Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

AÓ. ËÏ. 06.26'- ‰. 20.37ã

™ÂÏ‹ÓË 11 ∏ÌÂÚÒÓ

∫˘ÚÈ·ÎË 29 πÔ˘ÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.785

† ∏’ ª·Ùı·›Ô˘, £ÂÔ‰fiÙ˘ Ì·ÚÙ., ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ Ì·ÚÙ. 56 ™ÂÏ›‰Â˜

«∫ÏÂȉÒÓÂÈ» ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ú

°fiÚ‰ÈÔ˜ ‰ÂÛÌfi˜ √ μfiÏÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÁÈ· ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜

Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ΔË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û‡Û΄˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙˆÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013-2014.

™ÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ô˘ “‰¤ÓÂÈ” Ë Û‡Á¯ÚÔÓË “∞ÚÁÒ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó 2.000 ¿ÙÔÌ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ. ■ ÛÂÏ. 17

ªÂȈ̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ

∏ ÙÂÏÈ΋ Ï›ÛÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù·, ÂÊ¿·Í, ˘Á›· Î·È ·È‰Â›·. ∞fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡Û΄Ë, ÁÈ· Ù· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˘‹ÚÍ ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ·. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÂÈ “Ì·¯·›ÚÈ” Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ■ ÛÂÏ. 5

∞˘ÍË̤ÓË Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘

¢∂À∞ªμ: ¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ™Â ÔÛÔÛÙfi 60% ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ËÁ·›Ô ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 10.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·fi 9 ¤ˆ˜ 15 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ÌËÓÈ·›· ηٷӿψÛË ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Î˘‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ∞fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ οو ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·. ¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ıÔÏfiÙËÙ·, ÔÛÌ‹, Á‡ÛË ‹ ¯ÚÒÌ·, Ù· ÓÈÙÚÈο ¤¯Ô˘Ó ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi 6,617,6 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ 50. Δ· ÔÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È· Â›Ó·È ÛÙÔ 0, ÂÓÒ Ìˉ¤Ó Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔ˘˜ Î·È Ù· e-coli. ■ ÛÂÏ. 11

£· ÛÙÂϯˆı› Ì 15 ¿ÙÔÌ· ■ ÛÂÏ. 12

∞ÚÈÛÙÂ›Ô ÁÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÊÈÏ›·˜ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 15 ¡›ÎË μ. ∞¤ÎÙËÛ ª. ™ÎԇʷÏË Î·È Δ. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ

■ ÛÂÏ. 16

«æ¿Ú„·Ó» ·ÎfiÌË Î·È Ô‰‹Ï·Ù· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ■ ÛÂÏ. 11

13 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜

™Â Û›ÙÈ· Ê›ÏˆÓ Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶.£. ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Û Û›ÙÈ· ʛψÓ, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ηʤ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 13

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

™Ù¤ÁË ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 17

∞ȯ̤˜ ∞. ¶¿ÙÛË Î·Ù¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ■ ÛÂÏ. 12

■ ÛÂÏ. 37


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

¢EI°MATA °PAºH™ To brand name ·Ó·Ï‹ÚˆÓ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û ˘Ô‰Ô̤˜, ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÓÔÌ·, Ô˘ Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ƒ∞§§∏ ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛÙ·ı›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı›. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÂÏ·ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·ÔÏ·‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ηٿٷ͋˜ Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È fiÚ·Ì·, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÌÓ‡ÛÂÈ: °È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ó· ··Û¯ÔÏ› ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ Ó¤Ô˘˜, Ó· ÙÔÓÒÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê¤ÙÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ·˘Ù‹Ó. ∂˘Î·Èڛ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ·, ·ÎfiÌË Î·È Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜, ·ÚΛ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ¤ÁηÈÚ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â·Ú΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ηÏÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ȤÛÂˆÓ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÚÔ˜ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜.

∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Úԛη˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, ·ÚfiÙÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙË Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Ì ÎÔÓÙfiÊı·Ï̘ ÏÔÁÈΤ˜. ∏ ηٿÏËÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ηٷχ̷ٷ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ù· ÔʤÏË Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË.

ø˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ô˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ·˘Ù‹ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ï¿ÙË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ, ȉ¤Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘. √È Î·ÈÚÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ı ÏÔ‡ÙÔ˜ ··ÈÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ·. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÏ·Í ΢ڛˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÊÙËÓ‹ fiˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ÌÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜, fiˆ˜ Ë ª·ÁÓËÛ›·, ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ “ÌÈÎÚÔ‡” , ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘ ÁÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ôχ‚Ô˘ˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·, Ì ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ‹Û˘¯Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ¤Ó· “ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ” Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÂÚÛ·›·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·. ªÂ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ‚Ô˘ÓÔ‡, Ì ˘¤Úԯ˜ ÙÔÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ì ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜, ‰›Ï· Û ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ̇ıÔ˘˜, ·Ú·‰fiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Î·ÏÒ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙfiÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÏÈ. Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·ÔÙ‡ˆÌ·. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ E§§A¢A °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. §›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô. ™Ù· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 38 Î·È ÙÔÈο ÙÔ˘˜ 39 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

IBISKOS Kala Nera Pelion Tel: + 90 24230 23285 Fax: + 90 24230 23203

www.ibiskos.gr email: info@ibiskos.gr

Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...34ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 24...34ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...35ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 22...35ÔC.

£E™™A§IA ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20...33ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 25...33ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...34ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...34ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı·

∞π√§√™ KALA NERA VOLOU TEL: 6988 125.558 & 6982 239.171

ÛÙÔ Internet: Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6970460214 ñ 6936722095

www.e-thessalia.gr

§·Ú›Û˘ 17 º¿ÚÛ·Ï·


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·... ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 38 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. •·Ó·‹Ïı fï˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ 1974 Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·; ™›ÁÔ˘Ú· ‹ÏıÂ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ¢ËTÔ˘ £ANA™H ÌÔÎÚ·Ù›·, ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. X. ™AMAPA ∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤Ûڈ͠‰˘Ó·ÌÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ 1974 Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 2004 ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÏÈÙÈο) Ù˘ ÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ¿ÏÏ˘ Â›Ó·È ·Û‡ÁÎÚÈÙ·. ∞Í›˙ÂÈ fï˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· ηٿÓÙËÛÂ Â‰Ò Ô˘ ηٿÓÙËÛÂ, ¤ÙÔÈÌË Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ, ‰È¯·Ṳ̂ÓË, ÔÚÁÈṲ̂ÓË, Û Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÔÏÈÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi; ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ Ì·˜ ÁÓÒÌË ÚÒÙË Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚË Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÎÙË ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰È·ÊıÔÚ¿. √È Ê‡Ï·Î˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ï˜ Î·È Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Ù· ªÔ˘Û›·. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ› ·Ê¤ÓÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È È‰ÈÔÎً٘ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·È ‰ÚÔ˘Ó. Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¿ÂÈÚ·. ∫·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·˘Ù¿ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ·Ô˘Û›· οı ‰È¿ıÂÛ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛÈÓ, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙ·, Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ΔȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi μÚ¿¯Ô Ù˘ ∞ÎÚÔfiψ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ¤Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. “Δ·Í›‰Â„· 20.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· ‰ˆ Î·È Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ Î·È ‚ڋη ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜” ¤ÏÂÁ π¿ˆÓ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜. “ºÂ‡Áˆ ‚·ı‡Ù·Ù· Ï˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜” . ™Â ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË Â‡ÏÔÁ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·¿ÓÙËÛ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜: “™ÈÁ¿ Ù· ˆ¿. ∫·È ·‡ÚÈÔ Ì¤Ú· ›ӷȔ . ∏ ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÈÎÚ›ıËΠ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜. Œˆ˜ ÂΛ fï˜. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó ·˘ÙÒ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ, ·‡ÚÈÔ - ÌÂı·‡ÚÈÔ

A¶§∞ Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ϤÓ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛË, ·ÏÏËϤӉÂÙ·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Ë ˙‹ÙËÛË. °È· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞ÏÏÈÒ˜ Ë ·ÁÔÚ¿, Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ·, ¿ÂÈ ...ÂÚ›·ÙÔ Î·È fiTÔ˘ ¢HMHTPH Ù·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¶E§EKOY¢A Ì·˜, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. 줂·È· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Î·È Ì ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠·Ú·Î¿Ùˆ. °π∞ ¡∞ Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜, ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ηٿ ‚¿ÛË, ‰‡Ô ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜: ΔÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∏ ˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ηٷӷψً/·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÛfiÙËÙ· ·Á·ıÔ‡ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹/·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÌÈ· Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÙÈÌ‹. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· Í·Ó·ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ¢È΋ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ. ◊ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜; ∞˜ ‰·ÓÂÈÛÙԇ̠ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë:

...¶ÚÒÙÔÓ, Ë ÂÍÔ˘Û›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ï·fi Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ - Ë È‰¤· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Â›Ó·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ô‡Û· ‰Ò. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂȉÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚Ϥ„ÂȘ ÚÔ˜ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ۷ÊÒ˜ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È fi¯È Ì ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ¢ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ 100% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Î·È ÂÓÂÚÁ‹ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ÓÔ ‰Èη›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÏËıÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÏË ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘, fiÏË ÙË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙËÓ ·È‰Â›·Ó ÚÔ˜ Ù· ÎÔÈÓ¿, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ (Ì¿¯Ë Ù˘ ÷ÈÚÒÓÂÈ·˜, ̷ΉÔÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Î.Ï.), ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ˜. ª›· ·fi ÙȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Hannah Arendt Â¤ÌÂÓÂ Î·È ‰Èη›ˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, Û ÚÈ˙È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎÔ‡, ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â›Û˘ ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¯ÚfiÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜

˘‹ÚÍ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ ·Ó¿ÊÔÚÔ. ø˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÓÓÔÒ ÌÈ· ÌÓ‹ÌË Ô˘, Î·È Â‰Ò ¿ÏÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ÈÂÚ·Ù›Ԣ, ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë ‹ ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÚËÙ¿ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË fiÏˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ··Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜. ∞ÚΛ fï˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘; ∞fi ıˆÚËÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢ËÌÔÎڷٛ˜ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÏfi, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ú·ÙËÚԇ̠ӷ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. √ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ ¿ÏÈ Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÎÚ›ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ:

∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ›¯·Ó ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Î·È ¤Úȉ· Ì fiϘ Ù˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜: ¢È·ÊˆÓ›Â˜, ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜, ·ÏÏËÏÔÛÊ·Á¤˜. ∞ÏÏ¿ Ë ÈÔ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ó‡̷, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈο. ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ‰È·Ì¿¯Ë Ì οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË, ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∫·È ·˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ì¤ÓË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÔÌ̤ӷ ÏÈfi‰ÂÓÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ôϛ٘. ∏ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÏfi, Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˙ËÙËı› Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. μϤÔ˘Ì ۷ÊÒ˜ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ, de jure Î·È de facto, ·fi ÌÈ·

‰¤ÛÌË fiÔ˘ ‰È·ϤÎÔÓÙ·È, ÎÔ˘ÙÛ¿ ÛÙÚ·‚¿, Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓfi ηÏfi ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔ̤ӈÓ, ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ È·ÙÚÈ΋˜, ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÀÁ›·˜, ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÙÂÁÎÔÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ ·ÌÂÏÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ÏˆÊÔÚ›·. π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ ÂÚ› Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. Δ›ÔÙ· ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÔ, ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹, ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓË Î·È ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓË ·fi οı ȉȷ›ÙÂÚÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ - fi¯È fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞¿ÓÙËÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ Î·È ˘¤Ú‚·Û˘ Â›Ó·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘ÌÂ. ∞Ó ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë, ÙÔÓ ∞ÍÂÏfi ‹ ÙÔÓ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¤ÚÌ· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·Ó·Û˘ÛÙ·ı› fiÛÔ ÌÔÚ› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ (ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·), ·ÏÏ¿ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÍÔ˘Û›·. ¶ÔÏÈÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ, Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ. À.°. ªÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË, Ô‡ÙÂ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÂȈıfiÙ·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘Ô˙‡ÁÈ· Î·È Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó fï˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÁÚ¿ÌÌ· ÎÂÓfi ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. √‡Ù ÈÛËÁÔÚ›·, Ô‡Ù ÈÛÔÓÔÌ›·. ∏ ¤ÎÚËÍË ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ...

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜... ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ˙ËÙ› Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜, ÂÓÒ fiÛÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ. ∂›Û˘ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ʤÚÓÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È. μ∞™π∫∏ ÚÔ¸fiıÂÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û¯¤Û˘ (ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î.Ï.) ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ò˜ Ó· ¿ÚÂȘ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·ÎfiÌË Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹. ∞ÓÙ›, ÏÔÈfiÓ, Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, fiÏÔ Î·È ÙÔ ÌÂÈÒÓÂÈ, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÙÒÚ· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ò˜ Î·È ÔȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı· οÓÔ˘Ó... Δ∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÂÈÒıËΠÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 15,6% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ ÂÚ›Ô˘ 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢-

ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ¤ÌÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ -10,5%. ∞§∏£∂π∞, ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ì ٤ÙÔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ÂÚÈÎÔ¤˜, ÌÂÈÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË; ¶fiÛÔ ÈÔ ·Ï¿ Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ΔÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ... ∂¶∞¡∂π§∏ªª∂¡∞, ·ÎÔ‡ÌÂ, ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¯ˆÚ› Ì ‚‹Ì·Ù· ¯ÂÏÒÓ·˜, ·Îԇ̠ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙȘ ‚ϤÔ˘ÌÂ, ·Îԇ̠ÁÈ· ¤ÚÁ· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÔÈ· Î·È fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È. ∞Îԇ̠ÁÈ· ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ - ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ...ÁÂÏ¿Ì Ì ›ÎÚ·, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ıÏ›„Ë, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Î¿Ì„Ô˘ÌÂ; ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ‡ÊÂÛË, ·Ó¤¯ÂÈ·, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÓÂÚÁ›·; ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ Â› ÂÚÈÎÔÒÓ, Ì ÌÂÈÒÛÂȘ Â› ÌÂÈÒÛˆÓ, Ô‡Ù ¤ÙÛÈ ·Ó·ÎÙÔ‡ÓÙ·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· “ÂÚÁ·Ï›·” ıÂÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÚÔfi‰Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ÙˆÓ

ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‚¤‚·È· Î·È fi¯È Ù‡Ô˘ ‰È·ÎÔÔ‰·Ó›ˆÓ Î·È ¿Ú ÎfiÛÌÂ. ∫·È Ë ∂˘ÚÒË ·Ó ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË... ¡∞ ™∏ª∂πø™√Àª∂ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¤¯ÂÈ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ··ÈÙ›ٷÈ, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û Â›Â‰Ô ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·È‰Â›·˜, ˘Á›·˜ Î.Ù.Ï. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ, Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, fi¯È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‚ÈÒÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ¿Óˆ Û ÛÙ¤Ú˜ Î·È ËıÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÌfiÓÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ∫·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ∫·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË.


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

£∂ª∞Δ∞ & ∞¶√æ∂π™

¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ΔÔ˘ ¶∞À§√À Δ™πª∞

™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ ηÏÔη›ÚÈ·, ÂΛÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 - ʤÙÔ˜ ˙ԇ̠·ÎfiÌË ¤Ó·... ΔfiÙÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ Û‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ΔÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰È·‚fiËÙÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ›¯·Ó ·ÓÈÎÔ‚ÏËı›. √ ·ÓÈÎfi˜ ηÙڷ΢ÏÔ‡ÛÂ Û·Ó ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰· ÛÙÔ Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ Î·È, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÚÙËڛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Í·ÊÓÈο ¿ÁˆÛÂ. ∏ ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ Ó¤ÎÚˆÛÂ. ∫·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂∫Δ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹, Ì ÁÚ·Ì̤˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, ÔÈ ÎÏÔÓÈṲ̂Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∂ΛÓÔ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 ¿Ú¯È˙Â Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÏËıˆÚÈÎÒÓ ÚÔÒÓ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¯¿ÚȘ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ô˘ ¤ÊÂÚÓ·Ó ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜) ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘, ÔÈ ÚÔ¤˜ ·Ó·ÎfiÙÔÓÙ·Ó. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÚÔ¤˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó, Ë Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÊÙËÓÔ‡ Î·È Úfiı˘ÌÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó Î·Ù¿Ú·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÊÔ‡ÛΘ. ∂ΛÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fï˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‹‰Ë Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡. √ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔοÏÂÛ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÙÈı·Û‡ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÂÈÙ¿¯˘Ó·Ó ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ·ÓÙ› Ó· ÙÔÓ ·Ó·Îfi„Ô˘Ó. ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ˙ԇ̠·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÂΛÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·¤Ê˘Á ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ·¯, Ô˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ¤ÌÔÈ·˙ Èı·Ófi. ª· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË ÌÈ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Û οı Ù˘ ÂÚȉ›ÓËÛË ·Ú¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ı‡Ì·. ∫·È ÂÌ›˜ - Ô˘ ·ÔʇÁ·Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÈ·˜ ¿Ù·ÎÙ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ - ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì·. ªÂ ÌÈ· ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ‡ÊÂÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 20%. ÿÛˆ˜ Ó· ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Îfi: ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2007, fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË Â›¯Â

‹‰Ë ÂΉËψı›, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ ‰È·‚‚·›ˆÓ fiÙÈ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi ÁÈ· Ó· ÎÏÔÓ›ÛÂÈ ¤Ó· ˘ÁȤ˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·” . ∫·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ·ÏÂÈÊfiÙ·Ó Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ô ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰È·‚‚·›ˆÓ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, Â›Ó·È “ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË” ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ÿÛˆ˜ Ó· ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ÎÏÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÂÛÂ. ∏ ȉ¤· ˆ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÓÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ “ËıÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ”, Ë È‰¤· ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÚÂ ӷ “ÙÈ̈ÚËı›” ÚÔÙÔ‡ “Ûˆı›” , Ë È‰¤· ˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ô˘ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÙȘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÈÔ ·ÍÈfi¯Ú˜ Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ◊ Ë È‰¤· ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÈÛÔÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‚›·ÈË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· - fiϘ Â›Ó·È È‰¤Â˜ ÙfiÛÔ ÛÔʤ˜, fiÛÔ Ë È·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·, Ì ÙȘ ‚‰¤ÏϘ Î·È ÙȘ ·Ê·ÈÌ¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ ȉ¤Â˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıˆÚËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ. ◊ ›Ûˆ˜ Ó· ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠ·ÎfiÌË ˘Í›‰· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙȘ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙ˜ ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂Ó˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‚Ú¤¯Ô˘Ó. °È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û¤ÚÓÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘, οı Ù˘ ‚‹Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È Ôχ ·ÚÁ¿ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÈÛfi, οı Ù˘ ·fiÊ·ÛË ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÛˆÙ‹ÚÈ· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ (˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘ÏË) ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÌÊÈı˘Ì›·. ª· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Í›‰·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ô‰˘ÓËÚ¿ Ê·ÓÂÚ‹. “ΔÔ ¢¡Δ ‹ÍÂÚ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ” ‰‹ÏˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘. ŸÏÔÈ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó. ∫È ÂÌ›˜ ÙÔ Í¤Ú·ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ. ◊Ù·Ó ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ŒÏÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007. ∫È ·ÎfiÌË - ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ï›ÂÈ. (∞fi Ù· “¡∂∞”)

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

Δ· ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì˘·Ï¿

TÔ˘ °IANNH MOY°O°IANNH

ŸÛÔÓ ÎÔÈÓfiÙÔÔ˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¿„ˆ Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰È·Ù˘ÒÓˆ ÁÚ·Ù¿. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜, οı ÏÔÁ‹˜, ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ·Ó ¤ÏÂÈÂ Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

Ó‡̷ÙÔ˜. ∫È Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·˜ ÌË ıˆÚËı› ÌÔÚÊ‹ ÚÔÁÔÓÔÏËÍ›·˜ ‹ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ·˘Á‹˜. ª·ÎÚÈ¿ ·fi ̤ӷ Ù¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÓıÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ·Ï‹ıÂÈ·, Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ fiÚˆ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÂΛӘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈΛϘ Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √ÏfiÎÏËÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙȘ ·Ó·Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔÓ √ÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ˆ˜ ·Ú·ÎÏ¿‰È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î·È Ô ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂͤıÚ„ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚ› ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. √È Ï·Ô› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ˜ ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ, ÙȘ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ·Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘, ¿ÏÏÔÙ ÂˆÊÂÏÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¿ÏÏÔÙÂ, Ì ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ÛÙ· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙÔ˘ ‚›Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÔÙ¤ Ó· ÁÂÓÓ¿ ʈÙÂÈÓ¿ Ì˘·Ï¿, Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ï·›ÛÈ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ˘‹ÚÍ ·ÓÈÛÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ‡·Ú͢ ʈÙÂÈÓÒÓ Ì˘·ÏÒÓ Î·È Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ¤Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È Â˘ÙÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÍ ·Ú¯‹˜ ‰ÔÌË̤ÓÔ Û ۷ıÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ, fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó Ë Â˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Î·È fiÔ˘ ÔÈ fiÔȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ËıÒÓ, ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËηÓ, Ë ·Ó·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, Ë Â˘ÙÂÏÈṲ̂ÓË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ë ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÌÂȈ̤ӷ ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ËıÈ΋˜, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

¶∞ƒ∞ª√¡∂™ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÍÂÓÔ‰fi¯Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Â¤Ó‰˘ÛË...

Δ˘¯·›Ô; ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ Δ∂§π∫∞ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› fiÏÔÈ ÔÈ ÛηӉ·ÏÈ¿Úˉ˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ... ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ›, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì ÙË “¯Ô‡ÊÙ· ·ÓÔȯً” ...

∞°¡ø™Δ∏ Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Î·Ó οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó‰›¯ıË ¿ÏÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋.

Δ√ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ‹ fi¯È οÔÈÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ· Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, fiÙ·Ó ·ÔηχÙÔÓÙ·È. ¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÔχÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ;

ª∂Ãπ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ¿ÏÏÔ ÛοӉ·ÏÔ, ¿ÏÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ì ‰Ú¿ÛË ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, οÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÎÙ¤˜ Ï·ÛÙ¤˜ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, ‡„Ô˘˜ 20 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ...

√ ¶√§πΔ∏™ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Û·Ó ÎÔÚfiÈ‰Ô Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ Î¿ı ÓÙ·‚·Ù˙‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·Ó ÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È, ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ “οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È” Î·È ·Ó Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È.

™Â fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ù· Ï¿ÙË Ù˘ Á˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ηχÙÂÚ· ʈÙÂÈÓ¿ Ì˘·Ï¿, Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ˘„ËÏÔ‡ ‰È·ÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο Î·È ∂Ú¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ˘ÚËÓÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ›, ÁˆÏfiÁÔÈ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ›, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ∫‚¿ÓÙ·. °ÂÌ¿ÙË Ë ∂˘ÚÒË Î·È Ë ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ʈÙÂÈÓ¿ Ì˘·Ï¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÂÚ›Û·ÛÙ· ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¤ÚÁÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi. ŸÌˆ˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ‹Ú·Ó ÙˆÓ ÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·‹Ïı·Ó. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÚÂ ӷ ÊÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·ÙÔ˘ÚË̤Ó˜ ԉȤ˜. ŒÚÂ ӷ ÛËÎÒÓÂÈ ϷοÙ, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó¿ ÎÔÌÌ·ÙfiÛÎ˘Ï· - Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˘ÔÙ·Á‹ Û fiÔÈÔÓ ‚Ͽη ÎÏËÙ‹Ú· ‹ ÎËÔ˘Úfi ·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ. ∫È ·Ó ‹Ù·Ó Î·È Á˘Ó·›Î·, ¤ÚÂ ӷ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ηı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙˆÓ Ôڤ͈Ó. ∫·È ‰ÂÓ ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜, Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌfiÓÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ··ÚÈıÌ‹Ûˆ ÙÚÈ¿ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ¿ÙÔÌ· Ó· ‰È·Ú¤Ô˘Ó Û ∂Ú¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ˘ÚËÓÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ‹Úı ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÓÔ‹. ∂Λ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔ Â˘ÙÂϤ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Î·È ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜. ¶‹ÚÂ ÙˆÓ ÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È fiÔ˘ ʇÁÂÈ-ʇÁÂÈ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ΔÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Ë ™ÔÚ‚fiÓË ÁÂÌ¿Ù· ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜ ÙÔ ›‰ÈÔ, Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ÁÂÌ¿Ù· ÎÈ ·˘Ù¿. Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÁÂÌ¿Ù·, ÙÔ ›‰ÈÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ·Óı› “Ë Ê·È‰Ú¿ ÔÚÙÔηϤ·” Î·È fiÔ˘ ·ÓıÔÊÔÚ› Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÎÈ fiÏÔ ‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ªÂ ÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ¿Ú·ÁÂ, ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó Ù· ʈÙÂÈÓ¿ Ì˘·Ï¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‚Ú‹Î·Ó ·ÏÏÔ‡ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜; ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ›ڷ̷ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ™ÂÚÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· °·ÏÏ›·˜ - ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ›ÎÔÛÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∞˘ÙÔ›, ¿Ú·ÁÂ, ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜;

ª∏Ã∞¡π™ª√π Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiˆ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ΤÓÙÚ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô‡Ó·È Ï·‚Â›Ó Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Δ∏¡ ›‰È· Ë̤ڷ Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁ˘ËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· 1000 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÁËı› ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡... ∫∞π ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∞¢∂¢À Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÓ¿... ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ·ÓÂÚÁ›· 25%, fiÏÔÈ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ì Á›ÓÂÈ ÎϤÊÙ˜... dimopoulos@e-thessalia.gr


¶√§πΔπ∫∏

5

KYPIAKH 29 I√À§π√À 2012

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÙÂÏÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

“∫ÏÂȉÒÓÔ˘Ó” Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ∞£∏¡∞, 28.

˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÙÂÏÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙˆÓ Î.Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Ó· Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013-2014.

∏ ÙÂÏÈ΋ Ï›ÛÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂȉfiÌ·Ù·, ÂÊ¿·Í, ÀÁ›· Î·È ¶·È‰Â›·. ∞fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙ· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˘‹ÚÍ ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ·. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÂÈ “Ì·¯·›ÚÈ” Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Î·È Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ÙÚԯȿ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË. ∂ÈϤÔÓ, ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ıˆÚ› ÙË ‰ÈÂÙ‹ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË “ÎÏÂȉ›” , ηıÒ˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. Ãı˜, ˘‹ÚÍ·Ó Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” . √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘‚¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÚÚÈ„Â Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ›Ù ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â›Ù ÁÈ· ÚfiÛıÂÙ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ٷ‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË” . “√ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·È·, Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÙÙ¤˜ ‰·¿Ó˜, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÛÙfiÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È Â‰Ò ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙÔ “μ‹Ì· 99,5” . “ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ŸÏÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ‡ÊÂÛË” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο - ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙȘ ·ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ËÁ¤˜ Ù˘ ¡¢ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ï·ÊfiÓ ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 2.100 ¢ÚÒ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÛ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi. ÕÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÂı› ÛÙ· 2.300 ¢ÚÒ. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜, ÔÈ ‰‡Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ¡¢ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ οو ÙˆÓ 1.400 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÍ¢ÚÂıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·” , ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ™˘ÓÙ¿ÍÂȘ: Õ‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 67 ¤ÙË ÁÈ· ·Ï·ÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηٿÚÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜, Ï·ÊfiÓ 2.300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÂÚÈÎÔ¤˜ 10% ÛÙȘ ·ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 1.400 ¢ÚÒ Î·È „·Ï›‰È 30 ¢ÚÒ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √°∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 330 ¢ÚÒ ÙÔ˘ 2009. ªÈÛıÔ›: ¡¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ “˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ” ·fi ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ¢∂∫√.

∂Ê¿·Í: ∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÊ¿·Í ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Δ·Ì›· Ù· ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘. ◊‰Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÛÙ· ÂÊ¿·Í ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· Â›Ó·È 22,67% Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡, ÒÛÙ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 53.000 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÊ¿·Í ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. ∂ȉfiÌ·Ù·: ∞fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ 89 ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ ∂∫∞™. °È· fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ÀÁ›·: ∫·ıȤڈÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ 1.500 ¢ÚÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Ô˘ ı· ηχÙÔ˘Ó Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. √ οı ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î¿Ï˘„Ë Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÓÔÛËÏ›·˜ ‡„Ô˘˜ 1.500 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ê·Ú̿ΈÓ, ‰‡Ô ÙÛÂο ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì›· ÓÔÛËÏ›· Û ȉȈÙÈÎfi ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ. ∞Ó Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 1.500 ¢ÚÒ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ÙfiÙÂ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ 10 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¤ÍÙÚ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ 15% ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ÓÔÛËÏ›Ô˘ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜. ¶·È‰Â›·: ¢›‰·ÎÙÚ· ·fi 200 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 2.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· “·ÈÒÓÈÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜” Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∞∂π Î·È Δ∂π Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.

¡¤Â˜ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ

“∏ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” ∞£∏¡∞, 28. “∏ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “Neue Osnabrucker Zeitung” Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı¿, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈ·ÚÔ¯¤˜. ∞ÚÓÂ›Ù·È ‰Â fiÙÈ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ÙÔÓ ¤„ÂÍ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ “ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ”. “Ÿ¯È ¿ÏϘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ·Ú·Î·ÏÒ” ··ÓÙ¿ Ô Î. ƒ¤ÛÏÂÚ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·-

ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘. “∂˘¯·Ú›ÛÙˆ˜, ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ Û˘ÌʈÓËı›Û˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ı· Ì ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ›¯·Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ ϛÁ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜

ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ Î. ƒ¤ÛÏÂÚ, ¿ÓÙˆ˜, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ô˘‰Â›˜ ‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi, ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Û˘Ó›‰Ë-

ÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Î·È ÂÓÂÚÁԇ̠ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÚÔ˜ fiÏ· ·˘Ù¿”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Moody’s, Ô º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, ·Ó Î·È ·›ÚÓÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ¶ÔÏ ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· “‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË Û˘ÌÌÔÚ›· ËÏ›ıȈӔ, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û·ÊÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ¢ÂÓ ‚ϤÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ò˜ ı·

ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ¤Ó·˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ·ÚÁÔ‡Û Ôχ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÌÔÓ‹ ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¡¢ ∞£∏¡∞, 28. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î. ∫·ÎÏ·Ì¿-

ÓË Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·˘ÙÔÚÔÙ·ı› ÚÒÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ¿Ú· Ôχ ηÈÚfi, ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡.¢. Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ÌË ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÂÍ ·Ú¯‹˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ΛÓËÛË ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÛηÎȤڷ ·Ó¤ÙÚ„ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜, ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ¿Ù˘· Î·È ·Ú·ÛÎËÓȷο, ÚÔˆıÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡.¢., Î. ºÈÏ. Δ·˘Ú‹. ™ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ Â·Ê¤˜ Î·È ˙˘ÌÒÛÂȘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÂÏÈο Ì ‚¿ÛÂÈ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î. Δ·˘Ú‹, ÂÂϤÁË Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ÔfiÙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹. ∞fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.¢. ÌÂÙ·‰fiıËΠfiÙÈ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ¤ÁÈÓÂ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‚‚·ÚË̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ÕÏÏÔÈ ‰ÂÓ ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÔÚ›ÛÙËΠӤ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·‰Â›ÎӢ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ËÁÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜, ÂÎ Ó¤Ô˘, ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔًوÓ. ΔÂÏÈο, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ϤÔÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· Û¯¤‰È·, ÂÓÒ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ·ÔÛ‡ÚÛÂȘ ·Ï·ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ˙˘ÌÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ı· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜.


¶√§πΔπ∫∏

6

KYPIAKH 29 IOÀ§π√À 2012

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ °™∂∂ ∞£∏¡∞, 28. “∞¡ ¿Ì Û ÌÈ· ‡ÊÂÛË -5%, ÙfiÙ Ë

·ÓÂÚÁ›· ·fi 24%, Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012, ı· ¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 28% Ì 29%” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ μ‹Ì· 99,5 Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ °™∂∂ ™¿‚‚·˜ ƒÔÌfiÏ˘. √ Î. ƒÔÌfiÏ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ·¤Ê˘Á·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ÛÙ¿ÛË ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙ· 751 ¢ÚÒ. “∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ›Â˙ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· Ì·˜ ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. √‡ÙÂ Î·È ·fi ÂΛ ¿ÚıËΠη̛· ·¿ÓÙËÛË ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ›ÂÛË ‹Ù·Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓË” ›Â Ô Î. ƒÔÌfiÏ˘.

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÒÏËÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 28. ∞¡Δπ¢ƒ∞™∂π™ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¤Ì·

Ù˘ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙË ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘ Û ÙÛÈÊÏ›ÎÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› fiÛÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ı· ·ÛΛ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙË Ó¤· ÙÚ¿Â˙· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙËÓ ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÁË ÙˆÓ ÂÓ‹ÌÂÚˆÓ ‰·Ó›ˆÓ”. ∏ ∞ÁÚÔÙÈ΋, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, “¤¯ÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ‰Â, Ô “ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Ô‡Ù ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi Ù· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ı· ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ”.

¡¤Â˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÕÎË ·fi ¡. ∑‹ÁÚ· ∞£∏¡∞ 28. ™Δ√πÃ∂π∞ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ

ÙÒÚ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ∑‹ÁÚ·˜. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Arcon Constructions, ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ∫Ï‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÌÒÎÔ˜, Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ¡Ù›ÓÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘.

«∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·

ΔÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ «‚ϤÂÈ» Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 28.

Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞, ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ·. “√È ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ·È‰Â›·˜, ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Î¿ı ÛÈı·Ì‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ›‰È·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.

“Δ· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ˘fiÏÔÁ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚ› “Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘” Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÎÔ˘ÚÂÏfi¯·ÚÙ·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·‰È¤Íԉ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Ó¤Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi, ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ó¤Â˜ ʷȉڤ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Àƒπ∑∞, “Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ë Â˘Úˆ·˚΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ, Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” .

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ë ÒÏËÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ μ·ÁÁ¤ÏË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Û˘˙‹ÙËÛË Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· “ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜” ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÒÏËÛË “¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ηı·ÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜” Î·È “‰›¯ˆ˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ”. “Ãı˜, Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆ-

Û·Ó Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ -Ô˘ ÙÔ 97% Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ - ‰È·Û¿ÛÙËΠ۠‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·: ™ÙËÓ “ηϋ” ÙÚ¿Â˙· Ì fiÏ· Ù· ˘ÁÈ‹ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙËÓ “η΋” ÙÚ¿Â˙· Ì fiÏ· Ù· ÂÈÛÊ·Ï‹ ÛÙÔȯ›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡. ΔÔ “˘ÁȤ˜” ÙÌ‹Ì· ·ÔÚÚÔÊ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ÚÈÓ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ‹Ù·Ó Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋, ÂÓÒ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì ٷ ÂÈÛÊ·Ï‹ ÛÙÔȯ›· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ:

“ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Î·È ‚ÈÒÛÈÌË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÚÈÂÙ›·˜. ∏ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (PSI), ·ÊÔ‡ ›¯Â ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ë ˙ËÌÈ¿ ı· ·Ó·ÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ŸÏˆ˜ ·Ú·‰fi͈˜ fï˜, Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· -Ë ÌfiÓË ·ÌÈÁÒ˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ¯ÒÚ·˜- ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ÔÚ‡ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì¤Ûˆ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. Δ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÒÏÂȘ ·fi

ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Î¿Ï˘„Ë Î·È ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘˜”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ˆ˜ “Ë ÒÏËÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ηı·ÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. √ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚԂ› Û ٤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¡fiÌÔ 4021/2011, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ΔÙ∂. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ˆ˜ ı· fiÊÂÈÏÂ, ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Blackrock, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∞¢ı‡ÓÔÌ·È Û ÂÛ¿˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÍÂϛ͈Ó, ‰›¯ˆ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ¢ı›· ··Í›· Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ôχو˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ôχو˜ ÂÍ‹ÁËÛË ·fi ÙÔÓ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÚË Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ¿ ÌÈ· Ùˆ¯Â˘Ì¤ÓË ÙÚ·Â˙ÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ù· ÈÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘” .

∞ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û ËÈfiÙÂÚÔ ÂÍ·ÂÙ¤˜ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

ÀÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· «ÏÈÁfiÙÂÚÔ fiÓÔ» ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ∞£∏¡∞, 28. ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ Ù˘ ΢ÚÈ·-

΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È “Ô fiÓÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi˜” ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ƒπ∫ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ¿ÛÔ˜ ™È·ÚÏ‹. √ Î. ™È·ÚÏ‹ Û¯ÔÏ›·˙ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡Ù¤ÏÈ· μÂÏÎÔ˘Ï¤ÛÎÔ˘ οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó fiÓÔ, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ËÈfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔfiÓÈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈ· ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ·Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓËı›, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.

¶Ú¤ÂÈ, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÒÙÔÈ ÂÌ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ “οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ı˘Û›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” , ·ÏÏ¿ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. √ Î. ™È·ÚÏ‹ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È fiÙÈ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∞Ó, ›Â, Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ̤۷ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ηٷϋÍÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. “∞ÔÙÂÏ› ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ̤ۈ ÙËωȷÛΤ„ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” η-

Ù¤ÏËÍÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó¤Ó‰ÔÙË Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û ÂÍ·ÂÙ¤˜ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ËÈfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‹Ù·Ó Ë ÙÚfiÈη, fiˆ˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÛÙËÓ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· StockWatch. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·˜ ˙‹ÙËÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ› Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Â¿Ó ‰Ôı› ÂÓÙ·ÂÙ›· ‹ ÂÍ·ÂÙ›·, ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚË ÂÍ·Ú¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘. “∫‡ÚÈ Úfi‰Ú ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Û·˜.

∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜” . ™ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 11 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 74,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ÛÙ· 13,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 88,2% ÙÔ˘ ∞∂¶. √È ÈÛو٤˜ ∫‡ÚÔ˘ ÚԂϤÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 5,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 3,5%, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂˆÌ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ∞∂¶ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 18 ‰ÈÛ.

√È ÈÛو٤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ηٷÓfiËÛ·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ ¯·ÌËÏfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (10%) Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ªÂÁ·ÏÔÓ‹ÛÔ˘, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 12,7% ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ÈÚÏ·Ó‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ 90 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë πÚÏ·Ó‰›· ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¿ÈÎÏ ¡Ô‡Ó·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· “¤Î·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘” .


¶√§πΔπ∫∏

7

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ

√È «Î›ÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜» Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∞£∏¡∞, 28.

Δ

ËÓ ·Ú·Í›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ۈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙÔ¯›Â˜ Û ÚԂϤ„ÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó “Δ· ¡¤·” Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜.∞ÔÙ˘¯›· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ. ∏ ÙÚfiÈη ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ¢∂∫√, ÂÓÒ “ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ¢∂∫√ ÌË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ fï˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ 45.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Îfi‚ÔÓÙ·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ¤‚ÏÂ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ 1,280 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÌÔÈÚ·Ṳ̂ӷ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ 460 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, 520 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2014 Î·È 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2015. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û 103 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ë Î·ıȤڈÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Â·ÓÂͤٷÛ˘ Ù˘ ÂȉÔÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ̤ÙÚ· ¿ÓÙˆ˜ Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ∞ÔÙ˘¯›· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ

ÛÂȘ ÙÔ 2011 ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ. £ÂˆÚËÙÈο ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ·¤‰È‰Â ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ‰··ÓÒÓ 864 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fï˜ ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ë ÛÙ· 659 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ¤Ó· ÚÔ˜ ¤ÓÙ ÙÔ 2012 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·. ∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, Ë ÔÔ›·, ·ÓÙ› ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 173 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô‰‹ÁËÛ Û Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 138 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∏ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜

Ù˘ ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˘‹Ú¯Â Ë Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ËÁ¤˜ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ηٿ 426 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë ÛÙ· 127 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Ù˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘. ΔÚ›· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015 ·fi ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ¤Ó· ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ÌˉÂÓÈÎfi ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙÔ 2012, ·Ó Î·È Ë ÙÚfiÈη ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÎÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È fï˜ Î·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ̤-

Ûˆ Ù˘ ÂÎÙ›Ó·Í˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ·fi ÙÔ 13% ÛÙÔ 23%. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÙÈ ı· ·‡Í·Ó ٷ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٿ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Î·È Ô ‹¯Ë˜ ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙ· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Û·ÚˆÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛÙÔ 13%. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı ‰¤Î· ·Ô¯ˆÚ‹-

∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜

Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·: ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ∞£∏¡∞, 28. À¶∂ƒ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓË-

ÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 150 ·ÚfiÓÙ˜, 107 „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Î·È 14 ηٿ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ 26 ·›¯·Ó. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì·›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ‰È·ÚΛ Â‰Ò Î·È 9 Ì‹Ó˜ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ™ÈʈÓÈfi˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ “∏ ∂ÓfiÙËÙ·”, “·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, fï˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ï‡ԢÌ Ì ¿ÏÏ· ̤۷. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔÓ ËÚˆÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È 9 Ì‹Ó˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù›ÔÙ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜” . ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. μÚÔ‡ÙÛ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‹Ù·Ó

·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙ·ıÂÚ‹, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. μ‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ¯ÒÚ·, Ì ı‡Ì· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ›¯·Ó

·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ηıÒ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ¿‰· Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ·ÓÔȯً “¯ˆÚ›˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ª∞Δ” . ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ηٿ ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ¤ÙË. °È’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰¤¯ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ, ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ∑·ÁÎ ƒÔÁÎ ∞£∏¡∞, 28. Δ∏¡ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙË-

ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑·ÁÎ ƒÔÁΠηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ fiÙÈ “˘fi Ì›· ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ ∞ÁÒÓ˜ Á‡ÚÈÛ·Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜” . ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î, ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ Î. ƒÔÁÎ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ “··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ Î·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË “Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ıÏÈ· ‰‹ÏˆÛË” Î·È ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Î. ƒÔÁÎ “Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . “ÀÂÓı˘Ì›˙ˆ, Â›Û˘, ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· √Ï˘Ì›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î. ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ˘˜ Î·È ·Ï·˙fiÓ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” Ô˘ “οÓÔ˘Ó Î¿ı ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÁÂÏ¿ Ì ÙȘ ¿ıÏȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ÛÓÔÌ ÏÈÁÔ‡Úˉ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù˙ÂÙ ÛÂÙ, fiÙ·Ó ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó. √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ƒÔÁÎ ¤ÙÚˆÁ·Ó ‚ÂÏ·Ó›‰È·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ” .


¶√§πΔπ∫∏

8

KYPIAKH 29 IOÀ§π√À 2012

¶. Δ·ÙÔ‡Ï˘

“Ÿ¯È” ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ∂ÊÔÚÈÒÓ ∞£∏¡∞, 28. ª∂Δ∞ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›·

Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 200 ∂ÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÔ‡Ï˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› χÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ë ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË”. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ù·¯ı› ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË “ÌÂıfi‰Â˘ÛË”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÌÊ·ÙÈο ˆ˜ “Ë ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∂™À Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ∑‹ÙËÛ ٤ÏÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·, “ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ï› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË”.

Standard & Poor’s

ΔÚÈÏfi ∞ ÁÈ· ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· μÚÂÙ·Ó›·˜, ·Ú¿ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ∞£∏¡∞, 28. √ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard

& Poor’s ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ÙÚÈÏfi ∞ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘, ·Ú¿ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ‡ÊÂÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÔÈΛÏË, Ë ¯·Ï·Ú‹ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Î·È Ë Â˘¤ÏÈÎÙË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ Ì·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜” Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô S&P Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. √ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ‡·ÚÍË “ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Âȉ›ӈÛ˘”, ΢ڛˆ˜ ÌÈ· ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜. °È· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ “ÛÙ·ıÂÚ‹˜” ÚÔÔÙÈ΋˜ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ “Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ™›ÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ “¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÚˆÙ›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜” fiÔȘ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Standard & Poor’s ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ·fi “ÛÙ·ıÂÚ‹” Û “·ÚÓËÙÈ΋” ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÂÙ¿ ηӷ‰ÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜.

∂ÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÚ·›ˆÛË

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ∞£∏¡∞, 28.

¢

‡Ô ÌfiÓÔ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ‹ÌÂÚ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·Ú·Ù¿ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ‚·ÚÈ¿ ÚfiÛÙÈÌ·.

∞Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ 2013, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ‡Ï˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È fiϘ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ŸÙ·Ó ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‡Ï˜, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜. Ÿˆ˜ Ì ٷ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ı· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Â›Û˘ Ì ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ͯ·ÛÈ¿Úˉ˜”. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ·›ˆÛË ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î¿Ï˘„ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2009, ·¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË Î›ÓËÛË Ì ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚ› Î·È ¿ÏÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Û· ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎÒÓ, °. ª·˘Ú·Á¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜-ÂÍÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ù· “ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·” ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ù›ÌËÌ· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ·‰‹ÏˆÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ·Î›ÓËÙ·, ηٷı¤ÛÂȘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÔÌfiÏÔÁ·, ·ÎfiÌË Î·È ¯Ú˘Ûfi ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜

Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÌË ÓfiÌÈÌ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: - ∂È‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ “Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡” ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Â› Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÊÔ-

ÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. - ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰È·‚›ˆÛ˘. - ŸÛÔÈ ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂÙÔ¯¤˜, ·Î›ÓËÙ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, ¯Ú˘Ûfi, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı› ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. - √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯÂÈÒÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÎÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ë ∂ÊÔÚ›· ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Î˘ÚÒÛÂȘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ηٷı¤ÛˆÓ, ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÎÈÓËÙÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). - ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÂÍÔ˘Û›· ·fi ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘. ∞ÎfiÌË, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜”.

√ °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

¢È·„‡‰ÂÈ Ô ™fiÈÌÏ ÁÈ· ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ∞£∏¡∞, 28. ∞¶√ƒƒπ¶Δ∂π

ÙȘ ÂÈηۛ˜ ÂÚ› ˘·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ª·‰Ú›ÙË. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰Â ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‹ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó. “√È ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜. Δ· ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· Â›Ó·È ÌÂÓ Ô‰˘ÓËÚ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó·ÛٿوÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯¿ıËÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â¿Ó Ú¤ÂÈ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·Ó›˜ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™fiÈÌÏ ÛÙË “Welt” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿, “ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Â›‰Ú·ÛË -Î·È ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜”, ÂÓÒ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ï·‚ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÔÊ¿-

ÛÂȘ Î·È ÙȘ ˘ÏÔÔÈ›. “°È’ ·˘Ùfi Ù˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì Û‚·ÛÌfi, ‰ÈfiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ó·È ·ÓÙȉËÌÔÊÈÏ‹. √È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· ¤ÚıÂÈ. ΔËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙËÓ ·Ó·ÎÙ¿˜ ÌfiÓÔ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿” ηٷϋÁÂÈ. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÌÂÙ·‚› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ™ÈÏÙ, ¤Ó· ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÓËÛ› ÛÙË μfiÚÂÈ· £¿Ï·ÛÛ·, Î·È ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ “Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ı· ÂΉÔ-

ı› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ºÔ˘Î˜: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ·Ï¿ ª·ıËÌ·ÙÈο “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ·Ï¿ ª·ıËÌ·ÙÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ/ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÎÔÈÓˆÓÈÛÙÒÓ (CDU/CSU), ª›¯·ÂÏ ºÔ˘Î˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “WirtschaftsWoche”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂΛ (ÂÓÓ. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛË Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ - ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ºÔ˘Î˜ (CDU) Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÊÚ¤ÛÎÔ ¯Ú‹Ì·” ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·˘Í‹ıËΠ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· Û „ËÊÔÊÔÚ›·.

¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› Èı·Ó‹ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ (FDP), äÚÌ·Ó ŸÙÔ ™ÔÏ̘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “Â¿Ó Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ıÂÙÈ΋ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ›‰È· ·Ó¤Ï·‚Â, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËڈ̤˜”. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Î. ™ÔÏ̘ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ¿ÏÏË Èı·ÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ “Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ, ̤ۈ ÌÈ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”.

∂›ÛÎÂ„Ë °Î¿ÈÙÓÂÚ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘

ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤ÙÔÈÌÔ˜ “Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ”. √ °Î¿ÈÓÙÂÚ ÙfiÓÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·ÔÙÂÏ› ÙË “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹” ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °Î¿ÈÙÓÂÚ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ï›Á· 24ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÈ ª¤ÚÎÂÏ Î·È √Ï¿ÓÙ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„·Ó Ó· ‰È·ÌËÓ‡ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, “ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›”. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·.


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 29 I√À§π√À 2012

∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ

™Ù·ıÂÚ‹ Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 28.

Δ

Ô 100% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ “η΋”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ∂∂, fiÔ˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 77%. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÁÓÒÌË fiÙÈ “Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤ÔÓÙ·È” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë, Ì 77%, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËΠÔÚȷο. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÔÚȷο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂∂ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›· (46%), Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· (35%), Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· (24%) Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ (19%). ™Â ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ˆÛÙfiÛÔ, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ (45%) Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ 21%. ∞˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ fiÛˆÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, ÛÙÔ 60% ·fi 68% ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ. ∞Ó Î·È Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ΢Úȷگ›, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ŒıÓÔ˜” , Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÌÈ-

ÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂∂ (ÛÙÔ 31% ·fi 34%), ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ·˘Ùfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 28% ·fi 24%) Î·È Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 28% ·fi 27%). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂∂ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¤‰·ÊÔ˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 28% ·fi 26% ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ì ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ Ó· Â›Ó·È ÛÙ¿-

ÛÈ̘ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ÛÙÔ 31%. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¿ÓÙˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·, Ì ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ 52% ¤Ó·ÓÙÈ 40% ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂∂ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË (40% ¤Ó·ÓÙÈ 31%). ∂›Û˘, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜

̤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÈÔ ÛÙÂÓ¿ (84%), ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯‡ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· (63%) Î·È ÙÂÏÈο Ë ∂˘ÚÒË ı· ‚ÁÂÈ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË (53%). ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔ 42% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ Ô-

ϛ٘ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, ¤Ó·ÓÙÈ 51% Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. Ÿˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂∂ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈ Ôϛ٘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó: - ¡· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ› Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ (78%). - ¡· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÊÙˆ¯Ô› Î·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ (78%). - ¡· ÌÂȈı› Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ (73%). - ¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ (70%). - ¡· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·‹¯ËÛË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (68%). - ¡· ·˘ÍËı› Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (57%). - ¡· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë „ËÊȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (47%).

∫·ıÒ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ó·˙ËÙ› Ù· fiÚÈ· ‰Ú¿Û˘ Ù˘

™¯¤‰ÈÔ D Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞, 28. ∞π™£∏™∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔοÏÂ-

Û·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÙÔ˘ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ. “∂›Ó·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Â˘ÚÒ. ∫·È ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∫Δ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈı˘Ì›. ŸÌˆ˜, ·Ó Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›Ûˆ˜ Ó· ·Ô‰Âȯı› ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ÕÏψÛÙÂ, Ë ∂∫Δ ÚÈÓ ·fi ÌfiÏȘ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ‰‹ÏˆÛË, Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∫·È Ù›ÔÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ

fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ‚fiÚÂȘ ¯ÒÚ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù‡Ô Ë ‡·ÚÍË Û¯Â‰›Ô˘ D ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂∫Δ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ PSI, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Û˘ÌʈÓË̤ÓË ÙÚԯȿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∞ÓÙ› ‰ËÏ·‰‹ Ë ∂∫Δ Ó· ηÚˆı› ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁfiÚ·Û ٷ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2010 fiÙ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï‹ÍË, Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ùfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜. ªÂ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚ›Ô˘ Ù· 70 ÛÂÓÙ˜ ·Ó¿ ¢ÚÒ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜, Ù· ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· 50 ‰ÈÛ. ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ∂∫Δ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ∂∫Δ ı· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ

Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ΤډË, ηıÒ˜ ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ªÈ· Ôχ ÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ηıÒ˜, ·Ó Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÔÌfiÏÔÁ·, ÙfiÙ ı· ›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ·˘Ù¿ ÛÙÔ PSI Î·È Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ›¯Â ÌÂȈı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙÒÚ· Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÍÂÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ· Ù· ÔÔ›· Ï‹ÁÔ˘Ó, ‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ÂΛ Â›Ó·È Ô˘ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÁÈ· Ù· fiÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Ë ∂∫Δ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÂÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ë ∂∫Δ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌȤÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ì›ˆÛ ÙÂÏÈο Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Ë ∂∫Δ Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÒÚ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Û›ÁÔ˘Ú· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜.

∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù· ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. £· ÌÂÙÚÈ·ÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 800 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÔÌfiÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ÔÔ›· Ï‹ÁÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·ÁηÛÙÈο, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·˘Ù‹ ı· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜. Èڛ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ χÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Î·È ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯¿˜ Û ı¤ÛË Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ. ªÈ· ·ÎfiÌ· ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÙÚ¿Â˙· Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ı· ‚ÚÂı› οو ·fi ȤÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ‹ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓË-

ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢. ªË¯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙ‹ÚÈ͢ fï˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘‰fiψ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ô ESM ¿ÚÂÈ ÙÚ·Â˙È΋ ¿‰ÂÈ·, fiˆ˜ ÊËÌÔÏÔÁ›ٷÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫Δ, Ë ÔÔ›· ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·˘ÙfiÌ·Ù· ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜.

ŒÏÏÂÈ„Ë Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ∞£∏¡∞, 28. √§√∂¡∞ Î·È ÈÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋

Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˙ÔÊÂÚ‹ Ô˘ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· “˙ËÙÈ·Ó‡ԢӔ Ê¿Ú̷η ·fi ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙË ÛÙÔ ¯ÔÚfi Ì‹ÎÂ Ë 7Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘, Ë ÔÔ›· ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë, Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

∂›ıÂÛË ÙÔ˘ √‡ÁÁÚÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٿ Ù˘ ∂.∂. B√À¢∞¶∂™Δ∏, 28. √π ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂∂ Û·-

Ù·ÏÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Û ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ¯Ô›ÚÔ˘˜ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¯‹Ó˜ fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ‰‹ÏˆÛÂ Ô √‡ÁÁÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μ›ÎÙÔÚ √ÚÌ¿Ó ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √ √ÚÌ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈÙÂı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂∂ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› Ó· χÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ª¿ÈÏ ΔÔ‡ÛÓ·ÓÙ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ô ›‰ÈÔ˜ › fiÙÈ Ë ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Ì ٷ 17 ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ¤¯ÂÈ ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∂∂.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

10

KYPIAKH 29 π√À§π√À 2012

ªÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Δ

ËÓ ¶¤ÌÙË Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۯ‰fiÓ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ÌË “ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘. ∂Âȉ‹ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ¤ÓÓÔȘ “·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË” , “ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË” ÎÏ, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È ·›ı·Ó˜ ‰Ôͷۛ˜ Î·È ÂÂȉ‹ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Û ·‰È¤Íԉ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ Ì›· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë, Ë ÔÔ›· ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··‰Ô‡ÏË,

°È· ÙÔ ÃÚ‡Û·ÓıÔ... ∂π¡∞π ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ·-

Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Î¿„·, ˙ËÙ¿˜ Ó· ÍÂÊ˘Û‹ÛÂȘ, Ó· ÛÎÂÊÙ›˜, Ó· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹ÛÂȘ, Ó· ÛÙÚ¤„ÂȘ ›Ûˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È Ó· ¿ÚÂȘ Ì·ı‹Ì·Ù·. ª·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜ Ô˘, ·Ú¿‰ÔÍ· ÏËÓ ·ÏËıÈÓ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÎÈ ·fi ÌÈ· ·ÒÏÂÈ·, ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· fiÙ·Ó ÚÔÛˆÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¿ıËÌ· Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ı‡ÌËÛË Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘, ¿Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Ù¤ÎÓÔ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜, Ê›ÏÔ˜ ÚfiÛÎÔÔ˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜. ¢ÂÓ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ıÂÓ¿, ‰ÂÓ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó ηÌÈ¿ „˘¯‹, ıÈ·ÛÒÙ˜ fï˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË: fiÛÔ ˙ԇ̠ÂÌ›˜ ı· ˙ÂÈ Î·È Ô ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο Âı·›ÓÂÈ fi,ÙÈ ·Ê‹ÓÂȘ Ó· ͯ·ÛÙ›. ∏ ·Ú·Ì˘ı›· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ ¿¯·ÚÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔ›ˆÓ. ∏ ı›· ÚfiÓÔÈ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο, Ù· ·Î·Ù·ÓfiËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔ˘ fiÓÔ˘. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ·ÎfiÌË ıÚËÓÔ‡ÌÂ, ›Ûˆ˜ ÈÔ ‚Ô˘‚¿ ·ÏÏ¿ ÈÔ ‚·ıÈ¿. ªÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÛÙÔ ÚÔÛÎÔÈÎfi Ì·˜ ۷Λ‰ÈÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ‡ Î·È Úfiı˘ÌÔ˘ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘, ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘, ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡. ™ÙÔÓ Î·Ófi Ô˘ ı· ·Ó·ÛËΈı› ·fi ÙȘ ˘Ú¤˜ Ì·˜, ÛÙÔÓ ·¯fi Ô˘ ı· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÎÔÈΤ˜ Ì·˜ ÎÚ·˘Á¤˜, οÔÈÔÈ, ÔÈ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ› ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘. ™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÃÚ‡Û·ÓıÂ, Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓıËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¿ÎÚ˘·. √È ÚfiÛÎÔÔÈ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

∞Í›˙ÂÈ, ηْ ·Ú¯‹Ó, Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÁ˘ÌÓÒÛÔ˘ÌÂ, ·fi οı ·Ú·ÓfiËÛË fiÙÈ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ Ô È‰ÈÒÙ˘ Á›ÓÂÙ·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ú·¯ÒÚËÛË Û ȉÈÒÙË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ¡ÔÌÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÚÔ¯‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ 88% ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÂȉÈο Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ μ. ∞ÌÂÚÈ΋˜. ªfiÓÔ ÙÔ 7% ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘fi Ï‹ÚË ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ÛÙȘ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ™ÈÁηÔ‡ÚË, πÓ‰›· Î·È ∞ÊÚÈ΋. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÔÓ٤Ϸ Ï‹ÚÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ª. μÚÂÙ·Ó›·) Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÔʤÏË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÈÌËı› ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‹ ÙȘ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜. ∞˜ Ù· ‰Ô‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ‚‹Ì· - ‚‹Ì·, Ù· ÔʤÏË ·˘Ù¿. ñ √ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ - ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂϤÁ¯ˆÓ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ë Â¿ÚÎÂÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ë Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ. ¶ÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙ· ·Ú¿ÏÔÁ˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘ Û ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÈ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â͢ËÚÂÙ›; ªÂ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô ÂϤÁ¯ˆÓ - ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÎÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ - ȉÈÒÙ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓfïÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÎÙ¿ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÊÔ‡ Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Î·È Ô ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È. ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ۷ʤÛÙÂÚÔ, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛÎÚ· Î·È Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È fi¯È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘. ñ √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ - ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÛÎfiÈÌÔ, ·‰˘Ó·Ù› ‹ ·ÔʇÁÂÈ ‹ ·Ú·ÌÂÏ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ Û ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. ÕÏψÛÙÂ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‹ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‹ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ‹ Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ. √ ȉÈÒÙ˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘, ÂÂȉ‹ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ¿Ú· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÏ·ÙÒÓ, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ΢ÓËÁ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÂÈıÂÙÈο ÂÏ¿Ù˜ Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜, Ó· ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔÈ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì fiÚÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ, ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘.

ñ ŒÓ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È fiÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, Û ÙÔÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˘fi ˘ÁÈ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ñ ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÙËÓ È‰ÈÒÙË È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ñ ª›· ·ÍÈfiÌ·¯Ë Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ù·¯‡ÙÂÚË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ñ Δ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Î·È Ù· ÂÍ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, fï˜, Ì ̛· ÁÚ‹ÁÔÚË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ùfi Ù·Ï·ÈˆÚ› οÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û ̤ÁÂıÔ˜, ÛÙËÓ ¯ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‚·ÚÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÔχÙÈÌÔ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ ·ÏÏ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÔ‚·Ú‹ Â¤Ó‰˘ÛË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: 1. √ÚÈṲ̂Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Ú˘ÔÁfiÓ˜ Î·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË 2. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ Ó· ‚·›ÓÔ˘Ó Êı›ÓÔÓÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ·˘ÍËÙÈο. 3. ¡¤Â˜ ˘Ô‰Ô̤˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ °’ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜, ·Ó Î·È ·Ó·Áη›Â˜, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80. 4. Δ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÚÚÈÎÓÔ‡ÌÂÓ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Û ÂÈÛʷϤ˜ ¤‰·ÊÔ˜ 5. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ›¯·Ó fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÏfiÁÔ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì·˜ ÚÔ-

ÛʤÚÂÈ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÁfi ÏÈÌ¿ÓÈ. £· ’ıÂÏ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ fiÙÈ Ë Î¿ı Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙȘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›. ÕÚ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∫·È ÂÂȉ‹, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Â›Ó·È ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˜, ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˜, Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û ȉÈÒÙ˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜. ∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ ·ÚÂÓıÂÙÈο, fiÙÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û ȉÈÒÙ˜ ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. ∂ÎÙÈÌÒ, fiÙÈ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Â›Ó·È Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÓÔ‹ ÛÙËÓ fiÏË, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ı· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÓ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ∂65 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÈηÓfi Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó, Î·È ı· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó, ϤÔÓ, ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. £¤Ïˆ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ó· οӈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ıˆÚÒ ÛÎfiÈ̘, ÁÈ·Ù› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·‚¿ÛÈÌÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó‰˘Ì· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â›ÛË̘ ÔÏÈÙÈΤ˜. 1. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠˆ˜ ÂÌÔÚÈÎfi ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. √È fiÔȘ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÔ¯ÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹, ›ÙÂ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ›ÙÂ Ë ÂÈ‚·ÙËÁfi˜ Ó·˘ÙÈÏ›· Ô‡Ù ‚¤‚·ÈÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Èı·Ó‹ ÛΤ„Ë Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ - ÂÈ‚·ÙËÁfi˜ Ó·˘ÙÈÏ›·) Â›Ó·È ·Ó‰·ÊÈ΋. ™Â ηӤӷ ¿ÏψÛÙ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÙÌ‹Ì· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ ÂÈÛʷϤ˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜.

2. ∂ÈϤÔÓ, ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ó·È, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ì·È ¿‰ÈÎÔ˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∫·Ù¿ÎÔÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ∞ÏÏ¿ ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›· Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÈ, ·’ fi,ÙÈ ÂÎÙÈÌÒ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ·ÈÒÓ·. 3. À¿Ú¯ÂÈ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ë ÁÂÈÙÓ›·Û‹ Ù˘ Ì ÙËÓ fiÏË. ÕÏÏÔ ¤Ó· ¤ˆÏÔ Âȯ›ÚËÌ·. ŸÏ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó ‹ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ fiÏÂȘ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ù· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ fiψÓ. 4. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·ÚΛ Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ̛· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ COSCO, ‹ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ™∂¶ ∞∂, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ II Î·È III, Â¤Ó‰˘ÛÂ Î·È ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ‰È·ÙËÚ› ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤Ó· ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ™∂¶ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 240 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ 100% Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· πππ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰··ÓËıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¶·Ú¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘, Ë ™∂¶ ·˘Í¿ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ European Sea Ports Organisation (ESPO) ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ™Ù·ıÌfi˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ - ™∂¶ (Cosco), Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞.∂. ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙ· 10 ÚÒÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ containers ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ™∂¶ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 154% ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË containerships. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ ÂÌ›˜ ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ÙÔ ÌÈÌËıÔ‡ÌÂ. ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È fi¯È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∫·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈfiÚÈÛ οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∏ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯·Û Â›Û˘ Ì›· ·ÎfiÌË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ¢ηÈÚ›· Î·È ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁËÙÈο, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ¤Ó· ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ·Ó¿Ù˘ÍË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÚÔÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Â¤ÏÂÍ ÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›·. ∏ ¿ÚÓËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌfiÓÈÌ· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ fiÏ˘, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ·ÂÌÔÏ› ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Ï·‚·Ó ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

11

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∞˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 10.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘

¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜

√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔ-

 ÔÛÔÛÙfi 60% ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ËÁ·›Ô ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 10.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·fi 9 ¤ˆ˜ 15 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ÌËÓÈ·›· ηٷӿψÛË ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Î˘‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ∞fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ οو ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· fiÚÈ· fï˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ª·˝Ô˘-πÔ˘Ó›Ô˘. °È· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÍ·¯ı› Ù· Û˘ÓÔÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ª›· ÛÙÈÁÌÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ‚ÂÓ˙fiÏÈÔ, ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÛÙÈÁÌÈ·›· Ú‡·ÓÛË ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·fi Ô¯‹Ì·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜ (ÂÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤Ûˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÔ 2011): π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ ΢‚Èο ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÓÂÚÔ‡ 1.142.554 Ì ËÁ·›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 26,2% (1.130.888 Ì ËÁ·›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 50,1%), ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ΢‚Èο ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 1.082.574 Ì ËÁ·›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 40,3% (1.008.458, Ì ÔÛÔÛÙfi ËÁ·›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ 66,3%), ª¿ÚÙÈÔ˜ 1.150.587 Î·È ÔÛÔÛÙfi ËÁ·›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ 71,1% (1.070.729 Î·È ÔÛÔÛÙfi ËÁ·›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ 83,1%), ∞Ú›ÏÈÔ˜ 1.129.231 Î·È ÔÛÔÛÙfi ËÁ·›Ô˘ 85,5% (1.046.159 Î·È ÔÛÔÛÙfi 89,6%), ª¿ÈÔ˜ 1.230.771 Î·È ÔÛÔÛÙfi ËÁ·›Ô˘ 81,4% (1147.842 Î·È ÔÛÔÛÙfi 82,1%), πÔ‡ÓÈÔ˜ 1.311.321 ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÓÂÚfi Î·È ÔÛÔÛÙfi ËÁ·›Ô˘ 63,9% (1.187.435 Î·È ÔÛÔÛÙfi 59,5%). ∞fi ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹ Ì ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi 13,8 ¤ˆ˜ 26, fiÙ·Ó Ë ∫À∞ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Û˘-

ª¤ÙÚËÛË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘

∞fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ οو ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ‹, Ù· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· Â›Ó·È ÛÙÔ 21-124 Ì ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ Ù· 250 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ PH Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ì ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi 7,7 - 8,1 Î·È Ì fiÚÈÔ ÙÔ 9,5, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ıÔÏfiÙËÙ·, ÔÛÌ‹, Á‡ÛË ‹ ¯ÚÒÌ·, Ù· ÓÈÙÚÈο ¤¯Ô˘Ó ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi 6,6-17,6 Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ 50. Δ· ÔÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È· Â›Ó·È ÛÙÔ 0, ÂÓÒ Ìˉ¤Ó Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔ˘˜ Î·È Ù· e-coli.

™ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ¡Â¿ÔÏ˘, ª∂Δ∫∞ Î·È ÕÁÈÔ ™˘Ú›‰ˆÓ·. ™ÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ (142-167 Ì fiÚÈÔ Ù· 250) Û ¯ÏˆÚÈÔ‡¯·, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÈÙÚÈο. ∏ ÙÈÌ‹ ÛÙ· ÓÈÙÚÈο Â›Ó·È 16,28 - 20,24 Ì fiÚÈÔ Ù· 50. √È ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 5-7 ª·˝Ô˘.

√È ÙÈ̤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ §·ÌÚ¿ÎË - ª. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ - ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ. ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ η٤ÁÚ·„ ̤ÛË ÙÈÌ‹ 50,4mg/m3/h Ì ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ Ù· 200 Î·È Ù· 400 ÙÔ fiÚÈÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη η٤ÁÚ·„ ̤ÛË ÙÈÌ‹ 0,4mg/m3/8hr Ì ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ Ù· 10, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂÛÈÛÙ› fiÚÈÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ η٤ÁÚ·„ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ì 2,6mg/m3/h Ì ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ Ù· 350 Î·È fiÚÈÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ù· 500. Δ· pm-10 η٤ÁÚ·„·Ó ̤ÛÔ fiÚÈÔ 9,1 mgr/m3/24hr Ì fiÚÈÔ Ù· 50. ΔÔ fi˙ÔÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ù· 41,1mgr/m3/hr Ì fiÚÈÔ Ù· 180. ∏ ̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ ‹Ù·Ó ÔÈ 20 ‚·ıÌÔ› Ì ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ·fi 12 -31 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∏ ‰Â Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ÛÙÔ 59%. ΔÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙ· 56,9 mgr/m3/h, ÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ 0,8, ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÛÙÔ 4,2, Ù· pm-10 ÛÙ· 17,7 Î·È ÙÔ fi˙ÔÓ ÛÙ· 38,5 mgr/m3/hr. H ̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ‹Ù·Ó 27 ‚·ıÌÔ›, Ì ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ 16-35 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ˘ÁÚ·Û›· Î˘Ì¿ÓıËΠηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ 49%. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂ȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘

«æ¿Ú„·Ó» ·ÎfiÌË Î·È Ô‰‹Ï·Ù· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¶∞§π∞ Ô‰‹Ï·Ù·, Ï¿ÛÙȯ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· “„¿Ú„·Ó” ·fi ÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ̛· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ. °È· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ ·ÎÙ¤˜ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘. °È· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Ó·˘‰ÔÈ ·fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ó· ÂÙ¿Ì fi,ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ΢Úȷگ›... Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ Âȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ï·˙ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ï·˙ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-

∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 30 Û·ÎԇϘ, ·fi ‰Â ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ - ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÙȘ Û·ÎԇϘ, Ù· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· - ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ¤Ó·... Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÂÏ·ÛÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÌ‹ı¢Û ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì ۷ÎԇϘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Á¿ÓÙÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ηı·ÚÈÛÌÔ‡. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ٷ 12 ̤ÏË Ù˘ ∂√¢ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ηı¿ÚÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ù˘ ∂√¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ‰‡Ô ‰‡Ù˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” .

∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 30 Û·ÎԇϘ, ·fi ‰Â ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ - ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÙȘ Û·ÎԇϘ, Ù· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· -·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó ¤Ó·... Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÂÏ·ÛÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÊÔÚÙÒıËÎ·Ó Û fi¯ËÌ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËηÓ. ™ÎÔfi˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂√¢ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, Â›Ó·È Ó· “˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ” ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ∞Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ

¯ÒÚÔ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ Î·ı·Úfi - ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ - Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌËӇ̷ٷ Î·È È‰¤Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ªËӇ̷ٷ Î·È È‰¤Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÓÔÌÈÒÓ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·-

ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÈ Ú¿ÙÙÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· ‹ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

ÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È Ô ∞ÂÙfi˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ 2Ô ∞Óٿ̷̈ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿÌÂÛÙË. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Ì ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ı¤·Ì· Ô˘ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ °Ô˘ÚÓ¿Ú˘, ÙÔÓ Û˘Á¯·›ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ï·˚΋˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ Î¤ÊÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ·fi ÙË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·¤ÓÂÈÌ·Ó ϷΤٷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ™Ù·ı¿ÎË∑ÈÒÁ· ™ÔÊ›· ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ∫·ÎÏ‹ º›ÏÈ·, Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˜, Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ∞ÚÂÙ‹, Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ.™. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î. ÷ÛÈÒÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›·, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

12

KYPIAKH 29 π√À§π√À 2012

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÷Ú. ∑¿¯Ô˘ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Δ∏¡ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ

Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ∑¿¯Ô˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫‡ÚÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Û·˜ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ Â›ÔÓÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, ·ÚΛ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÏËÁÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ™Â ÌÈ· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ, fiÙÈ ÚÒÙ· ı· ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì ԢΠÔÏ›Á· Ù˘¯›· Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ˆ˜ χÛË ·Ó¿Á΢, ˆ˜ ÂȉÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ. ∞Ó ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 52, fiÛÔÈ Î·È ÔÈ ¡ÔÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛË ı· ›¯·Ó ¿·ÓÙ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ì·˜ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ. ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜ Û ÂÏ›‰·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·. ¢ÒÛÙ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ Î·È ·Í›˙Ô˘ÌÂ. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· ˘Á›· Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·ÙÂ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙË ÛΤ„Ë Û·˜ ÙËÓ fiÛÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ‚¿ÚË. √È ·ÁÔÚ¤˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ·‡ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ë ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ì ηٷÛÙÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ÙËÓ Ôχ·ıË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .

¢ÈfiÚıˆÛË ∂∫ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜, ÛÙË ‰Â‡ÙÂ-

ÚË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ “£” ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·fiÙÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÊÚ¿ÛË ÁÈ· “ÌË ¯Ú‹ÛË Á¿Ï·ÎÙÔ˜” , Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

∂ÎÙÂٷ̤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË

13 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ∞™ΔÀ¡√ªπ∫∏ Âȯ›ÚËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË. ªÂÙ¿ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Î·È Ôϛ٘ ÙÂÏÈο Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 13 ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ¤ÁÈÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ΢ڛˆ˜ ¯·Û›˜ Î·È ¯¿È·. ∞fi ÙÔ˘˜ 13 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ‰‡Ô Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô› - ¤Ó·˜ ∞Ï‚·Ófi˜ Î·È ¤Ó·˜ ΔÛ¤¯Ô˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹-

ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ı· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ·fi ÌÈÎÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ªËÏÂÒÓ) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙÂη (11) Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 26, 26, 25, 25, 27, 25, 24, 39, 34, 22 Î·È 24 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ‰‡Ô ·ÏÏÔ-

‰·Ô› ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ΔÛ¯›·˜ ËÏÈΛ·˜ 23 Î·È 27 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο ηٷۯ¤ıËηÓ: ¶ÔÛfiÙËÙ· οÓÓ·‚˘ 65,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÔÎÙÒ (8) ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÙÛÈÁ·ÚÈÏ›ÎÈ· (Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ηÓÔ‡-οÓÓ·‚˘) Î·È ‰‡Ô (2) ‰ÈÛΛ· ÙÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Ã∞¡∞Ã. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.

™‡ÏÏË„Ë Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ μÔ˘ÏÁ·-

™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ΢ڛˆ˜ ¯·Û›˜ Î·È ¯¿È·

Ú›·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È ˘Â-

Í·›ÚÂÛË. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

°È· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÚfiÛÏË„Ë 15 ·ÙfïÓ

™Ù¤ÁË ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

À

ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ›, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ “™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘” ηıÒ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› 9 ¿ÙÔÌ· Ì ÓÔËÙÈ΋ ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ı· ··Û¯ÔÏ› 15, Ù· ÔÔ›· ·Ú¯Èο ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ù¤ıËΠÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. °. ªÔ˘Ï¿ Ó· ıˆÚ› ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ “ŒÚÂ ӷ ›̷ÛÙ ÈÔ ÊÂȉˆÏÔ›. Δ¤ÙÔȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿. ¡ÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ‰Âη¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È Ú¤ÂÈ ·fi ÙÒÚ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÙ·Ó Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. £· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Î.¿.” , ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î. ∂˘ÛÙ. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ·¤Û·Û ٷ ‡ÛËÌ· fiÙ·Ó ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ·Ó¤Ï˘Û ˆÚ¿ÚÈ·, ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· Ù· 15 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰ÔÌ‹. ∏ ™À¢ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Â.™.∞.∞. (∫¤ÓÙÚÔ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfïÓ) ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÚÒËÓ “¶·È‰fiÔÏ˘” ∞ÁÚÈ¿˜, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ (‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ηχÙÂÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÔÈÔ˜ ı· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ). ∏ ™À¢ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ·ÚÁ›Â˜, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¢ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. ∏ ¶Ú¿ÍË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘-

¢ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ

Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™À¢. ∏ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ¢È·‚›ˆÛË Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‚›ˆÛË Î¿ı ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·‚ÈÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ·˘ÙfiÓÔÌ· Î·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û ¯ÒÚÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù˘¯fiÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ™Ùԯ‡ÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ “ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘” ‹ “È‰Ú˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘” ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË (¶.¡√.À.), ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·‰˘Ó·Ù› ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰Ò‰Âη ÌË-

ÓÒÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ú¿Í˘ ÛÙȘ 01/07/2014, Ë ÔÔ›· ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ú¿Í˘. √È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂȘ: ñ ª›· (1) ı¤ÛË ¶∂ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÚÁ·Û›· ‹ ¶∂ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ ‹ ¶∂ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘). ñ ª›· (1) ı¤ÛË ¶∂ ¶·È‰·ÁˆÁÒÓ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘) ñ ª›· (1) ı¤ÛË Δ∂ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘). ñ ΔÚÂȘ (3) ı¤ÛÂȘ Δ∂ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ∞’, μ’, °’, ‚¿Ú‰È·˜). ñ ª›· (1) ı¤ÛË Δ∂ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜/¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚÔÛˆÈÎfi (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘). ñ ΔÚÂȘ (3) ı¤ÛÂȘ ?∂ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙÒÓ/∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜-

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹˜ (Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ∞’, μ’, °’ ‚¿Ú‰È·˜). ñ ¢‡Ô (2) ı¤ÛÂȘ À∂ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ (ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ∞’, μ’ ‚¿Ú‰È·˜). °È· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “™Ù¤ÁË ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘” ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 15.000 ú Ô˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ۇ̂·ÛË Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ú¿Í˘ ÛÙȘ 01/07/2014, Ë ÔÔ›· ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ú¿Í˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ ∂Ófi˜ (1) π·ÙÚÔ‡ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· æ˘¯È¿ÙÚÔ˘ ¶∂, Ì Âȉ›Î¢ÛË ‹/Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ¶·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈ΋, Ì ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰‡Ô (2) ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ñ ∂Ófi˜ (1) °˘ÌÓ·ÛÙ‹ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¶∂, Ì ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓÓ¤· (9) ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ñ ∂Ófi˜ (1) ∂ÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹ Δ∂, Ì ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰Ò‰Âη (12) ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ (æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ¶∂, °˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ¶∂, ∂ÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Δ∂) ı· ·Ì›‚ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÊÔÚ›· Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ Û ·˘ÙfiÓ, ‰ÒÚˆÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ·‰Â›·˜ Ô‡Ù ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·˘ÙÔ‡ Û ÊÔÚ¤· ·ÚÈ·˜ ‹ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. °È· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 10.000 ú Ô˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

™‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÛÙ¤ÁË Δ√ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ™¯ÔÏÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Û˘Ó‰ڛ·Û ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘ÓÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÙˆÓ

°˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̈Ó, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Ï‡ÛˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿-

ÌÂÛ· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ۇÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂§ª∂, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶·ÓÙÛ¿, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë Î·È Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›· ™Ô‡Ï·˜ ª·ÚÙ˙ÈÒη. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ

·ÏÈfi ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÓÔ̷گȷÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂§ª∂ Î·È ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ¤ÚÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Ï‡ÛˆÓ, ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙË

‰È·‚ԇϢÛË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÂÍ¿ÁÂÈ, ˆ˜ ıÂÛÌÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ø˜ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤ıËÎÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊϤÁÔÓ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

13

KYPIAKH 29 I√À§π√À 2012

√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜

æ˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È Û Û›ÙÈ· Ê›ÏˆÓ Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ

æ

˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ Ó· ‰Ô˘Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ fï˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û Û›ÙÈ· ʛψÓ, ÙÔ˘˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ηʤ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Û¯ÂÙÈο Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ (ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î. ∞Ϥ͢ ¢¤ÊÓÂÚ, ÂÓÒ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μÔÁÈ·˙›‰Ë˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· æ·ı¿, πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶·¿˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘-∫ÚÈÓ¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ƒ¤Ì˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™ˆÌ·Ú¿Î˘) ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 50% ÂÈϤÁÂÈ Ó· „˘¯·ÁˆÁÂ›Ù·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÌÈ¿ÌÈÛÈ ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÒÚ˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ - ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛ· ηٷÓÂÌË̤Ó˜ Ì ̛· ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ. ŒÙÛÈ, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È 20,8%-27% ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÈ¿ÌÈÛÈ Ì ‰‡Ô, ‰˘fiÌÈÛÈ Ì ÙÚÂȘ, ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì ¤ÓÙ ÒÚ˜. πÛfiÔÛ· ÂÚ›Ô˘ ›ӷÈ, Â›Û˘, Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ìˉ¤Ó Ì ̛· Î·È ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ Î·È ¿Óˆ (12%). ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÒÚ˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ - ·ÚÁ›Â˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ¤Íˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ŒÙÛÈ, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Û ÔÛÔÛÙfi 38,2% ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ ¤Íˆ ÙÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì ¤ÓÙ ÒÚ˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi (32%) η٤¯Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ¤Íˆ ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ÒÚ˜ Î·È ¿Óˆ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿ Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ.

√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û Û›ÙÈ· ʛψÓ, ÙÔ˘˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ηʤ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜

∞Ó¿ÁÓˆÛË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ °È· ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙÔ 29,4% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó 0,1 ¤ˆ˜ 1 ÒÚ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ 1,1 Ì 2 ÒÚ˜ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. ∞ÎfiÌ·, ÙÔ 100% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó ÏÔÁÔÙ¯ӛ· 2,1 Ì 4 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ ·fi 4 ÒÚ˜ Î·È ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. ΔÔ 37% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‰Â ‰È¿‚·˙ ηıfiÏÔ˘ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 1 ÒÚ· ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. ∞ÎfiÌ·, ÙÔ 33,3% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‰È¿‚·˙ 1,1 Ì 2 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ 1 ÒÚ· ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 100% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‰È¿‚·˙ 2,1 Ì 4 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ 1,1 Ì 2 ÒÚ˜ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜

¢È¿‚·ÛÌ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ °È· ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘, ÙÔ 41,2% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰Â ‰È¿‚·˙ ηıfiÏÔ˘ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 1 ÒÚ· ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. ∞ÎfiÌ·, ÙÔ 27,3% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È¿‚·˙ 1,1 Ì 2 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ 2,1 Ì 4 ÒÚ˜ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ÌÈÛ¿ ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó 2,1 Ì 4 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙Ô˘Ó 4,1 Î·È ¿Óˆ ÒÚ˜ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. ΔÔ 36,8% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‰Â ‰È¿‚·˙ ηıfiÏÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Δ‡Ô ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 1 ÒÚ· ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜. ∞ÎfiÌ·, ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó 1,1 Ì 2 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÙÔ 33,3% ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 1 ÒÚ· ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜ Î·È ÙÔ 33,4% ‰È·‚¿˙ÂÈ 2,1 Î·È ¿Óˆ ÒÚ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 50% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‰È¿‚·˙·Ó 2,1 Ì 4 ÒÚ˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ‰È·‚¿˙ÂÈ 4,1 Î·È ¿Óˆ ÒÚ˜ ÛÙȘ ·ÚÁ›Â˜.

¶ÚÔÙ›ÌËÛË ¯ÒÚÔ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÚÔÙÈÌ¿ ÙËÓ „˘-

¯·ÁˆÁ›· ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡, Ì ÔÛÔÛÙfi 75,8%, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÛ˜ ÒÚ˜ fiÓÙˆ˜ „˘¯·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÁ›·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÒÚ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÒÙËÛË (80,3%). ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Δ‡Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÙÂı› fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÓÙ› ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ‹Ú·Ó Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

™˘¯ÓfiÙËÙ· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ì DVD - Ù·Èӛ˜ π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Â›Û˘, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Ì ٷÈӛ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ “Ôχ Û˘¯Ó¿” Î·È “·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿” ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÛÔÛÙfi 75,9%. ΔÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ¿ÙÔÌ· (56%) ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ·˘Ùfi

ˆ˜ ÙÚfiÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ∞ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi (23%) Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘¯Ó¿ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ˆ˜ ÙÚfiÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∂ÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ (Û¿ÓÈ· Î·È ÔÙ¤) Â›Ó·È ·Ú¿ Ôχ ÌÈÎÚfi Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 10%.

æ˘¯·ÁˆÁ›· ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Â›Ó·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 50%) ÂÈϤÁÂÈ Û˘¯Ó¿ (1 ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·), ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙ· Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ fiÛˆÓ ÙÔÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ‹ Û¿ÓÈ·. ªfiÏȘ ÙÔ 2,2% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ôχ Û˘¯Ó¿. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ó· „˘¯·ÁˆÁËı› ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ì›ÛÔ ÂÚ›Ô˘ (46,6%) ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈϤÁÂÈ ˆ˜ ÙÚfiÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ 35% ÙÔ ÂÈϤÁÂÈ Û¿ÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·. ∞˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó.

√È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ¤ˆ˜ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÂÈϤÁÂÈ Û¿ÓÈ· ‹ ÔÙ¤ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û¯ÂÙÈο ÔÛÔÛÙfi (ÂÚ›Ô˘ 12%) ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË-„˘¯·ÁˆÁ›· ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¤˜ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·ÁËÙfi. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÁÈ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ∂ÈϤÔÓ, ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔ, ÌfiÏȘ 0,6%. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ (ÂÚ›Ô˘ 65%) ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô ˆ˜ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÂÓÒ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 30% ÙËÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÂÚ›·ÙÔ Ì ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· „ÒÓÈ· ‹ ηʤ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ª›· ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÂÎÙfi˜

ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Â›Ó·È Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·. ∞fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ‹ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘˜ (Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi 70,8%). √È ÂΉÚÔ̤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ̤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ˆ˜ ̤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (76% Û˘ÓÔÏÈο) ÙȘ ÂÈϤÁÂÈ Û˘¯Ó¿ (ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·) ‹, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Û¿ÓÈ· (ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ). ∏ ·¿ÓÙËÛË “Û¿ÓÈ·” ›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÚÎÂÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿, ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ ÙÔ 11,2% ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ Î·È ÙÔ 3,4% Ôχ Û˘¯Ó¿.

ΔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÙÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‹ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛÙËÓ fiÏË ˆ˜ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔ Û ÚÔÙ›ÌËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ bowling, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ 30,9%. ∂›Û˘, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÏ˘¯ÒÚÔÈ-multiplex (6,74%) Î·È ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ (3,93%), ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ 8,43% ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· (.¯. paintball), ·ıÏ‹Ì·Ù· (.¯. ·ÙÈÓ¿˙) ‹ Î·È extreme sports (.¯. ηÚÙ, bunjee-jumping).


Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

14

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

“μ¿ÏÙˆÛ” ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¿ Ù· ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È· Î·È ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ

Àfi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ ·fi... ÙÔ 2003 ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ˘‹ÚÍ·Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ Û ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓ· - ÙfiÙ™¢πΔ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ Í¯·Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ, ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÙÔ 2003 Î·È Â› ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â Ì·Ù·ÎÔ˘ÛÙ› οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜. ™Â ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎfi‰Ô, ÎÙ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ Ì·ÓÙÚfiÙÔȯԘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÏÔ. ª›· ͯ·Ṳ̂ÓË, Â›Û˘, ÈӷΛ‰·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ηٷÛ΢·˙fiÙ·Ó ÂΛ. ∏ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ·˘Ù‹˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ. ◊Ù·Ó Ì›· Ôχ Ï·ÌÚ‹ ÙÂÏÂÙ‹, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜, Ì ·Ú¿ıÂÛË Á‡̷ÙÔ˜, ·¯È¿ Î·È ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· ÏfiÁÈ·. ∏ “£” (Î·È Ë ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Û·) ›¯Â οÓÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÚԤ΢ÙÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ê˘Ï·Î‹˜, Ô˘ ı· ¤ÎÏÂÈÓ ÙȘ ¿ÏϘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û˜ ÛÙÔ ¡fiÌÔ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó (Î·È ÙÒÚ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ) ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ¯ÒÚÔ˘. ΔfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙȘ Ê˘Ï·Î‹˜, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∏ ȉ¤· ¿ÚÂÛÂ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∫·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, ÏfiÁˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÎÙ›ÚÈÔ, ·˘Ùfi Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹. ΔÔ ı¤Ì· “¿ÁˆÛ” Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÌÂÙ¤ˆÚË, fiÙ·Ó “¿ÁˆÛ” Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ΔÔ 2009 Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ›¯Â ÂÈÎ˘Úˆı› Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË. Δ›ÔÙ fï˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ηıÒ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËΠ۠ηӤӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ 2010 Ë ¯ÒÚ· Ì‹Î ÛÙËÓ ‰›ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ô‡Ù Ô˘ Â·Ó‹Ïı ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “¿ÓÔÈÍ” Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ı¤Ì· ηÏÒÓÙ·˜ Û Ӥ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ı·

Δ

ΔÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ˘fi ÙÚÔÔÔ›ËÛË - Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÎÙ‹Ì· Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜”

ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ıˆÚ› ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ê˘Ï·Î‹˜. ∫·È ¿ÏÈ fï˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘.

√È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ™ÙȘ 8/2/2008 ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ: “•ÂΛÓËÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ™ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÚÈÒÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∫Ú¿ÙËÛ˘, Ì ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ∞Ú¯‹ ÙË “£¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ∞∂” . ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Û‡Ìڷ͢ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂϤÙË, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ηٷÛ΢‹, Ù¯ÓÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ “∞ÙÙÈ΋ ππ” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ∫ÔÚÈÓı›·˜, “∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· π” ÛÙ· ¢È·‚·Ù¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È “£ÂÛÛ·Ï›· ππ” ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· μfiÏÔ˘. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ‹ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Ìڷ͢ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Ìڷ͢ Â›Ó·È 27 ¤ÙË

Î·È ÛÎÔfi˜ Ù˘ ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó, Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 198 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ϤÔÓ º¶∞ Î·È ϤÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 20% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÏÂÁ›, ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰‡Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫ÔÚÈÓı›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Ìڷ͢ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂϤÙË, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Û‡Ìڷ͢ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ›, ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì›· ۇ̂·ÛË Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ì›· Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫ÔÚÈÓı›·˜. ∏ Û‡ÌÚ·ÍË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ Ô͇ٷÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì Ӥ· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯Ú‹ÛË Î·È ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÓÒ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È 26 ¤ÙË.

√ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, Û ηı·Ú‹ ·ÚÔ‡Û· ·Í›·, ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ϤÔÓ º¶∞ Î·È ϤÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 20% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡”. ™ÙȘ 10/2//2008 Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó: “™‡Ìʈӷ Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, “Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ Â˘Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È Ì ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™¢πΔ)” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ì ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ‹‰Ë, ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ηٷÛ΢‹, Ù¯ÓÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ∞ÙÙÈ΋ ππ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· π ÛÙ· ¢È·‚·Ù¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·Ï›· ππ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· μfiÏÔ˘” . ∏ ۇ̂·ÛË Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ηÙfiÈÓ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Û‡Ìڷ͢, ÚԂϤÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û‡Ìڷ͢ ·fi ÙË £¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Û‡Ìڷ͢” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë 18Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2008, ÂÓÒ “Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Û‡Ìڷ͢ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 198 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ϤÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 20% ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ϤÔÓ º¶∞” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∫·È ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ∂ÏÂÒÓ· fiÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ Á˘Ó·ÈΛ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ӥ˜ Ù¤Ú˘Á˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÂÚ·ÙÒÓÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ¡ÈÁÚ›Ù·˜ ™ÂÚÚÒÓ, ¢Ú¿Ì·˜ Î·È Ã·Ó›ˆÓ” . ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠۯ‰fiÓ Ù›ÔÙÂ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·ÚÔÈ, ÂÓÒ Î·È Ë “£¤ÌȘ ∫·-

Ù·Û΢·ÛÙÈ΋” ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ٛÔÙ ۯÂÙÈÎfi. ªÂÙ¿ ÙÔ 2010 Ô‡Ù “ʈӋ, Ô‡Ù ·ÎÚfi·ÛË” , ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË Ù˘ “£¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋” fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ ∫∂¢ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

ΔÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Â¿Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ... ΔÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ªÈÎÚÔ‚Ë‚ÒÓ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 12/4/2012 ÁÈ· “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ˘fi ÙÚÔÔÔ›ËÛË -Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÎÙ‹Ì· Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜ ÂÚÈÔ¯‹ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÛË 228,9 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “°ÂÓÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ππ” . ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÈηÏÂ›Ù·È 18 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, ÎÔÈÓ¤˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ ˘fi ÙÚÔÔÔ›ËÛË -Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Û Á‹Â‰Ô ¤ÎÙ·Û˘ 228,7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË “ÎÙ‹Ì· ∫·ÛÛ·‚ÂÙ›·˜” . ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: √ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓ ı¤Ì·ÙÈ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ˘fi ÙÚÔÔÔ›ËÛË - Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÓÔÛËÏ›·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‰Ò. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË: “∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ “£¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋” , Ë ÔÔ›· ˆ˜ ·Ú¯‹ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ Ó· ÙË ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË Î·È Ó· ÙË ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ˘fi„Ë ¤ÚÁÔ˘” . ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ıˆÚÂ›Ù·È ÚfiÔ‰Ô˜ ÙfiÙÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÔÈ· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ;

™ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·fi 17 ¤ˆ˜ 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

3Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· °ÈÔÚÙ‹ ª·ÓÈÙ·ÚÈÔ‡ ΔÚԇʷ˜ Δ∏¡ 3Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· °ÈÔÚÙ‹ ª·-

ÓÈÙ·ÚÈÔ‡ ΔÚԇʷ˜ Ì ٛÙÏÔ “ΔÚԇʷ - ª‡ıÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÚԇʷ˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙȘ 17 ̤¯ÚÈ ÙȘ 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛ‹ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ ÙÚԇʷ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÎÂÚ‰Ô‡˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ μÔ˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ, ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· - ¶·Ú·Û΢‹ 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÒÚ· 9 Ì.Ì. ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÚԇʷ˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ 3˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ °ÈÔÚÙ‹˜ ª·ÓÈÙ·ÚÈÔ‡ ΔÚԇʷ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ∂Áη›ÓÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ΔÛ·˘Ù¿ÚË ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ. ÃÔÚÔ› ·fi ÙÔ Û˘-

ÁÎÚfiÙËÌ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ΔÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÌÂÏÒÓˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘ÏˆÓ¿. - ™¿‚‚·ÙÔ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÒÚ· 9 Ì.Ì. √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹ Ì ı¤Ì·: “ΔÚԇʷ - ª‡ıÔ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . √ÌÈÏ›· Ù˘ ÁˆfiÓÔ˘ ª·Ú›·˜ °È‰·Ú¿ÎÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ΔÚԇʷ ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ‹ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·;” . ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ΔÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÌÂÏÒÓˆÓ ¢ËÌ. ¶·ÙÈÛÙ‹. - ∫˘Úȷ΋ 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÒÚ· 9 Ì.Ì.

√È Ì¿ÁÂÈÚÔÈ ÙˆÓ π∂∫ ∞∫ª∏, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ “Slow foÔd” ı· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó Ê·ÁËÙ¿ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· ÙÚԇʷ, Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË (∫ÔÈÓÔ‡Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘). ΔÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÌÂÏÒÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ƒ·Î‹.

¶ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ΔÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›ÙÂÚ· fiÔ˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÚÔ˚fiÓÙ·. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ËÏÈÔÚ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ

∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÚԇʷ˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘. ∞ÁÚ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932222440.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.pilio.tv Î·È www.peliontroufa.gr.


Δ√¶π∫√ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑

15

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ∂∫∫¡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠·ÚÈÛÙ›Ô

«ª¤Ú˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Û ‚Ô‡ÚÎÔ Ê˘Ï·Î‹˜»

Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ (∂∫∫¡) μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ·ÁÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, Û˘ÁΛÓËÛÂ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‚Â˘Û·Ó Ì ¤Ó· ·ÚÈÛÙ›Ô.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ 100 ¤ÚÁ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “∞ÚÈÛÙ›·” Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ 2010 Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ı· ‚Ú·‚¢Ù› Î·È ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ “ª¤Ú˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Û ‚Ô‡ÚÎÔ Ê˘Ï·Î‹˜” Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ̤۷ ÛÙÔ ∂∫∫¡ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô Ó·ÚÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Ó·ÚÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËÎÂ, fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÔÚÔ‡Û ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ Â¤ÏÂÍ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ·Ú¤· ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ηÈÓÔÙfiÌÔ ‰Ú¿ÛË Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤Ó¢ÛÂ, Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹, Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·˘Ù‹ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ‚·ıÈ¿ ¯·Ú·Á̤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ÔÏÏ¿ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ·ÔÎÙ¿ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ηıÒ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ

ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Î. ÕÁÁÂÏÔ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Î. πˆ¿ÓÓË ºfi‚Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ‚›ÓÙÂÔ Ì ˘¤Úԯ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È Û˘ÁΛÓËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜” . £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ù¿Î·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ıÂÛÌfi “∞ÚÈÛÙ›·” ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 470 ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌË ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ∫·ıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, . ·Ú¤‰ÚÔ˘˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ·˘ÍË̤ӷ ÚÔÛfiÓÙ·. √È ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂∫∫¡ μfiÏÔ˘, Ë Î. ∞ÔÛÙÔÏ›· ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ™˘Ó¿Ì·, fï˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘, fiÔ˘ ‚¤‚·È· Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÓÙÔ¯‹ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹

¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ.

™¯fiÏÈ·

ΔÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓÔ ·fi Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ

ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, Î. μ·Û›ÏË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, Ô˘ ¿ÓÙ· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ÈʇϷη Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ÔÚ‰ÔÌ¿, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ. ∏ Î. ∫ÔÙ˙·ÁÈÒÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ: “ª¤Ú˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Û ‚Ô‡ÚÎÔ Ê˘Ï·Î‹˜” , Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “£ÂÛÌfi˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË” . ∞ӷʤÚÂÙ·È Û ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· Ù˘ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¯·›ÚÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜, ÔÚÊ·Ófi˜ ÎÈ ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ô ÌÈÎÚfi˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÌË Ê‡ÁÂÈ. ™Î·ÚÊ›˙ÂÙ·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÌϤÎÂÙ·È Û’ ¤Ó·Ó η‚Á¿, Ô˘ ÙÔÓ Î·ıËÏÒÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi, fï˜, ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÔÙ¤, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÚÈÌË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi Ù· Û›‰ÂÚ·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ‰˘Ô, Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘˜!”. ¢‡Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·Ó·ÏÔÁ›Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Ë Ê˘Ï·Î‹. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Í·Ó·˙ˆÓÙ¿Ó„ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÔ˘ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ʈӋ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÍÂ-

ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ·¤Û·Û ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÔÔ›· Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó Î¿ÔÈÔ ·fiÛ·ÛÌ·: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ·ÍÈfiÏÔÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¡Â·Ú¿ ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÙfiÊÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‚›ˆÌ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ı·ÙÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ‰ÚÒÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ‡ÌÓÔ ÛÙË ÊÈÏ›·, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·˘ÙÔ¤ÎÊÚ·ÛË. H ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·Ó·ÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Â›Ó·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÙËÓ

Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Ô˘ ›¯Â ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ·Ôηı·›ÚÂÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ôχو˜ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηıÒ˜ Û˘Ó·ÈÚ› fiÏ· Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ·˘Ù‹ ı¤ÙÂÈ: ¶ÚÔˆı› ÙË ÁÓÒÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ (ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÈηÛÙÈο, ı¤·ÙÚÔ Î.Ï.). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÔÈÎÈÏ›· ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÙÔ “·È¯Ó›‰È ÚfiψӔ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ψı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛ fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŒÓ· DVD ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÓÂÌËı› Û ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· Û¯ÔÏ›·” .

∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡

∞ ¡ Δ ø ¡ π √ À ∞¡£πª√À °∞∑∏ 243 Δ∏§. 24210 39387, 6909801957 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜: 9.00-13.00 Î·È 18.00-21.00 Email: antoniou.helicon@yahoo.com

™Δ√ ¶∞ƒ∂§£√¡ ∞¡∞¢∂π•∞ª∂ Δ√À™ ¡∂√Δ∂ƒ√À™ ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√À™ ∞°°§π∫∏™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ Δøƒ∞ ¢π¢∞™∫√Àª∂ ∞°°§π∫∞ Δ√À™ ªπ∫ƒ√Δ∂ƒ√À™ ª∞£∏Δ∂™ ª∞™, ∞¶√ 4 ∂Δø¡! ∏ ÚÒÙË Ì·˜ ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ 4-6 ÂÙÒÓ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ∏ Ì¿ıËÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·È¯Ó›‰È, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. À‡ı˘ÓË ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ë Î˘Ú›· Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· •ËÚ·ÎÈ¿, ·È‰·ÁˆÁfi˜, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Swansea Ù˘ √˘·Ï›·˜, ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÓË›ˆÓ, ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÚÒÙˆÓ ÂÙÒÓ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. √ Î. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÔÔÈ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ¢øƒ∂∞¡. ¢ˆÚÂ¿Ó Â›Û˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛı› ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ∂Û›˜ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ٷ ·È‰È¿ Û·˜, ÂÌ›˜ Û·˜ ÂÁÁ˘fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi οӷÌÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ... ∫∞§√Àª∂ Δ√À™ ∞¶√º√πΔ√À™ ∞°°§π∫ø¡ ∞¡Δø¡π√À ¡∞ °π¡√À¡ ª∂§∏ Δ∏™ §∂™Ã∏™ ª∞™ “HELECON” . ™Ù· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ Î·È ‚È‚Ï›· ¢øƒ∂∞¡. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ Ì ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∞fi 10% ¤ˆ˜ 15% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ªÂȈ̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ

ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ∞Ó Î·È Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÓˆÚ›˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ÌfiÏȘ ̤Ú˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ fiˆ˜ ϤÓ ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·Á·˙È¿ “·ÁÁ›˙Ô˘Ó” ÙÔ 50%, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ „ˆÓ›˙ÂÈ fiˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Û οı Û›ÙÈ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ϤÔÓ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ Ô‡Ù ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. °È· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ηٷӷψÙÒÓ Ë ·ÁÔÚ¿ Û ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÔÙÂÏ› fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·Ï¿ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

ƒ›ÙÛ· ΔÛ·ÓÙ›ÏË

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛ¤ÏÈÔ, Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È “·ÁÁ›˙ÂÈ” Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10% Ì 15%. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ̤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ̤ӷÓÂ, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √ Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ¤Ú· ·fi Ù· ·ÎÚÈ‚¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ôχ ÊıËÓ¿ Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ηıÂÓfi˜. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚΋ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÁÈ·Ù› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ì·Á·˙È¿ ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘

∏ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ıÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È “·ÁÁ›˙ÂÈ” Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10% Ì 15%

¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” . øÛÙfiÛÔ, οӷÌÂ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ Û οÔÈ· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘ÌÂ

ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔۤϢÛË

ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈÛÎÂÊı‹Î·ÌÂ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡. √ Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ηٿÛÙËÌ· Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ÙÛ¿ÓÙ˜ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËϤ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜. ∂Ì›˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 15%. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ʤÙÔ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ º.¶.∞ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ 23%. √ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙ› ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈԇ̠fiÛÔ ÌÔÚԇ̔ .

∂ÈϤÔÓ, ÂÈÛÎÂÊًηÌ ÁÓˆÛÙfi Ô›ÎÔ Ì ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ™˘Ú›‰Ë. ªÈÏ‹Û·Ì Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ï¿ Ì·›ÓÂÈ, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¿Úη ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÂÎÙÒÛÂȘ ÙËÓ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%, Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ·ÎfiÌ· Î·È 60%. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ “·ÁÁ›ÍÂÈ” ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Âȯ›ÚËÛË Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ϤÔÓ. Ÿˆ˜ Ì·˜ ›·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ôχ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

™˘ÓÔÏÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ¤Ó·˜ ·Îfi-

ÌË Î‡ÎÏÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¿ÛÎËÛ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (Ó. 3850/2010) Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 6 ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È 3 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó 298 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ÂÈÌfiÚʈÛ˘. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ www.cmagnesia.gr. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ï‹ ʈÙÔÙ˘›· ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ °’

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂›Û˘ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ÁÚ·Ù‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ∞, μ, ° (˘„ËÏ‹˜, ÌÂÛ·›·˜ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÈ-

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 6 ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È 3 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó 298 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ÂÈÌfiÚʈÛ˘

ηÙËÁÔÚ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (Ó. 3850/2010) Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∏ ‰È¿Ú-

ÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 10 ÒÚ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘Á›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÚÈıÌÔ‡

ÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜). √ ¯ÚfiÓÔ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. °È· ÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È 10 ÒÚ˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛfiÓÙ·.

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Î·È ÂΛÓË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 50 ¿ÙÔÌ·. Δ¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·fiÏ˘Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ¿ÙÔÌ· ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û‡Ì‚·ÛË Ì ∂•À¶¶ ‹ Ó· ÂÈÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

ªÂ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Úfi‚˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

√ μfiÏÔ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÁÈ· ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜

À

fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Úfi‚˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚËı› ·fi ÙËÓ ∂∫¶√§ Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ô˘ “‰¤ÓÂÈ” Ë Û‡Á¯ÚÔÓË “∞ÚÁÒ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó 2.000 ¿ÙÔÌ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

√È Úfi‚˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á›ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á˘ÌÓ¿˙ÂÛ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ƒÂÔÚÙ¿˙:

∞¡Δø¡π∞ ™ø§∏¡∏

∏ “£” ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Úfi‚· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. “∂ÊfiÛÔÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜; £ÂˆÚÒ fiÙÈ ˆ˜ ÁÔÓ›˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ΔÛȿημÔ‡ÏÁ·ÚË ∂ϤÓË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. √˘Ú·Ó›· ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›‰· ÙËÓ Úfi‚· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi ˆ˜ ȉ¤· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Î·È ÂÁÒ Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ̤¯ÚÈ “ÌÂÁ¿Ï·” ·È‰È¿ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∏ Î. ª·ÚȷϤӷ μÚÔÓÙ˙¿ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ Ì ·ÚfiÙÚ˘Ó ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ̤ÚÔ˜ Ì·˙›. ΔÔ ÚfiÙÂÈÓ· Î·È ÛÙȘ ʛϘ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÒÓ ÙȘ ΤډÈÛ ÙÔ Î¿ÌÈÓÁΔ . ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ª·ÚȷϤӷ˜, Î. ¡Ô‡ÏË ∫·˙Ó¤ÛË, ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ó· ˘Âڂ› ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ÌËÓ ·Ú¢ÚÂıԇ̔ . √È Úfi‚˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á˘ÌÓ¿˙ÂÛ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÛ·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ Î. ¢·Ó¿Ë ∫·Ú˘›‰Ô˘, ÂıÂÏfiÓÙÚÈ·, › ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Ù· ΔڛηϷ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÚ·ÊÙ›˜ ÛÙÔ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ù¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “fiÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο. ΔÔ Î¿-

ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ - ÁÈÔÚÙ‹˜ Á·ÏÏÈο ηӿÏÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰›ÎÙ˘·, fiˆ˜ ÙÔ BBC Î·È ÙÔ CNN. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ó¤ÍÔ‰Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∫ÚÈÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ı· ·Ú·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ. °È· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û˘ÚÙ¿ÎÈ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› Ì ·ÚÎÂÙfi ÎÚ·Û›, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ıÂÛÛ·ÏÈο ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· οÓÂÈ ‚fiÏÙ· Ë “∞ÚÁÒ” ÂÓÒ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ı· ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ‚‚·›ˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ °Î›Ó˜, Ì·˜ ÂÓËÌÂ-

∏ Î. ¡Ô‡ÏË ∫·˙Ó¤ÛË Ì ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ª·ÚȷϤӷ μÚÔÓÙ˙¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÚÒÓÂÈ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜. ∂ÈϤÔÓ, ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. √È ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Úfi‚˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÁÈ·: ñ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ñ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ñ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ñ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ñ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·È Ë ÙÂÏÈ΋ Úfi‚· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂∫¶√§ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ °Î›Ó˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ ÂÁη›Úˆ˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ

“¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÚ·ÊÙ›˜ ÛÙÔ ÚÂÎfiÚ °Î›Ó˜” ϤÂÈ Ë ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· Î. ¢·Ó¿Ë ∫·Ú˘›‰Ô˘

ÂÈÙÚÔ‹ °Î›Ó˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ›Ù ÛÙȘ Úfi‚˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ó-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¢. ¡Ù¿ÊÔ˜ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √Àƒ√§√°√™ FELLOW OF EUROPEAN BOARD OF UROLOGY

ñ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Laser ñ ∂‡Î·ÌÙË Î˘ÛÙÂÔÛÎfiËÛË ñ ¡ÂÊÚÔÛÙƠ̂˜ ñ μÈÔ„›Â˜ ÓÂÊÚÔ‡ - ÚÔÛÙ¿ÙË ñ ¶·Ú·ÎÂÓÙ‹ÛÂȘ ·ÛÙÂˆÓ ÓÂÊÚÔ‡ ñ §Èı›·ÛË Ô˘ÚÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °∫§∞μ∞¡∏ 40 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), μ√§√™ Δ∏§. & FAX: 24210 31551, mob. 6945 418758 e-mail: drdafman@gmail.com

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

“£ÂˆÚÒ fiÙÈ ˆ˜ ÁÔÓ›˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ∂ϤÓË ΔÛȿη- μÔ‡ÏÁ·ÚË

ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‹ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ›Ù ÛÙÔ facebook, ‹ ÛÙ· ÙËÏ. 2421352535, 2421352533. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ¤Ó· “ ¯ÔÚ‡ԢÌ fiÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∞Ó Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ

√È ¢¤ÏÙ· À‰ÚÔ¯Ô˝‰Â˜ ·fi„ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÌÂÙˆÚÈ΋ ‚ÚÔ¯‹ ¢¤ÏÙ· À‰ÚÔ¯Ô˝‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘. √ ηχÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 3 Î·È 4 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Ï˘Î·˘Á¤˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· Â›Ó·È Û ·‡ÍÔ˘Û· Ê¿ÛË ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ Ó‡¯Ù·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÂÙ¤ˆÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ À‰ÚÔ¯fiÔ˘. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ 20-40 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ˘ÏÈÎÔ‡ Â͈Á‹ÈÓ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Á‹ÈÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÌÂÙ¤ˆÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ ·fi 11 ¯ÏÌ. ¤ˆ˜ 72 ¯ÏÌ. ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, ˘Ú·ÎÙÒÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙÚÈ‚‹˜ Î·È ÂÍ·ÂÚÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‡„Ô˜ 80 -120 ¯ÏÌ. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ·¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÊıÔÚÈÛÌfi ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ.

ΔÔ ›¯ÓÔ˜ Ù˘ ʈٷ‡ÁÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ÌÂÙÂÒÚÔ˘ (‰È¿ÙÙÔÓÙ· ‹ ÂÊÙ·ÛÙÂÚÈÔ‡) ÌÔÚ› Ó· ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ¤ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ Û ÈÔ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Δ· ÌÂÙ¤ˆÚ·, Ë ËÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÎÔÌ‹Ù˜ ΢ڛˆ˜, ›Ù ·fi ·ÛÙÂÚÔÂȉ›˜. √È “‚ÚÔ¯¤˜” ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ· Ú‡̷ٷ ‡Ï˘ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÂÓfi˜ ÎÔÌ‹ÙË, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. Δ· Ú‡̷ٷ ·˘Ù¿ ηٿ ÂÚÈÔ‰Èο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚԯȿ Ù˘ °Ë˜. ∂ÙËÛ›ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë °Ë ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÚԯȿ ÂÓfi˜ ÎÔÌ‹ÙË. ∏ ÛÎfiÓË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ô ÎÔÌ‹Ù˘ ηıÒ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÚԯȿ Ù˘ °Ë˜, ¤ÊÙÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÂÍ·ÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙÚÈ‚‹˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÊˆÙÂÈÓ¿ ›¯ÓË. ∏ °Ë ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÙÚԯȿ Ù˘ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (108.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·) ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÎÚÔ‡ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·. √È ‚ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ øÚȈӛ‰Â˜, ÙȘ ∞ÈÁÔÎÂÚ›‰Â˜ Î·È ÙȘ Y‰ÚÔ¯Ô˝‰Â˜ Î.¿Ï. √È Ù˘ÈÎÔ› ÎfiÎÎÔÈ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÌÂÙÚÔ Ï›Á· ‰¤Î·Ù· ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ Î·È ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÏÈ-

ÙÔÓ ·¤Ú· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. √ ·¤Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ˆÚÔ. ∏ ¤ÓÙÔÓË ıÂÚÌfiÙËÙ· ·ÙÌÔÔÈ› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÙ¤ˆÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰È¿ÙÙÔÓÙ˜ ·ÛÙ¤Ú˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·ÙÔ› ÂÚ›Ô˘ Û ¤Ó· ‡„Ô˜ 100 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ.

ΔÔ ÌÏ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

∏ ÌÂÙˆÚÈ΋ ‚ÚÔ¯‹ ¢¤ÏÙ· À‰ÚÔ¯Ô˝‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘

ÁfiÙÂÚÔ ·fi 10-4 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ŸÙ·Ó fï˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÎfiÎÎÔ˜ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, fiÏÔ ÙÔ ÌÂÙ¤ˆÚÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÏÂÙ‹ Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙÔÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ. ∏ÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ÈfiÓÙ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ·¤ÚÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÏÂÎÙÚ›ÛÔ˘Ó Â˘·›ÛıËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ software Î·È Ï¿ıË ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ·fi ‚ÚÔ¯‹ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ, ÙÔ 1993. °È· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÏÏÔ› ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ. ΔÔ 1999 ÔÈ

·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Î¿ı ÎÔÌ‹Ù˘ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÙÚԯȿ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÔÏÏÔ› ÛÙÂÓÔ› ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÙÙfiÓÙˆÓ, fiÙ·Ó Ë °Ë ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù· ÌÂÙ¤ˆÚ· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿Óˆ ·fi 1.600 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο η›ÁÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚÈ‚‹, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜. ∏ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ›ÂÛË ÂÌ‚ÔÏÈÛÌÔ‡. ŒÓ· ÌÂÙ¤ˆÚÔ Û˘ÌȤ˙ÂÈ

ªÏ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÙË ¤¯Ô˘Ó ‰Ò‰Âη ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘˜, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÈ· οı ̋ӷ. øÛÙfiÛÔ Î¿ı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ò‰Âη ÛÂÏËÓÈ·ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ¤ÓÙÂη Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË. ∞˘Ù¤˜ ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ‰‡Ô ‹ ÙÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı 2,72 ¯ÚfiÓÈ·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ÍÙÚ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ÚfiÛıÂÙË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË “ÌÏ ÊÂÁÁ¿ÚÈ” . √ fiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË “once in a blue moon” , Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ôχ Û¿ÓÈ·. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· Ôχ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ηıÒ˜ ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔÚ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ÌÏÂ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·

¤Ó· Ôχ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ (fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜) Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Á·Ï·˙ˆfi, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‡·Ú͢ ηÓÔ‡ ‹ ÌÔÚ›ˆÓ ÛÎfiÓ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ÙÔ 1950 ηÈ, ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ∫ڷηÙfi· ÙÔ 1883, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÏ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡Ô ÂÙÒÓ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ “ÌÏ ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘” ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ʤÙÔ˜, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ¤¯Ô˘Ì 2 ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Û¿ÓÈÔ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜, Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ“ÌÏ” , ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û·ÓÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ∫¿ÔÈ· ÂÔ¯‹ fï˜, Ë ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÏÂ. ΔÔ 1883, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ∫ڷηÙfi· ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ‚fiÌ‚· ÈÛ¯‡Ô˜ 100 ÌÂÁ·ÙfiÓˆÓ, ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¯ÒÌ· Î·È ÛÙ¿¯ÙË. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‹Ú ̛· ÌÏ ·fi¯ÚˆÛË. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Û¿ÓÈÔ, ÒÛÙÂ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË “ÙÔ ÌÏ ÊÂÁÁ¿ÚÈ” ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ “ۯ‰fiÓ ÔÙ¤” . ¢∏ª√.™.

°È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜

¡¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ °π∞ ÙËÓ ·¢ı›·˜ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ƒÔ‰È¿ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶ËÁ¿‰È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 9/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ƒÔ‰È¿ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶ËÁ¿‰È, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ¿ÚÎÈÓ, ‰ÈfiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Â› ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú·Î›ÌÂÓ˜ ·Ú·Ï›Â˜ (∫ÔÓÙÔ‚fiÏÈ, ¶·Ó·ÁÈ¿ ÎÏ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 194 ÙÔ˘ Ó. 3463/2006 (¢∫∫), ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ÔÈ √Δ∞ Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÔÚ·Û›·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¶.¢. 270/1981, ÛÙÔ

°È· ÙËÓ ·¢ı›·˜ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ƒÔ‰È¿ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶ËÁ¿‰È ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÔÔ›Ô Ì ÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÎÔÈ‹Ûˆ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. Δ· ·-

Δ∞μ∂ƒ¡∞ «√ ¶∞ƒ∏™»

ÓˆÙ¤Úˆ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶.¢.” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 123/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÛÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ı¤ÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ

¿ÚıÚÔ 72 ÙÔ˘ Ó. 3852/2010, Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›·. ™ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË, Û‡Ìʈӷ ÙÔ ¶.¢. 270/81, ÚԂϤÂÙ·È ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ηӤӷ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 102/2012 ·fiÊ·Û‹ Ù˘, Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ˘¤ÁÚ·„Â Ë ∂ÈÙÚÔ‹, “¶ÂÚ› ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË ƒÔ‰È¿, ÁÈ· Ì›ÛıˆÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ” . ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 194, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÈÛ‹ÁËÛË, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘.

- ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ê¤ ª·Ú - ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ¶ÈÛ›Ó·

TAVERNA PARIS ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ - ¶∏§π√ KALA NERA - PELION TEL.: 24230 22745 Email: pariskalanera@yahoo.gr URL: www.ikosimo.gr

∞º∏™™√™ Δ.∫. 370 10, ¶∏§π√, ∂§§∞¢∞ Δ∏§.: 0030-24230 33722, 0030-210 9322303 Fax. 0030-2421500504 e-mail: info@karavia-lux-inn.gr - www.karavia-lux-inn.gr


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ «ŸıÚ˘˜»

«¡ÂʤϘ» ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ºÈÏ›ˆÓ

ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙȘ 21 - 23 πÔ˘Ï›Ô˘, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË “¡ÂʤϘ” Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ù˘ ŸÂÚ·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºÈÏ›ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂΛ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. “ΔËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ºÈÏ›Ô˘˜, ›‰·Ì ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ “§¤ÔÓÙ· Ù˘ ∞ÌÊ›ÔÏ˘” Î·È ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË fiÏË. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÍÂÓ·ÁËı‹Î·Ì ÛÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ “™‹Ï·ÈÔ Ù˘ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘” Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡˜, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ù˘ Ë ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ıˆÚ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºÈÏ›ˆÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ “¡ÂʤϘ” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ∏ Ó¤· ÊÂÙÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË - ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÛÙÂÚË̤Ó˘ ·fi Ù¤ÙÔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Â·Ú¯›·˜ Ì·˜ ¿ÓÔÈÍ ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ŒÂÈÙ· ·fi Ì›· Û˘Ó¯‹ ˘ÂÚ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÔÏÏÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘, ™ÔÊÔÎÏ‹, ∂˘Ú˘›‰Ë, ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ “¡ÂʤϘ” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ì ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û’ ·˘Ùfi ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ª·ÛÙÔÚ¿ÎË Î·È Ì ÙÔ °È¿ÓÓË ª¤˙Ô Ó· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “™ÙÚ„ȿ‰Ë” ‹Ù·Ó Ì›· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·ÏÏ·Á‹ Î·È ˘fi‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰ÚfïÓ. √È fiÔȘ Î·È fiÛ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜, ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÏÂÎÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‹ Î·È “·Ó›ÂÚ˜” ·ÎfiÌË ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ¤Ú·Ó οÔÈÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì fiÔȘ Î·È fiÛ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ·Ó ÚÔηÏÔ‡Ó, ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ Ô‰ËÁÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Î·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ÁÓˆÌÒÓ “·˘ıÂÓÙ›·” ÙÔ˘ “ÂÒÓ˘ÌÔ˘” ÛÎËÓÔı¤ÙË ‹ ËıÔÔÈÔ‡.

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË “¡ÂʤϘ” Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ù˘ ŸÂÚ·˜, ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºÈÏ›ˆÓ

øÛÙfiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÈÛıËÙ‹ Ë ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¤ÛÙˆ Î·È Î¿Ô˘ οÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ Î·È ÌË “ÓÔıÂ˘Ì¤ÓˆÓ” ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Opera Gala ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 22 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÊÂÙÈÓ‹˜ ÂΉÚÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ∏ ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÎÚfi·ÛË ¤ÚÁˆÓ “ÛÔ‚·Ú‹˜” , ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È - ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È - ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÚÔÓfiÌÈÔ ÌfiÓÔ Î¿ÔÈˆÓ “ηÏÏÈÂÚÁË̤ӈӔ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÂȉÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔ·È‰Â›·. ∂›Ó·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÚÔÛÈÙ‹ Û fiÏÔ˘˜. ŒÙÛÈ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÙˆÓ “·ÏÒÓ” ·ÓıÚÒˆÓ. μÔËıËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ-

·È‰Â›· ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û‹˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô ÂıÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÙÛÈ Ë ºÈÏ¿Ú¯·ÈÔ˜ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ԂϤÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ıˆÚ› ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂȉÈÒÍÂˆÓ ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ Ì ·fiÏ˘ÙË ËÛ˘¯›·, ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Ô˘ Á·Ï‹Ó„ ÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜, Ù· ·˘ıfiÚÌËÙ· ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î¿ı ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¢ÓÔ˚Îfiٷٷ Û¯fiÏÈ· fiÏˆÓ ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ‚¤‚·È˜ ·ԉ›ÍÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∏ ‚Ú·‰È¿ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜

Ù˘ 1. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ fiÂÚ· “∫¿ÚÌÂÓ” Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ Ì¤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ πÓ¤˜ ∑‹ÎÔ˘, 2. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ “Peer Gynt” Î·È 3. ΔÔ˘ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˘ ∫·ÌËÏȤÚË Ù· ·) Marche Triomphale Î·È ‚) Dance Orientale. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘ Wolfgang Amadeus Mozart: ·) Ë ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ fiÂÚ· “√È °¿ÌÔÈ ÙÔ˘ º›ÁηÚÔ” , Ë ÕÚÈ· Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ ¡‡¯Ù·˜ ·fi ÙËÓ fiÂÚ· “√ ª·ÁÈÎfi˜ ∞˘Ïfi˜”, Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ ÛÔÚ¿ÓÔ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶Ô˘Ï›ÙÛË, ÙÔ ¡ÙÔ˘¤ÙÔ Ù˘ ΔÛÂÚϛӷ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÔÓ Δ˙Ô‚¿ÓÈ, Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶Ô˘Ï›ÙÛË Î·È ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™Ô‡ÚÌË. ‚) Ë ÕÚÈ· ÙÔ˘ º›ÁηÚÔ, ÙÔ˘ Gioachino Rossini, ·fi ÙËÓ fiÂÚ· “√ ∫Ô˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘” , Ì ÙÔÓ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™Ô‡ÚÌË, Á) Ë ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ “∞ÚÂÙÔ‡Û· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫·Ù·ÎÔ˘˙ËÓÔ‡, ‰) ÙÔ˘ Johann Straus Ë ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔÂÚ¤Ù· “∏ ¡˘¯ÙÂÚ›‰·” Î·È Ë ÕÚÈ· Ù˘ ∞ÓÙ¤Ï ·fi ÙË 2Ë Ú¿ÍË Ù˘ ›‰È·˜ ÔÂÚ¤Ù·˜ Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶Ô˘Ï›ÙÛË Î·È Â) ÙÔ˘ Giuseppe Verdi Ë ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔÂÚ¤Ù· “¡·ÌÔ‡ÎÔ” , Ë ÕÚÈ· ÙÔ˘ ∑ÂÚÌfiÓ “Di provenza” ·fi ÙË fiÂÚ· “ΔÚ·‚È¿Ù·” Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔÓ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™Ô‡ÚÌË Î·È ÙÔ “ªÚ›ÓÙÈ˙È” ·fi ÙËÓ ›‰È· fiÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶Ô˘Ï›ÙÛË, πÓ¤˜ ∑‹ÎÔ˘ Î·È ¢ÈÔÓ‡ÛË ™Ô‡ÚÌË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·ÎfiÌ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ §˘‰›·˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‚·Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÚÒÙË ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·‡ÏÔ Î·È ÙËÓ ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙˆÓ ºÈÏ›ˆÓ, ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ΔÔÍfiÙ˜, ÛÙËÓ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË, ÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÚ¤ÓÔ ·fi ΔÔÍfiÙ˜ ̤¯ÚÈ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÂȉÈÎÔ‡ ÍÂÓ·ÁÔ‡ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¿ı ÂΉÚÔÌ‹˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È ÙÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË Î·È ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì” .

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ «∞ÈÔÏ›˜»

¶ÙÂÏÂfi˜: ∂ÚÁ·Û›Â˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ∫¿ÛÙÚÔ˘ ª∂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ “∞ÈÔÏ›˜” ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘. °È· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¶ÙÂÏÂÔ‡ “∞ÈÔÏ›˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Î·È ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25/7 ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿ÓÔÈ͢ Î·È ‰È¿ÛÙÚˆÛ˘, Ì ˘ÏÈÎfi 3∞, ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË 26/7 ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÁÈ· ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ. ∏ “∞ÈÔÏ›˜” ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ·ÓÙ/¯Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ. ΔÔÓ ∂.¢.∂. Î. ™‡ÚÔ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Î·È ‰È¿ÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ «∞ÈÔÏ›˜» ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘

ΔËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞°∂Δ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ˘ÏÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÛ›·˜. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÌË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ΔÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Â›Ó·È ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÌÓËÌ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÏfiÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, ÙÔ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ù›¯Ô˜ Î·È Ï·ÙÚ¢ÙÈο ÌÓËÌ›·. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ô ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. √ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ·È-

ÒÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÁÈ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÚËÌÒÛÂÈ, Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙȘ Ï·Ù›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› Î·È ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÓÈ·›Ô ¿‚·ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÚ›È·. ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋˜ ı¤·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡ - ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. ∂›Û˘ fiÔÈÔ˜ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ïfi-

ÊÔ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. °È· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¶ÙÂÏÂÔ‡ “∞ÈÔÏ›˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Î·È ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó 18 ÂÚÁ¿Ù˜, 2 ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ 1 ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È 1 ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Δ∂. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È: ∫Ô‹ Ù˘ ¿Ó·Ú¯Ë˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÌÓËÌ›Ô, ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ÙˆÓ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ‡‰Ú¢Û˘. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Î·È ÛÙÔ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ù›¯Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∂ÓÂÙÈÎÔ‡ ∫¿ÛÙÚÔ˘, Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ” .

¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔ-

ÁÔ˜ ÙˆÓ ∞Á¯È·ÏÈÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ “∏ ∞Á¯›·ÏÔ˜” , ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 106Ë Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î.Î. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘ ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙȘ 10:30 .Ì.: 1) ∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË, 2) ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, 3) Ù‹ÚËÛË ÛÈÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡, Î·È 4) ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ¡ÂfiÙÂÚ˘ Î·È ™‡Á¯ÚÔÓ˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ™˘Ú›‰ˆÓ· ™Ê¤Ù· Ì ı¤Ì·: “∞Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ∏ıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›, ı‡Ù˜ Î·È ı‡Ì·Ù·” . ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 9.00, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÂÔÌÔÓ·ÛÙËÚȈÙÒÓ “∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” , ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “∏ ¢È¿Ï·ÛË” , ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÏ¿‰·˜ §¿ÚÈÛ·˜ “√ º¿ÚÔ˜” . ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰›Ï· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi Û‹ÌÂÚ· 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì·: “ΔÔ √ÏÔη‡ÙˆÌ· Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜” .

∞ÁÚÈ¿

ŒÎıÂÛË Á˘Ó·ÈΛ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Îfi-

ÛÌÔ˘, ¤ÏËÍÂ Ë ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 8 ¤ˆ˜ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ - ¶ËÏ›Ô˘ ) ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ - ÃÔÚËÁfi˜ ¢ËÌ. ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘), ÁÈ· 12Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ,˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ‚ÈÙÚfi, ÎfiÛÌËÌ·, ÓÙÂÎÔ˘¿˙, ÎÂÚ·ÌÈ΋, Ì·Ù›Î, ˘Ê·ÓÙ¿, ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ Î·È ÏÈÎ¤Ú Î.¿. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·¯fiÓÙ˙·, ÃÚ˘ÛÔ‚·ÏÏ¿ÓÙÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˘, ª·Ú›· ƒ¤Ô˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ÀÊ·ÓÙ‹, ¶¤ÚÛ· ¶·ÙÛ‹, ΔfiÓÈ· ∫·Ú¤ÙË, ¡›ÙÛ· ¶Ï·ÁÂÚ¿, ∞Ï›ÎË ∫·˙¿ÎË, ª·ÚΤÏÏ· μ·ÏÛ¿ÌË, ¢¤ÛÔÈÓ· °Îڤη, ™ÔÊ›· ∫fiÙÛ·ÏË, ª·Ú›· ΔÛȷηٛÚË, ∂ϤÓË ∫·ıÈÓÈÒÙÔ˘, ¡¤ÏÏË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ™Ù·˘ÚԇϷ μ·Ï·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚ˘Û¿ÓıË £¤ÌÂÏË, ª·Ú›· ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ªÂÚÛ›ÓË ∫ÔÓ‰Ú·ÊÔ‡ÚË, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÓıÔ‡ÛË, ∂˘·Óı›· ¶Ï·ÙÔÁÈ¿ÓÓË, ª·Ù›Ó· ƒ¿ÓÙÔ˘, ∂˘ÁÂÓ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫È΋ ∫fiÛÎÈÓ·, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™Î·Ì¿Áη, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÃÈÒÙË-¶··ÂÌ·ÓÔ˘‹Ï, ÕÓÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ, ∫ˆÓ/Ó· ÃÈÒÙË, ÕÓÓ·-∂ÈÚ‹ÓË Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ™¯›˙·, ™¿ÓÙÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎË, °ÈÔ‚¿ÓÓ· ƒ¿ÌÈ·Ó·Ù˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¡ÙÂÏËÌȯ¿ÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ¶·Ï·ÈÔ‰ËÌÔÔ‡ÏÔ˘.


T√ B∏ª∞

20

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 29 I√À§π√À 2012

ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘

∞fi 23 ¤ˆ˜ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË

∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

∞ÏÌ˘Úfi˜: ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·˙¿ÚÈ

Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·-

ÛË ‹ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ˙ËÙ› Ì ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙȘ 25-7-2012 ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ‰ËÌfiÙ˘, ‰·ÛοϷ, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ì·Ï›·˜ Î·È ÌÔ˘ ·Ú·ÔÓ¤ıËΠfiÙÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·ÛÎÂ‹˜ (¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ) ·fi ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È ϤÔÓ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·’ ÙË ‰˘ÛÔÛÌ›· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ˙¤ÛÙË Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ù˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ Î·È Ì ÙÔÓ Î. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ, Ù˘ ·¿ÓÙËÛ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È fiÙÈ “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤ı·Ó ·’ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·”. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ¿ÏÏÔ˜ ‰ËÌfiÙ˘ ·fi ÙËÓ Ô‰fi μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ fiÙÈ ‰›Ï· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿‰Ô˜ ·ÛÎÂ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË. ªÂ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÂȂ‚·›ˆÛ· ÙȘ ‰‡Ô ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÎÈÓ‹ıËη Û’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ο‰Ô˘˜ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ (›Ù ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘, ›Ù ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ). ∂ÈϤÔÓ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ Î·È ÌfiÚÂÛ· Ó· ‰ˆ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ Î·È Â›‰· fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ‚ÚÔÌÈ¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Í‡ÛÈÌÔ Î·È ÌÂÙ¿ χÛÈÌÔ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó’ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ (·ÛÎÂ›˜) ο‰Ô˘˜ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó, Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È ‰˘ÛÔÛÌ›·˜, ÙÒÚ· Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔʤÚÂÈ ‹ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Âı¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË. ∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â Ë ˘Á›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·Á·ıfi Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÚÒÙÈÛÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”.

ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙȘ 23 ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ fiÏÔ ¤Ï͢ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ¯Ú‹Û˘ Â› ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÁÎÏËı› ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘. ÚÈÔıÂÙË̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡, ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000,00 ú Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ - ηٷÛ΢ÒÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4. ÀÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¯ÒÚÔ˘ ÚfiÛÙÈÌÔ ›ÛÔ Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¯ÒÚÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ªÂ ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 17/2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 106/2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Ù¤ÏË ¯Ú‹Û˘ Â› ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ ÂÍ‹˜: H ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ì ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û ÂÎÌÈÛıˆÙ‹. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 ̤¯ÚÈ Î·È 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012. °È· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË ˘‡ı˘ÓË Â›Ó·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfi‰ˆÓ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù· ÂοÛÙÔÙ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ (∫.∂.§.∞.À.∂.), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2323/95 (¿Úı. 5 ·Ú. 2) fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¡. 3190/2003 (·Úı.4). ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ¤ÌÚÔÛıÂÓ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÎÒÓ Î·Ï·ıÈÒÓ Î·È ·ÓÂÚÈÒÓ Ì ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. ∂›Û˘ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÎÒÓ Û ԉԇ˜ Î·È ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ (·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο). √È ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¯ÒÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ı·ÚÔ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÂÎÙÈ-

ÕÏÏ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢™

™ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ¯Ú‹Û˘ Â› ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÙÔ˘ (8 Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·Û˘

ÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ·‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘, Ó· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ù˘ ·Ú¿Áη˜ ‹ Û ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ˘ԉ›ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ˜ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË, ‰˘ÛÔÛÌ›· Î·È ÌfiÏ˘ÓÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË Ì¤¯ÚÈ 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012. √È ÙÈ̤˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞’ ˙ÒÓË ÙÈÌ‹ 385 ¢ÚÒ: ∞fi ÓÔ‡ÌÂÚÔ 281 ¤ˆ˜ 308, ·fi 540 ¤ˆ˜ 542. ™‡ÓÔÏÔ 31 ·Ú¿ÁΘ. μ’ ˙ÒÓË ÙÈÌ‹ 320 ¢ÚÒ: ∞fi ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ¤ˆ˜ 39, ·fi 96 ¤ˆ˜ 280, ·fi 309 ¤ˆ˜ 354, ·fi 384 ¤ˆ˜ 436. ™‡ÓÔÏÔ 323 ·Ú¿ÁΘ. °’ ˙ÒÓË ÙÈÌ‹ 290 ¢ÚÒ: ∞fi 69 ¤ˆ˜ 95, ·fi 355 ¤ˆ˜ 383, ·fi 437 ¤ˆ˜ 483. ™‡ÓÔÏÔ 103 ·Ú¿ÁΘ.

¢’ ˙ÒÓË ÙÈÌ‹ 265 ¢ÚÒ: ∞fi 40 ¤ˆ˜ 68, ·fi 484 ¤ˆ˜ 539, ·fi 543 ¤ˆ˜ 579. ™‡ÓÔÏÔ 122 ·Ú¿ÁΘ. √ ÙÔ̤·˜ ¯·Ï‚¿‰ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ÙÈÌ‹ 6.270. √ ÙÔ̤·˜ „ËÛÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· 3 Î·È 5 ÙÈÌ‹ 3.060 ÂοÛÙË Î·È Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· 2, 4 Î·È 6 ¤ˆ˜ 22 ÙÈÌ‹ 2.400 ÂοÛÙË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Î·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ı· ÚԂϤÔÓÙ·È: À¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¯ÒÚÔ˘ (¤ÌÚÔÛıÂÓ ·Ú¿Áη˜) ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚfiÛÙÈÌÔ 300,00 ú. ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¯ÒÚÔ˘ (fiÈÛıÂÓ ·Ú¿Áη˜) ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹ - ¤ÌÔÚÔ ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000,00 ú. ªË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi 50,00ú ¤ˆ˜ 300,00 ú. √È ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ „ËÙÔˆÏ›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó „ËÛÙ·ÚȤ˜ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Ù˘ ·Ú¿Áη˜ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÓÔ¯ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000,00 ú. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ô-

™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŒÁÎÚÈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ì Έ‰ÈÎfi 1.13 ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ∞ÛÙÈΤ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜”, ÙÔ˘ ∂.¶. “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŒÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚÔÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ Ú¿Í˘ “¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÚÔÛı‹Î˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ì Έ‰ÈÎfi 1.13 ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ∞ÛÙÈΤ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ - ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜”, ÙÔ˘ ∂.¶. “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË”. ŒÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011. ™˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Â› ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ȯÔÚ‹ÁËÛË ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

™ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ·Ú·ıÂÚÈÛÙÒÓ

∞¯›ÏÏÂÈÔ: ∞·ÁfiÚ¢ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÚÔÔÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Â› Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Â› Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ÃÚ. ¢ÂÏËÛÙ¿ı˘. “™ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞¯ÈÏÏ›Ԣ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË “Â‰Ò ÎÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘, ÂÏÏÈÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÏÔÈ¿ÚÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û “ÎÏÂÈÛÙ¿ ·Î¤Ù· ‰È·Δ∏¡

ΔËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Â› Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

ÎÔÒÓ”, ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ‹ ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›· ÙÔ Úˆ› (Á‡Úˆ ÛÙȘ 09:00) ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤-

ÊÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (Á‡Úˆ ÛÙȘ 19:30). ∏ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·˘Ù‹ ΛÓËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜, ÌÈ·˜ ÎÈ Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Ì ÙÔ ÔÚıÌÂ›Ô Ù˘ °Ï‡Ê·˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ŒÓ· ÂÈϤÔÓ, Ì¿ÏÏÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ·Ú·ıÂÚÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ÎÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ψÊÔÚ›ˆÓ. √È ÌÂÓ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ¯¿Ô˘˜ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÔÈ ‰Â ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ, ·ÊÔ‡ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÔ·‰È·ÛÙ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ ψÊÔÚ›·, Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÏȘ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù· ‚È·ÛÙÈÎÒÓ

‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∑ÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯ÒÓÙ·˜ οı ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÓÙfiÈˆÓ ÎÈ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı›, ÚÈÓ ˙‹ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÙÚ·Áˆ‰›·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Î·È ·Ô‚›‚·ÛË/ÂÈ‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 84 ÙÔ˘ ¡. 3852/2010, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (·Ú. ·fiÊ·Û˘ 4/2012), ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 3,5 ÙfiÓˆÓ Â› Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ” ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Î. ¢ÂÏËÛÙ¿ıË. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


● 29.7.2012

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

§·ÙÚ¢ÙÈÎÔ› ÙfiÔÈ Û ¶ÙÂÏÂfi ∞¯›ÏÏÂÈÔ - ÕÁÈÔ˘˜ £Âfi‰ˆÚÔ˘˜ £Ú‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ


2/EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (22)

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

“ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÙÛ›ÚÎÔ”, Ì·ÚÙ˘Ú›· ÂıÓÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ΔÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÎÚÔfiÏ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2012, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ “ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ΔÛ›ÚÎÔ” , ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË, Û ÌÔ˘ÛÈ΋ & ‰È‡ı˘ÓÛË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Â› ÛÎËÓ‹˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ •·Ú¯¿ÎÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙¿Î˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ṳ́Ó˘, Δ¿ÛÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜, ª·Ú›Ó· ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9.15 Ì.Ì.ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. “ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ΔÛ›ÚÎÔ” , ÙÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË, ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿

Î·È ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. “ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÙÛ›ÚÎÔ” ·Ó¤‚ËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1973 ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ı‹Ó·ÈÔÓ. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ô ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·ı¿Ú˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠٷ ÛÎËÓÈο. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ë Δ˙¤ÓË ∫·Ú¤˙Ë, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˙¿ÎÔ˜, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙Ô˜ Î·È Ô Δ›ÌÔ˜ ¶ÂÚϤÁη˜. ∂ÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô ¡›ÎÔ˜ •˘ÏÔ‡Ú˘. ∏ Ì·˙È΋ ÚÔۤϢÛË Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, Ô˘ Â¤‚·Ï ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂ-

ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó¤‚ËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÎÚÔfiÏ. ΔÚÈ·ÓÙ·ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Í·Ó¿ ·fi ÙÔ ∫£μ∂, ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÎÚÔfiÏ, Ì ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ

•·Ú¯¿ÎÔ, ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÂΛÓË ÙË ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ’73, Ó· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÚÒÓ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 9ÌÂÏ‹ ÙÔ˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÙˆÚÈÓÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜: ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ∞Ṳ́ÓË, Δ¿ÛÔ ¡Ô‡ÛÈ·, ª·Ú›Ó· ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∑·¯·Ú›· ∫·ÚÔ‡ÓË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙¿Î˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ΔÛ›ÚÎÔ Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË ‰È·¯ÚÔÓ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ŒÓ· Ï·˚Îfi ¤Ô˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘

Ê˘Ï‹˜, ÔÈ ·Ó·Ù¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÒÛÂȘ, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ·ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡, Ô˘ ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ÙË ‚·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ÂÓfi˜ ·ÌÊ›ÛËÌÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÈ· ηٷ‚‡ıÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË “ı›· Έ̈‰›·” ÙÔ˘ ·ÓÂϤËÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÊËÁ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙¿Î˘. ªÔ˘ÛÈ΋: ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜. ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ŒÚÛË ¢Ú›ÓË. ÃÔÚÔÁÚ·Ê›·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∫·ÓÔÓÈÎfi: ú20, ÊÔÈÙËÙÈÎfi: ú15, ∞.ÌÂ.∞.: ú15, Ì Â›‰ÂÈÍË Î¿ÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜: ú10. πÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· √°∞.

™ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

- “¶¤ÚÛ˜” Û μfiÏÔ Î·È ΔÛ·Áηڿ‰·

3 ∂ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ‰ÚÔÛÂÚÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ

- ∞ÊËÁËÙ¤˜ - ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¶ËÏ›Ô˘

ÎÚ·Ù¿ÂÈ “√ ¤ÚˆÙ·˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” ÚÔ-

- ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜

‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ ÛÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘, 1, 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

4 5

- √ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ª·›Ó·ÏÔ

6

∞ºπ∂ƒøª∞: §∞Δƒ∂ÀΔπ∫√π Δ√¶√π ™∂ ¶Δ∂§∂√ - ∞Ãπ§§∂π√ - A°π√À™ £∂√¢øƒ√À™ - §·ÙÚ¢ÙÈÎÔ› ÙfiÔÈ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi

7 8-9

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

- ∞¯›ÏÏÂÈÔ: £Ú‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ·fi Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

- ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ - √È ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜

10

-“¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™Ô˘Ú·ÏÈÛÌfi” ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ - √È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· Ù· “ÛÎÈ·˙Ô‡ÚÈ·” ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ

- ™‹Ï·È· Î·È ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜

14

- “£ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ - ∞ÈÁ·›Ô” : ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ - √ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘

15

- ™˘Ó·˘Ï›· μ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÚ. £Ë‚·›Ô˘ - ∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™

°·ÏÏ›·, μ¤ÏÁÈÔ (2011). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Frederic Beigveder ∫·ÏÔη›ÚÈ! ΔÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” Ì ٷÈӛ˜ Ô˘ Ì·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÙˆÓ ÁÈ· ¿ÓÙ· “∫·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÛÈÓÂÌ¿” . Δ·Èӛ˜ ‰È·ÏÂÁ̤Ó˜ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, Ì ÁÓÒÛË, Ù·Èӛ˜ Ô˘ Ì·˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó. √È Á·ÏÏÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ʤÙÔ˜ ›¯·Ó ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›·, ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ Oscar ηχÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ Î¤Ú‰ÈÛ °·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›·, The artist, ›Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ Á¿ÏÏÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ıÂÚ¿Â˘Ù· ÂÚˆÙfiÏËÎÙÔÈ Î·È ÔÓÂÈÚÔfiÏÔÈ, ›ÙÂ

¯ÚfiÓÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ù· ¯¿‰È· Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì ٷ ¯¿‰È· ÂÓfi˜ Á·ÓÙÈÔ‡ ·fi ηԢÙÛÔ‡Î, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌË ÙËÓ ¯¿ÛÂÈ, Ó· ÌËÓ ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜... ∏ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Î·È ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏ·. ∂Ï·ÊÚÈ¿ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ϥ͢. •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙË, ηÏÔηÈÚÈÓ‹, Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. Èڛ˜ Ù›ÔÙ ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ ÙË ı·˘Ì¿˙ÂȘ, ÙËÓ ·Á·¿˜, ÁÔËÙ‡ÂÛ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿Û¯ËÌÔ˘˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ Á¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ıËÏ˘Î¤˜, fiÌÔÚʘ Á·ÏÏ›‰Â˜. ™Â ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Î·È Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÚˆÙ¿Û·È Â¿Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ∞Á¿Ë ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÈÁÔ„Èı˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ Michel Legrand. √È ËıÔÔÈÔ› Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ˘¤ÚÔ¯ÔÈ, Ì ¤ÍÔ¯· ‚ϤÌÌ·Ù·, ÏËıˆÚÈÎÔ›, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· “ÂÈÚˆÓÈ΋” . À¿Ú-

¯ÂÈ ÂÈÚˆÓ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ¢ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÚˆÓ›· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï˘Ë̤ÓÔ˘ ÎÏfiÔ˘Ó, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ÏÏ¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Michel Legrand “Les Moulins de mon Coeur” (ÔÈ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘), ÙË ÛÒ˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi: ¢ÈfiÙÈ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ı·ً ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ù· ›‰ˆÏ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÚfiÔ... ...ªÈ· ¤ÙÚ· Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÂÓfi˜ Ú˘·ÎÈÔ‡ Î·È Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘...

∫ˆÌˆ‰›· ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ

11 “√ Ù˘¯·›Ô˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡” ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ Ì ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ 12 13

- “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿” ·fi \ ÙËÓ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ - “ΔÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” ·fi ÂÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

Ù˘ μπμ∏™ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

ÁÈ·Ù› Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÁÔËÙ›· Î·È ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ› Î·È Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡ÌÂ... Ù· ÊÔÈÙËÙÈο Î·È Ó·ÓÈο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË °·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· “√ ¤ÚˆÙ·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” , ÙÔ˘ Frederic Beigbeder. ªÈ· Ù·ÈÓ›· ¢¯¿ÚÈÛÙË, ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋, Ì’ ÂÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¤Í˘ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Marc Marronier. √ Marc Marronier Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ï›ÁÔ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfi˜, ·‰¤ÍÈÔ˜, ·Á¯Ò‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÚΛ˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ 3 ¯ÚfiÓÈ·: ΔÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ¤ÈÏ·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù· ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù· ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈÛ¿-ÌÈÛ¿. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›·

“√ Ù˘¯·›Ô˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡” ÙÔ˘ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ Ì ÙÔ ™‡ÚÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 31 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.15 Ì.Ì. ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¿ÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∞¡¡∞ μ∞ƒ∞μ∞ƒ∂™√À ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™¶Àƒ√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¶·›˙Ô˘Ó: ™¶Àƒ√™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™, Ã∏™Δ√™ ª¶πƒ√™, Δ∞™√™ °π∞¡¡√¶√À§√™, ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫∞§¶∞∫π¢∏™, ™Δ∂§§π√™ ¶∂Δ™√™, ¡π∫√§∂Δ∞ ∫√Δ™∞∏§π¢√À ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞§. ∞§∂§∞¡¢ƒ∞∫∏™” (ÚÒËÓ ƒÈ¿ÏÙÔ), Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ· Û˘ÁÁڷʤ·-ËıÔÔÈÔ‡ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÂϤËÙË Û¿ÙÈÚ· ηٿ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚÂÏfi ¯ÈÔ‡-

ÌÔÚ ÙÔ˘ ºÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ· fiÚıÈÔ! ŒÓ·˜ ÙÚÂÏfi˜ ÁÈ· ‰¤ÛÈÌÔ, ÂȉÈÎfi˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂȘ (™‡ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜), ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ “·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜” ÂÓfi˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡ Ô˘ ¤ÂÛ ·fi ÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ

Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘. ∫È ·fi ‰ˆ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ.. Á¤ÏÈÔ! ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÔÈ Ì¿ÙÛÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÌ·È· ÛÙËÓ Â͢Ó¿‰· Î·È ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡, ¤ÊÙÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ·Á›‰Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÓÂÈ, ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È Ù· „¤Ì·Ù· ¿Ó ۇÓÓÂÊÔ Î·È ·fi ¿ÁÚÈÔÈ Î·È ‚ÏÔÛ˘ÚÔ›, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Û οÙÈ ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·, Ô˘

‰¤ÚÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˉ‹ÍÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ·’ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙÔ pantiera rossa(!), ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÁÈ· ¤ÏÂÔ˜ ηÈ... Ë Î·ÙËÊfiÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜! ª¤Û· Û ‰‡Ô ÒÚ˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì¿¯·ÏÔ! ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔ˘ ’70, ·ÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÙËΠ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.. ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·! ΔÈ̤˜ ∂ÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ∫·ÓÔÓÈÎfi 18 ú ºÔÈÙËÙÈÎfi / ª·ıËÙÈÎfi / √Ì·‰Èο / ∞Ó¤ÚÁˆÓ 15 ú ¶·È‰ÈÎfi (·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ) 12 ú §fiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô √°∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉfiÛÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ, fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÀÁ›·˜, ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 12 ∂˘ÚÒ. ¶ÚÔÒÏËÛË: ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ.


£¤·ÙÚÔ /3 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (23)

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·

“¶¤ÚÛ˜” ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ∞ȯ̋ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi - ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û‡ÏÏÔÁÔ “ΔÛ·Áηڿ‰·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9.15 Ì.Ì. ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ “¶¤ÚÛ˜” ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ “¶ÂÚÛÒÓ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘.

™ÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡·ÓÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ “¶¤ÚÛ˜” , Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ °È¿ÓÓ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜: “√ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· Ù۷ΛÛÔ˘Ì ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜, Û ·˘Ù¿ Ù· ·ı¿Ó·Ù· ‚Ú¿¯È·, ÙË ‰Ô˘ÏÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔÓ Â·Ú¯ÈˆÙÈÛÌfi, Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·” . ™ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜: ºˆÙÂÈÓ‹ ºÈÏÔÛfiÊÔ˘ (ÕÙÔÛÛ·), °È¿ÓÓ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ (·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜), ∑·¯·Ú›·˜ ƒfi¯·˜ (¢·Ú›Ԙ - •¤Ú͢). ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÛÎÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏ˘, ª·ÓÒÏ˘ ™ÎÈ·‰¿˜ μ·Û›Ï˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û›Ï˘ ¶ÔÏ›Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÔ˘Û¿ÎÔ˜ Î·È ‰ÂηÌÂÏ‹˜ ¯ÔÚfi˜. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÔÏÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË), °È¿ÓÓ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ (ÛÎËÓÔıÂÛ›·), ªÈ¯¿Ï˘ °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘ (ÌÔ˘ÛÈ΋). Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜: “√ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¯ÔÚÈÎfi ÙˆÓ “¶ÂÚÛÒÓ” fiÙÈ.. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ›Ûˆ, ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· ÔÏÂÌÔ‡Ó Ì ‰fiÚ·Ù· ÎÈ ·-

Û›‰Â˜! ◊ıÂÏ· Ó¿ÍÂÚ·, ÙÈ ¿ÏÏÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙÔ Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Â˘Ù¤ÏÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ “ÔÏÈÙÈÛÌÈο” ·ÏÏfiıÚËÛÎÔÈ Î·È ÔÈ ÌÈÌËÙÈο “Â˘Úˆ·˝˙ÔÓÙ˜” , ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÂÊÈ¿ÏÙ˜, Ô·‰Ô› Ù˘ ÕψÛ˘ Ù˘ ȉ¤·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¶ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, ηı’ ¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ıÂfi˜ ·fi ÙÔ˘˜

¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‰ˆ‰ÂοıÂÔ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ó· ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ √Ï˘Ì›·, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜. ŸÔ˘ Á˘Ú›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ı· ‰ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. ∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· ...ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞¯ÂÚÔ˘Û›·... ™Â ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÛÔ˘ ‚ϤÂȘ ‰È¿Û·ÚÙ· £¤·ÙÚ·, ø‰Â›·, ∞ÁÔÚ¤˜, ∞ÛÎÏËÈ›· Î·È ‰›· Ì·¯ÒÓ, ÙfiÔ˘˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜! ∂Λ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ™·Ï·Ì›Ó·, ÂΛ Ô˘ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ˆ˜ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·Û›ÛÙËÎ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∞’ Ù· η˘Ù¿ Ì·˜ ‰¿ÎÚ˘· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏȤ˜ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÙËÓ ÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙËÓ ÈÂÚ‹ ‰¿ÊÓË Ô˘ ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜! ™’ ÂÌ¿˜ ¤Ï·¯Â Ë ÌÔ›Ú· Ó· ÔÚ¢ıԇ̠·ÙÚ·Ô‡˜ ÌÔÈÚ·›Ô˘˜ Î·È ·Î¿ÓıÈÓÔ˘˜! ™Ù· ‚Ô˘ÂÚ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜... ø ·›‰Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ›ÙÂ... ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ...” .

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∞ÏÒÓÈ

“∏ ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” °. ƒ›ÙÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ “∏ ÛÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9:30ÌÌ. ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∞ÏÒÓÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë - ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜, ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ŒÏÂÓ· §‡ÚË. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: ª¿Úı· ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, √Ï˘Ì›· ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ›Áη, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ºÈÏ›ÙÛ· ™·Ï·ÌÔ‡Ú·, πˆ¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∂ÈÚ‹ÓË ª˘ÏˆÓ¿, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÌËÙڷο΢, ª·Ú›· ∫·ÙÛ›ÎË, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜, ƒ¿ÓÈ· £ÂÔ¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë ª·Ú›· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë ¢È‰Ò πˆ¿ÓÓÔ˘,ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë μ¿ÏÈ· ∞ı·Ó·ÛÈ¿. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÁ¿ÏÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡. ªÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú·, ÌÈÏ¿ÂÈ Û’ ¤Ó·Ó Ó¤Ô. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿„ÂÈ Êˆ˜. ∞’ Ù· ‰‡Ô ·Ú¿ı˘Ú· Ì·›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ì›ÏÈÎÙÔ ÊÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ. ∏ °˘Ó·›Î· Ì ٷ ª·‡Ú· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜

ÓÔ‹˜. ë’ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ¤Úıˆ Ì·˙› ÛÔ˘. ΔÈ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·fi„Â! ∂›Ó·È ηÏfi ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, - ‰Â ı· Ê·›ÓÂÙ·È Ô˘ ¿ÛÚÈÛ·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘. ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· οÓÂÈ ¿ÏÈ ¯Ú˘Û¿ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘. ¢Â ı· ηٷϿ‚ÂȘ. ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ¤Úıˆ Ì·˙› ÛÔ˘.’’ ∏ ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓfiʈÙÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Δ¤Ù·ÚÙË ¢È¿ÛÙ·ÛË1, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 “ÛÎËÓÈÎÔ‡˜” ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¿Óˆ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜.

...ŸÙ·Ó ÙË ÁÚ¿ÊÂÈ, Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜ Â›Ó·È 47 ÂÙÒÓ. Œ¯ÂÈ Î·Ù·‰˘ı› ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ: ë’ΔÔ Í¤Úˆ ˆ˜ ηı¤Ó·˜ ÌÔÓ·¯fi˜ ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÌÔÓ·¯fi˜ ÛÙË ‰fiÍ· Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ΔÔ Í¤Úˆ. ΔÔ ‰ÔΛ̷۷. ¢ÂÓ ˆÊÂÏ›. ÕÊËÛ Ì ӷ ¤Úıˆ Ì·˙› ÛÔ˘.’’ ∏ ·ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ, ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›·, ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ŒÓ·˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘. ∏ ì™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜î Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, ηıÒ˜ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ·ÏËıÈÓ‹ Î·È Âȉ¤¯ÂÙ·È, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ∏ ì™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜î ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·Û΢‹ ηıÒ˜ ÔÈ ‹¯ÔÈ, Ô ÏfiÁÔ˜ , Ë Î›ÓËÛË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

“ŸÍˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¿Áη” Ì Ϸ˚΋ fiÂÚ· ΔÔ “•˘fiÏËÙÔ Δ¿ÁÌ·” Ì ÙË Ï·˚΋ fiÂÚ· “’√͈ ·’ ÙËÓ ·Ú¿Áη” ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓË ÔÌ¿‰· - ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È image makers - “•˘fiÏËÙÔ Δ¿ÁÌ·” ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ï·È΋ fiÂÚ· “ŸÍˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¿Áη” ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ (Ì ÌÂÚÓÙ¤ Î·È ÊÈÁÔ‡Ú˜), Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ (Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘˜ Â› ÛÎËÓ‹˜) Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÎÏ·ÛÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·), Âӈ̤ӷ Û’ ¤Ó· ·‰È·›ÚÂÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ªÈ· ηڷÁÎÈÔ˙¤˚ÎË ÙÚ·ÁÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÈ· Â›Î·ÈÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ - ÙÔ˘ ·ı¿Ó·ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫·Ú·-

ÁÎÈfi˙Ë. ∂Ófi˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë “·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘” , Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˙¿ÎÔ˜. ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂ... „˘¯‹ ‚·ıÈ¿, Ì fiÚÁ·Ó·, ÎÏ·Ú›Ó· Î·È ‚ÈÔÏÈ¿. ∫·È ÏfiÁÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· “ÏÔ‡ÙË” Ì·˜ Û ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂχıÂÚÔ Ï·˚Îfi

ÁϤÓÙÈ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì·˜. æ˘¯‹ ‚·ıÈ¿ ηٷı¤ÙÔ˘Ó: ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ËıÔÔÈÒÓ: ¶·‡ÏÔ˜ √ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ªÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Ì·ÓÙ‹˜ Î·È ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ...∞ÁÏ·›· -Δ˙¤ÓË μ·‚·ÚÔ‡Ù·, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ - Δ¿Î˘ μ·Ì‚·Î›‰Ë˜. ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·È¯ÙÒÓ: Õıˆ˜ ?·Ó¤ÏÏ˘, Δ¿ÛÔ˜ ∫ÒÓÛÙ·˜, ÿÚ˘ ªÈÏÏ›Ó˘ (ÂÓ·ÏÏ¿ÛÔÓÙ·È). ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ: °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÒÚÙ˙˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ª·ÚÁÒÓ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ?ËÌÔ˘Ïȿη˜, ª›ÏÙÔ˜ ÃÚ˘Û·Óı›‰Ë˜, ™ÒÏ˘ ª·Ú΋, ¡›ÎÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ˘˙¤·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô ¡›ÎÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜ (ÂÓ·ÏÏ¿ÛÔÓÙ·È). ¢ÈÌÔÈÚ›· ™˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ¤ÚÁÔ˘: Δ¿ÛÔ˜ ∫ÒÓÛÙ·˜. Δ· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË - ¢ÈÁ¤ÓË - ¶Ùˆ¯ÔÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Õıˆ˜ ¢·Ó¤Ï˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˙¿ÎÔ˜.

£¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ √ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ïfi˜ ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯Ù˘ ª¿Î˘ ÿÚÌ·˜, Ì’ ÂÊfi‰ÈÔ ÙËÓ 20¯ÚÔÓË ›ڷ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û 12 ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Û ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï 4.000 ÂÚ›Ô˘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÊÈÏÔÙ¯Ó›, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜” . ªÈ· ÍÂηډÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ‡ÛÙԯ˜ ·Ù¿Î˜ Î·È ·Ó·ÁˆÁ¤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙË ˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ›Ûˆ˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ °·Ù˙¤·˜ “√ Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜” Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

√ “∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ °È·ÙÚfi˜” ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ªÂ Ï·˚ο ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. °È· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ Ì ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºÈÏÈ›‰Ë. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÈÏÈ›‰Ë˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 9:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÁÈ·ÙÚfi˜” , Ì›· Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, fiÔ˘ Ô ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ‹Úˆ·˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ ·fi ¤Ó·Ó Á¿ÌÔ Ô˘ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›. ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·Û¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ Ì ÙÔ Á·ÌÚfi Ô˘ Ù˘ ÚÔÍÂÓ‡ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿Ï·ÏË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÎfiÏÔ Ù˘ “ÌÔ˘ÁÁ·Ì¿Ú·˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ¶·Û¿. ª¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÓ¿Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ, Ô Ã·Ù˙Ë·‚¿Ù˘, Ô ª·ÚÌ·ÁÈÒÚÁÔ˜, Ô ¡ÈfiÓÈÔ˜, ÙÔ ÎÔÏÏËÙ‹ÚÈ Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. ΔÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ˆÚ¿ÎÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜.


4/EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (24)

ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ˆ˜ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹

∞ÊËÁËÙ¤˜ - ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¶ËÏ›Ô˘

ª

 ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ 2Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï “¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ª‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÙËÓ Ú¿¯Ë” Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ 6 ̤¯ÚÈ 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜-∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È Ë ¶∏§π√¡ √ƒ√™, ÛÙÔ “¶·Ú·Ì˘ıÔ¯ÒÚÈ” ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¶ËÏ›Ô˘, ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÚÂȘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ó· Ì·˜ Ô‡Ó ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ô˘ ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó. ªÈÏ‹Û·Ì Ì ÙÚÂȘ ·ÏÈÔ‡˜ ·ÊËÁËÙ¤˜ - ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜, ÙËÓ ¡›ÎË ∫¿·ÚË, ÙËÓ ª·Ú›· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË μ. ¶ÚÔ‡Û·ÏË, Ô˘ Â›Ó·È Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Ô Èı‡ÓˆÓ ÓÔ˘˜. ∂È̤ÏÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘:

∫. ∞. ª√ƒ∞ƒ√™ ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠ“¶·Ú·Ì˘ıÔ¯ÒÚÈ” Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ Î·È Ô ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ‹ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ “¯ˆÚÈfi” ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¤‰Ú˜, ‰‡Ô ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓÔڛ˜ ÎÏ. ÎÏ. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û’ fiÏË ÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. - ∞Ê‹ÁËÛË: ∂›Ó·È Δ¤¯ÓË; ∂›Ó·È Δ¯ÓÈ΋; Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠- Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ∫¿ı ·ÓıÚÒÈÓË Âȉ›ˆÍË Â›Ó·È Ù¤¯ÓË. ∏ ·Ê‹ÁËÛË Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔÓ ÏfiÁÔ Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∞fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Î·È Ì¤-Û· ·fi ÙËÓ ˘Ú¿ Î·È ÙÔ Û›‰ËÚÔ, ÔÈ ·ÊËÁËÙ¤˜ ÎÂÓÙÔ‡Û·Ó Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·˘ıfiÚÌËÙ· Î·È ·fi ÌÓ‹Ì˘. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ñ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÌÂٷʤ-ÚÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ “·Ú¿ÛÙ·Û˘” Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ùfi οÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. Δ¯ÓÈ΋, Ó·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Έ‰ÈÎÔÔÈËı› Û ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Ó· “ÂÚ¿ÛÂÈ” ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ∫¿ı ·ÊËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, fiˆ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÊËÁ›ٷÈ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ÌÔ›Ú·ÛÌ·, ·ÚËÁÔÚÈ¿, ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ, ÁÓÒÛË Î·È ÂÏ›‰·, ¤¯Ô˘Ì ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, ÂȉÈο ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ¡. ∫¿·ÚË: ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È Ù¤¯ÓË. ø˜ Ù¤¯ÓË ¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙ˜ ·Ó Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜. ∏ Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÔÙ¤ ÌfiÓÔ Ì Ù¯ÓÈ-Τ˜, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û·Ó ‰È¿‰ÚÔÌÔ ·ÔÁ›ˆÛ˘. ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: ∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ Ú·„ˆ-‰Ô‡˜ ˆ˜ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÈ-Τ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ËÚˆÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÚfiÙ˘· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ì¤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ËıÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È homo narrans, ˙ÒÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi. ∑ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‰›ÓÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙËÓ Â-ÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. √ ηı¤Ó·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ Ì οı ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ fiÛ· ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ¤¯ÂȘ Ó· ÌÂٷʤÚÂȘ ¤Ó· ÙfiÛÔ ·Ì¿Ï·ÈÔ Î·È ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ Ù· Ï·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ·, Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. √ ΛÌÂÓÔ˜-Í·ψ̤ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ·ÊËÁËÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ·ÔÎÙ¿ ˘fiÛÙ·ÛË. ∏ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ı¿ Á›ÓÂÙ·È ÓÔ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ Í·Ó·ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ˙ÂÈ Ì¤Û· ·’ ·˘ÙfiÓ. ∞Ó ÙÒÚ· ηÓ›˜ ÛÎÂÊÙ› ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ ÔÈ Ê˘-ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÙfiÙÂ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·ÊÔ‡ ˘ËÚÂÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜.

∏ Î. ¡›ÎË ∫¿·ÚË, Ë Î. ª·Ú›· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘ -À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ “·ÎÚÔ·ÙÒÓ”; ª‹ˆ˜ Ë ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ÙÂÏÈο Î·È Û¯¤ÛË; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi Û¯¤ÛË. ∂›Ó·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·. √ ·-ÊËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ÈÂÚ¤·˜, Ô Ì¿ÁÔ˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜, Ô ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜, Ô ÛÔÊfi˜, Ô ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹˜, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, Ô ÎÔÈÓfi˜ ÓÔ‡˜ Î·È Ô ·Á·fiÓÙ˘ (trickster). ªÂ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “‰¤ÓÂÈ” ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÔÌ¿‰·, Ê›ÏÔ˘˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÈÛÙÔ‡˜. ∏ Û¯¤ÛË Â›Ó·È ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Î·È Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ϤÌÂ Û˘¯Ó¿, Â›Ó·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ∂›Ó·È ÌÈ· Û¯¤ÛË ÁÂÌ¿ÙË Ì·Á›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹. ¡. ∫¿·ÚË: ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ Û¯¤Û˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÙÔÓ ·Ú·Ì˘ı¿ Î·È ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹. √ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ‚ϤÂÈ, ÁÂÏ¿ÂÈ, ı˘-ÌÒÓÂÈ Û˘ÁÎÈÓ›ٷÈ. ∑ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ÎÈÓËÙÔ-Ô›ËÛË ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹; ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: √È ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË ÌÔÓ·‰È΋˜ Î·È ·fiÏ˘-Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ̤ÏË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ú¤·˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓË ÙÔÓ ·ÊË-ÁËÙ‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È „˘¯ÔÎÈÓËÙÈ΋ Î·È ¿‰ËÏË. ÕÏ-Ϙ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ô˘ Ï¿ÌÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ·Ó¿Û˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Ù· “·¯” ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. √È Ù·˘Ù›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó Î›ÓËÛË ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ë Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ı· “ÚÔÛηϤÛÂÈ” ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿-ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È Î·È Û¯¤ÛË. ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì ÙË ÈÛÙÔÚ›·, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ı¿ Ô˘ ÙËÓ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ› fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛÏ·Ì-‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. -∏ ·Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂÓfi˜ ̇ıÔ˘, ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‹ „˘¯·ÁˆÁ›·, Â›Ó·È ·Ó¿-ÁÎË ÚˆÙ·Ú¯È΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Á‡Úˆ ·fi

ÙË ÊˆÙÈ¿, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ‚·-ÛÈΤ˜ Ì·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜. ΔËÓ ¤¯Ô˘Ì ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË. ∞Ó Â›Ó·È ‚Ô‹ıÂÈ·; ¢ÂÓ ı· ÙËÓ ¤ÏÂÁ· ‚Ô‹ıÂÈ·, ı· ÙËÓ ¤ÏÂÁ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È Â·ÓÂÎΛÓËÛË. ÷̤ÓÔÈ Ì¤Û· Û Ôχ‚Ô˘· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÌÔÈ Î·È ÔÏ˘Ú¿ÁÌÔ-Ó˜ ÏËÛÌÔÓԇ̠ٷ ·Ï¿ Î·È Ù· ‚·ÛÈο. ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ÌÓ‹ÌË. ∂›Ó·È Ë ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔ ‚Ô‹ıÂÈ·, Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î¿- ÊÔÚ¿. ¡. ∫¿·ÚË: ΔÔ ·È‰› ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘. Δ·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, Â͈ÙÂÚÈ-·ÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÓÔ¯¤˜ ÙÔ˘, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: ΔÔ Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ˘Ô-ÛÙËÚÈÎÙÈÎfi˜ Î·È ¤ÌÌÂÛ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. °È· fiÛÔ˘˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ·Ó·¿ÓÙËÙ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‡·Ú-͢, ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ÌÈ· Ì˘ËÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓË-ÏÈΛˆÛË Î·È ÙË ˙ˆ‹, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ‰È·Î·Ò˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ. √È ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÂÓËÏ›ÎÔ˘ Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÔ¯¤˜. ∏ ·Ê‹ÁËÛË Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂΛÓÔ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi-ÙËÙ·˜ Î·È ¤ÓÙ·Í˘. -À¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ οÔÈÔ˜ ·Ú·Ì‡ıÈ·; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ∞ӷʤÚıËη Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∂ÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È: Ô ÏfiÁÔ˜ Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜, Ô ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Ô ·˘ıfiÚÌËÙÔ˜ Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·ı› ̤۷ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∂›Û˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, Ë ·ÚËÁÔ-ÚÈ¿, Ë ÁÓÒÛË, Ë ÂÏ›‰· Î·È Ê˘ÛÈο, ÁÈ·Ù› fi¯È, Ë „˘¯·ÁˆÁ›·! √ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ›-Ó·È ˆ˜ ÔÈ ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜ Â›Ó·È ˆÚ·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÏ˘ÏÔÁ¿‰Â˜,

ÁÂÏ·ÛÙÔ›, ‰È·ÛΉ·-ÛÙ¤˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ·Ú¤·. °È·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜; £· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù¤ÏÂÈ·!!! ¡. ∫¿·ÚË: ™‹ÌÂÚ·! ª· ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ›‰Ô˜! ∂›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ı¤·Ì·, ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ·. ∂›Ó·È Ë “·ÚËÁÔÚÈ¿” Ô˘ fiÏÔÈÂȉÈο ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜-¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË. ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: ∑ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÎÂÓfiÙËÙ· ÎÚ˘Ì̤ÓË ÂÚ›ÙÂ-¯Ó· οو ·fi ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ê·Û·Ú›· ÙÔ˘ ‡ÁψÙÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ Ú¢-¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÂÊ‹ÌÂÚÔÈ ∂-È¿ÏÙ˜ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘. μÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔ-ÈÎÒÓ “ÌÔÓfi‰ÚÔ̈Ӕ Ô˘ Ó·ÚÎÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. √È ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È¿ÚÎÂÈ·, Ë ·-·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ΢ڛ·Ú¯Ô Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÎÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÙÂÏÌ·-ÒÓÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘. ΔÔ Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ª·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË ‚Ȉ̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙfiˆÓ ÎÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ٷ “ıÂÚÈ¿” ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ͤÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÚÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÎÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ˙‹Û˘ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ. ª·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ˆ˜ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó, ÔÈ ‰Ú¿ÎÔÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È-Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔÈ, ·ÚΛ Ó· ÌË ‰ÂÈÏÈ¿ÛÔ˘Ì ·ÚΛ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ›Ûˆ. ª·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∫¿ÔÈÔ˜ ı· ‚ÚÂı› Ó· Û ÛÙËÚ›-ÂÈ, οÔÈÔ˜ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂȘ ÙË Ï‡ÛË ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, οÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘- ÎÈ fiÏÔÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ¿ÓıÚˆ-ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. Δ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÏÔÈfiÓ, ÎÔÈÓ‹ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Ô‰ËÁfi ˙ˆ‹˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ËıÈÎfi ÎfiÛÌÔ fi¯È fiˆ˜ ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜-¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ... -°È·Ù› ÂÈϤͷÙ ӷ Á›ÓÂÙ “·Ú·Ì˘ı¿˜” ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: °È·Ù› Â›Ì·È ·’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿Ú· ÙˆÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍˆÓ ‰È·ÛΉ·ÛÙÒÓ, Ô-Ï˘ÏÔÁÔ‡, Ϥˆ ÈÛÙÔڛ˜ fiÔ˘ ÛÙ·ıÒ Î·È fiÔ˘ ‚ÚÂıÒ Î·È Î¿Óˆ ηϋ ·Ú¤·-¤ÙÛÈ ÌÔ˘ ϤÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÁÂÓÓÈ¤Û·È ¤ÙÛÈ. ¶ÚÈÓ ¤ÚıÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ηڷ‚¿ÎÈ· ÙˆÓ „˘¯ÒÓ Ì ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘. ∫·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó·

οÓÂÈ Ì ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Î·È ÚÈÓ Ì¿ıˆ ÔÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜, ·Ú·Ì˘ıÔ‡ ‹ÌÔ˘Ó. ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ; ∫Ô˘ÛÔ‡ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ˆÚ·›· ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ·... ¡. ∫¿·ÚË: °È·Ù› ‹Ù·Ó Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÏËÍË ÌÈ·˜ ·Î·Ù·Ó›ÎËÙ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔ˘ ·Ó¿-Á΢. ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: £· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹. ™ÈÁ¿-ÛÈ-¿ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÊË-ËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ηٿϷ‚· ˆ˜ ¤Ó·˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛΉ·ÛÙ‹. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ̤۷ ·’ ÙË ÛÔÊ›· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, Ì ·Ï‹ıÂȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ηϿ οو ·fi ÌÂÁ¿Ï· „¤Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ·¢ı˘ÓıÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, Ì ÏfiÁÈ· Û˘Ì‚Ô-ÏÈο Ô˘ fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó’ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·’ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈ΋ „˘¯È΋ ·Ó¿ÁÎË. -¶ÔÈ¿ Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Û·˜ ÛÙÔ 2Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ “¶·Ú·Ì‡-ıÈ· Î·È Ì‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÙË ƒ¿¯Ë - 2012” Î·È ÁÈ·Ù›; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: £· οӈ ‰‡Ô ·ÊËÁ‹ÛÂȘ. ∏ Ì›· Â›Ó·È ÁÈ· ·È‰È¿, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 7.30 ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. §·ÙÚ‡ˆ Ó· Ϥˆ ·Ú·Ì‡ıÈ· Û ÂÎÎÏËۛ˜! ¢È¿ÏÂÍ· “¶·Ú·Ì‡ıÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙¤ÛÙ˘” , ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ªÂ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔ ˙ÂÛÙfi ηÏÔη›ÚÈ Ô˘ ÂÚÓ¿Ì ʤÙÔ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ê‹ÁËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÃÚ. ¢ÂÚ‚¤ÓË ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙȘ 9.30. ∂Λ ¤¯ˆ ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ Ô˘ ·Á·Ò Ôχ ÙËÓ “¶Ú¿ÛÈÓË ∫˘Ú¿” Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰¤ˆ Ì ¤Ó·Ó ∞Úη‰È·Ófi ıÚ‡ÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Ù¿ ·ÛË̤ÓÈÔ˘˜ ·ÚÁ·ÏÈÔ‡˜. Δ· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜ ·˘Ù¿! °‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÈϤÁˆ ÎÈ ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ì ‚·-ÛÈÎfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ŒÚˆÙ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ· ÙÔ £Âfi ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. ŒÚˆÙ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ıË Î·È ...ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó! º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ı· Ï›„ÂÈ Î·È ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ·Á·Ò, ÁÈ· Ó· ·ÔÊÔÚÙ›˙ˆ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, fi-Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ¶ÔχÙÈÌË ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Ó·Ú˘ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯·˜ μ¿ÏÈ·˜ ªÈ¯¿ÏË, Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÎÈı¿Ú·, ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ. ¡. ∫¿·ÚË: ∂ÏÏËÓÈο Ï·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ÍÔÚΛÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Îfi Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ. πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÁÈ·Ù› ·Á·Ò È‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ¢. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: °È· ÙÔ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ “∫È ·˘Ùfi ı· ÂÚ¿ÛÂÈ: §·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜, Ù˘ ··ÓÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜...” ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘-ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› οÔÈÔ˜ ̤۷ ·’ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·¤-Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÛÎÔÙ›ÓÈ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ΔÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â›Ó·È Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ˆ˜ fiÏ· ·˘-Ù¿ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó...°È· Ù· ·È‰È¿ ı· ·ÊËÁËıÒ ÈÛÙÔ-


EΉËÏÒÛÂȘ /5 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (25)

ڛ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· “¶Ò˜;” Î·È ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙ· “°È·Ù›:” -¶ÔÈ· Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·Ê‹ÁËÛ˘ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È; ª. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙ›·. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıԇ̠¿ÁÓˆÛÙÔÈ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ì ʛÏÔÈ. ¡· ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ, Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÌÔÚÊ·. º¤ÙÔ˜, ı· Û˘ÓÙÔÓ›Ûˆ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÏÈfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙȘ 2.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. £¤Ì·: “∏ ·Ê‹ÁËÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·ÛÙÈÎÔ› ıÚ‡ÏÔÈ” . ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÔ˘ ηٿÚÙËÛË ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ˆ˜ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ˆ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ıÚ‡ÏÔÈ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ! £· ¯·ÚÒ Ôχ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÌÔÚÊ· Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ì·˜. ¡. ∫¿·ÚË: Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. º˘ÛÈο Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ô ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ η-Ï¿ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ηχÙÂÚ·. ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ê‹ÁËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÌÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÈÛÙfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ∂›Ó·È ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË Û ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÎÈ fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÊÔ˘-ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÏfiÁÔ Ì ‰È¿ıÂÛË ÔÈËÙÈ΋ ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ·ÊÔ-Ú¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·-Ú·Ì˘ıÈÒÓ. -¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ “¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ª‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˘ ÙË Ú¿¯Ë -2012”; ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘: ™ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ¯ÚÔÓÈο ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·ÊËÁËÙ¤˜ Î·È ÌË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÊËÁËÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ∞Ê‹ÁËÛ˘ “™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ ∞ÊËÁËÙÒÓ” Î·È “Δ·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ” , ÔÈ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓ˜ ·ÊËÁ‹ÙÚȘ ÕÏÎËÛÙȘ ¶·Ó·Á›‰Ô˘ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ˙·Ê¤ÛÙ·, ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ¡›ÎË ∫¿·ÚË, ª·Ú›· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› μ¿ÏÈ· ªÈ¯¿ÏË, ™‡ÚÔ˜ ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ æÂÈÌ¿‰·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ë ª¿Á‰· ∫·Ï¤ÌË (ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔ‡¯Ô) Ë ¢‹ÌËÙÚ· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ (ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË), Ë ÃÚ˘ÛË›‰· ™Ù·˘Ú›‰Ô˘ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶·ÙÛ¤·˜ (ÎÂÚ·ÌÈο). ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·È ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÕÓÓ·˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘∫·ÌËÏ¿ÎË Î·È μ¿ÏÙÂÚ ¶Ô‡¯ÓÂÚ ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂϤÙ˘ Î·È ¢È¿‰ÔÛ˘ ª‡ıˆÓ Î·È ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘-∞ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÙÔ˘˜ °ÎÚÈÌÌ. ∞ÚˆÁÔ› Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÎÈ ÂÈÌÔÓ‹ ÔÈ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› ¯ÔÚËÁÔ› ∂. ¶·Ô‡ÏÈ·, £ˆÌ¿˜ ¢¿ÌÙÛ·˜, Ë ∂Ù·ÈÚ›· Collonil, o ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ ∞Óˆ‚ÔÏÈfi˜ Î·È ÔÈ ∂ΉfiÛÂȘ ∞fiÂÈÚ· Î·È ÃÚ˘Û·ÏÏ›‰·. ªÂ ÌÂÚ¿ÎÈ ÎÈ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜-∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È Ë ¶∏§π√¡ √ƒ√™ ηıÒ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜-Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡.

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: - 1 ¤ˆ˜ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜, ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ñ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘. ŒÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ñ ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. - 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “Dreams and Illusions” ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ Ì¿ÁÔ Sankara ŒÓ· ÚÂÛÈÙ¿Ï Ì·Á›·˜ Î·È „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ fiÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ô ¯ÔÚfi˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë Î›ÓËÛË Ì ÙË Ì·Á›·, ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË, ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì ÙË ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ΈÌÈο ÛÙÔȯ›·. - 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “Δ√ ª∏§√” ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ μ¿Ï·ÚË - ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ μ¿Ï·Ú˘, ™ÎËÓÈο ñ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ∫. ∑·Ì¿Ó˘, ªÔ˘ÛÈ΋: ¡. ƒ·Ìfi˜ ¶·›˙Ô˘Ó: ¡·Ù·Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË Î·È £·Ó¿Û˘ ΔÛ·ÏÙ·Ì¿Û˘ ªÈ· ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· Ì ı¤Ì· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó‰ÚÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ...¤Ó· ı¤Ì· Â›Î·ÈÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û˘ÁΛÓËÛË, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ÔÏϤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. - 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “√ƒ¡π£∂™” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ™ÎËÓÔıÂÛ›· ñ ∞fi‰ÔÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘: °È¿ÓÓ˘ ∫·ÎϤ·˜, ªÔ˘ÛÈ΋: ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ™ÎËÓÈο: ª·ÓfiÏ˘ ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘, ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: μ¿ÏÈ· ª·ÚÁ·Ú›ÙË - ª·ÓfiÏ˘ ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘, ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, ºˆÙÈÛÌÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ Δ¤ÏÏÔ˜, ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·-‰È‰·Ûηϛ·: ∞ϤÍÈÔ˜ ¶Ú›ÊÙ˘, ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ¢∏.¶∂.£∂ ∫Ú‹Ù˘ ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ªÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶·Ùۛη˜, ∞ÁÔÚ›ÙÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ™ÈfiÏ·˜, ∞Á¿Ë ª·ÓÔ˘Ú¿, ª¿Ú· μÏ·¯¿ÎË, ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á·ıÔÎÏ¤Ô˘˜. ÃÔÚ‡ԢÓ: Ivan Svitailo, ™ÔÊ›· ªÈ¯·‹Ï, Alain Rivero. ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ÂχıÂÚÔ, ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ‰›Î·ÈÔ, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ∂˘Ù˘¯›·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û·ÙÈÚÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˘, ·Ú·ÎÌȷ΋˜, ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ∑ˆ‹, Û ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ∂È‚›ˆÛË. - 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶Ï·Ù›· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ “™ˆÙ‹ÚÔ˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. - 10 - 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶Ï·Ù›· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ “°ÈÔÚÙ‹ ∂ÏÈ¿˜” , Ì ÔÌÈϛ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ΔÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∂§π∞. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ “∏ ¢Ú¿ÎÂÈ·” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. - 10-15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ “∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë” ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. 14-15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶Ï·Ù›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¢È‹ÌÂÚÔ ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. - 16 - 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ - °π√ƒΔ∏ ∫ƒ∞™π√À ∏ °ÈÔÚÙ‹ ∫Ú·ÛÈÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ıÂÛÌfi˜

ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1960. ¶¿ÓÙ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ΤÊÈ, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÂΛÓË Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÙÚ‡ÁÔ˘ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ΔÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Û ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi Û fiÏÔ˘˜, Û’ ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ, ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘: Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ™˘Ó/ÛÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ «¢∏ª∏Δƒ∞», Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ 춇ڷÛÔ˜î, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∂Ó £ÂÛÛ·Ï›· √͢ˆÙÒÓ Î.Ù.Ï.) ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ı· ‰È·ÙÂı› Û ÙÔÈο Ó·ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. -18 - 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ¶∏§π√ƒ∂πΔπ∫√™ °∞ª√™ §·˚Îfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ Á·Ì‹ÏȘ ìÂÚÈ¤ÙÂȘî ÙˆÓ ÓÂfiÓ˘ÌʈÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë60 ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÏfi ηÈÚfi Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “ªÂϛӷ˜ ªÂÚÎÔ‡ÚË” Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ‰‡Ô ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈη ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ Î·È Ù˘ Ó‡Ê˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ì ·ÏÈ¿ ÔÈÎȷο ÛÎÂ‡Ë Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÎÂÈÌ‹ÏÈ·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ·Ú¯ÔÓÙÈο Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙȘ ÂÓÙfiȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÌ·Ù·, Ù· ·Ï¢ÚÒÌ·Ù·, ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ Ó˘ÊÈÎÔ‡, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Úԛη˜, ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡, ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ó‡Ê˘, ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ ÁϤÓÙÈ, ÙÔ Îڤ̷ÛÌ· ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡, ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ ÛÙ¿ÌÓ·˜ Î·È ÙÔ ìÍÂı·Ï¿ÌˆÌ·î ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Á¿ÌÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ¢¯Ëı›˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¢.∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. - 18 - 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑Ô‡ÏÈ·) ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ °¿ÌÔ˘ ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË Ì ÚÔ‡¯·, ˘Ê·ÓÙ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ Úԛη˜. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ - 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ª√À™π∫√ Ãøƒπ√ ΔÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi, ÁÓÒÚÈÌÔ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ ÂχıÂÚ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú¿Í˘. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· arTree ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜ & ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. º¤ÙÔ˜, Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈο ̤۷ ·fi 12 ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó 28 ÌÔ˘ÛÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·/masterclasses ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ú¿Û˘. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È 52 ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› / ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ·ÚÔ˘Û›· Î·È ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. √È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÌËı› Û ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜: 1Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜: (18 - 24/8), 2Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜: (26/8 - 1/9). Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ·˘ıfiÚÌËÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. - 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “√ ∂¶π£∂øƒ∏Δ∏™” ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿È °ÎfiÁÎÔÏ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ÕÚ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¢È·Û΢‹ ñ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §›ÏÏ˘ ªÂÏÂ̤, ™ÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·; ∂ϤÓË ¢Ô˘Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, ∂È̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘-¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·: ªfiÓÈη ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ºˆÙÈÛÌÔ›: ∞ϤÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ¢∏¶∂£∂ ƒÔ‡ÌÂÏ˘ ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¡ÈÎÔϤÙÙ· μÏ·‚È·ÓÔ‡, ∂‡Ë ªËÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ˘ÁÈÔ‡Ú˘, ªÂϤÙ˘ ∏Ï›·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘ÏˆÓ¿˜, ™‡ÚÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ÿÚ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜. ŒÓ· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¤ÚÁÔ, Ì η˘ÛÙÈÎfi Î·È ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ô˘ ̤۷ ·fi ·ÎÚ·›Â˜ ΈÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û·Úο˙ÂÈ ·ÓÂϤËÙ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ùo ηıÈÛÙ¿ ·fiÏ˘Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο Â›Î·ÈÚÔ. 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “√¢À™™∂μ∞Ô ¶·È‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÓÙ˙¿˜, ™ÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÛ¿ÌË, ∫›ÓËÛË: ∑ˆ‹ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ªÔ˘ÛÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ·: ¡ÈÎÔϤٷ ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ (¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ù· ÌÔÙ›‚· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘) ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÔ˘‰Ô‡Ú˘, °È¿ÓÓ˘ ∫Ï›Ó˘, £‡ÌÈÔ˜ ∫Ô‡ÎÈÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ª·ıÈÔ˘‰¿Î˘, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶·Ùۛη˜, ∂ϛӷ ƒ›˙Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·, ÙÔÓ ™Â‚¿¯ ÙÔÓ £·Ï·ÛÛÈÓfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ·. μ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ηıÒ˜ Î·È Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ Ó· ηٷÎÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙfi˜ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜. - 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢.∂. ∞ÁÚÈ¿˜. - 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “∂∫∫§∏™π∞∑√À™∂™” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ™ÎËÓÔıÂÛ›·: μ·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞fi‰ÔÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘: μ·Û›Ï˘ ª·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ ªÔ˘ÛÈ΋: £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, ™ÎËÓÈο∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ÕÁÁÂÏÔ˜ ª¤ÓÙ˘, ÃÔÚÔÁÚ·-

ʛ˜: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ʈÙÈÛÌÒÓ: ™¿Î˘ ªÈÚÌ›Ï˘, ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·: £·Ó¿Û˘ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú·ÁˆÁ‹: £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ ¶·›˙Ô˘Ó: ¢¿ÊÓË §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶˘Ú·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¢ÂÓÙ¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú‰ÒÓ˘, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, °ÂˆÚÁ›· °ÂˆÚÁfiÓË, ΔÒÚ· Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏË ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ∂ÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜. ∫·È Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ Û‹ÌÂÚ·... - 27 Î·È 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “¡Δ√ƒ∞ ∏ ªπ∫ƒ∏ ∂•∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞: æ∞á√¡Δ∞™ Δ∏¡ ¶√§∏ Δø¡ Ã∞ª∂¡ø¡ ¶∞πáπ¢πø¡” ∏ ·Á·Ë̤ÓË ËÚˆ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Û’ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi Ù·Í›‰È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Nickelodeon Ì ÍÂÓ·Áfi ÙË ¡ÙfiÚ· Î·È ÙËÓ ·Ú¤· Ù˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·ÁÈÎfi ÙÔ›Ô. (¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∂§.£∂∞.) - 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¶Ï·Ù›· ∞ӷηÛÈ¿˜ §·˚Îfi ¶·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. - 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ¶Ï·Ù›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜. §·˚Îfi ¶·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. - 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “π¶¶∏™” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∫£μ∂ ñ £¤·ÙÚÔ ∞ÎÚÔfiÏ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù·Ì¿Ù˘ º·ÛÔ˘Ï‹˜, ™ÎËÓÈο: ª·ÓÒÏ˘ ¶·ÓÙÂÏȉ¿Î˘, ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¡Ù¤ÓË μ·¯ÏÈÒÙË, ªÔ˘ÛÈ΋: °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ™Ù›¯ÔÈ: §›Ó· ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ºˆÙÈÛÌÔ›: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, √ÚÁ¿ÓˆÛË: §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶¤ÙÚÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘, Δ¿Î˘ ¶··Ì·Ùı·›Ô˘, ¶˘ÁÌ·Ï›ˆÓ ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·‡Î·˜, ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÃÔÚÔ‡: °È¿ÓÓ˘ ™È·ÌÛÈ¿Ú˘. √ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌ·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙË Ê·˘ÏfiÙËÙ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÛÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÛÙË ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁ›·, ÛÙ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. - 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” “Δ∞ μ∞ºΔπ™π∞” , ÙˆÓ ¡. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ & Δ. ¢È·ÁÔ‡Ë ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ - ∑ˆ‹ •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ™ÎËÓÈο: §›· ∞Û‚ÂÛÙ¿, ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ·: Œ‚ÂÏÈÓ ™ÈÔ‡Ë, ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ŒÏÂÓ· °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘, ºˆÙÈÛÌÔ›: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ª·ıȤÏÏ˘, ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Live2 ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: £·Ó¿Û˘ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, Δ˙¤ÓË ¢È·ÁÔ‡Ë, ∂ϤÓË ∫·Ú·Î¿ÛË, ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ºˆÙÂÈÓ‹ ¡ÙÂÌ›ÚË, ∞ıËÓ¿ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˘, ª·Ú›· ™ÔψÌÔ‡ ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ÛfiÈ Ì ÔÏÏ¿ Ì˘ÛÙÈο Û˘Ó·ÓÙȤٷÈ; ∞·ÓˆÙ¤˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ΈÌÈο ÍÂηÙÈÓÈ¿ÛÌ·Ù·.... ¶fiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜; ΔÂÏÈο ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‚·ÊÙ›ÛÈ·;


6/ EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (26)

“£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” Ì ı¤·ÙÚÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋

∞fi ÙËÓ 72Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ

ªÂ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ “£ÂÔÊ›ÏÂÈ· 2012” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, fiÔ˘ ı· ‰Ôı› Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ¢Ú·Á¿ÓË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û ̛· Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿. Δ· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” , Ô ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ϤÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ù· ÂÈηÛÙÈο, ÂÓÒ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯ÒÚÔÈ fiˆ˜ ÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÔÈ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ï·Ù›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ï·Ù›· ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ· ∞ӷηÛÈ¿˜, §fiÊÔ˜ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ¿ÏϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ™ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ıÂÛÌfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ıÚfi·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔ‡. °È· ÙÔ 2012, Ù· “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ: ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - πˆÏÎÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂, ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” . - ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30Ì.Ì. “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ” ÙˆÓ ∞Ï. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ - Ã. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ “£Ú˘·ÏÏ›‰·” . flÚ· ¤Ó·Ú͢ : 21,30 Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi “ª·˘ÚÔÁ˘·ÏÔ‡ÚÔ” , Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ÚÂÌԇϘ Î·È ÙȘ ·¿Ù˜ ÙÔ˘ ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·Ù¿Ú¯Ë Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, οÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÛËÌÔ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ “ª·˘ÚÔÁ˘·ÏÔ‡ÚÔ” . ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜, ™ÎËÓÈο: ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜, ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜: Δ¿ÓÈ· Δۿη, ¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ¢È¿ÏÔÁÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ì›Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜, ŒÏÏË ™ÎÔÂÏ›ÙË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·‚‚¿ÎË, ª·Ï·Ì›ÙÛ· §Èı·‰ÈÒÙË, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¿ÏÏ·˜, ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘, §¿˙·ÚÔ˜ °ÈԇϷ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙ËΈÙԇϷ˜, ∞ϤÍÈÔ˜ §fiÏ·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ™Ù·Ì·Ù¿ÎË, º¿Ó˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÎÈÔ˘Ï¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ù¿Û˘. - ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30Ì.Ì. ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿ Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ¢Ú·Á¿ÓË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” , ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ï·˚΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÛÌ˘ÚÓ·›Èη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ˘˜: ™ÙÚ¿ÙÔ ªÂÁΤ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ÎÚÔ˘ÛÙ¿), ∂Ï¿ӷ μ·ÚÂÏ¿ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ∑‹ÛË °ÂˆÚÁ·ÏÈfi (ηÓÔÓ¿ÎÈ), £·Ó¿ÛË ¢Ú·Á¿ÓË (Ô‡ÙÈ, Ï·Ô‡ÙÔ, Ù·ÌÔ˘Ú¿), ¡›ÎÔ ªÔ‡ÙÛÂÏÔ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿, η‚¿ÏÈ). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

Δ

√ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 22-07-2012 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ë 72Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ª·›Ó·ÏÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ô ∂.√.™. μfiÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ·ÚÒÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Î·È ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙÔ “ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡” , Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ( 20 πÔ˘Ï›Ô˘ ), ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ, ¿Óˆ Û ÌÈ· „ËÏ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∂ʤÙÔ˜ ›¯Â ÔÚÈÛı› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 72Ë ¶.√.™. ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ª·›Ó·ÏÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÈÔ „ËÏ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ “√ÛÙڷΛӷ ‹ ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” ( ˘„. 1.982 Ì. ) Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Úο‰ˆÓ √ÚÂÈ‚·ÙÒÓ ñ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ΔÚ›ÔÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰›ˆÍ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹, ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 1936, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ √ÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, η̛· ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠے ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ıÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚Ô˘Ófi! ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Î·Ù¤‚·Ï·Ó οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¿„ÔÁ·, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ, ÙË 72Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ª·›Ó·ÏÔ Â›Ó·È ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞Ú牛·˜ Ì „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙËÓ √ÛÙڷΛӷ ( 1.982 Ì.) Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹ ‰Âο‰Â˜ ¿ÏϘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ì ÁÂÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË μ∞-¡¢. ΔÔ ‚Ô˘Ófi ηχÙÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 1.600 Ì. ˘„fiÌÂÙÚÔ ·fi ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË Ì ¤Ï·Ù· ( 65%) Î·È Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ‰Ú˘ÒÓ, Ú›ÓˆÓ, ‡ΈÓ, Τ‰ÚˆÓ Î.¿..... ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈÂÚfi ‚Ô˘Ófi, fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÛÂ Ô ÙÚ·ÁÔfi‰·ÚÔ˜ ıÂfi˜ ÙˆÓ ÔÈÌÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ ¶·Ó Î·È ÔÈ ¢Ú˘¿‰Â˜ Ó‡Ìʘ. Δ· Âȉ˘ÏÏȷο ÙÔ˘ ÙÔ›· ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó Í¤ÓÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Ô˘ ‡ÌÓËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È Î·ıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ “·Úη‰È΋ Û¯ÔÏ‹” , Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÔÈÌÂÓÈÎfi ‚›Ô. ªÈ· ·Ï‹ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ·Ó·Î·Ï› ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ 1821, fiÙ·Ó ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ˘‹ÚÍ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜. πÛÙÔÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ Ù¢¯›‰ÈÔ Ì Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ ( Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÈÛÙÔÚ›·, ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ӷ, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î.Ï. ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ë ·Ó¿‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ª·›Ó·ÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÕÓˆ ∫·Ú‰·Ú¿˜ ( ˘„. 1.180 Ì. ), fiÔ˘ ÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ η٤‚ËÎ·Ó ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÏ·ÙÔÛΤ·ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ( ‰ÈÂıÓ¤˜ ∞4 ), Û·Ó ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ª·›Ó·ÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘, ÛÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ √ÛÙڷΛӷ˜ ( ˘„. 1.540 Ì. ), Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂.√.™. ΔÚ›ÔÏ˘, ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ∂Λ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. ΔÚ›ÔÏ˘, Ì ٷ ΛÙÚÈÓ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ·Ú›¯·Ó οı ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ. ŒÙÛÈ Ô Â›‰Ԙ ¯ÒÚÔ˜ Û ϛÁÔ Á¤ÌÈÛ Ôχ-

¯ÚˆÌ˜ ÛÎËÓԇϘ, Ô˘ ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÛÔ˘ÚÔ˘ÒÛÂÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË È·, ‰È·ÓÔÌ‹ Ê·ÁËÙÔ‡ Ì ÓÙfiÈÔ ÎÚ·Û› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì Ϸ˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô˘ ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ √ÛÙڷΛӷ˜ οو ·fi ¤Ó·Ó ηı·Úfi Í¿ÛÙÂÚÔ Ô˘Ú·Ófi. ŸÌˆ˜ ÎÈ ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Û›Á·Û·Ó Î·È ÌÈ· ËÛ˘¯›· ·ÏÒıËΠÛÙË Ê‡ÛË, Ô˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, ÁÈ·Ù› ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ Úˆ› ñ∫˘Úȷ΋ 22 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ñ ı· ¿Ú¯È˙Â Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, Ô˘ ¤ÛÙÂΠÁ˘ÌÓ‹ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ì·˜ Î·È Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ªÂÙ¿ ÌÈ· ‹ÚÂÌË ‚Ú·‰È¿, Ë ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ Ôχ¯ÚˆÌˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛÎËÓÒÓ Ì ÙÔ˘˜ 900 ÂÚ›Ô˘ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ·fi 47 √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ( ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ∂.√.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ô º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶∞¡ ), ͇ÓËÛÂ Î·È ‹È ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ÚfiÊËÌ· ñ¿ÁÚÈÔ ÙÛ¿È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, Ô˘ ʇÙÚˆÓ ÂΛ Á‡Úˆ- Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ù· ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ñ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ √ÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ - ¤ÁÈÓ ηٿ ÙÚfiÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù¤ıËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¢.™. ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜- ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ Û·Ó Ì˘ÚÌËÁοÎÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ( ∞4, ‰ÈÂıÓ¤˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ). ∏ ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ ÙȘ 7.30’, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚ¿Û·Ì ÙÔ Î·ÏÔ¯ÙÈṲ̂ÓÔ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂.√.™. ΔÚ›ÔÏ˘, “¶¿ÓÔ˜ ∞ÏÂ-

ÍfiÔ˘ÏÔ˜” ( ˘„. 1600 Ì. ), ·ÓËÊÔÚ›Û·ÌÂ, ·Ó¿ÌÂÛ· È· Û ¯·ÌËÏ¿ Τ‰Ú· Î·È ¤Ï·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ηÙËÁÔÚ›· ·Ó¿‚·Û˘ ∞ ( ÛÙÚˆÙfi˜ Î·È ÔÌ·Ïfi˜ ·Ó‹ÊÔÚÔ˜ ) ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ “ηÚÊ›” , ·ÏÏ¿ ¤·ÈÚÓ ÙËÓ Ï·ÁÈ¿, “ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚÔÓÙ·˜” Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÚ·Ù¿Ì οو ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ™Â Ï›ÁÔ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ “ÎÔÌ‚fiÈ” ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Û ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Î·È Ì ϷÌÚfi ‹ÏÈÔ Î·È ÂÏ·ÊÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ª·›Ó·ÏÔ˘, √ÛÙڷΛӷ ( ˘„. 1.982 Ì. ). ∫·È οÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∂Λ Á‡Úˆ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ·fi ÎÔÚȤ˜ ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔfi‰·ÚÔ˘ ıÂÔ‡ ¶¿Ó· ( ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ) ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È “ÛÙ·Ï›˙Ô˘Ó” Â‰Ò ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ô˘ ÙËÓ ·Ó·ÚÚÈ›˙ÂÈ ¤Ó· ˙ˆÔÁfiÓÔ ·ÂÚ¿ÎÈ. ∏ ı¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Â›Ó·È Ì·Á¢ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ‚ÔËıÔ‡Û ے ·˘Ùfi. Œ¯ÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Û ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¤˜ ‡ÊÔÚ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜. °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ı· ͯˆÚ›ÛÂȘ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ( ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ, ¶¿ÚÓˆÓ·, Δ·˛ÁÂÙÔ, §‡Î·ÈÔ, ª›ÓıË, ∂ڇ̷ÓıÔ˜ , ¶·Ó·¯·˚Îfi,∞ÚÔ¿ÓÈ· ‹ ÃÂÏÌfi˜ Î·È ∫˘ÏÏ‹ÓË ‹ ∑‹ÚÂÈ· ) ∂Λ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË °ÂˆÚÁÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈο, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Ó· „¿ÏÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ì·˜ ⁄ÌÓÔ. ∏ οıÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ì ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÌ·Ï¿. ∂Λ fï˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰˘Ô ÂÈÏÔÁ¤˜. ŸÛÔÈ ‹ıÂÏ·Ó

Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘ ( ÔÚ›· Ô˘ οӷÌ ÙÔ Úˆ› ), ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯Â Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹: Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ( Ì ÛÙÚÔÊ‹ ‰ÂÍÈ¿ ) ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ̤۷ ·fi ÂÏ·ÙÔÛΤ·ÛÙË ¯·Ú¿‰Ú· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË §Â‚›‰È, fiˆ˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ›¯Â ÒÚ˜ ÔÚ›·˜ 2.30’ Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ‰˘ÛÎÔÏ›· ∞ +. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È Ô ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤۷ Û ·Ó‡„ËÏ· ¤Ï·Ù·, Ô˘, ·Ó Î·È Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜, ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ . Δ¤ÏÔ˜ ηٿÎÔÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚ›· ‰˘fiÌÈÛË-ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÊÙ¿Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ §Â‚›‰È ( ˘„. 860 Ì. ) οو ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÂÏ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ÂΛ Î·È ¿ÏÈ, ÔÈ ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ Ì·˜ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Û ÙÚ·¤˙È· „ˆÌ› Ì ̤ÏÈ ( ̤۷ Û ‚¿˙· ) Î·È ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi, ÁÈ· Ó’ ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û¿Î¯·ÚÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÛ·Ì ÛÙËÓ ÔÚ›·. §›ÁË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Ï·Ù›· ÙÔ˘ §Â‚ȉ›Ô˘ Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ· Î·È ÙȘ ηٷÚ¿ÛÈÓ˜ ·˘Ï¤˜ ‹Ú·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ÙÔ Ô˘ÏÌ·Ó¿ÎÈ, ·Ô¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· Ï·Ù›· ÙÔÓ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ “·Ù¤Ú· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” , ∞ϤͷӉÚÔ ¶·Ó·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ §Â‚›‰È. ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂.√.™.μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ 72Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì 21 ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰Âο¯ÚÔÓÔÈ ÕÓıÈÌÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘ Î·È ∞ÛÙ¤Ú˘ §·˙·Ú›‰Ë˜, Ô˘ Û·Ó Î·ÙÛ›ÎÈ· Î·È Ì ¿ÓÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ÔÚ›˜, ›¯·Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì ¿„ÔÁÔ ÙÚfiÔ Ô ŒÊÔÚÔ˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·Ô‡‰Ë˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ( Â› ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ) Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜ - ™Ù·ı·Ú¿˜ ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂.√.™.μfiÏÔ˘


¶ÙÂÏÂfi˜-A¯›ÏÏÂÈÔ/7 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (27)

§·ÙÚ¢ÙÈÎÔ› ÙfiÔÈ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi

ÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ÌfiÏȘ 35 ¯ÏÌ. ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶ÙÂÏÂfi˜. ªÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ˘¤Úԯ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚÈfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ·Úı¤Ó·˜ ʇÛ˘ Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÍÂÓԉԯ›·, bar, disco, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·.

Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ì ˘‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ Î. ÕÓÓ· - ª·Ú›· ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·. ΔÔ ¶ËÁ¿‰ÈÔÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘, ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ó˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ΔÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛÔ˘‰·›· fiÏË Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ·, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ Ù¿ÊÔÈ Ù˘ °Ú›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ∂ÓÂÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÚÔ‡, Ì ÙÔ ∂ÓÂÙÈÎfi ∫¿ÛÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ï·Ùfi˘ÚÁÔ, Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∞Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· ·ÏÈ¿ ‰È·ÙËÚË̤ӷ Â͈ÎÏ‹ÛÈ· fiˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ë-°ÈÒÚÁË, ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ. Δ· Â͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÏÔÈfiÓ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ.

π.¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ¢Û‚›˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ô ÂÚ›Ù¯ÓÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ fiÛÔ Î·È Ù· 19 ͈ÎÏ‹ÛÈ· Î·È ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Ô˘ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi fï˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¡.¢. Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ô π.¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. √ Ó·fi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1926 Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1931 Â› ÂÊËÌÂÚ›Ô˘ ¶. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∑Ô‡ÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÙfiÙ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÙ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.Î. °ÂÚÌ·ÓÔ‡. ΔÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ (΢ڛˆ˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á. ÷ڷϿÌÔ˘˜, ηıfiÙÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô Ó·fi˜ ‹Ù·Ó ÓÂÎÚÔÙ·ÊÈ·Îfi˜ ÙÈÌfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ÷ڿϷÌÔ. √ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜, ¿Ó¢ ÙÚÔ‡ÏÔ˘, ÙÂÙÚ¿ÙÔÈ¯Ë ÛÙ¤ÁË Î·È Á˘Ó·ÈΈӛÙ˘ Û ۯ‹Ì· “¶”. Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ˜, ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ÎÏ›ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 400 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Â›Ó·È fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˜ Ì ·ÁÈÔÁڷʛ˜, Ù¤ÌÏÔ ÎÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈṲ̂ÓÔ Û ·ÔÌ›ÌËÛË Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ Î·È ÌÈÎÚfi Ó¿ÚıËη. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ¤ÙÚ· Î·È ¿ÌÌÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË! Δ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ¡·fi, ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi °ÂÒÚÁÈÔ ∫ÈÓ¿ÙÔ. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ù¯ÓÔ Î·È fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿

ÛÙ·Û›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ηı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ‰ÂÛÔÙÈÎfi˜ ıÚfiÓÔ˜, ·ÁοÚÈ Î·È ÊÔÚËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜. ∞ÎfiÌË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ∞ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ù‡Ô˘. ™ÙÔ Û΢ÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ì·˜, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ∞Á. ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘. ∞ÎfiÌË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÌÊÈ· Î·È ‰ˆÚ¤˜ ÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ· ÈÂÚ¿ ÛÎÂ‡Ë fiˆ˜: ¢ÈÛÎÔfiÙËÚ·, ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔÈ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ, Ï‹Ú˜ ÌÈÎÚÔʈÓÈ΋ Î·È ÌÂÁ·ÊˆÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË ÛÌ¿ÏÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÛÎÂ‡Ë Â›¯Ú˘Û· Î·È ·ÛË̤ÓÈ·. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Â›Ó·È ·ÁÈÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ΔÔ 1980, fiÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÁÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜, Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ¤·ı ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ (ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡), ·ÁÈÔÁÚ·Ê‹ıËΠÂ› ÂÊËÌÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶. ∏Ï›· ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· Î·È ∞Ú¯ÈÂÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Â› ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1982-87. ΔËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Ù˘ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ¤Î·Ì ÙÔ 1986 Ô ∞ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˘, ‰·¿Ó˜ ¢Û‚ԇ˜ ‰ˆÚ‹ÙÚÈÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¶ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ·˘Ù‹ ˘‹Ú¯Â ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·È ª˘ÎËÓ·˚ÎÔ› Ù¿ÊÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÔÏÏ¿ Ù¿Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ “∂ÁÒ ∂›Ì·È ÙÔ ºˆ˜ ÙÔ ∞ÏËıÈÓfi” .

√ ÚÔ·‡ÏÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ϿΘ Î·È Ì ̷ÚÌ¿ÚÈÓ· ·ÁΈӿÚÈ· ÛÙȘ fiÚÙ˜. ∂͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÁڷʤ˜. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÁÚ·Ê‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜ Î·È ‰ˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡: ∂˘ÂÚÁ¤Ù·È Î·È ¢ˆÚËÙ·› ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ‹ ¡ÙÂÏËÁÈ¿ÓÓÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ Î·È ª·Ú›· ∫¯·ÁÈ¿ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜ ñ π·ÙÚfi˜, ÿȉˆ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘ ∫¿Ùˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘: “∏ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÙÔ 1996, ‰·¿Ó·È ÙÔ˘ ¢Û‚ԇ˜ Ù¤ÎÓÔ˘ Ù˘ ΈÌÔfiÏÂÒ˜ Ì·˜ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ °Ú·Ì̷ٛη Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÕÓÓ˘. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ¯·Ú·Á̤ÓÔ˜ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÛÙ·˘Úfi˜ Î·È Ë ÂÈÁÚ·Ê‹: “∞ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıË ¤ÙË 1926” Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¢ÂÚÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ¡·Ô‡: ªÂÁ¿ÏÔÈ ∂˘ÂÚÁ¤Ù·È πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ¶¿ÓÔ˜ ¢ÔÁ¿Ó˘ ñ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜, ª·Ú›· ¶¿ÓÔ˘ ¢ÔÁ¿ÓË, £Âfi‰ˆÚÔ˜ μ·Ï·‚¿Ó˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ¶·Ê‡ÏÈ·, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °Ú·Ì̷ٛη˜, ÕÓÓ· °Ú·Ì̷ٛη ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ πÂÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ¤Ó‰Âη πÂÚ›˜ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÈÌ‹˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙˆÓ: πÂÚ‡˜ ∑‹Û˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πÂÚ‡˜ ΔÚ·ÈÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¶·-

·ÙÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ πÂÚ‡˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, πÂÚ‡˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ πÂÚ‡˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, πÂÚ‡˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ πÂÚ‡˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶··ÙÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, πÂÚ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∑Ô‡ÁÏÔ˜ πÂÚ‡˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª›ÓÙ·˜, πÂÚ‡˜ ∏Ï›·˜ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·, πÂÚ‡˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ¶·ÁˆÓ¿Ú˘ ∏ ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ∂ÓÔÚÈ·Îfi ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ 100 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î.Ù.Ï. ªÈ· ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ 20 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ¶›ÛÙÂÒ˜ Ì·˜. ∞ÎfiÌË, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.

∂͈ÎÏ‹ÛÈ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 1 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ. Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ Û ÏfiÊÔ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÈÁÔÛÙ¿ Û›ÙÈ· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ÂΛ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ‹Ù·Ó ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ηϿÌÈ·. ∂Âȉ‹ fï˜ η٤ÚÚ¢Û ÙÔ 1964, ÙÔ ¯Ù›Û·Ó Ì ÙÔ‡‚Ï·, ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ·Û‚¤ÛÙË Î·È ÙË ÛÎÂ‹ Ì ÎÂÚ·Ì›‰È·. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Â›Ó·È ÏÈÙ‹, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ fiÌÔÚÊË. ΔÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ‰‡Ô ÛÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ó·fi. ΔÔ ‰¿‰fi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌ› ÙÔ Ó·fi Â›Ó·È ÙÔ ¯ÙÈÛÙfi Ù¤ÌÏÔ Ì ÙȘ 12 ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ·ÎfiÌ· ¤¯ÂÈ ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ∞Á›ˆÓ fiˆ˜: Δ˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÙÔ˘

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î.¿. ∞ÎfiÌ·, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ηÓÙ‹ÏÈ·, ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ Î·È „·ÏÙ‹ÚÈ. ΔÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èο ÙÔ˘ ÈÂÚ¿ Û·Ë, ÏfiÁˆ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ù· ÈÂÚ¿ ÛÎÂ‡Ë ·fi ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· ‡ÏË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÁڷʤ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ÚÒÙË Ï¤ÂÈ “Δˆ ԛΈ ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ ·Á›·ÛÌ·, ∫‡ÚÈ ÂȘ Ì·ÎÚfiÙËÙ· ËÌÂÚÒÓ” Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ï¤ÂÈ: “∞Á›·ÛÔÓ ∫‡ÚÈ ÙÔ˘˜ ·Á·ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Ú¤ÂÈ·Ó ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ™Ô˘”. √ ¯ÒÚÔ˜ ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ Î·ÓÙËÏÈÒÓ Î·È ·fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ fiÌÔÚÊÔ, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ˜ ·‡ÏÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ê˘ÙÂ̤ӷ ‰¤ÓÙÚ·. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ·. ΔÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·-

Û΢‹ Ù˘ ‰È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜.

∂͈ÎÏ‹ÛÈ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ ΔÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ”. ∂›Ó·È ÔÚ·Ùfi Î·È ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi, ηıÒ˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÏfiÊÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΢·Ú›ÛÛÈ·. Œ¯ÂÈ ÎÙÈÛÙfi Ù¤ÌÏÔ Ì ÙȘ Û‡ÓËı˜ ÂÈÎfiÓ˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚËÙ¤˜. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ª¤Á· ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒıË ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¡. ª¤ÏÏÈÔ ÙÔ 1922 Î·È Â›Ó·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ¿Óˆ Û ÏÈÓ¿ÙÛ· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Êı›ÚÂÙ·È. Œ¯ÂÈ ÂÌ·ÁȤ ϷοÎÈ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Î·È Ì·ÓÔ˘¿ÏÈ·. ºˆÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÙËÏÈÒÓ fiÙ·Ó Ù· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÌfiÓÔ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· fiÚÙ·. ΔÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ∞Á›· ΔÚ¿Â˙· Î·È ÈÂÚ¿ Û·Ë. ∂͈ÙÂÚÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ΢·Ú›ÛÛÈ· Î·È ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ù˘ ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜.


8/ ¶ÙÂÏÂfi˜-A¯›ÏÏÂÈÔ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (28)

∞¯›ÏÏÂÈÔ: £Ú‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ·fi Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ˙˘Áfi Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Â› 362 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 1470, ÔfiÙ ̷˙› Ì ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, ΢ÚȇÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1832 Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÂÔ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ ÙfiÙ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤˙ËÛ ÁÈ· 130 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÏÈÁfiÙÂÚË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛÎÏ·‚È¿. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜, fiˆ˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ·Û‹Ì·ÓÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

∏ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÛÙË Ã·Ì¿Îˆ, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ó. ªÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Ó· ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Û’ ¤Ó· ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ, ÎψÛÒÓÙ·˜ ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ó¤·Ê· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· Î·È fiÙ·Ó È· ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Í·Ó·Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙ· 1832 ̤¯ÚÈ 1916-1917, ÔfiÙ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È Ë ·ÏÈ¿ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ı¤ÛË. ΔÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘

ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚˆÙÔηÙÔÈ΋ıËΠÙÔ 1918. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ·ÏÈfi ¯ˆÚÈfi, ÙË Ã·Ì¿Îˆ, Û ·fiÛÙ·ÛË 5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ∏ ÷̿Έ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi, ·Ó‹Î ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÙÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ºıÈÒÙȉ·˜, ÂÂȉ‹ ÙfiÙ -ÙÔ 1832- ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·ÎfiÌË Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë £ÂÛÛ·Ï›·. ΔÒÚ· ÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. Δ· ÓfiÙÈ· fiÚÈ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÓÔÌfi ºıÈÒÙȉ·˜. ∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1999, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ¤·„ ӷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ΔÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Â›Ó·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ

¯ˆÚÈfi, ·ψ̤ÓÔ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÎÏÂÈÛÙ‹ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. Œ¯ÂÈ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜, ÁÓˆÛÙ‹ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ΔÚ·¯‹ÏÈ Î·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú·ÎÏ¿‰È Ù˘ ŸıÚ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ΔÚ·ÁÔ‚Ô‡ÓÈ. ΔÔ ΔÚ·ÁÔ‚Ô‡ÓÈ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ fiÚÌÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ ·fi ÙÔ ¢›·˘ÏÔ ÙˆÓ øÚ¤ˆÓ, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ™Ù·˘Úfi˜, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “¶ÔÛ›‰·ÈÔÓ” , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÓÔÌfi ºıÈÒÙȉ·˜. ∞fi ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÙÔ “¡¤Ô ÈÚÈfi” , fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÈÓ ·fi

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™ Δ∏§∂ºø¡∞

6970460214 6936722095 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡

Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡. ªÈ· ¿ÏÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔÛ¤Ï·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ ∏ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ͈ÎÏ‹ÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ “§¿Î·˜” . ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ÔÏϤ˜. ¶ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Â͈ÎÏËÛÈÔ‡ ÙÔ˘. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ οÔÈÔ˜ ‚ÔÛÎfi˜ ›‰Â ¤Ó· ʈ˜ Ó· Ï¿ÌÂÈ. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó, ÏËÛ›·Û ӷ ‰ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¤· ·˘ÙÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜. ∂›‰Â ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ó· ÂÈϤÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ Î·ÓÙËÏ¿ÎÈ. ∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Â›‰Â ̤۷ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ •ÂÓÈ¿˜. ŸÏÔ ·˘Ùfi ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ ÷̿Έ Ó· Í·ÊÓÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÙÈÛ·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÂÈÎfiÓ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ •ÂÓÈ¿˜, ÎÔÓÙ¿ Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ, ÙË μÚ‡Ó·ÈÓ·, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜, ÔÈ Î·ÏfiÁÂÚÔÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Ô‡ Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó. ™ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·ÔÌ›ÌËÛË Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂›Û˘, ÛˆÛÙfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù· Ù¿Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ͈ÎÏ‹ÛÈ. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ •ÂÓÈ¿˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÂÈÎÔÓ›ÙÛ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÚË ÙÔ˘

ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ë ¶·Ó·Á›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ı·‡Ì·Ù¿ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏfiÊÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·È ·Ïfi ͈ÎÏ‹ÛÈ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙÔ, Ì ÌÈ· ‚Ú˘ÛԇϷ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·˘Ï‹˜, ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË Î·È ·˘Ù‹. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜ ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·È ·Ïfi Ù¤ÌÏÔ, fiÔ˘ ›Ûˆ ·’ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÈÂÚfi, Ô˘ ÎÔÈÙ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹.

ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ͈ÎÏ‹ÛÈ ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ΔÔ 1925 ¯Ù›ÛÙËΠ̠ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ·fi ÙÔÓ Ì·ÚÌ·-°È·ÓÓ¿ÎÔ (πˆ¿ÓÓ˘ ÷ÛÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘). ◊Ù·Ó Ù¿Ì· ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ, Ô˘ ÙfiÙ ·ÚÚÒÛÙËÛ ‚·ÚÈ¿. ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔÓfi¯ˆÚÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ì ¿ÛÚ· ϷοÎÈ· ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Î·È ÛÙ¤ÁË ·fi ÎÂÚ·Ì›‰È·. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÓÙfiÈ· ¤ÙÚ·. ∞fi ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÌÔÚÊË ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ΔÔ 1927 ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÏËÌ̇ڷ Ô˘ η٤ÛÙÚÂ„Â Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͈ÎÏËÛÈÔ‡, Ô˘ ÂÈÛ΢¿ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Á¤ÌÈÛ fï˜ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È ¤ÁÈÓ ¿ÁÔÓË. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤Ó·˜ „·Ú¿˜, Ô ∫ÔÓÙ›ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, „¿Ú¢ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ◊Ù·Ó Ôχ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ì ÙÔ „¿ÚÂÌ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂ΛÓË ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â È¿ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· „¿ÚÈ. ¶·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÌÈ· ηϋ „·ÚÈ¿ Î·È ¤Ù·Í fiÙÈ ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ı· ¤‰ÈÓ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÛÙÚÒÛÂÈ ϿΘ ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘,

Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌ· Ï·ÎÔÛÙÚÒÛÂÈ. •·Ó¿ÚÈÍ ÙfiÙ ٷ ‰›¯Ù˘· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤È·Û ¿Ú· ÔÏÏ¿ „¿ÚÈ· Ô˘ Ù· Ô‡ÏËÛÂ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ Ù¿Ì· Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı›, ‰ËÏ·‰‹ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ΤډÈÛ ·fi Ù· „¿ÚÈ· ¤ÛÙÚˆÛ ÙÔ ‰¿Â‰Ô ÙÔ˘ ͈ÎÏËÛÈÔ‡ Ì ϿΘ. ΔÔ ÙÔ˘‚Ïfi¯ÙÈÛÙÔ ·ÛÚÈṲ̂ÓÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ ¯Ù›ÛÙËΠ·’ ÙÔÓ Δ˙·Ó¤ÙË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ΔÛfiÁη Î·È ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Â›Ó·È ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓË ÌÂ Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÊÔÚËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÛÙÔ ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ΔÔ 1994-95 ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·’ ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÚÒıËΠ̠̿ÚÌ·Ú· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ∞ı. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜. .

ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ 10 ¯ÈÏ. ÂÚ›Ô˘ ·’ ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È 2 ¯ÈÏ. ¤Íˆ ·’ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÂÏȤ˜. ÃÙ›ÛÙËΠÚÈÓ ÙÔ 1830 Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Î·È ·ÌÊ›‚ÔϘ. ÃÚË̢ۛ ˆ˜ ÏË̤ÚÈ ÛÙÔ˘˜ “¡ÙÂÏ̷ٛ˜” Ô˘ ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÓ ÂÈÚ·Ù¤˜. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Î¿ÔÙÂ Ô ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛٿ٢۠·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÙ·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÛÙÂÚÈÔ‡ Ô˘ ÊÙÂÚÔÎfiËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ͇ÓËÛÂ Î·È ·˘ÙÔ› ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ΔÔ 1957 ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÂÈÛ΢‹ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Ã·Ì·ÎÈÒÙÈÛÛ· μ·ÛÈÏÈ΋ ¶··‰ÈÒÙË, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓË ÛÙÔ •ËÚÔ¯ÒÚÈ


¶ÙÂÏÂfi˜-A¯›ÏÏÂÈÔ /9 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (29)

ÎÔ‡˜ fiÙ·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÛÙÂÚÈÔ‡ Ô˘ ÊÙÂÚÔÎfiËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ͇ÓËÛÂ Î·È ·˘ÙÔ› ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ΔÔ 1957 ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÂÈÛ΢‹ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Ã·Ì·ÎÈÒÙÈÛÛ· μ·ÛÈÏÈ΋ ¶··‰ÈÒÙË, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓË ÛÙÔ •ËÚÔ¯ÒÚÈ (πÛÙÈ·›·). ∂›Û˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈ ∫. ΔÛfiÁη˜ Î·È ∞ı. ª·ÓÙ·ÊÔ‡Ó˘. ΔÔ 1997 Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó¤· ÂÈÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Â͈ÎÏËÛÈÔ‡. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ 1999 ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ. øÛÙfiÛÔ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ÛÎÂ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÂÚ·ÌȉÈÒÓ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó: ŒÓ· ÛÙ·Û›‰È, ÎËÚÔ‹ÁÈ·, ηڤÎϘ, ηÓÙËÏ¿ÎÈ·, ÊÔÚËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÙÚ›· ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ·. ™ÙÔ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞Á. ΔÚ¿Â˙· Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÎËÚÔ‹ÁÈ·.

∏ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ∏ ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹, ÁÈ· Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚË̤̈ÓÔ Î·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚÈfi, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÷̿ÎÔ˘ ‹ ÷̿Έ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi - ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. ∂Λ ÏÔÈfiÓ, ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ (1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È 1 πÔ˘Ï›Ô˘) ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, °Ï‡Ê·˜ Î·È ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ¯ÙÈÛÙ› ·˘Ù‹. Δ· Û›ÙÈ· Ù˘ ÷̿Έ˜ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ӷ ÛÙȘ ‰‡Ô Ï·ÁȤ˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰È¤Û¯È˙ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ¤ÚÂ ӷ ¯ÙÈÛÙ› ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙË ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï·ÁȤ˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢ÎÔÏfi-

ÙÂÚ˘ ÚÔÛ¤Ï·Û˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û’ ·˘Ù‹Ó. ∂Âȉ‹ Ë ‰È¿‚·ÛË ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÔÈ Î·ÏÔ› ÷̷ÎÈÒÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ï·ÁÈ¿ ˙Ô‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ·’ fiÙÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ·˘Ù‹ Èı·ÓfiÓ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙ· 1831, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÌÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛηÏÈṲ̂ÓË Û Ͽη, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤ÁÈÓ ÛÙ· 1885. ™ÙÔ ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÈÁÚ·Ê‹: “¢·¿Ó˘ ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›˙ˆÓ ‰ÈÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ ¶·¿˜, ¢. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ș ÷̿Έ ΔËÓ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1885” . ∞ÎfiÌË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÊÔÚËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘, ηıÒ˜ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÷ڿϷÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚË ÂÎÎÏËÛ›·. ªÂÁ¿ÏÔ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ “Á˘Ó·ÈΛԔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ŒÓ· ˘ÎÓfi ηʷۈÙfi ϤÁÌ· ¯ÒÚÈ˙ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ·fi ÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi. ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Í¯ˆÚÈÛÙ‹ fiÚÙ· ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Ì·ÓÔ˘¿ÏÈ· ‹Ù·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÎÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ó· ·ÊÔÛÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘˜. ∫¿Ùˆ ÛÙÔ “·ÓÙÚÈÎfi” ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ η٤‚·ÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÓÙ›‰ˆÚÔ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·¿. ∂‰Ò, ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· ÎÂÏ› ‰›Ï· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ˙Ô‡Û ¿ÓÙÔÙ ¤Ó·˜ ‹ Î·È ‰‡Ô Á¤ÚÔÓÙ˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Î·È Î·ÏfiÁÂÚÔÈ. Œˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970, ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È ˙Ô‡Û ÛÙÔ ÎÂÏ› ·˘Ùfi οÔÈÔ˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜. ∂ÈϤÔÓ, ˘‹Ú¯·Ó οÔÈÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ٷ ÎÂÏÈ¿. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ

Ê›‰È. ◊Ù·Ó Ô Ê‡Ï·Î¿˜ Ù˘. ŸÏÔÈ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ó ‰ÂÈ. ŒÓ·˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ Ô˘ ˙Ô‡Û ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÎÂÏ›, οı ̤ڷ ¤‚·˙ ¤Ó· È¿ÙÔ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ Á¿Ï· ÁÈ· Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔ “™ÙÔȯÂÈfi” . ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ È¿ÙÔ ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ ·ÎfiÌ·, Ó· ‰ÈËÁËıԇ̠οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÷̿Έ˜. ŸÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÙÔ 1841 ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ‹ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ ΔÚ·¯‹ÏÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙË °Ï‡Ê· Î·È ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ı· ¤¯ÙÈ˙·Ó, ‹Á·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ·¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ı›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, fiÙ·Ó ‹Á·Ó Ó’ ·Û·ÛıÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ›‰·Ó Í·ÊÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, Ó· ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ó. ∏ ηÓÙËÏ·Ó¿ÊÙÈÛÛ· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÚˆÙÔ›‰·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ù· ÛÎÔ˘›ÛÔ˘Ó. ŸÛÔ fï˜ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, Ù· ‰¿ÎÚ˘· ‰ÂÓ ¤Ê¢Á·Ó. √È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ·Ó ÌfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂΛ Î·È ·˘ÙÔ› ¤Ê¢Á·Ó Ó· ¿Ó ے ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜. ºÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó ÎÈ ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÷̷ÎÈÒÙ˜ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ÷̿Έ˜, ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÛÙÂÚˆı› ̤۷ ÙÔ˘˜ Ë ›ÛÙË fiÙÈ ÔÈ ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÎÏ·„·Ó ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiϘ ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó. ™‹ÌÂÚ·, Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹ÍÂÈ Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ·, ÎfiÎÎÈÓ· Û·Ó ·›Ì·, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜. √È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÌÔÁÈ¿˜ Ô˘ ·ÏËÛ·Ó Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ·fi ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. °‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Â›Ó·È Ê˘ÙÂ̤ӷ ΢·Ú›ÛÛÈ· Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔÓ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

Ô˘ ‹Úı·Ó ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË Ã·Ì¿Îˆ, ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ∫ÔÚÔÎϤÓÙÈ. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ¿ÎÌ·Û ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 1841 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1865, ·¤ÎÙËÛ fiÓÔÌ· ÈÛÙÔÚÈÎfi, ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. √ πˆ¿ÓÓ˘ μÂϤÓÙ˙·˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ËÚˆÈÎfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ 1821, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÙÈÛÙ› Ë ‰ÈÛ˘fiÛÙ·ÙË ÂÎÎÏËÛ›· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË °¤ÓÓËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ηٷۿÚÎÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙËÓ Ͽη ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡, ·„¢‰‹˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ·˘Ù‹ ÛÙÔ ΔÚ·¯‹ÏÈ, ¯Ù›ÛÙËΠ۠ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiˆ˜ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙË Ã·Ì¿Îˆ. ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ˘‹Ú¯Â ¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ “Á˘Ó·ÈΛԔ. ΔÔ “Á˘Ó·ÈΛԔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ù¿ÚÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ “·ÓÙÚÈÎfi” , Ì ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· Ó· ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ÓÔ˘¿ÏÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÚ› ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙË Ã·Ì¿Îˆ. ™ÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜. “°˘Ó·ÈΛԔ Î·È “∞ÓÙÚÈÎfi” ‹Ù·Ó ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙÔ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ¯ÒÚÔÈ. √È ‰‡Ô ›ÛÔ‰ÔÈ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‹Ù·Ó ¯·ÌËϤ˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ Â›ÛÔ‰ÔÈ ÙˆÓ Ó·ÒÓ ¯Ù›˙ÔÓÙ·Ó ¯·ÌËϤ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ

ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ η‚¿Ï· ÛÙ’ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Î·È ‚‚ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÈÂÚ¿ Ì·˜. ™Ù· 1842 fï˜, fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ¯ÙÈ˙fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÂÎÎÏËÛ›·, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·˘Ùfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. ŸÙ·Ó fï˜ ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ì‹Î·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÈÛÙÔ› ̤۷, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÛÔ ¤ÚÂ ¯·ÌËÏ‹. ΔÔ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi Û·„ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ Î·È ‰Â ıˆڋıËΠ·ÚÎÂÙfi ÒÛÙ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù·›ӈÛË. ∂ÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔ› ¤ÚÂ ӷ Û·‚Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÃÙ›ÛÙËΠÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÌÈ·˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ο̷ڷ˜ Ô˘ ·Ó¿Áη˙ ے ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·›ӈÛË. ™‹ÌÂÚ·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÛÎÂ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÛÔ‚¿ÙÈÛÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·Ó·ÛًψÛ˘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ Ù·›ӈÛ˘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. √ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ó·fi˜ ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎÂ Î·È Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ™‹ÌÂÚ· fï˜ Ô˘ ϤÔÓ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “Á˘Ó·ÈΛ·” Î·È “·ÓÙÚ›ÎÂÈ·” , Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ΔÚ·¯‹ÏÈ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÒÚ· ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ

·Ù¿ÚÈ Ô˘ ÙfiÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ “Á˘Ó·ÈΛԔ ‰ÂÓ Í·Ó·ÊÙÈ¿¯ÙËÎÂ.

ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ √ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ô¯Ù¿ÁˆÓÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∞Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ‹Ù·Ó ÂΛ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô. ÃÙ›ÛÙËΠÙÔ 1870 ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ∫·Ï˘‚ÈÒÓ Ì ¤ÙÚ· ÎÔ˘‚·ÏË̤ÓË ·’ ÙÔ ΔÚ·¯‹ÏÈ Î·È Â›¯Â ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Û¯‹Ì·. ◊Ù·Ó ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙ· ∫·Ï‡‚È·, Ô˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ÷̿Έ˜. §¤ÁÂÙ·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙË ı¤ÛË §¿Î· ¶·Ó·ÁÈ¿. °‡Úˆ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ∫·Ï˘‚ȈÙÒÓ. ™ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ÓÙfiÈÔ˘˜ ÙÛÔ¿Óˉ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ 1935 ¯Ù›ÛÙËÎÂ Û·Ó Î·ÓÔÓÈÎfi ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂÙ¿ ÙÔ 1950-55 ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ¯Ù›ÛÙËΠ̠ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Â› ÚÔ‰ڛ·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‡ÚË. ∂ÛˆÙÂÚÈο ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈÎfiÓ˜: ∞ÔÙÔÌ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈÛÙÔ‡ (1963), πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ (1915) Î·È ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ √‰ËÁ‹ÙÚÈ·˜ (1915). ∞ÎfiÌË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›Á˜ ÊÔÚËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜. ΔÔ 1998 ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ÈÂÚfi Î·È ÙÔ 1999 ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ.

∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔ ΔÚ·¯‹ÏÈ ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ı¤ÛË ΔÚ·¯‹ÏÈ, ÎÙ›ÛÙËΠ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜

∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


10/ ¶ÙÂÏÂfi˜-A¯›ÏÏÂÈÔ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (30)

¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ

™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ô ·Ì·ÍˆÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿. √È ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ˆÚÈfi, Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ.

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·¯Ù›‰Â˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‡ÓËı˜ ÂÈÎfiÓ˜ fiˆ˜: Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ Ù¤ÌÏÔ Ì 16 ÌÔÚʤ˜ ∞Á›ˆÓ ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÂÈÎfiÓ˜, Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ·fi ÙÔ 1900 Î·È Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ ·fi ÙÔ 1902, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰·¿ÓË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∑·¯·Ú›·. πÂÚ¿ ÛÎÂ‡Ë ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Î·È ¤ÙÛÈ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ù· ÈÂÚ¿ Û·Ë. ∞ÎfiÌË ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‰¤ÓÙÚ·.

π. ¡·fi˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ

∂͈ÎÏ‹ÛÈ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘

√ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¢›Ï· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÂÈ‚ÏËÙÈο ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙÔ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› Á‡Úˆ ÛÙÔ 1869-7. √ ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙڈ̤ÓÔ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ϿΘ. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ˘„ÒÓÂÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·Ó· ¤Ó· „ËÏfi ΢·Ú›ÛÛÈ. ¶¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Ë ÈÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ∏ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘. √ Ó·fi˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Û ڢıÌfi ÙÚ›ÎÏËÙ˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ. ™ÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 1999, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÂÚ¿ ÛÎÂ‡Ë fiˆ˜: ¢ÈÛÎÔfiÙËÚ·, ı˘ÌÈ·Ùfi Î·È ÂÍ·Ù¤Ú˘Á·. ∂›Û˘ ̤۷ ÛÙÔ ÈÂÚfi Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ 1870 Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· fiˆ˜: ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙÔ˘ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ï·Èfi Ó·fi ÛÙË Ã·Ì¿Îˆ. ∂›Û˘, ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ·ÏÈfi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÙÔ 1811 ·fi ÙÔ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÙˆÓ πÂÚÔÛÔχ-

ΔÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. Œ¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 1899 Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û’ ·˘Ùfi. ΔÈÌ¿Ù·È ÛÙȘ 21 ª·˝Ô˘. √ ʈÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ Î·ÓÙËÏÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÏÈÁÔÛÙfi ʈ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. πÂÚ¿ ÛÎÂ‡Ë ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ó·fi fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂÏÂÛÙ› £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÂΛ ·ÏÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰¤ÓÙÚ· Ù· ÔÔ›· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÚÈÔ›ËÛË.

Δ

Ô ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Û ¤Ó· ÏfiÊÔ Ì 200 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∂›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 500. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙË Ï›ÁË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜.

̈Ó, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÂÚ¿ ‚È‚Ï›·.

ÛÙËÚ›ˆÓ.

ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜

∂͈ÎÏ‹ÛÈ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜

√ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜, Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. Œ¯ÂÈ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ‰¤ÓÙÚ·. ÃÙ›ÛÙËΠÙÔ 1874. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ï‹. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ‰‡Ô ·Ú¿ı˘Ú·. ∂›Ó·È ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ Î·È ÌÔÓfi¯ˆÚÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ì ¯ÙÈÛÙfi, ·ÛÚÈṲ̂ÓÔ Ù¤ÌÏÔ Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ÈÂÚfi. ΔÔ ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ì·Á¢ÙÈ΋ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô. √ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÈÌ¿Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ì˘-

ΔÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ÏÔÊ›ÛÎÔ, fiÔ˘ ÂΛ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î. ™Ù¤ÏÈÔ ∑·¯·Ú›· ÙÔ 1899. ¶ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ 100 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. ∂ÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ fiÚÙ· Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ӷ Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ. ΔÔ ¿ÙˆÌ· Â›Ó·È ÂÈÛÙڈ̤ÓÔ Ì ϿΘ, ÂÓÒ Ë ÛÙ¤ÁË Â›Ó·È Í‡ÏÈÓË. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· Ì·ÓÔ˘¿ÏÈ·, ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈο ÛÙ·Û›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜.

μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·: μ›ÎÙˆÚ ∫. ∫ÔÓÙÔÓ¿ÙÛÈÔ˜: “ΔÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”

√È ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ μÚ‡ÛË ÙÔ˘ ª¤Ë ∏ ‚Ú‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ 1933. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ù· ‰È¤ıÂÛ οÔÈÔ˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ª¤Ë˜ ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î¿ı ·˘ÙÔ‡ ηٷÛ΢‹ ÙËÓ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì¿ÛÙÔÚÔÈ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ∂›Ó·È ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ‹, ÎÔÎÎÈÓˆ‹ ¤ÙÚ·, ÂÏÂÎË̤ÓË, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ·Û‚ÂÛÙÔÎÔÓ›·ÌÌÔ˜ √È ÌfiÓ˜ ÂÈÁڷʤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Ô “ª¤Ë˜” ¤‰ˆÛ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÌÈ· ‚Ú‡ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô “ª¤Ë˜” ÚÔۤϷ‚ ̷ÛÙfiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ¯Ù›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ë ‚Ú‡ÛË ·Ó··Ï·ÈÒıËΠ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. √Ê›ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ù˘. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (χÛÈÌÔ ÚÔ‡¯ˆÓ, Û‚‹ÛÈÌÔ ‰›„·˜) ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ “ª¤Ë” , ÂÓÒ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ “°ÂÚÔΈÛÙ·ÓÙ‹” Î·È ÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ “¶·Ï·‚ÔÁÈ¿ÓÓË” ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ “∫·Ùۤψ” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÛÈÌÔ.

μÚ‡ÛË ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ∏ ‚Ú‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘

‚Ô˘ÓÔ‡ ÃÏÈÌÔ‡, Û ¤Ó· Â͈ÎÏ‹ÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ fiÓÔÌ·, ÔÔ›Ô ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ∞˘Ù‹ Ë ‚Ú‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 3 ¯ÈÏ. ∏ ‚Ú‡ÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‚Ú‡ÛË Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ·ÏÈ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜.

ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ˘ “Δ¿ÛÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘” fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϷÌȤ˜ ·ÏÏ¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯·Ó χΘ Î·È ·Ó¿‚Ú·. Œ‰ÈÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÓÂÚfi ÁÈ· Ù· ˙Ò· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÓÒ fiÛÔ ·fi ·˘Ùfi ÂÚ›ÛÛ¢ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ. ◊Ù·Ó Â›ÎÂÓÙÚÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ıÂ˚Îfi ‰ÒÚÔ.

™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ μÚ‡ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ

μÚ‡ÛË Ï·Ù›·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ∏ ‚Ú‡ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1900. ∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. Δ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ, ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈı· Î·È ϿΘ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘. ∏ ‚Ú‡ÛË Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û›ÙÈ. Œ¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› ·fi ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈı· ·ÏÏ¿ Â͈ÙÂÚÈο Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË ·fi ¤ÙÚ˜ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘.

∏ ‚Ú‡ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1995 Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘. Œ¯ÂÈ ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ̤ÙÚ·. ∂›Ó·È ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË Î·È ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∫·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ·fi οÔÈÔÓ μÔÏÈÒÙË “ÂÙÚ¿” , ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔÏ›‰È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜.

∏ ‚Ú‡ÛË Ù˘ ÷̿Έ˜ μÚ‡ÛË ∫·Ùۤψ ‹ ∞ÌÂÚÈοӷ˜ ∏ ‚Ú‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ‚Ú‡ÛË. ∏ ‚Ú‡ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ “∫·ÙÛ¤ÏÔ˘” Î·È Ù˘ “∞ÌÂÚÈοӷ˜” . ΔËÓ “∫·Ùۤψ” ‹ “∞ÌÂÚÈοӷ” ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÚÒÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ Â›¯Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °Ú·Ì̷ٛη˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ °Ú·Ì̷ٛη ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ “∫·ÙÛ¤ÏÔ˜” Î·È ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ “∞ÌÂÚÈοӷ” . ŒÙÛÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙË ‚Ú‡ÛË. Δ· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ fiˆ˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ı¿„ÂÈ ÙËÓ “∞ÌÂÚÈοӷ” ÛÙË ‚Ú‡ÛË Î·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ οÓÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÚÈÁÎÏ›˙ÔÓÙ·˜. ∏ ‚Ú‡ÛË ˘‰ÚÔ‰Ô-

™ÙÔ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ, È· ¯ˆÚÈfi, ÙË Ã·Ì¿Îˆ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ó fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞Ï‹ - ¶·Û¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ‚Ú˘ÛԇϷ Ô˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ∏ ‚Ú‡ÛË ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ¤„ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‚ÚÔ¯ÒÓ. °‡Úˆ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ¿ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈÓÂÏÈ¿. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ¤ÙÚ·, ¿ÌÌÔ Î·È ·Û‚¤ÛÙË, Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÔχÏÔÎÔ Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi οÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÷̿Έ˜. ∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ Â›Ó·È ÏÈÙ‹. ∏ ‚Ú‡ÛË fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ 16Ô ·È-

ÒÓ· ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÊÔ‡ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¤Î·„·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ, fiˆ˜ Î·È fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ 1821 ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó Ùԇʘ Ì·ÏÏÈÒÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ‚Ú‡Û˘ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÚÔ‹ Ù˘ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿ Ôχ.

™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ΔÚÂȘ fiÌÔȘ ‚Ú‡Û˜ √È ÙÚÂȘ ‚Ú‡Û˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “Ï·Ù¿ÓÈ” , ̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Ë ÙÚ›ÙË ,Â›Û˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙË “ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË” . ∫·Ì›· ·fi ÙȘ ‚Ú‡Û˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÔÓÔÌ·Û›·, ·Ï¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘. √È ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚Ú‡Û˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·, ÙÔ 1955 ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. Δ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: Ì¿ÚÌ·ÚÔ (‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¤Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹), ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Û›‰ÂÚÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÈÁÚ·Ê‹ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô “ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜” Ù˘: “∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ 1955” (Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‚Ú‡Û˜). ∏ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‚Ú‡Û˜, Û‹ÌÂÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·ÚÎÂÙ¿ η΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â›Û˘ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ È· ÓÂÚfi. ∞-

ÎfiÌË Â›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ (Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›· ‹Ù·Ó Ë “ÛÙÚÔÊ‹ ∫·Ú·‰‹ÌÔ˘” ). ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‚Ú‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi, ηı·Úfi Î·È fiÛÈÌÔ. ∏ ÙÚ›ÙË ‚Ú‡ÛË Â›Ó·È ÔÌÔ›ˆ˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, fï˜ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi. ŸÏ˜ ÔÈ ‚Ú‡Û˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÚÒÙË ‚Ú‡ÛË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, Ì·˙› Î·È Ë ‚Ú‡ÛË ÛÙË “ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË” , ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi. ∏ ‚Ú‡ÛË ÛÙÔ “Ï·Ù¿ÓÈ” , fï˜, ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ú‡Û˜ ¯ÚË̢ۛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜, ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ÓÂÚfi, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‚Ú‡Û˜ ÛÙ· Û›ÙÈ·. ∞ÎfiÌË, ÂΛ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· χÓÔ˘Ó ÚÔ‡¯· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó. ∫¿ÔȘ ‚Ú‡Û˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi Ù· ˙Ò·. Δ¤ÏÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “Ï·Ù¿ÓÈ” ÁÈ· Ó· ÈÔ‡Ó ‹ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÓÂÚfi, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Î·ı·Úfi Î·È fiÛÈÌÔ.

ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙËÓ Î. ÕÓÓ· - ª·Ú›· ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì· Î·È ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛfiÁη


ÕÚıÚ· /11 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (31)

∏ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· μ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹

“¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™Ô˘Ú·ÏÈÛÌfi” ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ

¯ÒÚ· Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÊÈÏÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍ ·˘Ù‹˜ ηٷÁÔ̤ӈÓ, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ˆ˜ ÎÔÈÙ›‰· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ‰˘ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙȘ ÔÈΛϘ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂȘ.

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ μ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› Î·È Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÈÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ. ΔËÓ 1Ë ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ: “¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™Ô˘Ú·ÏÈÛÌfi” . ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÛΤÏË. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÂËÚ¤·Û ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ì ¤ÚÁ· ›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó Û’ ·˘Ùfi. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, Á›ÓÂÙ·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi. √ ‰›ÁψÛÛÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÔ˘‰·›· ΛÌÂÓ· Ù˘ ∂ϤÓ˘ °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ¡¿ÓÙÈ·˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, πÔ˘Ï›Ù·˜ ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ¡›Î˘ §Ô˚˙›‰Ë Î·È ÙˆÓ ¡¿ÓÔ˘ μ·Ï·ˆÚ›ÙË Î·È ∞ϤÎÔ˘ º·ÛÈ·ÓÔ‡. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÌ¿ÏÏË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÔÌÈϛ˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÚÔ‚ÔϤ˜ Î·È Î¿ı ÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Â‡ÏËÙÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. √ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÌÂ È‰Ú˘ÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô˘ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÈ

ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÚԤ΢„ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi ¶·Ú›ÛÈ (∞’ fiÏÂÌÔ˜). ªÂ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÚ¤ ªÚÂÙfiÓ, ÁÚ‹ÁÔÚ·-ÁÚ‹ÁÔÚ· ›‰Â ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¤Ú· ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ªÂ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰È·ÏÂÎÙÈÎfi ˘ÏÈÛÌfi Î·È „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ, Ô ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ „˘¯‹, fiÔ˘ Û˘ÓıÏ›‚ÔÓÙ·È ‰˘ÛÓfiËÙ˜ ‹ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ·Ï‹ıÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ƒ›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Êˆ˜ Û ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ „˘¯‹˜, Ô ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, fi¯È ϤÔÓ ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Ó‡ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ „˘¯‹˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ì fiÚÔ˘˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ·ÏÏ¿ Ì ηÓfiÓ˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi, fiˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ‰È·Î‹Ú˘Í ÙÔÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜. ΔÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ‡ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi, ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÌÂÚÈ›¯Â, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ „˘¯‹ Î·È Ó· ÙȘ ˆı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·¯·Ï›ÓˆÙË ·fi ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∏ ŒÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ μ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡.

æ‹ÁÌ·Ù· ·Ú¿‰ÔÛ˘

√È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· Ù· “ÛÎÈ·˙Ô‡ÚÈ·” ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª∞ª∞§∏ - ∫√¶∞¡√À ∞fi ÙÔ˘˜ Ê·ÓÂÚÔ‡˜ Î·È ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ô ÁˆÚÁfi˜ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ Ù· Û·ÚÙ¿ ÙÔ˘, Ô˘ Ì Ìfi¯ıÔ Î·È È‰ÚÒÙ· Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ÊÚfiÓÙÈ˙Â. ŒÙÛÈ ÂÈÓÔÔ‡Û ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. “™ÎÈ¿¯ÙÚ·” , “ÙڷηÙÚԇΘ” , “Ù۷ηÙÔ‡Ú˜” , “ÛÎÔÚ‰ÔÏÂÍ¿Ó˜” ‹Ù·Ó Ù· “ÛÎÈ·˙Ô‡ÚÈ·” Ô˘ ¤ÛÙËÓ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· οı ›‰Ô˘˜ “˙Ô˘Ï¿È·” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ηÎfi ÙÔ Ì¿ÙÈ” ·fi ÙË “Û·ÚÔ˘‰È¿” ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¯ÏfiË, ÎÈÓ‰‡Ó¢ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÁÔ‡˜ Ô˘ “¤ÂÊÙ·Ó Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ·” ÎÈ ¤‚ÔÛÎ·Ó ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó. ª¤Û· ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ ÌfiÓÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ô˘ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÁˆÚÁÔ‡ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ. ŸÌˆ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË “ÏÈÌ·Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ›ӷ” ¤ÙÚˆÁ·Ó ÔÈ ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔÈ Î·È ÔÈ ¯ÂÏÒÓ˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· “„·Ó›ÛÔ˘Ó” ‹ Ó· “ÍÂÚ·ıÔ‡Ó” Ù· Ê˘Ù¿, Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Î·Úfi. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ “Ô„ÈÌȤ˜” , Ù· fi„ÈÌ· ‰ËÏ·‰‹ Û·ÚÙ¿, ÔÈ ·Û‚Ô›, Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ·, ÔÈ Î·Ú·Î¿Í˜, ÔÈ ¯ÂÏÒÓ˜, ÔÈ ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔÈ Î·È Ù· Û΢-

ÏÈ¿ ͯ‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ô˘ ÌfiÏȘ ¿Ú¯È˙ ӷ “Á·Ï·ÙÒÓÂÈ” . ™Ù· ‚Ô˘Ó›ÛÈ· ÊÙˆ¯¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÛÂÈÚ› ·Ê¿ÁˆÙÔ Ó· ‚ÚÂÈ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ô ÁˆÚÁfi˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ·Ó “ͤηӷӔ οÔÙ ÔÏfiÙÂÏ· ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È Î·Ï·ÌfiÎÈ! ∫·ıÒ˜ ¤ÈÓ·Ó ·Ï‡ËÙ· ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ ηÎfiÌÔÈÚÔ˘ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÔ‡, ÂΛÓÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ -ÙÔÓ ‰›‰·Í·Ó Î·È ÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ- ˆ˜ fiÏ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÚfiÌ·˙·Ó ·’ ÙÔ ‚ÚfiÓÙÔ, ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ ‹ÁÂ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙ· “ÛÎÈ¿¯ÙÚ·” . °¤ÌÈ˙ ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ì ¿¯˘Ú· Î·È ÙÔ ÎÚÂÌÔ‡Û ·fi ¤Ó· ͇ÏÔ „ËÏfi ηٷÌÂÛ‹˜ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. ¶¿Óˆ ·’ ·˘Ùfi, Ù¤ÓÙˆÓ ¤Ó· ۷οÎÈ Î·È Î·¤ÏˆÓ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ù·Û··ÛÌ¿ ÙÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ Ì ÙÂÓو̤ӷ ¯¤ÚÈ·. ΔÔ Ô˘Ï›, Ô ·Û‚fi˜ Î·È Î¿ı ˙ˆÓÙ·Ófi ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘, ¤ÏÂÁ Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘: “√ ÓÔÈÎÔ·Ú˘ ›ӷÈ!” . ŒÙÛÈ ÙÔ ¤È·Ó Êfi‚Ô˜ Î·È ‰Â ˙‡ÁˆÓ ӷ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. ™˘¯Ó¿ ¤ÊÈ·¯ÓÂ Î·È ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÊÔ˘ÛٷӤϷ ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó. ÕÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔʇϷ͢ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Û‚¤Ûو̷ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜. “∞ÛÚ¿‰È” ‰Ò, “·ÛÚ¿-

‰È” ÂΛ, “·ÛÚ¿‰È·” ÛÙȘ ÍÂÚÔÏÈıȤ˜ Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙·Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÊÔ˘ÛٷӤϘ. ∫¿ÔÙ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÎÈÔ‡ ¤‚·˙ “οڷÎÏÔ” (ÎÚ·Ó›Ô) Á·˚‰Ô˘ÚÈÓfi ‹ ‚Ô‰ÈÓfi ‹ ·fi ¿ÏÏÔ ˙ÒÔ. ΔȘ “ÛÎÔÚ‰ÔÏÂÍ¿Ó˜” (Ϥ¯ÙÚ˜ ·fi ÛÎfiÚ‰·) ÙȘ ¤‚·˙·Ó ÔÈ ÁˆÚÁÔ› ÁÈ· Ó· ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Îfi. °È· Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÎÈ fi¯È ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ‹ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ Î·È Ù‡¯ÂÈ Î·È ÙÔ “‚·ÛοÓÔ˘Ó”. ŸÌˆ˜ Ù· Ô˘ÏÈ¿, fiˆ˜ Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ· ‹ Ù· “ÎÔÚÔÔ‡ÏÈ·” (ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ·) ‰ÂÓ ÊÔ‚fiÙ·Ó Î·È Ôχ ·’ Ù· ÛÎÈ¿¯ÙÚ·, ·Ú¿ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ οıÔÓÙ·Ó ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿, ̤۷ ÛÙ· ¿‰ÂÓÙÚ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ΔÔ ÁÓÒÚÈ˙ ·˘Ùfi Ô ÁˆÚÁfi˜, ÁÓÒÚÈ˙ fï˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ ÙÚÔÌ¿˙·Ó Ôχ ·’ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô. °È’ ·˘Ùfi Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË Î·Ù·Û··˙ ÙËÓ “Ù۷ηÙÔ‡Ú·” . ∫¿ÚʈÓ ٤ÛÛÂÚ· ͇Ϸ (Ì‹ÎÔ˘˜ 60 fiÓÙˆÓ) ÎÈ ¤ÊÈ·¯Ó ¤Ó· ÙÂÏ¿ÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ¶ÂÚÓÔ‡Û ¤Ó· ·‰Ú¿¯ÙÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Û·Ó “·ÓÂÌÔ‰Ô‡Ú·” . ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ·‰Ú·¯ÙÈÔ‡ ÛÙÂÚ¤ˆÓ ¤ÏÈη Î·È “‚ÚÔÓÙ·Ï›‰È·” . ∫ÚÂÌÔ‡Û ÛÊ·ÈÚ›‰È· ‹ ¤ÙÚ˜, Ù· “ÎÔ˘Ú¤ÏÈ·” fiˆ˜ Ù· ¤ÏÂÁ·Ó Î·È Ì ÙÔ ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·‰Ú·¯ÙÈÔ‡ ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ¿Óˆ ÛÙË Û·Ó›‰·. √ÏfiÎÏË-

ÚÔ ÙÔ ÙÂÏ¿ÚÔ Á˘ÚÓÔ‡Û Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· Ì˘ÙÂÚfi ͇ÏÔ Ô˘ ÛÙÂÚ¤ˆÓÂ Ô ÁˆÚÁfi˜ ÛÙÔ ÈÔ Í¿ÁÓ·ÓÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯Ù˘¿ÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¤ÚıÔ˘Ó. ª¤Ú·-Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ¤·˘Â ÙÔ ‚ÚfiÓÙÔ Ë “Ù۷ηÙÔ‡Ú·” , Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·’ ÙÔ “Ùۿη-ÙÔ˘Ú” Ô˘ ¤Î·ÓÂ! (“¶¿„ ‚Ú Ù۷ηًÚÈ” ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÊÏ˘·Ú› ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·). ™Â ÌÂÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Î·È ÙȘ “ÓÂÚÔÙ۷ηÙÔ‡Ú˜” , fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÙȘ ÎÈÓÔ‡ÛÂ. ŒÓ· ÈÔ ·Ïfi ›‰Ô˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·’ ÙÔ Í˘ÏÔÛ٤ʷÓÔ Ù˘ ο‰Ë˜ fiÔ˘ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Û¯ÔÈÓÈ¿ Ì ‚ÚÔÓÙ·Ï›‰È·. ™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡ ÛÙÂÚ¤ˆÓ·Ó ¤Ó·Ó ÙÂÓÂΤ Ô˘ ÙÔÓ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Ù· ‚ÚÔÓÙ·Ï›‰È· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·¤Ú·. ŸÏÔ ÙÔ Î·Ù·Û··ÛÌ· ÙÔ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ÌÈÎÚfi ÎψӿÚÈ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ‹Á·ÈÓ ¤Ú·-‰Òı Ì ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ÕÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·’ Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÙÚfiÌ·˙·Ó, ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ› Ô˘ Û·Ó ÙËÏÂÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÚÌ· ÂÚÈÙÚÈÁ‡ÚÈ˙ fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ·fi ·ÏÔ‡ÎÈ Û ·ÏÔ‡ÎÈ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë “·¯˘Ú¤ÓÈ· ÛÙÚ¿Ù·” , ÙÔ ÛÎfiÚÈÛÌ· ‰ËÏ. ¿¯˘ÚÔ˘ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ‹Ù·Ó

Ô Êfi‚Ô˜ ÎÈ Ô ÙÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÏÂÔ‡˜ Ô˘ ÈÛˆ‰ÚfiÌÈ˙ ÌfiÏȘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÎÚ˘˙Â Î·È ÁχوÓ ÙÔ Û·ÚÙfi ·’ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘. ∫·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·’ Ù· ·ÏÒÓÈ· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·’ ÙÔ ˙¢Á¿ (‰Ú·Á¿Ù˜, ·ÏÂÙÚ¿‰Â˜, ÌÈÛÙÈÎÔ› Î.¿.), Ù· ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ· ¤·ÈÚÓ·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ˘˜! ŒÓ· ›‰Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÚÌËÁÎÈÔ‡ Á¤ÌÈ˙ ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘ Ì ¤ÙÔÈÌÔ ÛÈÙ¿ÚÈ. ŒÌ·ÈÓ fiÏÔ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ¤·ÈÚÓ ·fi ¤Ó· Û˘Ú›, οÔÙÂ Î·È ÛÙ¿¯˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ. ∏ ˙ËÌÈ¿ ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ·Û‹Ì·ÓÙË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÁˆÚÁfi ηÎÔÊ·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ‚ϤÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞Ó¿Ûη‚ ÏÔÈfiÓ ÎÈ ¤ÎÏÂÈÓ Ì ÎÔÚÈ¿ ‚Ô‰ÈÓ‹ ÙȘ ʈÏȤ˜. (√È ·Ú¯·›ÔÈ ¿ÏÂÈ‚·Ó Ì “·ÌfiÚÁË” ÌÔ‡ÚÁ·- ‹ ÛÎÔÚÔ‡Û·Ó ·ÁÚÈÔÚ›Á·ÓË). ™¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ·Ú¿‰ÔÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó οÔÙ ÎÙËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ‚·ÚÈfiÙ·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ÁË ÙÔ˘ ÎÈ ¿Ú·˙ fi,ÙÈ ¿ÊËÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜. ΔfiÙÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ Û ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ ÁÈ· Ó· ˙ÂÈ Ì ÙËÓ “ÎÏ„ȿ” . ¶ËÁ¤˜: “°ÂˆÚÁÈο Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘” ¢ËÌ. §Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˘ “§·ÔÁÚ·ÊÈο £Ú¿Î˘” ∫. ¶··ı·Ó¿ÛË


12/ EÎı¤ÛÂȘ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (32)

¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜

ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

∂Îı¤ÛÂȘ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

“∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿” ·fi ÙËÓ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡.¶.¢.¢. “¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘”, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÂψÓ›Ԣ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √È ÙÔÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ô Î·ı¤Ó·˜ (·fi ¶·Ú·Û΢‹ ˆ˜ ¶¤ÌÙË) ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 6Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ó· Ì˘‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÈ·˜ ÏÂÈ¿‰·˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó fiÌÔÚʘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ù· ÔÔ›· ›Ù ·Ó·Î·ÏÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Â›ÙÂ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÓÙfiÈˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ - ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ - ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌËÌ·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Û ͇ÏÔ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·, ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÓÙÂÎÔ˘¿˙, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ Î.¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - 27/7-2-8: ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÎfiÛÌËÌ·. - 27/7 - 2/8: ª·Ú·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›· - μ·Ú·ÎÏÈÒÙÔ˘ μ¿Ûˆ - ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÚËÁfiÚ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È „ËÊȉˆÙfi. - 27/7-2/8: ΔÛÈ¿ÌË μÂÚ˙˘ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· (210-6519105, 6972198748) ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ·Û‹ÌÈ. - 3/8 - 9/8: ™Ì·Ú¿Á‰· ∞ÏÂÎÙÔÚ›‰Ô˘ ÎfiÛÌËÌ·. ÀÊ·ÓÙ‹ μ·ÛÈÏÈ΋ - ∞ÏÂ͛Ԣ °ÂˆÚÁ›· -¶·ÙÛ‹ ¶¤ÚÛ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ÓÙÂÎÔ˘¿˙-ʈÙÈÛÙÈο Ì ÁÈ·ÏfiÍ˘Ï·-ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ∂ÈÎfiÓ˜, ª¿ÛΘ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. - 10/8 - 16/8: ¡ÙfiÓÙÔ˘ ∂‡Ë - ƒÔ˘Î¿ ∂ϤÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ∂ÚÚÈÓ¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘ ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ - ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Ì ÎÔ¯‡ÏÈ·. - 17/8 - 23/8: ¢‹ÌÔ˘ £¿ÏÂÈ· - ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ ÓÙÂÎÔ˘¿˙. ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. - 24/8 - 30/8: °Î·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ™Ù·˘ÚԇϷ (ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘) ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È „ËÊȉˆÙfi. - 31/8 - 6/9: μ·ÛÈÏ›Ԣ ∂˘ÁÂÓ›· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. °ÎÔ‡‚ÂÚË ∞ıËÓ¿ - ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ ŒÏÂÓ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.

Œ

ÎıÂÛË Ù˘ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË, Ì ٛÙÏÔ ì∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿ - ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÂÏÊÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È 26 ¤ÚÁ· Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 21 ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, ¤¯Ô˘Ó Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ∞ϤÎÔ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ˆ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ̤˜ Ô˘ Ô‡Ù ÂÁÒ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ›¯· Ê·ÓÙ·ÛÙ›”, ¤ÁÚ·ÊÂ Ë ›‰È· Ë Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘.“∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÁÔËÙ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. ∂¿Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ‰È΋ ÛÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÙfiÙ fiÛÔ ÏËı·›ÓÂÈ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÛÔ˘, ›Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó¤· ̤۷ ¤ÎÊÚ·Û˘ ›Ù ¿ÏϘ Ù¯ÓÈΤ˜, ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¿ÓÙ· ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂχıÂÚ·, fiˆ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ›Û·-›Û· Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ›, Ë È‰¤· ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ... ŸÙ·Ó Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÛÔ˘ ϤÂÈ “Ë Ù¤¯ÓË Ì ‚ÔËı¿ Ó· ˙‹Ûˆ” , ›ÙÂ Â›Ó·È Ó¤Ô˜ ›ÙÂ Â›Ó·È ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘...∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ οı ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Î¿ı ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.” ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÛÎÈÓ¿ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘-ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: “™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹, Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· ·ÎfiÌË ¤ÚÁ·

Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È ÂÈηÛÙÈο Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·ÓÙÈıÂÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Î·È Ù¿ÛÂȘ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙȘ Û ÓÔËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ.∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó ËıÂÏË̤ӷ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó. √ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÓ¤Ô˘Ó ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ÛˆÓ. ∏ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ. Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÛΤ„Ë Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ¿ Ù˘. ∏ ›‰È· ·Á·Ô‡Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙË Ê‡ÛË. ∏ ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ ÚԤ΢Ù ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ” .™Â ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıˆÚËÙÈÎfi˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ¶È¤Ú

ƒÂÛÙ·Ó‡ ÙfiÓÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∑Ô‡ÓË: “∞Ó Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ÿ˘˜ ∑Ô‡ÓË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ¿ÓÂÙ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ‰È·ÈÛıËÙÈ΋˜ fiÛ̈Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÛÙËÚfi ‰ÔÌÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ¤Ó· Îϛ̷ ηıÔÏÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, ÂχıÂÚÔ Î·È Û Ï‹ÚË ¿ÓıËÛË, ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ôχ ÔÈÎÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∞˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË Ù¿Í˘ ̤۷ ÛÙË Á·Ï‹ÓË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ›, Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÌÈ· ηı·˘Ùfi ÏËÚfiÙËÙ· Î·È fi¯È ˆ˜ ÌÈ· ·ÓÔȯً fiÚÙ· Û fiϘ ÙȘ Ù˘¯·›Â˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ” . ∏ √˘ ∑Ô‡ÓË ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙÔ ∫¿˚ÚÔ ÙÔ 1941, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi

ÙÔ 1963, fiÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ô˘ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∞fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ÌÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È Ì ÌÈ· ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ë ›‰È·. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008 ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù˘ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ Û ÌÔ˘Û›·, ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ŒÓ· ·¿ÓıÈÛÌ· ·fi Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ̤۷ ÛÙÔ 2008 -“ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿” -Û˘ÌÏËڈ̤ӷ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Û·Ó ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.

∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÓËÌÂȷ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

ΔÔ ÂÈηÛÙÈÎfi “∫ÔÎÙ¤ÈÏ” ÙÔ˘ μÏ¿ÛÛË ∫·ÓÈ¿ÚË ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μÏ¿ÛÛË ∫·ÓÈ¿ÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ı· ¿ÍÈ˙ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·‹¯ËÛË Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉ¤Â˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ÁfiÓÈÌÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ· Û‹ÌÂÚ·. ΔËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÛΤ„ÂȘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÌÓËÌÂȷ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ “∫ÔÎÙ¤ÈÏ” ÛÙËÓ “Kalfayan Galleries” , ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙ›˙ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ μÏ¿ÛË ∫·ÓÈ¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ªÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔ 2009 ÔÈ “Kalfayan Galleries” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∞ÓÙ›Ô-Arrivederci-Willkommen” (1976) Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫Ú›Û˘ Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô,Ô ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ μÏ¿ÛË ∫·ÓÈ¿ÚË Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÈο Â›Î·ÈÚÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Èfi ·Ó·Áη›Ô˜ ·fi ÔÙ¤. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1980 Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Cocktail” ÛÙËÓ Kalfayan Galleries Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·›ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÈ¿ÚË: ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ, Ó· Á›ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È fi¯È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÙÔÈ̘ χÛÂȘ - ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ “Cocktail” Ô ∫·ÓÈ¿Ú˘, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ “Arte Povera” (§ÈÙ‹ Δ¤¯ÓË), ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·Ï¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˘ÏÈο Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ Û‡ÚÌ· Î·È Â›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÁÏ˘ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. √È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·ÔÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â›Î·ÈÚˆÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â-

ÁηٿÛÙ·Û˘. √ ı·ً˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ “ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜-ÂÈÛΤÙ˜” fiÛÔ Î·È ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÚÂÈÛÊÚ‡ÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÛηÏ› Î·È ··ÈÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ı·ً, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û “ηÏÂṲ̂ÓÔ-ÂÈÛΤÙË”.∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÈ¿ÚË ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÏÈÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÈÛ¯‡ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÙÈ ÙÔ “Cocktail” ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ̛· ¢ڇÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ·-ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1980 ÛÙÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ºπ• (ÔÚÁ¿ÓˆÛË Δ¯ÓÔ¯ÒÚÔ˜- Bernier) Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Helas, Hellas” . ∫·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË “∞Ï›ÌÔÓÔ, ∂ÏÏ¿‰·” - ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ô ı·ً˜-ÂÈÛΤÙ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ Kalfayan Galleries ηıÒ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ Δ‡Ô Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. √ μÏ¿Û˘ ∫·ÓÈ¿Ú˘ ˘‹ÚÍ ¿ÓÙÔÙ Ô͢‰ÂÚ΋˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ∞ӋΠÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤-

‰Ú·Û·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70 ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ηı·Ú¿ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ› Ì ÔÈΛϷ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷, ¤Íˆ ·fi Ù· ΢ڛ·Ú¯· Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.ΔËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Î·È ·fi ÙÔ 1971 ñ ¤ÙÔ˜ fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ/ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·- Î·È ÌÂÙ¿, Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ‰ڷÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1928 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÙÔ 1946 Î·È ÁÈ· ۯ‰fiÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ›ÙËÛ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÊÔÈÙ¿ ·fi ÙÔ 1950 ¤ˆ˜ ÙÔ 1955, Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔÓ √˘Ì‚¤ÚÙÔ ∞ÚÁ˘Úfi, ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶·¿, ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™·Ú·ÊÈ·Ófi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªfiÚ·ÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë ÛÙȘ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ªÂ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Û¯¤‰È· Î·È ÛÎËÓÔÁڷʛ˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ 1952. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË, ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÔ 1960 ÛÙË ÁηÏÂÚ› “La tartaruga” ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1959 ¤ˆ˜ 1960, ÊÙÈ·Á̤ӷ ¿Óˆ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‰ÈÎÙ˘ˆÙÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Û¯‹Ì·, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ÙÂÏ¿ÚÔ Î·È ÙË Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘. ◊‰Ë ·fi ÙfiÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÏÈο Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ΔÔ 1975 ÂÎϤÁÂÙ·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ª¶ Î·È ÙÔ 1976 ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 1988, Ô μÏ¿Û˘ ∫·ÓÈ¿Ú˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ÂÛÛ·ÓÏ‹, ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜, Î·È ÙÔ 1997 ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Documenta. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û Ï‹ıÔ˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋.ŒÚÁ· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘Û›ˆÓ fiˆ˜ TATE MODERN (§ÔÓ‰›ÓÔ) Î·È Ostwall Museum (¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜.


EÎı¤ÛÂȘ /13 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (33)

™Â ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ÔıfiÓ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ - ÎÏÈ

“ΔÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” ·fi ÂÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ٷ ÙfiÛ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· - Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ô Ï·fi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ - Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ÔıfiÓ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ - ÎÏÈ, Î·È Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ “BETON” (¶‡‰Ó·˜ 7, μÔÙ·ÓÈÎfi˜-∞ı‹Ó·, ÙËÏ 2107512625) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î·›Ù Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

ÙÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ, ÙÔ ·Îԇ̠ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÙÔ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì Û fiÏ· Ù· ̤۷, Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË. ª·˙› Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈ fiÏË Ë ∂˘ÚÒË, ÁÈ·Ù› ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂΛÓË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ΔÔ Â˘ÚÒ ·ÂÈÏ›ٷÈ, Ë È‰¤· Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÂÈÏ›ٷÈ. ªÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ò˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜; ΔÈ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ò˜ Â›Ó·È Ó· ˙ÂȘ Ì·˙› Ù˘; ¶Ò˜ ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ˆ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›; ΔÈ ÌÔÚ› Ó· Ì¿ıÂÈ Î·Ó›˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË; ª‹ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·; √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ ºÏfiÚÈ·Ó Δ·Ï¯fiÊÂÚ Ù·Í›‰Â„ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2011 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012 Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì›ÏËÛ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞fi ÙÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ÚԤ΢„ ̛· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Û ÌÂÙ¿‚·ÛË: ÂÌÂÈڛ˜, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙË ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÂÓfi˜ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘

ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ (‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Ù·ÈÓ›· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë) Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÎÚˆ˜ Â›Î·ÈÚÔ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ̤۷ ·fi ÔÏϤ˜ Ì·ÙȤ˜, ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜.ª›· ·fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Korsakow (Software Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í Ô

ºÏfiÚÈ·Ó Δ¿Ï¯ÔÊÂÚ).√È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο οı ÊÔÚ¿, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ¿ÓÙ· ÌÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ΔÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ∫fiÚÛ·ÎÔÊ Î·È Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ:¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÌË ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ ηٿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∫fiÚÛ·ÎÔÊ (Korsakow). ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÛÎËÓ¤˜, fiˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ·fi SNUs (Smallest Narrative Units, Û‡ÓÙÔ̘ ‰ËÏ·‰Â‹ ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜). ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ›ӷÈ

fiÙÈ Ë ‰È·‰Ô¯È΋ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÚ¿ ÔÈΛÏÂÈ Û οı ı¤·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· SNUs Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÓfiËÌ·, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ı·ً˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÙÛÈ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·.“√ ı·ً˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. √È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ı· οÓÂÈ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔȘ ÛÎËÓ¤˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ∏ οı ̛· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙÔ Î¿ı ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-

΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ºÏfiÚÈ·Ó Δ¿Ï¯ÔÊÂÚ.ΔÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ¿Óˆ ·fi 20 ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û 143 clips (·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜), Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù·ÈÓ›·.¶ÔȘ ·fi„ÂȘ, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· clips, Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜; ¶ÔȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û¿˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË; ¶ÔȤ˜ ·fi ÙȘ ÔÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· clips ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Î·È ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ ª.ª.∂; ΔÔ Live Talk show (Korsakow show) ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ clips ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÈÓfi Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜. ΔÔ ÎÔÈÓfi ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ̤ۈ ÁÚ·Ê›‰ˆÓ ϤÈ˙ÂÚ Ù· clips Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È Ó· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·. ΔÔ Korsakow show Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô, Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÓÙÈÌ¤ÈÙ(‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË) Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔ‹˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ, ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Korsakow Show “ΔÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î·›Ù ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.GoetheInstitut Athen. Δ¤ÙÔÈ· ›‰Ô˘˜ ÛfiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞fi ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

“7 ı·Ó¿ÛÈ̘ ·ıˆfiÙËÙ˜” Ù˘ ¡Ù›ÌË ªÈÙÛ¿ÎÔ˘ ΔÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏* ™ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ Gallery Skoyfa, ∫ÔψӿÎÈ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¡Ù›ÌË ªÈÙÛ¿ÎÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “7 £·Ó¿ÛÈ̘ ·ıˆfiÙËÙ˜ - 7 deadly innocencies. ∏ ¡Ù›ÌË ªÈÙÛ¿ÎÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1977. ™Ô˘‰¿˙ÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, ·Ó··Ï·›ˆÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ, ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÔ‡. ™ÙË Ó¤· ·ÙÔÌÈ΋ Ù˘ ¤ÎıÂÛË Â·Ó·Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 7 ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜, ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ, ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛΤ„ÂȘ, Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· 7 ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, οı ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰·›ÌÔÓ·: √ÎÓËÚ›· (Acedia), ∞Ï·˙ÔÓ›· (Superbia), §·ÈÌ·ÚÁ›· (Gula), §·ÁÓ›· (Luxuria), ∞ÏËÛÙ›· (Avaritia), √ÚÁ‹ (Ira), ∑ËÏÔÊıÔÓ›· (Infidia). ∏ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÂÈÎÔÓÔÏÔÁÈο, fiÛÔ Î·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈο ·fi ÂÈϤÔÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Î·È ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û¯fiÏÈ· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘: ª¿ıËÌ· º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, ª¿ıËÌ· ∞Ó·ÙÔÌ›·˜, ª¿ıËÌ· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó·˙Ë-

Ù‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙȘ ‰È¤Ô˘Ó. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Ù· ÂÙ¿ ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Û ·Ê¤ÛÈÌ· Î·È ÌË, ¤ÏÎÔ˘Ó Î·Ù¿ Ì›· ÂΉԯ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡ ∂˘¿ÁÚÈÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· (ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·). ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ÛÙȘ ¢È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛÈ·ÓÔ‡, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶¿· °ÚËÁfiÚÈÔ ÙÔÓ ∞’ (590-604 Ì.Ã.). √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ı·Ó¿ÛÈÌ·” ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·ÊÂÙËڛ˜ οı ·Ì·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË £Â›· ÿÚË Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ηٷ‰›ÎË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Û˘Á¯ˆÚÂıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ì·˜. ™ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ô ¢¿ÓÙ˘ (1262-1321) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ Û ·˘Ù¿ ÛÙË £Â›· ∫ˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ∫·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ (Purgarorio), fiÔ˘ Ù· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ˆ˜ Ï‹ÁÌ·Ù· ηٿ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫fiÏ·ÛË Ò˜ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ∂›Û˘, Ì ·˘Ù¿ ηٷÈ¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ: J. Bidernan (Cenodoxus), G. Chaucer (Cauterbury), J. Gower (Confesia Amantis) Î.¿. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ 7 £·Ó¿ÛÈÌˆÓ ∞Ì·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÊÂÙËÚ›· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜: √ πÂÚÒ-

Ó˘ÌÔ˜ ªÔ˜, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “The Seven Deadly Sins” Î·È Ô ¶›ÙÂÚ ªÚÔ‡ÁÎÂÏ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ fiÂÚ·Ì·Ï¤ÙÔ “Δ· ∂Ù¿ £·Ó¿ÛÈÌ· ∞Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·” ÙÔ˘ ª¤ÚÙÔÏÓÙ ªÚÂ¯Ù Î·È ∫Ô˘ÚÙ μ¿ÈÏ. ∏ ıÚ˘ÏÈ΋ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ G. Balachine “Seven Deadly Sins” (1953). ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÍÚÂÛÈÔÓ›ÛÙ·˜ Otto Dix ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “The Seven Cardinal Sins” , ıˆÚÒÓÙ·˜ οı ·Ì¿ÚÙËÌ· ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ‰‡ÛÌÔÚÊÔ ÔÓ. ™ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÔ¯‹, Ù· ÂÙ¿ ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, Û·ÁËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰›· Ù¤¯Ó˘: √ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙ‹˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ P. Cadmus (‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1940) ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈΤ˜ ·ÓıÚˆÔ-

ÌÔÚÊÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙˆÓ 7 ·Ì·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ (ªÔ˘ÛÂ›Ô ¡. ÀfiÚ΢), Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙ‹˜ F. Rampolla (1968), Ô J. Wyth (2007) ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ÌÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜, Ô ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ L. Huller ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ Î.¿. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÙËÏÂÔÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·. √ πÛ·Ófi˜ F. Playa (1966) ‰ËÌÔÛ›Â˘Û Ì ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌÔÂıÓÒÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚È‚Ï›· ·fi ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, °¿ÏÏÔ˘˜, πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ™ÙË ªÔ˘ÛÈ΋ Ù· ÂÌÓÂfiÌÂÓ· ·fi Ù· ÂÙ¿ ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È Â›-

Û˘ ÔÏÏ¿, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜: ΔÔ “Heaven and Hell” ÙÔ˘ J. Jackson (1997), ÙÔ “Seven” ÙÔ˘ Magentos (2004), Ù· ‰È¿ÛËÌ· “7 Deadly Sins” , “Melankolia” (2008) ÙˆÓ ¢·ÓÒÓ Tiger-Lilliers Î.¿. ∏ ¡Ù›ÌË ªÈÙÛ¿ÎÔ˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏ› ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Î·È ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÌÈ· ÏËıÒÚ· Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó·Ó Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ È‰ÈˆÙÈÎfi, ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi, fiˆ˜ Ô Êfi‚Ô˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È fiÔ˘ Ë ÂÓÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ˆ˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ıˆfiÙËÙ·. ™Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÂÏ¿Ú·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÔÏ˘Â›‰˜ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ˜, fiÔ˘ Ô Â›ÔÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂΛÓË ÂÈϤÁÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Û ËÌÈʈÙÈṲ̂Ó˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÎÚ˘Ê¤˜ Û¯ÈṲ̂˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘, „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÌÈ· ‰È΋ Ù˘ ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ·È¯Ó›‰È· Ì ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜, Êȉ¿ÎÈ·, ÌÂ۷ȈÓÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, Á˘ÌÓ¿ ÎÔÚÌÈ¿, ÂÈÁڷʤ˜, ÚÔÛ¢¯¤˜, ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ η ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÈηÓfi˜ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Î¿ı ·Ì¿ÚÙËÌ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· ‰˘ÓËÙÈ΋ ·ÚÂÙ‹, fiˆ˜ Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË, ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, ¢Á¤ÓÂÈ·, ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÁÓfiÙËÙ·, ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÊÈÏÔÔÓ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıÚËÛΛ· ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ Û ·Í›Â˜, fiˆ˜ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË, Ô Û‚·ÛÌfi˜, Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë ÛÔÊ›·. * √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜


14/ EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (34)

∂Îı¤ÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ∂Îı¤ÛÂȘ μÈ‚Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ 30/08. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 11 Ì.Ì. ∂›Û˘, Ë ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÛÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 7ÌÌ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ı¤Ì· “∫·ÏÔ‡‰È· Î·È ‰ˆÚ¿ÎÈ· ·fi ÌÈÎÚ¿ ¯ÂÚ¿ÎÈ·” . ª›ÓÈ ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, ·È‰Èο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚfi.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô›ËÛ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∏ Lena Livanos ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ϤÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ¶·È‰Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· 7Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶·È‰È΋˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ô›ËÛ˘, ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 10-18 ÂÙÒÓ. √È ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ¤¯ÂÈ Â› ÎÂÊ·Ï‹˜, fiˆ˜ Î·È ¤ÚÈÛ˘, ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Î·È ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î. §¤Ó· §È‚·Ófi˜ ( „˘¯ÔÏfiÁÔ, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Î·È ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ), ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ù˘ ÛÙ· ηӿÏÈ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘, ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. £· ‰ÔıÔ‡Ó 1Ô,2Ô, 3Ô ‚Ú·‚Â›Ô Î·È 3 ¤·ÈÓÔÈ , ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛ· ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ. ΔÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÊÔ›ÙËÛË Û ™¯ÔÏ‹ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â›ÛËÌÔ˘ Ù˘¯›Ô˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÌÂ Ê·Í ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/6/12. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 6977124796. ∂-mail : lenalivanos@gmail.com. Facebook: ¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·.

∞ÁÈÔÚ›ÙÈΘ ÂΉfiÛÂȘ

™‹Ï·È· Î·È ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Ó ÂÚËÌ›·È˜ Ï·ÓÒÌÂÓÔÈ Î·È fiÚÂÛÈ Î·È ÛËÏ·›ÔȘ Î·È Ù·È˜ Ô·›˜ Ù˘ Á˘” (∂‚Ú. π∞’, 38). ΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÙÔ˜ Â͉fiıË ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “Õıˆ˜” ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ·ıˆÓ›Ù˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÛÈÔÏÔÁȈٿÙÔ˘ ªÔÓ·¯Ô‡ Á. μÏ·Û›Ô˘ ∞ÁÈÔÚ›ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ: “™‹Ï·È· Î·È ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Õıˆ, ‹ÙÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ™ËÏ·›ˆÓ Î·È ∞ÁÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÙÈÎÔ› ‚›ÔÈ ™ËϷȈÙÒÓ ÔÛ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁȈӇÌÔ˘ ŸÚÔ˘˜ Õıˆ” .

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Û¯. 17Ã24 ÂÎ. ·ÚÈıÌ› 135 ÛÂÏ. Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛËÏ·›Ô˘ Ì ηıÈṲ̂ÓÔ ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔ ¤Ó· ÌÔÓ·¯fi. ΔÔ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·˜ Î·È ŒÍ·Ú¯Ô˜ øηӛ·˜ Î. ∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡: “∏ ÌÂÁ¿ÏË ›ÛÙË ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Î·È ÛÙȘ ¢·ÁÁÂÏÈΤ˜ Â·ÁÁÂϛ˜ ΔÔ˘ ÁÈ· ÙË μ·ÛÈÏ›· ΔÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹ ¤‰ˆÛ·Ó Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ „˘¯ÒÓ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ıˆÚ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Û·‚·Ï· Ù· ÎÔÛÌÈο Î·È ÚfiÛηÈÚ· Î·È Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi Ì οı ı˘Û›· Î·È ÛÙ¤ÚËÛË, ˙ÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË, ÔÛ¿ÎȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙÔ “ÂÓ ÛËÏ·›ÔȘ Î·È fiÚÂÛÈ, Î·È Ù·È˜ Ô·›˜ Ù˘ Á˘” (∂‚Ú·›Ô˘˜ π∞’, 38)... ΔÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ÙfiÔ˜ ·fiÏ˘Ù· ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙË £Â›· §·ÙÚ›· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Â˘·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ, Á¤ÌÈÛ ·fi Û‹Ï·È· Î·È Ô¤˜ Ù˘ Á˘, fiÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ˙Ô˘Ó ÔÈ ˘fiÙÂÚÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. Δ· ÈÂÚ¿ ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÕıˆÓ·, ¿ÏÈ Ì ÚÒÙÔ ÙÔ ∞Á›·ÛÌ· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ë ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÍ·ÁÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·ÁÈ¿˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ. ™ÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ Â›Ó·È fiÏ· ¢ÏÔÁË̤ӷ Î·È ·ÁÈ·Ṳ̂ӷ οو ·fi ÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÛΤË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ∫˘Ú›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘” . ™ÙÔ “∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ¿” ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ›: “√È ∞ÛÎËÙ¤˜ Î·È ∂ÚË̛٘, ˆ˜ ··ÚÓËı¤ÓÙ˜ ¿ÓÙ· Ù· ÂÓ Ùˆ ÎfiÛ̈ Î·È ¿Û·Ó ·ÚËÁÔÚ›·Ó Â›ÁÂÈÔÓ ÂͤÏÂÍ·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ù· Û‹Ï·È· Î·È ÙȘ Ô¤˜ Ù˘ Á˘ ˆ˜ ηÙÔÈΛ·Ó ÙÔ˘˜... ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›·Ó ÙˆÓ ·ÔÎfiÛÌˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚËÌÈÙÒÓ ÔÛ›ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Ù· ¿ÓÙÚ· (=Û‹Ï·È·) ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÔÈ ÚÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛ¢¯‹˜, ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÚÈο ‰Â Î·È Ô›ÎÔÈ £ÂÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛËÏ·ÈÒ‰ÂȘ Ó·Ô› ÚÔ˜ ‰fiÍ·Ó £ÂÔ‡ Î·È ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ √Û›ˆÓ ΔÔ˘... ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÔÌ¤ÓˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ, ˆÛ·‡Ùˆ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÁÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ’ ·˘Ù¿, ˆ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ ∞ıˆÓÈÙÒÓ ™ËϷȈÙÒÓ √Û›ˆÓ” . ™ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ª¤ÚÔ˘˜ ∞’ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “™‹Ï·È· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜” οو ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÛËÏ·ÈÒ‰Ô˘˜ ÂÚËÌËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Á›· ÕÓÓ·, fiÔ˘ ÂÁηٷ‚›ˆÛÂ Ô ÂÎ ¶¿ÚÔ˘ ̤Á·˜ ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÓÔÂÚ¿˜ ÚÔÛ¢¯‹˜ πˆÛ‹Ê ∏Û˘¯·ÛÙ‹˜ ‹ ™ËÏ·ÈÒÙ˘ Ì ÙËÓ ÔÛ›· Û˘Óԉ›· ÙÔ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ πÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ∂ÊÚ·›Ì ªˆÚ·˝Ù˘, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ π. ª. ºÈÏÔı¤Ô˘ ∞Á. ŸÚÔ˘˜, Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·Ó·ÁÂÓÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚È·ÎÔ‡ ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÁηٷ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ π. ª. ∞Á. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ÚÈ˙fiÓ·˜ ∏¶∞, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ È‰Ú‡ÛÂÈ 19 ÎÔÈÓԂȷΤ˜ ÌÔÓ¤˜ (ÔÎÙÒ ·Ó‰ÚÒ˜ Î·È ¤Ó‰Âη Á˘Ó·ÈΛ˜) ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ∫·Ó·‰¿. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÔÌ¤ÓˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙˆÓ π. ªÔÓÒÓ Ô˘ ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ·Ú¯‹˜ ÁÈÁÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË π.ª. ªÂ-

Á›ÛÙ˘ §·‡Ú·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™ËÏ·›Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â˘Û‡ÓÔÙ· Ô μ›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁηٷ‚ÈÒÛ·ÓÙÔ˜ Û’ ·˘Ùfi √Û›Ô˘. ŒÙÛÈ Ì ÁÏ·Ê˘Úfi, Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ™‹Ï·È· ÙÔ˘ ÔÛ. ¶¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘ Û ·fiÎÚËÌÓÔ ‡„ˆÌ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ “∫·Ú·‚ÔÛÙ¿ÛÈ” , ÙÔ˘ ÔÛ. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÎÚ·ıˆÓ›ÙÈÎË ÂÚËÌÈ΋ μ›ÁÏ·, fiÔ˘ ÂÁηٷ‚ÈÒÓÂÈ ÔÛȷο Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ·ÍÈÒıËη Ó· η٤Ïıˆ Ù· 255 ¤ÙÚÈÓ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Î·È Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ π.ª.∞Á. §·‡Ú·˜ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÔÛ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏÔ˘˜. ŒÔÓÙ·È Ù· ™‹Ï·È· ÙˆÓ ∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿, ÔÛ. ª·Í›ÌÔ˘ ∫·˘ÛÔηχ‚Ë, ÔÛ. ¡‹ÊˆÓÔ˜ ∫·˘ÛÔÎ·Ï˘‚›ÙÔ˘, ÙˆÓ ÔÛ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹ÙÔÚÔ˜ Î·È ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÛÎËÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ªÈÎÚ¿˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·Ô›‰ÈÌÔ˜ ̤Á·˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ˘ÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ªÈÎÚ·ÁÈ·ÓÓ·Ó›Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ Û È. Ó·fi Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙȘ 8/21 Î·È 9/22 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂‰Ò ÎÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÙË Ì ·ÍÈÒÓÂÈ Ô £Âfi˜ Ì ʛÏÔ ÌÔ˘ Ó· ÚÔÛ΢ÓÒ ÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ ηٿ ÙËÓ 3‹ÌÂÚË ·Ó‹Á˘ÚË Î·È Ó· ‚ÈÒÓˆ ‚·ıÂÈ¿ Î·Ù¿Ó˘ÍË Î·È ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ÔÛȈٿÙ˘ ˘fi ÙÔÓ Â˘Ï‚¤ÛÙ·ÙÔ Ô͇ÓÔ˘Ó °¤ÚÔÓÙ· ™˘Ú›‰ˆÓ· Û˘Óԉ›·˜ “ΔÔ˘ ÀÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˘” . ∂‰Ò ‰›Ï· ÛÙËÓ È. ∫·Ï‡‚Ë ÙˆÓ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏˆÓ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ∞Á·›Ô˘ ÙÔ˘ §¿Ó‰Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÚËÙfi˜, Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ÙÔ˘ „˘¯ˆÊÂÏÔ‡˜ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞Ì·ÚÙˆÏÒÓ ™ˆÙËÚ›·” Î.¿. ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ∞Á. ÕÓÓ· Û˘Ó·ÓÙԇ̠‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜ ÙÔ

™‹Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ù˘ ∞Á. ÕÓÓ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ΋Ô ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÔÛ. °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ Î·È ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÙˆÓ ÔÛÈÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ §Ô˘Î¿ Î·È πÏ·Ú›ˆÓÔ˜. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·fi π. ª. ª. §·‡Ú·˜ ÚÔ˜ ∫·˘ÛÔηχ‚È· ÌÂÙ¿ ÙË ‰˘ÛÚfiÛÈÙË “™¿Ú·” Û ·fiÎÚËÌÓÔ ‡„ˆÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÔÛ. ¡Â›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ª˘ÚÔ‚Ï‹ÙÔ˘. √ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜ η٤گÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÙÚÔÛηÏÔ¿ÙÈ·, ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ·. ™ÙËÓ π. ™Î‹ÙË ∫·˘ÛÔÎ·Ï˘‚›ˆÓ οو ·fi ÙËÓ È. ∫·Ï‡‚Ë ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, fiÔ˘ ÂÁηٷ‚ÈÒÓÂÈ Ô ÔÏ˘ÁÚ¿ÊÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ∞Á. ŸÚÔ˘˜ Á. ¶·Ù¿ÈÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÔÛ. ∞ηΛԢ, È‰Ú˘ÙÔ‡ Ù˘ ™Î‹Ùˆ˜ ·˘Ù‹˜, ηٷÁfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙË °fiÏÈÙÛ· ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Î·Ú¤ÓÙÔ˜ ÌÔÓ·¯Ô‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ π. ª. ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ ™Ô˘Ú‚È¿˜ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ™‹Ï·È· ÛÙ· ÊÚÈÎÙ¿ “∫·ÚÔ‡ÏÈ·” , ÛÙ· ∫·ÙÔ˘Ó¿ÎÈ·, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ∂ÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ∫Ô˘Ù·Ï¿, ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ∞ÎÚ¿ıˆ˜. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∞Á. ¶·‡ÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ™‹Ï·È· ÙˆÓ √Û›ˆÓ: ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘, √Û. ºÈÏÔı¤Ô˘ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ï·È¿˜ ¡. ™Î‹Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ π‚‹ÚˆÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÔÛ. °·‚ÚÈ‹Ï ÙÔ˘ Â΂·ÏfiÓÙÔ˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙË ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶ÔÚÙ·˝ÙÈÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÛ. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÛÊÈÁ̤ÓÔ˘. ™ÙË, ‰Â, ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∂ÛÊÈÁ̤ÓÔ˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ٷ ™‹Ï·È· ÔÛ. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘, ÌÔÓ·¯Ô‡ ª·Ùı·›Ô˘ ™·ÓÙÔÚÈÓ·›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ π. ª. ÃÂÏ·Ó‰·Ú›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ™‹Ï·È· ÔÛ. ™˘ÌÂÒÓ ª˘ÚԂχÙÔ˘ ηÈ

ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ·Ó·¯ˆÚËÙÔ‡. ™‹Ï·È· ¢ڛÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙˆÓ π. ªÔÓÒÓ: ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ™›ÌˆÓÔ˜ ¶¤ÙÚ·˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜, ™Ù·˘ÚÔÓÈ΋ٷ, ºÈÏÔı¤Ô˘, fiÔ˘ ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÔÛ. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ √χÌˆ, ËÁÔ˘ÌÂÓ‡۷ÓÙÔ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È È‰Ú‡Û·ÓÙÔ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ π. ª. ™Ô˘Ú‚È¿˜ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ª¤ÚÔ˜ μ’ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞Á. ŸÚÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ·Á›·ÛÌ· ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ËÁ‹ Î·È ÙËÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÈÂÚfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÔÏÏ¿ ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ˘ √Û. ¶¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô̈ӇÌÔ˘ ÎÂÏÏ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‡ÛÂÈ. ΔÔ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘ Û οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ π. ª. ª. §·‡Ú·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠηٿ ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ ÂΛ Ô˘ Ô ÔÛ. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ηٿ ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÎÙ‡ËÛ Ì ÙË Ú¿‚‰Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔÂȉҘ ÙÔ ‚Ú¿¯Ô Î·È ÍÂ‹‰ËÛ ¿ÊıÔÓÔ, Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi Ô˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ̤ÚË, fiÔ˘ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û‚¿ÛÌȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ (786-787 Î·È 813-843) Â˘Ï·‚›˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ¤ÚÚÈÍ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÙÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜. Δ¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¶ÔÚÙ·˝ÙÈÛÛ·˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ π‚‹ÚˆÓ ÛÙÔÓ ·ÚÛ·Ó¿ Ù˘ π. ª. ºÈÏÔı¤Ô˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ °Ï˘ÎÔÊÈÏÔ‡Û˘, ÂÊÂÛÙ›Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ π. ªÔÓ‹˜, ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ π. ª. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ fiÔ˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ˘fiÍÈÓÔ ÓÂÚfi ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜. ∞ÁÈ¿ÛÌ·Ù· Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÌÔÓ¤˜, fiˆ˜: Δ˘ ¶·Ó·Á›·˜ °ÂÚÔÓÙ›ÛÛ˘ ÛÙËÓ π. ª. ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜, ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏˆÓ ¢Ô¯ÂÈ·Ú›Ô˘, ÔÛ. ¶·‡ÏÔ˘, ·Á. ™¿‚‚· ÃÂÏ·Ó‰Ú›Ô˘, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™ÙÚÂȉ¿ ™Ù·˘ÚÔÓÈ΋ٷ, ÔÛ. ∞ηΛԢ ∫·˘ÛÔÎ·Ï˘‚›ˆÓ Î.¿. ÕÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÛÈÔ˘˜ ÊÈÏ·ıˆÓ›Ù˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ Â˙ÔÔÚÈ΋ ÂÚȉȿ‚·ÛË ÙÔ˘ ÕıˆÓÔ˜. ΔÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÔÚÙ·›ÓÂȘ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂˆÊÂϤ˜. √ Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ Ì ÙË ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÒÓÙ·˜ ÍÂÓ·Á› ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ‚‹Ì· - ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ™ËÏ·›ˆÓ ÎÈ ∞ÁÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Õıˆ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Ó‡ÛÛÂÈ Ì ٷ ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ μ›Ô ÙˆÓ Û¯ÂÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·˘Ù¿ ÔÛ›ˆÓ. ∫¿ı ™‹Ï·ÈÔ ÎÈ ∞Á›·ÛÌ· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡. ∞Ó·ÏÔÁ›˙ÔÌ·È ÙÔ Ì¤Á· Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ù· ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ̤ÚË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ¯ÒÚˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ·fi ηډȿ˜ Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ·ÁÈÔÓÂ˘Ì·ÙÔΛÓËÙÔ fiÓËÌ· Ô˘ Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚÂ. √ £Âfi˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÁÂÚfi Î·È Ó· ÙÔÓ ÊˆÙ›˙ÂÈ, ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂfiÓ¢ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘. (ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· “§‡¯ÓÔ˜” , Î·È “¶·ÚÔ˘Û›·” Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜).


EΉfiÛÂȘ /15 ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (35)

πÛÙÔÚÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜

“£ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ - ∞ÈÁ·›Ô (1204 - 1423)”: ΔÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

fi ÙÔ˘˜ ٷ̤ÓÔ˘˜ “„˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ” ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô ¿ÁÎÔÈÓ· ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ªÂ ‡¯˘ÌÔ˘˜ Î·È ·ÁÏ·Ô‡˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ̷و̤ÓÔ˘ ÎÈ ·Ó‡ÛÙ·ÎÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·Ó·Ù‡ˆÓ, Ì ÎÔÈÓfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ ¯ÒÚÔ˘.

ÙÔ˘ ∫ø™Δ∞ §π∞¶∏ π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰fiıËΠˆ˜ ÙÒÚ· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ ÛÙ· ˘ÛÙÂÚÔÌÂ۷ȈÓÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÌ·ÁÓËÛ›·˜ (1204 1423) fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒıËΠÛÙÔÓ ÔÁÎÒ‰Ë ÙfiÌÔ “∏ ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙÔÓ ⁄ÛÙÂÚÔ ªÂÛ·›ˆÓ· (1204 1423” , Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ 1998. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ÍfiÊÏËÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ÙË ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢’ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯È΋ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰˘Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓˆÓ Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎÂ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÒÙ· Î·È ˆ˜ ÙÔ 1311 ·fi ÙËÓ ·‰Ú‹ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ¤ÓÙÔÓË Î·È ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ 1209, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÌʇÏÈ·˜ Û‡Úڷ͢ Î·È ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î˘Ú›ˆÓ ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓˆÓ §·Ù›ÓˆÓ Î·È §ÔÌ‚·Ú‰ÒÓ ÈÔÙÒÓ, Ì ·ÈÙ›· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙÔÓ ¯ËÚ‡ÔÓÙ· ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÈÓÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫·È Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠˆ˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, Ô˘ ÂȉÈο ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÌ·ÁÓËÛ›· Û˘Ó¤Ú·Í·Ó Ì ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡˜ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Â˜, Û¯¤ÛË ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ÚԤ΢„Â Ô ÂÏÏËÓÔηٷϷÓÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛËÓÒÓ - Novellis. ∂ȉÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ‡ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Ï·ÌÚfi μÔÏÈÒÙË ÌÂ۷ȈÓÔ‰›ÊË ÏÂÙÔÌÂÚ¤Ûٷٷ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·Ú·¿Óˆ ÔÁÎÒ‰Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÙÈÎfiÙÂÚ·

ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡˜ ÙÔ¿Ú¯Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (“√È ªÂÏÈÛÛËÓÔ› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜ π. ªÔÓÒÓ” , ∞ı‹Ó· 1989). ŒÌÂÈÓÂ, ÏÔÈfiÓ, οˆ˜ ˘ÔʈÙÈṲ̂ÓÔ, ÌfiÏÔ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ‹ ÊÚ¿ÁÎÈ΢ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÙÂÚÂÔÂÏÏ·‰›ÙÈÎÔ, ÙÔÓ Â˘‚Ô˚Îfi Î·È ÙÔÓ ·ÈÁ·ÈÂÏ·Á›ÙÈÎÔ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ fiÊÂÈÏ ӷ ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Ì ÙËÓ ÚÂÔ‡ÌÂÓË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ∫È ·˘Ùfi Âȯ›ÚËÛÂ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÓÙÔÎÔ˘ÌÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ ˘ÏÈÎfi fiÛÔ Î·È Î·Ï·›ÛıËÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È “£ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ - ∞ÈÁ·›Ô (1204 - 1423)” Î·È Ô ˘fiÙÈÙÏÔ˜ “™ÂÏ›‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÊÚ·ÁÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ™ÙÂÚ¿ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÛÙÔÓ ‡ÛÙÂÚÔ ÌÂÛ·›ˆÓ·” (ŒÎ‰ÔÛË √›ÎÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, £ÂÛ/Ó›ÎË 2012, Û. Û. 570). ∫·È ‚¤‚·È· Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÚ›· ̤ÚË Ì ÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ì·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1204 ˆ˜ ÙÔ 1224. ’√Ô˘ fï˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ Î·È Ì·˙› Ù· ‰ÚÒÓÙ· ÚfiÛˆ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ì ۯÂÙÈΤ˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‚¤‚·È· ÙË ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È Ù· ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈη ÓËÛÈ¿, Ë ÂÍÈÛÙfiÚËÛË, ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â˘Û‡ÓÔÙË Î·È Û’ ·˘Ù¿ ™Â Â˘Û‡ÓÔÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚÔÓÔÏfiÁÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎÔ› ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯Ò-

ÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∫·Ù·Ï·ÓÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ™ÂÚ‚ÔÎÚ·Ù›·˜ (1204 - 1453). ΔÔ ·›ÙËÌ· fï˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηχÙÂÙ·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ̤۷ ·’ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ηٿ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ·’ Ù· ¤ÍÈ ÂȉÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜), fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÂȉÈο ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∫·Ù·Ï·ÓÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∫È ·fi Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ÂÓfi˜ ¢ڤˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÎÈ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ (μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ, ¢ÂÛÔÙÒÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ¢Ô˘ÎÒÓ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, ªÂÏÈÛÛËÓÒÓ ÙÔ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ∂ÏÏËÓÔηٷϷÓÒÓ Novellis, ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ, ¶·ÒÓ, §·Ù›ÓˆÓ μ·ÛÈϤˆÓ Ù˘ £ÂÛ/ӛ΢, ¿ÏÏˆÓ §·Ù›ÓˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ¢Ô˘ÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ∫ÔÌ‹ÙˆÓ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ Î·È ¢˘Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, •¤ÓˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ, μ·ÛÈϤˆÓ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È ΔÔ‡ÚÎˆÓ ™Ô˘ÏÙ¿ÓˆÓ), Ù·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, Ô˘ ÙË ‚ϤÔ˘Ì Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÔÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∏ ‡ÏË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ¤ÎÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÌÂϤÙ˘: 1) ªÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ-

Τ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÛÙË ÌÂϤÙË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ËÁ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Û ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛË Î·È ÍÂÓfiÁψÛÛË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 2) ªÂ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙˆÓ ÂΉÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. 3) ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· “∏ ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙÔÓ ‡ÛÙÂÚÔ ÌÂÛ·›ˆÓ·, 1204 - 1423” . 4) ªÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. 5) ªÂ ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ Î‡ÚÈˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ (ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙfiˆÓ). ∫·È 6) Ì’ ¤Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ˘ÛÙÂÚÔÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ οÛÙÚˆÓ Î·È ‡ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∫È Â‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ·Ú·¿Óˆ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ·ÎfiÌ· ·Ú¯ÂÈ·Îfi ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (¯¿ÚÙ˜, ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜, ‚ÈÓȤÙ˜ Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÏÔ˘Ì›‰È·, Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ÌӋ̘ Î·È ÌÓËÌ›·), ‰È·Óı›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÓ‹-

Ì·ÙÔ˜, ˘ÏÈÎfi ·ÓÙÏË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û ¤ÓÙ˘˜ ·Ú¯ÂȷΤ˜ ËÁ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ¶ËÁ¤˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ Ì ÙÚfiÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, Â·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÁÏ·Ê˘Úfi Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Ì·˙› Ì’ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ‚¿ÛË ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Î·È ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂϤÙË ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÎÈ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È Â‡ÏËÙË Î·È ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔÓ Î¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∂›Ù ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈ΢ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÈÛÙÔÚ›·˜, ›Ù ·Ïfi˜ ÊÈÏ›ÛÙÔÚ·˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚˆÙfiÙ˘˘ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘

√ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏ ∏ Ô›ËÛË, Ë Â˙ÔÁÚ·Ê›·, Ù· ÂÈηÛÙÈο Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜ ·˘Ù¤˜ Ù¤¯Ó˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÙÔ̤·. ŸÙ·Ó ·ÙÔÓÔ‡ÛÂ Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ‰È·Ù‡ˆÛ˘, ÚԤ΢ÙÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ ·Ó·˙ËÙÈfiÙ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ οÔÙÂ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÚÓÔ‡Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˘‹ÚÍ ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Ù· Ú‡̷ٷ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. √ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÎÔÚÂÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ΔÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡ ‹ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ӷ ϤÁÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÔÏÔÁ›·, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰ÂÈÏ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÔÚÌËÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∞›ÙËÌ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜

ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ∏ Ô›ËÛË ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‹ıÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈËÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋, Ì ·ÚÈÔ Î·ıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤ ªÚÂÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ù˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˜. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ. °È· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÔÏÏ¿. ªÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤÙË ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™ÈÁ¿Ï· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∞°ƒ∞. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ›ӷÈ: “√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˜ Î·È Ë πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡ - ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ì›ÏȯÙË ·Ú¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” (∂ΉfiÛÂȘ ∞°ƒ∞, ∞ı‹Ó· 2012, Û.Û. 368). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¯Âȷ΋ ÌÂϤÙË, ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Û Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·˘Ù‹, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ ÛÙ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜, ·Ó fi¯È Ë ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÌϤÎÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ fiÏ˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÈÛÙÔÚ›·. ∏ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÂÍ ˘·Ú¯‹˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÂϤÙË Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡. À‹ÚÍ ¿Ú·Á ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û‡ÛÙ·Û˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ; ∞Ó Ó·È; ™Â ÔÈ· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·; Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËÎÂ; √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓ· Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ηٿÏÔÈ· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉԯ¤˜ ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙË “¢È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ’35” , ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ı ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È Î¿ı Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÌ-

ÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Ú¯›·. ∂ȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤Ó· ۯ‰›·ÛÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ˆıË̤ÓË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫¿Ï·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˆ˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ÊÈÏ›·, Ë ÔÔ›· ‰È·ÎfiËΠ·fi ÌÈ· Ú‹ÍË Ì ÚÔÛˆÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ıˆÚËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û¯¤Û˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛÙ· ·›ÙÈ· Ù˘ ڋ͢, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ÎÏÂȉ› Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌÔ‡. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·˘ıÂÓÙ›·˜, „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ› Î·È È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·ÛÈ·ÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›, ϤÎÔÓÙ·È ˘ÎÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÈËÙ¤˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙÔ Û·‰ÈÛÌfi, ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi. ∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÂϤÙË Ì „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›·.


16/ T¤¯Ó˜ ¢IA¢POME™ /29 IOY§IOY 2012 (36)

“Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ...Úfi‰ÔÓ ÂÏ›‰·˜”

™˘Ó·˘Ï›· Ì ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ·fi ¡. ¶·Úı¤ÓË -∑. ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË

√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚÚ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ º›ÏÈ· ∫·ÎÏ‹, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û˘Ó·˘Ï›· Ì “Δ∞ Δƒ∞°√À¢π∞ ... ƒ√¢√¡ ∂§¶π¢∞™” ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ ¶·Úı¤ÓË, ÙÔÓ ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛ·˚ÚÈ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 21.00 Ì.Ì. £· ·È¯ÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÔÏÏÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ. ™Â ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜, Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, ·Îԇ̠ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, Û˘ÓÔÌÈÏԇ̠̠ÙȘ ÂÍ·›ÛȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ χ˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÈÎÚ‡ÓÔ˘ÌÂ, ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ¯·Ú¤˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘ÌÂ. ∞ӷηχÙÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ªÂ ηڿ‚È ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜, Ô˘ Ó·È (!) ı· ’ÚıÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚ›. ∫·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Î·È ÁÈ· Ì·˜. ªÂ ÙË Û˘Ó‡ÚÂÛË, ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ÙË Û˘ÓÔ‰ÔÈÔÚ›·, Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË ñ ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Ì ÙËÓ ∂‡Ë ∫˘Ú›ÙÛË, ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ª·Ù˙›ÏË, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÊ¿ÓË Î·È ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ù˘ ‡ÊÔ˜ Î·È ‹ıÔ˜, ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÓÂfiÙÂÚ·. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ CD “ª¤Û· ÛÔ˘ Ó· ¯·ıÒ” , ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, “£· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÁÂÌ¿ÙË ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·¯Èο Î·È ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ ÛÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Í›Â˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·. ÕÏψÛÙÂ, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘ Î·È Ô ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÕÏÏ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È.

ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ

™˘Ó·˘Ï›· μ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

˘Ó·˘Ï›· μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” . flÚ· ¤Ó·Ú͢: 21.00 (ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 20:00). ¢‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¤ÓÙÔÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë‚·›Ô˜ Û ̛· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ԉËÁfi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÎ ‰È¿ıÂÛË.

¢‡Ô ÁÂÓȤ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Î·È Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó fiÙÈ... ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ·. √ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ۯ‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜

ŒÏÏËÓ·˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜. ªÂ ÛËÌÂ›Ô ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙȘ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÌfi Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ÈÔ “ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜” ·fi ÔÙ¤, ˘ÚÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÛΤ„Ë Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ʈӋ Ì ÙÔ ·Ó‹Û˘¯· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Ë ÂÎÚËÎÙÈ΋ Δ¿ÓÈ· ∫ÈΛ‰Ë. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £Ë-

‚·›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ. ∂ÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·È Û¿ÓÈ·˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 20 ¯ÚfiÓˆÓ. ªÂ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ Î·È ÙËÓ

·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘. ΔÈ̤˜ ∂ÈÛÈÙËÚ›ˆÓ (Ù·Ì›Ô): 15ú (ηÓÔÓÈÎfi), ¶ÚÔÒÏËÛË: 12ú. ¶ÚÔÒÏËÛË ∂ÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ “∞¯›ÏÂÈÔÓ” Î·È μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘ “§¿ÏÔÓ ‡‰ˆÚ”

∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ Û ı·ÙÚÈÎfi - ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi/·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÌÔÚÊ‹. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘ “§¿ÏÔÓ ‡‰ˆÚ” Î·È ı· ÛÙËÚȯÙ› ¿Óˆ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÕÛÌ·ÙÔ˜ ∞ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ⁄‰ˆÚ Ôχ Ô˘ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È Û‚¤Û·È ÙËÓ ·Á¿Ë ... ΔËÓ ı·ÙÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ “ÕÛÌ· ·ÛÌ¿ÙˆÓ” ı· ÂȯÂÈÚËı› Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÕÛÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤۷ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ó· Ê˘Û‹ÍÔ˘Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î¿Ú‚Ô˘Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂˉ‹ÛÔ˘Ó ÊÏfiÁ˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚËÙ‹/ ·Ú·Ì˘ı¿. ∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ı· Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi

·ÊËÁËÙ‹ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ·˘Ùfi ΛÌÂÓÔ. ªÂ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ı·ÙÚÈ΋ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ™¿‚‚·ÙÔ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, 10.00 .Ì. ñ 13.00 Ì.Ì. Î·È 19.00 Ì.Ì. ñ 10.00 Ì.Ì. ∫˘Úȷ΋ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, 11.00 .Ì. ñ 14.00 Ì.Ì. Î·È 19.00 Ì.Ì. ñ 21.00 Ì.Ì. ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË/ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ∫˘Úȷ΋ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012, 21.00 Ì.Ì. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 45 ¢ÚÒ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ñ¢ËÏÒÛÙ ¤ÁηÈÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 6945155340 Î·È ÛÙÔ info@storytelling.gr

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘ ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

∞Ê‹ÁËÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 30/7: ™ÙÔȯÂÈ¿ Î·È ‰Ú¿ÎÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙÔ ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ £· ÚÔËÁËı› Â˙ÔÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ∞ÛÚfiÁÂÈ· º·ÚÛ¿ÏˆÓ - ΔÂΤ˜ ªÂÎÙ·Û‹‰ˆÓ - ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. 31/7: ŸÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∞Ë-°ÈÒÚÁ˘. 1/8: ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ıÚ‡ÏÔÈ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ªÂ ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ∫ÂÚ·Ì›‰È. 2/8: ŸÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. 3/8: ∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË: √ÏfiÁ˘Ú· ÛÙËÓ Ï›ÌÓË/ ΔÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜. §›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ¶·›˙ÂÈ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ë §Ô˘Î›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. 4-5/8: À‰ˆÚ Ôχ Ô˘ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È Û‚¤Û·È ÙËÓ ·Á¿Ë... £Â·ÙÚÈÎfi /·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÙËÓ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ Î·È ÙÔ ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÕÛÌ· ·ÛÌ¿ÙˆÓ. 22/8: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ: μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 23/8: ª¿Ó· ªÈÎÚ·Û›·, ‰ÂÓ ‹È·Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÏËÛÌÔÓÈ¿˜, Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 29/8: ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ‚Ï¿¯ÈÎˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ: μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 31/8: μÏ¿¯Èη ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 2/9 ŸÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜. £· ÚÔËÁËı› Â˙ÔÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÔÓ‹ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 21.00. ∞Ó·¯ÒÚËÛË Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ: 18.30 ·fi ·ÊÂÙËÚ›· Â˙ÔÔÚ›·˜ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÙȘ Â˙ÔÔڛ˜: 18.00 ·fi μfiÏÔ (··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛˆÓ). ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·: 20.00 ·fi μfiÏÔ (··Ú·›ÙËÙË Ë ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛˆÓ). Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï: 6984601515, www.rigasferaios.gr/ Î·È www.storytelling.gr ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÙËÓ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘: 645155340 Î·È info@storytelling.gr.

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ¢ÚÒÌÂÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ΔÂÙ¿ÚÙË 1-8 μÚ·‰È¿ ·ÓÛÂÏ‹ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ . ™¿‚‚·ÙÔ 4-8 ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. °ÈÔÚÙ‹ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ªÔ˘ÛÈ΋ ™˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ. ∫˘Úȷ΋ 5-8 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 6-8 ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 11-8 μÚ·‰È¿ §·˚ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ƒÈ-

˙fiÌ˘ÏÔ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ∫·Ûı·Ó·›·, ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ΔÚ›ÙË 14-8 ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. °ÈÔÚÙ‹ ÓÂÔÏ·›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ΔÂÙ¿ÚÙË 15-8 ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. ¶·Ú·Û΢‹ 17-8 ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi.

™¿‚‚·ÙÔ 18-8 °ÈÔÚÙ‹ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ. ∫˘Úȷ΋ 19-8 £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ì∫Ô˘ÓÂÓ¤˜î ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜”, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¶·Ú·Û΢‹ 24-8 ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ Î·È ¶ÔÓÙ›ˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ. ¶·Ú·Û΢‹ 24-8 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ

25-8 ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ∫˘Úȷ΋ 26-8 £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· “∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜”, ÛÙÔ ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ. ™¿‚‚·ÙÔ 1-9 ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏȈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ. ¶·Ú·Û΢‹ 7-9 ∫Ï›ÛÈÌÔ Ù˘ ·˘Ï·›·˜ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.

μÚ¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË Î. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. μÚ¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÙˆÓ ·Ï·›Ì·¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘Óԉ¢ÙÈΤ˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: ¶·Ú·Û΢‹ 7-9 ™˘Ó¿ÓÙËÛË π¤ˆÓ ÛÙË Ï›ÌÓË. ™¿‚‚·ÙÔ 8-9 ¶Ô‰ËÏ·Ùԉȷ‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ∫˘Úȷ΋ 9-9 ƒ‹ÁÂÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ¢ÚfiÌÔ˘ (¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ - ∞ÂÚÈÓfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ).


¢ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.

KÀƒπ∞∫∏ 29 I√À§π√À 2012

ÛÂÏ. 39

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∞¶√∫∞§À¶Δπ∫√™ ∫∞π ∞π™π√¢√•√™ ¶∞ƒ∞ Δ∞ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ ∂ªº∞¡π™Δ∏∫∂ √ ¡∂√™ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ¶∞∂ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∞Δ™∏™

«ª·˙› ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¡›Î˘» ‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ Î·È ·È¯ÌËÚfi˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ·Ó ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ·Ú¿ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· 730.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌË ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶∞∂) ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¡›Î˘. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ Ó¤Ô ¢™ Ù˘ ¶∞∂ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ÂÙ·ÈÚ›·˜.

π

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” ·ԉ›¯ıËΠÌÈÎÚ‹ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ ı· ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Δ¿ÛÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Î·È ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰È‹ÚÎËÛ ϛÁ· ÏÂÙ¿, ηıÒ˜ ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¢™ (ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜) Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 714.000 ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ı· Î·Ï˘Êı› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ¶Úfi‰ÚÔ˜ “ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜” ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜, ̤ÏË μ·Û›Ï˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶¿ÙÛ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÎfiÏÈ·˜ Î·È Ì¤ÏË “ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο” ª¿ÚÈÔ˜ ∫·˝ÙÛ·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛԇ΢. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶∞∂ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ “ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜” Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Ù˘ÈÎfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi η̛· ¢ı‡ÓË. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ °™ ·ÚfiÓÙ· ‹Ù·Ó ÙÔ 58% Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, ÙÔ 10% Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ 1% Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÈÎÚÔ̤ÙÔ¯ÔÈ. ∫·ÙfiÈÓ Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ › fiÙÈ ÛÒÌ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003-2012 ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÛÎËÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ Ë ¶∞∂, ÂÓÒ ÙÔ Û¯‹Ì· ›Ûˆ˜ Á›ÓÂÈ ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÔ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÒÚ·. ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ‚‚·ÚËÌ̤ÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ·Ú¿ ÙË Ì¤ÙÚÈ· ÔÚ›· Ù˘ ›¯Â ¤ÛÔ‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ì Ô‡ ‹Á·Ó. ∂›Û˘ ›¯Â Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÍÔ‰·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ÙfiÙ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ¶∞∂ ¶ÈÂÚ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. “™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú·¯ı› ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ∏ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÈ Û·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ™˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙË ¡›ÎË ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ οÙÈ, ÁÈ·Ù› Ë ¡›ÎË ·Ú‹Á·Á ΤډË. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì 35 ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ‡„Ô˘˜ 500.000 ¢ÚÒ Û˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ¶··Ù˙›ÎÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ¶Â¯ÏÈ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο 50.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·fi ÙÔ 2003. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Â˘ı›· ÌÔÌ-

Ê‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶ÈÂÚ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ¶∞∂. √ ›‰ÈÔ˜ ÌÔ˘ › fiÙÈ ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÏÂÁ ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Á·Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì 730.000 ¢ÚÒ ¿ÌÂÛ·, ÁÈ·Ù› ı· ·Ó·ÎÏËı› Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶∞∂. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ¤ÁÈÓ ·ÓÒÓ˘Ì· ·fi ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. ª·˜ ›Â Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ·fi ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÂΛ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú‡ıÌÈÛË. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡ıÌÈÛË, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ¶∞∂. ŸÛÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÚÛË ·‰ÈÎÈÒÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ˘¤ÁÚ·„ ӷ ¿Ó 35.000 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ∂¶∞∂ ÛÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·˜ ¤‚·˙·Ó ÏԢΤÙÔ ‹ ·˜ ¤Ê¢Á·Ó ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋. ∂›Û˘ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ‰Èη˙fiÙ·Ó ÂÚ‹ÌËÓ; ∞Ó ¯ ‰ÂÓ ÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ô Î. ª¿ÈÌ·˜, ·˜ ·Ú¤‰È‰Â fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ·˜ ¤Ê¢ÁÂ. ¡· ÌËÓ Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηϿ οÓÔ˘Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ô Â΂ȷÛÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó. ∂ÓÙÔ›Û·Ì ۈÚ›· ·Ù·Ûı·ÏÈÒÓ Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ÙÈ ÚfiÏÔ ¤·È˙·Ó Ô Î. Δ˙ÒÚÙ˙˘ Î·È Ô Î. ∫·˚̷οÌ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·Ó Ì¤ÙÔ¯Ô˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. §¿˙·Ú˘ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÒÛˆ 10.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ™ˆÙÚ›ÓË Î·È ı· ¤·ÈÚÓ· ›Ûˆ ...12.000 ·fi ‰‹ıÂÓ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙË Ê·Ó¤Ï·. ∞Ú¯Èο ÙÔ ›ÛÙ„·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‹Á·Ì ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘ÌÂ, Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÏÂÈÛÙ› Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ìʈӛ·” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¶∞∂, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÂΛÓÔ˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈϤÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ˙ËÙ› 1.750.000 ¢ÚÒ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ. ΔÔÓ Î·ÏÒ Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·Ó ·Ô‰Âȯı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÙÔ˘ Ù· ‰ÒÛˆ fiÏ·. ∂ÎÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ” .

∞fi ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÙÛË ‰ÂÓ Í¤Ê˘Á ԇÙÂ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “∏ ¶∞∂ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Â ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 20102011. ∂›¯Â ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¶∞∂ Ó· Ê·Ó› Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È ÔÈ ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ì·˜ ·ÂÈÏ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. °È·Ù› Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ 10% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ‰ÂÓ ··›ÙËÛ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ··›ÙËÛ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ;” . ∫·ÙfiÈÓ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ı· ¤¯ÂÈ Â͢ÁÈ·Óı›, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ·Ú¿ ÙȘ “·Ì·Úٛ˜” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ ··ÈÙ› Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Á›ÓÔÓÙ·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ. ∂ÚˆÙË-

ı›˜ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη ·¿ÓÙËÛ ÂÈÚˆÓÈο fiÙÈ “¤Î·Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï “Ù· ·›ÚÓˆ fiÏ· Î·È Ê‡Áˆ” , ÂÓÒ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÁÈ· Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ËÁÔ‡Ù·Ó Ù˘ ¶∞∂. √ Î. ¶¿ÙÛ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ·Ù› “ÌÈ· ¿‰ÈÎË ÙÈ̈ڛ· ‰ÂÓ ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÌÈ· ·Ú·ÓÔÌ›·. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ¿‰Èη Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÎÈ fi¯È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ï¯ËÌ›˜. ∞ÔÚÒ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤Î·ÓÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ·˜ ¿ÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∞Ó ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. £· ¤ÚÂ ӷ ηϤÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÙÔ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÎÈ fi¯È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î.Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë, ª¿ÈÌ· Î·È ª·ÓÈ·Ù¿ÎË ÁÈ· Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÚÈÓ. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÂÓÒ ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜

¿ÏÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ Î·È ˆ˜ fi,ÙÈ ¤Ú·Í ÙÔ ¤Ú·Í ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏË Ï‡ÛË Î·ıÒ˜ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ¤·È˙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌfiÓÔ Ô Î. μ·Ï·¯‹˜ ¤‚·Ï ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. Δ¤ÏÔ˜, › fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌÈ· Î·È ÙfiÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ Â›¯Â Ô Î. ¢·Ïԇη˜ Î·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Î. ¶¿ÙÛË Û fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª¿ÈÌ·˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-11 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‹Ù·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¢·Ïԇη ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ô Î. °Î·ÁοÙÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª¿ÈÌ·. ∞ÎfiÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ fiÔ˘ Ë ¡›ÎË Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠÂÚ‹ÌËÓ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·Ï¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ô ·ÏÈfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂. ∂ÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ·Ù¿Î˘ › fiÙÈ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂, ÁÈ·Ù› fiÔÙ ÙÔ ¤Î·Ó ηÙËÁÔÚÔ‡Ù·Ó fiÙÈ ‹ıÂÏ ÙÔ Î·Îfi Ù˘.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ‰È·ÚΛ·˜ ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·Ó¤Ï·‚Â Ë ˘‡ı˘ÓË Δ‡Ô˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤Î·ÓÂ Ë ˘‡ı˘ÓË Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ °ÈÒÙ· ™ÈÌÔ‡ÏË. Δ· Ó¤· ÌÏÔÎ Â›Ó·È Ù· Gold ÛÙ· 400 ¢ÚÒ, Ù· Silver ÛÙ· 250 ¢ÚÒ, Ù· Basic ÛÙ· 200 ¢ÚÒ, Ù· Blue ÛÙ· 120 ¢ÚÒ Î·È Ù· Economy Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· 80 Î·È 50 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 56 ‰ˆÚÂ¿Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ Î·È √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È Ë ÒÏËÛË 2000 ‰È·ÚΛ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .

¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∞¡ ∂¶π™∏ª∞ ∞¶√ Δ∏¡ ¶∞∂ ¡π∫∏

«∫˘·ÓfiÏ¢ÎÔÈ» ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Î·È ™ÎԇʷÏ˘ ¢À√ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË, Ô˘ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÔÈÓfi. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. √ Δ¿ÛÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 14/8/1978 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ›Ù ˆ˜ Ì·Î ›Ù ˆ˜ ̤ÛÔ˜. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏ·ÛÁÈÒÙȉ· §¿ÚÈÛ·˜ ·’ fiÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Û ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ∞∂§ Î·È ∫·ÏÏÈı¤·. ΔÔ ¿ÏÌ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ ¤Î·Ó ÙÔ 2005 fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÙÔ 2006. ∫·ÙfiÈÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ÂÓÒ ÙÔ 2010 ¤·ÈÍ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙÔÓ ‚ڋΠ¿ÏÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ

§ÈÁÎ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È fiÛÔ˘˜ Ì ÂÌÈÛÙ‡ıËηÓ. ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ›¯·Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· „ËÏ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Úı· ÛÙË ¡›ÎË. ∫·È ÚfiÂÚÛÈ fiÙ·Ó ‹Á· ÛÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ‹Ù·Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤‚ËΠÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. °ÓˆÚ›˙ˆ ηϿ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È fiˆ˜ ›Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜, ÂÌ›˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ó¤· ·È‰È¿. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ™ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó Î·È ¤¯ˆ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Î‡ÂÏÏ·, ÂÓÒ ¤¯ˆ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÀfiÛ¯ÔÌ·È Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ˘-

ÁÈ›˜ ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ¡›ÎË”. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “√ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ¡›Î˘. ª·˙› Ì ÙÔÓ ™ÎԇʷÏË ˙ËÙ‹Û·Ì ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ. ¢ÂÓ ‹Úı·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÌfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÔË-

ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ™˘Ì·›ÎÙ˘ Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ‹Ù·Ó Ô ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ (1978) fiÓÙ·˜ ...ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ (ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘). ∫·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠¢fiÍ· μ‡ÚˆÓ·, ∫Ô˙¿ÓË, ∞ıËÓ·˚Îfi, ∞ÎÚ¿ÙËÙÔ, ∫¤Ú΢ڷ,

ÂÓÒ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ‰È‹Ó˘Û ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì (·›˙ÂÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜) ÙfiÓÈÛÂ: “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚¿˙ˆ Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∏ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋. ªÂ ‹ıÂÏ·Ó Ôχ Î·È ÌÔ˘ ÙÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ŸÌˆ˜ Î·È ÂÁÒ ‹ıÂÏ· Ó· ¤Úıˆ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò. Œ¯Ô˘Ì Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ôχ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. øÛÙfiÛÔ ·Ó ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ·Á·Ë̤ÓÔÈ, ÙfiÛÔ ÂÌ›˜, fiÛÔ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿Ó fiÏ· ηϿ. ∂ÁÒ ˙‹ÙËÛ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ ¿ÏÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ª·Î¿ÚÈ Ë ¡›ÎË Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ó· οӈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¶ËÁ·›Óˆ ÂΛ Ô˘ Ì ı¤ÏÔ˘Ó Ôχ Î·È Ì ·Á·Ô‡Ó” . μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™


38

KÀƒπ∞∫∏ 29 I√À§π√À 2012

TV

£∞ ∞°ø¡π™Δ√À¡ Δ∏¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ™Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ∏™ ¢π∫ø¶√À ∞¡∂À ¶∏¢∞§π√ÀÃ√À

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 11.00-02.30 Δ¤ÓȘ, ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚, ΈËÏ·Û›·, ηٷ‰‡ÛÂȘ, Ô‰ËÏ·Û›· ‰ÚfiÌÔ˘, ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹, ÂÓfiÚÁ·ÓË, ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, ηÓfi -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 22.00 ª. μÚÂÙ·Ó›·-ƒˆÛ›· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 24.00 ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹-§ÈıÔ˘·Ó›· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) ¡∂Δ 12.00 ∫Ôχ̂ËÛË -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 21.30 ∫Ôχ̂ËÛË -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) ∂Δ3 16.10 πÙ·Ï›·-∞˘ÛÙÚ·Ï›· fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 24.00 μÚ·˙ÈÏ›·-Δ˘ÓËÛ›· ‚fiÏÂ˚ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) ALPHA 14.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ -∑(ÊfiÚÌÔ˘Ï· 1) NOVASPORTS 1 14.00 ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-∞∂∫ -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘)

¶ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ

∫¿ÏÂÛÌ· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∏ ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó·ӛ‰ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË-ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi 12 ¤ˆ˜ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂∞∫ (™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜). ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÚfiÛÎÔÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi 35 ¯ÒÚ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. °È· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÂÓÒ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫∞§√À¡Δ∞π ÙËÓ ΔÚ›ÙË 31/7/2012 ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞.™.μ. ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ π¿ÛˆÓÔ˜-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, Î·È ÒÚ· 21:00. ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜, °ÂÚÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ƒÔ˘Î¿˜, ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜, ∞Ú¿Ë ¶., ™·ÙÂÏÈ¿Ó ∞Ï., ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ¡., ª·ÌÔ‡¯·˜, ¶Ô‡ÏÈÔ˜ °., ™·ÙÂÏÈ¿Ó °., ΔÛÈÔ˘¤Ï˘ ™ÂÚ., ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎη˜, ª·Î·Ó›Î·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÔ˘¤Ï˘ ∫., ªÏfiÙÛÈη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∑·ÙÛ¿È. £· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘- Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∫. ∫Ô‡ÙÛÈη ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜.

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÎÒÔ˘ ¿Ó¢ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ·‰ÂÚÊÔ› °ÎÔ˘ÓÙԇϷ

¶¿Ï„ ·ÏÏ¿ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·ÌÈÏ›‰Ë˜

«·˘Ï·›·» ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ¿ÓÔÈÍ Â›ÛËÌ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÔÈΛϷ Û¯fiÏÈ·, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÙÈο, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ÙÂÏÈο, ÌfiÓÔ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¯¿ÚËÎ·Ó Î·È ·‹Ï·˘Û·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ 30ˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô Í¤ÓÔ˜ Δ‡Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ·.

“À‹ÚÍ·Ó Ù·ÎÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ·’ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› η̛· ˙ËÌÈ¿ ÛÙ· Ù·ÚÙ¿Ó ‹ ·ÏÏÔ‡. °È· ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fï˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ Mondo (Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ) ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂϤÁÍÔ˘Ó” , › ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ΔÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi οÓÂÈ ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ó· ·Ú·‰Ôı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. “∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Î·È Ô ÛÙ›‚Ô˜ Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ù· ¤¯ÂȘ ·fiÏ˘Ù· Û ۈÛÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ì·˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û٤ϯԘ.

∏ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ì ٷ ·Ì¤ÙÚËÙ· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, ÙÔ ËÁ·›Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ “Â¤Ó‰˘ÛË” Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, “·Ó¿Áη۷Ӕ Ù· ªª∂ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. El Mundo: “∏ √Ï˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· ¿Ó·„ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÙÂÏÂÙ‹ ÁÂÌ¿ÙË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È μÚÂÙ·ÓÈÎfi Ó‡̷” New York Times: “ª›· ÍÂηډÈÛÙÈο ȉÈfiÌÔÚÊË ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™˘Ì‚·ÙÈ΋ Î·È ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ Ì ¤Ó·... ¿ÁÚÈ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì·” Bild: “ŒÓ· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ı¤·Ì· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· fiÙ·Ó ¿Ó·„Â Ë ÊÏfiÁ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË ÊˆÙÈ¿” L’Equipe: “◊Ù·Ó Ì·ÁÈÎfi. ª›· ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ, Ì ·ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘˜” . Marca: “ªÂÁ·Ï›Ô. ªÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÕÁÁψӔ

¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô ª¤Î·Ì √ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤Î·Ì ‰‹ÏˆÛ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √ ÕÁÁÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ÔÏ˘Ìȷ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ·Ó¿‚ÔÓÙ·˜ Î·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘Ìȷ΋ ÊÏfiÁ· ·fi ÙÔÓ Δ¿ÌÂÛË ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. “ΔÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËη, Â›Ì·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ª¤Î·Ì.

£· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ë ∂√∞ ·fi ÙÔÓ ∑·Î ƒÔÁÎ; ÕÛ¯ËÌ· ‹¯ËÛ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢√∂ ∑·Î ƒÔÁÎ ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ... Û›ÙÈ ÙÔ˘˜! ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ “∞ı·Ó¿ÙˆÓ” Ù˘ ¢√∂, ·ÊÔ‡ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, fï˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¯ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘˜ “Á¤ÓÓËÛ” Î·È Ô˘ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂, οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ›¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¯ı˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ... °È·Ù› Ô Î. ƒÔÁÎ, Ô‡Ù ¤¯ÂÈ... ͯ¿ÛÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, οÏÏÈÛÙ·, ·Ó ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ‰ÈÏ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Î˘ÚÈÔ-

ÏÂÎÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢√∂ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË...

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¿ÚÎÔ ™Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶¿ÚÎÔ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √Ì¿‰Â˜ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ÌËÓÈ·›· ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˙ÒÓ˜. ŸÙ·Ó, ‰Â, ‰ÂÓ Û˘ÓÂÙ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. √È Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ÔÓ· ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ˆ˜ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ, ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·Îψ۷Ó, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ϤÁÂÙ·È ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›· Î·È ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ™Â ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ∂ÓÙfi˜ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Î·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. §›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ, ·fi ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È Î·ÌÈÓ¿‰Â˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ̤¯ÚÈ ¯‹Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È 40 Úfi‚·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ· ‰¤Ó‰Ú·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ηÌ¿Ó· ‚¿ÚÔ˘˜ 23 ÙfiÓˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ™˘ÓÔÏÈο 600 ÂÚÁ¿Ù˜ Ì ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚÙËÁ¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ˘˜ ·fi ÁÚ·Û›‰È, Ï·ÛÙÈο ˘ÏÈο Î·È 317 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ηÏ҉ȷ, Ì ÛÙfi¯Ô ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ó· ·Ú·‰Ôı› fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ‰Ô‡Ï„·Ó ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ (¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙȘ 9 ª·˚Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘) ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Î·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ›· 24ˆÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó.

™ÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰ÈÎÒÔ˘ ¿Ó¢ ÔÈ ·‰ÂÚÊÔ› °ÎÔ˘ÓÙԇϷ ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰›ÎˆÔ˘ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ Eton Dorney ÔÈ ¡›ÎÔ˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜. √È ‰›‰˘ÌÔÈ ·fi Ù· ™¤Ú‚È· Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·¢ı›·˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. √È 27¯ÚÔÓÔÈ ÎˆËÏ¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙ· ÚÒÙ· 1.000Ì. fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤‚·Û·Ó Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û 6:21.46. ¶ÚÒÙÔÈ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ¡·˜/™·Ù˜ Ì 6:16.58 Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ªÔÚÓ¿ÙÈ/∫·ÚÌÔÓÙÛ›ÓÈ Ì 6:18.23. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô‡˜ ª¿ÚÂ˚/ªÔÓÙ (6:08.50) ÂÓÒ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ‹Ú·Ó ÔÈ °Î·ÚÓÙ›Ó/ªÔÚϤ٠(°·ÏÏ›·), °Ô˘ÙfiÚÛÎÈ/°ÎfiÚÓÙÂÎ (¶Ôψӛ·), ∫¿ÏÓÙÂÚ/ºÚ¿ÓÙÛÂÓ (∫·Ó·‰¿˜), ª·ÚÌÔ˘ÚÁÎ/ª¿ÎÏ·ÓÙ (¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·) Î·È ™Ï¿È˜/∫ÏÂÌ (√ÏÏ·Ó‰›·).

ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· 4Ã100 ÂχıÂÚÔ ¶Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜ 4x100 ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∏ ÙÂÙÚ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙȘ ¡fiÚ· ¢Ú¿ÎÔ˘, ¡¤ÚÈ ¡È·ÓÁÎÔ˘¿Ú·, ∫ÚÈÛÙ¤Ï μÔ˘ÚÓ¿ Î·È £ÂÔ‰ÒÚ· °È·Ú¤ÓË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ fiÁ‰ÔË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì 3:45,55 (3:42,09 ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË. ¶ÚÒÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ì 3:36,34.

∂ÎÙfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÛÙ· 100 Ì. ÚfiÛıÈÔ Ô ™·ÌÈÏ›‰Ë˜ ∏ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™·ÌÈÏ›‰Ë˜ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙˆÓ 100Ì. ÚfiÛıÈÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜

ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ¯ÚfiÓÔ 1:01,20 (1:01,10 Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ Â›‰ÔÛË), ·ÏÏ¿ Ë 22Ë Â›‰ÔÛË Ô˘ ›¯Â ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi.

∂ÎÙfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ· 400Ì. ÌÈÎÙ‹ ·ÙÔÌÈ΋ Ô ¢Ú˘ÌˆÓ¿ÎÔ˜ √ °È¿ÓÓ˘ ¢Ú˘ÌˆÓ¿ÎÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ· 400Ì. ÌÈÎÙ‹˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ·ı‹ÚÈ· fiˆ˜ Ô ª¿ÈÎÏ ºÂÏ˜ Î·È Ô §¿˙ÏÔ ΔÛ¯. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ¤‚‰ÔÌÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì 4:17,04, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ Â›‰ÔÛË (4:14,71’’). ¶ÚÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ì 4:13,33, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô √‡ÁÁÚÔ˜ Ì 4:13,4, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË.

¡¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÓÙfiÈÓÁÎ ÕÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ ‰Â ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó “ıÂÙÈÎÔ›” Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ. Õ·ÓÙ˜ Â›Ó·È ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ¤Ó·˜ Â›Ó·È ∞Ï‚·Ófi˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ º·Ù›¯ ª·˚ÓÙ¿Ú, πÌÚ·¯›Ì ∞Ú¿Ù Î·È ÃÈÛ¤Ó ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˘.

√È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ 13 ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ: ∂ÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο) : μ¿Ûˆ ªÈÏÏÔ‡ÛË πÛÙÈÔÏÔ˝· 14:00 Finn (∞) °È¿ÓÓ˘ ªÈÙ¿Î˘ 15:35 Star (∞) ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÛfiÙÚ·˜ ∫·Ófi ∫·ÁÈ¿Î ÛÏ¿ÏÔÌ 15:30 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: C1 (∞) ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÎÌ¿Î˘ ∫Ôχ̂ËÛË 13:00 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: 100Ì ‡ÙÈÔ (∞) ÕÚ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ∫ˆËÏ·Û›· 12:40 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ (°) ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÛÈ¿‚Ô˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ 13:10 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ·ÊÚÒÓ ‚·ÚÒÓ (∞) §Â˘Ù¤Ú˘ ∫fiÓÛÔÏ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Á‰¿Ó˘ ¶ÈÓÁÎ fiÓÁÎ 15:30 2Ô˜ Á‡ÚÔ˜: ÌÔÓfi (∞) ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ ∫Ú¿ÓÁη 17:30 2Ô˜ Á‡ÚÔ˜: ÌÔÓfi (∞) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÈÒÓ˘ ¶fiÏÔ 12:00 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο (∞): ∂ÏÏ¿‰·-∫ÚÔ·Ù›· ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹ 11:00 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: ·ÂÚÔ‚fiÏÔ ÈÛÙfiÏÈ 10Ì (°) ∞ıËÓ¿ ¢Ô‡Î·.


KÀƒπ∞∫∏ 29 I√À§π√À 2012

■ ¶ƒ√Ãøƒ∞ Δ√ £∂ª∞ Δ∏™ ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™Δ√ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ ¶√¢√™º∞πƒ√

¢ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹) ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (°°∞, ∂¶√, ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ŒÓˆÛË Football Legaue-Football Legue 2), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ·Ó ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ μ’°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ̤ۈ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ Î·È ÙËÓ ∂Δ3. ªÂ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë ı· ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ȥ˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ·‰ÈΛ· Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ “οı·ÚÛ˘” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Football League-Football League 2, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ ÙÂÏÈο “fi¯È” ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi 18 Û 21, ·ÚΛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ ·fi 1.5 ÂÎ. ¢ÚÒ Û 2.5 ÂÎ. ¢ÚÒ. 줂·È·, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ·Ó Ë ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ŒÓˆÛË ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó¤‚Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ Football League ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·›ÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ԉ¯ı› Ô Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜. ∞Ó ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §›Áη˜, °È¿ÓÓË ªÒÚ·Ï˘: “¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Ï¿Ó· Ì·˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ” . ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ Football League, ÂÊfiÛÔÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶ËÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ˆ˜ ÌfiÏȘ Football League-Football League 2 Ï¿‚ÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙËÓ ∂¶√, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·fi 18 Û 21, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹, ı· Û˘ÁÎÏËı› ¿ÌÂÛ· ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ΔÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› Û „ËÊÔÊÔÚ›· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÂÈÔ„ËÊ›· (50%+1) ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ °.™. ™ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ, ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÌfiʈӷ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÏÈÁÎÒÓ Ó· Ô˘Ó

“Ó·È” ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ›Ûˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ηıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ÌÈ· Î·È ı· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ôχ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙfiÓÈÛÂ: “∞˜ ¿Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∂Ì›˜ ı· ÙÚÂÓ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂΛ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÚËÙfi: ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜” .

“¶È¿ÓÂÈ” ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô μ·˙¿Î·˜ ¶ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÂÚ› Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ Î·È Ë ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ·-

Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Football League. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÙ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ...È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

ŒÏËÍÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ΔˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ∏ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤ÏËÍ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÚËÓÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶™£ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ˙ËÌÈ¿. Ãı˜, Á‡Úˆ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜, ·Ó ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

■ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∂π ∞Àƒπ√ Δ∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À °π∞ Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ ¶√À £∞ ∞¶√Ãøƒ∏™√À¡

∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÈÔ˘˜ ı· ...Îfi„ÂÈ Ô ∑·ÚÓÙ›Ì ªÂ ¯·ÌfiÁÂÏ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÊÈÏÈο Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘. ∏ ·fiÎÙËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Ì¤ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ “ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ” ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Î·Ù¤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ¶Èı·Ófiٷٷ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¶∞∂, °È¿ÓÓ˘ μÚ¤ÓÙ˙Ô, Î·È ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿ÙÛ‚ÈÙ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞ÛÊ·Ï›˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ “ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó” ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Ó· Â›Ó·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ¿ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™Ô˘Ì›ÓÈÔ. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, fï˜, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰·ÓÂÈÎÔ› Î·È ÔÈ ‰‡Ô.

39

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

™ÙËÓ ÂıÓÈ΋ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Ô μÂÏ¿ÛΘ ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï μÂÏ¿ÛΘ. √ ÓÂÔ·ÔÎÙËı›˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙȘ 21 ‹ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÊfiÛÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ª¿‰ÂÚÁÔ˘ÂÏ, ‹ ÛÙȘ 23 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÁÈ· Ù· play offs ÙÔ˘ Europa League, ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ª¿‰ÂÚÁÔ˘ÂÏ, Ì ÙÔÓ ∑ÂÛÔ˘¿ÏÓÙÔ ºÂÚ¤ÈÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. Δ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ˘˜ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˘˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ª¿‰ÂÚÁÔ˘ÂÏ. √ ∫·ÚÓ¤˙˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, Ô μ‡ÓÙÚ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÔÈ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, μÂÏ¿ÛΘ. ™Ù· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ÔÈ μÈÙfiÏÔ, ª·Ú›ÓÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÍÈ¿ ı· ·›ÍÂÈ Ô ∑¤Î·, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ™ÈÎÔÎfi, Î·È Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂχıÂÚÔ ÚfiÏÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ΔÔÙÛ¤. √ ºÂÚ¤ÈÚ· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ï¿ÓÔ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi 4-4-2, ‰ËÏ·‰‹ Ì ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿. °È’ ·˘Ùfi ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ μ‡ÓÙÚ· ˆ˜ ÙÚ›ÙÔ ÛÙfiÂÚ Î·È ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ ‰ÂÍÈfi Ì·Î. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ÓÔ, Ô ∑¤Î· ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ˆ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ μÈÙfiÏÔ ÛÙ· ¯·Ê, Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ¿ÂÈ ‰ÂÍÈ¿, ÂÓÒ Ô ΔÔÙÛ¤ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, Û ¤Ó· 54-1 ‹ 3-4-3.

¶∞√∫

¶Èı·Ófi ÙÔ˘ ªÔÛÔÚfi

¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù˘Èο ·ÔÙÂÏ› Ô ∫Ú¤ÛÈÙ˜

¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ ªÔÛÔÚfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚¿˙ÂÈ Ë ªÚ¿Áη. √ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‹‰Ë ·¤ÎÙËÛ ‰·ÓÂÈÎfi ÙÔÓ ƒÔ‡ÌÂÓ ª›Î·ÂÏ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË. ™ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ·Ú¤ÛÂÈ... ‰Â‰Ô̤ӷ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜, ηıÒ˜ ıˆÚ› ˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙ËÙ› ÁÈ· ÙÔ “‰ÂοÚÈ” Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. °È· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Â·Ê‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË, ·ÏÏ¿ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ªÚ¿Áη ·ÍÈÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ªÔÛÔÚfi. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÛÙfiÂÚ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Û·Ó ÛÙfi¯Ô˜. ™Ù· ˘fi„Ë Â›Ó·È ÔÈ ª·Ù¿ÈÛÂÓ (ª¿Ï·Á·), °ÎÔÓÛ¿ÏÔ (μÈÁÈ·Ú¿Ï) Î·È ∫·ÓÔ‡ (™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘),

ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ¤Ï˘Û ¯ı˜ Î·È Ù˘Èο Ô ¡Ù¿ÚÈÔ ∫Ú¤ÛÈÙ˜. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ÁÎÔÏΛÂÚ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È Ù· ‚ڋΠ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ¯¿ÚÈÛ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¶∞√∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ï‡ıËΠÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÂÓ·›ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Dario Kresic. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘” .

◊‰Ë ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ÎÚÔ‡Û˘ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó.

ÂÓÒ Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ·ÚfiÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ÕÓÙÂÚϯ٠ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ñ ™ÙȘ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÙË μ›ÏÂÌ, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·-

ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË ª¿Ï·Á· ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÂÓÒ ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙË ¡¿ÔÏÈ ÛÙÔ “™·Ó ¶¿ÔÏÔ” ÛÙȘ 19 πÔ˘Ï›Ô˘. ñ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 9.700 οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÛÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜.


40

KÀƒπ∞∫∏ 29 I√À§π√À 2012

°À¡. ¶√§√

ÕÓÂÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¡√μ∞ Â› ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ™À¡∂Ãπ™Δ∏∫∂ ¯ı˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” , Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ì ÙÔ ¡√μ∞ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ¿ÓÂÙË Ó›ÎË Ì 13-2. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Û ÎÚÈÙÈ΋, ηıÒ˜ ÔÈ ÓÈ΋ÙÚȘ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ʷÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ, ηıÒ˜ ˘ÂÚ›Û¯˘Û·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Ô ¡√μ∞ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠13-0, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô √∂∞/¡∞μ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 6-0, 3-0, 4-0, 0-2 ¡√μ∞ (∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜) °Î¤Î·, ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÛÔ‡Ú· 3, ºÔ‡ÙÛË, ΔÛÈÚ¿ÎÔ˘ 3, Δ˙È·Ó‹, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, ™Ô‡ÏÈ· 5, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ 1, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡, ∫ˆÙԇϷ, ™·ÏÔÁÈ¿ÓÓË 1. √∂∞/¡∞μ (∫·Ú‡‰·˜-∫fiÊÊ·˜): ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙÔ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¶·ÙÚÒÓË 1, πˆ¿ÓÓÔ˘, ª¤Ë, ª·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ªÂϤÙË 1, ª¤Î·. *™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ô ¡√μ∞ ›¯Â Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ Ì 19-8 ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜, ÂÓÒ Ô √∂∞/¡∞μ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì›·˜ Ì 10-9. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜; 10.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì. 11.00 ¡ËÚ¤·˜ §·Ì.-√∂∞/¡∞μ 16.30 ¡√μ∞-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 17.30 ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË §·Ì.-¡ËÚ¤·˜ §·Ì.

ª¶∞™∫∂Δ

ΔÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë ·¤ÎÙËÛÂ Ë ¡›ÎË μ. Δ√¡ πˆ¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë ·¤ÎÙËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ “Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ” ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °.™.μ. “¡›ÎËΔ Î·È Ë ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ πˆ¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë” .

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ Blue Cafe ÛÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ô ¢√∂¶∞¶¢∏¶∂£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÙÂÏÈÎfi, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ “Blue Cafe” Ì ηϿıÈ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ “Nemesis” Ì 60-58. ™ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÙÈÌ‹ıËηÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘, ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î·È Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ Û ∞2, ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÌË ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜.

■ ™Δ∏ μ’ º∞™∏ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ∫ø¶∏§∞™π∞™ ¶∞π¢ø¡-∫√ƒ∞™π¢ø¡

Δ¤ÛÛÂÚ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô √∂∞/¡∞μ ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ë ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ΈËÏ·Û›·˜ Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·ıÏËÙÒÓ ·›‰ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. , ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÁÈ· ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ™›ÌÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ §Â˘Ù¤ÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ª·Ú›·˜ ¶·Ú‰¿ÏË, ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Â¿ÍÈ· ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi, ‰‡Ô ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì›· 5Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi. ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΈËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ √∂∞-¡∞μ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙfiÛÔ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ì ÙËÓ Î·ÏχÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ √.∂.∞.-¡.∞.μ. ÙÚ›ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ΈËÏ·Û›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ οı ÔÌ›ÏÔ˘.

¢

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹Úı ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Û·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÛÎÈÊ (1Ã) ·›‰ˆÓ. √ Ó·Úfi˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Ôχ ηÏfi ·ıÏËÙ‹ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ (Î·È ÂÚÛÈÓfi μ·ÏηÓÈÔÓ›ÎË), ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÚÈÛÙË Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ͯˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹Úı ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ 2∫- ‰ÈÎÒÔ˘ ¿Ó¢ , ª›ÏÏË ∞ÛËÌ‹Ó· Î·È ™Ùԇη £ÂÔ‰ÒÚ· Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘˜. ∏ ‰›ÎˆÔ˜ ¿Ó¢ ÙˆÓ ·›‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ªËÙÚÔÌ¿Ú· ÃÚ›ÛÙÔ Î·È ª·Ú¤Î· ∞Ú·Ì·Ù˙‹ ∞ϤͷӉÚÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ηٿÊÂÚ·Ó ¯¿ÚȘ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √∂∞-¡∞μ. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ , ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ¯¿ÏÎÈÓÔ ‹Úı ·fi ÙÔ ÙÂÙÚ·Ïfi ÛÎ›Ê (4Ã) ¶·›‰ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ªÔÏfi¯· ¢ËÌÔÛı¤ÓË , ∞ı·Ó·ÛÈ¿ μ·Û›ÏË , ∫·Ù·Ú·¯È¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ∫·Ï·Ó‰·Ú›‰Ë πˆ¿ÓÓË Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ›¯·Ó Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi . ∂›Û˘ ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎ›Ê ·›‰ˆÓ (2Ã) Ì ÙÔ˘˜ ÕÓıË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi

πˆ¿ÓÓË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ¤ÌÙÔ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ï‡ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ã¿ÏÎÈÓÔ ªÂÙ¿ÏÏÈÔ. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. Û˘Ófi‰Â˘Û fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™ÈÒÌÔ˜ ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ú·‚Ú¤ıÂÈ Î·È Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √.∂.∞.-¡.∞.μ. ª·ÓÒÏ˘ μ·Ú‰·Ï‹˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi‚ÈÔ ÁÈ¿ ÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙfi ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. Δ¿ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·ı·Ú¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ √∂∞-¡∞μ, ÙfiÛÔ Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô. ™ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ-·ıÏËÙÚÈÒÓ, Ô˘ Ì ı˘Û›Â˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ , ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉÂ҉˜ , Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ˘ÁÈ›˜ Ôϛ٘. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ™›ÌÔ ™¿ÌÈÔ, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË §Â˘Ù¤ÚË Î·È ª·Ú›· ¶·Ú‰¿ÏË, Ô˘ Ì ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ Î·È Û Ӥ· ÚfiÙ˘· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ›‰·Ó ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Â¿ÍÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Û·ÎÂÏ·Ú›Ô˘

■ √∫Δø √ƒ∂πμ∞Δ∂™ ∞¶√ Δ∏ ª∞°¡∏™π∞ ∂º∂ƒ∞¡ ∂π™ ¶∂ƒ∞™ Δ∏¡ ∞¶√™Δ√§∏ Δ√À™ ™Δ√¡ ∫∞À∫∞™√

∫·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜... √∫Δø ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË, ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·ÚÚȯËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Elbrus, Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 5642 Ì. ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ £·Ó¿ÛË ΔÛ·Ô‡ÛË, ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·Ó·ÚÚȯËÙ¤˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ηٿÎÔÔÈ ÌÂÓ, ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ‰Â, ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó. √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û ËÏÈΛ· 16 ÂÙÒÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ 200 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ·ÔηÏÔ‡Ó 7 summits (ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙ· „ËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›· οı Ë›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË-∂˘ÚÒË, ∞Û›·, ∞ÊÚÈ΋, μfiÚÂÈ· Î·È ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, øηӛ· Î·È ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋). ∏ ÚÒÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ “η٤ÎÙËÛ” ‹Ù·Ó ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ ÙÔ 1994, Û ËÏÈΛ· 26 ÂÙÒÓ.

«∞ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ £·Ó¿ÛË...» ∞fi ÙȘ 13-20 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ (§. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ∫. ΔÛ·ÓÙfi˜, °. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∞. ∞Ú·‚›‰Ë˜, Ã. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ΔÛÈÌ›‰·˜, °. ƒ¿ÈÔ˜) η٤ÎÙËÛ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∂Ï ªÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·‡-

Ùfi˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ. “ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™ÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ ·Ó Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ (5.642 Ì.) ÌÂÙ¿ Ù· 3.500 Ì. Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ¯ÈfiÓÈ Î·È ·˘Ùfi ··ÈÙÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ›¯·Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ· ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ¿ÛÎËÛ‹˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ ∫›Û·‚Ô”.

«∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰¤ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù·»

ηÛÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ £·Ó¿ÛË ΔÛ·Ô‡ÛË Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ 2002. “√ £·Ó¿Û˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ì·˜ ¤Ú· ·fi Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜. ª·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Â Î·È Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Û Û οı ̷˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·. ΔÔ 2002 ·Ó·¯ˆÚ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ, Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷʤÚÂÈ Â¿ÍÈ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. √ £·Ó¿Û˘ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›

·˘Ù‹ ÙË ¯·Ú¿ Ì·˙› Ì·˜. ΔÔ 2012 ·Ó·¯ˆÚ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ Ì ÌfiÓË Ì·˜ ÛΤ„Ë Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì·˜ ‰›‰·ÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜. £· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ◊Ù·Ó Ô Ì¤ÓÙÔÚ¿˜ Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘.

«√È Ù¯ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙfiËÛ·Ó» √ μÔÏÈÒÙ˘ ·Ó·ÚÚȯËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·˘-

√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È ‰Â̤ÓË Ë ÔÌ¿‰· Û οı ·ÔÛÙÔÏ‹. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜” ÙÔ˘, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. “ΔÔ Ó· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ‰Â̤ÓË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Û οı ·ÔÛÙÔÏ‹. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÌÓÔÈ· Î·È ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷. √ ¤Ó·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÂÈÙ‡¯·Ì ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ó· ÙȘ ηχÙÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù·” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Ì·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù· ÚˆÛÈο πÌ·Ï¿È· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ §¤ÓÈÓ Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 7.134 ̤ÙÚ·! ∂ϤÓË ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

41 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 104 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. 350 ¢ÚÒ/Ì‹Ó·. ΔËÏÂʈӋ۷ÙÂ: 6944 686881. (279)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 90 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ 98 Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ÁˆÓ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6976282275, 6972280425. μfiÏÔ˜ 24210-24542, ∞ı‹Ó· 210-6107697. (728)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶∞ƒ∞§π∞ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. π‰ÈÒÙ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974214959. (172)

∞£∏¡∞ ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ª·Ú·ÛÏ‹ 35 - ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÛÈοÙÔ, 120 Ù.Ì., ¶§∏ƒø™ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√, 2 ˘ÓÔ‰., Ì ÓÙÔ˘Ï¿È· ·fi ¿ÙˆÌ· ¤ˆ˜ Ù·‚¿ÓÈ, ÊÔ˘Ï Ì¿ÓÈÔ, ÙÔ˘·Ï¤Ù· ͤӈÓ, ÎÔ˘˙›Ó· Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›· Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ·ÓÔȯً ı¤· 180 ÌÔ›Ú˜ ·fi §˘Î·‚ËÙÙfi ¤ˆ˜ ™·Ï·Ì›Ó·, ™À¡ ¢ÒÌ· Ì Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÏÂÈ· ÌfiÓˆÛË, ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì ¿ÏÂÙË ı¤· ∫∞π ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË Á‡Ú· - ªÂÙÚfi ÛÙ¿ÛË. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ 5’-7’ Ì ٷ fi‰È· + ψÊÔÚÂ›Ô ·fi Î·È ÚÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ì¤Ûˆ˜. ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ: 2+¯ÚfiÓÈ·. ∂ÓÔ›ÎÈÔ: ∂˘ÚÒ 1.300. ∂ÈÛΤ„ÂȘ ÙËÏ. 210 72 40 178 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜. (277)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ (∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150) ∞/C Û οı ¯ÒÚÔ, Ì ÌÂÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (758)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (722)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞) μfiÏÔ˜, ÎÂÓÙÚÈο, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 650 ∂Àƒø. μ) ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ∞/£, 3 À/¢, 2 W.C., 470 ∂Àƒø. °) ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., ∞/£, 2 À/¢, 340 ∂Àƒø. ¢) ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 450 ∂Àƒø. ∂) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 230 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210 26032 6977615627, 6974518019 www.euroktima.com (157)

∞£∏¡∞ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ - Ï·Ù›· ª·‚›ÏË - Ô‰fi˜ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14, ∞’ fiÚÔÊÔ˜ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ - ¢˘¿ÚÈ 53 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û ÌÈÎÚ‹, ‹Û˘¯Ë, ÛÈοÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÊÔ˘Ï ÏÔ˘ÙÚfi en suite - Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·. §›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ¿ÚÙÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¢›Ï· Û ÙÚ¿Â˙˜, ∞Δª, ÎÏÈÓÈΤ˜, Ì·Á·˙È¿, ˙·¯/ÛÙ›· - ªÂÙÚfi - ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Î·È ÚÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙ· 100Ì. - Û˘Ó ÙÚfiÏÂ˚ - ψÊÔÚ›· ·fi ‚fiÚÂÈ· ¤ˆ˜ ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ∞ı‹Ó·˜. ∂ÓÔ›ÎÈÔ: 350/Ì. ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ: 2+¯ÚfiÓÈ·. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ì¤Ûˆ˜. ∂ÈÛΤ„ÂȘ ηÙfiÈÓ ÙËÏÂʈӋ̷ÙÔ˜: 6938 152395. (278)

μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (760)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì 48 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Veneta, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, μÏ·¯¿‚· 22 - 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÈÌ‹ 400 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (759)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓ/ÓÙ¿-∫ÔÚ·‹, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º/∞, 440∂. 2. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘-°·˙‹ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ÀΔ. º/∞., 400∂. 3. º¿ÙÛ· ·Ú·Ï›· 120 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ê/·, parking, 600∂. 4. 4¿ÚÈ, 112 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ∏χÛÈ·, ·˘Ù. Ê/·, parking, 460∂. 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (13) ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º/∞, ÌfiÓÔ 360∂.

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ÚfiÛԄ˘ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘ 27 ¤ˆ˜ 30 Ù.Ì., °·˙‹-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ·fi 160 ∂. 2. 2¿ÚÈ 62 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫Ú›ÙÛÎË, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ∞Δ√ªπ∫√ º/∞, 280∂. 3. 2¿ÚÈ Î¿Ùˆ ¶·Á·ÛÒÓ (£Ú·ÎÒÓ) 40 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηٷÛÎ. 2005, ∞ÀΔ. º/∞ 280∂. 4. 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 240∂. 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-™Ù·ı¿, 2¿ÚÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 62 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, º/∞. 300∂. 6. °·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÕÓ·˘ÚÔ˜) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ∞ÀΔ. º/∞, ÂÙÚ., 300∂. 7. 3¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 87 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 300∂. 8. ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 75 Ù.Ì., lux, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤·, ∞Δ º/∞, 350∂. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛÎ. 2011, ·ÙÔÌ. º/∞, 75 Ù.Ì., parking, ·fi 400∂. 10. 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 4, ı¤·, fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 350∂. 11. 3¿ÚÈ·, 78 Ù.Ì., ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 280∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. π¿ÛÔÓÔ˜-™˘Ú›‰Ë 60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 600∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μÏ·¯¿‚·, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 700∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 95 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜°·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ù¿ÚÈ, w.c., 450∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, §·ÌÚ¿ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 650∂. 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË), 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 380∂. 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-(¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·) 35 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·, 250∂. 7. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ º/∞, 50 Ù.Ì., ·ÓÙ› 240∂. 8. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75 Ù.Ì., ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. 9. π·ÙÚÂ›Ô Ì Ï‹ÚË ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ™˘Ú›‰Ë-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 500∂. 10. PARKING ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 50∂. 11. °Ú·ÊÂ›Ô ÈÛÔÁ›Ԣ 40 Ù.Ì., Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ˆ˜ ÔÈΛ·, 150∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (934)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ËÌÈÙÂϤ˜ 65 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÓ. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ 53. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 40.000∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948 822303, 6976 555939 Î·È 210 6001551. (084) ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞. ™ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400, 6974-660520. (730)

(716)

¶ø§√À¡Δ∞π 40 ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜, §ÈÌÔ˘˙›Ó, ÛÙÔ μfiÏÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979-637534. (052)

¶ø§∂πΔ∞π ͢ÏÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 47. μfiÏÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36147. (261)

¶ˆÏÂ›Ù·È ªπ™£øª∂¡√ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì ∞fiÏψÓÔ˜, Û ÙÈÌ‹ ۯ‰fiÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (725)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. BRUSALIS K. NERA. ΔËÏ. 6973022534. (284)

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 176 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¡. πˆÓ›· (ÁˆÓ›· ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ Î·È ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë), ·fi 220.000 ∂. ¶ÏËÚ. Î. Δ™√§∏™, ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi˜. ΔËÏ. 24210-78325, 6973380076. (712)

μ√§√™ - πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 76 ÓÂfi‰ÌËÙÔ 90 Ù.Ì., 3Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’09, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂Àƒø, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001 ·fi ȉÈÒÙË. (757)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÚfiÛÔ„Ë 15 ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¢∂∏-À¢ƒ∂À™∏ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ë˜ ™Ô‡Ú˘. ΔËÏ. 24210 45726. (280)

SEAT IBIZA, 1200cc, 5£Àƒ√, 76.900 çª., μπμ§π∞ SERVICE, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∫∂¡Δƒπ∫√ ∫§∂π¢øª∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 900 ∂Àƒø.

FORD FIESTA, 1400cc, 2004 ª√¡Δ∂§√, 5£Àƒ√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ ABS, 4 ∞∂ƒ√™∞∫√À™, A/C, FULL EXTRA, 53.000 çª, TIMH 4.200 ∂Àƒø.

OPEL CORSA, 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª., FULL EXTRA, Δπª∏ 4.200 ∂Àƒø.

FORD MAVERICK, 2000cc, 4Ã4, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, full extra, ¢ηÈÚ›·, 4.900 ¢ÚÒ.

CITROEN C2, 1400cc, ∞ÀΔOª∞Δ√, ™∂πƒπ∞∫√ F1, 2004 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, TIMH 5.200 ∂Àƒø.

FIAT DOBLO 1900, DIESEL, 2002 MONΔ∂§√, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 5.500 EÀƒø.

OPEL CORSA DIESEL, 1300, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏, FULL EXTRA, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 5.800 ∂Àƒø.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÈÌ‹ 6.700 ¢ÚÒ.

Mini Cooper, 1600cc, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, full extra, 6.900 ¢ÚÒ.

CHEVROLET SPARK, 1.000cc, 5£Àƒ√, √∫Δøμƒπ√™ 2011 ª√¡Δ∂§√, 1Ô Ã∂ƒπ, ™∞¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√, FULL EXTRA, 8 ∞∂ƒ√™∞∫√π, TIMH 7.500 EÀƒø.

FORD FOCUS C-MAX 1600, 2007 MONTE§O, ¶√§Àª√ƒºπ∫√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, Δπª∏ 8.800 ∂Àƒø.

Mercedes A160, DIESEL, 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 67.000 ¯ÏÌ., full extra, ÙÈÌ‹ 10.800 ¢ÚÒ.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (714)


42

ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

43

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (706)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ fiÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.895 Ù.Ì. Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚfiÛˆÔ 59 ̤ÙÚˆÓ Û ·ÛÊ·Ïو̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (705)

¶ø§∂πΔ∞π Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ʈÙÂÈÓfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 63Ù.Ì. Û fiÌÔÚÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, 2 ˘/‰, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (702)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ì¿ÓÈÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (703)

¶ø§∂πΔ∞π ÓÂfi‰ÌËÙË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ηٷÛ΢‹˜ 71 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ¯ÒÚÔ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 43 Ù.Ì., ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, 3 ˘/‰. ∏ ηÙÔÈΛ· ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó¿ fiÚÔÊÔ, Ï‹ÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ŸÁÏ 45, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972318618 www.kapaikia.gr (704)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (710)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 29. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 21. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢ 26 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 23. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 26. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 28. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 29. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 2ÌÈÛ¿ÚÈ 67ÙÌ. 4Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏66 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6

20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 46. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 5. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 8. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 9. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 11. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10

12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 14. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 16. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 17. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 18. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 19. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 20. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 21. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 22. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 24. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 25. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 26. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 27. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 28. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 29. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 30. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 31. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 32. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 33. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 34. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 35. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3¿ÚÈ 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ •11 36. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (732)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (733)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂.

∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (734)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (735)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §øƒ∏ 1 & π∞™√¡√™ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210 25846, FAX 24210 20267 ¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿, 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÍÂÏÒÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚÂÌ. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏÈ¿, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·,

ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·), 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ™Δ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ Ì 2 À/¢, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞Ôı‹ÎË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-¶·Úı¤ÓË, 90 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 300 ¢ÚÒ. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. (736)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (737)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

44

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (738)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ· 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì. 75.000 ∂. 2. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, ÈÛÔÁ., Ì ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 75 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓ. ÂÙÚ. 56.000∂. 4. 2¿ÚÈ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜°·Ì‚¤Ù·, ∞Δ√ª. º/∞-A/C, ÌfiÓÔ 49.000∂. 5. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 8. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 9. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 10. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂.

11. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 12. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 13. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ∞Ï˘Î¤˜, 13 Ê¿ÙÛ·, 90.000∂. 16. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 17. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 18. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 19. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 3¿ÚÈ 91 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 55.000 ∂. 20. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 21. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 23.000∂. 22. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 6. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·Ù·ÛÎ. 2011 ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·.Ê.·., 106.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 38 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚfiÛԄ˘, ηٷÛÎ.’93, ∞ÀΔ. º/∞, 52.000. 2. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 3. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 76.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 5. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 7. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 8. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 9. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 125.000 ∂ 10. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, 150.000∂. 11. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, 10.000∂. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 30 ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ·. 3. ∫·Ê¤-Ì·Ú ÛÙ· ¶·Ï·È¿, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, 30.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 120.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡. 3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ∞ÁÚÈ¿, ‰›Ï· ÍÂÓ. “Valis” , ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì., ÔÈΛ· 200.000∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (740)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ∫ÔÚfiÈ. 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. ª·Á·˙› 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÂÓÔ›ÎÈÔ 1800∂ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ·, π¿ÛÔÓÔ˜. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞º∏™√™ (110.000 ∂). 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·.

4. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. OIKO¶E¢A 1. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 2. 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ÔÚfiÈ. 3. 600 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞°π√ ™Δ∂º∞¡√ 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ∞§À∫∂™. 5. ∂À∫∞πƒπ∞! 7 ÛÙÚ¤Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 500 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫Ù›˙ÂÈ 220 Ù.Ì. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 55.000 ¢ÚÒ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 500-1.000 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ, ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (742)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 92ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ. ™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ.1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ. 1,5ÛÙÚ. ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú. 75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1.650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4.850ÙÌ,3 & 4,7 ÛÙÚ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2.380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ. ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ, ÔÈÎ. 1.700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2.400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1.800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ¶∂ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1.774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2.300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4.700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜-μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ. 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7.100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜

¶∏§π√ - ηÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1.000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2.770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1.650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1.000ÙÌ, 1.500ÙÌ & 2.770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfi. 1.177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ. ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8.000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜ (741)

465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (743)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 310ÙÌ Û ‰˘Ô Â›‰· ÙÔ˘ 2007 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 320.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤· 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 3) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ . ΔÈÌ‹ 100.000 ∂ 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΤÓÙÚÔ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. 3) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 104ÙÌ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 4) °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 177ÙÌ 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. 5) ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 99.000 ∂. 6) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 564ÙÌ Û˘ÓÙ 2,1. 7) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 8) °·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Û˘ÓÙ 2,7. ΔÈÌ‹ 145.000 ∂. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 156ÙÌ ÁˆÓȷ΋ ƒÔÛÙfi‚. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 10) ª·ÁÓËÙÒÓ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô 77ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 13 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 11) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ηٿÛÙËÌ· 61ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16.000ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ¶∞§∞π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ Ì ı¤· 700Ì ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ Ì ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 600ÙÌ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 27.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3742ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.190ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. 7) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,003ÙÌ 70Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÎÙ›ÛÌ· 20ÙÌ Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ú‡̷. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 9) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Ì ‰È΋ Ù˘ ·˘Ï‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 5 ÂÙÒÓ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362,

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 315ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∞ÁÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 130ÙÌ Ì ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 2005 ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 430 ∂. 2)∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 350 ∂ 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 350 ∂. (744)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (746)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË, 6ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ °¿ÙÛÔ˘ 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚ. 120 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. μ·ÛÛ¿ÓË 103 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì., Û 580 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û 190 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °. ¢‹ÌÔ˘ 45 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfi‰· 330 Ù.Ì. Ì ı¤· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 400 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 45


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

45

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

➡ ™YNEXEIA ∞¶√ ™E§I¢A 44

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ª¿Ú·ıÔ˜ 380 Ù.Ì., 400 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÃÔÚ¢Ùfi 2 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È 200 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ., ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ¶ƒ√¶√ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (748)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (750)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞).

1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 185.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈÈÛfiÁ. 160 ·Ó·ÎÈÓ.,80.000. 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 250. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (752)

-----------------------------------¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ & ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈÓËÙfi 6972210701 ΔËÏ.: 24280 97053 e-mail: sofiavlachou01@gmail.com π‰ÈÔÎً٘ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰È· ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ. √È ÂȉÈÎÔ› Ù¯ӛÙ˜ Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 380∂ (Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË) ™ÙËÓ Ô‰fi ª·Û‰¤ÎË, ∞ÁÚÈ¿˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 130 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Ì ·˘Ï‹. ŒÙÔ˜ ηٷÛÎ. 2005. 3 À/¢, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ η˘ÛÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ. ∏ ÏË ÚˆÌ‹ Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‰Â›Ù οıÂ: ΔÂÙ¿ÚÙË 12Ì.-2 Ì.Ì. Î·È 3 Ì.Ì.-5 Ì.Ì. ¶ˆÏÂ›Ù·È 160.000∂ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹ 210 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 347 Ù.Ì., ™.¢. 1,1, ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ª·Û‰¤ÎË, ∞ÁÚÈ¿˜. (751)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. (753)

-----------------------------------√π∫√¢√ªπ∫∞ ∂ƒ°∞ ∫∞π ª∂§∂Δ∂™ ¡π∫√§∞√™ Δƒπ∞¡Δ. ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂.ª.¶.

°∞§§π∞™ 58 - °∞ªμ∂Δ∞ - μ√§√™ 38221 www.domikipapageorgiou.gr e-mail: domikivo@otenet.gr

Δ∏§. - FAX (+30) 24210 - 38617, 35839, 39508 & ÎÈÓ. 6944 633710, 6944442529 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ). ∞. ¶ø§√À¡Δ∞π (ŸÏ· ∂ÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·): 1. ∫‡ÚÔ˘ 17: ¶ÂÓÙ¿ÚÈ· 105Ì2 (ÙÚÈÒÓ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ). 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 130Ì2 ¤ˆ˜ 180Ì2 (‰‡Ô ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î.Ï.). 3. ƒÔ˙Ô‡ 106 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘: ¢˘¿ÚÈ ΔÚÈ¿ÚÈ ¶ÂÓÙ¿ÚÈ (50Ì2,76Ì2,84Ì2,110Ì2) 4. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË (∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜): ¶ÂÓÙ¿ÚÈ 118Ì2 5. ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡): ¢˘¿ÚÈ 54Ì2 - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ì2 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (100Ì. ·fi ·Ú·Ï›·): ΔÚÈ¿ÚÈ 68Ì2 Ì ·˘Ï‹ - ΋Ô 200Ì2. 7. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. B. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π (ŸÏ· ∫·ÈÓÔ˘ÚÁ‹): 1. ∑¿¯Ô˘ 9 - §·Ú›Û˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô): °Î·ÚÛÔÓȤڷ & ¢˘¿ÚÈ

2. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ - ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË): °Î·ÚÛÔÓȤڷ & ¢˘¿ÚÈ 3. ƒÔ˙Ô‡ 106-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘: ¢˘¿ÚÈ 52Ì2 & ΔÚÈ¿ÚÈ 84Ì2 4. ¢È¿ÊÔÚ· ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: (§·Ú›Û˘, ∑¿¯Ô˘, •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜). (754)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞ӷηÛÈ¿ 180 Ù.Ì., Ì ı¤·, 40.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 230 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ı¤· μfiÏÔ, 80.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, 110.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 330 Ù.Ì., 45.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ· 4.000 Ù.Ì., 100.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, 40.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤·, 20.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫ÔÚfiË 800 Ù.Ì., 70.000∂. ¡. πˆÓ›· μπ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., 28.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 150.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 185.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.300 Ù.Ì., 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi

ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 16.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.700 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ôχ ηÏfi, 43.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 27.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 40.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, Ì ÂÏȤ˜, 42.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 20.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 750 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 35.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 25.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 20Ì. ·fi ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, 23.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì., Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™∫π∞£√™ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.200.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (749)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ¡∂∂™ ª∂πøª∂¡∂™ Δπª∂™ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¶·Á·ÛÒÓ Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 74000∂ ¶∂À∫∞∫π∞ ñ ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì 360 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË. 200.000∂ ™øƒ√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 561 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ μfiÏÔ. 55.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 74.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 50.000∂ ∞°. πø∞¡¡∏™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ studio 30 Ù.Ì. Û ·fiÛÙ·ÛË 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 28.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. Ì ‰fiÌËÛË 2Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 140.000∂ §øƒ∏ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. 25.000∂ ¶ƒ√™º√ƒ∂™ μ√§√™ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ∂› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 254 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. °∞Δ∑∂∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· 43 Ù.Ì. Ì 58 Ù.Ì. ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 135.000∂ ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ¶ƒ√Δ∞™∂π™ μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ. ¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1200 Ù.Ì. ñ π¿ÛÔÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 6% ·fi‰ÔÛË Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË. ñ ∂ÚÌÔ‡: πÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ì WC Ì ·Ù¿ÚÈ. 290.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 35 Ù.Ì. ñ ™˘Ú›‰Ë: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË. 260.000∂ ñ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 41,50 Ù.Ì. 78.000∂ Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 350∂ ñ μ·ÛÛ¿ÓË: °ˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ ™›ÚÂÚ 45.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. 75.000∂ √ÈÎfi‰· ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. ñ ¶¿ÚÎÔ ∞Ï˘ÎÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ™.¢. 0,8. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 159,73 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8 70.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 70.000∂ ñ ¶·Á·ÛÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. 85.000∂ √È˘ ñ ∑¿¯Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking. 120.000∂ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô 40.000∂ ñ μÏ·¯¿‚·: ƒÂÙÈÚ¤ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì 50 ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂ ·fi‰ÔÛË 7% ΔÈÌ‹ 49.000∂. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 69 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂-

Ï¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 60.000∂ ñ πˆÏÎÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈΛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 80 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 65.000∂ ñ ™Ù·ı¿: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ. ªÈÛıÒÌÂÓÔ. 75.000∂ ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ªÚÔÛÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. 69.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 1 wc, 2 Ì¿ÓÈ·, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË: ¶ˆÏÂ›Ù·È & ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰ ÛÙÔÓ 1Ô 100 Ù.Ì. Ì Ê/·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. 88.000∂ & 350∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ƒÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 116 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ˘/‰ Û·ÏfiÓÈ Ù˙¿ÎÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. 140.000∂ ñ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 2 ı¤ÛÂȘ parking. ΔÈÌ‹ ηÙfiÈÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ñ ¡. πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. 55.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∞°ƒπ∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ¢. ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ·. 235.000∂ ñ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 162 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ™Â ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 162Ù.Ì. ÀfiÁÂÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. 230.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 4 studio ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 125 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÈÛıˆÌ¤Ó· ·Ó¿ ÛÂ˙fiÓ. ªÂ 6% ·fi‰ÔÛË. ΔÈÌ‹ 120.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈ˘ 56 Ù.Ì. & 58 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 130.000∂ & 135.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ª∏§π¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 160.000∂ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 52 ¤ˆ˜ 64 Ù.Ì., Ì ΋Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4350 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 75Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 120.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ∞°. πø∞¡¡∏™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿Î·” 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È· ηÙÔÈ˘ Ë ‰fiÌËÛË Â›Ó·È 715 Ù.Ì. Î·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο 1840 Ù.Ì. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. 230.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. §∂º√∫∞™Δƒ√ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3250 Ù.Ì. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Î·È ı¤·, 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ (‹È· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË). 170.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, Áη˙fiÓ Î·È ·¤Ú·ÓÙË ı¤· Û ‚Ô˘Ófi & ı¿Ï·ÛÛ· ‰ˆÚÂ¿Ó Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ΋Ô˘ ñ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¡Âfi‰ÌËÙË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 117Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ΋Ô˘ 450∂ ñ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 350∂ ñ ¡. πˆÓ›· ÷ÏÎˉÒÓÔ˜: √ÈΛ· 115 Ù.Ì. Û ÈÏÔÙ‹ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, a/c, Ù˙¿ÎÈ Î·È ËÏÈ·Îfi 400∂. ñ ¡. πˆÓ›·: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˜ 2Ô˜ 100Ù.Ì. / fiÚÔÊÔ˜ 300∂ ¤Î·ÛÙÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ ∂ÚÌÔ‡: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê/·. 500∂ ñ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. 550∂ ñ ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· cafe - restaurant. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 180 Ù.Ì. Ì 2 wc ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ñ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 102 Ù.Ì. Ì 2 w/c. ªÂ ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 480∂ (745)

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (721)

MA£HMATA

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-68113 Î·È 6948462082. (185)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·

ºπ§√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔËϤʈÓÔ: 6988 907566. (282)

¢∞™∫∞§∞ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ·ÛÎËÛÈÔÏfiÁÈ·. ΔËϤʈÓÔ: 6947 076246. (281)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈÌ›· ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 36¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·Î›ÓËÙ·. 46¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÊ›Ï, ȉȷ›ÙÂÚ· Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. 33¯ÚÔÓÔ˜ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ·Î›ÓËÙ·. 36¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. 44¯ÚÔÓÔ˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯/Îfi˜, „ËÏfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙÔ˜, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˜, ηϷ›ÛıËÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÊ›Ï. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797,6944-518366. (729)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (713)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (701)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜ Δ∂π. ∂Èı˘ÌËÙ‹ 3ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ info@elensa.gr. (173)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (717)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ¶ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·

∑∏Δ∂π 2 ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ˆÏ‹ÛˆÓ. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: ergasianea@yahoo.com. Àfi„Ë ∞.∫. (146)

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (708)


46

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

¢IAºOPA

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚȘ, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘ - ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ∫Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-50675 Î·È 6936487875. (726)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

μ√§√™ ∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (954)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (707)

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ ∂¶π™Δ√§∏ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·È¢ÙÈ΋˜ Î·È ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ì ηٷʤÚÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔı˘Û›· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Û fiÔÈÔÓ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™˘Óı‹Î˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó· ÂÚÈı¿Ï„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓË ª·È¢ÙÈ΋˜ Î. Ã∞´¢ø Δ∞Δ§∏ Î·È ÙËÓ Î. §√À§∞ Δ∞Δ§∏, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·È¢ÙÈ΋˜, ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Î. ª∂ƒπ¢∏ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜. ªÂ ÔÏÏ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢ÈÔϤÙÙ·

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË °¿ÌÔ˘ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ï·Ìfiη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ¡∂™Δ√ƒ∞ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘Ù¤Ú˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÚÔÛÔÌ·Ó›‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÓÙ·Ì¿‰Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ §¤Û‚Ô˘.

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ ΔȘ ÈÔ ıÂṲ́˜ ¢¯¤˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ηϋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙËÓ ·ÓÈ„È¿ ÌÔ˘ ∞™∏ªπ¡∞ ™Δ∞Àƒ∞∫√¶√À§√À, Ô˘ ‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ¿ÚÈÛÙ·. ™ˆÙËÚ›· ™Ù·˘Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .......25 ¢ÚÒ ∞™Δƒ√§√°π∞: ............25 ¢ÚÒ ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ........15 ¢ÚÒ ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ...35 ¢ÚÒ ∂¡√ƒ∞™∏ - ¢π√ƒ∞™∏: ..55 ¢ÚÒ √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: ........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (727)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (711)

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ¢øƒ∂∂™ - ™ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ∏ÚÒ ∞ÔÛÙÔϤÚË 50 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ŒÏÏ˘ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡ (534), ÔÈÎÔÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫. ∞ÔÛÙÔϤÚË 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ºÈÏ›ÙÛ·˜ ∞ÔÛÙÔϤÚË (535), ÔÈÎÔÁ. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ μÈÎÈÒÙË 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ºÈÏ›ÙÛ·˜ ∞ÔÛÙÔϤÚË (536), ƒ¿˙˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 ∂ (540), ∞ÓÒÓ˘ÌË 20 ∂ (542), Ë Î. Δ˙¤ÓË ªÔÚÏfiÙÔ˘ 200 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ªÔÚÏfiÙÔ˘ (587), Ë Î. ∂Ú·ÛÌ›· ªÂÏ·¯ÚÔÈÓÔ‡ 300 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ ŒÏÏ˘ (538), Ë Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ÿÚË 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ı›·˜ Ù˘ ŒÏÏ˘ (539), ∞ÓÒÓ˘ÌË 50 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (541). - ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ º§√°∞ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ™ÙË ÌÓ‹ÌË ∞ÓÙÒÓË ¶ÂÎfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ Î·È Ë ¡ÙfiÚ· ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∂ÏÈӛ΢ ¶¿ÓÙÔ˘ ·ÓˆÓ‡Ìˆ˜ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó 40 ∂. ¢È‡ı˘ÓÛË º§√°∞™: μfiÏÔ˜ - ÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘ 3 (ÚÒËÓ ¶π∫¶∞). ΔËÏ.: 24210 24628, ÎÈÓ.: 6977001396. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ΔÚ›ÙË-¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì· 6 Ì.Ì.-8 Ì.Ì.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


47

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59-Δ.∫. 38500 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1) ∞ÓÒÓ˘ÌË ÂÍ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË πˆ¿ÓÓË μ·Ú‰¿ÎË. (910) ......60∂ 2) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÈӛ΢. (929) ...............................................500∂ 3) √ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ª·ÌÔ‡Ó˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜. (930) ............................50∂ 4) ∞ÓÒÓ˘ÌË Â›ÎÔÛÈ Â˘ÚÒ. (931) ......................................................20∂ 5) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (932) ................................................50∂ 6) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. (940) .....................................................................500∂ 7) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÔÁ‰fiÓÙ· ¢ÚÒ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚfiÊÈÌ·. (942 - 352) ...80∂ 8) √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. (947) .......50∂ 9) ∏ Î. ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ʿÚ̷η. (345) 10) √È ∂ϤÓË Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ¤ÚÁ·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ηʤ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘. (348) 11) ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë: (346, 347, 349, 350, 351, 353, 354, 355). √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ πø∞¡¡∏™ ∑∞μ∞§π∞°∫√™

∏ Δ·Ì›·˜ ¢∂™¶√π¡∞ ∞°°∂§π¡√À

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√-¶∂¡£√™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ ª¶πƒ∏ ¢π¢∞∫Δ√ƒ∞ ºÀΔ√¶∞£√§√°π∞™ Δ∂ø™ ¢π∂À£À¡Δ∏ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√À ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ ºÀΔø¡ μ√§√À Îˉ‡۷Ì ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠·fi ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËηÓ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘

∂§§∏¡π∫∏ ∞¡Δπ∫∞ƒ∫π¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

§fiÁÈ· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¡Δø¡∏ ¡. ¶∂∫√¶√À§√ ŒÊ˘Á ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂ›ÛÙÚÔÊÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ∞¡Δø¡∏™. ¶·È‰› ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· Î·È Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ™¤Ú‚È· ∫Ô˙¿Ó˘, fiÔ˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó 6 ·È‰È¿, ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÙÔ °È¿ÓÓË, ÙÔÓ ¶ÔÏ˘Ó›ÎË, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË, ÙÔ ™ˆÙ‹ÚË Î·È ÙÔÓ ∞‚¤ÚˆÊ. Δ· ·ÁfiÚÈ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞‚¤ÚˆÊ, Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ȷÙÚÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ŸÏÔÈ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ù›ÌÈ· Î·È ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â˘˘fiÏËÙ· Î·È Â˘Î·Ù¿Ûٷٷ ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ∞¡Δø¡∏™ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜, Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. ¶¿Ï¢ ¿ÓÙ· ‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ª·¯ËÙÈÎfi˜ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ. ¶Ôχ ηÏfi˜ ·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿, ÙÔ ¡π∫√§∞, ÁÈ·ÙÚfi ÔÚıÔ‰ÈÎfi, ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ Ì ÙËÓ ÔÚıÔ‰ÈÎfi ÕÏÎËÛÙË ¢È·ÎÔÌ·ÓÒÏË, Î·È ÙËÓ ∂πƒ∏∞¡¡∞ „˘¯ÔÏfiÁÔ ÎÔÈÓ. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi, Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ø.ƒ.§. ÁÈ·ÙÚÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ °ÎÔϤÙÛÔ˘. ΔÔ Î·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ fï˜, Ù· 4 ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘: √ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÂÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÂÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ∂‡· °ÎÔϤÙÛÔ˘, Ô Δ¿ÛÔ˜ °ÎÔϤÙÛÔ˜ Ì ·ÓÒٷٷ Ù˘¯›·. ΔÒÚ· Ô ∞¡Δø¡∏™ Ù·Íȉ‡ÂÈ, fi¯È Ô‰Èο fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ¯ÒÚÔ, ̤۷ ·fi ·¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜, ˘ÂÚÎfiÛÌÈ· ¿ÛÌ·Ù·. ∫∞§√ Δ√À Δ∞•π¢π. -º-

¶∂¡£√™-∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÎfiÚË, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

£∂√º∞¡∏ ª∞∫∞ƒπ∞¢√À ∂ÙÒÓ 67 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ÙËÓ ¶¤ÌÙË 26 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·Ú. 41, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. μfiÏÔ˜ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞‚Ú·¿Ì Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘-∫·ÏÏÈfiË ª·Î·ÚÈ¿‰Ô˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ª·Î·ÚÈ¿‰Ô˘ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ™Ô˘Û¿Ó· ™˘Ì. ¶·˘Ï›‰Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞‚Ú·¿Ì-∂ϤÓË ¶·˘Ï›‰Ô˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜-™Ù·˘ÚԇϷ ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶ÔÏ˘Ó›ÎË-∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ¢¿ÊÓË ¶·˘Ï›‰Ô˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·˘Ï›‰Ô˘, ª·Ú›· £. ºÙ›Î· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞‚Ú·¿Ì, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

Ã∂πƒø¡√™ 101 - 38333 μ√§√™ ÙËÏ.: 24210 33126, 25225 - 6977946010

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

¢øƒ∂∞ ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ¶∂∫√¶√À§√À Ô Î. °·‚ÚÈ‹Ï ¢ËÌÔ˘Ï¿˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 50 ∂. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜

∏ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ μÈ‚‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 24210-66150, 24210-65776, Fax: 24210-83420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99 http://asprespetaloudes.blogspot.com

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ - Δ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÔÌ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘, ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Î·È ¶¿· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ Î·È ∞ÊÚÈ΋˜, η٤ıÂÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¡ÈÎfiÏ· ¢ÔÓÙ¿ÎË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 54). - ∏ Î. μÏ¿¯Ô˘ μÈÎÙÒÚÈ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ °ÎÔÓÙÈÛÔÔ‡ÏÔ˘ (¡Ô 243). - √ Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¢‹ÌËÙÚ·˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 245). - √ Î. ∫·ÛÈfiÏ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¢‹ÌËÙÚ·˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 246). - ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™Ù·‡ÚÔ˘ ÷ÚÌ¿ÓË ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 51). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ÚÔÛʤÚıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ∂ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ÃÚ˘ÛԇϷ˜ (¡Ô 55). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ·ÚÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.040 ∂ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 244). - ∞ÓÒÓ˘Ì· ·ÚÈÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ∂ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 247). ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞£. ª¶∞∫∞§π∞¡√™ μ∞∫π∞¡∏™ πø∞¡¡∏™

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¡π∫√§∞√À μ∞§∞™™∞ Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ÚÔ¯ı¤˜ ¶·Ú·Û΢‹ 27 πÔ˘Ï›Ô˘. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜, ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·È‰È¿: ∞ÁÏ·˝·-¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μ¤ÓÙ˙ÈÔ˜, ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÙÔ‡Ó˘-¶ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ∞Û·Û›· ∫·ÙÔ‡ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ºˆÙÂÈÓ‹ ∫Ï. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙÔ˘, ∂ϤÓË °Ú. μÔÚÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ú›· ™Ù. μ·Ï·ÛÛ¿ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜-∂‡Ë, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ·-∞ÈηÙÂÚ›ÓË, £ˆÌ¿˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μ·ÛÈÏÈ΋, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·Ó›„È·

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ - ¶∂¡£√™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ˘Èfi, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ Î·È ı›Ô

∞Ãπ§§∂∞ Δ™π∞¡Δ√ ∂ÙÒÓ 77 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ™¿‚‚·ÙÔ 28 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 30, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ŸÛÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜, ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘·Óı›· ∏ ÌËÙ¤Ú·: ª·Ú›· ª·ÓÙ¤ÏÔ˘ Δ· ·È‰È¿: ƒfiË-∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›‰Ë˜, πˆ¿ÓÓ˘-¡·Ù¿Û· ΔÛÈ¿ÓÙÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °È¿ÓÓ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜, ∂‡·, Δ˙›Ó· Δ· Í·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

π√À§π√™

29

∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ª¿Ì·ÓÙÔ˜, μ·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “÷›ÚÂÙÂ, ηٷÚÙ›˙ÂÛıÂ, ·Ú·Î·Ï›ÛıÂ, ÙÔ ·˘Ùfi ÊÚÔÓ›ÙÂ, ÂÈÚËÓ‡ÂÙÂ Î·È Ô £Âfi˜ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÂÈÚ‹Ó˘ ¤ÛÙ·È ÌÂı’ ˘ÌÒÓ” (μ’ ∫ÔÚ. ÈÁ’ 11). ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÏÔ˘ÛȈٿÙË ÂȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÓÂÚÁ›·˜. ¢È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛÈÓ ‰È¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰ÔÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ‰›‰ÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔÓ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÌÔÚʈÙÈ΋˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. ¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯·›ÚÔ˘Ó. ¢ÈfiÙÈ Ù· fiÛ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È Ù· fiÛ· ÂÏ›˙Ô˘Ó ‰È¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ „˘¯‹Ó Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú·Ó ¯·Ú¿Ó. ¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›˙ˆÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Ó· Á›ÓˆÓÙ·È ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔÈ ÂȘ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹Ó. ™˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ˆÓÙ·È ·ÌÔÈ‚·›ˆ˜ ÂȘ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔÓ ÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfiÓ Î·È Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌÔÊÚÔÛ‡ÓËÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë Ì›· ›ÛÙȘ Î·È Ë ·Á¿Ë. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓËÓ ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ÙˆÓ, ÂÈÚ‹ÓËÓ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ. ∫·È ‚‚·ÈÒÓÂÈ fi,ÙÈ ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô £Âfi˜ Î·È ¶·Ù‹Ú, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ Î·È ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙËÓ ·Á¿ËÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓËÓ, ı· Â›Ó·È Ì·˙› ÙˆÓ ¿ÓÙÔÙÂ, ‰È¿ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ fiÏ·˜ Ù·˜ ¢ÏÔÁ›·˜ Î·È ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘.

KH¢EIE™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

™Δ∂º∞¡√ μ∞™π§∞∫√ ∞¡Δπ¶§√π∞ƒÃ√ Â.·. §πª∂¡π∫√À ™øª∞Δ√™ ∂ÙÒÓ 67 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 30 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 10.00 .Ì. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘-¶fiˆÙ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

ºøΔ∂π¡∏ ™Δ. ∫ø™Δ√¶√À§√À ∂ÙÒÓ 81 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢Ú·Î›·˜ Δ¤ÚÌ·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∞ÁÚÈ¿ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∂˘·ÁÁÂÏ›·-∫ˆÓ. ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛÈ¿Ú·˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜-∂ϤÓË ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜-ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: μ·ÛÈÏÈ΋ ¯· ¶·Ó. ∞ÏÈ¿ÙË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¯· °ÂˆÚ. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ™ˆÙËÚ›· ¯· ∞Ó‰Ú. ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, μ·ÛÈÏÈ΋ ¯· ∞ϤÍ. ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∞ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ” .

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∞°°∂§π∫∏ ª∞ƒ°π∞¡√À ∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 29 πÔ˘Ï›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ƒ‹Á·˜ Δ· ·È‰È¿: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·-∞ϤͷӉÚÔ˜ ™‡ÚÔ˘ √ ÂÁÁÔÓfi˜: μÏ¿ÛÛÈÔ˜-πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “Ã√À∑√Àƒπ” .


48

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

- ∏ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ - ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ Î·È ∂ÚÌÔÏ¿Ô˘, ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÒÓ È·ÙÚÒÓ - “√ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ” (∞. ¶∞À§√™) - ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ›! - ∏ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Á›· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ¡¿ÍÔ˘, ÔÛ›Ô˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔÚ›ÙÔ˘ - ∂Ì›˜ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ëÌ·ÛÙ Ì ٷ ›‰È· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·, ÙȘ ›‰È˜ ÁÓÒ̘ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ - fiˆ˜ ÙÔ ˙ËÙ¿ ·fi Ì·˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ (∞. ¶∞À§√™) ªÂÚÈΤ˜ Ôχ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ó· Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠ÙÒÚ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ·˘ÙÔ‡! ¡· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÁȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ Ì·ÚÙ‡ÚËÛ·Ó ËÚˆÈο ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. √ÌÔÏfiÁËÛ·Ó Ì ·Ó‰Ú›·, fiÙÈ Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó¤˜. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜... ·Ì·ÚÙ›·! ∫·È ¤ÚÂ ӷ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÊÚÈÎÙfi ÙÚfiÔ! ÀÔÏfiÁÈÛ·Ó ÔÈ ‚·Û·ÓÈÛÙ¤˜, ˆ˜ Ë ·ÛıÂÓÈ΋ Á˘Ó·ÈΛ· ÙÔ˘˜ ʇÛË, ‡ÎÔÏ· ı· ÂοÌÙÂÙÔ Ì ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÙÔ ÂÙ‡¯·ÈÓ·Ó, ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó Û’ ·˘Ù¤˜: “∞! ÒÛÙ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·˜ Î‹Ú˘Í·Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÙÒÚ· Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ „¤Ì· ÙÔ˘˜, ¿Ú· Ì·˜ ·¿ÙËÛ·Ó! (∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÒÓ). ŸÌˆ˜ Ë ·Ó‰Ú›· ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ›‰ˆÏ· Î·È Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ¤Î·Ó ٷ ÊÚ˘¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ‚·Û·ÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÈÔ ÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ, Ì ٷ ÈÔ ·¿ÓıÚˆ· Ì·ÚÙ‡ÚÈ·! ∫·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ

ªÓ‹ÌË ∞Á›ˆÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ˜. °È·Ù› Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ·Ì¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈÒÎÔÓÙÔ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›; ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¿و̿ ÙÔ˘˜; “∫·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÔÏÂÌÔ‡Ó Ì ÙfiÛË Î·Î›·, ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ì·˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ¿ÁÓˆÛÙÔ˜” , ı· ÁÚ¿„ÂÈ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʇ˜, Ù˘ ˆÚ·›·˜ ÚÔ˜ “¢ÈfiÁÓËÙÔÓ ÂÈÛÙÔÏ‹˜” ! ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô‡Ù ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘, Ô‡Ù ¤Ó· Û˘Ì·ıËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Ë‡Ú·Ó Ó· Ô˘Ó, ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó‰Ú›˜ Î·È ¿ÁȘ „˘¯¤˜, ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ! ¡· ԇ̠‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋. √ÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ ÁÂÓÓ‹ıËΠË̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙË ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ, ÂÂȉ‹ ÁÂÓÓ‹ıËΠ̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ô˘ ÙËÓ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ηÙfiÈÓ ıÂÚÌ‹˜ ÚÔÛ¢¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ¤ı·Ó ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ó· ÙË ‚·Û·Ó›ÛÔ˘Ó! ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ƒÒÌË, ¤Ï·‚ ·fi ÙÔ˘˜ ¢Û‚›˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, ÙÔÓ ∞Á¿ıÔÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ηϋ, ÚÔ ¿ÓÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË! ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘, ÌÔ›Ú·Û ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜. ∫·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ΋ڢÙÙ ÛÙË ƒÒÌË Î·È ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ¿ Ù˘ ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÙfiÙ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ˘ (138-160 Ì.Ã.). √ ›‰ÈÔ˜ Ù‹˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÔÏ-

Ï¿ Â›ÁÂÈ· ·Á·ı¿, ·Ó ‰Â¯ı› Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ·ÚÓËı› ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. ∂ΛÓË Ì ı¿ÚÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “£ÂÔ› ÔÈ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ) ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓfiÓ Î·È ÙËÓ ÁËÓ Ô˘Î ÂÔ›ËÛ·Ó, ·ÔϤÛıˆÛ·Ó ÂÎ Ù˘ Á˘” (π∂ƒ∂ªπ√À ∞’ 11). √ ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ˜ ‰È¤Ù·ÍÂ Î·È ÙËÓ ¤‚·Ï·Ó Û’ ¤Ó· Ϥ‚ËÙ· Ì η˘Ùfi Ï¿‰È Î·È ›ÛÛ·. ∏ ∞Á›· fï˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ¿ıÈÎÙË! √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ Â› ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ, ·Ó ÙÔ Ï¿‰È ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·˘Ùfi. ∫·È Ú¿ÓÙÈÛ ̒ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∞̤ۈ˜ Ù˘ÊÏÒıËÎÂ! ∏ ∞Á›· Ì ı¤ÚÌË ÚÔÛ¢¯‹ıËÎÂ Î·È Â·Ó‹Ïı ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘. ∫·È ›ÛÙ„ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ ∞Á›·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· fï˜ Ì·ÚÙ‡ÚËÛ ‰È’ ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌÔ‡. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÚ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›ÓÔ˘, Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (Î·È Ë ∞Á›· ºˆÙÂÈÓ‹) ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ Î·È ıÂÚ¿·ÈÓ· ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙȘ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÈÌԇ̠ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ∏ ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ë ·Á›· ÁË, Ë ÔÔ›· ·Ó¤‰ÂÈÍ Ï‹ıÔ˜ ·Á›ˆÓ Î·È ÔÏÏÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ! ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ·Ù¤Ú·, ÙÔ˘ ∂˘ÛÙfiÚÁÈÔ˘ Î·È Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ù˘ ∂˘‚Ô‡Ï˘. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ‹Ù·Ó ¶·ÓÙÔϤˆÓ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÛÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ π·ÙÚÈ΋, ÒÛÙÂ Ô ¶·ÓÙÔϤˆÓ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÂÍ·›ÛÈÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. ŸÙ·Ó ÂÚ¿ÙˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘, Ô ÈÂÚ¤·˜ Î·È È·ÙÚfi˜ Ô ∂ÚÌfiÏ·Ô˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ, ÙÔÓ ÚÔÛ¤Ï΢-

Û ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÙÔÓ Î·Ù‹¯ËÛÂ Î·È Ì ÙË ‚¿ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›· Ó· ıÂÚ·‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜! £ÂÚ¿¢ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È Î‹Ú˘ÙÙ ÃÚÈÛÙfi, Ì οı ¢ηÈÚ›·. °È· ÙËÓ ·Á›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô £Âfi˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ›! ŒÎ·Ó ηϿ ÎÈ ¤Ó·Ó Ù˘ÊÏfi! ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ›ÛÙ„ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ·˘Ùfi ı·‡Ì·! √È ·Ú¯¤˜ ıÔÚ˘‚‹ıËÎ·Ó Ì‹ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı·‡Ì· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi! ∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ ı·Ó¿ÙˆÛ·Ó ÙÔÓ Ù˘ÊÏfi Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ÕÁÈÔ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ “ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ‰›‰·Í ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi;” , Ô ¿ÁÈÔ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛÂ, Ô ÈÂÚ¤·˜ ∂ÚÌfiÏ·Ô˜. ∞̤ۈ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ·˘Ùfi˜ Î·È Ì·ÚÙ‡ÚËÛ ̷˙› Ì ٷ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘! ΔÈÌԇ̠ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘ (Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë ı·Ó·ÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ‰È’ ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘¿‰Â˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔ‡Û·Ó ÛÙ· μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈο, ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ë Í˘ÓˆÚ›‰· (˙¢Á¿ÚÈ), “¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ Î·È ∂ÚÌÔÏ¿Ô˘” , ϤÌÂ, “ÙˆÓ È·Ì·ÙÈÎÒÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ È·ÙÚÒÓ” ! ™ÙȘ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÈÌ¿Ù·È Ë ÌÓ‹ÌË ÂÓfi˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ∞Á›Ô˘, ÙÔ˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔÚ›ÙÔ˘ (1749-1809), ·fi ÙË Ó‹ÛÔ ¡¿ÍÔ! ¡· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô £Âfi˜, ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ó· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ

ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˆÊ¤ÏÂÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜! ™‹ÌÂÚ· ·ÚÎÔ‡Ì·È ÛÙÔ ˆÚ·›Ô ÙÔ˘ ·ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: “™ÔÊ›·˜ ¯¿ÚÈÙÈ, ¿ÙÂÚ ÎÔÛÌÔ‡ÌÂÓÔ˜, Û¿ÏÈÁÍ ıÂfiÊıÔÁÁÔ˜, ÒÊı˘ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ·ÚÂÙÒÓ ˘ÊËÁËÙ‹˜, ¡ÈÎfi‰ËÌ ıÂËÁfiÚÂ, ¿ÛÈ Á·Ú ·Ú¤ıËη˜, ÛˆÙËÚ›·˜ ‰È‰¿ÁÌ·Ù·, ‚›Ô˘ ηı·ÚfiÙËÙÔ˜, ‰ÈÂÎÊ·›ÓˆÓ ÙËÓ ¤Ï·Ì„ÈÓ, Ùˆ ÏÔ‡Ùˆ ÙˆÓ ÂÓı¤ˆÓ ÛÔ˘ ÏfiÁˆÓ, ‰È’ ˆÓ ˆ˜ ʈ˜ Ùˆ ÎfiÛ̈ ¤Ï·Ì„·˜” . “¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ Ô ∞ÁÈÔÚ›Ù˘, ˘‹ÚÍ ̤Á·˜ ÕÁÈÔ˜ Î·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∂Λ fiÔ˘ ‹ÁÁÈÛÂÓ Ô Î¿Ï·Ìfi˜ ÙÔ˘, η٤ÏÈÂÓ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· Ù· ›¯ÓË Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘... À‹ÚÍÂÓ ÈÂÚfi˜ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ “Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‡” . °Ú¿ÊÂÈ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜ £ÂfiÎÏËÙÔ˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ¿Ù˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “¡π∫√¢∏ª√™ √ ∞°π√ƒ∂πΔ∏™” ! À‹ÚÍ fiÓÙˆ˜ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ˘„ËÏÒÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ ™ˆÙËÚ›·˜! ¶·Ú·‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ √Úıfi‰ÔÍÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜! ∞ÏÏ¿ Î·È Û ̷˜ Ô £Âfi˜ Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜, ·ÚΛ ÂÌ›˜ Ó· ›̷ÛÙ “ηÙËÚÙÈṲ̂ÓÔÈ ÂÓ Ùˆ ·˘ÙÒ ÓÔ˝ Î·È ÂÓ ÙË ·˘Ù‹ ÁÓÒÌË: ¡· ÌË Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜ Âӈ̤ÓÔÈ, Ì ٷ ›‰È· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·, ÙȘ ›‰È˜ ÁÓÒ̘ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” ! (∞fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÔÛÙ. ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ∞’ ∫√ƒ. ∞’ 10-17). √ £Âfi˜ ¢ÏÔÁ› ÙÔ˘˜ ·Á·ÒÓÙ·˜ ÙËÓ “ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ›ÛÙˆ˜” Î·È Ù˘ ÁÓÒÌ˘ Ì·˜! ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


Oπ∫√¡√ªπ∞

49

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∫¶√π∑ø

«¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ» ÛÙ· ·Ú¿ÔÓ· ηٷӷψÙÒÓ ∞£∏¡∞, 28.

·Ù·ÈÁÈÛÌfi ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ηٷӷψ٤˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ - ∏ ¶ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ∑ˆ‹˜ (∂∫¶√π∑ø). “∏ ∂∫¶√π∑ø, ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ Â·Ê‹ Ì ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ¤Á΢Ú˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘.

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¡ÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È π‰ÈˆÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË” , ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÚԂϤÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ë Î. ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘, Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ÚÒÙÔ˜ Û ·ÚÈıÌfi ·Ú·¿Óˆ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 19,3% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ, Ô˘ η٤ÁÚ·„Â Ë ∂∫¶√π∑ø, ÙÔ 2011, ÂÓÒ, ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ÔÛÔÛÙfi ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 23%. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋, fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, Â›Ó·È Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi 3.478, ÙÔ 2009, Û 4.100, ÙÔ 2011, Û ÔÛÔÛÙfi 17,8%. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÁÚ·Ê› 2.500 ·Ú¿ÔÓ· ηٷӷψÙÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Î. ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 4.500, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 9,7% ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi, ÙÔ 2011. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Î·Ù¿ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Î·È ˘„ËϤ˜ ·Ó·ÚÔÛ·Ú-

ÌÔÁ¤˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 55%, ¿ÚÓËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ (30%), ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (15%), ÂÏÏÈ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· fiÚˆÓ (20%) Î·È ÏÔÈ¤˜ ·ı¤ÌÈÙ˜ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ (27%). “§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ∂∫¶√π∑ø, Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, ηÏ› ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Û ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ˘Á›·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·Ì›· ۇ̂·ÛË ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÀÁ›·˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ fiÚÔ˜ ·-

Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ, fiˆ˜ ›Â, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 18%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜, Ó· Á›ÓÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, Ì›· ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ¢Ô˘˙¤ÓË, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, ÙÔ 2009, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 1.734 ηٷÁÁÂϛ˜ ηÈ, ÙÔ 2011, ¤ÊÙ·Û·Ó Û¯Â‰fiÓ ÙȘ 3.500, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÙÔ 2009, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ÙÔ 2011. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¢Ô˘˙¤ÓË, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ Î·Ù¿ ·Úfi¯ˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 58%, mobile internet (30%), sms ÂÓÙ·„‹ÊÈ· (22%), η΋ ÔÈfiÙËÙ· ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (18%), ÂÏÏÈ‹˜ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË (20%) Î·È ‰È¿ÊÔÚ· (4%). “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂΛÓË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› η΋ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë ›‰È·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∫·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¡ÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È π‰ÈˆÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË” , Â›Ó·È Ë ¤Á΢ÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً, ̤ۈ Ù˘ ∂∫¶√π∑ø, ηıÒ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ.

§fiÁˆ ·ÎÚÈ‚ÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÌÂȈ̤Ó˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ - Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

Δ· ÏÔ›· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ˜ ∞£∏¡∞, 28. ™Δ√ “‚ˆÌfi” Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “·ÎÚÈ‚Ô‡ η˘Û›ÌÔ˘, Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ” , ¤ÂÛ·Ó Î·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ·fi fiϘ ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù·¯‡ÏÔ·, Ù‡Ô˘ high speed, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Û‡ÌÊÔÚ·. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó “·Ó·ÁηÛÙÈο” ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfi Î·È ÛÙ· Ù·¯‡ÏÔ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 65% ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ·fi ÙÔ 2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 107%, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô fiÛ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ù·¯˘ÏfiˆÓ ÛÙÔÓ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜. ΔÔ 2009, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ô ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ÛοÊË ÎfiÛÙÈ˙ 294 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ù·¯‡ÏÔ· ÎfiÛÙÈ˙Â

409 ¢ÚÒ. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ë ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ÙfiÓÔ ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 598 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· Ù·¯‡ÏÔ· “·ÔÁÂÈÒıËΔ ÛÙ· 796 ¢ÚÒ. “ªÂ ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó·‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ΤډË, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· η٤ÛÙÚÂÊ ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ‰ÈfiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ‡ÙÔ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂȈ̤ÓË Î›ÓËÛË Î·Ù¿ 18% ʤÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ 16% ¤Ú˘ÛÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010”, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (™∂∂¡). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜, Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ Ë fiÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 7% 8% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ì ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿÚÁËÛË Ù˘ 10ÌËÓ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â¿Ó‰ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÌÔÚ› “Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛˆÙËÚ›·” . ¢ËÏ·‰‹, ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ˘-

¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â¿Ó‰ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹, Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Â¿Ó‰ÚˆÛË Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì Â›Â‰Ô Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜. ∂›Û˘, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ “¯ÚÂÒÓÂÙ·È” ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È fi¯È ÛÙÔ ÏÔ›Ô, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Â˘ÂÏÈÍ›· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË Ó· ÂÎÙÂÏ› ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÏÔ›Ô Ì ÏÈÁfiÙÂÚË ÔÚÁ·ÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ η˘Û›ÌˆÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Îϛ̷ÎÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Â¿Ó Î·Ù·ÚÁËı› Ë ‰ÂοÌËÓË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÙfiÙ ¤Ó· Ù·¯‡ÏÔÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ηٿ 52,5%, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙÈο ı· ÌÂȈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ 34,5%. “∂¿Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÙfiÙ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ı· Â›Ó·È Ó· ηıfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì·˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ÕÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú-

¯ÂÈ. ◊ ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ Û ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Â·Ó‰ÚÒÛÂȘ ‹ ÂÌ›˜ ¯·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ë ·ÎÙÔÏÔ˝· ̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛοÊË ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ” . ∂›Û˘, ÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· Ô º¶∞ ÛÙÔÓ Ó·‡ÏÔ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË Â›Ó·È 13% Î·È ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· 23%, ÂÓÒ ÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ 6,5%. ∞ÎfiÌË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â¿Ó Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ó·‡ÏÔ, fiˆ˜ Â›Ó·˘ÏÔ˜ 3% Î·È ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË 5% Î·È ÌÂȈı› Î·È Ô º¶∞ ÛÙÔ 6,5%, ÙfiÙ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ Ó·‡ÏˆÓ.

∂·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ √ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ “¿ÁÔÓ˜” ÁÚ·Ì̤˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·ÎÙÔÏfiÔÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™ËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ “ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏÔ›Ô Ù˘ Û ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓËÛÈ¿, ›Ûˆ˜ Ì ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi Ù›ÌËÌ·

Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ ·Ï¿ Ù· η‡ÛÈÌ· Î·È fi¯È Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Û ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, fiÙ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· οÓÔ˘Ó, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜” . ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÂÚ› Ù· 18 ÂηÙ. ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÓËÛÈ¿ Ù˘ “¿ÁÔÓ˘” ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ·‰‡Ó·Ì˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Â¿Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ οÔȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÌËı¢ıÔ‡Ó Î·‡ÛÈÌ· Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ı¤ÚÔ˘˜. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ™∂∂¡ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· πÔ˘Ï›Ô˘ -∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ, ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Ì›ˆÛË, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ‹Ù·Ó 15%, ÂÓÒ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ¤Êı·Û ÛÙÔ 25%. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÎψÛÙ‹, ηıÒ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· η‡ÛÈÌ· Î·È ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÙfiÙÂ...“·Ï¿ Ù¤ÏÔ˜” . °È· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ.

∂‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 28. ª∂ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ 7,07% ¤ÎÏÂÈÛ Ë

¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ΔÔ “ÍÂÔ‡ÏËÌ·” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (-7,10%) Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË Û ¯·ÌËÏ¿ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ̤ÓÂÈ ·fi... η‡ÛÈÌ· ÏfiÁˆ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÚÔͤÓËÛ ¤ÎÏËÍË Û ÔÏÏÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ë 2Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÙˆÙÈÎfi ηӿÏÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Emporiki Bank. ∂Ӊ¯fiÌÂÓ˜ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Èı·Ófiٷٷ ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ 612 Î·È 630 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ 586,26 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 630,84 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 7,07%. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘Ô¯ˆÚ› Û ÔÛÔÛÙfi 13,84%.

√ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ «ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜» Û offshore ∞£∏¡∞, 28. √π ϤÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Îfi-

ÛÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó “ÎÚ‡„ÂÈ” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 21 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· (17.000.000 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ) Û Ôffshore (˘ÂÚ¿ÎÙÈÔ˘˜) ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ‚¿ÛË ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì” . √ Δ˙¤È̘ äÓÚÈ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ McKinsey & Co, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ∞Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ Ô “ÎÚ˘Êfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜” ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· 32 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Î·È Ù˘ π·ˆÓ›·˜. ™Â ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÎÙÈˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô‰ËÁ› οı ¯ÚfiÓÔ Û ·ÒÏÂÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ¤ˆ˜ Î·È 280 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ Ì¿ÏÏÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, ηıÒ˜ ·Î›ÓËÙ·, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Δ˙¤È̘ äÓÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· “ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·” . ™‡Ìʈӷ ¿ÏÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ “·ÏÒÓÂÙ·È” ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÚÈıÌfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 100.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó 9,8 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û offshore ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË, ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÚ¿Â˙· ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ.


¢π∂£¡∏

50

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

∫›Ó·

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ú˘ÔÁfiÓÔ ¯·ÚÙÔÔÈ›· ¶∂∫π¡√, 28.

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ͤÛ·Û·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË Ú›„Ë ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ ¯·ÚÙÔÔÈ›·˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ™ÈÓÙfiÓÁÎ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™·ÓÁοË. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ η٤Ϸ‚·Ó ¤Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, η٤ÛÙÚ„·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿Ú·Í·Ó ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ÎÚ·ÛÈ¿, ÎÔ‡Ù˜ Ì ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë Ì ٷ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ˆÚÔ‰ÔÎÔ‡ÓÙ·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙËÓ ∫›Ó·. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ¯·ÚÙÔÔÈ›·˜ ı· “ÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο” . “√ ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ¡·ÓÙfiÓÁÎ (fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯·ÚÙÔÔÈ›·) ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Ú›„˘ ÙˆÓ ·Î¿ı·ÚÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ∑ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜” ·Ó¤ÊÂÚ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‰fiıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÚÎÂÙÔ› ‰È·‰Ëψ٤˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ™ÈÓÙfiÓÁÎ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Global Times, Ù· χ̷ٷ Ô˘ ı· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ fiÏ˘ ™ÈÓÙfiÓÁÎ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ¯·ÚÙÔÔÈ›·˜ Oji Paper Group ı· Êı¿ÓÔ˘Ó Û ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ 150.000 ÙfiÓÔ˘˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 2007, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜.

ΔÔ Skype ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÎÂÚÎfiÔÚÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· √À∞™π°∫Δ√¡, 28.

¢È·„‡‰ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ Washington Post Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, Ë ˘ËÚÂÛ›· Skype Ù˘ Microsoft ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ªÂ ·Ó¿ÚÙËÛË Û Â›ÛËÌÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ Skype ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “„¢‰‹” ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ “ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ªicrosoft, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘” . ∏ ˘ËÚÂÛ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙ·Ó ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. “ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È Â›Ó·È Ù¯ÓÈο ÂÊÈÎÙfi” . ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ªicrosoft ÂȯÂÈÚ› Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙȘ ʋ̘ Î·È Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

¶ÚÔ˜ ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙÔ Ã·Ï¤È

Σφοδρή αντεπίθεση δυνάμεων Άσαντ μ∏ƒÀΔ√™, 28.

ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Ú·Û ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Û˘ÚÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙÔ Ã·Ï¤È, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜. ÕÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¢Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ì 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÷ϤÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ì¿¯Ë˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ 17ÌËÓ˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÕÛ·ÓÙ. √È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ fiÏ˘ “ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ™·Ï·¯ÂÓÙ›Ó, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÊÔ‰ÚfiÙÂÚ˜ Ì¿¯Â˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘, ƒ¿ÌÈ ÕÌÓÙÂÏ ƒ·¯Ì¿Ó, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ¤ÊÔ‰Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ” . “√È Î·ıÂÛÙˆÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÊ˘ÚÔÎÔÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÁÂÓÓ·›· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ™·Ï·¯ÂÓÙ›Ó” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞ÌÔ‡ √Ì¿Ú ·Ï-÷ϷÌ›, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ™˘ÚÈ·ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ. ™Â ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §·˙·Ù¤ ÛÙË ÓfiÙÈ· Â·Ú¯›· ¡ÙÂÚ¿·. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙË Ã¿Ì· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ™˘Ú›·˜, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÚÓ¿˙ ÔÏÈÔÚÎÂ›Ù·È Î·È ÏÂËÏ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ Â›Û˘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜ ÃÔ̘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ™˘ÚÈ·Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ۯ‰fiÓ 160 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 17 ÛÙÔ Ã·Ï¤È.

∏ °ÂÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Û˘Úȷ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘, ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰›ÎÙ˘Ô ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ™·Ï·¯ÂÓÙ›Ó “ÂÓ Ì¤Ûˆ ÛÊÔ‰ÚÒÓ ˘ÚÒÓ ·fi ‚·Ú¤· fiÏ·” Î·È ÁÈ· Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∏ ¤ÊÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ∞Û·ÓÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¢·Ì·ÛÎfi, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒıËηÓ

ÛÊÔ‰Ú¤˜ Ì¿¯Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ô˘ Â›Ó·È Â¯ıÚÈΤ˜ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞Û·ÓÙ.

∞˘ÛÙËÚ¿ ÌËӇ̷ٷ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ¤ÛÙÂÈÏ ·˘ÛÙËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ. “∞·ÈÙÒ ·fi ÙȘ Û˘ÚȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ fiÏˆÓ Ì·˙È΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË” ›Â Ô Á.Á. ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ μÚÂ-

Ù·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ. ΔfiÛÔ Ô ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó fiÛÔ Î·È Ô √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÛÙÔ Ã·Ï¤È. “£¤Ïˆ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ fiÛÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ‚›·È˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÂÌ›˜ ı· ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ·ÓÙ›·Ï˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” ›Â Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· “ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ˙ˆÒÓ ÌÂٷ͇ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹”.

¶Úfiı˘ÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ƒ·Ô‡Ï ∫¿ÛÙÚÔ

¶ÚfiÛÎÏËÛË ∫Ô‡‚·˜ Û ∏¶∞ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ ∞μ∞¡∞, 28.

¶Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ∏¶∞, ÌÂÙ¿ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜, ƒ·Ô‡Ï ∫¿ÛÙÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÎÔ˘‚·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘. √ ∫¿ÛÙÚÔ, Ô˘ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·¢ı‡ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË, ‹Ú ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ì ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ¿ÓÙ· ‚¤‚·È· ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ, fiÙÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ı· οıÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰˘Ô Û ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ › “‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÔÈΛ· ÙÔ˘˜”. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, Ë ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë

Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ıÂÛ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “fiÔÙ ı¤ÏÔ˘Ó, ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ™ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ÔÈ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ∫Ô‡‚·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ Ó· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Î·È ÂΛÓÔÈ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Í·Ó·¤ÚıÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 60¯ÚÔÓÔ˘ ∫Ô˘‚·ÓÔ‡ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ·, √Û‚¿ÏÓÙÔ ¶¿ÁÈ·. √ ¶¿ÁÈ·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÔϤÌÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫¿ÛÙÚÔ, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ÙÚÔ¯·›Ô ·-

Ù‡¯ËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔοÏÂÛ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ∏¶∞ ·Í›ˆÛ·Ó “Ï‹ÚÂȘ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜ ¤Ú¢Ó˜”. ∞fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘, ª¿ÈΠÿÌÂÚ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î·È ÔÈ ∏¶∞ Â›Ó·È Úfiı˘Ì˜, ÂÊfiÛÔÓ fï˜ Ë ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫Ô‡‚·˜ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚÒÙ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜” . º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ƒ·Ô‡Ï, ηٿ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ 59Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÎÔ˘‚·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fiÂÈÚ·˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ª·Ù›ÛÙ·, ˆ˜ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜.

°È· ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÛÙÔ ¡Ù¤Ó‚ÂÚ ÁÓÒÚÈ˙Â Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 28.

√ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙÔ˘ Ì·ÎÂÏÂÈÔ‡ ÚÈÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ √ÚfiÚ· ÛÙÔ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ ÙˆÓ ∏¶∞, Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 12 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ù·Ó ·fi „˘¯›·ÙÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Î·È ÛΛÙÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Û ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ Δ˙¤È̘ ÃÔÏ̘, 24 ÂÙÒÓ, ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Î¤ÙÔ Û ¤Ó·Ó „˘¯›·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÏÏ¿ ·ÌÂÚÈηÓÈο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∞ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ Δ‡Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÙÚ·Áˆ‰›·, ·Ó ÙÔ ‰¤Ì· ·˘Ùfi ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ™Â ·›ÙËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Û‹ÌÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ‰ÈηÛÙ‹, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÃÔÏ̘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ú·‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ‰›ÎË ÁÈ·Ù› “Ô ÃÔÏ̘ ‹Ù·Ó ·ÛıÂÓ‹˜ Ù˘ ‰Ú (§ÈÓ) º¤ÓÙÔÓ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È” ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙÂ Î·È Ô ÃÔÏ̘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÎfiÙˆÛ 12 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ·ÎfiÌË 58 Û ¤Ó·Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ √ÚfiÚ·, ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ¡Ù¤Ó‚ÂÚ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ª¿ÙÌ·Ó. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ∞Ú·¿¯Ô ηÈ, ·Ó ÎÚÈı› ¤ÓÔ¯Ô˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› ÛÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ηÓ›˜ ·fi ÙÔ 1976. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë „˘¯È·ÙÚÈ΋ Âͤٷۋ ÙÔ˘.


∂¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

51

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

™¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” Î·È “¡ËÚË›‰Â˜”

§ÈÌ¿ÓÈ μfiÏÔ˘: ΔÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÈı¤ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ȉÈÒÙ˜ οÔÈ· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. §ÔÁÈο, ÏÔÈfiÓ, ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¿ÏϘ ‰›Î·È˜ ‰ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÛÙË̤Ó˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÊ›ÙÛÈ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó. Δ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ì ‰È·‰Èηۛ· ÂÍÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ™Â٤̂ÚÈÔ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ-¡ËÚË›‰Â˜”. ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› ·ÎÏÔÈ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ªÈ·Ô‡ÏË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Â›Û¢ÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ΛÓËÛË ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¡· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (containers) ÛÙË μ¿ÚÓ· Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÓÛÙ¿ÓÙ˙·, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÛÙÔ ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ Î·È ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË. ∏ ∞Ï‚·Ó›· Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÛÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ. ∏ πÙ·Ï›· ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙÔ ¶Ú›ÓÙÂ˙È Î·È ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, fiϘ ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ¯ÒÚ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÙÔ˘˜ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙfiÛÔ Û ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï Ì ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· fiÛÔ Û ӷ˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi Ó· Ù˘ χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∏ ÚÒÙË ÏÔÈfiÓ ÌÂϤÙË ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “¶ÔÛÂȉÒÓ” Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰Ò‰Âη ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂϤÙË Ê¤ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· “¡ËÚË›‰Â˜” Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›Û˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ

Δ

¡∞ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ... ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÍËÁËıÔ‡ÌÂ, ÂÚ› Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ∞ÁÚÈ¿‰·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ! ∏ ÌÂÁ¿ÏË μÔÙ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È: ∞ÁÚˆÛÙ›‰·È ‹ ·ÁÚˆÛÙÒ‰Ë, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 400 Á¤ÓË, Ì 4.500 ›‰Ë (300 Î·È ϤÔÓ Â›‰Ë ÂÏÏËÓÈο). ∫·È ··ÓÙÒÓÙ·È Û fiÏË ÙË ÁË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È·, ÛÙȘ ÛÙ¤˜, ÛÙȘ Û·‚¿Ó˜, ·ÓÙÔ‡. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Î·È ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜! √ ‚Ï·ÛÙfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¿Ï·ÌÔ˜. Δ· ʇÏÏ· ¿ÌÈÛ¯·, Û·Ó›ˆ˜ ¤ÌÌÈÛ¯· (Ì ̛ۯÔ). Δ· ¿ÓıË Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿, ·Ê·Ó‹, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÁfiÓÈÔ Î·È Â›Ó·È ·ÚÚÂÓÔı‹Ï·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ‹ÚË, ·ÏÏ¿ Âӈ̤ӷ ηٿ Ù·ÍÈ·Óı›Â˜, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ·¯‡‰È·. ∞ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ù¿ ¿ÏÈ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Â› ÎÔÈÓÔ‡ ¿ÍÔÓÔ˜. ∫·È Ë Ù·ÍÈ·Óı›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙ¿¯˘˜ ‹ Êfi‚Ë!

¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Task Force ÃfiÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. 줂·È· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔÒıËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 4071/2012, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 46, ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· Ù· §ÈÌÂÓÈο Δ·Ì›· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÒÛÙ ӷ ÂÈÛıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ˆÊÂÏË̤Ó˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È È‰ÈÒÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰Ò‰Âη √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ §ÈÌ¤ÓˆÓ Û ٤ÛÛÂÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤Ó· Û¯‹Ì· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂίÒÚËÛË Û ȉÈÒÙ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÎÏ. ™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·È Â›Ó·È Î·È ÌÓËÌÔÓȷ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ó· ıÂÛÈÛÙÔ‡Ó Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÛÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‚¤‚·È· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ∂™¶∞ Î·È Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔˆı› Ù¿¯ÈÛÙ·. ΔÒÚ· ·Ó ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, yachting, ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Î.Ï. Î·È fi¯È fiˆ˜ ‰È¤ÚÚ¢Û ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È ¯‡‰ËÓ, ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó. ∂Ó Ì¤Ûˆ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜

ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù¤ÏÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Â›Ó·È Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. π‰ÈÒÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ‹ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·È Â¯ıÚÈο ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi yachting Ôχ „ËÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ¤·ÈÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ùfi. ∞ÏÏ¿ Ì Â·›ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·˘Ù‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤ÙÚ· Ì fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ı· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi yachting Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Î·È fi¯È ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜. ∏ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛοÊË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ‚¿ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ïfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ì ÙȘ Á›ÙÔÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙÔ yachting. √ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ·-

∏ ∞ÁÚÈ¿‰·

™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÌÂÚÈο ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ Ê˘Ù¿, Û˘ÁÁÂÓ‹ Ì ÙËÓ ·ÁÚÈ¿‰·. Ÿˆ˜ Ë fiÚ˘˙· Ë Â‰Ò‰ÈÌË (Oryza Sativa), Ë μÚÒÌË (Bromus-

Avena Sativa) Î·È ÙÔ ˙È˙¿ÓÈÔ ∞ÁÚÈÔ‚ÚfiÌË, Ô ™›ÙÔ˜ (Triticum aestivum), Ë ™›Î·ÏȘ (Secale cereale), Ë μÚ›˙· (Briza), Ë ∫ÚÈı‹ (Hordeum Vulgare), Ô ∞Ú·-

·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ¿ÏϘ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È ·ÁÎfiÛÌÈÔ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙË Regatta Tallships ÙÔ 2010. μ·ÛÈ΋ ‚‚·›ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ª·Ú›Ó·˜, ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ, Ô˘ Ó· ÏËÚ› ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÁÂÓÓ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÌÂÌ„ÈÌÔÈڛ˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏfiÎÏËÚË. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ ‹ ÙË ı¤ÏËÛË ‹ ÙË ÁÓÒÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ·˜ οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì·, ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó fiÚÂÍË Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È fi¯È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË. ∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ¿ÓˆıÂÓ ·Ó¿Ï˘Û‹˜ ÌÔ˘ Ë ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ÛΤÙÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ηÙËÁÔÚ›· “junk” , Ú¤ÂÈ Ó· ηÙÔÓÔÌ·ÛıÔ‡Ó ·ÊÔ‡, ÚÒÙ· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÓ‰ÂϯҘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÁÚ·Ù¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÁÂÓÈÎfi Î·È ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›Ô ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÎÚ· Î·È ÛÈÙËÚ¿, ·fi ¯ÚfiÓÈ·. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ·ÏÏ¿ Î·È yachting fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·. ∞˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÁÎÚÈı› Î·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ùfi ÙÔ “ÚËÌ¿‰È” master plan ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ÁÂÓÈΤ˜

‚fiÛÈÙÔ˜ (Zea mays - ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ) (˘ÔÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Mayalae-∞Ú·‚ÔÛ›ÙÂÈ·) - Î·È Ë ∞ÁÚÈ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ. ∏ ∞ÁÚÈ¿‰· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÔÈÎÔÁÂÓÂÈ· ∞ÁÚˆÛÙ›‰È· (Agrostidae). ∞ÁÚfi˘ÚÔÓ ÙÔ ˙È˙¿ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎfiÓ (Agropyron repens). ∞ÁÚfi˘ÚÔÓ ÙÔ ¤ÚÔÓ. °ÓˆÛÙfi Ì ٷ Ï·˚ο ÔÓfiÌ·Ù·: ∞ÁÚ¿ÛÙË, ∞ÚοÛÙË, ΔÚÈÙÈÎfi ÙÔ ¤ÚÔÓ, ∞ÁÚfi˘ÚÔ ÙÔ ¤ÚÔÓ, ∫˘Ófi‰Ô˘˜ Ô ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ - ∞ÁÚÈ¿‰·. ∂›Ó·È ˙È˙¿ÓÈÔ ‰˘ÛÂÍfiÓÙˆÙÔ! ∞ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. ΔÔ ˘fiÁÂÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Ú›˙ˆÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÂÚÂÒÓÂÈ Ù· ·ÌÌÒ‰Ë Â‰¿ÊË. ΔÔ Ú›˙ˆÌ· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ˙¿¯·Ú· Î·È ¿Ì˘ÏÔ Î·È Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ˙Ò· Î·È ÂÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜! √È ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ, Û ηÈÚfi ÛÈÙԉ›·˜, ·Ó·Ì›ÁÓ˘·Ó ·Ï‡ÚÈ ·ÁÚÈ¿‰·˜ Ì ·Ï‡ÚÈ ÛÙ·Ú¤ÓÈÔ ÎÈ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó „ˆÌ›. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÈ Ô ·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜, ·ÏÈfi˜ ηıË-

ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌfiÓÔ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‰›ÏËÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ‹ fi¯È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛٷٷÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ·Ó Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ԇ̠ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÛıÂÓ·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ¶ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ·: °È·Ù› ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·ÎfiÌË Ë ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Î·È ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜. ∂›Û˘, Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ 4071/2012, ¿ÚıÚÔ 46, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÏÈÌÂÓÈο Ù·Ì›· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¡· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· Û‚‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÏÈÌ¿ÓÈ ¯‡‰ËÓ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, fiˆ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÏfiÁˆ Ù˘ ‚·Ú‡Á‰Ô˘˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÎÙfi˜ ÌÈÎÚÒÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ì¿¯Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ¿Ó¢ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·ÌÌÔ‰fi¯Ô˘. ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ fiÛÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÈÚfi˜. ∫·È Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·. ◊‰Ë Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË Î·È ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌË fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ԉ¯ıԇ̠·Ì·¯ËÙ› Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. §‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚΛ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ÙȘ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó. Ÿ,ÙÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÚıÔ‡Ó ÙÒÚ· ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ›ÎÔÛÈ-ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ıÂÙÈΤ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜. ÿ‰ˆÌÂÓ...

ÁËÙ‹˜ Ù˘ º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞ÊÂÓÙÔ‡Ï˘, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Ú¿ÁÌ·Ù·: “¢È’ ·˘Ù‹˜ (Ù˘ ·ÁÚÒÛÙȉԘ, Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÚÈ¿‰·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÁÚÒÓ), Ë̤ڷ˜ Ì·ÎÚ¿˜, ÂÙÚ¿ÊËÛ·Ó ¿Ó‰Ú˜ Î·È ˘Ô˙‡ÁÈ· ηٿ ÙÔÓ ÈÂÚfiÓ ˘¤Ú Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ·ÁÒÓ·” . “∞Ó ·Ó·Î·Ùˆı› Ì ÎÚÈı¿ÚÈ, ‰›ÓÂÈ Ôχ ηϋ Ì‡Ú·. ∂ÓÒ Ì ¯ËÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ¿Ì˘ÏÔ Î·È ÌÈ· Ô˘Û›· Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Û·Ó ‚·Ó›ÏÈ·” (∫. ª¶∞∑∞π√™). ΔÔ ·Ê¤„ËÌ· Ù˘ ·ÁÚÈ¿‰·˜ Ì ÙË °Ï˘ÎfiÚÈ˙· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ·ÓÙÈ˘ÚÂÙÈÎfi ÔÙfi. ¶·ÏÈ¿ ı˘Ì¿Ì·È ÛÙÔ ·ÏÈfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ È·ÙÚÒÓ Ô˘ ·Ó¤ÁÚ·Ê·Ó ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰˘ÛÔ˘Ú›·˜ Î.Ï. ÛÎfiÓË ·ÁÚÈ¿‰·˜ Ì ÛÎfiÓË Î·Ï·ÌÔÎÔÌÔ‡Ûٷη (fiÛÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ó· ÎÔÓÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ÁÔ˘‰›) Î·È Ù· ÌÔÈÚ¿˙·Ì Û 20 Î·È ·Ú·¿Óˆ “ÛÎÔÓ¿ÎÈ·” (5 ÁÚ. ·ÁÚÈ¿‰· Ì 5 ÁÚ. ηϷÌÔÎÔÌÔ‡Ûٷη-Stigmata

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡ÙfiÎÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢.∫. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Sailtraining International

Maydis - ·Ó¿ ÛÎÔÓ¿ÎÈ). ∏ ∞ÁÚÈ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË Ï·˚΋ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ˆ˜ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ‰ÈÔ˘ÚËÙÈÎfi, ·ÓÙÈÊÏÔÁÈÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÙȘ ¤ÙÚ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚıÚÈÙÈÎÔ‡˜ fiÓÔ˘˜, ˆ˜ ·ÓıÂÏÌÈÓıÈÎfi (ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ·Ú¿ÛÈÙ· ÙˆÓ ÂÓÙ¤ÚˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÛÙ›Ùȉ·). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓË Ë Ú›˙· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿‰·˜ ‹ Ì·˙› Ì ÙË Ú›˙· Ù˘ ºÚ·Ô˘ÏÈ¿˜, Ù˘ °Ï˘ÎfiÚÈ˙·˜ Ì ٷ ∫·Ï·ÌÔÎÔÌÔ‡Ûٷη, Ì·˙› Ì ÙËÓ πÔ˘Ú›‰· Î.Ï. ∏ ∞ÁÚÈ¿‰· ÂÚȤ¯ÂÈ: À‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ 5%, ΔÚÈÙÈΛÓË (ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›Ù˘). ∞Èı¤ÚÈÔ ¤Ï·ÈÔ Ì ∞ÁÚÔ˘Ú›ÓË. °Ï˘ÎÔ‚·ÓÈÏÏ›ÓË Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ¿Ï·Ù·. ∏ ∞ÁÚÔ˘Ú›ÓË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿‰·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎfi Ì ̷ϷÎÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÌfiÓË Û ÊÏÔÁÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÚÔÔÈËÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, ΢ÛÙ›Ùȉ·, Ô˘ÚÈıÚ›Ùȉ· Î.Ï. ¶fiÙÂ Û˘ÏϤÁÂÙ·È; ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.

∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™


∂¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

52

KYPIAKH 29 IOY§IOY 2012

√‰ËÁfi˜ ̤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ∞£∏¡∞, 28.

ŒÓ·˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ôχ, fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ Û ÈÛ›Ó·. - ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ·È‰› ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÂÓ‹ÏÈη, ÎÔÓÙ¿ Û ÈÛ›Ó·. - μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ·È‰› Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ‹ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÓÂÚfi. - ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ (ÛˆÛ›‚ÈÔ, ÛÎÔÈÓ› Î.Ï.). - ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ fiϘ ÙȘ ηڤÎϘ Î·È Ù· ÙÚ·¤˙È· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi. - ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ì¿ÓÈÔ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÊÔÚ¿ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÛˆÛ›‚ÈÔ ‹ Ù· ÙÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ì ÙÔ “̷ηÚfiÓÈ” ÙÔ˘. - ªÂÙ¿ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ‚Á¿ÏÙ fiÏ· Ù· ÂÈϤÔÓÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È ÊÔ˘ÛΈٿ, ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ÂÏ¿˙ÂÙ·È. - ª¿ıÂÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÙ οÔÈÔÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÓÈÁÌfi. - ª¿ıÂÙ ÛÙÔ ·È‰› Ó· ÎÔÏ˘Ì¿ ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

¶Ò˜ ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̠¤Ó· ̈Úfi ÛÙË ˙¤ÛÙË; ∞£∏¡∞, 28.

ΔÒÚ· Ô˘ οÓÂÈ ÔÏÏ‹ ˙¤ÛÙË, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÂٷ͇ 11.00 .Ì. Ì 4.00 Ì.Ì., fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Î¿ıÂÙ· ÛÙË ÁË Î·È ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰¤ÚÌ·. ∂›Ó·È ηχÙÂÚÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙȘ ÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ηÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚Á›Ù ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ̷˙› Û·˜ ÓÂÚ¿ÎÈ, η¤ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ηÈ, ·Ó ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù Ì ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÙÚÒÛÂÙ ¤Ó· ‚·Ì‚·ÎÂÚfi ÛÂÓÙÔÓ¿ÎÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ÌˆÚfi Ó· ηı›ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌË ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È. ™ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ̛· ÔÌڤϷ ÁÈ· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Ê˘ÛÈο ÓÙ‡ÛÙ ÙÔ ÌˆÚfi Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‡¯· Î·È ·Ó Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ‚¿ÏÙ ÙÔ˘ Î·È ¤Ó· ηÏfi ·È‰ÈÎfi ·ÓÙÈËÏÈ·Îfi, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙȘ ˘ÂÚÈÒ‰ÂȘ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ Û ‰ÈÂıÓ‹ “ÂȉËÌ›·”

∏ ·¯˘Û·ÚΛ· ·fi ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·Ú¿ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÛÎËÛ˘ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 28.

Δ

ÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ ˙ˆ‹˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÎÔÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ