Page 1

ÛÙÔ

internet

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 114√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.02 - ¢. 20.49 ¶∞¡™∂§∏¡√™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.442 † πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ÔÛ›Ô˘, ∞ÌÌÒ˜ ÚÔÊ., ∞¯·˚ÎÔ‡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∫.√.

ΔÚÈÁÌÔ› ÛÙÔ ¶∞™√∫

∞ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô °. §È¿Ó˘ ¢ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Ô ∞Ï. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜

¶·Ú·Ï‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Δ ∞ÂÚÁÈ·Îfi ÏԢΤÙÔ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û‹ÌÂÚ· - 5 Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 15 ™ÎÈ¿ıÔ˜

∂ÎΈʷÓÙÈο «ÛÈÓ·Ú›ÛÌ·Ù·» ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ

ËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ∫.√. ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §È¿Ó˘, Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ºÏÒÚÈÓ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜.“∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ı¤Ì· Û˘Ó›‰ËÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. §È¿Ó˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ È· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “∞ÔÙ‡¯·ÌÂ Î·È ¤ÎÙÔÙ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÎÚ‡‚Ô˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ Ï·fi Û˘Ó¯Ҙ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. Δ˘ ·Ú·›ÙËÛ˘-‚fiÌ‚· ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ϤÎÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ■ ÛÂÏ. 7

Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ‰Ôı› Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Eurogroup: æËÊ›ÛÙ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÓfiÌÔ˘˜

■ ÛÂÏ. 6

■ ÛÂÏ. 10

ªÂ fiÏ· Î·È Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ· Ù˘ ‹Ú·Ó 3.550ú Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·

™ÎfiÂÏÔ˜

™ÎÔÙÒıËΠ79¯ÚÔÓË ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi Ì·ÏÎfiÓÈ ■ ÛÂÏ. 10 ΔÛ·ÓÙ¿Îˉ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó 61¯ÚÔÓË ■ ÛÂÏ. 11 ∞‡ÚÈÔ ‹ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ■ ÛÂÏ. 14

∫È ¿ÏÏË ËÏÈÎȈ̤ÓË ı‡Ì· ÏËÛÙÒÓ ¶∞ƒ∞∫√§√À£√À™∂ ·Ó˘Ô„›·ÛÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ· Î·È fiÏ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ∏ ·Ó˘Ô„›·ÛÙË ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·, 71 ÂÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË), Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì· ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ô˘ “ÎÙ‡ËÛ·Ó” ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ì ıÚ·Û‡ÙËÙ·. ºÔÚÔ‡Û·Ó Ì·ÓÙ›ÏÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Î·¤Ï· Ù‡Ô˘ jokey, ·ÏÏ¿ Î·È Á¿ÓÙÈ·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÈÛÙfiÏÈ Î·È Ì·¯·›ÚÈ. ∂ÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË fiÚÙ·, ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô, ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ª‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÏËÛ·Ó Ì ٷ fiÏ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. Δ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ê‡Ï·Í˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ΔÂÏÈο ‹Ú·Ó 3.550ú Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ. 11

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

«¶Ó›ÁËλ ·fi ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ∏ ÛÎfiÓË ·fi ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛΤ·Û Ì ÛÎfiÓË ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο “ÂÂÈÛfi‰È·” Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜. °È· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ˘‹ÚÍ Ӥ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË.“¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙËÓ 1Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· (ÛÈÏfi) ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ■ ÛÂÏ. 12

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ■ ÛÂÏ. 6 ¡¤· ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 12

™Â ™ÎfiÂÏÔ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ Ë ºÏfiÁ· Ù˘ ∂Ï›‰·˜ ■ ÛÂÏ. 17 ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

∞fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ 40% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ·›Ì· ■ ÛÂÏ. 16


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

¡›ÎÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜

A¶√æ∂π™

Δ· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ‚¿˙Ô˘Ó «Ù·ÊfiϷη» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

∏ ÁÔËÙ›· Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ TÔ˘ ¡π∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ƒ∞

TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›̷ÛÙ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô “ÔÌÊ·Ïfi˜ Ù˘ °Ë˜” , ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔÈ -ÂÙ·›ÚÔÈ, Ê›ÏÔÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Â¯ıÚÔ›- ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› Ì·˜ ›Ù ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ‰·ÓÂÈο, ›Ù ÂÂȉ‹ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÓfiÛÔ˘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ͯ¿ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiÙÈ ÌϤͷÌ ÂÂȉ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË - ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÔÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ. Δ· Ï‹ıË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ fiÏ· ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·Ï¿ ·Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ì¿˜ ¿ÊËÓ·Ó ÌfiÓÔ˘˜. “¢ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ٛÔÙ·, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì” ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ì·˜. ∞fi ¿ÏÏË ÛÎÔÈ¿, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. “∞Ê‹ÛÙ ̷˜ ‹Û˘¯Ô˘˜. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ê‹ÛÙ ̷˜ ‹Û˘¯Ô˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì” , ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û ÚfiÛÊ·ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙȘ μڢͤÏϘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Â› ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “∞Ê‹ÛÙ ̷˜ ‹Û˘¯Ô˘˜” . ™ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô Ó· ÌË Û˘Ó·ÈÓ› Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ŸÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜” , ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô˘˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó fï˜. ªfiÓÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ë ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ¤ıÂÛ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ Ì·˜ Ï˘Ô‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ì·˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È. “ª¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ›‰·Ì fiÛÔ ÂÍ·ÚÙÈfiÌ·ÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ” , ›Â Ë ª¤ÚÎÂÏ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ √Ì¿Ì·. “∏ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì·˜ ˆ˜ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢¡Δ. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ì›· ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. °È’ ·˘Ùfi ·Ú¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË” . °È’ ·˘Ùfi, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÛÔ Î·È ·Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ (π Î·È ππ) Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ Ù›ÌÈˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ (∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ), ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· fi‰È· Ì·˜ ‹ ¤ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ı· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÂ˘Û‹ Ì·˜, Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘. ŒÓ· ·fi Ù· ‰‡Ô ı· Û˘Ì‚Â›. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ú¢ÛÙfi Ô˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÛÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ™¤ÓÁÎÂÓ, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂. ∂. Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ÂÓÒ Ë ¢·Ó›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ Û˘ÓÔÚȷ΋ ¤ÓˆÛË Î·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ∂. ∂. - Î·È Ù· ‰‡Ô ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ ·Ó Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤ÓÂÈ ›Ûˆ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ‚ÚÂı› ÂÎÙfi˜ ¢ÚÒ. √‡Ù ı· Ì·˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ô‡Ù ı· Ì·˜ Ï˘Ô‡ÓÙ·È. ∫·È ·Ó ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› ηÓ›˜ Ó· Ì·˜ ‰·Ó›ÛÂÈ ϤÔÓ. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Î·È ÂÓÒ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ (ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ, ÏfiÁÔ˘˜), ηÏfi Â›Ó·È Ó· ‰ÚÔ‡ÌÂ Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ ‹‰Ë ÌfiÓÔÈ. ¡· ‚Úԇ̠ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ù· ‚¿ÚË Ì·˜. ªfiÓÔ ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Î·Ó¤Ó·Ó. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ. ∏ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 80%. Œ¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 40 Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ù¯ÓÈο-ηٷÛ΢·ÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹.

O ∫∞πƒ√™

ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ¤¯ÂÈ ¯·ı›. √È Û˘Ó¯›˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ª›·˜ ηÙÔÈΛ·˜, ΢ڛˆ˜. ŒÙÛÈ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. Œ¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‹ ı· ÙÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. ∂Λ ϤÔÓ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ó·‰›Ú. ªfiÏȘ ÛÙÔ 12% ÂÚ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ “ÎfiËΔ οı ÂÏ›‰· ̤Û˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û›ÙÈ. ªÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ “Îfi‚ÂÙ·È” οı ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·fi ÙÔÓ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ Î·È ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÔ›, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÚ·Ê›· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û οÔÈ· ηٷÛ΢‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜. ª›· ηٷÛ΢‹, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ “ÎÙ‡ËÛ” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÎÚ›ÛË ··ÈÙ› ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔ-

ÚfiıÂÛÌÔ: ΔË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” . ΔÔ‡ÙÔ Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ οÔÈÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ËÁ‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. “∂›Ó·È Ì›· ÂÏ›‰· ÁÈ· Ì·˜ ·˘Ùfi. ¢›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÏÔΤ˜ Û οÔȘ ›Ûˆ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ∞ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙˆÓ ·Ô‡ÏËÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ-ηÙÔÈÎÈÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Á‡Úˆ ÛÙ· 300-400. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Î›ÓËÙ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛ›Ù˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. √ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ¶ÔÏÏ¿ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ·fi 1.000 ‹ 1.200 ¤ˆ˜ 2.500 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹. ∫·È ÛÂ Ù˘¯fiÓ Ó¤Â˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜, ·Ó Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›. ∞ÔÙÚÂÙÈÎfi fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊfiÚÔÈ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. √È ÊfiÚÔÈ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ı· “·ÁÒÛÔ˘Ó” ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ‹‰Ë “·ÁˆÌ¤ÓË” ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ, Ù· ËÂÈÚˆÙÈο, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÈÚfi˜ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÓÂÊÂÏ҉˘ Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, ÚfiÛηÈÚ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂ-

ÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ı· Ó¤Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

Special Summer mode μÚ·‰ÈÓ¿ ÊÔڤ̷ٷ

μ√§√™: ∂ƒª√À 202 - °∫§∞μ∞¡∏ 29 §∞ƒπ™∞: ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À 52 (∫∂¡Δƒ. ¶§∞Δ∂π∞)

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...28ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 21...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...29ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...29ÔC.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...27ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...28ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...28ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ

¡· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó”... ∞Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ·) Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·ÂÈÏÔ‡Û ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÛÔ‚·Úfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ı¤Ì· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘˜ ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘. ΔÔ “ÏfiÁÔ” ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ì‹Î·Ó ‰‹ıÂÓ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ‹Ú·Ó οÔÈÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ӤϷ‚·Ó ηٿ ÙˆÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Â¯ıÚÒÓ Î·È Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÂÈϤ˜ ηٿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” , ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi “ıÈÁfiÌÂÓ˘” ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· fï˜ Ô˘ ‚·Ú¿Ó ÙÔ˘˜ “ÛÙfi¯Ô˘˜” ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÙË “‰È·fiÌ¢ÛË” Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜. ∏ “ÂÓË̤ڈÛË” Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó˘fiÏËÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ªÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ· ÙȘ „˘¯ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¡ÈÒıÔ˘Ó ·fi ·Û‹Ì·ÓÙÔÈ, ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. ŒÙÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

“¡· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó”... À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ˙‹ÙËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi °. ¡ÙfiÏÈÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ √Δ∞ ·Ó¿Ï˄˘ ‰··ÓÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ÂÔ¯ÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙȘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â·ÚÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜. “¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. μϤÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˆ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË Î·È Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ı· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÈ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·...

ΔÚÈÁÌÔ›... ¶Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¢ڇÙÂÚ· Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î. §È¿ÓË Î·È ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. ∫ÔÙ۷ο ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·È fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÔÈ ÙÚÈÁÌÔ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›, Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰‡Ô ʤÚÓÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÏÏÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

∂ÍËÁ‹ÛÂȘ...

¶ÚÔηÏÔ‡Ó

ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ (1.30 Ì.Ì.) Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· Èηӿ ÁÈ· Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ 2.000 Î·È ϤÔÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËηÓ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ªÂ ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, fiˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙÔ ı¤Ì· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

¢ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÛÙÔÓ √§μ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ۈϋӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ, fiˆ˜ ÛÈÙËÚÒÓ ÛÙÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ¤Î·Ó·Ó Ó· ·‰‡Ó·Ù· -‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘. Ãı˜ Ó›ÁËΠfiÏÔ˜ Ô μfiÏÔ˜ ·fi ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ. ∏ ÛÎfiÓË ¤ÓÈÍ ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ۈϋӷ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÚÔÌËı¢Ù›. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ‰ÂÓ ÍÂÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ √§μ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÔÈÔ˜ ÂÚÓÔ‡Û ¯ı˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ŒÓ· ¤ÏÔ ÛÎfiÓ˘ ›¯Â ÛÎÂ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· “‚Á¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÏÒÛÛ·” Û ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó.

°.•.

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·

ŸÔÈÔ˜ η› ÛÙÔ ¯˘Ïfi Ê˘Û¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· Ù· Â›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎÙˆÛË. ∫·È ÂÂȉ‹ ÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηϿ ı· Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. °È·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ËÌÈÙÂÏ‹. ¢.Ã.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ∫∞ƒΔ∞§∏

∏ ηٿÚÚ¢ÛË ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‹ fi¯È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜- ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂∂ Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ηıÒ˜ ÙÒÚ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó (Ï›ÁÔ ·ÚÁ¿, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·) fiÙÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ̤ÙÚÔ. ∫·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ∂˘ÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Îϛ̷ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiÙ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıˆÚËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ ›Ûˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ. ∞ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Â›Ó·È ÔÈ ˘ÔÙÈÌËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Û ÌÈ· ¤ÎÚËÍË ·ÂÏÈÛ›·˜ ·Ó·ÊÒÓËÛÂ: “ΔÈ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜;” (·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘). (∞fi “ΔÔ μ∏ª∞”)

∫∞Δ. Δ∞™

º.™.

°.•.

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

¡¤· ÙÚÔ‹ ¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. Ã. ™ÈÁ¿Ï·˜ η٤ıÂÛ Û ÌÈ· ·ÔÏÔÁ›· 2,5 ˆÚÒÓ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÔÛ¿ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·fi Ù· Ù·Ì›·, ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜, ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÂ. √È Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Ù·Ì›·˜ “ηχÙÔ˘Ó” , Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È ·fi ¯ı˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ‰fiıËηÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÚÈÓ ÙÔ 2010. √ Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Έ‰ÈÎfi Û Έ‰ÈÎfi ‹ “¤ÍÔ‰Ô” ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi Ù· Ù·Ì›· ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ¤‰ÈÓ·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌfiÓÔ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ԇÙ Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ›¯Â ·ÚÓËı› fiÙÈ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, fiˆ˜ ›¯Â ·ÚÓËı› Î·È Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÙÈ ¤‰ÈÓ ÂÓÙÔϤ˜. √È ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÊËÛ ¤ÎÏËÎÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ “·Ó·ÎÚÈÙ¤˜” Ì ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. √ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘...

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηٿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙË ¡.¢. ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË. ™ÙËÓ Î·Ì‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∫·È ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜, fiÛÔ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÒÏÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ, fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ·. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚˘ı›˙ÂÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·È Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ™·Ó ÊÚ¤ÛÎÔ ÊÚÔ‡ÙÔ... º.™.

∞Ô¯ÒÚËÛË ∂ÁηٷÏ›Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¤ÚË̘ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. ∞ÏÏ¿ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· fiÚÈ· ·fi‰ÔÛ˘. º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

∞ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈÎfi ̤ÛÔ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù·Í›, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi ‹ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·È fiˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· fiÛˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ¿Ú· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηٷÓÔËÙfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Î¿ı Âȯ›ÚËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·È ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∫·È ÂÓ ·Ó¿ÁÎË, ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·˜ ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∫Ú›ÛË Ó·È, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·... °. ΔÛ.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ¡Ù·ÌÔ‡¯·Ú˘ √È Î.Î. ™Ù. ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜ Î·È Ã·Ú. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜ ÙÔ ÂÚ¿Û·Ì ÛÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Î·ÈÚfi, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ›·Ì ӷ ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ηʉ¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË. ªÂ Ù· fi‰È·, ‚‚·›ˆ˜, ·fi ÙÔ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ-ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ¶·¿ ¡ÂÚfi. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈο ΛÙÚÈÓ· Ù·ÌÂÏ¿ÎÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ˘Ô˘˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜, ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜, ›Ûˆ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ. ΔÔ ‹Ú·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Î·È ·Ó‚·›Ó·ÌÂ. ∫·È Í·ÊÓÈο ‚ÚÂı‹Î·Ì ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÙÔȯ¿ÎÈ. ŒÓ· ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔȯ¿ÎÈ Ì 60-70 ÂηÙÔÛÙ¿ ‡„Ô˜, 4050 ÂηÙÔÛÙ¿ Ï¿ÙÔ˜, Î·È ÂÚ›Ô˘ 20 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜, Ì ¤ÙÚ· Â͈ÙÂÚÈο Î·È Ì ÙÚ‡˜ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï‹Ú˘ ÂÚ›ÊÚ·ÍË. ΔÔ ÙÔȯ¿ÎÈ ·˘Ùfi ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ∫·‚·Ï‹Û·Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔȯ¿ÎÈ Î·È Û˘Ó¯›Û·ÌÂ, ‰ÈÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ù·Û··ÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Ì·˜. ∫·È ‚¤‚·È·, ·Ê’ ÂÓfi˜ ηıfiÏÔ˘ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ӷ η‚·Ï¿Ì ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘, ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚ›ÊÚ·ÍË, Ò˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡; ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ô Ó˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘; ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Ó˘Ó ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜; ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ; ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ Ù¤ˆ˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ô˘ ÙÒÚ· ·Ó‹ÎÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¿‰ÂÈ· ÂÚ›Êڷ͢ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi; ΔÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë Ù¤ˆ˜ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ó˘Ó ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, Ô˘ οÔÙ ›¯Â ÛÔ‚·Ú¿ ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘; ΔÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, Ô º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “¶·Ó” , ÔÈ ÂÚ› ÔÏÏ¿ Ù˘Ú‚¿˙ÔÓÙ˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ; ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÂÌ›˜ ı· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì·, ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È fiÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” .

∏ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∫ÔÚfi˘ √ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛȷӿη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Á·ËÙ‹ “£ÂÛÛ·Ï›·” , ∂ÈÛΤÙÔÌ·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∫ÔÚfi˘ (ªԇʷ) ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ. ◊‰Ë ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ÂÁηٿÏÂȄ˘, ›Ûˆ˜ ‰ÈfiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÙ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηӤӷ ÂӉȷʤÚÔÓ. º¤ÙÔ˜ fï˜ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÚÔηÏ› ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ηϿ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ¿ÌÔÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ÎÈ ·˘Ùfi˜ fiˆ˜ οı ӤԘ. ŒÛÙˆ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ-

“¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·„ÂȘ...” ∏ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘ - ™Ù¿¯ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ӷ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÌÔ˘ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÍÂÎÈÓ¿ˆ ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÌÔ˘ ı¤Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ. ¶¤Ú·Û· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ·ÛıÂÓÈο ÁÂÌ¿Ù˜ ηÊÂÙ¤ÚȘ. ∏ ÌÈ· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË Û Â›ψÛË. ∫·ÏÒ˜ Ôχ ηÏÒ˜. ∞˘Ùfi ı· ÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÊÚ·‰ȿ˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Ó¤ÂÈ Ù· ÏÔ›ÛıÈ·. §›ÁÔ ·Ú·¤Ú· ÛÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Ë μÏ¿¯· ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÔÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ. ÕÏÏÔÈ ÛÙ· ÛηϿÎÈ·, ¿ÏÏÔÈ fiÚıÈÔÈ, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚‹Ì· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÎÔÓÛfiÏ·˜, Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÎÈ ·˜ ϤÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÎÚ·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ Î·È ·ÂÏÈÛ›·˜. ∫¿ÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ˆ, ·ÏÏ¿ ‰Â ÌÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ. §›ÁÔ Ë ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›· ÌÔ˘, Ï›ÁÔ fiÙÈ ÛÙ¤Ú„·Ó ̤۷ ÌÔ˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·›ÚÓˆ ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ê‡Áˆ. ¢ÂÍÈ¿ ÌÔ˘ ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ ·Ófi Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. “ΔÔ˘˜ ‚Ϥ·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ Û΢ÊÙÔ›, ÛËÎÒÓÔ˘Ì ÎÂÊ¿ÏÈ ı· Û·„Ô˘Ó ∞ÀΔ√π” . ∫·Ïfi Ϥˆ ̤۷ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰Â Ì ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· οӈ ÎÈ ÂÁÒ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ˆ˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ ÙËÓ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛË. Δ¤ÙÔÈÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi ÌԇΈ̷ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Û˘Ì‚Â›. øÛÙfiÛÔ, “ªÔÓ·ÍÈ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ μÚÂÙ¿ÎÔ˘. ™ËÌ·‰È·Îfi fiÓÔÌ· ÙÔ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ϥˆ ·fi ̤۷ ÌÔ˘. ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ı· ÙË ‚Úˆ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. §›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Û·‚ˆ Ó· ÂÚ¿Ûˆ οو ·fi ÌÈ· ·ÁÁÂÏÈÎԇϷ. ¢È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÌ·È Ì ÌÈ· Ó·ڋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔÓ ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. ªÚÔÛÙ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë Ì·Ì¿ Î·È Û·‚ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙfi ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô Ì·Ì¿˜. ™Î‡‚ÂÈ ÎÈ Ô ÌÈÎÚÔ‡Ï˘ ÎÈ ·˜ ı¤ÏÂÈ! ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÂÏÈÎԇϷ! ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·„ÂȘ ÂÛ‡ Ú ∞ÔÛÙfiÏË! ϤÂÈ Ô Ì·Ì¿˜. ºÔ‚ÂÚ‹ Ë ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ÈÙÛÈÚÈο. øÚ·›· Ë ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ΔfiÛÔ ˆÚ·›· Ô˘ ¿Í·ÊÓ· ‚Á‹Î ·fi Ù· ÎÏÂÈṲ̂ӷ ÌÔ˘ ÂÛÒ„˘¯· ·˘ıfiÚÌËÙÔ Á¤ÏÈÔ Î·È ÌÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í ÙË ‰È¿ıÂÛË. ¶¿Ú·˘Ù· ¿Ú¯ÈÛ· Ó· „¿¯Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ªÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. “ªÔÓ·ÍÈ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ Ô˘ ¤Ó· Ú˘¿ÎÈ Î·ıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ” . ªÂ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· Ê˘ÙÒÚÈÔ, ·ÁfiÚ·Û· ÎfiÎÎÈÓ˜ ÌÈÁÎfiÓȘ. ∞fi„ ı¤Ïˆ Ó· ÎÔÎÎÈÓ›ÛÔ˘Ó Ù· ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ӷ ÌÔ˘ ŸÓÂÈÚ·! ∞‡ÚÈÔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ÎÔÓÛfiÏ·˜: “∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ÎË ·Ó Ì ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙ˆ. √ˆÛ‰‹ÔÙ ı· ÙÚ·‚‹Íˆ ÙÔ ™‹Ì· ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· Ϥˆ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘... ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·„ÂȘ ÂÛ‡ Ú ∞ÔÛÙfiÏË... ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ... ÌfiÎÔ ÚÂ...” ” .

Û·ÚÌÔÁ‹˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ fï˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ ˆÚ·›· ·ÎÙ‹ Ì ÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È ÙȘ ÔÌڤϘ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó -·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜- fiÚÙ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÙÚÂȘ ηÌ›Ó˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜; ºÚfiÓÙÈÛ·Ó fï˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜. ∏ Ì‡Ú· ·fi 2,50 ‹Á 3,50 (+40% !!!), Ô ÊÚ·¤ ·fi 3 ‹Á 3,50 (+ 16%). ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ù· ÊÏÈÙ˙·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηʤ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· 2,50. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ï›ÁÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· “¢ÚÔ˘Ï¿ÎÈ·” ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏ· ·fi ÙÔ “ÎÚ¿ÙÔ˜” ;” .

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ √ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ™.¶.∂. Ù˘ ∞∫√∞ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ “ÛˆÙËÚ›·˜” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ë ∂.∫.Δ. Î·È ÙÔ ¢.¡.Δ. Î·È Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο: - ∞ÓÂÚÁ›· 16,2% (ª¿ÚÙ˘ 2011) ¤Ó·ÓÙÈ 11,6% (ª¿ÚÙ˘ 2010), - ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ 2015 - Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - ÛÙ· 401,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (159,3% ÙÔ˘ ∞∂¶) ·fi 298,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (127,8% ÙÔ˘ ∞∂¶) Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009, - ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰Âο‰ˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È

- ¿ÁÚÈ· Â›ıÂÛË ÛÙÔ fiÔÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ (¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ™¯ÔÏ›·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î.Ï.). ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÊÔ‡ ¤ıÂÛ ÙË ¯ÒÚ· Û ηıÂÛÙÒ˜ ÌfiÓÈÌ˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2023 - ¿Ú·Á Ì ÔÈ· ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ÁÈ· ÌÈ· ÌfiÓÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·; - ÚÔ¯ˆÚ› Ù·¯‡Ù·Ù· Û ÂÎÔÈ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ (ÓÂÚfi, ‰Èfi‰È·-‰ÚfiÌÔÈ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ - ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î.Ï.) ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÂÎÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ Û ȉÈÒÙ˜. ªÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ Â›Ù Ì ·ÔχÛÂȘ. ŒÙÛÈ ·Ï¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ‰ÂÍÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ “Úfiı˘ÌˆÓ” ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌfiÓÈÌË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· fï˜ ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰ÈÔÁÎÒÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î·È Ù· 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹ÚÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ı· ·ıÚÔÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ 2015 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· Â›Ó·È 298,7+110=408,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (!). ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ˆ˜ fiÏË Ë “‚Ô‹ıÂÈ·” ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ‹Á Û ·ÔÏËڈ̤˜ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙfiÎˆÓ Î·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰fiıËΠÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ÚÔ·Á·Ó‰›˙Ô˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î·È “··Á·Ï¿ÎÈ·” . ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘. ∞Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ıÂÛÌÈο Ë ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÚÈÙÔ-

ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÎÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¢ÚÒ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ∏ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ - ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ - ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∫·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 2.000 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ 80% Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √È ÊfiÚÔÈ Â› ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙÔ 17%, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È 30%. Ÿˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∏ ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞™√∫ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ΔËÓ ›‰È· ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÈÔıÂÙ› Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. fiÙ·Ó ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ÚfiÙÂÈÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ı· ‰Ôı› Î·È Ì¤Û·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ∞ÚÎÂÙÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” . ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› Î·È ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ; ª¿ÏÏÔÓ Î·Ó›˜! ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚Â› ˘¿Ú¯Ô˘Ó “Úfiı˘ÌÔÈ” ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 151 „‹ÊˆÓ. ∏ ¡.¢., ¯ˆÚ›˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜, ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜. “¢ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜. £· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. ΔÈÌԇ̠ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú¿‰ÈÔ ∂ÓÓ¤· Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜ ÛÙȘ 30/05/2011. √ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ÂÍÂÁÂṲ́Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË. ™ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ̤ڷ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜, ·˜ ʈӿÍÔ˘Ì Ì fiÏË Ì·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÓÔ‡ÌÂ. ¡· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, Ó· ηٷÎÏ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ï·Ù›˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÌÈ· ¤ÁÂÚÛË, Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ‰˘Ó·Ù¿ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡. ¡· ËÙÙËı› Ë Ó¤· Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘˜” ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ Î¿ı هÔ˘ “Úfiı˘ÌÔÈ” ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. °È· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙÒÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ·Ó¿ÏÁËÙ˘ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. °È· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡. °È· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ë ÔÔ›· Ì fiÚ·Ì· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ¿‚·Û˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ¿ÌÂÛ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÔÚ›·; ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“ΔÚ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·Ó ‚Úˆ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙËÓ ÔÚ›·, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÓÙȈıԇ̠ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¿Ó ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó” .

∞ÓÙÒÓ˘ °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“§fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ. ™›ÁÔ˘Ú· Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

/5

Δ·Ï·ÈˆÚ›·... π‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ∫ÈÛÛfi˜-ÿÓÈ·, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ì·˙› Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹, Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·È Ù‡¯Ë ‹ Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÓÙfiÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ·fi Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ Î·È Ó· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÿÓÈ·. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËηÓ, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ã¿ÓÈ·∫ÈÛÛfi˜, ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÂÏÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÈӷΛ‰· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ë ÔÔ›· Ô‡Ù ¢‰È¿ÎÚÈÙË Â›Ó·È, Ô‡Ù ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Â‡ÎÔÏ· fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·. ΔÔ˘ÚÈÛÌfi ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ÌË Ì·˜ ηÎÔÊ·›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·Ú¿ÔÓ· Î·È ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ...

∂ÈÎfiÓ˜... ™ˆÚÔ› Ì ÛÎÔ˘›‰È· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ο‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· Ô‰Ô‡˜ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ Ì °ÂÓÙ¤ÎÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙÔ μfiÏÔ, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ÊÚfiÓÙÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ ·˘Ùfi ¤·„ ӷ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. “ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È·” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·.

°.•.

∏ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È Î·ÂÏ¿ÎÈ· Û fiÛÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·›Ì· ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜. º¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ οÔÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹ ¿ÏÏÔ ÙÔÈÎfi ÊÔÚ¤·, ‰ÂÓ ‰fiıËΠٛÔÙ·. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿, Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η-

∫∞Δ. Δ∞™

Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Û ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi Â›‰Ô, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· Ô ÓÔÌfi˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ·›Ì·. ∫·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È·

‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÎËı› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË... º.™.

∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ï·ı¿˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Ÿ¯È ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î¿Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ” .

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÂϤ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ. ∞Ó ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ̤ӈ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ∂›ÙÂ Â‰Ò Â›Ù ÂΛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

£·˘Ì¿ÛÈ· £·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯ı˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫¢∞¶-ÌÂ∞ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·ı¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ϤÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˘ ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ›¯Â Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ Û ̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ Ê¿ÓËΠ·‚›·ÛÙ· Ó· ÙË ¯·›ÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ. Δ· ·È‰È¿, ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ·ÎÙ‹˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ‰Ú¿ÛË Â›¯Â ·Ú¯Èο Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÚ‹ÁÔÚ· ÏfiÁˆ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ·ÊÔ‡ ̤۷ Û ϛÁË ÒÚ· Ù· ·È‰È¿ Á¤ÌÈÛ·Ó ÔÎÙÒ ÌÂÁ¿Ï˜ Û·ÎԇϘ Ì ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÎÙ‹. Δ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ì·˜ “¤‚·Ï·Ó Ù· Á˘·ÏÈ¿” . Œ‰ÂÈÍ·Ó fiÛÔ ·Ïfi Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ı·Úfi, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. Œ‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ¤Ó·Ó ηı·ÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. Δ· “Á˘·ÏÈ¿ fï˜ ‚¿˙Ô˘Ó” ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ fiÔȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ·fi ÊÔÚ›˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÙÂÏÈο ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ™Â οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÙÂÏÈο ÌfiÓÔ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ “‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê›‰È ·fi ÙËÓ ÙÚ‡·...” . ∞˘Ùfi ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ “‚ڋηÌ ·¿ Ò˜ ı¿„Ô˘Ì ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ...” . Δ. ∫.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “ÓÔÛ›”... “ΔÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “ÓÔÛ›” . ΔÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ÓÔÛËÏ¢ıÔ‡Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛÓÔÈ - Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ - Ô˘ ‰ÈÂÎÔÛÌ›ÛıËÎ·Ó ·ÚfiÔÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÂ... ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ·, ÌÂÙ¿ ÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÔfiÙ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ªÈ· ÚÒÙË “Á‡ÛË” ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÌfiÏȘ ÌÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÛÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ô˘ ηْ ¢ÊËÌÈÛÌfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ™Ù·ıÌfi˜ ¶ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ. ŒÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ-ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 3Ã3 fiÔ˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‚È‚Ï›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ¤Ó·˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ Ì ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜. ∂Λ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË “„˘¯ÚÔÏÔ˘Û›·” , ·Ó ¤ÊÙ·Û ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. √ ¤Ó·˜ ı· ÂÍÂÙ·Ûı› ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ” . ¶›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÈÛfi‰Ô˘ fiψ˜ “™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ›ÛÙˆÛË 20 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiψ˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·Á·ÛÒÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ì ›ÛÙˆÛË 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ¤Ó· Ú‡̷ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ̤¯ÚÈ ÂηÙfi ̤ÙÚ· ÚÈÓ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿” .

15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1981

√È ÛÂÈÛÌÔ› Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ “™ÙË “ª·Î‰ÔÓ›·” ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˘ ¶··˙¿¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·: “√ ηٷÛÙÚÂÙÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŸÏÔÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÁÎÏÈÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÊÚÈηÓÈ΋ Ͽη ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÁÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ μ. ¶··˙¿¯Ô˜” .

ÛÙËÛ·Ó Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÷Ú. °ÂˆÚÁԇϷ˜, Ô ÂÊË̤ÚÈÔ˜ °. ƒ‹Á·˜, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÊÔÚ›ˆÓ ·’ Î·È ‚’ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ã·Ú. ª¤Ë˜ Î·È ∫. ∫·Ô˘Ú¿Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ∫. ΔÛ·ÓÙfi˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ì›ÏËÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚’ Û¯ÔÏ›Ԣ ™. ªÔ˘ÌÔ‡Ú˘” .

™¯ÔÏÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ “ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ϋ͈˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÂÏÂÙ¤˜ ÛÙ· ·’ Î·È ‚’ ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ™ÙÔ ‚’ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ë ÁÈÔÚÙ‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÔÓ¤ˆÓ. ¶·Ú¤-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1977... ¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂχıÂÚ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 41 ¯ÚfiÓÈ·, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·, ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ºÚ¿ÓÎÔ. ¡È΋ÙÚÈ· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÏÊÔ ™Ô˘¿ÚÂı °ÎÔÓ˙¿Ï˜. 1982... √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ηٿ 15%. 1983... ∞Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ¢È·ÚΤ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘ “‰Ú¿ÎÔ˘” ÏÔηÙ˙‹ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶··¯ÚfiÓË.

1991... ∏ ∫ÚÔ·Ù›· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘. 1995... ¢‡Ô ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛÂÈÛÌÔ› ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 6,1 Î·È 5,4 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ, Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ∞›ÁÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 31 ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó Î·È ‰Âο‰Â˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó. Δ· ÌÈÛ¿ Û›ÙÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙ·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ë ∂ȉÈ΋ ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ (∂ª∞∫).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ‰Ôı› Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Eurogroup: æËÊ›ÛÙ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜

ΔÙ∂: ∂ÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ 5ÌËÓÔ

°È· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË μƒÀ•∂§§∂™, 14.

∞£∏¡∞, 14.

∂∫Δ√™ ÛÙfi¯Ô˘ ÎÈÓ‹ıËηÓ

ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Ù·ÌÂȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. TÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Í‹ıËΠ6% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 10,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÒÛË Î·Ù¿ 5,6% ÛÙ· 18,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 8,6% ÛÙ· 27,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ªÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡

∞·Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙfiÙ ٷ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â› Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ¿ÙˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˆ˜ ÙÔ 2015. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ·ÊÔ‡ Ù· Ù·Ìȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÚȷο ˆ˜ ÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘, ÔfiÙ ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Eurogroup Î·È ÙÔ Eco/Fin. ø˜ ÙfiÙ ı· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜

Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ÌÂıÂfiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ı· ÂÈÎ˘Úˆı› Ë Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¢¡Δ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÎÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ÎÚÔ¤˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·ÁˆÌ¤Ó˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¢¡Δ ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ı· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ fiÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó ·Ù‡ˆ˜ Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ô‡Ù Â͉fiıË ÎÔÈÓfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó. ¢Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‚‚·›ˆÓ·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈ· ÌÈÎÚ‹ Û‡ÁÎÏÈÛË ·fi„ÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ Ù¿¯ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘

˘¤Ú Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ fiÚÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·. ∏ ÂȉȈÎfiÌÂÓË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË. øÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ·-

Û¿ÊÂÈ· Î·È Ë ‚Ú·‰˘ÔÚ›· ÙfiÛÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· fiÛÔ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ΔËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÏ›ÙÂ˘Û·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ԢΠÔÏ›Á˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ÚÒÙ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÔÈ Ôԛ ˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ô‡ÙÂ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË.

™ÙÔ 4,96% Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ

°

È· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂӉ›ÍÂȘ, Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚˆÁ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ªÈ· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

∞£∏¡∞, 14.

™Δ√ 4,96% ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ

ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ (∂°¢) ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ 1,625 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó¤‚ËΠ8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ΔÔ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 4,96% ¤Ó·ÓÙÈ 4,88% Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ (√¢¢∏Ã). ∏ ¤Î‰ÔÛË ˘ÂÚηχÊıËÎÂÈ Î·Ù¿ 2,58 ÊÔÚ¤˜, ¤Ó·ÓÙÈ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„˘ ηٿ 3,58 ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ËÌÔÚ·Û›·. √È Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ·Ó ÙÔ 37% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ √¢¢∏à ¶¤ÙÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. √ √¢¢∏à › fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÌË·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 375 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ∞£∏¡∞, 14.

¢π∞∫∂∫ƒπª∂¡√π ηıËÁËÙ¤˜

Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÌÈ· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÁÓÔ› ‚¤‚·È· fiÛÔ Â·¯ı‹˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜. ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ÔÏÏÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÂÏÈÛ›·˜. ∂‡ÏÔÁ· ‰Â. ∫ÂÎÙË̤ӷ ·ÓÂÙÚ¿ËÛ·Ó, ·˘ÙÔÓfiËÙ· η٤ÚÚÂ˘Û·Ó, ÚÔÛ‰Ô˘ ‰È·„‡ÛÙËηÓ, ÂȉÈο ‰Â ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ˘ÂÚÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÈ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰¤Ô˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÁÓˆÛÙfi Â›Ó·È fï˜, Â›Û˘, fiÙÈ ·ÂÏÈÛ›· Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û·Ó›ˆ˜ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó. °È·Ù› Ë ·ÂÏÈÛ›· Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi Î·È ·˘Ùfi˜ Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·Û̈‰ÈΤ˜ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÔÈ Ôԛ˜ fi¯È Û¿ÓÈ· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °. ¶π™™∞¡√À Ã∂πƒ√Àƒ°√™ À¶ ¢π¢∞∫Δøƒ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™

π∞Δƒ∂π√- ™¶Àƒπ¢∏ 31 (μ√§√™) Δ∏§. π∞Δƒ∂π√À- 24210.20040 ∫π¡∏Δ√- 6947.826876 øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: 9.00-13.00 & 18.00-21.00 Email: pissanou@gmail.com

ÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙȘ ·ÔÂÈÚÒÓÙ·È. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÂȉ‹, ÂÚȯ·Ú·ÎˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÌÈÎÚfiÎÔÛÌfi Ì·˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠- Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ì - ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ıˆÚԇ̠¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ, ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒÈfiÓ Ù˘, οÔÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ηıÒ˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ÏÔÁÈ΋. ¶ÚÒÙÔÓ: ªÂ ÙË ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ - ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ¯·ÌËÏfiÙÔÎÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ì·˜, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÁÎψ‚È˙fiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÌÊ·ÏÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ ·ÁÓÔ› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Îfi-

ÛÌÔ˘; ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯ÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, Î·È ·˘ÙÔ›, ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ·, ÎÔÈÓ¤˜ ÁÓÒ̘, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Û Â›Û˘ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ - ÂÊfiÛÔÓ Ë ›‰È· ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÂÒ‰˘ÓÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛ‹ Ù˘ - Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË, ·Ú¿ÏÔÁË, ¿‰ÈÎË, ·ÎfiÌË Î·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜; ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ∂¿Ó, ηٿ ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ Ï·˚Îfi ·›ÙËÌ·, ʇÁÂÈ Ë ΔÚfiÈη, ηٷÁÁÂÏı› ÙÔ Â·¯ı¤˜ Î·È “·¯ı¤˜” , ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÎËÚ˘¯ı› ¯ÚÂÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÏ. Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ¤ÏÏËÓ· ı· ‚ÂÏÙȈı› ‹, ηٿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋, ı· ÂȉÂÈÓˆı›, ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È Ú·Á‰·›·; ΔÚ›ÙÔÓ: ΔÔ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜ ËÁÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·È˜ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ η̛· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ‰Â ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÈÔ “·-

Ó·›Ì·ÎÙË” ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘ÓË ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ Ì·˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙÔ˘˜, ÛÎÏËÚÔ‡˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘; Δ¤Ù·ÚÙÔÓ: ∂Ì›˜ ˆ˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË; ¢ÂÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹Û·Ì Ì ̷˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ë Â›ÌÔÓË ··›ÙËÛË Â˘¯¿ÚÈÛÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Û ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· “‰ÂÛ̇ۈӔ Î·È ÂÍÔÛÙÚ¿ÎÈ˙ ÙȘ ʈӤ˜ Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·ÎÚ·›Ô˜ ˘ÂÚηٷӷψÙÈÛÌfi˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋˜ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË; ∫·È ˘‹ÚÍ·Ó ÔÙ¤ Ï·Ô› Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó Ù›ÌËÌ· ÁÈ· Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜; ª‹ˆ˜, ÏÔÈfiÓ, ·ÓÙ› Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›·˜, Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·¤Ó·ˆÓ ÎÏ·˘ıÌÒÓ, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‰˘Û¯ÂÚÒ˜ (Î·È ÌfiÓÔ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘) ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Ì·˜ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË; √ˆ˜, ‰ËÏ·‰‹, ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο Ï·Ô› Ô˘ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ‰›·, ΤډÈÛ·Ó fï˜ ·˘Ù‹Ó Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÌ›˜, ·Ú¿ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÂÈÛ¤ÚÂ˘Û·Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜,

¯¿Û·Ì ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÒÙ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰Â Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, ˆ˜ Ï·fi˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË ‹ ¤ÛÙˆ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ £¿ÓÔ˜ μÂÚ¤Ì˘, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ·ÛÙÈÎÔÏfiÁÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹˜, ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔ˜, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ∂§π∞ª∂¶ ● ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ª·Ú·ÓÙ˙›‰Ë˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ● ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ƒÔ˙¿Î˘, ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÛÙÈÎÔÏfiÁÔ˜, ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ● ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶Ï¿ÙˆÓ Δ‹ÓÈÔ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ °ÚËÁfiÚ˘ ΔÛ¿ÏÙ·˜, ‰ÈÂıÓÔÏfiÁÔ˜, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Ú‡Ù·Ó˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ● ∫·ıËÁËÙ‹˜ §Ô˘Î¿˜ ΔÛԇηÏ˘, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ΔÔ ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi Û ÚÔÛ˘ÔÁڷʤ˜


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 15 IOYNI√À 2011

∞ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË §È¿ÓË Î·È ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¢ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ È· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Â›Ó·È Î·È Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ∞£∏¡∞ 14.

Δ

ËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §È¿Ó˘, Ì ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ºÏÒÚÈÓ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜.“∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ı¤Ì· Û˘Ó›‰ËÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. §È¿Ó˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ È· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “∞ÔÙ‡¯·ÌÂ Î·È ¤ÎÙÔÙ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÎÚ‡‚Ô˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ Ï·fi Û˘Ó¯Ҙ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.

¢ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ï¤ÂÈ ˆ˜ ‚ϤÂÈ ˆ˜ ı· Â›Ó·È “‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, „‹ÊÈÛ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 1 ÁÈ·Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÂΛÓË ‹ıÂÏ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÛÏ¿¯Ó·”. “ΔÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ -ÚÔÛı¤ÙÂÈ- ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ‚¿ÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ ÙÚÈÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ηıȤڈÛË ÚfiÛıÂÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿. ¢ËÏ·‰‹, ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·Ó·‰ÚÔÌÈο Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ı¤ÏÔ˘Ó ÛÏ¿¯Ó· Ù›ÁÚ˘ ÁÈ· Ó· Ù· „ËÊ›ÛÂȘ. ∫·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ‰È·ı¤Ùˆ”. “∂Ï‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ›, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ›, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ıÈÎÙÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›” ϤÂÈ Ô Î. §È¿Ó˘. ΔÔÓ›˙ÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ˙ËÙ¿ Ë ÙÚfiÈη, Ô˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ˘fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂÙ·Î˘Ï›ÂÙ·È Û ϛÁÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó “ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜” “£· ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ 3-4 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ οı ÊÔÚ¿ Ó· ÛÒ˙Ô˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙÔ ÁÂÏÔ›Ô” ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÌÈÏ¿ ÁÈ· “Èı·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ „ËÊÔÊÔڛ˜”. “Δ·ÂÈÓÒÛ·ÌÂ, ÔÓ¤Û·ÌÂ Î·È ·‰È΋۷Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi... ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·˜ Ù·ÂÈÓÒÓÔ˘Ó. ΔÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹Û·Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ˙ËÙ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·. ∂ÍËÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘: “¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÌÔ˘

ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ì·˜. ∫·È ͤÚÔ˘ÌÂ, Î·È ¤¯ˆ Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÂÈÚ›·, fiÙÈ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂȘ Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÔ˘ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ÙfiÛÔ ·ÓÔ›ÁÂȘ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ̤و·. ŸÛÔ ÎÏ›ÓÂȘ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ̤و· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ, ÙfiÛÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Â͈ÙÂÚÈο. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·‰˘ÛÒËÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ.

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ Î·È Ô ∞Ï. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜

ÈÛÙ‡ˆ Ô‡Ù ÛÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜ Ó· ÔÚ›Ûˆ ÂÁÒ ÙÔÓ Ó¤Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÙ ÎÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜, ·fi ÙÔÓ Ï·fi Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜”. ∫·È ηٷϋÁÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·fi ÂΛ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ™Â ‹ÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §È¿ÓË. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂıÓÈο ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∫¿ı ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Î¿ı ∂ÏÏËÓ›‰·, ȉȷ›ÙÂÚ· Ë

Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ”. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ “·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜” Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: “¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi, ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiÏÔÈ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜”.“∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ı ̤ڷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›·” ‰‹ÏˆÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §È¿ÓË, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ MEGA. “ø˜ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙÔ Ó·

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ô‡ÏÈ· - ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞ 14.

∂ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫. ¶·Ô‡ÏÈ· Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË 1 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì Ӥ· ‰ÔÌ‹, ¿ÏÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘.∏ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·È‰Â›·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Êı·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. “∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜”, ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË “¤Ù˘¯Â Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi-

‰Ô˘˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜” . Ÿˆ˜ › ·˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ‰‡Ô ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù·: ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fiÊ·ÛË Î·È ÛÙÈÁÌ‹ ·ÂÏÈÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. “∂ÓÒÓˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ÎÂÓfi ·¤ÚÔ˜”, ÙfiÓÈÛÂ Î·È Â¤ÎÚÈÓ fiÛÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ.

∏ ‰‹ÏˆÛË ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Î. §È¿ÓË ¤ÁÈÓ ϛÁ˜ ÌfiÓÔÓ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Î·È ÚÔηÏ› ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ú·Á‰·›ˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. Δ˘ ·Ú·›ÙËÛ˘-‚fiÌ‚· ÚÔËÁ‹ıËΠ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ϤÎÔ˘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. “¢ÂÓ ı· ÙÔ „Ëʛۈ. ¢ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ ·Î¤ÙÔ. ŒÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÌÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ›¯Â ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ °È¿ÓÓ˘ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ª›ÌË ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÎË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ, Û˘Ó‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È „‹ÊÈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 180 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. “™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› -ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘- Ë „‹ÊÈÛË

·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓfi˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈχÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË” √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ¿ÓÙˆ˜, ÎÚ¿ÙËÛ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ press room Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ “„˘¯Ú·ÈÌ›·, Û‡ÓÂÛË Î·È ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·” ¤ÙÛÈ ÒÛÙ -fiˆ˜ ›Â- “‚ϤÔÓÙ·˜, ηı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÎÔÈÓfi ηÏfi, Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜”. “∏ ·›ÛıËÛ‹ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ „Ëʛۈ, ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ıˆÚÒ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘ ·’ fi,ÙÈ ‚Ϥˆ ÛÙË μÔ˘Ï‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ΔÔÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì ÂÍÒ‰Èη.ª¤Û· ÛÙÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi, Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·), ·’ fiÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘, ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì η˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∂ÂÈÛԉȷ΋ ÓÔ̷گȷ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ¶∞™√∫ ÛÙË §¿ÚÈÛ· §∞ƒπ™∞ 14.

∞fi ʈӤ˜, ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜ Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ Ë ÓÔ̷گȷ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ‰È·ÎfiËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ÔÌ¿‰· 30-40 ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞ÛÎÔ‡ÓË.∏ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “Œ¯ˆ Á›ÓÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˘ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ë fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÚ› §¿ÚÈÛ·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÓÙ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó. ∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ· ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ °.¡. μfiÏÔ˘ Î·È ¤Ï·‚· ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÚfiıÂÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ıÂÛ· ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ηÚÎÈÓÔ·ı‹˜ ·ÛıÂÓ‹˜ fiÙ·Ó ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘. ŒÏ·‚· ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÚfiıÂÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÃËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÒÛÙ ӷ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηχÙÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. Œ¯ˆ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÔȘ Û·Ù¿Ï˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê›. ŸÌˆ˜ Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ” .

TETAPTH 15 IOYNI√À 2011

√È ÙfiÎÔÈ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÂ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ Euribor

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ∞£∏¡∞ 14.

Δ

Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂¢¡Δ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ù˘¯Â ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù˘È΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·fi οı ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÈ·ڈÛË ·’ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË, ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹, Ì ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·fi ÙfiÎÔ˘˜ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ‰·ÓÂȷ΋ Û˘Ìʈӛ· ‡„Ô˘˜ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∑ÒÓ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ, Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ¤ÊÂÚ ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ. √È ÙfiÎÔÈ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÂ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ Euribor ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ϤÔÓ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ 3% ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¤ÙË Î·È 4% ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË. √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2012, ˆÛÙfiÛÔ, Ë Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ η٤ÛÙËÛ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Ó¤· Û˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷ‚ÏËı›: ñ ΔÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1% (·fi 3% Î·È 4% Û 2% Î·È 3% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜) ñ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û 4,5 ¤ÙË ñ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 10 ¤ÙË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ̤Û˘ ÏËÎÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi 4,5 ¯ÚfiÓÈ· Û 7,5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2011-2015 ηٿ 48,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, ¯¿ÚË ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ Ù·ÌÂȷ΋˜ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·Ù¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-15.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍÔ̷χÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡.3847/2010, Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ì ı¤Ì· “¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË”, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ “‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ı· ÂÈʤÚÂÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ·ÎfiÌ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ·fi ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜”. ∞ÎfiÌË, ·¤ÚÚÈ„Â Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÔÈ Â›ÛË-

̘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Ó¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ, Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ „ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘. ªÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙfiÓÈÛÂ, ÚÔ·ÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Î·È ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓÒ „ËÏ¿ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÂȉÚÔ‡Ó, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋

ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔfiÓÈÛ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. °È· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÙÔ ‰È·‰Â¯ı› ÙÔ 2013, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ΔËÓ ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (∂∫√ª), Î·È ÙË ™¯ÔÏ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ∂Ù‹ÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢È¿ÏÂ͢.

√È «AÁ·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ» ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ∞£∏¡∞ 14.

√È “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ”, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηٷӷψÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 07.00 Û ÙÚ›· ÛËÌ›·: ÂÌÚfi˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛμfi Î·È ÛÙÔ ∫·ÏÏÈμ¿Úμ·ÚÔ ™Ù¿‰ÈÔ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ Ï·˚΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘: “ΔÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙË μÔ˘Ï‹, Ì·˙¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ŸÏÔÈ Ì·˙› Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ó ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ë ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢Â ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ (ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ). ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›· Î·È ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÂÈÚËÓÈο. ™ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘ÌÂ. ™˘ÓÙÔÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·-

ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘˜, Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ó· η٤‚Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì·˙› Ì·˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ·”.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ “Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› “̤ÙÚ· ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” ̤۷ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÎÏÔÈfi Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 15 IOYNI√À 2011

¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

∞ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙË ¡¢ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘

∞£∏¡∞ 14.

∞£∏¡∞ 14.

ÓÔÈÎÙfi ¿ÊËÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. “¡· ¤¯ÂÙ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ‚¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ· ·Ó‡ı˘ÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞ÓÔȯÙfi ¿ÊËÛÂ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ηٷÙÂı› ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ηıÒ˜ fiˆ˜ › “Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· fiÏÔ ÛÙË Ê·Ú¤ÙÚ· Ù˘ ¡¢ Î·È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiÔÙ ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ··Ú·›ÙËÙÔ”. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı¤Ì· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” . √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ·ÊÂÓfi˜ Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÔ˘ ϤÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ fiÙÈ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. ∏ ψÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È È· Î·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÙÒÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÈ

ÛÙÔ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ϤÔÓ Ù· ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË ·fi ÙËÓ Û˘ÓÂ‹ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. ∏ ¡¢ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ Â·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. √ÏÈ ƒÂÓ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘. ∂›Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘: “∂Ì›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙‹Ù¿Ì ̤۷ ·fi ÙÔ ∑¿ÂÈÔ 2 Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ¿ ÛÙ· ªÓËÌfiÓÈ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. ∞˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚ˜.“™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ¿Óˆ. √ Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ °Î¿ÚÓÙÈ·Ó fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “·ÎÚ·›Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ Ì·˙Ô¯ÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. “∂›Ó·È ÌÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿”˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘.

«À„ËÏfi˜ ˘ÚÂÙfi˜» ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Ï›ÛÙ·

μÔ˘Ï‹: ™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η ∞£∏¡∞ 14.

ªÂ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Âη٤ڈıÂÓ ·ÂÈϤ˜ ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï›ÛÙ· Ê·Ú̿ΈÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ” ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ·Ú¯Èο ‰Â›ÁÌ·Ù· ˆ˜ Î·È ‰È΋ Ù˘ ÂÈı˘Ì›· ‹Ù·Ó Ë ÓÔÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠοıÂÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì ·˘Ù‹Ó, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 620 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÈÌÔÛ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤‰ˆÛ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÙÈÌÒÓ. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ¡¢ Î. ™·ÏÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·›ÏËÛ Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· „ËÊÈÛÙ› Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÚԤ΢Ù·Ó ·Ó ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÂÈÏ‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “fiÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÔ͢ÛÌfi Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ¤Í˘ÓÔ” Î·È Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ Ë Ô˘Û›· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¡¢ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÁÈ·

ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌ· Ì‹Ó˜ ÙˆÓ ˘ÂÚÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔοÏÂÛ ÙË ¡¢ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2011, ÒÛÙÂ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, “Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi”. ™ÙÔÓ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Ô ÙÔÌ¿گ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡¢, £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜: “∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ‰Ò, Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔ 2000 Î·È ÙÔ 2004. ¡· ͤÚÂÙÂ, fï˜, ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∞ÏÏÔ‡ ‹Û·Ó Ù· ΤÓÙÚ·” Û¯ÔÏ›·ÛÂ. √ Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ¡¢ ηًÚÁËÛ ÙË Ï›ÛÙ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ٛÔÙ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· Ù·Ì›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÊÂÏÔ˜ ·fi ·˘Ù‹Ó, ÂÓÒ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓÔ fiÁÎÔ Ê·Ú̿ΈÓ. “∂Ï¿ÛÛÔÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·Ï‡ԢÌ”, ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘. ΔËÓ ·ÓÙȉÈΛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ˘-

fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ΔË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, Û ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ΔÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 2004, ¤ÊÙÈ·Í ÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ¤‚Á·Ï ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ê¿Ú̷η ¤Íˆ ·fi ÙË Ï›ÛÙ· Î·È ¤ÚÂ ӷ Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∏ ¡¢ ηًÚÁËÛ ÙË Ï›ÛÙ·, ·ÏÏ¿ fi¯È Ù· ÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓ· Ê¿Ú̷η Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ¶∞™√∫ ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ Ù· 1000, Ì ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÙÚfiÔ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ §∞√™, √˘Ú·Ó›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‚È¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚÈÓ Û˘ÛÙ·ı› Ë ˘ÔÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ º¿ÚÌ·ÎÔ, Ë ÔÔ›· ı· ›¯Â ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ¡¢ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·-

∫∫∂ - ™Àƒπ∑∞ ı· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘

Ì›ˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ Û˘Ó¯‹ ‰È·ÊˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÚÔ˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. “μ·ÚÂı‹Î·ÌÂ, Ô ¤Ó·˜ Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ¤Íˆ Ó· Ì·˜ ˘ÚÔ‚ÔÏ› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜”ÛËÌ›ˆÛÂ. ∫·Ù¿ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÚÈÙÛˆÙ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË “ª·‡ÚË μ›‚ÏÔ” ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ Ù˘. “∞Îԇ̠̠ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô fiÙ·Ó ÎÈÓ›ÛÙ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈο, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¯·ÓÙ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·ÎÚÈ‚¿ Ê¿Ú̷η, Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚÙ˘ ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. Δ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÚÔ˘Ï‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·, fiˆ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” “∑ËÙ›ÛÙ ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ οı ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. °È·Ù› Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 40% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌԇ̠ÂÌ›˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̒ ·˘Ù¿ Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù·;”, Û¯ÔÏ›·ÛÂ. °È· ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÛÙ· Ù·Ì›· Î·È ·fi ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÁȈӿ˜ , Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ Î·È ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ̤۷ ·fi Ù· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ·fiÚˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜”, £. §Â‚¤ÓÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ˘ÂÚηٷӿψÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÏË„Ë.

£· ·¤¯Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹. ∞˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ŒÙÛÈ, Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô‡Ù ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô‡Ù ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· fiÔ˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ (˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· „‹ÊÈÛ˘).∂ȉÈÎfiÙÂÚ·:∏ ∫.√. ÙÔ˘ ∫∫∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Î·È Î·Ù·„ËÊ›˙ÂÈ ÙÔ “·ÓÙÈÏ·˚Îfi ¤ÎÙڈ̷” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, “ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ˘ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ñ Ï·˚ο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” . ΔÔ ∫∫∂ ηÏ› “ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÙË ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηıÔÏÈο ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 15˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Û fiϘ ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Ì¿¯Â˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¡¢, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , οı ÏÔÁ‹˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ, οı ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi, ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ̤ÙÚÔ” . “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù·ÊfiϷη ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·” .


M·ÁÓËÛ›· 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡πOY 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∂ÓÒ ÙÔ ÓËÛ› ηٷÎχÛÙËΠ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜

∞£∏¡∞, 14.

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∂ÎΈʷÓÙÈο “ÛÈÓ·Ú›ÛÌ·Ù·” ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ...

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (24Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚-

ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 27173. ŒÁÈÓ ¢π¶§√ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 1.377.500,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 67070 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 2986 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 9731 15070 19113 21897 31768 36146 37865 43043 49930 54147 57296 62603 69971 74217 78979 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1803 5220 6852 11844 13298 17003 17180 23630 24949 29425 33180 39137 41150 46878 45206 52364 48807 59559 65477 68529 72775 77091 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 171 992 2554 3115 3367 3838 4559 5971 7399 9160 10312 11063 12365 12446 12727 14129 15521 16272 17941 18652 19834 20315 20986 22548 23019 24181 25812 27163 27923 28674 30176 30947 32559 34131 34852 35524 36568 37160 37184 38656 39748 40439 41831 42362 43814 44625 46097 47665 48096 49018 49689 50851 51402 51953 52855 53526 55068 56309 58067 58848 60220 61051 61852 63314 64065 64796 65528 67039 67217 67958 69140 70512 71243 72024 73526 74968 75849 76480 78168 79840 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 73 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 3 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 27000 ¤ˆ˜ 27999, ·fi 67000 ¤ˆ˜ 67999 Î·È ·fi 2000 ¤ˆ˜ 2999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 21 π√À¡π√À 2011.

79¯ÚÔÓË ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘

™ÎÔÙÒıËΠ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Δ√ ͇ÏÈÓÔ Î¿ÁÎÂÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ¤Û·Û Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È ¤ÊÙÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ΔÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë Á‡Úˆ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì., Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, ÂṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘, ·fi ÙË Ó‡ÊË Ù˘. ∞fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ·Ù‡¯ËÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë Ó‡ÊË Ù˘ 79¯ÚÔÓ˘, ∫ÔΛÙÛ·˜ ™‡ÚÔ˘, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛÂ, ηıÒ˜ Ë ÂıÂÚ¿ Ù˘ ‰È¤ÌÂÓ Û ‰ÈÏ·Ófi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ¢ÂÓ ÙËÓ ‚ڋΠfï˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· ·ÓÔȯً ‚Á‹Î ¤Íˆ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ÂıÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Î·È ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Î¿ÁÎÂÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·ÈˆÚÔ‡Ù·Ó. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠÓÂÎÚÔ„›· - ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹. ∏ ÛÔÚfi˜ Ù˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· §¿ÚÈÛ·˜.

∞Ô¯‹ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ª∂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À.

°È· Î·Ù¿Ï˘ÛË Î¿ı ÓfiÌÈÌ˘ ·Ú¯‹˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ôϛ٘

Ù· “ÛÈÓ·Ú›ÛÌ·Ù·” Î·È ÙÔÓ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ “‚Ô‡ÏÈ·Í” Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ™Â ηٿÛÙ·ÛË “ÔÏÈÔÚΛ·˜” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈÛΤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÙfiÈÔÈ, ηıÒ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ 2.500 Î·È ϤÔÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤ÓÙÔÓË Î·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔıÂÛ›· Ù˘ 30˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÎχÛÙËΠ·fi 1.300 ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô. Ÿˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›·, ÂÚ›Ô˘ 45.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ, Ì ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 90-92% Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÓËÛ› ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙfiÛÔ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ fï˜ ÌÂÚ›‰·˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ηıÒ˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·Ó Û ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, “ÛÈÓ·Ú›ÛÌ·Ù·” , ·ÏÏ¿ Î·È Ú‡·ÓÛË, ηıÒ˜ Ù· Ï¿ÛÙȯ· ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÚ›‚ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Û›ı˜ Î·È Î·Ófi. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi Ù· “ÛÈÓ·Ú›ÛÌ·Ù·” ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ... Δ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÓ‹ÏÈΘ, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù· “Âʤ” Î·È ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜. “μ·Û·ÓÈÛÙÈÎfi” ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Ú¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ·, ·ÚÎÂÙÔ› ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ¤Ê˘Á·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ. ∏ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ηٿÛÙ·ÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·ÛٿوÛ˘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ÔÏÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ ¤Ê˘Á·Ó. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û ·Ú·ÏÈ·Îfi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. ¶ÔÏÏÔ› Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Î‡ÚˆÛ·Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Î¤ÓÙÚ·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ‹Ù·Ó fï˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, fiÔ˘ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· “Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜” . ªÂ ¤ÓÙÔÓ· “Ì·ÚÛ·Ú›ÛÌ·Ù·” ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÓËÛ› Î·È ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÈ‚›‚·Û˘ ÛÙÔ ÏÔ›Ô. °È· “ıÂÚÌÔΤʷÏÔ˘˜” Ô˘ Ù¿Ú·Í·Ó ÙÔ ‹Û˘¯Ô ÓËÛ›, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ˙ËÙ‹ıËΠÌfiÓÔ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÌÈÒıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÈηÏÂ›Ù·È fï˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ οÔÈÔ˘ ‹ ¿ÏÏÔ ·Ù˘¯¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “™ÎÈ¿ıÔ˜” Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ Δ˙ԇ̷˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‚Ú¤ıËΠÛÂ

“ηٿÛÙ·ÛË ÔÌËÚ›·˜” , ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηٷÎχÛÙËΠ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 800 ‰›Î˘ÎÏ· οı هÔ˘ Î·È Î˘‚ÈÛÌÔ‡” . ∫·È ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∂›¯·Ì ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ™ÎÈ·ı›Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ› Ì·˜ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Î¿ı ·Ú¯‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË Î¿ı ıÂÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ªÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÛÎÔfi ›¯Â Ó· “ÙÔÓÒÛÂÈ” ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·ÓÒ‰˘ÓÔ, ηٿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, Ó· ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ì Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤ÙÛÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·Ó, ˆ˜ ı· ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó. ΔÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ÏÔÈfiÓ Î›ÓËÙÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛË, ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, fi¯È ˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÌÙfi, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ “fiÙ·Ó Ë Û˘ÌÊÔÚ¿ Û˘ÌʤÚÂÈ Á›ÓÂÙ·È fiÚÓË” ” .

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ϥۯ˘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‹Úı Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· - ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ- Ì ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ΔÂÏÈο Û˘ÌʈӋıËÎÂ. ∞fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 100 ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ “∞Û¤ÏËÓÔ˜” . ŸÙ·Ó fï˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·-

ÛË Ô˘ ‚ڋηÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÁÚÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙÔ ÏÔ›Ô. ∫¿ÔÈÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ∏ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ ÙÂÏÈο ¤ÌÂÈÓ·Ó Û “¯‡Ì·” ηٿÛÙ·ÛË 300 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηٷχÛÔ˘Ó Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· Î·È ·ÓÛÈfiÓ. ∏ fiÏË Ê·Û·Ú›· Î·È ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ ÓËÛ› ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û 100 -150 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ÓËÛ›. ŒÁÈÓ·Ó fï˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, Ô “ÙÚfiÌÔ˜ Î·È Êfi‚Ô˜” Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì›· “‰Èψ̷ÙÈ΋” Î·È “Ô˘‰¤ÙÂÚË” ÛÙ¿ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ‹Ù·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̛· ÔÌ¿‰· ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¢ËÌ. ¢ÈÔϤٷ, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ.

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Û ¿Ì˘Ó·...

™ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 10 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ·¤ÛÙÂÈÏ ¿ÏÏÔ˘˜ 10 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Â›¯Â ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú-

¯ÒÓ Î·È •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. øÛÙfiÛÔ - Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿- ˆ˜ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤ÁÈÓ “οو ·fi ÙË Ì‡ÙË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜” . ΔÂÏÈο ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈÓ. ¶ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ʿÚÔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰ÈÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ, ÂÓÒ Â˙Ô› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÔÙ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Û˘Ó¤‚·Ï Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· Â¤ÊÂÚ·Ó ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ˆ˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ÛÙË £¿ÛÔ, ˘‹ÚÍ·Ó ÙÚÂȘ ÓÂÎÚÔ›. £ÂÙÈÎfi ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù·. ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ fiÙ·Ó ¤ÂÛ ·fi ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ··Ú·›ÙËÙË È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. √ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó “ÛÔ‡˙˜” Î·È “ÛÈÓ·Ú›ÛÌ·Ù·” ·Ó‹ÎÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÔ ÏÈÌÂӷگ›Ô. ∏ ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̠10 ¿ÙÔÌ· (·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓËÛÈÒÓ) ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·Ú¿‚·ÛË Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÙËηÓ. ŸÏÔÈ fï˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô: ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÔÏÈÙÒÓ...

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ πà ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη

™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, Ù˙È “¶fiÚÛ ∫·ÁȤӔ , ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ˘ÚηÁÈ¿, Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔı› ÙÔ fiÚÈÛÌ· Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó fiÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ ÙËÚÂ›Ù·È Ï‹Ú˘ ¯Â̇ıÂÈ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ̛· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÙÚ·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ¤ÚÈÍ ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ‰È¿ڷ͢ ÔÈÓÈÎÔ‡ ·‰È-

΋̷ÙÔ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ °. ¢·Ïԇη˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ·ÂÈϤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·.

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ∫¡∂ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ·-Ì‹Ó˘Ì· “√ ‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˜ - ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ªÂ ÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·Óٿ̷̈ Ù˘ ∫¡∂ Ì ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 37Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∫¡∂, ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Ë ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘-ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηÏ› ÙÔ Ï·fi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ΔËϤ̷¯Ô˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶.°. Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ∫∫∂.


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

71¯ÚÔÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ Ó¤Ô ı‡Ì· ÙÔ˘˜

“∫Ù‡ËÛ·Ó” Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ªÂ fiÏ· Î·È Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ· Ù˘ ‹Ú·Ó 3.550 ú Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·Ó˘Ô„›·ÛÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ· Î·È fiÏ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ∏ ·Ó˘Ô„›·ÛÙË ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î·, 71 ÂÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË) Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì· ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ô˘ “ÎÙ‡ËÛ·Ó” ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ì ıÚ·Û‡ÙËÙ·. √È ‰‡Ô ÏËÛÙ¤˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË fiÚÙ· - fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ - ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË Ì›· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¤ˆ˜ ÙȘ 3.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ºÔÚÔ‡Û·Ó Ì·ÓÙ›ÏÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Î·¤Ï· Ù‡Ô˘ jokey, ·ÏÏ¿ Î·È Á¿ÓÙÈ·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÈÛÙfiÏÈ Î·È Ì·¯·›ÚÈ. ∂ÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË fiÚÙ·, ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô, ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ª‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÏËÛ·Ó Ì ٷ fiÏ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó. Δ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ê‡Ï·Í˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ‚Ú‹Î·Ó Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÂÂȉ‹, ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ, ‰ÂÓ ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ Û ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ›¯Â Ê˘Ï·Á̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ fiψÓ, Ë Á˘Ó·›Î· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ΔÂÏÈο ·fi Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Â›ÏÔ˘ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 3.300 ¢ÚÒ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 5.000 ¢ÚÒ. √È ÏËÛÙ¤˜ ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Û˘Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ¤Ê˘Á·Ó. ª·˙› ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

Ÿˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Êfi‚Ô˘. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÈÏÔ‡Ó Î·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ê‡Ï·Í˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏËÛÙ›·˜ Î·È Â›ıÂÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ·-

ÎfiÌË Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢” . ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ 71¯ÚÔÓ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, ηıÒ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ Ù· “ÎÙ˘‹ÛÔ˘Ó” . ∏ ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ 71¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙËÓ ‹‰Ë Ì·ÎÚ¿ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜. ∞ÓÔÈÎÙ¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ 35 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÏËÛÙ›·˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. Δ¤ÛÛÂÚȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ›ӷÈ

ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜. ∞ÓÔÈÎÙ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ì ΛÓËÙÚÔ ÙË ÏËÛÙ›·, ÚfiÛÊ·Ù·, Ù˘ 55¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ʤÚÂÙ·È Ó· ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È - ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ôı¤ÛÂȘ- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. ∏ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ›‰È·, ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ¿ÓÙ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜. ∏ 71¯ÚÔÓË Ê¿ÓËΠ“Ù˘¯ÂÚ‹” , ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó, fiˆ˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜

ΔÛ·ÓÙ¿Îˉ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó 61¯ÚÔÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Δ∏¡ ÙÛ¿ÓÙ· 61¯ÚÔÓ˘ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÌfiÏȘ 5 ¢ÚÒ ¿Ú·Í·Ó

‰‡Ô Ó·ÚÔ› ÙÛ·ÓÙ¿Îˉ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” , ηıÒ˜ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈÎÚfi Û¯ÂÙÈο ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 22 Î·È 27 ÂÙÒÓ, ¿ÂÚÁÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÎÏÔ¤˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ·ÊÔ‡ 15 ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯·Ó ·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ 61¯ÚÔÓ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÔÓ‰ÔϛӈÓ, ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ› Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ‰›Î˘ÎÏÔ Ô˘, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ›¯Â ÎÏ·› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ‰ÈÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÈӷΛ‰· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙËÓ ·ıÔ‡Û·, Ë ÔÔ›· ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Â˙‹, ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ù˘ Î·È ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î·È ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤ÂÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi fï˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Ì›· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î·, Ë ÔÔ›· ¢ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” . ∏ ·Ê·ÈÚÂı›۷ ÙÛ¿ÓÙ· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠ·Ó Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ıËΠÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ÎÏ·¤Ó ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘. ∏ ·ıÔ‡Û· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ù˘ ¯¤ÚÈ Î·È ·ÊÔ‡ Ù˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·Á¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fiÂÈÚ· ·Ú·Á‹˜ ÙÛ¿ÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Â›ÛËÌ· ηٿıÂÛË. Δ. ∫.

Ç̷ ÙÛ›Ô˘ÚÔ 2,5ú Ì ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ...·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ù˘ ÒÚ·˜


M·ÁÓËÛ›· 12 ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ∏ χÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›-

ÚËÛ˘ “¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ μfiÏÔ˘” , Ì ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ χÛ˘ ı· ÚÔÎÏËı›, ÁÈ· ʤÙÔ˜, ‰·¿ÓË ÔÛÔ‡ 155.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì 310.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ·ÔÙÂÏ› ȉÈfiÚÚ˘ıÌË ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ Âȉ›ˆÍË Î¤Ú‰Ô˘˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Â, ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ¿ÛÎËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ “¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ μfiÏÔ˘” ·ÔÙÂÏ› ȉÈfiÚÚ˘ıÌË ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ÂÈÛËÁËı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ “¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ μfiÏÔ˘” Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡) Á›ÓÂÙ·È Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Âȯ›ÚËÛË ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÚÔÛˆÔ·ÁÒÓ ı¤ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ Ï˘ı›۷˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·Êı› ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ı· ÚÔÎÏËı› ‰·¿ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÛÔ‡ 132.500 ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2011 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰·¿ÓË 265.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

¡¤· ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¶Úfi¯ÂÈÚ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¶ƒ√Ã∂πƒ∂™ ·ԉ›ÍÂȘ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ô-

Ô›ˆÓ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÔÛfi 860.000 ¢ÚÒ, η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ÎÏ‹ıËΠ۠·ÔÏÔÁ›·, Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. Ã. ™ÈÁ¿Ï·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ¤ÙË ÚÈÓ ÙÔ 2010. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. °È· ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ, Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ η٤ıÂÙ ¯ı˜ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 2,5 ÒÚ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛÂ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ Ô

›‰ÈÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ì ÂÓÙÔϤ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù· ‰È¤ıÂÙ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÚԤ΢„ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ. Ÿˆ˜ › ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÂÓÈ·›Ô Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÏÏ¿ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ„Â Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, fiˆ˜ ¤Ú·Í Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ٷ̛˜. √ Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· › ˆ˜ ÙÔ 2010 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·fi fiÙ,È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 16 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Â¿Ó ÎÚÈı› “¤ÓÔ¯Ô˜” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ›

ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó. ∂¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰›ÓÂÈ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÔÓ Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, Ï¿Ì‚·Ó ÂÓÙÔϤ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË. ΔÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÛ¿ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ Ì ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ‰›Ï· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Úfi¯ÂÈÚË ·fi‰ÂÈÍË Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ËÌÂÚÔ-

ÌËӛ˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ™ÈÁ¿Ï· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ, ı· Û˘ÓÙ·¯ı› fiÚÈÛÌ· Î·È ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ηٿıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ¶fiÏ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ fiÊÂÈÏÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010. °È· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› ηıÒ˜ Ë ˘fiıÂÛË Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÂÈ “fi¯ÏËÛË” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

“¶Ó›ÁËΔ ·fi ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ ¶. §ÈÌÂӷگ›Ô

ÛÎfiÓË ·fi ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ Ô˘ ÍÂÊÔÚÙÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛΤ·Û Ì ÛÎfiÓË ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο “ÂÂÈÛfi‰È·” Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜.

°È· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ˘‹ÚÍ Ӥ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. “¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ 1Ô ÚÔ‚Ï‹Ù· (ÛÈÏfi) ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË Ï‹„Ë ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜ Ô˘ ÔÌfiʈӷ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙÂ Ë 1Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· Ó· ·Ô‰Ôı› Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÂ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‡Ô ÛÙfi¯ÔÈ: ∞ÊÂÓfi˜ Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ 1˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜, Û fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ fiÏ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ·. ÕÌÂÛ· Î·È Ì ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÍÈÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ “ÛÎÚ·” ÛÙË 3Ô ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Î·È ÙË

ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÛÈÏfi” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙË 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÊfiÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ (Â› ÊÔÚÙËÁÒÓ) ··ÈÙ›ٷÈ: ∏ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË 3Ô ÚÔ‚Ï‹Ù· ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ C4I. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï‹ ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ÂÁηٷÛÙË̤Ó˜ οÌÂÚ˜ Î·È ¯ÒÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. - ∏ ηٷÛ΢‹ ÛÙË 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· ‰·¤‰ˆÓ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎÚ·, Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·‚ÚÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÓÂÚÒÓ (‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ηı›˙ËÛ˘). ÀÔηٿÛÙ·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ· Ë ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÛÙË ÚÔ‚Ï‹Ù· ™π§√, Û˘ÓÔÏÈ-

΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÚ›Ô˘ 20.000Ì2. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 2,5 ¤ˆ˜ 3 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. Δ· ÌÈ-

∂Ή‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ ∫.∏.¶.√.™. Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ „˘-

¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÔÌÈϛ˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Â›Î·ÈÚ·, fiˆ˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿıÏȄ˘, ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, 15 πÔ‡ÓÈÔ˘ 2011 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÔÌÈÏ›· Ì ٛÙÏÔ “∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘” ·fi ÙËÓ Î. ¢¿ÊÓË ºÈÏ›Ô˘, „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi - „˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Gestalt. ™˘ÁÁڷʤ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ 365 Ë̤Ú˜ ÁÔÓÈfi˜, 205 ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ„‡¯ˆÛË ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ μfiÏÔ. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ΔfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 23· Ì ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, BfiÏÔ˜. flÚ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 18.00-21.00.

ÎÚ¿ ÏÔ›· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÎÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ ̤۷. ºfiÚÙˆÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·¢ı›·˜ Û ÂȉÈο ‚·ÁfiÓÈ· ÙÚ¤ÓÔ˘. √ ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰·¤‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ ̤¯ÚÈ ÙË 3Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ √™∂ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfi (Ô √™∂ ¤¯ÂÈ ·Ï·Èfi ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi). Œ¯Ô˘Ì ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ ÌÂ Δƒ∞π¡√™∂. ™ÈÙËÚ¿ Î·È ÁÏÔ˘Ù¤ÓË. ∂›Ó·È Ù· ‰‡Ô ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ fiÏË. Δ· ÛÈÙËÚ¿, ̤ۈ ™π§√ Î·È Ë ÁÏÔ˘Ù¤ÓË (ÚˆÙ½ÓË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÁÈ· ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·) Ì ¯‡‰ËÓ

ÊfiÚÙˆÛË (ÂÓ·fiıÂÛË ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Î·È ÊfiÚÙˆÛË Ì ·Ú¿ÁË ÁÂÚ·ÓÔ‡). Δ· ÌÂÓ ÛÈÙËÚ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó (·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™π§√, Ô˘ ¿ÏψÛÙ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ú˘·›ÓÂÈ ÙËÓ fiÏË), ÂÓÒ Ë ÁÏÔ˘Ù¤ÓË ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ۿÎÔ˘˜ ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÛÈÏfi. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ô ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ™π§√ ··ÈÙ›ٷÈ: ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™π§√. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ™π§√ Î·È ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÚÔˆıԇ̠ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Jessica, Û˘Ó¿‰ÂÈ ·Ôχو˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂ÎΤӈÛË ÙÔ˘ ¯‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ ™ÈÏfi. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ™ÈÏfi Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡” .

www.volosshootingcenter.gr


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡πOY 2011

Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ 10 ÂηÙ. ú ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ∂™¶∞

Œ

ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ Î·È Â›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ›Ù Û ʿÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. Δ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘ı›, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ηٿıÂÛË Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. Ãı˜ ¤ÁÈÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ¤ÚÁ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· Î·È •ËÚÔοÌÔ˘, ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï·Ù›˜, ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· Î·È ÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ, ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ ÚÈÓ ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∂›Ó·È ‰‡Ô ¤ÚÁ·, ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢¤ÏÙ· ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ʈٛ˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌ·. ∏ ‰·¿ÓË ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÙÂÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈο ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 381.719,53 ¢ÚÒ. “∞Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·ÍÈÔÔÈԇ̠̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ∂™¶∞” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∂›Û˘, Â›ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ·fi Ù· fiÌ‚ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Ô˘ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ‰‡Ô Ôχ·ı˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÚÔˆıË̤ÓÔ Î·È ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô, Ë ÔÔ›· ı· ‰¤¯ÂÙ·È Ù· fiÌ‚ÚÈ· fiÙ·Ó ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁˆÁÔ›. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ÁÈ· ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘, ·fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ ‹ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ·fi fiÌ‚ÚÈ· ‡‰·Ù· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ - ÂÎÙÚÔ‹˜ - Â΂ÔÏ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 2.683.589,42 ¢ÚÒ. ΔÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ “Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÏϘ ÚԉȷÁڷʤ˜” fiˆ˜ ›Â Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ΔÂψÓ›Ԣ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. “∂›‰·Ì ٷ Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ÂÍÂ-

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ·Ú¿Ù·ÍË “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÙÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 8 Ì.Ì. Ì ı¤Ì·Ù·: - ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ - ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, - ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â› ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, - Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÏ›ÙË.

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù¿ÛÔ˘Ì Ò˜ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Â›‰·ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ӥ˜ Ï·Ù›˜. £· ηٷϋÍÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· Î·È ı· Ù· ʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” , ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ΔÂψÓ›Ԣ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 1.260.241 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ù¤ÏÔ˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ › fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·ÙÂı› Û ÌÂÈÔ‰fiÙË, Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÓfiÌÈ̘ ¿‰ÂȘ. “ªÂ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Á›ÓÂÈ Î·È ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ı· ÙÔ Î·Ì·ÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ı· ÙÔ ¯·›ÚÔÓÙ·È ÂȉÈο fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÊ˘ÁÈΤ˜ Ú›˙˜”, η٤ÏËÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘.

ΔÔ ∂™¶∞

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· Î·È ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, Ù· 5.480.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈË̤ӷ ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· 4.370.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈË̤ӷ ¤ÚÁ·, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 566.278,21 ¢ÚÒ, Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°¶™) ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 560.080,64 ¢ÚÒ Î·È Ë ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °¶™ ÙÔ˘ ¶™ μfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 27.784,48 ¢ÚÒ. ™Ù· ÂÓÙ·Á̤ӷ Î·È ˘fi ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ¤ÚÁ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ·) ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ 7Ô˘ 6ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.670.000 ¢ÚÒ. ¢ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘.

‚) ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.819.160 ¢ÚÒ. ¢ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘. Á) ∏ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ¢ÚÒ. ‰) ∏ ÌÂϤÙË ™Ã√√∞¶ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 121.933 ¢ÚÒ. ÛÙ) ∏ ÌÂϤÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰Ô-

¶ÚÔ˜ ·Ó¿ıÂÛË Ë ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ √π Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 259.603 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞, ÙfiÛÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ù· 3Ô Î·È 5Ô §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘, ÙÔ ÚÒËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÚԂϤÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, fiˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÓÒÛÂȘ, ÛΛ·ÛÙÚ· Î·È ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜. ™ÙÔ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿Ï·Û˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ï·ÙÂÈÒÓ Û ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÍÈÔÔÈ› Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∫∞Δ. Δ∞™.

ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›·, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ·ÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ¯ı˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘. ÀËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ÛÙ·ÙÈο ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ “ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË” ÌÂϤÙË ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ó¤Ó· ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·Ôڛ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ Δ∂∂ ÁÈ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË. ∏ ›‰È· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÒ˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÌÂϤÙË ˆ˜ Â·Ú΋, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ. √ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂϤÙË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·fi ·ıÔÏfiÁÔ, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠ۠۷ıÚ¿ ıÂ̤ÏÈ·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∫·È Ó¤· ·Ô¯ÒÚËÛË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ·fi ÙÔ ¶.£. ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÏËÚˆÓfiÙ·Ó ∂∫ ÙˆÓ ¤Ûˆ ı· ˘Ô¯Úˆı› ϤÔÓ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÏËÚˆÓfiÙ·Ó. ªÂÙ¿ ÏÔÈfiÓ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘, Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ô˘ ›¯Â, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏËÚˆı›. ¶Ï¤ÔÓ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ı· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î¿ÔÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ȉÈÒÙË ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. 줂·È· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ªÂ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ·fi ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ‰Âη¤ÓÙ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂΛ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “æËÊȷ΋˜ ™‡ÁÎÏÈÛ˘” Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ “∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” . √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ æËÊȷ΋˜ ™‡ÁÎÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜, ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ, ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· “¤Í˘Ó· ÙËϤʈӷ” , ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÔÏfiÁÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÍ’ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi 4 ¤ˆ˜ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË μÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË Ì ٛÙÏÔ “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ∞ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ”.

º.™.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

∞fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ‹ ¶·Ú·Û΢‹ ™ÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi K¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·

ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ‹ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙ· μ·ıÌÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈο. ∞fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÛÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·. ª¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ‰›ÓÔ˘Ó Ù· μ·ıÌÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Èı·Ófiٷٷ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ∞˘Ùfi, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· μ·ıÌÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. ™ÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ◊‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. °È· Ù· ÌÈÛ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·¤ÛÙÂÈÏ ͷӿ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÙȘ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞˘Ùfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÂÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

™Δ∏¡ ͤÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó Ê¤ÙÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÂÓÒ fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂’ Δ¿ÍË Î·È ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· fiÔÈ· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ªÂ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰ËÏ·‰‹ °·ÏÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, πÙ·ÏÈο Î·È πÛ·ÓÈο. ŒÙÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ™Δ’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ μ’ Î·È °’ Δ¿ÍÂȘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜. 줂·È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸fiıÂÛË ı· Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ·È‰È¿, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ fiÚÈÔ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ‰Ò‰Âη. °È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ë ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÂÛÙ¿ÏË ¯ı˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ·‚Â-

¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂÓÙ·ÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ ·fi ÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ, ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ‚·ıÌfi˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· μ·ıÌÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ô˘ ·Ó·‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËηÓ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ. £· Á›ÓÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ. ∂›Û˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘.

ΔÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ∞fi ÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ-

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ‹ ÌÂı·‡ÚÈÔ

ı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ̤¯ÚÈ ÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ı· ÙÂı› Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· §‡ÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (password) ·fi 16-6-2011 Ò˜ 23-6-2011. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÙÔ 10% ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (password), Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ °∂§ Î·È ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ̤۷ ÛÙȘ ›‰È˜ ÚÔıÂƯ̂˜.

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ η̛· ˘Ô‚ÔÏ‹ ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ηٿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ›Ù ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://exams.minedu.gov.gr ›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ À¶¢μª£: www.minedu.gov.gr. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ΤÓÙÚÔ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210.3443993 ηıËÌÂÚÈÓ¿ (¢Â˘Ù¤Ú· Ì ¶·Ú·Û΢‹) 10:00 Ì 20:00, ηıÒ˜ Î·È Î¤ÓÙÚÔ ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ e-mail: examshd@minedu.gov.gr. ªÂ ÙË Ó¤· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ∏/À Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ. ∫¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔÓ 8„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Î·È Ù· ·Ú¯Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://exams.minedu.gov.gr Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ (Úfi¯ÂÈÚ·) ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Έ‰ÈÎfi˜ ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â›Û΄‹ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ 8„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ (Úfi¯ÂÈÚÔ) Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈı˘Ì›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈfi ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Έ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (password), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·˘ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú¯Â›Ô (‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2011) Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ À¶¢μª£ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ∞ÈÙ‹ÛÂȘ-¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

√È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ™Δ’ Δ¿ÍË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÈfiÙËÙ·˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·fiÏ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ı¤Û˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Î·È ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∂ͤÏÈÍË fï˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ, fiÔ˘ Î·È ÂΛ ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ. ∂Ô̤ӈ˜ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÓÙfiÌÈÓÔ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÎÙË̤ӷ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛηÈÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÏ¿-

¢ÈÔÚıˆÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ‰›ÓÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜

‰Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¿ÚÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Â‰Ò Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ fiÛ˜ ÒÚ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηχ-

„Ô˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∂¶∞™ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (∂¶∞.™.) ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÁ-

Áڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ∞̷͈̿وÓ, μÔËıÒÓ º·Ú̷ΛˆÓ, μÔËıÒÓ º˘ÛÈÔıÂÚ·¢ÙÒÓ, ∂ÚÁ·ÏÂÈÔÌ˯·ÓÒÓ CNC, £ÂÚÌÔ¸‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î·È ™˘ÓÙËÚËÙÒÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ∫ÙÈÚÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ, Δ¯ÓÈÙÒÓ ∞ÂÚ›Ô˘ ∫·˘Û›ÌÔ˘ (º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘), Δ¯ÓÈÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ∂¶∞.™. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ (15.45 - 19.55). ∏ ÊÔ›ÙËÛË ‰È·ÚΛ 2 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ∞Ó·‚ÔÏ‹˜ ™ÙÚ¿Ù¢Û˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, Ô‰fi˜ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË Ù¤ÚÌ·, ¡¤· πˆÓ›· (™¯ÔÏÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· º˘ÙfiÎÔ˘) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-60550 Î·È 24210-68768 fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÒÚ˜ 04:30 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 07:30 Ì.Ì. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 15 IOYNI√À 2011

ª

 ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Ë ÁÂÓÈ΋ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.¶¤ÓÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ›¯·Ó ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı› ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ● ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∂∫μ ÛÙȘ 9.30 .Ì. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ ∂∫μ, ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ Î.¿. ● ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙȘ 10 .Ì. ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÙÔ ∫∫∂, Ë §·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ë ¶∞™À, Ë ¶∞™∂μ∂, ÙÔ ª∞™, Ô ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î.¿. ● ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 10 .Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ● ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ÛÙȘ 9.30 .Ì. Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ. ● ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙȘ 11 .Ì. Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ ∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ªÈ· ·ÂÚÁ›·, ¤ÓÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ BfiÏÔ

™Â ¤ÓÙ “ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ

ªÂ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂™À, ηıÒ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, Â›Û˘, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °™∂μ∂∂ Î·È Ù˘ ∂™∂∂. ∞ÂÚÁÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √Δ∂ Î·È ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î.¿., ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi

∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 9.30 .Ì., ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÂÓˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. H °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· “ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·‰È¤ÍÔ‰ˆÓ, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙ· ‡„Ë, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È Ó· ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi” . ∏ ¢∞∫∂ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¢ı‡ÓÂÈ “ıÂÚÌfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋, ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∂.∫. μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ

ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÙÚÔ˚ηӋ Ï·›Ï··” . §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ë ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηÏ› “ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì·¯ËÙÈο ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ηÏ› Ë Ë §·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ë ¶∞™À, Ë ¶∞™∂μ∂, ÙÔ ª∞™, Ô ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù·ÍÈÎfi ΛÓËÌ·.” ™ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ô˘ ηÏ› “ÙË ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÛÙÔ˘˜ 6 ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË 2008 Î·È Û ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÛÙȘ 11.30 .Ì.” Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “¢∂¡ ¶§∏ƒø¡ø” Ô˘ ηÏ› “ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ‚¿Ú‚·Ú· ·ÓÙÈÏ·˚ο Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο

ª·ÎÚ‡˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ·ÂÚÁÒÓ ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›·, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηıÔÚ›˙Ô˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ ÂÁηٷÛÙ·ÙÒÓ - Û˘ÓÙËÚËÙÒÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ, Ë ŒÓˆÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÓÒÙ·ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ (∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜), Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î.¿.

∂ÈÏÔÁ¤˜ ÌÂٷ͇ ¤ÓÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Û˘Ó‰Èοٷ, ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ, Û fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ̷˙ÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À. π‰ÈˆÙÈÎfi˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ٷ ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÔÈ Û˘ÚÌÔ› ÙÔ˘ √™∂, ÂÓÒ ‰Â̤ӷ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, ηıÒ˜ Ë ¶¡√ ·ÔÊ¿ÛÈÛ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ™ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ.

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

̤ÙÚ·, Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÙˆÔ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ¿Ï˘, Ì ·ÚÈÔ fiÏÔ ÙËÓ ∞¶∂ƒ°π∞ ¢π∞ƒ∫∂π∞™, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂›Û˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.” ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 11 .Ì. ÔÈ “∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÏÔ‡Ó Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ¿ÓÂÚÁÔ, ÊÔÈÙËÙ‹, Ì·ıËÙ‹, ۈ̷Ù›Ô, Û˘Ó‰ÈοÙÔ Û ∂ÓˆÙÈ΋ §·˚΋ ∞ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· “πÛfiÙËÙ·-¢ÈηÈÔÛ‡ÓË-∞ÍÈÔÚ¤ÂÈ·” . ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ηÏ› Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ¿ÓÂÚÁÔ, ÊÔÈÙËÙ‹, ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È Î¿ı ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ë 15Ë πÔ‡ÓË Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ú· Âӈ̤ÓÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È¤Ï˘Û·Ó Î·È ˘Ô‰Ô‡ÏˆÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ·. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, ÙÔ ÙÔÈÎfi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi Ó.Ù. Ù˘ ∞¢∂¢À ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÔÓÙ·È “̤۷” Û ·˘Ùfi ͯÓÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜. •ÂÂÚÓ¿Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ “ËÁÂۛ˜” ÙÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ “¿È·” Î·È Î·ÏÔ‡Ó Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ· Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡˜ Ù·ÍÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ªÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ (¶∞™∫∂-¢∞∫∂) ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ì ‚¿ÛË Ù· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ™ˆÌ·Ù›·, ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË §·˚ÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÁÒÓ· Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û οı ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÛÔ˘‰ÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‚Úԇ̠·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó”.

√È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ √∂μ∂ª Î·È ∂™μ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ

¢È¯¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) Î·È Î·Ï› Ù· ̤ÏË Ù˘ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176 ÛÙȘ 09:30 .Ì. Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù·: ¶ÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔÈο ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ªÌ∂ ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì›ˆÛË º¶∞ Î·È fi¯È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ, ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·ÛÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ), ÂÁÁ‡ËÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÙÚÈÂÙ›·, ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, ı¤ÛÈÛË ·ÏÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, ‰È·Ù‹ÚËÛË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Û ÌË ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 Ì‹Ó˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫Ô˘Ú¤ˆÓ Î·È ∫ÔÌ̈ÙÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ √∂μ∂ª, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂™∂∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ °™∂μ∂∂. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi 8:30 ̤¯ÚÈ 11:30 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ˘-

¿ÏÏËÏÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ∂∫μ, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ∂™μ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÛ·›·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È “Ë ·‡ÛË Ù˘ ηıÔ‰È΋˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÊÂÛȷ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÏÔ˘Î¤Ù·, ·ÓÂÚÁ›·, ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯Ú¤Ë. ∏ ‰È¿ÚÚËÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·‡ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â˘Ù·Í›·, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ٷ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜ (ÌÓËÌfiÓÈ·). √È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Â¯ıÚfi˜ ÙÔ˘˜. √È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‰¤ÎÙ˜ Ì›·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ›ÂÛ˘ Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË ¯·-

Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·‚ÚfiÙËÙ· Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘. ∂Ì›˜ Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛÙԇ̠ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜. ∏ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÈ ÌÔÚ› Î·È ÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. ∞·ÈÙԇ̠¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ› Û “Âڋ̈ÛË” Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Û ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ù˘. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠¤Ó· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È fi¯È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒÓ ·Ó·‰ÈÏÒÛˆÓ, Ô˘ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘.ŒÌÔÚÔÈ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜. Ÿ¯È Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË. Ÿ¯È Û Ӥ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË”.™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ŒÎÙ·ÎÙË °™ ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÙÈ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ∂ÎÏÔÁÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Ï‹ÁÂÈ Ë ÙÚÈÂÙ‹˜ ıËÙ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ›ӷÈ: ∂ÎÏÔÁ‹ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÌfi˜ ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ∂.™.μ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˙ËÙ¿ Ë ¶∞™∂μ∂ “¡· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜, fiÏÔ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi 24ˆÚÔ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ Ì·˙› Ì ÙÔ ¶∞ª∂, ÙÔ ª∞™ Î·È ÙËÓ √°∂ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶∞™∂μ∂ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∏ Î. ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ô Î. π. ªÔÏfi¯·˜, Ô Î. ∞Ï. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È ¢. ∞‰Ú·ÎÙ¿˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∂™∂∂ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ›ˆÚÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó: “§¤ÂÈ „¤Ì·Ù· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ¯¿ÏÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ Ô˘ ÎϤ‚Ô˘Ì ÊfiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙ¯ӛ˜. √È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Û¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Ì ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ô‡Ù ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ. §¤ÂÈ „¤Ì·Ù· Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÓÙ· Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â͢ËÚÂÙ›. ™‹ÌÂÚ· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ·, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÂÚ› ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ηٷÚÁÔ‡Ó ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÔÏ‡Ô˘Ó Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °™∂μ∂∂ Î·È ∂™∂∂ ÁÈ· ÙÚ›ˆÚÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘˜ Û‡ÓıËÌ·, ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·”. £.∫.μ.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂ÂÚÒÙËÛË ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ∂ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ì ı¤Ì· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) η٤ıÂÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Î. ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜: “¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; ¶ÔÈÔ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È Ò˜ ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ ÙÔÓ ÂÙ‡¯ÂÙÂ Î·È Ì ÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘; ΔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ, ÒÛÙÂ Ë ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ·fi 1-7-2011 Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞; √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ı· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË; Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¢‹ÌÔ˘˜, ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î.¿.), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È; ¶fiÛ· ¤ÚÁ· Á¤Ê˘Ú˜ (·fi ÙÔ °’ ∫¶™) ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È Û ÙÈ ÔÛfi ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ (ÚÔÂÓÙ¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ °’ ∫¶™) Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013; ∞fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È - ÏfiÁˆ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ - ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ οÓÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È; ¶Ò˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ò˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ì ÙËÓ ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹; ™Â ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË; Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÂӉȿÌÂÛ· Î·È Ó· ·Ó·ıˆÚËı›. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Û ÔȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜;” .

TETAPTH 15 IOYNI√À 2011

°ÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË

∞fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ηχÙÂÙ·È ÙÔ 40% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ·›Ì· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ηχÙÂÙ·È ÙÔ 40% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ·›Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ¿ıÌ¢ÛÂ Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘”, fiÔ˘ 40 ÂÚ›Ô˘ Û˘ÌÔϛ٘ ¤‰ˆÛ·Ó ·›Ì· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·Á·ıfi, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·›Ì·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 3.800 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ ÂÓÂÚÁ¿ Â›Ó·È Ù· 1.800. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜ ‹ ·ÛıÂÓ›·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·›Ì·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·›Ì· ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, Â›Ó·È ·fi 40 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 12.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ì 4.500 ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë”, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1984, Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒÙ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÁÚfi Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ, ‰›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ¿ÓıÚˆÔ Û ¿ÓıÚˆÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ‹ Ó· ÂÊ¢ÚÂı› Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿Ú΢ Û ·›Ì· Î·È ·˘Ùfi ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜.

ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 12.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜

Ãı˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 40 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó ·›Ì·. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎΤ˜ Ô˘ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ì·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·›Ì· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ” Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “°È·Ù› ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ Á›ÓÂÙ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘” ÙÔÓ ÚˆÙ‹Û·ÌÂ. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·›Ì· ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ·

Â›Ó·È ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·Á·ıfi. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂÈÛʤڈ Û οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” Ì·˜ ·¿ÓÙËÛÂ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ οı ˘ÁÈ‹˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‹ Á˘Ó·›Î· ËÏÈΛ·˜ 18-62 ÂÙÒÓ ÌÔÚ› ¿ÊÔ‚· Ó· ‰›ÓÂÈ ·›Ì· 3-4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÙ·È Û οı ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 300350 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚÔ‡. √ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ ·›Ì· ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ÒÚ· ÌÂٷ͇ 8 ÙÔ Úˆ› Ì 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ ›ӷÈ

O Î. AfiÛÙÔÏÔ˜ K·ÎΤ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ¯ı˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·fi ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜

ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·ÈÌÔÏË„›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÂÏ·ÊÚfi Á‡̷. ΔÔ ·›Ì· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ›ӷÈ: ∞, μ, √ Î·È ∞μ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·›Ì·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ·›Ì· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Û “ƒ¤˙Ô˘˜ ıÂÙÈÎfi” Î·È “ƒ¤˙Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈÎfi”. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Û οı ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË Á›ÓÂÙ·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ. °È·Ù› ÌfiÓÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·›Ì· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÁÁÈÛÙ› ÛÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ·.

∞fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÀÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ “Â›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·”, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 953.214,38 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, “ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ·ÎÈÛı› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ó¤· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ı· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ πˆÏÎfi Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·”. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.314.000 ¢ÚÒ. ∏ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ¤‰ˆÛ ¤ÎÙˆÛË 57% Î·È ‹Ú ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈ· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·. ∏ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÁ·Û›Â˜: ∫·Ù·Û΢‹ Ï›ıÈÓˆÓ ÙÔȯ›ˆÓ, Â΂¿ı˘ÓÛË ˘ı̤ӷ Ô‰È΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜, ηٷÛ΢‹ Ú·ÌÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ηٷÛ΢‹ ·Ó·‚·ÛÌÔ‡, ηٷÛ΢‹ ÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·fi Û΢Úfi‰ÂÌ· ÙÔȯ›Ô˘ ·fi Û΢Úfi‰ÂÌ·, ·Ó‡„ˆÛË Ô‰Ô‡ Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ï›ıÈÓÔ˘ ÙÔȯ›Ô˘, ηٷÛ΢‹ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ fiÚÙ·˜, ÛÙÔ Ú¤Ì· ∞ӈ̷ÏÈ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ˘fiÁÂÈÔ˘ Ô¯ÂÙÔ‡ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÂÈÛfi‰È· ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È Ì·˙ÒÓ, ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È Ï›ıˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯Â˘ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·ÙÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, η-

● ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 953.214,38 ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· «Â›ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·»

ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Â› Ì‹ÎÔ˘˜ 5,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Ú·ÌÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘ Û Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ηٿÏÏËÏË ‰È·ÌfiÚʈÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÌÊÚ¿ÍÂȘ ÛÙË ÚÔ‹, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ηٿÏ˄˘ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ·fi ·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ¤ÚÁ·, ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔÈ Â› ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÓÙÈ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Â›

Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜”. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜” Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÌÔڷۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ¤ÚÁ· Ì ٤ÙÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ‰ÈfiÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ‰ËÌÔÚ·Û›·”. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ 18 Ì‹Ó˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 20-25 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì¤Û· ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Ô˘ ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜.∂›Û˘ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿. “ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Êı¿ÛÂÈ Ù· 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ë ¤ÎÙˆÛË Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 30%”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

™‹ÌÂÚ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

K·ÈÚÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙÔ˜ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘

ηÈÚfi˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÓÂÊÈ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ı· Â›Ó·È ·fi„ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘, ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙ· ¤ÏÎÂÈ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ °Ë ı· ·ÚÂÌ‚ÏËı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÙË ™ÂÏ‹ÓË, Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ Ù˘ Ì ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ ¿ÓÙˆ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

√ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ °Ë˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¯·ÏÎÔÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, Ô˘ ı· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙË Á‹ÈÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÂÓÒ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ηٿ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ÂfiÌÂÓË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2018. ∏ ¤ÎÏÂÈ„Ë ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ı·٤˜ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÓfiÙÈ·-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. ΔÔ ‚·ı˘ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô “¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ” ÙË ™ÂÏ‹ÓË Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó “̷و̤ÓË”. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· ÚԂϤÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, “Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21:30, Ô-

fiÙÂ Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÛÎÈ¿ Ù˘ °Ë˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ¿ Ù˘, ÛÙȘ 22:30 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë, ÔfiÙÂ Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ °Ë˜ Î·È ı· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ì˘‰Ú¿. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ı· ·Ú·Ù·ı› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÔfiÙÂ Ô ‰›ÛÎÔ˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ı· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ °Ë˜, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÛÎÈ¿. ∞fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ Î·È Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ◊ÏÈÔ (Ô ◊ÏÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Î·È Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù›ÏÂÈ Â›Û˘ ÚÔ ÔÏÏÔ‡) Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· Ê·›ÓÂÙ·È. ∂¿Ó ÙËÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì ÎÈ¿ÏÈ· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·”. ∏ ÔÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Â› ۯ‰fiÓ 100 ÏÂÙ¿ (Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎÏÂÈ„Ë Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2000), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó·

● ∏ ¤ÎÏÂÈ„Ë Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘

‰Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈ΋ Ê¿ÛË Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‡„Ô˜. ∏ ÔÏÈ΋ Ê¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, fiÙ·Ó Ë ™ÂÏ‹ÓË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡„Ô˜ 24 ÌÔÈÚÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÂÓÒ Ë ÌÂÚÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌÈ· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÙÔ

™Â ™ÎfiÂÏÔ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ Ë ºÏfiÁ· Ù˘ ∂Ï›‰·˜ ΔˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Special Olympics ∞ı‹Ó· 2011 ª∂ ȉȷ›ÙÂÚË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ· ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û ™ÎfiÂÏÔ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ ÙË ºÏfiÁ· Ù˘ ∂Ï›‰·˜ ÙˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ Special Olympics ∞ı‹Ó· 2011. ∫·È ÛÙ· ‰˘Ô ÓËÛÈ¿ ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó ÂȉÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ·Ê‹˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜. ∞Ú¯Èο Ë √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙËÓ Û˘Ófi‰Â˘Â ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË 1Ì.Ì. ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ϷÌ·‰Ë‰ÚÔÌ›· Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ì ηٿÏËÍË ÛÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌ¿ÓÈ, fiÔ˘ ·Ú·Ù¤ıËΠÁ‡̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. “∂›Ó·È ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ¯ı˜, Ë √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· ¤ÊÙ·Û ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ 50 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Special Olympics Î·È ·È‰È¿ ·fi ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÛ¤ÊÂÚ Û οı ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·fi ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ §ÈÌ¿ÓÈ, Ô‰fi˜

¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ¶·Ó·Á›· §ËÌÓÈ¿, ÛÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È. ∂Λ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û ÌÈ· ÛÂÌÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ·, ÂÓÒ ¤ÍÈ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÓÙ˘Ì¤Ó· ȤÚÂȘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·Ê‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú-

¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ·. √ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÈÂÚfi˜ ÁÈ·Ù› ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

‚Ú¿‰˘, Ì ÙË ™ÂÏ‹ÓË Û ‡„Ô˜ 27 ÌÔÈÚÒÓ. ∏ ¤ÎÏÂÈ„Ë Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ·ÎfiÌ· Î·È ‰È¿ Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡, ηıÒ˜ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô‡Ù οÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓ¤¯ÂÈ, Ô‡Ù ··ÈÙ› ÂȉÈÎfi ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ΔÔ “Û‚‹ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ·fi ÙÔ

Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ó· ‰Ô˘Ó “Ì ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ·” Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ŸÏÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ı· Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ‰Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏϘ, fiˆ˜ Ë μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ı· ÙÔ ¯¿ÛÔ˘Ó. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ı· Û˘Ì‚Â› ʤÙÔ˜, ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ÂfiÌÂÓË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 2018. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜, Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ı· Â›Ó·È “ÎÂÓÙÚÈ΋” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· ‰È¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Ù˘ °Ë˜. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ÌÈ· ÌÂÚÈ΋ ËÏȷ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

∞ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ™ˆÚfi °È· ηχÙÂÚË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ (ÚÒËÓ ™ˆ-

Úfi˜). ΔÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÙȘ Ô‰Ô‡˜: ∞Ì·Ú˘ÏÏ›‰·˜, ∞Ïfi˘ Î·È °È·ÛÂÌÈÒÓ. ∞fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈӷΛ‰Â˜, Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ͽو̷ Ù˘ ·ÛÙÚÔ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘. ∂Λ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘, ÔfiÙ ı· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÛÙÚ·, ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi, Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ì ϤÈ˙ÂÚ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÛÙ¤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ıfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ì ٷ ÙËÏÂÛÎfiÈ·, ÔÈ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™ÂÏ‹ÓË Î·È ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ, ÙÔ ÛÌ‹ÓÔ˜ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ¿ÏÏ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∏ ÚÒÙË Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÈÓ 4.150 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÂÓÒ Û ÈÛÙÔÚÈο ΛÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÎÏ›„ÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¢.™. ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘ ™Δ∏ Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ °¶™/™Ã√√∞¶ ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007- 2013, ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó, ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË (6Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ ΛÓËÛ˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ˆ˜ ¿ÁÔÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ 27/5/2011 Î·È Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ÙȘ 1/6/2011 Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ 82/2011 ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 13/2011 ÂÚ› Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ (1.30 Ì.Ì.) Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â› ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ: ÃÔÚ‹ÁËÛË ÚÔÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ›‰Ú˘Û˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÔÓÔÌ·ÙÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË (οıÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·ÓÔÈÁ̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË (·fi ȉÈÔÎÙËÛ›· ∑ÂÌ¤ÎË Ò˜ ȉÈÔÎÙËÛ›· ΔÛÈÙÛÒÓË), ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 86/2011 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ¡¶¢¢, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ÌË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ ∂›Ï˘Û˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÂÈÛ‹ÁËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÚ› ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ˘’ ·ÚÈı. 95/2011 ·fiÊ·Û‹˜ Ù˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

∂‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô

Èڛ˜ ÙËϤʈӷ Ë •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¶‹ÏÈÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ë ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. Δ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ·Ú¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ¤ÙÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı› ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ˆÚ›˜ ÙËϤʈÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ •˘Ófi‚Ú˘Û˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ √Δ∂, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∂›Û˘, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶¿ÏÙÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ, ÏfiÁˆ ˙ËÌÈ¿˜ Û ÊÚ¿ÙÈÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ·Ú¤Ì‚·Û˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚¿Ó·, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™¯Â‰fiÓ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙ¿ıËΠÈηӋ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. §fiÁˆ ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ηıÒ˜ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú›ıÚˆÓ. ø˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙȘ 13 ª·˝Ô˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂΛӷ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ Î·Ì›· ·¿ÓÙËÛË. °È· ÙËÓ Î·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ¤¯ˆ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ۯÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤‰ˆÛ· ÚfiÛÊ·Ù·. ΔÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ÁÈ·Ù› ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÛΤÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È fi¯È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

Èڛ˜ ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· Ù· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ √Δ∂ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜. ªÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Û‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ‹‰Ë ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÚÔÊÔÚÈο ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “‰ÂÓ ¤Ï·‚ η̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î·Ó›˜ ·fi ÙÔÓ √Δ∂ ·Ó ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜. ™ÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ¶¿ÏÙÛË - ¶ÔÙÈÛÙÈο ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∞¶√ ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ-ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ-ÙÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ.

ª∂ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, Û˘Áη-

∞ÏfiÓÓËÛÔ˜

¢¿ÛηÏÔÈ

¡ËÈ·ÁˆÁÔ›

¶ÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ

™ÙÚÔ‡ÏÈÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ¡. πˆÓ›·˜ 6Ô (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋ ¡. πˆÓ›·˜ 11Ô, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË ¡. πˆÓ›·˜ 10Ô (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), °ÎÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ 6Ô (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˜ º›ÏÈÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ 8Ô (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), °·Ï‹ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢.™. ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ΔÛÈÙÒÙ· ™ÔÊ›· ™ËÈ¿‰Ô˜ 2Ô ¶ÚÔ̇ÚÈ, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∑·ÁÔÚ¿˜ 1Ô, §Ô¿ÚË ¡ÈÎÔϤٷ ∑·ÁÔÚ¿˜ 1Ô, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞Ó¿‚Ú·˜ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ª·ÏˆÌ·Ù‹ ™Ù·˘ÚԇϷ ‰È¿ıÂÛË °’ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ¶·¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ¶›ÙÛÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 2Ô °ÏÒÛÛ·˜, Δ¤ÁÔ˘ √˘Ú·Ó›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 3Ô˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ª¤ÌÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ∫·Ú¿Ù˙ÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË).

¶·¯ÈÔ‡ ™ÂÚ·˝Ó· ¡. πˆÓ›·˜ 17Ô, ™ÂÚÈÒÙÔ˘ ¡ÈÎÔϤٷ μfiÏÔ˘ 22Ô, Δ˙Ô˘‚¿Ú· ª·Ú›· μfiÏÔ˘ 35Ô, ΔÛÈÁ¿Ú· ™ÔÊ›· ¡. πˆÓ›·˜ 18Ô (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ∑·ÁÔÚ¿˜ 3Ô, ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∑·ÁÔÚ¿˜ 1Ô, £¤Ô˘ ∞ÁÔÚ›ÙÛ· ∑·ÁÔÚ¿˜ 4Ô ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 1Ô, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË ∂˘ı·Ï›· ∑·ÁÔÚ¿˜ 5Ô ¶Ô˘Ú›Ô˘ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ª·ÙÚ¿ÎË ∞ıËÓ¿ ∑·ÁÔÚ¿˜ 3Ô, ªÔ˘ÚÏÈ¿ÎÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 1Ô, ™ÙÚ·¿ÙÛ· ™ˆÙËÚ›· ∑·ÁÔÚ¿˜ 4Ô ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ª·ÛÙ¤ÏÏÔ˘ ∞ıËÓ¿ ∞Ó¿‚Ú·˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹ πˆ¿ÓÓ· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË), ¶·ÓÙÂÏÔ‰‹ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ‰È¿ıÂÛË ¢’ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜, ƒÈÓ¿ÎÔ˘ ª·Ú›·-∂˘ı·Ï›· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË).

Δ∏¡ ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 65.000 ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô‰ÒÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›ÓË, ÁÈ· ÙË ‚’ ‰fiÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË ˆ˜ “ÔÈ ÈÛو٤˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ªfiÏȘ Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ì·˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ”, ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÌfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÛÙ·Ï› fï˜ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ √Δ∂ Î·È ı· ˙ËÙ¿ Ó· ÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜. Ãı˜, Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ √Δ∂ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·fi ÌËÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ Ù· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û·˜, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌԇ̠‚Ï¿‚˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· Ù·¯‡ÙËÙ·”.

¢¿ÛηÏÔÈ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ȉÈÎfi ¢.™. ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ‰È¿¯˘Ù˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ ∂˘Ù˘¯›· ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¢.™. (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË).

º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 2Ô˘ °ÏÒÛÛ·˜ (¯ˆÚ›˜ ‰‹ÏˆÛË).

ÏÂ›Ù·È ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË: - ∏ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·Ó‹Ïı·Ó Û 2.527.170,61 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 1.750.687,56 ¢ÚÒ Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰· Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Î·È ÔÈ ÏËڈ̤˜ Û 1.169.735,13 ¢ÚÒ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 612.711,95 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ Î·È ¤ÍÔ‰· ÚÔÛˆÈÎÔ‡. - √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ “ªÂϤÙ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ÈÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶fiÏ˘ (™.Ã.√.√.∞.¶.) ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. - ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ÙË ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï. À„ËÏ¿ÓÙË ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÚ˘ÓÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi (ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ηٿÛÙËÌ·). - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË 1.12 ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ∞ÛÙÈΤ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ - ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡

ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶¿ÏÙÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙË ¤Ó· ÊÚ¿ÙÈÔ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹ Ó· ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ë ‚Ï¿‚Ë ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ϤÔÓ Î·ÓÔÓÈο”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ªÈÏÙ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ı˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚¿Ó· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· Û›ÙÈ·. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù· ÊÚ¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ‚¿Ó˜ ı· ÎÏÂȉˆıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÚfiÛ‚·ÛË, ÏËÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ∂›Û˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÚÔÔÔ›ËÛË ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÚ› “∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √∂À ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞˘ÙÔÙÂϤ˜ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¿ÚıÚÔ 1 “¢π∞ƒ£ƒø™∏ ∫∂¡Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ √∂À, ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ™ÙÔ ÕÚıÚÔ 1 ™ÙËÓ ∂¡√Δ∏Δ∞ ∞’ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È 4. ∞˘ÙÔÙÂϤ˜ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·Ó·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ μ ∂¶πΔ∂§π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ·Ó·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ∂¡√Δ∏Δ∂™. ∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ ∂’ ·Ó·ÚÈıÌÂ›Ù·È Û ∂¡√Δ∏Δ∞ ¢ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∂¡√Δ∏Δ∞ ¢’: ∂¶πΔ∂§π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™, ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™ ∫∞π ¶√π√Δ∏Δ∞™ ∑ø∏™. 1. ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ·) ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ‚) ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. Á) ΔÌ‹Ì· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞ӷ·ÎψÛ˘. ‰) ΔÌ‹Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· ÂÎÌÈÛıÒÛÂȘ, ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Áڷʤ˜ ¯ÚÂÒÓ.


ª¶∞™∫∂Δ

√ °. μÏÈÒÚ·˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

ÛÂÏ. 24

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶ƒ√¡√ªπ∞∫∂™ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÎÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ 50% Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞˘Ù¿ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Fans, Red Î·È Special. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ fiÙÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Benefit (Ì ¤ÎÙˆÛË 50%) ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ (Ì ÂÓ ÈÛ¯‡ οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜), ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Fans, Red Î·È Special” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-12. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›·: ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 3 - °’ fiÚÔÊÔ˜ (·fi 10.00 ¤ˆ˜ 20.00), ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ (·fi 9.00 ¤ˆ˜ 14.00 Î·È 18.00 ¤ˆ˜ 21.00) Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıψÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 9.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14.00. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È: Gold VIP Ì ÙÈÌ‹ 1000 ¢ÚÒ, Silver VIP 500 ¢ÚÒ, Special 280 ¢ÚÒ, Red 220 ¢ÚÒ Î·È Fans 150 ¢ÚÒ. °˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ì ¤ÎÙˆÛË 50%. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Gold ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, Silver Ì 250, Special Ì 140, Red Ì 110 Î·È Fans Ì 75 ¢ÚÒ. √È ·ÏÈÔ› οÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ VIP Gold Î·È VIP Silver, ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘. √È Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ʷӤϷ˜ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û‡Ó·„Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ó‰˘Û˘ Legea, Ë ÔÔ›· ı· ÓÙ‡ÓÂÈ ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË 1.00 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘.

∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. £∞ ∞¡∞§∞μ∂π Δ∏¡ ∞¡∞∫∞Δ∞™∫∂À∏ Δ√À ç√√Δ∞¶∏Δ∞

•ÂÎÈÓ¿ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™

’ ¤Ó· Ì‹Ó· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ì¿ıÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, fiÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Á‡ÚˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‡¯ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ú‚¿Ó˜ (21 πÔ˘Ï›Ô˘), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ΔËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á‹‰Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ë ¶∞∂ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ‰··ÓËı› ı· ·Ê·ÈÚÂı› ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∏ Ó¤· ۇ̂·ÛË Ù˘ ¶∞∂ Ì ٷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹, ÂÓÒ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. §¿ÌÚÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ,Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‚¿ÏÂÈ Ôχ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÌÈ· Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ. ∫·È οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÔÛfi Ô˘ ı· ·ÔÏËÚˆı› ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı›. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È; ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘ÌÂ Ô £Âfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜” . √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. Δ· ¤ÚÁ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘-

Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 30 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Á‹Â‰Ô Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÁˆfiÓÔ˜.

ηı·Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °È·ÓÓÔ‡ÏË.

°È·ÓÓÔ‡Ï˘: ªÈÏ¿ˆ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.

∂·ÊÒÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·

√ ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÈÛıÔʇϷη Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. √ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ “onsports” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÈÌ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fï˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ∫Ôψӛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓÓÔ‡ÏË: “ªÈÏ¿ˆ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ıÂÙÈο Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ·›ÎÙ˘ Ù˘ ∫Ôψӛ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ οÙÈ. ™›ÁÔ˘Ú· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ¤Î·Ó ηٷÏËÎÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ‰ÂÓ Ï¤ˆ fi¯È Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ·Ó ı· ·ÔÎÙËı› ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡: “Œ¯ˆ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË Ì ÙËÓ ∫Ôψӛ·. ∂¿Ó ı· ¿Úˆ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “£· Ì ÂӉȤÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ∂›Ì·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Û fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Â›Ó·È Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· Â̤ӷ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ¿Úˆ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘ Î·È Ó· Â·Ó¤Ïıˆ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ô˘Û›·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂ-

∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÂÈı˘Ì› ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È Ì οÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ù·ÁÎfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎfiËÛ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ºÚ¿ÓÎÔ ∑Ô˘ÎÔ˘Ï›ÓÈ, fï˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙË. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ¤ÚıÂÈ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜, ÌÈ· Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÔÛfi ·ÏËÛ›·ÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ∑Ô˘ÎÔ˘Ï›ÓÈ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ÃÔÓʯ¿ÈÌ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Δ˙¤ÓÔ·. º¤ÙÔ˜, ¤·ÈÍ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ ÛÙË ƒ·Û›ÓÁÎ. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·Ì¿ ÙÔ 2009, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ U-17 Î·È U-20. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È Ô Ã¿‚È °ÎÚ·ı›·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ·fi 26 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 9 πÔ˘Ï›Ô˘.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

ƒ∂∞§

¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ¡Â˚Ì¿Ú ¶√§À ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡Â˚Ì¿Ú ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ skysports ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ªÚÔÓ˙¤ÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙˆÓ ª·‰ÚÈÏ¤ÓˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √ πÙ·Ïfi˜ ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ Ô “Ó¤Ô˜ ¶ÂϤ” ı· ·Ì›‚ÂÙ·È Ì 2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ë ™¿ÓÙÔ˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 35-40 ÂÎ. ¢ÚÒ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·Ú¯Èο ÛÙÔ “skysports” , ¤Î·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÈÛ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Sportyu” , ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ªÚÔÓ˙¤ÙÈ, Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi Ó· ··ÓÙ¿ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡Â˚Ì¿Ú, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ªÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Î·È ·fi Ì›· ÈÙ·ÏÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ›· ˆ˜ ÂÁÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΔ . ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ πÛ·ÓÔ› ıˆÚÔ‡Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ ÙÔ ÚÒÙÔ “Ì·Ì” ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ϤÓ ˆ˜... ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë fiÚÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ ·fi ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›·, ÂÓÒ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ∫·Î¿, πÁÎÔ˘·˚Ó Î·È ªÂÓ˙ÂÌ¿.

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·, ·fi ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· ÙÔ 2006. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜.

∂¡ø ™∏ª∂ƒ∞ £∞ ™À¡∞¡Δ∏£√À¡ °√¡Δπ∫∞™-™∞ª∞ƒ∞™ °π∞ Δ√ £∂ª∞ Δ√À Δ∂áπ∫√À ¢π∂À£À¡Δ∏

™Ù¤ÏÓÔ˘Ó ™fiÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√ Δ

Ô “Ó·˘¿ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ ∑‹ÛË μÚ‡˙· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÂ... ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ °fiÓÙÈη, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ fiÛÙÔ. ∞Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ, ÙfiÙ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ı· Â›Ó·È Ô ºÂÚ¤ÈÚ·.

√ °È¿ÓÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÛÙÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙȘ... ‰Â‰Ô̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ (ÛËÌ. Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË), Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ··Ú·›ÙËÙË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. °È ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô °fiÓÙÈη˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ·ÚÓËı› Î·È ¿ÏÈ, ÙfiÙÂ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÛÙÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi... ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÃÔÛ¤ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ™fiÛ· ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “La Repubblica” Ë ¡¿ÔÏÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μȉ¿Ï ·fi ÙËÓ ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Ô ÃÔÛ¤ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ ™fiÛ·. ∫·È fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¡¿ÔÏÈ, ƒÈοÚ-

ÓÙÔ ªÈÁÎfiÓ , ÚÔÛ·ı› Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ Èı·Ó‹˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ªÈÁÎfiÓ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √ ™fiÛ·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÛÙÔ˘‰È¿ÓÙ˜ ÙÔ 2002 (143 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 12 ÁÎÔÏ). ΔÔ 2007 ‹ÚıÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙË ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜

¯ÚÔÓÈ¿˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ̠ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¡¿ÔÏÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ (20 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, 1 ÁÎÔÏ). ∂›Ó·È ÂÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ (¤Ó· ÁÎÔÏ). ™ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Parisien” ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∂‚È¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ ‚Ô‡. “∏ Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙo ™·ÌÈÔÓ¿, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ Ì ·›ÎÙ˜ ÎÏ¿Û˘, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÊÔ‡ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ∂›Û˘, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ªÔÌfi

Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ‚ڋΠ̠ÙË ªÂÛ›ÎÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . ∫·È ˆ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚. ΔËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ ÏÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë Δ˙¤ÓÔ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÙ·ÏÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. √È °ÂÓÔ‚¤˙ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∫·¤Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ï ∞Ú·Ì›, ·ÏÏ¿ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ‰ÈÂıÓ‹.

∞ƒ∫∂Δ√π ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™ μƒπ™∫√¡Δ∞π ™Δ√ ™Δ√Ã∞™Δƒ√ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ¶.

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο... ̤و· ° È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ∂ÓÙÔ‡ ª·ı›· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ̤و·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ï·Û¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â. √ πÛ·Ófi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÚÒÙ· ÛÙË °·ÏÏ›·, ÁÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› Ì ÙË μ·Ï·ÓÛÈ¤Ó ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ™¿ÓÙÛ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛÂ

ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ê‹ Ì ̿ӷÙ˙ÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı, Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÙÔÓ μ·Ï‚¤Ú‰Â. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛ˜ Ô ª·ı›· ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‡„Ô˘˜ 2,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ μ·Ï·ÓÛȤÓ, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·È ÂΛ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù·... ·˙¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡

̤ÛÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó “Ó·˘·Á‹ÛÂÈ” Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™¿ÓÙÛ˜ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔÓ ™Ô‡ÏÂ˚ ªÔ˘ÓÙ¿ÚÈ Ù˘ ÿÓÙÂÚ. √ ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜. ΔÔ “·ÁοıÈ” ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °Î·Ó¤˙Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ), fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰Â¯ı› Ë ÿÓÙÂÚ Ó· ηχ„ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ °¤ÛÙÂ, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎÙËı›, Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ¤¯ÂÈ ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˘ ÙË ªÈÏÌ¿Ô, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, ÛÙË ı¤ÛË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤Ú˘ÛÈ Ô ºÔ˘ÛÙ¤Ú ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ “ÎfiÊÙË” . √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ıˆÚ› fiÙÈ Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ “ÎÔ˘Ì·ÓÙ·‰fiÚÔ” ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ

‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ π‚¿Ó ª·ÚοÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÂÂȉ‹ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ª·ÚοÓÔ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó Û η̛· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ... ÙÂÏÂȈ̤ÓË ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¡ÂfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ™‹Ê˘ ¢·ÛηϿ΢ Â›Ó·È Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ¶ÏËÓ fï˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ϤÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË, Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, Ô‡Ù ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. * ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¯›ÏÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·˜ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fiÏÔÈ.

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ √À∂º∞ ÁÈ· ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Δƒπª∂§∏™ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ √À∂º∞, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÂÏÂÛ›‰Èη ·Ó Ô √º∏, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ù· ΔڛηϷ ÏËÚÔ‡Ó ‹ fi¯È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘ Î·È Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜, ϤÔÓ, Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÙȘ Ï·ÛÙÔÁڷʛ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ¶∞∂. √È ÙÚÂȘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ √À∂º∞ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘˜ (Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘) Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙÔ˘ √º∏, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ ∂¶√. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ¶∞∂ ÔÚıÒ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‹ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙÂÏÈο ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (fiˆ˜ ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È) Î·È ¤ÚÂ ӷ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ √À∂º∞, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ÙÚ›ÙÔ˜ ‚·ıÌfi˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ “·ÁοıÈ” ÁÈ· ÙËÓ ∂¶√ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛˆ˜ Ô √º∏ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ì ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ı· ÙÔ˘ ˙ËÙËı› Ë ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ô‚ÔÏ‹ ·’ fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, οÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· (·˘Ù¿ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ë ›‰È· Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›·) ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Ì ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶∞∂ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È 21 ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ›Ù η٤ıÂÛ·Ó Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·, ›Ù ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘, ›Ù η٤ıÂÛ·Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ı· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ π‰ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ªÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú¯Èο Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÙÔ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ (ÚfiÛÙÈÌÔ ‹ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ı· ÎÈÓËı› Ë ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

21

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂π √ ¶∞§π√™ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ “∫À∞¡√§∂À∫∏™” ¶∞∂ ∫ø™Δ∞™ Ã√¡∏™

∞Δ∞§∞¡Δ∞

“£¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙË ¡›ÎË”

∞¤Û˘Ú ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ºÔÚÙÔ‡ÓË

ËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚfiÓ˘. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÂÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Blue Club, Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Î. ÃÚfiÓË ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚfiÓ˘. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¯ı˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ Ì ÌÈ· ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÈ Ù· ËÓ›· ‹ ·Ï¿ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÒÛÙÂ Ë ¶∞∂ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ÃÚfiÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ Ì·˙›. ¡˘Ó ̤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ·ÏÈÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ÁÈ· Ó· ...ÙÚ¤ÍÂÈ ÙËÓ ¶∞∂ Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ì ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ Ó·

·Ó·‰Âȯı› ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂›Ì·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ fiÛÔ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ·‰È¤-

ÍÔ‰Ô. ŸÏÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È Ì·˙› Î·È Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ¡›ÎË ‰˘Ó·Ù‹”. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ Èı·Ó‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÃÚfiÓË. ª¿ÏÈÛÙ· Û‹-

ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , fiÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Í·Ó¿ ÙÔÓ Î. ÃÚfiÓË ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ›Ûˆ˜ ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ¶∞∂. ∏ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-14.00 Î·È 19.00-22.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-14.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ı· ‰¤¯ÂÙ·È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 18˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14) Î·È ·fi ÒÚ˜ 10.00-20.00. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·È ÂÎϤÁÂÛı·È ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ô˘ ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 10 ¢ÚÒ. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ÛÙȘ 14.00. ¡¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Û˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ù· ·ÏÈ¿ ̤ÏË ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Ë ÔÔ›· ÔÚ›ÛÙËΠ۠‰‡Ô ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜.

™’ √§∞ Δ∞ ∏§π∫π∞∫∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ °À¡∞π∫∂π√À μ√§∂´ ¶√À ∂§∞μ∂ ª∂ƒ√™ √ ™À§§√°√™

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË μ. √ ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ËÏÈÎȷο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ Ú¿ÙÙÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ·fi ÙÔ 1984.

™ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ó Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÚ›· Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ·‹ÙÙËÙ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞’ Á‡ÚÔ˜: ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞ÛÙÚ·‹:3-0, ∞.∂.§¿ÚÈÛ·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 2-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ·: 3-1, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 0-3. μ’ Á‡ÚÔ˜: ∞ÛÙÚ·‹- ¡›ÎË μfiÏÔ˘: 0-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞.∂.§¿ÚÈÛ·˜: 30, ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÏÒÓ·-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 0-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜: 3-0. ŒÙÛÈ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ·Ófi‰Ô˘ fiÔ˘ ¤Ó· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ ÙȘ ÛÙ¤ÚËÛ ÁÈ· ¤Ó· ÌfiÏȘ ‚·ıÌfi ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Îfi„Ô˘Ó ÚÒÙ˜ ÙÔ Ó‹Ì· Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ¿ÓÔ‰Ô. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘: ∞’ Á‡ÚÔ˜: ∞.∂.§¿ÚÈÛ·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 0-3, °.™.∂. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 3-2, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-°.™.§·-

Ì›·˜: 3-1, ∞.¶.™. ºı›·-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 2-3, ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 3-0 μ’ Á‡ÚÔ˜: ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞.∂.§¿ÚÈÛ·˜: 3-0, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-°.™.∂. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜: 3-1, °.™. §·Ì›·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘: 1-3, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞.¶.™. ºı›·: 3-0 ·.·., ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ: 3-0.

ΔÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1) °.™.∂. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ . . . . . . . .25 2) ¡›ÎË μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . 24 3) ∞.¶.™. ºı›· . . . . . . . . . . . . . 17 4) °.™. §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . 11 5) ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . . . . . .10 6) ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . 3 ™ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÔÈ “΢·ÓfiϢΘ” Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1) ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . .14 2) ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ §. . . . . . . . .13 3) ¡›ÎË μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . .10

4) ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . . . . . .10 5) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . . 10 6) ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . 9 7) ∞.™. ∞ÚÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . 8 8) ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . .8 ∂ÏȉÔÊfiÚ· ÌËӇ̷ٷ ›¯·Ì fï˜ Î·È ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó -¿ÓÙ· ̤۷ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ·- Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ™Ô˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ™ÔÊ›·˜

ªÔ˘ÌÔ‡ÎË Î·È Ù˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ΔÚÈ‡Ï· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 140 ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ª¿Î·‚Ô ÃÚ‹ÛÙÔ (chic strom), √ÈÓÔÔÈËÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” Î·È Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë ¡ÈÎfiÏ·Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙ› Â›Û˘, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ù· ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª.ª.∂. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó fï˜ ‰Ò, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ 1Ô Î·ÏÔηÈÚÈÓfi camp volley ball ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 7 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ camp ı· ˘ÏÔÔÈËı› Û 2 ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·fi ÙȘ 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ (∞’

5‹ÌÂÚÔ) Î·È ·fi ÙȘ 11-15 πÔ˘Ï›Ô˘ (μ’ 5‹ÌÂÚÔ). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ·ÙÔÌÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜Ù·ÎÙÈ΋˜, ·Ó¿Ï˘ÛË video, ÔÌÈϛ˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ-·ıÏËÙÒÓ, ·ıÏËÙÈο tests, ÛÙ›‚Ô (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ), ÂÚ›·ÙÔ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ÈÛ›Ó· (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜), ·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·, ı¿Ï·ÛÛ·-beach volley, ·ÁÒÓ˜ 3Ã3 Î·È 6Ã6. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È: È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘, ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ (Û¿ÓÙÔ˘˚Ù˜-ÓÂÚfi), ÈÛ›Ó·, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Á‹‰·, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ¶ÚÔÔÓËÙÈο ̤۷: Ï¿ÛÙȯ·, medicine balls, ‚¿ÚË, theraband, togu, agility lodders, Ì¿ÏϘ. flÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜: 09:0009:30. flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘: 14:30-15:00. À‡ı˘ÓÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜: ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6973827415), ™ÔÊ›· ªÔ˘ÌÔ‡ÎË (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6974669731), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ (ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6937020600).

∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ºÔÚÙÔ‡ÓË ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙ·, ¤Î·Ó ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∏ ∞Ù·Ï¿ÓÙ· ¤Î·Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ηٷ٤ıËΠ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋, fï˜ Ô ºÔÚÙÔ‡Ó˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÏÔÈfiÓ, Ë ∞Ù·Ï¿ÓÙ· ·¤Û˘Ú ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ô ºÔÚÙÔ‡Ó˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·. °È· ÙÔÓ ·›ÎÙË ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚı› Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiˆ˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿.

∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (μfiÏÔ˘), ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi 06/02-062011 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Û ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 27 πÔ˘Ó›Ô˘ 20121 Î·È ÒÚ· 16.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ı¤Ì·Ù·: ∂ÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi 21/9/2010 ¤ˆ˜ 31/12/2010, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi’21/9/2010 ¤ˆ˜ 31/12/2010, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2011, ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ¢.™., ‰È¿ÊÔÚ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 18.00. ÀÔ‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24/06/2011 Î·È ÒÚ· 19.00 ¤ˆ˜ 21.00

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜.

À‡ı˘ÓÔÈ ∫·Ù.:

∂ÈÚ‹ÓË °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ΔËÏ.: 2421 101946 Fax: 2421 101961

μ¿ÚÓ·ÏË 57 (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹) μfiÏÔ˜


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘ ∞√¢μ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ 25Ô˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ - ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÓÂÔÏ·›·˜ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ï. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-Reef 58-50 JET √il-™·ÌڤϘ ∞ 72-59 ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi˜: 16.00 ™·ÌڤϘReef ΔÂÏÈÎfi˜: 17.30 ¶·Ï. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-Jet √il Δ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÂÚÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ŸÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ·È¯Ó›‰È·, ÁÂÌ¿Ù· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ.

™Î¿ÎÈ

∞ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ™.∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË §·Ì›·

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∂¶√ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜, Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó’ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤‚·Ï·Ó Áη˙¿ÎÈ· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ú ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ô √º∏. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Î·„·Ó ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∫·Ú·Ù˙›Î·, ÂÓÒ Â›ıÂÛË Â›¯Â ‰Â¯Ù› Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜. Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ‰È·ÈÙËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη Ó· ˘ÔÛÙ› „˘¯È΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ÊıÔÚ¿, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ η̤ÓÔ ÙÔ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Ù˙È ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô Î. ¢·Ïԇη˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ͤ‰Ú·” , ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ‰Â¯fiÌÔ˘Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒıËÎ·Ó È· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÌÔ˘ ¤Î·„·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ο„Ô˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ì·È ÙÔ ı‡Ì· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÌÂÛ·” . √ μÔÏÈÒÙ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ¿„Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Â›Ó·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ οÙÈ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ¿ÏψÛÙ ‰È·Î·Ò˜. ΔÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·ÂÈϤ˜ Î·È ÂÌÚËÛÌÔ‡˜, ÙÔ “ÌÂÓÔ‡” ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï·ÛÙÔÚÔÛˆ›Â˜

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔ˜; ∂∫Δ√™ ·fi ÙÔÓ Ã·‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· χÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ., ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜, ›Ûˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÊÔ‡ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ ı· Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi; §›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹...

•∂∫π¡∏™∂ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §·Ì›·˜ ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¡ÔÌfi ºıÈÒÙȉ·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™Î·ÎÈÛÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ( ∂.™.™.∫.∂. ). ™ÙÔ “∞ÙÔÌÈÎfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂™™∫∂ 2011” Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ™.√. §·Ì›·˜ Î·È Ë ∂™™∫∂ Î·È Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓ‹ÓÙ· ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÏ‚ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÙ¿ Á‡ÚˆÓ, Ì ¯ÚfiÓÔ ÛΤ„˘ 90’ +30’’ Î·È Ì ÂÈϤÔÓ 30’ ÌÂÙ¿ ÙȘ 40 ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· οı ·ıÏËÙ‹. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ™.¡.√. §·Ì›·˜, ÙÔÓ ™.√. §·Ì›·˜, ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ ∞°. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔÓ ™.√. μÔÚ. ∂‡‚ÔÈ·˜, ÙËÓ ™. ∂. μfiÏÔ˘, ÙÔÓ º.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙËÓ ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›· §·Ì›·˜, ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿, ÙÔÓ ™. √. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ º·ÚۿψÓ, Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∞ÚΛÙÛ· . π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛοÎÈ ‰ÂÓ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÙ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ı·›ÚÂÙË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË. ∏ ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ Û˘Á¯·›ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.

ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Û ÂͤÏÈÍË ¤Ú¢Ó˜ (¿Ú·Á ÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È;) ÁÈ· ÛÙË̤ӷ Î·È ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· οı·ÚÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÁÚ·ÊÈΤ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ...º·Ú √˘¤ÛÙ, fiÔ˘ ÔÈ “™ÂÚ›Êˉ˜” , ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ·Ï¿ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ¿Ú·Á ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ “Ì·Á·˙›” ; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÏÂÊÙ··¿...

ı› ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ (14 πÔ˘Ï›Ô˘-4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘), ı· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·.

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌÂÙ·‚› ÁÈ· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È... ¢π∞∫ƒπΔπ∫∞ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∂ÛÙ¿ÈÓ. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ‹ ·Ó ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ...ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ·›ÎÙ˜ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜.

∞ÌÊ›‚ÔÏ· Ù· ÊÈÏÈο ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∂º√™√¡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÚÔÎÚÈ-

Δ∏¡ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ 39¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ı· ‰ÒÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ∂ıÓÈÎfi, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÓÔ̤˜ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Î·È ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘Ê¤˜ Î·È ‚Ú·‰ÈÓfi ÁϤÓÙÈ. ΔÔ fiÓÂÈÚÔ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. √fiÙ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘˜.

∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ∞¶√μ

™ÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÃÚfiÓË Δ∞ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ¡›ÎË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÃÚfiÓË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. 줂·È·, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·fi ÙË μ’ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÂÂÈÛԉȷÎfi ÙÚfiÔ. ΔÒÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ (Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈı˘Ì› ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· χÛË).

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜

¶¤Ú·Û·Ó 24 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Âϛ٠™Àª¶§∏ƒø£∏∫∞¡ 24 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1987, fiÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ™∂º Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙfiÙ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÙÚÈÌ ÙÈÌ ÙÔ˘ °Î¿ÏË, ÙÔ˘ °È·ÓÓ¿ÎË, ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ º·ÛԇϷ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‰‡Ô ‡ÛÙԯ˜ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË ∫·ÌÔ‡ÚË Â›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ۯ‰fiÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ (·¤ÌÂÓ·Ó 4 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·) ÙËÓ ˘ÂÚÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™·ÚÔ‡Ó·˜ ª·ÚÙÛÔ˘ÏÈfiÓȘ, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ μÔÏÎfiÊ Î·È μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ΔÛ·ÙÛ¤ÓÎÔ. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È ÁÈ· 2,5 ‰ÂηÂٛ˜, Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Âϛ٠ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ. ∫·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Î·È ‰È·ÙË ÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂√∫ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·.

™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi Ù˘ ΤÓÙÚÔ Ë ∞¶√μ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÚÙÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÙË Ê·Ó¤Ï· Î·È ¤Ù˘¯·Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∂‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· Ë ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ·ıÏÔ‡ÌÂÓË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛ·ı› Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¿Óˆ Û ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ÚˆÙÔfiÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ∞¶√μ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

√π ¡∂√π ∞£§∏Δ∂™ ¡π∫∏™ ∫∂ƒ¢π™∞¡ 66-54 Δ∞ ∂∫¶. ª¶√À∫∞§∏ °π∞ Δ∏¡ ∏ªπΔ∂§π∫∏ º∞™∏

∫·Ïfi Ô‰·ÚÈÎfi... * ¶ÚÂÌȤڷ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·Ïfi Ô‰·ÚÈÎfi ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·›‰ˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 66-54 ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ªԇηÏË. ™‹ÌÂÚ· (19.00) ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ÔÏË ™‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÍÂΛÓËÛ·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. Ãı˜ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË Ã·ÏΛ‰· ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ªԇηÏË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 66-54. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ˘¤ÂÛ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ÙÔÓ ºÒÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÓÈ΋۷ÌÂ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì Ôχ ηχÙÂÚ·. Δ· ·È‰È¿ ›¯·Ó ·ÚÎÂÙfi ¿Á¯Ô˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ï¿ıË. ∂Ï›˙ˆ ÛÙ· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠ηχÙÂÚÔÈ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ›¯·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰È·ÊÔÚ¿ ‰¤Î· fiÓÙˆÓ (26-16), ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ §·Ì›·˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Û 28-26 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó¤‚·Û·Ó ¿ÏÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +10 (53-43 ÛÙÔ 30’) Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËηÓ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 66-54. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË (19.00) ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ÔÏË ™‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 10.45 .Ì., ·ÏÏ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÁÈ· ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, οÙÈ Ô˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 9-12, 26-28 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 43-53, 54-66 (ÙÂÏÈÎfi). ∂∫¶. ª¶√À∫∞§∏ (ªÂÏÈÛÛ¿Ú˘): ΔÛÒÓÔ˜ 1, ∑ÂÎ¿È 2, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ 27, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 9, ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ 5, °Îԇ̷˜ 2, ÃÔÓ‰ÚÔÚ›˙Ô˜, Δ˙Ô˘¿Ó·˜ 8, ΔÛÈÌÈÙÛ¤Ï˘. ¡.∞. ¡π∫∏™ (ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘-∫·Ì·Î¿˜): ∫·Ú·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ 10, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ∫·Û·ϤÚ˘ 14, ΔÛÈÚÈÁˆÙ¿Î˘ 2, ∫Ô˘Ú·Ù›‰Ë˜, ÃÚ. •‡‰Ë˜ 15, ∞Ó‰ÚÂfiÁÏÔ˘ 2, ¢ÂÌ›-

ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ú˘ 4 (1), ¶·˘Ï›‰Ë˜ 4 (1), μ·Û‰¤Î˘ 15 (1) ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ °’ ÔÌ›ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15/6 17.00 ∂ƒ°√Δ∂§∏™-∂∫¶. ª¶√À∫∞§∏ 19.00 ¡.∞.¡π∫∏™-∂ƒª√À¶√§∏ ¶∂ª¶Δ∏ 16/6 9.00 ∂∫¶. ª¶√À∫∞§∏-∂ƒª√À¶√§∏ 10.45 ∂ƒ°√Δ∂§∏™-¡.∞. ¡π∫∏™

™‹ÌÂÚ· ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÔÈ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ãı˜ ΔÚ›ÙË ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘. ∂Λ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ °’ fiÌÈÏÔ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¡È΋ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋˜ ·fi 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ 3 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙËÓ ∂√∫ Î·È ÙËÓ ∂∫∞™Ã Î·È Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÈıˆÓ›·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ °’ fiÌÈÏÔ, ηıÒ˜ ¯ı˜ ›¯·Ó ÚÂfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘: “ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ fiÌÈÏÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ù· ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Â›Ù ÙËÓ ÚÒÙË, ›Ù ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÁΤϷ, Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. Ÿˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ӷ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Î·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË”. ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.00 ÙÔ ∞Úο‰È, ÂÓÒ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 14.00 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞°∂ ÷ÏΛ‰·˜. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙÚȘ: ª·ÚȷϤӷ ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, πˆ¿ÓÓ·-ª·Ú›· ∫Ô¿ÓÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ¢ÚfiÛÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË °Î›ÓÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¶·¿, ª·Ú›· •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ∂ϤÓË ¶·Ú·Û¯¿ÎË, πˆ¿ÓÓ· ™Ì˘ÚÏ‹, °ÂˆÚ Á›· °Î›Áη, ¶·ÛÈ¿ ª·ÚȷϤӷ, ª·Ú›Ó· ª¤Ù·, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ºÏÒÚ·, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·ÓÓ›ÎÔ˘, ∞ÓÓ›Ù· ∑ÈÌ¤ÚË. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ °’ √Ì›ÏÔ˘: Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15/6 16.00 ∞ƒ∫∞¢π-√§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶∂ª¶Δ∏ 16/6 14.00 √§Àª¶π∞∫√™ μ.-∞°∂Ã

∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫∞∂ ¶∞√ Œ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË fiÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °Î·Ï·ÙÈfiÙÔ ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ sday.gr ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó ÙËÏÂʈÓÈ΋. “À‹ÚÍ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Úı ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ªÂ ‹Ú ÙËϤʈÓÔ, Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÙÔ Û‚·ÛÙ›ÙÂ, ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ì·˜ Â·Ê‹ ‹Ù·Ó ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È fi¯È ηْ ȉ›·Ó” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ™·Ï‚·ÙfiÚ °Î·Ï·ÙÈfiÙÔ ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜, ·ÊÔ‡ Ô °Î·Ï·ÙÈfiÙÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ‰ÂÓ ‹Ú η̛· ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· Ó¤· Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û Ӥ· Â·Ê‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ Ù›ÔÙ·” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË, ÁÈ· ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ Ù˘ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜! “¡·È, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ οÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ¿Ó-

ıÚˆÔ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∫∞∂. ∂Ȃ‚·ÈÒÓˆ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ Ù›ÔÙ ·Ú·¿Óˆ. ∫·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. °È· fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÙ ڈًÛÙ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô Î. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

√ μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ √ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ô ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ªª∂ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ͉ȷχÓÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ ÙÔ›Ô. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ô ªÈϤÓÎÔ Δ¤ÈÙ˜ Î·È Ô ÕÏÂÍ ª¿ÚÈÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ¡fi‚ÈÛ· μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜. “√ ªÈϤÓÎÔ (Δ¤ÈÙ˜) ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Î·È Ô ª¿ÚÈÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Δ¤ÈÙ˜ Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ. ∂ȉÈο ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ

¶∞√∫

™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ƒÔÌ¤Ú ªfiÓÔ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ̤ÛÔ˘ ªÂÚÙÚ¿Ó ƒÔÌ¤Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ˘¤ÁÚ·„ ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ “‰ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È Ë ¶∞∂. ∞Ó·Ó¤ˆÛ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ∂›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎfi ϤÔÓ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡, Ô °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜ ªÂÚÙÚ¿Ó ƒÔÌ¤Ú, ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫. 줂·È· ÌÔÚ› Ó· ·Ô̤ÓÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË, ÂÓÒ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ƒÔÌ¤Ú Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰‡Ô ÂÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ƒÔÌ¤Ú, ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Clicanoo.re: “∂¤ÏÂÍ· ÙÔÓ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¤ÁÚ·„· ÁÈ· ‰‡Ô ÛÂ˙fiÓ. ª ’·Ú¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ‰Ò. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÂÚÈ̤ӈ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ¯¿Ûˆ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. √ ¶∞√∫ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÎÏ·Ì ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋” . ∂›Û˘, Ô ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÙÔÓ §¿˙ÏÔ ªfiÏÔÓÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÚÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Â›Ó·È Ôχ ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Û Ôχ ηÏfi Â›Â‰Ô Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÙÚÂÏÔ› ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â‰Ò. Œ¯ˆ ·ÚÎÂÙ¿ Ó· ˙‹Ûˆ Â‰Ò ÚÈÓ ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ °·ÏÏ›·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¶∞∂ ¶∞√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Ó·Úfi ̤ÛÔ ™Ù·‡ÚÔ ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ¶∞∂ ¶∞√∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ˘¤ÁÚ·„ Â¤ÎÙ·ÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2015” .

ƒ√¡∞§¡Δ√

∂¶∞º∏ ª∂ ¢π∞ª∂™√§∞μ∏Δ∏ ∞¶√ Δπ™ ∏¶∞ ∂πÃ∂ ã∂™ √ ¢. °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

ÌÚ·ÎÙ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏˆÓ Ó· ·ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ηıÒ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·’ fiϘ ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜, ›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ™·Ï‚·ÙfiÚ °Î·Ï·ÙÈfiÙÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· ·ÂÌϷΛ ·fi ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ∫∞∂ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ™·Ï‚·ÙfiÚ °Î·Ï·ÙÈfiÙÔ, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Galatioto Sports Partners Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô 60¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ - ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ - ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤Î·Ó·Ó

23

·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¡fi‚ÈÛ· μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜, Ô √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿Úˆ ÙÔÓ μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜” . √ ™¤Ú‚Ô˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÌÔÈ¿˙ Èı·Ófi Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ô “∑ÔÙ˜” ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ºÒÙÛË, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ Î·È ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘, Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï‹ÁÔ˘Ó, ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ºÒÙÛË, ÙÔ˘ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·˘Ùfi. √ ª¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ı· ·ÊÔ‡ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ, ÙfiÙ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜” .

“¢ÂÓ ¿ˆ ÛÙË ™›ÙÈ” ∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ 170 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, fï˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË 24 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó. ªÂ ÙÔ Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Ë Â›‰ËÛË ˆ˜ Ë ƒÂ¿Ï ı· ¤‰ÈÓ ÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ı· ¿ÁÁÈ˙ ٷ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ™›ÙÈ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó 24 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ! √ ›‰ÈÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤‚·Ï ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÊËÌÔÏÔÁ›·: “ÃÌÌ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ¿Û¯ËÌ· ¤ÙÛÈ; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙԇ̠ηϿ. ™Ô‚·Ú¿ ÙÒÚ·. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¿ˆ ÛÙËÓ ™›ÙÈ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó ÁÈ· Â̤ӷ. ∞Ó ‹ıÂÏ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¤·ÈÚÓ· Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ·. ∂¿Ó ‹Ù·Ó ÁÈ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ı· ›¯Â ‹‰Ë ʇÁÂÈ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ì οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ª·‰Ú›ÙË” .


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

¢∞§√À∫∞™

“£¤Ïˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó” •∂™¶∞™∂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ (ÛËÌ. ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤Î·„·Ó ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ Ù˙È ÙÔ˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ‰Â¯fiÌÔ˘Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒıËÎ·Ó È· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÌÔ˘ ¤Î·„·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ο„Ô˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ͤ‰Ú·” . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ì·È ÙÔ ı‡Ì· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÌÂÛ·” . °È· ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ô˘ ˙ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·: “∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi fiÛÔ Î·È Ó· ¿ÚÂȘ Ù· ̤ÙÚ· ÛÔ˘. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› οÔÈÔ˜. ¡·È, ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÚÈ̤ӈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙÈ ı· ·ÔÊ·Óı› Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜” . °È· ÙÔ ÔÈÔ˘˜ ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi: “∂›ÛÙ Ôχ ηÏÔ› ÚÂfiÚÙÂÚ, „¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù ÔÈÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ˘ÚfiÏËÛË ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞fi ÂΛ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·... ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˆ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” . °È· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: “°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿. £¤Ïˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÙfiÙ ı· ‚Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÛÙfiÌ·Ù·. ∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙfiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. ŸÛÔ Â›Ì·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó” .

∞ÁÒÓ˜ ·ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

∞¡∂§∞μ∂ Δ∏¡ Δ∂áπ∫∏ ∏°∂™π∞ Δ∏™ °À¡∞π∫∂π∞™ √ª∞¢∞™ ª¶∞™∫∂Δ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô μÏÈÒÚ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙȘ ·›ÎÙÚȘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ∂›Û˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ÂÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·ÓÓÔ‡ÏË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÔ‚·Ú‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÒÚ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı›˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÒıËÛË Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù·. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” , ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú· ÁÈ¿ÓÓ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μÏÈÒÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ∫Ò ÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ· ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. Ãı˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë Ó¤· ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·Ó ÓÔ‡ÏË. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·ÓÓÔ‡ÏË ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·›· ηÚȤڷ Ô˘ ¤Î·Ó ˆ˜ ·›ÎÙÚÈ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÒÚ· ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ fiÛÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ·ÚÔ‡Û˜ ‹Ù·Ó Ë ∂˘Ù˘¯›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, Ë ∂ϤÓË ∑‹ÙÙË, Ë ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·, Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ £·Ó·ÛÔ‡ÏË, Ë ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη Î·È Ë ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ÂÓÒ ·Ô˘Û›·˙ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ë ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô-

√ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔÓ Î. μÏÈÒÚ· ÛÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡

¯ÚÂÒÛˆÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÙ¿ ·›ÎÙÚȘ Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ Î·È Ì ٷϷÓÙÔ‡¯Â˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÌÊ›‚ÔϘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈ ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·, ∂˘Ù˘¯›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. 줂·È· fiÏ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, fiÙ·Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â·Ê¤˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙȘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ.

μÏÈÒÚ·˜: ¡¤· ÚfiÎÏËÛË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ °È· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Ôχ ηϋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰¤¯ıËη Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. Œ¯ÂÈ ‰È·Ê·Ó› ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ Û ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ, Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·.

¶¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÌËÓ ‰Ô˘Ï¤„ˆ Û οÔÈ· ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ ÌfiÓÔ Ì ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ’◊Ù·Ó ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÒ Î·È „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο. ΔÒÚ·, fï˜, ‹Úı ÌÈ· Ó¤· ÚfiÎÏËÛË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÔÙÂÏ› οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÌÔ˘ ΤÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ›· ÙÔ “Ó·È” ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ Î·Ïfi” ‰‹ÏˆÛ ·Ú¯Èο ÛÙË “£” Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ÎÔÚÌfi˜ ·fi ¤ÍÈ-ÂÊÙ¿ ·›ÎÙÚȘ, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛı‹Î˜. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÓˆÚ›˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔȘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÔȘ fi¯È, ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ì Û ÔȘ ı¤ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÔÚÌfi, Ù· ÎÂÓ¿ ı· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó. ΔÒÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ¿-

ÓÙÔÙ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÏÔÁÈÎÔ‡” . √ Î. μÏÈÒÚ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì¿ÛÎÂÙ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ¿ÓÙ· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, fiÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙȘ Ó·ӛ‰Â˜ Î·È ÙȘ ÎÔÚ·Û›‰Â˜, ÒÛÙ ӷ ¤¯ˆ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ∞Úο‰È ÁÈ· ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Èı·Ófiٷٷ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì ÙËÓ ∞°∂ ÷ÏΛ‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÔȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ.

Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ªÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ªÂÏÈÛÛÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠfly in ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ ·ÓÂÌÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· all up-last down. ΔÔ fly in ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ ªÂÏÈÛÛÔ¯ˆÚ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ √∞ª∂∞ Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÂÚ·ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: 1. ªÏ·ÛÙ·Ú¿˜ £ÂÔ‰. (√∞ª∂∞), 2. §ÂÔÓÙ·Ú›Ù˘ ÃÚ. (∞∂ª∞), 3. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï›·˜ (√∞ª∂∞), 4. ªÂÊÛÔ‡Ù ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (∞∂ª∞), 5. ¶Ô˘ÏÈ¿Ó·˜ ™ÙÂÊ. (√∞ª∂∞), 6. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ £. (√∞ª∂∞), 7. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¡. (√∞ª∂∞).

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 3, 7, 8, 20, 28

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 2 9 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 1 8 5 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 4 3.

™Àªª∂Δ∂Ã√À¡ √π ∞£§∏Δ∂™ Δø¡ Δª∏ª∞Δø¡ À¶√¢√ª∏™

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ ∂∞∫ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi  ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂.∞.∫. μfiÏÔ˘ ÙÔ 4Ô Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ∞.™. “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” . ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔÌ›ÓÈ, ·Î·‰ËÌ›· 1 Î·È ·Î·‰ËÌ›· 2 Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì›ÓÈ, οو ·fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ∑·¯·Ú›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ªÔ‡ÙÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ô ˘ÁÈ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÔÊfiÚÙÈÛË ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 31/5/2011 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 23/6/2011. °È· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù· ·È¯Ó›‰È· ‹Ù·Ó fiÏ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ Ë ‚·ı-

ª

ÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: 1. §ÈÔÓÙ¿ÚÈ· . . . . . . . . . . . . . .2-1 2. ¶¿ÓıËÚ˜ . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 3. Δ›ÁÚÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 4. §ÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ . . . . . . . . . . .1-2

.5 .5 .4 .4

∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ËÌÈÙÂÏÈÎÔ›. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó §ÈÔÓÙ¿ÚÈ·-§ÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ¶¿ÓıËÚ˜-Δ›ÁÚÂȘ.

∂£¡π∫∏

™Î¤ÊÙÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ EURO Ô ™¿ÓÙÔ˜ Δ√ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ EURO 2012, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‚Ú·‚‡ÙËΠÛÙÔ ∫·ÛÎ¿È Î·È ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Û ۇÏÏÔÁÔ. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ Û ¿ÁÎÔ Î·ÓÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ηÚȤڷ˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ “∂›Ì·È Ô ŒÚˆÙ·˜” Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

¶ÚÂÌȤڷ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “∂›Ì·È Ô ŒÚˆÙ·˜”. 15/16 πÔ˘Ó›Ô˘ (9.30 Ì.Ì.). Io Sono L’ Amore. πÙ·Ï›· (2009). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §Ô‡Î· °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó›ÓÔ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: §Ô‡Î· °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó›ÓÔ, ª¿ÚÌ·Ú· ∞ÏÌ¤ÚÙÈ, π‚¿Ó ∫ÔÙÚÔÓ¤Ô, μ¿ÏÙÂÚ º·Û¿ÓÔ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ, ºÏ¿‚ÈÔ ¶·Ú¤ÓÙÈ, ∂ÓÙÔ¿ÚÓÙÔ °Î·ÌÚÈÂÏ›ÓÈ, ÕÏÌ· ƒÔÚ‚¿ÛÂÚ, ¶›Ô ¡ÙÂÏÌfiÓÔ, ¡ÙÈ¿Ó ºÏ¤ÚÈ, ª·Ú›· ¶·˚¿ÙÔ, ª·Ú›˙· ªÂÚÂÓÛfiÓ, μ¿ÚȘ ∞ÏÔ˘‚¿ÏÈ·, °Î·ÌÚȤÏ ºÂÚÙÛ¤ÙÈ. ªÔ˘ÛÈ΋: Δ˙ÔÓ ÕÓٷ̘. ΔfiÔÈ °˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ: ¡ÙÔÏÙÛ¿ÎÔ˘·, §ÈÁÔ˘Ú›·, πÙ·Ï›·. μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ Δ·ÈÓ›·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔ-

ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ‡ÏÓÙÂÚ (∏¶∞), μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ Î·È „˘¯Úfi ÙÔ›Ô. ªÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚ·¤˙È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ƒ¤ÎÈ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ¿ÙÂÚ-Ê·Ì›ÏÈ· Ó· ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ¢È·‰fi¯Ô˘˜

ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘, fi¯È fï˜ Î·È ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ Ë Ó‡ÊË ÙÔ˘ ŒÌÌ· (Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ) ÁÔËÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ó·Úfi ÛÂÊ ∞ÓÙfiÓÈÔ, Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Luca Guadagnino ÂÙԛ̷˙ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Tilda Swinton ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÌÂÏfi‰Ú·Ì·, Ô˘ Â͢ÌÓ› ÙË Û·ÚˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙËÓ ·Û›Á·ÛÙË ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ˘-

·ÚÍȷ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·ÙËÚ› ÙË ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË - ΢ڛˆ˜ ËıÈ΋ - ÙÒÛË Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ̤۷ ·fi ÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ Recchi. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ Visconti, ÙÔ˘ Antonioni, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Hitchcock Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÂοӘ, Ô Guadagnino ÁÔËÙ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ·¤ÚÈÙÙË, ÔÂÚÂÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ˆ‰‹ ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηٷÈÂṲ̂Ó˜ ÂÈı˘Ì›Â˜. ∏ Ù·ÈÓ›· οÓÂÈ Â›Û˘ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Â›Î·ÈÚÔ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÌÔÚÊ‹, ÛÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË Î·È ·fi ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋). ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Yorick Le Saux (Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Francois Ozon) ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Tilda Swinton, Ë ÔÔ›· ·ÎÚÔ‚·Ù› ˘¤ÚÔ¯· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÔÏÔ ÙÔ˘ “Ú¤ÂÈ” Î·È ÙÔ˘ “ı¤Ïˆ” ÎÈ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜.

ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ ΔÚ›ÙË

∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ . ∞fi ÛÎÏËÚfi rock Î·È ÎÈı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÙÔÓÒÛÂȘ Û jazz Balkan ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ̤¯ÚÈ Î·È DJ sets Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ÂÔÚÙ·ÛÙÔ‡Ó...‰ÂfiÓÙˆ˜. μÚ›Ù fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ www.plentyprojects.com Î·È Ù· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· ¤ÓÙ˘·, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›Ù ÛÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜, Î·È ¿ÚÙ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‹ ÂÚ·Ù‹ÛÙ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ¯·Ú›Ù ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ Û·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ì·˙›, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÚÒÌÂÓÔ˘: Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› - Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·˘Ùfi Ì·˜ ηÏ› Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi 17 ¤ˆ˜ 21 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Plenty Projects, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ȉÈÒÙ˜ Î·È ¿Ù˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, fiÔ˘ ı· ·ÓÙ˯‹ÛÔ˘Ó ÊˆÓ¤˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· Í·Ó¿. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ „·Ú·ÁÔÚ¿, Ì¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ∫˘Úȷ΋ 19 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 20 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ‚ÚÂı›Ù Â›Û˘ Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ‰Ú¿ÛÂȘ-¤ÎÏËÍË Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ï¿ÓÔ! ∂ȉÈο ʤÙÔ˜ Ë ‰˘ÛÚ·Á›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ì ÂȉÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È Ì¤Û· ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛËÌ›·. ŸÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ê˘ÛÈο. ™ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜, ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 25 ÓÙfiÈ· Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜. ø˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ fiÏÔ fiÚÂÍË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi οÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ı· ÌÔÈÚ·-

¢Y™KO§O

√π ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ıÂÚÈÓfi ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ¶·Ú·Û΢‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ΔÚ›ÙË 21 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞ÓÔȯ٤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiϘ ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ˘·›ıÚȘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÎÔÈÓfi. ¶ÔÏÏ¿ Ù· Ó¤· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Û ÂȉÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË! ∂ΉËÏÒÛÂȘ ʤÙÔ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜) ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ -¶·Ú·Û΢‹ 17 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 21 πÔ˘Ó›Ô˘ Ì ‰ËÌÔÙÈο ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ·, Î·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ¶·Ï·È¿ Ì ÙËÓ Ï·Ù›· Î·È Ù· ÛÙÂÓ¿ÎÈ· °Ú·‚È¿˜ Î·È ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÈÔ Ó·ÓÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ∞‚‚·Â›Ô ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‚Ú¿-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

∫ˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (‚’ fiÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΔËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ “√ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂȘ ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ª·Ú›·˜ °·£Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·fi ·‡ÚÈÔ ÚÈÊ·ÏÈ¿˜ ¶··‰ÔÔ‡¶¤ÌÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ Ò˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÏÔ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë. ¢È¿ÚÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. Ú· 15/6. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 11:00 - 14:00 & 18:00 21:00, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋: 10.00 - 14.30. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ·È‰È΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋-∫ÂÚ·ÌÈ΋). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30/6. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 & 18:00-21:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00. — ∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 15/6 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ΔÔ ÙÌ‹Ì· ºÏfiÁ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ - ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘-∞Ê‹ÛÔ˘ 6, ÙËÏ. 24210 24628 - ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Wish ÚÔÛηÏ› ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ‰Â›ÓÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘. £· ÚÔËÁËı› Â›‰ÂÈÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ ۯ‰ȿÛÙÚÈ·˜ Denise Eleftheriou. ¶ÚfiÛÎÏËÛË-Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 40∂, ÚÔÒÏËÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô º§√°∞™. — √È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È μfiÏÔ˘, Ô ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Óٿ̷̈ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‰¿ÛÔ˜ ∞ÓˆÁ›Ԣ. ¡fiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÓÙfiÈÔ ÎÚ·Û› Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ̤ڷ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì Ô‡ÏÌ·Ó. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. — √ √ÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 19/6, ÛÙȘ 11.00, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ “∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi μ˘ıÔ‡ Î·È ¶·Ú·Ï›·˜” ª·˙› ı· Â›Ó·È Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ·¢ı‡ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›: 19.30 ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ¢Ú. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ÎÔ˘ÌÈ·Ó¿ÎË-πˆ·ÓÓ›‰Ô˘, ϤÎÙÔÚ·˜ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ∞ÓıÔÎÔÌ›·˜ & ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ΔÔ›Ô˘, °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Ì ı¤Ì· “ΔÚfiÔÈ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛ˘ ÎÔÌÌ¤ÓˆÓ ·Óı¤ˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘” . ¢Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÎÔ˘ÌÈ·Ó¿Î˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ÚÁ. ∫Ë¢ÙÈÎÒÓ ∫·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· “∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘” . — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ Â.Â. ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ Â.Â., ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÙÂÏÂÛÙ› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÒÚ· 7.30-10 .Ì. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — ™ÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) ·‡ÚÈÔ 16/6, ÛÙȘ 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó §¤Û¯Ë ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÛÙ· °·ÏÏÈο. “™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ Á·ÏÏfiʈÓÔ˘˜ Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ Á·ÏÏfiÊÈÏÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘!” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 19/6: ŸÏ˘ÌÔ˜-ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. ∞) ¶ÚÈfiÓÈ·-§È‚·‰¿ÎÈ-§ÈÙfi¯ˆÚÔ, ø.¶.: 9-μ.¢.: 3/5. μ) ¶ÚÈfiÓÈ·-∂ÓÈ¤·˜-§ÈÙfi¯ˆÚÔ, ø.¶.: 6-μ.¢.: 2/5. °) ¶ÚÈfiÓÈ·-∂ÓÈ¤·˜-¶·ÏÈ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ø.¶.: 2,30-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ 10 .Ì. -12 Ì. Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 18-19-20/6, ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·-∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ· (fiˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙ ͷӷ‰Â›) ¶¿ÈÁÎÔ-μ›ÎÔ˜-μ›ÙÛ·-ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ-∫‹ÔÈ-ΔÛÂ¤ÏÔ‚Ô-°˘ÊÙfiηÌÔ˜ (ÛÙ¿Ó˜ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 58768 Î·È 6994 8503141. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. — ™ÙËÓ ∫··‰ÔΛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 8/7 ¤ˆ˜ 17/7 Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫··‰fiÎˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™Ì‡ÚÓË - πÎfiÓÈÔ - ¶ÚÔÎfiË - ∫·ÈÛ·Ú›· ¶·ÌÔ˘Î¿ÏÂ). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 35860, ª¿Î˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 5‹ÌÂÚÔ “∞ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ m/v Louis Majesty, ÛÙȘ 20 - 24 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-31060. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ¢Â˘Ù¤Ú· 20 πÔ˘Ó›Ô˘: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ¡¤· ª¿ÎÚË Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì, ∞ı‹Ó·. ™¿‚‚·ÙÔ 9 πÔ˘Ï›Ô˘: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ΔÂÙ¿ÚÙË 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 22 πÔ˘Ï›Ô˘: 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™·Ì·Ú›Ó· - ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ Î·È ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 2/7 ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¢Ô‚Ú¿. ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. — ∏ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (AEDE) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 4-8 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ™·ÓÙÔÚ›ÓË, Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÿÔ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì¤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 20 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 34712 Î·È 24210 39840.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∞ÁÓ‹˜ μÏ·‚È·ÓÔ‡-∞Ú‚·Ó›ÙË ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ¢Ú. ∞ÁÓ‹˜ μÏ·‚È·ÓÔ‡-∞Ú‚·Ó›ÙË, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È È‰Ú‡ÙÚÈ·˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μÈÔÔÏÈÙÈ΋˜ “μÈÔÔÏÈÙÈ΋ - ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ - ∞Ó¿Ù˘ÍË” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÙÔ˘ ¶.π.√.¶. ¢È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È È‰Ú‡ÙÚÈ·˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ μÈÔÔÏÈÙÈ΋˜, ∫·ı. ∞ÁÓ‹˜ μÏ·‚È·ÓÔ‡ ∞Ú‚·Ó›ÙË, Ì ٛÙÏÔ “μÈÔÔÏÈÙÈ΋ - ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ - ∞Ó¿Ù˘ÍË”. ª¤Û· ·fi Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi - ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 13 ÎÂÊ¿Ï·È· ηÈ: - ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ οı ÁˆÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿, Û ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ‚¿ÛË, - ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÛÙȘ ηı·Ú¤˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, - ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, - ·Ó·Ï‡ÂÈ Û¯¤‰È· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, - ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (ÁˆÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ‰·ÛÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, È·Ì·ÙÈÎfi˜, ηٷ‰˘ÙÈÎfi˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Î.Ï.) Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, - ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, - ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ - ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙÂÓ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ “ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ ÂÏȉÔÊfiÚ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ËÁ¤Ù˜ Ì fiÚ·Ì· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Œ¯Ô˘Ì ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ·ÚÓËÙÈο ÚfiÙ˘· Î·È Ó· ÔÚ¢ıԇ̠‰˘Ó·ÌÈο Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘

ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛηÏ› ÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

“∏ ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜” ·fi ÙÔ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ∑ÔÚÌ¿

‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶∞π¢∂π∞ Î·È Ô °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ∑ÔÚÌ¿ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜” ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√.

∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô £ˆÌ¿˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∞¶£ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢ÈÂıÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ª¤Û· ·fi ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ô ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Êı·ÛÂ Ë ÁÏÒÛÛ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ı· Ê·Ó› fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ, ËÌÈı¤ˆÓ ‹ ËÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. £· Ê·Ó› fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Ì¿Á„ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ڈ̷›Ô˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ·˘Ù‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ΢ڛ·Ú¯Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. £· ·Ó·‰Âȯı› Ë ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ù˘ Â›Ó·È ÈÔ Â‡Ë¯Â˜ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ϤÍÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ÏËÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ù˘ Ó· ΢ÚÈÔÏÂÎÙ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ΢ÚÈÔÏÂÍ›·˜ “√È ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË” (The Greeks have word for it). ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û˘Ìو̷ÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÛΤ„˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ - Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ ηı·Ú¿ ÂÏÏËÓÈΤ˜. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ·˘Ù‹˜. √È

ŒÏÏËÓ˜ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ‚¿ÙÈÛ·Ó ·ÏÒ˜ ÙȘ ÂÈÛً̘, ·ÏÏ¿ ÙȘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ÙȘ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó Î·È ÙȘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∫·È ·ÚfiÙÈ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ οÔÙ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜” ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÏˆÛÛÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ª¿Î˘ ∂-

Í·Ú¯fiÔ˘ÏÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Û ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· Ï¿ıË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· ÂÓۈ̷و̤ÓÔÈ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï·›ÛıËÙË Î·È Û·Ê¤ÛÙÂÚË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·, ÛÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È ÛÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ηÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∑ÔÚÌ¿˜, Ô˘ ·ÊȤڈÛ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤Ó· fiÓËÌ· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ù˘ ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ·’ fiÏÔ˘˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ÎÂÊ¿Ï·È·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂȉÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Ï¿ıË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∏ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ‡Ï˘, ¯ˆÚ›˜ Ï·ÙÂÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤Ó·Ó ‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ÔχÙÈÌÔ Ô‰ËÁfi Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ PARK (μfiÏÔ˜) Î·È ∞Ãπ§§∂π√¡ (§¿ÚÈÛ·). °È· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·: ÷ڿϷÌÔ˜ ∑ÔÚÌ¿˜ 6972-601871. ª¿Î˘ ∂Í·Ú¯fiÔ˘ÏÔ˜ 6974-045860, email: maex@hotmail.gr. ª¿Î˘ ∂Í·Ú¯fiÔ˘ÏÔ˜: HOTEL PARK 24210 31887.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

“§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË” ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ΈÌÈÎÒÓ ™Δπ™ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ (ÒÚ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ 9:30 Ì.Ì.) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë “§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ËıÔÔÈÒÓ. √ £‡ÌÈÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘ ÓÙ‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË. º¤ÙÔ˜ ¤ÍÈ ÎˆÌÈÎÔ› Ì·˙› ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ı·ÙÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË: £‡ÌÈÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘ - ª˘Ú›ÓË: μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ‚Èϛη˜ ∫ÏÂÔÓ›ÎË: μ¿ÛÈ· ΔÚÈʇÏÏË - ∫ÈÓËÛ›·˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘ ¶Úfi‚Ô˘ÏÔ˜: Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·Ó›ÓÔ˘ - ∫·È §·ÌÈÙÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÙÛ¿˜. ∏ §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ £‡ÌÈÔ˘ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı·ÙÚ¿ÓıÚˆÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ƒ¤Ó· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÃÔÚÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Óı¤ÙË °È¿ÓÓË ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¤¯ÓË, Á¤ÏÈÔ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı›·ÛÔ˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∫.Ã. ª‡ÚË - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: £‡ÌÈÔ˘ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Mo˘ÛÈ΋: °È¿ÓÓË ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ - ™ÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ƒ¤Ó·˜ °Â-

ˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ - ºˆÙÈÛÌÔ›: ∏Ï›·˜ μ·Î¿Î˘ - BÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË: M·Ú›· ™˘ÎÈ·Ó¿ÎË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: πˆÛËÊ›‰Ë˜ πˆÛ‹Ê, ÿÚ˘ ∞ÚÒÓ˘, ª·Ú›· ™˘ÎÈ·Ó¿ÎË, £ÂÔ‰ÒÚ· μÔ˘ÙÛ¿, º›ÏÈÔ˜ ºÈÏfiÁÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ °Ô‡Ù˘, ¡›ÎÔ˜ ¢ÚÔÛ¿Î˘, ª·Ú›· ª·ÏÏÔ‡¯Ô˘, °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∫·˙¿ÎÔ˘, ∫¤Ï˘ °È·ÎÔ˘Ì¿ÎË Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ∏ “§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÈÔ ·ı˘ÚfiÛÙÔÌË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÈÔ ·ÓÔȯÙfiÎ·Ú‰Ë ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÁÈ· ·Ó‹ıÈÎË. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ Â›Ó·È ¤Ó· ˘¤-

ÚÔ¯Ô Ì¿ıËÌ· ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜. ∂›Ó·È ıÂÚÌfi ΋ڢÁÌ· ÂÈÚ‹Ó˘ ÎÈ ·‰¤ÚʈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ - Î·È ·Ú·¤Ú· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ Á˘... ªÔÏÔÓfiÙÈ Ô Ì‡ıÔ˜ Â›Ó·È Ï¿ÛÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÈ ·›ı·ÓÔ, Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÈÔ ·‚›·ÛÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· ÎÈ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ·. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· ÙÔ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ. √ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, fiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡, ÁÓÒÚÈÛ ÎÈ ·fi‰ˆÛ Ì ÔÏÏ‹ ÛÔÊ›· Î·È Ù¤¯ÓË ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ - ÙˆÓ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿‰ˆÓ. ∏ “§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË” ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÛÎÔ-

Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÔÊfiÎÏÂÈÔ ‰Ú¿Ì·. ∏ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ª˘ÚÚ›Ó˘ - ∫ÈÓËÛ›·, Ù˘ ÏÈÔ„˘¯›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙ¿ÚÙÈÛÛˆÓ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÓÔ˘ıÂÛ›· Ù˘ §˘ÛÈÛÙÚ¿Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÏÂÌÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘. √ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Û’ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· οÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋. °ÎÚÂÌÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ “ηÎÒ˜ ÎÂÈ̤ӈӔ Î·È ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡. ∞ÏÏ¿ ÛÙË “§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË”, Ô˘ ·›¯ÙËΠÛÙ· 411 .Ã. Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ (Ë ÂÈÚ‹ÓË) ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÚÔÎÔ‹ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÁÎË ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∏ ·ıËÓ·˚΋ ÔÏÈÙ›·, ›¯Â ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜, ÁÈ·Ù› ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ı· ÙÔÓ ¤¯·ÓÂ Î·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ¯·ÓfiÙ·Ó fiÏÔ˜ Ô ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÛÈÎÂÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ë Ô¯‡ÚˆÛË Ù˘ ¢ÂΤÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ë ·ÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ- fiÏ· ÙÔ‡Ù· Ì ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë - ÎÈ Ô Ï·fi˜ ‹ıÂÏ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. ŒÙÛÈ ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· Ù˘ §˘ÛÈÛÙÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ·Ó‰·ÊÈÎfi ·Ú¿ Â›Î·ÈÚÔ Î·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔ Î¿ı ηÈÚfi. πÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· √°∞.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÛÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ª∂™∞ Û Á‡ÛÂȘ, ·ÚÒÌ·Ù·,

¯ÚÒÌ·Ù·, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ Ì ٛÙÏÔ “Master - ∫.¢.∞.¶. - Chef” ÛÙÔ ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πø¡π∞” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ë ÎÔڇʈÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏. ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. ÛÙ‹ıËÎ·Ó ¿ÁÎÔÈ Ì οı ›‰Ô˘˜ Ï·¯·ÓÈο, ÊÚÔ‡Ù·, ˙˘Ì·ÚÈο, Û¿ÏÙÛ˜ Î.¿., fiÔ˘ ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜ ÊfiÚÂÛ·Ó ԉȤ˜, Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÌ„˘¯ÒÙÚȘ ÙÔ˘ ∫.¢.∞.¶. ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ chef ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÎÚ‡· È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜. Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙ‹ıËΠ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ¤Ó·Ó ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ¤Ó·Ó ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, οı ÔÌ¿‰· ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ٷ È¿Ù· Ù˘. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ οı È¿ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜. ∞fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô “Master - ∫.¢.∞.¶. - Chef”, ¤Ó· ÛÂÙ ÎÔ˘Ù¿Ï· - Û¿ÙÔ˘Ï·. ŸÏÔÈ ÔÈ chef, ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ԉȤ˜, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó, ˆ˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi. Δ¤ÏÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏. ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ Ì ÙÔ ¯ÔÚfi ·Ú¤Û˘Ú·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ η٤ÏËÍ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁϤÓÙÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÏÔÈ Á‡ÙËÎ·Ó Ù· ‰¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÎÈı¿Ú·˜ Ì °. ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ™∂ªπ¡∞ƒπ√ ∫Èı¿Ú·˜ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙȘ 5:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÎÈı·ÚÈÛÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌ·‰Èο Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ٷ ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÌËÓ›·˜. ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ: 20 ¢ÚÒ. ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ, ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ: 50 ¢ÚÒ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ò˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙËÏ. 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì. e-mail: info@foudoulis.gr.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 IOYNI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.266,93

1,16

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,5 3,18 18,01 3,03 5,8 4,42 10,1 0,73 5,1 3,92 0,63 0,63 4,55 1,16 1,85 3,99 1,67 9,5 4,86 1,36 2,18 6,64 4,83 5,05 5,02 1,47 10,9 2,05 7,91 8,79 4,79 14,4 14,43 11,45 6,15 1,02 4,7 2,96 2,78 2,84 2,6 16,7 8,68 0,34

0,95 4,1 0,66 2,65 -1,78 0,5 1,39 2 -1,01 3,28 1,11 4,5 0,54 4,45 -1,76 -1,04 2,32 -2,86 -6,44 1,37 -0,62 -0,59 -3,46 -0,68 -1,8 -0,49 0,13 1,03 -1,03 -0,83 -3,54 0,44 1,99 0,99 -1,05 -1,33 2,21 -5,45 1,28 -2,86

196.134 1.177.837 240.691 1.346.104 19.780 916 25.434 54.025 4.019.135 1.993 1.389.785 1.440.578 350 528.904 6.005 144.594 74.320 253.673 2.621.425 14.082 370.628 84.102 78.157 591 10.800 175.195 341.966 987.901 8.256 161.721 210.371 445 25.021 696.123 763.367 1.748.126 625 7.953 4.376

0,46 3,05 17,2 2,96 5,65 4,4 10,1 0,7 4,92 3,74 0,59 0,61 4,5 1,08 1,81 3,74 1,64 9,48 4,62 1,31 2,18 6,53 4,76 4,99 5,01 1,44 10,85 2,02 7,75 8,61 4,78 14,4 14,4 10,97 5,93 0,99 4,7 2,94 2,64

0,5 3,27 18,1 3,1 5,8 4,5 10,12 0,73 5,1 3,93 0,64 0,64 4,55 1,16 1,89 3,99 1,7 9,66 4,9 1,4 2,3 6,68 4,9 5,07 5,15 1,51 11,04 2,1 7,92 8,8 4,9 14,43 14,6 11,52 6,27 1,02 4,76 3,01 2,78

35.316 36.532 905 51.818

2,6 16,7 8,52 0,34

2,7 17 8,7 0,35

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

5,83 7,09 13,43

1,92 -1,12 0,37

117 92 102

5,67 7,06 13,26

5,83 7,09 13,43

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

0,3 0,51 0,75 0,4 1,63 0,28 0,73 0,49 0,29 0,36 0,48 0,89 1,19 0,24 0,58 8,56 0,34 0,98 0,42 0,6 1,06 0,43 0,8 1,8 5 0,97 3 1,18 2,42 2,84 0,33 0,42 0,53 0,46 1 0,9 2,08 0,36 1,19 0,4 0,76 1,46 0,4 0,5 0,55 1,01 0,3 0,4

-1,32 6,54

1.200

0,28

0,3

50.144

0,73

0,76

200 32.500 52.640 420 82.160

1,55 0,26 0,65 0,45 0,29

1,63 0,29 0,74 0,49 0,3

500 107.670 7.130 18.036 1.310 50 118.770 1.850 172.520 14.380 5.685 16.550

0,48 0,86 1,16 0,23 0,54 8,56 0,33 0,94 0,42 0,59 1,03 0,41

0,48 0,89 1,2 0,27 0,58 8,56 0,34 0,98 0,44 0,62 1,09 0,43

-0,6 2,11 -3,54

297 405 225

4,81 0,95 2,9

5 0,97 3

-1,22

4.180

2,4

2,45

-2,94 7,69

153 3.300 204.337

0,32 0,38 0,52

0,33 0,42 0,54

4,29 -3,33 -5,88 1,14 0,85 -4 -3,33 -2,86 -1,01 -4,55 -3,23 -0,93

-0,99 2,27 -2,35 -2,7

12.965 1.868 944 5.125

0,99 0,87 2,08 0,35

1,02 0,9 2,15 0,36

-4,76

2.232 5.023

0,39 0,76

0,4 0,76

-6,98

520

0,39

0,41

1,85

641 952 200 300

0,53 1 0,3 0,4

0,55 1,01 0,3 0,4

-3,23 -2,44

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,34 0,56 0,69 1,33 1,09 0,34 0,65 5,82 1,56 0,68 0,67 0,28 0,46 0,37 0,49 0,96 0,67 0,57 0,43 1,35 26,59 1,25 0,59 1,76 0,42 0,45 0,51 2,96 1,16 0,48 0,9 0,18 0,67 0,57 2,6 1,61 0,74 1,93 1,72 0,9 0,56 0,38 0,27 4,52 0,47 1,82 0,82 0,37 0,53 0,47 0,62 0,48 0,42 0,49 1,83 0,4 0,5 0,61 0,66 0,3 0,72 0,4 0,56 0,26 2,3 0,53 3,23 0,84 1,08 0,62 0,68 0,29 0,96 1,59 0,47 0,81 0,77 1,09

3,7 -8

-2,86

300 450 620 374.383 300

0,55 0,69 1,28 1,05 0,34

0,56 0,81 1,33 1,13 0,34

1,3 -1,45

806 888

1,5 0,66

1,59 0,7

7,69 9,52 -2 -1,03 -4,29

1.719 2.445 18.926 210 38.288 21.780

0,27 0,39 0,36 0,46 0,93 0,65

0,28 0,46 0,37 0,49 0,97 0,7

-6,52

20.605

0,42

0,49

-0,23 -2,34

1.157 4.619 8.070

26,41 1,22 0,58

26,65 1,32 0,59

2 -1,33 -4,13 -2,04 -3,23 -5,26 6,35 3,64 -1,89 -2,42

4.085 7.610 1.080 11.500 25.905 11.560 129.051 9.150 148 230.391 16 1.010

0,4 0,44 0,5 2,94 1,09 0,45 0,84 0,18 0,57 0,55 2,6 1,55

0,43 0,46 0,52 3,02 1,19 0,49 0,96 0,18 0,67 0,58 2,9 1,62

-6,52

4.186 300

1,83 1,71

1,93 1,84

-6,67 2,7

9.738 100

0,56 0,34

0,6 0,38

-3,21 2,17 1,11 -2,38

1.440 2.242 50 1.068

4,48 0,47 1,82 0,76

4,67 0,47 1,82 0,82

-1,85

2.870

0,52

0,55

-5,18 -4,76

-5,71

102 5.960

1,74 0,38

1,85 0,4

-1,37

800 1.770 10.800

0,64 0,28 0,72

0,69 0,3 0,74

-1,75 -3,7

28.030 1.000

0,54 0,26

0,58 0,26

3,92 7,31 3,7

4.350 3.514 50

0,5 3 0,84

0,54 3,25 0,84

-4,62

6.880

0,61

0,65

4,61

37.685 19.054

0,94 1,46

0,97 1,61

-1,22

13.450

0,79

0,82

2,83

31

0,97

1,09

-5

950 3.548 32.500

7,6 0,36 0,26

7,6 0,42 0,29

6,67

7.100

0,15

0,16

-6,67

-9,78

9.799 32.760 19.737 1.305 696 7

0,14 0,06 0,87 0,37 0,19 2,03

0,14 0,06 0,96 0,4 0,19 2,03

0,47 7,14

5.132 21.356

2,16 0,13

2,17 0,15

-2,04 3,45

10.817 900 179.345

0,93 0,3 1,69

0,98 0,3 1,7

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,38 0,28 13,5 0,59 0,13 0,16 0,09 0,14 0,06 0,91 0,37 0,19 2,03 0,54 2,16 0,15 0,09 7,28 0,24 0,96 0,3 1,7

-5,21 -7,5

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

5,7 3,83 0,22 0,43 0,23 14 65 18,88 0,27 0,1 0,11 0,47 1,06 0,23 0,18 0,09 0,25 0,13 11,7 6,15 0,13 0,27 0,08

-4,35 7,5

105 11.500

0,21 0,41

0,22 0,44

1

65

65

450 6.163

0,27 0,09

0,27 0,1

3.000 4.500

0,18 0,08

0,18 0,09

770

0,12

0,13

-16,67

160.107

0,05

0,06

-12,5 -13,79 -5,56

1.000 1.000 10.603 1.000

0,07 0,24 0,15 0,36

0,07 0,25 0,18 0,36

7,14 -8,7

21.356 243 1.161

0,13 0,21 0,04

0,15 0,23 0,04

1.100 1.649

0,08 0,22

0,08 0,24

9,09

2.000

0,12

0,12

7,69

5.780

0,13

0,14

-5,56 4,21

5.540 2.000 1.000

0,24 0,17 2,95

0,25 0,17 2,99

-4,17

40

0,23

0,23

-9,09

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,8 0,18 0,33 0,05 0,07 0,25 0,17 0,36 0,08 0,04 0,49 0,16 0,15 0,21 0,04 0,04 3,7 0,76 0,08 0,23 0,08 0,22 0,79 0,12 0,04 0,08 0,12 0,14 0,29 0,25 0,17 2,97 0,19 0,27 0,2 0,23 0,76 0,41 1,96

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,65 2,47 0,81 0,58 3,3 1,09 1,5 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 4,2

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,22 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 I√À¡π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 10H™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.037.735,17 5.731.624,99 3,8449 17.661.040,04 2.734.609,73 6,4583 85.096.368,13 13.643.184,89 6,2373 10.041.543,22 1.970.495,57 5,0959 251.917.557,40 107.941.823,29 2,3338 18.617.414,69 2.631.377,05 7,0752 12.138.192,42 2.317.481,40 5,2377 6.145.535,27 1.428.482,57 4,3021 7.001.964,47 1.167.734,60 5,9962 93.296.047,21 12.263.652,17 7,6075 32.864.868,76 5.896.548,13 5,5736 3.840.671,24 1.493.515,90 2,5716 8.113.824,55 1.020.753,14 7,9489 811.405,83 100.923,14 8,0398 121.366.878,77 10.963.458,01 11,0701 8.133.114,41 694.421,17 11,7121 6.634.050,80 1.603.072,29 4,1383 3.853.233,60 1.395.116,41 2,7619 7.667.011,60 2.357.788,56 3,2518 6.197.108,07 1.088.693,01 5,6922 21.445.477,95 2.861.012,00 7,4958 9.501.830,31 5.444.373,14 1,7453 2.749.319,20 254.307,85 10,8110

-1,38% 3,9218 3,7680 -9,36% -1,37% 6,5552 6,4099 -4,59% -0,88% 6,2685 6,1905 -9,86% -0,85% 5,1851 5,0449 -11,75% -1,67% 2,3338 2,3338 -11,67% -1,06% 7,0752 7,0221 -4,61% -0,42% 5,2377 5,1984 -6,40% -0,60% 4,3279 4,2677 0,02% -1,38% 6,0861 5,9962 -6,68% -1,38% 7,6075 7,6075 -5,20% -1,21% 5,6293 5,5457 -10,91% -2,58% 2,7773 2,5716 -14,21% -1,18% 7,9489 7,8893 -11,24% -1,18% 8,0398 8,0398 -11,03% -1,06% 11,1255 10,9871 -11,65% -0,66% 11,9463 11,5950 -3,71% -1,62% 4,1383 4,1176 -7,39% -0,86% 2,8171 2,7067 -13,51% -1,67% 3,2518 3,2274 -4,96% -0,98% 5,7634 5,6922 -12,97% -1,20% 7,5708 7,4208 -2,66% -0,19% 1,7453 1,7409 -4,99% -1,48% 10,9732 10,7029 -10,92%

79.543.608,43 28.909.980,23 2.073.218,45 120.085.050,32 27.249.788,34 6.486.094,71 23.665.861,82 24.191.396,97 9.535.626,11 21.041.894,26 5.987.444,78 11.494.066,53 19.693.330,53 34.365.369,52 302.713.368,61 6.223.478,96 25.689.314,55 34.237.944,14 101.817.572,73 44.145.920,61 12.393.947,68 449.771,22 6.349.958,22 1.987.072,53 12.039.812,44 979.966,17 1.361.897,06 12.578.669,23 2.104.916,50 1.584.800,41 110.680.944,72 53.353.379,04 13.028.352,95 47.414.676,09 70.666.761,53 48.856.603,71 10.651.522,25 38.983.907,63 795.797,58 17.945.282,45 5.639.179,79 2.472.843,69 314.818,13 7.020.781,74 21.730.846,46 16.305.976,83 2.938.474,94 3.868.829,61 2.546.644,23

16,1513 12,4696 10,0325 4,6216 7,0223 7,5605 7,6491 7,5961 5,7024 6,6077 3,9433 7,0075 2,9715 5,0683 6,0642 5,9213 9,6300 11,1892 7,9208 10,1281 11,5588 1.230,8600 1.226,2100 1.158,1500 1.188,7000 950,3800 1.007,9800 3,5818 3,1302 7,6156 3,2204 10,6040 10,3225 9,1426 3,1253 9,1252 27,2219 1,1415 1,1407 10,4409 10,5278 3,1958 3,0225 4,9599 2,6204 3,3379 3,7138 198,9100 3,3177

0,04% 0,19% 1,01% 0,22% 0,25% 0,09% -0,34% -0,92% -2,98% -1,36% 0,10% 0,17% 0,11% 0,87% 0,16% 0,13% -0,10% 0,36% -0,37% -0,02% -0,02% -0,04% -0,04% -0,03% -0,03% 0,01% 0,00% 0,25% -0,17% 0,06% 0,14% 0,26% 0,25% 0,13% 0,42% 0,04% 0,95% -0,04% -0,04% 0,05% 0,05% -0,85% -0,11% -0,10% 0,20% 0,17% 0,44% 0,12% 0,14%

16,4743 12,7190 10,2332 4,6447 7,0574 7,5983 8,0316 7,8240 5,8735 6,8059 4,0123 7,0075 2,9893 5,0683 6,0642 5,9213 10,1115 11,7487 8,3168 10,6345 11,5588 1.230,8600 1.226,2100 1.158,1500 1.188,7000 950,3800 1.007,9800 3,6355 3,1772 7,7298 3,3009 10,8161 10,5290 9,1426 3,1253 9,3077 27,3580 1,1415 1,1407 10,4409 10,5278 3,2597 3,0225 4,9599 2,6990 3,4380 3,7602 199,9046 3,3260

15,9898 12,3449 9,9322 4,5869 6,9696 7,5038 7,4961 7,4442 5,5884 6,4755 3,9039 6,9549 2,9477 5,0683 6,0642 5,9213 9,6300 11,1892 7,9208 10,1281 11,5588 1.230,8600 1.226,2100 1.158,1500 1.188,7000 950,3800 1.007,9800 3,5818 3,1302 7,6156 3,1560 10,3919 10,1161 8,9597 3,1019 8,9427 27,0177 1,1329 1,1407 10,3626 10,5278 3,1798 3,0074 4,9351 2,5418 3,2378 3,7138 198,9100 3,3094

1,7104 5,8466 3,0280 12,0512 2,3452 4,9472 8,3923 4,8646 9,1490 5,7132 26,1685 10,7144 4,7147 1,3723 3,6247 0,9112 0,8857 4,5328 1,2946 5,8401 1,0357 13,2565 675,5400 676,7500 11,0911 4,2638 6,6452 2,1278 15,9454 3,7181 0,3050 0,3374 1,0842 1,1035 2,4717 1,4748 1,9039 1,3648 7,8409 1,5531

-0,38% 0,14% -1,08% -0,63% -0,36% -0,61% -0,70% -0,81% -0,48% -1,09% -0,37% -0,05% -0,34% -0,69% -1,18% 0,36% -0,72% 0,11% -0,11% -0,84% -0,65% -0,77% 0,23% 0,23% -0,73% -0,59% -0,61% -0,67% -0,66% -0,03% -0,62% -0,68% -0,70% -0,69% -1,18% -1,26% -0,84% -0,28% -0,53% 0,06%

1,7959 6,1389 3,1794 12,6538 2,4273 5,1204 8,4762 4,9132 9,2405 5,7418 26,6919 10,9287 4,8090 1,4203 3,6247 0,9112 0,8990 4,6008 1,2946 5,8401 1,0357 13,2565 675,5400 676,7500 11,4238 4,3917 6,6452 2,1278 16,1049 3,7553 0,3050 0,3374 1,0842 1,1035 2,5953 1,5485 1,9039 1,3648 7,9193 1,5686

1,6762 -9,67% 5,7881 -1,45% 2,9977 -13,25% 11,9307 -6,97% 2,3217 -10,00% 4,8977 -13,87% 8,3084 -6,51% 4,8160 -10,57% 9,0575 -7,55% 5,6675 -14,43% 25,9068 -3,64% 10,6073 -2,64% 4,6676 3,51% 1,3723 -7,15% 3,5885 -10,33% 0,9021 3,32% 0,8768 -6,57% 4,4875 -6,34% 1,2817 -7,08% 5,7817 -10,26% 1,0253 -10,95% 13,2565 -10,40% 675,5400 -11,34% 676,7500 -11,32% 10,9802 -10,53% 4,2212 -6,26% 6,5787 -12,53% 2,1065 -10,03% 15,7859 -13,10% 3,6809 -12,48% 0,3020 -12,58% 0,3340 -10,62% 1,0734 -7,78% 1,1035 -7,45% 2,4470 -9,62% 1,4601 -6,20% 1,8944 -10,30% 1,3580 -10,22% 7,6841 -15,94% 1,5220 -7,47%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.924.910,66 2.318.428,22 206.649,46 25.983.518,48 3.880.460,43 857.888,83 3.093.938,16 3.184.721,64 1.672.205,66 3.184.448,62 1.518.377,53 1.640.253,77 6.627.322,83 6.780.489,62 49.918.248,11 1.051.034,47 2.667.647,14 3.059.915,25 12.854.380,00 4.358.758,83 1.072.255,07 365,41 5.178,53 1.715,74 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.511.868,40 672.461,97 208.100,28 34.368.171,97 5.031.442,51 1.262.130,48 5.186.099,15 22.611.136,65 5.354.060,01 391.284,92 34.151.096,64 697.653,95 1.718.750,37 535.644,92 773.771,15 104.157,17 1.415.512,31 8.293.107,14 4.885.088,19 791.231,61 19.449,85 767.596,20

-0,67% 0,02% -4,25% 1,00% 0,57% 2,34% -2,42% -4,69% -19,72% -9,27% 0,59% -0,10% -0,93% -3,95% 3,26% 2,20% 2,15% 3,07% -1,71% 0,92% 3,83% -0,32% -0,30% 0,75% 0,77% 0,48% 0,50% 1,01% 1,18% -2,58% -0,83% 0,34% 0,34% -0,92% -1,20% -2,27% -5,78% 1,55% 1,71% 1,23% 1,32% -1,12% 2,53% 2,15% 0,90% 0,93% -5,75% -1,48% 2,27%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

5.089.895,34 3.172.963,46 20.328.624,47 25.206.722,83 10.031.649,92 9.804.746,68 232.714.702,31 13.067.936,12 13.655.410,19 32.575.578,93 30.623.338,04 33.945.638,14 24.153.825,69 8.840.836,83 51.963.321,51 1.722.567,63 8.507.772,43 685.975,43 50.159.266,37 104.925.004,12 16.936.673,38 3.705.531,44 122.479,54 9.257.825,31 77.135.997,13 6.061.168,70 37.131.153,93 4.473.202,11 112.815.524,97 38.702.675,38 17.279.816,51 1.266.855,36 4.645.889,98 438.884,01 8.353.792,34 1.622.032,25 12.771.190,23 6.526.087,16 32.843.925,86 9.325.455,70

2.975.902,33 542.699,69 6.713.484,82 2.091.640,10 4.277.491,49 1.981.869,65 27.729.444,45 2.686.328,24 1.492.555,80 5.701.800,00 1.170.235,35 3.168.237,30 5.123.118,39 6.442.401,11 14.335.964,46 1.890.490,07 9.605.518,96 151.335,14 38.745.723,28 17.966.455,89 16.353.212,47 279.525,00 181,31 13.679,93 6.954.754,39 1.421.558,04 5.587.652,57 2.102.278,19 7.075.116,59 10.409.388,09 56.650.085,17 3.755.244,19 4.284.978,29 397.726,85 3.379.820,81 1.099.809,28 6.708.031,49 4.781.827,73 4.188.776,89 6.004.233,36

ENEP°HTIKO

HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

44.736.231,92 1.549.226,25 28,8765 64.593.754,81 10.478.061,55 6,1647 4.484.237,16 8.521.935,14 0,5262 21.596.538,23 3.777.347,24 5,7174 5.579.078,34 2.521.923,28 2,2122 15.847.875,53 12.933.891,77 1,2253 10.291.728,57 7.402.674,11 1,3903 1.139.841,05 1.519.946,88 0,7499 222.922,29 126.614,96 1,7606 3.118.438,75 533.545,25 5,8448

-0,66% 29,6706 28,8765 -9,23% -0,76% 6,2880 6,1647 -9,98% -0,17% 0,5354 0,5157 -5,68% -0,87% 5,8175 5,6031 -10,33% -0,48% 2,2122 2,1901 -8,05% -0,68% 1,2866 1,2130 -12,01% 0,24% 1,4598 1,3625 -11,10% -0,13% 0,7536 0,7462 -11,02% -0,87% 1,8310 1,7430 -12,38% -0,76% 6,0786 5,7864 -13,27%

18.837.008,35 1.750.027,45 4.208.694,61 4.563.843,05 14.381.309,90 30.773.399,93 13.245.946,30 4.717.742,59 4.996.719,77 7.660.508,96 4.374.657,03 1.027.006,70 18.052.171,34 27.338.669,52 1.068.661,71 2.791.703,82 419.325,80 35.986.856,15 577.845,10 42.759.775,98 43.249,07 4.707.613,39 4.498.805,75 1.760.732,18 4.094.750,81 1.473.901,47 41.520.192,31 6.776.619,01 13.828.092,44 46.023.227,26 8.950.692,69 3.381.159,80 14.915.344,86 16.026.383,11 5.034.765,06 1.812.252,28 1.355.306,49 18.493,58 884.284,90 561.182,69 6.277.721,19 5.439.999,11 4.213.925,15 1.233.364,63 8.374.235,06 15.615.249,67 18.775.535,60 15.214.385,99 624.700,46 3.721.571,13 1.539.369,51

-0,83% -0,19% -0,33% -0,03% -0,87% -0,38% 0,22% -0,05% -0,75% -0,15% -1,16% 0,14% -1,13% -1,22% -0,36% 0,03% 1,14% 1,14% 0,95% 0,95% 0,99% 0,99% -1,17% -0,51% -0,82% -0,27% -0,91% -0,23% -0,88% -0,24% -0,91% -0,91% -0,19% -0,19% 1,04% 1,02% 0,14% 1,29% 1,29% -0,01% -1,41% -0,49% 0,02% -1,28% -0,86% -0,52% -0,27% -1,34% 0,76% 0,85% 0,32%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

1.497.455,41 413.617,72 525.779,81 930.918,56 1.290.737,38 2.883.675,05 1.078.905,52 746.787,00 1.968.354,30 1.531.390,95 1.943.673,64 126.012,49 5.528.100,45 7.895.058,44 138.197,99 388.550,00 356,41 30.072,20 554,79 40.980,16 43,99 4.779,40 2.863.257,70 701.884,24 1.587.292,32 573.286,79 31.633.945,44 406.945,76 1.031.461,30 3.741.082,65 12.822.203,37 4.717.558,00 14.595.705,76 15.682.412,31 394.940,52 138.936,37 71.485,02 12.138,18 603.413,58 340.457,33 3.160.848,98 2.700.233,93 1.237.098,44 422.425,72 5.891.448,11 6.173.158,62 3.598.171,40 5.128.349,94 38.169,74 12.953,77 335.565,84

12,5793 4,2310 8,0047 4,9025 11,1419 10,6716 12,2772 6,3174 2,5385 5,0023 2,2507 8,1500 3,2655 3,4628 7,7328 7,1849 1.176,5200 1.196,6800 1.041,5600 1.043,4300 983,0900 984,9800 1,5712 2,5086 2,5797 2,5710 1,3125 16,6524 13,4063 12,3021 0,6981 0,7167 1,0219 1,0219 12,7482 13,0438 18,9593 1,5236 1,4655 1,6483 1,9861 2,0146 3,4063 2,9197 1,4214 2,5295 5,2181 2,9667 16,3664 287,3000 4,5874

13,2083 4,4426 8,2849 4,9515 11,2533 10,7783 12,4000 6,4437 2,5893 5,0023 2,2507 8,2723 3,2655 3,4628 7,7328 7,1849 1.176,5200 1.196,6800 1.041,5600 1.043,4300 983,0900 984,9800 1,6183 2,5839 2,6442 2,6481 1,3125 16,6524 13,5404 12,4251 0,6981 0,7167 1,0219 1,0219 12,7482 13,0438 18,9593 1,5236 1,4655 1,6483 2,0854 2,1153 3,5766 3,0073 1,4356 2,5991 5,3616 3,0483 16,6528 293,0460 4,6103

12,4535 -7,44% 4,1887 -10,20% 7,9247 -5,24% 4,8535 -13,93% 11,0305 -7,71% 10,5649 -5,54% 12,1544 -3,83% 6,2542 4,05% 2,5131 -6,51% 4,9523 -8,90% 2,2282 0,02% 8,0685 -0,25% 3,2328 -4,00% 3,4282 -2,04% 7,6555 -9,07% 7,1849 -12,66% 1.176,5200 -4,05% 1.196,6800 -4,04% 1.041,5600 0,13% 1.043,4300 0,14% 983,0900 2,65% 984,9800 2,67% 1,5555 -0,40% 2,4835 -12,77% 2,5539 -6,31% 2,5453 -8,41% 1,2994 -3,98% 16,4859 -1,92% 13,2722 -4,18% 12,1791 -1,79% 0,6911 -3,60% 0,7167 -3,11% 1,0117 -1,01% 1,0219 -0,44% 12,6207 -11,06% 13,0438 -10,55% 18,7697 -3,57% 1,5236 23,63% 1,4655 23,05% 1,6483 5,49% 1,9464 -2,02% 1,9743 -5,89% 3,3382 -9,17% 2,8321 -4,69% 1,3930 -8,16% 2,5295 -12,30% 5,2181 -9,80% 2,9667 -3,30% 16,0391 -9,95% 287,3000 -1,97% 4,5645 -13,92%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.717.832,85 13.596.405,79 4.678.532,62 174.897.871,77 6.100.296,88 1.756.494,55 4.217.148,53 45.948.226,27 2.362.108,19 40.033.800,46 94.434.669,67 135.918.481,99 3.158.389,13 9.513.023,98 12.410.979,40 109.981.624,56 6.587.307,99 262.326.367,23

1.931.964,96 6,5828 1.052.738,86 12,9153 802.063,38 5,8331 15.119.733,15 11,5675 860.363,97 7,0904 488.955,54 3,5923 758.888,68 5,5570 5.896.329,72 7,7927 376.283,18 6,2775 12.007.409,42 3,3341 23.662.943,60 3,9908 68.371.645,10 1,9879 653.107,30 4,8359 1.759.345,21 5,4071 2.263.233,84 5,4837 29.549.562,12 3,7219 770.948,86 8,5444 106.487.602,89 2,4634

-0,04% 6,5960 6,4511 1,28% 0,01% 13,0445 12,7861 2,33% 0,07% 5,8331 5,7748 1,29% 0,01% 11,5675 11,5675 1,74% 0,01% 7,0904 7,0904 1,83% -0,01% 3,5959 3,5779 1,33% 0,01% 5,5570 5,5014 1,33% 0,04% 7,8005 7,7537 1,57% 0,12% 6,2932 6,2461 2,01% 0,01% 3,3341 3,3341 1,17% 0,01% 4,0108 3,9708 1,90% 0,01% 1,9978 1,9879 1,61% 0,01% 4,8359 4,8117 1,25% 0,00% 5,4071 5,4071 0,36% -0,03% 5,4837 5,4837 1,93% 0,01% 3,7219 3,7033 1,94% 0,00% 8,7153 8,3735 2,01% 0,01% 2,4634 2,4634 2,35%

39.747.555,33 27.597.541,65 25.547.443,28 23.480.070,22 1.187.757,34

3.382.399,05 11,7513 2.332.254,87 11,8330 22.756.271,53 1,1227 21.437.766,44 1,0953 441.442,69 2,6906

0,00% 11,7513 11,7513 0,36% -0,01% 11,8330 11,8330 0,76% -0,01% 1,1227 1,1227 0,69% 0,02% 1,0953 1,0953 1,30% 0,53% 2,6906 2,6906 2,37%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

989.733,43 289.862,68 3,4145 871.622,81 122.195,35 7,1330 9.715.563,83 1.224.417,87 7,9348 33.445.842,85 6.064.634,02 5,5149 48.823.865,31 7.922.039,83 6,1630 16.640.729,18 1.983.558,73 8,3893 8.607.402,48 1.028.897,26 8,3657 4.589.739,41 605.915,51 7,5749 5.113.189,11 656.105,04 7,7932 490.238.363,82 146.435.751,63 3,3478 25.480.074,23 9.070.857,23 2,8090 3.427.761,26 766.249,81 4,4734 47.800.009,96 4.809.555,29 9,9386 26.498.260,41 5.691.142,37 4,6561 11.295.813,10 1.257.640,02 8,9818 8.307.723,10 1.005.207,90 8,2647 8.489.679,18 3.003.622,25 2,8265 17.534.093,60 3.469.172,82 5,0543 2.455.200,17 1.952.090,48 1,2577 25.718.014,31 2.299.656,18 11,1834 6.226.102,18 1.611.580,60 3,8634 16.200.215,83 2.159.694,65 7,5012 9.847.712,50 4.586.849,35 2,1469 10.424.843,91 4.519.697,46 2,3065 674.874,70 120.000,00 5,6240

-0,34% 3,5852 3,3804 -8,73% -2,31% 7,4897 7,0617 -14,05% -1,15% 8,2125 7,8555 -11,42% -1,24% 5,7906 5,4598 -12,03% -1,02% 6,2246 6,1014 -10,01% -0,42% 8,4732 8,3054 -10,23% -0,37% 8,5121 8,2820 0,90% -0,28% 7,7075 7,4992 -1,06% -0,35% 7,9296 7,7153 0,46% -1,58% 3,3478 3,3478 -8,24% -0,61% 2,8090 2,7809 -4,68% -0,77% 4,5405 4,4287 -10,25% -2,01% 9,9386 9,8392 -11,75% -0,76% 4,6561 4,6095 -3,87% -0,80% 8,9818 8,8920 -4,24% -0,71% 8,2647 8,2647 -6,14% -1,08% 2,8265 2,7982 -3,88% -1,54% 5,2059 5,0038 -9,89% -1,78% 1,3583 1,2577 -12,75% -0,47% 11,2952 11,0716 -10,45% -0,44% 4,0566 3,8248 -4,30% -1,15% 7,6512 7,5012 -8,19% -1,49% 2,1791 2,1469 -10,59% -0,85% 2,3296 2,2834 1,09% -2,26% 5,6802 5,5678 -10,89%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

864.397,50 8.736.451,86 2.524.082,77 2.089.779,64 792.589,06 12.122.798,03 1.745.972,14

150.492,23 3.386.334,78 975.604,88 447.017,17 511.765,39 6.612.520,27 252.189,43

5,7438 2,5799 2,5872 4,6749 1,5487 1,8333 6,9233

-1,83% -1,55% -0,45% -1,15% -1,47% -0,13% -0,35%

5,8012 2,5799 2,6648 4,8151 1,5564 1,8379 6,9233

18.336.740,51 6.466.092,14 4.164.327,06 2.231.560,70 1.718.733,60 11.883.814,23 45.081.752,57 35.912.723,40 22.412.517,34 36.235.496,22 1.237.801,01 8.051.269,21 1.621.191,16 659.891,87

1.094.409,84 577.347,31 359.432,59 202.286,25 316.085,33 1.618.445,04 4.194.223,72 5.835.252,17 8.401.777,12 3.358.449,24 341.885,17 3.135.412,15 171.528,15 69.577,59

16,7549 11,1997 11,5858 11,0317 5,4376 7,3427 10,7485 6,1544 2,6676 10,7894 3,6205 2,5679 9,4515 9,4843

-0,30% -0,15% -0,02% -0,40% -0,38% 0,09% -0,15% -0,29% -0,91% -0,56% -0,66% -0,56% -0,64% -0,64%

17,5926 11,7597 12,1651 11,5833 5,5464 7,4161 10,8560 6,1544 2,7076 10,7894 3,7653 2,6449 9,4515 9,4843

16,5874 10,9757 11,3541 10,8111 5,3832 7,2693 10,6410 6,0929 2,6409 10,7355 3,5843 2,4909 9,4515 9,4843

3,6302 15,5069 9,3332 7,7171 9,7684 7,0423 16,8785 10,7276 3,5966 8,2070 2,8224 0,8049 0,8344 0,8433 0,8754 0,8517 10,0523 10,1299 14,5751 10,1521 3,1309 3,0079 2,9024 2,5841 9,4160

3,4227 -5,82% 14,6208 -3,21% 9,1484 -10,40% 7,5643 -6,98% 9,5750 -0,24% 6,9029 -4,21% 16,5443 -11,32% 10,4121 -5,76% 3,5606 -7,34% 8,1249 -6,21% 2,7942 -7,45% 0,7969 -7,74% 0,8344 -7,29% 0,8264 -10,63% 0,8754 -10,23% 0,8349 -10,64% 9,9015 -4,13% 10,1299 -3,79% 14,3565 3,94% 9,9511 -4,13% 3,1152 -9,09% 2,7215 -6,37% 2,6260 -9,53% 2,4118 -5,44% 9,2072 -5,42%

5,6864 -10,98% 2,5670 -8,36% 2,5096 -1,96% 4,5814 -11,51% 1,5425 -9,58% 1,8287 -8,89% 6,9233 -8,35%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

-3,30% 0,49% 1,07% -2,15% -2,63% 6,36% -0,77% -3,61% -2,43% 2,15% 0,70% -1,42% -5,00% -4,79%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

14.109.926,29 4.081.256,32 4.779.436,34 323.624,27 27.364.328,34 2.961.263,31 26.519.025,29 3.470.767,43 48.145.432,85 4.977.990,96 21.612.844,14 3.099.660,61 60.790.187,46 3.637.642,19 6.186.687,21 588.240,15 4.617.230,56 1.283.760,14 14.952.114,37 1.821.870,99 43.219.562,18 15.313.078,10 44.157.084,84 54.863.001,52 51.897,15 62.196,77 34.532.473,75 40.950.230,43 16.002.388,72 18.279.089,61 28.046.742,60 33.256.690,29 841.815,26 83.743,23 1.012.990,96 100.000,00 912.100,66 62.579,25 274.881,38 27.347,04 1.001.514,03 319.883,13 39.360.338,02 13.739.537,66 3.261.274,94 1.179.836,62 1.984.760,15 806.484,94 3.187.359,29 343.584,19

3,4573 14,7685 9,2408 7,6407 9,6717 6,9726 16,7114 10,5173 3,5966 8,2070 2,8224 0,8049 0,8344 0,8433 0,8754 0,8433 10,0523 10,1299 14,5751 10,0516 3,1309 2,8647 2,7642 2,4610 9,2768

-0,37% -0,52% 0,56% 0,26% -0,28% 0,15% 0,20% 0,50% 0,05% -0,03% 0,02% -0,06% -0,06% 0,25% 0,24% 0,24% -1,03% -1,03% -1,90% -1,03% -0,45% -0,05% 0,05% -0,75% -0,59%

12.010.594,36 1.108.743,90 61.357.172,05 27.874.588,81 36.191.892,30 43.126.151,22 1.954.204,82 4.272.480,16 2.541.614,42 15.640.226,81 4.955.559,89

3,5195 9,7226 9,0939 8,6591 3,1519 1,0374 1,0525 8,4343 3,0559 1,9237 9,9753

0,21% 3,5547 -0,03% 10,2087 -0,05% 9,0939 -0,06% 8,6591 0,26% 3,1519 0,07% 1,0374 0,08% 1,0525 -0,20% 8,6030 -0,23% 3,0559 -0,47% 2,0199 -0,13% 10,1000

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

3.412.558,37 114.037,97 6.747.056,51 3.219.107,12 11.482.599,47 41.570.653,29 1.856.726,10 506.558,53 831.703,34 8.130.420,78 496.783,95

3,4843 9,6254 9,0030 8,5725 3,1204 1,0270 1,0525 8,4343 3,0406 1,8852 9,9005

-4,28% -3,87% -1,23% -3,28% -3,44% -3,58% -3,37% -6,03% -4,29% -8,24% -3,66%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

7.215.497,31 2.740.243,85 2.338.676,21 1.777.786,93

702.280,42 10,2744 910.525,97 3,0095 550.934,71 4,2449 173.191,04 10,2649

916.440,56 43.398.840,67 867.780,90 73.036.908,41 43.112.042,53 37.889.640,84 585.444,77 230.385,73 2.140.845,42 3.072.374,04 637.376,75 4.214.052,64 655.815,39 1.280.204,51 514.928,71 125.309.400,44 670.597,37 37.150.560,92 27.855.644,70 22.072.525,74

831,59 1.102,0400 4.195.007,75 10,3454 111.806,83 7,7614 9.429.544,24 7,7455 5.907.214,88 7,2982 4.719.391,65 8,0285 68.532,49 8,5426 26.239,55 8,7801 250.569,51 8,5439 368.237,61 8,3435 73.493,64 8,6725 495.169,80 8,5103 73.757,96 8,8915 152.550,29 8,3920 58.587,46 8,7891 15.547.987,70 8,0595 78.658,55 8,5254 5.580.940,39 6,6567 2.567.649,76 10,8487 2.026.532,33 10,8918

0,05% 10,2744 10,1717 0,21% -0,08% 3,0998 2,9192 0,32% -0,06% 4,3722 4,1176 0,37% 0,22% 10,3675 10,1879 -0,55%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

-1,82% 1.102,0400 1.102,0400 -0,55% 10,3454 10,1385 -0,06% 7,7614 7,6838 -0,06% 7,7455 7,6680 -0,17% 7,2982 7,2982 -0,14% 8,0285 8,0285 -0,01% 8,5426 8,3717 -0,01% 8,7801 8,7801 -0,01% 8,5439 8,3730 -0,10% 8,3435 8,1766 -0,10% 8,6725 8,6725 0,00% 8,5103 8,3401 0,00% 8,8915 8,8915 -0,13% 8,3920 8,2242 -0,13% 8,7891 8,7891 -0,23% 8,0595 7,8983 -0,23% 8,5254 8,5254 0,06% 6,6567 6,5901 0,06% 10,8487 10,6317 0,05% 10,8918 10,6740

-2,59% 2,35% -2,36% -2,35% -2,12% -2,66% -4,35% -3,73% -4,35% -0,53% -0,29% 1,25% 1,50% -1,24% -0,78% -0,88% -0,86% -3,59% 1,41% 1,10%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4448 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,881 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,459 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1183 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .115,91 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2116 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,7965 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4074 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3573

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3777

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3302

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4458 .........................................................1,4438 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88162 .......................................................0,88038 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4642 .........................................................7,4538 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1247 .........................................................9,1119 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,99 .........................................................115,83 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2124 .........................................................1,2108 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,802 ...........................................................7,791 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4084 .........................................................1,4064 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3583 .........................................................1,3564

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TETAPTH 15 IOYNI√À 2011

∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 16 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë ¢∂À∞ªμ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂, ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “∞ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÀÁÚÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ∂·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜”.°È· ÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ.∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÎÚÔÒÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏϘ ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›Û˘ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. H ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË, Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”, Û ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∏ ¢∂À∞ªμ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÈÏÔÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Èı·Ó‹˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ¯ÒÚÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ·Ú·ÛÙ› Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú·‰¿Î˘, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ “¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ŒÚÁˆÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÀÁÚÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 2000/60”, ÂÓÒ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00 Ì.Ì., ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ë Δ¯ÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¢∂À∞, Ì ı¤Ì·: “¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∂ÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚ›Ô‰Ô 2011 - 2012”.

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÌÂϤÙË πˆÏÎÔ‡ ∏ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ı· ÂÁÎÚÈı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô‰ÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÓÔ‰ÚÔÌ‹ÛˆÓ. - ÕÌÂÛ˜ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ, ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·Ï·Ù‡ÓÛÂȘ Ô‰ÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. - ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙÔ Â·Ú¯È·Îfi Î·È ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÂϤÙË Û‹Ì·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÌÂϤÙË Û‹Ì·ÓÛ˘ (ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê˘) Î·È ÌÂϤÙË ¿ÚÛ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ÷ӛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 170.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÌfiÓˆÛË ‰ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 2Ô & 3Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ËÈ·Îfi ™Ù·ıÌfi “¡ÂʤÏË” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ 2Ô˘ & 3Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ μfiÏÔ˘ (Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ - √ÁÏ. √ ¡ËÈ·Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ “¡ÂʤÏË” ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °. ¢‹ÌÔ˘ - ∂ÈÛÎÔ‹˜.

™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ∫Δ∂§

¡¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û ∫·Ù˯ÒÚÈ - ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ªÂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

ª

ÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∞ӷηÛÈ¿˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˘, ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ Î·È ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÔÏÏÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 4 ÚÔ˜ ∫·Ù˯ÒÚÈ - ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÂÂȉ‹ ÙË ıˆÚ› ·Û‡ÌÊÔÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ÕÌÂÛ· Û˘ÁÎÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜, ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ¤Ï·‚·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ. “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜, fiˆ˜ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ› ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂχıÂÚË Î·È ¿ÓÂÙË ÌÂٷΛÓËÛË. ∏ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ı· ʤÚÂÈ Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ô˘ ‹‰Ë ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, fiÔ˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ , ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ◊‰Ë, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͇ÚÂÛ˘ χÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ¡. ªfiÛ¯Ô˘ Î·È °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ∂˘Ù. ª·ÚÁ·Ú›ÙË - ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∑ÁÚÔ˘Ì¿ÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È Ó¤·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, “Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ οı ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÏËÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‹ Δ∞Ãπ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. “∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Û·ÊÒ˜ Î·È ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï˘ËÚfi, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ·Û¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜

ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, fiÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÔÓÙ·È, Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜, Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Ì οı ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ Î·È ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ ‰›Î·È· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡.

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË «Vertical» √È Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË “Vertical” , Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·.√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη, ÎÔÈÓ‹ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë fiÏË Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ȉ·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. “Œ¯ÂÈ ÛÙËı› ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο “Ì·ÁÈÎfi” ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜ (μfiÏÔ˜ - ¶‹ÏÈÔ) Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Û οı ÂÈÛΤÙË. °È· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ‚fiÙÛ·Ï· ·fi ÙȘ ηٷÁ¿Ï·Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ì·˜...”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ›‰È· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ª¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Vertical” ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠̠οı ÙÚfiÔ, Ì οı ̤ÛÔ, οı ÂÈÎfiÓ·,

Á‡ÛË, Ì˘Úˆ‰È¿, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. °È’ ·˘Ùfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜ “ÔÌÔÚÊȤ˜” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Û ηٷχ̷ٷ, ̤ۈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÔÈο Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÔÈ ΔÔÈÎÔ› °˘Ó·ÈΛÔÈ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

“∏ ¢‹ÌËÙÚ·”. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë ·‰È¿ÏÂÈÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ª¤Û· ·fi ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÒıËÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË”.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ π∫∞ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ “•¤ÓȘ ∑¢˜” ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ “›̷ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ‰È·ÊˆÓԇ̠̠ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿”. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˘ÔηٿÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈ̘ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∑ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·ÛÙ·Ï› ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ‰˘Ó·ÌÈο ‰›Ï· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ΔÂÚ„Èı¤· °Ô‡Ó·ÚË Î·È ÙÔÓ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ı. ª·ÚÔ‡Ù·.

¡¤· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ∞ӤϷ‚ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ηı‹ÎÔÓÙ· Ë Ó¤· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¡ÙfiÓÙÔ˘. ∏ Î. ¡ÙfiÓÙÔ˘ ÂÂϤÁË ·fi ÙÔ ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÔÚıÔ‰ÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi Î. ªËÓ¿ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ˘Ô„‹ÊÈ· ÌfiÓÈÌË ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ı· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ¶√™∂À¶π∫∞, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∞¢∂¢À.

∏ Ó¤· ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢.∫.ª. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË 9 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Û ÛÒÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Ó¤· ‰ˆ‰ÂηÌÂÏ‹˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∞ı·Ó·Û›· ∫·ԇϷ, ŒÊË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™Ù·Ì¿ÙË μ·ÎԇϷ, ∂ÈÚ‹ÓË °ÎÈÔ˘Ï¤Î·, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÚÁ·Ú›ÙË, πˆ¿ÓÓË Δ¤·, ™ˆÎÚ¿ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤ÙÚÔ ™Ô‡ÚÏ·, μ›Î˘ ª‹ÙÚÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ÓÙÒÓË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢.∫.ª. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎϤ¯ıËΠÔÌfiʈӷ Ô ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ë ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Î. ∞ı·Ó·Û›· ∫·ԇϷ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ë ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ŒÊË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌ. º·ÛԇϷ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ - ™‡Ì‚. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ. 6972-295083 ΔËÏ. & Fax 24213-03859 E-mail: hrfasoul@hol.gr


30 ¶··ÙfiÏÈ·˜

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË μfiÏÔ˘-™Ì‡ÚÓ˘ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙËı› Î·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™Ì‡ÚÓ˘ ˘ÂÚÙÂÚ›, Â›Û˘, Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ §·˘Ú›Ô˘ - ™Ì‡ÚÓ˘, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ÓÎfiÓ· ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· - μfiÏÔ˜ - ™Ì‡ÚÓË Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ÓÎfiÓ· - ¶¿ÙÚ· §·‡ÚÈÔ - ™Ì‡ÚÓË. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Î·È Ù· ÊÔÚÙ›· ·fi μ·ÏοÓÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ μfiÏÔ ·Ú¿ ÚÔ˜ §·‡ÚÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·’ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™Ì‡ÚÓ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È ÁÈ· ηı·Ú¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ̤ۈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂȉÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó, ¤Ú· ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ, Î·È ÂÈ‚¿Ù˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ (Û˘ÓÔÏÈο ‰È‹ÌÂÚ˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË), ÂΉÚÔÌ›˜ ÚÔ˜ Ù· ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ·Ú¿ÏÈ·, ηıÒ˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Ú›˙˜” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â› 25 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì Úfi¯ÂÈÚÔ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞ÓÙ› Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÚÒÙ· Ù· ÊÔÚÙ›· Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ÏÔ›·, fiÏÔÈ (ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÌË) ÂÎÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ï¿ıÔ˜ ·ÊÂÙËÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ ÏÔ›Ô˘! ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - ™˘Ú›·˜, ·Ú’ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÁÈ· Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Û‡Ó‰ÂÛË. √È ‰Â ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·fiÂÈÚ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ‹Ù·Ó, ·ÊÔ‡ η̛· ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‹ Ì›· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÌÂϤÙË Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ...” . ∞ÎfiÌË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ηı›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ (‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¢‹ÌÔ˜, √§μ) ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì ˘‡ı˘ÓÔ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞Û›·˜, ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - ™Ì‡ÚÓ˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ÔÏÏ·Ï¿ ˆÊ¤ÏÈÌË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡ÙfiÏÈÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ¢/ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÚÂÓ¤‚Ë ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÈ ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ ∂.√. ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ηÙÂ›ÁÔ˘Û·˜ ·Ó¿Á΢, ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË Î·ıÈ˙‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∑·ÁÔÚ¿˜∫·Ú¿‚ˆÌ·-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” (Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 79.450,00ú ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞) Î·È ÛÙËÓ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 48Ô ¯ÏÌ Ù˘ ∂.√. μfiÏÔ˘-¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘-∑·ÁÔÚ¿˜-•Ô˘Ú›¯ÙÈ-∞’º¿ÛË (Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 117.500,00ú ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞). ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fi ÙÔ 2004 Δ¯ÓÈ΋ ŒÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ π°ª∂ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ë ¢/ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤ıÂÛ Û Áˆ٤¯ÓË Ì˯·ÓÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰··ÓÒÓ, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ô‰fiıËΠÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 5.945.152,00ú” .


31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÔÊÈ΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· ∞ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÙË Û·ÏÌÔӤϷ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∞fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·˘ÙÔ„›Â˜ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘, ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ηٷӷÏÒıËηÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi “̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›¯Â Û·ÏÌÔӤϷ οÔÈÔ ·fi Ù· ˘ÏÈο, Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÌËı¢Ù› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¢ı› Ë Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ë ÔÔ›· ‰fiıËΠÁÈ· Ê·ÁËÙfi” . ∂›Û˘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›¯Â Û·ÏÌÔӤϷ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÎÙÒ ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÂÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ™ÒÌ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÓÔÛËχıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÚÔÊÈ΋ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·, ÂÓÒ Û ‰‡Ô ÂÓÙÔ›ÛıËΠÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ Û·ÏÌÔӤϷ˜.

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ¶√ªπ¢∞ ÁÈ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· “§ËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË ı·Ó¿ÙÔ˘” ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ” ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (¶√ªπ¢∞). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. §›· ∫Ú·Ù‹Ú·, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶√ªπ¢∞ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ “Ë ¶√ªπ¢∞Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÊfiÚˆÓ, Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, Ù¤ÏË Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô˘‰Â›˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·, ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘„ËÏ‹” .

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ÌÂ∞ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË ªÂ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞.ÌÂ∞. ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂıԉ‡ÙËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ∞ÌÂÂ∞ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ. “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯Ù› Ô ÚÔÓÔÈ·Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi Û·ÊÒ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ·Ú·¯ÒÚËÛ˘” .

∂§§∏¡√°∞§§π∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ §∂™Ã∏ μ√§√À §¤Û¯Ë ∞Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÛÙ· °·ÏÏÈο Στη §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) στις 16-6 στις 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· σας περιμένουμε όλους λίγο ή πολύ γαλλόφωνους σίγουρα όμως γαλλόφιλοι και φίλοι του βιβλίου! Η Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Μαίρη Γαβαλά

Η Πρόεδρος της Λέσχης Βόλου Συνδέσμου Βόλου Μαρία Γαλανού

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος Γεωργιάδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αθήνας και η ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ του Γεωργίου και της Βασιλικής, το γένος Μιχοπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αθήνας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστώ θερμά το γιατρό γυναικολόγο κ. ™Δ∂§π√ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª∞Δπ√À, τον αναισθησιολόγο κ. ∞¡Δø¡√¶√À§√, την παιδίατρο κα ª∞ƒ°∞ƒπΔ√¶√À§√À για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της κύησής μου, καθώς και για την καλή έκβαση του τοκετού μου. Επίσης ευχαριστώ τους διευθυντές της κλινικής “ΑΚΕΣΩ” κ. ∫∞ƒ∞™Δ∞£∏, κ. ∞Ωº∞¡Δ∏ και κ. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√¶√À§√ για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράστασή τους. ΑΘΗΝΑ ΛΙΑΠΟΥΔΗ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (242) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 120 τ.μ., καινούργιο, διαμπερές, τζάκι, 2 w.c., αυτόνομη θέρμανση με φ/α, πάρκιν, 4ος όροφος, Βασσάνη 103-105, περιοχή Μεταμορφώσεως. Ενοίκιο 450Ε. Πληρ. τηλ. 6932 840538. (421) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εκθεσιακός χώρος 150 τ.μ., ισόγειος και το υπόγειο 150 τ.μ. επίσης κτίριο 300 τ.μ. με μεγάλες πόρτες όλο μαζί ή χωριστά, επάνω στη Λαρίσης 214 Β, πρώην SEAT. Τηλ. 6972-030140. (841) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π καταστήματα: 1) Κωνσταντά με Κουντουριώτου γωνία, ισόγειο 100 τ.μ., με 2 w.c. και υπόγειο 120 τ.μ. με κυρίως μπάνιο. 2) Ελλησπόντου 78-Ιασονίδη, 67 τ.μ., ισόγειο και 67 τ.μ. υπόγειο. Πληροφορίες τηλ. 6977 895959. (480) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) Διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, διαμπερές, επιπλωμένο ή μη, 2 υ/δ, κουζίνα-καθιστικόσαλόνι-τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση φ/α, κοινόχρηστα, χωρίς πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. 24210 51102, 6977 231857. β) Δύο γκαρσονιέρες 30 τ.μ., μία μεζονέτα 45 τ.μ., καινούργιες, επιπλωμένες, ατομικό φ/α, αιρ-κοντίσιον, Δεληγιώργη 155. 24210 51102, 6977 231857. (562)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ∞ƒΔ√¶√π∂π√ στο Βόλο με 30 χρόνια συνεχή λειτουργία με μεγάλους βοηθητικούς χώρους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978487915. (433)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ., 1ου ορόφου, διαμπερές, σε πολύ καλή κατάσταση κατασκευής ’84, 2 υ/δ, κουζίνα-καθιστικό, σαλόνι, τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση φ/α, κοινόχρηστος χώρος, πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. 24210 51102, 6977 231857. (563)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ., στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (244)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση αρτοποιείου, πλήρως εξοπλισμένο, με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6937261556, ώρες 6-9 το απόγευμα. (445)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π εις Στεφανοβίκειο μονοκατοικία 130 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 6977 336039. (549)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (234)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (249)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. σε οικόπεδο 650 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και όλες τις σύγχρονες ανέσεις, αποτελούμενη από χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, μπάνιο, επιπλέον βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος. Το οικόπεδο έχει Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (225)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιακό αυτόνομο κατάστημα 82 τ.μ. στην Κ. Γατζέα, πρόσωπο στη θάλασσα, ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (226)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες γειτονιές της Ν. Ιωνίας και με πρόσωπο σε δρόμο χαμηλής όχλησης οικόπεδο 170 τ.μ. με σ.δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (227)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετικής θέσης προβολής επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφανείας καταστημάτων και γραφειακών χώρων 760 τ.μ. δυνατότητα κατάτμησης των καταστημάτων, πολύ καλή επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (228)

¶ø§∂πΔ∞π ωραιότατο οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (229)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 165.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (247)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο στην Αγ. Παρασκευή Βόλου 600 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 24280 92671, 6977 440667. (504)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (236)

¶ø§∂πΔ∞π ∞°ƒπ∞-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (καφέμπαρ-πιτσαρία) 180 τ.μ. μπροστά στην παραλία. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947998278 (502)

¶ø§∂πΔ∞π ∞º∏™™√™-κτήμα 4.300 τ.μ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα πριν το Δέλτα της Αφήσσου. ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947998278 (503)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 4άρι (μεζονέτα) 113 τ.μ., με ατομικό λέβητα φυσ. αερίου, τζάκι, θέση στάθμευσης, αποθήκη, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, θωρακισμένη πόρτα, διαμπερές, στη Δ. Γεωργιάδου.

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 3άρι, 66 τ.μ., με τζάκι, ατομικό λέβητα φυσ. αερίου, θέση στάθμευσης, αποθήκη, θωρακισμένη πόρτα, διαμπερές, στη Δ. Γεωργιάδου. Τηλ. 6976 800150. (500)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (839)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˚Ó¿ - ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 2421022824 ÎÈÓ. 6982479991-6973585390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 110 τ.μ. καινούριο 5ου ορόφου γωνιακό ρετιρέ με 3 υ/δ, μπάνιο, w/c, πάρκιν, αποθήκη και ανεξάρτητη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου. (281)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞¡∞§∏æ∏. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚÔ‡˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi˜ Î·È ·Ôı‹ÎË. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1962. ΔÈÌ‹ 100.000∂(μ√-175892) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√196557) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂(μ√193978) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 68.000∂(μ√-203445) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™. ¢. 0, 8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000∂(μ√199990)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130. 000(μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135. 000(μ√200844) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 2˘/‰, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000∂(μ√199989) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203365) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√-204170) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 1990, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (BO198133) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√202536) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√201954) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 200ÙÌ , ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜, 3 Ì 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, play room, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√190441μ√190438) ∞¡∞§∏æ∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 95ÙÌ, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-183388) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-207012) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 74 ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 165.000(μ√200606) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ηÏÔÚÈʤÚ, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 83.000(μ√-204354) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 195.000(μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 90ÙÌ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·˘Ï‹ A/C, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 147. 000(μ√207442) ∫∞§§π£∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 185ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 Ù˙¿ÎÈ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ·Ô ÁÚ·Ó›ÙË, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√-177169) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 182.000(μ√-206654) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116 ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985. ΔÈÌ‹ 115.000∂ (μ√-168849) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì ·Ôı‹ÎË, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-207366) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√-205527)-¶∂ ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 90ÙÌ, 2À/¢, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1978. ΔÈÌ‹ 92.000∂ (μ√-205924) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, 125ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√-205756)

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂(μ√199783) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 76.000(μ√-205341) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 39, 8ÙÌ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 36.000(μ√-207544) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000∂(BO175152) ¡∂∞¶√§∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, 106 ÙÌ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√199628) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂(μ√199996) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000(μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 145.000(μ√194819) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√194822) ¡∂∞ πø¡π∞. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26, 26ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√208178) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58, 26ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-208179) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114, 80ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√208181) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹s 2005, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂(BO-183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 240.000∂(μ√-191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2˘/‰, ·ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000∂(μ√-193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂(BO-194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000∂(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 114ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 72, 5ÙÌ Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 14ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√207367) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù. Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÓÙ˜, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 95.000∂(μ√-198778) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2010, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 89.000∂(μ√-191764) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109ÙÌ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-205930) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√-207881) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË 12 ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 132.000∂(μ√207269)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂(μ√-205945) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∞Ôı‹ÎË ˘fiÁÂÈ·, 70ÙÌ. ΔÈÌ‹ 24.000∂(μ√-207015) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81, 28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000∂(μ√-207009) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 53, 62ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’11 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 80.000∂(μ√208165) √•À°√¡√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 104ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(207672)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 127ÙÌ, ·fi ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·,

Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc. ΔÈÌ‹ 250.000∂(μ√194762) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74ÙÌ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-187524) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂(BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√-198130) §∂Ãø¡π∞ (¶ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 110.000∂(μ√199738) ª∞§∞∫π. √ÈΛ· 65ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√191619) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 210.000∂(μ√192822) ¡∏∂™ ª∞°¡∏™π∞™. ∫·ÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√-203725) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√-203835)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™. ¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√-206182) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 850ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-203785) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 48.000∂(μ√ 191905) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000∂(BO194017) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 95.000∂(BO197534) ∞°π√™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ, ™. ¢ 2, 1, ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 155.000∂(μ√205800) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72.000∂(μ√204905) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 440ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÁˆÓÈ·Îfi, ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ï·Ù›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂(μ√202685) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√200496) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000∂(μ√206981) ∞§À∫∂™ (™ˆÚfi˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 617ÙÌ ™. ¢ 0, 4, Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000∂(μ√201157) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 520ÙÌ , Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™. ¢ 0, 8, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚›Ï· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-207930) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂(BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂(BO190143) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 490.000∂(μ√201158) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂(μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ™. ¢ 0, 8, Â›‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√-207051) ¡∂∞¶√§∏. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4. 020 ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Â›‰Ô, ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√203158) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÙڛʷÙÛÔ, Ì ™. ¢ 0, 8 Î·È ™. ∫ 60%. ΔÈÌ‹ 140.000∂(μ√-207623) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 465, 42ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5. ΔÈÌ‹ 160.000∂(μ√-207785) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 405, 13ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-207786) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 6, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ™. ¢, 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË, Â›Â‰Ô Ì ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. (μ√-207789) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, Ì ™. ¢ 1, 2 ‹ 1, 6 ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ 16, 5Ì. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√-207791) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 312ÙÌ, ™. ¢ 1, 2 Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 200ÙÌ, ΋Ô˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 130.000∂(μ√-207118) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ, ™. ¢ 2, 1 Ì ·Ï·È¿ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90. 000(μ√201897) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√191868) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1. 100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(BO-190512) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂(μ√-204906) (239)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ

ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 6ÛÙÚ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 5ÛÙÚ & 31,5ÛÙÚ ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ , ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ , ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ÃÒÚ· √È˘ ·ÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓ˜ 75ÙÌ, ÃÒÚ· ¶¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 70ÙÌ & 120ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ

¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á.ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ , ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ∞Á.¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ· - √˘˙ÂÚ›, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ (266)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞-

Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡ Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. 10. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., ¶·Á·ÛÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ÂÏȤ˜, Ì ÓÂÚfi Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ 200.000 ∂. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (267)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì

·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 45ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·.ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 4) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ , ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 7) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 8) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ , ·Ôı‹ÎË , Ù˙¿ÎÈ, Ì ı¤· ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. 9) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 45.000ÙÌ Î·È 9.300ÙÌ Î·È 5.000ÙÌ Â› ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Â¿Óˆ ÌÂÚÈ¿ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 10) ¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ Lidl Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 1992 Ì ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 11) ÕÓ·˘ÚÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· ‚Ô˘Ófi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 12) ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 232ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 195ÙÌ Û˘ÓÙ 2,4. ΔÈÌ‹ 250.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5)√ÈÎfiÂ‰Ô 280ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 6) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·-

˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2)¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3)¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 4)¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. 5)¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ.ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °È· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫·ÚÙ¿ÏË Ì °·˙‹. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ Ì 2wc Î·È 2ÎÔ˘˙ÈÓ˜ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û·È˙fiÓ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 3,000 ∂. 3) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ , ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· °·˙‹ Ì ™˘Ú›‰Ë. ΔÈÌ‹ 250 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤· , ‰ÚfiÌÔ , ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 2) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3350ÙÌ . ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 20.000 ∂. 4) ∑ÂÚ‚fi¯È· ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË Ì ·˘Ï‹ ÁˆÓȷ΋. ΔÈÌ‹ 10.000 ∂. 5) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂ (269)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 24ˆÚË Ê‡Ï·ÍË 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 91 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞/C. ¢›Ï· Û ¿ÚÎÔ. 115.000∂ μ√§√™ ñ ¢›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,7 Ì ÁˆÓÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ· 114 Ù.Ì. Î·È 93 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

(233)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, w.c., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ·Ôı‹ÎË. 160.000∂ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û‡Á¯ÚÔÓË Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 195.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ∂ø™ 100.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô, Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 90.000∂ μ√§√™: ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 w.c. 68.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 70 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ Ì w.c. ΔÈÌ‹ 75.000∂ ™∫π∞£√™: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 100.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 68 Ù.Ì. Ì 68 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 550∂ / Ì‹Ó·. 158.000∂ ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77 Ù.Ì. Ì w.c. Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5%, ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· mini market. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì w.c. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì w.c. 80.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô 80 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 110.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ñ πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ªÂ 4,5% ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 426 Ù.Ì. 430 Ù.Ì. ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, 22 ÎϛӘ, Û·ÏfiÓÈ, ·›ıÔ˘Û· ÚˆÈÓÔ‡, cafe - bar, parking. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô 197 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w.c, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· & ¿ÚÎÈÓ. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 261 Ù.Ì. & 162 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 53 Ù.Ì. & 53 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™ ñ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ñ ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 170 Ù.Ì. 1000∂ ñ ∫∂¡Δƒ√: ™Â ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô, ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. 600∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰.

ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì w.c, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô, 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ (270)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - 96 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 102 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ì ·/ı Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˜, Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 118 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. - 57 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 37 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 1Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. (271)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (οو ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË 650 ∂. - √͢ÁfiÓÔ, 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚·Ì̤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, a/c, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 500∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ (ΤÓÙÚÔ), ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, 700∂. - ¶·Á·ÛÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 114 Ù.Ì., Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 900∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì.-57 Ù.Ì.-31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. - ¶¿Óˆ ·fi Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300 Ù.Ì., ʈÙÂÈÓfi˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜, 650∂. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÔÓÔηÙÔÈ˘ - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 150.000∂. - ¡¤· πˆÓ›· (¿Óˆ ·fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹ Î·È ·Ó·ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ, 130.000∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÔÈΛ· 233 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 250.000∂. - ªËϛӷ, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ÈÛfiÁÂȘ ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376 Ù.Ì., 15Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 65 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 125.000∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) 4¿ÚÈ, 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 130.000∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000∂. - ¡¤· πˆÓ›· (ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜) 2¿ÚÈ, 51 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, 60.000∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - √͢ÁfiÓÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4ÂÙ›·˜, 235.000 ∂. - ∫·ÏÏÈı¤·, 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 6ÂÙ›·˜ Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, 80.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 6.500 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 237,50 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 150.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û 9Ì. ‰ÚfiÌÔ, 90.000∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ¯Ù›ÛÌ·, ™.¢. 2,1, 160.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜ (¶Ï¿Î˜), ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 209 Ù.Ì., 75.000 ∂. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 852 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 75.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·, ¯Ù›˙ÂÈ 500

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 110.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.177 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 120.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 925 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 90.000∂. - ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.400 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 220.000∂. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂, 100.000 ∂. - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (273)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (274)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (276)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì.

78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (277)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (278)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942-400653, 6947-302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Δ∂™™∞ƒπ∞ °. ¢‹ÌÔ˘ 115 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· 10ÂÙ›·˜ Î·È parking. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (279)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂.

°¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (280)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 18. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 19. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 20. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 21. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 22. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 23. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 25. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 21. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 23. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º 55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. ÌÂ

180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø 99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 17. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 19. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 20. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¢24 23. §·Ú›Û˘ ·) ηٿÛÙËÌ· 400ÙÌ. Û 1.000ÙÌ.ÔÈÎfi‰Ô, ‚) ηٿÛÙËÌ· 150ÙÌ., Á) ηٿÛÙËÌ· 60ÙÌ. ∂10 24. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô 120ÙÌ. ∂10 25. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂10 26. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (252)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (253)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (254)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000.

¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ¡. πˆÓ›· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. 140.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 120.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚÔÊ/ÛÌ· 70 Ù.Ì. 65.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (255)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂.

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (257)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂.

3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (258)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (259)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.) ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (261)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜-¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜-ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜-ÎÙ‹Ì· 4.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÚÈÓ ÙÔ ‰¤ÏÙ· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (262)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. 24. ∏Ì/ÁÂÈÔ ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 50 Ù.Ì., 13.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 5Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰.1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. √ÁÏ-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 126 Ù.Ì. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 9. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 12. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 13. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 14. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·, 80.000∂. 2. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì. Ì ı¤·. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Î·È 1.000 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ı¤·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 110.000∂. 6. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ΔÛ·Áηڿ‰· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË, 30.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 50.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ., ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ÛÙÚ., 50.000, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 10. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 18 ÛÙÚ., 200.000∂. 11. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, 22.000∂. (263)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο.

Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. Βόλος, Καλλιθέα 235 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8. Αγ. Αναργύρους, 116 τ.μ. γωνιακό. ΚΤΗΜΑΤΑ μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Αγιόκαμπο, 2.900 τ.μ. εντός οικισμού με θέα τη θάλασσα στο κέντρο, δίνεται και τμηματικά. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (264)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 3¿ÚÈ, 87,50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ·˘Ù. Ê/·-parking, pilotis, 110.000∂. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 80.000∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 80.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 3¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÈÛfiÁÂÈ· 28 Ù.Ì., ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ™˘Ú›‰Ë (οو ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÌÈÛıˆÌ¤ÓË 180∂, ·ÓÙ› 26.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 3. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌfiÓÔ 125.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 6. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Î·È 114 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. º.∞., parking, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·fi 1.500 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 120.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. 4¿ÚÈ 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ·˘Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, 2 w.c., parking, 215.000∂. 8. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 9. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 210.000 ∂. 2. Ανώγειο 105 τ.μ., διπλοκατοικίας, Περραιβού-Αχιλλοπούλου, μόνο 100.000Ε. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 15,50 Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 88.000∂ Î·È 444 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 21,6, ·ÓÙ› 135.000∂ ÙÔ ÌÈÛfi 70.000∂. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 5. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 300 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ 13 Ê¿ÙÛ·, 110.000∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 7. ª¿Ú·ıÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 327 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 70.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 160.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-™˘Ú›‰Ë, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 67 Ù.Ì., ·ÓÙ› 75.000.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

EKTO™ BO§OY 1. ÕÁ. °ÂÒÚÁ. ∫˘ÓËÁÒÓ ÔÈÎfi‰· 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25Ì. Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 85.000∂ Î·È 250 Ù.Ì. ·ÓÙ› 45.000∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ÂÈψ̤ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (265)

AYTOKINHTA

Από φαρμακαποθήκη στο Βόλο

∑∏Δ√À¡Δ∞π:

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

1. Αδειούχος φαρμακοποιός. 2. Υπάλληλος αποθήκης. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2421025146 ή στο email: info@argofarm.gr. (471)

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

ZHTOYN EP°A™IA

Ã∞£∏∫∂

¶ø§∂πΔ∞π

∫Àƒπ∞

αυτοκίνητο μάρκας DAEWOO LANOS, 2001 μοντέλο, ζαντολάστιχα, εξάτμιση, 3θυρο, σπορ μοντέλο. Τιμή 2.200 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6972 097122. (519)

με μεγάλη εμπειρία στην ανατροφή μικρών παιδιών ΖΗΤΕΙ εργασία ως κουβερνάντα. ¢π¢√¡Δ∞π ¶√§À ∫∞§∂™ ™À™Δ∞™∂π™. Πληρ. τηλ. 6936-517780. (935)

∫Àƒπ√™

∑∏Δ∂πΔ∞π οικιακή βοηθός με σχετική εμπειρία να προσέχει ηλικιωμένη κυρία (προς το παρόν στο Νοσοκομείο). Πληρωμή με την ώρα (πρωινές ώρεςμεσημέρι). Πληρ. τηλ. 6971 887813. (554)

(μαθητής Νοσηλευτικής Σχολής) αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973 401681. (528)

∑∏Δ√À¡Δ∞π

¢IAºOPA

καμαριέρες και σερβιτόρες για εργασία στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου για το ξενοδοχείο “ΜΑΡΩ” . Πληρ. τηλ. 6937250359 και 2421039441. (390)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (232) ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (250)

ˆÏËÙ‹ - ˆÏ‹ÙÚÈ·

για το νομό Μαγνησίας (κατά προτίμηση κάτοικος Βόλου), προϋπηρεσία στο χώρο θα εκτιμηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τη θέση εργασίας, στο fax: 2102446687 ή στο e-mail info@rodoula.gr. Τηλ. επικοινωνίας 210-2447550. (432)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (230)

Πολυεθνική εταιρεία, ηγέτης στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της παραγωγικής της μονάδας ÛÙÔ μfiÏÔ:

À‡ı˘ÓÔ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Δ˘Èο ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ñ Πτυχίο Μηχανικού από ΑΕΙ. ñ Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στη βιομηχανία (ιδανικά σε πολυεθνική εταιρεία). ñ Άριστη γνώση της Αγγλικής. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. ñ Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, ικανότητα εκπαίδευσης της ομάδας. ñ Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: ❖ Μεταπτυχιακές σπουδές (σε Διοίκηση, Ποιότητα ή άλλον σχετικό κλάδο). ❖ Εμπειρία σε περιβάλλον SAP. ❖ Εμπειρία στη διαχείριση προληπτικής συντήρησης (ΤΡΜ). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους (ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο) το αργότερο ¤ˆ˜ 24/6/2011 στο hrvolos@gmail.com. (488)

(245)

Ã∞£∏∫∂ γατάκι κόκκινο με άσπρο λαιμό και κοιλιά, στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη και Κουταρέλια. Όποιος το βρει έχει αμοιβή (ακούει στο όνομα Robi). Πληροφορίες τηλ. 24210 44682, δ/νση: Σοφοκλή Αποστολίδη 3. (514)

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα,

ÛÎ˘Ï¿ÎÈ, Ï¢Îfi, Ú¿ÙÛ·˜ Maltez. ºÔÚÔ‡Û ÚÔ˙ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ¡Ù·›˙Ë. Œ¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤Ó· fiÁÎÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ›ÙÛ· Ù˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6972089965.

Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (246)

(548)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

ZHTOYNTAI

Η εταιρεία “ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.” προϊόντα ζύμης ζητά

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (248)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (237)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜, ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988-888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (373)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (235)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À-√π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Σεβαστή Χαλμπέ Τηλέφωνο: 2421352563 Fax: 2421070944

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για: α) Την ετήσια συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου του Διοικητηρίου και της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Την κοπή χόρτων άπαξ του έτους της έκτασης του ΚΤΕΟ, με προϋπολογισθείσα δαπάνη μέχρι το ποσό των 8.000 Ε (οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011, ώρα 14.00. Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος (γραφείο 306) του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Ιωλκού-Αναλήψεως 38001, Βόλος) όπου θα απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 2421352563). Η δαπάνη θα βαρύνει τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων. Ε.Π. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡π√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Σεβαστή Χαλμπέ Πληροφορίες: 2421352563 Fax: 2421070944

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κ.: 37100 Πληροφορίες: Παν. Κράβαρη Τηλέφωνο: 24220-21273 FAX: 24220-22204

Αλμυρός 30-5-2011 Αριθ. Πρωτ.: 810/59079

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια φερομονικών παγίδων για την εφαρμογή του προγράμματος γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας για την καλλιεργητική περίοδο 2011-6-09, καθώς και προμήθεια μεταλλικών πασάλων υποστήριξης των παγίδων (μήκους 1,2 μ. με διχάλα ή οπή). Αναλυτικότερα πρόκειται για προμήθεια παγίδων τύπου Δέλτα, παγίδων τύπου Dunnel και φερόμενες για τους φυσικούς εχθρούς του βάμβακος (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι σποντόπτερα κ.ά.). Οι εντομοπαγίδες και φερομόνες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και επιστημονικές προδιαγραφές. ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011, ώρα 14.00. Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος (γραφείο 306) του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Ιωλκού-Αναλήψεως 38001, Βόλος). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του Προγράμματος, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Μ. Ναθαναϊλίδου, στο ισόγειο του Διοικητηρίου, τηλέφωνο 2421352497. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων. Ε.Π. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης) Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της “Φυτιλή Ε.-Φυτιλής Δ. Ο.Ε” με έδρα τη Λαμία, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.562,22 τ.μ. στη θέση “Αρμακάδες” της Δημ. Ενότητας Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 3208/03 και 3818/10 και ισχύει σήμερα. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ο Δασάρχης Αλμυρού Σπύρος Ανδριανός Δασολόγος

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢∏ª√Δ. ∂¡√Δ∏Δ∞ ∞ƒΔ∂ªπ¢√™

Πληροφ. Κων. Γ. Μπόρας Τηλ. 2428093512, 93249

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στο Δήμο Βόλου και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), την 27 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα, διεξάγεται φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας, από παραλία “Ντερέμπασι” Αγίου Λαυρεντίου μέχρι την παραλία “Πλατανιδίων” . Τα τμήματα που εκτίθενται σε δημοπρασία είναι: 1. Τμήμα εκτάσεως 50,00 Μ2 στη θέση “Ντερέμπασι Νο 1 για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων. 2. Τμήμα εκτάσεως 50,00 Μ2 στη θέση “Ντερέμπασι No 2 για τον ίδιο λόγο. 3. Τμήμα εκτάσεως 50,00 Μ2 στη θέση “Ντερέμπασι Νο3” για τον ίδιο λόγο. 4. Τμήμα εκτάσεως 50,00 Μ2 στη θέση “Ακτή Χατζηβαγγέλη” στα Κάτω Λεχώνια για τον ίδιο λόγο. 5. Τμήμα εκτάσεως 70,00 Μ2 στη θέση “Πλατανίδια” για τον ίδιο λόγο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αναλυτική διακήρυξη μέχρι την 11 ώρα π.μ. ενώ η δημοπρασία θα λήξει την 12η μεσημβρινή. Για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και αντίγραφο των όρων της αναλυτικής διακήρυξης, θα δίνονται από τα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας στα Άνω Λεχώνια. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

£∂√¢øƒ√ ∞¡. Δ∑øƒΔ∑∏

Ετών 70 κηδεύσαμε τη Δευτέρα 13 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 15 Ιουνίου 2011 Η σύζυγος: Φανή Τα παιδιά: Αντώνης Τζώρτζης - Κατερίνα Τσιάρα, Αφροδίτη - Κωνσταντίνος Μανδάλτσης Τα εγγόνια: Βασιλική, Θανάσης Τα αδέλφια: Τζίλντα - Φρίξος Κωνσταντινίδης, Ελευθερία Μιχ. Βουτσουκάκη

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία Ετών 85 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 12.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας θερμά ευχαριστούμε. Αγριά 15 Ιουνίου 2011 Τα παιδιά: Ιωάννης-Ελένη Ματσάγγου, Ελένη-Βασίλειος Τζανάκος Τα αδέλφια: Ζήσης-Ζωή Κρατήρα, Νίκος-Μαρία Κρατήρα, Αικατερίνη Γ. Σαμαρά Τα εγγόνια: Δημήτρης, Μαρία, Στέλιος, Αφροδίτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

“∂Î ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÛÔ˘ ‰ÈηȈı‹ÛË Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÛÔ˘ ηٷ‰ÈηÛı‹ÛË” (ª·Ùı. È‚’ 37). Με όσα λέγει και εκφράζει με την γλώσσαν ο άνθρωπος, φανερώνει τας εσωτερικάς διαθέσεις του, τας αρχάς του, τον χαρακτήρα του, τον ψυχικόν του κόσμον ολόκληρον. Και αν θελήση προς στιγμήν να υποκριθή και να δείξη άλλην εικόνα του εαυτού του, έπειτα όμως θα έλθουν τα πράγματα διά να φανερώσουν την πραγματικήν του ποιότητα. Με όσα δε λέγει καθένας ημπορεί να επιδράση εις τον πλησίον του κατά τρόπον ωφέλιμον ή κατά τρόπον επιζήμιον. Δεν είναι λοιπόν παράδοξον αυτό που βεβαιώνει ο Κύριος: ότι δηλαδή από τα λόγια του ο καθένας ή θα δικαιωθή ενώπιον του Θεού και θα εύρη την σωτηρίαν, ή θα καταδικασθή και θα καταντήση εις την απώλειαν. Τα όσα λέγομεν είναι ο καθρέπτης του εαυτού μας και από αυτά θα κριθή το αιώνιον μέλλον μας. Λόγοι αληθείας και συμβουλαί χρήσιμοι και λόγοι παρηγορίας και αγάπης χριστιανικής, είναι φυσικόν να οδηγήσουν εις την σωτηρίαν και δόξαν. Αντιθέτως δε, ψευδολογίαι και ύβρεις και αισχρολογία και συκοφαντίαι και βλασφημίαι, είναι αδύνατον να μη επισύρουν την δικαίαν οργήν του Θεού και την καταδίκην.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√ ™Àªμ√À§π√

Ταχ.: Διεύθυνση: Διοικητήριο - Τ.Κ.: 41110 Πληροφορίες: Βασιλική Γκόλια Τηλ.: 2413506220 Fax: 2410532118 E-mail: persymv.gram@thessaly.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας απόφασης παράτασης της διάρκειας ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου παρασκευής εσσάνς (βοηθητική ύλη για παραγωγή αναψυκτικών), ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΟΥΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό Κίμωνος αρ. 3 στη Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου, Νομού Μαγνησίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση της ανωτέρω απόφασης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης

Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημήτριος Κουρέτας

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας εξαδέλφη και θεία

™øΔ∏ƒπ∞ Δ™∞μ¢∞ƒ∞

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 15 Ιουνίου 2011 Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας συζύγου, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞§∂•∞¡¢ƒ√ ª√À∑∞

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

15

∞ÌÒ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ¢Ô˘Ï¿ Î·È ¡ÂÚÛ‹ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

∞ºƒ√¢πΔ∏ ¢. ª∞Δ™∞°°√À

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, προπάππου και θείο

ANAKOINΩΣH

π√À¡π√™

Ετών 96 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. από τα σπίτι μας που είναι στην οδό Σταθά 174 - Γ. Δήμου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 15 Ιουνίου 2011 Η κόρη: Μαρία Ι. Νικολάου Τα εγγόνια: Αγγελική-Μάκης, Αλεξάνδρας-Τάκης, Στάθης-Θάλεια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¡π∫√§∞√ Δ™√À¶ƒ√

Ετών 85 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στις Αφέτες (Νιάου). Η νεκρώσιμη Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν να συνοδεύσουν την εκφορά του και να προσευχηθούν μαζί μας. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ. Η σύζυγος: Συραγώ Τα παιδιά: Θεόδωρος-Αικατερίνη Τσούπρου, Απόστολος Τσούπρος Τα εγγόνια: Νικόλαος, Βασίλης-Άγγελος, Συραγώ Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της πλατείας του χωριού.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 π√À¡π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 -15.00 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΝΘ. ΓΑΖΗ - Φ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

∂Àºƒ√™À¡∏ ™∂ƒƒ∏

Ετών 86 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας Ραιδεστού 59-61 (Σαγγαρίου) στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ν. Ιωνία 15 Ιουνίου 2011 Ο σύζυγος: Φίλιππος Τα παιδιά: Νικόλαος-Ευτυχία Σέρρη, Δημήτρης Σέρρης, Αθανάσιος Σέρρης, Σωτήριος-Αναστασία Σέρρη, Άγγελος-Αικατερίνη Χριστοδούλου Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡πOY 2011 º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘, ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 2421071515, ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™˘Ú›‰Ë 118 - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ. 2421038429, ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, μ¿Î¯Ô˘ 20 - ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421087770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜, πˆÏÎÔ‡ 227 - ª·‚›ÏÏË - ™Ù¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤·, ÙËÏ. 2421042900. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫¿ÁÈ· ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 2421023508. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫¿ÁÈ· ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 24210-23508. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” . T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257 T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114 §∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂˘·ÁÁ. & ÀÈfi˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ÚÌ‹˜ §·Ú›Û˘ 170, ÷ς·Ù˙‹˜ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜ - ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢ËÌ. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30 ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00. ¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞§∫À√¡∏” 14/6-7/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 8-24/7/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 14-30/6/11 “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .......................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .....................................2421070931 - 2421071022 ..........................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...........................2421070931 - 2421075319 ........................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ........ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ....................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ......................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..........................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .......................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.........................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ..............................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ............................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .........................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ............................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ...................................... 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ............................. 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜............................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .......................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ...............................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ........................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................... 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜......................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ....................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ......... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ........................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘............... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘.............................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .......................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .........................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ .................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...........24210 21433, 24213 56303,

ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..........................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ......................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .............................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .............................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY............................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ........................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .......................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ...............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ....................................................................199 EKAB:....................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜......................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .......................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜........................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .............................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .......................................................10400 EXPRESS SERVICE...............................................................1154 HELLAS SERVICE ................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ......................................................................6944121288 X¿ÓÈ· .......................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.............................................................6948475814 MËϛ˜.....................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..........................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.....................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ......................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ...............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .........................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .............................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .............................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™...............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ..............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .......24210 24628 TA•I PA¢IOTA•I ...........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ........................................ 24210 61000 A°PIA™ ...................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ......................................................24280 93389 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ª·ÚÛÈÔÊfiÚÔ ˙ÒÔ - ™ÎÂ¿˙ÂÈ Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ÒÌÔ˘˜. 2. ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È (ıËÏ.) - ∂ıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˘. 3. Œ‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤Ú‰ÂÌ· ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÊÚÔ‡Ù·. 4. §ÂÙ‹ ÎψÛÙ‹ - ¶ÚˆÈÓfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜. 5. √ ·ÚÈıÌfi˜ 21 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - “∞Ó¿‚Ô˘Ó” Û η‚Á¿‰Â˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (·Ú¯Èο). 6. ¢Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ - μÔ˘Ófi Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - ª¤Û· ÛÙË... ı‹Ú·. 7. ΔË ÊÔÚ¿ÌÂ... Î·È ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË - Èڛ˜ ÛΤ·ÛÌ· ·˘Ùfi˜. 8. ∞˘ı¿‰ÂÈ· ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ - ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiÌÔÈ· (Â›ÚÚ.). 9. ∂˘¯¿ÚÈÛÙ·, ÂÈı˘ÌËÙ¿ - Ÿ¯È Ù· ›‰È·, ¿ÏÏ· (ηı.). 10. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο ·Ú¯Èο - Èڛ˜ ·Ï¿ÙÈ ·˘Ùfi˜. 11. ªÈ· Ù¿ÍË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ - ª¤ÚÔ˜ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ - ...ΔfiÌÛÔÓ: ËıÔÔÈfi˜. 12. ∂Λ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Ï¿‰È - ÃÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 13. ∞ηٿÛٷٷ - ∂ÈΛӉ˘Ó·... ÔÙ¿ÌÈ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ ¿ÙÔÌÔ (ÌÙÊ.) - ∫¿ıÈÛÌ· Ô‰ËÏ¿ÙË. 2. Δ· “ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ·” ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡ - ŸÚÁ·ÓÔ ÌÈ·˜ ·›ÛıËÛ˘ (ηı.) - ¶·ÙÛ›˙ÂÈ... ÍÂÓÈο. 3. ∫·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ˙ÒÔ - ŒÓÙÈÌÔ˜. 4. ¡Ù¤ÌÔÚ·... ·Í¤¯·ÛÙË ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - ∞ÂÚÈÔ›ËÙ·. 5. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ (ηı.) - ŒÁÚ·„ ÙÔ “¶Ï·ÙˆÓÈÎfi §ÂÍÈÎfi” - ∞ıfiÚ˘‚Ô... ÚÔÏfiÈ. 6. ∂ÏÏËÓ›‰· ÓËÛÈÒÙÈÛÛ· - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi. 7. £ÂfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ (Ì˘ı.) - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∂ÌÚfiÛıÂÙÔ ¿ÚıÚÔ (ÏËı.) - ¶ÚÒÙ· ÛÙËÓ... Ô‚›‰·. 8. ∂›Ó·È ÌÂÚÈο ÔÙ¿ÌÈ· - •¤ÓˆÓ... ∞Ï›ÎË. 9. Œ¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È ·˘Ù¿. 10. √ÚÂÈÓ‹ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· - ∞fi Êfi‚Ô... Îfi‚ÔÓÙ·È - √ ·ÚÈıÌfi˜ 73. 11. ¶·Ú·ÛÈÙÈÎfi ˙ˆ‡ÊÈÔ - ∞·Ú·›ÙËÙ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Ù· ·‚Á¿. 12. ªÈÛ‹... ‡ÏË - ∞ÓÙÚÈÎfi ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ...¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ: ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr

13. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16 - •¤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ - ∫·ÎÔ˘¯›Â˜. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞°∫√Àƒ√-™∞§π 2. ∞°π∂™-∞ƒ™∞∫∏™ 3. ª∞¢ƒ∞™-ª∏§∞ 4. π¡∞∫∞§∏ª∂ƒ∞ 5. ∫∞-∞πª∞Δ∞-π∫∞ 6. ∂Δ™π-π¢∏-∏ƒ 7. ∑ø¡∏-∞™∫∂¶√™ 8. πΔ∞ª∞Δ∞ª∞ª 9. ∞ƒ∂™Δ∞-∂Δ∂ƒ∞ 10. ∂§Δ∞-∞¡∞§√™ 11. ∂∫Δ∏-™√§∞-∂ª∞ 12. §π√Δƒπμπ-√Δ∞¡ 13. ∞Δ™∞§∞-™π°∞¡∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞ªπ∫∞∑π-™∂§∞ 2. ∞°∞¡∞-øΔ∞-∫πΔ 3. °π¢∞-∂¡∞ƒ∂Δ√™ 4. ∫∂ƒ-∞Δ∏ª∂§∏Δ∞ 5. √™∞∫π™-∞™Δ-ƒ§ 6. ™∞ªπ∞-Δ∞™π∞ 7. ƒ∞-§∞-™Δ∞-√μ 8. √ƒª∏Δπ∫∞-∞§π™ 9. ™∏ª∞¢∂ª∂¡∞ 10. ™∞§∂-∏¶∞Δ∞-√° 11. ∞∫∞ƒπ-√ª∂§∂Δ∞ 12. §∏-∞∫∏™-ƒ√ª∞¡ 13. π™Δ-∞ƒ-μ∞™∞¡∞.

∫ƒπ√™ √ÏÈÛÙ›Ù Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Î·Ï¤˜ Û˘Ìʈӛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-2345-21. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· Û ÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, Â¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ӷ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ·¢ı˘Óı›Ù Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÂȉÈο Î·È Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂÛ¿˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-55-45-6-8. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· Û·˜ ·Á·‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Í·ÊÓÈο, ηχÙÂÚ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ¤Ú· ÌfiÓÔÈ Û·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ηӤӷÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3450-49-22-12-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ï¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, fiÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ οÙÈ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜, ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì·˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-55-45-67-5. §∂ø¡ ∏ ηχÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜, ‰ÈÔÚıÒÛÙ ٷ Ï¿ıË Û·˜ Î·È ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, ·Ï¿ ÙÂÏÂÈÒÛÙ fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-55-45-6-21. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ηϋ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÙ ÔÏÏ¿ Î¤Ú‰Ë ·fi Ì›· ¤Í˘ÓË Î›ÓËÛË Ô˘ ı· οÓÂÙÂ, ÌË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ Û ηӤӷ ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-55-67-8-12.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ οÙÈ ÛÔ‚·Úfi Ó· οÓÂÙ ۋÌÂÚ·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ê‹ÛÙ ϛÁÔ ¯·Ï·Ú¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-33-45-28-1-40. ™∫√ƒ¶π√™ ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ›ÛÙ ۷Ê›˜ ÛÙ· Ï¿Ó· Û·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂʇÁÂÙ ÔÙ¤ ·fi ·˘Ù¿. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜ Î·È ÌË ‚È¿˙ÂÛÙ ӷ Ì·ÏÒÛÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-22-13-29-5-46. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔÈÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ı· Û·˜ ¿ÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ηϋ ÙÔ Úˆ›, ·fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ·, ı· ‚Ú›Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-23-4-12. ∞π°√∫∂ƒø™ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË Ì¤Ú· Ë Ù‡¯Ë Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜, ÙÚ¤ÍÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë, ¤¯ÂÙ Ôχ ‡ÓÔÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÙ ӷ ‰ڷÈÒÛÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-40-39-55-45-6. À¢ƒ√Ã√√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ı›Ù ÚÒÙ· ÂÛ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ¤¯ÂÙ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Û·˜ ‰Â¯ıÔ‡Ó, οÓÙ ÙÔ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÈÔ Î¿Ùˆ, Â›Û˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ì fiÏ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-34-56-12. πãÀ∂™ ¢ÂÓ Â›ÛÙÂ Î·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ı¤ÏÂÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Î·È Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË, οÓÙ ÙÔ ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿, ÌËÓ Í¯·ÛÙ›Ù Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-44-34-56-11.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 15 π√À¡πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 08.45 09.00 10.00 11.35 12.20 13.15 13.35 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.30 18.00 20.15 20.30 21.00 22.00 23.00 00.30 00.45 01.45 02.45 03.40 04.30

¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ “£.μ. Ê·Ï·ÎÚfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ: Âȯ›ÚËÛȘ Á˘ Ì·‰È¿Ì” ∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ËıÔÔÈÒÓ “√Ú¤ÛÙ˘ ª·ÎÚ‹˜” √È ÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶¤ÂÚ ∞Ó ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ “∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜” “ΔfiÎÈÔ: ∑ÒÓÙ·˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) Escape (∂) Art@ert (∂) ΔfiˆÓ ÌӋ̘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∂) ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) √Ú¯‹ÛÙÚ· Ãڈ̿وÓ: ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜: ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ (∂) ΔfiÎÈÔ: ∑ÒÓÙ·˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (∂) ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂) √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ (∂) ∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ËıÔÔÈÒÓ (∂) Escape (∂)

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

07.40 08.30 09.20

∫ÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ (∂) º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∂) √È ·Ú¤Â˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›· (∂) ¶ÚÔÛˆÈο (∂) “∏ ΢ڛ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜” ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (∂) “ŒÁÎÏËÌ· ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ” √ ˘¿ÎÔ˘Ô˜ Ù›ÁÚ˘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· (∂) “∞ıÂÚ¿Â˘Ù· ·ÛÙ›Ԙ” “∑Ô¿ÓÙÔ” ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∂) ∫ÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ (∂) ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ‡· Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ ∑Ò· Û ΛӉ˘ÓÔ

11.10 12.00 13.15 14.50 18.30 20.15 21.15 22.00 24.00 01.20 02.00 02.45 03.35 04.25

07.30 08.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30

ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∞ÚÎÔ‡‰·-ÛÙÔȯ›· ·›Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ “√ ™Ù·Ì¿Ù˘ Î·È Ô °ÚËÁfiÚ˘” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 06.00 10.30 10.30 12.30 15.45 17.30 18.30 18.45 19.30 20.00 21.00 21.15 21.30 21.45 22.45 01.30 02.00 02.15 03.30 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∫·ÏË̤ڷ (∂) ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· (∂) ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ (∂) That’s life (∂) Psych ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ “Ace Ventura: ÷Ìfi˜ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Mad men Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (∂) ∏Ú·ÎÏ‹˜ Auto ALTER ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

06.00 07.15 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 24.00 02.30 03.30 04.50 05.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

06.45 07.45 08.45 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

17.00 17.50 18.50 19.50 20.40 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45

Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ¶·Ù·ÁÔÓ›· ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ ∞∂2: ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ: §ÔÓ‰›ÓÔ Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ (∂) ∫ËÔ˘Ú¤Ì·Ù· (∂) ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Nigella bites Δ·Í›‰È ÛÙȘ ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ˜ Á‡ÛÂȘ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Survivorman ∂ÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· The Giza bar ª¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: £ÂÌ·ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ (∂) 24 ™∫∞´ ı¤Ì· Critical rescue The Cleaner Human weapon Paranormal state Entertainment this week The Oprah Winfrey show

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “ª˘ÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “American vampire story”

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.45

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢fiÎÙˆÚ ∑È‚¿ÁÎÔ ¶Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ¶ƒøπ¡√ mou-best of ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ª+ª ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· 50-50 ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 50-50 √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ “¢‡Ô ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›” ŒÓÔ¯Ë ·Á¿Ë ¶·Ï›ÚÚÔÈ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 08.00 10.00 11.50 12.50 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ¶Ï¿Î·˜ οÓÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Kyle Xy The secret life of the American teenager ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ Wipe out Ezel True blood §·˜ μ¤Áη˜ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent §fiÏ· ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∫Ú˘Ê¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00

15.00 16.00 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

13.00 15.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.30 04.45

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ·-best Ôf ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË (ª) ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (ª) ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (ª) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) Botrini’s project ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) Sex and the city The big game ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.30 10.10 10.40 11.00 11.30 12.30 13.30 15.30 17.45 17.30 19.20 21.00 22.00 00.30 01.30 02.30 03.30

™ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘Ú·Ófi ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË-best of πÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ¡Ù·Î ¡ÙfiÙ˙ÂÚ˜ °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· Super Star-best of ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘ Î·È ª·Ú›· (∂) “√ ·›ı·ÓÔ˜ ÏÔ¯›·˜ ª›ÏÎÔ” Life “∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË” Moonlight Nip/Tuck ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ “™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ 2”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.00 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓˆ οو (∂) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 9-15/6/11

∞π£√À™∞ 1 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.15. KUNG FU PANDA ÌÂÙ/ÓÔ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. ∞π£√À™∞ 2 ¶∂πƒ∞Δ∂™ Δ∏™ ∫∞ƒ∞´μπ∫∏™: ™∂ ∞°¡ø™Δ∞ ¡∂ƒ∞ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.30. KUNG FU PANDA 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. ∞π£√À™∞ 3 HANGOVER 2 (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.30. RIO ÌÂÙ/ÓÔ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15. ∞π£√À™∞ 4 X-MEN ∏ ¶ƒøΔ∏ °∂¡π∞ (ÂÈÛÙ. Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.45, 21.30, 00.15.

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒ. ŒÏȘ. ¶·›˙Ô˘Ó: μÂÚfiÓÈη §fiÚÂÓ, ª¿ÈÎÏ Δ˙. ºÔÍ, ™¿ÏÈ ºÈÏÓÙ.

¢˘Ó·Ù‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ˙Ò· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓË ÊˆÓ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ¢‡Ô Û΢ÏÈ¿ Î·È ÌÈ· Á¿Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÂÓÒ Ù· ˙Ò· ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ. ™· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˙ÒˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ.

∂Δ1 16.00

ŒÁÎÏËÌ· ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1959, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙·Ó‹ ∞ÏÈʤÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎÔÏÈÓ¿ÎÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·Á·Ó¤·˜.

√ ¡¿ÛÔ˜ ∫·ÚÓ¤˙˘, ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘. μ·ÛÈÎfi˜ ‡ÔÙÔ˜ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘ ∑·Ó¤Ù Î·È ·ÏÈfi˜ ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÏˆÚ¿˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÏˆÚ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÙÚ¿ÓÙ·¯Ù· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓË ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘fiÙˆÓ.

¡∂Δ 18.30

Ezel ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÂÓ¿Ó πÌÈÚ˙¿ÏÈÔÁÔÏÔ˘, ∫·ÓÛÔ‡ ¡ÙÂÚ, π¤Î ªÈÏÁΛÓ.

H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ “Ezel” ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1997, Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∂Λ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Omer Ucar, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ì›·˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ˙ÂÈ Ì›· ÊÈÏ‹Û˘¯Ë ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. √ Omer ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ıÈÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Ali, ÂÓÒ Î¿ÓÂÈ Â›Û˘ Ôχ ηϋ ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Cengiz, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙËÓ Eysan. ∏ ˙ˆ‹ Î˘Ï¿ÂÈ fiÌÔÚÊ· ÁÈ· ÙÔÓ Omer Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· οÓÂÈ fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤ÏÏÔÓ Ì ÙËÓ Eysan. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Eysan, Serdar Tezcan, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ Omer ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Serdar ›¯Â ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔÓ Omer Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¿ÏÏ·˙·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹.

∞¡Δ1 21.00

∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ °Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, Õ·ÚÔÓ ŒÎ¯·ÚÙ, √‡Ì· £¤ÚÌ·Ó.

√ ª¿ÈÎÏ Δ˙¤ÓÈÓÁΘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÂÙ·Èڛ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ˘ÔÎϤÙÂÈ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi οı ۯÂÙÈ΋ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Δ˙¤ÓÈÓÁΘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ οı ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ŸÌˆ˜ ÙÒÚ· Ô Δ˙¤È̘ ƒ¤ıÚÈÎ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·!

STAR 22.00

¢‡Ô ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ô‡˙·Ó ™ÙÚfiÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: √‡Ì· £¤ÚÌ·Ó, ¡¤Èı·Ó §¤ÈÓ, ª¿ıÈÔ˘ ªÚfiÓÙÂÚÈÎ.

ŒÓ·˜ ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È Ô ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜! ∞Ó ‚ÚÔ˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ‡¯ÂÈ ·Ù·Áˆ‰Ò˜, ı·... ÙÛÂÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜! μÚ›ÛÎÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ¿Û¯ÂÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ù¿Ï·ÓÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È Î·È Î¿ıÔÓÙ·È ·Ó··˘ÙÈο Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó... ÙȘ ηΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜! ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ·Ï¿Óı·ÛÙÔ ‹... Ì‹ˆ˜ fi¯È;

MEGA 24.00


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 15 IÔ˘Ó›Ô˘ 2011

∏ Û·ÁÈÔÓ¿Ú·, Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Η σαγιονάρα είναι αξεσουάρ της θάλασσας. Τη φοράμε στην άμμο, για να κινούμαστε ελαφρά και να μην ενοχλούμαστε στα παιχνίδια της αμμουδιάς. TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ Όταν όμως τη φοράμε οδηγώντας μια χιλιάρα μηχανή, τότε η σαγιονάρα μπορεί να γίνει όργανο αυτοκτονίας... Η αφορμή να γράψω για τη σαγιονάρα, προέκυψε, όταν είδα να τη φοράνε δεκάδες μοτοσικλετιστές, από αυτούς που βρέθηκαν στην πανελλήνια συνάντηση στη Σκιάθο. Φορούσαν σαγιονάρα, αλλά δεν φορούσαν κράνος. Αν πέσεις βέβαια με χιλιάρα μηχανή και λόγω σαγιονάρας, το κράνος θα σε σώσει; Η εικόνα μοτοσικλετιστών να παίρνουν τις στροφές στο δρόμο των Κουκουναριών και η σαγιονάρα να φθάνει στο οδόστρωμα, κάθε άλλο παρά τιμά τους ίδιους τους λάτρεις του δικύκλου. Θεωρώ δηλαδή πως πέρα από τον κίνδυνο που εμπεριέχει το εν λόγω αξεσουάρ για τον επιβαίνοντα, δημιουργεί και άσχημη εικόνα. Γιατί να λείπει η όμορφη μπότα, το παντελόνι που φέρει προστατευτικά στοιχεία για κάθε πτώση και φυσικά το κράνος;

∂› ı‡Ú·È˜ βρίσκεται ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, που τα στελέχη της θα κληθούν το επόμενο διάστημα να τρέξουν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Στο ερώτημα ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποτελέσουν ένα σχήμα, το οποίο να λειτουργεί καλύτερα και περισσότερο συντονισμένα καλείται να απαντήσει ενδεχομένως και τις επόμενες ημέρες ο Γ. Παπανδρέου. Η νέα σύνθεση θα καθοριστεί κυρίως από τη συνέχιση της παρουσίας, την απομάκρυνση ή τη μετακίνηση σε άλλο υπουργείο του Γ. Παπακωνσταντίνου, Αποτέλεσε επιλογή του πρωθυπουργού και μέχρι σήμερα στηρίχτηκε παρά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε. Κυρίως όμως στο πρόσωπό του εκφράζεται η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Ο όρος ανασχηματισμός είναι σχεδόν άγνωστος σε άλλες δυτικές χώρες. Δεν υφίσταται εκεί όπου οι υπουργοί δεν αλλάζουν πόστα, δεν παίρνουν μετάθεση από το ένα υπουργείο στο άλλο ούτε ανακυκλώνονται, αν θεωρείται αποτυχημένη η παρουσία τους στην προηγούμενη θέση που κατείχαν. Είτε απομακρύνονται, συνήθως, αν και όχι πάντα, γιατί έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη είτε παραιτούνται για προσωπικούς λόγους. Στην Αμερική μάλιστα σε σχέση με την Ευρώπη υπήρξαν υπουργοί που δεν είχαν καν σχέση με την πολιτική. Βασικό κριτήριο για την επιλογή τους υπήρξαν τα κατορθώματα στον ιδιωτικό τους βίο. Στην Ελλάδα ο ανασχηματισμός είναι αναπόφευκτος, καθώς είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Το σύστημα είναι περισσότερο κλειστού κυκλώματος, αφού τις πιο πολλές φορές ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας. Με τα δεδομένα αυτά ένας πρωθυπουργός δυσκολεύεται να υπουργοποιήσει εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Παρότι υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, όπως και πετυχημένοι Έλληνες στο εξωτερικό, αν και δεν υπάρχει κάποιος ούτε για δείγμα στην πολιτική ζωή της χώρας. Είναι άγνωστο ποιοι θα στελέχωσαν το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο, μέσα στην πιεστική πραγματικότητα είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της ικανότητας των μελών της και της αποδοτικότητάς τους. Για τις συγκεκριμένες δράσεις και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, που απαιτούνται σήμερα.

Κατά καιρούς έχει εκφραστεί η πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να μετατραπεί σε “Φλόριντα της Ευρώπης”. Μια τέτοια προσδοκία δεν αποτελεί ουτοπία υπό το πρίσμα ότι η συγκεκριμένη αμερικανική τουριστική περιοχή διακρίνεται για την ομοιομορφία της, ενώ η Ελλάδα για την πολυμορφία της. Σε επίπεδο χώρας, αλλά και νομού, οι διαφορές είναι ορατές από το ένα νησί στο άλλο. Αρκεί να υπάρχει η ανάλογη, πιο εξειδικευμένη προβολή κάθε τόπου ώστε να κατανοεί καλύτερα ο επισκέπτης γιατί είναι ξεχωριστός. Από τους ξενόγλωσσους ταξιδιωτικούς οδηγούς μέχρι τις εφημερίδες και τα περιοδικά υπάρχει η τάση να περιγράφονται τα θέλγητρα μιας περιοχής, που την κάνουν

να διαφέρει από την άλλη. Σε έναν τέτοιο καλοκαιρινό οδηγό η Σκιάθος, για παράδειγμα, προτείνεται ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά νησιά για το μεγάλο αριθμό των παραλιών της σε σχέση με το μέγεθός της, ενώ άλλα, όπως η Κρήτη, κατέχουν ιδιαίτερη θέση για την ιστορία και την παράδοση ή ξεχωρίζουν για τις οικογενειακές διακοπές ή την ησυχία που προσφέρουν, όπως κάποια νησιά των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων. Παρότι φυσικό περιβάλλον και ιστορική κληρονομιά δεν έτυχαν της καλύτερης μεταχείρισης σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ακόμη μια “προίκα”, που διατηρεί το ποσοτικό και ποιοτικό μέγεθός της. Με την κατάλληλη στόχευση εξακολουθεί να είναι αξιοποιήσιμη.

¶ÚÈÓ ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ó, ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο fiÛÔ Î·ı·Ú‹ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙË ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È.

Άλλο πρεστίζ δίνει στο μοτοσικλετιστή η σωστή αμφίεση και άλλο η αμφίεση της σαγιονάρας... Πώς να “σεβαστείς” δηλαδή στο δρόμο τη χιλιάρα, όταν την “καβαλάει” ο τύπος που φοράει σαγιονάρα, με τα δάχτυλα σε κοινή θέα;

T‡Ô˜

Στο νησί του Παπαδιαμάντη το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος βρέθηκαν εκατοντάδες μοτοσικλετιστές, πολλοί από τους οποίους και σαγιονάρες φορούσαν και κράνη δεν φορούσαν και θόρυβο έκαναν και η αστυνομία και το Λιμενικό τους έβλεπαν να περνούν... Η πανελλήνια συνάντηση υπήρξε η αιτία να φανεί ακόμη μια φορά πως στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων: Οι νομοταγείς και οι μη. Με τους πρώτους να “πληρώνουν πάντα το μάρμαρο” και τους δεύτερους να κάνουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν και όποτε θέλουν.

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

dimopoulos@e-thessalia.gr

™›Û˘ÊÔ˜ Δ√À °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

Το πιο ισχυρό επιχείρημα στον απολογισμό των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα είναι ότι εντός του 2010 μειώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Πράγματι μειώθηκε, αλλά κυρίως χάρη στις δραστικές περικοπές στην κρατική μισθοδοσία. Ενδεχομένως με τον ίδιο τρόπο θα εξασφαλιστεί και η επιζητούμενη μείωση κατά τρεις μονάδες το τρέχον έτος. Το πιο ισχυρό επιχείρημα των ίδιων στελεχών για το μέλλον βασίζεται στη διαβεβαίωση ότι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή, θα βρεθούν και θα φορολογηθούν τα φυγαδευθέντα εισοδήματα και άλλες πηγές πλούτου. Ενδεχομένως με αυτό τον τρό-

πο θα υπάρξουν φέτος αρκετά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρκούν, άραγε, όλα αυτά για να απομακρύνουν την ελληνική οικονομία από το βάραθρο; Η απάντηση είναι απλή: “Οχι”. Ίσως να συμβαίνει και το αντίθετο. Γιατί ο περιορισμός του ελλείμματος με τεχνητή αύξηση των εσόδων και με παράλληλο και εξίσου τεχνητό περιορισμό των εξόδων συνιστά εφάπαξ μέθοδο. Την εφαρμόζεις μία φορά, έχεις ένα προσωρινό αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος το πρόβλημα θα επιστρέψει ίσως πιο δραματικά. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η αδυναμία στη συλλογή των φόρων και η αναποτελεσματικότητα στη δίωξη της φοροδιαφυγής. Είναι και η φοροδοτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Λείπει η ανάπτυξη υπό την έννοια της παραγωγής πλούτου, που θα επιτρέπει να βελτιώνονται με υγιή τρόπο τα μεγέθη του ετήσιου προϋπολογισμού. Και ταυτόχρο-

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “£‡ÂÏÏ· ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·!...” . ✒ ∞Àƒπ∞¡∏: “μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÙÔÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ”. ✒ ∂£¡√™: “™ÙÔȯ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞:“§·ÈÌËÙfiÌÔ˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ ·fi 1.300 ¢ÚÒ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ·Î›ÓËÙ·”. ✒ ∂™Δπ∞: “÷ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “æ·Ï›‰È ¤ˆ˜ 40% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘”. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “¶Ò˜ ı· “ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó” ÔÈ ÂÈÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜”.

να να δημιουργούνται προϋποθέσεις για πλεονάσματα που θα αναστρέψουν την πορεία του χρέους, άρα και για περιορισμό των δανειακών αναγκών. Αυτά όμως δεν έχουν αξία ως αριθμοί και ποσοτικά μεγέθη, αλλά μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και όσα μέτρα οδηγούν σε μείωση του ΑΕΠ, απλώς μας καταδικάζουν στην αιώνια τιμωρία του Σίσυφου. Συνεπώς, χρειάζεται κάτι πέρα από φορολογίες και περικοπές στα μισθολόγια. Κάτι που θα καθιστά μόνιμο και επαναλαμβανόμενο κάθε βήμα προς τη λύση του προβλήματος. Αν κόβεις σήμερα τα εισοδήματα που θα φορολογήσεις αύριο, απλώς θα έχεις λιγότερα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη ματιά στα πράγματα. Γιατί, όπως θα έλεγε ο Αϊνστάιν: “Τα προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα δεν μπορούν να λυθούν με το επίπεδο σκέψης που τα δημιούργησε”. (Από «ΤΑ ΝΕΑ»)

15-6-11  
15-6-11  

h theta ths tetarths

Advertisement