Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.13'- ‰. 17.09’

™ÂÏ‹ÓË 9 ∏ÌÂÚÒÓ

¶ÂÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.879

ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ ·., ∫ÈÎÈÏ›·˜ Ì·ÚÙ., √ÓËÛ›ÌÔ˘ ·.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

∂ÎÙ›Ó·ÍË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ✓ ¶ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈÔÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ✓ 18 ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ›·ÈË “ÂÎÙ›Ó·ÍË” ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ ‰‡Ô ¤ÙË ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∞˘Ùfi Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰‡Ô ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È “ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË - fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ∞fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË 31-12-1982, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ÙÔ 2010. ■ ÛÂÏ. 10

μ ¡¤Ô Eurogroup ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó

■ ÛÂÏ. 6

™ÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ μڢͤÏϘ

∞ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘-™Àƒπ∑∞

■ ÛÂÏ. 9

™ËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

ŸÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ■ ÛÂÏ. 17

∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ «£»

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ÙÔ 2013 ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 19

«¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» √§μ ÁÈ· ÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ÕË μ·Û›ÏË ■ ÛÂÏ. 19

√È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤ÛˆÛ·Ó 35¯ÚÔÓÔ ÈÂÚ¤·

√È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞

■ ÛÂÏ. 15

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ μfiÏÔ˘

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Œ¯·Û ¢ηÈڛ˜, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ■ ÛÂÏ. 25

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 10 Î·È ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

■ ÛÂÏ. 21

™Â 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 16

∑ËÌÈ¿ 300.000 ¢ÚÒ ·fi ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ■ ÛÂÏ. 13

™Ù· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

ŒÚ¢ӷ ™ÙÔ facebook ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

ŒÍˆÛË ÁÈ· ÙË ¡.∂. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ■ ÛÂÏ. 15

∏ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ 35¯ÚÔÓÔ˘ ÈÂÚ¤·, fiÙ·Ó ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠ̠ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Î·È Ì¤Û· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜”. √ ÈÂÚ¤·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ÓÂÚfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Â˙ԇϘ. ■ ÛÂÏ. 12, 13

∏ ¡¤· πˆÓ›· ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÔÌȉ‹

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¡¿ÎÔ˘ ¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ ■ ÛÂÏ. 16

¡›ÎË ◊ÙÙ· 1-0 ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ «∂Ï ¶¿ÛÔ» Ì ÁÎÔÏ ÛÙÔ 82’ ■ ÛÂÏ. 24

■ ÛÂÏ. 15


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∫ÒÛÙ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ¢Ú. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

A¶√æ∂π™

«ΔÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¿Û¯ÂÈ ·fi Ã∞¶»

¶¿Ú ٷ ÏÂÊÙ¿ Î·È ÙÚ¤¯·; TÔ˘ ¶∞™Ã√À ª∞¡¢ƒ∞μ∂§∏ ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ™¯ËÌ·ÙÈο ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂӉȿÌÂÛÔÈ: ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Ì x ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ı· ‰·Ó›˙Ô˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ÙfiÎÔ x+οÙÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ “οÙÈ” Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ó· Ù· ‚ϤÂÈ. ∞˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚, fiÔ˘ Ô ™ÎÚÔ˘Ù˙ ª·Î ¡Ù·Î ·ÔıËÛ·‡ÚÈ˙ ‚Ô˘Ó¿ ¯Ú˘ÛÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó·... ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ. ∏ Ù¿ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È Ó· ‰·Ó›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·ÔıÂÌ·ÙÈο. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ı· Ìfi¯Ï¢·Ó Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âοڷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ΤډԢ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ï¿, ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ΢Úȷگ› ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ “ÙÚ·Â˙È΋˜ · Ï· ™ÎÚÔ˘Ù˙ ª·Î ¡Ù·Î” . ∂ÍÔ‡ Î·È ÔÈ ÎÏ·˘ıÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. “Δ· ÏÂÊÙ¿ ¿Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” , ϤÓÂ, “Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” . §Â˜ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ͤ¯ˆÚ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Î·È ÂÂȉ‹ Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÔ˚ÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û¯‹Ì·. ∂Ó· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÙËÓ ·ÓfiËÙË ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÛÚˆ¯Ó·Ó ˘¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÊÔ‡ÛÎˆÛ·Ó ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ (·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi) ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÔÚÙÔ‰¿ÓÂÈ·, ‰È·ÎÔÔ‰¿ÓÂÈ·, ı·Ï·ÛÛÔ‰¿ÓÂÈ·, ÎÔÌÌ·ÙÔ‰¿ÓÂÈ· ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Û “‰¿ÓÂÈ·” ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›. ∫·È ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ȉȈÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi, ·Ú¿ ÙËÓ ¿ÛˆÙË ‰ÂηÂÙ›·, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÍÂΛÓËÛ ·fi Ôχ ¯·ÌËÏ¿. ∫ÚÈÙÈ΋ ÌÔÚÔ‡Û ÎÈ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛԢ ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ (·˘Ùfi ÙÔ “οÙÈ” Ô˘ ÚÔϤÁ·ÌÂ) Ô˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¶Èı·ÓÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÚÈÙÈ΋, fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘ÂÚÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ “ÙÔÍÈο ÚÔ˚fiÓÙ·” , fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∫ÚÈÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ ›Ûˆ˜ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ Ï›Á˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ʷٷԇϷ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ٷ ı·Ï·ÛÛÔ‰¿ÓÂÈ· Û ÎfiÌÌ·Ù·, ªª∂, Ê›ÏÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ·ÎfiÌË Î·È Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ¤ÁÈÓ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Ô ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤Ûڈ͠ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ï˘¯Ù¿ ÂÚ› “·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡” ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÂÔÙ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë “ÎÚÈÙÈ΋” Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ·ÏÏfiÙÚȘ ÂȉÈÒÍÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ Ù˘ ÃÚfiÓÈ·˜ ∞ÔÊÚ·ÎÙÈ΋˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٿ Ù˘ Ã∞¶” . ŒÓ· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÃÚfiÓÈ· ∞ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· (Ã∞¶) Î·È ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ô Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜” .

√ ÚˆÈÓfi˜ ‚‹¯·˜ ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÓfiÛÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜. ∏ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· οÓÂÈ ÙÔÓ ¶.√.À. Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· 450.000.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÃÚfiÓÈ· ∞ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘, Ì 3.000.000 ¿ÙÔÌ· οı ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ 2020 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÚ›ÙË, ϤÓ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. “∏ ÃÚfiÓÈ· ∞ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ì›· ¿ıËÛË ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ηÓÔ‡˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÓfiÛÔ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÛÙ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‚ÚfiÁ¯ˆÓ ÚÔηÏ› ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Î·È ·ıËÙÈÎfi, Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ÏÔÈ¤˜ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ 9 ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜, ÛÙËÓ πÓ‰›· fï˜ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Û¯Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ·fi Ù· ‰¤Î· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó (η‡ÛË ‚ÈÔÌ¿˙·˜)” ÂÍËÁ› Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 55-60 ÂÙÒÓ Î·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ¿ÓÙÚ˜. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ 23-30 ¯ÚfiÓÈ· οÓÈÛÌ·. “ªfiÏȘ ÙÔ 1% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ıËÛË ÏfiÁˆ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi Ã∞¶, ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î·Ó›ÛÙÚȘ” . ∏ ¿ıËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ù Ì ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ· (ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ô ‚‹¯·˜ Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ·fi¯ÚÂÌ„Ë) ›Ù ÌÂ

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ‚fiÚÂÈ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ·˘ÍË̤Ó˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· Èı·ÓÒ˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚·ıÌÈ·›· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο.

Ó¢ÌÔÓÈÎfi ÂÌʇÛËÌ· (Ô˘ ΢Úȷگ› Ë ‰‡ÛÓÔÈ·). ŒÚ¢Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ·fi Ã∞¶ ¿Û¯ÂÈ ÙÔ 815% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Û¯ÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ 85% ¤¯ÂÈ ‹È·/·Ú¯fiÌÂÓË Ã∞¶, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔÈ ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ηÙfiÈÓ ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹Ûˆ˜. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 15% ¿Û¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜, ÌÂϤÙË Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ 800.000 ŒÏÏËÓ˜ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÓfiÛÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “¯ÚfiÓÈÔ, ‡Ô˘ÏÔ ÓfiÛËÌ·, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ” . √È ÁÈ·ÙÚÔ› ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÓÂfiÌÂÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. “ΔÔ 50% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, fï˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎÚÈ‚‹ ÓfiÛÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ∂.∂. ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÛËÏ›·˜ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 38,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. “™˘ÓÂÒ˜ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ë ÚfiÏË„‹ Ù˘ Î·È fi¯È Ë ıÂÚ·›· Ù˘. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿” Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ¿ Ì·˜. ∫·Ïfi ı· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÙÒÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔÓ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ì›· ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. μ·ıÌÈ·›· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. μ·ıÌÈ·›· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...14ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú¯Èο ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °Ú‹ÁÔÚ· fï˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 07...15ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...15ÔC.

ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη ÍÂÓԉԯ›Ô-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ∂ϤÓË ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÏ.: 24280 99121 - 90006, ÎÈÓ.: 6972405836, fax: 24280 90008 e-mail: info@hotel-kritsa.gr, www.hotel-kritsa.gr

ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶¤ÌÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 23-25 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 20723 ñ ∫ÈÓ. 6999 894 894 ñ 6974 12 48 21

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

6936894871 ñ 6989262025

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ.-Fax: 24210-53857, ÔÈÎ. 24280-91809 Δ.∫. 38222 μ√§√™


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

√È ¢√À ʇÁÔ˘Ó, Ù· ∫∂º ¤Ú¯ÔÓÙ·È

ŒÏÂÈ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ;

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 63 ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ (∫∂º) Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ·ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢√À, ‰›ÓÂÙ·È Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ∫∂º Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √È ¢√À ʇÁÔ˘Ó, Ù· ∫∂º ¤Ú¯ÔÓÙ·È. °. ΔÛ.

£¤ÚÌ·ÓÛË... ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

¶ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiÛÔ ·fi ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ¿ÁˆÌ· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿ÁˆÌ· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ˘Ô‰Ô̤˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ô ¢‹ÌÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û Ì›ˆÛË ÙÂÏÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ “ÔϤÌÔ˘” . μ‚·›ˆ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì “fiÏÂÌÔ” ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ - Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· - ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· “ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó” , ÌÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ·ÛΛ ¯ÚËÛÙ‹, ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ ∫∫∂ ¿ÓÙˆ˜ ÚfiÊÙ·ÛÂ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ¶·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ̤وÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤Û¢Û ӷ ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙ· ÌÈÎÚfiʈӿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÓÔ˘ Ì›ˆÛË ÙÂÏÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%, ¯ˆÚ›˜ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÂÈ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÓÔ‡ÌÂÚ· Ò˜ ı· “˙‹ÛÂÈ” Ô ¢‹ÌÔ˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· “·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” Î·È ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁΈÓÈÛÌÔ‡ ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ΔÔ “¤ÚÁÔ” ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηıÒ˜ “·›˙ÂÙ·È” ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë ÎÚ›ÛË. ∫·Ó›˜ Ì·˜ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ¤Ó· “¯¿È‰ÂÌ·” ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜, ÌÈ· „˘¯ÔıÂÚ·›·, Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·... ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ fiÏ· Ù· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ∏ ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· ‰ËÌ·ÁˆÁ›·˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÙÙ‹. ∫∞Δ. Δ∞™

¢˘ÛÊÔÚ›· ¢˘ÛÊÔÚ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·˘Ï·ÎÈÒÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫Ô¿Ó·˜, “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηı·Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ·Ó·ÛًψÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 800.000 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌfiÚÚÔË, ÙËÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì Û fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘. √‡Ù ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó; ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ϛÁÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ¤Ó· Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì‹ÎÔ˘˜ 1.200 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ” . º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

∂ÎÙfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ë Ì¤Ú· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ™·Ì¿Ú· Î·È ÙÔÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ fiÙÈ fiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÛÊ›ÁÁÂÈ Î·È Ô ÎfiÌÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Èı·Ófi Ó· ÌËÓ ÙÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ‹, ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ó· ÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô ÔÛÔÛÙfi ·fi Ù· ‰·ÓÂÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ¤Î·„Â Ô ‹ÏÈÔ˜ ‹ Ó›ÁËΠÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫·È Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ò˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÓÙfiÌÈÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. √ ™·Ì·Ú¿˜, ÏÔÈfiÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÊÔÚ›·. £· ¿ÂÈ Î·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÌÔ‡ÙÚ·. ¢ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û‡ÚıËΠ›Ûˆ ·fi ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ Î·È Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂Í¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∞Ó ‰Ô‡Ì ۋÌÂÚ· ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ı· ‚ÁÂÈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÔÚ› Î·È Ó· Ì·˜ Ê·Ó› ÁÂÏÔ›Ô. ∫·È οÔ˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿, ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÏÔ›Ô˘ ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·˜, ʇÂÙ·È Ë ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ∂, ηÈ; ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ¢¡Δ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ‰˘ÛÊÔÚ›·. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·˘Ùfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û Ì·Ï¿ÎÈ ÈÓÁÎ ÔÓÁÎ, Â¿Óˆ Û ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ¢¡Δ. ∫·È ÌfiÏȘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ηٿϷ‚ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

ŒÎÏËÎÙÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, Ù· ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚı¿ÓÔȯٷ. √‡Ù ÎÚ‡Ô, Ô‡Ù ˙¤ÛÙË, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢Ë̷گ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·ÏfiÁÈÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹ ¤ÛÙˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ¶·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÏ¿ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·ÏfiÁÈÛÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÚ‡Ô. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ˙¤ÛÙË, ·ÏÏ¿ ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÊÔ˘Ï Î·È ·ÓÔȯٿ ·Ú¿ı˘Ú· ›ӷÈ, ¤Ú· ·fi ·ÏfiÁÈÛÙË Û·Ù¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚfiÎÏËÛË. ∞˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÂΛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏÏÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ·˜ ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ °È· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶Ï¤ÔÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ·¤ÎÙËÛÂ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó “·ÁˆÌ¤ÓÔÈ” Î·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ¢ı‡Ó˜. √ ηÈÚfi˜ ÂÚÓ¿, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÚÁ· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. Δ· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, Ì ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. ª›· ·fi ÂΛӘ Â›Ó·È Ë ÚˆÁÌ‹ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ë ÔÔ›· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ·ÈÛ›ˆ˜ ÙÚÈÂÙ›·... μ.∫.

°È· ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹Á ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘ ÚԤ΢„Â. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÂΛ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ◊Ù·Ó 8.25 ÙÔ Úˆ›, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÂΛ, Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ›˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ô ÂÊËÌÂÚ‡ˆÓ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘. ∞̤ۈ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÛÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤ÍÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ô˘Û›·˙·Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ, ÂÓÒ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ı· ÚԂ› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂›Ó·È ıÂÌÈÙfi Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÈϤÔÓ ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜; º.™.

°È· ÂÈıÂÒÚËÛË ΔÔ ¶∞ª∂ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ÌÈ· ·ÎfiÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-ÌÓËÌ›Ô, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì η‡ÛÈÌ· ·fi ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ. ∂ÈÙ›ıÂÙ·È ÙÔ ¶∞ª∂ ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Î·È Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì “ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ” , ı¤ÏÔ˘Ó -·Ú¤· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ - Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È Ó· ÁÂÏ¿˜ Î·È ÙȘ Ó‡¯Ù˜, Ì ٷ ÂÈıˆÚËÛȷο ÙÔ˘˜ ÙÂÚÙ›È·... ŒÓ·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù· Ú¤ÛÙ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ··ı›˜ ÙȘ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∫·È fiÙ·Ó fiÏÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Â›Ó·È “·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ì·Ù·” οÔÈˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÔÓÙ·È... ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏÂȉÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙÔ˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÙÔÓ fiϘ ÔÈ “ı˘Á·ÙÚÈΤ˜” ÙÔ˘... ΔÔ ¶∞ª∂-¢∞™ √Δ∞ Î·È ¿ÏϘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÔÈ ÌfiÓ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ·ÓÂΉȋÁËÙË ÛÙ¿ÛË. ∂ÓÒ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ - Ô˘ Ô £Âfi˜ Ó· ÙȘ οÓÂÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ - ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¶‹Ú·Ó ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶√™¶∂ƒΔ, Ô˘ ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ Ù˘ ∂ƒΔ, ·ÏÏ¿ “Û¿ÂÈ” οı ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Ù· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢... ∫·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ªÂ ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÚÔÛˆÈÎfi, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ¤ÍÔ‰· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Ì ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·˘Ï¿ÎˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÓÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ηٷÓfiËÛË. μ.∫.

ŒÚ¯ÂÙ·È Ë “∞ıËÓ¿” ™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ™¯ÔÏÒÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹‰Ë ¤Ï·‚ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÍÂοı·ÚÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏËÏÔηχÙÔÓÙ·È. º.™.

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ , ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ê¿ÓËΠÌÈ· ËÏÈ·¯Ù›‰· Î·È ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ÓËÛ›‰· ∞Ï·Ù¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ Î·È Î›ÓËÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 400 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ÂÓÒ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ı· Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÚÁ›·, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ‹‰Ë Â‰Ò Î·È 14 ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ Î¿ÔÈÔÈ ı· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂͤÏÈÍË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙË Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ì˘·Ïfi Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Î·È ÙÒÚ· ϤÔÓ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜. ∂Ï›˙ˆ ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹” .

√ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞Ú. ∫Ô¿Ó·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯfiÏÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. §¿ÛÎÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ Î. §¿ÛÎÔ˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÓÙ› Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ú¿ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÁηÏÔ‡Û ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÎÈ ¤‚Á·˙ ÎÚ·˘Á¤˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÂÓËÌÂÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó ·fi ÙË ÓÂÚÔÔÓÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ªÚ›˙Ë ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘ Î. §¿ÛÎÔ˘ Û η̛· Â-

Ú›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ô‡ÙÂ Î·Ó ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ¿ÍÈÔ ·ÔÚ›·˜, Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Δ‡Ô. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ·fi ÃÔÚ‡ÙÚ· ̤¯ÚÈ ¶Ô˘Ú› ÎÈ ·fi ÿÓÈ· ¤ˆ˜ ∑·ÁÔÚ¿ - ¶Ô˘Ú› ÎÈ ·fi ÿÓÈ· ¤ˆ˜ ∫ÈÛÛfi. √ Î. §¿ÛÎÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο οو ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·fi μfiÏÔ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·Ú¿ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. Δ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›ÁÔ˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ”.

¶Ô‡ ‰›ÓÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·; √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ·˜ ·ÏÈfi˜, ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ ϤÁÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫¿ÔÈÔ˜ ı·Ï·ÛÛÔ‰ÂÚÓfiÙ·Ó, ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ ÓÈÁ›. √ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, ÙÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ: ¢ˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘! Δ›ÔÙ· ÂΛÓÔ˜. ∫·ÌÈ¿ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ¢ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ‡ ʈӿ˙ÂÈ: ¶¿Ú ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘! ΔfiÙ ÂΛÓÔ˜ ΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ. ŒÙÛÈ ÛÒıËΔ ! √ ̇ıÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ì·˜ ϤÁÂÈ fiÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ, Ô˘ Ù· ı¤ÏÂÈ fiÏ· ‰Èο ÙÔ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯·ı›. ¡· ηٷÛÙÚ·Ê› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·Á¿ËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘: ΔËÓ ÏÂÔÓÂÍ›·. ªÂÙ·ÊÔÚÈο, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ÂΛÓÔÓ, Ô˘ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ó· ·ÔÎÙ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ¯ˆÚ›˜, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ó· ‰›ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯·Ú¿, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜. ∫È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ·, ‚›Ï˜... ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ·¤ÎÙËÛÂ. ∞Ó, ‰ËÏ·‰‹, Ù· ·¤ÎÙËÛ Ì ٛÌÈÔ ÙÚfiÔ ‹ fi¯È, ·Ó Ù· ·¤ÎÙËÛ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ‹ Ù· ΤډÈÛ Û Ϸ¯Â›Ô, Û “ÛÙÔ›¯ËÌ·” Î.Ï. ∞Ó “¿ÙËÛ Â› و̿وӔ ‹ fi¯È... ª· ·Ó οÔÈÔ˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ “Ô˘ıÂÓ¿” ηÙÔÚıÒÛÂÈ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ¿Ú¯ÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ ∞ÔÎ¿Ï˘„˘ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ οÓÔ˘Ó ÎÚ¿ÙËÛË Û ÍÂÓԉԯ›· ÛÙË ƒÈ‚Ȥڷ ª¿ÁÈ· ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Î·È ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ∞ÔÎ¿Ï˘„˘ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÏıÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÎÈ ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ª¿ÁÈ· ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ 21Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÚÔÊËÙ›· ÂÚ› ·ÔÎ¿Ï˘„˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÓ‡ÛÂÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ª¤ÙÚËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û··Û·Ó ÔÈ ª¿ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 669 ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ªÂÍÈÎfi. √È ª¿ÁÈ· ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, Ë Ï›ıÈÓË Ͽη ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÂÓfi˜ ËÁÂÌfiÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ª·¯Ï¿Ì ∞Ù˙¿Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ıÂÏ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë 23Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 Î·È fi¯È Ë 21Ë Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ÂÍËÁÔ‡Ó ÂȉÈÎÔ›, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì›· ÂÏÒÚÈ· ÎÈ‚ˆÙfi ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜, ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ “2012” ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È

ÚÈÔ˘Û›·, ÙfiÙÂ, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·Ú¿ÓÔÌ· ̤۷. ¢Â ‰‹ÏˆÓ ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ .¯. ÁÈ· Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ·Û‡ÛÙÔÏ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ú·ÓƠ̂˜. ŒÓ·˜, fï˜, Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ·ÓıÚÒÔ˘, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‚Ô‹ıÂÈ·˜; ŸÙ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ ·ÓÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ (ª·ÚÎ. È‚’38-44), ˙ËÙ› Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô‚ÔÏfi, “ÙÔÓ ¤Û¯·ÙÔ ÎÔÓ‰Ú¿ÓÙË” , Ó· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘; ŸÙ·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Ò˜ Ó· ·›ÚÓÂÈ, Ò˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó’ ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ; ŒÙÛÈ, fï˜ ÛÙÂÚ› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ·fi οı ·›ÛıËÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Û˘ÌfiÓÈ·˜, ηÏÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘, fi,ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹. ∏ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· Ó›ÁÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ÛÙȘ ¤ÁÓÔȘ, ÛÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ̤ÚÈÌÓ˜. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ª¤Û· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙË Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿, Ó· ·ÚÁÔÂı·›ÓÂÈ, Ó· ¯¿ÓÂÙ·È. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. Œ¯ÂȘ ÏÂÊÙ¿; ΔfiÙ ¤¯ÂȘ ÙÔ ·Ó. ŸÏ˜ ÔÈ fiÚÙ˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈ· Û¤Ó·. Œ¯ÂȘ ÏÂÊÙ¿; ΔfiÙ οÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ. ∂›Ù ÓfiÌÈÌÔ Â›Ù ·Ú¿ÓÔÌÔ ¯Ú‹Ì· η٤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ˘·ÎÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ. ∂›Ó·È Ô “ÌÂÁ¿ÏÔ˜” ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È, fï˜, ‰È·ÈÛو̤ÓÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜, fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›. ¶fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ı· ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó ¿ÏÏ·˙·Ó ÔÚ›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÂΛÓË ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏ›Ô˘: “ª·Î¿ÚÈÔÓ ÂÛÙ› Ì¿ÏÏÔÓ ‰È‰fiÓ·È ‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ” (¶Ú·Í. ∫’, 35). √ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ™¿Ì·ÙÔ, ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ “ΔÔ ΔÔ‡ÓÂÏ” , ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ fiÙ·Ó ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ·Ú¿ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›. ∫·È Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ. π‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, fiÔ˘ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ηχÙÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ŸÙ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜; °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fï˜ ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎÈ ·ÁÒÓ·˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿˜. ΔÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ .¯. Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Î.Ï. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì οÙÈ ÛÙÔ˘˜ “ÌË ¤¯ÔÓÙ˜” , ÙfiÙ ٛÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Î‡ÏÈÛÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ı· ˙‹ÛÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Âӈ̤ÓÔ, fiÔ˘ ı· ÛÌ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Ï¤˜, ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜, Ù· ¤ıÈÌ· Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ª·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ‰Â Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Â›Ì·ÛÙ ϤÔÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˙ԇ̠۠٤ÙÔÈÔÓ ÎfiÛÌÔ.

Û ÚÔÊËÙ›· ÙˆÓ ª¿ÁÈ·. “√È ª¿ÁÈ· ›¯·Ó Ì›· ΢ÎÏÈ΋ ȉ¤· ÂÚ› ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” , ϤÂÈ Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÃÔÛ¤ ƒÔ̤ÚÔ. ∏ Ï›ıÈÓË Ͽη, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ªÓËÌÂ›Ô 6 ‹ ·ÏÏÈÒ˜ §›ıÈÓË ¶Ï¿Î· ÙÔ˘ ΔÔÚÙÔ˘ÁΤÚÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∂Ï ΔÔÚÙÔ˘ÁΤÚÔ (Ë ¯ÂÏÒÓ·), Ì›· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ 1915. ∂›Ó·È Û·Ṳ̂ÓË Û ¤ÍÈ ÛËÌ›· Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ÌÔ˘Û›· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∫¿ÚÏÔ˜ ¶ÂÏÈÛ¤Ú ∫·Ì¿Ú·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Δ·Ì¿ÛÎÔ Î·È ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∏ ÚÒÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Ï›ıÈÓ˘ Ͽη˜ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ·fi °ÂÚÌ·Ófi ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÙÔ 1978. ∞fi ÙfiÙÂ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Î·È Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ 23Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÁÚ·Ê‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÓËÌ›Ԣ 6 ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÊËÙ›˜ ‹ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÙ ËÁÂÌfiÓ· ª·¯Ï¿Ì ∞Ù˙¿Ô˘” , ÂÍËÁ› Ô ƒÔ̤ÚÔ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È “Ë ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÏÔ” . ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ª¿ÁÈ· ÚÔÊ‹Ù¢·Ó, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, ÍËڷۛ˜ ‹ ÛÔ‰ÂȤ˜.

¶Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ê˘Ï‹˜, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂȉÂÚÌ›‰·˜, ıÚËÛΛ·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηٷÁˆÁ‹˜. ∞˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È Ë ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ™·Ì·Ú›ÙË. ÿÛˆ˜ ÙÔ ·ÏÈfi “ÌÔÓÙ¤ÏÔ” Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ¤Ú·Û ·ÓÂ›ÛÙÚÂÙ·. √È ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·È, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Ó Û ٛÔÙ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·‰È˘, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó Ú›ÍÔ˘Ì ı· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ì·˜ ϤÁÂÈ Ô ™ÂÈÚ¿¯ (‰’ 30). ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ۈÛÙ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∫·È Ë ÚÒÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘: “∑ËÙ›Ù ÚÒÙÔÓ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ Î·È ¿ÓÙ· Ù·‡Ù· ÚÔÛÙÂı‹ÛÔÓÙ·È ˘Ì›Ó” . ∂Ì›˜ Ô‡ ‰›ÓÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·;” .

∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ ŒÏÏËÓ· Ú·ÁÈ¿ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°ÂÓÓËı‹Î·Ì ÂχıÂÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ‚¿Ï·Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ Ù· ··ÓˆÙ¿ ÌÓËÌfiÓÈ· Û·Ó Â¯ıÚÈο ÊÔ˘Û¿Ù· Ô˘ η›Ó ۷ Ï›‚·˜ Ù· Û·ÚÙ¿. ª·˜ ¤‰ÂÛ·Ó ÙÔ ÛÒÌ·, ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì Ï‹ÚË ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ. ªÈ· ‡ÓˆÛË ·ÓÙÔ‡ Û¤ÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÙÚÈ·Ó‰Ú›·˜ Ô˘ Ì ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·Ù·Ï‡Ô˘Ó Î·È ÍËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· Û·Ó fi„ÈÌÔÈ Î·ÏÊ¿‰Â˜. ∏ ∂˘ÚÒË ÎˆÊ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ÏÔ˜ Î·È ÂÙ·›ÚÔ. ∫·Ù·ÓÙ‹Û·ÌÂ Ô Î·Ú·˙ÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ ‚Ú›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÂÌ¤Ïˉ˜ Î·È ÚÂÌÂÛΤ‰Â˜ Î·È ·Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙÔ Á›ÁÓÂÛı·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ı¤ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘ Î·È Ù¿¯· ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ Ï¿ÎÙÈÛÌ· ¢∏ª∞ƒ. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ·È‰È¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ıÔÏfi ‚ϤÌÌ· ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜; ¶Ò˜ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ï¿È ÛÙÔÓ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ ŒÏÏËÓ· Î·È ı· ÙÔ˘ Ô˘Ó Ì ÂÚ›ÛÛÈ· ˘ÔÎÚÈÛ›· “ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·;” . ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ ŒÏÏËÓ· Ú·ÁÈ¿, ‰Â ͤÚÂȘ ·‡ÚÈÔ ÙÈ Ì¤Ú· ı· ÛÔ˘ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ...” .

™Ô˘Ë‰¤˙· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ¤Ó·Ó... ÛÎÂÏÂÙfi ª›· ™Ô˘Ë‰¤˙· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ¤Ó·Ó...·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ÁÈ· ÂÚȇ‚ÚÈÛË ÓÂÎÚÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ™Ô˘Ë‰¤˙· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ù˘¯·›· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi, ÎÚ·Ó›· Î·È ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ·ÓıÚÒÈÓ· ÔÛÙ¿, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÙÔ °Î¤ÙÂÓÌÔÚÁÎ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜. ∂›Û˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ CD-ROMs Ì ٛÙÏÔ˘˜ fiˆ˜ “Ë ÓÂÎÚÔÊÈÏ›· ÌÔ˘” Î·È “Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·” ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ó· Âȉ›‰ÂÙ·È Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ¤Ó·Ó ÛÎÂÏÂÙfi, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜. ∏ 37¯ÚÔÓË ¿ÓÂÚÁË Á˘Ó·›Î· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Â›Û˘ fiÙÈ Ô‡ÏËÛ ·ÓıÚÒÈÓ· ÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙËÓ √˘„¿Ï· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ™Ô˘Ë‰›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ ›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÁfiÚ·Û ٷ ÔÛÙ¿, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· 50 ÂÙÒÓ Î·È ϤÔÓ, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ›‰È· ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. ª¤ÁÈÛÙË ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·Ó ÎÚÈı› ¤ÓÔ¯Ë.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ΔËÏÂfiÚ·Û˘, Û·˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ; ª·Ú›· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∂Ó Ì¤ÚÂÈ Ó·È, fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ‡ÚÎÈη Û›ÚÈ·Ï. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ¤ÛÙˆ ÈÔ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆӔ . ∂ϤÓË-™ÔÊ›· ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ¿ÓÂÚÁË

“°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ fi¯È. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηӿÏÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔ‡ÚÎÈη Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο ηӿÏÈ·. ∞ÎfiÌË, ¤¯Ô˘Ì ‚·ÚÂı› Ó· ‚ϤÔ˘Ì Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ Û›ÚÈ·Ï Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì ÚÔ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ” . ª·ÙԇϷ ª¤ÌÌÔ˘ ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“Ÿ¯È, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Û›ÚÈ·Ï, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÊıËÓ¤˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ηÙÒÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Âȉ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈۋ Ì·˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ∞Ó Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÊÙ ‰˘Ó·Ù‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó fï˜ Î·È ¤ÛÙËÛ·Ó ¿ÁÎÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ... ∞Ó Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ï·˚΋˜ Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™, ÔÈ ¿ÁÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·ÓfiÌˆÓ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜... °È· ¤ÏÂÁ¯Ô Ê˘ÛÈο Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È. ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË...

¢∏ª√.™.

√‡Ù ӷ ·ÓÙÚ¢Ù›... Œ¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο Ì ÙÔ §ËÍȷگ›Ô, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï·, Ë ÔÔ›· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË ªËϛӷ, ·ÏÏ¿ ¿ÎÚË ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÂÏÈο, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ô‡Ù ӷ ·ÓÙÚ¢Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜...

√È Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ô˘ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fi ÙËÓ Ô‰fi √ÁÏ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÙÚ‡· ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ∞Í›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘. ªÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ fiÁÎÔ˘ Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂ› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ‰ÂÛfi˙ÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÛÙËÓ Ô‰fi ™fiψÓÔ˜, οو ·fi ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ¿ÏÏË Ì›·, Ô˘ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ¶·Á·ÛÒÓ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜.

°.•.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙË “£” , ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÛÙÔ ∫∞¶∏ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ‹ÁÂ, ·ÏÏ¿ ‚ڋΠÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ¤Ó· ·Ófi Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ηٿÏË„Ë. “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË. ∂›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÂÚ›Ô˘ 90 ÂÙÒÓ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ∫∞¶∏ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘. ΔÂÏÈο, ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜” ›Â Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜.

°. ΔÛ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

“§›ÌÓË” ÔÈ ·‡ÏÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ™Â “Ï›ÌÓ˜” ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÚÎÂÙÔ› ·‡ÏÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ fiÏË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÔ‡ÛÎÂÌ· Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı›. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

º.™.

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫ÔÚfi˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Ù˘ “£” , Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ Ó· ¤ÚıÂÙ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ªËÏÂÒÓ Î·È Ó· ‰Â›Ù Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ¶ËÏ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ï›ÌÓË fiÏÔ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Â˙Ô› Î·È Ó· ¿Ì ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜. ∞˘Ùfi

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂ÁηÈÓÈ¿ÛıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” “ŒÁÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ˝ ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ μ·Û. ªڷηÙÛԇϷ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” ÛÙË ı¤ÛË “∑¿¯·ÚË” Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Ó¤·˜ Á¤Ê˘Ú·˜ •ËÚÈ¿). √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÈ¯. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ·’ Ê¿ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÁÂÚı› ‰‡Ô ÔÈΛÛÎÔÈ, ¤Ó· ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô Î·È ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ¤ÍÈ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÌÔÚ› Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ 30 ·È‰È¿ ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È 30 Â͈ÙÂÚÈο, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ·È‰Â˘ıÔ‡Ó 200 ·È‰È¿ (90 ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È 110 Â͈ÙÂÚÈο)” . ⁄„Ô˘˜ 585 ÂÎ. ‰Ú¯. Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 585.000.000 ‰Ú¯. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛıËΠÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÈÛÙÒÛˆ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∂Ù‹ÛÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÔÛfi Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ηٿ 60%” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755

μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ì·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ë ·˘Ï‹ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ÓÂÚfi, ηıÒ˜ Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û·Ó Ù· fiÌ‚ÚÈ· ‡‰·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜

¿ÓÂÚÁË

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

¶¿ÁÎÔÈ...

∂˘·ÁÁÂÏ›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˘ “¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ϤÔÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙ· Û›ÚÈ·Ï, ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÙÔ‡ÚÎÈη fiÏË Ì¤Ú·. ¶ÚÔÛˆÈο, fiˆ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô” .

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

Δ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ù· ∞∂π ÂÎÙfi˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÒÓ “∞·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Î·È Ù· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È

ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Î·È Ô‡ÙÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ô‡ÙÂ Î·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ “·˘ÙÔΛÓËÙ· ‚¿ÚΘ” ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜. ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ôχ Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, fiˆ˜ Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”. ΔÈ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. °. ΔÛ.

22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· π·ÙÚÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ª. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜” . ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ μfiÏÔ 13-15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ “∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi 6 ¤ˆ˜ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ “°È· ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ∂√ªª∂Ã. ΔÔ ›‰ÈÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙȘ 22 Î·È 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982 Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙȘ 13 Î·È 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘” .

ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙÔÓ °ÂˆÚÁÈÎfi ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. °È· ÙÔ ¢.™. ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ: ¢ËÌ. ¶¿Û¯Ô˜, μ. ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, °. §·˝ÙÛÈÔ˜, ∫˘Ú. μÈÛ‚›Î˘ Î·È °. °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘. ∂›Û˘, ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÏfi ™¯ÔÏÂ›Ô ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. °È· ÙÔ ¢.™. ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ: ∂˘¿Á. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, πˆ¿Ó. ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˜, ¶. ∑‹ÁÚ·˜, ¡ÈÎ. ΔÛ·Ú‰·Î¿˜ Î·È ∞Ó‰Ú. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘” .

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ “¢ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ·

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1897... ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÂÎÎÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È Ù· ∫·Ì‚Ô‡ÓÈ· ŸÚË. ∏ Û˘Óı‹ÎË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢ÈÂıÓ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 4.000.000 ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ϛژ, ˆ˜ ÔÏÂÌÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ªÂ ÙËÓ ›‰È· Û˘Óı‹ÎË, Ë ∫Ú‹ÙË ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘.

1906... Δ· ·Ú¯Èο S.O.S. ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞Û‡ÚÌ·Ù˘ ΔËÏÂÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. £· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ٷ ·Ú¯Èο Ù˘ ÊÚ¿Û˘ “Save Our Souls” (ÛÒÛÙ ÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜). 1977... ΔÔ ˘ÂÚ˯ËÙÈÎfi ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ “Concorde” ÂÎÙÂÏ› ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ Ù‹ÛË ÙÔ˘, ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. 2005... ∏ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ŒÎıÂÛË ÛÙÔ Eurogroup

ªfiÓÔ Ì “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ı· ÌÂȈı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020 μƒÀ•∂§§∂™, 21.

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› οو ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020, ÌfiÓÔ Â¿Ó Á›ÓÂÈ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” , fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛıËΠÁÈ· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ›Ù ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›Ù ӷ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û ÙÈÌ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏ› ÂÌ̤ۈ˜ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ 15Û¤ÏÈ‰Ë ¤ÎıÂÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë ÂÓfi˜ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘- ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ 144% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020, ÛÙÔ 133% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2022 Î·È ÛÙÔ 111% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2030, ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 170% ÂÚ›Ô˘. “ΔÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ùfi Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· Â›Â‰Ô ¯Ú¤Ô˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020 ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÒÏÂÈ· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹ Ô˘ ı· ÚԂϤÔ˘Ó Ì›· ¢ڇÙÂÚË Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚËÙÚÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ (collective action clauses)”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂȈı› ÛÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2022, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹ Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ë Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓ٠›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÛÙÔ 2022 ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ 2020 Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÛÙÔ 120%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ì›· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ -¤Ú·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· ‰ÈÌÂÚ‹ ‰È·ÎÚ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ 70 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (0,70%) ı· Ì›ˆÓ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 1,4% ÙÔ 2020, ÂÓÒ Ì›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÛÙȘ 25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (0,25%) ı· Ì›ˆÓ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 5,1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ ÙfiÎˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·ÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ı· Ì›ˆÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 43,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂¿Ó Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Â¤ÛÙÚÂÊ ٷ Î¤Ú‰Ë ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ÌÂȈÓfiÙ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٿ 4,6% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ì ÎfiÛÙÔ˜ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ 50% Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 2,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË.

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

¡¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó... ∞ÁÂʇڈÙÔ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ¢¡Δ-°ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÚÔηÏ› ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup, Ô˘ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ Deutsche Welle, ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÁÂÊ˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ¢¡Δ Î·È ∂∂ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡, “ηıÒ˜ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó”

Œ

ŒÙÛÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ı· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ¤Ú·ÛÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ Ú‹ÙÚ˜ ÂÔÙ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ. “¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ‚‹Ì·-‚‹Ì· Î·È fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ›Â Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÂÏÈ΋ χÛË” ÚfiÛıÂÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, Ô ™fiÈÌÏÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÚԤ΢„ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020 ‹ ÙÔ 2022. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ʤÚÂÙ·È Ó· Â¤ÌÂÈÓ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓË Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016, fiˆ˜ ˙ËÙ› ÙÔ ¢¡Δ. ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ Ô Î. ™fiÈÌÏ ·Ó¤Ï˘ÛÂ, ·ÎfiÌË, Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘, Ì ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ EFSF. √ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª›¯·ÂÏ ºÔ˘Î˜.

∏ ÚfiÙ·ÛË ª¤ÚÎÂÏ ªÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÙÔ 2016, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· › Û ÌÈ· ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ fiÙÈ Ô EFSF Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ 120% ÙÔ ÓˆÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ 2022. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ 2022. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, “ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛˆӔ ÂÓÒ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ‰‹ÏˆÛ : “£· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ªÔÏÔÓfiÙÈ ™fiÈÌÏÂ Î·È °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·Ú·-

‰¤¯ıËÎ·Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ Ù˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ‰fiıËΠÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂԇ̠۠οÔȘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup. √ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÂÙ‡¯ıË Û˘Ìʈӛ·, ·¿ÓÙËÛ Ì ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜: “™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ¤¯ˆ È· ·˘Ù·¿Ù˜” ∫ϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›: “∏ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi Ì›· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”

ÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ‰ÈÛ. Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ·. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰Ò‰Âη ÒÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ˆ˜ ı· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi” “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·¤Ù˘¯·Ó ÂÂȉ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi.

√ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

“√È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÙÔ Spiegel ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÂÏ›‰· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÚÈÛ-

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Financial Times ÁÚ¿ÊÂÈ: “ΔÔ Eurogroup ·¤Ù˘¯Â ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Eurogroup ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

ΔÔ Â›ÛËÌÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó μƒÀ•∂§§∂™, 21.

ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “fiϘ ÔÈ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚˆı›” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Â›ÛËÌË ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Eurogroup Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËΠÙÂÏÈο Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ “¤ÁÈÓ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘” ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. “∂Ï·ÊÚÒ˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, “ÛËÌÂÈÒıËΠÚfiÔ‰Ô˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË” ›Â Ë §·ÁοÚÓÙ. √ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ú·¤Ì„Ô˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Û ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ‹ Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ۯ‰fiÓ 11 ÒÚ˜, ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Eurogroup, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› “ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÂÎÙÂÓ›˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ì›· ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜” . √È ˘Ô˘ÚÁÔ› “‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù¯ÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ¿Óˆ Û οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Eurogroup ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

Δ· ÚfiÛˆ· fï˜ ÙˆÓ Ôχ ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤ÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÌÈÏÔ‡Ó ¿ÓÙˆ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¿ÏÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰ÈÂÎfiË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù’ ȉ›·Ó ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ” ∏ Zeit ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ˆ˜ ÔÈ “‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó” Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “√È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ëªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË’ ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËηÓ. ë∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó fiÛ· ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ, ÙÒÚ· Â›Ó·È ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì” ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Die Presse. “ΔÔ Eurogroup ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘: η̛· ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ıÂÚÌ‹ Ó‡¯Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup Î·È Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ. ™fiÈÌÏ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ¤Î·Ó fiÙÈ Ù˘ ˙‹ÙËÛ·Ó. ÃÚ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·”

∂È̤ÓÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ∏ ‰È·ÊˆÓ›· ¢¡Δ - ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÛËÌ¿‰Â„ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Úı› Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ™ÙË Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup, Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ˙‹ÙËÛ ۷ʋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡ Î·È ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ 2016, οÙÈ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi Ù· 32 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓfi ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016, “Ï›ÂÈ” ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ 2016, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ·, ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ Û ·˘Ùfi Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ¯Ú¤Ô˘˜.

√Ï¿ÓÙ: ∫·ı‹ÎÔÓ ÌÔ˘ Ó· ‚Úˆ ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¶∞ƒπ™π, 21.

√ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) fiÙÈ “ηı‹ÎÔÓ” ÙÔ˘ Â›Ó·È “Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ” ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› Î·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ë Ó¤· ‰fiÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ¯ı˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ìʈӛ·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢-

͢ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ, Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ Ó· ϤÙ fiÙÈ ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ηٷϋÍÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ∫·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ, Â›Ó·È Ë Û˘Ìʈӛ·” “ΔÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹Ûˆ Î·È Ó· ‚Úˆ (ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·) ηıÒ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (. . .) Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÊÔ‡ (Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›-

ÙˆÛË) ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ÚfiÛıÂÛÂ Ô √Ï¿ÓÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ “Â¿Ó Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·” √ √Ï¿ÓÙ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚Â› “ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ”. “√ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù· Û¤‚ÔÌ·È, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÙÂÚÔ Û˘ÌʤÚÔÓ” ›Â Ô √Ï¿ÓÙ, Î·È ·˘Ùfi “Â›Ó·È Ë ∂˘ÚÒË”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜

√ ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜: ¢ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∞£∏¡∞, 21.

ϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ °ÈÔ˘ÚÔÁÎÚÔ‡ Ô˘ ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ìÔÈ fiÔȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ χÛ˘, ‰Â Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ì›· ÔÏÈÁˆÚ›· ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ì·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘“ √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Î·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ¤ÚÂÂ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù›. √È ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ¢¡Δ, Â›Û˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈî. ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ °ÈÔ˘ÚÔÁÎÚÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ χÛË ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: 캷ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì οÓÂÈ fiÏ· fiÛ·

Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· ı· ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi fi,ÙÈ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÙÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓËî. ∞Ô‰›‰Ô˘Ó ‰Â ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ fiÙÈ Ë fiÔÈ· χÛË ‰Ôı› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›· Ô˘ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó· ‚ÁÂÈ Û ηÏfi ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ 44 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, fiÔÈÔ ìÎÔÎÙ¤ÈÏî ˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ¢¡Δ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈ¢-

ı› Ë ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞¤ÚÚÈÙ ‰Â ˆ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Î·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û·Ó Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ˘ χÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ÂÌÏÔ΋ ¤¯ÂÈ Î·È Ì›· ÂÈϤÔÓ Û˘Ó¤ÂÈ· fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·. º˘ÛÈο ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Îfi Îϛ̷ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔ Eurogroup. ∂ÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ 10ÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ Ï‹Í˘ 2023 Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ 33,69 Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ 16,59%. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ EFSF Î·È ˆ˜ ÁÈ· οı ÔÌfiÏÔÁÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ 1 ¢ÚÒ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ‰›ÓÂÈ 0,50 ÛÂÓÙ˜, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ 62 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ó¤ˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ϋ͈˜ ·fi 24/2/2023 ̤¯ÚÈ 24/2/2042 Ô˘ ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ıÌÈÛË “CCC” . ∏ ηı·Ú‹ ‰Â ·fiÛ˘ÚÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ı· ‹Ù·Ó ÛÙÔ 2,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2020 ‹ ÛÙ· 6,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ EFSF Î·È ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙÔ˘, ı· ÚÔÛÌÂÙÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 33,69 Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ (100), Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 15ÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ 30,21, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 20ÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ 25,41 Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 30ÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ 24,35, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ٷ ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Ë ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì discount Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜.

„˘¯Ú·ÈÌ›· ‰È·‰¤¯ıËΠÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿„¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ηÏÏÈÂÚÁËı› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi (ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi) Eurogroup. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â˘ÂÏÈÛÙ› ÙÒÚ· fiÙÈ Ë Ï‡ÛË-·Î¤ÙÔ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ ı· ÂÍ¢ÚÂı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ¤Ó·Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÌÂٷ͇ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤‚·Ï ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Ù·Í›‰Â„ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÁÈ· ÙȘ μڢͤÏϘ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2014-2020. ΔËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘-Ì·ÌÔ‡ı, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ï‡ÛË-·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ÈϤÔÓ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú·Í ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ fiÛ· Ù˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÚ› ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ˆ˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÓÔÌÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ϤÔÓ Ë Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂ-

¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ∞£∏¡∞, 21.

Δ√ ÔÏÔÓ‡ÎÙÈÔ ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ Û˘ÓÂ-

‰Ú›·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È Ë ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ̠·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈο Û˘Ìʈӛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. “∏ ∂˘ÚÒË ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ BBC ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ 12 ÒÚ˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ... ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . “√È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤Ù˘¯·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Reuters. “H ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙË Û˘Ìʈӛ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÔÈ Financial Times Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ó¤Ô Eurogroup ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤‚·ÏÏ·Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ˘ÂÚ-‰fiÛ˘ ÙˆÓ 44 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ› Ó· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

“√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ¿ÊËÛ·Ó ¿ÏÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Guardian Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¯Ù‡ËÛ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÌfi‰ÈÔ, Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰È¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ÌË Û˘Ìʈӛ· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ

·ÂÈÏ‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ CNN, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ Eurogroup. “∏ ∂∂ ÛÎfiÓÙ·„ ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ¢¡Δ” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Bloomberg. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı·

Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ‚ÈÒÛÈÌ· Â›‰· Ë ÏËÁ›۷ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “√È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰¿ÓÂÈÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Washington Post. “√ ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ˘¤ÛÙË ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ï‹ÁÌ·: ÙÔ Eurogroup ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Spiegel. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÔÓ‡¯ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰fiÛË” . “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Frankfurter Allegemeine Zeitung (FAZ), Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Â›Û˘ ÙÔ “·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Eurogroup” ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙË Ì¿¯Ë ηٿ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË Á·ÏÏÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. “ΔÔ Eurogroup ·¤Ù˘¯Â ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢” ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› Financial Times, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ¿

ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ “·ÁηıÈÒÓ” ÛÙÔ ı¤Ì·, ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÌÂÙ¿ ÙË Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË: “Δ¤ÙÔÈ· ÒÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛˆÛÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜” . “•·Ó¿ η̛· Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Deutsche Welle, Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ “¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷” Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. “∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‹Ù·Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ” ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ϤÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Handelsblatt. “∏ °ÂÚÌ·Ó›· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. ∫·Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· La Repubblica. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ı· Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ Eurogroup. “Èڛ˜ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì·›ÓÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘” ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ansa.

∂› Ù¿ËÙÔ˜ Ô ÂÙ·ÂÙ‹˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂∂ μƒÀ•∂§§∂™ ,21.

™Δπ™ μڢͤÏϘ, ·˘Ù‹ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜: ªÂÙ¿ ÙË ÌË Â›Ù¢ÍË Ï‡Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Eurogroup, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ “27” Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂∂ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-2020. ∫¿ı ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂٷΛÓËÙË ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ‚·ıȤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ‹‰Ë ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· “ηÏԂϤÔ˘Ó” ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ -·Ó ηÈ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∏ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ı· ÌÂÈ Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ “Ù·‚¿ÓÈ” ÙÔ ¤Ó· ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÃÂÚÌ¿Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ο̄ÂÈ ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÙ›ÓÂÈ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ·. √È “27” , fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈο Û ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·: ΔÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ “ÏËÚˆÙ¤˜” Î·È ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ “·Ô‰¤ÎÙ˜” . ¶·Ú·‰ÔÛȷο, Î·È ·˘Ù‹ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈΤ˜ ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·Ì˜ ¯ÒÚ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √È ÙˆÚÈÓ¤˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ fï˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÈÔ Ô͇ Îϛ̷, ˘fi ÙËÓ ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂∂. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi “·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ” ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. √ μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË, “‹ ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚¤ÙÔ. ª·˙› Ì ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ- Â›Ó·È Î·È ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›·. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÌË ·fiÊ·Û˘, ηıÒ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014 ˘¿Ú¯ÂÈ: “∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÛÔ Î·Îfi” ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë °·ÏÏ›·, ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ πÛ·Ó›· Â›Û˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ›·. ¶·Ú›ÛÈ Î·È ª·‰Ú›ÙË Â›¯·Ó ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÚÔÛ¯¤‰È· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙȘ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ‰›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∞fiÊ·ÛË ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ∂Ù·›ÚÔÈ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ϤÂÈ Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ∞£∏¡∞, 21.

°ÂÚÌ·Ó›·

¶˘Ú ÔÌ·‰fiÓ Î·Ù¿ ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ∞£∏¡∞, 21.

™∂ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜

ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂȉÈο ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÛÙÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰¤¯ÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ÔÔ›· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ› fiÙÈ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·’ ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ï·fi ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÂÍ·¤Ï˘Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÚÔÛˆÈο ÛÙËÓ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙË Ó· ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. √ ¶ÂÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ú¤ÂÈ Î. ηÁÎÂÏ¿ÚÈ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÎÈ fi¯È ÌÈ· ·Ï‹ ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. ¶Â›Ù ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Ì’ ¤Ó· ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì·: ΔÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Û ÌÈ· ŒÓˆÛË ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ı˘Û›Â˜ fiˆ˜ οӷÌ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜” ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ “·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ì·‡ÚË Ó‡¯Ù·” ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ Eurogroup Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ΔÚÈÙÈÓ ‰‹ÏˆÛÂ: “§¤Á·Ì ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ’›̷ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ, ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÌʈӋ۷ÙÂ’. ΔÒÚ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤Î·Ó·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂˘ÚÒË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó›Î·ÓË Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙ· ı¤Ì·Ù·. ¶ÔÈÔ˜ ÙËÚ› Â‰Ò ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜; √È ŒÏÏËÓ˜ ‹ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ; ◊Ù·Ó ÌÈ· Ì·‡ÚË Ó‡¯Ù· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ” ∞›ÛıËÛË, ÚÔοÏÂÛÂ Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Î·ÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ äÏÌÔ˘Ù ™ÌÈÙ, Ô˘ › ÔÙÈ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ˘¤Ú ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “∂›Ì·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Î. §·ÁοÚÓÙ” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÌÈÙ Î·È ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡. ∂›Ì·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù˘ ÁÓÒÌ˘ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ οÓÂÈ Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÎÈ Ô Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ”.

H

E˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ “ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜” .

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ·ÎfiÌË: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘, ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ÙÒÚ·. ∂›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·È Ì·ÎÚÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È fiÏÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó ÔȤ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. √‡ÙÂ Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÌÂٷ͇ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ¢¡Δ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ŒÚÂÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ı˜ ·fiÊ·ÛË ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Î·È Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ -ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ- Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·Í›˙ÂÈ Ì›· Ó¤· ·ÊÂÙËÚ›· ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ë ›‰È· Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫∂¢∂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ‚·ÛÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘” . √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘, ·fi ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù·Ú¯¿˜ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÓÔ¯‹˜, ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·-

Ù¤· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

√ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘

ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. øÛÙfiÛÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û Ӥ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙȘ ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. ΔÔ ¶∞™√∫ ıˆÚ› fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Δ· ¡¤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹Ó Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· √ÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜, Èı·Ófiٷٷ ı· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· οÓÂÈ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô˘ÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÁÚ·ÌÌ·-

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ï·‚ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÛËÎÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜. √È ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â›Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, “ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌË ÎÔÈÓˆÓÈο Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜”. “∂›¯·Ì ÂÁη›Úˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌËÓ Û˘Ó‰Âı› ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ Ì ÙË Ï‹„Ë ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™‹ÌÂÚ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Â›Ù¢ÍË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ¢¡Δ Î·È Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÚȉ›ÓËÛË ÁÈ· ÙË ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο, ÂÎ Ó¤Ô˘, , ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· fiÛ· ‰È·Ì›ÊıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Eurogroup, Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¢¡Δ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

Ãı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ∞∂¶

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂§™Δ∞Δ ∞£∏¡∞, 21. ∫√¡Δƒ∞ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞Ó‰Ú¤· °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÂΉËÏÒıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë Ë ∂§™Δ∞Δ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, › ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘‹ÚÍÂ Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 27 Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â› Ù· ¯Â›Úˆ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∞∂¶, Û˘ÓÂ›· Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹. “∏¯Ô‡Ó ·ÎfiÌ· ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÏÏ·Í ٷ ÛÙÔȯ›·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Ë ∂§™Δ∞Δ ÂΛÓË Ô˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·fi 3,5% Û 4,9%. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË [...] ŒÁÈÓ·Ó ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ¯ÚÔÓȤ˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ ·fi ÙËÓ Eurostat ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔȯ›·” , ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ, ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ˆ˜ Ë Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„Â-

ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙÔ 2013 Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Û ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ΔÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, Â’ ·˘ÙÔ‡” ·¿ÓÙËÛÂ, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜, Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. “ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È “·Ó·ıÂÒÚËÛË” ‰È΋ Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤-

ˆÛË Â›Ó·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹” ·¿ÓÙËÛÂ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. “¶Úfi‚ÏËÌ· ı· ‹Ù·Ó, ·Ó Ë ∂§™Δ∞Δ ı· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ “·Ó·ıÂÒÚËÛË” ∞˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, fi,ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∂ȉÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2010 (Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·ıˆڋÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 2005 ¤ˆ˜ ÙÔ 2010), Ô Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ·¤‰ˆÛ Û ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ·’ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÈÌËı› ̤ۈ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. °È· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜: “∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘ÌÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ËÁ¤˜, Ô˘ ·Ó ÙȘ ›¯·Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, ›Ûˆ˜ ›¯·Ì ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞∂¶. ∫·È Ë ∂§™Δ∞Δ ¤¯ÂÈ ·Ô„Èψı› ·fi ÙÔ 17% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ 168 ¿ÙÔÌ·, οÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÍÂΛÓËÛ fiÙ·Ó Ô º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, fiÙ·Ó ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ π√μ∂, ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009- 010, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ “ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜” Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ (.¯. Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ¢∂∫√) ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ “ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜” Î·È ·Ó Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ Eurostat, Ô Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂΉԯ‹: “√‡Ù ÁÓˆÚ›˙ˆ, Ô‡Ù Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ “ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜” ŸÔÙ ›¯·Ì ÂÌ›˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÚÌËÓ‡·Ì οÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂıÓÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·¢ı‡Ó·ÌÂ, Â›ÛËÌ·, ·›ÙËÌ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ˘” , ·¿ÓÙËÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

`¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜: ∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô ™·Ì·Ú¿˜, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜

∞ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘-™Àƒπ∑∞ ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘: ªfiÓÈÌË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 21.

ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ χÛ˘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·‰È¤Íԉ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ eurogroup Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‚ÚÂı› ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜.

∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ÔÈÔ ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “Œ¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘Û ¤Ó· ¯˘‰·›Ô Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ Â΂ȷÛÌfi ÂÚ› ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤ÏıÂÈ Ë ‰fiÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â› fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª¤ÚÎÂÏ. “∏ ¿ÊˆÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯¿ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· ª¤ÚÎÂÏ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο fiÙÈ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·¤Ù˘¯·Ó. ÿÓÂÈ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· ‚˘ı›˙ÂÙ·È” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Û ÔÍ›˜ ÙfiÓÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÙ·Á̤ÓË ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ. “ªfiÓÔ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ï‡ÛË” ÚfiÛıÂÛÂ, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô, “Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· Ì ·Î‡ÚˆÛË ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ¿ÁˆÌ· ·ÔÏËڈ̋˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ı¤ÛÈÛË Ú‹ÙÚ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿ÁˆÌ· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ó Î·È ÏÔȉÔÚ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤ÊÙ·Û ӷ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙÔ eurogroup. √ ™Àƒπ∑∞ ÂÎÙÈÌ¿ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ‰fiÛË ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ‰Ôı›, fi¯È ÁÈ· οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ

√È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞, 21.

˘¿ÚÍÂÈ ÈÛÙˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, οÙÈ Ô˘ ı· ·Ԃ› ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ΔÔÓ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÎÈÓËı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fiÙÈ Ë ‰fiÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô‡Ù ‚¤‚·È· ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, οÙÈ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ϤÔÓ. ∏ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ Î·È ¿Ú· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰Â ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ¯ÒÚ·.

√ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ “√ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ fiÙÈ ÌfiÓÈÌË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë ¤ÍÔ‰fi˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Λ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Eurogroup Ù˘ ΔÚ›Ù˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ “ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈʤÚÔ˘Ó ÙË ÌÈÎÚÔ„˘¯›· Î·È ÙÔÓ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜”, ÂÓÒ Î·ÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÎÚ›ÛÈ̘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË, “οÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ¿ÁÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Â›‰ÂÈÍË ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜” . “∏ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔ˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ” , η٤ÏËÍÂ.

∞¿ÓÙËÛË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™›ÌÔ˘ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ › fiÙÈ Ô “ÁÎÂÌÂÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÚÈ·” . “∂Ì›˜ Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈ· ı¤ÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ¯ÒÚ· ı· Ù· “ηٷʤÚÂÈ” Ì ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ·Ô‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞.

ªfiÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Eurogroup Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

∫∫∂: ¶Ï‹Ú˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ∞£∏¡∞, 21.

ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÛÙÔ Eurogroup “‚Á¿Ï·Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ·fi Ù· ıËοÚÈ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ò˜ ı· ηٷÌÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· Ï‹ÚË ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂. “∏ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ Eurogroup ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙÈ Ë ∂∂ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Ï¿ÎÎÔ˜ ÙˆÓ ÏÂfiÓÙˆÓ. Ãı˜ ‚Á¿Ï·Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ·fi Ù· ıËοÚÈ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ò˜ ı· ηٷÌÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. £· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿. £· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂∂ ΢Úȷگ› Ë È‰¤· Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ù¿ÛË Ù˘ ‰È¿Û·Û‹˜ Ù˘. °È’ ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·. Δ∏¡

“∂È‚ÈÒÓÂÈ Ë ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ’70 Î·È ’80 ” ™ÙȘ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ÁÁ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ë Î. ¶··Ú‹Á· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÈÛ¯˘Úfi ∫∫∂”

Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÔÛÔÛÙ¿. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ‰ÂÓ ·¤ÎÚ˘„ fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, ˘‹Ú¯·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÎÏÔÁÈο ÔÛÔÛÙ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. “™Â ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó¿ÌÓËÛË

ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ’70 Î·È ’80 Ì ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ‹ Î·È ·fiÏ˘ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, Ì ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ªÂÛÔÁÂȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¶·Î¤Ù· ¡ÙÂÏfiÚ Ô˘ ÛÎfiÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂∂” ›Â. “∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ, fiÙÈ Â›¯Â Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜, ÙÔ ¤‰ˆÛ” ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó¿ÌÓËÛË Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” ªÂ ¿ÍÔÓ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó¿ÌÓËÛË Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ “ÙÒÚ·” , Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ “ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ì·˜ ¤Ê˘Á ηıÒ˜ ·ÚÓËı‹Î·Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞ ı· ¤Ï˘Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ÛËÌ›ˆÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤-

¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ “›‰Â” ÙËÓ ·ÔÛ¿ıÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÌÂÙ·‚·ÙÈο ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÙËÓ Ï¿ÓÙ˙·” . “∞Ó Ë ÎÚ›ÛË ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ °·ÏÏ›·, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; ∞Ó Ë ÎÚ›ÛË ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫›Ó·, Ô˘ ‹‰Ë ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ;” ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· Û˘˙ËÙ¿ÓÂ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÈ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞; ΔËÓ ÌÂÙÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ;”.

™∂ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¡fiÙ˘ ª·ÚÈ¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ “ηÏÔ‡ Ì·ıËÙ‹” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ™fiÈÌÏÂ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Eurogroup ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡fiÙ˘ ª·ÚÈ¿˜, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Eurogroup ‰ÂÓ ÂΉfiıËÎÂ Î·Ó Â›ÛËÌË ‰‹ÏˆÛË (Statement) ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ fiˆ˜ ›ıÈÛÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂΉfiıËΠ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰‹ÏˆÛË ·Ú¿ Ù· fiÛ· ϤÓ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÓËÌÔÓȷο “··Á·Ï¿ÎÈ·” ÛÙ· ªª∂, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ϤÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·ÚfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ Â¤‚·Ï ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∞ÚÌ·Á‰ÒÓ· ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ·ÔχÛˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Û ‰‹ıÂÓ Ù¯ÓÈÎfi ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È¢ıÂÙËı›. √È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ÂÔÓ›‰ÈÛÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Ï˘ı› ÌfiÓÔ Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ª·ÚÈ¿˜.

A.CISSE - ¶·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì A.CISSE ·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÈÂÚÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, 20ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·. §‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, Ù‡¯Ë. ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 100% ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ. ¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘Ï·ÎÙ¿. ¢¤¯ÔÌ·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. 24210 26893, 6984047899, μfiÏÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

∂ÈʤÚÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 - ¶ÔÈÔÈ ÁÏ˘ÙÒÓÔ˘Ó, ÔÈÔ› ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È

∞‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ∂ȯÔÚ‹ÁËÛË 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 Û π∫∞, √°∞, √∞∂∂ Î·È ¡∞Δ ∞£∏¡∞, 21.

μ

›·ÈË “ÂÎÙ›Ó·ÍË” ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ηٿ ‰‡Ô ¤ÙË, Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∞˘Ùfi Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰‡Ô ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ „ËÊ›ÛıËΠ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ Î·È “ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ” - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË - fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›ӷÈ: -¶ÚÒÙÔÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ ‰‡Ô ¤ÙË (·fi Ù· 65 ÛÙ· 67), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. -¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ¿ÌÂÛË ÈÛ¯‡˜ ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013 ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ - ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘), ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2015, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË (3863/2010). ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ·fi ÙÔ 2013, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ›Ù ÛÙ· 62 ¤ÙË ËÏÈΛ·˜ Ì 40 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ›Ù Ì 15 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ 67Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜.

∂Í·ÈÚ¤ÛÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: 1. √È ÌËÙ¤Ú˜ ·Ó›Î·ÓˆÓ ÁÈ· ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù¤ÎÓˆÓ. 2.√È ¯‹ÚÔÈ ·Ù¤Ú˜ ·Ó›Î·ÓˆÓ ÁÈ· ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù¤ÎÓˆÓ. 3.√È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ (ÓfiÌÔ˜ 4024/2011).

√È Ù˘¯ÂÚÔ› ∞fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË 31-121982 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ÙÔ 2010.

∂ȯÔÚ‹ÁËÛË Û π∫∞, √°∞,√∞∂∂ Î·È ¡∞Δ ™ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰È·ÙÂı› ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ π∫∞, ÙÔÓ √°∞, ÙÔÓ √∞∂∂ Î·È ÙÔ ¡∞Δ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡-

Ú·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ù·Ì›ˆÓ, ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: - ™ÙÔ π∫∞, Ô˘ Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 3.659.218.875 ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁ‹ıËηÓ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 3.155.091.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ÔÛfi 504.127.875 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. - ™ÙÔÓ √°∞, Ô˘ Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È

Û˘ÓÔÏÈο Û 4,135 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ 3,44 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó 695 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. - ™ÙÔÓ √∞∂∂, Ô˘ Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ 1,105 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 245 ÂηÙ. ¢ÚÒ. - ™ÙÔ ¡∞Δ, Ô˘ Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 834,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó 165,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ™˘ÓÔÏÈο, ‰ËÏ·‰‹, Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 10.144.218.875 ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó 8.534.691.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË, ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.609.527.875 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ∂Δ∞∞ Î·È ∂Δ∞¶-ªª∂ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈ-

Û˘ Û ÊÔÚ›˜ ÂÎÙfi˜ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, - ÙÔ π∫∞ ›¯Â ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 17.455.050 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ 12.963.639 ¢ÚÒ. - √ √°∞ ›¯Â ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 653.715 ¢ÚÒ. - √ √∞∂∂ ›¯Â ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 2.489.841 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ 2.488.625 ¢ÚÒ. - ΔÔ ¡∞Δ Â›¯Â ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 11.558.608 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ 10.749.890 ¢ÚÒ. - ΔÔ ∂Δ∞∞ ›¯Â ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 72.572.765 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ 55.481.154 ¢ÚÒ - ΔÔ ∂Δ∞¶-ªª∂ ›¯Â ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 5.078.751 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ 4.288.248 ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Û ÊÔÚ›˜ ÂÎÙfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ, ·Ó‹Ïı Û 109.808.730 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 85.971.565 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·ÙÛÒÙË, °È¿ÓÓË °ÎÈfiη, ¢È·Ì¿ÓÙˆ˜ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘ Î·È £ÂÔ‰fiÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÙÔ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ÙÔ Â›Â‰Ô Û˘Óٿ͈Ó, ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Î.Ï. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌË ‰ÈÂÎÂÚ·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ›ӷÈ

19.844, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ 12˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ηÙÒÙ·Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Â›Ó·È 364,45 ¢ÚÒ. √È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î¿ı ̋ӷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ηÈ, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó‹ÏıÂ, ÙÔ 2011, Û 6.569.301.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, (̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ) ·Ó‹Ïı Û 5.354.086.000 ¢ÚÒ.

ªÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ¶ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ·¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ·fi ÙȘ 16 ¤ˆ˜ ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, (∂À¶∂∞ π∫∞ ∂Δ∞ª) √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Î·È ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜, ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ºıÈÒÙȉ·˜ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 82 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ··Û¯fiÏËÛË 138 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 80.500 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 77 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ··Û¯fiÏËÛË 159 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 81.500 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 44 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ··Û¯fiÏËÛË 30 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 19.000 ¢ÚÒ.

¢È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞, 21.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

¢π∂À∫√§À¡™∂π™ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰›ÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi fiÛÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ‰¤Î· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚›˙· ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ·Î›ÓËÙÔ ·Í›·˜ 300.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚›˙·˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘ Ë ‚›˙· ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿-

ÓÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ·, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∏ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ

•ÂÌÏÔοÚÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÔÈ ˘fi ηٷÛ΢‹ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ

∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ŒÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂Δ∂ ‰·Ó›Ԣ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 650 ÂηÙ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 21.

Δ

ËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·fi ηÈÚfi ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ, ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ‰·Ó›Ԣ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 650 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÙÚԯȿ Â·Ó¤Ó·Ú͢ Ù· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Ì ¿Óˆ ·fi 7.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· ηχ„ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶∞£∂ (¶¿ÙÚ·-∞ı‹Ó·£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Î·È ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·fi Ù· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ, Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¿ÁˆÛÂ Ë ÚÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ (∂ÏÂ˘Û›Ó·-∫fiÚÈÓıÔ˜-

¶¿ÙÚ·-¶‡ÚÁÔ˜- ΔÛ·ÎÒÓ·, ª·ÏÈ·Îfi˜ ∫ÏÂȉ›, ÕÍÔÓ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,

πfiÓÈ· √‰fi˜) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 400 ¤ˆ˜ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ΔÔ Îϛ̷ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÁÂʇڈÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯ˆÓ (¿Óˆ ÙÔ˘ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÙÔ “Ù·Ì›Ԕ ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â¿Ó ÙÂÏÈο ÎÔ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ °∂∫-Δ¤ÚÓ·, ÙfiÙÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÚÁÔ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÚ˘ÛÙ·Ïψı› Ë ¿Ô„Ë ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÌ‹Ì·Ù·, ÁÂÓÓ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¢ÓÔ› ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰ÈÂχÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙ· ¤ÙÔÈÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ.

ªÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ò˜ ÙÔ 2020

™Ê‹Ó· ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

Àfi ÙÔ ¿ÁÚ˘ÓÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÃfiÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÌ·¯ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ Ù˘ ∂∂, Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌˆÓ fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ˆ˜ ÙÔ 2020. ΔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÚÈÛÌ· ÂȉÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÚÈÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞∂ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È Î·È Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÓ¿ ÛÙÔ management Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û‡ÓıÂÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜

ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013. ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·-

Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. √ Î. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ·ڈÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 11 Ê¿ÛÂȘ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¿ÎÚˆ˜ Â-

Ú›ÏÔÎË Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ (ÌfiÓÔ Ô ‰·Û¿Ú¯Ë˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î‡ÚˆÛË Ó¤ˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È ¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙÔ ™Ù∂ Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ì›·˜ ÌÂϤÙ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·! ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ã·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ (√∫Ã∂). √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÙËÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È √∫Ã∂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ì ÂÈηχ„ÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È “ÛÊ·Á‹” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂÏÂ-

¯ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. “ΔÔ ÂÓÈ·›Ô Î¤Ï˘ÊÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜: ÙËÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Áˆ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÁÈ· ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. Ÿˆ˜ › “Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Û ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ë ∫Ú‹ÙË Î·È Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ Î·È Û ¿ÏϘ Â›Ó·È ÛÔÚ·‰Èο ¯ˆÚÔıÂÙË̤ӷ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

∞¶√ ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ú¿ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÒ˜ Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î‡Ì· ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¡.3869/2010 ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ∞ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ Ô˘ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 34%. - ¢ÂÓ ÚԂϤÂÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ì›ˆÛË ÂÈÙÔΛԢ ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜. - ΔÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 25.000 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi. - ∞ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ ·ÁÚfiÙ˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÌÈÎÚÔ¤ÌÔÚÔÈ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÌÏÔοÎÈ Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. - ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌË ÂÓ˘fiıËη ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È Î¿ÚÙ˜. - Δ· 4 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙfiÎÔÈ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 1,5%. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Ô˘ ›ӷÈ: - ¡· ÂÂÎÙ·ı› Ô ¡.3869/2010 ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ù·¯‡ÙÂÚË ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·. - ¡· Á›ÓÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Î·È ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Û fiϘ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜, ÂȉÈο ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ οÚÙ˜, Â›Ó·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. - ¡· Á›ÓÂÈ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ‹ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ó‡ı˘Ó˘ Î·È ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. - ¡· ÔÚÈÛÙ› fiÙÈ Ë ‰fiÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” .

¶·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÈηÛÙÒÓ-ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∞£∏¡∞, 21.

ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ (ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜), ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ÕÏϘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ̤¯ÚÈ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¤ÙÂÈÓ ÙȘ ÎÈÓËÙÔ-

ÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó¤· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 5 ¢Â-

ÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∂›Û˘, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ‰ÈηÛÙ¤˜ (ŒÓˆÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙÒÓ) ηٿ ÙË ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì „‹ÊÔ˘˜ 116 ¤Ó·ÓÙÈ 107 ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û‡ÁÎÏËÛË Ó¤·˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙÒÓ.

SERVICE - ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ ¡√Δ∞ƒ∞ 37 38 334 μ√§√™ ΔËÏ.: 24210 66055, 68064 Fax: 24210 66055


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ¤ÏËÍ ¯ı˜ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘

∫·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Û ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ∞Ó‹ÏÈÔ ·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Â˙ԇϘ. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·˘Ï¿ÎˆÓ ·fi ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ - ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Âگ›ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ·fi Ù· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘. ⁄ÊÂÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ·fi ÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, fiÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙȘ ¤ÙÚ˜ Î·È Ù· ¯ÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ, ÂÓÒ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Â˙ԇϘ. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ¯ÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‡Ï·Î˜. √È ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ

¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Ì ٷ ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ó· ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. øÛÙfiÛÔ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ

ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ - ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Âگ›ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ ÙÔ˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ·fi Ù· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ó ·È‰È¿ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ›. ªÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó Î·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰È-

ηۛ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠηÓÔÓÈο. ªÂ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, “·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ·fi ÙȘ 3 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ¶ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Â˙ԇϘ. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ·Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÏfiÁˆ ÔÌ›¯Ï˘. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Ì›˙ÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì Ì ٷ Û˘ÓÂÚÁ›· Ì·˜ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ٷ Ú·Ó‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·‡Ï·Î˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi, Â›Û˘, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜ Ë Î·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ, Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ - ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÙÚÒÓ, ¯ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Δ· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‡ÊÂÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¯ı˜, ˆÛÙfiÛÔ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫. §¿ÛÎÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ¿ÌÂÛË ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· ÁÈ· Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜.

°È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘

™ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Ë ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·

™∂ ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ·Ú·Ì¤-

ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÓÙ ԯ‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ù· ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘Êı› Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì‹ÎÔ˘˜ 1.200 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, ÎÏ·‰È¿, ¤ÙÚ˜ Î·È ¯ÒÌ·Ù·, ÂÓÒ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫Ô¿Ó·˜, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ÌÈÎÚÔηٷÙÒÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Î·È ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚·È-

∞fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÁÈÓ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §Â¯ˆÓ›ˆÓ

Ó·Ó, ·Ó ÚԤ΢Ù οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚¤‚·È· Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜, “‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ Ô‰ËÁfi ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ì ·Ó¿ÁΘ Û ¤Ó· Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì‹ÎÔ˘˜ 1.200 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∫·È ‚¤‚·È· ·Ó¿ÁΘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, fiÔ˘ οӷÌ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿Ó·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘” . ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ Â›Ó·È Ô‰ËÁÔ› Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÚfïÓ.

ΔÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ™ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚfiÂÚÛÈ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÁˆÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Û· ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. º.™.

™∂ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ۯÔÏ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ. ™ÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ¿ÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ, ˘‹ÚÍ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÈÛÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. À‹ÚÍ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ ¯ı˜ Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, fiÔ˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û οÔÈ· ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜. ∑ËÌȤ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂٷ͇ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ - ™ÎÏ‹ıÚÔ˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È ı· ˙ËÙËı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜

● ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÈÛÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ˘‹ÚÍ ¯ı˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜

·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ¤ÏËÍ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙ›ϷÌ ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È, fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÂÓÒ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ, ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚Â›. ¶Ï¤ÔÓ Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÓÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχÙÔ˘ÌÂ Î·È ·-

ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ηٿÏË„Ë ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. ∂›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∞ÎfiÌË ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·fi ̤ÏË Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Δ√¶∂∫√.


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ πà ÙÔ˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠÛÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿, Û ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÓÂÚÔ‡

√È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤ÛˆÛ·Ó 35¯ÚÔÓÔ ÈÂÚ¤· Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ 35¯ÚÔÓÔ˘ ÈÂÚ¤·, fiÙ·Ó ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠ̠ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Î·È Ì¤Û· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜”. √ ÈÂÚ¤·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, ¤¯ÂÈ Ôχ ÓÂÚfi. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ΔÔ ÓÂÚfi fï˜ ‹Ù·Ó Ôχ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠ̤۷ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ. √ ÈÂÚ¤·˜ ÊÔ‚‹ıËΠ- fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi - ηıÒ˜ ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÛÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÙ¿ÌÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ ÓÂÚfi ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ‡„Ô˜.

∫Ï‹ıËÎÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ‹ıËΠÂȯ›ÚËÛË ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛ ̛· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÈÂÚ¤·˜ ¤Ú·Û ÛÙÈÁ̤˜ ·ÁˆÓ›·˜, fï˜ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÒÔ Î·È ·‚Ï·‚‹. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÚÌ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ú·Û˘ÚfiÙ·Ó Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· Á¤ÌÈ˙ ÓÂÚ¿ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‚˘ıÈÛÙ› Ì ÂΛÓÔÓ Ì¤Û· ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi˜. ŒÓÙÂη ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ¡›ÎÔ ªÈ¯·Ï¿ÎË, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ∞ÊÔ‡ ·ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎÂ Ô ÈÂÚ¤·˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ú˘ÌÔ‡ÏÎËÛ·Ó Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ fi¯ıË. ŒÙÛÈ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÛÒıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë... ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÔÎÙÒ ˘-

● §fiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, ÛËÌÂÈÒıËΠ·fiÙÔÌË ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ıÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡

ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˙ÒÓ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·‰È¿‚·ÙÔÈ. ∂› ¤ÓÙ ÒÚ˜ ÔÈ ˘ÚÔ-

Û‚¤ÛÙ˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ù· ÓÂÚ¿ Î·È ¤Î·Ó·Ó ¿ÓÙÏËÛË ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÛËÌ›· Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ›¯Â ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜... ¢ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë-

̤Ú˜ ı· Â›Ó·È ·‰È¿‚·ÙÔÈ ·fi ÙË Ï¿ÛË.

ª·˙ÒÌ·Ù· ª·˙ˆÌ¤Ó· Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Ì¿˙· ÊÚ¿ÙÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ¯ı˜ ÏËÌ̇ÚÈÛ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Û˘ÓÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢-

Û˘. ÕʈÓÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· “ÛÒÛÔ˘Ó” 20 Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ÊÚ¿ÙÈ· Â›Ó·È Ì·˙ˆÌ¤Ó·. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi. ∏ ∞ÁÚÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·. ∂ÈÎÚ·Ù› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ë ·fiÏ˘ÙË ·Ó·Ú¯›·. ¶ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚fiıÚÔÈ Î·È Ì·˜ ηÏÔ‡Ó ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙ÒÛÂÈ Ù· ÊÚ¿ÙÈ·” , ÙfiÓÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË “‰È·ÛÒıËΔ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ‰¤¯ıËΠ·ÚÎÂÙ¤˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‰¤¯ÙËΠÙÚÂȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ηÙÔÈ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ˘ÔÓfiÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ,

ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ∂›Û˘ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È Û ÎÔ‹ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÂٷ͇ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÂÓÒ ¿ÓÙÏËÛ ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· Î·È ‰È¤ÛˆÛÂ Î·È ¤Ó· ÛÎ˘Ï› ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ η٤‚·˙Â Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ÛËÌÂÈÒıËΠ·fiÙÔÌË ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ıÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ıÔÏÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÎÙÚÔ‹ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜. ∏ ÂÎÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ Û ÔÏÈÁfiˆÚË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡. Δ. ∫.

ΔÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·, ÂÓÒ ¯ı˜ ¤‚ÚÂÍ fiÛÔ ‚Ú¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ fiÏÔ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ

¶Èı·ÓfiÓ ·fi ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷

∑ËÌÈ¿ 300.000 ¢ÚÒ ·fi ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜

ƒÂÎfiÚ ‰ÂηÂÙ›·˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ ‚ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ

∑∏ªπ∞ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ ˘¤ÛÙË

ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÊˆÙÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰¤¯ıËΠÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹, ÓÂÚfi Ó· ÂËÚ¤·Û ٷ ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠʈÙÈ¿. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 500 Ù.Ì. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÂΛ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ÙÚ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ì 10 ¿ÓÙÚ˜. Δ· ÚÒÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ·fi ÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰Ëı› ¯ÚfiÓÔ˜. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ÚÈÓ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∏ ˙ËÌÈ¿ ‹‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. Δ. ∫.

μÏ¿‚Ë Û ΤÓÙÚÔ ÙËÏÂʈÓÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ μ§∞μ∏ ÛÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔηٷÛÙ·ı› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ √Δ∂, Ë ‚Ï¿‚Ë ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È Î·Ù·‚·ÏÏfiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙË ‚Ï¿‚Ë ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜.

fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙËÓ fiÏË, Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∏ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚ÚÔ¯‹ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙ· 169 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ¤Êı·Û ٷ 376,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿... ƒÂÎfiÚ ‰ÂηÂÙ›·˜ ¤Û·ÛÂ Ë ‚ÚÔ¯‹, Ô˘ ¤ÂÛ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔÈ, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚÂÎfiÚ 30ÂÙ›·˜... ∞ÈÙ›· ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ¤Ó· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Û˘Ó¤ÎÏÈÓ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. μÚÔ¯¤˜ Â›Û˘ ÔÏϤ˜ ¤ÂÛ·Ó Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Û¯ÂÙÈο ˘„ËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰ÂÓ ¤ÂÛ·Ó ¯ı˜ οو ·fi ÙÔ˘˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 15. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2001 ›¯Â ηٷÌÂÙÚËı› ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ 120 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚÂÎfiÚ 40ÂÙ›·˜ Â›Ó·È Ù· 326,9 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1979... Δ· 116,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó fiÏË

● ∏ ‚ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È 53,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÌÂÙÚ‹ıËΠÛÙ· 34,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 80,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ì‹Ó· 74,1 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿), ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¯ı˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 18,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔ Ì‹Ó· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 70,4 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 33 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (Ì‹Ó·˜ 127,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·), ÛÙ· ÿÓÈ· ÚÔ¯ı¤˜ 26,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (Ì‹Ó·˜ 92,8 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿) Î·È ¶ÙÂÏÂfi˜ 16 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ¯ı˜ (ÙÚ¤¯ˆÓ Ì‹Ó·˜ 80,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿). ∫·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·Ú¯Èο Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜, ‚·ıÌÈ·›· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8 ̤¯ÚÈ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏ-

Û›Ô˘. ∞‡ÚÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ηÈÚfi˜, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı›. ™¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ™Ù·‰È·Î¿ ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ›‚Ô˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ· ÂÌÔ‰ÈÛÌÔ‡ οÔ˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ‹ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ۷ʋÓÂÈ· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÂÚÁ¿ÛÈÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11, ı· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÎÂÙ¿ ‚ÚÔ¯ÂÚ‹, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· Ù· ‰˘ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, ·˘Ùfi

ı· ÚÔηϤÛÂÈ „˘¯Ú‹ ηٿ‚·ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ „˘¯ÚÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ· Î·È ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, fiÔ˘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‡ÊÂÛË. ∂¿Ó ÎÈÓËı› ·Ó·ÙÔÏÈο, ÙfiÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ı· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ Î·ÈÚfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË, ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿, Ì ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¯ÈfiÓÈ· ¤ˆ˜ Î·È ¯·ÌËÏ¿ ˘„fiÌÂÙÚ·. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

°È· ÙËÓ 21¯ÚÔÓË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ¶

ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û 21¯ÚÔÓË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ∏ Ó·ڋ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ∞Ó Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ‹Ù·Ó ··ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯Ë ÂÈ‚¿ÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹.

™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ì›· Ê›ÏË Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤Ó˘ Î·È Ì›· ηıËÁ‹ÙÚÈ¿ Ù˘. ∏ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ·ÚÓ‹ıËΠοıÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂÈÛfi‰È·. ™ÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤‰ˆÛ ̛· ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Û ÔÚ›˜, ÂȉÈο ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÔÈ ÔÚ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÔÈ “¯Ô˘ÏÈÁοÓÔÈ ÙˆÓ ÔÚÂÈÒÓ” Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Ê·Û·Ú›Â˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÔÚ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ Û ÔȘ ÔÚ›˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ Ë ·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· Û ÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈ΋. μ·ÛÈÎfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‹Ù·Ó Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙË Û‡ÏÏË„‹ Ù˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¿ıËÛ -‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ˆ˜ ·Û›‰·- Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ‰È·‰Ëψً, Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο η٤ıÂÛ fiÙÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ›¯Â ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ “ÌÏfiÎÔ” Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÚ›· Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ̿ÚÌ·Ú· Î·È ¤ÙÚ˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ó·ڋ˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤Ó˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÂÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈο ÛÙÔȯ›·, οÙÈ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÛÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘.

● ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰›Î˘, ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ 21¯ÚÔÓË Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË

√È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Ë 21¯ÚÔÓË ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ù˘¯·›· ÂΛ. ∞Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È Úfi·Ï·. ∂›·Ó fiÙÈ Ë ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ “ÌÏfiÎÔ” ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔÚ›·, ¤Û·Û·Ó Ì¿ÚÌ·Ú· ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ˙ËÌȤ˜. ™˘ÌÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ 21¯ÚÔÓ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì·˙› Ù˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ¤¯·ÛÂ, fiÙ·Ó ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. Œˆ˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·-

ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ η٤ıÂÛ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ηϋ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓË Î·È fiÏÔÈ ·fiÚËÛ·Ó fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÂÈÛfi‰È· ÔÚ›·˜. ∏ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ÈÛ¯˘Ú›ÛıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ô‡Ù ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂÈÛfi‰È·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤ÂÛ οو, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙË ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È ÙË Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. “¢ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ. ¢ÂÓ Â›‰· Ù›ÔÙ·. ◊ÌÔ˘Ó Ì ÙȘ ʛϘ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚ›·,

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ‹Ú·Ó 3.500 ¢ÚÒ ·fi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ

∂¡∞ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¤ÂÛ ı‡Ì· ·¿Ù˘ ÛÙË

§¿ÚÈÛ· fiÙ·Ó ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ 3.500 ¢ÚÒ. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Ú·ÛÙÒÓ (¿Ó‰Ú·˜ Î·È Á˘Ó·›Î·), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÔÈΛ· 79¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, fiÔ˘ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÔÈÎÂ›Ô ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙËÓ 79¯ÚÔÓË ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·ÎfiÌË 2.750 ¢ÚÒ ·fi Î˘Ù›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ƒ·„¿Ó˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿: ñ ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· Û·˜ Û ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ·. ñ ¡· ÌËÓ ›ıÂÛÙ ‡ÎÔÏ· ·fi ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Û·˜ “ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó” ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ - ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ñ ¡· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Û ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜. ñ ∂ÊfiÛÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÈΛ· Û·˜, Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÊ·ÛË (.¯. ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜, ÒÏËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·Ó¿ÁÎË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÎÏ‹ÛË Î.Ï.), Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ӷ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ñ ¡· ÌËÓ ›ıÂÛÙ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀË-

ñ

ñ

ñ

ñ

ÚÂÛ›·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÂÛ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηϤÛÂÈ. ¡· ÌËÓ ›ıÂÛÙ fiÙ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ‹ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·-ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·Á·ıÒÓ-ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¡· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ÛÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î.¿.). ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È (·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ì¿Úη Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ¯ÚÒÌ· Î.Ï.), ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ¡· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÂÈÚ·˜ ·¿Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Û·˜.

™‡ÏÏË„Ë ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢‡Ô Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 48ˆÚÔ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™ÙË §¿ÚÈÛ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 58¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¯Ú¤Ë Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 167.680,47 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, 48¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ¤ÌÔÚÔ˜ Â›ψÓ, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 72.808,22 ¢ÚÒ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ·Ú.1 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3943/11, “MË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . √‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.

fiÙ·Ó Â›‰· Ù· ª∞Δ Ó· ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜, ¤ÂÛ· οو, Ì ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È ÌÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜” ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ Ë Ó·ڋ. ™Â Â›ÌÔÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· fiÛÔ Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ·Ó “ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ “Ì·¯·Ï¿Îˉ˜” , Ë Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË Â¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Ì ÙȘ ʛϘ Ù˘. ∞Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÔÚ›˜ Î·È fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ··Ï-

Ï·Á‹ Ù˘, ·Ó Î·È -fiˆ˜ ›Â- ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈο ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÈÙÒÓ Û ÔÚ›˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì Û ÔȘ ÔÚ›˜ ¿ÌÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ¤Ó·Ó 60¿ÚË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Û ÔÚ›· Ù˘ °™∂∂, ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ, Ì¿ÛΘ Î·È ÎÔÓÙ¿ÚÈ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Û “ÌÏfiÎÔ Ì·¯·Ï¿ÎˉˆÓ” . √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤Ó˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠοÔÈÔ ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ó· ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¢ÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ, ÙfiÓÈÛÂ, Î·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓÔ¯‹, ·ÊÔ‡ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋. §fiÁˆ ‰Â ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰›Î˘, ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Ï‡ıËηÓ. ∞Í›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· Û ÔÚ›˜. ™‹ÌÂÚ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·‰Ëψً˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹‰Ë ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ Û ÔÚ›˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘

¶ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·‚¿Ù˙· ÙˆÓ 11 ÎÈÏÒÓ ¯·Û›˜ ¶ƒ√ºÀ§∞∫π™Δ∏∫∞¡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-

ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ÔÈ ‰‡Ô Ó·ÚÔ› μÔÏÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ›, ËÏÈΛ·˜ 24 Î·È 18 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ fiÙ·Ó Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÍÂı¿„Ô˘Ó Ó·ÚΈÙÈο ·fi ÙËÓ Î·‚¿Ù˙·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ Î·‚¿Ù˙· ‚Ú¤ıËÎ·Ó 11 ÎÈÏ¿ Î·È 350 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜. ø˜ “ÂÁΤʷÏÔ˜” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ê¤ÚÂÙ·È ¤Ó·˜ 24¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ï‚·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘. Œ¯ÂÈ fï˜ Ù·˘ÙÔÔÈËı› Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ·. √È ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ʇϷÁ·Ó Û ÎÚ˘„ÒÓ· ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ. √È ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì Ì˯·Ó‹ Ù‡Ô˘ “ÌfiÙÔ ÎÚÔ˜” Ì ԉËÁfi ÙÔ 18¯ÚÔÓÔ. ªÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î·‚¿Ù˙·, fiÔ˘ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ͤı·‚ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ ʇϷÁ “ÙÛ›ÏȘ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÊËÓ·Ó Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· (.¯. οو ·fi ÈӷΛ‰Â˜ ‹ Û ·ÚÙ¤ÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏÔ‡), ηı’ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡, ·’ fiÔ˘ ı· Ù· ·Ú·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜.

● ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ Î·‚¿Ù˙· ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 11 ÎÈÏ¿ Î·È 350 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜

μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·Ú¤Ï·‚·Ó Ó·ÚΈÙÈο. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó ¤ÊÔ‰Ô. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô 24¯ÚÔÓÔ˜, ÂÓÒ Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË, ·ÊÔ‡ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ì ÙË Ì˯·Ó‹. ™ÙËÓ Î·‚¿Ù˙· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 11 ‰¤Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ˜ 11 ÎÈÏÒÓ Î·È 350 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ì›·˜ ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿Ï˘

ÔÛfiÙËÙ·˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ì‹Ó·. ¶ÚÈÓ ·fi 10 Ë̤Ú˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ôı‹ÎË Î·È ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi Ì 420 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 59¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË 340 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ËÚˆ›Ó˘ (˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 5.000 ‰fiÛÂȘ). ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ËÚˆ›ÓË Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 35.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

Δ· ¯Ú¤Ë Ó›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ Ù˘ ¤ÎÔ„·Ó ÙË ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË

ŒÍˆÛË ÁÈ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™∂ ÛÔ‚·Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ¶∞™√∫. Δ· “Ú¿ÛÈÓ· ¯Ú¤Ë” ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 30.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚ›· ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ›. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıËÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ÛÊ›ÍÂÈ Î·È ÛÙË ¡.∂. Á›ÓÂÙ·È ¤ÍˆÛË ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 26.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú‡̷ Î·È ÙËϤʈÓÔ,

ÂÓÒ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó 1.300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÂÓÔ›ÎÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËı› ‰ÈηÛÙÈο. ∏ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ηٿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈο ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ¡Ô̷گȷ΋, ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÌÂÛ·. øÛÙfiÛÔ ÙfiÛÔ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÂ... ʈ˜, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ. ªÂ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ Ú‡̷ ÎfiËÎÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÁÁ›-

˙Ô˘Ó ÙȘ 2000 ¢ÚÒ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿, ‰ÂÓ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ù˘. ™Â ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °. ºÒÙË Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÙË ¢∂∏, Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚË: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÂÍ¢ÚÂı› Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Û η̛· Â-

● ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÁ·Ï›· ÁÈ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÓÈÁ› ÛÙ· ¯Ú¤Ë

Ú›ÙˆÛË ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 300 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÚÂ-

ÙÔ› Ô˘ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó Ì ÙË “ÛËÌ·›·” ÙÔ˘ ÙÔÓ “Ô‚ÔÏfi” ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ›, Â›Û˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË.

§fiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ Ë ¡. πˆÓ›· ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

™Ù· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ “fiÓÔÌ·” Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜, “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ··ÁfiÚ¢ ÛÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ÂÙڤϷÈÔ. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ¡¤· πˆÓ›· ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÔÌȉ‹, Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯· ˙‹ÙËÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ª¿Ì˘ ΔÛ·Ì¿˙˘.

√ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ˆÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· “ÂÙÛÈıÂÏÈ΋” ÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙÔ˘ ·Ì·ÍÔÛÙ·Û›Ô˘ ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰ÈÔÎÙËÛȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ë fiÏË Ì ÏËÌ̇Ú˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Û ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂΛÓÔÈ ·ÚÓ‹ıËηÓ. “μÚ›Ù ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, Ì·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÚȈı› Ì·˙› Ì·˜” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ͤÛ·Û ηٷÈÁ›‰· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Â¤ÙÚÂ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Ì η‡ÛÈÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ··ı‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÔÛÙ·Û›Ô˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¢. ª¿ÏÏ·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÌÂ. ŸÔÈ· ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠¿ÏϘ χÛÂȘ” ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫∫∂, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ó›Î·ÓÔ ÙÔ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯· Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ··ı‹˜ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙ· ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ÊÚ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÊÚ¿ÙÈ· Î·È Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ fiˆ˜ Ë ∞Ó··‡Ûˆ˜. ∏ ·ÔÎÔÌȉ‹ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ “·ÔÎÏÂÈÛÙ›” ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ‚Á‹Î·Ó ¤Íˆ Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ 12 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚ¿ÙÈ·.

● ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Î. £. ΔÛ·ÏÔ‡¯·, Ô˘ Î·È ··ÁfiÚ¢ ÛÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ÂÙڤϷÈÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ӥ· ÎfiÓÙÚ·

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¤‰ˆÛ ÂΛÓÔ˜ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ Û˘ÓÂÚÁ›· ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÂÓÒ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì η‡ÛÈÌ·, ¯ı˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›.

ΔÔ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙÔ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯· ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË - ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ - ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆ-

ÚÔ˘ ΔÛ·ÏÔ‡¯Ô, ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÂȉ‹ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £. ΔÛ·ÏÔ‡¯·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿Ï˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘Ù·¿ÙË fiÙÈ Ì ٤ÙÔȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¡¢-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·Ê› ˆ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È Ó·

æ‹ÊÈÛÌ· ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ “∫∞Δ∞°°∂§§√Àª∂ ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ‰›ˆÍË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô

μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ £Âfi‰ˆÚÔ ΔÛ·ÏÔ‡¯· Ô˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ˘ÏÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¡¢-¶∞™√∫¢∏ª∞ƒ. ∏ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ! ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ·. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ: ¡· ·Úı› ÙÒÚ· ›Ûˆ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ £Âfi‰ˆÚÔ ΔÛ·ÏÔ‡¯·” . ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ: ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” , ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Coca-Cola, ™˘Ó‰ÈοÙÔ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ - °¿Ï·ÎÙÔ˜ - ¶ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ μ∂ª∂∫∂¶, ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ - ∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ™˘Ó‰ÈοÙÔ Δ‡Ô˘ Î·È Ã¿ÚÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Carefour ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢∂À∞ªμ.

ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ £fi‰ˆÚÔ ΔÛ·ÏÔ‡¯· fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ! ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Û ∞.∂., ÛÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÂÚ›‰·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ·Ó‹ıÈÎË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÈÔ Ì·˙È΋ ηٷ‰›ÎË. ∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì „ËÊ›ÛÌ·Ù· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·fiÊ·Û˘. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ: ¡· ·Úı› ÙÒÚ· ›Ûˆ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ £fi‰ˆÚÔ ΔÛ·ÏÔ‡¯·”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, £Âfi‰ˆÚÔ ΔÛ·ÏÔ‡¯· Ô˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ı¤ÛË Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹.

∏ ¶√∂ √Δ∞ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ΋ڢÍ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· 4ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 3.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· Î·È ·fi ÙȘ 3.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 7.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚¿Ú‰È·. ™ÙÔ μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ÔÚ›· ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘fi ηٿÏË„Ë Ù· ¢Ë̷گ›· Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ “Ô˘ ÚÔˆı› Ë ¿ıÏÈ· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ù’ ÂÈÙ·Á‹Ó ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ” . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË 1.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶.√.∂.√.Δ.∞. ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχÛÂˆÓ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË Ù˘.

∞ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ √π √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·fi ÒÚ· 07:00 ¤ˆ˜ 16:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ μfiÏÔ˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “Â¿Ó ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜, ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ê˘ÛÈο Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·¿ÓÙËÛË, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘” . √È ∂μ∂ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: ñ “¶¿ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ √.∞.∂.∂. ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ¯ÚfiÓÈ·. ñ ◊Ș Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÂÍfiÊÏËÛË Û 120 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ‹ ‹È· Ú‡ıÌÈÛË Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰fiÛ˘ 100 ú ÙÔ ‰›ÌËÓÔ, ÌÂÙ¿ Ù· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. ñ £ÂÒÚËÛË Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 ÌËÓÒÓ. ñ ∞·ÈÙԇ̠·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÔÚÔ˚‰›· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¡· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô √.∞.∂.∂. ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 25% ¤ˆ˜ 27% Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ì·˜ ·Ú¿ÓÔÌ·. ñ ¢È·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È Ê˘ÛÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ ηٿ 30% ‰ÈfiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο. ñ Ÿ¯È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì·˜. ñ ¡· ·Ó¤‚ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi 20.000 ú Û 30.000 ú ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È. ªÂÙ¿ Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô √.∞.∂.∂. ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . ΔËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó 52 ÙÔÈο ۈ̷Ù›· Ù˘ √∂μ∂ª Î·È 22 ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


ª·ÁÓËÛ›· 16 ¶·Ú¿Ù·ÛË ıËÙ›·˜ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ∫∞Δ√¶π¡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (∂À¢∂) ∫¿ÚÏ·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ·fi ÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì›· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ú¿Ù·Û˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, “ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ó” Ù· ÙÚ›· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ë ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “∂›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜ ÁÈ·Ù› ›¯Â ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, Ë ÔÔ›· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂À¢∂, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· Û‹Ì·ÈÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Èı·ÓÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‰ÒÛ·Ì ̛· χÛË Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹”.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “∂͢Ó¿‰·: ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔ; ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â͢ÓfiÙÂÚÔ; ∂͢Ó¿‰· ‹ ÔÏÏ·Ï‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË;” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ‰Ú. ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∫·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ

™Â 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ª·ÁÓËÛ›·˜  48ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 26 Î·È 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË, Ù· Ê·Ú̷Λ· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·Ó¿ ‰›ˆÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ÙÔÈÎfi˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ‰È‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÓÒ ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Û fiϘ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ rebate, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ô˘ οÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ·Ó Ô ∂√¶ÀÀ ÙÔ‡˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ rebate Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ı· ÎÈÓËıԇ̠ÓÔÌÈο ˆ˜ ̤ÛÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ› Ô ∂√¶ÀÀ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÎÈfiÏ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê·Ú̷Λ·-·Ï˘Û›‰Â˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Ó· ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· ·fi Ù· 12.000 ÛÙ· 5.000. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ˆ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó Ù· Ê·Ú̷Λ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜” . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi

● ™·Ú·ÓÙ·ÔÎÙ¿ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË

ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÚÔ·„ÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ıÂÙÈ΋ Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÎfiÌË Â›ÛËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› οÙÈ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·.

ªÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·-

ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ, ·Ó Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, ÙÂÏÈο ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÂÓÒ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∏ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔˆıËı› Î·È ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

§fiÁˆ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÚÔʇϷ͢, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ∞À•∞¡√¡Δ∞π Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘, ηıÒ˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· Ì ٛÙÏÔ “™ÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· Î·È ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ÚÔÔÈÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡. ¶ÔÈ· Î·È Ò˜ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ªÔÚȷ΋˜ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ °ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÀÏÈÎÔ‡ “μÈÔÁÔÓȉȷ΋” , ÂÓÒ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú˜, Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ, Ô˘ÚÔÏfiÁÔÈ, ÌÔÚÈ·ÎÔ› ‚ÈÔÏfiÁÔÈ Î·È ÁÂÓÂÙÈÛÙ¤˜. √ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. ¢. °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¿¯ËÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ÓfiÛÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ “οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ËÏÈΛ· 12-26 ÂÙÒÓ Î·È ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 95%. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Á˘Ó·›Î· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹, ÙfiÙÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 100%”. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ›ӷÈ

● ∞Ó Ë Á˘Ó·›Î· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ ÙfiÙÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜, Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 100%

Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Î·È ·fi ·ÏÈ¿ ηıÈÂڈ̤ӷ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. μ. ∫ÔÏÔ‚fi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÁÔÓfiÎÎÔÎÔ Î·È ÙȘ ÂÚËÙÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÂÚËÙÈ΋ Ïԛ̈ÍË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Á˘Ó·›Î·, ÁÈ·Ù› Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÁÔÓÔÎÎÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙË Á˘Ó·›Î·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ηٿ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙȘ ¯Ï·ÌÌ˘‰È·Î¤˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ηÈ

ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. Ã. μÂÓ¤Ù˘. √È ¯Ï·ÌÌ˘‰È·Î¤˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Â›Ó·È ·fi Ù· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ. ∏ Â›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜, ÁÈ·Ù› ÛȈËÚ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ Û¿ÏÈÁÁ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ 70% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÏÔÈÌÒÍÂȘ, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È 50%. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÙÚÔÊÔ, ÈÔ ‰‡-

ÛÎÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi. ¶Ï¤ÔÓ Ù· ¯Ï·Ì̇‰È· Â›Ó·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰ËÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, Ì·˙› Ì ÙÔ ÁÔÓfiÎÎÔÎÔ, ÙË Û‡ÊÈÏË Î·È ÙÔ ·ÊÚÔ‰›ÛÈÔ ÏÂÌÊÔÎÔÎΛˆÌ·. ∏ Â›ÙˆÛË ÙˆÓ ¯Ï·ÌÌ˘‰›ˆÓ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È 4%. ∫·Ù¤ÏËÍ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ì¿ÓÈ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ηıÒ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ªÔÚȷ΋˜ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÌÔÚÈ·Îfi˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˜-ÁÂÓÂÙÈÛÙ‹˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÔÏϤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ΔÔ ∫∂∂§¶¡√ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ·ıÔÁfiÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, Â›Ó·È ÔÈ ¯Ï·ÌÌ˘‰È·Î¤˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ, ÔÈ ÂÚËÙÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ, ÔÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ·fi Ù· ÎÔÓ‰˘ÏÒÌ·Ù· HPV, ÙÔ ¤ÈÙ˙ Î·È ÔÈ Ë·Ù›Ùȉ˜, Ô ÁÔÓfiÎÎÔÎÔ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÎÔÏ›Ùȉ·. Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÚ·ÌÌÈ΋ ·‡ÍËÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜, fiˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· οÔÈÔÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. £. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ΢ڛˆ˜, ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ) Î·È Û ¿ÁÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ë ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜, Ë Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ Î. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‰›ψ̷ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó fï˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ı¤Ì· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ˘. ¶·È‰Â›·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ô Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ı· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ º˘Ï·ÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËı› Ë ·˘ÙfiÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ë ıÂÛÌÈο ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ º˘Ï·ÎÒÓ ∞˘ÏÒÓ·. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Âı›ÁË Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ӷη›ÓÈÛ˘ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ∞Δ∂π ¶¿ÙÚ·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó Û‡ÌʈÓÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉȈ¯ı› ¿ÌÂÛ·. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ı¤Ì· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ √¶∂∫∂¶∂ ·fi ÙË °° ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ η٤ıÂÛ ˆ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ °∂øΔ∂∂ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ √™¢∂, Ô˘ ÙËÚ› Ô √¶∂∫∂¶∂ ·fi ÙË °° ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 103 ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ·fi Ù· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ™ˆÌ·Ù›·

™‹ÌÂÚ· ÙÔ 19Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ ∞ ·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó, ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 5-9 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂∫μ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ô˘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ·fi Ù· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ™ˆÌ·Ù›· ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ªÂ ÌÂȈ̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË, ηٿ 15% ÂÚ›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ·Ó ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 103 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 121 ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙfiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È Â› 120 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ, ˘¤Ú Ù˘ ¶∞™∫∂ „‹ÊÈÛ·Ó 52 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, ˘¤Ú Ù˘ ¢∞∫∂ 34, ˘¤Ú Ù˘ ¢∞™ 22, ˘¤Ú Ù˘ ∞Δ∂ 6, ˘¤Ú Ù˘ ∞™∫∂ 5 Î·È ˘¤Ú Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜ 1 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ. ªÂÙ¿ Î·È Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ë ¶∞™∫∂ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÂÓÓ¤· ·fi ÙȘ 21 ¤‰Ú˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ, Ë ¢∞∫∂ ¤ÍÈ, Ë ¢∞™ Ù¤ÛÛÂÚȘ, Ë ∞Δ∂ Ì›· ¤‰Ú· Î·È Ë ∞™∫∂ Ì›· ¤‰Ú·. ∂ÎϤ¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ „‹ÊˆÓ ÁÈ· ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÔÈ: ∞fi ÙËÓ ¶∞™∫∂: ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı. 52, §·ÁÔ‰fiÓÙ˘ μ¿È. 45, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓ. 43, ∫·ÏÙÛ¿˜ ∫ˆÓ. 39, ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘-ƒÔ‰›Ô˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· 38, ∫·ÛÛ›‰Ë˜ ∞. 36, ÷Ù˙È¿Ú·˜ ∂˘¿Á. 36, ∫Ô‡ÙÛÔ˘ÚÔ˜ ∞ÓÙ. 34, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ μ·Û. 32. ∞fi ÙË ¢∞∫∂: ∫›ÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁ. 32, ƒÔ˚ÏÔ‡ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë 23, ™Ô‡ÎÈ·˜ °ÂÒÚÁ. 23, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∞Ó·ÛÙ. 21, °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∫ˆÓ. 20, μ·ÛÈÏ›Ԣ ¢ËÌ. 20. ∞fi ÙË ¢∞™: ƒÔ‡ÛÛ·˜ °ÂÒÚÁ. 21, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ªÈ¯. 19, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓ. 18, μÏ·¯¿Î˘ μ·Û. 17. ∞fi ÙËÓ ∞Δ∂: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ. 6. ∞fi ÙËÓ ∞™∫∂: ¡ÙfiÓÙ˘ ÃÚ‹ÛÙ. 5. ™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ Â-

Í‹˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ: ∞°∂Δ: ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘ μ¿ÈÔ˜, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ∫ˆÓ., §Â‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ., ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ∞ı·Ó., ¡fiÏ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ μ¿ÈÔ˜ (™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ë ∞°∂Δ Â›¯Â ÔÎÙÒ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤ÍÈ). ¢∂∏ ∂¢√¶: ™È·Ê¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ Î·È À·Ï. μπ√™ø§ ∞.∂.: ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ μπ™ μfiÏÔ˘: °·ÏÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ∞ÁÁÂÏ‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∏Ï›·˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ μªΔ∂: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ™ˆÌ. ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜: ¶·¢·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡: §È¿ÙÛÈÎÔ˘ ™Ì·Ú¿Á‰·, •·Óı‹ ÕÓÓ·-ª·Ú›·, ¶Ï·˚ÓÔ‡ ª·Ú›·. ∂Δ∂ ¢∂∏: °Î¿ÏÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. VPI: §·Ï¤˜ ªÈ¯¿Ï˘. ∂ÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ: ΔÛÈfiÙÚ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜. ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: μ·Ï¿ÎÔ˜ ∞ϤÎÔ˜. ª∂Δ-∫∞: ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ °ÈÒÚÁÔ˜. √͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ¤˜: μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ΔڇʈÓ. ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ ¡ÔÛÔÎfïÓ: §·ıÔ‡ÚË ™ÔÊ›·. ∫√¡Δπ: ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜. ∂.°.™. μfiÏÔ˘: ™Î·Ï›Ì˘ πˆ¿Ó˘, ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ ™˘ÌÂÒÓ. ªÂÙ¿ÏÏÔ˘: ÷ς·Ù˙‹˜ §Â˘Ù., Δ¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ΔÛÂÚÁԇϷ˜ ¶·Ó., ÷ÛÈÒÙ˘ μ·Û. πª∞™: ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎ., ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ £Âfi‰., ∫·ÚÙÛ¿Ó·˜ ÃÚ., ªÔ˘ÚÔ‡˜ ¡ÈÎ. √ÈÎÔ‰fiÌÔÈ: ∫ˆÛÙԇϷ˜ °ÂÒÚ., ª·Û‰¿Ó˘ ™Ù·‡ÚÔ˜, ™È¿ÚÚ·˜ ∫ˆÓ., ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ μ·Û., °Î·Ú·‚¤Ï·˜ ¡ÈÎ., §ÔÁÁ›ÙÛ˘ ÃÚ., ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ ∫ˆÓ., ∑·¯·Úfi˜ ÃÚ., ΔÛÈÒÏ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ¶·Û¯., ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ΔڇʈÓ. ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ

£ÂÛÛ·Ï›·˜: ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¢ËÌ., Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∫ˆÓ. ª¿ÁÂÈÚÔÈ: ∫ÔÛÎÈÓÈÒÙ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ∂§Δ∞: ∫ÚÈÓ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘: ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋-¶·ÌÌ˯·ÓÈ΋: ¶Ï·ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ μ·Û›Ï˘. •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ: ¡Ù¤ÏÎÔ˘ √‡ÚÛÔ˘Ï·, ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó., ÃÔÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˜ ∞ı·Ó. ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ ™Δ∞§∫√ ∞.μ.∂.: ƒ¿Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∏Ï›·˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘, ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. §Â‚ÂÓÙ¤Ú˘: ™ÈÓ¿Ó˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘. ∂Àƒ∏∫∞: ª¿È·˜ πˆ¿ÓÓ˘. ¢·ÛÔ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜: ª¿Ï·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜: °ÎÏ·‚›Ó˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ™Ô‡ÎÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ú·Ï‹˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ∫ÔÚÒÓ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜: ∫ˆÌÌ·Ù¿˜ £ˆÌ¿˜, ∫·ÛÛ›‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓ., ÷ÓÙ˙È¿Ú·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘, ∫·Ú·ÙÛ¿ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¶··Ú‹Á·˜: ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓ., ∫·Ó¿Î˘ μ·Û›Ï˘, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, ¡Ù·fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ϤÎÔ˜. ¶∂Δ-√Δ∂: ∫·Ú·Î¿Û˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ªÔ˘ÛÈÎÔ›: °ÂÚ¿Û˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. √ÈÎÔ‰fiÌÔÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘: ¶·ÙÛ‹˜ ™‡ÚÔ˜. μ∂ª∂∫∂¶: ™fiÏˆÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÚÁ·˙. §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘: ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡: ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘.

º·ÚÌ·ÎÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ: ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘ ª·Ú›·. §ÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜: ∫fi·ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∫∞¡-¡Δƒπ¡∫™: μÏ·¯¿Î˘ μ·Û›Ï˘, ΔÛÂÏÂ‹˜ §¿˙·ÚÔ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘. ¶∞™À¶-¢∂∏: £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. ¢∂À∞ªμ: ΔÔ˘ÚÓ·‚›Ù˘ ¡›ÎÔ˜. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫∂∫: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ŒÓˆÛË ∂ÚÁ·Ù. Δ‡Ô˘ Î·È °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜: ΔÛÔ˘ÌÔ˘ÛÏ‹˜ ∫ˆÓ. ∫Ï·‰ÈÎfi ™˘Ó‰. ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶ÔÙÒÓ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó: ∫·ÚÁÈÒÙ˘ μ¿ÁÈÔ˜. ™ˆÌ·ÙÂ›Ô §ÔÁÈÛÙÒÓ: μ·ÛÈÏ›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂μ∂Δ∞ª: ¶ÈÛÈÒÙ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ CARREFOYR: ™˘ÓÔ‰ÈÓfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜. ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ: ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË ¢¤ÛÔÈÓ·, °ÎÚÈÙ˙¿ÓË ª·Ú›·, ÃÈÒÙË ª·Ú›·, ¶Ï·ÁÂÚ¿ ª·Ú›·. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ì ÔÌÈÏ›·- ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÎÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˘, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á.Á. Ù˘ °™∂∂ Î. ¡ÈÎ. ∫ÈÔ˘ÙÛÔ‡ÎË, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÔÌÈϛ˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 Ì.Ì. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙȘ 8-9.30 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ Ù˘ 5ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤ıÂÛ·Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ·Ó¿ ·Ú¿Ù·ÍË ÔÈ ÂÍ‹˜: - ¶.∞.™.∫.∂ - ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ: ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ∞ı·Ó., ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó., ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ∫ˆÓ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 3). - (¢.∞.∫.∂.): ∫·Ú·Î¿Û˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶ÈÙÛÈÒÚ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 2). - ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘-

● ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 5-9 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂∫μ

ÓÂÚÁ·Û›·: °ÎÚÈÙ˙¿ÓË ª·Ú›·, ∫ˆÛÙԇϷ˜ °ÂˆÚÁ. („ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 2).

∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ, Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ¶¤ÌÙË 22 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ÂÎϤÍÂÈ Î·È ÙË Ó¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ªÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ˘¤Ú ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ó¤· ÔÚÌ‹ ÒÛÙ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÔ‚·Úfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Û οı ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Î¿ı ÎÏ¿‰Ô, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔ Ú‡̷ Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂.∂. ·ÓÙÔ‡. ∂›Ó·È ÙÔ Ú‡̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÍÂοı·Ú· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi. √È Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ÛÙ· ۈ̷Ù›· Î·È ÙȘ ÔÌÔÛÔÓ-

‰›Â˜ Ô˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Ó, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊ˘Ï›ÛÂÈ Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ¿Ï˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ, Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û ÙÚ·¤˙È· Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛÊ·ÁÈ·ÛÌfi ‰ÈηȈ̿وÓ, Û οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÚfiÏÔ ˘ÔÓÔÌ¢ÙÈÎfi, ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË, Ù· ۈ̷Ù›· ÌfiÓÔ ˆ˜ “ÛÊÚ·Á›‰Â˜” . √È “Ӥ˜” ‰‹ıÂÓ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “·ÏÏ·ÁÒÓ” ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ “∫ÔÏÏ¿‰Â˜” , ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙË Ó¤· ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿ ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ™Àƒπ∑∞, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ó¤Ô ÊÂÚÂÙ˙¤ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ‰›ÔÏÔ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ÛÙËı› ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡: ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ¡¢ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ™Àƒπ∑∞. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÊÈÏÔÏ·˚΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ΔÔ ¶∞ª∂ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ” .

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂

∏ ÏËڈ̋ 5ÌËÓÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ÚÁ·Û›· ¢π∂À∫ƒπ¡I™∂π™ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·Ú¤¯ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ˇı˘Ó·Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ 5 ÌËÓÒÓ). ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· £¤ÛÂˆÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Û ΔÔÈÎfi ∂›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜” Â›Ó·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ (ª∫√), Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÂÁÎÚÈı¤ÓÙ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi (ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰·¿Ó˜) Î·È ·ÊÔÚ¿ Û ¤ÓÙ ̋Ó˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. 2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 “ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¶Ú¿Í˘-¶ÏËڈ̤˜ ¢ÈηÈÔ‡¯Ô˘” Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ.

● ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·Ú¤¯ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ 1.5131/ÔÈÎ.3.949/15-04-2011 (º∂∫ 613) ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Ù˘ Ú¿Í˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: (i) ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË, ‡„Ô˘˜ 40% Â› Ù˘ ÂÁÎÚÈı›۷˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ ÚfiÛÏ˄˘, ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘

ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı›, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. (ii) ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË, ‡„Ô˘˜ 50% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ú¿Í˘, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 100% ÙˆÓ ·Ó·ÁÁÂÏÈÒÓ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ·

ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 40% ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. (iii) ∏ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË, ‡„Ô˘˜ 10% Â› ÙÔ˘ ÂÁÎÚÈı¤ÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÂÁÎÚÈı›۷˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ Ú¿Í˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÚÔ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰ËÏ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË/·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔÛÒÓ (ÈÛÙÒÛÂȘ) ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘. 3. ∏ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ˘ÔÏfiÁˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Â›Ó·È Ù·ÎÙÈÎÔ› ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿Ì-

Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. √ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ·ÔÛÙ¤ÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂À¢ ∂¶∞¡∞¢ Ë ÔÔ›· Ù· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ˘fiÏÔÁÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· -ÂÈϤÔÓ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ù· ηٷı¤ÙÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÁÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚfiÓÔ ÏËڈ̋˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô (ª∫√) ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÁÔ ÙÔ˘ οı ¤ÚÁÔ˘. OÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ (ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú. 89 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 3996/2011, Î·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 1.513/ÔÈÎ.3949/14-4-2011 ∫.À.∞ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈ-

Û˘, ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘-¢È·‰Èηۛ· ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ú¿Í˘: “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ì¤Ûˆ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÷ڷÎÙ‹Ú·” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 20072013” . 4. √ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ·Ú. 89 ÙÔ˘ ¡. 3996/11 Î·È ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 625 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. Δ¤ÏÔ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÏËڈ̋˜.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “ºÈÏÔͤÓÈ·” ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ 28Ë ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “PHILOXENIA 2012” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100 ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, °ÂÚÌ·Ó›·˜, μ·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, √˘ÎÚ·Ó›·˜, ∫›Ó·˜, πÓ‰›·˜, ∏¶∞ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÂÓÒ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ £ÚËÛ΢ÙÈÎfi & ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΔÔ˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÂÚÌ·Ófi˜” ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È “·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ˘˜” ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (UEFA) ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÙË “Seetrade Med 2012” , Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 27-29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·.

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∑ËÙ› ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡

Ολοκλήρωση του σκοπευτηρίου μακρών αποστάσεων

¡

· ÚÔˆıËı› Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ Ì·ÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ˙ËÙ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. π. πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, “ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ì·ÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‹ÏÈÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÛÎÔ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ.

°È· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004 Ë °°∞, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™ÎÔ¢ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· (™KOE), ηıfiÚÈÛÂ, ˆ˜ ȉ·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÙÔ˘ Ù. ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ó˘Ó ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ŒÙÛÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÏÏ¿‰· 2004” Ë °°∞ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ 2002, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∞1 Ê¿Û˘, ‰··ÓÒÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ 1.000.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ËÌÈÙÂÏ‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004 ÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë °°∞ ‰‹ÏˆÓ ·‰˘Ó·Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2007 ·Ú¤ÂÌ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ∏ Ù. ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °°∞ Î·È ÙË ™KOE Û˘Ó¤Ù·Í ʿÎÂÏÔ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ, ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ. √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È Ì·˙› Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ËÌÈÙÂϤ˜ ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫È ÂÓÒ Ë °°∞ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 1.000.000 ÂÎ. Ô˘ ‹‰Ë ‰··Ó‹ıËÎÂ, Í·ÊÓÈο, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ™∫√∂, ÚÔˆı› ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ó¤Ô˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ ‹ÏÈÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· ¤Êı·Û ÛÙÔ ™À¶√£∞ (ÚÒËÓ ™Ã√¶)

● √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È Ì·˙› Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ËÌÈÙÂϤ˜ ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘, ÎÈÓ‹ıËΠÔÚı¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Û ÔÏ˘ÂÙ›˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘, ›¯Â ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ (Ó˘Ó ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÙÔÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·

Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÂÛ›˜, fiÛÔ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘. ∂ȉÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ı· Ú¤-

ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÔ‡˜ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÎÌÈÛıÒıËÎÂ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·fi ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÛÎÔ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔÈÎÒÓ, ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. £· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÔÁÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô ÛÎÔ¢ÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ∂›Ó·È ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. √ ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °°∞ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ οı ‰ËÌfiÛÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” .

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô

ŒÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ª∂ ΢ڛ·Ú¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÏÔ›ˆÓ Î·È ÛηÊÒÓ. ™ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. æËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒıËΠÚÈÓ

● ªÂ ΢ڛ·Ú¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘

·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÏÔ›· Î·È ÛοÊË. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ ηÈ

ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. “ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡

™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î. º. ∫ÔÊÈÓ¿˜ “Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È Â‡Ú˘ıÌË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÎÏ‹ıËΠÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı›. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· Î·È Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› χÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÊÔÚ¤· Î·È fi¯È Û ‰‡Ô” ÙÔ-

Ó›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÔÊÈÓ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÙfiÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ ψÙÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÔÊÈÓ¿˜ “ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÙfiÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ ψÙÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ·, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, Û˘ÓÂÒ˜, Ó· ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÍÂÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÏÔ›· Î·È ÛοÊË, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ·ÂÚÔÛοÊË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ¢ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ˙ˆÓÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î¿ı ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ô‡ ı· ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë Ì·Ú›Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫ÔÊÈÓ¿˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∂ÌÔÚÈÎfi ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ «£»

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ÙÔ 2013

Δ

Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı›. Ÿ¯È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈÛʤÚÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›. ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ηٷϋÁÔ˘Ó ÂÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜ Î·È Ó·˘ÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ “£” ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. °È· ÙÔ 2013, ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

“ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi, ·fi ÂΛ Â›Ó·È Ù· ¤ÛÔ‰·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜, ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú·, ÔÈ ÁÂÚ·ÓÔ›, ÙÔ ‚‡ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ηڿ‚È·, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™ÈÏfi, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÁfi ÛÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∏ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ‰ÂÓ ·ÔʤÚÂÈ Î¤Ú‰Ë. ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÚ·ÓÒÓ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, fiÙ·Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÁÂÚ·Ófi˜ Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÎÙÂψÓÈÛÙÒÓ Î. Ã. ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 25 ÂÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜, ÙÔ 90% ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ì ٷ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·. “¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›·, Ë MSC” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂψÓÈÛÙÒÓ. “∂›Ó·È Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÎfiÌ‚Ô˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·. ∞ÎfiÌË Î·È ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ¤¯Ô˘Ì ÊÔÚÙ›·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 3, Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜

ÙÔ˘ ™ÈÏfi, Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ. ΔÔ ÛÈÏfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ (Ì ‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜) Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ 15.000 ÙfiÓˆÓ, ÂÓÒ Ô Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÙ¿ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙÔÈ ÁÂÚ·ÓÔ›, ¤Ó·˜ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÂÚ·Ófi˜ Î·È ÂÚÔÓÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·Î›ÓËÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ·fi ÙÔ ™ÈÏfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÌÂÈÒıËΠ̤¯ÚÈ Î·È 800%, ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȉȈÙÈÎÒÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. “ºÙÈ¿Í·Ì ¤Ó· Ù¤ÚÌÈÓ·Ï ¿¯ÚËÛÙÔ, ·ÓÙ› Ó· οÓÔ˘Ì Â΂¿ı˘ÓÛË Ù˘ ÏÈÌÂÓÔÏÂοÓ˘ ÚÒÙ·. ªÂ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙÔ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï, ı· ›¯·Ì ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú·, ÁÂÚ·ÓÔ‡˜, ı· ›¯·ÌÂ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂψÓÈÛÙÒÓ. √ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰Ôı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ‹ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹-ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ fiÏË, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ηÊÂÙ¤ÚÈ·, È·ÙÚ›Ô, ¯ÒÚÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™Ù· ÚfiÙ˘· ·˘Ù¿, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ª¤¯ÚÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÙÔÏ (ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ) ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 2. ∏ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ô˘ “‰¤ÓÔ˘Ó” Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfi-

● ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30, ›Ûˆ˜ Î·È 35, ·Ê›ÍÂȘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔ 2013 ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÏÔÈ·, Â›Ó·È ·˘Ù‹ fiÔ˘ ÂÓ·ÔÙ›ıÂÓÙ·È ÙÔ ÛÎÚ· Î·È Ù· ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ.

«∂›Ì·ÛÙ ÙÔ Â›ÓÂÈÔ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ» “Œ¯ÂȘ ÏÈÌ¿ÓÈ, ¤¯ÂȘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ŸÏ˜ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ¶∂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ ÙȘ Â͢ËÚÂÙ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ, fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Â›ÓÂÈÔ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ. ∫·Ïԉ¯ԇÌÂÓË ‚¤‚·È· Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ó·˘ÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Î. £. ªËÓ¿ÔÁÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ “¶··ÁˆÚÁ›Ô˘” , ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍˆÓ

ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙȘ 30-35, ·fi 25 ʤÙÔ˜. ◊‰Ë, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 13-14 ·Ê›ÍÂȘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ. “∏ ÚÔ‚Ï‹Ù· 3 Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, fiˆ˜ Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™ÈÏfi, ·ÊÔ‡ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÈÙÔ‚ÔÏÒÓ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎÏËÚÔ‡ Û›ÙÔ˘. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Î·È Ë ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÂÚ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªËÓ¿ÔÁÏÔ˘. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ “π¿ÛˆÓ” Â›Ó·È ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘ 5.500 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Î¿Ï˘„˘ 2.752 Ù.Ì. Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÏfiˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·›ıÔ˘-

Û˜ ·Ê›ÍˆÓ-·Ó·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÁÚ·Ê›· ·Ú¯ÒÓ (ΔÂψÓ›Ô, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ, §ÈÌÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·), È·ÙÚ›Ô, ·›ıÔ˘Û· VIPS, ηٿÛÙËÌ· ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ¯ÒÚÔ Ê‡Ï·Í˘ ·ÔÛ΢ÒÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÚÔ¯‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î.Ï. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÎÙÔÏÔ›·˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ¯ÒÚÔÈ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ, ηٿÛÙËÌ· ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ΔÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ™ÙÔÓ fiÚÔÊÔ Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ·›ıÔ˘Û˜, 1.133 Ù.Ì. ÂοÛÙË, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ‹ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ οı ·›ıÔ˘Û· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ 500 ·ÙfïÓ. ™˘ÓÔÏÈο Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2001, ÎfiÛÙÈÛ 6.300.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ (Ì·˙› Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘). ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì 120.000.000 ‰Ú¯., Ë ÌÂϤÙË Â›¯Â ·ÌÔÈ‚‹ 352.164 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.936.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜-ÏÈÌ¿ÓÈ·-·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” Î·È Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.760.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÏÏ¿‰· 2004” . ∂›Û˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÔÛfi 1.250.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÚÒËÓ À¶∂Ãø¢∂ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

Œ‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘

«¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜» ÁÈ· ÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ÕË μ·Û›ÏË Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞.∂. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ (Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ı¤ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ·fi ΔÔ¿ÏË ¤ˆ˜ Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ), ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 30/11/2012 ¤ˆ˜ Î·È 06/01/2013, ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ‰ÂηÂÙ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ͇ÏÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ (ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ), ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ê·ÓÔÛٿ٘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ı· ÛÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÚ›· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤Ó‰Ú· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜. √È ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó, Â›Û˘, ˯›· Ù‡Ô˘ ÎfiÚÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÓÔÛٿ٘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙËÚÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ÚԂϤÂÈ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ Î·È Î·ÚÔ˘˙¤Ï, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙ· ·Ú·Ïȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂȉÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ, Û ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÏÏÈÌÂÓÈṲ̂ӷ Î.Ô.Î. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi

ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ΔÔ¿ÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘). ™ÙÔ ¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ê·ÓÔÛٿ٘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ (17 Û ۇÓÔÏÔ), ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Í‡ÏÈÓ· ÛÈÙ¿ÎÈ· Ì ÛÎÂ‹ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1,5 ̤ÙÚ· Â› 2 ̤ÙÚ·, fiÔ˘ ı· ÛÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ʈÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÎıÂÙ‹ÚÈ· ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Û΢‹ 4 ̤ÙÚ· Â› 3 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘, fiÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ μ·Û›ÏË. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿. ™ÙÔ˘˜ Ê·ÓÔÛٿ٘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ë¯Â›· Ù‡Ô˘ ÎfiÚÓ·˜, fiÔ˘ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Î·È ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÛÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ù¿, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷. £· ÛÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÈÛÙÈÔÊfiÚ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Î·È ı· ʈÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ʈÙÈÛÌfi Ù· ÛοÊË Ô˘ Â›Ó·È ‰Â̤ӷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∏ ∞ÚÁÒ, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ʈÙÈÛÙ› Ì ÂȉÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ¤Ó· ηÚÔ˘˙¤Ï, ·ÁÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ Û fiÏÔ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÈÌ·Ù¤Ú, Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ (Face Painting,

͈ÙÈο Î.Ù.Ï.). £· ÛÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰¤ÓÙÚ· (¤Ó· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ¤Ó· ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ¤Ó· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜), Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Ô ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ı· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÚÔ‡¯· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘, Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ı· ·Ú·Û΢¿ÛÂÈ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ‰ˆÚ¿Ó. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Âͤ‰Ú· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙÔÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÔÈο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ·. Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú‚Â-

ÁÈfiÓ, fiÔ˘ ı· ÚÔÛÊÂÚı› ˙ÂÛÙfi ÎÚ·Û› ÚÔÛÊÔÚ¿ - Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· (ÛÔ‡· Á·ÏÔԇϷ˜) Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ Δ·ÁÎfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ΔËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Û·Ì¿ÓȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ fiÏ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û fiÏË ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Û¯ÔÏ›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ÙÔÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı· ÙÔ Î·Ï‡„ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ì ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰·

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ √ ∂ª. 2 ª¶πƒ ∂™ Pils !

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858 www.telecanto.gr

● ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √§μ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘

¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜”.


M·ÁÓËÛ›· 20 ¢‹ÏˆÛË ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙÔ Δ∞π¶∂¢ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‚Ô˘Ï¢-

Ù‹˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ÙËÓ ·fi 31-10-2012 ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ (Δ∞π¶∂¢). ø˜ ÁÓˆÛÙfi Ù· ¤ÓÙ -ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ӷ- ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ fiˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ 100% ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ȉÈÒÙ˜. ΔÔ ÔÈÔ˜ Î·È ÁÈ· fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ¿ÚÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2013. ™‡Ìʈӷ fï˜ Ì ÙË ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÚˆÙ¿ ÙÔÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ‚·ÛÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi οÔÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Û¯ÔÏ›·Û ۯÂÙÈο: “∞Ó Î¿ÔÈÔ ‹ οÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È fi¯È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ “Ï¿Ù˜” , ÙfiÙ ԇÙ ۋÌÂÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Δ∞π¶∂¢ Ó· ÂÈÏËÊı› Ì ÛÔ‚·Úfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· “Ù˘ ËıÂÏË̤Ó˘ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË” .

¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ

¶¤ÓÙ §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û ηٿÏË„Ë

¤ÓÙ §‡ÎÂÈ· ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ °∂§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙÔ 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ù· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜, ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ∂¶∞™ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È 4Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏ›·. ™ÙÔ 6Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ˘‹ÚÍ ÂÈÛÚÔ‹ ÓÂÚÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Û˘ ·ÚÎÂÙÔ› ·‡ÏÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “Ï›ÌÓ˜” ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ‰‡Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ê˘ÛÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿, fiÔ˘ ÂΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÓ¿. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ηÈ

● ¶¤ÓÙ §‡ÎÂÈ· ÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ 6Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘

¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÓÂfi-

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÀÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ Ë Ú¿ÍË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

¡¤· ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ‰˘Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Û ¡. πˆÓ›· Î·È ∞ÁÚÈ¿ ™∂ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ı· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ 12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ Ë Ú¿ÍË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ, ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη Î·È ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÙÚȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ °. ∫·Ô˘Ó¿ Î·È ¡. ™ÙfiÈÎÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÚÒËÓ ‰Ë̷گȷÎfi ηٿÛÙËÌ·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Û ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ,

ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ô ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ·¤ÎÙËÛ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙ›ÚÈÔ Ì 3 ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ·ıÏÔ·È‰È¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›-

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™ Δ∏§∂ºø¡∞

6936894871 6989262025 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡

ÙÂÚË ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ηıËÁËÙÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ÒÚ˜ ˘Âڈڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Î·È Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· χÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔ-

ÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ‹ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ˘Âڈڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ∞ÎfiÌË ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂§ª∂. ™ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ∂™¶∞ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ¤ÍÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ 10Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙȘ Δ¿ÍÂȘ ÀÔ‰Ô¯‹˜. ∫·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∂™¶∞, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 12Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÂ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÓ‹È·.

Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ fiÔ˘, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ 16Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈÎÚÔ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ 16Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ô›ÎËÌ· (ÚÒËÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ·) ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πÎÔÓ›Ô˘¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ¯ÒÚÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌfiÓÔ 30 ·È‰È¿. ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË 20 ·È‰È¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫Ë-

● ™Â ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ı· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ 12Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜

‰ÂÌfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ χÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·fi οı ¿Ô„Ë, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔfiÛÔ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, fiÛÔ Î·È Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›-

ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ̤۷ ·fi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ŒÚ¢ӷ ÛÙÔ 11Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘

™ÙÔ facebook ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· › Ù¿ËÙÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ 11Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ù¿ÛË ÁÈ· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ facebook, Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ fï˜ Ó· ·Ú·ÌÔÓ‡ԢÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÚÈ¿‰ÓË” , ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È Â›Î·ÈÚÔ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ϤÔÓ Î·È ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ ·fi ÙË ¢’ Ù¿ÍË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂÚÊ¿ÚÔ˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ facebook Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó Ê›ÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ›Ù ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ›Ù ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ °Î¤ÛÎÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ οӷÌ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ÂÓÒ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ facebook ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Â·ÊÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÈıÌÔ‡˜ ʛψÓ, fiˆ˜ 120 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈο Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. £¤ÏÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ Ù· ·È‰È¿ Ì ÙÔ ‰È·‰›-

● ∞fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ÂÓÒ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ facebook ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ·, ÔÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÛÙÂÓÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ÎÙ˘Ô, Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛΤ„Ë Ó· ηϤÛÔ˘Ì ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì”. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Û ÌÈ· Ù¿ÍË Ì 19 Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ·È¯Ó›‰È· ‹ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›”. ∏ ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ÔÚÎÔ‚¤ÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ

ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˆÚÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‹ fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Î·È ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰ÔÌË̤ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÏÔËÁÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi Ù· ̤¯ÚÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÂÚÊ¿-

ÚÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó, Â›Ó·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ Û ÌÈ· Ù¿ÍË Ì 20 Ì·ıËÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÔ˘Ó Î·È ‹Á·ÈÓ·Ó Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜”. ΔÔ 11Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ͤÚÔ˘Ó ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ¶·ÁÒÓË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, Ò˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÓÂÛË. 줂·È· ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘˙ËÙ¿Ì ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂÙÚÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ facebook ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ›ӷÈ, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ” .

∫·Ì›· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ‹ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

Ó¢Û˘ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÍÂοı·ÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈο ϤÔÓ, ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. 줂·È·, ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË. “ª·˜ ‹Úı ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” , ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÂÓÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ‹‰Ë ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜. ∂Ì›˜ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ı· οÓÔ˘Ì οÔÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηÓfiÓ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. ∫·È Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÈÂÛÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÈ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

ÎÔ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ∞∂π ‹ Δ∂π Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¤ÙÔȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ΔÒÚ·, ·Ó οÓÔ˘Ì οÔÈ· ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Û ™¯ÔÏ‹, ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ú¿ÁÌ·” .

∏ ÂÎÏÔÁ‹ Ú‡Ù·ÓË

● ∞fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÍÂοı·ÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˙ËÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›·, fï˜, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ › ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ó¤· Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÚÈÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÔÙȉ‹ÔÙÂ.

¶fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜; “Δ¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∫·È Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÍÂοı·ÚÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛˆÈ-

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∂™ ·fi 6.500 ˘ÔÁڷʤ˜ ÌfiÓÔ

ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÊËÌÂÚ›· ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ·È‰›·ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ. ™ÙȘ 6.500 ˘ÔÁڷʤ˜ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È fiÛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ηٿ Ôχ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜.

∏ÌÂÚ›‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Δ√ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 9 .Ì. Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔËÓ ËÌÂÚ›‰· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ∂’Î·È ™Δ’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ‰ÈfiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜, Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ¤ÁÎÚÈÙÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ̤ÏË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ›ڷ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰Ôı› ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210-51061 Î·È 24210-46253.

¶ÚÔÒıËÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞ıËÓ¿”, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ª∂Ãπ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ™¯ÔÏÒÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ¯ˆÚ›˜, fï˜ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Û˘Á¯Ò-

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 6.500 ˘ÔÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

§›ÁÔ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ú‡Ù·ÓË. Ãı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∑Ô‡ÌÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÈ· ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ μfiÏÔ˘ Î. ¡. ∫·ÙÛÈ·Ófi˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™‡ÚÈ˙· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜. =¶·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó, ÏfiÁˆ ηٿÏ˄˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ¶ÚÔÒıËÛ·Ó ‰Â ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.

√ÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶·Ó. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ √ªπ§π∂™ Ì ı¤Ì· “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜

ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ - ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÔÌÈϛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó: ¶·Ú·Û΢‹ 23/11 ÁÚ·Ê›· ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 §¿ÚÈÛ· - ÂÁη›ÓÈ· Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ - ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, ∫˘Úȷ΋ 25/11 ∞Ó‹ÏÈÔ ¶ËÏ›Ô˘.


°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

ΔËÓ ª¿ÚÈÌÔÚ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÂÏ. 23

∞2 ª¶∞™∫∂Δ

∏ÙÙ‹ıËΠ̠79-67 Ë ¡›ÎË ·fi Ù· ΔڛηϷ Û ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÛÂÏ. 27

“§Â˘Î‹” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 25

°À¡. ª¶∞™∫∂Δ

∞fi ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¤¯·Û Ì 73-55 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 26

∂¶™£

“¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙË Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· Î·È ÙË Ï·ÛÔÏÔÁ›·” ÛÂÏ. 26

™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ë ¡›ÎË ¤¯·Û 1-0 ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ÛÂÏ. 24


¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

EÃ∞™∂ 1-0 ∞¶√ Δ∏ ™∞§∫∂ ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ ∫∞π ª∂¡∂π ∂∫Δ√™ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ * ™ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¿Ï„ ÁÈ· 77 ÏÂÙ¿ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο χÁÈÛ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™¿ÏÎÂ, ·ÊÔ‡ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ¯¿ÚË Û ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ºÔ˘Î˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ¶·ÈÚ·ÈÒÙ˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ªÔÓÂÏȤ ·fi ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï.

ø˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ Î·È Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, Ë ™¿ÏΠÍÂΛÓËÛ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ™ÙÔ 6Ô ÏÂÙfi, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ›¯·Ó ‹‰Ë ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏ, fï˜ Ô‡Ù ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú, Ô‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ˘ Δ˙fiÔ˘Ó˜ ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÚÒÙË Î·Ù·ÈÁ›‰· ¤Ú·Û ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜... ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ‚Á‹Î·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÎfiÚÓÂÚ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ. ∫·È ÂÓÒ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ËÚ¤ÌËÛ·Ó, ‹ÚıÂ Ë ÈÔ ÛÔ˘‰·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ì ÙÔÓ ÃfiÏÙÌÈ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë Ì¿Ï· ÙÚ¿ÓÙ·Í ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ƒfiÈ ∫¿ÚÔÏ. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ԉ›¯ÙËΠÌÔÈÚ·›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, Ì ÙËÓ ™¿ÏΠӷ ¤¯ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ê¿ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È Û οı ¢ηÈÚ›· Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ. ∏ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‹Úı ÛÙÔ 16’ Ì ÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ˆÚ·›· Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ó· ÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÌÓÙÔ‡Ó, fï˜ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ η٤ÏËÍ ¿Óˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ √‡ÓÂÚÛÙ·Ï. ∏ “ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹” Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, fï˜ Ô‡ÙÂ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘˜ ºÔ˘Î˜ (23’), Ô‡Ù ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡fiÈÛÙ·ÓÙÂÚ (27’), Ô‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú (31’), Ô‡Ù ¢ηÈڛ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ (37’, 45’) ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÁÎÔÏ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÙÔ 00. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÚ¿ÙËÛ Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ “ηı·Ú‹” . ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·ıfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ™¿ÏÎÂ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο Î·È Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó Û·Ó ÙÚÂÏÔ› ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÁÎÔÏ. ∏ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏÏ¿ ÏÂÙ¿, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÔÏÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ¿ÛÙÔ¯Ô

ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú (48’), Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ (61’) Î·È Ì’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÃfiÏÙÌÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙȘ ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 72’ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó Î·È ¯¿ÚË Û ÌÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª·Û¿ÓÙÔ, Ô √‡ÓÂÚÛÙ·Ï Î·Ú‰ÈÔ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ¤‰ÈˆÍ Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË Û ÎfiÚÓÂÚ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÛÙÔ 74’ ¤‰ˆÛÂ Ó¤Ô ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ· (75’) Ô ∞ÌÓÙÔ‡Ó ¤ÂÛ ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÂÈÙ· ·fi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ª·Ù›. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ʈӿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ê¿ÓËΠӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·Ê‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∫·È ¿Óˆ Ô˘ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ›ÂÛ·Ó Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ‹Úı ÙÔ ÛÔÎ. √ ºÔ‡Î˜ ¤Î·Ó ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 77’ Î·È Ï‡ÙÚˆÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ (1-0). ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿. ΔÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª·Û¿ÓÙÔ ÛÙÔ 90’ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÌÔ Î·È ÔÈ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ›¯·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÁÎÔÏ, fï˜ Ô ∫¿ÚÔÏ Â› “fi¯È” Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ (83’) Î·È ÛÙÔÓ ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú (86’) Î·È ÛÙÔÓ ¶Ô‡ÎÈ (90+2’). ΔÔ 1-0 ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜...

™∞§∫∂: √‡ÓÂÚÛÙ·Ï, ä‚ÂÓÙ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ù›, ºÔ˘Î˜, Δ˙fiÔ˘Ó˜, ¡fiÈÛÙ·ÓÙÂÚ, º·ÚÊ¿Ó, ÃfiÏÙÌÈ (71’ ¶Ô‡ÎÈ), ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ (89’ ª·ÚÓ¤Ù·), ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú (91’ ª¿ÚÈη). √§Àª¶π∞∫√™: ∫¿ÚÔÏ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™Èfi‚·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ÃÔϤÌ·˜, ª·ÓÈ¿Ù˘, ªÔ‰¤ÛÙÔ (81’ πÌ·Á¿Û·), °ÎÚ¤ÎÔ (65’ ºÔ˘ÛÙ¤Ú), ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ª·Û¿ÓÙÔ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ (74’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿ÏÎÂ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .1-0 ÕÚÛÂÓ·Ï-ªÔÓÂÏȤ . . . . . . . . . .2-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ™¿ÏΠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2. ÕÚÛÂÓ·Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. ªÔÓÂÏȤ . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈ ¶fiÚÙÔ, ¶·Ú› ™.∑. (1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜), ™¿ÏÎÂ, ÕÚÛÂÓ·Ï (2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜), ª¿Ï·Á·, ª›Ï·Ó (3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜) Î·È ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, ƒÂ¿Ï (4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜), ·ÚfiÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Ãı˜ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë Ë̤ڷ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

¡ÙÈÓ·Ìfi ∫.-¶·Ú› ™.∑. . . . . . . . . . 0-2 ¶fiÚÙÔ-¡ÙÈÓ·Ìfi ∑. . . . . . . . . . . . .3-0

ÕÁÈ·Í-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ . . . . . . . . . . . 1-4 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ƒÂ¿Ï . . . . . . . . . 1-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

1. ¶fiÚÙÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. ¶·Ú› ™.™. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3. ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑. . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

1. ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ . . . . . . . . . . . . . . . .11 2. ƒÂ¿Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. ÕÁÈ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. . . . . . . . . . . . . . 3

∑ÂÓ›Ù-ª¿Ï·Á· . . . . . . . . . . . . . . .2-2 ÕÓÙÂÚϯÙ-ª›Ï·Ó . . . . . . . . . . . .1-3

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿Ï·Á· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. ª›Ï·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3. ∑ÂÓ›Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. ÕÓÙÂÚϯ٠. . . . . . . . . . . . . . . . . .4

À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 20.00 Δ∏¡ ª∞ƒπª¶√ƒ °π∞ Δ∏¡ 5∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

ªÂ Û˘ÓÙ·Á‹ ¶∞√∫ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Δ ËÓ ª¿ÚÈÌÔÚ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.00 (∞¡Δ1) Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ΔfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛÙ›˙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÛÔ Ê˘ÛÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ӛ΢ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÌfiÓÔ ·‰È¿ÊÔÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·. √ ÃÔ˘¿Ó ƒfiÙÛ· ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ª¿-

ÚÈÌÔÚ Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ rotation ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. ªfiÓÔ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë ·›˙ÂÙ·È. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È Ô ∫·ÚÓ¤˙˘, ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÂÍ› Ô ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ Î·È Ô μÂÏ¿ÛΘ Ì ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ· ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. μÈÙfiÏÔ, ∑¤Î·, ™ÈÛÔÎfi ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ‰ÂÍÈ¿ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ª·˘Ú›·˜, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ∫Ô˘›ÓÛÈ Î·È ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ô ΔÔÙÛ¤. ™ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ı¤ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î. ªÂ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Â˚Ù·Ú›-

‰Ë Ó· ÙËÓ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ª·Ú›ÓÔ˜ Î·È μ‡ÓÙÚ· (ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ô ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜). √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, Ì ÙÔ˘˜ ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ Î·È ∞ÓÙÚ¤ ¶›ÓÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Í·Ó¿ Û ıÂÚ·›·, οÙÈ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô ÃÔ˘¿Ó ƒ·ÌfiÓ ƒfiÙÛ·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ª¿ÚÈÌÔÚ. ΔÔ... ·ÚfiÔÙÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÁÔÔÚ›· ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚ μÈÙfiÏÔ, ηıÒ˜ Ô

πÛ·Ófi˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· ¤Ó· 20ÏÂÙÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. √ πÛ·Ófi˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÏ¿Ë. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, Ô ÃÔ˘¿Ó ƒ·ÌfiÓ ƒfiÙÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜ ÂÍ‹˜: ∫·ÚÓ¤˙˘, ∫ÔÙÛfiÏ˘, μ‡ÓÙÚ·, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, μÂÏ¿ÛΘ, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÔ˘¯Ô‡Ì˘, ª·Ú›ÓÔ˜, μÈÙfiÏÔ, §·Áfi˜, ™ÈÛÔÎfi, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ, ΔÔÙÛ¤, ∫Ô˘›ÓÛÈ, ∑¤Î·, ª·˘Ú›·˜ Î·È ºÔ˘ÚÏ¿ÓÔ˜.

23

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 21.45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞Ó·ÓÙfiÏÔ˘ ∂ʤ˜ ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 00.45 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ -ª∂Δ3 17.30 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ -∑∞¡Δ1 20.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ª¿ÚÈÌÔÚ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 20.00 §¿ÙÛÈÔ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 §›‚ÂÚÔ˘Ï-°ÈÔ˘ÓÁÎ ªfiȘ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 19.00 ∞Ó˙›-√˘ÓÙÈÓ¤˙ -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 ª·ÚÛ¤ÈÁ-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 24.00 ™ÙÂ¿Ô˘·-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë -ª- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 18.00 Δ™™∫∞-¶·ÚÙÈ˙¿Ó -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 20.00 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-√χÌÈ· §Ô˘ÌÏÈ¿Ó·˜ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 22.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-§È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 4 20.00 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ -∑22.05 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ -∑24.00 ¡ÈԇηÛÙÏ-ª·Ú›ÙÈÌÔ -ª- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 22.05 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-∞.∂. §ÂÌÂÛÔ‡ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 19.00 ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-ÿÓÙÂÚ -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 21.45 ∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ-ΔÛÂÓÙ‚›Ù· -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη) EUROSPORT 17.30 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÔχ̂ËÛ˘ -∑-

Δ™∂§™π

¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô ªÂÓ›ÙÂı ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ·ÔÙÂÏ› Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ¡ÙÈ ª·Ù¤Ô, Ì ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı. ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “Ó·˘¿ÁÈÔ” ÙˆÓ “ÌÏ” ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. √ ÚÒËÓ, ϤÔÓ, ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘ ¤ÁÈÓÂ Ô fiÁ‰ÔÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ô ƒÔÌ¿Ó ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ·fi ÙÔ 2003 Î·È ÌÂÙ¿ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ...ÎÏ·Ì Ì ÙÔ˘˜ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ¡ÙÈ ª·Ù¤Ô ÎÚ¿ÙËÛ 262 Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤ μ›Ï·˜-ªfi·˜ ...Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÈ ª·Ù¤Ô ‹ÚÂ Ô πÛ·Ófi˜ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı. √ 52¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010. √ Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÌÏ” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, fiÙ·Ó ·ÔχıËΠ·fi ÙËÓ ÿÓÙÂÚ. ΔÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” .


24

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

FOOTBALL LEAGUE

∞¡ ∫∞π ∂πÃ∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ ¡∞ ∫∂ƒ¢π™∂π, ∂Ã∞™∂ ª∂ 1-0 ∞¶√ Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞ ™Δ√ “∂§ ¶∞™√”

∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. Î·È ∞fiÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË

ΔÛ¿Ì· ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË

∂£¡π∫√™ °·˙ÒÚÔ˘ Î·È ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League. √ ÚÒÙÔ˜ Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ì 1-0 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË. ŒÙÛÈ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 18 ‚·ıÌÔ‡˜, ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì 14 ‚·ıÌÔ‡˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÙˆÏÈÎfi, ÂÓÒ Ë ¡›ÎË ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi Î·È ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ Î·È Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÛÎfiÓÙ·„ ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Football League:

∏Ú·ÎÏ‹˜- ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . 0-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.- ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 0-0 ¶ÈÂÚÈÎfi˜- ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . .1-1 (42’ º·Ì›ÓÈÔ - 38’ §ÂÔ˙›ÓÈÔ) °È·ÓÓÈÙÛ¿- ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . .0-1 (10’ °ÎfiÁη˜) ∂·ÓÔÌ‹-¶·Ó·¯·˚΋ . . . . .1-1 (72’ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ - 24’ μ·ÛÈÏ·ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.- μ‡˙·˜ . . . . . .2-1 (29’ ÷˚οÏ˘, 54’ ¶ÔÎfiÓÁÎ-60’ ¡ÙÈ·Ïfi) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . .0-0 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘- ºˆÎÈÎfi˜ . . . .0-0 ∫·ÏÏÈı¤·- ¡›ÎË μ. . . . . . . .1-0 (82’ ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ë˜) ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.- ∫·‚¿Ï· . . . .1-0 (25’ ÃÈÓÙ˙›‰Ë˜) ƒÂfi: §¿ÚÈÛ·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 10 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . .9-3 2. ∂ıÓ. °·˙ÒÚÔ˘ . . .13-6 3. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . .7-4 4. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . .11-7 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . . . . .9-6 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . .8-6 7. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . 13-12 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . .11-7 9. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . 6-3 10. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ .10-8 11. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . .8-9 12. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . .14-13 13. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . .6-6 14. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . .5-6 15. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . 8-9 16. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . .8-10 17. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . 9-11 18. μ‡˙·˜ . . . . . . . . .6-10 19. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . .4-11 20. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . .4-7 21. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . .6-18

. . . .18 . . . . 18 . . . . 16 . . . . 15 . . . .15 . . . .15 . . . .15 . . . .14 . . . .14 . . . . 14 . . . .14 . . . . 13 . . . .12 . . . .12 . . . .10 . . . .10 .....9 .....7 . . . . .7 . . . . .7 . . . . .5

È· ‹ÙÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÁÓÒÚÈÛ ¯ı˜ Ë ¡›ÎË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” . √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯·Û·Ó Ì ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÙÌ·ÙÛ›‰Ë˜ ÛÙÔ 82’.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‹ÙÙ· Ì ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ª·ÓˆÏ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ “°ÚËÁfiÚ˘ §·ÌÚ¿Î˘” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ∞ÙÌ·ÙÛ›‰Ë ÛÙÔ 82’. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ ÌÂÙ¿ ·fi ...ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì‹Ó· (›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 3-2 Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘). ªÂ ÂÓÙ¿ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÚÚ·ÎÙ҉˘ ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÊÙ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â οÓÂÈ ‚·Ú‡ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘ ‹ÏÂÁÍ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÓÔÓÈο ÙÔ Ì·Ù˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ÚÔοÏÂÛÂ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË. ŒÙÛÈ ÙÔ OTE SPORT 1 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ·fi ÙÔ 35Ô ÏÂÙfi Î·È ÌÂÙ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ...·Ú¿ÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ.

ΔÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ ¤ÊÙ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. √ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ™ÎԇʷÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ‚ÔϤ ÚÈÓ Ë Ì¿Ï· “ÛοÛÂÈ” ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ™ÙÔ 17’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·›ÏËÛ·Ó Û ·Ó‡ÔÙË ÛÙÈÁÌ‹. ªÂÙ¿ ·fi Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ Ô ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÚÂÌ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ Ô μÔ‡Ú·˜ ‚Á‹Î ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Î·È ÎfiÓÙÚ·Ú ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¿Óˆ ÛÙÔ ˘ÁÚfi ÙÂÚ¤Ó. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 20’ ¤ÊÙ·Û ÌÈ· ...·Ó¿Û· ·fi ÙÔ 0-1. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ, Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ô˘ ¤È·Û ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ú·Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ∏ ¡›ÎË Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙÔ 30’ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÎԇʷÏË ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ∞Ú‚·Ó›ÙË Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÎÈ ÂÓÒ Ë Ì¿Ï· ›¯Â ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›·. ∂›Û˘ ÛÙÔ 39’ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô˘ ı‡ÌÈ˙ ÎÔÓÙÈÓfi ÎfiÚÓÂÚ, Ë Ì¿Ï· ‹Ú ʿÏÙÛÔ Î·È ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ë ∫·ÏÏÈı¤· ΤډÈÛÂ Ê¿Ô˘Ï Ï›ÁÔ ¤Íˆ

Û˘ ÛÙÔ 68’ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ê¿Ô˘Ï Û ηϋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ·ÛÙfi¯ËÛ ·ÂÏÈÛÙÈο. ™ÎfiÚÂÚ: 82’ ™ÙÔ 71’ ¿Ó·„·Ó Ù· ...·›Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·∞ÙÌ·ÙÛ›‰Ë˜ ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· Â∫›ÙÚÈÓ˜: Ó·¤ÚÈ· “ÌÔÓÔÌ·¯›·” Δ¿ÛÈÙ˜-∫·Ï∞Ú‚·Ó›Ù˘, ÙÛ¿. ΔÂÏÈο Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘ η¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, Ù·ÏfiÁÈÛÂ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Ì¤ÛÔ ∫·ÏÙÛ¿˜, ÙÈ̈ÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÃÚÈÛÙÔÊÈϤ·˜, 1. ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ 12. μÔ‡Ú·˜ Î·È Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔª·ÚÔ˘Î¿Î˘ 20. ™Ù·‡ÚÔ˘ 6. æÈ¿ÓÔ˜ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜, Ú·. 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ 11. ª‹ÙÛ˘ ™ÎԇʷÏ˘, ∫·Ï‹ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ 4. ÃÚÈÛÙÔÊÈϤ·˜ ª‹ÙÛ˘, Δ¿ÛÈÙ˜ 55. ™·Ì·Ú¿˜ 73’. √ ∞ÙÌ·ÙÛ›‰Ë˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚ6. ƒÔ˘Û¿Î˘ 5. μ¤ÚÙ˙Ô˜ ÓÂÚ, Ô º·ÚÈÓfiÏ· ¤È·Û ÎÂÊ·ÏÈ¿, ¢È·ÈÙËÙ‹˜: 8. ∫·ÏÙÛ¿˜ (1. Δ¿ÓÙÈÙ˜ 55’) ·ÏÏ¿ Ô æÈ¿ÓÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û η›ÚÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘ ı¤ÛË Î·È ¤‰ÈˆÍ ̷ÎÚÈ¿. (∂¶™ ∞¯·˝·˜) 4. ∫·Ú·Ù˙¿˜ 88. ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ™ÙÔ 78’ Ô ™·Ì·Ú¿˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Ì ÎÂ14. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (11. º·ÚÈÓfiÏ· 54’) μÔËıÔ›: Ê·ÏÈ¿, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ΔÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ 20. ™ÎԇʷÏ˘ 22. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ªÂÙÛfiÁÏÔ˘ Δ¿ÛÈÙ˜ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›ÃˆÚ›˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ Â(7. ∞ÙÌ·ÙÛ›‰Ë˜ 69’) (∂¶™ ∫ÔÚÈÓı›·˜), (26. Δ¿ÛÈÙ˜ 62’) ‰Ë, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” . √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 23. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 40. ¶›ÎÔÏÔ ÎÔÓÙÚ·Ú›ÛÙËΠ۠·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ. (∂¶™ ∫ÔÚÈÓı›·˜) (9. §·˙·Ú›‰Ë˜ 90’) ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ ÍÂΛÓËÛ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, 9. ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ ∫È ÂÓÒ ÙÔ Ì·Ù˜ fi‰Â˘Â ÛÙÔ 0-0 ÛÙÔ Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ó· ·›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÈ7. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 99. ¡Ù·ÎfiÏ 82’ Ë ∫·ÏÏÈı¤· ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ, ÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜. √ ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ∫ÔÚ‰ÔÏ·›Ì˘ 46. ºÏ›ÁÎÔ˜ ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ¡›(14. ºÔ˘ÓÙԢΛ‰Ë˜ 86’) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ì ÙÔÓ ∫·(∂¶™ ¶ÂÈÚ·È¿) ÎÔ˘ ¶·ÓÙ¤ÏË. √ º·ÚÈÓfiÏ· ÎÏÒÚ·Ù˙¿ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ÙÛËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ...¯fiÚÙÔ ·Ú¿ ÁÚ·ÌÌ‹. Ì¿Ï·, ·ÏÏ¿ Ë Û¤ÓÙÚ· η٤ÏËÍ Û ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÌ·ÙÛ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ÚÔ˘˜ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. √ ÃÚÈ- Ê¢Á ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ◊Ù·Ó ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›ÛÙÔÊÈϤ·˜ Âȯ›ÚËÛ ۤÓÙÚ·-ÛÔ˘Ù ÛÙÔ ÙˆÛË Î›ÙÚÈÓ˘ οÚÙ·˜, ÌÈ· Î·È Ô ·ÚÈ- ÎÈÓ‹ıËΠÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈ48’, ·ÏÏ¿ Ô ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÙÂÚfi˜ Ì·Î Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ›¯Â Ê·ÓÂ- ÎÔ‡˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ¤‚ÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ, ‰È¢ÎÔ- Ú‹ ÚfiıÂÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÒÙ· ÛÙÔ ‰ÂÍ› οıÂÙ˘ ¡›Î˘ ·Ú¿ Ó· Îfi„ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·. ∞˘- ÙÔ ‰ÔοÚÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· χÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μÔ‡Ú·. ™ÙÔ 58’ Ë ¡›ÎË ¤¯·Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›·. Ù‹ ı· ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ 1-0. √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ‚ڋΠˆÚ·›· ÙÔÓ ™ÎԇʷÏË Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤·ÈÚÓ ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û· ÁÈ· Ù· √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Ô ¶·ÙÚÈÓfi˜ Ú¤ÊÂÚÈ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª·ÓˆÏ¿ Á‡ÚÈÛ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔ ·- ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÙËΠ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ÚÈÛÙÂÚfi, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ÌfiÏȘ ¿- Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì 11 ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈ- øÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δ¿ÛÈÙ˜ ÛÙÔ ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ Û˘Ó¤- ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· Ô˘Ù ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ∏ ∫·ÏÏÈı¤· “·¿ÓÙËÛ” ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· ‡„Ë. ÏÂÙfi. √ ¡Ù·ÎfiÏ ‚Á‹Î ÌfiÓÔ˜ ·fi Ù· ·- “ÊÏÂÚÙ¿ÚÔÓÙ·˜” Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì‹Î ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È -¯ˆÚ›˜ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘ Ó· ...Û˘ÁÎÈÓË- ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘¤Ú ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿. ŸÌˆ˜ Ô μÔ‡Ú·˜ ηϿ ı›- ̤¯ÚÈ ÙÔ 70’, fiÙ·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤- ÙÔ˘˜ ÛÎÔÚ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó Ì ÁÚÔ- Ï˘ ÙÔÓ ·¤Û˘Ú ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ Èı·Ó‹ ·- ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ¯ÚfiÓÔ Ë ¡›Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. ıȤ˜. ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ·È¯ÓȉÈ- ™ÙÔ 63’ Ô μÔ‡Ú·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿ÏÈ Ó· Â- ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ô‡ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘ ¢ÓfiËÛ ʷÓÂÚ¿ ¤Ì‚ÂÈ. “¢Ú¿ÛÙ˘” ‹Ù·Ó Ô ¡Ù·ÎfiÏ Ô˘ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ‡ÏË. ŒÙÛÈ ÙÔ 1ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. √ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ Ì¿Úη- ¤È·ÛÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù, Ì ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ˜ 0 ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ú Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔÓ ™ÎԇʷÏË ÂÓÒ ¤- ÔÚÙȤÚÔ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿. ∂›- ӷ̤ÙÚËÛ˘... ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Û˘ÚÙ¿ Ô ∫·ÏÙÛ¿˜ Î·È Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù. øÛÙfiÛÔ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘ ÂÛÊ·Ï̤ӷ ˘¤‰ÂÈÍ ÎfiÚÓÂÚ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÛÙÔÓ μ¤ÚÙ˙Ô. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ Ë ¡›ÎË, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Ù·‡ÚÔ˘ ÛÔ‡Ù·ÚÂ, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ô æÈ¿ÓÔ˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ 0-0 ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ (58%-42% ˘¤Ú ÙÔ˘˜).

KA§§I£EA - NIKH

1

0

™ËÌ: ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ™Ì., ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ., ∫·‚¿Ï·, ∫·ÏÏÔÓ‹, ºˆÎÈÎfi˜, μ‡˙·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Î·È §¿ÚÈÛ·.

™. ª·ÓˆÏ¿˜: “™ÙÔ›¯ÈÛÂ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ¤ÚÙ˙Ô˘”

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 25/11 ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∫·ÏÏÔÓ‹-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∫·‚¿Ï·-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¶·Ó·¯·˚΋-°È·ÓÓÈÙÛ¿ μ‡˙·˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂·ÓÔÌ‹ ºˆÎÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. ¡›ÎË-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11 §¿ÚÈÛ·-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ƒÂfi: ∫·ÏÏÈı¤·

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ¤ÚÙ˙Ô˘ ‹Ù·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ª·ÓˆÏ¿, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÎÚ›ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. √ 51¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜: “ΔÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ·È¯Ù› ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Á ÛÙË ‰‡Ó·ÌË. À‹Ú¯·Ó οÔȘ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μ¤ÚÙ˙Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. °È·Ù› ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ›¯·Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÂϤÁ¯·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙȘ „ËϤ˜ Ì·ÏȤ˜ ÛÙÔÓ

ª·ÚÔ˘Î¿ÎË Î·È ÛÙÔ ¡Ù·ÎfiÏ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ º·ÚÈÓfiÏ· Ì·˜ ‰˘ÛÎfiÏ„Â. ◊Úı ÌÈ· Ê¿ÛË, ÌÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÙÔ ÁÎÔÏ. ™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Úı·Ó ÈÛÔ·Ï›· οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” . °È· ÙÔ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·: “¶¿ÓÙ· ÍÂÎÈÓ¿Ì ӷ ÌËÓ ‰Â¯Ùԇ̠ÁÎÔÏ. ∫·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÁÎÔÏ Î·È Â›¯·Ì ϛÁ˜ Ê¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂ ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi Ô˘ ¤·È˙·Ó ¤ÓÙÂ-

η ·›ÎÙ˜ ›Ûˆ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Ê¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ʿÛÂȘ, ¯¿Û·Ì ÙÂÙ · ÙÂÙ, ·›Í·Ì Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂›¯·Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚¿Ï·Ì ÁÎÔÏ. ∫·È Û‹ÌÂÚ· ›¯·Ì ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Â›¯Â ÈÔ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ë ∫·ÏÏÈı¤·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿Í·Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È ¯¿Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È” . °È· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ μ¤ÚÙ˙Ô˘: “√

μ¤ÚÙ˙Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·È̿و̷ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‚¿Ú·ÈÓ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ Ó›ÎË ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∂ÈϤͷÌ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ¤Ó· Û¯‹Ì· Ì ‰˘Ô Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ÙÔ Î¤Ú‰È˙Â Ô ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ô ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ¤Î·Ó ÙËÓ Î·›ÚÈ· Ê¿ÛË Î·È ı· ¤‚·˙ ÙÔ ÁÎÔÏ” .


¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

25

√§Àª¶π∞∫√™ μ. ∫∞π ¶∞¡∞πΔø§π∫√™ ∞¡∞¢∂πã∏∫∞¡ π™√¶∞§√π 0-0 ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

¶‹Ú·Ó ‰›Î·È· ·fi ¤Ó· ‚·ıÌfi ıÂÏ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙË Ó›ÎË. ¶¿Ï„·Ó Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó, fï˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 0-0. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ‹Ú·Ó ·fi ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, Ì ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ¢›Î·ÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, ηχÙÂÚÔ ÙÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› ʤÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ (Ì›· Ó›ÎË Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ºˆÙfi:

¶. °π∞¡¡∞ƒ√™ °È· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ô ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú¤Ù·Í ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì·, fiˆ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤·ÈÍ·Ó Ì ۇÛÙËÌ· 4-2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô °Î›ÙÎÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, °fiÁÔÏÔ˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜. √È ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê ‹Ù·Ó ÔÈ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Î·È ¶ÈÓ‰ÒÓ˘. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ °ÂÓÁο (‰ÂÍÈ¿), √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∞ÓȤÙ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ÂÓÒ Ô ∫fiÏÂÊ ‹Ù·Ó Ë “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ·Ú¤Ù·Í ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ì ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ Δ·Î›‰Ë, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫Ô‡Û·˜ Î·È °ÎfiÏÈ·˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √È ∞ÁÎÔ˘¿ÚÔ Î·È πˆ¿ÓÓÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi

‚Á¿ÏÔ˘Ó Ì·ÏȤ˜ ÛÙÔÓ ∫fiÏÂÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ™ÎfiÚÂÚ: ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √È Î·Ï¤˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔ∫›ÙÚÈÓ˜: Û¿ıÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È °fiÁÔÏÔ˜, ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ¯ÈÛÙ˜ Î·È Î·Ì›· ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú1. °Î›ÙÎÔ˜ 23. Δ·Î›‰Ë˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: Á‹ıËÎ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· 72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 5. ∫Ô‡Û·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÎÏ·ÛÈ΋. ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 57. πˆ¿ÓÓÔ˘ ΔÔ ÚÒÙÔ 25ÏÂÙÔ Î‡ÏË(∂¶™ 3. °ÎfiÏÈ·˜ 4. °fiÁÔÏÔ˜ Û Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ª·Î‰ÔÓ›·˜) ª¤ÙÚÈÔ ı¤·Ì· 25. ∞ÁÎÔ˘¿ÚÔ (6. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ Ï.Ù. 75’) „¿¯ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ 32. ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÙÔ 19. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ μÔËıÔ›: ª¤ÙÚÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤·19. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ “°È¿ÓÓË Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ 34. ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Ì· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¶ÂÚÈÎÏ›‰Ë˜, 14. ª‡Á·˜ ıÂÚÈfi Î·È ÙÔ ıÂÚÈfi ÙÔ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·°È¿ÓÓË” . √ ¶·Ó·ÈÙˆÏȶ··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (27. ª·Î¿Î˘ 56’) 77. °ÂÓÁο Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Îfi˜ ›¯Â ηχÙÂÚË Î˘7. ∫·Ì·Ú¿ (∂¶™ 10. √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Û’ ¤Ó· ÌÔÈÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, fi(77. ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ª·Î‰ÔÓ›·˜) Ú·Ṳ̂ÓÔ ·È¯Ó›‰È, η(17. ¶·¿˜ 85’) ̈˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ˜ 79’) ıÒ˜ η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ›¯·Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¿Û· 20. ∞ÓȤÙ 10. º·‚¿ÏÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó (23. ªÔÏ¿ÙÈ 46’) 20. °È¿ÓÂÊ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 9. ∫fiÏÂÊ (11. ¶·Û¿˜ 72’) Ù˘ (ȉȷ›ÙÂÚ· Ô √Ï˘Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹™ÙÔ 8’ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë Ù·Ó Î·È ÁË‰ԇ¯Ô˜). ÚÒÙË Î·Ï‹ ÂÈıÂÙÈ΋ ∏ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ¿ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÔ˜ ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ΢- ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË Î·È ıÚÔχΈӔ . √ ∞ÓȤÙ ¤‚Á·Ï ÙË ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ, ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô °ÂÓÌ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ‰˘ÛÎÔχ- ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÔÚ- Áο ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙÔÓ ÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ηıÒ˜ Á·ÓÒÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔ- Δ·Î›‰Ë Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï·. ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì·ÚοÚÔÓÙ·˜ Ó·. √È °ÂÓÁο Î·È √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ∏ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÛˆÛÙ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Îfi ‹Úı ÛÙÔ 23’ Ì ÙÔÓ º·‚¿ÏÈ Ó· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ Î·È ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê. ™ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ º·‚¿ÏÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ª‡Á·˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È °È¿ÓÂÊ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, Ì ÙÔÓ ∫·Ì·Ú¿ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘.

O§Àª¶π∞∫√™ B. - ¶ANAITø§IKO™

0

0

ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË Ì¿Ï·. ∞fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË ÛÙÔ 25’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·›ÏËÛ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡. √ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙÔ 39’ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÁο, Ô ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ‚Á‹Î ˆ˜ ÎÚ˘Êfi˜ ÊÔÚ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· Ô Δ·Î›‰Ë˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi Ù· ¿ÎÚ· Ì ÙÔ˘˜ º·‚¿ÏÈ Î·È ª‡Á· Î·È ÙÔÓ ∫·Ì·Ú¿ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. øÛÙfiÛÔ, Ô °Î›ÙÎÔ˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ŒÓ· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª‡Á· ÛÙÔ 42’ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ·ÈÊÓȉȿÛÂÈ ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï· Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

∫·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ›¯Â ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯Â ηχ-

ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÈÔ ÂχıÂÚ· Î·È ÈÔ ÂÈıÂÙÈο, ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÔÏ. √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ ¤Ú·Û ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ªÔÏ¿ÙÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, Ô √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ‹Á ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· Ì ÙÔÓ °ÂÓÁο Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∫fiÏÂÊ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηχÙÂÚ· ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο, ÎÚ¿ÙËÛ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘, ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ·˘Ù‹ ·fi ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË. √ °È¿ÓÂÊ ÛÙÔ 57’ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ì ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÛˆÙ‹ÚÈ· ·fiÎÚÔ˘ÛË, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· Î·È ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· Û ÎfiÚÓÂÚ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ “¿ÁÁÈÍ” ÙÔ ÁÎÔÏ ¤Ó· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ÙÔÓ °ÂÓÁο Ó· ¯¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. √ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ Ì ‰È·ÁÒÓÈ· Ì·ÏÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ °ÂÓÁο Ó· ʇÁÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ Δ·Î›‰Ë ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ٷ fi‰È· ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¿ÔÈÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó. ™ÙÔ 62’ Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ÙÔÓ Δ·Î›‰Ë Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ 67’ ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ º·‚¿ÏÈ ÌÏfiηÚÂ Ô °Î›ÙÎÔ˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û ̛· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ 82’ Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Ì ˆÚ·›· ¿Û· ‚ڋΠÙÔÓ ∫fiÏÂÊ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ Δ·Î›‰Ë. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔ 0-0 Ó· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ.

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™√À§∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ª∂Δ∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡ ¶∞¡∞πΔø§π∫√

“ªÔÚÔ‡Û·Ì ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜” ∫Ï·ÛÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ Football League ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi. ™Ù¿ıËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘: “£ÂˆÚÒ ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ Football League, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ·›˙ÂȘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÛÙfi¯Ô ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ÙÔ Ì·Ù˜ Ï‹ÁÂÈ ÈÛfi·ÏÔ Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ʇÁÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›‰Ô. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ‰Â›-

Í·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓfi) ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Ì‹Î ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Â›¯Â ηχÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ì·˜ ·›ÏËÛÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÔÏ¿ÙÈ, ÎÚ·Ù‹Û·Ì ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÙÔ˘˜ Ôχ ηÏÔ‡˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÂÌ›˜ Ô˘ ›¯·Ì ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ °ÂÓÁο Î·È ∫fiÏÂÊ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ŒÙÛÈ fï˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £¤Ï·Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ. ∫ÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤-

‰Ú·˜. £· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È”.

¡. ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘: §Â›ÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿ ™Â ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘: “¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÏfi ·È¯Ó›‰È, Ô‡Ù ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, Ô‡Ù ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ¿ıÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÙË ÛÙfiÊ· ÂÓfi˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÙÚȘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘.

™’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÂϤÁÍ·Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi, ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó fï˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ. ∂›Ì·ÛÙ Û ۈÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ıÂÙÈο ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. √È ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ...ÈÓÂÏÈ¿, ÙÔ ÁÎÔÏ ‹ Ë ·Û›ÛÙ. ¶ÈÛÙ‡ˆ, fï˜, ˆ˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ·˘Ùfi Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ·˙Ï, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. Œ¯Ô˘Ì οÔÈ· ·Ù˘¯›· Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜. ™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ‰ÒÛ·Ì ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ì ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ̷˜” .


26

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

∏ΔΔ∏£∏∫∂ ª∂ 73-55 ™Δ√ ∂∞∫ ∞¶√ Δ√¡ I∫∞ƒ√ ∫∞§§π£∂∞™ ™∂ ∂• ∞¡∞μ√§∏™ ∞°ø¡∞ Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

“¶Ï‹ÚˆÛ” ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 7355 “ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜” ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘˜ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ͤÓË ·›ÎÙÚÈ· ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ŒÚ‚ÈÓÁÎ (22 .), ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ ¤Ù˘¯·Ó Ë ∑¤Ú‚· (17 .) Î·È Ã·‚·Ï¤ (13 .).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹ıÂÏ ÙË Ó›ÎË Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ·ÚΤ Ì ·ÎÌ·›Ô ÙÔ ËıÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ŸÌˆ˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ‰È¤ıÂÙ ̛· ͤÓË ·›ÎÙÚÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ŒÚ‚ÈÓÁÎ, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠·ÌÈÁÒ˜ ÂÏ-

∏ ∑¤Ú‚· ÛËÌ›ˆÛ 17 fiÓÙÔ˘˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÏËÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ¿Ï„ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ˘ÔÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘. ∂ÈϤÔÓ ÌÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ‹Ù·Ó ÁË‰ԇ¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÒıËÛË ÛÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔÓ

¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÁÈ· ÙË Football League. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂√∫ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·›ÙËÌ· Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó·›ÓÂÛÂ Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‚Á·Ï ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔËÁ‹ıËΠ̠8-2 ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ. ∏ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ÙÔ˘ ποÚÔ˘ Δ˙ÂÁÈ·ÓÓ¿ÎË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Û ·Û›ÛÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Ó¤‚·Û ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. Œ‰ˆÛ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ‹Ú·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÛÎÔÚ 19-24, Ô˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο

˘„ËÏfi ÁÈ· ·ÁÒÓ· Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË Ë ŒÚ‚ÈÓÁÎ Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË Ú·Î¤Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” η٤‚·Ï·Ó ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ‹Ù·Ó ¿ÛÙԯ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Û ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ó· ¯¿ÓÂÈ Ì 34-44. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ Â¤ÏÂÍ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ŒÚ‚ÈÓÁÎ. ∫·È ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù· ηٿÊÂÚ ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∑¤Ú‚· Ì›ˆÛ Û 4048, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÛÙfi¯ËÛ·Ó Û ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi Ô ÿηÚÔ˜ “¯Ù‡ËÛ” ¤Íˆ ·fi Ù· 6.75 Ì ‰‡Ô ÙÚ›ÔÓÙ· Ù˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ¤Ó· Ù˘ §Ô˘Î¿ÎÔ˘ Ô˘ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ªÂ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ +15 (45-60) Î·È ϤÔÓ Â›¯·Ó ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í οÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ÿηÚÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŸÛÔ Î˘ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÏÂÙ¿ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯‹˜ Û fiϘ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 55-73 ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ fiÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛÂ Ë ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÌfiÏȘ 5/23 ÙÚ›ÔÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÏȘ 21% ¢ÛÙÔ¯›·, ÂÓÒ ÛÙ· ‰›ÔÓÙ· ›¯Â 14/39, ‹ÙÔÈ 39%. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈ‚ÂÏÂΛ‰Ô˘, Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜. ¢ÂοÏÂÙ·: 19-24, 34-44 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 45-60, 55-73 (ÙÂÏÈÎfi). √§Àª¶π∞∫√™ μ. (∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘): ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 9, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ª·Ùı·È·Î¿ÎË, ∞Á·ÁÈÒÙË 5 (1), ™Ô˘ÏÙ¿ÓË 9 (2), ¶·‡ÏÔ˘, ÷‚·Ï¤ 13 (2), ∑¤Ú‚· 17, ∑‹ÙË 2, ∫·˝ÎË, ¶·Ú·Û¯¿ÎË. π∫∞ƒ√™ ∫∞§. (§ÂÈ‚¿‰Ë˜): Δ˙ÂÁÈ·ÓÓ¿ÎË 9, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ 8, ™Ù·Ì¿ÙË, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 12 (2), §Ô˘Î¿ÎÔ˘ 13 (1), ƒÔ˘ÌÂÏ¿ÎË 2, ™·ÌÔÏ·‰¿, √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 2, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 5 (1), ¶·Û¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ŒÚ‚ÈÓÁÎ 22.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 7 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .14 2. ∂ÏÏËÓÈÎfi . . . . . . . . . . . . .14 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . .13 4. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . .12 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. . . . . . . . . . . 10 7. ΔÂÚ„Èı¤· . . . . . . . . . . . .10 8. ∫ÚfiÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .10 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . 9 10. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂Í. . . . . . . . . . . 9 11. ∂‡ÓÈÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 7 12. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . .7

∫∞À™Δπ∫∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∂•∂¢ø™∂ ∏ ∂¶™£ ∫∞Δ∞°°∂§§√¡Δ∞™ ∂¡√ƒÃ∏™Δƒøª∂¡∏ ∂¶π£∂™∏ ™Δ∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ∏™

“¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙË Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· Î·È ÙË Ï·ÛÔÏÔÁ›·” ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Ú·ÛÂ Ë ∂¶™£ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯfiÏÈ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛ· ÂϤ¯ıËÛ·Ó Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ Ù˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Âͤ‰ˆÛ·Ó Ì›· η˘ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓË Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜.

ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Û ÙÔÈο Û¿ÈÙ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó Û ·ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢.™., ¤¯ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: -™ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢.™. ¤¯Ô˘Ó ·Á·ÛÙ‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ª·Ù˙ȿη, Ì ٷ ̤ÏË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î. ∫·ÓÔ‡ÏË, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. -™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, Ù˘ ∞’, μ’, °’ ÙÔÈ΋˜, Ù· ·È‰Èο Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó fiÔ˘ Î·È fiˆ˜ ›ӷÈ

‰˘Ó·ÙfiÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÛÔÏ·‚› ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜, ı· ·Û¯ÔÏËı› Û‚fiÌÂÓÔ ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó. -¢ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· ‹ Ï·ÛÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯È‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ∫·ÓÔ‡ÏË Î·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. -Δ¤ÏÔ˜, ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ·˘Ù¿ ˘ËÚÂÙ›, Û ·˘Ù¿ ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ·fi ·˘Ù¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È. ∞fi Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËı› Í·Ó¿ ̤¯ÚȘ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È” . ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶™£ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ԇη˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. μ·Û›Ï˘ ∫·Ó¿‚·˜, ª¿Ì˘ ¶¿Û¯Ô˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §¿˙Ô˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ¿ÛÛÈÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Î·È ∏Ï›·˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘

∫˘Úȷ΋ 25/11 °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞Óı. °·˙‹˜-¢¿ÊÓË π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ÕıÏÔ˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. °’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∫˘Úȷ΋ 25/11 ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.00, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Û ∞’, μ’ Î·È °’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 °Ë. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡Â·fiψ˜, 15.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜£ËÛ¤·˜ ∫˘Úȷ΋ 25/11 ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜ ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-™·Ú·ÎËÓfi˜

∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 15.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜∞.∂. 2002

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 15.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 15.00, ¡.∞. ¡›Î˘-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.00, ∂.ª.∞.-¶ËϤ·˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-πˆÏÎfi˜

¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 13.00, ¢¿ÊÓË-¡›ÎË ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.00, ÕıÏÔ˜ 1-™·Ú·ÎËÓfi˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∂ÚÌ‹, 12.00, ∂ÚÌ‹˜ 1-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∂ÚÌ‹, 13.00, ∂ÚÌ‹˜ 2-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 10.30, ÕıÏÔ˜ 2¢‹ÌËÙÚ·

Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. 2002 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 10.00, ∞.™.

¢ËÌËÙÚÈ¿˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ÕıÏÔ˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 10.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¡›ÎË ∫˘Úȷ΋ 25/11 ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 10.00, £ËÛ¤·˜-∞¶√μ ¶·›‰Â˜ ™¿‚‚·ÙÔ 24/11 ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 10.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¶ÚÔ·›‰Â˜ ∫˘Úȷ΋ 25/11 ¡›Î˘, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡›ÎË

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÌÈÎÙ‹˜ ¡¤ˆÓ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26/11 Î·È ÒÚ· 15.45 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ (Volos Football Land) ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË: ™ÈÒÌÔ˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, ª¿ÛÙÔÚ·˜ (£ËÛ¤·˜), ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ì·Ù¿˜, ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ∫ÏÔ˘ÎÔ˘Ù¿Ú·˜, ªÔ‡Û˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ƒ¿Ù˘, ∫ÂÊ·Ï¿˜, ª·ÙÛΛÓ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ (¡.∞. ¡›Î˘), ¶¤ÙÛ˘, ª·ÁÈfiÁÏÔ˘, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ∞‰¿ÌÔ˜, ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘, °È¿ÙÛÔ˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â, ∞ÚÁ‡Ú˘, ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ (∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘), ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ (™ÎÈ¿ıÔ˜), ∫ˆÙÛ¤ÏÔ˜ (∞Á¯›·ÏÔ˜), °ÎÏ·‚›Ó˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∫·Ó‰‹Ï·˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ (ÕıÏÔ˜), ª¿Ê·˜ (∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜), ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ (¢¿ÊÓË).


¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

∏ ¡π∫∏ ∂Ã∞™∂ ª∂ 67-79 ∞¶√ Δ∞ Δƒπ∫∞§∞ BC ¶√À ∂πÃ∞¡ Àæ∏§∞ ¶√™√™Δ∞ ∂À™Δ√Ãπ∞™

27

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË “£” ∞fi ÙÔÓ Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¢Ô˘ÌÔ˘ÛÈ¿ÚË

“∂ÎÙ¤ÏÂÛË” Ì ÙÚ›ÔÓÙ· ËÓ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ Û ÈÛ¿ÚÈı̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á‡ÙËÎÂ Ë ¡›ÎË. Ãı˜ ÛÙÔ ¤¯·Û Ì 6779 ·fi Ù· ΔڛηϷ BC ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √ ¡›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙËÓ Î˘·ÓfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· (21 .), ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÂÛÈÙ¿Ï Â˘ÛÙÔ¯›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· 6.75Ì. ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏ¿Û˘ Ì ıËÙ›· ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ Â¤ÏÂÍ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ), ¶ÔÏ›ÙË (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ), ∫Ô˘Ù›Ó· (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ), £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) Î·È ª·ÏÙ¤ÛÈÔ (Û¤ÓÙÂÚ). ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ. √È ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· Ì 14-12 ÛÙÔ 7’ √ ·ÁÒÓ·˜ ›¯Â ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‰ÈÓ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì 18-20 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¯¿ÚË ÛÂ Ï¤È · ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·Ú¤, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰‡Ô ¯·Ì¤Ó˜ ‚ÔϤ˜ Ì ÙÔÓ ™Ù¿ÌÔ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÍÂΛÓËÛ ηϿ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ¤ÚÈÍ ÛÙË “Ì¿¯Ë” Î·È ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó‹Ïı ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤ÏÂÈ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·Ó ¢ÛÙÔ¯Ô‡Û·Ó ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏfi. ΔÔ Î·Îfi ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙÔ 16’ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ηٷÏfiÁÈÛ·Ó ÙÚ›ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ ª·ÏÙ¤ÛÈÔ. ªÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓË, ηıÒ˜ Ô “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˜” Û¤ÓÙÂÚ ¤ÎԄ ηı·Ú¿ ÙÔÓ Ã·ÚÈÛÌ›‰Ë ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ...˙ËÌÈ¿ ·fi ÙÔ “˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙfi” ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 7 fiÓÙÔ˘˜ ÌÂ Ó¤Ô “ÁÎÔÏ Ê¿Ô˘Ï” Ô˘ ΤډÈÛÂ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¿ÌÔ. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (29-32 ÛÙÔ 17’) ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜

£Â·Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ Û ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó “¤ÚÌÔÏ” Û ÛÔ˘Ù ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ‹Ù·Ó ÂÈÛÌ·Ù¿Úˉ˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÛÂÚ› 5-0 Î·È Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì 33-32 ÛÙÔ 18’ ¯¿ÚË Û ηϿıÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˘. ªÂ ÌÈ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓË Ê¿ÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∏ ¡›ÎË Â›¯Â ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜, ™Ù¿ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ “ÈÎ ÂÓ ÚÔÏ” . √È ΔÚÈηÏÈÓÔ› ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ Ì¿Ï·, Ô ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È Ô Ã·ÚÈÛÌ›‰Ë˜ Ì “ÊfiÏÔÔ˘” ¤Ù˘¯Â ηϿıÈ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ›¯Â ÂÎÓ‡ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ̤ÙÚËÛ·Ó ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÈÛfi·Ï˜ 35-35 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¡›ÎË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¿ÛÙÔ¯Ë ÙfiÛÔ ÛÙȘ ‚ÔϤ˜ (1/4), fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ· (2/13). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‹Ù·Ó ÈÔ Î·Ï‹ ÛÙ· ‰›ÔÓÙ· Ì 14/19. √ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˜ ÍÂΛÓËÛ “˙ÂÛÙfi˜” Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (45-42 ÛÙÔ 23’). ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ë ¡›ÎË ¤·È˙ “˙ÒÓË” , ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Δ˙‹Ì· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙË ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó (47-52) ÛÙÔ 26’ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë Ó· ηϤÛÂÈ Ù¿ÈÌ ¿Ô˘Ù. ∫·È Û·Ó ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô ª·ÏÙ¤ÛÈÔ˜ ¯ÚÂÒıËΠ̠٤ٷÚÙÔ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ù¤ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿. √ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ “ÙÈ̈Ú›”

ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÔÓÙfi ÙÔ˘ ·Ó¤‚·Û ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ fiÓÙÔ˘˜ (47-55 ÛÙÔ 27’). ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏϘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ΔڛηϷ Ô˘ ›¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ¤ÓÙ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È ÙÔ +13 (47-60) ÛÙÔ 28’. ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÙÔÓ ∞ÁÁÂÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ...٤ٷÚÙÔ ÛÂÚ› ÙÚ›ÔÓÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 53-66 ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ -13 Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ¤ÚÂ ӷ ÚÈÛοÚÂÈ. ŒÙÛÈ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔÓ ª·ÏÙ¤ÛÈÔ ÛÙÔ ·ÚΤ ·Ú¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÛÎÔÚ,, ÂÓÒ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ. ∂›Û˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÛÂ Ì·Ó ÙÔ˘ Ì·Ó ÁÈ· Ó· ȤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ 33’ (53-68) Î·È ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Δ˙‹Ì· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ڷΤÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ fiÓÙÔ Â› Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÙ¿. ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ› ¤Û·ÛÂ Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˜ Ì 2/2 ‚ÔϤ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˜ ‚Ú‹ÎÂ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔÓ ª·ÏÙ¤ÛÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ÚÈÍ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi (59-68 Î·È 61-70 ÛÙÔ 27’), ·ÏÏ¿ Ô Ã·ÚÈÛÌ›‰Ë˜ ›¯Â ÙËÓ ·-

¿ÓÙËÛË Ì ÈÛ¿ÚÈıÌ· ηÚÊÒÌ·Ù· (6172). √È μÔÏÈÒÙ˜ Ê¿ÓËΠӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË “‚ÂÓ˙›ÓË” ÛÙÔ ...ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ΔڛηϷ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 67-79. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °Îԇ̷˜, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, £ÂÔÊ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-20, 35-35 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 53-66, 67-79 (ÙÂÏÈÎfi). ¡π∫∏ μ. (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ™·Ì·Ú¿˜, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 6, ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ™Ù¿ÌÔ˜ 4, ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë˜ 3(1), ª·ÏÙ¤ÛÈÔ˜ 17, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎÔ˜ 21 (1), ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 6 (2), ¶ÔÏ›Ù˘ 8 (2). Δƒπ∫∞§∞ BC (Δ˙‹Ì·˜): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜ 5 (1), ∫·ÙÛ·Ú¤˜ 13 (1), ΔÛÔ‡ÙÛÔ˜ 4, ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜ 16 (4), ∞ÁÁÂÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 15 (3), ÷ÚÈÛÌ›‰Ë˜ 14, ºÔ‡ÓÙ·˜ 2, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ 10.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2. ∫fiÚÔÈ‚Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .11 4. ∂ÚÌ‹˜ §·ÁÎ. . . . . . . . . . . . . . . . .10 5. §·‡ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6. ÿηÚÔÈ ™ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . .10 7. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 8. ∞Úη‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 9. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 10. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 11. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . . .8 12. ¢fiÍ· §Â˘Î. . . . . . . . . . . . . . . . . .7 13. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 14. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ª∂ ¡π∫∏ ∂¶π Δ∏™ ∂º∂™ ™ºƒ∞°π∑∂π Δ∏¡ ¶ƒ√∫ƒπ™∏ ™Δ√ TOP 16 Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞™

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ËÓ ∞Ó·ÓÙfiÏÔ˘ ∂ʤ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.45 (∂Δ1) ÛÙÔ ™∂º Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Top 16 Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª¿ÓÙ˙·ÚË: “∫ÂÚ‰›Û·Ì ÙËÓ ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï Î·È ÙËÓ ∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Top 16, Ô˘

Δ

‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∂ʤ˜ Â›Ó·È Û·Ó ÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË fiÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ. Œ¯Ô˘Ó ηϋ ÔÌ¿‰·, οÙÈ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ‹ÙÙ·, ı¤ÏÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ηϿ, Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì”.

ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÚÔ ÕÓÙÈÙ˜ ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘: ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘: “∂›Ó·È ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Â̤ӷ ·˘Ùfi. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÚÂÛ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ÓÈÒıˆ ¿Ú· Ôχ ηϿ, ÔfiÙ ı· ·›Íˆ Î·È ÁÈ· ·˘ÙfiÓ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘ οӈ “‰ÒÚÔ” ÙË Ó›ÎË” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ

Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹: “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ ·Ó¤ÁÓˆÛ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. Δ¿ÛÔ˘ ª·Ù˙ȿη ÂÚ› ȉڇÛˆ˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë fiÏË Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. £ÂˆÚÒ fï˜ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ fiÙÈ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ȉڇıËÎÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 201/1983 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1983 Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “°˘Ó·ÈΛԘ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ∫·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚ›Ûˆ˜, ÿÓÙÌÔÏ√Ï˘ÌÈ¿‰· μfiÏÔ˘” . √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ √Ã∂ Î·È ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ΔËÓ ÚÒÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ƒ¤Ó· ¢È‚¿ÓË (Úfi‰ÚÔ˜), ∫·ÙÂÚ›Ó· ∑‹ÛË (·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜), ÷ڛÎÏÂÈ· ¢Ô˘ÌÔ˘ÛÈ¿ÚË (ÁÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), ™Ù·Ì·Ù›· ÃÚfiÓË (Ù·Ì›·˜), ¡›ÎË ™Ù¿ıË (¤ÊÔÚÔ˜). ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜ Î·È ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¢È‚¿Ó˘. √È ÚÒÙ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰ÂÏÙ›Ô Î·È ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: ∞ÏÌ¿ÓË ÃÚ˘Û¿ÓıË, μÚ¤ÎÔ˘ÏÔ˘ ¢·ÌÈ·Ó‹, °ÂˆÚÁÔ‡ÛÔÁÏÔ˘ ∞ÚÛ¤ÓË, ¢È‚¿ÓË ¢¤ÛÔÈÓ·, ¢È‚¿ÓË ∫˘Úȷ΋, ¢Ô˘ÌÔ˘ÛÈ¿ÚË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¢Ô˘ÌÔ˘ÛÈ¿ÚË º·Ó‹, ¢¤Ú‚Ô˘ ∂˘‰ÔΛ·, ∑‹ÛË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ªÔÛ¯ÔÁÈ¿ÓÓË ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¡·ÏÌ¿ÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¡¿ÛÈÔ˘ ™Ô‡Ï·, ¡¿ÛÈÔ˘ ª·Ú›·, ¶·Ï¿ÓÙ˙· ™Ù˘ÏÈ·Ó‹, ™Ù¿ıË ¶·Ú·Û΢‹, ™Â‚ÏÈ·ÓÔ‡ ∞ÚÈÛÙ¤·, ™ÎÔ‡Ú· ∞ÔÛÙÔÏ›·, ™Ù˘Ï›‰Ë ÕÓÓ·, ™ÙÚÔ‡ÁÁ· ™ÔÊ›·, ÷Ӌ ∑ˆÁÚ·ÊԇϷ. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÙÔ Ô‰fi ÙˆÓ 10.000 ‰Ú¯. Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000 ‰Ú¯. ™Â fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ ·ÚfiÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¢Ô˘ÌÔ˘ÛÈ¿Ú˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ÂÚȤÂÛ Û ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” .

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Austrian Boys ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ Austrian Boys. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ (Ì ÎfiÛÙÔ˜ 15 ¢ÚÒ), Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜.

ΔÔ §√ΔΔ√ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ˘, ÚfiÛıÂÛÂ: “£· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ӛΘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Ú˘ıÌfi. °ÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ηϿ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË fiÛÔ ÎÈ ÂÌ›˜. √fiÙ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ¤ÍÙÚ· ¿ıÔ˜ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ó›ÎË ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì Û οı ʿÛË ÁÈ· οı Ì¿Ï·” .

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 9, 10, 17, 26, 34, 49. Bonus: 45.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 19, 32, 34, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 14, 21, 22, 32, 33.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Ë ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Û· ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “º˘Ù¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. —∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· “μ·Î¯Â›·” ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÙËÓ Î¿‚· √ÈÓÔÌ¿ıÂÈ· (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72). — ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÛ·ÙÛ¿ÓË ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢∂√¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋” .

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞ —™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2012” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ 4Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜” , Ë ¤ÎıÂÛË “Contrast” Î·È Ë ¤ÎıÂÛË “Faith Stories” . ∂›Û˘ ÛÙÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ º. §. μ. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞Ó‰ÚÈÒÙË ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20:30 ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˘” .

£∂∞Δƒ√ —∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÙËÓ ·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜” , ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡.

√ªπ§π∂™ — √ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “£∂Δπ™” Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “¶ÚfiÏË„Ë, ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·›· ·È‰ÈÎÔ‡ ηÚΛÓÔ˘” , ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “™·Ú¿ÙÛË” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30. √ÌÈÏËÙ¤˜: ∫·Ú·ÓÙ¿Ó·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ‰/ÓÙ˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ μfiÏÔ˘, ªÔÛ¯fi‚Ë ª·Ú›·, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ‰/ÓÙÚÈ· ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∂Ï›‰·” , °·˚Ù·Ó¿ ™ÔÊ›· „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì., Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∑·Ó ∑·Î ƒÔ˘ÛÛÒ.

ª√À™π∫∏ —™˘Ó·˘Ï›·-ÔÈÔÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ˜ ÔÈËÙ¤˜ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ ™ÂʤÚË Î·È √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 5 ¢ÚÒ (‰È¿ıÂÛË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜). — √ “™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ê›ÏˆÓ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ Á‡ÛÂȘ” ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· fiÔ˘ ÛÙȘ 13:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6980286636.

¢π∞º√ƒ∞ —∏ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ “ªÓ‹Ì˘ Î·È √ÊÂÈÏ‹˜” ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ΔÚÈÛ‹ÏÈÔ˘ ºÏ‚ÔÙÔÌ¿, ‹Úˆ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. —∞Ê‹ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ °ÎÚÈÌ Ì ٛÙÏÔ “ÕÊÔ‚ÔÈ ‹ÚˆÂ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. Î·È ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. —√ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ “◊Ú· ∂ΉÔÙÈ΋” Î·È Ë ∞.ª.∫.∂. “¢ÈÔ̷ٛ Î·È ÌÔ‡Û˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚›ˆÓ Ô›ËÛ˘ Î·È ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. — √ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÌ‹Ì· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì ÌËÓÈ·›· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ (1 ‹ 2 ú). ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∂›Û˘ ÙÌ‹Ì· ∫ÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¶ÏÂ̷͛ÙÔ˜ (Ï·Û¤ Ì·Îڷ̤ - ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ - ÎÔÊÙfi - ϤÍÈÌÔ Ì ‚ÂÏfiÓ˜). — √ °˘Ó·ÈΛԘ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ·fi Á˘Ó·›Î˜ (3 - 9/12). ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6973 831361, 24280 92249, 6946 793208. — ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30, Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˆÚ·›Â˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ (ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿, ∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙ·, ∞Ì¿ÛÂÈ·). ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ۯÂÙÈÎfi dvd. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

Ãπ™Δ√À°∂¡¡π∞Δπ∫∂™ ∂√ƒΔ∞°√ƒ∂™ —ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 5:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μfiÏÔ˜ ¶·Ï¿˜” Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 8 ú. —ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ (§¤Û¯Ë ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ·, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ΔÔ. ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶EM¶TH 22 N√∂ªBPπ√À 2012

√ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ Ê¿ÚÌ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ”

√ ÚÔÊËÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ŸÚÁÔ˘ÂÏ

˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ·fi„Â Î·È ÒÚ· 21.30 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ Ù˘ “º¿ÚÌ·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ” Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÎÙ˘Ï¿.°È· ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏÏËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰‡ÛÎÔϘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÌÈÏ‹Û·Ì ̷˙› ÙÔ˘. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

¶fiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, Û ۯ¤ÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡ÌÂ Û·Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ. ŒÌÔÈ·˙ ˆÚ·›Ô ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Î·È ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›Û·Ì ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Ì¿ÏÏÔÓ Û ÂÊÈ¿ÏÙË. ΔÒÚ· ·Ú¯›Û·Ì ӷ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÙÈ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ, ÙÈ Î¿Ó·Ì ϿıÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ·‰˘ÛÒËÙË Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Ô˘ ۯ‰fiÓ ¤¯Ô˘Ì “·ÁÒÛÂÈ” , ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·‰Ôıԇ̠ے ·˘Ù‹. ™ÙÔ “·Ú·Ì‡ıÈ” ÙÔ˘ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, ÏÔÈfiÓ, Ù· ˙Ò· ÂÚÓÔ‡Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜, Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜. ∫·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÔÛ‚Ôψ̤ӷ Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ·ÁÚÔÈΛ·˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó Í·ÊÓÈο Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó. √ ÏfiÁÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, ÌÔÚ› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔÊËÙÈο, fï˜ ÙÒÚ· È·, Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ó· οÓÂÈ Î‡ÎÏÔ˘˜, Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ʈÙÂÈÓ‹ ÈӷΛ‰· Ô˘ Û ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÁÓÔ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÂÈÏÔÁ‹. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ, ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘; ¶ÚˆÙ·Ú¯Èο Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘. √ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, οÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·‡Ì·, ̤۷ ·fi ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ú·Ì‡ıÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ηٿ̷ٷ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·›Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜: ™Â ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ¤Ó·Ó ̇ıÔ,

̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙ·‰È·Î¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ŸÚÁÔ˘ÂÏ, fiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ÎÈ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ - Ì ٿÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·Îfi, Ì ÚÔ‹ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÍÔ˘Û›·, ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· - ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÏËıÈÓfi. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ·ԉ¯ÙÔ‡ÌÂ Î·È ¤Ú· ·’ ·˘Ùfi, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ̒ ·˘Ù‹. ΔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÂÏÈο; “ŸÏ· Ù· ˙Ò· Â›Ó·È ›Û·” ‹ “ÌÂÚÈο Â›Ó·È ÈÔ ›Û· ·fi Ù· ¿ÏÏ·;” . ¶ÔÈÔ˜ ıˆÚ›Ù ˆ˜ Â›Ó·È ‹ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜; ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ‰Ë ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·Ó›˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙË ÛΤ„Ë, ÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ¿ ÙÔ˘. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÚÔηÏ› Ë Ù¤¯ÓË, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÁÁ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¿, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ›Ûˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ. ∂ȉÈο Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ë Ù¤¯ÓË ÁÂÓÈο Î·È ÂȉÈο ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ͷӿ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Â·˘Ùfi Ì·˜, Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜, Ì ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜ Î·È ‚·ıȤ˜ ˘·ÚÍȷΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ fiÏÔÈ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ŒÂÈÙ·, Ë Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·-

● ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ “º¿ÚÌ·˜” ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ; ∂›Ó·È ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘‹Ú¯Â Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ¤ÙÛÈ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË “ı·ÙÚÈ΋ Ì·ÁÈ¿” , ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ΔÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ¤¯ÂÈ fï˜ Ó· οÓÂÈ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ, ‚¤‚·È·, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, οÙÈ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤Óˆ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Ì·Ú·˙ÒÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ô‡Ù η̛· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘.

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 21.30. ™ÎËÓÔıÂÛ›· - ‰È‰·Ûηϛ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜ ™ÎËÓÈο: ∫ÒÛÙ·˜ ªÔÌfi˜ ªÔ˘ÛÈ΋: ŒÏÂÓ· §‡ÚË ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ∞Ï›ÎË ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· μÔËıfi˜ ™ÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘: ∫·ÙÂÚ›Ó· μÏ¿¯Ô˘ ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË ª˘ÏˆÓ¿, √Ï˘Ì›· ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, ºÚÂȉÂÚ›ÎË ªÂΛÚË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ›Áη, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ μÏ·¯¿‚·˜, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, πˆ¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ºÈÏ›ÙÛ· ™·Ï·ÌÔ‡Ú·, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜, ∫·ÛÛÈ·Ó‹ μ·Ú‰·Ï‹.

¡¤Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜

“ªÈÎÚÔ› ·Ï·ÈÔÓÙÔÏfiÁÔÈ”

∂∫¢ƒ√ª∂™ —ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 5Óı‹ÌÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ú·ÁÔÓ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ 7, 8, 9, 10 Î·È 11/12. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË, ÛÙÔ ÙËÏ. 6978525599. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 1/12 Î·È 2/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 58768. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙȘ 15-16 /12, ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ŸÂÚ·˜ “√ ª·ÁÈÎfi˜ ∞˘Ïfi˜” ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ, ÛÙË §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î. º›Ï· ∑Ë̤ÚË ÙËÏ. 24210 30121 Î·È ÎÈÓ. 6944 410944 ‹ VIS TRAVEL ÙËÏ. 24210 31059.

● √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜

● ¶·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 4 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÈ·˜ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ûηʋ˜

∞¶√ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ “ªÈÎÚÔ› ¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏfiÁÔÈ” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘. ¶·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 4 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÈ·˜ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ûηʋ˜. ø˜ “ÌÈÎÚfi˜ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏfiÁÔ˜” οı ·È‰› ·ÔηχÙÂÈ Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ·Ó·ÛηÊÈÎfi ÛοÌÌ·, Ì ÂȉÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ÔÈÔ ˙ÒÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ·È‰È¿ Ûο‚Ô˘Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ·fi ıËÏ·ÛÙÈο, fiˆ˜ ¿ÏÔÁÔ, χÎÔ˜, Ê˘ÙÈο ·ÔÏÈıÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ʇÏ-

Ï· Î·È Î·ÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÏÈıˆÌ¤Ó· ÎÔ¯‡ÏÈ· ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ·fi 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ÙË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ οı ·È‰› Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏfiÁÔ˘. √È ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ οı ̤ڷ 09:00-15:00, ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∂›Û˘, ÙËÏÂʈÓÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 24210 36555 ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.volosmuseum.gr. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ οı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ›.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ √È £ÂÛÛ·ÏÔ› ÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ∏ √ª√™¶√¡¢π∞ £ÂÛÛ·ÏÈ-

ÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ “∏ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™Ù¤ÁË” ÙÈÌ¿ ÙËÓ 131Ë Â¤ÙÂÈÔ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ù˘ Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‹ÌÂÚÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ¤Ú˘ÛÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 130 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™Ù¤ÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú‡ÙË (Ï. ∫·Ú‡ÙÛË - ∞ı‹Ó·) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙȘ 10.30. ∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘” ¢Ú. ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ °. ∫Ô‡ÙÚ· ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÁËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Î·Ê¤, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ £ÂÛÛ·ÏÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ §. ™Ù˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ. ∏ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™Ù¤ÁË” ̤۷ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ÚfiÛÊ·Ù· ÁÈfiÚÙ·Û Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È‹ÌÂÚÔ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏ› ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘” .

°È· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ·fi Û‹ÌÂÚ·

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ª·Ú›·˜ ∏ÏÈÔ‡

E

ÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· - ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ª·Ú›·˜ ∏ÏÈÔ‡, Ì ٛÙÏÔ “™Ì‡ÚÓË - ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘ fiÏ˘ 1900 -1922” , Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ™Ì‡ÚÓË, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ƒøΔ∂∞™ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ “ÿˆÓ˜” , ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰fiÎˆÓ μfiÏÔ˘. ∏ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁfi Î·È ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· ª·Ú›· ∏ÏÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∂›Û˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙȘ ۿϘ Ù˘ fiÏ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ë soprano ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª¿Ú‰· Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÛÙÔ È¿ÓÔ Ù˘ ÕÚÙÂÌȘ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ), ‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ (6.00-7.30, 7.458.30 Î·È 9.00-10.30), ÂÓÒ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ (12.0013.30) Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Δ· ÚˆÈÓ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË, ¤ÂÈÙ· ·fi ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-31701. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 3,50 ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È 6ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ.

● ∏ ÛÎËÓÔı¤ÙȘ ª·Ú›· ∏ÏÈÔ‡ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÈÙÚÔ¤Ê Ê¤ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÈ· Ó¤· ÔÙÈ΋ ÛÙ· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1922 (™Ì‡ÚÓË 1919, ¢ÁÂÓÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Imperial War Museum)

ªÈ· Ó¤· ÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ∏ ÛÎËÓÔı¤ÙȘ ª·Ú›· ∏ÏÈÔ‡ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÈÙÚÔ¤Ê, ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ʤÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÂÈÎfiÓ˜ ͯ·Ṳ̂Ó˜ Û “ÎÏÂÈÛÙ¿” ·Ú¯Â›· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Ó¤· ÔÙÈ΋ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1922. ∂ÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÔÈ ‰˘Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¯¿ıËΠÙÔ 1922 ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. πÛÙÔÚÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË πÛÙÔÚ›·, ÂÓÒ ™Ì˘ÚÓÈÔ›, ÚÒÙ˘, ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜, ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔڛ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÌÈÎÚÔ˚ÛÙÔڛ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÙËÓ ·ÚÌÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ò˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ì Û¿ÓÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÛÙ·¯˘ÔÏÔÁ‹ıËΠ·fi ·Ú¯Â›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ë ÌÔÓÙ¤Ú ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ ∞Ï›ÎË ¶·Ó·Á‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‹¯Ô˘˜ ÂÔ¯‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÓÒ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ ¶Ï·Ù‡Ú·¯Ô˜, ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È

ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. ∏ Ù·ÈÓ›· ¿Ú¯ÈÛ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ ÔÚ›· ·fi ÙË μȤÓÓË ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, Û ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ê¿Ú̷η ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ë Ù·ÈÓ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜: Giles Milton (Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÷̤ÓÔ˜ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜), ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÈÙÚÔ¤Ê (Haverford College), £¿ÓÔ˜ μÂÚ¤Ì˘ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ), μÈÎÙÒÚÈ· ™ÔÏÔ̈ӛ‰Ô˘ (Fellow, Kings College Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË), ∂ϤÓË M·ÛÙ¤· (New Mexico University Î·È ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË), Leyla Neyzi (Sabanci University), Jack Nalbantian (ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË). ™ÎËÓÔıÂÛ›·, ÂÈ̤ÏÂÈ·: ª·Ú›· ∏ÏÈÔ‡, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÈÙÚÔ¤Ê, ÌÔ˘ÛÈ΋: ¡›ÎÔ˜ ¶Ï·Ù‡Ú·¯Ô˜, ÌÔÓÙ¿˙: ∞Ï›ÎË ¶·Ó·Á‹, ‰È‡ı˘ÓÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: Allen Moore. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú: 87’.

™‹ÌÂÚ· ÛÙË Ã¿ÚÙ·, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ “Õ„ÈÓıÔ˜”

∏ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË °Î·Ó¿ ∞¶√æ∂ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 8:30 Ì.Ì.

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙË ™ÔÊ›· ¡¿ÛÛÈÔ˘ ∏ ™√ºπ∞ ¡¿ÛÛÈÔ˘ (ʈӋ)

Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÛÛÈÔ (ÎÈı¿Ú·-ʈӋ), ∫ÒÛÙ· ÷ϿÙÛË (Ì¿ÛÔ) Î·È ÕÁÁÂÏÔ ΔÛÈÚÈÁˆÙ¿ÎË (Ù‡Ì·Ó·), ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÂÊ¿ÙÔ Live Party ÛÙÔÓ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Yacht Club ÙÔ˘ Domotel Xenia Volou ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21:00. ŒÓ· live ÁÂÌ¿ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰È·Û΢¤˜ ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û ‹¯Ô˘˜ jazz, soul, funk, swing, blues, rock and roll ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÈÔ› Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210-92700.

¶EM¶TH 22 N√∂ªBPπ√À 2012

● √ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ª. °Î·Ó¿˜ ı· ‚ÚÂı› ·fi„ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã¿ÚÙ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “Õ„ÈÓıÔ˜” Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÏ¿ÓÈ. ¶ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜. “Õ„ÈÓıÔ” ÙÈÙÏÔÊÔÚ› Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÏ¿ÓÈ. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÎÏÔÓÈÛÌfi Ù˘ ʇÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ÙË “‰È·‚¿˙ÂÈ” ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜. “Õ„ÈÓıÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÊÙÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÂȉ‹ ÂÈÎÚ¿ÓıËÛ·Ó” ϤÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜. “∂›Ó·È fï˜ Î·È ÙÔ Ê˘Ùfi, Ë ·„ÈıÈ¿, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ·„¤ÓÙÈ, ÙÔ ÔÙfi ÙˆÓ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ, ÙÔ˘ ªÔÓÙÏ¤Ú Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ (...). §¤Ó fiÙÈ ÛÙ· Ô˘ÎÚ·ÓÈο ¿„ÈÓıÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È

29

√ÌÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ™∏ª∂ƒ∞ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 17.00 - 20.00 ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶·¿Ó˘, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÔÌÈÏ›·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, ı· ¤¯ÂÈ ı¤Ì· “∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ¡Â˘ÚÒÛÂȘ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∞ÛÙÈ΋ ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ - √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ £ÂÚ·›· Î·È Î¿ı ¶¤ÌÙË Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·-πÛÙÔÚ›· Δ¤¯Ó˘, ·fi 17.00-20.00 ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô (∞Ó··‡Ûˆ˜-∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË).

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ ª¿ÁÈ· ∏ °¡ø™Δπ∫∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ -

·ÊÈÏÔÎÂÚ‰‹˜∂Ù·ÈÚ›· “Samael-Lakshmi” , ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓË ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ 2012, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì›· Á‡ÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ ª¿ÁÈ· (ηϿ Ê˘Ï·Á̤ӷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ª¿ÁÈ·: ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ª¿ÁÈ· Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÊÙÂÚˆÙÔ‡ ÊȉÈÔ‡ - ΔÔ ·ÏËıÈÓfi 2012” Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ‰È¿ÏÂÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

ÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ. ∂›Ó·È ¿Ú·Á ·Ï‹ıÂÈ·;” . ŸÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Ô›ËÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙË Ê‡ÛË fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Õ„ÈÓıÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ fiˆ˜ ÎÈ ¤Ó· Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ª¿ıÈÔ˘ ÕÚÓÔÏÓÙ, ÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ¡Ùfi‚ÂÚ, Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ·ÊÈÂÚÒÛÂȘ (∑˘Ú¿ÓÓ· ∑·Ù¤ÏË, ¡¿ÛÔ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ Î.¿.). ¶ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË °Î·Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÂÓÒ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÔÔÈËı› ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜. ΔÔ 1994 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi μÚ·‚Â›Ô ¶Ô›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶·Ú·ÏÔÁ‹, ÙÔ 2009 Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∫·‚¿ÊË, Î·È ÙÔ 2011 ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã¿ÚÙ·, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421033250.

ÒÚ· 12.00-14.00 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Puerto Del Tango §·¯·Ó¿ 5, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ (›Ûˆ ·fi Ù· ∫Δ∂§) Ë √Ï˘Ì›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÔÚÔ‡, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. √ ¯ÔÚfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË, ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Â˘ÎÈÓËÛ›·. ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ fiÔ˘ ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË. ∏ Â·Ê‹ ÙˆÓ Á˘ÌÓÒÓ ÂÏÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ÁË ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ηıÂÙ› ·ÚÓËÙÈÎfi ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¢ÂÍ›· Î·È „˘¯È΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. √È ·ÊÚÈοÓÈÎÔÈ ¯ÔÚÔ› ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ CaRaCaTu. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi. ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 15 ú. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 6977801377.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 21H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

830,27

1,10

0,27 0,041 2,96 0,506 6,02 1,84 0,159 0,035 1,07 0,33 0,583 0,094 1,19 0,046 0,074 0,06 0,363 0,252 17,5 0,032 0,23 0,353 0,052 0,158 2,29 0,066 1,9 0,51 0,807 4,6 1,43 0,37 3,04 0,564 1,3 3 0,737 2,1 4,33 0,534 1,15 0,39 0,749 1,14 5,11 1,12 3,66 0,124 0,747 0,335 0,768 0,743 4,44 0,889 0,64 1,18 0,586 2,67 8,53 1,8 0,093 0,8 0,135 0,186 0,095 2,52 0,67 0,18 0,409 0,836 0,57 0,032 3,65 5,52 0,027 1,09 0,07 0,046 0,477 0,136 3,65 0,149 0,155 0,141 1,61 0,239 0,949 0,256 0,32 0,319 0,24 17 0,125 1,78 0,34 0,67 3,54

0,00 0,00 1,37 0,00 -0,17 4,55 0,00 -2,78 0,00 0,00 -0,17 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,16 1,61 0,06 0,00 0,00 -1,40 0,00 -1,25 0,00 -15,38 0,00 0,00 1,77 0,00 0,70 -17,41 0,00 3,49 0,00 0,00 -1,60 -0,94 1,88 -16,56 -2,54 3,17 3,31 3,64 1,59 3,70 1,95 -2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,45 0,00 0,00 0,00 -1,84 4,71 0,00 9,09 4,49 0,00 2,27 3,33 18,75 0,00 0,00 0,00 8,20 3,47 0,00 0,00 0,00 -4,50 12,50 -0,91 0,00 0,00 -0,21 -2,86 0,00 0,00 0,00 11,90 3,21 0,00 0,00 0,00 6,67 -3,33 0,00 4,29 0,81 0,00 0,00 0,00 -0,28

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

14,47 64,00 13,65 -43,78 -20,92 240,15 -53,10 -2,86

0,18 0,023 1,6671 0,45 3,56 0,418 0,105 0,02

0,353 0,151 3,5183 0,82 7,6 2,42 0,542 0,074

44,10 178,47 -63,97 0,86 -48,89 -26,00 0,00 34,94 53,01 35,30 -38,46 0,00 16,12 -82,77 -85,38 -19,93 -79,09 -14,80 -15,00 116,89 21,05 119,47 -15,72 1,33 23,31 -3,70 -63,37 -45,43 46,85 20,22 110,58 71,90 133,53 122,87 86,39 40,35 39,10 47,20 -37,50 102,44 -8,67 -61,79 -25,70 -13,45 -12,84 0,00 -52,61 -34,89 34,33 23,27 -18,18 59,65 77,78 15,38 -22,92 24,68 0,00 243,59 0,00 -18,20 55,77 -0,87 28,00 7,35 43,93 -72,00 -23,78 -11,39 -69,54 -26,28 -62,97 0,00 -23,98 -47,64 68,60 23,85 63,70

0,115 0,18 0,034 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,04 1,9 0,45 0,289 2,43 0,558 0,305 2,98 0,287 1,3 0,912 0,48 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,743 3,85 0,851 0,64 0,902 0,234 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,164 0,04 2,52 0,18

0,39 0,74 0,424 1,58 0,143 0,182 0,06 0,427 0,294 18,24 0,117 0,359 0,45 0,441 1,53 2,86 0,5 2,08 0,54 1,48 5,48 1,47 0,64 3,06 0,62 1,3 8,61 2,52 2,7 5,65 0,8 1,2 0,402 0,848 1,34 5,38 1,23 3,89 0,273 0,789 0,506 2,7 1,29 7,09 1,2 0,64 3,07 1,19 2,7 9,37 2,35 0,131 1,5 0,169 0,366 0,165 2,52 0,72

-12,33 7,38 30,20 -35,14 11,84 4,20 -14,42 -51,43 0,00 139,86

0,28 0,423 0,347 0,015 3,3 3,3499 0,021 0,836 0,046 0,028 0,391 0,116 0,089 0,131 0,068 1,01 0,099 0,159 0,154 0,185 0,2 3,9 0,054 1,2 0,34 0,67 1,31

0,575 0,894 0,92 0,042 3,9 5,9 0,155 1,6 0,165 0,239 0,767 0,92 0,223 0,46 0,192 1,87 0,296 0,682 0,44 0,336 0,39 28,01 0,192 2,37 0,7 0,67 3,8

ŸÁÎÔ˜

5130 0 5914 0 232 5471538 0 11000 0 0 348359 30863 27020 0 0 0 102 43562 102421 0 0 4096 14491809 119800 0 324529 0 0 3426621 5667 37684 4 500 1355 0 0 9059 147340 21773 2110 12403 427122 27955 95686 131939 7695 11707 4100 0 1279930 0 0 9 0 0 0 550 16582 0 90 7678 0 449 5000 5700 0 9227 0 14939 10765 0 0 0 2659 1216 517 0 16810 2673 13122 0 0 0 20385 5406 0 0 20 4141 10715 0 73 55863 0 0 0 3760

ªÂÙÔ¯‹

∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,12 0,08 0,021 0,681 0,32 0,241 0,149 0,519 1,8 0,331 0,11 3,25 0,6 0,845 0,304 0,059 0,359 1,7 6,67 0,356 5,37 0,04 4,63 4,46 0,6 0,1 1,39 0,58 0,642 0,16 0,37 0,15 1,65 0,339 0,072 0,5 0,91 0,55 1,44 0,473 3,62 0,441 0,76 0,895 12,86 1,77 1,57 6,34 3,68 0,091 0,287 0,633 1,54 0,039 0,08 0,14 1,6 0,05 0,34 0,267 4,72 4,57 0,542 2,78 0,11 4,99 0,48 1,2 1,02 0,71 0,899 0,49 0,026 0,342 0,236 0,142 0,4 1,57 11,2 0,429 10,1 1,01 1,05 1,37 2,2 0,14 112,95 2,78 0,831 0,088 0,534 0,04 0,08 0,568 0,273 3,46 0,132

0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,31 0,00 -2,76 0,00 -9,23 9,79 5,59 0,00 -6,56 -7,41 0,00 0,87 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2,56 0,27 0,00 1,85 4,95 0,00 -1,38 1,11 -0,36 5,11 0,85 0,00 6,01 0,00 2,40 0,00 4,12 3,97 1,12 3,95 0,00 -0,35 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,56 11,25 3,74 3,16 -3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,64 4,08 6,45 0,00 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,44 3,29 0,00 0,00 -1,75 11,73 1,94 9,60 0,00 0,00 0,00 -4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 0,00 -3,62 0,00

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

0,00 0,00 -23,08 -64,16 -15,57 -54,87 61,96 40,65 0,00 32,40 -7,63 8,61 -7,69 -31,85 -30,91 -46,36 -8,65 176,77 20,19 9,23 -77,69 -80,39 -15,82 17,11 -45,45 0,00 62,38 -17,02 43,05 -28,89 -23,71 212,50 0,00 63,77 0,00 31,58 -2,19 34,80 21,01 -20,64 -2,16 34,15 0,00 35,40 3,04 44,63 38,60 -0,47 29,51 1,11 75,00 10,70 4,05 -78,33 0,00 0,00 0,00 -31,76 20,00 48,13 47,42 30,84 15,35 66,67 -0,80 -40,74 -37,31 56,06 173,08 4,19 84,21 -25,71 -46,56 -23,38 -29,70 -1,21 131,80 -20,00 -22,00 32,51 -66,00 -34,73 157,52 12,82 0,00 41,19 63,91 31,04 -76,47 41,27 0,00 0,00 39,22 5,81 7,79 266,67

0,12

0,12

0,012 0,36 0,13 0,225 0,051 0,171

0,06 2 0,43 0,534 0,54 0,576

0,181 0,045 1,54 0,388 0,808 0,301 0,051 0,27 0,47 4,42 0,251 3,4 0,039 4,23 1,13 0,59 0,1 0,744 0,352 0,303 0,129 0,217 0,033 0,898 0,161 0,072 0,253 0,501 0,348 0,67 0,376 3,6 0,16

0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,54 0,143 0,58 1,86 9,99 0,41 34,5 0,265 8,1 5,18 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,13 0,429 0,089 0,61 1,1 0,75 1,46 0,8 3,7 0,45

0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,8482 0,033 0,129 0,446 1,06 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,315 1,96 0,018 3,28 0,408 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,225 0,17 0,139 0,251 0,592 11,2 0,416 3,18 0,331 0,935 0,475 1,58

1,09 16,92 1,82 1,89 7,5 4,32 0,12 0,3 0,709 2,14 0,216 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,33 4,74 4,7 0,679 2,98 0,133 7,44 1,023 2,25 1,06 0,719 0,97 0,64 0,06 0,67 0,45 0,287 0,518 1,86 14,5 0,72 10,9 4,16 1,6933 2 2,2

52,11 1,1 0,55 0,088 0,225

120 4,6 0,944 0,374 0,61

0,234 0,152 2,61 0,036

0,568 0,435 4,09 0,16

ŸÁÎÔ˜

0 0 5000 999 780 0 0 0 0 0 400 91415 0 520 0 350 7575 630691 0 3310 13 0 393 826146 0 0 374 410 10 1689 9984 0 7567339 19090 0 16620 5533 3925 88618 3500 0 51652 0 1000 1833 569299 13965 51983 447326 0 1090 15360 540 0 0 0 0 0 10258 14559 17329 52421 5758 0 0 0 0 17691 18316 38956 6545 565 0 0 0 0 55100 737454 0 0 36472 402 5421 50 200 0 0 4134 0 0 0 0 0 1 0 1432 0

ªÂÙÔ¯‹

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

ŸÁÎÔ˜

0,32

0,00

0,31

0,195

0,45

3000

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,437

4,05

-7,92

0,198

0,895

13500

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

1,17

3,54

71,61

0,4902

1,16

29928

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√)

0,237

7,73

30,94

0,171

0,297

250

0,28

-0,36

-50,21

0,154

0,824

7650352

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,766

7,28

86,70

0,3053

0,838

400

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

0,601

0,00

20,44

0,239

0,655

60

§∞ªæ∞ (∫√)

16,99

0,00

0,53

13,6

17,3

0

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,685

0,00

34,84

0,364

0,69

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,34

0,00

-2,58

0,289

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,658

0,00

-25,82

0,389

0,889

0

∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,2

0,00

-13,04

0,149

0,334

0

1,92

1,05

45,45

1,01

1,96

4210

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√)

0,245

0,00

-10,26

0,15

0,54

0

ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√)

0,061

1,67

-31,46

0,053

0,124

57980

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,409

0,00

89,35

0,174

0,409

0

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

ª∂Δ∫∞ (∫√)

7,65

-3,89

28,36

5,48

8,48

101816

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,193

-0,52

-11,82

0,1

0,229

21620

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,119

5,31

-18,37

0,073

0,179

3028

2

0,50

-15,25

1,6

2,46

1200

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,497

0,00

71,38

0,203

0,515

0

7,39

-0,67

26,91

3,7035

7,45

71557

0,24

0,00

26,98

0,14

0,282

0

ª√ç√™ (∫√)

0,853

6,36

8,81

0,485

1,24

2933

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,549

0,00

14,61

0,201

0,635

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,056

0,00

-55,20

0,051

0,129

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

3,71

3,63

18,21

1,3

4,01

248835

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,495

0,00

-41,76

0,361

1,28

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,268

0,00

35,35

0,122

0,328

0 0

¡∂§ (∫√)

0,15

0,00

120,59

0,0387

0,18

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,08

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,497

4,19

1,84

0,23

0,625

73396

¡π∫∞™ (∫√)

0,442

0,00

-18,60

0,403

0,77

0

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

1,3

11,11

-5,52

0,72

1,836

200

√§£ (∫√)

16,82

1,94

77,23

8,8

16,92

5111

√§¶ (∫√)

14,37

0,14

68,43

7,06

14,4

8123

√¶∞¶ (∫√)

4,94

1,86

-27,53

3,5

7,9

1304011

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

3,9

2,63

36,11

1,09

4

1326952

√Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,33

-9,59

6,45

0,252

0,462

2100

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,345

9,87

-50,71

0,196

0,7

3575

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,476

9,43

89,07

0,187

0,566

107605

0,44

2,80

73,52

0,186

0,81

19818503

0,022

0,308

0

2

960

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,028

0,00

-30,00

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,32

-0,75

-28,88

1,01

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

0,55

10,00

-85,53

0,093

4,25

60

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

2,84

-9,27

10,18

1,54

3,55

312

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

1,08

4,85

134,41

0,403

1,13

103773

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,48

-0,22

15,09

3

4,7

2600

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,08

6,67

-34,43

0,053

0,186

2300

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,57

-5,00

17,86

0,3

0,664

2799

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

0

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

3,29

-0,30

68,37

1,2

3,3

18357 262

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

0

0,78

0,00

-30,97

0,77

1,16

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,349

0,00

105,29

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,34

13,33

12,87

0,156

0,449

14568

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

1,27

1,60

24,51

0,401

1,59

210718

™π¢ª∞ (∫√)

0,62

0,00

24,00

0,432

1,11

0

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,34

0,00

-9,33

0,203

0,47

0

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

0,88

0,00

-12,00

0,6

1,31

0

1,4

0,72

161,68

0,43

1,51

56782

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,039

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,06

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,085

0 111509

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

2,59

1,17

114,10

0,8063

2,78

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

1,33

3,91

9,02

0,76

1,68

3204

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0

0,23

0,00

0,44

0,154

0,415

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,311

-2,81

16,36

0,133

1,03

3590

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13,55

0,37

16,48

10

16,48

31275

ΔπΔ∞¡ (¶√)

5,98

-0,17

19,11

4

6,99

312

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

5,4

0,00

-45,73

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

2,08

0,00

-55,84

0,96

4,71

0

À°∂π∞ (∫√)

0,397

5,87

56,80

0,125

0,4

371184

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,077

0,00

-33,62

0,071

0,4

2380

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,194

0,339

0

3

0,00

-25,07

2,93

4,9189

300

Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,531

-10,00

-36,71

0,412

0,94

360

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,536

1,71

22,09

0,29

0,695

52704

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,037

2,78

-23,40

0,028

0,08

500

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,547

4,79

-20,72

0,4

0,778

50


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 20∏™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.002.583,18 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.683.219,61 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 22.215.587,75 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.324.603,10 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.941.377,10 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.950.261,75 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.509.762,15 ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 51.524.107,32 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.652.032,43 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.463.154,67 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.692.405,75 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.906.844,67 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.389.599,27 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 9.899.050,48 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.367.852,66 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 34.775.469,09 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.641.655,96 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 120.924.997,64 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 165.409.170,25 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 22.857.577,67 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.775.685,63 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.565.463,73 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.932.797,44 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 32.614.410,20 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.359.713,04 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 16.750.998,04 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 14.872.893,34 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.272.548,12 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.199.098,70 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.545.750,77

2.587.326,49 1.095.400,89 6.765.552,86 693.420,17 4.108.563,26 304.437,11 1.962.387,15

4,2525 6,1012 3,2836 6,2366 1,9329 6,4061 3,3173

0,32% -0,12% -0,14% 0,02% -0,76% -0,16% -0,66%

4,3163 6,3147 3,4478 6,2366 2,0006 6,6303 3,4334

4,2206 6,0402 3,2508 6,1742 1,9136 6,3420 3,2841

-10,70% 4,04% -3,49% 5,69% 20,60% 6,64% 11,38%

13.774.030,09 17.664.133,33 2.944.834,00 660.730,77 2.837.878,95 2.824.633,03 1.554.500,71 2.629.995,54 8.466.061,18 3.130.963,00 9.781.478,38 25.965.527,05 3.171.745,43 5.745.839,00 623.921,74 881.250,58 2.915.929,98 1.747.708,93 1.964.371,43 2.231.155,12 2.317.627,33 3.298.744,23 2.377.440,22

3,7407 5,1320 7,6280 8,6153 7,7194 7,2185 6,3680 7,3642 4,1076 12,0224 12,3627 6,3703 7,2066 2,9196 4,1118 10,1365 11,1849 9,9328 8,5274 6,6660 8,7471 10,0642 17,0544

1,06% -0,11% -0,07% -0,02% 0,42% 0,46% 2,14% 0,82% 0,56% -0,15% 0,01% -0,08% -0,35% -0,58% 0,09% -0,45% -0,05% 0,11% 0,17% -0,22% 0,05% 0,63% -0,19%

3,7594 5,1577 7,6661 8,6584 8,1054 7,4351 6,5590 7,5851 4,1487 12,1426 12,3627 6,4340 7,2787 2,9225 4,1529 10,2379 11,2967 10,0321 8,6127 6,7327 8,8346 10,1648 17,2249

3,7126 5,0935 7,5708 8,5507 7,5650 7,0741 6,2406 7,2906 4,0665 11,9022 12,3627 6,3066 7,1345 2,9138 4,0707 10,0351 11,0731 9,8335 8,4421 6,5993 8,6596 9,9636 16,8839

-7,32% 12,45% 5,88% 11,49% 14,27% 10,31% 36,89% 21,08% 9,41% 6,51% 4,20% 22,08% 32,73% 12,66% 8,47% -5,14% 1,53% 13,01% 5,55% -1,45% 7,43% 14,14% 11,96%

1.095.114,57 3.123.602,53 4.769.764,30 384.284,00 1.580.464,23 938.803,57 799.908,97 656.135,08 2.072.072,43 1.000.499,20 1.073.944,52 624.120,27

21,8536 9,3278 4,4045 5,4113 2,6538 7,8856 8,0061 7,1946 4,0105 4,3083 5,6290 11,1117

0,24% 0,35% -0,18% 0,06% -0,21% 0,02% 0,29% 0,12% 1,00% -0,03% 0,01% 0,14%

22,2907 9,5144 4,4926 5,5195 2,7069 8,0236 8,1462 7,3205 4,0807 4,3837 5,6290 11,3339

21,6351 9,2345 4,3605 5,3572 2,6273 7,8067 7,9260 7,1227 3,9704 4,2652 5,5727 11,0006

22,57% 29,21% 19,73% 7,14% 7,73% 23,53% 24,75% 22,55% 32,91% 17,49% 0,38% 7,86%

6.441.365,20 8.294.624,68 3.440.727,41

7,3580 2,7752 3,3774

-0,37% 0,31% 0,00%

7,5787 2,8030 3,3774

7,2844 2,7613 3,3774

10,40% -21,01% 0,78%

10.653.077,52 123.867,26 1.785.736,32 420.369,98 8.377.888,81 6.627.322,83 693.057,48

0,6392 8,7121 2,1052 3,5052 2,6238 2,8815 2,4922

-0,37% -0,09% 1,29% 0,03% 0,15% 0,02% -0,18%

0,6488 8,8428 2,1178 3,5087 2,6632 2,8988 2,5296

0,6328 8,6250 2,0884 3,4912 2,5976 2,8584 2,4673

28,28% 15,18% -20,27% 0,84% 9,44% 1,42% -1,11%

333.386.802,53 147.688.861,78

146.435.751,63 107.941.823,29

2,2767 1,3682

0,31% 0,23%

2,2767 1,3682

2,2767 1,3682

5,66% -18,00%

9.126.466,06 35.538.255,33 1.716.354,35 17.627.867,00 9.108.897,38 4.105.304,53 6.049.373,08 3.746.423,09 37.887.228,51 11.865.951,13 4.678.429,25

2.253.572,17 13.689.992,57 2.062.575,97 8.506.946,80 1.484.191,06 1.956.820,10 2.044.892,59 502.607,76 5.781.915,05 1.602.825,69 1.281.055,36

4,0498 2,5959 0,8321 2,0722 6,1373 2,0979 2,9583 7,4540 6,5527 7,4031 3,6520

0,14% -0,18% 0,25% -0,16% -0,62% 0,34% 0,11% 0,01% -0,13% -0,10% 0,20%

4,0498 2,5959 0,8321 2,0722 6,1373 2,0979 2,9583 7,4540 6,5527 7,4031 3,6520

4,0194 2,5699 0,8238 2,0515 6,0759 2,0769 2,9361 7,4540 6,4872 7,3476 3,6155

-21,73% 20,70% 33,31% 1,48% 8,29% 6,25% -20,83% 3,12% 6,08% 5,03% 3,36%

3.672.610,17 25.009.946,35 246.305,95 5.110.483,29 16.188.570,30 27.835.270,78 4.025.280,08 1.127.235,20 3.782.853,27 1.988.892,77 1.236.376,07 8.284.690,67 3.363.739,58 1.875.189,87 6.525.679,56 9.290.585,91 297.998,89 660.881,36 2.473.771,43 10.282.379,81 5.976.288,63

10,8134 1,4281 14,6523 4,7384 3,5651 3,7277 12,2566 11,7625 10,5927 1,5497 12,4026 9,3775 8,9032 8,8084 11,0491 2,9406 31,5342 14,6665 10,7206 2,9325 3,4403

-0,39% 0,13% 0,11% -0,71% -0,10% -0,30% -0,37% -0,34% -0,33% -0,53% 0,02% 1,18% 0,06% -0,25% -0,78% -0,73% -0,44% 0,12% 0,10% 0,13% 0,14%

11,0297 1,4281 14,6523 4,7384 3,5651 3,8209 12,5017 11,9978 10,5927 1,5497 12,4026 9,4244 8,9121 8,8965 11,1596 2,9700 31,6919 14,8132 10,8278 2,9325 3,4403

10,5971 1,4138 14,5058 4,6910 3,5384 3,6531 12,0115 11,5273 10,3808 1,5342 12,4026 9,3072 8,8587 8,7203 10,9386 2,9112 31,2977 14,5198 10,6134 2,9032 3,4059

17,96% 6,46% 10,87% 24,25% 9,22% 14,91% 13,97% 12,31% 13,64% 36,57% 3,94% 12,41% 12,17% 13,90% 22,04% 33,77% 1,51% 6,94% 10,31% 7,01% 10,80%

0,7579 0,7917 0,9717 0,8988 0,9126 0,2230 0,2333 14,1867 18,6328 1,1771 1,2046 1,2069 8,4731 8,8774 8,9161 9,3897 8,9238 9,4900 9,3359 9,8812

0,13% 0,14% 0,50% 0,06% 0,07% -0,62% -0,51% 0,27% 0,64% 0,00% 0,10% 0,09% -0,16% -0,16% -0,10% -0,10% -0,16% -0,16% 0,28% 0,28%

0,7579 0,7917 0,9717 0,8988 0,9126 0,2230 0,2333 14,1867 18,6328 1,1771 1,2046 1,2069 8,4731 8,8774 8,9161 9,3897 8,9238 9,4900 9,3359 9,8812

0,7503 0,7917 0,9523 0,8898 0,9126 0,2208 0,2310 14,0448 18,4465 1,1771 1,1956 1,2069 8,3036 8,8774 8,7378 9,3897 8,7453 9,4900 9,1492 9,8812

6,85% 7,98% 5,76% 11,18% 12,22% 26,78% 34,08% 47,15% 45,65% 2,95% 8,74% 8,92% 8,15% 8,68% 7,07% 7,59% 9,32% 10,35% 24,57% 24,61%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.932.141,87 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.136.225,58 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.008.335,68 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.079.483,87 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.194.271,33 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.402.991,00 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.404.151,98 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.720.647,14 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.310.054,13 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.310.486,45 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.045.200,62 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.935.030,31 AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 47.395.660,93 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 23.019.350,09 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 11.620.807,04 ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.809.877,40 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.079.141,46 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.759.296,48 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.473.462,64 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.982.224,77 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.096.430,90 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.727.204,94 ∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

39.713.454,97 35.717.892,93 3.608.953,33 24.215.608,10 57.713.534,89 103.761.605,23 49.336.137,69 13.259.154,35 40.070.691,51 3.082.164,37 15.334.303,19 77.689.588,21 29.947.917,87 16.517.381,84 72.103.114,58 27.319.620,36 9.397.147,03 9.692.830,18 26.520.281,48 30.153.087,81 20.560.492,45

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR

7.879.828,16 2.827.566,37 343.205,26 8.174.651,93 12.989.525,54 12.305.240,63 984.895,53 2.184.784,27 678.545,06 42.297.680,83 20.752.147,15 842.027,10 3.329.540,56 652.433,79 5.973.708,29 692.568,30 1.598.808,01 555.994,59 128.104.917,92 752.775,01

10.396.250,19 3.571.480,63 353.183,83 9.094.915,65 14.232.944,94 55.192.294,03 4.221.860,83 154.001,92 36.416,76 35.932.378,76 17.228.015,09 697.653,95 392.955,58 73.493,64 669.990,95 73.757,96 179.161,56 58.587,46 13.721.781,72 76.182,30

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

37.103.551,66 960.405,89 76.810.268,47 46.634.502,52 38.971.346,51 18.975.774,52 9.128.043,44 544.113,31 34.864.879,92 173.068,15 11.061,65 22.108.177,30 13.743.684,99 352.806,88 19.499.383,43 41.977.169,87 30.218.572,04 30.876.786,63 2.005.205,69 1.912.617,72 50.244.670,61 6.688.649,30 601.022,28 562.979,44 223.631,65 1.805.123,04 8.319.769,84 154.161,97 103.867,06 1.193.276,67 2.141.082,40 1.205.724,08 1.086.473,51 173.232,04 2.284.111,96 1.116.024,10 4.956.731,33 20.368.612,65 8.146.175,33 3.095.157,93 266.533,90 2.184.650,54 924.483,40 923.601,66 200.700.609,36 24.247.494,91 1.502.684,73 2.426.034,11 1.001,34 24.090.399,99 4.211.188,80 1.159.940,40

MEPI¢IA

4.952.326,22 105.881,58 8.480.550,64 5.623.055,95 4.334.648,51 1.843.112,47 854.618,07 50.372,92 42.193.601,94 163.519,92 12.744,51 29.118.173,65 17.180.942,58 362.784,72 25.680.199,47 4.038.780,32 2.928.157,48 28.484.247,28 1.810.397,44 1.377.732,08 38.919.498,28 6.558.785,89 572.375,25 68.989,47 26.105,36 221.169,51 1.181.308,05 124.907,49 88.830,63 441.442,69 178.158,60 78.256,19 90.409,30 121.248,16 259.664,52 124.753,76 488.783,10 2.118.373,46 854.005,49 278.378,45 18.723,89 2.430.778,80 65.823,89 83.045,82 19.976.248,67 2.413.260,54 1.982.841,16 237.794,93 100,00 2.442.307,44 597.326,97 5.193.578,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 7,4921 9,0706 9,0572 8,2934 8,9907 10,2955 10,6808 10,8017 0,8263 1,0584 0,8680 0,7593 0,7999 0,9725 0,7593 10,3935 10,3200 1,0840 1,1076 1,3882 1,2910 1,0198 1,0500 8,1604 8,5665 8,1617 7,0428 1,2342 1,1693 2,7031 12,0178 15,4074 12,0173 1,4287 8,7964 8,9458 10,1410 9,6152 9,5388 11,1185 14,2350 0,8987 14,0448 11,1216 10,0470 10,0476 0,7578 10,2022 10,0134 9,8638 7,0501 0,2233

0,28% -0,01% -0,01% 0,91% 0,51% 0,01% 0,16% 0,17% 0,05% 0,42% 0,06% -0,11% -0,11% 0,26% -0,12% 0,23% 0,19% 0,14% 0,15% 0,51% 0,02% -0,27% -0,28% 0,49% 0,49% 0,49% 1,11% 0,08% 0,08% 0,44% -0,13% 0,23% -0,13% 0,49% -0,02% -0,02% 0,20% 0,09% 0,01% -0,33% 0,04% 0,06% 0,31% -0,33% 0,00% 0,00% 0,13% -0,17% 0,01% -0,49% 1,11% -0,67%

7,4921 9,0706 9,0572 8,2934 8,9907 10,2955 10,6808 10,8017 0,8263 1,0584 0,8680 0,7593 0,7999 0,9725 0,7669 10,3935 10,3200 1,0840 1,1076 1,3882 1,2910 1,0198 1,0500 8,1604 8,5665 8,3249 7,0428 1,2342 1,1693 2,7031 12,0178 15,4074 12,1375 1,4287 8,7964 8,9458 10,1410 9,9037 9,5388 11,1185 14,2350 0,9077 14,1852 11,2328 10,0972 10,0476 0,7654 10,2022 10,0134 9,8638 7,0501 0,2233

7,4172 8,9799 8,9666 8,2105 8,9008 10,0896 10,6007 10,8017 0,8180 1,0425 0,8680 0,7441 0,7999 0,9531 0,7517 10,1856 10,1136 1,0732 1,1076 1,3674 1,2910 1,0096 1,0500 7,9972 8,5665 7,9985 6,9900 1,2342 1,1576 2,7031 11,8375 15,1763 11,8971 1,4144 8,7964 8,9458 10,1410 9,4229 9,3480 10,8961 13,9503 0,8987 14,0448 11,1216 10,0470 10,0476 0,7578 10,1257 10,0134 9,6665 7,0501 0,2233

23,02% 39,02% 39,07% 40,84% 33,78% 9,55% 11,22% 11,41% 6,32% 5,24% 7,20% 4,72% 5,67% 3,66% 4,72% 0,82% 1,26% 8,99% 9,47% 7,88% 17,74% 37,03% 37,99% 18,55% 20,10% 18,55% 46,07% 5,32% 4,34% 11,69% 13,50% 12,36% 13,50% 22,96% 8,66% 9,50% 7,55% 0,50% 0,16% 7,99% 6,91% 11,17% 46,76% 8,00% 0,28% 0,28% 6,84% 2,02% 0,13% -1,36% 34,94% 5,43%

5,6963 3,8750 8,5445 6,6217 4,4936 8,5974 6,2262 2,8173 4,2112 7,8202 5,9114 8,2178 1,0146 2,5006 10,6197 12,1328 11,6842 10,7401 9,4492 9,0395 8,8773

1,12% -0,15% 0,03% 0,67% 0,33% 0,40% -0,09% -0,23% -0,97% 0,17% -0,43% 0,10% -0,40% 0,22% 0,23% 0,01% -0,05% 0,01% 0,11% 0,20% 0,36%

5,6963 3,8750 8,5445 6,6217 4,4936 8,5974 6,2262 2,8173 4,2112 7,8202 5,9114 8,6287 1,0146 2,5006 10,6197 12,1328 11,6842 10,7401 9,4492 9,0395 8,8773

5,6963 3,8363 8,5445 6,5555 4,4487 8,5114 6,2262 2,7891 4,1691 7,8202 5,9114 8,2178 1,0045 2,4756 10,5666 12,1328 11,6842 10,6327 9,3547 8,9491 8,7885

15,76% 22,25% 22,74% 7,50% 18,88% 19,71% 17,54% -2,70% -20,32% 47,78% 18,43% 18,25% 34,46% 10,23% 14,56% 2,38% 14,68% 4,50% 5,92% 7,37% 8,95%

2.828,89 19.430,79 303,53 35.872,86 518,38 31.113,26

1.190,1600 1.222,2500 1.203,3200 1.224,6200 948,1500 950,3700

-0,01% -0,01% 1,48% 1,48% 2,52% 2,52%

1.190,1600 1.222,2500 1.203,3200 1.224,6200 948,1500 950,3700

1.190,1600 1.222,2500 1.203,3200 1.224,6200 948,1500 950,3700

5,64% 5,68% 9,37% 9,41% 11,11% 11,15%

187.881,40 1.142.996,43 1.377.847,93 3.004.995,39 616.149,36 1.862.391,95 304.395,00 3.450.578,74 688.542,94 1.790.600,01

8,3264 1,4063 3,3344 1,6778 2,5214 2,8907 2,9791 3,9828 3,4556 0,9147

-0,23% -0,20% 0,07% 0,38% -0,36% -0,07% -0,69% -0,15% 0,08% 0,46%

8,4513 1,5188 3,4344 1,7281 2,5970 2,9630 3,0685 4,0425 3,5074 0,9879

8,3264 1,4063 3,3011 1,6610 2,4962 2,8618 2,9493 3,9828 3,4556 0,9147

5,01% -30,80% 30,56% 15,58% 8,71% 11,70% 5,41% 11,39% 15,11% 12,32%

5.411.148,21 16.325.355,18 32.060.895,99 8.293.490,92 7.803.928,23 6.851.093,21 3.325.211,27 8.884.978,38

944.042,35 8.093.591,69 1.409.526,63 3.051.159,55 1.676.560,59 2.328.417,52 752.734,32 1.340.676,30

5,7319 2,0171 22,7459 2,7181 4,6547 2,9424 4,4175 6,6272

-0,15% 0,00% -0,27% -0,40% -0,47% 0,59% -0,55% -0,08%

5,8035 2,0272 23,3714 2,7928 4,7827 3,0233 4,4727 6,7597

5,7319 2,0171 22,7459 2,7181 4,6547 2,9424 4,4175 6,6272

9,16% 0,63% 11,90% 8,59% 6,47% 11,04% 6,57% 6,77%

45.358.391,77 7.303.500,15 5.075.903,37

9.375.728,99 3.806.738,31 940.984,41

4,8379 1,9186 5,3942

0,03% -0,08% 0,00%

4,9347 1,9474 5,3942

4,8379 1,9186 5,3942

15,79% 10,95% -0,45%

744.748,05 1.741.025,12 211.515,77 4.367.387,40

4,4079 2,0226 6,7399 1,5453

0,44% 0,10% 0,01% -0,24%

4,4961 2,1237 6,7567 1,6226

4,3638 2,0024 6,7062 1,5298

14,51% -14,32% 4,30% 10,58%

1.777.783,04 46.798,00 633.635,74

1,9844 2,4074 5,1156

0,05% 0,00% -0,03%

1,9844 2,4555 5,1156

1,9745 2,3954 5,0900

-25,32% -6,52% 6,95%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BLUE CHIPS NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ ¢∏§√™ GLOBAL TITANS ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

57.818.935,58 72.602.433,06 2.519.574,20 31.177.849,87 27.461.917,73 10.812.489,42 281.478.405,65 29.284.623,86 597.137,30 3.038.548,96 34.751.794,11 84.396.794,65 37.498.870,07 7.876.874,73 29.165.651,98 20.849.247,88 8.619.775,34 7.596.944,51 62.258.766,70 26.433.026,44 14.962.954,33

10.150.211,28 18.735.975,58 294.878,00 4.708.463,90 6.111.353,52 1.257.640,02 45.209.028,26 10.394.537,30 141.795,93 388.550,00 5.878.772,04 10.269.960,56 36.957.875,16 3.150.042,52 2.746.368,93 1.718.422,34 737.727,21 707.340,96 6.588.802,09 2.924.181,65 1.685.538,84

3.366.821,15 23.749.310,91 365.243,39 43.930.707,98 491.501,13 29.568.961,80

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.564.383,62 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR)1.607.361,30 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.594.362,61 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.041.753,18 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.553.573,13 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.383.636,41 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 906.838,14 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.742.925,75 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.379.322,81 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.637.804,73 HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

3.282.810,84 3.521.331,15 1.425.586,77 6.748.807,77

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

3.527.783,51 112.662,93 3.241.432,78

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

295.236,75 8.262.082,10 2.472.399,33 138.080,70 409.790,99 759.143,63

5,0548 1,3367 1,4676 3,2445 3,3211 3,1160

0,01% -0,28% 0,29% -0,07% -0,02% 0,49%

5,0548 1,3367 1,4676 3,2445 3,3211 3,1160

5,0295 1,3300 1,4603 3,2283 3,3045 3,1004

2,78% 20,47% -10,75% 5,31% 8,39% 3,87%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

27.384.281,91 5.487.579,74 3.929.173,52 134.937.176,00 4.862.325,97 18.465.589,18 1.155.521,06 1.478.528,14 2.317.598,47 5.646.027,00 2.486.437,10

20.547.956,72 1.533.244,94 2.537.455,89 31.612.753,06 1.674.542,79 6.591.131,17 6.495.727,06 7.885.582,24 880.107,76 1.805.273,54 546.424,02

1,3327 3,5791 1,5485 4,2684 2,9037 2,8016 0,1779 0,1875 2,6333 3,1275 4,5504

-0,58% -0,01% 0,35% 0,01% -0,13% 0,63% 0,17% -0,11% 0,10% 0,01% 0,05%

1,3727 3,6865 1,5950 4,2897 2,9908 2,8856 0,1832 0,1931 2,7123 3,2213 4,6869

1,2927 3,4717 1,5020 4,2471 2,8166 2,7176 0,1726 0,1819 2,5543 3,0337 4,4139

29,16% 6,94% 9,23% 4,27% 6,35% 8,62% 3,19% 3,71% 1,47% 8,32% 9,22%

2.840.112,08 600.034,91 1.972.242,95 475.850,85 935.238,75 359.432,59 48.585,01 430.725,75 1.723.091,63 322.703,45 1.540.720,08 823.774,95 8.929.961,20 188.437,50 5.593.477,46 351.203,54 440.756,34 233.675,69 158.057,41 95.606,50 2.891.212,99 140.605,51 65.047,44

17,5765 13,2902 7,7443 13,4891 16,8770 12,1040 11,2570 5,8170 13,7106 12,1115 3,5146 5,4366 1,6604 4,4192 0,9006 3,8228 3,9772 2,9402 5,6975 1,1457 3,4802 12,7497 10,0237

-0,18% 0,02% -0,34% -0,36% 0,01% -0,07% -0,11% 0,33% -0,14% -0,49% 0,00% -0,31% -0,61% 1,04% -0,28% -0,48% -0,14% 0,11% 0,85% -0,31% 0,01% 0,20% -0,03%

17,9280 13,4231 8,1315 14,1636 17,7209 12,7092 11,8199 5,9333 13,9848 12,3537 3,5497 5,7084 1,7434 4,4855 0,9321 4,0139 4,1363 3,0284 5,7830 1,1915 3,6542 13,3872 10,5249

17,4007 13,1573 7,6669 13,3542 16,7082 11,8619 11,0319 5,7588 13,5735 11,9904 3,4795 5,3822 1,6438 4,4192 0,9006 3,7846 3,9374 2,8814 5,6405 1,1342 3,4454 12,6222 9,9235

7,04% 3,20% 18,45% 5,11% 8,64% 5,30% 4,81% 15,56% 9,84% 1,85% 0,17% 47,22% 13,36% -4,99% 21,08% -0,15% 25,75% 15,98% -14,17% 19,01% 8,70% -2,73% 7,25%

2.344.183,35 1.728.877,68 8.606.817,65 5.055.144,72 7.880.334,35 3.906.075,74 2.279.687,31 9.822.482,77 1.184.055,94

270.207,98 1.152.007,28 11.972.647,49 2.870.692,54 6.858.504,72 1.646.368,33 738.015,84 5.524.306,30 517.422,54

8,6755 1,5008 0,7189 1,7609 1,1490 2,3725 3,0889 1,7780 2,2884

0,00% 1,43% -0,58% 0,55% -0,84% -0,32% -0,96% 0,29% -0,42%

8,8490 1,5308 0,7548 1,8489 1,2065 2,4911 3,2433 1,8669 2,4028

8,5020 1,4708 0,7117 1,7257 1,1260 2,3251 3,0271 1,7424 2,2426

-0,09% -15,83% 13,82% 6,17% 40,57% 3,74% 3,64% 21,83% 5,07%

133.266.852,19 5.533.881,47 6.153.221,18 566.613,48

33.161.448,85 2.156.193,90 4.098.223,42 516.473,20

4,0187 2,5665 1,5014 1,0971

0,01% 1,34% -0,29% 0,64%

4,0187 2,5665 1,5014 1,1026

3,9986 2,5473 1,4864 1,0927

4,40% 11,87% 16,02% 28,65%

3,7620 0,4585 1,3895 4,6897 10,4809 4,1986 3,2529 3,2524 9,5824 10,5207 11,0640

-0,44% -0,30% 0,48% 0,01% 0,01% 1,18% 0,26% 0,27% 0,35% 0,10% -0,07%

3,8278 0,4665 1,4034 4,6897 10,4809 4,2406 3,2854 3,2849 9,7261 10,6522 11,1746

3,6868 0,4493 1,3756 4,6897 10,4809 4,1566 3,2204 3,2199 9,5105 10,4418 10,9810

26,22% 39,45% 17,27% -5,79% 3,71% 24,98% 12,55% 9,28% 8,52% 7,81% 6,93%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

49.919.265,19 7.974.581,25 15.273.721,37 6.418.819,00 15.784.048,68 4.350.567,94 546.919,40 2.505.531,70 23.624.600,23 3.908.437,82 5.414.981,28 4.478.544,17 14.827.513,23 832.741,49 5.037.542,41 1.342.572,27 1.752.995,33 687.061,27 900.531,58 109.537,06 10.062.102,43 1.792.673,42 652.016,90

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

12.513.154,19 3.672.467,87 4.434.667,41 5.310.639,67 20.029.552,31 9.113.979,86 390.352,60 489.465,39 2.501.080,78 3.689.459,18 1.790.875,30

3.326.196,78 8.009.205,39 3.191.664,05 1.132.399,84 1.911.060,63 2.170.724,06 120.000,00 150.492,23 261.007,50 350.686,61 161.864,94

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)

Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

3.226.650,07 10.135.127,50

11.499,26 49.798,12

280,6000 203,5200

1,98% -0,02%

283,4060 204,5376

280,6000 203,5200

5,69% -0,35%

255.193.118,96 8.566.250,97 10.012.890,17 689.799,26 2.639.227,44 1.179.748,54 579.461,57 724.552,25 14.606.715,32 6.496.664,01 3.662.987,71

93.796.371,00 5.520.829,86 6.517.041,81 1.229.940,03 728.233,57 328.142,86 120.000,00 262.292,52 5.618.757,76 1.159.575,83 2.875.440,95

2,7207 1,5516 1,5364 0,5608 3,6241 3,5952 4,8288 2,7624 2,5996 5,6026 1,2739

0,02% 0,86% -0,10% -0,50% -0,19% 0,27% 0,19% 0,07% 0,79% 0,00% -0,25%

2,7207 1,5516 1,5402 0,5636 3,6332 3,6132 4,8288 2,7693 2,6087 5,6026 1,2803

2,7207 1,5477 1,5326 0,5580 3,6150 3,5772 4,8288 2,7555 2,5931 5,6026 1,2675

6,47% 18,64% 5,99% 19,34% 7,87% -0,98% 11,24% 10,21% 2,23% -5,28% 16,95%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

A°OPA

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2997 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81576 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . 7,4574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5693 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7513 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .105,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,07 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2222 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4359 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2966 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2543

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√

1.492.353,70 11.043.985,14 3.628.595,93 448.009,69 1.360.949,02 2.365.502,74

MEPI¢IA

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)

ENEP°HTIKO

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,1795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2111

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2814 .........................................................1,2796 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80426 .......................................................0,80314 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4626 .........................................................7,4522 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,628 ...........................................................8,616 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,56 .........................................................105,42 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2049 .........................................................1,2033 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3311 .........................................................7,3209 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2783 .........................................................1,2765 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2367 .........................................................1,2349

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


EÈηÈÚfiÙËÙ· 32 √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÁÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ (π¢∞Ã) Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π¢∞à Û fiÏ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜” ÙÔ˘ ¡. 4093/2012. √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ “‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ Úfi‚· ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ӥ˜ ·ÔχÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ó¤ˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Û ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜. ∫·Ïԇ̠ÙȘ ¶Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÌËÓ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÓfiÌ·Ù· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· ÌËÓ ÂΉÔı› Ô‡Ù ÌÈ· ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· - ·fiÏ˘ÛË. ∫·Ïԇ̠fiÏ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜”.

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

∞fi ÙÔ ™Ù∂ ÂÂȉ‹ ¿ÚÁËÛ ӷ ÂΉÒÛÂÈ ·fiÊ·ÛË

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË Û ÔÏ›ÙË ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞£∏¡∞, 21.

¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¿ÚÁËÛ 8 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 4 Ì‹Ó˜ ...ΔfiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (™Ù∂) Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË. ΔËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, “ÔÌÔÏÔÁ›” Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ™Ù∂, ÙÔ °’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Âȉ›Î·Û ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ ıÈÁfiÌÂÓÔ ÔÏ›ÙË - ‰ÈÎËÁfiÚÔ μfiÏÔ˘ - ‡„Ô˘˜ 4.800 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ·Ú·‚fiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 4055/2012 ÁÈ· ÙË “‰›Î·ÈË ‰›ÎË Î·È Â‡ÏÔÁË ‰È·ÊˆÓ›· ·˘Ù‹˜” . √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘¯Ófi ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚ¤˜. ∞fi ÙÔ 1997 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· - Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ - Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÁÈ· 360 ˘Ôı¤ÛÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰Èη›Ô˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È “ηÌ¿Ó·” ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘ ¤ÂÈÙ· ·fi 27 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ÂȉÈοÛÙËÎÂ, ÙÒÚ·, ·fi ÙÔ °’ ΔÌ‹Ì· Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ˘¤ÛÙË, ηıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓ, ÂΉfiıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi 100 Ì‹Ó˜ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ 10 ·Ó·‚ÔϤ˜ (!) ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™Ù∂ ÛÙȘ 30.6.2003 Î·È ·˘Ù‹ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÂÏÈο ÛÙÔ °’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù∂ ÛÙȘ 5.2.2009. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÛÈ-

Û ·˘Ù‹, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ·Ó·‚ÔϤ˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Â›Ù ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ›Ù ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÓÙȉ›ÎˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ˘fi ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚ›ÏÔÎË ÓÔÌÈο ÁÈ· Ó· ··ÈÙ› ÙfiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È fiÙÈ ÙÔ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ıÂÙÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™Ù∂. ∞ÎfiÌË, ÙÔ ™Ù∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ 100 Ì‹Ó˜ Ô˘ ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‡ÏÔÁ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ‰›Î˘ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¡. 4055/2012 Î·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹ “ÚÔοÏÂÛ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë, Û˘ÓÈÛÙ¿ÌÂÓË ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›·, ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜”. ΔÔ ™Ù∂ ¤ÎÚÈÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÙËÓ Âȉ›Î·ÛË Â‡ÏÔÁÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ˆ˜ ‰›Î·ÈË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘.

‡ıËΠÛÙȘ 20.10.2011 Î·È Î·ı·ÚÔÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 17.1.2012. ΔÔ ™Ù∂ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ¤ÎÚÈÓ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ (4467/2012) fiÙÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÏÂ

∏ ˘fiıÂÛË √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ™Ù∂ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2003 ·›ÙËÛË ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂϤÁË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡-

ÏÔ˘ ¿ÏÏË Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Î·È fi¯È Ô ›‰ÈÔ˜. ΔÂÏÈο ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ‰ËÏ·‰‹ 8 ÂÙÒÓ Î·È ϤÔÓ ÂÙÒÓ, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ™Ù∂ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ˘¤ÛÙË ÏfiÁˆ ˘¤Ú‚·Û˘ Ù˘ ‡ÏÔÁ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ‰›Î˘ ‡„Ô˘˜ 30.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÂÈηÏÔ‡Ù·Ó ÙÔ ¡. 4055/2012 Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎ˘Úˆı› ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ÙÔ ¡.¢. 53/1974. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰›Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÏÔÁÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ‡ÏÔÁ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ‰›Î˘, Ô ÔÏ›Ù˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â‡ÏÔÁË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÛÙ¿ıËΠÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÚÔ¤‚·Ï ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ӷ ÂȉÈηÛÙ› ÛÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ.

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

«¶ÚˆÙÈ¿» Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ∞ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· √È-

ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ì ı¤Ì· “∂Í·ÁˆÁ¤˜: ∏ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” . ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂-

ΔÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·Ó·Ù›Ó·Í˘ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘

Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·Î·Û¿˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›·, Ë ª·ÁÓËÛ›· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 45% Î·È ·ÎÔ-

ÙËÓ ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∂∞∂∞ - ¢™∂ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ¶¤Ú·Û·Ó 70 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ó·Ù›Ó·Í˘ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘. ∂ȯ›ÚËÛË Ù˘ ·Ó·Ù›Ó·Í˘ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ¢ηÈÚȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó Ì¤Û· ÛÙ· Û¯¤‰È· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ·fi ÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÎÔfi ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·, Ô˘ οو ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ƒfiÌÌÂÏ ·ÂÈÏÔ‡Û ÙË Û˘ÌÌ·¯È΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ∏ ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ¤ÊÂÚ ¿ÌÂÛ· Î·È ÛÔ˘‰·›· ÔʤÏË ÛÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË μ. ∞ÊÚÈ΋, ·ÂÎfiË Ë ÌfiÓË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ¤ÙÛÈ Ô ƒfiÌÌÂÏ ¤¯·Û ÙË ÌfiÓË ËÁ‹ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ̤Ú˜ Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ∂Ï-∞Ϸ̤ÈÓ. √ ÕÁÁÏÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ŒÓÙ˘ ª¿˘ÂÚ˜ ¤ÁÚ·Ê Û ̷ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ “¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ƒfiÌÌÂÏ ı· ¤ÌÂÓÂÓ ·Ó¤·ÊÔ˜” . ∫·È Ô °Ô˘ÓÙ¯¿Ô˘˜ Ë (∫ÚȘ) Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ª¿ÓÙ˙ÂÛÙÂÚ °Î¿ÚÙÈ·Ó ÛÙȘ 27-11-42 Î·È Û ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙËÓ ∫.∂. ÙÔ˘ ∂∞ª ¤ÁÚ·Ê “ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÂΠ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Û·˜ Î·È ÙˆÓ ÈηÓfiÙ·ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Û·˜” ( ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔÓ ÕÚË μÂÏÔ˘¯ÈÒÙË). ™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ·Ó·Ù›Ó·Í˘ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 150 ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ∂§∞™ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ÕÚË μÂÏÔ˘¯ÈÒÙË, 60 ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ∂¢∂™ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ ¡. ∑¤Ú‚· Î·È 10 ÕÁÁÏÔÈ Û·ÌÔÙ¤Ú, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û·ÌÔÙ¤Ú ÙÔ˘ ∂§∞™ ‹Ù·Ó Ì›· ‰‡Ó·ÌË 30 ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Ô˘ ·Á›‰Â˘Û·Ó ÙË Á¤Ê˘Ú·. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ·ÓÙ¿ÚÙÈη ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂§∞™ Î·È ÙÔ˘ ∂∂¢∂™ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi. √È Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏ·, ‹ıÂÏ·Ó ¤Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙËÙ‹ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û¯¤‰È· Î·È ÔÏÈÙÈ΋. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ™˘ÌÌ·¯ÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∫È ·fi ÂΛ ·ÏÒıËΠ۠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Û·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ Î·È ›ÛÙ˘ ÛÙË Ó›ÎË. ∫·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘ Û·Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓË, ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹.

Î·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ì 17,7%. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁÒÁÈÌˆÓ ÂȉÒÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· Û ÔÛÔÛÙfi 26,25% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∞Ï‚·Ó›· Ì 7%, ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ì 5,6% Î·È Ë ÃÈÏ‹ Ì 5,3%.

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¤ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ 2012 ∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂-

∞¡Δπ™Δ∞™π∞∫∂™ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙËÓ 70‹ Â¤ÙÂÈÔ ·fi

ÏÔ˘ı› Ë §¿ÚÈÛ· Ì ÔÛÔÛÙfi 44%. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, Ù· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ÔÛÔÛÙfi 41,9%, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¯ËÌÈο- Ï·ÛÙÈο Ì 19,8%

ıÓÒÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 ˆ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ŒÙÔ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. √È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜) ‚ÔËıÔ‡Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È È‰›ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓ· ÛÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È Ó· Û˘ÓÙÔ̇ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ·˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ ‚·ı‡ ÓfiËÌ· Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ÌfiÓÔ ÔʤÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, Û·Ó ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ¿Ú· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË-Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ¤Ó·˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ‹ Ì›· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÂÂȉ‹ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ‡ÊÂÛË ··ÈÙ› ‚·ıȤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜

ÙÔ˘˜, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÚfiÙ˘Ô ÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ù·ÌÂȷΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ. √È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ. ñ ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÂÓfi˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÙÔ˘, ‹ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘ ·ÓÙ› ÈӷΛԢ ʷ΋˜, ·ÏÏ¿ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓ Û˘Ó¿Ì·. ñ ∏ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÌfiÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈο, ‰ÈfiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂı· ÙÔÈο Î·È Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÈο. ñ ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë ·ÓÔȯً ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÚÔ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÂÓfi˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ͤÚÂÈ

¿ÓÙ· fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È ÙÔÈο Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. ñ ∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ‰ÔÌÒÓ. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈԇ̷ÛÙÂ, ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Ì·˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÔÈ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÈΤ˜, ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ΔÔ 2012 ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. √ ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ¿ÓÙ·, ›Ù οÔÈÔÈ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Â›Ù fi¯È, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ÏËÛ˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ¢. °. ∫·fiÙÛ˘, Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛȷ΋˜ ¶›ÛÙ˘


¢ÈÂıÓ‹ 33

¶∂ª¶Δ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2012

ŒÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜

°·ÏÏÈÎfi UMP

∂ίÂÈÚ›· ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙË °¿˙·

∞ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∫Ô¤ Ô ºÈÁÈfiÓ

∫∞´ƒ√, 21.

˘Ìʈӛ· ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ -¤ÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ Î·È Ì›· ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ Ô˘ Â·Ó¤ÊÂÚ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ- ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ë ÔÔ›· ÎÚ¿ÙËÛ ٷ ËÓ›· Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘. ™Â ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ, Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∫·Ì¤Ï ∞ÌÚ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ë ÂίÂÈÚ›· Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 21:00 Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (ÙÔÈ΋ ÒÚ· Î·È ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜).

∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ Úfi‰ÚÔ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÔ‡ÚÛÈ -Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÓˆÚ›ÙÂÚ· ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË- ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Û ÂίÂÈÚ›· ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ı‡Ï·Î· -fiˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ë Ã·Ì¿˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Û ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿.

∏ ¤ÎÚËÍË ·›ÏËÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· ∏ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Û ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ Ô˘ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·›ÏËÛ ӷ ÂÎÙÚԯȿÛÂÈ ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂίÂÈÚ›·˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ™ÙÔ˘˜ 21 ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÔ‚·Ú¿. ¡¤Â˜ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂȉÚÔ̤˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙË °¿˙· Ô˘ ÌÂÙÚ¿ 139 ÓÂÎÚÔ‡˜ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ 34 ·È‰È¿- Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ¤ÎÚËÍË Û ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ‹Ïı ÛÙËÓ fiÁ‰ÔË Ë̤ڷ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ “∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¶˘ÏÒÓ·˜” ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ™ÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÓÈÎfi˜ñ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂›ÎÔÛÈ ¤Ó·˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÓÔÛËχÂÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù˘ ‡ÏË Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Jerusalem Post. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ¿ÌÂÛ· fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Á· ¯Ù‡ËÌ· ηÌÈο˙È, Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ·

ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ÎÈÓ› ˘Ô„›Â˜, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚ ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÚÈÓ ÙËÓ Â›ıÂÛË, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› Û ηٿÛÙ·ÛË ·˘ÍË̤ÓÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÔÈÓ· Ù˘ ÷̿˜ Ì Ì·Ú¿˙ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ™ÙËÓ ¶fiÏË Ù˘ °¿˙·˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÌÂÁ¿ÊˆÓ· fiÙÈ Ë Ã·Ì¿˜ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙËÓ Â›ıÂÛË. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘fi ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ “¢ÏÔÁ›” ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È “Ì›· Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ÛÊ·Á¤˜ ÛÙË °¿˙·” . ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 fiÙ·Ó Î·ÌÈο˙È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠ۠ÂÛÙÈ·Ùfi-

ÚÈÔ Î·È ·Ú¤Û˘Ú ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 11 ·ÓıÚÒÔ˘˜.

¡¤Â˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ √È ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Ã·Ì¿˜ Î·È ÙËÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ Úfi‰ÚÔ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÔ‡ÚÛÈ ÂÚ› ÂÈΛÌÂÓ˘ ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ∞ÓÙ› Ù˘ ÂίÂÈÚ›·˜, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÎÏÈ̿ΈÛ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ·fi ·¤ÚÔ˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛ˘ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ¡¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙË °¿˙· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ¯Ù˘¿ ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶fiÏË Ù˘ °¿˙·˜. ¶¤ÓÙ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ó¤·˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË Ù˘ °¿˙·˜, ÂÓÒ ¤Ó· ·È‰› ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó È·ÙÚÈΤ˜ Ë-

∂Ȃ‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË

πÚ¿Ó: ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 21. ΔÔ πÚ¿Ó ÚÔÛʤÚÂÈ “ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” ÛÙË Ã·Ì¿˜, Ë ÔÔ›· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘

°¿˙·˜, ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ï› §·ÚÈÙ˙·Ó›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹˜ ·fi ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ·fi ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. “∂›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ Ï·fi Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Î·È ÙË Ã·Ì¿˜, ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ Ë ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô §·ÚÈÙ˙·Ó›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ICANA.ir √ §·ÚÈÙ˙·Ó› ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ºÚÔ˘ÚÒÓ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ªÔ¯·Ì¿ÓÙ ∞Ï› Δ˙·Ê¿ÚÈ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Isna fiÙÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË “ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ï·˙ÔÓ›·˜” . ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì (ÙËÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË) ÁÈ·Ù› Ë °¿˙· ÔÏÈÔÚΛٷȔ .ΔÔ πÛÚ·‹Ï ηÙËÁÔÚ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ πÚ¿Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÙȘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË °¿˙· Ì ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Fajr-5, ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ 75 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚ Î·È ¿ÏÏˆÓ fiψÓ.

Á¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Û 11 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËΠÙÔ ·È‰›, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. “¶ÚÔÊ·Ó‹˜” Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ ¡ÙÂÏÔ˘¿Ú, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ¯ˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ· (RSF), ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ÔÏÏ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È.“¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ì·ÛÙ ηϿ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ê·Ú̿ΈÓ, ÂȉÒÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ˜ È·ÙÚÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÕÛÚ·Ê ·Ï ∫Ô‡ÓÙÚ·, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ù˘ ÷̿˜. “∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Û‡ÓÙÔÌ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ù¤ÛÛÂÚȘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi ÛÊ·›Ú˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· ƒ·Ì¿Ï·, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, 62 ÚԢΤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÔÍ¢Ù› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË °¿˙· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, 20 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÓÙÈ˘Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· “Iron Dome” . ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› 139 ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ -·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ 34 ·È‰È¿- Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. ¢‡Ô πÛÚ·ËÏÈÓÔ›, ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘, ÛÎÔÙÒıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ÛÙË Ã·Ì¿˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ¤ÓÙ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ.

¡∞Δ√˚ÎÔ‡˜ Patriot ˙ËÙ› Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ Ì ™˘Ú›· μƒÀ•∂§§∂™, 21. ∂¶π™∏ª√ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-

Ù˘ÍË ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Patriot ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘ Ì ÙË ™˘Ú›· ˘¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙÔ ¡∞Δ√ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ “ʈÙÈ¿˜” Ô˘ ¿Ó·„ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÛ˘Úȷ΋ ÌÂıfiÚÈÔ. “∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ “ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ù˘.

£· Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ÂÓÒ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÛÔ˘ÂÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ·›ÙËÌ· “¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË” . ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Patriot ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË, ¤ÌÌÂÛË, ·Ó¿-

ÌÂÈÍË Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË Û˘Úȷ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, 19 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘. √ ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ·›ÙËÌ· Â›Ó·È “ηı·Ú¿ ·Ì˘ÓÙÈÎfi” Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÙÒÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

‰‡Ô Â›ÁÂÈˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙÔȯÈÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ Patriot Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ‚·ÏÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‡Ú·˘ÏÔ˘˜ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÌfiÓÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· ¤¯Ô˘Ó Â·Ú΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ΔfiÌ·˜ ÓÙ ªÂ˙ȤÚ, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ

ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ì “·ÓÔȯÙfi Î·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô” ÙÚfiÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. √ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ (Bundeswehr) ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 170 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰‡Ô Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ Patriot, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Δ‡Ô. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Î›ÓÙÔ μ¤ÛÙÂÚ‚ÂÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ·.

¶∞ƒπ™π, 21.

¡∂∞ ÙÚÔ‹ ‹ÚÂ ÙËÓ ΔÂ-

Ù¿ÚÙË Ë Ôχ·ıË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ UMP ÛÙË °·ÏÏ›· ηıÒ˜ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ÔÚȷ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ∑·Ó-ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ∫Ô¤, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙËÓ Â›¯Â ·ԉ¯Ù› ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜. √ ∫Ô¤ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌfiÏȘ 98 „‹ÊˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ËÙÙ‹ıËÎÂ Ô ºÈÁÈfiÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú·Ù˘›Â˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶·Ú·Ù·‡Ù·, Ô ºÈÁÈfiÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÒÚ· fiÙÈ “ÙÔ˘ ¤ÎÏ„·Ó ÙË Ó›ÎË” ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ºÈÁÈfiÓ, ∂ڛΠ™ÈÔÙ›, › fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 1.304 „‹ÊÔÈ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· ˘ÂÚfiÓÙÈ· ‰¿ÊË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ °Ô˘fiÏȘ Î·È ºÔ˘ÙÔ‡Ó·, Ù˘ ¡¤·˜ ∫·ÏˉÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ª·ÁÈfiÙ. ∞Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ˘fi„Ë ·˘Ù¤˜ ÔÈ „‹ÊÔÈ, ÙfiÙÂ Ô ºÈÁÈfiÓ ı· ΤډÈ˙Â, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 88.004 „‹ÊÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÏȘ 26 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·’ fiÛ˜ Ô ∫Ô¤. “∑ËÙ¿ÌÂ Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ UMP Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ›Â Ô ™ÈÔÙ›, ÂÚÈÛÙÔȯÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶·È‰Â›·˜ μ·ÏÂÚ› ¶ÂÎÚ¤˜ Î·È §ÔÚ¿Ó μÔÎȤ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∫Ô¤ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ıˆÚ› Ï˘ËÚ‹ ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ºÈÁÈfiÓ. ∞¤ÚÚÈ„Â fï˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ºÈÁÈfiÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ô ∞Ï¤Ó ∑È¤ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “·Ú·Ì¤ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ ÓÂÔÙ¤Ú·˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ÂÓ‹ÌÂÚ˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ fiÔÈÔ˜ Ù· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂʤÛˆӔ , ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ Ó¤· ÂͤÏÈÍË ‰›ÓÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹, ϤÓ ٷ Á·ÏÏÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Û ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ú··›ÂÈ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÎfiÌË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ËÁ¤ÙË ·ÊfiÙÔ˘ ¤¯·Û ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ·fi ÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘) Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693. (631)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (377)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ Ì 3 À/¢, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, 2 WC, ¿ÚÎÈÓ 135 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 87 Ù.Ì. 6ÂÙ›·˜ 300 ∂Àƒø, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ. 250 ∂Àƒø, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 10ÂÙ›·˜. Á) ¢˘¿ÚÈ 63 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË ·Ó·Î·ÈÓ. 270 ∂Àƒø. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 170 ∂Àƒø, 6ÂÙ›·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (761)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 44 Ù.Ì. Î·È ·’ fiÚÔÊÔ 84 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È Î‹Ô 70 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙËÏ. 6977431161, 6978-264721. (347)

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∫∞ƒ∞°∞Δ™-∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ì 2 À/¢+2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 1WC, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ 100+50 Ù.Ì. ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ΔÈÌ‹ 158.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (680)

ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 Î·È ÚfiÛˆÔ 8 ̤ÙÚˆÓ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (362)

Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ʈÙÂÈÓfi ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ì ·ÓÔȯÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (365) (371)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) ¶‹ÏÈÔ, ªËÏȤ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,6 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 19.000 ¢ÚÒ. ‚) ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Û ÔÈÎfi‰·, ÔÈ˘, ‰È·Ì/Ù·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (653)

‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 119 Ù.Ì., Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ¿ÓÂÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È 2ÔWC, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤· ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (363)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ μfiÏÔ˘ ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÔÈÎfi‰·: 1) 1/5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 2) ó ÛÙÚ¤ÌÌ· ÛÙÔ Ô›ÎËÌ·. 3) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 1 ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ‰¤ÓÙÚ· Ì ·ÏÈfi Ô›ÎËÌ· 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¶·Á·ÓÈ¿ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÏȤ˜ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2423054282 Î·È 24230-54011. (541)

Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ 133 Û˘ÓÔÏÈο Ù.Ì., ÛÔʛٷ 44 Ù.Ì. Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 99 Ù.Ì., ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ˆÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (361)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

¶ø§∂πΔ∞π Û ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÈÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 66 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ™.¢. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ -BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (364)

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, ÂȉÈ΋ ηٷÛ΢‹ super ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000.000 ¢ÚÒ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ 6977-615627, 6947518019 www.euroktima.com (762)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (383)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 12ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, 53.000 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞!

2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 55.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 45.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ¢ÚÒ, ∂À∫∞πƒπ∞! 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ¢ÚÒ ∂À∫∞πƒπ∞! 6) μfiÏÔ˜, (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈΛ·˜ 93 Ù.Ì. 30.000 ¢ÚÒ. 7) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 80.000 ∂. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ËÌÈÙÂÏ‹˜) Ì ı¤·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

MITSUBISHI COLT 1.300cc, 5¶√ƒΔ√, 2008 ª√¡Δ∂§√, Δ∂§∏ 135 ∂Àƒø, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, FULL EXTRA, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, μπμ§π∞ SERVICE, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

KIA PICANTO 1.000cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 58.000 çª., A/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, FULL EXTRA. Δπª∏ 3.800 ∂Àƒø.

OPEL CORSA 1.200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª., FULL EXTRA, Δπª∏ 4.200 ∂Àƒø.

PEUGEOT 306 CABRIO 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, H§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, A.C, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, Δπª∏ 1.999 ∂Àƒø.

SUZUKI JIMNY 4X4, 1.300cc, 66.000 çª., FULL EXTRA, A/C, Δπª√¡π À¢ƒ∞À§π∫√, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 5.500 ∂Àƒø.

SMART 800cc, DIESEL, FULL EXTRA, 2004 ª√¡Δ∂§√, ∞/C, ZANΔ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, ∞ƒπ™Δ√, Δπª∏ 5.600 ∂Àƒø.

PEUGEOT 309, 1.400cc, 4£Àƒ√, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, ¶∂ƒ∞™ª∂¡√ ∫Δ∂√, μπμ§π∞ ™∂ƒμπ™. Δπª∏ 800 ∂Àƒø.

SMART 600cc, ∞ÀΔ√ª∞Δ√ PASSION ∂∫¢√™∏ ª∂ °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, A/C, ∑∞¡Δ∂™, FULL EXTRA, Δπª∏ 3.900 ∂Àƒø.

LADA NIVA 1.700cc, 4Ã4, 2004 ª√¡Δ∂§√, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, A/C, FULL EXTRA, μπμ§π√ SERVICE. Δπª∏ 3.200 ∂Àƒø.

RENAULT CLIO, 1200cc, 5£Àƒ√, 74.000 çª., CLIMA, ∫∂¡Δƒπ∫√ ∫§∂π¢øª∞, ¶∞ƒ∞£Àƒ∞ ∏§∂∫Δƒπ∫∞, Δπª∏ 1.500 ∂Àƒø.

FIAT SEICENTO 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 2.200.

TOYOTA COROLLA 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, TIMH 7.300 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (370)


¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 28.000 ¢ÚÒ. ∂À∫∞πƒπ∞! 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Û 442 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 120.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (390)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (394)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (403)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂.

∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (404)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ), ¿Ú-

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 110.000. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 31.000. 3. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 25.500. 4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 660 Ù.Ì., 15.000. 5. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000. 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 45.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 140.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈÈÛfiÁ. 160 ·Ó·ÎÈÓ.,80.000. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì.+28 Ù.Ì., 3Ô˜, 220∂. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (407)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ∞ÍÈÒÓ ∞ÎÈÓËÙÒÓ 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ñ•ÂÓ›·- ¶Ï·ÛÙ‹Ú·: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 153 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ñ°·˙‹: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90Ù.Ì. Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· & ÌfiÈÏÂÚ. ΔÈÌ‹ 280∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ Ãøƒπ™ ∫√π¡√Ã∏™Δ∞ ñ¡∂√ ™˘Ú›‰Ë Ì ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 70Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ ñ¡∂√ ™˘Ú›‰Ë Ì ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ ñ∂À∫∞πƒπ∞ πˆÏÎÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40Ù.Ì. Ì wc ¤Ó·ÓÙÈ ZARA ñ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·Ù¿ÚÈ ñ∂À∫∞πƒπ∞ ™ËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ §·Ú›Û˘ - ∞ıËÓÒÓ: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 140 Ù.Ì., 2 wc, ÎÔ˘˙›Ó· & ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ñºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. ΔÈÌ‹ 480∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√𠶃√μ√§∏™ ñ¡∂√ °ÎÏ·‚¿ÓË Ì ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 80Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ñ¡∂√ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì °·˙‹: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 35Ù.Ì. ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ›‰Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÔÏ˘ÎÏÈÓÈ΋ ñ¡∂√ π¿ÛÔÓÔ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 98Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ΔÈÌ‹ 600∂ ñ∞ñ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 300Ì. ΔÈÌ‹ 450∂ ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ñ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·-

Û˘ Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶ø§∏™∂π™ √È˘ ñÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ñ™Ù·ı¿: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 113 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 155.000∂ ñ¡∂√ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÈÌ‹ 62.000∂ ñƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ΔÈÌ‹ 69.000∂ ñ∂À∫∞πƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100ÙÌ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Û·ÏfiÓÈ Â˘‹ÏÈÔ, ¢¿ÂÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰›Ï· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ñ¡∂√ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60Ù.Ì. Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 250∂ οو ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÈÌ‹ 46.000∂ ¡. πø¡π∞ ñªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ˆÚ·›Ô ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ128.000∂ ñ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ª¶ƒ√™Δ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 707Ì Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 214Ì ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì 107Ì ˘fiÁÂÈÔ & ÈÛfiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË 140Ì. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË ÌfiÓÔ 235.000∂ μ√§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35Ì. ñ2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñμ·ÛÛ¿ÓË & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ΔÈÌ‹ 35.000∂ ñ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 70.000∂ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È √ÈÎfi‰· ñμfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. ñ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ £ˆÌ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 558,10 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 446 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ñ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 303Ì ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ΔÈÌ‹ 90.000∂ ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 171Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ΔÈÌ‹ 64.000∂ ñªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4350 Ù.Ì Ì ÔÈΛ· 75Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 115.000∂ ñ¶Â˘Î¿ÎÈ·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì ‰fiÌËÛË. ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂√¢ª∏Δ∞ ñ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, , Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¿ÚÎÈÓ & 2 ·Ôı‹Î˜. ñÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 1 ı¤ÛË parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∂À∫∞πƒπ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ñ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ 58Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ù¤ÓÙ˜, aircondition.ΔÈÌ‹ 66.000∂ ñ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42Ù.Ì. Ì 60Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 49.000∂. ñ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ ¡∂√ ¡¤· πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 99 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ & Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 2 ˘/‰, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ñ∂À∫∞πƒπ∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 50.000∂ ñ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 60.000∂ ñ¡∂√ ∞ӷηÛÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 61Ù.Ì. ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ñ¡∂√ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û 270Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 55.000∂ ñÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105Ù.Ì., 50Ì ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, wc, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·. ΔÈÌ‹ 85.000∂ ñ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 29Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, a/c ,ηÏÔÚÈʤÚ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (402)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡-∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. (408)

ZHTOYNTAI ∂Ù·ÈÚ›· ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∑∏Δ∂π Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆÏËÙ‹/ÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. μÈÔÁÚ·ÊÈο ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ email: christodoulopoulosg@gmail.com. (731) ∂Ù·ÈÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ∑∏Δ∂π ÁÚ·Ê›ÛÙ· Ì ηϋ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ illustrator, quark, photoshop, indesign Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ mac. ¶Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË, ··Ú·›ÙËÙË ÙÚÈÂÙ‹˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ pressxperts@gmail.com. (763)

∑∏Δ∂πΔ∞π æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - °ÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔ˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ¿‰· ÊÚÔÓÙ›‰·˜ “∂ƒ∞Δø” ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ email: info@pelion-erato.gr ‹ ÛÙÔ fax 24280-94944. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24280-93996. (746)

∂Ù·ÈÚ›· SECURITY

˙ËÙ› ʇϷΘ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ··Ú·›ÙËÙË Ë ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ʇϷΘ ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ ·fiÊÔÈÙÔÈ §˘Î›Ԣ. ™‡ÓÙÔÌ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ email: smartgrgr@yahoo.gr. (503)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (378) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì 10ÂÙ‹ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ (‰ˆÚÂ¿Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÈÎfi). ΔËÏ. 6977-138730. (255) Ã∏ªπ∫√™, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (386)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈÌ‹ Ôχ ÏÔÁÈ΋. ΔËÏ. 6945-394010. (628)

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û›ÙÈ· ·Ï·È¿. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ÎÔ˜ ¡π∫√™ & η ™√º∏ ΔËÏ. 2421041583 & 6908-986861. (272)

∞°√ƒ∞∑ø ¶∞§π∞ ∫√ªπ∫™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6970092358. (575)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∏ RE/MAX ¢√ª∏ ª∂™∞ ™Δ∏¡ ∫ƒπ™∏

¶ƒ√™º∂ƒ∂π ∂ƒ°∞™π∞ ∂À∫∞πƒπ∞ ™Δ∞¢π√¢ƒ√ªπ∞™ ™Δ√ Ãøƒ√ Δ√À Real Estate.

ñ £¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ¤Ó· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜; ñ £¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘; ñ £¤ÏÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË; ñ £¤ÏÂȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛfi‰ˆÓ; ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë RE/MAX ¢√ª∏ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ 15 ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘. ∏ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. £· Û·˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜! ™Ù›ÏÙ ̷˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. RE/MAX ¢√ª∏: ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 μfiÏÔ˜. ΔËÏ.: 24210 20008, Fax: 24210 20055 Email: remax.domi.volos@gmail.com (385)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 35¯ÚÔÓÔ˜, Û٤ϯԘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 36¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÚÔÛˆÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. 40¯ÚÔÓÔ˜, ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜. 34¯ÚÔÓÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÎÔÌ„fiÙ·ÙÔ˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ˘„ËÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. 34¯ÚÔÓÔ˜, Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯/Îfi˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, Ô͢‰ÂÚ΋˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410549797, 6944 518366. (389)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (366)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (372)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (367)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ. 6943726481, 6989-415457, 6933254915. (657)


37

¶∂ª¶Δ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

ÿ‰Ú˘ÛË

§¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 66, ÙËÏ. 6981-867882. (655)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (369)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ‰/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫. 38333 Δ.£. 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∑·¯·Ú›·˜ ÿÓÔ˜ ΔËϤʈӷ: 24210 26271-39163 FAX: 2421039162 μfiÏÔ˜ 16-11-2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 6721/243160

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 6721/243160/16 -11-2012 Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.375,34 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “ªÔ˘ÚÓÈ¿˜” , ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1) ΔÔ ΔÌ‹Ì· (∞) Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·Û˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.094,64 Ù.Ì. ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. 2) ΔÔ ΔÌ‹Ì· (μ) Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·Û˘ ÌÂÚÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 280,70 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ·Úı. 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ηÙfiÈÓ Î·È Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 204262/4545/23-11-2010 ÂÁÎ. ‰/Á‹˜ À.¶.∂.∫.∞, ˘·ÁfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ ª·Ú›·˜ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 147, μfiÏÔ˜. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

Δ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ú·Ì¤Ï˜ ∞£∏¡∞, 21.

™·Ó ηڷ̤Ϙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈο ÌÈÎÚfi‚È· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÌÈÎÚԂȷ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË È·ÙÚÈ΋˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜, Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ (>80%) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ıÂÚ·›· ÈÔÁÂÓÒÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜, Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ 2007 ¤ˆ˜ ÙÔ 2010. ∏ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÙÔ 13% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙ·Á‹ È·ÙÚÔ‡, ÂÓÒ ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· “ÒÚ· ·Ó¿Á΢”. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·˘Í‹ıËΠÙÔ 2010 Û 57% ·fi 47% ÙÔ 2009, ÂÓÒ ÙÚÂȘ ÛÙȘ 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯Ú‹Û˘ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¯ÔÚ‹ÁËÛË Û ·È‰› οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›·, Û˘Ó‹ıˆ˜, Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ·ÊÔÚÔ‡Ó ÈÔÁÂÓ›˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ, fiˆ˜ Û˘Ó¿¯È, ‚‹¯·˜ ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜ Î·È ˘ÚÂÙfi˜. ™Â ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÛËÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ Ì·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ∫∂∂§¶¡√, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ·ÏÒÓ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, .¯. ÙÔ Strept.test ‹ ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ test ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ›Ë, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÂΛӈÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË 18Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Â˘Úˆ·˚΋ Ë̤ڷ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ, ÙÔ ∫∂∂§¶¡√ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ·Ϥ˜ Î·È ÂÊÈÎÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È Û ̛· ÚfiÙ·ÛË: “ÌËÓ ·›ÚÓÂÙ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· Ù· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù” . √È ÌÈÎÚԂȷΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· È¿ÛÈÌ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 25.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó, ÂÙËÛ›ˆ˜, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÏfiÁˆ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ·fi ÔÏ˘·ÓıÂÎÙÈο ·ıÔÁfiÓ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ∞£∏¡∞, 21.

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 23 ¡√∂ªμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 11.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ¡. ¶∞°∞™∂™ - ∞ª¶∂§∞∫π∞ - ¶∂ƒπ√Ã∏ °√°ø§∏ ∞¶√ øƒ∞ 10.00 - 15.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ¡. ¶∞°∞™∂™ ∞´μ∞§πøΔπ∫∞ - ∞ƒÃ∞π√ £∂∞Δƒ√ - ∞°π√™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂ / ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ·fi ηډȿ˜ ÛÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi, È·ÙÚfi, ¿ÓıÚˆÔ ¡π∫√ Ã∞ÀΔ√Àƒ∞ Î·È ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÏÏÈ·Úfi˜

ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‚’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2013, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ À¶∂∫∞, Ì ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ (∫À∞). ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ §ÂηÓÒÓ ∞ÔÚÚÔ‹˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡, ηıÒ˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÚÔۯ‰›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¢˘ÙÈ΋˜, μfiÚÂÈ·˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¢˘ÙÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∏›ÚÔ˘, ∞ÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘, ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· À‰¿ÙˆÓ. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË

Ù˘ ∫À∞ ‹Ù·Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· À‰¿ÙˆÓ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô - ¯Ú‹ÛÙË, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ ˘‰ÚÔÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, οı ¯Ú‹Û˘, ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ˘‰·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ıÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ À‰ÚÔÁˆÙÚ‹ÛˆӔ .

¶·Áfi‚Ô˘ÓÔ Ì ̤ÁÂıÔ˜ Á›Á·˜ ·ÔÛ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋

¡√∂ªμƒπ√™

22

ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, ∞Ú¯›Ô˘ Î.Ï. ·., ∫ÈÎÈÏ›·˜ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “√˘·›, ¤ıÓÔ˜ ·Ì·ÚÙˆÏfiÓ, Ï·fi˜ Ï‹Ú˘ ·Ì·ÚÙÈÒÓ, Û¤ÚÌ· ÔÓËÚfiÓ, ˘ÈÔ› ¿ÓÔÌÔÈ, ÂÁηÙÂÏ›·Ù ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ” (∏Û. ·’ 4). ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÓ Û‡Ìو̷ ‰È’ ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ó’ ·Ê‹ÛË ÙÔÓ £ÂfiÓ, Ó’ ·‰È·ÊÔÚ‹ÛË ‰È¿ ÙÔÓ ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘, Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛË ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔÓ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ Î·È Ù˘ ηΛ·˜. ΔÔ ¤ıÓÔ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ¿ÍÈÔÓ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ¢È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÚÔÊ‹Ù˘ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∞ÏÏÔ›ÌÔÓfiÓ ÛÔ˘, ϤÁÂÈ, ¤ıÓÔ˜ ·Ì·ÚÙˆÏfiÓ. ∞ÏÏÔ›ÌÔÓfiÓ ÛÔ˘, Ï·¤, Ô˘ Â›Û·È ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ·Ì·ÚÙ›·˜. ¢ÂÓ Â›Û·È ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ï·fi˜, ·ÏÏ¿ ÁÂÓ¿ ÔÓËÚ¿. ∂›Ûı ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ, ÙÔÓ £ÂfiÓ, ‰È¿ Ó· οÌÓÔ˘Ó Ù· ıÂÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡ ‰È·‚fiÏÔ˘. ∂ÁηÙÂÏ›„·Ù ÙÔÓ £ÂfiÓ, ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÓ ·Ù¤Ú· Î·È ∫‡ÚÈfiÓ Û·˜, ‰È¿ Ó· ˙‹ÛÂÙ ÂȘ ÙËÓ ·Û¤‚ÂÈ·Ó Î·È ÙËÓ Ê·˘ÏfiÙËÙ·. ∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔÓ ÂȘ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·˘Ùfi. ¢ÈfiÙÈ Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· ÍÂÛ¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ì›·Ó Ë̤ڷÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·Ú¿ Ó· ¤¯Ë ÛÔ‚·Ú¿˜ Û˘ÓÂ›·˜ Ë ·ÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ £ÂfiÓ. ∂›Ó·È ÂfiÌÂÓÔÓ Ó· ÏËÚˆı‹ Ì ıÏ›„ÂȘ Î·È ·ı‹Ì·Ù·, Ì ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÏÈÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¿˜, Ì ÂȉËÌ›·˜ Î·È ·ÛıÂÓ›·˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘˜.

∂ȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËΠÌÂÁ¿ÏË ·¿ÙË ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· ∞°ƒπ¡π√, 21.

¢Ò‰Âη ·¿Ù˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù‹˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ‡ ∞ÛÙ·ÎÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢Ú¿ÛÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ 37¯ÚÔÓÔ˜ ·fiÙ·ÎÙÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ 33¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Ì›· 30¯ÚÔÓË, ˘‹ÎÔÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ÂÚ¯fiÙ·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ Ù‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ·fi 2.000 ¤ˆ˜ 6.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ, ¤¯Ô˘Ó ÂÍȯÓÈ·ÛÙ› ‰Ò‰Âη ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ·ÙfïÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂÓÓ¤· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ ·ÏÈ›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ÂÍ·¿ÙËÛÂ, ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·.

ŒÁÎÏËÌ· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤· ∞ÔÙÚfi·ÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·ÔηχÊıËΠÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÿڷη ∫ÂÚ·Ù¤·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÙÒÌ· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤۷ Û ڤ̷. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ӷ, ÂÓÒ Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó η̤ӷ Î·È ¤ÊÂÚ ÂÁη‡Ì·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚfiÎÂÈÙ·È, Èı·Ófiٷٷ, ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·fi. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜.

¢‡Ô Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ ŒÓ·˜ 14¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ 16¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ∫ÔψÓfi, ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ·Ó‹ÏÈΈÓ, ¤Íˆ ·fi Û¯ÔÏ›Ô.√È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Î·È ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÚÂȘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ (14, 14 Î·È 15 ÂÙÒÓ) ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È 55 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ‰È¤Ú·Í·Ó, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÔψÓÔ‡ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÏËÛÙ›˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ·Ó‹ÏÈΈÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ. √ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∞ÓËϛΈÓ.

§‹ÛÙ„·Ó Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘˜ ¢‡Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ËÏÈΛ·˜ 26 Î·È 41 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ 34¯ÚÔÓÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ. √È ‰˘Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ Û ¯ˆÚÈfi Ù˘ √ÚÂÛÙÈ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ÂÂÙ‡¯ıË Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÂÚ›Ԣ fiÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·¤Û·Û·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÏËÛÙ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙÒÓ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ Ë ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™Ô˘ÊÏ›Ô˘.

Ãπ√À™Δ√¡, 21.

√È ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚˆÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ÛÙÔÓ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ·ÁÂÙÒÓ· ÙÔ˘ “¶¿ÈÓ ÕÈÏ·ÓÙ”, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÁˆÌ¤Ó˘ Ë›ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ë ÚˆÁÌ‹ ı· Îfi„ÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿ÁÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÂΛÓË Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. H NASA ·Ú¯Èο ¤ÛÙÚ„ ÙÔÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ Terra ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ÚˆÁÌ‹. ∏ ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ÚˆÁÌ‹˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÚˆÁÌ‹ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ Ï¿ÙÔ˜ 90 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·ÏÏ¿ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 250 ̤ÙÚ·. ΔÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· 70 ̤ÙÚ·.

∫∏¢∂π∞ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ ∫∞¡√À§∏ ∂ÙÒÓ 83 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 17·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¶ÔÏ˘Í¤ÓË Δ· ·È‰È¿: ™˘Ú›‰ˆÓ-™ÔÊ›· ∫·ÓÔ‡ÏË, °ÈÒÚÁÔ˜-ª·Ú›· ∫·ÓÔ‡ÏË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›· ¯· °. ∞¸Ê·ÓÙ‹, ªËÓ¿˜ ∫ÔÙÛ›ÏÈÔ˜, ¡Ù›Ó· ¯· ¢. ¶ÏÔ˘ÌÈÛÙÔ‡, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜-∂ϤÓË Δ˙¤ÏË, ª·ÚÈÁԇϷ ¯· μ. ª·ÓÙ‹, Δ·Û›· ¯· ª·ÓÙ‹ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ˙¤ÓË-ÕÁÁÂÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™Ô‡Ì·ÛË ∞ÚÙÂÌÈÛ›·˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 38 ÙËÏ. 24210-32622, ¶·ÓÙÔÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÷ڿ˜ ΔÔ¿ÏË 69 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÙËÏ. 24210-27807 Î·È ªϤÙÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ πˆÏÎÔ‡ 69· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÙËÏ. 24210-52200. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 93 - ΔÔ¿ÏË ÙËÏ. 24210-24560. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÚ·ÈÒÙË ¡. ∂˘·Óı›·˜ ÚÒËÓ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 51 - ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÏ. 24210-61720.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi ŸÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ª˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜ - ™Ù·Ú¤ÓÈ· (ıËÏ.). 2. ¡ÔÌfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ¶fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞ - ∞Ú¯‹... ·¯·ÚÈÛÙ›·˜. 3. ∂›Ì·È ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ - ∂›Ó·È... Ô ¤ÙÔÈÌÔ˜. 4. ™·Ṳ̂ÓË... Ú›˙· - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - Œ¯ÂÈ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ÕÈ·. 5. ...¶·Û¿˜: ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ‰Èψ̿Ù˘ - ...¡Ù¿ÚÈ·: ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ - ∞ı¤ÏËÙË Ì˘È΋ Û‡Û·ÛË. 6. ∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - ΔÚ·‚Ò, ¤ÏΈ. 7. ¢È·Ï¿ıÂÈ ÙÔÓ ÔÛÙ›ÙË ÈÛÙfi ·˘Ùfi - √ÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜. 8. ª›ÚÓ·...: ¶·ÏÈ¿ ËıÔÔÈfi˜ - ¢È¤‰ˆÛ ÙÔ ‚Ô˘‰ÈÛÌfi ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi... ‰›Ï·. 9. ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘ - ∏ıÈÎfi, ¤ÓÙÈÌÔ. 10. ∞Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜ - ...™¤ÈÛÈ: ËıÔÔÈfi˜ - ŸÚÔ˜ Ù˘ Δ·ÛÌ·Ó›·˜. 11. ÕʈÓË... ÕÓÓ· - ¡ËÛ› Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ - ª¤Û· ÛÙÔ... ηfi. 12. ªÂÍÈηÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ - ¢ÈÂıÓ‹˜ Ù¯ÓËÙ‹ ‚ÔËıËÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. 13. ÕÓ·‚ ÙÛ·ÎÌ¿ÎÈ· - μÔ˘Ófi Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - ª˘ıÈ΋ ı¿. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÕÙÔÌÔ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô - Δ˘ Ó‡¯Ù·˜... ‰Â ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó. 2. ª¤ÙÚÔ Ì‹ÎÔ˘˜ - ºˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹. 3. ™Î¿‚ÂÈ ÙË ÁË - ∞fi ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜ ·˘Ù‹ - Δ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ... ÙfiÎÔÈ. 4. ™‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏËıÈÓÔ› - ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (·Ú¯Èο). 5. ΔÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ - ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜... ‰fiÎÙˆÚ - ŒÓ· ¯ÚÒÌ·. 6. ¶·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ - ∞ıfiÚ˘‚˜. 7. ™¯ÂÙÈÎfi˜ Ì ÙË ƒˆÛ›· - ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi (Ì›· ÁÚ·Ê‹). 8. ¢‡Ô ÛÙË... ™¿Û· - ∞Ú¯‹... ·Ú¯‹˜ - ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·˘Ù‹. 9. º·ÁËÙfi Ì ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ - ¶ÔÓËÚfi... ·Ó¤Î‰ÔÙÔ - Δ˙Ô˘ÓÙ...: ËıÔÔÈfi˜. 10. ÕÎÏÈÙË ·fiÚÈÛÙË ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ∞Ú¯Èο ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ - °·ÏÏÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ. 11. ª›· ·fi ÙȘ ¡ËÚË›‰Â˜ - ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ °È¿Ê· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. 12. ¶·ÏÈfi ͤÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· - ∞Ú¯·›· ‰ˆÚÈ΋ fiÏË Ù˘ ∫·Ú›·˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù·

∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. 2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . .24280 76886

Ù˘... ÛÂÈÚ¿˜. 13. ∂ÚÂı›˙Ô˘Ó... ·ÊÙ› - ∞Ú¯Èο ÁÈ· ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˘˜ - æ·ÚÔÊ¿ÁÔ ÙËÓfi ÙˆÓ ·ÚÎÙÈÎÒÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. MOY™∂™ - ™πΔπ¡∏ 2. √ƒ¡ - §∞ƒ∞ªπ - ∞à 3. À°π∞π¡ø - ∞¶π∫√ 4. ƒπ - §∞ - ™∞ª√∞ 5. ∞∞§∏ - ™πƒ - Δπ∫ 6. ∂£¡π∫ - ™∂ƒ¡ø 7. √™Δ∂√°√¡√ - ∞´ƒ 8. §√´ - ∞™√∫∞ - ¢§ 9. ¡∞¡™∂¡ - Δπªπ√ 10. √π∏ - ∫∂μπ¡ - √™∞ 11. ¡¡ - ™∞™ø¡ ∞¶ 12. √Δ√ªπ - μ√§∞¶π∫ 13. π™∫∞ - μ√´√ - ∏ƒ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª√Àƒ∞Δ√ - ¡√¡√π 2. √ƒ°π∞ - ™§∞´¡Δ™ 3. À¡π - §∂Δ√¡∏ - √∫ 4. ∞§∏£∂π™ - ™ª∞ 5. ∂§π∞ - ¡√ - ∂∫∞ 6. ™∞¡ - ™π°∞¡∂™ 7. ƒø™π∫√™ - μøμ√ 8. ™∞ - ∞ƒ - ¡√Δπ¡√π 9. πª∞ª - ™√∫π¡ - §√ 10. Δπ¶√Δ∂ - ∞ª - ∞∞ 11. π∞πƒ∞ - π√¶¶∏ 12. ¡∞∫ - ∫¡π¢√™ - πƒ 13. ∏Ã√π - øƒ§ - ∞§∫∞.

∫ƒπ√™ ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ÙË ‰È·›ÛıËÛ‹ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÙÂ, ›Ûˆ˜ Û·˜ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ Ì οÔÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È ı· ·ÚÂÍËÁËı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-44-21-23-9. Δ∞Àƒ√™ ∞˜ ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰Â¯ı›Ù ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi ›Ûˆ˜ ÚÔ·„ÂÈ Î·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·fi ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·˘Ù‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-38-32-12-34-7 ¢π¢Àª√π ªËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÁÔËÙ¢Ù›Ù Ì ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÌfiÏȘ ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ¿Ô„Ë. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-48-2-12. ∫∞ƒ∫π¡√™ Œ¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï¤˜ ̤Ú˜ Û ÂÛ¿˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ôχ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÙ ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-21-23-47. §∂ø¡ ΔÂÏÂÈÒÛÙ fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û·˜ Î·È ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â‡ÓÔÈ·, ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-33-23-45-67-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚËı›ÙÂ Î·È Ó· ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙË Ì¤Ú· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-2-12-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚˆÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. ∫·ÓÔÓ›ÛÙ Ì ÙËÓ ·Ú¤· Û·˜, ‚Á›Ù ¤Íˆ, ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ Î·È Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ôχ ηÏfi ı· Û˘Ì‚Â›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-33-12-39-7. ™∫√ƒ¶π√™ ¶ÔÏϤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ı· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ· Î·È ı· ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ›¯·Ù ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ôχ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤‚·˙·Ó ÂÌfi‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-33-21-23-4. Δ√•√Δ∏™ ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù· ‚¿Û·Ó¿ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ı· ‰È·Ó‡ÛÂÙ ÌÈ· ηϋ Î·È ‹ÚÂÌË ÔÚ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-33-4-5-6. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. √ÚÁ·Óˆı›ÙÂ Î·È ‚¿ÏÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-30-29-11-8-63. À¢ƒ√Ã√√™ ∂˘ÓÔ›ÛÙ ۋÌÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ۈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ Û·˜, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜ ÛÙ· ‡ÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-33-21-23-4. πãÀ∂™ √È ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Û·˜ ‚ÔËı¿Ó ۋÌÂÚ· Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ ÙȘ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Ù· ¿ıË Û·˜ ÂχıÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-44-3-23-4.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.50 19.00 19.00 19.55 19.58 20.00 20.55 20.58 21.10 21.45 23.40 23.45 23.50 00.45

√ Î. ¶ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ √ÈÎÔÏÔÁÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ øÚ·›ÔÈ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ªÂ ¯·ÚÙ› Î·È Ì ÔÓÙ›ÎÈ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ Changes ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ∂›ÁÂÈÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË √ÈÎÔÏÔÁÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· °È·Ù›; Why poverty ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ °È·Ù›; Why poverty ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ °È·Ù›; Why poverty ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ °È·Ù›; Why poverty ∂Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫Ôχ̂ËÛ˘

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.15 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Ten years younger ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ª·˚¿ÌÈ The good wife CSI §·˜ μ¤Áη˜ Dexter Beverly Hills America’s next top model Tim Gun’s guide to style Dog Whisperer

09.30 15.50 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.50

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ¶ÔÚÙÚ¤Ù· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘ “ŒÏÂÓ·” μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 22.05 23.00 24.00 00.10 00.45 02.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ °Ë ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘ ºÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ∞ÓÚ› ºÈÏ› ¶ÂÙ¤Ó: 19141945, ·fi ‹Úˆ·˜ ÚÔ‰fiÙ˘ Sport NET ∂ȉ‹ÛÂȘ ™˘ÓˆÌÔۛ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ à 2 ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ à 2 (™) √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.15 22.20 23.30 01.00 01.15 02.15 03.45 04.45

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ Sila ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ LAPD ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÷ڷ˘Á‹

06.10 07.00 11.00 11.10 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 17.00 18.00 18.10 18.45 20.00 22.00 23.00 24.00 01.30 03.30 04.30 05.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ FTHIS TV ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ Pre-game show ¶∞√-¡.∫. ª¿ÚÈÌÔÚ Grey’s anatomy ™ÂÈÚ¿ Europa League live ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ·Á¿˘

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.40 10.50 11.30 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 00.15 01.15 03.15

Privileged ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ËÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes º+ª live (∂) Christine Mercy √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ-‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “√È Ì¿ÙÛÔÈ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜” Fringe Numb3rs “ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚›·˜”

10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.15 03.45 04.45 05.15

Everybody loves Raymond √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ Miss ¡Ù·›˙Ë ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŸÏ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∞˘ÙÔ„›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ CSI New York ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.30 14.40 16.00 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤· Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·fi ÙÔ √∞∫∞.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË §¿ÙÛÈÔ ÛÙË ƒÒÌË Ì 3-0, Ô ¶AO ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ‰‡Ô ӛΘ Û ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·, ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ Â› Ù˘ ª¿ÚÈÌÔÚ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â› Ù˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ΔfiÙÂÓ·Ì ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “32” Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜.

∞¡Δ1 20.00

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.50 07.45 08.45 09.00 09.45

¶∞√-¡.∫. ª¿ÚÈÌÔÚ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.30 19.30 20.00 21.45 22.00 22.55 23.00 24.00 01.00 01.30

Balkan express ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯¤‰ÈÔ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¢¤¯ÔÌ·È... ·˜ Ê¿Ì ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; “√ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Î·È Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinamenia ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘... ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Telemarketing ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ ™∂º, Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ √Ì›ÏÔ˘.

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·fi„ ÙËÓ ∞Ó·ÓÙÔÏÔ‡ ∂ʤ˜ Ì ÙÔÓ √ÎÙ¿È ª·¯ÌÔ‡ÙÈ Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó›ÎËÙÔÈ. ∂› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Ë ∂ʤ˜ ¶›ÏÛÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ “ηÎfi ‰·›ÌÔÓ·” ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ·ÊÔ‡ Û 8 ÂÈÛΤ„ÂȘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 5 ӛΘ ¤Ó·ÓÙÈ 3 Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. “ªÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ì·Ù˜ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ. ŒÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘. ∂Ì›˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï¿ÓÔ” ‰‹ÏˆÛ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ÎfiÔ˘Ù˜.

∂Δ1 21.45

√È Ì¿ÙÛÔÈ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ∫ˆÌˆ‰›· ‰Ú¿Û˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2010, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫¤‚ÈÓ ™ÌÈı. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ √˘›ÏȘ, ΔÚ¤ÈÛÈ ªfiÚÁηÓ, ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ÃÂÓ¿ÓÙÂ˙.

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·ÙËÌfi. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ·fiÂÈÚ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· “Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ” ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘. ∞ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÙÔ Á¿ÌÔ Ô˘ ÂΛÓË ¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ.

STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 22-28/11/12

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 SKYFALL-JAMES BOND 007 : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-22:30, ∫˘Úȷ΋ 25/11: 18:00-21:30. ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 17:15. ∞π£√À™∞ 2 SKYFALL-JAMES BOND 007 : ∫˘Úȷ΋ 25/11:18:00. Ã∞ƒ∞À°∏ 2μ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:45-21:15-23:45, ∫˘Úȷ΋ 25/11: 21:15-23:45. ∞π£√À™∞ 3 Ã∞ƒ∞À°∏ 2μ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:00, ∫˘Úȷ΋ 25/11: 17:30-20:00-22:30. ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË (ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜): 17:20. ∞π£√À™∞ 4 FRANKENWEENNIE 3D : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00-23:15. Δπ¡∫∂ƒª¶∂§-3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: 17:00. √ £∂√™ ∞°∞¶∞∂π Δ√ Ã∞μπ∞ƒπ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜

¶¤ÌÙË 22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∂Ò‰˘Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫. ª·˘Ú›‰Ë

ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Û¿Ù·ÏÔ, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·Ú›‰È Ù˘. ∫·È ÂÓÒ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ, Ô˘‰Â›˜ (ÏËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ) ¤Î·Ó οÙÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∞ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‹Úı·Ó Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, οÓÔÓÙ·˜ ʇÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Â¤‚·Ï·Ó Â΂ȷÛÙÈο “·ÏÏ·Á¤˜ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” , ·ÎfiÌ· Î·È ÙfiÙÂ Ë “·ÓÙ›ÛÙ·ÛË” ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹Ù·Ó ÌÓËÌÂÈ҉˘. Ÿˆ˜ ÌÓËÌÂÈ҉˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙfiÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‚˘ıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂΛÓÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, “‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔÈ” ˆ˜ Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ı· ‰È·ÙËÚËı› Î·È Ô˘‰Â›˜ ı· ·ÔÏ˘ı›. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Ì ÙÔÓ · ‹ ‚ ÙÚfiÔ ‚ÔχÙËÎ·Ó Û οÔÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ Ë ı¤ÛË, Â›Ó·È ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÔÚfiÈ‰Â˘·Ó ›¯·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ¿ÏÏ·Í·Ó. ∫·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË, ¤ÚÌ·È· Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Â¤ÏıÔ˘Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∂Ô¯¤˜ Ô˘ Ô “ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜” ¤È·Ó ÙfiÔ Î·È ÂÙ‡¯·ÈÓ ÛÙfi¯Ô˘˜. ºÒÓ·˙Â Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ ˆ˜ ˘‹Ú¯Â Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ οو ·’ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙÔÓ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ΔÒÚ· fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¶Ôχ ·Ï¿ ‰ÈfiÙÈ ϤÔÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·Á·˙› ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ “ÂÏ¿Ù˜” ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›¯Â ÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì·Á·˙› ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó... ·Ù·Ûı·Ï›Â˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. ∞ÏÏ¿ Û ÔÈÔ˘˜ ʈӿ˙Ô˘Ó; ¶ÔÈÔ˘˜ Â΂ȿ˙Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÂ Ù˘ÊϤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜; ª‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ οÙÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜; ª‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Ô˘Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·; ¶ˆ˜ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ì “ÙÛ¿Ì· Ì·ÁÎȤ˜” , ·ÏÏ¿ Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi Â›ÛËÌ· ¯Â›ÏË. ∫·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. °›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÔÔ‡Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·ÏȤ˜ ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ηٿ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ ¿ÎÔ˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÌÈ·˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙË ¯ÒÚ·, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÓÂ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Â›, ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ›ӷ Î·È ·Ó¤¯ÂÈ·, ·ÚÁÔÂı·›ÓÂÈ... Δ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. £· ‰ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ‡˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË. £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÌ¿¯È. Δ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÁÈ· ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÂÓÒ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î¿ı ÙÚfiÔ Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¤Ó· ÛÙ· ÂηÙfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô› Î·È ¿ÛÙÂÁÔÈ, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÓÔ‡Ó Î¿Ô˘ Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó Î·È Ó· Ê¿ÓÂ. √È ÂȉÈÎÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÚÔÛÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ 2012. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‰˘ÓËÚ‹, ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË, Ô˘ ηٷÚÚ·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹...

¶ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· Û‹Ì·Ù· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ·ÚÓËÙÈο ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ı· ÎÏËı› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ı· Â›Ó·È “Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·, ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ó·˘·Á‹-

ÛÂÈ Î·È Ô‰ËÁËı› Û ·¤ÓÙ·ÍË” Î·È fiÙÈ Û’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· Ù· fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Â›Ó·È Â‡ÏÔÁ˜, fiˆ˜ ‡ÏÔÁË Â›Ó·È Î·È Ë ··›ÙËÛË Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÍÂοı·Ú· Î·È Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·.

T‡Ô˜

∂›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ì·ÁÈÎfi, Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙ÂÈ... (¶‹ÏÈÔ) EÏÂÓ. K

(∞fi ÙËÓ "∂ÍÚ¤˜")

μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰È·Ï‡ÂÈ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ª·ÏÔ‡¯Ô˘

°È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ò˜ ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ›Ûˆ˜ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‚Ú¿‰˘ Ó· ‹Ù·Ó - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍ ٷ Ì¿ÙÈ·: Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â΂ȿ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋, ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË “χÛË” Ô˘ ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· - ÎÈ ·˘Ùfi, fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ‚·ÛÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ó·Ï‡ÛˆÓ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· οÓÂÈ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘fiıÂÛË - ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ ·˘Ùfi ηÓ›˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙËı› Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Â›Ó·È ÙÔ “ÁÈ·Ù›” . °È·Ù› ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô‰ËÁ› ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ¿ÎÚ·. ∏ ‡ÎÔÏË Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔÊ·Ó‹˜ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó·

ÏËÚÒÛÂÈ. ∏ ·¿ÓÙËÛË fï˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂȉÂÚÌÈ΋ Î·È ·ÓÂ·Ú΋˜: ÚÒÙÔÓ, ÂÂȉ‹ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, Ô‡Ù ˆ˜ ÙÒÚ· ÏËÚÒÓÂÈ - ·ÓÙ›ıÂÙ·, ‚Á¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜... ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, fiÛÔ Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È - Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Á›ÓÂÙ·È - fiÏÔ Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ŸÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ¤‰·ÊÔ˜ Ë ËÁÂÌÔÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, fiÛÔ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù˙¿Ì· Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò ¿ÌÂÛË ϤÔÓ ‰È΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ‰fiÛ˘, Èı·ÓÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜-‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Ù˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Î·È ¯ı˜, fiˆ˜ ηÈ

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: £Ú›ÏÂÚ ÁÈ· ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ÛÙÔ Eurogroup. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ΔÔÚ›ÏË ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ! ✒∂£¡√™: ÕÁÚÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: πÛfiÙÈÌ· Ù˘¯›· ÁÈ· ÎÔϤÁÈ· Î·È ∞∂π. ✒∏ ∞À°∏: 1.852 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÂÓÒ ·ÔÏ‡Ô˘Ó 2.000 ÌÔÓ›ÌÔ˘˜. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∂΂ȷÛÌÔ› Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ›. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ª·ÎÚ¿ Ó‡¯Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ŒÍˆ ÔÈ Ó·ÙÔ˚ÎÔ› ÊÔÓÈ¿‰Â˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∏ Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡. ✒6ª∂ƒ∂™: 853.282 ‰ÂÓ ÙÚÒÓ ·fi ÙË ‰fiÛË.

ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜. ∫·È ·Ó ·˘Ùfi Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›, Î·È ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÚfiÛˆÔ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹, ϤÔÓ, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ™·Ì·Ú¿, Ô˘ fiÓÙˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢, ˆ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Í ÙÔ ›‰ÈÔ. ΔÒÚ·, ÔÈ “Ê›ÏÔÈ” ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √È (ÂÏÏËÓÈΤ˜) ÂÈÏÔÁ¤˜, ¤ÁÈÓ·Ó. ΔÒÚ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· (ÁÂÚÌ·ÓÈο) ÔʤÏË, ̤۷ ·fi Ì›· ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚·ı·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ Ù· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·... º˘ÛÈο, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÁÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ·ÈÁÓ›‰È Ì ÙË ÊˆÙÈ¿. ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜, Ô˘ Ô‡Ù ı¤ÏËÛÂ, Ô‡Ù ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ô‡Ù ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı›, ı· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ... (∞fi "ΔÔ μ‹Ì· online")

22-11-12  
22-11-12  

22-11-2012

Advertisement