Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 07.13'- ‰. 17.09ã

ΔÚÈÙË 22 ¡ÔÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

™ÂÏËÓË 27 ∏ÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.576 ∞Ú¯ÈÔ˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, √ÓËÛ›ÌÔ˘ ·ÔÛÙ. 40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞ÏÏ·Á¤˜ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

Δ¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ: ¶ÔÈÔÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ™ÎÏËÚ‹ Î·È ·ÌÂٷΛÓËÙË Ë °ÂÚÌ·Ó›·

6Ë ‰fiÛË: ∂Ì̤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ

¶··‰‹ÌÔ˜: ∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ Ó·È, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ›

ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ò˜

ª·Úfi˙Ô: §ÈÁfiÙÂÚÔÈ Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ› ηÈ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ·

∂˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÂÈÙÚÔ›·; ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ∂§∫ ■ ÛÂÏ. 6, 7, 8

¢ÂÓ ı· Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ Ú‡̷ Û fiÛÔ˘˜ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ϤÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, “Ó· ÈηÓÔÔÈËı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢∂∏”. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ËÚ›· 80% Î·È ¿Óˆ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi οı ›‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ¢∂∏. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚËÙ¿

¡

ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ οı ÂȉÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÈÙfiÔ˘ ·fi ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ¢∂∏ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·‰˘Ó·Ì›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ıÂÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ë °∂¡√¶ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· “∂ÚÌ‹˜” Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, fiÙÈ “fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂÓÙÔϤ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηÌÈ¿ ·Ôχو˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi”. ■ ÛÂÏ. 10

¶∞™√∫: ™ÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜

™·Ì·Ú¿˜: ªË Ì ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙÂ...

™ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Î·È Ô ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜

ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· fiÔÈÔ˜ ‰È·ÊˆÓ›

■ ÛÂÏ. 9

ª·ÁÓËÛ›·: 1.500 ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜

ª¤Û· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

«æ·Ï›‰È» ÛÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 29

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Ó›ÁÂÙ·È ·fi Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó·ÚÍË ÂϤÁ¯ˆÓ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË “ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 300 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ οÓÔ˘Ó Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÂÚÈÔÏÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ËÁ¤˜ ÚfiÎÏËÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ■ ÛÂÏ. 15

■ ÛÂÏ. 17

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ÁˆÁ‹ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ηٿ ∂. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·

■ ÛÂÏ. 16

«∫fiÎÎÈÓÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜» ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË

∑ËÌÈ¿ 1 ÂÎ. ú Û ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ¯¿ÎÂÚ ■ ÛÂÏ. 11

■ ÛÂÏ. 8

Èڛ˜ Ú‡̷ 42 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ■ ÛÂÏ. 13 ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ■ ÛÂÏ. 18 ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ∑ËÙ› Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

■ ÛÂÏ. 14

¶¤ı·ÓÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ «¶‹ÏÈÔÓ» ■ ÛÂÏ. 29


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À, xinos@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

°È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

A¶√æ∂π™

«¢È‹ÌÂÚÔ ÚfiÏ˄˘ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘»

√ Êfi‚Ô˜ Ì¿˜ ·ÁÒÓÂÈ TÔ˘ ¡π∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ƒ∞ ∏ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·ÂÈÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ¿ Ù˘ -ÙÔ Â˘ÚÒ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ fiÛÔ ÎÚ›ÛË Êfi‚Ô˘. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ‹ÂÈÚÔ˜ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi Êfi‚Ô, ·fi ·ÓÈÎfi. ∂ÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fiÏÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÌÌ·¯Ô‡Ó Û ÌÈ· ·Ú¿ÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ªÂ ËÌ›ÌÂÙÚ·, Ì ·Ú¿Ï˘ÛË, Ì ¿ÚÓËÛË Î·È ı˘Ìfi, Ì ȉ¤Â˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÙË ÌÈ· ̤ڷ Â›Ó·È ı¤ÛÊ·Ù· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÔÚÚÈ٤˜, Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÈ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ì·˜ Ô‡Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô‡Ù ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ŒÙÛÈ, ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÓÈÎfi˜ Î·È ¿Ì ·fi ÙÔ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, οı ̤ڷ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. √È ŒÏÏËÓ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô› - ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜, ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ - ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ı· Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· - Ë ∫›Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· Ô‰ËÁ› Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ - Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·Ó‚·›ÓÂÈ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù·Ú·¯‹, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤ıÂÙ ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË: Ó· ÂÈÙÚ·› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· Ù˘ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·. ∞˘Ùfi ı· χÙÚˆÓ ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ‚ÈÒÛÈÌÔ ÂÈÙfiÎÈÔ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ Ë ÂÎÙ‡ˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʤÚÂÈ. ºÔ‚¿Ù·È, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (fiˆ˜ ÙÔ ¤˙ËÛ ÛÙ· Ù·Ú·Á̤ӷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ) Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŒÙÛÈ, ·ÁÓÔ› ÙÔ ·ÚfiÓ: ·Ó ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë Ì·‡ÚË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ı·˘Ì·ÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘. ΔÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ¿ Ù˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ٷ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∂Âȉ‹ fiÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Î·È ÂÂȉ‹ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÈÛı› fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ Ù˘, ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ. ∏ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ (Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ), Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ, ‹Ù·Ó ȉ¤Â˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∏ ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÈ· ¯ÒÚ· ·Ó›Î·ÓË Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË, Ë ÔÔ›· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›¯·Ó ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜: Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÈÌËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÂÈ ÔÚÔÊ‹ ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÓÙÔÓË Î·¯˘Ô„›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛ ·ÚÓËÙÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÔÌfiÏÔÁ· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ Â›ÛıËÛ·Ó fiÙÈ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ›Ûˆ fiÛ· ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó. ∞˘Ùfi˜ Ô Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È Ë ÓfiÛÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·, ·fi ·ÁÔÚ¿ Û ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ·ÁÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ fiˆ˜ Ô ÔÓÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ‡ıˆÓ·. ∂ÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ·fi ÌfiÓË Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ - ÔÈ Ï¿ıÔ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ - Ô˘ ÌÂÁ¤ı˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ∫·È ̤۷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ı· ‚ÚÂıԇ̠ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¶·ÁÒÓÂÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ë ‡ÊÂÛË ‚·ı·›ÓÂÈ ¤Ú· ·’ fiÛÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. √, ÙÈ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fi, ÙÈ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔ Â˘ÚÒ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· (Ô˘ ›Ûˆ˜ ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›·) Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÂÌ¿˜. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

È‹ÌÂÚÔ ÚfiÏ˄˘ ÁÈ· ÙȘ ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi ¯ı˜ Ë ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ı· ‰›ÓÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi 5.30’ ¤ˆ˜ 7.30’, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË °·Ì‚¤Ù· 2, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Î. ∞. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, fiÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÍËÁÂ›Ù·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÙÂÛÙ Î·È ·˘Ùfi Ò˜ ı· ÂÈÛÙÚ·Ê›. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÛ٠‡ÎÔÏÔ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ, Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜.

¢

¶Â›Ù ̷˜ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰ÒÛÙ ̷˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÛÙ. “∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, Â‰Ò Î·È 5-6 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ‰È‹ÌÂÚ· ÚfiÏ˄˘ ÁÈ· ÙȘ ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫ˆÛÙ‹˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: ΔÔ ÙÂÛÙ (Haemmocult) ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ì ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÛ٠‡ÎÔÏÔ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ì·˙ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ·Ê·ÓÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ÛÙÔÓ ·˘Ïfi ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÎfiÚ·Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÈÎÚÔ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ÂÓÙÂÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχԉ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·ÏÔ‹ı˘ ‚Ï¿‚Ë Î·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ̤ۈ Ù˘ ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÁ¯Â›ÚËÛË. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Ôχԉ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Â› ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ηÚΛÓÔ” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÛÙ; “√˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔ ÙÂÛÙ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛË. ΔÔ ·Ó ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Â›Ó·È

Û›ÁÔ˘Ú· ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ͯˆÚÈÛÙ¿. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÙÂÛÙ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ Í‰ȿÏÂÁÌ·, ı· ¤ÏÂÁ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛË. ™›ÁÔ˘Ú·, ·Ó οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÙÂÛÙ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·Ó οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÔÏ˘ԉȿÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Á·ÛÙÚÔÛÎfiËÛË Î·È ÎÔÏÔÓÔÛÎfiËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÏË„Ë Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ¤ÁηÈÚ· Ì ÙÔ ÙÂÛÙ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‹ıÂȘ Ôχԉ˜, ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¤ÓÙÂÚÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÚΛÓÔ˜” ··ÓÙ¿ Ô Î. ∫ˆÛÙ‹˜. ¶Ô‡ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÛÙ; “∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂÛÙ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙȘ 5.30’ ̤¯ÚÈ ÙȘ 7.30’, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË °·Ì‚¤Ù· 2, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ΔÔ ÙÂÛÙ ‰›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÍËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ı· ÂÈÛÙÚ·Ê›. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ì ÙÔ Haemmocult Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫ˆÛÙ‹˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ Û ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...14ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 04...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ Û ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -04...15ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 00...15ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ÎÓfiÙÂÚ˜, Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ·Ú¯Èο ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ™ÙÂÚ¿, ÙË ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ·ÁÂÙfi˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 5 Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙÔ πfiÓÈÔ 6 Ì 7 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÓfiÙÈ·.

ÛÙÔ Internet:

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÚÔԉ¢ÙÈο ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ Û ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -04...14ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ -01...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ Û ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -03...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 00...14ÔC.

www.e-thessalia.gr


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∂ÓÂÓ‹ÓÙ· Ì›ÔÓ Ì›·

∫fiÎÎÈÓÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 19˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË ¡¢, Ì ÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¡√¢∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È μ. ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓ. ∑ˆÓÙ·Ófi˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ Î.¿. ∫·È ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ô‰Ô·Ù‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÚÈÌÒÁÌ·Ù·, ˙ËÙ‹ıËΠÚÒÙ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ.

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË. ŸÙ·Ó Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ۈ̷ٛ‰È· ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ÙÈ̤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 300 mg/m3, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ·fi ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi Ó· ·ÔʇÁÂÈ ‚·ÚȤ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 15 Ë̤Ú˜ Ô˘ Ë Ú‡·ÓÛË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿Û·, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·Ó·‰‡Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ “¿ÚˆÌ·” Ù˘ οÓ·˜, Ô˘ ÂÈÛÓ¤Ô˘Ó ı¿Ó·ÙÔ. ŒÓ· ̤ÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ï‹ÊıËÎÂ. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÔÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ì›· ÚÔÛ‰ÔΛ·. ¶¤Ú·Û fï˜ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË ··›ÙËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›·, Û ¤Ó· ¡ÔÌfi Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÔȯٿ ̤و·, ·˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ.

∞.º.

ΔÔ˘ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

ΔÈ ÛfiÈ ˘ËÚÂۛ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ;

∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘, Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÂϯÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Âʉڛ·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ‚ÚÂı› ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÛËÌ›ˆÛ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - fiÙÈ Î·ÏÂ›Ù·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÌfiÏȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· 14 ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ¤ÓÙ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ Âʉڛ·˜. ∫·È ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ∏ Ú¿ÍË ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. Δ. ∫.

™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ÙË Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù·) Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜, ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ÕÏψÛÙ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∞∂π.

™Â ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ™Â ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ Ù· Ê·Ú̷Λ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ı˜ ÎÏÂÈÛÙ¿. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÃÚ˘ÛÔψڿ

∂Λ Ô˘ Â›Û·È ‹ÌÔ˘Ó· ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹ Ì‹ˆ˜ πÙ·ÏÔ›, πÛ·ÓÔ› ‹ ·ÎfiÌË Î·È °¿ÏÏÔÈ; ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ϤÔÓ fiϘ ÙȘ ·Ì·ÚوϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÏÔ‡ÛȘ Î·È ÊÙˆ¯¤˜, Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ·ÚÔÓÔËÛ›· Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜. ¢ËÏ·‰‹, Ú·ÎÙÈο Û fiÏÔ˘˜. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ϤÓ “ÂΛ Ô˘ Â›Û·È ‹ÌÔ˘Ó·” . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë πÛ·Ó›· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô, ÎÈ ·˜ οÓÂÈ ÙËÓ „‡¯Ú·ÈÌË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÔÏÏÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÒÛÙÂ Ë ∂˘ÚÒË Ó· οÓÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È. ΔËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË, ÙÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ˆ˜ ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¤Ú Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, ϤÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛËÌ·Û›·˜. ∞˘Ùfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÂӛ΢ÛË ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û ٿÍË Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ÁÂÓÈ΢fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ‚Á‹Î ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ›¯Â ÛÙÔ¯ÔÔÈËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ï‹ı˘Ó·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚ› Ï¿ıÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙËÓ Â˘ÚˆÔÌ¿‰·. °È· Ì·˜, ÂÔ̤ӈ˜, ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Î·È Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ı· ÚԂϤÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

∑˘ÌÒÛÂȘ ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Jurassic Park Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÌÔ˘Ó ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ó· Û˘ÁηÏ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ - ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ - ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ Û›ÚÈ·Ï ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ·. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ “‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ” Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ηڤÎÏ·˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ÚÈÓ ·fi οı „ËÊÔÊÔÚ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·Áη›· “˙‡ÌˆÛË” ... ∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ë ¢∂∏. ∫·È Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¶Ò˜ Ó· ÎÔ› Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ·fi οÔÈÔÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÔÚÔ˜ ‹ ¿ÓÂÚÁÔ˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È 200-300 ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘;

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ·, Ë ·fiÏ˘ÙË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ· fiÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ΔÔ ·ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÙÚfiÈη Ì·˜ ¤‰ÈÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ı· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012. μϤÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô; º.™.

∞ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË

¶ÔÈ· fiÚÂÍË; ªÂÁ¿Ï˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ı· ‰Ô˘Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ηıÒ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˆ˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ÙÔ 85% ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‹Á ÂÚ›·ÙÔ. ∫·È Ì·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, fiÛÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ı· Â›Ó·È Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ; ÀÔ¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÛÊ·ÏÒ˜, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓÔ. £· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ ÚÈÌ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜; º.™.

√ÚıÒ˜... ΔÔ Â› Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹: “∂ΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ Û ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ΛÓËÛË Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ fiÙ ı· ÍÂʇÁÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È ÔÚıÒ˜ ÙÔ ™ÒÌ· ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ¿Ô„Ë, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù· Û¯¤‰È· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÂ Ê·Ú - Ô˘¤ÛÙ... °.•.

√È Ï¿ıÔ˜ “··ÓÙ‹ÛÂȘ” √È Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ ÎϤ‚Ô˘Ó ¯·ÏÎfi Î·È Û›‰ÂÚÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ‰ËÌfiÛȘ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ “¯Ù‡ËÛ·Ó” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ª¤Û· Û ‰‡Ô ‚Ú¿‰È· ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÂÙ¿ Û¯¿Ú˜ ÊÚ·ٛˆÓ, Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Â˙Ô› Î·È Ô‰ËÏ¿Ù˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ù‡¯ËÌ· Î·È Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi Ù· ·ÓÔȯٿ ÊÚ¿ÙÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £·Ó¿ÛË ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Â˙¤˜ ÂÚÈÔϛ˜ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ Û¯¿Ú·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁÂÏı› ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· “¯¿ÛÎÔ˘Ó” . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë Î¿ı ۯ¿Ú· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 100 ¢ÚÒ. “Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ·” , ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ‰ËÏ·‰‹, “ηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Â˙ÒÓ ÂÚÈÔÏÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÙfiÈÎÔ˜. ∂ÎÏËÎÙÈ΋ “·¿ÓÙËÛË” ÁÈ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫∞Δ. Δ∞™

ªfiÓÔ ˆ˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›· ‰ÂÓ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÃÚ. ¶··ÚÔ‡Ó· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ΔÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ¿ÓÙˆ˜, Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô ÃÚ. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. °.•. ΔÔ˘ °. πˆ¿ÓÓÔ˘


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ √ Î. °. ªËӷΛ‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘¤ÂÛ Û ‰‡Ô ÛÔ‚·Ú¿ ÔÏÈÙÈο Ï¿ıË Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÊfiϷη ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏ›ÛıËÌ· ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË ÙÂÏ›ˆ˜ Í·ÊÓÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ï‹„ˆ˜ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛıÌ·›ÓÔ˘Û· Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÊÂÓfi˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ηٷÛÙÚÔÊÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÔÈ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ·¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·¤Û˘Ú ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ fï˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÙfiËÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ÙfiÙ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·Á·ËÙÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÏËÓ ·˘ÙÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fi¯ÏÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Û Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ› Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ·Ó Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Â’ ·˘ÙÔ‡, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÔÏÈÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ˘ÂÚ¿Óˆ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫È Â‰Ò ¤ÁηÈÚ· ÂÂÓ¤‚Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ, ¿ÙÔÌÔ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Û ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋. ™ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌÔ Ì ‹ıÔ˜, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂ

Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È fi¯È Ó· ÙÔ ˘ÔÛο„Ô˘Ó. 줂·È·, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô˘ ÌÚÔ˜ ÛÙ· ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, Ô˘ Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ (60%-80%), Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ηıfiÛÔÓ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û ¢ÚÒ. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·ÌËÏ¿ ·ÌÔÈ‚fiÌÂÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÌfiÓÔ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ¤¯ÂÈ Ì˘·Ïfi Î·È ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ¯¿ÏÈ ÙˆÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ Ë Á‡ÌÓÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯¿ÏÈ ÙˆÓ ÂÓ·ÔÌÂÈÓ·ÛÒÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (μ. ∫ÔÚ¤·, ∫Ô‡‚·) Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∏ ∫›Ó· Ì ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È›‰Â ¤ÁηÈÚ· fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÂϤÁË Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÂÏ›˙ÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË, fiÙÈ Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ı· ηٷʤÚÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

ΔÔ „‡‰Ô˜ Î·È Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ¯·ÏÈÓfi˜ √ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ æËÊ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ÂÈÊ˘ÏÏȉÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ÃÚ. °È·ÓÓ·Ú¿˜ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ 6/11/11 ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÚ¿ÊÂÈ: “¶fiÛÔ ·Û‡ÛÙÔÏÔ „‡‰Ô˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ „‡‰Ô˘˜, ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› - ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜;”. ∂ÓÙ‡ˆÛË Ì ÚÔͤÓËÛÂ, Ò˜ Ô ı·ÚڷϤԘ Î. °È·ÓÓ·Ú¿˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·¤Ê˘Á ӷ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ÂÓÛ˘ÓÂȉ‹Ùˆ˜ Î·È ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ Ù˘ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ › ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ ÂÏÒÚÈÔÓ „‡‰Ô˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ϤÔÓ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . √ Î. °È·ÓÓ·Ú¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿ ÙˆÓ, ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ, ¢ı¤ˆ˜ Î·È Â˘ı·ÚÛÒ˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÈÊ˘ÏÏ›‰Â˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÌÂÓ ¶··Ó-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ ÂȉÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ÂϤʷÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó... οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ™ÈÁηÔ‡ÚË, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¿Úη, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· Û ÎÙ›ÚÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú¤Ï·ÛË ∂ÏÂÊ¿ÓÙˆÓ, ÌÈ· ¤ÎıÂÛË 162 ÁÏ˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ô ËıÔÔÈfi˜ ƒÔ‡ÂÚÙ °ÎÚÈÓÙ (Ô ƒÔÓ ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ·¯‡‰ÂÚÌˆÓ ·˘ÙÒÓ. “∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÂϤʷÓÙ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË -ÔÈ ÂϤʷÓÙ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ηٷʇÁÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ªÈÛÔ˘·˙›Ù °ÎÔ‡¯·, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘. Δ· ÁÏ˘Ù¿, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1,5 ̤ÙÚÔ˘, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó.

√ ∫¤ÚÌÈÙ Í·Ó¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ªÂÙ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ∫¤ÚÌÈÙ, Ë ªÈ˜ ¶›ÁÎÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ¯¿ÚË ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Disney, Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Muppets.

‰Ú¤Ô˘ “ÔÏ›ÁÈÛÙÔÓ” , ÙÔÓ ‰Â ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˆ˜ “‚Ú·¯‡” . ŒÓ· ÛÔ‚·Úfi -fi¯È ‚¤‚·È· „‡‰Ô˜- ·ÏÏ¿ Ï¿ıÔ˜ ‰È¤Ú·ÍÂ Î·È Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘ ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ: “ŸÙÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘” . ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ú·‚›·ÛÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ·Á‹, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ “fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” . ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÍÈÒÌ·Ù·, Ù›ÙÏÔ˘˜ ¢ÁÂÓ›·˜ Î.Ï. ∞Ï›ÌÔÓÔ Â¿Ó Î·È fiÙ·Ó, ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÎÚ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·, ·‰ÈÎÔÚ·ÁÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓ·Ì ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÈ̈ÚËÙ›. ¶ÚÔÛı¤Ùˆ˜ ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ë ÚÔÚÚËı›۷ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤ÛÙÂÏÓÂ Î·È ‰‡Ô ·ÓÔ›ÎÂÈ· ÌËӇ̷ٷ. ΔÔ ÚÒÙÔ ‹ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∞ÚÂÔ·ÁÈÙÒÓ Â˘ı¤ˆ˜ ÌÂÓ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ Ó’ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Û˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞Ó Î·È Ë ÔÚȷ΋ ·fiÊ·ÛË ··ÏÏ·Á‹˜ Ì „‹ÊÔ˘˜ 8 ηٿ 7 οÙÈ Î·Ù·Ì·ÚÙ˘Ú›, Ô ı·ÏÂÚfi˜ Î·È ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ Î. μ. ∫fiÎÎÈÓÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙfiÙ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Â¿Ó ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛȈ‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ χÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· ·˘Ù‹, ÔÏÏÒ Ì¿ÏÏÔÓ Î·ı’ fiÛÔÓ Ë ‰›ÎË ·˘Ù‹ ¤Ú·Û ϤÔÓ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·¢ı‡ÓÂÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ - ÙÔ Ï·fi fiˆ˜ Ì·˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› - ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∞ÚÂÔ·ÁÈÙÒÓ ÙÔÓ ·‰ÈÎÔÚ·Á‹Û·ÓÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∂Î ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·‚È¿ÛÙˆ˜ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ˆ˜ Â¿Ó Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ¯·ÏÈÓfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ۈÛÙ¿ ÙfiÙÂ, ‰È¿ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ 1989 ÙÔ˘ ∞.°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· fiÛ· ηÙËÁÔÚ›ÙÔ Î·È ÙÔ˘ °.∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 2009 ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ „‡‰Ô˜, fiÙÈ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÛÊfi‰Ú·, Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¢ÚÈÛÎfiÌÂı· Û‹ÌÂÚ· ÚÔ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ Ù˘ Ùˆ¯Â‡Ûˆ˜, Î·È Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÔÚÁ‹˜ ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô “∂ıӿگ˘” ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı›, ˆ˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ ›¯Â ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ·ÓÙ› Ó· “¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘” Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ıÒÎÔ Ì ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ 47% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηًÚÁËÛ ÙÔ ÛÔÊfi ÓfiÌÔ “¶ÂÚ› ∫·Ù·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψӔ ÙÔ˘ 1951, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶ÏËÌ̇ÚÈÛ ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜, ÙȘ ¢∂∫√ Î·È Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Ì ¿ÂÚÁÔ˘˜ Â› ÌÈÛıÒ. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ - fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ı‡Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940/41 - ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙ·Û¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË 1942/44 ÂÚ›Ô˘ 450.000 ·-

√È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Δ˙ÈÌ Ã¤ÓÛÔÓ Â›¯·Ó ·›ÍÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1999 “Muppets from Space” , ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Muppet Show. ∏ Ù·ÈÓ›· “The Muppets” Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2012 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ Δ˙¤È̘ ªfiÌÈÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô Δ˙¤ÈÛÔÓ ™›ÁÎÂÏ Î·È Ë ∂˚ÌÈ ∞Óٷ̘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ‰È¿ÛËÌÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ. °È· ÙÔÓ ªfiÌÈÓ, Ë ÛÂÈÚ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ·È‰È¿. “◊Ù·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Û ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Îfi” .

¡›ÎËÛ·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∏ Δ¤ÈÏÔÚ ™Ô˘›ÊÙ Î·È Ë ∞ÓÙ¤Ï Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ÂÙ‹ÛÈ· ∞ÌÂÚÈηÓÈο ªÔ˘ÛÈο μÚ·‚›·, ÂÓÒ Ë ™Ô˘›ÊÙ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ 21¯ÚÔÓË ™Ô˘›Ê٠ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οÓÙÚÈ Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Î¿ÓÙÚÈ. ∏ 23¯ÚÔÓË ∞ÓÙ¤Ï ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÚÔÎ/Ô, ‚Ú·‚‡ÙËΠˆ˜ ηχÙÂÚË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·,

ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜, fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Ó¤ÁÚ·„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫” . ¡· ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù›, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ › ÙÔ ·Ì›ÌËÙÔÓ “ª·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘, ‰ËÏ·‰‹ Ô “Ï·fi˜” , ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û·Ù¿ÏË. ∞ÏÒ˜, Â‰Ò ·Ó·Ê¤Úˆ - ÚÔ˜ Ù¤Ú„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ - ÙÔ ÂÍ‹˜ Û¯fiÏÈÔ 3 ·ÏÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. √ ÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â‰‹ÏˆÛ “ͤÚÂÙÂ Ô ¡.°. ‹Ú ۇÓÙ·ÍË ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÔÚÒÓ ·ÓÙ›Â, Ì· ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô ¡.°. ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ù¤ÏÔ˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ, Ì· ˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∂¶√¡ Î·È ¯fiÚ¢ ÙȘ Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ” . º˘ÛÈÎfi ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ó· ÌËÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÔfiÙ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ú¯Èο Î·È ÙÔ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ Î. ™ËÌ›ÙË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÙÂÈÓ·Ó ¯Â›Ú· ‚ÔËı›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ “·ÁÔÚ¤˜” ÁÈ· ‰·ÓÂÈο. ΔËÓ ›‰È· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ μ’, Ô “‚Ú·¯‡˜” ηٿ ÙÔÓ Î. °È·ÓÓ·Ú¿ - Ì ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ “¤ÌÂÈÚÔ” ηıËÁËÙ‹ Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÛÙ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi” ηٿ ÙË Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÓÙ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· ¤Î·Ì ÊÔÚÔÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ηٷÚÁ‹Û·˜ ÙfiÙ ÙË ‰›Î·È· Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â› Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ ÒıËÛ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·” .

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ÂÙÛÈıÂÏÈÛÌÔ‡ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ™ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ∂ÌÂÈÚÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÌ›˜ fï˜ ÔÈ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ıˆڛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤ÙÔ˘Ì Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÂÙÛÈıÂÏÈÛÌÔ‡. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ۋÌÂÚ·, ›ÙÂ Û·Ó ¿ÙÔÌ·, ›ÙÂ Û·Ó ÔÏÈÙ›·, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÂÙÛÈıÂÏÈÛÌÔ‡. ªÈ· ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ıˆڛ·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÙÂÏÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙ›·Ó ‰È¿ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ‰Èfi‰È·, ¢∂∏, ÚfiÛÙÈÌ·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì ¿Ù ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·” . ™¯›˙ÂÈ ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ, ÂÙ¿ÂÈ Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Î·È Â·›ÚÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ∂Ì›˜ ÔÈ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ï·fi˜ ›̷ÛÙÂ; ªfiÏȘ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ηٷÊÙ¿ÛÂÈ ·fi ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·; ∫·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ËÌÒÓ ÚfiÁÔÓÔÈ, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ, ‰ÂÓ Ì·˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ηӤӷ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ DNA ÙÔ˘˜; ∞ÎfiÌË Î·È Ófiı· Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜, Â¿Ó Â›Ì·ÛÙ ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ Î¿ÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ” .

·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ηχÙÂÚË ÂÓ‹ÏÈÎË Û‡Á¯ÚÔÓË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓȘ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ƒÈ¿Ó·, Ë ªÈÁÈÔÓÛ¤ Î·È Ô ªÚÔ‡ÓÔ ª·Ú˜. ∏ ∫¤ÈÙ ¶¤ÚÈ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÂȉÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¤ÓÙ ¡Ô‡ÌÂÚÔ 1 ÛÙ· hits Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì.

™Â ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô °ÎÈÌ √ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ Bee Gees, ÙÔ˘ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÓÙ›ÛÎÔ, ƒfiÌÈÓ °ÎÈÌ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·›· ÁÈ· ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜, ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Sunday Mirror. √ 61¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. ΔÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ›¯Â ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔ ‚ÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ. √ ‰›‰˘ÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ªfiÚȘ ¤ı·Ó ÙÔ 2003 Î·È Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÕÓÙÈ, ÙÔ 1988 ·fi ÂÈÏÔΤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ¯Ú‹ÛË ÎÔη˝Ó˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ‹ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›·; ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“§fiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·ÛË” .

μ·Û›Ï˘ °È¿ÁÎÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“™Â ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¤Íˆ Î·È Ë ÔÔ›· ϤÔÓ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·. ªÂ ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô‡Ù ٷ ‚·ÛÈο ¤ÍÔ‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ηχ„Ô˘Ì” .

μ·Û›Ï˘ ¢Ô˘‚ÂÓÙ˙›‰Ë˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ΔȘ ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ۯ‰fiÓ Î·Ù¿ 50% Î·È ·Ú·¿Óˆ. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û Ôχ ÎfiÛÌÔ. ¶·ÏÈ¿ ‚Á·›Ó·Ì ÁÈ· Ͽη. ΔÒÚ· ‚Á·›ÓÔ˘Ì Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ◊ ı· ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ì ӷ ¿Ì Û οÔÈÔ ÊÈÏÈÎfi Û›ÙÈ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¡· ÎÏ·‰¤„Ô˘Ó, fi¯È Ó· ÂÙÛÔÎfi„Ô˘Ó ™ÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜, ·fi ÙË ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ ·Ó ηÈ... ˘·ÚÎÙfi˜. √ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ϤÓ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Â›Ó·È ·ÎÏ¿‰Â˘Ù· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ηχ„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÛÙ‡ÏˆÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ë Ô‰fi˜ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ˘ÔʈÙÈṲ̂ÓË. Ÿˆ˜ ϤÓ fï˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó, fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÎÏ¿‰ÂÌ·, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÎÏ¿‰ÂÌ· ÎÈ fi¯È “ÂÙÛfiÎÔÌÌ·” . “£¤ÏÔ˘Ì ηÈÚfi ÙÒÚ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó Ù· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ Ô‰Ô‡ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi ÙˆÓ ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ, fiˆ˜ ÔÏÏ¿ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘. ∂Ì›˜ ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ·Ú·›ˆÌ· ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ʈٛ˙ÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÔÈ Ï·ÌÙ‹Ú˜ Î·È ·˘Ùfi ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ¡· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi;” . ∂Ì›˜ ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ, Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ™ÙËÓ ›‰È· fiÏË ˙ԇ̠fiÏÔÈ...

∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙfiÓÔ˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÙÔ ÛÈÙ¿ÎÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ‹ÏÈÔ Î·È ·¤Ú·, “·Ó·Û·›ÓÔÓÙ·˜” ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ÍÂڷ̤ÓÔ Ï·¯·ÓfiÎËÔ Î·È ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ›Ûˆ˜ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ¢È·‚¿Û·Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˆ˜ ÔÈ fiÏÂȘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È, ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ηϋ ÒÚ·. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ú·Á‰·›· ÙÔ ÙÔ›Ô Á‡Úˆ Ì·˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈο Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ì·˜.

∂§.™.

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›

§Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∂ÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. Ãı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, Ì ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î¿ÔÈÔ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó. ¶fiÙ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Ë ‚Ï¿‚Ë; º.™.

÷ڛ˙ÔÓÙ·È; ÕÏ˘ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÎÔÚ˘ÓÒÓ, ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÓÒ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Êı·Ṳ́Ó˜ Î·È ÔÈ ÎÔÌ̤Ó˜, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Î·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ. ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ò˜ ÌÂÚÈο ̤ÙÚ· ÚÈÓ ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ÔÚÈÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi,

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Á›ÓÂÙ·È Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ Ì Ӥ˜ Î·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô‡Ù ̛· Ó¤·. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË; ∂Í·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ì Ӥ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ÒÓ ÎÈ ·Ó Ó·È ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿. ∞Ó ¿ÏÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌfiÙ˘Ë ÂÍ·›ÚÂÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÈÛÙÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Û οÔÈÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È... ∞.º.

⁄ÔÙÔÈ μÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‡ÔÙ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ΔÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ “˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ” , ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ fiÙ·Ó Î·›Ó ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿ÛÙȯ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¢ËÌÔÙÈο ¤ÚÁ· 327 ÂηÙ. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ’82 “™ËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 1982 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 327.500.000 ‰Ú¯., ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 71.100.000 ‰Ú¯. ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· Î·È 256.400.000 ‰Ú¯. ·fi ‰¿ÓÂÈ· ‹ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ” . ¡· ÌËÓ ·ÁÓÔËı› Ô μfiÏÔ˜ ÛÙË Ó¤· ¯¿Ú·ÍË-ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ÙÔ˘ √™∂ “∞ÂÏÈÛÙÈο ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Û ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ “ÂÓÂÚÁÂÈÔ‚fiÚ·” Ô‰Èο ̤۷. ∞˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ¯¿Ú·Í˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜” . ¶ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ “∫·ÌÈ¿ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı›. ∞˘Ùfi ‰È·ÎËÚ‡¯ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ Úˆ˝ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÁÓˆÛıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¢·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ “ΔË ‚ÈÔÙ¯ӛ·, Û·Ó ÙÔ̤· ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË,

ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ı· ¤ÚÂ - ÏÔÁÈο - Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. √È Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· Ú‡·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fiϘ ÔÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÓÓÔËı› Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Û ÙÈ̤˜ ÚÂÎfiÚ. ∫·È ÌfiÓÔ Ë ÒÚ· Ô˘ Ë Ú‡·ÓÛË “¯Ù‡ËÛ ÎfiÎÎÈÓÔ” , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ¢ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981

Û‡Ìʈӷ Ì ıÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. √ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ·ÚÈıÌ› ¿Óˆ ·fi 120.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ··Û¯ÔÏ› 500.000 ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ı· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ §¿˙·ÚË ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” .

Î·È ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ˙ÒˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ï·ÙÚ›·˜, Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·Ï·ÈÔÏÈıÈ΋ ÂÔ¯‹” .

¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi˜ ηٷ˘ÏÈÛÌfi˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ƒˆÛ›· “¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi˜ ηٷ˘ÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi 20.000 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙÔ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ƒˆÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ “¡fi‚ÔÛÙÈ” . ¶ÔÏÏÔ› ÛÎÂÏÂÙÔ› ·fi Ì·ÌÌÔ‡ı,

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1897... ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÂÎÎÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È Ù· ∫·Ì‚Ô‡ÓÈ· ŸÚË. ∏ Û˘Óı‹ÎË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¢ÈÂıÓ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 4.000.000 ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ϛژ, ˆ˜ ÔÏÂÌÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ªÂ ÙËÓ ›‰È· Û˘Óı‹ÎË, Ë ∫Ú‹ÙË ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘. 1920... ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒ¿ÏÏË ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó·ÁηÛÙ› ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÓÙ¿ÓÙ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ 1916. 1940... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: √È ŒÏÏËÓ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿.

1957... ΔÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡. 1989... √È ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ã·Ú›Ï·Ô˜ ºÏˆÚ¿Î˘, ηٿ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ™·ÚÙ˙ÂÙ¿ÎË, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ˘fi ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi •ÂÓÔÊÒÓÙ· ∑ÔÏÒÙ·. 2002... ∂Ù¿ Ӥ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË μÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ §ÂÙÔÓ›·, §ÈıÔ˘·Ó›·, ∂ÛıÔÓ›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·. 2005... ∏ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜

∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ∞£∏¡∞, 21.

Δ√ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘

(Û‹ÌÂÚ·) ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛı› ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ûı› ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ̤۷ Û ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ·Ó Î·È Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÓÙÂ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ™ÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· “‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” ÒÛÙ ӷ ÂÎÙ˘ˆı› Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·. ∂ÊfiÛÔÓ, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, „ËÊÈÛı› ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÙfiÙ ı· ÂÁÎÚÈı› Ì 251 „‹ÊÔ˘˜. √ Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÂÈϤÔÓ ÏÈÙfiÙËÙ· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ, ·ÓÂÚÁ›· 17,1% Î·È ‡ÊÂÛË 2,8%, ÂÓÒ ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È Û ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.

πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜

√È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ì·˜

TƒπΔ∏ 22 NO∂ªμƒπ√À 2011

∫·ıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙÚÔ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘fi ÙÒ¯Â˘ÛË ¯ÒÚ˜ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ;

∞ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ› Ë °ÂÚÌ·Ó›· μÂÚÔÏ›ÓÔ: √‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ˘fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó· ı¤ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙÚÔ›·˜ Â¿Ó ·ıÂÙ› ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ Reuters. ™Â ¶Ú¿ÛÈÓË μ›‚ÏÔ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÍËÁ› Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÌÈ· ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓÒÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ. √È ·˘ÛÙËÚÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Î˘ÚÒÛÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ “ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ” μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È, ¿ÓÙÔÙÂ, ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Â˘Úˆ-ÔÌÔÏfiÁÔ˘, “fï˜ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ó· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” . “μ‚·›ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· fiÙÈ, ηْ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ fiÏ·, ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ™Ù¤ÊÂÓ ∑¿ÈÌÂÚÙ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. √ πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘. “∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ªfiÓÙÈ, Ë Ï‡ÛË ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È ı· ·Ê·ÈÚÔ‡Û ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì Ú¢ÛÙfi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÚ›ÛË” , ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ƒÒÌ˘ πÏ ªÂÛ·Ù˙¤ÚÔ. “¢ÂÓ ı· ¿ˆ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ Ì ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ Â·›ÙË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ı· ¤¯ˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤڈ ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ Ûˆı› ÙÔ Â˘ÚÒ” , ʤÚÂÙ·È Ó· › Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô Ó¤Ô˜ πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. Δ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ÂÓÈ·›·, Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ô ªfiÓÙÈ -ηٿ ·Ó·Ï˘Ù¤˜- ı· Ù˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ Â¿Ó Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢ԉˆı› ı· ÂΉ›‰ÂÈ Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· “Ô ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈÏÂÁ› Ë Ô‰fi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, η٤ÛÙËÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ۷ʤ˜ fiÙÈ, Ù·

Â˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó, “ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔËÁËı› ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· Û Â›Â‰Ô ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÛÙËÓ 17ÌÂÏ‹ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ì ÌÈ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ”. ªfiÓÔÓ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤Ó· ›‰Ô˜ “ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋) ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· (·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÚÔÙÈÌ¿, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÂıÈÌÈο ˆ˜ ÙÒÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ)” .

∫·ıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙÚÔ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ı·Ú¯Ô˘˜ ™Â ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÂÚÈ‹ÏıÂ

™fiÈÌÏÂ: ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ “¢∂¡ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô μ. ™fiÈÌÏ ÛÙËÓ Sachsische Zeitung (∑¤ÎÛÈÛ ΔÛ¿ÈÙÔ˘ÓÁÎ), “˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ì·˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ηٿÚÚ¢Û˘ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. “∂Ï›˙ˆ Î·È ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ô Î. ™fiÈÌÏ ··ÓÙ¿ Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÚÔÛ·ı› “¿ÓÙ·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÓÙ·, Ó· ÌËÓ Ï¤ÂÈ ·Ó·Ï‹ıÂȘ” . ø˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fï˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ϤÂÈ Î·Ó›˜ ¿ÓÙ· Ù· ¿ÓÙ·. “∂ÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ·ıÒ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÌËÓ Ï¤ˆ Ù›ÔÙ· Î·È ·˘Ùfi, ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›Óˆ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ Ù›ÔÙ·” .

ÿ‰È· ı¤ÛË... ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È Ë Ì‹ÙËÚ Ù˘ Ì·ı‹Ûˆ˜: “∏ ¤ÎÙË ‰fiÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı›, Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË ‰·ÓÂȷ΋ Û˘Ìʈӛ· Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÌÚ›ÊÈÓÁÎ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¿ÚÙÈÓ ∫ÔÙ¯¿Ô˘˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogrupp ∑·Ó-∫ψÓÙ °ÈÔ‡ÓÁÎÂÚ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ı· ·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ı¤Ì·. “¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Î.°ÈÔ‡ÓÁÎÂÚ” ›Â. “ø˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ fï˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·” . ∫·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜, Â¿Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ô‰Âȯı› ·ÓÂ›‰ÂÎÙÔ˜ Ì·ı‹Ûˆ˜; “ΔfiÙÂ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ï‹: √‡Ù ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·” ÚfiÛıÂÛ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ‰Èψ̿Ù˘. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Â›Ó·È ÙÔ ‡ÛÙ·ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜. “ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ” ›Â. “∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·‰ËÌÔÓÔ‡Ó, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡” .

∞£∏¡∞, 21.

“√π ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Á›-

ÓÂÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ì·˜” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎËÚ‡ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û ÂÛÂÚÈÓfi Ô˘ Ù¤ÏÂÛ ÛÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi Ù˘ §Âȉ·‚È¿˜. ÀÂÚ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ÿ۷Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÙȘ ·Í›Â˜, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÂÛˆÙÂÚÈο, ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜. ∞˘Ù¤˜ ·ÔÎÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ·ÁÒÓ·. “Ÿˆ˜ ›·Ó ÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·›Ì· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ Ó‡̷. ŸÏ· Ù’ ¿ÏÏ· Â›Ó·È Ì·ÏÒÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó” ›Â.

ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Reuters, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ˘fi ÙÒ¯Â˘ÛË ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÙÚÔ›·˜, Â¿Ó ·˘Ùfi ·ıÂÙ› ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿¯ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Û¿Ù·Ï˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. Àfi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜” , ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ï¤Ó fiÙÈ ÙÔ fiÔÈÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÌfiÏÔÁ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÔ˘˜ È-

ÛÙÔÏËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. “∏ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ‹ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙfiÎÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÌfiÏÔÁ·, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¶Ú¿ÛÈÓË μ›‚ÏÔ˜. “ªÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ∂∂ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÙ¿ÛˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ó· ÙÂı› ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ ˘fi οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈÙÚÔ›·˜” . ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ· ÂÈÏÔÁ‹, Ó· ÂÈ‚ÏËı› fiÚÔ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÚÒÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯Ú¤Ô˜, ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ú›¯Â ÙÔ ÎÔÈÓfi ÔÌfiÏÔÁÔ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË.

μƒÀ•∂§§∂™, 21.

∏ ÎÚ›ÛË ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ï‹Ù-

ÙÂÈ ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó “„¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ” ÁÈ’ ·˘Ùfi. √ Î. ƒÂÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ∞∂¶ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηٿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3% ¤ˆ˜ ÙÔ 2020, ÂÎÙ›ÌËÛÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ΛӉ˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ. √ Â›ÙÚÔÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ï‹ÙÙÂÈ ϤÔÓ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘-

KÙ˘¿ ÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ϤÂÈ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·” ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ” ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ∞∂¶ Ù˘ ∂∂ ηٿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3% ¤ˆ˜ ÙÔ 2020. ∫·È οÏÂÛ ٷ ÎÚ¿ÙË Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ∂∂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ·ÁÔÚ¿”

ΔÈ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

·fi 3% ¤ˆ˜ ÙÔ 2020” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÈÛfi ·fi ·˘Ùfi ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Ó·

“Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ƒÂÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. √ ∂›ÙÚÔÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ÙfiÛÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· fiÛÔ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, Û ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. √ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘

ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ψı› ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘, ÂÓÒ Ï‹ÙÙÂÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂∂. “√È Î·ÈÚÔ› ·˘ÙÔ› ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∏ ÎÚ›ÛË ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÓÙ¿ıËΠͷӿ Î·È ÙÒÚ· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ˘Ú‹Ó·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” ›Â. “∏ ÎÚ›ÛË ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜” ÚfiÛıÂÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

...√È ·Ú¯ËÁÔ› ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ò˜ - ƒÔÌ¿È: ∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó ÙËÚ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜

√ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ‚ϤÂÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

μƒÀ•∂§§∂™, 21.

∞£∏¡∞, 21.

Δ

™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì 25 ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ¤¯ÂÈ Ô “∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜” ÃÔÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ) ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ Ì·˙› ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ (task force) ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ıÂÛÌÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÈ fi¯È Ì ٷ ¿ÁÈ· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‹‰Ë·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∂μ Ô˘ ‚ϤÂÈ Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÚfiÏÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È - ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ “ηٷÈÁ›‰·˜” Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Ì ¿Ù˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ηٿ Ôχ Ù· fiÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÁÈ· ÌÈ· “‹È·” ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ˘ÂÚ-˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ì Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô Î. ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯ ¤¯ÂÈ, ÂÈۋ̈˜, ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È fi¯È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜...

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¶··‰‹ÌÔ˜ Û ª·Úfi˙Ô: ∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ Ó·È... ËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙË ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ¶··‰‹ÌÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ƒÔÌ¿È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜” .

ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘, ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô Î. ª·Úfi˙Ô ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. √ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜, ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (PSI),ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012. √ ∑. ª·Úfi˙Ô ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ “∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÕıÏÔ˜” ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ë ¯ÒÚ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∂ͤÊÚ·ÛÂ, Â›Û˘, ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ¤Ï·‚ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿

Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∑. ª·Úfi˙Ô, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. √ Î. ª·Úfi˙Ô, ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤ۈ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÁÈ· Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ·. √Ï· ·˘Ù¿, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∑. ª·Úfi˙Ô, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ú›· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. “∂ÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ··ÈÙÂ›Ù·È “¢Ú›· ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË” . ∑‹ÙËÛ ٤ÏÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-

Ô˘, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ οÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÒ Ô ¤ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∞Ó·ÊÂÚı›˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ, Ô μ·Ó ƒÔÌ¿È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ “Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘, Ô Î. ƒÔÌ¿È › ÙÔ Eurogroup ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ. ∂ÈϤÔÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, “˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜”, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ PSI Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙÔÓ EFSF “Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ٷ¯‡ÙËÙ·” . “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ··ÈÙËÙÈ΋. ¶ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ˆÛÙfiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô Î.μ·Ó ƒÔÌ¿È Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ. “™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜” Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â fiÙÈ fiÏÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘ ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ, ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ.

∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ‰ÂÛ̇ۈÓ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Â›Ó·È ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÚˆÙËı›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ Eurogroup, Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆ˜ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ Eurogroup Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ¤ÁÁڷʘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¯ԇ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·. “∂Ï›˙ˆ” , ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, “fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜”. √ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ PSI. O §. ¶··‰‹ÌÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂·Ó¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜ fiÙÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ·

√È ¤ÁÁڷʘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË ÂÈ̤ÓÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ

™ÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ μƒÀ•∂§§∂™, 21.

H E˘Úˆ˙ÒÓË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·-

ӷ̤ÓÂÈ ¤ÁÁڷʘ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ Â›ÙÚÔÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ù› ı· Û˘Ì‚Â› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂ-

ÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ·

Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ §Ô˘Î¿

¶··‰‹ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô Î·È ÙÔÓ Î. ƒÂÓ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÏȂȤ ª·Á› › fiÙÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 27˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘, ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. √ Î. ª·Á› ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·ÛÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ªÈ¯ÂÏ¿Î˘

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ı· ‚¿ÏÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ∂§∫

∞£∏¡∞, 21.

‚¿ÏÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹, fiˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ıÂÛÌÈΤ˜, Â·ÚΛ˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ›ӷÈ: ¶ÚÒÙÔÓ Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÚ›ÙÔÓ Ë „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ·Ú›¯Â ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, ٤ٷÚÙÔÓ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2012 ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¤ÌÙÔÓ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ·, ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. “À¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÂıÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, “ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ˆ˜ ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘” ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Ë ¡¢ οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÒÛÙ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ô˘ ·ˇı˘Ó ÙÔ Úˆ› Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔÓ “ÂfiÌÂÓÔ” Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ·Ó‡·ÚÎÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¡¢. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ °. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ fiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˆ˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”.

“√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Î·È ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜” ∞£∏¡∞, 21.

Δ

ËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ μ›ÏÊÚÈÓÙ ª·ÚÙ¤Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ¡¢.

™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· “Û˘ÌʈӋıËΠfiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜” ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÂÎÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Û˘ÌʈÓ› Ì “ÂÚÁ·Ï›·” Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È (·Ó Î·È ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜), Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡¢, °È¿ÓÓË ªÈ¯ÂÏ¿ÎË, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ - ·Ú¿ Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ë ¤ÎÙË ‰fiÛË - Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ı· ‚¿ÏÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ıÂÛÌÈΤ˜, Â·ÚΛ˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ª·ÚÙ¤Ó˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ó¤ÊÂÚ· ‹‰Ë, ıˆÚÒ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤ıÂÛ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÚÂÓ¤‚Ë ÂÓÂÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈΛÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: ÙÔ “‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, ·fi ÙÔÓ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Î·È ÌÈ· Ó¤· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ∞˘Ù‹ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Î. §. ¶··‰‹ÌÔ˜, -∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ¤ˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿Î·È Ë Â˘Ú›· ÔÏÈÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ,

Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Î·È ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·: ” ™˘ÌʈӋıËΠfiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜.” √ Ó¤Ô˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÙËı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.

∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂›Û˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “ÂÚÁ·Ï›·” Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È (·Ó Î·È ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜), Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2012 ı· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 5 Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Û ‡ÊÂÛË! ¶ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, Ì·˙› Ì ‚ÈÒÛÈ̘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ù·¯Â›· ·Ó¿Î·Ì„Ë, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó, Ó· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›. ∞Ô‰›‰Ô˘Ì Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ∂˘ÚÒ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫. ™·Ì·Ú¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ı·

ªÂ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·ÂÈÏ› fiÔÈÔÓ Ú›ÍÂÈ Ï¿‰È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎfiÓÙÚ· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ∞£∏¡∞, 21.

Δ∂§√™ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ‚¿-

˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ηıÒ˜ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔ·ıÒÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË, Û ÙfiÓÔ ·Ôχو˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· “·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·Ó‡·ÚÎÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ ¡¢” ı· ‚ÚÂı› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ ÂfiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ·Ó‡·ÚÎÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Î¿ı ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙË -·ÏÏ¿ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜- Î·È ÙÔÓ Î¿ı ŒÏÏËÓ·, ·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ·˘ÙfiÌ·Ù· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. ” ∫·È ·˜ ÌË ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Ì ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ!” ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎfiÓÙÚ·

ÌÂٷ͇ ÌÂÙÚÈÔ·ıÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ηٿ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÊÔ‡ÓÙˆÛ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ¶.∫·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ™.÷Ù˙ËÁ¿Î˘. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÛÂÈÚ¿ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ‚ÔϤ˜ ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ Î·È Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ∫·ÙÛ¤ÏË, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ‰È·‰Ô¯‹˜

™ÂÓ¿ÚÈ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫

™‡ÛÎÂ„Ë §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Î·È ÂÈۋ̈˜ Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ “·ÚÒÓ” ∞£∏¡∞, 21.

·Ú¿ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÌÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜. “∂›Ì·È ÔÏÈÙÈÎfi˜, Û٤ϯԘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯ˆ Ì·ÎÚ¿ ıËÙ›·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÈηÈÔ‡Ì·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ı¤Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ·Ó Ù˘¯fiÓ ÙÂıÔ‡Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Real FM. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¤ıÂÛ οÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘: ¡· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓË̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ì Û‚·ÛÌfi fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ô Ï·fi˜. ∂ÈϤÔÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ¤ÓÙÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ϤÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο . ∞ÏÏ¿ Î·È Ë Î˘Ú›· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Èı·ÓÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ: ÔÈ Î.Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë Î. ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Î·È Èı·ÓfiÓ Ô Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈۋ̈˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ìȯı› ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Èı·ÓÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÌÂÓ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ô‡Ù ·Ó ı· ʇÁÂÈ Ô‡Ù fiÙ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ ·˘Ùfi Ô‡Ù Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ›‰Â ÙÔÓ Î. £. ¶¿ÁηÏÔ, Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ∞. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Î·È ¶. ∂˘ı˘Ì›Ô˘. ∏ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ fiÛ· ÛÙÂϤ¯Ë ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈı˘Ì› ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂ÈϤÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ

΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ·˘Ùfi ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ªÂ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Ô͇ÓÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ. ¶¿ÓÙˆ˜, fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÔÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ȉ›ˆ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÚÂÌ›·. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÙÈ΋ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢ڛ·˜ ∞ÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. ŸÌˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÛΤÙÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ χÛÂȘ ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2007 ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¶·™Ô∫ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·. ™ÙÔÓ ¿Ù˘Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÂ-

Ó¿ÚÈ·. ∫·Ù ·Ú¯¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙË ‰È·Ú¯›· ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ó· ÂÎÏÂÁ› ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫. ΔÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚԂϤÂÈ ÂÎÏÔÁ‹ ·fi Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ì οÏË ‹ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ Ì οÏË ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚÔ‚ÔοÙÛȘ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Î·È ÂÈϤÔÓ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ „‹ÊˆÓ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ ÏÂ˘Ú¿ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ù› ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰È·Î·Û›·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ʤÚÂÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û οı ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË

¡ÙfiÚ·: ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞£∏¡∞, 21.

ª∂ ڷΛ Î·È ÎÚËÙÈ΋ ÁÚ·‚Ȥڷ,

ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Ù· ÚÒÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ fiÙÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ë Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ΢ڛ· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ‰ÈηȈ̤ÓË ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘fi ÙÔÓ Î. §. ¶··‰‹ÌÔ.

“∏ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ÎÈÓËı› ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Ú‡̷ Î·È ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË

‰È·ÊÔÚ¿” ›Â Ë Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ËÁ›ٷÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›· ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, “ÍÂοı·Ú˜, ˘‡ı˘Ó˜ Î·È ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·”.

‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Ô¯‹ Ì “‰·¯Ù˘Ï›‰È” Â›Û˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÔÏÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ηıÒ˜ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˘ÔÓÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ÚԂ› Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛË ·Ô¯ÒÚËÛ˘, Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆÓıÔ‡Ó ÂÈۋ̈˜ fiϘ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ٷ ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ·. ∞fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‹ ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÂÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÙÔ‡ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿-

ÚÈÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‰fiıËÎ·Ó Û ۇÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ fiÔ˘ ı· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ÂχıÂÚ· Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜, ÌÈ·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›, ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ù· Ê·Ú̷Λ· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ·fi ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ fiÛÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÓÙˆ˜, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È È‰›ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ∫ÒÛÙ·˜ §Ô˘Ú¿ÓÙÔ˜, › ˆ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ 40 Ê·Ú̷Λ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ. ¢‹ÏˆÛ ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙ·¯ı› Ó¤Ô˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ¢∂∏: ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ∞£∏¡∞, 21. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ú‡̷-

ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¢∂∏ Û ·Ô„ÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÂÓÓ¤· ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜), ¿Óˆ ·fi ÙÔ 78% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ˘˜ 86.187 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÔÈ 67.140. ∏ ¢∂∏ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·Ï› ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ··ÏÏ·Á¤˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ (Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ °∂¡√¶ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓÙÔÏÒÓ ‰È·ÎÔ‹˜) ÔÈ ·ÔÎÔ¤˜ ÁÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜, ¿Û¯ÂÙ˜ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. “øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜, ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ› ηÓÔÓÈο ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ú‡̷ÙÔ˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ¢∂∏.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 7Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 1 Î·È 6. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 1871 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 6463 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 1893 Î·È 6485 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 1604 1858 6196 Î·È 6450 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1466 1490 1787 1832 1836 1956 6058 6082 6379 6424 6428 6548 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1014 1015 1020 1024 1025 1032 1038 1042 1061 1074 1090 1091 1098 1121 1126 1135 1141 1145 1176 1187 1190 1203 1223 1273 1275 1302 1311 1359 1362 1372 1392 1410 1425 1432 1434 1459 1462 1471 1505 1513 1549 1564 1566 1617 1627 1641 1650 1656 1658 1697 1705 1706 1738 1766 1770 1774 1782 1805 1808 1833 1838 1863 1879 1899 1901 1911 1952 1988 1993 1996 6002 6017 6024 6026 6051 6054 6063 6097 6105 6141 6156 6158 6209 6219 6233 6242 6248 6250 6289 6297 6298 6330 6358 6362 6366 6374 6397 6400 6425 6430 6455 6471 6491 6493 6503 6544 6580 6585 6588 6606 6607 6612 6616 6617 6624 6630 6634 6653 6666 6682 6683 6690 6713 6718 6727 6733 6737 6768 6779 6782 6795 6815 6865 6867 6894 6903 6951 6954 6964 6984 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 1001 ¤ˆ˜ 1999 Î·È ·fi 6000 ¤ˆ˜ 6999 ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 185000 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.

TƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

√È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

¢ÂÓ ı· Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ Ú‡̷... ...™Â fiÛÔ˘˜ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ∞£∏¡∞, 21.

¡

¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ϤÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ “Ó· ÈηÓÔÔÈËı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢∂∏”.

∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ËÚ›· 80% Î·È ¿Óˆ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi οı ›‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ¢∂∏. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚËÙ¿ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ οı ÂȉÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÈÙfiÔ˘ ·fi ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ¢∂∏ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·‰˘Ó·Ì›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ‰ÂÓ ÙÔ Ú¿ÙÙÔ˘Ó Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ sms ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ¤Ó·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ sms ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ™Â fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÂȉ‹ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ, ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂ÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ÛÙÔÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ¢∂∏. ∏ ÚÔ‹ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ̤-

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙË ¢∂∏

Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙË Û˘Ó‹ıË ÚÔ‹ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË Ù›ÓÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ 80%. §fiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¢∂∏ ηı˘ÛÙÂÚ› ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· οı ‰‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ·Ú·ÙËÚËı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ, ÙËÓ

ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘, ‹ ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ì ٷ ·Ú¯Â›· Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÊfiÛÔÓ, Û˘ÓÂÒ˜, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‹ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Û˘Ì„ËÊÈÛÙÈο. ΔÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ °°¶™ (2104802552) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Î¿ı ۯÂÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜”.

∂ÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ıÂÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ù˘ ¢∂∏, Ë °∂¡√¶ ∞£∏¡∞, 21.

∂∫Δ√™ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ıÂÛ ·fi„Â Ë °∂¡√¶ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· “∂ÚÌ‹˜” Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, fiÙÈ “fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂÓÙÔϤ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÏÏ¿, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏, ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηÌÈ¿ ·Ôχو˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi” . ∏ °∂¡√¶ ηÙËÁÔÚ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È, Ô‡Ù ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È, ÂÓÙÔϤ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë.

ΔËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÎ‰ÔÛ˘ ∂ÓÙÔÏÒÓ ¢È·ÎÔ‹˜ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË °∂¡√¶. ∏ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηÙÂ›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ Â›Ó·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÊÒÚÔ˘, Ì ۇÏÏË„Ë ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ˘·ÈÙ›ˆÓ, ÁÈ· fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ‰È¿Ú·ÍË ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÎ‰ÔÛ˘ ∂ÓÙÔÏÒÓ ¢È·ÎÔ‹˜ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚ› ÙË °∂¡√¶ ÁÈ· ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ηÓ›˜ ‰Â ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚¿˙ÂÈ ÛÙÂÓ¿ Û˘ÓÙ¯Óȷο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ” Î·È Î·Ï› ÙË °∂¡√¶ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ·Ó‡ı˘Ó· ÙÔÓ “ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ” Û ̛· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. “¶ÚÔηÏ› ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ, ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ô ÙÚfiÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞.

ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â ηٷÚÙÈÛÙ› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË

™˘ÛÛ›ÙÈ·, ϤÔÓ, Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 21.

Δ∞ Û˘ÛÛ›ÙÈ· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›-

‰ËÛË. ŸÙ·Ó fï˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ù˘¿ ÙȘ fiÚÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· Ù· ʤÚÔ˘Ó ‚fiÏÙ·. ∞Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û›ÙÈ· (ÂÂȉ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂΛÓÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ -Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¯·ÌËÏÔ›- ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÓÛÙfiÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜, Ì ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ °∂∂£∞ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ªÈ¯¿ÏË ∫ˆÛÙ·Ú¿ÎÔ˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â ηٷÚÙÈÛÙ› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰˘-

ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜. ∂Ê’ fiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÔÈ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ıËÙ›·˜. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÚÔÙÔ‡ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ∂.√. ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›-

ˆÌ· Ó· ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ‰ˆÚ¿Ó. ªÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÈÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· ÒÛÙ ӷ ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÚ›‰Â˜. ªÂ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ °∂∂£∞, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÚ›‰·˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Û fiÛÔ˘˜ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó -ÂÎÙfi˜

·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜- ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Â›Û˘ ÛÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë “˘ËÚÂÛ›·” ‰ÂÓ Â›¯Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ˘fi ÂͤٷÛË Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó Î·ÙÔÈ˘ -·fi Ù· ı¤ÚÂÙÚ· fiÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ· ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›- Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÈÂÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ·Ê› fiÛ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ı¤ÚÌ·ÓÛË (·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÚÈÓ¿ ηٷχ̷ٷ), fiÛ· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

™˘ÓÂÏ‹ÊıË 33¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ·fi ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

∑ËÌÈ¿ 1 ÂÎ. ú Û ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ¯¿ÎÂÚ ∑∏ªπ∞ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÚÔοÏÂÛ 33¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Û ÂÙ·ÈÚ›· Â›Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Î·È ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ (cracking). √ ‰Ú¿ÛÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ·fi ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ 15 ̤Ú˜, fiÔ˘ Î·È ‚Ú¤ıËΠÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· “‰È·‚¿˙ÂÈ” Ù· ÛÙÔȯ›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·Ú›¯Â ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔÓÙÂÏÔ-

Ô›ËÛ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ΔÔÓ 33¯ÚÔÓÔ, ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ, ·¿ÙË Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÎÏÔ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·ÔηχÊıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ 33¯ÚÔÓÔ, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÙÔ˘ server ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘˜. ∞fi ÂÈÛٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ È‰›ˆÓ, ‰È·›-

ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÒÚ˜ Ô˘ Ô “·Ú¿ÍÂÓÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘” ›¯Â ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ·Ú¯Â›·, ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÓ ·ÓÔȯÙfi˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ٷ Ï¿ÙÔ ·fi Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó. √ 33¯ÚÔÓÔ˜, ›¯Â ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. “∫·Ù¿ ÙË ÂÈÛ¯ÒÚËÛË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·¤ÎÙËÛ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏ· Ù· Â›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙÔ server ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ”, › ÛÙË “£” ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. “√ “ÂÈÛ‚ÔϤ·˜” ‰È¤ÁÚ·„Â

ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ¤ÚÁˆÓ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ back up ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯÂÈÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ŒÙÛÈ ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ” . ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤ÚÁ· ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠ·Ì¤Ûˆ˜, fiˆ˜ ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘, fiÙÈ “ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·˘Ùfi, ‹Ù·Ó ÁÓÒÛÙ˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ˙ËÌ›·˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ”.

™Â ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÔÈ ·‰‹ÏˆÙ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ∞£∏¡∞ 21.-

ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ “¤Ú¢ӷ˜ Â› ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·” , ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜ Û ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ.Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÒÙËÛ˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·Ú›·˜ ™ÎÚ·ÊÓ¿ÎË. √ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙË BÔ˘Ï‹ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚıfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. Ÿˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡‰ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ad hoc ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙfiÛÔ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, Ú‡ıÌÈÛÂ, ̤ۈ Û˘Ìʈӛ·˜, ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Û ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ. ™ÙȘ 21.09.2011 ˘ÂÁÚ¿ÊË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· (™˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜). ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Úˆı› ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÔÌÔÛÔӉȷο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. √ÌÔ›ˆ˜, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙȘ 24.08.2011 ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë ÌÔÓÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ∂Ï‚ÂÙ›·˜-ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ·‰‹ÏˆÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ·fi μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Ôϛ٘ Û ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ì ٷ ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·È Ì ÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: * ∂ÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘, ›Ù Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ Û ·Ï·È¤˜ ÌË ÊÔÚÔÏÔÁËı›Û˜, ηٷı¤ÛÂȘ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‹ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ›Ù Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔÈ-

Λ·˜, ηÙfiÈÓ ÚËÙ‹˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 20% Î·È 34% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Ù›ÙψÓ). * ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ËÁ‹ Û ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Î¤Ú‰Ë ·fi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. √ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Ì ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÂÓÒ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÙÔÈΛ·˜. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. “∞fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â› ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ Ù˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ “ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ηٿÚÙÈÛÂ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¢ı˘-

ÓÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚıfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘” . √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Ï‡ÛË ı· ‹Ù·Ó Ë ¿ÛÎËÛË ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Û‡Ó·„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ∂Ï‚ÂÙ›·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ·˘Ùfi Â›Â‰Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂., ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· Â›Û˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜” . √ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ fiÙÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ù· ȉڇ̷ٷ ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ›ÛÙˆÛ˘, ¿ÌÂÛ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ, ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ (Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ), ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ ηÈ

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ηÚÙÒÓ ÏËڈ̋˜ (¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ, ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ, ÚÔÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÎÏ). ∏ ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ¤ˆ˜ ÙËÓ 20Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂϤÁÍÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·ıÚÔÈÛÙÈο ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ηْ ¤ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ” ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÓÈ-

ÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÁÂÓÈο Ë ÂÎÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” . ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ∂ÈϤÔÓ Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó‹Ú¯ÔÓÙÔ Û 41,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈ¢ı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙȘ 08.07.2011. ∂Í ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‡„Ô˘˜ ‚·ÛÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ. ∏ ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÌʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ TAXIS/ICIS, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢.√.À./ΔÂψÓ›·. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ.”

¶ÔÛfi 40,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÙËΠ۠115 ·fi ÙȘ 345 off shore Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™¢√∂ ∞£∏¡∞, 21.

™∂ 345 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ off shore Â-

Ù·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2011 ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· 115 off shore ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 230 off shore. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ηٷÏÔÁ›ÛÙËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ off shore, ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.967.580 ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌÔ‡ÏË Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·fi off shore ÂÙ·ÈÚ›˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ™¢√∂ ÂÓÙfiÈÛ 14 off shore ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÏËڈ̋˜ ÊfiÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 25,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. √ Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·È Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∫Ú·Ó›‰È, ÌÈ· fiÏË 5.000 ηÙԛΈÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤‰Ú· 200 off shore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Î. ¶··‰ËÌÔ‡ÏË fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·fi ÙË ¢.√.À. ∫Ú·Óȉ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û Â͈¯ÒÚȘ (off shore) ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Û˘ÛÙ·ı›۷ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ϤÁ¯ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ Î·È ∂›Ûڷ͢ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ, ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢’ ΔÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜, ∂ȉÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ηÙÔ›ÎˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·ÏÏÔ‰·‹˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, fiˆ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ë̉·‹˜.


M·ÁÓËÛ›· 12

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·‚ÔÏ‹ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

ªfiÓÔ Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· Û˘˙ËÙËı› ÚÔÛÊ˘Á‹ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏

ª∂ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™Î·ÊÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ηٷʇÁÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË, ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›Ì·ÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î.¿. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ “√ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÌfiÓÔ ÔʤÏË ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∞ÚΛ Ó· ÛÙËÚȯı› ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔÓ √§μ Î·È Ù· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›· Î·È Ó· ‰È·Û˘Ó‰Âı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¡ÔÌfi˜”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÂ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂˘. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, Î.¿. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ΢ڛˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.

∞Ó·ÊÔÚ¿ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙÔ ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘

‰›Ô˘ ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ˙ËÙ› Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Û ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· 111 ηÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ‚ÔÏ‹˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÂȉ‹ fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ‚ÔϤ˜ Ì fiÏÌÔ˘˜ Î·È ˘ÚÔ‚ÔÏÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ˘ÚÔ‚fiÏ· ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Î·È Û˘Ó¯Ҙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÛηÛÙ· ‚Ï‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ì ÁˆÚÁÈÎÔ‡˜ ÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ‹ ıÂÚÈ˙ԷψÓÈÛÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ‹ ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÛÈÙÔηϷÌÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ¿ıÈÎÙˆÓ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ Ù· Ì ÙÔ ¿ÚÔÙÚÔ ‹ ÙÔÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ı· Â›Ó·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó ˙ˆ¤˜ ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó‡ÔÙˆÓ ·ıÒˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

¡

¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰fiıËΠÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ·Ó¤‚·Ï ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ, ÙÔ˘ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˘ §ËÌÓÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ·Ú¤ÛÙË ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ∏ ˘fiıÂÛË Â›¯Â ·Ú¯Èο ÔÚÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·‚Ï‹ıËΠfï˜ ÁÈ· ¯ı˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙË ¢∂∏, ÁÈ· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ÊfiÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÒÓ (ÙÔ˘ Î. §ËÌÓÈÔ‡) ÁÈ· Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔÊ·Óı› Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÏËڈ̋˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. ∞Ó¤‚·Ï ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¯ı˜, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¯ı˜ ‰È¤ÎÔ„Â, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. ∂¤ÛÙÚ„ fï˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 3 Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ. ŒÙÛÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ∏ ·Ó·ÌÔÓ‹ Î·È ÙÂÏÈο Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. §ËÌÓÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÂÎÙÔÓÒıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂ-

Ú· Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÏËÍ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÌËÓ ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË. ∫·Ù·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ™Ù¤ÏÈÔ §ËÌÓÈfi Î·È ¶¿ÚË ª·ÚÎÔ˘˙¿ÓË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ “¢ÂÓ

ÏËÚÒÓˆ” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fï˜ fiÙÈ Ë ·›ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È È‰ÈˆÙÈο Î·È ÂÂȉ‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ Ì·˙› Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·Ó‹Ïı (·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞’ ‰fiÛË) ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. √ ÌÂÓ Î. §ËÌÓÈfi˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘, Ë ·ÔÏËڈ̋ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. √ ‰Â Î. ª·ÚÎÔ˘˙¿Ó˘

(Â›Ó·È ¤ÌÔÚÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜) ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ™ÔÊ›· ¶··ÁÈ·ÓÓ›ÙÛË Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡ÈÎ. ªfiÛ¯Ô˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠӷ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·È Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘. √È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È fi¯È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‹ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ (fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ) ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÏËı›. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

√ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎÚ›ıËΠÙÂÏÈο ·ıÒÔ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜

«∞ÛÙ·Îfi˜» Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰›ÎË ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ· ¶ƒøΔ√º∞¡∏ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›-

·˜ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ ÂÓfi˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ μ. ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·, ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·. ∏ ‰›ÎË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÏÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ¤ÎıÂÌ· Ù˘ ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· ¤Íˆ ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·›ıÔ˘Û·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙËÚ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ·. ¶ÂÚ›Ô˘ 30 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂∫∞ª, ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ‹‰Ë ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡ ÁÈ· ¿ÏÏ· ·‰È΋̷ٷ. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ ·fi ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ·‹ÏÏ·Í ÙÂÏÈο ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÌfiʈӷ (Ì „‹ÊÔ˘˜ 7-0). ∂¤ÛÙÚ„ fï˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ¿ÓÙ· οو ·fi ÈÛ¯˘Ú¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·˘Ù‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-

● ¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ̤ÙÚ· ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘

΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û fiÛÔ˘˜ ›‰·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË (ƒÔ˙Ô‡, °. ∫·ÚÙ¿ÏË, ¢È¿ÎÔ˘) Ó· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Î·È ÌË ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û Ôϛ٘ Î·È Ô¯‹Ì·Ù·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ¿ÓÙ· Û˘Óԉ›· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, Ô˘ Â›Û˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ∏ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·˘Ù‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰›Î˘ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ -¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÂÈı˘Ì› Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚfi˜ ÙÔ˘ Î. °ÈˆÚÁ. ∫·Î·Ú¿ÓÙ˙·˜- ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎË-

ÓÈÎfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÏÏÔ›. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿, fiÙÈ Ë ‰›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Û ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ¢ÔÌÔÎÔ‡, fiÔ˘ Î·È ÎÚ·Ù›ٷÈ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡ÛÂ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢ÔÌÔÎfi ÛÙÔ μfiÏÔ ¤ÁÈÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ 2007. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ‹Ù·Ó Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷ‰›ˆÍ˘ Ó· ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Â-

Ó·ÓÙ›ÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÷ÏÎÈ¿‰Â˜ §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚfi ÙÔ˘, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈο ÛÙÔȯ›·. √‡ÙÂ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ ‹Ù·Ó Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ŒÙÛÈ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ·‹ÏÏ·Í ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÈÓ Ì ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·ÈıÔ‡Û˘ Ì ·ÚfiÓÙ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ‰›Î˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‹Ù·Ó ¤ÓÔÏÔÈ, Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È Ì ÛÎÔ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘. √ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, Û˘Óԉ›· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ™Δ∏¡

ηٿıÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ¤‚Ë Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ „‹ÊÈÛÌ· Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÔÏÈÙÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ›Ûڷ͢. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌËÓ ÚԂ› Ë ¢∂∏ Û η̛· ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂͤٷÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ηÏÂ›Ù·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÔÈ Â˘·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ∞ÌÂ∞, Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏.

™ÎÔÙÒıËΠ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ‚Ú¿¯Ô ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ Δƒ∞°π∫√ ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤Ó·˜ 64¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ï‹„˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ·fiÎÚËÌÓÔ ‚Ú¿¯Ô ‡„Ô˘˜ 60 ̤ÙÚˆÓ, ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÛÂÈ Û ¯·Ú¿‰Ú· Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ı·Ó¿ÛÈÌ·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∫·Ù›¯Â Ó·ÚΈÙÈο ™À¡∂§∏º£∏ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›

ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞’ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÌÈ· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ (6,5) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

¶ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Èڛ˜ Ú‡̷ 42 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∞

ÓÙÈ̤وË Ì ÂÎÚËÎÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı› Û‡ÓÙÔÌ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηıÒ˜ Ë ·Ó¤¯ÂÈ· ˆı› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ οو ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ◊‰Ë ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ¢∂∏ ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ Û 42 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÁÈ· ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÂÎÓ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

Ãı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˙˘Ì·ÚÈο, ˙¿¯·ÚË, ·Ï¿ÙÈ, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ·Ï‡ÚÈ, Á¿Ï· Î.¿. ΔÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi “ηϿıÈ” ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÚˆÈÓ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ø˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È ΔÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹- ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› Î·È ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2422350214 Î·È ÛÙËÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ◊‰Ë ¯ı˜ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘¤Ú ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi Ôϛ٘ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÈÁÔÛÙ¿ ›‰Ë ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ‹‰Ë ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ∂ȉÈÎfi Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ·Ú·Ù˘›Â˜ Î·È fi¯È ÌÂÌÔӈ̤ӷ Ï¿ıË ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ (∂∂Δ∏¢∂) Î·È ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È,

● ΔÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi “ηϿıÈ” ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ

΢ڛˆ˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜: - §·Óı·Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ˙ÒÓ˘. - §·Óı·Ṳ̂ÓÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜. - §·Óı·Ṳ̂Ó˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ‚¿ÛÂÈ “Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ” ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ,

Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÂȉÈΤ˜ ηٿ ¢‹ÌÔ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. - ¢ÈÏ¿ÛÈ· Ï·ÛÌ·ÙÈο ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÙ›ÚÈ·. - ∂È‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Û ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ

Δ∞¶ (Δ¤ÏÔ˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜) ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏. - §·Óı·Ṳ̂Ó˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì Δ∞¶, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ì ∂ȉÈÎfi Δ¤ÏÔ˜, ÂÓÒ ÚËÙ¿ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô. ∂›Û˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ·Ô¯ˆÚ‹Û·ÓÙ· ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53, ÙÔ˘ ¡.4021/11 “°È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂∂Δ∏¢∂ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ÂÌ‚·‰fi Ù˘ ‰ÔÌË̤Ó˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ Î·È Ë ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢.∂.∏. ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ÏÔÁ›ÛÙËΠηٿ ÙË 17.9.2011 ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘ Ó. 2130/1993, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔÛ·‡ÍËÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Û ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ.

∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ» Ó· ¯·ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, fiˆ˜ ˙ËÙ› Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÚfiÛÎÔÙ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,1ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2012 ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ÛÙ· 940.000 ¢ÚÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û ∞ÁÚÈ¿, ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÂÓÒ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 780 ¿ÙÔÌ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ∂™¶∞, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰È·ÎÔ›, ÂÓÒ fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹, ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ̤ۈ ∞™∂¶. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Ï‹ÁÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÌÈ· ÙfiÛÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ÔÌ‹ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ηٿÚÚ¢-

∫π¡¢À¡∂À∂π

● ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Ï‹ÁÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ ÙÔ˘

ÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘. Δ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ÛÙÂÚ‡ԢÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ - ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ̤ۈ ∞™∂¶-, ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ì›· ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” , ı· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ¿ÔÚÔÈ, ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Î·È ÌfiÓÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 246 ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 77 ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-

Û˘. ™ÙÔ μfiÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Ô̤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· ¡Â¿ÔÏ˘, ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÂÓÒ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 14 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™Â ¡¤· πˆÓ›· Î·È ∞ÈÛˆÓ›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì 9 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 155 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 66 ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ‰Ô̤˜, Ì›· Û οı ÂÓfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÛÙÔÓ πˆÏÎfi ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó 123 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 36 ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∂Δ∞, ÂÓÒ Û ∞ÁÚÈ¿, ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ∞Ú-

Ù¤Ìȉ· ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Â͢ËÚÂÙ› 205 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ¿ÌÂÛ·.

“∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Î¿Ï˘ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ı˘Û›Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÔÙ¤ ηÓ›˜ ı· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” . ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 ÃÚ¤Ë 240.000 ú ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ∞¡∂ª ª∂ ¯Ú¤Ë Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 240.000

¢ÚÒ, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔÓ ∂√ªª∂à ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë ∞¡∂ª. ∂ÓÔ›ÎÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› 20 Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ¡. ∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ fiˆ˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¢È‡ı˘ÓÛË μÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ ∂√ªª∂à ∞.∂. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ Ì ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.936,28 Ù.Ì. Ì ̛ÛıˆÌ· 12.000 ú ÌËÓÈ·›ˆ˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∫∂∫∞¡∂ª ∞.∂. ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÛıÒÓÂÈ Ë ›‰È·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÔfiÙÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì›ÛıˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ó·Áη›·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ FP7 ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ °ÓÒÛ˘ - ∂˘Úˆ·˚΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ 2020, SEE AGRO-START, CLICA BLACK MED & WATCH/SEE. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· FP7-REGIONS2012-2013-1 ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ (∂ÏÏ¿‰·, πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›·) Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi‚ÏËÙ· ÁˆÚÁÈ΋˜ Î·È ·ÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Î·È ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (°¶∞) Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÁÚÔ¯ËÌÈÎÒÓ) ̤ۈÓ: ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· SOUTH EAST ¢È·ÎÚ·ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÈÚÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÙÔÎÔÌ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Clica - Black/med ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Û ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· SOUTH EAST EUROPE (SEE), ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ Û ¿ÎÚˆ˜ ¢¿ÏˆÙ· ˘‰·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË.

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜

™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘

Δ

ËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Â›‚Ï„˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηÈ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ “μfiÏÔ˜-¡ÂÔ¯ÒÚÈ-ΔÛ·Áηڿ‰·” , ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Î·È ˘‡ı˘Ó˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë √‰È΋ ¶·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ (“¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¢ÚfiÌÔ˜” ), Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ À¶∂Ãø¢∂ ηٷٿ¯ıËΠÛÙÔ ¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ∂ıÓÈÎfi √‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ψڛ‰· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÓËÛ›‰·, ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Á¤Ê˘Ú˜, Ì›· ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú·, Ì›· Û‹Ú·ÁÁ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú˜, Ï‹ıÔ˜ ÎÈ‚ˆÙÔÂȉÒÓ Ô¯ÂÙÒÓ Î.Ï., ‰ËÏ·‰‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ¶∞£∂ Î·È Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜. “∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ), ··ÈÙ› ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ Ì ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Ô‰Ô› Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. °È· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ Â›Û˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÌÂÈ-

● ΔËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Â›‚Ï„˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˙ËÙ› Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

Ú›·˜ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ¤ˆ˜ °ÔÚ›ÙÛ·, Â›Ó·È ˘fi ηٷÛ΢‹, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ §Â¯ÒÓÈ· Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› ÔÚÈÛÙÈο, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ¤ˆ˜ °ÔÚ›ÙÛ·, ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›-

ÙÂÚË ÌÓ›· ÁÈ· ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·-“ÛÎÔ‡·” ÙÔ˘ À¶√ª∂¢π. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Â›‚Ï„˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ·›ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ (“§¿ÚÈÛ·-μfiÏÔ˜) Î·È (“μfiÏÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ªÈÎÚÔı‹‚˜” ), Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·, ηıÒ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ √‰ÒÓ Ì ·Ú. 6 “§¿ÚÈÛ·μfiÏÔ˜” Î·È 30 “μfiÏÔ˜ - ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ªÈÎÚÔı‹‚˜” , Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi Ì ·Ú. 34 “μfiÏÔ˜ - ¡ÂÔ¯ÒÚÈ - ΔÛ·Áηڿ‰·” , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÈ·›·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi Ì›· ˘ËÚÂÛ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. “ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ÂÂȉ‹ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË Â˘ı˘ÓÒÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ·ÚfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ Ì ·Ú. 34 ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡, ı· ¤¯ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·” , ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙË «Philoxenia» ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

∞Á·Ë̤ÓÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ô μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ª∂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “μfiÏÔ˜, ¶‹ÏÈÔ: ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·”, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Úfi‚·ÏÏ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ “Philoxenia 2011” , Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· 27Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 18-20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Â ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤Û·Û ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “·Á·Ë̤ÓÔ˜ ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜” Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ Ù· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜” . √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤Û·Û ¤·ÈÓÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ fiÏÔ ¤Ï͢ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, “Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂ-

Ï› ÚÔ˚fiÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ηıÒ˜ ηٷ‚Ï‹ıËΠÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·’ fiÏÔ˘˜, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi Ì·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙ· ηٷχ̷ٷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ‰˘Ó·ÌÈο ·fi ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ‰ÒÚ· Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó 10 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÏËÚÒÛÂȘ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30 ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÔÓ‹ Û ηٷχ̷ٷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘. ÀÔ-

ÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 15.000 ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ Philoxenia ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË World Travel Market ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÓÙ˘Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ brand name ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “Volos - Pelion, it’s true!” Î·È ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ·¢ı›·˜ Ù‹ÛÂȘ Ì ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ: ñ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ μȤÓÓ˘

● √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «Philoxenia 2011», Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤Û·Û ¤·ÈÓÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘

“FERIEN-MESSE WIEN” (12-15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘), ñ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ “SALON DES VACANCES” (2-6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘), ñ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ “FREIZEIT GARTEN

TOURISTIK” (2-6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘), ñ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ “μπΔ” (16-18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘), ñ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ ªfiÛ¯·˜ “¡Δ√URMARKET” (1720 ª·ÚÙ›Ô˘).


ª·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË ™

ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ Ó›ÁÂÙ·È ·fi Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó·ÚÍË ÂϤÁ¯ˆÓ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË “ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 300 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·. ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘Û¯ÂÙÈÛÙ› Ì ·˘ÍË̤ÓË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηډȷÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÎıÂÛË (·fi 1 ÒÚ· ¤ˆ˜ 24 ÒÚ˜), ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ (ÔÏÏ¿ ¤ÙË). ™ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ηډȷΤ˜ Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ÔÈ ˘ÂÚ‹ÏÈΘ Î·È Ù· ·È‰È¿. ∫‡ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ·fi Ù· ƒª 10 ›ӷÈ, fiÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ, ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹. ∏ ¤ÎıÂÛË ÛÙ· ƒª 10 ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ηډȷΤ˜ ·ÚÚ˘ı̛˜ Î·È ·Ó·ÎÔ‹.

™¿Ì ٷ “ÚÂÎfiÚ” ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ̤ۈ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜ 1999/30/ EC, ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÔÚ›Ô˘ (50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·), Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ¿Óˆ ·fi 35 Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ̤ÛË ÙÈÌ‹. ™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∂ÈÛËÁËÙÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙ· Â›‰· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó: - ΔË ‰È·Ù‡ˆÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÚ·ÙË-

● ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ “Â͈ÁÂÓ›˜” ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È fi¯È ÔÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜

ÁÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·¤ÚÈˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÚȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÈ Ë Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÈˆÓ›-

˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ıÂÚÌ¿ÓÛˆÓ. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË Â›Ó·È ÂԯȷÎfi Î·È ÂÚ›ÏÔÎÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙȘ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȷΤ˜ ·Ó·ÛÙÚÔʤ˜. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô„›Â˜... fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Î·›Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ˘ÏÈο Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ. ™ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÔṲ̂˜” .

“™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ fiˆ˜ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·‡ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ “Â͈ÁÂÓ›˜” ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚ›ÛÈÌÔÈ. √È ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ› ̤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜) ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· 300mg ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤ÚÈ·, Ì ÙÔ fiÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ÛÙ· 50mg. ∂›Û˘ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜, ·ÏÏ¿ ‰È‹ÚÎËÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·‚ϤÂÙ·È. √ Î. ªfiÛ¯Ô˜ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ ηٷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 150mg/m3 Ô ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Ôχ ·Óı˘ÁÈÂÈÓfi˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 300 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô ·¤Ú·˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, “Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 10 mg/m3, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó·

¶ÂÚÈÔϛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ËÁÒÓ

«∞ÛÊ˘Í›·» ·fi ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 50 mg/m3, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ∫˘Úȷ΋ - ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 6 ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ η٤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ› ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó: ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ 160 mg/m3, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 97 mg/m3 Î·È º˘ÙfiÎÔ 140 mg/m3. O ÙÚ¤¯ˆÓ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ¯ı˜ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ “¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘” ‹Ù·Ó 124, Ì ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù· 185 Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù· 80. √ ÙÚ¤¯ˆÓ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ “¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜” ‹Ù·Ó 78 Ì ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù· 105 Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù· 49, ÂÓÒ Ô ÙÚ¤¯ˆÓ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi º˘ÙfiÎÔ ‹Ù·Ó 107, Ì ̤ÁÈÛÙË Ù· 202 (ÛÙȘ 8.25 ÙÔ Úˆ›) Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù· 65 ÛÙȘ 3.10 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÛÙȘ 6

● √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂Ófi-

ÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ οÓÔ˘Ó Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÂÚÈÔÏÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ËÁ¤˜ ÚfiÎÏËÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘

¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯Â ‰Â¯ı› 25.360 ÂÈÛΤÙ˜, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó·Ó¤ÂÈ. “∫fiÎÎÈÓÔ” fï˜ “ÎÙ‡ËÛ·Ó” Ù· ƒª 10 Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· “ηÌ·Ó¿ÎÈ” ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜,

fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ οÓÔ˘Ó Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÂÚÈÔÏÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ËÁ¤˜ ÚfiÎÏËÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ˘ÁÚ·Û›·˜ Ô˘ ÂÁÎψ‚›˙ÂÈ ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ˘ÎÓfi Ó¤ÊÔ˜, ÛÙ¿ÛÈÌÔ, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë Î·‡ÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ η‡Û˘ ηψ‰›ˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· Ó·

Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Èٛ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·˘Ù‹˜. ø˜ Ì›· ·ÈÙ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Ë Î·‡ÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ¯·ÏÎÔ‡, ‹ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ. ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È fï˜ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ÚÔηÏ› fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚfiÎÏËÛ˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·Ó Î·È -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ- ·fi ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÚfiÎÏËÛË Ù¤ÙÔÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó‡¯Ù·, ·Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì ÙȘ Âʉڛ˜.

∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ë

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¿Ô„Ë Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô‡Ù ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÓıËΠÁÓˆÛÙ‹ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô‡Ù ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ú˘ÔÁfiÓ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∏ ¤Í·ÚÛË Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ η‡Û˘ ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ Û Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÛfiÌ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋˜ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÂÌÔÈ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤Ó˜. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙ·ıÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙȘ ›‰È˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. £· ‹Ù·Ó ηÏfi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ë Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, Ó¿ÈÏÔÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔϛ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ì ϋ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Î·˘ÛÙ‹ÚˆÓ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È Â’ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜” .

¢È‹ÌÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ∂∂Δ∂ª ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È‹ÌÂÚÔ˘ ÛÂÌÈ-

Ó·Ú›Ô˘ Ì ı¤Ì· “ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ∂§√Δ HD 384 Î·È Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ Ó¤·˜ À.¢.∂.” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ∂∂Δ∂ª/¶Δ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ Ë Ó¤· À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË ∂ÁηٷÛÙ¿ÙË ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ (À.¢.∂.)” . ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÒÚ˜ 5:30 - 9:30 Ì.Ì. ÛÙË Û˘Ó‰Úȷ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó fiÏ· Ù· Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË Ù˘ ∂∂Δ∂ª ª·ÁÓËÛ›·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

™‡ÛÎÂ„Ë ·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂∞™ ÛÙÔ μfiÏÔ

∞ÁˆÁ‹ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ηٿ ∂. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·

™À™∫∂æ∏ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ

 ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ-„ËÊÔÊfiÚˆÓ ·fi ∞∂, ∂¶∂ Î.¿. ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÂÚÈԉ›˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ¯ı˜ ηٷ٤ıËΠÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· ÁÈ· ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜.

Î·È ÙˆÓ ¢.™. ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂μ√§ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, Û˘ÁηÏ› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6 Ì.Ì. Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Â›Ó·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› ÛÙËÓ ICAP. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂∞™ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˆ˜ ‚·ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 4015/11 (ÕÚıÚÔ 19 ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Û ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ∞∂™) ÔÈ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ∂∞™ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ∞™ Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ·Ï‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ∂∞™ Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È ·ÓÙ› ÁÈ· ∞™ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Î·È Û ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ ∂Ù·ÈÚÈΤ˜ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ (∞∂™). ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ∂∞™, Û ∞™ ‹ ∞∂™ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi Û¯¤‰ÈÔ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Â͢Á›·ÓÛË Î·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞™ ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ∞∂™ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. °È· ÙȘ ∂∞™ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ∞™, ÛÙȘ ∂∞™, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÛÙȘ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∂∞™ Û ∞™ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ì ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂∞™ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞™. ∂›Û˘ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∂∞™ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ∞™ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë Èı·Ó‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ˘fi ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ∂∞™.

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∂ÓÙ›ÓÂÙ·È Û ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·Ù·ÍÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜ 27 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·ıÒ˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∫ˆÓ. μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ̤ÏÔ˜, Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÌÈ·˜ „‹ÊÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, οı ÚÔÛˆÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· (√.∂. Î·È ∂.∂.), ̤¯ÚÈ ‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌÔÚÚ‡ıÌˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘, Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ·˘ÙÒÓ. ∫¿ı ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ (∂.¶.∂.), ̤¯ÚÈ ‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÂÓfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˘ Ù˘ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∫¿ı ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· (∞.∂.) ÙÚÂȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘, Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢.™. Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏË ·˘ÙÔ‡ ‹ ·ÓÒٷٷ ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ∫¿ı ÀÔηٿÛÙËÌ· Ì›· „‹ÊÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ·˘ÙÔ‡, οı ·ÏÏÔ‰·‹ ∞.∂. Î·È ∂.¶.∂., Ì›· „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ‹ ÙÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ· ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÏ‹ÙÔ˘ Ù˘, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ οı ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÙÔ˘˜.

∫√π¡∂™ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂÓÈ·›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ì¤Û· ·fi Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ “Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁÈ· 22Ë Ë̤ڷ Û ·ÂÚÁ›·. ŒÍÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ - ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ Û μfiÏÔ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ª·˙› Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘, ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 22Ë Ë̤ڷ. “∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹

∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯Ô˘Ó 8.783 Ù·ÌÂȷο Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¶Â‰›Ô ÕÚˆ˜) Ì ÂÓÈ·›Ô ηٿ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ 31 ¤‰Ú˜. Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÚ›·: ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚÈÎfi Ì 7 ¤‰Ú˜ Î·È 1.686 Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. ΔÌ‹Ì· ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì 14 ¤‰Ú˜ Î·È 4.812 Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. ΔÌ‹Ì· ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi Ì 10 ¤‰Ú˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È 2.285 Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, fiˆ˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜ Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿: “∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÓÙÈÌÔÓÔˆÏȷ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·” . ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜: ªÔÏfi¯·˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ∫›ÓËÌ·. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜: Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘. “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜” . ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÔÛÙ. ∞ı·Ó·Ûfi˜. “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ” . ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÂÚÈԉ›˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜.

∞ÁˆÁ‹ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ηٿ ¶Ï·ÛÙ¿Ú· ∞ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™Ù¿ıË ¶Ï·ÛÙ¿Ú· η٤ıÂÛ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. “∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘

● ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ˘‹ÚÍ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÌÔ˘, ηÙ›¯Â ‰Â ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∫·ı’ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ ˘‹ÚÍÂ, ÛÙÂÓ‹ Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋ - ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ - ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÌÔʈӛ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹). ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ˘¤‚·Ï· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŒÎÙÔÙÂ, Ô ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘ ¤Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛ˘ Î·È Î·Ù·Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ΢ڛˆ˜ fï˜ ̤-

Ûˆ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÒÓ ÙÔ˘ Û ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ - ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ì·˘ÚÒÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ıËÙ›· ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ Ì ӷ ¤¯ˆ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ηٷ¯ÚÒÌÂÓÔ˜ ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰··ÓÒÓÙ·˜ Ì ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘” . √ ÂÓ¿ÁˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ “Ì „¢‰¤Ûٷ٘, ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ Î·È Î·ı’ fiÏ· ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, ÚÔÛ¤‚·ÏÏ ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È ˘·›ÙÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„‹ ÌÔ˘, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÒÓÙ·˜ Ì ÛÂ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ Î‡ÎÏÔ ÚÔÛÒˆÓ” Î·È ˙ËÙ› Ó· ÙÔ˘ ÂȉÈηÛÙ› ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 150.000 ¢ÚÒ “Ô˘ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È Â‡ÏÔÁÔ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ˘fiÏË„‹˜ ÌÔ˘”.

∞ÂÚÁÔ› Ù˘ «Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜» ·fi ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· η٤ıÂÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· 5Óı‹ÌÂÚÔ Î·È 5ˆÚÔ, ›·Ì ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË Î·È ‰Ú¿ÛË, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· Î. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ οÔÈÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∂∫μ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜. ∂Ì›˜, ¿ÏÏ· 400 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, ›·Ì fi¯È ÔÌfiʈӷ. ŒÁÈÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ÁÈÓ ÌÈ· ·ÎfiÌË Ì ÙÔÓ Î. ª¿ÓÂÛË ‰›¯ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜. ∂Ì›˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Ì·Ú·Ù·¯ıÔ‡ÌÂ, Ó· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿. ª·˜ ϤÓ fiÙÈ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó. ΔÔ˘˜ ÂÍËÁԇ̠fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÏËı› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋

ÛÙ¿ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋, ÙfiÙ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘˜” .

™‡ÛÎÂ„Ë ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ΔËÓ ¶¤ÌÙË 24 ¡Ô¤Ì‚ÚË ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏı› ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ (¶√∂ª) 3ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫√¡Δπ, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ÛÙȘ 18.30, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÈ· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂ-

Ú· (5.30 Ì.Ì.) Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 3ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ (12.00-15.00), Á‡Úˆ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Á›ÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Ô, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

ΔÔ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙËÓ Âʉڛ· Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÛÙȘ ÚÒËÓ ¢∂∫√, ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂.∫.μ. Ì ı¤Ì· ÙËÓ Âʉڛ·. “∫·Ó›˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Âʉڛ·. ¢ÂÓ ˘Ô·ÙÔ˘Ì Û Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÂÈϤ˜. ¡· ÌËÓ ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜, Ó· ÌËÓ ·Ú·‰Ôı› ηӤӷ˜. ¡· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ «∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘» ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∂¶π™Δ√§∏ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ªÂÚ›ÌÓ˘ º˘Ï·ÎÒÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Î·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. “∞ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Û·˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ Û·˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. ™Â οÔÈ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û·˜ ÙÔÓ›Û·ÙÂ, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ù· ÂÍ‹˜: “...ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÙÔ‡Ù˜ ÒÚ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ô‡Û· (Ë ∂ÎÎÏËÛ›·), ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ ‰ÂÈÓÔ·ı›...” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô: ∏ ‰‹ÏˆÛ‹ Û·˜ ·˘Ù‹, Î. ˘Ô˘ÚÁ¤, Ì·˜ χËÛ ‚·ı‡Ù·Ù· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Î·È Ï·˚ÎÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÎÔÓԇ̠·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ Î·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÛÙÔÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ΔÔ̤· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ù ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·, ·ÊÔ‡ ÎÈ ÂÛ›˜ ›ÛÙ ̤ÏÔ˜ Ù˘” . √ . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. “∏ ‰È·ÎÔÓ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ˙Ëٿ٠ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙË ÛˆÙËÚ›·. ∏ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÂÏÈο Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÓÔÔÈfi˜ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.

¡ÙÂÓÂΉԇÔÏË ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ∞Ï΢fiÓË Î·È √Úʤ·˜ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 38Ë Â¤ÙÂÈÔ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ϤÍÂȘ “„ˆÌ› - ·È‰Â›· - ÂÏ¢ıÂÚ›·” Ô˘ ¤ÁÈÓ ۇÓıËÌ· ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ∞Ï΢fiÓË Î·È √Úʤ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜ º·Î›ÓÔ˘ “¡ÙÂÓÂΉԇÔÏË” . ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . Δ· ·È‰È¿ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜

1.500 ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜

ÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤ۈ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 1.500.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ú¿ÍË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™Ù· §‡ÎÂÈ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¡¤ÛÙˆÚ” Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ˙ËÙ› Ù· ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì· Î·È fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ. ∂›Û˘ ˙ËÙ› Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÚ·Ù¿ ÛÙ· ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 1.473. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ¤ÚÛÈ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌË ‰›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ. ∞fi Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞∂π, Â›Ó·È 18. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì Ӥ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì›· ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ı· Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË ‚¿Û˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¿ ΔÌ‹Ì· ‹ ÔÌÔÂȉ‹ ΔÌ‹Ì·Ù·. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Î¿ı ΔÌ‹Ì· ı· ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· fiÚÈÔ ÛÙ· ÌfiÚÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰¤Î· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. ∂›Û˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙË μ’ fiÛÔ Î·È ÛÙË °’ Δ¿ÍË §˘Î›Ԣ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔˆıÂ›Ù·È Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË.

Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ∂§ª∂ ¶Èı·Ófiٷٷ Û ¿ÏÏÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓË-

● •ÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜

Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Û ¿ÔÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¤Á·Û˘. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÁÈ· ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÙÔ Úˆ› fiÛÔ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÒÚ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂§ª∂, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ı·ÚÔ›. ∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ‹‰Ë ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÙ·ı› ÛÙËÓ ∂§ª∂ ¿ÏÏÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi 3Ô §‡ÎÂÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ªfiÏȘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰È‰·-

Ûηϛ·˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë “Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ™¯ÔϤ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙˆÓ 16 ÚÔ¤‰ÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ™¯ÔÏÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ, ı· ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó Ô ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ οı ™¯ÔÏ‹˜ Ì ÔÏϤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Û ·˘ÙfiÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù·, ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. 줂·È· Û ıˆÚËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ı· ÙÂı›, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÈÊÓȉȷÛÙ› ·fi ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ› Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÍÔÊÏ› ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÙȘ ¢∂∫√, ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È Û fiÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏÂ. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¤Ï·‚ ÙÔ 90% Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 5.600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÙËÓ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ‹Ù·Ó ÛˆÙ‹ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, fiˆ˜ ›¯Â ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ô √Δ∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Á‡Úˆ ÛÙ· 300.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªfiÏȘ ‚ÁÂÈ Ë ÚÔ΋ڢÍË, Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË ¢∂¶ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Û ‰È¿ÛÙËÌ· 20 ËÌÂÚÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ·Ó Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ÕÏψÛÙ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fi¯È Ë ·ÚÔ‡Û· ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

∞fi ÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∞¶√ ÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ·fi fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛȘ ÁÓÒÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·Ú·ÌÔÓ‡ԢÓ. ¶·Ú¿ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “¶·È‰È¿ Î·È ‰È·‰›ÎÙ˘Ô: ∞ÛÊ·Ï‹˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛË” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶.Δ.¢.∂-™¯ÔÏÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋), ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘-¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ÔÈ ™¯ÔÏÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶.∂., ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ 1Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, 2Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, 4Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, 9Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, 10Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, 1Ô˘ μfiÏÔ˘, 2Ô˘ μfiÏÔ˘, 3Ô˘ μfiÏÔ˘, 11Ô˘ μfiÏÔ˘, 13Ô˘ μfiÏÔ˘,

● Afi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “¶·È‰È¿ Î·È ‰È·‰›ÎÙ˘Ô: ∞ÛÊ·Ï‹˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛË”

15Ô˘ μfiÏÔ˘, 16Ô˘ μfiÏÔ˘, 20Ô˘ μfiÏÔ˘, 21Ô˘ μfiÏÔ˘, 24Ô˘ μfiÏÔ˘, 25Ô˘ μfiÏÔ˘, 28Ô˘ μfiÏÔ˘, 30Ô˘ μfiÏÔ˘, 31Ô˘ μfiÏÔ˘, 1Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡, 1Ô˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∂ȉÈÎÔ‡ ∞ÁÚÈ¿˜, 2Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, 7Ô˘ ¡Ë/Á›Ԣ μfiÏÔ˘, 36Ô˘ ¡Ë/Á›Ԣ μfiÏÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªËÏÈÒη˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÏfiÁˆ

Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Ï›· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ù· ÂÔÙ‡ÛÔ˘Ó. £· Ú¤ÂÈ Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜

ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÏÔÁÈÛÌÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ı· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, fiˆ˜ Ù˙fiÁÔ, ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ∂ÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ù· ·È‰È¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ÕÏψÛÙ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘ÌÂ, ı· Á›ÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ Δ·ÛÈfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ.

“√È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ˆ˜, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˘fiıÂÛË. ¢ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó, Û ÔȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÛÂÚÊ¿ÚÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ı· Á›ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È Ì ¿Ú· Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ›¯Â ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÙÔ ·È‰› Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÌÂ∞ ª∂ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÌÂ∞ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È (¶.√ª.∞.ÌÂ∞.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ƒ¿ÏÏ˘ ΔÛÔÏ¿Î˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “£ÂÛÛ·Ïfi˜” Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶·ÙÛÈÔ‡Ú·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘˜. “ª¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞, ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ‡ÚÂÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜.

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ Ãøƒπ™ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi, Ê˘ÛÈÎfi Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ (™¢∂) μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ™¢∂ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi 20 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ™¢∂ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∂ϤÓË ∫ÔÓÙÔ˙‹ÛË, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÔÔıÂÙËı›, fiˆ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ, ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÙÈ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·. ª¿ÏÈÛÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ™¢∂ μfiÏÔ˘, ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î¿ÔÈ· ÚÔ΋ڢÍË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È¿ μ›Ô˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fiÔ˘ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ π¢∂∫∂. ™ÙÔ˘˜ 80-85 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ™¢∂ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ Û ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ηıÒ˜ ÂΛ ÙÔ ™¢∂ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÛÙÔ ™¢∂. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î. ∫ÔÓÙÔ˙‹ÛË Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ʤÙÔ˜ Ì ÓfiÌÔ. ◊‰Ë η٤ıÂÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ ¶À™¢∂ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘, ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··Û¯ÔÏËı› ÛÙÔ ™¢∂. º.™.


M·ÁÓËÛ›· 18

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘

ªÂ ·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

∞ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜

™Ù‹ÚÈÍË ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Δ∏¡

·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ÃÚ. ¶··ÚÔ‡Ó·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜”. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Î. ÃÚ. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶·Ú·Î·ÏÒ fiˆ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ı¤Ì· ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ 22-11-2011 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ΔÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘”. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Î. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Î·Ì›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰‹ÏˆÛË ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ı· “ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ”. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ ηӤӷ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÚÔ‡Ó·. ∂Ì›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ηÓÔÓÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯Â Â¤ÏıÂÈ Ú‹ÍË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ·Ú·ÈÙËı› ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô ˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂›Û˘, ÛÙË Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î. ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÚÔ‡Ó· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “Ï¿ıÔ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘”. °.•.

™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ Û˘ÁÎÚÔÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∂ÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫∞¶∏ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ 2Ô˘ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ∫∞¶∏ ∞ÁÚÈ¿˜. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ÕÎÔ˘Û ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Û˘˙‹ÙËÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ·Ôڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ÏÈÎȈ̤ӈÓ. Δ¤ÏÔ˜, Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÓÓ¤· ̤ÏË (¤Ó· ·fi οı ∫∞¶∏), Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙȘ ‰Ô̤˜.

ÙË Ì·˙È΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â͈‰›ÎˆÓ ÚÔ˜ ÙË ¢∂∏ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

°È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ÙÔ ¢.™. ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÔÌfiʈӷ „‹ÊÈÛÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “√ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ - ‰ËÌfiÙÈÛÛ¤˜ Ì·˜, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ - ¯·Ú¿ÙÛÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÛ¿ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ϤÔÓ ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÚˆÁ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ “ÔÌڤϷ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë fiÏˆÓ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·˘Ù¤˜ ÒÚ˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηӤӷ Û›ÙÈ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È: -√ÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› Û οı ‰ËÌfiÙË Ô˘ ı· ·ÚÓËı› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ. -ŸÛÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ∞Δª ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û Ú‡̷ - ¢ËÌÔÙÈο Δ¤ÏË - ∂ƒΔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏ Ì·˙› Ì ‰‹ÏˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÍÒ‰ÈÎÔ˘ Ì·˙Èο ÚÔ˜ ÙËÓ ¢∂∏.

● °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ÙÔ ¢.™. ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÔÌfiʈӷ „‹ÊÈÛÌ·

√ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ÚԂ› Û ·ÔÛÙÔÏ‹ Â͈‰›ÎˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ· ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜ ˙ÒÓ˘ ·fi ÙË ¢∂∏. -√ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ ·Ú·ÛÙ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, Û fiÛÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. -√È ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘¯fiÓ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜” . ø˜ ÚÔ˜ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “‰È·¯ÒÚÈÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÂ

fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Î·È ‰‹ÏˆÛ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ÙÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Û ΔÌ‹Ì· Ô ™Ù·ıÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛˆÈÎÔ‡” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘.

™˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ¯ı˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ¶∞ƒ∞™Δ∞™∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘ ÙÔ ¶∞ª∂, Ë ¶∞™À, Ë ¶∞™∂μ∂, ÙÔ ª∞™, Ë √°∂ Î·È §·˚Τ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞ÁÒÓ· ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜, ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∫··ÎÏ› Î·È ¡. πˆÓ›·˜. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂∏, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ §∞™ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. ∞. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜, “Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹Î·Ì ۋÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì fiÏË ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÊÔÚÔÌ˯ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ¯·Ú¿ÙÛÈ·. ¡· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¤‚Á·Ï·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÈÛ., Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Û off shore ÂÙ·ÈÚ›˜, Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· ‰ËÏ·‰‹. ∞˘ÙÔ› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ºÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò”.

● Afi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤Íˆ ·fi ÙË ¢EH

√ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∫·È ÂÌ›˜ ˆ˜ Ï·˚Τ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂ ı· ÛÙ·ıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜. ¢ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÎÈ ¿ÏÏ· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠οı Ϸ˚Îfi ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ¯ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ˘Á›·, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· Û¿ÛÂÈ ÚÂÎfiÚ. ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 600.000 ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1,5 ÂÎ. ¿ÙÔÌ· Ë ·ÓÂÚÁ›·. ŸÏÔ˜ Ô Ï·fi˜

Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋”. ™ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “Δ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È Ë ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ∏ ·ÓÂÚÁ›· Ï‹ÙÙÂÈ Î¿ı Ϸ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂Ï·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÍ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. Δ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿, Ë ˘Á›· Î·È Ë ·È‰Â›· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ∏ Ó¤· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¶∞™√∫, Ë ¡¢, Ô §∞√™ Î·È Ë ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. £· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·È Ó¤· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ·, Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó

Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ì ÛÎÔfi Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·, Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶ÔÏϤ˜ Ï·˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ. ¢ÚÔ‡ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο Î·È ÔÌ·‰Èο. ∞ÚÓԇ̷ÛÙ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏. ΔËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÛÙ· ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi‰ÂÈÍË, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ Î·Ù·‚¿Ï·Ì ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙË ¢∂∏ (ÔÛ¿ ∞+μ). ∞·ÈÙԇ̠ÔÌ·‰Èο - Ì·˙Èο ·fi ÙË ¢∂∏ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú·Ï·‚‹˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷. ∞Ó ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙfiÙ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÔÌ·‰ÈÎfi ÂÍÒ‰ÈÎÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∞ÔÙÚ¤Ô˘ÌÂ, Ì οı ÙÚfiÔ, ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó. μ¿ÏÔ˘Ì ÏԢΤÙÔ ÛÙ· ÚÔÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Ú‡̷. ™˘ÁÎÚÔÙԇ̠Ϸ˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¢ˆÚ¿ 20 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™∂ ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰ˆÚ¿ ÛÙÔÓ

ÙfiÔ Ô˘ ¤Ú·Û ٷ Ó·ÓÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ. √ Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÂÈÛΤÊıËΠÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ™Â ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÏfiıÂÚÌË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “™Â ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Â˘Ù˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÊ·Ó›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. √ Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿÊÂÚ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÊÔÏÈÛÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤· Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰ˆÚ›ÛÂÈ, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÂÓÒ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ‰ˆÚ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ. ∫·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·”. ∫·Ù¤ÏËÍ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÔÛfi ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ˆÊÂÏË̤ÓÔÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ηϤÛÌ·ÙÔ˜ Û ÂÈÊ·Ó›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ fiÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘, ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ STARI GRAD ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘.


√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

ÛÂÏ. 23

√ ∞Àƒπ∞¡√™ ∞°ø¡∞™ ª∂ Δ√¡ £ƒ∞™Àμ√À§√ ∞¶∞™Ã√§∂π √§√À™ ™Δπ™ Δ∞•∂π™ Δ∏™ ¡π∫∏™

ΔÔ Ì˘·Ïfi ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

°›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó’ ·ÁˆÓÈÛı› ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÛÂÏ. 21

● •Â¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜

ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÛÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 14.00 ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ¶·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜ Î·È §˘Ì¤Ú˘ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ.

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ΔÔ ÚÒÙÔ «È¿ÙÔ» Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÛÂÏ. 23

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

ªÂ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›· ÛÂÏ. 20

√ ·˘ÚÈ·Ófi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ··Û¯ÔÏ› ¿·ÓÙ˜ ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ . ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÙË ¡›ÎË Ó· ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÂÌȤڷ Ù˘ Football League 2 ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·ÊÔ‡ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ¡›ÎË Ï¤Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·‡ÚÈÔ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Ó· ·ÌÂÏ› οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ô ∞Ϥ͢ ∞ÏÂ͛Ԣ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‚ϤÔ˘Ó Ù· Ì·Ù˜ ¤Ó·-¤Ó· Î·È Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ ¡›ÎË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÎÚÈı› Î·È ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÛÙ· ›ÛÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ º˘Ï‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ η΋ ·Ú¯‹ ÛÙË Football League. ™Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ¿ ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ı· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Ô‡Ù ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞Ï¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎ-

ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ fiÙÈ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÙÔÓ “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ “ÔÓ¿ÂÈ” ·ÁˆÓÈÛÙÈο. 줂·È· Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔÓÂÎÙ› ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È Â›¯Â ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤÍË ∞ÏÂ͛Ԣ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›‰Â ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÂÙÚ¿, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ §˘Ì¤ÚË ™ÙÂÚÁ›‰Ë Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Á¿Ì· Î·È ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ·ÚfiÓÙ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. 줂·È· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ·Ó ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË Î·È ›Ûˆ˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” . ª·˙› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÎÔÌϤ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ù˙›ÎÔ˜ “ÎÔ˘‚·Ï¿” ÔÈÓ‹ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô °È¿ÓÓ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ófi Ô˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Ë ÌÏ οÚÙ· ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ (·fi ¶¤ÌÙË Û ΔÂÙ¿ÚÙË), ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Ë ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Â˘ÂÏÈÛÙ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·

Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. * ∞fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Â͉fiıË Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20/11 Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ Î·È Ù˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÔÚ›· Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Î‡ÂÏÏÔ” .

∂ΉÚÔÌ‹ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË ∏ ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ÔÈ Blue Angels, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ “£‡Ú· 3 Volos Club” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 200 ¢ÚÒ (¯Ú˘Û‹ οÚÙ·), ÂÓÒ ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ù˘ ı‡Ú·˜ 3 Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ 100 ¢ÚÒ (ÌÏÂ-·ÛË̤ÓÈ· οÚÙ·). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó Ù· “Gold” ‰È·ÚΛ·˜, ÙfiÙ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÏÂ-·ÛË̤ÓȘ οÚÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ Ù˘ ÛÎÂ·ÛÙ‹˜ ÎÂÚΛ‰·˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “Grapheteria” , Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË. Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 87 ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∂Λ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›Ô ÂÓÙfi˜ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘˜.


20

TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

™√À¶∂ƒ §π°∫

¢È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ô ¶∞√ ™Δ√ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ” ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1. ∏ ∞∂∫ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙÔ √∞∫∞, ÂÓÒ Î·È Ô ¶∞√∫ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Á‡ÙËΠÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 3-0 ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi. √ ÕÚ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÙÔÓ √º∏. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ∏ ¿ÏÏË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË 1-1 Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ”. ∏ ∫¤Ú΢ڷ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-1 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÂÓÒ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·, Ë •¿ÓıË ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¶∞™. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 1-1 (47’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú-17’ ∑¤Î·) ∫¤Ú΢ڷ-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 2-1 ∞∂∫-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 2-0 (13’§˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, 65’§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ) 1-1 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (8’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘-60’ §ÈÛÁ¿Ú·˜) ¢fiÍ· ¢Ú.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 0-0 √º∏-ÕÚ˘ 0-1 (31’ °È·ÓÓÒÙ·˜) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-•¿ÓıË 0-2 (31’ ∂ÓÙÈÌ¿Ú, 52’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ) ¶∞√∫-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 3-0 (7’ ÂÓ. μÈÂÚ›ÓÈ·, 53’ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, 56’ ™·ÓÙ¿ÙÛÈÔ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 10 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 20-8 20 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 17-10 18 3. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 11-7 17 4. ∞∂∫ 15-13 16 5. ¶∞√∫ 13-10 14 6. √º∏ 11-9 12 7. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 9-10 11 8. •¿ÓıË 13-14 11 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 9-13 9 10. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 10-15 9 11. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 8-10 9 12. ÕÚ˘ 5-9 7 13. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 3-9 6 14. ∫¤Ú΢ڷ 7-14 5 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 1-1 1 16. ¢fiÍ· ¢Ú. 0-0 1 ™ËÌ: §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÓ¤· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚ·, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, √º∏, ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ., ∫¤Ú΢ڷ ¤¯Ô˘Ó ·fi ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÏÈÁfiÙÂÚ·, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ∞∂∫ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 26/11 17.15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 17.15 ¶∞√∫-∫¤Ú΢ڷ 19.30 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-∞∂∫ ∫˘Úȷ΋ 27/11 15.00 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. 17.15 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√º∏ 17.15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ 19.30 •¿ÓıË-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 19.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô §ÂÌÔÓ‹˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ

¶·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô Δ¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜. √ 51¯ÚÔÓÔ˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·È ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë Ù˘È΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ó· Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘. ΔÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Â›¯Â ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∂¡ √æ∂π Δ√À ∞Àƒπ∞¡√À ∞°ø¡∞ ª∂ Δ∏¡ ª∞ƒ™∂´° °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ŒÌÂÈÓ ·fi ̤ÛÔ˘˜ ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ Ô §ÈÔ‡ÌÔÌÈÚ º¤ÈÛ· ‹Ú ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ ÛÙÔ “μÂÏÔÓÙÚfiÌ” ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

√ ™¤Ú‚Ô˜ ̤ÛÔ˜ ΤډÈÛ ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈÙÂÏÈÎfi ¯·Ê, Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Â›Û˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∑·Ó ª·ÎÔ‡Ó, ¶¿ÌÏÔ √ÚÌ¿Èı Î·È Δ¿ÛÔ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ªfiÓ¯Â Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈ ¢·ÛηϿ΢ Î·È Ã·‚›ÙÔ. ∂Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ª¤ÁÈÂÚÈ, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ª·ÚοÓÔ, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ªÔ‰¤ÛÙÔ, ÃÔϤÌ·˜, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È ªÈÚ·Ï¿˜, ÂÓÒ ı¤ÛË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ °¤ÛÙÂ, AÌÓÙÔ‡Ó Î·È ª·ÓÈ¿Ù˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ∫ÔÛÙ¿ÓÛÔ, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, º¤ÈÛ· Î·È ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ηٷگ‹Ó ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ: “¢ÂÓ ı· ÎÏ·›Ì Ô˘ ʤڷÌ ÈÛÔ·Ï›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ¯¿Û·Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÔ˘ÌÂ. ∂›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙȉڿ۷Ì ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶·ÚfiÙÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ‰ÂÓ ¯¿Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ÂÓ ¯¿Û·Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì·˜, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂ-

Û·È Í·ÊÓÈο ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 1-0, Û ٤ÙÔÈÔ ·È¯Ó›‰È. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì” ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ª·ÚÛ¤ÈÁ: “ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ. •¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ΔÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ” .

Δ˙ÈÌÔ‡Ú: ŒÚÂ ӷ ›¯·Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶∞√ ŒÓÙÔÓ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 48’ ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ∞Ï-

ÁÂÚÈÓfi˜ ÊÔÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ “Le Buteur” ‰‹ÏˆÛ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ‰ÂÓ ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙË Ó›ÎË: “∂›Ì·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ Â›Ì·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙÔ Á‹‰fi Ì·˜. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÁÎÔÏ ÌÔ˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ó›Î˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ÙË Ó›ÎË ÙÔ fiÙÈ ÛÎÔÚ¿Úˆ ÂÁÒ ‰ÂÓ Ì ÈηÓÔÔÈ›. ¢ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο Â›Ì·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜” , ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “¢ÂÓ Â›Ì·È... ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ‹Ú·ÌÂ. ∂›Ì·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ fi¯È Ì οÔÈÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È Â›Ó·È Ôχ ηÎfi Ô˘ Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜”.

™Δ√ Δ∂§√™ Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ £∞ •∂∫∞£∞ƒπ™∂π ∞¡ √ ¶ƒπ°∫π¶∞™ £∞ μ∞§∂π 15 ∂∫∞Δ. ∂Àƒø ™Δ√¡ ¶∞√

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ §π°∏ ·ÎfiÌË ˘ÔÌÔÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Â¿Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù¿ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜. √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ¯ı˜ ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌÔ˘Ó Ù· 15 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÂÂȉ‹ ¿ÚÁËÛ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ·ÚfiÙÈ ÙÔ MoU ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¯ı˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ô ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â›. ÕÚ·, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ÙÔÓ ∞Ï ™·Ô‡ÓÙ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √º∏, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÌÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤-

Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫È ÂÂȉ‹ ÔÏÏÔ› ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ› Ì ٷ fiÛ· ·ÎÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ μÏ¿ÛË Δۿη, ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ Arboris Capital ÁÈ· ·Ó‡ÚÂÛË ÂÂÓ‰˘Ù‹. ∂›Ù ÁÈ· Ó· ÈÂÛÙ› Ô ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜, ›Ù ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ “plan μ” Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÙÈ ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∞Ï ™·Ô‡ÓÙ. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi, Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ›‰Â ÙÔ˘˜ ΔÔÙÛ¤ Î·È ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÚÒÓ ÂÓfi„ÂÈ √º∏. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¶·È·Ó›·˜, ÔÈ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ Î·È ΔÔÙÛ¤ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Δ¤ÏÔ˜, Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ˘¤ÛÙË ‰È¿Ù·ÛË ‰ÂÍÈÔ‡ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Û 15 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜.

∂ÁÎÒÌÈ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ªª∂ ÁÈ· ∫·›ÓÔ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚-

ÎÔ‡, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·›ÓÔ, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ªª∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë “Independent” ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ: “√ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·›ÓÔ” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο fi,ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ: “◊ÚÂÌÔ˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜ Î·È Û˘ÓÂ‹˜: ΔÚ›· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Û ŒÏÏËÓ· ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÁÈ· ۯ‰fiÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫·›ÓÔ. ¶·Ú¿ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Ô ∫·›ÓÔ ¤Î·Ó ‹‰Ë ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÚÂÎfiÚ ˆ˜ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÔÙ¤ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û Â›Â‰Ô ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-1, Ô ∫·›ÓÔ ªÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ̛· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Û ˘„ËÏfi Â›‰Ô. √ ∫·›ÓÔ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÂÙfi˜, ÚÈÓ

¿ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ 2007 Î·È ¿ÚÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∂Ê‹‚ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Ó·È οÙÔ¯Ô˜ ÚÂÎfiÚ Î·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ, ηıÒ˜ ¤Î·Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Û ËÏÈΛ· 15 ÂÙÒÓ. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜-‰È·Ì¿ÓÙÈ ¤¯ÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË Δ˙fiÚ‚· ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ, ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫ÔÙÛfiÏË Î·È ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË ∫·ÚÓ¤˙Ë. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔÓ ·Ôı¤ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, fiÔ˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÁÎÔÏ. ªÂ ‡„Ô˜ 1.96Ì., Ô ∫·›ÓÔ Î˘Úȷگ› ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹. √È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈΤ˜ ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ‹‰Ë ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ∫·›ÓÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘ 2004 Î·È ϤÔÓ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘, ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë, Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ¡Ô 1 ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·”

∂ÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ £. ¡¿ÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Â·Ó‹Ïı ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿, ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ Ӥ· Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, Ë ÔÔ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ϤÔÓ ÍÂοı·ÚÔ Û fiÏÔ˘˜, fiÙÈ Ë ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‚·Û›ÛÙËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ‰‡Ô Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛˆÚ›· ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· “ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ı‡Ì·” , ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˙ËÙ¿ ¢ı¤ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi Ó· Ì¿ıÂÈ Â¿Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ Ù˘ ∂¶√, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ FIFA, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Â¿Ó Ë ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Super League, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 77· ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡. 2725/99, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚËÙ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ∂¶√, Û˘Ì‚·Ù‹ Ê˘ÛÈο Ì ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ô Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ “ÂÚÁ·Ï›·” Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Ë ·Ú¯‹ Ù˘ Â·ÎfiÏÔ˘ı˘ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÓÙÂϤÛıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· Ì¿ıÂÈ Â¿Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù˘ ¢ı‡ÓË ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÂÌÏÔ΋˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÈηȈı› ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ fiÚÁ·Ó· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ.


TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

21

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂ Δπ™ √ª∞¢∂™ ∫-20 ∫∞π ∫-17 ∫∞π À¶√ Δ∏¡ ™∫∂¶∏ Δ√À ∂ƒ∞™πΔ∂á∏

¢’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÔÛ·ı› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋

«ΔÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·» ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·

¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ∫-20 Î·È ∫17 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÂÓÈ·›· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÚfiÙÈ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂¶√, ÂÓÒ ‹‰Ë ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ (¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜). √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£, Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Ó·ÚÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÙÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. £· Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ 74¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ¿ÓÙˆ˜, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ŸÌˆ˜, ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fi-

ÛÊ·ÈÚÔ Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∂Ӊ¯fiÌÂÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ¶∞∂ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηȈı›. ΔÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Ó¤· ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞. ∏ ·›ÙËÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ó· ÌËÓ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¶∞∂ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ (·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÈηȈı› ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. Èڛ˜, ¿ÓÙˆ˜ Î·È ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÓÔÌÈο.

√Ú›ÛÙËÎÂ Ë ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÛÙÔ CAS ™ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٿ Ù˘ √À∂º∞, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §È-

ÁÎ (ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜). ∏ ¶∞∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ηÎÒ˜ Ë √À∂º∞ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ (ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Football League) Î·È fi¯È ·˘Ù‹ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ô˘ ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÈηȈı› ÛÙÔ CAS ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ - fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi - Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Â›Ó·È ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∏ ˘fiıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ·fi ÂÏÏËÓÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔ CAS. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ CAS ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ηٿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ı· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ›‰È· Ë ∂¶√ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ˆ˜ ÂίˆÚ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂∂∞.

¡π∫∏™∂ 1-0 Δ√ ª√À∑∞∫π, ∂¡ø √ °™∞ ∏ΔΔ∏£∏∫∂ ª∂ Δ√ π¢π√ ™∫√ƒ ∞¶√ Δ√¡ ∞°ƒ√Δ∏ ™Δ√ §π∞¡√∫§∞¢π

ªfiÓÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ªπ∞ Ó›ÎË Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ‹Ù·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ ªÔ˘˙·Î›Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ÂÓÒ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÓÒÚÈÛ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È.

¶‡Ú·ÛÔ˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ

ÂÛÂ, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘, ÚfiÛÂÍ ٷ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ, Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ΔÔ Ì·Ù˜ ·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤·ÈÍ·Ó ÈÔ ÂÈıÂÙÈο, ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, η-

Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶Àƒ∞™√™: °ÎÈÔ‡Ú΢, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ™‡ÚÔ˘, §. °Î¿Áη˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∫fiÎη˜ (61’ ªÔ‡ÙÏ·˜), ª·Û‰¿Ó˘, ™. °Î¿Áη˜ (81’ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜), ∫›ÙÛÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘ (74’ ª·Ï·ÌÔ‡Ù˘). ª√À∑∞∫π: ™·Ô˘Ó¿Î˘, ™›ÌÔ˜, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (72’ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜), ªÔ˘Úο΢, ƒfiÌÔ˜, ∑·ÚÌ·ÎÔ‡˘, ∫¯·ÁÈ¿˜, ∫·Ú·Ì‹ÙÛÔ˜ (57’ ∫›ÛÛ·˜), ∫·ÓÈÔ‡Ú·˜ (37’ ÀÊ·ÓÙ‹˜), ºÏÈԇη˜, Δ˙·Ó‹˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 2. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ 3. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 4. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 5. ∞ÁÚfiÙ˘ 6. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 7. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 8. Δ·˘Úˆfi˜ 9. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 10. ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ· 11. ªÔ˘˙¿ÎÈ 12. μÂÏÔ‡¯È

9-0 5-0 7-2 8-4 3-2 5-6 3-5 3-5 1-4 2-7 1-5 1-8

9 7 6 6 5 4 3 3 3 3 1 1

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÁÚfiÙ˘-°™∞

1-0

ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ηٿÊÂÚ ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ΔÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫›ÙÛÈÔ˜ ÛÙÔ 14’. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¿ÍÈ˙ ÙË Ó›ÎË, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ‹Úı Ì ·Á¯ˆÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi, Ì ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¶ÂÙÚ›‰Ë ÛÙÔ 1’ Î·È ∫›ÙÛÔ˘ ÛÙÔ 4’. ∏ ›ÂÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÛÙ· ηڤ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ ·¤ÊÂÚ ηÚÔ‡˜ ÛÙÔ 14’. √ ∫›ÙÛÔ˜ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ΛÓËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔÓ ¢È·Ì¿ÓÙË Î·È Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 1-0. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤-

∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi ηٿÊÂÚÂ Î·È ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Ã·Ù˙Ë‚·ÏÛ¿ÌË. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô ∞√∫ Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÂÓÒ Ô ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ μÂÏÔ‡¯È. ΔȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ӛΘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¶‡Ú·ÛÔ˜, ∞ÁÚfiÙ˘ Î·È ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ˘¤Ù·Í·Ó Ì 1-0 ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÓÒ Ô ∞ÁÚfiÙ˘ ΤډÈÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Δ·˘ÚˆÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì ÛÎÔÚ 21. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· 0-1 ∞ÁÚfiÙ˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 1-0 ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-μÂÏÔ‡¯È 0-0 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 1-2 Δ·˘Úˆfi˜-∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ· 1-2 ¶‡Ú·ÛÔ˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ 1-0

1-0

∏ ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ ÛÙÔ 29Ô ÏÂÙfi ·fi Ì›· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ì ÙÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ™ÙÔ 29’, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô Δ˙Ô˘¿Ó·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È ‚ڋΠÙÔÓ ∞ÏÂ͛Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô °™∞ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ ÛÙÔ 62’, ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌË. ∞°ƒ√Δ∏™: ΔÛ¿Ì˘, Δ˙Ô˘¿Ó·˜, ∫·‚‚·‰›·˜ (49’ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘), ™˘Úȉ¿Î˘, ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, °ÎÔ‡ÚÏÈ·˜, ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ¡¿ÛÈÔ˜ (90’ ∫˘ÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜), ™·Á¿Ó˘ (60’ Δ·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˜). °.™. ∞§ªÀƒ√À: ÷ϿÙÛ˘, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (83’ ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜), ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ (46’ ΔÛ›Ë), ¶Ï·‚fi˜, ∞. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫Ú‚·Ù¿˜ (58’ μ·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜), π. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÿÓÔ˜, ª›ÏÙÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∞ÁÚfiÙ˘-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. μÂÏÔ‡¯È-Δ·˘Úˆfi˜ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ªÔ˘˙¿ÎÈ-∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·

¢È·„‡‰ÂÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ‰È·„‡‰ÂÈ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ηÓÂÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™¯ÂÙÈο Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ Î. ª·Ù˙ȿη Ô˘ ·Ó··Ú‹¯ıË ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Èı·Ó‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÚËÙ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ¤ÁÈÓ η̛· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË, Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ ȉڇıËΠÙÔ 1945 (Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ 1952) ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÈ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ‹ ÂȉÈÒÍÂȘ ηÓÂÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ۈ̷Ù›Ԣ”.


22

TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 ¡¿ÔÏÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.50 ™Ô‡ÂÚ ª¿Ï· -∑∂Δ3 19.45 ¶∞√∫-™ÔϤ -∑- (Eurocup) NOVASPORTS 1 19.00 Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜-§ÈÏ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ªÂÓʛη -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ §ÂÙfi -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.45 ª¿ÁÂÚÓ-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ-ÿÓÙÂÚ -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 16.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Barclays ATP -∑- (Ù¤ÓȘ) 20.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑(∞1 fiÏÔ) 22.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Barclays ATP -∑- (Ù¤ÓȘ) 23.45 √ÙÂÏÔ‡Ï-μ·ÛÈÏ›· -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 21.45 §ÈfiÓ-ÕÁÈ·Í -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 21.45 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-¶·ÚÙ˙È˙¿Ó -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) EUROSPORT 16.30 ª·¯Ú¤ÈÓ-π·ˆÓ›· -∑- (¶ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) EUROSPORT 2 18.00 ∞ηÓÙ¤ÌÈÎ-μÈÏÂÚÌ¿Ó -∑(Eurocup) 20.00 ΔÔ˘ÚfiÊ-ªÔÓ˜ -∑- (Eurocup) 21.45 ªÂÓÂÙfiÓ-™·ÚÙ¿Î ∞Á. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ -∑- (Eurocup)

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙÔ μfiÏÔ

™Δ√ μfiÏÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÙÔ 12Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ & ∞Ó·„˘¯‹˜ Ì ı¤Ì· “¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ¡¤Â˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ™˘Óı‹Î˜, ÈÚÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË” , ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 2-4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (∂ÏÏ∂¢∞), ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (̤ۈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘) Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ & μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔÂÏ›, ‰Â, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ (∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ & ÕıÏËÛ˘). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 13.00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ ∂ÏÏ∂¢∞ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓ΋, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ / Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫Ù‹ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘) Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, fiˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ıÏËÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Δ∂º∞∞ Î·È ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ¯. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÈÚÔÙ·Í›· Î.·., ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ȉÈÔÎً٘ ‹ ÛÙÂϤ¯Ë ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (ȉȈÙÈο Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ıÏËÙÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ), ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙ Î.·.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª∂¡Δ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ Ù ÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. √ °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ) Î·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÔÏ›Ù˘ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ‹Ù·Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÌfiÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂∞§, Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ª·˘ÚÔÊÒÙË (Û¤ÓÙÂÚ) Ó· οÓÂÈ Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤۷ ÛÙË Ú·Î¤Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ô °™ ∞ÏÌ˘ ÚÔ‡ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ª·Ú‰¤ÏË (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ). ΔËÓ ›‰È· ÈÎÚ‹ Á‡ÛË ‹ÚÂ Î·È Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·fi ÙËÓ √χÌÈ·, Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ) Ó· ÚÔÛ·ı› ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈ ÚÔ‡‰Ë˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¡›ÎË ÛÙË ÛÔ˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ª∂¡Δ Ô˘ ÙË ‰È·ÙËÚ› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

μ.∫.

¢˘ÛÎÔχÂÈ Ë Ì¿¯Ë ÛÙÔ CAS ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ

∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ

™Δπ™ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂΉÈηÛÙ› ·fi ÙÔ CAS Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ηٿ Ù˘ √À∂º∞ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ΔÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·’ fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Ôχ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ “Ì¿¯Â˜” ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂¶√.

∂¡ø Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ¤ÏËÍ·Ó ·Ó·›Ì·ÎÙ· Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ, Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ·Ì·˘ÚÒıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 120 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¶·ÙÚÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜. ÕÁÓˆÛÙÔÈ Ì ÎÚ¿ÓË ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û 30 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫, Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.ºÙ¿Û·Ì ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÁÒÓ˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, Ì· ·ÎfiÌË Î·È Û ̷٘ ·È‰ÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŸÛÔ ÔÈ “ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ” ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ, ÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›·. ∫·È ÙÔ Î·Îfi Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ì ٷ ÙfiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔÓ Ó›ÁÔ˘Ó, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ ÈÔ ·ÓÂÎÙÈÎfi˜ ·’ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ Û οı ÌÔÚÊ‹˜ ‚›·.

™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË √π “ÎÚÔ˘ÓÔ›” ÙÔ˘ √¶∞¶ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ¡›ÎË μ., Ë ÔÔ›· Û˘˙ËÙ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È Ó· ÙÔÓˆı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο.

Δ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÂ›ıÂÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· Î·È ÙËN ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÍÂΛÓËÛ ʤÙÔ˜ Ô ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ƒÂ¿Ï ÛÙËÓ 11Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË Ù˘ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ª›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi fiÛ˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô “Special One” ÛÙËÓ ¶fiÚÙÔ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2002-03. ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ¤ÓÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” , ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 38 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÌfiÏȘ ¤ÍÈ Ù¤ÚÌ·Ù· Û ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ƒÂ¿Ï ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. √È “Ì¿¯Â˜” Ù˘ Ì ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

ª¤Ú˜ ‰fiÍ·˜ ÁÈ· ª¤Î·Ì ÛÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ

¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·... √ª√ºø¡∏ ‹Ù·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ¢.™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ∫.20 Î·È ∫.17 ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ·Úı› Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·; ÕÏψÛÙÂ, ÙfiÛÔ Ë ∫·‚¿Ï·, fiÛÔ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡. £· ÌÔ˘ ›Ù ‚¤‚·È·, οÏÏÈÔ ·ÚÁ¿, ·Ú¿ ÔÙ¤...

∏ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ

ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·ÚΛ Ó· Ì›ÓÂÈ ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜ ∂∫¶§∏∫Δπ∫∏ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫·›ÓÔ. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ¤‰ˆÛ ‚·ıÌfi ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ì ÙȘ ÛˆÙ‹ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÈ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë Ù‡¯Ë... √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ú ÙË ı¤ ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ· Ê‹ ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚· ÛÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ, ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÔÙÛfiÏË Î·È ÙËÓ · Ô‚ÔÏ‹ Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫·ÚÓ¤˙Ë. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ ...Âڛ̠ÓÂ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, Ô ∫·›ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 10ÂÙÈÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰› Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, fiÛÔ Î·È Í·Ê ÓÈ΋ ‰fiÍ· Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ ηÚȤڷ.

ª∂ ËÁ¤ÙË ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì ÔÈ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ °Î¿Ï·ÍÈ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 1-0 Ù˘ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ ¡Ù¿ÈÓ·ÌÔ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ MLS ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. √ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· 90 ÏÂÙ¿ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ 8Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ¤ÍÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Î·È ÙÔ ¤Ó· Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ÕÚ·, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û ÙÚ›ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ·. 줂·È·, Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ Â›¯Â ˆ˜ ‰È·Î·‹ fiıÔ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ¢‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ê˘ÛÈο, ·ÊÔ‡ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÕÁÁÏÔ˜ ‰È¿ÁÂÈ ÙÔ 36Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘.

¡· ...ÙÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Δ√ ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÌÂٷ͇ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ...¿ÓÔÈÍ ̇ÙË. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÂÈÛfi‰È·, ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¤Í·ÚÛË ‚›·˜, ¯¿ÚËÎÂ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi. ∞Ô̤ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ...ÙÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Î·È Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ ‰‡Ô “·ÈˆÓ›ˆÓ” Î·È ÛÙÔ fiÏÔ.


TPITH 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 21-7 26 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 21-9 22 3. ∂ıÓÈÎfi˜ 21-9 22 4. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 24-10 19 5. ∞›·˜ ™. 19-10 19 6. £ËÛ¤·˜ 23-16 18 7. ¢‹ÌËÙÚ· 23-21 16 8. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 21-19 15 9. ∞.∂. 2002 14-12 15 10. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 15-25 10 11. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 12-24 10 12. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 16-26 9 13. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 5-15 9 14. ∞.∂. ºÂÚÒÓ 10-19 6 15. ∞. °·˙‹˜ 11-21 6 16. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 10-23 3 * ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ∞.∂. ºÂÚÒÓ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ** ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¢‹ÌËÙÚ·-∞.∂. ºÂÚÒÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜-£ËÛ¤·˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞.∂. 2002-∞Óı. °·˙‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞›·˜ ™. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜-ƒ‹Á·˜

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¢¿ÊÓË 33-13 24 2. ÕÚ˘ ªÂÏ. 23-7 23 3. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 25-7 21 4. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 17-4 19 5. ∞ÎÚfiÔÏË 28-11 19 6. ¡.∞. ¡›Î˘ 16-12 18 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 12-19 16 8. ¢È·ÁfiÚ·˜ 18-28 15 9. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 16-26 13 10. ∂.ª.∞. 14-13 12 11. ∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 17-23 11 12. ¶ËϤ·˜ 14-21 10 13. ™ÎfiÂÏÔ˜ 14-24 7 14. πˆÏÎfi˜ 8-20 6 15. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ 16-31 5 16. π¿ÛˆÓ ∞.ª. 9-21 3 * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -6 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì -2.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞Á¯›·ÏÔ˜-¢¿ÊÓË ÕÚ˘ ªÂÏ.-™ÎfiÂÏÔ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-πˆÏÎfi˜ ¡.∞. ¡›Î˘-¢È·ÁfiÚ·˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∂.ª.∞. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-¶ËϤ·˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞ÎÚfiÔÏË

°’ ηÙËÁÔÚ›· (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞¶√μ 13-8 12 2. ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 12-7 12 3. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. 18-14 12 4. ÕıÏÔ˜ 7-8 9 5. ΔÔÍfiÙ˘ 9-9 8 6. ∞ÂÙfi˜ 14-14 6 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 5-16 2 * √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -4 ‚·ıÌÔ‡˜, Ë ∞¶√μ Î·È Ô ∞ÂÙfi˜ Ì -2.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.-ΔÔÍfiÙ˘ ÕıÏÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ƒÂfi: ∞¶√μ

∞’ ∂¶™£

∞‡ÚÈÔ ·›˙Ô˘Ó ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞fiÏψÓ

∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı› ÙËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ™ÙȘ 13.15 Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Û’ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· fiÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Δ∂¢/∂¶™£ Ô Î. °Î¿Áη˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ΔÚÈʈӛ‰Ë Î·È °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ. ∂›Û˘ ·Ô ÙËÓ Δ∂¢/∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 20:00 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙË ¡¤· ™¯ÔÏ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Ô ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ 1˘ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜.

23

ƒ∏°∞™ ∫∞π ™∫π∞£√™ ∏ƒ£∞¡ π™√¶∞§√π 1-1 ª∂Δ∞ ∞¶√ ∂¶∂π™√¢π∞∫√ ∞°ø¡∞

¡Ù¤ÚÌÈ ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹ ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1. ™ÙË μ’ ΔÔÈ΋ ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ¿ÓÂÙ˜ ӛΘ, ÂÓÒ ÛÙË °’ ∂¶™£ Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ ¤Û·Û ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ∞¶√μ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 4-2.

¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ/∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£: ™ÎfiÂÏÔ˜-¢¿ÊÓË 2-5 (7’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜, 92’ ∫ÂÚÌÂÏ‹˜ 20’ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, 25’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, 60’, 64’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘, 75’ ªÚÈÛÌ¤Ô˜) πˆÏÎfi˜-ÕÚ˘ ªÂÏ. 1-5 (49’ ÂÓ. ∫Ô¿Ó·˜ - 10’ ∫. ª·Û‰¿Ó˘, 42’ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, 61’ ™·ÙÚ·˙¤Ì˘, 64’ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, 76’ ΔÛÈ¿Ì˘) ∞ÎÚfiÔÏË-∞ÛÙ¤Ú·˜ 0-1 (10’ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜) ¶ËϤ·˜-¡∞ ¡›Î˘ 0-2 (43’ ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 91’ μÔ˘Ú‰¿Î˘) ∂ª∞-∞Á¯›·ÏÔ˜ 2-2 (10’ ∞Ó‰Ú. ¶··‰¿Î˘, 70’ ΔÛÈ¿Ì˘ - 47’ ∑ËÙÔ‡‰Ë˜, 55’ ∫›ÙÛÈÔ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ 4-1 (17’, 58’ °ÎÔÓÙfiÏÔ˜, 20’ ™·Ó›‰·˜, 83’ ¡. ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘ - 45+1’ ∫Ô˘ÏÎÔ˘Ù¿Ú·˜) π¿ÛˆÓ ∞ª-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. 4-2 (32’, 41’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, 60’ °Ô˘ÚÁÔÁÈ¿ÓÓ˘, 73’ ÂÓ. ΔÛ¿Ó·˜ - 15’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, 54’ Δ˙‹Î·˜)

¢

KAPA¢HMO™ (AETO™ KEP.)

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ¶¿ıÔ˜, ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1 Û’ ¤Ó· Ôχ ÛÎÏËÚfi ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ·Ô‚ÔϤ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÂÓÓ¤·. √È ÓËÛÈÒÙ˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 51’ Ì ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ “·Û›ÛÙ” ÙÔ˘ ™ÙÚ·‚¤Ï·, ÂÓÒ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ 83’ Ì ÙÔÓ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ. ΔËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “‰¿Ì·Û” Ì 2-0 ÙÔÓ Ì·¯ËÙÈÎfi ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ (3-1 ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002), ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ë ∞∂ ºÂÚÒÓ Î·È Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ (4-1), ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘/∞¯ÈÏϤ· (3-2) Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (2-0) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ¤ÏÔ˜, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· Ì 2-0 ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, ÂÓÒ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£: ƒ‹Á·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ 1-1 (83’ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ - 51’ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜) ∞Óı. °·˙‹˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 0-2 (67’ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, 80’ ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜) ∞∂ ºÂÚÒÓ-¶ÚˆÙÂۛϷԘ 3-2 (22’, 38’, 65’ ΔÛ·Ì¿˙˘ - 3’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 75’ ∞Ú·›ÙÛ·˜)

°KIKA (A.E. ¢IMHNIOY)

T™AM¶AZH™ (A.E. ºEPøN)

NTOYKø§H™ (¢AºNH)

MO™XO§OYPH™ (MA°NH™IAKO™)

K. M¶A™¢ANH™ (APH™ ME§.)

¶ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∞¶√μ

KOYT™O°IANNH™ (E£NIKO™)

¢A´§IANH™ (AIA™)

¶A¶A¶OPºYPIOY (HPAK§H™ B.)

TOYPNABITH™ (™KIA£O™)

KONTO°IANNH™ (N.A. NIKH™)

● √È ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂¶™£ 2-0 ∞›·˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (37’ ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, 73’ ¢·˚ÏÈ¿Ó˘) ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¢‹ÌËÙÚ· 4-1 (39’, 46’ °Î›Î·, 74’, 81’ ∑·Úο‰·˜ 57’ ÷Ù˙¤Ï·˜) ∂ıÓÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. 2-0 (34’ ·˘Ù. ¡. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘, 73’ ¡Ô‡ÛÈ·˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞∂ 2002 3-1 (25’ ∫ÔÚ¤Ù·, 47’ ∫fiÏ·, 75’ ª. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ - 90’ ÂÓ. Δ˙Ô‚¿Ú·˜) £ËÛ¤·˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ 0-0

ªÔ›Ú·Û·Ó “ÂÓÙ¿Ú˜” ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ “Û̷ÚÚÔÈ” ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË μ’ ∂¶™£. ∏ ÚÒÙË ¢¿ÊÓË ¤Ú·Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·fi ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ (5-2), ÂÓÒ “ÂÓÙ¿Ú·” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤ÚÈÍÂ Î·È Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì “ı‡Ì· ÙËÓ πˆÏÎfi (5-1). ∞ÎfiÌË ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ·ԉ›-

¯ıËÎÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ô˘ “‰È¤Ï˘Û” Ì 7-0 ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Î·È ÙËÓ ¤È·Û ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ›Ûˆ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶ËϤ·. ªÂÁ¿Ï· ÛÎÔÚ Â›¯·ÌÂ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¢È·ÁfiÚ·˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ 4-1 Î·È π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 4-2, ÂÓÒ ÈÛfi·ÏÔ 2-2

ΔÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ∞¶√μ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘. “£‡Ù˘” ‹Ù·Ó Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯¿ÚË Û ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 4-2 Û’ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È ÙËÓ ¤È·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °’ ΔÔÈ΋˜. ΔÚ›ÙÔ˜ “Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜” ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Â›Ó·È Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÂfi. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ›¯Â ΤÊÈ· Î·È Ì “ηڤ” ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÛÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô Ì 4-1 Â› ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÂÓÒ Ô ΔÔÍfiÙ˘ “χÁÈÛ” ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ì 3-1. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ °’ ∂¶™£: ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∞¶√μ 4-2 (11’, 40’ ™·Ófi˜, 87’ π. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, 93’ ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘ - 45’ ∫fiÎÏ·˜, 49’ ÂÓ. ΔÛÔÏ¿ÎÔ˜) ÕıÏÔ˜-∞ÂÙfi˜ 1-4 (18’ ∞Ó‰ÚˆÓ¿˜ - 15’, 26’, 40’, 61’ ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜) ΔÔÍfiÙ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞£ 3-1 (2’, 65’ ªfi˙˘, 20’ ¢Â‚ÚÈ¿‰Ë˜ 59’ ΔÛÈÁ·Ú›‰·˜) ƒÂfi: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜

°π∞ Δ∏¡ 5∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¡¿ÔÏÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. ÛÙÔ «™·Ó ¶¿ÔÏÔ» ΔÔ ÚÒÙÔ ...È¿ÙÔ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒÙˆÓ Ơ̂ψÓ. ™ÙÔÓ ·’ fiÌÈÏÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¡¿ÔÏÈ Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, Ì ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙË 2Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË (˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ Ù˘ ™›ÙÈ). ™ÙÔ ¿ÏÏÔÓ ·ÁÒÓ· Ë ª¿ÁÂÚÓ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ μÈÁÈ·Ú¿Ï. ™ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ë Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙË ¤‰Ú· Ù˘ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi §ÈÏ ı· οÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Ù˘ ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÿÓÙÂÚ. ™ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚÔÈ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ªÂÓʛη

¿Ï ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∑¿ÁÎÚÂÌ ÛÙÔ “ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” . ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¡¿ÔÏÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. ª¿ÁÂÚÓ-μÈÁÈ·Ú¿Ï

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ-ÿÓÙÂÚ Δ™™∫∞ ª.-§ÈÏ

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ªÂÓʛη √ÙÂÏÔ‡Ï-μ·ÛÈÏ›· ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” , ÂÓÒ ÙË ›‰È· ÒÚ· Ë μ·ÛÈÏ›· ı· ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ηٿٷ͢ √ÙÂÏÔ‡Ï ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û ÚfiÎÚÈÛË.

Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ §ÈfiÓ Ì ÙÔÓ ÕÁÈ·Í, Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Ó· “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ƒÂ-

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒÂ¿Ï-¡ÙÈÓ·Ìfi ∑. §ÈfiÓ-ÕÁÈ·Í


24

TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

™ÙË §¿ÚÈÛ· ·›˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ ªÈÎÙ¤˜ ∂¶™£ ™Δ∏ §¿ÚÈÛ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ªÈÎÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™£. √È ¶·›‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 13.00 Î·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ÛÙȘ 15.00, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·›‰ˆÓ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ÔÚ‰ÔÌ¿ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ӛΘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÚÂfi Ù˘, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔÓ Δ¿ÎË ΔÛfiÁη ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË . ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÓˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ªÈÎÙÒÓ Ù˘ ëŒÓˆÛ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Δ¤Ù·ÚÙË ÛÙȘ 9.30 Ì ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ·: ¶∞π¢∂™: °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘, ª¿ÛÙÔÚ·˜ (£ËÛ¤·˜), ™·Ì·Ù¿˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ™Ù·Ù‹Ú·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ™˘Úȉ¿Î˘, ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ™·Ú·Ê›‰Ë˜, ∑·Ú›Ê˘, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘,∫·Ó·‚fi˜ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ∞‰¿ÌÔ˜, μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ΔÈÌϷϤ͢ (¢‹ÌËÙÚ·), ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ,¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÕıÏÔ˜) Δ·Ú·Ìԇη˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.). ¡∂√π: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ÷ÛÈÒÙ˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹),∫ÔÓÙfi˜ ¶., ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, (∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ¢·‚ÈÙ›‰Ë˜, ™ÈÒÌÔ˜ (£ËÛ¤·˜), μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ (∞∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜),ºÒÙÔ˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ (™ÎÈ¿ıÔ˜), °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜, ∞ÁÁÂÏ‹˜, ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªÏÔ‡¯Ô˜, ∫·Ú·ÎˆÛÙ·˜ μÔ˘Ú‰¿Î˘ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ¶¿Û¯Ô˜ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ¢·Ì¿ÛÎÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜). ΔÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜- ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ·˘Ù¿ ÌÂٷ͇ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ-∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ÚÂfi ¤¯ÂÈ Ë ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜.

∏ ¡π∫∏ ∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∂ ª∂ 74-59 Δ∏™ ª∂¡Δ °π∞ Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ¶ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ¡›ÎË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ª∂¡Δ Ì 74-59 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ÿÚË Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, fiÔ˘ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó Ì ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢‡Ô fi„ÂȘ ›¯Â Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙË ª∂¡Δ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, fï˜, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ¯¿ÚË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙÔ 5’ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠13-5. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 20-18 ÛÙÔ 10’. ª¿ÏÈÛÙ· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· (12’) ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó Ì 23-25 ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 18’ (33-34). ™’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó‹Ïı·Ó Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì 39-34. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ªÂ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ...ÙÛ¿ÎÈ˙ ÎfiÎηϷ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ú˘ıÌfi ΢ڛˆ˜ ¤Íˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ 6.75. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û Û ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ 28’ (55-45) ¯¿ÚË Û ÙÚ›ÔÓÙ˜ “‚f ÙˆÓ ª·˘ÚÔ-

● √ ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ ÂÎÙÂÏ› ‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-ª∂¡Δ

ÁÈ¿ÓÓË Î·È ¶ÔÏ›ÙË. ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠59-50, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ “Ì¿ÙˆÓ·Ó” ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ηϿıÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ›¯Â ¿ÚÂÈ “ʈÙÈ¿” Î·È Ì ‚·ÛÈ΋ ·È¯Ì‹ ÙÔÓ ¶ÔÏ›ÙË ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ (64-50 ÛÙÔ 33’). ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 74-59. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∑·ÁÔÚ›‰Ë˜ - ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë˜ Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-18, 39-34 ( ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 59-50, 74-59 ( ÙÂÏÈÎfi) ¡π∫∏ (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ™·Ì·Ú¿˜ 5 (1), ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 4, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 3 (1), ΔÛÒÏ˘, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 3, ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 15, ™Ù¿ÌÔ˜ 5, ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 6 (2), ¶ÔÏ›Ù˘ 22 (4), ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 3

(1), £˘ÌÓÈfi˜ 8. ª∂¡Δ (÷Ù˙Ô‡Ï˘): ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ 16 (3), ∑˘ÁÔ‡Ú˘ 2, ∑·Á·Ó›‰Ë˜ , ¢¿Ï·˜ 9 , ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ 15, ™Èηϛ‰Ë˜, ¶¿ÏÏ˘ 10, ™·‚‚›‰Ë˜ 2, ∞Ó·ÛÙ·Û¿Î˘ 2, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ 3 ( 1), Δ¤ÚÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∞ÈÁ¿Ïˆ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ∫fiÚÔÈ‚Ô˜-÷ÏÎˉfiÓ· ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜-¢Ô‡Î·˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-¡‹·Ú ∏ÛÙ ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ¡›ÎË-ª∂¡Δ 74-59 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ºÏ.

89-72

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚÈÎ. 2. ¡›ÎË μ. 3. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ

EUROCUP

∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∂ 3-0 Δ√À °™ ∞§ªÀƒ√À ™Δ√ μ√§∂´ °À¡∞π∫ø¡

°È· ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ¶∞√∫ Î·È ÕÚ˘

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› Ë ¡›ÎË

™Δ∏ “Ì¿¯Ë” Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ Eurocup Ú›¯ÓÔÓÙ·È Ô ¶∞√∫ Î·È Ô ÕÚ˘. √ ¶∞√∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (19.45 ∂Δ3) ÙË Á·ÏÏÈ΋ ™ÔϤ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶˘Ï·›·˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜: “∂›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰·. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ›, Ó· ¤¯Ô˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ Ì·Ù˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÁÈ·Ù› οı ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ªÔÚ› ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ¶∞√∫, fï˜, ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.00 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ƒÔ˘ÓÙÔ‡Ș, Ì ÛÎÔfi Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ªÂ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ∫¿Ô˘Ó·˜ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 4-5 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Ô ÕÚ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. “∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· Ó›ÎË Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË” , ›Â Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË.

∂¶πΔÀÃ∏ª∂¡∏ ‹Ù·Ó Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘. √È “΢·ÓfiϢΘ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÍÈfiÌ·¯Ô˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì 3-0 ÛÂÙ (25-19, 27-25, 25-16). √ ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯ËıÒ ˘Á›·, ηϋ ÔÚ›· Î·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¡›ÎË μfiÏÔ˘, °.™. μfiÏÔ˘, ∞.™. ∞ÚÁÒ, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) Û fiÏ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ™Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞Ó‰ÚÒÓ - °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù· ۈ̷Ù›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· (ÏËڈ̋ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î.Ï..) ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·”. ∫·ÙfiÈÓ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ·›ÎÙÚȤ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∂›Û˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙ÂÈ Î·È Ë Ó·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ÛÙ¿ıËΠÔχ ηϿ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ì fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÂÚ‚›˜ Ì¿˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈıÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ì·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÊÈϤ” .

√ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ηϿ ÏfiÁÈ· Ó· ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ÒÛˆ Î·È ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ηϤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ηΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. Δ¤ÏÔ˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÎÏ›ۈ Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ·fi ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡” . √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ:

64-53 63-68 77-68 71-66 74-77 77-60

16 14 14

¡π∫∏ μ√§√À: ∫‡ÚÎÔ˘, ∫·ԇϷ, ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ∞ʤÓÙÔ˘, μÏ·¯¿ÎË, ¶·ÓÙ¤ÎË, ΔÚÈ‡Ï·, ΔÛÔ˘Ú¤·, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘, ™‡ÚÔ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, (ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘). °.™. ∞§ªÀƒ√À: ª¿Ú‰·, ∞ÊÂÓÙÔ‡ÏË, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ª·Î·Ó›Î·, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ∫ÔÏÒÓË, °Ô‡Ï·, £¤Ô˘, μ·ÏԢ͋, ∫·Ú¿ÙÂÚ˙Ë, ¶ÚÈ¿ÎÔ˘, °Ô‰ÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, (ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ •‡‰Ë˜).

4. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ 5. ∫fiÚÔÈ‚Ô˜ 6. ¢Ô‡Î·˜ 7. ª∂¡Δ 8. ∞ÈÁ¿Ïˆ 9. ¡‹·Ú ∏ÛÙ 10. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ºÏ. 11. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ 12. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 13. ¢È·ÁfiÚ·˜ 14. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ 15. ÷ÏÎˉfiÓ· 16. ∏Ú·ÎÏ‹˜

14 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 9 9

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 27/11) ¢Ô‡Î·˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ¡‹·Ú ∏ÛÙ-∞›ÔÏÔ˜ ΔÚÈÎ. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ-∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ã·ÏÎˉfiÓ·-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ª∂¡Δ-∫fiÚÔÈ‚Ô˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ºÏ.-¡›ÎË

μ∞§∂¡£π∞

¶·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ™Ï›ÙÂÚ ø™ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· Ô ΔÈ¿ÁÎÔ ™Ï›ÙÂÚ, ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™ÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Lock Out ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ ¡μ∞, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â¤ÏÂÍ ٷ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ·¤ÚÚÈ„Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È Û ̛· ÛÔ˘‰·›· ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Ë μ·Ï¤ÓıÈ·. ◊ıÂÏ· Ó· ·›Íˆ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ¡μ∞ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ªfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙËÓ fiÏË Î·È fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ™Ï›ÙÂÚ, Ô˘ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªÔ‡ÚıÈ·, Ì 12 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 10 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ 86-83 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 4, 6, 16, 17, 21 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 7, 11, 19, 22, 28.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

25

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘

ΔÈÌ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ™Ù·‡ÚÔ˘ ªÔÚÏfiÙÔ˘

Δ

Ô §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂȉÈ΋ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ƒ. ªÔÚÏfiÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ, ÂÈÎfiÓ· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋: °È· ÙËÓ ÔÏ˘Û¯È‰‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞ı·Ó·Û›·˜ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ô˘, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, ‰Ú. ıÂÔÏÔÁ›·˜ - Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜- Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù. ªÔÚÏfiÙÔ˘.

£· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË, XÚ‹ÛÙÔ˘ ÷ÈÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “∞ÚÁÒ” Ì ٛÙÏÔ “ΔÈ Î·È ·Ó ¯·ı›˜”. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ªÈÌ‹ ¶¿ÙÚ·-ÛÔÚ¿ÓÔ, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘-ÛÔÚ¿ÓÔ, °ÂÓÔ‚¤Ê· πÛ›ÊË ÛÔÚ¿ÓÔ, Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘mezzo ÛÔÚ¿ÓÔ Î·È ∞ÛÙ¤Ú˘ ΔÛ¤ÙÛÈÏ·˜ - ÙÂÓfiÚÔ˜. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ë Î·›ÙË ∑ˆÓ˙‹ÏÔ˘-™·Ì·ÚÙ˙‹ Ë ÔÔ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÊ˘Á ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙË ˙ˆ‹, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ̤Ú˜, Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒ‹Á· ªÔÚÏfiÙÔ˜. ªÂ ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ Î·È Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Δ˙¤Ó˘ ∑ˆÓ˙‹ÏÔ˘ªÔÚÏfiÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚ›‚ÔÏÔ. √È ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ §.∂.μ. Ì Ӥ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó·Ê›˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÎı¤Ì·Ù· ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

™ÙÔ¯·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ˜ √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒ. ªÔÚÏfiÙÔ˜

(1919-2011) ·fi ÌÈÎÚfi˜ ·ÎfiÌË Ì·ıËÙ‹˜, ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ı¤Ì·Ù·, ·Á¿Ë ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ‚È‚Ï›·. √ ªÔÚÏfiÙÔ˜ ÁÚ¿ÊËΠÙÔ 1936 ÛÙËÓ Ô‰ÔÓÙÔÈ·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ηϋ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚÔ‡. ÕÚÈÛÙÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ì¤ÏË-

Û ӷ ¯·Ú› Î·È Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ·Ú¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ™Ù‹ÚÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ÙËÓ ˘ÂÚ·Á·Ô‡ÛÂ. √ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1940-41 Î·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›¯·Ó ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ÛÔ˘‰‹ ÙˆÓ ÙfiÙ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë Î·ÙÔ¯È΋ ‰˘ÛÙ˘¯›· ¤Î·Ó ۯÂ-

‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. √ ªÔÚÏfiÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘, ‹Ù·Ó fï˜ ηϿ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù˘¯›Ô. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙÔ μfiÏÔ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ô‰ÔÓÙÔÈ·ÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ οı ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÂÚÁ·Ï›· Ì ÙË ÛÙ¤ÚÂË ÁÓÒÛË Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜, Ì ÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙfiÏÌË ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ fiÏË ÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ËÏÈÔÚ›ÙÈη ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ÕıÏÔ˜ Â›Û˘ ‹Ù·Ó Ë Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ·Ô¯‹˜. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô‰ÔÓÙÔÈ¿ÙÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó¤Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ Ô‰ÔÓÙÔÈ·ÙÚÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ·ÏȤ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. √ ªÔÚÏfiÙÔ˜ Ì ¿ÚÙÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ıÔ˜ ÁÈ· ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË ÚÔÛʤÚÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ‰È·ÎfiÓËÛÂ. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤ÏÔ˜ Û η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÔÈ-

·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ ªÔÚÏfiÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÈÛıËÙÈο ˆÚ·›Ô, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ŒÙÛÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ˆ˜ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÍÔ¯· ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ŒÓ· ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô ¤ÚÁˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ, ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘. ∞Á·Ô‡Û ٷ ‚È‚Ï›·. ÿÚÈÛ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ Î·È Ë Δ˙¤ÓË ªÔÚÏfiÙÔ˘ Ì οı ÙÚfiÔ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ Î·È ·Ó‹ÌÔÚÔ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È Ë ·Á¿Ë ‹Ù·Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù¿ ¤‚ÏÂ·Ó ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÁfiÚÈ· ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÂÛÙ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘.

μÚ·‰È¿ ηÓÙ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ §¿ÚÈÛ·˜ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 26/11, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›-

ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢.ø.§. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙȘ ηÓÙ¿‰Â˜ “ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÈÔ› Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ”. Δ¤ÛÛÂÚ· Ï¢η‰›ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ §·ÚÈÛ·›Ô˘ Û˘Óı¤ÙË μ·Û›ÏË ΔÂÓ›‰Ë Î·È ÂÙ·ÓËÛȷΤ˜ ηÓÙ¿‰Â˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂Ù·Ó‹ÛÈˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Û ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÁÈ· ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È È¿ÓÔ. ™˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ ¢ø§ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÈ Ë Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¡¿ÓÛ˘ ÷Ù˙‹. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È §·ÚÈÛ·›ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ™ÙÔ È¿ÓÔ ı· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘. ™ÔÏ›ÛÙ ı· Â›Ó·È ÔÈ °È¿ÓÓ˘ §Â‚ȉÈÒÙ˘, ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ΔÛ¤ÛÙÛÈÏ·˜, ¡Ù›Ó· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘, Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô‡ÚÈη˜. ¢È¢ı‡ÓÂÈ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ‹ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˙› Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ, ÛÌ˘ÚÓ¤ÈÎÔ, Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. H ÂΉ‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘.

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘: ¢›ÌËÓÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ™∂πƒ∞ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤-

ΔÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ·È‰È΋˜ fiÂÚ·˜

√ “·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ Á¿ÙÔ˜” ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ √Δ∞¡ ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Ì˘ÏˆÓ¿˜ Âı·›ÓÂÈ, ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ Á·˚‰Ô‡ÚÈ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ, ÙÔÓ ∑·Ó, ̤ÓÂÈ ÌÔÓ¿¯· ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó, fï˜, ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ. ¶ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ Ì ʈӋ Î·È Ì˘·Ïfi, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ™ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ “√ ·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ Á¿ÙÔ˜” ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ·È‰È΋ fiÂÚ· ÙÔ˘ ΔÛ¤˙·Ú ∫Ô˘›, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £ˆÌ¿ ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂§™ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÂÚ·˜ Î·È ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ƒÒÛÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ı·٤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÂΛ fiÔ˘ ÌfiÓÔ Ë ˘„ËÏ‹ Ù¤¯ÓË ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ. ªÂ Ôχ¯ÚÔÓË ıËÙ›· ÛÙË “ªÈÎÚ‹ ¶fiÚÙ·” Ù˘ •¤ÓÈ·˜ ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› “Ù· fiÏ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡: ΔÔ ·È¯Ó›‰È, ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ‰È¿ıÂÛË, ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿, ÙË ¯·Ú¿, ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›·, ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË, ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·”. √È ‹ÚˆÂ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ, ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ˘ÊÂÚÒÓ”. √ Á¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÚ·¯Ù‹ÚÈ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ʤ-

ÚÂÈ Ù· ¿Óˆ οو Ì ¢ÎÔÏ›·, Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔÊ·Ó›˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙË ˙ˆÒ‰Ë ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ οı ·È‰› Î·È ÙÔ ‚ÔËı¿ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ™Ô˘‰·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô ΔÛ¤˙·Ú ∫Ô˘› ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1835 ÛÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜. ¢›‰·Í ÛÙË ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘

Î·È ÙÔ 1904 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ∞ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë ‹Ù·Ó Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ◊ıÂÏ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÙË ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÛÈ, Ì·˙› Ì ٤ÛÛÂÚȘ ƒÒÛÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ª·Ï·Î›ÚÈÂÊ, ÙÔÓ ƒ›ÌÛÎÈ∫fiÚÛ·ÎÔÊ, ÙÔÓ ªÔÚÔÓÙ›Ó Î·È ÙÔÓ ªÔ˘ÛfiÚÛÎÈ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ “√Ì¿‰· ÙˆÓ ¤ÓÙ” ÙË ÁÓˆÛÙ‹ “¡¤· ƒˆÛÈ΋ Û¯ÔÏ‹” . √ ∫Ô˘› Û˘Ó¤ıÂÛ ‰Âη¤ÓÙ fiÂÚ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿: “∏ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·” , “√ ¶·Ô˘Ùۈ̤ÓÔ˜ Á¿ÙÔ˜” Î·È “√ ¯·˙Ô‡Ï˘ π‚·ÓÔ‡Ûη” . ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤¯Ô˘Ó Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛÂϛη˜ Î·È Ô Δ¿ÛÔ˜ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi Ù· ÚˆÛÈο ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë §¤Ï· ª·ÛÏ¿ÚÔ‚· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Ô ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ ™ÂÏ·ÌÛ‹˜. Δ· ÛÎËÓÈο Â›Ó·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ £ÂÚÈ·ÓÔ‡, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ª·ÚȷϤӷ˜ ∫·ÔÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›· Ë ∞Ì·Ï›·

ª¤ÓÓÂÙÙ. ΔÔ °¿ÙÔ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¯ڋ˜, ÙÔÓ ∑·Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∫¿‚Ô˘Ú·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ º›ÏÈ·˜, ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ∞‰ÂÏÊfi Î·È ÙÔÓ ∂˘ÁÂÓ‹ ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÙÂÓ›‰Ë˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ™ÂÏËÙÛ·ÓÈÒÙ˘, ÙÔ ¢Ú¿ÎÔ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ™·Ï¿Ù·˜, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÙfiÙÛÈη˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÈÁΛÈÛÛ· Ë Ã·Ú›ÎÏÂÈ· §·ÌÚ¿ÎË Î·È Ë ª¿ÈÚ· ªËÏÔÏȉ¿ÎË. ÃÔÚÂ‡Ô˘Ó Ë ∞ıËÓ¿ μÚÔ‡‚·, Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫‹ÎÔ˘, Ë ª¿Á‰· §·ÁÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ªÈÛÌ›ÎË Î·È Ë μÂÚfiÓÈη ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¶·È‰È΋˜ ™ÎËÓ‹˜ Ù˘ ∂.§.™. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙȘ 4, 18, 20, 21, 22, 23 Î·È 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 Î·È 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 23, 24 Î·È 29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙË 1, ÙȘ 2, 4, 20, 21, 28, 29 Î·È 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 3, 4, 5, 6 Î·È 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “√χÌÈ·” (∞η‰ËÌ›·˜ 59-61). ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ΔÚ. 22/11, ÒÚ· 10ÌÌ - μÚ·‰È¿ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Tango (Milonga Portena) / Grupo de “Puro Tango”. ΔÂÙ. 23/11, ÒÚ· 5:30ÌÌ - £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ / ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¿ÓÔ˜. ΔÂÙ. 23/11, ÒÚ· 6ÌÌ - ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¶Ô›ËÛ˘ / ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ (∞’ ÙÌ‹Ì·). ¶ÂÌ. 24/11, ÒÚ· 6ÌÌ - ¡ÙÂÎÔ˘¿˙ (Decoupage) / μ·ÛÈÏÈ΋ ÀÊ·ÓÙ‹. ¶·Ú. 25/11, ÒÚ· 5:30ÌÌ - ªÔ˘ÛÈ΋ & Yoga / ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™·‚. 26/11, ÒÚ· 7ÌÌ - ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ã∂¡. ∫˘Ú. 27/11, ÒÚ· 10Ì - 7ÌÌ - ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘. ™·‚. 3/12, ÒÚ· 7ÌÌ - ™˘Ó¿ÓÙËÛË ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘. ∫˘Ú. 4/12, ÒÚ· 10Ì - 7ÌÌ - ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘, ·ÔÓÔÌ‹ μÚ·‚›ˆÓ 6Ô˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¶Ô›ËÛ˘ Î·È 9Ô˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ™‡ÓıÂÛ˘ 10 - 11/12: √Ì·‰È΋ ŒÎıÂÛË ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ. ΔÂÙ. 14/12, ÒÚ· 8ÌÌ ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ ŸÌ›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ “£¤ÙȘ”: °ÈÒÚÁÔ˜ ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (ÎÈı¿Ú·), ¡ÈÎÔϤٷ °È·ÓÓÔ˘Ù¿ÎË (ÙÚ·ÁÔ‡‰È). 17 - 18/12 - ¢È‹ÌÂÚÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜: “√ ∫·ıÚ¤ÊÙ˘ ΔÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜” ÙÔ˘ Martin Brofman Ì ÙËÓ Anne-Birte Christensen. ΔÂÙ. 21/12, ÒÚ· 6ÌÌ - ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. 14 - 20/1: ŒÎıÂÛË Î·È ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ °Ï˘ÙÈ΋˜ / £¤ÏÍË £ÂÔ¯¿ÚË. ’∂ÎıÂÛË °Ï˘ÙÈ΋˜ / ∂ϤÓË °·‚·Ï¿ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËÏ. 6909127982, ÒÚ˜: 6 - 9 ÌÌ.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∏ ¤ÎıÂÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË “ÿÚÙ·”

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ — •ÂΛÓËÛ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi ÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ - ·Ï‡ÙÚˆÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜. Àfi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˘ ∞ÓÙÒÓË Δ˙·Ê¤Ù· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ πˆÓ›·, ÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· 18.30 - 20.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24250-24075, 6977-912534 Î·È 6937-088034 — ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÚÒÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012 ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· “∞Ì¿Ó! ª·˜ ÎϤ„·ÓÂ...”. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”.

¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡ — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ¢π√¶Δƒ∞, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ΔÔ ¡‹Ì·” Ù˘ VICTORIA HISLOP, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΓ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·ıˆfiÙËÙ·” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤Î‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔıÂÛ˘ - ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, Á·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ô‰fi˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·™. ™˘Ú›‰Ë Ì ƒ‹Á· ÁÔÚ¿˜ 22 - 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·¢ı‡ºÂÚ·›Ô˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë º·›Ë Δ˙·Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÓÂÙÔ˘Ï¿ÎÔ˘, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ Î·È §˘Î›Ԣ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ÏȶÔχ˙Ô˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿Îfi Ô˘ ·Ú·¯ˆÊÔ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂χıÂÚË. ∫∂μπ Ì ÙËÓ ˘Ô— ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚ÈÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ À¶‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶√. ¶ÂÚÚ¿ÎË Ì ٛÙÏÔ: “Δ·

ŒÎıÂÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË

‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· - Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 28/11 Î·È ÒÚ· 19.00. — ΔÔ PUBLIC μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Jeff Jarvis “ΔÈ ı· ¤Î·ÓÂ Ë Google” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ PUBLIC (√ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9), Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ª·ÓÒÏË ∞Ó‰ÚȈٿÎË. — ∏ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÈÌËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÎÈ·ıÈÙÒÓ ÏÔÁ›ˆÓ, ÔÈËÙÒÓ, ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Î·È ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË “ªÈÎÚ‹ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” Ù˘ ∫›ÓËÛ‹˜ Ì·˜, Ô‰fi˜ ∏ √Ì¿‰· ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Û˘∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 13, Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ∂Ó‰ÔÔÈÎÔÁÂÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÓÂȷ΋ μ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÏËıÒÚ· fiÛÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰Ú¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È Ù˘ ÙÔÛ˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ È΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26/11 Î·È ÒÚ· ŒÎıÂÛË ‹ Ó· Û˘Ì‚¿19.00, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ “ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË” ÏÔ˘Ó Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, μfiÏÔ˜), Ë √Ì¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿Óˆ°˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ·Û‹ Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÚÔ˘Û›·ÛË, fiÔ˘ fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ Δ¤¯Ó˜ ı· ÂÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÓˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì·: Ÿ¯È ÛÙË ‚›·! 24270 49346 Î·È ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶Ô›ËÛË ·fi ÔÈ6976622260 (Î. πˆ¿Ó‹ÙÚȘ Ù˘ Ã∂¡, ı¤·ÙÚÔ: Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·¯Ù˘Ï¿˜ Ó˘ ΔÛÒÌÔ˜). (ËıÔÔÈfi˜-ÛÎËÓÔı¤Ù˘), Î. ª·Ï‚›Ó· ¶·¿

Ã∂¡ μfiÏÔ˘: ¢Ú¿ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜

(ªÔÓfiÏÔÁÔ˜), ÌÔ˘ÛÈ΋: Î. ¢È‰Ò πˆ¿ÓÓÔ˘ (È¿ÓÔ), Î. ƒ¿ÓÈ· £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), video-wall ·fi ÙËÓ √Ì¿‰· ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

¢π∞º√ƒ∞

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ÌÂ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙȘ 23/11/2011 Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì., Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ”, Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. — ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ οı ΔÚ›ÙË 5 - 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421026062. — ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌËÓÈ·›· ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂.∂.™., Ô‰fi˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 255-°·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210 56001. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi √ÚıÔ‰ÈÎfi Î. ∫ˆÛÙ¿ÎË ∞ϤͷӉÚÔ, Ì ı¤Ì·: “√ÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·”. flÚ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ 5.30 Ì.Ì. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 166, μfiÏÔ˜) ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢È‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ (1764-1828) Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢È‰¿ÎÙÔÚ·˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ- μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·. — ∂Ù‹ÛÈ· ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11:00 ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡, ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ÙÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ ·È‰›·ÙÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ, ‰Ú. π·ÙÚÈ΋˜, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·, ÔÏ˘ÁÚ¿ÊÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ı¤Ì·: “∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘”. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ §›Ï·˜ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË

ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ §›Ï·˜ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÊ›Ï ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÓÊ¿˜”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÎÔÛÈ ›Ó·Î˜ - ÔÚÙÚ¤Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÈηÛÙÈÎfi - „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∏ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê› ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÌӋ̘ ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÔÚÙÚ¤Ù· Û ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ·ÔÎÙ¿ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰›· ÚÔÛˆÈο Î·È Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ.

∏ §›Ï· ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1977. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 2002, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™Ô‡‰·Û ÷ڷÎÙÈ΋ ÛÙÔ Facultat de Belles Artes ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÂÏ¿ÚÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fï˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. Œ¯ÂÈ ÂÎı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ªÂÍÈÎfi, ÙË ºÈÏ·Ó‰›·, ÙË FYROM, ÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ Î·È ÙË °·ÏÏ›·. Œ¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. Œ¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™Î›ÙÛ· Ù˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Intellectum. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °È· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ μ·Û›Ï˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. “™Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÊ›Ï ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÓÊ¿˜”, Ë §›Ï· ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË Î·Ù·È¿ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ı¤Ì· ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ Ù˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ŒÙÛÈ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈ-

ηÛÙÈ΋ Ù˘ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ·, Ì ÌӋ̘ -ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜-, ‚ÈÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘. ∞„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ “ÙÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡” , ·ÏÏÔ‡ ˘ÎÓÒÓÔÓÙ·˜

Î·È ·ÏÏÔ‡ ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·˜, Ì ‰›· ··ÏÒÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏ·, ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÍÂÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi Û‡Ì·Ó, ¤Ó· ·‰È¿Û·ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁ›·, ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ı·ً ηÈ

ÙËÓ ÂÚÂı›˙ÂÈ Ì ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. √ ı·ً˜ Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›·, ÌÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ‚›ÓÙÂÔ, „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·), ÌÈ· ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ô˘ fï˜ ˙˘ÌÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŒÓ· Ì›ÁÌ· ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂÈı˘ÌÈÒÓ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛˆÓ, Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, fiÛÔ ·ÓȯÓ‡ԢÌ ٷ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÔÚÙÚ·›Ù· Ù˘ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË, Ó· ·ÓȯÓ‡ԢÌ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ ÌӋ̘ Î·È ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ˜. √È È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ‰ÂÓ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·’ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·. ΔÂÏÈο ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ “·Ó¿ÁÓˆÛ˘” ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ηٷʤÚÓÂÈ, ·ÓÙ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ù·¿Ù˜ Û ¿Û¯ËÌÔ˘˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ηÈÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛΤ„Ë, Ó· Ì·˜ οÓÂÈ ÈÔ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ. ∫·È fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ, Ë ¤ÌÓ¢ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı·ً”.

™ÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Bookcrossing μfiÏÔ˘

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ °. §ÂÌÔÓ‹ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ªÂÙ·-

ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (∞Ó··‡Ûˆ˜ - ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË - ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∞ÚÈ¿‰ÓË, 19.00 Ì.Ì.) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË §ÂÌÔÓ‹ “ºfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘” (269 .Ã. √ÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ Î·È Á‡ÛÂˆÓ ÂÚÈ‹ÁËÛȘ), Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Δ·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÛÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ªÈ· ·ÓıÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Ì ÔÏÏ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ΛÌÂÓ· Á·ÛÙÚÔÓfiÌˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. ∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÔṲ̂ÓË Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ Î·È Ì ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙÂ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ı· Á¢Ù›ÙÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ (ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· 12 ¢ÚÒ, ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÎÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›) ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘

Bookcrossing ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. √ °È¿ÓÓ˘ §ÂÌÔÓ‹˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û ۯ¤‰ÈÔ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË

Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘. ¢È‰¿¯ıËΠ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔÓ maestro Juliano Kattinis. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ηÏÏȤÚÁËÛ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ, fiÔ˘ ¤Î·Ó ÂÈ̤ÏÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, fiˆ˜ ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘ Jamie Oliver Î·È ÙÔ˘ Jose Carreras. ∂›Û˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ “°·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” (∂ΉfiÛÂȘ ∂ÚÌ›·˜). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÛÙË “ªÈÎÚ‹ πÛÙÔÚ›· Ù˘ °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜”, ÂÓÒ ·ÓıÔÏfiÁËÛÂ Î·È ¤ÁÚ·„ ٷ: “∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ” Î·È Ì ÙË ª·Ú›Ó· ¡›ÓÓÔ˘ “∏ ΢ڛ· ª›ÙÔÓ Î·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜”, “™Ù· Û˘ÌfiÛÈ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ”, “∏ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ - ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘”. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “ºfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘” Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘, fiÔ˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: ∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È Ù· Ù·Í›‰È·. (¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ 24210-65644).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ ¡√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

686,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

-3,74

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√)

0,256 0,75 0,637 0,222 0,297 1,12 0,107 0,158 0,28 0,164 12,20 0,35 0,34 1,44 0,521 3,85 0,675 0,45 0,467 8,59 0,189 2,69 4,33 0,68 0,205 0,439 0,664 3,52 0,80 2,42 0,208 0,35 0,40 0,206 1,94 6,80 0,97 3,22 1,00 1,99 2,35 0,115 0,205 0,10 0,215 0,18 0,504 0,809 0,56 3,40 3,72 0,152 1,15 0,112 0,187 0,73 0,041 0,318 1,60 0,989 0,574 0,261 0,27 1,01 0,12 2,00 0,66 0,67 1,45 0,375 0,35 0,32 0,123 3,00 0,53 1,25 0,425 0,115 0,39 0,69 0,308 0,27 7,00 4,75 1,01 0,602 0,309 0,399 1,72 0,29 0,42 0,959 0,435 1,27 0,585 0,339 1,07 13,08 1,12 1,10 6,35 2,71 0,26 0,558 1,40 0,37 0,227 2,88

0,00 -8,54 0,00 -7,50 -29,95 -8,94 -11,57 -5,95 -6,04 -11,35 -5,72 0,00 0,89 -2,04 -8,76 -4,94 -9,40 -4,26 -0,64 0,00 -2,07 -3,24 -0,23 -4,49 -4,65 -3,09 -0,90 -2,22 -0,87 -6,92 -0,95 -7,41 -10,11 -2,83 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 -0,50 -1,67 -3,36 -2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,46 -5,25 0,00 0,27 1,33 0,00 0,00 -10,95 0,00 -14,58 -6,47 0,63 -1,10 0,00 -10,00 0,00 -8,18 -7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,73 0,00 -2,28 -0,56 0,00 -1,85 5,50 0,00 -6,63 -3,45 0,00 0,00 -7,77 0,00 -2,90 3,34 2,31 -4,44 0,00 0,00 -1,94 0,00 -3,05 6,36 0,00 0,00 -7,23 -7,44 -4,35 -0,16 -2,52 2,77 2,20 -0,71 0,00 -2,16 -1,03

0 3.082.764 0 19.080 571 5.468 15.525 240 230 21.309 84.966 0 679 531.854 2.341.529 23.025 2.237 835 540 264 69.700 2.170 94.057 4.575 87.824 12.099 21.559 41.339 9.960 526 17.964 869 3.989.351 3.713.666 0 2 0 0 0 6.882 25 9.420 1.377 0 0 0 0 13.581 8.352 550 1.510 3 0 0 11.200 0 11.860 245.667 3.607 479 0 23.087 0 29.480 22.680 0 0 0 0 1.150 0 8.950 0 96.451 3.220 0 116.930 100 0 81.363 3.690 0 1.035 843.676 0 340 14.120 50 2.907.723 0 0 20.273 0 2.485 9.310 0 0 10.327 259.859 8.208 36.750 103.379 1 1.215 508 21.800 600 18.422

0,00 0,75 0,00 0,215 0,297 1,12 0,104 0,158 0,28 0,157 12,20 0,00 0,339 1,41 0,521 3,82 0,67 0,45 0,424 8,42 0,185 2,69 4,05 0,661 0,205 0,413 0,65 3,50 0,78 2,40 0,193 0,33 0,392 0,206 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 1,95 1,85 0,111 0,184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,56 3,40 3,72 0,152 0,00 0,00 0,185 0,00 0,036 0,31 1,56 0,813 0,00 0,26 0,00 1,01 0,115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,264 0,00 0,32 0,00 2,91 0,53 0,00 0,416 0,115 0,00 0,69 0,281 0,00 6,30 4,75 0,00 0,60 0,30 0,39 1,71 0,00 0,00 0,94 0,00 1,27 0,48 0,00 0,00 13,06 1,10 1,06 6,16 2,70 0,26 0,53 1,13 0,36 0,227 2,82

0,00 0,81 0,00 0,24 0,424 1,19 0,11 0,165 0,282 0,186 12,94 0,00 0,34 1,47 0,548 3,95 0,68 0,469 0,47 8,59 0,193 2,70 4,35 0,712 0,217 0,45 0,665 3,60 0,83 2,43 0,22 0,351 0,433 0,216 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 2,00 2,35 0,12 0,205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,58 3,40 3,72 0,152 0,00 0,00 0,219 0,00 0,047 0,339 1,60 1,00 0,00 0,299 0,00 1,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,379 0,00 0,35 0,00 3,03 0,53 0,00 0,44 0,115 0,00 0,735 0,319 0,00 7,00 5,10 0,00 0,63 0,309 0,399 1,79 0,00 0,00 0,979 0,00 1,30 0,585 0,00 0,00 14,00 1,21 1,14 6,35 2,78 0,26 0,562 1,40 0,37 0,227 2,89

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

2,82 0,506 2,09 4,28 0,695 0,307 0,88 0,429 0,05 0,55 0,352 0,21 0,423 0,85 7,15 3,20 1,40 0,58 1,94 1,25 0,90 0,389 0,41 0,271 3,03 0,311 0,662 0,72 0,239 0,543 0,488 0,62 0,534 0,393 0,389 0,204 1,45 0,291 6,05 0,389 5,83 0,204 0,849 0,48 0,129 0,47 3,00 0,649 0,216 0,61 0,239 9,90 9,85 6,40 3,19 0,439 0,30 0,22 1,99 3,43 0,419 3,30 0,135 0,56 1,94 0,90 0,439 1,54 0,62 0,40 1,05 0,64 0,046 0,47 1,69 1,33 0,205 11,19 4,75 0,263 0,138 0,209 0,82 0,553 0,049 0,698

-1,74 1,20 -1,42 0,00 -3,47 -0,32 0,00 26,18 -10,71 -3,17 -12,00 0,00 0,00 -2,41 0,70 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,33 -21,66 -1,19 0,00 0,00 -9,50 -6,15 3,33 -9,49 0,00 6,28 0,00 0,00 0,34 -2,10 0,00 -2,02 0,00 -0,12 0,00 3,20 0,00 -1,96 0,00 2,86 -0,49 0,00 -1,00 -2,96 0,31 -3,33 0,00 -3,54 0,46 0,00 -7,30 -6,68 0,00 3,85 0,00 -0,51 0,00 0,69 -1,28 1,64 -2,44 0,00 -5,74 -2,13 -6,19 -4,52 -1,48 -29,31 -4,77 -3,06 -6,41 27,78 0,00 0,00 -4,49 -23,44 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

42.732 25 250 0 13.073 1.504 2.850 27 19.000 230 21.633 0 0 174.232 34.367 20 105 0 900 0 0 525 0 0 208 1.500 3.300 0 0 3.680.255 2.860 10 765 280 10 0 0 601 16.461 0 107.202 0 44 0 6.088 0 98.993 0 602 14.079 0 2.298 1.101 526.763 430.382 0 950 1.977.334 0 110 2.308 1.100 200 0 4.255 0 4.633 1.594 400 100 0 54.829 572.275 434.720 119.457 7.701 5.861 51.156 782 24.875 1 0 0 20.889 22.050 0

2,76 0,506 2,09 0,00 0,695 0,30 0,85 0,238 0,05 0,501 0,29 0,00 0,00 0,85 7,00 3,20 1,40 0,00 1,83 0,00 0,00 0,356 0,00 0,00 2,96 0,311 0,61 0,00 0,00 0,543 0,48 0,62 0,414 0,393 0,389 0,00 0,00 0,289 6,01 0,00 5,75 0,00 0,601 0,00 0,129 0,00 2,97 0,00 0,209 0,60 0,00 9,76 9,70 6,08 3,12 0,00 0,30 0,208 0,00 3,43 0,417 3,30 0,135 0,00 1,90 0,00 0,362 1,49 0,62 0,40 0,00 0,64 0,039 0,46 1,65 1,30 0,203 11,04 4,73 0,262 0,138 0,00 0,00 0,544 0,049 0,00

2,92 0,506 2,10 0,00 0,71 0,316 0,89 0,429 0,052 0,568 0,45 0,00 0,00 0,873 7,20 3,20 1,40 0,00 1,94 0,00 0,00 0,389 0,00 0,00 3,08 0,396 0,67 0,00 0,00 0,595 0,488 0,62 0,534 0,393 0,389 0,00 0,00 0,298 6,18 0,00 5,95 0,00 0,85 0,00 0,129 0,00 3,04 0,00 0,216 0,625 0,00 9,90 10,25 6,42 3,29 0,00 0,305 0,221 0,00 3,44 0,439 3,30 0,135 0,00 1,97 0,00 0,44 1,55 0,62 0,40 0,00 0,667 0,048 0,50 1,74 1,35 0,215 11,70 4,90 0,278 0,138 0,00 0,00 0,575 0,052 0,00

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

2,66 5,32 7,04

-4,66 -5,51 -4,99

871 2 7

2,65 5,32 7,04

2,69 5,32 7,07

7,60 0,21 0,55 0,229 0,37 1,79 7,20 0,194 1,94 14,00 55,15 17,00 0,12 0,12 2,35 0,70 0,173 0,132

0,00 -14,98 0,00 0,00 0,00 -1,11 0,00 -6,73 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,63 0,00

50 13.674 0 0 0 1.650 0 53.750 28 60 0 500 0 0 0 557 600 0

7,60 0,198 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,19 1,94 14,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,17 0,00

7,60 0,216 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,199 1,94 14,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,18 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,041 0,025 1,07 0,06 0,064 1,41 1,35 0,561 1,12 0,64 0,085 1,03 0,027 0,08 0,197 0,119 0,25 0,12 0,08 0,032 0,51 0,054 0,10 0,118 0,87 0,09 0,108 3,70 0,76 0,086 0,08 0,14 0,05 0,306 0,72 0,14 0,39 0,04 0,08 0,084 0,108 0,10 0,29 0,205 0,164 0,097 0,14 0,38 0,26 0,66 0,39 0,54 0,032 0,78 0,063 0,08 0,173 0,612 0,12

-12,77 -16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,87 0,00 0,00 0,00 -19,53 0,00 -19,19 0,00 -12,50 0,00 0,00 0,00 -17,95 0,00 0,00 0,00 -18,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,67 0,00 0,00 0,00 -8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 -1,20 18,29 6,87 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 3,23 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274.655 3.465 0 0 0 0 0 50 0 0 695 200 0 20.299 0 8.282 1.982 0 0 4 0 0 0 24.517 0 0 0 0 0 53.560 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 4.860 0 0 43.588 1.600 45 7.500 0 0 2.000 0 0 1.000 0 12.550 0 0 0 0

0,04 0,025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,561 0,00 0,00 0,085 1,03 0,00 0,08 0,00 0,119 0,25 0,00 0,00 0,032 0,00 0,00 0,00 0,117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,085 0,00 0,00 0,00 0,271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,103 0,00 0,00 0,183 0,162 0,097 0,14 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,031 0,00 0,062 0,00 0,00 0,00 0,00

0,043 0,025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,561 0,00 0,00 0,085 1,03 0,00 0,095 0,00 0,139 0,25 0,00 0,00 0,032 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,21 0,165 0,097 0,14 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,032 0,00 0,063 0,00 0,00 0,00 0,00

0,224 0,05 9,95 4,71

0,00 8,70 -14,96 0,00

0 5.485 100 0

0,00 0,05 9,95 0,00

0,00 0,05 9,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,90 2,86 2,23 0,60 3,00 1,35 2,52 3,65 1,80 0,97 1,09 1,88 1,11 5,00


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 18H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.599.627,03 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.687.535,23 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 25.125.729,63 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.582.689,02 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 6.889.521,52 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.329.224,92 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.193.606,48

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.693.896,54 1.171.233,36 6.166.078,19 782.968,14 4.220.752,14 383.366,11 1.970.791,95

5,7907 6,5636 4,0748 5,8530 1,6323 6,0757 3,1427

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 71.375.143,54 12.842.818,79 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 96.620.149,52 21.360.812,23 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 24.599.046,37 3.470.128,73 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.021.730,63 783.629,65 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.324.755,14 2.990.948,42 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.952.589,95 3.046.359,97 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.738.986,03 1.625.535,28 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.228.900,85 2.885.014,71 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 33.432.500,11 7.184.759,71 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 11.073.784,08 1.756.314,89 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.320.328,81 3.244.333,06 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.496.045,45 1.482.269,07 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 134.997.400,77 11.473.303,48 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 146.688.934,70 26.874.894,02 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.562.065,17 2.682.587,86 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.084.304,11 1.419.378,03 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.372.443,88 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.707.980,83 711.975,98 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.285.941,65 1.018.082,57 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 26.872.897,51 2.596.469,04 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.056.292,52 998.382,00 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.660.618,95 2.472.525,20 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 18.812.888,99 2.330.037,23 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 17.943.520,17 2.718.323,14 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.039.371,55 2.760.230,58 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 32.556.622,90 3.855.520,18 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 43.845.993,38 2.908.501,46

5,5576 4,5232 7,0888 7,6844 7,1298 6,8779 5,3761 6,3185 4,6533 6,3051 10,8868 6,4064 11,7662 5,4582 2,8189 5,6957 2,7585 3,8035 10,1032 10,3498 9,0710 3,5027 8,0741 6,6010 7,6223 8,4442 15,0751

-0,02% 5,5854 5,5159 -19,68% -0,26% 4,5458 4,4893 -1,15% 0,23% 7,1242 7,0356 1,52% -0,09% 7,7228 7,6268 4,02% 0,06% 7,4863 6,9872 -9,04% 0,75% 7,0842 6,7403 -13,70% -0,17% 5,5374 5,2686 -24,32% 0,10% 6,5081 6,1921 -13,24% -0,60% 4,6998 4,6068 -32,05% -0,33% 6,3682 6,2420 -32,53% -0,21% 10,9957 10,7779 0,51% -0,20% 6,4705 6,3423 -7,20% 0,01% 11,7662 11,7662 3,49% -1,43% 5,5128 5,4036 -39,19% -1,64% 2,8471 2,7907 -48,18% -1,51% 5,7527 5,6387 -42,45% -2,31% 2,7613 2,7530 -57,45% -1,11% 3,8415 3,7655 -33,23% -1,20% 10,2042 10,0022 -16,31% -0,94% 10,4533 10,2463 -8,39% -1,63% 9,1617 8,9803 -28,94% -0,87% 3,5377 3,4677 -4,74% -2,11% 8,1548 7,9934 -21,71% -1,52% 6,6670 6,5350 -9,31% -1,38% 7,6985 7,5461 -7,21% -0,47% 8,5286 8,3598 -12,90% -2,27% 15,2259 14,9243 -20,01%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.857.154,49 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.619.185,71 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.798.552,83 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.724.136,42 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.335.839,64 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.729.196,55 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.497.358,96 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.120.757,47 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.207.827,90 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.140.706,24 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 9.427.656,94 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.578.448,55

1.144.157,46 3.069.242,89 5.007.630,90 530.759,77 1.843.486,20 1.003.673,18 679.914,30 656.076,35 1.740.595,09 1.397.350,67 1.681.940,50 559.444,85

18,2293 7,3696 3,7540 5,1325 2,3520 6,7046 6,6146 6,2809 4,7155 3,6789 5,6052 9,9714

-0,57% -0,20% -0,98% -0,82% -0,71% -0,37% -0,36% -0,59% -0,01% -0,20% 0,00% -1,51%

18,5939 7,5170 3,8291 5,2352 2,3990 6,8219 6,7304 6,3908 4,7980 3,7433 5,6052 10,1708

18,0470 -32,87% 7,2959 -33,04% 3,7165 -17,58% 5,0812 -15,47% 2,3285 -13,38% 6,6376 -19,13% 6,5485 -13,61% 6,2181 -19,04% 4,6683 -18,34% 3,6421 -5,63% 5,5491 2,21% 9,8717 -10,65%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.799.843,29 6.785.560,82 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.004.323,62 3.273.992,04 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.608.679,44 5.281.399,38 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 22.554.672,78 6.738.159,96

6,8970 3,6666 4,8488 3,3473

-1,38% -0,85% -0,02% 0,00%

7,1039 3,7766 4,8973 3,3473

6,8280 -44,36% 3,6299 -34,63% 4,8246 -22,50% 3,3473 1,57%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.020.681,70 9.667.058,29 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 445.768,09 148.574,16 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 906.806,80 125.785,13 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.957.328,22 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.226.704,19 748.088,31 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.668.240,39 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.883.884,94 8.399.609,73 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.166.673,63 6.627.322,83

0,5194 3,0003 7,2092 3,4703 2,9765 3,5250 2,3672 2,8921

-1,42% -0,82% -0,41% 0,35% -0,74% -0,01% -0,37% 0,12%

0,5272 3,0453 7,3173 3,4911 3,0211 3,5285 2,4027 2,9095

0,5142 -45,21% 2,9703 -38,01% 7,1371 -11,76% 3,4425 -19,32% 2,9467 -40,28% 3,5109 -0,56% 2,3435 -13,42% 2,8690 -3,57%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 379.487.322,20 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 237.255.414,47 107.941.823,29

2,5915 2,1980

-0,64% -0,12%

2,5915 2,1980

2,5915 -28,97% 2,1980 -16,81%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,5493 2,2841 0,6634 2,2422 5,2421 1,9232 4,9275 7,1978 5,9603 6,9854 3,4115

0,49% -1,73% -1,02% -0,12% -0,73% -0,25% -0,01% 0,01% -0,32% -0,18% -0,92%

6,5493 2,2841 0,6634 2,2422 5,2421 1,9232 4,9275 7,1978 5,9603 6,9854 3,4115

6,5002 -11,70% 2,2613 -43,50% 0,6568 -24,78% 2,2198 -23,91% 5,1897 -4,54% 1,9040 -14,54% 4,8905 -11,94% 7,1978 3,38% 5,9007 -6,65% 6,9330 -0,42% 3,3774 -12,11%

15.760.671,92 2.406.453,71 31.892.837,15 13.963.176,42 1.238.183,22 1.866.524,45 19.077.730,00 8.508.609,38 7.926.729,08 1.512.138,42 3.796.565,70 1.974.066,58 10.832.100,66 2.198.308,91 4.791.156,05 665.641,26 34.704.859,66 5.822.646,61 11.409.054,16 1.633.264,59 4.369.630,78 1.280.867,85

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 43.530.557,72 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.431.199,16 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.816.642,87 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.044.599,91 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 63.771.864,52 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 102.595.350,14 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 50.080.999,24 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.517.312,73 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 43.874.110,29 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.426.569,52 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 22.964.888,33 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 87.175.007,25 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 36.223.370,93 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.867.301,05 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 65.684.178,31 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 23.792.478,29 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 11.039.697,15 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.154.697,38 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 32.018.310,31 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 36.708.102,78 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 27.938.218,68

-0,03% -0,19% -0,43% 0,01% -0,80% -1,22% -1,05%

5,8776 6,7933 4,2785 5,8530 1,6894 6,2883 3,2527

5,7473 -14,46% 6,4980 -26,73% 4,0341 -35,00% 5,7945 1,63% 1,6160 -37,36% 6,0149 -28,08% 3,1113 -45,29%

4.964.322,16 29.792.812,90 350.437,13 5.439.720,34 20.000.731,79 32.835.261,01 4.848.898,92 1.237.937,13 4.893.883,05 2.005.845,28 1.942.486,41 9.638.533,13 4.698.552,48 2.133.939,01 6.849.068,88 9.999.843,84 373.025,46 868.288,04 3.167.357,75 13.905.139,33 9.233.414,37

8,7687 1,2564 13,7447 4,0525 3,1885 3,1245 10,3283 10,1114 8,9651 1,2097 11,8224 9,0444 7,7095 7,9043 9,5902 2,3793 29,5950 12,8468 10,1088 2,6399 3,0258

-0,18% -0,44% -1,41% -1,21% -0,12% -0,28% -0,36% -0,37% -0,27% -1,64% 0,01% -0,20% -0,04% -0,92% -1,30% -0,68% -0,84% -0,43% -1,39% -1,56% -0,86%

8,9441 8,5933 -6,09% 1,2564 1,2438 -8,08% 13,7447 13,6073 -19,05% 4,0525 4,0120 -46,66% 3,1885 3,1646 0,79% 3,2026 3,0620 -3,78% 10,5349 10,1217 -2,27% 10,3136 9,9092 -1,71% 8,9651 8,7858 -2,84% 1,2097 1,1976 -48,85% 11,8224 11,8224 0,67% 9,0896 8,9766 -27,81% 7,7172 7,6710 0,48% 7,9833 7,8253 -36,71% 9,6861 9,4943 -47,74% 2,4031 2,3555 -44,00% 29,7430 29,3730 2,43% 12,9753 12,7183 -8,18% 10,2099 10,0077 -19,30% 2,6399 2,6135 -13,44% 3,0258 2,9955 -7,31%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 6.736.574,90 10.148.310,74 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.549.707,54 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 11.433,07 12.672,34 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.926.807,95 11.795.311,97 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.078.530,98 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.208.588,05 54.595.966,29 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 619.816,64 3.337.097,96 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.869.978,43 278.958,57 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 385.735,26 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 891.680,75 62.140,26 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 21.161.357,48 18.763.289,61 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 28.462.071,00 25.864.112,68 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 767.803,62 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.515.388,01 334.545,27 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 575.760,60 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.048.292,50 503.511,41 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 621.075,51 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.231.297,86 155.144,79 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 489.241,73 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 107.269.735,97 15.046.261,25 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 592.233,81 78.517,39 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 30.767.302,69 5.358.821,31 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 706.415,69 108.470,02 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 59.869.964,60 9.210.369,89

0,6638 0,6851 0,9022 0,8416 0,8455 0,1870 0,1857 10,2882 10,4992 14,3495 1,1278 1,1004 1,1006 7,5188 7,8342 8,0401 8,4205 7,9364 8,3506 7,1293 7,5427 5,7414 6,5125 6,5003

-0,42% -0,42% 0,29% -1,31% -1,32% -1,16% -1,80% -2,11% -2,07% -1,43% 0,05% -0,03% -0,02% -0,34% -0,34% -0,40% -0,40% -0,28% -0,28% -0,35% -0,35% -0,37% -0,01% -0,01%

0,6638 0,6851 0,9022 0,8416 0,8455 0,1870 0,1857 10,2882 10,4992 14,3495 1,1278 1,1004 1,1006 7,5188 7,8342 8,0401 8,4205 7,9364 8,3506 7,1293 7,5427 5,7414 6,5125 6,5003

0,6572 0,6851 0,8842 0,8332 0,8455 0,1851 0,1838 10,1853 10,4992 14,2060 1,1278 1,0921 1,1006 7,3684 7,8342 7,8793 8,4205 7,7777 8,3506 6,9867 7,5427 5,6840 6,4474 6,4353

-8,34% -7,38% 2,70% -18,47% -17,63% -46,40% -50,81% -28,22% -28,00% -27,01% 1,15% -2,11% -1,86% -10,36% -9,93% -4,34% -3,88% -6,60% -5,73% -12,32% -12,29% -16,84% -18,08% -18,05%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

34.134.492,67 30.550.286,35 33.847.602,61 12.079.731,19 487.844,98 36.719.728,96 11.736,08 8.593,00 25.729.858,48 12.943.263,48 34.573,31 21.037.759,20 29.554.382,12 23.804.905,42 33.107.157,54 1.786.435,89 73.298,37 28.920.284,16 3.491.344,99 441.164,16 451.785,95 179.321,55 1.562.567,82 4.270.935,62 236.143,42 221.571,23 1.072.783,96 646.309,84 775.808,32 330.086,70 134.304,74 1.417.701,68 809.124,11 35.444.530,70 22.962.345,86 22.896.500,73 385.569,34 65.244,28 482.327,52 37.203,28 193.583,03 10.142.667,14 295.956,86 8.707.921,90 304.077,51

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

5.784.663,58 5,9009 4.575.682,40 6,6767 3.643.657,52 9,2895 1.259.003,95 9,5947 50.372,92 9,6847 48.940.707,22 0,7503 11.517,53 1,0190 11.004,89 0,7808 35.613.852,63 0,7225 17.179.806,87 0,7534 35.250,25 0,9808 29.117.177,95 0,7225 2.980.282,90 9,9166 2.408.078,22 9,8854 34.101.983,70 0,9708 1.809.836,35 0,9871 55.618,09 1,3179 27.191.886,24 1,0636 4.626.440,17 0,7547 572.375,25 0,7708 68.034,51 6,6405 26.105,36 6,8691 235.269,51 6,6416 779.859,86 5,4765 193.891,30 1,2179 190.011,33 1,1661 441.442,69 2,4302 66.572,86 9,7083 58.809,37 13,1919 34.003,39 9,7075 110.015,42 1,2208 179.109,14 7,9153 101.414,63 7,9784 3.774.876,75 9,3896 2.392.211,35 9,5988 2.409.985,56 9,5007 38.058,61 10,1309 4.746,00 13,7472 573.086,40 0,8416 3.624,21 10,2652 19.103,23 10,1335 1.013.118,56 10,0113 29.557,95 10,0128 869.785,64 10,0116 458.102,43 0,6638

0,08% 5,9009 -0,11% 6,6767 -0,33% 9,2895 -0,12% 9,5947 -0,12% 9,6847 -1,66% 0,7503 -0,96% 1,0190 -1,66% 0,7808 -2,09% 0,7225 -2,09% 0,7534 -1,40% 0,9808 -2,10% 0,7297 -0,27% 9,9166 -0,26% 9,8854 -1,06% 0,9708 -1,05% 0,9871 -0,35% 1,3179 0,00% 1,0636 -0,89% 0,7547 -0,89% 0,7708 -0,09% 6,6405 -0,09% 6,8691 -0,09% 6,7744 0,67% 5,4765 0,11% 1,2179 0,11% 1,1661 0,34% 2,4302 -1,28% 9,7083 -0,58% 13,1919 -1,28% 9,8046 -1,04% 1,2208 -0,92% 7,9153 -0,92% 7,9784 0,05% 9,3896 0,10% 9,8868 -0,01% 9,5007 -0,74% 10,1309 -0,03% 13,7472 -1,32% 0,8500 -2,15% 10,3679 -0,74% 10,2348 0,00% 10,0113 0,00% 10,0128 0,00% 10,0116 -0,42% 0,6704

5,8419 -20,86% 6,6099 -19,05% 9,1037 -8,10% 9,5227 -6,97% 9,6847 -6,80% 0,7428 -14,00% 1,0037 -2,02% 0,7808 -13,24% 0,7081 -23,43% 0,7534 -22,74% 0,9612 -3,30% 0,7153 -23,44% 9,7183 -7,31% 9,6877 -8,24% 0,9611 -9,77% 0,9871 -9,37% 1,2981 -3,36% 1,0636 -1,63% 0,7472 -35,80% 0,7708 -35,35% 6,5077 -25,65% 6,8691 -24,68% 6,5088 -25,65% 5,4354 -38,85% 1,2179 -1,18% 1,1544 -2,09% 2,4302 -7,54% 9,5627 -7,41% 12,9940 -5,92% 9,6104 -7,41% 1,2086 -21,87% 7,9153 -20,44% 7,9784 -19,91% 9,3896 -6,10% 9,4068 -4,01% 9,3107 -4,99% 9,9283 1,31% 13,4723 0,25% 0,8416 4,43% 10,2652 -2,93% 10,1335 0,93% 10,0113 0,11% 10,0128 0,07% 10,0116 0,08% 0,6638 0,36%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 72.111.085,30 11.409.636,37 6,3202 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 58.371.029,43 17.607.233,73 3,3152 ¢∏§√™ TOP-30 8.792.162,41 15.573.708,73 0,5646 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.153.549,71 294.878,00 7,3032 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 35.067.612,17 4.665.700,96 7,5160 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.330.482,46 5.827.741,01 4,0033 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.871.066,64 1.257.640,02 7,8489 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.058.758,37 897.084,13 6,7538 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 14.587.549,21 5.293.108,46 2,7560 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 266.833.994,84 49.109.040,57 5,4335 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.041.892,91 7.850.550,84 2,8077 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 704.450,35 135.168,56 5,2116 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.142.458,00 388.550,00 5,5140 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 32.656.820,87 6.686.154,16 4,8842 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 21.676.767,51 2.344.142,29 9,2472 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 27.299.664,62 2.393.294,23 11,4067 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 87.428.740,93 12.151.315,21 7,1950 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 31.223.680,02 37.933.252,72 0,8231 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.289.622,92 3.051.753,61 2,3887 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 29.851.391,71 3.201.250,73 9,3249 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 30.124.637,00 2.547.093,16 11,8271 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.520.078,65 917.583,75 10,3752 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.654.789,38 1.041.239,10 5,4308 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.793.781,96 670.721,51 10,1291 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 57.262.732,84 6.556.810,78 8,7333 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.000.789,91 3.051.355,12 8,1933 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 13.142.090,26 1.706.241,63 7,7024

-0,07% 6,3202 6,3202 -21,24% -1,81% 3,3152 3,2820 -49,06% -1,72% 0,5646 0,5590 -51,46% -1,68% 7,3032 7,3032 -50,64% -0,65% 7,5160 7,4408 -33,26% -0,44% 4,0033 3,9633 -17,35% -0,35% 7,8489 7,7704 -16,31% -0,67% 6,7538 6,7538 -23,30% -0,57% 2,7560 2,7284 -18,98% -0,15% 5,4335 5,4335 -7,48% -0,42% 2,8077 2,7796 -20,57% -0,90% 5,2116 5,1595 -38,72% -1,78% 5,5140 5,5140 -32,97% -0,69% 4,8842 4,8842 -7,44% 0,07% 9,7096 9,2472 -1,91% 0,18% 11,9770 11,4067 5,07% -0,12% 7,5548 7,1950 -10,72% -0,83% 0,8231 0,8149 -40,92% -0,39% 2,3887 2,3648 -18,77% -0,11% 9,3249 9,2783 -11,71% 0,00% 11,8271 11,8271 1,01% 0,09% 10,3752 10,3752 -6,80% -0,24% 5,4308 5,4308 -6,27% 0,02% 10,1291 10,0278 -1,20% -0,33% 8,7333 8,6460 -5,15% -0,59% 8,1933 8,1114 -8,49% -1,09% 7,7024 7,6254 -11,98%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 175.299,54 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.930.799,63 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.848.692,49 1.650,28 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.647.415,29 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 348.193,52 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 32.130.693,03 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 405.570,63 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 34.420.812,05 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 61.758,59 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.517.134,92 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 36.759,36 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.001.865,12 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 824.584,67 927,12 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.274.723,16 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(4) 840.963,27 831,59

-0,18% -0,18% -0,09% -0,09% -1,20% -1,20% -1,16% -1,16% 0,61% 0,61% -1,06% -1,06% -0,63% -0,63% -1,19%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.623.610,39 209.027,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.849.081,98 1.472.730,20 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.749.117,81 1.410.182,67 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.887.745,32 2.807.347,88 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.362.211,07 607.908,21 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.757.063,73 1.557.156,90 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.443.873,81 552.070,34 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.448.241,16 3.538.231,95 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.956.146,49 656.327,64 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.771.419,87 1.866.699,54 HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.079.540,98 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 51.682.802,30 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 31.437.241,84 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.231.735,75 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.297.066,70 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.470.798,76 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 2.956.778,04 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.289.285,87 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.149.701,70

1.177,3800 1.172,9600 1.120,2300 1.149,9600 1.050,2800 1.068,4500 838,3100 839,9400 402,5200 403,3000 835,5700 837,3200 889,4000 943,4600 1.011,2800

7,7674 2,6136 2,6586 1,3848 2,2408 2,4128 2,6154 3,5182 2,9804 0,9490

981.215,33 5,1768 25.798.004,78 2,0034 1.437.123,83 21,8751 4.288.662,23 2,3858 2.356.566,04 4,3695 3.628.007,29 2,6105 746.861,02 3,9589 1.477.643,38 6,2866 383.148,97 8,2206

0,14% 0,05% -2,02% -0,84% -1,34% -0,85% -0,56% -0,25% -0,06% -0,93%

1.177,3800 1.172,9600 1.120,2300 1.149,9600 1.050,2800 1.068,4500 838,3100 839,9400 402,5200 403,3000 835,5700 837,3200 889,4000 943,4600 1.011,2800

7,8839 2,8227 2,7384 1,4263 2,3080 2,4731 2,6939 3,5710 3,0251 1,0249

1.177,3800 1.172,9600 1.120,2300 1.149,9600 1.050,2800 1.068,4500 838,3100 839,9400 402,5200 403,3000 835,5700 837,3200 889,4000 943,4600 1.011,2800

-4,65% -4,63% -2,54% -2,51% -14,35% -14,32% -19,41% -19,39% -47,17% -47,16% -12,75% -12,72% -5,96% -5,93% -10,61%

7,7674 -0,63% 2,6136 -12,81% 2,6320 -41,55% 1,3710 -12,22% 2,2184 -22,09% 2,3887 -12,37% 2,5892 -6,83% 3,5182 -0,79% 2,9804 -3,66% 0,9490 -34,17%

-0,18% 5,2415 5,1768 -20,85% 0,00% 2,0134 2,0034 2,40% -1,21% 22,4767 21,8751 -31,24% -1,03% 2,4514 2,3858 -17,29% -2,40% 4,4897 4,3695 -24,47% -1,01% 2,6823 2,6105 -14,91% -0,87% 4,0084 3,9589 0,47% -0,87% 6,4123 6,2866 -23,06% -0,82% 8,3850 8,2206 -8,41%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 42.830.802,84 10.056.822,17 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.498.667,38 4.345.436,00 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.474.125,67 1.379.408,07

4,2589 1,7256 5,4184

-1,13% -0,54% 0,00%

4,3441 1,7515 5,4184

4,2589 -37,81% 1,7256 -28,13% 5,4184 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.545.478,83 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.548.989,27 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.827.378,03 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.345.251,02 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 942.451,29 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.113.766,21

675.145,29 1.633.592,41 285.920,20 3.626.777,20 1.064.106,91 350.831,51

9,6949 2,7847 6,3912 1,4738 0,8857 3,1746

-0,01% -0,50% -0,06% -0,83% -1,11% -1,10%

9,8888 2,9239 6,4072 1,5475 0,9300 3,3016

9,5980 -20,29% 2,7569 -31,02% 6,3592 1,24% 1,4591 -46,11% 0,8768 -43,67% 3,1429 -11,70%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 4.852.798,86 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 890.300,03 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 270.002,41 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 5.778.782,71

1.398.963,73 295.812,87 94.898,53 1.204.475,45

3,4689 3,0097 2,8452 4,7978

-0,33% -0,16% -0,01% 0,02%

3,4689 3,0699 2,8452 4,7978

3,4516 -22,37% 2,9947 -6,88% 2,8310 -3,48% 4,7738 -1,18%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.184.286,45 11.281.102,05 5.783.466,41 804.385,83 1.514.868,39

445.719,10 9.660.797,45 3.092.977,76 276.806,02 521.090,25

4,9006 1,1677 1,8699 2,9060 2,9071

0,01% -1,39% -0,89% -0,86% -0,43%

4,9006 1,1677 1,8699 2,9060 2,9071

4,8761 2,60% 1,1619 -44,98% 1,8606 -33,58% 2,8915 -15,62% 2,8926 -8,95%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.563.238,43 788.185,90 1,9833 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.452.819,54 2.002.624,77 2,2235 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.088.382,46 4.050.169,04 4,9599 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.025.306,81 5.544.226,29 1,0868 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.932.526,21 4.413.296,35 2,4772 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.473.793,27 3.525.800,68 3,2542 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.205.079,40 479.889,94 2,5112 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.725.516,89 4.349.263,28 1,3164 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 78.649.133,21 19.321.233,31 4,0706 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.602.705,22 2.537.286,90 2,6023 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 16.817.437,66 6.596.794,71 2,5493 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.900.336,68 792.803,80 2,3970 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.226.482,35 430.012,79 2,8522 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.169.494,20 526.670,75 4,1193

-0,50% -0,21% -0,57% -0,81% -0,17% -0,09% -0,72% -0,67% 0,01% -1,27% -0,90% -1,90% 0,04% -0,09%

2,0428 2,2902 5,0095 1,0977 2,5515 3,3518 2,5865 1,3296 4,0910 2,6804 2,6258 2,4689 2,9378 4,2429

1,9238 -24,84% 2,1568 -14,64% 4,8607 -46,83% 1,0651 -35,25% 2,4029 -4,62% 3,1566 -1,61% 2,4359 -18,03% 1,2901 -14,94% 4,0502 3,94% 2,5242 -14,94% 2,4728 -15,02% 2,3251 -21,55% 2,7666 -4,93% 3,9957 -2,60%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 79.255.242,90 4.904.371,34 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.133.791,49 930.217,38 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.478.808,04 2.093.442,74 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.260.830,46 1.606.169,71 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.833.427,17 1.030.835,02 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.105.758,19 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.597.979,97 151.184,46 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.512.286,21 308.522,52 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.817.561,81 2.403.518,47 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.011.241,92 266.482,62 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 475.762,57 99.474,13 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.562.780,45 639.546,57 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 11.190.946,48 7.379.664,93 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.298.834,84 230.985,37 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.487.848,57 5.658.016,17 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.392.007,14 369.363,87 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 9.771.123,05 3.146.347,78 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.482.036,56 338.508,87 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 818.742,18 89.029,45

16,1601 13,0440 6,9163 11,9918 15,3598 11,4229 10,5697 4,9017 12,4058 11,3000 4,7828 4,0072 1,5165 5,6230 0,7932 3,7687 3,1055 13,2405 9,1963

0,20% 0,01% -1,41% -0,84% -0,43% -0,29% -0,69% -0,57% -0,29% -0,85% -1,14% 0,10% -2,29% 0,03% -1,18% -2,06% -1,40% -1,48% -0,84%

16,4833 13,1744 7,2621 12,5914 16,1278 11,9940 11,0982 4,9997 12,6539 11,5260 5,0219 4,2076 1,5923 5,7073 0,8210 3,9571 3,2608 13,9025 9,6561

15,9985 -0,62% 12,9136 3,35% 6,8471 -46,61% 11,8719 -11,76% 15,2062 -11,35% 11,1944 -0,35% 10,3583 -6,25% 4,8527 -12,22% 12,2817 -0,50% 11,1870 7,85% 4,7350 -42,37% 3,9671 -32,46% 1,5013 -56,55% 5,6230 -12,49% 0,7932 -46,33% 3,7310 -20,01% 3,0744 -15,40% 13,1081 -13,23% 9,1043 -9,07%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.877.860,21 564.768,99 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 2.662.674,50 1.084.614,48 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.067.918,88 12.114.463,28 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.952.368,60 3.060.318,59 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.386.979,65 7.254.537,20 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.840.811,85 2.298.179,83 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.898.439,40 1.013.685,61 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 10.336.789,54 6.881.180,45 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.492.627,18 702.498,62

8,6369 2,4550 0,6660 1,6183 0,8804 2,1064 2,8593 1,5022 2,1247

0,04% -0,05% -1,77% -0,23% -1,16% -0,60% -3,54% -0,86% -2,05%

8,8096 2,5041 0,6993 1,6992 0,9244 2,2117 3,0023 1,5773 2,2309

8,4642 3,12% 2,4059 -23,12% 0,6593 -52,17% 1,5859 -20,16% 0,8628 -43,71% 2,0643 -1,60% 2,8021 -23,76% 1,4722 -28,34% 2,0822 -18,36%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 82.293.842,68 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.265.917,07 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.078.359,04 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 540.995,47

3,8103 2,8191 1,3363 1,0545

0,03% -0,39% -1,37% -1,13%

3,8103 2,8191 1,3363 1,0598

3,7912 4,36% 2,7980 -17,61% 1,3229 -44,46% 1,0503 -38,43%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 927.622,56 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.980.322,20 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.650.772,96 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 127.213,38

21.597.721,25 2.222.651,01 3.800.283,47 513.013,76

319.465,48 2,9037 193.937,27 10,2111 499.876,38 3,3024 126.614,96 1,0047

-1,04% 2,9908 2,8456 -45,03% -0,16% 10,3643 10,1090 -15,87% -1,16% 3,4345 3,2694 -51,00% -1,25% 1,0449 0,9947 -50,00%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.460.449,59 3.646.604,28 3,1428 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.898.722,35 8.268.185,99 0,3506 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.319.073,25 4.219.808,02 1,2605 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.285.733,35 1.502.247,32 4,8499 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 23.331.715,92 2.320.399,88 10,0550 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.278.156,37 2.563.514,78 3,6193 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 368.420,32 120.000,00 3,0702 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 472.105,54 150.492,23 3,1371 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 328.894,82 25.288,97 13,0055 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.766.363,40 324.431,97 8,5268 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.471.057,25 474.392,60 9,4248 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.764.756,92 173.817,75 10,1529

-1,97% 3,1978 3,0799 -50,71% -0,93% 0,3567 0,3436 -37,16% -1,68% 1,2731 1,2479 -44,75% -0,13% 4,8499 4,8499 -9,85% 0,01% 10,0550 10,0550 0,55% -0,46% 3,6555 3,5831 -53,00% 0,13% 3,1009 3,0396 -51,35% 0,10% 3,1685 3,1057 -51,38% -1,80% 13,2331 12,7454 -28,44% -0,56% 8,6547 8,4628 -13,07% -0,52% 9,5426 9,3541 -8,98% -0,27% 10,2544 10,0768 -1,63%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.030.128,81 11.848,83 255,7300 -0,83% 260,8446 255,7300 -12,74% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.459.492,04 22.088,97 201,8900 -0,02% 202,8995 201,8900 0,00% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 750.699,18 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 20.408.069,34 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.732.135,92 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.247.527,94

271.823,58 5.682.892,85 1.891.191,13 2.918.159,99

2,7617 3,5911 6,7323 1,1129

-0,66% 0,60% 0,66% -1,30%

2,8998 3,6629 6,7458 1,1685

2,7341 -26,18% 3,5193 -15,34% 6,5977 3,58% 1,0906 -41,23%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 213.257.339,16 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.912.629,29 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.297.972,98 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 697.289,06 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.398.380,90 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.169.133,60 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.119.474,66

84.271.768,27 5.443.872,21 6.587.022,50 1.475.067,77 1.024.452,98 332.486,76 252.189,43

2,5306 1,2698 1,4116 0,4727 3,3173 3,5163 4,4390

0,02% -0,29% -0,52% -0,53% -0,63% -0,16% -0,13%

2,5306 1,2698 1,4151 0,4751 3,3256 3,5339 4,4390

2,5306 5,14% 1,2666 -30,87% 1,4081 -29,84% 0,4703 -43,91% 3,3090 2,26% 3,4987 -34,02% 4,4390 -41,24%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3458 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4426 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1795 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .103,44 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2375 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8405 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3937 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3614

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3818

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3342

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3467 .........................................................1,3449 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8606 .........................................................0,8594 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4478 .........................................................7,4374 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1859 .........................................................9,1731 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,51 .........................................................103,37 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2384 .........................................................1,2366 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,846 ...........................................................7,835 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3947 .........................................................1,3927 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3624 .........................................................1,3604

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

ΔƒπΔ∏ 22 NOEMμƒπ√À 2011

ªÂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”

«æ·Ï›‰È» ÛÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

∂¡∞™ ·ÎfiÌË Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ “¤Ê˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÁÓˆÛÙÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ ı· ÙÔ˘ Ô‡Ó ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 49¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·.

§

ÈÁfiÙÂÚ˜ ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘Âڈڛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÛÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎfi È·ÙÚ›Ô, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ù¯ÓËÙÔ‡ ÓÂÊÚÔ‡, ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, ÙÔÓ ·ÍÔÓÈÎfi ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ, ÂÈʤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Ì›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 20% ÙÔ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜, Ù· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈÌ·, ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Â·Ó·¯ÔÚËÁËı› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÔ˘ ·Ú¢ڤıË Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· Ì›ˆÛË ÂÚ›Ô˘ 20% ÛÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜, Ù· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈÌ·, ÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 40-50.000 ¢ÚÒ. ∏ ÂÚÈÎÔ‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ô ÚÔÁÚ·Ì-

Ì·ÙÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ›, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, Ù¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∞˘Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ¶ÚÒÙÔÓ, ˘Âڈڛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·, Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·Ó Î·È fiÙ ı· ÙȘ ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ˘Âڈڛ˜, ÔfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Û ÌÈ· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ∞ÏÏ¿ Û˘Ó¤ÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·ÊÔ‡ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ô Ù¯ÓËÙfi˜ ÓÂÊÚfi˜, ÙÔ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎfi È·ÙÚ›Ô, Ô ·ÍÔÓÈÎfi˜ ÙÔ-

ÌÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘Âڈڛ˜, ‹ ı· Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ·›ÙËÌ· ϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ. 줂·È· ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ı›. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜. º.™.

¶¤ı·ÓÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ «¶‹ÏÈÔÓ»

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ

∞ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ê·Ú̷ΛˆÓ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ

¶ÚÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ™∂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔ-

ÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Δ·Ì›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ÌÔÚÊ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ 54 ηٿ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·ÊÂÓfi˜ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· Δ·Ì›· Û ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜”, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η, ˙ËÙÔ‡Ó ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹ ·fi Ù· Ê·Ú̷Λ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi Ê·Ú̷ΛˆÓ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÛÊ·Ï›·˜, fiÙ·Ó ÎÚÈı› fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Â-

ÍÂÏ›ÍÂȘ. ∂›Û˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· fiÛ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ¤Ú·Ó ·fi ÙÔÓ Â‡ÏÔÁÔ ¯ÚfiÓÔ ›ÛÙˆÛ˘ Î·È ·ÓÔ¯‹˜. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ı¤Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔχÌËÓˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘

∂Î·›‰Â˘ÛË ‰·ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·

‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ∏ Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” . ∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌË ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¿ÏÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ¯ı˜ ¤Î·Ó·Ó ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·. ∂›Ó·È fï˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂ

ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÔÈÎÈÏ›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·. ∏ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙËÛ Ì ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ‰‡Ô ÂÌfi‰È· ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ¢·ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ. ∫·Ù·ÚÚ›¯ËÛË ·fi ‚Ú¿¯Ô Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û¯ÔÈÓÈÒÓ Î·È ÎÂÎÏÈ̤ÓË ·ÂÚÔÁ¤Ê˘Ú·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÏËÎÙÈÎfi Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÌfi‰È· Ù· ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¶ÚfiÛÎÔÔÈ (·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·), ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÈÔ extreme. ∏ ÎÔÈÓ‹ ·Á¿Ë Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, ¢·ÛÔÚÔÛÎfiˆÓ Î·È §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

«∫·Ì·Ó¿ÎÈ» ÁÈ· Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ HIV ™√∫ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ

Δ√ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÙÔ 9Ô ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¢·-

ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ™Â ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Î·ıÔÏÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η Ì ›ÛÙˆÛË ‰›ÌËÓË, ÙÚ›ÌËÓË, ÙÂÙÚ¿ÌËÓË, ÂÍ¿ÌËÓË, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Δ·Ì›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ηӤӷ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜.

™ÔÎ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 21.

ÔÚ›· ÙÔ˘ AIDS ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË 52,7%, Î·È 1250% ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÓ‰ÔÊϤ‚ÈˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. μ·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ÔÈ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ Î·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÔÚÓ›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÚ›· ·È‰È¿ (‰‡Ô ·ÁfiÚÈ· Î·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ) ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÔ‡˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ (“οıÂÙË” ÌÂÙ¿‰ÔÛË). ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔʇϷ͢ , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ‰È· Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÔÚÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. £· Ú¤ÂÈ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓËı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘

«ŒÊ˘Á» ÛÙ· 49 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·

∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂§¶¡√). ŸÏÔÈ Ì·˙› Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘, Î·È fiÚÙ·-fiÚÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÚÓ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ, ›Â Ô ÏÔÈ̈ÍÈÔÏfiÁÔ˜. ª¿ÚÈÔ˜ §·˙·Ó¿˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ Ë ÓfiÛÔ˜ ıÂÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ·Ú¿ÓÔÌ· ÂΉȉfiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ˘¿Ú¯Ô˘Ó 600 ·Ú¿ÓÔÌÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÓÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ Δ˙¤ÓË ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓÔ‡ , ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011‰ËÏÒıËÎ·Ó 803 ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ïԛ̈͢, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 686 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÔÈ 117 Á˘Ó·›Î˜. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ¿Ó‰Ú˜ (33,13%). øÛÙfiÛÔ ÙÔ

‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂȉËÌ›·˜ ÙÔ˘ HIV ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË 1250% ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÓ‰ÔÊϤ‚ÈˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ‰ËÏÒıËÎ·Ó 190 ÂÚÈÙÒÛÂȘ HIV Ïԛ̈͢, Û ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÓ‰ÔÊϤ‚ÈˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∞ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 1/4 (23,66%), ÙˆÓ ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÊÔÚ¿ ¿Ó‰Ú˜ 81,58%, ÂÓÒ Ì›· ÛÙȘ 4 Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ. ∏ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ HIV Ïԛ̈͢ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÊϤ‚ÈÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙËÓ ÔÚÓ›·, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔʇϷÍË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ‚ÂÏfiÓˆÓ Î·È Û˘ÚÈÁÁÒÓ, ›Â Ë Î. ∫ÚÂÌ·ÛÙÈÓÔ‡.

∫∏¢∂ÀΔ∏∫∂ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ¶ÂÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‚›ˆÛ Û ËÏÈΛ· 86 ÂÙÒÓ. ◊Ù·Ó Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÁˆÙÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¶‹ÏÈÔ” . ∏ ÌÔÓ¿‰· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1950. °È· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û Ì ·ÁˆÙfi ÙÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ì ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. ∞fi ÙÔ 1965 ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡. ∞fi ÙÔ 1985 ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·Ó¤Ï·‚·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∏ ÌÔÓ¿‰· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÙÔ 2006 ÛÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÁˆÙÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô ÁÈ· ÙËÓ μ¤Ú· ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘ ∏ μ¤Ú· ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘ ‹-

Ù·Ó Ë ÚÒÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ, Ì›· Á˘Ó·›Î· Ì ÌfiÚʈÛË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ͯÒÚÈÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. “ŒÊ˘Á” Û ËÏÈΛ· 80 ÂÙÒÓ. ™˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ·fi Ó·ڋ ËÏÈΛ· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ◊Ù·Ó ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÈÛÛ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ °. §Ô‡ÏË. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ›¯Â ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ◊Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙ‹. ∞Á·‹ıËΠÔχ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙËÓ Ù›ÌËÛ·Ó ÂÎϤÁÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ù˘ Moody’s ÚÔ˜ ÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ¶∞ƒπ™π, 21.

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ “∞∞∞” Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë °·ÏÏ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÈÛ¯Ó‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, Âͤ‰ˆÛ ۋÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Moody’s. Δ· “·˘ÍË̤ӷ ÎfiÛÙË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ë °·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÈÛ¯Ó‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Û٤ϯԘ Ù˘ Moody’s ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ∫fiÎÂÚÌÂÎ. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·Ù¿ÁÚ·Ê ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·‡ÍËÛË 10 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚¿Û˘, ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË ÛÙȘ 167 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. O √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ (Agence France Tresor), ¿ÓÙÏËÛ ۋÌÂÚ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ 7,005 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 12, 25 Î·È 47 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË ‹Ù·Ó ÙˆÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÔ‰ÈÎfi.

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ 700 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ‚Ô˘ÙÈ¿ 3,74% ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË TÈÌÒÓ

™Â ¯·ÌËÏfi 18ÂÙ›·˜ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ “÷ÌËÏfi ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi” ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ∞£∏¡∞, 21.

 ÎÏÔÈfi ÈÛ¯˘ÚÒÓ ȤÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓ· ÙˆÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ù˘ Moody’s ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·›Ô˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ ˆ˜ “Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘”.

ΔÔ Ã.∞ ‰È¤Û·Û ηıÔ‰Èο Ù· Â›‰· ÙˆÓ 700 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ·, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1993. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 686,00 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 26,63 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 3,74%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 262,59 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 4,04%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 721,06 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,89%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 169,89 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,50%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 609,22 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,91%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 704,15 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,95%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Folli Follie (+1,41%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+0,31%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ MIG (-10,11%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-9,50%), Ù˘ Eurobank (8,76%), Ù˘ Alpha Bank(-8,54%) Î·È ÙÔ˘ Δ.Δ (-6,19%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.526,33 +1,20%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 2.508,18 -1,77%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.038,68 +0,59%, ∫·Ù·-

Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 1.313,03 5,04%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.221,84 -0,71%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 1.892,68 2,53%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 1.515,97 2,21%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 1.086,21 +0,14%,Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 301,16 -2,86%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 878,07 -3,33%, ΔÚ¿Â˙˜: 265,64 -5,53%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 4.521,61 -5,58%, ÀÁ›·: 142,75 4,84%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 1.406,97 -7,11%, ÃËÌÈο: 5.108,11 -6,15%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.025,42 7,46% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 33 ÌÂÙÔ¯¤˜,118 ÙˆÙÈο Î·È 18 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Fieratex +27,78%, πÏ˘‰· +26,18%, HOL+19,87% Î·È ¡∂§ +18,29%.ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Audiovisual -29,95%, Δ˙ÈÚ·ÎÈ¿Ó ¶ÚÔÊ›Ï(Î) -29,31%, μÈÔηÚ¤Ù(Î) -28,73% Î·È Ã·Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘(Î) 23,44%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î˘Ì¿ÓıËΠÌfiÏȘ ÛÙ· 29,334 ÂηÙ. ú. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: MIG Ì 3.989.351 ÙÂÌ¿¯È·, Marfin Popular Bank Ì 3.713.666, ∫‡ÚÔ˘ Ì 3.680.255 Î·È Alpha Bank Ì 3.082.764 ÙÂÌ¿¯È·.ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜

ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 5,059 ÂηÙ. ú, ¢∂∏ Ì 4,110, √¶∞¶ Ì 3,311 Î·È Alpha Bank Ì 2,367 ÂηÙ. ú. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 26,921 ‰ÈÛ. ú.

ªÂÁ¿ÏË ÙÒÛË Û ∂˘ÚÒË-∏¶∞ ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ·‚¤‚·ÈÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¿ÓÔÈÍ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·. •ÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 3% ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ó¤ÎÙËÛ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ë ¡¤· ÀfiÚÎË. ¶ÙÒÛË 2,11% ›¯Â Ô Dow Jones

ÛÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙȘ 11547,31 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÒ Ô S&P500 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1192,99 ÌÔÓ¿‰Â˜ (-1,86%). √ NASDAQ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2523,14 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 1,92%. ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô FTSE 100 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 5.222,60 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 2,68%, Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ÙÒÛË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË fiÔ˘ Ô DAX ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 5.606,00 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ 3,47%. √ CAC40 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 2.894,94 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 3,50% ÂÓÒ Ô SMI ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ 5.477,26 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË 2,50%. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¢-

Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ FTSEEurofirst300 ÁÓÒÚÈÛ ۋÌÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ Î¿Ì„Ë 3,1%, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ 921 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ 5˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂Ï‹ÁËÛ·Ó È‰›ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰È¿¯˘ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ fiÙÈ ÌÔÚ› ¿ÌÂÛ· fiÏË Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ÂÌϷΛ Û ̷ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Û‡ÓıÂÙÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ STOXXEurope 600 (ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ) Û‹ÌÂÚ· ηٷÔÓÙ›ÛÙËΠ6%. “¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û ∏¶∞ Î·È ∂˘ÚÒË fiÙÈ ‰ÂÓ ·›ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ªÈÏ ¡Ù¿ÈÓÈÓÁÎ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Kames Capital ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ (Ì ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Û¯Â‰fiÓ 50 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÓ¤ÂÈ —Èı·Ófiٷٷ ¿Î·ÚË— Ë ‰ÈÔÚ›· (23Ë ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ù· 10 ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÚÈÛÙ·ÏÔ‡Ó ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.500 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ, ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

∏ ‡ÊÂÛË ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ 5% ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 §π™∞μ√¡∞, 21.

ªÂ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜

¢È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “fast track”

∏ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012 ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 3%, ·Ú·‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ‹ Ù˘ Û ÔÛÔÛÙfi 2,8%. ΔÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 1,6%, ÂÓÒ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÂÎÙÈÌÔ‡Û fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ı· ¤Êı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 2% (-1,90%).

∞›ÙËÌ· ·ÚˆÁ‹˜ ·fi √˘ÁÁ·Ú›· ÛÙÔ ¢¡Δ μ√À¢∞¶∂™Δ∏, 21.

Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·-

ÌÂ›Ô Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÚˆÁ‹˜ ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÛÙ¿‰ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ù˘. “ΔÔ ¢¡Δ ‰¤¯ıËΠ·›ÙËÌ· ·fi ÙȘ Ô˘ÁÁÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. √È ·Ú¯¤˜ (Ù˘ ¯ÒÚ·˜) ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹”, ÚfiÛıÂÛ ÙÔ ¢¡Δ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì ¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ÌfiÏȘ 1 ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 21.

¢π∂ÀƒÀ¡∂Δ∞π ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔ-

Á‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “fast track” (ÚÔÒıËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ) Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ÌfiÏȘ 1 ¢ÚÒ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÙÂı› Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 12 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “Invest in Greece” ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÈÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 17% Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Î·È 10% Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ fast track ÚԂϤÔ˘Ó, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÂÍ‹˜: Δ· fiÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÌÈ·˜

Â¤Ó‰˘Û˘ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› Ù·¯Â›·˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÂ: -120 ÂηÙ. ¢ÚÒ (¤Ó·ÓÙÈ 200 ÂηÙ. Ô˘ ›Û¯˘Â). -40 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 120 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (·fi 75 ÂηÙ. Î·È 200 ı¤ÛÂȘ). -250 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‡„Ô˘˜ Â¤Ó‰˘Û˘ (·fi 150). -¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. -™˘ÓÙÔ̇ÂÙ·È, ·fi 60 Û 45 Ë̤Ú˜, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÂÎÌ·›ÚÂÙ ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. √È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: -¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ó¤Ô˜ ÂÙ·ÈÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, Ì ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 1 ¢ÚÒ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ·Ó¿Ï˄˘ ¢ı˘ÓÒÓ .¯. ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ¯ÚÂÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ̤¯ÚȘ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‡„Ô˘˜. -™˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î¤ÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Invest in Greece, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ·

ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜, ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, fï˜, ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ fast track. -∞ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. -¢È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ÂÍ·Áˆ-

ÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. -∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 15% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ οı ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜. -£ÂÛ›˙ÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (··ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÊfiÚÔ˘˜, Ù¤ÏË, ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÎÏ.) -∞ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù·. -∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÛ›Ù˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. -£ÂÛ›˙ÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ‹ ÌÂÙ·ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Û‹Ì· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ). -¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌËÙÚÒÔ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.

¢ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 21.

Δ√ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ̤ۈ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ŒÙÛÈ, ÛÙ· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ¿ÏÏ· 30 ‰ÈÛ. ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012. “√ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ “‰ÂÓ ÂÈ‚·-

-∞ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, Ì ڢıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ 2012. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÚÈÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 1,2 ‰È˜. ¢ÚÒ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Invest in Greece ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ 20 ʷΤÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙË ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÌÂÙ·ÏÏ›· ¯Ú˘ÛÔ‡.

Ú‡ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ ·˘Ù¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÌÈ· ۇ̂·ÛË ›ÛÙ˘”. ∂ÈϤÔÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¯Ú›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. “√È ÙÚ¿Â˙˜ ı· Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈΤ˜, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ - ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô ÔÏ›Ù˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 31

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ŒÁÈÓ·Ó Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Alter

ª·Ú¿˙ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

°

È· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.248.843,73 ¢ÚÒ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ›¯Â Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 66¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. √ 66¯ÚÔÓÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ.

∂›Û˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Alter ∫.°È·ÓÓ›ÎÔ˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‡„Ô˘˜ 1,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Î. °È·ÓÓ›ÎÔ˘ ¤ÁÈÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ™¢√∂ π.¢ÈÒÙË Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË. ™Â ·ÎfiÌË Ì›· Û‡ÏÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 65¯ÚÔÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚˆÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ 755.085 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, 25 Î·È 32 ¯ÚÔÓÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞ÙÙÈ΋ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ï·ıÚÂÌÔÚ›· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ¤Î‰ÔÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË º¶∞. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ Ë È‰ÈÔ-

ÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ú·ÙËÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§.∞™., ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ 2011 ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÂΉfiıËÎ·Ó ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 1.190.134 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¤ıÂÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÈϤÔÓ 1.490.000 ÂÚ›Ô˘ Ï›ÙÚ· η˘Û›ÌˆÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ‰·ÛÌÔ› Î·È ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Û ·Ú·¿Óˆ ·fi 1.260.000 ¢ÚÒ Î·È Ô º¶∞ Ô˘ ‰ÂÓ ·-

Ô‰fiıËΠÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 460.000 ¢ÚÒ.

¶ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¶ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô Û ‰‡Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·‰›Î˘ ·ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ì ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó

ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009 Î·È ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 150.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·ÚÓ‹ıËΠοı ·›ÙËÌ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ 2010-ÔfiÙ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ‚‚·Èˆı› ¯Ú¤Ô˜- ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ‰È·‚›‚·ÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ì ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ÙÚÈÂÙ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ¤ÊÂÛË Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ 10 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. Δ· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 600.000 ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌËÓ ÂÍÔÊÏ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ì›ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ 1600 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. ¢‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, ˆ˜ ¿ÌÂÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘.

¡¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘

«æ·Ï›‰È» ¤ˆ˜ 50% ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 21.

ªÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 50% Û ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂÊ¿·Í ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ ™Î¿È. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ › fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÂÚ› ÙÔ 20% ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 50%, ÂÓÒ, fiˆ˜ ›Â, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. “√È ÌÂÈÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÎÏÈ̷Έ-

Ù¤˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ οıÂ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ÂÊ¿·Í Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ù· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›· ÚfiÓÔÈ·˜” , ›Â, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë/1/1993 Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ ÂÍÂÚÓ¿ ÙÔ 20% ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ‰ÂÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ô‡Ù Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ του Νικολάου και της Υψιπύλης, το γένος Μουμτζή, που γεννήθηκε στη Βενόνι Νοτίου Αφρικής και κατοικεί στην Αθήνα και η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥ του Αντωνίου και της Μαρίας, το γένος Στέλλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΤΣΗΣ του Οδυσσέα και της Φρειδερίκης, το γένος Τσιοδούλου, που γεννήθηκε στο Λεβερκούζεν Γερμανίας και κατοικεί στη Φραγκφούρτη Γερμανίας και η ΚNIERIM (ΚΝΙΡΙΜ) SUSANNE (ΣΟΥΖΑΝΝΕ) του Wolfgang Willi Knierim (Βόλφγκανγκ Βίλλι Κνίριμ) και της Rosemarie Knierim (Ρόζεμαρι Κνίριμ), το γένος Kohl (Κολ), που γεννήθηκε στο Μάρμπουργκ Γερμανίας και κατοικεί στη Φραγκφούρτη Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Μάρμπουργκ Γερμανίας. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΩΜΑΣ ΘΑΝΟΣ του Βασιλείου και της Ιωάννας, το γένος Γατσά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ του Παναγιώτη και της Δήμητρας, το γένος Κουρκουβέλα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

“ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁηÈÚË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. Δ¤ÏÔ˜, › fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ “·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ .

∞£∏¡∞, 21.

™ÈˆËÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Û 30.000 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ¢È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ηıÂÛÙÒ˜ Âʉڛ·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ı· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ π∫∞ Î·È ¿ÏÏ· Ù·Ì›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û Âʉڛ· ÌfiÓÔ Â¿Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ¤¯Ô˘Ó 36 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 58 ÂÙÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·Ó ›Û¯˘·Ó Ù· 33 ¤ÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù· 53 ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÙ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ Âʉڛ·˜ ı· ˘ÏÔÔÈËı› Û ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2013, ÔfiÙÂ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÚ›Ô˘ 150.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÓÒ ÁÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 50.000, ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 20.000 ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË.

§·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ∞¶√ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ·

¡¤· Ï›ÛÙ· Ì ٷ μ·Ú¤· ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ›Ûˆ˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙË Ó¤· Ï›ÛÙ· ·ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ μ∞∂ ÂÚ› ÙÔ˘˜ 100.000 ¤ˆ˜ 120.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙȘ 400.000-420.000. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ 538.234 ÌÈÛıˆÙÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 394.817 ¿Ó‰Ú˜ Î·È 143.417 Á˘Ó·›Î˜. ∏ Ó¤· Ï›ÛÙ· ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, Ô˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹, ›¯Â ‚·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘ fi¯È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ˘˜ ˘fi Âʉڛ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜

ÎÏ¿‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ·, ÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ŒÙÛÈ, ÛÙË Ó¤· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÈÛÈÙÈÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ. £· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Â›Û˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙË ¯ËÌÈ΋ Î·È ÙË Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, fiÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆ-

ÏËÙ¤˜, ÎÔÌ̈٤˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Áηڿ˙, ıÂÚÌ·ÛÙ¤˜, ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚو٤˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ·fi ÙË Ï›ÛÙ·, ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›‰ÔÌ· Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰ÂÓ ı›ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÓÛËÌ· (4.500, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 3.600 ÛÙ· μ∞∂) ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2015. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ٷ ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· οı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

£ÂÛÛ·Ï›·˜ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ “‰Âο‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜, fiÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Ù‡¯Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÙ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ê·›Ì·Í˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙË Ì·˙È΋ ·ÓÂÚÁ›·, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÌÈÛıÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÓÒÓÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ Î·È Ï¤ÌÂ: ºÙ¿ÓÂÈ È·! ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ù‡¯Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ (¶∞™√∫, ¡¢, §∞√™) Ô˘ Û˘Ó˘¤ÁÚ·„·Ó fi¯È ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜” ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ‰˘Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Û οı ‰ÚfiÌÔ Î·È Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 28/11/2011, 5.00ÌÌ, ÛÙËÓ Ï. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ηÏÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ¡¤· §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ¶·Ú·Û΢‹, 25/11/2011, 5 ÌÌ Ï. ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32

ΔƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ηٿ ÕÛ·ÓÙ ÁÈ· ηٷÛÙÔÏ‹ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ

“¡· Á›ÓÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘” ϤÂÈ Ô ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

∞°∫Àƒ∞, 21.

ª∞¢ƒπΔ∏, 21.

O ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

£

Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Î·È Ì ηÓfiÓÈ·. “£· ¤ÚıÂÈ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ʇÁÂȘ ÎÈ ÂÛ‡” ›Â Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™˘Ú›·˜. √ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Â¤ÎÚÈÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È “ÂÓÙÂÏÒ˜” ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Âı¿ÓÂÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Í¤Ó˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sunday Times. “∫¿ÔÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Âı¿ÓÂÈ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “£· ÔÏÂÌ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÈÔ‡; £· ÔÏÂÌ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ ·‰ÂÏÊfi ÛÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î˘‚ÂÚÓ¿˜;” . √ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ηًÁÁÂÈÏÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 3.500 ·ÓıÚÒÔ˘˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠Â’ Ô˘‰ÂÓ› Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì ·ÓıÚÒÈÓË ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜, ηÓÔÓÈÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÌÈ· ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹” ÙfiÓÈÛÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ÂÓfiÏˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÃÔ̘ Ù˘ ™˘Ú›·˜. ¢‡Ô ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. √ Ô‰ËÁfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο Û‡ÓÔÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ù· ψÊÔÚ›· ›¯·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Û ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘ fiÙ·Ó ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤ÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ΔÔ˘ÚΛ·˜-™˘Ú›·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë ÚÂۂ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÕÁ΢ڷ ˙ËÙ¿ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ∞Ï ÕÛ·ÓÙ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, °Ô˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÛÙË ™˘Ú›·. “∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ (ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ) Â›Ó·È ¿ıÏÈ· Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È Ê˘ÛÈο ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙË ™˘Ú›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ BBC.

ª. ƒ·¯fiÈ: ŒÚ¯ÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Ó›ÎË Î·Ù‹Á·Á ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÎÙËÛ 186 ¤‰Ú˜ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. “ŒÚ¯ÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ›” ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô 56¯ÚÔÓÔ˜ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·‚·Ú·ıÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙË Ó¤· Û‡ÓıÂÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηٷÎÙÔ‡Ó 110 ¤‰Ú˜.

√ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ˙ËÙÔ‡Û ̷˙È΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÌÈ· ¿ÓÂÙË ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∞Ó ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·˘ÙÔÓƠ̂˜, ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ̤Á·ÚÔ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙfiÛ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜. ∫·È, ·Ú·‰fi͈˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÏÈÁÌÒÓ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ô ƒ·¯fiÈ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ ϤÓ ·’ ¤Íˆ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fï˜ Ô ÃÂÛÔ‡˜ £ÂÌ¤ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂Ï ¶·˝˜, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ∂˘ÚÒË. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. “πÛÙÔÚÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜”, “·fiÏ˘ÙË ‰ÂÍÈ¿”, Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. “∏ ÎÚ›ÛË ¤‰ˆÛ fiÏË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ƒ·¯fiÈ” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ∂l Pais, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÊÈÏ› ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. “√ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ABC, ÂÓÒ Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ∂l Mundo ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ “ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜” Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· “ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ·, ÙÔÓ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Û ηٿÚÚ¢ÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∏ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ƒ·¯fiÈ “Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ηٷϷÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· La Vanguardia. √ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ “fiÏË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Cinco Dias, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· “ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ 74,5% ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ” . “ΔÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰Â ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ” .

Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ë πÛ·Ó›· ı· ‚ÚÂı› ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›ӷÈ: ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ƒ·¯fiÈ.

ƒ·¯fiÈ: ¢ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ Â¯ıÚfi ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË

ªÂ ηٷÌÂÙÚË̤ÓÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÛÔÛÙfi 45% Î·È 186 ¤‰Ú˜, Û ۇÓÔÏÔ 350. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ 29% Î·È 110 ¤‰Ú˜ (ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›¯·Ó 169 ¤‰Ú˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·. √È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ “η٤‚ËηӔ ÛÙȘ οÏ˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔÓ 60¯ÚÔÓÔ ∞ÏÊÚ¤‰Ô ¶¤Ú˜ ƒÔ˘Ì·ÏοÌ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ £··Ù¤ÚÔ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· (Á‡Úˆ ÛÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) Â›Ó·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ -Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ∂∂. ¶¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È -Ê˘ÛÈο- Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ª·‰Ú›ÙË, Ì ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 9,2% Â› ÙÔ˘

“∏ ʈӋ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ Û‚·ÛÙ‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË” ›Â Ô ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, Û ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘. “£· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘” ÚfiÛıÂÛÂ. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ ı· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›·, Â‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ηٷÛÙ‹Ûˆ ۷ʤ˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ˆ˜ ı· Û‚·ÛÙԇ̠·Ôχو˜ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ‹Ú·Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Û·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ƒ·¯fiÈ. “¢ÂÓ ı· ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ Â¯ıÚfi ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” . “ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ fiÏˆÓ ı· ‚ÁÔ‡-

£Ú›·Ì‚Ô˜ Ì ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·

∞∂¶, ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ πÙ·Ï›· Ë Ì›· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ (ηÈ, ¿Ú·, ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜) ÛÙËÓ “·Ú¤·” ÙˆÓ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӈÓ. √ Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ 4,4% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ƒ·¯fiÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈο ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. * ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÛÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. “º›Ï ª·ÚÈ¿ÓÔ, ·fi ηډȿ˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔÓ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ. ***“§¿‚·Ù ÌÈ· ÍÂοı·ÚË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ πÛ·ÓÈÎfi Ï·fi Û ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ª·Úfi˙Ô ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ƒ·¯fiÈ. “∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ··ÈÙËÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ·˘Ùfi ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆӓÙfiÓÈÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ “ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·Ú› ÁÈ· ÙË Û·Ê‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ó›ÎË” Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î¿ÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ πÛ·Ó›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.”ªÈ· ·ÏÏ·Á‹ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·fi ÙÔ ª¿ÈÓÙ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. “∂Ó·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ (΢‚¤ÚÓËÛË) (...) fiˆ˜ Î·È ÛÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÒÛÙ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ.

√È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó “Ó¤· ÒıËÛË” “¡∂∞ ÒıËÛË” ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿

ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚·Ú‡Ù·ÙË ‹ÙÙ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÃÔÛ¤ £··Ù¤ÚÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ù·ÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ-

‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ∏ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ∞fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÎÏÂÁ› ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÃÔÛ¤ £··Ù¤ÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ PSOE ˘¤ÛÙË Ì›· ·fi

ÙȘ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‹ÙÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ „‹ÊÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ∂ӈ̤ÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ (iU), ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ì Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÔÛÔÛÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ηٿÊÂÚ ӷ ÂÎϤÍÂÈ 11 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·fi 2 Ô˘ ›¯Â ÛÙË μÔ˘Ï‹.

ΔÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ÓÂÎÚÔ› Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡

∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË Ë Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ∫∞´ƒ√, 21.

∏ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú “ÌÂÙÚ¿” ÙÔ˘-

Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 35 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.750 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·, ÁÎÏÔÌ, ηıÒ˜ Î·È ·ÏËıÈÓ¿ ˘Ú¿ -‚¿ÛÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ‚›· Ú›¯ÓÂÈ ‚·ÚÈ¿ ÛÎÈ¿ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ 25˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Â-

ÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ 28˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ηÓÔÓÈο- ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÏËıÈÓ¤˜ ÛÊ·›Ú˜ ηٿ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È... ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ “·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË” Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Á‹Î ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫·˝ÚÔ˘ fi¯È ÁÈ· Ó· ÂΉÈÒÍÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ‹Á ÛÙËÓ Δ·¯Ú›Ú, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜-Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi

ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏËÊı› Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÔÈ ÛÔÚÔ› 35 ·ÙfïÓ. ∂›ÛËÌÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 22 ÓÂÎÚÔ‡˜ (ÔÈ 20 ÙËÓ ∫˘Úȷ΋) Î·È ÁÈ· 1.750 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. √ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˘¤‚·Ï ·Ú·›ÙËÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· “‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú”, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Mena. ∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ “˙ÂÈ” ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‚›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Ì ÙÔ˘˜ ‰È·-

‰Ëψ٤˜ Ó· ·„ËÊÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ºfi‚Ô˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ··ÁÎÈÛÙÚˆı› ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ΔÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ªÔ¯¿ÌÂÓÙ Δ·ÓÙ¿Ô˘È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯È΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, fï˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·È.

“√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 10 Ì‹Ó˜ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ. ¡ÈÒıÔ˘Ì ÂÍ··ÙË̤ÓÔÈ” ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Δ·¯Ú›Ú. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÛÎËÓÒÓ ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ¿ÏÏ·Í·Ó. ¶Ï‹ıË ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ΔÒÚ· ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË Û ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.


ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

(769)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ., 1ος όροφος, διαμπερές, επιπλωμένο ή όχι, 2 υ/δ, κουζίνα, καθ.-σαλόνι-τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση φ/α, κοινόχρηστος χώρος, πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. Τηλ. 6977597754 και 24280-99004. (876) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδομή επιπλωμένη ή μη 30 τ.μ., με μπαλκόνι, αυτόνομη θέρμανση - μπόιλερ, 1ου ορόφου, στην οδό Βουλγαροκτόνου με Θειρών στη Ν. Ιωνία. Ενοίκιο 180 Ε (μη επιπλωμένη), 200 Ε (επιπλωμένη). Πληρ. τηλ. 6998773757. (089) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γωνιακό διαμέρισμα τριάρι 78 τ.μ., ισόγειο με θέα στη θάλασσα, κοντά στον Άγ. Κωνσταντίνο. Πληρ. τηλ. 24250-31215 και 2425031524. (138)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μονοκατοικία 4 δωματίων, βεράντα, αυλή, Νικοτσάρα 63, σε καλή τιμή. Τηλ. 2428094059, 6939-347700. (169)

μ√§√™

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §·Ú›Û˘ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής με πολλά έξτρα και δίχως Φ.Π.Α., επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Πληρ. τηλ. 6972-030140, 6974-531311. (919)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1) Διαμέρισμα 3άρι, Επτά Πλατανίων 3-Παγασών, διαμπερές, μεγάλη κουζίνα, τζάκι, 2 μπάνια, αέριο, μεγάλα μπαλκόνια. 2) Διαμέρισμα 4άρι, Επτά Πλατανίων 3, διαμπερές, 3 κρεβατοκάμαρες, τζάκι, 2 μπάνια, αέριο, μεγάλα μπαλκόνια, 1ου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6939 390600. (167)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση χειροποίητων κοσμημάτων “ΑΩΤΟΝ” 10ετούς λειτουργίας με σταθερή πελατεία, Αντωνοπούλου 116, με ειδικό χώρο για πάγκο εργασίας. Τηλέφωνο, ώρες καταστημάτων 24210-37302. (882)

¶ø§√À¡Δ∞π 1. Ράφια επαγγελματικά μεταλλικά. 2. Κλαρκ ηλεκτρικό εσωτερικού χώρου. 3. Ευρωπαλέτες. Τηλ.: 24210 - 22233 (215)

οικόπεδο 425 τ.μ., στην περιοχή Νεαπόλεως, οδός Αναγνωστοπούλου με Βαλτετσίου. Πληρ. τηλ. 6983-270753. (988)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση 30 χρόνων με υδραυλικά - θέρμανσης - κλιματισμός. Λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 6977-072368. (109)

καφέ-μπιτς μπαρ στο κέντρο της Αγριάς, μισό ή ολόκληρο, λόγω ίδρυσης και άλλης επιχείρησης. Πληρ. τηλ. 6977642010. (192)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση Video Club και Internet σε εξαιρετική κατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 24210 26074 και 24210 34374. (189)

¶ˆÏÂ›Ù·È δυάρι καινούργιο, 42 τ.μ., 1ος όροφος, με πρόσοψη στο ποτάμι, 48.000 ευρώ, με πάρκιν και αποθήκη. Τηλ. 6932 221749, 24210 31231, 35335. (220)

Πωλείται διαμέρισμα 127 τ.μ., ρετιρέ, απεριόριστη θέα, 2 υ/δ, 2 w.c., αποθ., πάρκιν (10ετίας), τζάκι. Τιμή ευκαιρίας 138.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 www.euroktima.com (212)

οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (764)

¶ø§∂πΔ∞π ΑΛΥΚΕΣ

∂À∫∞πƒπ∞

Πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 101 τ.μ. με πολλά έξτρα και θέα στη θάλασσα. π√¡π∫∏ ∞.∂. 24210-31321 6936-747540 (989)

¶ø§∂πΔ∞π

σε μία από τις καλύτερες γειτονιές της Ν. Ιωνίας γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1 με οικία 202 τ.μ. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (763)

∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται γκαρσονιέρα 27 τ.μ. ρετιρέ στην Κασσαβέτη, πλήρως ανακαινισμένη 26.000 Ε. β) Καινούργιο δυάρι 40 τ.μ. 4ος ορ. 53.000 Ε. γ) Καινούργιο δυάρι 59 τ.μ. 3ος ορ. 72.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (104)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™

¶ø§∂πΔ∞π

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) Εκθεσιακός χώρος ισόγειο και υπόγειο πολύ καλό από 150 τ.μ. το καθένα επί της οδού Λαρίσης 214 Β, πρώην SEAT και β) Κτίριο στο πίσω μέρος του πρώτου 280 τ.μ., 5 μ. ύψος, για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. τηλ. 6972-030140. (915)

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

α) Τριάρι 90 τ.μ., 5ετίας, με κλειστή κουζίνα, πάρκιν, αποθήκη 108.000 Ε. β) Τεσσάρι 124 τ.μ. ρετιρέ 10ετίας, 165.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (105)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Καινούργια μεζονέτα 100+50 τ.μ. 195.000 Ε. β) Τεσσάρι διαμ/σμα 124 τ.μ. καινούργιο υπό κατασκευή, περιοχή Αναύρου. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (106)

διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε σημείο χαμηλής όχλησης, προσεγμένης κατασκευής, μεγάλος χώρος υποδοχής με open plan κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, γραφείο, επιπλέον γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (766)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, 160ÙÌ, 3 ˘/‰, ÙÔ ¤Ó· master, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î‹Ô˜, 2 parking, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√-212675) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙·Ôı‹ÎË, ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√201954) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 51ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 65. 000 (μ√192777) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-205527) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2 ˘/‰, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-205629) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 64ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· 2 πÃ, ·Ôı‹ÎË 9ÙÌ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-211656)

¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞§À∫∂™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, 30 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 27.000 (μ√-218392) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 35.000 (μ√-218394) μ√§√™ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ ÂÓÙfi˜, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√-218627) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ, 7ÂÙ›·˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, º/∞, ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√218626) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 112ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 2 ÔÚfiÊÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 55.000 (μ√-218548) Ãπ§π∞¢√À (ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 6ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 107.000 (μ√-218625)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία διετίας στην περιοχή του Φυτόκου, 3 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με ανεμπόδιστη θέα την πόλη και το λιμάνι της 3 υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (762)

¶ø§∂πΔ∞π στην πανέμορφη Μακρινίτσα παραδοσιακή μεζονέτα 98 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη με επιπλέον ανεξάρτητο ξενώνα 74 τ.μ. σε οικόπεδο 402 τ.μ. όλες οι σύγχρονες ανέσεις, τζάκι, δάπεδα και κουφώματα από ξύλο. Παραδίδεται επιπλωμένο, πλακόστρωτη αυλή με πέργκολες και μπάρμπεκιου, αποθήκη, απεριόριστη θέα στον Παγασητικό και εύκολη πρόσβαση. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (765)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (809)

∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔÛfi„ˆ˜ 98ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ‹ 3 ˘/‰, º/∞, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙfi˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›·. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-212672) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√-204170) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 125ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 102ÙÌ, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√-210696) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 114ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-210682) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85, 48ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 173ÙÌ, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 30 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 150, 000∂ (μ√193734) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190. 000∂(μ√200525) ∞§À∫∂™ (∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô. ΔÈÌ‹ 135. 000∂(μ√200044) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 ÙÌ., ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ì 2 parking Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ playroom. ΔÈÌ‹ (¢ηÈÚ›·)145.000 (μ√200234) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√202536) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, ·˘ÙfiÓÔÌË 125ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 247.000∂ (μ√199431) ∞¡∞§∏æ∏ (¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘). °Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜, 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000 (μ√-211828) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 124ÙÌ, 2 ‹ 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√-213902) μ√§√™ (μÏ·¯¿‚·). ªÂ˙ÔÓ¤Ù·-ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 113ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ȉÈfi¯ÚËÛË Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 225.000 (μ√212674) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 102ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰+ÁÚ·Ê›Ô, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√211826) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√167164) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 200ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1993, 4 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 2 ÂÈϤÔÓ ÔÚfiʈÓ, Â› ÈÏÔÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 300.000 (μ√213637) ∫∞ƒ∞°∞Δ™ (¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 153ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙË, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÛÙÔ playroom ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 1 ˘/‰. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-212592) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ·˘Ï‹ 40ÙÌ Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 210. 000∂ (μ√192067) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370. 000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 73ÙÌ, 1˘/‰, ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-210790) ∫∂¡Δƒ√. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 20.000 (μ√205782)

∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191510) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ηٷÛ΢‹˜ ’91, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√212420) ¡∂∞¶√§∏ ºˆÙÂÈÓfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ Ê/·, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂ (μ√175153) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ˘›, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 190ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰˘Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200ÙÌ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 250.000 (μ√-211927) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·)ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 118.000 (μ√-211317) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ª∞°¡∏™π∞™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’10, Ì Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. wc, ¿ÚÎÈÓ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 132.000 (μ√-168864) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 140ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-214530) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ playroom, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√183589) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150. 000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì 2 ˘/‰, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜ ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√-218057) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù. Ì. , 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÓÙ˜, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 95. 000 (μ√198778) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2006. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-203879) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, 1 Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ٤ÓÙ˜, parking, ηٷÛ΢‹˜ 2007. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206281) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126. 000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125. 000∂ (BO-183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 66.000 (μ√-194809) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ’65, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-185137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, 3˘/‰, ÙÔ˘ ’70 ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌÌ ™. ¢ Î·È ™. ∫. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-189718) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√193134) √•À°√¡√ (¶ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4ÂÙ›·˜ 75ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√214205) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 82.000 (μ√191756) Ãπ§π∞¢√À (¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104ÙÌ, 3 ˘/‰, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 87.000 (μ√-209338)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-206981) ∞§À∫∂™ (20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∂˘Î·ÈÚ›·-√ÈÎfiÂ‰Ô 293ÙÌ, ™.¢ 0,8, ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√210415) ∞§À∫∂™ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË). √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 540ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√210157) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0,8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√202940) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™). √ÈÎfiÂ‰Ô 630ÙÌ, ÛÙÔ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ™.¢ 0,4, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√202131) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ

ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√202275) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 196ÙÌ, ™.¢ 0,8, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√-210789) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 48. 000 (μ√-191905) ∞¡ø μ√§√™ (∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÎÙ›˙ÂÈ 100ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-212530) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 603ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55. 000∂ (BO171792) μ√§√™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™.¢ 2,7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 420.000 (μ√204380) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™.¢ 2,1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 13016ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Â›‰Ô, ¯Ù›˙ÂÈ 2600ÙÌ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È 800ÙÌ ÁÈ· ηÙÔÈ˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 290.000 (μ√170898) ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Û ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ΔÈÌ‹ 800.000 (μ√202588) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ. , ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√-212324) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÓÂfi‰ÌËÙ· 50ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ‹, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√193084) ª∂§π™™∞Δπ∫∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ʿÙÛ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 220ÙÌ. ΔÈÌ‹ 154.000 (μ√-176637) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 755ÙÌ, ™.¢ 0,4, ÎÙ›˙ÂÈ 310ÙÌ, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-211926) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ, ™.¢ 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 240ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-195330) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8, 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ -∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000 (μ√-211928) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 70ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 45. 000 (μ√192989) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 819, 16ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 43, 5Ì, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (BO194996) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446, 40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2, 1. ΔÈÌ‹ 320. 000∂ (μ√195259) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ, ™.¢ 0,8, ¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ. ΔÈÌ‹ 185. 000∂ (μ√198517) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ, ™.¢ 2,1 Ì ·Ï·È¿ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√201897) √•À°√¡√ (μ·ÛÛ¿ÓË & ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘). √ÈÎfiÂ‰Ô 146ÙÌ, Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ™.¢ 2,1, ÎÙ›˙ÂÈ 306ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-213215) √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√193217) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ÎÙ›ÛÌ· 80ÙÌ ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 400.000 (μ√-216919) ™∂™∫§√. √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 40ÙÌ Î·È ·Ôı‹ÎË 29ÙÌ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 62.000 (μ√-187658) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 296ÙÌ ™.¢ 0,8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-201159)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√201530) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 60ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√201529) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿„ÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, 2 wc. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-206369) ¶∞§∞π∞. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 230ÙÌ, ¿Óˆ ÛÙËÓ §·Ú›Û˘, Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÈÌ‹ 530.000 (μ√205431)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 70ÙÌ , 2˘/‰, Î·È ·˘Ï‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 28ÙÌ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√194771) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 122ÙÌ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 5Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, 2Ì¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 185. 000∂ (BO194767) ª∞∫ƒÀƒ∞Ã∏. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 162 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-216767) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó· , ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 115. 000∂. (μ√170218) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000 (μ√-194830) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 106ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’05, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 9, 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 212.000 (μ√191106) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 129ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù˙¿ÎÈ, ηÏÔÚÈʤÚ, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›·, ¿ÚÎÈÓ, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC. ΔÈÌ‹ 300.000 (μ√-205975) (779)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ›ÛÔ‰Ô˜ °ÎÏ·‚¿ÓË 2, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ· ™. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔÓ 2Ô Î·È 3Ô fiÚÔÊÔ. 4. 3¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 76 Ù.Ì. (814)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (793)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì., Ì ‰ÒÌ·, 70.000. ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì., 95.000. ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì., 90.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (795)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 www.iliaskokmotos@gmail.com ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (796)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋.

7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (797)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). (798)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì.

∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜-ÎÙ‹Ì· 4.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÚÈÓ ÙÔ ‰¤ÏÙ· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªÈÎÚfi ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÈÎÚ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 60 Ù.Ì. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (799)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 55 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 3¿ÚÈ, 87,50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ·˘Ù. Ê/·-parking, pilotis, 100.000∂. 3. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 4. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 48.000∂. 5. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ı¤·, ÌfiÓÔ 100.000∂. 6. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 395 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 105.000∂. 7. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ·ÓÙ› 180.000∂. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 75.000∂. 9. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 10. 2¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., ÚfiÛԄ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ, μÏ·¯¿‚·-°·ÏÏ›·˜, 49.000∂. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45,50 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 5,50 Ê¿ÙÛ·, ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, ·Ôı‹ÎË, 150.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, μÏ·¯¿‚·, 200∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 38.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÕÓˆıÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 4¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 121 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·ÓÙ› 245.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Ê¿ÙÛ· Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÔÈΛ·-ÁÚ·Ê›· 60.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 6. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 7. 3¿ÚÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 114 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ηٷÛ΢‹˜ ’93, ·˘Ù. Ê/·, ¿ÚÎÈÓ 130.000 ∂ 8. 4¿ÚÈ 125 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ·˘Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, 2 w.c., parking, 220.000∂. 9. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. Ê/·, 130.000 ∂ 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂

11. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. , 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Ì ı¤·, ·ÙÔÌ. º/∞, 135.000∂. √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 210.000 ∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 3. Ανώγειο 105 τ.μ., διπλοκατοικίας, Περραιβού-Αχιλλοπούλου, μόνο 100.000Ε. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. EKTO™ BO§OY 1. Σύγχρονες βίλες Πορταριά 140 τ.μ., με 2.800 οικόπεδο και Καντήραγα 230 τ.μ., διώροφη, φάτσα θάλασσα, 710 τ.μ. οικόπεδο, από 400.000Ε. 2. ŸÈÛıÂÓ ¶∂∑√ (§·Ú›Û˘) ‚ÈÔÙ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.100 Ù.Ì., ·ÓÙ› 220.000 ∂ 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 4 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (802)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio. eu ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 977,62ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞fiÛÙÔÏÔ Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000∂. 2) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 45ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 75.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 2) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000∂. 5) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000∂. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 3) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 5) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 35.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 450.000 ∂ Î·È 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂ Â› ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ Lidl Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 1992 Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 7) ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi-ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000 ∂. 8) ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 775ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 9) ∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 48ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 550,91ÙÌ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 130.000∂. 10) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. ∑∂ƒμ√Ãπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 138ÙÌ Ì ηχ‚È ¤ÙÚÈÓÔ 50ÙÌ. ΔÈÌ‹ 15.000∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1738ÙÌ Â› Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÕÊËÛÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 278ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ΔÈÌ‹ 50.000∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2. 200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 600ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 35.000∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 90.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 350 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂ 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 99.000∂. (806)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. πˆÓ›· ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 67 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. Î·È 382 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫‡ÚÔ˘ 157 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, Ì·˙› Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (811)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 26.000 ∂. §ÒÚË, ÚÂÙÈÚ¤ 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 4Ô˜ ÔÚ. 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 28 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 27.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 53 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 40 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ ÁˆÓÈ·Îfi 55.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ fiÚ. 58.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 75 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜ 2Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+∞Ôı. 95.000 ∂. ºÈÏÏÂÏ‹ÓˆÓ, 5ÂÙ›·˜ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˜ fiÚ., 145.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 100.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 82 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 65.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ “μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜” , ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 190.000 ∂. ™Ù·ı¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 65 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, 65.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ 70 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹, 62.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 55 Ù.Ì. Û 117 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 55.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

¡Â¿ÔÏË, 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, 62.000 ∂. ∞ӷηÛÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊÔ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 85 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 195.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 20 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 160 Ù.Ì. Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÈÏÔÙ‹, 240.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 120 Ì., ∂˘Î·ÈÚ›· 138.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ, 60 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ 68.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù·, ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 192 Ù.Ì. (9Ã22), ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 2,1 80.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 4.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ı¤· 55.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 300 Ù.Ì. 14,5 ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. 50.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ 140 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., ÙڛʷÙÛÔ, 130.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 117 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 55.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, 1.300 Ù.Ì. 120 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 90.000 ∂. ªËϛӷ, 182 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 400 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000 ∂. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 90.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 1060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.200.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ 9.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 300.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÓˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ 420 Ù.Ì. Ì ı¤· μfiÏÔ Û ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ 25.000 ∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 2.400 Ù.Ì. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 28.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 570 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Ú‡̷-ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 16 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ì ÛÙ¤ÚÓ· 36.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 7.800 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi Î·È ÂÏȤ˜, 30.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 300 Ù.Ì., 33.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, 6.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 65.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 48.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 28.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 3.000 Ù.Ì. Ì ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 25.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 35 Ù.Ì. ÌÔӛ̈˜ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ,

κάτοχος πτυχίου (Michigan State University) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ σε παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977-272192, 2428094792. (784)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ (783) ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 68.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔӛ̈˜ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 4.000 ∂, ÙÈÌ‹ 1.800.000 ∂. ∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ù¿ÚÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÚ·Ê›· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 35.000 ∂. °Ú·ÊÂ›Ô Û ·Ú·Ïȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 30 Ù.Ì. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 35.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∑¿¯Ô˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 450 ∂. (812)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ√À¡Δ∞π Καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της διατροφής ζητεί ΑΤΟΜΑ για εργασία (όχι ντίλερ). Πληρ. τηλ. 6976 776064. (216)

∞ª∂™∞ Ζητούνται άτομα για την επέκταση επιχείρησης στο Βόλο. Ημιαπασχόληση έως 600Ε/μήνα, πλήρης απασχόληση έως 2.000/το μήνα. Πληροφορίες: 09.00-14.00, 16.00-22.00, 6937 383058, 6978 952458-What’s up. (217)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρεία

˙ËÙ› ÏÔÁÈÛÙ‹,

πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κάτοχο άδειας Α’ ή Β’ τάξης, με επταετή προϋπηρεσία, εμπειρία σε εισαγωγές - εξαγωγές. Απαραίτητες προϋποθέσεις η άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα, στο e-mail: jobs.volos@gmail.com. (208)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 47χρονος, στρατιωτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, καλλιεργημένος, δυναμικός, διαζ/νος. 40χρονος, οικονομολόγος, εξαιρετικά ευκατάστατος, γοητευτικός, επικοινωνιακός, δραστήριος. 43χρονος, εκπαιδευτικός, ψηλός, εμφανίσιμος, διορισμένος, ακίνητα. 42χρονος, επιχειρηματίας, ελκυστικότατος, καλλιεργημένος, ευγενικός, χαμηλών τόνων. 50χρονος, δημοσίου, ψηλός, γοητευτικός, χαμηλών τόνων, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (782)

του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στη στατιστική, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 2421070284, 6934-616565. (860)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542 (761)

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ πτυχιούχος Γερμανικής φιλολογίας του Α.Π.Θ. με διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6948538432. (961)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (775)

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. BIG-BEN ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (771)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È παλιά κοσμήματα Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (768)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

MA£HMATA ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο, απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (562)

∞°√ƒ∞∑ø

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

Διανομή πετρελαίου κατ’ οίκον, άριστη ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Τηλ. 24210-63904. (781)

∞¡π∂§ ∫ÔÚ˘Ê·›· ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·ÚÒ. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά, οικονομικά, 100% επιτυχία, εχεμύθεια, λύσιμο αρνητικής ενέργειας, άνοιγμα τύχης, αγγελικά φυλαχτά. Δέχεται μόνο με ραντεβού. ΒΟΛΟ-ΛΑΡΙΣΑ τηλ.: 6974 456215 (110)

∞°√ƒ∞∑ø

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (778)

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (767)

ELIN Διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον στις καλύτερες τιμές. Πληρ. τηλ. 6934-010182. (780)

OPEL ZAFIRA 7£∂™π√ ∂§§∏¡π∫√. 1800cc 2001 MONTE§√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ELEGANCE ª∂ ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, ª¶∞ƒ∂™ √ƒ√º∏™, 2 ∏§π√ƒ√º∂™ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™, Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ∞ ™Δ√ Δπª√¡π, O§∞ Δ∞ SERVICE ™Δ∏¡ OPEL. TIMH 5.800

SEAT ALTEA 1600cc, 115PS, 5£Àƒ√, 1Ô Ã∂ƒπ, FULL EXTRA, TIMH 6500

Hyundai Atos PRIME 1.100 cc, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, 55.000 ¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 4.200 ¢ÚÒ

AUDI A3 1600cc 5£Àƒ√, 2000 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, ˙¿ÓÙ˜ 17¿Ú˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4950

SKODA FABIA 1400cc 5£Àƒ√, 2000 ª√¡Δ∂§√, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, A/C, RADIO CD, FULL EXTRA, √§∞ Δ∞ SERVICE ™Δ∏ SKODA TIMH 3.800

Mercedes CLK 200 Kompressor, avantgarde, coupe, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, full extra, 7.500 ¢ÚÒ

OPEL CORSA 1200cc 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2006, 59,000 çª, FULL EXTRA. Δπª∏ 5.800

Skoda Octavia 1.400 ambiente, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, full extra, 87.000 km, ÙÈÌ‹ 5.200

Jeep Grand Cherokee 4Ã4, 2.7 turbo DIESEL, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ·, full extra, 13.900 ¢ÚÒ

FORD FIESTA 1400 5£Àƒ√, 2002 ª√¡Δ∂§√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ∞ ™Δ√ Δπª√¡π, ABS, ∫∞£ƒ∂¶Δ∂™ ∏§∂∫Δƒπ∫√π, FULL EXTRA. TIMH 4.900

Δ√À√Δ∞ ∞ÀGO 1000cc 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2011, FULL EXTRA, 6.000 çª, ∂°°À∏™∏, ™∞¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√, Δπª∏ 8.500

Peugeot 207 cc Cabrio, 1.600 cc, 120 ps, sport pack, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, 31.000 km, ‚È‚Ï›· service Peugeot, ÙÈÌ‹ 11.000

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ (777)


37

ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ Δª∏ª∞ ∫À∫§√º√ƒπ∞∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 4 του Ν. 3463/2006, ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 683 και 685 του 2011 Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου: - Εγκρίνεται η τοποθέτηση προειδοποιητικού σηματοδότη πριν το 10ο Γυμνάσιο Βόλου (Διμήνι). - Εγκρίνεται διάβαση πεζών έμπροσθεν του Γυμνασίου επί της οδού Διμηνίου. - Μονοδρομείται η οδός Έκτορος όπου βρίσκεται η είσοδος του Γυμνασίου. Καθορίζεται μια θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ παρά το νότιο κράσπεδο της οδού Λόρδου Βύρωνος στο ύψος του αρ. 24 μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Γ. Γεραλή, για το υπ’ αριθμ. ΒΟΜ 6576 όχημα. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Πολεοδομίας και Διαφάνειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

E§§HNIKH ¢HMOKPATIA ¢HMO™ BO§OY ¢/N™H OIKONOMIKøN TMHMA: ¶POMH£EIøN

Tαχ. Δ/νση: Πλατεία P. Φεραίου Πληροφορίες: Κωνσταντία Φώτου TËϤʈÓÔ: 24210-92103, Email: k.fotou@volos-city.gr WWW.VOLOS.GR BfiÏÔ˜ 11-11-2011 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 119984/°¶32960

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ª∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙo ¢Ë̷گȷÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË, ¶Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 28/80 & ÙÔ˘ ¡. 3463/ 2006, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 28-11-2011, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 10:30 .Ì. - 11:00 .Ì. (§‹ÍË Â›‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ), fiÔ˘ Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂. ¢. ¢., ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ “∞Ê‹˜ ηÓÙËÏÈÒÓ & ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ٿʈӔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∫ÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 58.450,00 ∂ ¶∂¡∏¡Δ∞ √∫Δø Δ∂Δƒ∞∫√™πø¡ ¶∂¡∏¡Δ∞ ∂Àƒø Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ì ∫. ∞ 45-6495.002 ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ & ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Έ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÏfiÁˆ Έχ̷ÙÔ˜ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂. ¢. ¢ & ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 30-11-2011, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ‹ÙÔÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÙË ÓfiÌÈÌË ÂÎÚÔÛÒËÛ‹ Ù˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÙËÓ T¯ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘ (¶Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÙËÏ.: 24213 50103 ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ www.volos.gr ). Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Παν. Κράβαρη Τηλέφωνο: 24220-21273 Fax: 24220-22204

Αλμυρός 14-9-2011 Αριθ. Πρωτ.: 1696/102715

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Καραζούπη Χαραλάμπου του Χρήστου κατοίκου Ευξεινούπολης, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 19.500,00 τ.μ. στη θέση “Μπαμπαλή” της Δημ. Ενότητας Αϊδινίου, του Δήμου Βόλου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 3208/03 και 3818/10 και ισχύει σήμερα. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ο Δασάρχης Αλμυρού Σπύρος Ανδριανός Δασολόγος

E§§HNIKH ¢HMOKPATIA ¢HMO™ BO§OY ¢/N™H OIKONOMIKøN TMHMA: ¶POMH£EIøN

Tαχ. Δ/νση: Πλατεία P. Φεραίου Πληροφορίες: Κωνσταντία Φώτου TËϤʈÓÔ: 24210-92103, Email: k.fotou@volos-city.gr WWW.VOLOS.GR BfiÏÔ˜ 18-11-2011 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 123125/°¶33873

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√Ã∂πƒ√À ª∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À √ ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢Ë̷گȷÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË, ¶Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 28/80 & ÙÔ˘ ¡. 3463/2006, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 28-11-2011, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 10:30 .Ì. - 11:00 .Ì. (§‹ÍË Â›‰ÔÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ), fiÔ˘ Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂. ¢. ¢., ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ “ªÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 60.000,00 ∂ ∂•∏¡Δ∞ Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ì ∫.∞ 35-6233.001 ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ & ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Έ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÏfiÁˆ Έχ̷ÙÔ˜ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂. ¢. ¢. & ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ 30-11-2011, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ‹ÙÔÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÙË ÓfiÌÈÌË ÂÎÚÔÛÒËÛ‹ Ù˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÙËÓ T¯ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘ (¶Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÙËÏ: 24213 50103 ºÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ www.volos.gr) ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§√¡¡∏™√À

¡√∂ªμƒπ√™

22

ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, ∞Ú¯›Ô˘ Î.Ï. ·., ∫ÈÎÈÏ›·˜ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “√˘·›, ¤ıÓÔ˜ ·Ì·ÚÙˆÏfiÓ, Ï·fi˜ Ï‹Ú˘ ·Ì·ÚÙÈÒÓ, Û¤ÚÌ· ÔÓËÚfiÓ, ˘ÈÔ› ¿ÓÔÌÔÈ, ÂÁηÙÂÏ›·Ù ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ” (∏Û. ·’ 4). Δεν υπάρχει χειρότερον σύμπτωμα δι’ ένα έθνος από το ν’ αφήση τον Θεόν, ν’ αδιαφορήση διά τον νόμον του, ν’ ακολουθήση τον δρόμον της αμαρτίας και της κακίας. Το έθνος αυτό γίνεται άξιον της οργής του Θεού. Δι’ αυτό και ο προφήτης στρέφει προς το έθνος αυτό τους φοβερούς του ελέγχους. Αλλοίμονόν σου, λέγει, έθνος αμαρτωλόν. Αλλοίμονόν σου, λαέ, που είσαι φορτωμένος με αμαρτίας. Δεν είσαι εκλεκτός του Θεού λαός, αλλά γενεά πονηρά. Είσθε παιδιά που έχουν φύγει από τον πατέρα των, τον Θεόν, διά να κάμνουν τα θελήματα του πονηρού διαβόλου. Εγκατελείψατε τον Θεόν, τον πραγματικόν πατέρα και Κύριόν σας, διά να ζήσετε εις την ασέβειαν και την φαυλότητα. Αλλοίμονον εις το έθνος αυτό. Διότι η οργή του Θεού θα ξεσπάση εναντίον του μίαν ημέραν. Δεν είναι δυνατόν, παρά να έχη σοβαράς συνεπείας η αποστασία από τον Θεόν. Είναι επόμενον να πληρωθή με θλίψεις και παθήματα, με πολέμους και λιμούς και καταστροφάς, με επιδημίας και ασθενείας θανατηφόρους.

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και γιαγιά

√§°∞ ¢∏ª. ¶√§πΔ√¶√À§√À

Ετών 90 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Ν. Ιωνία 22 Νοεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Σπύρος και Βίκυ Πολιτοπούλου, Μαρία και Παντελής Μαρέδης Τα αδέλφια: Hλίας και Αγγελική Κυριακίδη, Άννα και Στέφανος Μπαλάς, Εμμανουήλ και Μαργαρίτα Κυριακίδη, Αριστείδης και Μαρία Πολιτοπούλου, Φανή χα Απ. Πολιτοπούλου Τα εγγόνια: Πάνος και Ολίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™

Αρ. Πρωτ.: 6378

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Αλοννήσου, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ” , προϋπολογισμού 27.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 16%). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργασιών: 17.270,00 Ε, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 3.108,60 Ε, Απρόβλεπτα: 3.056,79 Ε, Αναθεώρηση: 357,71 Ε και Φ.Π.Α.: 3.806,90 Ε. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου: Αλόννησος, Τ.Κ. 370 05, μέχρι και 28-11-2011. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24243 50215 & 24243 50216, FAX: 24240 65207, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Ηλιάνα Παπαμίχου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-11-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 470,00 Ε και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και 29-6-2012. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. “Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2008” . 7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 9. Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό των 10,00 Ε, που κατατίθεται στο ταμείο του Δήμου Αλοννήσου, εκτός αν οι υποψήφιοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Αλόννησος 21-11-2011 Ο Αντιδήμαρχος Αλοννήσου Νικόλαος Αγάλλου

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

∑∏™∏ πø∞¡. ∫√ÀΔ™√À∫√

Ετών 49 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στη 1 μ.μ. Ν. Ιωνία 22 Νοεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Σουλτάνα-Μαρία - Σταύρος Καραγατσίδης, Ιωάννα Κουτσούκου Η μητέρα: Σουλτάνα Ιωαν. Κουτσούκου Τα αδέλφια: Δημήτριος - Ζωή Κουτσούκου, Αρετή Κουτσούκου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§∂¡∏ °∫√ƒ°∫∞

Ετών 80 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 1 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ. Ο σύζυγος: Παναγιώτης Τα παιδιά: Μαρία Γκόργκα - Παναγιώτης Καραβίτης, Βαρβάρα Δανιήλ Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Άννα Καλλιονίδη, Αργυρή Γκόργκα Τα εγγόνια: Iάσονας, Δέσποινα, Ηρώ, Δημήτρης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ÃÀ™√À§∞ ¢∏ª. ™√Àπ¶∞

Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 12 μ. από το σπίτι μας στην οδό Αϊθαλίδου 2, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αλυκές 22 Νοεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Αλέξανδρος - Ειρήνη Σουίπα, Κωνσταντίνος - Θωμαΐ Σουίπα, Γεώργιος - Στυλιανή Σουίπα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Γιάνκα.


38/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ (ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 192 (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘), ÙËÏ. 24210 47859, Δ˙È·ÌÙ˙‹-∫ÔÓÙÔ‡ ™˘ÓÔ‰‹˜, ∂ÚÌÔ‡ ∫ÔÚ·‹, ÙËÏ. 24210 23320, ∞Ú‚·Ó›ÙÔ˘-∞‰·Ì¿ÎË ∂ϤÓ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 83, ÙËÏ. 24210 35092. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘-∫fiÎηÏË ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 39 (ÌÂٷ͇ °·˙‹-°·ÏÏ›·˜), ÙËÏ. 24210 35598. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 24210 60038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˘ ·Úfi‰Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, Δ˙¤Î·˜ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∫fi·ÓÔ˜-∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÁÚÈ¿, μÔÏÈÒÙ˘ Õ. §Â¯ÒÓÈ·, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜ - ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋:

ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞fi 1/11/11-31/3/12 ∞fi μfiÏÔ, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫Àƒπ∞∫∏ 1/1/12: ∞ÏfiÓÓËÛÔ 12.00 - ™ÎfiÂÏÔ 12.26/12.35 - °ÏÒÛÛ· 13.10/13.15 - ™ÎÈ¿ıÔ 13.35/13.45 - μfiÏÔ 15.25. μfiÏÔ 18.00 - ™ÎÈ¿ıÔ 17.40/17.50 - °ÏÒÛÛ· 18.10/18.15 - ™ÎfiÂÏÔ 19.50/19.00 - ∞ÏfiÓÓËÛÔ 19.25. 24/12/11, 31/12/11 Î·È 6/1/12 ¢∂¡ £∞ ∂∫Δ∂§∂™Δ√À¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞. Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∞ ∂∫Δ∂§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√ ™À™Δ∏ª∞ ∂¡∞§§∞°∏™. ∞fi Ù· Flyingcat 5 & Flyingcat 6 1/1/11-28/12/11 ∞∫π¡∏™π∞ FC 5. 29/12/11 - 31/03/12 ∞∫π¡∏™π∞ FC 6. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ΔÚ›ÙË 1/11/11-ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 11/4/12 & ΔÚ›ÙË 17/4/12-¶¤ÌÙË 31/05/12 & ¢Â˘Ù¤Ú· 10/9/12-ΔÂÙ¿ÚÙË 31/10/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, °ÏÒÛÛ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045

A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072…

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜... ·ÏÏ·Á¤˜. 2. ∞ÌÔÈ‚‹ Ì˘ÏˆÓ¿ - √ÌڤϷ ÁÈ· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. 3. ªÈ· ÚfiıÂÛË - ∂›‰Ô˜ ÏÈı¿Óıڷη - ªÂÁ¿Ï· ‰ÚÂ¿ÓÈ·. 4. °Î·ÚÛfiÓÈ - ¢Â›¯ÓÂÈ. 5. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· - °¿ÏÏÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ - ¢ˆÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘. 6. ∞Ôı‹ÎË Î¿Ùˆ ·fi ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù· ·ÏÈÒÓ ÛÈÙÈÒÓ - μÔ˘Ófi Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘. 7. ...ΔÛÂ: ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ - ºÈÙ›ÏÈ ÙÛ·ÎÌ·ÎÈÔ‡ - ∞Ú¯·›· ·ÈÁ˘Ùȷ΋ fiÏË. 8. ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ - ∫fiÚË ÙÔ˘ ÏfiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ· - ∏ Ù‹‚ÂÓÓÔ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. 9. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË - ¢Ô¯Â›· ÓÂÚÔ‡ ‹ ÎÚ·ÛÈÔ‡. 10. ÀfiÓÔÌÔ˜ Ì ÂÎÚËÎÙÈο - ŒÓ· ÁχÎÈÛÌ· - ∞ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙÔ... “Â’ ÒÌÔ˘” . 11. °›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ∫Ú·Ù›‰ÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. 12. ∞ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ (·Ú¯Èο) - ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi... ٷΛÌÈ - ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚˆÓ. 13. ∞Ù¿ÈÛÙ· - ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜... ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÚÔÊ˘Ï·Á̤ӷ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. 2. ∫È ¤ÙÛÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ - ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Ê·ÁËÙÒÓ. 3. ∞Û‡ÌÌÂÙÚÔ, ¿ÎÔÌ„Ô - μÁ¿˙ÂÈ... Ì¿ÙÈ. 4. ¶ÚÔ‰›‰ÂÈ... ·Ú¯¿ÚÈÔ Ô‰ËÁfi - ª¤ÛÔ ¿ÛÎËÛ˘ ›ÂÛ˘ - ∫ÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ¶˘ÚËÓ·›ˆÓ. 5. ∞·Ú¿‰ÂÎÙ·... ¤ÓÙ˘· - ¶·ÏÈ¿ ÌÔÓ¿‰· ‚¿ÚÔ˘˜. 6. ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋... ÛÊ‹Ó· - ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÈÒÓ·˜ - §Ô˘Î›·... ¯·˚‰Â̤ÓË. 7. •‡ÏÈÓÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· - ŒÓ· ¯ÚÒÌ· - ÕʈÓË... ™ÔÊ›·. 8. ∞Ú¯‹... ·Ú¯‹˜ - ºÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î·ÏfiÁÂÚÔÈ - ∏ Ì·‡ÚË... ÁÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜. 9. ¶·ÏÈfiÙÂÚÔ˜ πÙ·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ - ¢ÈÏfi... ‚È¿˙ÂÙ·È. 10. ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Ì·˜ ¯ÔÚfi˜ - ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ∞fi ÛÎÔfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. 11. ™‡ÓÙÔÌÔ˜... ·ÚÈÔ˜ - ∂ÈÛ΢¿˙ÂÈ ·Ô‡ÙÛÈ·. 12. ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ ¡·ı·Ó·‹Ï - ∫ÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï -

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

™·Ṳ̂ÓÔ... ‰fiÚ˘. 13. ¡ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÙÔ˘ 1821 - ª¿ÏÏÈÓÔ ·ÓˆÊfiÚÈ Ì ÎÔ˘ÎԇϷ. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. E¶∞¡∞™Δ∞Δπ∫∂™ 2. •∞°π - ¶∞ƒ∞™√§π 3. ∞¡∞ - ∫√∫ - ∫√™∂™ 4. ™∂ƒμπΔ√ƒ√™ - ¡∞ 5. ªπΔ - ™∞§ - Δ∞¡ 6. ∞ª¶∞ƒπ - ™∞√™ 7. §∞√ - π™∫∞ - ™∞π™ 8. π° - ∞¡Δ∞ - Δ√°∞ 9. ™∂πƒ∞ - º§∞™∫π∞ 10. ªπ¡∞ - ∫∂π∫ - ∞ƒª 11. ∂ƒ∞¡√π - ™∞∞ƒ 12. ¡∞Δ - ∫∞™Δ - §∏¢∞ 13. ∞™πΔ∞ - º∞§Δ™√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂•∞™º∞§π™ª∂¡∞ 2. ¶∞¡∂ - ª∞°∂πƒ∞™ 3. ∞°∞ƒª¶√ π¡∞Δπ 4. ¡π - μπ∞ - ∞ƒ∞¡ 5. ∫πΔƒπ¡∞ - √∫∞ 6. ™¶√Δ - π™Δ - ∫π∞ 7. Δ∞∫√™ - ∫∞º∂ - ™º 8. ∞ƒ - ƒ∞™∞ - §π™Δ∞ 9. Δ∞∫√§∞ - Δ∞∫∞ 10. π™√™ - √™√™ - ∞§Δ 11. ∫√™ - Δ™∞°∫∞ƒ∏™ 12. ∂§∂¡∞ - π∞πƒ - ¢√ 13. ™π™∞¡∂™ - ∞ª¶∞™.

∫ƒπ√™ ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿ Ó· ›Ù ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ı· ‰Â¯ı›ÙÂ. ∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi; Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-33-23-1-3. Δ∞Àƒ√™ √ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ Û ۈÛÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ı·‡Ì·Ù· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹, fi¯È ÛÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-23-12-4. ¢π¢Àª√π ∞¢ı˘Óı›Ù Û ÊÈÏÈο Û·˜ ÚfiÛˆ· Û‹ÌÂÚ· ·Ó ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞Ï¿ ÌÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÁÈ· Ó· Û·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-39-33-21-23-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÈÎÚ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù fiϘ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-39-20-33-45-12. §∂ø¡ ªÂ Ù· Ó‡ڷ Û·˜ ͢Ó¿ÙÂ Î·È Â›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· η‚Á¿ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜ Ó· ÙÔ˘ οÓÂÙ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎfiÏ·ÛË Ì ÙËÓ ÎÙËÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜, ÙË ÁÎÚ›ÓÈ· Î·È ÙË ˙‹ÏÈ· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-23-5-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· οÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÛ¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηϿ ı· οÓÂÙÂ, ÙÔ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË. ªfiÏȘ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ Î·È Ì ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-3-29-11-23-4.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Î·È ÙÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-33-45-67-7. ™∫√ƒ¶π√™ £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ οÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ fï˜ ı· ÙȘ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÌÈÏ‹ÛÙÂ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-39-4-12. Δ√•√Δ∏™ ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ʤÚÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂΛ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÚΛ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÂÛ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-33-12-38-9-7. ∞π°√∫∂ƒø™ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ Û ÂÛ¿˜, ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ, ‚Á›Ù ‚fiÏÙ· ¤Íˆ, Â¿Ó ‰Â ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ, ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ, Û˘Ó·ÓÙËı›Ù Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È ÁÂÓÈο ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ fi,ÙÈ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-44-3428-12-3. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·›ÛıËÛ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂÙ ÂÈfiϷȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηÈ, ÂȉÈο, ‚È·ÛÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-3-33-23-4-12. πãÀ∂™ √È Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Î·È Â˘ÓÔ˚Τ˜. ∞‰Ú¿ÍÙ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÔÈ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ¯ı˜ Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-44-34-7-3.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TƒπΔ∏ 22 N√∂ªμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∫ÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.00

ºÒÙ· ·Ú·Î·ÏÒ ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ªÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ΔÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ˘ ∫·ÂÙ¿Ó ™‚Ô‡Ú·˜ ¢¿ÎÚ˘· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ Δ· ¤ÙÚÈÓ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· √ ΋Ô˜ Ì ٷ ·Á¿ÏÌ·Ù· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ √È Δ˙fiÓ·˜ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· Escape (∂) ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ “√ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜” ™·Ó ·‰ÂÏʤ˜ √È Ù˘Ì‚ˆÚ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ıÂÒÓ Δ·Í›Ì “√ ‰Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∏ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË 10.00 ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.15 ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ÓÙÔ‡ 19.00 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· “ª·ÚfiÎÔ” 20.00 √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· 23.00 ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 “∫ÔÊÙÂÚfi ÏÂ›‰È” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· Mega ¶ÚˆÈÓfi mou H ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ 50-50 ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· live ¡¿ÔÏÈ - ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· live ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.50 °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 12.50 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.00 00.30 01.30 02.30 05.00

™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ √ ¢·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙-Ì¿ÓÈ· √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ™·Ú›Ù·, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªade in Star ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÈΛٷ “∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Supernatural “∏ ¤ÎÚËÍË” ºÒÙ˘-ª·Ú›· live (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ηڤÎÏ· ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

08.00 ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· 09.40 ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ 11.00 ªË ÌÔ˘ ÂȘ 12.00 ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ 13.00 ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ 14.00 ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ 14.30 ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 16.30 ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ 17.10 ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 18.00 °ÂÁÔÓfiÙ· 18.45 £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË 21.00 °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ 21.25 √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· 23.00 °ÂÁÔÓfiÙ· 23.50 ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

111111111111111111111111111

08.00 ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· 09.30 ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ 11.00 ª·˙› 12.00 ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.30 Shamwari: ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ 09.00 OÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 09.30 ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ 10.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 11.00 ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ̤ڷ 12.30 ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 15.00 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 15.30 √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ 16.00 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 17.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.15 ¶¤ÓÙ ηÈ... 18.30 √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ 19.00 “Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ” 19.40 Pre game 19.45 ∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ “¶∞√∫ - ™√§∂ °·ÏÏ›·˜” 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 “√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È¯·ÛÌfi˜” 00.30 ΔfiÔÈ ˙ˆ‹˜, ÙfiÔÈ È‰ÂÒÓ 01.30 ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) 03.00 ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ 03.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· 04.30 √ ËÏ›ıÈÔ˜ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 17.10 18.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.10 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (E) Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (E) Play and win ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ‰Â Á˘Ó‹ Ó· ÊÔ‚‹Ù·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·” ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Greek §fiÏ· ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ŒÏÏË Î·È ÕÓÓ·

¶H§IO 48 UHF

06.00 ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) 07.45 √ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ ƒ¤ÈÌÔÓÙ 08.45 √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ 09.45 £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) 10.45 ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) 11.45 ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) 12.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË

¡∂Δ 00.30

√ ‰Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ÙˆÓ ∂ͷگ›ˆÓ ∫ˆÌÈ΋ ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1983, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˘ ∑ÂÚ‚Ô‡ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÒÓË ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, πÛ·‚¤ÏÏ· ª·˘Ú¿ÎË, Δ˙fiÓÈ μ·‚Ô‡Ú·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Δ˙ԇ̷, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ô˘ÏÈοÎÔ.

√ ÙÚÂÏfi˜ ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜ ·fi Ù· ∫·Ú¿ıÈ· μ›ÎÙˆÚ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘. °È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÎϤ‚ÂÈ Ì¤ÏË ·fi ÓÂÎÚÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘˜ ͷӷʤÚÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÙȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ Δ·ÍÈ·Ú¯›Â˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· Î·È ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘...

∂Δ1 23.00

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 109’, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ °Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, Õ·ÚÔÓ ŒÎ¯·ÚÙ, √‡Ì· £¤ÚÌ·Ó, ¶ÔÏ Δ˙·Ì¿ÙÈ.

√ ª¿ÈÎÏ Δ˙¤ÓÈÓÁΘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÂÙ·Èڛ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ˘ÔÎϤÙÂÈ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi οı ۯÂÙÈ΋ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Δ˙¤ÓÈÓÁΘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ οı ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜...

STAR 22.00

16.00 ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ 17.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È 21.00 ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (best of) 23.00 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 24.00 Sex and the city 01.00 The big game 02.00 ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) 03.00 ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) 04.00 Patras aller retour (∂) 04.45 ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜

17.00 ™ÎfiÚÂÚ

05.00 ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 19.30 MAD: OK

H ‰Â Á˘Ó‹ Ó· ÊÔ‚‹Ù·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1965 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ· Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁo ∫ˆvÛÙ·vÙ›vo˘, ª¿Úˆ ∫ovÙo‡, ¢¤Ûˆ ¢È·Ì·vÙ›‰o˘, ™Ù·‡Úo •Âv›‰Ë, ∫·ÙÂÚ›v· °ÒÁo˘, ∫ÒÛÙ· ¢o‡Î·, §›Ï˘ ¶··ÁÈ¿vvË, ∫·›ÙË §·ÌÚoo‡Ïo˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏÏÈ‚ˆÎ¿.

√ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘, ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ οÔÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ȉÈfiÙÚÔÔ˜ Î·È ÛÙÚ˘ÊÓfi˜, ·ÏÏ¿ ηٿ ‚¿ıÔ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ ÚÒËÓ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ηÙÔÈÎÔ‡Û ̷˙› Ù˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙ› Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ô‰ËÁ› Í·Ó¿ Ù· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ∞fi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË, ÌÈ· ·ÏÔ˚΋ ÎÔ¤Ï·, ̤¯ÚÈ ÙÔ Á¿ÌÔ, ÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ οو ·fi ÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ ÂÛÙ›·...

∞¡Δ1 21.00

22.00 £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 04.00 ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· 06.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 07.00 ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

09.00 17.00 17.30 18.00 24.00

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· “ÃÔÎÔ˘Û¿È” 01.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ

111111111111111111111111111

06.00 ¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ 10.00 ™∫∞´ ÙÒÚ· 13.00 °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ 13.30 Ten years younger 14.00 ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ

Su - Doku

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

15.00 ™∫∞´ life

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17-23/11/2011

17.00 Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú·

∞π£√À™∞ 1 √π ∞£∞¡∞Δ√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.45. √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À Δ∂¡ Δ∂¡: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À ª√¡√∫∂ƒ√À: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00.

18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.45 ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ 19.45 Doctor Who

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

20.45 ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 23.00 CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

EYKO§O

ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ Î·È ıÏ›„Ë ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ ı· ı¤Ï·Ì Ӓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙË ‰È‹ÁËÛË... ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ∫·ÚÏ ΔÛ¿ÈÏÓÙÂÚ˜, ÂȉÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û ›‰Ú˘Ì· ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ· ÂÂȉ‹ ›¯Â ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘. ΔÒÚ· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó·...

∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË

15.00 ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ

¢Ú·Ì·ÙÈ΋, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 135’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›Ï˘ ªÔÌ £fiÚÙÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ª›Ï˘ ªfiÌ £fiÚÙÔÓ, ¡ÙÔ˘¿ÈÙ °ÈfiηÌ, Δ˙ÔÓ ƒ›ÙÂÚ, §Ô‡Î·˜ ªÏ·Î, ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù˘‚¿Ï, ¡¿Ù·ÏÈ ∫¿ÓÙÂÚÓÙÂ˚.

00.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 Situation Critical: Apollo 13 01.30 ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ 02.30 The first 48 03.30 That’s entertainment

∞π£√À™∞ 2 √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À Δ∂¡ Δ∂¡: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À ª√¡√∫∂ƒ√À: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.45. √π ∞£∞¡∞Δ√π 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00. ∞π£√À™∞ 3 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√-∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.15. Δ√ §À∫√ºø™ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ∏ Ã∞ƒ∞À°∏ ∞’ ª∂ƒ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.45, 23.15. ∞π£√À™∞ 4 Δ√ §À∫√ºø™ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ∏ Ã∞ƒ∞À°∏ ∞’ ª∂ƒ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.30, 22.00, 00.30.


40 TÚ›ÙË 22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011

MÂ NÔ˘

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

∞ÎfiÌË ‰˘Ô “ÎÔÚÓ›˙˜” ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ì ٷ ‚Ú·‚›·

T· ¿ÏÏ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ¶ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜, Ô˘ ı· Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙË ƒˆÛ›·, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù·, ηıÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔʤÏË ·fi Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ˘TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈP¿ÏÏË Î‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ‹Úı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÂÚÓ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, Ô˘ η٤‚·ÈÓ·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ “Á¤Ê˘Ú˜” Ì ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‹‰Ë ̤¯ÚÈ ÙË ƒfi‰Ô. ªÂ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¤ˆ˜ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ·˘ÍËı› Î·È ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Û˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÌÈ· ¯ÒÚ· ‹ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÚ›‰ÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÌÔÚ› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¯ÒÚ· Ì ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂηÂÙ›·˜ ‹ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜, ¤Ó· ÔÛfi ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ô˘ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ ¤Ó· ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ Îϛ̷ÙÔ˜, ı¿Ï·ÛÛ·˜, ‹ÏÈÔ˘, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ï¿ıÔ˜ “ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·” . °È·Ù› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “ÂÙڤϷÈÔ” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Û ·Í›Â˜, ÂȉÈο ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ó· ‚¿˙ÂÈ Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜. ∏ ¢ÂÏÈÍ›· Î·È Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ·Ó·Áη›Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. rallis@e-thessalia.gr

Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂ, ̤۷ ÛÙË ¯Ú˘Û‹ ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “Philoxenia Awards 2001”, ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Helexpo. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ οÓÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ “̤وÔ” Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Û‹ÌÂÚ·. ∂›·Ì fï˜, fiÙÈ ·fi ÎÔÚÓ›˙˜, ¯ÔÚÙ¿Û·ÌÂ. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ fiÚıÈÔ. Œ¯Ô˘Ì Â›Û˘ Û˘Ó·›ÛıËÛË, fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ı¤ÛË ˆ˜ ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ÁÈ·Ù›, ÁÈ· Ó· ·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· οÓÂȘ ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÎÈ ·fi ÙËÓ fiÏË. ÕÚ· Ô μfiÏÔ˜, ÂÙÂÚfiʈٷ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ÛÙÂÎÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·Ï‡ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋, fiˆ˜-fiˆ˜. fl˜ fiÙ fï˜, ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ˜, ı· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ù˘ ‚Ú¿‚¢Û˘; ¶Ò˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ó· ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó, Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ Í¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó „ËÊ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ, fiÙ·Ó ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷, ı¤ÏÂÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡ ·fi ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘; ŸÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÈÔÓÈ¿; ŸÙ·Ó ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ∫È Ô μfiÏÔ˜, ¿ÏÈ Ò˜ fiÙ ı· ·Ù¿ÂÈ ÛÙË “‚È·Ṳ̂ÓË” ÙÔ˘, ÚÔÓÔÌȷ΋ ·Ú·Ï›· ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ; ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ÙÔ˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ·fi ÙÔ ı¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÙfiÓ ‹ ‰ÂÓ Ù· ¯·ÓٿΈÛÂ Ë ·‰È·ÊÔÚ›·. §¤Ì ÂÌ›˜. °È·Ù› ¿ÏϘ ÔÈ ‚Ô˘Ï¤˜ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ.

Œ‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ÙÚÔ˚ηÓÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÛÙˆ‰›· ÙÔ˘˜, Ô˘ ‹Úı·Ó ¿ÏÈ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. √ ΔfiÌÛÂÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô ªÔÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô ª·˙Ô‡¯ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜

ΔÚ¿Â˙·˜. “∞ÎÔ‡˜ fiÙÈ ‹Úı·Ó Î·È Û È¿ÓÂÈ Êfi‚Ô˜”, ı˘Ì‹ıËη Ù· ÏfiÁÈ· Ê›ÏÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÙÔÁȷο‰Â˜ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÚÈÁ˘-

Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜, Ù· ÊÏ·˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ÕÎÔ˘ Ó· ÎÚÂÌfiÌ·ÛÙ ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ó·È, ·ÏÏ¿ ˘·ÏϋψÓ. ∫·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì ÙȘ ÂÚÈÔÈË̤Ó˜ ÌÔ˘¤Ù˜ Î·È Ù· ÔÏ˘ÂÛÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙȘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÎfiÛÎÈÓÔ, ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ¯ÒÚ· ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚ·¤˙È Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, Û· Ó· ÌËÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙÂ. £ÏÈ‚ÂÚfi, Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∫È ÂΛ Ô˘ ‚Ϥ·Ì ¤Ó· - ¤Ó· Ó· Û‚‹ÓÔ˘Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ·fi Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÙȘ ·˘Ï¤˜, Ó¿ÛÔ˘ Ù· ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó, Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·, ˆ˜ οı ÂÔ¯‹, ¤¯ÂÈ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÙfiÓÔ. ∂ÓÙ˘ˆÛȷο Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘˜, Ì ‰Âο‰Â˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ·fi ÙȘ ÈÔ ··Ï¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˙ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ÔÚÙÔηϛ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘. ÃÚÒÌ· „¿¯ÓÔ˘Ì ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fi,ÙÈ Ì·˜ ·fiÌÂÈÓÂ...

ΔÚ¿Â˙˜: ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÙÚÈÂÙ›· TÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ Δ¤ÏÏÔÁÏÔ˘

ŸÙ·Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008 Ô ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ӷ “ÛÒÛÂÈ” ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì 28 ‰ÈÛ. ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· “ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ã”, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÌÈ·˜ ·’ ÙȘ 4 Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¤ÌÌÂÛ· Î·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ Â›¯Â, fiˆ˜ Ì·˜ ˙·Ï›˙Ô˘Ó ¤ÎÙÔÙ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ¤ÎıÂÛË Û ÙÔÍÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ΔÔÓ ÛÒÛ·Ì ÏÔÈfiÓ. ∏ ÙÚ¿Â˙¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÙÚ¿Â˙·” (Ì ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ∂ıÓÈ΋, Alpha Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) Î·È Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜.

∞fi ÙfiÙÂ, ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Ô Î. °.∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ¤ÙÚÂÍ Ôχ ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ¯ˆÚ›˜ Ô‡ÙÂ Ë ¡¢, Ô‡Ù ÙÔ ¶∞™√∫, Ô‡Ù ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· Ì·˜ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó “·›ÍÂÈ” Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ñ·Ú·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √˘ÒÚÂÓ ª¿ÊÂÙ -‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ΤډԢ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ΔÔ 2007 ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÂȘ “Û˘ÛÙËÌÈΤ˜” ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·Ê‹ÌÈ˙·Ó Î¤Ú‰Ë +73%(Ë ∂ıÓÈ΋), +50%(Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜), +34,7%(Ë Alpha), +32,1%(Ë Eurobank). ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ “ÙÚÒÂÈ” ÌfiÓÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, Ù¤ÙÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÎÂÚ‰ÒÓ, Ó· “ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È” Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙȘ ˙ËÌȤ˜. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÊıÈÓfiˆÚÔ, 3 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÔÈ

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ÕÏÏ· 3,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜!. ✒∂£¡√™: ¶ÚÒÙÔ Î‡Ì· Âʉڛ·˜ Û Ë̤Ú˜. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ΔÔ˘ÚÎÈ΋ “·fi‚·ÛË” Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: μÚ·¯˘Î‡Îψ̷ ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ. ✒∂™Δπ∞: 梉›˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ›. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: ™˘ÓÙ¿ÍÂȘ: ¡¤· Ì›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ 50% (Û ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È ÂÊ¿·Í). ✒Δ∞ ¡∂∞: ΔÂÛÙ ¶··‰‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÛÎÈ¿ ÌÈ·˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: ª¿¯Ë ÁÈ· Ù· 8 ‰ÈÛ. ✒¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: ∫Ú›ÛÈ̘ Â·Ê¤˜ ¶··‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ.

ÙÚ¿Â˙˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ 4Ô ·ÚfiÌÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘Ëı› ÂΉfiÛÂȘ 86 ‰ÈÛ. Û ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜, Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ù· 78 ‰ÈÛ. ÂÓÒ 26,5 ‰ÈÛ. ¤¯Ô˘Ó “ÙÚ·‚‹ÍÂÈ” ·fi ÙÔ European Liquidity Assistance ̤ۈ Ù˘ ΔÙ∂. °È· ÔÈ· ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÈÏ¿Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜; ∞˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ; ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚÂȘ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‚Á‹Î ÛÙËÓ “Á‡Ú·” ÁÈ· Ï›Á· “„ÈÏ¿” ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Úfiı˘Ì˜ Ó· Ù˘ ‰·Ó›ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ Â›¯Â ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· “·ÓÙÏ‹ÛÂÈ” ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ELA ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó; ∞fi ÙÔ protagon.gr

22-11-2011  
22-11-2011  

h theta ths tritis

Advertisement