Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 114√¡ ™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.23 - ¢. 20.21 ™∂§∏¡∏ 5 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.411 ∂Ó Ô˘Ú·ÓÒ Ê·Ó¤ÓÙÔ˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¢Ú¿ÛÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ

™Ô‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ πˆÏÎfi Ì «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹» ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Δ.™. ŒÓ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ¤Ó·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ πˆÏÎfi. ■ ÛÂÏ.11

ÕÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· 44¯ÚÔÓ˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ H Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ̤۷ Û ϛÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘

Õ

ÁÚÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ì ı‡Ì· ÌÈ· 44¯ÚÔÓË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ∏ Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘, ÂÓÒ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ʤÚÂÙ·È Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤ÛÊ·Í ÙË Á˘Ó·›Î· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ï‹ÙÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ̷¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. ∫·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÙÈ ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ Ù˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ¤Êı·ÓÂ

̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›¯ÓË ¿Ï˘, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi Á›ÙÔÓ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıËΠοÔÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ‰Ú¿ÛÙË Î·È ı‡Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·¿ÓÙËÙ· Â›Ó·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. £‡Ì· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë 44¯ÚÔÓË ∂ϤÓË ª¤ÌÔ, ÂÓÒ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ■ ÛÂÏ.13

¢È·„‡‰Ô˘Ó ∞ı‹Ó· Î·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË

¡¤Ô ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔ Spiegel £Ú›ÏÂÚ ÚÔοÏÂÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ■ ÛÂÏ.8 ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ë ÚÒÙË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È

∞fi ÙÒÛË ÌÂÙˆڛÙË ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ· ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰›‰˘Ì˜ Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË - ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ù· ›¯ÓË Ô˘ ¿ÊËÛ ¤Ó·˜ ÌÂÙˆڛÙ˘ ÚÔÛÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 10.000 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‡ÚËÌ· fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÌÊ·Ó‹ ›¯ÓË ·fi ÌÂÙˆڛÙË Ô˘ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 10.000 ¯ÚfiÓÈ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜, ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì·˜ Ï›ÌÓ˜‚ÈÔÙfiÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ÚԤ΢„·Ó ·fi ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÎÚ·Ù‹Ú˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÙˆÛË ÌÂÙˆÚÈÙÒÓ, ÂÓÒ, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Â›¯·Ó ̤ÁÂıÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È 30 ̤ÙÚ·... Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 40 Û ·ÚÈıÌfi. ■ ÛÂÏ.16

«°˘ÌÓfi˜» ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ãı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ÂÌ·ÈÁÌfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ■ ÛÂÏ.15

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ.11 ∞¶√°ƒ∞º∏ 2011 ∞fi ÙȘ 10 ̤¯ÚÈ ÙȘ 24 ª·˝Ô˘ 2011 ·ÔÁÚ·ÊfiÌ·ÛÙÂ. ªÂÙÚ¿Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ¢Â›¯ÓÔ˘Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜. °È·Ù› fiÏË Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÂÌ›˜. ∂‰Ò ̤ÓÔ˘ÌÂ... ∂‰Ò ˙Ô‡ÌÂ. ∂‰Ò ·ÔÁÚ·ÊfiÌ·ÛÙÂ. ™ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ·Á·¿ÌÂ. ™ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ¢∏ª√™ μ√§√À

μÔÏÈÒÙÈη ÁÎÔÏ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÚÔfiÓËÛË ¤Î·Ó ¯ı˜ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ 1Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·fi ÙȘ 27 ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ª·˝Ô˘.ΔË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÙÔ ΔfiÓÁÎÔ, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙË ¡ÈÁËÚ›·. ■ ÛÂÏ.22,24

¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ.15 ¶¤ÓÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ó¢ÚÈ΋˜ ·ÓÔÚÂÍ›·˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ■ ÛÂÏ.18

∂˘ÚˆÏ›Áη

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ■ ÛÂÏ.21

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫ ■ ÛÂÏ.19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

™Ù¤ÏÈÔ˜ °ÎÈ¿Ï˘, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

A¶√æ∂π™

«•ÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿»

ŒÊË‚ÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ T˘ Δ·ÛԇϷ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ 16¯ÚÔÓ˘ ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ª. ™·‚‚¿ÙÔ˘, ͉ÈÏÒÓÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ô˘Û›·˜ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ¶ÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·Ó‹ÏÈÎÔÈ, ·fi Ó‹È·, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ·ÓÔȯً ηٷӷψÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. ΔËÏÂfiÚ·ÛË, IÓÙÂÚÓÂÙ, ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ·ÁÔÚ¿ ÙÔ‡˜ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ, ÎÈÓËÙÒÓ, ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊÒÓ, ÔÙÒÓ, ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‚›·ÈˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, “··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ” ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. ∫·È ¯ˆÚ›˜ Ù· ›‰È·, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÈÎfiÓˆÓ, Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ. ∞Ó‡·ÚÎÙË Ë ·˘ÙÔÓfiËÙË, ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô‰‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ “·È¯ÓȉÈÔ‡” . ¡· ‰ÔÏȯԉÚÔÌÔ‡Ó ˘fi ÙË Û˘Ó¯‹ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛˆÓ, Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ. ¡· ΢ÓËÁÔ‡Ó, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ·ÎÚ·›Ô, ÙÔ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi, ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔÓ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÙÔ ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi, ÙÔ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ·Ô‰ÂÎÙfi, ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÈÌÔ. ∏ 16¯ÚÔÓË ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ (Î·È ¿ÏϘ ·Ó‹ÏÈΘ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡) ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰¤¯ıËΠӷ ηٷӷÏÒÛÂÈ ·ÏÎÔfiÏ - ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Á›‰· ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ó· Î¿Ì„Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ·ÛÂÏÁ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ Ù˘ - ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› Ù˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ (̤۷ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ 25 ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ fiÏ˘ Û ηٿÛÙ·Û˘ ÔÍ›·˜ ̤ı˘). ∫·È ›ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì·ÁÎÈ¿, ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÈ Ë Ú¿ÍË (ÂÓËÏÈΛˆÛË, ¯ÂÈڷʤÙËÛË), ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔÓ fiÓÔ, ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÙËÓ ·Ì˯·Ó›·, ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈΘ... Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷӿψÛ˘ ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 14% (·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ ESPAD, ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ÀÁ›·˜ ∂Ê‹‚ˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó. ∞ıËÓÒÓ), ÂÓÒ ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÒÙ· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· “ÛÎÏËÚ¿” ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÊ˂›·, ÂΛÓÔ ÙÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·ÎÂη˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË fiÔ˘ fiÏ· ϤÔÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È, ηʤ˜, ÔÙ¿, ÙÛÈÁ¿ÚÔ, Ó·ÚΈÙÈο, ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ, ÛÂÍ..., Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÓˆÚ›˜. ∫·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛÙ¿ÛË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó, Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ ‹ ηٷÈÂÛÙÈÎÔ›, Ì‹ˆ˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È. ÷ϷÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ÂÛÌ¿ Î·È Ù· Í·Ó·ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·È ··ÁÔÚ‡ԢÓ, ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È, ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È, ηٷÛÎÔ‡ԢÓ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, ·ÏÈÓˆ‰Ô‡Ó ‹ ηχÙÔ˘Ó Ì ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙË ‚È·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙ˘ ¿Ԅ˘. ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡, ÈÛfi‚ÈÔ Î·È ‰˘ÛÂȯ›ÚËÙÔ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÊԉȿ˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì ٷ ›‰È· ÂÚÁ·Ï›· ηٿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˘ ·ÒÏÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

ÎÚËÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ 800 ηıËÁËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÏÂÁ›, Ù˘ ÌË ÚÔ΋ڢ͢ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ÔÏÏÔ› ÍÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙË “£” ÌÈÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Ô Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ °ÎÈ¿Ï˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ.

O ∫∞πƒ√™

Ãı˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ÕÏψÛÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô Ì ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. “ª¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ 250 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜. ªÂ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi 100. ∞˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜, ›Ûˆ˜ Î·È ‚·ÛÈο, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Ù· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó 18 ̤ÏË ¢∂¶ Î·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 25 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ı· ʇÁÔ˘Ó ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆӔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °ÎÈ¿Ï˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ˆ˜ οÙÈ ÙÔ ÂÚÈÙÙfi. ŸÌˆ˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÊÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 1.100 ¢ÚÒ. “∞˘Ùfi˜ Ô ÌÈÛıfi˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ηÓÔÓÈÎfi˜. ∞ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ˆ˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂϤÙ˘ Î·È ÛÔ˘‰ÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜, ˙Ô˘Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” ·ÊÔ‡ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ΔÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ۇ̂·ÛË Ì ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó, ÂÔ̤ӈ˜ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ‰Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘, ÔfiÙ ٷ ȉڇ̷ٷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ ›Ù ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ - Î·È fiÛÔ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ·fi ÌÈ· ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· - ›Ù ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ. ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ÙË ÌË ÚÔ΋ڢÍË Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË Ì ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ fiÌ‚ÚÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô 7 Î·È ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...24ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8...25ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 14...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 13...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8...26ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...26ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

∞ÔÁÚ·Ê‹ ¯ˆÚ›˜... ·ÔÁÚ·Ê›˜;

™Ù¤Ï¯Ԙ... ÂȉÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ™Â Û٤ϯԘ... ÂȉÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. ª¤Û· Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Û ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. Ãı˜, Û ÂÂÚÒÙËÛË Ù˘ ¡.¢. ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÂÓÒ ÌÂı·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Û ÂÂÚÒÙËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Marfin. “∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ Ï¤Ó ÙÒÚ· fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿;” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘. °.•.

¶ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ Î·È ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ °. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÂÎı¤ÙÂÈ Ì ÙȘ “ÂÍ·ÁÁÂϛ˜” ÙÔ˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ıˆÚÔ‡Û ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ª·ÁÎÚÈÒÙË, ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¤ÚÂ ӷ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘ ̤¯ÚÈ Ù· ∞ÛÙ¤ÚÈ·. °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜ Î·È Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ú¤ÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ ÁÈ· ÎÔÚÔ˚‰›· Î·È Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞.º.

∂Îηı¿ÚÈÛË... ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ·fi ¯ı˜, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î.ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ Î·È ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎϤ¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ “ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ” . ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÚÚ˘ı̛˜ ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁÎÔÈ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· ÙȘ ˘fiÁÂȘ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ¿‰È· ·ÚÚ˘ıÌ›·˜ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È, ˆ˜ ÔÈ ¿Û¯Ë̘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ϤÔÓ. ¶Ò˜ Ó· ·Ú·¯ı› ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, Û ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷; ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. øÚ·›·, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜; º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∏§π∞ ¶. °∂øƒ°∞∫∏

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ∞Ϥη ™ÙÔ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ 26 ª·˝Ô˘ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. £. ∫. μ.

°Ú›ÊÔ˜ ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ù¤ÏË Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ μfiÏÔ. ∏ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ‹ ηχÙÂÚ· ‹ ÌË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÁÚ›ÊÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· χÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “‚›·ÈË Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ” . μ·ÛÈÎfi˜ fï˜ ÛÙfi¯Ô˜ ›ӷÈ, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∂§Δ∞. ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› (ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË) ÛÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÚÂÏ‹ÊıË ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤ÌÂÓÂ. √ ¤ÌÔÚÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Î·È ˙ËÙ› Ó· Ì¿ıÂÈ ·Ó Ù· ∂§Δ∞ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ·Ó οÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó “Ï¢΋ ·ÂÚÁ›·” ... Δ¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi Ù· ∂§Δ∞.

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜

∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

∂§.™.

∫ÚÈÙÈ΋ ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜, fiÙÈ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ, ÁÈ·Ù› Û ·˘Ùfi ÙÔ ¡ÔÌfi ηÓ›˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ΔÔ “ηÚÊ›” , ·ÊÔÚÔ‡Û ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. √È Î.Î. ¡¿ÎÔ˜ Î·È ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘.

™ˆÚfi˜ Î·È ∞°∂Δ √ ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™ˆÚfi Î·È ÌËÓ ¯·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÔ˘Ó fï˜ η̛· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ªÈ· ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›‰Ô, ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ¤Ó· ÛËÌ›Ô, Ô˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›Ó·È Û ·˘Ùfi Ù˘ ∞°∂Δ. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û˘ÌʈÓ› ÌÂÚ›‰· ·ÈÚÂÙÒÓ. √È ·fi„ÂȘ, fï˜, ‰È¯¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ... ∫∞Δ. Δ∞™

¢∏ª√.™.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ (ηÈ) Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ì·˜. ∫·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ÚfiÙ˘¿ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Ù·ÁÔ›. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÈÛÔ› ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙ· ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› Ó· Ê·Ó·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ - Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ - Ù· ÂıÓÈο Ì·˜ ÚfiÙ˘· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Â‰Ô̤ӷ. ªÂ ÙËÓ ÙÛ›ÌÏ· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ٷ ÚˆÈÓ¿‰Èη Î·È ÌÈÛÔÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔÈ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ ÍÂÓ˘¯Ù¿‰Èη. ™ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÊÚ·¤‰Â˜, ηÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰˘Ô ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì ÙËÓ “ÙÚ‡·” ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ∫·È ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜, fiˆ˜ Ô §¿Î˘ ™¿ÓÙ·˜ Ô˘ ÂÓıԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜: ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ¤‰Ú·Û Û ̛· ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙË Ï‹ıË Ù· ۇ̂ÔÏ· Î·È ˘ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ Ù˘.

™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰Â ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. √ ÏfiÁÔ˜; √È ·ÔÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤·ÈÚÓ·Ó Î·È Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ΔÒÚ·, ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, Ô √∞∂¢ ÙÔ˘˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÎÔ› ÙÔ Â›‰ÔÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ì ¤Ó· ÏÂÈ„fi ÌÂÚÔο̷ÙÔ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó, Â›‰ÔÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚfiÓÔ ·ÓÂÚÁ›·˜, οÓÔ˘Ó ›Ûˆ. ∞ÏÏ¿ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜, fiÛÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¶Ò˜ ı· Ï˘ı›; £· Ê·Ó› ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË...

¢‡ÛÎÔÏ· ¢‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓËÌÂÚÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ô̤ӈ˜... 줂·È·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ı· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. º.™.

∂›Ó·È Ì›ÔÓ ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ì›ÔÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È ÙÈ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2011. °È· fiÛÔ ·ÎfiÌË Ó· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ; √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ, ÌfiÏȘ ÏËÚˆı›. 줂·È· Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ 2011. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“...ª¿Ó· ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË, ª¿Ó· Ô˘Ú·ÓfiÛÙ·ÏÙË, ·Ù›ÌÈÙË ª¿Ó·! ‰Â Û ı·ÌÒÓÔ˘Ó ·¿Ù˜ ÂÛ¤Ó· ÎÈ’ ÔÓ›ڷٷ Ï¿Ó·. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·ÎÔ›ÌËÙË ÂÛ‡, Ó‡¯Ù·-̤ڷ Û΢Ì̤ÓË, Ù’ ¿ÂÈÚÔ ·ÎÔ‡˜ ÌÂÛ’ ÛÙ· ¯¿Ë ÌÈ·-ÌÈ· ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ó· ÛËÌ·›ÓË. ΔfiÛÔ Ë „˘¯‹ ÛÔ˘ ›Ӓ ·Ï‹, Ô˘ ÌÈÏ¿ Ì ْ ·Ì›ÏËÙ· Ï¿ÛÌ·Ù·, ∫È’ Ô‡Ù ÁÂÏÈ¤Û·È ÔÙ¤ Ì’ fiÛ· ÊÙ›·ÓÂÈ ÙÔ „¤Ì· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·...” °. μÂÚ›Ù˘: “ª¿Ó· °Ï˘Î‡Ù·ÙË!” ∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·Ó‹ ªËÙ¤Ú·.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ΔÈ Ó· ÛÔ˘ οÓÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹˜! ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ù˘ ı˘Û›Â˜, ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜... ∫·È Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ‚‹Ì· ÙÔ ‚‹Ì·, ‰¿ÎÚ˘ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘, ¯Ù›˙ÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ‹ ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙË, ÊÙˆ¯‹ ‹ ÏÔ‡ÛÈ·, ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹ fi¯È, ·Ó ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹ ÛÙËÓ fiÏË... ŸÔÈ· ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ηÙÔÈΛ, ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ¤Ó· ıÂ›Ô Êˆ˜, ÛÙ·Ï̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∏ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ™ËÎÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Ù˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Ô˘ Ù˘ ¯¿ÚÈÛÂ Ô ıÂfi˜: ¡· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ›‰È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜! Èڛ˜ ÙË ª¿Ó·, Ë ˙ˆ‹ ı· ¤ÌÔÈ·˙ Ì ΋Ô ·ÙÂÏ›ˆÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ì ¿ÓÔÈÍË ¯ˆÚ›˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ú¿ÛÈÓ· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ô˘ÏÈ¿, Ì ¯ÂÈÌÒÓ· ¯ˆÚ›˜ ˙¤ÛÙË Î·È ÊˆÙÈ¿... ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÛÙÔ ·‰˘ÛÒËÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Û οÓÂÈ Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ‹ÏÈÔ Î·È Êˆ˜. ∏ ηډȿ Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÛÙ›Ú¢ÙË ËÁ‹ ·Á¿˘. ΔˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ù˘ Ë ·ÁÚ‡ÓÈ·, Û·ı›˙ÂÈ Ù· ÈÔ ·‰È·¤Ú·ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È·, ηıÒ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ¿ÁÚ˘ÓÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÓÙÈÓ¿ ‹ Ù· Ì·ÎÚÈÓ¿ ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. √ÏfiÎÏËÚË Ë ˙ˆ‹ Ù˘ η›ÁÂÙ·È Û·Ó Ï·ÌÚÈ¿ÙÈÎË Ï·Ì¿‰·, ÛÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÙÔ ‚ˆÌfi. ∂ÓÒ Ì ÙËÓ ˘ÚˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¢¯‹ Ù˘, Ϙ Î·È Â›Ó·È ÂÁÂÚÙ‹ÚÈÔ Û¿ÏÈÛÌ·, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ fiÏÔÓ ÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. ¢Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Í¤¯ˆÚË ˙ˆ‹. ∑ˆ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. ¶fiıÔ˜ Ù˘, ÔÈ fiıÔÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. §·¯Ù¿Ú· Ù˘, ÔÈ Ï·¯Ù¿Ú˜ ÙˆÓ. ÷ڿ Ù˘, ÔÈ ¯·Ú¤˜ ÙˆÓ. ∂ÓÒ, Ë ›‰È· ÍÂ¤Ú·Û ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜ ¶ÂÛÙ·ÏfiÙÛÈ, ϤÁÂÈ ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú·: “ªËÙ¤Ú·! ÌËÙ¤Ú·! ªfiÓÔÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÌÔÚÒ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ ÌÔ˘, Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ÁÂÓÈ΋˜ ÌÔ˘ ʇÛˆ˜ Î·È fiÏ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÎÚ›Ûˆ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÌÔ. ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Á›·Û ÂÛ‡ ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÌÔ˘ ·fi Û¤Ó· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, οÓÔÓÙ¿˜ Ì ӷ ÎÚ¤ÌÔÌ·È ·ÎfiÌË ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘”. ªÈ· ̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, ·Ú¿

ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· Ó· ·ÚÂÌ‚ÏËı› Ì ÔÏfiÎÏËÚÔ ˆÎ·Ófi ÚÔÛÊÔÚ¿˜; ªÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ô˘ ‰Â ˙˘Á›˙ÂÙ·È, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚËı› Ì ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ·. ªfiÓÔ Ô £Âfi˜ ÙËÓ Í¤ÚÂÈ Î·È ÌfiÓÔ ∞˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÙË ˙˘Á›ÛÂÈ... ªÂ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·. ¶·È‰È¿ οÔÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò ÛÙË ÁË ‹ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÎÚ·Ù¿Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ï›Á· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÎÔÌ̤ӷ ·’ ÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜. ∂¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ôı¤ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ ËÁ·›Ô “¢¯·ÚÈÛÙÒ” Ì·˜, ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÔÏfiÎÏËÚË. ª·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ‰Â ı· ͯ·ÛÙ›, ‰Â ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ¶¿ÓÙÔÙ ı· ÙË ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÔÈ ˘Ôı‹Î˜ Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ ı· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó Û’ fiÏË Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹. √ ηı¤Ó·˜ Ì·˜, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Ì¤Ú·, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ, Ôχ ›Ûˆ Ò˜ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ÌÓ‹ÌË... £· ı˘ÌËıԇ̠fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ¤Î·Ó ÁÈ· Ì·˜. ¡· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÛ· Ù˘ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ... ∞˘Ù¿ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ·. ªËÙ¤Ú·! ∞Ó¤ÁÁȯÙË ÎÈ ¿Êı·ÚÙË ·’ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ı· Ì›ÓÂÈ Ë ÈÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘ ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì·˜. ∏ ı‡ÌËÛ‹ ÛÔ˘ ı· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ, ÁÈ· ¿ÓÙ·” .

∞˘ÙÔ˚ηÓÔÔ›ËÛË ÂϤˆ TV... √ Î. Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·˘Ó·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·˘ÙÔ˚ηÓÔÔ›ËÛ˘. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ‡ÎÔÏ˘ ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ Ù˘ ÓÔÚÌ¿Ï ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÏÏ›„ÂÈ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Û·Ó Ô ·ÓfiËÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™Â Â›Â‰Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó Â›ıÂÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ‹ Ô˘ ÙÔÓ È¿ÓÔ˘Ó ÎÔÚÔ˝‰Ô. ™ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Û·Ó Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ¿ÛÎÔ˜ Î·È ·ÓÒÊÂϘ ¢ηÈÚȷΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ Î·È ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ˙ԇ̠ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Û ˘·ÚÍȷΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ·fi ·Ó¤ÓÙÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó. ÕÙÔÌ· ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ËıÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ·Û‡ÛÙÔÏ· ÙË ¯ÒÚ· Ì ÌfiÓÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ηٷ͛ˆÛË Û ‚¿ÚÔ˜ fiψÓ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ-Ï·›ÛÈÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯ÒÓ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ. ŸÙ·Ó Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ó¤Ó· Ô˘ ı· ÙËÓ ÛÒÛÂÈ, οÔÈÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ê¿ÏÛ˜ ·Èٛ˜ ·˘ÙÔ˚ηÓÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÊÔṲ́˜ ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Î·È ·˘Ù·¿Ù˘. ª¤ÛÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ù· ªª∂, Û οı ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË, ΢-

“ª‹ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î˘Ú›· ªÚÔ‡ÓÈ;” ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓÔÈÎÈ¿Ûˆ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Sixt ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÎÈ ÂΛÓË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ¶ÚÒÙË ∫˘Ú›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ∫¿ÚÏ· ªÚÔ‡ÓÈ-™·ÚÎÔ˙› Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. “∞Á·ËÙ‹ ΢ڛ· ªÚÔ‡ÓÈ, Ì‹ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ˘ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ 43¯ÚÔÓË ªÚÔ‡ÓÈ-™·ÚÎÔ˙› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôηχ„ÂÈ ·Ó fiÓÙˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ·È‰› Ì ÙÔ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Le Parisien” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ “Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Â›Ó·È ‰Â-

Ú›ˆ˜ ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ ËıÔÔÈfi˜, ÎÚÈÙÈοÚÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÙÔÌ· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌË. Δ· ÚÂÎfiÚ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÌÂÁ¿Ï·, ¤¯ÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì fiÏ· fiÛ· ϤÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÔÌ‹ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ÁÈ· Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔχԢÓ. ∏ ÂÎÔÌ‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÎÚ¿¯Ù˜ ÙÔ˘ Á¤ÏÈÔ˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÚÂÏ¿ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÏËÚÒÓÂÙ·È Ôχ ηϿ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÂÈ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜. ÕÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÛηÈÚ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜, ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÂfiÚÙÂÚ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ, ·ÔηχÙÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÂÓÈο ÙË Û·›Ï· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ (¿ÏψÛÙ ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÈ̈ÚËı› ‹ ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹), Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌÈ·›· ÈηÓÔÔ›ËÛË (ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Û ÛfiÔ˘), Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ fï˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ·Ù› Ô˘Ï¿ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙÔÓÒÓÂÈ. ∞ÎfiÌË fiÙ·Ó ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÌÂÈÚÔÈ Ó¤ÔÈ Ù¯ӛÙ˜, ͯÓÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ì·ı·Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, οÔÈÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÎÔÌ¤˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ fï˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ê¿ÏÛ·, ÂÊ‹ÌÂÚË, ÛÙÈÁÌÈ·›· ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÈÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ∞ÏÏ¿ Î·È Î¿ı Úˆ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠(fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó) ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ì ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ù· ÚˆÈÓ¿‰Èη fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ÙȘ ϤÓÂ. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi ̤¯ÚÈ ¿ÌÂÛ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·Ó¿ÁΘ Î·È Â›Î·ÈÚ· ı¤Ì·Ù· ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ì¿˙˜ ΢ڛˆ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂÓÒ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û·Ó ÙȘ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜. ¶Ôχ Î·È Ù›ÔÙ·. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ·Á›‰· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ¤ÂÛÂ Î·È Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È ·fi fi,ÙÈ Î·È ÙÔ ˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, ¤·ÈÍ ‰˘Ó·Ù¿! ∂› Ì Ó·ÓÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ fiÙÈ Â›¯Â Ó· ÂÈ fiÏ· ·Ï‹ıÂȘ fiˆ˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÙȘ Ô‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ Î·È ÌÂÙ¿ Ù›ÔÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È Ê˘ÛÈο Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ÙËÏÂı¤·Û˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·Ú¿ÔÓÔ Î·È ÔÚÁ‹ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ªª∂ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·ÏÔ‡ÓÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜. ª· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û·Ó Î·È ·˘ÙfiÓ ¿Ó-

̤ӷ” . ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Î·È ÚÒËÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó·Ó ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË Ù˘, ÂÓÒ Ô 56¯ÚÔÓÔ˜ ™·ÚÎÔ˙› ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÁÈÔ‡˜ ·fi ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜.

™ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ √ μÚÂÙ·Ófi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∫¿ıÚÈÓ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ∏¶∞ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆ˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √ ‰Ô‡Î·˜ Î·È Ë ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ÙÔ˘ ∫¤ÈÌÚÈÙ˙ ϤÔÓ,

ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ·fi ÙȘ 8 Ò˜ ÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ √˘›ÏÈ·Ì, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∏ 29¯ÚÔÓË ∫¿ıÚÈÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÔÙ¤ ÙË ¯ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∞Ó·ÎÙfiÚˆÓ.

Δ· ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï¤ÈÌÔ˚ √ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï¤ÈÌÔ˚, ÃÈÔ‡ äÊÓÂÚ Î·È Ë ÓÂ-

ıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ·; ŸÙ·Ó οÔÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Î·Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‹Á·ÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Û ηӤӷ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ¤Ó· Î·È Ô ¤ÚˆÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·¤‰ˆÛ ηÚÔ‡˜, ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜. ∞˘Ùfi˜ ͤ‰ˆÛÂ, ÂÌ›˜ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛًηÌÂ, Ô˘ οÔÈÔ˜ ‚Ú¤ıËΠӷ Ù· ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÂÓfi ·Ú¯›Û·Ì ÙÔ ˙¿ÈÓÁÎ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔ‡Ûη. ΔÔÓ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·˙› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¢ηÈÚȷο Î·È ÂÌ›˜. ∞Ó ÙÔÓ Û‚fiÓÙÔ˘Û·Ó, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÔ˘Ó, ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÂÎÔÌ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘ (˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›), Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·È Ó· Ê·Ó› Ë ÁÂÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. √ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ì›˙ÂÚÔ˜ ·Ô‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ. ªÔÚ› Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ √∞∫∞ Î·È ÂΛ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ê·Ó› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

√ μfiÏÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ √ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÒÓÔ˜, ·fi ÙÔ §·‡ÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ μfiÏÔ Î·È ÁÂÓÈο ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔÓ ÚˆÙÔÂÈÛΤÊıËη ÙÔ 1973 ÛÙ· 28 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∂Λ ÁÓÒÚÈÛ· fiϘ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù·. ∂Λ ÚˆÙÔÁ‡ÙËη ÙËÓ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙË ›Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔ-º›ÓÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÈÙÛ·Ú›· ÛÙËÓ ˆÚ·›· fiÏË. ∂Λ ·fiÏ·˘Û· ÛÙË ªÈÓ¤Ú‚· ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ¿ÛÙ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘. ∂ÈÛΤÊıËη οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔÓ ·ÏÈfi ÛÙ·ıÌfi Ì ٷ ÙÚ¤Ó·, ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ηıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È Ù· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ÂÓٷοı·Ú· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∫¿ı ÌÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÔ˘ ÂÂʇϷÛÛÂ Î·È Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, Ô˘ ʇϷÁ· ÛÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ÌӋ̘ ÌÔ˘ ˆ˜ ‚¿ÏÛ·ÌÔ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ ¤Ú·Û·Ó ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÛÙ· 66 ÌÔ˘ ϤÔÓ, οÔÈÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛÂ... μÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‚Ϥˆ ¤Ó· Ó·Úfi Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘. ¶ÏËÛ›·ÛÂ Î·È Ì ·ÏfiÙËÙ·, Û·Ó Ó· ·ÁοÏÈ·˙ ÙÔ Û‚·ÛÙfi ·Ô‡ ÙÔ˘, ¯¿È‰Â„ Ì ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, Ì ٷ ‰˘Ô ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ· ÛÙ· Ì¿ÁÔ˘Ï· ÙÔÓ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi - ·Í¤¯·ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ! ªÂÙ¿ ¤Î·Ó ‰˘Ô ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ Ì Û‚·ÛÌfi.... Δ¤ÙÔÈ· ÛÎËÓ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ô‡ Ì ¤Î·Ó ӷ ·Ó·Î·Ï¤Ûˆ Ù·ÂÈÓ¿ οÔȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂÔÏ·›·, Ô˘ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ·Í›Â˜ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÚfiÛˆ·” .

·Ú‹ ̤ÏÏÔ˘Û· Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. √ 85¯ÚÔÓÔ˜ äÊÓÂÚ ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ 25¯ÚÔÓË ∫Ú›ÛÙ·Ï Ã¿ÚȘ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ¤·˘ÏË ÙÔ˘ ¶Ï¤ÈÌÔ˚, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ̤ÏÏÔ˘Û·˜ Ó‡Ê˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “People” ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÂÚ›Ô˘ 300 ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ Á¿ÌÔ, ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Ã¤ÊÓÂÚ. “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô ¤Ó·˜ Ì·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¤ÊÓÂÚ ÛÙÔ People. “¶ÂÚÓ¿Ì Ôχ ˆÚ·›· Ì·˙› Î·È ÙËÓ ·Á·Ò” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜;

Δ¿ÛÔ˜ ∫ÔÙÚÔ‡ÙÛÔ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜

“∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·fi ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜. ™Â Ù¤ÙÔȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fi¯È Ó· ÙÚÒÁÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ºÔ‡Î· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ¿Ó ‹ÚÂÌ· Î·È ˆÚ·›·, Û Îϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ χÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È Ó· ‚Ú›˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· οÔÈÔ Â›‰Ô. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi” .

°ÂÌ¿Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Â›Ó·È Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÊÚ¿ÙÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ οı ÒÚ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó. ¢∏ª√.™.

¢ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ô‡Ù ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ¢∂∏ ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¯¿ÓÂÈ Î¿ı ̋ӷ ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË. “∫¿ı ̋ӷ Ù· Ù¤ÏË Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÈ·Ù› fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, ·fi fiÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο, ÁÈ·Ù› Ë Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Î·Î‹ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∫∞Δ.Δ∞™

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ͉ȷχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ. √È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ·Ù› ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â›ÛÚ·Í‹ ÙÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™.

ª·ÏÒÌ·Ù· fiˆ˜ Ó· ’Ó·È ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫Ô˘ÙÛÔÚ¿Î˘ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“√È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜. ∂›Ó·È È· ηÈÚfi˜ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ï‹ıÂȘ” .

ŒÎÚ˘„·Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·

¢‡ÛÎÔÏ· ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ Ì·˜ ·Ó Ù· ·ÛÊ¿ÏÙÈÓ· Ì·ÏÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ‹ fi¯È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙڈ̿وÓ. ∞Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ·ÛÊ·ÏÙÈÎfi Û οÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜, Ù˘ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î.¿., ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ

ÎfiÌ· ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈη ·Ófi, Û ˘ÏÒÓ˜ Î·È ÊˆÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú· ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘Ï›¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Ù· ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ·‡ÚÈÔ - ÌÂı·‡ÚÈÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË. º·Ó¿ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ófi ¿ÂÈ; ¢ÂÓ ¿ÂÈ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞Ó ¿ÏÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ηϋ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ. ªÈÛ¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Ì·ÏÒÌ·Ù· fiˆ˜ Ó· ’Ó·È, Ù¤ÏÔ˜. ∞.º.

∂§.™.

£ÔÚ˘‚Ë̤ÓÔÈ Â›Ó·È fiÛÔÈ “‰¤ÓÔ˘Ó” ÙȘ ‚¿ÚΘ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì·Ú›Ó·, ÙËÓ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓË Ì·Ú›Ó· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” , Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÔÈ Í‡ÏÈÓ˜ “ÛοϘ” , ¤¯Ô˘Ó Û·›ÛÂÈ È· Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ∏ Ì·Ú›Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÔÙ¤, ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ηÓÔÓÈο, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·Á΢ÚÔ‚fiÏÈÔ ÛηÊÒÓ, Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÈÔÊfiÚˆÓ. π‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ·fi

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∫·Ì›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ “∞fi ÙÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ª. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÷Ú. °ÈÔ‡ÙÛÈÎÔÓ ∫·Ú‰›ÙÛ˘, ∫. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È §. §·ÌÚÔ‡ÏË §·Ú›Û˘, ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-ηٷÁÁÂÏ›·: “∞fi Ù· ÎÚ·ÙÈο ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ˜ - ∂ƒΔ - ÌÂÙ·‰fiıËΠÛÙË ‚Ú·‰˘Ó‹ ÂÎÔÌ‹ ÙˆÓ 9 Ù˘ 19.4.81 Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹” ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 21.4.81 ›‰ËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ‰‹ıÂÓ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÒÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÛÙȘ 19.4.81, Ë ›‰Ú˘ÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ” . ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·ÚÙÔÔÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ “¢È‹ÌÂÚÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7 Î·È 8 πÔ˘Ó›Ô˘ 1981 ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ȉÈÎÒÙÂÚ· ÙÔ ¶·Ó·ÚÙÔÔÈËÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ “•ÂÓ›·” ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, fiÔ˘ Î·È ı· ηٷχÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·Ó¤Ï·‚ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÚÙÔÔÈÒÓ μfiÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” . √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô μfiÏÔ˘” . ∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÁÚÔÙÈÛÛÒÓ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ “™ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÎ·È‰Â‡ÛÂ-

ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, Ó· οÓÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ÔÈ Í‡ÏÈÓÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Ì¤Û· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ÕÏψÛÙ ÎÈ ·˘ÙÔ› ÏËÚÒÓÔ˘Ó “ÏÈÌ·ÓÈ¿ÙÈη” Î·È ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÚÔÛ¤Ï·ÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·...

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

ºÚ¿ÙÈ· Ì ÛÎÔ˘›‰È·

Δ· Ù¤ÏË ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·ÎÈÒÙ˘

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

™·Ṳ̂ӷ ϷοÎÈ· ™·Ṳ̂ӷ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ϷοÎÈ· ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫·È Â›Ó·È ¿Û¯ËÌÔ ·ÈÛıËÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ó· Íԉ‡ÔÓÙ·È ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÂÏÈο οÔÈÔÈ Ó· Ù· Û¿˙Ô˘Ó. ∫·È ‚¤‚·È·, Ò˜ Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰›Î˘ÎÏ·. ∫·È ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌÔ Â›‰Ô; º.™.

7 ª·˝Ô˘ 1981

ˆ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô‰ËÁ‹Ûˆ˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ∫∂°∂ μfiÏÔ˘ ∞ÁÏ·˝ ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË-ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¡Ù›Ó· Δ‡Ì·” .

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÌfiÚˆÓ “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞Ûʷϛۈ˜ ∂ÌfiÚˆÓ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ¯ÔÚËÁ‹Ûˆ˜ ·˘Í‹Ûˆ˜ 25% ÛÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ª·˝Ô˘” .

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ “¶ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ Ô ÙÔÈÎfi˜ ÁˆfiÓÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ô ÁˆfiÓÔ˜ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ∑ÂÁÁ›Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ÙÔÈÎfi˜ ÁˆfiÓÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì›ÏËÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÛÙÔ Ï¿‰È, Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÊÂÙÂÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 160 ¯ÚfiÓÈ·... ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ¢ÈÂ-

ÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

ıÓ¤˜ ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ™Î·ÎÈÔ‡ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÔÈÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÚÔË-

¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Î·È ÙÚ›ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 200 ¿Ó‰Ú˜ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÚ¤·. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 8.357.526 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë °·ÏÏ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ˘ÚËÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ÛÙË Ó‹ÛÔ ªÔ˘ÚÔ˘Úfi· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∂Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ˙ËÙ› Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ∞£∏¡∞, 6.

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

ªÂٷ͇ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË μÔ˘Ï‹

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó

∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Â-

ÚÈÔ˘Û›·˜, ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ, Ë “∫¿ÚÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË” Î·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ù¤ıËÎ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ. ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ∂ÎÎÏËÛ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ› ‹ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÀÁ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÂڿگ˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ §˘Î›Ԣ, Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚ› ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ “ÂÈη˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË” Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ∂›Û˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ 1 ÚÔ˜ 5 Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÈÂÚ¤ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Û˘Ó¤ÚÁÈ· Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ‚¤‚·È· Ì ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘. “°È· Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÂÏ›‰·˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “√ Ï·fi˜ ÚÔۂϤÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· Î·È ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.” ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ˉfiÓ˘.

∫·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ Δ∞ÀΔ∂∫ø; ∞£∏¡∞, 6.

√™ª∏ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ (Δ∞ÀΔ∂∫ø). ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ıËÓ¿ ¢Ú¤ÙÙ· ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ ÔÁÎÒ‰Ë Ê¿ÎÂÏÔ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ Δ·Ì›Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙÂη ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ʤÚÔÓÙ·È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, ̤ÏË ÙˆÓ -ηٿ ηÈÚÔ‡˜- ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó: ∞ÒÏÂȘ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û ÂÓÙÔϤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Ú·ÎÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ·¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ, ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÓÔÌÈ΋˜ ˘fiıÂÛË Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, ·ÎfiÌ· Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∏ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘ ‰È¤Ù·Í ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ Á.Á. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ.

∞£∏¡∞, 6.

ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ›¯·Ó Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú·, ηٿ ÙËÓ flÚ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÔοÏÂÛ “·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ” ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÂÚ› “˘fiÁÂÈˆÓ Â·ÊÒÓ” Ì ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ “·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ı· Û·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÁÈ· “·Ú·Ì‡ıÈ· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÎÔÈÌËı› Ô Ï·fi˜” , ÁÈ· “ÙÛ¿Ì· ÚËÙÔÚÈ΋” Î·È ÁÈ· “‡ÎÔϘ ·ıÏÈfiÙËÙ˜” . “Œ¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ï¿ÛË, ‰ÂÓ ı· οӈ ›Ûˆ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜, Ô˘ ·ˇı˘Ó ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Î·È ÚÔÛˆÈο ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ·ÚÂÓ¤‚Ë, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔηÏ›. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ı· οÓÂÙ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfiÙ·ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÔÚfiȉ„ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∂È̤ӈ” . “£¤ÏÂÙ ӷ ˙›Ù ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ·Ú·Ì‡ıÈ, ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ªÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÌÓËÌfiÓÈÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Ì·›ÓÂÈ Ô ÌÈÛıfi˜ Û·˜ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û·˜. £¤ÏÂÙ ӷ ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; £¤ÏÂÙ ӷ ʇÁÂÈ Ë ÙÚfiÈη; ¡· Ì·˜ ›Ù Ò˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ªËÓ ·›˙ÂÙ Ì ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ٷ ‰ÂÈÓ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Â·Ó·Ûٿ٘ ¯ˆÚ›˜ ·ÈÙ›·” Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÁÈ· “ηËÏ›· fiÓÔ˘” Î·È “ÙÛ¿Ì· ÚËÙÔÚÈ΋” . √ ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ù¿Î˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· Ô‰˘ÓËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. •¤ÚÂÙ ÂÛ›˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÂÚÁ›·; ∂Û›˜ Ô˘ ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, ͤÚÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·-

·ÎÔ‡ˆ ʈӤ˜ ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ï¿ÛË Î·È ·Ô‰fiÌËÛË ÙËÓ ¤¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ı· οӈ ›Ûˆ. £· ‰ÒÛˆ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛËÌ·Û›·, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ¤Íˆ ·fi ÂÈÙËÚ‹ÛÂȘ” .

∏ ¡¢

● °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

● ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜

Ï‹ÚˆÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ; ∑ԇ̠ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜, ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ϤÁÔÓÙ·˜: “∂ÁÒ Â›Ì·È ·Ú·Ì˘ı¿˜. √ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Â›Ó·È ·Ú·Ì˘ı¿˜; °È·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÙÂ; ∂‰Ò ÛÙË μÔ˘Ï‹; ÀfiÁÂÈ· ›Â Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ı· Û·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜: “•ÂÔ˘Ï¿Ù ÙË ¢∂∏, ÙËÓ ∂À∞£, ¤¯ÂÈ ÍÂÔ˘ÏËı› Ô √Δ∂, ÍÂÔ˘Ï¿Ù ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÊÈϤٷ, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi. ºˆ˜, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ, ÔÈÎfi‰· Ì ‰fiÛÂȘ. ∞-

Ù˙¤ÓÙˉ˜ ¤¯ÂÙ ηٷÓÙ‹ÛÂÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηÎÔ› ·Ù˙¤ÓÙˉ˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Â›Û˘, ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∫·Ù¤ÏËÍÂ, ‰Â, ϤÁÔÓÙ·˜: “∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ªËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ, οÓÙ ›Ûˆ” . √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‹‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ’09, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. “◊Ì·ÛÙ·Ó Û Â·Ê‹, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi. ◊Ù·Ó Î·ı‹ÎÔÓ ÌÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÒ ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ΔÈ ı¤ÏÂÙÂ; ¡· ÎÚ˘‚fiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ‹ ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ›; Ÿˆ˜ ¤Î·Ó οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜;” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡„·ÌÂ. ¢ÂÓ ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ Ìԇ̠ÛÙÔ ¢¡Δ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÌËÓ ÌÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ. ŒÎ·Ó· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÙËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È¿ÛˆÛ˘. ΔÒÚ· fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜. ¡· ϤÓ fiÙÈ fiÏ· ‹Ù·Ó ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ. ∂›Â Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ fiÙÈ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈοӈӔ . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· “‡ÎÔϘ ·ıÏÈfiÙËÙ˜” ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “¶·ÙÚȉÔοËÏÔÈ, ¤ÏÂÁ·Ó Ù· ›‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. ™·Ó Ó·

∞ӤϷ‚Â Ô Ó¤Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ π. ¢ÈÒÙ˘ ∞£∏¡∞, 6.

¢∂¡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙfiÓÈÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ÂÈ-

‰ÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ π. ¢ÈÒÙ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ∏ Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Â›Ó·È ‰È·Ú΋˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ··ÈÙ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ” ÙÔ˘ Î. ¢ÈÒÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Á.Á. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ °. ∫·ÂϤÚ˘, › fiÙÈ ÙÔ 2010 ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ›Â, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÚfiÛÙÈÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘. “√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘fiÁÂȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÈ Î·È Ù· ¤Û¯·Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, Ì·˜ › fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó “ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” . ¶ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ·Ù› ¤„·¯Ó ÏÂÊÙ¿. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ÏÂÁ fiÙÈ ˙ËÙÔ‡Û ÌfiÓÔ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ìԇ̠ÛÙÔ ¢¡Δ. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤Û·ÌÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ÙÔ˘: °È·Ù› Î·Ù¤Ê˘Á ÚÒÙ· ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ∂.∂.; °È·Ù› fiÙ·Ó ÌÔÚÔ‡Û -ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010- Ó· ¿ÚÂÈ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÛ· ÂÚ›Ô˘ ı· ¤‰ÈÓÂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ‰ÂÓ Ù· ‹ÚÂ; °È·Ù› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÂÌ·›˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi Ì ÙÔ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ;” .

ΔÔ ∫∫∂ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiˆ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Ô‡Ù Ȥ˙ÂÙ·È Ô‡ÙÂ Î·È ·Ó›Î·ÓË Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ™Â Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ٷ ̤ÙÚ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ. Δ· ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·” .

√ §∞√™ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ §∞√™ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∞Ó ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Â›Ó·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ ÙÈ Â›Ó·È Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜” . ŒÎÎÏËÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈ ¤Ó· ηı·Úfi “fi¯È” ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘.

ŒÎÙ·ÎÙË ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ

∏ ÙÚfiÈη οÏÂÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜... ∞£∏¡∞, 6.

∂∫Δ∞∫Δ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ

ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û˘ÁοÏÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 8 ª·˝Ô˘ 2011, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ °È¿ÓÓ˘ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. ªÔÓ·‰Èο ı¤Ì·Ù· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ (¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ë “˘ÂÚÔÙÈ΋ Î·È ·Ï·˙ÔÓÈ΋” , fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ı·Ó. •ËÚÔ‡.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô °È¿ÓÓ˘ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙËÏÂʈÓÈο Î·È ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÙÔ˘ Ô Î. •ËÚfi˜ Î·È ÙÔ˘ › fiÙÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 10 ª·˝Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ÙÔ˘ ›Â, ı· ÙÂı› ı¤Ì· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ “ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ “Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ “·Ù˙¤ÓÙ·” Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÏËÓ fï˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ¤ÎÏËÍË ¤Ï·‚ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ (Û.Û. Ô Î. •ËÚfi˜) ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ

Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË”. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, “ÙËÓ ›‰È· ·¿ÓÙËÛË ¤Ï·‚Â Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó fiÚÁ·Ó· Î·È ‰ÚÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁÈο Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ”. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. •ËÚfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ï·˙ÔÓÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÛÒÌ·”, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ì¿ıÂÈ ‰ÂÓ Ì¿ıÂÈ ÙËÓ “·Ù˙¤ÓÙ·”, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂΛ Ô Î. ∞‰·Ìfi-

Ô˘ÏÔ˜”. ŒÙÛÈ, Ô Î. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ “ıˆÚ› Ì›˙ÔÓÔ˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ ı¤Ì·” Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÏ› ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ “·Ù˙¤ÓÙ·” Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·Ù˙¤ÓÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹, ÙfiÙÂ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì‹ˆ˜ Ë ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·›ÙËÌ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì‹ˆ˜ ÙÂı› ı¤Ì· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÌË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î.Ï.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙË μÔ˘Ï‹

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¢ÂÓ ·ÂÌÔÏԇ̠ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ∂À¢∞¶ ∞£∏¡∞, 6.

“¢

ÂÓ ·ÂÌÔÏԇ̠ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ∂À¢∞¶” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ flÚ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛÂ, ‰Â, ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ·, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ Û Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó, ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· Û ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÏËÊı› Ì ˢÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ì›˙ÔÓ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ı¤Ì·, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ¤ÛÔ‰· Û‹ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ۯ‰ȷÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∏ ¢∂∏, fiˆ˜ Î·È Ë ∂À¢∞¶, Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ¢ÂÓ ·ÂÌÔÏԇ̠ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô” ›Â, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ “Ï·›ÛÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜, Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” . “√È ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. ∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ÌÂÙÔ¯È΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÂÌÔÏ‹ ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ·˘Ùfi ı· οÓÔ˘Ì” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “∏ ¢∂∏ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ 17% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ -‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 51% ÛÙÔ 34% Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ - ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·Ï¿ Û ÛÙÂÓ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §∞√™ fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ 17% ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ “Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜” . ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ √Δ∂. “√ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ̷˜ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂∂ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ›Â, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “ŸÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹. ¢ÂÓ ‚È·˙fiÌ·ÛÙ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÈfiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¢∂∏ Ó· ÌÂÈ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¢∂∏ “Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-

Τ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ô˘ ÙË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ó¤Â˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ·ÁÔÚ¤˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” . “¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏfiÁˆ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘, Ì ÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È Ì ۈÛÙ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ÚÔÛÂÎÙÈο, ‰È·Ê·Ó‹, ۯ‰ȷṲ̂ӷ ‚‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ηٷӷψً” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë “·ÚÔ˘Û›· ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÏ·ÙÂȷο, ÁÈ· ·ÔÓÔÌ‹ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÒÓ, ˆ˜ Ê¤Ô˘‰·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ËÌÂÙ¤ÚˆÓ, ÊÂÛÒÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ì ÎfiÛÙÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓfi ÁÈ· ÙÔ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ÙÔ˘” .

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›˙ÔÓ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ı¤Ì·, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 17%, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¤ÚÚÈ„Â Ù· ÂÚ› ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “ª¤Û· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÙÚ¤ˆ, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ [...] ªË ‰È·‚¿˙ÂÙ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙÂ Î·È ÙÈ Ï¤Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ª¿ÏÏÔÓ ·˘Ù¿ Ô˘ ›·Ù ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” .

√ÌÈÏ›· ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ŸÏ· fiÛ· Ì·˜ ›·ÙÂ Â›Ó·È ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ¯ı˜, ·¿ÓÙËÛÂ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›˙ÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ı¤Ì·. “∂¿Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Û·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ Ò˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û·˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· ÚÈÓ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, Ë ÔÔ›· ϤÂÈ “fi¯È ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ 51%” ›Â. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ›ÂÛË Ë ‰È΋ Ì·˜ Ô˘ ‰ËÌÈ-

¢ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·; ∞£∏¡∞, 6.

“∫∞¡∂π™ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó

Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ô Î¿ı ‰ËÌfiÙ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, £·Ó¿ÛË §Â‚¤ÓÙË, ¡›ÎÔ˘ ΔÛԇηÏË Î·È °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·ÓÔ‡, ÁÈ· ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤ÁÁÚ·Ê· ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ‚¿ÛÂÈ ˙˘ÁÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË, „‹ÊÈÛ ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ √Δ∞ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ™Ù·ıÌÒÓ ªÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÃÀΔ∞, Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ô Î¿ı √Δ∞, ÒÛÙ ӷ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·Ú¯‹ “Ô Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÂÈ” Î·È Ó· ˘-

¿ÚÍÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔ› ÛÙË Ì›ˆÛË Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÙÈ “Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “¶ÏËÚÒÓˆ fiÛÔ ¶ÂÙ¿ˆ” , Î·È Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” . √ Î. ¡ÙfiÏÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ∫∂¢∫∂. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, £. §Â‚¤ÓÙ˘, ¡. ΔÛԇηÏ˘ Î·È °Ú. æ·ÚÈ·Ófi˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ì ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘.

Ô˘ÚÁ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÌfiÓÔÈ Û·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı›ÙÂ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ƒ¤· ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó Ô ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ “Â›Ó·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁΈÓ;” . “∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÂÙ Û Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ 17% ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ∂›Û˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó¤ˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ·, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË “ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ˘’ fi„ÈÓ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ë fiÔÈ· ·fiÊ·ÛË Ó· ÏËÊı› Ì ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. Δ¤ÏÔ˜, Ì›ÏËÛ ÁÈ· Â΂ȷÛÌfi ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ‡˜ “‰›‰·Í” ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜. “◊Ù·Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ˘ ¶∞™√∫” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

°È· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Marfin ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂͤÊÚ·Û ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ıÏ›„Ë Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ˘ÚfiÏËÛË ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Marfin Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘. “¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¯¿ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÂÎÏÈfiÓÙˆÓ. “∞˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ì ÔÙ¤. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ·Ó Î·È Ô fiÓÔ˜ ‰ÂÓ ıÂÚ·‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ò˜ ı· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‚›·. “Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· Ô‰‡ÓË Î·È ıÏ›„Ë ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ Marfin, fï˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ·˘Ùfi. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ” Û¯ÔÏ›·Û ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™.

“¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ·fi Ù· ÂÚ› “Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁΈӔ ∞£∏¡∞, 6.

Δ√ Ó¤Ô Ì¤ÙˆÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi

Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ƒ¤· ÂÚ› “Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁÎˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” , ÚÔηÏ› ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ·. √ ¢. ƒ¤·˜ ·¤‰ˆÛ Û ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔοÏÂÛ “Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁÎÔ” , ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÚ› “ΛÙÚÈÓ˘ οÚÙ·˜” , Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁ›ÙÔ fiÙÈ ‰¤¯ıËΠÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·„‡‰ÂÈ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¿ÓÔÈÍ ÂÎ Ó¤Ô˘ ̤وÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û ̛· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ· Î·È ÂÓÒ Â›ÎÂÈÙ·È Ë ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, Ì›· Ë̤ڷ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Ó¤· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·Ó·‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ Î. ƒ¤· ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÚ› ÙȘ 20 ª·˝Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·Ó˘fiÛÙ·ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂٷٿ͈Ó.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 øÚ¿ÚÈÔ- Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı¤ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη ∞£∏¡∞, 6.

ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÂÏ·ÛÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· Î·È ·‡ÍËÛË ·fi Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÙÚ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ËÙ› Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ‹‰Ë Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤ˆ˜ Î·È 20% Ì ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Δ· ¡¤·, Ë ÙÚfiÈη ¤‚Á·Ï “ΛÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·” ÁÈ· ÙË ÌË Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ Ï‹ÚË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 8 - 10 Ì‹Ó˜. ™ÙÔ Ó‡̷ “ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘¤ÏÈÎÙË ÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÌÔÈ‚‹” ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ (Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË) ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙËÓ ÕÓÓ· ™ÙÚ·ÙÈÓ¿ÎË, ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi 10ˆÚÔ, “¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ” . Δ· ¢¤ÏÈÎÙ· ˆÚ¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÌÔıÂÙËı›, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ.

¶. ª·Úο΢

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶. ª·Úο΢ Ì ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ˙ËÙ› Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ Î. ª·Úο΢ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ 850 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÁ›ÚÔ˘Ó ·ÍÈÒÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁˆÓ Ì ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ›.”.

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´OY 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË E˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ

¡¤Ô ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔ Spiegel μ∂ƒ√§π¡√, 6.

¢

ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Spiegel ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· “ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ËÁ¤˜ Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙˆÓ. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‰È·„‡ÛÙËΠÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ μڢͤÏÂϘ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Â›¯·Ó ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, fiˆ˜ Ë Wall Street Journal Î·È ÔÈ New York Times, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ. ¶·ÚÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·ÚÌfi‰È· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹, Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ˆÚÒÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÏÒ˜ ‰È¤„¢‰Â ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Der Spiegel ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη, ηıÒ˜ Ë ∂˘ÚÒË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÁÂÈ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012... ¶¤Ú·Ó Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ¤ÎÙ·ÎÙË “Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÚ›Û˘” ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁo ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. ™ÙË “Ì˘ÛÙÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô” , Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·-

ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ “ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ” ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÓÔÌÈο ‰˘Ó·Ùfi ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Óԉ¢Ù› ·fi Ï‹ÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂∂- Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ı· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ÀÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ Â˘ÚÒ ÀÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Í¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Spiegel ÂÚ› ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Â›¯Â ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 1,16%, Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· 1,4371 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË, Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ÙÔ Â˘ÚÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÚÓËÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó‡ÍË Ù˘ ∂∫Δ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‚È·ÛÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ. °Ú‹ÁÔÚ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓfiÌÈÛÌ· ·Ó¤Î·Ì„ ÛÙ· 1,4415 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ηıÒ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·fi ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ηÈ

΢ڛˆ˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∫·ÁÎÂÏ·Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

¢È·„‡‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÂ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È·„‡‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¡ÙÂÚ ™›ÁÎÂÏ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚ› ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÏËı¤˜, ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰È·„¢ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. Δ¤ÙÔÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Spiegel ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚ› ÂÈΛÌÂÓ˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÏËı¤˜, ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ·‰È·ÓfiËÙË ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ‰È·„¢ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ

ªÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·„‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Spiegel ÂÚ› Èı·Ó‹˜ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

™˘Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Úfi‚ÏËÌ· Û ÂÊËÌÂÚ›·

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ

·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÂÚ› ¤ÎÙ·ÎÙ˘ “Ì˘ÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘” ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁo ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. °ÂÚÌ·ÓÔ› ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÛÙÔ Reuters fiÙÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÕÏÏÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∂∂ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ÁÈ· Ï‹ıÔ˜ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂∫Δ. “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ˘Ô-ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Eurogroup” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ fiÙÈ ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Èı·Ó‹ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙfiÛÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ ‹ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔÓ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ. √ Monde ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË “οÔÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ‹ ·ÎfiÌË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÛÙËÓ ∂∫Δ. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ˘ÓÎ¤Ú (Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË), fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â›ÁÔ˘Û· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup” .

∂ÂÈÛfi‰È· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÏfiÁˆ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ

∞£∏¡∞, 6.

6970460214

¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂. Δ¤ÙÔÈ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ‚ÔοÙÛÈ·, ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰È¤„Â˘Û·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Spiegel Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· “ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ËÁ¤˜ Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ‰È¤„¢Û Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Â›‰ËÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Â›Ó·È “ÂÓÙÂÏÒ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ” ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiÛÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. “Δ¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Ô‡Ù ‚Ú¤ıËΠÔÙ¤” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ™Ù. ∑¿ÈÌÂÚÙ. ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂıÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È Î·Ù¿ 50%, Ô˘ ı· ÂÎÙfiÍ¢ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 200% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂¶: ∞˘Ùfi ı· ¤Î·Ó “·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË” , ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó ÛÊÔ‰Ú¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛËÌ›ˆÓ Â›Û˘ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÓÔÌÈο ‰˘Ó·Ùfi - ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Óԉ¢Ù› ·fi Ï‹ÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂∂- Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ı· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂¶∂π™√¢π∞ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÓˆÚ›˜

ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÂÊËÌÂÚ›· ÛÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Û˘ÁÁÂÓ‹ ·ÛıÂÓÔ‡˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠÎÚ‚¿ÙÈ Î·È fiÙÈ ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛÂ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· Ì·¯ËÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ··›ÙËÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. ŸÙ·Ó ˘‹ÚÍ ¿ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜, Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ª∞Δ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ∫ÏÂÈÛÙ‹ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ ·fi ™¤ÎÂÚË. °È·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ¤ˆ˜ ÙȘ 2. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›·˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “∞ÙÙÈÎfiÓ” ÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ fiÙÈ ¤‚·Ï ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Û ڿÓÙ˙Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ŒÓˆÛË π·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ (∂π¡∞¶) ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ fiÙÈ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi 9 ª·˝Ô˘ ·ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÂÊËÌÂÚ›·˜. ∏ √∂¡°∂, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “¿‰ÈΘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›” Î·È ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ۈ̷Ù›· Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÒÓ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ˆ˜ ̤ڷ “¢ˆÚÂ¿Ó ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜” . °È·ÙÚÔ› Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 11˘ ª·˝Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ ∞¢∂¢À-°™∂∂.

¢È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ

¢È·ÎfiÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì ›ÛÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰¤Î· Ù·Ì›ˆÓ, ÏfiÁˆ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ 2010. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚Â Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™ˆÌ·Ù›ˆÓ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÀÁ›·˜ (¶√™π¶À), Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Ù· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‚ÈÔ·ıÔÏfiÁÔ˘˜, ΢ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔ˘˜, ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ΔÔ ŒıÓÔ˜” . √È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ÂÍ‹˜ Ù·Ì›·: √¶∞¢ (ÙÔ̤·˜ ΔÀ¢∫À), √∞∂∂, ∂Δ∞¶-ªª∂ (ÙÔ̤·˜ Δ™∂À¶), ∂Δ∞∞ (ÙÔ̤·˜ ¡ÔÌÈÎÒÓ Î·È Δ™∞À) Î·È ¤ÓÙ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ Δ∞À∂∫ø (Δ∞¶√Δ∂, Δ∞∞¶Δ¶°∞-ÙÚ·Â˙ÒÓ, Δ∞¶∏™∞¶, Δ∞¶∂Δ∂ Î·È ¢∂∏).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´OY 2011

¶·Ú·‰Ô¯‹ ™·¯ÈÓ›‰Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹

ÕÁÓˆÛÙÔ fiÛÔ ÎfiÛÙÈÛ·Ó Ù· ÛοӉ·Ï·

∑ËÌȤ˜ ·fi ¯·Ï¿˙È ÛÙ· ΔڛηϷ Δƒπ∫∞§∞, 6.

∞£∏¡∞, 6.

Δƒ∂π™ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤Ì-

°

Ì·Ù· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ΔÚÈοψÓ. ∏ ¯·Ï·˙fiÙˆÛË ¤ÏËÍ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ƒÈ˙ÒÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÙfiÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈ ÁˆfiÓÔÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ 3.000 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÎÙÈÓ›‰È·, ÂÏȤ˜, ÛÈÙËÚ¿ Î·È ·Ì¤ÏÈ· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË. ∞fi ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ô ∂§°∞ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. √ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

È· ηӤӷ ·fi Ù· ÛοӉ·Ï· Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌ· Ë ˙ËÌ›· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ú·‰¤¯ıËΠÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

μ·ÙÔ¤‰È

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔχÎÚÔÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì ٷ “Ì·‡Ú· Ù·Ì›·” Ù˘ Siemens, Ù· ˘ÂÚÙÈÌË̤ӷ ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙȘ “ÈÂÚ¤˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜” ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ªÔÓ‹ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È·.

Siemens ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ª¿ÎË μÔÚ›‰Ë, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÊÂÚı›˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens › fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Û οı ̛· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘, Ì ·›ÙËÌ· Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ËıÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘. ∂›Û˘, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÈÂΉÈΛ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ª·ÓÙ¤ÏË 440.000 Ì¿Úη, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ‹Ù·Ó Ë “ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÔÚËÁ›·” Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÎÚ›ıËÎÂ, ¤Ï·‚ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ Siemens ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌÔ

ÏfiÁÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ › fiÙÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ˙ËÙËı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ.

∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔӛ˜

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi Ì ı‡Ì·Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 6.

¶√π¡π∫∏ ‰›ˆÍË ¿ÛÎËÛÂ Ô ∂ÈÛ·Á-

ÁÂϤ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤Ó‰Âη Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ ªÂÓ›‰È Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷ‰›ˆÍË Â›¯Â ηٷϋÍÂÈ Û ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Û˘ÌÏÔ΋ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙË ˙ˆ‹ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ ÛÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰›ˆÍË, ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË ÙÂÙÂÏÂṲ̂Ó˘ Î·È Û ·fiÂÈÚ· ηٿ Û˘ÚÚÔ‹, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ı·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ∫·Ï¿ÓÛÈÎÔÊ Ô˘ “Á¿˙ˆÛ” ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. °È· ÙȘ ›‰È˜ ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. Δ¤ÛÛÂÚȘ ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ªÂÓ›‰È, ·fi fiÔ˘ Î·È Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ηٷ‰›ˆÍË.

∂ÓÓ¤· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË” . √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·¿ÁÁÂÈÏ Â›Û˘ ηÙËÁÔÚ›· Û ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÚÔ˜ ȉ›·Ó ¯Ú‹ÛË ÂÓÒ Ë Á˘Ó·›Î· - Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›· - ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔηÙÔ¯‹. ∏ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙËÓ 16Ë Δ·ÎÙÈ΋ ∞Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·. Δ· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜.

∫·È ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù·‰›ÎË ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›· ÛÙÔ˘ °Î‡˙Ë

¶ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÚˆÙÔ‰›Îˆ˜, Â¤‚·Ï ÙÔ ªÈÎÙfi √ÚΈÙfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ μÔÁÈ·Ù˙‹-μÔ‡ÙÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÛÙ›· ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·-

™‡ÏÏË„Ë 47¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ Ã∞¡π∞, 6.

§∞Àƒ∞∫π... ¤‚Á·Ï ÁÈ· ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, Ë ¯ıÂ-

ÛÈÓ‹ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 47¯ÚÔÓÔ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔÓ ΔÛÂṲ̂ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. √ 47¯ÚÔÓÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Û‹ÌÂÚ·, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹˜ super market Î·È ÁÈ· ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ™Ô‡‰·.

ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °Î‡˙Ë ÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007. √ Ó·Úfi˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜, ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÔÏÔηÙÔ¯‹˜ ηٿ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¤‰Ú·˜ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ fiÏÔ Î·È ÙËÓ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ∞ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÔÁÈ·Ù˙‹˜- μÔ‡ÙÛ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‚›· ηٿ ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË Ô˘ Ì ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈÏÔÁÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·ÓÔÒ ˆ˜ ·ÓÙȉڿ Ë ÓÂÔÏ·›·”. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ˆ˜ ¢ÁÂÓÈÎfi ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË Î·È Â›·Ó fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· Î·È ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ η٤ıÂÛ·Ó, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô Ó·Úfi˜ ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ.

°È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ¤ÓÙ ·fi ·˘Ù¤˜ ‹Ú·Ó ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ 2012, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÚÂȘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011. ∂›Û˘, › fiÙÈ ¿ÌÂÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ·ÁˆÁ‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο fiϘ ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È˜ ¢√À ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ˙ËÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÁˆÁ¤˜. ∏ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó fi¯È

ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ªÔÓ‹ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ.

√ÌfiÏÔÁ· °È· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ “∞∫ƒ√¶√§π™ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋” , Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.611.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Δ∂∞¢À, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı› Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂™∏∂∞ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·fi‰ÔÛË 130 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Δ™¶∂∞£ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·‚ÏËı› Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ΔƒøÀ§§√™” .

ÀÔ‚Ú‡¯È· Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∫·Ù‰¿ÊÈÛË ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ∫‡ÚÔ §∂À∫ø™π∞, 6.

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiˆ˜ Î·È Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙ· ∫·Ù¯fiÌÂÓ·, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜, ‰›Ï· ·fi ¤Ó· ·Ú¿ÓÔÌÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “∫È‚ˆÙfi˜ ÙÔ˘ ¡Ò”, ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË μÔÎÔÏ›‰·.™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “÷‚·ÓÙ›˜” ÔÈ ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ μڢͤÏϘ. ∏ ηÙ‰¿ÊÈÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ. √ “·ÚÌfi‰ÈÔ˜” ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Ù˘ “‰È‡ı˘ÓÛ˘” ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ÌÔ˘Û›ˆÓ Î. Ã·Û¿Ó ΔÂÎ¤Ï ‰‹ÏˆÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ “Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË Ù˘ ∞Á›·˜ £¤ÎÏ·˜ ‹Ù·Ó ·Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÚÔ·Á¿Ó‰· ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›Ô˘˜”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ Â›x ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ 1974 Î·È Ô‡Ù ÎÈÓ‰‡Ó¢ Ì ηٿÚÚ¢ÛË.

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂϿӈ̷ ∞£∏¡∞, 6.

¢ˆÚÂ¿Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 ª·˝Ô˘ Û ȉȈÙÈο È·ÙÚ›· Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÛÙÔ 800 11 11 2 22 , ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.myskincheck.gr Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‰¤Î· ›‰Ë ηÚÎ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÌÂÏ·ÓÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.

ŒÓÙ·ÛË Û ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ £∂™™∞§√¡π∫∏, 6.

ŒÓÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶··Û·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ “¶ÔÏÈÙÈÎfi ÙÚ·‚¤ÚÛÔ ÛÙËÓ ‡ÛÙÂÚË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË” ÛÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∫∂μπ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘ Î·È Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛȿηÏÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ΔÚ·˚·Ófi ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜” Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ. √Ì¿‰· 20 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ μÈ‚Ï›Ô˘ ÿÚÙÔ˘ ·Ô‰ÔΛ̷Û ηْ ·Ú¯¿˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¶··Û·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂΉfiÙË Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ “∂›Ì·ÛÙ ‰Ò, ı· ›̷ÛÙ ·ÓÙÔ‡, ı· ›̷ÛÙÂ Ô ÙÚfiÌÔ˜ οı ˘Ô˘ÚÁÔ‡” Î·È “∂Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ΢‚¤ÚÓËÛË ∂∂ ¢¡Δ” . ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ fi͢Ó ٷ Ó‡̷ٷ ÔfiÙÂ Ô Î. ¶··Û·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ “Ê·ÛÈÛÙÈ΋” ˙‹ÙËÛ ӷ ‰È·ÎÔ› Ë ÂΉ‹ÏˆÛË.

™ABBATO 7 MA´√À 2011

∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ∞£∏¡∞, 6.

∏ Ï‹Ú˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Û ‰È¿Û΄Ë, ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ fiÙÈ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛfi ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ 295.000 ¢ÚÒ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ï·ÊfiÓ, ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ˘fiÏ˄˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ.∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫Ô‡ÏÔÁÏÔ˘ Î·È Δ·ÙÈ¿Ó·˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ ÁÈ· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ¡›ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, ÙÔ 2001, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ. ∏ Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ›¯Â ˘Ô¯Úˆı› ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 295.000 ¢ÚÒ ˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ˘fiÏ˄˘, Ô˘ Â‹Ïı ·fi ÂÎÔÌ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜.™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, π. Δ¤ÓÙÂ, ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ (¿ÚıÚÔ 25 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜) Ë ‰È¿Ù·ÍË ÂΛÓË ÙÔ˘ ¡. 1178/1981 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¡. 2328/1995, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Î·È ÚԂϤÂÈ

fiÙÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ù· 295.000 ¢ÚÒ.∞ÎfiÌË, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ηÙÒÙ·ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛfi. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÂȉÈοÛÂÈ Â‡ÏÔÁË Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. Δ¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ì ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ “Ô ÎÔÈÓfi˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔÈ‹Ûˆ˜, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Û ̤ÙÚÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÓ ÛÙÂÓ‹ ÂÓÓÔ›· ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜”. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fï˜, ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ô Î. Δ¤ÓÙ˜, “Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 1178/1981, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 10 ÙÔ˘ Ó. 2328/1995, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ‚È·›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· οو, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Âȉ›Î·ÛË, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË,

¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ηÙÒÙÂÚ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 295.000 ¢ÚÒ”. ΔÔ fiÚÈÔ fï˜ ·˘Ùfi, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, fiˆ˜ Ù›ıÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ “¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ‚·Ú‡ÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜, ·Ú·‚ϤÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÓ ÛÙÂÓ‹ ÂÓÓÔ›· ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÒÓ ÂÍ ·fi„ˆ˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ ‰È ÂÎÔÌÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ë Î‡ÚˆÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆ˜”. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·, ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÎÔfi˜, ‹ÙÔÈ Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ˘ÔÏ‹„ˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙËÓ ¯ˆÚÈ΋ ¢ڇÙËÙ· Ô˘ Â¿ÁÂÙ·È Ë ‰È¿‰ÔÛ‹ Ù˘ ̤ۈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÙÂÏ› Û ‡ÏÔÁË Û¯¤ÛË ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î‡ÚˆÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 295.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È, ηٿ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ›ڷ˜, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏfi Î·È ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂȉÈη˙fiÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔÈ‹Ûˆ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚·Ú‡ÙÂÚˆÓ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ‚·ÚȤ˜ Î·È Ì ÂÒ‰˘Ó˜ Û˘Ó¤ÂȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜”. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË

«ªÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜» ∞£∏¡∞, 6.

Δ

· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯Ú¤Ë Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ··ÓÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ºfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙË ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (™∞Δ∞) ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÚ¿Â˙˜ 1,891 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1,711 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏ˘ÂÙÒÓ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ˜ ÙfiÎÔÈ Ù· ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ· ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1,270 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªfiÓÔ ÙÔ 2010 ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Î·È

‰ÂÓ ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔÈ fiÚÔÈ ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙËÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ √Δ∞ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ¯Ú¤Ë, ·ÏÏ¿ ı· ›¯·Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ˘˜ ∫∞¶ Î·È ™∞Δ∞, ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. 2. ∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ “Ù· Ì·ÏÏÈÔΤʷϿ Ù˘”. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̈Ó, ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ 325 ‰‹ÌˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì›·˜ ÌfiÓÔ ¢∂∫√. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ¢∂∫√ ‹ ÓÔÛÔÎÔÌ›·. 3. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ ‰Â›ÎÙ˘, Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô Î. ˘-

∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ÂÌÏÔ΋ ÔÈ ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙË Marfin ∞£∏¡∞, 6.

∞ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ ÎÏËı¤ÓÙˆÓ ˆ˜ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ Marfin, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÚԤ΢„ ·fi ·ÓÒÓ˘ÌË ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË ÂÈÛÙÔÏ‹.™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔıÂƯ̂˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÁÁڷʘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌϤÎÂÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È Ì›· ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙfiÛÔ Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤· fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓÙÔϤˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜, ›Ù ̷ÚÙ˘ÚÈ΋ ηٿıÂÛË, ›Ù ·fi ÙÔ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ïϯı› ·fi Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È Á‡Úˆ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÊˆÙÔÚÂfiÚÙÂÚ.

Ô˘ÚÁfi˜, “™˘ÓÔÏÈΤ˜ ¢·¿Ó˜ Ù˘ Δ∞/ ∞∂¶”, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹ ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·, ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È.

4. °È· fiÏ· Ù· ηο ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› √Δ∞ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È 0,7% Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϤÔÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ۯÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡. 5. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ì·Ù·¯ÙÛ‹‰Â˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 325 ‰‹ÌÔ˘˜ ÌfiÓÔ 24 ıˆڋıËÎ·Ó ˆ˜ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ’. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 24 ‰‹ÌÔ˘˜ ı· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ·. 6. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ›. ™ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ‰‹ÌÔÈ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ì ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‰‹ÌÔÈ Ô˘ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÎÏ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÔ˜ ‰‹ÌÔ˜ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚·ıÈ¿˜ Î·È ÂÓ‰Âϯԇ˜ ÌÂϤÙ˘ Û οı ‰‹ÌÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿”.

∏ ª·Î¿ÌÈ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη μ∞ƒ∫∂§√¡∏, 6.

∏ ª·Î¿ÌÈ ΔÂÏ ∞‚›‚ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (17:30), Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ 6Ô ÙÚfi·ÈÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Î·Ó·Ó Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘, 82-63, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈο ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, ÛÙÔ ¶·Ï¿Ô˘ ™·Ó Δ˙fiÚÓÙÈ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. ∞˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ô 14Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·fi ÙÔ 2008. ∏ “·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·” ÙÔ˘ ªÈ˙Ú¿¯È ۋΈÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· “ÎÔ‡·” Ù˘ ÙÔ 2005 ÛÙË ªfiÛ¯· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔÓ ÌÂı·˘ÚÈ·Ófi ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ Ô ΔÛ·Î ŒÈÓÙÛÔÓ Ì 19 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 16 ÚfiÛıÂÛÂ Ô “™fiÊÔ”, ÂÓÒ ‰È„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ÔÈ ¶Ó›ÓÈ, ¶¿ÚÁÎÔ.Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 14-12, 32-29, 55-47, 82-63.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

∂Ù¿ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ 1.746 ηıËÁËÙÒÓ

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∂§ª∂

∫Ú›ÛÈÌÔ˜ Ô ·ÓÙÈ˘ÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜

ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 10 ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂§ª∂ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙÔ 15Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂. ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √È Ù·ÌÂÈ·ÎÒ˜ Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.746. ™˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ “ŸÏÔÈ Ì·˙›” : ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ∂§ª∂-√§ª∂: °·ÏÔ‡Û˘ °È¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ·ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∑¿ÓÙ˙Ô˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫·Ó·Ú›‰Ë ª·Ú›·, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ï‚›Ó·, ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˘ μ›Î˘, ª¿ÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªÔ‡ÙÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Δ›Áη ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ÛԘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ Î·È ∂ϤÓË ™È·Î·‚¤ÏÏ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂. ¶·Ú¿Ù·ÍË “∞Ó...” : ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ƒ¿ÈÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È ÂÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

ΔÚ›· ı· Â›Ó·È Ù· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ·, fiÔ˘ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿Ï˜: ™ÙÔ ∫·ÚÙ¿ÏÂÈÔ ¢È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Ì ∫·ÛÛ·‚¤ÙË) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÃÂÚÛ·›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi 11:30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ 19:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi 11:30 ̤¯ÚÈ 12:30. ™ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi 11:30 ̤¯ÚÈ 12:30. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÂÍ‹˜: ¢∞∫∂-¢.∂.: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.: ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘ÔÏ›Ù˘ ∫ˆÓ., μÔ˚‚fiÓ‰·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, °È·ÓÓÔ‡ÏË ª·Ú›·, ∑ˆÈÙÔÔ‡ÏÔ˘ μ¿Ó·, ∫¯·ÁÈ¿ ŒÊË, ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈÏ‹, ª¿ÌÔ˘Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·˙È¿Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, •¿Ê˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘, ºÚ¿ÁÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂.: °·Ú‰›Î·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·Ú·‚·Û›Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÷Ù˙‹˜ πˆ¿ÓÓ˘.

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ 15Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂: ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔÔ˘Ï›Ù˘ ∫ˆÓ., μÔ˚‚fiÓ‰·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, °·Ú‰›Î·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °È·ÓÓÔ‡ÏË ª·Ú›·, ∑ˆÈÙÔÔ‡ÏÔ˘ μ¿Ó·, ∫·Ú·‚·Û›Ï˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫¯·ÁÈ¿ ŒÊË, ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈÏ‹, ª¿ÌÔ˘Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ª·˙È¿Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, •¿Ê˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘, ºÚ¿ÁÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ÕÚÙÂÌȘ. ¶∞™∫: ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ¢.™. ∂§ª∂: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ μÈÚÁÈÓ›·, ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ ∞ϤÎÔ˜, μ·ÚÓ¿‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÎÔ‡ÚÔ˘ ∞ÁÁ¤Ï·, ∫·Ú·ÛÙ¤ÚÁÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫˘ÚÈ·Îȉ¤Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶·ÁˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶¿ÙÚ·, ¶··‰ÔÁˆÚÁ¿Î˘ ÕÚ˘, ¶Ï·ÎÔ˘‰¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ™ÙÂÚÁÈԇϷ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ™ÙÔ‡·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÷ÚÏ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ÷Ù˙Ë·˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. °È· ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ∫·›ÙË, ª·Ú¤‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘. °È· ™˘Ó¤‰ÚÈÔ √§ª∂: ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ ∞ϤÎÔ˜, ª·Ú¤‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ ∫·›ÙË, ∫·Ú·ÛÙ¤ÚÁÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ¶··‰ÔÁˆÚÁ¿Î˘ ÕÚ˘, ¶·ÁˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ¶¿ÙÚ·, ¶Ï·ÎÔ˘‰¿Î˘

∂¡∞™ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÛÙ˘-

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÂÓÒ ·ÂÈϤ˜ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ¤Ó·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· πˆÏÎÔ‡. “¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜” ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™¯ÔÈÓ¿˜, Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÚÒËÓ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô πˆÏÎÔ‡ Î·È fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, ÂÍÂÌ¿ÓË ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰Èη›ˆÛ ηٿ ÙË

°ÈÒÚÁÔ˜, ™ÙÂÚÁÈԇϷ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ™ÙÔ‡·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÷ÚÏ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ÷Ù˙Ë·˘ÁÔ˘ÛÙ›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ∂™∞∫-¢∂∂-™ ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ¢.™. ∂§ª∂: ∞ÚÁ‡Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μÏ·¯¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, μÏÈÒÚ·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ ™Ù·Ì¿Ù˘, °Ô‡Ó·Ú˘ £·Ó¿Û˘, °ÚËÁÔÚ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫·˚¿Ê·˜ ∫Ï¿Óı˘, ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿˜ £·Ó¿Û˘, ∫·Ú·Ûٷًڷ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, §·ÁÔ‡ ª·Ú›·, §ÈfiÏÈ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·Ú›ÓÔ˘ ™ÔÊ›·, ª˘ÏˆÓ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ª˘Ú¿Ù πˆ¿ÓÓ·, •·ÁÔÚ¿ÚË μ·Ú‚¿Ú·, ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË ∫¤ÚË,

Δ·ÚÁÔÓÙÛ›‰Ô˘ §ÂÌfiÓ·, Δ۷ΛÚË ¡Ù›Ó·, ÷ÚÌ¿Ó˘ °ÈÒÚÁÔ˜. °È· ∂.∂.: §ÈfiÏÈ·˜ °È¿ÓÓ˘. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶·Ú¿Ù·ÍË ∫·ıËÁËÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜: ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ 15Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √§ª∂: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜, °È¿ÓÓ˘ §È¿ÎÔ˜, ª·Ú›· ª¿Ú‰·, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ª·Ù˙Ô‡ÎË, ªÈ¯¿Ï˘ ª‡ÚÈÎÓ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶·Ú·Û΢¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶›ÎÔ˘Ï·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ¢È·Ï¯ً ΔÛÈÙÔ‡ÌË. °È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹: ™Ù¤ÏÏ· °È·ÎԇϷ, §›Ó· ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·.

™Ô‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹” ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ.™. πˆÏÎÔ‡ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â›ÛËÌÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û Û ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¤ÓÂÍË Ì ¿ÏÏÔÓ ‰ËÌfiÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο Î·È ÙÔÓ ·›ÏËÛ Ì ¯ÂÈÚÔ‰ÈΛ·. “◊Ù·Ó

Û ¤Í·ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· Ì ÛÎÔÙÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ· Ô‡Ù ÁÈ· ÔÈ· ˘fiıÂÛË Ì ηÙËÁÔÚÔ‡Û” , ›Â Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ªfiÏȘ Ô °. ™¯ÔÈÓ¿˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô πˆÏÎÔ‡ Ì‹Î·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Î·È

¤ÙÛÈ Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ·‚› Û ηÊÂÓÂ›Ô Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó.

∂›ÛÎÂ„Ë ∞Ú¯ËÁÔ‡ °∂∞ ÛÙËÓ 111 ¶.ª. ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Δ∏¡ 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ∞ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ (π) μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫ÏfiÎÔ˙·˜. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÈ-

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÎËÙ‹ Ù˘ 111 ¶ª, ™Ì‹Ó·Ú¯Ô (π) Î. ∫ˆÓ °È¿ÓÓ·ÚÔ, Ô Î. ∫ÏfiÎÔ˙·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ¶ÔÏÂÌÈΤ˜ ªÔ›Ú˜, (ÛÙË ÊˆÙfi ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ 330 ªÔ›Ú· “∫∂ƒ∞À¡√™” ) ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÂȯÂÈÚËÛȷο ı¤Ì·Ù·, ¤‰ˆÛ ԉËÁ›Â˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞./°∂∞, Ô ¶Ú¤Û‚˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. ¡Ù¿ÓÈÂÏ ª¤ÓÂÙ ™ÌÈı ÂÈÛΤÊıËΠÂ›ÛËÌ· ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Δ·ÎÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (∞Δ∞) ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ ¡·ÙÔ˚Îfi ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô CAOC-7 ÛÙÔ ∫Ô˘ÙÛfi¯ÂÚÔ. ΔÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ¶Ú¤Û‚Ë Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ë °ÂÓÈ΋ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Catherine Kay Î·È Ô ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi˜ ∞ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™Ì‹Ó·Ú¯Ô˜ Michael

Sneeder. ΔÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠÛÙÔ ∞Δ∞ Î·È ÛÙÔ

CAOC-7 o ∞Ú¯ËÁfi˜ Δ·ÎÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ∞ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ (π) ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÛ·ÓÙËÚ¿Î˘.

∂ΛÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ›‰Â ¤ÙÚÂÍ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ Î·È Ó· ·ˆı‹ÛÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ˘ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

ª∂Δ∞ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 10 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·) Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‚) Ë Â¿ÚÎÂÈ· Û Â›ÁÂÈ· ̤۷ Á) Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷ ‰) Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ √Δ∞ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔÏËÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Â) Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ “ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÒÛÙ ÛÙËÓ ·¢ÎÙ·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ì›·˜ ‰·ÛÈ΋˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ó· ÌË ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ . Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ 8ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ˘‹Ú¯Â ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÚfiÛÊ·ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ ™Ù· °Ú‚ÂÓ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰Ú˘ÌÒÓ). √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚfiÛÊ·Ù· „ËÊÈÛı¤ÓÙ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ (¶.√.∂.™À.) Î·È Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ∂ÓÒÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙËÓ 24ˆÚË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›· ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ 2011, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À.∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ-̤ÏË Ù˘ Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ªª∂ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: ÀÔÁÚ·Ê‹ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÒÓ ™™∂. ™Ù·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛˆÓ. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·. ΔË Ï‹„Ë ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

∞. ¡¿ÓÔ˜: Ÿ¯È ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ ∂§°∞ ™Â ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ›ÛÚ·ÍË ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ “·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜” ˘¤Ú ∂§°∞, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3877/2010, ·ÔÙÂÏ› ˆÌfi Â΂ȷÛÌfi Î·È ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô˘ „‹ÊÈÛ ¤ÚÛÈ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ú¿˙ÂÈ, ÚÔηٷ‚ÔÏÈο Î·È “ÂÙÛÈıÂÏÈο” , ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÌÈ¿˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙ· Ì‹Ï·, Ù· ÎÂÚ¿ÛÈ·, Ù· ·Ì¤ÏÈ· Î.¿., ÙÔ ÔÛfi Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 60 ¢ÚÒ/ÛÙÚ¤ÌÌ·, fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘” . √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘.

™ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÔÈ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊÔÈ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ˙ˆˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ º¶∞. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÷Ú. °ÂˆÚÁ·ÏÔ‡ÛË, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ. “∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹, ϤÂÈ, Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∞Ó Â›¯·Ì ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· Ù· ›¯·Ì ÎÏ›ÛÂÈ ÙÒÚ·, ÁÈ·Ù› Ë ˙ËÌÈ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜, ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 100%. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜, ˙ÒˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤ Â›‰·. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ë Ì¤Ú· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ. °È’ ·˘Ùfi ··ÈÙԇ̠¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ” , η٤ÏËÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiʈÓ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ŒÓÙÔÓÔ˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÂ Ó¤Ô Ô›ÎËÌ·, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. ΔÔ ı¤Ì· ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫∞¶∏, Ô˘ ¯ı˜ Û Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: “∑ËÙԇ̠·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞. ¶·ÓÙÛ¿, Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·, ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È fi¯È Û·Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ÕÏψÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ › fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ∫∞¶∏ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠Â›Û˘, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ ∫∞¶∏ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ì·˜, fiˆ˜ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹Û·Ì Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜, Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÂΛÓÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ¤ÙÚ· Î·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Ê‹ÚÂÛ ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·Í›·˜ 400 ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ̤ıÔ‰Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ›¯Â ÎϤ„ÂÈ 15 ¢ÚÒ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê· Ì›·˜ 63¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÏÔ‹˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ 7.15 ÙÔ Úˆ›, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÙfiÙ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ù˘ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ fiÔ˘ ›¯Â ̤۷ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ Î·È 110 ¢ÚÒ. ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÚ›· Ê˘ÛÛ›ÁÁÈ· ÔÏÂÌÈÎÔ‡ fiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Δ· ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

™ABBATO 7 MA´√À 2011

∂¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ªÈÎÙfi √ÚΈÙfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜

πÛfi‚È· ÛÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ ∞ÊÁ·Ófi ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ÈÛÔ‚›ˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Î·È 10 ¤ÙË Î·È ·ÎfiÌË 12 Ì‹Ó˜, ηٷ‰ÈοÛıËÎÂ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ·fi ÙÔ ªÈÎÙfi √ÚΈÙfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ 58¯ÚÔÓ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔÓ 63¯ÚÔÓÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ÙËÓ 20¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘˜.

ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ. ΔfiÙÂ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ fï˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ ÙËÓ ›‰È· Ó‡¯Ù·, Á‡Úˆ ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ¤ÁÈÓ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi. ªÂ ÙËÓ ÙÛ¿· ÛÎfiÙˆÛÂ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘, ÙËÓ 58¯ÚÔÓË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ͇ÓËÛ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ fiÙ·Ó Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Ë 20¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘˜. √ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÊÂÚfiÙ·Ó Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÌfiÎ, ÂÓÒ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È Û ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ı˜ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÏ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ ÈÛÔ‚›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ Ù˘ 58¯ÚÔÓ˘, Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ 63¯ÚÔÓÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ÔÏÔÊÔÚ›·˜, Ù˘ ·Ï‹˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ηٿ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ͤÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÊfiÓÔ ¤Û·Û ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÚfiÙÈ Î·Ù·Ù¤-

ıËΠ٤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ηӤӷ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ ∞ÊÁ·Ófi. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 11 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Úˆ› Ì ÙȘ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤-

‰Ú·˜. °‡Úˆ ÛÙȘ 12.15 ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÛ‡ÚıËΠÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı¿ ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ Ó· ηٷÓÔ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰›Î˘, ÙÔ˘ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙfiÙÂ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ “Ê¿ÓËΠӷ ÛÔοÚÂÙ·È, fï˜ ‰ÂÓ Â›Â, Ô‡Ù ¤Î·Ó οÔÈ· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ· (χË, Êfi‚Ô Î.Ï.)”. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ÚÒÙËÛ ÙËÓ Û˘Ó‹ÁÔÚfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “Â¿Ó ¤-

¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÊÂÛË” Î·È fiˆ˜ ÙÔ˘ › ·˘Ù‹ “¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·”. Ÿˆ˜ › “ı· ·Û΋ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘” οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰›ÎË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ Û Â›Â‰Ô ∂ÊÂÙ›Ԣ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ·ÎfiÌË. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ·fi ÂΛ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞˘ÏÒÓÔ˜.

™˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∂65

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡-ª·ÁÎÚÈÒÙË “∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ - “ÛÎÔ‡·” ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. °. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ı¤ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Â·Ó¤Ó·Ú͢ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. √ Î. π. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË ∂.√. μfiÏÔ˘∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ - “ÛÎÔ‡·” ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: -Ë ÚÒÙË ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ∞.∫. §¿ÚÈÛ·˜ ¤ˆ˜ °ÔÚ›ÙÛ·, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, -Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ¤ˆ˜ ∞ÁÚÈ¿, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 11 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ μfiÏÔ˘ ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞ÁÚÈ¿-∞ʤÙ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‹‰Ë ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È”, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. π. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. °È· ÙÔÓ ∞ÓÈÛfiÂ‰Ô ∫fiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ¶∞£∂ Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Â·Ó¤Ï·‚ fiÛ· › ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ “‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∫fiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Û˘Ó·ÈÓ› ÛÙË ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘.

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ıÂÛ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. π. ª·ÁÎÚÈÒÙË fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù·

ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·.°È· ÙËÓ ∂-65 ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘

ΔÔ ∂∫μ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ “ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È ÁÂÓÈο Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘, Ì ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ηÏ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ. “ÃÚ¤Ô˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ∂∫μ, Â›Ó·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË Û·Ù¿ÏË fiÚˆÓ. Ÿ¯È fï˜ Ì ̤ÙÚ· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È Ô‡Ù ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “ÌfiÙÔ” Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹.¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÔ›ÛˆÓ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·Ó¿ÎÚÈ‚ˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙfiÛˆÓ ıÏÈ‚ÂÚÒÓ

ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù·, Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ̤۷, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· “ÈÛÔÛÎÂÏÈÛıÔ‡Ó” ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη!ΔÔ ∂.∫. μfiÏÔ˘ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·ÍÈÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ˘. ÀÁ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, ÙËÓ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ¤ÁηÈÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‚¿˙Ô˘Ó Ù¤ÚÌ· ÛÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ “ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜” , Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ·Ú·ÛÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó.∫·Ïԇ̠ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ fiÙÈ “ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο fiÛÔÈ ·Ê·›Ì·Í·Ó Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·” Î·È ÙÔ ∂™À Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ “Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiÎηÏÔ” .Δ˘¯fiÓ ¿ÏϘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙ˘¯›·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 13

™ABBATO 7 MA´√À 2011

¢Ú¿ÛÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜

ÕÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· 44¯ÚÔÓ˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ¤ÏËÍ ÙË Á˘Ó·›Î· Ì ̷¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ΔÔ ı‡Ì· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi ̤۷ Û ϛÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ô˘ ÙËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó

Õ

ÁÚÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ì ı‡Ì· ÌÈ· 44¯ÚÔÓË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ∏ Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘, ÂÓÒ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ʤÚÂÙ·È Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤ÛÊ·Í ÙË Á˘Ó·›Î· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ï‹ÙÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ̷¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. ∫·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÙÈ ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ Ù˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›¯ÓË ¿Ï˘, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi Á›ÙÔÓ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıËΠοÔÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ‰Ú¿ÛÙË Î·È ı‡Ì·ÙÔ˜.∞Ó·¿ÓÙËÙ· Â›Ó·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÈۋ̈˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È “Èı·Ó‹ ˙ËÏÔÙ˘›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË” . øÛÙfiÛÔ, ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÌfiÏȘ Û˘ÏÏËÊı› Ô ‰Ú¿ÛÙ˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÁÚÈÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ Ô˘ ¤ÁÈÓ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. ¶ÔÏÏÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎÂ Ë ÙÚ·Áˆ‰›·, ÂÓÒ ÂΛ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÔηÚÈṲ̂ӷ Î·È ··ÚËÁfiÚËÙ· Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. £‡Ì· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë 44¯ÚÔÓË ∂ϤÓË ª¤ÌÔ, ÂÓÒ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ª¤ÌÔ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢›‚ÚË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÎfi„ÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô‰fi °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÙÔ ·Ó·Î·›ÓÈÛ·Ó, ÂÓÒ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, 28 ÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰‡Ô ·È‰È¿. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÁÈÔ, Á‡Úˆ ÛÙ· 25. ∏ Ì¿Ó· Î·È ı‡Ì· ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Û·Ó Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ·, ÂÓÒ Ô ·Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ “¤Î·ÓÂ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ”. ŸÌˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÁÎÚÂÌÈÛÙ›. ™‡Ìʈӷ Ì fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰È¤ÌÂÓ Û ·˘ÙfiÓÔÌÔ ¯ÒÚÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ.

ΔËÓ ‚Ú‹Î·Ó ÓÂÎÚ‹ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∏ ¿ÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·ÔηχÊıËΠ¯ı˜, Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ª‹Î ̤۷ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÂΛ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ̤۷ Û ̛· Ï›ÌÓË ·›Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›‰Â ÙÔÓ ÛfiηÚÂ. ΔÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰Â Ô˘ıÂÓ¿. ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∞̤ۈ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ μÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÒÓ. ΔȘ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÓÙfiÓÈ˙Â Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô “ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜”. ∞fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› “‰ÂÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ

1

2

4

1.ΔÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ª¤ÌÔ, fiÔ˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎÂ Ë ¿ÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· 2. ™˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ··ÚËÁfiÚËÙÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ 3. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÔηڛÛÙËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· 4. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη˜

3

ÚÔËÁ‹ıËΠοÔÈ· ¿ÏË ÌÂٷ͇ ‰Ú¿ÛÙË Î·È ı‡Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Î·È ·fi ηٷı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ù˘ ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ô‡Ù ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÎÔ‡ÛıËΠӷ ÛËÌÂÈÒıËΠοÔÈÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ 44¯ÚÔÓ˘ Î·È ÙÔ˘ 53¯ÚÔÓÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ù˘”. ÕÚ· ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫·Ùۛη˜ “Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÙȘ ηٿÊÂÚ Ì ٤ÌÓÔÓ fiÚÁ·ÓÔ (Ì·¯·›ÚÈ) ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi (ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ù˘ Ì›· ÙÔÌ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ)”. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÚÈÍ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ 53¯ÚÔÓÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, Ô˘ fï˜ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ “Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘, ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ì ٷ fi‰È·”. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· η٤ÏËÍ ÛÂ

·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ‰‡Ô ‰›Î˘ÎÏ· ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÚÔ˜ ÂÈÛ΢‹. ΔÔ ÛÎÏËÚfi ·˘Ùfi Ó¤Ô, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Û·Ó ·ÛÙÚ·‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ Ô‰fi °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, Ì·˙‡ÙËΠ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Á›ÙÔÓ˜, Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ŸÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ· ¿Ú·Á ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ fiÏÈÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, Ô˘ ۯ‰fiÓ Â›¯Â Îfi„ÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ 44¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, ÔÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· “ÛΛ·Û” ÙfiÛÔ Ôχ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡. ŸÌˆ˜, ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ· ÙËÓ Í¤ÚÂÈ Ô 53¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ

·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “Èı·ÓÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˙ËÏÔÙ˘›·˜”, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÎÏ‹ıË ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi “ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ͉ȷχÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˙ËÏÔÙ˘›·˜”. √È Á›ÙÔÓ˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó “‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û·Ó Ê·Û·Ú›·, Ô˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡” . ŒÍˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ◊Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÚÈÒÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηڤÎϘ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó ›ÛÎÈÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ μÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÒÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ

ΔÔ «∞Ï΢fiÓË» ı· οÓÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ 9 πÔ˘Ó›Ô˘

ªfiÓÔ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙȘ μfiÚ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ŒÓ· ÌfiÓÔ Î·Ú¿‚È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi “∞§∫À√¡∏” ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·Ú¿‚È ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ı¤Ì· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:

“™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ “∞§∫À√¡∏” ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 12 ª·˝Ô˘ 2011 ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙ·...”. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô “∞§∫À√¡∏” ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ “‰ÂÓ Ù˘ Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ ÏÔ›Ô ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÙÔ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ·fi Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ì¤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰¿ Ù˘...”.

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÏÔ›Ô “™ÎÈ¿ıÔ˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜.

ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÎfiÎÎÈÓË ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿. ™ÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, οıÔÓÙ·Ó Ù· ‰‡Ô ·ÁfiÚÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ÂÓÒ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. ŸÌˆ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿, ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜, Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂÓ· ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‚ÚÂÈ Î·È Û›ÁÔ˘Ú·, ı· ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ ¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌÂ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Ó· ÛÊ¿ÍÂÈ ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘” Î·È ÚfiÛıÂÙÂ: “∂›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙÔ˘˜, ¤Ù˘¯·Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙÂÓ·¯ˆÚÂı‹Î·Ì Ôχ, ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·. §˘ԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌËÓ Í·Ó·Û˘Ì‚Â› ¿ÏÏÔ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì›· ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÊfiÓÔ˜”. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi˜ Ó· ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì οÔÈ· ÚˆÈÓfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´OY 2011

ª¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ë ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ 18ÌËÓÈÙÒÓ ª∂Ãπ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ 18ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ η٤ÏËÍ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ηıÒ˜ ·) ηٿ ÙËÓ 30Ë4-2011 ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰ÂηÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ Î·È ‚) Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ √Δ∞ ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· “ÀÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È Δ¯ÓËÙ‹ °ÔÓÈÌÔÔ›ËÛË” ·fi ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÚÁ·ÓÒıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË 5 ª·˝Ô˘ ·fi ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡- ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÈÏÂÏ¤Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “ÀÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È Δ¯ÓËÙ‹ °ÔÓÈÌÔÔ›ËÛË” . ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·‡ı˘Ó·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿, Ô Î. ª·Ú›· ªÔ˘ÙÛ›ÓË ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ π∞™ø Î·È Ô Î. ∫Ï¿Óı˘ £ÂÔ‰ˆÚÔ‡Ï˘, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÈÏÂÏ¤Ú Î·È Ô Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜. £¤Ì·Ù· fiˆ˜ “Ù› Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ·, Ò˜ ‰È¢ÚÂ˘Ó¿Ù·È, Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È; Ò˜ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È;” ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Ô‚ÔËıÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Î. ∏Ï›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜-°˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ë Î. μ›Î˘ ¡Ù¿Ï·, ∫ÏÈÓÈ΋ ∂Ì‚Ú˘ÔÏfiÁÔ˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜: “∏ ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. Δ· ·›ÙÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ˘Ô‚ÔËıÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ηıÈÛÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ Ì ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ΢‹ÛˆӔ . ∏ Î. ¡Ù¿Ï· ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Â͈ۈ̷ÙÈ΋˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË. ∞Ó¿ÁÎË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡” . ™ÙË ªÔÓ¿‰· π·ÙÚÈÎÒ˜ ÀÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓ˘ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (ªπÀ∞) ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÚÔÛʤÚÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Î·È ·Ó‰ÚÈ΋˜ ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ô ™Ù·ıÌfi˜ ¶ÚÒÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ μÔËıÂÈÒÓ Ù˘ π. ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Δ∞ ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ¶ÚÒÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ

μÔËıÂÈÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¢È·ÎÔÓ›·” , ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ª·˝Ô˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ∏ “¢È·ÎÔÓ›·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 9 Î·È °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fiÚˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·, ηÙ„˘Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, ·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜, ÎÔÓۤڂ˜ Î.¿.

● ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ª·ÏÙ·Ù˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

● ÕÏÏË ÌÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘

ΔË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ 1950 ÂȉÈÒÎÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

¢È·ÓÔ›ÍÂȘ Ô‰ÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950, ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Ô‰ÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·˜ ÂÎÙÈÌ¿ÂÈ ˆ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Û ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, Ô‰fi °. ª·ÏÙ·Ù˙‹. “∏ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË È‰ÈÔÎÙËÛ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ 1979. ªÂ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‰Ô‡ Î·È ı· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ı· ÂÎÏ›„ÂÈ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Î·È Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· ÚÔ·„ÂÈ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ÚÔ‹˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì›Ú·˜, ˆ˜ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ı·

Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ 1949 Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó È‰ÈÔÎً٘ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·ıÒ˜ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ë ¶Ú¿ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó, Ô‡Ù ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó” . ∏ ÂÈÛÊÔÚ¿ Û ÁË ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ȉÈÔÎً٘ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜, ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È 50.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ë ¶Ú¿ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ì ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜

ΔÔÓ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (√∂À) ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂϤÙË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (∂∂Δ∞∞), ÂͤٷÛ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ-

΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi 21.169 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ - ÌÂÛ·›ˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∂∂Δ∞∞, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ 2009 Û˘ÓÔÏÈο 97 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √∂À Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ Î·È ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚԂϤÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÚÈÒÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È fiÛ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÂÓÒ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È Â·ÚΤÛÙÂÚÔ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. Δ· ·ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ √∂À ›ӷÈ: ·) Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‚) Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÂÓÒ ÚԂϤÂÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·ÔÎÂ-

ÓÙڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∂ÈÙÂÏÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÈÙÂÏÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ - ÀËÚÂۛ˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢, Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. - ÀËÚÂۛ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. - ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ - ÀËÚÂۛ˜ ΔÔÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

¢‡Ô ÓÔÛËχÙÚȘ ÁÈ· 40 ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙË μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ™∂ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

‚ÚÂı› ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ fiˆ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ 54 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ù· ÎÂÓ¿. Ãı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ Û ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. øÛÙfiÛÔ Ù· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ì·Óٿٷ ‹Úı·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ·ÊÔ‡ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ‰ÂÓ ‰fiıËΠη̛· ‰È·‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÎfiÌË ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·-

● ∞ÓÔÈÎÙ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ÚfiÌÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÎfiÚÈÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹‰Ë Ê·›ÓÔÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ı· Ê·ÓÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ¤ÓÙÂη Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÚÂȘ

‚¿Ú‰È˜ Ì 50 ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οı Ë̤ڷ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÚÔ¯ı¤˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 40 ·ÛıÂÓ›˜, ÂÓÒ ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ¤Î·Ó ÙËÓ Âȉ›ÎÂ˘Û‹ Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Û οı ‚¿Ú‰È· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÛÙ· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·, Ù· ÛȉÂÚˆÙ‹ÚÈ·, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 54 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚ-

Á·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙËı›. √ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ·¢ı‡ÓıËΠÛÙË ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂͤÏÈÍË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´OY 2011

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °¶™

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∑√∂ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘

§ÔÁÈÛÙÈÎfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ϤÂÈ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜

Δ

Úˆı› ÁÈ· Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· fiÛ· ÙÔ˘ ηٷ̷ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ¯ı˜ ·fi ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. Ã. ™ÈÁ¿Ï·˜. ™ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚΤÛÙËΠӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ 1 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÌÂÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙÔ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ù·Ì›·, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÁÈ·Ù› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ “ÍËÏÒÛÂÈ” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ˘‹ÚÍ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ù· Ú·ÎÙÈο ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· ηÏÔ‡Û ÙÔÓ Î. ™ÈÁ¿Ï·, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓËı› ÌfiÓÔ Ë ÌÈ· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÒÚ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ΔÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ™ÈÁ¿Ï· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηϤÛÂÈ 6 ¿ÙÔÌ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Â›Ó·È Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶·¿˜ Î·È Ô Ù¤ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∂˘ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÏËı› ̤¯ÚÈ Î·È Ô Î. ¢. ¶ÈÙÛÈÒÚ˘.

Ô °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ∑ÒÓ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, Ë ‰È·‚ԇϢÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Ì ·ÓÔȯً Û‡ÛÎÂ„Ë fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ∏ fiÏË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ °¶™, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÈηÓÔÔÈ› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Î·È Û ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘, Û ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÂÓÒ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘ԉԯ›˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Î·È ÛÙËÚÈÁ̤Ó˜ Û ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÈÌËı› Ï·Óı·Ṳ̂ӷ.

™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ “ηı‹ÏˆÛ˘” ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ıÂÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÂÓÒ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ Î·È ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ËÁÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ∑ˆÓÒÓ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °¶™ ÚԂϤÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Û οÔȘ ∑ÒÓ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘ԉԯ›˜), ÁÂÓÈο fï˜ ‰ÂÓ ÙȘ “·ÎÔ˘Ì¿. √È ∑√∂ ıÂÛ›ÛÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 1986 Î·È Ì ‚¿ÛË ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∑√∂ Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÙfiÛÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi ÙÔ °¶™ Ô˘

·ÔÙÂÏ› ˘ÂÚΛÌÂÓÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, Ó· ··ÈÙ› ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ·Á‹˜ ̤ۈ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙË °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÓÒ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ∑√∂ Ó· ··ÈÙ› ¤Î‰ÔÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ› Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ ™Ù∂. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ∑√∂ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó

¯Ú‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·, ÂÎı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÚÔ¯ı¤˜ fiÙÈ ··ÈÙ›ٷÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó¿ÁÎË ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ∑√∂ ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∂›Û˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÚÔ‡ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜,

fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘ԉԯ›˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Î·È ÛÙËÚÈÁ̤Ó˜ Û ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÈÌËı› Ï·Óı·Ṳ̂ӷ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ÚÔÙ·ı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘, Û ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ™Â οÔÈ· ‰Â ÂÓÙÔÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ë Â¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂȂ‚ÏË̤ÓË, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ (ÁÚ·Ì̤˜ ÙÚ¤ÓÔ˘) Î·È ÛÙÔ˘˜ ı‡Ï·Î˜ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· fiˆ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ·. ∏ ÌÂϤÙË ÚԂϤÂÈ Ù¤ÙÔȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ΔÔÈο ∫¤ÓÙÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·˘ÙÒÓ, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘ÌʈÓ› Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‰fiÌËÛ˘ ·Ó¿ÓÙË fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·, Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÛÙËÓ

∞ÈÛˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÁˆÚÁÈΤ˜. ¢È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘. ∂ÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ï¿ıË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ªÂϤÙË Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘.

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ì ÙȘ ∑ÒÓ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ “Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÛ¯ı› ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” . ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ∑ÒÓ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ Î¿ı ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ fiÏ˘. “¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ∑√∂. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠χÛË ÁÈ·Ù› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·˘ÛÙËÚ¤˜” , ‰‹ÏˆÛÂ. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °. ª·ÁÎÚÈÒÙË

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi “°Àª¡√™”·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹-

ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ ÌfiÏȘ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Ãı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi ÂÌ·ÈÁÌfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi “·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ª·ÁÎÚÈÒÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” . ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ηٷÛ΢‹˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ı· ‚ÂÏÙ›ˆÓ ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °. ª·ÁÎÚÈÒÙË ıˆڋıËΠ“Ù·ÊfiϷη” ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ 2001, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ Ô‡Ù ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ÚÒÙË ›ÛÙˆÛË Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, ‹Ù·Ó

● ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

● ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›

Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 31 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË 15 ¤ˆ˜ 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. £¤Û·Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·Ó ÎÔÚ˘Ê·›· Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÏÒ-

ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜: ª¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ı· ˘‹Ú¯Â ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ. ∏ ÚÒÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· ‡„Ô˘˜ 7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ı· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘ Î·È ı· ˘‹Ú¯Â ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁÔÏ·‚›· ‡„Ô˘˜ 7,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÌË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ̤ۈ ∞°∂Δ”, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÁÚ·Ù‹ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤-

‰ˆÛ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù‡Ô˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·ÚοÎË Û Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË, ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. “∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ù· 7,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· °ÔÚ›ÙÛ·-∞ÁÚÈ¿ Û 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô Ù˘ §·Ú›Û˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ οӷÌÂ, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ʿÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡

Û ηӤӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∂›Ó·È ˘ÂÚÎ·Ï˘Ì̤ÓÔÈ ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ Ë ÌÈ· ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ϤÔÓ Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ” ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. “∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙË Û˘Á΢ڛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÊÈÏȈıԇ̠̠ÙËÓ ÂÏ·ÓË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Û¤ÚÓÂÙ·È” ›Â Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

¶ƒ√£∂™ªπ∞ ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂ-

•ËÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Í‡ÏÈÓ˜ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∞¶√ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂӷگ›Ô

μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9-5-2011 ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ψÙÒÓ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ ·fi ÏÈÌÂÓ›ÛÎÔ (Ì·Ú›Ó·) ΔÂψÓ›Ԣ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÛηÊÒÓ fiˆ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯ÒÚÔ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24213-53800/826/831.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ·¿ÓÙËÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. °È· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂ÎÙ›ÌËÛË & ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË (¶¶∂∞) ηÙfiÈÓ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ¶ÚÔÌÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (¶¶∂) Î·È (ÂÊfiÛÔÓ ¯ÔÚËÁËı› ıÂÙÈ΋ ¶¶∂∞), Û ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ (∂¶√) ηÙfiÈÓ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª¶∂). °È· Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔ ÙÔ˘ 1990, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔ Û ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÏÂÙÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ù· Èı·Ó¿ ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜, ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ‰È·Ù˘ˆı›Û˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ” . ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÔÙÂÏ› - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎfiÌ‚ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∂’ ·˘ÙÔ‡ Ë ·ÚÌfi‰È· ¢/ÓÛË ÃˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜-™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ··ÓÙ¿ÂÈ: “™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ·fi Â·Ú¯È·Îfi ‹ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ (.¯. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎfiÌ‚Ô˘, ¤ÚÁ· ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘, ÔÚÈ˙fiÓÙȷηٷÎfiÚ˘ÊË Û‹Ì·ÓÛË Î.Ï..) ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ Á‹Â‰Ô (.¯. Û‡Ó‰ÂÛË Ì¤Ûˆ ·Ú¿Ï¢Ú˘ Ô‰Ô‡ Î.Ï.). ∂›Û˘ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ¢·ÛÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜” .

™ABBATO 7 MA´√À 2011

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ë ÚÒÙË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È 10.000 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ

∞fi ÙÒÛË ÌÂÙˆڛÙË ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ·

ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰›‰˘Ì˜ Ï›ÌÓ˜ ∑ÂÚ¤ÏÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË- ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ù· ›¯ÓË Ô˘ ¿ÊËÛ ¤Ó·˜ ÌÂÙˆڛÙ˘ ÚÔÛÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 10.000 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‡ÚËÌ· fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÌÊ·Ó‹ ›¯ÓË ·fi ÌÂÙˆڛÙË Ô˘ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 10.000 ¯ÚfiÓÈ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜, ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì·˜ Ï›ÌÓ˜-‚ÈÔÙfiÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ÚԤ΢„·Ó ·fi ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË. ΔÔ ÏȈ̤ÓÔ ˙ÈÚÎfiÓÈÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ٷÏÏÔ Ù‹ÎÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi Ì¿ÁÌ·. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÎÚ·Ù‹Ú˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÙˆÛË ÌÂÙˆÚÈÙÒÓ, ÂÓÒ fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Â›¯·Ó ̤ÁÂıÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È 30 ̤ÙÚ·... Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 40 Û ·ÚÈıÌfi.√È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ §¿ÁÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È °ÂˆÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ- Î·È Dietrich Volker -ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √Ú˘ÎÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¶ÂÙÚÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜- Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÍÂÙ‡ÏÈÍ·Ó ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ŒıÓÔ˜”, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓÔ‡˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ÈÔ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Ï›ÌÓ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÎÚ·Ù‹Ú˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÌÂÙˆڛÙË ÛÙË °Ë. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÏfiηÈÓÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÚÈÓ ·fi 12.500 ¤ˆ˜ 8.000 ¯ÚfiÓÈ·. √È Ï›ÌÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÈÎfi Û¯‹Ì·.∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 150 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˜ 6 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 250 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ıÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 8. ∞¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 250 ̤ÙÚ· Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi ª·ÁԇϷ - ∑ÂÚ¤ÏÈ·, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË ª¤ÛË ¡ÂÔÏÈıÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡. ∞fi ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÚˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÈÙÈÎÒÓ ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi 10 ¤ˆ˜ 30 ̤ÙÚ·. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ·ÔηχÊıËÎÂ, fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. §¿ÁÈÔ˜, ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ‡ÚÂÛ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÂÙËÁ̤ÓÔ˘ ˙ÈÚÎÔÓ›Ô˘ ÛÙ· Û˘Ïϯı¤ÓÙ· ÂÙÚÔÏÔÁÈο ‰Â›ÁÌ·Ù·.“°È· ÙËÓ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ˙ÈÚÎÔÓ›Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1400-1800 ∞C, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÒÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ˜ Ì·ÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÔÓ Á‹ÈÓÔ ÊÏÔÈfi Î·È ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì·Ó‰‡·”, ϤÂÈ. “§ÂÙÔÌÂÚÂȷΤ˜ ÂÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÚ˘ÎÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË.ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚ˘ÎÙÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÚ› ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘ ÌÂÙˆÚÈÙÈÎÒÓ ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ.ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. §¿ÁÈÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÌÂÙˆڛÙË Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË ÁË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÈÓ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·... ∏ ÁÂˆÊ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÚ˘ÎÙÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ‰›‰˘ÌˆÓ ÎÚ·Ù‹ÚˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ π‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓË ™. §¿ÙÛË, ÛÙÔ Ï·›-

ÛÈÔ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ˙ˆ‹˜. ™˘ÓÔÏÈο ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› 65 ÌÂϤÙ˜ ÂÚ›Ô˘ 300 ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ 2.650 ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ËÏÈÎȷο ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÚfiÛ‚·ÛË Û ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ „ËÊȉˆÙfi ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ̤ÏË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶∞ª∂: ∞ÊÂÙËÚ›· Ó¤ˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ “∞Ú¯‹ Ó¤ˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ó¤· Ï·›Ï·· ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÙÔ Í‹ÏˆÌ· ÙˆÓ μ·Ú¤ˆÓ Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 11 ª·˝Ô˘ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘.™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, οÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ̷˙È΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (10 .Ì.), ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ˘ ª¿Ë Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÂÚÁ›·. ¡· οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ·Ú¯‹ Ó¤ˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, Ó· ÓÂÎÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ó· ‚Ô˘›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ¡· ÌËÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Ë ÙÚfiÈη Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂ ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ì ‰˘Ó¿ÌˆÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÛÂ Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ٷ ¿Óˆ οو. ŸÏÔÈ Î·È fiϘ Ì ¤Ó· Û‡ÓıËÌ·: ∞ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ¿ÏϘ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. ∞·ÈÙԇ̠ÙÒÚ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¶∞ª∂ Û ηÏ› Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È΋ ÛÔ˘ ˘fiıÂÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. Œ¯ÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÙËÓ „¢ÙÈ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ∫¿ı ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Î¿ı ‚‹Ì· ›Ûˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û· Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ·¤Ú· ÛÙ· ·ÓÈ¿ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·˜. ∞Ó ÙÒÚ· Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·˙È΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›·. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·fiÊ·ÛË, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹-

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂

ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÌÂ Ó¤Ô Î‡Ì· ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ: ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÙÛÂÎԇڈ̷ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ηٿÚÁËÛË ˆÚ·Ú›ˆÓ, ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÍÂÔ‡ÏËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó¤· Â›ıÂÛË ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ μ·Ú¤ˆÓ ÎÈ ∞Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ (μ∞∂), ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÂÙÛÔÎfi‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ŸÏ· Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘.¢È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·. ªfiÓÔ ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ. ŒÓ· ‰ÚfiÌÔ ¤¯Ô˘ÌÂ: ΔÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È Ù˘ ڋ͢ Ì ٷ ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ.ª·¯ËÙÈÎfi, ‚ÚÔÓÙÂÚfi ·ÚfiÓ ÛÙȘ 11 ÙÔ˘ ª¿Ë. ∞ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ·. ∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì·˜.£· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜”.∂›Û˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÛÙË ª∂Δ∫∞ Î. ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ªª∂, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ù· ¤ÓÙ ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Â¿ÍÈ· ÙÔ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ ·ÈÛ¯Úfi˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜.™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, ηًÁÁÂÈÏÂ Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ”.

√ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∂.°∂.¶∂.) ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂›Ó·È, ›Ûˆ˜, Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÈ·›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌÓ·›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ø˜ ·Ú¿Ù·ÍË, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ 8 ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÓÙË¯Ô‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÙfiÛÔ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·Ú¯‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ηٷı¤Û·Ì ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

∞fi ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÂÚÁ·Û›· Δ

Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

∏ Ó¤· ·˘Ù‹ Ù¿ÛË ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Â›¯Â Ù›ÙÏÔ “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂Ô¯‹ Ù˘ ∫Ú›Û˘” Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∫∂™À¶ Î·È ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È §¿Úӷη˜-∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÙÔ˘˜ Û‡Ìڷ͢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Comenius Regio. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫∂™À¶ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. °È·Ù› Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ë ·Ó·ÛٿوÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ‹. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜. ∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¿Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÔ˘‰¤˜. “∂›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∫∂™À¶, fiÛÔ Î·È ÛÙË ™¯Ô-

Ï‹ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ fiÙÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ηٿıÏȄ˘ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Û˘ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ ͤڈ fiÙÈ ÙÚÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ

ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ” .

™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÛÙÔ Â·Ú¯È·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·È‰Â›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË §¿Úӷη Î.

°ÈÒÚÁÔ˜ ∏Ï›· ›Â: ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ∞Ú¯‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÎÔÓ› ¤Ú¢Ó˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ηχÙÂÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2010-2020. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È, Â›Ó·È Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔϘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıËÁËÙ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Î·È fiÏÔÈ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ, ÂÔ̤ӈ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ƒÔ‡ÛÛË Â› fiÙÈ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·fiıÂÌ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜, ÒÛÙ ÙÔ ™∂¶ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ›Â Ë ›‰È·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ƒÔ˘ÛÛÈ¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠۯ¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂȘ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ˆ˜ Ô‰ËÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Â˙ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤Ì·ı·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ù· Û‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó. ∞ÎfiÌË ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ∞fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ™.∂.∫. ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ÔÈΛ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¶.À.™.¶.∂. - ¶.À.™.¢.∂.), ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ·) ¤Ó·˜ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‚) ¤Ó·˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÎ·È‰Â˘-

ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ì ‚·ıÌfi ∞’ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.

ÀÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¶À™¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· Û¯ÔÏ›·, fiÔ˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 16Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ‰¿ÛηÏÔÈ, ¢ËÌÔÙÈÎfi ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËΠÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÚÔΛԢ ‰‡Ô ‰¿ÛηÏÔÈ, ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÂÚÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËΠÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∞ÓËÏ›Ô˘∫ÈÛÛÔ‡ Ì›· ÓËÈ·ÁˆÁfi˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 6.45 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ (Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ & ŒÎÙÔÚÔ˜). Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÂÙԛ̷ÛÂ Î·È ı· ·ÚÔ˘-

√ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ 36Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· 36Ë Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ·fi 6 ¤ˆ˜ 15 ª·˝Ô˘ 2011. √ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ô‰¤¯ÙËΠۯÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË, ·fi ÙÔÓ Î·Ù¯fiÌÂÓÔ ¢‹ÌÔ §·‹ıÔ˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ÙÈÌÒÌÂÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛ˘ ∫‡ÚÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì 9ÌÂÏ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ Î·È ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ 2011 Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ª·˝Ô˘ 2011. ΔÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 ª·˝Ô˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û Ӥ· ‚¿ÛË ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

∂ıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Δ∞π¡π∂™ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ (π∞∫∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘. ∏ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ϤÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π∞∫∞ Î. ∞ıËÓ¿ ¶ÂÁÎÏ›‰Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ÙËΠÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÈÏÌ Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÙÈ΋ Î·È ¿Ô„Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚȘ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË, ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ú·ÎÙÈ΋, Ó· ÌÂÏÂÙ¿Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·. √È Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1958 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2008.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: ŒÎıÂÛË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ

∏ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

¢À√ ·È‰È¿, Ë μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ª·Ó›ÓË ·fi ÙÔ 10Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙÔ 21Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ı¤Ì· “¶·È‰È¿ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ̷˙›” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ¶·È‰Â›·˜. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚¢Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∂’ Δ¿Í˘ μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ª·Ó›ÓË ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË 40¿‰·. ∏ μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· ª·Ó›ÓË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ‰‡Ô ηıÚ¤Ù˜, fiÔ˘ ·fi ÙË ÌÈ· Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, fiˆ˜ ÙڷηڛÛÌ·Ù·, ·Ô˘Û›· ʈÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ, η̛· ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Ë ‡·ÚÍË ‰È·‚¿ÛÂˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. “ΔËÓ Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ô‰È΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ· ÛÎÂÙfiÌÂÓË Ò˜ ÎÈÓԇ̷È. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ù· ·È‰È¿, fiÙ·Ó Ô‰ËÁ›. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ Â˙ÒÓ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÈÓ‹-

™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ∫‡ÚÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ

● H B·ÁÁÂÏ›ÙÛ· M·Ó›ÓË

ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÔχÌÔÚÊË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË - ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ Ì ٛÙÏÔ “ Δ· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ...”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ˘„›ÊˆÓÔ˜ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ∑ˆ‹˜ §Â‚·ÓÙ‹ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤·Ì·, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ. £· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Î›ÌÂÓ·, ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó, ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Î·È ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 懯·˜, ‚·ı‡ÊˆÓÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ Î·È Ë ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶È¿ÓÔ˘ Î·È ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜: ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ οÌÔ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· Î·È ÌÈÎÚ¿ Û›ÙÈ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· μÚ·‚›· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ “¢Ô̤˜ 2011”. Δ· ‚Ú·‚›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ¢√ª∂™ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÔÓÔÌ‹ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 24Ë ª·˝Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÙÔ˘ Δ∂∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙ. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ (7:30 Ì.Ì.) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ì ı¤Ì·: ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∞ ¢π∞μ∏ª∞Δ∞ ™Δ∏ ƒø°ª∏ Δ√À Ã√¡√À. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÎÚ›Û˘. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ë ·Ó·ÛًψÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ: §fi˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ - ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÌ. ∞Ú¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜ ¢·ÛηϿ΢, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÙÌ. ∞Ú¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Û·Û›· ∫Ô˘˙Ô‡Ë, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÙÌ. ∞Ú¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ›‰Ë˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÌ. ∞Ú¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª·Ú›Ó· ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÙÌ. ∞Ú¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶.£., ηıËÁËÙ‹˜ ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶¿ÙÚ·˜, ηıËÁËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ó¤ÙÛÔ˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 24Ë ª·˝Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¢. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰‡Ô ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‰›ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ë ÚfiÛÏË„Ë Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ì ‰›ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË Ì¤Ûˆ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÂÏÏÈ¤˜ ÚÔÛˆÈÎfi Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û ̋ÎÔ˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ. ªÂ ÙÔ ÁÎÚ¤ÈÓÙÂÚ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ Û ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ÙÔ˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÃÏfiË, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó. ∞fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÔÎΛӷ, ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ, ÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, fiÔ˘ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Â›Û˘ ¿Ú· ÔÏϤ˜. ∞ÎfiÌË ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Û¯·ÚÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ÃÏfiË, ÂÓÒ ‹‰Ë ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ªÔÌfiÙ˘ ÁÈ· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ‰·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, μÂÓ¤ÙÔ˘ Î·È ∫·Ì·Ú›Ô˘, ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È fiÔÈÔÈ Ôϛ٘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∂›Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘. ∫‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™ABBATO 7 MA´√À 2011

∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û Á˘Ó·›Î˜, ·fi ÙËÓ ÂÊ˂›· ̤¯ÚÈ 30 ÂÙÒÓ

¶¤ÓÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ó¢ÚÈ΋˜ ·ÓÔÚÂÍ›·˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

¤ÓÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ó¢ÚÈ΋˜ ·ÓÔÚÂÍ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ê˂˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙȘ ¿Û¯Ô˘Û˜ ÛÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ıÂÚ·›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ηٿ Ù˘ ‰›·ÈÙ·˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ë Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· Ô˘ ˆ˜ ¿ıËÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ó¢ÚÈ΋˜ ·ÓÔÚÂÍ›·˜. ∏ ›‰È· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ٤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 30 ÎÈÏ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ‚Ô‹ıÂÈ·. “∏ Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·ÎÚ·›· ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ. Δ· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ÎÈÏ¿ ̤۷ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ·‰˘Ó·Ì›·, ˆ¯ÚfiÙËÙ·, ¯·ÌËÏfi οÏÏÈÔ Î·È Ó¿ÙÚÈÔ. ™Â ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÚȯfiÙˆÛË Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ Ô˘ ÎÈÓ›ٷȔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· 50 ÎÈÏ¿. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ¤Ó·˜ ¤ÊË‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ οو ·fi 50 ÎÈÏ¿, ÙfiÙ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ™Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Ì ÂÊ‹‚Ô˘˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 40 ̤¯ÚÈ 50 ÎÈÏ¿. 줂·È· οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÔÚÂÍ›·; “∏ ·ÓÔÚÂÍ›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· „˘¯È΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi Ì›· η΋ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋ ·È‰È΋ ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ ¤Ó· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ¤ÊË‚Ô˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÔ‚·Ú‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Ù·-

√ ª¿ÈÔ˜ Ì·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ. μÚÔ¯ÂÚfi˜ Î·È ÌÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÊÏ˘, Ô‡Ù ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÊËÛ ӷ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÒÚ· Ì·˜. ŒÊÂÚÂ Î·È ÙȘ ηϤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·˙›, ÂÚ› ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ, ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ÂÚ-Û˘Óٿ͈Ó, ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Â·ÓÂÎΛÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ, ÌÈ· ¯·Ú¿. °È· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÊÂÚÂ, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ì ÙÚfiÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ “fiÏÔ˘˜” fiˆ˜ ÛÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞ÏÏ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· Û·˜ ˆ ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· ÌÔ˘, ÔÈÔÈ Â›Ó·È “fiÏÔÈ” ÂÁÒ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓË, οÔÙÂ, Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔÓ ÔÚÌ›ÛÎÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÊÙÔ˘Ó Ù›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜. °È· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘˜, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ÏfiÁÔ˘˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηÈ, ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ì·Ú›Ó· ÁÈÔÎ. ∞˘Ùfi ÙÔ “ÁÈÔΔ, ¿ÏÈ, Ì·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, fiÔ˘ ÔÈ Ì·Ú›Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó fiˆ˜ Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂‰Ò Û’ ÂÌ¿˜ ÔÈÔ˜ Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· “·‰ÂÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó” Ù¤ÙÔȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiÛ· fiÚÁ·Ó·, ÂÈÙÚÔ¤˜, ˘ËÚÂۛ˜, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ηÓÔÓÈÛÌÔ›, ÓfiÌÔÈ, ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÌÂϤÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔʈӋÛÔ˘Ó. °È· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ì·˜ (Í·Ó·)Á›ÓÂÙ·È

Ú·¯‹ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ, fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °È·Ù› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ¿ıËÛ˘ fiÏÔ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Î·È ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ¿Û¯ÂÈ ·fi Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›·. ∂›Û˘, ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜” ϤÂÈ Ë Î. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙË ıÂÚ·›·. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ì ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È „˘¯È·ÙÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ʷÚ̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹.

Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Î·ÏÒ˜ Á›ÓÂÙ·È, fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì·. ∫¿ÔÙÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ı¤Ì·. ∂›Û˘ οÔÙÂ, ÓÔÌ›˙ˆ Â› ªÈ¯¿ÏË μÏÈÒÚ· ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ê·Û·Ú›· ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙȘ Ù¤ÓÙ˜-ÔÌڤϘ Î·È ·fi ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¿ÛÚ˜ (ÎÚÂÌ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·) fiϘ ¤Ú·-¤Ú·. ªÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ٷ Ï·ÛÙÈο ·Ú·¤Ù·, “·Ó·Î¿Ï˘„Ë” Ô˘ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ¿ÏÏË Û‡Á¯ÚÔÓË “·Ó·Î¿Ï˘„Ë” , ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÛÔÌÒÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘, ÁÂÓÈÎÒ˜, ÂÛÙ›·Û˘. ª·˙› Ì ٷ ·Ú·¤Ù· ‹Úı·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÌfiÓÈ̘ ‹ ÌÔӛ̈˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ηٷÛ΢¤˜ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ, ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ, ı˘ÚÒÓ, ͇ÏÈÓˆÓ ·ÙˆÌ¿ÙˆÓ, ıËÚȈ‰ÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÙ·ÁÔÓȉ›ˆÓ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ô‡Ùˆ ηı’ ÂÍ‹˜. Δ· ÔÔ›· “ÂÍ‹˜”, ˆ˜ ‹ÙÔ Ê˘ÛÈÎfiÓ Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔÓ, ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÙËÓ ¤ÍÈÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ (fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ “¤ÍȘ ‰Â˘Ù¤Ú· ʇÛȘ” ) ηÈ

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ÙˆÓ ·Û¯fiÓÙˆÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓÔÚÂÍ›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ÌÈ· 25ÂÙ›·. “∏ ·ÓÔÚÂÍ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜, ηıÒ˜, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·¯‡Û·ÚÎÔ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ªª∂” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. ∏ Î. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ì ÙË Ó¢ÚÈ΋ ·ÓÔÚÂÍ›· Ô ¤ÊË‚Ô˜ ‹ Ó¤Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ó· ¿ÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›.

ÙÔ ı¤Ì· ¿ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ·’ ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ¢¯fiÌ·ÛÙ οı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙÚÈÒÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∞˜ Ì·˜ ÂÈÙÚ·› ÌfiÓÔ Ì›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ì›· ·ÎÚÔÙÂχÙÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ΢‚ÔÏÈıÔÛÙڈ̤ÓÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘ (ÂÌ›˜ οӷÌÂ, Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ó ı˘Ì¿ÛÙÂ, fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì Ì ٷ οıÂÙ· ηÁÎÂÏ¿ÎÈ·, ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠۈÛÙ‹ ηÈ, ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Î·È Ë ·fiÏËÍË Ù˘ Ô‰Ô‡ ™fiψÓÔ˜). ∏ ·ÎÚÔÙÂχÙÈ· ›ӷÈ, fiÙÈ ÂÁÒ, ÚÔÛˆÈο, ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ ·Ôχو˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì·˜, Ô‡Ù ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ (¤Ú· ·fi ÙȘ Ì›ÓÙ˜, Ô˘ ¤ÁÚ·Ê· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿), Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ Ê·ÓÔÛٿ٘ ‹ ÛÙ· ·ÁοÎÈ·, Ô‡ÙÂ, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô ÂÚÈ¿ÙÔ˘ - ›¯· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ “‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ‰¿‰Ԕ ÌÂ

Ù· “¤ÓıÂÙ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·” ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ‰¿Â‰Ô ÁÈ· ÂÚ¿ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, ̷οÚÈ Ó· ›¯·Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ì ÙȘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ‹/Î·È ÁÏÔÈÒ‰ÂȘ ϿΘ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ “ˆÚ·›Ô” ı¤Ì· Â›Ó·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¿Óˆ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∫È fiÙ·Ó Ï¤Ì ¿Óˆ, ÂÓÓÔԇ̠¿Óˆ, ÔÏfiÎÏËÚ·, fi¯È η‚·ÏËÙ¿, ÔÏfiÎÏËÚ·. ∫·ıÂÛÙÒ˜, ϤÔÓ, Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ï›ÁÔ Î·È Ôχ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ÂΛ fiÔ˘ ·˘Ù‹ Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ó· ¤¯ÂÈ Ê·Ú‰È¿ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∫·ıÂÛÙÒ˜. μÔχÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÔ› Á›ÙÔÓ˜, Á›ÓÔÓÙ·È ·‰È¿‚·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È; ΔÔ Û·Ú·‚·Ï¿ÎÈ Ì·˜ Ó· ëÓ·È Î·Ï¿ ÎÈ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· fiˆ˜-fiˆ˜. ∂Λ ¤Ú¯ÔÓÙ·È “η¿ÎÈ” Î·È ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ› ¡fiÌÔÈ Î·È ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi fiÛÔ Â›Ó·È, Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ “Ú·ÛÈ¿˜” . Δ˘ Ú·ÛÈ¿˜ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ó· Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ parking Â› ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÎÈ ¿ÓÙ ÂÛ‡ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÂÙ¿ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È “ÓƠ̂̈˜” Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÙÔ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™Ô‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, Ì·˙› Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÔ‚·Úfi, Ù· ÎÂÎÏÈ̤ӷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ¶·Ú·Û΢‹, ÙÒÚ· Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ™·˜ ·Á·Ò Î·È Û·˜ ÛΤÊÙÔÌ·È, ÁÂÈ·¯·Ú¿.


∂Àƒø§π°∫∞ ™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÂÏ. 21

∫∞Δ™∞μ∞∫∏™

“£· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ ¡· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ fiÔȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ “Ì›ÓÈ” ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Sportaction” Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ Ó›ÎË Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÂÛÙ›·Û ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, Û ۯ¤ÛË Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ù›ÔÙ·. £· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÛ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. Δ· ·È¯Ó›‰È· Ì ∞∂∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰Ô‡ÌÂ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û οı ̷٘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ‚ÁÂÈ”, ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Ó· „¿¯ÓÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. Œ¯ÂÙ ‰ÂÈ ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂËÚ¤·Û·Ó fiÏË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÒÚ·. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ٷ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ·È¯Ó›‰È·” . Δ¤ÏÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜ Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÁÂÏÔ›Ô. Δ›ÔÙ ¿ÏÏÔ”.

√ÚÈÛÙÈο ·ÚÂÏıfiÓ Ô ªÂÚÙfiÏÓÙÈ ªÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ °Î·ÌÚÈ¤Ï ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Î·È ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤Ï˘Û ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ªÂÚÙfiÏÓÙÈ “ΔÈοԔ . √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ... „˘ÁÂ›Ô Î·È ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·Ô˘Û›·˙ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” χıËÎÂ Î·È Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ªÂÚÙfiÏÓÙÈ ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠÌfiÏȘ Û ٤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· (Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÕÚË), ηıÒ˜ Î·È Û ¤Ó· Ì·Ù˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ.

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∞Àƒπ√ Δ∏¡ ∞∂∫ ™Δ√ √∞∫∞ ™Δ∏¡ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Δø¡ ¶§∂´ √º

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÚfiÎÏËÛË

Œ

ÍÈ ·È¯Ó›‰È· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ËÌÂÚÒÓ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙÔ √∞∫∞, fiÔ˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô ∞∂∫, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì’ ·˘Ù‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰·. √ ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Û οÔÈ· Ï¿ıË, Ù· ÔÔ›· Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ÌËÓ Ù· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. ΔÔ˘˜ Â¤ÛÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. √ πÛ·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ô Ó·Úfi˜ ∏Ï›·˜ ª·ÚÔ‡Ï˘. √ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο ÙfiÛÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiÛÔ Î·È ¯ı˜ (ÍÂ¤Ú·Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ) Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È “ÎÏÂÈṲ̂Ó˜”. ™›ÁÔ˘ÚË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ™·Óηڤ, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ªÚ¤Ûη, ª·ÚÙ›Ó Î·È ™ÔÏ¿ÎË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ Ô ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. √È ∑·Ú·‰Ô‡-

η˜ Î·È ƒfiη˜ “Ì¿¯ÔÓÙ·È” ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, ÂÓÒ ÔÈ ΔÔÌ¿˜ Î·È ™·Óηڤ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ¶·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ (ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·) Èı·Ófiٷٷ ı· Â›Ó·È Ô Ó·Úfi˜ ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÚÔÙÈÌËı› ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ƒfiη, ¡ÙÔÏÂ˙¿È. √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ·Ó ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· (Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·Í›· ‰˘fiÌÈÛÈ ÌËÓÒÓ) ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ¿ÚÂÈ Ô ¡fi ∞ÎfiÛÙ·.

°È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜: √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ¢È¿¯˘ÙË Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ “Ì›ÓÈ” ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Î·È ‰ÂÓ ıˆÚ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ: “£· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. Œ¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Î·È fiÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰Â›Í·Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤Ó· ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ. ∂Ì›˜ ı· ¿Ì ӷ Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· Î·È fiÙÈ ‚ÁÂÈ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ˆ˜ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ›Â: “√ ¶∞√∫, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fï˜ Û›ÁÔ˘Ú· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì·˙› Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ª·˜

˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·’ fiÛÔ ÓÔÌ›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÏÏ¿ Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ ˆ˜ ·›ÎÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ıˆÚԇ̠ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ”.

ª¤¯ÚÈ ÛÙȘ 10/5 Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ªÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ 60 Î·È 35 ¢ÚÒ (Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ VIP ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓ), Ë ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ª·˝Ô˘ (ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ).∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, Ë ¶∞∂ ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÒÏËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507 ÁÈ· Ù· Ì›ÓÈ ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ 60 Î·È 35 ¢ÚÒ (Û˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ 9.00.-21.00) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, Vatos Locos, ™º∂√μ (ÌfiÓÔ ÙˆÓ 35 ¢ÚÒ).ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Î¤·ÛÙÚÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· (£‡Ú˜ 13-20, 2330, 43-56): ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 60 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 25 ¢ÚÒ. ¶¤Ù·ÏÔ (£‡Ú˜ 1-12): ª›ÓÈ ¢È·ÚΛ·˜ 35 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ· 15 ¢ÚÒ. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ª·˝Ô˘, ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Austrian Boys, Vatos Locos Î·È ™º√μ. ∏ ¶∞∂ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ Ì Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.


20

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

¢π∂•∞°∂Δ∞π ™Δ∏¡ ¶√§∏ ª∞™ Δ√ 7√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶∞§∞πª∞Ãø¡ ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 20 √ª∞¢ø¡

¶·ÏȤ˜ ‰fi͘ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶ÂÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜, Î. π¿ÛˆÓ ¶Ï·ÙÛ‹˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙÔ 7Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰¤Î· ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì›· ‹ ÙÔ Ôχ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÛΤ„Ë Ì·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 22 ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙÔ μfiÏÔ ‹Úı·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‰¤Î·. øÛÙfiÛÔ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰¤Î· ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Û˘ ›ӷÈ, fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ó¤· ·ÙÙ·Ú·, Ë ·Ó‰ÚÈ΋ Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÔÏϤ˜ “Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜” . Œ¯Ô˘Ì ϤÔÓ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ¢.™., ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ·˘Ùfi˜ Ô ÛfiÚÔ˜ Ó·... Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿” . ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ·˘ÚÈ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ÓÔÈÍ ¯ı˜ Ë “·˘Ï·›·” ÙÔ˘ 7Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 20 ÔÌ¿‰ˆÓ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Î·È Ì›· ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ). ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶ÂÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 35 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 40 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ +50.

Õ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ +35 ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1 Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2, °.™. μfiÏÔ˘, ∞¯·ÈÔ›, §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ¢fi͘ ¢Ú¿Ì·˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ +40 ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜: ∞¯·ÈÔ›, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ΔÂỨ٘, °.™. μfiÏÔ˘, §Â˘ÎÔÚ›Ù˜ ÷ӛˆÓ Î·È ŒÛÂÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ +50 Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜: ∂ıÓÈÎfi˜, ∞Ó·ÙÔÏ‹, æ˘¯ÈÎfi, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ΔÂỨ٘, ºÈÏ›·, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Î·È ŒÛÂÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ó· ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜: “∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ 7Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ 200 ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›·. ∂›Û˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ·Á·ԇ̠ÙÔ ‚fiÏÂ˚, ¤Ó· ¿ıÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ·Ó Î·È Û ÙÔÈÎfi Â-

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ›Â‰Ô Ô μfiÏÔ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ∂‡¯ÔÌ·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿ - Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∂Ï›˙ˆ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Á‹‰·, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜. ∑‹Û·Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ ˆÚ·›· ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∂‡¯ÔÌ·È ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ηډȿ˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Î·È ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 6-8 ª·˝Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ, Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓˆı› Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ì ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ

ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ªÂÙ·ÊÙÛ‹, Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ÛÙÂÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô Î. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÷ς·Ù˙‹˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ: “∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Î. ∞¯ÈÏϤ· ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜, ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË. ◊‰Ë ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ, Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ™Â fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ϤÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÔÓÈ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ∂Ó Ì¤ÚÂÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‚fiÏÂ˚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ·. £·... ÍÂÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ ηÈ

™¿‚‚·ÙÔ 7/5 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜: 10.00 æ˘¯ÈÎfi-ºÈÏ›· (+50 μ), 11.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-∂ıÓÈÎfi˜ (+50 ∞), 12.00 ŒÛÂÚÔ˜-∞¯·ÈÔ› (+40 μ), 13.00 μfiÏÔ˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË (+40 ∞), 17.30 ºÈÏ›·-∞Ó·ÙÔÏ‹ (+50 μ), 18.30 ΔÂỨ٘-μfiÏÔ˜ (+40 ∞), 19.30 §Â˘ÎÔÚ›Ù˜-ŒÛÂÚÔ˜ (+40 μ), 20.30 ΔÂỨ٘-æ˘¯ÈÎfi (+50 μ). ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ: 10.00 ∞Ó·ÙÔÏ‹-ΔÂỨ٘ (+50 μ), 11.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-∞¯·ÈÔ› (°˘Ó. μ), 12.00 μfiÏÔ˜-¢fi͘ (°˘Ó. ∞), 13.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-ŒÛÂÚÔ˜ (+50 ∞), 17.30 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1-μfiÏÔ˜ (°˘Ó. ∞), 18.30 §Â˘ÎˆÛ›·-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2 (°˘Ó. μ), 19.30 ∂ıÓÈÎfi˜ŒÛÂÚÔ˜ (+50 ∞), 20.30 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (+50 ∞).

∫˘Úȷ΋ 7/5 ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜: 10.00 3Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-3Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (+40), 11.00, 3Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-3Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (°˘Ó.), 12.00 1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (°˘Ó.), 13.00 1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (+40), 14.00 1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (+ 50). ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ: 10.00 4Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-4Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (+50), 11.00 3Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-3Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (°˘Ó.), 12.00 2Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (°˘Ó.), 13.00 2Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (+40), 14.00 2Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (+50).

ª∂ ª√§π™ 15 ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™ £∞ ª∂Δ∞μ√À¡ √π “∫À∞¡√§∂À∫√π” ™Δ∏¡ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ™∂ƒƒø¡

ªÂ Û‡ÓıÂÛË ·Ó¿Á΢ Ë ¡›ÎË ª

 ÌfiÏȘ 15 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ™ÂÚÚÒÓ. ∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 17.00 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÔÈÎfi √‰˘ÛÛ¤· Î·È Ô μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁˆ ÙÈ̈ÚÈÒÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ªÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ‡ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¡›ÎË Í·Ó·Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ Football League 2. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 32˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·‡ÚÈÔ ı· “ÌÔÓÔÌ·¯‹ÛÂÈ” Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÙÔÓ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ™›ÁÔ˘Ú· ·fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ Î·È Ô ÕÓÙ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Î·ÚÙÒÓ Î·È ‰ËÏÒıËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıË-

Ù›·, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·ÚÚÒÓÂÈ ·fi ıÏ¿ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂›Û˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì· Î·È ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô Èı·Ó‹˜ ˘ÔÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ËÌÈ¿.. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„Â Î·È Ì ÙÔÓ ∞Ó¤ÛÙË ¡¿ÛÙÔ. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÌÈ· ÌÈÎÚÔÂ¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ fi‰È Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á˘ÌÓ·ÛÙ›. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ¤‚Á·Ï ٷ Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤‰ˆÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. øÛÙfiÛÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·ÈÛı¿ÓıËΠfiÓÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, ηıÒ˜ Ì‹Î ·¢ı›·˜ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÏËÁ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÔ˘Ïˆı› Ï‹Úˆ˜. √ ¡¿ÛÙÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ ·‡ÚÈÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÚfiˆÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô‡Ù ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜. ŒÙÛÈ Ë ¡›ÎË ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÌfiÏȘ Ì 15 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¶¤ÙÚÔ˜ ª·˚Ì¿Î˘, ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜, °È¿ÓÓ˘ ºÏ¿ÌÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ μÏ¿¯Ô˜, ∫Ò-

ÛÙ·˜ μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘Ù›Ô˘, ™‡ÚÔ˜ ∑¿Áη˜, ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘, ∞Ó¤ÛÙ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ Î·È £ˆÌ¿˜ ª˘ÚÁÈÒÙ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 13.00 ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. ªÂÙ¿ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÂÈ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ™¤ÚÚ˜, fiÔ˘ Î·È ı· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Football League 2. ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ, ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ·›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ ÌfiÏȘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¤ÊÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ›ڷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿-

‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ʤÚÔ˘Ó Ó¤· ·È‰È¿ ÛÙÔ fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÌ‹Ì· (ÁÂÓÓË̤ӷ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂfiÙÂÚ·) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛ·ÚÓ¿ (ÙËÏ. 6944303862) Î·È ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿-

Ó· (ÙËÏ. 6944275742), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ fiÏÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÏËÓ ΔÂÙ¿ÚÙ˘) ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 10.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.


™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 15.00 ¶∞√∫-∞∂∫ -∑- (∞1 ¯¿ÓÙÌÔÏ Ï¤È ÔÊ) 19.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ) ™¶√ƒ+ 17.00 ª›ÙÈÓÁÎ ÎÔχ̂ËÛ˘ “∞ÎÚfiÔÏȘ” -∑™∫∞´ 23.00 ™Â‚›ÏÏË-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 17.00 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 ΔfiÙÂÓ·Ì-ªÏ¿ÎÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ¡·ÓÛ›-§ÈÏ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.00 °Ô˘¤Û٠÷Ì-ªÏ¿ÎÌÂÚÓ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 17.00 ÕÚ˘-ª·ÚÔ‡ÛÈ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Ï¤È ÔÊ) NOVASPORTS 4 15.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË -∑- (∞1 fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ 2Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜) 24.00 ª¤ÌÊȘ-√ÎÏ·¯fiÌ· -∑- (¡μ∞ Ï¤È ÔÊ) EUROSPORT 2 09.00 ¡·ÁÎfiÁÈ·-™ÈÌ›˙Ô˘ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· π·ˆÓ›·˜) CONN-X SPORTS 1 16.00 ™È¤Ó·-ΔÔÚ›ÓÔ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) 19.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ƒÂ¿Ï ™ÔÛȉ¿‰ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ª¿Ï·Á· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X SPORTS 2 16.30 μ¤ÚÓÙÂÚ-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X SPORTS 3 16.30 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 ¶·Ï¤ÚÌÔ-ª¿ÚÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.45 ƒfiÌ·-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ)

¢ÈÂıÓ‹ ÊÈÏÈÎfi ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ºπ§π∫√ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ §¿Úӷη˜-∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 18.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ë ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “ΔÔ˘ °ÈÒÚÁË” ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÛÙ›·Û˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÙÈÌËÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ÛÙÔ˘˜: ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Î. ¡È΋ٷ ¶Ú›ÓÙ˙Ô, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Δ¿ÎË ™˘ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ, μ·Û›ÏË ªÔÙ›ÓÔ, ¡›ÎÔ Δ˙›ÓË ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, °È¿ÓÓË ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ·Ï·›Ì·¯Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Û‡ÏÏÔÁÔ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ §¿Úӷη˜-∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰‡Ô DVD. ΔÔ ¤Ó· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÓÙ˘· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ 17.30 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜.

μ’ ∂£¡π∫∏ ¶√§√

◊ÙÙ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·fi ÙË Ã·ÏΛ‰· •∂∫π¡∏™∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô ‚’ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ Ì ÙÔÓ ¡√μ∞ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‰˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¡.√. ÷ÏΛ‰·˜ Ì 8-2. ŒÙÛÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ·ÊÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ Û fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ √º£, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡ËÚ¤· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 Î·È ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜ ÛÙȘ 17.30.

21

∂¶πμ§∏£∏∫∂ ª∂ 77-69 Δ∏™ ™π∂¡∞ °π∞ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À º∞´¡∞§ º√ƒ Δ∏™ ∂Àƒø§π°∫∞

¶·Ó¿ÍÈ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ô ¶∞√ ÔÓ ¤ÎÙÔ Ù›ÙÏÔ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (17.30) ÛÙÔ “¶·Ï¿Ô˘ ™·Ó Δ˙fiÚÓÙÈ” Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 77-69 Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ™È¤Ó· ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ Û ʿÈÓ·Ï ÊÔÚ ¡ÈÎ ∫·Ï¿ıË ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ Ì 17 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ™ÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ª·Ù›ÛÙ Ì 16 Î·È ºÒÙÛ˘ Ì 14 fiÓÙÔ˘˜.

Δ

√ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ·ÈÊÓȉ›·Û Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔÓ ÿ·Ó μÔ˘ÁÈԇη ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎ ∫·Ï¿ıË ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔ̤ÈÓ ™¿ÙÔ Î·È ∞ÓÙÒÓË ºÒÙÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ™ÈÌfiÓ ¶È·ÓÈÙ˙¿ÓÈ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Ú›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ °È¿ÚÈÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÔ˜, ª·Ï›Î äÚÛÙÔÓ, ∫ÚÈÛÙfiÊ §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ª›ÏÔ‚·Ó ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Î·È Ù· ¯·Ì¤Ó· ·Ì˘ÓÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ô˘ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙË ™È¤Ó· Ó· ÚÔËÁËı› Ì 7-11. ¶ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÁÒÓ·, ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ªÔ˜ ÊÔÚÙÒıËÎ·Ó Ì ‰‡Ô Ê¿Ô˘Ï, ·ÏÏ¿ Ô §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ Ì ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÈıÂÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÛÙ· ÚÒÙ· ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· (1015). ΔÔ Î·Îfi ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯¿ÚË Û ηϿıÈ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑‹ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ë ™È¤Ó· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ fiÓÙˆÓ (17-21). ¢È·ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÏÔÓ... ÎÔϷ΢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯Â 6 Ï¿ıË Î·È 7 ¯·Ì¤Ó· ·Ì˘ÓÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ (10 ÂÈıÂÙÈο ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÌÂÙ¿ ·fi 12 ÏÂÙ¿ ·ÁÒÓ·), Ë

● ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÒÙÛË ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi

™È¤Ó· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +7 ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ (17-24). √ ¡›ÎÔÏ·˜ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ¤‰ˆÛ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ χÛË ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰˘ÛÙÔΛ·, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÚÈfiÚÈÛ ٷ Ï¿ıË Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤˜. Δ· ÙÚ›· Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , Ô˘ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï ·fi μÔ˘ÁÈԇη Î·È ∫·Ï¿ıË Î·Ù¿ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔÓ fiÓÙÔ (29-30) Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ºÒÙÛË (32-30). √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÛʇÚÈ˙·Ó Âη٤ڈıÂÓ Ì ÙÔ ·Ú·ÌÎÚfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Û ‰‡Ô ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈο ÙÔ˘ ∫·Ô˘Î¤Ó·˜, ·ÏÏ¿ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÒıËÛË ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ¿Ì˘Ó·, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ· Ù· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÂÈ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜

ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 40-36. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ì‹Î·Ó Ó¢ÚÈο ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÚÔËÁ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ¤ÍÈ fiÓÙÔ˘˜ (42-36) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÏfiηÚ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ë ™È¤Ó· ÂȉfiıËΠ̛۠· ÛÂÈÚ¿ Ï·ıÒÓ ÎÈ ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï ¯·Ì¤ÓˆÓ ÛÔ˘Ù (1/12 ÙÚ›ÔÓÙ· ÌÂÙ¿ ·fi 25 ÏÂÙ¿ ·ÁÒÓ·) Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ. √È ºÒÙÛ˘ Î·È ∫·Ï¿ı˘ ΤډÈÛ·Ó ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÙˆÓ §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ªÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (Û‡ÓÙÔÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜) Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +11, 49-38, ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ. ∏ ™È¤Ó· ¤‚·ÏÂ... ÁÎÔÏ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ÏÂÙ¿ ¯¿ÚË Û ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ª·Î∫¿ÏÂÌ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ºÒÙÛË ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ 52-40. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶È·ÓÈÙ˙¿ÓÈ ‚ڋΠχÛÂȘ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ äÚÛÙÔÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ (5447), ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÙÂÏ›ˆ-

Û·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂ Ï¤È · ÙÔ˘ ∫·Ï¿ıÈ Î·È ÛÎÔÚ 56-47. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÙ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¤Ù·Í·Ó Ï¢΋ ÂÙÛ¤Ù· Î·È Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ äÚÛÙÔÓ (56-50) Î·È ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ (61-52) Î·È Ô ™ÙfiÔ˘ÓÚԢΠÌ ̛· ·ÎfiÌË “‚fiÌ‚·” ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Í·Ó¿ ÛÙÔ -6 (61-55) ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËηÓ. ΔÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ μÔ˘ÁÈԇη, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙ· ...΢‚Èο ÙÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (68-57 ÛÙ· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘). ∏ ™È¤Ó· Ì›ˆÛ Û 72-67, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ª·Ù›ÛÙ (7467) Î·È ÙÔ ¿ÛÙÔ¯Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ ·ÏÒ˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÓÈÎËÙ‹. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 77-69 Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË ÊÔÚ¿ Û ÙÂÏÈÎfi. ÕÏψÛÙ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‹Úı·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-21, 40-36, 5647, 77-69. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): Δ¤ÈÙ˜, ª¿ÚÈÙ˜, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 5 (1), ª·Ù›ÛÙ 16, ºÒÙÛ˘ 14 (2), ™¿ÙÔ 6 (1), ¡›ÎÔÏ·˜ 3 (1), ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 2, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 8, μÔ˘ÁÈԇη˜ 6, ∫·Ï¿ı˘ 17, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘. ™π∂¡∞ (¶È·ÓÈÙ˙¿ÓÈ): ª·Î∫¿ÏÂÌ 7, ∑‹Û˘ 4, äÚÛÙÔÓ 12 (2), ∫·Ú·Ú¤ÙÔ 2, ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ 10, §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ 7 (1), ∫·Ô˘Î¤Ó·˜ 13 (1), ƒÂ˜, ∞ÎÈÓ٤Ϡ4, °È¿ÚÈÙ˜, ™ÙfiÔ˘ÓÚԢΠ4, ªÔ˜ 6.

Δ√¡π™∂ ª∂Δ∞ Δ√¡ ∏ªπΔ∂§π∫√ √ £. °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

“Δ· ¤ÓÙ ÙÚfi·È· ı· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ” ¶∞¡∂ÀΔÀÃ∏™ ‹Ù·Ó Ô £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜. “◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ŸÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂ٠ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ fiÙÈ Ô ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ∫∞∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “ΔÒÚ· ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ٷ ¤ÓÙ ·ÂÏÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ. √È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘-

ÚÔÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿” . ªÂ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ºÒÙÛ˘ Ì›ÏËÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. “¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ηϿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂıԇ̠›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∏ ™È¤Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È Í¤Ú·Ì fiÙÈ ı· Ì·˜ ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ. ∂›¯·Ì ÂÈ ·fi ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi οӷÌÂ Î·È ‹Ú·Ì ÙË Ó›ÎË. √ ¡ÈÎ ( ∫·Ï¿ı˘) ›¯Â ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ô ªVP” .

■ ∞¶√ ∞∂∫ ∫∞π ∞Δƒ√ª∏Δ√ ø™ ¶√π¡∏ °π∞ Δ∞ ∂¶∂π™√¢π∞ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À √∞∫∞

√ √¶∞¶ ¤ÎÔ„Â Ù· “ÌfiÓÔ˘˜” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô˘˜ ÚÒÙÔ˘˜... fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë - ˆ˜ ÔÈÓ‹ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ - ı· ÓÈÒÛÔ˘Ó ∞∂∫ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √¶∞¶, Ù· ÚÈÌ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô Î·È ÙÔÓ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ (200.000 Î·È 100.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), fiˆ˜ Î·È Ë ¯ÔÚËÁ›· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∂¶√ (300.000 ¢ÚÒ) ı· ηٷϋÍÔ˘Ó fi¯È ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô √¶∞¶ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ‰È·Û‡ÚÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘. •Âηı·Ú›˙ÂÈ, ‰Â ˆ˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó ÎÈ ÂΛӘ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‰È·ÌÔÚʈ-

Δ

ıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ôχ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ Ú‹ÙÚ˜ ‚›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë “ŒÓˆÛË” ÙÈ̈ÚËı› Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ÙfiÙÂ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ∞∂∫ Î·È Ô

∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ÁÈ· ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙfiÛÔ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” fiÛÔ Î·È ÔÈ ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÙ˜ Â¤ÚÚÈ„·Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· Ù· ¢ÙÚ¿ÂÏ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ˘˜ ÛÂÎÈÔ‡ÚÈÙÈ Î·È ÛÙËÓ ∂¶√, Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ù˘ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙÔÓ ¢ÒÓË Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜.

Δ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰›ÙÂÚÌ· ÔÈ ¢¤ÏÏ·˜ Î·È °ÂˆÚÁ¤·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıË-

Î·Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜, Ô ÌÂÓ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ª·Ù¤Ô˜ (Ì ÙÔÓ ª·ÓˆÏ¿, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘) Î·È Ô ‰Â ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, ÂÏÏ›„ÂÈ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ·, ¤·ÈÍÂ Ô §·Áfi˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¯·Ê ÛÙÔ ÚfiÌ‚Ô ‹Ú·Ó ÔÈ ¡ÙÈfi, ª¿ÎÔ˜ Î·È ª›ÙÛÂÏ. ø˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô °ÎÂÚ¤ÈÚÔ (Ì ÙÔÓ ∫·Ê¤ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·), ÂÓÒ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ‹Ù·Ó Ô ª·¯¿ Î·È Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (Ì ÙÔÓ ŒÓÙÂÚ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘). ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, Ô ª·ÓˆÏ¿˜ ‰È·ÙËÚËı› ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¢¤ÏÏ·, Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ· Ì ÙÔÓ ª›ÙÛÂÏ ÎÈ ÂΛÓË ÙÔ˘ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Ì ÙÔÓ ªÏ¿ÓÎÔ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ∞∂∫ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.


22

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

¢’ ∂£¡π∫∏

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

∞‡ÚÈÔ ¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ

T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∞Àƒπ√ ¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 26˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë £‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ΔÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ƒ‹Á·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ã·Ù˙‹˜, °ÚÔ‡Ó·˜, ™·ı‹˜, ∑·¯·Ú¿Î˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ 4Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. √È ·‹ÙÙËÙÔÈ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 Ì·Ù˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, Â›Û˘ ÛÙȘ 5 Ì.Ì., ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ì ÙÔ˘˜ ¢È·Ì¿ÓÙË (·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi) Î·È ¡Ô‡ÛÈ· (ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜) Ó· Â›Ó·È ·fiÓÙ˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ı· ÙÈÌËı› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ Ô˘ “ÎÚÂÌ¿” Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ·. Δ¤ÏÔ˜, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 9 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “¢·›‰·ÏÔ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. °.¶.

∂∫π¡∏™∂ ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· “°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi” Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜ Ù˘ ∞¶√μ, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¢·Ïԇη˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞¶√μ μ·Û›Ï˘ ¡Ù›Ó·˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ™ÈÁ¿Ï·˜ ›¯·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √È ·›ÎÙ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ԇ̷˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛÈ¿Î˘ Î·È μ¿Ûˆ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÎfiÌË Ô ¡Ô˘ÚÛÙ›Ó ª·Ú¿È ·fi ÙÔ ΔfiÁÎÔ, Ô ªÔ˘Ú¯¿Ó ∞Û¿Ó ∞Ï› ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ô ª·ÓÙ› Δ˙·Ê¿ÚÈ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ °Ô˘›ÏÈ·Ì πÌ¿ÎÔ Î·È ¡Â̤η Õη ·fi ÙË ¡ÈÁËÚ›· ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ÙÔ ¯·›ÚÔÓÙ·È Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷ ÏÔÈfiÓ Ë Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, fiÛÔ Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·,

·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ “Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿” . ª¤Û· Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ fiÏ· ‰›Ï· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÒÚ˜-ÒÚ˜ Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÚıȘ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ÊÈÏ›·˜, Ù˘ Û˘Ó·‰¤ÏʈÛ˘. “°ÎÔÏ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi” ÊÒÓ·Í·Ó ¯ı˜ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹, ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √È ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¿Ú·Á ηıfiÏÔ˘ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜;

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

μfiÏÔ˜ 2004√‰˘ÛÛ¤·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ª∂Δ∞ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·Í›·˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ˘ԉ¯fiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· °Ï˘Ê¿‰·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÙfi˜ ·ÁÒÓˆÓ ‰ÈfiÙÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘˜ ÚÂfi, Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÁÒÓ˜ ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÊÔ‡ Ô ÌÂÓ “μfiÏÔ˜ 2004” Â›Ó·È 2Ô˜ Ì 46 fiÓÙÔ˘˜, Ô ‰Â √‰˘ÛÛ¤·˜ 4Ô˜ Ì 37. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ ·›ÎÙÚÈ·˜ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ∫·Óȿη, ∑‹ÁÚ·, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ΔÚ·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÏfiÓÙ˙·, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·, ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘, ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ™‡ÚÌÔ˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë. ∞Ô‡Û· ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÙÈ̈ÚË̤ÓË °Ô˘ÁÔ‡ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÚÙ˜. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Î. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘ Î.Î. ∫˘Ú›ÙÛË Î·È ∫ÚÈ·Ú¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

™¿‚‚·ÙÔ μfiÏÔ˜ 2004-√‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.

∫˘Úȷ΋ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋-Õ‚·ÓÙ˜ ÷Ï. ¶∞√∫-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.-∫·ÏÏÈı¤· ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï.-∞›ÁÈÓ· ƒÂfi: ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú¿Ì·˜ °.¶.

∫·Ï¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ¶∞√ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ∂ÀΔÀÃø™ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ªÈ· ÔÌ¿‰· ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∫È ÂÂȉ‹ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËı›˜ Û’ ·˘Ù‹, Ô ¶∞√ ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÌ¿‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

Î·È Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ù· ...‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙȘ ...ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘.

∞ÁˆÓÈ¿ Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ¿ÏϘ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ Δ∏¡ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ·›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜. ΔËÓ ·ÁˆÓ›· fï˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ (™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙËÓ ∞’ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜, ¶ËϤ·˜ Î·È ∞›·˜ ΔÚ. ·fi ÙË μ’ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÈ· ·Ó¿Û· ¿Óˆ ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹) ·fi Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ·Ó Ûˆı› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÙfiÙ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ ∂¶™£ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÔÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ı· ˘Ô‚È‚·ÛıÔ‡Ó ¤ÓÙÂ Î·È ¤ÍÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· √ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ, fiÛ· ›Ûˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ √‡ÁÁÚÔ˜ ¿ÛÔ˜, ηÏÂ›Ù·È ÙÒÚ· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ “£Ú‡ÏÔ” Ï‹ÁÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜, ÔfiÙÂ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ÕÚ·, ÏÔÁÈο ı· ‚ÚÂı› Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. °È’ ·˘Ùfi

∏ ÚÒÙË ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· ¢π∞πΔ∏Δ∏™ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ √∞∫∞, ı· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ ÙÚ˘ £¿ÓÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ 15Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô °Ú‚ÂÓÈÒÙ˘ Ú¤ÊÂÚÈ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· (Ë ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 1-1). √ £¿ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞∂∫. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ÛÙÔ √∞∫∞, fiÔ˘ Ë ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ì 1-0 Î·È ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ì 2-1.

∏ıÔÔÈfi˜ ÙÔ “Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ”

√ √¶∞¶ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ΛÓËÌ· §√À∫∂Δ√ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞Ùfi ÌˆÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ fiÏ· Ù· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Û ¢ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ 2012. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 12 ª·˝Ô˘ fiÏÔ ÙÔ ·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ΛÓËÌ· ÍÂÎÈÓ¿ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ ‰fiÙËÛ‹˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. √ ÂȉÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ··ÈÙ› ÏÂÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›·. ΔÔ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈÔӛΘ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó’ ··ÈÙÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ï˘ËÚfi ÁÂÁÔ Ófi˜. √ √¶∞¶ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ (ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÙÚ·) Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÈÌ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ 200 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô ∞∂∫, ÙȘ 100 ÛÙÔÓ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ 300 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂¶√, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ·Ì·‡ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ 600 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. °È·Ù› Ó· ÌË ‰Ôı› ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈÔӛΘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜;

¶ƒπ¡ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Îڤ̷Û ٷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ Î·È ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. √ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ‹‰Ë, ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Ï·Ùfi, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›· ÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “Open road” . ªÚÔÛÙ¿ Û Ӥ· ÚfiÎÏËÛË ÏÔÈfiÓ, Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜, fiÛÔ Î·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ıÔ˜ ¶√π√ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi Û·˜ Ï¿ıÔ˜ Î·È fiÛÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ; ÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi MAX. ∫·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ‰È·ÈÙËÙ‹: “™›ÁÔ˘Ú·, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï¿ıÔ˜ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú· ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ μ‡ÓÙÚ·. ΔÔ Î·Ù¿Ï·‚· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ‹Ù·Ó ı¤Ì· ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘. ∞Ó ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ· ÌÂÙ¿ ÙË Ê¿ÛË, ı· ÙÔ ¤·ÈÚÓ· ›Ûˆ. ∞ÏÏ¿ fiÓÙˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÌ·È” . ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï¿ıÔ˜ ·ԉ›¯ıËΠ“ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi” ÁÈ· ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ‰È·ÈÙËÙ‹. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘...


™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

∂¶™£

√ °™∞ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ·›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¢‹ÌËÙÚ· ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 17.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∫fiÎηÏ˘, ª¤ÏÏÔ˘. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 17.00, §Â¯ÒÓÈ·-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∑‹ÛÈÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 17.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜. °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞.∂. 2002-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ª·ÙÛԇη˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ™·Îο˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 17.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞ÁÚ¤‚˘, ∫·¤ÛÈÔ˜. ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-ÃÏfiË: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¿Áη˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·ÓÈ¿˜, °È·ÓÓ‹˜. ∫˘Úȷ΋ μÔËıËÙÈÎfi, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-∞›·˜ ™.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫·ÓÈ¿˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-™ÎÈ¿ıÔ˜ 0-3 ·.·.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.∞¶√μ: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∫Ô˘‚¿Ù·. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜∞ÛÙ¤Ú·˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, μÏ¿¯Ô˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, √ÚÌ›ÓÈÔ-¶ËϤ·˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ∫˘Úȷ΋ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 11.00, ™ÎfiÂÏÔ˜-¢‹ÌËÙÚ·: ƒÔ‡Û˘, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.¢¿ÊÓË: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ¡.∞. ¡›Î˘∞›·˜ ΔÚ.: ª·Ï¿Ê·˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¶Ï·Ù‹˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 17.00, ∞ÂÙfi˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ÷ڂ¿Ï·˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °Î¿Áη˜. ¢fiÍ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 0-3 ·.·.

√ °™∞ ∂π¡∞π Δ√ º∞μ√ƒπ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£, ∂¡ø Δ∂™™∂ƒπ™ √ª∞¢∂™ ¶∞§∂À√À¡ ™Δ∏ μ’ Δ√¶π∫∏

√È Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ‹ ÙËÓ ÙÒÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ™ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌfiÓÔ ·Ó ...·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÂÓÒ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ¤¯ÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË μ’ ÙÔÈ΋, ͯÒÚÈÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ (¢‹ÌËÙÚ·, ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜) Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ÙÚ›· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘.

Δ

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¶∂°π√À ™ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ‹Ù·Ó ...ÁÚ·ÊÙfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜. ◊Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÂÓÒ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙ· Á‹‰· fiÙÈ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ °™∞ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ·fi ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙȘ ÂÙ¿ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË ¿ÙËÛ ÙÔ fi‰È ÛÙÔ ...Áο˙È Î·È ·ÎfiÌË Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÂÈ. ΔËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ¤ÎÙÔÙ ÌÂÙÚ¿ 21 ÛÂÚ› ӛΘ, ÂÓÒ ¤ÊÙ·Û ٷ 112 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ...ÎÔÓÙ¤Ú. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜. •¤Ê˘Á ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ °™∞, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌˉÂÓ›ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ Ë ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì 2-1 ÙÔÓ “ÁÎÚ¤ÌÈÛ” ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë “„·Ï›‰·” ·fi ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙË ÃÏfiË. ¶Ï¤ÔÓ Ô °™∞ ¤¯ÂÈ 80 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ˘ÂÚÙÂÚ› Î·È Û Èı·Ó‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì 75 fiÓÙÔ˘˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 2006, ÌfiÓÔ ·Ó ‰Â›ÍÂÈ Ù¿ÛÂȘ ·˘ÙÔ¯ÂÈÚ›·˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ “Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·” Î·È Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜.

줂·È·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ...ÙÛÂ¿ÎÈ Ù˘ ÌÈ· Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· Ô˘ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” . ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, Ù˘ ·ÚΛ Ó· ¿ÚÂÈ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô Î·È ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ™ÙË μ’ ∂¶™£ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚ›ÏÔÎË, ·Ó Î·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ›·. Δ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 71 ‚·ıÌÔ‡˜, Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì 69, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ 67 fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ Ì 65 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ¿ÏÏ· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. £· ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ì ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∞ÂÙfi, ÂÓÒ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÕÓıÈÌÔ °·˙‹.

ŸÌˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ì ÙËÓ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·Ó ΤډÈ˙ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘. ¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ·Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ Ù· ÂÌfi‰È· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£. Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, ηٿÊÂÚ ӷ Ì›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Â› ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ıˆÚÂ›Ù·È ‚·Ùfi. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ¢¿ÊÓË, ÌÂÙ¿ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓË ∞¶√μ Î·È ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ (›Ûˆ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Â›ÊÔ‚Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ), ÂÓÒ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£. Δ¤ÏÔ˜, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÛË ı˘Û›· Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó›Î˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÂÏ›˙ÂÈ Û “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù·” ÙˆÓ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·ıÒ˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¿Ó¢ ·ÁÒÓ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¢fiÍ·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜ Ì ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ Ì ÙÔÓ ¶ËϤ·.

∏ Ì¿¯Â˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙËÓ μ’ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ (Ì ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ ÔÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜): √ª∞¢∂™ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (80 ‚.) ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘ (75 ‚.)

√ª∞¢∂™ ¢‹ÌËÙÚ· (71 ‚.) ∞. °·˙‹˜ (69 ‚.) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. (67 ‚.) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (65 ‚.)

31Ë ·ÁˆÓ. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∞›·˜ ™.

∞’ ∂¶™£ 32Ë ·ÁˆÓ. ™ÎÈ¿ıÔ˜* ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.*

33Ë ·ÁˆÓ. ∞ÎÚfiÔÏË §Â¯ÒÓÈ·

34Ë ·ÁˆÓ. π¿ÛˆÓ* ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹*

31Ë ·ÁˆÓ. ™ÎfiÂÏÔ˜* ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.* ¢¿ÊÓË ¢fiÍ·*

μ’ ∂¶™£ 32Ë ·ÁˆÓ. ∞ÂÙfi˜ ¢fiÍ· ∞¶√μ* ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

33Ë ·ÁˆÓ. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜* ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·* ÕÚ˘ ªÂÏ.* ¢‹ÌËÙÚ·

34Ë ·ÁˆÓ. ∞. °·˙‹˜ * ¢‹ÌËÙÚ· ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ¶ËϤ·˜*

ª¿ÛÎÂÙ

√ ∂ÀƒÀΔ√™ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™∂ ∞°ø¡∞ ª¶∞ƒ∞∑ ™Δ√ Ã∞¡Δª¶√§ Δ√¡ √ƒº∂∞ ∫∞Δ∂ƒπ¡∏™

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·

¢ÈÂΉÈΛ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ √

∞fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜): ∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 7/5: ∫Ï. §·Áη‰¿, 17.30, ∂ÚÌ‹˜ §·Áη‰¿-∫∞√ ¢Ú¿Ì·˜: ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ¢ÂÛÏ‹˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 8/5: ¢∞∫ ¶ÔÏ›¯Ó˘, 15.00, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ºÏ.-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒfi‰Ô˘: Δ·ÙÔ‡‰Ë˜, ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ™ÎÔ‡ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 8/5: ∫Ï. “μ.¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , 18.00, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜: ªÔÛ¯fiÙÔÁÏÔ˘, ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ π. (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫˘Úȷ΋ 8/5: ∫Ï. ∞Á.¶·‡ÏÔ˘, 18.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫·Ï.-∞Ó·ÙfiÏÈ·:: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

23

∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ, ·ÊÔ‡ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ì ÙÔÓ √Úʤ· ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ΔÔ ·È¯Ó›‰È, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠ۠Ԣ‰¤ÙÂÚË ¤‰Ú· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2011-12 ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›·, ·ÊÔ‡ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙ· ϤÈ-¿Ô˘Ù Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ √Ã∂ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ∂‡Ú˘ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‰È· ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, ·ÊÔ‡ Ô √Úʤ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ¤-

ÌÂÈÚÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ıËÙ›· ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞√∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ (ŒÓˆÛË ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜). ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·, Ô √Úʤ·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 27-

24. ŒÙÛÈ, ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙ· ϤÈ-¿Ô˘Ù Ì ÙÔÓ ∞̇ÓÙ· ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 9Ë Î·È ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜.

∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ “ÔÚÙÔηϛ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û ӛÎË ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ Ì·Ù˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙÔ›ÙË ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ -ηÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ-Ó· ÂÎÚÔÛˆËı› Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.


24

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

√‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ªÈÚ·Ï¿˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ ∏ √ª∞¢∞ Δ√À μ√§√À °π∞ Δ√ Δ√Àƒ¡√À∞ ∂¡∞¡Δπ∞ ™Δ√¡ ∫√π¡ø¡π∫√ ∞¶√∫§∂π™ª√

ªfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÏÂ˘Ú¿ ªÈÚ·Ï¿˜ ÛÙȘ Ì·Ú·ıÒÓȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ∏ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ∫ÚÈÛÙfiÊ ∂ÓÚÔÙfi Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ºπº∞ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ¤Ú˘ÛÈ, ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. ∞˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ˆ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜ Â›Ó·È ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ), ÙË Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 4,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ (fiÔÈÔ˜ Ù· ‰›ÓÂÈ ÌÂÙÚËÙ¿ ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ fiÔÙ ı¤ÏÂÈ) Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ºπº∞, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ˘fiıÂÛË, ÙfiÙ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ... ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·. ™’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ¿ÎÚ·, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Û‡ÌÌ·¯Ô Î·È ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ.

Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ·ıÏËÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·fi ÙȘ 27 ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ª·˝Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi” . £· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÔÎÙÒ fiÏÂȘ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ‹Ú·Ó Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¢·Ïԇη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Foul Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô 5Ã5 Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜.

∞ÁÒÓ· ÈÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô π.º.√ ªËÏÂÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË √ πÈÎfi˜ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ªËÏÂÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π·Û›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘ 2011 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ηÙËÁÔÚ›· ∞-90 ¯ÏÌ., ηÙËÁÔÚ›· μ60 ¯ÏÌ. Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· °-30 ¯ÏÌ. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi (-www@hef.gr- √ÌÔÛÔÓ‰›· - ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ›) Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ÈÈ΋˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ 2011. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ μ-60 ¯ÏÌ. Î·È °-30 ¯ÏÌ. Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ∞-90 ¯ÏÌ. Â›Ó·È ÂχıÂÚ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ πÈ΋˜ ∞ÓÙÔ¯‹˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞ã 90 ¯ÏÌ.

To EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2 , 7, 17, 19, 27.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 0 2 5, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2 8 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 8 2.

ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÔÚ·...

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ÌÔÚÊ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· Û ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¤¯Ô˘Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ, ¿ÔÚÔÈ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ¿Û˘ÏÔ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÚÔfiÓËÛË ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ∞¶√μ μ·Û›ÏË ¡Ù›Ó· Î·È μ·Û›ÏË ™ÈÁ¿Ï·, Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞¶√μ ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ¢·Ïԇη˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Foul. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÈÎÔًوÓ. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ԇ̷˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛÈ¿Î˘ Î·È μ¿Ûˆ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Î·È ·ÎfiÌË Ô ¡Ô˘ÚÛÙ›Ó ª·Ú¿È ·fi ÙÔ ΔfiÁÎÔ, Ô ªÔ˘Ú¯¿Ó ∞Û¿Ó ∞Ï› ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ô ª·ÓÙ› Δ˙·Ê¿ÚÈ ·fi ÙÔ ∞Ê-

∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

Á·ÓÈÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ °Ô˘›ÏÈ·Ì πÌ¿ÎÔ Î·È ¡Â̤η Õη ·fi ÙË ¡ÈÁËÚ›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ∫·ÙÛÈ¿Î˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·, Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ÛÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Î·È ÔÈ πÌ¿ÎÔ Î·È Õη ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ʷӤϘ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË Ï›ÛÙ·, ·ÊÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¢·Ïԇη˜ Î·È ∫fiÎÏ·˜. “ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi” ı· Â›Ó·È Ì›· ...ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ºπº∞ Î·È Ù˘ √À∂º∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ, fiÔ˘ ÛÙÔÓ fiÚÔ ¿ÛÙÂÁÔÈ ‰›ÓÂÙ·È Ì›· ¢ڇÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ· Î·È ÁÂ-

ÓÈÎfiÙÂÚ· ·ÊÔÚ¿ ¿ÙÔÌ· ·fi ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô Î. ¢·Ïԇη˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÔÚÔÈ, ÚfiÛÊ˘Á˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‹ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û¿Ï·˜. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È 6Ã6 Î·È Ù· ËÌ›¯ÚÔÓ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ™ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. ªÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·Îԇ̠ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë ÔÌ¿‰·

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô Î. ∫fiÎÏ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÂ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¢·Ïԇη ›¯· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· FARE. ∂Λ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ, Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÏÂÊ¿ÓÙ˘ Ì·˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ì›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂Ì›˜ ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·fi ÂΛ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ȉڇ̷ٷ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Ì·˙¤„Ô˘Ì ·È‰È¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, οÙÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı¤ÏÔ˘Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∂¶™£ Î·È ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ô˘ ¢ÁÂÓÈο Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜”.

Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶π™π¡∞™

ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ ΔË ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÙË ÚÒÙË ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· η٤ÎÙËÛ ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ¡¤ˆÓ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٤ÛÛÂÚ· ¯Ú˘Û¿ (50, 100 ÂÏ., 4Ã100 ÂÏ. Î·È 4Ã200 ÂÏ.) Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ (4Ã200 ÂÏ.) ·ÏÏ¿ Î·È Ù· fiÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È (510/7/2011) Î·È ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó¤ˆÓ ÛÙË §›Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›· Î·È ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ °ÚËÁfiÚË ª·ÓÙ¿ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Î·È Û˘Ì¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ (4Ã200 ÂÏ), ·ÙÔÌÈÎfi ÚÂÎfiÚ ÛÙ· 100 ‡ÙÈÔ Î·È ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ Â›‰ÔÛ˘ Ù˘ ÛÙ· 200 ‡ÙÈÔ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ¿ÏÏË ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ, Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ· Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. - ªÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ “∞ÎÚfiÔÏȘ”, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹

∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘

6/5 ¤ˆ˜ Î·È ÙË ∫˘Úȷ΋ 8/5 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ·ÁÒÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚԂϤÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË .

- ∏ÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 7/5 ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜. - ∂ÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙË ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· Ô‰ÔÈÔÚÈο ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ËÌÂÚ›‰Â˜, ·ÁÒÓ˜, ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·Ï› Î·È ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÁÒÓˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î¿ÌÈÓÁÎ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ... ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜

√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ §¤Ó· ª·ÓÙ¿ Î·È ∫·›ÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ §¤Ó· ª·ÓÙ¿ Î·È ∫·›ÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 19:00, ÛÙÔ PUBLIC (√ÁÏ 27 & π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9) Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ “Èڛ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·” Î·È “ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù˘ Ì¿ÁÈÛÛ·˜”, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

“Èڛ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·” - §¤Ó· ª·ÓÙ¿ ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ¿ÓÙ· ›ÛÙ¢ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘: “ΔÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Â›Ó·È Ë ÛοϷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ „˘¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi...”. ŒÙÚ¯·Ó Ì·˙› Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘, ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂΛÓË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·. ŸÓÂÈÚfi Ù˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰·ÛοϷ, ·ÏÏ¿ Ë ÌÔ›Ú· ›¯Â ¿ÏÏ· ÁÚ·Ì̤ӷ. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ¤Ó· Á¿ÌÔ Ô˘ Ù˘ ηÓÔÓ›˙ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ë ∂ÈÚ‹ÓË ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Î·È ‰›Ï· ÛÙË ı›· Ù˘, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· μ¤ÓÈ·, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘ ÛfiÔ˘ÌÈ˙... ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘. √ ¤ÚˆÙ¿˜ Ù˘ Ì ÙÔ ª¿ÍÈÌÔ ı· Á›ÓÂÈ ‚ÔÚ¿ ÛÙ· ıËÚ›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÎÈ ÂΛÓË ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ¿Óˆ Ù˘ fiÏ· Ù· ˘Ú¿, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÙËÏÂÔÙÈο... ÿÛˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ù· ·Ê‹ÛÂÈ fiÏ· ›Ûˆ. ∞Í›˙ÂÈ fï˜ ÌÈ· ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·; ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ §¤Ó·˜ ª·ÓÙ¿ “£Â·ÓÒ, Ë Ï‡Î·ÈÓ· Ù˘ fiÏ˘”, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi

ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Î·È ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο. ∞fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ “μ·Ï˜ Ì ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜”, “ΔÔ Û›ÙÈ ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ”, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 200.000 ·ÓÙ›Ù˘·, “∏ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜”, “ŒÚˆÙ·˜ Û·Ó ‚ÚÔ¯‹” Î·È “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ”, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘. “ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù˘ Ì¿ÁÈÛÛ·˜” - ∫·›ÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∏ ª˘ÚÛ›ÓË, ηÚfi˜ ÙÔ˘ ·-

Ú¿ÊÔÚÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÂÓfi˜ ª·Î‰fiÓ· Î·È ÌÈ·˜ ΔÛÈÁÁ¿Ó·˜, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ·fiÏ˘Ù· Û ηӤӷÓ. ™Ù· ÂÓÓÈ¿ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘, Ë ÌÈÎÚ‹ ª˘ÚÛ›ÓË Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë ÙÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ¯¿ÚÈÛÌ¿ Ù˘, ÙËÓ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘. ∞‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó· ¯¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂÈ Û·Ó Î·Ù¿Ú·, ÙÔ Î·Ù·Ȥ-

˙ÂÈ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. ¶ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Á˘Ó·›Î· È·, ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÌÓËÛÙ‹Ú· Ù˘ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∫È ÂΛ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ μÚÂÙÙfi, ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ fiϘ ÙȘ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ™ÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ª·Î‰ÔÓ›·, Ô ‰È·ÈÛıËÙÈÎfi˜ Ù˘ ·˘Ùfi˜ ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· Ï‹ı·ÚÁÔ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ∫È ÂÓÒ Ë ª˘ÚÛ›ÓË ·Ï‡ÂÈ Ì ٷ ¯·Ò‰Ë Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘, ¤Ó·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙË ˙ˆ‹ Ù˘... ∏ ∫·›ÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ‰Âο‰ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Á·Ë̤Ó˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ. Œ¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Â›Û˘ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘ “§Â˘Î‹ √گȉ¤·”. (∂ΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÙËÏ. 2102804800).

ªÂ Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi„ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ

∂ÎÚËÎÙÈ΋ ÚÔÎ ‚Ú·‰È¿ Ì “Last Drive” ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Warehouse ı· ·›ÍÔ˘Ó Ù· ÎÏ·ÛÛÈο ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜, ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Û΢¤˜. £· ‰ÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ‚·Ïو̤ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ͷӷ‰Â› live, ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ì›· once in a lifetime experience. ∞Ó ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙÔ˘˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜, ˘ÔÌÔÓ‹! ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È: μfiÏÔ˜ : Classic ‰ÈÛÎÔˆÏ›Ô, ∂ÚÌÔ‡ Î·È ™˘Ú›‰Ë, §¿ÚÈÛ·: Hobo cafe.

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

Ô˘˜ Î·È Ì¤Û· Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÊËÛ·Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿‚·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ - ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì¿ÓÙ· - ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ rock. ªÂ fiÏÔ ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó Ì¤Û· ·fi Ù· Ú·‰Èfiʈӷ Î·È Ù· Èο Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∂›‰·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÈÙ·ÏÈΤ˜, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜, ÈÛ·ÓÈΤ˜ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÛÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ rock’n’roll ̇ıÔ˘. ∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘-

¢Y™KO§O

¶∂ƒ∞™∞¡ ۯ‰fiÓ 15 ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÔÈ Last Drive Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜... ª·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Mama kin Î·È ÔÈ BÔÏÈÒÙ˜ Δhe Jacks. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Last Drive ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ Warehouse ÁÈ· Ì›· ÂÎÚËÎÙÈ΋ rock ën’ roll ‚Ú·‰È¿. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·! §›ÁÔ ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÁÈ· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÚÈο ·fi Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. •ÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1983 ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎË-

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ∞ÊȤڈ̷ Û ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜-¢∏.¶∂.£∂. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘. ∞‡ÚÈÔ, ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ì·ÁÈÎÔ‡˜, Ì fi¯ËÌ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Ù. ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË, ¶. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ™Ù. ™·ÓÔ˘‰¿ÎË, ª. ¶Ï¤ÛÛ·, °. ∑·Ì¤Ù· Î.¿. — ∏ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·˜ ŒÚÚÈη˜ °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ª·˝Ô˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π∞∫∞, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ∂‚Ú·˚ÛÌfi. — √È ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ› ŸÌÈÏÔÈ μfiÏÔ˘ “£¤ÙȘ”, ∞’ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “ºÏfiÁ·” ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ª·ÚοÎË “√ ΋Ô˜ Ì ٷ Ì˘ÛÙÈο” ÙˆÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ΔÛÔ˘Î¿ÙÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 19.00, ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Public (√ÁÏ-∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘). °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó: ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¤Û˘ §È‚·ÓÔ‡ Î·È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ-ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË-°·‚·Ï¿. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ºÏfiÁ·”. — ∏ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·. H ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·‡ÚÈÔ √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Î·È ÔÈ ∂˘‰·›ÌÔÓ˜ ÂÌ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ Î·È Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ηʤ ºÂÏÔ‡ÒÚ· 19:30. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· η Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 22.30, Û ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ Úfiı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ: Î. ÁÚ·ÌÌ· Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÂÈÏÂÁ∞ı·Ó·Û¿ÎË πˆ¿ÓÓ· (¯·È̤Ó˜ ‰È·Û΢¤˜ ÚÂÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›··fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ), Î. ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÂÏΔÛÈÎÚÈÎÒÓË-∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘ÕÓÓ·-ª·Ú›· (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔ‡, ¤ÓÙ¯ÓÔ˘, ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜), Î. °ÂˆÚÏ·˚ÎÔ‡ Î·È ·ÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡. „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ËÓÂÏfiË - ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·: Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ - ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.Δ. μfiÏÔ˘, Î. ∫ÔÙÛ¿ÎË ª·Ú›Ó· - ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ∞’ ¢. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ·: Î. ªÚÈÛÌ¤Ô˘ ∂ϤÓË - ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙȘ 13-16 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙËÓ Gallery ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ì ¤ÎıÂÛË Ù¤¯Ó˘, ¿ÓÙ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ “√ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¿ÌÈÓÁÎ ™˘ÎÈ¿, ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· Î·È ÎÚ‡‚ÂÈ ·˘Á¿ Î·È ÊˆÏ›ÙÛ˜” . ™˘Ó¿ÓÙËÛË ·fi 11 .Ì. - „¿ÍÈÌÔ ·˘ÁÒÓ ·fi 11.30 - 13.00 Ê·ÁËÙfi: ∂Ó‹ÏÈÎÔÈ 12ú/·È‰È¿ 5ú - ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¿. §·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜, ·È¯Ó›‰È·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: Dagmar Legadis: 24230-22868 Î·È 6977562168 & Maria Sachse: 6980094228. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. . ΔÈÌfiıÂÔ˘ Δ˙È·‚¿Ú·, Ú. πÂÚÔ΋ڢη π. ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Û˘ÁÁڷʤ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ΔÔ ÔÚıfi‰ÔÍÔÓ ‹ıÔ˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ (¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘, Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·, ‚ÈÔÏfiÁÔ˘) Î. μ·Û. °È·ÛÏ·ÎÈÒÙË, Ì ı¤Ì· “™˘¯Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·-ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜” . — ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ Â˘ÁÂÓÒ˜ ·Ú·¯ˆÚËı›۷ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi, ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘Ú·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·Ó·‚›ˆÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡, Ì „‹ÛÈÌÔ ·ÚÓÈÒÓ Î·È Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. — ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ‡„ˆÛË ÙÔ˘ Ï·‚¿ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ù˘ 7˘ ª·˝Ô˘ 1821, ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ªËÏÂÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: 7.00-10.00 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ªËÏÂÒÓ, 10.15 ¢ÔÍÔÏÔÁ›·, 10.30 ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡ÈÎfiÏ·Ô˘, 11.00 ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. — √ ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂¤ÙÂÈÔ Ù˘ ™Ê·Á‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ ÛÙȘ 8 ª·˝Ô˘ 1823. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. — ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ª˘ÚÔÊfiÚˆÓ, 8 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” (∫ÔÚ·‹ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌË ÂÔÚÙ‹. ŸÌÔÈ· ÂÔÚÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙË “ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹” ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ¢. ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ∂˘‰·›ÌÔÓ˜


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™‡Á¯ÚÔÓË ı·ÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Û˘Ó¯›-

˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ “¡¤ÔÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›” Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “60” ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË Û˘ÁÁڷʤ· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∫¿‚Ô˘Ú· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ “μȈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ”, ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó (Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘) ÔÈ: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂ϤÓË ª·Î›ÚË, ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ª·ÚÔ‡Áη˜, ÕÓÓ· ¶·ÙËÙ‹, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, μ·Ú‚¿Ú· ¢ÂÌ›ÚË, ª·Ú›Ó· ™ˆÙËÚ›Ô˘, ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿, ªÂϛӷ ∑¿¯Ô˘. ™ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÙÔ ›ڷ̷ ·Ú¯›˙ÂÈ. ΔÔ˘˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó 60 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ı· ηٷÛÙÚ·Ê› Ô ÎfiÛÌÔ˜. ŒÙÛÈ Í¤ÚÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó. ∫·ı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ™Ù· 60 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·. Δ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∏ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙÔ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÂΛ, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ›ڷ̷, fiˆ˜ Î·È Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ô˘ ›¯·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÚÈÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿Û˘ÚÛË Ù˘ ¿‰ËÏ˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ›ڷ̷ ¿ÂÈ Ó· ÛÙÂÊı› ·fi ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ô˘ Ù· ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ fiÏ·. ŒÓ· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ›ڷ̷ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È.

ª·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜ Δ√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆ-

Ó›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ™Ù·‰›Ô˘ 2) ÙËÓ 4Ë Ì·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜ Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜: ∞Ó¤ÛÙË §Ô˘ÏÔ‡‰Ë Î·È £¿ÓÔ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ˘‡ı˘Ó˜ ηıËÁ‹ÙÚȘ ÙȘ: ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË Î·È πfiÏË ™ÎÔ‡ÚÙË. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢›ÊˆÓÔ ºˆÓËÙÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ, Ì ˘‡ı˘ÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

ªÂ ÙË ™ÔÊ›· °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “¡˘¯Ùˆ‰›·”

◊¯ÔÈ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘ ·fi ÙÔ ¢. ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿ÎË

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÂÚ‚Ô˘‰¿Î˘ Î·È Ë ™ÔÊ›· °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “¡˘¯Ùˆ‰›·”. ŒÓ·˜ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi˜ ηٷı¤ÙÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ‹¯ˆÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, Ì· Î·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙ¿ÛË Î·È ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ ÙÂÏÈο, ̤۷ ·fi ·˘Ù¿.

Œ¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÌ¿‰· Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Á·‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·. √ ¤ÚˆÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, Ë Ï‡Ë Ì ÙË ¯·Ú¿, ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi! °Ú¿ÌÌ· Û ¤Ó·Ó ÔÈËÙ‹, ¶Ï·Ù›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘, ¡Âڿȉ˜, ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜, £ÂˆÚ›· Î·È Ú¿ÍË, ™ÂÓÙfiÓÈ· ‰›¯Ù˘·, μ·ÚÈ¿ ÔÙ¿, ™Î¤ÊÙÔÌ·È Ó· ·ÏϿ͈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ÿ¯È Î·È Ó· ÎÏ·›ÌÂ, ÕÓÔÈÍË, Δ· ·Ó›ˆÙ·, ¶Ò˜ Ó· ·Ó·Ó‡ۈ, §‹ıË Î.¿. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜, ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰¤Î· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1985-2009) ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ª·˙› ÙÔ˘ Ë Ó¤· Ù·Ï·-

ÓÙÔ‡¯· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ™ÔÊ›· °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì ¢ÎÔÏ›· Î·È ·‚›·ÛÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi, “¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ” ‹¯Ô, Û ÂΛÓÔÓ Ù˘ ¤Í·ÚÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙË ¢‡ÛË Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ·ÊÂÙËÚ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜. √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜-¶È¿ÓÔ, ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË - £·Ó¿Û˘ ∞Ú¯·ÓÈÒÙ˘ - Δ‡Ì·Ó· - ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· - £¿ÓÔ˜ ∫ÔÏÔ΢ı¿˜ - ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Î·È ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ì¿ÛÔ - ªÂÚfiË μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË-∞ÎÔÚÓÙÂfiÓ - π¿ÛÔÓ·˜ ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜-μÈÔÏ›.

™‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘

ƒÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ∂ϤÓ˘ ÷ϿÙÛË μƒ∞¢π∞ È¿ÓÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 20:30. ∏ È·Ó›ÛÙ· ∂ϤÓË Ã·Ï¿ÙÛË ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ¤ÚÁ· ÙˆÓ J.S.Bach, Beethoven, Chopin, Albeniz, ÕÏÎË ª·ÏÙ¿. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ

ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∏ ∂ϤÓË Ã·Ï¿ÙÛË Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· È¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù˘ ÛÔ˘‰¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· È¿ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ∫˘ÚÈ·Ófi ∫·ÙÛ·Ú‹, ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÔ˘ÊÂÍ‹, ∫·ÙÂÚ›Ó· Î·È °È¿ÓÓ· ¶ÔÏ˘˙ˆ›-

‰Ë, §¿ÌË μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, ∞Á¿ıË §Â˚ÌÔÓ‹, Rudolf Meister, Milena Molova, Emilio Aversano, Aaron Shorr, Lilia Boyadjieva, Igor Petrin, Hiroaki Takenouchi, Raquel Boldorini. Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜.

∏ “§ˆÍ¿Ó‰Ú·” ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔÓ” ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡

™Ù·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÎÚ›Û˘ §∞˚∫∏ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·ÌÈ΋ Á˘Ó·›Î·, Ë

§ˆÍ¿ÓÙÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË, fiÔ˘, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ¶ÚfiÛ¯·ÚË, ÛÙÔÚÁÈ΋ Î·È ¿ÓÙ· ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË, ÂΛÓË ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. °‡Úˆ Ù˘ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ·, Ê›ÏÔÈ, Á›ÙÔÓ˜, ·Ú··›‰È·, Ï·˚ÎÔ› ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ¯·ÓÔ‡ÌÈÛÛ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·Û¿˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÂÓÂÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙË ÊÚ¿ÛË-‡ÌÓÔ ÚÔ˜ ÙË ˙ˆ‹: “TȘ ÂÛÙ› ÏÔ‡ÛÈÔ˜; √ ÂÓ Ùˆ ÔÏ›Áˆ ·Ó··˘fiÌÂÓÔ˜”. μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ª·Ú›·˜ πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ù˙¿ÎË, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫£μ∂ “∏ §ˆÍ¿ÓÙÚ·” ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔÓ” (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, Δ·‡ÚÔ˜) ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ò˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ª·˝Ô˘. ΔÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÎÚ·Ù¿ Ë ÂÚ›ÊËÌË ºˆÙÂÈÓ‹ ª·Í‚¿ÓË, ÚÒÙË ı·ÙÚÈ΋ “§ˆÍ¿Ó‰Ú·” ÙÔ˘ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·, Ë ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ηٿÊÂÚ ӷ ÁÔËÙ‡ÛÂÈ 65.000 ı·٤˜ ÛÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. °Ú·Ì̤ÓÔ ÙÔ 1962, ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÓÒÚÈÛ ‰Âο‰Â˜ ÂΉfiÛÂȘ ·fi ÙÔ “μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ∂ÛÙ›·˜” Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 300.000 ·ÓÙ›Ù˘·. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ Ë

ŒÚÛË ¢Ú›ÓË, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤Î·ÓÂ Ë ›‰È· Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §˘ÎÂÛ¿˜. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÎÔϤ̷ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ë ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ∞Ï·ÁÈ·ÏfiÁÏÔ˘. ΔÔÓ ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ı›·ÛÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ™ÔÊ›· ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ¡ÂʤÏË ∞ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ¢¤ÛÔÈÓ· °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, ªÈ¯¿Ï˘ °Ô‡Ó·Ú˘, £·Ó¿Û˘ ¢ÈÛÏ‹˜, °È¿ÓÓ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·¤ÏÈÔ˜, ª·Ú›· ∫·Ú·Ì‹ÙÚË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙfi˜, ∞ÓÓ¤Ù· ∫ÔÚÙÛ·Ú›‰Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ª·Á‰·ÏËÓfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÁÈÒ΢, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡›Ó˘, πˆ¿ÓÓ· ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË, §›ÏÈ·Ó ¶·Ï¿ÓÙ˙·, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ¶··Û¿‚‚·, ™‡ÚÔ˜ ™·Ú·ÊÈ·Ófi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È·Î¿Ú·˜, °È¿ÓÓ˘ ™È·ÌÛÈ¿Ú˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ· Δ¿ÓÙÔ˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ Δ˙·Ê¤Ú˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ۷ΛÚ˘ Î·È ª·Ú›˙· ΔÛ¿ÚË. “∏ §ˆÍ¿ÓÙÚ· ·Á·¿, ı˘ÌÒÓÂÈ, ÂÈÛÌÒÓÂÈ, ¯·ÚÈÂÓÙ›˙ÂÙ·È, ıÚËÓ›, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫£μ∂. “ª·˜ Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó·, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÓfiÌÔ. ∏ ʇÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ıÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ·˘ÙÔÛ˘ÓÙËÚËı›. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ, Ë §ˆÍ¿ÓÙÚ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ·›Ì·, Ì·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ıÂÚÌÔ‡˜, ·Ô‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú›ÁË ÙÔ˘ ·ÁÂÚÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ·Ó·›Ì·ÎÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ù˘ ·ÙÔÓ›·˜...”. °È·Ù› Â¤ÏÂÍÂ Ô Ã·Ù˙¿Î˘ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ §ˆÍ¿ÓÙÚ·; “°È·Ù› ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ “ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜” ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ı·ً. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ˘· ÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÙË ÌËÙ¤Ú·, Ù· ·È‰È¿, ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È, ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ Â˘Ú˘ıÌ›·. ΔÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÓÂ-

ÎÚÔ›”, Ì·˜ ϤÂÈ Ô Ã·Ù˙¿Î˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “™ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›·, ÈÔ ÊÚÈÎÙ‹ ·fi ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·, Â›Ó·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, Ë ·Ô˘Û›· Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂‰Ò, fï˜, ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì·˜, ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ Ë ·Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ‰‡Ô ÒÚ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È·˘Á¤˜ Û‡Ì·Ó”. “Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ıÚËÛ΢ÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰fiÁÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì·˜ ÍÂÁÂÏÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ˙ˆ‹˜, Ì·˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡Ó Û ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÙÔ ÙÒÚ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÓËÛ›‰· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ “ıÓËÛÈÁÂÓ¤˜ Î·È ·Ó˘fiÏËÙÔ” ı¤·ÙÚÔ. ∞Ó ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜, ›Ûˆ˜ ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ fiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ʈٛÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜”. ∂› ÛÎËÓ‹˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· “§ˆÍ¿ÓÙÚ·” , Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë (ηÓÔÓ¿ÎÈ), ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∂ÏÏËÓ›‰Ô˘ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ ª·ÎÏ·Ù˙‹ (‚ÈÔÏ›), ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ó·ÁÔ‡ÏÈ· (ÎÚÔ˘ÛÙ¿) Î·È ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Δ·¿ÎË (Ô‡ÙÈ). ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18.00 Î·È ÛÙȘ 21.00 Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21.00. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ƒÔ‰‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °ÂÓ·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÔÈ ı·٤˜ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂȉÈο ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfi-

ÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ (∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë √Ì¿‰· ºˆÓËÙÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô È·Ó›ÛÙ· £fi‰ˆÚ· ∫ÔÙÂ¿ÓÔ ˘fi ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ˘‡ı˘Ó˘ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ª·Ú›·˜ £ˆ˝‰Ô˘. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·˘Ù‹ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ‰›Ï· Û ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô È·Ó›ÛÙ·, Ô˘ ÙÈÌ‹ıËÎÂ Î·È Ù›ÌËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÔÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ¯ÔÚˆ‰È·Î¤˜ ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÏfiÁÈ·, ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ì ۯÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ “ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ “ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Ó· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ”.

“TڛʈÓÔ” Û ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ·fi ÙË ¢‡ÛË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Δ√ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ΔڛʈÓÔ

¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔ line up ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘ ∞Ôı‹ÎË. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÔÚ· Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ·fi ÙË ¢‡ÛË Ò˜ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ·ÔÁÂȈÙÈΤ˜ ÙÚÈʈӛ˜ Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ΔÔ ΔڛʈÓÔ - Ë ∂ڈʛÏË, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÀÊ·ÓÙ‹˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÚ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ¡›ÎÔ ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·). ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ·fi ÙËÓ Ó¤· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ “Δ· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·” ∫Èı¿Ú·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··Ï¿ÌÚÔ˘, È¿ÓÔ-Ï‹ÎÙÚ·: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª·˘Ú›‰Ô˘. ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· ̤۷ ·fi ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Ì·ÙÈ¿ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ “ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÙÔ‡ÙÔ” ... ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 21:00 / ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 6948688706.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 6H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.370,10

-0,58

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,18 3,47 17,42 3,3 5,92 5,44 11,45 1,08 5,58 3,62 0,68 0,77 4,6 0,46 1,99 3,93 2,38 11,1 4,92 1,34 3,15 6,92 5,15 4,54 5,1 2,44 12,97 2,35 8,9 8,6 5,02 14,1 14,52 14,5 7,4 1,01 4,72 3,4 2,74 2,7 3,11 17,18 9,17 0,44

174.460 -3,34 1.405.681 -3,22 358.655 -2,94 1.599.309 1,2 2.263 -1,09 7.753 -0,26 5.447 -0,92 10.029 2,01 81.633 38.372 438.540 1.068.433 27.940 285.456 1,02 2.346 1,55 86.779 -1,24 134.253 1,37 416.329 -1,2 3.551.598 0,75 14.200 143.997 1,17 87.286 0,98 166.777 -0,22 4.042 0,39 16.778 48.671 0,15 26.069 0,43 414.078 0,56 15.018 202.466 -2,33 155.015 659

0,18 3,47 17,42 3,3 5,86 5,44 11,35 1,06 5,4 3,62 0,67 0,76 4,6 0,45 1,92 3,81 2,35 10,97 4,92 1,3 3,07 6,79 5,04 4,5 5,03 2,4 12,75 2,33 8,82 8,42 5,02 13,86

0,19 3,64 18,35 3,47 6 5,5 11,48 1,08 5,58 3,62 0,69 0,78 4,69 0,47 2 3,97 2,4 11,25 5,04 1,34 3,21 6,93 5,18 4,55 5,15 2,44 12,98 2,37 8,97 8,65 5,15 14,1

1,75 1.012.515 1,37 897.887 -1,94 1.515.158 -1,67 305 16.922 -1,79 16.033 162.853 1,3 14.692 -3,91 217.436 -0,54 3.419 82.550

14,18 7,19 1,01 4,57 3,4 2,73 2,67 3,03 16,9 8,99 0,42

14,53 7,44 1,04 4,79 3,43 2,8 2,73 3,11 17,84 9,3 0,44

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,2 7,75 14,33

-0,96

383

6,2

6,24

-0,76

2

14,33

14,33

3.171

0,32

0,33

1 -4,17 1,1 -2,34 -4,55

32.916 100 90 44.707 396.220 20 38.298 7.700 30.000 11.400 7.193 1.220 57.150 16.884 3.310 341.233 10.660 1.255 37.275

0,82 0,38 1,59 0,25 0,83 0,54 0,37 0,48 0,76 1,3 0,63 0,51 8,53 0,45 0,99 0,45 0,92 1,24 0,42

0,88 0,38 1,64 0,25 0,91 0,54 0,39 0,5 0,79 1,33 0,69 0,55 8,58 0,47 1,02 0,5 0,94 1,26 0,45

3,1

500

5,97

6,45

10.410

3,18

3,2

9.574

2,42

2,45

230 8.700 96.020

0,34 0,45 0,54

0,37 0,46 0,57

2.126 8.230 3.972 5.199

1,14 0,97 2,22 0,33

1,17 1,03 2,38 0,36

2.289 6.200 500 20 4.561 381 877

0,56 0,77 1,75 0,56 0,46 0,6 1,09

0,62 0,78 1,75 0,56 0,49 0,64 1,09

16.600 3.781

0,39 0,3

0,43 0,34

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√)

0,32 0,52 0,87 0,38 1,64 0,25 0,89 0,54 0,39 0,49 0,78 1,3 0,63 0,54 8,58 0,46 1,01 0,46 0,92 1,25 0,42 0,8 2,23 6,32 1 3,2 1,25 2,45 2,63 0,37 0,45 0,55 0,42 1,16 1 2,37 0,36 1,25 0,59 0,78 1,75 0,56 0,48 0,63 1,09 0,58 0,4 0,3

1,16 2,7

3,49 1,89

-1,27 -10 -3,57

2,78 -1,79 0,87 -1,25 2,86 -4,84

5,66 -2,04

-4,76 -14,29

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,63 0,74 1,3 0,75 0,4 0,65 5,76 0,63 1,58 0,7 0,57 0,31 0,42 0,39 0,56 1,16 0,8 0,54 0,58 1,37 31,45 1,26 0,57 1,53 0,4 0,53 0,51 3,11 1,16 0,49 0,76 0,38 0,23 0,77 0,64 3,89 1,71 0,81 1,95 2,06 0,93 0,75 0,39 0,32 4,8 0,61 1,71 0,84 0,38 0,54 0,53 0,62 0,5 0,44 0,47 1,72 0,46 0,58 0,44 0,78 0,31 0,7 0,47 0,69 0,35 2,57 0,5 3 0,86 1,18 0,62 0,64 0,25 1,03 1,43 0,46 0,8 0,74 1,08

101 805.993 20

1,26 0,73 0,39

1,3 0,86 0,4

10 13.290

5,76 0,63

5,76 0,64

12.700 1.040 11.000 200 250 2.142 1.204 10.650 2.440 3.460 1 2.786 5.897 6.155

0,67 0,5 0,31 0,42 0,38 0,51 1,13 0,79 0,51 0,57 1,37 31,3 1,25 0,56

0,71 0,57 0,32 0,42 0,39 0,56 1,18 0,81 0,54 0,6 1,37 31,9 1,32 0,59

731 8.415 11.705 17.670 870 204.325 1.650 145 15.580

0,39 0,53 0,5 3,11 1,13 0,47 0,73 0,37 0,22

0,4 0,55 0,53 3,16 1,16 0,5 0,77 0,38 0,24

720 60 270 150 1.400 971 5.600 5.505 3.100 1.074 2.100 3.120 10.010 600

0,64 3,33 1,62 0,73 1,87 1,94 0,93 0,73 0,38 0,3 4,78 0,6 1,7 0,84

0,64 3,89 1,71 0,81 1,95 2,11 1 0,75 0,39 0,32 4,87 0,64 1,86 0,84

3,92

11.189 540

0,53 0,47

0,54 0,53

2,38 -2,13

1.101 18.912

1,6 0,44

1,72 0,47

6,85 3,33

1 255 12.450

0,78 0,29 0,69

0,78 0,31 0,7

-1,43

32.825

0,69

0,71

-3,75 -1,96

3.427 13.079

2,47 0,5

2,67 0,51

-12,79 5,26 5,49

3,64

1,27 1,89 -3,33 3,01 0,1 -3,08 -1,72

-3,64 2 -0,32 2,65 -2 8,57 4,55

6,28 1,79 6,58 -2,37 -1,06 1,35 2,63 0,42 -4,69

7,6 0,45 0,25 0,3 13,5 0,61 0,13 0,23 0,12 0,15 0,07 0,9 0,24 0,19 2,25 0,58 2,16 0,17 0,1 7,79 0,23 1,18

∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,34 1,12 5,42 4,03 0,35 0,23 14 69 18,99 0,29 0,11 0,1 0,5 1,16 0,21 0,19 0,11 0,25 0,16 11,7 6,5 0,17 0,3 0,08

9,68 -4,27 -2,87

50 20.135 150 536

0,34 1,07 5,32 4,03

0,34 1,17 5,56 4,03

250

18,99

18,99

16.101 4.144

0,1 0,09

0,11 0,11

3.000

0,19

0,19

8,7

1.000 45.670

0,25 0,15

0,25 0,16

-5,56

250

0,17

0,17

6.000

0,08

0,08

0,05 0,07 1,5 0,66 0,13 0,39 0,07 0,09 0,3 0,19 0,4 0,08 0,04 0,49 0,12 0,17 0,21 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,34 0,09 0,22 0,81 0,12 0,04 0,08 0,09 0,13 0,28 0,2 2,71 0,15 0,22 0,25 0,37 0,74 0,23 0,31 1,9

-16,67

9.801

0,05

0,06

-7,14

8.560

0,13

0,14

-10

1.000

0,09

0,09

-2,44

4.180 1.000

0,19 0,4

0,19 0,4

-5,77

2.800

0,47

0,5

-4,55

116.000 48.960 1.760

0,16 0,2 0,04

0,17 0,22 0,04

5.130

0,07

0,07

8,7 -2,63 1,37

12.570 24.060 4.400 4.500 2.610 40 1 200 6.033

0,13 0,27 0,2 2,68 0,15 0,22 0,25 0,35 0,74

0,14 0,29 0,22 2,78 0,15 0,22 0,25 0,39 0,74

-5

428

1,9

1,9

-10,00

1.000

1

1

10

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

-7,14 -3,45 -4,76 -0,73

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ -1,54 -3,85 -2,83 2,88

299 4.211 189.101 2.873

0,59 0,24 1,01 1,36

0,64 0,25 1,09 1,46

-4,76 -7,50

96.201 834

0,78 0,72

0,83 0,8

-2,17

510 1.607 44.707

7,6 0,45 0,25

7,6 0,46 0,25

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,85 3,65 2,47 1,08 0,58 3,3 1,09 1,75 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 6,95

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ 4,55 9,09 -11,76 16,67 -1,1

-0,46

10 1 2.060 55.145 8.618

0,23 0,12 0,15 0,06 0,9

0,23 0,12 0,15 0,07 0,9

26.755

0,18

0,2

2.750 116.000

2,13 0,16

2,19 0,17

11.182

1,18

1,21

ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 5H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.305.586,98 5.817.108,19 3,8345 17.702.032,96 2.735.340,56 6,4716 87.611.334,90 13.833.829,06 6,3331 10.770.433,14 2.013.951,13 5,3479 259.557.923,72 107.941.823,29 2,4046 19.176.448,24 2.710.771,78 7,0742 12.239.475,78 2.328.391,08 5,2566 5.983.372,30 1.430.483,81 4,1828 7.328.345,54 1.185.959,51 6,1793 95.860.455,95 12.372.718,19 7,7477 34.621.049,38 6.117.122,57 5,6597 4.082.905,40 1.497.755,29 2,7260 8.781.453,01 1.050.593,96 8,3586 1.106.258,35 130.923,14 8,4497 131.138.343,84 11.316.255,83 11,5885 8.225.057,69 695.347,18 11,8287 7.311.065,10 1.708.958,89 4,2781 4.239.415,28 1.456.071,63 2,9115 7.643.504,00 2.357.881,84 3,2417 6.342.418,46 1.104.735,32 5,7411 21.713.423,66 2.948.623,64 7,3639 9.620.163,83 5.446.020,21 1,7665 2.841.453,55 258.892,21 10,9754

-0,36% 3,9112 3,7578 -9,61% -0,45% 6,5687 6,4231 -4,40% -2,10% 6,3648 6,2856 -8,47% -1,04% 5,4415 5,2944 -7,39% -1,61% 2,4046 2,4046 -8,99% -0,75% 7,0742 7,0211 -4,62% -0,75% 5,2566 5,2172 -6,06% -0,62% 4,2079 4,1493 -2,75% -0,26% 6,2720 6,1793 -3,83% -0,32% 7,7477 7,7477 -3,45% -0,71% 5,7163 5,6314 -9,54% -1,32% 2,9441 2,7260 -9,06% -0,85% 8,3586 8,2959 -6,66% -0,84% 8,4497 8,4497 -6,49% -0,63% 11,6464 11,5016 -7,51% -1,30% 12,0653 11,7104 -2,75% -0,62% 4,2781 4,2567 -4,27% -1,73% 2,9697 2,8533 -8,83% -0,71% 3,2417 3,2174 -5,26% -0,84% 5,8129 5,7411 -12,22% -0,58% 7,4375 7,2903 -4,37% 0,20% 1,7665 1,7621 -3,83% -0,82% 11,1400 10,8656 -9,57%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.224.053,98 28.207.894,98 2.300.348,75 123.754.520,51 27.584.912,95 6.354.402,48 24.732.567,37 25.975.448,46 10.678.556,65 21.868.216,82 6.079.255,22 11.413.050,39 19.566.224,83 33.544.181,01 305.351.364,23 6.232.053,65 25.767.275,22 33.932.332,32 105.560.309,46 45.145.271,38 13.012.222,88 411.246,54 6.325.888,38 1.024.509,02 12.025.463,80 977.753,51 1.358.769,17 12.511.387,46 2.282.802,50 1.698.157,49 110.557.767,12 52.894.026,70 12.826.823,13 47.943.866,01 71.313.827,20 49.679.853,73 10.309.710,20 41.557.364,22 797.158,77 18.833.385,34 5.691.086,89 2.720.716,26 362.276,96 7.976.226,39 23.562.745,12 16.892.441,86 2.856.694,80 3.707.829,42 2.638.284,44

5.004.874,55 2.273.267,60 238.033,78 26.910.886,95 3.972.389,47 851.883,56 3.167.500,09 3.263.016,82 1.687.453,37 3.272.349,67 1.540.374,22 1.640.223,74 6.627.322,83 6.775.228,69 49.985.120,82 1.047.716,31 2.692.146,01 3.102.423,28 13.010.547,73 4.463.821,09 1.122.862,15 335,37 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.510.906,56 726.981,38 221.575,03 34.662.837,02 5.084.399,99 1.266.187,88 5.271.744,04 23.005.791,39 5.427.208,65 392.113,64 36.336.652,43 697.653,95 1.787.026,02 535.644,92 848.650,73 119.987,29 1.606.398,53 8.979.601,93 5.087.527,80 791.526,80 18.849,20 802.785,72

16,0292 12,4085 9,6640 4,5987 6,9442 7,4592 7,8082 7,9606 6,3282 6,6827 3,9466 6,9582 2,9524 4,9510 6,1088 5,9482 9,5713 10,9374 8,1134 10,1136 11,5884 1.226,2400 1.221,5600 1.156,8600 1.187,2800 948,2300 1.005,6700 3,5636 3,1401 7,6640 3,1895 10,4032 10,1303 9,0945 3,0998 9,1538 26,2927 1,1437 1,1426 10,5390 10,6247 3,2059 3,0193 4,9653 2,6240 3,3204 3,6091 196,7100 3,2864

0,23% 0,33% 0,79% 0,38% 0,36% 0,17% -0,05% -0,24% -2,79% -1,49% 0,03% 0,27% 0,19% 0,50% 0,16% 0,28% 0,04% 0,21% -0,12% 0,02% 0,00% -0,07% -0,07% 0,05% 0,05% -0,09% -0,09% 0,29% -0,04% 0,13% 0,57% 0,72% 0,70% 0,55% 0,79% 0,30% 0,31% -0,03% -0,04% -0,07% -0,07% 0,61% 0,14% 0,02% 0,11% 0,28% 0,57% -0,17% 0,33%

16,3498 12,6567 9,8573 4,6217 6,9789 7,4965 8,1986 8,1994 6,5180 6,8832 4,0157 6,9582 2,9701 4,9510 6,1088 5,9482 10,0499 11,4843 8,5191 10,6193 11,5884 1.226,2400 1.221,5600 1.156,8600 1.187,2800 948,2300 1.005,6700 3,6171 3,1872 7,7790 3,2692 10,6113 10,3329 9,0945 3,0998 9,3369 26,4242 1,1437 1,1426 10,5390 10,6247 3,2700 3,0193 4,9653 2,7027 3,4200 3,6542 197,6936 3,2946

15,8689 12,2844 9,5674 4,5642 6,8921 7,4033 7,6520 7,8014 6,2016 6,5490 3,9071 6,9060 2,9288 4,9510 6,1088 5,9482 9,5713 10,9374 8,1134 10,1136 11,5884 1.226,2400 1.221,5600 1.156,8600 1.187,2800 948,2300 1.005,6700 3,5636 3,1401 7,6640 3,1257 10,1951 9,9277 8,9126 3,0766 8,9707 26,0955 1,1351 1,1426 10,4600 10,6247 3,1899 3,0042 4,9405 2,5453 3,2208 3,6091 196,7100 3,2782

-1,42% -0,47% -7,77% 0,50% -0,55% 0,97% -0,39% -0,12% -10,91% -8,24% 0,68% -0,81% -1,56% -6,18% 4,02% 2,67% 1,53% 0,75% 0,68% 0,78% 4,10% -0,69% -0,68% 0,64% 0,65% 0,26% 0,27% 0,49% 1,50% -1,96% -1,78% -1,56% -1,53% -1,44% -2,01% -1,97% -9,00% 1,74% 1,88% 2,19% 2,25% -0,81% 2,43% 2,27% 1,04% 0,40% -8,41% -2,57% 1,31%

1,8413 6,2264 3,3203 13,3234 2,6043 5,5738 9,1469 5,2997 10,0922 6,2480 27,9176 11,4780 4,8664 1,5154 3,9344 0,9374 0,9488 4,8931 1,4237 6,4166 1,1358 14,4059 741,3700 742,6600 12,0370 4,7037 7,3690 2,3348 17,7106 4,1519 0,3386 0,3708 1,1766 1,1965 2,7052 1,5913 2,1004 1,5344 8,6835 1,7189 31,3005 0,5888

-0,90% -0,61% -0,82% -0,99% -0,69% -0,68% -0,83% -0,69% -0,80% -0,81% -0,68% -0,76% -0,48% -1,04% -0,74% -0,02% -1,03% -0,03% -0,25% -0,85% -0,84% -0,66% -1,50% -1,50% -0,69% -0,73% -0,78% -1,02% -0,81% -0,36% -0,79% -1,01% -0,71% -0,71% -1,00% -0,92% -0,80% -0,27% -0,83% 0,12% -1,28% -0,54%

1,9334 6,5377 3,4863 13,9896 2,6955 5,7689 9,2384 5,3527 10,1931 6,2792 28,4760 11,7076 4,9637 1,5684 3,9344 0,9374 0,9630 4,9665 1,4237 6,4166 1,1358 14,4059 741,3700 742,6600 12,3981 4,8448 7,3690 2,3348 17,8877 4,1934 0,3386 0,3708 1,1766 1,1965 2,8405 1,6709 2,1004 1,5344 8,7703 1,7361 32,1613 0,6006

1,8045 6,1641 3,2871 13,1902 2,5783 5,5181 9,0554 5,2467 9,9913 6,1980 27,6384 11,3632 4,8177 1,5154 3,8951 0,9280 0,9393 4,8442 1,4095 6,3524 1,1244 14,4059 741,3700 742,6600 11,9166 4,6567 7,2953 2,3115 17,5335 4,1104 0,3352 0,3671 1,1648 1,1965 2,6781 1,5754 2,0899 1,5267 8,5098 1,6845 31,3005 0,5888

-2,76% 4,95% -4,87% 2,86% -0,06% -2,97% 1,90% -2,57% 1,98% -6,42% 2,80% 4,30% 6,84% 2,54% -2,67% 6,29% 0,08% 1,11% 2,18% -1,40% -2,35% -2,64% -2,70% -2,69% -2,90% 3,41% -3,00% -1,28% -3,48% -2,27% -2,95% -1,78% 0,09% 0,35% -1,09% 1,21% -1,04% 0,94% -6,91% 2,41% -1,61% -1,98%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

5.548.723,13 3.343.762,74 22.220.564,00 28.028.080,02 11.347.469,60 11.118.800,73 255.827.095,49 14.418.767,15 15.190.271,73 35.624.708,40 32.821.014,24 36.735.281,23 25.115.599,57 9.835.866,34 56.710.867,09 1.778.562,97 9.126.262,92 740.361,49 55.506.988,45 116.246.151,23 18.550.219,52 4.026.815,64 134.413,29 10.159.571,61 84.326.196,62 6.712.720,40 41.428.987,95 4.982.196,84 127.412.642,68 43.783.680,44 19.418.778,68 1.384.814,14 4.792.713,02 475.897,07 9.522.477,62 1.754.492,26 14.313.899,10 7.434.892,19 36.500.051,18 10.461.376,73 48.988.610,23 9.835.746,61

3.013.508,46 537.028,80 6.692.351,44 2.103.674,50 4.357.209,40 1.994.828,14 27.968.757,01 2.720.689,95 1.505.143,36 5.701.800,00 1.175.640,18 3.200.508,31 5.161.074,76 6.490.489,47 14.414.040,53 1.897.249,25 9.618.641,95 151.308,45 38.988.194,06 18.116.414,76 16.331.765,91 279.525,00 181,31 13.679,93 7.005.607,39 1.427.109,36 5.622.033,97 2.133.907,05 7.194.148,31 10.545.520,04 57.343.828,63 3.734.730,04 4.073.383,35 397.726,85 3.520.014,74 1.102.541,69 6.814.829,01 4.845.496,52 4.203.385,77 6.086.021,08 1.565.105,45 16.705.588,87

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

32.672.561,50 4.901.540,38 4.883.768,70 8.575.670,96 23.488.438,12 3.782.388,91 5.983.618,87 2.522.323,17 17.571.840,93 13.012.839,29 11.681.555,46 7.438.669,17 1.363.951,19 1.676.143,76 334.146,52 170.180,94 3.663.705,44 557.761,99

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,6658 0,5695 6,2099 2,3723 1,3503 1,5704 0,8137 1,9635 6,5686

-0,85% -0,12% -0,77% -1,09% -0,92% 0,02% 0,04% -0,86% -0,86%

6,7991 0,5795 6,3186 2,3723 1,4178 1,6489 0,8178 2,0420 6,8313

17.863.144,86 1.385.934,36 12,8889 1.702.731,75 408.511,96 4,1681 4.194.087,54 534.826,60 7,8420 4.904.400,03 958.864,77 5,1148 14.345.276,31 1.287.727,25 11,1400 31.260.222,75 2.907.470,32 10,7517 13.940.516,30 1.096.507,39 12,7136 3.853.711,69 608.273,17 6,3355 5.181.537,76 1.982.316,03 2,6139 7.863.982,27 1.532.162,68 5,1326 4.584.650,43 1.944.043,02 2,3583 1.015.122,72 125.988,16 8,0573 19.008.057,36 5.530.133,88 3,4372 28.844.783,85 7.919.525,86 3,6422 1.137.760,38 138.197,99 8,2328 3.014.898,14 388.550,00 7,7594 448.913,59 375,13 1.196,6800 36.602.198,52 30.072,20 1.217,1400 603.972,52 554,79 1.088,6500 44.691.603,04 40.980,16 1.090,5700 44.245,03 43,99 1.005,7300 4.815.854,50 4.779,40 1.007,6300 4.649.324,67 2.862.282,49 1,6243 1.782.360,53 698.058,68 2,5533 4.216.397,81 1.573.508,90 2,6796 1.537.575,26 575.686,77 2,6709 43.588.735,51 31.954.546,81 1,3641 7.558.303,18 466.333,36 16,2079 14.623.513,25 1.049.008,45 13,9403 45.811.525,48 3.827.032,86 11,9705 9.332.304,15 12.858.048,30 0,7258 3.511.387,49 4.717.558,00 0,7443 15.175.797,87 15.151.220,97 1,0016 15.912.713,82 15.905.768,12 1,0004 5.256.306,32 387.232,38 13,5740 1.281.064,17 92.359,30 13,8704 1.241.813,71 60.207,70 20,6255 16.826,62 12.138,18 1,3863 658.177,83 493.091,81 1,3348 475.260,60 290.234,31 1,6375 6.690.161,94 3.191.526,99 2,0962 5.886.095,87 2.834.763,36 2,0764 4.333.095,30 1.260.011,88 3,4389 1.287.474,82 426.751,89 3,0169 9.023.406,66 6.135.262,48 1,4707 17.525.484,15 6.521.913,14 2,6872 19.230.428,59 3.634.763,68 5,2907 15.816.677,59 5.150.395,41 3,0710 27.514.773,12 12.948.052,88 2,1250 663.939,04 38.169,74 17,3944 3.513.495,10 12.059,64 291,3400 1.666.167,42 342.111,83 4,8702

-0,48% -0,53% -1,13% -0,01% -2,06% -0,99% -0,44% -0,84% -0,20% -0,23% -0,51% -0,19% -0,45% -0,47% -0,03% 0,55% -0,90% -0,90% -1,38% -1,38% -1,04% -1,04% 0,01% -0,51% -0,37% -0,54% -0,50% -1,38% -0,53% -1,36% -0,53% -0,53% -1,26% -1,26% -0,25% -0,23% -0,70% -0,37% -0,37% -0,80% -0,67% -0,56% 0,04% -0,51% -0,67% -0,49% -0,58% -0,22% -0,64% -0,30% -1,08% -0,03%

13,5333 4,3765 8,1165 5,1659 11,2514 10,8592 12,8407 6,4622 2,6662 5,1326 2,3583 8,1782 3,4372 3,6422 8,2328 7,7594 1.196,6800 1.217,1400 1.088,6500 1.090,5700 1.005,7300 1.007,6300 1,6730 2,6299 2,7466 2,7510 1,3641 16,2079 14,0797 12,0902 0,7258 0,7443 1,0016 1,0004 13,5740 13,8704 20,6255 1,3863 1,3348 1,6375 2,2010 2,1802 3,6108 3,1074 1,4854 2,7611 5,4362 3,1555 2,1675 17,6988 297,1668 4,8946

6,6658 0,5581 6,0857 2,3486 1,3368 1,5390 0,8096 1,9439 6,5029

-2,66% 2,08% -2,60% -1,40% -3,03% 0,42% -3,45% -2,28% -2,53%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

12,7600 -5,16% 4,1264 -11,53% 7,7636 -7,17% 5,0637 -10,20% 11,0286 -7,72% 10,6442 -4,83% 12,5865 -0,41% 6,2721 4,34% 2,5878 -3,73% 5,0813 -6,53% 2,3347 4,80% 7,9767 -1,38% 3,4028 1,04% 3,6058 3,04% 8,1505 -3,19% 7,7594 -5,68% 1.196,6800 -2,41% 1.217,1400 -2,40% 1.088,6500 4,66% 1.090,5700 4,67% 1.005,7300 5,02% 1.007,6300 5,03% 1,6081 2,97% 2,5278 -11,22% 2,6528 -2,68% 2,6442 -4,86% 1,3505 -0,20% 16,0458 -4,54% 13,8009 -0,36% 11,8508 -4,44% 0,7185 0,22% 0,7443 0,62% 0,9916 -2,97% 1,0004 -2,53% 13,4383 -5,30% 13,8704 -4,88% 20,4192 4,91% 1,3863 12,49% 1,3348 12,07% 1,6375 4,80% 2,0543 3,41% 2,0349 -3,00% 3,3701 -8,30% 2,9264 -1,52% 1,4413 -4,97% 2,6872 -6,84% 5,2907 -8,55% 3,0710 0,10% 2,1250 -5,75% 17,0465 -4,30% 291,3400 -0,59% 4,8458 -8,62%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.899.160,25 17.604.063,03 6.302.517,87 205.088.628,51 6.431.962,06 1.747.497,67 4.466.516,27 46.016.495,68 2.576.175,75 42.468.934,84 92.498.679,76 176.896.445,94 3.650.889,94 9.954.620,92 13.048.996,07 230.798.124,29 6.585.141,93 278.869.636,34

1.974.926,97 6,5315 1.371.758,11 12,8332 1.079.328,39 5,8393 17.788.075,26 11,5296 909.991,99 7,0682 489.046,15 3,5733 806.111,39 5,5408 5.920.979,72 7,7718 413.760,27 6,2263 12.769.839,93 3,3257 23.273.062,41 3,9745 89.338.858,34 1,9801 757.067,85 4,8224 1.842.883,30 5,4017 2.400.033,18 5,4370 62.275.727,46 3,7061 771.749,87 8,5327 113.801.548,47 2,4505

-0,06% 6,5446 6,4009 0,49% 0,01% 12,9615 12,7049 1,68% 0,05% 5,8393 5,7809 1,39% 0,01% 11,5296 11,5296 1,41% 0,01% 7,0682 7,0682 1,51% 0,00% 3,5769 3,5590 0,80% 0,01% 5,5408 5,4854 1,03% 0,02% 7,7796 7,7329 1,29% 0,09% 6,2419 6,1952 1,18% 0,01% 3,3257 3,3257 0,92% 0,01% 3,9944 3,9546 1,48% 0,01% 1,9801 1,9801 1,21% 0,01% 4,8224 4,7983 0,97% 0,01% 5,4017 5,4017 0,26% 0,00% 5,4370 5,4370 1,06% 0,01% 3,7061 3,6876 1,51% 0,00% 8,7034 8,3620 1,87% 0,01% 2,4505 2,4505 1,81%

41.530.820,52 27.770.211,44 24.878.256,93 19.265.248,66 1.180.049,53

3.537.647,36 11,7397 2.348.710,93 11,8236 22.181.589,40 1,1216 17.607.810,54 1,0941 441.442,69 2,6732

0,00% 11,7397 11,7397 0,26% 0,00% 11,8236 11,8236 0,68% 0,01% 1,1216 1,1216 0,59% 0,01% 1,0941 1,0941 1,19% -0,26% 2,6732 2,6732 1,70%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.056.278,21 293.500,89 3,5989 1.059.217,47 131.773,50 8,0382 10.471.713,46 1.243.260,05 8,4228 36.155.530,73 6.101.210,77 5,9260 53.372.238,94 8.161.644,33 6,5394 18.561.483,76 2.109.697,90 8,7982 9.037.141,18 1.045.380,74 8,6448 4.717.429,00 603.491,76 7,8169 5.265.343,20 656.097,45 8,0252 514.314.228,39 146.435.751,63 3,5122 26.312.237,77 9.070.493,56 2,9009 3.617.042,52 769.954,12 4,6977 51.445.914,91 4.829.756,81 10,6519 26.827.405,63 5.632.372,84 4,7631 11.499.659,45 1.257.640,02 9,1438 8.484.221,67 1.011.801,07 8,3853 8.683.007,60 2.981.550,17 2,9122 18.974.156,84 3.550.272,77 5,3444 2.679.997,16 1.957.989,10 1,3687 27.785.065,66 2.344.737,51 11,8500 6.276.696,92 1.566.387,10 4,0071 18.600.634,29 2.342.041,65 7,9421 10.599.080,60 4.651.730,39 2,2785 10.943.642,67 4.644.618,52 2,3562 704.944,05 120.000,00 5,8745

-0,79% 3,7788 3,5629 -3,80% -1,23% 8,4401 7,9578 -3,14% -1,18% 8,7176 8,3386 -5,97% -0,85% 6,2223 5,8667 -5,47% -1,39% 6,6048 6,4740 -4,51% -1,02% 8,8862 8,7102 -5,85% -0,45% 8,7961 8,5584 4,27% -0,39% 7,9537 7,7387 2,10% -0,49% 8,1656 7,9449 3,45% -1,02% 3,5122 3,5122 -3,74% -0,82% 2,9009 2,8719 -1,56% -1,27% 4,7682 4,6507 -5,75% -1,10% 10,6519 10,5454 -5,41% -0,16% 4,7631 4,7155 -1,66% -0,13% 9,1438 9,0524 -2,51% -0,16% 8,3853 8,3853 -4,78% -0,28% 2,9122 2,8831 -0,97% -0,59% 5,5047 5,2910 -4,72% -1,38% 1,4782 1,3687 -5,05% -0,84% 11,9685 11,7315 -5,11% -0,86% 4,2075 3,9670 -0,74% -0,73% 8,1009 7,9421 -2,79% -1,24% 2,3127 2,2785 -5,11% -0,85% 2,3798 2,3326 3,27% -1,06% 5,9332 5,8158 -6,92%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

897.850,17 9.712.988,39 2.678.525,68 2.285.277,66 832.132,26 12.897.763,73 1.797.771,68

150.492,23 3.526.794,13 1.010.503,79 452.051,99 511.765,39 6.648.910,58 252.189,43

5,9661 2,7541 2,6507 5,0553 1,6260 1,9398 7,1287

-1,03% -0,79% -0,54% -0,89% -0,96% -0,47% -0,49%

6,0258 2,7541 2,7302 5,2070 1,6341 1,9446 7,1287

5,9064 2,7403 2,5712 4,9542 1,6195 1,9350 7,1287

-7,53% -2,17% 0,45% -4,31% -5,07% -3,59% -5,63%

17.491.135,14 6.446.686,99 4.135.976,23 2.344.365,83 1.810.968,72 12.391.651,74 46.994.202,15 36.643.444,33 23.005.222,75 37.290.856,47 1.786.935,67 8.657.939,17 1.721.817,97 680.548,75

1.044.204,38 577.347,31 359.432,59 211.311,36 325.681,38 1.648.296,12 4.368.600,74 5.843.001,46 8.401.647,24 3.381.114,99 479.264,19 3.293.567,03 176.469,03 69.577,59

16,7507 11,1660 11,5070 11,0944 5,5606 7,5179 10,7573 6,2713 2,7382 11,0292 3,7285 2,6287 9,7571 9,7811

-0,20% 0,12% 0,08% -0,15% 0,08% -0,13% -0,21% 0,00% -0,39% -0,06% -0,38% -0,26% -0,21% -0,21%

17,5882 11,7243 12,0824 11,6491 5,6718 7,5931 10,8649 6,2713 2,7793 11,0292 3,8776 2,7076 9,7571 9,7811

16,5832 10,9427 11,2769 10,8725 5,5050 7,4427 10,6497 6,2086 2,7108 10,9741 3,6912 2,5498 9,7571 9,7811

-3,33% 0,19% 0,38% -1,60% -0,42% 8,90% -0,69% -1,78% 0,15% 4,42% 3,70% 0,92% -1,93% -1,81%

-0,25% -2,51% -0,53% -0,31% -0,74% -2,78% -0,09% -0,28% -0,59% 0,38% 0,05% 0,00% -0,01% -0,61% -0,60% -0,61% -0,10% -0,10% -0,56% -0,10% 0,45% -0,29% -0,41% 0,26% -0,02%

3,7408 15,4359 9,1728 7,8664 9,9161 6,8483 16,7676 10,8688 3,6449 8,4459 2,8784 0,8214 0,8506 0,8318 0,8627 0,8402 10,1730 10,2437 15,0840 10,2740 3,2102 3,0505 2,9005 2,6055 9,6527

3,5271 -2,95% 14,5539 -3,66% 8,9912 -11,94% 7,7106 -5,18% 9,7197 1,27% 6,7127 -6,85% 16,4356 -11,90% 10,5491 -4,52% 3,6085 -6,09% 8,3614 -3,48% 2,8496 -5,62% 0,8132 -5,85% 0,8506 -5,49% 0,8152 -11,85% 0,8627 -11,54% 0,8236 -11,85% 10,0204 -2,97% 10,2437 -2,71% 14,8577 7,57% 10,0706 -2,98% 3,1941 -6,79% 2,7599 -5,04% 2,6243 -9,59% 2,4318 -4,66% 9,4387 -3,05%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

16.031.006,87 4.499.623,72 4.574.147,06 311.148,03 27.123.842,43 2.986.559,70 27.785.063,48 3.567.468,79 49.772.395,50 5.069.542,08 21.163.091,42 3.121.151,20 62.321.158,11 3.753.922,14 6.165.205,02 578.580,25 4.678.013,28 1.283.451,64 15.436.442,74 1.827.682,87 45.223.619,03 15.711.406,65 45.567.860,78 55.477.999,49 52.826,25 62.103,05 34.650.054,70 41.654.819,61 15.769.363,77 18.278.998,50 28.014.882,58 33.675.809,83 930.186,17 91.436,50 1.024.369,55 100.000,00 929.748,63 61.638,14 272.918,84 26.829,53 1.021.467,58 318.189,55 43.147.903,52 14.851.731,49 3.363.709,80 1.217.694,19 2.196.746,60 885.291,42 3.233.740,24 340.035,69

3,5627 14,7009 9,0820 7,7885 9,8179 6,7805 16,6016 10,6557 3,6449 8,4459 2,8784 0,8214 0,8506 0,8318 0,8627 0,8319 10,1730 10,2437 15,0840 10,1723 3,2102 2,9052 2,7624 2,4814 9,5100

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.403.024,14 1.187.884,89 62.159.345,26 28.495.893,26 37.649.658,27 44.791.992,99 1.959.319,86 4.640.935,86 2.636.098,16 17.669.052,32 5.062.356,13

3.528.164,93 3,5154 120.922,77 9,8235 6.776.280,42 9,1731 3.233.294,40 8,8133 11.935.073,30 3,1545 43.042.814,91 1,0406 1.856.726,10 1,0553 541.736,08 8,5668 853.518,23 3,0885 8.699.972,35 2,0309 503.189,27 10,0605

7.471.779,55 2.525.258,94 2.253.228,00 1.771.887,19

729.958,19 10,2359 838.723,00 3,0108 530.489,73 4,2474 174.227,08 10,1700

933.413,38 45.123.198,27 854.826,63 72.467.653,96 42.572.561,94 37.677.344,61 575.491,10 228.161,46 2.155.429,45 2.975.905,71 627.963,78 3.906.891,70 640.917,17 1.199.243,39 510.783,91 124.946.272,86 660.567,61 36.818.907,46 28.189.584,32 22.117.437,96

831,59 1.122,4500 4.423.813,32 10,2001 111.806,83 7,6456 9.498.217,22 7,6296 5.950.126,46 7,1549 4.757.113,78 7,9202 67.926,07 8,4723 26.239,55 8,6953 254.369,51 8,4736 361.825,89 8,2247 73.493,64 8,5445 469.492,75 8,3215 73.757,96 8,6895 143.911,92 8,3332 58.587,46 8,7183 15.737.700,32 7,9393 78.658,55 8,3979 5.652.685,04 6,5135 2.602.221,80 10,8329 2.031.828,00 10,8855

-0,03% 3,5506 -0,04% 10,3147 0,13% 9,1731 0,24% 8,8133 0,12% 3,1545 -0,29% 1,0406 -0,27% 1,0553 -0,16% 8,7381 0,18% 3,0885 -0,13% 2,1324 0,37% 10,1863

3,4802 9,7253 9,0814 8,7252 3,1230 1,0302 1,0553 8,5668 3,0731 1,9903 9,9850

-4,39% -2,87% -0,37% -1,56% -3,36% -3,28% -3,11% -4,56% -3,27% -3,12% -2,84%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,08% 10,2359 10,1335 -0,16% -0,24% 3,1011 2,9205 0,36% -0,09% 4,3748 4,1200 0,43% 0,28% 10,2717 10,0937 -1,46%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(8) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

0,62% 1.122,4500 1.122,4500 -2,53% 10,2001 9,9961 0,03% 7,6456 7,5691 0,03% 7,6296 7,5533 0,22% 7,1549 7,1549 -0,19% 7,9202 7,9202 0,00% 8,4723 8,3029 0,01% 8,6953 8,6953 0,00% 8,4736 8,3041 0,54% 8,2247 8,0602 0,54% 8,5445 8,5445 0,66% 8,3215 8,1551 0,66% 8,6895 8,6895 0,42% 8,3332 8,1665 0,42% 8,7183 8,7183 0,43% 7,9393 7,7805 0,43% 8,3979 8,3979 0,51% 6,5135 6,4484 0,01% 10,8329 10,6162 0,00% 10,8855 10,6678

-0,79% 0,91% -3,82% -3,81% -4,04% -3,98% -5,14% -4,66% -5,14% -1,95% -1,77% -1,00% -0,81% -1,93% -1,58% -2,36% -2,34% -5,66% 1,26% 1,04%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4501 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8839 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,457 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,0215 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .116,5 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2668 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,945 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3978 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3581

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3785

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3698 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3309

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4511 .........................................................1,4491 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88452 .......................................................0,88328 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4622 .........................................................7,4518 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0278 .........................................................9,0152 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116,58 .........................................................116,42 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2677 .........................................................1,2659 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9506 .........................................................7,9394 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3988 .........................................................1,3968 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3591 .........................................................1,3571

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

™∞μμ∞Δ√ 7 M∞´√À 2011

™Â ÙÚ¤Ó· ÙˆÓ ∏¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ

¡¤· “¯Ù˘‹Ì·Ù·” ۯ‰›·˙Â Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·

¯¤‰ÈÔ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÚÔÂÙԛ̷˙Â Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ÌÂϤÙËÛ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔ˘ √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· “ÛÎfi¢ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙÚ¤ÓˆÓ, Û·ÌÔÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÒÛÙ ӷ ¤ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÎÔÈÏ¿‰· ‹ ·fi ÌÈ· Á¤Ê˘Ú·”.

ª˘ÛÙÈÎfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Ù˘ CIA ™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ӥ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘

§¿ÓÙÂÓ Î·È ˆ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û fiÙ·Ó Ù· ÎÔÌ¿ÓÙÔ fiÚÌËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ Î·È ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤˜ ¿ÓÙˆ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë, ÔÈ Î·Ù·‰ÚÔÌ›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·Ó Î·È Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÙË ı·Ó¿ÛÈÌË ‚ÔÏ‹. √ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ¤ÂÛ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘.

ÀÂڷ̇ÓÂÙ·È ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ô √Ì¿Ì·

ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Washington Post, Ë CIA ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÛÙËÓ fiÏË ∞ÌÔÙ·Ì¿ÓÙ, ·’ fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Â› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÓ˘Ì˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ ¶ÂÓÙ¿-

ÁˆÓÔ, ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ù˘ CIA ›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì˘ÛÙÈο Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙËÓ ¤·˘ÏË fiÔ˘ ›¯Â ηٷʇÁÂÈ Ô ÕÚ·‚·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ËÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·ÔηχÙÔ˘Ó, Â›Û˘,

∂ÈÛÙÔϤ˜ Ì ·Î›Ó‰˘ÓË ¿ÛÚË ÛÎfiÓË Û ۯÔÏ›· Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 6.

√π ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ 29 ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ‡ÔÙË ¿ÛÚË ÛÎfiÓË Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ۯÔÏ›· Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. √È ÂÈÛÙÔϤ˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Δ¤Í·˜ Î·È ·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· ‰ÂÓ ÂÚÈ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÂÈϤ˜. ∏ ÛÎfiÓË ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ·Î›Ó‰˘ÓÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ FOX 5 News, Â-

fiÙÈ ÙÂÏÈο ÌfiÓÔÓ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔ¤‚·ÏÏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ˘Ú¿ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜. ∂›Û˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÕÚ·‚·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ô‡Ù ·›ÏËÛ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·Ó ÙfiÙÂ Ô ªÈÓ

ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ Â›ÛË̘ ËÁ¤˜. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ Û ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ·Ó¿ÁηÛ ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ΔÔ 2001, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤ÓÙ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ·Ó ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ¿Óıڷη. À‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ıˆڋıËΠ·fi ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô ªÚÔ˘˜ π‚ÈÓ˜, ÂȉËÌÈÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞. √ π‚ÈÓ˜ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ÚÈÓ ÙÔ˘ ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó Â›ÛË̘ ηÙËÁÔڛ˜.

™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “60 Minutes” ÙÔ˘ CBS, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙÔ˘ √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ, Ó· ÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËΠÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÌÂÚ›‰· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ fiÙÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈ ∏¶∞ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. “∂ȉ›ͷÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ·’ fiÛË Â¤‰ÂÈÍÂ Ô ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ fiÙ·Ó ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ 3.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÔÚÒÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ‚‚‹ÏˆÛË Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó” ·Ó¤ÊÂÚÂ. “™ÎÂÊًηÌ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÚÈÓ ÙÔ ÙÈ ı· οӷÌ Ì ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ ·Ó ·˘Ùfi˜ ÛÎÔÙˆÓfiÙ·Ó ÛÙË Û˘ÌÏÔ΋” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ª.√Ì¿Ì·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı› Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ‹Ù·Ó Ó· ‚Úԇ̠οÙÈ Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔ ÈÂÚfi ÂıÈÌÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Âȉ›ÎӢ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ô˘ Ú¤ÂÈ ÛÙË ÛÔÚfi”.

∫·È ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì Ӥ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ

√È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 6.

∏ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ

¶·Ú·Û΢‹ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ √Û¿Ì· ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ï¤ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ·›Ì·” ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ “‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ” , ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ Ô˘ ›¯Â ˯ÔÁÚ·ÊËı› Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ (SITE), Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Û ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜. “√ Ì·¯ËÙ‹˜ Û½¯Ë˜ ÕÌÔ˘ ∞-

μ∞ƒ™√μπ∞, 6.

∂∫ƒ∏•∏ ÌÂı·Ó›Ô˘ Î·È ˘Úη-

√À∞™π°∫Δ√¡, 6.

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ª·Ù ΔÛ¿ÓÙÏÂÚ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÂÛÙ¿ÏË ÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜, ÔÏÈÙÂȷΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· “Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ”. ∂›Û˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Δ˙ÔÓ ¶›ÛÙÔÏ ÙfiÓÈÛ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜” ÛÙȘ ∏¶∞. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ı· ÂÎÙÂÏ›ÙÔ ÙËÓ 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì‹Î ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ Ê¿ÛË. √È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔȘ fiÏÂȘ, ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙÔ ∞ÌÔÙ·Ì¿ÓÙ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ·ÎfiÌË, ÙÔ “ÂӉȷʤÚÔÓ” ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ÙÔ ™ÈοÁÔ, Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜, fiˆ˜ Ë 4Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. “◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛηÌ ٤ÙÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ϤÔÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ CNN ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜.

ºÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË Û ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›Ô Ù˘ ¶Ôψӛ·˜

ÌÓÙ¿Ï· √Û¿Ì· ªÈÓ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ ÛÎÔÙÒıËΠ[...] ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÛÙ·Û›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¤ÓÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ “Â›Ó·È Ôχ ÔχÙÈÌÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ÁÈ· οı ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ ÁÈ· Ó· ¯‡ÓÂÙ·È Ì¿Ù·È·”. “∞˘Ùfi [ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ] ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÏ¿¯, Ì›· ηٿڷ Ô˘ ı· ηٷÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂ-

● ª·˙ÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ∏¶∞

ÚÈηÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ¿ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ SITE. “∏ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·-

› Û χË Î·È ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·ÌÂȯı› Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Ó· ÂÍÂÁÂÚıÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙË

¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ “ÓÙÚÔ‹” -fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ- ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ Û ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô Û½¯Ë˜ √Û¿Ì·, Ó· ÂÍÂÁÂÚıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÁÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ÓÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì›· Û˘ÌÌÔÚ›· ÚÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÎÏÂÊÙÒÓ [...] Î·È ÁÂÓÈο Ó· ÂÍ·ÁÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‚ÚÒÌ· ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ô˘ ¤ÛÂÈÚ·Ó ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ “Û‡ÓÙÔÌ·” ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛÂ Ô ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.

ÁÈ¿ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›Ô ∫ÚÔ˘›ÓÛÎÈ ÛÙÔ ™Ô‡ÛÂÎ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ¶Ôψӛ·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 2 ·ÓıڷΈڇ¯ˆÓ, ÂÓÒ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜. √È ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ , Ô Î·Ófi˜ Î·È Ë ÊˆÙÈ¿ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘. ¢‡Ô ‰È·ÛÒÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ù› Ì·˙› Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÓıڷΈڇ¯Ô˘˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›Ô˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· JSW, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ¢Ò‰Âη ·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı› ÛÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Î·È ÔÎÙÒ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÂÁη‡Ì·Ù·. ∏ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ Û ‚¿ıÔ˜ 900 ̤ÙÚˆÓ. ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ Û˘ÓÔÏÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. Δ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 90% ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ù˘ ·Ó·ÁÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ¿Óıڷη. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ JSW ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Û ‰‡ÛÎÔϘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ٷ ÂÚÁ·ÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ··Û¯ÔÏ› ÂÚ› ÙÔ˘˜ 23.000 Î·È Ë ·Í›· Ù˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· 3,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË ƒˆÛ›· ª√™Ã∞, 6.

√π ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜, Ô˘

Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ÛÙËÓ ƒˆÛ›· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 4.000 ÂÎÙ¿ÚÈ· (40.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·) ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 24 ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 4.300 ÂÎÙ¿ÚÈ· (43.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·) ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ¤ÎÙ·Û˘ οËÎ·Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· Ë̤ڷ ηıÒ˜ Î·È 1.250 ÂÎÙ¿ÚÈ· (12.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·) ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÛÙ¤·˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô πÓÙÂÚÊ·Í. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4.000 ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∑·Ì·˚Î¿Ï (ÚˆÛÈ΋ ∞ˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹) ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÊÏfiÁ˜. ™ÙËÓ fiÏË ªÈÚÔÌÈÙ˙¿Ó, ÔÈ 70.000 οÙÔÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜.


30 ΔÔ ∂∫μ ÁÈ· ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ª∂Δ∫∞ ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶Ú¤ÂÈ, ÔÈ ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔÈ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Ì·Ó‰‡· “Ú·‚‰Ô‡¯ÔÈ” ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ¶Ú·ÈÙˆÚ›Ô˘ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó, ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, Â›Û˘, Î·È Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ηı·Ú¿ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ˘ÂÚÊ›·ÏÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ·ÔÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂∫μ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜” Î·È ÙÈ “ÈÌÈÙ·ÛÈfiÓ” Î·È “ÔÛÊ˘ÔοÌÙ˘” , ηٷÁÂÏÔ‡Ó Ì ıÏ›„Ë Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó! ¶ÚÈÓ, ÏÔÈfiÓ, Û‡ÛÔ˘Ó Ó·... ·ÓËÛ˘¯‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ... “ante portas” ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜... ¯ıÚÔ‡ (ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È Ó˘Ó ¶ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ∂∫μ) ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ... ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi ÛÙÚ·ÙÒÓ· Ù˘ ª∂Δ∫∞, ı· ¤ÚÂ ̿ÏÏÔÓ Ó· ›¯·Ó ·ÎÔÓ›ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó: 1. ΔȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫μ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒ˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ (‹‰Ë ·fi ÙÔ 1998 Î·È ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù·), ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ™˘ÌʈÓÈÒÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞, 2. ΔȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫μ, Ì ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ (Û ηÈÚÔ‡˜, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Ô˘ ·ÎfiÌË... ˘‹Ú¯Â Ë ÙÛ›·), ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ¢È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ·ÔχÛˆÓ; (ΔÈ ¿ÏÏ·Í ·fi ÙfiÙÂ, ΠΔÛÈÙÛÈÎÏ‹, Î·È Î ΔÛÈÚÁԇϷ, ÒÛÙÂ, ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ·Èٛ˜ Ó· Û·‚ÂÙ ۋÌÂÚ· Ò˜ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Û˘ÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Ì ¿ıÔ˜ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË; 3. ΔȘ ÙÂÏÂÛ›‰ÈΘ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ηٿ ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ∫·ÈÛ·ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜. ΔÔ ∂∫μ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ·˘ÙÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ - ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δ η λ ο π ο ι ώ ότι Την ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ (25η) του μηνός ΜΑΪΟΥ του δύο χιλιάδες έντεκα (2011) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας ΣΤΟ ΒΟΛΟ και στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Βόλου στην Πλατεία Ελευθερίας Βόλου και στη διασταύρωση των οδών Γαζή Ελ. Βενιζέλου - Ι. Καρτάλη με υπάλληλο του πλεισ/μού τον συμβολαιογράφο Βόλου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΚΟΝΣΟΥΛΑ, κατοικοεδρεύοντα στο Βόλο, οδός Κ. Καρτάλη αρ. 184 ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματός του, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ Ε.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με το διακριτικό τίτλο “EUROBANK ERGASIAS” που εδρεύει στη Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία των οφειλετών: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, κατοίκου Βόλου, οδός Δημητριάδος αρ. 182, και 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Βόλου, οδός Δημητριάδος αρ. 182, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Ένα οικόπεδο μετά της επ’ αυτού διωρόφου μετ’ υπογείου και δώματος οικοδομής, εκτάσεως τετρακοσίων τριάντα δύο (432,00) τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με το από Οκτωβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού Γεωργίας Γιαννακού, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, στη συνοικία Χιλιαδού στο Ο.Τ. 1089 Β, στη διασταύρωση των οδών Κασθαναίας και Αρσινόης. Το παραπάνω οικόπεδο φαίνεται στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α1, αποτελεί διαιρετό τμήμα μεγαλύτερης έκτασης, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα, η οποία έχει εξοφληθεί, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο ανωτέρο μνησθέν συμβόλαιο με αριθμό πρωτ. 4051/18-09-2000 βεβαίωση της Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου. Το παραπάνω οικόπεδο συνορεύει, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμόν 7112/25-10-2000 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Βόλου κ. Γαρυφαλλιάς Κων/νου Γιαννούλη - Ζέρβα, από Οκτωβρίου 2005 τοπογραφικό

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού Γεωργίας Γιαννακού, βορειοδυτικά σε πλευρά Α5-Α4 μέτρων είκοσι ενός και 36/100 (21,36) με την οδό Κασθαναίας, πλάτους οκτώ (8,00) μέτρων, βορειοανατολικά σε πλευρά Α4Α3 μέτρων είκοσι και 77/100 (20,77) με οικόπεδο ιδιοκτησίας πωλητών, νοτιοανατολικά σε πλευρά Α3-Α2-Α1 μέτρων τεσσάρων και 34/100 συν δεκαέξι και 15/100 (4,34 + 16,15) με οικόπεδα ιδιοκτησίας Νεμπή - Παχή και νοτιοδυτικά σε πλευρά Α1-Α5 μέτρων είκοσι και 55/100 (20,55) με την οδό Αρσινόης, πλάτους είκοσι πέντε (25,00) μέτρων. Εντός του ανωτέρω περιγραφομένου οικοπέδου υπάρχει κτισμένη διώροφη μετ’ υπογείου και δώματος οικοδομή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 40/2006 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου, η οποία οικοδομή αποτελείται στο υπόγειο, συνολικού εμβαδού (232,52 τετρ. μέτρων), από οριοθετημένες δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία (Ρ4) και (Ρ5), από το κλιμακοστάσιο που οδηγεί από το υπόγειο προς το ισόγειο, από το μηχανοστάσιο της οικοδομής, το λεβητοστάσιο της οικοδομής και έναν ενιαίο βοηθητικό χώρο. Ακολούθως, το ισόγειο αποτελείται από την κεντρική είσοδο της οικοδομής, επί της οδού Κασθαναίας, το κλιμακοστάσιο που οδηγεί από το ισόγειο όροφο προς τον πρώτο (Α’) όροφο της οικοδομής, από το φρέαρ του ανελκυστήρα, από την με στοιχεία (Ρ2) στεγασμένη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, από το Κάπα ένα (Κ-1) κατάστημα του ισογείου, συνολικού εμβαδού (66,57 τετρ. μέτρων) αποτελούμενο από έναν (1) ενιαίο χώρο, δύο (2) W.C. και διαμόρφωση κουζίνας με πάγκο, από το με στοιχεία Κάπα δύο (Κ-2) κατάστημα του ισογείου, συνολικού εμβαδού (24,72 τετρ. μέτρων), αποτελούμενο από έναν (1) ενιαίο χώρο, ένα (1) W.C. και χώρο παρασκευαστηρίου, από το με στοιχεία Κάπα τρία (Κ-3) κατάστημα του ισογείου, συνολικού εμβαδού (29,30 τετρ. μέτρων), αποτελούμενο από έναν (1) ενιαίο χώρο και ένα (1) W.C., από δύο (2) ημιυπαίθριους χώρους, και κατά μήκος της πλευράς του οικοπέδου που εφάπτεται της οδού Κασθαναίας, υπάρχουν οριοθετημένες δύο (2) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου με στοιχεία (Ρ1) και (Ρ3). Ακολούθως, ο πρώτος (Α’) άνω του ισογείου όροφος αποτελείται από το κλιμακοστάσιο που οδηγεί από τον πρώτο (Α) άνω του ισογείου όροφο προς το δώμα, το φρεάρ του ανελκυστήρα και δύο (2) αυτοτελή λειτουργικά διαμερίσματα, 1) το με στοιχεία δέλτα ένα (Δ-1) διαμέρισμα συνολικού εμβαδού (91,00 τετρ. μέτρων) αποτελούμενο και δια-

μορφούμενο από έναν ενιαίο χώρο (του καθιστικού, τραπεζαρίας, κουζίνας) από W.C., ένα (1) πλήρες λουτρό, από το χώρο πλυντηρίου, το χολ και δύο (2) υπνοδωμάτια και φέρει συνολικά πέντε (5) εξώστες προς τις οδούς Αρσινόης - Κασθαναίας και ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και 2) από το με στοιχεία δέλτα δύο (Δ-2) διαμέρισμα, συνολικού εμβαδού (96,00 τετρ. μέτρων), αποτελούμενο και διαμορφούμενο από έναν (1) ενιαίο χώρο (του καθιστικού, τραπεζαρίας, κουζίνας), από W.C., έναν (1) αποθηκευτικό χώρο, από ένα (1) πλήρες λουτρό και από δύο (2) υπνοδωμάτια και φέρει συνολικά τρεις (3) εξώστες προς την οδό Αρσινόης και ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, και τέλος το δώμα της οικοδομής, που βρίσκεται άνω του πρώτου (Α) ορόφου της οικοδομής, συνολικού εμβαδού (22,55 τετρ. μέτρων), το οποίο αποτελείται από την απόληξη του κλιμακοστασίου, το φρεάρ του ανελκυστήρα και έναν (1) ενιαίο χώρο. Ολόκληρη δε η οικοδομή έχει σχεδόν αποπερατωθεί, δηλαδή είναι εσωτερικά και εξωτερικά επιχρισμένη και υδροχρωματισμένη, φέρει τα αναλογούντα ανοίγματα των θυρών και παραθύρων με τις αντίστοιχες θύρες και παράθυρα για το φωτισμό και τον αερισμό της οικοδομής (εκτός από τις αντίστοιχες θύρες και παράθυρα που αναλογούν στα ανοίγματα θυρών και παραθύρων του με στοιχεία (Δ-2) διαμερίσματος) του πρώτου (Α’) ορόφου και επίσης ολόκληρη η οικοδομή φέρει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα. Τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου που αναφέρεται ανωτέρω ορίζεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 226/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00) ευρώ. Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω έχει τα εξής βάρη: 1) Τρεις (3) προσημειώσεις υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E., για τα ποσά: 1) (170.300,00) ευρώ, 2) (427.700,00) ευρώ, 3) 176.938,45 ευρώ και 4) 4.199,99. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4839/02-03-2011 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Bόλος, 06-05-2011 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Μαΐου του δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4 απογευματινή μέχρι και την 5 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι της πλατείας Ελευθερίας) και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Πιπίνας Γ. Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 100 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, σύμφωνα με την με αριθμό 109/23-4-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Θωμά Παγωνίδη του Χαριλάου και της Αρετής, κατοίκου Βόλου, οδός Αργοναυτών αρ. 15, με επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Μοναχός Α.Ε. Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων” , που εδρεύει στην οδό Προέκταση Μακρυγιάννη 25, Εύοσμος Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Ένα (1) οικόπεδο, που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο μετά των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αυτό, το οποίο βρίσκεται στη θέση “Άγιος Ταξιάρχης ή Βαμβακιά” , της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Πορταριάς, του πρώην Δήμου Πορταριάς και ήδη Καλλικράτειου Δήμου Βόλου (Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς) Μαγνησίας, του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες δέκατεσσερα και 81/100 (4.014,81), συνορεύει γύρω, βορειοανατολικά με αγροτική οδό, ανατολικά - νοτιοανατολικά νότια με αγροτικό μονοπάτι (ημιονική οδό), δυτικά με ιδιοκτησία Πάρνου και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Παγωνάρη. Εντός του άνω οικοπέδου υπάρχει κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από τρία νεόκτιστα κτίρια αντισεισμικής κατασκευής: 1) Το πρώτο κτίριο του συγκροτήματος είναι ένα ισόγειο με υπόγειο κατάστημα, το οποίο είναι πετρόκτιστο και σκεπασμένο με πλάκες Πηλίου, στις δύο πλευρές του υπάρχει κιόσκι, το οποίο στηρίζεται σε πετρόκτιστες κολώνες και είναι κλεισμένο με πτυσσόμενη τζαμαρία. Το υπόγειο του κτιρίου τούτου έχει είσοδο και από τον αύλειο χώρο. Το κτίριο τούτο έχει εμβαδόν κατά όροφο πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα περίπου και χρη-

σιμοποιείται ως RESTAURANTBAR. 2) Το δεύτερο κτίριο του συγκροτήματος αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και το πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, είναι πετρόκτιστο και σκεπασμένο με πλάκες Πηλίου, φέρει δύο μπαλκόνια από τη νότια πλευρά στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο και ο κάθε όροφος επικοινωνεί χωριστά με τον αύλειο χώρο. Το κτίριο τούτο έχει εμβαδόν κατά όροφο πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα περίπου και χρησιμοποιείται ως ξενώντας και 3) Το τρίτο κτίριο του συγκροτήματος αποτελείται από το υπόγειο και το ισόγειο όροφο, είναι πετρόκτιστο και σκεπασμένο με πλάκες Πηλίου, σε τρεις πλευρές του φέρει τρία ημιτελή κιόσκια στηριζόμενα σε πετρόκτιστες κολώνες, ο κάθε όροφος επικοινωνεί χωριστά με τον αύλειο χώρο. Το κτίριο τούτο έχει εμβαδόν κατά όροφο εβδομήντα πέντε (75) τετραγωνικά μέτρα περίπου και χρησιμοποιείται ως ξενώνας. Ο αύλειος χώρος του οικοπέδου είναι ελαφρώς επικλινής, είναι διαμορφωμένος με διαδρόμους από πλάκες Πηλίου και πέτρες, εκατέρωθεν των οποίων υπάρχουν παρτέρια με γκαζόν. Γίνεται μνεία ότι εντός του ακινήτου στεγάζεται ξενοδοχειακή επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “Μικρός Βοριάς” . Το άνω κτιριακό συγκρότημα φέρει υδραυλική, ηλεκτρική εγκατάσταση και εγκατάσταση κλιματισμού, φέρει τα αναλογούντα για φωτισμό και αερισμό παράθυρα, κουφώματα και τις ανάλογες πόρτες. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την με αριθμό 1546/2010 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Γίνεται μνεία ότι το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με α) Πέντε (5) Προσημειώσεις Υποθηκών υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ. β) Μία (1) Υποθήκη υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ και γ) Μια Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της Α.Ε. με την επωνυμία “Μοναχός Α.Ε. Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων” , που εδρεύει στην οδό Προέκταση Μακρυγιάννη 25, Εύοσμος Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθμό 164/1-4-2011 Β’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο. Βόλος 6-5-2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής

¢∏ª√™ μ√§√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™

Βόλος 6.5.2011 Αριθ. πρωτ. 39176/ΓΠ11265

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Βόλου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 2. Τις αριθμ. πρωτ. 125/ΓΠ 60 3-1-2011 και 18683/ΓΠ5092/3-3-2011 αποφάσεις μας με τις οποίες ορίσαμε τους αντιδημάρχους Βόλου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Μεταβιβάζουμε στους αντιδημάρχους κ.κ. Παντελή Πελεκάνο, Ιωάννη Καουνά, Ιωάννη Γκουντέλια και Νικόλαο Στόικο την αρμοδιότητα της υπογραφής των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών της Δημοτικής Ενότητάς τους. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 31 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (515) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι καινούργια, επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947528143. (490) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ. ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα στη Ν. Δημητριάδα - Αλκήστιδος με Ηφαίστου σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (ιδανικό για ταβέρνα - καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ”). Πληρ. τηλ. 2421049989, 6973-011689. (581) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή ˆÏÂ›Ù·È διαμέρισμα επιπλωμένο ή μη 102 τ.μ. 1ου ορόφου, διαμπερές, 2 υ/δ, τζάκι, ηλιακός, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως - Κανάρη και Κάτω Γατζέα ενοικιάζεται ή πωλείται σε συγκρότημα ο 1ος όροφος μεζονέτας 74 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, μεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 2421051102, 6977-231857. (597) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό κατάστημα 115 τ.μ. επί της οδού Σπυρίδη 64 μεταξύ Ερμού και Αλεξάνδρας. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (695)

¶§∞Δ∂π∞ ¶∞§∞πø¡ (™À¡Δƒπμ∞¡π)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα, Παπακυριαζή 49-51 100 τ.μ. με 2 wc και 35 τ.μ. ακάλυπτο, μόνο για τσιπουράδικο. Πληροφορίες: Παρασκευή, Σάββατο 11.00-14.00. Τηλ. 6972185762. (626)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση Ζαχαροπλαστείο με εργαστήριο στη Σκιάθο 100 τ.μ., σε κεντρικό δρόμο, τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικό χώρο. Με γωνιά snack (θερμοθάλαμο τυρόπιτας, βιτρίνα ψυγείο σάντουιτς, καφεμηχανή, κόφτη καφέ, μπλέντερ, πορτοκαλοστίφτη, σερβίτσια). Βιτρίνες ζαχαροπλαστείου Δρακουλάκης (όρθια βιτρίνα κατάψυξη, βιτρίνες ψυγεία γλυκών - πάστας, ανοιχτό ψυγείο βιτρίνα για σιροπιαστά και σοκολατάκια). Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (μίξερ, ζυμωτήριο, καταψύξεις, φούρνο, ψυγεία, σκεύη). Τιμή 80.000 Ε. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24270-21127, 24270-22326, 6986-221670. (598) ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.922 τ.μ. όλο ή τμηματικά, τέρμα Μεταμορφώσεως, έναντι περιφερειακού. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661 - Ε 475/τ.μ. (502)

¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 165.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (506)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία ελαχίστων ετών 175 τ.μ., νοτίου προσανατολισμού, άνετοι χώροι υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, 3 μπάνια, κλειστό parking με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, πλακόστρωτη αυλή, θέα τη θάλασσα από τα μπαλκόνια της. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (492)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο οικόπεδο 460 τ.μ. με σωστές διαστάσεις και Σ.Δ. 2,7 κατάλληλο για κατοικίες και γραφεία. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (493)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (494)

¶ø§∂πΔ∞π

ετοιμοπαράδοτο διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ. 1ου ορόφου με πόρτα ασφαλείας, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, μπάνιο & wc με παράθυρο, προεγκατάσταση αιρκοντίσιον στη σαλονοτραπεζαρία, θυροτηλεόραση, θέση πάρκιν στην πιλοτή και αποθήκη στο υπόγειο. Μαυροκορδάτου 108, στο Βόλο, τηλ. 2421047822, κιν. 6944304335. (441)

νεόκτιστη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ. με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα ακόμη και εντός της οικίας, 3 υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλα περιμετρικά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (495)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (697)

διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, προσεγμένης κατασκευής, μεγάλος χώρος υποδοχής με open plan κουζίνα με εντοιχισμένες συσκευές, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (496)

¶ø§∂πΔ∞π

επιχείρηση καφέ στο κέντρο του Βόλου. Πληρ. τηλ. 2421036025. (561)

¶ø§∂πΔ∞π

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (582)

¶∏§π√

¶ø§∂πΔ∞π πολυτελούς κατασκευής μονοκατοικία 5 δωματίων, κουζίνα, σαλονοτραπεζαρία, βεράντα, 2 μπάνια, 4 wc, 2 κήπους, δέντρα, απέραντη θέα. Διαπραγματεύσιμη τιμή ακινήτου μετά από επίσκεψη. Ιδιώτης, τηλ. 6932-150216. (698)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (552)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (516)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Δύο οροφοδιαμερίσματα διαμπερή 66 τ.μ. έκαστο, τριάρια στη Δ. Γεωργιάδου 265, με ατομικό λέβητα αερίου, θέση στάθμευσης, αποθήκη. 2) Μεζονέτα 3ου-4ου ορόφου διαμπερής 114 τ.μ. στη Δ. Γεωργιάδου 265. Ατομ. λέβ. αερίου, θέση στάθμ., αποθ., αποκλ. χρήση ταράτσας, τζάκι αερόθερμο. Παράδοση 8ος 2011. ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΗΣ, τηλ. 6976800150. (599)

¶ø§∂πΔ∞π από εκπαιδευτικό καινούργια μεζονέτα στο Καραγάτς δίπλα στο πάρκο 120 τ.μ.+60 τ.μ. διαμορφωμένο υπόγειο σε 120 τ.μ. οικόπεδο. Ιδιαίτερη και προσεγμένη κατασκευή. Ανταλλαγή και με άλλο ακίνητο μικρότερης αξίας. Τηλ. 6945594608. (696)

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Πωλούνται κοντά στην πλαζ 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες, άριστη κατασκευή. Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Μακρινίτσης 55 - Βόλος Τηλ. 24210-37466, 6974-334218 (562)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 165.000(μ√-204170) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 188ÙÌ, 3˘/‰, 3 Â›‰·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 wc, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 240.000(μ√-190438) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√-199759) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·.ΔÈÌ‹ 145.000(μ√202803) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ ∞£∏¡ø¡). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 900ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÁÚ·Ê›·, ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÈ· 408ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 780ÙÌ. ΔÈÌ‹ 900.000(μ√-203091) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢¿ÂÚÔ , ¢‹ÏÈÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√203059)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√200844) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO198135) ∞°ƒπ∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-204169) ∞§À∫∂™ .¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 185ÙÌ, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, Û¿Ô˘Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ÁÚ·Ó›Ù˜, 3 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 320.000(μ√-203992) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË, 4 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000(μ√188563) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 180ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, 2 Áηڿ˙, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·Û·ÓÛ¤Ú, ΋Ô, ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓ·‰È΋. ΔÈÌ‹ 250.000∂(μ√200537) ∞§À∫∂™(™√ƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 188ÙÌ, 3˘/‰, 3 Â›‰·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 wc, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 240.000(μ√-190438) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√201954) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√202538) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 1 master bedroom, 2 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√202513) ∞§À∫∂™ .¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√202536) ∞§À∫∂™.ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200ÙÌ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, play room, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√190441) ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 91ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ Û Ï·Ù›·, Ì ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, ËÁ¿‰È, ı¤·, ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiʈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-204248) μ√§√™ (¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202700) ¢πª∏¡π. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌfiÓˆÛË, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-188576) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ , ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201033) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 216ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ, ™.¢ 2, 7, Ì ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛ΢‹˜ ’60, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 450.000(μ√-203080) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√-196557) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 178.000(μ√202945) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ‰Ú‡ÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í Î·Ù·Û΢‹. ΔÈÌ‹ 155.000∂(μ√200563) ª∂§π™™∞Δπ∫∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 200ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤·. ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√192876) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,

ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 105.000(μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4ª¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202226) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√185998) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2006.ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203879) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√202804) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË, A/C.ΔÈÌ‹ 85.000(μ√184746) ¡∂∞ πø¡π∞.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ∫/£ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000∂(μ√201082) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›· ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-189101) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·ÙÔÈΛ· 216ÙÌ, 4˘/‰, 2 ·˘Ï¤˜, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 230.000(μ√192875) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, 2 ˘/‰, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. ΔÈÌ‹ 55.000(μ√-195557) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 220.000(μ√204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ, 2 ˘/‰, Ê/·, ·Ú¿ı˘Ú· Ì ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 73.000(μ√-204165) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203970) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ .ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹128.000∂(μ√199790) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 127ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ·Ôı‹Î˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√195479) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-183741)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ˘„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¡∞∫∞™π∞.ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô˜, 2 Â›‰·. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√-180831) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.ΔÈÌ‹ 230.000(μ√-169925) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 87ÙÌ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50Ì ·Ô ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-171801) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 175.000∂ (μ√-175138) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO-198130) §∂Ãø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 9 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 3 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ.ΔÈÌ‹ 260.000(μ√-187204) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ, 1 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔÈÌ‹ 150.000(μ√-181787) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó· , ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘.ΔÈÌ‹145.000∂. (μ√170218) ¡∏∂™ ª∞°¡∏™π∞™. ∫·ÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 200.000(μ√-203725) ™∫π∞£√™(∞™∂§∏¡√™).μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 90ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› 46 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√-203067) ™∫π∞£√™(∫∞§√ ¶∏°∞¢π).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊÔ-

‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 4 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹ 275.000(μ√203061) ™∫π∞£√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ù¿ÓÙÔ˘).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160ÙÌ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ú‡̷, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√202970) ™∫√¶∂§√™ °§ø™™∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, parking, ·Ôı‹ÎË, ΔÈÌ‹ 240.000∂ (μ√167885) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 320ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 3 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÛËÌÂ›Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 350.000 (μ√-204161) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 47.000(μ√-203836)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203098) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203316) ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 710ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™.¢ 0, 8, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÓÂÚfi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-173963) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 850ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ , ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203785) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Â›‰Ô, ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-204254) ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(BO189921) ∞¡∏§π√: √ÈÎfiÂ‰Ô 1016ÙÌ Â›Â‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂ (μ√170362) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√-170311) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ™.¢ 0, 8 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-203976) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ, ™.¢ 0, 8, 100̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000(μ√202089) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0, 4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√201044) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™. (™ˆÚfi˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 617ÙÌ ™.¢ 0, 4, Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Â΂ڷ¯ÈÛÌÔ‡˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000(μ√201157) ∞º∏™™√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÔÈΛ· 145ÙÌ.ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-174010) ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ™¢ 0, 8 ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ‰˘Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 280.000∂(μ√199733) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5016ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ , Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (BO195262) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂(μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 375ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ì ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-204136) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202223) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.023ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 50̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203603) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1740ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·.ΔÈÌ‹ 160.000(μ√-172440) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™.¢ 0, 8, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÓÂÚfi, ı¤·. ΔÈÌ‹ 105.000(μ√171825) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√167699) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Û.‰ 0, 8 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, 14 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 155.000∂ (BO-199312) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√-174047) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 2, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ù· 3, 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·, Â›‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ΔÛ·Áηڿ‰·˜-∫ÈÛÛÔ‡, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 270.000 (μ√204219). ¶π¡∞∫∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 84ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 45.000(μ√-203186) ºÀΔ√∫√. √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ™.¢ 0, 8.ΔÈÌ‹ 65.000(μ√-197678) Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‰Ô, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-203440) (510)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (523)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (524)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (525)

-----------------------------------New Age Real Estate ∞ÁÔÚ¤˜ - ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941-556044 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: - ¶·Ú·Ï›·, 98 Ù.Ì.+ 10 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ¿ÓÂÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰. ªÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 330 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™: - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 90 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 142 Ù.Ì., ·/ı, Û.‰. 2,4, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË Ò˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔ˜ 295 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·-

ÚÈ¿ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ wc, Ù˙¿ÎÈ, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ∞ÈÁ·›Ô. √π∫√¶∂¢∞: - ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ ·fi 90.000 ∂. ∑∏Δ∂πΔ∞π μ›Ï· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÙfi˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. (555)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (531)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÌÂ

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (532)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 45ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ , ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ & ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ, ¡.πˆÓ›· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ,∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï.∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1 ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 6ÛÙÚ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 5ÛÙÚ & 31,5 ÛÙÚ ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ , ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ , ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ÃÒÚ· √È˘ ·ÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓ˜ 75ÙÌ, ÃÒÚ· ¶¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 70ÙÌ & 120ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ∞Á.ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12,5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (536)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (541)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë.

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (537)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (544)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (547)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ ÂÈψ̤ÓË ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 30ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ·Ù. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì parking, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹.

ÕÊËÛÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ·) ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 404 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ‚) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ. 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (549)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 34χρονη επιχειρηματίας, πανέμορφη, ψηλή, καλλιεργημένη, ιδιαίτερα ευκατάστατη. 33χρονη οικονομολόγος, Δημοσίου, ελκυστικότατη, ευχάριστη προσωπικότητα. 35χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος, με ακίνητα, εξαιρετικής εμφάνισης και επιπέδου. 30χρονη Δημοσίου, ψηλή, εντυπωσιακή, ευκατάστατη, εξωστρεφής, επιθυμούν γνωριμία γάμου. Πληρ. τηλ. 2410/549797. (511)

MA£HMAT∞ Τώρα και στο Βόλο

έμπειρη ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ πιάνου με πολυετή διδασκαλία σύγχρονης και κλασικής μουσικής στην Αθήνα, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον. Πληρ. τηλ. 24210-50012 και 6977225653. (694)

ZHTOYNTAI Ραδιοφωνικός Σταθμός ΖΗΤΕΙ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ¿ÙÔÌ· με ευχέρεια στην επικοινωνία για την προώθηση των διαφημιστικών του πακέτων. Αμοιβή με ποσοστό επί των πωλήσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6934-908080, ώρες επικοινωνίας 8.00-13.00. (570)

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου

∑∏Δ∂π ÛÙÂϤ¯Ë

για την επάνδρωση του Εμπορικού τμήματος ηλικίας 25 έως 35 ετών, με σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή του χορηγικού προγράμματος. Εργασία πλήρους απασχόλησης, εντός και εκτός γραφείου. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ, όπως και η κατοχή διπλώματος Ι.Χ. Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ασφάλειας και bonus. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: info@paeolympiakosvoloufe.gr. (574)

Από μεγάλη εταιρεία

∑∏Δ∂πΔ∞π

συνεργάτης γνώστης του κλάδου HO.RE.CA. για την ανάπτυξη νέων αγορών. Η ευχάριστη παρουσία, η ευγένεια και η διάθεση για εργασία είναι απαραίτητα. Η γνώση αγγλικών η εμπειρία στις πωλήσεις, αλλά και του κλάδου θα θεωρηθούν σαν πρόσθετα προσόντα. Αποστολή βιογραφικών με e-mail στην εξής διεύθυνση: gkok75@otenet.gr. (628)


33

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∏ ÂÙ·ÈÚ›· πª∞™ ∞.∂. Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ:

¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√ ∏§∂∫Δƒ√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ ‹ ª∏Ã∞¡√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ ̤ÏÔ˜ Δ.∂.∂. ∏ ı¤ÛË: ∂›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ·: ñ ΔË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ñ ΔË ÌÂϤÙË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ñ ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·:

ñ ¶Ù˘¯›Ô ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ‹ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ∞.∂.π. ñ ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÂÙÒÓ. ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∏/À - MS office ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Auto-CAD ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. ñ ∏ÏÈΛ· ·fi 35 ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ. √/∏ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÂͤÏÈ͢ ̤۷ Û ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ: ñ √Ì·‰ÈÎfi Ó‡̷. ñ πηÓfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·. ñ πηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘¯ÓÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ: ñ ∞Ô‰Ô¯¤˜ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÛfiÓÙˆÓ. ñ ÕÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ 16/5/2011 μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À. Δ∞Ã. £Àƒπ¢∞ 1060 kiki.kalaboka@imas.contitech.de ‹ antonia.karagouni@imas.contitech.de ˘fi„Ë ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

∑∏Δ∂πΔ∞π γραφίστας - γραφίστρια με πολύ καλή γνώση προγραμμάτων corel - photoshop - illustrator για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Τηλ. 6976447632, κος Χρήστος. (596)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (499)

(627)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ Î. ∂πƒ∏¡∏ - Î. ƒπ¡∞ Χαρτομαντεία ...........25 ευρώ Αστρολογία ..............25 ευρώ Καφεμαντεία ............15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία ...35 ευρώ Ενόραση - διόραση ..55 ευρώ Οραματισμός ............35 ευρώ Για τα ραντεβού σας 6989176612 (553)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ™˘Ú›‰Ë. 30.000 ∂ ∫ˆ‰.01 3. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. 49.000 ∂ ∫ˆ‰.01 4. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 59.000 ∂ ∫ˆ‰.01 5. ¢˘¿ÚÈ 51Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 48.000 ∂ ∫ˆ‰.01 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 75.000 ∂ ∫ˆ‰.01 7. ¢˘¿ÚÈ 64Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 5ÂÙ›·˜. ∫ˆ‰.15 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 90Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.01 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.01 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 86Ù.Ì 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.01 11. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 12. ΔÚÈ¿ÚÈ ÓÂfi‰ÌËÙÔ 83Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∫ˆ‰.27 13. ΔÚÈ¿ÚÈ· ·) 80Ù.Ì Î·È ‚) 83Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 70ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.27 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 233 Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 31 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 60.000 ∂. ∫ˆ‰.15 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 115Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏ›Ô. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-°. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.27 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 116Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË Î·È ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.27 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜, 96Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. ∫ˆ‰. 15 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 83Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫·Ó¿ÚË 48-52 ÛÙÔÓ ∞Á.

·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988-888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (583)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (554)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

¢∞¡∂π∞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (512)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

∫ˆÓ/ÓÔ, Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋-Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¿ÚÎÈÓ Ì ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! ∫ˆ‰.31 21. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. ∫ˆ‰. 31 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 126,4 Ù.Ì Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Ì ∫·Ó¿ÚË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3ÂÙ›·˜, ȉȈÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. ∫ˆ‰.31 23. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 134Ù.Ì. Ì 3˘/‰, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘.. ∫ˆ‰.01 24. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÓÂfi‰ÌËÙ· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 115Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ∫ˆ‰.01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 152Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∫ˆ‰.01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ∫ˆ‰.27 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· 109 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.31 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì (¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜!) ∫ˆ‰. 31 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰.15 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164Ù.Ì ( 84 Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ ) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 146,60Ù.Ì Ì ™.¢ 2,1 ÛÙËÓ Ô‰fi π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ 53, ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ.

ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4ÂÙÒÓ ·˘ÙfiÓÔÌË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 150Ù.Ì. Ì 65Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ∫ˆ‰.01 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ù.Ì. + 80Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∞°√ƒ∞∑ø

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (505)

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∫ƒ∏Δ∏! Απολαύστε αξέχαστες, οικογενειακές και οικονομικές διακοπές στο μαγευτικό Ακρωτήρι στα ΧΑΝΙΑ! Κρητική φιλοξενία, χαλάρωση και ξεκούραση στα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα “ΜΑΧΑΙΡΙΔΑ” (4 ατόμων) δίπλα στις ειδυλλιακές παραλίες του Τερσανά και της Μαχαιρίδας. Τηλ. 28210-49071, fax: 28210-49072. Κιν. 6944-603238, 6944-965011. E-mail: villamaherida@gmail.com, www.maherida.wordpress.com. (519)

(245)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (497)

(507)

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (504)

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

¢∞¡∂π∞ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (513)

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ȉÈÒÙË Û ¿Ú· Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∫ˆ‰.01 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2008 ηٷÛ΢‹˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 4. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·116 Ù.Ì. (58Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·)). ∫ˆ‰. 31 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.31 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 108Ù.Ì. Û 3 Â›‰· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËϤ·˜” (Ôχ ÎÔ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ “¶ ÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜). ∫ˆ‰.31

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 46Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ Â› Ù˘ ŒÚÌÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰›Ï· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∫ˆ‰.27 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52,5Ù.Ì. ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ 373 (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.31

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °Ú·ÊÂ›Ô 86Ù.Ì 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫ˆ‰.27 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ٤ÓÙ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 1998’. ∫ˆ‰.31 3. πÛfiÁÂÈÔ °Ú·ÊÂ›Ô 68Ù.Ì., Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘ , Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ηٷÛ΢‹˜ 2006, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÚ·Ê›ÛÙ˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î.Ù.Ï. ∫ˆ‰. 25

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.583Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.27 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 145Ù.Ì Î·È 133Ù.Ì ÛÙËÓ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘ Ì ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘, Ì ™.¢. 1,8. ™˘ÓÔÏÈο ¯Ù›˙ÔÓÙ·È 450Ù.Ì ∫ˆ‰.27 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 360Ù.Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫ˆ‰.27 4. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.27 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.. ∫ˆ‰. 31 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰. 31 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 281Ù.Ì Ì 13Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜. ∫ˆ‰.15 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 570Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ LIDL, ¡. πˆÓ›· , ÙڛʷÙÛÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë 40Ì, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ. ™Â ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰. 27 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ 1960Ù.Ì. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ∫ˆ‰.01

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú Á›·: ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. 1. ¶¤ÓÙ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂ÛÙ›·Û˘: ™ÙÔ μfiÏÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È ªËϛӷ. 2. ∂ȯ›ÚËÛË ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∂Ó‰˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. 3. ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÀÏÈÎÔ‡. 4. ŒÍÈ •ÂÓÒÓ˜: ™ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, μ˘˙›ÙÛ· Î·È ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. (501)


34

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού, προπάππου και θείου

μ∞™π§∂π√À ¶∞¶∞°°∂§∏

τελούμε σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Δήμητρα Τα παιδιά: Ευανθία-Κωνσταντίνος Παράσχης, Ευφροσύνη Παπαγγέλη-Απόστολος Γκοτοσόπουλος Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος-Θεοδώρα Παπαγγέλη, Αγγελική-Γεώργιος Λαγός, Νικόλαος-Βάια Γολιτοπούλου, Παρασκευή χα Νικ. Μακρυγεωργίου, Βασίλειος Γολιτόπουλος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∫Àƒ∞Δ™ø™ ™À§√°π™Δ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό. Τα παιδιά: Βασιλεία - Απόστολος Αλεξίου, Κων/νος - Ευαγγελία Κόγια, Αποστολία Κόγια Τα εγγόνια: Μιλίτσα - Νικόλαος, Ιφιγένεια - Παναγιώτης, Δημήτριος, Μαρία, Μάκης, Μαρία και το δισέγγονο Η αδελφή: Αικατερίνη χήρα Δενελάβα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφέ “Life” , Δοξοπούλου 4.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞°°∂§π∫∏™ Ã. μ∞§øΔ∏

∞¶√™Δ√§√À ¢∞¡π§√¶√À§√À

και 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

Ã∏™Δ√À ªπÃ∞§∏

∂ÀƒÀ∫§∂π∞™ Δ™π∫ƒπ∫∞

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ονουφρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος και γαμπρός: Χρήστος Τα παιδιά και ανίψια: Κωνσταντίνος Βαλωτής, Απόστολος Βαλωτής Τα αδέλφια: Αθηνά χήρα Δημ. Κλιάφα, Αλεξάνδρα - Δημήτριος Αμπράζης, Κωνσταντινιά χήρα Νικ. Πούλιου Η εγγονή: Ευγενία Βαλωτή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Αλέξανδρος” , Ιωλκού 244.

ªπÃ∞∏§ Δ™∞¶∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Βαρβάρα Τσάπη - Μιχάλης Αϊβαζόγλου, Ευαγγελία Τσάπη - Ηλίας Δελόπουλος, Ολυμπία Τσάπη - Εμμανουήλ Χατζηχριστοδούλου Τα εγγόνια: Γιάννης, Μαριαλένα, Ελένη, Άρια, Μιχάλης, Γιώργος Τα αδέλφια: Βικτώρια χήρα Ιωάν. Τακτικού, Παναγιώτης - Σοφία Τσάπη, Γεώργιος - Πάτρα Κλεάνθη, Δημήτριος - Σούλα Κλεάνθη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Ã∏™Δ√À ™Δ∞Àƒπ¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Διαμάντω Τα παιδιά: Παναγιώτης - Μαρία, Αντώνης - Ελένη Τα εγγόνια: Χρυσούλα, Χρήστος, Παναγιώτης Τα αδέλφια: Φούλα Ντόντη, Ζαφείριος - Ελευθερία Σταυρίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συντρόφου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

¢∂™¶√π¡∞™ £∂√¢øƒ√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Ο σύντροφος: Άγγελος Τα παιδιά: Χρήστος - Αναστασία Τα εγγόνια: Ηλίας - Τένια Τα αδέλφια: Αντώνιος - Ευαγγελία Θεοδωροπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Ο σύζυγος: Στυλιανός Τα παιδιά: Απόστολος - Ελένη Χατζηγεωργίου, Δημήτριος - Ρίτα Χατζηγεωργίου, Ελένη - Αλέξανδρος Ξανθάς Τα εγγόνια: Κατερίνα, Στέλιος, Οδυσσέας, Λίνα, Δημήτρης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας γιου, συζύγου, πατέρα, αδελφού, εγγονού και ανιψιού

μ∞™π§∂π√À ∫∞§∂Δ™π√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (Ερέτριας Φαρσάλων) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαρία Οι γονείς: Δήμητρα - Αλέξανδρος Καλέτσιος, Δημήτριος - Χαρίκλεια Παναγή Ο γιος: Αλέξανδρος Τα αδέλφια: Βιργινία Καλέτσιου και ο μνηστήρ Σωτήριος Καζής, Αθηνά - Εμμανουήλ Μαρκάκης Η γιαγιά: Βιργινία Κορωναίου Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς

∞πªπ§π∞™ ∫√°π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Ελένη - Λευτέρης, Αντώνης - Δήμητρα Τα εγγόνια: Βάιος - Κλεονίκη, Μαρία - Χαράλαμπος, Κερασία Κων/νος, Ιωάννης - Θεοδώρα Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό. Τα παιδιά: Δημήτριος - Ασημίνα Μιχάλη Τα εγγόνια: Χριστίνα, Αχιλλέας Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¶∞¡∞°πøΔ∏ Ã∏™Δ. ª∞¡ø§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Χρήστος Μανώλης, Ευάγγελος Μανώλης Η αδελφή: Ζωή χήρα Θεοδ. Κόλυζα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό. Η σύζυγος: Κυρατσώ Τα παιδιά: Σπύρος, Δημήτρης, Πόπη, Στάθης, Χρήστος, Άγγελος Η εγγονή Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Ζωή Δανιλοπούλου, Κυρατσώ - Αθανάσιος Χειμώνας, Συνοδή - Κων/νος Καπίρλας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∞¶. ™πøª√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Μίνα - Θανάσης Μιχαήλ, Αποστόλης - Γιώτα Σιώμου Τα εγγόνια: Γιάννης Τσαρπαλάς, Δώρα Μιχαήλ, Μαρία - Αλέξανδρος Σιώμου Τα αδέλφια: Νίκος - Βούλα Σιώμου, Γιάννης - Κούλα Θεμελή, Ξένια χήρα Ιωάννη Γεωργατζή, Αποστόλης - Λένα Θεμελή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Διατηρητέο” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¶∞¡∞°πøΔ∏ Δ™∂¡Δ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Ιωάννα Τα παιδιά: Δημήτριος - Φανή Τσέντα, Βασίλειος Τσέντας Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Στέλλα Μαραζιώτη Η εγγονή: Αβάπτιστη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Μπαχάρικο” (Δημητριάδος - Γαμβέτα).

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ¶∞§§π√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Αγάθη - Ιωάννης Τακατίνης, Βασίλειος - Δέσποινα Πάλλιου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφέ - ουζερί “Το πάρκο” έναντι πάρκου Χιλιαδούς.


35

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ∞£. ∫√À¡∂ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά: Έφη Λυμπάρη, Γιώργος Κούνες Τα αδέλφια: Βασιλεία (χήρα) Νικ. Κουφιδάκη, Παρασκευάς Κούνες, Νίκος - Ελευθερία Μιάμη, Νίκος - Λίλη Κούνε Τα εγγόνια: Τρύφωνας Λυμπάρης και η μνηστή Αντωνία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Λιόγερμα” (έναντι του Ιερού Ναού).

Τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα και μετά τη Θεία Λειτουργία 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ °∂ƒ√¢∏ª√À

Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Κων/νος Γεροδήμος, Μάρθα - Νικόλαος Σαρρής, Αικατερίνη - Φίλιππος Καλίκης Τα εγγόνια: Σπύρος - Ελένη, Ασημίνα - Ελένη, Αχιλλέας - Νικέλα Τα αδέλφια: Απόστολος - Αθανασία Πατρώνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Ιερά Μονή.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∞¡¢ƒ∂∞ Δ™∞∫∞

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ™ø¡π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αργαλαστής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αργαλαστή 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Κρυσταλλία Τα παιδιά: Ευανθία - Θεμιστοκλής Τσακνάκης, Τζάκυ χήρα Παν. Σωνίδη Τα εγγόνια: Κώστας, Τίνα, Απόστολος, Αλέξανδρος, Κρίστυ, Αντώνης Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Βρέκουλου, Δήμητρα - Νίκος Ζήσης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεράσιμου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Σουλτάνα Τα παιδιά: Νικόλαος, Ηλίας - Αγγελική Τα αδέλφια: Θεοφάνης Τσάκας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου πατέρα, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ∂À£. μ∞§∞™™∞

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Αργαλαστής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αργαλαστή 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Ελισάβετ Ευθ. Βαλασσά, Θεόδωρος - Μαρίνα Βαλασσά, Γεώργιος - Μάρθα Βαλασσά Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Μιχάλης.

∞¡¢ƒ∂∞ ¢∏ª. ª∞¡Δ∑πƒ∏

Συν/χου εμπόρου τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Δημήτριος Μαντζίρης, Πηνελόπη Μαντζίρη Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος Μαντζίρης, Ιωάννης - Έλλη Μαντζίρη, Ξένη - Βασίλειος Σαμαράς, Όλγα - Ουμπέρτο Maggi, Καίτη Αντ. Μαντζίρη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου

£∂√¢øƒ√À μ√À§°∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους, καθώς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Περσεφόνη Τα αδέλφια Αριάδνη Χρ. Αντωνίου, Ελένη Απ. Σαρδέλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ¡π∫. ª¶ƒ√∑√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ερέτριας Φαρσάλων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ερέτρια Φαρσάλων 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Βιργινία Σπ. Δουδέση, Ιωάννης - Δήμητρα Μπρόζου, Νίκη - Βασίλειος Σταυραντώνης, Ευμορφία - Χρήστος Μελανός, Νικόλαος - Βασιλική Μπρόζου, Βασιλική - Ευάγγελος Αργυρίου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Η αδελφή: Στυλιανή Μπρόζου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Ράπτη.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞μ∞ƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ριζομύλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ριζόμυλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Πολυξένη Τα παιδιά: Ελένη και Γιώργος Πολυμέρου, Βάσω και Θέμης Τόλιου Τα εγγόνια: Ελπινίκη, Γιώργος, Αγγελική, Γιώργος, Πολυξένη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ ∞¢∞ª∞¡Δπ¢∏

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ) τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Μαρία, Αγγελική - Αλέκος, Ευάγγελος - Αγγελική Τα εγγόνια: Άννα - Αναστάσιος, Φώτης, Σπύρος, Ελένη, Γιάννης, Ανδριανή Τα δισέγγονα: Γιώργος, Άγγελος Τα αδέλφια: Στέλιος - Ελένη Αδαμαντίδη, Αικατερίνη χήρα Αρσένου, Γιώργος - Χριστίνα Προμυριώτη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού

¡π∫√§∞√À ∞¶√™. Δ™π∫ƒπ∫∏

Επίτιμου Δικηγόρου τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Όλοι όσοι τον θυμούνται και τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Κερασία Τα παιδιά: Τερψιχόρη και Ευάγγελος Ναούμης, Έλενα και Ανδρέας Μυτιληναίος Τα εγγόνια: Νικόλαος, Γεώργιος, Αβάπτιστη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές και το γεύμα θα δοθεί στο “Ρωμαίο” παραλία Βόλου.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

μ∞™π§∂π√À °∂øƒ°. ∂À∞°°∂§√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Ευαγγελία Τα παιδιά: Κυριακή - Θωμάς Νινιζόπουλος, Γεώργιος Ευαγγέλου Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Βασιλική Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια Κενταύρια Σύναξις.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞μƒ. ¶√§ÀÃ√¡π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Λίτσα Τα παιδιά: Δέσποινα - Ευάγγελος Ταμπακιώτης, Αβραάμ - Αιμιλία Πολυχρονίδη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Ξενία.

∂§∂¡∏™ ¡. μ∞´√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Δημήτρης και Άννα Βαΐου, Αποστολία χήρα Ι. Κιρτσόγλου, Σπυριδούλα και Φώτης Τσιακουβής, Μαρία χήρα Σ. Μήτσιου Τα εγγόνια: Ελένη, Ζωή, Ελισάβετ, Δημήτρης, Ηλίας, Νικόλαος, Κωνσταντίνος, Αποστολία Τα αδέλφια: Καλλιόπη χήρα Ευ. Μεταξογιάννη Το δισέγγονο: Θέμης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Φυκιάδα” Ιωλκού με Γιάννη Δήμου.


36

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

MNHMO™YNA

KH¢EIE™

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής και θείας

§∞ª¶ƒ√£∂∞™ ∞¡¢ƒπ∞¡√À¶√§πΔ√À

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ¶∞¶∞™∞∫∂§§∞ƒπ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Γιούλα - Ιωάννης Τα εγγόνια: Νατάσα, Αντωνία Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Καρακατσάνης” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενέσεως Θεοτόκου - Λαύκου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Λαύκος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ελένη Παπαϊωάννου, Απόστολος και Ακριβή Παπαϊωάννου Ο εγγονός: Αθανάσιος Παπαϊωάννου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία του χωριού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

º∞π¢ƒ∞™ ∞¶. •∞¡£√À τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου - Ιωλκού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Ελένη και Θεοφάνης Γεωργακόπουλος, Μαρία και Χαράλαμπος Καζαντζίδης Τα εγγόνια: Φαίδρα και Αχιλλέας, Απόστολος, Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Παναγιώτης Το δισέγγονο Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Αγλαΐα - Κώστας Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Κουτσουνούρη.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και θείας

∞¶√™Δ√§√À Δ™πª¶∞¡√°π∞¡¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου - Άλλης Μεριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άλλη Μεριά 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Ιωάννης και Παρασκευή Τσιμπανογιάννη, Δημήτριος Τσιμπανογιάννης, Κλεοπάτρα και Σπύρος Πολυχρόνου Τα εγγόνια: Απόστολος, Κατερίνα, Κατερίνα, Μαρία Τα αδέλφια: Βλάσης και Ουρανία Τσιμπανογιάννη, Ευανθία και Χρήστος Κωσταρέλος, Ευαγγελία χήρα Νικ. Τσιμπανογιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Σκαλοπάτια” του “Μακρή” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ™∞Δƒ∞∑∂ª∏ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων - Αργαλαστής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αργαλαστή 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Κερασία Η κόρη: Ερμιόνη Τα αδέλφια: Αικατερίνη χήρα Δημ. Κονιόρδου, Παναγιώτης και Καίτη Καράμπελα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Πυθάρι” πλατείας Αργαλαστής.

™ΔÀ§π∞¡√™ ∞£∞¡∞™π√À

Συντ/χος οδοντίατρος Τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Καίτη Αθανασίου Τα παιδιά: Γιάννης και Άννα Τα αδέλφια: Καίτη και Βασίλης Γκανασούλης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Τα παιδιά” στην Αγριά.

ªπÃ∞∏§ ™¶. ™ΔÀ§π∞ƒ√°π∞¡¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών - Τσαγκαράδας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τσαγκαράδα 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Η κόρη: Ασημίνα Η εγγονή: Αγγελική Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος και Φρόσω Στυλιαρογιάννη, Ελένη χήρα Γεωργ. Στυλιαρογιάννη, Μέλλα χήρα Αχ. Στυλιαρογιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Καλύβι” στην πλατεία Ταξιαρχών.

Ετών 71 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γλάδστωνος 68-Παγασών, στον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά & Αρτεμίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Αργυρώ Τα παιδιά: Βαρβάρα Χριστοδούλου, Μιχαήλ-Αίθρα Χριστοδούλου Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ζωή, αβάπτιστο Τα αδέλφια: Βασιλική Στέφ. Γονιδάκη, Φωτεινή-Κλέαρχος Πελεκού, Αθανασία-Σοφοκλής Πατακιούτης, Απόστολος-Ευγενία Χριστοδούλου, Ρήγας-Αικατερίνη Ριγάκη, Γεωργία-Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αριστέα-Ευάγγελος Ευαγγέλου, Παναγιώτα-Κώστας Καραγεωργίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου. ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΛΟΓΑ ΤΗΛ. 24210 24628.

Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ ª∞¡¢∏§∞

Ετών 80 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου και ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ. Αγριά 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Αναστάσιος - Μαρία Μανδηλά, Ελευθερία Μανδηλά Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Τσαρδάκι του Τζίμη” .

MNHMO™YNA Με το πέρασμα δύο χρόνων από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα

∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευαγγελία Ο γιος: Νικόλαος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού (Περραιβού - Πολυμέρη).

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ª∞§π∫πø™∏

Τελούμε αύριο 8 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου 40ήμερο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και γιαγιάς

∂§π™™∞μ∂Δ ∑πø°√À

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√ Ãπ™Δ√¢√À§√À

ª∞ƒπ∞™ §π∞∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Παλαιοκάστρου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 7 Μαΐου 2011 Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Δημήτριος - Ελένη Λιάκου, Νικολέτα - Γεώργιος Σταματίου Τα εγγόνια: Απόστολος, Μαρία, Γιάννης - Σταυρούλα Σταματίου, Απόστολος Το δισέγγονο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Πέστροφες.

Πέρασαν σαράντα ημέρες που έφυγε για πάντα ο λατρευτός μας σύζυγος, πατέρας, αδελφός και θείος Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Ιωάννης - Παναγιώτα, Εμμανουήλ - Μελπομένη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Σωτήρης - Ανάντα Μαλικιώση Ο εγγονός: Απόστολος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Θεόφιλο (πλατεία Δημαρχείου).

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ∫√À∫√¶√À§√À

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Κατερίνα - Διονύσης Ο εγγονός: Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Αποστόλη (έναντι Ιερού Ναού).

τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Δήμητρα Τα παιδιά: Ελένη - Μανώλης Καρούτσος, Ειρήνη - Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Κωνσταντίνος - Σοφία Παπακωνσταντίνου Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης Μεταμορφώσεως.


37

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´√À 2011

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ ª∞°¡∏™π∞™ Σπ. Σπυρίδη 33-37 382 21 Βόλος τηλ. 24210 25297 fax: 24210 25928

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 4111/60, Ν.727/77 και Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84. ΚΑΛΟΥΜΕ Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σε εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου, Σπ. Σπυρίδη 33-39, για την εκλογή: 1. Έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) τακτικών μελών. Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) αναπληρωματικών μελών. 3. Τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4. Έξι (6) εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο, θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 και από ώρα 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ. Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαΐου, ώρα 13.30. Η αίτηση υποψηφιότητας είναι ατομική και συνοδεύεται με βεβαίωση εγγραφής στον Ι.Σ.Μ. και καταβολής της εισφοράς 2011. Ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι.Σ.Μ. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι 22 Μαΐου 2011, οπότε και ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά για το 2011 μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 (Β.Δ. 11/10-7/11/1957 ΦΕΚ Α/225/αρθ. 22). Τα γραφεία του Ι.Σ.Μ. εργάζονται πρωινές ώρες από 9.00 μέχρι 13.00 και απογεύματα Τετάρτης & Πέμπτης 19.00 έως 21.00. Πληροφορούμε επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 727/77, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 15Ε μέχρι 30Ε. Ακόμα πληροφορούμε ότι ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 4 Ιουνίου 2011. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι 11 Ιουνίου 2011. Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

ª∞´√™

7

ΔÔ˘ ÂÓ Ô˘Ú·ÓÒ Ê·Ó¤ÓÙÔ˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ “ÀÈÔ› ·ÓıÚÒˆÓ, ¤ˆ˜ fiÙ ‚·Ú˘Î¿Ú‰ÈÔÈ; ÈÓ·Ù› ·Á·¿Ù ̷ٷÈfiÙËÙ· Î·È ˙ËÙ›Ù „‡‰Ô˜;” (æ·ÏÌ. ‰’3). Η καρδία του ανθρώπου είναι πλασμένη από τον Θεόν διά τα υψηλότερα και ευγενέστερα αισθήματα. Δι’ αυτό είναι μεγάλη κατάπτωσις και υποβιβασμός του ανθρώπου, όταν η καρδία του στρέφεται προς τα χαμηλά και τα ευτελή, όταν παραδίδεται εις την ματαιότητα και την αμαρτίαν, όταν αγαπά το ψεύδος και δεν ποθή την αλήθειαν και την αρετήν. Ναι, είναι γεγονός, ότι ευκολώτερα στρέφεται η ανθρωπίνη καρδιά προς το κακόν, προς την παρανομίαν, προς την αδικίαν, προς την ασωτίαν, ακόμη και προς το έγκλημα. Όσον αφορά όμως το καλόν, αισθάνεται δυσκολίαν και απροθυμίαν πολλήν. Δεν ευχαριστείται εις την αλήθειαν, εις την τιμιότητα, εις την δικαιοσύνην και εν γένει εις το θέλημα του Θεού. Και δι’ αυτό φωνάζει ο θεόπνευστος προφήτης: Έως πότε, άνθρωποι, θα έχετε την καρδίαν τόσον βαρείαν; Διατί αγαπάτε την ματαιότητα και την αμαρτίαν του κόσμου; Διατί να επιζητήτε το ψεύδος και την απάτην, που παρουσιάζει ο βίος της αμαρτίας;

∫∏¢∂π∞

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 8 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Παλαιό Κοιμητήριο Ν. Ιωνίας 40ήμερο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους, όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Έφη, Χρήστος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο Μάκης έναντι παλαιού Κοιμητηρίου.

™ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ένας μήνας πέρασε χωρίς εσένα πατερούλη μου. Ήσουν καλός άνθρωπος, σωστός πατέρας. Βλέπεις όμως ο Θεός σε πήρε γρήγορα κοντά του. Έφυγες τόσο ξαφνικά, που δεν πιστεύω ότι δεν ζεις πια, περιμένω ότι είσαι ένα ταξίδι και θά ’ρθεις, με αυτή τη σκέψη ζω. Όμως το ταξίδι που πήγες δεν έχει, δυστυχώς, γυρισμό. Έφυγες και το προσωπάκι σου ήταν χαρούμενο, ήρεμο, ακούραστο, σου κρατούσα τα χεράκια σου, σε φώναζα, όμως τα χέρια του Θεού σε είχαν πάρει ήδη. Νικολάκι μου δεν θα σε ξεχάσω όσο ζω Σ’ αγαπώ πολύ Έφη

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ§∞Ã√¶√À§√À

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) Ετών 100 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου και ώρα 10 π.μ., από το σπίτι μας στην οδό Δον Δαλεζίου αρ. 6Α, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου - Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Κ. ΓΑΤΖΕΑΣ. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Ρούλα Σφύρα & Νίκος Σφύρας Τα αδέλφια: Απόστολος & Μαρία Φιλίππου, Ελένη Μάγγου Οι εγγονές: Κατερίνα Σφύρα, Μαρία Σφύρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί σε εστιατόριο του χωριού.

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA ™ÙÔÓ ·Ô‡ ∞ÔÛÙfiÏË Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¶√™Δ√§√À ª¶§∂∫∞ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Ολυμπία & Γαβριήλ Μιχαλόπουλος, Θεοδώρα & Νικόλαος Μάντζος Τα αδέλφια: Στυλιανή χα Ν. Γεωργιάδη, Ιωάννης & Αθηνά Γεωργαντέ Τα εγγόνια: Αντώνης, Δημήτρης, Απόστολος, Αικατερίνη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

ª¶∞ƒ¢∞ Ã∏™Δ√À

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΚΑΘΗΓΗΤΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ τελούμε αύριο Κυριακή 8 Μαΐου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου και μετά τη Θεία Λειτουργία 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 7 Μαΐου 2011 Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην κάτω αίθουσα του Ιερού Ναού.

∂› ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË 7-5-2009 ¤ˆ˜ 7-5-2011 Με τη συμπλήρωση δύο ετών από του θανάτου της πολυαγαπημένης μας συζύγου, αδελφής, μητέρας, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∫∞™ °∂øƒ°√À™∏ - Δ∂§√°§√À

παρακαλούμεν θερμά τους συγγενείς, γνωστούς και φίλους τιμώντας τη μνήμη της μακαριστής μας Μαρίκας προσευχηθούν μαζί μας, πέμποντας τας προς τον Ύψιστον, τις αγνές και ταπεινές δεήσεις μας. Μαρία Μαρίκα Μαραλού μας θα είμαστε πάντα κοντά σου. Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Ιωακείμ - Κατερίνα Τέλογλου Τα παιδιά: Γεωργία - Νίκος Ευγενίδου Τα εγγόνια: Κωστής - Έλενα Βόλος 7 Μαΐου 2011 Ο σύζυγος: Κων. Γεωργούσης

Γέρο σοφέ, πατέρα μάγε του Αμλέτου απάντησες το απόρημα. Στο άχρονο η έδρα σου. Φοράς καπέλο και χαρτί κρατάς στο ένα χέρι, στο άλλο το μπαστούνι σου σκήπτρο, ραβδί, μαχαίρι. Κληρονόμος της πένας σου σταυρώνω λέξεις της ευγένειας διάδοχος και των στίχων τιτλούχος. Γέρο σοφέ, πατέρα μάγε του κόσμου ξέφυγες τ’ απόρριμμα. Δοχείο μελάνης το αίμα σου και μούσα το φιλί σου των ρημάτων ιππότη υπηρέτη της τέχνης στο θρόνο σου άφησες το παιδί σου. Ο εγγονός σου Αντώνης Μιχαλόπουλος

¡∂∫ƒ√§√°π∞ ™Δ√¡ ∞•∂Ã∞™Δ√ Ã∏™Δ√ ª¶∞ƒ¢∞ £∂√§√°√ °Àª¡∞™π∞ƒÃ∏ Πριν σαράντα περίπου μέρες, αποχαιρετήσαμε το γνωστό συνάδελφο Θεολόγο και εξαίρετο εκπαιδευτικό Χρήστο Μπάρδα, που έφυγε αιφνίδια ύστερα από ολιγόμηνη περιπέτεια με την υγεία του. Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1938 στο Βόλο, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων της πόλης μας και στη συνέχεια έλαβε ευρεία μόρφωση, αφού σε δύσκολους καιρούς, κατόρθωσε να σπουδάσει Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ιταλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μιλούσε δε Γαλλικά και Γερμανικά. Εφοδιασμένος με 2 Πανεπιστημιακά πτυχία εργάστηκε κατ’ αρχήν στον ιδιωτικό τομέα, διδάσκοντας την Ιταλική γλώσσα έως ότου διορίστηκε Καθηγητής Θεολόγος στη Δημόσια Εκπαίδευση, όπου και προσέφερε σημαντικό εκπαιδευτικό έργο. Στη σταδιοδρομία του υπηρέτησε ως Καθηγητής στα Γυμνάσια Σκοπέλου, Βελεστίνου, Καναλίων και Αλμυρού και ως Γυμνασιάρχης στο 8ο Γυμνάσιο Βόλου και στο 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, από το οποίο και συνταξιοδοτήθηκε. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του εργάστηκε με ζήλο, προθυμία και μεθοδικότητα, ήταν δραστήριος και τελειομανής. Ως Θεολόγος Καθηγητής και Διευθυντής αργότερα, υπήρξε επιτυχημένος. Βοηθούσε τους μαθητές του και τους ενθάρρυνε στον αγώνα τους να προοδεύσουν και να σπουδάσουν. Έτσι ήταν αγαπητός στους μαθητές, τους γονείς και τους συναδέλφους. Διέμενε με την αδελφή του Ελευθερία, η οποία και τον συμπαραστάθηκε ιδιαιτέρως στις δύσκολες στιγμές του. Ο αείμνηστος συνάδελφος ήταν προικισμένος με πολλά προσόντα. Όσοι είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του αναπολούμε τον άνθρωπο, το συνάδελφο, το φίλο, νιώθουμε την απουσία του και προσευχόμαστε στο Θεό να τον αναπαύσει “εν χώρα ζώντων” , στους δε οικείους του απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Γ.Μ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις 25 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα τέσσερις (4.00) μέχρι στις (5.00) το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Βόλο και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου που εδρεύει στο Βόλο (Ρ. Φεραίου 119), που έχει οριστεί για να κάνει τον πλειστηριασμό ή του νομίμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του οφειλέτη κ. Απόστολου Καρακάντζιου του Δημητρίου και της Βασιλικής, κατοίκου Βόλου, οδός Τσακανίκα αριθμ. 269, με επίσπευση του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, κατοίκου Βόλου (5ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών), δηλαδή: Ένα γήπεδο εμβαδού (1.615,10) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται μέσα στα όρια του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου (ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου), της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βόλου. Το γήπεδο αυτό (13.08) βρίσκεται μέσα στο αριθμ. δεκατρία (13) οικοδομικό τετράγωνο, απεικονίζεται με τους αριθμούς (13-06)(1326)-(1314)-(1337)-(13-06), είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, περικλείεται από πολυγωνική γραμμή με κορυφές τα παρακάτω σημεία με τις συντεγμένες τους: 13-06 Χ=402421.53 Υ=4358691.10 1326 Χ=402392.77 Υ=4358726.54 1314 Χ=402419.70 Υ=4358748.81 1337 Χ=402449.18 Υ=4358712.58 και συνορεύει Νοτιοανατολικά έχει πρόσωπο στην οδό 2Ν του ΒΙΟ.ΠΑ. σε πλευρά (13-06)-1337 μήκους (35,01) μέτρων. Νοτιοδυτικά έχει πρόσωπο σε πεζόδρομο σε πλευρά (13-06)-1326 μήκους (45,64) μέτρων. Βορειοδυτικά συνορεύει με χώρο ιδιοκτησίας της SOLAR SYSTEM σε πλευρά

1326-1314 μήκους (34,92) μέτρων και Βορειοανατολικά συνορεύει με χώρο ιδιοκτησίας της Α. ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ-Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. σε πλευρά 1314-1343 μήκους (46,76) μέτρων. Επί του παραπάνω γηπέδου υφίσταται κτίριο βιοτεχνίας επίπλων (μεταλλική κατασκευή), το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, διαθέτει δε υποδοχή για εσωτερικό πατάρι στο σύνολό του. Έχει εμβαδόν 273,78 τετραγωνικά μέτρα περίπου ή όσο είναι περισσότερο ή λιγότερο (θα περιλαμβάνει δε χώρο έκθεσης και γραφείων εμβαδού 100,62 τετραγωνικών μέτρων) και ύψος επτά (7,00) περίπου μέτρα. Σημειώνεται ότι δεν έχει τοποθετηθεί η εξωτερική τζαμαρία στο τμήμα της πρόσοψης του άνω κτιρίου και επίσης ότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν λειτουργεί. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη με το υπ’ αριθμ. 37426/66-2008 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Καλομέρα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 524 και αριθμό 62. Στο παραπάνω ακίνητο (και μέχρι στις 12-04-2011) και καθώς προκύπτει από τα ευρετήρια των βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, έχουν εγγραφεί τρεις (3) Προσημειώσεις Υποθήκης, εκτίθεται δε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (242.347,00) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 6 Μαΐου 2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ª·˝Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, ºÔ˘Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 234, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ƒª∏™ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘-™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘§¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À: (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ™˘Î‹. .¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00,

20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00,

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ - §˘ÚÈÎfi Ô›ËÌ·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È. 2. √È Ó‡Ìʘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ (Ì˘ı.) - ∞Ú¯‹ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. 3. ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ‚·Û›ÏÈÛÛ· - ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÷˚‰Â˘ÙÈÎfi Á˘Ó·ÈΛԢ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. 4. ŒÓ·˜... Δ˙·‚¤Ï·˜ - ªÈÛfi... ÎÈÏfi - ... °Ô˘›‰ÂÚÛÔ˘Ó: ∏ıÔÔÈfi˜. 5. Œ‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó·... ÙÚ›ÁˆÓÔ - √È πÛÌ·Ëϛ٘. 6. ∂˘ÓÔ˚ο - ŸÚÔ˜ Ù˘ ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ. 7. ΔÔ Ï¤Ì ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ - ÃÚ‹Ì·Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔΤ. 8. ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - °ÈÒÚÁÔ˜...: ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 9. ∞Ú¯Èο ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ¢ÈÏfi... ¯ÔÚ¢fiÙ·Ó. 10. °Ï‡Ù˘ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ... ∫·Ï¤: ∏ ∞ÎÚÔÓ·˘Ï›·. 11. ª·ÍÈÌ›ÏÈ·Ó...: ¶·ÏÈfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ - ∂›‰Ô˜ Û¿ÏÙÛ·˜ - Œ¯ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘. 12. Èڛ˜ ÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÔ› - ÀÁÚfi ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ȉÈÔÛ··ÛÌ·. 13. μ‚·›ˆÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô - ¢‡Ô ¤¯ÂÈ... Ë ™¿Û·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ŸÓÔÌ· ·Á›ˆÓ - ¢ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜... Ì·Ú΋ÛÈÔ˜. 2. ∞ıËÓ·›Ô˜ ΈÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ - ∫·ÎÔÏËÚˆÙ‹˜... ÙÔ ‚¿˙ÂÈ. 3. ∫È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÙÈÚ¿ÓÙ˜ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜.

4. ∫ÂÓÙÚÈο... ÛÙË ‚›‰· - ∂›‰Ô˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ·fi ÎÚ¤·˜ ÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓÔ - ΔÔ 380. 5. ∞Ú·Èfi - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÓÂÚfi (ηı.). 6. °¤ÓÔ˜ ·ÁÁÂÈfiÛÂÚÌˆÓ Ê˘ÙÒÓ - ™‡Ìʈӷ Ù˘... Ìfi‰·˜ - ƒÔϘ...: ª¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 7. ¶·ÏÈ¿ ·Ó·ÎÚÈÙÈο ·Ú¯Èο - ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ Á˘ (Ì›· ÁÚ·Ê‹). 8. ΔÔ 204 - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §˘Î·ÔÓ›·˜ - ª·›ÚË...: ¶·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ¿ Ì·˜. 9. ¢È·›ÛıËÛË - μÔ˘Ófi Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘. 10. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÏfiÁÈÔ˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi... ÓËÛ› - √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÛÙÈ¿‰ˆÓ - ¶ÚÔ·ÙÂÈ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË. 11. ∞Ú·ÎÙÈÎfi ÙËÓfi - ™˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. 12. ... §¿ÓÙÛ·: ¶·ÏÈfi˜ πÙ·Ïfi˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ - §·Ù›ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. 13. ∞ÛÙ‹ÚÈÎÙÔ˜ - ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞ƒπ∞¡∂™-∞™ª∞ 2. ∞ª∞¢ƒÀ∞¢∂™-∞μ 3. ƒ∂¡-π™Δ-¡Δ√ƒ∞ 4. ∫πΔ™√™-§√-ƒπ™ 5. πæ∂¡-∞°∞ƒ∏¡√π 6. ∞π™π∞-∞ƒ∞™∂ 7. ¡∞-Δ∞ªπ∞™√√√ 8. √™√™-¢ø¡∏™-ƒ™ 9. À∂¡-¢¢-Δ™∞ 10. º∞§∏ƒ∂∞™-πΔ™ 11. ™∂§-™√™-∞πΔπ∞ 12. ∞™πΔ√π§√™π√¡ 13. ¢π∞¶π™Δø™∏-™™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞ƒ∫π∞¡√™-™∞¢ 2. ∞ª∂πæπ∞™-º∂™π 3. ƒ∞¡Δ∂™-√À∞§π∞ 4. π¢-™¡πΔ™∂§-Δ¶ 5. ∞ƒπ√∞∞-¡∏™√π 6. ¡À™™∞-ª¢-ƒ√π™ 7. ∂∞Δ-°∞πø¢∂™§ø 8. ™¢-§∞ƒ∞¡¢∞-§ø 9. ∂¡√ƒ∞™∏-™∞√™ 10. ∞™Δ-∏™-™Δ-π™∏ 11. √ƒ¡∂√-™πΔπ 12. ª∞ƒπ√-√ƒ∞Δπ√™ 13. ∞μ∞™πª√™-™∞¡™.

∫ƒπ√™ ∂›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô Ó· οÓÂÙ fiÓÂÈÚ· ·ÚΛ ·˘Ù¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-23-4-2. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙȘ ·Û¿ÊÂȘ Ó· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÍÂηı·Ú›ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂȉÈο fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ‹ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-22-12-34-8. ¢π¢Àª√π ¢ÂÓ ˆÊÂÏ› Ó· Ûηϛ˙Â٠ͯ·Ṳ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙ ÔχÏ¢ÚÔÈ Î·È fi¯È ÌÔÓfiÏ¢ÚÔÈ, ‰ÂÓ ı· ‚Á¿ÏÂÙ ¿ÎÚË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-44-23-4-22. ∫∞ƒ∫π¡√™ ªÂ Ù· ÚÔÛˆÈο Î·È Ù· ÎÚ˘Ê¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ·Ù› Â¿Ó ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ Ì ٷ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È „˘¯ÚfiÙËÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-5-4-30-29-21. §∂ø¡ ∂Âȉ‹ Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, Ì Ôχ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË, ¤ÛÙ ٷ ηχÙÂÚ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ·fi„Â. ¢ÂÓ ı· ›ÛÙ ηϋ ·Ú¤· ÁÈ· ηӤӷÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ŒÓÙÔÓË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Û‹ÌÂÚ· Ì fiÏÔ˘˜, ·ÊÈÂÚÒÛÙ ¯ÚfiÓÔ Û ÂÛ¿˜, οÓÂÙ fiÙÈ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-55-453-22. ∑À°√™ ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, οÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ı· Û·˜ ·Á¯ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-38-22-12-3. ™∫√ƒ¶π√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ¯·Ï¿Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜ Î·È Ó· οÓÂÙ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 67-40-37-22-12-4. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔȘ ¢ηÈڛ˜ ı· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤·. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‹ ÁÈ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-34-2. ∞π°√∫∂ƒø™ √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈfiÏ·È˘ ΛÓËÛ˘ ı· ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË Ì¤Ú· Û·˜ Î·È ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, ηχÙÂÚ· Ó· ‚Á›Ù Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-23-4-22. À¢ƒ√Ã√√™ ŒÓÙÔÓ· ı· Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ı· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· Û·˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-55-45-12-38. πãÀ∂™ ŒÓ·˜ ·¤Ú·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ ΢Úȷگ› ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·fi„ÂȘ Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰·, ·Ê‹ÛÙ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ· οÔÈ· ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-44-56-7-22.

¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

Δ√ Δ∂§√™ ªπ∞™ ¶∞ƒΔπ¢∞™

ªÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ fiÙ ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Í·Ó ÌÈ· ·ÚÙ›‰·. ªÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ fiÙ·Ó: ∂Í·ÓÙÏËı› Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚÔ˘, fiÙ·Ó ‰Ëψı› ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, fiÙ·Ó ÚÔÙ·ı› ÈÛÔ·Ï›· Î·È Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÚÈÏ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÈÓ‹ÛˆÓ, fiÙ·Ó ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ¿Óˆ ÛÙË ÛηÎȤڷ, fiÙ·Ó ÁÈ· 50 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› η̛· ΛÓËÛË ÈÔÓÈÔ‡, fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ¶∞Δ, fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ƒ√À∞ ª∞Δ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ·›¯Ù˘, ÙfiÙÂ Ë ·ÚÙ›‰· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ¿Ó¢ ·ÁÒÓÔ˜!

∏ Ã∂πƒ∞æπ∞ ™Δ√ ™∫∞∫π

∏ ·ÓÒÙ·ÙË ÌÔÚÊ‹ ¢Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ¯ÂÈÚ·„›· ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û‚fiÌ·ÛÙÂ. ŒÙÛÈ, ·fi ¤Ó· ¢ÁÂÓ¤˜ ¿ıÏËÌ· fiˆ˜ ÙÔ ÛοÎÈ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›„ÂÈ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯ÂÈÚ·„›·˜ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ï‹ÍË ÌÈ·˜ ·ÚÙ›‰·˜. ∂›ÙÂ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜, ›Ù Â›ÛËÌÔ˜, Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÂÈÚ·„›·. ∏ ¯ÂÈÚ·„›· ηıÈÂÚÒıËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÛοÎÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ··ÍÈÒÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∫·Ì›· ÊÔÚ¿ Ë ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ·ÚÙ›‰· Ô˘ ÂÁη٤ÏÂȄ” ™·‚ȤÏÈ Δ·ÚÙ·Îfi‚ÂÚ 1887-1956 ¶ÔψÓfi˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ™·‚ȤÏÈ Δ·ÚÙ·Îfi‚ÂÚ - Billecard Moritz Ostende 1907 ÕÓÔÈÁÌ· ‰‡Ô ›ˆÓ 1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d4 exd4 4.Nf3 Nc6 5.0-0 Nxe4 6.Re1 d5 7.Bxd5 Qxd5 8.Nc3 Qd8 9.Rxe4+ Be7 10.Nxd4 0-0 11.Nxc6 bxc6 12.Rd4 Qe8 13.Bf4 Bf6 14.Re4 Qd7 15.Qe2 Bxc3 16.bxc3 Qf5 17.Bxc7 Be6 18.c4 Qc5 19.Rd1 Rfe8 20.h3 Rac8 21.Bd6 Qa5 22.a3 Bd7 23.Bb4 Qf5 24.Rxe8+ Rxe8 25.Qd2 Bc8 26.Qd8! Qe4?? (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 5/5

§Y™H 27.Be7!! [27.... Bd7 28.Rxd7 (28.Qxd7?! Rxe7 29.Qxa7 g6 (29...Rxa7?? 30.Rd8+ Qe8 31.Rxe8#) 30.Qb8+ Re8+-) 28...Qe1+ 29.Kh2 Qe5+ 30.g3+-] 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 7 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¡·Û›Î· ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ. 2421034333, ™·Î΋ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 311 - ¢ (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 2421043398, ∫ÔÓÙÈÓÔ‡ - μÔÏÈÒÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜, ∂ÚÌÔ‡ 172 (Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421036297. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂÊÛÔ‡Ù ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 56, ÙËÏ. 2421034304. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 2421060306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´OY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 7 ª∞´OY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ·˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.15 08.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.00 16.45 17.00 19.00 20.10 21.00 23.00 23.45 00.00 01.00

KfiÎÎÈÓÔ - ∫›ÙÚÈÓÔ ªÏ (∂) ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ¶ÔÓÙÈÎÔÌÈÎÚÔ‡Ï˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ (∂) ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ (∂) ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· “∏ Δ›ÓÎÂÚÌÂÏ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÂÚ·˚‰Ô‰È¿ÛˆÛË” Mediterraneo √È ŒÏÏËÓ˜ (∂) ¶∞√∫ - ∞∂∫ (∑) Pre Game √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË √™º¶ √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ “High fidelity” ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ú¿ÏÈ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ª›ÌËÛȘ ڿ͈˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 07.00 07.30 08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 16.00 17.30 20.00 21.00 22.00 23.00 01.30 02.30 03.30 05.00

§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ·›ÓÔ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂) “∂›Ó·È ¤Ó·˜... ÙÚÂÏfi˜ ÙÚÂÏfi˜ μ¤ÁÁÔ˜” ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· √Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ Ì·‡ÚË ÙÔ˘Ï›·” ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ ‚fiÌ‚· ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›· ∂ȯ›ÚËÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 02.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· “H ÁË Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· - £Ú›ÏÂÚ “√ ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ ·›Ì·” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 20.00 21.00 24.00 24.05 01.00

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ·Ù›; (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â (∂) ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·: ™ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÚfiÈη ∂ȉ‹ÛÂȘ º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶¿Ú ÎfiÛÌ” Final... 6 ∂ȉ‹ÛÂȘ 5’ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 10.20 12.50 14.00 14.50 16.00 17.13 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 00.15 00.50 01.00 03.00

111111111111111111111111111

06.45 07.45 08.45 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.15 04.15 04.45 05.30

Perfect Disaster ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ¶ÂÚ›ÂÚÁ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco News Eco Engineering °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Kings of nitro M‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Build it bigger ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life ™Â‚›ÏÏË - ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Gangland ∞›Û٢٘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Magniticent obsessions The Oprah Winfrey Show ∏ ʇÛË Á‡Úˆ Ì·˜

04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Mommy ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty fifty OÈ ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money Drop Safe sex √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.30 15.40 16.40 17.50 18.00 20.00 21.00 23.10 01.20 01.30 03.40 04.30 05.10 05.20

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi §›ÊÙÈÓÁÎ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §›ÙÛ·.com “√ ƒˆÌÈfi˜ ¤¯ÂÈ ÊÈÏfiÙÈÌÔ” √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ·˜” Cook smart by Coca Cola ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞¯, ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi” OLA 11+ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Shooting dogs” §fiÏ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 14.45 15.45 16.45 16.50 19.00 20.00 21.00 01.45 02.45 03.45 04.00

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘, 7 (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ªË Ì·‰¿˜ ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ Eȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “Jack” ∂ȉ‹ÛÂȘ Botrini’s Project (∂) Greek idol Live ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 15.45 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 00.15 02.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Angel’s frends Lazy Town Power rangers operation overdrive “√ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘” ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10: Alien force √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Miss... Ì ÙÔ ˙fiÚÈ 2: ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÔÏÔÊÔÚ›” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ Gossip girl The Listener ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È Ë Î¿Ì·Ú· Ì ٷ Ì˘ÛÙÈο” ºÈÏ›· Î·È ÛÊ·›Ú˜ “√ ÂÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹˜”

15.00 17.05 18.00 19.00 21.00 22.00

23.00

∂ȉÈ΋ ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (ª) ¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ (ª) ¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ (ª) ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (∂) £·Ó¿Û˘ μ¤ÁÁÔ˜: ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡ ª·ÓÙ¿Ì ªÔ‚·Ú‡

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 5-11/5/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 5-11/5/11

∞π£√À™∞ 1 “√ Δƒ√¶√™ Δ√À ª¶∞ƒ¡∂´” ÃÚ˘Û‹ ÛÊ·›Ú· ·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ¶ÔÏ Δ˙È·Ì¿ÙÈ, ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó ∏ ηχÙÂÚË ÎˆÌˆ‰›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!!! ¶ÚÔ‚.: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2 a) “√π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™ ¡Ô 3” MÂÙ. ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ™∞μ. & ∫Àƒ. ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 6 b) “∂πª∞π Δ√ ¡√Àª∂ƒ√ Δ∂™™∂ƒ∞” ... ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ¶ÚÔ‚.: 7.45 & 9.45 Dolby Digital

√ ª¿ÈÎÏ ¡Ù·ÓÙ› Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ‹Úˆ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. °Ó‹ÛÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÚÚ˘ıÌË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ô ·ÙÚfiÌËÙÔ˜ ªÈΠ΢ÓËÁ¿ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì˘ıÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, Ô ¡Ù·ÓÙ› ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈÎÚ¿ Û·Ê¿ÚÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÙÔ˘ °Ô˘¿ÈÏÈ ƒ¿ÈÏÈ. ™Â ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ÚÂfiÚÙÂÚ ™Ô˘ ΔÛ¿ÚÏÙÔÓ, Ë ÔÔ›·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ ıÚ˘ÏÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ “ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ·” , ı¤ÏÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. ∏ ÂΉÚÔÌ‹, Ì ÍÂÓ·Áfi ÙÔ ªÈÎ, Ì·Á‡ÂÈ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ë ÔÔ›· ›ıÂÈ ÙÔÓ ¡Ù·ÓÙ› Ó· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó, Ô ∫ÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜... ¤Íˆ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜... √È Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ÍÂηډÈÛÙÈΤ˜.

∞¡Δ-1 13.30

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ∫ˆÌˆ‰›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶ÔÏ °Ô˘¿ÈÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤ÓȘ ∫Ô˘¤ÈÓÙ, ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ΔfiÊÂÚ °ÎڤȘ, ª·ÚÙ˙ ÃÂÏÁÎÂÓÌ¤ÚÁÎÂÚ, ™¤ÏÌ· ªÏÂÚ.

ŸÙ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯¤ÚÈ·, Ô ¡Ù·Ó ºfiÚÌ·Ó, Û٤ϯԘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘fi ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘, ∫¿ÚÙÂÚ ¡ÙÔ˘ÚȤ·, ÂÓfi˜ ¿ÂÈÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ÂÈÎÔÛ¿ÚË. ∫È ÂΛ Ô˘ Ô ¡Ù·Ó ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙ¢Ù› ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ! ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈΤ˜, Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ÛÙÈÁ̤˜, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È·ÛÙ›: Δ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó Ìϯٛ Ì ٷ ÚÔÛˆÈο...

∞¡Δ-1 21.00

High Fidelity ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 2000, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ºÚ›·Ú˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 113’. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ∫ÈÔ‡˙·Î, ΔÔÓÙ §Ô˘›˙Ô, ΔÈÌ ƒfiÌÈÓ˜, Δ˙·Î ªÏ·Î, ÿÌÂÓ Ã¿ÈÏÂ, §›˙· ªÔÓ¤, ∫¿ıÚÈÓ ∑¤Ù· Δ˙fiÔ˘Ó˜.

13.20

£Â¿Ì·Ù· Δ∏§. 2421024311

∫ˆÌˆ‰›·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ º¤ÈÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶ÔÏ ÃfiÁηÓ, §›ÓÙ· ∫ÔÛÏfiÊÛÎÈ, ª·ÚÎ ªÏÔ˘Ì, Δ˙ÔÓ ª¤ÈÏÔÓ.

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞ π £ √ À ™ ∞ 1 : √ π ª ∞ à ∏ Δ ∂ ™ Δ ø ¡ ¢ ƒ √ ª ø ¡ 5 (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · ) : ¶¤ÌÙËΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, 20.30, 23.15. ∞ π £ √ À ™ ∞ 2 : √ ° √ À π ¡ π Δ √ ∞ ƒ ∫ √ À ¢ ∞ ∫ π ( Î È Ó / Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù / Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. √ π ª ∞ à ∏ Δ ∂ ™ Δ ø ¡ ¢ ƒ √ ª ø ¡ 5 (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.45, 00.30. ∞ π £ √ À ™ ∞ 3 : R I O ( Î È Ó / Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù / Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15. ∏ ∫ √ ∫ ∫ π ¡ √ ™ ∫ √ À º π Δ ™ ∞ ( ı Ú › Ï Â Ú -  Â Ú È  ¤ Ù Â È · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ∞ π £ √ À ™ ∞ 4 : R I O 3 D ( Î È Ó / Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù / Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. T H O R 3 D (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.30.

√ ƒÔÌ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÊÂÏ‹˜ ÙÚÈ·ÓÙ·ÂÓÙ¿Ú˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰ÈÛÎÔˆÏ›Ԣ, Ô˘ ÂÚÓ¿ ÌÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¢È¿ÁÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÒÓÙ·˜, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ˘ÛÙÂÚÈ΋ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Î·ıÂÙ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ top five, Ï›ÛÙ˜ ‰ËÏ·‰‹, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù·, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, “¤ÓÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·” Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡, ·fi ÙȘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Îˉ›˜. μ·ıÈ¿ ÂÁˆÈÛÙ‹˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏÔ˙ˆÈÛÙ‹, ÌÂÙÚ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ, Ô ƒÔÌ ı· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiηÏÔ Î·È ı· „¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ôı¤Ì·Ù· ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ.

∂Δ-1 21.00

∏ Ì·‡ÚË ÙÔ˘Ï›· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ 1964, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ πÛ·Ó›·˜-°·ÏÏ›·˜πÙ·Ï›·˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∑·Î, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 115’. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï·›Ó ¡ÙÂÏfiÓ, ∞Î›Ì Δ·Ì›ÚÔÊ, μ›ÚÓ· §›˙È, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∑·Î.

μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙ· Ù·Ú·¯Ò‰Ë ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. √ °ÎÈÁÈfiÌ Â›Ó·È Ë ıÚ˘ÏÈ΋ “ª·‡ÚË ΔÔ˘Ï›·” Ô˘ ·Ï‡ÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ªÔÓ·Ú¯›·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ȉÈÔÙÂÏ‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜ “ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ” , ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· ÎÏÔÈÌ·›· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛËÌ·‰Â‡ÂÙ·È, Ô °ÎÈÁÈfiÌ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ∑Ô˘ÏȤÓ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÂÈÎÂÚ‰‹ “Âȯ›ÚËÛË” . √ ∑Ô˘ÏÈ¤Ó fï˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÏËıÈÓfi˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘...

∂Δ-3 23.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 7 M·˝Ô˘ 2011

¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È; “Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και άλλα που λέγονται και δεν γίνονται” είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τη ρήση του θύμισαν ξαφνικά οι αTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË ναφορές στις επίμαχες δηλώσεις του επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρoς Καν ότι η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Ταμείου έγινε εντός 15 ημερών, αφού είχαν προηγηθεί μήνες κρυφών διαπραγματεύσεων προτού η Ελλάδα προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης. Το Μνημόνιο, με τα επώδυνα μέτρα του, αλλά και με διατάξεις που, ανεξάρτητα από τη συμφωνία με το ΔΝΤ και την ΕΕ, θα μπορούσαν εδώ και χρόνια να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, κυρίως σε ό,τι αφορά μια ουσιαστική “επανίδρυση του κράτους”, είναι πια μια πραγματικότητα. Με τις ελληνικές κυβερνήσεις να πρέπει απλά στο εξής να το εφαρμόσουν καλύτερα ή χειρότερα. Με τη δυσκολία επίσης να διαπιστωθεί το αληθινό περιεχόμενο των προσωπικών συναντήσεων Παπανδρέου - Στρος Καν τις μέρες ή τους μήνες που προηγήθηκαν του Μνημονίου, ανοιχτό απομένει το ζήτημα της αξιοποίησης του πολιτικού χρόνου, του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή του από την ηγεσία της χώρας. Αν επιχειρηθεί μια αναδρομή στους μήνες, με τους οποίους συνδέονται οι δηλώσεις Στρος Καν διαπιστώνεται ότι η αντίδραση στις αγορές γινόταν με μια διαφορά φάσης. Υπήρχε η αίσθηση ότι χανόταν χρόνος για την άμεση λήψη μέτρων. Τα spreads είχαν πάρει τότε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Πολύτιμο όμως πολιτικό χρόνο είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια και η κυβέρνηση Καραμανλή. Μέχρι να περάσουν οι πρώτοι έξι μήνες που συνέπεσαν με τους Ολυμπιακούς και έως ότου ολοκληρωθεί η απογραφή Αλογοσκούφη, σπαταλήθηκε τόσος χρόνος που δεν δικαιολογείται να ξοδεύει κανείς και με κανέναν τρόπο όταν είναι στην εξουσία. Είναι προφανές ότι περιστάσεις δεν χωρούν πια καθυστερήσεις. Ο πολιτικός χρόνος είναι αμείλικτος. H αξιοποίησή του βέβαια, είτε δημόσια είτε παρασκηνιακά, έχει πάντα σχέση και με την αποφασιστικότητα των πολιτικών να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. rallis@e-thessalia.gr

°·ÈÔÌ·ÓÙ›· Δ˘ §ÒÚ˘ ∫¤˙·

Στην απίθανη περίπτωση που τα δυο μεγάλα κόμματα συνενωθούν εις σάρκαν μίαν υπάρχει ένας τομέας που θα λειτουργήσει αρμονικά. Αυτός της οικολογίας. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το γιανγκ και η κυρία Τίνα Μπιρμπίλη είναι το γιν, σε όσα αφορούν το περιβάλλον. Ο τομεάρχης οικολογίας της αντιπολίτευσης και η υπουργός συνυπάρχουν ως έκφραση της μιας μοναδικής πραγματικότητας, πέρα από τη μορφή και κάθε δυισμό. Την ώρα λοιπόν που γίνονται διαπραγματεύσεις με τους αντάρτες της Λαυρεωτικής για να ευρεθεί ο χώρος και ο τρόπος της διαχείρισης απορ-

∫·Ó›˜ δεν αποκλείει μια μη κυβερνητική οργάνωση, να μπορεί να ανταποκριθεί, και αποτελεσματικότερα σε κάποιες περιπτώσεις, στις ανάγκες ενός κοινωνικού προγράμματος. Όπως τώρα η μη κυβερνητική οργάνωση “Όραμα” στο Βόλο, προσωπικά την ακούω πρώτη φορά, που συμμετέχει στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, πρόγραμμα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τώρα υλοποιούνταν μόνο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νέα ρύθμιση, έδωσε αυτή τη δυνατότητα και σε οργανώσεις μη κυβερνητικές, τις λεγόμενες και ΜΗΚΥΟ, οι οποίες παρότι μη κυβερνητικές - κομμάτι παράδοξο αυτό - χρηματοδοτούνται από το κράτος... Άλλο όμως είναι το θέμα μας και δεν ήρθε η ώρα να κριθούν, όσοι εκτός Αυτοδιοίκησης αναλάβουν να υλοποιήσουν, με το αζημίωτο ασφαλώς, κοινωνικά προγράμματα. Ωστόσο, προγράμματα σαν το “Βοήθεια στο Σπίτι”, υπάρχουν παραπανίσιοι λόγοι, να είναι στην αρμοδιότητα αποκλειστικά των δήμων. Γιατί ο δήμος, οφείλει να έχει εικόνα της πραγματικότητας σε μια πόλη, γιατί οφείλει να έχει και παρεμβάσεις άλλου είδους, από αυτές που προκύπτουν παράπλευρα και δεν καλύπτονται από συγκεκριμένα προγράμματα. Δεν χρειάζεται ασφαλώς, να σημειώσουμε το αυτονόητο για το κύρος και τον επαγγελματισμό μιας υπηρεσίας που παρέχεται από την Αυτοδιοίκηση. Μπορεί, είπαμε, το “Βοήθεια στο Σπίτι”, να λειτουργήσει και καλύτερα. Να υποθέσω με τις ανάλογες πιστοποιήσεις και εχέγγυα που θα πρέπει να ζητούνται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως δεν θα είναι ο Δήμος της πόλης...

Άνθρωπο ψάχνω... Για τη φωτογραφία και το κειμενάκι που ακολουθεί, “υπεύθυνος” είναι ο Παναγιώτης Ανδριώτης. Φανατικός σκακιστής και “δράστης” της στήλης

του σκακιού στη “Θ”: “Είναι ο συμπαθέστατος Γιάννης ή καλύτερα ο Γιαννάκος όπως θέλει να τον αποκαλούν. Βρίσκεται ανάμεσά μας, πάντοτε με ένα πλαστικό μπουκαλάκι γεμάτο βενζίνη. Ο Γιαννάκος έχει μια πραγματικά παράξενη εξάρ-

τηση. Εισπνέει τις αναθυμιάσεις από τη βενζίνη και βρίσκεται σ’ ένα δικό του κόσμο. Τον συνάντησα χθες στην Ερμού με Μεταμορφώσεως, όπου όπως πάντα ευγενικός και συνετός, μου εξιστόρησε εν ολίγοις τα προβλήματά του. Τον άκουσα και μακάρι να τον ακούσει και η πολιτεία μας, να τον πάρει και να τον βάλει σε ένα σωστό δρόμο. Πρέπει να αποδείξουμε πως πτωχεύσαμε μόνο στην τσέπη μας, όχι στην ανθρωπιά μας”. Θα συμπλήρωνα στον Παναγιώτη, ότι η ιστορία του Γιαννάκου, δεν είναι απλώς θέμα ανθρωπιάς, αλλά κοινωνικής υποχρέωσης για τις αρχές της πόλης.

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

∞˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÙÔ “‚·ÊÙ›Û·Ì”, ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ·ÏÏÔ‡ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜... ∞˘Ùfi Â›Ó·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÏÔÈfiÓ; ∏ ÏÔÁÈ΋ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË; ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, fiÙÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜. ¢ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi; fl˜ fiÙ ı· ˙ԇ̠˘fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ˆ¯·‰ÂÚÊÈÛÙÒÓ;

ριμμάτων ο κ. Μητσοτάκης βοηθά το έτερον ήμισυ δηλώνοντας δημοσίως ότι “Η λύση να πάμε σε άλλο χώρο δεν είναι εφικτή”. Τα περί λατομείου Μαρκοπούλου ή οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική απορρίπτονται. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει μια προοδευτική στάση απέναντι σε ζητήματα που το κόμμα του αντιμετωπίζει παραδοσιακά με λαϊκισμό. Στο ζήτημα της χωματερής Κερατέας η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της εστίασε στο ζήτημα της διέλευσης των αυτοκινήτων στην περιοχή: “Το πρώτο και αυτονόητο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει ξανά στην κυκλοφορία, με τη βοήθεια των κατοίκων, τα τμήματα του κεντρικού δρόμου τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα”. Κι αφού en passant ο εκπρόσωπος του κόμματος είπε

ότι πρέπει να γίνει διαχείριση υπολειμμάτων ουχί απορριμμάτων, κατηγόρησε τους υπουργούς για απραξία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμιά αγωνία να κατηγορήσει το ΠαΣοΚ για την καθυστέρηση του έργου. Δεν έχει καν αγωνία να εναντιωθεί με πολίτες που παρανομούν. Το έκανε κι αυτό πριν λίγες ημέρες με αφορμή τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα. Από την συγκροτημένη στάση του τομεάρχη Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας προκύπτει ένα ερωτηματικό: γιατί δεν αναφέρεται στην καρδιά του προβλήματος των σκουπιδιών; Δεν θα γινόταν λόγος για χωματερή εάν γινόταν ανακύκλωση στην πηγή, αν δηλαδή κάθε νοικοκυριό έβαζε σε διαφορετικούς κάδους τα διαφορετικά υλικά. Δεν χρειάζεται μεταπτυχιακά για να ξε-

T‡Ô˜ ✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “÷ÚÔ·Ï‡ԢӔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜!”. ✒ ∂£¡√™: “∫fi‚ÔÓÙ·È ÙÌ‹Ì·Ù· Û ∞∂π Î·È Δ∂π”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∫·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁÎÔÈ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “√È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È... Ù˙ÈÙ˙ÈÊÈfiÁÎÔÈ”. ✒ ∂™Δπ∞: “∞›ÛÙ¢ÙÔ ¯¿Ô˜ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ”. ✒ ∏ ∞À°∏: “ΔÚÔ˚ηӛ˙Ô˘Ó ¿ÏÈ ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜”. ✒ ∏ μƒ∞¢À¡∏: “™ÙÔÓ ·¤Ú· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¡Â˘ÚÈ΋ ÎÚ›ÛË ÚÔηÏ› Ë ÙÚfiÈη”. ✒ ª∞∫∂¢√¡π∞: “∫Ï›ÓÔ˘Ó 101 ÎÏÈÓÈΤ˜ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÓÔÛÔÎÔÌ›·”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “ªÓËÌfiÓÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó¤· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “øÚ¿ÚÈÔ-Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·”. ✒ City Press: “∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÏfiÁˆ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘”.

χωρίσει κάποιος το γυαλί από το χαρτί. Οι ειδικοί κάδοι άλλωστε απευθύνονται στην κοινή νοημοσύνη: μπλε, πράσινοι για τα διαφορετικά σκουπίδια, με τεράστιες ζωγραφιές απέξω. Αυτό που θα έπρεπε να διακηρύττει ο κ. Μητσοτάκης, παρέα με το οικολογικό του δίδυμο, είναι η δύναμη της ανακύκλωσης. Αν η ανακύκλωση γινόταν με υπευθυνότητα στα σπιτικά, τα σκουπίδια θα μειώνονταν κατά 90 %! Εν ολίγοις οι προτάσεις που κατατίθενται από το λευκό Γιανγκ και το μαύρο Γιν αποδέχονται την ανικανότητα του νεοέλληνα να βάλει σε άλλη σακούλα τις φλούδες πατάτας και σε άλλη τις εφημερίδες. Συμπέρασμα: Το ασπρόμαυρο σύμβολο της ενέργειας στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του. Από “ΤΟ ΒΗΜΑ”

07-5-11  

h hteta tou savatoy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you