Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.03 - ¢. 20.51’ ™∂§∏¡∏ 11 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.154 ∞ÁÚÈ›Ó˘ Ì¿ÚÙ., ∞ÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·ÓÙÏ›·˜ Û΢ÚÔ‰¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ

∫ÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi Ú‡̷ 27¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ∞¡∞™Δ∂§§∂Δ∞π Ë ·Ô¯‹ ÙˆÓ

‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √§ª∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Â¤˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ “ıÂÚÌfi” ÊıÈÓfiˆÚÔ. ■ ÛÂÏ. 9

Δ

Ú·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‚ڋΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ ¤Ó· 27¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ, ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ıÏ›„Ë ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ó›Ó˘, ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÎÔÙÒıËΠÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó’ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. √ ı¿Ó·ÙÔ˜, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜ Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 12.30 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ Δ¿Î˘, fiˆ˜ ÙÔÓ

·ÔηÏÔ‡ÛÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙfiÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ·ÓÙÏ›· Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·fi ·ÚÔÛÂÍ›·, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ (Ì›Á·) ¿ÁÁÈÍ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ·˘Ùfi fï˜ ·ԉ›¯ıËΠ“¿ÁÁÈÁÌ·” ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi ¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‹Úı ·Î·ÚÈ·›·. √È fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ·ÏÈοÚÈ Â›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ■ ÛÂÏ. 11

∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ

ª¿¯Ë ÂÈ‚›ˆÛ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛÔ› ŒÏÏËÓ˜

∞ÓÙ›Ô Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ∏ ∂ıÓÈ΋ ¿Ï„ ÁÈ· 77 ÏÂÙ¿, fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ¤Ê˘Á ËÙÙË̤ÓË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ (0-2) Î·È Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ■ ÛÂÏ. 33

ªÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 17

■ ÛÂÏ. 10

§‡ÛË ·fi ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ■ ÛÂÏ. 13

ªÂÚÈ΋ ·Ó·‰›ψÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

∂ÚÁ·Ûȷο: ∞ÏÏ·Á¤˜ ÏfiÁˆ ·ÓÙȉڿÛˆÓ

∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÏfiÁˆ ÌË ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ

Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜: * √ √∞∂¢ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 15%-20% ÙÔ ÌÈÛıfi fiÛˆÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ Î·È ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÌÈÛıfi ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘. * ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ó· ·ÔχÂÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ì ÂȉfiÙËÛË. * £ÂÛ›˙ÂÙ·È ÂÓÈ·›Ô˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ. * ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ·fiÏ˘Û˘ (ÁÈ· 1 ¤ˆ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Û ‰˘Ô Î·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi 4 Ì‹Ó˜ Û 6). * ªÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘Ù·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÏ˘fiÌÂÓÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ·fi 57 ÛÙ· 55 ¤ÙË. ■ ÛÂÏ. 6

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ·fi ∂∫μ Î·È ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂

■ ÛÂÏ. 18

∞fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÎfiÌÈÛÙÚ· Ù·Í› ■ ÛÂÏ. 31

£·Ì̤ÓÔ˜ Û ÎÔÙ¤ÙÛÈ ‚Ú¤ıËΠ39¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì· ■ ÛÂÏ. 34

■ ÛÂÏ. 15

√Á‰fiÓÙ· ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ Ù˘ ¡.¢. ·fi ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞™ Δ∞™™√¶√À§√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

∏ ÓÔ̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·

A¶√æ∂π™ Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Êχ·ÚË Ù¿ÍË ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ÙfiÙ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ˘¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Î·È „‹ÊÈÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∫·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚÔ¤‚ÏÂ ¤Ï·‚ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÙÛÈ ·¤Ê˘ÁÂ Ë ¯ÒÚ· ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰È·Ú΋ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÚÓÔ‡Ó ÂΛÓË ÙË Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ԢÓ, ·Ú’ fiÙÈ ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ·fi ÙË Û˘ÓÔÌÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘. øÛÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È ÂΛÓË Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÚÓËıÔ‡Ó. √ÛÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·˘ÙÔÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ›Ûˆ Î·È Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË „‹ÊÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √È ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜. √È Ê¤ÚÔÓÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË Ù˘ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÏÔÁÈÎÒ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÛȈÔ‡Ó, Ì‹ˆ˜ Î·È Í¯·ÛıÔ‡Ó ÔÈ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ʤÚÔ˘Ó Â›Û˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ „‹ÊÔ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ·˘ÙÔ› ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÊÂȉˆÏÔ› Û ۯfiÏÈ· Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÈÎÙ›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Î¿ÔÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ¯ÒÚ· Î·È ‚¿ÛÂÈ ÔÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. πÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫fiÌÌ·Ù· Î·È ÚfiÛˆ· ¤Ì·ı·Ó Ó· ÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ì ÌÂÁ·ÏÔÛÙƠ̂˜ Î·È ·Û˘ÓÂ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ì ¿ÚÓËÛË ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∂‰Ò Ô˘ Êı¿Û·ÌÂ, fï˜, ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ·Ϥ˜, ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ Î·È ·ıÂÌÂÏ›ˆÙ˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈΤ˜ ·ÚÓ‹ÛÂȘ ‹ Ù˘ÈΤ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ÂÔ¯‹ Ù˘ Êχ·Ú˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ΔËÓ ÏËÚÒÛ·Ì ·ÎÚÈ‚¿ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ‰È·ÈÒÓÈÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È ϤÔÓ. ∂‡ÎÔϘ Î·È ·Ó¤Íԉ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ªÂ ÎÔÏ¿ÎÈ· ‰ÂÓ Î˘‚ÂÚÓ¿Ù·È È· Ë ¯ÒÚ·. £¤ÏÂÈ Û¯¤‰ÈÔ, Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √Ê›ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó. (∞fi ÙÔ μ‹Ì·)

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

 ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂȯÙ› Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ºÒÙ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ÒÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ··ÓÙ¿ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙÈ ¿ÏÏ·Í ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠıÂÙÈο ·fi Ù· ÙÔÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi fiÚÁ·ÓÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ “·ÓÂ·Ú΋˜” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Û fiÔÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜, ÌÂٷ͇ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜.

O ∫∞πƒ√™

“ªÂ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ı· ··ÓÙ‹Ûˆ fiÙÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ı¤Û·Ì - fiÙ·Ó Î·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÎÚ›Ó·Ì ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ - fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¢ÂÓ ı· ··ÚÈıÌ‹Ûˆ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ì·˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÊˆÓ‹Û·ÌÂ Î·È Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ Â›Ó·È ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÏfiÁÔ ‡·Ú͢. ∂Ì›˜ ¤ÚÂ ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ·ÊÔ‡ Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ, ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ı· ¯·ÏÔ‡Û·Ì ¯·Ù›ÚÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Û ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ì·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. √È ÊÈϛ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¤· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ê›ÏˆÓ Ë ÓÔ̷گȷ΋” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ºÒÙ˘. ∞¿ÓÙËÛÂ Î·È ÛÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ Â¤‚·ÏÏ ÙÔÓ Î.

[∂§§∞¢∞]

μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2006. “À¿Ú¯ÂÈ ·Ï‹ıÂÈ· Û ·˘Ùfi, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÎÂÓÙÚÈο ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂Ì›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë. ™Ù· fiÚÁ·Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Û·Ì ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ì·˜. ∞ӷʤڷÌ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· fiÏ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Î·È Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiˆ˜ ÎÚ›Ó·Ì ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ › ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. ∞Ú¤ÛÂÈ, ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‚Ô˘‚fi fiÚÁ·ÓÔ. ∂Ì›˜ ı¤Û·Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ª¤¯ÚÈ ÂΛ. √‡Ù ˘ԉ›ͷÌ ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ, Ô‡Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ Ì·˜ fï˜ ÎÚ›ıËΠ·fiÏ˘Ù· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ì·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ ÎÚ›ÓÂÈ. ∂›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜, Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ πfiÓÈÔ, ÙËÓ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Èı·ÓÒ˜ ÚfiÛηÈÚ· Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ· ΢ڛˆ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·˘ÍË̤Ó˜ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› Î·È ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...26ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ú¯Èο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› Î·È ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...27ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...26ÔC. ™Ù· ΔÚ› ηϷ 16...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...27ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

μ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

™˘ÓÂÓÓfiËÛË

¡¤· Ìfi‰· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È fi¯È Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. ŒÙÛÈ Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫. ΔÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÂÈÛËÁ‹ıËΠ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ∫∞Δ.Δ∞™

ª›· ·ÎfiÌË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. √È ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 8 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÁÈ· ÙȘ 8 Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ηÏÔ‡Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ¿ÊËÛ ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ ÙËÓ ·È¯Ì‹, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞¢∂¢À fiÙÈ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘. μ.∫.

¢È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ

¢ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ª›· ·ÎfiÌË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Î·Ïfi ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜.

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÛȈ‹ Â›Ó·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ›ıÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ, ηıÒ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ. μ.∫.

∫Ï›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ΔÂÏ›ˆÛ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Ô Î. ¶·ÓÙ·˙‹˜ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Â›ÛËÌ· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi, Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ Î. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÊÂÚı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÔÏÏÔ› ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Û ¤ÎÙ·ÛË ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. √ Î. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙÔÓ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·” ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηıÒ˜ ıˆÚ› ˆ˜ Ù· ÈÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó¤· ÚfiÛˆ·, Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÏÔÁÈÛÌfi Î·È fiÓÂÈÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Δ. ∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

T˘ ª·Ú›·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ó¿ÎË

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó¿‰ÂÈ͢ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ “¯Úˆı›” ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Î. ¢. ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∞. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∞. ΔÛ¿Ú·˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î. °. ºÒÙ˘, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¶··ÚÔ‡Ó·˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∞. ª·Ú¿ÙÛ˘ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ Î·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÂı› ˙‹ÙËÌ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘.

ΔË ‚¿„·Ó ΔÔ Î·Ï˘ÙÂÚfiÙÂÚÔ fï˜ ÂÈÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ √Δ∞, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ. ΔË ‚¿„·Ó ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Ô˘ ·ÎfiÌ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜.

¢È·ÛΉ·ÛÙÈÎÔ› Œ¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶∞™∫ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ÂÎÏÂÁ̤ӷ ̤ÏË ÛÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÙÔ˘ Δ∂∂ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È ·ÏÏËÏÔ¸ÔÓÔ̇ÔÓÙ·È. √ ηı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ οÓÂÈ Î·È Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·‰Âȯı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Úfi‰ÚÔ˜ Ô ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. “™ÎÔÙÒÓÔÓÙ·È” Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È “·Ú¿Ù·ÍË” . ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙËÓ “√Ì›¯ÏË” ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹ ÙË ‚ÈÒÓÔ˘Ó. √È ÓÂfiÙÂÚÔÈ, Ì ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ÈÔ “ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ” Î·È ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚÈο. “ª·˜ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ, Î.Ï, Î.Ï” , › Ó·ڋ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· Î·È ‹Ù·Ó Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË. °È·Ù›, Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·: fiÙÈ ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ Ì·ÌԇϷ ÂÍ·Ú¯‹˜, ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÙË Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ԇ̠ٛÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ϤÍÂȘñÎÏÂȉȿ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ϤÔÓ ˆ˜ ¢Îfiψ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓ˜. ¢È·Û›ڷÌÂ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ, ÂÓÈÛ¯‡Û·Ì ÙÔÓ, ·ÏfiÁÈÛÙÔ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, ı˘Ìfi, ÙfiÛÔ ÒÛÙÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·, ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÁÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛΤ„Ë. ∫Ô˘Ú·ÛًηÌÂ Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹Û·ÌÂ, ÂÍ·ÓÙÏ‹Û·Ì ٷ ·Ôı¤Ì·Ù· ÚÈÓ Î·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·. (∞fi ÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹)

∫Ï›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ∫∫∂, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ºÔ‡ÛÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÚfiÙ·ÛË Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÌÔÚ› Î·È ·‡ÚÈÔ, Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Î. ºÔ‡ÛÎË Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ “·›˙Ô˘Ó” Ó· ËÁËıÔ‡Ó ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·¿˜.

...˙‹ÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¢ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ô Î. ∞. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ì “‚·ÚÈ¿” ‰È¿ıÂÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï„·Ó fiÙÈ Ë Î·Î‹ ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›· “‚ÔËı¿ÂÈ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο” ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚ϤÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›. ∂›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ “¿Ì˘Ó·˜” . ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ¤Ù˘¯Â.

∞ÏÏËÏÔÂÎÙ›ÌËÛË ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÚÔ˜ ÙȘ Î.Î. ™ÔÊ›· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È μ›Î˘ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÔ˘ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛÂ, ·Ó Î·È Ë ÚÒÙË ¤‰ÈÓ ̿¯Ë Î·È ˘¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. °. μÏ¿¯Ô˘, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÈÏ¿ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó, ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û‡Û΄˘ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜, ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù›, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó “˙Ô‡ÁÎÏ·” . ∫∞Δ. Δ∞™

μϤÔÓÙ·˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ √‡Ù ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ï·Ó¿Ù·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂͤÏÂÍ·Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ◊ Ì‹ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›‰Â fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ÙÒÚ· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â͢Á›·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ì ÈÔ ‹ÚÂÌÔ ÙÚfiÔ; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÔÈ· Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ (Á·Ï¿˙È·, Ú¿ÛÈÓË, ÎfiÎÎÈÓË, ÌÂ˙ Î·È ÔÚÙÔηϛ) Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ¢.™.

ΔÔ ¿ıËÌ· ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ· ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ı˜ ÛÙ· ÂÚÙ˙È·Ó¿ ÂÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ºÒÙË, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠӷ “·ÔÏÔÁËı›” ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ “·Ú¤ÛÂÈ È·” ÛÙË ÓÔ̷گȷ΋ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·ÚfiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ·‰‡Ó·Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “¶¿ı·ÌÂ Î·È Ì¿ı·Ì” ‹Ù·Ó Ë ·˘ıfiÚÌËÙË ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ √™∂ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ª˘ÙÈÏÈfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÁ¤˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·) ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡-∂. ∫ÈÔ˘Ï¿Ê·, ‚) ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª·ÏÙ¿ Î·È Á) ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √™∂, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ Ù· ÂÍ‹˜: Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂıÔ‰Èο Î·È Â›ÌÔÓ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô √™∂ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÂÂȉ‹ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ªÂ ¤Ó·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ÛÎÔfi˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ˆ˜ ΢ڛˆÓ ˘·ÈÙ›ˆÓ. ªÂ ÙÔÓ È‰Ú˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔ˘ √™∂ (¡.¢. 674/1970) ηıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ì ÙËÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fï˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ √™∂ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÚÔ˜ Â͛ۈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ªÂ ÙÔÓ ¡.¢. 1300/1972 ΢ÚÒıËΠۯÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ √™∂, Ô˘ Ú‡ıÌÈ˙ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ. √ ÓfiÌÔ˜ 2671/98 ÚÔ¤‚Ï„ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ô˘ Û‡Ó·„Â Ô √™∂ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ “Û˘ÌÂʈÓË̤ӈӔ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √™∂, ›Ù ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ›Ù Ì ۇӷ„Ë ‰·Ó›ˆÓ, ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·Ó ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. ŒÎÙÔÙ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÂÓ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·ÏÏ¿ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ - ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (¶.¢.∂.) ηÈ, ηٿ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈο, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›ˆÓ, ÂͤÏÈÍË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂, ÌÈ· Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó¿ÙÂÈ, ·fi ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, ÂÈʤÚÔ˘Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜. √È ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (·fi ÙÔ ¶.¢.∂.) ÚÔ˜ ÙÔÓ √™∂ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 770 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi 2002 ¤ˆ˜ 2004. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÎÚ·Ù¿ ηıËψ̤ÓË ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ηÈ

ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √™∂, ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ 30% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘, ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÎfiÌÈÛÙÚÔ ÙÔ˘ √™∂ ı· ÂÍÈÛˆÓfiÙ·Ó Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂§, ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √™∂ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ 40 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȯÔÚËÁ› ÙÔÓ √™∂, ˆ˜ ÀÔ¯Ú¤ˆÛË °ÂÓÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ (À°√™), fiˆ˜ οÓÂÈ Ì ¿ÏÏ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙÔÓ √™∂ ȉȈÙÈο ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ (·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÏÔ›·, ψÊÔÚ›·). ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ùfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 140 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Û· ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ‡„Ô˘˜ 920 ÂÎ. ¢ÚÒ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÚÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ º¶∞, ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 570 ÂÎ. ¢ÚÒ. °È· Ù· ÔÛ¿ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô √™∂ ·Ó·Áη˙fiÌÂÓÔ˜, Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ ‰¿ÓÂÈ·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ø˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÛÔ‰·, ‚¤‚·È· Î·È ÂÎηı·ÚÈṲ̂ӷ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓfïÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi fiÊÂÈÏ ӷ ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È fiÙÈ ÙÔ Î·ı·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi. ∞ÎfiÌË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› fiÙÈ: ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÙȘ fiÚÈÛ·Ó ÔÏϤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Âı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Î·È ‰È·ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ï·˙ÔÓ›·, Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ŒÙÛÈ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÁÂÏÔÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¤ÌÌÈÛı˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ (·fi “ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜” ÌË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘! ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â‰›¯ıË ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ¢ı˘ÓÒÓ, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÙÈÌÒÚËÙ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛοӉ·Ï·, Ô˘ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔÓ √™∂. Δ˘ ‰‹ıÂÓ ÂÎÔ›ËÛ˘ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (ÛÎÚ·), ÙˆÓ “·fiÚ·ÙˆÓ” ÂÓÔÈÎÈ·Ûı¤ÓÙˆÓ ‚·ÁÔÓÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Ì ٷ “Ì·‡Ú·-·‰‹ÏˆÙ·” ‚·ÁfiÓÈ· Î.Ï. ∂ÈϤÔÓ, ‰Â, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·ÒÏÂÈ· 700 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ·fi ÙÔ °’ ∫¶™ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™˘ÓÔ¯‹˜. ∞Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ √™∂ ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤ÏÂ-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ºÔÚ›˜ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÈÒÓ Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·ÛÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ - fiˆ˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô˘ÏÈ¿ Â›Ó·È ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ - ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ‰‡Ô ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ûı¤ÓÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚfiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· Ô˘ÏÈ¿. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· - Ù· ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È “·ÚÔ˘Ú·›ÔÈ Ì ÊÙÂÚ¿” ·fi fiÛÔ˘˜ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ÊÔÚ›˜ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ “ÂÛٛ˜” ÁÈ· ÌÂÚÈο ÂÈΛӉ˘Ó· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ∂ÛÂÚfiÓ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ÙˆÓ ∑ÒˆÓ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË, Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¤È·Û·Ó Ì ‰›¯Ù˘· 118 ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ·fi ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ‰‡Ô ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ: ΔÔ ¤Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó¢ÌÔÓ›· Î·È ÙÔ

Í·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÚÈÛ·Ó Î·È fi¯È Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ó· ÂÁηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √™∂ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √™∂ fiˆ˜: “¡· ÎÏ›ÛÂÈ Ô √™∂ Û˘ÌʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ì ٷ͛!!!” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÏÔ˚΋ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚¿ÛË ¿Ô„Ë Ô˘ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ “¤¯ÂȘ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ” , ηٿ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë “ÔÓ¿ÂÈ ‰fiÓÙÈ, Îfi‚ÂȘ ÎÂÊ¿ÏÈ” . ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi (Ú¿ÛÈÓÔ) ¯ÂÚÛ·›Ô ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜; Œ¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ √™∂ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 562 ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÈÚ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜. ŸÔÈÔ˜ ȉÈÒÙ˘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ √™∂ ı· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ; ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi Î·È Ô ‚·Ú‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √™∂ ‰ÂÓ ı· ··ÍȈıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Û ·ÎÈÓËÛ›·; ¶ÔÈÔ˜ ȉÈÒÙ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏ› ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÙ·È; £· ÂÈÛ΢¿˙ÂÈ, ı· Û˘ÓÙËÚ›, ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Î·È ı· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô; ¶ÔÈÔ˜ ȉÈÒÙ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ √™∂ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÔϤ˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˙ËÌ›ˆÙ· ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜; Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È Ú˯¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÂÔ˘ÛÒÓ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘, ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ √™∂, Ô˘, fiˆ˜ ÙÂÎÌËÚÈÒıËÎÂ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Èο ÙÔ˘ ¯Ú¤Ë. √È Ó¤Â˜ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÙ¿ Ì‹Ó˜. √ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Ì ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ì ¯ÚËÛÙ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, ı· ¿ÂÈ ·ÎfiÌË Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù·¯Â›Â˜, ·ÛÊ·Ï›˜, ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ “¶Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË” Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ¿ÍÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ¤ÙÛÈ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ∞ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ ªË¯·ÓÔ‰ËÁfi ¢ËÌ‹ÙÚË º˘Ï¿ÎÙÔ, Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ê‡Ï·ÎÙ˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ‰Âο‰ˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ” .

∞fi ÔÈÔÓ ¿Ú·ÁÂ; √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ¤Ó· §‡ÎÂÈÔ £ËϤˆÓ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¤‚·Ï ¿ÛÎËÛË ÛÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ô˘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÓÓÔȘ: 1) £ÚËÛΛ· 2) ™ÂÍ 3) ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ΔÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‹Ú ÌÈ· 17¯ÚÔÓË Ì·ı‹ÙÚÈ·, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈԇϷ: “£Â¤ ÌÔ˘, Â›Ì·È ¤ÁÎ˘Ô˜!!! ∞fi ÔÈÔÓ ¿Ú·ÁÂ;” .

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫·È fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂȘ ÙË ÛηӉ¿ÏË ·ÏÏÈÒ˜ ı· Â›Û·È ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˘...” ϤÂÈ Ô ∫ÈÔ‡ÌÚÈÎ ÛÙÔ “ºÔ˘Ï Ì¤Ù·Ï Δ˙¿ÎÂÙ” . ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¿ÚÂȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó˜ ·Á·ËÙ¤ Î. ¢‹Ì·Ú¯Â ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·È ÙÒÚ· Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌË Û˘ÌÂÚÈÏËÊı›˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶fiÙ fï˜ ·Á·ËÙ¤ Î. ‰‹Ì·Ú¯Â Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·˜; ¶ÔÙ¤. ¶¿ÓÙ· ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÏÂÁ¯·Ó ‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈı‹ÓÈ· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. °ÓˆÚ›˙ÂȘ Î. ‰‹Ì·Ú¯Â fiÙÈ ¿ÓÙ· ÔÚ¢fiÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ӷÚÎÔ¤‰ÈÔ Ì ٿ¯· Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·È ·fi Ê·ÓÂÚÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ú˜ Ù· ̤ÙÚ· ÛÔ˘ Î·È ÙÒÚ· ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ›ÎÚ· οÓÂȘ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÙÈ ‰Â ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∂›ÙÚ„¤ ÌÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Î·È ÌÈ· Regatta ‰Â ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ͘ ˘ÁÌ‹ Û η›ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂›Û·È ¤Ó·˜ Ú¿Ô˜ Î·È Î·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ô ¢·ÓÈ‹Ï ÙË ÁϛوÛ fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. ¶Ò˜ Ó· ͯ¿ÛÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· .¯. ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡; √ ηχÙÂÚÔ˜ ÁχÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ fiÏ˘ ÂΉÈÒ¯ÙËΠ‚¿Ó·˘Û· ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ÛÔ˘. ΔÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜; Δ· ¿ÏÏ·, ·˜ ÛÔ˘ Ù· Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÔÈ ÈÔ ÂȉÈÎÔ›. ∫·È ÙÒÚ· ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛΤ„Ô˘ ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ú¿ÍÂȘ, ÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÊÙ¿Û·Ì fiÏÔÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. À.°. Î·È ÙÒÚ· Û·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ηÈÚfi, Û· ı·ÚڷϤԘ, Û·Ó Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û Ô˘ ·ÍÈÒıËΘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· fiÏË, ÏËÛ›·Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÎÈ ¿ÎÔ˘Û ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË, ·ÏÏ’ fi¯È ÌÂ ÙˆÓ ‰ÂÈÏÒÓ Ù· ·Ú·Î¿ÏÈ· Î·È ·Ú¿ÔÓ·, ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, Ù· ÂÍ·›ÛÈ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ıÈ¿ÛÔ˘, ÎÈ ·Ô¯·ÈÚ¤Ù· ÙËÓ, ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ô˘ ¯¿ÓÂȘ” .

¿ÏÏÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ‰È¿ÚÚÔÈ· Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η.

ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë, ∑·Ó ª·Ù›ÛÙ ªÂÚÓ·ÓÙfiÙ, ÛÙÔ ÛԢˉÈÎfi ıÚfiÓÔ.

™ÙË °·ÏÏÈ΋ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›· Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜

ΔÔ˘ ÂÙ¿Ó ٷ ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ

∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ μÈÎÙfiÚÈ· Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Ú›ÁÎÈ·˜ ¡Ù¿ÓÈÂÏ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›· fiÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÂÈ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Ù˙ÂÙ ÂÓfi˜ ™Ô˘Ë‰Ô‡ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘. ΔÔ Ù˙ÂÙ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÛÙËÓ Δ·˚Ù‹ Î·È ÌÂÙ¿ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ÁÈÔÙ, ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Aftonbladet Î·È Expressen. ∏ 32¯ÚÔÓË μÈÎÙfiÚÈ· Î·È Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ¡Ù¿ÓÈÂÏ °Ô˘¤ÛÙÏÈÓÁÎ, ÚÒËÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Û ̛· ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔÈ Î·È Â›ÛËÌÔÈ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ÓÈfi·ÓÙÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â›ÛË̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ 200‹ Â¤ÙÂÈÔ ·fi

√ ΔÛ·ÚϘ ∑‚¿ÏÔ˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘, Û˘¯Ó¿ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ϤÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· ÔÈ ı·˘Ì¿ÛÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ÂÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÙÔ˘˜. √ ∑‚¿ÏÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌ·Ú¯›· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ªÂÈÓ¿˜, ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙȘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÏfiÁÈ· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ù· ÊÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ fï˜ ̤Ú˜ οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ù· ¤Ù·Í·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ 1000 Movimiento Integracion Loretana. √ ∑‚¿ÏÔ˜ ‰È¤„¢Û ¿ÓÙˆ˜ ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ΔÔÌ Δ˙fiÔ˘Ó˜, ÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ‰Â¯fiÙ·Ó “Â›ıÂÛË” ·fi Á˘Ó·ÈΛ· ÂÛÒÚÔ˘¯· ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN √È ‰È·ÎÔ¤˜ Ô˘ ı· οÓÂÙ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘;

∞ÚÈÛÙ¤· ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ô˘ ÔÈÎȷο

“º˘ÛÈο. º¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ˆ Ó· οӈ Ô‡Ù ̛· Ë̤ڷ ‰È·ÎÔ¤˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ÙÛ¤Ë ÌÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜” . ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·‡ÏÔ˘ ·ÁÚfiÙ˘

“¶ÔÙ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ¿ˆ ‰È·ÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ηٿÊÂÚÓÂ Î·È Í¤Ê¢Á Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ΔÒÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” . ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¿ÚÁ·Ú˘ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“μ‚·›ˆ˜. ¢ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤۈ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ‰È·ÎÔ¤˜ ʤÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ” .

ÕÓÓ· ™ÎÈ·ı›ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ì ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ, ¤¯ˆ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Ì·˙¤„ˆ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È fi¯È Ó· Îfi‚ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

/5

∫·ÚÙÔÙËϤʈӷ √Δ∂ ™Â ·ıÏ›· ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÙˆÓ Î·ÚÙÔÙËÏÂÊÒÓˆÓ √Δ∂ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶Ôϛ٘, ÓÙfiÈÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Î·Î‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈ· ÙËÏÂοÚÙ· ÁÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢. øÛÙfiÛÔ, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÔÙËÏÂÊÒÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Û˘Û΢¤˜. ¶Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ √Δ∂ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Û˘Û΢ÒÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÚÙÔÙËÏÂÊÒÓˆÓ. μ.∫.

¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ “™ÂÎfiÁÈ·” ŒÓ· Û¿ÓÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›. ŸÌˆ˜ ÙÔ Û¿ÓÈÔ ·˘Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È “™ÂÎfiÁÈ·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∂ÚÌÔ‡. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ ¯ı˜ ·ÏÈfi˜ ÁˆfiÓÔ˜, “‹‰Ë ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÚ·›ÓÂÙ·È Ô˘ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÔÓ¤ÎÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ÙÔ˘” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ıÂÚÌ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ” . ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÛËÌ›ˆÓ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÏÈfi˜ ÁˆfiÓÔ˜ “ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Û¿ÓÈÔ ·˘Ùfi ‰¤ÓÙÚÔ Ó· Ûˆı›” . ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ˘ÂÚ·ÈÓÒ‚ÈÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 20 ̤ÙÚ· Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›.

¿ÚÎÔ (ηٿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÓÂ·Ú΋˜ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ·˜ ÙÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οÔÈÔÓ ÊÔÚ¤· ‹ ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ∞˜ Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ‰Ú¿ÛË. ÕıÏȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ٤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È.

∞.º.

η›ÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ú˘·›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∏ ÀËÚÂÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ “¤ÊÔ‰Ô” ÛÙ· ÔÈÎfi‰· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘, fiˆ˜ ÙÔ π∫∞ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∞˜ Ù· ηı·Ú›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∫∞Δ. Δ∞™.

£. ∫. μ.

¡· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÈÎfi‰·

√È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÔÈ ·Ó‡ı˘ÓÔÈ

ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ¤ıÈÍ·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÈÒıËΠfiÙÈ ı· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÈÎfi‰· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ӷ ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÙ·È Ê‡ÏÏÔ, Ô‡Ù ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔ-

¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· Ì·˜ ϤÓ ÁÈ· ÙȘ ¿ÚÈÛÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ (Û fiÏ· Ù· Â›‰·) Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÂΛ. ∏ ÂfiÌÂÓË ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÙ·Ó ÂÌ›˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ ›Ûˆ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Â›Ó·È Ë Â›ÚÚÈ„Ë Â˘-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

“£ÂÛÛ·ÏÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ” “∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ” , ÂÙ‹ÛÈ· Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ - ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ô˘ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ - ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ófi˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ªÈ· ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¢ڇÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ì ı¤Ì·Ù·, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·Ṳ́ӷ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ∞ÍÈfiÏÔÁ· ÔÓfiÌ·Ù· ÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ ÙÔ˘ “£ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘” . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ¶·Ó. ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ, ÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· ∞Ϥη ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ £ˆÌ¿, ∫ÒÛÙ· §È¿Ë Î·È ª·ÚԇϷ ∫ÏÈ¿Ê·, Î·È ÙÔÓ ™ÎÈ·ı›ÙË ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÃÚ. ÃÂÈÌÒÓ·” . ∞‚¤ÚˆÊ: £· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠οı ÙÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “™Â‚fiÌÂÓÔÈ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛıԇ̠οı ÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi” . ΔÔ‡ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ∞‚¤ÚˆÊ, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔÙÔÌÒÓ ÙÔ˘ ·Óı˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ƒ›ÙÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÔΛÌÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶·ÛÙÚÈοÎË, Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∞›Ô˘˜ ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1912” . ¢ÂÓ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÚÈηÓÈ΋ ·ÚÚÒÛÙÈ· “∫·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Ù˘ “ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÈÊÙ” Î·È Ô‡Ù ηٿ ‰È¿ÓÔÈ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi

ı˘ÓÒÓ. ∞ÚΛ Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÂȉÈο ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÁÚ·Ì̤ӷ, ‚·Ì̤ӷ, ¯Ù˘Ë̤ӷ. ªËÓ ·ÔÚ›Ù ÏÔÈfiÓ. ∂›Ì·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi ÚÔÙÈÌ¿Ì ӷ ÛȈ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÙ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢.™.

ª·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Scrabble. To ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ·È¯Ó›‰È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Î·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÎÚ›ÛË, ˆÊ¤ÏÈÌË ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¢.™.

23 πÔ˘Ó›Ô˘ 1980

Úfi‚ÏËÌ·” . ªÂ ÙË ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢·˘˝‰ ™·ÚÊ·Ù‹ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù· ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ·˘Ùfi ˘ÚÂÙfi, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ·›ÚÓÔÓÙ·È “¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Óٿ͈˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÿÚÙÔ˘ ÙˆÓ ∞∂π “™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ˘ÊËÁËÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÿÚÙË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∞∂π” . ∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ú‡Ù·ÓȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ª›ÙÛ˘ ÚÔÛʈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ƒ¿ÏÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¢ڤıËΠÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜” .

∂›ÁÔÓÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ “∂›ÁÔÓÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘Úη˚ÒÓ ÛÙ· ‰¿ÛË Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∏Ï›·˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Î·È ‰·ÛÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û·Ú¿ÓÙ· ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ‰·Û·Ú¯Â›· ¶‡ÚÁÔ˘, ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜ Î·È ∫Ú·ÈÛÙ›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ∑·Ó ∞ÓÔ‡ÈÁ. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ηı·›ÚÂÛ ÙÚÂȘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ ÛÙÔ ªÈ §¿È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ μÈÂÙÓ¿Ì. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ªÔω·‚›· ΋ڢÍ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂™™¢.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ÔÈ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ Ô ÈÏfiÙÔ˜ Δ˙ÔÓ ∫¤ÓÂÓÙÈ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ Â˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜, Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, ÂÂȉ‹ ¤¯·Û ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 23 IOYNI√À 2010

∞fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

¢ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ¶È¤˙ÂÈ Ë ÙÚfiÈη Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ∞£∏¡∞, 22.

 ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙË ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ: ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ 6 Ì‹Ó˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈÛ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:

- Œˆ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 1 Ì‹Ó·˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË - Œˆ˜ 5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 2 Ì‹Ó˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË - Œˆ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 3 Ì‹Ó˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË - Œˆ˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 4 Ì‹Ó˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË - Œˆ˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 5 Ì‹Ó˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË - ¶¿Óˆ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ 6 Ì‹Ó˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË -∂›Û˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi Ù· 57 ÛÙ· 55 ¤ÙË ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÏ˘Û˘. -°È· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ -∏ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ ı· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·Ô ÙÔÓ √∞∂¢ Ì ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·.

∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ

Úԇ̠ӷ ηٷÚÁԇ̠ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· χÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· “ÌÂÁ·ÏÔηگ·Ú›Â˜” ¶ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫Δ∂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.

Δ· ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô •˘Ó›‰Ë˜

·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ - ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔηχÙÂÙ·È Î·È Ë ·ÓÙȉڷÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù˘ ∂.∂.” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¢. ª·˘Ú›ÎÔ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ƒÔ‚¤ÚÙÔ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi 5% Û 4% Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ‰‡Ô ·fi ¤Ó·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂›Û˘ ÚÔÙ¿ıËΠfiÙÈ ÚԂϤ-

ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi 57 ÂÙÒÓ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi Ù· 55 ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ ÓÂÔÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚfiÙ·ÛË Ô ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙˆÓ 200 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂∂ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂȉfiÙËÛË Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚˆÙ‹ıË ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Î·È ·¿ÓÙËÛ ÙÔ 5% ηıÒ˜ ÙÔ 95% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··Û¯ÔÏ› ÚÔÛˆÈÎfi οو ÙˆÓ 20 ·ÙfïÓ. ÕÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘Ò-

ıËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ” ·Ó·Î‡ÎψÛË“Î·È ÚÔÙ¿ıËΠÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi ·Ï·ÈÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ∂›Û˘ ÚÔÙ¿ıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›Ô˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∞fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË fiÙÈ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ” ‰ÂÓ ÌÔ-

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. •˘Ó›‰Ë˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. Δ· ÂÚ›Ô˘ 500 ÛÙÂϤ¯Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÚÔ¯ı¤˜) Î·È Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ηıÔÚ›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ (Èı·Ófiٷٷ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·) Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÎÏËÚfi ·˙¿ÚÈ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ë ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ·Ó‹ÏÈη Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂›Û˘, ˙ËÙ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ·‡ÍËÛË ·fi Ù· 37 ÛÙ· 40 ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Û‡ÓÙ·Í˘.

°È· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÓË̤ڈÛ ӈڛÙÂÚ· ÙË ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‚ÔϤ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· ˙ÂÈ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ” Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËηÓ. “∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· Ϙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·›ÚÓÂȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÔ˘ ˘fiÛÙ·ÛË” ÚfiÛıÂÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ

ªÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎÂ. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ‰Â ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÌËÓ ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο “‚¤ÏË” Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶. ∫Ô˘ÚÔ˘ÌÏ‹˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο” ÙfiÛÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ “ÂÍ·ıÏ›ˆÛË” Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜ “Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ïfi¯Ô˜” √ ÃÚ. ¶ÚˆÙfi··˜, ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ‰È·ÈÙËÛ›·˜, “Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÛÙ˘ÏÒÛÂÈ Ù· fi‰È·” ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡¢, Ô °. μÚÔ‡ÙÛ˘, ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ “‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ·ÓËÁ˘ÚÈο Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔηχÙÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·” “™‹ÌÂÚ· ·ÔηχÙÂÙ·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. °È·Ù› ·Ó ¿Ì ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË fiÙÈ Ê¤Ú·Ù ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤¯ÚÈ 25 ÂÙÒÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÙfiÓÈÛÂ. “ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·‰›ÛÙ·ÎÙË Î·È ÛÙ˘ÁÓ‹ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. °È· Ì·˜, fiÛ· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù·, ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ

∞£∏¡∞, 22.

¡∂√™ Á‡ÚÔ˜ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), Ì “·È¯Ì‹” ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ΔÔ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ (¶.∞.ª∂.) ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· √ÌÔÓÔ›·˜. ¶ÚÔÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÙ˙È¿. ŒÓ· ·ÎfiÌË Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞.¢.∂.¢.À. “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” . √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜. ∏ ∞.¢.∂.¢.À. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ “·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ” , ηÏ› Û ÔÚ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙË μÔ˘Ï‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘, °.™.∂.∂. Î·È ∞.¢.∂.¢.À. ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

ª·Ú¿˙ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¿ÚÍÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÌÔÓ¤˜, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·Î˘ÚÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¢. ƒ¤·, ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ‰‡Ô 24ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙȘ 29 Î·È 30 πÔ˘Ó›Ô˘.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ °∂¡√¶ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ™Ù¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ √™∂ ∫·ÓÔÓÈο ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ √™∂, ·Ú¿ ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ

·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ). ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, Ô˘ ÂΉfiıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘-

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë °∂¡√¶/¢∂∏. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˙ËÙ¿ Ó· ·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó “Ù· ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¿‰Èη ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ˘ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó

ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜”

√È Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ¢ÂÎÙ‹ ¤Î·Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (™∂∂¡) ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¤ÎÚÈÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ∂ÓˆÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ô ™Δ∂º∂¡™ø¡. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ™∂∂¡ ·Ú·ÛÙ¿ıËÎÂ Ë EÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (∂∂¡) , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔËÓ ·ÂÚÁ›· ‰ÂÓ ÚÔ΋ڢÍÂ Ë ¶NO, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Ó· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ Î·ÓÔÓÈο ÒÛÙ ٷ ÏÔ›· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜. √È ‰‡Ô ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÙÔ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ (¶∞ª∂).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË

«¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ÛÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi» ™ÙÔ «ÙÚ·¤˙È» Â›Û˘ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞£∏¡∞, 22.

Δ

Ô ∫˘ÚÈ·Îfi, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ √∏∂, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó. “∂›¯· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ™Ùfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜, Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ G20 ÛÙÔ ΔÔÚfiÓÙÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿” .

·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘” .

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, › fiÙÈ “›¯·Ì Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, fiÔ˘ ÙÔÓ›Û·Ì ÙËÓ ÚÔۋψۋ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· χÛË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì” . ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·Ú¿ÏÏËÏ·, ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª. ªÈ· χÛË, ‚‚·›ˆ˜, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ ¯ÒÚ·˜” . ™Â ÂÚÒÙËÛË, ÙÈ Â› ÛÙÔÓ ÁÁ ÙÔ˘ √∏∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ù· Ù¯ÓËÙ¿ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Â۷› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜! ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ‚Ô‡ÏËÛË ‚‚·›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÒÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ó· Ï˘ı› ̤۷ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û ·ÌÂÚÈηÓÈο Î·È Î·Ó·‰Èο ‰›ÎÙ˘·

«∏ ÎÚ›ÛË ı· Á›ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›·» ∞¤ÚÚÈ„Â Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 22.

∫·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·¤ÚÚÈ„Â ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ‚Á‹Î ¢ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛˆÓ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ‰›ÎÙ˘Ô Fox Î·È ÛÙËÓ Î·Ó·‰È΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Ù· ıˆÚ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÓÔÌÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ·’ fiÛÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. “∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, ‰ÂÓ ı’ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ‹ ‰ÂÓ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ·’ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηχ„ÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘;” ‹Ù·Ó Ë ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó’ ··ÓÙ¿ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ˆ˜: ” ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú·ÌÂ, ˘‹Ú¯Â ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÔÚÚ›„·Ì” √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë Ôχ ηχÙÂÚË Î·È Ù· ̤ÙÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó’ ·Ô‰›‰Ô˘Ó, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡-

Ó˜ ı’ ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ı· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó. “ ¡·È, ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ë ·¿ÙË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ -› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο- ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙË μÔ˘Ï‹. À¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤Î·Ó·Ó ·˘Ù¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜“ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÏËÊıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ‚ÁÂÈ ·’ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “√ Ï·fi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÙÚȈÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ô-

ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ·ÍÈÔÈÛÙ›·. Œ¯ˆ ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·“η٤ÏËÍ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ¡¢ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È, ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó 5,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ 5ÌËÓÔ, ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 4,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi º¶∞ Â›Ó·È ÔÚȷο ·˘ÍË̤ӷ ·fi Ù· 7 ‰ÈÛ. Î·È 88 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 7,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ÙÔÈ ÛÙÔ 44,2% ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, Ì ÙÔÓ √∞∂∂ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ‹‰Ë 530 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 88,3% ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛˆÓ.

Δ¤ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ÁÁ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ

οÓÂÈ Ì ÙË ÛÎÔÈ·Ó‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· “Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ: “Ÿˆ˜ Û·˜ ›·, Ë ı¤ÛË Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È· ÁÈ· Û‡ÓıÂÙË ÔÓÔÌ·Û›·, Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ· Î·È ÛÙÔÓ Î. ª·Ó ∫È-ªÔ˘Ó, ϤÁÔÓÙ·˜, ‚‚·›ˆ˜, fiÙÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜, ‰ËÌfiÛȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‚Úԇ̠ÙË Ï‡ÛË Ì¤Û· Û’ ·˘Ù¿ Ù· Ï·›ÛÈ·” . ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ™.¢., Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ∂ÓÙÈ ƒ¿Ì·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ı¤Ì·Ù· ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, μ›ÎÙˆÚ ¶fiÓÙ·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ º·Ù¿¯ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ∂›Û˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ™ÂÁÎÔÏ¤Ó ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙‹ÙËÛ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ™.¢., ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 “μÚÔ¯‹” Â›Î·ÈÚˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ∫∫∂, §∞√™ Î·È ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 22.

ª¶∞ƒ∞∑ Â›Î·ÈÚˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÚˆÙÔ‡Ó, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ù· “η˘Ù¿” ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∂ÚˆÙ¿ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ò˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. “∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÎ¤ÌÂÈ Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â¿Ó ı· Ï¿‚ÂÈ “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô “Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ›‰È· Î·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο Ù˘ ÛÙÔȯ›· ·fi οı ·Û˘Ï›· ÏfiÁˆ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜, ηٿۯÂÛ˘ - Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ - ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ‰È·‰Èηۛ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ·˘Ù‹ ۇ̂·ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˘ ˘ÏÈ΋˜ ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÎÔ›ËÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Î·È ÌË ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜” . √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÚˆÙ¿ ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÔȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Â›Ì·¯ˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ “··Ú¿‰ÂÎÙÔÈ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ” fiÚÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘.

¶¿Óˆ Ù· ‰Èfi‰È· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ √‰fi

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

º¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹

¡¢: ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ∞£∏¡∞, 22.

ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹.

√ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔ ¶¢ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ¡¢, ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ › ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ı¤Ì· Î·È Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÓÂ Î·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ıˆÚ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· “ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ̤ÙÚ· ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·Ì·ÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰·. ∏ ¡¢, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Â›-

ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ “‰ÈfiÙÈ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Ì›· ϤÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¤Ó· ηӿÏÈ, Ì›· ϤÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ Î.Ô.Î.” √ ¶. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ” ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ

Î·È Ù· ‹ÍÂȘ ·Ê‹ÍÂȘ, Â›Ó·È ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· οÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ Ë ¡¢“ÛËÌ›ˆÛÂ. ∞Ó¤ÊÂÚ ‰Â fiÙÈ ¤Ó· ÚÒÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ı· ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ·Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘

΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÂÍ’ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¡¢, ÙfiÙ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘. ” ∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÔÏȯԉÚÔÌ›, Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÏÒÚȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÙfiÙÂ Ë ¡¢ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË“Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó ı· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¡¢ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ” ∞Ó ÙȘ οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿, Ë ¡¢ ı· Â›Ó·È ‰›Ï·. ∞Ó ÙȘ οÓÂÈ Ì ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ¡¢ ı· ‚ÚÂı› ·¤Ó·ÓÙȓη٤ÏËÍÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙË International Herald Tribune, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. Straus ˆ˜ ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ. ” ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜“›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù· ı¤Ì·Ù· ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Î·È ÚÈÓ ·fi fiÏ·.

™ÊÔ‰Ú‹ ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ∞£∏¡∞, 22.

√π ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ı-

Ì›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿ÛË ¶·Ê›ÏË Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ·, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÙËÁfi-

ÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÌËÓ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ¶¢ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÚÈÓ ·ÔÊ·Óı› ÙÔ ™Ù∂. “™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ù¤ıËΠ˙‹ÙËÌ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¶¢ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È Ì‡Á· ÛÙÔ Û·-

ı› ÌÔ˘. °È· ·˘Ùfi ·Ì¤Ûˆ˜ ˙‹ÙËÛ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ı· ¤ÚıÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ™ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ Ì·˜ ‰›ÓÂÙ Ì ¢ÙÂÏ‹ ÙÚfiÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ fiÙ·Ó Î·Ù·ÎÚÂÔ˘ÚÁ›Ù ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÎÂÎÙË̤ӷ. ∞Ó·‰Èψı‹Î·ÙÂ Î·È ÙÔ Ê¤ÚÓÂÙÂ

ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿ÛÙ ÙÈ ı· ÂÈ ÙÔ ™Ù∂. ¶ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ηχ„ÂÙ ·Ù¿ÎÙˆ˜ Ù· ÓÒÙ· Û·˜ Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÙ οÔȘ ¢·ÈÛıËۛ˜” . ™ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·ÚÂÓ¤‚Ë Î·È Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ù·, ·ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

∞£∏¡∞, 22.

∞À•∏ª∂¡∞ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ

ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ √‰fi, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 23%. √È Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ªÔÙÔÛÈÎϤÙ˜: ∞fi 1,30 ¢ÚÒ Û 1,40 ¢ÚÒ π.Ã.: ∞fi 2,70 ¢ÚÒ Û 2,80 ¢ÚÒ ªÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÏˆÊÔÚ›·: ∞fi 6,70 ¢ÚÒ Û 7,00 ¢ÚÒ ªÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙËÁ¿: ∞fi 10,80 ¢ÚÒ Û 11,20 ¢ÚÒ. ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √È Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ e-PASS Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ù· πà ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Express Û 2,52 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰È¤Ï¢ÛË. √È ÎÏÈ̷Έ٤˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Friendly Î·È Business ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û 2,52 ¢ÚÒ, 2,24 ¢ÚÒ Î·È 1,96 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈÂχۈÓ.

£· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘: ∫·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ „ËÊ›˙ˆ ∞£∏¡∞, 22.

Δ∏¡ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜

ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. æËʛ۷Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ·Ù› „Ëʛ۷Ì ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó ‰ÂÓ „ËÊÈ˙fiÙ·Ó ı· ÙÚÒÁ·ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∫·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ „ËÊ›˙ˆ ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·” , › ÛÙÔ £¤Ì· FM Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ‰ÈÂΉÈ-

ÎÔ‡ÛÂ Ë ›‰È· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘” Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ

ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓË-

Û˘ Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È Î·È ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ Ù˘. ∞˜ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi Ù· 2 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·˜ ÌÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ. ∞˜ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú›ÛÙˆÓ” , ›Â. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ › Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¡¢, ÂÓÒ Ù¿¯ıËΠηٿ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚԂϤ„ÂÈ. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ηٿ η̛· ¤ÓÓÔÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜. ŸÙ·Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› Ë Ï¤ÍË ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ ˙ÒÓ˜ Î·È ı· ‰¤ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤Û· Û 3 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔÓ ¿Ì Û 3 ÂÎÏÔÁ¤˜, Û ÌÈ· η-

Ù¿ÛÙ·ÛË ‰‡ÛÌÔÈÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞˘Ù‹ Ë μÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏϘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ” , ›Â. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙ› Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ, ÙÂÏÈο, Ó· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ parties. Œ¯ˆ Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ party Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ʈӤ˜ ̤۷, Â‰Ò ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÎÏ·Ì ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘” , ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 23 IOYNI√À 2010

∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √§ª∂

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ·Ô¯‹˜ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ ¢È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ - ¢‹ÏˆÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜

∞£∏¡∞, 22.

∞£∏¡∞, 22.

Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙÒÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √§ª∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Â¤˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ, “ˆ˜ ·È‰·ÁˆÁÔ› ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ô¯‹, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ “ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٷʤڷÌ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·˜ Î·È Î·Ù·‰Â›Í·Ì ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Ì·˜, ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ Ȥ˙Ô˘Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§ª∂ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ “ıÂÚÌfi” ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó ı· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô Î. ¶Â¤˜ › fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ - ›·Ì fiÙÈ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜”. ∫·Ù¤ÏËÍ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û ¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ √§ª∂ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜, ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢™ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ √§ª∂ ˆ˜ “Ô˘ÏË̤ÓË” ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ “Û¿ÂÈ, ˘ÔÓÔ̇ÂÈ Î·È ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ ¤Ó·Ó ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ·” ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó.

∏ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ “∏ √§ª∂ Â¤‰ÂÈÍ ÛÙ¿ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. “∏ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ‹‰Ë οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ·Ú·Û¯Âı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜

‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË fiÚˆÓ 905 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜

‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ˙‹ÙËÛÂ

Ó· ··ÏÏ·Á› ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·fi οı ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË fiÚˆÓ 905 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÁÈ· ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Û ӤԢ˜ ·ÁÚfiÙ˜. ë√ˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ª·Ù˙ÂÏ‹, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞fi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÓ, 750 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 40% Ù˘ ÂÈϤÍÈÌ˘ ‰·¿Ó˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 75% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. √È ÂÈϤÍÈ̘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ. Δ· 155 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ 8.500 Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË (ÚÈÌ ÂÓ›Û¯˘Û˘).

¢›ˆÍË Û 7 ÁÈ· ÙËÓ ∂ƒΔ ∞£∏¡∞, 22.

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹

∫ÚÈÙÈ΋ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 22.

ΔÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ μ¤Ë˜. ∞¿ÓÙËÛ Û ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ô Î. μ¤Ë˜ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ fiÙÈ ÙÔ ∞™∂¶ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ ›Â, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ, οÔ˘ “ÎÔÏÏ¿Ó”, ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÓÂ Î·È ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚Ô‡Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ 3000 ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∞™∂¶ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. “∞fi Ù· 100 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÓÔ-

ÛÔÎÔÌ›·, Ù· 40 ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ·ÏÏÔ‡ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. μ¤Ë˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. μ¤Ë ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÓÒÏË ªÂÙÂÓÈÒÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∞™∂¶. √ Î. ªÂÙÂÓÈÒÙ˘ ÂÈηϤÛÙËΠÂÍÒ‰ÈΘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, fiˆ˜ ›Â, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ú·Ï›„ÂȘ, ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·È¯Ó›‰È· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ì fiÌËÚÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ŒÊÂÚ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÁÏÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2001-2007 ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Âͤ‰È‰Â, ÙÒÚ· ÙÔ ∞™∂¶ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ›Â, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. “°È·Ù› ÙÔ ∞™∂¶ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÔÚËÁ› ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿-

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶ °ÈÒÚÁÔ˜ μ¤Ë˜

ıÂÈ·˜ ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ó· ÌËÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ; ¶¿Óˆ ·fi 30.000 ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ·fi ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ·Ù› ÙÔ ∞™∂¶ ÂÌ̤ÓÂÈ Û ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÏÔÁÈΤ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ªÂÙÂÓÈÒÙ˘. “ΔÔ ∞™∂¶ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜. ∂Âȉ‹ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó ȤÛÂȘ Î·È ÊÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ó· Ì·˜ ˙ËÙ¿Ó ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ Ù˘¯›· ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó, ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜. ¶ÂÚ¿Û·Ó ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηӤӷ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¤Ú·Ó fiÛˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÔ 2007 Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ ¶¢ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μ¤Ë˜. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¢ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È fï˜ fiÙÈ ÙÔ ∞™∂¶ ¤¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË. Œ¯Ô˘Ì ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÂÚ¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ η‚Á¿˜ ÔÈÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜. ∂Ï›˙ˆ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏË-

Ì·”. √ Î. μ¤Ë˜ › ·ÎfiÌË fiÙÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 50.000 ÂÙËÛ›ˆ˜ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ∞Ú¯‹ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ 13 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤ„ÂȘ ›¯Â Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. √ Î. μ¤Ë˜ ÙfiÓÈÛ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ·Ó·Óˆı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ∞Ú¯‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘.

¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ “·ÈÛÙ›· ·Ú¿ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË”, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û΋ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÙ¿ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ƒΔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∏ ‰›ˆÍË ·Û΋ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ¿ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ‡„Ô˜ Ù˘ ˙ËÌ›·˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· Ú·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ¯Úˆı› Û ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÊÔÚ¿ Û ÌÂÈÎÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂ƒΔ, Ì›· Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¯ÔÚËÁ›·˜ Ù˘ Aegean Î·È ÛÙËÓ ∂ƒΔ World.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 22. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (25Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 4633. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 780.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 44530 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 60446 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 9228 13606 15325 20503 27390 31607 34756 40063 47431 51677 56439 67191 72530 76573 79357

TETAPTH 23 IOYNI√À 2010

∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ

ª¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛÔ› ŒÏÏËÓ˜ 85% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜

∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1090 2409 6885 10640 16597 18610 22666 24338 26267 29824 37019 42937 45989 50235 54551 59263 62680 64312 69304 70758 74463 74640 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 8 479 1641 3272 4623 5383 6134 7636 8407 10019 11591 12312 12984 14028 14620 14644 16116 17208 17899 19291 19822 21274 22085 23557 25125 25556 26478 27149 28311 28862 29413 30315 30986 32528 33769 35527 36308 37680 38511 39312 40774 41525 42256 42988 44499 44677 45418 46600 47972 48703 49484 50986 52428 53309 53940 55628 57300 57631 58452 60014 60575 60827 61298 62019 63431 64859 66620 67772 68523 69825 69906 70187 71589 72981 73732 75401 76112 77294 77775 78446 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 33 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 3 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 4000 ¤ˆ˜ 4999, ·fi 44000 ¤ˆ˜ 44999 Î·È ·fi 60000 ¤ˆ˜ 60999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 29 π√À¡π√À 2010.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ‚È·ÛÌÔ‡˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

™ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‚È·ÛÌÔ‡˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙ· ÷ÓÈ¿. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÷ӛˆÓ, ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ 33 ÂÙÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‚È·ÛÌÔ‡ 22¯ÚÔÓ˘,·fi ÙËÓ ¡ÔÚ‚ËÁ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, “ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ Ë ·ıÔ‡Û· ηًÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÷ӛˆÓ fiÙÈ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi Ì¿Ú Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿,fiÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·˙Â, ÂÈ‚È‚¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ Û ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì›· ‚fiÏÙ·. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ¿ÁÓˆÛÙË ÔÈΛ· Î·È Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ , ÙËÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ Û ÂÍÒÁ·ÌË Î·Ù¿ ʇÛË Î·È ·Ú¿ ʇÛË Û˘ÓÔ˘Û›·. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ˘fiÙˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰Ú¿ÛÙ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ 33¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËΠ̠‚‚·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·ıÔ‡Û· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË”. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ™˘Ú›·˜, ËÏÈΛ·˜ 35 ÂÙÒÓ ÁÈ· ‚È·ÛÌfi ·ÏÏÔ‰·‹˜ ËÏÈΛ·˜ 21ÂÙÒÓ,·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·.™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ë ·ıÔ‡Û· ηًÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÷ӛˆÓ fiÙÈ Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÔÈΛ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ¿Ó‰Ú·, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó, ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ Ì ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ Û ÂÍÒÁ·ÌË Û˘ÓÔ˘Û›·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰Ú¿ÛÙ˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ™˘Ú›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËΠ̠‚‚·ÈfiÙËÙ· ·fi ·ıÔ‡Û· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË”.

μƒÀ•∂§§∂™, 22.

Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ - Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi 85% ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ “∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ˘”, Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· - Î·È Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô͇ÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 12ÌËÓÔ ‚Ú¤ıËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û ı¤ÛË Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ê·ÁËÙfi ‹ ¿ÏÏ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ÙÔ 20% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ (ª¿ÈÔ˜ 2010). ∫·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ì 58% Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ·Ï‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ù· ‰¿ÓÂÈ· ‹ Î·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (16%) Î·È Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜

(14%) Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ˆ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‹ Ôχ Èı·Ófi Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™Â Â›Â‰Ô ŒÓˆÛ˘, ÙÔ 18% ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ‹ ÈÛÙ‡ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˆ˜ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ 12ÌËÓÔ. ∏ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË (¯ÒÚ˜ Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜, ƒÔ˘Ì·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∂ÏÏ¿‰·).ΔÔ “∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ” ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ· ‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ‚·ÛÈο ·Á·ı¿, Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 73% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË - ÎÈ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë - ‹ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ·ÌȇÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √È ϤÔÓ ·Ó‹Û˘¯ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜.

∞fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞£∏¡∞, 22.

∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ì ÈÏÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÊfiÚÌ· Ì›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÂÏ›‰·˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, fiÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›·, ÛÙÔȯ›· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒ-

ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂™, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ http://apografi.gov.gr/ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘, ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ŸÙ·Ó ÂÈÏ˘-

ıÔ‡Ó Ù· Èı·Ó¿ ‰È·‰ÈηÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ √Δ∞, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 23 πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ÂÓ ı· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ¢∂∫√ Î·È Û ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÊÔÚ¤·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ.

º¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

¢ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÚÈÒÓ ÁÈ· ·¿ÙË ÛÙÔ π∫∞ ∞£∏¡∞, 22.

¢ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ë̉·ÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 47,44 Î·È 33 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·¿ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂÏ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi „ËÊÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ΋ڢÍ ÙÒ¯Â˘ÛË, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ, ·fi ÙËÓ 30-1-2006, Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 12-11-2009, ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ¢ËÏÒÛÂȘ (∞.¶.¢.) ÁÈ· Ù· ÂηÙfiÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÙ¿ (197) ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÛÙÔÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ºÔÚ¤· (π∫∞). ⁄ÛÙÂÚ· ·fi „ËÊȷ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-

Ô›ËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 197 ˘·ÏϋψÓ, ηٿ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ™ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ¢ËÏÒÛÂȘ (∞.¶.¢.) ·fi ÙËÓ Ùˆ¯Â‡Û·Û· ÂÙ·ÈÚ›· ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË „ËÊȷ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÚÔ-

¤Î˘„·Ó 11 ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›¯ÓË, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙ· Â›Ì·¯· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó 10 ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ ∏/À, ηıÒ˜ Î·È ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· Ô˘ ‰È·ÈÛو̤ӷ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ π∫∞ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 12 ÌËÓÒÓ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 411.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ Ï‹Ú˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˙ËÌÈ¿˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÂÓÒ Ë ˘fiıÂÛË ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ. Δ· ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·¿ÙË Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 23 IOYNI√À 2010

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· 27¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜

∫ÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ Ú‡̷ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙÏ›· Û΢ÚÔ‰¤ÙËÛ˘

Δ

Ú·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‚ڋΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ ¤Ó· 27¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ, ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ıÏ›„Ë ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ó›Ó˘, ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÎÔÙÒıËΠÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó’ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. √ ı¿Ó·ÙÔ˜, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‹Ù·Ó ·Î·ÚÈ·›Ô˜ Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.

¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÌÂÙfiÓ, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ Ù˘ ¢∂∏ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ‰È·Ù¿¯ıËΠÓÂÎÚÔ„›· ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘. ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiÔ˘ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜. ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ·. √ ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰›. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›. ™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi, ¿‰ÈÎÔ Î·È ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ó›ÓË ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘: “√ ·Ó·¿ÓÙ¯Ԙ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÔοÚÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∏ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·Ó›ÓË. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ, ËÏÈΛ·˜ Û‹ÌÂÚ· 29 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ËÏÈΛ·˜ 21 Î·È 10 ÂÙÒÓ. √È ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘ ·‰¤ÏÊÈ· Â›Ó·È Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÏÈηÚÈÔ‡. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ™˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎχÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ó›ÓË Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·.

ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 12.30 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ Δ¿Î˘, fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡ÛÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙfiÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ·ÓÙÏ›· Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·fi ·ÚÔÛÂÍ›·, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ¿ÁÁÈÍ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ·˘Ùfi fï˜ ·ԉ›¯ıËΠ“¿ÁÁÈÁÌ·” ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi ¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÛÙË ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‹Úı ·Î·ÚÈ·›·. √È fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ·ÏÈοÚÈ Â›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·Ó›Ó˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓÌÂÙfiÓ, fiÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ô 27¯ÚÔÓÔ˜. Ãı˜ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ ¤ÚȯÓ ÌÂÙfiÓ Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›-

ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘

∞‡ÍËÛË º(·)¶∞ ÛÙ· Ù¤ÏË ‰ÈÔ‰›ˆÓ

¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· Ï·ÛÙ¿ Ù˘¯›· ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û΋ıËΠÚÔ¯ı¤˜ - ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ - ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ˘fiıÂÛË Ï·ÛÙÒÓ Ù˘¯›ˆÓ Û ̷ıËÙ¤˜. ∏ ‰›ˆÍË Â›Ó·È ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙ¿ ¯Ú‹Ûˆ˜ ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È ·¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó‹ıÂÈ·. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù·ÎÙÈ΋˜ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ∏ ˘fiıÂÛË Â›¯Â ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÁÔÓ¤ˆÓ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠÌÂ Ì‹Ó˘ÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘¯›ˆÓ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ›¯Â ηٷÁÁÂÏı›, Ì·ıËÙ¤˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ì Ù˘¯›· Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤ӷ, ηıÒ˜ ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠ·fi ÁÔÓ¤· Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ Â› Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ Cambridge, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯Ô‡Û˜. ŸÙ·Ó ÙÔ Ù˘¯›Ô ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜, ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙfi Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ù˘¯›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Â›Ó·È Ï·ÛÙfi Î·È fiÙÈ Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÛÙÔȯ›· ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· ÙÔ 1970.

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯‹˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ·Ô¯‹ ¤ˆ˜ ÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. Δ. ∫.

¡¤· ·‡ÍËÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ‰ÈÔ‰›ˆÓ, Ë ÙÚ›ÙË ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÙÔ˜, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ª·ÏÈ·Îfi˜-∫ÏÂȉ›, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÈΛÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ (º.¶.∞.) ·fi 21% Û 23%. ŒÙÛÈ ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Èfi‰È· ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ 1,70 ¢ÚÒ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, 2,40 Ù· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ πÃ, 6 ¢ÚÒ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ̤¯ÚÈ Î·È 3 ¿ÍÔÓ˜ Î·È 8,50 ¢ÚÒ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ì 4 ¿ÍÔÓ˜ Î·È ¿Óˆ. ¢Èfi‰È· ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘ 1,90 ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, 2,80 Ù· πÃ, 7 Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ̤¯ÚÈ 3 ¿ÍÔÓ˜ Î·È 9,70 Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·fi 4 ¿ÍÔÓ˜ Î·È ¿Óˆ. ¢Èfi‰È· Ï¢ÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡ °˘ÚÙÒÓ˘ 0,30, 0,50, 1,20 Î·È 1,70 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢Èfi‰È· Ï¢ÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ 0,70, 1, 2,40 Î·È 3,40 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢Èfi‰È· ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ 1,50, 2,20, 5,50 Î·È 7,70 ¢ÚÒ. ¢Èfi‰È· §ÂÙÔηڢ¿˜ 2 ¢ÚÒ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, 2,90 Ù· πÃ, 7,20 Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ̤¯ÚÈ 3 ¿-

ÍÔÓ˜ Î·È 10,10 ¢ÚÒ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·fi 4 ¿ÍÔÓ˜ Î·È ¿Óˆ. ªÂ ÙȘ Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· 0,20 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰Èfi‰ÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ 7 ª·˝Ô˘ (Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ʤÙÔ˜), ÏfiÁˆ Ù˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶∞£∂ ÛÙ· Δ¤ÌË, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·fi μfiÏÔ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ·Ó Î·È Ë ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·˘Ù‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ™‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ‰ÈÂχÛÂȘ ·fi Ù· ‰Èfi‰È· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› 5%-10% ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‚·Ú¤· Ô¯‹Ì·Ù·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi Ù· ‰Èfi‰È· (65% Ì 93%), ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔ̈Ó. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔ-

Ú›·˜ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ª·ÏÈ·Îfi˜-∫ÏÂȉ› Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” , ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 230 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 23 ı· Â›Ó·È Û‹Ú·ÁÁ˜ Î·È Á¤Ê˘Ú˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·. ∞fi Ù· 230 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ù· 205 ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È (·ÓÙÈÔÏÈÛıËÚfi˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·˜, Û‹Ì·ÓÛË, ʈÙÈÛÌfi˜, Î.Ï.). £· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ™Ù· Δ¤ÌË Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ‰›‰˘Ì˜ Û‹Ú·ÁÁ˜, ÂÓÒ ı· ‚ÂÏÙȈı› Î·È ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰›ÎÙ˘Ô. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Â›Ó·È 173 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÁÈ· 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (™∂∞). ∂›Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÌËÓÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ˘¤Ú‚·ÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ∞ÂÚÈÓÔ‡. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 12 ™˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂∞∫ Ãøƒπ™ ‚·ÛÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È ÌÂ

·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ÈÛÙÔÔÈËı› ÙÔ Á‹‰Ô. “¢ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ô‡Ù ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ◊Úı ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È Ì·˜ › ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙÈ ¤ÏÂÁÂ Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·Á›ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Â›Ó·È ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â› ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·Î·Ù·ÓfiËÙ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, Ó· ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Î·È Ó· Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù›ÔÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. Δ¿ÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Î·È ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ∂∞∫, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∫·„ÈÒÙË, Ó· ÏËÊı› ηْ ·Ú¯‹Ó ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∞∫. “∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂϤÙ˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, ÂÓÒ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Â¯Ù› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ·. °È· ÔÈÔ ı¤Ì· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ηْ ·Ú¯‹Ó ·fiÊ·ÛË, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì” ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹.

™ÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ Ë Ï·˚΋ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ∞¶√ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· §·˚ÎÒÓ ∞-

ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ë Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙȘ 26/6 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

™‚‹ÛÙËΠʈÙÈ¿ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ™À¡∞°∂ƒª√™ Û‹Ì·Ó ¯ı˜ ÙÔ

·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ¶¤ÓÙ ԯ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ì 15 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È ‰‡Ô Â˙ÔfiÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 24 ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î. ¡ÈÎ. §·ı‡ÚË, ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ηıÒ˜ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÌÓÈÔÛÙ·Û›Ô˘. ΔÂÏÈο οËÎ·Ó ı¿ÌÓÔÈ Î·È ¯fiÚÙ· Û ¤ÎÙ·ÛË ¤ÓÙ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·ÈÙ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

¶ÔÏ˘¿ÚÈıÌË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔ 8Ô Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹

√Á‰fiÓÙ· ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·

Á‰fiÓÙ· Û˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÂÍ ÔÊ›ÙÛÈÔ Û‡Ó‰ÚÔÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ 8Ô Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡.¢., Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (ÎÏÂÈÛÙfi Δ·Â ∫‚Ô ¡ÙÔ). √È Û‡Ó‰ÚÔÈ ÂÍ ÔÊ›ÙÛÈÔ Â›Ó·È 58 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ:

¡¿ÎÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜/ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ™Ô‡ÚÏ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜/ÚÒËÓ ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ª·ÎÚ‹ ∑¤ÙÙ· ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ù. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ∫·ÏϤ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ù. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ªÚÈÛ›Ì˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ù. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ πˆ¿ÓÓ˘ Ù. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Ù. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ŒÏÂÓ· ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ & ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ & ˘. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∫Ô¿Ó·˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ & Úfi‰ÚÔ˜ √¡¡∂¢ & ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ∫Ô›ÏÈ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜, ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡√¢∂ & ̤ÏÔ˜ ¢.™. ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ £ˆÌ¿˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∫·ÓÙfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, μÏ¿ÈÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, °·˚Ù·Ó¿˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ, ΔÛ·Ú¿˙Ë-ª·Ó›ÓË ∞ÊÚÔ‰›ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶··‰‹Ì·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜, ∞Ú¤ı·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ, §Â‚¤ÓÙ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, μ·ÎԇϷ˜ ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜, μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘, ∫·Ó¿Ú˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ, ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ¡È΋ٷ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ∂∞™ μfiÏÔ˘, §¿·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶¿Û¯Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ √¢∞™, §‡Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.™. μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁÈ΋˜, ªÈ˙¿Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ √ÚÁ·Ó. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ™À¢∞™∂, ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.™. ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ & μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ & ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∫›ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ °.™. °™∂∂, ƒÔ˚ÏÔ‡ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ªÔ‡Ú¯·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜, ºÂÚÂ˙‹˜ ∏Ï›·˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™. √ÌÔÛÔÓ‰›·˜

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ∞.™. ¶ÙÂÏÂÔ‡, ™·ı‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ∂∞™ μfiÏÔ˘.

∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ 8Ô˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ

∂ÚÁ. & À·Ï. ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ, ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›· À.∂£.∞., μÂÓ¤Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ¶√∂ª (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘), ª·ÚÌ·ÁÎÈfiÏ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.™. ¶√∂™∂ (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÛÙÈ·ÙÔÚÈÎÒÓ ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ), °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢∞∫∂ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·, ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢∞∫∂ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ΔÔ̤·, ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∫·ÏÔÚ›˙Ô˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. Δ∂∂, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™. Δ∂∂, ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. Δ∂∂, ∫fiÎηÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.™. Δ∂∂, ª‹ÙÚÔ˘ μÈÔϤÙÙ· ̤ÏÔ˜ ¢.™. Δ∂∂, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ª·Á·ÏÈfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·Á·ÏÈfi˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.™. ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢∞∫-ªª∂, ∑È¿Ì·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ √∂μ∂, Δ۷ӿη˜ πˆ¿ÓÓ˘ Úfi‰ÚÔ˜ √∂μ∂, §Â‚¤ÓÙ˘

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È 22 ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ Â›Ó·È: ∞ÏÂÍÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, μ·ÛÈÏfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢ËÌ. Δ.∂. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢ËÌ. Δ.∂. ¡. πˆÓ›·˜, ¢ÒÛÛ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ù. Úfi‰ÚÔ˜ √¡¡∂¢, £ÂÔ¯¿Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. ∫¿ÚÏ·˜, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. ºÂÚÒÓ, ∫fiÎηÏ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. μfiÏÔ˘, ª·Î‰ÒÓ ªÈ¯¿Ï˘ ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜, ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ̤ÏÔ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Δ∂∂, ªÈӤϷ˜ ∏Ï›·˜ ̤ÏÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™·Ì·ÚÙ˙‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ̤ÏÔ˜ ¢.™. ¢∞∫-ªª∂, ÷Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·Ófi˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ¢∞∫-ªª∂, μ·˝ÙÛË °ÂˆÚÁ›· (Δ˙ˆÚÙ˙›Ó·) Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, £ÏÈ‚ÂÚÔ‡ ª·Ú›· À. °˘Ó·ÈÎÒÓ ¡√¢∂, ∫·¿ÓË ª·Ú›· ̤ÏÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ∫Ô¿ÓÔ˘ ∂ϤÓË Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. Δ.√. ¡. πˆÓ›·˜, ª˘ÏˆÓ¿ ª·Ú›· ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌ. Δ.∂. ¡. πˆÓ›·˜, ΔÛÈÔ‡ÏË ∂Ï¢ıÂÚ›· ·Ó·Ï. ̤ÏÔ˜ ¢ËÌ. Δ.∂. ¡. πˆÓ›·˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ΔÔηϋ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∫fiÚÎÔ˜

* ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ * ¶¤ÙÚÔ˜ ªÔÏ˘‚È¿Ù˘, ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁfi˜ * §Â˘Ù¤Ú˘ ∑·ÁÔÚ›Ù˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ * ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ * ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿ÎÔ˜, BÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ * ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ * ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ * ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ * μ·Û›Ï˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ * ªÂӤϷԘ ¢·ÛηϿ΢, °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ * ª·ÓÒÏ˘ ∞ÁÁÂϿη˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ * °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ * ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ·, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °˘Ó·ÈΛˆÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ * °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ - ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ * ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ §ÂΤ·˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÎÏÔÁÒÓ * ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Ì¿Ù˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ * ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜, ̤ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ * ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·ÌÂÓ›Ù˘, Δ¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™˘Ó‰ڛԢ * ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ‡Ú·˜, À‡ı˘ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™˘Ó‰ڛԢ * ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑ˆÓÙ·Ófi˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ * ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··ÌÈÌ›ÎÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ √¡¡∂¢ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ÙËÏ.: 210 7016066.

∏ Royal Caribbean Cruises ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “Azamara Quest” Δ√ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “Azamara Quest” ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÚÔ˘·˙È¤ÚˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰›ÓÂÈ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘. ΔÔ ÏÔ›Ô Â›Ó·È 30,277 ÙfiÓˆÓ, ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 694 ÂÈ‚·ÙÒÓ, ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 281 ̤ÙÚ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ 9 ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· 18,5 ÎfiÌ‚ˆÓ. ∂›Ó·È ÓËÔÏÔÁ›Ô˘ ª¿ÏÙ·˜ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007. ΔÔ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ “Navigator Travel & Tourist Services Ltd” , Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·ÚÔ˘Û›·˜. π‰Ú‡ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1962 Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ÚÙÈ· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù·¯Â›·, ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: - ·ÚÔ¯‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙È¤ÚˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜

ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. - ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚÈËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂΉÚÔÌÒÓ Û ÂÈ‚¿Ù˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Ô˘ ηٷÏ¤Ô˘Ó Û ÂÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·. - ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È Û˘Ó‰ڛˆÓ. - ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘. - ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ. - ÒÏËÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Î·È ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

- ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Â›ÁÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË. π‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ™Ù˘ÏÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô Ù·ÍȉȈÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Navigator Travel & Tourist Services Ltd ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Royal Caribbean Cruises, ÌËÙÚÈ΋ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Royal Caribbean International, Celebrity Cruises Î·È Azamara Cruises, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Î·È ÚÔÛÈÙ‹˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Â-

Í·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ··ÈÙËÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ. ∏ Royal Caribbean International ‰È·ı¤ÙÂÈ 22 ÏÔ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·fi 2.000 ¤ˆ˜ 4.000 ÂÈ‚¿Ù˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓ ψ fiˆ˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, Ì›ÓÈ ÁÎÔÏÊ, ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ Î.¿. ∏ Celebrity Cruises ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 10 ÏÔ›· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1.300 ¤ˆ˜ 2.300 ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· ÏÔ›· Ù˘ Celebrity ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·Èڛ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë Azamara Club Cruises, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ÏÔ›· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 710 Î·È 694 ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓ ψ Û Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Ù·ÍȉȈÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Navigator Travel & Tourist Services Ltd Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ IATA, ASTA, HATTA, ™∂Δ∂, UFTAA-FUAAV Î·È CLIA ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÛÙÔÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

¢fiıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜

§‡ÛË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

§

‡ÛË ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ·fi ÙË °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ‚Ú¤ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ÂÚÁÔÏ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ª¤Ïη” Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· 40.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ª¤Ïη” ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiˆ˜ ›Â Ô ¡Ô̿گ˘, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ - fiˆ˜ › - ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË. ∂·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ·ÊȤڈÛ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (Û˘ÓÔÈΛ· “∞ÛÙ¤ÚÈ·) ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘. ™Â η̛· fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÚËı› ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· ‰Ôı› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚË ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ·ÚÓËÙÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Û΄Ë, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ª¤Ïη” ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ¡∞ª ›¯Â ηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ 163.000 ¢ÚÒ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ŒÚÁˆÓ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔÛÙÂı› Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È

ÌfiÓÔ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÙfiÏÈ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ΔȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹Úˆ-

ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¤ıÂÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙË-

ÛË Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ™˘˙‹ÙËÛ·Ó fï˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÎÙÂı› ‰ÈÂıÓÒ˜ ·fi ÙË ÌË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ı· ¤ÚÂ ̤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘ 2010 ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. “¢ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· οÔÈÔÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ›Ó·Î· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘, Ì‹ˆ˜ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¢ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙÚ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂΛ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿, Â¿Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (™Ã√¶)” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ Î. ªÈ¯. ¡Ù›Î·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ù˘ Û˘-

ÓÔÈΛ·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ª·˝Ô˘ ÙÔ ™Ã√¶ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ “Ë ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̿گ˔ . Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™Ã√¶ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ

Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ¶·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ã√¶, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¡Ô̿گ˘, ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë fiÙÈ Â¿Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û οı ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ¢‹-

Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ¡Ô̿گ˘ Ó· ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ó· ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ıÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Á‹‰Ô. ÃÒÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, ÂÎÙfi˜ ηÙÔÈ-

ÎË̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜” . £·Ó. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∞Ó Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∞

Δ¤ÏÔ˜ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ªÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Â›‰ËÛË ÚԤ΢„ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ™ª∂¢∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÚΛ fï˜ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ (∂Δ∞∞) Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂¢∂, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ ·¢ı›·˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Δ·Ì›Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË, ¤ıÂÙ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. ΔfiÛÔ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ™ª∂¢∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ›¯·Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ‰È·‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ Ù·Ì›Ô, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ™ª∂¢∂ ÛÙÔ μfiÏÔ: √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ÂÏÂÁÎÙÒÓ È·ÙÚÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹-

ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÔÙÂ‡Ô˘Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¿Ú‰ÚÔ ÁÈ· ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-

ο ÁÚ·Ê›· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˘ ÂÈ·ڈÛ˘. ™ÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› fiÙ·Ó ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ê¿Ú̷η Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Î·È Î·ÙfiÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰·¿Ó˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ (Ù·ÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Δ™ª∂¢∂) ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ ·¢ı›·˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂Δ∞∞, Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi

ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, ı· ÂȉȈ¯ı› Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ··Ú·›ÙËÙË Û‡Ì‚·ÛË, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ‰È¿‚ËÌ·, ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∂Δ∞∞ (Δ™ª∂¢∂) Î. πˆ¿ÓÓË °·Ì‚Ú›ÏË, fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “™·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‰¤¯ıË ÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ∂Δ∞∞, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ ·¢ı›·˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË, Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. ∑ËÙ¿Ì ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ™ª∂¢∂, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ··Ú·›ÙËÙË Û‡Ì‚·ÛË, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·” , η٤ÏËÁÂ.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌËÙ¤Ú˜ √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ› ÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜: (∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û °˘Ó·›Î˜, Ô˘ Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú˜ ÓË›ˆÓ / ·È‰È¿ 2,5 ÂÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ó‹È· / ·È‰È¿ Ì ∞Ó·ËÚ›· 2,5 ÂÙÒÓ ¤ˆ˜ 6,5 ÂÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÎÚ¿ÙÔ˘˜Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·¤˜ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). * ¶·È‰È¿ 2,5 ÂÙÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. * ¶·È‰È¿ Ì ∞Ó·ËÚ›· 2,5 ÂÙÒÓ ¤ˆ˜ 6,5 ÂÙÒÓ. Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ: 1. ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi 1 ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜). 2. ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi 2 ¡·˚¿‰Â˜ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∞fiÏψӷ (¡Â¿ÔÏ˘). √È ÌËÙ¤Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÙËÁÔڛ˜: - Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ‹ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ ‹ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¡.¶.¢.¢. Î·È √.Δ.∞. (·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡). - Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ∂ÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (∂¶∞: ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡¤ˆÓ £¤ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡¤ˆÓ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞fiÎÙËÛ˘ ∂ÚÁ·Ûȷ΋˜ ∂ÌÂÈÚ›·˜ Stage, ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘). - Ó· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÂÏÙ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÈÛ¯‡ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‚‚·›ˆÛ˘ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √.∞.∂.¢. - Ó· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁ˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù·ÎÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ √.∞.∂.¢. ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 21/06/2008 - 21/06/2010. - Ó· Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú˜ ·È‰ÈÒÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· (∞.ª∂.∞.), ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ηٿÛÙ·Û˘. ÀÔ‚ÔÏ‹ ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ: ∏ ÀÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ “∞ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ - ¢ËÏÒÛˆӔ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂∂Δ∞∞ (¢È‡ı˘ÓÛË: ª˘ÏϤÚÔ˘ 73-77, Δ.∫. 104 36 ∞ı‹Ó·). Δ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂∂Δ∞∞ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ Î·È 12/07/2010 Î·È ÒÚ· 14:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë Î· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ∞›ÁÏË (24210-70574) Î·È Ë Î· ªÂϤÙË ∑ËÛԇϷ (24210-73510) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 09:00 ¤ˆ˜ 13:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙÔ μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∞fiÏψӷ ¡Â¿ÔÏ˘ ÎÔ˜ ª¿ÏÏ·˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘: 24210-80008.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ. ¤ÙÔ˜ 2009-2010. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÎıÂÛ˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

ª¤Û· πÔ˘Ï›Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó¤Ô Î‡Ì· ˙¤ÛÙ˘ Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ fï˜ fi¯È ¿Óˆ ·fi 39 ‚·ıÌÔ‡˜

ªÂ ‰ÚÔÛÈ¿ ı· ʇÁÂÈ Ô πÔ‡ÓÈÔ˜

ª

 ‰ÚÔÛȤ˜ ı· Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Ô πÔ‡ÓÈÔ˜, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ıÂÚÌ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, ÂÓÒ fiÏË ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ηٷÈÁ›‰Â˜. ∏ ÂfiÌÂÓË ıÂÚÌ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘. ı¿Ï·ÛÛ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÍËÚ¿” . ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿Óˆ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·¤Ú·, ÙfiÛÔ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ˘Ú›ÓÈ. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È fiÙ·Ó Ë Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 33-34 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∂Ȃ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ πÔ‡ÓÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚfi˜, ÂÓÒ ·ÚfiÌÔÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 11 ̤¯ÚÈ 19 πÔ˘Ó›Ô˘, Ô˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ۯÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ· (̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 37,1 ‚·ıÌÔ› ÛÙȘ 16 ÙÔ˘ Ì‹Ó·), ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë̤Ú˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¿ (οو ·fi 30 ‚·ıÌÔ‡˜). ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ, ‹Ù·Ó 16,7 ‚·ıÌÔ› (2 ÙÔ˘ Ì‹Ó·). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 26,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ μfiÏÔ (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹), fiÙ·Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· Â›Ó·È 22,7 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (ÛÙÔȯ›· ∂ªÀ). ∂Ȃ‚·ÈÒıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ‰ÚÔÛÂÚfi πÔ‡ÓÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ë “£”, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 30 ‚·ıÌÒÓ ÂÈÊ·Ó›·˜) ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 1 ¤ˆ˜ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 25 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘), 20 ∞¢À¡∞ªπ∞ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÂÏÈ¿˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” . ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۯÂÙÈο Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. √È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ϤÔÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰¿ÎÔ. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۯÂÙÈο Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·fi ÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” . ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·, ‹ÙÔÈ Ì›ÛıˆÛË ·ÁȉÔıÂÙÒÓ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Á›‰ˆÓ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ „ÂηÛÌÒÓ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·Ó¿ „Âη˙fiÌÂÓÔ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ, Î·È ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Â-

√È ÚԂϤ„ÂȘ

¤ˆ˜ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 27 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘) Î·È 25 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 28 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ È‰›ˆÓ ΤÓÙÚˆÓ ÁÈ· ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 11 ̤¯ÚÈ 19 πÔ˘Ó›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ˘ÎÓ¤˜ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18 ̤¯ÚÈ 28 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi 10 ̤¯ÚÈ 20. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÈ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ›Ûˆ˜ ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙË Ó‡¯Ù·, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¿ÏÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÓÂÊÂÏ҉˘, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔÈÎÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ

™¿‚‚·ÙÔ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÌfiÚ˜, ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜ Î·È Ù· ÌÔ˘Ú›ÓÈ·. “ŒÓ· ÌÔ˘Ú›ÓÈ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÂÛ‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›·. ∏ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 15 ÏÂÙ¿, Ì ÚÈ¤˜ ·Ó¤ÌÔ˘ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 65 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰Ë ‚ÚÔ¯‹ ‹ ¯·Ï·˙fiÙˆÛË. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ¿ÓÂÌÔÈ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·fi ÙË

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜, Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 33 ÂÙÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Ó· Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÔÈ ˘Ô„‹ÊȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ıÂṲ́˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ (¿Óˆ ÙˆÓ 40 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜) ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ıÂṲ́˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ (¿Óˆ ÙˆÓ 35 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó: - 10 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 πÔ˘Ï›Ô˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 39 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). - 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 39 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). - 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 37 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). - 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 39 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘).

÷ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 30 ‚·ıÌÒÓ ÂÈÊ·Ó›·˜) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ: - 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 29 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). - 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 29 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). - 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 29 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘). - 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ·Ó›·˜ 28 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘). ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ÛÙ·ÙÈÛÙÈο, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: -£ÂÚÌÔÎڷۛ˜ οو ·fi ÙȘ ̤Û˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∞Ô˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÚÌÒÓ -∞ ÂÈÛ‚ÔÏÒÓ (˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 40 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÂÈÊ·Ó›·˜). -™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 8 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÂÈÊ·Ó›·˜). ¶·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ˘-¶ „ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 15·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ (̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ ¤ˆ˜ 39 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘). ∞˘ÍË̤ÓÔ˜ ˘ÂÙfi˜ (‚ÚÔ¯¤˜) ÛÙ· -∞ ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· (·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È 4 ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡). -™‡ÓÙÔÌÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ì Ôχ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ (̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘).

∞‰˘Ó·Ì›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÏfiÁˆ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi

¶·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰·ÎÔÎÙÔÓ›· ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ „ÂηÛÌÔ‡˜, Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜.

ŒÁÎÚÈÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ú›Ô‰Ô ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ¿ÓÙ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰¿ÎÔ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌÔ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÌËÓ ·Ó·ÏËÊı› Ë ÂÚÁÔÏ·‚›·. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆ-

Ú›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜. “ªÂÈÒıËΠ‰Ú·ÛÙÈο Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” Î. °È¿Ó. ∫›ÙÛÈÔ˜ “Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. Àfi ·˘Ù¤˜, ÏÔÈfiÓ, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ Ì·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›· ·fi ÂÌ¿˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̤ÏË Ì·˜. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·fi ÙÔ ‰¿ÎÔ fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛË, ·ÏÏ¿ Ôχ ·Ï¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ªÈÛ‹

∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2010, ÈÛÙÒÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 155 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ “∂ÁηٿÛÙ·Û˘ ¡¤ˆÓ °ÂˆÚÁÒÓ” ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” 2007-2013 (¶∞∞) Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 1˘ ¶ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘. ™ÙË ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ŒÚÁÔ˘ (™∞∂) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙÔÈ fiÚÔÈ ‡„Ô˘˜ 55 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 8.500 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú¯Èο ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. “¢›ÓÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔχÌËÓË

Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙȘ ·Ó‡ı˘Ó˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹. “∞Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÁˆÚÁÔ‡, ΢ڛˆ˜ fiÛÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜, ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªÂ ÙÚfiÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ̤۷ Û ÌÈ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘. √È ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ηٷ‚ÏËı› Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÚÈÌ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ, ÔÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¡¤ÔÈ °ÂˆÚÁÔ› ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÚfiÛıÂÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙ· ™¯¤‰È· μÂÏÙ›ˆÛ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¶∞∞. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

™ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ·fi ∂∫μ - ∞¢∂¢À ∫ËÚ‡¯ÙËΠ24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘

˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Î‹Ú˘Í·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›, Â›Û˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ™˘Ó‰Èοٷ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ì ÂÈÏËÌ̤ÓË ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔηÏ› Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ì ۯ¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ™˘Ó‰Èοٷ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Â›Ì·¯ˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·ÌÌ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘. ªÂ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·ÌÌ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ô„ÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹-

ÚÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Â›Û˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‹ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÍÂοı·Ú· ÁÈ· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·Á-

Ì·ÙÈο ̤ÙÚ·, ηıÒ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÈÛfi ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ªÂ Ù· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· ‰›ÓÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ·ÔÏ‡Ô˘Ó Ì ¯·ÌËÏfi ÔÛfi ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∂›Û˘, Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÛÙ· 65 ¯ÚfiÓÈ·, οÙÈ Ô˘ ÙÔ ıˆÚԇ̠·‰È·ÓfiËÙÔ. ∞ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ. ∫·Ïԇ̠fiÏË ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο

ÛÙÔ ·Ô„ÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “Ë ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÙÚ· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙ· ÔÔ›· η٤ÏËÍÂ Ë ÙÚfiÈη. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ·. ¢ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ô ·ÁÒÓ·˜ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤ÙÚ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û ¿ÏϘ χÛÂȘ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜. “∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÔχÛˆӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ “Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, Ì ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ, ÒÛÙ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Â-

ÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈο “‚·Ú›‰È·” , Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô Â˘ÙÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ “ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 592 ¢ÚÒ” , Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·, Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜, ηıÒ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÍ˘Ì¤Ó· Î·È ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. £¤ÙÔ˘ÌÂ, Â›Û˘, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Δ· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ¯Ù˘‹Ì·Ù·. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜.

°È· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ¶∞¡∂§§∞¢π∫∏, ™·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î‹Ú˘Í ÙÔ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ (¶∞ª∂) ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. “∫fiÏ·ÊÔ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È “ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ· - Ù·ÊfiϷη” ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÎfiÏ·ÊÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ ÛËÌ›·, ηıÒ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∂›Û˘, ÔÈ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ

25 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ı· ·Ì›‚ÔÓÙ·È Ôχ οو ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ·ÓÔȯً ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ “ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ· Î·È Ù·ÊfiϷη ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÍÂοı·Ú· ÁÈ· Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وÓ. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¶∞ª∂

Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜, ·Ú¿ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ¶∞ª∂ ΋ڢÍ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋, ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ

·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 9.30 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘. “Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ “ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÈÛıfi Î·È ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ÂÏ¿¯ÈÛÙË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙȘ

‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û ٷÍÈ΋ ‚¿ÛË. ∫·Ì›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À. Œ¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. Œ¯Ô˘Ó Û·Ó Ô‰ËÁfi ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂˘·ÁÁÂÏ›˙ÔÓÙ·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÌˉÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÂÓ „˘¯ÚÒ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Û ÔÛÔÛÙfi 99% ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜. ¡· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÙÒÚ· Ù· ÙÂÚ·ÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ ¶∞ª∂ ‰ÈÂΉÈΛ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì Ï‹ÚË ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¶ÂÓı‹ÌÂÚÔ, ÂÙ¿ˆÚÔ, 35ˆÚÔ, 1.400 ¢ÚÒ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÌÈÛıfi, Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ 1.120 ¢ÚÒ, Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 60 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÛÙ· 55 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ηÙÒÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË 1.120 ¢ÚÒ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ Δ∏ Û‡Ó·„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘1,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 14 ÌËÓÒÓ. ΔȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô, ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ¶ËÁ‹ ª¿Ó·, Û 21 ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ ∞ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ μ›ÁÏ·˜ Ô ·Ó·Áη›Ô˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ôχ̷ÓÛ˘ Î·È ÙËÏÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ À‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È, Ì ·ÌÂÛfiÙËÙ·, ‚Ï¿‚˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∫À∞ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ôχ̷ÓÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ù· fiÌÔÚ· À‰Ú·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂͤÊÚ·Û ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™., Î. μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÂÓÒ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ “·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢∂∞Àªμ, ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛˆӔ .

∞˘ÙÔ„›· ÛÙË ™Ô‡ÚË ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞ÀΔ√æπ∞ ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Û ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÂÂȉ‹ - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ - ··ÈÙÂ›Ù·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· Ì ÙË ¢Ú˘ÌÒÓ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· οو ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ıˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ı· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˙ËÌȤ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ (ÂΛ fiÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ Ú¤Ì·) ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ηÏ҉ȷ ÙÔ˘ √Δ∂. √ Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ÂÍËÁ›, Û ̛· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, fiˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¿ÏÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·.


ª·ÁÓËÛ›· 16 √ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· Ï·˚΋ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚÔο-

ÏÂÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ı¤ÙÂÈ Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶. ª·Úο΢. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ›˙ÔÓ ı¤Ì· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ Ì Ôχ ÎfiÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·˚΋˜, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ˆ˜ ¤Û¯·ÙË Î›ÓËÛË ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù· ™¿‚‚·Ù·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘. °›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË, ÌfiÓÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¿ÌÂÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ï·˚΋˜ Û ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›·. ø˜ ηχÙÂÚË Ï‡ÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÎÚÈı› Ë Ô‰fi˜ ºÂÚÒÓ, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ï·Ù‡˜, Ô˘ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹: 1. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Â¿Ó ÙÔ ¶π√¶ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· Î¤Ú‰Ë ·fi ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ; 2. ™ÎÔ‡ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË Ï·˚΋ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÂÚÒÓ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹; ªÂ ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Úο΢ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫·ÓÔ‡. ∞ÊÔ‡ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘, Î·È ÔχÙÈÌÔ Â›Ó·È Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÂÚˆÙ¿ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡ Î·È Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Ó· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ı· ηٷÚÁËı›; Œ¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οÔÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜;

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

ªÂ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÂȯÂÈÚ› Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘

∞ÏÏ·Á‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· ηı·ÚfiÙÂÚË fiÏË ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ «™ËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·» ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·

¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ô˘Û›·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô˘ ˙ËÙ› ·ÏÏ·Á‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ·ÊÈÛÔÚÚ‡·ÓÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ ÔÈ Ú˘·ÓÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙ·ÓÙ, ÂÓÒ ¯ı˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÁ›ˆÛ˘ ο‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, ηıÒ˜ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, Ì ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË Á›ÓÂÙ·È fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ÂÓÒ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ “ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË Ú‡·ÓÛË” . “Œ¯Ô˘Ì ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ·ÁÒÛÂÈ Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·Ó·ÓÂÒÛ·Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÂÈ‚¿ÏÏ·Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘. ŸÙÈ ÂÙ‡¯·Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÈÛ¯˘Úfi ¢‹ÌÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ΔÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “∑ԇ̠ÛÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË fiÏË, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÚÔÛٷهԢÌ” . ΔÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ·ÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiÏË Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÌfiÓÔ ÙÔ 20% ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘·›ÓÂÈ. “∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈıԇ̠fiÏ· Â‰Ò ÏËÚÒÓÔÓÙ·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÏÔÁ·-

ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ Ú˘·›ÓÔ˘ÌÂ. ™˘ÓÔÏÈο 60.000 ÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÔÙ.

“¢ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Ì ٷ Ê˘ÏÏ¿‰È·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ı‡Ù˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·Ì›· ÎÚÈÙÈ΋. °È· ÙËÓ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙȘ ·ÊÈÛÔÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Û ÙÔ›¯Ô˘˜, Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı›, ·Ú¿ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó, ÂÓÒ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ¿ÌÂÛ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ 600 ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË, Ù· ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘. “√ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÛÙ·ÓÙ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· fiÏÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó. Œ¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ¿ÌÂÛ· ı· ÙÔ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∂›Û˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÁ›ˆÛ˘ ο‰ˆÓ Ô˘ ı· ¯ˆÚÔ‡Ó 3000 Ï›ÙÚ· Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛ·ÌÂ Î·È ·¤Ù˘¯Â. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ˘ÔÁ›ˆÛ˘ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛ·ÌÂ Î·È ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ì ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi” , ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË.

∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ

∞ӷηٷÓÔÌ‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Û ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∞ÏÏ·Á¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛË ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2010” , ηٿ 25.000 ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› ÚԤ΢„·Ó ·Ó¿ÁΘ ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙ· Ï‚ËÙÔÛÙ¿ÛÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË “™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô” , ηıÒ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∫·Ù¿ 10.360 ¢ÚÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ›ÛÙˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó¿Ï·ÛË ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ “ηٷ-

Û΢‹ ·Ú¿Ï¢Ú˘ Ô‰Ô‡ ·fi ÙÔÓ ÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘” ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi Ó¤Ô ¯ÚÔÓÔÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ›ÛÙˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∏/À Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ” ηٿ 10.000 ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “√ÚÁ¿ÓˆÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ (ÌÈÎÚ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜), ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ηχÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010. ªÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “¢È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 2010” ηٿ 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË “∞Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°¶™) ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ - ªÂϤÙË ÁˆÏÔÁÈ΋˜ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜” , Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 80.000 ¢ÚÒ. ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ··Ú·›-

ÙËÙË, ÁÈ·Ù› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °¶™ ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÎfiÓËÛ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ °ÂˆÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂. ªÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “™‡ÓÙ·ÍË ¶Ú¿ÍÂˆÓ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘” ηٿ 80 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ηχÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË “∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¿ÚÎÈÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” , Ì ›ÛÙˆÛË 200 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ∂Ù‹ÛÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿Û˘ 2010 Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛ‹ Ù˘ ηٿ 40.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

∞Ê·ÈÚ›ٷÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ë ‰Ú¿ÛË “‰·¿Ó˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi” , Ë ÔÔ›· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙÔ 2010. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· 8.185.923 ¢ÚÒ ÛÙ· 8.045.923 ¢ÚÒ. ™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË, ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ “ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ËÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Û˘ÓÔÈΛ·˜ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘” , Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 7.320 ¢ÚÒ. ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ù· Èı·Ó¿ ·›ÙÈ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, ·fi ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆ-

ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ηٿ 23.000 ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰‡Ô ÂȉÈÎÒÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ Û·ÚÒıÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Â›Û˘, Ë ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∏/À Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 600 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ ·Ó¿Á΢ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜, Ë ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 97.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯Èο ˘ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙ˜ ο‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÈÏÔÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi 488.050 ¢ÚÒ ÛÙȘ 615.970 ¢ÚÒ.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 πÔ˘Ó›Ô˘, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ §Ô˘Î¿˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÎϤ¯ÙËΠÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛfiÂÏ·˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÎϤ¯ÙËΠ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜, ·fi 1-92010 ¤ˆ˜ 31-8-2012.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

ªÂٷ͇ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘-̤ÁÈÛÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

ªÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë

Δ

ËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÎÏÈÛË ÌÂٷ͇ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ Î·È Ì¤ÁÈÛÙ˘ ÙÈÌ‹˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ó¤· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 11 Ò˜ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 28 ª·˝Ô˘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ıˆÚÔ‡Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ “ÂÍÔÓÙˆÙÈο” Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ·fiÎÏÈÛË ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÊıËÓfiÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ˘ ¤Êı·ÛÂ Î·È Ù· 0,25 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, fiÙ·Ó Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¤Û‚Ô˘, 0,35 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘, ‹Ù·Ó 1,449 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË 1,698 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¤Û‚Ô˘ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 1,309 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË 1,66, ÂÓÒ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÎÏÈÛË Â›¯Â Ô ¡ÔÌfi˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì 1,419 ¢ÚÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È 1,686 ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·‡ÍËÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ Ì¤Û˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ›¯Â ̤ÛË ÙÈÌ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 1,481 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,466 ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ›¯Â ̤ÛË ÙÈÌ‹ 1,672 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,665 ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÔ‡ÂÚ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· 1,565 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,564 ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÓÙ›˙ÂÏ Î›ÓËÛ˘ ‹Ù·Ó 1,284 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›-

ÙÚÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,275 ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 1,495 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 1,487, ÛÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 1,709 Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 1,683, ÛÙË ÛÔ‡ÂÚ 1,585 Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 1,569 Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ Î›ÓËÛ˘ 1,294 Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ 1,291 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔηÏ› Ë Ó¤· ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘„ËÏ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÌË ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·. ªÂ ÙË ¢È¿Ù·ÍË Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È

ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÂÌÔÚ›·˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.fuelprices.gr. ∏ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË 5/2010 ÙÚÔÔÔÈ› ÙÔ ¿ÚıÚÔ 82 Ù˘ ∞.¢. 07/2009, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ·‰Â›·˜ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. “濯ÓÔ˘Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÁÁ. ΔÛ·‚¤˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· Úfi-

ÛÙÈÌ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·fi ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ‰ÈÏÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË ¿ÏÏ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÛηÈÚË ‹ ‰È·Ú΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÈӷΛ‰· Ì ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ›ÌËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ-

̤˜, ̤ۈ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.fuelprices.gr, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹ SMS) ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÏÏÔ̤ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 82, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: -ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 10.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÌË Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ (∂ˆÓ˘Ì›·, ¢È‡ı˘ÓÛË Î.Ù.Ï.), ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ www.fuelprices.gr. -ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ˘ÁÚÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘, ÁÈ· ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ www.fuelprices.gr. -ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ηٿ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÈӷΛ‰· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. -ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ‡·ÚÍË Î·È ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Û ¿ÏÏË ÈӷΛ‰· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú. 15 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 30 ÙÔ˘ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη.

™˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

™‡ÓÙ·ÍË ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ¯ÒÚˆÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜

Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ë ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ηٷϋÍÂÈ Û fiÚÈÛÌ· ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ı· ıÂÛÌÔıÂÙËı› ÛÙÔ ˘fi ÙÚÔÔÔ›ËÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ¶ËÏ›Ô˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ì ·Ô˘Û›· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¶··ÙfiÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ı· ηٷϋÍÂÈ Û fiÚÈÛÌ·

Ì ÌÔÚÊ‹ ÓÔÌÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Δ∂∂, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Î·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ŒÏÂÁ¯Ô˘ (∂¶∞∂) Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË ‰ÂÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÈÓ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ (.¯. ∂¶∞∂), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛÌÔıÂÙËı› Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ù˘¯fiÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∫¿ÔȘ ·fi

ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î. ∞Ó·ÛÙ. ™·Ï›ˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘ÙÔ„›· Û Ï‹ıÔ˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫Ô‡ÁÎÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÈ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ΔfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÓÔÌÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È Ó· ıÂÛÌÔıÂÙ› ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÌÓËÌ›·. ∂›Û˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒ-

Ô˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ΢ڛˆ˜ fï˜ ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË. ŸÏÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ë ∂¶∞∂. ª¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÓÔÌÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÚÁÔ Ù˘ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ı· ·ÌÂÈÊı› Û˘ÓÔÏÈο Ì ÔÛfi Ô˘ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 15.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· √ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤-

·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ‰‡Ô ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ã¿ÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ ı¤ÛÂˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ ·fi ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ÔÎÙÒ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ Î·È ‰‡Ô ‰·ÎÙ˘ÏÔÁڿʈÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰‡Ô ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ì›· ÂÈϤÔÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ÎÂÓ¿ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ, ¤Ó· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÚ›· ÛÙÔ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘, ¤Ó· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ªËÏÂÒÓ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙo ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› ηӤӷ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô‡Ù ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Û ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰··ÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Û οı ˘¿ÏÏËÏÔ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ·ÎfiÛÈ· ‹ ÂÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fi π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1-11993 Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·fi 1-1-2009 ÙÔ 30% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÎË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËıÂÈÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¡ÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÎË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ηٷ‚¿ÏÏÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ë ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó· ÂÈχÛÂÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∂ ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚÔ˜ Ù·

·ÚÌfi‰È· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÀÔ˘ÚÁ›· ÚÔ¤‚Ë Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜: ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ª·Ú. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ›, Î.¿.) ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì Êı›ÓÔ˘Û· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÁË ˘„ËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 1˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ 2013. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ∞. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶ÚÔ˜ Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂μ∂Δ∞ª ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ηٷÛÎËÓˆÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫∞£∂ ̤ڷ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·›Ì· Î·È Î¿ı ¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ˙ˆ‹! ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË ÛÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °¡§ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ (15 πÔ˘Ó›Ô˘) Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙȘ 12Ì. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÌÈÏ›· ·fi ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °¡§, η. ª·›ÚË Ã·Ù˙ËÙ¿ÎË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛˆÓ. ΔÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯·ıÔ‡Ó fiÚÔÈ ÙÔ˘ 2010 ϤÂÈ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÏfiÁˆ ÌË ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ

·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ¤ÚÁˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÊÒ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ø˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. Œ¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› Ù· Ù¯ÓÈο ‰ÂÏÙ›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì” . Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÓÓÈ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ¿ÏÏ· 9,3 ÁÈ· ÙÔ 2012. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009. ŸÌˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ 2010, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÎÂÓfi Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 300.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ΔÛÈÎÚ›ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ - °·Ì‚¤Ù· Ì 800.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·

¢ÚÒ, 800.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È 600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘, “ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ì ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿-

ÙˆÓ ÙÔ˘˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÂˆÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘” ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÓˆı› Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ. ∞fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Ì·˜ ı›ÍÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë È‰¤· “Ë Î¿ı ۯÔÏ‹ Î·È fiÏË” . ΔÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ô˘ Â›Ó·È Û ‰‡Ô fiÏÂȘ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Ì›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÊÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÓÂ·ÚΛ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¿ÏϘ Û¯ÔϤ˜, Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ·Û·Ê‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·

Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ˘‹ÚÍ ‰ÈfiÙÈ ¤‚Á·ÈÓ Û ¤Ó· Ó¤Ô ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÔ˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ ∫·ÙÛ›ÁÚ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁÔ›. ∞ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ∫Ò‰Èη˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‹‰Ë „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ΢ڛˆ˜. √ ÎÒ‰Èη˜ ·˘Ùfi˜ ı· ÙÂı› ˘fi„Ë Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi.

ªfiÓÔ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ηٷ٤ıËÎ·Ó 14 ·ÈÙ‹ÛÂȘ

μÚÔ¯‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “º¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛȘ, ÏfiÁˆ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡” ϤÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ ∫Àª∞ Ê˘Á‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂΉËÏÒıËΠÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚȘ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ. Ãı˜ Ù˘Èο ¤ÏËÍÂ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2009-2010 ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Î·È Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ∫·È fï˜... ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ‰·ÛοϘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ¤ÙÔÈ̘ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ¯ı˜ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ Î˘Ï¿ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ηٷ٤ıËÎ·Ó 14 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ›‰È·˜ ‚·ıÌ›‰·˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÒÛÙÂ Î·È ·˘ÙÔ› ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·›ÙËÛË

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. √ Î. ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ·fi ¿ÓÙÚ˜, fiÛÔ Î·È ·fi Á˘Ó·›Î˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Â›ÎÂÈÙ·È Ë „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ “Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙË ÊÂÙÈÓ‹

¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛȘ ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ΢Úȷگ› Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÙȘ ‰·ÛοϘ Î·È ÙȘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÔ˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔ-

ÏÔÁÈÎfi Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ È¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ¢. ¶·Ù·‚¿Ï˘. ŒÙÛÈ ·fi ¯ı˜ ·ÚÎÂÙÔ› ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚȘ ‹Ú·Ó ÙËϤʈÓÔ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚˆÙÔ‡Û·Ó Û¯ÂÙÈο. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ı· ÂΉËψı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÚÎÂÙ¤˜.

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂¶∞™ √∞∂¢ √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂¶∞™ √∞∂¢ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 21 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰ÔÌ· Û›ÙÈÛ˘ Á‡Úˆ ÛÙ· ¤ÍÈ Â˘ÚÒ. ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Û›ÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ,

·ÊÔ‡ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ fiÏ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ÛÙ¤Á·Û˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 120 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ∂¶∞™ ª·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÛÔÈ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË §˘Î›Ԣ. ΔÔ Ù˘¯›Ô ·fi ÙËÓ ∂¶∞™ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÈ¤‰Ô˘ πππ Î·È Ô ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰È·ÚΛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √ ÌÈÛıfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 50% ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, ÛÙÔ 60% ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÛÙÔ 80% ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ÛÙÔ 100% ÁÈ· ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∏ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ √∞∂¢, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÂȉfiÙËÛË ¤ÍÈ Â˘ÚÒ. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∂¶∞™- √∞∂¢ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) Ù¯ÓÈÙÒÓ ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, 2) Ù¯ÓÈÙÒÓ Ì˯·ÓÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, 3) Ù¯ÓÈÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, 4) ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, 5) ͢ÏÔ˘ÚÁÒÓ-ÂÈÏÔÔÈÒÓ, 6) Ù¯ÓÈÙÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. £·Ó¿Û˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜


∫∞Δ∞¢À™∂π™ T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô ¡√μ∞ ÛÂÏ. 23

ª√À¡Δπ∞§

™ÙÔ˘˜ “16” ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È ªÂÍÈÎfi ÛÂÏ. 21

¶∞¡£∂™™∞§π∫√: √ÀΔ∂ ã∂™ ∂¶∏§£∂ ™Àªºø¡π∞ ª∂Δ∞•À √§Àª¶π∞∫√À - √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡

¢È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆÓ... Õ “∫·›ÁÂÙ·È” ÁÈ· Ó›ÎË Ë ∞ÁÁÏ›· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· ÛÂÏ. 20

ηÚË ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, ˆ˜ ¤‰Ú· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÎÏÈÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ Î·È ı· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ∂∞∫, ¯ı˜ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ‹Ú ηْ ·Ú¯‹Ó ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∂∞∫, Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‹‰Ë ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙȘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂϤÙ˜ (ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. ◊‰Ë, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ °.°.∞. ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. Δ· ¤ÚÁ· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÚÈÓ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÛÙÂÚËı› ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú· Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ “Û›ÙÈ”.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· Ô ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ

¡π∫∏ μ.

∫·Ù·ı¤ÙÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÛÂÏ. 22

¶ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η”. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ̤و· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘, ηıÒ˜ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ·, fiÏÔ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ›Îη (ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫) Î·È ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÃÔ˘¿Ó ∂ÓÙÔ˘Ú¿ÓÙÔ ª·ÚÙ›Ó Î·È ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜

“ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (·Ó·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹) Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ˘Ô‚ÏËı› Û ȷÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ù˘Èο Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó, Ë ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ‹Á ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÓۈ̷وı› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤˜ ∞ϯ¿ÓÙÚÔ ¡Ù›·˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· 27 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ÌfiÏȘ Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™fiÚÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·›ÍÂÈ ÛÙË ªÂÓʛη ÙÔ 2008 (Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹), ÂÓÒ ¤·ÈÍÂ Î·È Û ÂÙ¿ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ª¿ÓÊÈÏÓÙ (ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ôχ ηÏfi ̤ÛÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎÙËı›. ∂›Û˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ Í¤ÓÔÈ Ì¤ÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ó οÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. √ ∞ÓÙfiÓÈÔ π‰¿ÏÁÎÔ Â›¯Â ÚÔÙ·ı› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, ˆÛÙfiÛÔ, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏÌ·ı¤Ù ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÌËÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫·ÚÙ·Á¤Ó· Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÌ·ı¤Ù Í¯ÒÚÈÛ ÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ §fiÓÁη˜ (·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ·Á¤Ó·), ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·›ı·ÓË, ·fi

ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ∞ÏÌÂÚ›·, ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. ∞ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó º›Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ Õ·¯ÂÓ. √ ºÈÏ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi “ÁÂÌ¿Ù˜” ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â¿Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ °ÂÚÌ·Ófi ̤ÛÔ.ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ¤ÌÂÈÚˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Ã·‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È “ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜”. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙfiÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ΔÔ˘Ú, Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Û fiÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. ΔÔÓ ΔÔÌ¿˜ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Δ˙¿ÓÙÛÔÓ μȤڷ ∫¿ÛÙÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ì ÙË §·ÓÔ‡˜, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÔÎÙËı› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ¤ÌÂÈÚÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ì ˘„ËÏfi ηۤ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË §·ÓÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ¿ÓÙˆ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Δ˙¿ÓÙÛÔÓ. * √ ∫ÔÛÌ¿˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶·ÓÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔÓ ∫ÔÛÌ¿ ™ÙÚ¿ÙÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 IOYNI√À 2010

ª√¡√ ∞¡ ∫∂ƒ¢π™∂π ™∏ª∂ƒ∞ Δ∏ ™§√μ∂¡π∞ ¶ƒ√∫ƒπ¡∂Δ∞π ™Δ√À™ “16”

π™¶∞¡π∞

“∫·›ÁÂÙ·È”

¢ÂÓ ÙË ÁϛوÛ ·ÎfiÌË Ô μ›ÁÈ· Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÌÂÚ‰¤„ÂÈ ·ÎfiÌ· Ì ÙÔ ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù˘ √Ó‰Ô‡Ú·˜, ∂Ì›ÏÈÔ π˙·ÁΛÚÂ. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ...·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ FIFA ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ÚԂ› Û ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ‰ÈÂıÓ‹. √ π¿ˆÓ·˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜, °ÈÔ˘›ÛÈ ¡ÈÛÈÌÔ‡Ú· ‰ÂÓ Â›‰Â ÙËÓ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Ë FIFA ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ Â¿Ó ı· ·¤‚·ÏÂ Ô “¿Ú¯ÔÓÙ·˜” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ πÛ·Ó›·˜ ÂÊfiÛÔÓ ¤‚ÏÂ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ‰‹ÏˆÛ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜: “ΔËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÚÈÓ Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË”. °È· ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ê¿ÛË ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Canal Plus Î·È Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ·: “¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ì οÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ. ∞˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ô ·›ÎÙ˘ Ù˘ √Ó‰Ô‡Ú·˜, ·ÊÔ‡ ÌÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ÂÁÒ ·Ï¿ ¿ψ۷ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ˆı‹Ûˆ. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÊÚÔÓÙ›Ûˆ Ó· ‰È·ÙËÚÒ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÌÔ˘”.

Ãπ§∏

¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ô ªȤÏÛ· ™ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 1998 Ë ÃÈÏ‹ ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” Ì ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ì ‰‡Ô ӛΘ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ô‡Ù ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ª·ÚÛ¤ÏÔ ªȤÏÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ FIFA. “™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ˘ÔıÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂȘ. ∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∏ ÃÈÏ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·... ÌÈÎÚfi ı·‡Ì· (Ó· ÌËÓ ÓÈ΋ÛÂÈ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú·) ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ “16”. √ ªȤÏÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï·ÙÚ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¯ÒÚ·, ÌÂÙÚ¿ÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›· Û ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ 2002.

 ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂıÓÈ΋ ∞ÁÁÏ›·˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó›ÎË Ì ÙËÓ ™ÏÔ‚ÂÓ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ “Nelson Mandela Bay” ÙÔ˘ ¶ÔÚÙ ∂Ï›˙·ÌÂı Ì ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi μfiÏÊÁηÓÁÎ ™Ù·ÚÎ. √È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì ∏¶∞ (1-1) Î·È ∞ÏÁÂÚ›· (0-0) ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ù· “ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·” Ì ÌfiÏȘ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜, Ó· ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó Ì ÙȘ ∏¶∞ Î·È Ó· ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ μ·ÏοÓÈÔÈ ¤¯·Û·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο, ·ÊÔ‡ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËÎ·Ó Û 2-2 ·fi ÙȘ ∏¶∞ (Ó›ÎË 1-0 Â› Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜) Î·È ϤÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË.

ª

ÁÈ· Ó›ÎË Ë ∞ÁÁÏ›·

∏ ∞ÁÁÏ›· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û 13 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∫‡ÂÏÏ· Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi 1958. √ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙ· ‰Èο Ù˘ Á‹‰·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙÂ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÌfiÏȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔ 1990. ∏ ™ÏÔ‚ÂÓ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2002 ·ÏÏ¿ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û Ï‹Úˆ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› ÌfiÏȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ó· ÂÈÎÚ·Ù› 2-1. ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ ‰È·ÈÙËÙ‹ °ÈfiÓ·˜ ŒÚÈÎÛÔÓ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ Û ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÂ˚ Ì ÙÔÓ ™¤˙·Ú, ·ÚfiÙÈ Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÏÔ‚¤ÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi. √ ª·Ù›·˙ ∫ÂÎ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ô ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô ƒfiÌÂÚÙ ∫fiÚÂÓ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ƒ·ÓÙÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ º¿ÌÈÔ ∫·¤ÏÔ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ Δ˙¤È̘ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ·ÏÏ¿ ı· Ú›ÍÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔÓ Δ˙Ô ∫fiÔ˘Ï ·ÓÙ› ÙÔ˘ Õ·ÚÔÓ §¤ÓÔÓ Î·È ÙÔÓ ∑ÂṲ́ÈÓ ¡ÙÂÊfi ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∂Ì›Ï Ã¤ÛÎÂ˚. ΔËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ Δ˙¤ÈÌÈ ∫¿Ú·ÁÎÂÚ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô ª¿ıÈÔ˘ ÕÛÔÓ. ¶Èı·Ó¤˜ ÂÓ‰Âο‰Â˜: ™§√μ∂¡π∞: ÷ÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ªÚ¤ÎÔ, ™Ô‡ÏÂÚ, ™¤˙·Ú, Δ˙fiÎÈÙ˜, ƒ·ÓÙÔÛ¿‚ÏÈ‚ÈÙ˜, ª›ÚÛ·, ∫ÈÚÌ, ∫fiÚÂÓ, §Ô‡ÌÈ·ÓÎÈÙ˜, ¡Ô‚¿ÎÔ‚ÈÙ˜.

■ ∏ °∂ƒª∞¡π∞

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π Δ∏¡

∞°°§π∞: Δ˙¤È̘, Δ˙fiÓÛÔÓ, Δ¤ÚÈ, ÕÛÔÓ, ∞. ∫fiÔ˘Ï, ª¿ÚÈ, §¿Ì·ÚÓÙ, Δ˙¤Ú·ÚÓÙ, Δ˙Ô ∫fiÔ˘Ï, ¡ÙÂÊfiÂ, ƒÔ‡ÓÂ˚.

∏¶∞-∞ÏÁÂÚ›· ΔË Ó›ÎË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (2-2) Ì ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÏÁÂÚÈÓÔ› ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔ... Ìˉ¤Ó (00) ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ªÂ Ó›ÎË Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (™ÏÔ‚ÂÓ›·-∞ÁÁÏ›·). √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ªÔÌ ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÏÁÂÚÈÓÔ‡˜. ∏ “·ÛÙÂÚfiÂÛÛ·” ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ º›ÓÙÏ›, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ı· ¿ÚÂÈ Ô ∂ÓÙÔ‡. ∏ ∞ÏÁÂÚ›· Â›Ó·È ÌfiÏȘ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÈ ∏¶∞ Û 28 ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹Ù·Ó Ë °Î¿Ó· (‹ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 2-1) ÙÔ 2006. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 1950, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi ÙÔ˘˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∏ ·Ú¤· ÙÔ˘ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÓÈ΋ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ‰È·-

ÊÔÚ¿ ı¤ÏÂÈ Ó›ÎË Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ - Î·È fi¯È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ - ÛÙÔ˘˜ “16” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ƒ·Ì¿¯ ™··ÓÙ¿Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô °ÎÂ˙¿Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· Î·È ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ΔÔ 1982 Ë ∞ÏÁÂÚ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹Ú ‰‡Ô ӛΘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ·ÊÔ‡ Ó›ÎËÛ ÙË ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË ÃÈÏ‹. √È ∞ÏÁÂÚÈÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ Ì·Ù˜, Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ¶Èı·Ó¤˜ ÂÓ‰Âο‰Â˜: ∏¶∞: Ã¿Ô˘·ÚÓÙ, ΔÛÂÚÔ‡ÓÙÔÏÔ, ¡ÙªÂÚ›Ù, √ÓȤÁÔ˘, ªÔηӤÁÎÚ·, ¡ÙfiÓÔ‚·Ó, ªÚ¿ÓÙÏÂ˚, ∂ÓÙÔ‡, ¡Ù¤ÌÛÂ˚, ÕÏÙÈÓÙÔÚ, ª·ÓÙÏ. ∞§°∂ƒπ∞: ª’ ªÔÏ›, ªÔ˘ÁΤڷ, ∞Ï›ÙÛÂ, °È·¯›·, ªÂÏ·˝ÓÙ, ª·ÙÌÔ‡Ú, °ÂÓÙÌ¿, §·Û¤Ó, ∑È·Ó›, ∫·ÓÙ›Ú, ªÔ˘ÓÙÂÌÔ‡˙.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜) 1. ™ÏÔ‚ÂÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 4 2. H¶A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 2 3. ∞ÁÁÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 2 4. ∞ÏÁÂÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 1

°∫∞¡∞ ∫∞π ∏ ™∂ƒμπ∞ Δ∏¡ ∞À™Δƒ∞§π∞

ŸÏ· ·ÓÔȯٿ ÛÙÔÓ ¢’ fiÌÈÏÔ ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰‡Ô ÚfiÛˆ·. ΔÔ Î·Ïfi Ù˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È fiÙ·Ó ‰È¤Ï˘Û ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ì 4-0 Î·È ÙÔ Î·Îfi Ù˘ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ™ÂÚ‚›·. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21.30 ÛÙÔ Soccer City ÙÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ. ªÂ Ó›ÎË Â› Ù˘ °Î¿Ó·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù· “¿ÓÙÛÂÚ” ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ ¿ÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› ÙˆÓ “ηÁÎÔ˘Úfi”. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÊÚÈηÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚÈÒÓ ÙˆÓ μ·ÏοÓÈˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÒÓ. ∏ Ó›ÎË (‹ ¤ÛÙˆ Ë ÈÛÔ·Ï›·) Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡-

ªÂÓÛ¿, ™·Ú¤È, Δ·ÁÎfiÂ, ∞Ó¿Ó, ∞Û·Ìfi·, ªfi·ÙÂÓÁÎ, ∞ÁÈ¤Ô˘, °Î›·Ó. °∂ƒª∞¡π∞: ¡fiÈÂÚ, §·Ì, ªÂÚÙÂÛ¿ÎÂÚ, ºÚ›ÓÙÚȯ, ª·ÓÛÙÔ‡ÌÂÚ, ª›ÏÂÚ, ∫ÂÓÙ›Ú·, √˙›Ï, ™‚·˚ÓÛÙ¿ÈÁÎÂÚ, ¶ÔÓÙfiÏÛÎÈ, ∫·Î¿Ô˘

∞˘ÛÙÚ·Ï›·-™ÂÚ‚›· ÚÔ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÛÙËÓ ™ÂÚ‚›·. Àfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ë °Î·Ó¤˙ÔÈ ÂÚÓ¿ÓÂ Î·È Ì ‹ÙÙ· (·Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·). *¢‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈ̤و·. √ ∫¤‚ÈÓ ¶ÚÈÓ˜ ªfi·ÙÂÓÁÎ (°Î¿Ó·) Ì ÙÔÓ ∑ÂÚfiÌ ªfi·ÙÂÓÁÎ (°ÂÚÌ·Ó›·). ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫¿ÚÏÔ˜ ™ÈÌfiÓ (μÚ·˙ÈÏ›·) ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: °∫∞¡∞: ∫›ÓÁÎÛÔÓ, ¶¿ÓÙÛÈÏ, μfiÚÛ·,

ΔȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ™ÂÚ‚›· Ô˘ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· (21:30) ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √È ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó›ÎË Î·È ‹ÙÙ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ °Î¿Ó· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ “16” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ‚ÔχÔÓÙ·È Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞Ó ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Î·È ·Ó ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ë °Î¿Ó·, ÙfiÙ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÔÈ “Ï¿‚È” Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÚÒÙÔÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜

ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë °Î¿Ó· ÒÛÙ ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Î·È Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: Ãfiگ §·ÚÈfiÓÙ· (√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë) ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: ∞À™Δƒ∞§π∞: ™‚¿ÚÙÛÂÚ, √˘›ÏÎÛ·ÈÚ, ¡ÈÏ, ªÔ‡ÙÛ·Ì, ∫¤ÚÓÈ, ŒÌÂÚÙÔÓ, ∫Ô‡ÏÈÓ·, ∫¤È¯ÈÏ, μ¿ÏÂÚÈ, ΔÛ›ÂÚÊÈÏÓÙ, ÃfiÏÌ·Ó. ™∂ƒμπ∞: ™ÙÔ›ÎÔ‚ÈÙ˜, π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, μ›ÓÙÈÙ˜, §Ô‡ÎÔ‚ÈÙ˜, ∫ÔÏ¿ÚÔÊ, §¿˙Ô‚ÈÙ˜, ™Ù¿ÓÎÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô˘˙Ì¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ∫Ú¿ÛÈÙ˜, ∑›ÁÎÈÙ˜, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜) 1. °Î¿Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 4 2. °ÂÚÌ·Ó›· . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 3 3. ™ÂÚ‚›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 3 4. ∞˘ÛÙÚ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 3


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 IOYNI√À 2010

21

Nπ∫∏™∂ 1-0 Δ√ ª∂•π∫√ ¶√À ∂¶π™∏™ ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√¡ μ’ °Àƒ√ Δ√À ª√À¡Δπ∞§

¶ÚÒÙË Î·È ·‹ÙÙËÙË Ë O˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë

√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú Δ·Ì¿Ú˜ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙÔ ªÂÍÈÎfi ÛÙÔ “ƒfi·ÁÈ·Ï ª·ÊfiÎÂÓÁÎ ™Ù¤ÈÓÙÈÔ˘Ì” ÙÔ˘ ƒÔ‡ÛÙÂÓÌÔ˘ÚÁÎ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 4 Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ “ÙÛÂϤÛÙ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™Ô˘¿Ú˜ ÛÙÔ 43’. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 6’ ·fi ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë. √ ™Ô˘¿Ú˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËΠÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÚ¤ÓÔ Î·È ·fi ı¤ÛË Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ¶¤Ú˜. ™ÙÔ 12’ Ô ™Ô˘¿Ú˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ “ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ” ÙÔÓ ¶¤Ú˜, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ‰È·Ù‹ÚËÛ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 18’ Ô ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ˜ μÈÎÙÔÚ›ÓÔ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ºÔÚÏ¿Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ¶¤Ú˜. ΔÔ ªÂÍÈÎfi ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ÛÙÔ 22’ ¤¯·Û ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ó· “·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ”, ·ÊÔ‡ Ô “ÎÂÚ·˘Ófi˜” ÙÔ˘ °Ô˘·Ú‰¿‰Ô ·fi Ù· 30 ̤ÙÚ· ÙÚ¿ÓÙ·Í ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛϤڷ. ΔÂÏÈο Ë ›ÂÛË Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ ηÚÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ 43’, fiÙ·Ó Ô ∫·‚¿ÓÈ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ™Ô˘¿Ú˜ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¶¤Ú˜ (0-1). ™ÙÔ 54’ Ë √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, fiÙ·Ó Ô ºÔÚÏ¿Ó ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô §Ô˘ÁοÓÔ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ¶¤Ú˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ∞Ï‚¿ÚÔ ¶ÂÚ¤ÈÚ· ÛÔ‡Ù·Ú ¿Óˆ ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔ̤ӈÓ. ™ÙÔ 64’ Ô ª·Ú¤Ú· ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· ηÈ

‚ڋΠÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ ÙÔÓ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿-„·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛϤڷ. ™ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í οÙÈ Î·È Ë √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË 1-0 Î·È ÙËÓ “ÚˆÙÈ¿” ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ ÙÔ ªÂÍÈÎfi Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ·fi ÙÔ 1994, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÷‚È¤Ú ∞ÁΛÚ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ 16 ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙfiÛÔ ÙÔ 1994, fiÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 24 ÔÌ¿‰Â˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ 1998, fiÙ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 32. ΔÔ 1994, Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ªÂÍÈηÓÒÓ ÚÔ˜ Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (3-1, 11 ηÓÔÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ·Ú¿Ù·ÛË), ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙË °·ÏÏ›·, ‹ÚıÂ Ë ‹ÙÙ· ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì 2-1. ΔÔ 2002, ÙÔ ªÂÍÈÎfi ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-0 ·fi ÙȘ ∏¶∞, ÂÓÒ ÙÔ 2006 ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ËÙÙ‹ıËΠ2-1 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: μ›ÎÙÔÚ ∫·Û¿È (√˘ÁÁ·Ú›·) ª∂•π∫√: ¶¤Ú˜, √ÛfiÚÈÔ, ªÔÚ¤ÓÔ

(57’ ∫¿ÛÙÚÔ), ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, ™·ÏÛ›‰Ô, °Ô˘·Ú‰¿‰Ô (46’ ª·Ú¤Ú·), ª¿ÚΘ, ΔÔÚ¿‰Ô, ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ºÚ¿ÓÎÔ, ªÏ¿ÓÎÔ (63’ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜). √Àƒ√À°√À∞∏: ªÔ˘ÛϤڷ, §Ô˘-

∂¶πμ§∏£∏∫∂ 2-1 Δ∏™ °∞§§π∞™ ∞§§∞ ∞¶√∫§∂π™Δ∏∫∞¡ ∫∞π √π ¢À√

¡›ÎË ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÁÈ· ¡. ∞ÊÚÈ΋ ∏ ¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 2-1 Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, fiˆ˜ Î·È ÔÈ “ÙÚÈÎÔÏfiÚ. μ·ÛÈÎfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ™ÈÛ¤, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯fi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈ· ηϋ Ê¿ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ÌËÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ Ì ÙÔ ªÂÍÈÎfi. ΔÂÏÈο, ÌÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ 20Ô ÏÂÙfi ·¤ÊÂÚ ÙÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ΔÛ·Ì·Ï¿Ï· ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ô §ÔÚ›˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ۈÛÙ‹ ¤ÍÔ‰Ô, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔοÚÈ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ∏ °·ÏÏ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∑ÈÓÈ¿Î ÛÙÔ 21’ ¤Ê˘Á ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ Δ˙fi˙Âʘ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ì¿ÏÔ Î·È ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ 25Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô °ÎÔ˘ÚÎÔ‡Ê Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. √ °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¯Ù‡ËÛ Ì ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· ÙÔÓ ™ÈÌ¿ÁÈ· Û ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ô ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ŸÛÎ·Ú ƒÔ˘›˜, ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÔÓ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ. ª¿ÏÏÔÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ë ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ·fi ÙÔÓ °ÎÔ˘ÚÎÔ‡Ê. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, Ë ¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 37’, fiÙ·Ó Ô ª·ÛÈϤϷ Á‡ÚÈÛ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙËÓ Ì¿Ï·

ÚÔ˜ ÙÔÓ ªÊ¤Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ï¿Û·Ú ÁÈ· ÙÔ 2-0. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·fi ÙÔÓ ªÊ¤Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ Î¿ıÂÙË ¿Û· ·fi ÙÔÓ ΔÛ·Ì·Ï¿Ï·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ, ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ §ÔÚ›˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ™ÈÛ¤ ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈÎ¿ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 55Ô ÏÂÙfi, fiÙ·Ó Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰ÔΛ̷Û ¤Ó· ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ Δ˙fi˙Âʘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô ™ÈÛ¤ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞ÓÚ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ªÊ¤Ï· ¤¯·Û ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Úı ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ °·ÏÏ›·˜, Ì ÙÔÓ ƒÈÌÂÚ› Ó· ʇÁÂÈ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ª·ÏÔ˘ÓÙ¿, Ô˘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÌÂÈÒÛÂÈ Û 2-1 ÛÙÔ 70’. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ Ì ̛· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ΔÛ·Ì·Ï¿Ï· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Ô §ÔÚ›˜ ¤ÛˆÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, Ô˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ó›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ŸÛÎ·Ú ƒÔ˘›˜ (∫ÔÏÔÌ‚›·) °∞§§π∞: §ÔÚ›˜, ™·ÓÈ¿, °Î·Ï¿˜, ™ÎÈÏ·Û›, ∫ÏÈÛ›, ¡ÙÈ·Ú¿ (82’ °ÎÔ‚Ô‡), ¡ÙÈ·Ì›, ∑ÈÓÈ¿Î (46’ ª·ÏÔ˘ÓÙ¿), °ÎÔ˘ÚÎÔ‡Ê, ƒÈÌÂÚ›, ™ÈÛ¤ (55’ ∞ÓÚ›) ¡. ∞ºƒπ∫∏: Δ˙fi˙Âʘ, ¡ÁÎfiÓÁη (55’ °Î¿Í·), ªÔÎÔ¤Ó·, ∫Ô˘Ì¿ÏÔ, ª·ÛÈϤϷ, ¶›ÂÓ·Ú, ™ÈÌ¿ÁÈ·, ∫Ô˘ÌfiÓÈ (78’ ªÔÓÙ›ÛÂ), ΔÛ·Ì·Ï¿Ï·, ªÊ¤Ï·, ¶¿ÚÎÂÚ (68’ ¡ÔÌ‚¤ÙÂ)

ÁοÓÔ, μÈÎÙÔÚ›ÓÔ, ºÔ˘Û›ÏÂ, ª·ÍÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ¶¤Ú˜, ∞Ú‚¿ÏÔ ƒ›Ô˜, ∫·‚¿ÓÈ, ∞Ï‚¿ÚÔ ¶ÂÚ¤ÈÚ· (77’ ™ÎfiÙÈ), ™Ô˘¿Ú˜ (85’ ∞Ï‚¿ÚÔ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜), ºÔÚÏ¿Ó.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋) 1. √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë . . . . . . . . . . . . . . .4-0 7 2. ªÂÍÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 4 3. ¡. ∞ÊÚÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 4 4. °·ÏÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 1


22

TETAƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 17.00 ∏¶∞-∞ÏÁÂÚ›· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) 21.30 ∞˘ÛÙÚ·Ï›·-™ÂÚ‚›· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) NET 17.00 ™ÏÔ‚ÂÓ›·-∞ÁÁÏ›· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) 21.30 °Î¿Ó·-°ÂÚÌ·Ó›· -∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) NOVASPORTS 1 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑18.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 2 15.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑18.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 3 14.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑18.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ °Ô˘›ÌÏÂÓÙÔÓ -∑NOVASPORTS 7 15.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑-

√ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ √ Δ¿ÛÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› Ô Δ¿ÛÔ˜ ¶¿ÓÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ŒÚ¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫fiÎηÏË ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. Ÿˆ˜ ÏÈÙ¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂, Ô Δ¿ÛÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ˆ˜ °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ËÁfi˜: “∏ ¶.∞.∂. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Ì ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÔÙÂÏ› Ô Δ¿ÛÔ˜ ¶¿ÓÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ô¯ˆÚ›, ηıÒ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ ·Ó·Óˆı› ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. √ ¶¿ÓÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÚÔÙ·ı› Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ §Ô‡‚·ÚË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙËı› ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË ÎÈ ÂÓÒ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ οÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¤ÁÈÓ ÍÂοı·ÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ 56¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÏÏ·Á‹, ÙfiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰Â ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο Ô §›ÓÂÓ ·ÚÓ‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›·Ó ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. √ §›ÓÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ˆ˜ fiÛÔ Î·È ·Ó Â¤ÌÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ·ÌÓÙ¿Ó ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ Î·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ԉ¯ı› ÙÂÏÈο ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì¿¯Ë Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °ÎÔ‡ÙÈ ·ÔηχÙÂÈ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ Marca. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 2,5 ÂηÙ. ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô πÛ·Ófi ̤ÛÔ. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ›Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›Ù ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÂÓÒ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ...ÔÏÏ¿ ÌˉÂÓÈο.

∂¡ø √ ª∂°∞§√ª∂Δ√Ã√™ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ™. °π¢√¶√À§√™ ∞¡∂μ∞§∂ Δ∏¡ ∞ºπ•∏ Δ√À °π∞ ∞Àƒπ√

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Ô ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ٷ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡›Î˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·‚¤‚·ÈÔ Î·È fiÛÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È ˙ËÙ¿ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ∞Ó¤‚·Ï ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.

¶ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, ηıÒ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ . √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË “£” : “√ ηÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌÔ. ªÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È 11.000 ¢ÚÒ ‚¿ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì·˙› ÌÔ˘. ∂›Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÌÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ £ÂÛÛ·È· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, Ô °˘ ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞.√.¢.μ. Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∏ “·Ú¿ÛÙ·ÛË” Ô˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ¤¯ÂÈ ı¤Ì· “∫·ÏÔ Î·›ÚÈ Â›Ó·È...” Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ú˘ıÌÈ΋˜ ÙÔ˘ °.™.μ. ËÏÈΛ·˜ 3,5 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiˆ˜ “ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·” , “·‡Ú·” , “ÁÔÚÁfiÓ˜” , “ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ” , “„·Ú¿‰Â˜” , “ÁÏ¿ÚÔÈ” , “ı¿Ï·ÛÛ·” , “ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ” Î·È “ËÏÈ·¯Ù›‰Â˜” ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÔÌ·‰ÈÎfi ¯ˆÚ›˜ fiÚÁ·ÓÔ, Ì Ì¿Ï˜, Ì ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ·, Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Î·È ÎÔÚ‰¤Ï˜. ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Ì¿Ï·, ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ÎÔÚ‰¤Ï·, ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ Î·È ÎÔÚ‡Ó˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ú˘ıÌÈ΋˜ ÙÔ˘ °.™.μ. Â›Ó·È Ë ƒÔ‡Û· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È Ë μÔ‡ÏÁ·ÚË ª·Ú›·, ‰·ÛοϷ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ë μÔ‡ÏÁ·ÚË ∂‡· Î·È ‰·ÛοϷ ¯ÔÚÔ‡ Ë ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ÃÚ˘Û¿ÓıË. √È ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

°

∞’ ª∂ƒ√™ ªπ∞ μ√§Δ∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞: ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ªÈ¯¿Ï˘, ª›ÏÏË πˆ¿ÓÓ· ,÷Ù˙Ë·Ú·Û›‰Ë˜ ∂˘‰fiÎÈÌÔ˜, ÃÂÈ̈ӛ‰Ë ÕÓÓ· ∞Àƒ∞: ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·, ªfiÛÈÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ™È¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ÚԇϷ °√ƒ°√¡∂™: ∞ÏÈ¿ÙË ¡ÂʤÏË, °ÂÏ·‰¿ÚË ∞Û·Û›· , °¤ÚÌ·ÓÔ˘

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ηٷı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘

ÏÔÓ›ÎË ı· ‰ÒÛˆ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÌÔ˘ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹. ªÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ı¤Ïˆ Ó· ‰È·Ûʷϛۈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÎÔÈٿ͈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ °ÂÚÔÛΛÔ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÚÈÓ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË. √ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ¤ÌÙÔ ·›ÎÙË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹. ◊‰Ë ÙÔÓ ›‰ÈÔ

‰ÚfiÌÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ ª¿ÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ™· ·Ï›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙË ¡›ÎË ÂÈÎÚ·Ù› Ï‹Ú˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ù ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. ΔÂÏÈο ¯ı˜ ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¿ÊÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Î·Ïfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂. ŸÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , ÔÈ Ô‰Ô-

∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·ÓÔȯ٤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24/6 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 17:30-19:30 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ŸÛÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÚÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜.

ΔÔ “¡ÈÎÈÒÙÈÎÔ ∫¿ÌÈÓÁΔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ “¡ÈÎÈÒÙÈÎÔ ∫¿ÌÈÓÁΔ , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· “ªÂÏ·Ó‹” ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÛÙȘ 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Blue Club (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) Î·È Blue Angels (∞Ó··‡Ûˆ˜ 24) ÛÙË ¡. πˆÓ›·.

∂¶π¢∂π•∏ ƒÀ£ªπ∫∏™ °Àª¡∞™Δπ∫∏™ ™∏ª∂ƒ∞ ∞¶√ Δ√¡ °.™. μ√§√À

ªÂ ı¤Ì· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

∂‡·, °È¿Ï‚·ÏË ¢‹ÌËÙÚ·, ¢ÂÏÏ‹ ¢¤ÛÔÈÓ·, ∫·ÚηÏÈ¿ ÕÓÓ·, ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË ∂˘Ù˘¯›·, ¶ÂÙÛÈ̤ÚË ¢¤ÛÔÈÓ· , ™Î·Ï›‰Ë ∞ÁÁÂϛӷ, ™ÎÔÂÏ›ÙË ¢·Ó¿Ë, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË ŒÏ¤ÓË , ÷Ù˙Ë·Ú·Û›‰Ë ƒ·Ê·¤Ï·. ªπ∫ƒ∂™ ∫√§Àªμ∏Δƒπ∂™: ¢·ÓÈ‹Ï ∫ˆÓ/Ó·, ∑Ô˘ÌÔ‡ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ∫›ÓÙ· ™ÔÊ›·, ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ª¤ÓË ºˆÙÂÈÓ‹, ¡ÔÓfiÁÏÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∂ϤÓË, ¶·ÓÙ·˙‹ ¢‹ÌËÙÚ·, ¶¤ÙÛË ∂‡· ,Δ˙·Ó‹ ŸÏÁ·, ΔÈÏÂÏ‹ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ΔÛÔÁΛ‰Ë ÕÓÓ·, ÃÔ˘Ù˙ÈÔ‡ÌË ŸÏÁ·. æ∞ƒ∞¢∂™: ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›·, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∑¤ÊË, μÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÚÌÈfiÓË, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈϤӷ, ∫·Ì¤ÚË ∂ϤÓË, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ª¿Ù˙È·ÚË μ·ÛÈÏÈ΋, ª·ÚÙ˙Òη ÕÓÓ·, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂‡·, ™Ô˘ÁÁ¿ÚË ∂Ï¢ıÂÚ›·, ™Ù¿ÌÓ· ∂‡·, Δ·ÛÈÔ‡‰Ë ÕÓÓ·. °§∞ƒ√π: μ·˚ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, μ·˚ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÔ‡ÚÔ˘ £¿ÏÂÈ·, ¢ÂÏÏ‹ °ÂˆÚÁ›·, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∂ϤÓË, ∫·Ú·‚·Û›ÏË ∫ˆÓ/Ó·, ∫ÈÏÂÚÈÒÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫˘ÚÈÙÛ¿ πˆ¿ÓÓ·, ªfiÓË

πˆ¿ÓÓ·, ¡Ù¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¶··ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·, ™Á·Ú‰ÒÓË πˆ¿ÓÓ·. £∞§∞™™∞: ∞ÎÚÈ‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∞ÔÛÙÔϛӷ º·Ó‹, ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ∂ÈÚ‹ÓË, ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, °ÎfiÏÙÛË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, °ÎfiÏÙÛË ∞ÛË̛ӷ, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ¡›ÎË, ∫ÔÓÙÔ‡ ™ÔÊ›·, ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ∂‚›Ù·, ª¤Î· ª·Ú›·, ¡·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¡ÂʤÏË, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ª·Ú›·, ¶·Ó¿ÁÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ¶·ÓÙ·˙‹ ŸÏÁ·, ¶·Úı¤ÓË ∞Ó‰ÚÈ¿Ó·, ™Ô˘ÊÏ‹ ÷ڿ. ∫√ƒπΔ™π∞ ™Δ√¡ ∏§π√: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¡ÈÎÔϤٷ, £ÂÔÏfiÁË ∞ıËÓ¿, ∫Ú·‚·Ú›ÙË μ·ÛÈϛӷ, ª·˘ÚÔÌ¿ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ¶·ÏÏËοÚË √˘Ú·Ó›·, ¶··Î˘Ú›ÙÛË ∑ˆ‹, Δ·ÛÈÔ‡‰Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÷ϷÛÙ¿Ú· ∏ÚÒ, ÃÚ˘Û¿ÊË ¡ÂʤÏË. ∏§π∞ÃΔπ¢∂™: ∞ÛËÌ¿ÎË ¢¿ÊÓË, πÂÚÂÌ›· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫·Ú‰·Ì¿ÎË ∞ıËÓ¿, ª›ÏÏË πˆ¿ÓÓ·, ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· μÈÎÙÒÚÈ·, ªÔ˘ÙÛÔ‡ÎË ƒ·Ê·¤Ï·, ÃÂÈ̈ӛ‰Ë ÕÓÓ·.

μ’ ª∂ƒ√™ √ª∞¢π∫√ Ãøƒπ™ √ƒ°∞¡√: ∞ÎÚÈ‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Â̛ӷ, ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË ∞ÔÛÙÔÏ›·, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ °ˆÁÒ, °·˚Ù·Ó¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·, °È-

‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ÔÓÙÔ‡ÏË ¡›ÎË, ∫Ú·‚·Ú›ÙË ¢·Ó¿Ë, §Ô˘ÏÔ‡‰Ë ª˘ÚÙÒ, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ›ÙË ª·Ú›·, ¶·ÓÙ·˙‹ ª·Ú›·, ¶·ÓÙ·˙‹ º·›‰Ú·, ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ∞ÚÂÙ‹, ™˘Úȉ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, Δ˙ÈÔ‡‚ÂÏË ª·Ú›·, ÷ωÔÔ‡ÏÔ˘ ∂‡·, ÷ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ª¶∞§∂™: ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›·, ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∑¤ÊË, μÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÚÌÈfiÓË, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈϤӷ, ∫·Ì¤ÚË ∂ϤÓË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡˘ÛÙ¿˙Ô˘, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ª¿Ù˙È·ÚË μ·ÛÈÏÈ΋, ª·ÚÙ˙Òη ÕÓÓ·, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂‡·, ™Ô˘ÁÁ¿ÚË ∂Ï¢ıÂÚ›·, ™Ù¿ÌÓ· ∂‡·, Δ·ÛÈÔ‡‰Ë ÕÓÓ·. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ™Δ∂º∞¡π∞: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¡ÈÎÔϤٷ, £ÂÔÏfiÁË ∞ıËÓ¿, ∫Ú·‚·Ú›ÙË μ·ÛÈϛӷ, ª·˘ÚÔÌ¿ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ¶·ÏÏËοÚË √˘Ú·Ó›·, ¶··Î˘Ú›ÙÛË ∑ˆ‹, Δ·ÛÈÔ‡‰Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÷ϷÛÙ¿Ú· ∏ÚÒ, ÃÚ˘Û¿ÊË ¡ÂʤÏË. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ª¶∞§∂™™Ã√π¡∞∫π∞: μ·˚ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, μ·˚ÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÔ‡ÚÔ˘ £¿ÏÂÈ·, ¢ÂÏÏ‹ °ÂˆÚÁ›·, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∂ϤÓË, ∫·Ú·‚·Û›ÏË ∫ˆÓ/Ó·, ∫ÈÏÂÚÈÒÙË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫˘ÚÈÙÛ¿ πˆ¿ÓÓ·, ªfiÓË πˆ¿ÓÓ·, ¡Ù¿ÎË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¶··ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·, ™Á·Ú‰ÒÓË πˆ¿ÓÓ·. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ™Δ∂º∞¡π∞: ∞ÎÚÈ‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∞ÔÛÙÔϛӷ º·Ó‹, ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ∂ÈÚ‹ÓË, ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, °ÎfiÏÙÛË ∞Ó·ÛÙ·Û›·, °ÎfiÏÙÛË ∞ÛË̛ӷ, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ¡›ÎË, ∫ÔÓÙÔ‡ ™ÔÊ›·, ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ∂‚›Ù·, ª¤Î· ª·Ú›·, ¡·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¡ÂʤÏË, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ª·Ú›·, ¶·Ó¿ÁÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ¶·ÓÙ·˙‹ ŸÏÁ·,¶·Úı¤ÓË ∞Ó‰ÚÈ¿Ó·, ™Ô˘ÊÏ‹ ÷ڿ. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒ¢∂-

§∂™: ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ °ˆÁÒ, °È‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∫Ú·‚·Ú›ÙË ¢·Ó¿Ë, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ›ÙË ª·Ú›·, ¶·ÓÙ·˙‹ ª·Ú›·, ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ∞ÚÂÙ‹. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒ¢∂§∂™-™Δ∂º∞¡π∞: ∞ÎÚÈ‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ™Â̛ӷ, ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË ∞ÔÛÙÔÏ›·, °·˚Ù·Ó¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ÔÓÙÔ‡ÏË ¡›ÎË, §Ô˘ÏÔ‡‰Ë ª˘ÚÙÒ, ¶·ÓÙ·˙‹ º·›‰Ú·, ™˘Úȉ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, Δ˙ÈÔ‡‚ÂÏË ª·Ú›·, ÷ωÔÔ‡ÏÔ˘ ∂‡·, ÷ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ™Δ∂º∞¡π∞-™Ã√π¡∞∫π∞: ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›·, ªfiÛÈÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ™È¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ÚԇϷ.

∞°ø¡π™Δπ∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ª¶∞§∞: ÃÂÈ̈ӛ‰Ë ÕÓÓ· ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ™Ã√π¡∞∫π: ª›ÏÏË πˆ¿ÓÓ· ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ª¶∞§∞: ªÔ˘ÙÛÔ‡ÎË ƒ·Ê·¤Ï· ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒ¢∂§∞: ∞ÛËÌ¿ÎË¢¿ÊÓË ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ™Δ∂º∞¡π: ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ· μÈÎÙÒÚÈ· ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒ¢∂§∞: ∫·Ú‰·Ì¿ÎË ∞ıËÓ¿ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒÀ¡∂™: ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ÚԇϷ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ™Ã√π¡∞∫π: ™È¿ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒÀ¡∂™: ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÔÊ›· ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂ ∫√ƒ¢∂§∞: ªfiÛÈÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Ã√ƒ√°ƒ∞ºπ∞ ™À°Ãƒ√¡√À Ã√ƒ√À: ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË ∞ÔÛÙÔÏ›·, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ °ˆÁÒ, °·˚Ù·Ó¿ ÃÚÈÛÙ›Ó·, °È‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ›ÙË ª·Ú›·, Δ˙ÈÔ‡‚ÂÏË ª·Ú›·, ÷ωÔÔ‡ÏÔ˘ ∂‡·.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 IOYNI√À 2010

™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫∞Δ∞¢À™∂ø¡ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ √¶∂¡

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô ¡√μ∞

¡√μ∞, ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· √¶∂¡ ÙˆÓ Î·Ù·‰‡ÛˆÓ, ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿.

™ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ °’ Î·È ¢’ (·›‰ˆÓÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ·Ì·›‰ˆÓ-·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ), Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ô √º£. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰›Î·È· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ô. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: √¶∂¡ ∞Ó‰Ú˜: 1Ì.: 1. ª¿ÓÔ˜ (∞Ú›ˆÓ °Ï.) 354.25, 2. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ (∞η‰ËÌ›· º˘Ú›ÁÔ˘) 311.70, 3.. μ·Ú·Ï‹˜ (¡√μ∞) 282.55 3Ì.: 1. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ (∞η‰ËÌ›· º˘ Ú›ÁÔ˘) 421.85, 2. ª¿ÓÔ˜ (∞Ú›ˆÓ °Ï.) 399.50, 3. μ·Ú·Ï‹˜ (¡√μ∞) 313.25 °ÂÓÈ΋ ∫·Ù¿Ù·ÍË: 1. ¡√μ∞ 36, 2. ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 30, 3. ∞η‰ËÌ›· º˘Ú›ÁÔ˘ 20, 4. ∞Ú›ˆÓ °Ï. 15, 5. ¢∞™ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ 10, 6. ∞ÚÁÒ 4 °’-¢’: ∞ÁfiÚÈ·: 3Ì. ¢’: 1. ª·ÚÌfiÔ˘ÏÔ˜ (¢∞™ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜) 155.45, 2. ΔÔÛÔ‡Ó˘ (¡ËÚ¤·˜ ÷Ï.) 140.85, 3. μ·‚·ÏÈfi˜ (¡√μ∞) 92.20 ™Ù·ıÂÚ¿ ¢’: 1. ª·ÚÌfiÔ˘ÏÔ˜ (¢∞™ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜) 146, 2. ΔÔÛÔ‡Ó˘ (¡ËÚ¤·˜ ÷Ï.) 121.45, 3. ∞Á ÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ (¡√μ∞) 87.70 ∫ÔÚ›ÙÛÈ·: 1Ì. °’: 1. ƒ¤Îη (∞ÚÁÒ) 196.40, 2. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË) 185.45, 3. ™·Ì·ÚÙ˙‹ (¡√μ∞) 180.60 ™Ù·ıÂÚ¿ °’: 1. ™·Ì·ÚÙ˙‹ (¡√μ∞) 159.60, 2. ƒ¤Îη (∞ÚÁÒ) 157.10, 3.

¡ÈÎÔÏ¿ÎË (∞ÚÁÒ) 143.05 °ÂÓÈ΋ ∫·Ù¿Ù·ÍË: 1. √º£ 100, 2. ∞ÚÁÒ 99, 3. ¡√μ∞ 93, 4. ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 54, 5. ¡ËÚ¤·˜ ÷Ï. 49, 6. ¢∞™ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ 41, 7. ∞Ú›ˆÓ °Ï. 8, 8.

∞η‰ËÌ›· º˘Ú›ÁÔ˘ 7 ∞ÎfiÌË ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ˙¢Á¿ÚÈ· ˆ˜ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·: 3Ì. Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜: ª¿ÓÔ˜-¶··ÚÔ‡Ó·˜ 382.65

3Ì. Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜: ÷گ·Ú‹˜-∞ ʤÓÙÔ˜ (¡√μ∞) 277.86 3Ì. Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜: ∫ÂΤÏÔ˘ª·ÓÔ‡ÛË (∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË) 252.45 √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, ¶¤ÙÚÔ˜ º˘Ú›ÁÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ›¯Â ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙfiÛÔ Û ۈ̷Ù›·, fiÛÔ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û ·ıÏËÙ¤˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·ÓÙÂÂÍ‹Ïı·Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ √¶∂¡ ͯÒÚÈÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¶··ÚÔ‡Ó·, ª¿ÓÔ˘, ∫ÂΤÏÔ˘ Î·È ª·ÓÔ‡ÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ªÔÏ˙¿ÓÔ, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÁÎÚ·Ó ÚÈ ÚÈÓ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ÛÙȘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂΛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” .

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÂÙ¿ ·fi 11 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË Â›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ∂ÙfiÚ ªÂÛ›Ó· Î·È ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜. √È ·‰ÂÚÊÔ› ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Ôχ ηϋ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÎfiÔ˘Ù˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ “¡ÙÔ‡ÓÙ·” . √ ∂ÙfiÚ ªÂÛ›Ó· ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·-

■ ™À¡∂Ãπ™Δ∏∫∂ Δ√ ∫∞ª¶ ª¶∞™∫∂Δ Δ√À

Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï Î·È ·Ú¿ ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È Ó· ÌËÓ Û¿ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ì ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” . √ πÙ·Ïfi˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï, ·Ú¿ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó Í·Ó¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿Ù˙ÂÙ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô ªÂÛ›Ó· ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ·ԉ›¯ıËΠÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. √ “™ÔÊfi˜” Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÓÙÂ-

Û·‚·ÓÙ¿˙ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎfiÔ˘Ù˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ “fi¯È” ÙÔ˘ ªÂÛ›Ó· ·¤ÎÙËÛ ÈÛ¯˘Úfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ “¡ÙÔ‡ÓÙ·” , ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ηıÒ˜ Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.

B.C. VOLOS ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 80 ¶∞π¢πø¡

ªÂ Â›ÛËÌÔ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔÓ §È·‰¤ÏË

·ÚÔ˘Û›· 80 ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ 2Ô Î·Ì ÙÔ˘ Basketball Club Volos Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ EÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹Ù·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘, ÂÓÒ ¯ı˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜. Δo ηÌ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙȘ 13:30, ̤۷ Û ¤Ó· Ôχ ηÏfi Îϛ̷ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ μÔÏÈÒÙ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1 (Û √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÕÚË, ¶∞√∫, ∞fiÏψӷ ¶·ÙÚÒÓ Î·È ª·Î‰ÔÓÈÎfi), ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È √˘Ú¿Ï °ÎÚ¤ÈÙ), ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ Â›¯Â 26 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ª›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰Â ˘¤ÁÚ·„ ·˘ÙfiÁÚ·Ê· Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠ̠fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ. ∫·ÙfiÈÓ ÙËÓ ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔfiÓËÛ ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È ·›‰Â˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ì·ÛÎÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó. ªÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ηÌ ¤Êı·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘.

™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Î·Ì ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ÿÚ˘ ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô ÎfiÔ˘Ù˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ‡ÙÔ˜. ÃÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ηÌ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” , Ë TRT, Ô “ª·ÁÓËÛ›· Sport FM” Î·È ÙÔ “ƒ¿‰ÈÔ ª·ÚÎfiÓÈ” .

√ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ B.C. Volos ª›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Basketball Club Volos Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ™Â ÌÈ· ˆÚ·›· ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ÁÈ·

ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2009-20210 ÔÈ Ó·ÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ Ô˘ ‰fiÍ·Û ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Û·Ó ·›ÎÙ˘ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋. ™·Ó ·›ÎÙ˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÓÒ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÏÌ·Ú¤ ÙÔ˘ ‰‡Ô ∫‡ÂÏÏ· ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›‰Â Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.

∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ Î. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË ,fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î. Î ™ÎÏÈ¿ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ °Î›Î·. ∞ÎfiÌË ‰fiıËÎ·Ó ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤Î·Ó· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û οı ÙÌ‹Ì· Î·È fiÏÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ 2Ô camp basket Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/06/2010 ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ) ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·fi 6-19 ¯ÚÔÓÒÓ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Â›Ó·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜/ÙÚȘ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì·˜ ,Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ . ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì : ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ , ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ Δ.R.T ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ Ì·˜,ÙÔ˘˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î.Î.ª·ÛÙÔÚ¿ÎË °.,¶··ÁÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Δ.,§È¿Ë ∂.Î·È ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ¿ÓÙÔÙÂ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜...

23

ÂÓ... ÔÏ›ÁÔȘ

ª

∂Δ∞ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ fiÏÔ (›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ¤Ú˘ÛÈ), Ô ¡√μ∞, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ T˘ E§ENH™ A. ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶A¶A£ANA™IOY Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. •ÂΛÓËÛ Ì fiÓÂÈÚ· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ·Ó Î·È ‰È¤ıÂÙ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ˘ÏÈÎfi, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √.À.∫.μ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ, ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·. ΔÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È ¤¯·ÛÂ Ô ¡√μ∞ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜; Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÚÒÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. √ ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÏÔ‡˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘, ·Ó¤‚·Û „ËÏ¿ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͇ÚÂÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ∂›Û˘, ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˙›, ·ÊÔ‡ ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. √ ¡√μ∞, ·¤Ù˘¯Â Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂∞∫ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi, ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍÂ Ë ·Ô˘Û›· ÈηÓÒÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ·Ó ¤‚Á·ÈÓ·Ó ‚·ÛÈÎÔ› ·›ÎÙ˜, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÈÛ¿ÍÈÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó. ∫·È ÙÒÚ·; ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔÓ ¡√μ∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ §¤ÙÛÈÔ, ÷Ͽ Î·È Ã·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2. À¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÔÚÈṲ̂ӷ Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ‹‰Ë ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ӥ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ÕÚ·; ÕÚ· Ô ¡√μ∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì· Î·È ÙˆÓ ÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Ó· ...ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ÎÙfi˜ ·Ó; ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÛÙÔȯ›Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿Ú·Á ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ì ÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (√.À.∫.μ, ¡√μ∞, √∂∞/¡∞μ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ¡›ÎË ÛÙË ¢’); À¿Ú¯ÂÈ ¿Ú·Á ÚÔÔÙÈ΋ οو ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜; papathanasiou@e-thessalia.gr


24

TETAƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

∞ıÏËÙÈÎfi Camp ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ (¢∏∫∂¢∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi Camp ·fi 28/6 ¤ˆ˜ 2/7/2010 ÁÈ· ·È‰È¿ 612 ¯ÚfiÓˆÓ Ì ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î, ÎÔχ̂ËÛË, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ì¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ̤¯ÚÈ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË ¢∏∫∂¢∞ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ¶ËÏ›Ô˘) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280 92791 Î·È 24280 91464.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ

ºÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÔ˘˜. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Î. ¡·ÔϤˆÓ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘. ΔÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ¶§∂´ ª∂∏∫∂ƒ: ∂ÈÚ‹ÓË °Î›ÓÔ, ÕÓÓ· ª·Ú›· ∫Ô¿ÓÔ˘. ™√ÀΔπ¡°∫ °∫∞ƒ¡Δ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¶·¿, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú¤ÙÛÔ˘, ∂ϤÓË ¶·Ú·Û¯¿ÎË, ¢‹ÌËÙÚ· ∫˘ÚÈ·˙‹. ™ª√§ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ: ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ °Î¤Î·, ª·ÚȷϤӷ ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. ¶∞√À∂ƒ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ: ÷ÚԇϷ ¶·Û¯·Ï›‰Ë, πˆ¿ÓÓ· ™Ì˘ÚÏ‹, ÃÚ˘Û¿ÓıË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙԇϷ. ™∂¡Δ∂ƒ: ∂ÈÚ‹ÓË ¢ÚfiÛÔ˘, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë °ÎÔ˘Ù˙›ÓË.

Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ 2010, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·. ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ Ã·Ó›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 14.00 ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞°∂à ÷ÏΛ‰·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

∞¶√ ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™º√μ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ Î·Ê¤ “¶·Ï·È¿ ™ÙÔ¿” (§ÒÚË Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜) Ì ı¤Ì·Ù·: ÃÔÚËÁÔ› ÙÔ˘ ™º√μ, ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÚÔÙ¿ÛÂȘ. º›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙË ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Û ÙÔÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, Ô ™º√μ ‰ÈηÈÒıËΠÏ‹Úˆ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂∞∫ Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ÚË Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ˆÓ, ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ŸÛÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· Ì·˜ Ú›ÍÔ˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜, ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈ۷Ó, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓˆÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜. ∂Ì›˜ fï˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ Ì·˜ ÔÚıÔÏÔÁÈο Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÒÛÙ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ∂∞∫, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·Ï¿ÙÈ, ·ÓÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. Ÿˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ˙ËÙÔ‡Û·Ì Â›ÔÓ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È Ì·˜ ··Í›ˆÓÂ, ‰ÈfiÙÈ ‚Ϥ·Ì fiÙÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô πÔ‡ÓÈÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ù›ÔÙ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ı· ›̷ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ÛÙȘ ȤÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ 2011 Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË. ΔÒÚ· fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ¶∞∂. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Î·È fiÏ· Ì·˜ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™º√μ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ” .

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› EXTRA 5: 14, 17, 22, 24, 29.

™Δ∏¡ ∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ª∂Δ∂Ã∂π ∏ √ª∞¢∞ ª¶∞™∫∂Δ ∫√ƒ∞™π¢ø¡ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

ÙÔ˘

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ SUPER 3 Â›Ó·È 6 7 3, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 6 5 1 Î·È Ù˘ ÙÚ›Ù˘ 4 2 0.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12.00 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 14.00 ÙËÓ ∞°∂ ÷ÏΛ‰·˜. Δ· ·È¯Ó›‰È· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ· Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 7-11 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¶ÚÒÙ· ˆ˜ ÕÚÙÂÌȘ Î·È ÙÒÚ· ˆ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â› Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ηٷÎÙ¿ ÙÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ù›ÙÏÔ Î·È ÂÎÚÔÛˆ› ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÙÂÏÈο, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰È·Î·‹ fiıÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ, Ô Ô-

Ô›Ô˜ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: “£· ‰ÒÛÔ˘Ì ‰‡Ô Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ ∞Úο‰È, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ‹Ú ÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ, ÂÓÒ Ë Ã·ÏΛ‰· ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. øÛÙfiÛÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶∞√∫. 줂·È·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ï›ÁÔÈ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÈÛÔ‚·ıÌ›·. ∂Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È Ô Î¿ı fiÓÙÔ˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Û˘ÌÏË-

ÚÒÓÂÈ: “º¤ÙÔ˜ Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ÙÂÏÈο Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·. £· ·Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” . ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹. ∏ Ó·ڋ ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ‹Ù·Ó Ú‹ÍË ÚfiÛıÈÔ˘ ¯È·ÛÙÔ‡. ŒÙÛÈ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. ¶·Ú¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘, fï˜, Ë ∫˘ÚÈ·˙‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ïfi-

ΔÂÙ¿ÚÙË 23/6 12.00 ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶¤ÌÙË 24/6 14.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞°∂ ÷ÏΛ‰·˜

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË μ·Û›ÏË ¢·Ì·ÛÈÒÙË, Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÂΛ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‹ ·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· ÎÈÓËı› Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ¤ÚÛÈ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÓÙfiÈÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi.

∞•π√§√°∂™ ∂ªº∞¡π™∂π™ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏™∞¡ √π ªπ∫ƒ√π ∫∞§∞£√™º∞πƒπ™Δ∂™ Δ∏™ ∞∂μ¢

ÕÊËÛ·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ ¢ÈÌËÓÈÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ì›ÓÈ Î·È ·Ì·›‰ˆÓ Ù˘ ∂.™.∫.∞.£. fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Δ‡Ì·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, Î·È ÔÈ ˘¢ı‡ÓÔÈ ∫·ÙÛ·ÊÔ‡Ú˘ ™‡ÚÔ˜ Î·È ª·ÓÈ¿˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ·Ó¿ÏÔÁË (fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ) Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜, ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ª›ÓÈ ∞.∂.μ.¢.-™ÎÈ¿ıÔ˜ ..............28-15

∞ÏÌ˘Úfi˜-∞.∂.μ.¢. .............45-43 BC Volos- ∞.∂.μ.¢. ...........36-32 ∞η‰. °.™. BfiÏÔ˘∞.∂.μ.¢. ...............................46-35 ∞.∂.μ.¢.-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ ......83-12 (¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·È¯Ó›‰È· Ì °.™. μfiÏÔ˘, ¡›ÎË μ., ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.) ¶·Ì·›‰Â˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜-∞.∂.μ.¢. .............45-36 ∞.∂.μ.¢.- ¡.∞. ¡›Î˘ .......25-54 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞.∂.μ.¢. .....34-89 BC VOLOS- ∞.∂.μ.¢. ....21-103 ∞Ó¿ÏË„Ë- ∞.∂.μ.¢. ..........40-80 (‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ¡›ÎË μ.) √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞∂μ¢ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔ 23Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘

ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·˝Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ 4Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞.∂.μ.¢. ηÈ

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ Ù· ¤ÙË 19951999 Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û 8 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: BULLS (¢‹Ì·˜-°ÂˆÚÁ›Ô˘): •ËÚÔÌÂÚ›Ù˘, ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡Ï˘, ∞ÎÚ›Ù·˜, ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚfiÙÛÈÔ˜, ¶·‡ÏÔ˘, ¢Â‰Ô‡Û˘, ¢ÂÛÏ‹˜, •ËÚÔÌÂÚ›ÙË ª, °ÎÔ˘ÓÙ‹. CELTICS (πˆÛÈÊ›‰Ë˜-™Ô˘ÏÈÒÙ˘): ¶·ÁÁÔ˘Ú¤ÏÈ·˜, ¡›ÎÔ˘, ¢È¿Ï·˜,∫fiÎÔÙ·˜, ΔÂÌ¤Ï˘,μ·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘, μÂÏÔ‡‰Ô˜, ∞‰¿Ì, ª·ÎfiÏ·˜, μÂÏÔ‡‰Ô˘ μ,∫›ÛÛ· ∂. LAKERS (∫fiÁÈ·ÓÓ˘-∫·Ó¤ÏÔ˜): ¡Ù¿ÁÁ·ÏÔ˜, ∫ÔÚ¤ÓÙ˘, ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜, ™Ù˘ÏÈ·Ó¿Î˘ ª, ™Ù˘ÏÈ·Ó¿Î˘ π, ™Ù˘ÏÈ·Ó¿Î˘ °, ªfiη˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÙfiÓÙË, ™ÎÔ‡Ú·, ∞ÁÎfiÏÈ ª. ROCKETS (§È¿˘-ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜): μ·˙Ô˘‚È¿‰Ë˜, ƒ¿Ù˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∞ÚÁ˘Ú¿Î˘, ∑ˆÙfi˜ , ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜, ∞ÁÎfiÏÈ, ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏË, ™·Ó›‰·, ∂˘·ÁÁÂÏÔ-

Ô‡ÏÔ˘. CAVS (∫ÔÏÒÓÈ·˜-μÔÁÈ·Ù˙¿Î˘): πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∫ˆÙԇϷ˜, ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘, μÔÁÈ·Ù˙‹˜, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜. §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë˜, °ÎÈÓ‹˜, Δ˙Ô¿ÓÔ˘, ∫fiÎηÏË, ¢È¿Ï·. MAGIC (™Ô˘ÚÌÂÓ›‰Ë˜ °.-ƒfiÛÈÔ˜): ™·Ú›Î·˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™Ô˘ÚÌÂÓ›‰Ë˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘, ÛϷÚ˘, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, μÂÚÁÈÒÙ˘ ¶, μÂÚÁÈÒÙ˘ ¡, ªÂÛ·ÏÔ‡Ú˘ μ·Á., ªÂÛ·ÏÔ‡Ú˘ μ·Û . PISTONS (§Ô˘Ì¿Î˘-¶··˙‹Û˘): °Î·Ï¿ÎÔ˜, ∫·ÚÔ‡Ï˘ °., ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ∫·ÚÔ‡Ï˘, ∞Á·ËÙfi˜, ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘ ¡., ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘ ™., ªÔ‡ÙÛÈÔ˜, ™Ù‡Ï·˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. KINGS (∫·ÓÙfiÏ·˜-¶ÔÏ›Ù˘): ÿگ·Ú‹˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ¢·Ì·Ï¿˜, ¶Ô˙··Ï›‰Ë˜, °¿ÙÔ˜, ÃÔÓ‰ÚÔ‰›Ó˘ °., ∫·ÁÈ¿˜, §·Ó·Ú¿˜, ¡›ÎÔÏ˘, ∑Ô˘ÚÓ·Ù˙‹˜.

√È ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÁÒÓ˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23/6 19:00 LAKERS-MAGIC 20:00 ROCKETS-CAVS ¶∂ª¶Δ∏ 24/6 19:00 ∞’ ∏ªπΔ∂§π∫√™ (1Ô˜-4Ô˜) 20:00 μ’ ∏ªπΔ∂§π∫√™ (2Ô˜-3Ô˜) ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25/6 18:00 ªπ∫ƒ√™ Δ∂§π∫√™ 19:00 Δ∂§π∫√π ¢π∞°ø¡π™ªø¡ 19:30 Δ∂§π∫√™ 20:30 ∞¶√¡√ª∂™ ∏ ∞.∂.μ.¢. ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ π·ÙÚfi Î. ªˆ˘Û›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·Ì·Î¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, Ô˘ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘.

¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¡¤ÌÂı ÛÙËÓ ∞∂∫ §π°√™Δ∂™ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ÛÙËÓ ∞∂∫. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ˆÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Champions League. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈο ˆÏËı› Ô Ó·Úfi˜ √‡ÁÁÚÔ˜ ÊÔÚ ·fi ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1,52 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∞∂∫, ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ™ÎfiÎÔ, Δ˙ÂÌÔ‡Ú Î·È ªÏ¿ÓÎÔ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞ — ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Ì ٛÙÏÔ “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 29844, Fax: 24210 31160. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË) 10 .Ì.-6 Ì.Ì. — ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ, Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÙÔ 1976 ·fi ÙÔ ∞’ Î·È μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË “Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ٷ ·ÏÈ¿”, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Volos Pallas. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 25 ¢ÚÒ. ΔȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ı· ÙȘ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi: 1. “ŒÈÏÔ §Ô˘ÚÂÙ˙‹”, ∂ÚÌÔ‡ 63 - ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘. °È·˚Ù·Ó›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÙËÏ. 24210 24015, ÎÈÓ. 6973669692. 2. “ƒ›ÙÛ·” , ∂ÚÌÔ‡ 62. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ∂Ï¢ıÂÚ›·, ÙËÏ. 24210 38304. 3. §Ô˘›˙· ∫ÔÓ¤, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 126°, ÙËÏ. 24210 29934, 6978304878. — ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ·fi ÙȘ 24/6 ̤¯ÚÈ ÙËÓ 27/6 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹-ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ì›Ú·˜ Ì æ˘ÏÏ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 18.00-24.00, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. °ÂÚÌ·ÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÁÏ˘Î¿, æ˘ÏÏ·ÁÔÚ¿: ‚È‚Ï›·, ·È¯Ó›‰È·, ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi, ™ÈÙÈο: ÏÈΤÚ, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ¤Ï·È·, ÃÂÈÚÔÙ¯ÓÈο: ÎÂÚ·ÌÈο, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ›Ó·Î˜, ¢È·ÛΤ‰·ÛË: ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·‡ÚÈÔ 24Ë πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ 27Ë πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿ ¶Ú‚¤˙˘, Ì ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ Û ¶¿ÚÁ· Î·È §Â˘Î¿‰·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12Ì., ηı’ ¤Î·ÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210 23789. — √È º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Û ∫·‚¿Ï·-£¿ÛÔ. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ 75 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” Î. ™·¯›ÓË Ã·Ú›ÙˆÓ·, ÙËÏ. 24210 32916 Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ, 6936630976, ¡›ÎÔ ∫Ô˘ÙÛÔ˘‚¤ÏË 6936657533, ∂ϤÓË ∫·Ê›‰· 24210 58609, ∞Ó‰Ú¤· ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë 6972416565 Î·È ª·Ú›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 6936704437. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔ̤˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·. ™ÙȘ 9/7 ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ - Ã›Ô - ™Ì‡ÚÓË - πÎfiÓÈÔ - 5‹ÌÂÚ˜ ∫··‰ÔΛ· - ¶·ÌԇηÏ - Ã›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ - μfiÏÔ, 10‹ÌÂÚË. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë ª., ÙËÏ. 24210 35860. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙȘ 9 .Ì. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙËÏ. 6978525599. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· μ¤ÓÂÙÔ-∫ÂÚ·ÛÈ¿-∫·Ì¿ÚÈ. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 10.30-13.00 Î·È ·ÔÁ‡̷ٷ ΔÚ›Ù˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ 17.00-19.00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 24210 35915 Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “√ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ™·Ì·Ú›Ó·, ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿, ™¤ÚÚ˜, ™‹Ï·ÈÔ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙËÏ. 6979967222 Î·È 6977863440. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” , ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 27/6/10: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ: Â˙ÔÔÚÈ΋ - Ì¿ÓÈÔ. ∞Ó‹ÏÈÔ - ¶Ï¿Î· - ¶·Ó·Á›· º·ÓÂڈ̤ÓË - ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ø.¶.: 3, μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ 26-6 - ∫˘Úȷ΋ 4/7/10: ™ÂÚ‚›·: Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋. 9‹ÌÂÚÔ Â˙ÔÔÚÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙˆÓ ÈÔ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ˘ÙÚÔfiÏÂˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì spa, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‚·Úο‰Â˜, ‹Ș ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Â˙ÔÔڛ˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. * ∫˘Úȷ΋ 11/7/10: μfiÚÂÈ· ∂‡‚ÔÈ· - ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË / Ì¿ÓÈÔ. º·Ú¿ÁÁÈ ¡ËϤ· - ∞Á›· ÕÓÓ·. ø.¶.: 3. μ.¢.: 1/5. * ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 16-17-18/7/10: ¡¤‰· ªÂÛÛËÓ›·˜ - ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking) Ì ̷ÁÈfi Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ¡¤‰·˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™‡ÚÚÈ˙Ô Î·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi οÌÈÓÁÎ, ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙȘ μ¿ÛÛ˜ ºÈÁ·Ï›·˜. ø.¶.: 6. μ.¢.: 2/5 (ÁÓÒÛË ÎÔχ̂ËÛ˘). * ™¿‚‚·ÙÔ 31/7 - ∫˘Úȷ΋ 1/8/10: μ›ÎÔ˜ ∏›ÚÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋. ∞) ªÔÓÔ‰¤ÓÙÚÈ - º·Ú¿ÁÁÈ μ›ÎÔ˘ ¶ËÁ¤˜ μÔ˚‰ÔÌ¿ÙË. ø.¶.: 6. μ.¢.: 2/5. μ) ™Î¿Ï· μ›ÙÛ·˜ - °ÂʇÚÈ ª›ÛÛÈÔ˘. ø.¶.: 3. μ.¢.: 1/5 - ·Ú¯ËÁfi˜ ÕÓÓ· ª·Ó·‚¤ÏÏ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210-24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· 10-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 23935.

Δ

Ô ΔÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰˘Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜. ∏ ÚÒÙË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ŒÚÛË ™·Ú¿ÙÛË” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. £· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜: °ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜, °Ô‡Ï· ∂Ï¢ıÂÚ›·, ∫·Ú·Ì¿ ¶ËÓÂÏfiË, ∫·ÙÛ·Ú¤ ∏ÏÈ¿Ó·, ∫ÔÓÙÔ‡ ∞ÚÁ˘ÚÒ, §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ª·Ïȉ¤ÏË ∂˘ÁÂÓ›·, ª·Ù˙›Ï˘ £·Ó¿Û˘, ªËÙÚÔ¿ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿, ΔÔ˘ÚÓ·‚›ÙÈ μ›ÏÈ·, ÷ÚÈÙ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ £·Ó¿Û˘.

∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó·˘Ï›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. £· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊÔÈÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡ÂÌ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Û˘, ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜: ∞ÏÂ͛Ԣ °ÈÒÚÁÔ˜, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ∫¿ÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ™Ù¤ÏÏ·, ¡ÈÎÔÏÂÙ¿ÙÔ˘ ™¤ÚÙ˙È·, ¶¿ÓÔ˘ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›Ó·, ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ª·Ú›·, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ™Ù¤ÊÔ˘ ∂ϤÓË, Δ˙Ô¿ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ÷ÚÈÙ¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÔÏÏÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ÂÔ¯ÒÓ, fiˆ˜ Ï·˚ο - ¤ÓÙ¯ӷ - Ì·Ï¿ÓÙ˜ - ÚÔÎ - ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÂÌ¤ÙÈη, Î.¿., ÓÂfiÙÂÚ· Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜: £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹˜, ™·Ófi˜, ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, •·Ú¯¿ÎÔ˜, ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈ-

ÎÔ˜, ∑Ô‡‰È·Ú˘, ª¿Ï·Ì·˜, ∑ÈÒÁ·Ï·˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Δfiη˜, ª›Ù˙ÂÏÔ˜, ¶ÂÚ›‰Ë˜, ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ¶Ï¤ÛÛ·˜, ªÔ˘˙¿Î˘, ªËÙÛ¿Î˘, ΔÛÈÙÛ¿Ó˘, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ fiˆ˜: ∂χÙ˘, °Î¿ÙÛÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ¢·Ó¿Ë, °È·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÒÙÔ˘, ÕÛÈÌÔ˜ Î.¿. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Ú·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˘, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢.ø.μ. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÔ¯‹˜, ‡ÊÔ˘˜, ›‰Ô˘˜) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˆ‰Âȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È, ·fi ÙË ÌÈ·, Û Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ó·ÓÔ‹, ÔÚıÔ-

ʈӛ·, ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÓ‹˜, ¿ÚıÚˆÛË, ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, Î.¿., Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈο fiˆ˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙ›¯ˆÓ, ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ·, Î.¿. ™Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÏÏÔ› ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¿ÏÏÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ ËÌÈÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Û¯‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏ·, Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·ÏÏÔ‡, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Û ¯ÒÚÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. ΔÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘.

Δ· ·ÏÈ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· «ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó» ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ πÛÙÔÚÈÎÒÓ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ٛÙÏÔ “∫∞§√∫∞πƒπ ÛÙ· ªÔ˘Û›·” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (∂∫¶√§) Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Â›‰ÂÈ͢ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™∞μμ∞Δ√ 26 π√À¡π√À 2010 ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÒÚ· 19.00 ÙÔ

·fiÁÂ˘Ì·, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ Û·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ Âٷψً ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜, ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ˆÓ. μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË Î·È ¢ËÌ. Δۿη.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· - ÂÚÁ·Ï›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Ó¤· ¢ηÈÚ›· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Δ¤¯ÓË. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ (¢∏∫π) μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∂ƒ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ / ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂΉËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ù˘ ∂Ù‹ÛÈ·˜ ŒÎıÂÛ˘ ™Ô˘‰·ÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂Ù‹ÛÈ·˜ ∂›‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ʤÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞¯ÈÏϤˆ˜. — ™˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË. ªÂ ÙË Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi οÔÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3-4 ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. ∫›ÌÂÓ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙË Ï‡Ë: ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ™˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ· Î·È ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Roof Garden ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰. ¶∞ƒ∫ ÛÙȘ 8.30. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘ ∂§∂¶∞¶. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ - ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 2421025422 - 29974 - 52484 - 38898. — O μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ Art-Bar “Salamandra” (∫fiÎÎÈÓÔ˜ Club - ÛÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ). — ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 9:00 Ì.Ì. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë ÚÒÙË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ Dream dance Ì ı¤Ì·: “A tribute to my legends”. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ “∏ º§√°∞”. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 10ú. — Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡-π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ù˘ ™Ù¤Á˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ “™ÈÌÈÁ‰·Ï¤ÓÈÔ˘”. ∂Ófi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Á¿˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 3ú. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ™Ù¤Á˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ∂¶∞ μfiÏÔ˘. — ΔÔ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∫Èı¿Ú·˜ Ì ÙÔÓ °. ™¿ı· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 27 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 14:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6:30 - 8:30 Ì.Ì., e-mail: info@foudoulis.gr. — ΔËÓ Ù·ÈÓ›· “¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙË §Ô‡Ú‰Ë”, ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. Ë ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ - Cine ª∂™√°∂π√™. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢.√.À.∫. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó: √È ¯ÔÚˆ‰›Â˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ı¤Ì· “¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ·;...” Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ΔËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ. ∫·È ÌÂÙ¿... ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ·ÔÊÔÈÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ TÌ‹Ì· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

¢Y™KO§O

ª√À™π∫∏ - £∂∞Δƒ√ - √ªπ§π∂™

25

¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔETAPΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔETAPΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜ 2010 - 2013

«ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¶fiÏ˘» Ì ı¤·ÙÚÔ, ÏfiÁÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÈηÛÙÈο √Ì·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ √ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ “∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜”, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ: º·›Ë ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª¿ÓÙ˙·ÚË, ∞ϤͷӉÚÔ˘ μ·ÎÈÚÙ˙‹ Î·È °Î¿ÌÚÈÂÏ °ÎÚ¿Ì·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 15 πÔ˘Ï›Ô˘. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∞Ó·Ó›Ô˘ 6 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙË). flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30 - 14.30 & 18.00 - 23.30 ∂È̤ÏÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜: Δ¿ÛÔ˜ ªÈÛΛÓ˘ 24270 22585 & 6932.184050.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 30/6 Ë Ì·ıËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Δ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ì·ıËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ™ÙȘ ¿ÚÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009 -2010 . ∂ÈÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ, Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ & ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ˆ˜ ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ·fi ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ËÏÈΛ·˜ Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÂÓÒ fiÛÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ۯÔϤ˜ ηÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ï·ÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, Δ∂π ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜. £· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜, ‚ÈÙÚÒ, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ÂχıÂÚÔ˘ ۯ‰›Ô˘ - ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, Ì·ÚÌ·ÚÔÁÏ˘ÙÈ΋˜, Ì·Ù›Î, ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘, ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È „ËÊȉˆÙÔ‡. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ 2010. flÚ˜: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹ 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-48846. ¢È‡ı˘ÓÛË: √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ· & ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘).

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·, ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ·Ô‰¤¯ıËÎÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜, ¤ˆ˜ ÙÔ 2013, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È: 1. ¢ÈÂıÓ›˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ™˘Ó¤‰ÚÈ·. 2. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· (ÌÔ˘ÛÈ΋, ı¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi˜, ÂÈηÛÙÈο, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜) 3. ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È æËÊÈ·ÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ. 4. ∂ΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ “¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” (∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘). 5. °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ fi„ÂȘ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 6. £ÂÛÌÔı¤ÙËÛË Î·È ∞ÔÓÔÌ‹ μÚ·‚›ˆÓ. °È· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘Ú‹Ó· ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· - ıÂÛÌÔ‡˜: ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μfiÏÔ˘ - ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¶·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ - ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1994, ÛÙËÓ fiÏË, ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ (¢ÂΤ̂ÚÈÔ - π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ) Î·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¶fiÏ˘ (πÔ‡ÓÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ οı ›‰Ô˘˜, Ì ¿ÍÔÓ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÂÓÒ, Ô ıÂÛÌfi˜ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”,

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 2008, ÛÙËÓ fiÏË Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï: - ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÔÈΛÏÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ù¤¯Ó˘. - ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. - ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. - ∂ÎÙfi˜ ·fi ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· (ı¤·ÙÚÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÈηÛÙÈο) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ‚Ú·‰È¤˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂΉËÏÒÛÂȘ ÏfiÁÔ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·È‰È¿. - ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ó· ·ψı› Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· Û˘Ó‰Âı› Î·È Ì ٷ ÌÓËÌ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘. ŒÙÛÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋, ∞Ôı‹Î˜ ΔÂψÓ›Ԣ, ÂΉËÏÒÛÂȘ ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· (ÚÒËÓ ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›Ô), ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ÁÏ˘ÙÔı‹ÎË, ÛÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ fiÏ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋, ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, Û ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. - ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ Ë ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘: - 27/6 £Â·ÙÚÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ “ΔÔ Ó‹Ì· Ù˘... “∂˘Ù˘¯›·˜” ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘. ∞ÊÂÙËÚ›·: ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· (ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜), ÒÚ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ: ÚˆÈÓfi 11.00 Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi 18.00. £Â·ÙÚÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ì ¤Ó· “ȉȷ›ÙÂÚÔ” ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ “∂ÀΔÀÃπ∞”, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ 4 ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ı·٤˜ Ô˘ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÈÓfiËÛ˘, ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Ù·Í›‰È, Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ı·ÙÚÈο happenings, ·ÚfiÔÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ù˘ fiÏ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ı· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∞ÊÂÙËÚ›·: ¶ÚÒËÓ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· - ·Ô‚¿ıÚ· √™∂ - ¶¿ÚÎÔ ¢∏¶∂£∂ - ™ÈÓÂÌ¿ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ - ¶¿ÚÎÔ ∞Ó·‡ÚÔ˘ - ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ - °¤Ê˘Ú· - Δ¤ÚÌ·: ΔÛ·Ï·¿Ù·. √È ËıÔÔÈÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÊÔṲ́˜ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· ¤ÚÁ·: ΔÔ º¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ŸÂÚ·˜ (°Î·ÛÙfiÓ §ÂÚÔ‡Í), ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜ (∞ÓÙÔ˘¿Ó ÓÙ ™·Ó ∂͢ÂÚ‡), ÕÌÏÂÙ (™·›ÍËÚ), °·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Ï› (ªfiÚȘ ª¤ÙÂÚÏÈÓÁÎ), ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ Û ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∂Ì„‡¯ˆÛË - ÛÎËÓÔıÂÛ›·: §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜. ™ÎËÓÈο: ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜. ™˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜- ∏ıÔÔÈÔ› ÔÈ: ∂˘Ù˘¯È¿‰Ô˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫·Ú·Ó›ÎÔ˘ ∫ÂÚ·Û›·, ∫ÔϤÙÛÈÔ˘ °ÈԇϷ, ∫ÔÌÓËÓfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫fiÊÊ· ªÂϛӷ, ¶··¯·Ù˙‹˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ŸÏÁ·, ΔÛÈ¿ÓË °Ï‡Î·.

√È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘

¢È·ÎfiÛÈÔÈ Ó¤ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·fi ÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ

™˘Ó·˘Ï›· ∞ÏÎ. πˆ·ÓÓ›‰Ë Û‹ÌÂÚ·, ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË

∞fi ÙÔ Áηڿ˙ ÛÙÔ... fiÓÙÈÔ˘Ì

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘: - ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÒÚ· 21:30, ∞§∫π¡√√™ πø∞¡¡π¢∏™ “Solo”. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Ë ÛÎËÓ‹ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˯ËÙÈο ÙÔ›·, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ò˜ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Á›ÓÂÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Î·È Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÁÈÔÚÙ‹. √ÚÁ¿ÓˆÛË - ¶·Ú·ÁˆÁ‹: On Stage. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 20 ú. - ¶·Ú·Û΢‹ 25 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 26 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 21:30 “∏ §√∫∞¡Δπ∂ƒ∞” ÙÔ˘ Carlo Goldoni. ªÈ· Έ̈‰›· Ì ‰·ÈÌfiÓÈ· ÏÔ΋ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÛÎËÓÈ΋˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. ∏ ·ÈÒÓÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ‰ÔṲ̂ÓË Ì ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞fi‰ÔÛË - ÛÎËÓÔıÂÛ›·: £¤Ì˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: °. ¶¿ÙÛ·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋: £Ô‰. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·: ∂ÏÂÓ· °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘, ʈÙÈÛÌÔ› ¡ÈÎ. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¤ÓÈ· §Ô˘È˙›‰Ô˘, ∫. ∫fiÎÏ·˜, ∞ϤÍ. ªÔ˘Ú‰Ô‡Ì˘, Δ¿Û. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚÈ¿ÓıË ºˆÙ¿ÎË, ÕÁÁ. ªÔ‡Ú·˜, ÕÓÙÂÈ· √Ï˘Ì›Ô˘, ∞ÓÙ. ¢ËÌËÙÚÔοÏ˘. √ÚÁ¿ÓˆÛË: 5Ë ∂Ô¯‹. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤ˆ˜ 23/6: 17 ú, 15 ú (ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi) Î·È ·fi 24/6: 22 ú - 17 ú (ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi). - ∫˘Úȷ΋ 27 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 21:30, Ã√ƒ∂ÀΔπ∫√™ √ªπ§√™ μ√§√À. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. - ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 21:30, ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞ƒμ∞¡πΔ∞∫∏ - Δ∞¡π∞ Δ™∞¡∞∫§π¢√À“ΔÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Ë ·‡Ú· Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ...”. ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô „¿¯Ó·Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜. ŒÎÙÔÙ ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜, fï˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÎϤ‚·Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ì·˜, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì˘ÛÙÈο

Î·È fiÓÂÈÚ·. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È Êfi‚Ô˘˜... §¤Á·Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ˆÚ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË! ¢Â ‚È·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ◊Úı ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÚfiÔ Ê˘ÛÈÎfi. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ·Ú¤·. ¶·›ÚÓÔ˘Ì fiÏÔ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜, Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ì·˜ Ô¯ÙÒ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ¿Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ·fi ·ÏÈ¿ Ì·˜ ¤ÓˆÓÂ. ∫·Ï‹ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË...Δ¿ÓÈ· - ∂Ï¢ıÂÚ›·. ∂ÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: ¢ËÌ. ª·ÚÌ·Á¿Ï·˜. √ÚÁ¿ÓˆÛË - ·Ú·ÁˆÁ‹: On Stage. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 22 ú. - ΔÂÙ¿ÚÙË 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 21:30 “ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞” ÙÔ˘ ¡. §¿ÛηÚË. ªÈ· Ê·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· fiÔ˘ fiÏ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È, Ô˘ ¯¿ÓÂÈ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ·È‰› ÙËÓ Ì¿Ó· Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÒÛÙÂ: ÊÏÔ‡ÊÏˉ˜ Î·È ·ÏÈοÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ·. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: £·Ó. £ÂÔÏfiÁ˘, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¶¤ÓÓ˘ ∞ÌÏ¿, ÛÎËÓÈο: Õ΢ ÃÂÈÚ‰¿Ú˘ ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘, ∂ϤÓË ∫·ÛÙ¿ÓË, ∫. ºÏˆÎ·ÙԇϷ˜, ª·›ÚË ™·Ô˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, πˆ¿ÓÓ· ¢ÂÏ¿ÎÔ˘, ¶·Ó. ΔÛ›ÙÛ·˜, ¶·Ó. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ¢∏.¶∂.£∂. μ¤ÚÔÈ·˜ - ∞ÙÙÈ΋ ∞˘Ï·›·. ΔÈ̤˜: 20 ú, 15 ú (ÊÔÈÙËÙÈÎfi). πÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· √.°.∞.

∞fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ “™ÈÌfiÓ ªÔÏ›‚·Ú” . √È 200 Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Ó·ÚÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘, ËÏÈΛ·˜ ·fi 16 Ò˜ 26 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ·fi„ ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ÙËÓ πÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· Ù˘ ÕÓÔÈ͢ ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ, Ì ÙÔÓ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ¡ÙÔ˘ÓÙ·Ì¤Ï ÛÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì. ªÂÁ·ÏfiÓÔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÃÔÛ¤ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÌÚ¤Ô˘, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·˘Ùfi Û‡ÓÔÏÔ È‰Ú‡ıËΠÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙË “Ó·˘·Ú¯›‰·” ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Ó¤ˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ, ¢ڇÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ “el sistema”. ¶·È‰È¿ Î·È Ó¤ÔÈ ·fi Ù· ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Ù·Ï¤ÓÙ·, Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ¡ÙÔ˘Óٷ̤Ï, 29 ÌfiÏȘ ÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞Ú¯Èο ÛÔ‡‰·Û ‚ÈÔÏ› Î·È ÙÔ 1996 ÍÂΛÓËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó¤Ï·‚ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ “∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜”. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Ï¿È ÛÙÔÓ ∞ÌÚ¤Ô˘, ·Ó¤Ï·‚ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ΔÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Time ÙÔÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 100 ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÁÈ· ÙÔ 2009, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηÚȤڷ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ∂ÓÒ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ, ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË Î·È ÛÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ∞fi ¤Ó· Áηڿ˙, Ì ¤ÓÙÂη ·È‰È¿ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ÌÚ¤Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ 25 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙԛΈÓ. ΔfiÙ ˘‹Ú¯·Ó ‰˘Ô ÌfiÓÔ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, ÌÈ· Î·È Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó “Â˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË” . ™Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”, ‰˘Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·È‰È¿ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ·Á¿ËÛ·Ó ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂Ìfi‰È·, ‚¤‚·È·, ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Ë ·ÛÈÙ›·, ÔÈ ÏÈÔı˘Ì›Â˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ∞ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ¯¿ÚË ÛÙÔ ›ÛÌ· ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ, ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÂÏÈο, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ “Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”, ÙË “™ÈÌfiÓ ªÔÏ›‚·Ú”. Δ· Ó·ڿ ̤ÏË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ··ÈÙËÙÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÔÏ›ÛÙ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ∞η‰Ë̛˜ ™ÈÌ¤ÏÈÔ˘˜ Ù˘ ºÈÏ·Ó‰›·˜ Î·È ª·¯ Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜. °È· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ¡ÙÔ˘Óٷ̤Ï, ÂÓÒ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó, fiˆ˜ Ô ™ÂÚ ™¿ÈÌÔÓ ƒ·ÙÏ Î·È Ô ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ∞Ì¿ÓÙÔ. ÃÙ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔÓ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÌÚ¤Ô˘. ¢fiıËηÓ, Â›Û˘, ÌÈÎÚ¤˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·fi ̤ÏË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 22∞™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.569,99 -1,581

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

2,7 0,29 4,55 18,5 5,9 16,62 0,8 7,32 9,69 0,4 2,86 1,52 5,7 1,15 1,59 0,88 4,2 0,31 1,6 1,2 1,11 3,92 4,29 4,4 1,19 13,13 9,94 1,28 3,13 6,1 4,89 5,4 4,34 2,26 0,8 0,75 5 9,3 0,61 0,46 8,18 2,2 4,52 16 11,64 6,51 4,73 2,45 2,85 3,55 15,9 10,3 4,18 3,61 3,85 1,15 0,78 4 12,85

6,299 0 -4,612 -2,58 -0,84 4,005 9,589 1,105 1,043 2,564 -0,348 0,662 3,636 1,77 0 -3,297 -1,639 0 -23,81 0 -0,893 8,287 0,234 2,326 -1,653 -1,648 -2,262 5,785 0,321 -1,294 -4,492 0,935 1,402 -2,586 9,589 10,294 -4,031 2,536 7,018 2,222 -1,683 -1,345 0,444 3,627 -3,802 -0,913 -0,421 0,823 0,707 0,567 -0,625 -0,962 -4,128 -3,476 -3,266 1,77 0 0 -4,104

7186 1653875 841733 247065 28344 170169 625713 77762 17177 344236 389022 65186 159592 1833504 572903 95505 2360 347479 26 1014 236461 95948 45820 6592 5708 164684 1472942 36168 261519 150206 523610 16225 8716 1002 74441 839866 19754 25445 308394 140841 72213 51199 178764 6373 398989 880425 597 96032 134794 70311 49031 2190 426078 799968 944145 94300 21160 55623 36368

2,5 0,28 4,55 18,26 5,82 16,5 0,72 7 9,5 0,38 2,76 1,48 5,47 1,12 1,55 0,87 4,19 0,31 1,6 1,2 1,09 3,56 4,16 4,11 1,17 13,01 9,94 1,19 3,02 6,08 4,77 5,23 4,22 2,26 0,74 0,66 4,9 8,9 0,57 0,45 8,02 2,15 4,39 15 11,64 6,4 4,61 2,39 2,78 3,53 15,43 10,02 4,18 3,61 3,82 1,12 0,76 3,97 12,83

2,7 0,3 4,75 18,74 5,9 19 0,8 7,33 9,69 0,4 2,87 1,53 5,7 1,15 1,6 0,9 4,27 0,33 1,6 1,2 1,13 3,92 4,29 4,4 1,22 13,35 10,2 1,28 3,15 6,22 5,12 5,4 4,34 2,29 0,8 0,76 5,38 9,3 0,61 0,48 8,37 2,22 4,52 16 12,14 6,61 4,76 2,47 2,85 3,58 16 10,79 4,36 3,72 3,95 1,16 0,79 4,01 13,5

0 0 0 0,568 4,839 -3,333 5,66 -6,25 0 0 9,211 0 -0,131 -0,893 -2,752 6,061 3,429 -1,37 5 9,966 0 0 0 0 0 6,667 0 0 -2,439 7,261 2,222 -2,941 -5,172 -3,409 -19,626 0 1,786 0 0 -1,408

28546 0 51052 300 32590 50583 19865 7782 0 0 2064 6300 2272 5940 2190 217734 6740 108571 205829 2503 80 0 15551 10884 0 91978 2870 0 11368 325 12490 1730 134722 3766 256780 0 2350 10205 0 40

1,01 0,75 0,39 1,77 0,6 0,57 0,49 0,59 1,17 2,98 0,78 0,7 7,48 1,1 1,05 0,32 1,73 0,7 0,41 2,7 5,4 0,71 2,21 0,5 2,36 0,6 0,63 0,98 0,79 3,25 0,44 0,28 0,54 0,82 0,86 0,4 0,53 0,48 1,82 0,65

1,01 0,75 0,41 1,77 0,68 0,6 0,57 0,64 1,17 2,98 0,83 0,71 7,64 1,15 1,1 0,36 1,81 0,76 0,42 3,2 5,56 0,71 2,25 0,53 2,36 0,7 0,68 0,98 0,81 3,28 0,46 0,33 0,58 0,91 1,04 0,4 0,57 0,52 1,82 0,7

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√)

1,01 0,75 0,4 1,77 0,65 0,58 0,56 0,6 1,17 2,98 0,83 0,7 7,64 1,11 1,06 0,35 1,81 0,72 0,42 3,2 5,4 0,71 2,24 0,5 2,36 0,64 0,66 0,98 0,8 3,25 0,46 0,33 0,55 0,85 0,86 0,4 0,57 0,52 1,82 0,7

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,27 0,84 0,77 0,66 0,34 1,33 0,46 0,3 0,94 0,98 1,5 0,33 0,8 5,92 0,64 1,6 0,78 0,89 1,2 0,4 0,43 0,53 0,37 0,71 0,46 0,82 0,89 1,2 1,92 0,73 1,11 0,37 0,49 2,5 1,06 0,37 0,5 0,45 0,51 2,89 1,3 1,37 0,57 0,49 0,48 0,6 0,71 0,6 5 1,24 1,19 5,03 0,6 4,5 1,37 0,6 2,5 1,51 0,26 0,46 0,33 4 1,3 0,57 0,84 0,39 0,57 0,5 0,83 0,44 0,51 0,7 0,41 0,78 2,94 0,74 1,56 0,62 3,38 0,38 1,57 0,67 0,39 0,93 0,29 3,96 1,13 30,89 0,94 0,47

8 5 4,054 -9,589 3,03 4,724 0 0 2,174 8,889 6,383 0 1,266 0 0 0 -1,266 3,488 0 8,108 -6,522 -1,852 -5,128 1,429 2,222 3,797 5,952 -13,669 -1,538 5,797 0,909 0 6,522 0 -1,852 2,778 -7,407 2,273 0 0 -3,704 7,031 3,636 -5,769 0 5,263 -1,389 7,143 1,626 -0,8 -0,833 1,004 0 0 2,239 -6,25 0 1,342 -3,704 0 3,125 0 0 -1,724 0 2,632 -1,724 0 -2,353 -8,333 -7,273 11,111 7,895 0 1,73 -1,333 -3,704 5,085 0,297 2,703 -1,875 0 5,405 -2,105 -3,333 2,062 7,619 -0,835 -4,082 0

250 4875 70 12100 1863 5 14666 765 1420 440 14090 60 1441 0 507717 0 3490 16800 0 19329 3470 5470 8010 10750 58250 19947 26645 1215 500 2755 7234 750 32410 0 270 199 2200 2300 18144 106000 122700 90 3500 48511 0 60 3400 27410 1708 2571 15805 108 4211 230 8067 2050 1000 300 5280 0 1020 5000 0 340 0 160 504 0 120 8770 8730 936578 7678 305 20 33600 280 84243 310 200 5425 1250 2000 14303 52891 155 40768 13148 2372 0

0,24 0,8 0,76 0,64 0,3 1,33 0,44 0,29 0,9 0,82 1,31 0,33 0,8 5,92 0,62 1,6 0,75 0,85 1,2 0,36 0,43 0,5 0,36 0,66 0,44 0,77 0,8 1,2 1,87 0,65 1,09 0,37 0,45 2,5 1,06 0,35 0,5 0,42 0,5 2,85 1,27 1,3 0,55 0,49 0,48 0,6 0,7 0,58 4,91 1,15 1,16 4,99 0,59 4,5 1,31 0,6 2,5 1,51 0,25 0,46 0,32 4 1,3 0,54 0,84 0,36 0,57 0,5 0,82 0,44 0,51 0,62 0,4 0,73 2,94 0,72 1,52 0,6 3,28 0,38 1,56 0,65 0,39 0,91 0,29 3,96 1,03 30,8 0,93 0,47

0,27 0,85 0,77 0,72 0,34 1,33 0,47 0,3 0,94 0,98 1,52 0,33 0,8 5,92 0,64 1,6 0,78 0,9 1,2 0,4 0,45 0,54 0,38 0,72 0,47 0,85 0,9 1,3 1,96 0,73 1,15 0,38 0,5 2,5 1,08 0,37 0,54 0,46 0,52 2,89 1,39 1,37 0,57 0,53 0,48 0,6 0,74 0,61 5 1,24 1,24 5,05 0,62 4,5 1,4 0,64 2,5 1,51 0,29 0,46 0,33 4 1,3 0,57 0,84 0,39 0,58 0,5 0,83 0,46 0,56 0,72 0,41 0,78 2,94 0,76 1,62 0,64 3,38 0,38 1,65 0,69 0,39 0,97 0,31 3,96 1,15 31,26 1,01 0,47

7,6 1,39 0,24 8 0,24 0,42 0,72 3,04 0,46 0,33 1 0,3 1,3 0,19 0,14

0 2,206 0 0 -4 7,692 0 -0,654 0 0 -3,846 0 0 -13,636 -6,667

0 2500 0 0 15500 132 0 460 0 0 2390 0 0 200 28000

7,6 1,39 0,24 8 0,24 0,41 0,72 3,04 0,46 0,33 0,99 0,3 1,3 0,18 0,14

7,6 1,4 0,24 8 0,25 0,42 0,72 3,06 0,46 0,33 1,04 0,3 1,3 0,2 0,15

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) DIONIC ∞∂μ∂ ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√)

0,2 0,16 0,11 20,83 0,45 0,46 35,73 2,25 1,53 0,28 0,49 0,17 8,16 0,6 0,33 9,06 4,72 0,14 0,4 0,23 14 0,15 63 3,17 0,3 19,2 3,49 0,12 0,98 0,21 0,18 0,25 0,26 16,98 6 0,16 0,28 0,36 3,48 0,19 0,26

0 0 -8,333 1,117 0 6,977 0 -2,174 0 0 -2 6,25 0 0 3,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,053 -1,133 -7,692 0 0 0 -3,846 -3,704 0 0 0 0 0 0 5,556 -3,704

39692 3000 91795 160 0 1 0 834 50140 573 2952 241151 0 0 132 0 0 0 0 800 0 54500 0 0 0 100 18 13800 0 0 1548 5021 220 0 50 0 0 0 0 79315 3081

0,2 0,16 0,11 20,8 0,45 0,46 35,73 2,23 1,53 0,28 0,49 0,15 8,16 0,6 0,33 9,06 4,72 0,14 0,4 0,23 14 0,14 63 3,17 0,3 19,2 3,49 0,12 0,98 0,21 0,17 0,25 0,25 16,98 6 0,16 0,28 0,36 3,48 0,18 0,26

0,2 0,16 0,12 20,9 0,45 0,46 35,73 2,26 1,53 0,28 0,5 0,17 8,16 0,6 0,33 9,06 4,72 0,14 0,4 0,23 14 0,16 63 3,17 0,3 19,2 3,49 0,12 0,98 0,21 0,18 0,26 0,26 16,98 6 0,16 0,28 0,36 3,48 0,19 0,26

0,13 0,13 1,46 0,52 0,33 0,43 0,22 0,67 0,12 0,15 0,18 3,7 0,09 0,6 0,16 0,18 0,76 0,07 0,09 0,18 0,24 0,26 0,09 0,42 0,22 0,15 0,99 0,11

-7,143 0 0 4 -5,714 -6,522 15,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,882 0 0 0 0 4,762 -6,25 0 0

42578 0 15360 3505 61 17552 51200 0 2230 9098 0 0 4280 0 921 0 0 9200 0 660 14383 0 153051 18011 14250 10040 0 0

0,13 0,13 1,45 0,52 0,33 0,43 0,2 0,67 0,12 0,15 0,18 3,7 0,09 0,6 0,15 0,18 0,76 0,07 0,09 0,16 0,23 0,26 0,09 0,41 0,21 0,15 0,99 0,11

0,13 0,13 1,47 0,53 0,33 0,45 0,22 0,67 0,13 0,15 0,18 3,7 0,1 0,6 0,16 0,18 0,76 0,07 0,09 0,18 0,24 0,26 0,09 0,42 0,22 0,15 0,99 0,11

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

0,95 2,26 0,54 4,03 2,52 3,96 2,47 1,4 1,05 2,16 2,34 2,4 2,39

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 21H™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.192.457,24 19.451.643,30 110.136.214,84 13.089.947,89 310.121.443,83 24.528.375,27 15.553.996,08 6.578.977,27 10.137.613,17 110.369.741,61 1.279.228,94 44.206.253,86 5.301.045,83 15.833.624,84 4.807.922,37 170.899.135,06 10.141.832,31 3.561.780,66 9.233.632,26 6.956.567,04 8.449.845,37 11.903.079,84 28.782.487,46 9.655.261,78 3.541.511,83

5.103.581,44 2.752.947,67 14.756.264,67 2.218.961,57 107.941.823,29 3.152.823,87 2.585.425,91 1.444.934,49 1.515.378,53 13.481.965,67 120.000,00 6.539.992,73 1.615.349,59 1.748.801,30 527.806,18 13.192.195,71 741.886,76 659.551,34 1.976.328,15 2.137.406,93 2.441.526,04 1.737.402,43 3.536.927,80 5.440.360,42 278.649,16

4,5443 7,0658 7,4637 5,8991 2,8730 7,7798 6,0160 4,5531 6,6898 8,1865 10,6602 6,7594 3,2817 9,0540 9,1093 12,9546 13,6703 5,4003 4,6721 3,2547 3,4609 6,8511 8,1377 1,7747 12,7096

-0,17% -0,11% -0,12% -0,16% -0,05% -0,31% -0,25% -0,13% -0,16% -0,04% 0,00% -0,32% -0,34% -0,37% -0,37% -0,46% -0,23% -0,24% -0,24% 0,11% -0,16% -0,10% -0,54% 0,04% -0,27%

4,6352 7,1718 7,5010 6,0023 2,8730 7,7798 6,0160 4,5804 6,7901 8,1865 11,1932 6,8270 3,5442 9,0540 9,1093 13,0194 13,9437 5,5083 4,6721 3,3198 3,4609 6,9196 8,2191 1,7747 12,9002

4,4534 7,0128 7,4077 5,8401 2,8730 7,7215 5,9709 4,5167 6,6898 8,1865 10,5536 6,7256 3,2817 8,9861 9,1093 12,8574 13,5336 5,3463 4,6254 3,1896 3,4349 6,8511 8,0563 1,7703 12,5825

-9,75% -15,01% -17,43% -15,38% -19,13% -13,79% -16,02% -15,15% -12,27% -7,73% -2,51% -14,85% -17,38% -12,98% -12,75% -14,67% -18,48% -8,41% -10,93% -15,16% -6,45% -10,45% -17,91% -8,03% -13,10%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.036.793,10 27.434.060,40 4.172.430,66 148.307.691,66 31.781.795,56 7.355.076,35 26.053.759,51 30.085.085,79 15.299.680,51 9.609.897,42 28.650.789,70 11.775.320,04 20.069.952,32 37.941.285,21 300.902.344,06 5.492.365,48 26.971.236,81 53.846.686,09 120.775.216,22 52.118.778,86 14.048.240,99 123.111,24 6.209.534,78 656.640,09 13.025.355,01 1.011.542,95 1.326.982,47 5.241.294,81 13.259.186,64 3.617.288,61 3.204.828,50 118.451.091,71 57.190.207,45 13.229.112,83 53.518.671,57 101.042.480,92 55.146.599,99 14.659.982,05 50.446.710,43 63.104.835,01 31.199.823,96 3.594.818,87 398.536,99 9.258.541,77 49.098.823,76 19.329.471,35 3.350.961,28 4.477.147,63 3.998.189,12

5.019.606,24 2.200.274,54 377.562,04 32.681.075,78 4.482.466,45 1.014.284,39 3.311.279,93 3.469.102,40 1.751.928,52 2.518.479,16 3.840.415,02 1.681.065,05 6.627.322,83 6.893.593,05 52.052.496,23 954.713,81 2.939.242,90 5.073.067,71 14.581.145,54 5.227.754,02 1.281.778,43 102,23 5.178,53 581,77 11.248,55 1.091,95 1.351,11 1.172.222,13 3.790.444,56 1.203.787,21 396.565,56 36.970.525,28 5.443.033,47 1.288.074,19 5.729.465,40 31.420.086,37 5.878.961,42 476.919,39 5.567.495,78 58.209.476,19 3.066.965,53 1.128.675,94 136.373,16 1.940.243,30 18.712.036,47 5.788.903,51 787.337,58 21.803,37 1.236.254,54

16,5425 12,4685 11,0510 4,5380 7,0902 7,2515 7,8682 8,6723 8,7331 3,8158 7,4603 7,0047 3,0284 5,5038 5,7807 5,7529 9,1763 10,6142 8,2830 9,9696 10,9600 1.204,2100 1.199,0900 1.128,7000 1.157,9600 926,3600 982,1400 4,4712 3,4981 3,0049 8,0815 3,2039 10,5070 10,2705 9,3410 3,2159 9,3803 30,7389 9,0609 1,0841 10,1729 3,1850 2,9224 4,7718 2,6239 3,3391 4,2561 205,3400 3,2341

-0,02% 0,01% -0,15% 0,00% 0,02% 0,25% 0,03% 0,46% 0,59% 0,17% 0,13% -0,08% -0,06% -0,11% -0,07% -0,01% 0,21% -0,09% 0,01% -0,01% 0,10% 0,15% 0,15% -0,04% -0,04% -0,14% -0,14% -0,22% 0,04% 0,15% -0,04% -0,10% -0,23% -0,27% -0,07% -0,27% 0,18% -0,16% -0,25% 0,06% -0,25% -0,89% -0,10% 0,07% 0,18% 0,02% -0,13% -0,11% 0,03%

16,8734 12,7179 11,2720 4,5607 7,1257 7,2878 8,2616 8,9325 8,9951 3,8826 7,6841 7,0047 3,0466 5,5038 5,7807 5,7529 9,6351 11,1449 8,6972 10,4681 10,9600 1.204,2100 1.199,0900 1.128,7000 1.157,9600 926,3600 982,1400 4,4936 3,5506 3,0500 8,2027 3,2840 10,7171 10,4759 9,3410 3,2159 9,5679 30,8926 9,0609 1,0841 10,1729 3,2487 2,9224 4,7718 2,6501 3,4393 4,2987 206,3667 3,3311

16,3771 12,3438 10,9405 4,5040 7,0370 7,1971 7,7108 8,4989 8,5584 3,7776 7,3111 6,9522 3,0042 5,5038 5,7807 5,7529 9,1763 10,6142 8,2416 9,9198 10,9600 1.204,2100 1.199,0900 1.128,7000 1.157,9600 926,3600 982,1400 4,4377 3,4981 3,0049 8,0815 3,1398 10,2969 10,0651 9,1542 3,1918 9,1927 30,5084 8,8797 1,0760 10,0966 3,1532 2,8932 4,7241 2,5977 3,2389 4,2561 205,3400 3,1694

1,66% 2,10% 20,12% 0,74% 2,63% 8,68% -7,61% -8,41% -10,31% -3,02% -8,76% 2,84% -4,05% 18,70% 1,25% 0,35% -2,77% 0,43% -4,32% -0,94% 1,75% -0,93% -0,91% -2,60% -2,58% -5,46% -5,44% 0,24% -0,15% -3,91% 0,03% -1,77% -1,40% -1,90% -3,22% 3,33% -2,80% 15,99% -7,34% -3,42% -5,24% -3,40% -1,47% -0,98% -8,79% 0,46% 15,85% -1,78% -1,55%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™.

6.828.473,91 3.992.281,26 19.789.847,00 29.953.114,04 12.970.988,09 13.149.920,55 148.779.556,87 144.310.458,76 16.479.555,20 17.299.115,64 46.264.112,72 36.699.902,83 38.796.813,23 26.530.717,36 1.077.372,17 13.298.361,53 65.887.512,98 1.874.659,99 9.945.010,54 768.456,31 61.016.879,02 133.219.590,03 21.026.692,90 4.572.048,07 148.595,05 10.990.686,68 1.171.323,88 94.745.856,79 8.601.996,58 7.231.332,11 47.829.239,15 6.027.719,43 156.955.878,89

3.123.187,21 2,1864 564.433,02 7,0731 5.047.911,17 3,9204 2.103.404,11 14,2403 4.664.451,55 2,7808 2.082.810,22 6,3135 15.193.269,65 9,7925 14.707.374,80 9,8121 2.746.659,26 5,9999 1.608.625,95 10,7540 5.956.041,00 7,7676 1.194.040,73 30,7359 3.316.332,40 11,6987 5.780.346,67 4,5898 217.805,22 4,9465 8.190.242,21 1,6237 14.666.963,96 4,4922 1.952.196,27 0,9603 9.560.143,10 1,0403 143.898,87 5,3403 40.524.092,79 1,5057 18.758.539,00 7,1018 16.849.827,03 1,2479 279.525,00 16,3565 185,22 802,2700 13.679,93 803,4200 383.305,71 3,0558 6.895.771,61 13,7397 4.292.258,09 2,0041 1.412.657,27 5,1190 5.845.206,23 8,1826 2.343.062,54 2,5726 7.867.325,76 19,9503

2,35% 2,2957 2,18% 7,4268 3,18% 4,1164 2,52% 14,9523 2,08% 2,8781 2,77% 6,5345 2,63% 9,8904 2,76% 9,9102 3,38% 6,0599 2,90% 10,8615 3,24% 7,8064 1,99% 31,3506 2,49% 11,9327 2,46% 4,6816 3,61% 5,0454 2,33% 1,6805 1,86% 4,4922 3,21% 0,9603 2,52% 1,0559 2,31% 5,4204 2,68% 1,5057 2,86% 7,1018 2,74% 1,2479 3,32% 16,3565 1,64% 802,2700 1,64% 803,4200 2,20% 3,0864 2,79% 14,1519 2,52% 2,0642 2,53% 5,2726 2,75% 8,1826 2,65% 2,5726 2,57% 20,1498

2,1427 7,0024 3,8812 14,0979 2,7530 6,2504 9,6946 9,7140 5,9399 10,6465 7,7055 30,4285 11,5817 4,5439 4,8970 1,6237 4,4473 0,9507 1,0299 5,2869 1,4906 7,0308 1,2354 16,3565 802,2700 803,4200 2,9947 13,6023 1,9841 5,0678 8,1008 2,5469 19,7508

-25,74% -23,92% -31,32% -25,94% -18,66% -23,72% -23,33% -23,46% -26,39% -22,83% -31,34% -23,81% -18,06% -23,13% -22,61% -25,70% -20,18% -17,60% -20,84% -21,14% -23,65% -26,33% -26,75% -26,34% -28,04% -28,03% -26,69% -24,23% -21,54% -23,32% -21,07% -23,19% -20,89%

ENEP°HTIKO

INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

54.397.246,35 24.535.387,18 1.467.500,92 79.235.132,86 47.330.103,81 42.369.211,38 4.444.533,26 543.252,75 2.443.579,09 10.342.031,10 1.866.721,37 16.335.549,97 8.699.404,55 47.357.026,03 11.406.403,07 61.125.418,21 3.354.134,32 5.614.231,68 11.629.825,12 38.255.998,81 5.786.173,09 28.272.245,97 6.705.145,24 21.019.693,68 13.877.058,69 899.031,38 418.497,32 4.567.682,96

11.781.165,38 65.158.410,63 3.564.805,78 10.080.960,05 6.269.986,87 5.093.529,51 3.548.704,13 57.954,98 260.646,51 3.342.392,23 1.075.701,88 7.107.932,78 5.136.170,91 4.531.055,52 6.393.903,09 1.755.612,82 486.417,34 1.726.102,75 17.448.513,66 5.074.575,81 9.126.148,97 3.995.322,96 2.599.532,62 13.732.955,41 7.983.946,06 1.002.513,18 192.272,81 634.493,66

4,6173 0,3765 0,4117 7,8599 7,5487 8,3182 1,2524 9,3737 9,3751 3,0942 1,7354 2,2982 1,6938 10,4517 1,7839 34,8171 6,8956 3,2525 0,6665 7,5388 0,6340 7,0763 2,5794 1,5306 1,7381 0,8968 2,1766 7,1989

2,44% 2,70% 2,62% -0,05% 0,03% -0,04% 2,60% 0,46% 0,46% 2,26% 2,19% 2,55% 2,06% 2,50% 2,77% 2,29% 2,49% 2,10% 2,05% 2,47% 2,31% 3,03% 2,74% 2,61% 2,83% 1,55% 2,57% 2,58%

4,6635 0,3765 0,4117 7,8599 7,5487 8,3182 1,2524 9,3737 9,3751 3,2489 1,8222 2,2982 1,6938 10,5562 1,8017 35,6875 7,0680 3,3338 0,6798 7,6896 0,6451 7,2001 2,5794 1,6071 1,8250 0,9147 2,2637 7,4869

4,5711 0,3727 0,4076 7,7813 7,5487 8,3182 1,2399 9,1862 9,1876 3,0633 1,7180 2,2752 1,6769 10,2427 1,7482 34,8171 6,8956 3,2525 0,6665 7,5388 0,6213 6,9348 2,5536 1,5153 1,7033 0,8878 2,1548 7,1269

-20,28% -20,84% -23,31% -6,93% -9,51% -7,90% -14,91% -14,56% -14,55% -22,84% -24,77% -21,58% -21,59% -24,50% -21,21% -25,71% -29,58% -23,66% -23,20% -26,10% -23,45% -27,51% -20,72% -26,55% -27,49% -19,14% -23,64% -23,13%

16.420.452,69 3.097.527,03 6.769.320,48 10.979.230,73 16.262.522,38 3.584.751,65 8.258.856,73 4.064.701,25 1.093.461,57 19.399.151,36 29.517.018,10 1.249.918,83 666.546,15 36.272.995,48 720.871,03 42.184.115,21 40.764,92 4.435.521,43 3.862.535,43 2.033.535,94 4.247.366,77 1.878.596,18 3.966.348,76 1.755.272,35 53.942.264,69 8.360.607,01 17.123.006,00 46.208.983,47 10.012.752,59 13.392.517,24 2.904.619,17 3.487.229,22 1.248.979,94 141.365.731,90 43.866.904,57 1.465.595,71 23.614.473,62 6.262.876,67 5.445.333,23 2.698.608,19 1.798.448,07 9.464.178,83 19.922.471,30 19.605.956,62 12.669.686,89 31.971.987,35 661.208,99 3.504.811,74 1.875.987,15

1.297.234,24 412.705,86 1.264.271,81 1.015.371,92 1.288.409,33 649.575,99 1.541.126,64 1.809.741,91 141.441,97 5.773.913,14 8.303.897,09 133.578,98 575,78 30.816,93 701,30 40.980,16 43,99 4.779,40 1.146.460,41 425.357,32 2.778.170,80 706.221,61 1.500.488,86 637.537,09 39.916.797,66 553.806,41 1.238.479,36 4.156.336,52 14.025.865,23 14.598.941,37 335.475,75 400.754,59 143.232,12 17.013.042,93 6.031.197,06 458.627,94 2.333.626,02 3.048.363,66 2.632.418,05 692.988,77 602.010,03 6.319.566,42 6.711.193,71 3.716.885,52 4.447.987,28 14.630.884,11 37.431,19 12.647,84 347.458,94

12,6580 7,5054 5,3543 10,8130 12,6222 5,5186 5,3590 2,2460 7,7308 3,3598 3,5546 9,3572 1.157,6400 1.177,0500 1.027,9100 1.029,3800 926,6200 928,0500 3,3691 4,7808 1,5288 2,6601 2,6434 2,7532 1,3514 15,0966 13,8258 11,1177 0,7139 0,9174 8,6582 8,7017 8,7200 8,3093 7,2733 3,1956 10,1192 2,0545 2,0686 3,8942 2,9874 1,4976 2,9685 5,2748 2,8484 2,1852 17,6647 277,1100 5,3992

0,64% 3,13% 1,52% 0,34% 2,16% 0,77% -0,41% 0,89% 0,33% 0,56% 0,99% 1,00% 0,07% 0,07% 0,25% 0,25% 0,26% 0,26% 1,54% 1,04% 0,89% 1,16% 0,23% -0,53% 0,25% 2,48% 0,30% 2,41% 0,24% 2,46% -0,14% -0,28% -0,11% -0,05% -0,64% 0,53% 0,00% 0,98% -0,20% 4,34% 0,73% 0,18% -0,57% 2,37% 0,87% 0,04% 1,05% -0,26% -0,42%

13,2909 7,7681 5,4078 10,9211 12,7484 5,6290 5,3590 2,2460 7,8468 3,3598 3,5546 9,3572 1.157,6400 1.177,0500 1.027,9100 1.029,3800 926,6200 928,0500 3,4028 4,8286 1,5747 2,7399 2,7095 2,8358 1,3514 15,0966 13,9641 11,2289 0,7139 0,9174 8,6582 8,7017 8,7200 8,3093 7,2733 3,1956 10,1192 2,1572 2,1720 4,0889 3,0770 1,5126 3,0427 5,4067 2,9196 2,2289 17,9738 282,6522 5,5612

12,5314 7,4303 5,3008 10,7049 12,4960 5,4634 5,3054 2,2235 7,6535 3,3262 3,5191 9,2636 1.157,6400 1.177,0500 1.027,9100 1.029,3800 926,6200 928,0500 3,3017 4,6852 1,5135 2,6335 2,6170 2,7257 1,3379 14,9456 13,6875 11,0065 0,7068 0,9082 8,4850 8,5277 8,5456 8,1431 7,2006 3,1636 9,9168 2,0134 2,0272 3,8163 2,8978 1,4676 2,9685 5,2748 2,8484 2,1852 17,3114 277,1100 5,2912

4,96% 14,84% 19,46% 5,83% 2,03% -0,17% 11,40% -4,06% 5,29% -2,27% -6,35% -6,43% 3,84% 3,86% -6,31% -6,29% -6,25% -6,23% -16,26% -1,09% 3,75% 13,03% 11,04% 14,99% 7,33% 12,63% 5,81% 11,87% 7,48% 11,46% -4,54% -4,35% -2,33% -5,98% -5,13% 3,70% -4,28% -7,72% 10,92% 3,87% -0,42% 5,08% 17,08% 8,20% 2,65% 5,81% 13,58% -0,55% -0,98%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.405.881,67 22.011.328,78 6.633.395,33 226.218.209,01 9.858.414,95 2.651.560,25 6.825.066,91 52.459.081,04 4.282.490,52 71.051.693,80 112.316.832,06 150.016.905,63 6.717.851,56 12.075.587,17 24.590.348,52 54.803.654,51 10.477.089,97 157.773.171,87

2.047.031,76 1.777.293,50 1.168.423,43 20.362.626,97 1.428.421,36 745.685,37 1.259.457,24 7.070.464,38 716.218,76 21.736.192,00 29.492.209,99 78.109.051,46 1.430.371,60 2.248.319,94 4.630.024,48 15.356.920,96 1.292.104,89 67.322.715,20

6,5489 12,3847 5,6772 11,1095 6,9016 3,5559 5,4191 7,4195 5,9793 3,2688 3,8084 1,9206 4,6966 5,3709 5,3111 3,5687 8,1085 2,3435

0,02% 0,00% -0,04% 0,04% -0,06% 0,03% 0,01% 0,08% 0,13% 0,00% 0,10% 0,03% 0,03% 0,01% -0,01% 0,02% 0,03% 0,04%

6,5620 12,5085 5,6772 11,1095 6,9016 3,5595 5,4191 7,4269 5,9942 3,2688 3,8274 1,9206 4,6966 5,3709 5,3111 3,5687 8,2707 2,3435

6,4179 12,2609 5,6204 11,1095 6,9016 3,5417 5,3649 7,3824 5,9494 3,2688 3,7894 1,9206 4,6496 5,3709 5,3111 3,5509 7,9463 2,3435

0,62% 0,50% -2,90% 0,65% -0,04% -1,65% -1,88% 0,45% 3,20% 0,00% -2,17% 1,28% 1,21% 0,60% -0,46% 0,58% -0,58% 1,59%

64.690.735,94 32.938.964,86 23.213.882,91 22.295.799,83 1.122.925,18

5.551.495,76 2.842.913,88 21.128.890,09 21.460.952,12 441.442,69

11,6528 11,5863 1,0987 1,0389 2,5438

0,01% -0,01% 0,00% 0,07% 0,73%

11,6528 11,5863 1,0987 1,0389 2,5438

11,6528 11,5863 1,0987 1,0389 2,5438

0,15% 0,09% 0,02% -1,21% 3,32%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

358.338,18 159.878,18 123.009,01 1.321.417,32

40.935.297,94 72.764.887,13 24.404.980,42 10.933.964,90 3.690.260,88 5.435.199,27 571.500.130,57 28.377.642,89 4.620.428,79 62.211.186,23 26.432.453,93 12.097.258,05 10.826.435,85 8.656.517,94 21.042.948,07 3.434.736,09 37.705.156,78 7.293.513,33 32.904.234,83 13.075.519,82 12.191.960,59 822.264,64 1.058.979,84 11.808.092,55 3.372.130,44 2.895.318,85 847.560,36 14.257.026,78 1.931.929,35

5.938.991,85 9.827.655,15 2.460.496,77 1.233.825,47 446.015,63 656.338,23 146.435.751,63 9.115.305,72 839.467,21 5.041.470,60 5.402.355,98 1.262.688,27 1.192.382,02 2.920.759,69 3.479.389,52 2.187.928,41 2.812.669,37 1.581.803,40 3.964.427,05 4.959.924,30 4.832.633,75 120.000,00 150.492,23 3.942.326,81 1.242.092,70 508.752,31 451.142,13 6.855.116,28 252.189,43

6,8926 7,4041 9,9187 8,8618 8,2738 8,2811 3,9027 3,1132 5,5040 12,3399 4,8928 9,5806 9,0797 2,9638 6,0479 1,5699 13,4055 4,6109 8,2999 2,6362 2,5228 6,8522 7,0368 2,9952 2,7149 5,6910 1,8787 2,0798 7,6606

0,88% 1,11% 0,55% 1,45% 0,51% 1,38% 1,01% 0,83% 1,57% 1,43% 0,62% 0,33% 0,30% 0,56% 1,64% 1,08% 0,98% 0,97% 0,43% 1,41% 1,28% 1,10% 1,12% 1,05% 0,45% 1,33% 1,48% 0,81% 0,69%

7,2372 7,4781 10,0179 9,0169 8,4186 8,3846 3,9027 3,1132 5,5866 12,3399 4,8928 9,5806 9,0797 2,9638 6,2293 1,6955 13,5396 4,8414 8,4451 2,6757 2,5480 6,9207 7,1072 2,9952 2,7963 5,8617 1,8881 2,0798 7,6606

6,8237 7,3301 9,8195 8,7732 8,1911 8,1983 3,9027 3,0821 5,4490 12,2165 4,8439 9,4848 9,0797 2,9342 5,9874 1,5699 13,2714 4,5648 8,2999 2,6362 2,4976 6,7837 6,9664 2,9652 2,6335 5,5772 1,8712 2,0746 7,6606

-20,18% -19,01% -13,51% -17,05% -17,27% -17,83% -18,29% -14,51% -18,95% -19,02% -9,68% -8,80% -11,46% -10,60% -20,30% -20,93% -19,05% -15,71% -7,31% -22,95% -23,75% -19,86% -19,51% -16,97% -9,50% -22,22% -19,68% -12,18% -20,00%

19.878.019,72 6.408.985,02 4.082.459,50 2.667.342,46 1.988.951,81 14.718.988,66 60.820.697,25 37.710.820,02 22.977.671,06 36.274.203,65 2.024.062,07 12.620.641,50

1.146.299,09 577.347,31 359.432,59 249.151,73 362.174,89 2.108.679,71 5.743.721,67 5.965.852,86 8.420.094,02 3.639.067,30 560.522,24 4.876.827,41

17,3410 11,1007 11,3581 10,7057 5,4917 6,9802 10,5891 6,3211 2,7289 9,9680 3,6110 2,5879

0,46% 0,15% 0,31% 0,54% 0,39% 1,32% 0,16% 0,11% 0,72% 0,38% 0,71% 0,30%

18,2081 11,6557 11,9260 11,2410 5,6015 7,0500 10,6950 6,3211 2,7698 9,9680 3,7554 2,6138

17,1676 -2,53% 10,8787 -2,43% 11,1309 -1,84% 10,4916 -1,71% 5,4368 0,98% 6,9104 8,45% 10,4832 1,77% 6,2579 2,99% 2,7016 -3,15% 9,9182 -0,85% 3,5749 11,48% 2,5620 -5,91%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.457.190,76 3.920.213,41 27.462.237,79 29.644.436,43 51.724.012,87 14.700.858,98 78.776.598,63 5.965.381,65 4.732.972,53 16.837.046,14 54.262.493,10 57.050.403,94 33.463.194,74 27.005.750,79 1.465.595,71 46.221.168,37 3.795.064,60

5.068.452,45 302.736,03 2.826.396,75 3.753.346,07 5.715.903,58 2.293.599,89 4.528.750,15 2.211.078,40 1.280.143,19 2.002.517,99 18.943.025,67 69.751.156,45 38.537.105,95 31.098.226,53 458.627,94 15.759.056,28 406.488,39

3,4443 12,9493 9,7163 7,8981 9,0491 6,4095 17,3948 2,6980 3,6972 8,4079 2,8645 0,8179 0,8683 0,8684 3,1956 2,9330 9,3362

0,72% 0,23% 1,80% 0,77% 1,08% 0,66% 2,55% 0,83% -0,11% 0,85% 0,92% 0,89% 2,19% 2,19% 0,53% 0,54% 0,89%

3,6165 13,5968 9,8135 7,9771 9,1396 6,4736 17,5687 2,7520 3,6972 8,4079 2,8645 0,8179 0,8683 0,8771 3,1956 3,0797 9,4762

3,4099 12,8198 9,6191 7,8191 8,9586 6,3454 17,2209 2,6710 3,6602 8,3238 2,8359 0,8097 0,8509 0,8597 3,1636 2,7864 9,2662

1,19% 1,44% 11,63% 16,65% 5,21% 4,45% 17,37% -0,02% 8,76% 4,70% 12,49% 11,78% 12,30% 12,30% 3,70% 10,04% 3,24%

17.955.112,94 1.709.406,82 72.127.205,25 30.475.293,59 5.183.958,52 51.066.799,71 55.270.823,43 7.439.973,24 3.374.744,59 26.318.030,37 3.527.179,40 5.384.708,63

5.044.913,54 174.885,35 7.912.023,53 3.461.516,62 899.473,71 16.076.212,64 53.566.899,98 831.941,97 1.092.138,17 11.958.471,99 1.354.625,13 533.937,87

3,5591 9,7744 9,1162 8,8040 5,7633 3,1765 1,0318 8,9429 3,0900 2,2008 2,6038 10,0849

0,74% 0,81% 0,24% 0,40% 0,10% 0,39% 0,39% 0,67% 0,34% 1,11% 0,78% 0,51%

3,5947 10,2631 9,1162 8,8040 5,9362 3,1765 1,0318 9,1218 3,0900 2,3108 2,7340 10,2110

3,5235 11,39% 9,6767 6,19% 9,0250 0,32% 8,7160 1,02% 5,5904 -2,29% 3,1447 5,93% 1,0215 5,17% 8,9429 -3,98% 3,0591 2,21% 2,1568 -10,60% 2,5517 -6,58% 10,0093 9,95%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.566.403,74 6.841,57 1.461.667,99 1.942.170,84

830.390,05 10,3161 5,64 1.213,6900 1.210,57 1.207,4200 189.018,90 10,2750

0,00% 10,3161 10,2129 - 1.213,6900 1.213,6900 - 1.207,4200 1.207,4200 0,01% 10,3778 10,1979

0,35% 5,23% 4,93% 3,09%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . 1,2258 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,834 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4419 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,558 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .111,09 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3622 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,933 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2533 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4012

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4124

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2074 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3802

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.637.553,59 1.494.313,10 1.166.128,82 12.721.643,53

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,5699 9,3466 9,4800 9,6273

1,54% 1,45% 0,74% 0,95%

4,7984 9,8139 9,6696 9,9643

4,5242 -27,37% 9,2531 -24,70% 9,3852 -3,00% 9,5310 -16,46%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2267 .........................................................1,2249 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83458 .......................................................0,83342 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4471 .........................................................7,4367 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5647 .........................................................9,5513 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,17 .........................................................111,01 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3632 .........................................................1,3612 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9386 .........................................................7,9274 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2542 .........................................................1,2524 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4022 .........................................................1,4002

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

TETAPTH 23 IOYNI√À 2010

√À∞™π°∫Δ√¡, 22.

Œ

ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤ÌÌÂÛ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó, Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó, ̤ۈ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.√ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÌÈÛıÒÓÂÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ - Ù· Û¯ÂÙÈο Û˘Ì‚fiÏ·È· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· - ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÛȷο ηı‹ÎÔÓÙ·. ¢‡Ô ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È.

øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó· ÛÎÈ҉˜ “‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘˜, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜” (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Δ·ÏÈÌ¿Ó) ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤ÁÁÚ·Ê·, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Â΂ȿ˙Ô˘Ó Î·È ÙÂÏÈο ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ô˘ Û˘Ó¿¯ÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô √∏∂ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ, Û ÛÙ·‰È·Î‹ ‚¿ÛË, ÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó Ô˘ ı· ·ÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ·fi “Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·”, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È. “√ Úfi‰ÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ·fi ÙË Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÂΛÓÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÛÙ·‰È·Î¿, Â¿Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ‹ Ì ¿ÏϘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¢Èψ̿Ù˜ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÎÎÏËÛË Ù˘ ·ÊÁ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚË-

ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘

√È ∏¶∞ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜... Δ·ÏÈÌ¿Ó ∞ӷηÏÂ›Ù·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

ŒÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Ì 5 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 22.

ÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î˘ÚÒÛÂȘ.

∞ӷηÏÂ›Ù·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ √ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ™Ù¿ÓÏÂÈ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï, ·Ó·ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· Î·È Û ‰Èψ̿Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ◊‰Ë ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï. √ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Rolling Stone fiÙÈ ÓÈÒıÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì· ÌÈÏÒÓÙ·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡, ÁÈ· Ì›· “Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙȘ οÌÂÚ˜” Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ. ∂ÈϤÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÈÚˆÓÈο ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ Î·È ‰Ë-

ÏÒÓÂÈ “ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜” ·fi ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, ∫·ÚÏ ŒÈÎÂÓÌ¤ÚÈ, Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â Ù·¯ı› ηٿ Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ 2011, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, fiˆ˜ Ë μÚÂÙ·Ó›· ‹ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· η΋ ÎÚ›ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Î¿ÙÈ “Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Û˘Ì‚Â›”. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ùڤʈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜”. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘.

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ “¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â¤‰ÂÈÍ ÔÚı‹ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË”, ›¯Â Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ª·Î ∫Ú›ÛÙ·Ï ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÎ·Ó ªÔ˘ıÌ¿È. “∞Ù˘¯¤˜” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, Δ˙¤È̘ ∞·ÙÔ˘Ú¿È, ·ÏÏ¿ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï.ΔË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi ª·Î∫Ú›ÛÙ·Ï.

¶¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì ÛÙfi¯Ô ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. ™ÎÔÙÒıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È Ì›· 17¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï·, ÎfiÚË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ¤ÎÚËÍË Û˘Ó¤‚Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ CNN Turk. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “°ÂÚ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó” (TAK), Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó (PKK), ·Ó¤Ï·‚Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Firat, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ªfiÏȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÙÔ˘ PKK, Û ·¿ÓÙËÛË ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ 11 ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.

∞·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÂÚÁ·Û›· Û ϷıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ NASA

ª·ıËÙ¤˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÛËÏÈ¿ ÛÙÔÓ ÕÚË Ó‹ı˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙË °Ë, ‹Ù·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fï˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜. “∞˘Ùfi˜ Ô Ï¿ÎÎÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ· Ì·˜. ∫·È Â›Ó·È ÌfiÏȘ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÛÙÔ Pavonis Mons” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢Ú ∫¿ÛÈÓÁÎ. √ ÁˆÏfiÁÔ˜ ›¯Â ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÕÚË ÙÔ 2007 Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÒÓ ÛËÏ·›ˆÓ. ∏ ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘ Pavonis Mons ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ۠ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ıÂÚÌÈ΋ οÌÂÚ· ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Mars Odyssey. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· Ó¤· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ¤Ó·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, ÙÔÓ Mars Reconnaissance Orbiter.

√À∞™π°∫Δ√¡, 22.

ª·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ NASA, ÂÓÙfiÈÛ·Ó Û ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÙÚ‡·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌÈ·˜ ˘fiÁÂÈ·˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ÛËÏÈ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Space.com, Ë ÛËÏÈ¿ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ·fi 16 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ “Œ‚ÂÚÁÎÚÈÓ” ÛÙÔ ∫fiÙÔÓÁÔ˘ÓÙ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂Λ, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË NASA Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ Ù˘. ∫·ıÒ˜ Âͤٷ˙·Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ 12¯ÚÔÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤ÂÛ Û ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË Ì·‡ÚË ÎËÏ›‰· ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ Pavonis Mons. ΔËÓ ÂÈÎfiÓ· ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ô °ÎÏÂÓ ∫¿ÛÈÓÁÎ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÁˆÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ï¿ÎÎÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ Á‡Úˆ ÛÙ· 170 ̤ÙÚ· Î·È ‚¿ıÔ˜ 115 ̤ÙÚ·. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÙÚ‡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠfiÙ·Ó Î·Ù¤ÚÚ¢ÛÂ Ë ÔÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ˘fiÁÂÈ·˜ ÛËÏÈ¿˜. ∏ ›‰È· Ë ÛËÏÈ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ “ۈϋӷ˜ Ï¿‚·˜”, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ ‹ ÎÔÈÏfiÙËÙ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ï¿‚·˜ ÚÈÓ ·fi ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· (Ô ÕÚ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ÂÓÂÚÁ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÁˆÏÔÁÈο ÓÂÎÚfi˜). √È ÛˆÏ‹Ó˜ Ï¿‚·˜, Û˘-

ºÔÓÈΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ª¶ƒ∞∑π§π∞, 22.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 31 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ μÚ·˙ÈÏ›·, Û‡Ìʈӷ Ì Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 40.000 ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ, ηıÒ˜ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, ÂÓÒ 65.000 ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÚÁ›· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜.√ÚÈṲ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªÔ˘ÓÙ¿Ô˘... ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ·ÔÎfiËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÏËÌ̇ڷ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, §Ô˘›˜ πÓ¿ÛÈÔ §Ô‡Ï· ÓÙ· ™›Ï‚·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ̤ÚÔ˜ ‹ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜.

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ºÚ¤ÌÔÓÙ ÛÙË¡ ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡ÂÌÚ¿Ûη Û ÙÔÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÓfiÌÔ ÁÈ· Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó Û ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ - ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ πÛ·ÓfiʈÓÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ - ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË¡ fiÏË ÙÔ˘˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 57% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ „‹ÊÈÛ ˘¤Ú Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ı‡ÂÏÏ·˜ Ô˘ ÍÂۋΈÛÂ Ô ·ÓÙÈÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ·, ÂÓÒ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Î·È ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ÎÚÈı› ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÚfiÙ·ÛË ··ÁfiÚ¢ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ó· ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Î·ÙÔÈ˘ Û fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ÂÓÒ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. √È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ê‹ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÛËÌ›ˆÓ·Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ηٿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ù¿¯ıËÎ·Ó ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ú· ·fi Ù· ÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙˆÓ ∏¶∞ Ë ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Â›‰Ô.


¢ÈÂıÓ‹ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

°È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁË Î·È ÙÚfiÊÈÌ·

¶fiÏÂÌÔÈ ÌÂٷ͇ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

Ÿ

ˆ˜ ÔÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó “ÔϤÌÔ˘˜” Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁË Î·È ÙÚfiÊÈÌ·, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ‰ÂηÂÙ‹˜ ÌÂϤÙË ÛÙËÓ √˘ÁοÓÙ·. “∞Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó· Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤Ù·Ì ÍÂοı·Ú˜ ÂӉ›ÍÂȘ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Δ˙ÔÓ ª·˚Ù¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ª›ÛÈÁηÓ, ÂȉÈÎfi˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚˆÙ¢fiÓÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ.

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÎËÏ›‰· ·fi ʇÎÈ· ÛÙȘ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ¶∂∫π¡√, 22.

¢π∞∫√™π∞ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È Ë ¤ÎÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÎËÏ›‰·˜ ·fi Ú¿ÛÈÓ·, ÂÈϤÔÓÙ· ʇÎÈ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ·ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜, Â›Ó·È Û˘¯Ófi ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Xinhua, Ë Ó¤· ÎËÏ›‰· ·¤¯ÂÈ 13 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË ΔÛÈ·ÔÓ¿Ó Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™·ÓÙfiÓÁÎ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ΔÛÈ·ÔÓ¿Ó, ÛÙËÓ ·Ú¿ÎÙÈ· fiÏË ΔÛÈÓÁÎÓÙ¿Ô, ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÎËÏ›‰· ·fi ʇÎÈ· ·›ÏËÛ ӷ ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 2008. ¶ÂÚ›Ô˘ 10.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÙfiÙ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡ÛÔÛÌˆÓ Ê˘ÎÈÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ 68 “ÎfiÎÎÈÓ˜ ·Ï›ÚÚÔȘ” , ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÙÔÍÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿. ΔÔ 2008, Ë ¤ÎÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·ÏÈÚÚÔÈÒÓ ÛÙËÓ ∫›Ó· ·˘Í‹ıËΠÛÙ· 13.700 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 2.100 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ AFP, Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ∫Ú·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· øηÓÒÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ï‡Ì·Ù· Î·È ÁˆÚÁÈΤ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ ÌÔχÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 83% ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∫›Ó·˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡: Δ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Ê˘ÎÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· fiÙ·Ó Âı·›ÓÔ˘Ó ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚfi‚È·. Δ· ÌÈÎÚfi‚È· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÂÏÈο ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

¢Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ› Û ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ ∫ÔÓÁÎfi ª¶ƒ∞∑∞μπ§, 22.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 50 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·-

Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∫ÔÓÁÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÙÚ¤ÓÔ Â›¯Â ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ fiÏË ¶Ô˘¤ÓÙ-¡Ô˘¿Ú Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ªÚ·˙·‚›Ï, fiÙ·Ó ÂÎÙÚԯȿÛÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ¤ÂÛ·Ó Û ¯·Ú¿‰Ú·. √È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 Î·È ÙÔ˘ 1930 Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·˚Ù¿ÓÈ ¤Ú·Û 10 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¯ÈÌ·Ù˙‹‰ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÁÎfiÁÎÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ∫ÈÌ¿Ï ÛÙËÓ √˘ÁοÓÙ·. “™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÁÎfiÁÎÔ Ó· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ‹ Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ı·Ó¿ÛÈÌ· 18 ¿ÙÔÌ· ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜” ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Current Biology. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 150 ̤ÏË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ÂÚ›ÂÚÁ˜ “ÂÚÈÔϛ˜” ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ıfiÚ˘‚· Ô ¤Ó·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ıÒ˜ ÏËÛ›·˙·Ó ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰ˆÓ. “μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÂÚÈÔÏ›· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜, fiÙ·Ó ·ÈÊÓȉ›·Û·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο” ı˘Ì¿Ù·È Ë ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ ™›Ï‚È· ÕÌÛÏÂÚ, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢Ú ª·˚Ù¿ÓÈ ˆ˜ ÚÔÙ˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. “™¯Â‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹, Ù· ÂÓ‹ÏÈη ·ÚÛÂÓÈο ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÂÚÈfiÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ¿ÁÓˆÛÙ· ıËÏ˘Î¿, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ‰‡Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ‚Ú¤ÊË” Û˘Ó¯›˙ÂÈ. ΔÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ÛÎÔÙÒıËΠÂÈÙfiÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ· ÒÛÙÂ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· Â¤˙ËÛÂ. ∫·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó

fiÙÈ ÔÈ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÁÎfiÁÎÔ Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 22%. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÁÎfiÁÎÔ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓË Î·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙË, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ë ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÈÌ·Ù˙‹‰ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â›‰Ú·Û˘. √È ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ Û·Ê›˜: √È ·ÚÛÂÓÈÎÔ› ¯ÈÌ·Ù˙‹‰Â˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È “·¤ÎÙËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁË Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÛÙ· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ª·˚Ù¿ÓÈ. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜, Ô

ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·¤Ê˘Á ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ: “√È fiÏÂÌÔÈ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ¤ÓÓÔÈ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·” ›Â.

√ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ŒÓ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚÔ˜ ÊÚ¿¯Ù˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 12 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÓÂÙ·È Û ¿ÚÎÔ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ÚÈÓfiÎÂÚÔ Ù˘ π¿‚·˜, ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ıËÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 50 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË, ÙÚ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¿ ÙȘ ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÈÓfiÎÂÚÔÈ Ù˘ π¿‚·˜ (¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙ ۇÁ¯ÚÔÓ· ›‰Ë ÚÈÓfiÎÂÚÔ˘) ˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ √˘˙Ô‡ÓÁÎ ∫Ô˘ÏfiÓ ÙÔ˘ ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡. ∞ÎfiÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì. “ŸÙ·Ó ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Â›Ó·È ÙfiÛÔÈ ÌÈÎÚÔ›, ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∞ÓÙ› ƒ·¯Ì¿Ù ÷ÚÈ¿ÓÙÈ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ WWF Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÁ·ÓÙfiÛˆÌÔ ıËÏ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ô„›ÏˆÛË Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜, Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ¿ÏÏ· ›‰Ë ÁÈ· ÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË ÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë Ï·ıÚÔ-

ıËÚ›·. ΔÔ “ΤڷÙÔ” ÙÔ˘ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÛÎÏËÚ¤˜, Âӈ̤Ó˜ ÙÚ›¯Â˜, Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ˆÏÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˘˜ ÛÙÔ √˘˙Ô‡ÓÁÎ ∫Ô˘ÏfiÓ ‚Ú¤ıËΠ˘ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ˜ Î·È ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ¿ÏÏÔÈ Èı·Ófiٷٷ ¤ı·Ó·Ó ·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˘ Ù˘ π¿‚·˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÔ Â›‰Ô˜ ·Ú¿ Ï›ÁÔ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ 1883, fiÙ·Ó ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ∫Ú·Î·Ù¿Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ‡„Ô˘˜ 40 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÙÔ ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·Îfi ÓËÛ›. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 20 ¿ÙÔÌ·, ¯¿ÚË fï˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ WWF Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó¤Î·Ì„ ÛÙ· 50 ¿ÙÔÌ· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Î·È ¤ÎÙÔÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚfi˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚÔ˘ ÊÚ¿¯ÙË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÚÈο ˙Ò· Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi. ™ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¤ÓÙ ›‰Ë ÚÈÓfiÎÂÚÔ˘: Ô ÈÓ‰ÈÎfi˜ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜, Ô Ï¢Îfi˜ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜, Ô ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜ Ù˘ π¿‚·˜ Î·È Ô ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜ Ù˘ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜. ∞fi Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿, Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎÏ›„ÂÈ.

¶ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÓÙfïÓ

§ÈÁfiÙÂÚË Ê·ÁÔ‡Ú· ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· Ù˘ „›ڷ˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 22.

Ù˘Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë „›ڷ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÁÂÓÓ¿ ·‚Á¿ ¿Óˆ Û ÙÚ›¯Â˜, ÂÓÒ Ë „›ڷ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙȘ ›Ó˜ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ.

∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÁÔÓȉÈÒ-

Ì·ÙÔ˜ Ù˘ „›ڷ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÂÓ‹˜ Í·‰¤ÏÊ˘ Ù˘ „›ڷ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó¤Â˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ ·Ú¿ÛÈÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÓÙfïÓ. ∏ „›ڷ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Nature. ∂›Ó·È ·ÏÈfi˜ Î·È ·¯ÒÚÈÛÙÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜, ηıÒ˜ ·Ú·ÛÈÙ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂʇÚÂÛË ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 70.000 ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù·, ηÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ƒˆÛ›·, Î·È ıˆڋıËΠ‡ÔÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ‚Ô˘‚ˆÓÈ΋˜ ·ÓÒÏ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ ·Ú¿ÛÈÙÔ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ¿ÙÔÌ· Ì ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ „›ڷ ÙÔ˘ ÙÚȯˆÙÔ‡ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ·Î›Ó‰˘ÓË, Ë „›ڷ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ fiˆ˜ Ô Ù‡ÊÔ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô „›Ú˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›-

∂ͤÏÈÍË

‰Ô˜ ·ÏÏ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ú¿ÙÛ· ‹ ˘Ô›‰Ô˜ (Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ „›ڷ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Pediculus humanus humanus, ÂÓÒ Ù˘ „›ڷ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Pediculus humanus capitis. ∏ „›ڷ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·Ú¿ÛÈÙÔ). ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÈÎÈϛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÌÔÈfi-

ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÓÙfïÓ, Ë „›ڷ fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ “ËÌÈÌÂÙ¿‚ÔψӔ ÂÓÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi Ï‹ÚË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ - ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ó·ڿ Î·È Ù· ÂÓ‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. Δ· ËÌÈÌÂÙ¿‚ÔÏ· ¤ÓÙÔÌ· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤Ó· ÈÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ·ÚıÚfiÔ‰ˆÓ, ÔfiÙ ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· Ù˘ „›ڷ˜ Â›Ó·È ıËÛ·˘Úfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ˘˜. “ΔÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›Ô ÁÔÓȉ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÙfïӔ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ¡Ù¤ÈÏ ∫ϤÈÙÔÓ, ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi˜ ·Ú·ÛÈÙÔÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °ÈÔ‡Ù·.

ΔÈ ·ÔηχÙÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË: * ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˙ÂÈ Û ÛÙ·ıÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë „›ڷ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÁÔÓ›‰È· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ΢ڛˆ˜ fiÛ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ fiÛÊÚËÛË Î·È ÙË Á‡ÛË. * ŒÓ· ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ „›ڷ˜ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‚ÈÙ·Ì›ÓË μ5, Ë ÔÔ›· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ (ıÚÂÙÈο Ùˆ¯fi) ·ÓıÚÒÈÓÔ ·›Ì·. * ∏ „›ڷ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÔÓ›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔÍÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÛÙ· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ „›ڷ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ∏ ÁÂÓÂÙÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ÁÈ·Ù› Ë „›ڷ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ·ıÔÁfiÓˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ Ë Í·‰¤ÏÊË Ù˘ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ·Ûı¤ÓÂȘ. ΔÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Proceedings of the National Academy of Sciences.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

∞ÒÏÂȘ 1,58%

™ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÌÂÙ·Î˘Ï›Ô˘Ó ÙÔ º¶∞ 11% Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È;

ÀÔ¯ÚˆÙÈο ·ԉ›ÍÂȘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› ∞£∏¡∞, 22.

ԉ›ÍÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î·È º¶∞ 11%, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› ·fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ◊‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ fiÔ˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û·ÊÒ˜ Ë Ó¤· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ, Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Û º¶∞ 11% ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÎÌ·ÚÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ›Û¯˘Â Ò˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Á‡Úˆ ÛÙ· 800 ¢ÚÒ. ∏ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘ ˆ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ì ÙȘ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ º¶∞ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 3-4.000 ¢ÚÒ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· η٤‚·ÏÂ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÈ. √È ·ԉ›ÍÂȘ ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ì ÙÔ Ù·Í›ÌÂÙÚÔ ÂÓÒ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ Ù·Í›ÌÂÙÚÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·fi‰ÂÈÍË.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í›, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ú›¯Â ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ Ù·Í› ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÚ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚È‚Ï›Ô ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÂΉ›‰ÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó.1809/1988 Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Ù·Í›ÌÂÙÚÔ. ª¤¯ÚÈ

ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·˜ ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ù‹ Ì ۯÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·˜ fiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Ù·Í› ‰È·ÙËÚ› Î·È ¿ÏÏÔ ÎÏ¿‰Ô ÒÏËÛ˘ ·Á·ıÒÓ ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ηÙËÁÔÚ›· ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î¿ı ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 Ô ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ Ù·Í› Ô˘ ÙËÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Ù·Í›. ∂¿Ó ÙËÓ 1/7/2010 ÙËÚ› ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Ù·Í›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û ‚È‚Ï›· ‹ ÙËÚÔ‡Û ‚È‚Ï›· ·ÁÔÚÒÓ Ú¤ÂÈ ÙËÓ 1/7/2010 Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ù·Í› ÙËÚ› ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ŸÙ·Ó Ô ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ ·-

·Û¯ÔÏ› Ô‰ËÁfi ÌÈÛıˆÙfi, Ô ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ ηٷ¯ˆÚ› ÛÙÔ ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡, Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù·Í›, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜, fiÛÔ Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ·˘ÙÔ‡. °È· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ 30Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ∞Ó·ÏfiÁˆ˜ Ë ÂÎÙ‡ˆÛË Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ™Â ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ¯ˆÚËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31/12/2010 Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ 30/6/2010 ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÁÈ· (.¯. Ù·Í›, Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹) Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ 30/6/2010, Ì ÌÓ›· Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ù˘ ·Ó·fiÛ‚ÂÛÙ˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Ù·Í› ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ º¶∞ Î·È ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÛÙÔ ÊfiÚÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ì º¶∞ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ Î·È ÂÎηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞, ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ (11% ·fi 1/7/10), ÂÓÒ Â¿Ó ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÔÓÙ·È (fiˆ˜ .¯. ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜ (η‡ÛÈÌ·, ÂÈÛ΢¤˜, ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÎÏ). ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ (1/7/2010) ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ‰Èη›ˆÌ· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 33 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ¤ÙË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ηٿ Ù· ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi Ó· ˘Ô‚ÏËı› ̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ º¶∞ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ “¢‹ÏˆÛ˘ ∞ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ªÂٿٷ͢” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÚÔ˜ ¤ÎÙˆÛË ÔÛfi º¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÈÔ‰È΋ ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹˜ Ù·Í› ·ÁfiÚ·Û ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Î·Ù¤‚·Ï ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Ó· ÂÎ¤ÛÂÈ 3.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· 3/5 ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎÂ.

ªÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· “˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜” ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 22.

¢∂ÀΔ∂ƒ√™ Á‡ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·Ú¿-

ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙȘ “˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÓËÌfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ë μÔ˘Ï‹. ∫·ıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ‰È¿Ù·ÍË Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞, ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·” , ÂÓÒ Î·È Ô §∞√™ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ú¿ÍÂÓË” ÙË ‰È¿Ù·ÍË Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ Ù˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ μ¿-

Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙȘ 7 ª·˝Ô˘ - ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ - Ì ÙËÓ ÔÔ›· “ÂÍÔÏÈ˙fiÙ·Ó” Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, Ì ÌfiÓË ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÓÙˆ˜, ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› ˆ˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó, “ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Î‡ÚˆÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “Ô ÓfiÌÔ˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı›, ÚԂϤÂÈ ˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËı› Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÓËÌfiÓÈ· fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ë μÔ˘Ï‹” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÙËÓ

Â›Ì·¯Ë ‰È¿Ù·ÍË, “Ë μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ. ∏ „‹ÊÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. ∫·È ›· ÏÔÈfiÓ, Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË - ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÓfiÌÔ” . “ŸÛ· ϤÙÂ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È ÂÍfi¯ˆ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο” , ·Ó¤ÊÂÚ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘. “∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο, fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙ·Ó ¤ÊÂÚÓ ÂΛÓË ÙËÓ ¿ıÏÈ· ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ „¤Ì·. ∂Á›ÚÂÙ·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ËıÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Â˘ı‡ÓË fiÛˆÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ÌÓË-

ÌfiÓÈÔ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚ÂÈ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ·” , ›Â. √ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ “¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ÁÈ· ·ڈÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Î·È Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· ÙÔ˘ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡” . “∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ Δ˙¤Î˘ (∫∫∂), ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ·˘Ù‹Ó, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. “¶·Ú¿ÍÂÓË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫ÒÛÙ·˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙËÓ ·ÔÛ‡ÚÂÈ. ™Â ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ °Â›ÙÔÓ·˜ (¶∞™√∫), ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ “ηٿ ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ-

΋ οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ - Û˘Ó‹ıˆ˜ οÔÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ ڤۂ˘. ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì·›ÓÂÈ, Â›Ó·È Â¿Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ·ڈÛË ‹ ÂÓË̤ڈÛË” . ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ˘fi ηٿıÂÛË, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ‰‡Ô Â˘Úˆ·˚Τ˜ √‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÏËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fiÎÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î.¿. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ¶¤ÌÙË.

¢ÈÔÚıˆÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÔ Ã.∞.∞. ∞£∏¡∞, 22.

¢π√ƒ£øΔπ∫∂™ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÎÂÚ‰ÒÓ. ∞Ó¿ÏÔÁÔ Îϛ̷ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™Â Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.569,99 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 1.595,21 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 25,22 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,58%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 745,08 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,08%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.867,84 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,02 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 302,80 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,68%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.704,13 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,67%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.993,08 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 1,71%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(+8,29%), Ù˘ Jumbo(+3,64%), Î·È Ù˘ MIG(+1,77%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank(4,61%), Ù˘ Eurobank(-4,13%), ÙÔ˘ √¶∞¶ (-3,80%) Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-3,48%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.573,89 +0,18%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.419,97 +3,95%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.110,69 -2,76%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.413,85 0,10%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.889,34 -3,09%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.395,41 -1,42%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.213,27 +2,64%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.261,16 +0,85%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.094,07 -3,19%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 848,74 +6,57%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.791,92 -0,91%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.524,37 -2,75%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.629,25 -2,32%, ÀÁ›·: 2.633,45 +0,45%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.629,01 -1,17%, ÃËÌÈο: 6.047,39 +2,51%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.317,66 +0,05% 91 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 84 ÙˆÙÈο Î·È 43 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ : ∞ΔΔπ∫∞Δ +15,79%, ¡ËÚ‡˜ +11,11%, Intracom+10,29% Î·È Medicon +9,97%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ANE∫(Ô’90) 23,81%, Vell Group -19,63%, ∂χıÂÚË ΔËÏÂfiÚ·ÛË -13,67% Î·È Paperpack ΔÛԢηڛ‰Ë˜ -13,64%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 68,84 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:MIG Ì 1.833.504 ÙÂÌ¿¯È·, Alapis Ì 1.653.875, ∂ıÓÈ΋ ÌÂ1.506.572 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 944.145 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 15,125 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √Δ∂ Ì 5,737, √¶∞¶ Ì 4,709 Î·È Coca Cola Ì 4,572 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 61,027 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


32

TETAPTH 23 IOYNI√À 2010


T∂Δ∞ƒΔ∏ 23 IOYNI√À 2010

33

∏ ∂£¡π∫∏ §À°π™∂ ™Δ√ Δ∂§√™ ª∂ 2-0 ∞¶√ Δ∏¡ ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏ ∫∞π ∞¶√Ã∞πƒ∂Δ∏™∂ Δ√ ª√À¡Δπ∞§

ª¶∞™∫∂Δ

“ŒÂÛ ...Ì·¯fiÌÂÓË”

√‰Â‡ÂÈ ÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ™·ÓÔ‡Ï˘;

∂ıÓÈ΋ ¿Ï„ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ χÁÈÛ Ì 20 ·fi ÙËÓ Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÛÙÔ ¶ÔÏÔÎÔ˘¿ÓÂ Î·È ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ∏ ‹ÙÙ· 2-0 ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ·ԉ›¯ıËΠÌÔÈÚ·›·, ηıÒ˜ Ë Ó›ÎË Â› Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ Î·È Ë ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·.Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÔ·Ï›‰Ë˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. MVP ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ. ªÂ ...Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰‡Ô ·ÎÚ·›Ô˘˜ Ì·Î, ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚ·Î›ÛÂÈ Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. Δ· ·Ì˘ÓÙÈο Ï¿Ó· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔËÓ ÂÛÙ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô Δ˙fiÚ‚·˜, ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ô ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜, Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ªfiÚ·˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô μ‡ÓÙÚ·. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ª¤ÛÈ, ÛÙ· ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ Δ˙ÈfiÏ˘, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÂÓÒ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ™·Ì·Ú¿˜. Δ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ·ÏËÛ·Ó ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ‹ıÂÏÂ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. ∏ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ›¯Â ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ·ÓÔ‡ÛÈ· ˘ÂÚÔ¯‹, fï˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙËÓ Ì¿Ï·, ¤ÎÔ‚·Ó οı ΛӉ˘ÓÔ Î·È Â›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚·. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ‹Á ÂÚ›ÊËÌ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ª¤ÛÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚÒÙÔ 10ÏÂÙÔ ¤Ú·Û ‹ÚÂÌ· Î·È ˆÚ·›·... ™ÙËÓ Â›ıÂÛË ‚¤‚·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¢ηÈڛ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ÂÓÒ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ·ÂÏÈÛÙÈο ÌfiÓÔ˜. ™ÙÔ 12’ Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ·˘Í‹ıËηÓ, ·ÊÔ‡ Ë ¡ÈÁËÚ›· ›¯Â ¿ÚÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÓ ¡. ∫ÔÚ¤· Î·È ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ¤ÙÛÈ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∫·È ÂÓÒ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ÙÔ 20ÏÂÙÔ ı· ÙÂÏ›ˆÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ÚÂÌ·, ÛÙÔ 18’-19’ Ë ∂ıÓÈ΋ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¿ÙËÛ ϛÁÔ ÙÔ ...Áο˙È Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. øÛÙfiÛÔ Ô‡ÙÂ Ô ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ, Ô‡ÙÂ Î·È Ô μÂÚfiÓ Î·-

√ ¡ÙÂÌÈΤÏȘ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÛÙÔ 77’ Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Δ˙fiÚ‚·. ∏ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ “ÌÈ·ÓÎÔÙÛÂϤÛÙ” ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ›¯·Ó ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ηÙÔ¯‹, fï˜ Û’ fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ, ›Ù Ì ÙÔÓ ∞ÁÎÔ˘Ú¤ÚÔ ÛÙÔ 32’, ›Ù Ì ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫ÏÂ̤ÓÙ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Δ˙fiÚ‚·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÙȤÚÔ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Û Ôχ ηϋ ̤ڷ Î·È Ì ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›Â˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÛÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈο ÛËÌÂ›Ô (45’) Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ª¿ÍÈ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ Î·È ª¤ÛÈ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÙÔ 0-0. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÌÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ·ÊÔ‡ Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Á ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÚÔˆı‹ıËΠÛÙ· ¯·Ê. ∫·È ÂÓÒ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÌÔÈ·˙ Ôχ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙÔ 48’ ‹Úı ӷ ...Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿. √ ™·Ì·Ú¿˜ ‚Á‹Î ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ·¤Ê˘Á ÙÔÓ ¡ÙÂÌÈΤÏȘ, ‹Ú ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ·fi ÙÔÓ ªÔ˘ÚÓÙ›ÛÔ, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ η٤ÏËÍ ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù. ™Ù· ÂfiÌÂÓ· ÏÂÙ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ-

■ ∂ º∂ƒ∂ 2-2 ª∂ Δ∏ ¡π°∏ƒπ∞

ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Î·È ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ¡›Ó˘ Î·È ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘. ™ÙÔ 55’ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ¿ÏÏË ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÂÈϤÔÓ ‹ÚıÂ Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¡. ∫ÔÚ¤·˜, Ô˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË,. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, fï˜ ‹Ù·Ó ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ¿Ï¢ ÌfiÓÔ˜ Ì’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È fiÔÙ ¤‚ÚÈÛΠ¯ÒÚÔ ¤Î·Ó ÛÔ˘Ù. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ 60’ fiÔ˘ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ™¤ÏÙÈÎ ÛÔ‡Ù·ÚÂ, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ ¿Ô˘Ù. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ΢ÏÔ‡ÛÂ Î·È ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙfiÓ· Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙÔ 68’ Ô ª¤ÛÈ ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Ô Δ˙fiÚ‚·˜ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ ·ÚÒÓ, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· (69’) Ì ÙÔÓ ªÔÏ¿ÙÈ. ΔÔ 0-0 ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙÔ “¶›ÙÂÚ ªÔοÌ·” Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó·ÙÂÚÒıËηÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ› ›¯·Ó οÓÂÈ ÙÔ 2-2. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÁÂÁÎÌ¤ÓÈ, ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ

∫∞π ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√À™

ηًÊÂÈ·. ™ÙÔ 77’ Ô ¡ÙÂÌÈΤÏȘ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ªÈÏ›ÙÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÏÂÙ¿ ‹Ù·Ó ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¿ÓÂÛË Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. √È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙfiÓ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ 89’ Ô ª¤ÛÈ ÛÔ‡Ù·ÚÂ, Ô Δ˙fiÚ‚·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ·ÏÏ¿ Ô ¶·Ï¤ÚÌÔ ‹Ú ÙÔ “ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ” Î·È Ì Ï·Û¤ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 20. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ 91’ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Ô ƒÔ̤ÚÔ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: πÚÌ¿ÙÔÊ (√˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó) ∫›ÙÚÈÓ˜: ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ - ªÔÏ¿ÙÈ ∂§§∞¢∞ Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (55’ Ï.ÙÚ. ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘), ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªfiÚ·˜, Δ˙ÈfiÏ˘, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (55’ Ï.ÙÚ. ¡›Ó˘), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (46’ Ï.ÙÚ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜), ™·Ì·Ú¿˜ ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏: ƒÔ̤ÚÔ, √ٷ̤ÓÙÈ, ∫. ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, ¡ÙÂÌÈΤÏȘ, ªÔ˘ÚÓÙ›ÛÔ, ªÔÏ¿ÙÈ, μÂÚfiÓ, ª. ƒÔÓÙÚ›ÁΘ (63’ ¡ÙÈ ª·Ú›·), ª¤ÛÈ, ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ, ªÈÏ›ÙÔ.

“16” ¶∞πƒ¡√¡Δ∞™ Δ∏ 2∏ £∂™∏ ™Δ√¡ μ’ √ªπ§√

“ÃÚ˘Û‹” ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ¡. ∫ÔÚ¤· ∏ ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ μ’ fiÌÈÏÔ, Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ¡ÈÁËÚ›·, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ ¡Ù¤ÚÌ·Ó, ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 2-2 Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ∏ ¡ÈÁËÚ›· ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 12’ Ì ÙÔÓ √‡ÙÛÂ, ·ÏÏ¿ Ë ∫ÔÚ¤· “·¿ÓÙËÛ” ÛÙÔ 38’ Ì ÙÔÓ §È °ÈÔ˘ÓÁÎ ™Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 49’ Ô ¶·ÚÎ ΔÛÔ˘ °ÈÔ˘ÓÁÎ ¤Î·Ó ÙÔ 1-2. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 22 ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 69’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Ô ∞ÁÂÁÎÌ¤ÓÈ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÈıÂÙÈ΋ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ë ¡ÈÁËÚ›· ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ªÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ŸÓÙÈ· ÛÙÔ 12’, Ô √‡ÙÛ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· (1-0). ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-0 ¤¯·ÛÂ Ë ¡ÈÁËÚ›· ÛÙÔ 36’ Ì ÙÔÓ √‡ÙÛ ӷ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔ ‰ÔοÚÈ. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·, Ô˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ›Â˙Â, ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ÙÔÓ §È °ÈÔ˘ÓÁÎ ™Ô˘ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ (1-1). ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÁÎÔÏ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·. ™ÙÔ 49’ Ì ·¢ı›·˜ ÎÙ‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï Ô ¶·ÚÎ ΔÛÔ˘ °ÈÔ˘ÓÁÎ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿-

ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ “ÂÍÈÏÂÒıËΔ Ì ÙÔ Â‡ÛÙÔ¯Ô ÎÙ‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ªÂÓÎÂÚ¤ÓÛ· (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·) ∫›ÙÚÈÓ˜: ∂ÓÁ¿̷, √Ì¿ÛÈ, ∞Á›Ï· - ¡· ªÈÏ ¡π°∏ƒπ∞: ∂ÓÈÁÈ¿Ì·, °ÈfiÌÔ (46’ ∂ÙÛÈÂ˙›ÏÂ), ∫·ÓÔ‡ (57’ ª¿ÚÙÈÓ˜), ∞ÊÔÏ¿ÌÈ, ™›ÙÔ˘, ∞ÁÂÁÎÌ¤ÓÈ (71’ √Ì›Ó·), √‡ÙÛÂ, ∞Á›Ï·, ŸÓÙÈ·, √Ì¿ÛÈ, ∂ÙÔ‡¯Ô˘. ¡. ∫√ƒ∂∞: ™Ô˘ÓÁÎ ƒ›ÔÓÁÎ, °ÈfiÓÁÎ ÃÈÔ‡ÓÁÎ, ¶·ÚÎ °È ™Ô‡ÓÁÎ, ∫ÈÌ °ÈÔ‡ÓÁÎ °Ô˘, ¶·ÚÎ ΔÛÔ˘ °ÈÔ‡ÓÁÎ (91’ ¡ÙÔÓÁÎ °ÈÓ), §È °ÈÔ‡ÓÁÎ ¶›Ô, §È °ÈÔ‡ÓÁÎ ™Ô˘, ™Ô˘ÓÁÎ °ÈÔ˘ÂÓÁÎ (87’ °È¿Â ™Ô˘ÓÁÎ), §È ΔÛÔ˘ÓÁÎ °ÈfiÓÁÎ, °¤ÔÌ ∫È ÃÔ˘Ó (64’ ∫ÈÌ ¡· ªÈÏ), ΔÛ· ¡ÙÔ˘Ú›.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (Û 3 ·ÁÒÓ˜)

Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∂ÓÈÁÈ¿Ì·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· (1-2). ™ÙÔ 66’ Ô ∞ÁÂÁÎÌ¤ÓÈ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηıÒ˜ Û ¿‰ÂÈ· ÂÛÙ›· ÎÈ ·fi ‰‡Ô ̤ÙÚ· ηٿÊÂÚ ӷ ·ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÚ›·

1. ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1 9 2. ¡. ∫ÔÚ¤· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 4 3. ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 3 4. ¡ÈÁËÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 1

ªÂ ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ÌÂÙ¿-™·ÓÔ‡ÏË ÂÔ¯‹˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÁηÚÓÙ ‹Ú·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÚÔ‹ ¯ı˜, ηıÒ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ ‰¤¯ÙËΠӷ “Ú›ÍÂÈ” ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi 2,5 Û 2,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó 2 ÂηÙ. Î·È Ô‡Ù ¢ÚÒ ·Ú·¿Óˆ. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚˆÙÔÎÏ·Û¿Ù· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ƒfiÏÔ-“ÎÏÂȉ›” ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Î·È Ô Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘, ª›ÛÎÔ ƒ·˙Ó¿ÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ù˙¤ÓÙ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ™·ÓÔ‡ÏË ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ™·ÚÔ‡Ó·˜ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ “Ú›¯ÓÂÈ ‰›¯Ù˘·” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÂÚ¤Ï ª·ÎπÓÙ¿ÈÚ. ∏ Ú‹ÙÚ· ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Ì ÙË ™È¤Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ 200.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Û˘Ì·›ÎÙ˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙË ™È¤Ó·.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¢ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ¶·Ù¤Ú·˜ √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î. ¡›Î·, Ô ·Ú·ÈÙËı›˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶ÔϤÌË, ¢¿‚·ÚË Î·È •˘Ï¿, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. “¢ÂÓ ÂÈÛÙڤʈ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. À¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ˆӔ, ÙfiÓÈÛ ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ô Î. ¶·Ù¤Ú·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ οÔÈÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. √ “Δ˙›ÁÎÂÚ” Û˘Ó¤¯ÈÛ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ Î. ¡›Î· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÏÏ›„ÂÈ Î¿ÔÈ·˜ χÛ˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ÔÚ¢Ù› ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Ì ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ó· “ÙÚ¤¯ÂÈ” Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶∞∂, ·ÚfiÙÈ Î·Ó¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ŸÏ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢™ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ ˘fi fiÚÔ˘˜. ◊ıÂÏ ӷ ·›ÚÓÂÈ ÂÓ Ï¢ÎÒ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. √ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‹ıÂÏ ÙÔ ¢™ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó οÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ¯¿ÛÌ· ‰ÂÓ ÁÂÊ˘ÚÒıËΠ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô “Δ˙›ÁÎÂÚ” Î·È ÔÈ Î.Î. ¶ÔϤÌ˘, ¢¿‚·Ú˘, ¡›Î·˜ Î·È •˘Ï¿˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜.


34 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Δ√ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÂΉfiıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ / ÛÔ˘‰·ÛÙÚÈÒÓ ÛÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010-2011, Ë ÔÔ›· Î·È Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.yen.gr. ∂›Û˘, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. °È· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ / ÛÔ˘‰·ÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (À∂∞¡∂£) ÁÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¡·˘ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜): ·. ¢ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ‚. ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒڷη ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô (ÛÙË Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈÎÔÏÏË̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘, ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô). Á. ¢ÈÏfiÙ˘Ô Â›Ûڷ͢ ¢.√.À. ÔÛÔ‡ 41,17ú ÛÙÔÓ ∫∞∂ 3741 (ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ À∂∞¡∂£). ‰. ª›· (1) ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∏ ·ÚÌfi‰È· À∂∞¡∂£ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÌÂÚÔÌËӛ˜: 24, 28/6/2010-1, 5, 7, 9, 15, 22, 29/7 - 5, 12, 19, 26/8 - 2, 7, 9, 10, 16, 23/9. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 39160 Î·È 24213 53830 ‹ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜.

μÚ¤ıËΠÙÒÌ· ¿ÓÙÚ· Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ∞ƒΔ∞, 22.

¶ÙÒÌ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠۋÌÂÚ· Û ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¯·ÓÙ¿ÎÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Ó¤˙· ÕÚÙ·˜. ΔÔ ·Ó¤Û˘Ú ÂÎÛηʤ·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯·ÓÙ¿ÎÈ, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ fiÁÎÔ˘˜ Ï¿Û˘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ΔÔ ÙÒÌ· ‹Ù·Ó Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÚÙ· Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û 54¯ÚÔÓÔ Ô˘ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ Î·È ‹Ù·Ó ¿ÙÔÌÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÙÒÌ·, ·¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ô 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 54¯ÚÔÓÔ˘. ΔÔ ÙÒÌ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· ÓÂÎÚÔ„›· - ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹ ·fi ÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹ Î. μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, Ô˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜

£·Ì̤ÓË Û ÎÔÙ¤ÙÛÈ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÛÔÚfi˜ 39¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙË ¢Ú¿Ì· ¢ƒ∞ª∞, 22.

™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ó·˜ 20¯ÚÔÓÔ˜ Ó·Úfi˜ Î·È Ì›· 40¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔÙ¤ÙÛÈ ‚Ú¤ıËΠı·Ì̤ÓË Û ‚¿ıÔ˜ 1,5 ̤ÙÚÔ˘ Ë ÛÔÚfi˜ ÂÓfi˜ 39¯ÚÔÓÔ˘, Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯·Ó ¯·ı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘ ηÙÔ›ÎÔ˘ ¢Ú¿Ì·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ 40¯ÚÔÓË ÛÙÔ˘˜ ™ÈÙ·ÁÚÔ‡˜ ¢Ú¿Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠ÎÔÙ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ı·Ì̤ÓË Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢Ú¿Ì·˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Ù· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË, ÎÏÔ‹ Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ·ÁÁ¿ÏÈÛ Ì ۯÔÈÓ› ÙÔ ı‡Ì·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ 40¯ÚÔÓ˘ ¤ı·„·Ó ÙË ÛÔÚfi. ∂›Û˘, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ·Ê·›ÚÂÛ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·Ó·Ï‹„ÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ê˘Ù¿ οÓÓ·‚˘, Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, Ù· ÔÔ›· ÂÎÚÈ˙ÒıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¢Ú¿Ì·˜. ™Â ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi ÔÊ›ÏÂÙ·È, fiˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ™ÂÚÚÒÓ, ªËÓ¿˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘

·fi ÙË ¢Ú¿Ì·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁÓÔ›ÙÔ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠı·Ì̤ÓÔ˜ Û ÔÚÓÈıÒÓ· ·ÁÚÔÈΛ·˜, ÛÙÔ˘˜ ™ÈÙ·ÁÚÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹, Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿Ó‰Ú· (¯ˆÚ›˜ ÚÔ‡¯·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È Î¿ÏÙÛ˜) ‚Ú¤ıËΠı·Ì̤ÓË Û ‚¿ıÔ˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì¤ÙÚÔ˘, Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË Û‹„Ë. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∂§.∞™. ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÛÙÔ ¢È·ÎÔÙfi §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠı·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙÔ ¢È·ÎÔÙfi ∞¯·˝·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë 54¯ÚÔÓ˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Ô˘ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ‡ÔÙË, ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞¯·˝·˜. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰Ú¿ÛÙȉ· ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘ Â›Ó·È Ë 54¯ÚÔÓË Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ù¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ì·˙› Ì ¤Ó·Ó 62¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÈÒÛÂÈ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ 54¯ÚÔÓ˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ‹¯ıË ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¶·ÙÚÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÙÚÂȘ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ·-

¿ÙË È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜, ˘ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÎÏÔ‹, ηıÒ˜ Î·È ÂÙ¿ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÏËÛÙ›·, ÎÏÔ¤˜ Î·È ·¿Ù˜. √È Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë 54¯ÚÔÓË Î·È Ô 62¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‚›ˆÛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, Ù¤ÏÂÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÛÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ¢È·ÎÔÙfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ‰‡Ô ËÚÂÌÈÛÙÈο ¯¿È·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô 62¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ Ì ÛÊ˘Ú› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ë 54¯ÚÔÓË Ì ̷¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ı·„·Ó ÙÔ ÙÒÌ· ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ Î¿Ï˘„·Ó ·Ú¯Èο Ì ˘ÏÈο Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÚÔۤϷ‚·Ó ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ˘‹Ú¯Â ‚Ï¿‚Ë, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¤ıÂÛ·Ó Ì¿˙· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ϤÁÌ· Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ. ∫·ÙfiÈÓ

¢‡Ô ı¿Ó·ÙÔÈ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· °ƒ∂μ∂¡∞, 22.

ΔÔ ı¿Ó·ÙÔ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ºÂÏ›Ô˘ ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂȂ‚·›ˆÛÂ, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ó¿ÁÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 26¯ÚÔÓÔ ŒÏÏËÓ·, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 51¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi (˘‹ÎÔÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ·‚›ˆÛ ·fi ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘, ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÈ, Ï·ıÚ·›·, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ΔڛηϷ, fiÔ˘ ›¯Â ÚÔÛ·¯ı› ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ›, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó¿ÁÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ¤Î·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘ Ì ‰‡Ô Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› ‰ÂÓ Í‡ÓËÛÂ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÓÂÎÚfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, Ô Ó·Úfi˜ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ηٿÔÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔ‡ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, Ô ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˜ ۈ̷ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÚÂı› οÙÈ ‡ÔÙÔ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÂfiÙÚÈ· ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ °Ú‚ÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘

Ô˘Û›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ 51¯ÚÔÓÔ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ, Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜

ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Â›¯Â ‰È·ÎÔÌÈÛÙ›, Ì fiÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô °Ú‚ÂÓÒÓ. √È È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, οÙÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Î·È Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘.

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§∂À£∂ƒπ∞ ™Àƒ√À

Ετών 86 που πέθανε, κηδέψαμε χθες Τρίτη 22 Ιουνίου και ώρα 12η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας ευχαριστούμε θερμά. Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Αριστέα Σύρου, Γιώργος - Ελένη Σύρου Τα αδέλφια: Ειρήνη - Απόστολος Ασδεράκης, Μαρία - Ευάγγελος Πάτσης Τα εγγόνια: Μαρία - Ιωάννης Πάτρας, Ελευθερία - Αναστάσιος Βαγδούτης, Ευαγγελία - Φώτης Ράπτης Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û··Û·Ó ÓÙÔ˘˙Ȥڷ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ÂΛ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ ÛÊ˘Ú› Î·È ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Û ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ŒÂÈÙ· ·fi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ 20 ËÌÂÚÒÓ, ηÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËΠ۠ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÈÁ›Ô˘ ·fi 38¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ›¯Â ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ·fi ¤Ó·Ó 51¯ÚÔ-

ÓÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ŸÌˆ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ¶·ÙÚÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Î·Ù·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë 54¯ÚÔÓË Î·Ù¿ ÙËÓ Âͤٷۋ Ù˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÚÔ¤‚Ë Û ·˘Ù‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ı‡Ì·. ∏ 54¯ÚÔÓË Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ¶·ÙÚÒÓ, ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘, ÂÓÒ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·, ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ÈÁ›Ô˘.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας υιό, αδελφό, εγγονό, εξάδελφο, ανιψιό και θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ª∞¡π¡∏ ÙÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏

Ετών 27 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 13.00, από το σπίτι μας στον Άγιο Δημήτριο, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πηλίου. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Οι γονείς: Παντελής - Ευαγγελία Μανίνη Τα αδέλφια: Εμμανουήλ, Μαρία και ο μνηστήρ Ρήγας, Περσεφόνη Ο παππούς: Δημήτριος Στιβαχτής Οι θείοι Τα εξαδέρφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “ΕΡΩΤΑ” .

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

Ã∏™Δ√ ∫√ƒ∫√

Ετών 57 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πτελεού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Αναστασία Τα τέκνα: Ιωάννης - Κων/να - Ευθυμία Τα αδέλφια: Μαρία - Πέτρος - Γεώργιος - Σωτηρία - Παναγιώτα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ºøΔ∂π¡∏ ¢∏ª. ∂À™Δƒ∞Δπ∞¢√À

Ετών 82 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 10.30 από το σπίτι μας στην οδό Σύρου 11 στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 23 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Ευάγγελος - Μαρία Ευστρατιάδου, Αγλαΐα - Κωνσταντίνος Λάνης Τα εγγόνια: Περσεφόνη Λάνη και ο μνηστήρ Ιωάννης Σούρλας, Γεώργιος, Δημήτριος, Φώτης Η αδελφή: Δανάη Νικ. Ζώτου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου. Παράκληση, αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν σε Ευαγή Ιδρύματα.

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∞£∏¡∞ ∫√§§∏ª∂¡√À

Ετών 84 κηδεύσαμε χθες Τρίτη 22 Ιουνίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας Φαναρίου 10 και στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Νέα Ιωνία 23 Ιουνίου 2010 Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Ουρανία, Πολυξένη Τα εγγόνια: Βασίλης - Σοφία, Κων/νος, Κική, Ζήσης Η αδελφή: Ροδόπη Χαλκιά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Ετών 85 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην Κερασιά Βόλου εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κερασιάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύουν την εκφορά της. Κερασιά 23 Ιουνίου 2010 Τα παιδιά: Γεώργιος - Ολυμπία Παπανικολάου, Ελευθερία - Παναγιώτης Αργυρός, Σταυρούλα - Δημήτρης Τσαβές Τα αδέλφια: Δήμος - Βασιλική Βλαχάβα, Αθανάσιος - Ελένη Παπανικολάου, Αθηνά Σωτ. Σαγιάννη, Ελένη Θαν. Βασδέκη, Αντωνία - Θανάσης Βαζούκης, Νίκος - Γεωργία Παπανικολάου, Βασιλική Δημ. Βασδέκη Τα εγγόνια: Δημοσθένης, Ελένη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ο Γιώργος” .


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ημιυπόγειες γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη, επιπλωμένες, πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 2421051102, 6977-231857. (575) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ 3 δωματίων και λοιπών χώρων επί της οδού Ιάσονος 137 - Ογλ. Πληροφορίες τηλ. 6937-157940. (671) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα, 32 τ.μ. με κλιματιστικό, Ογλ 54 με Ανθ. Γαζή, στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 6944528848. (740) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι 4ος όροφος με θέση πάρκιν, Τρικούπη 14. Τηλ. 24210-85151, 63682, κιν. 6942503050. (741) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2άρι, 65 τ.μ., 3ος όροφος, ατομική θέρμανση, φυσικό αέριο, ηλιακός, κλιματιστικό, μεγάλο μπαλκόνι, αποθήκη, ενοίκιο 300 Ε. Ζωοδόχου Πηγής 4, τηλ.: 6948607923, 24210-81122 (9.00 - 20.00). (713) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 57 τ.μ. 1ου ορόφου διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, ασανσέρ, στη Νέα Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-67855. (756) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση και a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (757)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πεντάρι γωνιακό, λουξ, (Γαζή Κανάρη), 2ου ορόφου, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα (ενιαίος χώρος), 3 υ/δ, 2 WC, αποθήκη, πάρκιν, αυτόνομη θέρμανση, μεγάλες βεράντες. Τηλ.: 6944624694 ή 2421058364 (ώρες καταστημάτων). (712)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973380076. (008)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (133)

∞°. ∫ø¡/¡√™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ α) μεζονέτα 4ου, 5ου ορ. 122+23 τ.μ., 3 wc. ανατολική 200 τ.μ., βεράντες, 3 υ/δ, θέα Πήλιο Γορίτσα, θάλασσα, 2 parking. β) διαμ/μα ρετιρέ 79 τ.μ., 2 υ/δ, parking, τζάκι, θέα θάλασσα. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (595)

∞°ƒπ∞

¶ø§√À¡Δ∞π

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκατοικία 80 τ.μ. κεντρική, σχεδόν στην παραλιακή, πλήρως ανακαινισμένη, φυσικό αέριο. Πληρ. τηλ. 2428092491, 6974566927, 6944-478011. (739)

α) διαμ/μα 108 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ, 2 wc, ανατολικό, βεράντες, κλειστό parking, 158.000 Ε. β) τριάρι 79 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος ορ., 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (596)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη. Συνολικά 220 τ.μ., ελεύθερο από Οκτώβριο 2010. Πληρ. τηλ. 6945-191585 και 6932-447867. (475)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 108 τ.μ., 3ος, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c, τζάκι, πάρκιν, κοντά στη θάλασσα. (139)

¶ø§OYNTAI Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (913)

¶ø§√À¡Δ∞π α) καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc σε 150 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. β) καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ., 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπεδο 140 τ.μ., τζάκι. Τιμή 228.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ Τηλ. 6977-615627 (597)

¶ø§∂πΔ∞π περίπτερο με καινούργιο κουβούκλιο στην οδό Κασσαβέτη με Κωνσταντά με εμπόρευμα, σε καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6976-559389. (759)

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό cafe-bar, στην οδό Κουμουνδούρου, επικερδής επιχείρηση με όλο τον εξοπλισμό. Πληρ. τηλ. 6971-704753. (742)

¶ø§∂πΔ∞π ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-Πήλιο μονοκατοικία, ισόγειο με δώμα 90 τ.μ., εντός οικοπέδου 400 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο και τον Παγασητικό. Τιμή 300.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (672)

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (649)

¶ø§∂πΔ∞π ∂˘Î·ÈÚ›·!!! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 84 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘Í Ì ͇ÏÔ ∑∂BRANO+VITRO Á˘·Ï›, ¿ÚÎÈÓ, ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ (μÀ∑∞¡Δπ√À), ˆÏÂ›Ù·È 125.000 ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6936-631825, 6936-631824. (423)

¶ø§∂πΔ∞π

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (145)

Νεόδμητη μεζονέτα 130 τ.μ. και χώρο στάθμευσης στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι. Τιμή 170.000 Ε. Μεσίτης, Σταύρος Κατσούρας, 24210-67725. (673)

∞fi ÙËÓ ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂. ¶ø§√À¡Δ∞π

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883

διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 2άρια, 3άρια σε νέα οικοδομή, 2 υπνοδ/τια, 2 wc, μεγάλες βεράντες, πάρκιν, αποθήκη, διαμπερές. Στην Αγίας Σοφίας (πλησίον Αγ. Βαρβάρας), Ν. Ιωνία Βόλος. Τηλ. 2410-615970 και 2410627620. (670)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π τριώροφο επαγγελματικό ακίνητο στο κεντρικότατο σημείο της αγοράς του Βόλου. Άριστη θέα, μοναδικό, αυτοτελές, πολυτελούς προβολής για μεγάλο κατάστημα ή για οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Μεγάλη ζήτηση ενοικίασης. Μόνο πολύ σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6982483363. (758)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 5ος, 100 τ.μ. διαμπερές, 2 υ/δ, εντοιχισμένη κουζίνα, πάρκιν, αποθήκη, 18ετίας. Μόνο 140.000 Ε. (140)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (134)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π

¶ÔÏ. ªË¯/Îfi˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629 ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1. Μοναδική μεζονέτα Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. Μεζονέτα Β’ ορ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. Σύγχρονες μεζονέτες - μονοκατοικίες 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. 4. Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 Υ/Δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (503)

Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (147)

§√°ø ™À¡Δ/™∏™ ¶ø§∂πΔ∞π

ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (127)

γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής-γαλακτοκομικών-αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κ.λπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60 τ.μ.+πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 (έναντι τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944-456407 (612)

¶ø§∂πΔ∞π

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534

περιοχή (Κήπια) του Δήμου Βόλου οικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (128)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης άνω όροφος διπλοκατοικίας 92 τ.μ. με το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 239 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (129)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε ήσυχη περιοχή της Ν. Ιωνίας πλησίον Βυζαντίου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (130)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (131)

∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿-

Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (182)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr MONOKATOIKIE™ Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. Άφησσος μεζονέτα 80 τ.μ.+υπόγειο 40 τ.μ. καινούργια, πάρκιν, 180.000 Ε. Νεοχώρι 2ώροφο πέτρινο 200 τ.μ., οικόπ. 250 τ.μ., 100.000 Ε. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (184)

-----------------------------------π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr

¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 50Ù.Ì.,ÁˆÓ., 2Ô˜ , Ì 25Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜. 3. ¶·Á·ÛÒÓ 46Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÔÏ˘Ù. ηٷÛ΢‹. 4. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 46Ù.Ì., 1Ô˜ , ‰È·ÌÂÚ¤˜. 5. ¶·Á·ÛÒÓ 48Ù.Ì., 2Ô˜ , ÚÔÛfi„ˆ˜. ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5Ù.Ì., Ì 100Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÏ˘Ù. ηٷÛÎ., 86Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ , 85Ù.Ì., Ì 40Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 3. ∫¿‰ÌÔ˘ 82Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜,Ù˙¿ÎÈ, 4Ô˜, ı¤· ¿ÚÎÔ. 4. ¶·Á·ÛÒÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜, 86Ù.Ì.Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 5. ¶·Á·ÛÒÓ, 4Ô˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi Áηڿ˙. 6. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 102Ù.Ì. Ì 70Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. 7. ºÈÏ·‰ÂÏÂÊ›·˜, 2Ô˜, 93Ù.Ì., Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 8. π·ÛˆÓ›‰Ë, 4Ô˜, 79Ù.Ì. Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 9. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜, 3Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 79,25Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. (197)

¶ø§∂πΔ∞π πολύ αξιόλογη μονοκατοικία 4ετίας, 175 τ.μ., στην Αγριά, άνετοι χώροι υποδοχής, κλειστή κουζίνα με καθιστικό, 3 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με 66q, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (132)

(148)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ (2¿ÚÈ· & 3¿ÚÈ·) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞¡∞Àƒ√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ∞°ƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. À¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 188.000∂. ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 90 Ù.Ì. ) Ì ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô 53 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ , ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Ì 2 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ 59 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηٷÛ΢‹˜ 200 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ·, roof garden, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áη˙fiÓ & ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 153 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂. °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 34 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 37.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158,87 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 42,30 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 42,30 Ù.Ì. & ΋Ô 120 Ù.Ì. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ & 3¿ÚÈ 50 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ·fi 100.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ, 50Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 105.000∂. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. & 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Î›ÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 625.000∂. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 78 Ù.Ì. Ì 2 wc & ˘fiÁÂÈÔ 68 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈÎfi Ú·Ù‹ÚÈÔ ¿ÚÙÔ˘. ™∫π∞£√™ : ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ) 221 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ª∏§π∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 805 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¢. ªËÏÂÒÓ ı¤ÛË ∞ÚÁ˘Ú¤Èη ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi Ì ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÈÛÔÁ›Ԣ & 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 140 Ù.Ì. ª∏§π¡∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 300 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2 ÔÚfiÊˆÓ - 108 Ù.Ì. (Ô fiÚÔÊÔ˜). ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 280.000∂. (ªÂ ηÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫˘ÓËÁÒÓ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 0.40, ¯Ù›˙Ô˘Ó 200 Ì. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. (¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂. ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 Ù.Ì. Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ μfiÏÔ. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 795 Ù.Ì. (Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·) & 1780 Ù.Ì. ÛÙË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘

ÓËÛÈÔ‡ (‰›Ï· ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 160 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∂Ê¿ÙÂÙ·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ & Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ψÊfiÚÔ. μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 117 Ù.Ì. Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û¯ÔÏ‹ ∏/À, ¯ÔÚÔ‡ & ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÈÌ‹ 600∂. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 4 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶Ôχ Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ∂À∫∞πƒπ∂™ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ( & ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 200.000∂. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (186)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (193)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr √π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ·

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (198)

-----------------------------------Re.Fin.se ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ·˘Ï‹ 80.000. ™›ÚÂÚ, ÚÂÙÈÚ¤ 92 Ù.Ì. 135.000. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ Û 2ÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., 115.000. ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ 87 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 80.000. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 127 Ù.Ì. 3Ô˘ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘-2Ô˘ ÔÚ.+ÛÔʛٷ 154 Ù.Ì. 210.000. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ˘ÂÚÏÔ‡Í Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 300 Ù.Ì., 680.000. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 83 Ù.Ì./730 ÔÈÎfi‰Ô, 140.000. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 65 Ù.Ì..102 ÔÈÎ., 60.000. ∞ӷηÛÈ¿ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ı¤·, 130 Ù.Ì., 175.000. ∞ӷηÛÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ·ÏÈ¿ 140 Ù.Ì. ı¤· 120.000. ∞ÁÚÈ¿ ·Ú·Ï›· ·fi 250.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂-ª¶∞ƒ ΤÓÙÚÔ ·ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, 170.000. ∂ȯ›ÚËÛË Á˘Ó·ÈΛ· ∂¡¢Àª∞Δ∞ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 140.000. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ 140 Ù.Ì. 230.000. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ˘fiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 150 Ù.Ì., 200.000. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘, 33 Ù.Ì. 45.000. √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 123 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ 35.000. ¡. πˆÓ›· 203 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ·, 220.000 ª√¡∞¢π∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ (161)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr

∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¢À∞ƒπ∞ 1) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 45 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰‡Ô ¯ÒÚˆÓ, ÎÔ˘˙., ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÏ, ·Ù¿ÚÈ. (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË §π¡Δ√). 2) ƒ∂Δπƒ∂ (5Ô˜) ·ÂÚÈfiÚ. ı¤· 44 Ù.Ì. (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜) 30 ÂÙÒÓ. 3) øƒ∞π√Δ∞Δ√ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 55 Ù.Ì. (1Ô˜) ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ). 4) ∞¡∂Δ√ 6ÂÙ›·˜ 63 Ù.Ì. (2Ô˜) ∂ÊÙ¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. Δƒπ∞ƒπ∞ 1) ¡∂√¢ª∏Δ√, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. (1Ô˜) η‡ÛÙ. ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, 2 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ¿ÚÎÈÓ. (ª). 2) ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¿ÚÈÛÙÔ 84 Ù.Ì. (3Ô˜) ÁˆÓÈ·Îfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 40 Ù.Ì., ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙. ¯ˆÚÈÛÙ¿. 3) ¡∂√¢ª∏Δ√ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì Ù˙¿ÎÈ + ¿ÚÎÈÓ, 2 ÔÚ., ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË ÌÂÁ¿ÏË 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ηıÈÛÙ., ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. 4) ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. (1Ô˜), ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηıÈÛÙ. ¯ˆÏ, ÎÔ˘˙., 2 ˘/‰ ÌÂÁ. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ (√͢ÁfiÓÔ). 5) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ Ï‹Úˆ˜ 73 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 25ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘˙. ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜). 6) ¶√§À øƒ∞π√ 76 Ù.Ì. (3Ô˜) Ì ı¤· Â˙fi‰ÚÔÌÔ 18ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ., ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ¿ÚÎÔ ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. 7) ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 80 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi 2 ˘/‰, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 24ÂÙ›·˜ (¿ÚÈÛÙÔ) ¡¤· πˆÓ›· ¢Ë̷گ›Ô. 8) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 30ÂÙ›·˜, ηıÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙. - ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ηϋ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ª∂°∞§∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 18ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı. ˘fiÁ. ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi ¿ÛÔ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÓÙÔ›¯ÈÛË ËÏÂÎÙÚÈο 2 ÌÂÁ¿Ï· ˘/‰, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞Ó¿ÏË„Ë. 2) ¢π∞ª¶∂ƒ∂™ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) ÎÂÓÙÚÈÎfi 26ÂÙ›·˜ Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ·Ù¿ÚÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ⁄‰Ú¢ÛË. 3) À¶∂ƒ§√À• ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 100 Ù.Ì. (4Ô˜) Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, °ÔÚ›ÙÛ·. ¶¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ÏÔ˘ÙÚfi Î·È WC Ì 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï. ‚ÂÚ¿ÓÙ. ÕÓ·˘ÚÔ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1) ª∂∑√¡∂Δ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ηٷÏËÎÙÈ΋ 125 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Áηڿ˙, ÍÂÓÒÓ·˜ 1 ˘/‰ 25, 1Ô˜ Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi + Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ¯ˆÚÈÛÙ‹, WC, 2Ô˜ 3 ˘/‰, ÏÔ˘ÙÚfi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (¡¤· πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·).

2) ¶∞§π∞ ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓË Î·Ù·Û΢‹, ˘fiÁÂÈÔ, fiÚÔÊÔ˜, Ì 5 ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·˘Ï‹ ™¢ 2,4, ÎÙ›˙ÂÈ 384 Ù.Ì. ∞Ó¿ÏË„Ë. 3) ∫√ªæ∏ 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, 3 ¯ÒÚÔÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ÚÔ¯ÒÏ, ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÁ¿ÏË + ‚ÔËı. ÎÔ˘˙. - ·Ôı‹ÎË ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, Ì ‰È΋ Ù˘ ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ·ÓÛË Û ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ (Ù¤ÚÌ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜). 4) °ø¡π∞∫∏ 120 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙. 3 ˘/‰ ÏÔ˘ÙÚfi, W.C. Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (¡Â¿ÔÏË). 5) øƒ∞π√Δ∞Δ∏ 92 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 148 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ¯ˆÏ, ηıÈÛÙ. - ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÈ·›Ô, ÏÔ˘ÙÚfi, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÔËı. ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË ›Ûˆ Î·È Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·˘Ï‹, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ·. °. ¢‹ÌÔ˘ 6) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ï‹Úˆ˜ 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ›ÛÔ‰Ô˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ¯ˆÏ, Û·ÏfiÓÈ, ÏÔ˘ÙÚfi, ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 7) ∫∞π¡√Àƒ°π∞ ·fi ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Ù·Ú¿ÙÛ· 24 Ù.Ì. Ì Â͈Ù. ÛοϷ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. 8) ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¤ÙÚÈÓË (·Ó·Î·Ù·Û΢‹) ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 170 Ù.Ì. (ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì.) Û·ÏfiÓÈ Î·ıÈÛÙ. Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÚÈÛÙ. ÎÔ˘˙›Ó· - ·Ôı‹ÎË, 3 ˘/‰ ÌÂÁ¿Ï·, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ì ˘/‰, Áηڷ˙fiÔÚÙ· Î.Ï. ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. 9) °π∞¶π ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ∞¯ÈÏÏÔ. - ¶ÂÚ. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1) ∞§À∫∂™ (Î·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ·), ÙÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. (1Ô˜) ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, WC, 2 ˘/‰ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚ. ÛοϷ, ·˘Ï‹, ΋Ô (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘). √π∫√¶∂¢∞ 180 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 305 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 330 Ù.Ì. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÚ›ÎÂÚÈ (‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·), 645 Ù.Ì. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 626 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜, 6 ÛÙÚ¤Ì. ÃfiÚÙÔ, ¶∞√À Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û ηϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· (‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÈÎfi‰·, ÂÍÔ¯Èο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î.Ï.). ∂Ï¿Ù ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ¢øƒ∂∞¡. (644)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 120 Ù.Ì. 170.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (167)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13

Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (173)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË.

2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (174)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·˙‹, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, 29.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Û Ï·Ù›·, ηÈÓ. 19. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 20. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 47 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÎÂÓÙÚÈÎfi). ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.900 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ı¤·, 5.800 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (177)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (166)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋-‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·.

§·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (178)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 172 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Αργαλαστή διώροφη οικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. περίπου κοντά στο Δημαρχείο, τιμή 40.000 Ε. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. ΒΟΛΟΣ, 63 τ.μ. 2ου ορόφου ανατολικό 5 ετών. ΒΟΛΟΣ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ. ρετιρέ με μεγάλο μπαλκόνι, Καρτάλη - Γαζή. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. √π∫√¶∂¢∞ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. (179)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (846)

¶ø§∂πΔ∞π VOLVO S-40 1.600 κυβικά (Μάιος 2005) σε άριστη κατάσταση φυλασσόμενο σε γκαράζ, φουλ έξτρα, μπλε σκούρο χρώμα. Πληροφορίες τηλ. 6972-779490 (051)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας. Σχέση, συμβίωση, γάμος, εχέμυθα αποτελεσματικά. 36χρονη εκπαιδευτικός, γλυκύτατη, συγκροτημένη. 37χρονη ιατρός, πανέμορφη, ακίνητα. 30χρονη ιδ. υπάλληλος, γοητευτικότατη, σοβαρή. 38χρονη δημοσίου, εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, ακίνητα. Τηλ. 2410549797. (153)

ZHTOYNTAI

μ√§√™ περίχωρα και ευρύτερη περιοχή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κτήματα προς αγορά ή μίσθωση, επίπεδα και ηλιόλουστα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, εμβαδόν από 6 έως 20 στρέμματα. Μεσίτες δεκτοί. Τηλ. 6932337595. (577)

Η εισαγωγική εμπορική εταιρία “Volos Asia Import” που δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών υλικών, αναζητεί

Ó¤Ô ¶ø§∏Δ∏

με φιλοδοξίες και εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων έως 40 ετών. Προσφέρουμε πολύ καλή αμοιβή και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε το βιογραφικό σας. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 24210-97598-9, fax. 24210-97591, e-mail: info@doumpiotis.gr (279)

∞ª∂™ø™ μετρητά χρήματα απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις παίρνετε το 71%. Εξυπηρέτηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, καθημερνά και Σαββατοκύριακα, κος Λευτέρης, τηλ. 6980260800, 6983709760. (481)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∞°°§π∫ø¡ με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα με υπεύθυνη προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6932913719. (687)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (135) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (125)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (146)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿ Αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha-Eurobank-Εθνικής-Εμπορικής-Ταχυδρομείο-Γενική-Citibank, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά το 71% άμεσα και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την κεντρική Ελλάδα καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα Τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (593)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (210)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ χρήματα από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση έως 48 άτοκες δόσεις παίρνετε το 71%. Εξυπηρέτηση αυθημερόν καθημερνά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωργίου. Τηλ. 6988888850, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (634)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, το γένος Παπαδημητρίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗ του Νικολάου και της Μαριάννας, το γένος Πολυχρόνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Ν. Μαγνησίας. ------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΣ του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, το γένος Ρούσσα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στις Μικροθήβες Μαγνησίας και η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΕΚΑ του Γεωργίου και της Καλλιόπης, το γένος Σιώμου, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την με αριθμ. 3298/92901/21-06-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, χαρακτήρισε την έκταση εμβαδού 1.561,16 τ.μ. στη θέση “Αγ. Κυριακή” Δημοτικού Διαμερίσματος Τσαγκαράδας του Δήμου Μουρεσίου ως δάσος του άρθρου 3 παραγ. 1 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτημα του Θωμά Στεργιόπουλου κατοίκου Βόλου. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

π√À¡π√™

23

∞ÁÚÈ›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∞ÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “ΔÈ ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ¿ÓıÚˆÔÓ, Â¿Ó ÎÂÚ‰‹ÛË ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ fiÏÔÓ Î·È ˙ËÌȈı‹ ÙËÓ „˘¯‹Ó ·˘ÙÔ‡;” (ª¿ÚÎ. Ë’ 36). Αχόρταστος πράγματι είναι η δίψα της πλεονεξίας που κυριεύει πολλούς. Όσα και αν κερδίζουν υλικά αγαθά, πάντοτε διψούν διά περισσότερα. Ενώ δε τοιουτοτρόπως ευρίσκονται εις διαρκή αγωνίαν, το χειρότερον είναι ότι παρασύρονται εύκολα εις την αδικίαν, εις την απάτην, εις την εκμετάλλευσιν, εις την αρπαγήν και εις αυτό ακόμη το έγκλημα. Ποίον είναι το τέλος των ανθρώπων αυτών; Σκοτεινόν και απαίσιον. Διότι με τα υλικά αγαθά ούτε με την επίγειον ευτυχίαν των εξησφάλισαν, αλλά και παρέδωκαν την ψυχήν των εις τον διάβολον και εις την απώλειαν. Ας προσέξωμεν λοιπόν και ας χαράξωμεν εις την ψυχήν μας βαθύτατα το ερώτημα, που θέττει ο Κύριος, ποίαν ωφέλειαν θα έχη ο άνθρωπος, εάν κερδίση έστω και όλους τους θησαυρούς του κόσμου, όταν ζημιωθή την ψυχήν του και καταντήση εις την απώλειαν; Η ψυχή είναι εικών του απείρου Θεού. Η ψυχή μένει αθάνατος και είναι αξία αιώνιος. Επλάσθη διά την αιωνιότητα και την αγιότητα. Θα είναι λοιπόν έγκλημα και δυστυχία ανεπανόρθωτος, εάν θυσιάσωμεν την ψυχήν διά συμφέροντα υλικά.

ª∂Δ√Ãπ∫√ Δ∞ª∂π√ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ¢/¡™∏ ∂∫ª∂Δ∞§§∂À™∏™ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/21.06.2010 1. Ανακοινώνεται ότι την 09.07.2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΑΚ (Λάρισα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 74,4 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της ΔΑΚ, για χρονικό διάστημα από 01.09.2010 μέχρι 31.08.2014, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 50,00 Ε κατά στρέμμα για το 1ο έτος της μίσθωσης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα προσαυξάνεται κατά 5% το χρόνο του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα. 3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 5% του προσφερόμενου συνολικού ετησίου μισθώματος του 1ου έτους βάσει της τελικής προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη. 4. Όροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της ΔΑΚ και το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282 και τηλ. ΔΑΚ 2410512639). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Υπτχος (Ο) Ηλίας Ριτσούδης Γενικός Διευθυντής

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 25 π√À¡π√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: Δ.Δ. ΓΛΑΦΥΡΩΝ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

™À§§√°√™ °√¡∂ø¡ ∫∞π ∫∏¢∂ª√¡ø¡ 7Ô˘ °Àª¡∞™π√À μ√§√À ∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 7ου Γυμνασίου Βόλου, εκφράζοντας όλους τους γονείς και μαθητές, ευχαριστεί θερμά τον κ. Κώστα Μπούρχα (Ζαχαροπλαστείο ΜΟΝ ΑΜΙ), για τις συνεχείς πρσφορές του προς τους μαθητές του σχολείου. Επίσης ευχαριστεί την εταιρεία 3Ε (coca - cola) και την εταιρεία αναψυκτικών Ε.Ψ.Α. για τις ευγενικές προσφορές τους, προς τους μαθητές του Σχολείου μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ο Δ/ντής του 7ου Γυμνασίου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ


38/ °È· οı ÒÚ·

TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∫√§∂Δ™√À” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, Δ˙¤Î·˜ ∞ÊÔ› ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫¿Ì·ÚË ∂. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO

TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ∞fi 18/6/2010 - 5/9/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ Î·È ™∞μμ∞Δ√ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏ Î·È ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· Î·È 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 07.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È 18.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ· π ∞fi 26/5-23/6/2010 ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË & ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, 14.00, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, 08.45, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞: 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................2421070931 - 2421071022 .....................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................2421070931 - 2421075319 ....................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ....................................2421070950 - 2421075318 ............................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì.......................................... 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜......................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ...........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ....................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ.................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. . . . . . . . . . . . . . . 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. . . . . . . . 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . . . 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. . . . . . . . . . . . . . . .24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ· π” ∞fi 2-29/6/2010 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ™∞μμ∞Δ√ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 9.33 ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNMIA™ AME™H ¢PA™H...................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .......................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY........................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™.............................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY......................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY..................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY.................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ........................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏.................................................................................199

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂˘Î›ÓËÙ· ‰ÂÓ‰Úfi‚È· ˙Ò· - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÙÚÂÙÈο. 2. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ófi (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ) - ¶fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. 3. √ÙÈο fiÚÁ·Ó· - √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÍÂÓfiÁψÛÛ· ªÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. 4. °Âӿگ˘ ∞Ú¿‚ˆÓ - ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ °Ë˜. 5. √ ¤Ó·ÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. 6. ◊Úˆ·˜ ÙÔ˘ §ÔÙ› - £‹Ï·Û ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ (ÁÂÓ.). 7. ∂ˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘. 8. ∂›Ó·È Î·È Ë ‚ϷΛ· (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞. 10. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “Á›ÓÂÈ” (ÁÂÓ.) - ª’ ·˘Ù¿ ÔÏÏÔ›... ÂÈÏ¤Ô˘Ó. 11. ¶ÚÔÛٿ٢ ÙÔ ÿÏÈÔ - ∞ÚÈıÌfi˜, ÔÙÈο. 12. ∞Ú¯·›· ·Úη‰È΋ fiÏË (ÁÂÓ.) - πÛÙÔÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫ÈÏΛ˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂›Ó·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋. 2. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ... ¿ψ̿ Ù˘ - ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÁˆÁÚ·ÊÈο ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 3. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ - ∂›‰Ô˜ Ù˘ÚÈÔ‡ (ÁÂÓ.). 4. ¶fiÏË Ù˘ ÙÔ ∫›ÛÈÓÂÊ - ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ÛÙ· Á‹-

‰·. 5. •ÂÓÈ΋ ηٿʷÛË - ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛË. 6. ™˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ¯ˆÚÈο “ƒ¤ÌÚ·ÓÙ μ·Ó...” , ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 1 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 7. ∂ÈÙ·ÙÈÎfi Û ηٿʷÛË ‹ ¿ÚÓËÛË - √ÁÎ҉˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û·Ԙ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ∂ȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ª’ ·˘Ùfi ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ... Ë ˙ˆ‹ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 9. ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - °ÓˆÛÙ‹ ÕÓÓ· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ∞ÊıÔÓ› ÛÙË Ê‡ÛË - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 11. ¶ÚÔÙÚÂÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È - °ÓˆÛÙ‹ ·Ú¯·›· ÂÙ·›Ú·. 12. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¡ËÛȈÙÈÎfi ‚Ô˘Ófi Ì·˜ (·ÈÙ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ºÀ∞™Δ∞-°√¶∂™ 2. ∞ƒ¶∞-¶∏°∏Δ∞ 3. ƒπ√¡-∞Δ-∂°π∞ 4. ª∞ª-∞ƒ∏™ 5. √ ™¶∞£∞Δ√™ 6. ∫∞¡-√¢∞§π™∫∏ 7. √¡∏-∂ª∞°π∂ 8. ∫§∞™∏ 9. π£-Δ∏¡π√π 10. ¢π∞Δƒ√º∏™-¢∂ 11. ∞∫ƒ∏-™√À§øΔ 12. ™√Àƒ∏™-π∫∞¡∏ ∫∞£∂Δ∞: 1. º∞ƒª∞∫√-π¢∞™ 2. ∞ƒπ∞-∞¡∏£π∫√ 3. À¶√ª√¡∏™-∞ƒÀ 4. ™∞¡-∞§Δ∏ƒ 5. ∞¶√(∫∂¡Δƒ√) 6. ∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ√À™ 7. ª∞£∏Δ∏-√º∏ 8. °°-™∞§∞-¡∏™π 9. √∏∂-Δπ°ƒπ™ 10. °ƒ√™π-§∞ 11. ∂Δπ-™∫∂§π¢ø¡ 12. ™∞∞ƒ-∂Δ∏

∫ƒπ√™ ªË ÛÙÂÓ·¯ˆÚȤÛÙ ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÙ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-29-1-22. Δ∞Àƒ√™ ¶Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5320-22-12-3-9. ¢π¢Àª√π ªË ‚È¿˙ÂÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜ ÂȉÈο ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi, ËÚÂÌ‹ÛÙÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 49-30-22-13-2-11. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· Î·È ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÙ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-2-11-24. §∂ø¡ ª¿ÏÏÔÓ ÂÂȉ‹ ›¯·Ù ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ̤Ú˜ ‹Ú·Ó Ù· Ì˘·ÏÔ˘‰¿ÎÈ· Û·˜ ·¤Ú·. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-33-2120-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ηϋ ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜, ·fi ÙÔ Úˆ› ÌfiÓÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ ı· ·›ÚÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4-33-21-49-30. ∑À°√™ ªÂ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ·, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙ ¿ÌÂÛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-29-18-22-3. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ‰Â›Ù ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ ‚¿˙ÂÙ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÌË ÛÙ·Ì·Ù¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-23-4-7. Δ√•√Δ∏™ ¶ÔÏϤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ¿ÚÂÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ı· ÚÔˆı‹ÛÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-34-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰Ú¤„ÂÙ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û·˜ ˙ˆ‹˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÂÓÈο Ë ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-2011-23-4-9. À¢ƒ√Ã√√™ ΔÂÏÈο ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÙÈ ı¤ÏÂÙ ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘, ÙË Ì›· ̤ڷ ϤÂÙ Û ÂÏ¿ÁË Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË „¿¯ÓÂÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ-· Û‡ÓÙÚÔÊÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-1-39-26-8. πãÀ∂™ ¢‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ··ÈÙ› „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-33-4921-3.

EKAB:..................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY.............................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ ...............................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜....................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.........................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................................10400 EXPRESS SERVICE...........................................................................1154 HELLAS SERVICE ............................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜...................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.........................................................................6948475814 MËϛ˜ .................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ..................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO.............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ .........................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .....................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ........................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)..........................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™........................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .......................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™.................................................. 24210 61000 A°PIA™................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ......................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN.................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 2421024070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∂¡∞™ ∞æÀÃ√™ ™∫∞∫π™Δ∏™

ª›· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë ÃfiÓÙ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÌfiÙ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛοÎÈ. ∂›Ó·È Ô ∞Û›ÌÔ, ¤Ó· ·Ó‰ÚÔÂȉ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ·ÎfiÌ· Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛοÎÈ. √ ∞Û›ÌÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛηÎȤڷ, ‰ÈfiÙÈ Î¿ı ÈfiÓÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚÔÙÛ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÚÔÌfiÙ. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ηٷÓÔ› 100 ÛηÎÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÔÏÔÁ›Â˜, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÂÈ ¯ÂÈÚ·„›· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ› Î·È Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÈfiÓÈ·, Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛηÎÈÛÙÈÎfi ÚÔÏfiÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÁÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ÙÔÓ ÛηÎÈÛÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. http://www.honda.co.jp/ASIMO/ ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÔÙ¤ Ï¿ıÔ˜” ¡ÙÈ ªÏÔ˘ 1996√ ÛηÎÈÛÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∫·Û¿ÚÔ‚

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

¡ÙÈ ªÏÔ˘ ñ ∫·Û¿ÚÔ‚ °Î¿Ú˘ (2795) ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· 10.02.1996 ™ÈÎÂÏÈ΋ ÕÌ˘Ó· 1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.Be2 e6 7.h3 Bh5 8.0ñ0 Nc6 9.Be3 cxd4 10.cxd4 Bb4 11.a3 Ba5 12.Nc3 Qd6 13.Nb5 Qe7 14.Ne5 Bxe2 15.Qxe2 last book move 15...0ñ0 16.Rac1 Rac8 17.Bg5 Bb6 18.Bxf6 gxf6 19.Nc4 Rfd8 20.Nxb6 axb6 21.Rfd1 f5 22.Qe3 Qf6 23.d5 Rxd5 24.Rxd5 exd5 25.b3 Kh8 26.Qxb6 Rg8 27.Qc5 d4 28.Nd6 f4 29.Nxb7 Ne5 30.Qd5 f3 31.g3 Nd3 32.Rc7 Re8?? (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H

33.Nd6 Re1+ 34.Kh2 Nxf2 35.Nxf7+ Kg7 [35...Qxf7 desperation 36.Qd8+ Kg7 37.Rxf7+ Kxf7 38.Qd5+ Ke7 39.Qb7+ Ke6 40.Qxf3 Ne4+-] 36.Ng5+ Kh6 37.Rxh7+ [37.Rxh7+ Kg6 38.Qg8+ Kf5 39.Nxf3 Rh1+ 40.Kg2+-] 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ - Δ˙·ÊϤÚË ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, °·ÏÏ›·˜ - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-39340, ¶Ôχ˙Ô˘ ÕÁÁÂÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 54 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ.: 2421022066, ™Ù¿ıË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 267 - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ.: 24210-58364. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 32 (πˆÏÎÔ‡) - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-23477. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷ڷϷÌ›‰Ë ªÈ¯. - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙ., ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ º·Ú̷Λ·, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 60, ÙËÏ.: 24210-60651.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 23 π√À¡π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ Ê˘Á¿˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.45 15.00 17.00 19.00 20.50 21.30 23.30 00.45 02.00 03.30 05.00

ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜ ∞ÈÁ·›Ô Ó˘Ó ·Â› √È ¿ÁÚȘ ·ÌÌÔı‡ÂÏϘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ¶·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘: °Ô˘È¿Ó· ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¢›ˆÚË Î¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ “√ ÌÔ‡ÊÔ˜” 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ “∞ÛÙÚ·‹” ∏¶∞-∞ÏÁÂÚ›· ¶ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·-™ÂÚ‚›· 1Ô Kosmos Festival Δ· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ “∞ÌÊÈ‚Ôϛ˜” °ÎÔ˘ÛÙ¿‚ ∫ÏÔ‡ÙÛȘ: ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ∏ ÁχÙÚÈ· ¡·Ù·Ï›· ªÂÏ¿ * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 08.00 08.55 09.45 11.00 13.00 14.00 15.00 15.35 16.00 17.00 19.00 19.30 19.45 21.30 23.15 01.00 02.00 03.00 05.00

πÛÙÔÚ›·: ÀÔı·Ï¿ÛÛÈÔ ™‡Ì·Ó ¡Ù·ÁÎ §›ÏÔ Î·È ™ÙÈÙ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¢›ˆÚË Î¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Δ˙·Î √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ √È ÙfiÔÈ ÙˆÓ ª‡ıˆÓ “√È ıÂÔ› ÙÔ˘ ʈÙfi˜” √È ÙfiÔÈ ÙˆÓ ª‡ıˆÓ “√ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘” √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ ™ÏÔ‚ÂÓ›·-∞ÁÁÏ›· ∏ Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ “ŒÓ· ÁÂÏ·ÛÙfi ·fiÁÂ˘Ì·” °Î¿Ó·-°ÂÚÌ·Ó›· πÛÙÔÚ›·: Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ∞Ú¯·›Â˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ™‡Á¯ÚÔÓ· ı·‡Ì·Ù· πÛÙÔÚ›·: ÀÔı·Ï¿ÛÛÈÔ ™‡Ì·Ó ªÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 22.45 23.45 00.45 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 08.30 09.30 10.30 11.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.05 18.15 18.30 20.30 21.00 21.05 21.40 22.00 23.00 00.30 02.30 03.00 04.30 04.40

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ∞Ú·ÎÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010 ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË “∏ ΢ڛ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜” √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ ŒÓ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·-∞ÁÁÏ›· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2010 (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 3Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·Ï‡ÙÂÚˆÓ ΔËÏÂÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 17.45 19.00 20.00 21.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚¿ÙÔ˘. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Mad Video Music Awards 2010 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÈÎfiÓ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜

07.45 10.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶fiÎÂÌÔÓ, ∏ ÌÈÎÚ‹ ¶Ô‡Î·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·. °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ Ê˘Á¿˜” √Ì¿‰· NCIS ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ “™ÙÔȯÂȈ̤ÓË fiÏË” “11.59”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

10.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 00.10

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ¶ÚfiÏÔÁÔÈ ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÈÒÓ· ∏ Ï¤Û¯Ë ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆˆÓ ¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ¯¤ÚÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

12.00 15.30 15.45 18.00 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.30 03.30 05.30

∫·ÏË̤ڷ” “∫ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. That’s life-æ˘¯·ÁˆÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter ∑·Ì·ÓÊÔ‡ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∞ÓÓ›Ù· ¶¿ÓÈ·. Auto Alter “ŒÚˆÙ·˜ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ” “∑‹ÏÂÈ· Û·Ó ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ” ∞’ ̤ÚÔ˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.30 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¢È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ Ê¿Ì fi,ÙÈ Èԇ̠(∂) Fashion show (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.20 03.20 04.20 04.50 05.30

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È ÌÈ· Ó‡¯Ù˜ Grey’s Anatomy ŸÏ· 10 ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË European poker tour ΔÚÈÎ˘Ì›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÔÊ›· ÔÚı‹

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ √ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ª·ÁÂÈÚ‡ԢÌ Ì ÙÔÓ Gordon Ramsey American’s next top model ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Èı¤ÛÂȘ ηگ·ÚÈÒÓ Most Shocking ∏ ÎÚ˘Ê‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ μÚÈÎÔÏ¿ÎˆÓ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÕÁÚÈ· μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ º¤ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë,

www.exoraistiki.gr Δ∏§. 6930-789889 ∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ΔƒπΔ∏ 22/6 & ¶∂ª¶Δ∏ 24/6

ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

¶ƒ√™∫À¡∏ª∞ ™Δ∏ §√Àƒ¢∏ ¶·›˙Ô˘Ó: Sylvie Testud Lea Seydoux Gilette Barbier Gerhard Liebmann Bruno Todeschini ∫∞Δ∞§§∏§√¡ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏

ŒÓ·ÚÍË 21.30

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈÔ˘ ¡Ù¤È‚Ș. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, ΔfiÌÈ §È Δ˙fiÔ˘Ó˜, Δ˙ÂÚfiÂÓ ∫Ú¿ÌÂ. √ ‰Ú ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ∫ÈÌÏ, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ·’ ÙË ˙ˆ‹: η٤¯ÂÈ ÌÈ· Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Û›ÙÈ ÛÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÚÔ¿ÛÙÈÔ Î·È ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Û‡˙˘ÁÔ, ÙËÓ ŒÏÂÓ. ŸÏ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù¤ÏÂÈ·, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ÏÂÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›ٷÈ. √ ∫ÈÌÏ Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ. ŸÌˆ˜, Ë Ù‡¯Ë ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ. ∞fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó· ·Ì›ÏÈÎÙÔ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi. √ ∫ÈÌÏ ÚÔÛ·ı› Ì οı ÙÚfiÔ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ÔÏÔÊfiÓÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÒÎÙË ÙÔ˘, ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ú¿ÎÙÔÚ· ™·Ì Δ˙¤Ú·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÎÈÛÙ› Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË...

STAR 21.00

∏ ΢ڛ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ˆÌˆ‰›·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÓıÔ‡ÏË ƒÔ‚‹ÚÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, ∞Ϥη ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ÂÓfi˜ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ù·‚¤ÚÓ˜, ÂΛÓË Ù˘ ∞Û·Û›·˜ ∑ÔÚÌ·Ï¿ Î·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˘ ¶ÚÔÎfiË, ÚÒËÓ ÂÈÏÔ¯›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. √ ‰È·Ú΋˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÏÂÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Á·ÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ‚ϤÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ó¤Ô ‰›Ô ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚˉˆÓ, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ·’ Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ï·ÁÔ‡˜ Ì ÂÙÚ·¯‹ÏÈ·.

ET3 18.30

¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007-2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¶Ï·Ù. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÚȘ ªÂÏfiÓÈ, ª·Ú›Ûη ÷ÚÁÎÈÙ¿È, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ª¤Ï˙ÂÚ À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÈ· ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘: Â›Ó·È Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ¿ıÔ˘˜. Δ· ΛÓËÙÚ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔη fiÛÔ Ë ›‰È· Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Î·È ÔÈ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Û ÂÁÎÏËÌ·Ù›·; ¶ÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ì·ÙÒÓÂÈ ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ· „˘¯‹ Î·È ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘; √ ŒÏÈÔÙ ™Ù¿ÌÏÂÚ, Ë √Ï›‚È· ª¤ÓÛÔÓ Î·È Ô Δ˙ÔÓ ªÔ˘Ó¯, Ë ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË” ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÊÔÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô.

STAR 00.30 111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· “Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ÂÓ‹ÓÙ· ™ÙÔ ¿Ú· ¤ÓÙ ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ Antony Bourdain: No reservations ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ºÂ‡Á· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŒÓ·˜ ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˜ ÌÂÏ¿˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:17-23/6/10 ∞π£√À™∞ 1 THE BACK UP PLAN (∫√ª∂¡Δπ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00 ∞π£√À™∞ 2 STREET DANCE 3D (ªπ√À∑π∫∞§): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.15 ∞π£√À™∞ 3 THE A-TEAM (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00 ∞π£√À™∞ 4 SEX AND THE CITY 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.15. KILLERS (∫√ª∂¡Δπ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.30 THE KINGS OF MYKONOS (∫øªø¢π∞) ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.45

∞ÛÙÚ·‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿ÈÌÔÓ °Ô˘›ÓÛÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: §Ô‡Î·˜ ªÏ·Î, ªÚ¿È·Ó ∫¤ÚÁÔ˘ÈÓ, ŒÏÂÓ ª¤ÚÛÙÈÓ. ŒÓ· ·ÁfiÚÈ ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚fi ÙÔ˘ ¿ÏÔÁÔ, ÙËÓ “∞ÛÙÚ·‹” ·fi ÙÔÓ ·¿ÓıÚˆÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Â›¯Â Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ÂÂȉ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ù·Í›‰È η‚¿Ï· ÛÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ™ÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Disney ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Ù·Ú·¯Ù› Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ı˘Û›· ÛÙȘ ÔϤ˜ ÂÓfi˜ ·ÏfiÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË È‰¤· fiÙÈ Ù· ˙Ò· Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.

∂Δ1 15.00

ŒÚˆÙ·˜ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º›ÓÙ·Ó ∫fiÓÔÏÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÈÓÙ·Ó °Î›ÏÂÓ, ƒÂÓ¤ °Ô˘¤ÏÓÙÔÓ, ÿÌÔÓ ªfiÚÈÛÂ˚. ∏ ªÈÛ¤Ï Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ, ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÕÈ‚·Ó. ŸÙ·Ó fï˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ ÙËÓ ··Ù¿, Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È. μÚ›ÛÎÂÈ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫fiÓÔÚ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì¿ÚÌ·Ó. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È ˙¢Á¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Î˘Ï¿ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÔÌ·Ï¿. ªÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û¯¤ÛË Ì ¤Ó·Ó Ì¿ÚÌ·Ó. ∞fiÂÈÚ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‰Ú¿Ì· ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô˘ ·Ú··Ù¿ÂÈ ÌÂٷ͇ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.

ALTER 01.30


40/

TETAƒΔ∏ 23 I√À¡π√À 2010

∞NTI§O°O™

ºøTO™KIA™EI™ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, fiÛÔ Ù˘¯ÂÚÔ› ›̷ÛÙ Ô˘ ˙ԇ̠ÛÙÔÓ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙfiÔ...

√È μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È... ∞ÈÁ·›Ô •∂ºÀ§§π∑√¡Δ∞™ ¯ı˜ ÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Û fiϘ ۯ‰fiÓ ‰È¿‚·Û· ÂÚ› ·̷ÙÔ˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ·fi ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ TÔ˘ ™TAYPOY Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· Ó·‡¢HMO¶OY§OY Ï· ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÒÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘. ¢π∞μ∞™∞ ÁÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó .¯. ÌÈ· Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÛÙ· 25 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÷ÓÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÛÙÔ Ó· ‰›ÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË 20% ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÈ‚·ÙËÁfi-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ μfiÏÔ˘-μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ Ì 10 ¢ÚÒ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¶¿ÚÔ ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ì 229 ¢ÚÒ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈΘ, ¤Ó· ·È‰› Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ƒfi‰Ô... ∫∞π ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ÔÈ ·ÚÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ›̷ÛÙ ٷ ÎÔÚfiȉ· ‹ Ù· ·È‰È¿ ÂÓfi˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘ £ÂÔ‡. °È·Ù› Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ ·ÎÙÔÏfiÔ˜, Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Â‰Ò ÏÔ›Ô; ªπ§ø¡Δ∞™ Ì ÁÓˆÛÙfi Ó·˘ÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ “Ê¿ÂÈ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ” ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÌÔ˘ › fiÙÈ Ë £¿ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ 13 ÏÔ›· Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙË ¯ÂÚÛ·›· ¯ÒÚ·, ‰‡Ô Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ¿ÏÏË Ì›· ¤¯ÂÈ Ë ™Î‡ÚÔ˜, ¤Ó· ÓËÛ› ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∏ ª√¡√¶ø§π∞∫∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô‰‹ÁËÛ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 17% Ù· Ó·‡Ï· ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, fiÙ·Ó Û fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. øÛÙfiÛÔ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜, Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. º∞π¡∂Δ∞π ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÌÈ·˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋˜ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÎÈfiÏ·˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏÔ Î·Ú¿‚È... ¶ƒ√ ÂÙÒÓ Ë ∞¡∂ª ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›Ô˘. ¶ÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ οÔ˘ ͯ¿ÛÙËΠ۠οÔÈÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÚÔˆı‹ıËΠ۠ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ‹ ¤ÛÙˆ Û οÔÈÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ¢∂¡ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÁÓˆÚ›˙ˆ fï˜ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÛÎÔÂÏ›ÙÈ΢ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ·È¯Ì‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ¯·Ìfi˜ Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù· ÚÔ˜ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ∫·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ πˉˆÓ ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜.

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

∫Ô‡ÊȘ ÊÔ‚¤Ú˜ ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ÃπøΔ∏ ννέα στις δέκα φορές που αντιδρούν κυβερνητικοί βουλευτές για επιλογές της ηγεσίας τους, βέβαιον είναι πως στο τέλος θα κάνουν πίσω. Το ίδιο φαίνεται ότι θα συμβεί και με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατίθεται αύριο στη Βουλή. Στην αρχή πολλοί είναι αυτοί που διαδίδουν ότι δεν θα ψηφίσουν. Στη συνέχεια το σκέφτονται καλύτερα, και οι περισσότεροι μαλακώνουν. Και ώσπου να έλθει η ώρα της ψηφοφορίας, υποχωρούν όλοι και υπερψηφίζουν με σκυμμένο το κεφάλι, καθώς οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού είναι πάντοτε οι ίδιοι. Οσο κι αν διαφωνεί ένας βουλευτής με επιλογές της κυβέρνησης την οποία στηρίζει, δεν μπορεί να μην τις ψηφίσει. Πρώτον, επειδή η έδρα που κατέχει δεν είναι μόνο δική του, αλλά και του κόμματος που τον συμπεριέλαβε στους συνδυασμούς του και του έδωσε την ευκαιρία να εκλεγεί. Και, δεύτερον, επειδή αν δεν ψηφίσει, τότε ο αρχηγός του δεν έχει άλλη επιλογή από το να τον διαγράψει. Το ζήτημα λοιπόν είναι σοβαρό και δεν σηκώνει διαφοροποιήσεις και πολιτικά “τσαλιμάκια”. Πόσω μάλλον όταν αποτελεί κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης και εφαρμογή της συμφωνίας με την ΕΕ και το ΔΝΤ, που φέρει ήδη την υπο-

Ε

γραφή του κυβερνώντος κόμματος. Επιπροσθέτως, δεν είναι εύκολο να καταψηφίσει κανείς, μετά τη διαγραφή των τριών βουλευτών που αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν το μνημόνιο με την ΕΕ, αφού ο Πρωθυπουργός έδειξε καθαρά ότι δεν ανέχεται κανενός είδους ανταρσία. Ακόμη κι αν υπήρχαν σκέψεις για διαφοροποιήσεις στο ΠαΣοΚ πριν από τη διαγραφή των κκ. Δημαρά, Οικονόμου και της κυρίας Σακοράφα, αυτές δεν υπάρχουν πια, μετά την άμεση καρατόμησή τους από τον κ. Παπανδρέου. Το μήνυμα του ήταν τόσο καθαρό και δυνατό, που το έλαβαν όλοι. Γι’ αυτό και όσοι βουλευτές από το ΠαΣοΚ εξακολουθούν να διαδίδουν στο παρασκήνιο ότι σκέφτονται να μην υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, μάλλον εκτίθενται στους συνομιλητές τους. Από την άλλη πλευρά, κι όσοι από τη κυβέρνηση διαδίδουν πως ο Γ. Παπανδρέου είναι αποφασισμένος να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές αν αμφισβητηθεί, ας σταματήσουν στους ψιθύρους, διότι γνωρίζουν καλά ότι στην πιο κρίσιμη καμπή της χώρας και στην κορυφαία προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση, όποιος προκαλέσει εκλογές θα υπογράψει και το πολιτικό του τέλος. Ολα αυτά λοιπόν είναι κούφιες φοβέρες, είτε προέρχονται από βουλευτές είτε από το Μέγαρο Μαξίμου. Ολοι αλυσοδεμένοι στο ίδιο πλοίο είναι. Και όλοι μαζί θα περάσουν την αντάρα, ή όλοι μαζί θα θαλασσοπνιγούν... (Από το Βήμα)

∏ ‰ÔÎÈÌ·Û›· «˙ÂÛÙÔ‡-ÎÚ‡Ô˘» ™ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ “˙ÂÛÙÔ‡-ÎÚ‡Ô˘” ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi Ù· ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÚÈÓ ΔÔ˘ °IøP°OY Δ™π°∫§πºÀ™∏ ηϿ - ηϿ ¯·ÚÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, οÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È fiÏ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù· ÔÔ›· ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ·fi ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î. ΔÚÈÛ¤, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ô›ÎÔ˜ Moody’s ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô›ÎÔ˜ ÎÈÓ‹ıËΠ̠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, fiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó Ù· ıÂÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∫·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËΠ¯ı˜. ªfiÏȘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ‹Úı ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ô›ÎÔ˜, Ô˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ΔÔ fiÛÔ Ù˘¯·›· Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙfiÓÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, Ô˘ ÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ô Ï·fi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ù· fiÛ· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ¢ı› ·fi ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ªÂ ‚¿ÛË fiÏ· ·˘Ù¿ Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÏ›‰·˜, Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ·ıËÓ·›Ô˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Â¤ÏıÂÈ Ì ÏfiÁÈ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û Ôϛ٘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘-Î·È ·Ó-ÙÂÏÈο ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘. tsiglifisis@e-thessalia.gr

dimopoulos@e-thessalia.gr

2262010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ΔÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ¶¢ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Û ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ë “·Û›‰·” ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ,ÁÈ· ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙ› οÔȘ “‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜” ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÈÎÚԉȢıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ʤÚÓÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 65Ô ¤ÙÔ˜, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ 2011 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ‰È·‰Èηۛ˜ - ÂÍÚ¤˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ˆ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ ÙÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ÈÓÁÎ ÔÓÁÎ, Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ

ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ¯ı˜ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, fiÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ÚÔËÁËı› ÛÂÈÚ¿ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Ù· Û˘Ó‰Èοٷ”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ·ÓÙÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ¤ˆ˜ Î·È 15 ¯ÚfiÓˆÓ ÂÓÒ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 15% ¤ˆ˜ 30%. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÙÚfiÈη Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”.

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “Δ· ¿Óˆ οو ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∫·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÂÓÈ·›ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·”. Δ√ μ∏ª∞: “¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹-ÛÔÎ ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞fi Ù· 50 ÛÙ· 65 ̤۷ Û ÌfiÏȘ Ì›· ÙÚÈÂÙ›·”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ƒ›¯ÓÂÈ ÙÔ Á¿ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘. ∂΂ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û fiÛÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ “∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ¡Ù·¯¿Ô˘”. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ºÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ò˜ 15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¢ËÌÔÛ›Ô˘: ¯·Ì¤ÓÔÈ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ 2010”. ∂™Δπ∞: “∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜. ¶·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ”. ∏ ¡π∫∏: “∫·ıÔ‰È΋ ÔÚ›· ‰›¯ˆ˜... ÊÚ¤Ó·. £· ¤ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘”.

23-06-10  

23-06-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you