Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.08'- ‰. 17.12’

™ÂÏ‹ÓË 4 ∏ÌÂÚÒÓ

™·‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.875

† °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Â. ¡ÂÔηÈÛ·Ú›·˜, °ÂÓÓ·‰›Ô˘, ª·Í›ÌÔ˘ ∫/ψ˜

40 ™ÂÏ›‰Â˜

¶ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ΛӉ˘ÓÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ

√‰ËÁ›·-ÛÔÎ ·fi ∏¶∞ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ª¿¯Ë ¢¡Δ - μÂÚÔÏ›ÓÔ˘

Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÚfiÎÏËÙˆÓ ·ÚÂÓԯϋÛÂˆÓ Î·È ‚›·ÈˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÙÔ˘˜, Â-

§·ÁοÚÓÙ: ∞Ó¿ÁÎË Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙÔ ∂urogroup, ·ÏÏ¿... ... ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÓÙÚ‹ ΢ڛ· ■ ÛÂÏ. 6

ÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: √È ˘‹ÎÔÔÈ ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÈÔ Ôχ, Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÚÈηÓÈ΋, ·ÛÈ·ÙÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋ ‹ ÌÂÛÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÛÊ·Ï‹˜. ŒÓ· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ ‹ ÂÈÛΤÙ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ■ ÛÂÏ. 10

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ

ΔÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂ

∏ «£» ÛÙËÓ ∫›Ó· μÔÏÈÒÙ˘ «Î·Ù·ÎÙ¿» Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ■ ÛÂÏ. 20, 21 13 off shore ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ■ ÛÂÏ. 15

ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ë ∂§ª∂, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛοψÓ, ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›. ªÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Î·È ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È ÊÔÚ›˜. ÕÏÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ¶∞ª∂ - ¶∞™À ¶∞™∂μ∂ - ª∞™ - √°∂. ■ ÛÂÏ. 16

¡·˙ÈÛÙÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ∂χıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ‰‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ - ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ (ÌÔÏfiÙÔÊ) Î·È ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› fiψÓ. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ÚԤ΢„·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ›, ‰‡Ô μÔÏÈÒÙ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜, ÛÙfi¯Â˘·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Û ¯ÒÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ (¿Ù˘Ô Ù˙·Ì›). ■ ÛÂÏ. 12

Ϥ‚ËÙ˜ - pellet

Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈʤÚ

ËÏȷο-ıÂÚÌÔۛʈÓ˜

͢ÏfiÛÔÌ˜

η˘ÛfiÍ˘Ï· ‰Ú‡ÈÓ· & Ô͢¿˜

™∂ ∞™À¡∞°ø¡π™Δ∂™ Δπª∂™... 1) Δ¤ÚÌ· Ô‰. μfiÏÔ˘-§·Ú›Û˘ - ÙËÏ. 24210 60999 2) 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 95-°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ - ÙËÏ. 24210 32312

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

¡¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ■ ÛÂÏ. 13

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ■ ÛÂÏ. 14

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡

η˘ÛÙ‹Ú˜

§Ô˘Î¤ÙÔ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·

¢›ψÛ Óٷϛη ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ■ ÛÂÏ. 11 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. £¤ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó·... ‰ÔÍ·ÛÙ› Î·È ÛÙË ¢Ú¿Ì· ■ ÛÂÏ. 24

¡›ÎË ¶·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·‡ÚÈÔ Ì §¿ÚÈÛ· ■ ÛÂÏ. 25


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜

A¶√æ∂π™

«Δ· ȉÂÒ‰Ë Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο»

∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘ ΔÔ˘ °∂øƒ°π√À ª∞§√ÀÃ√À “•Â¯¿ÛÙ ∂ÏÏ¿‰·-πÛ·Ó›·-πÙ·Ï›·: ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›·” : ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ Economist, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë °·ÏÏ›· Â›Ó·È Ì›· “ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚·” ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∫·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ: ÁÈ· ÌÈ· Â˘Úˆ˙ÒÓË Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· “fiÏ·” Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ “·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë °·ÏÏ›·, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ·ÎfiÌ· ›Ûˆ˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ·ÛÙ›·. ŸÌˆ˜, ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿; ∂›Ó·È Ë ·ÈÙ›· ÌfiÓÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, ‹ Â›Ó·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ; ™Ù· ÙÚ›· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë π·ˆÓ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÎÚ›ÛË, ¤¯Ô˘Ó ηٷʇÁÂÈ ·fi ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù· ÔÔ›· Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË, ˘fi ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫›Ó·, ÂΛ, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È Î¿ı ÛΤ„Ë fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ∂˘ÚÒË Ó· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. ŸÌˆ˜, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ‚›·È˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË, Ô˘ ÂÎÎÔÏ¿ÙÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÒÏÂÈ· οıÂ Û˘ÓÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Û ‰ÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∞˘Ù‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ó·È, Ë °·ÏÏ›·, Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ̤Á·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. °È·Ù› fï˜ Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË; °È·Ù› Ó· “‰Ô˘Ï‡ÂÈ” ¤ÙÛÈ, Û Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ ¤Ó·˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi: Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ËÁÂÌÔÓÈÛÌfi˜. ∞˘ÙfiÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Î·È ·˘ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ı‡Ì·. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÙfiÛÔ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÔÏÈÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Û ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙ·‰È·Î‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È, ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó, ›Ù ‰ÂÓ ÙË ‰È¤ÁÓˆÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÂÚ› ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ›Ù ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Û ·˘Ù‹Ó. ∫·È ÙÒÚ· ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜, Ì ÚÒÙË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È·Ù› ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë “·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘” Ô˘ Ô‰ËÁ› Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÙ¤ÏÂÈ· - ¿ÏψÛÙÂ, ÁÈ ·˘Ùfi ÙÒÚ· ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Â›Ó·È (ÊÚ·ÛÙÈο) Ï›ÁÔ ÈÔ Ì·˙Â̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ÁÈ·Ù› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï‹ÚË ˘ÔÙ¤ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛو٤˜ ‹ ÙÔ ¢¡Δ ˙ËÙÔ‡Ó “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙÔ ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο: ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÛÂÓ٠̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ - ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ˆÊÂÏËı› ·fi ·˘Ù‹Ó, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ê˘ÛÈο Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÛÊ·ÏÒ˜, Û‡ÓÙÔÌ·, ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ë °·ÏÏ›·, fiÙ·Ó ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·. ŸÙ·Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·, fiˆ˜ ·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È “‰ÈÎfi Ù˘” , ·ÏÏ¿ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· Á·ÏÏÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο, ·˜ ‰Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó... (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ 1973 ‹Ù·Ó ÌÈ· Ì·˙È΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË Ï·˚΋˜ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. ∏ ÂͤÁÂÚÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1973, ÎÏÈÌ·ÎÒıËΠۯ‰fiÓ Û ·ÓÙÈ¯Ô˘ÓÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÏËÍ Ì ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÙÔ Úˆ› Ù˘ 17˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â¤ÙÂÈfi ÙÔ˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ ϤÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· „ˆÌ›, ·È‰Â›· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ô‰˘ÓËÚ‹ Û˘Á΢ڛ· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜” .

∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. §Â˚ÌÔÓ‹, Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È¿„¢ÛË ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ Ì·˜ Î·È ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡Ó ÔÈ ÌӋ̘, ÔÈ ÌӋ̘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· „ˆÌ›, ·È‰Â›· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ô‰˘ÓËÚ‹ Û˘Á΢ڛ· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÙÒ¯Â˘Û˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ” . ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Â¿Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤Ú·Û ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. “Δ· ·È‰È¿ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ηٿÓÙÈ·˜, ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· “ÁÈ·Ù›” ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÎÈ ÂÌ›˜ ÛÙ¤ÎÔ˘Ì ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÁÔÈ Ì ¯·ÌËψ̤ÓÔ ‚ϤÌÌ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· “Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜” , ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ıˆÚÒ ˆ˜ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È‰È¿ Ì ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ È‰Â·ÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó È‰ÂÔÏÔÁÈο Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ô˘ ÎÚ·‡Á·˙·Ó ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜” . Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ù· ȉÂÒ‰Ë Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È Èηӿ Ó· ÂÍÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ „˘¯ÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. “∏ Û‡Á¯˘ÛË ÎÈ Ë Ù·Ú·¯‹ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ì·˜. Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È‰È¿ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÙfiÙ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ› ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1 1 4 ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ù· ·ÏÏ¿Ì·Ù· ÛÙ· ¿ıË ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È “ÌÔÈÚ·›·” ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Ì›ÏÈÎÙÔ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤ÓÙÔÓ· Ù·ÍÈÎfi, ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ··ÍȈÙÈÎfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ηٷÈÁ›‰Â˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÚfiÛηÈÚ· ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜.

Ì·˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ οÔÙ ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì fiÏË ÙË ı¤ÚÌË Ù˘ Ó·ÓÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. §Â˚ÌÔÓ‹˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÂΛӢ Ù˘ Ô‰˘ÓËÚ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Û‹ÌÂÚ· Ë¯Ô‡Ó ˆ˜ ÎÔ‡ÊÈ· ÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. §Â˚ÌÔÓ‹˜, ·ÊÔ‡ “Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Ù· ·Î‡ÚˆÛ·Ó Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË Û‹„Ë Î·È ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi” . √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·Í›Â˜ Î·È È‰ÂÒ‰Ë ÛÙ· ·È‰È¿ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, “ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ fï˜ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ‰È¿„¢ÛË Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ fiıˆÓ Â›Ó·È Ô˘ ·‰Ú·ÓÔÔÈ› ÙË ÁÏÒÛÛ· ÎÈ ·ÙÔÓ› ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂÙ·Ï·Ì¿‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ÕÏψÛÙÂ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÎÈ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô˘ ηٷÍÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙÔ Î›‚‰ËÏÔ, ÙÔ „‡ÙÈÎÔ, ÙÔ Ì˘ı҉˜, ÙÔ Ï·ÛÙfi” . ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÛÙ¿ıËΠ“ÛÙ·ıÌfi˜” ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi “Ô˘ ηٷÎÚ‹ÌÓÈÛ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›·˜, Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʛ̈Û˘ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡” ϤÂÈ Ô Î. §Â˚ÌÔÓ‹˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™‹ÌÂÚ· Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ ˆ˜ Ë Ï‡ÛË ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË, ÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ηÏÔ‡. ÕÏψÛÙ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ηÙfiÈÓ ÌÈ·˜ Â›ÔÓ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È‹ıËÛ˘ Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ٷ ıÂÙÈο, Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÚÓԇ̷ÛÙ ٷ ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Í˘fiÏ˘ÙÔÈ, ¤ÛÙˆ ڷΤӉ˘ÙÔÈ Î·È Î·ÙËÊ›˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÎÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ™˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ï·ıÒÓ Ì·˜ ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÎÈ ·ÌfiÏ¢ÙË ÁÓÒÛË ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÌÈ·˜ ηı·Ú‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. §Â˚ÌÔÓ‹˜.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...17ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 06...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 01...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 04...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...16ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 03...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...17ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 04...17ÔC.

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ | μfiÏÔ˜ | ΔËÏ.: 24210 20779

E S P R E S S O

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï· Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

B A R


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

√ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙˆÓ off shore ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿. √È Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ (off shore) ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi 789 ÙÔ 2010 Û 829 ʤÙÔ˜ Î·È ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi 3% Û 15% Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÌÂÈÒıËηÓ... ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È 13 Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ... ¢∏ª√.™.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ¯ˆÚ›˜ ·fi‰ÂÈÍË” . ™Â‚·ÛÙ¤˜ ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ï¤ÓÂ Î·È ÁÈ· Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “ͯÓÔ‡Ó” Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË; ∫·È Ï›ÁÔ-Ôχ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÂÈÚ›·. ∂‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ԉ›ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÈʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, Ù· ¿ÓÙ· ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤ÌÔÚÔ˜ Î·È ÂÏ¿Ù˘ Ó· ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÏÈÁfiÙÂÚË ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·fi‰ÂÈÍË; º.™.

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

¡· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¢‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷٛıÂÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ” , ·˘Ùfi Ô˘ ÂȉÔÙ› ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ·Î›ÓËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË „‡ÍË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ fï˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È Ë ÂͤٷÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Îڛ̷ Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ˙ÂÛÙfi ¯Ú‹Ì·, Ô˘ ÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, Ó· ¯¿ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∂˘Î·Èڛ˜ Ù¤ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. °.ΔÛ.

√‡Ù ηÓ... ™Â ηٷϋ„ÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¶√∂ √Δ∞ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ Ô μfiÏÔ˜ ı· ÓÈÁ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔ˘›‰È, ηıÒ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÚԂϤÂÙ·È ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È “·Ó·›Ì·ÎÙÔÈ” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ - ÏfiÁˆ ηٷϋ„ÂˆÓ - ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ŸÛÔ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÂÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ “ÍÂÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È” ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ٷ ÙÂÚÙ›È· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. ™Â ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiˆ˜ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ‰Èη›ˆÌ· ηٿÏ˄˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Î·È ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔ ÌÈÛıfi Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ï·˚Τ˜, Ù· ηʤ Î·È Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi... Â·Ó·Ûٿ٘. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·‡ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ȉÈÔÎً٘. ™Â ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, Á›ÓÂÙ·È ÂÙÛÈıÂÏÈο Î·È Ì ‚¿Ú‚·ÚÔ “ÙÛ·ÌÔ˘Î¿” ¤ÍˆÛË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·” ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. μ‚·›ˆ˜ ·fi ·ÓÒÚÈ̘ Î·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿-ÔÏÏ¿. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ £·Ó¿ÛË §˘ÚÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

∫Ú›ÙÙÔÓ ÙÔ˘ Ï·ÏÂ›Ó ÙÔ ÛÈÁ¿Ó, ˆ ∫Ú›ÙˆÓ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∫Ú›ÙˆÓ· ∞ÚÛ¤ÓË, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∫Ú›ÙÙÔÓ ÙÔ˘ Ï·ÏÂ›Ó ÙÔ ÛÈÁ¿Ó, ˆ ∫Ú›ÙˆÓ. °È·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· Û¿ÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔÓÙ¤Ú, Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 20%, ÔÈ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ÙȘ 2.500, ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÚÂÔ˘ÚÁËı›, ÙÔ Ó· ı¤ÙÂÈ Î·Ó›˜ ÂÌfi‰È· ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ ·‡ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ó·ÏÁËÛ›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·Ôχو˜ Û‡ÌʈÓÔÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ôχو˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. §¤ÌÂ Ó·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â͇ÚÂÛ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ·Û‡Ì‚·Ù˜; Ÿ¯È fiÙ·Ó ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, fiÙ·Ó ÈÂÚ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞ۇ̂·Ù˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ë ÔÈÎÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ÙÔ›·, Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ›‰·. ∞ÚΛ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ó¤Ô Ú¿ÛÈÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙÔ ·ÏÈfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ٛÔÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, fï˜, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. ∞ÏÒ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ηÎÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˘˜ Ó· Ô˘Ó “ÙÈ Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ú¿ÛÈÓ· ¿ÏÔÁ·...” . (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

ªÂ 20 ÂÈϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ó· “·ÁÚȤ„ÂÈ” Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù¤ıËΠ۠ÂÈÊ˘Ï·Î‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ˜, fiˆ˜ Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi˜, Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ¤Ú˘ÛÈ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi.

∂¤Ó‰˘ÛË ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ HP Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· Ôχ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË. Δ¤ÙÔÈ· Ó¤· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË Ï·ÁÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËı› ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙfiÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È·Ù› Ôχ ηϤ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰fiÛÂȘ - ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù· 44 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ - ·ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ, ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·. º.™.

“Ÿ¯È” ΔËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· ÌËÓ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ¯‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÂÓ ÂΉ‹ÏˆÛ ÔÙ¤ Ô ¢‹ÌÔ˜, ηıÒ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘ Ô˘‰¤ÔÙ ·ÓËÊfiÚÈÛ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο. “∫¿ÔÙ Ú¤ÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ԇ̠¤Ó· fi¯È” Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ı· ÙË ‰ÒÛÂÈ Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ™· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜...

∫ÏÂȉˆÌ¤ÓË... ªÂ ·ÚÎÂÙ‹ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰fiÛË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ Î·È ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂȉ·Ì·ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. “Œ¯Ô˘Ì ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË ÙË ™˘ÚȉԇϷ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó Î·È fiÙ ÙÂÏÈο ı· ¤¯Ô˘Ì ϋÍË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂΛ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙË ™˘ÚȉԇϷ... μ.∫.

¶Ôχ ¯Ú‹Ì·

∞Ó·‚ÔÏ‹

ΔÈ ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3 ÂηÙ. ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ) Û ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÏËÊıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔfiÛÔ ¯Ú‹Ì· Ô‡ ˘‹Ú¯Â; ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û 10.000 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ηıÒ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ‡ÔÙ˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‹ ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (ȉ›ˆ˜ μÚÂÙ·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∂Ï‚ÂÙ›·), ÂÓÒ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¡· ‰Ô‡Ì ÙÂÏÈο ÙÈ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

ΔÚ›ÌËÓË ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹ÚÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ Û‡ÛÙËÛ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ £Â¿ÙÚˆÓ Î·È ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ £Â·ÙÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ “¯ÚËÛȉ¿ÓÂÈ·” Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›¯Â ÎÚÈı› ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÎÔÈÓÔ‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÌÂϤÙË ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

°. ΔÛ.

∫∞Δ. Δ∞™

•Â¯¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô “∞ÙٛϷ˜” ªÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ∫‡ÚÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηٿ Ù˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜, ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1983. ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Î˘ÚȷΤ˜ ÛËÌ·›Â˜, ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ηٿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‚›·˜. ªfiÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. √È ∂ÏÏ·‰›Ù˜ ‹Ù·Ó ı·٤˜ Ù˘ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘. ¶¤ÊÙÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ë ∫‡ÚÔ˜ ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ... ¢∏ª√.™.

•Â¯ˆÚÈÛÙ¿ ¶¿ÏÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏÔ‡. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶ÔÙ¤, fï˜, ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛÙÔÚ›· Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ԢÓ, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. º.™.

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ªÔÈÚ·›Ô˜ ηًÊÔÚÔ˜ √ Î. ∞Á¿ÏÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“•ËÌÂÚÒÓÂÈ. ÕÏÏË ÌÈ· ̤ڷ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·ÚÁ¿-·ÚÁ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ı· ηÙËÊÔÚ›ÛÂÈ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ÕÏÏË ÌÈ· ̤ڷ οÔÈÔ˜ ı· ͢Ó‹ÛÂÈ, ı· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì 16, 18 ‹ 20 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ∫¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Û ¤Ó· ·ÁοÎÈ Û ̛· ÁˆÓ›· ‹ Û ̛· Ï·Ù›· ı· ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ï›Á· ¢ÚÒ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË. ∫¿ÔÈÔ˜ ·ÎfiÌË ·Ú·¤Ú· „¿¯ÓÂÈ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÈ; √‡Ù ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ∫·È οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì·˙‡ÂÈ ¯·ÚÙfiÓÈ·, ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ· Î·È ¿Û˘ ¿ÏÏ˘ ʇÛˆ˜ Âٷ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘, ÂÓȯڋ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ (ÁÂÓfiÛËÌÔ ¤ÛÙˆ). √ Ì·ıËÙ‹˜ ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Ù˘ÚfiÈÙ·. £· ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ó, ·Ó ÙÔ ¤¯Ô˘Ó. ∏ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙ ËÁ·›ÓÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ Ù· ÌÈÛ¿, ·Ó fi¯È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ŸÏÔÈ ÁÈ· ‡ÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÛÔÈ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹, Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¯ˆÚ›˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ Ô˘ ¿ÏÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·ÚÁ¿-·ÚÁ¿ ı· ·Ó·Ù›ÏÂÈ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. Èڛ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ˙ÔÊÂÚ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∫¿ı ÙÈ, ·ÚÓËÙÈÎfi Î·È ÂÒ‰˘ÓÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ͤÊÚÂÓË ÔÚ›·, ÂχıÂÚË ÙÒÛË Û ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ô‡ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÍÈ ÛÙ›¯ÔÈ Ï¤Ó ̛· ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· Û’ ·fiÙÔÌË ·ÓËÊfiÚ· ªÔÈÚ·›Ô˜ fï˜ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÁÈ· Û¤Ó· ʛϠÌÔ˘ ·Á·ËÙ¤ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÊÚ¤Ó·. ΔÂÏÈο, ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ‹ ı· ·Ô‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÁÂÛ›· Î·È Ë Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ú¿ÙÙÔ˘Ó, ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ηο Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È fi¯È fiˆ˜ ηı’ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ϤÂÈ Ë Ï·˚΋ Ú‹ÛË ÙÔ ˘Ú, Ë Á˘Ó‹ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈ ÊÙ·›ÂÈ Ë ÊˆÙÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ. ΔÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ì Û‚·ÛÌfi, ·Á¿Ë Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ˘¤ÚÙ·ÙÔ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, Ë ˙ˆ‹. ªÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÚˆÓ›· fï˜ οÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÎÔ˘‚·Ï¿ÌÂ. √È ¿ÏÏÔÈ Â›-

Ó·È fiÛÔÈ Î·È fiÔÈÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘, fiÛÔÈ Î·È fiÔÈÔÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ Ï›ÛÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi Ì›˙˜, ÎÔÌ›Ó˜ Î·È ·¿Ù˜, ÂÓÒ Ô Ï·fi˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·, ÔÓ¿ÂÈ, ÂÈÓ¿ÂÈ. ŸÛÔÈ Î·È fiÔÈÔÈ ·Ó¿ÍÈÔÈ, ·Ó›Î·ÓÔÈ, ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ, ·Ó‡ı˘ÓÔÈ, „‡Ù˜ Î·È ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Ì ٷ ηÌÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÛÌ¿ÎË ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ Û·Ó fiÓÙ· Û ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË Ù· ͯÓÔ‡Ó fiÏ·, Î·È Û˘Ó›‰ËÛË, ÙÛ›· Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍ‹˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ Ú¿Í˘: 5+5:10-1=; (Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË). Ÿˆ˜ Î·È Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηıÈṲ̂ÓÔÈ ‹ fiÚıÈÔÈ, ÎÚ˘Ê¿ ‹ Ê·ÓÂÚ¿, fi,ÙÈ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ó·È - fi¯È - ·ÚÒÓ, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·ÏËıÈÓÔ› Î·È fi¯È imitation ËÁ¤Ù˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Ï·fi ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ ı·ÙÚ›ÓÔÈ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÔ‡Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∞ÍÈÔÚÂ‹˜ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ˙ԇ̠۠·Ï¿ÙÈ· Ì ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜, ¯Ïȉ‹, ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È Ó· ÙÚÒÌ Ì ¯Ú˘Û¿ Ì·¯·ÈÚÔÎÔ˘Ù·ÏÔ‹ÚÔ˘Ó·. ∂›Ó·È Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· „¿¯ÓÂÈ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ηÓ›˜ ‰Â ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÂËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘, ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‰Â ı· Ï›„ÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, fiÏÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÚÈÓ Ù· ·ÏÈ¿ ÙÚ˘‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ fiÏˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ‹ Ì›· Ù˘ÚfiÈÙ·. ∂›Û˘, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ÂΛ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘, fi¯È ÔÈ ÙÚfiÈΘ Î·È Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Ô ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜ Ó· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È·Ù› ‰ÂÓ fiÓÂÛ ÌfiÓÔ Ë Ì¿Ó· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Î·È ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ıÔÚ˘‚Ô‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶fiÓÂÛÂ Î·È Ë Ì¿Ó· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á· Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜. ¶fiÓÂÛ οÔÙÂ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Ì¿Ó·” .

¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ÎÔÌ̷ٿگ˜... √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“£· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙfiÙÂ. ◊ڈ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙË ¯Ô‡ÓÙ·. ∫¿ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁÔ› Î·È Û˘ÓÙfiÓÈ˙·Ó ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË... ∫·È ¤Ú·Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ‡ˆÌ· ¤ÁÈÓ·Ó ÌÏÂ Î·È Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È Ì‹Î·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ı¤ÛÂȘ, Û ˘Ô˘ÚÁ›·, ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, ¤ÁÈÓ·Ó Â›ÙÚÔÔÈ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÎÔÌ̷ٿگ˜... ∫·È ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË... μ¿˙·Ó ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Ó·È, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ¿Ù·Á·Ó ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ì̤ÓË ÛË-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™ÙËÓ ∫›Ó· Ë ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∏ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ∫fi˙ÁÔ˘Â˚ ª¤È, ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ηıÒ˜ ‹Ú ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ 5Ë §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È 11 ¯ÚfiÓÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÂÏÂÙÒÓ Cushman Î·È Wakefield. “™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηٿٷ͢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁΔ , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË, ÔÈ ‰È·ÓÔÌ›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ ÙËÓ È‰ÂÒ‰Ë ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∫›Ó·” . ΔÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÌÈÛıÒÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 22.307 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ¤Ó·ÓÙÈ 21.204 ¢ÚÒ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∏ ψÊfiÚÔ˜ ™·Ó˙-∂ÏÈ˙¤ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ϤÔÓ ÙÚ›ÙË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË (9.573 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì.), ÂÓÒ ‹Ù·Ó 5Ë ÙÔ 2011. ªÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë °Î›Ó˙· (ΔfiÎÈÔ) Î·È ÌÂÙ¿ Ë ¶ÈÙ ™ÙÚÈÙ ªÔÏ (™›‰ÓÂ˚) Î·È Ë ¡ÈÔ‡ ªÔÓÙ ™ÙÚÈÙ (§ÔÓ‰›ÓÔ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Cushman Î·È Wakefield, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ “ÓÙÔ¿ÚÔÓÙ·È” ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ¿ÁÚÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ “Ù· ÈÔ ÂÚÈ˙‹-

Ì·›·) ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤Áηٷ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜. ™ÙÂÓ¿˙ÂÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Ú·ÁÈ¿˜ οو ·fi ÙËÓ ÌfiÙ· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰Â ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È Û ηӤӷ. £· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜: ∞Í›˙ÂÈ Ë È‰¤· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ; ¡·È ı· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ, ÔÈ Â˘Î·ÈÚÈ·ÎÔ› ϷΤ‰Â˜, Ù· ÙÚˆÎÙÈο (Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó „ËÏ¿) Ô˘ ¿ÓÙ· ı· ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÓÙÈÌÔ ·ÁÒÓ·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÎËÏ›‰Â˜ ÙÔ˘...” .

ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ˙ÂÈ; √ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÚ¿ÚÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“°ÈÔÚÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ΔË ÁÈÔÚÙ¿Û·ÌÂ Î·È ¤ÚÛÈ, ı· ÙËÓ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· ÙË ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È Ó· ͯӿÌ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ ÚÔ˘Ù›Ó·˜. ŒÙÛÈ ÍÔÊÏ¿Ì ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ηٷÓÙ¿ÂÈ ¤Ó· ·ÓËÁ˘Ú¿ÎÈ, fiÔ˘ οı ÎfiÌÌ· ‰È·Ï·Ï› ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ ’73 ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ. ŒÁÈÓ È· ÌÈ· ·Î›Ó‰˘ÓË ÁÈÔÚÙԇϷ ÎÈ ·Îԇ̠οı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ “Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ, ‰È·Ï˘ı›Ù ËÛ‡¯ˆ˜” . ∏ ı‡ÌËÛË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ¤ÁÈÓ ÙÒÚ· Â¤ÙÂÈÔ˜. ∫·È ˆ˜ Â¤ÙÂÈÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÍÂÚ‹, ÓÂÎÚ‹ Î·È ¿„˘¯Ë. ø˜ Â¤ÙÂÈÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÛÙË̤ÓÔ. ∞ÚÓÂ›Ù·È ÙË ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, ·ÊÔ‡ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ “Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜” Î·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ø˜ Â¤ÙÂÈÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì¤ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi. ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Â›Ó·È ÁÈÔÚÙ‹. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙË Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ Ë ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· - ÊÚfiÓËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ◊Ù·Ó ÂͤÁÂÚÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‹ıÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ “·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ” , ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È Û ÌÈ· “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ·ÏÏ·Á‹” , Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÂÓ ‚ÔχÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜. ∞ÚÓÂ›Ù·È ÙË “Ì¿˙·” Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÙȘ “ʈÙÈṲ̂Ó˜ ËÁÂۛ˜” , ÙËÓ ·ıËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ “ÛˆÙ‹Ú˜” Î·È ÌÔÓÔˆÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜.

ÙËÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·” . ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞Û›·˜ - ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ·fi ÙȘ ‰¤Î· ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ó¿‰˘Û˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙ÒÓË ÌÈ·˜ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤۷.

∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ó›ÁÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ›·Ì ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ Ï·›ÛÈ·, ¯·Ú¿˙ÂÈ “ÁÚ·ÌÌ‹” , Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿. ∂·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË “Ì¿˙·” Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ¿ÓÙ· οو ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ “ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘” . ÿÓÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ‡ οı ·ÓıÚÒÔ˘. “∏Á¤Ù˜” Î·È “Ì¿˙·” ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·Ó›Î·ÓÔÈ Ó· ·ÚıÚÒÛÔ˘Ó Ï¤ÍË Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ŒÙÛÈ fiˆ˜ Ù¤ıËÎ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÚÒÙ·Á ηÓ›˜: ∑ÂÈ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ۯËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË ı‡ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜. °È· Ó’ ·¯ÚËÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙËÓ ·¯ÚËÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜. ∫·È Ë Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘ Ò˜ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È, Ò˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Û¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ; ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ‹ Ó· ·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ʈӋ, Ô˘ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fi ̤۷ Ì·˜, ÙfiÙ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË Ë ÛȈ‹, ›Ù ·fi ı¿Ì‚Ô˜, ›Ù ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë. ∏ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹. ªÈ· ˙ˆ‹ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜, Û˘Ó¤ÂÈ·˜, ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ οı ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÌÂÁ·ÏÔÛ‡ÓË Ô˘ Ì¿¯ÂÙ·È ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. √ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËϤÁÁ˘·˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. √È Ó¤ÔÈ ÙfiÙ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ “ÂÌ›˜” . ¶fiÙ ı· ÂÎÏËÚˆı› ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜; √ ¡Ô¤Ì‚Ú˘ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ÚÔÎÔ‹˜, ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜. * ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ÚÔ΋ڢ͢, Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ô ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ 1981, ÁÈ· ÙËÓ 8Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ - ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. ™Ù· 31 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË Û‡ÓÙ·Í‹, ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·Í·Ó. ¶ÔÏÏÔ› ·Û¤ÏÁËÛ·Ó Î·È ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Û˘¯Ó¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÙfiÙ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜” ÙÔ˘˜”.

™Ù· ÛÎÔ˘›‰È· √ Î. ¢. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÈ· ÂÈÎfiÓ·, ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ! ∏ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘: ŒÓ·˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜, ÌÈÛfi˜, ̤۷ Û ο‰Ô ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, „¿¯ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ê·ÁÒÛÈÌÔ! Δ¤ÙÔȘ ÛÎËÓ¤˜ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ª›· ÂÈÎfiÓ·, ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ! ª¤Ú˜ - ÌӋ̘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ’12. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì·˜ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘ ˘ÂÚ-ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡. ¶ÔÈ· ÙÚfiÈη; ¶ÔÈ· ̤ÙÚ·; ¶ÔÈ· ÏÔÁÈ΋; √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÈÓ¿ÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ “¿ıÏÈÔÈ”, ÌÈÏÔ‡Ó ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¡ÙÚÔ‹!”.

ÕÏÌ· ƒ¤‚ÈÏ. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “ÛÙÛÎÔΔ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÕÓÙÔÓÈ ÃfiÎÈÓ˜ Î·È ÙËÓ ŒÏÂÓ ª›ÚÂÓ.

μÚ¤ıËÎÂ Ë ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÛÎÔÎ

ºÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·

∏ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÁÓˆÛÙ‹ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô ÕÏÊÚÂÓ٠ÛÙÛÎÔÎ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÊÔ‡ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ οو ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1924 Ì ٛÙÏÔ “H §Â˘Î‹ ™ÎÈ¿” (“The White Shadow” ) Î·È ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙË ˙ˆ‹ ‰È‰‡ÌˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ Ë ÌÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ¤Ó· Ù¤Ú·˜. ΔÔ ‰ÈÏfi ÚfiÏÔ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ë ª¤ÙÈ ∫fiÌÛÔÓ, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ‚Ô˘‚‹˜ Ù·ÈÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ô °ÎÚ¿¯·Ì ∫·Ù˜ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ Ô Ã›ÙÛÎÔÎ. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Êı·Ṳ́Ó˜ ÎfiȘ Î·È ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Δ·ÈÓÈÒÓ. √ ÛÙÛÎÔÎ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ì ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ “√ ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ◊ÍÂÚ ¶ÔÏÏ¿” Î·È “Δ· 39 ™Î·ÏÔ¿ÙÈ·”, ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· “∏ §Â˘Î‹ ™ÎÈ¿” ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÎÔÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÛÎÔÎ, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó 24 ÂÙÒÓ, Ì ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘

√ °¿ÏÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Δ˙fiÓÈ Ã·ÏÈÓÙ¤È, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÈԉ›· Ì ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙË ªfiÛ¯· Î·È ÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚, ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠˆ˜ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, fiˆ˜ Ô ª¿ÓÙÈ ÃfiÏÈ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ. “•·ÊÓÈο ÌÔ˘ ‹Úı·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi: √È ÚfiÎÂÚ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ¤ı·Ó·Ó Û ·ÂÚÔÔÚÈο ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô 69¯ÚÔÓÔ˜ ÿÏÈÓÙ¤È ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ouest France, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ª¿ÓÙÈ ÃfiÏÈ, ƒ›ÙÛÈ μ¿ÏÂÓ˜, ŸÙȘ ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ, ƒfiÓÈ μ·Ó ∑·ÓÙ Î·È ƒ›ÎÈ ¡¤ÏÛÔÓ. “¶¤Û·Ì Û ¿Û¯ËÌÔ Î·ÈÚfi ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ƒÂÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË ‰ÂÓ ‚Ϥ·Ì ٛÔÙÂ. ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÌÔ˘ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ›ÛÙ·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Ã·ÏÈÓÙ¤È. √ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ηٿÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ 5.000 ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Musik Hall Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ μÚÂÙ¿Ó˘. ¢ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ·Ó ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ·ÂÚÔÛοÊÔ˜...


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚¿ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜; ∏ÏÈ¿Ó· °ÂˆÚÁ·Ï¿ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∞ÎÔ‡ˆ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Ó· ϤÓ ˆ˜ ¿ÏÈ ‹ÚıÂ Ë ¢∂∏ Î·È ˆ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·, fï˜ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÎÚ›Óˆ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ Ú‡̷ Û ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ” . ∂Ï›‰· ªÔ˘ÛÙ·ÎÏ‹

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

/5

¢‡Ô ·Á›‰Â˜ √ÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË Î·È ™˘Ú›‰Ë. ΔÔ ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ ÙÔ ÍÂÎfiÏÏËÛ ̷˙› Ì ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÙËÛ ÂΛ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤ÛÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ οÔÈÔ˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÙË Ó‡¯Ù·. ΔÔ ·Ú¿ÙËÛÂ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Ô Ì·ÊÈfi˙Ô˜ ÙˆÓ ÛȉËÚÈÎÒÓ... ¶·Ú·Î¿Ùˆ, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË-∂ÚÌÔ‡, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ ¤Ó· Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ó· ‚ÚÂı› Û ϷÎÎÔ‡‚· ‚¿ıÔ˘˜ 30 ÂηÙÔÛÙÒÓ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ¢‡Ô ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¢∏ª√.™.

Ì·ı‹ÙÚÈ·

“Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÎÚÈ‚¿, fï˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ Ôχ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÏ· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÎÚÈ‚¿ ›ӷȔ .

ºÒÊË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∏ ¢∂∏ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë Î·È Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ Ú‡̷ ·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ú‡̷. ∫·È ÊÙ·›Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

μԇϷ £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¶¿ÓÙÔÙÂ Ë ¢∂∏ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚¿Û·ÓÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ηıÒ˜ ˆ˜ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ªÂ ÌÂÙÔÓ¿ÎÈ... ª¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙÔ Ôχ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013 ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙȘ 42 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 40.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙ¿ÏıËÎÂ Î·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ª¤¯ÚÈ Î·È ËÏÂÎÙÚÈο ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈÊ¤Ú ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÓÙ √ÏÔ‹ÌÂÚ· ™¯ÔÏ›· ·fi ÙȘ 12 Ì. ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜, ·ÊÔ‡ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Î¿ı ̷ıËÙ‹˜ Ó· ʤÚÓÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÂÙÔÓ¿ÎÈ Ì ÂÙڤϷÈÔ... °.•.

“§›ÌÓ˜”

¶·ÚοÚÔ˘Ó ÛÙÔ ...£Âfi ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ·Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ù‡Ô˘ 4Ã4 Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯Ù› ¿ÓÙˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ fiÏ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ·ÏÒ˜ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ πÃ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Â›Ó·È Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·Ú¤Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. §·ÌÚfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·... ¶Ô›Ô˜ ¿ÏψÛÙ ÌÔÚ› Ó· ·ÚοÚÂÈ ÙfiÛÔ „ËÏ¿, ÔÈÔ „ËÏ¿ ·’ fiÏÔ˘˜, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙ· £Â›·;

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÈÛ‹Ì·ÓÛË Î·È ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› ÙÔ Î·Îfi.

μ.∫.

ΔË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË, fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ô‰ËÁÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌË, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó, Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ù· ÛËÌ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ϛÌÓ˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ “·Á›‰Â˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, Ì ¿ÌÂÛÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â-

ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi Û¯ÔÏ›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∫·È Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Û οı ¢‹ÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔχÙÈÌÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ. ∫·È Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì˘Ô‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·-

30ÂÙ›·˜

∫·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÙÈÌÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô “ªÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÔÚ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ ËÚˆ˚΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 1973. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÓÂÔÏ·ÈÒÓ ¶∞™√∫, ∫¡∂ Î·È “ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛıËÎÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› Î·È ÔÌÈϛ˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Û·Ó Û¯ÔÏÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹, ı· ÙÈÌËı› ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù·” . √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ∞’ §‡ÎÂÈÔ “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞’ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ηٿ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: ∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙË ‚¿Ú‚·ÚË Ú¿ÍË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙË ‚¿Ó‰·ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·ÓÒ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì ÙfiÛË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ” . ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ “ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

º.™.

ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ı·ÚÈÛÌfi

ª‡ËÛË

¶Úfi

ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ.

™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·fi ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙËÓ πˆÏÎÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ‚ÔÏÈÒÙ˘, Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ¯fiÚÙ·, Ì¿˙·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎÔ˘›‰È·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÎÔ˘ÚÙÈÓfiÍ˘Ï· ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· “‰È·ÎfiÛÌËÛË”. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·‰ÈΛ ¤Ó· ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.

°. ΔÛ.

17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

Û˘ÛΤ„ˆ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ªڷηÙÛԇϷ Î·È ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ¤ÁÈÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Û ¿ÏÏË ı¤ÛË, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·” . ™Ù‡ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ ¿Ú·Í ʈÙÈ¿ ÛÙË μÈÔÌ. ¶ÂÚÈÔ¯‹ “ºˆÙÈ¿ ¿Ú·Í ÛÙȘ 11 .Ì. ¯ı˜ ¤Ó·˜ ÛÙ‡ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏, ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· “μπ√™ø§” . ∏ ʈÙÈ¿ Ô˘ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛ ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷, ÏfiÁˆ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓˆÙ‹Ú˜. ∂ÂÓ¤‚Ë Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ¤Û‚ËÛ ÙË ÊˆÙÈ¿” .

ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “£· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌ‹, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫¤ÓÙÚ· ·Ú·ıÂÚÈÛÌÔ‡ Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ ı· È‰Ú˘ıÔ‡Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 1983. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ¿‰ÂȘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ”.

∫¤ÓÙÚ· ·Ú·ıÂÚÈÛÌÔ‡ Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ È‰Ú‡ÂÈ Ô ∂√Δ “√ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ ¡ÈÎ. ™ÎÔ˘Ï¿˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ÓÙ·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1920... ∏ ∞ÁÁÏ›· Î·È Ë °·ÏÏ›· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ù·ÎÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ù˘ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ. 1927... ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÌÏÔΤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. 1973... “∂‰Ò ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԕ ... Δ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù· Ù·ÓÎ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. •ËÌÂÚÒÌ·Ù·

¤Ó· Ù·ÓÎ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÓÂÎÚÔ› Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∏ ¯Ô‡ÓÙ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ 16 ÓÂÎÚÔ‡˜, ÂÓÒ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ª·ÚÎÂ˙›ÓË. 2008... ∏ ¶°¢ª ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÂȉ‹ ¿ÛÎËÛ ‚¤ÙÔ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔ ¡∞Δ√ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. ΔËÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ™˘Ìʈӛ·˜, Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÙÔ 1995 Î·È ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ‚¤ÙÔ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶°¢ª Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

CNN

∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ Eurogroup ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË

∏ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

ª¿¯Ë ÌÂٷ͇ ¢¡Δ Î·È μÂÚÔÏ›ÓÔ˘

∞£∏¡∞ 16.

§·ÁοÚÓÙ: ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÓÙÚ‹ ΢ڛ·, fiˆ˜ ϤÓÂ...

Ï¿‰·˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ·̷ٷ Ù˘ ÈÔ ÊÙˆ¯‹˜ Ù¿Í˘. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ CNN ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘... ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚›ÓÙÂÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÛÙ· “‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ·” ÙÔ˘ CNN. √ ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ª¿ıÈÔ˘ ΔÛ·Ó˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘, fiˆ˜ ϤÂÈ, ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, fï˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÓ¤ÛÎ˄ ›‰·Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıÔ‰Èο, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË: ¶ÚÔ˜ Ù· οو. √ ΔÛ·Ó˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ̛· ÚÒËÓ ÓÔÛÔÎfiÌ·, Ô˘ ¤¯·Û ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘ Î·È ÙÒÚ· ˙ÂÈ Ì 200 ¢ÚÒ Â›‰ÔÌ· ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÔ CNN ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. Õ‰ÂÈÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È ÓÙÔ˘Ï¿È· ÎÔ˘˙›Ó·˜. Õ‰ÂÈ· È¿Ù· ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. √È Ôϛ٘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Á·ıÔÂÚÁ›Â˜. √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘ ‚ÔËıÔ‡Ó, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û¯ÔÏÈο ›‰Ë Î·È ÚÔ‡¯· Û ·È‰È¿, ÙÚfiÊÈÌ· Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. * ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Top 5 ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ CNN. ΔÔ ‚›ÓÙÂÔ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÛÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012.

H ∂ÏÏ¿‰· ›Ûˆ˜ Á›ÓÂÈ Ë ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ μ∂ƒ√§π¡√, 16.

“Δ√ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Rheinische Post Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘. ∏ ∞. ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È Ì ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ηÏÏÈÙ¯ӛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› ·ÎfiÌË ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔ‡ÚÂÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2013. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ, ı· Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ó· ·Ú·‰Â¯ı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯·ı› ‰È„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙfiÙÂ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ¢¯ı›. √ÈÎÔÓÔÌÈο Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙfiÛÔ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ô˘ Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶fiÙ ı· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó È‰ÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏÈ ÙË ¯ÒÚ·, ‰·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο Î·È ¿ÏÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÔȯÙfi. ŸÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÙÔ 2013”.

∞£∏¡∞, 16.

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÛÙ·ı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ª·Ó›Ï· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∞Û›·, Û˘ÓÙfiÌ¢Û ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

“¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÓÙÚ‹ ΢ڛ·, fiˆ˜ ϤÓ” ‰‹ÏˆÛÂ, fiÙ·Ó ÂÚˆÙ‹ıËΠ, ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. “∂›Ó·È ı¤Ì· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÂÈÌÔÓ‹˜, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÙÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ‚ÈÒÛÈÌË ‚¿ÛË, Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ, Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙ·ı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ” ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ §·ÁοÚÓÙ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı›۷ ‡ÊÂÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ “‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÎÏËÍË” ÁÈ· ÙÔ ¢¡Δ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË ÙÔ 2012, ·ÏÏ¿ ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÙÔ 2013. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ ‚‚·›ˆ˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ 2013 ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÏÔÈ ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë §·ÁοÚÓÙ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Î·ıËÛ‡¯·Û ˆ˜ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ -fiˆ˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫Ï¿Ô˘˜ ¶¤ÙÂÚ μÈϘ- ˆ˜ ÙÔ ¢¡Δ ÌÔÚ› Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· -ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Ë ›‰È· Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ‰È·„‡‰ÂÈ. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ Ò˜ ı· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È ÙÔ Ò˜ Î·È fiÙ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Û ‚ÈÒÛÈÌ· Â›‰· οو ÙÔ˘ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¤Ó· “Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ” ÌÂٷ͇ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¢¡Δ -Ì ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ “ÂӉȿÌÂÛ˘” χÛ˘. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â›Ó·È, Û¯ËÌ·ÙÈο, ÔÈ ÂÍ‹˜: -ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì “‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ” ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË (‹ ·ÎfiÌË Î·È ÌˉÂÓÈÛÌfi) ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ›Ù ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· (‰ÈÌÂÚ‹) ‰¿ÓÂÈ· ›Ù ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÔÓ EFSF. -™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ô-

ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ fiÙÈ fiϘ oÈ Ï¢ڤ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›·˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, °Î¤ÔÚÁÎ ™ÙÚ¿ÈÙÂÚ, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë Î. ∫fiÙÈÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘.

™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ˙ËÙ› o ¶È¤Ú ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›

ÏËڈ̋˜ ‹ “ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì” ·ÔÏËÚˆÌÒÓ. -∏ ÔÏÈÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÏÔÁ‹ οÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ∂∫Δ -ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÙÔ̤· Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢¡Δ. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, ΢ڛˆ˜, ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ “fi¯È” , Ì ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∑·Ó-ª·ÚÎ ∂Úfi ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ˆ˜ “Ë ı¤ÛË Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ” . -∫¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜, Â›Ó·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· (·ÚÎÂÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË) ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ fï˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚ›ÏÔÎÔ Î·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏ·. -ÕÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ Â›Û˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È Ë ÂÌÚÔÛıÔ‚·Ú‹˜ ηٷ‚ÔÏ‹ ‰fiÛˆÓ, Ì ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. -∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÌÂÙ¿ ÙÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ı· ‹Ù·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙÔ 2022, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ 2020. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÂ›Û˘ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Ë ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔ ¢¡Δ, Ì ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ, ·fi ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ηڤÎÏ·, ÛÙÔ 2020. -∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ù˘ ∂∫Δ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Î¿ÔÈ·˜ ÊfiÚÌÔ˘Ï·˜ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜. √È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, fï˜, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ˆ˜ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤Ó˜. -£ÂˆÚËÙÈο, Ù¤ÏÔ˜, ÂˆÊÂÏ‹˜ ı· ‹Ù·Ó ·¢ı›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÂÊÈÎÙfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂∫Δ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô §˘Î ∫Ô¤Ó, ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÙÈ ÌÂÚÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÙÔ̤· Â›Ó·È Èı·Ó‹. ∏ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ·Ú¿ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, Î·È ËÁ¤˜ Ù˘ ∂∫Δ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ Reuters ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ∫Ô¤Ó ÂͤÊÚ·Û “ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÌË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ Eurogroup, ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·ÚÈ¿Ó ∫fiÈÙÂ. ∏ Î. ∫fiÙÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Eurogroup Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÙÚ¤¯ÂÈ” ˆ˜ ÙÔ 2014 Î·È ·˘Ùfi ›ӷÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ˙‹ÙËÌ·” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â, fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡ ı· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ̛ÁÌ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™fiÈÌÏ ‰È¤„¢Û ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÔÈ· ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓËı› ÙÔ “ÙÂÏÈÎfi” ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶È¤Ú ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÂÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Financial Times. √ Î. ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó ̿ÏÈÛÙ· Î·È Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μÈÙfiÚÈÔ °ÎÚ›ÏÈ. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Ë Â›Ù¢ÍË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î¿ÔÈÔ Â›Â‰Ô ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô Î. ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› ·¿ÓÙËÛÂ: “ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÏËÙËÚ›·Û ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·” . ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ Bloomberg, Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Eurogroup, Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË. ∂›Ì·È Û·ÊÒ˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì Û ̛· ·fiÊ·ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÎÚ›ÏÈ. ΔÔ ¢¡Δ, ÚfiÛıÂÛÂ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ∂ÏÏ¿‰·. “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ó· ‚Úԇ̛̠· χÛË Ì·˙› Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛËÌ›ˆÛ : “∂¿Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Â›Ó·È ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ Â¿Ó ÙÔ PSI (ÎÔ‡ÚÂÌ· Â›ÛËÌÔ˘ ÙÔ̤·) Â›Ó·È Î·Ï‹ ȉ¤·, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋” .

∏ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Ù˘ ∂Ï-

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ °ÂÓ˜ μ¿ÈÓÙÌ·Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË “ÁÚ·ÌÌ‹ ª¤ÚÎÂÏ”

∫·È Ë Bundesbank ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ μ∂ƒ√§π¡√, 16.

¡∂√ ÎÚÔ‡ÛÌ· ·›ıÂÈ·˜ Ù˘ ºÚ·-

ÁÎÊÔ‡ÚÙ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔÓ “·Á·Ë̤ÓÔ ÙÚ·Â˙›ÙË” Ù˘ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (Bundesbank) Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚˆÙÚ¿Â˙·˜ °ÂÓ˜ μ¿ÈÓÙÌ·Ó Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ù·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ȉ¤·˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ùfi

Ó· Á›ÓÂÈ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÈÌÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂∂ Û˘˙ËÙ› ÙË ‰ÈÂÙ‹ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, Ô μ¿ÈÓÙÌ·Ó Â› fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· “Ù›ÌÈ· Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹” Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “∞Ó ÚˆÙÔ‡Û οÔÈÔ˜ ·Ó ı· Â͢ËÚÂ-

ÙÔ‡Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÒÚ·, Ë ·¿ÓÙËÛË ı· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈ΋. ªÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ı· ¤Ï˘Ó ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó fï˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÂı› fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·...” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Unilever, ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

¶ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ™·Ì·Ú¿ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù·ÍȉÈÒÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û ∫›Ó· Î·È ƒˆÛ›· ∞£∏¡∞, 16.

ª

‰ÈηÛÈÒÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË. ∞˘Ùfi ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÒıËÛË Î·È ı· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÒÛÙ ӷ ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘Ìʈӛ˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ Cosco - Hewlett Packard - Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ¿ÏϘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ Ë Unilever. ∂Ì›˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” . √ Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÚ›ÛË ·ÏÏ¿ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ. “√È ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â¿Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ÂıÓÈ΋ ·˘-

ÙÔÁÓˆÛ›·. ¡· Á›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÏÔ‡ÙÔ Î·È fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‰·ÓÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÏÏ¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÂÏÙȈı›, Ì ¢ı‡ÓË Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª›¯·ÏÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ÕÌÂÛ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ·, ÙfiÓÈÛÂ, Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ Â-

ÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› “ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÔÚ” . ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜, fiˆ˜ Ë ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË Î·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, Ë ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ Ù· ‰›ÎÙ˘· ÔÙÈ΋˜ ›Ó·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ë ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ·Ó¤Ù˘Í ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ë Â›ÙÚÔÔ˜ ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ¢·Ì·Ó¿ÎË, Ë ∂˘-

Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. “°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ √Ú›˙ÔÓÙ·˜ 2020. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÙËÓ “ŒÓˆÛË ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜” πnnovation Union. ¡·È, ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î¿ˆ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·Áη›· Â¤Ó‰˘ÛË” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ªª∂, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ› ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ˆ˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Ë Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÈÔ ‚ÈÒÛÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÁÈ· “ηı·Ú¤˜” ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÁÈ· Ó¤· ˘ÏÈο Î·È ¤Í˘Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜, πˆ¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, οÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ÷Ù˙ˉ¿ÎË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ∞ÈÚÂÙÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È Ó· ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË. “ªÂ ·˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÏÌÔ‡ÌÂ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ¤Ó· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ŸÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Ù˘ ∂fiÌÂÓ˘ ∏̤ڷ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™ÁÔ˘Úfi˜.

ÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Ì ÙËÓ COSCO Î·È ÙË Hewlett-Packard, ÌÈ· Ó¤· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË Unilever ‹Úı ӷ ʤÚÂÈ “¯·ÌfiÁÂÏÔ” ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫. ÷Ù˙ˉ¿ÎË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Unilever ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô . ™·Ì·Ú¿˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú, ÂÓÒ, ‹‰Ë, ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù·Í›‰È· Û ∫›Ó· Î·È ƒˆÛ›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ 5Ô˘ ∂Ù‹ÛÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ª. ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. “°È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· ÂÈÛfi‰Ô˘, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·-

™Â “ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” 3 ÛÙȘ 5 ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 16.

ªπ∞ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÚÔÛˆÈΤ˜ ηÈ

·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚ› Ôχ Èı·Ófi Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ 2012, ÂÓÒ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÏԢΤÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë “ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” , ·ÊÔÚ¿ ϤÔÓ ÙȘ 3 ÛÙȘ 5 ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. T· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÎıÂÛË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ 2012 Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘. H ¤ÎıÂÛË, ÂΉ›‰ÂÙ·È ÁÈ· ‰ˆ‰¤Î·ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ªÈÎÚ¤˜ Î·È ªÂÛ·›Â˜ ∂ÌÔÚÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¤ÎıÂÛË ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ-Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ fiˆ˜ Ë ··Û¯fiÏËÛË, Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î.·.

μ·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Δ· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ Û fiÏ· Ù· ‰›· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË. -∏ ‡ÊÂÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘. -∏ ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û fiÏË Ù˘ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. -∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë Ó¤· ÙÒÛË ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯È΋˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. -∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Á›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙȘ ∞∂ - ∂¶∂, ÂÓÒ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¿ÓÔÈ· Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÚ›Ô˘ 9 ÛÙȘ 10 √∂, ∂∂ Î·È ∞Ù∂ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2011. -ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·ÒÏÂÛ 93.500 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ 673.400 ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. -∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒ-

ıËΠοو ·fi ÙȘ 700.000 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1999. √È ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ∞∂ Î·È ∂¶∂ Û ı¤Ì·Ù· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 80% ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Ù˘ ·Ô„›ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¤ÁÁȯÙÔ ÙÔ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜. °È· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ÔÛÔÛÙfi 55,5% ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÁ¯ˆÚ›ˆ˜ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ì›· Ù¿ÛË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÁÈ· ÙȘ ∞∂ Î·È ∂¶∂, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. μ‚·›ˆ˜ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÙˆÓ √∂, ∂∂ Î·È ∞Ù∂ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ·.

¶·Ú fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·Ú·¿Óˆ -¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË- Ù¿ÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∏ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ˘¤ÛÙË ÙÚÔÌÂÚ‹ Âȉ›ӈÛË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙËÓ “·ÛÊ˘Í›·” ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ΔfiÛÔ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÚÔ-

‚Ϥ„ÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 8 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ‚·ÛÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘˜ ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ¤ÚÛÈ. √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·ÊÔ‡ 7 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚԂϤÔ˘Ó Ó¤· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜.

∂√¶ÀÀ

™¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ª. ™·ÏÌ¿˜ ∞£∏¡∞, 16.

¡∂√ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ), Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ÌˉÂÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ- Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÓÔÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. “√ ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. √ Î. ™·ÏÌ¿˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ›Â, ˆ˜ ¿ÌÂÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ÛÙÔÓ ∂√¶¶À Î·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂›Û˘, Ô ∂√¶ÀÀ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ‰È·›ÛÙ¢ÛË ·Ú·ÁˆÁÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ (È·ÙÚÒÓ, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ΤÓÙÚˆÓ, ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ) ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ∞ÎfiÌË, ı· Û˘ÛÙ·ı› ÔÌ¿‰· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Ì ·Úfi¯Ô˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Ë ‰·¿ÓË Ô˘ ηχÙÂÈ Ô ∂√¶ÀÀ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ™·ÏÌ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Â›Û˘, ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â Ô ∂√¶ÀÀ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. “ªÂ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÍÈÛÒıËÎ·Ó ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘” , ›Â Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ·¢ı›·˜ ›ÛÚ·ÍË ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ù·Ì›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘, Ô ∂√¶ÀÀ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ì barcode (Ù·ÈÓ›· ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜). “√ ∂√¶ÀÀ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰·, ·ÚΛ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô Î. ™·ÏÌ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙË Û·Ù¿ÏË ‰ÈfiÙÈ “·Ó Ô ∂√¶ÀÀ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·” , ηıÒ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 •·Ó¿ Û ‰›ÎË Ô ∫. μ·Í‚¿Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ “Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ”

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

°È· ÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÚfiÍÂÓÔ˘, ÂÓÒ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

TÚÂȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∞£∏¡∞, 16.

∂∫ Ó¤Ô˘ ı· ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˆ˜ “Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ” Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ HOT DOC ∫ÒÛÙ·˜ μ·Í‚¿Ó˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ıˆÚ› “ÓÔÌÈο ÂÛÊ·Ï̤ÓË” ÙËÓ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ ÛÙËÓ HSBC Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË “Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ”, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú·‚›·ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤ÊÂÛ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi Ôϛ٘ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ı· ‚ÚÂı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ, ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Œ‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∞˘ÙfiʈÚÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· μ·Í‚¿ÓË ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ŒÎ·Ó ̿ÏÈÛÙ·, ÏfiÁÔ ÁÈ· “ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi” Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·Ó ·Ú·ÓfiÌËÛ·Ó ‹ fi¯È.

“Corpus Christi”

¢›ˆÍË ÌÂÙ¿ ÙË Ì‹Ó˘ÛË ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∞£∏¡∞, 16.

∫∞Δ∏°√ƒπ∂™ ÁÈ· ηı‡‚ÚÈÛË ıÚË-

Û·̷ÙÔ˜ Î·È Î·Îfi‚Ô˘ÏË ‚Ï·ÛÊËÌ›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “Corpus Christi”. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¿ÛÎËÛ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ì‹Ó˘ÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û˘Óԉ›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó¿ÏÔÁË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· Ù· ¤ÎÙÚÔ· Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ã˘Ù‹ÚÈÔ ·fi ̤ÏË ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ηٿ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ΔÔ ŒıÓÔ˜, ÂÎÎÚÂÌ› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË, ηÙfiÈÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓË ƒÔ˘·ÎÈÒÙË, ÁÈ· Ù· ¤ÎÙÚÔ·. O Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, πˆ¿ÓÓË Δ¤ÓÙÂ, ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› Â¿Ó ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È, ·Ó Ó·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÚÂÓ¤‚Ë. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Î. Δ¤ÓÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Â¿Ó “Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È¿ڷ͢ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÏÂȄ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔÓ ÚÔÛ‹Á·Ó Û ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ψÊÔÚ›Ô, ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜”.

¢‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· £∂™™∞§√¡π∫∏, 16.

Δ

Ú›· ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÚfiÍÂÓÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂£. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, 43 Î·È 39 ÂÙÒÓ, Î·È ¤Ó· 53¯ÚÔÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∏ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.

™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù‹˜ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‚›·˜, Ù˘ ‰È·Ù¿Ú·Í˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ·ÚfiÎÏËÙ˘ ÏfiÁˆ Î·È ¤ÚÁˆ Â͇‚ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÚfiÎÏËÙ˘ ÊıÔÚ¿˜ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. √È ÙÚÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ›¯Â ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ÔÈ “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ‰Èψ̿ÙË. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ºÔ‡¯ÙÂÏ, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·fi ·Ê‡Ï·¯ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤Û· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂£ Î·È ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤ÙÚ¯·Ó ·fi ÂÚ›ÙÂÚÔ Û ÂÚ›ÙÂÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ 8 ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ηٿÊÂÚ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÂÚÌ·Ófi˜” fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™˘ÌÏÔΤ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÊÒÓ·˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜: “∂›ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ŒÏÏËÓ˜” . ™ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ë

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë 3Ë ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË

ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ‚›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ̤ÛÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘” Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÚËÓÈ΋˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞¢∂¢À ηًÁÁÂÈÏ “ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ “Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÛÙ‹ÚÈÎÙË Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘” . ∂›Û˘, Ë ∞¢∂¢À, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. ºÔ‡¯ÙÂÏ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÚÔͤÓÔ˘, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Â›Ì·¯Ô “3.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· οÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó 1.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∞˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ˘ÂÚ-

‚ÔÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÚÓ‹ıËηÓ, ‰Èη›ˆ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ·‰È˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜” . ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ˙‹ÙËÛÂ Î·È Ë ¶√∂√Δ∞, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏϘ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶√∂-√Δ∞, ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù‹˜ “Ù·ÎÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆӔ . √ ™Àƒπ∑∞ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηٷ‰›Î·Û “ÙȘ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ” Î·È ··›ÙËÛ “ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÛË Î¿ı ‰›ˆÍ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜” . “∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Ú›¯ÓÂÈ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·ÎÚ·›· ηٷÛÙÔÏ‹ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ë ¡¢ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “O ™Àƒπ∑∞ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ¶ÚÔͤÓÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ’ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ’ fiÛˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó. √È Ì¿ÛΘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ¤ÂÛ·Ó” .

ΔÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Î·È Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ÙÔÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË, Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ¿ÓÔÈÍÂ Ë 3Ë ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË-DGV III, Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÷Ә °Èfi·¯ÈÌ ºÔ‡¯ÙÂÏ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ “Ê¿ÚÔÈ” Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. “∞Ê‹ÛÙ ̷˜ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê¿ÚÔ˘˜, Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô” Î·È fiÙÈ “ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋” . “ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” , ›Â Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Î·Ù·ÔÏÂÌÔ‡Ó” . ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚›·È˜ Î·È Ë ‚›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Û ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ì ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ı· Â›Ó·È ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›.

∑ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 19 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜

¡· ·Î˘Úˆı› Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ ∞£∏¡∞, 16.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶-¢∂∏ ¡. ºˆ-

ÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· 18 ̤ÏË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ۈ̷Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· (¢∂∏, ∂À¢∞¶, √§¶, √§£, ¢∂™º∞ Î.Ï.) ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘Úˆı› Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °. ∂Ì›ÚË ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ı¤ÛÂȘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ °. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë (ÚÔ¤‰ÚÔ˘) Î·È ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ (‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ 19 Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Î˘ÚˆÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘Úˆı› ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Ë ·fi 7.9.2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î.Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∂Ì›Ú˘. ∂›Û˘, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Î˘Úˆı› Ë ·fi

6.9.2012 ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ (¶¡¶) Ë ÔÔ›· ÙÚÔÔÔ›ËÛ ÙÔ ¡. 3986/2011 (Â›ÁÔÓÙ· ̤ÙÚ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜) Î·È ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÒÓ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 49∞ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √È “19” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ Î·ÙÂ›ÁÔÓ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‹ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÁÈ· Ó· ÂΉÔı› Ë ¶¡¶, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 44 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. √È ¶¡¶ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û ηÓfiÓ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚ¯ η̛· ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ¶¡¶. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi˜ Ì ηٿıÂÛË ÙÚÔ-

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Δ¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜

ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 2/3 ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔÈ ‹Ù·Ó 9 Î·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ 6. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·

‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ‰ËÏ·‰‹ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ 10 ıÂÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ·Ú¿ÓÔÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¤ÁÁÚ·Ê˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠۇÌʈÓË ÁÓÒÌË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë Â›Ì·¯Ë ¶¡¶ Ó· ÂΉÔı› ηٿ ηٿ¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÁÓÒÌË Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ “19”. ∞ÎfiÌË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ fiÙÈ Ë ¶¡¶ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙ· ¿ÚıÚ· 44, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1, Î·È 26, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1, ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ô˘‰¤ÔÙÂ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ‰È¿ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜. ∏ ˘fiıÂÛË, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ∫. ªÂÓÔ˘‰¿ÎÔ˘, ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ·Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ Û‡ÓıËÌ· “æˆÌ›, ¶·È‰Â›·, ∂Ï¢ıÂÚ›·” ·ÔÎÙ¿ Ó¤Ô ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

∂‰Ò ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô: 39 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ∫‡ÂÏÏ· Ì ηʤ Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÓÂÚfi ηٿ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ∞£∏¡∞, 16.

Δ

ÚÈ¿ÓÙ· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “æˆÌ›, ¶·È‰Â›·, ∂Ï¢ıÂÚ›·” ·ÔÎÙ¿ Ó¤Ô ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ηıËÁËÙÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜.

√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜, Ì ÙÔ ÌfiÚʈ̷ “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” . °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ı· Á›ÓÔ˘Ó ˘fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ¶∞™¶ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ¤ÓÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, fiÙ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, £. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÚÔÛ‹Ïı ÁÈ· Ó· ·ÔÙ›ÛÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. “∂›Ì·ÛÙ ÛÙ· ›‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ͢Ó‹ÛÂÈ Í·Ó¿ Ô Ï·fi˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ ’73. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙȘ 2.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜.

∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·, ÒÛÙ ÛÙȘ 3.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›·. ∏ ηıÈÂڈ̤ÓË ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›·, ÂÈʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi Î·È ÙÔ˘ ΔÚ·Ì.

∂›ıÂÛË Î·Ù¿ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ŒÓÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fiÙ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, £. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÚÔÛ‹Ïı ÁÈ· Ó· ·ÔÙ›ÛÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ fï˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ ÊÒÓ·ÍÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜,

ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÂÏÏ· Ì ηʤ Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÓÂÚfi. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Î. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶‹Á· ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÁÈ· Ó· ·ÔÙ›Ûˆ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ˆ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î·È ˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜. ª‹Î· ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô, η٤ıÂÛ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ¤Î·Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ ηÈ, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ï˘Î›Ԣ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÂÈÛΤÊıËη ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ∂.ª. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. μÁ‹Î· ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÎÚ›Óˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÁÈÔÚÙ‹. √È ¯˘‰·›Â˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ‰ÂÓ Ì ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈο Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÙÂÏÈο ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÒÓ ÙÔ˘” . ΔËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚›· “·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È” ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “∫·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‹ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‹ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ fiÙ·Ó ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ı˜ Î·È Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ı˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫.

°È· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ

∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜: √È Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ∞£∏¡∞, 16.

°π∞ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ

̤۷ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¿Û˘ÏÔ, ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ì›ÏËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞ı‹Ó· 9.84. “∏ ÔÏÈÙ›· ηًÚÁËÛ ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 4009. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ fiÔȘ Ú¿ÍÂȘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. √È Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Î·È ·Î¤Ú·È· ¢ı‡ÓË ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” , › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÛÙÔ Ó¤Ô. “À‹Ú¯Â” ÙfiÓÈÛ “·˘Ùfi ÙÔ Ù·ÌÔ‡, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ù· ·ÁÁ›ÍÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹. ΔÔ ¿Û˘ÏÔ ›Û¯˘Â ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘, ÂÏ¢ıÂÚ›· ȉÂÒÓ Î·È ÛΤ„˘, fi¯È ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜... ΔÒÚ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·Ï-

Ï¿ÍÂÈ. £· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È, Ó·fi˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ȉÂÒÓ Î·È ÂχıÂÚ˘ ÛΤ„˘, ¤Ú¢ӷ˜, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÁÓÒÛË ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ¢ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈ· ÁÎÚÔ˘Ô‡ÛÎÔ˘Ï· ‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ οÙÈ, Ó· ·Ú·ÎˆÏ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ó· ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, Ó· ηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ . “ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” , › “‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÂÍÂÙ¤ıË ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √Ú›Û·Ì ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË. ª·˜ ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ

·Ó·ÚÙ‹Û·Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÏfiÎÏËÚË -ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘- ÛÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ª·˙› Ì ·˘Ù‹Ó ·Ó·ÚÙ‹Û·ÌÂ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¿ÓÙËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 15.000 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù· ı¤Û·Ì Û ÁÂÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤ÂÈÙ·, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓË̤ڈÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ·Ú·ÓfiËÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi

Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÙ¤ıË ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈË̤ÓË Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Ì ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘. ÕÚ· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó... ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ı¤Ì· ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÓË̤ڈÛË ˘‹Ú¯Â. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚfiÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ‹ ÌÔÚ› Î·È fi¯È. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›Â: “ªÂÏÂÙ¿Ì ÌÈ· ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹-, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ‚¿ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ - Á‡Úˆ ÛÙȘ 7.100 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ -ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î.Ï.-, ηıÒ˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ

ÙˆÓ ÂȉfiÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. 줂·È·, Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ˘Âڂ› ÙÔ 10% 15%, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Î·È ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¢›ÓÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ̤ÙÚ·, Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔȘ ·Ó¿Û˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô - Î·È Â›Ì·È Î¿ıÂÙÔ˜ Û ·˘Ùfi -, fi¯È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì - ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Î·È ÌfiÓÔ -, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì οÔȘ ·Ó¿Û˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Û˘, ‰›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÌ‚fiÏÈÌË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â› Ù˘¯›ˆ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿” .

ª·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∞£∏¡∞, 16.

∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™ ∞ıËÓ·›ÔÈ, οı ËÏÈΛ·˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÛÙÔ ÌÓËÌ›Ô, ·ÔÙ›ÔÓÙ·˜ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ ’73. ΔÔ Úˆ›, ÛÙÂÊ¿ÓÈ· η٤ıÂÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ∫. ΔÛÈÎÚÈο˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ù˘ ∫¡∂, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ (√§ª∂ Î·È ¢√∂). √È ‰ËÏÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “æˆÌ›, ¶·È‰Â›·, ∂Ï¢ıÂÚ›·” , ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÌÂÙ¿ ·fi 39 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Î·ÈÚÔ ·fi ÔÙ¤. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜, Ì ÙÔ ÌfiÚʈ̷ “ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” . ∏ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ·ÓÈÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËΠˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔfiÙ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ηıËÁËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·, ÂÓÒ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›·, ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙȘ 2, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈϛ˜ Î·È ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÓÂÎÚÒÓ. ∏ ÔÚ›·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

A.CISSE - ¶·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì A.CISSE ·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÈÂÚÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, 20ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·. §‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, Ù‡¯Ë. ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 100% ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ. ¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘Ï·ÎÙ¿. ¢¤¯ÔÌ·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. 24210 26893, 6984047899, μfiÏÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ªÂ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË” ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ΛӉ˘ÓÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

√‰ËÁ›·-ÛÔÎ ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∞£∏¡∞, 16.

ª∂ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË” ·ÂÈÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› Î·È ∞ÁÔÚ·›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞ԉ›¯ÙËΠ̠ÙÔÓ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ ÔÈÓ¤˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÁÈ· fiÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı¤ÏÂÙÂ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Ù·Í› ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÂÛ›˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÙÂ, ·ÊÔ‡ ÂÍ·Ûʷϛ۷ÙÂ Î·È ÙÔ ·ÓÙÂÛ¿ÓÈ Û·˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™∂Δ∂ Î·È ÙÔ˘ HATTA ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “fiÙ·Ó Ô ÌÈÛfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÈÛfi˜ ı· Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û·˜, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏÂÌ̤ÓÔ˘ Ì·˜ - ¤ÚÁÔ˘ Û·˜ Î·È ··ÈÙÒÓÙ·˜ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ ÁÈ· Ì·˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜” . ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó: “∞Ó ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û·˜ ÂÓԯϛ, ÌÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛٿ٘ Û·˜, ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ª∞Δ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. πÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Îˉ›·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÂÛ¿ÓÈ Ô˘ Û·˜ ¯¿ÚÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ¿” . ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ Û·˜ ¯·Ï¿ÂÈ ¯·Ù›ÚÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜ Â›Ó·È ‰È·Ù·Á‹ ÁÈ ·˘Ù‹Ó (ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË) ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË” ηٷϋÁÔ˘Ó.

∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞£∏¡∞, 16.

Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¶ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÚfiÎÏËÙˆÓ ·ÚÂÓԯϋÛÂˆÓ Î·È ‚›·ÈˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÙÔ˘˜, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. √È ˘‹ÎÔÔÈ ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÈÔ Ôχ

Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÚÈηÓÈ΋, ·ÛÈ·ÙÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋ ‹ ÌÂÛÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηٷÁˆÁ‹” Î·È ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù·ÍȉȈÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Ú. ¢ÂÏ·‚¤ÎÔ˘Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜:

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÛÊ·Ï‹˜. ŒÓ· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ ‹ ÂÈÛΤÙ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. Δ· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È Í¤Ó· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜ Î·È ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÔÏÈÙÈ΋ ÌˉÂÓÈ΋˜ ·ÓÔ¯‹˜ Û ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ·.”.

∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ¢ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜

ΔÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ∞£∏¡∞, 16.

ÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·Ù¿ÚÁË-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Û˘ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fi-

ÌÂÓÔ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ı· ÂÂÎÂÙ·ı› Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ “ÎÏ›‰ˆÌ·” ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÊfiÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÔÎÙÒ ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ë ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÚԂϤÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfiÓ, ÂÓÒ ÙÔ ‰¤˘ÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 7 - 9 ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· ·Í›·˜ ·fi 50.000 ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ, Â¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÛı›. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ. °È· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÚ›˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, (1,3 Î·È 6 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ) ·ÏÏ¿ ‰¤Î· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ÂÌÔÚÈο, ¿ÏÏÔ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎÏ). ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÛÔ‰·, Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË º∞¶ Î·È ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ (̤ۈ ¢∂∏). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ 2013 Î·È ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜ Ì ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ë Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰›Î·ÈË ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· - È-

‰ÈÔÎً٘, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰ÈηÈfiÙÂÚË Î·È Ì ·Ó·Ù˘Íȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ª·˘Ú·Á¿Ó˘ Î·È ÔÈ Î.Î. ∞. μÂÛ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ∞. ª·ÎÚ˘›‰Ë˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ™. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô ªÓËÌfiÓÈÔ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù· ÂÍ‹˜: -ΔËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Îϛ̷η˜ Ì 3 ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi 8 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û ۇÛÙËÌ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘. -ΔÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˙ˆ-

‹˜, ÁÈ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î.·.. -ΔËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÊÔÚo··ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, Û Â›‰ÔÌ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. -ΔËÓ Î·ıȤڈÛË Îϛ̷η˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ‰‡Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: 26% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· οو ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ Î·È 35% ÁÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚ·. ΔÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηٷÚÁ›ٷÈ. -ΔË ı¤ÛÈÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 26% ÁÈ· ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 10% ÁÈ· Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 33,4% ·fi 40% Û‹ÌÂÚ·. -ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÎÏÈ̷Έً ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙfiÛÔ Û ÂÓÔ›ÎÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÊ¿·Í. ™ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ 10% ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ, 30% ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 48.000 ¢ÚÒ Î·È 45% ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 60.000 ¢ÚÒ. -™ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ 10% ÛÙ· ÚÒÙ· 12.000 ¢ÚÒ, 30% ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 48.000 Î·È 45% ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 60.000 ¢ÚÒ.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂˘Úˆ·˚ο ¢›ÎÙ˘· ÁÈ· ‰·ÛÈΤ˜ ʈÙȤ˜ ª∂ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂ-

ϤÛÌ·Ù· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂‰·ÊÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Interreg IVC Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ “EUFOFINET European Forest Fire Networks” (∂˘Úˆ·˚ο ¢›ÎÙ˘· ÁÈ· ÙȘ ¢·ÛÈΤ˜ ¶˘ÚηÁȤ˜) Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ - ∂Δ¶∞) Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜), Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÏÔÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ‚·ÛÈṲ̂Ó˘ Û ÛÂÈÚ¿ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ì ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ∫·ÏÒÓ ¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¢·ÛÈΤ˜ ¶˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÚ‹Ó˘ μfiÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ∞¶√ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÚ‹Ó˘

μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “Δ· πÛÚ·‹Ï ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÈ ÙȘ ÊÔÓÈΤ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÂÓÒ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¯ÂÚÛ·›· Â¤Ì‚·ÛË.∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÚ‹Ó˘ μfiÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÂÓ›Î¢Û˘ Ù˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ Î·È ÔϤÌÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ™ÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηÙÔ¯‹ ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ‚ÈÒÛÈÌÔ, ΢ڛ·Ú¯Ô ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ 1967 Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ∑ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÒÚ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ¡· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÌË ‰ÔıÔ‡Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÎÈ Ô ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ∑ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÒÚ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ¡· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÌË ‰Ôı› ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÎÈ Ô ÂÓ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” . Δ¤ÏÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂-

¢›ψÛ Óٷϛη ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΛÓËÛ˘, ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ì Óٷϛη ÛÙÔ 7Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ∂.√. μfiÏÔ˘- §¿ÚÈÛ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ¶Ú¿·, ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∞’ μπ¶∂ ÚÔ˜ §¿ÚÈÛ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, οو ·fi ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ μfiÏÔ, Í¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û Û ÎÔÏÒÓ· ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰›ψÛÂ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ú‡̷ ·fi §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ μfiÏÔ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ›¯Â ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÚÔ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ì ڇıÌÈÛË Ô˘ ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢π∞™ Î·È Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÎÔÏÒÓ·˜ ʈÙÈÛÌÔ‡

Î·È Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÌÈ· ψڛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó¿ Ú‡̷. °È· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ï·Ì¿Ó· Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ Ú‡ıÌÈÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, ÛÙÔ Ú‡̷ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∞.º.

∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÙË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο

Υπαναχώρηση στη φορολόγηση εφάπαξ ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ηÙÔ¯‡ÚˆÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ϤÂÈ ÙÔ π∫∞ ∞£∏¡∞, 16.

·Ó·¯ˆÚ› Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í. ∏ ·fiÊ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ηٿ ÙË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰‡Ô: ∏ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ Ì Ï·ÊfiÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40.000 ‹ 50.000 ¢ÚÒ.

À

∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ì ÙË ı¤ÛÈÛË Îϛ̷η˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÂÊ¿·Í ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÂÊ¿·Í ·fi 1 ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ı· ‹Ù·Ó 10%, ·fi 12.001 ¤ˆ˜ 60.000 30% Î·È ÁÈ· ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 60.001 ¢ÚÒ 45%. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘, Ô‡Ù οÔÈ· ¿ÏÏË ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, ηıÒ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Ó. 4093/2012, ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ‹ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘

·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ηٷÙÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ·˘Ù‹Ó.

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ¶. ªÔÓ¿ÙÛÔ˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜

¡¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô ™. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 16.

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘¤‚·ÏÂ

ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÓ¿ÙÛÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ·Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜. ™ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô Î. ªÔÓ¿ÙÛÔ˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó Î·È Ô Î. ªÔÓ¿ÙÛÔ˜ “¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹

Ù˘, ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô”. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ˆ˜ Ô Î. ªÔÓ¿ÙÛÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÓÒ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Ù˘ÈΤ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·. ∂›Û˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ - ›Ù ̤ۈ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ fiˆ˜ ¤Ú·ÍÂ Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂§.∞™ ›Ù ̤ۈ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô À·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙfi-

ÏˆÓ ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÙÔ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ (∫À.™.∂.∞.) Î·È Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ∞Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ™ˆÙ‹ÚÈÔ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ. O ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¶.™. ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1954, ÛÙË °·‚·ÏÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ∂›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ 1978, ηÙÂÙ¿ÁË ÛÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· Î·È ÙÔ 1987 ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞Óı˘Ô˘Ú·ÁÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ, ÛÙÔÓ 1Ô Î·È

ÛÙÔÓ 4Ô ¶.™. ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›·, ÛÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ¢/Ù˘ ÛÙËÓ ¶À ºÏÒÚÈÓ·˜, ¢/Ù˘ ÛÙÔ ∞/¢ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ¢/Ù˘ ÛÙÔÓ 9Ô ¶.™. ∞ıËÓÒÓ Î·È ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¶.À. ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘.

ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 10Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 39 Î·È 159. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 39140 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 159582 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 39162 Î·È 159604 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 39127 39873 159315 Î·È 159569 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 39056 39101 39105 39225 39735 39759 159177 159201 159498 159543 159547 159667 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 39007 39035 39039 39043 39051 39074 39077 39102 39107 39132 39148 39168 39170 39180 39221 39257 39262 39265 39283 39284 39289 39293 39294 39301 39307 39311 39330 39343 39359 39360 39367 39390 39395 39404 39410 39414 39445 39456 39459 39472 39492 39542 39544 39571 39580 39628 39631 39641 39661 39679 39694 39701 39703 39728 39731 39740 39774 39782 39818 39833 39835 39886 39896 39910 39919 39925 39927 39966 39974 39975 159013 159022 159070 159073 159083 159103 159121 159136 159143 159145 159170 159173 159182 159216 159224 159260 159275 159277 159328 159338 159352 159361 159367 159369 159408 159416 159417 159449 159477 159481 159485 159493 159516 159519 159544 159549 159574 159590 159610 159612 159622 159663 159699 159704 159707 159725 159726 159731 159735 159736 159743 159749 159753 159772 159785 159801 159802 159809 159832 159837 159846 159852 159856 159887 159898 159901 159914 159934 159984 159986 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 39000 ¤ˆ˜ 39999 Î·È ·fi 159000 ¤ˆ˜ 159999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

∞ÔÓÔÌ‹ Ù˘¯›ˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Δ∂§∂Δ∏ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘¯›ˆÓ

Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎÒÓ Èٷ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Ù˘ 26˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. Δ· Ù˘¯›· Î·È Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈο ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ Èٷ̤ÓÔ˘˜ Ô ·’ ˘·Ú¯ËÁfi˜ °∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¡ÈÎ. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ Royal Free Hospital of London ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 37 - ∂ÚÌÔ‡ μfiÏÔ˜

π·ÙÚ›Ô: 24210 33301 ∫ÈÓËÙfi: 6944667785 dgeorgantzis@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÚÒÙËÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙÔÌ›· ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞-

ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÈ¯. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, “Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ¤ÍÔ‰· ÁÈ· Û›ÙÈÛË Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÂÎÙ›Ó·Í·Ó ÛÙ· ‡„Ë ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ˆ˜ ̤ÛÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Û fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ Ôχ Û˘¯Ó¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘. ∞ÊÂÓfi˜, ˘ÏÔÙfiÌËÛË Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË ·fi Ôϛ٘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û ˘ÏÔÙfiÌËÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÔÏfiÎÏËÚ· ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÔÌ̤ÓË Í˘Ï›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ÂÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·˘Ù‹ ˘ÏÔÙfiÌËÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰¿ÛË ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ·Ô„ÈÏÒÓÔÓÙ·È, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ˘ÏÔÙÔÌ‹ÛÂȘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÌÂÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ·Ú¿ÓÔÌË ˘ÏÔÙfiÌËÛË Î·È Ë Ï·ıÚ·›· ‰È·Î›ÓËÛË ‰·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ‰·ÛÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ê˘Ï·Î›ˆÓ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‰·ÛÔÊ˘Ï·Î›·: * ∂› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘∑·ÁÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ã·Ó›ˆÓ. * ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙȘ η٤ıÂÛ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û·˜ (∞Ú. ¶ÚˆÙ: 20530/26-10-20120). ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÛÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ Î·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙË ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ˘ÏÔÙfiÌËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ó· ˘ÏÔÙÔÌÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰¤ÓÙÚ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜.

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡

¡·˙ÈÛÙÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ

χıÂÚÔÈ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ‰‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ - ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ (ÌÔÏfiÙÔÊ) Î·È ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› fiψÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

“ª·˜ ‚Ú‹Î·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹”

øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ÚԤ΢„·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ›, ‰‡Ô μÔÏÈÒÙ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜, ÛÙfi¯Â˘·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Û ¯ÒÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ (¿Ù˘Ô Ù˙·Ì›) ÛÙËÓ Ô‰fi ∞‰Ì‹ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ӷ˙ÈÛÙÈο fiÙ·Ó Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜, ›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ›¯·Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎfiÌÌ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û ŒÏÏËÓ˜ Î·È ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ·Ó ÔÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÒٷٷ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ‡˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ›Ù ˆ˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ›Ù ˆ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ˘‹ÚÍ ¿ÚÓËÛË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î. ¢ËÌ. °ÎÔ‡‚·˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ Ë ÛÙÚÔÊ‹ Ó¤ˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÎfiÌË Î·È Û Â͈ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÒÚ· ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ, fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ. ªÂ ıËÙ›· ÛÙÔ˘˜ ηٷ‰ÚÔÌ›˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘, ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ú·‰¤¯ÙËΠηÈ

ΔfiÛÔ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈο, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ÔÈ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ù˘ Ú¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÔÈÓÈο Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ¢›¯ˆ˜ Ó· ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û˘Ì¿ıÂȘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·fiÁÓˆÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ˆ˜ Ë Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÏ›‰Â˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÚÂȘ - Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Û ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ª¤Ûˆ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÂÏÈο 5-6 ÌÂÚÔο̷ٷ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Î·È ıÂÒÚËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·fi fiÛ˜ “fiÚÙ˜” ÎÈ ·Ó ¯Ù‡ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ÌfiÓÔ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙfiÛÔ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, fiÛÔ Î·È Ô ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ·Ó Èı·ÓÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ‹ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û ‰ÔÎÈÌ·Û›· ηٿ ·ÏÏÔıÚ‹ÛÎˆÓ ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ¤Ú¢ӷ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. √È ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ¢È·Ì·ÓÙ‹, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÂÎÚËÎÙÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ Ì ٷ Ê˘Û›ÁÁÈ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ ·Ô‡ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÓ fiÏÔ Û ηْ Ô›ÎÔÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· ‰Â Ê˘Û›ÁÁÈ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó. ™ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Î¿ı ̋ӷ Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰›ÎË ÙÔ˘˜.

● √È ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ÛÙfi¯Â˘·Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Û ¯ÒÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ (¿Ù˘Ô Ù˙·Ì›), ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ӷ˙ÈÛÙÈο fiÙ·Ó Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ

ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈο ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ηٷÛ··Û ÙȘ ‰‡Ô ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ fiˆ˜ ÚԤ΢„ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·ÊÏÂÁÔ‡Ó Î·ıÒ˜ ÂÚÈ›¯·Ó ÂÙڤϷÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÔı¤ÙËÛ ٷ ‰‡Ô ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·fi Ì‡Ú· Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Û ¤Ó· ·ÏÈfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈ‚›‚·Û Û ·˘Ùfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ·Ú¤· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ¯ÒÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞‰Ì‹ÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ “Ù˙·Ì›” Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 02.30 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ıˆڋıËÎ·Ó ‡ÔÙÔÈ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√.¶.∫.∂.) Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó, ηıÒ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Î·È Î·Ù¤Û¯ÂÛ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ: - ¢‡Ô ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ - ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‚fî˜ “ÌÔÏfiÙÔÊ” , ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘-

ÓÔ‰ËÁÔ‡, Û Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ÂÙڤϷÈÔ Î·È ‡Ê·ÛÌ· Î·È - ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ‰‡Ô Ê˘Û›ÁÁÈ· ΢ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ̛· ÔÏÔÚfiÛˆË ÎÔ˘ÎԇϷ Ù‡Ô˘ “full face” , ÂÓÒ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ π.Ã.∂ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. √È Î·Ù·Û¯Âı›Û˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ - ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‚fî˜ “ÌÔÏfiÙÔÊ” ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂͤٷÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: * ŒÓ· Ï·ÛÙÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô Ì ‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÁÚfi (ÂÙڤϷÈÔ), * ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ÎÂÓ¤˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ ÊȿϘ ·fi Ì‡Ú˜, * ÙÚ›· Ì·¯·›ÚÈ· ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È * ¤Ó· ΢ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉÔı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ¿‰ÂÈ· ηÙÔ¯‹˜.

°È· ÙÔ ÙÒÌ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË §‡ÚË ÕηÚË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ ∂ƒ∂À¡∂™ ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ΢ڛˆ˜ Û §¿ÚÈÛ·, ¶ÈÂÚ›· Î·È μfiÚ. ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ¿Î·ÚË ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §‡Ú˘ Ì ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ 63¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù·‡ÙÈÛË ·Ú¿ ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ Û‹„˘. ΔËÓ ›‰È· ηٿÏËÍË Â›¯·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÛÔÚÔ‡ Ì ÙÔÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ πÛ·Ófi, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ∞Ú¯¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı› ÂÍ·Ê·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÒˆÓ. ΔÔ ÙÒÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÓÙÚ·, Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ÌÂٷ͇ 50 Î·È 60 ÂÙÒÓ, ‡„Ô˘˜ 1,75 Ì., Ì ̷ÏÏÈ¿ Ì·‡Ú· Î·È Ê·Ï¿ÎÚ· ÌÂÙˆÈ΋ ÎÔÚ˘Ê‹˜. º¤ÚÂÈ ÌÏÔ‡˙· Ì·ÎÚ˘Ì¿ÓÈÎË Ì ·Ó·ÁÚ·Ê‹ “FLUSKU SPORTS WEAR”, ÏÂÙ‹ ¯Ú˘Û‹ ·Ï˘Û›‰· Ì ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ‰˘Ô ·Ú¿Ù·ÈÚ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈο οÏÙÛ˜ (ÌÈ· Ì·‡ÚË Î·È ÌÈ· ÌÏÂ). ™ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∞Ú¯¤˜, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Î·È ‰·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ηÏ› fiÔÈÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ó· ηϤÛÂÈ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 108 - 2421028888.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË 50¯ÚÔÓo˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™À¡∂§∏º£∏, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜

¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, 50¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ - ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¯Ú¤Ë Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 91.487,44 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

∂¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¡∂∞ Âȯ›ÚËÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û ÁΤÙÔ Â·ÈÙÒÓ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙ· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ Â·ÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„·Ó ÙË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ÙË ÛËÌ›ˆÛË ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ı· ›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Â·ÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ fiÏË, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ, Ù· ·È‰È¿, ÙËÓ ·Ó·ËÚ›·, Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ·› ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÔÚÌËÙ‹ÚÈ· Â·ÈÙÒÓ ‹ ηÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ∞À™Δ∏ƒ∞ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ fiÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 5 Î·È ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ì ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂§.∞™. ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ԉËÁ›Â˜ ÁÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘.


ª·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

¡¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·

§Ô˘Î¤ÙÔ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

 ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ÓfiÌÈÌË ··ÚÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, 80 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ 1400 Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Û ηٷϋ„ÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Î·È fi¯È Ù˘ ΋ڢ͢ ·ÂÚÁ›·˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ˘.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶.√.∂.-√.Δ.∞. Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜, ¶·Ú·Û΢‹ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 17 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙ· ‰Ë̷گ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂΉÔı› η̛· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË Ô˘ Ó· ı¤ÙÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ηٷϋ„ÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÒÛÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› η̛· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ4ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· Î·È ·fi ÙȘ 3.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 7.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚¿Ú‰È·. ∏ ¶√∂ √Δ∞ ηÏ› ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫.∂.¢.∂. Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÒÛÙÂ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·ÌÈ¿ ·fiÏ˘ÛË.

“¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ·fiÊ·ÛË” Ãı˜, Û˘ÓÔÏÈο 80 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û ۇÓÔÏÔ 1400, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ηٷϋ„ÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ı· Â›Ó·È Ô “Ù›ÙÏÔ˜” Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È·.

“∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË 100%. ∞·ÚÙ›· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÍ’ ·Ú¯‹˜. ªÂ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Ì·˜ ·ÔηÏ› ÙÂÌ¤Ïˉ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ fiψӔ , ‰‹ÏˆÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ÂÓÒ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ ∫∫∂ ·ÓÔȯٿ, “Û‡ÚıËÎ·Ó ›Ûˆ ·fi ÌÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÊ·ÛË”. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó Û ηӤӷ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÈ, ÂÓÒ Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÓfiÌÈÌË ··ÚÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜. ∂Λ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Ì¿˙·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÎÙ›ÚÈ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÙÚ›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ Î·È Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ “ηٿÏË„Ë”. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÚ› ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 300 Î·È ϤÔÓ Ì¤ÏË, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë, Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ 80 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹Ù·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ı˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ηÈ

● ™˘ÓÔÏÈο 80 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Û ۇÓÔÏÔ 1.400, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ηٷϋ„ÂȘ

ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ οı ‚¿Ú‰È·˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

√È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ï¤ÂÈ “fi¯È” ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÊÒÓËÛ Â›Û˘ Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ï›

ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ fiÏ˘, Ó· ÌËÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ ÌÂٷ͇ 8:00 Ì.Ì. Î·È 9:00 Ì.Ì. ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ: - ™ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ π¿ÛÔÓÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ªfiÙÛ·ÚË Î·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ (Ô‰fi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡). - ™ÙË ¡. πˆÓ›·: ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘. - ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. - ™ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. - ™ÙȘ ¢.∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ï·Ù›˜” .

√Ìfiʈӷ «fi¯È» ·fi Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘

∫·Ì›· ·fiÏ˘ÛË ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ˘¿ÏÏËÏÔ˘ √ª√ºø¡∞ “fi¯È” ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ‹ ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ›·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‹ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ˘¿ÏÏËÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂͤÊÚ·Û ÔÌfiʈӷ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ™ÒÌ· Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÛÙÔ ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‹ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ˘¿ÏÏËÏÔ˘

˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‹ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ηıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Ù· ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ÔÌfiʈӷ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, “Ó· ÌËÓ ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ

ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÛÔÈ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∞™∂¶), ÂÓÒ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ ‰¤Î·. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û‹˜ Ì·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. °È· ·˘ÙÔ‡˜, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÌ›˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›·, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ¢ı‡ÓË, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙË ÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤-

ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË, ‰ÂÓ “·ÁÁ›˙Ô˘Ó” ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË, ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ¯ı˜ ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. “√ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÚÔ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ¡· ÌËÓ ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ ÙÔ˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ ÔÌfiʈӷ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‹ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙȘ ‰È·ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜, “‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÔÌfiʈÓË Ë ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ‹ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ø˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Ï·‚· ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ‰ÒÛˆ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ̤¯ÚÈ ÓÂÔÙ¤Ú·˜. ∂ÈϤÔÓ, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÔÌfiʈӷ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

£· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ ŒÌÔÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÒÚ· 07:00 .Ì. ¤ˆ˜ 16:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √.∞.∂.∂. μfiÏÔ˘. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: - “¶¿ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. - ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÂÍfiÊÏËÛË Û 120 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ‹ ‹È· Ú‡ıÌÈÛË Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰fiÛ˘ 100 ú ÙÔ ‰›ÌËÓÔ, ÌÂÙ¿ Ù· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. - £ÂÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. - ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÔÚÔ˚‰›· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¡· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. - ™Â fiÛÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó, Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 25% 27% Ô˘ ·ÊÔÚ¿ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘˜. - ¢È·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÒÛÙ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ì·˜ Ó· ηٷÛÙ› ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÌÂȈı› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·Ù¿ 30%. -∞ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ηٷ‚ÏËı›Û˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ -°È· fiÛÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ̤ۈ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi 20.000ú Û 30.000ú” .

™‡ÛÎÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘ ªπ∞ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂȯÂÈÚ› Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÛÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ Î·È Î·Ï·ÌÔÎÈÔ‡, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÈ̤˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿Û·” ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· “ηÚ٤ϔ , ÔÈ ‰Â ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ó· ÌËÓ ¯Ú˘ÛÔÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. °È· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ∂∞™ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª¿ÍÈÌÔ˘ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙË μπ¶∂ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

ŒÁÁÚ·ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜

∫·Ì›· ÂÚ‹ÌËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÓÙ¤‰Ú·Û ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô §ÈÌ¤ÓˆÓ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏÈ̤ӈÓ. ™Â ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ì›· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ÂÚ‹ÌËÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚˆı› ˘‡ı˘Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù·Ú¯¿˜ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÈÛ¯˘Úfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ‰È·¯ÚÔÓÈο, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ë Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋, ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Î·È ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ fiÔÈÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ۯ‰ȷÛÌÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙfiÛÔ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi-ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi. £¤ÛË Î·È ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ·fiÊ·Û˘, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù·: ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (ªaster ƒlan) §È̤ӷ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂÙ¿ ·fi Â˘Ú‡Ù·ÙË ‰È·‚ԇϢÛË, ˘‹ÚÍ ÙÂÏÈο ۯ‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË. ΔÔ ªaster ƒlan ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ∂™∞§ Î·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÌÂ

● ∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ªaster ƒlan, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ù˘ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 199737/ 31.5.2011 ∫À∞ ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙfiÛÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ôχ·ı˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ηÈ

Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘, fiÛÔ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ·ÊÔ‡ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋, fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì·Ú›Ó·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÎÏ. ∏ ¿ÌÂÛË ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô‡Ù ·ÛΛ, Ô‡ÙÂ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÔÙ¤ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηıÂÛÙÒ˜ ÎÈ ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∏ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÎÙ¿ Â›ÁÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ οÔÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘

ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ηıÒ˜ ÛÙË ˙ÒÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˙ˆÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÎÏ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÃÂÚÛ·›·˜ ∑ÒÓ˘ §È̤ÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ fiÏË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ (ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ÎÏ). ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÎÚËȉÒÌ·Ù·, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ï‹ÍÂÈ

ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (·Ï·È¤˜ ·Ôı‹Î˜) ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ΔÂψÓ›Ԣ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ¤ÚÁ· Ô˘ ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∂›Û˘, Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ì ÙËÓ Î·ÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™Ê·Á›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.

ÀÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∂›Û˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ı·Ï¿ÛÛÈ· ‡ÏË ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. Ÿˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ˘ÔÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÎÚ›ÛÈ̘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. √È Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ √§μ ∞.∂. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ Ù˘. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Î·È ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ı· ÏËÁ› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›·, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηÏ¿˙ÂÈ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î¿ı ·Ó·Áη›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ‚¿ÛË fiÛ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÎÔÌ‚È΋ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÔÏÏÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙÔÓ ∫. ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· §ÈÌ¤ÓˆÓ Î·È §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √§μ ∞.∂.

∞¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙË ª∂∫

¢ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì Ӥ· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜

™∂ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ª∂∫ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ §ÂÌÔ-

¡¤Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙȘ ™·ÚÙ›Ó˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

ÓÈ¿, ÛÙË μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› 30 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜”. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› Ì‹Ó˜, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ¤ÚÁÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î. §ÂÌÔÓÈ¿, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, “‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ¤ÛÙˆ ÌÈ·˜ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ϤÔÓ”. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ¤ÛÙˆ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÂÓˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ô Î. §ÂÌÔÓÈ¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ˘.

¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‚›· Δ∏ 2Ë ∞ÓÔÈÎÙ‹ ¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¡ÂfiÙËÙ·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20/11, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ‰È¿ÏÂÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ - ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ¡ÂfiÙËÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ηÙ˯ËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ηÙ˯‹ÙÚȘ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ∂ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î. ª·Ú›· •ËÚÔ˘¯¿ÎË, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - Û٤ϯԘ ÚfiÏ˄˘ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “¢È·ÎÔÓ›·” Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ∞ıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “™¯ÔÏÈ΋ ‚›·: ª›· ÌÔÚÊ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‚›·˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·”. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÂÍ›ˆÛ˘.

™Δ∏¡ ·ÏÏ·Á‹ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ó¤Ô˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·ÚÙ›Ó˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÚÔÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Î˘ÚÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ıËΠ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋,ÏfiÁˆ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ªÂ ÙË Ó¤· ÚÔÌÂϤÙË ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. ∏ ηٷÛ΢‹ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·ÚÙ›Ó˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‹‰Ë ÂÎÔÓËı›۷ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ˆ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋. √È ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È Ù¯ÓÈÎÔ›, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‹‰Ë ÂÎÔÓËı›۷ ÌÂϤÙË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 14 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ-

● ∏ ηٷÛ΢‹ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·ÚÙ›Ó˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‹‰Ë ÂÎÔÓËı›۷ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋

΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˆ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙȘ ™·ÚÙ›Ó˜. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÏÈ›˜ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‹‰Ë ÂÎÔÓËı›Û˘ ÌÂϤÙ˘, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ı¤ÛË Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛËÁËı› ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô. ∂›Û˘, ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ó¤·˜ ÚÔÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë Ó¤· ÚÔÌÂϤÙË ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘

‹‰Ë ÂÎÔÓËı›Û˘ ÌÂϤÙ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÛÙ· 14 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. “∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·ÚÙ›Ó˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘, “·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ ‹‰Ë ÂÎÔÓËı›۷ ÌÂϤÙË, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ 14 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È, ηıÒ˜ ı· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÛηÊÒÓ. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Û Ӥ· ı¤ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Ì ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜, Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ› Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÏÈ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ı· ÂÎÔÓËı› Ó¤· ÚÔÌÂϤÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙȘ ™·ÚÙ›Ó˜, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Ì ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘ÊÙ›” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

∫·Ù¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ·, Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¢ÂηÙÚ›˜ off shore ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜

‡Ù ̛·, Ô‡Ù ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ 13 Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ (off shore) η٤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞Ó Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â͈¯ÒÚÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2012 Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËΠ·fi ÙÔ 3% ÛÙÔ 15%, Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÌÂÈÒıËηÓ...

™‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ∞ ¡∂∞”, ÔÈ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ 8 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È 5 ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÛ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ 2010. ∏ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’), ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Î·È ÔÈ ¢.√.À. ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÌfiÓÔÓ Ì›· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi Â͈¯ÒÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÁÈÓÂ Î·È ·˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· η٤‚·Ï ηÓÔÓÈο ÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÛÂ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘, ÌfiÓÔÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ∂ÊÔÚ›· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Â͈¯ÒÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. √ ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 15%, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘fi ÙË ÛΤË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. B¤‚·È·, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍ·ÈÚ› ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ off shore ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Â͈¯ÒÚȘ Î·È ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ÂÊÔڛ˜ Î·È ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜. ΔÔ fiÙÈ ÔÈ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ·ÛʷϤ˜ ÊÔÚÔÏÔ-

● √‡Ù ̛·, Ô‡Ù ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ 13 Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ (off shore) η٤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ÁÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙȘ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¯ÚfiÓÈ· Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ offshore ‰ÂÓ ÌÂÈÒıËÎÂ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·˘-

√È È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¢Ã ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ√ ۈ̷ÙÂ›Ô ÙˆÓ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Û˘

¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÙfiÈÓ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ì›ÛıˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙÚÔÔÏÔÁ›·-Ù·ÊfiϷη ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Û·Ï·ÌÔÔÈ›ٷÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, “˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ “¤Ú·Ó Ù˘ ¿‰È΢ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Î·ÓfiÓ˜, Ô‰‹ÁËÛ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Û ηٿıÏÈ„Ë, ·fiÁÓˆÛË Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ”. ∂Âȉ‹ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ “ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ Î·È ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ π‰ÈÔÎً٘ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢.Ã. Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·Û˘Ï›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ı· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· - Ù·ÊfiϷη ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÛÙÈ΋˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ∂.ª.¶., ∞.¶.£, Î·È ¶.£. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÛÙÈ΋˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 , ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÙÔ ∂.ª.¶., ÙÔ ∞.¶.£ Î·È ÙÔ ¶.£., ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi, Ô ™.∞.™.£. Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ “open call” ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 23/11/2012 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ http://sustainablemobility.blogspot.com Î·È ÛÙÔ www.ceam.gr.

Í‹ıËÎÂ: ∞fi 789 ÙÔ 2010, ÔÈ ÂÓÂÚÁ¤˜ Â͈¯ÒÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 829 ʤÙÔ˜. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì›· off shore ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ∞ÚÈıÌfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªË-

ÙÚÒÔ˘. ªfiÏȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢.√.À. ªÂ ÙÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ, ηÙfiÈÓ ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË off shore ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢.√.À. ÚfiÛÎÏËÛË Î·È, ·Ó ‰ÂÓ ··ÓÙËı›, ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Â͈¯ÒÚÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ 2003, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÛ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ï‹ÚÔ˘˜ ‹ „ÈÏ‹˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÈηÚ›·˜ Û ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û η̛· ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢OY Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. H ‰‹ÏˆÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 20‹ ª·˝Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ·fi ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈfi ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ·ÁÔÚ·›· ·Í›· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ôff shore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2,93 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ Ï›ÛÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Â͈¯ÒÚÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ, fiˆ˜ ∞Ó‰fi-

Ú·, ∞ÓÁÎÔ˘›Ï·, ∞ÓÙ›ÁÎÔ˘· Î·È ª·ÚÌÔ‡ÓÙ·, ∞ÚÔ‡Ì·, ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ª·¯¿Ì˜, ª·¯Ú¤ÈÓ, ªÂÏ›˙, μÚÂÙ·ÓÈÎÔ› ¶·Úı¤ÓÔÈ ¡‹ÛÔÈ, ¡‹ÛÔÈ ÙÔ˘ ∫Ô˘Î, ¢ÔÌËÓÈηÓÈ΋ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙ›·, °È‚Ú·ÏÙ¿Ú, °ÚÂÓ¿‰·, °°Î¤ÚÓÛÂ˚- ™·ÚÎ Î·È ∞ωÂÚÓ¤È, ¡‹ÛÔ˜ ÙÔ˘ ª·Ó, ΔÛ¤ÚÛÂ˚, §È‚ÂÚ›·, ¶ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ ÙÔ˘ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ M·Ï‰È‚ÒÓ, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ¡‹ÛˆÓ ª¿ÚÛ·Ï, ¶ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi, ªÔÓÙÂÚÛ¿Ù, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ÚÔ˘, √ÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ ∞ÓÙ›ÏϘ, ¡›Ô˘È, ¶·Ó·Ì¿˜, ™·Ìfi·, ™Â¸¯¤ÏϘ, ∞Á. §Ô˘Î›·, √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ∞Á. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ Î·È ¡¤‚Ș, ÕÁ. μÈΤÓÙÈÔ˜ Î·È °ÎÚÂÓ·ÓÙ›Ó˜, ΔfiÓÁη, ΔÔ˘ÚΘ Î·È ∫¿ÈÎÔ˜, ¶·Úı¤Ó· ¡ËÛÈ¿ ÙˆÓ H¶A Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ μ·ÓÔ˘¿ÙÔ˘.

Δ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ™ÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηÙ‚¿ÛÂÈ ÚÔÏ¿ ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¯ı˜. √È ÙÚÂȘ ∂ÊÔڛ˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘. ◊‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ·Ú¯Â›ˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙË ¢.√.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 14 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÛÙË ¢.√.À. ™ÎÈ¿ıÔ˘ 5 Î·È ÛÙË ¢.√.À. ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 4. √È ÙÚÂȘ ∂ÊÔڛ˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈο ∫∂¶. ¢∏ª√.™.

™‡Ìʈӷ Ì ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂

∂ÎÔ›ËÛË Î·È fi¯È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Δ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÎÔ›ËÛ˘ Ù˘

‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‚ϤÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “ªfiÓÔ ˆ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰‹ıÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·fi ÙËÓ ∞¡∂μ√ ∞∂. ¢¿ÛË, ‚ÔÛÎfiÙÔÔÈ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, ·Ú·ÏȷΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· “‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›” ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ η˘¯È¤Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎÔÏÔ˘ı› “ηٿ ÁÚ¿ÌÌ·” ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÁÈ· ÙÔ “ÍÂÔ‡ÏËÌ·” Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ “‚È¿˙ÂÙ·È” , ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Â‡ÛËÌ·, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂίˆÚÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Úı¤Ó˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ì ¢·›ÛıËÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (¶ÏÈ·Û›‰È, ∞ÁÚÈfiϢΘ, §¤Û¯È·ÓË, ∞Á. μÏ·Û›Ô˘, √ÍÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¢Ú¿ÎÂÈ·˜, Î.¿.), ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 10% ¤ˆ˜ 20% (·Ó Á›ÓÔ˘Ó Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ) Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 3.000 ÛÙÂÌ. (.¯ ·fi ÙÔ ¶ÏÈ·Û›‰È Î·È ÙȘ ∞ÁÚÈfiϢΘ - 8.700 ÛÙÂÌ., ÌÔÚ› Ó· ÂÎÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 870 ÛÙÚÂÌ., ·fi Ù· 23.450 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÔÍÈ¿˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ù· 2345ÛÙÚÂÌ., ·fi Ù· 6.500 ÛÙÚÂÌ. ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Á. §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, Ù· 650, Î.¿.). Δ· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÂÚ› “·ÍÈÔÔ›ËÛ˘”

● ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÎÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‚ϤÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞¡∂μ√

Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ Ï·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ fiÔȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Á›ÓÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ, ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ‰Â ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂›Û˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‰‹ıÂÓ ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ) Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ‹ ‰ÂÓ‰ÚÔηÏÏÈÂÚÁÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË “ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ” Î·È “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜” , ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈ΋˜, ‰‹ıÂÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ “·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜” , Ô˘ ÙË ÁÂÓÓ¿, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·È-

Ù·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΤډË, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο! ∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘. ∏ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi Ì·˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÌÔÓfi Ì ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜), Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô”.


M·ÁÓËÛ›· 16

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ 39˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ 1973. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ¯ı˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜. √È ÂÂÙÂȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ¿ÏϘ ‰‡Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ë Ì›· Ì ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ë ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ∫¡∂. ºÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “æˆÌ› - ¶·È‰Â›· - ∂Ï¢ıÂÚ›·” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

● √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘”

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ï·Ù›·. “∏ ÊÂÙÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰¤ÛÌÈÔ˘˜ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ªÂÛ·›ˆÓ·, ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙË Ì¤ÁÁÂÓË ÙˆÓ ÈÔ ÛÎÏËÚÒÓ Î·È ÏËÛÙÚÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜... ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÂηӛÎÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· æøªπ¶∞π¢∂π∞-∂§∂À£∂ƒπ∞, ∂£¡π∫∏ ∞¡∂•∞ƒΔ∏™π∞, §∞´∫∏ ∫Àƒπ∞ƒÃπ∞, Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙfiÙÂ Û˘Óı‹Î˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÎfiÌË Â›Î·ÈÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›-

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∫¡∂ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜”

ÓˆÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÁÒÓ· ∂ÚÁ·ÙÒÓ Î·Ï› ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì·˙Èο ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÁÈ·Ù› Ë Ù·ÍÈ΋ Ì¿¯Ë Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙfiÙÂ, ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “°È· ¤Ó· Ì·¯ËÙÈÎfi ΛÓËÌ· ·Ó¤ÚÁˆÓ/ÂÈÛÊ·ÏÒÓ/ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ” . √È ÂÂÙÂȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏϘ ‰‡Ô Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË

›¯Â ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜. √ Î. ¶ÔÏ›Ù˘ › ˆ˜ “ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô “æˆÌ›, ¶·È‰Â›·, ∂Ï¢ıÂÚ›·” Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ˙ԇ̠ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ¿ÏÈ ·Ó¿‰˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Ô ÂÎÊ·ÛÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Û ·-

ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ˆ˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 80 ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙȘ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ó·˙ÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÂÍÂÁ›ÚÂÙ·È, ηıÒ˜ ¿ÓÙÔÙÂ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ 1973 Ô˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·˘ıfiÚÌËÙ· Î·È ·fi Ù· οو Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. §·Áfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ˘ 1973 Ì ÙȘ ÛËÌÂ-

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ë ∂§ª∂, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛοψÓ, ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›. ªÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ë ∞¡Δ∞ƒ™À∞ Î·È ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Î·È ÊÔÚ›˜. ∏ ¿ÏÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ¶∞ª∂ ¶∞™À - ¶∞™∂μ∂ - ª∞™ - √°∂. ªÂÙ¿ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›˜ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi οÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ (∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶.£. Î·È ∞¢∂¢À), ÌÂ

ÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜. “∏ ÊÂÙÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο Â›Î·ÈÚË. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· “æˆÌ›, ¶·È‰Â›·, ∂Ï¢ıÂÚ›·” Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙfiÙÂ, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰˘Ó·Ù¿ Û fiϘ ÙȘ Ï·Ù›˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ ‰È·‚›ˆÛË, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›· Î·È ˘Á›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∞ÎfiÌË ¯ı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∫¡∂, fiÔ˘ Ì›ÏËÛÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··Ú›˙Ô˜, ÂÓÒ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ 1973. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¿Ï˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ÔχÙÈÌ· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹.

AÓ·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÌÓÂfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÁÈ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÌÈ· ·ÓÙÈÏ·˚΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˘ËÚ¤ÙË Í¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ¶·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™·Ì·Ú¿ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∫Ô˘‚¤ÏË Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ ÙË ‚¿Ú‚·ÚË, ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ “ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋” . √È Ì¤Ú˜ Ù˘ fï˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜. ∏ ›‰È· Ë ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÚÁ‹, Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· Û¯¤‰È· Ù˘. μ¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡, Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜, ΢ÓÈÛÌÔ‡, ·Ó·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √

√π ¯·ÌËÏÔ› ÌÈÛıÔ› ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ Î·È ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÙ¿ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë Ì›· ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ-

Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È „¤Ì·Ù· Î·È Â΂ȷÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È Ó· ÍÂÔ˘ÏÈ¤Ù·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÈÔ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ Ï·fi Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚfiÈη˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÌfiÓË ÂÈÚËÓÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ χÛË. ∂ÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¡¤· ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÌÓËÌfiÓÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ŸÌˆ˜, Ë 39Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛËÌ·‰Â‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ÛËÌ·‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. √ ™Àƒπ∑∞ ∂∫ª ‰›ÓÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘

·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ. ∏ ÒÚ· ·˘Ù‹, Ë ÒÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ” .

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ: “∏ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ¤ÌÂÈÓ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠٷ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Í¤¯·Û ıÂÏË̤ӷ Ù· ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÍÂοı·ÚÔ È‰È·›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÛ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ηٿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2013. ∞·ÓˆÙ¿ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·Ù·, Â΂ȷÛÌÔ›, Ï·ÛÙ¤˜ Î·È ÈÛ¯Ó¤˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ ·fi ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ÎÓÔÌË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË, ·fi ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ › „¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÊÔ‡ Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Î·È ¿ÏÏÔ ˘ÏÔÔÈ›. Ÿˆ˜ ÙÔ 1973, ¤ÙÛÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· fï˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È Ô Ï·˚Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ Ì·˙ÈÎfi Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÈÍ ‰˘Ô ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª Û ‰‡Ó·ÌË ÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜” .

∏ ¢∏ª∞ƒ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ·

ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. ™ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ·‰È¿ÎÔË Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›·. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÒÙÈÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÈÔ Ï·ÙÈ¿ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË

∞fi ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘

ÕÚÓËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÔıÂÙËı› ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·Ó ı· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ º˘ÛÈ΋˜ Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¿. ™ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙÚÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ

‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÚÓËÛ˘ ‹Ù·Ó ÚÔ¯ı¤˜, fiÙ·Ó ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Ë Ì›· ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ∂›Û˘ ÚÈÓ Ì¤Ú˜ ›¯Â ·ÚÓËı› ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È Ì›· ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· £Â·ÙÚÔÏÔÁ›·˜ Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ı· Ï¿Ì‚·Ó ÌÈÛıfi Á‡Úˆ ÛÙ· 300-400 ¢ÚÒ. √ ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ηıÒ˜ ÌÔ-

Ú› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙfiÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¶ÚÈÓ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¤Ó·˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ï¿Ì‚·Ó ÌÈÛıfi Á‡Úˆ ÛÙ· 1.100-1.200, ÂÓÒ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙ· 700-800 ¢ÚÒ. ªÂ ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ Ôχ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ; º·ÈÓfiÌÂÓÔ ¿ÚÓËÛ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ‹ ·Ú·›ÙËÛ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Â-

ÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, fiˆ˜ ÌËÙ¤Ú˜ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÓ‹ÛÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·. ¢ËÏ·‰‹, “fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿-

ÙˆÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وӔ .

¢‹ÏˆÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌӋ̘, ı˘Û›Â˜, ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ·Í›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ¯ÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ȉ¤Â˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â›Î·ÈÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· ‰ÒÛÂÈ Ì οı ̤ÛÔ Î·È ÙÚfiÔ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ·ÔÌÔÓˆıÔ‡Ó ·ÎÚ·›Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÂÌ‰ˆıÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÔÈ ·Í›Â˜ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤Ó· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·”.

ÓÔ˘Ó 700-800 ¢ÚÒ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌË ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜” . °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·Ó¿ Ô ›Ó·Î·˜ Ì ÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010. ŒÙÛÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÌfiÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈΛ οı ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

√È ·ıÔÏfiÁÔÈ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘

¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™Â ¤Í·ÚÛË ÔÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡

 ¤Í·ÚÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·fiÙÔÌ˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÂÓÒ Û ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÛÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ú‰ÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ‰È·‚ËÙÈÎÔ›, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Î·È ÁÂÓÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ.

√È ·ıÔÏfiÁÔÈ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘. √È ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Ì ‚‹¯·, ˘ÚÂÙfi, Ú›ÁÔ˜ Î·È ·ÙÔÓ›·. ™Ù· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÔÛËÏ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÚfiÏË„Ë. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ·ıÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, “ÔÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ˜, Ó¢ÌÔӛ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓȘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Î·È Î·Ú‰È·Î¤˜ ·ı‹ÛÂȘ ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ٤ÙÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·” . √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÁÚ›˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi, ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ·fi ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÈÒÓ. º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘,

ÚÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙÔ Δ·Ì›Ô. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ì›· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

∂Ï¿¯ÈÛÙË Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË

fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È ‰È·-

ı¤ÛÈÌÔÈ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤ-

¶Ôχ ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Û ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜. Ãı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÚÔ˜ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 600.000 ¢ÚÒ. °È· Ù· ‰ÂηÙÚ›· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·-∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2012 220.620 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ¤Ó· ÔÛfi 39.100 ¢ÚÒ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛfi ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 60.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” , Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 50%. 줂·È· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2012 ÔÈ È·ÙÚÈΤ˜, Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÙÔ 1.600.000 ¢ÚÒ, Ù· 39.100 ¢ÚÒ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “¢ÈÎÙ‡Ô˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›” Δ∞ ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, ÙÔ˘ Á.Á. ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ °. ™Ô‡ÚÏ· Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈϤÔÓ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˆ˜ ·ÏÏËϤÁÁ˘Â˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË - ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·È‰ÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.

∂ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˯ËÙÈÎÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˯ËÙÈÎÔ‡˜ ÛË-

¶·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÎfiÌË 25

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ó¤· Ê·Ú̷Λ· ÛÙÔ μfiÏÔ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 26 Î·È 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ 20 - 25 Ó¤· Ê·Ú̷Λ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜. ¶ÚÒÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ Ô˘ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·ı·ÚÔ‡ ΤډԢ˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¡Ô-

Ìfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 230 Ê·Ú̷Λ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 150 ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· 80 ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙfiÛÔ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÔÈÍ·Ó 20-25 Ó¤· Ê·Ú̷Λ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi. “øÛÙfiÛÔ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ “ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ fiÛ· Ê·Ú̷Λ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, fiÙ·Ó ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. °È·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2010, Â›Ó·È Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÁÔˆÏ›ˆÓ ∞∂ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÔ˘ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·” . Δ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË Stat Bank (ÙÚ¿-

Â˙· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ). ™Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ “Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛËÌ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ˘: ∞fi ÙÔ˘˜ 11.000 Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ 250 Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ 5.500 Έ‰ÈÎÔ›, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ 500

Έ‰ÈÎÔ› Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 70% ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™Â Â›Â‰Ô ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·fi ÙȘ 250 Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 100, ‰ÈfiÙÈ ı· ηٷÁÚ·Ê› Ì›ˆÛË ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÂÏÈο, Û˘Ó¤ÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¯ÔÓ‰ÚÂÌÔÚ›Ô˘, ·fi ÙȘ 150 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ı· Ì›ÓÔ˘Ó 40 Û·Ó

ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌÒÓ, Ì 10 ‹ 12 ÔÌ›ÏÔ˘˜. ∞fi Ù· 10.500 Ê·Ú̷Λ· Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· Ì›ÓÔ˘Ó 7.000 Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË 5.000. ΔÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ù· Ê·Ú̷Λ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ·” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, Û ʿÛË “ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜” Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 - ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 12.000 - Ê·Ú̷Λ·, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.000 Â›Ó·È ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, fiÔ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) ŒÁÎÚÈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013. 2) ∂ÎÏÔÁ‹ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012. 3) ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜. §‹„Ë ·fiÊ·Û˘. 4) ¢È¿ÊÔÚ· ηْ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, fiÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Úı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÔÙÂÏ› ¿ıÏÔ ˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏÔ› Ù˘ÊÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ( ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ¶·Á·ÛÒÓ - 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ - ∑¿¯Ô˘, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ, ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - °. ¢‹ÌÔ˘, Î.¿.) οÓÔ˘Ó ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Î·È ÌË ·ÛÊ·Ï‹ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹: ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ; ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂˆÓ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜;


M·ÁÓËÛ›· 18 √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Û ·ÁÔÚ¿ ÌÈÎÚÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ ™Δ∏¡ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ı¤ÛÂˆÓ (mini bus) ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ˆÚ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÚÔÛˆÈο. ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ∏ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, fiÙ·Ó Ô Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰ˆÚËÙ‹, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ, ηıÒ˜ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fi¯ËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ¯ı˜ (¶·Ú·Û΢‹) ÙÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ô Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, fiÔ˘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ô Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢‹ÌÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÌËı¢Ùԇ̠¤Ó· ψÊÔÚ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ” .

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

∂È·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ∞Ï·Ù¿ È΢ÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿, Ì ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· 99 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ·. ™¯ÂÙÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ‰È·ÊÒÓËÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ÛÙ· 99 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ 50. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰› Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. √Ìfiʈӷ, Â›Û˘, Ù¿¯ıËΠηٿ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

¢ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ϤÔÓ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿, Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÚÈÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ∞Ï·Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. √È ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ηÙÔÈ˘ - ηٷχ̷ٷ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Â›Ó·È, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ¿ÓÙ· ÁÓÒÌË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ìʈӛ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ë Ì›ÛıˆÛË Ù˘ ÓËÛ›‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ì ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÁÈ· 99 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÏÏ·Ï¿. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘, ηıÒ˜ Ë ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ‹Ù·Ó ÁÈ· 65 ¯ÚfiÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· 14 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, Ë ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ Â¤Ó‰˘-

Û˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1% ÛÙÔ 1,5%, Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2% ÛÙÔ 3%, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó Ô ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 3% Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· ı· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ 1998, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· ‡„Ô˘˜ 20.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Â‰Ò Î·È 14 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰··Ó‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 3.000.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.

ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ı· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 900 ÎÏÈÓÒÓ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· Â›Ó·È 26.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› 400 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜

Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙÔÓ ∞Ï·Ù¿, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ÛÙ· 99 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÚfiÙÂÈÓ 50. “ªÂ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ∫‡ÚȈӔ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ. ™˘ÓÂÒ˜, Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÍÂÎÈÓ¿. Δ· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ı· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞Ó Ë Â¤Ó‰˘ÛË Â›¯Â ˘ÏÔÔÈËı›, Û‹ÌÂÚ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ›¯Â ¤ÛÔ‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ‰‹-

Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó¿‰Ô¯Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Û›ÙÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fiÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ë ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ™ÒÌ· ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ „‹ÊÈÛÌ·, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÙÔ ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi 20 ·ÙfïÓ

™Â ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ™∂ ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÂÓÒ ϤÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ fiϘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∏ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, οÙÈ ¿ÏψÛÙÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Û‹Ì·Ó·Ó Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤Ï¢ÛË Î‡Ì·ÙÔ˜ ¯ÈÔÓÈ¿. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ¢∂™∂ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ÀËÚÂÛ›· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È Ì ÚÔÛˆÈÎfi 20 ·ÙfiÌˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ ∫Δ∂√, ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋, ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤‰ˆÛ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Ò‰Âη ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÍÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙË ¢∂™∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ‰¤Î· Ô¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ï·ÙȤÚ˜ Ì ÏÂ›‰Â˜, ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ, ÂÓÒ ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚȯıÔ‡Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô

Ô¯‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ Ô¯‹Ì·Ù· ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Û ÿÓÈ·, ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÒÛÙÂ Ë Â¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ı¤Û·Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹, ηıÒ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÁÈ· Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∫¿Ó·Ì ‹‰Ë ÙÔÓ ÚÒÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ¶Ï¤ÔÓ fiÏÔ˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫Δ∂√. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË fiÏË Ë ‰‡Ó·ÌË Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù·” .

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ¤¯Ô˘Ó Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛ›ÚÔ˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ·ÌÔ‡Ú˘. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È Ì 20 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ˆ˜ ˘ËÚÂÛ›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

√È ·ÁÚfiÙ˜ - ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ·

À¤Ú ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ À ¤Ú Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ “Farmers’ Market” ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ - ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜-·Ú·ÁˆÁÔ› ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈÎfi‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·, ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiÔ˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û ÏÈ·ÓÈ΋ ‹ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÒÏËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ “Farmers’ Market” ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ™ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÚÒÙË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÈÏÔÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ 30-35 ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆÏÔ‡Ó ·fi Óˆ¿ ÎË¢ÙÈο, fiˆ˜ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ̤¯ÚÈ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ·ÁÚÔ-

ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, Û ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 50% ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 1.800 ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÓÙÔÌ¿Ù˜ ÚÔ˜ 0,60 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1,30 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ (-54%), ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î·È ÈÂÚȤ˜ ÚÔ˜ 0,40 Î·È 0,50 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ 0,80-0,90 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi (-44%), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ ·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÚÔ˜ 3,5 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˚fiÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ 6 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ (-42%). “™ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. Δ۷ηӛη˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¢‹ÌÔ. ™ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· Â›Ó·È Ë ŒÓˆÛË ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÂȉÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜.

Δ∏¡ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2010 ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÔÙÚ›ÙË ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. £·Ó. ΔÛ·˘Ù¿ÚË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜. “ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ “Ë ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜ ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Ì 2ú/‰¤ÓÙÚÔ, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÔÙÚ›ÙË.

™ÂÈÚ¿ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û¯¤‰È· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Èı·ÓÒ˜ Û ¯ÒÚÔ ·Ï·ÈÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ÛÙË μ¤ÚÔÈ·, ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈÎfi‰·, fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÙÔ ·Ï·Èfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ √ÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜, ÙÔ ·Ï·Èfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÙÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ¿ÓÙˆ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ÔÈ “·Ú¿ÓÔÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fiÛÔÈ Î·È ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ˆÏËÙ¤˜” . Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ “Farmers’ Market” , Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÒÛÙ ٷ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿, Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¯ÒÚˆÓ. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ “Farmers’ Market” ·fi ÙȘ ·Ú·-

● À¤Ú Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ “Farmers’ Market” ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ - ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜

‰ÔÛȷΤ˜ Ï·˚Τ˜: ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·Ú·ÁˆÁÔ›, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, fiÙ·Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¤ÌÔÚÔÈ. ¢Â‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ “Farmers’ Market” ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¤Á·Û˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “Œ¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· Ó· ›ӷÈ

fiÛ· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. Δ۷ηӛη˜. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë „·Ï›‰· ÙÈÌÒÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ, ·ÔÛÎÔ› Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› Ì ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ fiÙÈ ˆÏÔ‡Ó Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÙÔ˘˜ Û ÙÈÌ‹ ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜. ŒÙÛÈ, Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚fi ÛÙÔ Ú¿ÊÈ. ∞Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ¤ÛÔ‰·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ΛÓËÙÚÔ Ó· ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ „·Ï›‰·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ.

∑ËÙ› Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ªÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ï¢ÛË ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ηÙfiÈÓ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Ô˘ ηÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË, ÂÓ¤Ù·Í ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¶™∂∞. ∞fi ÙfiÙ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. ªÂÙ¿ ·fi Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ԯϋÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∂§°∞ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë ÚÔÊÔÚÈ΋ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ

ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ ÁˆfiÓÔÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ, ÔÈ ˙Ë̛˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Û ·˘Ù¤˜. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÓ¿ Î·È ¤Ó· “°ÔÏÁÔı¿” fiˆ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 Î·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. £· ·Ú·Î·ÏÔ‡-

Û·Ì ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÎÈÓËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Û ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. Δ¤ÏÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ÁÚfiÙË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· οı ÂÈϤÔÓ ÂÓË̤ڈۋ Û·˜.

£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ ÌÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ Ô ∂§°∞ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·˘ÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Û·˜ ı· ÂÈÏ˘ı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆӔ ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ӕ .


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

ΔÛ·Áηڷ‰ÈÒÙ˘ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

μÔÏÈÒÙ˘ “ηٷÎÙ¿” Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÔÚ› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ °È·ÓӿηÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ ∞Û›·˜ ÙÔ 1979 ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∂ÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ Î·È ÂΛ ÛÙ¤ÚȈÛÂ, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ °È·ÓӿηÚÔ˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ù· Ó·˘ÙÈÏȷο, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη Î·È ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤Û· Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÈÓÂ˙ÈÎfi ÚÔ·‡ÏÈÔ.

ª

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫›Ó· ΔÔ˘ °. ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË

∏ “£” ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∫›Ó·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·ÔÛÙÔÏ‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Ù˘ ¶·ÓÎÈÓÂ˙È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ∫›Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈÔı¤·Ù·ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û ÙÚÂȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ÙËÓ ∫·ÓÙÔ‡ Î·È ÙË ™·ÓÁοË. √ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÂΛ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ °È·ÓӿηÚÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÓ¤˙Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ Ì·˜, ÙÔÓ Î. ΔÛÂÓÁÎ °È¿Ô, ÙÔÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· fiˆ˜ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ, Ô˘ ηٿ Û‡ÌÙˆÛË Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË. “√ μ·ÁÁ¤Ï˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â‰Ò Î·È ¤¯ÂÈ ·ÓÙÚ¢Ù› Ì ∫ÈÓ¤˙·. ∂›Ó·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Á·ËÙfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Ó Ôχ ηϿ, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÏÏËÓÈο Ê·ÁËÙ¿ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜” Ì·˜ ›Â Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î. °È·ÓӿηÚÔ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÂΛ ‚ڋηÌ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, fiˆ˜ Î·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫ÈÓ¤˙· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ °È·ÓӿηÚÔ˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜” , fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÏˆÓÂ: “¶¿ÓÙÔÙÂ

‹ıÂÏ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋. ¶·ÚfiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙȘ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ¤Ó· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ fi,ÙÈ Î·Ïfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% Ù˘ ÂÏ·Ù›·˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ Î·È ÙÔ 60% ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ· ÙÔ 90% ‹Ù·Ó ͤÓÔÈ. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÁÔËÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˘Ù¿ Ô˘ Ì ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . √ ŒÏÏËÓ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ Î·È fiÙÈ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. “∞ÎÔ‡ˆ ¿ÓÙ·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ, “ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙË ™·ÓÁÎ¿Ë √ Î. μ·Á. °È·ÓӿηÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô

● √ ΔÛ·Áηڷ‰ÈÒÙ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ °È·ÓӿηÚÔ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ (ʈÙfi ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô) ÌfiÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ∫›Ó·. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô Î. Δ˙ÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ‰È·ÙËÚ› ·Ï˘Û›‰· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ÛÙË ™·ÓÁοË. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ ÛÙË ™·ÓÁÎ¿Ë Î. ∂˘ı‡ÌË ∞ı·Ó·ÛÈ¿ÛË ÂÈÛΤÊıËΠ¤Ó· ·fi Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “MILOS” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒËÓ Á·ÏÏÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ì¿ÁÂÈÚ· Î. ∞fiÛÙÔÏÔ √‡Û· ·fi Ù· μ·ÛÈÏÈο Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. “™ÙÔ Ì·Á·˙› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·È Í¤ÓÔÈ. ∫·È ‚¤‚·È· ¿ÓÙ· Ì·˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™·ÓÁο˘” ϤÂÈ Ô Î. √‡Û·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÂΛ ÙfiÛÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫›Ó·. “√ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ· ÚÈÓ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰ÂÓ Â›¯· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” Ì·˜

ϤÂÈ Î·È Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ¤˙ËÛÂ. ¶ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ù·Ó ÛÙ· μ·ÛÈÏÈο £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û Âȯ›ÚËÛË ·ÏÏ·ÓÙÔÔÈ›·˜. ∫·ÎÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË “¯Ú˘Û‹” ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‚ڋΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙË ™·ÓÁοË. “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û‹ÌÂÚ· ‰Ò. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÛοÚÙÔ” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡„ÂÈ Î·È ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ª·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÔÎÙÒ ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· μ·ÛÈÏÈο £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ∫ÈÓ¤˙· ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ì·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì·ÎÏ·‚¿ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ηʤ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “MILOS” , ¿ÂÈ Ôχ ηϿ.

ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 23-25 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 20723 ñ ∫ÈÓ. 6999 894 894 ñ 6974 12 48 21 ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·

ñ

TËÏ. 24210 35532, 6978911487

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ.-Fax: 24210-53857, ÔÈÎ. 24280-91809 Δ.∫. 38222 μ√§√™

● ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· “MILOS” ÛÙË ™·ÓÁÎ¿Ë Î·È ÛÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ √‡Û·˜

“∂›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÂÌ¿ÙÔÈ. ∞Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ.

¢ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¢ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙË ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÎÚfi-

ÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·. ∂›Ó·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÛÙË ™·ÓÁÎ¿Ë Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÎÈÔ‡Û˘, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi. “ŸÙ·Ó ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙË. ∂Λ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÌÔ˘ ›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û›ÙÈ” .

1Ô ¯ÏÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙËÏ.: 24280 99710 www.aeriko-pelion.gr


ª·ÁÓËÛ›· 21

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

Èڛ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∏ ∫›Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿... ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫›Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ·Ó ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··Û¯ÔÏ› Û˘¯Ó¿ Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜ Ï·fi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. £· Ù· ηٷʤÚÂÙ” ‹Ù·Ó Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∫·È ÌÔÚ› ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ó· Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤Í˘ÓÔ˘˜, fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 1,5 ‰È˜. ÔÏÈÙÒÓ, Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÔ-

● ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ∫›Ó·˜ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Yuyuan, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¿ Ì·Á·˙¿ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·

ÚÈṲ̂ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ·ÁÔÚ¿. “√È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ï¿‰È, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎÈÓ¤˙Ô ÔÏ›ÙË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ˆ˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi ÚÔÛÒÔ˘” , Ì·˜ › ¤ÏÏËÓ·˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ·

ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·Û›, ·ÏÏ¿ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÚÁ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹, οÙÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ÃÈÏ‹, ÙÔ ÎÚ·Û› Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔı˘Ì›· Î·È fiÛ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫›Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ” .

√È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·Á·Ô‡Ó Î·È ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘. ΔÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ-

ÏËÓÈÎÔ› ̇ıÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ . ŸÔÈÔ ∫ÈÓ¤˙Ô Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ̷˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘ “™ÈÏ¿” (Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ËÏ·‰‹), ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, οÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. “°È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ·ÔÙÂÏ› fiÓÂÈÚÔ ˙ˆ‹˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ηıÒ˜ Ë Ï¤ÍË ∂˚Ù˙›Ó ÛÙ· ÎÈÓ¤˙Èη ÛËÌ·›ÓÂÈ ∞Á¿Ë” Ì·˜ ›Â Ô ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ Ô˘ Ì·˜ Û˘Ófi‰Â˘Â. ∏ ·Á¿Ë ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Û οı Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, fiˆ˜ Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ı Ϸfi ̠ͯˆÚÈÛÙfi Ì¿ÙÈ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙË Ì›· ηÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ÔÈ Ï·Ô› ·fi ¯ÒÚ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫›Ó·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ¯ÒÚ˜ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì Û‚·ÛÌfi. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·‰È¿ÊÔÚ·. °. ΔÛÈÁÎÏÈʇÛ˘

∏ ʈӋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∫›Ó· ™∂ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1,5 ‰ÈÛÂη-

ÙÔÌ̇ÚÈÔ Ôϛ٘, ÙÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ïfi Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ∫·È fï˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¢ÈÂıÓ¤˜ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ∫›Ó·˜ CRI, Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÂÎÔÌ¤˜ Û 69 ÁÏÒÛÛ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. ™ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫›Ó· ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÚıÚ· Î·È ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫›Ó·.

°ÈÁ¿ÓÙÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ ∫›Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ›Ù ¤ÓÙ˘·, ›Ù ڷ‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο, ›Ù ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿. ŸÏ· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ȉȈÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¯·ı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÔ Î¿ıÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ··Û¯ÔÏ› ·fi 2 ¤ˆ˜ 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ fi,ÙÈ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ Nanfang, ÛÙËÓ ∫·ÓÙÔ‡, Ô˘ ··Û¯ÔÏ› 10.700 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂΉ›‰ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ÓÙ˘˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ¿ÏϘ ¤ÓÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜. ∏ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Â›Ó·È Ë “ÃÈ-ªÈÓ” Ô˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 1,8 ÂηÙ. ʇÏÏ·. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·Ó Î·È Ë ÊˆÓ‹ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·. ™¯fiÏÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙ¿, “Îfi‚ÔÓÙ·È” ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÂÓÒ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ‰›ÎÙ˘· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘. ∞fi ¤Ú˘ÛÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫›Ó· ÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì ٛÙÏÔ “¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” , ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì ÙȘ ¢ÎÔϛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰Ôı› χÛË.


∞Ó·‚ÔϤ˜ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ ™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

ÛÂÏ. 23,27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

μ√§∂´

™ÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÛÂÏ. 27

“ŸÚıÈÔ˜” ÛÙË ¢Ú¿Ì· ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË ¢fiÍ·

ÛÂÏ. 24

¢’ ∂£¡π∫∏

ΔÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÂÏ. 23

ª¶∞™∫∂Δ

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ÛÂÏ. 27

°È· ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ “˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó” ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 25


™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

√ ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™ £∞ ∞¡∞ª∂Δƒ∏£∂π ∞Àƒπ√ ™Δ√ μ∂§∂™Δπ¡√ ª∂ Δ√¡ ∞¡¢ƒ√ÀΔ™√ °ƒ∞μπ∞™

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

ªÂ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË

∂ÎÙfi˜ Ì ¶∞√∫ ·‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋

ÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÂÙÈÓfi ·ÁÒÓ· ¤‰Ú·˜ ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” .

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ °È· Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÚ›· Ì›· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘ÚÔ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Ù· ‹Á·Ó ÂÚ›ÊËÌ· ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο ¿ÓÂÙ· ÙËÓ ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ °Ú·‚È¿˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË Ó›ÎË ‰ÈfiÙÈ Ì ÙÔ ÚÂfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∏ ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ̠ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

√ ¢. ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞˘Ùfi ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË “£” Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘: “ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ηϋ ÔÌ¿‰· Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤·È˙·Ó ÛÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿-

‰Â˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Èı·Ófi Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· Â›Ó·È ‚·Ú‡˜, οÙÈ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ‰ÈfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Ù¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ŸÌˆ˜ ›̷ÛÙ Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì οı ‰˘ÛÎÔÏ›·. ∞Ï¿, ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì·Ù˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ·Ó ÙÔ Á‹Â‰Ô Â›Ó·È ÛÙÂ-

ÁÓfi ÙfiÙ ı· Ì·˜ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÔÈÔÙÈο Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi μÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î·È ªϤÙÛ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚¿ÛÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÔÓ‹ıËΠfiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. √ Î. ª·Î¿Ï˘ Â¤ÏÂÍ 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ‰‡Ô Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ªÔ˘Ú›Ù·˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °¿ÚÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙfiÏÔ˜, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, °Ô‡ÙÛÔ˜, ∫fiÎη˜, ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ™. ª·Î¿Ï˘, ª›Î·˜, ¶¿Û¯Ô˜, ƒ¤‚˘, ƒËÁ›ÓÔ˜, ƒÔ˘Î¿˜, ™·ı‹˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ã·Ù˙‹˜. ΔÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ Î. ∞ÁÁÂÏÔ‡Ï˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘ Î.Î. ∑¿¯Ô Î·È °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∫fiÎηÏ˘ Ù˘ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÁÒÓ˜: ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ °Ú. ∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘-§·Ì›· ƒÂfi: ∞›ÔÏÔ˜ ∫·Ú.

23

ΔÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¶∞√∫ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ΔÚÈ·Ó‰Ú›·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 15.00. √ “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” , Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì›· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ‹˜: “Δ· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÌÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÙÈ ¿ÓÙˆ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Û ÂÌÂÈÚ›· ‰ÈfiÙÈ ÏËÓ Ù˘ ΔÛÈÚ‰¿ÓË ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔ¤Ï˜ Â›Ó·È ¿ÂÈÚ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜”. √ μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë °¿ÙÛÈÔ˘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂ̘ Â›Ó·È ÔÈ: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÏfiÓÙ˙·, ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ª. ™¯Ô˘Ï‹, ∫·Ï·Ìԇη, ΔÛÈÏÈÒÓË, ∑·¯·Ú¿ÎË, ∫ÔÓÙÔ‡, ™‡ÚÌÔ˘, §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™·˝ÓÔ˘, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ∂. ™¯Ô˘Ï‹ Î·È μ¤ÙÛÈη. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ¶¤ÏÏ·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔÓ Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Î·È ÙËÓ Î. ∫Ô˘·Ú¿ÓË Ù˘ ›‰È·˜ ŒÓˆÛ˘. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 15.00 ∫Ú‹ÛÛ˜ ƒÂı.-°Ï˘Ê¿‰· ∫˘Úȷ΋ 18/11 12.00 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 14.30 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. 15.00 ∫·‚¿Ï·-ÕÚ˘ 15.00 ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. °.¶.

∏ Δ√¶π∫∏ ∞£§∏Δπ∫∏ E¡ø™∏ ºπ§√•∂¡∂π ∞Àƒπ√ Δ√¡ ¶Àƒ∞™√ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£ μ’ °À¡∞π∫ø¡

ªÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 2002 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ:

™ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Ì ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

¶·›‰Â˜

ΔË Ó›ÎË ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙÔÓ

* ∞Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎfi˜-¢‹ÌËÙÚ·, πˆÏÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ¢¿ÊÓË-∂.ª.∞. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ·ÏÏ¿ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ Û ¤Ó·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎfi˜¢‹ÌËÙÚ·, πˆÏÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ¢¿ÊÓË-∂.ª.∞. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞‹ÙÙËÙÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì ÔÎÙÒ Ó›Î˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë ·ÒÏÂÈ· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·˘Ï·›· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· fiÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ·

Ì·Ù˜. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÂÓÒ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ Â›Û˘ ÙÚ›ÙÔ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ∂›Û˘ Ë ∞.∂. 2002 ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ∞‡ÚÈÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi˜-¢‹ÌËÙÚ· Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ∂∞∫ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ù˘ 9˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ πˆÏÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ¢¿ÊÓË-∂.ª.∞. Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ∂∞∫ Î·È ¡Â¿ÔÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÕıÏÔ˜¢È·ÁfiÚ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ Ù˘ °’ ∂¶™£ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi π¿ÛÔÓ·.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋ Î·È Ù˘ 6˘ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 °Ë. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘: ∫·¤ÛÈÔ˜, ¢¿‚ÈÔ˜, ΔÛ·Ì·‰È¿˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞ÎÚfiÔÏË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫fiÎηÏ˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 15.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∑‹ÛÈÔ˜, °Î¿Áη˜ (·Ú. μڿη˜). °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002£ËÛ¤·˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿˜. ∫˘Úȷ΋ 18/11 ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 11.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¶‡Ú·ÛÔ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ¶ÙÂÏÂÔ‡, 12.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ- ™ÎÈ¿ıÔ˜: ª·ÙÛԇη˜, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ∞ıËÓ·›Ô˜, ∫·Ï·Ù˙‹˜. * ΔÔ ·È¯Ó›‰È ∂ıÓÈÎfi˜-¢‹ÌËÙÚ· ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 15.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-¡.∞. ¡›Î˘: ¢·Ïԇη˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-ΔÔÍfiÙ˘: ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 18/11 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ÷ڂ¿Ï·˜, ª¤ÏÔ˘, ∫Ô˘‚¿Ù·

(·Ú. ∑·ÚÌÔ‡Ó˘). ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 11.30, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜: ∞. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ª·˚Ú¿Ì˘, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¶ËϤ·˜-∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ÕıÏÔ˜-¢È·ÁfiÚ·˜: μÏ¿¯Ô˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. * √È ·ÁÒÓ˜ ¢¿ÊÓË-∂.ª.∞. Î·È ÙÔ πˆÏÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ·Ó·‚Ï‹ıËηÓ.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘,15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, ∞. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∞¯ÈÏϤ·˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, μ·˙Ô‡Ú·˜. ∫˘Úȷ΋ 18/11 ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿˜, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ™Ê˘Ú‹˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜.

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ¶ÚÂÌȤڷ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¶·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1998 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ), ¶ÚÔ·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ) Î·È ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ

™¿‚‚·ÙÔ 17/11 °Ë. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 11.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜: ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 18/11 ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡›ÎË: μ·˙Ô‡Ú·˜.

¶ÚÔ·›‰Â˜ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 10.30, ¶‡Ú·ÛÔ˜-ÕıÏÔ˜: ∫·¤ÛÈÔ˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 09.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞¶√μ: ∫·Ï·Ù˙‹˜. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 11.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡›ÎË: ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜.

ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 12.00 ¡›ÎË 2-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: º. ∑·ÚÌÔ‡ÓË. 12.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-ÕıÏÔ˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. 13.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: º. ∑·ÚÌÔ‡ÓË. 13.00 ¢¿ÊÓË-£ËÛ¤·˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. 14.00 ¶‡Ú·ÛÔ˜-¡›ÎË 1: º. ∑·ÚÌÔ‡ÓË. * √È ·ÁÒÓ˜ ÛÙ· ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ Volos Football Land ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ.

·˘ÚÈ·Ófi (15.00) ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ºÏÒÚÈÓ·˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ (Î·È fi¯È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ 2Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. “¶·›˙Ô˘Ì Ì ̛· ηϋ Î·È ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰·, ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ë̤ڷ. ∞˘Ùfi ÂÚÈ̤ӈ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∂Ì›˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ ηٿÏÏËÏ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ”. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÚfiΠÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙȘ ∞‚¿ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÚ·¯ı› Ô ¯È·ÛÙfi˜ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË, fiˆ˜ Î·È Ë º¤ÁÁÂÚ, Ô˘ Â›Û˘ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, °·Á¿Ú·, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∂, ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, §È¿ÎÔ˘, ª‹Ù·, ∫¤ÎÔ˘, ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ™·Ó¯·˙·ÚÈ¿Ó (Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰·), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘, ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·, ÷ڛÛË, ª·ÎÚ‹, ¶·Ù¤ÙÛÈÔ˘, ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë, ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË, ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, °ÈÔ˘Ú¤ÏË, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, °È·Ì·Ï‹, ∫·ÙÛÈÒÙË, ª·Î‰ÒÓ, ∫Ô˘ÙÛ·‰ËÌÔ‡‰Ë Î·È Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ΔÚÈηÏÈÓfi˜ Î. ª·Ó·Û‹˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘ Î.Î. ¶·Ù¿Î· Î·È ΔÛ·ÎÓ‹. * ΔÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Ô˘ ÚÔÛοÏÂÛ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. °.¶.


24

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

NOVASPORTS 1: 14.45 ÕÚÛÂÓ·ÏΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.15 ÕÚ˘-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2: 17.15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 21.30 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -ª(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 23.30 °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜-ΔÛ¤ÏÛÈ ª- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) OTE SPORT 1: 16.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-§¿ÙÛÈÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™·Ú·ÁfiÛ· -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 2: 14.00 ªÚ·Ô˘ÓÛ‚¿ÈÁÎ-ÿÓÁÎÔÏÛÙ·ÓÙ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË-ª¿ÁÂÚÓ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-™¿ÏΠ-∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ¡¿ÔÏÈ-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 23.45 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë -ª(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) OTE SPORT 3: 21.45 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-ª¿ÈÓÙ˜ -ª- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 23.45 μ·Ï¤ÓıÈ·-∂Û·ÓÈfiÏ -ª- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 04.00 º›ÓÈÍ-ª·˚¿ÌÈ -∑- (¡μ∞)

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ∏ FOOTBALL League ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÌ‚fiÏÈÌ˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ¡›ÎË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ “∂Ï ¶¿ÛÔ” ÛÙȘ 16.30 Î·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ÌÂÙ·‰Ôı› “˙ˆÓÙ·Ó¿” ·fi ÙÔÓ √Δ∂ TV. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÌ‚fiÏÈÌ˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ. ΔÂÙ¿ÚÙË 21/11 15.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¢fiÍ· ¢Ú. 15.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 15.00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∫·ÏÏÔÓ‹˜ 15.00 °È·ÓÓÈÙÛ¿- ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. 15.00 ∂·ÓÔÌ‹-¶·Ó·¯·˚΋ 15.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ -£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 15.00 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-ºˆÎÈÎfi˜ 16.30 ∫·ÏÏÈı¤·-¡›ÎË (OTE TV) 18.30 ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-∫·‚¿Ï· (OTE TV) ƒÂfi: ∞∂§

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 15.00 Δ∏ ¢√•∞ °π∞ Δ∏¡ FOOTBALL LEAGUE

™ÙË ¢Ú¿Ì· ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô ¤ÌÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¢Ú¿Ì· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙȘ 15.00 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ¢fiÍ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ì ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¢Ú¿Ì·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜.

∫·ÙÛÈ·Úfi˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ £·Ó¿Û˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È ™‡ÚÔ˜ °fiÁÔÏÔ˜. √È ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ı· Â›Ó·È ÔÈ ¶¤ÙÂÚ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ, £·Ó¿Û˘ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È ª·Ù›·˜ ªÔÏ¿ÙÈ, ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ §Ô˘›˜ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙ (‰ÂÍÈ¿), Ì ÙÔÓ °È·Ó›Î °ÂÓÁο ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Î·È Û 4-4-2, Ì ÙÔÓ ªÔÏ¿ÙÈ Ó· ·›˙ÂÈ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÓȤÙÂ, °ÂÓÁο ÛÙËÓ Â›ıÂÛË (Ô πÛ·Ófi˜ ı· ·›ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô ÂÈıÂÙÈÎfi). £¤ÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ô ΔÔÓÙfiÚ ∫fiÏÂÊ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ∞ÓȤÙÂ, ªÔÏ¿ÙÈ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ƒfiη, ™Ù·˘Ú¿Î˘, ∫·ÚÚ¿˜, °Ô˘ÛÔ‡Ï˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ¶·¿˜, °·Ï¿Ó˘, ªfiÚ·˜ Î·È ∫¿ÛÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∏ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜

Δ

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙË ¢Ú¿Ì·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÙfiÓˆÛ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È fiÏÔÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ “fiÚıÈ·” Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú·, ·ÚfiÙÈ Ë ¢fiÍ· ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ‰Ú·ÌÈÓÔ› ÛÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È·, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì›· Ó›ÎË Â› Ù˘ ∂·ÓÔÌ‹˜, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÂÓÒ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¢fiÍ· ÙË ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ¤‰ÂÈÍ ¤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ÎÚ¿ÙËÛ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ (ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜), ÛËÌ›ˆÛ ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‹Ú ÌÈ· Ôχ ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì 3-0. ŒÙÛÈ, Ë ÔÌ¿‰· “·Ó¤Ó¢Û” ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 17Ë ı¤ÛË, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Û ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¢fiÍ·˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. •¤ÚÂÈ Ù· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ Ù˘ ¢fiÍ·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰·. ∞Ó·ÛÙ·ÏÙÈο Ë ¢fiÍ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Û¿ÓÈ· Ë ¿Ì˘Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó (ÌfiÏȘ Û ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÁÎÔÏ). ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÎÌÂ-

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ™ÈηÏÈ¿ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ °Î·Ú·ÎÏ›‰Ë ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¢fiÍ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú·, ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Ù·ÏÏ¢Ù› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfi√ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ›¯Â ¤Ó· ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û˘Ó¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ò˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÁfiÓ·ÙÔ˘, ÛÙÔÓ Ù¤ÓÔÓÙ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ™Ù¿‰ÈÔ ¢O•A O§YM¶IAKO™ B. ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ (Û ÙÚÂȘ ·ÁÒ¢Ú¿Ì·˜ Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‰‡Ô flÚ· 15.00 √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ÎÚ·ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ). Ù¿ÂÈ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘, Û ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÏϿ÷Ù˙‹˜ ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ˙ÂÈ, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈ(¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜) 1. °Î›ÙÎÔ˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì›· ‹ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜, ÛÙ› Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË, ÎÏ›ÓÔ75. °Ô˘Ì¿ÁÈ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 6. Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ Ú·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂμÔËıÔ›: ÓÙ›·ÏÔ Î·È “¯Ù˘ÒÓÙ·˜” ÛÙËÓ 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 7. ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘ ÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. ¶·ÛÙڈ̿˜ Â›ıÂÛË, Ì ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Â19. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ 8. πÓÙ˙fiÁÏÔ˘ ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜), 4. °fiÁÔÏÔ˜ ÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÔÌ¿11. ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ ¤ÁÈÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ΔÛÈ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰·. 34. ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ 13. ∫ÔÓÙ¤ˆÓ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â(∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜) ΔfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ 36. ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜ Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ 23. ªÔÏ¿ÙÈ 55. ª¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfi4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 10. √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ 89. ªÈϤÓÎÔ‚ÈÙ˜ ‰Ô˘. √È “Ì·˘Ú·ÙÂÔ›” ¤Î·Ó·Ó Î·È Ï¢ÎÔÈ” ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÈÔΔ۷ηϛ‰Ë˜ 20. ∞ÓȤÙ 17. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ ¯ı˜ ‚›ÓÙÂÔ-·Ó¿Ï˘ÛË ÚÈÓ ÙËÓ Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ÂÈ(÷ÏÎȉÈ΋˜) 77. °ÂÓÁο 14. ∫¿ÂÏ ÚÔfiÓËÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ Ô ıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ·Ó·¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ™ÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô ¶·Ó¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¶. Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â “ηı·Ú¤˜” ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ¢ηÈڛ˜ Î·È ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞˘ÙÔ› ·fi ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ·Â›Ó·È ÔÈ: °Ô˘Ì¿ÁÈ·˜, ¢·‡ÎÔ˜, ÁÒÓ· Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ȤÛÙËΠηıfi- ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙˆÓ ª·Ù›·˜ ªÔÏ¿ÙÈ ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜, ¶ÂÚÂÚ›‰Ë˜, ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, ÏÔ˘, ÂÓÒ ‚ڋΠÙÚfiÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ. √ ÚÒÙÔ˜ Âͤ- ªÈϤÓÎÔ‚ÈÙ˜, ∫¿ÛÙÛÂÏ·Ó, ∞ÁÙ˙›‰Ë˜, Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÍÂ- ™¿ÓÙÔ˜, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ∫·ÌÈ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÓÈÒÙ˘, ƒÔ‡ÛÂÊ, ∫¿ÂÏ, ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜, Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. £¿ÓÔ˜, ∫·Ó›‰Ë˜ Î·È ÃÈÓÙ·ÙÛ¤ÏÈ. ∂ȉ›ˆÍË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·- Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ. ÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ó· √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌ· Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ï¿Ó· Î·È ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢fi- ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰Ô‡Ï„ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ Í·˜, ÚÂÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂ- Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ- √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¡¤Û·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ “ÎÏÂȉȿ” ÙˆÓ “Ì·˘Ú·Â- ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ‰ÂÓ ·Ó·- Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÒÓ” . ̤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤- Ù·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ Football ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó League, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ŒÙÔÈÌ· Ù· Ï¿Ó· ÙË ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 12:00 ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ πÌÚ·¯›Ì· ª·Î·- ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿. ∫¿Ùˆ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÁÈfiÎÔ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ- ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηı›ÛÂÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÙÂ- Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ °Î›ÙÎÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›- ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ô¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, Ì ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··- ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ ı· Â›Ó·È ÔÈ μ·ÁÁ¤Ï˘ ԛ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ ‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.

∫∞μ∞§∞

™Δ√ ¶§∞π™π√ Δ∏™ ¶ƒ√μ√§∏™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ Δ√À ∞£§∏ª∞Δ√™ ™Àªºø¡∞ ª∂ Δπ™ √¢∏°π∂™ Δ∏™ UEFA.

“ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ” ÙÔÓ ¶ÔÛ›ÓÎÔ‚ÈÙ˜

∂ÈÙÚÔ‹ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∂¶™£

∏ ∞¶√Ãøƒ∏™∏ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∫·‚¿Ï·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ μ·ÛÈϷο΢ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô μÈÏ›Ì ¶ÔÛ›ÓÎÔ‚ÈÙ˜. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “΢·ÓfiÏÂ˘ÎˆÓ” Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ηıÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·‰È¿ÊÔÚÔ˜.

ÈÙÚÔ‹ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ UEFA. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ˘fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Δ¿ÛÔ ª·Ù˙ȿη Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ÙÔÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi

ÙȘ Î.Î. ™ÔÊ›· ÿϷÚË, μԇϷ ΔÛ¿ÓÈÔ˘, ∂ϤÓË ∫Ô˘˙¿ÎË Î·È °ÂˆÚÁ›· ΔÛÈÙÔ‡Ó·, ÂÓÒ ‹‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫ÔÚÎfi‰ÂÈÏÔ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ˙ËÙ‹ıËÎÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÒÛÙ ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ô μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ô Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘

·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋˜

∫‡ÂÏÏÔ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË

μ’ ∂ıÓÈ΋, Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁˆ ·˘Ùfi (ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂΛÓË ˘‹Ú¯Â ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜) ¿ÏÏ·Í ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ 6˘ (·ÓÙ› 9/12 ÛÙȘ 2/12) Î·È Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ (·ÓÙ› 16/12 ÛÙȘ 9/12).


™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

§∞ƒπ™∞

∂π¡∞π ∞¶∞¡Δ∂™ ™Δ∏ ¡π∫∏ °π∞ Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ¡Δ∂ƒª¶π ª∂ Δ∏ §∞ƒπ™∞

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ª

 ¿ıÔ˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÚȯıÔ‡Ó ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘. ŸÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÓÙ¤ÚÌÈ (18.30) ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi Ù· 9.000 Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ‰¤ÛÌ¢ÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

™ÙÔÓ ...˘ÚÂÙfi ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ . ∞‡ÚÈÔ (18.30) Ë ¡›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League. Δ¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔÛȈı› ·fiÏ˘Ù· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È fiˆ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ηıÒ˜ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, fï˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, Ì ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ó· ·ÔÎÙ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “mikriliga.com” : “ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ·›ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ ·fi ÓÙ¤ÚÌÈ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ΔÒÚ· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÈÒÛÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌfiÏȘ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô 51¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‹ÚÂÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ·›ÍÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·¯ı› ·fi ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ Î. ª·ÓˆÏ¿˜ ‹ıÂÏ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Â›¯Â ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. √ ªfi˙ÈÓÙ·Ú Δ¿ÓÙÈÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ. ∂¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â› Î·È ·‡ÚÈÔ, ÙfiÙ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

∂ÎÙfi˜ “Ì¿¯Ë˜” Ô ΔÛ›Áη˜ ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜. √ ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÈÒÁ·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ΔÛ›Áη. ŸÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤ÓȈÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ı· Ï›„ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó Ì‹Ó·.¶Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ™ÙÂÊ¿Ó °ÎÔÓÙ¿, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘.

∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÔÓ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ

¢Â›¯ÓÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È -ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘- Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ï‹Ú˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡.

¢ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ªÈ· ·ÚfiÛÌÂÓË ÂͤÏÈÍË Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ 3.000 ·fi Ù· 9.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Ú ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÂÓÒ ÚÔηÏ› ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫ÂÚΛ‰· Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ı‡Ú˜ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ô·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Ì‹ˆ˜ οÔÈ· ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂§ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÎÈ fi¯È ÁÈ· ¤Ó·Ó “fiÏÂÌÔ” . ∞ÊÔ‡ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ô·‰ÒÓ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â

ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿Ô„Ë ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË ¡›ÎË, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙÔ› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂§. ∞ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜, fï˜, Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ 6.000 ı·٤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ·Ó Ù· 6.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó, ÙfiÙ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. 줂·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘Ì‚Â›, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÓÈÎËÙ‹˜ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ÕÏψÛÙ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ı¤·Ì· Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ϤÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Ù¤ÙÔȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿.

¶¿ÏÈ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¡›Î˘ °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ı· Î·Ï˘-

Êı› ÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ √Δ∂ TV. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ô OTE TV ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ·¢ı›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °‹Â‰Ô “°ÚËÁfiÚ˘ §·ÌÚ¿Î˘” Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 16.30 Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ √Δ∂ Sport 1.

ªÂ ¶ÈÂÚÈÎfi Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ∫20 ΔÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÌ¿‰· ∫20 Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙȘ 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League ¡¤ˆÓ. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÚÚ›˙Ô˜ Î·È ™ˆÙ‹Ú˘ ¶ÂÙÛÈ̤Ú˘, οÏÂÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘.

£∞ ¢π∞Δπ£∂¡Δ∞π Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ∞¶√ Δ∞ ∂∫¢√Δ∏ƒπ∞ Δ√À ¶∞¡£∂™™∞§π∫√À

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √È ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: VIP ∫ÂÚΛ‰·: 30 ¢ÚÒ ÀfiÏÔÈË ™ÎÂ·ÛÙ‹: 20 ¢ÚÒ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫ÂÚΛ‰·: 15 ¢ÚÒ ¡fiÙÈÔ ¶¤Ù·ÏÔ: 10 ¢ÚÒ ¶·È‰ÈÎfi: 5 ¢ÚÒ ¶ÚÔÒÏËÛË ∂ÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 18/11 ·fi ‰‡Ô ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ∞’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú-

25

ÍÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘. ∂ΉÔÙ‹ÚÈ·: Δ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 14.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 12Ì). ™ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞’ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ¤Ó· ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 15, 10 Î·È 5 ¢ÚÒ ·È‰ÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ∞’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 15, ÙˆÓ 10 Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi).

™ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· μ’ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· 20 Î·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË μ’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È·ÚΛ·˜ Silver (·ÛËÌ›), Basic (ÌÔ‚), Blue (ÌÏÂ), Economy (ı·Ï·ÛÛ›) Î·È Û ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 20 Î·È 30 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ (·È‰ÈÎfi). ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ: √È ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. °È· Ù· Ì·ıË-

ÙÈο Î·È Ù· ·È‰Èο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜. ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, ÙfiÙ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¤Ù·ÏÔ. °È· Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ú·Î·Ï› ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. πÛ¯˘Ú‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·: ΔÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Ú‹ ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·ıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ Û˘Ï-

ÏËÊı› Ó· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì Ï·ÛÙfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‹ Ì οÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ı· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫¿ÚÙ˜ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘: √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ μ’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞’ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ, Ë “‚˘ÛÛÈÓ›” ¶∞∂ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “¶¤Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ 3 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ¤Ê˘Á ÙfiÛÔ Í·ÊÓÈο ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ô ∞ÓÙfiÓÈ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ. ◊Ù·Ó ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009, fiÙ·Ó Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ “∂Ï Δ¿ÓÔ” ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ¯Ù˘¿ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞∂§ Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Ï·Ó‹ÙË, ÌÈ·˜ Î·È Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ˘‹ÚÍ ·›ÎÙ˘ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘. ¢ÂÓ Â›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î·Ï¿-ηϿ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‚˘ÛÛÈÓ› “ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘” . ΔÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·Ô¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÁÚ·Ì̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘: °È· Ï›ÁÔ Ì·˙› Ì·˜, ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜” .

ªÏfiÎÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË §·ÚÈÛ·›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ¤Ï·‚ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ô·‰ÒÓ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÛÙȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜: ·) Δ˘ ¶∞∂ ¶∞√∫, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Super League 2012-13, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ √.∞.∫.∞. ‚) Δ˘ ¶∞∂ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2012-13, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ.


26

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

∞∂∫

ΔÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

ªfiÓÔ ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ

ª∂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-¶∞√¶∞ . . . . . .1-4 Blue ∫·Ê¤-∫·Ú·˚Ûο΢ . . . . . 0-5 ¢ÈΤʷÏÔ˜-ŒÓˆÛË ÃÏfi˘ . . . . . 2-4 Da Luz ∫·Ê¤-¢ÈÎËÁfiÚÔÈ μ. . . . . 3-0 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 3-1 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘-Greco Grill 0-3 Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘Foco ∫·Ê¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 Perfect 103.3-ŒÏÍȘ ∫·Ê¤ . . . . . . . 3-3

∏ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ °È· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Õ °‡ÚÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 17.30 ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜- Perfect 103.3 ¢È·ÈÙËÙ‹˜ - ƒÔ‡ÌÔ˜ 19.30 ∫·Ú·˚Ûο΢-ŒÓˆÛË ÃÏfi˘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜-¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫˘Úȷ΋ 18/11 11.00 ¶∞√¶∞-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ - ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜ 15.00 Foco ∫·Ê¤-μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ - ∫·ÙÛ·Úfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 19/11 17.30 Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘-ŒÏÍȘ ∫·Ê¤ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ - ∫ˆÙԇϷ˜ ΔÚ›ÙË 20/11 19.30 Blue ∫·Ê¤-Greco Grill ¢È·ÈÙËÙ‹˜ - ∑¿¯Ô˜ *ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 6 ·ÁÒÓ˜) 1. Foco ∫·Ê¤ . . . . . . . .20-5 . . . 16 2. ∫·Ú·˚Ûο΢ . . . . . . 22-9 . . .14 3. μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¢ÈÌ. . . . . .18-8 . . .14 4. Caprice ¶··‰. . . .25-16 . . .12 5. Greco Grill . . . . . . .19-15 . . .12 6. ¶∞√¶∞ . . . . . . . . . .22-19 . . .12 7. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . .14-16 . . . . 9 8. ¢ÈΤʷÏÔ˜ . . . . . . . 18-13 . . . . 7 9. ŒÓˆÛË ÃÏfi˘ . . . . . .9-21 . . . . 7 10. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ . . 13-26 . . . . 7 11. Perfect 103.3 . . . . . . 14-7 . . . . .6 12. Da Luz ∫·Ê¤ . . . .10-17 . . . .6 13. μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ™¤ÛÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . .18-17 . . . . 4 14. ŒÏÍȘ ∫·Ê¤ . . . . .19-20 . . . . 4 15. Blue ∫·Ê¤ . . . . . . . 13-21 . . . .4 16. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ μfiÏÔ˘ . .6-20 . . . . .2

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ª›Ï·Ó Ô ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™Δ√ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ª›Ï·Ó ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÙ·ÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. √È “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó·Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÎÚÔ‡ÛË ÛÙËÓ ™¿ÏΠÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Δ‡Ô˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ ª›Ï·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηÈÚfi ÙÔÓ Ó·Úfi ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ·Ú¯Èο ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ƒÈοÚÓÙÔ ∫·Ú‚¿ÏÈÔ Î·È ƒ·Ô‡Ï ∞ÏÌÈfiÏ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ˆÛÙfiÛÔ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘.

£∞ ¢π∂•∞ã∂π ∞¶√ 2-8 π∞¡√À∞ƒπ√À ™Δ√ ∫§∂π™Δ√ Δ∏™ ¡. πø¡π∞™

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μfiÏÔ˜, Ë fiÏË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÍÈ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·fi 2 ¤ˆ˜ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ fiÏo World League Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù·, Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘

ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (∂.√.¶.∂), ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, ¢·Ó›·˜, ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, °·ÏÏ›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÈÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÂȉÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¢/ÓÙ˘ Ù˘ ∂√¶∂ Î. ÿÚ˘ ™ËÏÈ¿ÎÔ˜ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ∂ıÓ. √Ì¿‰ˆÓ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ª·ÎÔ‰‹ÌÔ˜, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È ∞.™. “∞ÚÁÒ” Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ™‡ÚÔ˜ °¿ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

√ √§Àª¶π∞∫√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· Ó›ÎË Δ

Ú›· ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙȘ 19.30, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙȘ 17.15 ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Î·È ÕÚ˘-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” .

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔ˘˜ ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È ª·ÓˆÏ¿ η٤ÏËÍÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. ¶Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ª·ÓÈ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠ۠ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËı›. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ : ∫¿ÚÔÏ, ª¤ÁÈÂÚÈ, ™Èfi‚·˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ÃÔϤ‚·˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, °ÎÚ¤ÎÔ, πÌ·Á¿Û·, ºÔ˘ÛÙ¤Ú, ªÔ‰¤ÛÙÔ, ª·ÓÈ¿Ù˘, º¤ÈÛ·, ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜, Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ª·Û¿ÓÙÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ¡ÙÈ·ÎÈÙ¤. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , ηıÒ˜ Ô Õ΢ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÛÔ˘Ì¿ÓË Î·È ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∏ÏÈ¿‰Ë˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ˘˜: ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙË, ƒÈÁ·Ó¿, ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·, ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∫ÔÓÙÔ‰‹ÌÔ, ŒÓÙÂÚ, μÂÓ¤ÙË, °Îԇ̷, §ÂfiÓ, ΔÛÔοÓ˘, °È¿ÓÙÛË, ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, ∫ÚËÙÈÎfi,

∫·Ú·Ï‹, ∞ÁÚ›ÙË, μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓË, ∫·Ú·¤ÙÛ·, ¶ÂÙÚÔ‡ÛË, §ÒÙÙ·.

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜

ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂˘ı‡ÌË ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤ÚË ı· ÛÙÂÚËı› ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ 20 “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˘: ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›‰Ë˜, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó¤ÛÙ˘, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∫Ô‡ÚÓÙÈ, ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∫Ô‡ÚÔ˜, ¡ÙÔ‡Ó˘, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜, ƒfi‚·˜, √ÎfiÁÈÂ, °Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿Î˘, ∞Ú·‚›‰Ë˜, ƒfiη˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ™¿Ì·Ú˘, ∫·Ì¿Óٷ˘. ∂˘¯¿ÚÈÛÙÔ “ÔÓÔΤʷÏÔ” ¤¯ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ 20 “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ∞ÁÎÈϤڷ, ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÔÓ˙¿Ï˜, ¢¤ÓÙÛ·˜, ∫¿Ï·˚Ù˙ÈÙ˜, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ∫ËÔ˘Úfi˜, ∫Ô˘ÚÙÂÛÈÒÙ˘, §·˙·Ú›‰Ë˜, ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘, ª·ÚÙÛ¿Î˘, ªÈÚÙÛ¤Ù·˜, ¡·˙Ï›‰Ë,˜ ¡ÙfiÂ, √˘Î¿Ú, √˘ÓÙfiÙ˙È, ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜, ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜, Δ˙·Ó‹˜.

ÕÚ˘-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ªÂ ÙÔ˘˜ ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi, ∞ÁοÓıÔ, ∫Ô¤ÏÈÔ Î·È ∫·˙ӷʤÚË Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÕÚË, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈ-

Ó·. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ °Î¤ÛÈÔ˜ (ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜), ¶Ô˘Ï›‰Ô, ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ (ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜) Î·È ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ (ÏfiÁÔÈ Ù·ÎÙÈ΋˜). ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ 20 ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜: μÂÏÏ›‰Ë˜, ¢ÈÔ‡‰Ë˜, ∞ÁοÓıÔ, ∫Ô¤ÏÈÔ, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, °È·ÓÓ›ÙÛ˘, °È·ÓÓÈÒÙ·˜, ∫·˙ӷʤÚ˘, ∫·ÓԇϷ˜, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ¡Ù·Ì·ÚÏ‹˜, ¶·ÓÙ›‰Ô˜, ¶··˙·¯·Ú›·˜, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜, ™Ô˘Ó¿˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔ˘Î¿Ó˘, æ˘¯ÔÁÈfi˜. ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ §›Ï· Î·È μ›Ï· ı· ÛÙÂÚËı› Ô °È¿ÓÓ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ‚›˙˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, fiÔ˘ ›¯·Ó ÂÓۈ̷وı› Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÈ· ·Ô˘Û›· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞™ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË: ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ, º¤ÁÎÚÔ˘˜, ÿÏÈÙ˜, ∫Â˚Ù¿, ∞˘ÁÂÓÈÎÔ‡, °È¿ÎÔ˜, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, ∫ÔÚÔ‚¤Û˘, ªÈ¯·‹Ï, ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¶¿ÓÙÔ˜, ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, Δ·Ì¿Û˘, Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÔÔ‡˙˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17/11 17.15 ÕÚ˘-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 17.15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ ∫˘Úȷ΋ 18/11 15.00 √º∏-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 17.15 •¿ÓıË-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 17.15 μ¤ÚÔÈ·-∞∂∫ 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 19/11 19.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜

√π ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∞∂∫ - Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË μÈÓÙÈ¿‰Ë Î·È ∫Èı ÿÚȘ - ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂȂ‚·›ˆÛ ˆ˜ Ë “ŒÓˆÛË” (·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÌÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ) ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· ·›ÎÙË ¿Óˆ ÙˆÓ 24 ÂÙÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË. ∏ “ŒÓˆÛË” ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÛÙȘ ÌË ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ¶∞∂ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂΛӘ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∫Ú›ÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ›¯Â Ù‡¯Ë (ÌÈ·˜ Î·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙË ‚ϤÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ó· ÌËÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘) Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Î·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ·Úı› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ (2013/14). ªÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÂÏ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı·... ··Û¯ÔÏ› ÙfiÙ ÙËÓ ∞∂∫ (·ÊÔ‡ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ˘˜ μÈÓÙÈ¿‰Ë Î·È Ã¿ÚȘ Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ì¿¯ÂÙ·È Ì ٷ „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘) Î·È Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë “ŒÓˆÛË” ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi °ÂÓ¿ÚË ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ŒÏÏËÓ· ·›ÎÙË ¿Óˆ ÙˆÓ 24 ¯ÚÔÓÒÓ. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ∞∂∫ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË μ¤ÚÔÈ·. √ Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ Úfi‚·Ú ¯ı˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› ̤ڷ ÙÔ 4-2-3-1 Ì ÙÔÓ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô Û ÚfiÏÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÂÍÙÚ¤Ì Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˆ˜ Ì’ ·˘Ùfi ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÏfi Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË μ¤ÚÔÈ·. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚ‹ Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ §›ÓÂÓ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ °È¿ÁÎÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ì ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÂΛ ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ¤. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ªÔ˘Á·˝‰Ë, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹... ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ôχ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜. ∞ÊÔ‡ fï˜ Ô ∫ÔÓÙÔ¤˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜, Ô Ó·Úfi˜ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹ Î·È ı· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ó Ô Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÔÛÊ˘·ÏÁ›· Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›. ∫È ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô §›ÓÂÓ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¿ÏϘ... ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ (Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Ì¤ÛË, Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÔÈ μÏ¿¯Ô˜, §·Áfi˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¿ÎÚ·) ·fi ÂΛ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÂΛÓË Ì ÙÔÓ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û ÚfiÏÔ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÂÍÙÚ¤Ì ÛÙÔ 4-2-3-1, Ì ÙÔ˘˜ º¤ÙÛË-∫ÔÚ‰¤ÚÔ ÛÙ· ¯·Ê, ÙÔÓ ºÔ‡ÓÙ· Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔÓ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜.


™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

27

ª√¡√ √π ∞°ø¡∂™ Δ∏™ ∞¡∞§∏æ∏™ ∫∞π Δø¡ ∞ ¡ø §∂Ãø¡πø¡ £∞ ¢π∂•∞ã√À¡ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

ª¶∞™∫∂Δ

∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›·

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 21/11 ·›˙Ô˘Ó ¡›ÎË Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ʤÚÓÂÈ ¿ÏÈ Ù· ¿Óˆ-οو ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∂™∫∞£. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¡›Î·È·-∞Ó¿ÏË„Ë Î·È √χÌÈ·-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÓÒ Ù· ·È¯Ó›‰È· °.™. μfiÏÔ˘-∂ıÓÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ª‡ÙÈη˜ Î·È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-∞ÏÌ˘Úfi˜ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ∂›Û˘ Û ·Ó·‚ÔÏ‹ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ μfiÏÔ˘. Δ· ·Ó·‚ÏËı¤ÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹.

∏ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤ÏËÍÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ŒÙÛÈ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¡›ÎË-ΔڛηϷ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ·Ó‰ÚÒÓ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ªÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂√∫ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ΔÚÈηÏÈÓÔ‡˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ (21/11) ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ô ·Ú·¿Óˆ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 16.00.

™ÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂÙ‹ÛÈ· °.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù· Á‹‰· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂™∫∞£ ¤ÁÈÓ ÌÂÚÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 17 Î·È 18/11 Û ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È” . ŒÙÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· Ì·Ù˜ ¡›Î·È·-∞Ó¿ÏË„Ë Î·È √χÌÈ·-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û Á‹‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌfi ÎÈ fi¯È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ.

¡›Î·È·-∞Ó¿ÏË„Ë ¢‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë. ™ÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “π. ¶·Ù¿Î˘” ...Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙË ¡›Î·È·, Ë ÔÔ›· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Ì·˙› Ì °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘Úfi.

ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Û¯‹Ì·Ù· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ∏ Ó›ÎË ‹Úı Ì ¿ÓÂÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Â›Ó·È ÔÈ ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ºÒÙ˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜, Δ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫ˆÛÙ¿Ì˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÙÛÔ‡ÎÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜.

√χÌÈ·-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ΔËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ √χÌÈ·. √È “ÔÚÙÔηϛ” ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î·, Ë ÔÔ›· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·ÏÏ¿ “χÁÈÛ” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·Ùfi-

ÙËÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ÛηÚÊ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ °·Ï·Ó¿Î˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ¿·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Ú·Ï‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ï›ÙÛ·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ª¤Ù·˜, °È¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÚ›ÍÔ˜ 懯·˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ó¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ Δ˘¯¿Ï·˜, Δ¿ÛÔ˜ °ÈÔÌÏ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶Ú¿Ù˙Ô˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÂÌÂÓÙ˙ÂÙ˙›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎÏ‹˜, ¶Ï¿ÙˆÓ ∫¤ÙÔ˘Ï·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ:

∞1 ∂™∫∞£ ∫Ï. ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, √χÌÈ·-ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶··ıˆÌ¿. °Ú·ÌÌ·Ù›·: •›ÊÙÔ˜, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, °Î·ÚÏÒÊË. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , 17.30, ¡›Î·È·-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∫˘Úȷο΢. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¡Ù·¯Ì›Ú˘,

∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∫ÂÓ·Ó›‰Ë. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: μ¤ÈÎÔ˜.

∞2 ∂™∫∞£ ∫Ï. Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, 17.30, Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¢›ÏÔÊÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, §ÂÏÔ‡‰·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: °È·ÓÓԇϷ˜, ∫¯·ÁÈ¿˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘.

μ’ ∂™∫∞£ ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 15.30, ∫¤ÏÙ˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: º. ∫˘Úȷο΢, ª·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: πˆ¿ÓÓÔ˘, ¶¤ÙÛÈÔ˘.

∫˘Úȷ΋ 18/11 ∞2 ∂™∫∞£ °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 12.00, °.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘-∞ÂÙÔ› §·Ú. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ªÔ‡ÁÏÔ˜.

μ’ ∂™∫∞£ °Ë. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, 12.00, ∞Ṳ́ÓÈÔ-™Ú›ÓÙÂÚ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ƒ¿‰·˜, 懯·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ªÂÛÌÂÚÏ‹, ™Ù¿ÌÔ˜, °Î·Ï›‰Ë.

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 12.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-™·Ú·ÎËÓfi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶··ıˆÌ¿. °Ú·ÌÌ·Ù›·: £Ò‰Ë, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, §›Ï˘.

“¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 12-11-2012, ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù·ÎÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, Û ∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú.5. ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26-11-2012 Î·È ÒÚ· 17.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (RADA). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 18.00. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· ›ӷÈ: 1) ∂ÎÏÔÁ‹ ÚÔ‰Ú›Ԣ, 2) ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, 3) ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, 4) ¤ÎıÂÛË ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, 5) ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¢.™. ·fi οı ¢ı‡ÓË, 6) ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013, 7) ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ªÂÏÒÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 8) ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·.

ª¤ÏË ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ ∫√∂ ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Â›Ó·È Ë Î. ª·Ú›· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î·È Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔÌ¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηٷ‰‡ÛˆÓ. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘Á¯·›ÚÂÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜.

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ

μ√§∂´

™Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™ ™Δ∏¡ ¶∞§∏ ∂º∏μø¡

¢‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ

∞ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞√μ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË

ªÂ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ (13.00) Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‰È·ÊÔÚ¿˜ fiÓÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÛfi‚·ıÌfi Ù˘ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ. ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, ı· ¿ÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ë Ó›ÎË Î·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ì›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎÔ‡/∞ÌÂÏÒÓ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ΢¤ÏÏÔ˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ

ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٷٿ¯ıËÎ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ £ÂÔ‰fiÛ˘ μ·ÏηÓÈÒÙ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÍÒÓ˘ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛ·Ì¤Î·˜, Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ı¤Ú· ¿ÏË ÂÊ‹‚ˆÓ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ μ·Ú¤ˆÓ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ªÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÚÂȘ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô μ·ÏηÓÈÒÙ˘ £ÂÔ‰fiÛ˘ ÛÙ· 60 ÎÈÏ¿ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÍÒÓ˘ ÛÙ· 60 ÎÈÏ¿ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛ·Ì¤Î·˜ ÛÙ· 120 ÎÈÏ¿ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÛÏ¿¯Ó· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Î·È ÙÒÚ· ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔÓ ∂˘Úˆfi ∫ÈÏΛ˜. ™ÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó

√ ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÔÚıÔ‰ÈÎfi, Î. μ·Û›ÏÂÈÔ §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ, ‰È‰¿ÎÙÔÚ· π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Ù¯ÓÈ΋ ·Ó·›Ì·ÎÙ˘ ÛÔÓ‰˘ÏÔ‰ÂÛ›·˜.

Δ∂¡π™

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ √∞μ ∞fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ μfiÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘ ∂∞∫ (∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ì ¢Â˘Î·Ï›ˆÓÔ˜). ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ∑·¯·Ú›· ∫·ÙÛÈÁÈ·ÓÓ¿ÎË (ÙËÏ. 6945899676) Î·È °È¿ÓÓË ª·Ú·˚‰ÒÓË (6971814400).

‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, fiÔ˘ Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘¤Ú‚·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ™Ù¿ı˘ Δ˙Ô˘Ì˘ÛÏ‹˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ¶·ÚÒÓ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‹Ù·Ó

Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ §ÂˆÓ›‰·˜ μ·ÏηÓÈÒÙ˘. Δ¤ÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù· ÙËϤʈӷ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 2421090188, 6932799048 Î·È 6976411995.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7, 17, 27, 28, 31 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 7, 13, 20, 28, 31.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Ë ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Û· ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “º˘Ù¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. — ∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· “μ·Î¯Â›·” ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÙËÓ Î¿‚· √ÈÓÔÌ¿ıÂÈ· (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72). — ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÛ·ÙÛ¿ÓË ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢∂√¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋”.

£∂∞Δƒ√ — ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ Ê¿ÚÌ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ” ÙÔ˘ Δ˙ˆÚÙ˙ ŸÚÁÔ˘ÂÏ ·fi ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. - ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ∏ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ¶¤ÌÙË 22 ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2012” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ºˆ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 25 ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ 21.30 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ Î·È ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜”, Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Contrast” Î·È Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Faith Stories”.

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªBPπ√À 2012

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ “ΔÔ ∞Úο‰È” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÚËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ∫Ô˙·Ó¤Ì·Ù·, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 17 ¢ÚÒ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÎÚËÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÎÔÚ‰·ÏÔ‡. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ FORUM (¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 9), ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ·ÚÙ›·˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ëı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17:00 ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ·ÙÛ·Ú¤· ª·˘Ú¿ÎË, ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, Û‡ÌÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·°È· ‰ËÏÒÛÂȘ: 24280 69040, 90010. ¢ÈÔÚÁ¿ÙÈÎfi, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÓˆÛË: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙÂÚ·, ÛÙȘ 11.30, ÙËÓ ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·›‰È· ̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›Î‹ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. £¤Ì· Ù˘ ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ¶Â°.™. Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. Î·È ∂.∂. — √ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È æËÊȉˆÙÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012-πÔ˘Ó›Ô˘ 2013. À‡ı˘ÓË Î. °Î·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ™Ù·˘ÚԇϷ. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6974 181937. — √ °˘Ó·ÈΛԘ ºÔÚ¤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ·fi Á˘Ó·›Î˜ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜ ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Valis” (Ô‰fi˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÁˆÓ›· Ì §ÂˆÊfiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜) ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6973 831361, 24280 92249, 6946 793208. — ™˘Ó·˘Ï›·-ÔÈÔÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ˜ ÔÈËÙ¤˜ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ ™ÂʤÚË Î·È √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 5 ¢ÚÒ (‰È¿ıÂÛË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜). — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18Ë ÙÚ. Ì. ÂȘ ÙÔÓ π.¡. ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ, ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë μ’ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ó¤Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿, ·fi ÒÚ· 10.30-11.15 .Ì. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ οı ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ˜ ˘ÌÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜, Ã·Ú›ÙˆÓ ™·¯›Ó˘ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 5Óı‹ÌÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ú·ÁÔÓ›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ 7, 8, 9, 10 Î·È 11/12. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÎÚ¿ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ 20/11 ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 450 ¢ÚÒ Î·È 500 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 20/11 500 ¢ÚÒ Î·È 550 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË ÛÙÔ ÙËÏ. 6978525599. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 1/12 Î·È 2/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘ - ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ - ∞ÙÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 58768.

ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ”

Δ

Ô ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜” Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞¶. - ¢Ë.¶Â.£Â. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ÚÒÙË ÁÈ· ʤÙÔ˜ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ÂηÂÙ¿ ̤ÏË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ı· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20:30 ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˘”.

∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1992. ∏ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·Ï¿ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ô˘ ı· Û˘Û›ڈÓ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ Â›Ó·È Ë 35Ë Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘, Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 10:30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 21:30 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›

Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏË ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù¤¯ÓË. ∏ ÚÒÙË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ: “º˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿”. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó 100 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ‰È¿ÛËÌˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30 Î·È ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª¿ÓÔ. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Ô ˘-

● ¢ÂηÂÙ¿ ̤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÍ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ʤÙÔ˜ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜)

‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ Î·È Î·-

ıËÁËÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¢π∂∫ μfiÏÔ˘ Î. §¤ÔÓÙ·˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜. √È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘. ∂Îı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ: ªÈÚ¿ÓÙ· ∞¯ÂÈÏ·Ú¿ , ™‡ÚÔ˜ ¢·fiÓÙ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢·Ú·Ì¿Ú·˜, °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ª·Ú›· ∑·Ê›ÚË, πˆ¿ÓÓ· ∑ÔÚÌ¿, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫Ô˘‚·Ú¿˜, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ §Â‚¤ÓÙ˘, ºÒÊË ª·Óԇη, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘, μ›Î˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ƒ¿ÓÈ· ™ÙÚ·Ù‹, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ™Ù‡Ï·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ·ÛÈ¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·Ú›· ÷ڷϿÌÔ˘˜ * ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜”, ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜.

™Â ‰È·Û΢‹ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”

“∏ ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘. 19:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂Ï∏ “™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ (™‡ÚÔ˘ ™˘Ú›‰Ë ˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·Û΢‹ ηıÒ˜ 130), ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∏ ÔÈ ‹¯ÔÈ, Ô ÏfiÁÔ˜, Ë Î›ÓËÛË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜”, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ Î·È ™Â ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·Û΢‹ ·fi ÙÔ ¢ËÌ. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ ı¿·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ï¢·ÎÙ˘Ï¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ó·ÙÔ. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë - ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ƒ›ÙÛÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜, ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡Óı™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘. ∏ ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓfiʈÙÔ˜ ·ÛË ŒÏÂÓ· §‡ÚË. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Δ¤Ù·ÚÙË ª¿Úı· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, √Ï˘¢È¿ÛÙ·ÛË1, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›Ì›· ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ Ù·È ·fi 17 “ÛÎËÓÈÎÔ‡˜” ÌÔÓÔÏfi¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ›ÁÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Áη, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›∂∫¢∏§ø™∏ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¿Óˆ ‰Ô˘, ºÈÏ›ÙÛ· ™·Ï·ÌÔ‡Ú·, ∂ÈÚ‹∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ı¤Ì· “ÕÛ‚ËÛÙ˜ ÌӋ̘” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÓË ª˘ÏˆÓ¿, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘, ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰Ô˙ˆ‹˜. ∏ ·ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌËÙڷο΢, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ºÚ¿ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÏÈÁÎÔ˜, ƒ¿ÓÈ· £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· ÁÔÛÙ‡ÂÈ, ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›·, ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë ª·Ú›· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, ÛÙÔ 12.00. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ·ÏÈ¿ÓÔ Ë ¡ÂÎÙ·Ú›· ¶··‰ËÌ˙ٷı·Ú¿˜, Î·È Ù· ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·-¯ÔÚÔ‡˜ ı· Ï·ÈÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ Ù¤ÙÚ›Ô˘, ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë μ¿ÏÈ· ∞ÛÈÒÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ÔÈ Î.. ª. ª·Î·Ï¤ÍË, Î. °ÂˆÚÁ·ÏÈfi˜ Î·È Î. ∂. ¯Ó˘. ŒÓ·˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ô˘ Û˘ı·Ó·ÛÈ¿. ª·Î·Ï¤ÍË.

∞Àƒπ√ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ·

“ÕÛ‚ËÛÙ˜ ÌӋ̘” ·fi Ì·ıËÙ¤˜

∞Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÛÙÔ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜, ÒÛÙ fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ οı ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ˘ÏÈο Ô˘ Èı·ÓfiÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ οı ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙË-

ÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi. ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ı· ¤¯Ô˘Ó 50% ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· 19/11-23/11¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ̤·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ - ¤Ó·ÚÍË ¢Â˘Ù¤Ú· 19/11 ÛÙȘ 16.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 60 ú. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜

Δ¤¯Ó˘ - ¤Ó·ÚÍË ΔÂÙ¿ÚÙË 21/11 ÛÙȘ 17.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 40 ú. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Î·È ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜, ÚԂϤÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 20% Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 80ú. ΔÔ̤·˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÌÈ˙Ô‡ - ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÛÈÌ¿ÙˆÓ ¯·ÓÙÚÒÓ - ÎÔÏȤ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, ηÚÊ›ÙÛ˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ˘ÏÈο - ¤Ó·ÚÍË ¢Â˘Ù¤Ú· 19/11 ÛÙȘ 18.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 80 ú. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¶˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜ ηÈ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂȉÒÓ ‰ÒÚˆÓ Ì ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο - ÎÔÚÓ›˙˜, η‰Ú¿ÎÈ·, ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÎÔ˘ÙÈ¿, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο - ¤Ó·ÚÍË ΔÂÙ¿ÚÙË 21/11 ÛÙȘ 18.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 80 ú. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ (ÎÔÙÈ΋ Ú·ÙÈ΋) - ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù¤Ú· 19/11ÛÙȘ 18.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 60 ú. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û·˜ ¯ÒÚÔ˘ - ¤Ó·ÚÍË ¶·Ú·Û΢‹ 23/11ÛÙȘ 16.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 60 ú. ΔÔ̤·˜ ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ª·ÎÈÁÈ¿˙ - ¤Ó·ÚÍË ΔÂÙ¿ÚÙË 21/11ÛÙȘ 18.00, ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 60 ú.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªBPπ√À 2012

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÈ §¤Ó· ¢È‚¿ÓË, ¡. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ Î·È ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘

¡¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜

“Quark” ·fi ÙÔ˘˜ £ˆÌ¿ Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë ª¤ÎÔ˘ “QUARK” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘

Ó¤Ô˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ £ˆÌ¿ Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë ª¤ÎÔ˘. ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰¤Î· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÎÚÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË “¡¤· °ÂÓÈ¿”, ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ “πı¿ÎË - ª¿ÁÈÛÛ·” Î·È ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ “¡¿ÚÎÈÛÛÔ” Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. ∂ÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ - ÔÚfiÛËÌ· Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÓÔ‹ ÛÙ· ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª¤ÎÔ˘ Î·È ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ. √È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ΔÛ·ÎÓ‹˜, ŒÏÛ· ªÔ˘Ú·Ù›‰Ô˘, £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÔÙÔÓÈ¿˜ (ª·ÎÚÈÓ¿ •·‰¤ÚÊÈ·), ∫·ÏÏÈfiË μ¤ÙÙ·, ∫ÒÛÙ·˜ £ˆÌ·˝‰Ë˜, §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ Î·È æ·Ú·ÓÙÒÓ˘. √È ÛÙ›¯ÔÈ, ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ £ˆÌ¿ ª¤ÎÔ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ. √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ, ÌÔÚÊÔÔÈ› Î·È ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, Quark, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙfiÙ˘Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ª¤ÎÔ˘. √ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ¶¿ÓÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ §¿ÎË ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë. ΔÔ cd ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙË Universal Music Greece Û fiÏ· Ù· ‰ÈÛÎÔˆÏ›·, Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Î·È ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È Û on line ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÔ˘ÛÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÚÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó: ƒ¿ÓÈ· ∞ÏÂ͛Ԣ, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, §¿Î˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ Î·È ¶¿ÓÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ (·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰/ÓÙ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂.ƒ∞., ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜). ΔË ‚Ú·‰È¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ƒ¤ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ Û ¤Ó· ÚfiÏÔ ¤ÎÏËÍË ÂÓÒ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û ÚÒÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Ó¤·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ: ∫ÒÛÙ· £ˆÌ·˝‰Ë, £Ô‰ˆÚ‹ ∫ÔÙÔÓÈ¿, ∫·ÏÏÈfi˘ μ¤ÙÙ· Î·È ŒÏÛ·˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ô˘.

√ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ À ™˘ÓÔÏÈο 19 Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ‚Ú·¯Â›· Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ∂∫∂μπ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ 1/10/2011 Ò˜ ÙËÓ 30/9/2012 Î·È Â¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ §¤Û¯Â˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·fi ¤Ó· ηٿÏÔÁÔ 399 Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ∂∫∂μπ, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ μπμ§π√¡∂Δ. “◊Ù·Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙÔÓ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË ÎÈ Â̤ӷ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì·˜ “ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡” ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı›, Ì ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ §ÂÛ¯ÒÓ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÛÙË ‚Ú·¯Â›· Ï›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ 2012” Ì·˜ ›Â Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ̷˙› Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ˆ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜, ÁÈ· ÙÚÂȘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ £ÂÛÛ·Ïfi ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ ÁÈ·ÙÚfi °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ì¿ÓË, Ô˘ ‰ËÌÈ-

● √È ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Á¿ÙÔ˘ ∑¿¯Ô˘ ∑·¯·Ú‹ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ÙȘ Â¤ÏÂÍ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ÙÔ “μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ 2012”

Ô‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÚÂÈÓfi Û·Ó·ÙfiÚÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ 1908, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈËÙ‹ ÕÁÁÂÏÔ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô, ÙËÓ ÕÓÓ·” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÛËÌ·‰È·Î‹ Û˘Á΢ڛ·, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ›˙ÂÈ “Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú¿ÍÂÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔ Ì¿ı·Ì ‰˘Ô Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙÔ˘ ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ٛÙÏÔ “√

¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜” Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1940-1944, ÙË Ì·¯fiÌÂÓË Î·È Î·ÙÔ¯È΋ ∂ÏÏ¿‰·”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Î. §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË “Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑¿¯Ô˘ ∑¿¯·ÚË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË” fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÊÔ‡ “ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤Ì·ı· fiÙÈ ı· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ·fi Ôχ ηÏfi ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ Ù˘ ƒÒÌ˘ ·ÏÏ¿ ηÈ

ÛÙ· ÏÈıÔ˘·ÓÈο. ÃÙ˜ (ÛËÌ. ÚÔ¯ı¤˜) ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ‰ÈÂΉÈΛ Î·È ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ. ΔÈ Ó· ˆ; ÷›ÚÔÌ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ ‚ȂϛԔ ηٷϋÁÂÈ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. §fiÁˆ ÈÛÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË, ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ï›ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ƒΔ, ·fi ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì sms (¯Ú¤ˆÛË ·ÏÔ‡ ÌËӇ̷ÙÔ˜) ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ 54160. ∫¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ „‹ÊÔ, Ë ÔÔ›· ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ƒΔ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ·fi ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÌÈÛfi ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ÔÈ §¤Û¯Â˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘.

∞fi„ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ VOX music stage

™˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Wedding Singers ∏ ÊÚ¿ÍÈ· ÙˆÓ Á·Ì‹ÏÈˆÓ rockstar Wedding Singers ÂÈÙ›ıÂÙ·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ 17 ¡Ô¤Ì‚ÚË ‰ËÏ·‰‹ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ VOX music stage. ªÈ· Â›ıÂÛË ·Á¿˘ Ì party ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ 90s ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ì ͷӷÎÔ‡ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÛÂÚ› ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙÔ ÈÔ hot ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô residency οı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ K44, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û party, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Ï¿È ÛÙËÓ ÕÓÓ· μ›ÛÛË ÛÙÔ Rex, ÔÈ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔÈ Ù˘ ¤ÎÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ fiÏË

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ÎÏ·ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÌÈ·˜ rock Ì¿ÓÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ 90s ·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÎÒÓ ¿ÚÙ˘: ªTV, clubs, ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜ Î·È ·ÛÙÚfiÛÎÔÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Á¿ÌˆÓ. ¡Ù‡ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Adam Sandler Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ metrosexual ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÙÂÙÚ·ÌÂϤ˜... ÛÂÍÙ¤ÙÔ, ˘fiÛ¯ÂÙ·È booty shaking Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fiÛÂȘ “ÎÔ·Ó‹Ì·ÙÔ˜” Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ dance ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ 80s Î·È 90s. ∫¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ Daft Punk Û ÚÔÎ

·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ∞fi Benny Benasi, Yazoo, Chimo Bayo ̯ÚÈ Blue Boy, Outhere Brothers, Andru Donalds, De La Soul, NKOTB, Salt n Pepa Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·... √È Wedding Singers Â›Ó·È ÔÈ: £Ô‰ˆÚ‹˜ ª·˘ÚÔÁÈÒÚÁ˘, §¿Ì˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚfiÁÈ·ÓÓ˘, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Î˘, °ÚËÁfiÚ˘ ª¿ÁÔ˜ (˯ÔÏ‹Ù˘) Î·È ªÂӤϷԘ √ÚÊ·Ófi˜ (ʈÙÈÛÙ‹˜). Support Dj action: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ / Ï›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘ 8 ¢ÚÒ - Ú‡˙È ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ŒÓ·ÚÍË... Ì ÙÔ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ó‡ÊË (οÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 22:30).

™ÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙÔ˘˜ “ ÿˆÓ˜”

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· “ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο 2012”

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋

√§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô

·ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο 2012” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜”, Ì ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 19:00 ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ªÔ˘ÛÈΤ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ› ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ·Ú·Ï›ˆÓ ª. ∞Û›·˜” Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. •·Óı. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È πˆÓ›·˜, ·fi ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ μ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·, ηıÒ˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· πˆÓ›·˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ “ÿˆÓ˜” Û ‰È‰·Ûηϛ· ª·Ú›·˜ ∫·ÙÛ·Ú‰¿ÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ πÒÓˆÓ. √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “∞ÈÁ·›Ô - πˆÓ›· - ΔÔ˘ÚΛ·, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

¢Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™∂ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ·

Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙÔ “μÚ·‚Â›Ô ∞Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ 2012” Â›Ó·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Î·È ¡›ÎÔ˘ ∫˘ÚÈ·˙‹ “ÕÓÓ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡: √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ù’ fiÓÂÈÚÔ” Î·È “∂ÁÒ, Ô ∑¿¯Ô˜ ∑¿¯·Ú˘” Ù˘ §¤Ó·˜ ¢È‚¿ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚Ú·¯Â›· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ˘Ô„‹ÊÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

29

∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π ¯ı˜ ÛÙÔ

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë ¤ÎıÂÛË “™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋” Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘ ΔÛ·ÙÛ¿ÓË (Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú¢ÚÂı›), Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢∂√¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ● ∏ Ó·ڋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶Úfi- ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ӥ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ˜, ·fiÊÔÈÙ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¤ÚÁ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰›ÓÂÙ·È Ì›· ¢ηÈÚ›· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Úfi ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

οı ŒÏÏËÓ· ÂÚ›Ô‰Ô, Ô ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ì οı ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ “Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, æËÊȉˆÙÔ‡, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜), ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ıÏËÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÂÚÔ‚È΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, Ú˘ıÌÈ΋˜, pilates, Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÏ˚ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ μ·ÚÓ¿ÏÂÈÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ‰ËÌÔÙÒÓ. ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì·Ï¤ÙÔ˘, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ¯ÔÚÒÓ latin Î·È Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Δ∞´ Δ™π, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÌ‹Ì·Ù· Ú·ÙÈ΋˜. ÕÌÂÛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, Ù¤ÓȘ, ÏÂ̷͛ÙÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ΔÔ ¢.™. Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ºÈÏÔÚÔfi‰Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È “ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ‚ڋΠ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¿Óˆ ·fi 400 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰/ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¿ıÏËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶ÂÏÂοÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘”.

ªÓ‹Ì˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ·

18:30 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ ¯ÔÚfi‰Ú·Ì· “™Ì‡ÚÓË: ∞fi ÙÔ ı·‡Ì· ÛÙÔ ‰Ú¿Ì·” ·fi ¯ÔÚˆ‰Ô‡˜, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· √˘Ú·Ó›·˜ ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜. ΔÔ ¯ÔÚfi‰Ú·Ì· Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 16H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

790,49

0,31

0,26 0,041 2,78 0,506 6 1,5 0,133 0,034 1,07 0,33 0,566 0,073 1,19 0,046 0,077 0,06 0,35 0,239 17 0,04 0,242 0,356 0,052 0,158 2,29 0,066 1,9 0,51 0,68 4,45 1,42 0,429 3,04 0,539 1,3 2,8 0,737 2,13 4,26 0,8 1,03 0,335 0,68 1,07 5,03 1 3,5 0,116 0,747 0,314 0,768 0,743 4,37 0,92 0,64 1,25 0,597 2,59 8,26 1,61 0,087 0,8 0,13 0,19 0,098 2,52 0,629 0,18 0,378 0,839 0,568 0,032 3,65 5,54 0,023 1,14 0,072 0,04 0,479 0,15 3,65 0,149 0,155 0,114 1,54 0,239 0,949 0,256 0,3 0,31 0,24 14,73 0,122 1,78 0,34 0,67 3,33

0,00 0,00 0,00 0,00 17,19 2,04 0,00 6,25 0,00 0,00 0,71 -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 0,29 0,00 0,00 -1,11 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,59 -2,63 -0,70 -0,23 0,00 -0,19 0,00 1,82 0,00 -1,39 -1,39 0,00 0,00 6,69 6,58 1,90 2,65 -3,85 0,86 3,57 0,00 -3,38 0,00 0,00 -0,68 0,00 0,00 8,70 0,00 5,71 -0,12 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 4,83 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 -4,17 0,00 0,00 -13,04 0,00 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,65 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 -0,54 -3,17 0,00 -9,33 0,00 2,78

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

10,64 64,00 7,83 -43,78 -21,05 178,81 -60,77 -2,86 44,10 170,81 -70,45 2,59 -48,89 -23,00 0,00 30,11 43,98 31,44 -23,08 5,22 17,11 -82,43 -85,09 -19,93 -82,31 -14,80 -15,00 79,42 17,11 119,47 -2,28 1,33 17,43 -3,70 -65,81 -45,65 48,95 18,01 156,41 53,96 100,60 99,41 73,42 39,51 25,31 40,00 -42,00 102,44 -14,91 -61,79 -25,70 -14,81 -9,80 0,00 -49,80 -33,67 28,86 19,36 -22,97 52,63 77,78 11,11 -20,83 27,27 0,00 222,56 0,00 -24,40 58,99 -1,22 28,00 7,35 42,39 -69,33 -20,28 -8,86 -73,51 -25,97 -59,46 0,00 -23,98 -47,64 32,56 18,46 63,70 -12,33 0,67 26,53 -35,14 -3,09 2,52 -14,42 -51,43 0,00 125,00

0,18 0,023 1,6671 0,45 3,56 0,418 0,105 0,02

0,353 0,151 3,5183 0,82 7,6 2,42 0,542 0,074

0,115 0,18 0,034 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,04 1,9 0,45 0,289 2,43 0,558 0,305 2,98 0,287 1,3 0,912 0,48 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,743 3,85 0,851 0,64 0,902 0,234 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,164 0,04 2,52 0,18

0,39 0,74 0,424 1,58 0,143 0,182 0,06 0,427 0,294 18,24 0,117 0,359 0,45 0,441 1,53 2,86 0,5 2,08 0,54 1,48 5,48 1,47 0,64 3,06 0,62 1,3 8,61 2,52 2,83 5,65 0,8 1,08 0,402 0,848 1,34 5,38 1,23 3,89 0,273 0,789 0,506 2,7 1,29 7,09 1,2 0,64 3,07 1,19 2,59 9,37 2,46 0,131 1,5 0,169 0,366 0,165 2,52 0,72

0,28 0,423 0,347 0,015 3,3 3,3499 0,022 0,836 0,046 0,028 0,391 0,12

0,598 0,894 0,92 0,042 3,9 5,9 0,155 1,6 0,165 0,239 0,79 0,92

0,089 0,131 0,068 1,01 0,099 0,159 0,154 0,185 0,2 3,9 0,054 1,2 0,34 0,67 1,31

0,223 0,46 0,192 1,87 0,296 0,682 0,44 0,336 0,39 31,42 0,192 2,37 0,7 0,67 3,8

ŸÁÎÔ˜

1000 0 3721 0 2 3135804 276 3421 0 200 113799 6419 610 0 584 0 0 18782 150171 0 0 2196 11320218 79514 0 4670 0 0 2999178 4222 6000 130 0 722400 0 752 529 50664 21040 0 2051 250797 26635 19435 43260 2669 3270 12000 0 1426216 0 0 8 1000 0 100 0 18469 2 38 0 1 0 0 5000 0 200 0 50 0 0 0 0 1517 21387 0 0 449 0 1000 0 0 0 0 1354 0 2000 1790 0 370 0 294 42658 0 670 0 1100

ªÂÙÔ¯‹

∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,12 0,08 0,017 0,681 0,315 0,241 0,149 0,519 1,8 0,331 0,099 3,19 0,6 0,898 0,304 0,06 0,327 1,64 6,67 0,351 5,82 0,039 4,75 4,26 0,6 0,1 1,39 0,588 0,535 0,15 0,34 0,125 1,48 0,365 0,072 0,51 0,909 0,518 1,2 0,45 3,62 0,327 0,76 0,843 12,57 1,68 1,43 6,18 3,46 0,076 0,288 0,603 1,54 0,039 0,08 0,14 1,6 0,05 0,343 0,255 4,46 4,35 0,544 2,78 0,11 4,99 0,48 2,15 0,834 0,573 0,897 0,406 0,026 0,314 0,236 0,139 0,397 1,51 11,2 0,429 10,58 1,05 1,05 1,25 2,14 0,14 112,55 2,59 0,83 0,088 0,534 0,04 0,08 0,517 0,273 3,57 0,132

0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,74 -0,17 0,00 0,00 5,26 -9,17 -2,38 0,00 3,24 0,00 0,00 8,20 1,91 -6,25 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 -3,95 0,00 0,59 4,12 -2,26 -1,64 4,65 0,00 5,48 0,00 7,80 1,21 1,82 -0,69 -0,32 -1,14 0,00 -3,68 0,33 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 1,59 2,29 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 6,90 -0,22 9,73 0,00 9,79 0,43 0,00 2,06 3,42 0,00 0,00 -1,12 3,96 0,96 0,00 0,94 0,00 4,99 0,39 3,75 0,00 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,56 0,00

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

0,00 0,00 -34,62 -64,16 -16,89 -54,87 61,96 40,65 0,00 32,40 -16,10 5,63 -7,69 -27,58 -30,91 -45,45 -16,79 170,18 20,19 8,00 -77,62 -80,88 -13,64 12,11 -45,45 0,00 62,38 -15,88 43,05 -33,33 -29,90 160,42 -8,64 76,33 0,00 34,21 -0,66 26,96 0,84 -24,50 -2,16 -0,30 0,00 27,53 0,72 38,84 25,44 -2,98 22,43 -15,56 75,61 5,79 4,05 -78,33 0,00 0,00 0,00 -32,75 15,91 39,38 40,32 31,08 15,35 66,67 -0,80 -40,74 11,40 26,36 120,38 4,42 52,63 -25,71 -50,94 -23,38 -31,19 -4,11 124,37 -20,00 -22,00 37,05 -65,00 -34,73 134,96 9,74 0,00 40,69 53,25 30,88 -76,47 41,27 0,00 0,00 26,72 5,81 11,21 266,67

0,12 0,012 0,36 0,13 0,225 0,051 0,171 0,181 0,045 1,54 0,388 0,808 0,301 0,051 0,27 0,47 4,42 0,251 3,4 0,039 4,23 1,13 0,59 0,1 0,744 0,352 0,303 0,129 0,217 0,033 0,898 0,161 0,072 0,253 0,501 0,348 0,67 0,376 3,6 0,16

0,12 0,06 2 0,43 0,534 0,54 0,576 0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,54 0,143 0,58 1,86 9,99 0,41 34,5 0,265 8,1 5,6 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,13 0,429 0,089 0,61 1,1 0,75 1,46 0,8 3,7 0,389

0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,8482 0,033 0,129 0,446 1,06 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,315 1,96 0,018 3,28 0,408 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,225 0,17 0,139 0,251 0,592 11,2 0,416 3,18 0,331 0,935 0,45 1,58

1,09 16,92 1,82 1,89 7,5 4,32 0,12 0,3 0,655 2,14 0,216 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,33 4,6 4,7 0,679 2,98 0,133 7,44 1,035 2,2 0,85 0,599 0,97 0,64 0,064 0,67 0,45 0,287 0,518 1,86 14,5 0,72 10,9 4,16 1,6933 2 2,14

52,11 1,01 0,55 0,088 0,225

120 4,6 0,944 0,374 0,61

0,234 0,152 2,61 0,036

0,532 0,435 4,09 0,16

ŸÁÎÔ˜

0 0 11500 0 2039 0 0 0 0 0 500 43647 512 0 0 400 250 593702 0 3650 41 0 125 290194 120 0 0 10790 0 0 0 0 6053884 7600 0 7950 4150 3930 19042 3063 0 10 0 1556 518 367822 1761 32899 112661 0 1317 16456 2306 0 0 0 0 0 2941 1570 8101 6677 100 35 0 0 0 2252 7242 31890 5100 2565 0 1 20 0 5 447417 0 0 21674 50 1070 0 2905 0 504 3076 12250 0 101 0 0 0 0 1000 0

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

ŸÁÎÔ˜

0,318

10,03

-0,31

0,195

0,45

748

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,39

2,63

-18,75

0,198

0,895

6170

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

1,02

2,10

50,90

0,4902

1,06

4546

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,22

0,00

21,55

0,171

0,297

0

0,263

1,15

-53,40

0,154

0,824

5380410 264

0,75

0,00

82,80

0,3053

0,838

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

0,601

0,00

20,44

0,239

0,655

0

§∞ªæ∞ (∫√)

16,94

0,00

0,24

13,6

17,3

50

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,685

0,00

34,84

0,364

0,69

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,312

0,00

-10,60

0,289

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,658

0,00

-25,82

0,283

0,889

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,2

0,00

-13,04

0,149

0,334

0

1,83

4,57

38,64

1,01

1,96

4500

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√)

0,218

0,00

-20,15

0,15

0,54

0

ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√)

0,062

0,00

-30,34

0,053

0,124

0

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,409

0,00

89,35

0,174

0,409

0

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

7,8

-0,64

30,87

5,48

8,48

65435

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,19

1,60

-13,64

0,1

0,229

19404

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,104

-4,59

-29,25

0,073

0,179

16840 2120

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√)

1,95

-0,51

-17,37

1,6

2,46

0,497

0,00

71,38

0,203

0,515

0

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

6,99

0,87

19,88

3,7035

7,0819

77948

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,24

0,00

26,98

0,14

0,282

0

ª√ç√™ (∫√)

0,88

0,00

12,39

0,485

1,24

243

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,549

0,00

14,61

0,201

0,635

50

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,056

-6,67

-55,20

0,051

0,129

12108

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

3,59

-1,64

14,70

1,3

4,01

117798

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,495

0,00

-41,76

0,361

1,28

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,25

0,00

26,26

0,122

0,328

0 20245

¡∂§ (∫√)

0,15

0,00

120,59

0,0387

0,18

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,08

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,442

1,14

-9,61

0,23

0,638

41339

¡π∫∞™ (∫√)

0,442

0,00

-18,60

0,403

0,8

0

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

1,2

-16,67

-12,79

0,72

1,836

165

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√)

16,1

1,90

68,94

8,8

16,18

4663

√§¶ (∫√)

14,3

2,51

67,84

7,06

14,4

15596

√¶∞¶ (∫√)

4,62

-2,12

-32,36

3,5

7,9

735206

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

3,65

-0,82

26,74

1,09

4

558599 0

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,365

0,00

17,74

0,252

0,462

0,26

7,44

-62,86

0,196

0,7

2

0,385

-0,26

55,87

0,187

0,566

16010

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,398

6,13

57,31

0,186

0,81

9705906

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,028

0,00

-30,00

0,022

0,308

0

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,33

1,53

-28,88

1,01

2

180

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

160

0

0,508

18,14

-86,63

0,093

4,25

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

2,99

-1,32

4,91

1,54

3,7

86

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

1,02

21,57

119,35

0,403

1,05

114094

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,44

-1,11

13,55

3

4,7

1000

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,066

0,00

-45,90

0,053

0,186

0

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,588

4,81

23,53

0,3

0,664

4020 0

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

3,14

2,95

60,20

1,2

3,2

33039 72

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

0,78

-2,50

-30,97

0,77

1,16

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,349

0,00

105,29

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,278

2,21

-8,25

0,156

0,469

4892

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

1,19

0,85

16,67

0,401

1,59

47916

™π¢ª∞ (∫√)

0,62

0,00

24,00

0,432

1,11

0

0,354

0,00

-5,60

0,203

0,47

0

0,88

0,00

-12,00

0,6

1,31

0

1,51

98455

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

1,36

0,74

154,21

0,43

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,039

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,06

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,108

0 247368

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

2,51

-0,79

109,10

0,8063

2,78

0

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

1,35

0,75

10,66

0,76

1,68

720

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,23

0,00

0,44

0,154

0,415

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,32

-3,03

16,36

0,133

1,03

1151

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13,4

0,00

15,62

10

16,48

37492

ΔπΔ∞¡ (¶√)

6,01

-2,12

16,02

4

6,99

621

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

5,4

0,00

-45,73

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

2,08

0,00

-55,84

0,96

4,71

0

À°∂π∞ (∫√)

0,325

1,88

30,00

0,125

0,374

116600

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,077

0,00

-33,62

0,071

0,4

300

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,194

0,339

0

3

0,00

-25,07

2,93

4,9189

150

Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,516

-8,35

-38,50

0,412

0,94

1419

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,508

0,59

18,14

0,29

0,695

16698

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,035

0,00

-25,53

0,028

0,089

6000

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,522

0,00

-24,35

0,4

0,778

0


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

™∞μμ∞Δ√ 17 N√∂ªμƒπ√À 2012

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.928.099,44 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.512.211,77 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 21.819.866,54 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.327.574,33 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.794.973,18 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.959.429,02 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.312.570,81

K§EI™IMO TH™ 15∏™ ¡√∂ªμƒπ√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

2.591.977,65 1.096.147,50 6.767.378,09 694.320,89 4.108.695,72 307.582,00 1.966.351,09

4,2161 5,9410 3,2243 6,2328 1,8972 6,3704 3,2103

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 49.678.098,59 13.767.887,94 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.899.534,82 17.692.602,03 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.760.719,47 2.981.449,02 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.695.066,90 660.789,10 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.633.936,37 2.840.220,03 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.157.910,15 2.824.633,03 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 9.623.349,87 1.558.640,13 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.053.984,15 2.632.909,25 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 33.890.940,02 8.479.892,96 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.516.085,59 3.139.381,71 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 120.459.378,94 9.749.551,99 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 160.238.597,86 25.980.329,66 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 21.893.979,83 3.137.192,88 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.946.548,34 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.510.243,12 622.068,19 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.811.029,83 883.844,98 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 32.076.341,90 2.917.358,91 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.374.135,26 1.752.939,13 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 16.708.567,60 1.964.805,33 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 14.773.848,89 2.233.612,05 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 19.913.070,20 2.319.249,29 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 32.882.405,11 3.299.851,64 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.705.335,98 2.380.128,76

3,6083 5,1377 7,6341 8,6186 7,6170 7,1365 6,1742 7,2369 3,9966 11,9502 12,3554 6,1677 6,9788 2,7753 4,0353 9,9690 10,9950 9,9114 8,5039 6,6143 8,5860 9,9648 17,1022

0,52% 3,6263 3,5812 -10,60% 0,03% 5,1634 5,0992 12,58% 0,07% 7,6723 7,5768 5,97% -0,12% 8,6617 8,5540 11,54% 0,46% 7,9979 7,4647 12,76% 0,33% 7,3506 6,9938 9,05% -0,22% 6,3594 6,0507 32,72% 0,37% 7,4540 7,1645 18,99% 0,05% 4,0366 3,9566 6,45% -0,33% 12,0697 11,8307 5,87% 0,01% 12,3554 12,3554 4,13% -0,44% 6,2294 6,1060 18,19% -0,11% 7,0486 6,9090 28,54% -2,16% 2,7781 2,7697 7,10% -1,08% 4,0757 3,9949 6,45% -0,48% 10,0687 9,8693 -6,71% -0,84% 11,1050 10,8851 -0,20% 0,22% 10,0105 9,8123 12,77% -1,03% 8,5889 8,4189 5,26% -0,31% 6,6804 6,5482 -2,21% -1,19% 8,6719 8,5001 5,45% -1,16% 10,0644 9,8652 13,01% -1,05% 17,2732 16,9312 12,28%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.531.010,98 1.099.017,14 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.211.852,83 3.119.676,94 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.724.079,89 4.773.785,55 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.034.683,90 376.798,53 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.133.382,94 1.580.716,50 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.279.620,22 938.803,57 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.261.841,64 799.908,97 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.643.487,27 656.135,08 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.008.843,12 2.064.339,67 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.306.462,78 1.000.513,26 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.112.930,71 1.086.057,93 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.199.449,21 564.068,95

21,4110 9,0432 4,3412 5,3999 2,6149 7,7541 7,8282 7,0770 3,8796 4,3043 5,6285 10,9906

1,19% 0,42% 0,30% -0,09% -0,40% 0,39% 0,73% 0,47% 0,96% -0,04% 0,01% -1,19%

21,8392 9,2241 4,4280 5,5079 2,6672 7,8898 7,9652 7,2008 3,9475 4,3796 5,6285 11,2104

21,1969 8,9528 4,2978 5,3459 2,5888 7,6766 7,7499 7,0062 3,8408 4,2613 5,5722 10,8807

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.799.717,60 6.441.332,74 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 22.815.315,66 8.319.239,75 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 11.815.200,74 3.498.908,57

7,1103 2,7425 3,3768

-0,94% 0,02% 0,00%

7,3236 2,7699 3,3768

7,0392 6,68% 2,7288 -21,94% 3,3768 0,76%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.603.774,02 10.653.077,53 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.070.938,14 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.622.650,42 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.471.985,26 420.369,98 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.747.086,39 8.377.888,81 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.071.388,79 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.720.238,24 693.057,48

0,6199 8,6459 2,0287 3,5016 2,5958 2,8777 2,4821

0,70% -0,50% 0,48% 0,01% -0,36% -0,01% -0,26%

0,6292 8,7756 2,0409 3,5051 2,6347 2,8950 2,5193

0,6137 24,40% 8,5594 14,30% 2,0125 -23,17% 3,4876 0,74% 2,5698 8,27% 2,8547 1,28% 2,4573 -1,51%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 322.346.583,09 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 146.041.337,94 107.941.823,29

2,2013 1,3530

-0,24% -0,06%

2,2013 1,3530

2,2013 2,16% 1,3530 -18,91%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,0322 2,5046 0,8013 2,0247 6,0600 2,0728 2,9429 7,4507 6,5002 7,4104 3,6194

-0,05% -0,78% 1,24% -0,82% -0,48% -0,32% -0,19% 0,01% -0,24% -0,07% -0,60%

4,0322 2,5046 0,8013 2,0247 6,0600 2,0728 2,9429 7,4507 6,5002 7,4104 3,6194

4,0020 -22,07% 2,4796 16,45% 0,7933 28,37% 2,0045 -0,85% 5,9994 6,93% 2,0521 4,98% 2,9208 -21,24% 7,4507 3,07% 6,4352 5,23% 7,3548 5,14% 3,5832 2,44%

9.086.936,26 2.253.572,17 34.290.342,15 13.690.927,49 1.652.920,79 2.062.914,22 17.223.814,56 8.506.946,80 8.994.171,29 1.484.191,06 4.056.133,37 1.956.820,10 6.017.914,69 2.044.892,59 3.764.022,08 505.189,20 37.583.629,30 5.781.915,05 11.877.519,63 1.602.825,69 4.636.709,10 1.281.055,36

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 39.798.793,79 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.164.558,19 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.577.934,59 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.283.502,06 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.361.389,88 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.354.746,23 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.365.308,30 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.241.324,78 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 40.052.945,11 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.960.968,56 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.735.250,13 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 74.906.262,48 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 29.804.504,38 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.070.533,41 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 69.301.717,44 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 26.446.632,21 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.454.155,27 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.758.256,40 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 26.356.158,93 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 29.710.109,77 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.479.952,12

3.690.676,06 25.048.645,24 246.902,33 5.111.278,44 16.345.635,88 27.835.227,77 4.035.977,44 1.127.517,14 3.794.735,87 1.988.892,77 1.269.496,54 8.319.171,60 3.354.288,31 1.899.707,66 6.524.484,65 9.301.040,98 298.314,12 677.325,88 2.485.469,64 10.303.991,39 5.994.894,14

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.744.405,73 10.395.046,55 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.778.839,79 3.571.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 335.939,00 353.183,83 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.107.881,32 9.113.673,98 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.855.047,98 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 11.847.044,72 55.258.858,66 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 946.312,49 4.221.860,83 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.201.948,18 153.036,89 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 685.356,60 36.416,76 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 42.351.519,26 35.986.164,49 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.779.643,83 17.286.893,99 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 840.247,93 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.378.572,72 399.785,79 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 650.682,97 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.979.460,59 671.078,85 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 692.059,58 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.597.493,98 179.161,56 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 555.457,41 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 125.536.004,59 13.735.443,10

10,7836 1,4039 14,4913 4,5553 3,5705 3,7131 12,2313 11,7438 10,5549 1,4888 12,3949 9,0041 8,8855 8,4595 10,6218 2,8434 31,6919 14,4070 10,6041 2,8834 3,4162

0,7450 0,7781 0,9512 0,8896 0,9032 0,2144 0,2241 14,3883 18,8198 1,1769 1,2020 1,2044 8,4510 8,8536 8,9102 9,3828 8,9165 9,4808 9,1396

0,07% 0,18% 0,89% 0,02% 0,24% -0,11% 0,38%

0,01% -0,45% 0,41% -0,49% -0,03% 0,03% 0,09% 0,08% 0,02% -0,39% 0,01% -0,08% -0,01% -0,72% -0,64% 0,36% -0,27% -0,45% 0,37% -1,03% -0,44%

-0,45% -0,45% -0,21% 0,25% 0,26% -0,51% -0,44% 0,02% 0,27% 0,01% 0,03% 0,04% 0,17% 0,17% 0,07% 0,07% 0,10% 0,10% 0,56%

4,2793 6,1489 3,3855 6,2328 1,9636 6,5934 3,3227

10,9993 1,4039 14,4913 4,5553 3,5705 3,8059 12,4759 11,9787 10,5549 1,4888 12,3949 9,0491 8,8944 8,5441 10,7280 2,8718 31,8504 14,5511 10,7101 2,8834 3,4162

0,7450 0,7781 0,9512 0,8896 0,9032 0,2144 0,2241 14,3883 18,8198 1,1769 1,2020 1,2044 8,4510 8,8536 8,9102 9,3828 8,9165 9,4808 9,1396

4,1845 -11,46% 5,8816 1,31% 3,1921 -5,24% 6,1705 5,63% 1,8782 18,38% 6,3067 6,04% 3,1782 7,79%

10,5679 1,3899 14,3464 4,5097 3,5437 3,6388 11,9867 11,5089 10,3438 1,4739 12,3949 8,9366 8,8411 8,3749 10,5156 2,8150 31,4542 14,2629 10,4981 2,8546 3,3820

0,7376 0,7781 0,9322 0,8807 0,9032 0,2123 0,2219 14,2444 18,6316 1,1769 1,1930 1,2044 8,2820 8,8536 8,7320 9,3828 8,7382 9,4808 8,9568

20,09% 25,27% 18,01% 6,92% 6,15% 21,47% 21,98% 20,55% 28,57% 17,39% 0,37% 6,68%

17,64% 4,65% 9,66% 19,45% 9,38% 14,46% 13,73% 12,13% 13,24% 31,21% 3,87% 7,94% 11,95% 9,38% 17,32% 29,35% 2,02% 5,05% 9,11% 5,21% 10,03%

5,03% 6,12% 3,53% 10,05% 11,07% 21,89% 28,79% 49,24% 47,11% 2,93% 8,50% 8,69% 7,87% 8,39% 7,00% 7,51% 9,23% 10,25% 21,95%

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

736.940,96 36.163.977,92 960.614,70 76.977.904,65 45.170.882,74 38.203.184,17 25.739.292,08 9.118.288,24 542.315,81 34.305.751,03 169.437,87 10.873,25 22.046.730,77 13.712.010,38 350.586,22 19.566.921,00 41.476.572,40 29.946.673,60 30.725.776,04 1.991.022,05 1.887.445,05 49.608.945,40 6.435.675,35 576.432,73 527.610,72 220.044,91 1.776.528,07 7.883.062,54 169.593,48 103.379,21 1.183.513,88 2.122.360,06 1.235.086,75 1.076.973,03 169.862,76 2.273.520,94 1.110.778,60 4.920.081,02 20.320.944,95 9.290.816,02 3.124.725,10 267.505,26 2.234.548,57 937.545,09 930.819,12 204.134.083,15 24.793.327,97 1.481.142,63 2.432.708,62 1.001,20 23.755.289,44 4.049.561,77 1.115.240,86

76.182,30 4.952.765,16 105.881,58 8.497.258,53 5.626.568,13 4.334.918,16 2.500.862,11 856.511,76 50.372,92 42.230.991,99 163.519,92 12.744,51 29.100.257,79 17.180.942,58 362.784,72 25.825.063,03 4.030.274,79 2.929.155,56 28.544.946,11 1.810.397,44 1.374.900,03 38.531.897,36 6.579.194,48 572.375,25 65.695,76 26.105,36 221.169,51 1.163.884,00 138.079,48 88.830,63 441.442,69 178.158,60 81.205,19 90.409,30 121.204,67 259.664,52 124.753,76 488.783,10 2.118.373,46 974.406,82 278.858,59 18.723,89 2.511.946,13 65.823,89 83.045,82 20.318.177,68 2.467.608,05 1.988.361,77 237.839,95 100,00 2.406.352,17 597.326,97 5.193.578,85

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 9,6734 7,3018 9,0725 9,0591 8,0281 8,8129 10,2922 10,6458 10,7660 0,8123 1,0362 0,8532 0,7576 0,7981 0,9664 0,7577 10,2913 10,2237 1,0764 1,0998 1,3728 1,2875 0,9782 1,0071 8,0311 8,4291 8,0324 6,7731 1,2282 1,1638 2,6810 11,9128 15,2095 11,9122 1,4015 8,7556 8,9038 10,0660 9,5927 9,5348 11,2054 14,2868 0,8896 14,2432 11,2085 10,0469 10,0475 0,7449 10,2283 10,0120 9,8719 6,7795 0,2147

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 55.588.391,27 10.150.690,50 5,4763 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 69.958.784,03 18.738.002,64 3,7335 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.420.445,62 294.878,00 8,2083 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 30.123.889,67 4.709.956,86 6,3958 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 26.916.857,84 6.113.973,84 4,4025 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.590.370,45 1.257.640,02 8,4208 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 274.668.490,87 44.100.823,24 6,2282 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 28.752.772,05 10.395.222,40 2,7660 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 593.162,93 141.795,93 4,1832 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.057.083,06 388.550,00 7,8679 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 34.930.066,17 5.878.772,04 5,9417 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 84.064.783,95 10.270.083,56 8,1854 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 36.651.763,09 36.967.713,42 0,9915 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 7.770.520,29 3.150.042,52 2,4668 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 28.924.524,36 2.746.536,83 10,5313 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.930.700,22 1.725.889,43 12,1275 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.565.261,44 732.395,06 11,6949 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.595.744,46 707.340,96 10,7384 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.937.407,10 6.588.802,09 9,4004 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 33.111.068,99 3.700.556,75 8,9476 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 14.707.765,53 1.686.178,50 8,7225

0,56% 0,51% -0,05% -0,05% 0,61% 0,39% 0,00% 0,07% 0,07% -0,95% -0,72% -0,94% -0,88% -0,88% -0,65% -0,88% -0,10% -0,11% -0,33% -0,33% -0,10% 0,06% -0,65% -0,64% 0,27% 0,28% 0,27% 0,71% -0,78% -0,78% 0,43% -1,35% -1,11% -1,35% 0,41% -0,13% -0,13% -0,11% 0,17% 0,01% -0,50% -0,26% 0,26% -0,01% -0,49% 0,00% 0,00% -0,45% -0,03% 0,00% -0,47% 0,71% -0,56%

9,6734 7,3018 9,0725 9,0591 8,0281 8,8129 10,2922 10,6458 10,7660 0,8123 1,0362 0,8532 0,7576 0,7981 0,9664 0,7653 10,2913 10,2237 1,0764 1,0998 1,3728 1,2875 0,9782 1,0071 8,0311 8,4291 8,1930 6,7731 1,2282 1,1638 2,6810 11,9128 15,2095 12,0313 1,4015 8,7556 8,9038 10,0660 9,8805 9,5348 11,2054 14,2868 0,8985 14,3856 11,3206 10,0971 10,0475 0,7523 10,2283 10,0120 9,8719 6,7795 0,2147

9,6734 7,2288 8,9818 8,9685 7,9478 8,7248 10,0864 10,5660 10,7660 0,8042 1,0207 0,8532 0,7424 0,7981 0,9471 0,7501 10,0855 10,0192 1,0656 1,0998 1,3522 1,2875 0,9684 1,0071 7,8705 8,4291 7,8718 6,7223 1,2282 1,1522 2,6810 11,7341 14,9814 11,7931 1,3875 8,7556 8,9038 10,0660 9,4008 9,3441 10,9813 14,0011 0,8896 14,2432 11,2085 10,0469 10,0475 0,7449 10,1516 10,0120 9,6745 6,7795 0,2147

21,99% 19,90% 39,05% 39,10% 36,34% 31,13% 9,51% 10,86% 11,04% 4,52% 3,03% 5,37% 4,48% 5,43% 3,01% 4,50% -0,17% 0,32% 8,22% 8,70% 6,68% 17,42% 31,44% 32,36% 16,67% 18,17% 16,67% 40,48% 4,80% 3,85% 10,77% 12,51% 10,92% 12,51% 20,62% 8,16% 8,99% 6,75% 0,27% 0,12% 8,84% 7,30% 10,05% 48,83% 8,84% 0,28% 0,28% 5,02% 2,28% 0,12% -1,28% 29,76% 1,37%

0,15% 5,4763 5,4763 11,29% -0,29% 3,7335 3,6962 17,79% -0,81% 8,2083 8,2083 17,92% -0,03% 6,3958 6,3318 3,83% -0,06% 4,4025 4,3585 16,47% -0,03% 8,4208 8,3366 17,25% 0,04% 6,2282 6,2282 17,58% -0,49% 2,7660 2,7383 -4,47% -0,61% 4,1832 4,1414 -20,85% 0,08% 7,8679 7,8679 48,68% -0,16% 5,9417 5,9417 19,03% -0,03% 8,5947 8,1854 17,79% 1,20% 0,9915 0,9816 31,39% -0,09% 2,4668 2,4421 8,74% -0,17% 10,5313 10,4786 13,60% 0,01% 12,1275 12,1275 2,34% 0,00% 11,6949 11,6949 14,78% 0,00% 10,7384 10,6310 4,48% -0,32% 9,4004 9,3064 5,38% -0,52% 8,9476 8,8581 6,27% -1,21% 8,7225 8,6353 7,05%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.367.079,49 2.828,89 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.751.001,27 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 361.559,29 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 36.455.333,19 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 488.662,19 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.398.047,13 31.113,26

1.190,2500 1.222,3400 1.191,1800 1.212,2600 942,6700 944,8700

0,00% 0,00% -1,15% -1,14% -0,79% -0,79%

1.190,2500 1.222,3400 1.191,1800 1.212,2600 942,6700 944,8700

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.568.526,40 187.881,40 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.612.007,98 1.143.595,74 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.410.337,26 1.378.400,03 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.978.023,66 3.004.652,86 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.538.473,01 616.779,09 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.320.534,28 1.861.910,31 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 898.468,74 304.395,00 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.763.236,10 3.450.578,74 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.367.505,06 688.004,38 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.582.143,98 1.791.066,33

8,3485 1,4096 3,1996 1,6568 2,4944 2,8576 2,9517 3,9887 3,4411 0,8834

0,02% 0,00% 0,85% -1,00% -0,49% -0,52% -0,17% -0,04% -0,35% 0,32%

8,4737 1,5224 3,2956 1,7065 2,5692 2,9290 3,0403 4,0485 3,4927 0,9541

1.190,2500 5,65% 1.222,3400 5,69% 1.191,1800 8,27% 1.212,2600 8,31% 942,6700 10,47% 944,8700 10,51%

8,3485 1,4096 3,1676 1,6402 2,4695 2,8290 2,9222 3,9887 3,4411 0,8834

5,29% -30,64% 25,28% 14,14% 7,55% 10,42% 4,44% 11,55% 14,62% 8,47%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.381.039,98 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 16.584.454,09 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 30.710.080,41 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.018.734,23 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.687.302,66 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.741.791,92 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.347.909,09 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.807.684,69

935.235,31 5,7537 8.223.262,78 2,0168 1.407.831,30 21,8138 3.013.431,09 2,6610 1.656.415,62 4,6409 2.328.417,52 2,8954 752.734,32 4,4477 1.337.263,62 6,5863

0,03% 5,8256 5,7537 9,57% 0,00% 2,0269 2,0168 0,61% -1,54% 22,4137 21,8138 7,32% -0,46% 2,7342 2,6610 6,31% -1,14% 4,7685 4,6409 6,15% -0,53% 2,9750 2,8954 9,26% -0,28% 4,5033 4,4477 7,30% -0,43% 6,7180 6,5863 6,11%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 44.360.110,16 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.201.451,45 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.088.395,22

9.380.338,87 3.812.550,34 943.228,15

4,7291 1,8889 5,3947

0,60% 0,15% 0,00%

4,8237 1,9172 5,3947

4,7291 13,19% 1,8889 9,23% 5,3947 -0,44%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 3.236.895,21 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.447.289,00 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.425.070,54 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.518.179,82

744.748,05 1.741.025,12 211.515,77 4.367.387,40

4,3463 1,9800 6,7374 1,4925

-0,20% 0,88% 0,01% 0,66%

4,4332 2,0790 6,7542 1,5671

4,3028 12,91% 1,9602 -16,13% 6,7037 4,26% 1,4776 6,81%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.521.095,30 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 112.738,20 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.342.197,25

1.777.006,66 46.798,00 653.315,36

1,9815 2,4090 5,1157

0,02% -0,02% -0,04%

1,9815 2,4572 5,1157

1,9716 -25,43% 2,3970 -6,46% 5,0901 6,96%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.493.201,19 10.751.841,26 3.594.258,88 449.628,30 1.349.666,20 2.328.965,84

295.529,39 8.271.681,38 2.471.758,57 140.508,20 409.790,99 759.143,63

5,0526 1,2998 1,4541 3,2000 3,2935 3,0679

0,01% -0,24% -0,20% -0,78% -0,39% -0,43%

5,0526 1,2998 1,4541 3,2000 3,2935 3,0679

5,0273 2,73% 1,2933 17,14% 1,4468 -11,57% 3,1840 3,86% 3,2770 7,49% 3,0526 2,26%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 26.734.029,81 20.519.452,74 1,3029 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.493.525,02 1.534.830,83 3,5792 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.838.797,80 2.537.455,89 1,5129 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 133.480.880,68 31.289.093,03 4,2661 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.815.737,13 1.687.659,11 2,8535 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.157.138,02 6.591.131,17 2,7548 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.147.475,32 6.495.867,06 0,1766 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.470.564,67 7.885.582,24 0,1865 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.305.507,69 885.603,67 2,6033 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.656.853,16 1.807.085,69 3,1304 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.486.369,22 546.424,02 4,5503

0,93% 0,06% -0,57% 0,01% -0,83% -0,91% -0,11% -0,16% 0,31% -0,04% -0,13%

1,3420 3,6866 1,5583 4,2874 2,9391 2,8374 0,1819 0,1921 2,6814 3,2243 4,6868

1,2638 3,4718 1,4675 4,2448 2,7679 2,6722 0,1713 0,1809 2,5252 3,0365 4,4138

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 50.006.952,33 2.843.524,12 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.014.429,53 603.484,39 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.821.480,90 1.972.199,54 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.478.941,05 487.148,06 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.727.840,89 935.301,86 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.348.943,51 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 560.926,87 49.916,05 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.479.561,91 430.725,75 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.699.216,79 1.725.279,42 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.928.713,57 322.703,45 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.416.793,80 1.541.346,11 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.371.384,48 821.601,57 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 14.094.314,61 8.929.785,58 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 805.735,78 188.437,50 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.898.301,48 5.600.238,42 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.323.858,02 349.094,01 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.721.582,76 441.102,29 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 675.942,35 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 872.801,82 158.038,92 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 107.791,01 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 9.904.794,84 2.891.212,99 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.773.267,49 140.605,51 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 646.632,09 65.047,44

17,5863 13,2803 7,5152 13,2997 16,8158 12,0995 11,2374 5,7567 13,7365 12,1744 3,5143 5,3206 1,5783 4,2759 0,8747 3,7923 3,9029 2,8927 5,5227 1,1274 3,4258 12,6117 9,9409

0,03% 0,02% 0,59% -0,39% 0,09% 0,19% 1,13% -0,20% 0,01% -0,27% 0,01% 1,51% -2,16% 0,99% 0,70% -1,03% 1,66% 0,73% 0,76% 0,82% -1,11% -0,43% -0,55%

17,9380 13,4131 7,8910 13,9647 17,6566 12,7045 11,7993 5,8718 14,0112 12,4179 3,5494 5,5866 1,6572 4,3400 0,9053 3,9819 4,0590 2,9795 5,6055 1,1725 3,5971 13,2423 10,4379

17,4104 7,10% 13,1475 3,12% 7,4400 14,95% 13,1667 3,64% 16,6476 8,24% 11,8575 5,26% 11,0127 4,63% 5,6991 14,36% 13,5991 10,04% 12,0527 2,38% 3,4792 0,16% 5,2674 44,08% 1,5625 7,76% 4,2759 -8,07% 0,8747 17,60% 3,7544 -0,95% 3,8639 23,40% 2,8348 14,10% 5,4675 -16,80% 1,1161 17,11% 3,3915 7,00% 12,4856 -3,78% 9,8415 6,36%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.303.401,76 265.540,29 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.756.549,02 1.215.507,28 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.420.303,11 11.962.541,97 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.967.639,40 2.870.564,06 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.867.895,22 6.951.791,67 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.844.772,14 1.647.851,05 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.286.324,42 738.015,84 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 9.617.896,97 5.524.000,81 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.176.520,98 518.580,85

8,6744 1,4451 0,7039 1,7305 1,1318 2,3332 3,0979 1,7411 2,2687

0,00% 0,92% -0,20% -0,48% 1,70% -0,52% -2,13% 1,02% -1,04%

8,8479 1,4740 0,7391 1,8170 1,1884 2,4499 3,2528 1,8282 2,3821

8,5009 -0,10% 1,4162 -18,96% 0,6969 11,45% 1,6959 4,34% 1,1092 38,46% 2,2865 2,02% 3,0359 3,94% 1,7063 19,30% 2,2233 4,16%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 133.437.997,31 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.333.371,44 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.955.553,17 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 545.388,61

4,0162 2,4735 1,4532 1,0560

0,01% 0,22% -0,03% 0,36%

4,0162 2,4735 1,4532 1,0613

3,9961 4,33% 2,4549 7,82% 1,4387 12,29% 1,0518 23,83%

33.225.194,84 2.156.193,90 4.098.223,42 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.113.939,11 3.337.038,20 3,6301 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.601.824,66 7.993.353,06 0,4506 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.293.688,30 3.193.067,55 1,3447 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.316.080,67 1.134.113,73 4,6874 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.005.272,81 1.909.778,95 10,4752 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.770.338,26 2.170.724,06 4,0403 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 379.064,70 120.000,00 3,1589 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 475.377,27 150.492,23 3,1588 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.454.489,75 261.007,50 9,4039 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.663.635,22 350.881,89 10,4412 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.793.830,17 161.864,94 11,0823

-0,17% 3,6936 3,5575 1,83% 0,4585 0,4416 -0,19% 1,3581 1,3313 0,01% 4,6874 4,6874 0,01% 10,4752 10,4752 0,13% 4,0807 3,9999 -0,05% 3,1905 3,1273 -0,18% 3,1904 3,1272 -0,87% 9,5450 9,3334 -0,56% 10,5717 10,3629 -0,17% 11,1931 10,9992

26,27% 6,94% 6,72% 4,21% 4,51% 6,80% 2,44% 3,15% 0,32% 8,42% 9,21%

21,80% 37,04% 13,49% -5,84% 3,66% 20,27% 9,30% 6,13% 6,50% 6,99% 7,11%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.226.218,90 11.499,26 280,5600 -1,03% 283,3656 280,5600 5,67% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.143.520,49 49.833,15 203,5500 -0,02% 204,5678 203,5500 -0,34% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 255.055.741,11 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.271.462,23 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.690.869,71 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 678.383,25 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.710.565,90 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.156.580,37 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 559.973,40 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 707.900,25 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 14.174.107,53 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.497.074,22 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.599.362,15

93.817.215,34 5.512.253,53 6.517.041,81 1.229.940,03 745.465,01 328.142,86 120.000,00 262.292,52 5.618.373,08 1.159.575,83 2.875.440,95

2,7186 1,5006 1,4870 0,5516 3,6361 3,5246 4,6664 2,6989 2,5228 5,6030 1,2518

0,01% 0,77% -0,82% 0,38% 0,01% -1,24% 0,16% -0,24% 0,60% 0,01% -0,12%

2,7186 1,5006 1,4907 0,5544 3,6452 3,5422 4,6664 2,7056 2,5228 5,6030 1,2581

2,7186 1,4968 1,4833 0,5488 3,6270 3,5070 4,6664 2,6922 2,5165 5,6030 1,2455

6,39% 14,74% 2,58% 17,39% 8,22% -2,92% 7,50% 7,68% -3,23% -5,27% 14,92%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2745 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,80245 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4585 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6493 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .103,44 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2042 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,3695 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2753 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2337

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5704 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2522

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,209

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2754 .........................................................1,2736 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80301 .......................................................0,80189 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4637 .........................................................7,4533 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6554 .........................................................8,6432 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,51 .........................................................103,37 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,205 .........................................................1,2034 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3747 .........................................................7,3643 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2762 .........................................................1,2744 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2346 .........................................................1,2328

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 32

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ™Ô‡Ú˘ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘, ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜, ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË. Δ· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ- ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” (∂¶¶∂ƒ∞∞) Î·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, ηıÒ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

5o Rally Sprint “ŸıÚ˘˜” ÛÙȘ 24 - 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Δ√ 5o Rally Sprint ŸıÚ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙË §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 24 Î·È 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ·ÛÊ¿ÏÙÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ 15 ¯ÏÌ. ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Ï›Á· ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∞ÛÊ¿ÏÙÈÓˆÓ ƒ¿ÏÏ˘ ™Ú›ÓÙ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ÙË fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 09:30 ÙÔ Úˆ›, fiÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ·ÁÒÓ·˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô ÛΤÏË: ªÂ Ì›· ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ŸıÚ˘˜ (30 ¯ÏÌ. ÂȉÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 99,85 ¯ÏÌ. Û‡ÓÔÏÔ ·ÁÒÓ·) Î·È ÔÈ ı·٤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì›· fiÌÔÚÊË Î·È ı·̷ÙÈ΋ ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ΔÔ service park ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ¿ÚÎÈÓ. ΔÔ 5o ƒ¿ÏÈ ™ÚÈÓÙ ŸıÚ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ƒ¿ÏÈ ŸıÚ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ó· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

°ÂÓÈ΋ πÂÚ·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ∏ 2∏ °ÂÓÈ΋ πÂÚ·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË Ù˘

ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙË ™‡Ó·ÍË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÛÔ˘‰‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·›ÛÈÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ó¿Íˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: ∞. ∞fi ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÚÈÎÒÓË, ÔÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£., Ì ı¤Ì· “μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· - £ÂÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘” Î·È μ. ∞fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÌ. ªÂıfi‰ÈÔ ∫ÚËÙÈÎfi, ÈÂÚÔ΋ڢη Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ì ı¤Ì· “√È ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÁÓ·Ù›Ô˘. ∫Ú›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

TÔ ¤ÚÁÔ “¢π∫ΔÀ∞ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ∞∫∞£∞ƒΔø¡ ™√Àƒ¶∏™” ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 02 “¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ” ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” (∂™¶∞) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Ì Έ‰ÈÎfi MIS 365169 Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 10.814.800 ¢ÚÒ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘ÓÙ·¯ı›۷˜ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ™Ô‡Ú˘, ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰˘Ô ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi ·ÁˆÁfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.∂.§. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ˘Ô¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó: -ÀÔ¤ÚÁÔ 1: “¢›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂∂§ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ̋ÎÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 37,0km ÂÚ›Ô˘ Ì 2 ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ô‡Ú˘ - ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜. -ÀÔ¤ÚÁÔ 2: “¢›ÎÙ˘· √∫ø” . ¶Ï‹ÚË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô √Δ∂. -ÀÔ¤ÚÁÔ 3: “∞ÁÔÚ¿ Á˘” .

● ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘, ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜, ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª¶∂) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢›ÎÙ˘· ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ηı¿ÚÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ™Ô‡Ú˘, ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜, ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Î·È ŒÚÁ· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜” , ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ (∂.∂.§.) Ù˘ ¢∂À∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔ-

ÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 35 ËÌÂÚÒÓ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô¤ÚÁÔ˘ 1 “¢›ÎÙ˘Ô ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ηı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘” Ù˘ Ú¿Í˘ Ì ٛÙÏÔ: “¢›ÎÙ˘Ô ∞Ô¯¤Ù¢Û˘

∞ηı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘” , Ì Έ‰ÈÎfi MIS 365169 ÙÔ˘ ∂.¶. “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÚÔ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂¶¶∂ƒ∞∞ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, “ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Û ™Ô‡ÚË Î·È ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 10,8ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, ηıÒ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

£· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ΔËÏÂÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·ÚÚÔÒÓ ™Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·-

ÊÒÓ, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙËÏÂÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (1Ì.Ì.). ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú¿ÍË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù‡Ô˘ SCADA (SupervisoryControl and Data Acquisition) Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ∞Ó¿‚Ú·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÙËÏÂÂϤÁ¯Ô˘ - ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ∂ϤÁ¯Ô˘ (∫™∂) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÈÛÔ˙˘Á›ˆÓ ÓÂÚÔ‡, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘fi

ηıÂÛÙÒ˜ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜, ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, ÙË ¯¿Ú·ÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î.Ï. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ŒÁÎÚÈÛË ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ·ÓÔȯÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” , ÂͤٷÛË °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” (¶∞∫∂Δ√: ∞), ¤ÁÎÚÈÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ “ŒÏÂÁ¯Ô˜ - Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, °·‡ÚÈ·Ó˘ Î·È ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ” ,

● ΔËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ¶ÙÂÏÂÔ‡” Ú/ÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 7.000,00 ú Ì º¶∞, ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ” Ú/ÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 2.400,00 ú Ì º¶∞, ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ÈÛ΢‹ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ¢‹-

ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” Ú/ÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 6.922,66 ú Ì º¶∞, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂÏÒÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·ÚÈıÌ. 45/2010 ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ √ÈÎÔÓ. √Δ∞ ÙÔ˘ À¶.∂™ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ‰È¿ıÂÛ˘ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ú/ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 33

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ˘. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ øƒπ∞π∞ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘-

Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î. §Ô˘Î¿ §Ô˘Î¿ ›¯Â ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ‹ÏÏ·Í·Ó ·fi„ÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· (8 9/11/2012) Ì ı¤Ì· ÙËÓ “∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ∂Ó‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ μ›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” . ∏ Î. ª·ÎÚ‹ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÙfiÓÈÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¢‹ÏˆÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ‚›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹.

¢‹ÏˆÛË ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÙÚfiÈη˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Ì ·ÏÁÂÈÓfi ÙÚfiÔ ÔÚ·Ù¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ΔÈ Ó· ÚˆÙÔı˘Ì‹ÛÔ˘ÌÂ; ΔÔ Ì·Ú·ÛÌfi ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÔÚÒÓ·-ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ›¯ËÛ ÙË ˙ˆ‹ Û ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ; ΔËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 5 Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ∞ÎÙÈÓÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜; ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ÏԢΤÙÔ; ΔȘ ·›Û٢٘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ∫ÏÈÓÈΤ˜ (øƒ§, √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋, °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈ΋ Î.¿.), ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÏԢΤÙÔ, ·Ó ‰ÂÓ Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ¿ÌÂÛË Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ˘Á›·, ·ÛıÂÓÒÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Á›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë” .

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂.∂.

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

¡¤· °ÂÓÈ¿ Û ‰Ú¿ÛË ª

ÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·‹¯ËÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ “¡¤· °ÂÓÈ¿ Û ¢Ú¿ÛË & Eurodesk” . ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 200 Ó¤ÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂.∂. “¡¤· °ÂÓÈ¿ Û ¢Ú¿ÛË & Eurodesk” , ¯ı˜ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂.∂. “¡¤· °ÂÓÈ¿ Û ¢Ú¿ÛË & Eurodesk” , Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ μfiÏÔ˘, Î·È Ë ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ - ˆÏËÙ‹ÚÈÔ, ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ 2 ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÌÈÎÚ¿ ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿, ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, Ì·ÏfiÓÈ· Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂÓÒ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î. ª·Ú›· ∫ÔÏÔ΢ı¿, “Ì›ӷÌ Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·‹¯ËÛË Ô˘ ›¯Â Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, ηıÒ˜, ·Ú¿ ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂.∂. “¡¤· °ÂÓÈ¿ Û ¢Ú¿ÛË & Eurodesk” . ΔÔ ÚÒÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, “¡¤· °ÂÓÈ¿ Û ¢Ú¿ÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ӤԢ˜ ·fi 13-30 ÂÙÒÓ. ΔÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘-

● ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 200 Ó¤ÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ

Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó¤ˆÓ, ÒÛÙ fiÛÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 18 Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤ˆ˜ 12 Ì‹Ó˜” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηχÙÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ë ÌÂٷΛÓËÛË, Ë ‰È·ÌÔÓ‹, Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ë È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· (pocket money). √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ù˘ Âο-

ÛÙÔÙ ¯ÒÚ·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Eurodesk” , Û ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ·fi 13 ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. “™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· e-mail ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ·Ôڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÛÔ˘‰¤˜, ˘ÔÙÚÔʛ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Î·È ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÌ›˜ ı· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÂΛÓÔÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ∫ÔÏÔ΢ı¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÏ. 2102599360, Î. ª·Ú›· ∫ÔÏÔ΢ı¿, www.ify.gr. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿

¢ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ∞ʤÙ˜ ™∂πƒ∞ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ¡ÂÔ-

¯ÒÚÈ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿. “∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ª·Ú›·˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ªÈÏÙ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ªËÏÂÒÓ Î·È ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. μ·Á. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∫. ¶··Ì·ÚοÎË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË

● ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÂÈÛΤÊÙËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ∞ʤÙ˜

Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ÂÓÙ·ÌËÓÈÙÒÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂΛӈÓ

ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϯٛ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ȉÈ΋ ÌÓ›· ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ CERN ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Û˘ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È Â˘Úˆ·˚ο. ∂›Û˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌfiÓÈÌÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›Û˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ, Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÎÂ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ë ·Ó··Ï·›ˆÛË ÏÈıfiÛÙÚˆÙˆÓ, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘ ıÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·fi ÙË Ì›ÛıˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi. Œ‰ˆÛ “˙ˆ‹” ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÈÌÔ “ÛÙ¤ÎÈ” ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¡· Û˘ÁÎÏËı› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ˘‡ı˘ÓË ΔÔ̤· ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ·¤ÛÙÂÈÏ ۋÌÂÚ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ª·ÓÈÙ¿ÎË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜” ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÔÏ˘ÓfiÌÔ (¡. 4093/12) ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÚ›· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂËÚ·˙fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·’ fiÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÈÁfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ›Ù Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ∂Âȉ‹, fiˆ˜ ¿ÚÈÛÙ· Â›Û˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Ô‡Ù ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘‡ı˘Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÓÔÌÈο, fiÛÔ Î·È ÛÙ· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, fiˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Û·˜ ˙ËÙÒ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÙ ¿ÌÂÛ· Ì ‰È΋ Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ˘‡ı˘Ó· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È ÂȉÈο ÔÈ ıÈÁfiÌÂÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÚʈı›۷ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹˜. ¶ÚÔÊ·Ó›˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û·˜ ·˘Ù‹ ··Ú·›ÙËÙË ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ¿ÏϘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” .

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∏ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·

“™ÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ªÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· Î·È §ÔÈÌÒ‰Ë ¡ÔÛ‹Ì·Ù· √˘ÚÔÔÈÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡-¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ò˜ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ªÔÚȷ΋˜ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ °ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ “μÈÔÁÔÓȉȷ΋” . √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÔÈ ÔÌÈϛ˜ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “ªÂÙ·Ù˘¯È·-

Τ˜ ™Ô˘‰¤˜ Î·È ÀÔÙÚÔʛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢ÔÌ‹ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ (¢∞™Δ∞) Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ.


34

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ª¤Û· ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ë °¿˙·, Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙË ÛηӉ¿ÏË ÙÔ πÛÚ·‹Ï

¶˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ π∂ƒ√À™∞§∏ª, 16.

 ‚ÔϤ˜ ˘Ú·‡ÏˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ·¿ÓÙËÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë Ã·Ì¿˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ï‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘, Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ı¤ÛË Ó· ηٷʤÚÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ï‹ÁÌ·Ù· Ì (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÈÚ·ÓÈÎfi) ÔÏÈÛÌfi ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ‰Èψ̷ٛ· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÈ· ¯ÂÚÛ·›· Â›ıÂÛË Î·ÏÒÓÙ·˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Âʤ‰ÚÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ÛËÌ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ™ÙÔ˘˜ 28 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÂÈı¤ÛÂˆÓ - ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÎÙÒ ·È‰È¿ Î·È Ì›· ¤ÁÎ˘Ô˜óÎ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ΔÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·fi Â›ıÂÛË Ì ÚÔ˘Î¤Ù· ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ë ÚÔ˘Î¤Ù· η٤ÂÛ ¯ˆÚ›˜ ı‡Ì·Ù· ‹ ˙ËÌȤ˜ ÌÂÚÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÔÈ Ì·¯ËÙ¤˜, ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ë Î›ÓËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ·fi ÙÔ 2007 ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ÁÈ· Ï‹ÁÌ·Ù· ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1970 Ô˘ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÂÏ‹ÁË ·fi ‡Ú·˘ÏÔ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÎÙÔ͇ÙËÎÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‡Ú·˘ÏÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Î·Ù¤ÂÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ Û ·Î·ÙÔ›ÎËÙË ÂÚÈÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™˘ÓÔÏÈο ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó ÂÎÙÔÍ¢Ù› 97 ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË °¿˙· - ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÚԢΤÙ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 388 ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Iron Dome η٤ÛÙÚ„ ¤ÁηÈÚ· ÙȘ 99. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ Twitter Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜. °È· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÂÚÛ·›· ÂÈÛ‚ÔÏ‹, fï˜ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Ù›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. √È ‰ÚfiÌÔÈ ÚÔ˜ ÙË °¿˙· ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó - Ë ·ÂÚÔÔÚ›· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙfi¯Â˘Û ηٿ 600 “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ” ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ΢ڛˆ˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È “ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ” ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ‰Â ÂÓ ÙË ÁÂÓÓ¤ÛÂÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘ ÷̿˜ - ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 75.000 Âʤ‰ÚÔ˘˜ ÛÙ· fiÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 16.000 Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙ· fiÏ·.

™À§§√°√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡ø¡ ¢øª∞Δπø¡ ∫∞π •∂¡ø¡ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ °ƒ∞º∂π∞: ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ μ√§√À Δ.∫. 37300 Δ∏§. 24280-93260 FAX 24280-94559

ANAKOINø™∏

ª

∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜, ȉÈÔÎً٘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ·fi 2-11-2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. ∫¿ı ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ΛÌÂÓÔ - ʈÙÔÁڷʛ˜ (¤ˆ˜ 20), ·ÚÔ¯¤˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ 24280-93260 Î·È 94559. °È· ÙÔ ¢.™. √ Úfi‰ÚÔ˜ ∏ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡. ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

√ª√™¶√¡¢π∞ ™.π.∂.¢. & ∂.¢. £∂™™∞§π∞™ & μ√ƒ∂πø¡ ™¶√ƒ∞¢ø¡ - ¶∏§π√À °ƒ∞º∂π∞: ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ μ√§√À Δ.∫. 37300 Δ∏§. 24280-93260 - FAX: 24280-94559

∂¡∏ª∂ƒø™∏ Δø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡ø¡ ¢øª∞Δπø¡ ∂Ó Ì¤Ûˆ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ Î·È ·ÓÙÂÈı¤ÛˆÓ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÃÈÛ¿Ì ∫·ÓÙ›Ï ÂÈÛΤÊÙËΠÙË §ˆÚ›‰· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙËÓ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ (Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ Â›Ó·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜) ·Ó Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ Û‡ÓÙÔÌË, ÙÚ›ˆÚË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·Ó·Îˆ¯‹ ¤ÏËÍ ¯ˆÚ›˜ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ ›·Ó ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ Reuters fiÙÈ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÌÈ·˜ ηٿ·˘Û˘ ÙÔ˘˜ ˘Úfi˜ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ˆ˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙËÓ fiÏË ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ “ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙË °¿˙·” . √È ‰˘ÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÛÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ›¯·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È “˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÂÈÚ‹Ó˘” . ΔËÏÂʈÓÈ΋ Â·Ê‹ ›¯Â Î·È Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ Ì ÙÔÓ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ÏÂÛ ӷ ·›ÍÂÈ “ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ” ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂίÂÈÚ›·˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó, οÏÂÛ ٤ÏÔ˜ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· “ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ÎÏÈ̿ΈÛË”. ¢Èψ̿Ù˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. “¢ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙË °¿˙·” ϤÂÈ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ √ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ, ηًÁÁÂÈÏ ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ ˆ˜ “ηٿʈÚË Â›ıÂÛË Â-

Ó·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ∫¿ÈÚÔ “‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË °¿˙·” , ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Mena. “∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È ÔÈ ÕÚ·‚˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÕÚ·‚˜ ÙÔ˘ ¯ı˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. ªÂ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ηٷ‰›Î·ÛÂ Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Û¿Ì ∫·ÓÙ›Ï ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË °¿˙·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ∫¿ÈÚÔ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ “ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·Ó·Îˆ¯‹” ·fi ÙË Û‡ÓÙÔÌË, Î·È Û¿ÓÈ·, Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ı‡Ï·Î·.

∞ÓËÛ˘¯Â› Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∏ ‡·ÙË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ “‚·ıÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›·” Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï “¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜”. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οÏÂÛ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ó· “¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ã·Ì¿˜” ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› χÛË. “∞ÓËÛ˘¯Ò ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Î·È Ï˘Ô‡Ì·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·ÒÏÂȘ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÕÛÙÔÓ. “√È ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ÚԢΤÙ˜ ·fi ÙËÓ Ã·Ì¿˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË °¿˙· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÁÈ· fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ∫·ÏÒ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜” ›Â Ë ÕÛÙÔÓ. ∏ ›‰È· › fiÙÈ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Î·È Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ

ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È-ÌÔ˘Ó. ∏ ÕÛÙÔÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÃÈÛ¿Ì ∫·ÓÙ›Ï ÛÙË °¿˙· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘. √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, ÂͤÊÚ·Û ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ °¿˙·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›ÛËÌ˘ Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙËÓ μ·ÚÛÔ‚›·. “ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ·˘Ù‹ Ë ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‚›·˜. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¢ı‡ÓË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÓ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰Â” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ, fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‚›· ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. ∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, ¡¿‚È ¶ÈÏ¿È, ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ÛÙË °¿˙·, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÎÙÔ͇ÛÂȘ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ·fi Ù· ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ‰¿ÊË. “√È ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜” ‚›·˜ “ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Ôϛ٘” , ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ⁄·Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜, Ô ƒÔ‡ÂÚÙ ∫fiÏ‚ÈÏ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. √È ÂÎÙÔ͇ÛÂȘ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ “Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ - ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ¿Ì·¯Ô˘˜ ÂÍ›ÛÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ¯ıÚÔڷ͛˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › ˆ˜ Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· “ηÏ› ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË” Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ̤ÚË “Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÌÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË” ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ.

ªÈ· ·‰ÈΛ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜, Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ì ÙÔ ¡fiÌÔ 4021/2011, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ŒÎÙ·ÎÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¤ÏÔ˘˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ (∂.∂.Δ.∏.¢.∂.), ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¡fiÌÔ 4047/2012, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ˘’ ·ÚÈı. 31, Ù˘ 23˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡. ŒÙÛÈ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ 17% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û‹Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ Û ÈÛ¯‡ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜ Î. ¡. ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ì·˜ fiˆ˜ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ¢√À fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 17% ·˘ÙÒÓ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ù· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ÌÂÏÏÔÓÙÈο fiÔȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ 17%. °È· ÙÔ ¢.™. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡. ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ £. ™‡ÚÔ˘

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘) Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693. (631)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 218 Ù.Ì. (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡) πˆÏÎÔ‡-∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-659693 Î·È 24210-27600. (642)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (377)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) ¡ÂfiÎÙÈÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 78 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 110 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 2 - °¿ÙÛÔ˘ (ÁˆÓ›·). 2) ¶·ÏÈ¿ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 211 ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ (ÁˆÓ›·) Ì 185 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6957044877. (576)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ Ì 3 À/¢, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, 2 WC, ¿ÚÎÈÓ 135 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 87 Ù.Ì. 6ÂÙ›·˜ 300 ∂Àƒø, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ·ÙÔÌ. ı¤ÚÌ. 250 ∂Àƒø, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 10ÂÙ›·˜. Á) ¢˘¿ÚÈ 63 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ/ÛË ·Ó·Î·ÈÓ. 270 ∂Àƒø. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË 170 ∂Àƒø, 6ÂÙ›·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (654)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 183 Ù.Ì. ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡. πˆÓ›·˜, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Û·ÏfiÓÈ - ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi parking, ·˘Ï‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ - BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (362)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¿ÚÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ‹˜ fi¯ÏËÛ˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 215 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, Ì oÚı‹ plan ÎÔ˘˙›Ó·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÍÈfiÏÔÁË ·˘Ï‹, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ - BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (364)

(371)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π:

Ë Ù·‚¤ÚÓ· “Δ√ ∫∞¡∞ƒ∞∫π” ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛԢ 15, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ “∏ °ÈÒÙ·”. (656)

1. °ÎÚ¤ÈÓÙÂÚ FAYN F205 Û·ÛÙfi, HP185 ÌÂ Û˘ÚÙ·ÚˆÙfi Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÓÙÚÔ˘ÎÔ˘‚¤ÚÙÔ. 2. FIVISER VOGELE 1704, Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ Úfi‰Â˜ Âͷ·ÏÈÓ‰ÚÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Ͽη, ·fi 2.50-5.00 Ì. 3. VOGELE super 164 Ì Ͽη 2.50-.4.00 Ì. Ì ϷÛÙȯ¤ÓȘ Úfi‰Â˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈ̤˜ ∂À∫∞πƒπ∞™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (300)

¶ø§∂πΔ∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ 44 Ù.Ì. Î·È ·’ fiÚÔÊÔ 84 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È Î‹Ô 70 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙËÏ. 6977431161, 6978-264721. (347)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ μfiÏÔ˘ ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÔÈÎfi‰·: 1) 1/5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 2) ó ÛÙÚ¤ÌÌ· ÛÙÔ Ô›ÎËÌ·. 3) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 1 ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 120 ‰¤ÓÙÚ· Ì ·ÏÈfi Ô›ÎËÌ· 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¶·Á·ÓÈ¿ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÏȤ˜ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2423054282 Î·È 24230-54011. (541)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 17 ̤ÙÚˆÓ Î·È Û.‰. 2,1 Û ‹Û˘¯Ô Î·È ·ÓÔȯÙfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ √͢ÁfiÓÔ˘, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈΛ· Î·È Ì ¿‰ÂÈ· Û ÈÛ¯‡. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ - BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (361)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ 120 Ù.Ì. Ì ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∏ ηÙÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ 2Ô w.c., ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÚÁÎÔϘ, ΋Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ - BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (363)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 534 Ù.Ì. Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ - BASSOMPIERRE O.E. ∫ÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (365)

™¶∞¡π∞ ∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞™ ™Δ√ ∫Àª∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 357 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 235.000 ∂ ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0624 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center μfiÏÔ˜ 382 21 ÙËÏ.: 6945 125 805 (381)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (383)

∂§∞Δ∂ ¡∞ ¢∂πΔ∂!!! 1) ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17/11/2012 ·fi ÙȘ 11.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14.00 ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 181 ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 77 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 13 ÂÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÁÚ·Ê›· Û˘Ó ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 2) ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 18/11/2012 ·fi ÙȘ 11.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14.00, ÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 76 ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 185 Ù.Ì., 10 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 5 ÂÙÒÓ, ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. £· ¯·ÚÒ Ôχ Ó· Û·˜ Â͢ËÚÂÙ‹Ûˆ. ¶·Û¿ÎÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫ÈÓ.: 6992500005 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (694)

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ∞Ìˆ‚fi ∞Ê‹ÛÔ˘, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 290 Ù.Ì. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (59.000 ∂) 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ì ı¤·, 450 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. (44.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (39.000 ∂) 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. ÛÙË §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ (19.000 ∂) 15. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) 16. °Ú·ÊÂ›Ô 70 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ (68.000 ∂) 17. ¶¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 587 Ù.Ì., ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∞Á. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (19.000 ∂) 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 19. ªԇʷ-¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 5.366 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (219.000 ∂) 20. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 21. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 22. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 23. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (69.000 ∂)! 24. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) 25. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂)! ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (199.000 ∂) 2. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 126 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (190.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (160.000 ∂) 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. (119.000 ∂) 6. ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, 130 Ù.Ì. 35ÂÙ›·˜ (190.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (350.000 ∂) 9. ™Ù. μÂϤÓÙ˙·, ÌÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂)! 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (145.000 ∂) 12. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. (600.000 ∂) 13. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (410.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. (145.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì., (155.000 ∂) 16. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. (235.000 ∂) 18. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104 Ù.Ì., (109.000 ∂) 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 200 Ù.Ì. + 85 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (360.000) 20. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 21. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 22. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (129.000 ∂) 23. ∞ÁÚÈ¿ - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 353 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (430.000 ∂) 24. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì. (230.000 ∂) 25. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (255.000 ∂) 26. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. (369.000) 27. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. (230.000 ∂) 28. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì., (220.000 ∂) 29. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. (173.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 31. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì., Ì ı¤· (245.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. (155.000 ∂) 33. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì. (155.000 ∂) 34. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 35. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì., Ì ı¤· (355.000 ∂) 36. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 296 Ù.Ì., 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 37. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜- ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 38. π. ∫·ÚÙ¿ÏË & ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 352 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. 39. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì., (49.000 ∂) 40. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. (75.000 ∂) 41. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (229.000) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÌÔÓÔÎ/· 190 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤· (590 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë 11, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì., (180 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ & ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (250 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. Ì ™.¢ 1,8 (210.000

∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (100.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (75.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (190.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì. Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ (130.000 ∂) 7. ¡. πˆÓ›·, 720 Ù.Ì., Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì., (85.000 ∂) 9. ∞ÁÚÈ¿ LIDL, 533 Ù.Ì., (69.000 ∂) 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì., (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì., (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (95.000 ∂) 14. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì. (160.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì. (98.000 ∂) 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì. (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì. 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 385 Ù.Ì. (80.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì. (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì. 23. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 55, 293 Ù.Ì., (290.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (170.000 ∂)! 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10,8 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (69.000 ∂)! 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì., ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì. (122.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì. (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì., (60.000 ∂) 32. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì. (145.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,1 (88.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 Ù.Ì., (64.000 ∂)! 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ (220.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì., Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 540 Ù.Ì. (149.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 523 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë (239.000 ∂) 44. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi 600 Ù.Ì. (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì., 450 Ù.Ì. & 900 Ù.Ì. (300∂/Ù.Ì.) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì. (48.000 ∂ ) 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì. (24.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›·, 26 Ù.Ì. (29.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì., (40.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 2. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (60.000 ∂) 3. ¢Èfi˜ 3, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 50 Ù.Ì., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ (69.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 80 Ù.Ì., ÌÂÙ·¯/ÓÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ, (45.000 ∂)! 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 87 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ (99.000) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 122 Ù.Ì., Ì ı¤·, 25ÂÙ›·˜ (109.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 8. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 Ù.Ì. (59.000) 9. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 12. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì. (138.000 ∂) 14. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (228.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (174.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (139.000 ∂) 8. ¡¤· πˆÓ›·, 134 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ, (160.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 10. ¶·Ú·Ï›·, ™˘Ú›‰Ë 2, 174 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 11. ∂ÚÌÔ‡ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛ΢‹ (189.000 ∂) 12. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (235.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜, 105 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤· (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (165.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (155.000 ∂) 5. 4¿ÚÈ π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 90 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (174.000 ∂) (379)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (403)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (405)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (392)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (394)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (409)

AYTOKINHTA

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. Mitsubishi L 200 4X4, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 120.000 ¯ÏÌ. 2. ªERCEDES C 200 ÎÔ˘¤, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 1995 ΢‚Èο, 125.000 ¯ÏÌ. 3. BMW 116 sport 1600 ΢‚Èο, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2005, ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· 79.000. ŸÏ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140. (299)

∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ∫ÔÚfiÈ. 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. 1.350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·È¿, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. (85.000 ∂). BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞°π√ ™Δ∂º∞¡√ 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∞§À∫∂™. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 50.000 ∂. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., Ì 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· §·Ú›Û˘, μfiÏÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ (100.000∂). °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (399)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì. 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 55 Ù.Ì. 30.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000

ZHTOYNTAI

Ã∏ªπ∫√™, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (386)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÊÈÏÈΤ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942439115. (577)

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û›ÙÈ· ·Ï·È¿. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ÎÔ˜ ¡π∫√™ & η ™√º∏ ΔËÏ. 2421041583 & 6908-986861. (272)

Î˘Ú›Â˜ Î·È ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó‡ÚÂÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ÕÙÔÌ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ÈηÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6937-367173. (685)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 43¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜. 45¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ‰È·Á/ÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 34¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·. 42¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944518366. (387)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (378) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì 10ÂÙ‹ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ (‰ˆÚÂ¿Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÈÎfi). ΔËÏ. 6977-138730. (255)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈÌ‹ Ôχ ÏÔÁÈ΋. ΔËÏ. 6945-394010. (628)

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (372)

¶∞§π∞ ∫√ªπ∫™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6970092358. (575)

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ. 6943726481, 6989-415457, 6933254915. (657)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

°›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ.

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞:.............25 ú ∞™Δƒ√§√°π∞:..................25 ú ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ..............15 ú ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞:.....35 ú ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏:........55 ú √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: .............35 ú °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612. (168)

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 19 ¡√∂ªμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 15.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ∞§À∫∂™ ∞°π√™ ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™

ΔƒπΔ∏ 20 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 66, ÙËÏ. 6981-867882. (655)

ÿ‰Ú˘ÛË

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ™ΔÀ§π∞¡√™ £∞¡√™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÔÓٛϷ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ °ƒ∏°√ƒπ√À ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡Ù·Ï·Ì›Ú·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ΔڛηϷ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (369)

§¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™

∞°√ƒ∞∑ø

∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· BO FROST A.E.

∑∏Δ√À¡Δ∞π

∞°√ƒ∞∑ø

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (367)

∞¶√ øƒ∞ 09.00 - 15.00 ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À: Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 15.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ∞§À∫∂™ ¶§∞∑ ∞§À∫ø¡ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ∞°π∞™ ∂πƒ∏¡∏™ ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 10.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ¢πª∏¡π ∞¶√ øƒ∞ 10.00 - 14.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ºÀΔ√∫√À §√À∑π¡π∫√ - Δ™∏§√¶∂Δƒ∞ - °∫πø¡∏ - π. ª. °√ƒ°√Ω¶∏∫√√À ∂§∞π√Δƒπμ∂π√ ª¶∞ƒª¶∂ƒ∏

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 21 ¡√∂ªμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 10.00 - 12.00 ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À: Δƒπ∫∂ƒπ ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 15.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ¡. ¶∞°∞™∞π - ¶∂ƒπ√Ã∏ ªπƒΔ∞§∏ ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂ / ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (366)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ Δª∏ª∞ ¶∞π¢∂π∞™ & ¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏™ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ & ¶√§πΔπ™ª√À ¢∏ª√À μ√§√À ¢È‡ı˘ÓÛË: ¡ÈÎÔÌˉ›·˜ 2, ¡. πˆÓ›· Δ.∫.: 38446 ΔËϤʈÓÔ: 2421028517 Fax: 2421028519

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À μfiÏÔ˜ 16/11/2012 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 124493/°¶-29412

¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ °π∞ Δ∏¡ ∂∫ªπ™£ø™∏ Δ∏™ ¶§∞∑ ∞§À∫ø¡ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: ∂ÎÙ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “¶§∞∑ ∞§À∫ø¡ ¢. μ√§√À” Ì ÙÔ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ·˘Ù‹˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (30.000) ¢ÚÒ. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 12 Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 11 .Ì. Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· Â›Ó·È ¿ÁÔÓË, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÛÙȘ 5/12/2012 ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 11 .Ì. Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÊÔ‡ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ‹ μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË Û’ ·˘Ùfi, ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÔÛÔ‡ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (3.000) ¢ÚÒ. √È fiÚÔÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ÙËÏ. 24213-53149-155 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜). √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

μfiÏÔ˜ 13/11/2012 ∞ÚÈı. ÚˆÙ. 123072/°¶29089

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√™∫§∏™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ °π∞ ªπ™£ø™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ Δ∏ ª∂Δ∞™Δ∂°∞™∏ Δø¡ ¡∏¶π∞°ø°∂πø¡ 14Ô ¡/° ¡. πø¡π∞™ - 14Ô & 24Ô ¡/° μ√§√À - 4Ô ¡/° μ√§√À √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 786/2012 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÈÛıÒÛÂÈ ÙÚ›· ·Î›ÓËÙ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ: ∞) 14Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (120 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ). ÈÚÈο ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ‹ ÂÁÁ‡˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ: °Ú·Ì̤˜ ΔÚ¤ÓÔ˘ - ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢·‚¿ÎË - ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜. μ) 14Ô˘ & 24Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ μfiÏÔ˘ (140 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ). ÈÚÈο ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ‹ ÂÁÁ‡˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ: ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ - ∫Ú›ÙÛÎË - ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË - ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ∑¿¯Ô˘ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi˜ - ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. °) 4Ô˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô μfiÏÔ˘ (120 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ). ÈÚÈο ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ‹ ÂÁÁ‡˜ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ: ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∫·Ú·˚ÛοÎË - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Û ÚÔıÂÛÌ›· ›ÎÔÛÈ (20) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ 10/12/2012. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηٷٛıÂÓÙ·È Û ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· (ÂÎÙfi˜ ʷΤÏÔ˘) ÛÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ΔÌ‹Ì· ·È‰Â›·˜ & ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, ∞·Û¯fiÏËÛ˘ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶·È‰Â›·˜ Î·È ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·˜ 2 (ÎÙ›ÚÈÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ) ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421028517, 18 Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ www.volos-city.gr. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË - ÂÎÌÈÛıˆÙ‹ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ı· ÌÈÛıˆı›. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ΔÚ. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘


37

™∞μμ∞Δ√ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2012

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ºøΔ∂π¡∏™ ∫∞™π¢∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - °ÂˆÚÁ›· ∫·Û›‰Ë, μ·Û›Ï˘ - ÕÓÓ· ∫·Û›‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Û›‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ºˆÙÂÈÓ‹, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ºˆÙÂÈÓ‹, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ™Ù·Ì¿Ù˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - μ›Î˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: πˆ¿ÓÓ˘ - μ·ÛÈÏÈ΋ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ª·›ÚË ¯· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ¢‹ÌËÙÚ· ª·¯È¿, ŸÏÁ· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ŒÏÂÓ·, ∞Óı‹, ∂Ì̤ÏÂÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ™›ÙÈ Ù˘ °·Ï‹Ó˘.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ı˘Á·Ù¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

μ∞´∞™ ¡π∫. ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: √˘Ú·Ó›· ∞Ó·ÛÙ. ƒËÁ·Ó¿ - ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·‚·Û›Ï˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ·˘Ï¿Ú˘, ¢‹ÌËÙÚ· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÔ‰›Ù˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡›ÎÔ˜, ª·Ú›·, ¡›ÎÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· T· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘ Î·È ı›Ԣ

∞£∞¡∞™π√À √ƒ∂™Δ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÓËÏ›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™Ù·˘ÚԇϷ Δ· ·È‰È¿: ∞ıËÓ¿ - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛ›ÚÔ˜, ¶ËÓÂÏfiË - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª‹ÙÛÈÔ˘, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ - §·ÌÚÈÓ‹ √Ú¤ÛÙË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË ¯· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÈÛ›‰Ë, ™ÔÊ›· ¯· ™ˆÙ‹ÚË ΔÛ·ÚÔ‡¯·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∞ÓıÈfiË °ÂÚÌ¿ÓË, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛ·‰‹Ì·˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÏÈÓ‰ÚÔÌ›Ù˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È μÈÎÙÒÚÈ·, ∞ÚÈÛÙ¤· Î·È ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙ˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ÃÀ™√À§∞™ ¢. ™√Àπ¶∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·Ó·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞Ï˘Î¤˜ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∞ϤÎÔ˜ - ∂ÈÚ‹ÓË ™Ô˘›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - £ˆÌ·˝ ™Ô˘›·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ™Ù¤ÏÏ· ™Ô˘›· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ °È¿Óη.

17

°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÂÈÛÎ. ¡ÂÔηÈÛ·Ú›·˜, °ÂÓÓ·‰›Ô˘ ∫ˆÓ/fiψ˜

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ™∞∫∞μ∞§∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∂‡Ë ™·Î·‚¿Ï·, ∑‹Û˘ - ÷ڛÎÏÂÈ· ™·Î·‚¿Ï· ∏ ÌËÙ¤Ú·: ÃÚ˘Û¿ÓıË ª·Ú¿ÎÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù·‡ÚÔ˜ - ∞ÔÛÙÔÏ›· ª·Ú¿ÎÔ˘ √È ÂÁÁÔÓ¤˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “√ ª·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

“∫·ÎÒ˜ ı¤ÏÂÙ ›Ó· ÔÈÒÛÈÓ ˘Ì›Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Î·È ˘Ì›˜ Ôț٠·˘ÙÔ›˜ ÔÌÔ›ˆ˜” (§Ô˘Î. ÛÙ’ 31). ¶Ô›·˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ¤¯ÔÌÂÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÓ. £¤ÏÔÌÂÓ Ó· ÌËÓ Ì·˜ ·‰ÈÎÔ‡Ó Î·È Ì·˜ ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó. £¤ÏÔÌÂÓ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛÈÓ Î·È ÙÔÓ Û‚·ÛÌfiÓ ÙˆÓ. £¤ÏÔÌÂÓ Ó· Á›ÓˆÓÙ·È ·Ú‹ÁÔÚÔÈ Î·È ‚ÔËıÔ› ÂȘ fiÏ·˜ Ù·˜ ·Ó¿Áη˜ Î·È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· ÊÂÚÒÌÂı· Î·È ËÌ›˜ ÔÌÔ›ˆ˜ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ˘˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó’ ·‰ÈÎÒÌÂÓ Î·Ó¤Ó·, ÂÊ’ fiÛÔÓ Î·È ËÌ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔÌÂÓ Ó· Ì·˜ ·‰ÈÎÔ‡Ó. √Ê›ÏÔÌÂÓ Ó· Û‚ÒÌÂı· ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Î·È ËÌ›˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfiÓ ÙÔ˘. ∫·È ¤¯ÔÌÂÓ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤڈÌÂÓ ¿Û·Ó ÂÍËÚ¤ÙËÛÈÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ı· Ëı¤Ï·ÌÂÓ Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚË ÂΛÓÔ˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ‚¿ÛȘ ·Ú›ÛÙË Ô ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜, ‰È¿ Ó· ¢ڛÛΈÌÂÓ Ô›· Â›Ó·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. ∫·È ‰ÂÓ ı· ÛÊ¿ÏψÌÂÓ ÔÙ¤, fiÙ·Ó ¤¯ˆÌÂÓ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ Ì·˜. ¢ÈfiÙÈ fiÛ· ‰›Î·È· Î·È ÓfiÌÈÌ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·˘Ù¿ ı· Á›ÓˆÓÙ·È Ì¤ÙÚÔÓ Î·È Ô‰ËÁfi˜, ‰È¿ Ó· ηÓÔÓ›˙ˆÌÂÓ ÙËÓ Ú¤Ô˘Û·Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿Ó ÚÔ˜ ÂΛÓÔ˘˜.

™√ºπ∞™ ∞¡∞°π∞¡¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ - ª·Ú›· ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓ˘, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ - ∫ÔÚÓÂÏ›· ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Ó·ÁÈ¿ÓÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

¡π∫√§∞√À £øª∞ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

¡√∂ªμƒπ√™

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi πÂÚ¿˜ °ÂÓÓ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §·‡ÎÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: °·Ú‰¤ÓÈ· Δ· ·È‰È¿: ª·Ú›Ó· £ˆÌ¿ - ∞ÔÛÙfiÏ˘ ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜, ™ÔÊ›· - ΔÚ‡ÊˆÓ ∫fiÁÈ·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ÂÔ‰fiÛ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·Ú›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ “∞ϤÎÔ˘ ∫·Ú·‚¤ÏÔ˘” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ ª∞ª√ÀÃ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ʤÙ˜ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™˘Ú·ÁÒ √ ˘Èfi˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜.

ª¡∏ª√™À¡√ §À∫∂π√ Δø¡ ∂§§∏¡π¢ø¡ μ√§√À ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ

∫ø¡/¡√À Î·È ∞ª∞§π∞™ ƒ∏°∞ ∂§∂¡∏™ ™∫∞ƒπªμ∞ - ∫∞¶√Àƒ¡πøΔ∏ ™Δ∞Àƒ√À ª¶√ƒ§√Δ√À

Î·È ÙˆÓ ÚÔ·Ó··˘ı¤ÓÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ (∫ÔÚ·‹ 79).

ª¡∏ª√™À¡√ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ πø∞¡. ∫∞Δ™∞ƒ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ¡›ÎË ∞ı·Ó. ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ Δ· ·Ó›„È·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ∫˘Úȷ΋ ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ú·, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ª·ÚÈϤӷ ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ú·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ∞ÁÏ·˝· ™Ù¿ıË √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

£∂√º∞¡∏ §√Ã∞´Δ∏ ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 18 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¢∏ª∏Δƒπ√À Δ™π§√°§√À ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘·Óı›· Δ· ·È‰È¿: ¢¤ÛÔÈÓ· ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∏Ú·ÎÏ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª¿ÚÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Î·È ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞¡¡∞™ (°πøΔ∞™) °∂øƒ. ∫∞ƒ∞∫πΔ™√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑¿¯Ô˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (¯·) £ÂÔ‰. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È ∂ϤÓË ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √π ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∂ÙÒÓ 77 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ·fi ÙȘ 10.30 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡Ù›Ó· Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ª·Ú›·, ∫ÏÂÈÒ - ºÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù·‡ÚÔ˜ - ÕÓÓ· §Ô¯·˝ÙË, ºÏÒÚ· ¯· ∞ÓÙ. ∫·ÙÛËÏȤÚË, ∂ÈÚ‹ÓË ¯· ¡ÈÎ. §Ô¯·˝ÙË, ÃÚ˘ÛԇϷ ¯· £. §Ô¯·˝ÙË, §ÂˆÓ›‰·˜ - μ¿ÏÂÚÈ μ·ÊÂÈ¿‰Ë Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: £ÂÔÊ¿Ó˘, ºÒÙ˘, ∞ÓÙÒÓ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ª·Ú›·, μ·Û›Ï˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

º∞¡∏ ∂ªª∞¡√À∏§ ∂ÙÒÓ 91 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00 ÌÂÛ/Ó‹ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ ·ÚÈıÌ. 147, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ¢ËÌ‹ÙÚ˘-ŒÏÂÓ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ™‡ÚÔ˜-¡ÈÎÔϤٷ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ϤͷӉÚÔ˜-º·Ó‹ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


38 / °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÈfiÙÛÈÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 155 (¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ÙËÏ. 2421039962, ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 109 ÙËÏ. 2421023508, ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ - ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ™˘Ú›‰Ë 91 - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-38429 Î·È ™·Î΋ ¶¤ÙÚÔ˘ πˆÏÎÔ‡ 311 - ¢ (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˘) ÙËÏ. 24210-43398. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙfiÓÙË - ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÔ˘Ú›·˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 66∞ - μ·ÛÛ¿ÓË ÙËÏ. 24210-59531. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ:μ˘˙ÈÒÙË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 103 ÙËÏ. 24210-61116. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48,

16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:45, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr

™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865

¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. 2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ë ·Ú¯·›· ∑¤· - ª¤Û· ÛÙÔ... ÂÚÈ‚fiÏÈ. 2. ∞ÔÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ó‹ıÈη ̤۷. 3. ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ıÂfi˜ - ¶·È‰È΋... ‚fiÏÙ· - ∞ı¤·ÙÔ˜. 4. £˘Ì›˙ÂÈ... ¡Ù·ÓÙ¿ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ª. ∞Û›·˜. 5. ™ÔÓ...: ËıÔÔÈfi˜ - ™˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ¡ÙfiÌÚ·, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ (ÌÙÊ.). 6. ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘ ¯·ÏÎÔÏ¿ÛÙ˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. - ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· ·˘Ùfi˜. 7. ∞Ú¯‹... Óˆ¯¤ÏÂÈ·˜ - ¶·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë - √ ·ÚÈıÌfi˜ 16 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (·Ú¯Èο). 8. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ ‰¿ÓÂÈÔ - ∞Ú¯·›· ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. 9. ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ·fi‚·ÚÔ - πÂÚfiÛ˘ÏÔ, ·ÓfiÛÈÔ - ∞Ú¯‹... ηÙڷ·Ϸ˜. 10. √ ¿ÍÈÔ˜, Ô ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ - ∫ÒÛÙ·˜...: ËıÔÔÈfi˜. 11. ºÔÚËÙ‹ ÂÛÙ›· Ô˘ η›ÂÈ Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· - ŒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ fiÚÔ˜. 12. ™‡ÓÙÔÌÔ ÔÎ¤È - ™˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi. 13. ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ - ∞fiÊıÂÁÌ·, ÁÓˆÌÈÎfi (ηı.). ∫∞£∂Δ∞ 1. §˘ËÙÂÚfi˜. 2. ¶ÚÔṲ̂ӈ, ÂÚÈ̤ӈ - ∞ÔÓ‹ÚÂ˘Ù·, ·Á·ı¿. 3. ªÈÛ‹... ۤϷ - ¶Ôχ ÏÂÙ‹ ÎψÛÙ‹ - ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÷ÙÛ·ÙÔ˘ÚÈ¿Ó. 4. ∂ÈÊÒÓËÌ· - °ÈÁ¿ÓÙÈ·, ÎÔÏÔÛÛÈ·›· (Ô˘‰.). 5. •¤Ó˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ - •Â‚¿ÊÂÈ Ó‡¯È· - ΔÔ fiÓÂÈÚÔ... ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. 6. §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Û ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi Ó·fi - £‹ÎË Ì ̷ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›· ÁÈ· ˯ËÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹. 7. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi - ªÈÛ‹... ÈÙÈ¿ - ºÔÚ¤·˜ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ - ¢ˆÚÈÎfi... Ù˘. 8. ∫·ÏψÈÛÙÈο, ·ÓıÔÊfiÚ· Ê˘Ù¿ - ¶·ÏÈ¿ ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (·Ú¯Èο). 9. ™‡ÓÓÂÊ· - ¢È¿ÛËÌË ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - •¤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. 10. ∂Ó‰‡Ì·Ù·, ÚÔ‡¯· - ∞˘Ù‹ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È. 11. ªÂÙ·ÊÔÚÈο, Ô ¿¯·ÚÔ˜, Ô Û·¯Ïfi˜ - ƒÔϘ...: Ì¿Úη ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.

™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

12. ÃÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ - ∏ Á·‚¿ı·. 13. ∞Èı›Ô·˜ ÙÈÙÏÔ‡¯Ô˜ - ∞Ó¤ÊÂÏÔ˜ ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ·. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞™∞§πª∞¡π - ∂ƒ 2. ∞¡∂ª√ª∞∑∂ª∞Δ∞ 3. ƒ∞ - ∞Δ∞ - ∞º∞¡∏™ 4. ∞ªπ¡ - ªπ§∏Δ√™ 5. ¶∂¡ - ª∏Δ∂ - π™π∞ 6. √¡∞Δ∞™ - ∂¡∞Δ√™ 7. ¡ø - π¡ - π™Δ - √™∫ 8. ∞Δ√∫√ - π∞™ 9. Δ∞ƒ∞ - ∞™∂μ√ - ∫∞ 10. π∫∞¡√™ - ∫∞ƒƒ∞™ 11. ∫∞ªπ¡∂Δ√ - ∞√ÀΔ 12. √∫ - ∫∞Δ∞º∞Δπ∫√ 13. ™∞ª∞ƒ∞™ - ƒ∏™π™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∞ƒ∞¶√¡∂Δπ∫√™ 2. ∞¡∞ª∂¡ø - ∞∫∞∫∞ 3. ™∂ - π¡∞ - ∞ƒ∞ª 4. ∞ª∞¡ - ΔπΔ∞¡π∫∞ 5. §√Δ - ª∞¡√ - √¡∞ƒ 6. πª∞ª∏™ - ∫∞™∂Δ∞ 7. ª∞ - πΔ - π√™ - Δ∞™ 8. ∞∑∞§∂∂™ - ∂∫√º 9. ¡∂º∏ - ¡Δπμ∞ 10. πª∞Δπ∞ - ∞√ƒ∞Δ∏ 11. ∞¡√™Δ√™ - ƒ√π™ 12. ∂Δ∏™π√™ - ∫∞À∫π 13. ƒ∞™ - ∞™∫π∞™Δ√™.

∫ƒπ√™ ŸÛÔ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏ· ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-2033-2-1-29. Δ∞Àƒ√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û¿˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Û¯¤‰È·, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ Ôχ ηϿ Î·È fi¯È Ì ‚È·Û‡ÓË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-433-21-23-8. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi Û·˜ Ó· Û·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ¿ÚÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-8-65-32-13-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌËÓ Ù· ‚¿˙ÂÙ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ·, ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ Ì ·˘ÙÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-2-12-3. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, Ë Ì¤Ú· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Û˘Ìʈӛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÙ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 830-22-34-21-23. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÂ Ôχ ÊÔÚو̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿Ù ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ·Á¯ÒÓÂÛÙ ÁÈ·Ù› ı· Ù· ÚÔÏ¿‚ÂÙ fiÏ·. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‚¿ÏÙ ¤Ó· ÛˆÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-33-12-3-4.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙÂ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÙ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· Û·˜ Á›ÓÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-44-21-34-6. ™∫√ƒ¶π√™ ªÂ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ ¤¯ÂÙ ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·’ fiÛ· ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÏ·ÁÒÛÂÙÂ, οÔÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ÌÂٷʤÚÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-40-39-33-23-12. Δ√•√Δ∏™ ªÈ· ˙¤ÛÙË ÌÈ· ÎÚ‡Ô ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÏfiÁÔ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· οÓÂÙ ӷ Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-2-12-39. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· ÓÈÒıÂÙ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Û·˜ ·Á·¿ÂÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÛΤÊÙÂÙÂ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÌÔÓˆı›Ù ̷ÎÚÈ¿ ·’ fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ·, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ ÙËÓ ›ÂÛË Î·È ÙË ‚·‚Ô‡Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-30-22-12-34-5. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·ÁηÛÙ›Ù ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ›Ûˆ˜ Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ı¤Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-44-21-23-46. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜. ªÈÏ‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È Ï‡ÛÙ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ fiÏ· fiÛ· Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-40-33-12-34-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 17 NOEMμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 11.30 13.30 14.40 15.10

15.45

16.15 17.15 18.00 18.55 18.58 19.00 19.55 10.10 20.10 21.13 21.25 21.40 23.45 23.48 23.50 24.00 01.30

ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ Sonic underground ∞η‰ËÌ›· ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ™ËÌÂ›Ô Art ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÂÈÎfiÓ· “ª¤Ú˜ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ” £˘Ì¿Ì·È... ∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· “ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË” ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ƒÈ̤ÈÎ “ΔÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ·” ¶·ÓfiÚ·Ì· ÌÈ·˜ 7ÂÙ›·˜: ÃÔ‡ÓÙ· Â›Ó·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· 2 °È·Ù›; Why poverty: Waste √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ °È·Ù›; √È ÓÙ·ÓÙ¿‰Â˜ °È·Ù›; Why poverty: Finding Josephine Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ∫·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜: πÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ¤ÚˆÙ· °È·Ù›; Why povert: Lullaby √ÏÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË “√ Á¿ÌÔ˜ Ù˘ ΔÔ‡ÁÈ·” °È·Ù›;

111111111111111111111111111

06.45 11.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.55 22.00 23.15 00.15 01.15

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ Eco news √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿Ô‰· °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· ª·ÛÙÔڤ̷ٷ ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· ™·ÛÔ‡ÎÈ Three Rivers The defenders Fifth year Built from disaster Prehistoric predators ∂ȉ‹ÛÂȘ Great rift √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜: ¶ÙÒÛË Û ٷڷÁ̤ӷ ÓÂÚ¿ Maneaters √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ

18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 01.50

™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ∑ÔÚÌ¿˜, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ª·Ï¤ÙÔ. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ºÒÙ· ÔÚ›·˜ “ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘” ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.45 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 19.00 21.00 22.00 24.00 00.10 02.00

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ¡∂Δ ·ÓÙÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ Mediterraneo ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ 9+1 ÌÔ‡Û˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÚfiÌÔÈ ∏ ¿ÏÏË fi„Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (™) ™Ù· ¿ÎÚ· (∂)

06.00 07.00 10.00 10.40 11.40 12.45 14.00 14.50 16.48 16.50 18.00 19.00 20.00 21.15 22.50 00.50 02.15 03.15 04.15

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.25 08.30 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.05 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 18.00 19.45 20.00 21.00 22.45 00.45 02.45 04.30

∏ ÛÔ‡ÂÚ ÏÂÁÂÒÓ· ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes Polly Pocket ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Tom and Jerry kids Lazy Town Jewelpet Pichi pichi pitch √È ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ Ù˘ ª·‰·Á·ÛοÚ˘ ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10 ultimate alien Beyblade °Ô‡ÓÙÈ Ô ΔÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫ÔÚ›ÙÛÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Smallville ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Gossip girl STAR ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Barbie: ∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· Î·È Ë Ô ÛÙ·Ú” “Step up” “49 ̤Ú˜ Î·È 40 Ó‡¯Ù˜” “ŸÙ·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ ªÈÏ” “ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ: ΔÔ Ì·ÁÈÎfi ‰·¯Ù˘Ï›‰È”

04.45

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ªÂ ‰‡Ô Ì·Ì¿‰Â˜ Big bang §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ Minute to win it ∂ȉ‹ÛÂȘ “•·ÊÓÈο... 30” ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜” “√ ·ÙÚÈÒÙ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterchef ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÷ڷ˘Á‹

09.00 10.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 15.40 15.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.00 00.20 01.20 03.20 05.00 05.30

08.45 09.00 10.00 14.00 14.15 16.30 17.55 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.15 04.00

07.30 07.40 08.05 08.30 09.30 10.00 12.00 13.30 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· Outdoor & Sports ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Celebrities √È ∏È... ‰Â̤ÓÔÈ (∂) ¶¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (™) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ Army wives Project runway Super game ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game “∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÕÓٷ̘” Cook smart by Coca cola §›ÙÛ·.com √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Private practice ΔËÏ·‚Ô˜ “Blood sport” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ °¿ÌÔ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

ΔÔ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· AP’s most outrageous animals ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜” The king of queens ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÓÓ›Ù· SOS ∂ȉ‹ÛÂȘ Oliver’s twist ∞Ï ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ ¡ÈÔ˘˙ (∂) “ΔÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

111111111111111111111111111

°ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∂ÎÔÌ‹ Ì Ϸ˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÎÔÌ‹ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹ °ÂÁÔÓfiÙ· “√ ηÏfi˜ Ì·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) “Love is forever” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Farewell to arms” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

07.00 08.00

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.50

£E™™A§IA TV 07.00 08.05 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.05 17.05 17.10 18.00 18.30 19.30 21.00 21.25 23.00 23.30 24.00 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

06.10

01.00 02.00 03.30 05.00

∂ÓÙÔÌÔÛÎfiÈÔ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ∂χıÂÚÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Roscoe ∏ ™¿ÓÙÈ... Ê˘ÛÈο √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ¢È·ÛÔÚ¿ ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÙڤϷÈÔ: ΔÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ¢‡Ô ÂÙ¿ÏÈ· ‰ÚfiÌÔ˜ “√ ÙÂÙÚ·¤Ú·ÙÔ˜” Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ã¿ÚÈ” √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂) ¢È·ÛÔÚ¿ (∂) ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ (∂) ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 17.30 18.00 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ Telemarketing Travel guide ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Á·-Ë Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÂÈÎfiÓ· ª¤Ú˜ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ §¿Î˘ ¶··ÛÙ¿ı˘ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi ·Ú¯ÂÈ·Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ.

™ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ª¤Á·Ú·” Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ™¿ÎË ª·ÓÈ¿ÙË Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÂÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ªÂÁ·ÚÈÙÒÓ ÙÔ 1973 ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∂Δ1 14.40

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÕÓٷ̘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1991, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÈ ™fiÓÂÓÊÂÏÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ·Ô‡Ï Δ˙Ô‡ÏÈ·, ∞ÓÙ˙¤ÏÈη ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ, ∂Ï›˙·ÌÂı °Ô˘›ÏÛÔÓ.

√ ı›Ԙ º¤ÛÙÂÚ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ȉÈfiÚÚ˘ıÌ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∞Óٷ̘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. ŒÓ·˜ Û·Ù·ÓÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤Ó· ÛˆÛ›· ÙÔ˘ º¤ÛÙÂÚ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ Ó· ηÚˆı› ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Ô ÛˆÛ›·˜ ÙÔ˘ º¤ÛÙÂÚ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÚÔ˚‰¤„Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¿ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜; ∞¡Δ1 13.40

Barbie: ∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· Î·È Ë Ô ÛÙ·Ú ¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2012, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂˙ÂÎÈ‹Ï ¡fiÚÙÔÓ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜: °ÈÒÚÁÔ˘ ª·Ù·Ú¿Áη, ™›·˜ ∫ÔÛÎÈÓ¿, πÓÔ‡˜ ™ÙÂÊ·Ó‹

H Barbie, ˆ˜ ÚÈÁΛÈÛÛ· ΔfiÚÈ, ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Î·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘ Î·È Ó· ˙ÂÈ ·Ó¤ÌÂÏ·, fiˆ˜ Ë ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ Ô ÛÙ·Ú ∫›Ú·! ŸÙ·Ó Ë ∫›Ú· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›·, ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÏÏËÙ¤˜ ʛϘ ηıÒ˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿. ∏ ηıÂÌÈ¿ ‡¯ÂÙ·È Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘! STAR 21.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 15-21/11/12

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 SKYFALL-JAMES BOND 007 : ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 21:00, ΔÂÙ¿ÚÙË 21/11 21:00-00:00 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17:00. √ £∂√™ ∞°∞¶∞∂π Δ√ Ã∞μπ∞ƒπ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. ∞π£√À™∞ 2 Δπ¡∫∂ƒª¶∂§-3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. Ã∞ƒ∞À°∏ 2μ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15-21:45-00:15. ∞π£√À™∞ 3 Ã∞ƒ∞À°∏ 2μ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-20:30-23:00. ∞π£√À™∞ 4 ∞™Δ∂ƒπ• & √μ∂§π• ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∞ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15. SKYFALL-JAMES BOND 007 : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:30.


40 ™¿‚‚·ÙÔ 17 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

“ΔÚÈÎ˘Ì›·” Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫. ª·˘Ú›‰Ë

∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙË ıÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Èı·Á¤ÓÂÈ·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó Û ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÙÔ ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ Óˆ¤˜ ·ÎfiÌ· ÙȘ “ÏËÁ¤˜” Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ı· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈο ·Ú¿‰ÔÍÔ ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚ¤ıÈ˙Â, Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á΢ڛ·, ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Û ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È (Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ›ӷÈ) ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ì ËÁÂÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÏ¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ - Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ηٿ ÙȘ ‰‡Ô ÚfiÛÊ·Ù˜ „ËÊÔÊÔڛ˜. ∞fi ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜, Û˘ÓÂÒ˜, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ηıfiÙÈ Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÍ·ÓÙÏËı› ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, fiÔ˘ Î·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚfiÓÔȘ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔÏÔÁ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ı· ηχÙÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ. ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ Ó¤·˜ ‰fiÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ·˜ χÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÚÈÎ˘Ì›· Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÙË ¡¢ „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ΔÔ ı¤Ì· ı· “Ô˘ÏËı›” (Î·È fiÛÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ...) ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·Î¤ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Û ÂÈΛÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ÙËÚ› ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ Ì ¤Ó·Ó ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ . ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È Ë ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ ı· ÙÔÓ Â͈ı‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ¢∏ª∞ƒ, ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛı› ˆ˜ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠ̠‚¿ÛË ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ··›ÙËÛË ÁÈ· Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. (∞fi ÙËÓ «∂ÍÚ¤˜»)

¶Ò˜ ı· ¤ÓȈı ¤Ó·˜ ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ ̤۷ Û ¤Ó· ‚¿ÏÙÔ Ô˘ ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ‚Ô˘‚¿ÏÈ·; ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¢¡Δ Î·È ∂∂ Ì·›ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ˙Ë̛˜ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ›. ◊‰Ë ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ 2020, fiÙ·Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ, ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۯ¤‰ÈÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ϿıÔ˜, Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· Ï¿ıË ‹ ÁÈ· Ù˘¯·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÂÎÙÚԯȿÛÔ˘Ó. ¶ÚÔηٷ‚ÔÏÈο Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ·Ó·‰È·ÚıÚˆı›. ΔÔ ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ÌÂ Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ‹ Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ı¤Ì· ÁÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú·. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË. Èڛ˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ¶ÔÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È ·fi Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ. ∏ ‚·ÛÈ΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿. ∂ÊfiÛÔÓ fï˜ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÂȉÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Û ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi Ì·Á›ÚÂÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰Ôı› Ë ÂÚÈ‚fiËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ χÛË;

ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û ¿ÏϘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¿Í˘. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· οÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ó fi¯È ÔÈ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ›

ÔÈÎÔÓÔÌÈο; ¶ÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ, ·Ó fi¯È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. √ ηı¤Ó·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È fi,ÙÈ ‚ÁÂÈ. ª¤Û· Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∏ ·ÁˆÓ›· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÍË̤ڈ̷ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜, ÂÓÒ Ë ¤ÁÓÔÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. °›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ì˘ıÈÎfi. ™·Ó Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Ì›· Ó¤· ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓË ˘fiıÂÛË. ∂›Ó·È fï˜ οÙÈ Ô˘ ··ÈÙ› ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√È Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ·, fiˆ˜ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ·ÓÔȯÙÔ›, ηıÒ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌfi‰È·. Δ· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ô˘ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰›ÙÚÔ¯· ‹ ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜: ™Â ¤Ó·Ó ÈÔ ‹ÈÔ ÙÚfiÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·.

Δ· ¯¿ÂÓÈÓÁÎ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

™Â fiϘ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÈÎÔ› Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο Á‹‰· ‚Ϥ·Ì οÔÈÔ˘˜ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÛ›ÙÛȉÔÈ Ì˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÎÂÚΛ‰Â˜ Û›ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· Á¤ÏÈ· Î·È Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∏ Ìfi‰· ·˘Ù‹ ‹ÚıÂ Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ Â›‰·Ì ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ·, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Û ٤ÙÔÈ· ¯¿ÂÓÈÓÁÎ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô Ê·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· fiÏÔ Î·È ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›‰·Ì ηӤӷ Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ ÙÛ›ÙÛÈ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÊfiÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ “Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜” ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ·Áԇ̠·Ó οÔÈÔ˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á‰‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÛÔ ÎÚ˘ÒÓÂÈ Ô Ï·fi˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∂ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ· Ù· ›‰·ÌÂ. ∂Ô̤ӈ˜, ·Ó οÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙ· ‰ÂÏÙ›·, ‰ÂÓ

ı· ÁÚ¿„ÂÈ Ì ÌÏ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ “fi¯È” ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î. Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î. ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙ÈÏ›ÎÈ· Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÏÂı¤·ÛË. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË Â›Ó·È ·‰ËÊ¿Á·- ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈËı› Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏÔı¿ÌÔÓÔ˜ ÎÔÈÓÔ‡. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ÚÈ¿ÏÈÙÈ ÙÔ ·¤‰ÂÈÍÂ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ÓÔÌ·Ù·›Ô˘˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û ¤Ó· Û›ÙÈ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ÛfiÔ˘ Ì ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó·ÚÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜. ™ÙË μÔ˘Ï‹ Ù· ¯¿ÂÓÈÓÁÎ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·. À‹Ú¯Â ¤Ó·˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ›‰·Ì ٷ ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ë ·Ô˘Û›· Ù˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ¯¿ÂÓÈÓÁÎ Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿Ù˘˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ 1985, ‹Ú ÙËÓ Î¿ÏË Â’ ÒÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤‚Á·Ï ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â›ÎÔÛÈ Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, “ÌÂÙÚ ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ ¯¿ÂÓÈÓÁΔ , Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË. ΔÔ 2006, ÂÓÓÈ¿ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂, Ì ·Ú¯ÈηÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ì Â›ÛËÌË ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ıˆÚ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ͉›ÏˆÛ·Ó ·Ófi Î·È ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: 30.000 ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™ÙËÓ Ô˘Ú¿ 62.000 ÁÈ· ÙÔ ÂÊ¿·Í. ∂£¡√™: ™ÙÔ ÛÙË ‚›·! ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ∞˘Í‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¢∂∏, ÂÓÒ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó. ∏ ∞À°∏: ∫·„ÒÓÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ª·˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∞˘ÛÙËÚ‹ ÂÔÙ›· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¡· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. Δ∞ ¡∂∞: ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “ÎfiÏÔ” Ì ÙȘ offshore.

ÙÔ˘ √Δ∂. ¢È·ÎfiËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ™ÙȘ ÙfiÙ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ οÔȈÓ, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜, Ô˘ ÚËÙ¿ ÚԂϤÂÈ ‰›ˆÍË fiÛˆÓ ·Ú·ÎˆÏ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Ù˙¿Ì· Ì¿Áη˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Δ∂ (Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞) ¤ÛÎԢ͠fiÙÈ “ÔÈÓÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·” . √ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È Ë Ù˙¿Ì· Ì·ÁÎÈ¿ ‰ÈηÈÒıËÎÂ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î. §È¿Ó· ∫·Ó¤ÏÏË, Ë ÔÔ›· Û·Ó ÙËÏÂÒÏ˘ ÎÔ˘‚¿ÏËÛ ÛÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Á¿Ï· Î·È „ˆÌ› (Ϙ Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ηÓ›˜ Ì ÙÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó) ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈ fiÛÔ ·ÎÚ›‚˘Ó·Ó. ∂ÙÛÈ, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ÷˚οÏË Ì ÙÔ Î·ÛÂÙÔʈӿÎÈ Î·È ÙˆÓ Í·ÓıÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ.∂Ï. Ô˘ ·Ó¤ÌÈ˙·Ó Ì·ÓÙ›ÏÈ· Î.Ï. °Ú·ÊÈÎÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È. ∫ÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›·. ¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ηÊÂÓ›· ÙˆÓ ÔÎÙÒ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ¿ÓÂÏ ÁÈ· Ó· Ô˘Ó ÙËÓ “¿Ô„‹” ÙÔ˘˜. ∫·È fiψ˜ ÂÚȤÚÁˆ˜, ÂΛ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙË ‰È·‰Èηۛ·. √‡Ù ̷ÓÙ›ÏÈ· ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÊÚ·ÓÙ˙fiϘ „ˆÌÈÔ‡ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó. ¡· ‰Â›¯ÓÂÈ, ¿Ú·ÁÂ, ·˘Ùfi οÙÈ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜; (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

17-11-12  
17-11-12  
Advertisement