÔϛӷ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 600 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. “∂›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·” ›Â Ô ‰ÈηÛÙ‹˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ °Èfi˙ÂÊ ºÚÈÙÛÏ.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ¢√Àμ§π¡√, 24.

π‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ “Ì·¯·›ÚÈ” Û 24.750 ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ó¤Ô ÊfiÚÔ ÛÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 2013. ¢È·ÙËÚ›ٷÈ, fï˜, Ô ¯·ÌËÏfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ 1 ¢ÚÒ ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌÈÛıfi (7,65 ¢ÚÒ ÙËÓ ÒÚ·) Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ º¶∞ ·fi ÙÔ 21% ÛÙÔ 22% ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÛÙÔ 24% ·fi ÙÔ 2014. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 12,5%. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÚ¿È·Ó §¤Óȯ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ÂÈ‚ÏËı› ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ̤¯ÚÈ 200 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÎÔÒÓ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ “ı· ʤÚÂÈ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ”. ΔÔ 2010 ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 32% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Â›Ó·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·Î¤ÙÔ˘ ‰·Ó›ˆÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ‡„Ô˘˜ 85 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∂.


32 Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¶ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ ΔfiÙÂÓ·Ì, ÿÓÙÂÚ, ™¿ÏÎÂ, §ÈfiÓ, ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °., μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÌÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ë §ÈfiÓ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ˘ÂÚÙÂÚ› Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ªÂÓʛη. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÿÓÙÂÚ-Δ‚¤ÓÙ ..............................1-0 ΔfiÙÂÓ·Ì-μ¤ÚÓÙÂÚ ......................3-0 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ΔfiÙÂÓ·Ì .........................15-8 10 2. ÿÓÙÂÚ ...............................12-8 10 3. Δ‚¤ÓÙ ...............................6-8 5 4. μ¤ÚÓÙÂÚ ..........................3-12 2 2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ™¿ÏÎÂ-§ÈfiÓ ..................................3-0 ÷Ô¤Ï-ªÂÓʛη ...................3-0 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ™¿ÏΠ............................... 8-2 10 2. §ÈfiÓ ....................................9-8 9 3. ªÂÓʛη ......................6-10 6 4. ÷Ô¤Ï .............................5-7 4 3Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ......0-1 μ·Ï¤ÓıÈ·-ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ .......6-1 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ................6-0 13 2. μ·Ï¤ÓıÈ· ........................14-3 10 3. ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ..........................2-5 5 4. ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ ............1-15 0 4Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶AO-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ................0-3 ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó∫ÔÂÁ¯¿ÁË ...................................1-0 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· .............12-3 11 2. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË .....................4-4 7 3. ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ..............2-2 6 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ .............1-10 2

¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Ãøƒπ™ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÌÂÈÓ·Ó

¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Û ÂÓ·¤ÚÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 13.50’ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ‚Ï¿‚Ë ÛÙȘ 15.25’, ÂÓÒ ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ Â·ÓËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ıËηÓ. ™‡Ìʈӷ Ì Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ¢∂∏ Ë ‚Ï¿‚Ë ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ·ÛÙÔ¯›· ˘ÏÈÎÔ‡.

¢È¤ÚÚËÍ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ºÀ§∞∫π™∏ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û 24¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi ÁÈ· ÎÏÔ‹ ·fi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ∏ ÎÏÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÂÈÛ‹Ïı ·fi Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·ı¿ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Í›·˜ 1200 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì 200 ¢ÚÒ. √ ∞Ï‚·Ófi˜ ‰È¤Ú·Í ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˘ fiÔ˘ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ (Î·È Û‹ÌÂÚ·) ÁÈ· ¤ÎÙÈÛË ÔÈÓ‹˜ ηı›Ú͈˜ 14 ÂÙÒÓ ÁÈ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∂› Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô Î·Ù·‰ÈηÛı›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË.

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

√ ¶∞√ ¤¯·Û 3-0 ·fi ÙË Ê·ÓÙÂ˙› ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ

∂› «·ÓÙ›Ô» ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ¯ı˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ÀÔÎÏ›ıËΠÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ¤¯·Û Ì 3-0 ÛÙÔ √∞∫∞ ÌÚÔÛÙ¿ Û 60.000 ı·٤˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ Î·È ÙË Ó›ÎË Ù˘ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó Â› Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ô‡Ù ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ 4-2-31. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔÓ ∫·ÓÙ¤ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ˙¢Á¿ÚÈ Ì ÙÔÓ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ μ‡ÓÙÚ·, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È ÙÔ˘˜ ª·Ú›ÓÔ, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙ· ¯·Ê. °È· ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙË ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ Â¤ÏÂÍ ÙÔÓ §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›·. ∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ classicÔ, ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ƒÂ¿Ï, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó¿Û˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÈÓÙ¿Ï Î·È ªÔ˘ÛΤ٘. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ Î·È ª·ÛÂÚ¿ÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ Ì·Ù˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ¤Ó· ...·ÙÂÏ›ˆÙÔ ¿ÛÈÓÁÎ-ÁΤÈÌ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ÔÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ›Ûˆ ·fi ÙË Ì¿Ï·. √ ºÂÚ¤ÈÚ· Â¤ÏÂÍ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ ¿Ì˘Ó·˜ ÌÈ· ψڛ‰· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, 20 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚·. ΔÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ºÂÚ¤ÈÚ· ‹Ù·Ó Ôχ ·Ïfi. ∞ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙÔ Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ë Ì¿Ï· Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔÓ ÎÂÓfi

● √ ª¤ÛÈ “¯ÔÚ‡ÂÈ” Î·È ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó

¯ÒÚÔ Ô ™ÈÛ¤. ΔÔÓ °¿ÏÏÔ ¤„·¯Ó ÌÔӛ̈˜ Ô °Î·ÚÛ›· ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·ÏÈ¿ ÙËÓ ‹Ú ·fi ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ 19’. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ μ·ÏÓÙ¤˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÚ. øÛÙfiÛÔ ÌÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ¶¤‰ÚÔ, ∞ς˜ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÛÙÚ·È·›· ÙË Ì¿Ï· Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ Δ˙fiÚ‚· (0-1) ÛÙÔ 27’. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· η٤‚·Û·Ó Ù·-

¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 5ÏÂÙÔ Í·Ó·‚Ú‹Î·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔ˘˜ μ›ÁÈ· (41’), ¶¤‰ÚÔ (44’). ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô Δ˙fiÚ‚·˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ۈÛÙ¿. ΔÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ ¯¿È-Ï¿ÈÙ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ΔÔ ÛfiÏÔ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ·fi ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ì¤Û· Û ϛÁ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ...¿Ó·˘‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜. ™ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ Ì ÙÔÓ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ Î·È Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ï›ÁÔ ÈÔ

„ËÏ¿. ∏ ÛΤ„Ë ‹Ù·Ó ηϋ ·ÏÏ¿ Ù· fi‰È· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘·Ó. √ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ 51’ ·¤Ê˘Á ÙÔÓ ª·ÛÂÚ¿ÓÔ Î·È ¤‚Á·Ï ÙÔÓ ™ÈÛ¤ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ. ŸÌˆ˜ Ô ‚ÔËıfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ™ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ë “ª¿ÚÙÛ·” ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚’ 45ÏÂÙÔ Ù· “‰fiÓÙÈ·” Ù˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ ‚ڋΠ۠ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔÓ Δ˙fiÚ‚·. ™ÙÔ 62’ πÓȤÛÙ·, ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ, ª¤ÛÈ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó ¿„ÔÁ· ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ·. ‰›¯Ù˘· (0-2). ™ÙÔ ÛËÌ›Ô

·˘Ùfi Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Ù·Í “Ï¢΋ ÂÙÛ¤Ù·” . √ ºÂÚ¤ÈÚ· ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û ÛÙÔÓ °Î·ÚÛ›· Ì ÙÔÓ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Ì ÙÔÓ ¶ÏÂÛ›. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ÈοÚÔ˘Ó ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÊÒÓ·˙·Ó “ƒÂ¿Ï-ƒÂ¿Ï” . ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠηϿ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙÔ 69’ “¤ÎÚ˘„·Ó” Í·Ó¿ ÙË Ì¿Ï· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ...ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË... Û¤ÓÙÚ·. √ πÓȤÛÙ· Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ¶¤‰ÚÔ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 0-3. Δ¤ÏÔ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰È·ÎfiËΠÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ 80’, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¤Ó·˜ Ô·‰fi˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ª¤ÛÈ Î¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ¿ÛÂÌÓË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·, ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ƒfiÎÈ (πÙ·Ï›·) ∫›ÙÚÈÓ˜: ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ - ¶ÈΤ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (68’ ¶ÏÂÛ›), ª·Ú›ÓÔ˜ (46’ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜), §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· (62’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÈÛ¤. ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞: μ·ÏÓÙ¤˜, Õς˜, ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ (76’ ª¿ÍÁÔ˘ÂÏ), ¶ÈΤ (71’ ∞ÌÈÓÙ¿Ï), ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ª·ÛÂÚ¿ÓÔ, πÓȤÛÙ·, ΔÛ¿‚È (71’ ∫ÂÈÙ¿), ¶¤‰ÚÔ, ª¤ÛÈ, μ›ÁÈ·.

√ μ. ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ∞£∏¡∞, 24.

ΔÔÓ μ·Û›ÏË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ· “‰Â›¯ÓÂÈ” Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˆ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ̠·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ‰¤Ì· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË. “∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ¿ÎË Ì ÙÔ ‰¤Ì·‚fiÌ‚· Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙÔÓ 7Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∫·Ù¯¿ÎË ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍȯÓÈ·ÛÙ›” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰Ú·¤ÙË ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ‰¤Ì·ÙÔ˜. “μÚ¤ıËΠ̠ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË. Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ˘·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ºÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ¯Ù‡ËÌ·” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ›‰È· ËÁ‹. ∏ ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 24˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ‰¤Ì· Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷ̤ۈ˜ ηÓ›˜ ¤ÏÂÁ¯fi˜ ÙÔ˘. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” ˘‹Ú¯·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰¤Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ “£·Ó¿Û˘ ∫Ï¿Ú·˜” , Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÕÚË μÂÏÔ˘¯ÈÒÙË, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ “›¯·Ì ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ô μ·Û›Ï˘ ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·˜ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ‰‡ÔÙÚÂȘ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Û ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” .

∂Ùԛ̷˙·Ó ÂÌÚËÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙË Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ¢‡Ô Ó·ÚÔ›, 25 Î·È 26 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ Î·È ·Ú·¤-

ÌÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ÂÙԛ̷˙·Ó ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó·ÁˆÁ‹. √È Ó·ÚÔ› Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙË ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ ÙÔ˘ ÂÓfi˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÈӷΛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ó· ÌÈÙfiÓÈ Ì ‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÁÚfi, ÙÚ›· ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì‡Ú·˜ Î·È ÛÙÔ˘È¿. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ- ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ - ¤Ó· ÌÈÙfiÓÈ ÙˆÓ 20 Ï›ÙÚˆÓ ÁÂÌ¿ÙÔ ‚ÂÓ˙›ÓË. √È ›‰ÈÔÈ ·Ó·ÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó Ù· ˘ÏÈο Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·¯ı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ‹ ¿ÏϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›ÛËÌ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û οÔÈ· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

°Î·˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ ªÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÌÚËÛÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÌÂÚÈ΋˜ 10, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Áη˙¿ÎÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Î·È ˘ÚηÁÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. °È· ÙËÓ Â›ıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΤӈÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ¯ı˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ °∞¢∞, ÛÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ COLUMBIA, ÛÙË §. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 127 ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË, fiÔ˘ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ¤¯Ô˘Ó ηٷχÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ· ΢ڛˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó 51 ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 16 ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ, ηıÒ˜ ηÙ›¯·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 35 ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘ԉȇı˘ÓÛË ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ¤Î·Ó·Ó ·Ôχ̷ÓÛË Û fiÏÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένη στο κέντρο του Βόλου (πλησίον Πανεπιστημίου). Πληρ. τηλ. 24210-28559 ή 6972148144. (620) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 106 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, αυτόνομο, φωτεινό με θέα, φρεσκοβαμμένο, ολοδική του ταράτσα, 3 υπνοδωμάτια παρκέ, μεγάλο σαλόνι και τραπεζαρία, 2 wc, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη, 340 Ε. Πληρ. τηλ. 24240-34049, 24240-33657. (689)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα στον 3ο όροφο, διαμπερές, με φυσικό αέριο, αυτόνομη θέρμανση, στην οδό Ρ. Φεραίου 86 - Αθ. Διάκου. Τιμή 300 Ε. Τηλ. 24260-49519, 49611, 49612. (690)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο διώροφης οικοδομής τριών δωματίων, κουζίνας κ.τ.λ. με βεράντα, αυλή, ανεξάρτητο, Ιωλκού με Ψυχάρη πλησίον στάσης. Τιμή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 24210-42502. (666)

¶ø§OYNTAI μfiÏÔ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 4 ετών, οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 94 τ.μ., με αποθήκη, εντοιχιζόμενη κουζίνα, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα “πλαίσιο” , κουφώματα “exalco” , τέντες, μεγάλες βεράντες, διαμπερές, άνετο, αυτονομία, επί της Μυριοφύτου στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 6932-553653. (480)

¶ø§∂πΔ∞π Διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, γωνιακό, ανατολικό, με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, ιταλική κουζίνα Elledue, θερμοδυναμικό τζάκι Piazzetta, δύο μπάνια. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (623)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

¶ø§√À¡Δ∞π

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 16 στρέμματα στη θέση “Κάτω Σπαρτιά” Λατομείου Σέσκλου. Τιμή 250.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6946-550545. (713)

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 123 τ.μ., διαμπερές, 2ου ορόφου, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος. Τηλ. 6986-877677. (711)

καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 125 τ.μ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (558)

¶ø§∂πΔ∞π μεζονέτα καινούργια 215 τ.μ. σε οικόπ. 228 τ.μ. με απεριόριστη θέα, φυσικό αέριο, parking, τζακούζι, σε τιμή ευκαιρίας. Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ £øª∞™ TËÏ. 24210-39110, 6982-389108 - 6948-943919 (574)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

α) Διαμέρισμα 127 τ.μ. ρετιρέ με αποθ. & parking σχεδόν καινούργιο με θέα στο Πήλιο. Τιμή 157.000 Ε. β) Καινούργια μεζονέτα 134 τ.μ.+70 τ.μ., με 3 W.C., 2 τζάκια, απεριόριστη θέα, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (710)

¶ø§∂πΔ∞π

§√°ø ™À¡Δ/™∏™

στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Καλλιθέας στη Ν. Ιωνία, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

¶ø§√À¡Δ∞π:

¶ø§∂πΔ∞π

1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È open plan ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚÈο, 4 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ·›ıÚÈÔ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ, οικόπεδο 401 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 πρόσωπο 22 μ. βάθος 17 μ με θέα από τον πρώτο όροφο και για πάντα. Λογική τιμή, εξαιρετική επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (573)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κ.λπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60τ.μ.+60 τ.μ. πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο εισόδημα. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Τηλ. 6944-456407 (636)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (549)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 4 ˘/‰ fiÏ· Ì Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰, 3 w.c., Û ÔÈÎÔ. 140 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ·, parking, ·Û·ÓÛ¤Ú, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 230.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (682)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ¶ø§∂πΔ∞π ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿ÚÈÛÙË Â¤Ó‰˘ÛË. ‚) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 38 Ù.Ì., 52 Ù.Ì., 54 Ù.Ì., 58 Ù.Ì. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (683)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια γκαρσονιέρα με αυτονομία θέρμανσης κοντά στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Τιμή 39.000 Ε. Αποδοτική επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (709)

∞•π√§√°∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ÔÈÎfi‰·, ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 205 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10 Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, ∞Ï˘Î¤˜ 2 ÔÈÎfi. ÙˆÓ 400 Ù.Ì., ª¿Ú·ıÔ 430 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. 95.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· 55.000 ∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ˆÚ·Èfiٷٷ ÁˆÓȷο ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 520 Î·È 700 Ù.Ì.. ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (686)

ÃÚ˘Û‹ ¢ηÈÚ›· !!! ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ˆÏÂ›Ù·È 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ/ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 240 Ù.Ì. (ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ 120 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Î·È Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÚÈ‚fiÏÈ), 55.000 ∂. ™ÙÔ‡È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 4 ÛÙÚ¤Ì. ÂÚÈ‚fiÏÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚›Ï˜ (ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ 100 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Î·È Û 2 ÛÙÚ¤Ì. ÂÚÈ‚fiÏÈ). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (687)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Ανακασιάς εξαιρετική μονοκατοικία 225 τ.μ. με φανταστική θέα την πόλη με το λιμάνι, δεύτερο καθιστικό, εξοπλισμένη κουζίνα, 3 υ/δ (το ένα master), 2 μπάνια, χώρος φιλοξενίας, όμορφα διαμορφωμένο εξωτερικό περιβάλλον, parking 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (194)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (188)

¡. ∞°Ãπ∞§√™

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 128 Ù.Ì. ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÍÈfiÏÔÁË, ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙË ÌÔÓÔÎ/Λ· 128 Ù.Ì. Û˘Ó 50 Ù.Ì. ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 343 Ù.Ì., Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›· Ì Ù˙¿ÎÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙÚ›ÙÔ˘ Î.Ô.Î. ªÈ· Ì·ÙÈ¿... ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ !!! (¯ˆÚ›˜ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹). ªÂÛ›Ù˘ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” 697.4647.587 - 24280 78.267 (688)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (684)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π ÔÚÔÊ/ÛÌ· 144 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, Ì 3 ˘/‰, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (685)

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ΔËÏ. 6944-456407 e-mail kanteref@otenet.gr ∂¶π§∂°ª∂¡∂™ ¶ø§∏™∂π™ ∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÙÚÈ·Ú¿ÎÈ ÁˆÓÈ·Îfi 62 Ù.Ì. (1Ô˜) Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ +·Ôı‹ÎË 35 Ù.Ì. (ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). 2. ¢˘¿ÚÈ-ÛÔʛٷ 3ÂÙ›·˜ 49 Ù.Ì. 5Ô˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (Δ™∞§∞¶∞Δ∞). 3. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 84 Ù.Ì. (2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi) Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË 39 Ù.Ì. (√•À°√¡√). 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ. Ì ·˘ÙÔÓ. Ê/·, a/c, 73 Ù.Ì. (4Ô˜), (∞°π√™ ∫ø¡/¡√™). 5. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì 3 ˘/‰ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 26ÂÙ›·˜ (À¢ƒ∂À™∏). 6. ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. (1Ô˜) ¤ÙÔ˘˜ 2001, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ¿ÚÎÈÓ (·Ú¯‹ ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞). 7. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂÁ¿ÏÔ 90 Ù.Ì. (2Ô˜), 7ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ Î·È ·ÔıËÎԇϷ (∞°. ∫ø¡/¡√™). μ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÔÈÎÔ. 160 Ù.Ì. ۯ‰fiÓ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË (Ù¤ÚÌ· ∞¡∞§∏æ∂ø™-∞¢ª∏Δ√À). 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÌÈÎÚ‹ ‰˘¿ÚÈ Ì ÁˆÓÈ·Îfi Ì·Á·˙› Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· (∫∞ƒ∞°∞Δ™). 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË, Ì ηÏfi ™.¢. (∞¡∞§∏æ∏). 11. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (¡∂∞¶√§∏). 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ì ·˘Ï‹ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË (∫∞ƒ∞°∞Δ™). °. √π∫√¶∂¢∞ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ¿ÚÙÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (Ãπ§π∞¢√À).

14. √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ™ˆÚfi Î·È ¡. πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋). ¢. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 15. ÕÚÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3 ˘/‰ Ì ÂÛˆÙ. ÛοϷ, Û·ÏfiÓÈ-ÙÚ·., ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘Ï‹ (∫∞ƒ∞°∞Δ™-¿ÚÎÔ ¶ÂÚ·È‚Ô‡). 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË 126 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ ηٷÏËÎÙÈ΋ (∞°ƒπ∞). 17. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÁÈ·› ÙÚÈÒÚÔÊË, 2Ô˜+3Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·. ∂À∫∞πƒπ∞ (¿ÚÎÔ ¶∂ƒƒ∞πμ√À). ∂•√Ãπ∫∞-¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ∞ ¢/Δ∞-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂: 6944-456407 (648)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (232)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 11) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. 2) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.006 Ù.Ì. 5) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 6) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.480 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 70.000 ∂. 2) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 3) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 4) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 5) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 40.000 ∂. (201)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (204)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 21. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 22. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 23. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 10. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 11. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 13. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 15. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 17. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 19. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿Ï-

ÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 12. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 19. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 21. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 23. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 24. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 25. ∫·ÏÏÈı¤· 2¿ÚÈ 47ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ75 26. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (202)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (208)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â-

›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (209)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2

2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (212)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂.

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (216)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (226)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ , ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘

8.

∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚÂÌ. ÔÈÎfi‰Ô, §∂Ãø¡π∞. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165 E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¢π∞£∂Δ√Àª∂ ∞∫π¡∏Δ∞ Δƒ∞¶∂∑π∫√À √ªπ§√À ∫∞Δ∞ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ - ¡. πˆÓ›· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 277,3 Ù.Ì. 60.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÁÚ/¯ÈÔ 2.015 Ù.Ì. 12.000 ∂. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ (ª·Ú¿ıÈ), ·ÁÚ/¯ÈÔ 5.114 Ù.Ì. 10.000 ∂. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÂÓÙfi˜) 5.338 Ù.Ì. 143.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ‚›Ï· 297 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. 350.000 ∂. - °Ú·Ê›Ô, ∫ÔÚ·‹-∂ÚÌÔ‡ 58 Ù.Ì. 45.000 ∂. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 70 Ù.Ì. 80.000 ∂. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370.

ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 7. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30

- μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫448 - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫449 - ¡. πˆÓ›·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 ÙÌ, 2 À/¢, Ì ÔÏÏ¿ extra, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, 130000∂, K450 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 58-95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 94000160000∂, ∫455 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 21-95 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 37000165000∂, ∫456 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 42-121 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 79000-223000∂, ∫467 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. - N. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 65000∂, ∫11 - ∞ı‹Ó·-¶Ï·Ù›· ∞ÌÂÚÈ΋˜: °Î·ÚÛÔÓȤڷ 24,78 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÂÙڤϷÈÔ, 25.000 ∂. ∫477. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338.

- ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ªÈÎÚfi: 135 Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 180.000 ∂, ∫482. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞ӷηÛÈ¿-∂ÈÛÎÔ‹, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 198 Ù.Ì., 55000∂, ∫447 - ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 À/¢, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ,350000∂, ∫111 - ∞ÂÚÈÓfi ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 145.38 Ù.Ì., 65000∂, ∫445 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 150.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ¡. ¶·Á·Û¤˜ μfiÏÔ˘: √ÈÎfiÂ‰Ô 224,17 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶.∫ 60%, ™.¢. 0,8, 80.000 ∂, ∫480. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387.

- ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ªËÏȤ˜- ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ∫481. - ¶‹ÏÈÔ-§·ÌÈÓÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.204 Ù.Ì, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, 85.000 ∂, ∫478. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. - ∞ÂÚÈÓfi, √ÈÎfiÂ‰Ô 30000 Ù.Ì., 35000∂, ∫446 - ™˘Î‹˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1004,71 Ù.Ì., 45000∂, ∫444 - ∞Á¯›·ÏÔ˜ Â·Á/ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞’ ¶ÚÔ‚, Ì ÎfiÌ‚Ô, 4500 Ù.Ì., 220000∂, ∫443 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ÕÊËÛÛÔ˜, ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 37.000 ∂, ∫479. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. §√π¶∞ ∞∫π¡∏Δ∞ - μfiÏÔ˜ £¤ÛË ™Ù¿ıÌ¢Û˘ 8-18ÙÌ,ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 12000-14000∂, ∫451-452 - ∞Ôı‹ÎË 3-9 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 5000∂, ∫453 (224)

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

8. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-81 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15

Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 281,23ÙÌ Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 121,44ÙÌ Î·È ÚfiÛÔ„Ë 14Ì ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞ 10. ∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔÓ ‚’ fiÚÔÊÔ , 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ı Ì¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔÓ Á’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ı Ì¢Û˘ ‰‡Ô (2). 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ Î·È 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-54

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 190ÙÌ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ∫π¡.6992 500 005 2. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 3. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘- ∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·-

11. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞

1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ı¤·

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙȘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:15-78 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:30 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-80 7. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂¡√π∫π∞™∂π™

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 (185)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì. 270.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂

∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì. 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ (231)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (229)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π σιδερώτρια με πείρα. Πληρ. τηλ. 6944-394052. (668) ∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρη εξωτερική πωλήτρια με προϋπηρεσία. Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Παρέχονται βασικός μισθός, ποσοστά, bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Πληρ. 10.00-16.00. Τηλ. 2410-555570. (692)

Νέο καφέ-μπιστρό στο κέντρο της πόλης

∑∏Δ∂π Ó¤Ô˘˜-Ӥ˜ έως 35 ετών για μπουφέ-σέρβις. Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Λυκείου-τουριστικών επαγγελμάτων. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 6978-116953 κα Βάσω, 18.00-22.00 ή 24210-49333. (553)

∑ËÙÂ›Ù·È ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ έμπειρος, με προϋπηρεσία και πωλείται ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ σε κεντρικό σημείο του Βόλου. Τηλ. 6948 363 365. (653)

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™YNOIKE™IA

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

47¯ÚÔÓË επιχειρηματίας, πανέμορφη, κοινωνική, καλλιεργημένη, ανεξάρτητη. 45χρονη δημοσίου, σοβαρή, κομψή, κατασταλαγμένη. 53χρονη εισοδηματίας, γλυκύτατη, φινετσάτη, κοινωνική, συγκροτημένη. 38χρονη δημοσίου, ευπαρουσίαστη, καλλιεργημένη, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά, τηλ. 2410549797. (193)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος Πασσά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΤΑΜΑΡΑ ΝΑΦΙΚΟΒΑ του Ανβάρ και της Ναταλία, το γένος Λέμπεντεβα, που γεννήθηκε στο Περμ Ρωσίας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

¢∂¡ £∞ ¢∂ã√À¡ - Η κ. Καίτη Δ. Ζαμπαρδίκου, δεν θα δεχθεί επισκέψεις. - Η κ. Καίτη Κουκουβίνου, Κουμουνδούρου 35 δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική της εορτή. - Η κ. Κατερίνα Ιω. Παπαδημητρίου, Μεταμορφώσεως 101, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική της εορτή λόγω πένθους. - Η κ. Αικατερίνη Σακελλαρίου, Αχιλλέως 51, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική της γιορτή. - Η κ. Κατερίνα Πάρι Σμπόρου δεν θα δεχθεί επισκέψεις.

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

Στην αγαπημένη μου αδελφή ΔΟΤΗ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κηρύχτηκε ΔΙΔΑΚΤΩΡ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα θερμά μου συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε εκπλήρωση των μελλοντικών της σχεδίων. Φαίη Απ. Παπαδημητρίου

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων και για όλες τις ηλικίες, παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (708)

¢IAºOPA ª∂Δƒ∏Δ∞ εντός 5’ λεπτών από πιστωτικές κάρτες με υπέρβαση ή και με τρίμηνη καθυστέρηση με το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς. Ραντεβού στο χώρο σας με απόλυτη εχεμύθεια. Τηλ. 6984-213849, Νίκος Παυλίδης, Λίτσα Στεφάνου. (575)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø επισκευές παντός επίπλου, επίσης κατασκευές και συναρμολογήσεις επίπλων. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κος Απόστολος. (190)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

μÈÔÌ˯·Ó›· ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∑ËÙ› Δ∂á√§√°√ Δƒ√ºπªø¡ για απασχόληση στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Χημείου. Αιτήσεις - βιογραφικά να αποσταλούν στην Τ.Θ. 1092 Τ.Κ. 381 11 Βόλος έως τις 30/11/2010. (691)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (483)

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Στην αγαπημένη μας αδελφή ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ - ΑΝΑΤΟΛΗ, για την αποφοίτησή της και την απόκτηση του πτυχίου της, της Σχολής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τα θερμά μας συγχαρητήρια. Μιχάλης - Σούλα Γκάγκα Σπύρος - Μαρία Καραλή

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Xατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 2-9-2010 Αριθ. Πρωτ. 1203/135948

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ εκδόθηκε η με αριθμό 1856/09/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7.816,04 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΠΥΡΓΟΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-1-2-3-4-5-Α12-Α13Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α1 εμβαδού 6.799,34 τ.μ., ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-6-3-2-1-Α4 εμβαδού 1.016,70 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Γ που φαίνεται με στοιχεία Α9-Α10Α11-5-4-3-2-6-Α9 εμβαδού 208,57 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. Αθανάσιος Παπαγιάννης Δασολόγος με βαθμό Α’

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™ Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Έφη Γραμμενοπούλου - Δέτσικα 100Ε (1126), Αθανασάκης Χρήστος 30Ε στη μνήμη Δημητρίου Παπατριανταφύλλου (1127), Κωστάκης Μιχαήλ 100Ε (1128), Δρίβα 20Ε (1129), Καραγιαννοπούλου Μαρία 7Ε (1130), Καραγιαννοπούλου Κατερίνα 3Ε (1131), Χριστοδούλου Ανθή 10Ε (1132).


37

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À

™À¡¢∂™ª√™ ∂ƒ°√¢∏°ø¡ ∂ƒ°√§∏¶Δø¡ ∏§∂∫Δƒ√§√°ø¡ & ™À¡Δ∏ƒ∏Δø¡ ∫∞À™Δ∏ƒø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ 7 - 382 21 - ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 2421030891 - FAX: 2421024535

∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ªÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

£∂ª∞: “∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ”

“∞È Á˘Ó·›Î˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÛı ÙÔȘ ·Ó‰Ú¿ÛÈÓ, ˆ˜ ·Ó‹ÎÂÓ ÂÓ ∫˘Ú›ˆ” (∫ÔÏ·Û. Á’ 18).

Ο Δήμος Σκοπέλου προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της “Προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού” , πρ/σμού 20.000,00Ε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, ως ακολούθως:

Με αφορμή την έκδοση της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης (Αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-2010, ΦΕΚ Β’ 1403/6-9-2010) για την εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) και την συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με διάφορες “αποκαλύψεις” και δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος, η Ομοσπονδία μας θα ήθελε να ενημερώσει υπεύθυνα για τα παρακάτω: Δεν απαιτείται ο επανέλεγχος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (Ε.Η.Ε.) και άρα η έκδοση και προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του Ν. 4483/1965, προκειμένου να αιτηθεί ο καταναλωτής την ένταξή του στο Κ.Ο.Τ. σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση. Κατά συνέπεια ο καταναλωτής που θα αιτηθεί το Κ.Ο.Τ. δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε επανέλεγχο της Ε.Η.Ε. από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και στην έκδοση της Υ.Δ.Ε. του Ν. 4483/1965. Θα πρέπει λοιπόν οι καταναλωτές - δικαιούχοι του Κ.Ο.Τ. να γνωρίζουν ότι: Δεν απαιτείται από την Υπουργική Απόφαση για την Εφαρμογή του Κ.Ο.Τ. ο επανέλεγχος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και η έκδοση Υ.Δ.Ε. του Ν. 4483/1965 από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο καταναλωτής δεν έχει στο όνομά του τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει η ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 4483/1965 & Υ.Α. Αριθ. Φ.7.5/1816/88/27-22004) η οποία καθορίζει τη διαδικασία που απαιτείται να πραγματοποιηθεί προκειμένου να γίνει η αλλαγή ονόματος του καταναλωτή. Διαδικασία, που καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία στην κατεύθυνση ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της περιουσίας του καταναλωτή και την οποία οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα η ΔΕΗ Α.Ε. και οι υπόλοιποι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να παραβλέψει, να υποκαταστήσει, να παρακάμψει την ισχύουσα εκ του Νόμου διαδικασία και ιδιαίτερα όταν αυτή η διαδικασία φροντίζει για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας του καταναλωτή από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Συμπερασματικά, τα διάφορα δημοσιεύματα και οι συζητήσεις των “ειδικών” στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το Κ.Ο.Τ. λειτουργούν αποπροσανατολιστικά προς τον καταναλωτή - δικαιούχο της παραπάνω ρύθμισης. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αυθαίρετα και καταχρηστικά από τη στιγμή κατά την οποία η Υπουργική Απόφαση για το Κ.Ο.Τ. και η ισχύουσα Νομοθεσία για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, καθορίζουν με απόλυτη σαφήνεια τις διαδικασίες τόσο για την απόκτηση του Κ.Ο.Τ., όσο και για τα θέματα που άπτονται των Ε.Η.Ε. Η Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί 12.000 αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους σε όλη τη χώρα, πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες που πλήττονται ιδιαίτερα από τη βαθιά οικονομική κρίση, είναι βέβαιη ότι ο κλάδος μας για τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία απαιτείται επανέλεγχος και έκδοση Υ.Δ.Ε. για την αλλαγή ονόματος καταναλωτή, θα ανταποκριθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και στην κατεύθυνση να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ελαχιστοποίηση του κόστους της εργασίας αυτής. Ο κλάδος των εργοληπτών ηλεκτρολόγων έχει ανταποκριθεί με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός 1986 στο Νομό Μεσσηνίας (Καλαμάτα), σεισμός 1999 στην Αττική, πυρκαγιές του 2007 στους Νομούς Αχαΐας - Εύβοιας - Ηλείας - Μεσσηνίας, στο σεισμό του 2008 στην Αχαΐα - Ηλεία κ.λπ.), όπου οι συνάδελφοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς προς τους σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Η Ομοσπονδία μας συνεπής στην κοινωνική ευαισθησία που έχει επιδείξει ο κλάδος μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στο θέμα του Κ.Ο.Τ. θα αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης των συναδέλφων μας, προκειμένου ακόμα και αυτές τις περιπτώσεις που θα αναδειχθούν να έχουν το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος, προς όφελος των καταναλωτών και στην προσπάθεια ανακούφισης των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας μας που πλήττονται από τη βαθιά οικονομική κρίση. Για τη Διοίκηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΜΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

A/A ∂π¢√™ À§π∫√À 1. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας 20W 2. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας 10W 3. Καλώδιο ΝΥΥ 5*6mm2 4. Καλώδιο ΝΥΜ 3*2,5mm2 5. Καλώδιο ΝΥΥ 4*1,5mm2 6. Καλώδιο ΝΥΥ 4*6mm2 7. Καλώδιο 3*0,75 8. Καλώδιο 3*1,5 9. Καλώδιο 3*2,5 10. Καλώδιο 2*2,5 11. Καλώδιο ΝΥΜ 5*6mm2 12. Καλώδιο ΝΥΥ 3*1,5mm2 13. Καλώδιο ΝΥΥ 1*2,4 14. Καλώδιο ΝΥΥ 1*1,5 15. Φις σούκο 16. Στηρίγματα καλωδίων 17. Μονωτική ταινία 18. Ακροδέκτης Πρέσας Φ16,Φ12 19. Σφικτήρας γείωσης Φ16 20. Χρονοδιακόπτης 21. Φυσίγγι 50Α, 63Α 22. Ρελέ 20Α 23. Πίνακας εξωτ. 12 ασφ. στεγανός 24. Σπιράλ Φ16 (50Μ) 25. Κιβώτιο 2 σειρών 30*35

ª.ª. ¶√™√Δ∏Δ∞ Δπª∏

¢∞¶∞¡∏

ΤΕΜ.

350

10,00

3.500,00

ΤΕΜ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ.

22 500 350 350 350 150 150 150 150 350 350 75 100 300 400 100 50 10 2 20 2 1

10,00 6,00 0,84 0,71 2,34 0,28 0,52 0,80 0,59 0,60 0,57 46,00 30,00 1,00 1,00 0,70 1,00 2,00 43,00 1,00 34,00 25,00

220,00 3.000,00 294,00 248,50 819,00 42,00 78,00 120,00 88,50 210,00 199,50 3.450,00 3.000,00 300,00 400,00 70,00 50,00 20,00 126,00 20,00 68,00 25,00

ΡΟΛ. ΤΕΜ.

2 1

27,00 54,00 74,00 74,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.216,50 ΦΠΑ 16% 2.783,50 +ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 20.000,00 ΔΑΠΑΝΗ ú

με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού και με αξιολόγηση προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών κειμένων διατάξεων, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει την προσφορά του (τεχνική & οικονομική), μέχρι και τις 02/12/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Σκοπέλου του Τ.Δ. Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου. Σύμφωνα με το Ν. 3801/09 οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Σκοπέλου (κ. Γεώργιο Γούλα) και στο τηλ. (2424350116). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 30-12-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 7759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Αγγελικής και Ευανθίας Παπατόλια, κατοίκων Γ. Σταύρου 14 - Λάρισα εκδόθηκε η με αριθμ. 7730/30-12-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7.045,10 τ.μ. στη θέση Μάραθος Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

Αλμυρός 23-11-2010 Αριθ. Πρωτ.: 2511/184616

¡√∂ªμƒπ√™

25

Με το μυστήριον του γάμου συνιστάται μία μικρά κοινωνία, ευλογημένη από τον Θεόν, η οικογένεια. Εις αυτήν όλα τα μέλη έχουν την θέσιν των και την ιδιαιτέραν αποστολήν των. Και επειδή πρέπει να υπάρχη μία διευθύνουσα κεφαλή - και δεν ημπορεί να υπάρχουν πολλαί κεφαλαί - ο νόμος του Θεού θέτει τον άνδρα κεφαλήν της γυναικός και όλης της οικογενείας, διότι αυτός έχει περισσότερα ειδικά προσόντα, διά να είναι αρχηγός. Πρέπει λοιπόν αι γυναίκες να υποτάσσωνται εις τους άνδρας των. Αυτό είναι θέλημα Κυρίου. Να υποτάσσωνται όχι με υποταγήν δουλικήν, αλλά με την ελευθέραν των συγκατάθεσιν, με την αναγνώρισιν ότι αυτό είναι το φυσικόν και το δίκαιον, και αυτό συντελεί εις την προκοπήν της οικογενείας. Με την υποταγήν αυτήν η γυναίκα καταθέτει ένα θεμέλιον εις την οικοδομήν της οικογενείας. Προσφέρει ένα κεφάλαιον πολύτιμον, με το οποίον θα διατηρηθή η αρμονία και η ενότης και θα έλθη εις την οικογένειαν η ευλογία του Θεού.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, ξάδελφο και θείο

∞¶√™Δ√§√ ¶∞¡Δ√

Ετών 52 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Διμήνι 25 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Τζένη Τα ξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ƒ∏°∞ √π∫√¡√ª√À

Ετών 58 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρυράχης. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Μακρυράχη 25 Νοεμβρίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Οι γονείς: Ελένη Οικονόμου, Σταμούλης Σιάγκος Τα παιδιά: Ρήγας, Σταμούλης, Άκης Τα αδέλφια: Συνοδή - Θεμιστοκλής Παναγιώτου, Ευανθία - Παναγιώτης Λυμπέρης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

°π√À§∞ ¢∏ª. ¶∞¶∞∑√°§√À

Ετών 59 Συντ/χος Εθνικής Τράπεζας Ασφαλιστικός πράκτορας κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ. Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγριάς. Βόλος 25 Νοεμβρίου 2010 Ο σύζυγος: Δήμος Τα παιδιά: Νατάσα - Γιάννης Τσιάντος, Δώρα - Στέλιος Μαραβέγιας Τα εγγόνια: Εύα, Τζίνα, Αριστοτέλης Τα αδέλφια: Αποστολία Νικ. Λεωνιδάκη, Δημήτριος - Άννα Λεωνιδάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Παρκ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Ευσταθίου Κοντοστάθη, κατοίκου Αλμυρού, εκδόθηκε η με αριθμ. 2500/184330/23-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 1.333,33 τ.μ. στη θέση “Καραγκιόλ” Δημοτικού Διαμερίσματος Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού Ανδριανός Σπύρος Δασολόγος

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∑ø∏ πø∞¡. ¶∞°ø¡∞ƒ∏

Ετών 80 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Φυτόκου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 25 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος - Ανδριανή Παγωνάρη, Κωνσταντίνος - Αικατερίνη Παγωνάρη, Ζαφειρία - Νικόλαος Ανδρικάκης Τα εγγόνια: Γιάννης, Κυριάκος, Σταμάτης, Ζωή, Χρυσοβαλάντης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ú›·˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 16 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (ÚÒËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ. 2421028740, ∫·Ú·Ù˙›Î· ÕÏÎË, πˆÏÎÔ‡ 317 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 2421056555, ¶ÈÛÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 127 - μ·ÛÛ¿ÓË 29 (fiÈÛıÂÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡), ÙËÏ. 2421038774, ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 179 - μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ. 2421070127. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÙÛÈÚ›ÁÎÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 120 - °·˙‹, ÙËÏ. 2421037950. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ. 2421066810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹-∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘:

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463

™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚË ∂ÏÏËÓ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, ÌÂ... Ù›ÙÏÔ Â˘ÁÂÓ›·˜. - ∂›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ Ë ·ÁÁÏÈ΋ (·Ú¯Èο). 2. ªÂÁ¿ÏÔ˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· (Ì ¿ÚıÚÔ). - °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ‰È¤Û·Û ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘. 3. “...∫·Ù·Ú›Ó·” , ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡. μÚ·˙ÈÏ›·˜. - ¡Â·Úfi˜ Ù·‡ÚÔ˜. 4. ™˘ÓÔÏÈο, ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›. - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ (ÁÂÓ.). 5. ∞Ú¯Èο Ù· ›¯·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·È ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›. - ∞ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ȉÈÔÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ. 6. ŸÂÚ· ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ. 7. ∂ÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ‰È¿ Ù˘... ÔÛÊÚ‹Ûˆ˜. - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 8. ∂›Ó·È ÔÏÏÒÓ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. - μ·Ú‚·ÚÈΤ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. 9. Δ· ·Ú¯Èο ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ μ¿ÛΈÓ. - ∂›‰Ô˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜. 10. ΔÈÙÏÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - °ÓˆÛÙ‹ Ë ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. 11. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ë ¯ÚËÌ·ÙÈ΋. 12. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ (ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Â›Ó·È “ª” ). - ÀԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÂÈÎÒÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂ÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. 2. ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙȘ... ÂÎÙÚÔ¤˜. - ∑Ò· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ (Ì ¿ÚıÚÔ). 3. √ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ (ÁÂÓ.). 4. ∫·ÙÂÚ›Ó· ÎÈ ·˘Ù‹. - ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘. - ∂ÚËÌÒÓÂÈ ÙÔ... ΤÓÙÚÔ. 5. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §¤Û‚Ô˘. - √ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∏ÚˆÈÎfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. 6. ΔfiÛ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ›¯Â Ë Ì˘ıÈ΋ ™Î‡ÏÏ·. - ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. 7. ΔÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ. - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ë ·Ù·Í›·. 8. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·È Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ (ÁÂÓ.). 9. Δ›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °ÎfiÚÎÈ. - ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÈο. 10. ∫Ú·Ù¿ÂÈ ¿ÓÙ· Ï›ÁÔ (Ì ¿ÚıÚÔ). - ∂›Ó·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋. 11. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Û ·Ú·Ì‡ıÈ·. - •¤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ Ì ̿ÛΘ. 12. Õ‰ÈÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. - ¶ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV.

∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞∫π™Δ∞¡ - Ã∞ª, 2. √Δ√ - À™Δ∂ƒ∞π∞, 3. ∂™¶∂ƒ∞ - ƒ∞μ¢π, 4. ∞πªπ§π∞ - ∞π∫, 5. π§∞ - ∞¢∂π∞™, 6. ¡π - ∞¡∞ - ¢¢ - ∞¡, 7. ∞Ã∞ƒ¡∞π - °∞, 8. ƒπ∫π - ∫§∞™, 9. μ∞ƒ™√μπ∞™, 10. √∑√¡- ∂§π∞, 11. ∞ƒΔ∞ - §À™π∞™, 12. ∞ƒπ∞¢¡∏ ∞™∂. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶√∂ - π¡¢π∫√, 2. ∞Δ™∞§π - ∑∞ƒ, 3. ∫√¶π∞ - ∞´μ√ƒπ, 4. ∂ª - ∞Ã∞¡Δ∞, 5. ™Àƒπ∞¡∞ - ∞¢, 6. Δ™∞§¢∞ƒ∏™, 7. ∞Δ - π∂ - √À§∏, 8. ¡∂ƒ∞´¢∞, 9. ƒ∞ - ∞¢π∫π∂™, 10. Ã∞μ∞™ - §∞§π∞, 11. π¢π∞ - ∞°∞™π∞™, 12. ª∞π∫∏¡∞™ - ∞™∂.

∫ƒπ√™ ∂¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ۷Ê›˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ›Ù ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-2-45-9. Δ∞Àƒ√™ ∂Âȉ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÂÚ›ÂÚÁË ÌË ‰ÒÛÂÙ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÁÈ· Ù›ÔÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-21-23-55. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ηÏ›ÛÙ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ·ÏȤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 67-40-33-21-23-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ı·˘Ì¿ÛÈ· Î·È Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ٷ ÂfiÌÂÓ¿ Û·˜ ‚‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-12-23-9. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ÓÈÒÛÂÙ ¿Û¯ËÌ· ·fi ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ‹ Ì›· ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‰Â¯ı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-33-45-6-22. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∫¿ÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹ ÛΤ„Ë ı· Û·˜ ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·fi„Â. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ٷ Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-4033-23-45-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ̛Ӡ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Û fi,ÙÈ Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-55-67-23-11. ™∫√ƒ¶π√™ ¡· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó ·Ôηχ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi οÔÈÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-22-12-34-8. Δ√•√Δ∏™ ªË ÊÔ‚Ëı›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û·˜ ÂÓԯϛ, Ì ÙÔ Ó· ̤ÓÂÙ Û ̛· Û¯¤ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-22-12-5-8. ∞π°√∫∂ƒø™ ª›· ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· Û·˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ̤ڷ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 320-11-23-45-9. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·˙Ëٿ٠·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ¤¯ÂÙ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-922-7-13-8. πãÀ∂™ ∂Âȉ‹ Û‹ÌÂÚ· ı· ͢Ó‹ÛÂÙ Ì ÙȘ Ì·‡Ú˜ Û·˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ·Ú¤· Ì ¿ÙÔÌ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-29-11-23-4-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 25 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∂ÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.45 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

™Ù¿ÓÏÂ˚ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∫·Ú·‚¤ÏÏ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ºÚÔ˘ÙÔ›· ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ª·ı‹Ì·Ù· ·ı‹Ì·Ù· (∂) ªÈÎÚ¤˜ Ô‰‡ÛÛÂȘ (∂) √‰fi˜ ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ˜ ªÂ ı¤· ÙË °Ë √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∏ ·Á¿Ë ¿ÚÁËÛ ÌÈ· ̤ڷ ¢ÂÓ ‹Úı· Â‰Ò ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ¡¤Â˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘”

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ μÚ¿‰˘ √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ºÚ¿ÁÌ·Ù· “ΔÚ›ÙË Î·È 13” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔ›Ô” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “∏ ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È Ù· 7 ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ -√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ πÓ‰›·˜

21.00 21.45 23.45 24.00 01.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ The good wife Mega disasters Crime and punishment CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show

14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.30

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 24.00 00.40 00.55 00.50 01.50 02.50 03.50 04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 2 1/2 ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592ú Master chef √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ (™) World series of poker Big bank ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.20 19.50 20.50 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 02.30 03.30 04.30

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· √È ÂϤʷÓÙ˜ ÙÔ˘ Addo √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÃÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ ·fi ÙËÓ Δ·Áηӛη ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ °›Ó ¤Ó· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Cinemania °›Ó ¤Ó· Ì Ï¿ÛÌ·Ù· ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∑Ô‡ÁÎÏ· Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

16.30 17.10 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02.35

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Δ· Í·‰¤ÚÊÈ· ª¿ÈÎÏ Î·È ΔfiÌÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÂÚËÌÔÓ‹ÛÈ fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜... √È ·‰ÂÏÊÔ› §fiÚÂÓ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Ó·ÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·fi Ù· studios Disney.

¡∂Δ 16.00

∏ ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È Ù· 7 ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1960, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓË ∫·Ú¤˙Ë, √Ú¤ÛÙ˘ ª·ÎÚ‹˜, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ª›Ì˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜

ªÈ· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·, Ë ∞ÏÂÍ›·, Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ¶¿ÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÌËÙÚÈ¿ Ù˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ¿Î·Ú‰· Î·È ÙËÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∏ ∞ÏÂÍ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ Û ÌÈ· ÂÚËÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÂÙ¿ ·‰¤ÏÊÈ· Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Û›ÙÈ. Δ· ÂÙ¿ ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Î·È Ù˘ ʤÚÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜.

¡∂Δ 19.15

ΔÚ›ÙË Î·È 13 ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1963, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, ª¿ٷ ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘.

ΔÔ “ηÎfi Ì¿ÙÈ” ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÈ! ∏ ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ! ΔÈ ÎÈ ·Ó οÓÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÔÚΛÛÂÈ ÙËÓ ·Ù˘¯›· ÙÔ˘; √ ÎfiÔ˜ Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈÔ˜. ¶Ò˜ Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ¤ÂÈÙ· ÚÔÏËÙÈÎfi˜ Ô ∫ÔÛÌ¿˜, ¤Ó·˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ; ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, fï˜, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÌÔ˜, Ô ™ˆÙ‹Ú˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰·ÓÂÈο. ¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÌÙÒÛÂȘ ›ıÔ˘Ó ÙÔÓ ∫ÔÛÌ¿ fiÙÈ ‚ڋΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘... Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ Ê˘ÛÈο!... ŸÌˆ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ··ÙÂÒÓ·˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜ ÔÈ ·¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È.

¡∂Δ 13.00 ¶

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.40

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó: ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∏ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ “∫·Ú¯Ë‰fiÓ·” ™Î¿ÚÏÂÙ ¶›ÌÂÚÓÂÏ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿¯Ë” ∂ȉ‹ÛÂȘ

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Î·È ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ∞ÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “ŸÛÌÔÛȘ Δ˙fiÔ˘Ó˜” “∞ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ Top chef “√ ªÂÍÈοÓÔ˜” ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· European poker tour °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

¡Â·ÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ §·ÓÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙fiÈ §fiÚÂÓ˜, ª¿ıÈÔ˘ §fiÚÂÓ˜, ÕÓÙÈ §fiÚÂÓ˜, ÕÓÙÔÓÈ °Ô˘fiÓÁÎ.

√ ∞ÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚÂÓÙÂڛΠºÔÚÂÛÙȤ, ΔfiÌ·˜ §¿ÓÁÎÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑ÂÚ¿Ú ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ, ∫Ïfi‚Ș ∫ÔÚÓÈÁÈ¿Î, ∞Ï¤Ó ¡ÙÂÏfiÓ.

Δ˘ÊÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∂ÈÚ‹ÓË, ÚÈÁΛÈÛÛ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô Ó·Úfi˜ °·Ï¿Ù˘ ∫·„Ô˘Ú›Í ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘. ŸÌˆ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ô ∫·„Ô˘Ú›Í Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ.. ˘¤Ú‚·ÚË ıÏ›„Ë ÙÔ˘. √ ∞ÛÙÂÚ›Í Î·È Ô √‚ÂÏ›Í, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ë ÎÔ¤Ï· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ·ÓÙÚ¢Ù› fiÔÈÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ÛÙÚÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∫·„Ô˘Ú›Í...

STAR 21.00

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 25/11-1/12/10 ∞π£√À™∞ 1

“Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À” ∂§§∏¡π∫∏ ¶ƒ√μ.: 6, 8, 10 ∞π£√À™∞ 2 “SOMEWHERE” Δ∏™ ™√ºπ∞™ ∫√¶√§∞ ¶ƒ√μ.: 6.30, 8.30, 10.30 ¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ ™∞μ. - ∫Àƒ. 27-28/11 ∞) Δ∞ (°)§À∫∞∫π∞ ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√

¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 4, 6, ∫Àƒ.: 11.30, 4, 6 μ) “Aƒ£√Àƒ 3 √ ¶√§∂ª√™

Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡”

ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 4.30, 6.30, ∫Àƒ.: 12, 4.30, 6.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 25/11-1/12/10 ∞π£√À™∞ 1: ∞ ƒ £ √ À ƒ 3 : √ ¶ √ § ∂ ª √ ™ Δ ø ¡ ¢ À √ ∫ √ ™ ª ø ¡ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.45 - 15.00 - 17.15 ™Δ√ •∂™¶∞™ª∞ Δ√À º∂°°∞ƒπ√À: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15 - 21.30 - 23.45 ∞π£√À™∞ 2: √ à ∞ ƒ π ¶ √ Δ ∂ ƒ ∫ ∞ π √ π ∫ § ∏ ƒ √ π Δ √ À £ ∞ ¡ ∞ Δ √ À ( ª ∂ ƒ √ ™ ∞ ’ ) : ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 - 21.15 - 00.15, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15 - 18.15 - 21.15 - 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15 - 15.00 - 18.15 - 21.15 - 00.15 ∞ π £ √ À ™∞ 3 : ∂ ° ø √ ∞ ¶ ∞ π ™ π √ ¢ √ • √ ™ ( ∫ È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - ª  ٠· Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45 - 17.45, ∫˘Úȷ΋: 11.45 - 13.45 - 15.45 - 17.45 MACHETE (Δƒ√ª√À): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45 - 22.00 - 00.15 ∞π£√À™∞ 4: ∂ ° ø √ ∞ ¶ ∞ π ™ π √ ¢ √ • √ ™ 3 D ( ∫ È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - ª  ٠· Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30 - 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.30 - 15.30 - 17.30 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À (ª∂ƒ√™ ∞’): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 - 22.30

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿¯Ë Δ·ÈÓ›· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1983, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÈÎ ªÂÛfiÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó ƒÂÓfi, ¶È¤Ú ∑ÔÏȂȤ, ∑·Ó ªÔ˘›˙.

√ Ï·Ó‹Ù˘ Âı·›ÓÂÈ. √ Ô˘Ú·Ófi˜ ‚Ú¤¯ÂÈ... „¿ÚÈ·! √È Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ·fi ‚Ô˘Ó¿ ¿ÌÌÔ˘. Δ˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Û ۈÚÔ‡˜ ·fi ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÙ¿-·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, ÂΛÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÚËÌ›Ù˘ Ô˘ Û˘ÌÌ·¯Â› Ì ¤Ó·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ·fi‚ÏËÙÔ. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ì·˙› ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ÁÈ· ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·˝, ηٷʇÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹! ∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ! √ §ÈÎ ªÂÛfiÓ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Óı›˙ÂÈ Ì ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ.

μ√À§∏ 23.10


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 25 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

¶ÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ...ÂÚ·›ˆÛË

TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘

ΠΩΣ και ποιοι έλεγξαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την περαίωση, που εστάλησαν στους φορολογούμενους; Έγινε έλεγχος ή έβαλαν στον υπολογιστή τα στοιχεία όλων όσοι “κόβουν αποδείξεις” και τους έστειλαν

εκκαθαριστικά; ΜΑΛΛΟΝ το δεύτερο πρέπει να έγινε. Γιατί δεν εξηγείται, ότι έλαβαν εκκαθαριστικά, έμποροι που έχουν πλέον εδώ και χρόνια αποδημήσει εις Κύριον ή μισθωτοί που εργάζονταν με μπλοκάκια... ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ότι το κράτος έχει ανάγκη χρημάτων, για να αποπληρώσει τις δόσεις των δανείων του μνημονίου, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η φορολογική εξίσωση των επιχειρηματιών ή των ελευθέρων επαγγελματιών που ίσως και να φοροδιαφεύγουν, εφόσον μπορούν, με τους μισθωτούς με μπλοκάκια, είναι και προκλητική και άδικη. ΚΑΤΑΛΥΕΙ κάθε έννοια φορολογικής δικαιοσύνης, ενώ είναι και βλακώδης. Θεωρεί δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, ότι ο μισθωτός που κόβει απόδειξη στο αφεντικό του, μπορεί να φοροδιαφύγει... Πώς; Να κόψει απόδειξη π.χ. για 500 ευρώ και να πάρει 1.500; ΜΑ είναι δυνατόν ο μισθωτός να αμείβεται με περισσότερα απ’ όσα δικαιούται; Με λιγότερα ίσως, με περισσότερα δεν νομίζω.

™Â ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ βρίσκεται το πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την τρόικα, μετά τις επεισοδιακές διαπραγματεύσεις για την επόμενη δόση του δανείου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι παρά τον κοινό προσανατολισμό, που αφορά κυρίως στις δομικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα, φάνηκαν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ ΔΝΤ και Κομισιόν. Από τη μια μεριά γίνεται λόγος για παράταση αποπληρωμής του δανείου και από την άλλη οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες, από το φόβο της χαλάρωσης στην τήρηση των συμφωνιών. Στο μεταξύ, σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς δεν μπορούν να επαναληφθούν μέτρα, όπως η οριζόντια περικοπή μισθών ή αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Η στόχευση από εδώ και στο εξής στρέφεται στον πυρήνα του προβλήματος: Πώς ένα μεγάλο κράτος, που σύμφωνα με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Αλ. Παπαδόπουλο είναι σε ποσοστό 30% περιττό, μπορεί να γίνει πιο μικρό και αποδοτικό. Παράλληλα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι εκ των ων ουκ άνευ για να αντισταθμιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή. Το έργο που χρειάζεται να γίνει είναι τεράστιο. Καθώς θα απαιτηθεί ταχύτητα και οργάνωση στο στήσιμο των μηχανισμών ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο σκέλος των περικοπών και των εσόδων και για τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αναδιάρθρωση της οικονομίας. Ήδη από τη χαλάρωση των ρυθμών κινδυνεύει να χαθεί η δυνατότητα εξοικονόμησης αρκετών εκατομμυρίων (π.χ. από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση), ενώ υπήρξαν προσπάθειες που ατόνησαν (π.χ. σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης επιχειρήσεων), παρότι δεν είχαν πολιτικό κόστος. Το 2011 θα είναι πιο δύσκολη χρονιά από τη φετινή, όταν μόλις στα μέσα της μπήκαμε στο Μνημόνιο, με το έλλειμμα και το χρέος του 2009 να ανέρχεται σε μεγαλύτερα ύψη και τη στάση των εταίρων να σκληραίνει, με την αστάθεια που επικρατεί στην Ευρώπη. Ουσιαστικά θα πρόκειται για την πρώτη χρονιά, κατά την οποία αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά η προσέγγιση σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χρήμα.

∏ “√ÚÈÛÙÈ΋ ¢È¿Ï˘ÛȘ”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ó· ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ™Ô˘Ú‹, ÂÓfi˜ Ù¯ӛÙË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ô˘ η˘ÙËÚ›·˙ ÙËÓ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓË ¯ÒÚ·, Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÙË ‰È·ÏÔ΋, ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, “Ì ÙË Û¿ÙÈÚ¿ ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ›ÚÔ ·ÚÓËÙÈÛÌfi”. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· Ï¿ıË Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜. ŸÌˆ˜ Û οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ŸÙ·Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÚÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ŸÙ·Ó Ë Ï‡ÛË, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, Â›Ó·È ¿ÏÈ Â˘Úˆ·˚΋, Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ô ∂‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ §ˆ, Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ ÈÔ ÔÈΛ·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û·ÙÈÚÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹, Ô˘ ‰È¤ıÂÙ Ó‡̷ ÂıÓÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÁÎfiÛÌÈÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi: ŸÛ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ, Ì·˜ Ù· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ Í¤ÓÔÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÚÈÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ̤ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ Â›Ó·È ·Ó Ë πÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·ÏËÊı›. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 21Ô‡ ·ÈÒÓ·.

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

ΔΕΝ πρόκειται για αστείο. Σοβαρό είναι το ζήτημα, σοβαρότατο, διότι ο μισθωτός με το μπλοκάκι που δεν έχει και κανένα λογιστή “γάτα” να τον συμβουλεύσει, ίσως φοβηθεί και πληρώσει στην Εφορία. Ενώ αντίθετα ο επιτηδευματίας με το οργανωμένο λογιστήριο μπορεί να ξεφύγει... ΑΝ και πιστεύω ότι όλες οι επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν, θα περαιώσουν τις χρήσεις τους, διότι απλά θα γλιτώσουν τεράστια ποσά φόρους, εφόσον ελέγχονταν. ΒΕΒΑΙΑ υπάρχει και μια άλλη πιο σημαντική παράμετρος και γι’ αυτούς που θα περαιώσουν και για τους υπόλοιπους. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση ή ακόμη και ένας επόμενος υπουργός Οικονομικών, δεν θα νομοθετήσει άλλη μια περαίωση των ήδη περαιωμένων χρήσεων... ΠΟΙΟΣ διασφαλίζει ότι όσοι κλείσουν βιβλία δεκαετίας, δεν θα τους ζητηθεί πάλι, να ξανακλείσουν τα ίδια βιβλία... dimopoulos@e-thessalia.gr

“ΔÛÔ˘Ó¿ÌÈ” “Τσουνάμι” ανατροπών αναμένεται να φέρουν στον ιδιωτικό τομέα οι επιχειρησιακές συμβάσεις, καθώς εκτιμάται ότι σε ορισμένους κλάδους μπορεί να επέλθει μείωση μισθών μέχρι και 26%. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση που αποφασίστηκε κατόπιν των πιέσεων της τρόικας, θα ψηφιστεί μέχρι τέλος του έτους και θεωρείται προανάκρουσμα ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα.

™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÌË ¯·ı› ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ÔÚ›·.

T‡Ô˜ ✒∂£¡√™: “√È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ªÔ˘ÏÓÙfi˙· Û ÀÁ›·, ¢∂∫√”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “12 ‚›·È˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜”. ✒∏ ∞À°∏: “™‚‹ÓÔ˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‚˘ı›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “√È ‰¤Î· fiÚÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™:“ΔÒÚ· ÎÔÈÓfi ̤وÔ ¿Ï˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi fiÏÂÌÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ÙÚfiÈη˜”.

“∫fiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜”

¢¤Ï·Ú

∂ÂÈÛfi‰È·

Μιας και ο λόγος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις και το κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν ή όχι το εργασιακό καθεστώς στον ιδιωτικό τομέα, ουκ ολίγες φορές ακούσαμε στο πρόσφατο παρελθόν για “κόκκινες γραμμές” από τα χείλη κυβερνητικών στελεχών. Μόνο που σε τελική ανάλυση τις “κόκκινες γραμμές” βάζουν εκείνοι που έχουν τα λεφτά και μας δανείζουν...

Μη νομίζετε, πάντως, ότι η τρόικα δεν προσέφερε στην ελληνική κυβέρνηση και κάποιο δέλεαρ για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Άφησε δηλαδή, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των 110 δισ. ευρώ, προτείνοντας ως λύση τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με νέα δάνεια, αν οι αγορές παραμείνουν κλειστές το 2013. Σιγά που θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτούς...

Και το λέμε αυτό, καθώς με βάση όσα βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας, ο ρυθμός εξόδου βουλευτών από τη Ν.Δ. προς τη “Δημοκρατική Συμμαχία” της Ντόρας Μπακογιάννη θα είναι ένας την εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Που σημαίνει ότι η Ρηγίλλης θα έχει να κάνει μια διαγραφή την εβδομάδα. Θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμη στο σίριαλ της “γαλάζιας πολυκατοικίας”...

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· Μετά τις προαναφερόμενες εξελίξεις η τρόικα άναψε το “πράσινο φως” για την εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου. Αλλά μη χαιρόμαστε, καθώς έθεσε αυστηρότατα κριτήρια για την εκταμίευση της επόμενης, μεταξύ των οποίων είναι η κατάργηση ΔΕΚΟ και άλλων “περιττών” Οργανισμών του Δημοσίου. Αφού πρώτα τα στελέχη της έβαλαν και “χέρι” στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών...

¶Ï¿ÙË “∫·˙¿ÓÈ” “Καζάνι που βράζει” θυμίζει τα τελευταία 24ωρα η Ν.Δ., καθώς μετά τη διαγραφή του βουλευτή Ηρακλείου Λ. Αυγενάκη, και δεύτερο μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος διαφοροποιήθηκε σαφώς από τη στρατηγική που έχει επιλέξει ο Αντ. Σαμαράς. Ο ίδιος προτίθεται να τηρήσει σκληρή γραμμή και να μην επιτρέψει τη διασάλευση της ενότητας του κόμματος. Το θέμα είναι αν θα τα καταφέρει...

Δυσπιστία απέναντι στην ελληνική Βουλή και την Αστυνομία, απροθυμία να ενταχθούν σε κάποιο πολιτικό κόμμα, αλλά και διάθεση ακόμη να μεταναστεύσουν, εκφράζουν μαθητές Γυμνασίου που συμμετείχαν σε έρευνα για την “Κοινωνική και Πολιτική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση του Πολίτη”. Μάλιστα, το 76% των μαθητών γυρίζει την πλάτη στα κόμματα, καθώς δεν θεωρεί σημαντική την κομματική ένταξη. Με αυτά που ακούν και βλέπουν, τι άλλο να κάνουν δηλαδή; °.•.

25-11-10  

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ∂·Ó¤Ó·ÚÍË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ ■ ÛÂÏ. 29 ™ÙÔ›¯ËÌ· Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜...