Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 22 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.37 - ¢. 17.37 ™∂§∏¡∏ 19 ∏ª∂ƒø¡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.327 † ΔÈÌÔı¤Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¶¤ÚÛÔ˘

800-11-35000

™Î¿Ó‰·ÏÔ Siemens ™ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ 7,3 ÂÎ. ú ÛÙËÓ ÀÁ›· √°¢√¡Δ∞ ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™Ò-

Ì·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀÁ›·˜ ‰È·‚È‚¿ÛıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ “ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ·Ô¯ÚˆÛÒÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ‰È¿ڷ͢ ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ”. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 7,3 ÂÎ. ¢ÚÒ. ■ ÛÂÏ. 8

ÕÁÚÈÔ˜ η‚Á¿˜ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ΔÈ Ï¤Ó ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ

‡ÂÏÏ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, Ì ˘Ú¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜. ∞fi ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ Û 5 “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È 7 “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ¡¢ “‰Â›¯ÓÂÈ” 7 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™Â ·È¯ÌËÚ¿ Û¯fiÏÈ· “ÂÚ› ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوӔ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÛÙ· ÔÔ›·, Ì ÙȘ ÔÚÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Â›ÛËÌ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ■ ÛÂÏ. 7

£

ªÂ ÙÔ˘˜ 278.000 ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÌfiÓÔ, Ó· Â›Ó·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢

653.000 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ

■ ÛÂÏ. 29

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ô͋ψÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ΔÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ. 15 ™∫√¶∂§√™ ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘

■ ÛÂÏ. 10

ΔÚÂȘ ÓÂÎÚÔ› Û ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙ· Δ›Ú·Ó· ■ ÛÂÏ. 31

ŒÂÛ «ı‡Ì·» Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘...

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ™ËÌ›ÙË ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ÛÂÏ. 6 ■

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ì ÙÔ ELENXIS ■ ÛÂÏ. 30 ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ‚›·˜ ■ ÛÂÏ. 16

“£Àª∞” Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ¤ÂÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘

¶·Ú·Û΢‹˜ ¤Ó·˜ μÔÏÈÒÙ˘, ÁÏÈÙÒÓÔÓÙ·˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, fiÙ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Ì ‰‡Ó·ÌË Û ·˘Ùfi. °È· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÂÓËÌÂÚÒıËΠ¿ÌÂÛ· Ë ΔÚÔ¯·›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó·, ÂÓÒ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ·ÁˆÁ‹˜, Â›Û˘ ÁÈ· ·Ù‡¯ËÌ·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜. ■ ÛÂÏ. 13

∂ÓÒ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi„ ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ √∞∫∞

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: «ŒÎÏÂÈÛ» ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ■ ÛÂÏ. 19

¶Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 13 ∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·

■ ÛÂÏ. 29


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ÕÚ˘ ÷Ù˙‹˜ - ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ Ô‰ËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

«ª¤Û· Û ̛· ‰ÂηÂÙ›· ¯¿ıËΠÙÔ 50%-60% Ù˘ ÂÏ·Ù›·˜...»

A¶√æ∂π™ ∞Û΋ÛÂȘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ T˘ ∂§§∏™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

ŒÓ· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ·˘Ùfi Ù˘ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Ï·Ó¿Ù·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· ÛοӉ·Ï· μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È Siemens, Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹, ηıfiÚÈÛ·Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘... ΔfiÛÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, ÙfiÛË ÌÂÏ¿ÓË, Î·È Ë ÌÂÓ ÚÒÙË ˘fiıÂÛË ‹Á ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù˘ ·Ó·¿ÓÙËÙ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ë ‰Â ‰Â‡ÙÂÚË, ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ò˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÔÈ ‹Ú·Ó Î·È fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› - οÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ¤ÛÙˆ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ È· Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ·, ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÂṲ̂ÓÔ˜ Î·È ¿Ú·, Ì· ¿Ú· Ôχ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜! °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ˘‹ÚÍ ÈηÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ Â› ̤Ú˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·›· ÛÙ¿ÛË ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. “£· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÏÈÓÙÛ¿ÚÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È ‰Èο Ì·˜ ÛÙÂϤ¯Ë” , ¤ÏÂÁ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Â›Ù ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ›Ù ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜, ÏfiÁˆ ηٷÚڷΈ̤Ó˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜! √È ÎÚ·˘Á¤˜ ·ÁˆÓ›·˜ ÔÏ›ÁˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ, ·ÊÔ‡ ‰fiıËÎ·Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Â˘ı˘ÓÒÓ. ŸÌˆ˜, Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ›‰ÈÔ Î·È ··Ú¿ÏÏ·ÎÙÔ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞Ù¤ÚÌÔÓ˜ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·fiÏ˘ÙË ·‰˘Ó·Ì›·-¿ÚÓËÛË Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·Ù¤ÏÂȈٷ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·˙¿ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. ΔÈ ÎÈ ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens... ∏ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÎÔ¿ÛÂÈ ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù·ÁÔ› ‰ÂÓ ¿„Ô˘Ó Ó· ˘ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‰Â¯ıÔ‡Ó Â˘ı·ÚÛÒ˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ì·‡Ú· Ù·Ì›· Î·È ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜! ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ·. √‡Ù ı· ηÙ¢ӷÛÙ› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó Ô ÂÈÛÚ¿Í·˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹! ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂχıÂÚÔ˜ Ô ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ! ÿÛˆ˜, ÙÒÚ·, ˘fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ›ÂÛË, Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ - Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË - Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ·¤¯ıÂÈ· Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ‚·Ú‡ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ÚÈ¿ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. À’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞Ï. ∫ÔÓÙÔ‡ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. √ Î. ∫ÔÓÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ˙ËÙ› ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ·fi ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ‰È¿ ÎÏËÚÒÛˆ˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∑ËÙ›, ‰ËÏ·‰‹, fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Î·È Û ‚¿ıÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰Âȯı› Ë “·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙË ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” . ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÎÔÏÔ˘ı› οı ˘fiıÂÛË Ì ÔÛÌ‹ ÛηӉ¿ÏÔ˘. ΔÔ “fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ì·ÛÙ” ! ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·›ÛıËÛË ÂÚ› ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Î·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù˘¯fiÓ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‰‡ÛÎÔÏ· ›ıÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Á·ıfi ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ʤÚÂÈ Ù· ¿Óˆ-οو. ∞fi ÙËÓ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ë ·fiÎÙËÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “ΔÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· οı ÂÓ‹ÏÈη. ŸÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ϤÔÓ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ϥˆ, ˆ˜ οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‹ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÂȉ‹ Ë ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î. ÕÚ˘ ÷Ù˙‹˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ “Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â¿ÁÁÂÏÌ·” .

O ∫∞πƒ√™

“∂ÚÁ¿˙ÔÌ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 12 ÒÚ˜, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √È ™¯ÔϤ˜ √‰ËÁÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÛÙÔȯ›·, fiÙÈ ÚÈÓ ·fi 10 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û¯ÂÙÈο ·ÚÈıÌfi˜ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Ë ÂÏ·Ù›· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë Ì›ˆÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 50%-60%, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÷Ù˙‹˜. “¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›Ó·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̷ı‹Ì·Ù·. ∞Ú¯›˙·Ì ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÂÏÂÈÒÓ·Ì ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÒÚ· ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ··Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Û ̷ı‹Ì·Ù· ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜” . √È ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ √‰‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÂÓ‹ÏÈΘ, ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 70 ÂÙÒÓ. ΔÔ 99% ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. §ÈÁÔÛÙ¿ Â›Ó·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. “ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ÷Ù˙‹˜. ∫·È Ë ·fiÎÙËÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. “∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫Δ∂√ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ” . ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Û ‰›Î˘ÎÏ·, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 10%-15%.

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÂÓÈο Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ ¿ÙÔÌ·, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û ‰fiÛÂȘ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ÷Ù˙‹˜. ¢ËÏ·‰‹ ‰›ÓÂÙ·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË. ΔËÓ ‰›ÓÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ŒÙÛÈ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ÷Ù˙‹˜. ÀÂÚÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Ô‰ËÁÒÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 20ÂÙ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÌÂÈÒıËΠÔχ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ÕÚ˘ ÷Ù˙‹˜. ∂›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ıˆÚ› ˆ˜ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË Î·È ı· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ·Ó·Áη›Ô ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ·. √È ÁÂÓȤ˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Î·È fiÏÔ Î·È Ó¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó. √ Î. ÷Ù˙‹˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, οÓÔ˘Ó Ì›· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË...

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÙË £Ú¿ÎË, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ·Ú¯Èο ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ‰˘ÙÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜ Î·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË 7 Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...10ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...9ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...9ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...8ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 3...8ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5...8ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 2...8ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ

√È Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ

™Â ÊÔÈÙËÙ‹ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, Â›Ó·È ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. 줂·È· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, Ô˘ ›¯Â ÚÔ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ “η˘Ùfi” ·˘Ùfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ÕÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ “¤ÎÙڈ̷” , ¿ÏÏÔÈ “ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi” , Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È ˆ˜ ÌÈ· ηϋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÔÏ˘‰¿·ÓÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ›. ª·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∫·Ïfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ...

º.™.

°.•.

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜

¢Âοڷ ÙÛ·ÎÈÛÙ‹ ΔÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi ¯¿ıËÎÂ, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ “ÁÈÔʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜” , ÁÈ· ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ·‰È¿ÊÔÚ·...ΔÈ ¿ÏÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Âοڷ ÙÛ·ÎÈÛÙ‹;

Ÿ¯È fiÏÔ Ì·‡Ú· ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·È Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ì·Ú·˙ÒÓÂÈ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, ÁÈ·Ù›, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·Îԇ̠fiÏÔ ·ÚÓËÙÈο Î·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ‡„Ë, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î¿ÔȘ ÓËÛ›‰Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚˆÙÔÔÚ›·˜.

Œ¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›·; ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ Ó¤Ô Û‹Ì· Ù˘ ¡.¢. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ ÔÚÙÔηϛ. √È ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Û‹Ì· ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi. ∞˘Ù¿ Ì·˜ Ì¿Ú·Ó·Ó. ∂‰Ò ÙÔ ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ, ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û‚‹ÓÂÙ·È, Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Ù˘ ∑‹ÌÂÓ˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·ÏÏÈÔÙÚ·‚ÈÔ‡ÓÙ·È, Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· Î·È Ù· Û‹Ì·Ù·... º.™.

∞ʛۘ ∞ʛۘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. √È ·Ê›Û˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, Û ÙÔ›¯Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛËÌ›·. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹Úı·Ó, ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Î·È Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È È· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Î·È ÔÈ ·Ê›Û˜. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÏfi ÎfiÔ.

∫·Î‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘, η΋ Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·Ï·‚‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ “Ù¤Ú·Ù·” , Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·fi Â›ÛËÌ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. “∏ ¤Ú¢ӷ ·ÔηχÙÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó”, ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ʤÚÂÙ·È, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. √È ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó - ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·-Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô. “£· ˘¿ÚÍÂÈ fiÚÈÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤„¢Û ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì· ¤Û¢Û ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ, fiÏÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ‰‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ¯ÚÂÒÓ Î·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Ì “·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·”, Ì ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ΔÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Û ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿... ªÂÙ¿ ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∫∞Δ. Δ∞™

μ.∫.

™ÙÔ›¯ËÌ·

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ˘ ¡Δ√ƒ∞™ ¡Δ∞´§π∞¡∞

√ ıÚ›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ›ÓÙÚÈÁη˜ ∏ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ›ÓÙÚÈÁη ıÚÈ¿Ì‚Â˘ÛÂ. ∫·È, ÙÂÏÈο, Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜, Ù· ÌÏÂÁ̤ӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ì‰ԇÏÈ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ Siemens, ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÚÈÛÌ· Ù· ÈÔ ·ÎÚ·›· ÙÔ˘˜ ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Ò˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Ì ÙË Á¿Ù·. ∫Ú˘ÊÙÔ‡ÏÈ ¿ÁÚÈÔ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “‰È¿ Ù·‡Ù·” : ™ÙÔ ¶∞™√∫, ÔÈ Ì·Ú·ıÒÓȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÎfiÓÙÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ê¿ÓËΠӷ ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ηٷÏÔÁÈÛÙ› Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Î·È Ó· ÌË ‚ÚÂı›, ÌÂÏÏÔÓÙÈο, ÌÚÔÛÙ¿ Û ·Ôηχ„ÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ ÂÎı¤ÛÔ˘Ó. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ªÂ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· “Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛÎÈ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô” , ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ·Û·Ó ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ó¯È˙fiÓÙ·Ó Ò˜ ·ÚÁ¿ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ - ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔÈ. ™ÙË ¡.¢. ‹Ù·Ó ¿ÏÏ· Ù· ¿Á¯Ë Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó. ¶ÚÒÙÔ Ù˘ ̤ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÌË ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ „‹ÊÔ, Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓÔ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Ú›ÍÂÈ Ï¿‰È ÛÙȘ ÂÓ‰ÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ˘fiÁÂȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔÓ ∫. ™ËÌ›ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘, fï˜, ÙÔ ¤·ÈÍ ‰ÈÚfiÛˆË. ∂ÓÒ ¤Û¢Û ӷ ÙÔ˘˜ ·ıˆÒÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô˘‰¤Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓÔ¯‹˜ ÚԤ΢„” , ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤Ú¢ӷ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤ÏÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ·‰È΋̷ٷ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê›. ∞fi ÙËÓ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞

™ÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂΛÓÔÈ ¤‚·˙·Ó ÛÙÔ›¯ËÌ· ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ “‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ” . °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ... °.•.

∫·Î‹ ·Ú¯‹ ¢Â ı· ‰Ôı› ÌÂÁ¿ÏË “ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜” ÛÙËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. Ãı˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ˙‹ÙËÛ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘. “ªÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÂÓÈο ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÌÈ· ıÔÏÔ‡Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, fiÙ·Ó fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô‡Ù ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ” ‰‹ÏˆÛÂ. ∫·Î‹ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞fi ÎÔÓÙ¿ ™ÙÔÓ Œ‚ÚÔ, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· Î·È ÛÙË ™¿ÌÔ ı· ‚ÚÂı› Û‡ÓÙÔÌ· Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ Î·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô È‰È·›ÙÂÚ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. √ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. °.•.

∏ ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ∏ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÎfiÌÈÛÙÚÔ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ¤ÂÛÂ Û·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ̠οÔÈ· ¤ÛÙˆ ˘ÔÙ˘Ò‰Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜. ¢ËÏ·‰‹, ΢ڛˆ˜ Ì ‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ Ì›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î›ÓËÙÚÔ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. ∫·È fiÛÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‹‰Ë Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó 1,10 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÂÓÙfi˜ fiψ˜, Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÍÂ·ÁÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ‰Â‹ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. £. ∫. μ.

ªfiÓÈÌÔÈ... £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Î·È ı· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∫·È fiÛÔÈ ·Ó·ÚˆÙȤÛÙ Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ “∫Ô‡ÎÔ” , ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ Ï¤ÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ηٿ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÌÂÚÈ¿. §¤ÙÂ; °.•.

ΔËωȷÛΤ„ÂȘ ΔÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ÔÈ· Û¯ÔÏ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ̤ۈ ÙËωȷÛΤ„ÂˆÓ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘. ™Â 20 Ë̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ fiÏÔÈ, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ··ÓÙ¿ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ù¤ˆ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ª·Ó›ÓË, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

“ªÂ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ “··ÓÙ¿” Ë Î. ª·Ó›ÓË ÛÙ· ÂÚ› ¯ÚÂÒÓ Î·È ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ Ù˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÚÔÎÏËÙÈÎÔ‡˜. º·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÚÔÎÏËÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ó·Á¿ÁÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û Ì›˙ÔÓ ı¤Ì·. ∞ÏÒ˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌ·ÈÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ηٷ„‡Íˆ˜... πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÙÂÏ›ˆÛÂ... ηٿ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ (!) ÌÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 2-3 ˆÚÒÓ Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ - ÂΛÓÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ - ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞¤ÎÚ˘„Â Ë Î. ª·Ó›ÓË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ۇ̂·ÛË Ô ¢‹ÌÔ˜, Ù˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·˘Û›ÌˆÓ, ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ‡„Ô˘˜ ϤÔÓ ÙˆÓ 17.000 ú Î·È ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÌË ‡·Ú͢ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏËÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ì‹Ó˜. ∞¤Ê˘Á fï˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ (·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ô˘ Ù˘ ηٷ̷ÚÙ‡ÚËÛÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ù˘ Î. §Â‚¤ÓÙ˘) Ô˘ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›ÎÔÛÈ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÌÈ·˜ ηÈ: 1. ™Ù· ÌÂÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ›¯·Ó Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ª¿ÈÔ, ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. 2. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ “Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·” ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi „ËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Â› ıËÙ›·˜ Ù˘ Î·È 3. ΔfiÛÔ ·˘Ùfi fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙¢¯ÙÔ‡Ó Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ Ô˘ ·ÔηχÊıËÎÂ Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ. ¶·Ú¤ÏÂÈ„Â Â›Û˘ Ë Î, ª·Ó›ÓË Ó· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Ù· ‰¿ÓÂÈ·

165 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ °. ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Δ· 165 ¯ÚfiÓÈ· ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·ÛÛ¿ÓË. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1901 Î·È ÂÚ·ÙÒıËΠÙÔ 1904. ΔÔ ¤ÙÔ˜ 1905 ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ◊Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Û ÌfiÓÈ̘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔÓ ÚÔÏÈ̤ӷ, ‰ÂÍÈ¿ Ùˆ ÂÈÛϤÔÓÙÈ, Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¢ÂÚÁ¤ÙË ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÌÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÍ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. √ μ·ÛÛ¿Ó˘, ·È‰› ÊÙˆ¯‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ 1830. ™Â Ó·ڋ ËÏÈΛ· ‹Á ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ·fi ÂΛ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, fiÔ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ΔÂÏÈο, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Δ¿ÓÙ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÏÔ‡ÙÈÛ ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 1892, ¿ÊËÛ Ì ‰È·ı‹ÎË 500.000 ¯Ú˘Û¿ ÊÚ¿Áη, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 60% Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ™¯ÔÏ‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ Ù˘¯fiÓ ˘fiÏÔÈÔ Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ¿ÍÈÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙË ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ¶. ¡·˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ŒıÓÔ˜. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ “ÌË ˘Ô¯ˆÚ›Ӕ . ¡· ÌË ‚ϤÂÈ Â¯ıÚfi˜ ÙËÓ Ú‡ÌÓË ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘. √ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏËÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ 1912-13, › ٷ ÂÍ‹˜: “¢ÂÓ ··ÈÙÒ Ó· Âı¿ÓÂÙÂ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ∞·ÈÙÒ Ó· ÓÈ΋ÛÂÙ” . ∫·È Ó›ÎËÛ·Ó Ó›ÎËÓ ÂÚ›ÙÚ·ÓË. ∫·È ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜, Î·È ÛÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î.¿. ΔÈÌËÙÈΤ˜ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ: °È· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ŒıÓÔ˜ Ë ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 1948 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›Ԣ ∞Ó‰Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. ∂›Û˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙÔ ÃÚ˘ÛÔ‡Ó ªÂÙ¿ÏÏÈÔÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ Ì¤Á· ¢ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÚÔÙÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·Ú¿ÏÂÈ„Ë. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ÚÔÙÔÌ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiψ˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. μ‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÙÔ̤˜ ÛÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηًÚÁËÛ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔÈ. ∞ÏÏ¿ οÙÈ Ô˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÔÈ ÂÈه̂Ș ·Ó·Áڷʤ˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ” .

Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Û˘Ó¿„ÂÈ ÛÙËÓ ıËÙ›· Ù˘, Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ¢ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ٛÔÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û οÔȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó, ÂΛÓË “ÂÔ›ËÛ ÙËÓ Ó‡ÛÛ·Ó” ÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Î·È Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Ï‹ÍÂÈ Â‰Ò Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Û˘ Ù˘¯·›· ·Ó·Î·Ï‡„·ÌÂ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ›¯Â ¿ÁÓÔÈ· Î·È Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÙfiÛˆÓ ¿ÏψÓ. ∞ÎfiÌË Ë Î. ª·Ó›ÓË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ›¯Â ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú·Í ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ Î·È ϤÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi, fiÛÔ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ - Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÂ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√È ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚ¿Ó ÙÔ Û·Ú›ÎÈ ÙÔ˘˜ √È Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ‰Âο‰Â˜ ¯ÒÚ˜, ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙË̤ÏËÙË Î·È Û˘¯Ó¿...·Âı¯‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È Ì›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·, ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· “Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË” . √ Â›ÙÚÔÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· Ù·Í› Î·È ÙȘ ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °È¿ÛÎÈ, ¤ÎÚÈÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜: “Δ· Û·Ú›ÎÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ôχو˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¤Ó‰˘Ì·. ŸÏ˜ ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‹ ÂıÓÔÙÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜” . √ Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ‚¤‚·È·, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÚÔ‡¯· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜.

ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙËÓ ∞Ó·Ù. ∂Ù·ÈÚ›· ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ Î·È ÙÂÏÈο ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ۠¿Ù·ÎÙË ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·ıÒ˜ ÙÒÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÏÂÙÒÓ ‡„Ô˘˜ 18.000 ú Î·È ϤÔÓ Â˘ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ›‰Ë ηٷ‚ÏËı›, ÂÓÒ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÎfiÌË ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜. ∞˜ Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜ ËıÂÏË̤ӷ ·Ú·‚ϤÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˜ ‰‹ÌÔ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ì ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. §Â‚¤ÓÙË ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ›‰È· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì οÔȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ì·˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ¯Ú¤Ë Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· 3,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯fi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘.

√ °È¿ÛÎÈ, ¿ÓÙˆ˜, › fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÊÔÚ¿Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·ÚÔ›. “¢ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ Ìfi‰·˜” , Û¯ÔÏ›·Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∞fi ÂÏÔÓÔÛ›· ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎÂ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÈ √ Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÈ ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÂÏÔÓÔÛ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ È·ı› Ï‹Úˆ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈÔ‡. √ 49¯ÚÔÓÔ˜ ËıÔÔÈfi˜, Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘. “√ Δ˙ÔÚÙ˙ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÔÓÔÛ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô

ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘. “∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, Ë ÈÔ ÊÔÓÈ΋ ÓfiÛÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ‰¤Î· ¿Û¯Ë̘ ̤Ú˜, ·ÓÙ› Ó· Â›Ó·È Ì›· ηٷ‰›ÎË Û ı¿Ó·ÙÔ” . ∏ ›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÏÔ‡ÓÈ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ̤ۈ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ Twitter ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ CNN, ¶ÈÚ˜ ªfiÚÁηÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ “Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¿Û¯ËÌ·” .

¢ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ Ô ™¿Û· ª¿ÚÔÓ ∫fiÂÓ √ ™¿Û· ª¿ÚÔÓ ∫fiÂÓ, Ô ÎˆÌÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ “ªfiÚ·Ù” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ “ªÚÔ‡ÓÔ” , ı· ˘Ô‰˘ı› ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·. √ ª¿ÚÔÓ ∫fiÂÓ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ¢ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜” , Ë ÔÔ›· ı· οÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2012, ·Ó·Ê¤-

∫·Ïfi ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı› Ó· “ıÔÏÒÛÂÈ” Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ó· ·ÔÛ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ “‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË” Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘, ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ ηٿÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û‡˙¢͋˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¢‹ÌˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› ·fi ÙÔ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, Î·È Ë ÔÔ›· ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÊÔ‡ Ë Î. ª·Ó›ÓË, Û˘Ìو̷ÙÈο , Ù˘ ›¯Â ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜, Û‡ÓÙ·ÍË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ) ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û‡˙¢ÍË, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘. ™˘ÓÔÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î. ª·Ó›ÓË ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÛÔÊ‹ Ï·˚΋ Ú‹ÛË “∂Λ Ô˘ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó Ì·˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ‚fi‰È” !!! ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ϤÔÓ , fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÁηÏ› ÂÌ¿˜ ÛÙȘ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜ ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, ·ÚfiÌÔȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·È ı· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·ÈÚfi fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔÈ ¢‹ÌÔÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÌ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘, Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ οÔÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·ÚfiÎÏËÙË Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¡atura Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ʤÚÂÈ ‚·ÚȤ˜ ¢ı‡Ó˜ ηıÒ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20ÂÙ›· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ›¯Â ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÊÂÈÏ ӷ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı›, Ó· ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ›¯Â ·ÓÙȉڿÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÁη›Úˆ˜ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÔȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÛÂ Î·È Ì ÙÔÓ fiÈÔ ‚·ıÌfi ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÁÓ¤˜ Î·È ·Á·ı¤˜ ÙÔ˘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ¿ÛÙԯ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙfiÔ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ οÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ËÌÂÚÒÓ Ì ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÙÔ˘ Â·Ê¤˜ ÙfiÛÔ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Δ∂¢∫ ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈο ‰›ÎÙ˘·, Ì‹ˆ˜ Î·È ÛÙÔ “Î·È ¤ÓÙ” ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì οÙÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘” .

ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Paramount Pictures. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 58 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ “ªfiÚ·Ù” Î·È ÙÔ˘ “ªÚÔ‡ÓÔ” , §¿ÚÈ ΔÛ·ÚϘ. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∫fiÂÓ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∞ÏÂÎ ªÂÚÁÎ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¿ÓÙÂÏ Î·È Δ˙ÂÊ ™¿ÊÂÚ. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜. √ 39¯ÚÔÓÔ˜ ª¿ÚÔÓ ∫fiÂÓ Â›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ 2006 ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ˆ˜ “ªfiÚ·Ù” , ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔ˜ ¤Ó·Ó ·ÓÙÈ-ÛËÌ›ÙË ÚÂfiÚÙÂÚ ·fi ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Áȉ‡ÛÂÈ. ∏ Ù·ÈÓ›· ¤Î·Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÂÚ›Ô˘ 260 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÂÓÒ Ô “ªÚÔ‡ÓÔ”, ÙÔ 2009, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ËıÔÔÈfi˜ ˘Ô‰˘fiÙ·Ó ¤Ó·Ó ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ Ìfi‰·˜, ¤Î·Ó ÂÚ›Ô˘ 140 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ Û·˜ ÂÓԯϛ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ;

∑ˆ‹ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∂›Û˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË” .

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“ΔÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜” .

ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ μÔÚÙÂÏ›ÓÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ fiÏË. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË” .

∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂÓԯϛ, Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ŸÙ·Ó ‹Úı·, Ï‹ÚˆÓ· 55 ÏÂÙ¿ Î·È ÙÒÚ· ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÙÈÌ‹ 80 ÏÂÙ¿” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

™Ô‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ›¯Â ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ·fi Ù· ÎÚËȉÒÌ·Ù· ÙÔ˘... Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘, Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ¤·ı ˙ËÌȤ˜ Ë Ï·Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘... ΔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ıÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜, ·Ó ‹Ù·Ó Ô‰ËÏ¿Ù˘ Î·È ÌÈ· ÛÙÚ·‚ÔÙÈÌÔÓÈ¿ ÙÔÓ ¤ÚȯÓ οو, ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ, ÛÙ· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ·˘Ù¿ ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·’ fiÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÂÚÓ¿ÂÈ... ∏ ‚ÂÏÙȈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÏÒ˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‚ÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ “οÚʈ۷Ӕ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÛˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜, ·ÏÏ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ·ÎfiÌË Î·È Â˙Ô‡˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚ·Ùԇ̠̤۷ ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· Ô‰‹Ï·Ù·. ΔÚ·Á¤Ï·ÊÔ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›·... ∂§.™.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ™ÙÔ 32Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‚¿„ÈÌÔ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ fi„˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ. ªÔÚ› Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓıËÚ¿, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÎfiÛÙÔ˜. ∞ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜.

Δ·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ... ÂÚ›ÁÚ·ÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ...ηډȿ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ “Ô˘Ú¤˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Û˘Óԉ›· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó Â˙‹ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ì ÛÎÔfi Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ Î·È Ô‡ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ fï˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈԇ̷ÛÙ ÂÌ›˜...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

º.™.

£· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË; ∏ ‚›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‚›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ¶¤Ú˘ÛÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·ıËÁËÙ‹, ÂÓÒ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¤Ó·˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. °È·Ù› Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È ÔÚÁ‹, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·; ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·fi„ÂȘ ÂÚ› ÚfiÛÏ˄˘ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ªÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› χÛË; º.™.

∫·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ΔÂÏÈο ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹, ·Ó Î·È Ôχ η΋

Û˘Ó‹ıÂÈ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Û·Ó ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ·fi ÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÛÎÔ˘›‰È·. ∫¿ı ›‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘›‰È·. ¶Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, ¯·ÚÙfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÙ·¯Ù› ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜ Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÛÎÔ˘›‰È·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Û˘Ó‹ıÂÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ Îfi‚ÂÙ·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. £. ∫. μ.

30ÂÙ›·˜

¡¤· “ÂÈÛ‚ÔÏ‹” ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿˜ ·fi ¯ı˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “¡¤· “ÂÈÛ‚ÔÏ‹” ηÎÔηÈÚ›·˜ ·fi ¯ı¤˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂȉÈÎÒÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ™ÊÔ‰Ú¤˜ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏϘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ, ÂÓÒ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ‰ÈÓ¿. ™ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ›¯·Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘fiÓÔÌÔÈ, ·Ú’ fiÙÈ - fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ- ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¶Ôχ ÓÂÚfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜” . ªÂÁ¿Ï˜ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙËÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ “√ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÁÂÙÔ‡˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ËÚÙË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔοÚÔ˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.000 ÙfiÓÓÔ˘˜ ¤·ı ˙ËÌÈ¿ Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 30-100% Î·È ÌÂÙÂÙÚ¿Ë Û ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛÈÌÔ” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ì·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· “∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ˝ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ÓÙÈÌÂÙˆ-

¶‹Á ¯·Ì¤ÓÔ ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ‰˘Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙËı› ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ·ÓÙ› Ó· ÙÔ ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ πÃ Î·È Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ·Ôı‹ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ù· ÂfiÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÂΛÓÔÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·Û·Ó Î·È ÙÔ ¤Ù·Í·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó, ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ›¯·Ó ‰··ÓËı› ÚÔ ÂÙÒÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ηٷÛÙÚ·Ê›. ∫·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, Û¯ÔÏ›·˙·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÂÈ ÊˆÙ·ÁˆÁË̤ÓÔ ÁÈ· 15 ÂÈϤÔÓ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜.

°.•.

22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

›Ûˆ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· Ô˘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·” . Èڛ˜ ÂÈÎfiÓ· Î·È ‚Ô˘‚¤˜ ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “μÔ˘‚¤˜ ¯ı¤˜ ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙ˜ Ù˘ ∂ƒΔ Î·È Ù˘ À∂¡∂¢ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, fi¯È ·fi ‚Ï¿‚˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÈÂÎfiË Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏, ÏfiÁˆ ηÎÔηÈÚ›·˜” .

ÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï˘ı› Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. √ ÓÔ̿گ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ‹Ïı ÛÂ Û˘Ìʈӛ·” .

£· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ “ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Â·Á-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ΔÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ “∫-5” ¯¿ıËΠ·‡Ù·Ó‰ÚÔ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: √È ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ΔÔÌÚÔ‡Î, ÛÙË ‚fiÚÂÈÔ ∞ÊÚÈ΋. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÂÙÛ¤·˜ η٤Ϸ‚ ٷ ˘„ÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚÂÌÂÛ›Ó·˜ ÛÙËÓ μfiÚÂÈÔ ◊ÂÈÚÔ.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... º˘ÛÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∂›Û˘, ηٿÏÏËÏ· ÚÔ˜ ηٷӿψÛË ÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘” Ù· ηÙ„˘Á̤ӷ Ï·¯·ÓÈο, Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ·fi ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 21.

™ÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ “‰È·ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘” ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ ∫.√. ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Ì ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∂ıÓÈ΋˜ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ‰Ôı› Ô ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÚÎÂÙÒÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ϤÓÂ, ·fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›·, ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· ‰È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Ì ڢıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂∫∞ Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡atura. ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ȉ›ˆ˜ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ¤Ó· modus vivendi, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÓÂÒÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‹ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ”. ÕÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ “ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜”. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ¿ÚıÚÔ ÙˆÓ °. ºÏˆÚ›‰Ë, ¡. ∞ÏÂ˘Ú¿ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÂÚÌËÓ›˜ ÂÚ› “·ÓÙÈËÁÂÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘”. ÕÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ, fiÙ·Ó ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ë ›ÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË. ∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∫ÔÈÓ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ΛÓËÙÚ· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô‡Ù ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô.

MÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ™ËÌ›ÙË Ì ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· «∏ ¡¢ ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·fi ÙȘ χÛÂȘ» ϤÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ «∏ ·ÔÏÔÁ›· ™ËÌ›ÙË ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ï¤ÍË ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ∞£∏¡∞, 21.

›ıÂÛË ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·fi ÙȘ χÛÂȘ”, ÂÍ·ÔχÂÈ Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ·Ú·ÂÌÊı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens.

∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens ·Ó¤‰ÂÈÍ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Î·È Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙËÓ “·ÎÚ·›· ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·, Û˘ÓÔÏÈ΋ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¿ÏÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Û˘Ó¯›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙË ¡¢ fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ·Ó·ÎÚÈ‚‹, ÂÏÏÈ‹ ‹ Î·È „¢‰‹ ÛÙÔȯ›·, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÔÙ¤. ∞ÔÛÈÒËÛÂ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÙȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÔ C4I ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ¡¢, Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ Ù‹˜

·Ô‰›‰ÂÈ ·Ú·Ï¿ÓËÛË, ·ÊÔ‡ “·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ √Δ∂ ˆ˜ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ”. ∏ ¯ÒÚ·, ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ˘Âڂ› ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·fi ÙȘ χÛÂȘ.

¡¢: Δ›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ ™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¡¢, Ë ÔÔ›· ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›. ∏ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·ÙËÁÔÚ›

ÙÔÓ Î. ™ËÌ›ÙË fiÙÈ “‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ï¤ÍË ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ì·ÎȤڷ”, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ “η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô‡Ù ÛÙÔ 1 ÂηÙ. Ì¿Úη ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô‡Ù ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ô‡Ù ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ·fi ÙÔÓ Î. Δ¿ÛÔ ª·ÓÙ¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÌÔÏÔ-

Á‹ÛÂÈ fiÙÈ ‹Ú ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË Siemens”. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ “Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ™ËÌ›ÙË ˆ˜ “·ÔÏÔÁ›·”, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

™ÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ë ¡¢, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞£∏¡∞, 21.

∂›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÂÍ·ÔχÂÈ Ë ¡¢. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÊÂÚ ۯÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡¢ fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∏ ¡¢ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù›, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì¤Û· Û ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË Î·ÓfiÓˆÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ¡¢ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Î·È “ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·” Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Î·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. “£ÏÈ‚ÂÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫”, Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ÒÛÙÂ Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ›ÛÔ ·ÚÈıÌfi ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ·fi οı ÎfiÌÌ· Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÌÂ Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·. ∏ ¡¢ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› ¿ÌÂÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛÈÛË ·ÓÒÙ·Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û Â›Â‰Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ¡¢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıÂÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù˘¯fiÓ ÂӉ›ÍÂȘ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹,

˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ¡¢, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Ë ¡¢ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢-

ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, ηٿ fiÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 ·Ú. 1. “ÀÂÚ‚·›ÓÂÈ Â›Û˘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÙÚÔ Î·Ù¿ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη”, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ¡¢ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ηٿ ÚÔÛÒÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰ÈÒÍË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú¿ÍË. “√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ì ÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È fi¯È ηı’˘fi‰ÂÈÍË”, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘

·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘.

∞¿ÓÙËÛË °. ¶Âٷψً ™Â ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. “™‡ÓıÂÙË, Úfi¯ÂÈÚË Î·È, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘”, ·Î·Ù¿ÏËÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.√ Î. ¶Âٷψً˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¡¢ η٤ıÂÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ̤ۈ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. “°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ë ¡.¢. ÚÔÛ·ı›, ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜, Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ÂÏ›˙Ô˘Ì fi¯È Ì¿Ù·È·, Ë ¡.¢. Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜.

™Â ηٿÛÙ·ÛË «ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜» ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ §∞√™ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ∞£∏¡∞, 21.

™Â ηٿÛÙ·ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚˆÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ ›‰ÈÔ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ıˆÚ› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ‹ ÙÔ˘ §∞√™ Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “ı· ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÚfiˆÚ˜ οÏ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ϛÛÙ·” . ∫·È, ηٿ ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Û ÙÚ›· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ §∞√™ ıˆÚÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ‰Â‰Ô̤ӷ. ¶ÚÒÙÔÓ, ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi 5,2% ÛÙÔ 4,6% ‹ ÛÙÔ 4,5%. ∫·È, ÙÚ›ÙÔÓ, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ë ›‰È· ËÁ‹, ÂÎÙfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ÂͤÏÈÍË ‹ ηÎfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·fi

ÏÂ˘Ú¿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ “ÚÔÈÎÈ¿”, fiˆ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ. “ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 3Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ϛÛÙ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞¶∂ª¶∂. ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿. √ ›‰ÈÔ˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ‰˘Ô “ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· Ù· ÿÌÈ·” Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 30 Î·È 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ë “ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜ ÁË ÙÔ˘ §∞√™”, ·ÊÔ‡, ·fi ÂΛ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2001, Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯¤‰È· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ, ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 22 IANOYAƒπOY 2011

•¤Û·ÛÂ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

ÕÁÚÈÔ˜ η‚Á¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens £‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÎfiÌÌ·Ù· - ™Ù· ‡„Ë ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ∞£∏¡∞, 21.

£

‡ÂÏÏ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, Ì ˘Ú¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜. ∞fi ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ Û 5 “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È 7 “Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜” ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ¡¢ “‰Â›¯ÓÂÈ” 7 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÚÒÙÔ ÙÔÓ ∫. ™ËÌ›ÙË. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÎfiÈÌË ·Ú·Ô›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ. ™Â ·È¯ÌËÚ¿ Û¯fiÏÈ· “ÂÚ› ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوӔ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ÛÙ· ÔÔ›·, Ì ÙȘ ÔÚÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Â›ÛËÌ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. μÔϤ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ÂÍ·ÔχÂÈ Î·Ù¿ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· “ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÎÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì›˙˜ Ù˘ Siemens ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. §ÔÁÈ΋ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÛÙÂÓÒÓ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوÓ, ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, º. ∫Ô˘‚¤Ï˘. ªÂ ·È¯Ì‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens ÔÈ ÙfiÓÔÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·. “£¤·ÙÚÔ ·›˙ÂÙ ÂÛ›˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ Î·È Ë ¡¢ Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ ÛÙÔ ÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÏÔ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë Siemens” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ √ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ‹‰Ú¢Û ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÌË ‚Á¿˙Ô˘Ó ‚È·ÛÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘.

√È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ

ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÃÚ›ÛÙÔ˘ μÂÚÂÏ‹: “√ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. Δ· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÚÂ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔÈ. ∏ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· “ªÂÓ

ÃÔ˘Ú” Î·È Î·Ù¤ÏËÍ Û “ÕÌÔÙ Î·È ∫ÔÛÙ¤ÏÔ” . “∂›Ì·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: Ô ÚÒÙÔ˜ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ ı¤ÛÂÒ˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÎÚÈÙ‹ÚÈ· face control Û ÌÈ· ΢ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÎÔÈÌÔًوÓ. ΔÈÌÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‚Ô‡ÏËÛË ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·¯ÒÚÈÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÒ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. √È ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Â͈ıÂÛÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ̤۷ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. μÂÚÂÏ‹˜. ªÂ ÔÚÁ‹ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¢

°È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. “∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË Siemens Ó· ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ù˘ Â͢ËÚÂÙ› 100% ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È fi¯È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶ÚÒÙÔÓ ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ›¯· ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î. ∑ÔÚÌ¿ fiˆ˜ „¢‰Ò˜ ÌÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· ıÂÛÌÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Â¤‚·Ï· ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ “ͤÏ˘Ì·” ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ „¢‰Ò˜ ÌÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈ· ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÂÈÚ›ÛÙËη ÔÙ¤ Î·È Î·Ì›· ·fi ÙȘ Â›Ì·¯Â˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ¤Ú·Ó οı ÏÔÁÈ΋˜ Ë ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÛÎÔfi

Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÁÂÏÔÈÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞̇Ó˘ Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ˘¤ÁÚ·„Â, ·Ú¤Ï·‚ ‹ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۇ̂·ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙË Siemens. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· “ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÚfiÛˆ·” ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜. “∫¿ÔÈÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÓÙ·¯ıÒ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ÛÙÔ “ο‰ÚÔ” ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·Ôχو˜ ÛÙÔȯ›Ԕ , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. √ °È¿ÓÓÔ˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ı¤·ÙÚÔ

ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Ì ¿Û¯ÂÙ· ı¤Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ η̛· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ›ıÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ› Ë Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘ ÁÈ· fiÙÈ Î·È ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ‹‰Ë ıÔÏfi ÙÔ›Ô ÁÈ· ηı·Ú¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . ∫ÂÚ·˘Ófi ÂÓ ·ÈıÚ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Δ∂ Î·È Ô˘‰Â›˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛıËΠ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο, fiÙ·Ó ‰ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ·. ø˜ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙ·Î˘ÏËı› Î·È ÛÙË ¡¢ Ì ÌÈÎÚfi„˘¯Ë ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÒÓ” . √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·›ÙËÌ· ÁÈ· οı·ÚÛË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û fiÏÔ ËıÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍfiÓÙˆÛ˘, ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ¢ı˘ÓÒÓ. √ Î. §È¿˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤‚·Ï ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ √Δ∂ Ô‡Ù ̛· ˘ÔÁÚ·Ê‹, ·ÊÔ‡ ηٿ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ηٷÁÁ¤ÏıËΠۇ̂·ÛË Ì ÙË Siemens Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ·Ê› ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÓÒ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˘Ô-

¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ Ú‹ÙÚ˜ Î·È Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. “ΔÔ Î·ÎÔÛÙË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û›ÏˆÛ‹˜ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜” , ηٷϋÁÂÈ. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Siemens, ÛÙfi¯Ô ›¯·Ì ӷ ‚Úԇ̛̠˙˜ Î·È ÎϤÊÙ˜. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘ÁηχÙÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜ Î·È ÙȘ Ì›˙˜ η Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎfi ΢ӋÁÈ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ” . ∞˘ı·›ÚÂÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¡¢, °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ™Â ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô ›‰ÈÔ˜, ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘‰ÂÌ›· ÂÍÔ˘Û›· ›¯Â ‹ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Û΋ÛÂÈ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Δ∂, ÏËÓ Ù˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ˆ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √˘‰¤ÔÙ ÂÚÈÂÏ‹ÊıË ı¤Ì· Siemens Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô‡Ù ˘¤ÁÚ·„ ‹ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠۯÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÒÛÙ ӷ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÚÒÌÈÎÔ ¯Ú‹Ì·, Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ √ ∫Àμ∂ƒ¡∏Δπ∫√™ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÂχıÂÚ·, ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÚԤ΢„Â. ∫È ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ÙÔ ·ԉ›ͷÌÂ. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ . ΔÔ ∫∫∂ Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÎÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì›˙˜ Ù˘ Siemens ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Ù·Ì›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë ‰È·ÏÔ΋ ·ÔÙÂÏ› ÓfiÌÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë. ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚·ÛÙ› ·fi fiÏÔ ÙÔ Ï·fi ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™ ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘-

„Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘: “¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ˆ˜ ÙÔ Ì‰ԇÏÈ” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Ê¿ÓËΠ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹. §ÂÊÙ¿ Ô˘ ‹Á·Ó Û ‚·Ï›ÙÛ˜ Î·È ÛÔ˘›Ù˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó (...). ª›˙˜ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· Ù·Ì›· ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, οÙÈ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. √È ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, Ô‡ÙÂ Î·Ó ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ó (...) ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë Siemens ı· ÂÍÂÏȯı› Û μ·ÙÔ¤‰È ¡Ô2. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÛÙÈΤ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ” . ∂›ıÂÛË ÛÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ϤÔÓ ·Ïfi, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó Î·È ÔÈÔ› ‹Ú·Ó Ì›˙˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤ÁÈÓ·Ó

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·. §ÔÁÈ΋ Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÛÙÂÓÒÓ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوÓ, ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, º. ∫Ô˘‚¤Ï˘. “√È Ôϛ٘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ë ›‰È· Ë ·Í›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” , ÚfiÛıÂÛÂ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË” , Ó· ·Û΋ÛÂÈ ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi οı ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ˙ËÌ›· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ.

Δ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰È·Ï‡ηÓÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Î·Ù·ÙÂı› ÂÈۋ̈˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ıÂÛ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ fiÚÈÛÌ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Û˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ

‰È·Ú·¯ı› ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·, fiÙÈ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Û˘ÌÌÔÚ›· ˘fi ÙÔ trade mark, ˘fi ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Siemens °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Û˘Ó¤Ú·Í·Ó Î·È ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÚΤ˜ ¤ÁÎÏËÌ·, ÌË ·Ú·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi” . √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ fiÛÔÈ ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ì·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ıˆÚÒ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ô˘ Ë ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠӈڛÙÂÚ· Ì ÙÔ ı¤Ì· (...) ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Î. ™ËÌ›ÙË, Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜” . ΔËÓ ·ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Í›ˆÛË ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÚÈÓ Î·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÙÔ˘ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemen˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ˘fiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘ η-

Ù¿ ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ΛÓËÛË Ô˘ ÔÌfiʈӷ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·ÓÂÍ·Úًو˜ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

¢È·ÍÈÊÈÛÌÔ› ¢. ƒ¤· ∞Ï. ΔÛ›Ú·

ªÂ ·È¯Ì‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens ÔÈ ÙfiÓÔÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·. “∞˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË” ›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. “£¤·ÙÚÔ ·›˙ÂÙ ÂÛ›˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ Î·È Ë ¡¢ Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ ÛÙÔ ÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÏÔ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë Siemens. ªË ÌÈÏ¿Ù ÏÔÈfiÓ ÂÛ›˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ” , ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Siemens. “∏ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Ï¿ıË ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛˆÓ, ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜” , ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

“ª‹Ó˘Ì·” §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Û ·ÂÚÁÔ‡˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜

¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· Î·È Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· ˙‹ÙËÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∞£∏¡∞, 21.

ΔÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Â·Ó¤Ï·‚Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

ª∂ ‰È¿ıÂÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi Ù·

‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó Ê¿Ú̷η ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ¢ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠̤ÙÚ· ‚›·È· Î·È Û˘ÁÎÚÔ˘Ûȷο. £· ¿ÚÔ˘ÌÂ, fï˜, ̤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‚›ˆÛ˘, ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. £· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¡· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÂÙ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ÌÔÚʤ˜ ·ÁÒÓ· fiÙÈ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÍÈÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛË ÏËڈ̋ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ¿ÌÂÛ˜ ÏËڈ̤˜. ∞Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› -Ì·˙› Ì ÙË ¡¢- ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ˘Á›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. “¶¿Óˆ ·fi 21.000 Â›Ó·È Ù· ÎÂÓ¿ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ∂™À ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÁÂÓÈ·ÂÙ·È” ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™‡ÚÔ˜ ÷ς·Ù˙‹˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ¤ÎÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Û ȷÙÚÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. “ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ó· ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡ÌÂ, Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶¿Ì ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì ‰·¿Ó˜ 25 ‰ÈÛ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜, ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∂™À. °È·Ù› Â›Ó·È Î·Îfi Ë ÏÂÏÔÁÈṲ̂ÓË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. “∂Û›˜ ÌÈÏ‹Û·Ù ÁÈ· ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·fi 100% ¤ˆ˜ 600% ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∫·È Ì ÓfiÌÔ, ÂÛ›˜ Î·È Ë ¡¢, ÙȘ ÂÈ΢ÚÒÛ·Ù” , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô ™. ÷ς·Ù˙‹˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡¢, Ô ∫.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ “ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ı· ÓÔÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÌڤϷ˜ ˘Á›·˜. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ √˘Ú·Ó›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙÔ ∫∫∂, ÁÈ· Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ¡¢ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ “ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ˘Á›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ª.∫ÚÈÙÛȈٿ΢ (™Àƒπ∑∞) Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔ ∫∫∂ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰È·ÊÒÓËÛ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ -ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘- ··Í›ˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜.

“Ÿ¯È ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” ∞£∏¡∞, 21.

¡

· ÍÂʇÁÔ˘Ì “·fi ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜”, ˙‹ÙËÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. “∞Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÚÈÍ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÙÒÚ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ fiÛˆÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”, ›Â, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ôχ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÂÁÁ˘‹ıËΠˆ˜ “·Ó ¯Ù˘Ëı› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙfiÙ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ . ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Û fiÛÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “ÔÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ı¤ÏÔ˘ÌÂ;” , ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ: Ÿ¯È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙË Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û “ı·Ï·ÛÛÔ‰¿ÓÂÈ·” ‹ ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ηٷ‰ÈηÛÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·¤Ù˘¯Â, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ 75-80% ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔˆı› ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Œ¯ÂÈ ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË

∞£∏¡∞, 21.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ·fi ÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ˙ËÌÈ¿ ˘¤ÛÙË ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ 2010 ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÛÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ (™∂ÀÀ¶) ÚÔÒıËÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô ‰Âο‰Â˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ “ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ·Ô¯ÚˆÛÒÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ‰È¿ڷ͢ ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. √Á‰fiÓÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀÁ›·˜ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ “ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ·Ô¯ÚˆÛÒÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ‰È¿ڷ͢ ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, 24 ÔÚ›ÛÌ·Ù· ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 7,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ˘¤‚·Ï ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁËÛ ÙÔ 2010 ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔÈ΋Û˘, ªÈ¯¿Ï˘ ™·Ì·Ù·Î¿Î˘, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô: “™ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 72 ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘, 302 Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ Siemens Î·È ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ (™∂ÀÀ¶) ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘

Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ó›˜. ªfiÓÔÈ Ì·˜ ÙȘ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ›¯·Ì ÂÈ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “‹ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ‹ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙȘ οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜.

“πÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÙÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ À¤Ú Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù¿¯ıËΠÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Euro50 Group, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ı¤Ì· “∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Û ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ” . ∏ ¤Î‰ÔÛË ÎÔÈÓÒÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤-

Ô˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ Reuters. “Δ· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·Ï›Ԕ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “ÃÙ›˙Ô˘Ì οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ Î·È Ë ∂˘ÚÒË, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘” › Ô

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·Ó¤‰ÂÈÍ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ÓfiÌÈÛÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· “¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi” Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘, ·Ó ·ÊÂıÔ‡Ó, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙÂͤÏÈÍË Û ÌÈ· ∂˘ÚÒË Ì ÎÔÈÓ‹ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ “¿ÏÌ·” Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ’·˘Ùfi. “¶ÔÏÏÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË ÛÙË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆӔ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹, fiÙÈ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ”. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· ‰È·„‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘, “fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰È¤„Â˘Û·Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ›¯·Ó, Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ¤ÚÛÈ, ÍÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜”. ∞Ó·ÊÂÚı›˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 2010 Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ª¤Û· Û ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηٿ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Eurogroup ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜”.

“§fiÁˆ ‡·Ú͢ ·Ô¯ÚˆÛÒÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ‰È¿ڷ͢ ÔÈÓÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ”

™ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 7,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ

∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰È·‚È‚¿ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘” . √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÂÈÚ¿ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÀÁ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÛοӉ·ÏÔ ÂÓÙÔ›ÛıËΠÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 974.676,17 ¢ÚÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î.·. ◊‰Ë ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·‚È‚¿ÛıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹Ú ÌÈ· ·ÎfiÌË ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê·Ú˘ÁÁÈÎÒÓ ·ÂÚ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2005 - 2006 ÔÛÔ‡ 16.938 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” , ÛÙË ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È √ÚıÔ‰È΋ ∫ÏÈÓÈ΋, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚıÔ‰ÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ ˙ËÌÈ¿ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.500.000 ¢ÚÒ (‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌÈ¿˜). ∏ ˘fiıÂÛË ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ-

‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·‚¿Ï·˜ ÚÔ·ÙÂÈ ˙ËÌ›· ‡„Ô˘˜ 830.000 ¢ÚÒ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÛÙÈÎÒÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ¶·›‰ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ 2.280.000 ¢ÚÒ, Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÓÔÛ‹ÏÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂›Û˘, 22 ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 1.670.000 ¢ÚÒ ˙ËÌÈÒıËΠ·fi Ï·ÛÙ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. √ ªÈ¯¿Ï˘ ™·Ì·Ù·Î¿Î˘ Ì›ÏËÛ ۋÌÂÚ· Î·È ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¤ÛÙÂÈÏ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ù·Î¿ÎË, Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚԤ΢Ù ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1 ÂηÙ. ú. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Â› ¤ÓÙ ̋Ó˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ηӤӷ ̤ÙÚÔ Î·È ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ÌÂ Ó¤Ô ¤ÏÂÁ¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÎfiÛÙÈÛ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 2,5 ÂÎ. ¢ÚÒ.

∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˜: “™ÙÔȯ›· οı ̋ӷ” ∞˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “¢›ÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ∂¿Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÙ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ¿ÏÈ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜” › ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ϋ„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. “ΔÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÁηÈÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ‰›ÓÂÈ „‡ÙÈη ÛÙÔȯ›·” . √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. Œ‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ οı ̋ӷ Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Î·È fiÛ· ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ÁÈÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ 2010, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô - ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 22 IANOYAƒπOY 2011

ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ӥ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ

“§Ô˘Î¤ÙÔ” Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∫·Ì›· ÂÍ·›ÚÂÛË ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜

∞£∏¡∞, 21.

¢øƒ∂∞¡ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿-

∞£∏¡∞, 21.

¡

ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‰Âο‰ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ï‹ıÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜.ªÂÙ¿ ·fi Ӥ˜ “·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ” Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ ηٿÚÁËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÚÁÔ, Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ·ÚfiÌÔȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈηχ„ÂȘ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ηٿÚÁËÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ·fi Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÈ·›Ô˘ ªËÙÚÒÔ˘ ºÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ȉÈÒÙ˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ¤Ï·‚·Ó ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘Ô˘ÚÁ›· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›). ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ◊‰Ë, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ¤Ó·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÚÈÏËÊı› Û ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. √ ‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ Â¿Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Â¿Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔÈ ‹ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔÈ ‹ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉڇ̷ٷ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ˆ˜ ·fi ÙËÓ

“ÂÎηı¿ÚÈÛË” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂı› ηӤӷ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, ‚¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ Û‡ÌÙ˘ÍË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÕÌ˘Ó·˜, Ì ٷ °ÂÓÈο ∂ÈÙÂÏ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡, ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ï‹ıÔ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡-

ÓÙ·È ·‡Ô˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 103 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔÌÔıÂÙË̤ÓË. ∂ȉ›ˆÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ 79 ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›¯Â ÈÛ¯Ófi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 11 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

√È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ, ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ¡ÙfiÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “∞£∏¡∞ 9,84” ηٷÏfiÁÈÛ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. “ŸÛÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÚÔÓfiËÛ·Ó, ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÂÌ¿˜. ∂›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÂÌ¿˜. μ‚·›ˆ˜, Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÚÔ΋-

Ú˘Í·Ó ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ∞™∂¶, fiˆ˜ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÚԂϤÂÈ Ô 3812. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÂÈϤͷÌÂ. ∂È̤ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È Î·›ÚÈ·˜ ·Í›·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ÔÈÔÈ Ó· Â›Ó·È ·È‰È¿ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ £ÂÔ‡. Œ¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ô ∂¢∫¡∞, Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ··ÁfiÚ¢ÛË. ÕÏÏÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ·‰Ú¿ÓËÛ·Ó. ÕÏÏÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ·ÎfiÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î.Ï. Œ¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó...” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ı· ‰Ôı› ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ô °. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “¢ÂÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ηÌÈ¿ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Û ηӤӷ ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ô‡Ù ÛÙÔÓ Î. ∫·Ì›ÓË, ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÓÔÌÔıÂÙÈο. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙËÚ‹Û·Ì ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Î·È ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÓfiÌÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011. ªÂ Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈο ÛÙ¿‰È· ‚Ô˘ÏÈ¿Í·Ì ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ËÌ·›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔÛ‰Ô˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·›ÛÙ¢ÙË. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ··ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Û·Ê¤ÛÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ÛÙ¤ÚÂÔ ı· ¤ÏÂÁ· - ÙÚfiÔ” .

ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ-∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: ŸÏÔ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ∞∂π-Δ∂π £∂™™∞§√¡π∫∏, 21.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√ ·fi ÌÈ¿ÌÈÛÈ ÒÚ· Û˘˙Ë-

ÙÔ‡Û·Ó Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ Ù˘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. “Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·‰Â›Í·ÌÂ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˜. ∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıÂÚ·‡ÛÂÈ ÙËÓ

ÏËÁˆÌ¤ÓË Û‹ÌÂÚ· ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞¶£, °È¿ÓÓ˘ ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞¶£ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ: ™Â ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, Ì Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·.

¢ˆÚÂ¿Ó ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·

™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏËı› Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ.

¢È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ηٿÚÁËÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Û μ’- °’ §˘Î›Ԣ ΔË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË μ’ Î·È °’ §˘Î›Ԣ Î·È Ó· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ Ì¿ıËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÊ·Ó›˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›

‰¿ÛηÏÔÈ, ̤ÏË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÓˆÛË πÛÙÔÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ™Â ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË §˘Î›Ԣ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë πÛÙÔÚ›· Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Î·È ·˘Ùfi Û ̛· ¯ÒÚ·, fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË.

Ô˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ fiÏË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 24 ¤ˆ˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 5Ë Â˘Úˆ·˚΋ ‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÏ˄˘ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ ÚÔÏËÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. √ ηÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÓˆÛÙ› ¤ÁηÈÚ· Ì ÙÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηÚΛÓÔ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÏËı˘ÛÌfi. ∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÔÛÔÛÙÒÓ, ·ÔÙÂÏ› Ë ÚfiÏË„Ë Ì ٷÎÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. “ΔÔ ÙÂÛÙ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·Ï‹ ÂͤٷÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰¤Î· ÏÂÙ¿. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û˘¯Ó¿ Ì·˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÁÈ· “¿ÏÏË Ì¤Ú·” ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· Ì·˜. ∂›Ó·È ¢ηÈÚ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ . ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ™ÙȘ 20 ª·˝Ô˘ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙË ™Â ÚËÙ‹ ‰ÈοÛÈÌÔ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 20 ª·˝Ô˘, ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙË, Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Â͇‚ÚÈÛ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈηۛÌÔ˘ Ô °. ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. √ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Î·È Â͇‚ÚÈÛË Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. √ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ ÎÚ·Ù‹ıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ„Â Û ٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ù·Í ӷ ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜. ¶ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, Û˘Óԉ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ‰‡Ô ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜ η٤ıÂÛ Ӥ· Ì‹Ó˘ÛË ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙË ÁÈ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ °. ∫Ô˘ÌÈÒÙË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. ∏ Ó¤· Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·˘ÙfiʈÚ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô °. ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ù·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Œˆ˜ ÙÒÚ· Ô ™. ¶Ôχ˙Ô˜ η٤ıÂÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ‰‡Ô ÌËÓ‡ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘, Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ʤÚÂÙ·È - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÌËÓ˘Ù‹ - Ó· ÚÔ¤‚Ë ‰ËÌfiÛÈ· Û ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â͢‚ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˙ËÙ› ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰›ˆÍË ÁÈ· Â͇‚ÚÈÛË Î·È ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË. ™Â ‚¿ÚÔ˜ fï˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô˘, Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È Ô °. ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ „¢‰Ô‡˜ Î·Ù·Ì‹Ó˘Û˘.

¶. ª·Úο΢: ™˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “¢¿ÓÂÈ· Ù¤ÏÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, ¶. ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ô Î. °. ¡ÙfiÏÈÔ˜, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ô Î. ª·Úο΢ ›¯Â ‰›ÎÈÔ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ‚¿ÚË Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈο, ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ √∞∂∂ ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· ÙË ıÂÒÚËÛË ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ·ÛıÂÓ›·˜. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ·ÛıÂÓ›·˜ ‹ Ù·¯˘ÏËڈ̤˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈÂÙ›·˜, ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÛÔ˘‰ÒÓ (fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚË̤ӷ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó).

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂.™.∞.ÌÂ.∞. ™ÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.™.∞.ÌÂ∞. Î. πˆ¿ÓÓ˘ μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. °ÚËÁfiÚ˘ §ÂÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: - ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¢È·‚ËÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 129 Î·È πˆÏÎÔ‡) ÛÙÔÓ μfiÏÔ. - ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi - ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∞ÌÂ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞™∞ª ¶∂πƒ∞Δ∂™”, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 2421027730. - ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 11.30 .Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞ÌÂ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫∞¡∞ƒ∞∫π” (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). ™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ÙˆÓ Special Olympics. - Δ¤ÏÔ˜, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 12 Ì.Ì., Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Á‡̷ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÁÈ·ÙÚfi - ·ıÔÏfiÁÔ Î·. ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞ÚÁ˘Ú¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˘ ∑·‚Ô‡.

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

«™¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜»

∂›ıÂÛË ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞£∏¡∞, 21.

·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È “ۯ‰fiÓ ‚¤‚·ÈË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” Î·È ·˘Ùfi “ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏËÚˆı› ηÓÔÓÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÔÓÙˆı› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÌÓËÌÔÓȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ∫·ÙËÁÔÚ› ‰Â ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ›‰È· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ë ÌfiÓË Ó· ‰È·„‡‰ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, “ÙÔ ı¤Ì·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÂ, ·fi ÔÈÔ˘˜ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη, ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ·ÎfiÌ· ÈÔ ·Û‡ÌÊÔÚË Î·È Â·¯ı‹˜ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·Ó.§·Ê·˙¿Ó˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ‡Ô˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ù‡Ô Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ë ÌfiÓË, ۯ‰fiÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Ó· ‰È·„‡‰ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘: “Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚‚·›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏËÚˆı› ηÓÔÓÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÔÓÙˆı› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÌÓËÌÔÓȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·”.

ΔÔ ı¤Ì·, ÂÔ̤ӈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÂ, ·fi ÔÈÔ˘˜ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη, ÌÔÚ› Ó·

·Ô‰Âȯı› ·ÎfiÌ· ÈÔ ·Û‡ÌÊÔÚË Î·È Â·¯ı‹˜ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘ “ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ı· fiÊÂÈÏÂ, ·ÓÙ› Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ÓÂÔ·ÔÈÎȷ΋ ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ ÙÚfiÈη, Ì ‰È΋ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÛÂ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÛÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙËÓ, ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘, Ì ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: - ΔË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ - ΔË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ - ΔË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÈηӋ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ - ΔËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË”. “ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, Ë ÔÔ›· ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ï‹„˘ ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ, ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Î·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜, ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. §·Ê·˙¿Ó˘.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰fiÌËÛË ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÚÈ· ‰fiÌËÛ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ “¡·ÙÔ‡Ú·”. Ãı˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ηÊÂÓ›Ԣ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠÔÚ›· Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹Ù·Ó Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. ™‡ÚÔ˜ ¶·ÙÛ‹˜ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î. μ·Ú‚¿Ú· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÁÎÚ›ıËΠ„‹ÊÈÛÌ· fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ “ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ “‚ÈÒÛÈÌ˘” Î·È “Ú¿ÛÈÓ˘” ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÙȘ ÎÔÚÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂȉÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, Û¿ÓÈˆÓ ‚ÈfiÙÔˆÓ, ˘ÁÚfiÙÔˆÓ Î.Ï. ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ‰È¿Ï·Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› Ë ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Ì·˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ: ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 7 Î’ 17 ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ·¢ı›·˜ Ì ۇ̂·ÛË, Ë Â˘ı‡ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ (¡.¶.π.¢), ¯ˆÚ›˜ Î·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶.¢. (¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜)”. ªÂ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “·Ú·‰›‰ÂÈ ÙË ÁË Ì·˜ “ÊÈϤÙÔ”

ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÁÈ·Ù› ··ÍÈÒÓÂÈ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ (Ô‡Ù 1% ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á‹‰· ¿Óˆ ·fi 10 ÛÙÚ.) Î·È ÁÈ·Ù› ı· Ì·˜ ηٷ‰ÈοÛÂÈ Û Ï‹ÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi. √È Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔϤıÚȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Â Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ı›ÁÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË. £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ·ÂÈÏ› ÂÌ¿˜, Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜”. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ-

‹ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ∂·Ê¤˜ ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ºÔÚ›˜, ∂ÈÙÚÔ¤˜ Î·È ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ›¯Â ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‰ÔÌ‹ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ”, ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ıÂÛÌfi, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙË ‰ÔÌ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙˆÓ Ï·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, fiÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ Û ÂÚÈÔ¯‹ “NATURA”. ™˘ÌʈӋıËΠ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ó· ÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘, ™˘Î‹˜) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ì fiÏÔ˘˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚·ÛÈο

ı¤Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ˜ 9.00 Ì 13.00, ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∫·ÏÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ηϋ˜ ı¤ÏËÛ˘ Î·È ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜.

¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤· ·ÂÚÁ›· °È· ÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó¤· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· (¢∞™). ™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∞™ Î.Î. μÏ·¯¿Î˘, ƒÔ‡ÛÛ·˜, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ÂÓÈ·›· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ™ˆÌ·Ù›· ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™ÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ë Ú·Ì¿ÙÂÈ· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ

™Â ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηٷۯÂ̤ӷ ÂÌÔÚ‡̷ٷ

Δ

ËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, η٤ۯÂÛ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ 2010, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔÈ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ 2010 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó, ΢ڛˆ˜ Û ı·ÌÒÓ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ - fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. £¤ÌË ™Á¿Ú· - ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi fiÏË Û fiÏË ·Ó¿ ÙËÓ ¯ÒÚ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

Δ· ηٷۯÂı¤ÓÙ· ·Ô‰fiıËÎ·Ó Û ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ 2010 ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Á¿Ú·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÚÔ‡¯·, ·Ô‡ÙÛÈ·, ÌÈ˙Ô‡, Á˘·ÏÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜. “™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÛÙË ı¤· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ÙÔ ¤‚·˙·Ó ÛÙ· fi‰È·. ™Â ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ 1000 ¢ÚÒ. ªfiÓÔ Ô˘ Ú·ÎÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ·¯ı› ÂÂȉ‹ ¯¿ÓÔ-

ÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È. ΔÔ 90% ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ˆÏËÙÒÓ ‰È·Ê‡ÁÂÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Á¿Ú·˜. √È ˆÏËÙ¤˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÛÈ¿Ù˜, ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜.

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2010, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó 800 ÙÂÌ¿¯È· ÚÔ‡¯ˆÓ (fiÏ· ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ·fi ÂÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜), 450 ˙¢Á¿ÚÈ· ˘Ô‰‹Ì·Ù·, 450 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë (ÙÛ¿ÓÙ˜, ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ‚·Ï›ÙÛ˜), 750 ÊÔ ÌÈ˙Ô‡-ÚÔÏfiÁÈ·Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Î·È 700 ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (΢ڛˆ˜ ›‰Ë ÁÈ· ·È‰È¿, fiˆ˜ ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ·, ·È¯Ó›‰È·). Δ· ηٷۯÂı¤ÓÙ· ›‰Ë ‰fiıËÎ·Ó Û ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, ÛÙȘ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù· ‰¤¯ıËÎ·Ó Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ™Á¿Ú·˜ ηχÊıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙÔ 2011. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó,

fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘.

ŒÎÏ„·Ó Â͈Ϥ̂Ș Ì˯·Ó¤˜ ¤ÓÙ ÛηÊÒÓ ΔȘ Â͈Ϥ̂Ș Ì˯·Ó¤˜ ·fi

¤ÓÙ ÛοÊË, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Â̤ӷ ÛÙÔ “ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ” Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÛÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. √È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ‹˜ ˘Ô‰‡Ó·Ì˘ Ì˯·Ó¤˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘

ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÎÏÔ‹ ‰È·Ú¿¯ıËΠÈı·Ófiٷٷ ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, Èı·ÓfiÓ Ó· Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ¿ÏÏÔ ÛοÊÔ˜, Ó· ÏËÛ›·Û·Ó ÙȘ ‰Â̤Ó˜ ‚¿ÚΘ Î·È Ó· ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙȘ Ì˯·Ó¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ¿ÚÎÈÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Ù· η‡ÛÈÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜.

™˘Ó¯›ÛÙËΠÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘

∞ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÚÈÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 36¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ™À¡∂Ãπ™Δ∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ∫·-

ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë ‰›ÎË 36¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‚È·ÛÌfi, ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡, ÏËÛÙ›· Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¿Ú¯ÈÛ ÚÈÓ ·fi 10 Ë̤Ú˜, ‰ÈÂÎfiË Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› Î·È ¿ÏÈ ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ. Ãı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÈÎÔÓÔÌÈο ‹Ù·Ó ¿Î˘ÚË Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚԤ΢„ ÔÌÔÏÔÁ›· ı˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î. ¡›Î˘ ªfiÏÏË Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› “ÙÚ·˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜” ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ·fi Á˘Ó·ÈΛ· Û¯¤ÛË. ªÂ ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ, ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ ‰›ÎË, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ï‹ÚˆÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜, ÔÈ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ô

36¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ª·ÚÙ›Ô˘ - ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÂÈÙ¤ıËΠ۠ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙȘ ‚È¿ÛÂÈ. ∞fi ‰‡Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¤˜ ·Ê·›ÚÂÛ ¯Ú‹Ì·Ù·. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎÚ›ıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, Ì ¤ÓÙ·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ §¿ÚÈÛ·˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ıÂÛ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈÙ¤ıËÎÂ. ¢‡Ô

·fi ·˘Ù¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË (ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ) ‰È·Ù‡ˆÛ οÔÈ· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ∂›Û˘ η٤ıÂÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ÙÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Δ. ∫.

“∂ÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘” Û ¶.£. Î·È ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ∂∫μ Δ√ “ÛÎÏ·‚Ô¿˙·ÚÔ” ÛÙÔ˘˜

ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Óı› ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· 899 ¢ÚÒ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 550, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓÒ Ë Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Î¿ı fiÚÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiˆ˜ ÔÈ ›‰È˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó, ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó Ó· ıÂÚȤ„ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰fiÁÌ· “fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜” Î·È ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂÚÁÔÏ·‚›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó. “√È ›‰ÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ·” ,‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fiÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¿ÂÈ. ¶·Ú·ÙËÚ› Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‹ ˘ËÚÂÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÂÈıÂÒÚËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÓÙ› ÁÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÌÂÛ·›ˆÓ· ̤۷ ·fi Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Ì·¯ËÙÈο ۈ̷Ù›·.


M·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™Â ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜

™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Â Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›-̤ÏË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi-™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 52 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÔÓ›˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜.

∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘: ¡· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Δ∏¡ ÚfiÙ·ÛË “¿ÌÂÛ· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, Ë ¶ÂÚÈ-

ʤÚÂÈ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·”, η٤ıÂÛ ¯ı˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Δ∂∂ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “fiÏË Ë ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÊÙÂÚ¿. ∫·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ó ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÛÎfiÓË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ‚¤‚·È·, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ó· ÌË Í·Ó·Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ‰‡Ô fiÏÂȘ Ì·˜ Î·È ·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ. ºÙ¿ÓÂÈ È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ÌÈÛfiÏÔÁ·, fiÙ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È fiÙ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ì ÙË ÁÂÏÔ›· Âˆ‰fi Û οı ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ›ӷÈ: “√È ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó” . ªÂ ÔÈ· ¤ÚÁ·; ¶fiÙÂ Î·È ¶Ô‡; √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ›̷ÛÙ ϤÔÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· - ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - Ó· ÌËÓ ‰È·Û·ı›˙ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ‹Á·ÈÓ ¤Ï· Ù˘ ¢∂ª∞ Î·È Ù˘ √∂ª∞ Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÎfiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·Ôχو˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ Î·È ¶. ª·Úο΢, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Δ√ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂȉÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “™‡ÓÙ·ÍË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞fi‰ÔÛ˘”. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫∂¡∞∫. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 24 - 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¤ÓÙ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÂÓÙ¿ˆÚ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 4 -9 Ì.Ì. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È 40 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌË Ì¤ÏË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011-2012, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ì 21 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ı· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙfiÛÔ Ë ÌËÙ¤Ú· ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞-Δ™ª∂¢∂ Î. π. °·Ì‚Ú›Ï˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÓÔÛ‹ÏÈ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Δ·Ì›Ô, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞Δ™ª∂¢∂ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔÓ 3863, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Δ·Ì›·, ‰ËÏ·‰‹ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È ËÏÈΛ· 60 ¯ÚfiÓˆÓ ‹ 65 ¯ÚfiÓˆÓ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ηӤӷ˜ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ, ÒÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË Ô˘ Ú¤ÂÈ. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ∂ÈÎÔ˘ÚÈÎfi ›ӷÈ

ª¶∞∑øª∂¡√ Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ڤ̷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ΛӉ˘ÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ó· ‰È·‚Úˆı› Î·È Ó· ·Ú·Û˘Úı› ÛÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ‰È·›ÛÙˆÛ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î.Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿ Î·È °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÎÛηʋ˜. √ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÌÂϤÙË ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘ÏÔÔÈËı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÏfiÁˆ ¤Ï-

● ∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞-Δ™ª∂¢∂ Î. °. ∫·¤Ú‰·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞-Δ™ª∂¢∂ Î. πˆ¿Ó. °·Ì‚Ú›Ï˘ Î·È Ô Î. ∫ˆÓ. ª·Î¤‰Ô˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Δ∂∂

‚ÈÒÛÈÌ·, Â›Ó·È “ıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ” Ù· Δ·Ì›·. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Â›Ó·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ ·˘ÙfiÓ, fiÙÈ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï·, ÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÛÔ˘ ϤÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ÙËÓ Û‡ÓÙ·Í‹ ÛÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ϤÂÈ ÂÁÒ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÔ˘, ı· Â›Û·È ˘fi

ÙËÓ ÂÔÙ›· ÌÔ˘. ∂›Ó·È ΢ڛ·Ú¯Ô ı¤Ì· Û‹ÌÂÚ·. À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2040, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ·˘ÍËı› Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈ-

Ô‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ ∂Δ∞∞-Δ™ª∂¢∂ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÙ¿ ÚÔ˜ ¤Ó·... √ Î. °·Ì‚Ú›Ï˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Â› ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂Âȉ‹ fï˜ Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÓÔÌÔıÂÙÈο ÙÔ Δ·Ì›Ô, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó .¯. ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È Ú¤ÂÈ

Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÈÛÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ 2009 ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 15% Î·È ÙÔ 2010, ·Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·‡ÍËÛË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. “∂Λ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË, Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÓÔÛ‹ÏÈ·. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÓÔÛËÏ›ˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈӔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, Ô˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ. °È· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È Ì ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÁÈ·ÙÚfi, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. “∫fi„·Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡Û·Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, ‰ÈfiÙÈ Ì·˜ ¤ÎÔ„·Ó 30%. £· ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌÂ, fiÙÈ ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ‡ڈÛÙÔ Δ·Ì›Ô, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¤¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜”. ™ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘

ª·˙fiÙÔÔ˜ ¤ÁÈÓ ڤ̷ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÏËı› Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ “ˆÚÈÌfiÙËÙ·” ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÁÎÚ›ÛˆÓ, Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶∂¶ ÁÈ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ Á‹Â‰Ô 8Ã8 ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿È”, ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, fiÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Î·Ù·ÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÓÙÈ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ·Ï·ÈÔ‡ ÌÈÎÚÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ΔÀ¢∫. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈԛΈÓ, ¯ı˜ ‰fiıËΠÂ-

ÓÙÔÏ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄Ë, ‰È·ÈÛÙÒıËΠ̠‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰È·ÌÔÚʈı›-

Û· ηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ì Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ‰˘Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÛΤÊÙË-

Î·Ó Î·È ÙÔ ËÌÈÙÂϤ˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ¡¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÛfi 300.000 ¤ˆ˜ 400.000 ¢ÚÒ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ù¤ÏÔ˜, ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ÀËÚÂÛ›· Î·È Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (2Ì.Ì.), ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

μÔÏÈÒÙ˘, Ô˘ ÁϛوÛÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÌfiÓÔ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘

ŒÂÛ “ı‡Ì·” Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘... √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ô͋ψÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘

“£

‡Ì·” Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ¤ÂÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤Ó·˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜, ÁÏÈÙÒÓÔÓÙ·˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌfiÓÔ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, fiÙ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Ì ‰‡Ó·ÌË Û ·˘Ùfi. °È· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÂÓËÌÂÚÒıËΠ¿ÌÂÛ· Ë ΔÚÔ¯·›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó·, ÂÓÒ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ·ÁˆÁ‹˜, Â›Û˘ ÁÈ· ·Ù‡¯ËÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

˙·ÓÙÒÓ. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·ÎfiÌË ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› Î·È ¿ÏϘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ˆ ·ÎfiÌË ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ԕ , ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ıÒÓ. Ãı˜, ÙÔ Úˆ›, Ô Î. ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ™˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfi-

ÏÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Î. ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë Ï¤ÍË ¤ÎÙڈ̷ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ. ∂›Ì·È Ô‰ËÁfi˜ 34 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› Ù¤ÙÔÈÔ ¯¿ÏÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ï¿ıÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ›Ûˆ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ¡· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ËÏ·Ùfi-

‰ÚÔÌÔÈ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔ ÂÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÂÚÒÓ, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ÙÔ πà ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¤ÛÙË ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜.

“£· ·ÔÍËψıÔ‡Ó” ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘

΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÍËψıÔ‡Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÎfiÌË Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Û˘, ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÍË-

ªÂ ÙÔÓ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ì¿˜ ÂÚȤÁÚ·„ ¯ı˜ Ô Î. ∞Ó‰. ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â ÚÔ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. “ŒÛÙÚÈ„· ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Í·ÊÓÈο ‚Ú¤ıËη Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ˆ ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘. ŒÓȈ۷ ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi ÙÚ¿ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÔ‚‹ıËη Ôχ, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Áϛو۷ Ì ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Û‹Ì·ÓÛË Ó· Û ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÏÏËı› Î·È Ù· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÎÔψӿÎÈ·”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ÎÚfiÙÔ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘ πà Ì ÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÎÚË›‰ˆÌ·, ·ÚÎÂÙÔ› ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÛÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ πà ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ô ÛηṲ̂ӷ Ï¿ÛÙȯ· Î·È ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ

ψı› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ πà Û ¿ÚÎÈÓ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÚ›„Ô˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ı· ·ÔÍËψıÔ‡Ó Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. “ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ηٷÙÂı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Û ·˘Ù‹ ı· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, ÛΤÙÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ (·Ó‡„ˆÛË ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘).

¶√¢∏§∞Δ√¶√ƒ∂π∞ Î·È Â˙Ô-

ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ˆ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÌÂٷΛÓËÛË Ì ÙÔ π.Ã., ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËηÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ecomobility Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ı˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ Â˙Ô› fiÛÔ Î·È ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ £¿ÓÔ˜ Δ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ∂›Ì·È Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· ·ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ. ∏ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È ·Ú¿ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, fiˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ Â˙fi. √ Ì·ıËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÙÛÔ‡Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› ϤÔÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌ-

¶Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘

“¶¿Ì Ì ٷ fi‰È· fiÏÔÈ Ì·˙›” ∫·Ù¤ıÂÛ·Ó ‰¤ÛÌË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜

Ì¿ÙˆÓ. √ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. Œ¯ˆ ‰ÂÈ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÎfiÌË Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜, ÁÈ·Ù› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ¢¿ÊÓË ¶ÈÙÛÈÒÚË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ecomobility Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ô-

ϛ٘ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù·, Â˙‹, ÁÈ·Ù› Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔχÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ›. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈÓÔ‡Ì·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Â˙‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓˆ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Ó· Ì ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ÙÔ π.Ã. ∂›Ó·È ¿Û¯ËÌÔ Ô˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ‰¤Î· ÏÂÙÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ŒÌ˘ ¶··‰Ô‡ÏË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ô μfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ ˆÊÂÏ› ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ì ٷ fi‰È· ‹ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔ-

ΛÓËÙÔ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ¶ÚÔÛˆÈο ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚ·Ù¿ˆ Ì›· ÒÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™È·ÓÙ›‰Ô˘ ›Â: ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛˆÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔχÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô‡Ù ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜, πˆ¿ÓÓ· ¢‹ÌÔ˘, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∑ÔÚÌ¿˜.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ √È Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Ë-

ÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: 1) ÂÈÛ΢‹ Î·È ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, 2) ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙڈ̿وÓ, 3) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤-

ÓÙÚÔ Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, 4) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ¿ÚÎÈÓ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, 5) Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë ÌÂٷΛÓËÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÏ·ÙÒÓ, 6) Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Û οıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ˘‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î. ÕÓÓ· μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓË (Ë Î. ÕÓÓ· ∫ˆÛÙ¿ÎË Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ˘‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·) ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ fiÏË ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶¿ÙÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂ȉÈÎfi˜ ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √ °È·ÙÚfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 øÚ¿ÚÈÔ 9.00-13,00 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·fiÁÂ˘Ì· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ. 24210 34650, ÎÈÓ. 6937244635


M·ÁÓËÛ›· 14 ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÚÔ˜ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ: ¶È¤˙Ô˘Ó Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ AÓ·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Ó· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013, ˙ËÙ¿ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ Ì ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı›. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÚˆÙ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: 1. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ·) ™Â ÔÈ· Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙË °°∞; ‚) ™Â ÔÈ· Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ÌÂÏÂÙÒÓ (¶.¶.∂.∞., ÙÔÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË, ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË, ÚÔÌÂϤÙË, ª.¶.∂.) ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; Á) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‰1) ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰2) ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰3) ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘. 2. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘ ·) ™Â ÔÈ· Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ; ‚) ¶ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ë ÓÔÌÈ΋ ÂÌÏÔ΋ Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓfi˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ∑∂¶ ÙËÓÒÓ; Á) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; 3. ø˜ ÚÔ˜ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·) ¶ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ú·Ï›·˜; ‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; 4. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ∫·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·) ¶fiÙ ÚԂϤÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË °°∞ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ & ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ À¶.¶√, Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª∞ 2013; 5. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ·) ™Â ÔÈÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ /˘ ÙÔ˘ À¶.¶√. ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Â˘ı‡Ó˘ À¶.¶√. Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ Έ‰ÈÎfi;

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

∂ÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̷˙›, Ì ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·

 Ôχ ηÏfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ¿ÁÈ· ı¤ÛË fiÙÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̷˙›, Ì ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤وÔ, ¤Ó· ΛÓËÌ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÁÈ· ¯Ù‡ËÌ· οı ÎfiÎÎÔ˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Â¿Ó Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ·›ÚÓÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ”. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÒÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ‹Ù·Ó Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓˆı¤ÓÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Û ¤Ó· ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È Ì›· ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÔÚÊ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. “ŸÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ı· ¯·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ì·˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ “ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ¿Ù·È ı¤Ì·”. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ı· ·Ô-

™Â Û›ÙÈ· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙÂÏÈο Ù· 15 ÛÎÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ “ÊÙÂÚ¿” Î·È ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚÔ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£”. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ٷ η‡ÛÈÌ· Ó· Â›Ó·È ÏËڈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ. “ºÚ¤ÓÔ”Û ·ÚfiÌÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Ù· ¤ÍÔ‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ οı ‰È·ÎÏÔ˘ ı· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ “¯Úˆ̤ÓÔ”. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÎÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 90. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ “£”

ÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔˆıËı› ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ∞™∂¶ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘. “Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÒÛÙÂ Ô ¢‹-

ÌÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ‰‡Ô ¡¶¢¢” ,ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ı¤ÛË Ô˘ ‚ڋΠ·ÔχÙÔ˘˜ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Δ¤ÏÔ˜, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ·È¯Ì‹ ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÚfi‚ÏËÌ· ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÛıÂÛÂ, ·Ó ÎÚÈı› fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ı· ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó Û Û›ÙÈ· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∂ÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ÛÎÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ «ÊÙÂÚ¿»... ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ·fi Ù· 90 ÛÎÔ‡ÙÂÚ, ›¯·Ó “ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›” Ù· 15 Î·È ÍÂΛÓËÛ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜.“ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ì¤Ú·”, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, “ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ÁÈ· ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ù· Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ›¯·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹, fiÙÈ 13 ÛÎÔ‡ÙÂÚ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È 2 Ù· ›¯·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Û˘ Ù· Â¤ÛÙÚ„·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ “Ë ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜”, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó È-

ı·Ófiٷٷ Ù· ‰›Î˘ÎÏ· Î·È ÁÈ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· η‡ÛÈÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. “∞˘Ù‹ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiÏ· Ù· ÛÎÔ‡ÙÂÚ ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÁÈ· Ó· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù· η‡ÛÈÌ· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘.¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ οı ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ˘¿ÏÏËÏÔ› Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÎÔ‡ÙÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ù· ¤ÍÔ‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂›ÛÎÂ„Ë ¡. ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ΔË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂͤÊÚ·Û ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÊˆÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” Î. ¡›ÎÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿, ¤ÁÈÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË”. √ Î. ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚfiı˘ÌÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ· ªfiÛ¯Ô˘ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ∞ıËÓ¿ ¶·ÏÈÁÁ›ÓË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â·Ó·‚‚·›ˆÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

§fiÁˆ ÎÚ›Û˘ Îfi‚Ô˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ‰¤Ó‰Ú· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ΔÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›· ∞‰˘Ó·Ì›· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ˘ÏÔÙfiÌˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· Ë ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙfiÌËÛË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›... ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¿‰ÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÙÔÌ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ùfi”.∏ ¿‰ÂÈ· ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‰ˆÚ¿Ó, ·ÏÏ¿ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‹ÈÔ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›·. ¶·Ú¿ÓÔÌ· Îfi‚ÔÓÙ·Ó ‰¤Ó‰Ú· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ Î·Îfi ¤¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›... °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Í‡Ï· ÁÈ· ÙȘ ͢ÏfiÛÔÌ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÔÏÏÔ› ·ÌÔÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰¿ÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓˆÓ, ÚÈÔÓÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÛÂÎÔ˘ÚÈÒÓ, Îfi‚Ô˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·., fi,ÙÈ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜.∞Ó Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·˘ÛÔÍ‡ÏˆÓ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›· Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË, ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ¤Í·ÚÛË ÛÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¶‹ÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È Ë Ê‡Ï·ÍË fiÏ˘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙÚ›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ 2009, ÙÔ 2010 ·˘Ù¿ ¤Êı·Û·Ó Ù· ‰¤Î·... ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ηٷٛıÂÓÙ·È ÌËÓ‡ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÎÔ„·Ó Ù· ͇Ϸ ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘˜... ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘ÛÔ͇ψÓ, Ô˘ ¤Êı·Û·Ó Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· 130-140 ¢ÚÒ Ô ÙfiÓÔ˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ›ÙÂ Â›Ó·È ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ›ÙÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔ΢-

ªÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜

ÚÈ¿ ÙËÓ Í˘ÏfiÛÔÌ· Ì ͇Ϸ ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ô‡ ‹ ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ·, ·Ú¿ Ó· η›ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 0,80 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. “Œ¯ÂÈ ·ÙÔÓ‹ÛÂÈ Ë Ê‡Ï·ÍË. ΔÚ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ∞fi 10 ‰·ÛÔʇϷΘ, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ¤Êı·Ó·Ó ÙÔ˘˜ 20, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌfiÏȘ 6, ÁÈ· Ó· Ê˘Ï¿Ó fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ Î. ∑·¯. ÿÓÔ˜. “∞fi ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ·fi ÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿Ó ¤ÍË

‰·ÛÔʇϷΘ... ∞˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜...”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰·Û¿Ú¯Ë˜. “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜. ÕÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ›¯·Ì ‰˘Ô-ÙÚ›· Î·È ÙÒÚ· ›¯·Ì ‰¤Î·. ∂Âȉ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔÏ¢Ù›, ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, Ô˘ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·. ∑ËÙ¿Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ¢·ÛÔÊ˘Ï·Î‹ ÔÈ ·ÁÚÔʇϷΘ. ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· ‰·ÛÔʇϷ͢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ÿÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰·Û¿Ú¯Ë “·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ

Δ· ‰¿ÛË ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜, ‹Ù·Ó ÎÔÈÓÔÙÈο Î·È ‰È·Î·Ù¯fiÌÂÓ·. “¢ËÌfiÛÈ· ‰¿ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ Î·ı·Ú¿ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î Ã¿ÓÔ˜.√È ·Ú·‚¿Ù˜ ˘ÏÔÙfiÌÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ‰¤Ó‰Ú· ÔÍÈ¿, ‰Ú˘˜, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, Ú›ÎÈ·, ·Â›Ê˘ÏÏ·, Ï·Ù‡Ê˘ÏÏ·. “∫fi‚Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ‰¿ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÁÈ· Ó· Ù· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È Îfi‚Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜, 200, 300 ÎÈÏ¿, ̤¯ÚÈ ÙfiÓÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂίÂÚÛÒÛˆÓ, Ô‡Ù ηٷ·Ù‹ÛˆӔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Í‡ÏˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÚ·ıÔ‡Ó Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· η‡ÛË. “Δ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Á›ÙÔÓ· ‹ ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÁÈ· 50 ¢ÚÒ. °›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ”, ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÿÓÔ˜. “¶·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ‹ ÙÔ πÃ, Îfi‚Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ÙfiÓÔ, ÙÔ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Î·È Ù· Ô˘Ï¿Ó ·ÓÙ› 130 ¢ÚÒ, 80-100 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·‚¿Ù˜”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ η˘ÛÔÍ‡ÏˆÓ Î. ¢ËÌ. μÏ·¯¿‚·˜.ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î·˘ÛÔÍ‡ÏˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿, ηıÒ˜ 13% Â›Ó·È Ô º¶∞ ÛÙ· η˘ÛfiÍ˘Ï· Î·È 23% ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. “ΔÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô. ™’ ÂÌ¿˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›·, fi¯È Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ΔÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô Ì·ÚοÚÂÈ Ù· ‰¤Ó‰Ú· Ô˘ ı· Îfi„Ô˘ÌÂ, ÂÓÒ Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Îfi‚ÂÈ fiÛ· ı¤ÏÂÈ”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. μÏ·¯¿‚·˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË Î·˘ÛÔÍ‡ÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÁÈ·Ù› fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ÂÌfiÚÂ˘Ì·, ¤¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË”.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ «¶Ú¿ÛÈÓÔ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi» ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞¡Δ∞°ø¡π™Δπ∫√Δ∏ Δ∞ Î·È ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞” 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) ∂.º.∂.¶. ∞.∂. Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, ÁÈ· ÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶ƒ∞™π¡√™ Δ√Àƒπ™ª√™”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ 2007-2013. To ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ¤¯ÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈϤÍÈÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈ-

ÛË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂.∂. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢·¿Ó˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 30 ÂÎ. ú ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ηٷÓÔÌ‹. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó¿ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 15.000,00 ú Î·È Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 400.000,00 ú. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (ÂȯÔÚ‹ÁËÛË) ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 40% ¤ˆ˜ Î·È 45%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ΔÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: * •ÂÓԉԯ›· ÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. * •ÂÓԉԯ›· Ù‡Ô˘ ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. * •ÂÓԉԯ›· ÌÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘. * •ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜

ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÙ›ÚÈ·. * ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÈÎÙ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. * ΔÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈψ̤Ó˜ ηÙÔÈ˘. * ΔÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈψ̤Ó˜ Â·‡ÏÂȘ. * √ÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ (οÌÈÓÁÎ). ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ √‰ËÁfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÓÙ˘· ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞.∂.¢.∂.¶. Î. ºÚfiÛˆ ¢·ÁÏ·Ú›‰Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ({∂.¶. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ)}, ¶∂¶ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ¶∂¶ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ¡‹ÛˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ¶∂¶ ∞ÙÙÈ΋˜).

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ªÂ Ó¤· ·Ó·ÊÔÚ¿ Â·Ó‹Ïı ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ η ∑‹ÛË ‰È·‚›‚·Û ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤· Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘fiÌÓËÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, ‹Ù·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ∞Ó¿‰Ô¯ÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô˘ ÚÔÙ¿¯ıËΠÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, fiÔ˘ Ë ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÂȉÈο ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· °ÔÚ›ÙÛ·˜ - ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ - ∞ÁÚÈ¿˜, ı¤ÙÂÈ Û ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁÔÏ·‚›·, Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÙÔ˘ 2009, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ¶·Ú¿ fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ›¯Â Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ, ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ηÌÈ¿ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı›, ÙfiÛÔ ÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi fï˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛı› Ô Ó¤Ô˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

∞Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Û‡ÛÎÂ„Ë Δ∂∂¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞fi ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÏfiÁˆ ÎˆÏ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ “·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 16 ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘

“ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ·È‰·ÁˆÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ”

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™Â ¤Ó· Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ

ŒÚ¯ÂÙ·È “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ M·ÁÓËÛ›·˜

∞£∏¡∞, 21.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

Δ

Ô “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤ۈ ÂÓfi˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ¿Ó·„ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™Â ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Î·È Ù· Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· Û¯ÔÏ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ™ÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÓÈ¿ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ, ‰‡Ô °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È Ì›· °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Î·È ¤ıÂÛ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û 20 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËωȿÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Î·È ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌfiÏȘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ÚÔÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. √È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ

¢‹ÌÔÈ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù·¯ÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÓÔÌfi˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ÏÈÁfiÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ˙‹ÙËÌ· Ì ٷ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ™ÙÔ μfiÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 18 ‰ËÌÔÙÈο ÛÂ Û˘ÛÙ¤Á·ÛË Î·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 3Ô-20Ô, 6Ô-8Ô, 14Ô-19Ô, 7Ô-21Ô, 18Ô-29Ô, 1630Ô μfiÏÔ˘, 3Ô-9Ô, 5Ô-11Ô, 1Ô-2Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·, 7Ô-9Ô Î·È 2Ô-8Ô μfiÏÔ˘ ηÈ

‰‡Ô °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· 2Ô-8Ô μfiÏÔ˘.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› fï˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË. ◊‰Ë ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙÔ ÚÒËÓ ÎÙ›ÚÈÔ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ › ˆ˜ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È fi¯È ·È‰·ÁˆÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

√È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÈ Ó¤Â˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Î·È Ù· ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. °È· Ù· Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓ· Û¯ÔÏ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û¯ÔÏ›· “Ì·ÌÔ‡ı” Î·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ¶·ÚfiÌÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ › ˆ˜ “Ë ÙÚfiÈη Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ·ÓÒÊÂϘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ÛˆÚ¢ÙÔ‡Ó Û ۯÔÏ›·-ÁΤÙÔ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Û ۯÔÏ›· ÛÙ· ÔÔ›· ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ “‰ˆÚ›˙ÂÈ”.

∫·Ù¿ÚÁËÛË °Ú·Ê›ˆÓ ∂›Û˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Ë Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÓÙfi˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ.

ªÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ·È‰·ÁˆÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. “™˘ÓÂÓÒÛÂȘ Î·È È‰Ú‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ”, ›Â Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ∏ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰Ú‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·È‰·ÁˆÁÈο. ∫¿ı ·È‰› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û ۯÔÏ›Ô, Ô˘ οı ٿÍË ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Ù˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›Á· ·È‰È¿, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÁÔı¤ÛÈ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·. ŸÙ·Ó, fï˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ¯ˆÚÈ¿ Â›Ó·È Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰¤Î· ÏÂÙ¿, Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Û ÔÏÈÁÔı¤ÛÈ·, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÙËÓ ¢’ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ °’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ·È‰È¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰Ò‰Âη ÒÚ˜ Ì¿ıËÌ· Î·È fi¯È ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ∏ ÏÔÁÈ΋, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·È‰·ÁˆÁÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÎÙËÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹. ∫ÔÈÙ¿Ì ÙÔ Î¿ı ۯÔÏÂ›Ô ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ∏ ÁÓÒÌË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÁÓÒÌË Ù˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ. £· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. √È Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰Ú‡ÛÂȘ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Î·È È‰Ú‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. º¤ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·”. øÛÙfiÛÔ, Ë √§ª∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂȉÈÒÎÂÈ Û·ÚˆÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÓÙÈÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÂÏÈο ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›·˜”. √§ª∂ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÚ›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË.

¶∂ƒπ¶√À ‰¤Î· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ· Á‹‰·. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ¶™∞Δ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ Ó‡̷. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ‚Ȉ̷ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Ù˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, ·Ó ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi. ◊‰Ë ‰¤Î· °˘ÌÓ¿ÛÈ·, fiˆ˜ ÙÔ 9Ô, 7Ô, 6Ô, 5Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ 3Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰¤¯ÙËηÓ. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, fiˆ˜ ÁÈ·

™ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÙÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘

∂ÈÛΤ„ÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ʛϷıÏÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜

·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ò˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂӉȷʤÚıËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙfiÔ ÂÎÙfiÓˆÛ˘ ·ıÒÓ Î·È ‚›·˜. ΔÔ fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙ·

Û¯ÔÏ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

™Â ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ ™Â ‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰·. ΔÔ Îϛ̷ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì·-

ıËÙÒÓ, ηıËÁËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ΔÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Îϛ̷ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î. μÏ·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘-

ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È, Î·È ı· Ù· ÂÈχÂÈ. °È· ÂÌ¿˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ” ›Â Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Û ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ 2011 ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ™ÙȘ 3 Î·È 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶·ÚÔ˘Û›· ηıËÁËÙÒÓ, ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ ¤Ï·‚ ÊÔÈÙËÙ‹˜. ∞fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ ΤډÈÛ·Ó Ù· ÙÚ›· ÊÏÔ˘ÚÈ¿.ΔÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Î. ∫ÒÛÙ· °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Î. ªÈ¯¿ÏË ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ‹Ù·Ó Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÙÔ 2011 ÍÂΛÓËÛ Ì ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜ ı· ›ӷÈ, ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· ÌˉÂÓÈÛÙÔ‡Ó. ∂›Û˘ Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ 30% ÌÂȈ̤ÓË, ·’ fiÛÔ ÂÚÈ̤ӷÌÂ, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ›Û¯˘ÛÂ Î·È ÙÔ 2010. 줂·È· οÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍÂϛ͈Ó. ™ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ˙ËÙ¿ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ › ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ· ∞∂π Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙȉڿ ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Ê‡Ï·Í˘. “ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â›, Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ-

ΔȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, ÁÈ·Ù› ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ “ÙÂÏÈο ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ Û ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁ›· Î·È ‚Á¿˙ÂÈ “Ï¿‰È” fiÏ· Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ· Ô˘ Ì ÙȘ ÎÔÌ›Ó˜ ÙÔ˘˜ ηٷÙÚÒÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ.∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È Î·Ï› ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ¢ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÀÁ›· Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·”.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™À¡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “£¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫.¶.∂. ÙÔ˘ ™À¡ Î·È Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÓÔ‡˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫.¶.∂. Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ™À¡ ÛÙÔ ∫fiÌÌ· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜.

§ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì «ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Á¿˘»

ˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” ›Â Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· ∞∂π-Δ∂π Î. ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ μÔÚÙÂÏ›ÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. 줂·È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ıÂÙÈο ÛËÌ›·, fiˆ˜ Ë Ó¤· ‰ÔÌ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·, ÒÛÙ ӷ ηٷÔÏÂÌËıÔ‡Ó Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë ‰È·ÏÔ΋, Ë ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·. ∞˘Ù¿ fï˜ Ù· ıÂÙÈο ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Û¿ÊÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ∂Ì›˜ ‰È·ÊˆÓԇ̠̠ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·

ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÁÈ·Ù› ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ¢∂∫√. ∏ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∞∂π-Δ∂π ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ 15.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ı· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ı· ηχÙÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ù· ∞∂π ›Ù ӷ Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó Â›Ù ӷ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÔÚËÁÔ‡˜. √È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ 3 Î·È 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó¿·˘Ï· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·

∫Ú›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ∫·ıÔÏÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È ¯ı˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˙› Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 400 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfïÓ, ÂÓÒ Â›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÚÒÙË ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ηıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Úı›, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË Ù· Ê·Ú̷Λ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¿ÏÈ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó.¶¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹.

∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

√È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯ı˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 400 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfïÓ. ∞fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 50 ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, fiÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÚÒÙË ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓË. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ì ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ·Ó¿ ‰›ˆÚÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ôχ ηϿ. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ʿÚ̷η.

∂ÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜ º¿Ú̷η ÙÔ˘ Ï¿ÈÊ-ÛÙ¿ÈÏ, fiˆ˜ ÙÔ ‚È¿ÁÎÚ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÛÈÚ›ÓË Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ· Ó· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Ê¿Ú̷η ÛÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË.

√È ÁÈ·ÙÚÔ› ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓı‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤Ó· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‹Ú·Ó ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Ì ÙË ¢∂À∞ªμ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ 1Ô˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “¢π√Δπª∞ ∫∞π ª√À™∂™” ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· “∂ÈÛÙÔÏ‹ ·Á¿˘”. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Á¿˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÏfiÁÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·Ú·Ï‹ÙË (Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ˙ÒÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙfiÔ ‹ ÙÔ›Ô). ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤ÚÁˆÓ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ª·˝Ô˘ 2011 Û ̤ÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÚÁfiÙÂÚ·. °È· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î. ª·Ú›· ∞Úʤ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974168584 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ).

ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ EÙ·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ∏ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›ÙÙ· Ù˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ Δ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢∂§Δπ√À Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “√£ƒÀ™”. ΔÔ “¢ÂÏÙ›Ô” Â›Ó·È ÌÈ· ÂÙ‹ÛÈ· ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›·, Ë ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙÂ, Â‰Ò Î·È 114 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ÛÙ· 1896, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ·›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ “¯Ú¤Ô˘˜” Ù˘ Ô‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È ·Ó¤Î‰ÔÙ· ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ.ΔÔ 14Ô Ù‡¯Ô˜, ÙÔ˘ 2010, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 214 ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ΛÌÂÓ· Î·È ÌÂϤÙ˜.ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜: Ë Î. ÃÚ˘ÛԇϷ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ¿ÎË, ÚÒËÓ °˘ÌÓ·Ûȿگ˘, Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛÔÏ¿Î˘, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ Î. μ›ÎÙˆÚ ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ μfiÏÔ˘ ™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “•ÂÓ›·” ÙÔ ¶ÂÚÈÊ. ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂.∂.™. Ì ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÷Ϥ‚·˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È ÔÏÏÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ∞fiÛÙÔÏÔ £¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¿ÚÂÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› Ô ∂.∂.™. Î·È Î·ÙfiÈÓ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ›Ù·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ¡ÈÊfiÚÔ˘ Ô˘ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜. ™ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÂÎÏÂÎÙ¿ ‰ÒÚ·, Ô˘ Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓË ÚfiÛÊÂÚ·Ó Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ê›Ï˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜.

∞ÂÚÁ›· ÛÙË μªΔ∂ ŒÎÏÂÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË BMTE Î·È ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÌÈÛıfi Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∞ÓÙ›ıÂÙË Ë ¶∞™À ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ “Δ√ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ ı’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ó¤Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ‚›·ÈÔ ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. £· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÙ·Èڛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ˆ˜ “ÌÂÚȉÈÔ‡¯ÔÈ”, ‹ “ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯ÔÈ”, ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶·Ó·ÁÚÔÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘Û›ڈÛË. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¶∞™À, fiÛÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èˆ¯Ù› Ì ÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È - ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ “ÌÂÚȉ›Ô˘”, ‹ Ù˘ “ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯È΋˜ ÌÂÙÔ¯‹˜” - ı· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ - ÂÙ·Èڛ˜. ŒÙÛÈ ÔÈ “Ó¤ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›”, ı· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi “Ê¤Ô˘‰Ô” ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚÔÙÒÓ - ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÌÔ˘Ó Ì¤Û·, ‰Â ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ, ηıÒ˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚÔÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó, ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È fi¯È ÎÂÊ·ÏÒÓ (ÌÂÏÒÓ), fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓË ¶∞™∂°∂™ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚÔÙÒÓ, ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÚÒÙË ‚Á‹Î ӷ Û˘Á¯·Ú› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô “ηÙfiÚıˆÌ¿” Ù˘.

π‰Ú‡ıËΠ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ ª∫√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∂π¡∞π ÁÂÁÔÓfi˜ Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘

¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ‰Ú¿ÛÂȘ, ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀÁ›·∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “¢›ÎÙ˘Ô ™˘ÏÏfiÁˆÓ ª∫√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”. √È Úfi‰ÚÔÈ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÂͤÏÂÍ·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÂÙ·ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘, ·fi ÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¢.™ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·˙Ô‡˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ”, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∫. °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ÿ˚‰ˆ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ “∏ ¶ƒ√√¢√™”, Δ·Ì›·˜, πˆ¿ÓÓ˘ ÷ÛÈÒÙ˘, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∞ª∂∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∏ ™Δ√ƒ°∏” Î·È Ì¤ÏË, ÕÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi “∏ ªÈÙ˙¤Ï· Ì·˜”, Î·È ∂ϤÓË ¶··ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡.

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Ì ÙÔÓ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

Δ

Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÈÚÂÙfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ 13 ·ÈÚÂÙÔ› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÌÔÈÚ·›· ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜: “Ó· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ̤۷ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì›· ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ϤÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘¯fiÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· fiÙÈ Î·Ù·Ú¯¿˜ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞, Â›Ó·È ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÏÏ¿‰·” Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi, ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙÔ˘˜ ∫∞¶ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ë Î¿ı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ÒÛÙ ӷ ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·.

∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË

∫ÚÈÙÈ΋ ¶··ÙfiÏÈ· ΔËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜. “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ ‹ Û ·ÓÂ·Ú΋ ÂÓË̤-

ÚˆÛË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, “Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘, Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Ó· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, fiˆ˜ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ¶.¢. ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹” . “∂˘Ù˘¯Ò˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, “Ô˘ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ momentum ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ŒÓ·˜ ÎÔ‡ÎÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. Èڛ˜ ÙË ‰È·‚·ıÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·‰˘Ó·Ù›˙ÂÈ Ë ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ÚÔ˜

ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 ÁÈ· ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙËÓ °.°. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÙËÁÔڛ˜ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ¢ÈηÈÔ‡¯ˆÓ: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡- ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜, √Δ∞ ∞’ ‚·ıÌÔ‡ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ , ¡.¶.¢.¢. - ¡.¶.π.¢. ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ÂÔÙ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÌÂ Û˘Ó·Ê›˜ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· Ì ٛÙÏÔ “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ÙÔ˘ ∂-

ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜- ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜∏›ÚÔ˘ 2007-2013. ™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÂÈÊÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. √È Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·fiıÂÌ·. ªÂ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË, ÌÔÚÔ‡Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: -ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, -ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¯ÒÚˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, -ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, -ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÕÙÔÌ· ªÂ ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ, -ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ -ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÔ˘Û›· Î·È ÂÎıÂÙ‹ÚÈ·, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, -ÙȘ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2.500.000 ¢ÚÒ Î·È Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË Ú¿ÍÂˆÓ Û 200.000 ¢ÚÒ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋, Ì ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ 12-2011 Î·È Ï‹ÍË ÛÙȘ 15-32011.

™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ‰ÈÔ‰›ˆÓ ™Δπ™ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜

Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ‰Èfi‰È·. √È “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο “ÎÔÓÙ¿” ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∞fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‰Èfi‰È·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Î. ¢. ™·ı‹. √È ·ÁÚfiÙ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Ì ÛÎÔfi Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈο Î·È ıÂÛÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ı¤ÛÔ˘Ó. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÙfiÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó Ì ٷ ·ÁÚÔÙÈο ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √ Ï·ÚÈÛ·›Ô˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˜” ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ª·˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ 2009 ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘, ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û 13.000 ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÂÓÒ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ Ó·

ÌËÓ Ì·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜ ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ÛÂˆÓ “Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ÁÚfiÙË” fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰‹ÏˆÛÂ.

Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: √¶∂∫∂¶∂: ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÏËÚˆÌÒÓ Û 12.000 ·ÁÚfiÙ˜, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ‹ÁËÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ∂›Û˘ ¯ı˜ ηٷÁÁ¤ÏıËÎÂ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘

ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË Û 300 ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ʤÚÔÓÙ·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ӷ Û ·Ú¿ÓÔ̘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Î·È ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ÔfiÙ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ·Ó Ô √¶∂∫∂¶∂ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÁÚ·ÙÒ˜ ‚¿ÛÂÈ ÔÈ·˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÔÈÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÚfiÙ˜, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ›Ûˆ˜ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô. “√ Â΂ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. √È ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ‰È·Û›ÚÔ˘Ó Ù· ··Á·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÙÔ‹ÛÔ˘Ó” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ڛ·-

Û˘, ¤Êı·Û ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷. ∂§°∞: ¶Ôχ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, ηıÒ˜ Ë Ì›· ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¡ÂÚ¿, ∞¯ÂÏÒÔ˜: ∞ÎfiÌË Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ∫À∞ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ªÈÚÌ›ÏË, ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ∫fiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜-ÂÙڤϷÈÔ. ¶ÏËڈ̤˜ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛË, ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.


ΔÔÓ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ·¤ÎÙËÛÂ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ÛÂÏ. 20

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

∂¡ø ™∏ª∂ƒ∞ ¶∞π∑∂π ª∂ Δ∏¡ ∞∂∫ ™Δ√ √∞∫∞ °π∞ Δ∏ 19∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

“ŒÎÏÂÈÛ” ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ (4-1-4-1). ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ë ª. ƒfiη. √ πÛ·Ófi˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ ›Ûˆ˜ ÚÔÙÈÌËı› ·fi ÙÔÓ ∂Ï‚ÂÙfi, Ô˘ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ™¤ÏÂ˙È Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ™. ƒfiη˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ™·Óηڤ Î·È ΔÔÌ¿˜. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ı· Â›Ó·È Ô “ÎfiÊÙ˘” ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ √˘Ì› ÓÙ˜, ∞ÎfiÛÙ·, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Î·È ªfiÓ¯Â. Δ¤ÏÔ˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ™ÔÏ¿Î˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ: ª·ÚÙ›Ó, ªÚ¤Ûη, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎfiÙÔ ‚Ô˜, ΔÈÎ¿Ô Î·È ∑¤Ú˘.

›· ÛÔ˘‰·›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ¤¯ÂÈ ÛÙ· “ÛηÚÈ¿” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ Ù· Ù˘Èο ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·fiÎÙËÛË Ì ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™·ÌÓÙfiÚÈ· ªÚÔ‡ÓÔ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ √∞∫∞ (19.40 NOVASPORTS 2) Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÊÔ‡ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ì›ÓÂÈ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙÔ √∞∫∞ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫. √ ·ÁÒÓ·˜ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 19.30, ·ÏÏ¿ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù˘ ∫∂¢ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ (fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘) Ì ‰ÂοÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô Δ¿ÛÔ˜ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ªÂ “Ô‰ËÁfi” ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘, fiÙ·Ó Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ∞∂∫ 3-1 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ŸÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷÎÙËı› ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎfiÓÙÚ· Û ̛· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∞∂∫ ‰È·Ó‡ÂÈ Î·È Â-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜

Ú›Ô‰Ô ÊfiÚÌ·˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô “‰ÈÏ¿” Û ™¤ÚÚ˜ Î·È ΔÚ›ÔÏË, ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì 2-0 ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ó›ÎË ÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, ·ÊÔ‡ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ӥ· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Û˘Ó¤‚·Ï Û ·˘Ùfi Ë Î¿ÎÈÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ó›ÎË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ 1-0 Â›

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ AEK

23. ™¿¯· 8. °È¿¯ÈÙ˜ 15. ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ 3. ¡·ÛÔ‡ÙÈ 5. ¢¤ÏÏ·˜ 14. ª¿ÎÔ˜ 7. °ÎÂÚ¤ÈÚÔ 32. ™ÎfiÎÔ 19. §·Áfi˜ 33. §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 18. ªÏ¿ÓÎÔ

√∞∫∞ flÚ· 19.40 ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ (∞ıËÓÒÓ) μÔËıÔ›: ª·ÏÙ¿˜ (∞¯·˝·˜), ª·ÁÈ¿ÓÓ˘ (ÕÚÙ·˜) 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜ (ªÂÛÛËÓ›·˜)

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ÃÈ̤ÓÂı

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

22. ƒfiη 25. ™¤ÏÂ˙È 21. ƒfiη˜ 4. ΔÔÌ¿˜ 19. ™·Óηڤ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ 11. ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ 20. ∞ÎfiÛÙ· 8. √˘Ì›ÓÙ˜ 21. ªfiӯ 77. ™ÔÏ¿Î˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™. ΔÛÈÒÏ˘

ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ √∞∫∞. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ¤Ù˘¯·Ó ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì 2-0 Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· “η¿ÚˆÛ” Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™‹ÌÂÚ· ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-5-1 Ì ¤Ó· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· ›Ûˆ

√È ·ÁÒÓ˜ ¡¤ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ

√˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ªÚÔ‡ÓÔ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ™·ÌÓÙfiÚÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 23¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηıÈÂÚˆı› ÌÈ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ Ù˘, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·¤ÎÙËÛ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi Î·È ÙÔÓ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ª·Î¤ÓÙ· ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ŒÙÛÈ Ô ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ Ì‹Î ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘fi ·Ú·¯ÒÚËÛË ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ◊Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· Ù˘Èο, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Â›ÛËÌ· Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ (Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·). √ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË ™¿ÏÙÔ ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1987 Î·È ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜, ÙËÓ ¡·ÛÈÔÓ¿Ï ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 2006-07 ÚÔˆı‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ¤·ÈÍÂ Î·È Û 20 ·È¯Ó›‰È· Úˆ-

Ù·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ 12 ÊÔÚ¤˜. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›‰ÔÛË ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ™·ÌÓÙfiÚÈ· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ‹Á ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. Œ·ÈÍ Û ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ (ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 14/9/2008 ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È §¿ÙÛÈÔ-™·ÌÓÙfiÚÈ· 2-0) ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, fiÔ˘ ¤Î·Ó 12 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù·. ¶¤Ú˘ÛÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠͷӿ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ƒÂÁÎÚ·ٛ‚Ô √˘¤Ï‚· Î·È Û 18 Ì·Ù˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ™·ÌÓÙfiÚÈ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠¤Ó· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È “El Tuno” , Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “Ô ÙfiÓÔ˜” , ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ.

∏ ∞∂∫ ™ÙËÓ ∞∂∫ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ì ÂÈıÂÙÈÎfi Ó‡̷, ÈηӋ ÁÈ· ÙË ...˙ËÌ›·. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı: “¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ·›˙ÂÈ ÂÈıÂÙÈο. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂÈϤÔÓ ¤¯ÂÈ Ì›· ̤ڷ ·Ú·¿Óˆ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÂÌ¿˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. £¤Ïˆ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›, fiÛÔ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·” . Èڛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª·ÓˆÏ¿, °Â ˆÚÁ¤·, ∫·Ê¤, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· ª›ÙÛÂÏ (Ô πÛ·Ófi˜ ˘¤ÁÚ·„ ¯ı˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË) ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ë ∞∂∫. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ™¿¯·, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¢¤ÏÏ·˜, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, °È¿¯ÈÙ˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ¡Ù·ÓÙfiÌÔ, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, §·Áfi˜, ¡ÙÈfi, ª¿ÎÔ˜, °Î ڤÈÚÔ, ∫ψӷڛ‰Ë˜, ™ÎfiÎÔ, §ÂÔ Ó¿ÚÓÙÔ, ŒÓÙÂÚ, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÏ¿ÓÎÔ, ºÚÔ͢ÏÈ¿˜.

√ ªÚÔ‡ÓÔ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ™·ÌÓÙfiÚÈ·

¶·ÚÂÏıfiÓ Ô ¶ÏÈ¿Áη˜ ŸÌˆ˜ ¯ı˜ ›¯·ÌÂ Î·È Ì›· ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ χıËΠÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÏÈ¿Áη. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘.

°È· ÙËÓ 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ (∫-20) Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ∞∂∫ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 14.00 ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¶·ÏÏ‹Ó˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ οوıÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ∞‚‰ÂÏ¿, ¶·¯‹, μ·ÏˆÙ‹, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·, ∫fiÌÓÔ, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË, §¤ÙÛÔ, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi, ¡¿Î·, ¡·Ô˘Ì›‰Ë, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ, ™Ê¿Î·, ΔÚ›ÌÌË, ΔÛ›È Î·È ÃÔϤ‚·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ (∫-17) ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∫·Ú‚¿Ï˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 17˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜.


20

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

√ ƒ∞ºπ∫ Δ∑πª¶√Àƒ À¶∂°ƒ∞æ∂ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ °π∞ ∂•π ª∏¡∂™

∞‡ÚÈÔ ·›˙Ô˘Ó μfiÏÔ˜ 2004 Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

“∫fiÎÎÈÓÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘”

¢∂ÀΔ∂ƒ√ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ ı· ˘ԉ¯ı› ÙȘ ∞Ì·˙fiÓ˜ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ (ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ¢È‚·Ó¤) Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ı· ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î.Î. ∫ÔÚ¤ÛÙ˘, °Î·Ú¤Ï˘ (§¿ÚÈÛ·˜) Î·È ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜). °È· ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫ÔÙÛ¿ÏÔ˘ Î·È ı· ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ∫ÔÙÛ¿Ó˘ ·fi ÙË ¢Ú¿Ì· Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘ Î.Î. ƒÂÌfiÓÙË Î·È ∫ÂÛ·›‰Ë. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ï‹Ú˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ‹ ÙÈ̈ÚÈÒÓ. °.¶.

∞2 ¶√§√

∂ÎÙfi˜ Ì °Ï˘Ê¿‰· ·‡ÚÈÔ Ô √.À.∫.μ. ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô √.À.∫.μ. ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙË °Ï˘Ê¿‰·, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ· Î·È Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ı· ·›ÍÂÈ fiÛÔ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ: ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °Ï‡Î·˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ªÏ¿Ó·˜, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È ª·Ú·ÛÏ‹˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: ™¿‚‚·ÙÔ 22/1 ∫ÔÏ. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘, 13.00, ¡.√. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘-∏Ú·ÎÏ‹˜: ªÔ›Ú·Ï˘, ∫Ô˘Ú¤Ù·˜. ∫˘Úȷ΋ 23/1 ∫ÔÏ. °Ï˘Ê¿‰·˜, 15.00, °Ï˘Ê¿‰·-√.À.∫.μ.: ™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ∫ÔÏ. πÏ›ÛÈÔ, 15.15, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ: ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜. °.¶.

∞ƒ∏™

∞¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ªÔÌ·ÓÙ›ÁÈ· Δ√ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÕÚË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï ª·ÚÛ¤ÏÔ ªÔÌ·ÓÙ›ÁÈ· ·fi ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯, ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜! ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi È·ÙÚÈο ÙÂÛÙ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. “∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›Íˆ” , ʤÚÂÙ·È Ó· › Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫! ªÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ™·Î¿Ù· Î·È ¶ÂÚ¤ÈÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ∫·ÛÙ›ÁÈÔ, ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi Û‹ÌÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ù· Ù˘Èο (ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ˘ÔÁڷʤ˜) Î·È ·fi ÙË Ó¤· ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·›ÎÙË Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÁÓˆÛÙfi fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ô͇ı˘ÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ› Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.

Ô “ÊÏÂÚÙ” Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·Ù¤ÏËÍ Û “Á¿ÌÔ” . √È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ∞ÏÁÂÚÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÈ ·˘Ùfi˜ ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ù· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ªÂ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÚÓËÙÈο ·¿ÓÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ Û ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜.

Δ

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÔÚ› ·Ú¯Èο Ó· ÌËÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌËÓ ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ͤÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ù· ‚Ú‹Î·Ó Û fiÏ· Ì ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·Ó·Óˆı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÓ‰Âο‰· Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÙÔ˘˜ ªÈÚ·Ï¿˜, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Î·È Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÈÔ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¡¤ÌÂı, ÌÈ· Î·È ı· ¿ÚÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ¢ηÈÚ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο Û ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÔÌ¿‰· Ù˘ ªÔ˘-

ÓÙÂÛÏ›Áη ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙË Ã¤ÚÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÌ¿‰· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËΠÂ›ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤-

¯ÚÈ Î·È ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı›.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ª·ÚÈÓ¿ÎË Ì ∫fiÎηÏË Î·È Ô·‰Ô‡˜ Δ˘ÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó fi-

ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ 50% Ù˘ “∫·Ú·˚Ûο΢ ∞∂” ·fi ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫fiÎηÏË ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ª›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ηÏfi Îϛ̷ ·ÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ “·ÚÒÓ” Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â·Ê‹ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô Î. ƒÔÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ §·˘Ú¤ÓÙË §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50%. √È Î.Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ Î·È ∫fiÎηÏ˘ ›¯·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Û˘Ó¿ÓÙËÛË (¿ÏÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Â›Ó·È ‹ÚÂÌÔÈ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÂÛ¿˜ Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜” , ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Û η̛· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ “£‡Ú·˜ 7” fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.

∂¡ø ∏ §∞ƒπ™∞ ∞°ø¡π∑∂Δ∞π ™Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °π∞ Δ∏ 19∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫

ªÂ •¿ÓıË ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ô ¶∞√∫ ∂

ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ,. ™ÙËÓ 20¿‰· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¯ı˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÂ›Û˘ Ô ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ∫·ÓfiÌÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂§ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ΔÛÔÓÙÔÊ¿ÏÛÎÈ, ∞Ì¿ÚË, μÂÓÂÙ›‰Ë, ¡Ù·Ì›˙·, Δ·˘Ï·Ú›‰Ë, Δ·Ï, ™›ÌÈÙ˜, ∫Ô˘˙¤Ó, ªÂÙ›Ó, ∫·Ú·Ó›Î·, ƒÔÌ¤Ô˘, ΔÛÈÌ¿Ì·, μÂÏ¿ÛÎÔ, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ, ¶Ô‡ÚÈ, πÁÎϤÛÈ·˜, ∫·ÙÛÈ·Úfi, ªÏ¿˙ÂÎ, ™È·ÙÚ·‚¿ÓË Î·È ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ.

ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (17.15) ÁÈ· ÙË 19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ô ¶∞√∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË •¿ÓıË Î·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË §¿ÚÈÛ·.

¶∞√∫-•¿ÓıË √ ¡ÙȤÁÎÔ ∞ϯ¿ÓÙÚÔ ∞Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ μÈÙfiÏÔ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Ù¤ıËÎÂ Î·È Ô ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÈÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÏ·ÊÚ‡ ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋, ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ηÓÔÓÈο ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ •¿ÓıË Δ¤ÏÔ˜, Ô ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ ·Ó Î·È Â›¯Â ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÛÙȘ Á¿Ì˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÎÚ›Ù˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ μÈÙfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô μÈÙfiÏÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. Δ˘¯ÂÚfi˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¶∞√∫ ηıÒ˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔÓ... η›ÂÈ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ηٷÛÙÚÔʤ˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ú›„Ë ÂÙÚÒÓ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·! ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ˘fiıÂÛ˘, Ë ΔÔ‡Ì· ı· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ¤ÔÓÙ·È Ì ÕÚË, √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ •¿ÓıË. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠ı¤Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È Û ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ AÎÚÈÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ªfi·ÙÂÁÎ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ μÏ¿ÛÛË ∫·˙¿ÎË ÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ °ÎϤÈÛÔÓ, ∫·ÚÈfiη Î·È ∞ÏÙÈ·ÚÌ·ÎfiÊÛÎÈ. √È 20 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ÓÙÂ-

ʤÌÈ, ªÂη̤Áη, ªÔ‡Áη, °ÎÛÔ‡ÚÓÈÓÁÎ, Δ˙¿ÁÎÈ, ∫·ÙfiÓÁÎÔ, ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ, ¶fiÈ, ∫ÈÓÙ¿Ó·, ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, μ¿ÏÏ·˜, μ·ÛÈϷο΢, μÚÔÓÙ·Ú¿˜, ∫ÔÌÂÛ›‰Ë˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ª¿ÓÙ·ÏÔ˜, ª¤ÚÙÔ˜, ™Ô˘¿Ó˘, ™Ù·ı¿Î˘, ºÏ›Ûη˜.

∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ· ΔË §¿ÚÈÛ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· (17.15) Ë ∫¤Ú΢ڷ. √È ÓËÛÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ “º·›·Î˜” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ∫¤Ú΢ڷ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °Ú·ÌÌfi˙Ë Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘Úȷ΋ √ÌfiÓÔÈ· ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. ∂Ó¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô ƒÔÌ¤Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÂÈ-

™¿‚‚·ÙÔ 17:15 ∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ· 17:15 ¶∞√∫-•¿ÓıË 19:30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∫˘Úȷ΋ 15:00 ∫·‚¿Ï·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 15:00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 17:15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-ÕÚ˘ 17:15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 19:30 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 18 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 3. ¶∞√∫ 4. ∞∂∫ 5. ∫·‚¿Ï· 6. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 7. •¿ÓıË 8. ÕÚ˘ 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 10. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 11. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 12. ∫¤Ú΢ڷ 13. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 14. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 15. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 16. §¿ÚÈÛ·

37-9 30-13 21-17 29-17 18-18 17-22 17-19 11-16 16-18 15-17 21-21 16-24 13-18 11-20 16-28 12-23

45 40 30 30 24 24 24 23 22 22 22 20 19 19 16 14


™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

£∞ ∂¶π¢πø•∂π ∏ ¡π∫∏ ™Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ∏¡ ∫∞§§√¡∏ ™Δ∏ ªÀΔπ§∏¡∏

¡· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ª

Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô‰ÈÎÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË.

 ÛÙfi¯Ô Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ë ¡›ÎË Ù·Íȉ‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫·ÏÏÔÓ‹, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∞fiÛÙÔÏÔ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë Ó· ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ 19 ·›ÎÙ˜, fiÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÙ›Ô˘. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÒÌÔ.

™Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶·È¯Ó›‰È ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ¡›ÎË Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. ªÔÚ› Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌfiÏȘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÏfiÁÔ: ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘, Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜. 줂·È· Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÔÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ï‡„Ô˘Ó ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ı· ·-

“¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” Ù¤ıËΠÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘ Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¡›ÎË Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‹ÚÂ Î·È ‰‡Ô Ó¤· ÚfiÛˆ·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ∫·Ï·ÌÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫ÈÙ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ¡›ÎË. √ ÚÒÙÔ˜ ‹Úı ‰·ÓÂÈÎfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÎÙfi˜ “Ì¿¯Ë˜” Ù¤ıËÎÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÌÂ

ÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ¤ÓÙÔÓÔ fiÓÔ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ªÂ ÌÈ· ÚÔfiÓËÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: Δ¿ÛÛÔ˜, ª·˚Ì¿Î˘, μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫ÈÙ›Ô˘, ª·˚ÛÙÚ¤Ï˘, ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘, ¡¿ÛÙÔ˜, ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜, ¡·‚·Ú¤ÙÂ, ŸÏÈ‚ÂÚ, ¶··‰‹Ì·˜, ¶ÂÙÚ¿˜, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ΔÛÂÚΤ˙Ô˜, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜ Î·È ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó

™Ù·ÛÈÌfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡›Î˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÁÎÔ˘ÈÓ¿ÏÓÙÔ μ¤Áη Î·È ÙÔ˘ ∞ϤÍË μÂÚÁÒÓË. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¿ÊËÛ ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È „ËÏfi˜ Î·È Í¤ÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ï‹ Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, οÙÈ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. £ÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ϤÍË μÂÚÁÒÓË. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “ÁÂÊ˘Úˆı›” ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ªÂÙ¿ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ “¯ËÚ¤„ÂÈ” ÌÈ· ı¤ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËÌËÓ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„Â, ÂÓÒ ÛÙË Ï›ÛÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ƒ›˙Ô˘, ™Ô˘ÌÔ˘Ï›‰Ë Î·È Δ·Î›‰Ë, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë ¤ÎÏËÍË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘.

√ ∞°ø¡∞™ Δ∏™ √ªø¡Àª∏™ √ª∞¢∞™ ª∂ Δ√¡ ∂£¡π∫√ •∂Ãøƒπ∑∂π ∞¶√ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ·.·.

¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘ Û ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ 17˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÛÙË °’ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜. ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∂ıÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÙÔ ¢‹ÌËÙÚ·-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ...·Ó¿„ÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì›ˆÛ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ (38 ¤Ó·ÓÙÈ 42). ª¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› Î·È ¿ÏÏÔ ·Ó Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓË ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ...ÙÛÂ¿ÎÈ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ¤¯ÂÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘. √ ∂ıÓÈÎfi˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Û 16 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ Ì ӛÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜. 줂·È·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹, ηıÒ˜ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Î·È ÈηӋ

μ’ ∂¶™£

Ó· ÙÔÓ “ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ” . ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÚԂϤÂÙ·È ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ∞.∂. 2002§Â¯ÒÓÈ·, ÂÓÒ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È Ë ÃÏfiË ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. ™ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¯ÂÈÌÒÓ· ÕÓıÈÌÔ °·˙‹. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ¤¯ÂÈ 40 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¢‹ÌËÙÚ· 35, ÔfiÙ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ËÙÙËı› ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿Ù˘Ô Ù›ÙÏÔ. 줂·È· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ Ë Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ÂÓÒ ·Ó ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ÙfiÙ ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙË °’ ∂¶™£ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ πˆÏ-

Îfi˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∂ıÓÈÎfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ·Ú. μڿη˜. °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-§Â¯ÒÓÈ·: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞ÎÚfiÔÏË: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫fiÎηÏ˘. ¡Â·fiψ˜, 15.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÷ڂ¿Ï·˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 15.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞›·˜ ™.:™ÎÔ˘Ï¿˜, ª·˚Ú¿Ì˘, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜™ÎÈ¿ıÔ˜: °Î¿Áη˜, μÏ¿¯Ô˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ÃÏfi˘, 15.00, ÃÏfiË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÓÈ¿˜.

™¿‚‚·ÙÔ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ .-¡.∞. ¡›Î˘: ∞. ¢·Ïԇη˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫·ÓÈ¿˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-¢È·ÁfiÚ·˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ƒÔ‡Û˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢¿ÊÓË: ∫·˝‰Ë˜, ª·ÙÛԇη˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: °Î¿Áη˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™·Îο˜. ∫˘Úȷ΋ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶ËϤ·˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜. ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-∞¶√μ: ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ∫·˝‰Ë˜, μÏ¿¯Ô˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∞›·˜ ΔÚ.: ª·ÙÛԇη˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·-∞. °·˙‹˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ·Ú. ƒÔ‡Û˘.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞Á¯›·ÏÔ˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, °È·ÓÓ‹˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ·Ú. Δڛη˜. ∫˘Úȷ΋ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜: °ÔÚÁfiÚ˘, μ·˙Ô‡Ú·˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ∫ÚÔΛԢ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ÷ڂ¿Ï·˜, ∫·¤ÛÈÔ˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. ∂Δμ∞ (ÍÂÚfi), 15.00, πˆÏÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘: °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ÕÚ˘ ∞Óı.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. 0-3 ·.·.

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 14.45 °Ô˘Ï‚˜-§›‚ÂÚÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 17.15 ¶∞√∫-•¿ÓıË -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 15.45 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 03.00 √ÎÏ·¯fiÌ·-¡¤· ÀfiÚÎË -∑- (¡μ∞) NOVASPORTS 4 17.15 ∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ· -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 17.00 ÕÚÛÂÓ·Ï-°Ô˘›ÁÎ·Ó -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 17.00 ¡ÈԇηÛÙÏ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) ∂Δ1 17.00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-∫ÔÏÔÛÛfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶. º¿ÏËÚÔ -∑- (∞1 fiÏÔ) ∂Δ3 15.00 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-√º∏ -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+ 15.00 ∫‡‰ˆÓ ÷ӛˆÓ-∞∂∫ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ) ™∫∞´ 23.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ª¿Ï·Á· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV 1 16.00 ¶ÂÛοڷ-ŒÌÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 19.00 ™Â‚›ÏÏË-§Â‚¿ÓÙ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV 2 14.00 ∫fiÙÌÔ˘˜-ª›ÏÂÊÂÏÓÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ∫Ôψӛ·-μ¤ÚÓÙÂÚ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ƒfiÌ·-∫¿ÏÈ·ÚÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) CONN-X TV3 19.00 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ªÚ¤ÛÈ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) EUROSPORT2 18.30 πÚ¿Ó-¡. ∫ÔÚ¤· -∑- (¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ıÓÒÓ ∞Û›·˜)

°À¡∞π∫∂π√ μ√§∂˚

∏ ¡›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡›Î˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 16:00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ƒÂfi ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜. μ·ıÌÔÏÔÁ›· ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘: 1. ¡›ÎË μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 2. ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ· . . . . . . . . . . 12 4. ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5. ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ™ÙË μ’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ô °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Ô ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·fi ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ë ºı›· §·Ì›·˜ Î·È Ô °.™. §·Ì›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ 8Ë Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ: ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ (∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 15:00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜), ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜-°.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹-∞ÚÁÒ (ÚÂfi: ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜)


22

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¢’ ∂£¡π∫∏

∫Ú›ÛÈÌÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ƒ‹Á· ª∂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÚÒÙ˘ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ô 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÎÚ›ÛÈÌ· Ì·Ù˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜/ª·ÎÚ·ÎÒÌ˘ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ù˘ ӛ΢. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ̠ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∞fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂΉfiıËΠ·ÎfiÌË ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘, Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ÂÓÒ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ô μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ ·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ Î·È Ô ∫›ÙÛÔ˜ Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ª·Ûٿη˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞˚Ó·Ï‹ Ù˘ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Î. ∫Ô˘ÙÛÈÔÛÌËÓ¿Î˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ı· “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ” ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ÛÂÚ› ӛΘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÈ̈ڛ· ÔÈ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª¿Ù˘. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÕÚÙ· Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘ Î.Î. °ÂˆÚÁ·Ú¿ Î·È ¶·¿. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. °.¶.

™‹ÌÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∞ÂÚÔϤۯ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË §¤Û¯Ë ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ñ ™Ù·ı¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 17.00, Ë ∞.∂.ª∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ··ÚÙ›·, Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 18.00. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ - „‹ÊÔ˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ô˘ Â›Ó·È Ù·Ìȷο ÂÓ‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ .™˘Ó¤Ï¢Û˘ ›ӷÈ: 1.¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢.™. ¤ÙÔ˘˜ 2010. 2. ŒÎıÂÛË ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2010. 3. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011. 4. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2011. 5. ¢È¿ÊÔÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο-·ÁˆÓÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙ· 17 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞∂∫, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ 10 ÊÔÚ¤˜, ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÚÂȘ, ÂÓÒ ‹ÚıÂ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÈÛfi·ÏÔ˜. ™Ù· ÔÎÙÒ Ì·Ù˜ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙ· ¤ÍÈ, ‹Úı ÈÛfi·ÏË Û ¤Ó· Î·È ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Û ¤Ó·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1954-55 fiÙ·Ó Ô μfiÏÔ˜ ›¯Â ʇÁÂÈ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Î·È ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì 0-1 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ‚·ıÌfi Û ÔÎÙÒ Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ ‰Â¯Ù› Û˘ÓÔÏÈο 24 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÌfiÏȘ ¤ÓÙÂ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1990, fiÙ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Ì 4-0 (‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô ª·ÓˆÏ¿˜, ÎÈ ·fi ¤Ó· ÔÈ ª·Ù›ÛÙ·, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘). ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙȘ 6/9/2000 ›¯·Ó Í·Ó··›ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È Ë ∞∂∫ ›¯Â Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì 9-1. 줂·È·, ·fi ÙÔ 2000 ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ù· ¿ÓÙ·

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì Δ√¡ ÂÈıÂÙÈÎfi ªÚÔ‡ÓÔ ºÔÚÓ·ÚfiÏÈ “¤ÎÏÂÈÛ” ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ ›¯Â ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Ì ÙË ™·ÌÓÙfiÚÈ·, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË ¡·ÛÈÔÓ¿Ï ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ, ÛÙË ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô Î·È ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ √˘¤Ï‚· ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ. ∞Ô̤ÓÂÈ fï˜ Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.

¶ÔÈÔÓ ı· ÂÈϤÍÂÈ; ª∂Δ∞ Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ô˘ ›¯Â ‰Â¯Ù› ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ƒfiη. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-3 Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ·ÊÔ‡ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ó ı· ÙÔÓ ÂÈϤÍÂÈ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÛÙÔ √∞∫∞ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ‹ ·Ó ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ƒfiη.

ΔÔ˘˜ ÙÔ ··ÁfiÚ¢ÛÂ

¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Û˘ÛÙ¿ıËΠÂÎ ‚¿ıÚˆÓ, ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ, ·›˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·È Ì· Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË Ï›· ‰ÂÓ ı’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· “¢ÈΤʷÏÔ” . ¶ˆ˜ Â›Ó·È ÈηÓÔ› ÁÈ· ...fiÏ·, ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ¿ÏψÛÙ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞ÚΛ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞.

™¿‚‚·ÙÔ, “¿ÚÚˆÛÙÔÈ” Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. √ ÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÈÙÂÚÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÈfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓȉȿÚ˘, ·ÚÓ‹ıËΠ¢ÁÂÓÈο Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. “¢ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·È‰È¿ Ô˘ ‹Úı·Ó Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ̤Ú˜ Ó· ÚËÌ¿˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÔ˘ Î·È Ó· ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÈÎfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË Î·È Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫È ÂΛ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ë ˘fiıÂÛË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÈ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·” Ì·˜ ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓȉȿÚ˘. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ;

Ó·˚Îfi˜), ¢·ÛηϿ΢ (∂ÚÁÔÙ¤Ï˘), ¡ÙÂÁÎÚ¿ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘), ƒ¿ÓÙÌ·Ó (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ª·˙›ÓÛÎÈ (∞ÙÚfiÌËÙÔ˜), ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ (∫¤Ú΢ڷ).

¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó

√ ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ √∞∫∞. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ 8Ô ÊÂÙÈÓfi Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ΔËÓ ∞∂∫ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ÔÙ¤, ÂÓÒ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ¶¤Ú˘ÛÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·Èً٢۠ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ ›¯·Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙ· ¤ÍÈ Ì·Ù˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ ª¿ÓÙ·ÏÔ, ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô, ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ËÙÙËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.

¢∂¡ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÈÙÂÚÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ...Ù˘ÊÒÓ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊıÔÚ¤˜, ‹Ù·Ó Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ΢ÏÈΛ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∂Λ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Ú‹Ì·Í·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· “¿ÚÚˆÛÙ· Ì˘·Ï¿” , ·ÏÏ¿ ¤ÎÏ„·Ó Î·È fi,ÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· Ù·Ì›·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û’ ·˘Ù¿, fiÛÔ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜.

∂ª∂π¡∞¡ Ì ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¿Ó ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫, ·ÊÔ‡ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ∞ıËÓÒÓ ··ÁfiÚ¢Û ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. 줂·È·, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞∂∫Ù˙‹‰Â˜. √È √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÂÈÛfi‰È· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÂÏÈο, ·Ó ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È·, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó;

∂Ã∂π ÚÔÙ·ı› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÃÈÏÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ̤ÛÔ fiÚÔ 15 ÁÎÔÏ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Û˘˙ËÙ¿ Â›Û˘ Ì ÔÌ¿‰· μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜. √È μÔÏÈÒÙ˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÔÈÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÎÂÏÂÔ‡ÚÈ·.

¢ÂÓ Ù· ‰¤¯ÙËÎÂ

√ÎÙÒ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË

¶∏°∞¡ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™.º. ¶∞√∫ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÂÚÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó 300 ¢ÚÒ Ô˘ Ì¿˙„·Ó ·fi ÙÔÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤Ú·ÓÔ. £¤ÏËÛ·Ó ¤ÙÛÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤Ú·Í·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

ÃÈÏÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜

√∫Δø Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤ÓÙÂ Â›Ó·È ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ÏÔÈfiÓ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∫¤Ú΢ڷ), Δ˙fiÚ‚·˜ (¶·Ó·ıË-

¶¤ÓÙ ÊfiÚÂÛ·Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô ʷӤϘ ¶∂¡Δ∂ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞∂∫ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¶È·, ™ˆÙ‹ÚË ª·˘ÚÔ‰‹ÌÔ, °ÈÒÚÁÔ ΔÚȯȿ, §ÂˆÓ›‰· ∫·¿ÓÙ·Ë Î·È ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ √∞∫∞.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ª¿ÓÙ·ÏÔ ‰È·ÈÙËÙ‹

Œ‚Á·Ï ÙË ˙ËÌÈ¿ ∫∞§Àæ∂ ÙÂÏÈο ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ˙ËÌÈ¿ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ™.º. ¶∞√∫ μfiÏÔ˘, ‹Úı ¯ı˜ Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÂÈÙ·Á‹ 1000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÂÚÈÙÂÚÈÔ‡¯Ô Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∞ÌÂ∞ ÁÈ· ÙË ÊıÔÚ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÙÔ˘ ·fi ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∏ ˘ÏÈ΋ ÊıÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ Î·Ï‡ÊıËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. 줂·È·, Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂÌÂÈÚ›·, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ͯ·ÛÙ›...


™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ºπ§√•∂¡∂π ™Δπ™ 16.00 ™Δ√ ∂∞∫ Δ√¡ ¢∞™∞§ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ °À¡∞π∫ø¡

ŒÌÂÈÓ Ì ÂÙ¿ ·›ÎÙÚȘ  ÂÙ¿ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ¤ÌÂÈÓÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓıÂÛË Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¿Ì˘Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ ÙÔÓ ¢∞™∞§ ÁÈ· ÙË 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ ÂÚÓ¿ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. 줂·È· Ë Î. ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÚԂ› Ë ›‰È· ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Îfi ‹‰Ë ›¯Â Á›ÓÂÈ. ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ∫›ÚÛÙÂÓ Δfi ÌÛÔÓ Î·È Ë ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙȘ Û˘Ì·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂ϤÓË ¢ËÌË ÙÚ¤ÏÈ· Î·È Ë ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ô ∫Ò ÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌfiÏȘ ÂÙ¿ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ. ∫·È ϤÌ ÂÙ¿, ÁÈ·Ù› Ë ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘Ï-

¶·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ë ∫›ÚÛÙÂÓ ΔfiÌÛÔÓ Ù¿ÓË ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› È· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ı· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÌfiÓÔ ÛÙ· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ϤÔÓ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊ›‚ÔÏË. ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ¢∞™∞§ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. ªÂ Ù· Ï›Á· “‚¤ÏË” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙË “Ê·Ú¤ÙÚ·” ÙÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ÚÔÛ¿ıË-

Û ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· Û‹ÌÂÚ· ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ÃÚÈÛÙ›Ó· §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú· Î·È ›Ûˆ˜ ÙË ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË. ∏ ‰ˆ‰Âο‰· ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ. * ∞fi ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfi-

ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ (ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003) Î·È ÎÔχ̂ËÛ˘. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ·ÏÏ¿ οı ·È‰› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ Ù· οوıÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: π·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ¤Á¯ÚˆÌ˜. °È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ú·Ó¿ (ÙËÏ. 6938052979) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1995-96, ™Ù·‡ÚÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë (ÙËÏ. 6946201208) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1997 Î·È ÙÔ 2002-03, ∫ÒÛÙ· ªÔ‡ÙÔ (ÙËÏ. 6948233913) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1998-99, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑·¯·Ú›Ô˘ (ÙËÏ. 6947305098) ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 2000-2002, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¶¿ÚÈ §fiÙÊÈ (ÙËÏ. 6982019640) Î·È ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË (ÙËÏ. 6932872045) ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î. ÕÓÓ· ÷گ·Ú‹ (ÙËÏ. 6934476596).

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 16.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-º∂∞ 16.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞√∫ 16.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¢∞™∞§

∫˘Úȷ΋ 12.00 ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. 14.00 ÕÚ˘-∂ÛÂÚ›‰Â˜ 16.00 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜

™∏ª∂ƒ∞ ™∞μμ∞Δ√ ¢π∂•∞°∂Δ∞π ∏ 11∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞1 ∂™∫∞£

¶¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ∫ Ï›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiϘ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÛÙ· ΔڛηϷ Ì ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ·›˙Ô˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ∂∞§ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· ÙËÓ ∞1 Î·È ∞2 ∂™∫∞£ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜:

™¿‚‚·ÙÔ 22/1 ∞1 ∂™∫∞£

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÿηÚÔÈ-°™ μfiÏÔ˘ ¢‡ÛÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. “ÌÔÓÔÌ·¯Â›” Ì ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ª¿Ú·˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ó›ÎËÛ ÁÈ· ...‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï·Ì¿ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡ÛÂ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÿηÚÔÈ Â›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ¤ÁÈÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Î·È Ë ∂™∫∞£ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÚÂ ӷ Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ. ŒÙÛÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ·›¯ıËΠÙÔ ¤ÍÙÚ· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ, fiÔ˘ Î·È ¿ÏÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÿηÚÔÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ªÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶Ôχ˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚÂÙ› ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· Î·È ¤¯·Û οÔÈ· ·È¯Ó›‰È·, Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÁÈÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Û ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ, ºÒÙË ª·ÏÈÛÈfi‚·, ∫ÒÛÙ· ™ÎÚ›Ì·, £·Ó¿ÛË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ™Ù¤ÚÁÈÔ Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··˚ˆ¿Ó-

Û˘ ™·Ófi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÙÛÈ¿˜, £·Ó¿Û˘ °ÒÁÔ˘Ï·˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ §ˆÚ›Ù˘, º›ÏÈÔ˜ ª·Ú‰¤Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÈÌ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ª¿Ú‰·˜.

ÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ¶·Ï¿Ûη, √‰˘ÛÛ¤· ¢È·ÎÔÌ‹, ™Ù¿ıË ∑Ô‡ÚË, £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ∞Ó‰Ú¤· ∫fiÎη, °È¿ÓÓË ∫˘ÚÏ›‰Ë, ÕÎË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, £·Ó¿ÛË ¶Ôχ˙Ô˜ Î·È ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹.

ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ¢·ÓÈ‹Ï ™·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ °ÎÔÙ˙·Ú›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÚ¤ÓÙ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑ȤÌ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ê¤Ú·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘.

∫ÂÚ·˘Ófi˜-∞Ó¿ÏË„Ë ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ıˆÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi Ë ∞Ó¿ÏË„Ë. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 17.30. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈηÓfi˜ Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë. ™Â ‰¤Î· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ ‹ÙÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ì ...77-40 ·fi ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘. ΔËÓ ¿ÓÂÙË ·˘Ù‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ¶Ú¤Î· Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÛÙ· ÈÔ Ó¤· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ μ˘ÏÈÒÙ˘, μ¿Î˘ Δ¿Áη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, μ·Û›Ï˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜

∂∞§-∞ÏÌ˘Úfi˜ π‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘Ù‹. ªÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∂∞§, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ “Û¿ÚˆÛ·Ó” Ì 8965 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ì ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÎÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. °È· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ “Ì¿¯Ë” Ô ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ™Ù¿ı˘ °Î¿ÙÛ˘, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, £·Ó¿-

∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 17.30, ∫ÂÚ·˘Ófi˜-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘. °˘ÌÓ. ƒ¿ÌÌÔ˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 17.30, ∂∞§-°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢fiÙ·˜, ™Ù·ı¿Î˘, °˘ÌÓ. ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜. ∫Ï. ª¿Ú·˜, 17.30, ÿηÚÔÈ-°.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∫˘Ú›ÙÛ˘ π. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ƒ¤ÌÂÏÔ˘, ¢Ô‡Á·˜, °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜, °˘ÌÓ. °Î·ÚÙ˙Ôӛη˜. ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, 17.30, ΔÈÙ¿Ó˜-∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∫ÈfiÙÔ˜. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 18.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫.-∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ΔÛÔÎÒÏ˘. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , 18.00, ¡›Î·È·-∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ¶ÈÙÛ›Ïη˜ μ., °˘ÌÓ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘.

∞2 ∂™∫∞£ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.30, ¶ÂÚ·È‚fi˜-°.™. º·ÚۿψÓ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··ÊˆÙ›Ô˘, μÔÁÈ·Ù˙‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, μÂÏÂÓÙ˙¿˜. °˘ÌÓ. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 17.30, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-£ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °Î·Ï›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, °˘ÌÓ. ªfiÚÊË μ. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 19.30, ∞∂§-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, °˘ÌÓ. ªˆ˘Û‹˜.

∫˘Úȷ΋ 23/1 ∞2 ∂™∫∞£ °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜.

23

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¶∞√∫-¶∞√ ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ¶˘Ï·›· ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÙÔÓ ÕÚË, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶˘Ï·›·˜ (ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫, Ì ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·›¯Â ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” . √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÌÈÚ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Ô˘ Ì‹Î Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏÏË ·ÒÏÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ Δ¤ÈÙ˜ (ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË) Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ™¿ÙÔ (‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·). ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” , Ô˘ ı· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û ÙÚԯȿ ÙÂÙÚ¿‰·˜, ÂÓÒ ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÎÙ¿‰·, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·‰Ô¯È΋ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÈı˘Ì› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› Ó›ÎË ÙÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ËÙÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ ∏Ú·ÎÏ‹. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ποÚÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ∞∂∫, Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏÏË ·ÒÏÂÈ·, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 14˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ ∫° ¶˘Ï·›·˜ 15.45 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (Îı): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ™ÒÌÔ˜, ª¿ÓÔ˜ (ΔÛÔ‡Ï˘/¶··ÁˆÚÁ›Ô˘) ∂∞∫ °Ï˘Ê¿‰·˜ 17.00 ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜-∞∂∫: Δ·Ó·Ù˙‹˜, ∞ÊÂÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¡Ù›ÓÔ˜) ÷ÏÎÈÔÔ‡ÏÂÈÔ 16.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜: ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª‹Ù˘, ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·Ú·Ì‹˜) ∫° πÏÈÛ›ˆÓ 17.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∫·‚¿Ï·: ¶ËÏÔ˝‰Ë˜, ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ (Δ·ÛԇϷ˜) ∫° ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ 17.00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ∫ÔÏÔÛÛfi˜: ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, T·‚Ô˘Ï·Ú¤·˜, ¶·Ê›Ï˘ (∫ÔÚ·Û›‰Ë˜)

∫˘Úȷ΋ ∫° ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ 12.30 ª·ÚÔ‡Ûȶ·ÓÈÒÓÈÔ˜: ™¯ÈÓ¿˜, ºÔ‡Ê˘, μ·Ú‰¿ÏÔ˜ (∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜) ™∂º 12.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ÕÚ˘: ¶··¤ÙÚÔ˘, ªËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ °. (£ÂÔÏÔÁ›Ù˘).


24

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “£” ™Δ∞¡Δ∞ƒ 143. ºÔ‡Ï·Ì-™ÙfiԢΠ261. ∫·‚¿Ï·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 262. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 280. ªÏ¿ÎÌÂÚÓªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜ π™√¶∞§π∂™ 133. ∞Ófi‚ÂÚÔ-™¿ÏΠ134. ª¿ÈÓÙ˙μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ 136. ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë 211. ∫¤Ú΢ڷ-§¿ÚÈÛ· ¢π¶§∞ 213. ∞Ó˙¤-ªÔÚÓÙfi 230. ÕÛÙÔÓ μ›Ï·ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. 276. ∫fiÓÈ·ÛÔÚªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ 296. ¡È˜-§ÈfiÓ

1 1

2.00 1.85

1

2.20

1

2.05

Ã

3.20

à à Ã

3.60 3.00

2

1.85

2

1.90

2 2

1.80 1.80

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 117. °Ô˘Ï‚˜-§›‚ÂÚÔ˘Ï 1à 255. √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-ÿÓÙÂÚ Ã2 274. ™·ÌÓÙfiÚÈ·°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ 1à 281. ∞ÏÌÂÚ›·-√Û·ÛÔ‡Ó· 1Ã

1.53 1.23 1.37 1.23

μ√§∂´ ∫√ƒ∞™π¢ø¡

™ÙË §¿ÚÈÛ· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë “∞ÚÁÒ” ∏ √ª∞¢∞ ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞.™. μfiÏÔ˘ “∞ÚÁÒ” ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙËÓ ∞ÛÙÚ·‹. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÌÈ·˜ Î·È Ë “∞ÚÁÒ” ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ı· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈο 3Ë ÛÙÔÓ ŸÌÈÏfi Ù˘. ™ÙÔÓ 2Ô ŸÌÈÏÔ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓË Ù˘ Ë “∞ÚÁÒ” Û ۇÓÔÏÔ ÂÓÓ¤· ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ηϋ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û¿Ï·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È Î·ı’ fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÛÙÚ·‹, ÌÈ· ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ›‰È˜ ·›ÎÙÚȘ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÚ›ÙË Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ∂™¶∂∫∂§. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÁÂÓÓË̤Ó˜ ÙÔ˘ 1996-1997, ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Î·È ‰‡Ô ·fi ÙËÓ “∞ÚÁÒ” ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚË §˘ÁÂÚ‹ Î·È ¶·ÚÈÛ¿ÎË πˆ¿ÓÓ·. ∏ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÊÔ‡ ·Ú’ fiÏ· ÙÔÓ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· Ì›ÓÈ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓË̤ӷ 1999-2001, ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓË̤ӷ 19961998 Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ-Ó·ӛ‰ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓË̤ӷ 1993-1995. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ (ÎÈÓ. 6944604262).

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 15, 17, 23, 28, 33.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 9 6, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 9 5 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 8 3.

™∂ ∞ƒ∫∂Δ∞ ¶∞πáπ¢π∞ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫ ™Δ√ ∫√À¶√¡π Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

∫·Ú·‰ÔÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ... ÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ...ÔÚ·Ù¤˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ™ÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ∞ÁÁÏ›·, πÛ·Ó›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜.

ª

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ› Ó· “Îfi„Ô˘Ó” ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ∞∂∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Î·È Ë ·Ó‚·Ṳ̂ÓË •¿ÓıË ‰ÂÓ ı· ·Ú·‰Ôı› “·Ì·¯ËÙ›” ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ∂›Û˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ηıÒ˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ ı· ηı›ÛÂÈ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ¯ı˜ ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô. ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ¤¯ÂÈ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ “ÎfiÛÌÔ” , ηıÒ˜ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ12 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ...·ÛÙÂȇÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ™ÙÔ˘ÁÎ¿Ú‰Ë Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ “ÔÓËÚfi˜” . ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û·˜ ›¯·Ì ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁοډ˘ Â› Ù˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ -ʤÙÔ˜ª¿ÈÓÙ˙, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÛÙ·ı› “fiÚıÈ·” ÛÙÔ “μÂÛÙÊ¿ÏÂÓ” . ÕÏψÛÙÂ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·. ΔÔ ›‰ÈÔ (Ã) ı· ÚÔÙ›ӷÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞Ófi‚ÂÚÔ-™¿ÏÎÂ. ™Δ∏¡ ∞°°§π∞ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÏfiÓËÙ· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ÕÚÛÂÓ·Ï Î·È ΔÛ¤ÏÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó -‡ÎÔÏ· ‹

‰‡ÛÎÔÏ·- Ù· ÂÌfi‰È· Ù˘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì, Ù˘ °Ô˘›ÁÎ·Ó Î·È Ù˘ ªfiÏÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. £ÂˆÚËÙÈο Î·È Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÓÒÚÈÛÙË ÕÛÙÔÓ μ›Ï·, ·ÏÏ¿ ÔÈ “¯ˆÚÈ¿Ù˜” Ì “fiÏÔ” ÙËÓ ¤‰Ú· ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ‰ÈÏ‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÙ ٷ ÓÒÙ· Û·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ °Ô˘Ï‚˜-§›‚ÂÚÔ˘Ï Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ÕÏψÛÙ ÔÈ “χÎÔÈ” ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Â›¯·Ó ıÚȷ̂‡ÛÂÈ ÛÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ” , ÂÓÒ ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ (∫¿Ú·¯ÂÚ, Δ˙¤Ú·ÚÓÙ).

ıÏËÌ· Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ÕÏψÛÙÂ, Ë ¡·ÓÛ› ı· Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ “™·ÌÈÔÓ¿” §ÈÏ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘.

ÒÓÈÔÈ” ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. “ª¿ÚÙÛ·” Î·È “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú “¿ÛÔÈ” ·¤Ó·ÓÙÈ Û ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú Î·È ª·ÁÈfiÚη, ÂÓÒ Ë μ·Ï¤ÓıÈ· Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ª¿Ï·Á· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

™Δ∏¡ πΔ∞§π∞ “ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜” ¤¯Ô˘Ó ¡¿ÔÏÈ, §¿ÙÛÈÔ Î·È ÿÓÙÂÚ, ÔÈ Ôԛ˜ “ÂÎÛÙÚ·Ù‡ԢӔ Û ª¿ÚÈ, ªÔÏfiÓÈ· Î·È √‡ÓÙÈÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ª›Ï·Ó Î·È Ù˘ ƒfiÌ·, Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙËÓ ΔÛÂ˙¤Ó· Î·È ÙËÓ ∫¿ÏÈ·ÚÈ.

™Δ∏ °∞§§π∞ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ªÔÚÓÙfi Î·È §ÈfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Ó˙¤ Î·È ÙË ¡È˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ¡È˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÂÙ¿ Ì·Ù˜ ·‹ÙÙËÙË ÛÙÔ ÚˆÙ¿-

™Δ∏¡ π™¶∞¡π∞ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ηٿÊÂÚ ӷ ·˘Í‹ÛÂÈ ÛÙÔ +4 ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. 줂·È· Û ÔÏÏÔ‡˜ ı· Ê·Ó› ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ...ÊfiÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ ‰‡Ô “·È-

™Δ∏¡ Δ√Àƒ∫π∞ Ë ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚·‰›˙ÂÈ ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Ë ∞ÓηڷÁÎÔ˘ÙÛÔ‡ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÈηӋ Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ïfi “¿ÛÔ” ‰›ÓÂÈ Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ηÎfi ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÂÏ›˙ÂÈ Û ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ™›‚·ÛÔÚ ·ÔÎÙ¿ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÙÔ ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ “ΔÔ˘ÚÎ Δ¤ÏÂÎÔÌ ∞Ú›Ó·” , ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ÕÁÈ·Í (0-0).

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘  ڢıÌÔ‡˜ ÊÔ˘Ï ÚÔfiÓËÛ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ‰›ÓÂÈ ÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiÏÔÈ Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË. ΔÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÙËÁÔÚÈÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô ËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙȘ 22/1 Î·È 5-6/2 ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË Ù¿ÍË ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‰›ÓÂÈ ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ª·˝Ô˘. - ΔË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ËÌÂ-

Ú›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/1 ÁÈ· ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. - ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÎÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ë ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ (ÁÂÓ. 1993 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ). √È 20 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ·ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÛÙȘ 25-27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘

√.À.∫.μ. ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. - ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÕÚË ª·Ê·Ïԇη “ÕÓÔÈ·” ¤Î·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙË ¶¤ÌÙË 13/1/2011. ™ÙË Ù·ÈÓ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶¿ÛÙÚ·˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ‰ÔΛ̷Û ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ÂÈÙ˘¯›·. √È ÎÚÈÙÈΤ˜ ηϤ˜. ¢Â ̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ‰Ô‡Ì ÙË Ù·ÈÓ›· ...ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¤Ó·˜ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜, ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÈ·˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ÈÛ›Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÂÈ ÈÔ

ÎÂÓfi˜ ·fi ÔÙ¤. Ÿˆ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÈϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÌӋ̘ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ŒÏÛ·, ÌÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ: ™ˆÙ‹Ú˘ ¶¿ÛÙÚ·˜, °ÈÔ‡ÏÈη ™Î·Êȉ¿, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯Ô˜, ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÓ· ª¿Ì·ÏË, §˘‰›· ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞·ÏÏ·˜

∫·Ú·˙‹Û˘, ∏ÚÒ ªÔ˘Î›Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒfiÎÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú˘ÛÙÈÓfi˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Ï·ÌÒÙ˘, ¡¿Ù·ÏÈ ¶·‚ÏfiÊ, ¢ÒÚ· ™·ÌÛÒÓ·. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· “ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ‰˘Ô ‚ÈÔÏÈ¿” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ Î·È ÙË ¢ÒÚ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, Sergey Prokofiev, ™›ÌÔ˘ ¶·¿Ó· Î·È Eugene Ysaye. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Û‹ÌÂÚ ™¿‚‚·ÙÔ 22/1, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· °Ë” ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ (ÚÒËÓ ÎÙ‹Ì· °·›·). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓ. 6974 357852 Î·È 6977 772021. — ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ °. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) Ë ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ 18Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ-∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. °È· ÙÔÓ ÙfiÌÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ §¿Î˘ ¶ÚÔÁΛ‰Ë˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË Î·È ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ªËÏ›ÙÛ· ∑·ÚÏ‹-∫·Ú·ı¿ÓÔ˘. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿. — ∞fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ∂˘˙ˆ›·˜ “√›ÓÔ˘... ª˘ÛÙ‹ÚÈ·” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21:00, ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Domotel Xenia μfiÏÔ˘ (¶Ï·ÛÙ‹Ú· 1 - ÙËÏ.: 24210 92700) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “∫Ù‹Ì· ™Â̤ÏË” . — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂڿگ˜” . ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7- 8 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· 2010-11. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™·Ó‰ˆÓ‹ “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ - Ë ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿˜ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ˜ 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÂȘ ÙÔ πÂÚfiÓ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, Â’ ¢ηÈÚ›· Î·È Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ √χÌˆ, ÙÔÈÎÔ‡ ∞Á›Ô˘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ı· ÙÂÏÂÛı› Ë μ’ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·fi ÒÚ· 10.15-11.15 .Ì.

∏ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÙÔ˘ ¢. §¤ÙÛÈÔ˘

∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ì ÙfiÛË ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ªÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ∫ÔÈÓÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ï‹ıÔ˜ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÂΉfiÛÂˆÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÊÂÓfi˜ “‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·˜” Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË È‰È·›ÙÂÚ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘.

™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο, οÚÙ˜ Î·È Ï¢ÎÒÌ·Ù· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∂ÎÎÏËۛ˜, ÎÚ‹Ó˜, ÁÂʇÚÈ·, ·Ú¯ÔÓÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÛÚfiÌ·˘ÚˆÓ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿-

ÊÔ˘ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ˘.

°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ó˘Ó ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙ¿ıËΠ·‰‡Ó·ÙË Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÌÈ·˜ Î·È Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ οÔȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‹ Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙȘ Ï‹„ÂȘ ÙÔ˘. ªÔÚԇ̠fï˜ Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚÔÓÈο ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 19501960. ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· ÛÙÔ μfiÏÔ.

“™Èˆ‹, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·ÎÔ‡ÂÈ” Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ

™¿ÙÈÚ· ·fi ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙÔ˘ ¡. ∫˘Ô˘ÚÁÔ‡ “™À°Ãƒ√¡√ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi fiÏÔ, ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜” , ·ÔηÏ› ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ ʈӋ˜ Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ °ˆÁÈfi˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ “√È ŸÂÚ˜ ÙˆÓ ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ” . ΔË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï “™Èˆ‹, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·ÎÔ‡ÂÈ” ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “Ã˘Ù‹ÚÈÔ” (πÂÚ¿˜ √‰Ô‡ 44 - °Î¿˙È). μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ÷Ә ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ “Δ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·” , ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1993 Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ∞fi ÙfiÙ ·Ó¤‚ËΠ‰˘Ô ·ÎfiÌË ÊÔÚ¤˜, ÙÔ 2009 ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ “Bios” Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤Ó‰˘Û·Ó ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÁÂÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÙÈÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ºÚfiÓÙÈÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔÓ ı·ً ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÔ˘Ó Ì’ ·˘Ù¤˜, Û·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ οı ËÏÈΛ·˜. ¢È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÚÒÙË Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ı·ً Ì ÙË “Ï˘ÚÈ΋ ʈӋ” , ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ. ™’ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ë ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, Ë ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ë Û‡ÓÙÔÌË ‰È¿ÚÎÂÈ·

Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÌfiÏȘ 50 ÏÂÙ¿. ΔËÓ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô °ˆÁÈfi˜, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ë ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫¿ÏÌ·ÚË, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑·Ì¿ÓË Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÙÂÏȤÚ˘ (μ·ÛÈÏÈ¿˜), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (ªÔ˘ÛÈÎfi˜) Î·È πˆ¿ÓÓ· ºfiÚÙË (ªÔ‡Û·). ™˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÓÔÏÔ ARTefacts ensemble, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ϤͷӉÚÔ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Î·È ∫ÒÛÙ· Δ˙¤ÎÔ (ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ), ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡ÈÎÔÏÔ‡˙Ô Î·È ™ˆÙ‹ÚË ¶¤ÂÏ· (ÙÚÔÌ¤Ù·), ÃÚ‹ÛÙÔ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë Î·È ª¿ٷ ¶›ÓÙÛÂÙÈÙ˜ (È¿ÓÔ), Δ¿ÛÔ ªÈÛ˘ÚÏ‹ Î·È ªÈ¯¿ÏË ¶ÔÚʇÚË (‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ). ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12.00. √ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ “√È fiÂÚ˜ ÙˆÓ ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ” ȉڇıËΠÙÔ 2002 ·fi ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË Ã. °ˆÁÈfi, ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ ∫. ∑·Ì¿ÓË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁfi °·‚ÚȤÏÏ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏË, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ fiÂÚ·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Û‡Á-

¯ÚÔÓ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ï˘ÚÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ηÙÂÍÔ¯‹Ó Ï·˚Îfi ›‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂȉÈÎfi ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi Û οı ı·ÙÚfiÊÈÏÔ. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÚÔÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˘Ùfi ›‰Ô˜ ˆ˜ ı¤·ÙÚÔ Î·È fi¯È ˆ˜ ı¤·Ì·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ “∏ ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· Î·È Ô (ηÏfi˜) χÎÔ˜” , Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ƒÔ¤˜” ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ñ Ë Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Û cd ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ ÃÚˆÌ¿ÙˆÓ ñ “ΔÚÔ‚·ÙfiÚ” ÙÔ˘ Δ˙Ô˘˙¤ μ¤ÚÓÙÈ ÛÙÔ BIOS ÙÔ ª¿ÈÔ, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, “¶ÏËÁ‹, fiÂÚ· Û ÂÙ¿ Á‡̷ٷ” , ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ Δ˙fi˙ÂÊÈÓ Ã·ÚÙ “ªÔÈÚ·›Ô ¿ıÔ˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ “¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260” ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ “⁄ÌÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ™·ÌÔÙ¿˙” ÛÙÔ BIOS ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·” ÙÔ˘ ªÂÓÂÓÙ¤ÙÔ ª·ÚÙÛ¤ÏÏÔ ÛÙÔ £ËÛ›ÔÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ø˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÁfiÓÈÌ˘ ·˘Ù‹˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï “™Èˆ‹, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·ÎÔ‡ÂÈ” , Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÊÚÂÛο‰· Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ “ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· “¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË” , fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ϤÂÈ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¡›ÎÔ˜ ∫˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô “·ÈÒÓÈÔ˜ ¤ÊË‚Ô˜” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. — ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Î·È ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÌÂ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∞™∞ª ¶ÂÈÚ·Ù¤˜” ÚÔÛηÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi-ÎÔ‹ ›Ù·˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§›ÌÓË” (ÙËÏ. 24210 67773) ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 27730, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Ï¤Û¯Ë maty.gr ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 80281 Î·È ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ÙfiÙ· ÛÙÔ ÙËÏ. 6973 367813. — ∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi - ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi - ∞ıÏËÙÈÎfi Î·È ∞ÏÈ¢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ KÚÈı·ÚÈ¿˜ “¡¤Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” (¶·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘). ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 15 ¢ÚÒ, Ì Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ & ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì., ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” . — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ù˘, ÌÂÙ¿ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÍ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23/1, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” . — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È º›ÏˆÓ ∞.ÌÂ.∞. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ÙˆÓ Special Olympics. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Ù˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙÔ “¶·ÚΔ . ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ÚÙ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 10 .Ì. - 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “∞Á›· ΔÚÈ¿˜” ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/1 Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23/1, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (10.30) ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ Î. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘. — ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ æ˘Á›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜. £· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “ΔÈ Â›Ó·È ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÔËıËı›Ù ·fi ·˘Ù‹; ΔÈ Â›Ó·È Ù· ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·;” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ Î·Ê¤ “§˘¯Ó¿ÚÈ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ·: ª·Ú›· °ÂˆÚÁ·ÎÔ‡ - ·ÈÛıËÙÈÎfi˜, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·, ÚÂÊÏÂÍÔÏfiÁÔ˜, (University of Bragford ∞ÁÁÏ›·˜, Δ∂π ∞ı‹Ó·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ International Federation of Aromatotherapists). ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10,00 ¢ÚÒ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÊËÌ· ‹ ÔÙfi ÌÂ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi È¿ÙÔ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24280 92237, 24280 91557. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ (™. ™˘Ú›‰Ë 130). ΔË ‚Ú·‰È¿ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ë Î. ¡Ù¤ÓÈ· ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. — ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÛÙË ™Ù¤ÁË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÎÔ‹ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 12Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∏ Ï›ÌÓË” ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Á‡̷ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ “Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ È·ÙÚfi ·ıÔÏfiÁÔ Î. ∞ÚÁ˘Ú¿ÎË ∂Ï¢ıÂÚ›· ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ Ù˘. ∂›Û˘, ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙË ªÔÓ¿‰· ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ °ÂÓ. §·˚ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Î. ∑·‚Ô‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘” . — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì., ÛÙÔ ¢’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ °’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. Î·È ÛÙÔ μ’ ∫∞¶∏ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. — √ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26/1 ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” (∫‡ÚÔ˘ 93). — ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™

25

∞Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÛÙȘ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ª. ∞Û›· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ “T∞ ∞ÓÙ¤ÙÈ· ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂηË̤-

ÚÔ˘”, ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· “ÿˆÓ˜”, Ù˘ Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ª¿Ì·ÏË-∫Ô¿ÓÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13-1 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔ‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ. “°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î. ÕÓÓ·˜ ¶ÂÙÛÈ¿‚·, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤ÁÓˆÛ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Î·Ï·ÓÙ›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ cd Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ‰È·Ê¿ÓÂȘ ·fi ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ë ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¢Ú μ¿ÛÛ· ¶·Ú·Û΢¿. “Δ· ∞ÓÙ¤ÙÈ· ÙÔ˘ ¢ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ·fi ÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜, ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, ÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ÙËÓ πˆÓ›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ Î¿ı ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ fiÓËÌ· Ù˘ Î. ∞ÚÁ. ª¿Ì·ÏË ñ∫Ô¿ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·ÙÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ˘fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ Î. ª·Ú›·˜ ∫·ÙÛ·Ú‰¿ÓË. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Δ¿ÓÁÎÔ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Puerto Del Tango

ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ “Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “¶·ÏÈfi ¶·Ó‰Ô¯Â›Ô” ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ÁˆÓ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì §·¯·Ó¿. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23/1. flÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ 19:00 Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ 19:30. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È: - ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜) ÙÔ˘ (ÌÈÛÔ‡) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. - ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ̤ÏË Ì·˜. - ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ì·˜ ∫˘ÚȷοÙÈÎË Milonga”.

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

H ¤ÎıÂÛË ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì £. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

ª‡ÚÙȘ: KfiÚË 2.500 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·

√ £. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÌ-

¤ÎıÂÛË “ª‡ÚÙȘ-¶ÚfiÛˆÔ Ì ¶ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ¶·ÚÂÏıfiÓ” ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ 11¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ª‡ÚÙȉ·˜. ∏ ª‡ÚÙȉ·, fiˆ˜ ÙË ‚¿ÊÙÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ, ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, Î·È ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· ÏÔÈÌÔ‡ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ fiÏË ÙÔ 430 .Ã.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Û· ¤ÎıÂÛË, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·È Ó· ÛÙ‹ÓÂÙ·È Û ηٿÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °È· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Ì ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ¯ı˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ 2011. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. £· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó·Ûηʋ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, Ë È·ÙÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È °·ÏÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfiÈÛË ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÏÔÈÌfi ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ Î·È Ù· “ÌÂÙ¿-‰Â‰Ô̤ӷ” fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ fiˆ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜, ÈÛÙÔÚÈΤ˜, ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ªÂ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ·Ó·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ı· ηٷ‰Âȯı› fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ŒÏÏËÓ˜, °¿ÏÏÔÈ Î·È ™Ô˘Ë‰Ô› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ù¯ÓÈÎÔ› Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÛÙfiÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ §ÔÈÌÔ‡ ÙˆÓ

∞ıËÓÒÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÚfiÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ì ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ “˙ˆÓÙ·Ófi” ÙÚfiÔ.

∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ΔÔ 1994-95, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÛȉËÚfi‰ÚÔ-

ÌÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·Ûηʋ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ ¤Ó·Ó ÔÌ·‰ÈÎfi Ù¿ÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¯ÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §ÔÈÌÔ‡ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘ 430-426 .Ã., Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ›¯Â ÛÎÂÏÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ Ù·Ê‹ ÂÚ›Ô˘ 150 ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, 11 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·È‰ÈÔ‡ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÓÂÔÁÈÏ‹ Ô‰ÔÓÙÔÊ˘˝· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙË ÌfiÓÈÌË. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û ۯÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Î·È ˘ÏÔÔÈËı› ÔÏϤ˜ ÌÔÓÔıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ οÔÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË. ŸÏ˜ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “ª‡ÚÙȘ: ªÈ· ÎfiÚË...2500 ÂÙÒÓ” , Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÎıÂÛÈ·Îfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ·ÚÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ ·Ó·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡. ∞ÎfiÌË, Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙÈο ‰›·. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Mrs Doubtfire” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª. ™ÂÊÂÚÏ‹

°Ï˘ÎfiÈÎÚË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Έ̈‰›· ∂¡∞™ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ËıÔÔÈ-

fi˜ ‰·Ó›˙ÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Û ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∏ ·ÓÒÚÈÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ı· ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ‰È·˙‡ÁÈÔ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. £· ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ÁÈÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ô ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ÂÈı˘Ì› ‰È·Î·Ò˜ Ó· Ù· ‚ϤÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Î·ÌÈ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰ÂÓ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ¶ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÓfiÌÔ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ¿ÓÙ· ÁÈ· Ù· ÔÏ˘·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ Ù¤ÎÓ·, ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹, ·ÏÏ¿ ηÏfiÎ·Ú‰Ë ∫˘Ú›· πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ¡Ù·Ê¿È·Ú. ΔË ÁÓˆÛÙ‹ ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·È-

Ó›·˜ “Mrs Doubtfire” ÙÔ˘ ∫ÚȘ ∫ÔÏÔ‡ÌÔ˘˜, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ƒfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘, ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ô ª¿ÚÎÔ˜ ™ÂÊÂÚÏ‹˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “¶ÂÚÔΤ” (√‰˘ÛÛ¤-

● √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·

ˆ˜ 2 ñ ¶Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô). Δ· ÛÎËÓÈο ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· μÔÏ›‰Ë Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ë ™‡ÏÈ· ¢ÂÌ›ÚË. √È ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫Ô˘˙›ÙÛÎÈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ¢ÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Ì ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Ú¿Ì·. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË ÔÚ›·, fiÔ˘ Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì Á¤ÏÈ·. Œ¯ÂÈ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Î·È Â˘Ù˘¯‹ ¤Î‚·ÛË, Ì·ÎÚÈ¿ fï˜ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “¯¿È ÂÓÙ” ÔÏÏÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ŒÏÂÓ· ΔÛ·‚·ÏÈ¿, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚfi¯ÂÈÏÔ˜, ™¿‚‚·˜ Δ·Û›Ô˘, ªfiÓÈη μÂÚÁ‹, μ·ÛÈÏÈ΋ ∞ÁÁ¤ÏË Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 150 ÏÂÙÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.30, οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21.00, οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 17.30 Î·È ÛÙȘ 21.00. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

Ê·Ó›˙ÂÙ·È ·fi„ ÛÙË “¡˘¯Ùˆ‰›·”, fiÔ˘ Û ¤Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “ÛÙÔ Î·Ù·¯Â›ÌˆÓÔ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ “√ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ∂·˘Ùfi˜” (ÂÏ›˙ˆ fi¯È Ì ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ), ı· οӈ οÔȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜ ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂΛ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ›¯· Î·È ¤¯ˆ Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ªÂÓ ÃÔ˘Ú. º¤ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ ÔÚÁ·ÓÒÛ·ÌÂ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ¢¤ÏÈÎÙË ÔÌ¿‰· ÎÚÔ‡Û˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÏËÓ ÂÌÔ‡, ·fi ÙÔ˘˜: ºÒÙË ™ÈÒÙ· (‚ÈÔÏ›, ‚ÈfiÏ·, Ï‹ÎÙÚ·, ʈӋ), ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘ÛٷΛ‰Ë (ÎÈı¿Ú·, Ï·Ô‡ÙÔ, ʈӋ), ∞ÓÙÒÓË ª·Ú¿ÙÔ (Ì¿ÛÔ, ÎÚÔ˘ÛÙ¿, Ô‡ÙÈ Î.¿.), ª·ÙԇϷ ∑·Ì¿ÓË (ʈӋ, ÎÚÔ˘ÛÙ¿). ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‡¯ÔÌ·È Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÚËÁÔÚ›·˜ Î·È Ì¤ıÂ͢. ∞‡¯ÔÌ·È ÙÔ “ÙÚÂȘ Ï·ÏÔ‡Ó Î·È ‰˘fi ¯ÔÚ‡ԢӔ.

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ ›Ù·˜ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20:30 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· °Ë” (ÚÒËÓ “∫Ù‹Ì· °·›·”, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∫Ô‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ¶›Ù·˜ (Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘), ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2011, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÔÊ·‰›ÙÈÎÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÛÙ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙfiÙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ÙËÓ Â›ψۋ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÌÈÎÚfi ı·ÙÚÈÎfi ·fi ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔ “ÌÔ˘Û·ÊÈÚÈfi”, ÙË ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÊ·‰›ÙÈÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘.

∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Î·È ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ £. Î·È ∫. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Δ√ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ £·Ó¿ÛË

Î·È ∫ÒÛÙ· ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ ÌfiÓÔ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. ¢‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ 11.30 .Ì. Î·È ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ΔËϤʈӷ: 210 2629046, ÎÈÓ.: 6943 535230.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞PI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 21H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.536,58

-0,67

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)-¢π∫∞πøª∞Δ∞ ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,57 4,1 20,95 4,06 5,95 0,59 5,35 11,63 0,49 1,26 5,46 3,83 0,72 1,12 0,77 3,93 0,78 2,07 3,94 1,46 3,17 2,09 11,61 0,45 6,89 1,28 3,6 6,39 5,4 4 4,82 1,35 0,65 2,43 3,13 10,84 0,42 0,27 8,5 4,79 13,86 13,8 13,61 7,15 1,63 1,3 4,55 2,85 2,7 3,11 3,15 16,01 9,2 0,7 0,71

14 3.926.042 2,5 3.356.550 -4,34 269.580 1,75 1.805.631 -0,5 49.713 1,72 262.832 -0,93 186.586 0,09 17.266 8,89 791.896 79.724 202.150 1,06 2.841 -1,37 1.460.415 -0,88 11.196.742 1,32 212.555 5.316 366.467 -3,72 40.640 -1,01 101.157 8,96 1.258.561 -0,31 87.831 1,46 48.817 -1,02 445.168 4,65 48.581 -0,43 4.669.245 -0,78 20.314 -2,7 375.602 0,63 129.657 2,27 672.424 2,04 30.522 0,21 74.041 3,85 13.324 4,84 150.372 1,67 608.007 2,62 3.505.919 7,75 117.321 20 485.598 12,5 143.676 2,16 256.016 0,21 482.385 13,51 29.891 11,29 13.257 -4,49 1.084.919 -3,9 1.100.684 5,84 8.966.126 15,04 19.455.644 -0,66 528 0,35 187.600 -1,1 61.778 0,32 477.782 -0,32 53.754 0,13 92.011 -1,71 680 6,06 128.560 1,43 78.812

0,51 3,95 20,8 3,95 5,95 0,58 5,35 11,62 0,44 1,25 5,35 3,83 0,71 1,1 0,75 3,9 0,76 2,06 3,88 1,32 3,15 2,04 11,6 0,42 6,82 1,26 3,55 6,2 5,28 3,9 4,73 1,3 0,6 2,35 3,04 9,99 0,34 0,23 8,34 4,68 12,21 12,85 13,61 7,15 1,54 1,11 4,42 2,78 2,66 3,07 3,13 15,74 9,2 0,66 0,69

0,59 4,22 21,72 4,18 6,08 0,61 5,45 11,8 0,49 1,3 5,53 3,94 0,75 1,14 0,78 3,98 0,79 2,14 4,04 1,52 3,23 2,1 12,11 0,46 7,06 1,29 3,74 6,41 5,52 4,1 4,86 1,36 0,66 2,45 3,13 10,84 0,42 0,28 8,6 4,84 14,28 13,95 14,49 7,4 1,66 1,33 4,65 2,95 2,75 3,19 3,21 16,2 9,31 0,71 0,73

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,31 16,07

1,39

4.703 60

7,18 16,07

7,33 16,13

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,38 0,38 1 0,51 1,75 0,21 0,53 0,47 0,37 0,3 0,42 0,54 1,03 1,41 1,4 0,61 8,58 1,29 1,07 1,12 0,72 1,28 0,51 0,57 1,98 5,48 0,85 2,9 1,02 2,52 2,41 0,44 0,5 0,56 0,66 2,4 0,4 1,42 0,35 0,77

1.050 142.803

0,35 0,96

0,38 1,01

6.138 125.020 5.725 1.250 244.778 7.000 2.501 118.896 29.218

1,73 0,21 0,5 0,46 0,36 0,3 0,39 0,52 0,99

1,76 0,22 0,54 0,48 0,39 0,33 0,42 0,55 1,04

3,2 2,88

2.090 9.303 2.940 14.969 8.280

1,38 0,56 8,41 1,24 1

1,4 0,63 8,59 1,29 1,1

2,86 2,4 4,08

34.607 18.275 186.706

0,7 1,25 0,48

0,75 1,32 0,53

0,51 3,59 -1,16 -5,84

230 1 1.337 1.750

1,98 5,48 0,8 2,85

2,05 5,48 0,86 3,05

0,8 -2,82 2,33

49.690 444 5.013 2.150

2,48 2,41 0,44 0,48

2,52 2,41 0,45 0,5

4,76 -3,23 2,56

6.480 551 120.130

0,63 2,4 0,38

0,66 2,49 0,41

12,9 1,32

70.525 29.196

0,32 0,76

0,37 0,77

2,04 -0,57 5 6 -2,08 -5,13 -16,67 2,44

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,15 0,32 1,79 0,57 0,45 0,55 0,48 1,2 0,92 0,35 0,66 0,77 1,17 0,34 0,74 5,98 0,64 1,58 1,01 1,16 0,33 0,47 0,39 0,58 0,77 0,75 0,53 0,67 0,33 1,17 30,9 1,09 0,34 0,57 1,72 0,36 0,46 0,59 3,19 0,27 0,78 0,29 0,26 0,75 0,56 0,22 0,62 4,81 1,62 0,72 1,62 1 0,97 0,38 4,48 0,58 3,18 0,86 0,44 0,53 0,46 0,6 0,57 0,43 0,8 1,73 0,64 0,6 0,5 0,78 0,38 0,67 0,78 0,43 0,72 0,64 2,63 0,58 0,49 3,09 0,78 2,42 0,37 0,75 0,51 0,42 0,86 1,33 0,47 0,4 1,57 0,3 0,74 1,03

15,38 -3,03 -3,24 5,56 4,65

116.570 1.473 255 383 16.178 219 100 1.634 10 5.330 719 500 450 700

0,14 0,31 1,79 0,51 0,4 0,54 0,48 1,18 0,92 0,34 0,65 0,77 1,15 0,34

0,15 0,32 1,87 0,59 0,45 0,55 0,48 1,22 0,92 0,35 0,66 0,77 1,17 0,34

3.687 62.935 900 17.020

5,49 0,63 1,58 1

5,98 0,66 1,6 1,04

12.822 25 2.551 15.881 12.816 8.843 750 18.180 316 12.244 4.334 23.350

0,29 0,45 0,37 0,57 0,77 0,72 0,53 0,62 0,29 1,16 30,5 1,08

0,34 0,47 0,39 0,6 0,8 0,76 0,53 0,68 0,33 1,2 30,99 1,12

1,72 0,63 -3,57 2,63 11,54 -3,7 -19,35

2.250 307 25.119 21.403 2.755 78.850 1.050 8.825 24.207 11.500 14.869

0,56 1,6 0,35 0,46 0,57 3,14 0,27 0,7 0,26 0,25 0,75

0,57 1,72 0,37 0,49 0,59 3,2 0,27 0,79 0,31 0,28 0,93

4,76 1,64 0,21 1,25

17.782 3.256 170 155

0,19 0,59 4,8 1,58

0,23 0,62 4,81 1,68

-0,61

4.099 3.600 9.712

1,55 0,97 0,94

1,65 1 0,98

-1,96 -1,27 5,56 -4,29 -1,27

4.042 9.955 11.944 250 1.690 15.496 250 700 10 5 1.177 10.907 10.750 4.374 11.350 44 1.100 42 24.734

4,37 0,57 3,05 0,85 0,43 0,5 0,44 0,56 0,57 0,43 0,78 1,66 0,58 0,58 0,47 0,77 0,36 0,64 0,76

4,68 0,62 3,44 0,86 0,44 0,54 0,46 0,6 0,57 0,43 0,8 1,8 0,66 0,61 0,52 0,78 0,38 0,69 0,79

2,86

99.400

0,68

0,73

6,05 1,75 -2 -0,64 -3,7

939 4.500 34.907 1.550 1.000

2,5 0,54 0,49 3,08 0,78

2,63 0,59 0,51 3,15 0,78

-1,32

8,11 7,53

13.433 1.377 12.360 262.866 48.015 580 1.000 301

0,73 0,46 0,41 0,84 1,25 0,43 0,4 1,5

0,78 0,51 0,42 0,89 1,35 0,47 0,4 1,57

-8,85

24.558

1,02

1,09

330 8.309

7,6 0,65

7,6 0,66

-3,33

7.500 2.048 927

0,27 0,6 0,2

0,3 0,62 0,2

-16,48

568.305

0,73

0,91

-7,69 1,69 9,52 2,94 -8,33 -0,85

8,93 1,59 1 6,45 4,44

-3,75 3,92 6,45 -6,4 0,75 0,93

2,99 2,86

1,04 -1,54 -1,69 9,66 4,88 -8,33 -1,85 4,55 -1,64 5,56 7,5 5,26 -1,14

7,69 -1,15 3,10

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√)

7,6 0,65 9,74 0,38 0,29 0,61 0,2 0,61 0,76

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,16 0,14 0,2 0,08 12,56 0,35 0,41 0,22 3,55 1,08 2,01 0,53 1,1 7,23 0,2 1,5 6,38 4,51 14 67,5 1,85 0,44 16,6 0,24 0,11 0,11 0,44 1,13 0,24 0,13 0,29 13 4,31 0,15 0,1

11.080 5.098 6.350 45.880 167.327 1.671 1.779

0,15 0,13 0,2 0,08 12,56 0,35 0,41

0,16 0,14 0,21 0,09 12,58 0,35 0,41

6.270 2.600 3.365 200 10.200 8.765 210 2.206

1,98 0,53 1,1 7,23 0,2 1,48 6,36 4,51

2,06 0,53 1,1 7,23 0,22 1,51 6,55 4,52

0,97 6,94

5 1.800

67,5 1,81

67,5 1,88

-4,32 9,09 10 10

800 3.230 151.960 6.300

15,62 0,22 0,1 0,1

17,3 0,24 0,11 0,11

8,33

6.643 2.086

0,13 0,28

0,13 0,3

7.260 42.690

0,14 0,09

0,15 0,1

14,29

57.352 6.500

0,07 0,07

0,08 0,07

-8,51

1.050

0,43

0,45

2.560 10.792 500 65.249 3.500 2.150 340.670 2.202 8.409

0,07 0,24 0,14 0,07 0,53 0,14 0,1 0,08 0,04

0,07 0,26 0,14 0,08 0,55 0,16 0,12 0,09 0,04

2.500 601 554

0,08 0,37 0,09

0,08 0,37 0,09

2.104 2.985 9.000 1.000 4.761 16.120 2.200 8.475 3.548

0,04 0,05 0,13 0,19 2,61 0,19 0,37 0,22 0,94

0,04 0,06 0,14 0,19 2,71 0,2 0,38 0,23 0,99

7,69 -11,11 -2,78 7,89

2,03

-0,14 -16,67 -0,66 -2,6

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08 0,07 1,5 0,43 0,53 0,07 0,25 0,14 0,08 0,54 0,15 0,11 0,09 0,04 3,7 0,08 0,37 0,09 0,17 0,39 0,04 0,06 0,13 0,19 2,67 0,2 0,37 0,22 0,95 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,58 3 1,13 1,8 2,47 2,34 2,52 1,8 2,86 2,3

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

4,17

1,89 -6,25

-9,76 -10

20 -7,14 5,56 0,75 2,78 -12,84


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 20H™ I∞¡√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.516.309,63 5.165.708,92 4,3588 19.455.940,91 2.792.512,70 6,9672 104.265.524,94 14.245.463,99 7,3192 12.437.468,54 2.084.102,38 5,9678 302.255.053,77 107.941.823,29 2,8002 22.073.266,49 2.893.547,53 7,6284 14.123.711,24 2.425.662,23 5,8226 6.217.422,91 1.436.447,04 4,3283 8.666.285,05 1.300.477,30 6,6639 104.902.987,75 12.843.887,87 8,1675 41.009.118,76 6.275.574,23 6,5347 4.882.129,96 1.538.509,31 3,1733 12.145.446,14 1.306.876,30 9,2935 1.480.235,26 157.806,18 9,3801 155.505.258,32 11.982.190,03 12,9780 8.667.507,43 689.287,55 12,5746 8.055.860,72 1.756.602,86 4,5860 6.123.331,94 1.818.698,39 3,3669 8.354.154,46 2.387.145,69 3,4996 8.033.560,97 1.196.541,43 6,7140 24.881.933,77 3.154.950,57 7,8866 10.044.985,55 5.446.786,03 1,8442 3.383.355,28 268.974,27 12,5787

0,42% 4,4460 4,2716 2,75% 0,57% 7,0717 6,9149 2,92% 1,02% 7,3558 7,2643 5,78% 0,48% 6,0722 5,9081 3,35% 0,92% 2,8002 2,8002 5,99% 0,30% 7,6284 7,5712 2,85% 0,55% 5,8226 5,7789 4,05% 0,45% 4,3543 4,2937 0,63% 0,60% 6,7639 6,6639 3,71% 0,14% 8,1675 8,1675 1,78% 0,73% 6,6000 6,5020 4,45% 1,00% 3,4272 3,1733 5,86% 0,61% 9,2935 9,2238 3,78% 0,61% 9,3801 9,3801 3,81% 0,60% 13,0429 12,8807 3,58% 0,64% 12,8261 12,4489 3,38% 0,43% 4,5860 4,5631 2,62% 0,98% 3,4342 3,2996 5,44% 0,20% 3,4996 3,4734 2,28% 0,37% 6,7979 6,7140 2,65% -0,17% 7,9655 7,8077 2,41% -0,01% 1,8442 1,8396 0,40% 0,56% 12,7674 12,4529 3,64%

80.327.887,59 30.172.950,26 3.472.099,30 131.971.196,85 28.979.656,21 6.369.091,80 25.520.308,77 27.485.883,09 12.464.961,10 25.376.745,78 6.794.378,44 11.480.166,06 19.842.067,00 36.884.471,70 301.766.921,10 6.091.824,40 26.545.846,07 49.204.583,27 110.001.243,28 46.634.826,45 13.138.337,56 455.791,36 6.389.315,55 1.018.783,28 11.956.909,72 1.042.583,39 1.355.157,70 12.397.824,51 2.957.129,72 2.267.407,60 113.800.328,83 54.240.161,46 13.005.666,43 49.425.796,07 92.021.183,47 52.208.752,82 11.871.147,92 46.451.915,80 11.511.474,08 21.967.986,80 5.644.993,00 3.015.669,87 272.810,39 8.069.949,63 28.414.393,87 24.478.980,12 3.239.334,06 3.916.095,81 3.062.971,90

16,2044 12,4590 10,2961 4,5500 6,9417 7,3828 7,9912 8,2438 7,3326 7,3824 3,9472 6,9796 2,9940 5,2667 5,9288 5,8084 9,5421 10,7999 8,2065 10,0633 11,2037 1.238,6800 1.233,8100 1.150,3900 1.180,5200 945,8200 1.003,0000 3,5260 3,0973 7,8367 3,2159 10,4555 10,1818 9,1494 3,1537 9,3146 28,6649 1,1338 1,1313 10,4593 10,5387 3,2175 2,9338 4,8834 2,6121 3,2947 3,8981 200,3400 3,2378

-0,14% -0,14% -0,49% -0,18% -0,29% -0,28% 0,30% 0,42% 0,16% 0,57% -0,12% -0,12% -0,04% 0,23% -0,21% -0,14% 0,12% 0,07% 0,23% 0,02% 0,13% 0,04% 0,04% 0,21% 0,21% 0,32% 0,32% 0,05% 0,82% 0,14% -0,29% -0,36% -0,37% -0,35% -0,16% -0,22% -0,06% -0,05% -0,05% -0,16% -0,16% -0,20% -0,05% 0,11% 0,05% -0,19% 0,00% 0,04% -0,15%

16,5285 12,7082 10,5020 4,5728 6,9764 7,4197 8,3908 8,4911 7,5526 7,6039 4,0163 6,9796 3,0120 5,2667 5,9288 5,8084 10,0192 11,3399 8,6168 10,5665 11,2037 1.238,6800 1.233,8100 1.150,3900 1.180,5200 945,8200 1.003,0000 3,5789 3,1438 7,9543 3,2963 10,6646 10,3854 9,1494 3,1537 9,5009 28,8082 1,1338 1,1313 10,4593 10,5387 3,2819 2,9338 4,8834 2,6382 3,3935 3,9468 201,3417 3,3349

16,0424 12,3344 10,1931 4,5159 6,8896 7,3274 7,8314 8,0789 7,1859 7,2348 3,9077 6,9273 2,9700 5,2667 5,9288 5,8084 9,5421 10,7999 8,2065 10,0633 11,2037 1.238,6800 1.233,8100 1.150,3900 1.180,5200 945,8200 1.003,0000 3,5260 3,0973 7,8367 3,1516 10,2464 9,9782 8,9664 3,1300 9,1283 28,4499 1,1253 1,1313 10,3809 10,5387 3,2014 2,9191 4,8590 2,5860 3,1959 3,8981 200,3400 3,1730

-0,35% -0,07% -1,74% -0,56% -0,58% -0,06% 1,95% 3,44% 3,23% 1,37% 0,69% -0,50% -0,18% -0,19% 0,95% 0,25% 1,22% -0,52% 1,83% 0,28% 0,64% 0,31% 0,32% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% -0,57% 0,12% 0,25% -0,97% -1,06% -1,03% -0,84% -0,31% -0,25% -0,79% 0,86% 0,87% 1,41% 1,42% -0,45% -0,47% 0,58% 0,58% -0,38% -1,07% -0,77% -0,19%

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.165.532,42 3.028.095,25 2,0361 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.434.700,91 555.581,71 6,1822 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 21.896.238,02 5.700.421,35 3,8412 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.537.874,00 2.107.479,05 14,0157 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.551.921,16 4.483.016,19 2,7999 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.706.149,68 2.088.973,93 6,0825 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 273.543.022,34 28.492.346,38 9,6006 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.820.532,02 2.658.515,93 5,9509 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.089.297,84 1.597.841,45 10,6952 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.801.158,86 6.151.800,00 7,2826 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 34.059.100,00 1.179.259,24 28,8818 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 37.061.516,15 3.181.350,52 11,6496 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 25.289.946,38 5.291.033,62 4,7798 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.130.228,48 6.970.726,19 1,5967 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 63.179.691,96 14.615.085,35 4,3229 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.806.076,35 1.920.987,60 0,9402 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.722.840,19 9.601.741,78 1,0126 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 769.379,26 151.996,27 5,0618 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 58.746.378,96 39.537.911,27 1,4858 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 129.495.202,23 18.409.843,70 7,0340 ¢∏§√™ TOP-30 20.555.985,90 16.541.476,09 1,2427 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.507.996,71 279.525,00 16,1273 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 144.444,76 181,31 796,6900 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.916.633,85 13.679,93 798,0000 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 95.840.128,24 7.181.481,03 13,3455 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.778.663,82 1.392.451,95 4,8681 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.560.586,96 5.771.261,14 8,0677 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.757.948,55 2.245.599,71 2,5641 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 144.121.134,07 7.393.328,68 19,4934 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 48.357.649,12 10.962.321,13 4,4113 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.311.413,16 57.439.286,91 0,3710 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.360.196,62 3.323.561,13 0,4093 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.632.355,48 3.677.126,19 1,2598 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 508.369,00 397.726,85 1,2782 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.478.849,63 3.247.180,39 2,9191 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.738.145,86 1.026.451,41 1,6934 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 15.802.508,79 6.932.175,53 2,2796 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 7.917.118,43 4.925.094,80 1,6075 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.988.496,17 4.302.742,53 9,9910 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.989.707,74 6.191.787,80 1,7749 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 53.515.122,80 1.559.684,54 34,3115

2,52% 1,28% 2,86% 2,35% 1,39% 1,79% 2,03% 2,59% 2,38% 2,66% 1,93% 1,88% 1,50% 2,39% 1,98% 1,13% 2,06% 2,02% 1,89% 2,19% 2,26% 2,51% 3,67% 3,68% 2,15% 2,01% 1,44% 2,26% 1,36% 0,89% 1,39% 2,35% 1,16% 1,16% 2,07% 2,38% 2,17% 2,14% 2,00% 1,82% 1,82%

2,1379 6,4913 4,0333 14,7165 2,8979 6,2954 9,6966 6,0104 10,8022 7,3190 29,4594 11,8826 4,8754 1,6526 4,3229 0,9402 1,0278 5,1377 1,4858 7,0340 1,2427 16,1273 796,6900 798,0000 13,7459 5,0141 8,0677 2,5641 19,6883 4,4554 0,3710 0,4093 1,2598 1,2782 3,0651 1,7781 2,2796 1,6075 10,0909 1,7926 35,2551

1,9954 6,1204 3,8028 13,8755 2,7719 6,0217 9,5046 5,8914 10,5882 7,2243 28,5930 11,5331 4,7320 1,5967 4,2797 0,9308 1,0025 5,0112 1,4709 6,9637 1,2303 16,1273 796,6900 798,0000 13,2120 4,8194 7,9870 2,5385 19,2985 4,3672 0,3673 0,4052 1,2472 1,2782 2,8899 1,6765 2,2682 1,5995 9,7912 1,7394 34,3115

7,53% 4,20% 10,05% 8,20% 7,45% 5,89% 6,96% 9,40% 8,08% 9,07% 6,35% 5,85% 4,94% 8,04% 6,94% 6,61% 6,81% 4,59% 6,64% 8,08% 6,84% 9,00% 4,56% 4,56% 7,66% 7,03% 6,20% 8,42% 6,23% 3,83% 6,33% 8,42% 7,16% 7,21% 6,74% 7,70% 7,40% 5,75% 7,11% 5,74% 7,86%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.957.177,49 2.421.771,20 337.224,97 29.004.481,34 4.174.732,99 862.695,75 3.193.539,30 3.334.123,26 1.699.940,74 3.437.468,71 1.721.313,30 1.644.821,99 6.627.322,83 7.003.392,97 50.898.241,57 1.048.794,88 2.781.967,04 4.556.002,03 13.404.181,06 4.634.130,51 1.172.683,38 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.102,31 1.351,11 3.516.076,18 954.729,01 289.331,08 35.386.611,79 5.187.700,11 1.277.344,59 5.402.090,76 29.178.371,94 5.605.064,45 414.135,01 40.969.179,95 10.175.428,57 2.100.329,69 535.644,92 937.273,73 92.987,25 1.652.525,46 10.878.096,91 7.429.740,57 831.009,90 19.547,47 946.007,61

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.830.699,92 17.169.191,04 36.796.734,78 4.975.344,37 4.993.899,82 8.560.284,65 26.054.000,67 3.818.272,00 6.496.572,24 2.526.449,00 20.218.928,49 13.338.803,92 12.614.191,31 7.664.993,71 1.348.122,16 1.503.405,98 374.378,14 171.474,49 4.329.849,10 592.826,77

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6308 7,3958 0,5834 6,8235 2,5714 1,5158 1,6457 0,8967 2,1833 7,3037

1,79% 2,27% 1,67% 2,51% 2,15% 2,48% 1,78% 1,94% 2,32% 2,38%

0,6434 7,5437 0,5936 6,9429 2,5714 1,5916 1,7280 0,9146 2,2706 7,5958

0,6308 7,3958 0,5717 6,6870 2,5457 1,5006 1,6128 0,8877 2,1615 7,2307

5,01% 8,00% 4,57% 7,02% 6,87% 8,86% 5,23% 6,40% 8,66% 8,37%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

17.796.977,50 1.304.402,37 13,6438 2.156.191,93 463.225,25 4,6547 3.905.851,55 447.945,65 8,7195 7.096.850,70 1.229.579,35 5,7718 10.019.371,84 836.915,81 11,9718 28.015.031,28 2.543.118,43 11,0160 15.010.298,48 1.121.708,31 13,3816 3.784.097,86 612.022,85 6,1829 5.668.249,51 2.113.538,47 2,6819 8.526.907,46 1.533.895,53 5,5590 4.261.740,25 1.810.204,69 2,3543 1.080.183,02 129.855,65 8,3183 20.054.942,35 5.689.178,24 3,5251 30.137.720,49 8.205.438,78 3,6729 1.191.997,70 136.144,70 8,7554 3.117.823,88 388.550,00 8,0243 648.070,34 520,22 1.245,7600 38.607.134,21 30.472,20 1.266,9600 812.736,97 748,16 1.086,3200 44.591.592,98 40.980,16 1.088,1300 43.838,12 43,99 996,4800 4.771.020,87 4.779,40 998,2500 4.611.003,68 2.869.529,20 1,6069 2.787.435,36 979.162,59 2,8468 4.158.288,50 1.482.784,88 2,8044 1.590.171,45 564.771,57 2,8156 46.387.351,25 33.106.208,94 1,4012 8.669.036,39 496.525,48 17,4594 15.137.938,70 1.057.742,07 14,3116 49.512.773,09 3.845.607,30 12,8752 9.616.692,30 12.946.461,13 0,7428 3.964.815,30 5.222.558,00 0,7592 13.821.485,37 13.024.384,25 1,0612 16.303.647,56 15.439.635,74 1,0560 5.760.250,09 407.502,91 14,1355 741.524,39 51.545,00 14,3860 873.455,45 44.673,43 19,5520 15.862,45 12.138,18 1,3068 55.455,38 43.934,54 1,2622 307.638,36 192.436,34 1,5986 6.311.293,71 2.980.870,03 2,1173 6.374.153,27 2.945.027,33 2,1644 4.421.935,12 1.175.103,71 3,7630 1.968.117,83 631.776,46 3,1152 9.476.371,25 6.081.790,72 1,5582 17.701.335,97 6.043.485,04 2,9290 22.877.158,26 3.975.032,32 5,7552 15.439.656,89 5.112.068,47 3,0202 30.472.047,76 13.581.939,05 2,2436 676.215,91 38.136,18 17,7316 3.637.570,45 12.305,70 295,6000 1.823.701,96 341.947,37 5,3333

-0,37% -1,43% -2,40% -1,73% -1,46% -1,29% -0,87% -1,82% -0,92% 0,31% 0,28% -0,36% 0,12% -0,21% -0,17% -1,83% -1,28% -1,28% -0,98% -0,98% -1,00% -1,00% -0,43% -1,01% -0,13% 0,47% 0,06% -2,04% 0,08% -2,04% 0,05% 0,05% -1,95% -1,94% -3,67% -3,67% -3,91% -0,99% -1,00% -2,12% 0,22% 0,19% -2,06% -1,12% -0,56% 0,02% -1,52% -1,64% -1,96% -2,73% -1,08% -0,52%

14,3260 4,8874 9,0247 5,8295 12,0915 11,1262 13,5154 6,3066 2,7355 5,5590 2,3543 8,4431 3,5251 3,6729 8,7554 8,0243 1.245,7600 1.266,9600 1.086,3200 1.088,1300 996,4800 998,2500 1,6551 2,9322 2,8745 2,9001 1,4012 17,4594 14,4547 13,0040 0,7428 0,7592 1,0612 1,0560 14,1355 14,3860 19,5520 1,3068 1,2622 1,5986 2,2232 2,2726 3,9512 3,2087 1,5738 3,0095 5,9135 3,1033 2,2885 18,0419 301,5120 5,4933

13,5074 4,6082 8,6323 5,7141 11,8521 10,9058 13,2478 6,1211 2,6551 5,5034 2,3308 8,2351 3,4898 3,6362 8,6678 8,0243 1.245,7600 1.266,9600 1.086,3200 1.088,1300 996,4800 998,2500 1,5908 2,8183 2,7764 2,7874 1,3872 17,2848 14,1685 12,7464 0,7354 0,7592 1,0506 1,0560 13,9941 14,3860 19,3565 1,3068 1,2622 1,5986 2,0750 2,1211 3,6877 3,0217 1,5270 2,9290 5,7552 3,0202 2,2436 17,3770 295,6000 5,2266

0,39% -1,21% 3,22% 1,33% -0,83% -2,49% 4,82% 1,83% -1,23% 1,24% 4,62% 1,81% 3,63% 3,91% 2,96% -2,46% 1,60% 1,60% 4,43% 4,44% 4,05% 4,05% 1,86% -1,02% 1,85% 0,30% 2,51% 2,83% 2,29% 2,78% 2,57% 2,64% 2,80% 2,88% -1,38% -1,35% -0,55% 6,04% 5,98% 2,31% 4,46% 1,11% 0,34% 1,69% 0,69% 1,55% -0,52% -1,56% -0,49% -2,44% 0,86% 0,07%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.216.254,53 21.073.499,51 6.363.813,00 205.420.656,30 7.986.948,71 1.775.957,55 5.702.339,86 49.604.227,44 4.282.534,98 51.743.524,28 51.936.609,69 192.247.348,74 3.807.689,45 10.817.885,12 17.848.585,93 228.638.052,58 7.065.334,57 243.866.326,91

2.029.262,62 6,5128 1.665.966,58 12,6494 1.102.007,35 5,7747 18.015.036,02 11,4027 1.142.284,06 6,9921 502.850,67 3,5318 1.038.138,58 5,4929 6.445.347,54 7,6961 693.799,39 6,1726 15.674.643,15 3,3011 13.228.849,92 3,9260 98.072.761,53 1,9603 796.052,04 4,7832 2.007.461,08 5,3888 3.297.253,16 5,4132 62.474.282,34 3,6597 838.747,06 8,4237 101.019.425,99 2,4141

0,00% 6,5258 6,3825 0,20% 0,02% 12,7759 12,5229 0,22% 0,01% 5,7747 5,7170 0,27% 0,02% 11,4027 11,4027 0,29% 0,07% 6,9921 6,9921 0,42% 0,09% 3,5353 3,5177 -0,37% 0,01% 5,4929 5,4380 0,16% 0,02% 7,7038 7,6576 0,31% 0,05% 6,1880 6,1417 0,31% 0,01% 3,3011 3,3011 0,17% 0,01% 3,9456 3,9064 0,24% 0,01% 1,9603 1,9603 0,20% 0,01% 4,7832 4,7593 0,15% 0,00% 5,3888 5,3888 0,02% 0,08% 5,4132 5,4132 0,62% 0,01% 3,6597 3,6414 0,24% 0,01% 8,5922 8,2552 0,57% 0,02% 2,4141 2,4141 0,30%

48.008.433,35 28.964.926,31 21.874.393,63 10.287.006,46 1.180.491,53

4.098.894,80 11,7125 2.463.916,10 11,7556 19.596.488,15 1,1162 9.485.177,89 1,0845 441.442,69 2,6742

0,00% 11,7125 11,7125 0,03% -0,04% 11,7556 11,7556 0,10% -0,02% 1,1162 1,1162 0,11% 0,01% 1,0845 1,0845 0,31% -1,19% 2,6742 2,6742 1,74%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

806.166,72 1.034.375,18 10.805.035,80 2.771.680,18 2.609.677,00 824.135,01 14.135.076,83 1.983.237,35

120.000,00 150.492,23 3.663.458,91 1.010.159,87 458.690,70 451.357,47 6.807.320,22 252.189,43

6,7181 6,8733 2,9494 2,7438 5,6894 1,8259 2,0765 7,8641

1,55% 1,57% 1,22% 1,04% 1,76% 1,65% 0,89% 1,25%

6,7853 6,9420 2,9494 2,8261 5,8601 1,8350 2,0765 7,8641

6,6509 6,8046 2,9347 2,6615 5,5756 1,8186 2,0713 7,8641

6,45% 6,53% 4,76% 3,98% 7,70% 6,60% 3,20% 4,10%

19.299.609,75 6.498.117,34 4.151.563,70 2.851.625,53 1.801.433,86 12.244.672,37 50.585.514,25 38.566.483,78 23.427.469,58 37.694.628,19 1.814.078,14 9.882.012,31 1.017.675,89 308.616,34

1.105.821,60 577.347,31 359.432,59 249.151,73 321.182,07 1.688.458,04 4.690.510,25 5.950.098,41 8.422.473,35 3.495.938,95 484.351,17 3.744.917,34 99.868,39 30.236,75

17,4527 11,2551 11,5503 11,4453 5,6088 7,2520 10,7847 6,4817 2,7815 10,7824 3,7454 2,6388 10,1902 10,2067

-0,16% 0,03% -0,14% -0,08% -0,06% -0,54% -0,26% 0,21% -0,18% -0,10% 0,21% 0,16% 0,38% 0,38%

18,3253 11,8179 12,1278 12,0176 5,7210 7,3245 10,8925 6,4817 2,8232 10,7824 3,8952 2,6652 10,1902 10,2067

17,2782 11,0300 11,3193 11,2164 5,5527 7,1795 10,6769 6,4169 2,7537 10,7285 3,7079 2,6124 10,1902 10,2067

0,72% 0,99% 0,76% 1,52% 0,44% 5,05% -0,43% 1,51% 1,73% 2,09% 4,17% 1,31% 2,42% 2,46%

19.658.673,71 5.356.552,57 3,6700 3.999.716,19 265.539,24 15,0626 35.860.100,80 3.516.066,15 10,1989 31.337.542,27 3.806.009,32 8,2337 50.163.130,78 5.144.832,68 9,7502 18.741.939,21 2.595.761,52 7,2202 84.688.320,78 4.603.425,00 18,3968 6.262.778,92 561.951,36 11,1447 4.994.611,07 1.279.222,33 3,9044 17.993.539,42 2.039.518,38 8,8224 51.650.631,11 16.907.012,90 3,0550 50.944.099,24 58.416.609,50 0,8721 55.493,62 61.643,52 0,9002 37.714.698,72 40.627.716,85 0,9283 17.546.458,09 18.278.894,03 0,9599 32.994.400,56 35.540.145,16 0,9284 504.701,02 48.436,47 10,4199 1.046.837,23 100.000,00 10,4684 207.730,05 14.785,05 14,0500 97.431,70 9.351,17 10,4192 1.287.562,36 377.253,03 3,4130 48.692.314,08 15.831.732,11 3,0756 3.791.417,46 1.255.925,17 3,0188 3.618.627,43 371.089,81 9,7514

-0,91% -1,28% -1,02% -0,73% -1,57% -1,24% -0,78% -1,08% -0,54% -0,92% -1,04% -1,07% -1,08% -1,06% -1,05% -1,06% -0,51% -0,51% -0,76% -0,51% -1,22% -0,83% -1,03% -1,13%

3,8535 15,8157 10,3009 8,3160 9,8477 7,2924 18,5808 11,3676 3,9044 8,8224 3,0550 0,8721 0,9002 0,9283 0,9599 0,9377 10,4199 10,4684 14,0500 10,5234 3,4130 3,2294 3,1697 9,8977

3,6333 14,9120 10,0969 8,1514 9,6527 7,1480 18,2128 11,0333 3,8654 8,7342 3,0245 0,8634 0,9002 0,9097 0,9599 0,9191 10,2636 10,4684 13,8393 10,3150 3,3959 2,9218 2,8679 9,6783

-0,03% -1,29% -1,11% 0,24% 0,57% -0,80% -2,38% -0,13% 0,59% 0,82% 0,17% -0,03% 0,02% -1,62% -1,57% -1,62% -0,62% -0,58% 0,20% -0,62% -0,90% 0,53% -1,20% -0,58%

14.600.023,22 1.600.732,73 71.404.406,91 29.832.708,12 42.865.118,33 47.950.373,73 2.018.886,43 5.216.141,11 3.972.965,14 21.195.276,53 2.557.452,69 5.453.278,03

3.987.677,56 3,6613 159.379,09 10,0436 7.707.684,17 9,2641 3.306.652,71 9,0220 13.156.782,40 3,2580 44.648.646,23 1,0739 1.856.441,98 1,0875 583.788,72 8,9350 1.251.577,75 3,1744 9.751.473,37 2,1735 980.551,15 2,6082 527.367,76 10,3406

-0,67% 3,6979 3,6247 -0,75% 10,5458 9,9432 -0,26% 9,2641 9,1715 -0,41% 9,0220 8,9318 -0,55% 3,2580 3,2254 -0,59% 1,0739 1,0632 -0,59% 1,0875 1,0875 -0,69% 9,1137 8,9350 -0,69% 3,1744 3,1585 0,43% 2,2822 2,1300 -0,06% 2,7386 2,5560 -0,55% 10,4699 10,2630

-0,42% -0,70% 0,61% 0,77% -0,19% -0,19% -0,16% -0,45% -0,58% 3,68% 2,35% -0,14%

7.652.996,15 1.885.829,33

747.615,78 10,2365 182.677,61 10,3233

6.605,12 1.121.966,42 50.491.191,65 894.808,11 76.931.911,99 45.228.045,06 40.414.658,86 588.280,36 242.984,99 2.318.110,59 3.023.964,57 638.760,76 3.516.862,14 644.494,27 1.328.809,02 516.541,41 132.306.935,50 681.819,85 39.699.986,56 29.096.946,29 22.641.239,23

5,64 1.171,7400 960,57 1.168,0300 5.019.281,76 10,0594 112.762,20 7,9354 9.716.231,30 7,9179 6.064.350,84 7,4580 4.892.866,71 8,2599 65.251,67 9,0156 26.371,03 9,2141 257.084,51 9,0169 360.886,50 8,3793 73.493,64 8,6914 419.613,77 8,3812 73.757,96 8,7380 157.206,43 8,4526 58.587,46 8,8166 16.143.545,19 8,1957 78.658,55 8,6681 5.772.000,80 6,8780 2.702.830,11 10,7654 2.088.109,21 10,8429

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.231.880,77 312.600,10 3,9408 1.253.066,49 139.775,83 8,9648 1.277.103,80 130.459,38 9,7893 11.924.208,35 1.274.884,06 9,3532 39.931.990,99 6.099.917,49 6,5463 62.886.733,68 8.572.155,42 7,3362 21.812.407,93 2.202.284,86 9,9044 10.420.755,74 1.197.002,47 8,7057 4.540.673,48 569.734,96 7,9698 5.336.120,27 656.072,21 8,1334 567.347.147,76 146.435.751,63 3,8744 27.929.587,05 9.108.215,26 3,0664 4.253.868,30 812.223,95 5,2373 59.815.650,32 4.934.314,53 12,1224 27.959.321,51 5.605.374,01 4,9879 12.117.339,80 1.257.640,02 9,6350 9.555.707,97 1.060.929,24 9,0069 9.025.477,45 2.985.167,36 3,0234 21.884.307,50 3.671.556,06 5,9605 3.132.673,87 2.037.012,94 1,5379 32.788.236,28 2.485.842,44 13,1900 6.551.286,55 1.573.920,60 4,1624 22.985.962,21 2.760.990,80 8,3253 12.428.213,29 4.825.531,87 2,5755 11.221.139,64 4.716.848,19 2,3789

1,66% 4,1378 3,9014 5,34% 1,83% 9,4130 8,8752 8,02% 0,27% 9,9851 9,6914 1,65% 0,98% 9,6806 9,2597 4,42% 1,30% 6,8736 6,4808 4,42% 1,81% 7,4096 7,2628 7,12% 1,44% 10,0034 9,8054 5,98% 1,34% 8,8580 8,6186 5,00% 1,14% 8,1093 7,8901 4,09% 1,42% 8,2351 8,0521 4,84% 1,47% 3,8744 3,8744 6,19% 0,93% 3,0664 3,0357 4,06% 1,65% 5,3159 5,1849 5,08% 1,78% 12,1224 12,0012 7,65% 0,72% 4,9879 4,9380 2,98% 0,60% 9,6350 9,5387 2,73% 0,50% 9,0069 9,0069 2,28% 0,60% 3,0234 2,9932 2,81% 1,51% 6,1393 5,9009 6,27% 1,55% 1,6609 1,5379 6,69% 1,31% 13,3219 13,0581 5,62% 1,25% 4,3705 4,1208 3,11% -0,49% 8,4918 8,3253 1,90% 1,57% 2,6141 2,5755 7,26% 1,48% 2,4027 2,3551 4,26%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

-0,09% 10,2365 10,1341 -0,16% -0,10% 10,4265 10,2459 0,02%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(8) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

2,34% 1.171,7400 1.171,7400 2,34% 1.168,0300 1.168,0300 -0,40% 10,0594 9,8582 -0,16% 7,9354 7,8560 -0,17% 7,9179 7,8387 -0,24% 7,4580 7,4580 -0,06% 8,2599 8,2599 0,19% 9,0156 8,8353 0,19% 9,2141 9,2141 0,19% 9,0169 8,8366 -0,30% 8,3793 8,2117 -0,30% 8,6914 8,6914 -0,34% 8,3812 8,2136 -0,33% 8,7380 8,7380 -0,19% 8,4526 8,2835 -0,19% 8,8166 8,8166 -0,50% 8,1957 8,0318 -0,50% 8,6681 8,6681 -0,42% 6,8780 6,8092 -0,03% 10,7654 10,5501 0,00% 10,8429 10,6260

1,59% 1,50% -0,49% -0,18% -0,17% 0,02% 0,14% 0,95% 1,03% 0,95% -0,11% -0,08% -0,29% -0,26% -0,52% -0,47% 0,80% 0,80% -0,38% 0,63% 0,65%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3521 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,84825 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4533 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,959 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .111,87 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3013 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,892 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3475 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3666

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3583 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3775

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3461

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3548 .........................................................1,3386 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84995 .......................................................0,83977 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4682 .........................................................7,3788 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9769 .........................................................8,8694 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,09 .........................................................110,75 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3039 .........................................................1,2883 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9078 .........................................................7,8131 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3502 ...........................................................1,334 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3693 .........................................................1,3529

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

™Ù· 653.552 ¿ÙÔÌ· ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢

«ŒÎÚËÍË» ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

Ù· 653.552 ¿ÙÔÌ· ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·ÚÈıÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 4,18% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 277.904 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 71.125 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ (+51.236 ¿ÙÔÌ·). ÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 74.952 ¿ÙÔÌ·.

√È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 49.673, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -11,42% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 29.703 (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 5,92% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·), ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 30.773 (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 48,79% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·) Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 22.652. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 60.476, ÙÔ 50,88% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 3,78% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (62.852) Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ -34,03% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ (91.669). √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -33.455 ¤Ó·ÓÙÈ -29.826 ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È -52.530 ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Û fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË 5ÂÙ›·. ∞.1 ™‡ÓÔÏÔ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 653.552 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ·˘Ù¿ 235.125 (35,98%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 418.427 (64,02%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 33,62% ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 20,74%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 26.251 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 4,18%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (20,80%). - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 10.091 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 4,48%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (9,09%) Î·È ÛÙË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ (8,60%). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 151.045 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 36.388 Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 114.657 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ∞.2 ∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (·-

μ. ƒÔ¤˜ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· μ.1 ∞Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 49.673, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -19,71% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ (61.870) Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -11,42% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (56.074). ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 5ÂÙ›·˜, ÔÈ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û -35,10% ÙÔ 2006, 36,98% ÙÔ 2007, -28,65% ÙÔ 2008, -27,97% ÙÔ 2009, Î·È -19,71% ÙÔ 2010. μ.2 ∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ۇ̂·Û˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 29.703, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 1.870 ¿ÙÔÌ·.

ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì‹Ó·) ηٿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 277.904 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈ 195.605 (ÔÛÔÛÙfi 70,39%) Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ 82.299 (ÔÛÔÛÙfi 29,61%) Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 254.515 ¿ÙÔÌ·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: - ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂ-

ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ) ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 71.125 ¿ÙÔÌ·. - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 19.889 ¿ÙÔÌ·. ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 51.236 ¿ÙÔÌ·. - ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Âȉfi-

∏ £ÂÛÛ·Ï›· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¡ÔÌÔ‡˜ ·Ó‹Ïı Û 46.971 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 630 ¿ÓÂÚÁÔÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢. ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ˜ ÂÚÁ·Û›· ‹Ù·Ó 41.643 ¿ÓÂÚÁÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 27.026 Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 12 Ì‹Ó˜ Î·È 19.745 ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ›¯·Ó ηٷÁÁÂÏı› 1.172 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ 981 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ŒÏËÍ·Ó Â›Û˘ 1.434 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢. ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 1.016 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÂȉÔÙ‹ıËÎ·Ó 9.741 ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 8.725 ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ 1.016 ¿ÙÔÌ· (ÔÛÔÛÙfi -10,43%). ™˘ÓÔÏÈο Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÚ›Ô˘ 4000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ›Ù ·Ó·ÁηÛÙÈο ›Ù ÔÈÎÈÔıÂÏÒ˜.

μ.3 §‹ÍÂȘ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ √ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ √È Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 30.773, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 29.323 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 60.476, ÙÔ 50,88% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 3,78% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (62.852) Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ -34,03% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ (91.669). μ.4 √ÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ √È ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 22.652 ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -1,72% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (23.048) Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -0,35% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ (22.731). μ.5 ∫·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· - ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì›ÔÓ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÙȘ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÔÓ ÙȘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ - ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -33.455. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó -29.826, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ‹Ù·Ó -37.625, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ‹Ù·Ó -23.415 Î·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ‹Ù·Ó -20.860, ‰ËÏ·‰‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 5ÂÙ›·˜.

∞˘Í¿ÓÔ˘Ó Ì ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· «ÏÔ˘Î¤Ù·» ÛÙȘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë «„·Ï›‰·» ÌÂٷ͇ ȉڇÛÂˆÓ Î·È ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 21.

∏ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë „·Ï›‰· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ı‹Ó·˜. Δ· ÏÔ˘Î¤Ù· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ì ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ οı ¯ÚfiÓÔ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ȉڇÛˆÓ/‰È·ÎÔÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ı‹Ó·˜, “Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞fi ÙÔ μ∂∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ·ÒÏÂÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÛfi‰ˆÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÂ› ‰Â-

ηÂٛ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·Ó·ÏËÚˆı›. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· ·fi ¤ÙÔ˘˜ Û ¤ÙÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ μÈÔÙ¯ӛ·˜.ΔÔ 2008 ȉڇıËÎ·Ó 2.251 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÁÈÓ ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û 2.819 Î·È Ë Û¯¤ÛË È‰Ú‡ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ‹Ù·Ó 1 ÚÔ˜ 1,25. ΔÔ 2009 ȉڇıËÎ·Ó 1.790 Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó 2.917 Î·È Ë Û¯¤ÛË ¤ÁÈÓ 1 ÚÔ˜ 1,62 ÂÓÒ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2010 ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ È‰Ú‡ıËÎ·Ó 1.808, ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ 3.872 Î·È Ë „·Ï›‰· ¿ÓÔÈÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È 1 ÚÔ˜ 2,14. ΔÔ μ∂∞ ¤‰ˆÛÂ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÌËÓfi˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏfiÁˆ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÔÈ È‰Ú‡ÛÂȘ ‹Ù·Ó 200 ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 551 Î·È Ë Û¯¤ÛË

ȉڇÛÂˆÓ ÚÔ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ‹Ù·Ó 1 ÚÔ˜ 2,75, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ È‰Ú‡ÛÂȘ ‹Ù·Ó 161 Î·È Ù· ÎÏÂÈ̷ۛٷ 498 Ì ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ȉڇÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÎÔÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È 1 ÚÔ˜ 3 Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ȉڇÛÂȘ Ó· Â›Ó·È 172, ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 660 Î·È Ë Û¯¤ÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È 1 ÚÔ˜ 3,84. ∫·Ù¿ ÙÔ μ∂∞ Ù· ÛÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ Ù˘. ΔÔ μ∂∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ fast truk, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÌÂÛÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ Î·È Â¿Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÚԂϤÂÈ Ï‹ÚË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÈÎÚ‹˜ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ˘fi ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ÙÚfiÈη”.

∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞£∏¡∞, 21.

∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂٷ͇ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Û ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙÔ “ηıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ·” Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ηχÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “·›˙ÂÈ Ì ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· 100 ÂÙÒÓ”, ηıÒ˜ -fiˆ˜ ϤÓÂ- Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2011.∂›Û˘, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ıÂÛÌfi Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÌfiÓÔ 5 ·fi Ù· 59 ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÔȯٿ ˘¤Ú Ù˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ. ΔÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜, ÂÓÒ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂∂) ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·fi ̤ÏË, Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, Ë ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. ¢ÚÈÌ›· Â›ıÂÛË ÂÍ·ÔχÂÈ Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· “ÔÏÈÙÈο ·Ó‹ıÈÎË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ EÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ”. “√È ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÚÔÌˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÂÎÏÔÁ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛı› Î·È ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜, ÛÎÏËÚfi˜, ·ÛÔÎÈÎfi˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Á·ÓÙ˙ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡¢. “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ¶∞™√∫ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔÓ ÊÈÌÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁÂÙ‹ÛÂÈ” ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· “ı· ÛÙ·ı› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔϤıÚÈÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÚÈÓ ÙÈÓ·¯ı› ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›‰· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ∞‡ÍËÛË 1,5% ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ 2010 ∞£∏¡∞, 21.

∞‡ÍËÛË 1,5% ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÌË Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ 9ÌËÓÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 9ÌËÓÔ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ (89,3%), ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ì›ˆÛË 0,9%, ÂÓÒ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠ̛ˆÛË 5,3%. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÌË Î·ÙԛΈÓ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ η٤¯ÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· (12,8%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë μÚÂÙ·Ó›· (12,1%), ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ¯ÒÚ˜ ∂˘ÚÒ˘ (7,9%), Ë πÙ·Ï›· (6,2%) Î·È Ë °·ÏÏ›· (5,9%). ™¯ÂÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›· (15,9%), ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (13,2%), ÙË °·ÏÏ›· (10,4%), Î·È ·fi ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÃÒÚ˜ ∂˘ÚÒ˘ (15,9%), ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ·fi ¶Ôψӛ· (99,5%) ƒˆÛ›· (65,3%) Î·È ∫‡ÚÔ (40,9%). √È ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ë›ÚÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi ÙËÓ ∞Û›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË 123,3% (ÏfiÁˆ, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ηٿ 145,9% Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï ηٿ 146,5%). ∞fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË 15,4%, ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ì›ˆÛË 9,6% Î·È ·fi ÙËÓ øηӛ· Ì›ˆÛË 20%. ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٿ ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÙ·ıÌfi ÂÈÛfi‰Ô˘, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” (19,3%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (13,2%) Î·È Ù˘ ƒfi‰Ô˘ (9,8%). ∂›Û˘, ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,7%, ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜ (3,2%), ı·Ï·ÛÛ›ˆ˜ (2,7%) Î·È Ô‰ÈÎÒ˜ (8,9%). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ 11ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· 9,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 10,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ¿ÓÔ‰Ô˜ 6,3% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 21.

¢ÈÔÚıˆÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ Û ÌÈ· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ Â‚‰ÔÌ¿‰· η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1,536,58 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 10,35 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‹ 0,67%. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ¯¿ÚË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â‡ÚˆÛÙË ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ·ÂÎfiÌÈÛÂ Î¤Ú‰Ë 6,27%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 164,863 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+5,84%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (+2,62), Ù˘ Alpha Bank (+2,50%) Î·È Ù˘ Motor Oil (+2,16%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ (-4,5%), Ù˘ Coca Cola 3E (-4,34%) Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ (-3,90%). 107 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 68 ÙˆÙÈο Î·È 51 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ªË¯·ÓÈ΋ (ÎÔ) +20,00%, ∫ÏˆÓ·Ù¤Í (Ô) +20,00%, Vell Group +15,38% Î·È Altec +14,29%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: πÓÙÂ¿Ï (ÎÔ) -19,35%, °ÂÓÈ΋ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (Î) -16,67%, CPI -16,67% Î·È Paperpack-ΔÛԢηڛ‰Ë˜ 16,48%.

™ABBATO 22 IANOYAPI√À 2011

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

«¶È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿» ÙÔ ELENXIS Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜ º¶∞ ∞£∏¡∞, 21.

ϤÁ¯Ô˘˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ELENXIS ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰¤Î· ÚÒÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤ÁÈÓ ̤ۈ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÙfi¯Â˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ELENXIS, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰¤Î· ÚÒÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤ÁÈÓ ̤ۈ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÙfi¯Â˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ELENXIS, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ‚‹Ì· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢È·ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (¢∂∫) ∞ıËÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂’ ¢.√.À., ∞ıËÓÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ‰Âη‹ÌÂÚË ÚÔıÂÛÌ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌfiÚʈÛË. ™Â ÌÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ÂÚÈÔ‰È΋ ‰‹ÏˆÛË º.¶.∞. Î·È ÊfiÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi 600 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ELENXIS Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ª¤Ûˆ ÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Û‡ÚÌ·ÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ Ù˘, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛˆÓ, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û’ ·˘Ù‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Î·È ÏÔÈ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›, Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ· ıˆÚËı›, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ELENXIS, ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÊfiÚˆÓ, ÂÎηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Î·È ÚfiÛıÂÙÔÈ ÊfiÚÔÈ, Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Î·Ù·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ·ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Î·È ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ·Ôı‹ÎË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (data warehouse) ÙÔ˘ ELENXIS, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘

Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ.

«∞Ì›ÏÈÎÙÔÈ Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹» “∏ ÔÏÈÙ›· ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙÔ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÙËÚÂ›Ù·È Ô ÓfiÌÔ˜. ™Â ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÙÔ Úˆ›, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÛÙÔ ™¢√∂, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÎÔÌ‚ÈÎfi” ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó Î·È ÊÔÚÔ·ÔʇÁÔ˘Ó. ∂·Ó¤Ï·‚ ‰Â, fiÙÈ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ̤ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Â›ÔÚÎˆÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È “ÁÈ· Â̤ӷ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·Ú¯‹, ηÓfiÓ· Î·È Ô‰ËÁfi

Fitch: ∂‡ÛËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 21.

∫·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Â¿Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ ÙÔ 2011. ∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Fitch Ratings, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒ›ÏÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· “¤¯ÂÈ ˘Âڂ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘”, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “ۯ‰fiÓ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜” ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ‡ÊÂÛ˘.∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÔÚ›· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ηٿ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔ 9%, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÈϤÔÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·Ù¿ 4%, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Associated Press.√ Ô›ÎÔ˜ Fitch ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ηٷʤÚÂÈ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ù˘, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÂÏÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ù˘.√ ƒ›ÏÈ ·Ó¤ÊÂÚ fï˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· “¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈıÒÚÈÔ” ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù˘ ÔÚ›·.

ÔÚ›·˜”.∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢√∂, °È¿ÓÓ˘ ∫·ÂϤÚ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÙÈ “ÙÔ 2011 ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ı· “ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó” ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜”.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ·’ ‰fiÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ˙ËÙ› Ë ∂™∂∂ ΔË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∂™∂∂, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·’ ‰fiÛ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂™∂∂, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηıȤڈÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ “ÂÚ›ÂÚÁÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘”, ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÌfiÓÈÌË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, Ë ÔÔ›· “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ΤډԢ˜, Ô˘ ηٷÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·”. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ·fi 17.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· -̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Í·ÊÓÈο Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi Î·È Ó· ÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ∂™™∂ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È “‰Â‰Ô̤Ó˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜- Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ë ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ Ù˘”.

¶·ÚÔ˘Û›· ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜

∂›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¡Ô 1 ·Ï˘Û›‰· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ, ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ‰ÈÂıÓÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 8 Ì.Ì., Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. √ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Dixons South East Europe ∞∂μ∂ Î. Chris Matthews ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: “™‹ÌÂÚ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ‹Úı ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· ÂÌÂÈÚ›· ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ì·˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·-

ӷψÙÒÓ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ‹ÚÈÍ ºÔÚ›˜ Î·È π‰Ú‡Ì·Ù·, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙË

ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË “Home-Start” ¡. πˆÓ›·˜-μfiÏÔ˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ȉÈÎÒÓ ¶·›‰ˆÓ - ∞ÙfiÌˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜”, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ “¶ÈÏfiÙÔ˜”, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ËÌËÙÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Marketing Ù˘ Dixons South East Europe ∞∂μ∂ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û¯¤ÛË Ì·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ηٷӷψ٤˜. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ì·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. ΔÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ design Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ 58 & πˆÏÎÔ‡. ™Â ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 650 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ Ë ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÚÈÛÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ.


31

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶ÂÚ›Ô˘ 20.000 ¿ÙÔÌ· ˙‹ÙËÛ·Ó ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™·Ï› ªÂÚ›Û·

ΔÚÂȘ ÓÂÎÚÔ› Û ‚›·È˜ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Δπƒ∞¡∞, 21.

Δ

ÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ΔÈÚ¿ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Û Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. √È Ôϛ٘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÛοӉ·Ï· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÛÙ· ÔÔ›· ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ËÚÂÌ›· ·ˇı˘Ó·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.

√È ‰È·‰Ëψ٤˜ -ÂÚ›Ô˘ 20.000 ¿ÙÔÌ·- ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ‰È·‰ËψÙÒÓ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÙ¿ ¤ÙÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÊÒÓ·˙·Ó “º‡ÁÂÙÂ! º‡ÁÂÙÂ!” , ¿ÏÏÔÈ ˘ÚfiÏËÛ·Ó Î·È ·Ó¤ÙÚ„·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¿ÓÙËÛ Ì ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÏÈÒÓ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ¢Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÏÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ΔÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÂıÓÔÊÚÔ˘ÚÔ› ·ÏÏ¿ Î·È 30 Ôϛ٘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È, ÂÓÒ ˘ÚÔÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô Ôϛ٘ ÓÂÎÚÔ‡˜. √È ÂӉ›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÂÍ Â·Ê‹˜ ·fi ÈÛÙfiÏÈ ÌÈÎÚÔ‡ ‰È·ÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜. ◊Ù·Ó ÓÂÎÚÔ› fiÙ·Ó ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԕ › ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙˆÓ ΔÈÚ¿ÓˆÓ. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, Â›Û˘ ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi, ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ª·Ì›Ú ΔfiÈ, Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ËÚÂÌ›· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë Ù¿ÍË. ∏ÚÂÌ›· ˙‹ÙËÛÂ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÈÚ¿ÓˆÓ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ŒÓÙÈ ƒ¿Ì· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fi¯È Ë ‚›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™·Ï› ªÂÚ›Û· ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘, ÂÓÒ ÂÍ·¤Ï˘Û ηÙËÁÔڛ˜ ηٿ ÙÔ˘ ŒÓÙÈ ƒ¿Ì·. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· “‹Ù·Ó ÌÈ· ¯˘‰·›· ËıÈ΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ƒ¿Ì·” ›Â. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘˜ (200 Ì 300 ¿ÙÔÌ·) Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ Δ‡Óȉ·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÓÂÎÚÔ‡˜, Ô

Î·È ·¢ı‡Óˆ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ” ÚfiÛıÂÛÂ. “∂Ï›˙ˆ Ó· Ì¿ıˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi fiÙ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™·Ï› ªÂÚ›Û· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶¤ÌÙË” ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË Ô Î. °È¿ÁÎÏ·ÓÙ.

™ÙË ‰›ÓË ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

™·Ï› ªÂÚ›Û· ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÓÂÎÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Ì fiÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÚËÁfiÚ˘ ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜ Û ‰‹ÏˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‚›·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ï‹ÁÌ· ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. H ∞Ï‚·Ó›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Ó· ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÂÈ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ı‡ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë Â›‰ÂÈÍË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ

ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.∂. Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Û Ó‡̷ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” . ΔËÓ ‚·ıÈ¿ ıÏ›„Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‚›·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂͤÊÚ·Û·Ó Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÔÈ ∏¶∞. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ “ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ï‚·ÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “∂›Ì·È ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙ· Δ›Ú·Ó·” ·Ó¤ÊÂÚ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ £fiÚÌÁÈÔÚÓ °È¿ÁÎÏ·ÓÙ. “∫·Ù·‰Èο˙ˆ οı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜

ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯ÂÈ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÂÚ›Û· ÁÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰È·ÊıÔÚ¿. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ‚›ÓÙÂÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔοÏÂÛ ÔÏÈÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ. ™Â ·˘Ùfi ÂÈÎÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ πÏ›Ú ª¤Ù· Ó· ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¡ÙÚ›Ù·Ó ¶Ú›ÊÙÈ, Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÓfi˜ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ¢ÓÔËı› ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›·. √ ª¤Ù· ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ. ΔÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ∞Ï‚·Ó›·˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙȘ οÏ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ™·Ï› ªÂÚ›Û· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ, ·¤Ù˘¯·Ó ÔÈ fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ·Úı› ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·.

ÀÂڷȈÓfi‚ÈÔÈ, ‚Ú¤ÊË Î·È ÓÂÎÚÔ› ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ ™¯Â‰fiÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ ›ӷÈ... ÓÂÎÚÔ› ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ 2.500 ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂ÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ (ZESN) ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 27% ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, Ë ∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: Û˘ÓÔÏÈο 2.344 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÓ¤· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÙÔÓ... ÚÔÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ·, ÌÂٷ͇ 1890-1900, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ËÏÈΛ·˜ 111 ¤ˆ˜ 120 ÂÙÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È 93 “„ËÊÔÊfiÚÔÈ” ËÏÈΛ·˜ οو ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· ZANU-PF ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ªÔ˘ÁοÌ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì ÙÔ ∫›ÓËÌ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªfiÚÁÎ·Ó ΔÛ‚·ÓÁÎÈÚ¿È. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰›Î·ÈˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

«Δ· ÓËÛÈ¿ Û·˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ·» μ∂ƒ√§π¡√, 21.

ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ, ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, Ó· ˘ÔıË·ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - fiˆ˜ Ù·... ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ - ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ IWH, √‡ÏÚȯ ªÏÔ˘Ì. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ªÏÔ˘Ì, “·Ó Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜

Ù˘, ÙfiÙ ÔÈ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ÔÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì ˙ËÌȤ˜” . “∫·È ·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ” Û˘Ó¯›˙ÂÈ, “ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· Ù›ÌËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· - Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÓËÛÈ¿ - ·Í›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÌÈ· ηϋ... χÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ˘ÔıË΢ÙÔ‡Ó.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 24 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ: ΑΦΗΣΣΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΟΒΟΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-12.00 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ: ΜΗΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ: ΜΑΛΑΚΙ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΞ/ΚΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ: ΚΟΡΩΠΗ - Δ.Δ. ΚΟΡΩΠΗΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-12.30 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΚΩΦΩΝ - ΚΟΚΚΩΤΟΙ - ΦΥΛΑΚΗΣ - ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ - ΝΕΡΑΪΔΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ - ΖΑΡΚΑΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

π¢ƒÀª∞ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Περ/κο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες κλειστές προσφορές, για τη μίσθωση ξενοδοχείου στο Βόλο για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2011 και καλεί τους ενδιαφερόμενους, τους έχοντες ξενοδοχεία Α’ και Β’ κατηγορίας και διαθέτουν αίθουσα Σεμιναρίων να περάσουν από τα γραφεία του ΙΚΑ Βόλου, Θρακών 20, 3ος όροφος, αρμόδια η κ. Τζανίδη Αναστασία, τηλ. 24210 97250, για σχετικές πληροφορίες. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου στον 3ο όροφο, στις 8/2/11, ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ. ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθούν και οι προσφορές. Η ενημέρωση, καθώς και η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται στον 3ο όροφο, στο Γραφείο Προσωπικού (Τηλ. 24210 97250). Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου

¢∂¡ £∞ ¢∂ã∂π - Ο κ. Αναστάσιος Γουρλάπας δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του γιορτή.

∞∂ƒ√§∂™Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Δημητριάδης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αερολέσχης Μαγνησίας σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11.30, στη Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορίας στο Βόλο.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡ ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 24210-26271, 39163 FAX: 24210-39162

Α.Δ.Α. 4ΙΙ4ΙΑ1-Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βόλος 20-12-2010 Αρ. Πρωτ. 7022/197528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Ευθυμίας - Χριστίνας Κούρεντα, Κωνσταντίνου Σκουλικάρη και Γεωργίου Σκουλικάρη κατοίκου Αττικής εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 387,67 τ.μ. στη θέση “Αγ. Παρασκευή” Δημοτικού Διαμερίσματος “Τσαγκαράδας” του Δήμου “Μουρεσίου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση, που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

∂À∫∞πƒπ∞

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

Πωλείται αγροτεμάχιο 5.350 μ. στον κόμβο Λατομείου Σέσκλου, εφαπτόμενο της οδού Βόλου - Λάρισας, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, τιμή 250.000 Ε. Δεκτή ανταλλαγή με επαγγελματική στέγη στην περιοχή του Βόλου. Τηλ. 6946550545. (480)

στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (103)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

α) Κατάστημα 150 τ.μ. + 80 τ.μ. πατάρι, γωνιακό στην οδό Ιωλκού με Μαγνήτων. Πληρ. τηλ. 24210-59952 και 6947207623. β) Κατάστημα στην οδό Κασσαβέτη 46 - Κωνσταντά. Πληρ. τηλ. 24210-59952 και 6944-574020, 6947207623. (481)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (036)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μεζονέτα ρετιρέ ανατολική, με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 τ.μ. στην οδό Ανθ. Γαζή - Περραιβού, με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 700 Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 24210-35132, 6932461197 και 6972-254646. (399)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στο ΔΙΜΗΝΙ (κάτω από το γήπεδο) 300 τ.μ. Ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 24210-64536. (478) ∂À∫∞πƒπ∞. Πωλείται κρεπερί εν λειτουργία δίπλα σε νέο εμπορικό κέντρο με πολύ χαμηλό ενοίκιο και καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6996-550990. (482)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (250)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κοντά στην πλαζ, 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή. Τηλ. 6974-334218. (411)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση στο κέντρο της πόλης cafe - snack, bar, bistrot, live stage σε πολύ καλή τιμή, λόγω αναχώρησης, διαθέτει ξεχωριστό χώρο για κάπνισμα. Σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6980-729497. (233)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας-Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (178)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιακό γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ. ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (022)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Δημητριάδα νεόδμητη μεζονέτα 180 τ.μ. όροφος-ισόγειο-ημιυπόγειο, καθιστικό ενιαίο με κουζίνα, 3 υ/δ, δρύινα δάπεδα, μπάνιο, wc, parking, αποθήκη. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (023)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία λίγων ετών στη Ν. Δημητριάδα 175 τ.μ., ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με τζάκι και κουζίνα με εντοιχισμένες συσκευές, 3 υ/δ, 1 γραφείο, 2 μπάνια, αποθήκη, αίθριο, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (024)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., 3 επιπέδων, με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, χώρος υποδοχής με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 4 υ/δ, μπάνιο, 2 wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (025)

¶ø§∂πΔ∞π

πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στην Αγχίαλο, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, σε οικόπεδο 650 τ.μ. μοναδικά διαμορφωμένο κήπο και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (026)

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

¶PO™ºOPA-EYKAIPIA ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 37 τ.μ. 40.000Ε, έως 31-1-2011. Τηλ. 24210 29211 και 6973225414. (040)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 80 τ.μ. ανεξάρτητο, χωρίς κοινόχρηστα, υπερπολυτελές 90 μ. από τη θάλασσα στις Αλυκές, παράλληλα με οδό Δουλκέρογλου (με τζάκι και κλιματιστικό). Πληρ. τηλ. 6978-830078. (479)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (075)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (078)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (083)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (054)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ NÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2 fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2002, 1Y/¢ ,Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 130ÙÌ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi .ΔÈÌ‹165.000∂ (BO195558) ∞¡∞§∏æ∏ : ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, a/c, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 142.000∂(μ√174079) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√192775) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000∂ (μ√192776) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (μ√192067) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌ›Ô, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, Ì ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 135.000 (BO189887) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 35ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 36.000∂ (μ√196107) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√193055) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÓÂfi‰ÌËÙË 42ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO194218) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4 Ì¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 270.000∂ (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹s 2005, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔ-

ÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 160ÙÌ, 4Y/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (BO189364) ¡∂∞¶√§∏ ºˆÙÂÈÓfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ Ê/·, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (μ√175153) √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√193217) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2009, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO184318) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 127ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ·Ôı‹Î˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√195479) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) ∞°ƒπ∞ . √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1,1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0,6. ∂›Ó·È Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO190942) ∞°ƒπ∞ .√ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (BO195941) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfi‰Ô, Â›Â‰Ô 556ÙÌ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191905) ∞¡∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 84.000∂ (μ√195707) ∞º∏™™√™. √ÈÎfi‰Ô, 1.054ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∞¤¯ÂÈ 520Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√190445) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 603ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO171792) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190143) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 210ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1999, 5 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO189295) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899)

ªÀ§√¶√Δ∞ª√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (BO174051) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190512) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√195774) ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 122ÙÌ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 5Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (BO194767) ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ 2010, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 1À/¢, 2 Â›‰·, ΋Ô, Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√195526) ∞°π√™ μ§∞™π√™. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË,120ÙÌ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ.ΔÈÌË 200.000∂. (μ√169746) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì 3À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, parking, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÍÂÓÒÓ·, Ù˙¿ÎÈ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√169926) ∞¡∏§π√. ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√192904) ∞¡∏§π√. ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√192904) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 382ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 4Y/¢, 4 Ì¿ÓÈ·, 3Ù˙¿ÎÈ·, 5 ¿ÚÎÈÓ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfi‰Ô7,500ÙÌ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 600.000∂ (BO187212) μÀ∑πΔ™∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË,148ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2009, 3À/¢, 2ª¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 210.000∂ (BO187530) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 Y/¢ ,Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (BO190137) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹220.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ,2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰ÈÔ˘.ΔÈÌË120.000∂. (μ√170218) ª√Àƒ∂™π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, 1Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO194834) •√ÀƒπÃΔπ. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ 75ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (BO190997) ™∫√¶∂§√™ - ∫§∏ª∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 205ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO165272) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2010,1 Y/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ΋Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (BO194207) (045)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388. 2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 115.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 7.

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞

∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚÔ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔ ‰’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107 Ù.Ì., 3 À/¢, Ù˙¿ÎÈ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 11. ªÔÓ·‰ÈÎfi ‰˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ 2005, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34

2200ú/ Ù.Ì ∫ 425. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297. 4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186. 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445. 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414. 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. &

À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 12. ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 5Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰‡Ô Ù˙¿ÎÈ·, ÁÚ·Ê›Ô, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˘ Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 34 À‡ı. ™˘Ó/Ù˘: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfi˜, ΔËÏ. ∂ÈÎ/Ó›·˜: 6946 056 984 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ 60.000∂. ∫ˆ‰.·Î.15 15. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰. ·Î.15 16. ¢/ÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125,00 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. (∫ˆ‰. 31)

·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 2. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 3. ∞§À∫∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8 Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 141Ù.Ì. ∫ 352 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242. 5. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì., 700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 7. ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ∫ 343 8. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K 220 9. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 12. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 13. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 14. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 15. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 16. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 17. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 18. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 19. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 20. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 21. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 22. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 23. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 24. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 25. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 26. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 25. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 28. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. 29. ¡H∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232.

* ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ. μ˘ ˙·ÓÙ›Ô˘ 96, 83ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 * ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ 2Ô˘ ÔÚ., ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Ì ª‡ÚˆÓ 4, ¡. πˆÓ›·. * ¶ˆÏÂ›Ù·È ªÔÓ·‰È΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ 2008’, 190ÙÌ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ (™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡) 24210 20008-20025

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª∂§π™™∞Δπ∫∞ ı¤ÛË “ª∂Δƒ√” ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6504.05 Ù.Ì., Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ 389 8. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 9. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 10. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 12. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378. 14. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 15. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 16. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 17. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 18. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 19. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 20. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 21. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (076)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000.

4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· Ì ™.¢. 2,1 Î·È ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·. 95.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì ™.¢. 2,4 Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰. ·Î. 15-87 7. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆ‰.·Î.15-82 8. ¢ÈÒÚÔʘ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ , 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·Î.15-54 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:1580 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 98ÙÌ Ì ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 11. ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ Ì ÓÂfi‰ÌËÙË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 217ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.960ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90,00 Ù.Ì.(¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175,00 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. (Έ‰ 31) 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31) 15. ¢ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 132,50 Ù.Ì.( ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË) ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì Û. ‰. 2,1.. (∫ˆ‰. 31) 16. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (∫ø¢ 31)

∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (056)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË.

17. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘),Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. (Έ‰ 31) 18. ¡. πˆÓ›· √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢. 2,1. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 7. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (084)

5. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ê‹ÛÔ˘ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰. ·Î. 15 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ 285,00 Ù.Ì. Ì Û.‰. 0,8 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰ 31) 08. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (∫ˆ‰ 31)

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 8. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· (ΔÔ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜) 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 22ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ (032)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (055)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (057)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43.

22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (062)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (063)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (064)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂.

¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (066)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32 Δ∫ 38334 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-69439 FAX 24210-90290 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.105 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ∫·ÙÔÈΛ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 112ÙÌ, ∞ÛÙ˘¿Ï·È· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÷ÏÎȉÈ΋ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 86ÙÌ, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó· ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 38 ÛÙÚ., ÁÂÒÙÚËÛË, ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡.∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 6500ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1440ÙÌ Ì ÔÈΛ· 75ÙÌ, £·˘Ì·Îfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfi‰Ô

1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi‰Ô1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ Û ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 2ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· ¡. ™∫√¶∂§√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á.ƒËÁ›ÓÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ √È˘ 56ÙÌ Î·È 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Ó·Ó›·˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á.™˘Ú›‰ˆÓ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á.™˘Ú›‰ˆÓ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ √ÈÎfiÂ‰Ô 9 ÛÙÚ. ‰›Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ı¤· ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, μ¿ÚÓ· μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ŒÎÙ·ÛË 500ÛÙÚ ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ. ÂÚÈÔ¯‹, Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ŒÎÙ·ÛË 200ÛÙÚ ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ (069)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ·

400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (071)

AYTOKINHTA

AUDI T.T. cabrio 1.800 cc, 180 Hp, mod. 2006, 24.000 χλμ., ατρακάριστο, καινούργια λάστιχα. 15.500 ευρώ, ιδιώτης. Τηλ. 6944-607344. (421)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες για την προώθηση επώνυμων αρωμάτων και φυτικών καλλυντικών, ποσοστά 40% και άνω. Επίσης μάνατζερ δικτύου MLM. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (332)

∑∏Δ∂πΔ∞π ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εργαστεί ως υπεύθυνος σε φαρμακείο στο Βόλο. Τηλ. 6944-624694 ή 24210-58364, ώρες καταστήματος. (443)

∏ RE/ª∞à ¢√ª∏ Το Διεθνές Κτηματομεσιτικό Δίκτυο ∑∏Δ∂π για συνεργάτες στο γραφείο της, άντρες ή γυναίκες που πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: Fax 24210-20055. E-mail: remax.domi.volos@gmail.com, τηλ. 24210-20008. (333)

∑∏Δ∂πΔ∞π από τη βιομηχανική εταιρία τροφίμων 3π πωλητής-οδηγός, κάτοικος Βόλου, για το Νομό Μαγνησίας. Απαραίτητα προσόντα: 1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στις πωλήσεις στο χώρο των τροφίμων. 2) Ηλικία έως 35 ετών. 3) Καλή χρήση Η/Υ. 4) Δυνατότητα ταξιδιών. Οι συνεντεύξεις θα δίνονται στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών. Βιογραφικά σημειώματα: στο fax 24410-62256. Email: 3psalads@otenet.gr Πληροφορίες στο 24410-62255. (398)

Τα Φροντιστήρια Fiore

ZHTOYN καθηγητή/καθηγήτρια για Ισπανικά, Ιταλικά, GMAT, GRE, TOEFL, Κινέζικα, Ρώσικα, Σέρβικα. Πληρ. στο τηλ. 24210-27672. E-mail hr.chrysali@gmail.com. (331)


35

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δ∏™ Μαθηματικών, με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και σε φοιτητές. Τηλ. 24210-55960, 6972-853903. (416) ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ από έμπειρο καθηγητή για φοιτητές - σπουδαστές. Πληρ. τηλ. 6985-563661. (444)

™YNOIKE™IA 34¯ÚÔÓË επιχειρηματίας, ψηλή, φινετσάτη, δυναμική, ευκατάστατη. 44χρονη επιχειρηματίας, διαζ/νη άνευ υποχρεώσεων, άψογης εμφάνισης, πολύ ευκατάστατη. 35χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος, γοητευτική, ακίνητα. 31χρονη δημοσίου, πολύ εμφανίσιμη, καλού οικονομικού επιπέδου. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410 549797. (042)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (104) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (028)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (105)

∫∂¡Δƒ√ Παραψυχολογίας, Μελλοντολογίας, κ. ΕΙΡΗΝΗ - κ. ΡΙΝΑ: χαρτομαντεία 25 Ε, αστρολογία 25 Ε, καφεμαντεία 15 Ε, κρυσταλλομαντεία 35 Ε, ενόραση-διόραση 55 Ε, οραματισμός 35 Ε. Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (046)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (113)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (043)

Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (038)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (114)

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¡Δø¡π√À ª∞ƒ∞∫∞

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Αναστασία Μαράκα, Ευανθία - Κωνσταντίνος Καραδήμος Τα εγγόνια: Γεώργιος, Αντώνιος, Μάριος, Αλεξάνδρα Τα αδέλφια: Αταλάντη χήρα Δημητρίου Κανελόπουλου, Νικόλαος - Χάρη Μυστακίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

™√º√∫§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∂§π∞

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (034)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (037)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿ Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τετράμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών σας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη τη Θεσσαλία. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00 - 22.00, κα Εύα Αγαπίου, 2421500605, 2415001301, 6983-084661. (477)

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ευανθία Τα παιδιά: Ελένη Κωνσταντέλια - Ευστράτιος Πλιακογιάννης, Αικατερίνη Κωνσταντέλια - Παναγιώτης Σουλικιάς Τα εγγόνια: Μαργαρίτης, Ευανθία, Βασίλης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης Αναλήψεως.

¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988 888850, 6988 888804. (035)

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∫√À¡∞ƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 22 Ιανουαρίου 2011 Τα ανίψια: Δημήτριος - Ελένη Μαρδέλη Ο εγγονός: Γεώργιος Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

ªπ§Δπ∞¢∏ μÀ∑πøΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αργαλαστής. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως παραστούν σ’ αυτό και προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Καλλιόπη Τα παιδιά: Αφροδίτη, Δημήτρης

Στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” προσέφεραν: - Η κ. Καίτη Τζελμαρία 50 ευρώ ως οικονομική βοήθεια. - Η κ. Διονυσίου Συραΐνα 50 ευρώ στη μνήμη συζύγου και πατέρα Μιχαήλ Διονυσίου.

°∂ƒ∞™πª√À ¶π¡¡∞

τελούμε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σέσκλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Οι γονείς: Απόστολος και Παρασκευή Πίννα Τα αδέλφια: Ανθή, Κατερίνα - Αντώνης και Λαμπρινή Οι παππούδες: Μιχαήλ - Αικατερίνη Μιχέα Οι θείοι - Τα εξαδέλφια Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του Αποστόλου Πίννα.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

°∂øƒ°π√Y ¶∞¶∞Δ√§π∞ τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βελεστίνο και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Σοφία Τα παιδιά: Στέργιος Παπατόλιας, Σωτήρης - Μαρία Γιασλακιώτη, Ιωάννης - Έφη Παπατόλια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Άλκηστις” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

πºπ°∂¡∂π∞™ π. Δ∞™π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Κανάλια 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Ευαγγελία Τάσιου, Φιλίτσα - Ιωάννης Παπανικολάου, Ντίνος Κωνσταντάρας Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της πλατείας του χωριού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ª∞∫ƒ∏ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας θείας τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Τα ανίψια: Αρχοντούλα και Βασίλειος Μάντσος, Ηλιάνα και Αθανάσιος Πετρόπουλος, Μαρία και Ιωάννης Νταλής, Στυλιανός Καλλιάρης, Γεώργιος και Εβελίνα Καλλιάρη Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο ο Άρης (έναντι Ιερού Ναού).

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Άνω Γατζέας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Γατζέα 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Κων/νος - Ναυσικά Μακρή Τα αδέλφια: Ερασμία Γεωρ. Σκοπελίτη, Αθανασία - Ευστάθιος Κονσόλας, Βιργινία Ιωαν. Μακρή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του “Καραγιάννη” .

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από τον απροσδόκητο θάνατο του λατρεμένου μας Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας θείας

∂§∂¡∏ ™Δ∞Àƒ∞∫∞∫∏

∞°∞£√∂ƒ°π∂™

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το ξαφνικό θάνατο του πολυαγαπημένου μας γιου, αδελφού, εγγονού και ανιψιού

Με τη συμπλήρωση του ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας θείας και γιαγιάς

ª∞ƒπ∞¡£∏™ μ§∞Ã√À

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

Μα εσύ αιώνιο θα έχεις καλοκαίρι κι η ομορφιά σου δεν θ’ απαλλοτριωθεί δεν θα επαίρεται ο Άδης πως σε ξέρει καθώς θα γράφεσαι στου χρόνου την πληθύ.

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά και Αρτεμίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Τα ανίψια: Ιωάννης και Βασιλική Γκαραγκούνη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¢∏ª∏Δƒ∏ ™∞∫∫∞

Μηχανικού, τ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Ελλάδος ΔΕΗ τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαργαρίτα Τα παιδιά: Μαρίζα Σακκά, Νταϊάνα και Αντώνης Βασιλείου Το εγγονάκι Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Volos Palace” .


36

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τελούμε αύριο 23 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Στεφανοβικείου ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

º∂ƒ√¡π∫∏™ ∞£. ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏

∞£∞¡∞™π√À ª¶ƒ∞Ã∞§∞

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 22 Ιανουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά: Νικόλαος, Εμμανουήλ Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Ευαγγελία Η αδελφή: Ασημίνα Κων. Παγωνάρη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Ανηλιώτη.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

£∂∞¡ø™ μ∞™. ∫√§§π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Γιάννης - Βασιλική Κόλλια, Μαρία - Αναστάσιος Αισωπός Τα εγγόνια: Πηνελόπη, Θεανώ - Δημήτρης, Δημήτρης, Θεανώ, Ευαγγελία Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο Παρκ.

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Στεφανοβίκειο 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ελευθερία Τα παιδιά: Νικόλαος και Γλυκερία Μπραχάλα Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ιωάννα Τα τέκνα: Τριαντάφυλλος - Χρυσάνθη Τριανταφυλλάκη Τα εγγόνια: Ιωάννα, Γεώργιος Τα αδέλφια: Κατίνα χήρα Κων. Γανωτόπουλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο 23 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αγριάς ετήσιο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ∂À∞°. Ã∞ƒ√À§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Ευάγγελος - Μαρία Χαρούλη, Στέφανος Χαρούλης Η μητέρα: Βάια Ευαγ. Χαρούλη Ο εγγονός: Νικόλας Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί Φυκιάδα, Γιάννη Δήμου - Ζορμπά.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞™ ∫∞ƒ∞£∞¡√À Τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Ιωάννης Καραθάνος, Ασπασία - Ερατοσθένης Κόφφας Τα εγγόνια: Φωτεινή - Άγγελος, Θανάσης, Δημήτριος, Δημήτριος Τα αδέλφια: Άρτεμις χήρα Ε. Διαμαντοπούλου, Καλλιόπη χήρα Ε. Καραθάνου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∞¶√™Δ√§√À Ã√ÀΔ∑π√Àª∏

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞ƒ°Àƒπ√À °∂øƒ. ª¶∂ƒΔ™∞ τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μικροθηβών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Μικροθήβες 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Άννα Τα παιδιά: Μαρία - Χρήστος Γεωργακόπουλος, Ειρήνη - Παναγιώτης Ανδρεάς Τα εγγόνια: Άννα, Χάιδω, Βάια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Μπαρκονίκος.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, κόρης, αδελφής και θείας

∞¡∞™Δ∞™π∞™ °∫√¡Δ∂§∞∫∏

τελούμε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ιωάννη Δαμασκηνού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 22 Ιανουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Μιχαήλ Τα παιδιά: Ιωάννης, Γαβριήλ Οι γονείς: Γεώργιος - Άννα Γκοντελάκη, Φανή χήρα Ιωαν. Διαμαντή Τα αδέλφια: Ιωάννης - Μαρία Γκοντελάκη, Στέργιος - Αποστολία Γκοντελάκη, Χριστίνα - Χρύσανθος Καραμήτσος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ™Δ. ∫∞ª∞£∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεδεών Γλαφυρών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Γλαφυρές 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Μαρίκα Τα παιδιά: Ελένη - Αντώνης Ιωάννου, Καλλιόπη - Κωνσταντίνος Σπανομήτρος, Αικατερίνη - Σεραφείμ Μαουσίδης Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Αντρεάνα - Κωνσταντίνος Φιλίππου, Δήμητρα - Σπύρος Πίνας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Δημήτρης - Βάσω, Αμαλία - Βασίλης Τα εγγόνια Τα αδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Υδάτινο” στην παραλία της Αγριάς.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

πø∞¡¡√À °∂øƒ°. ∫√¡Δ√°∂øƒ°π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος - Βιβή Κοντογεωργίου, Θεόδωρος - Μαρία Κοντογεωργίου, Φανή - Βάιος Μπασδέκης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

Ã∏™Δ√À ∫ø¡. Ã∞Δ∑∏ τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου - Ανακασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Ανθούλα Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Ιωάννα Η μητέρα: Ελένη Τα αδέλφια: Αλεξάνδρα Χατζή και Ντίνος Ριτσάκης, Ελένη και Γεώργιος Σερμέτης, Δημήτριος και Ευθαλία Τσουρέλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Καστέλι” Άνω Βόλου.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

∞£∞¡∞™π∞™ ∞¢∞ª∞∫∏

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ÃÀ™√À§∞™ Δ™π√À¶§∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου - Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 22 Ιανουαρίου 2011 Ο σύζυγος: Παναγιώτης Τα παιδιά: Παναγιώτης και Βασιλική Καρινάκη, Γιάννης και Δήμητρα Μιχαλοπούλου Τα εγγόνια: Κατερίνα, Μανώλης, Χρυσούλα Τα αδέλφια: Φωτεινή χήρα Ι. Κουτσουβέλη, Ευτυχία χήρα Αθ. Κατσάρα, Χρυσόστομος και Μαρία Τσιουπλάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Σταθμός” Άνω Λεχωνίων.

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών Παλαιό Νεκροταφείο, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Βούλα χήρα Φλωρή, Νικόλαος Αδαμάκης Τα εγγόνια: Γεώργιος - Τόνια Φλωρή, Άγγελος - Κλεοπάτρα Τσίχλα, Κων/νος - Μαρία Αδαμάκη, Αθανασία - Βασίλης Εμμανουηλίδης Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Μάκη.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο του λατρευτού μας γιου, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

∞°°∂§√À ∫∂º∞§√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Φυτόκου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Φυτόκο 22 Ιανουαρίου 2011 Οι γονείς: Στέλλα - Πέτρος Κωνσταντίνου Τα αδέλφια: Ρένα - Γιώργος - Βάσια Η γιαγιά: Ειρήνη χήρα Παν. Κεφαλόπουλου Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


37

™∞μμ∞Δ√ 22 I∞¡√À∞ƒπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

™√ºπ∞™ ∫√ΔΔ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Αχιλλέας Τα παιδιά: Μαρία - Βασίλης Ιωάννου, Νικόλαος - Σταυρούλα Κοττά Τα εγγόνια: Βασιλική, Νίκος, Σοφία Ιωάννου, Σοφία Κοττά Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

KH¢EIE™ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

§∞∑∞ƒ√ ∑À°√Àƒ∏

Ετών 64 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή από το σπίτι μας, οδός Ιασονίδη - Οδεμισίου 17 και στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Ιωνία 22 Ιανουαρίου 2011 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Θωμάς, Σοφία Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Ασπασία χήρα Ευσταθίου, Κωνσταντίνος - Φούλα Ζυγούρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¢∞ª ∂Àƒ. •∞¡£√À

Συνταξιούχου ΔΕΗ τελούμε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου, αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου μετά τη Θεία Λειτουργία για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαρίνα Τα παιδιά: Ευριπίδης Ξάνθος, Αννίτα Ξάνθου Τα εγγόνια: Ιάνειρα - Ίριδα Ξάνθου Τα αδέλφια: Σοφία - Λάζαρος Πτωχόπουλος, Παρασκευή χήρα Ηλ. Λυμπεροπούλου, Ανδρονίκη χήρα Δημ. Κουκούλη, Χρυσούλα χήρα Δημ. Ξάνθου, Ελευθερία χήρα Χαρ. Χαραλαμπίδη, Αικατερίνη χήρα Κων. Οικονόμου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Λιόγερμα” έναντι Ιερού Ναού.

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

£∂√¢øƒ√ ™º∂Δ™√ ÙÔ˘ μ·˝ÙÛË

Ετών 85 κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 21 Ιανουαρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην Ανακασιά και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς, φίλους και όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τα παιδιά: Βάιος Σφέτσος, Απόστολος - Αγγελική Καρακίτσου Ο εγγονός: Κωνσταντίνος - Θεόδωρος Τα αδέλφια: Αγγελική χήρα Αντωνίου Σφέτσου, Σταύρος - Μέλλω Χαρμάνη, Ευθυμία χήρα Αλέξανδρου Χαρμάνη, Ελένη χήρα Νικολάου Χαρμάνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

™Δ∂§§∞ μ∞§∞ª√ÀΔ√¶√À§√À

Ετών 90 κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 21 Ιανουαρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από το σπίτι μας Αϊδινίου 10 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Ευχαριστούμε όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Νέα Ιωνία 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Βάσω Βαλαμουτοπούλου, Λάκης - Ραλού Βαλαμουτοπούλου, Θεόδωρος Βαλασσάς Τα εγγόνια: Αποστόλης, Αχιλλέας, Στέργιος, Στέλλα, Στράτος, Φιλίτσα, Μανώλης Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Μανώλης - Ιωάννα Χατζημάρκου, Γεώργιος - Αποστολία Χατζημάρκου, Ιωάννα Λουφοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

22

ΔÈÌÔı¤Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “Δˆ ·ÈÙÔ‡ÓÙ› Û ‰›‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ ı¤ÏÔÓÙ· ·fi ÛÔ˘ ‰·Ó›۷Ûı·È ÌË ·ÔÛÙÚ·Ê‹˜” (ª·Ùı. Â’ 42) Καθήκον ιερόν, που επιβάλλει ο νόμος της αγάπης, είναι το ειλικρινές ενδιαφέρον διά τας ανάγκας του πλησίον μας. Εάν έχωμεν ημείς αγαθά, ενώ ο πλησίον μας υποφέρει και ζητεί την βοήθειάν μας, δεν επιτρέπεται ν’ αδιαφορήσωμεν. Ας έχωμεν υπ’ όψιν, ότι τα αγαθά μας είναι κατ’ ουσίαν αγαθά του Θεού, ημείς δε είμεθα οικονόμοι και διαχειρισταί. Επομένως, οφείλομεν να τα χρησιμοποιώμεν όχι όπως αρέσει εις ημάς, αλλά όπως θέλει και διατάσσει ο Κύριος. Ας σκεφθώμεν ακόμη, ότι και ημείς έχομεν την απαίτησιν να μας βοηθούν οι άλλοι εις όσα έχομεν την ανάγκην των. Και ας έχωμεν την πεποίθησιν ότι, όταν δίδωμεν με αγάπην, και όταν δανείζωμεν τους έχοντας ανάγκην, η πράξις μας αυτή έχει την έγκρισιν και την επιδοκιμασίαν του ουρανίου Πατρός μας. Διότι ο Θεός αγαπά ιδιαιτέρως τους ελεήμονας. Και δι’ αυτό κάθε πράξιν αγάπης και βοηθείας προς τον πλησίον μας βραβεύει και ανταμείβει με τον ανεκτίμητον θησαυρόν της αγάπης του και της ευλογίας του.

°∂øƒ°π√ ∞¡. ™√§√ªø¡π¢∏

Ετών 74 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Δημητριάδος 297 - Βλαχάβα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Μαρίνα Τα παιδιά: Σωτήριος - Αλεξάνδρα Σολομωνίδη, Ευαγγελία - Βησσαρίων Κράλλης Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ελένη, Αλέξανδρος Τα αδέλφια: Μαίρη - Μανώλης Αποστολάκης, Ευανθία χήρα Κων. Σολομωνίδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ & ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢√™ - ∏¶∂πƒ√À 2007-2013 ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· 4 “∞∂πº√ƒ√™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∫∞π ¶√π√Δ∏Δ∞ ∑ø∏™ ™Δ∏ £∂™™∞§π∞” ∫ˆ‰ÈÎfi˜ £ÂÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜: 59 - “∞¡∞¶ΔÀ•∏ ¶√§πΔπ™Δπ∫ø¡ À¶√¢√ªø¡”

Τη λατρευτή μας αδελφή και θεία

∑ø∏ Δ™√À∫∞

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο και ώρα 12 μεσημβρινή από το σπίτι μας στην Άλλη Μεριά στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Άλλη Μεριά 22 Ιανουαρίου 2011 Τα αδέλφια: Ιωάννης και Ευαγγελία Τζαλαβρέτα, Δημήτριος και Χριστίνα Τζαλαβρέτα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Παραδοσιακό Καφενείο.

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά, αδελφή και θεία

π∞¡√À∞ƒπ√™

∞¡¡∞ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ρήγα Φεραίου 226Α Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 22 Ιανουαρίου 2011 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Φανή Παπαδημητρίου, Χρίστος και Καθολική Παπαδημητρίου Τα εγγόνια: Δευκαλίων, Άννα και Παναγιώτης, Μιχάλης, Ειρήνη, Μαρία, Άννα Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος και Αλκμήνη Παπαδημητρίου, Έλλη χήρα Ν. Παπαδημητρίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ∞¶√™Δ. ∑∞Ã∞ƒπ√À

Ετών 87 που πέθανε κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Άλλης Μεριάς 7, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αφήσσου. Η σύζυγος: Ασημίνα Τα παιδιά: Απόστολος - Αναστασία Ζαχαρίου, Σπύρος - Γεωργία Σπύρου Τα εγγόνια: Ιωάννης - Παναγιώτης Ζαχαρίου, Αγγελική - Δαβιδούλα Σπύρου Τα αδέλφια: Ισμήνη Νικ. Γαλανού, Ελένη Λάζαρου Βαρακλιώτη, Αλεξάνδρα Δημ. Χαλέβα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Πάμε πλατεία” (στην Άφησσο).

∫·ÙËÁÔÚ›· ڿ͈Ó: 5901 “À¶√¢√ª∂™ ™À°Ãƒ√¡√À ¶√§πΔπ™ª√À” ¶ÂÚ›ÏË„Ë ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ Λάρισα, 20-1-2011 Κωδικός Πρόσκλησης: 039 Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ” για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 59 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ” του Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007-2013, σύμφωνα με τον κανονισμό 1083/2006. Στην παρούσα πρόσκληση δύναται να ενταχθούν πράξεις που έχουν στόχο την Ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη του αειφορικού τουρισμού σε παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Οι πράξεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στη βελτίωση των υποδομών που θα αυξήσουν το βαθμό επισκεψιμότητας και το τουριστικό απόθεμα. Η Αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι Συγκριτική. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης έως 2.500.000,00Ε και απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες Δυνητικών Δικαιούχων: * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ. * ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. * ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, με συναφείς καταστατικούς σκοπούς. Διενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης διάρκειας τριάντα (30) εργασίμων ημερών, με έναρξη του 1ου κύκλου την 0102-2011 και λήξη την 15-03-2011 και στη συνέχεια μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου υπολοίπου της πρόσκλησης. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π. Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Σωκράτους 111, 1ος όροφος, Τ.Κ. 413 36 Λάρισα, τις ώρες 09.00-14.00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Για την παραλαβή του πλήρους κειμένου της παρούσης πρόσκλησης, καθώς και για άλλες ειδικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Σωκράτους 111, Λάρισα 1ος όροφος. β) Στο δικτυακό τόπο www.thessalia-espa.gr. γ) Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: euthkont@mou.gr και poligrav@mou.gr. δ) Στα τηλέφωνα 2413 505 121, 2413 505 106 (αρμόδιοι οι κ.κ. Ευθύμιος Κοντζικλίδης και Πολυτίμη Γραββάνη). Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


38/ °È· οı ÒÚ· ™ABBATO 22 IANOYAƒπOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359, ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 2421065427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∂Ï›˜” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi π. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ §·ÚÈÛ·˜, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30,

12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢:

2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ∞¶√ 11-12-2010 ∂ø™ 3-2-2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓ-

* 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. °È· ÙÔ˘˜ ı·٤˜... ·ı¤·Ù·. 2. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹ ÂΉ›‰ÂÙ·È (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ŒË ·Û›ÁÓˆÛÙ·. 3. ¢È¿ÎÚÈÛË ÎÚ·ÛÈÔ‡ - ªfiÚÈÔ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ - ∞‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì. 4. ƒ‹Ì·... ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi - ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÈο (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. ∞fiÊÔÈÙÔÈ ÂȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. 6. ∂Ûٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - “...Ë ∂ÏÏËÓÈ΋” , Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∫·Ï·Ì¿Ù· - 1821). 7. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ™˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘. 8. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Î·È ˘Ô‰Ô¯‹˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ™Î·ÎÈÛÙÈ΋... ·ÂÈÏ‹ - °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. 10. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÓÂÎÙ¿ - ™˘Ó‰¤ÂÈ Û˘¯Ó¿ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (ÁÂÓ.). 11. ∞Ó·ÚÚȯËÙÈ΋ ¢ˆ‰›· (ηı.) - ¶ÔÛfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 12. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÛÙÈ¿‰ˆÓ - ∂›Ó·È ÔÏÏÒÓ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ŒÓ·... ˘ÁÚfi. ∫∞£∂Δ∞ 1. √‰ËÁÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û η‚Á¿‰Â˜. 2. ∞fi Ù· ÂηÙfi Ù·... ÈÔ ÔÏÏ¿ - ΔÌ‹Ì· ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - μÂÏÁÈ΋ fiÏË. 3. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ - ¡·‡·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. 4. ∂˘Ú‡¯ˆÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - £· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ... Ù‡¯Ë - ∂˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·... ˯ËÙÈο. 5. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ “¢” - ¶fiÏË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. 6. ™˘¯Ó¿ ϤÌ ˆ˜... ¯¿Ï·Û - ∞ÚÎÂÙfi ÙÔ Ê¿Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜. 7. ∂ÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 8. μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ª›· ·fi ÙȘ ªÔ›Ú˜. 9. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙË... ÛÂÈÚ¿ - ø˜ ÛÙfi¯ÔÈ, ÔÈ ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÙÔÈ. 10. ƒ‹Ì· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË - ŒÓ· ÙÚˆÎÙÈÎfi, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ (ηı.). 11. À‚ÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ (ÁÂÓ.) - √ÌËÚÈÎfi Û·ı›. 12. ΔfiÔ˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜... ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ - ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó·Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.

ÓËÛÔ.

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞°π∫∏-∫∞∑∞¡ 2. ∞ƒ∞ª-Ã∂ƒπ-°∞ 3. °∂ƒ∞¡√π-∞∫ø¡ 4. ∂¡ª√™-∞¡∂™∏ 5. ∫∞ƒ-™Ã-∞π 6. ∂ºπ∫Δ√™-∞ª 7. ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ 8. ∂§∞-§π™Δ 9. ƒ∞™Δ∞º∞ƒπ-∫∞ 10. ™π∞Δπ™Δ∞-Àƒ 11. ™∫∞¶∞¡∏-ƒπ§∞ 12. ¡∞™∞-∞™Δ∞∫√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞°∂ƒª¶∂ƒ-™¡ 2. ∞ƒ∂¡∞-∞§∞™∫∞ 3. °∞ƒ-∫∂ƒ∞™π∞™ 4. πª∞ªº∞-Δ∞¶∞ 5. ¡√ªπ™ª∞Δ∞ 6. ∏Ã√™-∫∫-ºπ¡∞ 7. ∂π-™Δ∂°∞™∏™ 8. ∫ƒ-∏Ã√À-ƒΔ 9. ∞π∞™-™∞§π∞ƒ∞ 10. ∫∂∞-™π-π∫ 11. ∞°ø¡π∞-™∫À§√ 12. ¡∞¡∞-ªÀΔ∞ƒ∞™.

∫ƒπ√™ ∂›Ó·È Îڛ̷ Î·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ·Á·Ô‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ οÔÈÔ ÛÎÔfi Î·È ÛÙfi¯Ô. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-33-21-23-9. Δ∞Àƒ√™ ¶Ôχ ¿‰ÈÎË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· ηٷӷÏÒÛÂÙ ۋÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ›ÛÂÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›Ù ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ù›ÔÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-5-49-33-45-4. ¢π¢Àª√π ¶ÚÔÛÔ¯‹ fiÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ›ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÌËÓ ˘Ô·„ÂÙ ÛÙ· ·Ú¿ÓÔÌ· ·Ú·ÛÙÚ·Ù‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈÛÙ·ı›Ù ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-2-11-23-9-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ ∫ÚÈfi Î·È ÁÈ· 6 Ì‹Ó˜ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ó‚›Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-33-21-2345. §∂ø¡ ∂¿Ó Á›ÓÂÙ ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ· Ì Ú·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù·, Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-43-29-33-21-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÂ Ôχ ÁÂÌ¿ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ ÂȉÈÒÍÂȘ, ‚¿ÏÙ fï˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-3-22-12-34-9.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Û·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ·, ÂȉÈο fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜, ηχÙÂÚ· ‚¤‚·È· ı· ‹Ù·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÔÚÈÛÙÈο ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 57-40-3323-4-22. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÙ ÌÂÁ¿ÏË Â‡ÓÔÈ· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔˆı‹ÛÂÙÂ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÙ ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-3-33-23-12-4. Δ√•√Δ∏™ £· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-22-12-34-5. ∞π°√∫∂ƒø™ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ Ï›„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-2321-27-6-5. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ˘Á›· Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÔÏ˘Ê·Á›· Î·È ÂȉÈο ÙÔ ÔÙfi, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ηχÙÂÚ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 84-30-22-1234-7. πãÀ∂™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-50-33-23-45-22.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™ABBATO 22 IANOYAƒπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ Ê·ÓÙÔÌ¿˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.00 14.15 14.45 15.45 16.45 17.00 19.00 20.10 21.00 23.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (∂) πÛ¿ÌÔ˘ ¡ÔÁÎÔ‡ÙÛÈ: ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË ¶·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È (∂) ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ Mideterraneo ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Pre Game (∑) ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ - ∫ÔÏÔÛÛfi˜ μ∞¶ (∑) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - º¿ÏËÚÔ (∑) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂) “§ËÛÙ·Ú¯›Ó˜” “°˘Ó·ÈΛ˜ Û˘ÓˆÌÔۛ˜”

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00 24.00

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ √ §fiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶¤ÂÚ ∞ÓÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜” ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” “ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, „ËÊÈ·Îfi˜;” ∂ȉÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜: ∏ ΔÔ˘ÚΛ· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ “√ º·ÓÔ‡Ú˘ Î·È ÙÔ ÛfiÈ ÙÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ÀÁÂÈ¿ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Û 5’

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 22.15 00.15 01.30 02.45 03.45 04.00

MÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ... ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï‹ ÷ڿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ªËÓ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙË ÁÈ·ÁÈ¿” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·” (∂) Big Brother “Good girl, bad girl” ¢¤Î· ÌÈÎÚÔ› ª‹ÙÛÔÈ μÚ¿‰˘ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

05.30 06.45 07.45 08.45 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.10 18.15 19.15 20.15 21.00 22.00 23.00 01.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00

08.40 09.40 09.45 10.45 11.30 12.00 12.45 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 23.00 00.50 03.00

Alter kids (§¿Û˘, √ ÿÚÈ Î·È Ô ÎÔ˘‚¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˘˜, º›Óϸ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi, Transformers Cybertron, ª¿ÚÓ˘, Little people, ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜) ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· “Polly Pocket” Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ - ∞’ ̤ÚÔ˜ Kid songs ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª·ÎÔ‡ÁÎ·Ó ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style ∂ÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· (∂) “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Û›ÊÈΠÿÈÙ˜” ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ª›ÎÈ ™ÙÂÚÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜

£E™™A§IA TV

02.00 03.00 04.00 04.30

H ʇÛË Á‡Úˆ ÌÔ˘ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Everything you need to know Doctorology Brink ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco news Great biker build off Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Ice Road truckers Really big things ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Top gear Deadliest catch Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·Ê¤ ·ÚÎÔ‡‰· πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “μ·Ï¤ÓıÈ· - ª¿Ï·Á·” CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Entertainment this week πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ Sea rescue The Oprah Winfrey Show

16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “Fantasy mission force” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· “Love object” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

06.00 07.00 10.00 10.20 12.50 14.00 14.50 17.13 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 00.50 01.00 02.55 03.00 03.10 04.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

TRT 06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) Puzzle Express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ªfiÌÌ˘ - ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¶¿ÙÙ˘, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty Fifty √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ∞ϯËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÈ „˘¯‹ ı· ·Ú·‰ÒÛÂȘ ̈ڋ;” “™Â ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ‰˘fi Ì·˜” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ √È ÊÚÔ˘ÚÔ› Ù˘ ∞¯·˝·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.40 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 01.10 01.20 03.50 04.40 05.10 05.20

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §fiÏ· 40 ·̷ٷ º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ º·ÓÙÔÌ¿˜” Top Chef ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “The banger sisters” “ŸÏ· 11+” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂Ή›ÎËÛË ¿ıÔ˘˜” ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.50 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 07.00 07.30 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.45 03.00

111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

04.00 05.00

§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ ∞Ú·ÎÙÈο ΔÔ „¿ÚÂÌ· ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ - √º∏ (∑) “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ·Ú·Ì‡ıÈ·” “¡·ÔϤˆÓ” ÕÁÚÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÁÎÏËÌ· ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ” “¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿” √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

09.30 10.00 10.30 10.40 11.10 11.40 12.10 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 23.15 01.30 03.15

OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Yu-Gi-Oh, ∑ÔÚfi ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜, √ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô... ÛΛԢÚÔ˜, √È ÌfiÌÈÚ˜ ÙÔ˘ 402, ¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·) Angel’s frends Lazy Town √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í Power rangers mystic force World of quest ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Xiaolin Showdown ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞Ù›ı·ÛÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Gossip girl ∂ȉ‹ÛÂȘ º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Tomb Raider 2: ΔÔ Ï›ÎÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜” “∞Ó‹ıÈÎË ÚfiÙ·ÛË” “∏ ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË” “μÚÒÌÈÎË fiÏË”

Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 20-26/1/11

∞π£√À™∞ 1

“Δ√ ¶∂Δ∞°ª∞ Δ√À ∫À∫¡√À” ªπ∞ ¢π∂£¡∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏ ∞¶√ Δ√ ¡π∫√ Δ∑∏ª∞ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.15 & 9.45

∞π£√À™∞ 2

“ªπ∞ Ã√¡π∞ ∞∫√ª∏” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10.

√ º¿ÓÙÔÌ, ·fiÁÔÓÔ˜ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ËÚÒˆÓ Ì ڛ˙˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ ¡ÙÚ·Í, ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó‹ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÙÚ›· Ì·ÁÈο ÎÚ·Ó›·, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÈÎfi ÓËÛ› Ù˘ ªÂÓÁοϷ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ÙÚ›· Ì·ÁÈο ÎÚ·Ó›· Ù˘ ΔÔ˘ÁοÓÙ·. √ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ ˆ˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ Ì›· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ fiÏË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∫·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ô Û·Ù·ÓÈÎfi˜ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ ¡ÙÚ·Í... ÂÎÙfi˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.

∞¡Δ-1 13.30

Δomb Raider 2: ΔÔ Ï›ÎÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È·Ó ¡Ù ªÔÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ›, Δ˙¤Ú·ÚÓÙ ª¿ÙÏÂÚ, ∫È¿Ú·Ó ÃÈÓÙ˜.

ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿, Ë ı·ÚڷϤ· ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ §¿Ú· ∫ÚÔÊÙ Ó· ¤Î·Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜: ªfiÏȘ ‚ڋΠÌÈ· ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚ· ÛÊ·›Ú· (·Ú¯·›Ô ۇ̂ÔÏÔ ÂÍÔ˘Û›·˜), Ô˘ Ô‰ËÁ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ∫Ô˘ÙÈÔ‡ Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜! ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÛÊ·›Ú· ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Δ˙fiÓ·ı·Ó ƒ¿È˜, ÂÓfi˜ ·ÚÈ‚›ÛÙ· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ȉÈÔÔÈËı› ÙÔ ∫Ô˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ fiψÓ. ∏ πÓÙ¤ÏÈÙ˙ÂÓ˜ ™¤Ú‚Ș ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË §¿Ú· ∫ÚÔÊÙ Î·È Ù˘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ƒ¿È˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘ Δ¤ÚÈ ™¤ÚÈÓÙ·Ó, Ë §¿Ú· ∫ÚÔÊÙ ÌϤÎÂÈ Û ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ∫Ô˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜...

STAR 21.00

The Banger sisters ∫ÔÌÂÓÙ›, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÔÌ ¡ÙfiÏÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÎfiÏÓÙÈ ÃÔÓ, ™Ô‡˙·Ó ™¿Ú·ÓÙÔÓ, Δ˙¤ÊÚÈ ƒ·˜, ŒÚÈη ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ.

∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Ë ™Ô˘˙¤Ù Î·È Ë μ›ÓÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎ ÛÙ·Ú Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·‰È¿ÎÔË ·Ï˘Û›‰· ·fi ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∞Ó Î·È ÂÓËÓÙ¿Ú· È·, Ë ™Ô˘˙¤Ù ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˙ÂÈ Û·Ó ·Ó¤ÌÂÏÔ ·È‰› ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È fiÙ·Ó ·ÔχÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ˆ˜ Ì·ÚÁԇ̷Ó, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÊÈÏÂÓ¿‰· Ù˘. øÛÙfiÛÔ, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÚfiÛÎÏËÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ - ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ù˘ μ›ÓÈ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë §·‚›ÓÈ·, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È ÙÒÚ· Ë ÎÔÏÏËÙ‹ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ Û‡˙˘ÁÔ Î·È ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ηϋ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ù·È È· ÙȘ Ó·ÓÈΤ˜ ÙڤϘ Ù˘...

∞¡Δ-1 21.00

111111111111111111111111111

16.00 17.00

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.30

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ “™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·” ª·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ÚÈÛÙfiÊ ª·ÁÈfi, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ™ÂÚÁÎ¤È ¶ÚÔÎfi‚ÈÂÊ. ªÂ Ù· Ì·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ. ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ٷ ›ÍÂÏ “™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ” “ª¿Î‚Âı” ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿ÈÌÔÓ °Ô˘›ÓÛÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¿ıÚÈÓ ∑¤Ù· Δ˙fiÔ˘Ó˜, ª›ÏÈ ∑¤ÈÓ, ∫Ú›ÛÙÈ ™Ô˘¿ÓÛÔÓ, ΔÚÈÙ °Ô˘›Ïȷ̘.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 20-26/1/11 ∞π£√À™∞ 1: Δ√ ¶∂Δ∞°ª∞ Δ√À ∫À∫¡√À (¢ƒ∞ª∞Δπ∫∏ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, 19.45, 22.00. ƒ√¢∞ Δ™∞¡Δ∞ ∫∞π ∫√¶∞¡∞ (∫øªø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∏): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∂°ø √ ∞¶∞π™π√Δ∞Δ√™ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.30. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ∑ø∏ ª∂Δ∞ (æÀÃ√§√°π∫√ ¢ƒ∞ª∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30. ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ 3D (ª∂Δ∞°§. ¶∞π¢π∫√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 11.45, 13.45, 15.45, 18.00. ƒ√¢∞ Δ™∞¡Δ∞ ∫∞π ∫√¶∞¡∞ (∫øªø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∏): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15. ∞π£√À™∞ 3: √ ª∂°∞§√ºÀ∏™ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ™¿‚‚·ÙÔ: 15.00, 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 15.00, 17.00. Δ√ ¢π§∏ªª∞ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00. ∞π£√À™∞ 4: TOURIST (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15. √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ ¶∂ƒ∞™ª∞ 3D (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15, 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.15, 17.15.

∞Ó‹ıÈÎË ÚfiÙ·ÛË ∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈ·Ó §ÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒfiÌÂÚÙ ƒ¤ÓÙÊÔÚÓÙ, ¡Ù¤ÌÈ ªÔ˘Ú, °Ô‡ÓÙÈ Ã¿ÚÂÏÛÔÓ, ™¤ÈÌÔ˘Ú ∫¿ÛÂÏ.

∏ ¡Ù·˚¿Ó· Î·È Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ Â›Ó·È ¤Ó· Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ. ø˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓ٠ۯ‰›·Û ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™¿ÓÙ· ªfiÓÈη. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î˘Ï¿ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ó·Úfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÒÚ· È·, ·ÓËÛ˘¯Â› ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù· Û’ ¤Ó· η˙›ÓÔ ÙÔ˘ §·˜ μ¤Áη˜ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ “Ó· È¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹” . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ì¤ÓÂÈ ·¤ÓÙ·ÚÔ. ΔËÓ ›‰È· fï˜ Ó‡¯Ù· Ë ¡Ù·˚¿Ó· ÙÚ·‚¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ Δ˙ÔÓ ∫¤ÈÙ˙. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙËÓ ¡Ù·˚¿Ó· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì›· Ó‡¯Ù· Ì·˙› Ù˘...

STAR 23.15

∂Ή›ÎËÛË ¿ıÔ˘˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 1990, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔfiÓÈ ™ÎÔÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤‚ÈÓ ∫fiÛÓÂÚ, ÕÓÙÔÓÈ ∫Ô˘›Ó, ª¿ÓÙÏÈÓ ™ÙfiÔ˘, ΔfiÌ·˜ ª›ÏÈ·Ó.

√ ª¿ÈÎÏ Δ˙¤È ∫fi¯Ú·Ó ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi, ÌÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ͤÚÂÈ fï˜, fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·„˘¯‹˜. Δ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ô ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ΔÈÌÔ˘ÚfiÓ ª¤ÓÙÂ˙. √ ª¿ÈÎÏ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂ˙, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ΢ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη. ºı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤·˘ÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈηÓÔ‡, Ô ª¿ÈÎÏ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÓÈ¿Ù· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ÌÂÛfiÎÔÔ˘ ª¤ÓÙÂ˙, Ù˘ ªÈÚ¤ÁÈ·. ∏ ÂÚˆÙÈ΋ ¤ÏÍË ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙË Ó·ڋ ΢ڛ· ª¤ÓÙÂ˙ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, Ô ª¿ÈÎÏ, fï˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÎÈ ÂΉÈÎËÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎfi...

∞¡Δ-1 01.20


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 22 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

¶ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Το μνημόνιο προβλέπει την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών με σκοπό την επιστροφή των δημόσιων οικονομικών σε μια βιώσιμη τροχιά. Δεν έχει ωστόσο την αρμοδιότητα να προσδιορίζει TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË από πού θα μπορούσε P¿ÏÏË να προέλθει η ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Με μια ουσιαστική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους θα μπορούσε να δοθεί ώθηση στους πιο δυναμικούς κλάδους και να συγκρατηθούν τα ποσοστά της ανεργίας. Τα πακέτα στήριξης δεν φτάνουν από μόνα τους για να τονώνουν την απασχόληση. Είναι ήδη διαδεδομένη η αντίληψη σε χώρες, που βρίσκονται εντός και εκτός κρίσης, να συζητούν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, να σχεδιάζουν έγκαιρα μια στρατηγική, με την επιλογή κλάδων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ανάπτυξη και πολιτικών που θα μπορούσαν να τους στηρίξουν ανάλογα. Έτσι ακόμη και μη ανταγωνιστικοί κλάδοι μπορεί να μετεξελιχθούν σε πιο αποδοτικούς. Είναι διαπιστωμένο ότι ακόμη κι όταν έρθει η ανάκαμψη, τα ποσοστά της ανεργίας παραμένουν υψηλά. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα τη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. Με προτάσεις για υποστήριξη της καινοτομίας ή έστω με φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, που στηρίζουν ως επί το πλείστον την οικονομία της χώρας. Ειδικά σε σχέση με τη τελευταία αυτή περίπτωση έχει διαπιστωθεί ότι σε φάσεις οικονομικής ύφεσης υπάρχει η τάση, μεταξύ εκείνων που έχουν χάσει την εργασία τους, να δημιουργούν κάτι ιδιωτικά. Παρά την έντονη αίσθηση του επείγοντος, που δημιουργεί η δύσκολη χρονική στιγμή, δεν ακυρώνεται μια καλύτερη προοπτική από το στήσιμο μιας δουλειάς από την αρχή. Πάντα υπάρχουν σωστές, ακόμη και καινοτόμες ιδέες που βοηθούν να προχωρήσει κάποιος με επιτυχία. Αρκεί να υπάρχουν και ανάλογα προγράμματα, που να είναι σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα. Αν και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει πειστεί ότι υπάρχει η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα οδηγήσει σε πιο ανταγωνιστική οικονομία, το ερώτημα παραμένει: τι είδους θέσεις εργασίας θέλουμε, σε ποιους κλάδους και με ποιο τρόπο θα υπάρξουν; rallis@e-thessalia.gr

T‡Ô˜

ª‹ˆ˜ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ; ∫È fi,ÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚfiÓ, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. “∫Ô˘Ú›Ԕ, ·fi Ù· Ï›Á· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ¿Ó‰Ú˜, ÎÈ fi¯È ÎÔ˘Ú›Ô-ÎÔÌً̈ÚÈÔ ÁÈ· ¿Ó‰Ú˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿. ∫Ô˘ÚÂ›Ô Î·È ÁÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi. ™·Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÂÚÈÔ›ËÛË, ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ “£”.

∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ

Δ· Â¤ÛÙÚ„·Ó Στην βάση τους βρίσκονται από χθες τα 15 σκούτερ του Δήμου Βόλου, τα οποία εδώ και μια δεκαετία περίπου υπάλληλοι και συνταξιούχοι τα είχαν στο σπίτι τους, για να κόβουν τις βόλτες τους και εκτός ωραρίου. Πλήρωνε δηλαδή ο Δήμος Βόλου τα καύσιμα και ορισμένοι έξυπνοι έκαναν το κομμάτι τους εις υγεία των κορόιδων. Άμα τώρα τους κρατήσουν από τον μισθό το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά, θα το ξανακάνουν;

Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου να επιβιώσει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της παρούσης. Κανείς μας δεν είναι έξω από το γαϊτανάκι αυτό. Δεν μπορείς όμως να συμμεριστείς και να κλείσεις τα μάτια στην κατεδάφιση κάθε έννοιας νομιμότητας, με πάτημα την ατραπό της περιόδου και στο όνομα της ανάγκης να υπάρχει δουλειά. Το βλέπουμε και το ακούμε να προβάλλεται ως αίτημα από πολλές επαγγελματικές ομάδες, των οποίων την αγωνία, ξαναλέω, την κατανοείς απολύτως. Αλλά, ξέρουμε από την άλλη, ότι τα “στραβά μάτια” που δεκαετίες ολόκληρες έκανε ο ένας για τον άλλο, με άλλοθι την επιβίωση-κι ας μην ήταν έτσι τα πράγματα- οι πονηριές και το “στρίβειν”, μας έφεραν εδώ ως κοινωνία, άλλο παραμύθι η πολιτική και τα τερτίπια της. Να επιβιώσουμε λοιπόν, αλλά με όρους νομιμότητας και ισονομίας, σεβασμού απέναντι σε μια κοινωνική ηθική και σε κανόνες που είναι προϋπόθεση μιας οργανωμένης συμβίωσης. Αν είναι να συνεχίσουμε την παλιά ρότα, το φούντο να θεωρείται βέβαιο...

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

Δεν είναι καινούργιο. Πολλοί είναι οι βολιώτες που τα πολλά τελευταία χρόνια, από τη χάραξη του Περιφερειακού (λέμε τώρα...) και μετά, κι αφού ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα ως τέτοιος εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, πεζοπορούν σ’ αυτόν. Κάνουν τη βόλτα υγείας τους, με ευχέρεια σε ένα μήκος δρόμου που ευνοεί το περπάτημα, αν εξαιρέσεις τον τελευταίο καιρό, τα αυτοκίνητα που κινούνται με φόβο θεού και τα καυσαέριά τους. Λείπουν οι χώροι αυτοί από την πόλη, για τους δρομείς και τους περιπατητές της υγείας δηλαδή, κι με ό,τι υπάρχει, βολεύεται ο κόσμος της. Από προχθές λοιπόν, όταν βγήκε το καινούργιο ειδησάριο για τον Περιφερειακό, που το τελευταίο κομμάτι, αυτής της έρμης της σήραγγας της Γορίτσας, ούτε δημοπρατήθηκε, κατά τα υπεσχημένα, ούτε εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, κι επειδή δεν υπάρχουν άλλα δάκρυα, παρά μόνο από γέλια, οι βολιώτες έβαλαν μπρος τη μηχανή του χιούμορ: “Λευτεριά στον Περιφερειακό”, ήταν το μήνυμα που έφτασε χθες ηλεκτρονικά από διαφορετικές πλευρές, που ζητούσαν, εφόσον ο δρόμος δεν έχει τη λειτουργικότητα για την οποία σχεδιάστηκε προ αμνημονεύτων χρόνων, εφόσον ούτε περιφερειακός δεν μπορεί να λέγεται ενώ περνάει από την “καρδιά” της πόλης σήμερα και αφού να τελειώσει δεν το βλέπουμε, “ας τον παραδώσουν στους περιπατητές και τους δρομείς...”. Να σας πω, το βρίσκω καλή ιδέα γι’ αυτό και τη μεταφέρω.

Καθημερινό φαινόμενο έγινε πλέον η φημολογία περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, παρά το γεγονός ότι τόσο η ελληνική Κυβέρνηση όσο και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι το διαψεύδουν με κατηγορηματικό τρόπο. Θα μου πείτε τώρα τι να πρωτοπιστέψουμε, μιας και λεφτά υπήρχαν και στο ΔΝΤ δεν ήταν να μπούμε. Για αυτό, ειδικά ως προς τις διαβεβαιώσεις των φίλων μας ευρωπαίων, ας κρατάμε ορισμένες επιφυλάξεις...

¡·˘¿ÁÈÔ... Τον δρόμο του Βατοπεδίου παίρνει, όπως όλα δείχνουν, η διερεύνηση της υπόθεσης της Siemens από την Βουλή, καθώς τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν πολλά ονόματα αλλά κανένα στην ουσία στοιχείο για ποινικές ευθύνες. Το “μπαλάκι” πετιέται τώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ η έκβαση των ερευνών προοιωνίζεται ναυάγιο και στην Προανακριτική Επιτροπή. Συμπέρα-

σμα; Κανένας δεν θα πάει φυλακή...

∂˘Î·ÈÚ›· Το μόνο βέβαιο με την υπόθεση Siemens είναι πως για κάποιο χρονικό διάστημα θα ασχολούμαστε με τα ονόματα των πολιτικών που φέρεται να ενεπλάκησαν στην υπόθεση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και στην συνέχεια, όλα θα ξεχαστούν, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό μας σύστημα θα έχει χάσει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία να κάνει την αυτοκάθαρσή του. Τυχαίο, δε νομίζω...

¡¤Ô Û‹Ì· Θα είδατε φαντάζομαι το νέο σήμα της Ν.Δ., το οποίο είναι και απλό και σύγχρονο. Ο πυρσός αποτελεί παρελθόν, ενώ το γαλάζιο δεν είναι το μόνο χρώμα που κυριαρχεί, καθώς υπάρχει και πράσινη πινελιά, για να συμβολίζει την οικολογία. Οι σκέψεις, πάντως του Αντ. Σαμαρά για αλλαγή και του ονόματος έμειναν στα χαρτιά. Για προφανείς, όπως καταλαβαίνετε, λόγους...

✒∂£¡√™: “¡¤Ô ÊÈ¿ÛÎÔ ÁÈ· Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ Siemens”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “º·È‰Úfi ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶Ú¿ÛÈÓÔ “Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· Ì›˙˜ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ”. ✒∂™Δπ∞: “™‹ÌÂÚ· ¤ÓıÂÙÔ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1901”. ✒∏ ∞À°∏: “™Î¿Ó‰·ÏÔ Ë “οı·ÚÛË” ·fi ¶∞™√∫-¡¢”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¶ÔÏÈÙÈο ·›ÁÓÈ· ÁÈ· ÙË Siemens”. ✒ª∞∫∂¢√¡π∞: “¶ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË - √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™Â ¶∞™√∫¡¢ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ “∑∏ª∂¡™”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·”. ✒City Press: “√ÌÂÚÙ¿ ÁÈ· ÙË Siemens”. ✒ª∂Δƒ√: “™ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ” ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰‹ÌÔÈ”.

¶ÚˆÙÈ¿... Ελέω ολιγοπωλίων η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη στις τιμές μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή, κατακτήσαμε μια ακόμη αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά, με τους καταναλωτές να πληρώνουν τιμές- “φαρμάκι”. Στην Κυβέρνηση αυτά δεν τα γνωρίζουν για να πάρουν μέτρα ή απλά το μόνο που έχουν κατά νου είναι το ξεζούμισμα μισθών και συντάξεων;

∂ÈÏÔÁ‹ Φίλος επαγγελματίας παραπονιόταν προχθές για την υποχρεωτική υποβολή της φορολογικής του δήλωσης ηλεκτρονικά. “Εγώ είμαι πάνω από 50 ετών και δεν έχω καμία σχέση με την τεχνολογία, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι. Γιατί δεν μας αφήνουν να επιλέξουμε μεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής υποβολής; Με ρώτησαν εμένα αν περισσεύουν λεφτά για λογιστή;”, αναρωτιόταν. Δίκιο έχει, αλλά ποιος τον ακούει... °.•.

22-1-11  
22-1-11  

h theta tou savatou

Advertisement