Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

™·‚‚·ÙÔ 13 ∞˘ÁÔ˘ÛÙÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 06.38'- ‰. 20.21ã ¶·ÓÛÂÏËÓÔÛ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.493 ª·ÍÈÌÔ˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ˘, ¢‰ÔÎÈ·˜ ‚·ÛÈÏÈÛÛËÛ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÓÔÛËχÂÙ·È Û ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

◊ÈÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘Ù. ¡Â›ÏÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 15

ΔÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ «‚Ô˘ÙÈ¿» 6,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ ⁄ÊÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6,9%

ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ■ ÛÂÏ. 9

ªÔÈÚ·›· ‚fiÏÙ· Ì ÌÔÙfi ÁÈ· 26¯ÚÔÓÔ ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠı·Ó¿ÛÈÌ· fiÙ·Ó ÂÎÙÈÓ¿¯ÙËΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û Ì π.Ã.

Ó· 26¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ı·Ó. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠı·Ó¿ÛÈÌ· ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÙÚÔ¯·›Ô, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ -“ηÚÌ·ÓÈfiÏ·” μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë 43¯ÚÔÓË Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË

Œ

̤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÛÙÚ›„ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ‹Ù·Ó ÛÊÔ‰Ú‹. √ Ó·Úfi˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÂÓÒ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Û‡ÚıËΠ۠·Ú·Î›ÌÂÓÔ ¯·ÓÙ¿ÎÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ ‹Ù·Ó ÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ¤Ó· ¿ÏÏÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 56¯ÚÔÓÔ˜, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË

ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛÂ. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜. ªÂ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ■ ÛÂÏ. 12

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ›‰Â Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ

√È ÏËÛÙ¤˜ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú·

■ ÛÂÏ. 13

∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ¶˘ÚηÁÈ¿ ·fi ÙÂÏÂÙ¤˜ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡; Àfi Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ §·‡ÎÔ

√Úȷο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ √Úȷο, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙÔ 2012. ¶Úfi‚ÏËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ ÛÙ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‚¿Ú‰È˜ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÚÂfi. “™ÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ Î·È ÔÏÏÒÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆӔ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË. ■ ÛÂÏ. 17

■ ÛÂÏ. 13

ºÂ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿Ó Û Û›ÙÈ· ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ■ ÛÂÏ. 11 ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·” ·fi Ù· π∂∫ •À¡∏

¶¿Ú ̤ÚÔ˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛÂ:

5 ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÂÓfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÛÙ· π∂∫ •À¡∏

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËÏ.: 2310 552406 www.iekxini.edu.gr

°È· Ó· Ï¿‚ÂȘ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 15 ÎÔ˘fiÓÈ· ¤ˆ˜ ÙȘ 15/8 Î·È ·fiÛÙÂÈϤ Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË π∂∫ •À¡∏, μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9, Δ.∫. 54626, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹ π∂∫ •À¡∏, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 31, Δ.∫. 10432, ∞ı‹Ó·, Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜”. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: http://bit.ly/mf1c3n

™Â ËÏÈΛ· 37 ÂÙÒÓ «¤Ê˘Á» ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ¢ËÌ. •¿Ê˘ ■ ÛÂÏ. 12 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 16 ªÂ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ■ ÛÂÏ. 10 ∂ÓÙÂο¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Î·Ófi ηÁÈ¿Î ■ ÛÂÏ. 22

™Â Ó·Ô‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘

∂ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ

∫·Ù¤ıÂÛ ¤ÊÂÛË ÛÙËÓ √À∂º∞ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÛÂÏ. 19

ªÂ Ï·ÌÚfiÙËÙ· ı· ÙÈÌËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÌÔÓ‹ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜, ÂÓÒ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û 15 ·ÎfiÌË Ó·Ô‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Á¿ÌÔ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ.

■ ÛÂÏ. 18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

«ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜»

A¶√æ∂π™ ¢Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ıËÙ›· ÛÙ· 18, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ΔÔ˘ °∂øƒ°π√À ¶. ª∞§√ÀÃ√À ∏ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· Â›Ó·È Ì›· ÔÚı‹, ¯Ú‹ÛÈÌË, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ, ÙÂÏÈο, fi¯È Î·È Â·Ú΋˜ ·fiÊ·ÛË. ¶·Ú¿ Ù· fiÛ· ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, Ë ·‡ÍËÛË Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È’ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì·, ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. °È·Ù› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ - ȉȷ›ÙÂÚ· ¿‰ÈÎÔ ÎÔÈÓˆÓÈο Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÔÚı¿ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÏÈÛÙÈ΋ χÛË, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÂÂȉ‹ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. ™›ÁÔ˘Ú· ÏÔÈfiÓ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ıËÙ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Â›Û˘ ÔÚıÒ˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÏËÚˆÙÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Î·È ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙÔ Ô͇ Úfi‚ÏËÌ· Â¿Ó‰ÚˆÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÙÚ›· fiÏ·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ı· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÛÙ· 18. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› - Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ - Ó· Á›ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜. º˘ÛÈο, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ó¿ÎÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ fï˜ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ªÂ Ì›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ, ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÒÌ· Âʉڛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ï›ÂÈ ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ. º˘ÛÈο, fiÏ· ·˘Ù¿, ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰‹ıÂÓ “ÚÔԉ¢ÙÈ΋” ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Ô˘ ¤ÊÙ·ÓÂ Û˘¯Ó¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ “ÙÚÂÏfi¯·ÚÙˆÓ” , Ì ٷ ÔÔ›· ¤˙ËÛ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÈ¿ ‰‹ıÂÓ “·ÌÊÈÛ‚ËÙÈÒÓ” Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó - ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ê˘ÛÈο, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ - fiÙÈ ˆ˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ - ¿Ú·ÁÂ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜;... ∞Ó fï˜, fiÛÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi, Ì fiÛ· ‚ϤÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙfiÙÂ, Ë Î·ıÔÏÈ΋ ıËÙ›· ÛÙ· 18, ı· Â›Ó·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ÙÂÏÈο Î·È Î¿ı ıËÙ›·... ΔÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; ∞Ó Â›Û˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÏÏ¿ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È “·ÙÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÌÈ¿” , Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ. ŸÌˆ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô‡Ù ÙÔ ¤Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ô‡Ù ÙÔ ¿ÏÏÔ: ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Â¿Ó‰ÚˆÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È ÂÊÈÎÙ¤˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Î·ıÔÏÈ΋ ıËÙ›· ÛÙ· 18, ı· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ·, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ: Ô˘‰Â›˜ Ó¤Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚Ï·ÊÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ıÂÓ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·ıÔÏÈο. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÏÏÔ› ·ÁÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂Ï‚ÂÙ›· (Ó·È, Ë Ô˘‰¤ÙÂÚË Î·È ¿ÌÏÔ˘ÙË, ·ÛÊ·Ï‹˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙ›·!) ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔËÁ̤ÓÔ Î·È ÔχÏÔÎÔ, ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ οı ¯ÚfiÓÔ! ¢ÂÓ ¤·ı·Ó Ù›ÔÙ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ıËÙ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘Ù¿ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂȉÈο ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. °È ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ÂΛӷ Ù· ·›ı·Ó· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·Ú·ÓÔÌ›·˜... Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ÍÂÓ›ÛÂÈ, ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÛÙ· 18 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÚfiÛηÈÚ·, ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ı· ‚ÔËı¿, ¤ÛÙˆ Î·È Û ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÿÛˆ˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞fi tovima.gr

ÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ Û ·ÛıÂÓ‹ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿ Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ¤Î‰ËÏË ·ÁˆÓ›· ÙÔ ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÔ 2008 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·ıËψ̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ï›ÁÔÈ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. “∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜.

ª

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μ·Û. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ “Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¿ÓÙ· ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ªÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ʤÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ë ÚÒÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ Û ·ÛıÂÓ‹ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Â¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ §·˚Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·È ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ‚Ú‹ÎÂ Û˘Ì‚·Ùfi ‰fiÙË Î·È ϤÔÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ ÙÂÏÈο. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔÓ “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÓÂÊÚÔ·ı‹˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û˘Ì‚·Ùfi ‰fiÙË, ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¿Ó fiÏ· ηϿ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. μ·Û. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜. ∏ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÚÎÂÙÔ› Î·È ÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ï›ÁÔÈ. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ›̷ÛÙ ηχÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÂӉ›ÍÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 2009 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌfiÏȘ Ì›·. °È· ʤÙÔ˜ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ ı· ·˘ÍËı›. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜, Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ı· ·˘ÍËı›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞ÚΛ, ÂÎÙÈÌÒ, Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜. ∞¢ı‡ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÛˆıÔ‡Ó ˙ˆ¤˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ·ÚÈıÌfi˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·ıËψ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ 2008. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 2008 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Î·È ‰È·ÙËÚ›ٷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. 줂·È·, „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2013, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ϤÔÓ ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ¿ÓÙ·. ™‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ·fi ÙÔ 2013 Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Û. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...31ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 22...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...33ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...33ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...32ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 19...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...33ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 20...33ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ΔȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

¶¿ÏÈ Ô °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜;

Δ· ÏfiÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï·... Δ· ηϿ ÏfiÁÈ·, ·ÎfiÌË ˆ˜ ÂÍfi‰ÈÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô›, ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÛËÌ·Û›· ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ΔÔ ÛËÌÂÈÒÓˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘ ¶ÂÔÓ‹ Ô˘ ¤Ê˘Á Ôχ ÚfiÛÊ·Ù·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜, ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ª¿ÍÈÌÔ˘ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §·Ú›Û˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹, ·˘Ù‹ Ù˘ “·ÍÈÔÔ›ËÛ˘” ‰˘Ô ηÏÒÓ ÏfiÁˆÓ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂ Ô ÂÎÏÈÒÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÚÈÛ·›Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ı·ÚÚ› ηÓ›˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â›¯Â “ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛË ¶ÂÔÓ‹, “°È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘” ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÛÂÌÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘: “[...] £˘ÌÔ‡Ì·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘, ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ó‰Úfi˜, fiÙ·Ó fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚıËη ÛÙÔ “ÓfiÌÔ ¶ÂÔÓ‹” . ∞ÓÙ› Ó· ÎÔÚ‰ˆı› ¤Û΢„ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ∞Ó·ÛÙ¿Û˘ ¶ÂÔÓ‹˜ Ô˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Ù·Í›‰È” . §¤ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ·, ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘, fiÌÔÚÊ· Î·È Î·ÏÔ‚·Ï̤ӷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ù· ¯·Ï¿ÂÈ. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ· “Ê·ÁÔfiÙÈ·” Î·È “‚ÔϤ̷ٷ” Ì·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÎÔÌ„Ô ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÍÂÊÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ·ÁÔÚ·›· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË, ·Ú¯È΋ ÚfiıÂÛË. ∫ڛ̷... ∂§.™.

À¿Ú¯ÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË °È· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÔ‡Ó 100 ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. “∞˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË, ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ÌÔӛ̈˜ ÌÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ªÂ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ηډȿ, ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂȘ Ó· ηڷÙÔÌ‹ÛÂȘ 100 ‰¤ÓÙÚ· Î·È ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ÎÔÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ·. ∂›Ó·È fï˜ ÂÍËÁ‹ÛÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓÂ... ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·Ú¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ Ù˘. °È· Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛË Û ¤Ó· ı¤Ì·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì’ ·˘Ùfi, Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ “§ÔÓÙÔÓ›ÛÙ·˜” ¢ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤‚ÏÂ οÔÈÔ˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ (·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ fiÏÂȘ) ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ó· ÛÎÔ˘›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¤Î·Ó·Ó ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ‹ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ËıÈ΋ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. £· ¤ÓȈı·Ó ÓÙÚÔ‹, ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ‚ÚˆÌÈ¿. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù‹ Ë ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ. [...]ΔÔ ıÂÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó¤ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. √È ∞ÙÂÓ›ÛÙ·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› -ÈÛÙ·˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÏÂËϷۛ˜ Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ºÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û fiÛÔ˘˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÔÔÈÒÓ, ‚Á‹Î·Ó Ì ÛÎÔ‡˜ Î·È Ê·Ú¿ÛÈ· ÁÈ· Ó· ¢ÚÂ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·ÚοÛÙËÎ·Ó ˆ˜ “§ÔÓÙÔÓ›ÛÙ·˜” , ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·Úο˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·¤Ó·Ë˜ Î·È ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” . √ Û·ÚηÛÌfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯ÒÚÔ, ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È Ë ÛÙÚ¤‚ψÛË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· Ó¤· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ȉ·ÓÈο Ù˘ ·ÏÈfiÙÂÚ˘ [...]∏ ·ÏÈ¿ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi. ∏ Ó¤· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ¯ıÚfi. √‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. Ÿ,ÙÈ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ‡ÔÙÔ. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

∂·Ó¿ÏË„Ë ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÓÔȯٿ, fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ë ∂ȯ›ÚËÛË, ··ÓÙ¿ fiÙÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ· ›¯Â ·Ó·‰Âȯı› ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ·Ú¯›·, Û٤ϯԘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙË ¢∂À∞ªμ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ “ÎfiÓÙÚ·” , ‹Úı·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ͯ¿ÛÙËΠ̤¯ÚÈ Ô˘ ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ∂ȯ›ÚËÛË ‰È·Ù›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ì›· ˘ËÚÂÛ›·, ¤¯Ô˘Ó... ¯·ı› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰fiıËηÓ, ·Ï¿ ÛηÚÈÊ‹Ì·Ù·. √È ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó fiÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ηÓÔÓÈο ÛÙÔȯ›·, Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Î·È ¯¿ÚÙ˜ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Í·Ó¿. ∫∞Δ. Δ∞™

ª·˙› Ì ٷ ÍÂÚ¿... ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ·‰ÈÎËı› ηӤӷ˜. °È·˘Ùfi Î·È Â·ÓÔÚıÒÓˆ ÚÔ˜ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Û ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ §›ÙÛ· ∞Ì·Ó·Ù›‰Ô˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÏËÚˆÛÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, Ì ‰È·‚‚·›ˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ ¿ÚÁËÛ ÁÈ·Ù›, ÏfiÁˆ ı¤Û˘, ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÎËÚ˘¯Ù› ÚÈÓ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·Ô‡Û· ÏÔÈfiÓ Î·È ı‡Ì· ÙˆÓ “¯ÏˆÚÒÓ Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È Ì ٷ ÍÂÚ¿” ... ∂§.™.

√Úȷο √Úȷο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â›‰Ô˜ ÚÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜, ·ÊÔ‡ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ 2012. ∞Ó ‰Â, ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿... °.•.

∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ô ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ŸÙ·Ó ÂΉfiıËÎÂ Ë ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ‰ÂÓ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Û¯ÔÏ›·Û ÂÈÎÚÈÙÈο ÙËÓ ·fiÊ·ÛË: “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë √À∂º∞ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙȘ ÔÈÓ¤˜...” . ¢Â‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Â›Ó·È Û‡ÌÙˆÛË; ª‹ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘; ∞.º.

Mind the gap ¶·Ú·ı¤Ùˆ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜: “∏ ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÚÛ· Ù˘ οı·ÚÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÂ Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÒÚ· Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂¶√ Î·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Î·È ÔÈ ÈÔ Â‡ÈÛÙÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ÎÚ¿ÙËÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜, ·˘Ù‹ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ˘ ΤډԢ˜, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™√∫ - ¡¢. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ È· Ó· Â͢ÁÈ·Óı›. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· Î·È ÊÙÈ¿ÍÈÌÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. Èڛ˜ ¶∞∂ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔ›¯ËÌ·” . ∫¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ‹ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙ· fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ “ÁÚ·ÌÌ‹˜” ; ∂§.™.

μ¿Ï·ÌÂ Ì˘·Ïfi... ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, Ì›· Ôχ·ıË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜. ªÂ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ۈÛÙ¿ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªfiÏȘ, ÏÔÈfiÓ, ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ §·‡ÎÔ - οو ·fi ÙȘ ÎÂÚ·›Â˜ ÙÔ˘ √Δ∂ - ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠ- Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÛÙÚ·È·›· - Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. §Â˜ Î·È Â›¯Â ·ÙËı› ¤Ó· ÎÔ˘Ì¿ÎÈ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á˘Ú›˙ÂÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËηÓ. Δ· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ·, Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ê˘Ï¿ÎÈ·, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›·, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ Û‹Ì· ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¯ÚfiÓÔ “ÓÙ Ù” ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ fi,ÙÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ - Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi- ÙÔ Â›¯·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∏ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi fiÏÔ˘˜. “¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. “Œˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË...” ∞ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∏ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı›. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fï˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ∂ȉÈο ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ¿ÓÙ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ªÔÚ› Ë ÊˆÙÈ¿ Ó· Ì·˜ χËÛÂ, Ë ·ÚÔ˘Û›· fï˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÁÈ·Ù› ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ....

Δ. ∫.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ô ‚‹¯·˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È... ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ οı ηÏfiÈÛÙÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù· ÔÏÏ¿ “·ıÈ·Ṳ̂ӷ” ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫. Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÔÚ¤· (ÙÔ ™Àƒπ∑∞) ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÔ “ÊÏÔÁÂÚfi ¤ÚˆÙ¿” Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi... øÛÙfiÛÔ, fï˜ Â›Ó·È Ì›· ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û οı ¢ηÈÚ›·. √˘‰¤Ó ÙÔ ÌÂÌÙfiÓ... Œ¯ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÂfiÓÈ... £ÂˆÚÒ, fï˜, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÛÔÓ Ì ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· Î·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë Î. ∫∞Δ. Δ∞™ Û ۯfiÏÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜. 1. ŸÙÈ Â›Ì·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ÙÔ ·¤ÎÚ˘„·. ¢ÂÓ Â›Ì·È fï˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ηÓÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÂÙÂ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∂§.ª∂. Ô˘ Â›Û˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi. ΔÒÚ· ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·Ó·Ï‡Ûˆ ÁÈ·Ù› Ë Î. Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ‹ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ. 2. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Δ.∞. ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÈÙÈ΋, ıÂÛÌÈ΋ (ˆ˜ ·ÈÚÂÙfi˜ Ù˘ ¢.∂. ¡. πˆÓ›·˜) Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋. ™ËÌÂÈÔÏÔÁÈο ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ıÂÛÌÈ΋ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Δ.∞. Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â› Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ (fiÛÔ ·Û‹Ì·ÓÙË Î·È Ó· ıˆÚËı›). 3. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· ˘ÔÌÔÓÂÙÈο, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1 ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜. ∫·Ù·ÓÔÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·Ù¿ ÙÔ ÓfiÌÔ (1264) ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÂȉÈο fiÙ·Ó ‰ÈÂΉÈΛ ÔÏÈÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ¤Ó· Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· (ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·). ÕÏψÛÙ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÏϤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜,

ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ˙‹ÙËÌ·... 4. Δ· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ·¿‰Â˜ Î·È ˙¢Á¿‰Â˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ‹ ·ÔÏÔÁËÙ¤˜ ıÂÛÌÈÎÒÓ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ΔË ı¤ÛË ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÊÚ·˙· Î·È ı· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙ˆ ¢ı¤ˆ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ۈ̷Ù›·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. Δ· ۈ̷Ù›· Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Â‡ÛËÌ· Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û˘ ʇÛ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ¢ÈfiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. 5. ªÂ ˘ÔÌÔÓ‹ ¿ÎÔ˘Á· Â› ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Δ.∞. Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi(!) Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ·ÚfiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Ï‡ıËΠÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, fiÛÔ Î·È ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË... ∞Ó·ÚˆÙ‹ıËη ηْ ·Ú¯‹Ó ÙÈ ÓfiËÌ· ı· ›¯Â ‹ ÙÈ ı· ÚÔÛ¤ıÂÙÂ Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ· ϤÁÔÓÙ·˜ Â› ϤÍÂÈ: “∂Âȉ‹ Â›Ì·È Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ” . ◊Ù·Ó Û·ÊÒ˜ Ì›· ÚÔÛˆÈ΋ ·È¯Ì‹ ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙ‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÓԯϋıËÎÂ. ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Î·È ¤ÙÛÈ ÔÚ‡ÂÙ·È. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó Ë “ηٷÁÁÂÏ›·” ‹ “˘ÚÔ‰fiÙËÛË” ‹ “Â·Ó¿ÛÙ·Û‹” ÌÔ˘, Ô˘ ÌÔ˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Ë Î. Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ Û¯fiÏÈfi Ù˘... À.°. ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÁÂÓË Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ¿ÁÚÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÙÔ Û·‚Ô˘¿Ú ‚È‚Ú Î·È ÙÔ ÌÂÁϤÚÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙËÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ·Á·ËÙ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ;” .

∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË: ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ¤¯ˆ... Ï˘Á›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ “·Á¿Ë” ÙÔ˘ Î. §·ÁÔ‡ Î·È ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ ¤ÎÏËÎÙË ·fi ÙËÓ “ÂÓË̤ڈ-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ Ï¤ÂÈ ÙÔ “™Ô˘Û¿ÌÈ ÕÓÔÈÍ” ªÔÚ› ÔÈ Á¿ÌÔÈ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔÈ ϤÔÓ Û ¤ÍÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÔÏÈÙ›˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÔÓ ªÂÚÙ Î·È ÙÔÓ ŒÚÓÈ ·fi ÙÔ “™Ô˘Û¿ÌÈ ÕÓÔÈÍ” Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔÌ·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Á¿ÌÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÔÌÔÊÔ‚›·. √È ‰‡Ô Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Û˘˙Ô‡Ó Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ‰‡Ô ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· change.org ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ Èı·Ófi˜ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ “Ë ÔÌÔÊÔ‚›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔΔ . “¢ÂÓ ˙ËÙԇ̠ÙÔ ’™Ô˘Û¿ÌÈ ÕÓÔÈÍÂ’ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÌÈ· ˆÌfiÙËÙ· ‹ ÌÈ· ·Û¤‚ÂÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·›ÙËÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ¿Óˆ ·fi 6.000 ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜. ªfiÓÔ Ó· ÂÈÙÚ·› ÛÙÔÓ ªÂÚÙ Î·È ÙÔÓ ŒÚÓÈ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ‹ Ó· ‰Ôı› ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ¤Ó·˜ ÁÎ¤È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÎÔÌ„fi ÙÚfiÔ” . ŸÌˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÔÈ ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηÏÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·.

ÛË” Î·È ÙÔ “ÂӉȷʤÚÔÓ” ÙÔ˘, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ηٷÎÏ›‰·. √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. §·Áfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÌÂ... ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, Î·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٷÁÚ¿„·Ì ÛÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, “ÊÏÔÁÂÚfi ¤ÚˆÙ·” ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ì ηӤӷ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹, ˆ˜ ÙÔ “Á·Ú Ôχ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙÔ˜, ÁÂÓÓ¿ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË” . ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÙËÓ ·¤Ê˘Á·. Δ¤ÏÔ˜, Ó·È. ΔÔ ÌÂÁϤÚÈ, ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÛÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ Ù˘. ◊ ·¿˜, ‹ ˙¢Á¿˜ ‰ÂÓ Â›·Ù Î. §·Á¤; ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û¯ÔÏ›·Û·. ◊ ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ‹ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ì ÙÔ ÌÂÁϤÚÈ.

¡· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ √ Î. °. ∑·Ê›Ú˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™·˜ ·ÔÛÙ¤Ïψ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” , Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙËÓ 9Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û· ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ë ÔÔ›· Î·È ÎfiÛÙÈÛ 750 ¢ÚÒ, fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ Â›Ó·È ˆ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó Ë ‰È·ÌÔÓ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ Value-for-money, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÚÔ˜ ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ∂√Δ. ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ‰È·ÌÔÓ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÈÙ‹ Û fiÏ· Ù· ‚·Ï¿ÓÙÈ·, ηıÒ˜ fiˆ˜ Î·È ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ıÒ˜ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜,

ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ·ÔÚÒ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÒ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Ê›ÏÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·ÚÈÔ˘ ΔÛfi¯· “Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ Û’ ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ̤ÙÚÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜” , ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·ÓÙÈ·Ú¤Ïıˆ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· ηٷχ̷ٿ Ì·˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· “̤ÙÚÈÔ˘˜” ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ø˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚÈÙÈ΋ Ì ÛÎÔfi Ê˘ÛÈο ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ÏÂ˘Ú¿, Û·˜ ηÏÒ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·” .

∞ÎfiÌË ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ “ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ËÏ›Ô˘” ∏ Î. ∑ˆ‹ ™·ÌÛ·Ú¤ÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Âȯ›ÚËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, 11.8.2011, Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞fi ÌfiÓË Ù˘ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ï‹ÚË ·Ú·‰Ô¯‹. ΔÔ fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÌÈ·˜ ·Ê’ ˘„ËÏÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÌfiÓÔ ·Ì˯·Ó›· Î·È ·Ô˘Û›· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∫Ú›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌË Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛË, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÍËÁ‹-

“√ ªÂÚÙ Î·È Ô ŒÚÓÈ Â›Ó·È ÎÔÏÏËÙÔ›. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Û ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ì fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹. “¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ·Ó‰ÚÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓıÚÒÈÓ· ÛÙÔȯ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi” .

∫·ÚfiÙ· Ô˘... ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈ “‰¤¯ÔÌ·È” ŒÓ·˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Ï‹ÚˆÛ 15.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi 49 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÂ... ηÚfiÙ·. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ οÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Ì‹¯·ÓË ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, Û ̛· ÂÌÔÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ∫Ô˘ÈÓÁÎÓÙ¿Ô ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫›Ó·, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÙÔÈο ªª∂. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ηٷÁÚ¿ÊËΠ·fi ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· Î·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¿ÓÙÚ·˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Â›ıÂÙfi ÙÔ˘ -¶·ÓÁÎ- Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ ηÚfiÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, ∑¿Ô §Ô˘. √È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ Û ηÚfiÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Î·È ¯fiÚ„·Ó ¤Ó· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÁÓˆÚÈ̛˜, ÂÓÒ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶·ÓÁÎ ‰‹ÏˆÓ ·fi ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ ÛÙË ∑¿Ô ˆ˜ ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÙËΠfiÙ·Ó ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ Ì‹Ó˜

ÛˆÓ: 1. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜: ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û·Ó Ô‡Ù ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” , Ô‡Ù ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ Î. ¶··Ú›˙Ô˘ ÛÙÔÓ “Δ·¯˘‰ÚfiÌÔ” Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜. ŸÛÔÈ Ù· ›¯·Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó Ì ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÙÈ “ηٿ Ï¿ıÔ˜” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ. Δ¤ÙÔÈ· Ï¿ıË ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÂÈˆı› ·ÏÒ˜ οÙÈ. ∫·È, ‚¤‚·È·, ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î. ¶··Ú›˙Ô˘, Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ù· ›‰È· “Ï¿ıË” ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ ÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. 2. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, Á›ÓÔÓÙ·È ·fiÚÈÛÙ˜, ıÔϤ˜ Î·È ‰˘ÛÓfiËÙ˜ Ó‡ÍÂȘ ‹ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿Û¯ÂÙ· ‹ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ı¤Ì·Ù·. ¢ÂÓ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ô˘: ª¿Ù·ÈË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙÚ·Ê› Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ·ÏÏÔ‡. 3. °È· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÚfiÛˆ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙÂÈ ÏfiÁÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÏÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ™Â ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. 4. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ‚·Ú‡Á‰Ô˘· ÂÚ› ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ì ÓÔ˘ıÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÏÂÁfiÌ·ÛÙ ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ, ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ŒÓ·˜ ·ÏÈfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ‰È·Ù‡ˆÛË Ï¤ÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÔÌÒ‰ÂȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ÚÔηϤÛÂȘ ı˘Ìˉ›·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ‰È·Ï¤ÁÂÛı·È ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ŸÏÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ›·ÌÂ. ∫È ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÂÏÒÓÔ˘Ó ÚÔÎÏËÙÈο, Ì ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘, ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ, ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. 5. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÙÈ ›ÛÙ·Ù·È Ï¿È Ì·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î.Ï., ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ÂÓÓÔ› ÙfiÛÔ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ªÂ ıÂṲ́˜ ¢¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘”.

ÓˆÚ›ÙÂÚ·. “£‡ÌˆÛ˜ Ì·˙› ÌÔ˘;” ÚÒÙËÛÂ Ô ¶·ÓÁÎ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÙË ∑¿Ô ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÊÒÓ·˙·Ó “¶·ÓÙÚ¤„Ô˘ ÙÔÓ! ¶·ÓÙÚ¤„Ô˘ ÙÔÓ!” ÛÙË ∑¿Ô, ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÚÙÔηϛ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÂΛÓË ÙÂÏÈο ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘.

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÌÈ· Ù·Ú·ÓÙԇϷ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Û‹Ì·Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ostbahnhof ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ fiÙ·Ó ÌÈ· Ù·Ú·ÓÙԇϷ ‚Á‹Î ·fi ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢‹ Ô˘ ›¯Â ÂÁηٷÏÂÈÊı› ̤۷ Û ‚·ÁfiÓÈ ÙÚ¤ÓÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¤Ó·˜ 20¯ÚÔÓÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ª·Ï› Î·È ÙË ªÔ˙·Ì‚›ÎË, ›¯Â ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô˘ ›¯Â ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ŸÙ·Ó Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·ÔÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÔÛ΢‹ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙ’ ·˘Ù‹˜ ¤È·Û ̛· Ù·Ú·ÓÙԇϷ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Ù·Ó ‰ËÏËÙËÚÈ҉˘. √ ·ÌÂÏ‹˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Ù·Ú·ÓÙԇϷ ·Ú·‰fiıËΠ۠ΤÓÙÚÔ ÂÚ›ı·Ï„˘ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜;

™‡ÚÔ˜ ªÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ Ì·ıËÙ‹˜

“¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ı¤ÛË Î·È ¿Ô„Ë Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ›Óˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ” .

μ·ÛÈÏÈ΋ Δ¿ÛÈÔ˘ Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘

“μ‚·›ˆ˜ Î·È Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÙȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ˙ˆ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· Á›Óˆ ‰ˆÚ‹ÙÚÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜” .

μ·Û›Ï˘ °ÎÔ˘˙ÈÒÙ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™˘ÌʈÓÒ Ì ÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ì ÌÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· Ûˆı› ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÛˆÛÙfi Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋” .

∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫ÔÓÙfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜

“μ‚·›ˆ˜ Î·È Û˘ÌʈÓÒ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ·ÓıÚÒÈÓÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó ˙ˆ¤˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· Á›Óˆ ‰ˆÚËÙ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. °È·Ù› fi¯È;” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ •Â¤Ú·Û οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ‚ÚˆÌÈ¿ Î·È ÙË ‰˘Ûˆ‰›· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ʤÙÔ˜ ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ... ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î¿‰ÔÈ ‚ÚˆÌÔ‡Ó Î·È ˙¤¯ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ï˘ÛÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ô˘ fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÚfiÙÛ· ÙÔ˘˜, ÙÚ¤¯Ô˘Ó... ˙Ô˘ÌÈ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ŒÙÛÈ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÔÈ ÔṲ̂˜, ‰È·¯¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÊfiÚËÙË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ªÂ Ù· ‰Èο Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi, Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ, ¤ÛÙˆ, ‰ÚfiÌÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ∂§.™.

ªÏÔοÚÈÛÂ Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË

ΔÔ Ì·ÎÚ‡ ηÏÔη›ÚÈ Ù˘ ¢∂∏

™Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó·, ·Ú¿ÓÔÌ· ‚‚·›ˆ˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË Ò˜ ÙË ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘. Δ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ÙfiÛ·, Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÎÈ fi¯È ÁÈ· ‰ÚfiÌÔ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÙËÚ›· Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÊfiÚÙÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∞ÊÔ‡, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· - ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÛÙËÓ fiÏË, È· Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜...- ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¤ÛÙˆ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÁÂÈÙÔÓ‡ÂÈ Ì ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓfiÌÔÈ, ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.

·‡ÚÔ” ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ¢∂∏. ™¿ÓÈ· È·, οÔÈÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜. ™·ÓÈfiÙÂÚ· ‰Â, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ˙ËÙ¿ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎÈ fi¯È Û οÔÈÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô˘ ÙËÓ Â͢ËÚÂÙ›, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ò˜ Û‹ÌÂÚ·, Ó· ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË ¢∂∏ Î·È Ó· ÌË ÛÙËı› ÛÙËÓ “Ô˘Ú¿” ÁÈ· ÒÚ· ÔÏÏ‹... “À¿Ú¯Ô˘Ó ¿‰ÂȘ” , ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÓÂ. ∂... ·˜ ÙȘ ηχ„ÂÈ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ë ¢∂∏. ∫·È ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· ÙȘ “ÏËÚÒÓÂÈ” ;

∂§.™.

ΔÛÈ̤ÓÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ... ™ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜, Âȉ›‰ÔÓÙ·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜, ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù·Û··˙·Ó Ù·... ›‰È· ¤ÚÁ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÌÔϛ٘, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ΢‚fiÏÈıÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ Î˘‚fiÏÈıˆÓ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ›‰È· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ª·‡Ú· Ì·ÏÒÌ·Ù· ·fi ›ÛÛ· ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ÂΛ Ô˘ οÔÙ Èı·Ófiٷٷ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ

һ

ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ΢‚fiÏÈıÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ¿ ‰›Ï· - ‰›Ï·, Û ˆÚ·›· Û¯‹Ì·Ù·. °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÓÙÈ·; ª‹ˆ˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÌÂȈ̤ӷ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È... ∞.º.

Èڛ˜ η¿ÎÈ· ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· η¿ÎÈ· ›Ù ¤¯Ô˘Ó “ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›” , ›Ù ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ Ó· ·Ó·‰›‰ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÔÛÌ›·, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó, Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯·Ï·ÛÌ¤ÓˆÓ Î··ÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.

30ÂÙ›·˜

∑ËÌȤ˜ ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÂÌÚËÛÙ¤˜ “™Â ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú¯. ÂÚ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi Î·È ˙ˆ˚Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÛÙȘ ·ÁÚÔÈ˘ Î·È ·fi ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ Ô˘ ¯¿ıËΠ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ˘ÚηÁȤ˜. ªfiÓÔ Ù· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ‹ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1.000.000. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÚÒÙ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›·” . ªÂ ÔÛÔÛÙfi 90% Ë ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ “™Â ÔÛÔÛÙfi 90% ·Ó‹Ïı ¯ı¤˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ∂ÌÔÚÈ΋ Î·È πÔÓÈ΋ §·˚΋ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı¤˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ΔfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ §Â ª·Ó ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ μfiÏÔ “√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ fiÏ˘ §Â ª·Ó ı· ¤ÏıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ §Â ª·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. √È Í¤ÓÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfi-

§‡ÛË... ªË¯·ÓÔΛÓËÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙÂÏÈο Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. Δ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÈ‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ë - °È¿ÓÓË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ŒÊÙ·Û ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÙÈ Ï‡ÛË, ÛΤÙË ·ÙÚ·ÍÈfiÓ. ªÂ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÌÔÚ› ·fi Û‹ÌÂÚ· Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fiÛÙ·ÛË, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë Ï‡ÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¯¿ÚË Î·È ·ÔÙÂÏ› Û›ÁÔ˘Ú· ÚˆÙÔÙ˘›·... μ.∫.

°.•.

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1981

ÏÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ (Ò˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋), ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” . ŒÚ¯ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∫. §¿ÛηÚ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 124 ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô §¿ÛηÚ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” .

ʤÙÔ˜ Ë Û˘ÚÚÔ‹ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ. √ “Ù˙›ÚÔ˜” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂȈ̤ÓÔ˜, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÂÚÈÎÒÓ, ¤ÂÛ ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡” .

ªÂȈ̤ÓÔ˜ Ô “Ù˙›ÚÔ˜” ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ “ΔÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÏËÍ ¯ı¤˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ “ÛËÎÒÓÔ˘Ó” ‹‰Ë Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó. ∞ıÚfi· ‹Ù·Ó ηÈ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1923... Ô ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ∫ÂÌ¿Ï, Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ, ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. 1932... ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô ª·ÚÎfiÓÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ÚÒÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ ‚Ú·¯¤ˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. 1961... ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÙÔ Δ›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, “Δ›¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞›Û¯Ô˘˜” fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ, Ô˘ ¯ÒÚÈ˙ ÙËÓ fiÏË ÛÙ· ‰‡Ô. 1999... Ë 30¯ÚÔÓË °ÂÚÌ·Ó›‰· ÙÂÓ›ÛÙÚÈ· ™Ù¤ÊÈ

°ÎÚ·Ê ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ∏ °ÎÚ·Ê ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ 107 Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì 22 Grand Slams, ÂÓÒ ‚Ú¤ıËΠÁÈ· 377 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¡Ô 1 Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο Î¤Ú‰Ë 21.512.490 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. 2001... Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ μ‡ÚˆÓ ∫ÔÎηϿÓ˘ ηٷÎÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Mistral Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¶Èı·Ó‹ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∞£∏¡∞, 12.

∞π™π√¢√•√™ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ

Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Reuters Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ (IIF) ΔÛ·ÚϘ ¡Ù·Ï¿Ú·, ÚԂϤÔÓÙ·˜ “ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô”, Èı·ÓÒ˜ Î·È Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 2020. “£· ÂÎÏ·ÁÒ Ôχ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ” ›Â Ô Î. ¡Ù·Ï¿Ú·, ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔÔıÂÙËı› Â› ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ›Â, Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 2024, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú· ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Ô ΔÛ·ÚϘ ¡Ù·Ï¿Ú· ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ Ì›· ÂÈÏÔÁ‹. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÌÈÎÚÔ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘”. √ ›‰ÈÔ˜ Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ 90% ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞ÒÏÂȘ 10,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi rollover ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏¡ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÂÎÙ·ı› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2024 ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ¤ˆ˜ 78% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Citi. ™Â ¤ÎıÂÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Â¿Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ Deutsche Bank ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ¯ÚÂÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·Í›·, ÙfiÙ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙÔ rollover ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 10,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ.

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞ÓËÛ˘¯›· ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ

¡¤Ô˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞ ∞£∏¡∞, 12.

ÓËÛ˘¯›· ÚÔηÏ› ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ë ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÔÚ›, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙÒÚ· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ, ÛÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞Ó ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 5%, ÙfiÙÂ: ∞Ê’ ÂÓfi˜, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È. ∞Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ , ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ EFSF, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘, ÁÈ·Ù› ı· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰·Ó›˙ÂÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ (3,5%) ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “πÛÔÙÈÌ›·” Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È Ë °·ÏÏ›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙfiÛÔ Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ CDS, fiÛÔ Î·È Ù· spreads ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ¿Óˆ ·fi ÙÔ 3%, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Èı·Ófi ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ·¤Ú·.

∞ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ ªÂ ηٷ„‹ÊÈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) ·ÂÈÏ› ÙÔ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (SPD), Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ SPD ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Suddeutsche Zeitung, “Â¿Ó Ë ª¤ÚÎÂÏ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ EFSF ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı›, ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ηÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÂȘ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ SPD ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ∫¿ÚÛÙÂÓ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ: “̤¯ÚÈ

ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ªÔ‡ÓÙÂÛÙ·ÁÎ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛıÂÙË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ∂¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ÙÔ ÚÔÙ·ı¤Ó ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ” . ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ SPD °ÈÔ·¯›Ì ¶Ô˜.

∫¤Ú‰Ë ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ short selling Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Û πÛ·Ó›·, °·ÏÏ›·, μ¤ÏÁÈÔ Î·È πÙ·Ï›·. √È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, η٤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ‚‰ÔÌ¿‰· ·ˆÏÂÈÒÓ, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. √ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ FTSEurofirst 300 ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 3,4% Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 966,83 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,8%. ™ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË STOXX Europe 600 Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È 4%, ÂÓÒ Û Â›Â‰Ô Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ›¯Â ·ÒÏÂȘ 2,8%. ∞Ó¿ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô FTSE 100 [.FTSE] ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô 3,04%, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô CAC 40 [.FCHI] ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 4,02% Î·È ÛÙË ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË Ô DAX η٤ÁÚ·„Â Î¤Ú‰Ë 3,45%. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë °·ÏÏ›· ı· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Û 11 ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜, Ë πÛ·Ó›· ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ 16 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈ̘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÌÂ

ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ··ÁÔÚ‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ BNP Paribas Societe Generale Î·È Santander. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∞Ú¯‹ ∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ Î·È ∞ÁÔÚÒÓ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û fiÙÈ ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ‰È·‰›‰Ô˘Ó „¢‰Â›˜ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Û ԉËÁ›· Ù˘ ∂∂ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ̤۷, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ∂ȉÈο ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜, ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ˘¤Ú Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ short selling Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù¿¯ıËΠۋÌÂÚ· Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, fï˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ¤Î·Ó·Ó ÁÓˆÛÙfi ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ. ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘.

“¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·” . ∏ °·ÏÏ›·, Ë πÙ·Ï›·, Ë πÛ·Ó›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Â¤‚·Ï·Ó Û‹ÌÂÚ· ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ·fi ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ (FSA) ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ÚԂϤÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ” .

∂˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁÔ ‹ Â˘Úˆ-ηٿÚÚ¢ÛË; ΔËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘Úˆ-ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‰È·‚ϤÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘. ∏ Handelsblatt ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ∂˘ÚÒË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̛· Ó¤· Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘˜ ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ì·˙› Ù˘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ: “ª¤ÚÎÂÏ Î·È ™·ÚÎÔ˙› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ Ì ̛· Ó¤· ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ “ËÚÂÌÔ‡Ó” ϤÔÓ Ì ٷ ·Î¤Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ∂˘ÚÒË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ Ì›·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜: ∂˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁÔ ‹ ∂˘Úˆ-ηٿÚÚ¢ÛË” . ª¿ÏÈÛÙ·, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ “ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∏ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” . ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, “Ù· Â˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁ· ‹ Â˘ÚˆÎ·Ù¿ÚÚ¢ÛË Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ‹ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË, ̤ÛÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ù·È ‰Èη›ˆ˜, fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÈ ı· Û˘Ì‚Â› fï˜ Â¿Ó Ë ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÛˆÛÙ¿ Ì ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘‹˜; ªÂ ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ̛· ηχÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· Ó¤· Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·.

¢¡Δ: ¢ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› 2Ô ‰¿ÓÂÈÔ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· §I™ABONA, 12.

∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

£∂√¢√™π√™ °. ¡π∫∞™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ ¶∞¶∞°√À 2 & ∞¡∞¶∞À™∂ø™ Δ∏§.: 24210-80828 ∫π¡.: 6976055727

√ ¶¿Ô˘Ï ΔfiÌÛÂÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È “·ÚÎÂÙ¿ ‚¤‚·ÈÔ˜” fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ηıÒ˜ Ë ÙÚfiÈη Âͤ‰ˆÛ ÌÈ· ¢ÓÔ˚΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘. ∏ ÁÂÓÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ‹Ù·Ó “Ôχ ıÂÙÈ΋” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ °›ÚÁÎÂÓ ∫Ú¤ÁÎÂÚ. ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Ï¿‚ÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 78 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÈÔ, ηıÈÛÙ¿ÌÂÓË Ë ÙÚ›ÙË ¯ÒÚ·-̤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ «‰È·ÛÒıËλ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ∏ ıÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∂∂ - ∂∫Δ - ¢¡Δ, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË §È-

Û·‚fiÓ· ÁÈ· ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ·Í›·˜ 3,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∏ §ÈÛ·‚fiÓ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ 20 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ 5,9% ÙÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (∞∂¶) Ù˘ ÂʤÙÔ˜, ·fi 9,1% ÙÔ 2010. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶¤ÓÙÚÔ ¶¿ÛÔ˜ ∫Ô¤ÏÈÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú¤Ï·‚ ÌÈ· «ÙÚ‡·» ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ¿ÓÙˆ˜ Ë ÙÚfiÈη ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·fiÎÏÈÛË ‡„Ô˘˜ 1,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ-

ÎÒÓ μ›ÙÔÚ °Î¿Û·Ú. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÒÛÙÂ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 5,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ÂʤÙÔ˜. √È ÔÚÙÔÁ·ÏÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·Ï‹ ÔÚ›·, Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ›ÛÙË Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ‹, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚ› ÙÔ 11%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

¶¿ÓÙˆ˜ “ÔÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ” ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· “Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿” Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ΔfiÌÛÂÓ. ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË Î·È ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 2,2%. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2013, ηıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ. “∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ôχ ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ” ›Â Ô ΔfiÌÛÂÓ. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ë ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ 2013. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·Ú¤ÌÂÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË, ÛÙÔ 11,7%, ÌÂÙ¿ ÙËÓ


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ª·˙› Ì ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ∞£∏¡∞, 12.

A

ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∏Ï›·˜ ªfiÛÈ·ÏÔ˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ °. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜.

“£· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ Ì ‚¿ÛË ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·Í›·. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ. ªÔÚ› Ó· ¿ÚÂȘ ˘fi„Ë Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·Í›· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·Í›·˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ›ٷȔ , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ªfiÛÈ·ÏÔ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ › ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì 3,5% ÂÈÙfiÎÈÔ Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ, ·ÓÙ› ÁÈ· 4,5%, Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È fi¯È ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰·ÓÂȷ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ∞ÏÏ¿ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ·fi ÙË º. °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ¶ÚfiÛıÂÛÂ: “∞ÓÙ› Ó· ÂȉÔÙԇ̠ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ∫∂∫ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙÔÔÈԇ̠ٷ ∫∂∫, Ô˘ ı· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ó· ÌÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈ΋, Â·Ú΋, ηٿÚÙÈÛË Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ Ó· ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ·’¢ı›·˜, Ì ¤Ó· ÎÔ˘fiÓÈ Î·È

·˘ÙÔ› Ó· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙÔ Ô‡ ı· ¿ÓÂ. °È·Ù› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ¤¯Ô˘Ó Î·È Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜” . ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 3 ‰ÈÛ. Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ·, ÁÈ·Ù› ı· ¤ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ̤ۈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘, ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ Û˘Óı‹Î˜, ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ, ·Ó ˘‹Ú¯·Ó Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ı· ÙȘ ›¯·Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∫·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· Ù· ÂÊ¿ÚÌÔ˙Â. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˘‹Ú¯·Ó ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·. ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ·ÚıÂÓÔÁ¤ÓÂÛË; ŸÙÈ Í·ÊÓÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛˆÙ‹Ú˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÈ ·˘ÙÔ›

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Èı·ÓÒ˜, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Í·ÊÓÈο ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·;”.

™¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ªª∂ Œ¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ªª∂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi, ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∏Ï›·˜ ªfiÛÈ·ÏÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÊÔ‡ Û˘˙ËÙËı› Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ԕ .

™. ¶··Û‡ÚÔ˜: ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” ∏ ∞¢∂¢À ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ ÔÙ¤ ÁÈ· “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‰È·‚‚·›ˆÛ Ô

Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ™‡ÚÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “ÌË ˘·ÚÎÙfi” ÙÔ ı¤Ì·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ 99,5 ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·ÚÂÚÌËÓ‡ıËΠÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ›¯Â Ó· οÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ٷ “ÁÎÈÛ¤” ÙˆÓ ¢√À. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ›Â, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ϤÔÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ∞¢∂¢À Ì›ÏËÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· “ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ” . “Œ¯ˆ ÂÈ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· fiÙÈ Ë “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯·‚·Ï¤” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” Î·È Û ¿ÚÓËÛË Â›Ûڷ͢ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ °Ú›‚·˜. √ Î. °Ú›‚·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓfi MEGA ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ٤ÙÔȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ™‡ÚÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ ÙȘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 30% Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙ¿ÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ μ‹Ì· 99,5 Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÊÔÚÈ·ÎÒÓ ºÚfiÛˆ ™Ù·˘Ú¿ÎË ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· ÌË Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ ·fi ÙȘ ¢√À: “¢ÂÓ ÂÚˆÙËı‹Î·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚‚·ÈˆÌ¤Ó· ¯Ú¤Ë ÔÏÈÙÒÓ” . ¢È·‚‚·›ˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ï¢ÎÒÓ ·ÂÚÁÈÒÓ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ıÂÛ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û ¢√À Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

ŒÓÙÔÓË Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

“¶ÚfiÎÏËÛË” ηٿ ÙÔÓ ¶Âٷψً Ù· fiÛ· ϤÂÈ Ô ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ÁÈ· ¡ÙÂÚÙÈÏ‹ ∞£∏¡∞, 12. T∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘-

Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ °. ¶Âٷψً ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ¿‰ÂÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ·Ù›· ¡ÈÎ. ¡ÙÂÚÙÈÏ‹ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› fiÙÈ Â›Ó·È “ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜” , “ÚfiÙ˘Ô ˙ˆ‹˜” , “ÁÂÓÓ·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·‰ÂÚÊfi˜” Î.¿. √ °. ¶Âٷψً˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· οı ÈÂÚ¿Ú¯Ë Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ¤Ó·

ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, “Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ¤Ó·Ó ÈÂÚ¿Ú¯Ë, ÚÔ˜ ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙË ¯Ô‡ÓÙ· Î·È ·fi fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚˆÙ·›ÙÈÔ Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜, ÙÔÓ Î. ¡ÙÂÚÙÈÏ‹, Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. ¡ÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·›ÛÙ¢ÙÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È Â›Ó·È Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ˘Ô˘ÚÁfi” . √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·›ÙËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı› Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÁÎÚ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÚ¿ÙËÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙËı› Ë ÂÈÛÙÔÏ‹

ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË.

ΔÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÚfiÙ˘Ô ˙ˆ‹˜” ∞›ÙËÛË Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÙÂÚÙÈÏ‹, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÈÙ›ˆÓ Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜, ˘¤‚·Ï ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ϤÎÂÈ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÙÂÚÙÈÏ‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯·Ú·-

ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÔÏÈÙÈÎfi ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ” Î·È “ÚfiÙ˘Ô ˙ˆ‹˜” . ¶·Ú·ÔÓÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· Ò˜ ÙÒÚ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊı› “ÙÔÓ ÁÂÓÓ·›Ô ŒÏÏËÓ· ·‰ÂÏÊfi Ì·˜ ÛÙÔ ‰ÂÛً̈ÚÈfi ÙÔ˘, ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘ Ûʛ͈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·ÚÒ ‰È¿ ˙ÒÛ˘ ʈӋ˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ‰ÈfiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηı’ ÔÓ ¯ÚfiÓÔ ı· ˉ‡Ó·ÙÔ Ì ÌÈ·Ó ˘ÔÎÚÈÙÈÎ‹Ó ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó ÙÔ˘. “ ÕÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÙ˘· ˙ˆ‹˜. ∞ÎfiÌË

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Âʉڛ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

™Δ∏¡ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‹ ηٷÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ηٿٷ͢ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ 12ÌËÓ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û ı¤ÛÂȘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ Âʤ‰ÚˆÓ Û ÂÓÈ·›Ô ›Ó·Î·, Û‡Ìʈӷ Ì “ΔÔ ŒıÓÔ˜” . ™ÙËÓ “ÙÛÈÌ›‰·” Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ ı· È·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ı· ıˆÚËıÔ‡Ó ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 7.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ 11 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘, ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ‹ ηٿÚÁËÛ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. ∂ÓÙfi˜ ÂÓÓÈ¿ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ˘Ô‰Ô¯‹˜. ∏ Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 11 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηٿÚÁËÛ˘ ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ›ӷÈ: ñ ∂ƒΔ, ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ∂ÏÏËÓÈο ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ñ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÀÏÈÎÔ‡, ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÂfiÙËÙ·˜ ñ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ñ ¢∂¶∞¡√ª, £¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋, ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÈÎÚÒÓ-ªÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ.

∂Í·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ηٿÚÁËÛË ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¢¿ÌÙÛ· ΔË ‰È·Ù‹ÚËÛË 70 ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·fi‰ÔÛË ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù·Í›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¡¶ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 70 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∫. ¢¿ÌÙÛ·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ¡¶¢¢ ‰ÂÓ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷÚÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

™ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ¿ÁÔ˘ÛÙÔ Ô ∫¿Ú. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏¡ ¶Ú¤‚Â˙· ı· ÂÈÛÎÂÊı› Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜

Î·È ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ï·Ô‡” . √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ Î·È ∞ÈÁÈ·Ï›·˜ Î. ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Romfea.gr ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ “‚‚·›ˆ˜ Î·È ı· ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊıÒ” ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô ¡ÙÂÚÙÈÏ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜” .

Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙· ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ Úˆ›, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ •¤ÓˆÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ fiÏ˘, fiÛÔ Î·È ÙË ªËÙÚfiÔÏË, ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙÂı› ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Á‡̷ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ˘Ô‰Ô¯‹.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫∞ƒ∞Δ∑∞º∂ƒ∏™

“¶ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Ã¿ÚË Δ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·” ∞£∏¡∞, 12.

™Δ∏¡ ∞ı‹Ó· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔÓ π. ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ™Â Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÛÙËÓ ˘¤ÚÌ·¯Ô ™ÙÚ·ÙËÁfi - Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ÛÒÛÂÈ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ - ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ì ÙË Ã¿ÚË Δ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ô §∞√™ οÏÂÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ˙‹ÙËÛ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜. ∂›Û˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ª¤ÚÎÂÏ-™·ÚÎÔ˙›, Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ∂˘ÚÒË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎÂÛÙÔ‡Ó Û ¢¯ÔÏfiÁÈ· Î·È ËÌ›ÌÂÙÚ·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ûˆı› Ë ∂˘ÚÒË Î·È ‰È’ ·˘Ù‹˜ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” . ™ÎÏËÚ¤˜ Î·È ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §∞√™, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÛÔ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi Ù˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” , ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

πÛÙÔÚÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™Ù. §·ÌÚÈÓ›‰Ë ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ

“ΔÔ ∞ÈÁ·›Ô ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ·” ∞£∏¡∞, 12.

Δ

ËÓ ÿÌ‚ÚÔ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi Î·È Ôχ·ıÔ ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ÓËÛ›. ™ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÙÔÓ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ÂȯÒÚÈÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘ Î·È ΔÂÓ¤‰Ô˘ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ fiÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ Î·È ÔÌÔÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÿÌ‚ÚÈÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. √ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠ̠ı¤ÚÌË ÙÔÓ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë. ™ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛ‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó ÔÈ ÿÌ‚ÚÈÔÈ. “ª¤Û· ÛÙÔ Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ Î·È Î·ıÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˆ˜ À¤ÚÌ·¯Ô ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ ÙÔ˘ ÙfiÛ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ °¤ÓÔ˜ Ì·˜, ÎϤ„·Ù ϛÁÔ ·fi ÙÔÓ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Î·È ÂÙ¿Í·Ù Â¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·Ù·Á¿Ï·ÓÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ì·˜ ‹Ïı·Ù ÛÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ ÿÌ‚ÚÔ ˆ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÂÈÚ‹Ó˘’ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Ô˘ ÙfiÛÔ Ì·˜ ¤ÏÂÈ„Â ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, Ù˘ ÿÌ‚ÚÔ˘, Ë ÔÔ›·, Ì·˙› Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Δ¤Ó‰Ô, “ÌÂÙˆڛ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ Î·È ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ·˘ÙÒÓ” , fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ô ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ •ÂÈÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙȘ “‰È·ÚΛ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÓËÛÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· “ÌÈ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÌÈ· ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ” ›Â Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘. “∂›ÌÂı·, Î. ÀÔ˘ÚÁ¤, ¿ÓıÚˆÔÈ ÊÈÏ‹Û˘¯ÔÈ, ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎÔ› Î·È ÓÔÌÔÙ·Á›˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·‰›Îˆ˜ ÏËÚÒÛ·Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ¿ÏψÓ.∂Ì›˜ ÌfiÓÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ηÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÔÈ ÿÌ‚ÚÈÔÈ ÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÔÈ

ΔÂÓ¤‰ÈÔÈ ÙÔ ·Ì¤ÏÈ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯¤ÚÈ ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ οı ¿ÓıÚˆÔ Î·Ï‹˜ ıÂÏ‹Ûˆ˜.” ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜. “°È’ ·˘Ùfi Î·È ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ¤Ú¯ÂÛı ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÙÂ Î·È Ó· ÙËÓ Â·˘Í‹ÛÂÙ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Î·È Û’ ·˘Ù‹ Û·˜ ÙËÓ Âȉ›ˆÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢¯fiÌÂı· ˆ˜ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Î·È ˆ˜ ÿÌ‚ÚÈÔÈ Î·È ΔÂÓ¤‰ÈÔÈ Ï‹ÚË ÂÈÙ˘¯›·. ∫·È ı· ˘¿ÚÍË ÂÈÙ˘¯›·, ‰›ÔÙÈ Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‹ ÁÂÈÙÔÓ›· Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹, ÙËÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ∂ÏÏ¿‰· Ì·˙›” ›Â Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ËÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ì ¤ÚÁ· Î·È Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û‚·ÛÙ¤˜ Âη٤ڈıÂÓ, ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ı· ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜, Î·È Ù· ηڿ‚È· Ô˘ ı· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ó·

ÌÂٷʤÚÔ˘Ó fi¯È ÂÚÁ·Ï›· ÔϤÌÔ˘ Î·È Î·Ù·ÙÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÏÏ¿ ÌËӇ̷ٷ ·Á¿˘ Î·È ÂÈÚ‹Ó˘”. √ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î.™Ù·‡ÚÔ §·ÌÚÈÓ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ, “ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ŒÏÏËÓÔ˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â‰Ò, Ô˘ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ πÌ‚Ú›Ô˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰Èη›ˆÛË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÛÙ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1964 Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ٷ ηٷÊÒÚˆ˜ ηٷ·ÙËı¤ÓÙ· ‰›Î·È¿ Ì·˜ fiÛÔ ı· ¤ÚÂ” . ™ÙË ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫ˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ 1995, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ πÌ‚Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÂÓ‰›ˆÓ. “ª·˜ ·‰›ÎËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. °È’ ·˘Ùfi ¯·ÈÚfiÌÂı· ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ Î·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ì·˜ Â‰Ò Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÂÓÈÎÒÙÂÚ·” › Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘.

“™ÙÂÎfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· Û·˜” √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÊÒÓËÛ‹ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ·

50 ¯ÚfiÓÈ· πÂÚÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. “∂ʤÙÔ˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 50 ¯ÚfiÓÈ· πÂÚÔÛ‡Ó˘, ¯ÚfiÓÈ· ·‰È¿ÏÂÈÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘. ∂Û›˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÂ, ͤÚÂÙ ηχÙÂÚ· ·’ fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó Ë̤Ú˜ ¯·Ú¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë̤Ú˜ Ô‰‡Ó˘. ∏̤Ú˜ ·›ıÚȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë̤Ú˜ ÓÂÊÂÏÒ‰ÂȘ. ∏̤Ú˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë̤Ú˜ ·ÁˆÓ›·˜ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘. ªÂ ÙË ÛÔÊ›· Û·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ·Á¿Ë Û·˜ ‰ÂÓ Î·ÌÊı‹Î·Ù ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÙ ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂˆÌÈÛı›” ›Â Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. “∏ ‰ÈÏ‹ fï˜ ·˘Ù‹ ÂÔÚÙ‹ Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ‹Ù·Ó ÁÈ· Â̤ӷ Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ¯¿Ûˆ. ∂ÈÛΤÙÔÌ·È ÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ Ì ‚·ıÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “À‹ÚÍ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· Û·˜ Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ͯӿÌÂ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù·.

™Â ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Ì·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù·. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡Ó·Ì ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·, Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·Ûı› Û ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜-ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. Œ¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, fï˜, Î·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∂.∂., ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜ ˆ˜ πÌ‚Ú›ˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ Ï‹Ú˘ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ı· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. £· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ì·˜” √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ π̈ڛˆÓ Ì ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. “√È Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Û·˜, ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Û·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û·˜ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Î·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ȉÈÔÎÙËÛȷο, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο Û·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” ›Â Ô Î.§·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. √È ÂÎÎÏËۛ˜ Û·˜, ÔÈ Ù¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Û·˜, Ù· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜, ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Û·˜ Ô˘ Â›Ó·È Â‰Ò, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÌÓ‹ÌË ÛÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó, fiˆ˜ Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙfiÛˆÓ ·fi‰ËÌˆÓ πÌ‚ÚȈÙÒÓ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÓËÛ›”.

√È Ó¤Â˜ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 12.

¶∂ƒπ£øƒπ√ ̤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡-

ÁÂÓÓ· ÁÈ· “Ú˘ıÌ›ÛÂȘ” ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ À¶√π∫ ̤ۈ ÙˆÓ ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔ-

ÚÔÏfiÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ “ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ̤ÙÚ· fiˆ˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ‰˘Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηÙÔ¯‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¯·ÌË-

ÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ À¶√π∫ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÙÂÏÈο ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔÎÏËı› ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

¢ÈÔÁÎÒıËÎÂ Ë ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηٿ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ “‚Ô˘ÙÈ¿” 6,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ ∞£∏¡∞, 12.

ÊÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6,9% ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ∂§™Δ∞Δ Â›Ó·È ÌË Âԯȷο ‰ÈÔÚıˆÌ¤Ó·, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÙÔ˘ 5,5% Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÁÈ· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011.ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÂȉÈο ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó “ÙÚ¤ÍÂÈ” Ù· Ô‰˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ (˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘). ∞Ú¯‹ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÔ¯Èο ‰ÈÔÚıˆÌ¤Ó· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ ∂Á¯ÒÚÈÔ ¶ÚÔ˚fiÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 5,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 0,2% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÌË ÂÔ¯Èο ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ 8,1%.

™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÔÏÏÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û Â›‰·-ÚÂÎfiÚ, ·fi Ì›ˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Î·È Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ π√μ∂. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ˙ÔÊÂÚ¿. ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ ª¿ÈÔ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠÛÙÔ 16,6% ·fi 15,8% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È 12% ÙÔ ª¿ÈÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ (2010). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û 4.131.528 ¿ÙÔÌ· Î·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·fi fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó Û 822.719 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó‹Ïı Û 4.383.374 ¿ÙÔÌ·. √È ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿

299.798 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ Ï¿Ì‚·ÓÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ›ٷÈ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ - ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.938,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.427 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 35,8%. ∞Ó fï˜ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·: Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘

∏ “ıËÏÈ¿” ÙˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ macro Ó›ÁÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞£∏¡∞, 12. ª∂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∞∂¶, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¤Ó· ÛÂÚ› ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó

¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ fiÛˆÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “η˘Ùfi” ™Â٤̂ÚË Î·È ˙ÔÊÂÚfi ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ϤÔÓ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ۯ‰fiÓ ˆ˜ ı·ً˜ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ·. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· (·‡ÍËÛË ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ ·fi ™Â٤̂ÚÈÔ, Ó¤· ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ - ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ- ‰··ÓÒÓ) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ê·Ó› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó Î·È ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ı· ÙfiÓˆÓ οÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∞Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi. £· Â›Ó·È Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi - ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ë ‡ÊÂÛË ı· ‚·ı·›ÓÂÈ, Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ı· ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ı· ·˘Í¿ÓÂÈ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈ̤وË Ì ¤Ó· ‰›ÏËÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Èı·Ófiٷٷ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË: ∞‡ÍËÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ Ó¤· ̤ÙÚ·.

ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û 1.343,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.286,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 4,5%. ΔÔÓ ª·˚Ô ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 14,7%. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ - ·ÔÛÙÔÏÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 - πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 13,5% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 - πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, Ú˘ıÌfi˜ Ô˘ Â›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË. ªÂ›ˆÛË 13,1% η٤ÁÚ·„ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ. √ ̤ÛÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË 8,8%. ™ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË Î·È ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË. ¶ÙÒÛË 30,3% ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ¤Ú˘ÛÈ (Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ), ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ÙÒÛË ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 49,2% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010.

∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ηıÈÛÙ¿ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÌÊ›‚ÔÏË fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ οو ·fi ÙÔ -4%, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ıÂÙÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ 2012. ∂ÈϤÔÓ, ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ΔÔ ∞∂¶ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011 ¤¯ÂÈ ·Ó·ıˆÚËı› Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘), ηıÒ˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ∞∂¶ Û ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ Ë Â›ÙˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ∞∂¶ Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·. ∏ ∂§.™Δ∞Δ. ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (1Ô ÙÚ›ÌËÓÔ 2009 - 2Ô ÙÚ›ÌËÓÔ 2011) fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÂÔ¯È΋ ‰ÈfiÚıˆÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô ∞∂¶, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÔ¯È΋˜ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÌË ÂÔ¯Èο ‰ÈÔÚıˆÌ¤Ó·. ™Â ·fiÏ˘Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÔ ∞∂¶ ‚’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011 ÌÂÈÒıËΠηٿ 3,05 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 40,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 43,96 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2010. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË (ÙÂÏÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË Î·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Á›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘) Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ΔÔ ∞∂¶ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011 ¤¯ÂÈ ·Ó·ıˆÚËı› Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘), ηıÒ˜ Î·È ÓÂÒÙÂÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ∞∂¶ Û ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ Ë Â›ÙˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ∞∂¶ Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋

™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞£∏¡∞, 12. “∏ √π∫√¡√ªπ∞ ÔÚ‡ÂÙ·È Û “Ì·ÎÚ¿ ¤-

ÚËÌÔ” “Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§™Δ∞Δ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ 6,9% ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ™Â ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË, ˆ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î·È ÙȘ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È fiÙÈ Ë “Û˘ÓÙ·Á‹” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË “Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË” . √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÈ· ‡ÊÂÛË Ô˘ ·fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ “·Á›‰· ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” “. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ηıÈÛÙÔ‡Ó Ô˘ÙÔÈ΋ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ‡ÊÂÛË ÌfiÓÔ 3,5% ÙÔ 2011” Î·È “ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ’Û˘ÓÙ·Á‹’ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË” . √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ “Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ¿ÌÂÛË Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , Ë ÔÔ›· ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·.

™À¡: º·ÓÂÚ‹ Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ªÓËÌÔÓ›ˆÓ ΔËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ªÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∞∂¶, Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ¢È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‚¿ıÂÌ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÓÂ-

ÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ Ô‰ËÁ› Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¿‰Èη Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Êfi‚Ô ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¿‰È΢ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÍÔ˘Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ˘Ú‹Ó· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÌfiÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÏ›‰·.

∂ÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ˙ËÙ› Ô §∞√™ “∏ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô §∞√™.

∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˙ËÙ› Ë ¢∏ª.∞ƒ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ıˆÚ› ˆ˜ ÌfiÓË ÛÙ·ıÂÚ‹ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “∏ ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∂›Ó·È ¢ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıËψ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ¤Ó· ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ.

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô “Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. “∏ ·ÏfiÁÈÛÙË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ º¶∞, Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÈÔ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο. ΔÒÚ·, ‰›¯ˆ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∞˘ÍË̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

√π ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ηٷӷψÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢∂™ª∏∂, Ë ·‡ÍËÛË ‰ÂÓ ·Ó¤ÛÙÚ„ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ Ë ˙‹ÙËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢∂™ª∏∂, Ë Î·ı·Ú‹ ˙‹ÙËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ·˘Í‹ıËΠÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·Ù¿ 1,93% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 Î·È Û ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ÂÏ¿Ù˜ ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ˙‹ÙËÛË Î·Ù¿ 11,32% Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ›, ÂÌÔÚÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÈ·ÎÔ› ηٿ 1,81%. øÛÙfiÛÔ, Û Â›Â‰Ô ÂÙ·Ì‹ÓÔ˘, Ë Î·ı·Ú‹ ˙‹ÙËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÛÙÂÚ› ηٿ 2,6% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ, Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 2,45% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠24.493.225 ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ˜ ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 7,94% ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠3.964.534 ÌÂÁ·‚·ÙÒÚ˜ ·fi 3.673.075 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ÏÈÁÓÈÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î¿Ï˘„ ÙÔ 50% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 30%, ÔÈ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ 7,5%, ÔÈ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) ÌfiÏȘ ÙÔ 2,9% Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ 8,9%.

∂Ù¿ ...ÎÂÚ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 12.

∂¶Δ∞ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Ë Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ “÷ڛϷԘ ΔÚÈÎÔ‡˘” ‰fiıËΠÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË. ΔËÓ 12Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù· ÚÒÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó Ù· 2,252 ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ‡„ˆÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘ÏÒÓˆÓ Ù˘, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “7 ÃÚfiÓÈ· °¤Ê˘Ú· - √‰fi˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” Î·È ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·ÚÙ ÔÛÙ¿Ï Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰È¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ °¤Ê˘Ú·˜ ∞∂, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô ÌËÓÈ·›Ô˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‰È¤Ï¢Û˘ πÃ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2011 ÛÙ· 336.600 Ô¯‹Ì·Ù·, ·ÚÈıÌfi˜ ηٿ 7,6% ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿.

¢Âο¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ·Ê¤ıËΠ·‚Ô‹ıËÙÔ˜ ∏ƒ∞∫§∂π√, 12.

¢∂∫∞Ã√¡√ ·ÁfiÚÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ fiÙ·Ó, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó Ô‰‹Ï·ÙÔ, ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÛÙË ¡¤· ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. √ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ·‚Ô‹ıËÙÔ ÙÔ ·È‰› ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. √ ‰Âο¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·‡Ì· ÛÙË ÛÏ‹Ó·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ.

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√Y™Δ√À 2011

∏ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

ªÂ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

ø

˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿, ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Δ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο, fiÛÔ Î·È ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·-χÎÂÈ· ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ 600 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÓÒ ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 12.000.

∫ÂÓ¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛÂˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ. Ÿˆ˜ › ÛÙÔ “μ‹Ì·” Ô Î. ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. “º¤ÙÔ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 600” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹Û·ÓÙ˜ ‹Û·Ó 11.000, ÂÓÒ ÂʤÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 12.000, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û‡‰Ô˘Ó Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·Áη›Ô ·ÚÈıÌfi ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √§ª∂ £¤Ì˘ ∫ÔÙÛ˘Ê¿Î˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘Ï·˚‰‹ fiÙÈ Ë ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ê·ÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∫ÂÓ¿ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛÂˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ. √ Î. ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‚È‚Ï›·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÂÍËÁ› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· Ì ‡ÏË Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

ŒÓ·ÚÍË Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ; ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fï˜ ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ›Ûˆ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰·˜ (¢√∂) ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ (√§ª∂), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÎÔÈÓfi “̤وÔ” ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √È ÌÔÚʤ˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ √§ª∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À. ª¿ÏÈÛÙ· Û ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û “·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘”.

∞Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ‰·ÛοÏÔ˘˜ ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ›Ó·Î˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70 - ¢·ÛοψÓ,

Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011-2012, ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈı. 87795/¢2/01-08-2011 (∞¢∞: 4∞5ª91∏6) ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ À¶¢μª£, ηÏÔ‡ÓÙ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÛÙË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ 16-082011, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢È‡ı˘ÓÛË ‹ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∂›Û˘, ÔÈ ·ÔÚÚÈÙ¤ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ·fiÚÚÈ„‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο.

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ™ÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ) ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÔÏÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î‡Ì· Ê˘Á‹˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›·.

Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ÙÔ 2010 -2011 Ô Ì·ıËÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 - 2010 (·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ 744.146 ·fi 733.633 Ì·ıËÙ¤˜), ÂÓÒ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÌÂÈÒıËΠηٿ 1,3% (·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ 56.955 ·fi 57.681 Ì·ıËÙ¤˜). ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο, ηıÒ˜ ÂÓÒ ÙÔ 2010 - 2011 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 590.941 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 587.383, ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 44.839 ·fi 46.023 Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009 - 2010. ∞Ó¿ÏÔÁË ÂÈÎfiÓ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙ· ȉȈÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, fiÔ˘ ÂÓÒ ÙÔ 2009 - 2010 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 18.147, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÍÂ¤ÚÛ·Ó ÙÔ˘˜ 17.327 (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 4,5%). ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË 1,2% ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ì›ˆÛË 0,5% ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 - 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009 - 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 801.101 ÙÔ 2010 - 2011 ·fi 791.314 Ô˘ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ (4,7%), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 165.321 ·fi 157.908 ÙÔ 2009 - 2010. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 - 2011 ÊÔ›ÙËÛ·Ó 691.556 Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ 694.950 Ì·ıËÙÒÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √ˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂§™Δ∞Δ, ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 1% ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ 0,3% ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Í‹ıËΠηٿ 2% ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ÌÂÈÒıËΠηٿ 1,9% ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·. Δ¤ÏÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ‹Ù·Ó 12,2 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, 9,7 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο, 8,1 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È 9,3 ÚÔ˜ 1 ÛÙ· ÁÂÓÈο χÎÂÈ·.

ªÂ... ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜ “ÔÏ›˙ÂÈ” Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜

√Ì¿‰Â˜ ÎÚÔ‡Û˘ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ∞£∏¡∞, 12.

™∂πƒ∞ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÂȉÈΤ˜ “ÔÌ¿‰Â˜

ÎÚÔ‡Û˘” Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÂÁ·ÏÔ-ÔÊÂÈϤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ 1.000 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Î·È Ù· Ó¤· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ, fiˆ˜ ÙËÓ ˘ÂÚ-∂ÊÔÚ›· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ŒÙÛÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı¤ÙÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì Ù˙›ÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 150.000 ¢ÚÒ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚË ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. æËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë °°¶™ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 8.700 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·) Ì ·Í›· ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ºfiÚÔ˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (ºª∞¶) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜. √È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë °.°.¶.™. ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ¤ÙË 1997-2007. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙȘ ȉÈÔÎً٘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Û ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÊfiÚÔ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ªfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤Ï·‚Â

·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÒÚ· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ºª∞¶. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Èı·Ó¤˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÓÒ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ·Í›· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ‰‹ÏˆÛ·Ó ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜. ∏ ∂ÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È Â¿Ó Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ˆÏËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ. ΔÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi “ÔÁÎÚfiÌ” ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙȘ 1.000 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì Ù˙›ÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË “super ÂÊÔÚ›·” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ “super ¢√À” , ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÛÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ›Ûڷ͢. ∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË Î·È ı· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ˆÍË Â›Ûڷ͢ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ù˘ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È “ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË” Ì ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜. ΔËÓ “ÛÎ˘Ù¿ÏË” ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È 100 ȉÈÒÙ˜ - Ú¿ÌÔ Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ 15.000 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 37 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ȉÈÒÙ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô 150 ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈÏÂÙÒÓ (Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·) Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¿Óˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ºÂ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û›ÙÈ· ÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ›

∏Ï. ªfiÛÈ·ÏÔ˜

ÃÙ‡ËÛ·Ó “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÔÈ ÏËÛÙ›˜, ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 12.

¡

¤· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§.∞™. ™Â fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÔÈ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË 7,5%, ÂÓÒ ÔÈ ÏËÛÙ›˜ 5,1%. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, οı Ë̤ڷ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È 265 ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 165 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

∂ÈϤÔÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î¿ı Ë̤ڷ ÂÚ›Ô˘ 19 ÏËÛÙ›˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 15 ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∞ÎfiÌË ‰È·Ú¿ÙÙÂÙ·È ¤Ó·˜ ÊfiÓÔ˜ οı ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ Û ÙÚ¿Â˙˜, Û ηٷۋ̷ٷ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Î·È Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÏËÛÙÚÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û Û›ÙÈ·, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÂÓÒ ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û πà (ÁÈ· ÎÏÔ‹ Ú·‰ÈÔηÛÂÙfiʈӈÓ) Î·È Û ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÓ ÙÛ·ÓÙÒÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ∂‚ÚÔ, 21% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ∂ÈϤÔÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÂÍ·ÚıÚÒıËÎ·Ó 232 Û›Ú˜ Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 82.216 ¿ÙÔÌ· ÂÓÒ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 1013 fiÏ·! ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 3363 ÏËÛÙ›˜ ¤Ó·ÓÙÈ 3200 ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÚÛÈ. ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 2624 ÏËÛÙ›˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2429 ¤ÚÛÈ, ·‡ÍËÛË ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8%! ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÛÙ›˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÔÈ 575 ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ÎÈÓËÙÒÓ ‹ ÌÈÎÚÔÔÛÒÓ, ÔÈ 364 Ì ·Ú·Á‹ ÙÛ¿ÓÙ·˜, ÔÈ 284 ̤۷ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ 147 Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÔÈ 22 Û ÙÚ¿Â˙˜ ÎÈ ÔÈ 254 ̤۷ Û Û›ÙÈ·. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ÏËÛÙ›˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ -ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™- ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› 124 Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ! ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÔÈ ÏËÛÙ›˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 117(‰ËÏ·‰‹ ʤÙÔ˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛıËηÓ) ÎÈ ÔÈ ·Ú·Á¤˜ ÙÛ·ÓÙÒÓ 292. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÙÔ 2011 Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 48262 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ 44895 ¤ÚÛÈ. ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤ÁÈÓ·Ó 28.426 ÎÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ 27313 ¤Ú˘ÛÈ, ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 4%. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 9.228 ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ·, 6.348 Û Û›ÙÈ·, 4.104 Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È 2.140 ÌÈÎÚÔÎÏÔ¤˜ Û ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ÂÎÎÏËۛ˜ ηٿ 180,95% ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 549 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ 21 ¤Ú˘ÛÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 20,52%, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó 9.097 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ 7.548 ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ηٿ 59,14%.

ÕÁÚÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ™ÙÚ·ÁÁ·ÏÈṲ̂ÓË Î·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓË Ì ¤Ó· ¯·Ï›, ‚Ú¤ıËΠ̛· 45¯ÚÔÓË √˘ÎÚ·Ó‹ ηı·Ú›ÛÙÚÈ·, ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڿ Ù˘, Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÈÛÙÔ̤ÓÔ˘˜, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. √È Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ 45¯ÚÔÓ˘ ÙËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ù˘. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘, Ô˘ ›¯Â ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ùfi˜ Ù˘, Ì‹Î ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ, fiÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙÔ ¿„˘¯Ô ÛÒÌ· Ù˘ 45¯ÚÔÓ˘ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈ-

¯Ó›·ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙ·.

23¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡Û ˘ÏÈÎfi ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ¡¤· ˘fiıÂÛË ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ - Ë ÙÚ›ÙË Ì¤Û· Û ϛÁ· 24ˆÚ· - ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·ÊÔ‡ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›¯ÓË 23¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÓÂÚÁÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜.

™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Û ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¿Óˆ ·fi 1.500 ·Ú¯Â›· Ì ˘ÏÈÎfi ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÓËϛΈÓ. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ηıÒ˜ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ë ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ·ÚfiÌÔÈÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ¤Ó·Ó 35¯ÚÔÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÎÈ ¤Ó· 52¯ÚÔÓÔ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ÚÒÙÔ˜ ηÙ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜

Ì ·È‰È΋ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ ˘ÏÈÎfi, Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÚÔ‡¯· - Ì·˚ÌÔ‡ ∂ÓÓ¤· ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÕÌÂÛ˘ ¢Ú¿Û˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÂÊfiÚÙˆÓ·Ó ÎÔ‡Ù˜ Ì ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓÂ, ηٿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ·fi ‰‡Ô Ô¯‹Ì·Ù· Û ÂÎÌÈÛıˆÌ¤ÓË ·Ôı‹ÎË, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 325 ÎÔ‡Ù˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ÚÔ‡¯·ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÌ›ÌËÛ˘ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ¢ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ·fi ÙÔ Δ.∞. ¶ÂÙÚ·ÏÒÓˆÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ.

“∫ϤÊÙËΔ Ì ÈÂÚ¤· 15¯ÚÔÓË ·ÏÏÔ‰·‹ ∞fi ÙÔÓ 40¯ÚÔÓÔ ÈÂÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÁÔËÙ‡ÙËΠ̛· 15¯ÚÔÓË ÎÔ¤Ï· Ë ÔÔ›· “ÎϤÊÙËΔ Ì ÙÔÓ ·¿. √È ÁÔÓ›˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÁÈ· ·Ú·Á‹ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ Î·È Ë Ó·ڋ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó, ‰Â ı· ÙËÓ Í·Ó·‰Ô‡Ó. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÂÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ ÈÂÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ‰›Á·ÌÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤‚·ÏÂ Î·È ¿ÏÈ Ù· Ú¿Û·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ªËÙÚÔfiÏÂȘ.

∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.∫·‚¿Ï· ∞£∏¡∞, 12.

“∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∂™” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∏Ï›·˜ ªfiÛÈ·ÏÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ªfiÛÈ·ÏÔ˘: -ΔÒÚ·, ›ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; °È·Ù› ‚Ϥˆ ÌÂÁ¿ÏË ÎÚÈÙÈ΋ Ó· Á›ÓÂÙ·È. “À¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜; √È ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 200 Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë” . -™Î¤ÊÙÂÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi Ô Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜ ¯ı˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙÂ; “∫·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Ô Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· ‰ÒÛÂÈ Ì›· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ·¿ÓÙËÛË Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Û‡ÓÙÔÌ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· οÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·”. -ªÈÏ‹Û·Ù Ì ÌÈ· ··Í›· ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË; “∂ÁÒ Û·˜ ›· ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜, fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·ÚÌÔÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ √À∂º∞ Î·È Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ı¤Ì·. Ÿ¯È ÌÈÎÚfi ı¤Ì·, ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ı¤Ì·. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ √À∂º∞. ∞ÏÏ¿, ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÎÈ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ”.


M·ÁÓËÛ›· 12 ÷ÌfiÁÂÏ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ï‹ÙÚÈ· ÓÂÊÚÔ‡ Û ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√Y™Δ√À 2011

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠı·Ó¿ÛÈÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ

£‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ EÎÙÈÓ¿¯ÙËΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û Ì ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·

Δ

ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ˘Ô·ÙÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜, ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÚÈÓ, ›¯Â ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ 16Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ. ΔÔ 26¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ Â¤ÛÙÚÂÊÂ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ì ÙË ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ·fi ÎÂÈ ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∏ ÌÔ›Ú· fï˜ ÙÔ˘ ›¯Â ·›ÍÂÈ ¿Û¯ËÌÔ ·È¯Ó›‰È.

ª›· Á˘Ó·›Î·, 61 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰·ÛοϷ, ÓÂÊÚÔ·ı‹˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ‹Ù·Ó Ë Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì· (ÙÔ ¤Ó· ÓÂÊÚfi) Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯·Ó·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯Èο ÎÏ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÂÛÙ ÈÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” , ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ‰ÒÚÔ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ù· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. Δ˘¯ÂÚ‹ fï˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë 61¯ÚÔÓË, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì· ‹Ù·Ó Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÂΛÓË. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ¯¿ıËΠÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙÔ “§·˚Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È. π‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ӷ Â›Ó·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘, ηıÒ˜ Ë 61¯ÚÔÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·Ó·ÌÔÓ‹ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ Â‰Ò Î·È 15 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ›¯·Ó ÚÔËÁËı› ‰‡Ô ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ÓÂÊÚÔ‡. √ ÁÈÔ˜ Ù˘, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ÌÂÓ ·fi ÙË ˙ˆ‹, ¯·Ú›˙Ô˘Ó ‰Â ˙ˆ‹ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜, ¤Ó·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ 54¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó Û ÌË ·Ó·ÙÚ¤„ÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ∫·‚¿Ï·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ÒÚÈÛ·Ó ˙ˆ‹ Û ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹Ú ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì· - ÙÔ ¤Ó· ÓÂÊÚfi - ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙȘ ™¤ÚÚ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2011 Û ÓÂÊÚÔ·ı‹ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ·ÚÈıÌÔ› fï˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë 43¯ÚÔÓË Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÛÙÚ›„ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Î·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÊÔ‰Ú‹. √ Ó·Úfi˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÂÓÒ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Û‡ÚıËΠ۠·Ú·Î›ÌÂÓÔ ¯·ÓÙ¿ÎÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ ‹Ù·Ó ÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ¤Ó· ¿ÏÏÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 56¯ÚÔÓÔ˜, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛÂ. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÔ‚·Úfi˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¿ÎÚ·. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¤ÛÙË Î·ÎÒÛÂȘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓıÏ›ÊÙËηÓ. ªÂ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.

ºøTO APXEIOY

∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ̤۷ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ

ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ∏ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ԉ‡ÓË Î·È ıÏ›„Ë fiÙ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›

ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÏÈοÚÈ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÛÙ· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ó¤Ô˘. °¤ÓÓËÌ· ñ ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·fi 10 ÂÙÒÓ ¤ÌÂÈÓ ÔÚÊ·Ófi˜, ·ÊÔ‡ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 33 ÂÙÒÓ. √ ÌÈÎÚfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ - ÙfiÙ - ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ - ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ◊Ù·Ó Ôχ ·Á·ËÙfi ·È‰› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∞Á·Ô‡Û ÙË ˙ˆ‹, ›¯Â Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. £· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÓÂÎÚÔ„›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. Œˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ë ÒÚ· Î·È Ô ÙfiÔ˜ Ù˘ ÓÂÎÚÒÛÈÌ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

™Â ËÏÈΛ· 37 ÂÙÒÓ “¤Ê˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ¢ËÌ. •¿Ê˘ √ ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ù¤Ú·˜... √ ÁÓˆÛÙfi˜ ‚ÔÏÈÒÙ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏfi-

ÁÔ˜ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜, Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •¿Ê˘, ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹, ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û ËÏÈΛ· 37 ÂÙÒÓ. ÕÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¿Û¯ÂÈ ·fi ηÚΛÓÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙȘ ÚÒÙ˜ ıÂÚ·›˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ηÏ¿˙Ô˘Û· Î·È Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË “Ì¿¯Ë” Ô˘ ¤‰ÈÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∏ ›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ª¤Ïψ, ·È‰›·ÙÚÔ, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·‰¤¯ıËΠÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ª·Ú›· ™·ÎÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰›. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ë ª·Ú›· ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ Î·È ÂÙԛ̷˙·Ó ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ. ∏ ÌÔ›Ú· fï˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ›¯Â ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •¿Ê˘ ‰È¤Ú„ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â¤ÛÙÚ„ fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÂÂȉ‹ - fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂȉË-

ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘ - ·Á·Ô‡Û ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. “√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Ù·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›” ϤÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ‚·ı‡ fiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ŒÎ·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·È‰›, ·Á·Ô‡Û ÙË ˙ˆ‹ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ï·ÌÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜. ¢È·ÙËÚÔ‡Û ȷÙÚÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ “π·ÛÒ” ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ¢È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞fi ÂΛ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔ› ı· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÔ ˙‡ÁÔ˜ ª¤Ïψ Î·È ™ˆÙ‹Ú˘ •¿ÊË ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· ÁÈÔ, ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ÔÏÈÙÈÎfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·. ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ‡ ¿Ù˘¯Ô˘ ‚ÔÏÈÒÙË Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·-Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ. ªÂ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ Î·È ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·. O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •¿Ê˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974. ™Ô‡-

‰·Û π·ÙÚÈ΋ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Heinrich - Heine ÛÙÔ Dusseldorf Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·fi fiÔ˘ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 1999 ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ McGill ÛÙÔ Montreal ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. ∂·Ó‹Ïı ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ì·È¢ÙÈ΋˜ Î·È Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Charite ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Freie Universitat ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Zentralklinikum ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Friedrich - Schiller Ù˘ Jena Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ï··ÚÔÛÎÔÈ΋ / ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÂÌ‚·ÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ (minimal invasive surgery) Î·È ÛÙË ıÂÚ·›· Ù˘ ÚfiÙˆÛ˘ Î·È ·ÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Ô‡ÚˆÓ. ŒÁÈÓ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ & ª·È¢ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 29 ÂÙÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Ú¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜-Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ Universitatsklinikum ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Heinrich - Heine ÛÙÔ Dusseldorf ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙȘ ·ı‹ÛÂȘ Ì·ÛÙÔ‡. ΔÔ 2002 ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Heinrich-Heine ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ “ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â-

ÂÌ‚·ÙÈ΋ Ì·ÛÙÔÏÔÁ›·” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡. ∞ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ University of East Anglia ÌÂÙÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ 2004 ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì·È¢ÙÈ΋˜ Î·È Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ James Paget Hospital ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÙȘ Ï··ÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Â͈ۈ̷ÙÈ΋˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È ˘Ô‚ÔËıÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ St’ Mary’s Hospital ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester,

ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÏÈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Â·Ó··ÙÚÈÛÙ› Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜, ηχÙÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ Ù˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ 496 ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∞fi ÙÔ 2008 ‰È·ÙËÚ› ȉȈÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ï··ÚÔÛÎÔÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔËıÔ‡ÌÂÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ∂›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ π∞™ø Î·È ÙÔ˘ °∂¡∂™π™. ∏ “£” ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


ª·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·¤ÙÚ„ ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·

Àfi Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ §·‡ÎÔ

À

fi Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ¤¯ÂÈ ÙÂı› ϤÔÓ Ë ÊˆÙÈ¿ ÙÔ˘ §·‡ÎÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ˘. Ãı˜, fiÏË ÙË Ì¤Ú·, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÂÛÙÈÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÓ fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌË ÊÏfiÁ˜. ∂›ÎÔÛÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ì 50 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. ΔÂÏÈο ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ¤Î·„ ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË 250 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ ʈÙÈ¿ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ÂΉËÏÒıËΠ̛۠· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÏȯı› Û ȉȷ›ÙÂÚ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎÂ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÿÚË ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ë ÊˆÙÈ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎÂ, ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠ۠·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Ô˘ “ÎfiËηӔ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ. ∞Ó ¯·ÓfiÙ·Ó Ô ¤ÏÂÁ¯fi˜ Ù˘, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ›Ûˆ˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∞fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„Â, Ô‡Ù ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹, ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ŸÛË ‰‡Ó·ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ¤Û¢Û ÛÙÔ §·‡ÎÔ. ª¤Û· Û 10 ÏÂÙ¿, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ÊˆÙÈ¿, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ·fi Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· §·‡ÎÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ª·˙› Î·È ÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÓÒ ¿ÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ·fi ·¤ÚÔ˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜. Ãı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÂÓ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú›„ÂȘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ·¤ÚÔ˜. ∏ ηٿۂÂÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠfiÏË ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ Â›ÁÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. ∫·È Û‹ÌÂÚ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ-

΋˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ÍÂΛÓËÛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙȘ ÎÂÚ·›Â˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∞fi ÛËÌÂ›Ô ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ó· ÚÔÎÏËı› ʈÙÈ¿. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ·¤Ú· ÂÍ·ÏÒıËÎÂ. ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô Î·Ófi˜ Î·È ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Èı·Ó¿ ·›ÙÈ· ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·, ıˆÚÔ‡Ó fï˜ Ô “·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜” ¤·ÈÍ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ, ›Ù ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·, ›Ù ·fi ÚfiıÂÛË. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ‚¿ÛÈÌË ˘fiÓÔÈ· ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi ·fi

ÚfiıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ë ÊˆÙÈ¿, ›¯Â ÚÔÎÏËı› ʈÙÈ¿ ÙÔ 1999. ™Â οÔÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‚Ï¿ÛÙËÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂΛӢ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ΢Úȷگ› ÙÔ ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ™Ù. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÂÏÈ-

ÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì›· ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∂Í‹Ú ÙȘ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¡. ªÈ¯·Ï¿ÎË, Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú› Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ˆ˜ “Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌ‰ÒÓÔ˘Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ì›· ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ó· Â›Ó·È Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋” .

™˘Ó¤‚Ë ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ

√È ÏËÛÙ¤˜ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú· ™ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ͇ÏÔ, Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÎÙ‡ËÛ·Ó ÙÔ Ì¿ÚÙ˘Ú· Ô˘ ÙÔ˘˜ ›‰Â Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ›¯·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ, ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ó·ÚÔ› ¿ÓÙÚ˜. √ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤ÂÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ Û›ÙÈ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰È¿ÚÚË͢ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. ¢ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ΔȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ‰‡Ô ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¿ÓÙÚ˜, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ 43¯ÚÔÓÔ˘. ΔÔ Û›ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂›Ó·È ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Î·È Â›Ó·È ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Û›ÙÈ·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ̤ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. ¢ÂÓ ¤„·Í·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ -fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ- ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ê·Û·Ú›· Î·È Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ ‹Ú·Ó fi,ÙÈ ‚Ú‹Î·Ó Úfi¯ÂÈÚ·. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ¤ÁÈÓ·Ó

·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ¤Ó·Ó 35¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ‰È¿ÚÚËÍË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∂ΛÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÚÂÈ, ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ¤Ó· ͇ÏÔ. ΔÔ‡ÙÔ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ.

∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÙfiÈÔÈ. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÛÙ‹ıËÎ·Ó “ÌÏfiη” ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ -fiÛÔ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ›-

Ù·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÛ›. ™ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¤ˆ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ 12 Û˘ÓÔÏÈο ·ÙfïÓ, fï˜ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ οÙÈ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi Û ‚¿ÚÔ˜ ηÓÂÓfi˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ. √È ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤‰Ú·Û·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢È¿ÚÚËÍË ÛÈÙÈÔ‡, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓËÛ›. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ, ·ÓËÛ˘¯Â› ‚¤‚·È·, ˆÛÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› -·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ- ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·Úڋ͈Ó, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ ÎÏÔ¤˜ ÌÈÎÚÒÓ Û¯ÂÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ Ô˘ ηٷÎχÛÙËΠηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi-

‰Ô˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 40.000 ÂÚ›Ô˘. ŸÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÏËÚfiÙËÙ· ۯ‰fiÓ ÛÙÔ 100%, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ÁÂÌ¿Ù· Â›Ó·È Ù· ÏÔ›·. Δ· ̤ÙÚ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ӷ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¶˘ÚηÁÈ¿ ·fi ÙÂÏÂÙ¤˜ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡; ¶·Ú¿ÍÂÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ ¤Íˆ ·fi Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÙÂÏÂÙ¤˜ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ Î·È ·fi Ù· ÂÌÊ·Ó‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ÊˆÙÈ¿ Ó· ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÙÂÏÂÙ¤˜ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÌÈÎÚÔʈÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ۠‰¤ÓÙÚÔ Û ÂÚËÌÈÎfi ͈ÎÏ‹ÛÈ ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ı¤·Ì·. ∞ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó Ì›· ÎÔÌ̤ÓË ÂÏÈ¿, Ì ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ Û ۯ‹Ì· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, Ó· η›ÁÂÙ·È. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· “ÙÚ‡˜” ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜- ˘‹Ú¯· ÎfiηϷ, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙ·. Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÂÚÁ·Ï›·” ÙÂÏÂÙÒÓ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔοÏÂÛ·Ó Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Î·È Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÂÏÂÙ¤˜ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ˘ÚηÁÈ¿, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù¤ıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ʋ̘ fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ, Á›ÓÔÓÙ·È ÙÂÏÂÙ¤˜ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ ¤Ì·ı·Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Û ·Ì¤ÏÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ófi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ “ÂΉËÏÒÛˆӔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜.

Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√Y™Δ√À 2011

∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÚÓËÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

¢È¯¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ™Â ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘

Δ

· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ ‰È¯¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™Â ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ¯·ÚÙÒÓ Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÛηÚÈÊ‹Ì·Ù·” Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ¤ÚÁ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ë Î¿ı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ԯϋÛÂȘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. “¢ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. ÕÏψÛÙÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠıÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰È·‚Ô‡ÏÂÛË. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË fï˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÔÙ¤ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ™Â Ï›ÁÔ ı· Ì·˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو ·˜ Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˜ Ù· ‚ÚÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ô μfiÏÔ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘.

√È Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· “ŒÚÁ· ∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÃÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·-

ڤ̂·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›ÁÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›¯Â, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ʤÚÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÎÌˉÂÓÈÛÙ›, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È, ‹ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ù· ÔÔ›· ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ. £ÂˆÚ› ‰Â, ·Ó·Áη›· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‡Û΄˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÒÛÙ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÈÔ ÚfiÛÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Î·È Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ··ÓÙ¿ fiÙÈ “ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÌÈ· ·fiÊ·ÛË”.

∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· Ì ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿, fiÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È·‚¿Û·Ì Û ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡

Ù‡Ô˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÁÈ· ¿ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô Î. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË ·fi ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË, ·ÊÔ‡ ·Ó ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ, ı· ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ: ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏” , ˙‹ÙËÛ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ (∞Ú. ¶ÚˆÙ. ¢∂À∞ªμ 5107/2807-2011), ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û¯¤‰È· ÁÈ· Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È ÔÌ‚Ú›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘, fiÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ηْ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ¢∂À∞ªμ, Ì ÙÔ ·Ú. ÚˆÙ. 5107/08-08-2011 ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÈÓÔÔ›ËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô, Ì ۯ¤‰È· Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÁÈ’

·˘Ùfi ÛÙ· Û¯¤‰È· Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ˘‹Ú¯·Ó ‹‰Ë ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó· Ù· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ªÂÙ¿ ·fi ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ ¡∞ª Î·È Ù˘ ¢/ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ (ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ™Â٤̂ÚÈÔ 2010), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È Û˘ÌʈӋıËΠӷ ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ˘ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜, fiˆ˜ Î·È ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È fiÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰Â ÙÔ˘ Î. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË”.

«Œ‰ˆÛ·Ó ÛηÚÈÊ‹Ì·Ù·» √È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi fiÙÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ô‡Ù ¯¿ÚÙ˜, Ô‡ÙÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜. “◊Ù·Ó ÛηÚÈÊ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·˘Ùfi ·Ú’ ÔÏ›ÁÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù¿ÛÙÚ„” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛΛÙÛ· ‰ÂÓ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ··ÓÙ¿ ÛÙË ·Ú·›ÓÂÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ -Ô˘ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ÂÓÔ¯ÏËı› ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜- ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂηÙfi ‰¤ÓÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ •ËÚÈ¿, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÏËı› Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰¤ÓÙÚ·. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÁηÏ› ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·Ú¿ ÙȘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ԯϋÛÂȘ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÎÔ‹ 100 ‰¤ÓÙÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿. “∂ÈηÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÌÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. “°È· ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËı› ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÎÌˉÂÓÈÛÙ›, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È, ‹ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË

¡· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô ¡. ªfiÛ¯Ô˜

ÀfiıÂÛË Î·Ù·¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶∞ƒ∞¡√ª∏ ηٷ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿Ú-

ÚÔ˘ •ËÚÈ¿, ‰È·ÈÛÙÒıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ„›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·Ô˘Ó¿˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÔÈ ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ, ÙÔ Ì¿˙ˆÌ· ·ÎfiÌ· Î·È Ë ‰fiÌËÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıË Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÚfiÛÊ·ÙË ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚ›Ô˘ 20Ã40 Ì. Ì ̤ÛÔ ‡„Ô˜ 3,5 Ì. ∏ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·˘Ù‹ ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓÔ˜. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ “Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô

ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ Ú¤Ì· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ˜ ‹ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˆ˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÔÎÏÂÈfiÌÂÓ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂȯÒÛˆ˜ ‹ ηχ„ˆ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜” . ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂›Û˘ ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·fi ÙË ¡ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ·Ú·χڈ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù··ÙËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªfiÛ¯Ô, ÔÈ ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î·È Ë ÂÓ·fiıÂÛË

Ì·˙ÒÓ Û ·˘ÙÔ‡˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ù· ڤ̷ٷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·Ó›‰· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÏÏ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ·ÔÛÎÔ› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ì¤ÛˆÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ÍËÚ¿˜. √ ¢‹ÌÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ (Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·) ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ˘‰ÚÔÚ‡̷ٷ ÛÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÔÈ ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ, ÙÔ Ì¿˙ˆÌ· ·ÎfiÌ· Î·È Ë ‰fiÌËÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

Û˘Ó‹ıË Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰fiÌËÛ˘ ÂÓÙfi˜ ڤ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È Ë ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi (ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘) ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÏËÊı› ‹‰Ë Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ·ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫Ú›ÛÂˆÓ ∂ÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·Ó›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Û ¤ÓÙÔ-

Ó˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ì ΛӉ˘ÓÔ ÏËÌÌ‡ÚˆÓ Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÓÙÏ› οı ÓÔÌÈ΋ ΛÓËÛË, Ó· ÂÓÂÚÁ› ¿ÌÂÛ·, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜” , ηٷϋÁÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ó· Ù· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

www.volosshootingcenter.gr


ª·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÓÔÛËχÂÙ·È Ì ‹È· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Û ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

¶ÚÒÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘Ù. ¡Â›ÏÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ïԛ̈͢ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “‹ÈÔ” ÎÚÔ‡ÛÌ·. √È „ÂηÛÌÔ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ï‹„Ë ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi.

√ 50¯ÚÔÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ΔڛηϷ, ∫·Ú‰›ÙÛ·, §¿ÚÈÛ· Î·È º¿ÚÛ·Ï·. √ Èfi˜ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘ÓÔ‡È culex pipiens Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂȉËÌ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 262 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 191 ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·, ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ·), ÂÓÒ ÎfiÛÙÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 36 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Ù ·Û˘Ìو̷ÙÈÎÔ› ›Ù ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‹È· ÓfiÛÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ∫∂∂§¶¡√, ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÁÈ· ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ·˜ ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ Û οÙÔÈÎÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì ÙÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË

ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ·: ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ôϛ٘, ‰‹ÌÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ

ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÛٛ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·fi ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ-

Û¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤ÁηÈÚË Î·È ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ∫∂∂§¶¡√: ªÂ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÏÂοÓ˜, ‚¿˙·, ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ·ÏÈ¿ Ï¿ÛÙȯ·, ˘‰ÚÔÚÚÔ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ΋Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Û ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ›· ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÚfi ÌÂÙ¿ ÙÔ fiÙÈÛÌ·, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌÂ›Ô ÂÓ·fiıÂÛ˘ ·˘ÁÒÓ. ªÂ ¯Ú‹ÛË ·ÓÂÌÈÛÙ‹ÚˆÓ ‹ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. √ ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ·¤Ú·˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ÛÎÔÙÒÓÂÈ. ∏ ¯Ú‹ÛË ·ÓÂÌÈÛÙ‹ÚˆÓ (ȉ›ˆ˜ ÔÚÔÊ‹˜) ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÓÙfïÓ. ªÂ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÁÚ·ÛȉÈÔ‡, ı¿ÌÓˆÓ Î·È Ê˘ÏψÛÈÒÓ (ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù· ÂÓ‹ÏÈη ÎÔ˘ÓÔ‡È·). ªÂ ¯Ú‹ÛË Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î›ÙÚÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.

•¤Û·Û ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ηٿ Ù˘ ¢Ë-

ÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ∞Ó¿ÏÔÁË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ÂÌϷΛ Û ¿ÁÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔÈΤ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È „¢‰Â›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ·Ó¤ÍÔ‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜» √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ «ı¤·ÙÚÔ ·Ú·ÏfiÁÔ˘» Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ: «∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÂÓfi˜ ı¿ÙÚÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ì ı‡Ì·Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi 36 Ì‹Ó˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰È·ÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÎÈ fi¯È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ¿ÁÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì οÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ (.¯. ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË

Î·È Ó· ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÚÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘», ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘

ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· ·Ó¯ıÔ‡ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Â΂ȷÛÌfi, Ô‡ÙÂ Î·Ó ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛıԇ̠·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∂Âȉ‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤ÏËÍÂ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ù‹ ÌÈ· Û·Ê‹ Î·È ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ Î·˘Ùfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ

‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜».

ΔÔ ¶∞ª∂ ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ «ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ ÂÌ·ÈÁÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ οı ÚÂÎfiÚ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û οı fiÚÈÔ Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜

ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜, ÙËÓ Â› Ì‹Ó˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË», Ì ¢ı›˜ ·ÂÈϤ˜, ‰È¿ Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞, «fiÙÈ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ», ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, «ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜» . ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ› Ó· ·ÂÈÏ›, Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ ÔÏÈÙÈο ÔÌ‹ÚÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙË ‰‹ıÂÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›·» , ‰‹ıÂÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È· Î·È ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: «¢Â ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ÂÌÏ·Îԇ̠۠¿ÁÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔÈΤ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È „¢‰Â›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ·Ó¤ÍÔ‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ¡¶¢¢ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ì ·fiÏ˘ÙË Â˘ı‡ÓË Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÓÔÛËÚ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÛÙ¤ÚÂÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ. ∂ȉÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ı· ·Ó¤ÌÂÓ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜».

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇

¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ “·Ó‰·ÊÈ΋” , ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. √ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Â¿Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ “ÌÏÔοÚÂÈ” ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. “¶¤Ú·Ó Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙˆÓ 48 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ π∞™ø¡ ∞.∂., ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÚÌÔÎË›Ô˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ˙·Ú˙·‚·ÙÈÎÒÓ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ¤ÚÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¶‡Ï˘ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi Î·È ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙË μ·ÏηÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ¶·Ú¢Í›ÓÈ· ∑ÒÓË Î·È ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ π∞™ø¡ ∞.∂. √˘‰¤ÔÙÂ Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ‹ ¤ÛÙˆ ÛÙËÓ Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ·ÛÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘” , ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Î·È ÔÌÔÏÔÁË̤ÓÔ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·Ù¿ ΢ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. ∏ ·ÛÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÓˆÛÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ‚‚·›· ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ·Ó‰·ÊÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÂÚ› ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÈÓÒÓ. £ÂÌÈÙ‹ Ë Âȉ›ˆÍË. ∞·Ú¿‰ÂÎÙË Ë Ú·ÎÙÈ΋” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. “™ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔÈ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ π∞™ø¡ ∞.∂. Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ÔÈ· ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ π∞™ø¡ ∞.∂., ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë ∂∞™ ÚÔÛ¯ˆÚ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ԇÙ ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ô‡Ù ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ fï˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Û ∞∂ ÁÈ· ÏËڈ̋ ÊfiÚˆÓ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. °È· ÙË ÌË ÏËڈ̋ ÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌË ÏËڈ̋ ·˘ÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ù· Â›ıÂÙ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∏ ∂∞™ ‰ÂÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ‰È¿ıÂÛË ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜, Ô‡Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô‡Ù ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô‡Ù ÚÔ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹ ÊÔÚ¤· Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. £¤ÏÂÈ fï˜ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˆÏ› Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÂίˆÚ›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·ı’ Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂٷΛÓËÙ· ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ π∞™ø¡ ∞.∂. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Ì ÙfiÛË ¤·ÚÛË. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ù· ¯Ô˘‚·Ú‰·Ï›ÎÈ· (·Ï‹ıÂÈ· Ò˜ Ù· ı˘Ì‹ıËηÓ) Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ƒÒÌË, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘” , ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜.


M·ÁÓËÛ›· 16

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√Y™Δ√À 2011

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Ù· ÔÓfiÌ·Ù·

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÌÔÓ·‰È΋ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ∂∂∂∂∫ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. “ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÓÔÓÈο fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÔÈ Ï›Á˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Â› ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ›· ÙÚÈ‚‹˜”, ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ô ÎÏ¿‰Ô˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô √ÚÁ·ÓÈ΋˜, ÁÈ· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô °/™π√ μ√§√À ∫∞ƒ∞º∂ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.05 153190 °Àª¡∞™π√ ¶Δ∂§∂√À, 2Ô °/™π√ μ√§√À ¢∞™∫∞§∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.01 146901 4Ô °§ μ√§√À, 3Ô °/™π√ μ√§√À ƒ∏°∞∫∏ ∞¡¢ƒ√¡π∫∏ ¶∂10 154716 9Ô °/™π√ μ√§√À, 4Ô °/™π√ μ√§√À ∫∞ƒ∞∑∏™∏™ μ§∞™π√™ ¶∂02 136751 1Ô °§ ¡. πø¡π∞™, 5Ô °/™π√ μ√§√À μ§∞ª√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂03 143042 5Ô °§ μ√§√À, 6Ô °/™π√ μ√§√À ™π∞¶¶∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂19 904524 9Ô °/™π√ μ√§√À, 7Ô °/™π√ μ√§√À °∫∞μ∞¡√À¢∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.01 130655 6Ô °§ μ√§√À, 8Ô °/™π√ μ√§√À μ∞∫ƒ∞Δ™∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∂04.01 156781 10Ô °/™π√ μ√§√À, 9Ô °/™π√ μ√§√À ∞°°∂§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂01 153707 ∂™¶∂ƒπ¡√ °Àª¡∞™π√ μ√§√À, 10Ô °/™π√ μ√§√À ª∞Àƒ√ºøΔ∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 904519 10Ô °/™π√ μ√§√À, ∂™¶∂ƒπ¡√ °/™π√ μ√§√À ∑∞Ã∞ƒ√™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∂01 178929 ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À Δ∑∞¡∂Δ√¶√À§√À ∞-

ƒ∂Δ∏ ¶∂02 183627 ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, 1Ô °/™π√ ¡.πø¡π∞™ Ã∞Δ∑∏¢∏ª∏Δƒπ√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 142846 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, 2Ô °/™π√ ¡.πø¡π∞™ ™∞∫∞μ∞§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂03 904523 1Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™, 3Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞ ¢√§°Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂03 44906 6Ô °§ μ√§√À, 4Ô °/™π√ ¡. πø¡π∞™ ¶π∫√À§∞™ £∂√¢øƒ√™ ¶∂02 129351 2Ô °§ ¡. πø¡π∞™, °/™π√ πø§∫√À ™¶∞¡√™ ™∂ƒ∞º∂πª ¶∂04.01 186684 ∂¶∞§ μ∂§∂™Δπ¡√À, °/™π√ ∞°ƒπ∞™ Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.01 160243 3Ô °§ μ√§√À, °/™π√ §∂Ãø¡πø¡ ∞°°∂§√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂14 171858 °§ ∞§ªÀƒ√À, °/™π√ ª∏§∂ø¡ Ã∞ƒ§∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 164463 ∂™¶∂ƒπ¡√ °Àª¡∞™π√ μ√§√À, °/™π√ μ∂§∂™Δπ¡√À ¢∂§∏°π∞¡¡∏ ™Àƒ∞°ø ¶∂02 182441 8Ô °§ μ√§√À, °/™π√ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√À ¶§∞∫√À¢∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 140825 3Ô °/™π√ μ√§√À, °/™π√ ∫∞¡∞§πø¡ ª¶√Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂06 178571 1Ô ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À, °/™π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂02 140280 1Ô °/™π√ μ√§√À, °/™π√ Δƒπ∫∂ƒπ√À ª¶∞™¢∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂06 171136 °§ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™, °/™π√ ∑∞°√ƒ∞™ ∞°°∂§∂Δ√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 159706 °§ ∑∞°√ƒ∞™, °/™π√ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ ª∏Δ™√¶√À§√À ¶√§À•∂¡∏ ¶∂02 164078 5Ô °™π√ μ√§√À, 1Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À ∫∞§§∂™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.01 151112 °/™π√ ∂À•∂π¡√À¶√§∏™, 2Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À °∫∞§√°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™

¶∂11 154750 2Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À, °/™π√ ¡. ∞°Ãπ∞§√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂03 146645 °.§ ¡. ∞°Ãπ∞§√À, °/™π√ ™√Àƒ¶∏™ £∂√¢øƒ√À πø∞¡¡∏™ ¶∂04.05 166245 2Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À, °/™π√ ¶Δ∂§∂√À º∞™√Àƒ∞∫∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ¶∂17.02 172126 8Ô °/™π√ μ√§√À, °/™π√ ™∫π∞£√À ∫√Àƒ∫√Àª¶∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 140299 °§ ™∫π∞£√À, °/™π√ ™∫√¶∂§√À §∂ª√¡∏™ ºπ§π¶¶√™ ¶∂03 173657 °/™π√ ™∫√¶∂§√À, °/™π√ °§ø™™∞™ ™Δ∞ª√À§∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂02 1595 °/™π√ °§ø™™∞™, °/™π√ ∞§√¡¡∏™√À ª∞Ã∞πƒπ¢√À ª∂ƒ√¶∏ ¶∂02 179487 °/™π√ ∞§√¡¡∏™√À, °/™π√ ∂À•∂π¡√À¶√§∏™ ™Δ∞Àƒ∞¡Δø¡∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂11 166740 1Ô °/™π√ ∞§ªÀƒ√À, 1Ô °∂¡.§À∫∂π√ μ√§√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 156401 °/™π√ πø§∫√À, 2Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√À ª¶√™¡∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 140191 ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, 3Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√À °∞ƒÀº∞§§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂04.01 156789 8Ô °§ μ√§√À, 4Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√À πø∞¡¡π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂10 186877 §À∫∂π√ ™∫√ÀΔ∞ƒ∂ø™ ™∂ƒƒø¡, 5Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√À ª∞∫ƒ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂03 137939 1Ô °§ ¡. πø¡π∞™, 6Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√Y ¶∞¶∞¢√°∂øƒ°∞∫∏™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ¶∂07 168535 ∫∂¢¢À μ√§√À, 7Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√À ª∞¡π∫∞™ πø∞¡¡∏™ ¶∂01 148123 7Ô °§ μ√§√À, 8Ô °∂¡. §À∫∂π√ μ√§√À °∫√Àƒ√À ∞°°∂§π∫∏ ¶∂02

¶ƒ√ª∏£∂ÀΔπ∫√™ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ∂π¢ø¡ ¶∂ƒπ¶Δ∂ƒ√À ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ (™À¡.¶.∂.) ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 74, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜, ΔËÏ.-FAX 24210-32780 ÎÈÓ. 6934832876 www.oebem.gr, email:oebemg@gmail.com ∞Á·ËÙÔ› ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ & ™˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ˜, ›̷ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔ ¶ÚÔÌËı¢ÙÈÎfi ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∂ȉÒÓ ¶ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (™À¡.¶∂.) ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ·fi ÙË ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È Ê˘ÛÈο ¤Ó· fiÚ·Ì· ÂÙÒÓ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

∞Á·ËÙÔ› ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ fiÛÔ Î·È Î·Ï‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ó· οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Ì·˜, ‰ÂÓ ·ÚΛ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ٷ ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜. ™Â ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ, Û ÎÔÈÓÔڷ͛˜, ÔÌ›ÏÔ˘˜, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î.¿. ªÂ ÙË ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ, fiÙÈ ı¤ÏËÛË ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ‚ÈÒÛÈÌÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜. ∞Á·ËÙ¤ Û˘Ó¿‰ÂÏÊ ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ì·˜. ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜. ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ̷˙Èο Î·È Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘. ªÂ ™˘Ó·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ √.¶.∫.∂. & ™À¡.¶.∂. ∫ø™Δ∞™ ∫√°π∞™

140265 ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À, ∂™¶∂ƒπ¡√ °.§. μ√§√À ∞¶√™Δ√§∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂12.10 168721 6Ô °/™π√ ∑ø°ƒ∞º√À, 1Ô °∂¡. §À∫∂π√ ¡. πø¡π∞™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞ μ∞™™∞ ¶∂01 163788 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, 2Ô °∂¡.§À∫∂π√ ¡. πø¡π∞™ ª∞¡¢ƒ∞∫∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂02 152890 3Ô °§ μ√§√À, 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À ∫∞Δ™π∞μƒπ∞™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.01 152439 1Ô ∂¶∞§ μ√§√À, 2Ô ∂¶∞§ μ√§√À ∫∞™√Δ∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∂19 154893 2Ô ∂¶∞§ μ√§√À, 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À √π∫√¡√ªπ¢∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂12.05 157640 ∂¶∞™ ¡. πø¡π∞™, 1Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ ª¶∞§∞ªøΔ∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂12.04 904789 1Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ ™∞μ∂§π¢∏™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ¶∂17.02 161522 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™ ƒ∞´√™ ™Δ∂º∞¡√™ ¶∂18.02 905063 2Ô ∂¶∞§ μ√§√À, ∂¶∞™ ¡. πø¡π∞™ Δ∞Ã√À§∞™ ™Δ∂ƒ°π√™ ¶∂17.03 174639 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, 1Ô ™∂∫ ¡. πø¡π∞™ ∫√ÀΔ™√∫ø™Δ∞ ∞°∞¶√À§∞ ¶∂18.10 163452 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À, 2Ô ™∂∫ ¡. πø¡π∞™ ª¶∂ƒ∂Δ∞™ πø∞¡¡∏™ ¶∂17.03 158283 4Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, ∂.∂.∂.∂.∫. N. πø¡π∞™ (ÎÂÓ‹ ı¤ÛË), °∂¡. §À∫∂π√ ∞°ƒπ∞™ §π∞¶∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 159311 °/™π√ πø§∫√À 60, ∂¶∞§ ∞°ƒπ∞™ ª¶∞ª¶∞¡π∫√™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂18.12 906437 3Ô ∂¶∞§ μ√§√À, °∂¡. §À∫∂π√ μ∂§∂™Δπ¡√À μ√´μ√¡¢∞™ ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂01 150064 2Ô °§ ¡. πø¡π∞™, ∂¶∞§ μ∂§∂™Δπ¡√À ª∞ƒ∞-

Δ√™ Ã∏™Δ√™ ¶∂18.02 161646, ∂¶∞§ ∞°ƒπ∞™, °∂¡. §À∫∂π√ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏™ ∫∞æπª∞§§∏™ º∞π¢ø¡ ¶∂02 159236 °/™π√ ª∏§∂ø¡, °∂¡. §À∫∂π√ ∑∞°√ƒ∞™ ª¶∞∑π∞¡∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂11 185443 °§ ™∫π∞£√À, °∂¡. §À∫∂π√ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞™ ª√À∑√Àƒ∏™ ∞¢∞ª√™ ¶∂02 142731 7Ô °/™π√ μ√§√À, °∂¡.§À∫∂π√ ∞§ªÀƒ√À Ã√ƒΔ∞ƒπ∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂11 126392 °§ ∞§ªÀƒ√À, °∂¡. §À∫∂π√ ¡. ∞°Ãπ∞§√À ª∞°∫§∞ƒ∞ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂02 146220 °§ ¡. ∞°Ãπ∞§√À, ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À ∫∞¶ƒ∞¡∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂17.07 172234 2Ô ∂¶∞§ ¡. πø¡π∞™, 1Ô ™∂∫ ∞§ªÀƒ√À ¡Δ√Àμƒ∞™ Ã∏™Δ√™ ¶∂17.04 906624 1Ô ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À, °∂¡.§À∫∂π√ ™∫π∞£√À Δ∑∞μ∞§π∞™ §∂ø¡π¢∞™ ¶∂02 153502 °§ ™∫π∞£√À, °∂¡.§À∫∂π√ ™∫√¶∂§√À ∫∞Δ™π∫√°π∞¡¡∏ ∫√∫πΔ™∞ ¶∂03 168932 °§ ™∫√¶∂-

§√À, ∂¶∞§ ™∫√¶∂§√À ¶∂ƒπ™™∏™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ ¶∂04.01 144318 ∂¶∞§ ™∫√¶∂§√À, 1Ô Δ∂∂ ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ ¶∞¶¶∞ ∫ƒ√Δ™π∞¡π ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂14.04 906622, Δ∂∂ ∂π¢π∫∏™ ∞°ø°∏™ ¡. πø¡π∞™, ∂¶∞™ ∞§ªÀƒ√À ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ¶∂17.02 155081 ∂¶∞§ ∞§ªÀƒ√À, ∂.∂.∂.∂.∫. ∞§ªÀƒ√À ª√ƒº∞∫π¢∏™ §∞ª¶ƒ√™ ¶∂18.13 166913 °/™π√ ¡. ∞°Ãπ∞§√À. “∏ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ·ÏËÛ ÔÌ·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È Ï›Á˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰fiıËÎ·Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ›· ÙÚÈ‚‹˜” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘.

¢ÚÔÌÔÏÔÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

ªË¯·ÓÔΛÓËÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙÔÓ AË - °È¿ÓÓË ª∏Ã∞¡√∫π¡∏Δ√ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÁÈ·

ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Δ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÈ‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰ÂÓ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞Ë - °È¿ÓÓË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ˆ˜ χÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙË ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ı¤ÙÂÈ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ψÊÔÚ›· ·Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ-

‚¿Ù˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ∞Ë °È¿ÓÓË ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, fiÔ˘ ÂÈ‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. §fiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È¢ı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ȉÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ∞Ë -

°È¿ÓÓË Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ΔÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, ÙȘ ÒÚ˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ó· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. “ªÂ ÙÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “‰›ÓÔ˘Ì ÌÈ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ◊Úı·Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ȉÈÒÙË Î·È Ì·˜ ÙÔ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. ¢ÂÓ Â›‰·Ì “ʈ˜” ·fi Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÍÂÎÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ¤ÓÙ ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ª·ÁÓËÛ›·: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Î¿Ï˘„˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È

√Úȷο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ √

Úȷο ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙÔ 2012. ¶Úfi‚ÏËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ ÛÙ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‚¿Ú‰È˜ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÚÂfi. “™ÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ Î·È ÔÏÏÒÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆӔ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰˘Ô ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂÓÒ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÚÂȘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ›, ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ϋڈ̷ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ηıÒ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 6 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÈÛ¿. ∫·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ÀËÚÂÙÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜, ‰‡Ô ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì›· Ì·›· Î·È ÙÚÂȘ ÓÔÛËχÙÚȘ. ™ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ı· ¤ÚÂ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. øÛÙfiÛÔ Î·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Û ۇÓÔÏÔ ¤ÍÈ ÛÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηÈ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi. “ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ηÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË. √Úȷ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ı· ¤ÚÂ ӷ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο Ô‰ËÁÔ›, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ. “ÿÛ·-›Û· Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ ‚¿Ú‰È˜, Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÂfi Î·È Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙÔ ∫.À. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ô. ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ÀËÚÂÙÔ‡Ó ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ· Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ ‚¿Ú‰È˜, Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ·fi Û˘Ó˘Ë-

● ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÔÚȷ΋. ∫·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÙÚÂȘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ›, ÙÚÂȘ ÓÔÛËχÙÚȘ, ‰˘Ô ÂÈÛΤÙÚȘ Î·È Ì›· Ì·›·. ∂›Û˘, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ

Ú¤ÙËÛË ÛÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ϋڈ̷ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÎÂÓ¿ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ∂›Û˘, ÛÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ˘-

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¡. ƒfi‚ÏÈ· Î·È ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™˘˙‹ÙËÛË ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÁÈ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î. ¡Ù›ÓÔ˘ ƒfi‚ÏÈ· Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ƒfi‚ÏÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. ‹ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ª¤Û· ·fi Û˘ÓÂÚ-

Á·Û›· Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. £· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ƒfi‚ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔÌ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÂÎÙÂÓÒ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ô ¿ÍÔÓ·˜ §¿ÚÈÛ· - ΔڛηϷ, §¿ÚÈÛ· - ∫·Ú‰›ÙÛ·, ∫·Ú‰›ÙÛ· ΔڛηϷ ¡¤Ô ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ - ™ÔÊ¿‰Â˜ -¶·Ú¿Î·Ì„Ë ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô‰fi˜ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÚÔ˜ ÕÚÙ·, Ô‰fi˜ ∫·Ú‰›ÙÛ· - ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ.

● ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È

ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ËÚÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ϋڈ̷ 5 Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ

Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ 2012. ∂›Û˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Â›ÛË-

Ì·. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜. ∂ȉÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηχÙÔ˘Ì Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞ÎfiÌË, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÚȷο, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô‰ËÁÒÓ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÔ‡Ó Ì Ӥ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù· ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·” .


ª·ÁÓËÛ›· 18 H ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ™∂ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁÔ˘, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¡Δ∂ƒΔ√¶ ∞.∂.” Î·È fi¯È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √.∂.∫. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ÔÛÔÛÙfi 80% ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÂÚ›Ô˘ 70% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ∏ ‰Â ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı› Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔÓ √.∂.∫. ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÂÏÂÛı›Û˜, Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘, ··ÈÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÍˆÛ˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ Î.Ï.), ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂›ÙÚÔÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ·Ú’ fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √.∂.∫. ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠοı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √.∂.∫. ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡, ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÚfiÓÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiıÂÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √.∂.∫., Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘Á΢ڛ·, Â›Ó·È Ë ÚÈ˙È΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ √.∂.∫. ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË, Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Â¿Ó Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈı› Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ¤ÎÙˆÛË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √.∂.∫. ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·” .

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

™Â Ó·Ô‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ê¤ÙÔ˜ ÙË ÌÔÓ‹ Ù˘ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜

§·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ª

 ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ı· ÙÈÌËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÙÔ ¶¿Û¯·, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÌÔÓ‹ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜, ÂÓÒ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û 15 ·ÎfiÌË Ó·Ô‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ì ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Á¿ÌÔ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·Ó‹ÌÂÚ·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

‚¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ·Ó‰ÚÒ· ÌÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ÕÓˆ •ÂÓÈ¿˜, fiÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫ÂÚ·ڷ˜, ¶·ÍÒÓ Î·È ¢È·ÔÓÙ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ‹˜. πÂÚ¿ ·Ó‹Á˘ÚË ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ· Ó·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ΔˆÓ ÈÂÚÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ, ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ô ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, fiˆ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ӷ ϤÁÂÙ·È, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¶ÂÙÚ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÍ·ÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ÎÈı¿Ú·, ·ÚÌfiÓÈÔ Î·È ‰˘Ô ʈӤ˜. ¢ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó Ù· ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜ Î·È ÓÙ·Ô‡ÏÈ·. ∂›Û˘, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔÈ Ó·Ô› ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ Î·È ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜.

ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔÈ Ó·Ô› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·, fiÔ˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ

™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ªÂ ÙË ‰¤Ô˘Û· Ï·ÌÚfiÙËÙ· ı· ÙÈÌËı› Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªËÏÂÒÓ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ Ó·fi˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¡ÔÙ›-

™Ù· ÓËÛÈ¿

Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔÈ Ó·Ô› ÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË, fiÔ˘ οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Î·È ÙÔ ªÂÙfi¯È. ™ÙËÓ fiÌÔÚË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜, ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ªËϛӷ Î·È ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, fiÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔÈ Ó·Ô›. “™ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. £·Ó. ºÏ¤Ú˘ “ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ™ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ™ÙË ªËϛӷ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı· ÙÈÌËı› Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. √È Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Ó·fi Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, fiÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. “£· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙˘ “ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¿ÏψÛÙ” .

™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, ÛÙȘ 14 Î·È 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì Ϸ˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ™ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ˘fi ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁϤÓÙÈ Ì Ϸ˚΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ÔÚÔ› ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. §·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, fiÔ˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚-

∏ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ı· ÙÈÌËı› Ì ÛÂÈÚ¿ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈÒÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ÛÙË ÌÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. “∏ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ›. ΔÔ Îϛ̷ ı· Â›Ó·È ¤ÓıÈÌÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘”. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ Ó·fi˜ ÛÙË °ÏÒÛÛ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·ÏÈ¿ ÃÒÚ· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ›. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi ÛÙÔ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ Ó·fi, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı›, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÔÓÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ‰Â›ÓÔ” .

™ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ŒÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ¿ ·Ó‹Á˘ÚË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞fiÛÙÔÏÔ ÙÔ ¡¤Ô ÛÙȘ 15 Î·È 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۯÂÙÈο. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§.

∞fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Úfi‰ÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ

¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜

·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È º˘ÙÔ¸ÁÈÂÈÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. “™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ ÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔÊ˘ÙÂÈÒÓ Î·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÊÂÚÔÌÔÓÈÎÒÓ ·Á›‰ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ηÈ

‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ÛÙ· ηÚÔÊfiÚ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

¶Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ

¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ·ÎÌ·›ˆÓ (ÂÙ·ÏÔ‡‰ˆÓ) ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙfiÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÏËı˘ÛÌfi˜ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ Â¤Ì‚·Û˘. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜, Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û „ÂηÛÌfi Â¿Ó ‰È·È-

ÛÙÒÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 4 ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· Ì ̋ÎÔ˜ ̤¯ÚÈ ¤Ó· ÂηÙÔÛÙfi, ·Ó¿ 100 Ù˘¯·›· ‚·Ì‚·ÎfiÊ˘Ù·. √ ÂÈÙfiÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ οı ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ̤Ú˜. √ „ÂηÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜- ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ (ÌÂÙ¿ ÙȘ 8 Ì.Ì) Î·È Ù· ÌÂÎ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ ÒÛÙ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Î·È Ó· “ÏÔ‡˙ÂÈ” Ù· ‚·Ì‚·ÎfiÊ˘Ù·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 5-7 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤-

ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÎÎÔÏ¿„ÂȘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÒÓ.

ƒfi‰ÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ∞fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ·ÎÌ·›ˆÓ ÛÙȘ ·Á›‰Â˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙÔ˘ Úfi‰ÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. √È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜ ÛÙ· ηÚÔÊfiÚ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Úfi‰ÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡, Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ Ê˘Ù›˜, Û ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ηڇ‰È·, Î·È fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË 5 ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ¤ˆ˜ 8 ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 2-3

‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó¿ 100 Ó·ڿ ηڇ‰È·, Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË Ì Ӣ¯ÙÂÚÈÓÔ‡˜ „ÂηÛÌÔ‡˜ Ì ηٿÏÏËÏ· Î·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ „ÂηÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Î·Ù·ÔÏÂÌÔ‡Ó Î·È ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÙÂÙÚ·Ó‡¯Ô˘. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ËÌÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Î·ÚÂÔÎÙfiÓ· Ê˘ÙÔÚÔÛٷ٢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ ÙÔ˘ Û΢¿ÛÌ·ÙÔ˜” .


ŸÏ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

™∞μμ∞Δ√ 13 AÀ°√À™Δ√À 2011

√ √§Àª¶π∞∫√™ ∂§¶π∑∂π ™∂ ª∂πø™∏ ◊ ∂•∞º∞¡π™∏ Δ∏™ ¶√π¡∏™ ¶√À Δ√À ∂¶∂μ∞§∂ ∏ ∂Àƒø¶∞´∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞

∫·Ù¤ıÂÛ ¤ÊÂÛË ÛÙËÓ √À∂º∞ ∏

¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √À∂º∞ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ‹ ¤ÛÙˆ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È ÂÈϤÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÂÓÙ·ÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·Ó Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ¤ÊÂÛË ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ·Ê·›ÚÂÛ˘ 10 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (CAS), fiÔ˘ Â›Û˘ ı· ·ÈÙËıÔ‡Ó ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜. ™ÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ ηٿ ÙˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ªª∂ Ô˘ “‚È¿ÛÙËηӔ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÂÎÓ‡ÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ Ù˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë √À∂º∞ ÁÈ· ηٿıÂÛË ¤ÊÂÛ˘ ηٿ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ ÊÂÙÈÓfi °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÔÈÓ‹ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” η٤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÊÂÛË, Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ·Ó‹ÌÂÚ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ¶∞∂ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ √À∂º∞. ∏ ¤ÊÂÛË ı· ÂΉÈηÛÙ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 11 .Ì. (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜)” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ·ÏÏ¿ Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› Ë ÔÈÓ‹, ÌÔÚ› Î·È Ó· ·˘ÍËı›. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ √À∂º∞ ·ԉ›¯ıËΠÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ·ÊÔ‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë √À∂º∞ ÙÔ˘˜ ‰›Î·Û ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ¶ÚˆÙfi‰ÈÎË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÙÈ̈Ú› ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÂӉ›ÍÂȘ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· gazzeta.gr Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ √À∂º∞ Δ›ÌÔ ªÂÚÓ¿Ó: “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ú¯Èο Ì·˜ ·Ú¤ıÂÛ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ∞ÊÔ‡ ›‰·Ì ˆ˜ ˘‹Ú¯Â οÙÈ ÛÔ‚·Úfi, ÛÙ¿ÏıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÂÈıˆ-

ÚËÙ‹˜ Ô˘ ÂÚ‡ÓËÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Î·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ˘fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÂÏÈο ÛÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë UEFA Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ·ıÒ· Ì›· ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂӉ›ÍÂȘ, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÙÈ̈ÚËı› ·fi ÙÔ Ó· ÙË ÁÏÈÙÒÛÂÈ” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ Ù˘ ¶fiÚÙÔ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› Ì ·Ê·›ÚÂÛË ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶›ÓÙÔ ¡Ù· ∫fiÛÙ· Û ˘fiıÂÛË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜. ∏ √À∂º∞ ÚˆÙfi‰Èη ÙËÓ ·¤‚·Ï ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ̤۷ Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ù˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·Ó Ë ¶fiÚÙÔ ‰ÈηȈÓfiÙ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÈ· Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ·ıˆÒıËΠ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. 줂·È·, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÎÏËı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ˆ˜ Ë ¡ÙÈÊÂÚÓÙ¿Ó˙ ·fi ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ô ÂÎ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Ô Î. £·Ó¿Û˘ ÷ÚÌ¿Ó˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” : “∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, ‰‡ÛÎÔÏ· Ë √À∂º∞ ı· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ì·˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ¡ÙÈÊÂÚÓÙ¿Ó˙. ŸÌˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜” . º˘ÛÈο ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙˆÓ -10 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ÌfiÓÔ ¤Ó-

‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÈ̈ڛ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ CAS. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÂΛ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÷ÚÌ¿ÓË: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ CAS ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÚÒÙ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√. £· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ 10 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· “·ÓÔ›ÍÔ˘Ì” Í·Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ CAS. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ¿Ì ÂΛ Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¢ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜”.

¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ªËÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-·¿ÓÙËÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· “ÂÈÙ›ıÂÙ·È” ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ηٿ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ...·ÓËÁ˘ÚÈο ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Ù˘ √À∂º∞.. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Û˘Û›ڈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂¶√. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘: “™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì·˜ ‰ÈηÈÒÓÂÈ Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ÛΈÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ

Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁÔÏ·‚Èο ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ï·ÛÔÏÔÁ›· ηٿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ù· ÂÍ‹˜: √ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÙfiÛÔ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ∂¶√ Î·È UEFA ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Î·Ù¿ fiÛˆÓ ‰˘ÛÊËÌÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, fiÔÈ· ı¤ÛË Î·È ·Ó η٤¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ‰›Î·ÈË ‰›ÎË, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (∂™¢∞) Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ. ¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È. Δ¤ÏÔ˜, ηÏԇ̠fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ó· Û˘ÛÂÈÚˆı› fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ∂¡Δ√™ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ” .

ƒ. ∑‹ÛË: “¡· ÌËÓ ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÎÚÔ›” ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ Sentra 103,3 ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ˙‹ÙËÛ “Â͢Á›·ÓÛË Û fiÏ· Ù· Â›‰·” Î·È fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙfiÓÈÛ “fi¯È, fï˜ Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ¿ÓÙ· Ô ÌÈÎÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÙË ÁÏÈÙÒÓÂÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜” . °È· ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ: “∏ ¢ÈηÈÔ-

Û‡ÓË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ “¢ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È” ÁÈ· Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Ó· ÙÈ̈Ú› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÍÈfiÔÈÓÔ. Ÿ¯È, “ÔÓ¿ÂÈ ‰fiÓÙÈ, Îfi‚ˆ ÎÂÊ¿ÏÈ” . ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ Â›¯· ÂÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ” . °È· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘: “¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ŸÏÔÈ Ó· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· “Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ·ÏÒÓÈ·” , ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜, fi¯È Ì ÙȘ ¶∞∂ Î·È Ù· ™ˆÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ ı¤Ï·Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ·ÏÏ¿ ·Ó ‚ÚÂı› οÙÈ ÂÈÏ‹„ÈÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ ‹ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, οÔÈÔ ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó” . °È· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘: “™¤‚ÔÌ·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙfi‰ÈÎË. ∂›¯· ÂÈ ·fi ÙfiÙ fiÙÈ ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÍÈfiÔÈÓ· Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ· ÛÙÔȯ›·, ÙfiÙ ӷ ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ÈηÓÔÔÈ› Ë ·fiÊ·ÛË Û¤‚ÔÌ·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ı· Û‚·ÛÙÒ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË” . °È· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜: “∞Ó ‚ÚÂı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚËı›, ÂÁÒ ÚÒÙË ı· ʈӿ͈. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÎÚÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÙÚ· Î·È ·ÓÙÈ̤ÙÚ·; ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Ô ÔÌÊ¿ÏÈÔ˜ ÏÒÚÔ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡;” .


20

™∞μμ∞Δ√ 13 AÀ°√À™Δ√À 2011

Δπ™ ∞¶√æ∂π™ Δ√À °π∞ Δ∏¡ ∞¶√º∞™∏ Δ∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ∂º∂™∂ø¡ Δ∏™ ∂¶√ ¢π∞ΔÀ¶ø™∂ √ °°∞

¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˙ËÙ¿ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜

ªÈÙÛ·Í‹˜: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛοӉ·ÏÔ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜

Δ∏¡ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, ̤ۈ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË §›Áη. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Super League ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, 2011-2012, Ë ¶∞∂ ∏ƒ∞∫§∏™ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‰È˘, Ô˘ ÙËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ˙‹ÙËÛ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ̤¯ÚÈ ÔÈ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· Ï‹„Ë ÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙË §›Áη: ∫‡ÚÈÔÈ, ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Super League ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011 Î·È Ì ‚¿ÛË ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·ÙÂ, ¤¯Ô˘Ì ӷ Û·˜ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÂÈۋ̈˜ Î·È ·Ôχو˜ ÍÂοı·Ú· Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÎÚÈ‚Ò˜, ÂÂȉ‹ ˘Ê›ÛٷٷÈ, Û Ï‹ÚË ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ “2” ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û·˜, ‰ËÏ·‰‹ “¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” , fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿Û·ÙÂ, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Î¿ÔÈ· Û·Ê‹ Î·È ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈÎÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶∞∂ ∏ƒ∞∫§∏™. 1) √È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ CAS, Ì ÙȘ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Î·È ˘fi ÎÚ›ÛË ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ∏ƒ∞∫§∏. 2) ∏ ÂͤٷÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ ∏ƒ∞∫§∏™ ηٿ Ù˘ ÂÈ·ڈÛ˘ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011 ·fi ÙË Super League, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, ÛÙȘ 29/08/2011. 3) ∏ ηıÔÚÈÛı›۷, ηْ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¢È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂¶√, Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ ∏ƒ∞∫§∏™ ·fi ÙËÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ÂÎÎÚÂÌ›. ∫·ÙfiÈÓ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Super League Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012, ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÛÙ ӷ ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ηıÒ˜ ñ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ñ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ¯Ú‹ÛË Î¿ı ÂÓ‰›ÎÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Super League Î·È Î·Ù¿ Ù˘ Super League, ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Û·˜, Ô˘ ı· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ∏ƒ∞∫§∏™” .

°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙÛ·Í‹˜ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Sentra Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙË Super League ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛηӉ·Ï҉˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√.

“ªÔÚ› Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿Ô„Ë, fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÂÈ΋˜ ‹ ·˘ÛÙËÚ‹ Ë ÔÈÓ‹. ŸÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË” , › ·Ú¯Èο Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙÛ·Í‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰Ô̤˜ Ô˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÌ·›˙ÂÙ·È. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ 20 Ì‹Ó˜ Á›Ó·Ó fiÛ· ‰Â Á›Ó·Ó ÙȘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜” . °È· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “ŸÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ Ô Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Î·È ÂÁÒ, ‚ڋηÌ ʷΤÏÔ˘˜ Ó· ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÚÙ¿ÚÈ·. μ¿Ï·Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Û‡ÚÔ˘ÌÂ, Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ·Ó·Î‡„ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¤Ú¢ӷ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛· ›ÂÛË ·fi ÙËÓ UEFA ˘‹Ú¯Â ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “ΔÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂȘ ÌÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÓ‹ 10 Î·È 8 ‚·ıÌÒÓ, Ó· ¤¯ÂȘ ˘Ô‚È‚¿ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙË Super League Î·È ¤ÓÙ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›·, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ¯¤ÚÈ ÛÙË ‚ÚÒÌ· Î·È ÙËÓ ·ÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” . °È· ÙÔ ·Ó ÙÂÏÈο ·ÔÙÂÏ› ÛοӉ·ÏÔ Ë ÔÈÓ‹ Û ∫·‚¿Ï· Û·È √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∂›· Î·È Í·Ó·Ï¤ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·fiÊ·ÛË ÛοӉ·ÏÔ. ∞Ó ‹Ù·Ó, ı· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· Î·È ÂÁÒ ¤ÙÛÈ. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· ‰ˆ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ·ÏÏ¿ ˘Ôı¤Ùˆ ·fi ÙË ÓÔÌÈ΋ ÌÔ˘ ·È‰Â›· fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú·ÛË ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ¤ÓÙÂ Î·È ÌÈ· Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ·˘Ù¿, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‹ıÂÏ ÙȘ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜” °È· ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÈÛfi‚ÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ·˘Ùfi. À¿Ú¯ÂÈ Î‡ÎÏÔ˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌÒÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

ÛËÌ·Û›· Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜” . √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙÛ·Í‹˜, ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌ·: “∂ÁÒ ‰Â Ϥˆ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ϥˆ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË ÛοӉ·ÏÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ÛÎÂÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠̠·˘ı·ÈÚÂÛ›· Ó· ÙËÓ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ϤÌ fiÙÈ Ë Î¿ı·ÚÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. À¿Ú¯ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ı·ÚÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù·, fï˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ” . °È· ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “∏ ÔÈÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ÙfiÏÌË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ˘˜ Û ÌÈ· ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ÔÈÓÈ΋ ‰ÈÎÔÓÔÌ›·. ¢ÂÓ ÌÔ˘ οÓÂÈ Î·Ì›· ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› 80 ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ∂›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ” . °È· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È·ÊˆÓ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∂›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ˘ÔΛÌÂÓ˘ ·Ú¯‹˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Î·È ÙÔ ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ∏ UEFA ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÔÈÓ‹˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÈÓ‹, fi¯È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ˘ÔΛÌÂÓË ·Ú¯‹” .

°È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ Ë UEFA ·¤‚·Ï ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ë ∂¶√ ÙÔÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÛÙËÓ Super League Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “Œ¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÏÔÁÈ΋˜ Â›Ó·È ı¤Ì· Á¤ÓÔ˘˜ ÔÈÓ‹˜. ∏ UEFA ¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·, fi¯È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘. ø˜ Û‡ÓÔÏÔ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ÔÈÓ‹-¯¿‰È fiÏÔ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ‰˘Ô ·ÓfiÌÔȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Â› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi ÙÚÈÏfi ÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . √ ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ: “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜ Û ·˘Ùfi Ô˘ ›Â. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ¯ÔÚËÁ›· ·fi ÙÔÓ √¶∞¶. ¢Â ı· ÙÔ˘ ‰Ô‡Ì ·ÙÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ Á‹‰· ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ: “£· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¢Â ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂΛ” .

√ √§Àª¶π∞∫√™ ¶. £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∂π Δ∏¡ I¡Δ∂ƒ

ºÈÏÈÎfi Ì ...¿ÚˆÌ· ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ˘ 2010, ÔÌ¿‰· Ù˘ ÿÓÙÂÚ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û ÊÈÏÈÎfi ÛÙȘ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ °ÂÓ‡Ë.

Δ

¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ÕÏψÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ˘ 2010 Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ı·... ÙÛÂοÚÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ı’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ πÛ·Ófi ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·›ÎÙ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘, fiˆ˜ Ô ∂Ùfi, Ô ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, Ô ª·˚ÎfiÓ, Ô §Ô‡ÛÈÔ, Ô ∑·Ó¤ÙÈ Î·È Ô ∫·ÌÈ¿ÛÔ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ Δ˙È·Ó¤ÚÔ °Î·ÛÂÚ›ÓÈ.

¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˘˜ πÙ·Ï›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ™¿ÌÔ˘ÂÏ ∂Ùfi, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ì¤ÛË Î·È Ë... ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ∞Ó˙› Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÙËÓ ·ԉ¯Ù›, ÂÓÒ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÌÈ·˜ Î·È ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ™Ô‡ÂÚ ∫· πÙ·Ï›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ·fi ÙËÓ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ· ª›Ï·Ó Ì 2-1, ÂÓÒ ˆ˜ ÙÒÚ· Ë ÈÔ Ë¯ËÚ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Â›Ó·È Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒ›ÎÈ ∞Ï‚·Ú˜, ÙÔ˘ 23¯ÚÔÓÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ μÂϤ˙. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÁÈ· ÙÔ Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ ∏ ¶.∞.∂. √§Àª¶π∞∫√™ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Ì ÙËÓ π¡Δ∂ƒ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ΔÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇

Ù˘ π¡Δ∂ƒ Î·È ÙÔ˘ √§Àª¶π∞∫√À ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ Stade de Geneve ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18:00 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·)” .

¡ÔÎ ¿Ô˘Ù ·fi ıÏ¿ÛË Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ √È ıÏ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ƒ·Ê›Î Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· 10 Ì 15 ̤Ú˜. £Ï¿ÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¤Íˆ ı˘ÚÔÂȉ‹ Ì˘ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘ ¤·ıÂ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ μÔÛÓ›·. ŒÙÛÈ, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Ï›„ÂÈ 10 Ì 15 ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓÒ ı· Ï›„ÂÈ ·fi Ù· ÊÈÏÈο Ì ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, °·Ï·Ù·Û·Ú¿˚, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ. √ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ Metropolitan Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È ·fi ·˘Ù‹Ó ‰È·ÈÛÙÒıË-

ΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ıÏ¿ÛË. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·-

ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌ¿Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ Í·Ó·¿ıÂÈ ıÏ¿ÛË Û ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·.


™∞μμ∞Δ√

Δ∏¡ ∂ƒÃ√ª∂¡∏ ∂μ¢√ª∞¢∞ ∞¡∞ª∂¡√¡Δ∞π √π ∞¶√º∞™∂π™ Δ∏™ ∂¶√ ∫∞π ∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ∂ƒ∞™πΔ∂áπ∫∏™-√¶∞¢ø¡

ŸÏ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙË ¡›ÎË °

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

NOVASPORTS 1

NOVASPORTS 2 21.00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. -∑(ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘)

NOVASPORTS 3 20.00 ƒÂÓ-¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 21.50 °·ÏÏ›·-πÚÏ·Ó‰›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ú¿ÁÎÌÈ)

EUROSPORT 01.00 ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·-∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∫20, ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜)

CONN-X TV SPORT 1 16.30 μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ-ª¿ÁÂÚÓ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

CONN-X TV SPORT 2

‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ◊‰Ë ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ 10% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂. ªfiÏȘ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÙfiÙ ı· Û˘ÁηϤÛÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Èı·Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ¶∞∂, ÛˆÛÙ¿ ‰ÔÌË̤ÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ, Î·È Ê˘ÛÈο ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. ªÔÚ› Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ¡›ÎË ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· Ù· ‰Ô˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÂÓfi ÛÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ¶∞∂. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ˙ËÌȈ̤ÓË ‚Á·›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È Ì ...ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·È-

ÚÈÛÙ¤˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÕÓÙ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜). ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂¶√ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë ¡›ÎË. ∂Ô̤ӈ˜ ÙȘ fiÔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.

¶ÚÔÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ∞fi ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÔÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4,5 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 19:00-21:00, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ (ÙËÏ. 6936274020).

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ 13 ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫∞¡√∂ ∫∞°π∞∫ ¶∞ª¶∞π¢ø¡-¶∞°∫√ƒ∞™π¢ø¡

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ¡√μ∞ ª·Û‰¿ÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÛÙÔ ªÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î ÛÙ· 1000 ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ªÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î ÛÙ· 500̤ÙÚ·.

ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡√μ∞ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫∞¡√∂-∫∞°π∞∫ ¶·Ì·›‰ˆÓ ñ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ·fi 5-7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. √ ¡.√.μ-∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 11 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯Ú˘Û¿, ÙÚ›· ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ¤ÍÈ ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·.

ª

∞ƒ°Àƒ∞ ª∂Δ∞§§π∞ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÛÙÔ ªÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î 500 ̤ÙÚ·. ™Ù‡Ï· ∂ÈÚ‹ÓË-ªÔ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· ‰‡Ô ·ÚÁ˘Ú¿ ÛÙÔ ¢Èı¤ÛÈÔ ∫2 ηÁÈ¿Î 1000 ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ¢Èı¤ÛÈÔ ∫2 ηÁÈ¿Î 500 ̤ÙÚ·.

Ã∞§∫π¡∞ ª∂Δ∞§§π∞ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 2˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ £¤Û˘. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. °ÎÂfiÚÁÎÈ ∞ÂÙÒÊ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ŒÓ· ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ë Í·ÊÓÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· (Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·) ÌÈ·˜ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÛÙ· 500Ì Î·È ÛÙ· 1000̤ÙÚ·, ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È Ì ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ-

21

17.00 §›‚ÂÚÔ˘Ï-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ¡ÈԇηÛÙÏ-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ)

È· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË ¡›ÎË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÓÂfiÙÂÚ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÙÈ̈ڛ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜. ∂›Û˘, ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜.

™ÙË ¡›ÎË fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌˉÂÓÈÛÙ› ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ÔÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË Football League/Football League 2 ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ¿ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¡›Î˘ Ù˘¯fiÓ ÙÈ̈ڛ˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÓËÌÂÚÔًوÓ. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. °È· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Â›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√, fiÔ˘ ı· ·Û¯ÔÏÔ‡Ù·Ó Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚԂ› Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂·ÓÔÌ‹˜, Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ΔÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂¶√ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¡›ÎË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· οÓÂÈ ÙȘ fiÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ‰ÂÓ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È ...ʇÏÏÔ. ∏ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ì ٛÔÙ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È-

13 ∞À°√À™Δ√À 2011

● ∏ ·ÚÁ˘Ú‹ ·ÓÂÏÏËÓÈÔӛ΢ ÔÌ¿‰· ηÓfi ηÁÈ¿Î ÙÔ˘ ¡√μ∞

˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‹Ú·Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ∞ÚÁ˘Úfi Ì·Ù¿ÏÏÈÔ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· . ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ηÓfiÂ-ηÁÈ¿Î ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· open ∞-°-∂-¡ ΤډÈÛ ¤ÓÙ ¯Ú˘Û¿ ¤Ó· ∞ÚÁ˘Úfi Î·È ‰‡Ô ÿÏÎÈÓ· ÁÈ· ÙÔ 2011. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÏÈÒÚ·˜ Ô

¤ÊÔÚÔ˜ Î. ª·Û‰¿Ó˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. °ÎÂfiÚÁÎÈ ∞ÂÙÒÊ

ÃÀ™∞ ª∂Δ∞§§π∞ ª·Û‰¿Ó˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÛÙÔ ªÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î 1000 ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ªÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î 500 ̤ÙÚ·.

μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÛÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î ÛÙ· 1000 ̤ÙÚ· ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÛÙÔ ªÔÓÔı¤ÛÈÔ ∫1 ηÁÈ¿Î ÛÙ· 1000 ̤ÙÚ· ªËÙڿη˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ΔÛ·ÚÔ‡¯·˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ÛÙÔ ¢Èı¤ÛÈÔ ∫2 ηÁÈ¿Î 1000̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ¢Èı¤ÛÈÔ ∫2 ηÁÈ¿Î 500 ̤ÙÚ·. °Ô‡Ï·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ñªÈ¯¿Ï˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ÛÙÔ ¢Èı¤ÛÈÔ ∫2 ηÁÈ¿Î ÛÙ· 1000 ̤ÙÚ· Î·È ÛÙÔ ¢Èı¤ÛÈÔ ∫2 ∫·ÁÈ¿Î ÛÙ· 500 ̤ÙÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Î·È ÙÔ ¢.™. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜.

14.00 ¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ-°ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚı -∑(μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ™¿ÏÎÂ-∫Ôψӛ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

CONN-X TV SPORT 3 16.30 ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

-∑-

™Ù›‚Ô˜

™ÙÔ μ·ÏηÓÈÎfi ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ë ¶fiË ∫ÔÓÙÔÚ‹Á· ™Δ√ μ·ÏηÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ›‚Ô˘ ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÚÔ‡Û· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë Ó·ڋ ∞ÁÚÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ¶fiË ∫ÔÓÙÔÚ‹Á·. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÕÏÌ· ΔÚÈÏÔ‡Ó, ·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ Ù˘ Â›‰ÔÛ˘ (12.05 m.) , ÂÓÒ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ÕÏψÛÙ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ, ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ì ۈÛÙ‹ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙË Ó·ڋ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·.

ƒÂ¿Ï

∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ: £· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Δ√ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÛÙ¤ÚÈ” Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ó˘ÔÌÔÓ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÚfi·È· ·Ú¿ ·ÙÔÌÈο ÚÂÎfiÚ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ¤Ù˘¯Â 40 ÁÎÔÏ, ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹ ÙÔ Champions League, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜. “º˘ÛÈο Î·È ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ηٷÚÚ›„ˆ Ù· ÚÂÎfiÚ Ô˘ ¤Ù˘¯· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Marca. “£¤Ïˆ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ·. ŸÏÔÈ Ì·˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ‰Ô˘Ï‡ԢÌ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÌÂڤӯ˜” .


22

™∞μμ∞Δ√ 13 AÀ°√À™Δ√À 2011

™ÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÎÏËÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ۈ̷Ù›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ (ƒÔ˙Ô‡ 17 ∂ÚÌÔ‡ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012. Δ· ۈ̷Ù›· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞’ μ’ °’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, Ú¤ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (Ë ¤ÓÙ˘Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰›ÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ∂¶™£). ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 17 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 3 - 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ÁÈ· ÙËÓ °’ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ 10-11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ∞’ , μ’ Î·È °’ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞.

¶·›ÎÙ˘ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô º¿ÌÚÂÁ·˜ ª√¡√ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁ·˜ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁ·˜ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ì ٷ ÈÛ·ÓÈο ÚÂÔÚÙ¿˙ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ªÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞ÚÛÂÓ·Ï Â›¯Â οÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Î·È ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 24 ÒÚ˜, ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ê ηψÛfiÚÈÛ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ twitter ¶Ô˘ÁÈfiÏ Î·È ¶ÈΤ! “∫·ÏÒ˜ ‹Úı Û›ÙÈ” ¤ÁÚ·„Â Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ª¿ÚÙÛ·, ÂÓÒ Ô ¶ÈΤ: “ΔÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÙÒÚ·” . √ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠›¯Â ·fi ÓˆÚ›˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤·: “Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È Ì›· ÛÔ˘‰·›· ̤ڷ” , ÂÓÒ ÛÙÔ ÎfiÏÔ Ì‹ÎÂ Î·È μ›ÎÙÔÚ μ·Ï‰¤˜ fi ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ “Â›Ó·È ı¤Ì· ˆÚÒÓ”.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

°√∏Δ∂À™∂ Ô ¡√μ∞ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÓfiÂ-ηÁÈ¿Î ·Ì·›‰ˆÓ-·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ·fi 5-7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠ‰Â‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ù›ÙÏÔ. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ·Ú¤Ù·ÍÂ Ô °ÎÂfiÚÁÎÈ ∞ÂÙÒÊ Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÒÚ· Î·È ÙÔ˘ ÂÊfiÚÔ˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ª·Û‰¿ÓË, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· 13 Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ·¤Û·ÛÂ Î·È Ù· ÎÔϷ΢ÙÈÎfiÙÂÚ· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ 11¯ÚÔÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ª·Û‰¿ÓË, Ù˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ (ʈÙfi), Ë ÔÔ›· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î ÛÙ· 1000Ì., fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î ÛÙ· 500Ì. ÕÚÈÛÙË Ì·ı‹ÙÚÈ·, Ë Ó·ڋ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ı· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. 줂·È·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ Ù˘, ÙÔ˘ 13¯ÚÔÓÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÎÙËÛ Â›Û˘ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª·Û‰¿Ó˘ Â›Ó·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ۯÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ™Ù¤ Ê·ÓÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, ˆ˜ Â͈‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¡√μ∞. √ ¡√μ∞, ηٿÊÂÚ ̤۷ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤ „ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÛÙȘ ÚˆÙȤ˜. √ ÏfiÁÔ˜; ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Ù˘ “„˘¯‹˜” ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÒÚ· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ °ÎÂfiÚÁÎÈ ∞ÂÙÒÊ. ∂›·ÌÂ, Ù›ÔÙ· ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô...

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È· ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. £· ¤¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 100 Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ÕÙÔÌ· οı ËÏÈΛ·˜, ·’ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·.

ªÔÚ› Î·È ∂˘ÚÒË; ¢∏§∞¢∏, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Î·È Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·

ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ù˘ √À∂º∞, ·Ó Ô √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ μ. ηٷʤÚÂÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ˆ, ˆ Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ı· ¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ ·Ó Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ...

¡Â˚Ì¿Ú “·ÂÈÏ›” ª¤ÛÈ Δ√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ “ÂÚˆÙÔÙÚÔ›” Ì·˙› ÙÔ˘. √ ¡Â˚Ì¿Ú ‰‹ÏˆÛ fiÏÔ ...ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË ˆ˜: “ªÔÚÒ Ó· Á›Óˆ Û·Ó ÙÔÓ ª¤ÛÈ. ∫·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜” . ∞fi ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÛΛ˙ÂÈ Ô Ó·Úfi˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ù˘ ™¿ÓÙÔ˜. ∞Ó ÛÙ· 19 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÈÏ¿ ¤ÙÛÈ, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ı· ϤÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

ªÈ· ÂÓÙ¿‰· ·fi “¯Ú˘Û¿ÊÈ” ∞•π∑∂π ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ ¤ÓÙ ·fi ÙȘ 12 ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Comen Cup Û¿ÚˆÛ ÚˆÙȤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Â›Ó·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÙËÓ ÕÓÓ· ª·Ú›·, ÙË μ¿Ûˆ Î·È ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ‰‡Ô Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ë ª˘ÚÙÒ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ Î·È Ë ∂‚›Ù· ∫ˆÊ›‰Ë. ŸÏ˜ ÙÔ˘˜ 14¯ÚÔÓ˜ Î·È Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, ˆ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ‹Ú·Ó ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙÔ TEAM Î·È ÙÔ compo ›Ûˆ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÓÒ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ‹Ù·Ó 4˜ ÛÙÔ TEAM Î·È 3˜ ÛÙÔ compo. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ۯ‰fiÓ Ë ÌÈÛ‹ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ÕÏψÛÙÂ, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË, ÙË ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.

¶ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›· ªπ∞ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô Ù· ÔÔ›· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ Î. ∂ϤÓË Δ·ÛÈ¿, ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηÓfi ηÁÈ¿Î. ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ∞ÁÚÈÒÙ˘ ·ıÏËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· ∂ϤÓË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Â› ¤Ó· ‰›ˆÚÔ, Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¿ıÏËÌ·. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ “ÕıÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜” ¤˙ËÛ·Ó ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ì’ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜, Ô ÕıÏÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ›¯·Ó Ô ‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÂÓÒ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ fiÛÔ ÔÙ¤.


™∞μμ∞Δ√ 13 AÀ°√À™Δ√À 2011

°π∞ Δ√ 16√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶√§√ ¡∂ø¡ ∞¡¢ƒø¡

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì‹ÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∫√∂ Î·È ÙˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ϤÔÓ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ 16Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·fi 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÍÂÓÒÓ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢. ∫·Ùۛη Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î. ∫. ™Ù·ÌÓ¿, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ıÚfi· ÚÔۤϢÛË ÔÏÈÙÒÓ Ô˘, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ηϋ ·Ú-

¯‹ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ Î·È Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Î·È Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··Ú›˙Ô˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó

Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¿Ó·„ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2004 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Û‚ÂÛÙË. √ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙ· ‰˘Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜, ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· fiÔ˘ ı· ηٷχÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¢ÈÂ-

ıÓÔ‡˜ Î·È ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÂÓÒ Â›Û˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· °Ú·Ê›· Δ‡Ô˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 69885 ‹ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 08.00 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 14.00, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 11.30 ÙÔ Úˆ›, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” , Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ·Ó¿ ÙÔ̤· ¢ı‡Ó˘, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¢. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ¡. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

23

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë “·˘Ï·›·” ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ∫·ÓÔÓÈο ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ -ÏËÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ- ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÏÏË ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜ ÕÏÌÈÔÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ¿ Ù˘ ™›ÙÈ ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ ™Ô˘fiÓÛÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ™ÙfiԢΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∞fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ì·Ù˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¡ÈԇηÛÙÏÕÚÛÂÓ·Ï, ÂÓÒ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17.00 ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-°Ô˘Ï‚˜ 17.00 ºÔ‡Ï·Ì-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· 17.00 §›‚ÂÚÔ˘Ï-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ 17.00 ∫¶ƒ-ªfiÏÙÔÓ 17.00 °Ô˘˝ÁηÓ-¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜ 19.30 ¡ÈԇηÛÙÏ-ÕÚÛÂÓ·Ï ∫˘Úȷ΋ 15.30 ™ÙfiÔ˘Î-ΔÛ¤ÏÛÈ 18.00 °. ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· 22.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-™Ô˘fiÓÛÈ

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ŒÎ·Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ª›¯·, ª·ÚÔ‡Áη Î·È ∫¿Ô ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 17 ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÂÓ‰Âο‰· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó·ÚÔ›.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÚÂȘ Ӥ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ΔÚÂȘ ·ÎfiÌË ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ∫ÒÛÙ· ª·ÚÔ‡Áη ·fi ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ∫¿Ô ·fi ÙÔÓ ∞.™. πˆÏÎfi˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∫ÒÛÙ· ª›¯· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ô Ó˘Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜. ŒÙÛÈ Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Â›Ó·È ϤÔÓ 17 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ˘˜ “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÁÂÓÈÎfi ...Ï›ÊÙÈÓÁÎ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ £¤Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÔÛÙfiÏË ∫Ô˘ÙÛÔÎÒÛÙ· (ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì ıËÙ›· Û √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÷ÏÎˉfiÓ·, ∞ÎÚ¿ÙËÙÔ Î·È £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ), ΔÛ¿È (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ), ¡›ÎÔ ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ), ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ™Ô˘ÏÈÒÙË (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ∞ÎÚfiÔÏË ™¤ÛÎÏÔ˘), ∞ϤͷӉÚÔ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶ËϤ·), ∫ÒÛÙ· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘), ŒÚÈÎ ΔÔ¿ÓÙ˙· (ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘), £·Ó¿ÛË ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹ (ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ∫¤-

● √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫. ª›¯·˜ ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi

● √ Ó·Úfi˜ °. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

ÓÙ·˘ÚÔ μfiÏÔ˘), ¡Ù¿ÚÈÔ μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·fi ¶‡Ú·ÛÔ), ¡Ù¤ÓȘ º¤È˙Ô (̤ÛÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘), μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÈÁÈ¿ÓÓË (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘), ∏Ï›· §¤ÏË (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ μfiÏÔ˘), ∞Ó‰Ú¤· ™Ùڿη (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÕÎÚÈÓÁÎÙÔÓ) Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ (ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·fi ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜). ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙÚÂȘ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §Èı·‰ÈÒÙ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÎÏ·‚¿Ó˘ Î·È ª¿ÚÈÔ˜-™Ù¤Ê·Ó §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. √ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎfi ÙÂÛÙ ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ÙË ÃÏfiË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ¢¿ÊÓË. ∂›Û˘ ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÊÈÏÈο Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙȘ

27/8 Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÁÈ· ÙȘ 30/8 ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞‰·Ì¿ÎÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘. £· ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì fiÏÔ˘˜ Û ·ÁÒÓ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 45 ÏÂÙÒÓ.

∞Ó·Óˆ̤ÓË Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∞Ó·Óˆ̤ÓË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·ÚÎÂÙ¿, ÂÓÒ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÓÔ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÙ¿˜, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞-

Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÔÌ¿‰·. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¿ÏÏÔÈ 10 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: °È·Ô˘Ï¿ÚÈ ·fi ÙËÓ ∞¶√μ, °. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ª·˘Ú›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ¡ÈÎÔ‡‰Ë˜ Î·È ¶Ï·Î·Úfi˜ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÃÔÚÌfi‚·˜ ·fi ÙÔÓ ∞.™. §·Ì›·, ΔÚ›ÌÌ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, π. ºÒÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ¢. ºÒÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ã·Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌfiÓÔ Ô Δ¿ÛÔ˜ ∑·Úο‰·˜ Â›Ó·È 28 ÂÙÒÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È Â›Û˘ οو ÙˆÓ 24 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ: °Î¤ÚÙÛÔ˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ∫fiÙÛη, ªÈ¯·‹Ï, ™·Ú‰¤Ï·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Δ¿ÛÔ˜ ÃÔÓ‰Úfi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ ÙÛÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚ›Ô˘ 30 ·›ÎÙ˜ ÌÈ· Î·È ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó·ÚÔ› Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ Ù¤ıËΠÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Ô Î. ªÚ¿ÙÛÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ Ì·˜ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜. ∂Ì›˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ̛· ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· “¯Ù˘¿” fiÏ· Ù· Ì·Ù˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ı· ·›˙ÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ “΢ÚÈ·Ú¯›·˜” . ™Â οı ·ÁÒÓ· ı· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔÔ ...Ù·ÌÂ›Ô ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ”.


24

™∞μμ∞Δ√ 13 AÀ°√À™Δ√À 2011

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô ¶·ÚÎ ™Δ∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓ٠̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2013 ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô °È ™Ô˘ÓÁÎ ¶·ÚÎ. √ ∫ÔÚ¿Ù˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ Î·È Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ›ÛÙËΠˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰È¿‚ÔÏÔ˘˜” . √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” ÙÔ 2005, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ, ÎÈ ·fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ “‰¤ÛÂÈ” ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÌÂÙÚ¿ÂÈ 117 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 17 ÁÎÔÏ.

ÕÚÛÂÓ·Ï

μÂÓÁΤÚ: £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Δ∏¡ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ·Ú¿ ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁ·˜ Î·È ™·Ì›Ú ¡·ÛÚ›, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ, ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁΤÚ. √ πÛ·Ófi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‹‰Ë ·›ÎÙ˘ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÂÓÒ Ô °¿ÏÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì›·... ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ. øÛÙfiÛÔ, Ô ∞ÏÛ·Ùfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ·fi ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ°ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡ÈԇηÛÙÏ, “‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΔ ·fi ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ: “∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ‰ÂÓ Ô‡ÏËÛ ÙÔÓ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ; £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·;” √ μÂÓÁÎ¤Ú Û˘Ó¤¯ÈÛ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛı‹Î˜. “Œ¯Ô˘Ì ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÙÒÚ· Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ΔÔ ÚfiÛÙÂÚ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ¤Ú˘ÛÈ ¤ÊÙ·Û Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù›ÙÏˆÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡ÌÂ. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ‚ÂÏÙȈıԇ̠ÁÈ·Ù› Ì›· ÙfiÛÔ Ó¤· ÔÌ¿‰· ¿ÓÙ· Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË...” .

∂¶πμ§∏£∏∫∂ Δ√À °.™. ∞§ªÀƒ√À ™Δ√ μ∂§∂™Δπ¡√ ª∂ 1-0

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Œ

°Ô‡ÙÛÈÔ˜ (46’ ÃÔϤ‚·˜), μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ (46’ ∞ÏÂ͛Ԣ), ª·Î¿Ï˘ (46’ ƒ¤‚˘, 70’ ∫ÏÒıÔ˜, 85’ ΔÛÔ‡ÚÈη˜), μÔÁÈ·Ù˙‹˜ (46’ ΔÛÈ·ÓÙ‹˜), ÷Ù˙‹˜ (46’ ¶ÔÏ›Ù˘), °. ¡ÙfiÓÙÔ˜ (46’ ∫Ô˘‚¿Ù·˜), ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜), ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ (46’ μ. ¡ÙfiÓÙÔ˜). °.™. ∞§ªÀƒ√À: ÷ϿÙÛ˘ (46’ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜), ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜ (46’ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘), ∞. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (65’ ΔÛfiÁη˜), °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¶Ï·‚fi˜ (46’ º·Ú¿ÓÙÔ˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (65’ ∫Ú‚·Ù¿˜), ∑·¯·Ú¿Î˘, ÿÓÔ˜ (65’ ª¤ÓÔ˜), ∫Ú·Ó¿˜ (60’ ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘), ª›ÏÙÔ˜ (65’ ∫·ÎÏÈ¿˜), ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ (65’ ÃÂÈÏ¿˜).

Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ fiÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì 1-0. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi. ¶ÔÏÏ¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Î·È μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ÌÔ˘Ï¿Î˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Î·È Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û ÚfiÛˆ· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿. ™˘ÓÔÏÈο 45 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤·ÈÍ·Ó ¯ı˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 25 ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 20 ÁÈ· ÙÔÓ °™∞. ªÂ ÙÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ ∑·¯·Ú¿Î˘ Î·È º·Ú¿ÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ª›ÏÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰ÂÏÙ›Ô, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚Â› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ Ê¿ÓËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ·Ó Î·È ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ù˘¯ÂÚÔ›. ªfiÏȘ ÛÙÔ 2Ô ÏÂÙfi Ô ª›ÏÙÔ˜

ªÂ ¢È·ÁfiÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜

Âȯ›ÚËÛ ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë Ì¿Ï· ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ™Ê˘Ú‹. ∂Ù¿ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ ÌÏfiηÚÂ Ô Ã·Ï¿ÙÛ˘. √ ƒ‹Á·˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË, fï˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î. ÷ڂ¿Ï·˜ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê¿ÛË Î·È ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ 50Ô ÏÂÙfi Ô ¶ÔÏ›Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô μ. ¡ÙfiÓÙÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, Ì ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÂÓÒ Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ

ÛÙÔ 80’ fiÙ·Ó Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ô ªÔ˘Ú›Ù·˜. ΔÂÏÈο Ô ƒ‹Á·˜ ‹Ú ÙË Ó›ÎË ÁÔ‹ÙÚÔ˘ Ì ÁÎÔÏ ÂÓfi˜ ·›ÎÙË Ô˘ ¤·È˙ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ °™∞. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 84Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ƒËÁ›ÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۤÓÙÚ· Î·È Ô ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ (1-0). ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·Èً٢ÛÂ Ô Î. ÷ڂ¿Ï·˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™·Îο Î·È ™Ù·ıÔ‡ÚÔ. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜ (30’ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, 60’ ªÔ˘Ú›Ù·˜), ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ (46’ ƒËÁ›ÓÔ˜), ™·ı‹˜ (46’ ∫·ÙÛ›Î˘),

∏ΔΔ∏£∏∫∂ ª∂ 3-0 ™∂Δ ∞¶√ Δ√ ª∞Àƒ√μ√À¡π√ ™Δ√ ∫§∂π™Δ√ Δ∏™ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™

∞∂∫

∞Ó¤ÙÔÈÌË Ë ∂ıÓÈ΋ ‚fiÏÂ˚

™ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ô μÚ¿ÓȘ

ΔÔÓ ∂ÓڛΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï Δ∏¡ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ ∂ÓÚ›ÎÂ, ·fi ÙË ¡ÈÔ˘Î¿ÛÙÏ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î, ·fi ÙË ¡ÈÔ˘Î¿ÛÙÏ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ∂ÓڛΠÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ·˘Ù‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ¤ÌÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ◊Úı· Û ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ì·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” .

To EXTRA 5

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5, 8, 24, 27, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 10, 12, 17, 19, 35.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¢È·ÁfiÚ·. £· Â›Ó·È Ì›· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ‰‡Ô ÂÓ‰Âο‰ˆÓ, Ì›· Û οı ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÔfiÓËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÊÈÏÈο ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 17/8 Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Û Á‹Â‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ÛÙȘ 20/8 Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï·, ÛÙȘ 27/8 Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙȘ 7/9 Ì ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Û Á‹Â‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Î·È ÛÙȘ 10/9 ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÊÈÏÈÎfi ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÔÌ¿‰· °’ ‹ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜.

™Δ∏¡ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙË μÔÛÓ›· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ¶ÚÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ËÙÙ‹ıËΠ̠3-0 ÛÂÙ (23-25, 23-25, 23-25). ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ˘˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙË μÔÛÓ›·, ÂÓÒ Û›ÁÔ˘Ú· ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ fiˆ˜ ÙˆÓ Δ˙Ô‡ÚÈÙ˜, °ÎfiÚÓ·ÙÛÈÔ˘Î Î·È ¶·ÓÙÂϤˆÓ.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ∞ϤÎÔ˜ §ÂÒÓ˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤ÙÚÈ· ÂÈÎfiÓ·, οÙÈ Ô˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ. ŸÌˆ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ¤ÙÛÈ Û›ÁÔ˘Ú· ¤‚Á·Ï ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ∫·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÂÙ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. øÛÙfiÛÔ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÔÈ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ Ù· ΤډÈÛ·Ó fiÏ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, 23-25. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·›¯ıËΠ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛÂÙ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· fiÔ˘ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∂Λ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·

¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‡ÎÔÏ· Ì 25-17. √ ∞ϤÎÔ˜ §ÂÒÓ˘ Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú˘ ¢Ú›ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ¶·Û·‰fiÚÔÈ: μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘ÚÓ¤Ù·˜, ¡Ù›Ì· ºÈÏ›ÔÊ, ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÚÔ‡Û·Ï˘. ∞ÎÚ·›ÔÈ: ∞Ó‰Ú¤·˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜, ∏Ï›·˜ §¿·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ™·ÚÈνÛÔÁÏÔ˘, £ÂfiÎÏËÙÔ˜ ∫·ÚÈ›‰Ë˜. ∫ÂÓÙÚÈÎÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚ¤·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ì·Ú·Á‰‹˜. ¢È·ÁÒÓÈÔÈ: ¡›ÎÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘, Δ¿ÛÔ˜ ∞ÛÈÒÙ˘. §›ÌÂÚÔ: °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘.

√Δ∞¡ ·ÎfiÌ·... ·È˙fiÙ·Ó ÙÔ Û›ÚÈ·Ï Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ¶¿· ªÔ‡· ¡ÙÈfi ÛÙËÓ ∞∂∫, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ. ∫·È ÙÒÚ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ “Ó·˘¿ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ ª›ÙÛÂÏ, ·˘Ùfi... ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚÔ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, glas-slavonije.hr, Ô °ÈÔ‡ÚÈÙÛ· μÚ¿ÓȘ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, Â›Ó·È Ë ŒÓˆÛË! “∏ ŸÛÈÁÈÂÎ Â›Ó·È Ì›· ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ηϿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÈÓ ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì ·Ó¤‰ÂÈÍ” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô μÚ¿ÓȘ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Â˘‰ÔΛÌËÛ ÙÔ “ÊÏÂÚÙ” ÙÔ˘ Ì ÙË ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ, › ÁÈ· ÙÔÓ Èı·ÓfiÙÂÚÔ, ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘:“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ¤¯ˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ∫›Ó·” . ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ, Ô μÚ¿ÓȘ ›¯Â ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙË μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ °ÎÂÓÙÛÂÌÈÚÏÈÁΛ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ›¯Â ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ·fi ÙË ª›ÓÙÏÂÛÌÚÔ (‰ÂÓ ¤ÂÈÛÂ), ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ, ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë Î·È μ¤ÚÓÙÂÚ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶Ù˘¯¤˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ‚Ï¿¯È΢ ÊÔÚÂÛÈ¿˜

™Δ√ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ

ŒÎıÂÛË ‚Ï¿¯È΢ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜ (·fi ÙȘ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘) Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘, Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ μÏ¿¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ.

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ, Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‚Ï¿¯ÈÎˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ, Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ Ì·˜ ÔÚ›·˜. ∏ ÊÔÚÂÛÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÔÚԇ̠̤۷ ·fi ·˘Ù‹ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘, ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞ÏÏÈÒ˜ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ‚ÔÛÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜, ÔÈ ¯‹Ú˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÚÂ̤Ó˜. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Â¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Ù˘ ‚Ï¿¯È΢ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ηٷÎÙËÙ¤˜ ‹ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∫¿ı ∂ÏÏËÓÈ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ª¤Û· ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ fiÏ˘, Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È Ë ¿ÓÂÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· “ÛÙÔÏ‹” . “◊ ÛÙÔÏ‹” ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ù‹, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶·Ó¤ÌÔÚʘ ÊÔÚÂÛȤ˜, Á˘Ó·ÈΛ˜ ‹ ·Ó‰ÚÈΤ˜, ÁÂÌ¿Ù˜ Ôχ¯ÚˆÌ· ÏÔ˘Ì›ÛÌ·Ù· Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi Ï·˚ÎÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜, ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫¿ı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ μÏ¿¯ÈΘ ÊÔÚÂÛȤ˜, ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ‰ÈËÁËı›, Ô˘ Û˘ÌϤÂÈ ‚¤‚·È· Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈΛϷ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚo Â›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÈÁÎÔ‡ÓÈ - ÛÈÁÎÔ‡Ó· - Û·ÁÈ¿ÎÈ - ÛÈ¿Úη ÊÏÔÎÔÙfi Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Û ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ηٿ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Â›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÛÂÁÎÔ‡ÓÈ ÊÔÚÈ¤Ù·È ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ÛÙÔȯÂÈ¿ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ìfi‰·, fiˆ˜ Ù· Ù˘¯ˆÙ¿ ÌÂٷ͈ٿ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÁÈ· ÙȘ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ∞ÚÌ¿ÓˆÓ Ì ÙËÓ μ·ÏηÓÈ΋ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Î·È ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ, ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Û ̤ÛÔ ÂÈηÛÙÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘. √È ÊÔÚÂÛȤ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓfi‚Ï·¯ˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈΤ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›· ¤ÛÙˆ Î·È ‚Ú·‰Â›· ÂͤÏÈÍË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù· ˘Ê·ÓÙ¿ Ì¿ÏÏÈÓ· ÚÔ‡¯· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢‡ÛË ‹ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ̤-

Ûˆ ÙˆÓ ∞ÚÌ¿ÓˆÓ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¿‰ˆÓ Î·È Î˘Ú·Ù˙‹‰ˆÓ, Ù· ÎÂÓÙËÙ¿ ÌÔÙ›‚· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·, ‰Â›ÁÌ· Î·È ·˘Ùfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÚÌ¿ÓˆÓ, Ô˘ ·fi ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ, μ·ÏηÓÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÎfiÌË fiψÓ. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÊÔÚÂÛÈ¿ Â›Ó·È Ë ԉȿ. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÏ‹: Ë ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÓÒ Û˘Ì‚ÔÏÈο ηχÙÂÈ ÙËÓ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÛÒÌ·ÙÔ˜. Δ· ÂÚ›ÏÔη Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· ÎÂÊ·ÏÔηχÌÌ·Ù·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηٿ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·, Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ¯Ú˘ÛÒÓ Î·È ·ÛË̤ÓÈˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ϤÁ·ÌÂ, fiÙÈ ÔÈ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ ÙˆÓ ∞ÚÌ·ÓÒÓ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÏÈÙ¤˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, Â¿Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ °Ú·ÌÌÔ˘ÛÙÈ¿ÓÈΘ ÊÔÚÂÛȤ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Á·ÌÚÈ¿ÙÈÎË, Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ. √È ∞ÚÌ¿ÓÔÈ, οÙÔÈÎÔÈ ‚·ÛÈο ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó Ì ‚·ÚȤ˜ ÌÂÙ·ÍÔ‚¿Ì‚·Î˜ ÛÙfiʘ (˘Ê·ÓÙ¤˜, ÛÂÁÎÔ‡ÓÈ·. ÊÔοٷ, ÓÙÔ˘Ï·Ì¿‰Â˜) ÚÔ‡¯· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ‚Ï¿¯ÈΘ ÊÔÚÂÛȤ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤ÚÁ· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÙˆÓ “BÏ·¯oÚ·˘Ù¿‰ˆÓ” , Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ú¿‚ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ Á·ÌÚÈ¿ÙÈΘ, Ó˘ÊÈ¿ÙÈΘ Î·È ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ÊÔÚÂÛȤ˜, ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ

ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi Î·È μ·ÏηÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔÈ ¯Ú˘ÛÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ΢ڛˆ˜ ÊÔÚÂÛÈÒÓ, Ì ÏÂÙÔ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· (ÙÂÂÏ›ÎÈ·, ‰È·‰‹Ì·Ù·, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·. ÂÚȉ¤Ú·È·, ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, fiÚ˜ ÎÈÔ˘ÛÙ¤ÎÈ·, ÂÁÎfiÏÈ·) ¿ÏÏ· ÊÔ˘ÛΈٿ, ¯˘Ù¿, ÛÌ·Ïٿٷ Î·È Û˘ÚÌ·ÙÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ¤ÙÚ˜. ™ÙÔ ™˘ÚÚ¿ÎÔ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ‰‡Ô ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜: ÙÔ˘˜ Ú·ÊÙ¿‰Â˜, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˘˜ Ù˘ ο·˜ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ (ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜ Î·È ÙÛÔÌ¿ÓÔ˘˜). ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÂȂ‚·›ˆÓ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ·ÎÚÈ‚¿ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ‡¯· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ÊÔ˘ÛٷӤϷ. √È ∞ÚÌ¿ÓÔÈ Ù˘ ∞Ó·Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ï¢Îfi ‚·Ì‚·ÎÂÚfi ÛÒ‚Ú·ÎÔ Ì ÎÂÓÙËÙ¤˜ ·Ú‰·Ï¤˜ ˆ˜ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î¿ÏÙÛ˜, Î·È ·fi ¿Óˆ Ï¢Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ÔÏÏ¿ Ï·ÁÎÈfiÏÈ· Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ˆ˜ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ÂÓÒ ÛÙË Ì¤ÛË ¤ÛÊÈÁÁ·Ó Ì¿ÏÏÈÓÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙ·˘ÚˆÙfi ÁÈϤÎÔ, Î·È ·fi ¿Óˆ ÎÔ˘ÓÙÔ‡ÛÈ· Ï¢΋ ·fi Û·ÁÈ¿ÎÈ, Ù˘¯ˆÙfi ÛÙ· ÓÒÙ·, ·Ì¿ÓÈÎÔ ·ÓˆÊfiÚÈ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù‡ÏÈÁ·Ó ÛÈ¿ÏÈ. ∞fi ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÎÔÌ̤Ó˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ó· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ÙËÓ ·Ï‹, Á˘Ó·ÈΛ· ÊÔÚÂÛÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Ô˘Î·Ì›Û· Î·È ÙÔ ÛÂÁÎÔ‡ÓÈ, Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ μ·ÏηÓÈο ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ù· Ó¤· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈ΢ ÏÔÁÈ΋˜ “·ÛÙÈο ·ÓÙÂÚÈ¿” . ∞ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ

25

“ΔÔ ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” Î·È “§Ô˘ÎÚÈÙ›· μÔÚÁ›·” ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

οı ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÔÈ ∂ÏÏËÓfi‚Ï·¯ÔÈ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓfi‚Ï·¯Â˜ ‰ÂÓ ÊfiÚÂÛ·Ó ÔÙ¤ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û·Ï‚¿ÚÈ Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· ·ÛÙÈο μ·ÏηÓÈο ΤÓÙÚ·. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÏϤ˜ ∂ÏÏËÓfi‚Ï·¯Â˜ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ù· “°È·ÓÓÈÒÙÈÎÔ˘” Ù‡Ô˘ ÊÔڤ̷ٷ Ì ÙȘ ʷډȤ˜ ÊÔ‡ÛÙ˜, Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Î·È Ë ∞Ì·Ï›·. ªÂ Ù¤ÙÔȘ .¯. ÓÙ‡ıËÎ·Ó ÔÈ ªÂÙÛÔ‚›ÙÈÛÛ˜ Î·È ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Δ¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓfi‚Ï·¯Â˜ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· Ó˘ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì·˘ÚÔÌϤ ‹ Ì·˘ÚÔÌÒ‚ ÛÙfiʘ, ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ì ʛӷ Û¯¤‰È· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∫·ıÈÂÚÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÎÔ‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ¤Ó· “ÊfiÚÂÌ·” Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÁÈϤη Ë ÛÂÁÎÔ‡ÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ μÏ¿¯È΢ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜. ∞Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ οı ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÌËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· °ÂˆÚÁ›· μ·ÁÂÓ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ŒÎıÂÛË, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ Ï·È΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ‚¤‚·È· Ì ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÎfiÛÌËÌ·, Û·Ó ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, ‰È¤ÛˆÛ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÌÔÓ·‰Èο Î·È ÔχÙÈÌ· ‰Â›ÁÌ·Ù·.... ªÔÚ› Ó· ‰¤¯ÙËΠοÔȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ·˘ÙÒÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁfiÓÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜, ‚Á‹Î ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ, ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·˘ÙfiÓÔÌ· ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎfiÛÌËÌ· ¤ÁÈÓ ¤Ó· Ì ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ¯·Ú¿, Ù˘Ï›¯ÙËΠ̠·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹ fiÙ·Ó ¿ÏÏ·˙ ¯¤ÚÈ· ·fi ÙË Ì¿Ó· ÛÙËÓ ÎfiÚË, ·fi ÙËÓ ÂıÂÚ¿ ÛÙË Ó‡ÊË, ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ŒÎıÂÛË ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÙÔ‡ Î·È ÔÚ·ÙÔ‡, ÊÔÚÂÛÈ¿ Î·È ÎfiÛÌËÌ·, ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂ Î·È ÙË ÓÔËÙ‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ΔÚ¿ÎË, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. √ ı·ً˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Ì ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÙˆ¯ÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÂÈ Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ÛÙË Ï‡Ë ‹ ÛÙË ¯·Ú¿, ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ‹ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜. ∏ fiÚÙ· Ô˘ Ì ÙfiÛË ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ë μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÚ¿ÎË, ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈο, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË, fiÙ·Ó Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ‹ ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÂÚÌËÙÈο ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ ‹ ‚·ıÈ¿˜ ıÏ›„˘... ª.º.Ã. ™‡ÚÔ˜ ΔÛȷӿη˜

“ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ “§Ô˘ÎÚÈÙ›· μÔÚÁ›·” ÙÔ˘ μ›ÎÙˆÚÔ˜ √˘ÁÎfi Î·È “ΔÔ ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃfiÚÓ (9.00 Ì.Ì.). ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24/8 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “§Ô˘ÎÚÈÙ›· μÔÚÁ›·” ÙÔ˘ μ›ÎÙˆÚÔ˜ √˘ÁÎfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¢È‰·ÛοÏÔ˘, ÙÔÓ πˆÛ‹Ê ¶ÔÏ˘˙ˆ›‰Ë, ÙÔ §ÂˆÓ›‰· ∫·ÏÊ·ÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ μ·Û›ÏË ª·ÚÁ¤ÙË, ÙÔ §¿˙·ÚÔ μ·ÚÙ¿ÓË, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·ÎÔ‡ÚË, ÙÔ ºÒÙË ΔÛÔÙÔ˘Ï›‰Ë Î·È ÙÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ º·ÚÌ¿ÎË. ∏ §Ô˘ÎÚËÙ›· μÔÚÁ›·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ ÓfiıÔ Ù˘ ·È‰›, ÚÔ˚fiÓ ·ÈÌÔÌÈÍ›·˜, ηٷϋÁÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ʇÛ˘ Ù˘, Ó· ÙÔ ÌϤÍÂÈ Û ÌÈ· ·Á›‰· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ı‡Ì· ı· Â›Ó·È Ë ›‰È·. ªÂÁ¿Ï· ¿ıË Â› ÛÎËÓ‹˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿Û˘. °Ú‹ÁÔÚÔÈ Ú˘ıÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÂÌ¿ÙË ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¢˘Ó·Ù¤˜ ÂÚÌËÓ›˜, Û˘ÁΛÓËÛË, ÛÎËÓÈÎfi˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ı¤·Ì·. ŒÓ· ı¤·Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ Ù›ÔÙ· Ô‡Ù Û ËıÔÔÈÔ‡˜, Ô‡Ù Û ÛÎËÓÈο, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ˘„ËÏfi ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â›‰Ô, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜! ΔËÓ ¶¤ÌÙË 25/8 ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ” - ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ÎÔÌÂÓÙ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜, “ΔÔ ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃfiÚÓ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿ÓÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û οÔÈ· ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Ù˘ ™‡ÚÔ˘, ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· ∞ÈÁÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ·‡Ú· Î·È Â›Ó·È ÓÔÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú̇ڷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ΔÔ “ªÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì Ôχ Ì·ÛÙÔÚÈ¿, ¿ÚÈÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ‰ÔÌ‹, Û·ÚÙ·ÚÈÛÙfi ÏfiÁÔ, ¤Í˘Ó· ΈÌÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ˆÚ·›Ô˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰È¿¯˘ÙÔ˜ ÂÚˆÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÁÈ· Ï›ÁÔ ı’ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙË “ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·” Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó· “ÌÂÏÙÂÌ¿ÎÈ” ı· ÙË ‰È·‰Â¯Ù› Ë Á·Ï‹ÓË. ∏ ‰È·Û΢‹, Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. EÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿ÓÔ˘. ΔÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó (Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿): ¡ÈÎÔϤÙÙ· μÏ·‚È·ÓÔ‡, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∫·Ú·ÎˆÓÛÙ·ÓÙfiÁÏÔ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÍÔ‡ÚË, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜, ∂ϤÓË √˘˙Ô˘Ó›‰Ô˘ Î·È Δ˙›ÓË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘.

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ μƒ∞¢π∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙÔ˘

∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË. ΔÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁϤÓÙÈ Ì ÓËÛÈÒÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ º·ÓÈ¿ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ªÈ¯¿Ï˘ °ÎÙ˙ÈÓÔÔ˘ÏÔ˜ - Ï‹ÎÙÚ· -ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÙÛÈÎfi˜ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μ˘˙›ÙÛ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·, Ë ŒÎıÂÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ·ÎÔ˘·Ú¤Ï·˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008 ÙˆÓ ŒÏÏ˘ ª¤ÏË, πˆ¿ÓÓ·˜ ∫Ô˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ™·ı‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ: “∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ Ì·˙›...” . ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. — H ·ıÏËÙÈ΋ Î·È ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ¢Ú˘ÌÒÓ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 10 Ì.Ì., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ π.¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. — ™ÙÔ ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶Ó¢√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÌ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ªËÏÂÎfi˜ ™‡ÏÏÔÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÁÔ˜ μ˘˙›ÛË “æ¿ÍÂ, ‚Ú˜, ÚÒÙ·, Ì¿ıÂ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÁÈ· ÙÛ·˜, Û ÙË UNICEF” Ô˘ ÔÚÛ˘ÓÂÚÁ·Û›· Á·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ΔÔÈÎfi Ì ٤ÛÛÂÚȘ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ Ì ʛÏÔ˘˜ ÎÈÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· UNICEF Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈ̤ÚË Ì·˜, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ™ÈÓ¤ - μ˘˙›ÙÛ·: ÌÈ· ÛÂÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ú¿ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎˆÓ ˘·›ıÚÈˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ“°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12/8: “∞η‰ËÌ›· ÓÙ¿˜” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤Îı¶ϿوÓÔ˜” ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ΔÛ›ÙÔ˘ (103’, 2009). Û˘ ¤ˆ˜ 24 ∞˘ÁÔ‡™¿‚‚·ÙÔ 13/8: “∏ ÂÚ›ÙˆÛË ∂˘Ú˘‰›ÎË” ÙÔ˘ ÛÙÔ˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚºÚ¤ÓÙ˘ μÈ·Ó¤ÏÏË (56’, 2009).“Dr. Gazi” ÙÔ˘ Á›·˜ 19.00 - 21.00 η¢ËÌ‹ÙÚË μÂÚÓ›ÎÔ˘ (63’, 2004). ∫˘Úȷ΋ 14/8: ıËÌÂÚÈÓ¿. “∞ÔÁÚ·Ê‹” ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫·Ï·Ì¿Î· (15’, — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ 2009).“ΔÚÂȘ ÛÙÈÁ̤˜” ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ™Â‚·ÛÙ›ÎÔ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÁÏÔ˘ (80’, 2008). flÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ÏÒÓ: 20:45. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” (·Ú·Ï›· ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ÔÚfiË ªËÏÂÒÓ), Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë - ¡ÈÎ. ¡Â‡ÚÔ˘ - ª·Ú›Ó·˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 21.30 ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-33062, 24230-22836, 6989-868142, 24210-25752 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ªËÏÂÒÓ, Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·fi ÒÚ· 21.00 ¤ˆ˜ 23.00.

“™ÈÓ¤ - μ˘˙›ÙÛ·” Û ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÚÔ‚ÔÏÒÓ

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ “∫∂¡Δ∞Àƒ∂π∞ 2011” Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ “∫.∂.¢∏.∑∞.ª” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 8:45 Ì.Ì. ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “ª∞ƒπ¡∞” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ - ÔÈËÙÈ΋ μÚ·‰È¿ Ì ı¤Ì·: “¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘˙‡ÍÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ù. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÌÈÏ›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙÔ‡ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘. — ∞fi ÙÔÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi - ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “¶Úfi·Ó” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ: 17/8: ¶·Ú·‰ÔÛȷο ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·, 22/8: ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. — ∏ ıÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ ∫∞∞À, ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6944815236, 6936459782 Î·È 6946094073. ™Ù· ›‰È· ÙËϤʈӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ù· ̤ÏË fiÏÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Ë §¤Û¯Ë Ù˘ ŒÓˆÛ˘. — ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: BÚ·‰È¿ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ. 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ¶¿ÚÙÈ ÓÂÔÏ·›·˜. 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: ∞ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¿, ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÚÙÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫·Ì¿ÚÈ (8 Ì.Ì.). √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “∂Ó ΔÚ›ÎÂÚÈ” Û·˜ ÚÔÛηÏ› Û’ ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi party ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª‡ÏÔ˜. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÙÔ party ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 20:30 Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·Î›ÚË Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ live ·fi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ªfiÛÈÔ, ÙË ™ÔÊ›· ¡¿ÛÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Bizzy Tone.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi ÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, °·˙‹ 94, ÙËÏ. 24210 33863. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ •˘Ófi‚Ú˘Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 9-1011/9/2011 ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË Ã·ÏÎȉÈ΋˜. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙȘ ªÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÌÌÔ˘ÏÈ·Ó‹. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6997 724 383. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¶∞¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: 13, 14 Î·È 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. 20, 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™·Ì·Ú›Ó· - ™ÌfiÏÈη˜, Â˙ÔÔÚÈ΋ - ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·ÁÈ¿Î, Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¡. ª·ÁÁ›ÙÛË. 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ∫›ÛÛ·‚Ô˜ Â˙ÔÔÚÈ΋ ∫fiÎÎÈÓÔ ¡ÂÚfi - º·Ú¿ÁÁÈ ∫·Ï˘„Ò˜. — ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜. £· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∑¿Î˘ÓıÔ˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË, 12-15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 4‹ÌÂÚË. 2. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒÒÛÔ˜ - ÷ÏΛ‰·: ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË, 4-5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2‹ÌÂÚË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÏÂʈÓ›Ù ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· οوıÈ ÙËϤʈӷ: ΔËÏ. 24210-45582 Î. ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘, ÙËÏ. 24210-29943 Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÏ. 24210-45434 Î. °·˚Ù·Ó¿˜. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi 7 ¤ˆ˜ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-33062, 24230-22836, 6973-404380, 6989-868142 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ªËÏÂÒÓ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·fi ÒÚ· 21.00 ¤ˆ˜ 23.00.

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

∞fi ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜

ª˘ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ

ª

 ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÔÈÓÔ‡ - ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ Î·È ÔχÙÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ - ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· ¶∏§π√¡ √ƒ√™. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ΤڷÛ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¯fiÚ„ Ì ΤÊÈ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ù˘ ¡ËÏ›·˜. ΔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ÚˆÈÓ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi 24 ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ (ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÁÔÓ›˜, ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜) ÎÈ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi Ì·ıËÙ‹, Ê›ÏÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. √ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·ÓȯÓ¢ÙÔ‡Ó Ï¢ڤ˜ Î·È Ó’ ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. √È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ͉ÈÏÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ô˘ ÍÂÙ‡ÏÈÍ Ì ̷ÂÛÙÚ›· Ë ª¿ÓÈ· ª·Ú¿ÙÔ˘. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ·Ú¤Ï·Û·Ó ÔÈ ΔÈÙ¿Ó˜, ÔÈ ıÂÔ› ÎÈ Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÓԯϋÛÂÈ ÙȘ “πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó” Ì ÙÔÓ ∞˚ÁȈÚÁ›ÙË Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚË μ. ¶ÚÔ‡Û·ÏË, ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∑ÒË ¢ÂÌ›ÚË. ΔÔ Î¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚ›ˆÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ΤڷÛÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÂÛÔÙÒÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ∞Óı‹˜ £¿ÓÔ˘ ÁÈ· ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ Ì¿Á„ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, fiÛÔÈ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ›¯·Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ·fi ÙË ª¿ÓÈ· ª·Ú¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ Â·›Ù˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi ›ÎÔÛÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ,

Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ¿Ú¯ÈÛ Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙ˆÓÙ¿ÓÂÌ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹-Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÓÙ˘Ë-ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ π. ¡ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·ÊÔ‡ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ 160! √ ∞˚ÁȈÚÁ›Ù˘ ·Ú·Ì˘ı¿˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î˘Ú ™Ù·Ì¿ÙË ÙÔ˘ Ì·ÏˆÌ·Ù‹ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ÏË̤ÚÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ̤ÚË Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜! ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Ó· ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÙËψ̤ÓË ÎÚ‹ÓË

æ’̤Ӓ Î·È Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì¤Û· ·’ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÁËÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ· Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ∞Óı‹˜ £¿ÓÔ˘ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô‡ÏÂÏË Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÊˆÙ›ÛÙËΠ·Ó¿ÏÔÁ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ “Ë ÛΤ„Ë Ó· ÌÔÏÈ·ÛÙ› Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ·Ú·Ì˘ıÈ·ÎÔ‡ Î·È Ì˘ıÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ∞˚ °ÈÒÚÁË, ÛÙÔÏ›‰È ͯˆÚÈÛÙfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ‰ÈηÈÒıËÎÂ, ·ÊÔ‡ Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ˆ˜ ˘ÏÈÎfi ηٷ̤ÙÚËÛ˘, ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 640 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ·fi ∞ı‹Ó·, ¶¿ÙÚ·, ∫·Ï·Ì¿Ù·, ∫fiÚÈÓıÔ, ¡·‡·ÎÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ˘˜ Û ̷˜ ÙfiÔ˘˜, ∞Ó‹ÏÈÔ, ΔÛ·Áηڿ‰·, ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ, ¶ÈӷοÙ˜, §Â¯ÒÓÈ·, ∞ÁÚÈ¿, μfiÏÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi “∑·Úο‰·” ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÊËÁËÙÒÓ, ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ºfi‚Ô ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ “ƒ¿¯Ë” , ÙÔ Ô˘˙ÂÚ› “ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹” Î·È ÙÔ “∞˚ÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ £ˆÌ¿ ¢¿ÌÙÛ· Î·È ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∞¶√¶∂πƒ∞ ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ÊÈÏÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· £∂™™∞§π∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘”.

∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Auro

∞ÏfiÓÓËÛÔ˜: “∞ÙÏ·ÓÙ›˜” Û ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ “∞Δ§∞¡Δπ™” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. “∞ÙÏ·ÓÙ›˜” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ πÙ·Ïfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Auro ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Auro Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·˜, Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÒÓ Ì·˜... ∂ÎÙfi˜ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÌÈÎÚ¿ ÁÏ˘Ù¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Auro. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ∞uro, ·fi ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi

Î·È ÙËÓ Û‡ÓÙËÍË ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ Ï›ıˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ‰fiÛË ·Ï¯ËÌ›·˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 11.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ fiÙÈ Ô Auro ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Δ¤¯Ó˘ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ Û˘Ó¿Ú·˙Â Î·È ÙÔÓ ¤Ï΢ ·fi ¿ÓÙ·, Ì ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ù˘ οÏÂÛÌ·. √È ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ §Â‡Î˜ (¶¿ÚÔ˜) Ò˜ ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ Î·È ÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË ÙÔ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó. ΔÔ ÓËÛ› ÚÔÛηÏ› ÁÈ· Ó· ÏÔËÁËı› οÔÈÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Î·-

χ„ÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, Ӥ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ۯ‰fiÓ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È, ÙÔ ¿ÂÈÚÔ ÌÈ·˜ Á˘ ¿ÁÔÓ˘ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙ ÁÂÌ¿Ù˘ ˙ˆ‹, Ù· ·ÈˆÓfi‚È· ‰¤Ó‰Ú·, Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ë ·Ú¯·˚΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿¯ÚÔÓË, Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜: “∞ÙÏ·ÓÙ›‰·” , ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô ŸÏ˘ÌÔ˜, Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, Ù· ‰Èο Ì·˜ Ù·Í›‰È·. ªÈ· ÂÚÌËÓ›· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Auro, ˘ÎÓ‹ ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜, fiÔ˘ ÔÈ ÚÔÁÔÓÈΤ˜ Î·È Ì·ÓÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘, ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈο ˘·ÈÓÈÎÙÈΤ˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·˜ fiÔ˘ Í·Ó·˙Ô‡Ó ·ÌÓË-

ÌfiÓ¢ÙÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ì˘ıÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∫·È Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ·fiÂÈÚ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ··Ú¯‹ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÛÙËÓ ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, ÌÈ· ȉ¤· ÚˆÙfiÁÔÓË ÂÓfi˜ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ - Á‹ÈÓÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ fiÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ “∞ÙÏ·ÓÙ›˜” Â‰Ò ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙË ÁË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ Ô˘ Ù· ηÙÔÈÎÔ‡Ó. Nahoiro Yagashi


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 12∏™ ∞À°√À™Δ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

991,14

1,53

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,19 2,59 15,03 2,24 5,01 3,32 7,58 0,72 4,02 3,48 0,34 0,36 3,84 0,69 1,7 3,5 1,33 5,85 3,98 1,29 2,01 5,73 4,24 3,96 3,35 1,02 6,82 1,23 6,4 6,72 3,85 10,68 10,8 9,7 4,47 0,71 4,55 2,7 2,46 1,82 2,25 13,24 7,63 0,31

-0,77 5,1

2,15 0,53 2,86 -4,06 -1,69 3,03 -2,7 -1,03 -2,82 2,41 -1,13 2,31 -0,68 0,76 0,78 2,03 -0,87 6 5,04 0,3 0,29 3,36 1,43 3,07 3,22 5,37 2,11 0,68 1,43 2,71 4,65 -1,6 1,11 -0,08 -2,18 3,33

75.520 986.170 634.797 901.491 17.601 5.635 19.385 20.503 63.956 4.366 2.931.939 3.737.446 230 879.059 6.511 21.936 37.388 988.659 3.285.022 980 66.745 32.823 58.701 1.341 8.282 96.827 86.047 1.776.193 23.472 61.574 168.231 5.201 1.530 819.616 512.871 839.388 422 5.757 12.019 251.579 13.908 16.032 1.465 92.232

0,19 2,59 13,87 2,21 5,01 3,25 7,58 0,7 4,02 3,4 0,34 0,36 3,84 0,69 1,62 3,5 1,3 5,83 3,98 1,27 1,97 5,68 4,01 3,85 3,34 1,02 6,74 1,19 6,2 6,52 3,8 10,65 10,7 9,38 4,4 0,7 4,45 2,58 2,46 1,8 2,24 13,21 7,34 0,3

0,21 2,68 15,33 2,3 5,1 3,37 7,93 0,74 4,2 3,54 0,37 0,39 3,84 0,74 1,7 3,62 1,36 5,97 4,08 1,3 2,05 5,89 4,24 3,99 3,42 1,06 6,97 1,24 6,51 6,9 3,93 10,87 10,9 9,79 4,5 0,72 4,55 2,7 2,54 1,87 2,29 13,58 7,65 0,31

2.260

4,34

4,34

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

4,34 5,41 9,94

2,36

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

0,3 0,52 0,62 0,38 1,38 0,24 0,42 0,21 0,36 0,48 1 1,05 0,43 0,46 8,55 0,36 0,91 0,36 0,56 0,97 0,36 0,64 1,85 6,09 0,92 2,65 1,22 2,39 2,75 0,3 0,33 0,35 0,45 0,92 1,1 2,25 0,26 1,3 0,39 0,76 1,4 0,45 0,44 0,55 0,99 0,55 0,3

3,33 2,7 -1,43 9,09 -2,33

-1,96 6,06 2,38

20.147 100 12 25.475 13.525 79.502

0,62 0,38 1,38 0,21 0,39 0,2

0,63 0,38 1,4 0,24 0,43 0,23

1.000 57.900 5.010 3.534

0,48 0,97 0,94 0,38

0,48 1,02 1,05 0,44

0,12 2,86 2,25 2,86 3,7 1,04 5,88

910 37.354 20 148.920 15.029 2.730 11.590

8,39 0,35 0,89 0,35 0,52 0,95 0,34

8,59 0,37 0,91 0,37 0,57 1 0,36

7,56 2,18

5 2

1,85 6,09

1,85 6,09

2,14 0,36 11,11 3,13 2,94

8.633 200 3.205 28.300 142.588

2,3 2,75 0,25 0,3 0,35

2,4 2,75 0,32 0,33 0,36

-2,65

1.477 1.900

0,88 1,08

0,93 1,12

4

167.328

0,24

0,26

338 1.369 995 3 8.065 20 1.116 2.910 11.519

0,39 0,75 1,39 0,45 0,41 0,55 0,99 0,55 0,27

0,4 0,77 1,4 0,45 0,46 0,55 0,99 0,55 0,31

-1,3 0,72 -8,16 1,85

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,28 0,3 0,75 1,26 0,64 0,41 0,23 5,84 1,46 0,63 0,89 0,33 0,34 0,38 0,8 0,68 0,57 0,51 1,13 23,01 1,34 0,6 1,6 0,37 0,35 0,4 2,59 1,02 0,36 0,85 0,82 0,49 3,3 1,29 0,66 2,05 1,36 0,86 0,48 0,4 0,24 4,18 0,54 1,45 0,76 0,3 0,47 0,57 0,62 0,4 0,36 0,28 1,51 0,38 0,5 0,59 0,6 0,26 0,65 0,33 0,45 2,29 0,44 3,46 0,67 1,07 0,5 0,77 0,49 1,22 1,03 1,6 0,43 0,98 0,74 1

3,45 -6,25

-1,35 6,78

720 3.900

0,3 0,72

0,3 0,76

143.566

0,64

0,66

6.269 105

1,34 0,6

1,5 0,63

3.040 5.203 1.300 16.120 2.800 1.273 6.910

0,33 0,33 0,38 0,78 0,66 0,55 0,49

0,34 0,35 0,38 0,8 0,68 0,58 0,52

799 15.970 6.330

22,82 1,33 0,57

23,39 1,39 0,61

7.267 13.430 2.092

0,36 0,35 0,39

0,39 0,35 0,42

5,15 5,88

3.857 24.202 10.901

0,97 0,34 0,83

1,06 0,36 0,9

6,52

1.820 40 1.817 310 505 1.670 1 23.510

0,46 3,3 1,17 0,66 2 1,34 0,86 0,47

0,49 3,3 1,33 0,66 2,05 1,45 0,86 0,48

259 14.082 801 995 3.550 2.178

4,1 0,5 1,45 0,74 0,28 0,46

4,39 0,55 1,5 0,76 0,33 0,5

1.050 12.000 2.470 1.030

0,37 0,34 0,27 1,5

0,4 0,36 0,3 1,51

-5,56 2,56 1,49 6,25 0,17 -0,74

2,94 -2,44

-0,77 1,54 -0,97 1,49 -3,37 6,67

1,21 -2,68 1,33 -3,23

-2,7 -9,68 -0,66

3,17 3,13 4,65 7,51 -2,22 -0,29 4,69 2,04 -2,53 -0,81 1,98

-1,01

11.160 42.935 15.000 13.457 10 23.700 200 1.001

0,24 0,62 0,33 0,41 2,29 0,44 3,46 0,66

0,26 0,65 0,33 0,45 2,29 0,46 3,46 0,67

8.850 105 1.260 5.200 81.200 10.432

0,49 0,77 0,46 1,22 1,02 1,53

0,51 0,79 0,53 1,22 1,07 1,65

720 34.208

0,9 0,73

1,07 0,77

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,56 0,32 0,2 13,5 0,55 0,15 0,12 0,13 0,13 0,06 0,99 0,37 0,17 2 0,53 2,04 0,12 0,13 7,5 0,26 0,69 0,18 0,26 1,76

-4,76

31.820

0,19

0,23

7,14

2.000 21.594

0,14 0,12

0,15 0,13

10.000 5.000

0,12 0,06

0,13 0,06

11.866

0,17

0,18

3.200 2.500 16.100 10 7.001 5.373 5.180 1.600

2,02 0,12 0,13 7,5 0,26 0,68 0,17 0,26

2,08 0,12 0,14 7,5 0,27 0,7 0,18 0,26

8,33

0,49 9,09 -7,14 2,74

5,88 4

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

5,17 3,57 0,36 0,14 0,45 0,19 14 59,23 18,65 2,54 0,2 0,07 0,07 0,47 1 0,26 0,25 0,17 0,08 0,26 0,04 11,7 6,15 0,1 0,24 0,08

-3,51

1.000 3.500 4.500

3,55 0,36 0,14

3,58 0,38 0,15

1.260

0,19

0,19

-0,39 5,26 -12,5 -12,5

4.300 5.500 20.010 20.200

2,48 0,2 0,07 0,07

2,68 0,2 0,08 0,07

6,25

1.250

0,15

0,17

102.302

0,04

0,04

-4

150 1 1.000

0,1 0,24 0,08

0,1 0,24 0,08

8,33

50

0,13

0,13

2.040 52.185

0,05 0,1

0,05 0,11

17.692

0,15

0,17

5.410

0,18

0,2

-5,56

6.190

0,16

0,17

8,33

24.500 13.814 100 8.419 1.000

0,12 0,17 0,14 0,18 0,25

0,13 0,18 0,14 0,2 0,25

-2,53

105

0,77

0,79

-19,28

100

1,8

1,8

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,04 0,07 1,5 0,75 0,13 0,25 0,05 0,1 0,23 0,16 0,35 0,04 0,52 0,12 0,19 0,04 0,04 3,7 0,09 0,26 0,05 0,17 0,72 0,24 0,09 0,3 0,13 0,18 0,14 0,19 0,25 0,65 0,24 0,77 0,27 0,38 1,47

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,45 0,97 0,58 3,3 1,09 1,44 1,8 2,08 2,52 1,45 2,86 4,3

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 11H™ ∞À°√À™Δ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.456.973,55 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.940.723,88 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 29.972.219,78 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.384.612,73 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.286.323,51 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.735.075,56 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.863.342,07

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.745.310,67 1.216.678,84 6.105.141,51 750.610,39 4.249.254,14 437.631,62 2.001.810,42

6,3588 7,3485 4,9093 5,8414 1,9501 6,2497 3,9281

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 87.790.003,95 13.469.199,33 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 113.738.742,60 24.864.286,63 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 26.601.002,74 3.723.949,94 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.660.441,33 875.946,27 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.838.901,84 3.063.115,76 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.516.260,52 3.122.590,82 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.645.313,68 1.654.832,45 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.426.634,85 3.070.729,00 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 44.304.361,22 7.768.471,00 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 15.664.586,51 1.959.859,84 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 39.716.171,33 3.713.090,97 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.957.515,57 1.571.965,11 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 157.439.627,83 13.529.907,86 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 190.457.227,16 27.506.668,18 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 10.292.358,35 2.682.645,30 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 10.865.898,24 1.491.342,76 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.348.109,65 5.722.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.014.295,94 768.708,07 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 12.434.169,99 1.241.768,22 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 28.806.120,52 2.841.921,25 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 10.021.754,35 1.045.684,46 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 9.945.664,36 2.957.840,49 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 22.614.901,61 2.779.624,26 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 19.983.351,69 3.031.076,13 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 23.601.003,54 3.374.775,15 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 39.883.459,47 4.879.688,92 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 52.745.587,95 3.341.224,35

6,5178 4,5744 7,1432 7,6037 7,4561 7,2108 5,2243 6,6520 5,7031 7,9927 10,6963 6,3344 11,6364 6,9240 3,8366 7,2860 4,2546 3,9212 10,0133 10,1361 9,5839 3,3625 8,1360 6,5928 6,9934 8,1734 15,7863

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.919.726,16 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.743.424,45 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.290.709,78 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.032.826,06 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.479.262,00 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.707.823,70 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.467.008,54 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.590.262,04 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.939.843,69 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.710.154,24 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.176.032,18 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.155.272,03

-0,04% -0,34% -0,51% 0,04% -0,81% 1,97% -0,95%

6,4542 7,6057 5,1548 5,8414 2,0184 6,4684 4,0656

6,3111 -6,06% 7,2750 -17,96% 4,8602 -21,69% 5,7830 1,43% 1,9306 -25,16% 6,1872 -26,02% 3,8888 -31,62%

-0,38% 6,5504 6,4689 -5,80% -0,71% 4,5973 4,5401 -0,03% -0,19% 7,1789 7,0896 2,30% -0,38% 7,6417 7,5467 2,93% -0,21% 7,8289 7,3070 -4,88% 0,06% 7,4271 7,0666 -9,52% -5,73% 5,3810 5,1198 -26,45% -0,38% 6,8516 6,5190 -8,66% -0,31% 5,7601 5,6461 -16,72% -0,24% 8,0726 7,9128 -14,47% 1,01% 10,8033 10,5893 -1,25% -1,53% 6,3977 6,2711 -8,24% -0,01% 11,6364 11,6364 2,34% -0,05% 6,9932 6,8548 -22,86% -0,60% 3,8750 3,7982 -29,47% -0,57% 7,3589 7,2131 -26,38% -0,58% 4,2759 4,2206 -34,37% 3,40% 3,9604 3,8820 -31,16% 4,94% 10,1134 9,9132 -17,06% 4,19% 10,2375 10,0347 -10,28% 0,60% 9,6797 9,4881 -24,93% 1,45% 3,3961 3,3289 -8,55% 0,58% 8,2174 8,0546 -21,11% 2,32% 6,6587 6,5269 -9,42% 2,87% 7,0633 6,9235 -14,86% -1,30% 8,2551 8,0917 -15,70% 1,35% 15,9442 15,6284 -16,23%

1.169.472,45 3.159.550,56 5.097.638,64 745.968,61 1.906.565,03 1.027.833,55 635.606,01 656.066,58 1.904.259,94 1.521.958,50 747.996,12 539.010,21

21,3085 8,7808 4,1766 5,4062 2,3494 7,4991 7,0280 6,9966 5,2198 3,7518 5,5830 9,5643

-0,83% -0,74% -0,39% 0,79% 4,01% -0,30% -0,15% -0,29% -0,13% -0,69% 0,00% 0,46%

21,7347 8,9564 4,2601 5,5143 2,3964 7,6303 7,1510 7,1190 5,3111 3,8175 5,5830 9,7556

21,0954 8,6930 4,1348 5,3521 2,3259 7,4241 6,9577 6,9266 5,1676 3,7143 5,5272 9,4687

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 62.372.296,03 6.897.686,66 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.397.496,82 3.370.009,79 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.860.939,08 5.729.369,24 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 31.345.564,85 9.377.718,92

9,0425 4,5690 5,7355 3,3426

-0,31% -0,30% -0,18% -0,01%

9,3138 4,7061 5,7929 3,3426

8,9521 -27,05% 4,5233 -18,54% 5,7068 -8,33% 3,3426 1,43%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.bankofattica.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.767.858,86 9.614.888,81 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 547.430,36 149.885,21 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 941.205,07 125.959,70 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.865.932,32 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.998.567,16 766.772,62 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.708.713,47 473.115,06 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.336.971,37 8.403.862,78 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.637.645,46 6.627.322,83

0,7039 3,6523 7,4723 4,1064 3,9106 3,6116 2,4200 2,9631

-0,80% -1,26% 4,24% -0,04% -0,44% 0,02% 1,51% -0,48%

0,7145 3,7071 7,5844 4,1310 3,9693 3,6152 2,4563 2,9809

0,6969 -25,75% 3,6158 -24,53% 7,3976 -8,54% 4,0735 -4,53% 3,8715 -21,54% 3,5972 1,88% 2,3958 -11,49% 2,9394 -1,21%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 453.165.801,89 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 260.618.882,83 107.941.823,29

3,0946 2,4144

-0,33% -0,25%

3,0946 2,4144

3,0946 -15,18% 2,4144 -8,61%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

7,1050 2,9397 0,7685 2,5973 4,8576 1,8854 5,3243 7,1281 5,6984 6,9991 3,3305

-0,08% 0,19% -1,27% -0,14% 4,86% 2,33% -0,28% 0,01% 2,51% -0,02% 1,87%

7,1050 2,9397 0,7685 2,5973 4,8576 1,8854 5,3243 7,1281 5,6984 6,9991 3,3305

7,0517 -4,20% 2,9103 -27,28% 0,7608 -12,86% 2,5713 -11,86% 4,8090 -11,54% 1,8665 -16,22% 5,2844 -4,85% 7,1281 2,37% 5,6414 -10,76% 6,9466 -0,22% 3,2972 -14,19%

EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 47.244.538,66 5.218.122,71 9,0539 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.513.255,70 30.784.912,24 1,1861 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.177.999,58 378.809,45 13,6691 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 29.340.839,31 5.518.699,49 5,3166 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 69.453.376,17 21.728.203,93 3,1965 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 110.638.301,00 33.947.030,45 3,2591 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 54.174.000,01 5.008.443,59 10,8165 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.232.645,46 1.251.776,75 10,5711 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 46.790.261,49 5.089.048,79 9,1943 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.381.802,91 2.057.941,22 1,6433 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 25.500.767,77 2.159.121,65 11,8107 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 121.054.977,66 10.561.732,53 11,4617 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 45.980.158,24 5.901.558,65 7,7912 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.986.557,99 2.253.733,69 10,1993 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 88.528.051,01 6.996.365,34 12,6534 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 30.196.152,57 10.254.813,71 2,9446 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.744.177,76 379.936,71 28,2789 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.660.170,63 964.347,02 12,0913 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 35.233.583,05 3.504.448,75 10,0540 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 38.130.259,19 14.860.208,83 2,5659 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 33.174.004,53 10.925.525,95 3,0364

-0,28% 4,19% 2,73% -0,58% -0,08% 0,00% -0,20% -0,16% -0,25% -0,82% -0,01% -0,41% 0,04% -0,64% -0,62% -0,89% 1,42% 4,24% 2,73% 1,96% 0,44%

9,2350 1,1861 13,6691 5,3166 3,1965 3,3406 11,0328 10,7825 9,1943 1,6433 11,8107 11,5190 7,7990 10,3013 12,7799 2,9740 28,4203 12,2122 10,1545 2,5659 3,0364

8,8728 -3,04% 1,1742 -13,23% 13,5324 -19,49% 5,2634 -30,02% 3,1725 1,05% 3,1939 0,36% 10,6002 2,35% 10,3597 2,75% 9,0104 -0,36% 1,6269 -30,52% 11,8107 0,57% 11,3757 -8,52% 7,7522 1,55% 10,0973 -18,33% 12,5269 -31,04% 2,9152 -30,69% 28,0668 -2,12% 11,9704 -13,58% 9,9535 -19,74% 2,5402 -15,86% 3,0060 -6,98%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.689.575,23 12.231.087,60 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.220.181,73 3.432.521,00 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 11.058.504,02 13.264.461,83 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.040.123,67 15.613.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 13.809.858,28 56.568.069,62 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 953.412,20 3.741.077,63 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.985.942,48 314.628,61 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 662.039,41 68.101,04 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 930.949,86 67.508,15 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ 22.747.658,30 20.267.152,42 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 35.047.530,31 31.059.493,89 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 786.906,22 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.046.425,23 359.880,16 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 647.270,53 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.328.386,41 494.315,45 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 675.400,62 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.286.492,55 151.619,05 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 521.568,69 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 125.094.136,55 15.391.972,82 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 675.062,79 78.517,39

4,23% 4,22% 2,58% 2,59% -0,69% -0,78% 2,48% 2,48% 0,87% 0,00% 0,11% 0,11% 0,13% 0,14% -0,08% -0,08% -0,25% -0,25% 0,00% 0,00%

0,6287 0,6468 0,8337 0,8352 0,2441 0,2548 9,4904 9,7214 13,7902 1,1224 1,1284 1,1279 8,4651 8,8072 8,7563 9,1570 8,4850 8,9024 8,1272 8,5976

0,6224 0,6468 0,8254 0,8352 0,2417 0,2523 9,3955 9,7214 13,6523 1,1224 1,1199 1,1279 8,2958 8,8072 8,5812 9,1570 8,3153 8,9024 7,9647 8,5976

18.226.563,81 2.565.324,93 41.920.355,93 14.260.277,48 1.439.673,77 1.873.459,51 23.550.999,82 9.067.330,25 7.425.497,31 1.528.637,73 3.673.274,48 1.948.298,81 12.151.109,76 2.282.194,34 5.828.011,77 817.610,49 33.237.749,83 5.832.869,11 11.435.167,53 1.633.814,01 4.265.936,19 1.280.882,11

0,6287 0,6468 0,8337 0,8352 0,2441 0,2548 9,4904 9,7214 13,7902 1,1224 1,1284 1,1279 8,4651 8,8072 8,7563 9,1570 8,4850 8,9024 8,1272 8,5976

-21,53% -20,21% -8,30% -10,96% -13,47% -9,55% -8,21% -9,81% -9,61% -3,76% 1,80% -14,30%

-13,19% -12,56% -19,24% -18,63% -30,04% -32,50% -33,79% -33,34% -29,86% 0,66% 0,38% 0,57% 0,92% 1,26% 4,18% 4,53% -0,14% 0,50% -0,05% -0,02%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

37.910.515,36 5.504.206,19 6,8876 845.092,32 111.806,83 7,5585 70.523.964,49 9.348.930,77 7,5435 41.751.068,64 5.862.508,22 7,1217 36.554.227,88 4.663.470,89 7,8384 40.210.872,20 3.984.590,45 10,0916 15.567.152,01 1.550.226,04 10,0419 510.324,29 50.372,92 10,1309 28.382.341,83 2.799.361,87 10,1389 23.939.656,13 2.358.020,92 10,1524 28.184.289,80 25.819.199,85 1,0916 3.990.601,43 4.527.049,81 0,8815 514.207,91 572.375,25 0,8984 551.177,16 68.532,49 8,0426 217.438,47 26.239,55 8,2867 2.015.535,99 250.569,51 8,0438 7.783.093,61 950.546,04 8,1880 994.550,02 119.880,74 8,2962 186.165,19 159.891,66 1,1643 282.680,23 252.852,91 1,1180 1.126.278,67 441.442,69 2,5514 173.442,67 135.936,66 1,2759 1.494.621,02 176.509,42 8,4677 542.410,17 63.724,99 8,5117 30.061.953,37 3.233.427,14 9,2972 25.219.734,23 2.508.998,63 10,0517 23.407.153,30 2.463.516,31 9,5015 38.618.036,89 52.675.526,84 0,7331 7.807,44 10.258,38 0,7611 28.498.557,99 38.224.286,34 0,7456 13.319.911,67 17.179.456,01 0,7753 23.936.884,33 32.103.490,14 0,7456 732.567,40 78.045,66 9,3864 853.973,70 64.270,23 13,2872 329.905,42 35.150,10 9,3856 38.948.780,03 39.320.353,05 0,9906 1.819.991,03 1.809.521,88 1,0058

-0,41% -0,70% -0,70% -0,66% -0,42% 0,85% 0,35% 0,35% 0,00% 0,00% -0,06% 0,22% 0,22% -1,55% -1,55% -1,55% -0,86% -0,86% -1,20% -1,19% -1,75% 2,71% 2,58% 2,58% 0,25% 1,39% 0,22% 2,19% 2,20% 1,35% 1,35% 1,35% 2,84% 1,23% 2,83% 0,70% 0,70%

6,8876 6,8187 -0,24% 7,5585 7,4829 -4,92% 7,5435 7,4681 -4,89% 7,1217 7,0505 -4,49% 7,8384 7,7600 -4,97% 10,0916 9,8898 -0,17% 10,0419 9,9666 -2,63% 10,1309 10,1309 -2,50% 10,1389 10,1389 -5,23% 10,1524 10,1524 -5,76% 1,0916 1,0916 0,96% 0,8815 0,8727 -25,02% 0,8984 0,8984 -24,65% 8,0426 7,8817 -9,95% 8,2867 8,2867 -9,14% 8,2047 7,8829 -9,95% 8,1880 8,1266 -8,57% 8,2962 8,2962 -8,19% 1,1643 1,1643 -5,53% 1,1180 1,1068 -6,13% 2,5514 2,5514 -2,93% 1,2759 1,2631 -18,34% 8,4677 8,4677 -14,89% 8,5117 8,5117 -14,55% 9,2972 9,2972 -7,03% 10,3533 9,8507 0,52% 9,5015 9,3115 -4,99% 0,7331 0,7258 -15,97% 0,7611 0,7611 -15,43% 0,7456 0,7307 -20,98% 0,7753 0,7753 -20,50% 0,7531 0,7381 -20,99% 9,3864 9,2456 -10,48% 13,2872 13,0879 -5,24% 9,4795 9,2917 -10,48% 0,9906 0,9807 -7,93% 1,0058 1,0058 -7,66%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 91.431.682,30 11.980.635,68 7,6316 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 82.411.672,21 17.886.679,27 4,6074 ¢∏§√™ TOP-30 13.307.609,52 16.200.582,42 0,8214 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.939.233,48 294.878,00 9,9676 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 42.110.975,93 4.768.488,34 8,8311 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 25.465.869,54 5.725.238,77 4,4480 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.964.426,59 1.257.640,02 8,7183 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.767.228,39 971.852,07 7,9922 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.000.190,62 5.450.735,26 2,7520 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 289.838.306,70 49.674.227,44 5,8348 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.347.947,18 7.890.042,23 2,8324 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 889.145,12 134.978,48 6,5873 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.146.254,97 388.550,00 5,5238 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 34.726.443,77 6.914.876,60 5,0220 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 24.912.902,25 2.589.655,41 9,6202 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 33.989.136,80 2.893.703,85 11,7459 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 96.448.966,53 12.614.054,98 7,6462 ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 41.132.033,54 4.045.218,12 10,1681 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 39.788.191,29 38.537.780,76 1,0324 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.092.894,51 3.022.883,87 2,6772 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 32.321.716,54 3.335.046,96 9,6915 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 36.285.227,06 3.080.193,70 11,7802 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.160.556,72 1.004.349,86 11,1122 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.935.837,38 1.048.224,16 5,6628 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.098.989,88 689.250,71 10,2996 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 58.300.876,99 6.666.294,81 8,7456 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.536.464,24 3.145.433,14 8,1186 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 12.836.709,88 1.762.257,00 7,2842

-0,15% 7,6316 7,6316 -4,90% -0,33% 4,6074 4,5613 -29,20% -0,61% 0,8214 0,8132 -29,38% -0,60% 9,9676 9,9676 -32,63% -0,28% 8,8311 8,7428 -21,58% -0,20% 4,4480 4,4035 -8,16% -0,11% 8,7183 8,6311 -7,05% -0,27% 7,9922 7,9922 -9,24% 3,76% 2,7520 2,7245 -19,10% -0,77% 5,8348 5,8348 -0,65% 2,33% 2,8324 2,8041 -19,87% 4,97% 6,5873 6,5214 -22,54% 1,45% 5,5238 5,5238 -32,86% 0,44% 5,0220 5,0220 -4,83% -0,04% 10,1012 9,6202 2,05% -0,69% 12,3332 11,7459 8,20% -0,77% 8,0285 7,6462 -5,12% 0,01% 10,6765 10,1681 1,32% -0,85% 1,0324 1,0221 -25,90% 0,21% 2,6772 2,6504 -8,96% 0,72% 9,6915 9,6430 -8,24% 0,00% 11,7802 11,7802 0,61% -0,65% 11,1122 11,1122 -0,18% -1,48% 5,6628 5,6628 -2,26% -0,09% 10,2996 10,1966 0,46% 0,14% 8,7456 8,6581 -5,02% 0,25% 8,1186 8,0374 -9,32% 0,30% 7,2842 7,2114 -16,75%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 452.766,08 365,41 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.136.884,83 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.313.629,19 2.019,69 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.909.568,59 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 327.308,60 328,68 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 30.461.524,36 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 451.054,15 548,91 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.737.161,58 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 80.964,96 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 7.232.320,71 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35.212,67 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.833.080,65 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 873.686,60 934,18 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.340.302,07 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 867.269,29 831,59

1.239,0600 1.234,4600 1.145,5400 1.175,8400 995,8200 1.012,9500 821,7300 823,2600 527,7000 528,6800 800,4200 802,0000 935,2500 992,0000 1.042,9100

0,06% 0,06% 0,12% 0,11% -4,45% -4,45% -5,23% -5,23% -1,74% -1,74% -5,10% -5,10% 0,12% 0,12% -4,02%

1.239,0600 1.234,4600 1.145,5400 1.175,8400 995,8200 1.012,9500 821,7300 823,2600 527,7000 528,6800 800,4200 802,0000 935,2500 992,0000 1.042,9100

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.484.779,73 192.063,13 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 4.069.683,92 1.481.850,08 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.722.350,19 1.416.857,10 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.973.936,47 2.849.246,77 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.496.735,17 679.559,31 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.711.958,32 1.572.941,06 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.362.467,60 557.531,76 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.549.093,74 3.539.060,32 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.929.536,59 659.493,63 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.146.679,70 1.906.194,23

7,7307 2,7464 3,3330 1,3947 2,2025 2,3599 2,4437 3,5459 2,9258 1,1262

-0,68% -0,48% -1,14% 2,68% 4,49% 4,12% 5,84% -0,97% -1,06% -0,83%

7,8467 2,9661 3,4330 1,4365 2,2686 2,4189 2,5170 3,5991 2,9697 1,2163

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 6.000.123,58 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 90.108.615,88 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 38.143.686,32 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 13.438.217,04 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 14.232.671,55 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.823.564,99 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.032.524,90 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.803.275,04 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.544.958,12

1.010.426,99 5,9382 45.113.616,75 1,9974 1.547.058,72 24,6556 5.701.913,15 2,3568 3.156.746,32 4,5087 4.496.710,29 2,6294 791.635,90 3,8307 1.761.027,61 6,7025 436.515,49 8,1210

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 50.803.228,72 10.341.855,53 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.963.815,51 4.506.997,94 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.355.457,90 1.726.895,32

4,9124 1,9889 5,4175

1.239,0600 1.234,4600 1.145,5400 1.175,8400 995,8200 1.012,9500 821,7300 823,2600 527,7000 528,6800 800,4200 802,0000 935,2500 992,0000 1.042,9100

0,34% 0,37% -0,34% -0,32% -18,79% -18,77% -21,00% -20,99% -30,74% -30,73% -16,42% -16,40% -1,12% -1,09% -7,82%

7,7307 -1,11% 2,7464 -8,38% 3,2997 -26,72% 1,3808 -11,59% 2,1805 -23,42% 2,3363 -14,29% 2,4193 -12,95% 3,5459 -0,01% 2,9258 -5,42% 1,1262 -21,87%

-0,18% 6,0124 5,9382 -9,21% 0,01% 2,0074 1,9974 2,10% 0,61% 25,3336 24,6556 -22,49% 7,11% 2,4216 2,3568 -18,29% 1,94% 4,6327 4,5087 -22,06% 3,42% 2,7017 2,6294 -14,30% 0,91% 3,8786 3,8307 -2,78% 0,87% 6,8366 6,7025 -17,97% 1,16% 8,2834 8,1210 -9,52%

-0,37% -0,44% 0,00%

5,0106 2,0187 5,4175

4,9124 -28,26% 1,9889 -17,17% 5,4175 0,55%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 7.581.220,10 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.474.487,08 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 2.100.514,18 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.940.387,36 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.192.079,73 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.145.157,06

687.961,90 11,0198 1.646.728,50 3,3245 332.085,34 6,3252 3.653.842,14 1,8995 1.079.828,07 1,1040 341.070,28 3,3575

0,89% 11,2402 10,9096 -9,40% -0,60% 3,4907 3,2913 -17,65% -0,18% 6,3410 6,2936 0,20% -0,71% 1,9945 1,8805 -30,55% -0,58% 1,1592 1,0930 -29,78% 1,20% 3,4918 3,3239 -6,62%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 6.413.354,04 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 2.377.122,42 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 298.911,90 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 6.736.461,73 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.921.384,13 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 15.039.581,38 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 7.795.723,22

1.519.395,27 722.941,49 100.659,36 1.380.795,96 601.066,51 9.909.466,41 3.357.095,21

-0,27% -0,54% -0,34% -0,29% 0,01% -0,63% -0,48%

4,2210 3,2881 2,9695 4,8787 4,8603 1,5177 2,3222

4,2210 3,3539 2,9695 4,8787 4,8603 1,5177 2,3222

4,1999 -5,54% 3,2717 1,73% 2,9547 0,74% 4,8543 0,48% 4,8360 1,76% 1,5101 -28,49% 2,3106 -17,52%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

863.835,37 2.228.407,22

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 2,8130 2,8828

2,73% 1,42%

2,8130 2,8828

2,7989 -18,32% 2,8684 -9,72%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.310.111,47 915.250,91 2,5240 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.527.199,92 2.385.791,28 2,3167 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.781.170,18 4.167.699,44 6,1859 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.384.614,41 5.837.722,38 1,2650 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.063.309,17 7.279.621,48 2,6187 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.176.979,16 4.556.614,94 3,3308 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.248.436,95 492.394,28 2,5354 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.529.181,33 5.028.173,57 1,2985 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 96.398.572,48 23.967.156,10 4,0221 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO 7.551.146,85 2.951.975,59 2,5580 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 25.988.789,78 10.081.683,90 2,5778 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.840.943,50 1.145.824,19 2,4794 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.123.570,28 724.968,04 2,9292 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.189.954,76 523.546,89 4,1829

-0,04% 0,41% -0,74% -1,07% -0,59% -0,46% 2,99% 3,98% 0,00% 1,64% 0,10% 2,12% -0,48% -0,68%

2,5997 2,3862 6,2478 1,2777 2,6973 3,4307 2,6115 1,3115 4,0422 2,6859 2,6551 2,6034 3,0171 4,3084

2,4483 -4,35% 2,2472 -11,06% 6,0622 -33,69% 1,2397 -24,64% 2,5401 0,83% 3,2309 0,71% 2,4593 -17,24% 1,2725 -16,10% 4,0020 2,70% 2,4301 -16,39% 2,5005 -14,07% 2,3554 -18,85% 2,8413 -2,36% 4,0574 -1,09%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 83.721.124,01 5.081.304,95 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.539.752,41 1.048.921,31 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.184.664,22 2.068.372,25 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.197.501,26 1.657.778,58 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.863.387,11 1.073.488,78 ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.358.106,20 577.347,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.079.116,62 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.896.819,45 179.550,99 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.599.481,91 316.231,44 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.657.049,12 2.380.001,98 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.216.978,22 206.601,95 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 746.991,56 120.745,61 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.607.331,07 545.017,96 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 16.064.588,81 6.875.228,33 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.408.599,00 239.553,96 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.061.541,02 5.725.137,35 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.466.345,49 392.584,70 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.664.530,19 3.490.280,74 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.795.805,70 344.762,93 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 1.023.611,85 109.465,55

16,4763 12,9083 9,2752 11,5803 15,7090 11,0126 11,3488 10,5642 5,0579 12,4609 10,7307 6,1865 4,7839 2,3366 5,8801 1,0588 3,7351 3,0555 13,9104 9,3510

-0,10% 0,01% -0,74% 4,46% 0,42% 0,01% -0,10% 0,26% 1,58% -0,58% 0,42% -0,54% -1,29% -0,60% -0,15% -0,78% 3,89% 0,95% 2,43% 1,22%

16,8058 13,0374 9,7390 12,1593 16,4945 11,5632 11,9162 11,0924 5,1591 12,7101 10,9453 6,4958 5,0231 2,4534 5,9683 1,0959 3,9219 3,2083 14,6059 9,8186

16,3115 1,33% 12,7792 2,27% 9,1824 -28,40% 11,4645 -14,79% 15,5519 -9,34% 10,7923 -1,19% 11,1218 -1,00% 10,3529 -6,30% 5,0073 -9,42% 12,3363 -0,05% 10,6234 2,41% 6,1246 -25,45% 4,7361 -19,37% 2,3132 -33,06% 5,8801 -8,49% 1,0588 -28,36% 3,6977 -20,72% 3,0249 -16,77% 13,7713 -8,84% 9,2575 -7,54%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.739.651,26 667.498,25 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.944.777,77 1.360.280,74 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 12.198.986,89 12.677.727,79 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.933.742,51 3.033.858,02 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.056.003,18 7.418.765,08 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.799.132,62 2.481.820,70 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.395.699,40 1.160.228,48 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 13.195.737,02 7.723.738,20 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.696.110,70 776.048,17

8,5988 2,9000 0,9622 1,6262 1,0859 1,9337 2,9268 1,7085 2,1856

0,01% -0,25% -0,36% 2,47% -1,09% 5,28% 0,83% 0,36% 2,73%

8,7708 2,9580 1,0103 1,7075 1,1402 2,0304 3,0731 1,7939 2,2949

8,4268 2,66% 2,8420 -9,19% 0,9526 -30,90% 1,5937 -19,77% 1,0642 -30,57% 1,8950 -9,67% 2,8683 -21,96% 1,6743 -18,50% 2,1419 -16,02%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 156.360.476,91 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.706.172,97 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.349.278,58 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 695.374,51

3,7535 3,2787 1,7511 1,3588

0,02% 0,05% -0,69% -0,29%

3,7535 3,2787 1,7511 1,3656

3,7347 2,81% 3,2541 -4,17% 1,7336 -27,22% 1,3534 -20,67%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.824.933,42 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.829.718,84 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.396.013,40 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 175.596,33

307.090,29 773.014,18

41.657.570,48 2.350.352,72 2.483.785,48 511.765,39

437.219,29 4,1740 243.113,42 11,6395 526.587,81 4,5501 126.614,96 1,3869

-0,35% 4,2992 4,0905 -20,99% -0,19% 11,8141 11,5231 -4,10% -0,58% 4,7321 4,5046 -32,49% -0,67% 1,4424 1,3730 -30,98%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 16.672.723,40 3.736.741,13 4,4618 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 3.506.638,34 8.442.824,11 0,4153 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.543.627,94 4.454.409,41 1,9180 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. 11.126.796,37 2.041.926,65 5,4492 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 18.775.513,56 2.739.265,23 6,8542 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 623.318,88 120.000,00 5,1943 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 797.396,29 150.492,23 5,2986 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 470.532,23 36.701,56 12,8205 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.839.739,70 345.818,22 8,2117 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.627.207,90 494.504,92 9,3573 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.754.758,57 171.362,58 10,2400

-0,71% 4,5399 4,3726 -30,02% -1,17% 0,4226 0,4070 -25,56% -0,42% 1,9372 1,8988 -15,94% 0,02% 5,4492 5,4492 1,29% -0,25% 6,9227 6,7857 -10,99% -0,21% 5,2462 5,1424 -17,70% -0,20% 5,3516 5,2456 -17,88% 1,95% 13,0449 12,5641 -29,46% 1,58% 8,3349 8,1501 -16,28% 0,97% 9,4743 9,2871 -9,63% 0,02% 10,3424 10,1632 -0,79%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.085.733,55 12.694,97 243,0700 -3,72% 247,9314 243,0700 -17,06% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.080.846,22 20.027,18 203,7700 0,51% 204,7889 203,7700 0,93% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 863.986,29 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 22.810.899,29 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 13.081.285,83 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.160.779,32

277.796,33 5.722.481,88 1.961.826,44 2.965.684,94

3,1101 3,9862 6,6679 1,4030

-0,14% -0,13% 0,05% -0,33%

3,2656 4,0659 6,6812 1,4732

3,0790 -16,87% 3,9065 -6,03% 6,5345 2,59% 1,3749 -25,91%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 262.118.151,40 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.253.351,73 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.163.538,26 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 995.805,07 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.328.906,37 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.316.816,07 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.608.504,52

105.262.596,74 5.444.373,14 6.612.335,50 1.590.495,36 702.452,20 333.944,91 252.189,43

2,4901 1,6996 1,6883 0,6261 3,3154 3,9432 6,3782

0,02% -0,40% -0,09% -0,68% -0,44% 4,65% -0,51%

2,4901 1,6996 1,6925 0,6292 3,3237 3,9629 6,3782

2,4901 3,46% 1,6954 -7,47% 1,6841 -16,09% 0,6230 -25,71% 3,3071 2,20% 3,9235 -26,01% 6,3782 -15,57%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,425 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,87635 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4491 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2376 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .109,07 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,0984 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,826 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4063 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,378

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3987

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3504

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,426 ...........................................................1,424 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87696 .......................................................0,87574 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4543 .........................................................7,4439 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2441 .........................................................9,2311 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,15 .........................................................108,99 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0992 .........................................................1,0976 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8315 .........................................................7,8205 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4073 .........................................................1,4053 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,379 ...........................................................1,377

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


OÈÎÔÓÔÌ›· 29

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ªÂ ÊÙˆ¯fi fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ

ÕÓÔ‰Ô˜ 1,53% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ηٿ 1,53% ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 991,14 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ -Ì ÊÙˆ¯fi, ¿ÓÙˆ˜, fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. √È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 6,25%, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÂÓÙÔÓfiٷ٘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÓ ÙÚԯȿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·) Î·È ÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ blue chips ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ1,14%. √ fiÁÎÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ 50,72 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì 14,7 ÂηÙ. ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÚ›Ô˘ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ·. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ‹Ù·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÛÙȘ

ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰Â›ÎÙË ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·Ê ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 2,30%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙȘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·Û¿ÛÂÈ ·ÓÔ‰Èο. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË Î·Ù¤ÁÚ·„ ˘„ËϤ˜ ·ÒÏÂȘ 6,67% , ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 29,90%. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘

ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,14%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 1,82% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 1,56%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola 3E (+5,10%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (+3,36%), Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (+3,22%), Ù˘ Motor Oil (+3,07%) Î·È Ù˘ MIG(+3,03%).

∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Jumbo (4,06%), Ù˘ Marfin Popular Bank (2,70%) Î·È Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (-1,13%). ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (+5,01%), ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (+4,54%) Î·È Ù˘ ÀÁ›·˜ (+4,04%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ (-9,68%) Î·È ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÂÈÒÓ (-2,44%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 84 ÌÂÙÔ¯¤˜, 44 ÙˆÙÈο Î·È 49 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Pasal Real Estate +11,11%, AXON ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ +9,09%, μÈÔÙ¤Ú +9,09% Î·È ª·˚ÏÏ˘ +8,33%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ªÔ˘Ù¿Ú˘(Î) -12,50%, ªÔ¯Ïfi˜ -12,50%, §È‚¿Ó˘- 9,68% Î·È ∞ÎÚ›Ù·˜ -8,16%. ΔÔ spread ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 1345,2 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ Â˘ÚÒ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì 1,42360 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011-2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ Icap Group

∏ ÎÚ›ÛË ¯Ù˘¿ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ıÏËÙÈ΋˜ ¤Ó‰˘Û˘-˘fi‰ËÛ˘ ∞£∏¡∞, 12.

¶ΔøΔπ∫∏ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÁ-

¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009-2010, Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ Ô‡ÙÂ Î·È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Û Â›Â‰Ô ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ Icap Group, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ 11,5% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ÂÓÒ ÌÂȈ̤ÓË ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 9% ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÔÈ ‚Ú·¯˘-

ÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ (Û ÔÛfiÙËÙ·) ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011-2012, Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 10%-15%. ∂›Û˘, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ Û ÛÂÙ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÊÔÚÌÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÒÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2010, Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi 8,4%, Ù¿ÛË Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi Ù· Ï‹ÚË ÛÂÙ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÊÔÚÌÒÓ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ·ıÏËÙÈ΋˜ ¤Ó‰˘Û˘ (ͯˆÚÈÛÙ¿ ¿Óˆ οو ̤ÚË). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ıÏËÙÈο ˘Ô-

‰‹Ì·Ù·, ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2007 Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ÂÚ›Ô˘ 10,5%, ÂÓÒ Î¿Ì„Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 2008 Î·È ÌÂÙ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ηٿ ηÙËÁÔÚ›·, Ù· ·ıÏË-

ÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù· “Ìfi‰·˜” , ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ 2010 ηÙ›¯·Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ 62% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂÚȉ›Ô˘ 38% ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË “Ù¯ÓÔÏÔÁ›·” , Ù· ÔÔ›· Î·È ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ıÏ‹Ì·Ù·.

Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ë Icap, ·ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·ıÏËÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Ìfi‰·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜, ηıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ.

¶·Ú¤¯Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈÔ ¤ˆ˜ Î·È 50.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·

¢ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ¿ÓÙÏËÛË 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 12.

™∂ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô √¢¢∏Ã. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ë 19Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÌ‹ıÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ ÂÈϤÔÓ 30% ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡.

Δ·¯‡ÙÂÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÍfiڢ͢ ¯Ú˘ÛÔ‡ ∞£∏¡∞, 12.

™Δ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¢È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ··›ÙËÛ˘ ÔÏ˘ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ 10ÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÊÂÍ‹˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ªÂÏÂÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ¯Ú˘ÛÔ‡. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·) ™¯¤‰ÈÔ ıÂÙÈ΋˜ °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ ‹ ∞ÚÓËÙÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ∂ÎÙ›ÌËÛ˘ Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ‚) ™¯¤‰ÈÔ ∞fiÊ·Û˘ ŒÁÎÚÈÛ˘ ‹ ªË ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Â¤Ó‰˘Û˘ ‡„Ô˘˜ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯Ú˘ÛÔ‡, ·ÚÁ‡ÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ÷ÏÎȉÈ΋˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÃÚ˘Ûfi˜” .

√¶∞¶, Coca Cola HBC, Frigoglass ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙË Citi ∞£∏¡∞, 12.

“ÃÚ˘Û¤˜” ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙ· ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈ· πÃ-ÛηÊÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

“ÃÀ™∂™” ‰Ô˘ÏÂȤ˜ οÓÔ˘Ó

Ù· ÂÓ¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛηÊÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‰¿ÓÂÈÔ ¤ˆ˜ Î·È 50.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, Ì ÂÓ¤¯˘ÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ ÛοÊÔ˜. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜” , ϤÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂ª¶∂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓ¯˘Ú›·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘.“ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÌËÓÔ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ·ı› Û ÂÌ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25%” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ.

“¶ÔÛÔÛÙfi 10% ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜” . ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Â›Ó·È, ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fi¯ËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜, Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÎÏÂȉȿ.∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÌÂÙÚËÙ¿. ΔÔ ÔÛfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È 0,75% Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ 9%. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙÔ fi¯ËÌ· Â›Ó·È ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

·Ó·Ó¤ˆÛ˘. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È ¤ˆ˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. 줂·È·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÎÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÂÏ¿Ù˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ʇϷ͢ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘,

¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Ì º¶∞. °È· οı 1.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ù· ÔÛ¿ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·Ó¿ Ë̤ڷ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘, Â›Ó·È ÁÈ·

ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ 4 ¢ÚÒ, Ù· ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· 7 ¢ÚÒ Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ù· ÛοÊË 12 ¢ÚÒ. ∫fiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË, ηıÒ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ʷΤÏÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 150 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔηٷ‚ÔÏÈο. °È· ¤Ó· ̤ÛÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·Í›·˜ 20.000 ¢ÚÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ 10.000 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· Ì ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤ÍÔ‰· ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó·Ó Ì‹Ó· Á›ÓÔÓÙ·È 10.585, ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ 11.170 ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ 11.755. ŸÙ·Ó ·Ú¤ÏıÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÙfiÎÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ʇϷ͢ Î·È ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘. ∞Ó ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ï‡ÛË.

√π ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √¶∞¶, Ù˘ Coca Cola HBC Î·È Ù˘ Frigoglass ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Citi ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÙÔÓ √¶∞¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ· ÙËÓ Coca Cola ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ “·›ÎÙË”, Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ¤ÎıÂÛË ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÈÛ¯˘Úfi ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Èı·Ó¤˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Frigoglass ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ 35%. °È· ÙË Citi ¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÔÙÈÌ¿ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È ÎÚ›ÛË ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ı· ‹Ù·Ó Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ŸÛÔ ÁÈ· Â͈ÁÂÓ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ı· ‹Ù·Ó Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2012 ı· ¤‰ÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÙ·ÈÚÈο Î¤Ú‰Ë fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Citi ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰È·ÎÚ›ıËΠˆ˜ “Best Corporate/Institutional Internet Bank” ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Global Finance “World’s Best Internet Banks 2011” ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë Citi EMEA (Europe, Middle East, Africa) ΤډÈÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 56 ‚Ú·‚›·.


¢ÈÂıÓ‹ 30 ºÔÓÈÎfi˜ η‡ÛˆÓ·˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Δ√∫π√, 12.

∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ˘˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Â› ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. ™¯Â‰fiÓ Ù· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÙˆÓ 54 ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÊÔÓÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 25 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˝ÙÛÈ, ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ π·ˆÓ›·. ªfiÓÔ ¯ı˜ ¶¤ÌÙË Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ·: ‰‡Ô ·ÁÚfiÙ˜, ¤Ó·˜ ʇϷη˜ Î·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Û¿¯È. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 900 ¿ÓıÚˆÔÈ ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˘ÂÚıÂÚÌ›·˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 20 Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ È·ˆÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∫ÈfiÓÙÔ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ Î‡Ì· η‡ÛˆÓ· ›¯Â ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 32 ·ÓıÚÒˆÓ ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·ÈÙ›· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 21.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙË ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜.

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÂÌfiÚÈÔ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û ∞Ï‚·Ó›· Î·È ∫fiÛÔ‚Ô Δπƒ∞¡∞, 12.

™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙË EULEX, Ô˘ ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¡ÙÈÎ ª¿ÚÙÈ ÂÚ› ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Ã·Û›Ì £¿ÙÛÈ. “∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ EULEX πÚ›Ó· °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ ÛÂÚ‚ÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Δ·ÓÁÈÔ‡ÁÎ. ∏ ›‰È· ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë EULEX Â›Ó·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¡ÙÈÎ ª¿ÚÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·. “∞˘Ùfi ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·fi ÙË EULEX” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ‚ÈÙ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¤ÚıÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Î·È Ù· Δ›Ú·Ó·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¡ÙÈÎ ª¿ÚÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Ã·Û›Ì £¿ÙÛÈ ˆ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË.

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ŒÍÈ ·ÎfiÌË ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

√ ÕÛ·ÓÙ ·„ËÊ¿ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· √Ì¿Ì· Î·È ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ¢∞ª∞™∫√™, 12.

ª

 ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞Û·ÓÙ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ (‹Ș) ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ηÏÔ‡Ó Û Ӥ˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ™ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ‰›Ô, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÂÓÒ Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ ∂∂ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ∞ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηϤÛÂÈ Û ̷˙ÈΤ˜ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ™˘Ú›· ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ fiÏÂȘ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ◊‰Ë, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∞ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ª¿ÈÓÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÃÔ̘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ™˘Ú›·˜ ·fi ˘Ú¿ ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ fiÏË ÃÔ̘, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 10. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Al Jazeera, ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË πÓÙÏ›Ì, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, fiÔ˘ Ô Û˘ÚÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ™˘Ú›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ‰Â, ˆ˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ™¿ÎÌ· Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi Âȯ›ÚËÛË Û‡ÏÏ˄˘ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ. √È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “¢ÂÓ ı· ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ì” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÔÈ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ Â› ¤ÓÙ ̋Ó˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ƒ·Ì·˙·ÓÈÔ‡ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÂϤËÙË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 24 Ôϛ٘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘-

ÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™˘Úȷ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 13 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∫Ô˘Û¤ÈÚ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Â·Ú¯›· ÃÔ̘. À‹ÚÍ·Ó Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ı‡Ì·Ù· Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÃÔ̘, ÛÙËÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË §·ÙÙ¿ÎÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ¡Ù¤ÈÚ ·Ï ∑ÔÚ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™˘Ú›·.

¢Èψ̷ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ΔËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË ™˘Ú›· ›¯·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô √ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜, ÔÈ

‰˘Ô ËÁ¤Ù˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ Û˘ÚȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. √È √Ì¿Ì· Î·È Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ·Ì¤Ûˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· Î·È ÙË ‚›· ηٿ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¶·Ú¿ ÙȘ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞Û·ÓÙ, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÙ¿ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÙÚ· ηٷÛÙÔÏ‹˜ ηٿ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ›¯Â Ì·Ú·ıÒÓȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi Ì ÙÔ ™‡ÚÔ Úfi‰ÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, οÏÂÛ οÏÂÛ ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ ∂∂ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔ CBS News, Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ πÓ‰›· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÕÛ·ÓÙ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ›Â, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. “∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ȤÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÕÛ·ÓÙ Â›Ó·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÙÚÂÏ·˚Îfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ë ∫›Ó·, Ë πÓ‰›· Î·È ¿ÏÏ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË. ∫¿ÏÂÛÂ, Â›Û˘, ÙË ƒˆÛ›· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË fiÏˆÓ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÕÛ·ÓÙ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ë Î. ∫Ï›ÓÙÔÓ Â› fiÙÈ “ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÌfiÓÔ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ʈӋ” , ·ÏÏ¿ “ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” .

¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë °·ÏÏ›· ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Û˘Úȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÕÌÓÙÂÏ ∫·Ú›Ì ƒÈ¯¿Ô˘È Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. “√ ÕÌÓÙÂÏ ∫·Ú›Ì ƒÈ¯¿Ô˘È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ¿ÌÂÛ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó º·˙. “∏ °·ÏÏ›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ·˘Ù‹. ∏ ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ™˘Ú›·” ÚfiÛıÂÛÂ.

™‡Ìʈӷ Ì ·ÌÂÚÈηÓÈο ‰Èψ̷ÙÈο ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Wikileaks

∏ πÙ·Ï›· «·ÁfiÚ·˙ ÚÔÛÙ·Û›·» ·fi ÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ƒøª∏, 12.

∏ πÙ·Ï›· Ï‹ÚˆÓ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì›· Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÁÈ· Ù· ÈÙ·ÏÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Espresso Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ·ÌÂÚÈηÓÈο ‰Èψ̷ÙÈο ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Wikileaks. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ›¯·Ó ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Î·È ÔÈ Times ÙÔ 2009 Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ó· ‰È·„‡‰ÂÈ ÙfiÙ ÔÚÁÈṲ̂ÓË fiÙÈ... Ï¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÂÈÚ‹Ó˘. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙË ƒÒÌË ƒfiÌ·Ó ™fiÏÈ, Ë ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ªÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›ÌÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ηٷ‚ÔÏ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Èψ-

Ì·Ù›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯·ÌËÏfi ·ÚÈıÌfi ı˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜

Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÚ›· ·fiÚÚËÙ· ‰Èψ̷ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2008 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2008 Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ √˘¿-

ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Èı·Ó‹ ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2008 Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ·˘Ù‹˜ ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È ·fi ÙËÓ fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÚÓËÙÈ΋ Ê‹ÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜, Ô˘ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ï‡ÙÚ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›·” . “∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û ʋ̘, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ. “∞Ï‹ıÂÈ· ‹ fi¯È, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ 12 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¢ı‡Ó˜.

¶·ÚÔ˘Û›·Û· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. ªÂ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙÂ Î·È fiÙÈ ı· ÙÔ Â›¯Â ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Â¿Ó Â›¯Â ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·. ∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2008, fiÙ·Ó Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ƒÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÏËÛ›·˙·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÔ˘˜ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ı¤Ì·. ΔÔ 2009, ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂȉÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙȘ ›‰È˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Espresso, Ô ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ƒfiÌÂÚÙ °Î¤ÈÙ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÊËÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ” .


¢ÈÂıÓ‹ 31

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ºˆÙÔÁڷʛ˜ ˘fiÙˆÓ Û ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì

¶¤ÌÙÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ·fi Ù· ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.500 ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ §√¡¢π¡√, 12.

Œ

Ó· ·ÎfiÌË ı‡Ì· ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi Ù· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.500 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. “∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ï¿ıÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ fiÛˆÓ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ‚È·ÈfiÙËÙ˜.

ÛÙÈÎfi... §Â˘ÎÔ›, ∞ÛÈ¿Ù˜, Ì·‡ÚÔÈ, fiÏÔÈ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ. ∞˜ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·˜ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ·fi„ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜” ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó Δ˙·¯¿Ó. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ›¯Â ÚÔÛˆÈο Û˘ÏÏËËı› ÙÔÓ Δ¿ÚÂÎ Δ˙·¯¿Ó, ÂÓÒ ÙËÓ ËıÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÎÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Ô˘ Úfi‰È‰Â, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ™ÎfiÙÏ·ÓÙ °È·ÚÓÙ. ΔÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ fi¯ËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Ó·ÚÔ› Ì·‡ÚÔÈ, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋.

“À‹ÚÍ·Ó Ï¿ıË” ™Â ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ÂÂÈÛfi‰È· “ηı·Ú‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” ÂÓÒ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ·Ú¯Èο ˘‹ÚÍ·Ó Ôχ Ï›ÁÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

“∞Ï¿ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. ∞Ú¯Èο, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ·Ú¿ ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋” ›Â. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Úı ·ÓÙÈ̤وË Ì ÌÈ· Ó¤· ÚfiÎÏËÛË, ηıÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· - ηٿ ‚¿ÛË ÏÂËϷۛ˜ - Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ڷ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·” √ ‚ÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›‰·Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È.

ºˆÙÔÁڷʛ˜ ˘fiÙˆÓ Û ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì ‚ڋΠ¤Ó· Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ: ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ¿Óˆ Û’

¤Ó· ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ Ô˘ ÔÚÁÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÁÁÏ›·˜. ∞fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÌÈ· ÂÓËÓÙ·ÚÈ¿ ʈÙÔÁڷʛ˜ ˘fiÙˆÓ, ÙÚ·‚ËÁ̤Ó˜ ·fi οÌÂÚ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔÔ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Û fiÏ· Ù· ·ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ fiÏ˘ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ˘fiÙˆÓ Ô˘ ηٷ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ª·ÚÎ ƒ¿ÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹ “ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜” “∫·È ›¯·Ì ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi” Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯¿ÚË ÛÙȘ οÌÂÚ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, fï˜ “›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ÂÈıˆÚËÙ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.500 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÏÏËÊı› ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Â› Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÊfiÚÙÔ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ “„¢ÙÔ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‡ÔÙˆÓ ÁÈ· ÏÂËϷۛ˜.

™ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 68¯ÚÔÓÔ˘ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ª¿ÓÈÓÁÎÙÔÓ ªfiÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Ôχ ÛÔ‚·Ú¿, ηıÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, fiÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ™ÎfiÙÏ·ÓÙ °È¿ÚÓÙ, Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ˘¤ÊÂÚ ·fi ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ Û ÎÒÌ·, ̤¯ÚÈ Ô˘ η٤ÏËÍÂ. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·‚ ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ˆ˜ ‡ÔÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ 68¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ηٿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Û ¤ÓÙÂ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÂͤÏÈÍË, ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· - ‰‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ 16 Î·È 17 ÂÙÒÓ Î·È ¤Ó·˜ 26¯ÚÔÓÔ˜ - Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÚÈÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ÂÛÎÂÌ̤ӷ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓıËΠηٿ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ÂÌfi‰È˙·Ó ÙË ÏÂËÏ·Û›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¤Û˘ÚÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠ˘fi fiÚÔ˘˜ ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô˘ ÎÚ·Ù›ÙÔ ÛÙÔ ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û ÏËı˘ÛÌfi ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ fiÏË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚¿Ó. Δ· ÙÚ›· ı‡Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Â›Ó·È Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ÷ÚÔ‡Ó Δ˙·¯¿Ó Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ™·˙¿ÓÙ Î·È ∞ÌÓÙÔ‡Ï ªÔ˘Û·‚›Ú, 30 Î·È 31 ÂÙÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ Δ¿ÚÂÎ ·ˇı˘Ó ‰È· ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ¤ÎÎÏËÛË, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·¯·›ÙÈÛ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù·Ú·¯¤˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÓ˘ÎÙ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·‰ÂÏÊÒÓ. “∫·Ïԇ̠ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‹ÚÂÌË, ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ÌË ‰È·Û·ÛÙ›. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÙÛÈ-

“μÁ˜ ÌÚÔÛÙ¿” ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÔÙ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 60 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ

∏ Levi’s ·¤Û˘Ú “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋” ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ §√¡¢π¡√, 12.

À¶√ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ fiÙÈ “Â͢-

ÌÓ›” ÙȘ Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ Û¿ÚˆÛ·Ó ÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Levi’s ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó Ó·Úfi ¿Ó‰Ú· Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË “Â›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜” . √ ·ÊËÁËÙ‹˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ô›ËÛË ÙÔ˘ ΔÛ·ÚϘ ªÔ˘ÎfiÊÛÎÈ Î·È ÙÔ ÛÔÙ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ “μÁ˜ ªÚÔÛÙ¿” . ΔÔ ÛÔÙ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 60 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ Levi Strauss- ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔ Facebook Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›-

ıÔ˘Û˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜” ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ ÛÔÙ ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›· -·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ YouTube, ÂÓÒ ı·

ÚÔ‚ÏËı› ηÓÔÓÈο ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi- fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· The Guardian. “∂›Ì·ÛÙ ‚·ı‡Ù·Ù· ·ÔηډȈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Levi’s, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÔÙ Â›Ó·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Î·È fi¯È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ù·Ú·¯¤˜. “∞Ó Î·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ’Go Forth’ [μÁ˜ ªÚÔÛÙ¿] ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜, Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ηӤӷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÓËÌ· ‹ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙË ıÂÙÈ΋ ‰Ú¿-

ÛË Î·È ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Ó‡̷, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ·Ó·ÛÙ›ϷÌ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· ÛÔÙ ÛÙÔ Facebook Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ Levi’s ƒÂÌ¤Î· μ·Ó ¡Ù¿ÈÎ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ “ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÌÓ¢ÛË, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Ó‡̷ Ô˘ ·ÎfiÌË ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿”. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

¶ÔχÓÂÎÚÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· μ∞ƒ™√μπ∞, 12. ∂¶πμ∞Δπ∫√ ÙÚ¤ÓÔ ÂÎÙÚԯȿ-

ÛÙËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¶Ôψӛ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈ¿ÓÙ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›·. “Δ¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηӔ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ë °ÈÔ˘ÛÙ›Ó· ™Ôۿη, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 14:15 (15:15 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª¿ÌÈ ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∫·ÙÔ‚›ÙÛÂ-μ·ÚÛÔ‚›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. Œ¯ˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÎÙÔ͇ıËÎ·Ó ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÚ·›” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô TVN24 Ô μÏÔÓÙ˙›ÌÈÂÚÙ˙ ∫¿ÈÂÙ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ·. ŒÍÈ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÚfiÛıÂÛÂ Ë ™Ôۿη. ¶ÂÚ›Ô˘ 280 ¿ÓıÚˆÔÈ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÔψÓÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ §Ô‡Î·Ù˜ ∫Ô˘ÚȤÊÛÎÈ ÛÙÔ TVN24. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÙËÏÂʈÓÈο ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ÙÚ·›ÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·ÁfiÓÈ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÓÂÙÚ¿Ë Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÎÙÚԯȿÛÙËηÓ. “∞ÎÔ‡Û·Ì ¤Ó·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ıfiÚ˘‚Ô. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚·ÁfiÓÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, Ù· Ù˙¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÔÈ Ï·Ì·Ú›Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó „‡¯Ú·ÈÌ· (·Ó ηÈ) ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ÛÔÎ. Δ· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ¤ÊÙ·Û·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª·ÚÙÛ›Ó ™ÏÂÌfiÊÛÎÈ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜.

∞fi ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ÔÈ 18 ∫·Ó·‰Ô› ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ √Δ∞μ∞, 12.

∞¶√ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡-

¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Û· Û 24 ÒÚ˜ ‰ÂηÔÎÙÒ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙËÓ √Ù¿‚· ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿: §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ §fiÙÙÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, 18 Ù¯ÓÈÎÔ› ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ SMART Technologies -‰¤Î· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯·Ó ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÔ ›‰ÈÔ Úˆ› fiÙÈ ·ÔχÔÓÙ·ÈΤډÈÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 5 ÂηÙ. ú. ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ï·ÎÂÙÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi Î·È Ó· ·ÔχÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ √Ù¿‚·.


ª·ÁÓËÛ›· 32 ∑·ÁÔÚ¿-ªÔ‡ÚÂÛÈ

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÔÓ¿‰· ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·-

ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì η‡ÛÈÌË ‡ÏË ÙË ‚ÈÔÌ¿˙· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ë Â¤Ó‰˘ÛË ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Δ˙¤ÛÈη” . ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÛÙ· Ù¤ÏË Èı·Ófiٷٷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Î·È Ó· Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. £ÂÙÈÎfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Û ·Ú¯È΋ Ê¿ÛË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Û ‚¿ıÔ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË, ÚÈÓ ¢‹ÌÔ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ŒÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì η‡ÛÈÌË ‡ÏË ÙË ‚ÈÔÌ¿˙· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ‹‰Ë ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë. Ÿˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË Î·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ›Ù ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∑·ÁÔÚ¿˜ ›Ù ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

√È ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™∂ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂÎ-

‰fiıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¶Ôϛ٘ μfiÏÔ˘ ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È Ì η̛· ·ÚfiÌÔÈ¿ Ù˘. ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ÔÈ ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¶Ôϛ٘ μfiÏÔ˘, ¤Î·Ó·Ó Ì›· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙË fiÏË Ì·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ ΛÓËÛË ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙÔ ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Î. ÷ڿϷÌÔ ΔÛ·Ì¿˙Ë, Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ ‹ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ∞Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎÚÈÙ¤· Ú¿ÍË ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √È ∞Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¶Ôϛ٘ μfiÏÔ˘ Ô˘‰¤ÔÙ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÎfiÓÙÚ· ‹ ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜” .

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ì ÏÔ›· Î·È ÏˆÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜

∞˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Δ

· ·˘ÍË̤ӷ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù¤ıËÎ·Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ¯ı˜. ∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. Œˆ˜ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. Ù· ÓËÛÈ¿. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ (‰‡Ô ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ “∞Ï΢fiÓË” ), fiÔ˘ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 100% Î·È ¤ÍÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ٷ ÈÙ¿ÌÂÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È ÙÔ ìFlying Catî (∏ ‚Ï¿‚Ë ÂȉÈÔÚıÒıËÎÂ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜). ¢‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ٷ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ¤ÍÈ Ì ٷ ÈÙ¿ÌÂÓ· Î·È ÙÔ Î·Ù·Ì·Ú¿Ó, ÂÓÒ ÁÂÌ¿Ù· ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ÏÔ›· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ó· Â›Ó·È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂ÓÙ·ÙÈÎÔ› Â›Û˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ·ÔÛ΢ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ΔÚÔ¯·›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Â› Ô‰fi˜ Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-º·ÚۿψÓ. ∂›Û˘ ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¡fiÙÈÔ, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Ù· ̤ÙÚ· ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË. Δ· ̤ÙÚ· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ (›ÛÔ‰Ô, ΤÓÙÚÔ, ¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ¶‹ÏÈÔ). ∏ ΛÓËÛË, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ¯ı˜, Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ¤ÚÛÈ. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÚÔ·ÙÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÏËÚfiÙËÙ·. ªÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜, ÂȉÈο ÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ ∞Ë °È¿ÓÓ˘, ¶·¿-¡ÂÚfi, ÃÔÚ¢Ùfi, ÃfiÚÙÔ. ∞˘ÍË̤ÓË, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, ı· Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ. ™Â ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÔÏÈο Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ

°ÂÌ¿Ù· Î·È Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∫Δ∂§ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó. ∞˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ñÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·- Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ڷÓÙ¿Ú. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤Ú·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË ı· ‰Ôı› ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ηÈ

ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ·fi ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ÂȉÈο Û ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡.

°ÂÌ¿Ù· Û·Ï¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ªÂ ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 100% Â›Ó·È Î·È Ù· ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜

π‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂȉÈο ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞˘ÍË̤ÓË Â›Ó·È Ë ÏËÚfiÙËÙ· ñfiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ- ÛÙ· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. √È ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ù˘ ∞Ê‹ÛÔ˘, ÙÔ˘ ∞Ë °È¿ÓÓË, ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ªËϛӷ˜ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘.

∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û¯¤‰È· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘”

¶∞ª∂: ∏ ∞°∂Δ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ Ù˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞°∂Δ - ∏ƒ∞∫§∏™, ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ LAFARGE. ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Ì›· ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ¶∫1 ·fi ÙËÓ 1/8/2011, ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ì‡ÏˆÓ ÎÏ›ÎÂÚ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. Δ· Û¯¤‰È¿ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÙÔ˘

ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ∞°∂Δ - ∏ƒ∞∫§∏™ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ LAFARGE, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î¤Ú‰Ë ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÌÔÚ›· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· , Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·-

ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Û ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·ÔχÛÂȘ, Û Ì›ˆÛË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂίÒÚËÛË Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Î.¿. ∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂. ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÌËÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, οÓÔÓÙ·˜ Ï¿Ù˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÙ· “·È¯Ó›‰È·” Ù˘ LAFARGE ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘. ΔÔ ¶.∞.ª∂. ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿-

ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› Ë ÂίÒÚËÛË Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Î·È ÌÔÓÔÒÏÈ·. ¡· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ ÙÈ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ·Ú·¤Ú· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡. Δ· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ∞°∂Δ LAFARGE Â›Ó·È ·Ì‡ıËÙ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· “Ù˘¯fiÓ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜” , ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÂÓ ¿Ó ÔÙ¤ Ì·˙›. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Â›Ó·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û ÌÈ· Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· - ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÔ˘ Ù· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Î·È fiÔ˘ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û Ϸ˚΋ ηÙÔÈΛ· Î·È Û ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·”.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ του Αναγνώστη και της Αικατερίνης, το γένος Ζήση, που γεννήθηκε στη Λαμία και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου Δήμου Βόλου και η ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑ του Γρηγορίου και της Αλεξάνδρας, το γένος Ρούσσα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο Βόλου.

Στον αγαπητό μας εγγονό - ανιψιό ™ΔÀ§π∞¡√ ∫. ∫√∫∫π¡√ που πήρε επάξια το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στο δύσκολο αυτό έργο που ανέλαβε. Η γιαγιά του: Χρυσοπηγή Στυλ. Κόκκινου Ο θείος: Σωτήρης Στυλ. Κόκκινος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου, διωρόφου οικοδομής, 120 τ.μ., διαμπερής, ανατολικό, με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και w.c. στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977895959. (637) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι διαμέρισμα 1ου ορόφου 64 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο. Δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, δύο μπαλκόνια, αποθήκη. Πληρ. τηλ. 210-2112591, 6944-537370, 6978-873331, 6932210174. (040) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι στον 1ο όροφο διωρόφου οικοδομής με αυτόνομη θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα, κατάλληλο για φοιτητές. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-72519, 2421044076 και 6981-795676. (726)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.μ., Ορφανοτροφείου 16. Τιμή ενοικίου 230 Ε. Πληρ. τηλ. 6973-533252. (746)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Γκαρσονιέρα 21 τ.μ. στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό +ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6976 266509 και 6973 756726. (613)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά διώροφη οικία 150 τ.μ. α) Ισόγειο: 80 τ.μ. σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. β) Όροφος: 70 τ.μ. σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. Με αυλή και πάρκιν. Τηλ. 6974-769532. (036)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (633)

¶ø§√À¡Δ∞π στο ωραίο Μετόχι Αργαλαστής Πηλίου 3 οικόπεδα μέσα στον οικισμό: 1) 1,5 στρέμμα, 2) 1 1/2 στρέμμα με κτίσμα, 3) 1/2 οικόπεδο. Επίσης πωλούνται: 1) ένα οικόπεδο 7,5 στρέμματα περίπου με 120 ελαιόδεντρα και αγροτικό δρόμο στη θέση Χόρτο Αργαλαστής και 2) οικόπεδο στη θέση “Παγανιά” Χόρτου 1,5 περίπου στρέμμα με ελιές, συνορεύει με κεντρικό δρόμο. Πληρ. τηλ. 24230-54282 και 24230-54011. (007)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στον Άγ. Κωνσταντίνο Τσοποτού 16 - Φιλ. Ιωάννου σε οικοδομή πολύ καλής κατασκευής στον 1ο όροφο τριάρι διαμέρισμα, διαμπερές, φωτεινό, βεράντες μπρος - πίσω, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο μπόιλερ. Πληρ. τηλ. 6974948833. (881)

Ã√ƒ∂ÀΔ√ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανεξάρτητες κατοικίες και διαμερίσματα σε οικόπεδο πρώτο στη θάλασσα μέσα στο Χορευτό Πηλίου, σε τιμές λογικές. Τηλ. 6944509385 και 6973-405971, email: gmemtsas@gmail.com. (775)

¶∏§π√ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150 μ. από θάλασσα, 195.000 Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973-694651. (575)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Πωλούνται κοντά στην πλαζ, 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες, άριστη κατασκευή. Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Μακρινίτσης 55 - Βόλος ΤΗΛ. 24210-37466, 6974-334218 (039)

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 135.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000.

ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 185.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (645)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢ËÌ¿ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ.

4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (650)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος-Ν. Δημητριάδα διαμέρισμα 85 τ.μ. διαμπερές καινούργιο με θέα. Αγ. Στέφανος - τριώροφη οικία 280 τ.μ. σε 570 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αλυκές-μεζονέτα καινούργια 140 τ.μ.+70 τ.μ. υπόγειο σε 225 τ.μ. οικόπεδο. Βόλος-Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ., ανεξάρτητος (πρώην βιοτεχνία ρούχων). Άνω Βόλος-Προφ. Ηλίας-οικόπεδο 380 τ.μ. με φανταστική θέα. Άναυρος-οροφοδιαμέρισμα 115 τ.μ., μπροστά στη θάλασσα. Βόλος Κοραή 26 τ.μ., 3ος όροφος 25.000 Ε. Βόλος Αγ. Στέφανος οικόπεδο 567 τ.μ. (41γ). Ν. Ιωνία, Ικάρων, διαμέρισμα καινούργιο 30 τ.μ. 37.000 Ε. Αγριά-Ρήγα Φεραίου διώροφη οικία 180 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 400 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-οροφοδιαμέρισμα 3ος όροφος 80 τ.μ. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 200 τ.μ. σε 120 τ.μ. οικόπεδο.

Αγριά-μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 250 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 130 τ.μ. σε 210 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 75 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-Βαρκά διώροφο καραγιαπί 200 τ.μ. σε οικόπεδο 320 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 120 τ.μ. με 80 τ.μ. υπόγειο σε 290 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αγριά κτήμα 8 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά κτήμα 2,3 στρεμμ., οικοδομήσιμο με θέα (λιβάδι τραγάνα). Αγριά κτήμα 5 στρεμμ. οικοδομήσιμο+οικία 30 τ.μ. με θέα (δρόμο Δράκειας). Αγριά κτήμα 6 στρεμμ., οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά οικόπεδα 320 τ.μ. και 430 τ.μ., στο κέντρο (12 Αποστόλους). Αγριά οικόπεδα από 350 έως 700 τ.μ. στο κέντρο Αγριά οικόπεδα από 200, 350, 400 και 700 τ.μ. (Αγ. Γεώργιος, περιοχή 4). Κ. Λεχώνια-Βροχιά 4 στρεμμ. με θέα. Κ. Λεχώνια κτήμα 4.000 τ.μ. οικοδομήσιμο θέση Αχλαδίτσα 50 μ. από θάλασσα. Κ. Λεχώνια οικία 100 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο. Κ. Λεχώνια οικόπεδο 1.000 τ.μ. 120.000 Ε. Κ. Νερά οικόπεδο 380 τ.μ. γωνιακό κοντά στη θάλασσα. Α. Γατζέα, μεζονέτα 150 τ.μ.+υπόγειο σε 380 τ.μ. οικόπεδο και πέτρινη οικία 60 τ.μ. Κ. Γατζέα κτήμα 3 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αφέτες διώροφη ανακαινισμένη οικία 100 τ.μ. σε 350 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Άφησσος καινούργια οικία 60 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με φανταστική θέα. Άφησσος-κτήμα 4.300 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα πριν το δέλτα της Αφήσσου. Μηλιές πέτρινη οικία 100 τ.μ. με θέα. Μηλιές οικόπεδο 600 τ.μ. εντός σχεδίου με θέα. Μηλιές, διώρ. οικία 236 τ.μ. σε οικοπ. 510 τ.μ. με θέα. Αγ. Ιωάννης-εξοχική κατοικία 100 τ.μ. με φανταστική θέα. Μικρό - κτήμα 5 στρέμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Τσαγκαράδα-Αγ. Δημήτριος παλαιά οικία στο κέντρο. Ξουρίχτι οικία 100 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Λεφόκαστρο κτήμα 5.300 τ.μ. κοντά στη θάλασσα με θέα. Λεφόκαστρο θέση Ραζή κτήμα 16 στρεμμ. με θέα. Βυζίτσα-οικόπεδο 2 στρεμ. κέντρο. Τρίκερι-διώροφη οικία μπροστά στη θάλασσα (κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ Βυζίτσα - παραδοσιακός ξενώνας 7 δωματίων σε 250 τ.μ. οικόπεδο. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αγριά - διαμερίσματα 70 τ.μ., 60 τ.μ. Ευξεινούπολη-Νηες παραθαλάσσια οικία 140 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. (651)

(630)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 165ÙÌ, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ì 2 parking.ΔÈÌ‹ (¢ηÈÚ›·)145.000(μ√200234) ∞¡∞§∏æ∏ (¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘).°Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜, 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√-211828) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-211822) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√-204170) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 114ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 165.000(μ√-210681) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 125ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 195.000(μ√-210696) ∞°ƒπ∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-204169) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203365) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË 160ÙÌ, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, Ì¿ÓÈÔ, wc, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, 4 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ÌfiÏȘ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000(μ√188563) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜, 20Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 210.000∂(μ√200525) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√202536) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 240.000∂(μ√-200543) ∞§À∫∂™ (™ˆÚfi˜). ¶¤ÓÙ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1‹ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 320.000∂(μ√200501) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 54ÙÌ, 20Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√200534) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 134ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-208380) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-207012) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73, 20ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-208289) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52, 20, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 92.000(μ√-208287) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 73, 20ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ¿ÚÎÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2 parking. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√208227) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-207012) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√208288) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·Á·ÛÒÓ). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 51ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ ·ÙÒÌ·Ù·, ·Ó·Î˘Îψ̤ӷ ·Ú¿ı˘Ú·. ΔÈÌ‹ 62.000(μ√-211821) μ√§√™ (∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 64ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ¿ÚÎÈÓ 2 πÃ, ·Ôı‹ÎË 9ÙÌ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√211656) ¢πª∏¡π. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌfiÓˆÛË, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ Ì ΋Ô.Δ ÈÌ‹ 450.000(μ√-188576) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 195.000(μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 90ÙÌ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·˘Ï‹ A/C, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 147.000(μ√-207442) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 182.000(μ√-206654) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 156ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√207385) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 73.000∂ (BO197269) ∫∂¡Δƒ√. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 20.000(μ√-205782) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 59.000∂ (μ√196557)

∫∂¡Δƒ√ (¶ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√210788) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì ·Ôı‹ÎË, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√207366) ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 90ÙÌ, 2À/¢, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1978. ΔÈÌ‹ 92.000∂ (μ√-205924) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√-205527) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ηٷÛ΢‹˜ ’91, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√212420) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 76.000(μ√-205341) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2 ˘/‰, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-205629) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹ Ì ÎÈfiÛÎÈ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’80.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-205087) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√186255) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·ÙÔÈΛ· 216ÙÌ, 4˘/‰, 2 ·˘Ï¤˜, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 230.000(μ√192875) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ∫/£ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 55.000∂(μ√201082) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√189101) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000(μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË & parking Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-209047) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 118, 5ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 210.000(μ√-209052) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 157ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, ηٷÛ΢‹˜ 2011. ΔÈÌ‹ 230.000(μ√-209055) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·Ôı‹ÎË & parking Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-209048) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË & parking Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-209046) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2˘/‰, Û Ӥ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 145.000(μ√-206152) √•À°√¡√. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104ÙÌ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 164ÙÌ, Ì ˘fiÏÔÈÔ ™.¢ ÁÈ· ¤Ó· fiÚÔÊÔ ÂÈϤÔÓ. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√200328) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 109ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ËÌÈÙÂϤ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√205929) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109ÙÌ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√205930) Ãπ§π∞¢√À (¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104ÙÌ, 3 ˘/‰, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 87.000(μ√-209338)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞¡∞Àƒ√™. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 50ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ΔÈÌ‹ 40.000(μ√-207363) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∞Ôı‹ÎË ˘fiÁÂÈ·, 70ÙÌ. ΔÈÌ‹ 24.000(μ√-207015) ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-205945) ∂.√ μ√§√À ªπ∫ƒ√£∏μø¡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 450ÙÌ, Ì 35ÙÌ ·Ù¿ÚÈ Û ¤ÎÙ·ÛË 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 600.000(μ√-210072) ∞’ μπ¶∂. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 720ÙÌ, Â› ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 2.400ÙÌ, Ì ‰˘Ô ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú˜, Î·È ‰˘Ô Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú˜. ΔÈÌ‹ 650.000(μ√210548) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì 3 ˘/‰, 1 ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197717) §∞ƒπ™∏™ Δ∂ƒª∞ ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Î›ÓËÙÔ 1200ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2000ÙÌ, ‰Èη›ˆÌ· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÚ¿Â˙·. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ .∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81, 28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000(μ√-207009) √•À°√¡√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 50ÙÌ, Ì ÎÔ˘˙›Ó·, wc, parking, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·Ê›ÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-206663) ¶∞§∞π∞. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 230ÙÌ, ¿Óˆ ÛÙËÓ §·Ú›Û˘, Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÈÌ‹ 530.000(μ√205431)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È

ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO198130) §∂Ãø¡π∞ (¶∞§π√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 110.000∂(μ√199738) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 80ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√167746) ª∞∫ƒÀ¡πΔ™∞. ∫·ÙÔÈΛ· 90ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√201693) ª∞ƒ∞£√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 20ÂÙ›·˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√201163) ª∂§§π™∞Δπ∫∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 230ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 280.000(μ√-205762) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·)ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 118.000(μ√-211317)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ, ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÎÙ›ÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜, 200ÙÌ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 185.000(μ√211845) ∞°π√™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ, ™.¢ 2, 1, ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 155.000(μ√-205800) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ, ™.¢ 0,8, ¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√198517) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 352ÙÌ ™¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√199455) ∞¡ø μ√§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3, 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Û μfiÏÔ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√-204073) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72.000(μ√-204905) ∞§À∫∂™ (∞´μ∞§πøΔπ∫∞).√ÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û¯Â‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√202686) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√200496) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢ 0,8, 100̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000(μ√202089) ∞§À∫∂™ (∞°. ∂πƒ∏¡∏).√ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ, ™.¢ 0,8 Ì ¿‰ÂÈ· ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ˘fiÁÂÈÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-205471) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·).√ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0,8, ÚfiÛÔ„Ë 25Ì., ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∞§À∫∂™ (¶ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ). √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 540ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË 160.000(μ√-210157) ∞§À∫∂™ (™ˆÚfi˜).√ÈÎfiÂ‰Ô 617ÙÌ ™.¢ 0,4, Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√201157) ∞¡∞Àƒ√™ (∂¶π Δ∏™ ¶√§Àª∂ƒ∏). √ÈÎfiÂ‰Ô 129ÙÌ, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ™.¢ 2,1, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-208335) μ’ μπ¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 4500ÙÌ, Ì ηٷÛ΢‹ 1600ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ËÏ. ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¡Ô 6 ÚÔÔÙÈ΋ ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú·˜, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË. ΔÈÌ‹ 550.000(μ√208496) μ√§√™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™.¢ 2,7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 420.000(μ√204380) °§∞ºÀƒ∞π μ√§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 1, 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ™.¢ 0,8, ™.∫ 60%.ΔÈÌ‹ 45.000(212399) ∫∞§∞ª∞∫π (¡∂√Ãøƒπ). √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 22.000(μ√205940) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ.™.¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√-206182) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 375ÙÌ, ™.¢ 0,8, ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ì ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-204136) ª∞ƒ∞£√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÔÈΛ· 120ÙÌ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ʈ˜, ÓÂÚfi, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√201985) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 755ÙÌ, ™.¢ 0,4, ÎÙ›˙ÂÈ 310ÙÌ, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-211926) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202223) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√199554) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8, 2 ÛÙÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ-∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 42.000(μ√-211928) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 165, 24ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-209042) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™.¢.0, 8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√199990) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√-174047) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√-204906) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 296ÙÌ ™.¢ 0,8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√-201159) ∂¡√π∫π∞ ∞) μ√§√™ (∞Ó·Ï‹„ˆ˜-μ·ÛÛ¿ÓË): ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 60ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 4ÂÙ›·˜, Ù¤ÓÙ˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 350 μ) μ√§√™. (¢ÂÏËÁÈÒÚÁË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ). ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120ÙÌ Ì 60ÙÌ ·Ù¿ÚÈ, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 590 ∞§À∫∂™ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË). ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ °)∞ ·˘ÙfiÓÔ̘ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220∂ (636)

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ŸÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞È‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ, (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ, §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 205ÙÌ, π¿ÛÔÓÔ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ) ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ· - ∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ , ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8,8ÛÙÚ. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ. ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘, 75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ. & 12,5ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ., ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜

∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ. & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ., ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (655)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ·: ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∑ÂÚ‚fi¯È· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 2. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈÎfi‰Ô, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 9. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300-500 τ.μ., στις περιοχές Ιωλκού, Αναλήψεως ή Αναύρου. Δάνεια μέσω τραπέζης °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (656)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (663)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210-22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˜ Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ·Ôı‹Î˜, ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. - 57 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ Ì 1 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

- 30 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 35.000 ∂. - 30 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 20.000 ∂. - °ˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· 75.000 ∂. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 10ÂÙ›·˜ 250 Ù.Ì. ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 680 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· Û μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓÂÁ¤ÚÛˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ·ÎfiÌË 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 110 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚ›Ô˘ 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚ›Ô˘ 130 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - √ÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ∫˘ÓËÁÒÓ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (660)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942-400653, 6947-302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °Ï‡Ê· ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ∞Ï˘Î¤˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ÕË °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 45 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 60 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. •∂¡√¢√Ã∂π∞-•∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 303 Î·È 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (666)


35

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (665)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (643)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (644)

ZHTOYNTAI Το κατάστημα ανδρικής ένδυσης CELIO ∑∏Δ∂π υπεύθυνο/η και πωλητή/τρια πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη “CL027” στο Fax 2310462760 και στο ak.dimajobs@gmail.com. (818) ∑∏Δ∂πΔ∞π εργοθεραπεύτρια έως 30 ετών για κέντρο αποκατάστασης. Πληρ. τηλ. 6999-361548. (882)

∑∏Δ√À¡Δ∞π: 1) Άνδρας νέος με γνώσεις μηχ/νης αποθήκης και χειρισμού κλαρκ. 2) Λογιστής έμπειρος - Γ’ κατηγορίας και ισολογισμούς για πλήρη απασχόληση. Αποστείλατε βιογραφικό: tzivasilis@gmail.com. (851)

™YNOIKE™IA Επιθυμούν γνωριμία γάμου: 35χρονος στρατιωτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, εξαιρετικής εμφάνισης, ακίνητα. 46χρονος εκπαιδευτικός διορισμένος, άριστο προφίλ, ιδιαίτερα ευκατάστατος, άψογης εμφάνισης. 33χρονος σωμάτων ασφαλείας, ψηλός, αρρενωπός, με χιούμορ, δυναμικός, εισοδήματα από ακίνητα. 36χρονος εκπαιδευτικός, διορισμένος, άψογο παρουσιαστικό, τεράστια ακίνητη περιουσία. 43χρονος μηχανολόγος μηχ/κός, ψηλός, φινετσάτος, εκλεπτυσμένος, καλαίσθητος, άριστο προφίλ. §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410549797. (038)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου - Κατευθύνσεις και σε φοιτητές είτε ιδιαίτερα είτε σε γκρουπ. Τιμές λογικές. Τηλ. κιν. 6972853903, σταθερό 24210-55960. (807)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων και για όλες τις ηλικίες παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια, σε προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 2421068113 και 6948-462082. (883)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (639) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (629)

¶·ÓÛÈfiÓ ª∞¡Δø

στο κέντρο της πόλης στη Σκιάθο. ¶ƒ√™º√ƒ∞: Το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου για τους νέους της “Θεσσαλίας” 20 ευρώ το άτομο. Τηλ. 24270-21009, κιν. 6947726710. (817)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (627)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫. ∫ø™Δ√À§∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Λουκία Κωστούλα, Ιωάννα - Κωνσταντίνος Καλλιμόπουλος Τα αδέλφια: Επαμεινώντας - Γεωργία Λάιου, Γεώργιος - Δήμητρα Κωστούλα, Πέτρος - Θεοδώρα Κωστούλα, Ελένη - Λάμπρος Τζοβάρας, Θεμιστοκλής - Ελένη Κωστούλα, Κωνσταντινιά χα Απ. Βολιώτη Τα εγγόνια: Mιχαήλ, Έλμα, Χρήστος, Δημήτριος, Δημήτριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Φουτζόπουλο” .

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (634)

ENERGA

Μειωμένα τιμολόγια Ηλ. Ρεύματος (σπίτια - επιχειρήσεις). Φθηνότερο μέχρι 20% το ηλ. ρεύμα της ΔΕΗ αν γίνετε πελάτης της ENERGA. Τηλεφωνήστε μας (24210-20237 ή 6932-528388) ή ελάτε: Σόλωνος 2, 2ος όροφος, Γραφείο Β10. ΠΙΕΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. (005)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (632)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫· ∂ÈÚ‹ÓË - ∫· ƒ›Ó· Χαρτομαντεία: 25 ευρώ Αστρολογία: 25 ευρώ Καφεμαντεία: 15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία: 35 ευρώ Ενόραση-διόραση: 55 ευρώ Οραματισμός: 35 ευρώ Για τα ραντεβού σας: 6989176612 (037)

πø∞¡¡∏ ∞¢∞ª∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νοσοκομείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Νίκος - Ελένη, Κωστής - Σοφία Τα αδέλφια: Λευτέρης - Κατερίνα, Ελένη - Θόδωρας, Γιάννης Σταυρούλα

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

™Δ∞Àƒ√À§∞™ Δ™∞°°∞ƒ∏

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας ανιψιού, εξαδέλφου και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ª¶√ƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κ. Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 13 Αυγούστου 2011 Οι θείοι: Λεωνίδας και Μαρία Τσιμογιάννη Τα εξαδέλφια: Ευάγγελος και Βούλα Φυκάρα, Στέλιος και Πιπίτσα Διανέλου, Στέλιος και Βούλα Γούσιου, Γιώργος Τσιμογιάννης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Αικατερίνης Παπαγεωργίου και καφετέρια “Χουζούρι” Κάτω Λεχωνίων.

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·

Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 2421042905. (671)

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ Δ™∞°∫√À§∏ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μόδεστου Μελισσατίκων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Μελισσάτικα 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Βασίλειος και Γαρυφαλλιά, Νικόλαος και Τριανταφυλλιά Τα αδέλφια: Ειρήνη χα Χ. Αγγελοπούλου, Αικατερίνη χα Κ. Δασκαλόπουλου, Ζήσης και Γεωργία Θεοδώρου, Χρήστος και Ασπασία Θεοδώρου, Ελένη χα Γ. Βαλασά Τα εγγόνια: Μαρία και Σωτήρης, Γεωργία και Σταμάτης, Ευμορφία, Ιωάννα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ μ. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Διμηνίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Διμήνι 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Δημήτριος - Κωνσταντίνα Μητρομάρα, Δέσποινα - Χαράλαμπος Τσιρέμπουλος Τα αδέλφια: Αλέξανδρος - Δέσποινα Καραγιώργου, Κωνσταντίνος - Μαρία Καραγιώργου, Άννα Δημ. Στουμποβίκου, Γεωργία Αλεξ. Χλαμίδα, Ανδρονίκη Ιωάν. Μητρομάρα, Ελένη Αθ. Μητρομάρα Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Η γάστρα” .

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Βάσω - Πασχάλης, Κώστας - Βάσω, Ανέστης - Πάτρα Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Κυριακή χα Ν. Γιαλαμά, Δημήτριος - Άννα Γιαλαμά, Αποστολία χα Αλ. Τσάγγαρη, Ουρανία χα Δράμπη Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του “Ρόδου” .

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª√™£∂¡∏ μ§∞Ã∞μ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κερασιάς. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κερασιά 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Λευτέρης - Ισαβέλλα, Νικόλαος - Δήμητρα Τα εγγόνια: Βασιλική, Έλενα, Βασιλική, Δημοσθένης Η αδελφή: Αλεξάνδρα Βλαχάβα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου πατέρα, αδελφού και ανιψιού

∞¶√™Δ√§√À Δ™√À∫∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σταγιατών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Σταγιάτες 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Bασίλης Τσούκας, Ιωάννης Τσούκας Τα αδέλφια: Nικόλαος - Δέσποινα Τσούκα, Αχιλλέας - Francoise Τσούκα Οι θείοι Οι φίλοι Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία Σταγιατών.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και θείας

πø∞¡¡∞™ ∞§. μπ√§∞Δ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Ελευθερία - Γεώργιος Διάκος Τα αδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Σαρρής.


36

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞ƒÃ√¡Δ∏™ Ã. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Διμηνίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους καθώς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Διμήνι 13 Αυγούστου 2011 Ο σύζυγος: Χρήστος Τα παιδιά: Μαρία - Νικόλαος Κόκοβας, Θωμάς - Ζησούλα Καραγιάννη Τα εγγόνια: Δημήτριος, Ελένη - Νικόλαος, Χρήστος, Αντώνης Τα αδέλφια: Eλένη - Κωνσταντίνος Τσαντός, Αλεξάνδρα Ηλ. Νόλη, Νικόλαος - Βασιλική Καραγιάννη, Χαρίκλεια - Επαμεινώνδας Λιβογιάννης, Βιολέτα Βασ. Καραγιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Ο Χάρης” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ∞¢∞ª√À τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Ειρήνη Αδάμου, Ζωή Αδάμου Τα εγγόνια: Γεωργία Βαρβατά, Χρήστος Βαρβατάς Τα αδέλφια: Ελευθερία - Νικόλαος Γκίκας, Παρασκευή - Αθανάσιος Αλεξίου, Ευθυμία - Δημήτριος Μόκας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Πήγασος” Αναλήψεως - Σπυρίδη.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

™¶Àƒπ¢ø¡∞ ¶∞Δ™π∞¡Δ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Eυγενία Τα παιδιά: Σωτήρης - Αλεξάνδρα Πατσιαντά, Μαρία - Παντελής Κλαδιάς Τα αδέλφια: Φιλίτσα χα Γιαννακοπούλου, Σοφία χα Δραντάκη, Άννα χα Ιωαν. Πατσιαντά, Ελλάς χα Ζ. Πατσιαντά, Βασιλική χα Ιωάν. Ντόντου Τα εγγόνια: Σπυρίδων, Νικόλαος, Γεώργιος, Ευγένιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∞¡Δπ ª¡∏ª√™À¡√À Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας και αξέχαστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς

∞¡¡∞™ ª∞°∫πøƒ∏ Δώσαμε χρήματα σε ιδρύματα, τελέσαμε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο της. Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Χάρης - ’Εφη Τα εγγόνια: Δημήτριος - Παναγιώτης

°π∞ Δ∏¡ ∞¡¡∞ Γλυκιά μου Αννούλα πέρασαν δυο χρόνια χωρίς το γλυκό σου χαμόγελο. 13 Αυγούστου 2009 το βράδυ ώρα 11.30 χάθηκαν όλα από τα γλυκά σου μάτια. Ήσουν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Με άφησες στη μοναξιά, αλλά από εκεί που είσαι με βλέπεις και είσαι δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ξέρεις ότι μου λείπεις και πάντα θα σε θυμάμαι. Σε αγαπώ πολύ. Ο Θεός να αναπαύει τη γλυκιά σου ψυχή. Ο σύζυγος: Δημήτρης

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

πø∞¡¡√À Δ™π§√°π∞¡¡√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Eυσταθία Τα παιδιά: Δημήτριος, Τηλέμαχος Η μητέρα: Αλίκη Τα αδέλφια: Δημήτριος και Μήνα Τσιλογιαννοπούλου, Λάζαρος και Βαρβάρα Κουντουριώτη, Ελισάβετ και Χαράλαμπος Παυλάκης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Καστέλι” Ανακασιάς.

™øΔ∏ƒπ√À £∂√¢. ∫√ºº∞

Η σύζυγος: Μαρία Η κόρη: Bασιλική Τα αδέλφια: Αδάμ - Κερασία Παγουρτζή, Χαρίλαος - Αναστασία Παγουρτζή, Φωκίων Παγουρτζής, Αικατερίνη χα Κλ. Παγουρτζή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Αλίκη Τα παιδιά: Ευσταθία χα Ιωαν. Τσιλογιαννοπούλου, Λάζαρος και Βαρβάρα Κουντουριώτη, Χαράλαμπος και Ελισάβετ Παυλάκη Τα εγγόνια: Δημήτριος, Τηλέμαχος, Δημήτριος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Καστέλι” Ανακασιάς.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∫∞™™∞μ∂Δ∏ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Δημήτρης - Ευριδίκη Κασσαβέτη, Κλεοπάτρα - Ιωάννης Πάρνος Τα εγγόνια: Αικατερίνη, Χριστίνα, Δημήτριος, Χρήστος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Διατηρητέο” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

∏§π∞ ∫ø¡. ∫ƒÀ™Δ∞§§∏ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Nίτσα Η κόρη: Mάρω Οι εγγονές: Λώρα και Σταύρος, Νταίζη Η δισέγγονη: Mιχαέλα Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Χουζούρι” Κάτω Λεχωνίων.

13

ª·Í›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡ “∞ÏÏ‹ÏˆÓ Ù· ‚¿ÚË ‚·ÛÙ¿˙ÂÙÂ, Î·È Ô‡Ùˆ˜ ·Ó·ÏËÚÒÛ·Ù ÙÔÓ ÓfiÌÔÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡” (°·Ï¿Ù. ÛÙ’ 2). Πολύ βάρος και ενόχλησιν μεγάλην μας δίδουν τα ελαττώματα, αι αδυναμίαι και τα σφάλματα του πλησίον μας. Αλλά πρέπει να εξετάζωμεν, μήπως ομοίως και ημείς δίδομεν βάρος και ενόχλησιν εις τους άλλους με τα ιδικά μας ελαττώματα και την κακήν συμπεριφοράν. Όταν έχωμεν αυτό υπ’ όψιν, είναι φυσικόν να γινώμεθα επιεικείς εις τα ελαττώματα του πλησίον μας. Θα γινώμεθα μακρόθυμοι, ανεκτικοί, και θα σκεπτώμεθα με ποίον τρόπον θα βοηθήσωμεν εκείνον, διά να αναγνωρίση τα σφάλματά του, διά να διορθώση τον χαρακτήρα του και την συμπεριφοράν του. Διά να γίνωμεν δε επιεικείς, θα βοηθήση πολύ η σκέψις ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος και ο τέλειος, έδειξε τελείαν υπομονήν και μακροθυμίαν εις τας αμαρτίας όλου του κόσμου και ανέλαβε με πολλήν αγάπην το έργον της σωτηρίας μας. Εάν λοιπόν και ημείς φερώμεθα με ανοχήν και με επιείκειαν προς τους άλλους, εφαρμόζομεν τον νόμον της αγάπης, τον οποίον ο Κύριος μας εδίδαξε με το παράδειγμά του.

KH¢EIE™ Του λατρευτού μας σύζυγο, υιό και αδελφό

¢∏ª∏Δƒ∏ •∞º∏ π∞Δƒ√ °À¡∞π∫√§√°√

ΕΤΩΝ 37 που τόσο πρόωρα και απροσδόκητα έφυγε από κοντά μας, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ., από το σπίτι μας στην Αγριά, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Αγριά 13 Αυγούστου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Οι γονείς: Σωτήρης-Μέλλω Ξάφη, Γεώργιος-Ζωή Σακκοπούλου Τα αδέλφια: Άλκης Ξάφης, Γιάννης-Παρασκευή Σακκοπούλου Τα ανίψια Οι θείοι Οι λοιποί συγγενείς Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VALIS.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

∞¡Δø¡π√-°∂øƒ°π√ ∫√¡Δ√μ∞

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αρτεμίου και Κοσμά του Αιτωλού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας.

∞À°√À™Δ√™

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

μπƒ°π¡π∞™ ª∞Δ∑∞º§∂ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Αυγούστου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Αφετών. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αφέτες 13 Αυγούστου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος - Ελένη, Κρυσταλλία - Γεώργιος, Ελένη - Χρήστος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού.

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Αυγούστου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κισσού. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ελένη και Λάζαρος Κούντριας, Αντιόπη Κοντοβά, Αποστολία Παπανίκου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια της Μαρίας Γλούμη “Νταϊμάκη”.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

¡π∫√§∞√ Δ∞Ã√

Ετών 94 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελεστίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Στέργιος και Ασημίνα Τάχου, Αναστάσιος και Δήμητρα Διαμαντή, Μιχαήλ και Σταματία Μωραΐτη, Δημήτριος και Ιωάννα Σαββανάκη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

37


38/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÙËÏ. 24210-57700, ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π. ¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) ÙËÏ. 24210-22064 Î·È ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32 ‚ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ. 24210-38909. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡ ÙËÏ. 24210-22322. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿ÚÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ÙËÏ. 24210-66922. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): Tڛη˜-∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜ - ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.2523.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.1822.30.

§∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421039723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.30, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞§∫À√¡∏” 8/7-4/9/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ¶·Ú·Û΢‹ 1/7/11 ̤¯ÚÈ ∫˘Úȷ΋ 5/9/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 10/6-4/9/11 Δ·¯‡ÏÔˆÓ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-¶∂ª¶Δ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ.-¶∞ƒ.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ˜ 10.00 & 19.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ª·˙Â‡Ô˘Ó ÎÔ˘Ú¤ÏÈ·. 2. ∞fiÛ·ÛÌ· ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜ - ∂›Â‰Ë ÛÙȘ Ӥ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. 3. ÕÁÔÓË ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ - ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÙÔˆÓ˘ÌÈÒÓ. 4. ¢ÂÈÓfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¶ÂϤ - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜... ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. 5. ΔËÓ ·Á¿ËÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ - ŒÓ·˜... ∫·ÙÛÈÌ›¯·˜ - ¢›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ. 6. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ... Û¿ÛÈÌÔ - ¢›¯ÚÔÓÔ ÊˆÓ‹ÂÓ - ™¿ÚΘ... Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó. 7. §ÈˆÌ¤ÓÔ ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ· - ∂ӈ̤ӷ ÊÚ‡‰È·. 8. °Ú¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ - ¢ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ (·Ú¯Èο). 9. ∂˘¤Ïȉ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ (·Ú¯Èο) - ƒÈ˙Èο (Â›ÚÚ.) - ŒÁÚ·„ ÙÔ “μÚÔ¯ÔÔÈfi” . 10. ªÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ (·Ú¯Èο) - μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - •ÂΛÓËÌ·... ÁÈÔÚÙ‹˜. 11. ∞Ú¯·›Ô ÂÈÊÒÓËÌ· χ˘, fiÓÔ˘ ‹ ¤ÎÏË͢ ...¡Ù·Ó·ÁÔ˘¤È: ‰È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi˜ - ∫‡Ì· ·fi... ¤ÎÚËÍË. 12. ∂Í·ÁˆÁ‹ Ï·¯ÓÔ‡ ·’ ÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· - ª¿Úη ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. 13. ∞ıfiÚ˘‚Ô˜, ηٿ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - ¶ÚfiÔ‰Ô˜, ¢ËÌÂÚ›·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙȘ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ - ¢ÂÍÈfi˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÁ·. 2. ™Ù·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ηډȿ˜ - ∫ÔÊÙÂÚfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ¤ÙÚ·˜. 3. ŒÁÚ·„ ÙËÓ “∞Ï›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” - °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∫ÔÌ̤ÓÔ˜... ‹¯Ô˜. 4. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ... ÔÙfi - ƒˆÁÌ‹, Ú¿ÁÈÛÌ· - ¶ÚfiıËÌ· ϤÍÂˆÓ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÚÈοÓÈÎË ÚԤϢÛË (Í.Ï.). 5. ¶ÚÔÙÚÂÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ - °È·ÙÚÈÎfi (·Ú¯.) - ¶ÂÚ›Ô˘, ۯ‰fiÓ. 6. μÚ›ÛÎÔÌ·È, Â›Ì·È - μ›ÓÛÂÓÙ...: ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ٷÈӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘. 7. ∞Ú¯Èο ÁÈ·... ÏÔηÙ˙‹‰Â˜ - ™·Ó ¿ÙÔÌÔ ÍÂÊÙ¤ÚÈ (ÌÙÊ.) - ∫ÂÓÙÚÈο ÛÙÔÓ... ΋Ô. 8. ª¿Úη ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ - º·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. 9. ∫ÈÓËÙ‹ Â›Ó·È ÙÔ ¶¿Û¯· - ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ô “ƒÈÓfiÎÂÚÔ˜” . 10. Δ· ¤¯ÂÈ Ô... ηı¤Ó·˜ - ∫ÔÈÏfiÙËÙ· ‰¿ÊÔ˘˜ ‹ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ - ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ...: ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚.

∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

11. §Ô‡Î·...: πÙ·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ - Δ‡Ô˜ fiÏÔ˘ (Í.Ï.) - ªÚ¿È·Ó...: ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘. 12. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ Ê·‡Ï· - ∞Ṳ́Ó˘... π¿Îˆ‚Ô˜. 13. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿و̷ - ∫fiÚË ÙÔ˘ øηÓÔ‡ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ƒ∞∫√™À§§∂∫Δ∂™ 2. ∞¡∞ΔÀ¶√-√£√¡∏ 3. Δ∞ƒ-ƒ∞∫√ƒ-¡∞ª 4. ™∫√ƒ∂ƒ-™Δ∂πƒ∞ 5. π√§∏-Ã∞ƒ∏™-∂π 6. ™¶-°πøΔ∞-√™Δ∞ 7. Δ∏°ª∞-™ªπÃΔ∞ 8. ™∞ª¶π-√∏∂ 9. ™™∂-∞ƒ¢∏¡-¡∞™ 10. ª∂∞-∞∞Ã∂¡-°π 11. √π-º∂π-ø™Δπ∫√ 12. ∫§∏ƒø™∏-∫∞¡√¡ 13. ∏Ã√™-¶ƒ√∫√¶∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ƒ∞Δ™π™Δ∏™-√∫∞ 2. ∞¡∞∫√¶∏-™ªπ§∏ 3. ∫∞ƒ√§-°™∂∂-∏à 4. √Δ-ƒ∏°ª∞-∞ºƒ√ 5. ™Àƒ∂-π∞ª∞-∂ø™ 6. À¶∞ƒÃø-¶ƒ∞π™ 7. §√∫-∞Δ™π¢∞-∏¶ 8. √™ƒ∞ª∏Ãø 9. ∂√ƒΔ∏-π√¡∂™∫√ 10. ∫£-∂™√Ã∏-¡Δ∞∫ 11. Δ√¡π-™Δ∂¡-π¡√ 12. ∂¡∞ƒ∂Δ∞-∞°∫√¶ 13. ™∏ª∞π∞-∏™π√¡∏.

∫ƒπ√™ Δ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ı¤Ì·Ù·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· fiÛÔ ÂÛ›˜ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙÂ. ÷ϷÚÒÛÙ ÌÈÏ‹ÛÙ ‹ÚÂÌ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÛ›˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3055-3-2-11. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· Ó· ÓÈÒÛÂÙ ˆ˜ ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û ·ÓÒ‰˘Ó˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-39-28-4. ¢π¢Àª√π Δ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÙ Â¿ÍÈ· ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ¿‰Èη ›¯·Ù ·Á¯ˆı›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-12-34-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ £· Û·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤¯ÂÙ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË, ı· Û·˜ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ó·ÌË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-55-3-21-22. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· Ù· ‚Ú›Ù Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÙÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· Û·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó Â›Û˘, ‚Á¿ÏÙ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi Û·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-40-33-12-34-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ì¤Ú· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‹ Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ οÓÙ ÙÔ Î·È ÙÂÏÂÈÒÛÙ ̛· ÁÈ· ¿ÓÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-44-1-22-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘¤Úԯ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ·Ê‹ÛÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ì·ÁÈ΋ Ó‡¯Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-2044-39-3-22. ™∫√ƒ¶π√™ √ÈÎÔÁÂÓÂȷο ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ ηıÒ˜ ı· ‚ÚÂı›Ù Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Î·È ı· ·Ó·ÓÂÒÛÂÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-29-3-22-12-7. Δ√•√Δ∏™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ı· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ӷ ¿Ù οÔÈÔ Ù·Í›‰È, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙÔ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ê‡ÁÂÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ ·ÚΛ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6430-44-3-22-12. ∞π°√∫∂ƒø™ ™·˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÙ οÔȘ ·’ ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û·˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Û‹ÌÂÚ·, ÌfiÓÔ ÚÔÛÔ¯‹ ÌËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙÂ Î·È Ôχ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-29-4-22-12-4. À¢ƒ√Ã√√™ ¢Â›ÍÙ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ı· Û·˜ ÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-29-4-33-45-6. πãÀ∂™ ∫¿ÔȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÁÓˆÚÈ̛˜, Û‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ›Ûˆ˜ ÛÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ Û·˜ ÌÈÛfi, ÌËÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ ¿ÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-29-44-34-5-22.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 13 ∞À°√À™Δ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

μ·Ó›ÏÈ· Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.00 07.30

™ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (∂) æ¤Ì·Ù· ÎÈ ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· (∂) 08.00 ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 10.00 ™¿‚‚·ÙÔ Ì ٷ ·È‰È¿ 11.00 ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ (∂) 11.30 ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· 12.00 “™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘” 13.15 Challenges 13.30 Mediterraneo (∂) 14.00 “§·fi˜ Î·È ∫ÔψӿÎÈ” 15.20 “ªÔÓÔÌ·¯›· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ” 17.30 ∞ÈÁ·›Ô Ó˘Ó Î·È ·Â› (∂) 18.00 ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È (∂) 19.00 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) 20.10 √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÏÂÎÙÔ‡ 21.00 “μ·Ó›ÏÈ· Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·” 23.00 ªÈÎÚÔÊ›ÏÌ-√È Ù·Èӛ˜ (∂) 24.00 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) 01.00 ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È (∂) 02.00 ÃÚÔÓÈο Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ: ™¤ÏÌ·-°·ÏÏ›· 03.00 ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· (∂) 04.00 ∏ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

06.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.10 17.15 19.00 20.00 21.00 22.30 23.45 01.30 02.30 03.30 03.45

ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ - best of ∂ȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ·˜ ∫ÚÔ‡ÛÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞merican idol ∂ȉ‹ÛÂȘ Mr Bean Greek idol (audition) ™ÊËÓ¿ÎÈ· “∂·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ Fashion fever ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 ∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ 10.00 √È Ô˘Ú·ÁÎÔÙ¿ÁÎÔÈ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ 11.00 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∂) 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 12.30 ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ΔÔÛοÓË 13.00 “™’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó” 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ 17.00 ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.15 ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ-¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ù·Í›‰È· (∂) 19.15 “ŒÓ·˜ ‚Ͽη˜ Î·È ÌÈÛfi˜” 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (∂) 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (™) 01.45 “√ ÛȈËÏfi˜ ηٿÛÎÔÔ˜” 02.30 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) 04.00 ∂Í¿ÓÙ·˜ (∂) 05.00 ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.50 14.00 14.50 16.00 17.08 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 00.00 00.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÕÏÌ· §›ÌÚ Δ˙È‚·¤ÚÈ √È ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· °ÔÚÁfiÓ˜ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 50-50 MEGA star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¤ÓË ¡· Ì ÚÔÛ¤¯ÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Just the two of us ∂ȉ‹ÛÂȘ O 3Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ™ÙÔ˘˜ 31 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞. ªÔÓ۷ϤÓÙË ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

24.00 01.00 02.00 04.00 04.30 05.30

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· πÓ‰›·: ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ °¿ÁÁË Life is wild ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· (∂) Eco News ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ı·‡Ì·Ù·: ∫›Ó· °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Ice road truckers American Chopper Moto GP ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο live: ΔÛ¯›· ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ Brainiac ∞ÂÚÔÌ·¯›Â˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ΔÛÈÙ¿¯: ∞ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÍÂÚ‡ÓËÛË ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi Situation critical: ¢È¿ÛˆÛË ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ The first 48 Gangland: Mongol Nation 24 The Extremists º˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ §›ÊÙÈÓÁÎ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô “√ Á›Á·˜ Ù˘ ∫˘„¤Ï˘” 40 ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ Star Trek Nemesis Wipe out Extreme makeover-home edition ∂ȉ‹ÛÂȘ √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ÈÒÓÈ· ·Á¿Ë” Mad secret concert: Stavento ∂ȉ‹ÛÂȘ America ’s got talent §fiÏ· ™ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÔbile fun ŒÏ· Ó· ·Á·ËıÔ‡ÌÂ

£E™™A§IA TV

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.00 16.00 17.00 17.05 18.30 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.30 05.00

¶·È¯Ó›‰È· ı¿ÙÚÔ˘ Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· (∂) ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂) ∂ÓÓ¤· Û˘Ó Ì›· ÌÔ‡Û˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÛˆÊÂÚ›Ó˜” ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ªÂıfiÚÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÓ·˜ ȉ·ÓÈÎfi˜ Û‡˙˘ÁÔ˜” ∏ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ Ì·˘ÚÔ‰ÂÏÊ›ÓˆÓ ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›· ∂ȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ (∂)

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· - ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· “Master with cracked fingers” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· “ΔÔ Ù¤Ú·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӈӔ ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

Su - Doku

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.50 07.10 07.30 08.00 08.20 08.45 09.10 09.30 10.00 10.30 10.50 11.15 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 23.15 01.45 04.30

ΔÔ ÎÏÂȉ› (∂) Urban Vermin ZoÚfi: Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ∏ ÌÈÎÚ‹ ¶Ô‡Î· Powerpuff girls Z Mucha Lucha ¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ· Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· ¶·Ó‰ÒÚ· Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ·˜: Ù· ÊÚ·Ô˘ÏfiÔ˘Ï· Lazy Town √ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Gormiti X-men evolution Ben 10: Alien force ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ·Í›‰È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The listener ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶È¿ÛÙ ÙÔÓ ÎÔÓÙfi” “ΔÔ Í¤Û·ÛÌ·” “ŒÓ·˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 06.30 06.40 06.50 07.20 07.55 08.10 09.10 09.15 11.00 11.45 12.00 12.30 13.30 15.15 16.15 18.45 21.30 22.30 01.30 03.30

§¿Û˘ Rupert º›ÓÏÂ˚ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi Transformers cybertron ª¿ÚÓÈ ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· Polly pocket “ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ: √ Ì·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ΔfiÌ·˜” Kid songs ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ª¿ÎÔ˘ÁÎ·Ó ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) TV Weekend - best of ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· (∂) Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Lifestyle - best of ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (∂) “√È ÙÚÂȘ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ” Witness Genius

∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÛ›ÚÔ πÔÏ›ÙÔ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ú›· °ÎÚ¿ÙÛÈ· ∫Ô˘ÙÛÈÓfiÙ·, ÃÔ·Î›Ó ∫ÔÚÙ¤˙, ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ¶ÚÂÙÛÈfi˙È.

μ·Ó›ÏÈ· Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ‰‡Ô Á‡ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛȘ Î·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ. ∏ ¶ËÓÂÏfiË (¶¤ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜) Ù›ÌÈ·, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË ·’ ÙË ÌÈ· Î·È Ô ·‰ÈfiÚıˆÙ· ¿ÈÛÙÔ˜ ∞ÓÙÚ¤·. ŸÙ·Ó Ë ¶¤ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ·ÈÛÙ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤·, ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û’ ¤Ó· Û›ÙÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ οÔÙ ˙Ô‡ÛÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘. ∂Λ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ù·Í›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ, ·È‰ÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∂Δ1 21.00

™’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· π˙·Ì¤Ï ∫Ô˚ͤ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªfiÓÈη ªÂÏÔ‡ÙÛÈ, ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ΔfiÌÛÔÓ, ÃÔ‡ÏÈÔ ¡Ô‡ÓÂ˙.

ŒÓ· Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È ‚·ı‡ ¿ıÔ˜ ¯·Ú¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ·ÂÈÏ› ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì ÊÏ¿ÛÌ·Î ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÂÎÚfi˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜, ˆ˜ Ó·Úfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ï¿ÙÚ„ ÙË ª·Ù›ÏÓÙ, Ë ÔÔ›· Â¤ÏÂÍ ÌÂ Ù˘ÊÏ‹ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Û‡˙˘ÁÔ. ΔÒÚ· Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘, Ô §ÂfiÓ, ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙË Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ μ·Ï¤ÚÈ·, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ¡∂Δ 13.00

∞ÈÒÓÈ· ·Á¿Ë ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º¿Ú· ∫·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ™· ƒÔ˘ ∫·Ó, ¡ÙÈ›Î· ¶·ÓÙÔ‡ÎÔÓ, ∞ÚÔ‡Ó ƒ·Ì¿Ï.

O OÌ ¶Ú¿Î·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ËıÔÔÈfi˜ Ô˘ Ï·¯Ù·Ú¿ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, fiˆ˜ Ë ÛÙ·Ú ™·ÓÙÈÚ›ÁÈ·, Ô˘ ·Á·¿. ŸÌˆ˜, Ë ÌÔ›Ú· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜. √ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ªÔ˘Î¤˜ ªÂ¯Ú¿, ÎÚ˘Ê¿ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË ™·ÓÙÈÚ›ÁÈ·, fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂΛÓË Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜, ÙËÓ ÎÏÂȉÒÓÂÈ Û ¤Ó· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿! √ OÌ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙË ÛÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Âı·›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜... ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô √Ì Í·Ó·ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ˆ˜ ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi˜ ÂÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ªfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ËıÔÔÈfi˜. ∞¡Δ1 21.00

¶È¿ÛÙ ÙÔÓ ÎÔÓÙfi ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÈ ™fiÓÂÓÊÂÏÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ·, Δ˙ÈÓ Ã¿ÎÌ·Ó, ¡Ù¿ÓÈ ¡Ù μ›ÙÔ.

√ ÙÔÎÔÁχÊÔ˜ ΔÛ›ÏÈ ¶¿ÏÌÂÚ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi Ù˙fiÁÔ ÙÔ˘ ÿÚÈ ∑ÈÌ, ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ù·ÈÓÈÒÓ ‚’ ‰È·ÏÔÁ‹˜. O ΔÛ›ÏÈ ı· ÁÔËÙ¢ı› ·fi Ù· Ï·ÌÂÚ¿ ÊÒÙ· Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ! √ ΔÛ›ÏÈ Í¯ӿÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÛÙ¤Ú· ÂÓÒ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÌÈ· “η˘Ù‹” ËıÔÔÈfi. ∑ÂÈ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ οÔÈÔÈ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ› Î·È ÁÚ·ÊÈÎÔ› ηÎÔÔÈÔ› Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ó· Á¢ÙÔ‡Ó Ï›ÁË ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋... Ì·Á›·! STAR 21.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 11-17/8/11 ∞π£√À™∞ 1 √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À ª∂ƒ√™ μ’: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.45. ∞π£√À™∞ 2 CARS 2 3D ª∂Δ/¡√ (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙËΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15. ªπ¡∞ƒ∂¢∂™ ™Δ∏ ¡∂∞ À√ƒ∫∏: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.00. ∞π£√À™∞ 3 ¶√Δ∂ ¢∂¡ ∂π™∞π ª√¡∏: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 23.30.

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

EYKO§O

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.50 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 00.20 01.20 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00 05.20

111111111111111111111111111

06.45 07.45 08.45 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.55 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

18.00 19.00 21.10 22.45

ªËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ ª·Ï¤ÙÔ-™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ΔÛ °Î‚¿Ú· “√È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÃÔÎ ºÈÓ”

∞π£√À™∞ 4 √ ¶§∞¡∏Δ∏™ Δø¡ ¶π£∏∫ø¡ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30. √ Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ ∫∞π √π ∫§∏ƒ√π Δ√À £∞¡∞Δ√À ª∂ƒ√™ μ’ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00.


40

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 13 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011

ÛÏÈ· “ÌÚ¿‚Ô” ·Í›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ §¤Û¯Ë˜

M NÔ˘ ∞ÓÂÚÁ›· Î·È ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∏ ·ÓÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›·, ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 16% ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ë Î¿Ì„Ë Ù˘, ÏfiTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Áˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÔÏP¿ÏÏË ÏÒÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ªÂ ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›·, ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ. ΔÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›·˜ ÎÔڇʈÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›. ªÂ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙË Û ÈÔ Â͈ÛÙÚÂÊ‹. ∫·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì›· ÎÚ›ÛÈÌË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·, Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔ˘ÚÓÈ¿˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¯Ù˘¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, fiÔ˘, fiˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ Ú˘ıÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. ª·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤Ó·˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ Ù¿ÛË Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛı› ÁÈ· ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰Â›ÎÙ˜, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘. rallis@e-thessalia.gr

∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ·ÚfiÓÙ˜, fi¯È ·ÛÙ›·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¿ÏÈ, Ì ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ¤ÙÚÂÍ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÍÂÓ‡¯ÙËÛ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. ∫·È ·˘Ù¿ Ù· “ÌÚ¿‚Ô” , ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ ÂÈ‚Ú·‚‡ԢÌ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∫È ·˘Ù‹ ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Â‰Ò ÌÈÏÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ· ÂÈΛӉ˘Ó· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı›. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó, Î·È ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó. ¶Úˆ› ›ӷÈ, ÌÂÛË̤ÚÈ ‹ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ηÏÔη›ÚÈ ‹ ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ ¿ÓÙ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶ÔÈÔ˜ ·fi Ì·˜ ¯·Ï·Ï›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·Îfi ÙÔ˘, ÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰Ô, ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ʈÙȤ˜ Ì ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ‹ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ· Ì ÔÏÈΤ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜, Ì ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹; §›ÁÔÈ. ∫·È Ù¤ÙÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. °È·Ù› ÎÈ Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ·ÚÂÍËÁË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· ›ӷÈ, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fi¯È ¿‰Èη. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Î·È “ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜” . ¡· ÌËÓ ÈÛÔ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È fiϘ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ...

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Áڿʈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, Ú›¯Óˆ ÎÏÂÊÙ¤˜ Ì·ÙȤ˜ Û ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó¿¯Ô˘Ì ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜. ∫·È ‚Ϥˆ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ‚ÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·›ÔÈ ˘Ôı¤Ùˆ, Ó¿¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ Ù· Û¿ÓÙ·Ï· Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·-

ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ Ë ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ó¿¯Ô˘Ó ηı›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÛηʿÎÈ· Î·È Ó· ¯·˙Â‡Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. ¢ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ô‡ ı· ÙËÓ Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó; ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ì·˜ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹, ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿Ì ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ: °È· ÛÎÂÊÙ›Ù ÂÌ›˜ ÔÈ ÁËÁÂÓ›˜ Î·È ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ Ó· οӷÌ fi,ÙÈ Î·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ Û·˜ ÂÍÈÛÙÔÚÒ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; °È·Ù›, Â›Ó·È Ô˘ ›̷ÛÙÂ Î·È Â·Ú¯›·, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ...

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

ΔÈ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÎÈ ·˘Ùfi... ¡· Â›Û·È fiÏË ÙË Ì¤Ú· Û ÌÈ· ·Ú·Ï›·, Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó· Ù˙ÈÙ˙ÈÚ›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ÁÈ· ÔÎÙÒ Î·È ÂÓÓÈ¿ ÒÚ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ÛÔ˘ Ó· ÚÔηÏ› ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ÁÈ· ·Ú·Ï›ÎÈ ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÛÈÛÙ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘, ÎÈ ÂÛ‡ ÂΛ... ºÔÚو̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· Ó· ÛÔ˘ Ï˘Á›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜, ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ¤ÛÙˆ, ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜, Â›Ó·È ‚·Ú‡...

Δ· ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ·Ó¿ Î·È Ù· ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·Ó¿ ΔÔ˘ ∏Ï›· ∫·Ó¤ÏÏË

™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Û fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÎfiÌ· fiÏÂȘ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ªÔÚ› ÎÈ ÂΛ Ó· ¤‰Ú·Û·Ó Ó¤ÔÈ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ, ÌÔÚ› ÎÈ ÂΛ Ó· ¤ÂÛ·Ó ÌÔÏfiÙÔÊ, Ó· ˘ÚÔÏ‹ıËÎ·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ó· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È Ó· ÏÂËÏ·Ù‹ıËÎ·Ó Ì·Á·˙È¿... ªÔÚ› ÎÈ ÂΛ Ó· ÊÙÈ¿¯ÙËΠÌÈ· Û˘Óı‹ÎË “·‰ÂÏÊÔÛ‡Ó˘” fiÛˆÓ ¤‰Ú·Û·Ó ‚›·È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÌÔÚ› ÎÈ ÂΛ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÓÔËı› ϤÍË ··ÍȈÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ˘ÔÙÈÌËÙÈο ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› (ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ “Ì¿ÙÛÔ˜” , ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È “fed” ), ·ÏÏ¿ ηӤӷ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô‡Ù η̛·˜ ¿ÏÏ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂΛ ‰ÂÓ ¤Û¢Û ӷ Ô¯˘Úˆı› ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· fiÙÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·Î˘‚‡Â-

Ù·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë Á·Ï‹ÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ (ÔÏÈÙÈο;) Ë ‚›·, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë Á·Ï‹ÓË, Ó· ¿„ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ó· ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ë ‚›·. £· ›ÙÂ: ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fiÂÈÚ· ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ‚·ı‡ÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·fiÎÏËÚÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Ù·Ú·Í›Â˜ Ô˘ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ‚È·ÈÔÚ·ÁÔ‡Û·Ó - Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜. √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚÈ‹ÁËÛË Ù˘ ∑fi √˘›Ïȷ̘, ÛÙÔÓ “Guardian” , ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·’ ·˘Ù¤˜. ∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë (·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ) ıÂÛÌÈÎfiÙÂÚË, ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÌˉÂÓÈÛÙÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌfi. ªÈ· ¿ÏÏË, Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Û ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÏÂËϷۛ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›‰Ë ‚·ÛÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ ·ÏÏ¿ ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÁοÙ˙ÂÙ, ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÔÓÙÚÈÁÈ¿Ú Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ï·ÛÙ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: «™‡ÓÙ·ÍË Ì ÌfiÓÔ˘˜ ·fi “Ï·ÛÙÈο ¤ÓÛËÌ·”». ✒∂£¡√™: “ŸÏÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Âʉڛ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ªÂ 2.000 ú ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË”. ✒∂™Δπ∞: “ΔÂÚ·ÙÒ‰Ë Ï¿ıË Ì ÙȘ ÂÊÔڛ˜”. ✒∏ ∞À°∏: “50 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ Ì·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›·”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “™‡ÓÙ·ÍË Ì Ï·ÛÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ·”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∂ÈÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ∂˘ÚÒË”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¢Âη¤ÓÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “√ Â˘Úˆ·›Ô˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ “ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ”.

∏ ·ÓÛÂÚÌ›· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› „¿¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Â›Û˘, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û fiÏ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŒÓ· Ú¿ÁÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ηӤӷ ÎfiÌÌ· ·’ fiÛ·, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ: fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÈ fiÙÈ Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¿„ÂÈ - Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË: Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· οÓÔ˘Ó ˘Âڈڛ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· Ì Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô‡ÙÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ™ÙË ‚¿ÛË fï˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô, fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘Ëı› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞Ó Ô Î. ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Î. ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ· ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯·Ï·ÚÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È¿¯˘ÙË ·ÓÔÌ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‹Ù·Ó ÕÁÁÏÔÈ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔÓ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ.

13-8-11  

h theta toy savatou

Advertisement