Page 1

∏ £∂™™∞§π∞

∞fi ÙÔ 1898

@

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.25'- ‰. 17.54’

ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 26 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.941

ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔÂÙ·ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ºˆÙ›Ô˘ ¶·ÙÚ. ∫ˆÓ/fiψ˜, μÔ˘ÎfiÏÔ˘ Â. ™Ì‡ÚÓ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË

«Τρικυμία» στα λιμάνια £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ··ÓÙ¿ Ë ¶¡√ ™Ù· ¿ÎÚ· Ô‰ËÁ›ٷÈ, ϤÔÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶¡√ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô‰ËÁ›ٷÈ, ϤÔÓ, ÛÙ· ¿ÎÚ·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏÈ¿˜, ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “¿ÌÂÛ· ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ı· ÂȉÒÛÔ˘Ó Ù· ʇÏÏ· Â›Ù·Í˘ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜”. Δ˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶¡√ Ì ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· 8 ¤Ó·ÓÙÈ 7 ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì Ӥ· 48ˆÚË ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÂÈÔ„‹ÊËÛ ÚÔ¤‚ÏÂ 24ˆÚË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ 48ˆÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ■ ÛÂÏ. 11

Δ ™‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

«∫ÏÂȉÒÓÂÈ» Û‹ÌÂÚ· Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·

■ ÛÂÏ. 7

Õ‰ÂÈ· Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÔ‚·Ú¤˜ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ■ ÛÂÏ. 12

∂ȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 1.000 ÛÙÔ Facebook , ·ÏÏ¿...

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ÔÈ «Ê›ÏÔÈ» ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ŒÓÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ ■ ÛÂÏ. 11

¶¿Óˆ ·fi 1.000 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Facebook ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙÔ˘˜ 50 - 100. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ■ ÛÂÏ. 21

Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

•Â„‡¯ËÛ 73¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ ·Ú¿Û˘ÚÛË ·fi ÊÔÚÙËÁfi ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ √Δ∞ ¡¤· ·ÊÂÙËÚ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ë 20‹ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 32 ªfiÏȘ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 13

£¤Ì·: ∂Ή‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂.™.¶.∞. 2007-2013 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 06 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, μfiÏÔ˜) Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ «∂Ó›Û¯˘ÛË ª.ª.∂. Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ & ÀËÚÂÛÈÒÓ» Î·È «√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ∞.∂.¢.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂º∂¶∞∂, Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ó›Û¯˘ÛË ª.ª.∂. Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ & ÀËÚÂÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ, Ó¤ˆÓ Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Ôχ ÌÈÎÚÒÓ, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛË, ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ÀËÚÂۛ˜. Δo ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜» ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ıÓÈÎfi ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∞ÚԂϤÙˆÓ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿ÓÂÚÁˆÓ, ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ·ÓÂÚÁ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∞ÏÏ·Á‹ “ÛÂÏ›‰·˜” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂÚfi Î·È ·Ô¯¤Ù¢ÛË ■ ÛÂÏ. 14

∫·‡ÛÈÌ· ΔËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ‹Ú·Ó ¿ÏÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ■ ÛÂÏ. 15 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢‡Ô ¤ÚÁ· ÁÈ· Ӥ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ■ ÛÂÏ. 19

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·Ú·-

ÌfiÓ¢ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Ì ¡Â·fiψ˜ ÁÈ· Ì›· 73¯ÚÔÓË. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰È¤Û¯È˙ ÙË §·Ú›Û˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÊÔÚÙËÁfi. ■ ÛÂÏ. 13

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ «∂ÎÙfi˜» Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó¤Ô ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ■ ÛÂÏ. 25


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

A¶√æ∂π™

∞ÚÁ‡Ú˘ ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ActionAid

«√ ÎfiÛÌÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ»

∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÂΉÈÎÂ›Ù·È Δ˘ °π∞¡¡∞™ ¶∞¶∞¢∞∫√À £˘Ì¿Ì·È Û·Ó Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· - fiÛË ¤ÎÏËÍË ÓÈÒÛ·Ì fiÙ·Ó ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ·ÔηχÙ·Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ÙfiÙ ¡›ÎÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ˆ˜ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú· ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. “ΔÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó, ÙÔÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂÓ „˘¯ÚÒ...” ¤ÏÂÁ ÙfiÙ ‰ÈËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È - ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ - Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ¡ÈÒÛ·Ì ¤ÎÏËÍË ˆ˜ ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ ·È‰› ÌfiÚÂÛÂ Î·È Î·Ù¿ıÂÛ ÙfiÛÔ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Î·È ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ Ô˘ ÙfiÛÔ Ì·˜ Ï‹ÁˆÛ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ∞ϤÍË, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ò˜ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÂΛÓË Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙË ˙ˆ‹ fiÛˆÓ ¤˙ËÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi... √ 15¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ Ì ÙfiÛË ·ÚÚËÛ›· ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÔÙ¤ ˆ˜ Â›ÛËÌÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, ‰ÈfiÙÈ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Â›¯Â “ÛÙÔ¯ÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·...” ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÏËÛÙ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. ΔÔ ÛÔÎ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È fiÏ· ·fi ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Î·È Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔÌ‹Ó˘Â ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË... ∫·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÏÈ Â›Î·ÈÚ·, fiÛÔ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ٤ÙÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ΔÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Û ¿ÏÏÔ Îϛ̷ Ó· ‚¿ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ ‚›·È· Î·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ “fiÏ· Ù· ηϿ” , Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ô˘ ÙÒÚ· Ì¿¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û‹ÌÂÚ· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ÙfiÛÔ Â›Ï·ÛÙË Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌË; “∏ ‚›· ÁÂÓÓ¿ÂÈ ‚›·” ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ ‹ ΢ڛˆ˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈÓÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÈÌËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÓfiÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë “Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË” Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÙÂϤÛÊÔÚË Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ¤ÓÓÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ٷ ¯Ù˘Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ηÓÂÓfi˜. ∫·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÔÓÂÌËı› ‚Ú·‚Â›Ô ·ÓÔËÛ›·˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ “ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó” Ù· ¯Ù˘Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰Ô˘Ï‡ˆ Û ¤Ó· ̤ÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¤ÓÛÙÈÎÙ· ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ, Ô˘ ·˘Ù¿ÚÂÛη Âȯ·›ÚÔ˘Ó “ηϿ ÙÔ˘˜ οӷÓ” ... °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ› ¿ÓÂÙ· Û‹ÌÂÚ· Ó· Á›ÓÂÈ Âȯ›ÚËÌ· Î·È Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. À¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÂͤÏÈÍË ‰›ÎË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË. ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜: ¡· ÎÚ›ÓÂÈ ÓËÊ¿ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë, ·ÎfiÌ· Î·È 20¯ÚÔÓˆÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· fiÛ· ¤Î·Ó·Ó, fi¯È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó... °È·Ù› ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û ٷÎÙÈΤ˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ¿Ô„Ë Ô˘ ϤÂÈ: “∏ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ıÚËÓ› Ù· ı‡Ì·Ù¿ Ù˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂΉÈΛٷȔ . ∫·È ΢ڛˆ˜ „¿¯ÓÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙË ÁÂÓÓ¿ÓÂ, ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜... (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

ActionAid ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÂÚ Á·Û›· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ηχ ÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ¤ ¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÙÚÔÊ‹, fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ¤Ó·Ó ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿Ó Ó˘, ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ActionAid, ÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÚÔ ÛÊÔÚ¿ Û fiÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÙ·È”.

°È· 40 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜, Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 40 ¯ÒÚ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ·›ÙÈ¿ Ù˘. ™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ActionAid, ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÒÛÙ ÔÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÈ̘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜. √ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·È‰ÈÔ‡ ·fi ÙÔ 2002. “∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Á›Óˆ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·È‰ÈÔ‡ ¯¿ÚË Û ̛· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ActionAid. 줂·È·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·. ∂ÓËÌÂÚÒıËη ˆ˜ ¤ÁÈÓ· ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ ª·›Ú˘ ·fi ÙËÓ °Î¿Ó·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 16 ÂÙÒÓ. ¶ÏËÚÒÓˆ 22 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, fï˜ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘, Û¯ÔÏ›·, ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› Î.¿. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ª·›ÚË ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, ÙfiÙ ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›Óˆ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ¿ÏÏÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹” ÂÍËÁ› Ô Î. ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚfiÛηÈÚË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·fi ÙÔ 1991, Ë ActionAid ·ÛΛ ›ÂÛË ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ Î·È ÙȘ ηıËÏÒÓÔ˘Ó Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë ÛËÌ·Û›· ·Ó·‰Ô¯‹˜ ·˘Ù‹,

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Î·È ‚·ıÌÈ·›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ·Ú¯Èο ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË, ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·; “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, Ë ·ÓıÚˆÈ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË. ¶ÚÔÛˆÈο, ÓÈÒıˆ fiÙÈ Î¿Óˆ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, fiÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ·Ú·¿Óˆ. ªÂ ÂÓԯϛ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. πÛ¯‡ÂÈ. ŸÌˆ˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Û fiÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÙ·È. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ActionAid ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “∂›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ› Û˘ÌÔϛ٘, Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÙÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ Âı·›ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰› οı 5’’ ·fi ÙËÓ ›ӷ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ”. ∏ ActionAid ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1998. ™‹ÌÂÚ·, 40.000 Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ “¯Ù›˙ÔÓÙ·˜ Á¤Ê˘Ú˜” ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ٷ ·È‰È¿, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ Î·È Ó¤ÔÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. √ Î. ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ηٷϋÁÂÈ: “£· ‹ıÂÏ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¿ˆ ÛÙËÓ °Î¿Ó·, Ó· ‰ˆ ·fi ÎÔÓÙ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·”.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...14ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 06...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 01...13ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 05...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -00...12ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 04...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 01...12ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 04...12ÔC.

∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ Á‡ÛÂȘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· Reserve: 24210 21292, 6970888511, 6947693030

1Ô ¯ÏÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙËÏ.: 24280 99710 www.aeriko-pelion.gr

ËÏÈÔÚ›ÙÈη ÏÔ˘Î¿ÓÈη

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 12∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙËÏ.-Fax: 24210-53857, ÔÈÎ. 24280-91809 Δ.∫. 38222 μ√§√™


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™‡ÓÙÔÌ·

∂Ìfi‰È·

£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔÓ ÂÍfiÏÈÛ·Ó Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂͤٷÛË ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ¶Ô‡ Ó· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· οÔÈÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜; £· ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì‹Ó˜, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ı· ÚԤ΢ÙÂ Î·È ·ÎfiÌË π·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÓ ı· ‚Ϥ·ÌÂ...

•ÂÓÒÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘” . ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· “ÎfiÏÏËÛ” ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙ· “ÁÚ·Ó¿˙È·” Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∂‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‰ÂȯÙ› ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÔÈËı›. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÏÔ΋, ·ÊÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÛÔ Î·È Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. ∂Ô̤ӈ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ “¿ÁˆÌ·” . √È “º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ÛÙfi¯Ô, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ‰ˆÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÈÛ΢¤˜. §›ÁË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ;

º.™.

º.™.

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

ª·ı‹Ì·Ù· Û ·ÓÂ›‰ÂÎÙÔ˘˜ ¶ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌ· Î·È ÚÔÛÁÂȈ̤ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È Ë ¶√∂ √Δ∞ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ù˘. √ Úfi‰Úfi˜ Ù˘ £¤Ì˘ ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ¤‰ˆÛ ۷ʤÛÙ·ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ , ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È “·¤Ó·ÓÙÈ” ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È Û˘Ó‡·Ú͢. ∏ ¶√∂ √Δ∞ ·‰˘Ó·Ù› ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠¿ÏÏÔ. ∞Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· ¯Úˆıԇ̠ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È fiÙ·Ó ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ì 80 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó “·ÚÒÓ” ÛÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÔȯٿ ı¤Ì·Ù·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ¢∞™ Ô˘ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ›¯Â , ·˘Ùfi Ù˘ “ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘” ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÏϘ ·Ú·ÊˆÓ›Â˜. ΔÔ ı¤Ì· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ, ·ÚfiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ÙË ¢∞™ ηıÒ˜ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÚÈ˙ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ·fi ¿Ԅ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜, ÓÔÌÈ΋˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜. “¶ÚÔÛˆÈο ¤¯ˆ ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ηÈÚfi ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔ‹ıËη Ó· ηÙËÁÔÚ‹Ûˆ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· ‰›ˆÍ‹ ÌÔ˘” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ £¤ÌË ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ Î. °È·Ï·Ì¿˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ó· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜. ∞Ï¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ·ÓÂ›‰ÂÎÙÔ˘˜ Ì·ı‹Ûˆ˜...

ÿÛÌ· ªÈ· “„˘¯Ú·ÓÛ›·” ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·... Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÂÙ·È ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜. “ŸÔÈÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ ·˜ ÂΉ›‰ÂÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ „ËÊ›ÛÌ·Ù·. Œ¯ˆ Ó· ˆ fï˜ fiÙÈ Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÌÊ›‰ÚÔ̘. ™Â 45 ̤Ú˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›‰· Î·Ó¤Ó·Ó ·ÁÚfiÙË ‹ Ó·˘ÙÂÚÁ¿ÙË Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ . ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶√∂ √Δ∞ Î·È ·Ó ‚Ú›Ù ÌÈ· ı· ·Ú·ÈÙËıÒ”, ‰‹ÏˆÛÂ. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ƒÈ¯¿Ú‰Ô˘ ™ˆÌÂÚ›ÙË

¡· ·ÔÏ˘ı› Ô ΔfiÌÛÂÓ! ªÂ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ˘˜ “ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ¤˜” , ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì¤ÙÚ· Ôχ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ¿‰Èη (·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó) ·fi fiÛÔ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Î¿ı ٤ÙÔÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÚfiÛˆ·. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ¿ÚıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ÙÔÓ Ï¿ıÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Ì ›ÛÌ·, ̤ıÔ‰Ô, Û˘¯Ó¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ì ÁÓÒÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤Ï·ÌÂ, Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËÌ¤ÓˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÛÙ· fiÚÈ· ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÛÂÎÔ˘ÚÂÌ¤ÓˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· Î·È Ó¤Â˜ ·ÍÈÒÛÂȘ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ∏ “ȉ¤·” Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Â›Ó·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÁÂÏÔ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë È‰¤· ÌÈ·˜ ÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ‚¿ÛË ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË È· Î·È ÏfiÁˆ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·Ó·Ï¿‚·Ì ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Û‚·ÛÙÔ‡ÌÂ, Â›Ó·È Û·ıÚfi, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ οو ·fi ÔȘ Â΂ȷÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó·Ï¿‚·Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ÔÈ· Ï¿ıÔ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ŸÌˆ˜, ηÌÈ¿ ·fiÂÈÚ· ÛˆÛÙ‹˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ΔfiÌÛÂÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘: ∂›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ˆ˜ ÙÒÚ·, ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ï¿ıÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ËÁÂÛ›·˜. (∞fi ÙÔ metarithmisi.gr)

μÔÏÈÒÙ˘ ÛÙÔ ∂.™. ÙˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ

¢˘Ó·ÌÈο

ŒÓ·˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÂÍÂϤÁË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∂χıÂÚÔÈ ¶Ôϛ٘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ Ó¤·˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ Ã·Ù˙ËÎÒÛÙ·, ÂÓÒ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÍÂϤÁË ·ÎfiÌË ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ·fi Ù· ΔڛηϷ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ¡ÈÎËÙ¿Î˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ì Ì fiÛË ‰‡Ó·ÌË ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜” .

™Â ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ Â·Ú¯›·˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏ˘‰·›‰·ÏÔÈ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. °È· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. °È· ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ Ô‰È΋ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, Ë ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ÌÂϤÙË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û οÔÈÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ À¶∂∫∞. ŒÏÂÔ˜...

ΔÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÈηÓÔ‡˜

¶ÔÏÈÙÈ΋ ‹ÙÙ·

∏ ¢∏ª∞ƒ ¯ÒÚÈÛ ٷ “ÙÛ·Ó¿ÎÈ· Ù˘” Î·È ¿ÏÏ·Í ÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¶¿ÚË ªÔ˘ÙÛÈÓ¿. ŸÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ¿ÏÏ·Í ‰È‡ı˘ÓÛË, ÙÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÍÂοı·Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ·›ı·ÓÔ Ó· ‰Ô‡Ì ۋÌÂÚ· η̛· ‰È¿„¢ÛË. ∂›Ó·È ÈηÓÔ›...

◊ÙÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ›¯Â Û˘ÛÙ·ı› ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ·fi ʤÙÔ˜ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ 2014, fiˆ˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô Î. ª·Û‰¿Ó˘. ªÂ 13 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 12 ηٿ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë ¿ÌÂÛË ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘, ηıÒ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ “·ÁÎÔÌ·¯¿ÂÈ” . ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÂËÚ¤·ÛÂ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ √∂μ∂ª ¢ËÌ. ΔÔ‡Ì·, Ô˘ ÚÒÙËÛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, “ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘” . ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÌÂÏÒÓ ·fi Ù· 31 ÙÔ˘ ¢™ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ÕÏψÛÙ ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘...

º.™.

°. ΔÛ.

∫∞Δ. Δ∞™

∞Ó·ÛٿوÛË ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞ıËÓ¿” Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÛÙË §·Ì›·. ∞ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó μfiÏÔ-§¿ÚÈÛ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜. À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, fi¯È ÌfiÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” Ì‹Î ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË. £· Ù· ηٷʤÚÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÛÙË §¿ÚÈÛ·; ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ §·Ì›·˜ ‰ËÏ·‰‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜... º.™.

ƒÒÛÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶ÂÚ›Ô˘ 20 ƒÒÛÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ¢∏ª√.™.

¢∏ª√.™.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ £¤ÌË ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ›¯Â ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛΤÊıËΠÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÂÓÒ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÁοډȷ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ÊÈÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤Û˘, ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1990, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫∞Δ. Δ∞™

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

™È‰ÂÚÔΤʷÏË ∂›Ó·È fiÌÔÚÊË, ¤Í˘ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ÊfiÓÙ· Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÈηӋ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ë Ó¤· ˘‡ı˘ÓË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ʤÚÂÏÈ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢. ¢∏ª√.™.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û ÎÚ›ÛË ∏ Î. ª˘ÚÙÒ ÃÚÔÓ¿ÎË, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £ËÏ·ÛÌÔ‡ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂÓ˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤Ó· ·fi ÙÔ ÚÒÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ “Îfi‚ÂÈ” Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ó· οÓÂÈ ·È‰È¿. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ıËÏ·ÛÙÈο, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ fiÚˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·È‰ÈÔ‡ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË (ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Ô “ÂÏ·ÚÁfi˜” ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο!). ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë È·ÙÚÈ΋, Ë ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ÙÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ¢Ú›· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∏ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· οÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·È ÚÔ·ÈÒÓÈÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ·ÔÁfiÓˆÓ Û˘¯Ó¿ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ¿È·ÛÙÔ... ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ Á¤ÓÓ·˜ ‹ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ıËÏ·ÛÌÔ‡ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ÂÚÈÙÙ‹ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∂›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ; ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔÎÂÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ıËÏ·ÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÔÏÏ·Ï¿ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ó·È Ì›· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎÚ·›· ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· ∂ıÓÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÀÁ›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÙÈÌԇ̠ӷ ÌËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·È‰È¿ ·Ú¿ Ó· Ù· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· Ù· ıËÏ¿ÛÔ˘ÌÂ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓÙ˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ÔχÏÔη, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁ̤ӷ Î·È ·ÎÚÈ‚¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ¿ÏÏ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘, ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙË Ì‹ÙÚ· Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘, Ù˘ Á¤ÓÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ. √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ Ì¿˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó fï˜ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. ◊‰Ë Û ÔÏÏ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηÈÛ·ÚÈ΋˜ ÙÔÌ‹˜. ™Â ¿ÏϘ ¤Ú¢Ó˜, ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ΔÔÎÂÙÔ‡ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ηϋ˜ ¤Î‚·Û˘ Ù˘ Á¤ÓÓ·˜ Î·È Ô ÙÔÎÂÙfi˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜. √ ÌËÙÚÈÎfi˜ ıËÏ·ÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë È‰·ÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Û fiϘ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ·fi ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÌËÙ¤ÚˆÓ. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÔÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÚÊ·Ófi ·È‰¿ÎÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú· ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ‰È·ÈˆÓ›ÛÔ˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ÁÔÓ›‰È· Ì ÔÏÏ·-

Ϥ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù¯ÓËÙ‹˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È Ù· ̈ڿ ÙÔ˘˜ (ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· È·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ Û fiÛ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Â·Ó·Ó·Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÁÁÂÓÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, Î·È fi¯È ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÂÁηٷÏÂÈÊıԇ̠ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ·˘Ù¤˜ ÚÔ˜ ¯¿ÚË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜, ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜). ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ÙÔ ‰ÈÏfi ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ȉÂÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ï¤ÍË ÎÚ›ÛË: ΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·!” .

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ªËÏÂÒÓ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· Ì¿˜ ·ÂÛÙ¿ÏË Û ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªËÏÂÒÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı· Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹:

“ø˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÛ·ı› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ¤ÚÁ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Û·Ù¿Ï˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· “ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜” Î·È ·ÓÔ‡ÛȘ ‰ËÌfiÛȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ, Î. ∞Ú¤ı·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛˆÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô Î. ∞Ú¤ı·˜. ∂›¯· fï˜ Î·È ¤¯ˆ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ô-

Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔ‚¿Ïψ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û˘ÓÔÏÈο, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ôԛ˜ ÂȯÂÈÚԇ̠ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Ù˘ 18-1-13 Ô˘ “ÂÓfi¯ÏËÛ” ÙÔÓ Î. ∞Ú¤ı· Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· fï˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ì·˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·fiÊ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚı‹Î·ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·ÊÔÚ¿, Ì ÛÎÔfi Ó· ÌÂÙ·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÌ›ˆÛ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. °È·Ù› Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Î. ∞Ú¤ı·˜, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ªËÏÂÒÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ··Í›ˆÛ Ï‹Úˆ˜ Î·È ÙÂÏÈο Ô‰‹ÁËÛ Û ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ Ù˘. ∫·È ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙ˘ÒÛ·Ì ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û η̛· ÎÏÔ‹, ηٿ¯ÚËÛË ‹ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î. ∞Ú¤ı· Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÂ Ì‹Ó˘ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ “ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ‰È¿ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘” ...ηÏԉ¯ԇÌÂÓË. £· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· fï˜ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊı› ηχÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· Ì·˜ ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ -fiˆ˜ ÂÛÊ·Ï̤ӷ ÈÛÙ‡ÂÈ- ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘Ô¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ÂÁηÏ› Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. Œ¯ˆ fï˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË, fiÙÈ Ôχ ÚÈÓ ÂÈÏËÊı› Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ı· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ÂÈ˙ËÙ›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÒ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ıÂ-

¢È¿„¢ÛË ÁÈ· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∏ Î. ΔÛ¤Ù· ™ÔÊ›·, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∫Ï¿‰Ô˘ ¶∂1 ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙ· ʇÏÏ· Ù˘ 29˘ Î·È 30˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜,(·Ú·›ÙËÛË ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÏfiÁˆ ÂÚ›ÂÚÁ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘) Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 30˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘) ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Û·˜, Ó· ‰È·„‡ۈ Ù· fiÛ· ·Ó˘fiÛٷٷ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈο ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Û·˜ Î. ºˆÎ›‰Ë. ¶ÚÒÙÔÓ, ηӤӷ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÓfiÌÈÌ· ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, η̛· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û Â›Â‰Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi (ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ì˘ÛÙÈο ÌÂ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜) ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ΔÚ›ÙÔÓ, Û¯ÂÙÈο ‰Â Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ì·Ù·›ˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Ì›ÓÂÈ Ì˘ÛÙÈÎfi ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ›¯Â ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ÙÔ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ Î·È ›ÂÛË Î·ÓÂÓfi˜ Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ Î. ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ηı·Ú¿ ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ˘¤‚·Ï· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ï˘ËÚfi Ó· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ·‚·Û¿ÓÈÛÙ·, ı¤Ì·Ù· ÂÓ‰Ô¸ËÚÂÛȷο, Î·È „›ı˘ÚÔÈ ‰È·‰ÚfïÓ, Ô˘ η̛· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÚÔ·Û›˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘” . ™.™.: Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û fiÓÔÌ·, Ô‡ÙÂ Î·Ó Û ʇÏÔ ÙÔ˘ ‹ Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.

√È ÈÔ Â˘ÙÚ¿ÂϘ ÎÏ‹ÛÂȘ “¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢”

·Û‹Ì·ÓÙ˜ ·Èٛ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

Δ· ÈÔ Â˘ÙÚ¿ÂÏ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ 999 Ù‹˜ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ¤Î·Ó ̛· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ı˘ÌËı› ÙÔ password ÛÙÔ Ï·ÙÔ... ∏ ·Ú·¿Óˆ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË. ÕÏÏÔ˜ οÏÂÛ ÁÈ·Ù› ›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙ› ÛÙ· McDonald’s, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ Ò˜ Ó· ηϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ·

∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ¿ÚÎÔ ·Ó·„˘¯‹˜ ÂΛ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ ¶¿ÚÎÔ ·Ó·„˘¯‹˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÛÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ. ΔÔ ¿ÚÎÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù¯ÓËÙ¿ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·, ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô, ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Î·È ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ.

Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞˘Ù‹ Ì·˜ ‰Â ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÔÙ¤ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì οو ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÂÈϤ˜ ‹ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› -ıˆÚԇ̠ÙÂÏÂÛ›‰Èη- ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∂›Ó·È ˘fiÛ¯ÂÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË. ªÂ ·˘Ù‹ ‰Â ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ı· ÔÚ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì ·˘Ù‹Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘, ı· ÎÚÈıԇ̠ÙÂÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ·Ôχو˜” .

∏ Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË “η‚¿ÏËÛ ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ” √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“His success went over his head” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ΔÔ μ‹Ì· ÛÙȘ 27-01-2013, Ì ٛÙÏÔ “∞Ú¯·›Â˜, ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Î·È ÏfiÁȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙË ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋” , ÛΤÊıËη Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÊÚ·Û˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù Ô‰‹Ï·Ù·, Ô‡Ù ·Ù›ÓÈ·, Ô‡ÙÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¤·ÈÚÓ·Ó ¤Ó· ·Ïfi ηϿÌÈ, ÙÔ Î·‚·ÏÔ‡Û·Ó, ›¯·Ó Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Í˘Ï·Ú¿ÎÈ Û·Ó Î·ÌÔ˘ÙÛ›ÎÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ù‡·Á·Ó ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ Î·È ¤ÙÛÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ η‚·Ï¿Ó ηӤӷ ·Ù›ı·ÛÔ ¿ÙÈ. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯Ú‹ÛË Î·È ÛËÌ·Û›· οı ̤ڷ. √È ∞ÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ìhis success went through his head” , ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, “Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” , Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ì¿ÏÏÔÓ ·ÏÏËÁÔÚÈο. ∞˜ οÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ Ì·˜. ŒÓ·˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ì˯·ÓÈÎfi˜ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ϤÂÈ: °È·Ù› Ó· ÌËÓ Á›Óˆ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∞ÊÔ‡ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ϤÂÈ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Á›Óˆ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ϤÂÈ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Á›Óˆ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Á›Óˆ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Á›Óˆ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Á›Óˆ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜; 줂·È· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÌÈÎÚ‹. ∂ÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤Î· ·Ú¯ËÁÔ› ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›. ∞ÎfiÌË Î·È ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ï›ÛÙ· ÙÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÁÓÒÌË, ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ›ÛÙË ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ‰ËÏ. ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ô˘ ÙÛÈ¿ÙÚ· ¿ÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÈοÚÔ˘Ó Î·È Î·Ì›· ͤÓË ÁÏÒÛÛ·. μϤÂÙ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÈ Î·Ó›˜ fiÙ·Ó Î·‚·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿Ï·ÌÔÓ; ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔÈ ÌË È‡۷ÓÙ˜. 줂·È· ÂÚÈÙÙfi Ó· ÂÈˆı› ˆ˜ ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ “η‚¿ÏËÛ ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ” Â›Ó·È Ë ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË Î·È ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ·ÏËÛÙ›· Î·È ‰ÂÓ ÙÈı·Û‡ÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. ª¤Á·Ó Î·È ÂÚ›ÙÚ·ÓÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô Õ΢ Ì·˜” .

“£· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ” › ÛÙÔ Reuters ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Daily Mail, ÙÔ ¿ÚÎÔ ı· ·ÓÂÁÂÚı› ÛÙËÓ fiÏË ∞ÌÔÙ¿ÓÙ, Ô˘ ·¤¯ÂÈ 115 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔ˘ ªÈÓ §¿ÓÙÂÓ. ∏ fiÏË ·ÔÙÂÏ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ‡ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. √È ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηÙ‰·Ê›ÛÂÈ ÙË ‚›Ï· fiÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ Ô √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂΛ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó Û›ÙÈ· ÁÈ· ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN √È Î·Ï¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Û·˜; §˘‰›· ª¤ÚÌËÁη ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“°È· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ·ÎfiÌË Â›Ì·ÛÙ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ·˙fiÌ·ÛÙ Ôχ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fi,ÙÈ Î·ÈÚfi ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ, ¿ÓÙ· ˆÚ·›· ÂÚÓ¿ÌÂ. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ” .

ª·Ú›· ª¿ÓÔ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜

“™›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ηϿ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ οÓÂÈ Ï›ÁÔ „‡¯Ú·, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ÌÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú· Ì¿˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ·fi ÙȘ ηϤ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚÔÛˆÈο ıˆÚÒ ˆ˜ ˆ˜ Ï·fi˜ ÍÂÂÚÓ¿Ì fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙË ˙¤ÛÙË” .

•ÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÈÓÂı›, ηıÒ˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È Û ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. °. ΔÛ.

¶ÂÚ› ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, ÚˆÙÔ‡Ó ·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞, ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› Ì ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘-·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›·. ∫È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂȂ‚·›ˆÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Û ÛÙÔȯ›· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê›, ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ª‹ˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ;

ŸÙ·Ó ¯¿ÓÂÙ·È Ë ÏÔÁÈ΋ ›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ì·˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, fiÙ·Ó Ì˯·Ó¿ÎÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È Ô‰‹Ï·Ù·, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ÀÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∫È fï˜, Ë Ï‡ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂı›, ·Ó ¿Óˆ ·’ fiÏ· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ï‹ ÏÔÁÈ΋. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹...

¢∏ª√.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ı¤·Ì· Â›Ó·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·‰›‰ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÔÛÌ›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ η·ÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ ·›ÙËÌ·... °.•.

§‡ÛË °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“√ ηÈÚfi˜ ‚ÔËı¿ ۷ʤÛٷٷ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÂȉÈο ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ·Ó‚› Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜. ¶¿Ì Ì ‰È¿ıÂÛË ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·

Èڛ˜ η¿ÎÈ· ŒÚȘ °Èfiη

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ŒÁÈÓ ÙfiÛË Ê·Û·Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË Î·È ÙÂÏÈο Ô‡

‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ™ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÎϤ¯ÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ º∂∫ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË, ͤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÔÓÙ·È. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË. º.™.

ª¤ÙÚ· ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ó· ‰ÈÏÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ï‹ÊıËÎ·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÂÍËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÍËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ΔÛÈÙÒÙ·. ∫·Ù¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜” . ªÂϤÙË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi “ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ó¤ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ô‡ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Ӥ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜” . ¡· ·Ó·ÎÏËı› Ë ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· “∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘, ¶ËÏ›Ô˘μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ı¤ÛÂÒ˜ ÙˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÔÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı›-

‰·¿Ó˘ ÙÚÈÒÓ ·Î˘ÚˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ leaser, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 5.850 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÛÙËÓ πˆÏÎfi Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÛÙÔÓ Ù·Ì›· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ù· ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÍfiÊÏËÛË. §fiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÔÈ Ù·Ì›Â˜ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÎfiÌÌ·Ù· Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ·Ù› ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó “‰ÈÏÔ›” ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

∫∞Δ. Δ∞™

6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1983

Û˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó ηٷ‚·Ú·ıÚÒÛˆ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì·˜” . ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ “ΔÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·, Ô˘ ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜: “¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ˙ËÙԇ̠·¿ÏÂÈ„Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 8 & 9 Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ Ì ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÚfiÔ ÔÈÓÈÎÔÔÈ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·˘ı·›ÚÂÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù·” .

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ‰ÂηÏ·Û›·Û·Ó Ù· Ù¤ÏË ‰È¤Ï¢Û˘ ÏÔ›ˆÓ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ٤¯Ó·ÛÌ·, ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ªÔÓÙÚ·›. √ Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÁÈ· Ù· ™ÙÂÓ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÏÔËÁÒÓ. 2. ¢È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÏÔ›ˆÓ ·fi ÙÔ μfiÛÔÚÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ” .

√È ΔÔ‡ÚÎÔÈ “¤ÎÏÂÈÛ·Ó” Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ “¤ÎÏÂÈÛ·Ó” Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›·. ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1825... ∫·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Î·È Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, ˆ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. (μ’ ∂ÌʇÏÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜) 1885... ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ¡›ÎÔÏÛÔÓ Î·È Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. 1922... ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ∂χıÂÚÔ μ‹Ì· (Û‹ÌÂÚ· ΔÔ μ‹Ì·), Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙ÂÏÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË). ªÂٷ͇ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ Ù˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ §·ÌÚ¿Î˘. 1930... ∏ ∞Ï›ÎË ¢ÈÏ·Ú¿ÎÔ˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÌÔÚÊÈ¿˜ “ªÈ˜ ∂˘-

ÚÒË” , Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂Ȃ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ 1930. 1943... √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒ¿È¯ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¡¤ÛÙÏÂÚ, Û ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∞fi Ù· ηٿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 1943 ÂÌ‚·Ûı¤ÓÙ· 6.000.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó 3.000.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÂȘ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfiÓ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfiÓ (‰ËÏ·‰‹ ¤ÍÔ‰· ηÙÔ¯‹˜) Î·È 3.000.000.000 ÂȘ ÙÔÓ ∂ȉÈÎfiÓ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfiÓ (‰ËÏ·‰‹ ÈÛÙÒÛÂȘ)” . ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ∫·ÙÔ¯‹˜ “‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó” ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

“∫¿ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÍÂÁÚ·Ì̤ÓË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ›Â Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

√Ï¿ÓÙ: Ÿ¯È Û ̛· ∂˘ÚÒË · Ï· ηÚÙ ∫¿ÏÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË μƒÀ•∂§§∂™, 5.

ªπ∫ƒ√Δ∂ƒ∏ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Â˘ÚÒ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ¿Óˆ ·fi Ù· 1,35 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ηıÒ˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. √ ‰Â›ÎÙ˘ PMI ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 48,6 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 47,8 ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™ÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› fiÙÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙȘ 48,3 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ Â˘ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 0,2% ÛÙ· 1,3542 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· 1,3459 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ë∂Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 0,9% ÛÙ· 125,92 ÁÂÓ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ Â˘ÚÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë 2,7% ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 10 ΢ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› 7,7% Î·È ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ 0,3%.

Fitch

™ÙÔ 179% ÙÔ˘ ∞∂¶ ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜

μƒÀ•∂§§∂™, 5

μƒÀ•∂§§∂™, 5.

£

ˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È “Ôχ ¢¿ÏˆÙÔ” Û ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿Ó٠οÏÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·. “Èڛ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ·Í›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ.

™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ “fiÚ·Ì¿” ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË -ÔÌÈÏ›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ “27” ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. √ Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ ̤ÏÏÔÓ Û ·˘Ù‹Ó Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ · Ï· ηÚÙ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ˆ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ˙‹ÙËÛ ÌÈ· “ÔχÏ¢ÚË ∂˘ÚÒË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ∂˘ÚÒË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ‹ ∂˘ÚÒË · Ï· ηÚÙ” . À¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ›Â Ô √Ï¿ÓÙ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ∂∂. Δ· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‚ÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· “ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜” ∂∂ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ΔfiÚȘ Â·ÓÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2015. ∏ μÚÂÙ·Ó›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›” Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ˙ËÙ¿ ÌÂÈÒÛÂȘ ‹ “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚËı› ‹ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ºÚ. √Ï¿ÓÙ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜: -ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ - ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË -ÌÈ· ÁˆÚÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ÌÈ· ÔχÙÈÌË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ÙÔÁ·Ï›·, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, fiˆ˜ ›Â. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Ôı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ ›Â, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 13.30 Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜.

-¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ “¡·È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ›Â, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ “ÏÈÙfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜” . “∂¿Ó Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ›Ûˆ Ì·˜, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô √Ï¿ÓÙ. £ÂˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È “Ôχ ¢¿ÏˆÙÔ” Û ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ, ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ οÏÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·. “Èڛ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ·Í›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ (Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1,35 ‰ÔÏ.) ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Reuters. O OÏ¿ÓÙ Â¤ÌÂÈÓ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ˘ÔÓÔÌ¢ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ÎÔÈ-

ÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ “27” , Ô Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¯ÒÚ˜ Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ (fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜) Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∂∂. √ Á¿ÏÏÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ª¿ÏÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË “Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·: ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ª¿ÏÈ”.

™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î: ¡· ‰Ôı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΔËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ LSE o ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î. √ ÚÒËÓ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ LSE ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·ÔϤÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∫˘Ú›ˆ˜ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, fiˆ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚ-

¡· ÂÈˆı› Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ∫˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο Ï·›ÛÈ·, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈˆı› ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∞. ª¤ÚÎÂÏ, fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. √ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÂ¤ÚÚÈ„Â ÛÙËÓ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ fiÙÈ ÂÈ̤ÓÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ fï˜, Ë ∂˘ÚÒË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ÙÚ·Â˙È΋ Ú‡ıÌÈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂, Ô ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ηٷگ‹Ó fiÙÈ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË ∫¿ÌÂÚÔÓ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂. ∞˘Ùfi fï˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ∂∂. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÔÌÈÏ›· ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÛÙÔ LSE ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚ˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ì ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ, ∞ı‹Ó· Î·È Ë Ã¿ÁË. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿ÙË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë “Â˘ÚˆÎÚ›ÛË” Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂∂.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-

ÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2012, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ù˘ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Fitch, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ì∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚·ı‡ÙÂÚˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ı· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÌÈ· ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘î ÂÍËÁ› Ô Ô›ÎÔ˜ Î·È ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂¶ ηٿ 4% ʤÙÔ˜. ì∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ıÚ·˘ÛÙËî ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Fitch. ∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ∞∂¶ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 6% ÙÔ˘ ∞∂¶. ŒÙÛÈ, Ë Fitch ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ÛÙÔ 179% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, ÚÈÓ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ 124% ¤ˆ˜ ÙÔ 2020.

∏ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Ô›ÎÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ fiÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008

√ √Ì¿Ì· “˘ÚÔ‚ÔÏ›” ÙË Standard & Poor’s √À∞™π¡°∫Δ√¡, 5.

™∂ Ì›· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ΛÓËÛË, Ë

΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ì‹Ó˘ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard & Poor’ s ÁÈ· ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·ÁˆÁ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Standard & Poor’s ÂÁηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Ô›ÎÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôχ ˘„ËϤ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ÈÓ ÛÙ· ÂÓ˘fiıËη ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· η٤ÚÚÂ˘Û·Ó. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÓ˘fiıËÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó Ë ıÚ˘·ÏÏ›‰· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008 Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ Ù˘ Lehmann Brothers Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Fannie Mae Î·È Freddie Mac

ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚȉ›ÓËÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È... ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ Ù˘ Ì‹Ó˘Û˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¿ÏÏˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ΢ڛˆ˜ Ù˘ Moody’ s Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ Standard & Poor’s. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÁˆÁ‹, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ˙ËÙ¿ ·fi

ÙËÓ Standard & Poor’s ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÌËÙÚÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· “The McGraw-Hill Companies” ·¯˘Ï¤˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ôϛ٘ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ spreads Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ô›ÎÔ˘. ∏ ›‰ËÛË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÒÏÂȘ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘

McGraw-Hill ·Ú¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiÙÈ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ... ÁˆÓ›· ¤Ó·Ó Ô›ÎÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ “ÙÚÈÎ˘Ì›·” ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ë ÔÔ›· ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë Standard & Poor’s ·ÚÓÂ›Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ˆ˜ ÓÔÌÈο ¤ˆÏË ÙËÓ ·ÁˆÁ‹. √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË AAA fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ηıÒ˜ Ô Ô›ÎÔ˜ Standard&Poor’s ÙÔ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÛÙËÓ ‚·ıÌ›‰· AA+, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È “ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ-

‰‡ÓÔ˘˜”

∏ “‚ÂÓ٤ٷ” ÙÔ˘ √Ì¿Ì· Ì ÙË Standard & Poor’s ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2011, Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard & Poor’s ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙÔ AAA ÛÙÔ AA+, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·ÊÔ‡ Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÚ›Ô˘ ·‰È·ÓfiËÙË. ΔfiÙÂ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ›¯Â ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Standard & Poor’s fiÙÈ ¤Î·Ó ¤Ó· “¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ¤˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi” Ï¿ıÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi, ηٿ 2 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Â›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ™·Ì·Ú¿, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ∫Ô˘‚¤ÏË

“∫ÏÂȉÒÓÂÈ” Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Û˘ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ∫·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞£∏¡∞, 5.

ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ, Ë ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·.

™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) Û‡ÛÎÂ„Ë ı· ÏËÊı› Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÙË ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· ÙÂı› ηْ ·Ú¯‹Ó ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜, Ô˘ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ∂∂Δ∏¢∂ Î·È ÙÔÓ º∞¶, Ì ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÚԂϤÂÈ 50.000 ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿, ‰Â, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Îϛ̷η˜, Ô ÚÒÙÔ˜- ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘- ı· Â›Ó·È 0,1% Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ 1,5%, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· 2% ¿Óˆ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È, ›ÙÂ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÂȉÈÎÔ‡ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜ ›Ù ÂȉÈ΋ Îϛ̷η. Àfi Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Î·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔʤÚÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ‹ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹. ŒÙÛÈ ÁÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 ÙÌ, 6ÂÙ›·˜ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· 150.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ¡¤Ô ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ 50.000 ¢ÚÒ, ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· Â-

ÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜.

“¶˘Ú¿” ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Û ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞

Ú›Ô˘ 150 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ 450 ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∂∂Δ∏¢∂ Ô˘ ‹Ù·Ó fï˜ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 150 ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ º∞¶, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 3,2 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ, ̤ۈ Ù˘ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ŒÎÙ·ÎÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¤ÏÔ˘˜, Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˜ Î·È ˙ËÙ¿ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ, Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÚÌËÓÂÈÒÓ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ À-

Ô˘ÚÁ›Ô. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ “‰ÂÓ Â› ٛÔÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012” ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ô‡ÙÂ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Û¯Â-

™‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰fiÛˆÓ. “∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÊfiÚÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. √ Î.™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· Á‡ÚÔ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.

∫Ú›ıËΠ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ - ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ· ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘

∞£∏¡∞, 5.

ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÙ‹ÛË ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ηıÒ˜ Ë ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ (3838/10) Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ·ÌÈÁÒ˜ Ù˘ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (¯ÚfiÓÔ˜ ÓfiÌÈÌ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘, ÊÔ›ÙËÛË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Â› ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó˘·ÚÍ›· ηٷ‰›Î˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ), ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Ù∂ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·È ÂÎϤÁÂÛı·È ∞¡Δπ™À¡Δ∞°ª∞Δπ∫∂™

∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ·fi ÙÔ ¢’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù∂ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î. πˆ¿ÓÓË ∞Ó‰ÚÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ·Î˘Úˆı› ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ·fi 30.4.2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·›ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. “∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ fiÚÔ˜ Î·È fiÚÈÔ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÁÓËÛ›Ô˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈ-

ÓˆÓ›·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÂÊ‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ, ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ۯÂÙÈÎÒ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· Ì ̷ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË, ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÓ¿ Û ÁÂÓ¿ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘.

ÙËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ. ∂›Û˘, Ô ÚÔÛʇÁˆÓ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ·Î˘Úˆı› Î·È Ë ·fi 7.5.2010 ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ Î·È ÂÎϤÁÂÛı·È (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ) ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓƠ̂̈˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∂‡· ∫. °ÂÚ¿ÛË M.Sc. ¶∞π¢√æÀÃπ∞Δƒ√™ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ King’s College, London ¢È¿ÁÓˆÛË & æ˘¯ÔıÂÚ·›· ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË Û ·˘ÙÈÛÌfi Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ Institute of Psychiatry London ΔÛÔÔÙÔ‡ 16 (Ì ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘) ÙËÏ.: 2428300733 - 6943-077231

ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ

¶·Ô‡ÏÈ·˜:

ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ì·˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È Ù›ÔÙ· ∞£∏¡∞, 5.

¢∂∫Δ√™ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ

Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∏ÏÈ¿‰Ë˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔÓ Î. ∏ÏÈ¿‰Ë ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹Ó “ÙËÓ ¤¯ÂÙÂ, ı· ÙËÓ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÊÔ‚¿ÛÙ ٛÔÙ·” , ÂÓÒ Ô Î. ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· fiψÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÈÌ‹ ÙÔ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰·, οو ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜, Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Î·È Ô ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¿„ÔÁË ·fiÏ˘ÙË Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤·, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ, “ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ηϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∏ÏÈ¿‰Ë˜ “›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ∏ÏÈ¿‰Ë “ÂΛ ÔÏÂÌ‹Û·ÙÂ Î·È ÂÛ›˜: ÛÙÔ ªÈ˙¿ÓÈ. ∂›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ÛËÌ·‰È·Îfi fiÙÈ ‹Úı·Ù ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ªÈ˙¿ÓÈ, ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ fi¯È Ù· °È¿ÓÓÂÓ·, ·ÏÏ¿ ‰›Ó·Ù ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ fiÙÈ ¤ÂÛ·Ó Ù· °È¿ÓÓÂÓ· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏË ÚԤϷÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ◊Ì·ÛÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ì·˙› ÂΛ. ∫·È ‰ÒÛ·Ù ·›Ì· ÛÙÔ ªÈ˙¿ÓÈ. ∂›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi” . √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· “οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ·ÁÒÓ· Ó· ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È” Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· “ÂÓÈ·›·, ΢ڛ·Ú¯Ë Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Î·Ù¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÓfiÙÈÔ, ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ΔÈ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ Ù˘

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” Ù˘ AÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘

∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÁÈ¿Êη

∞£∏¡∞, 5.

¶·˘Ï›Ó· ¡¿ÛÈÔ˘Ù˙ÈÎ: ∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ∂›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ ı· ÙÔÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ¶·˘Ï›Ó· ¡¿ÛÈÔ˘Ù˙ÈÎ ¤Û·Û ÙË ÛȈ‹ Ù˘ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ Alpha. “∂›Ì·È ¿Ú· Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÁÈÔ ÌÔ˘, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ̛· ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Û¿È· ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¿ÓÔÌË Î·È ı· ÙÔÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú·Ó›‰· ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ ÌÔ˘”. ª›ÏËÛ ÁÈ· ‚¿Ó·˘ÛË Î·ÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ϤÁÔÓÙ·˜: “Δ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Ôχ ¯Ù˘Ë̤ӷ. ÃÙ˘‹ıËÎ·Ó fiÏ· ̤۷ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰ÂÓ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘ÌÏÔ΋, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó fiÏ· ̤۷ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, fiÙÈ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜, ÂÂȉ‹ ›¯·Ó fiÏ·, ›Â: “¡·È, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ „¤Ì·Ù·. Δ· ·È‰È¿ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” . ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â› Ì ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›۷ ·Ó Î·È fiÛÔ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ∫ÔÚÎÔÓ¤·, › fiÙÈ “fiÏ· ·fi ÂΛ ÍÂΛÓËÛ·Ó”.

∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿Óˆ ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ∞£∏¡∞, 5.

ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÈ¿Êη ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È DNA. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ÊΘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÂΛ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÏ‹ ÏËÛÙ›· ÛÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙfi ∫Ô˙¿Ó˘. ∂›Û˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÈ¿ÊΘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›·.

∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿Óˆ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÂȘ ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Û›ÙÈ· - ÁÈ¿ÊΘ, ÛÙ· ÔÔ›· Èı·Ófiٷٷ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È DNA ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ. √È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ٤ÛÛÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ™ÙÔ USB Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Î·ıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ ӷ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ USB ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ·Í›·. ∂›Û˘, Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ›¯ÓË ˘Ú›Ùȉ·˜ ÛÙȘ ‰˘Ô Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ÎÚËÛʇÁÂÙÔ, ηıÒ˜ ·fi Ù· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Mall ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ Ô ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ Ì ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Û·ÎԇϷ. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Â›Û˘ ÙÔ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ÁÈ¿Êη, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÏ‹ ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ηıÒ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó¤· ¿ÙÔÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÎÈÓ‹ıËηÓ.√È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÏËÛÙ›· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ºÈÏÒÙ· ºÏÒÚÈÓ·˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË Î›ÓËÛË Ù˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Î·È ˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁÔ› ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ÂΉԯ‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Â¤ÌÂÈÓÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ÁÈ· Ù· ÛËÌ¿‰È· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ¢ÂÛ̇ıËΠfï˜ fiÙÈ ÂÊfi-

ÛÔÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ηÎÔÔ›ËÛË, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë, Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË. “∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·fi‰ÂÈ͢, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ, fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ë ˘ËÚÂÛ›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ٷ ·Ú·‚›·ÛÂ Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û AlphafM. √ ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Û·Ê‹ ı¤ÛË Î·Ù·‰›Î˘ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ Â›‰· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÌÈ· ·fiÏ˘ÙË Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·˘Ù‹ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜” °È· ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ™Àƒπ∑∞, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. “√ Î. ¢¤Ó‰È·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÚÔÛÊÈÏ‹ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª. ΔfiÛÔ ÔÈ ‚·Û·ÓÈÛÌÔ›

ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ·ÎÚ·›Ô˘ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡, Û Ï‹ÚË Û‡ÌÏ¢ÛË Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È fiÙÈ, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Î·È ÛÙÂÎfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ. ™˘ÓÈÛÙ¿ ̤ÁÈÛÙË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÊÂÏÒÓ, ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ™Àƒπ∑∞. ∞Ó·ÙÚȯ›Ï· ¤ÓÔȈÛ fiÙ·Ó Â›‰Â ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ∞ÓÙ. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, fiˆ˜ › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ AlphaFm. ∫·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ̛· Û˘ÌÏÔ΋ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

“∞Ó·ÙÚ›¯È·Û· Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÙËη. 줂·È·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ¿ˆ Ó· ÈÛÔÚÚÔ›Ûˆ ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÔ˘ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÓÌÈ· Û˘ÌÏÔ΋, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Û‡ÏÏË„Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·Ï¿ÛÓÈÎÔÊ ‹ fiÏ· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÏÏË„Ë, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô ¤Ó·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó· ϤÂÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÌ·È. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Â›Ó·È ‚›·È˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ··ÓÙ¿ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ªÂ Ï‹ÚË Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜, ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·” ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· MEGA. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Êfi‚Ô ˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ÎÔÚ˘Êˆı›, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú/Û μ‹Ì·Fm. “∂›Ó·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋ ·˘Ù‹ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰È·ÈÛıËÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙÔȯ›· Ô‡Ù ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ٷ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ϛÁÔ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·. ΔÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÔÏÈÙÈÎfi ·›Ì·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÌËÓ ÎÔÚ˘Êˆı› οˆ˜” ›Â. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔ˘ÚϤÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È· ËıÈÎfi ·˘ÙÔ˘ÚÁfi ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ. “∂›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ’›‰Ë ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó¿Á΢’ Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÁÈ· ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙË μ›Ï· ∞Ì·Ï›· Ì·˙› Ì ٷ ÎÔÓÙ¿ÚÈ·, Ù· Úfi·Ï· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÔÏÂÌÔÊfi‰È· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΛ” ··ÓÙ¿ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ì photoshop.

Δπ™ ÛÙÈÁ̤˜ ‚›·˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηٿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚȤÁÚ·„Â Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜ ˆ˜ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶‡ÚÈÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™∫∞π. ∏ Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο › “ÂÁÒ fiÙ·Ó Â›‰· ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, ‰Â ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ÙÔÓ Â›‰· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙËÓ Ù·Ú·¯‹ ÌÔ˘ ¤ÂÛ· οو. ŸÛÔ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Í¤ÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÔ˘, fiÛÔ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›, ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ”. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 25¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤˙ËÛÂ Ô ÁÈfi˜ Ù˘ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘, Ì ÚÈÁ̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÙÔÓ ÎψÙÛÔ‡Ó. “◊ÍÂÚ·Ó ÔÈÔ˜ ›ӷÈ. ∂›¯Â ÙÚ›· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. Œ‚ÚÈ˙·Ó ÙËÓ Ì¿Ó· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó”, ϤÂÈ. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÌÔ˘ ›ӷÈ: “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οӈ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·È ı‡Ì·. ∂›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË. ∂›Ì·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÌ·È, ¤¯ˆ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘”.

∂ÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË

∂È̤ÓÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “ÓÂÔÓ·˙›” ÁÈ· ¢¤Ó‰È· ∞£∏¡∞, 5,

∂ªª∂¡∂π Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘

™Àƒπ∑∞ ™Ù¿ı˘ ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “ÓÂÔÓ·˙›” ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È·. “ΔÈ Â›Ó·È ÓÂÔÓ·˙›; ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚›· Î·È ÁÎÂÌÂÏÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ¢¤Ó‰È· Â›Ó·È ˘fi ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ∞lpha 989. “√È 4 ÏËÛÙÔ-ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔ Ôχ Ó· Ï‹ÛÙ¢·Ó 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Ì ٷ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÙȘ ÁÚ·‚¿-

Ù˜ ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘. “¶·ÚÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÔ˘ ·fi ·ÓÈÛÙfiÚËÙ· ÚfiÛˆ· fiˆ˜ Ô ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. ŒÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ 17¡” , ÚfiÛıÂÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÙÚȈ‰›Ô˘ Ì ÁÏ¿ÛÙÚ· ÙË ¢∏ª∞ƒ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ϤÂÈ „¤Ì·Ù· fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË” . ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË, Ô ˘Ô˘Ú-

Áfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ οı ÏÂÙfi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ô ™Ù¿ı˘ ¶·Ó·ÁÔ‡Ï˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÏËÛÙ›˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂ÓÒ Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜

™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: ¢ÂÓ ·›ÚÓˆ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ÛÊ·›Ú· «™˘Ó¯›˙ˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 5.

ª

 „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ·ÂÈϤ˜ Î·È Ì›· ÛÊ·›Ú· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ì “·ÔÛÙÔϤ·” ÙËÓ “∫ÚËÙÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ “μËÌ·ÙÔ‰fiÙË” ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ¿Úˆ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÛÊ·›Ú·. ”

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· -ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ ·Ó ÂÎÔÈËı› ÂÚÈÔ˘Û›· “∫ÚËÙÈÎÔ‡ ‹ ŒÏÏËÓ·” Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ “ÂÓÙÔÏ›˜” ÙÔ˘ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË -·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÙÂÏÈο- ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ê·Î¤ÏÔ˘˜ Ì ÛÊ·›Ú˜ Î·È ·ÂÈÏËÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Û ÂÊÔڛ˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∏ ˘fiıÂÛË ÚÔοÏÂÛÂ Î·È Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ “ηÎÔʈӛ·” ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¡Ù›ÌË ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔ Facebook ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ “ı· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ÙȘ ÛÊ·›Ú˜” ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ΔÔ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) ·Ù˘¯¤˜ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¡Ù›ÌË ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔ facebook ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÊ·›Ú·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË

Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ÙË ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· º¿ÎÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Â¿Ó ‰ÈÂÚ¿¯ıËÛ·Ó Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ “ÚfiÎÏËÛ˘ ‹ ‰È¤ÁÂÚÛ˘ Û ‰È¿Ú·ÍË Î·-

ÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . √ Î. ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ: “ª· ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ˘ ÙȘ Ê˘Ù¤„Ô˘Ó. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÍ·ÁÚÈÒıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ Ù·

˙Ò·” . ªÈÏÒÓÙ·˜, ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜), ÛÙÔÓ ∞lpha 989, ›Â: “◊Ù·Ó ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔ Û¯fiÏÈÔ, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ™ÙË ¡¢ ‰Â Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ì·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ¿Ú· Ôχ, Ô‡Ù ӷ ›¯· ÏË-

ÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË” . “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ì·˜ οÓÔ˘Ó ,·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì·˜. Œ¯ˆ ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fi,ÙÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ŒÓÙÔÓ· ·ÓÙ¤‰Ú·Û -ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·- Ë ¡¢, Ë ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Û٤ϯԘ ÙˆÓ ∞¡.∂§. ¡Ù›Ì˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Î·È ÔÈÓÈο ÎÔÏ¿ÛÈÌË ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ Facebook, ηÏ› ·ÓÔȯٿ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ìÊ˘Ù¤„Ô˘Óî ÛÊ·›Ú˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ Î. ∫·Ì̤ÓÔ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÍÂοı·Ú·, ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ì·ÚfiÙÚ˘ÓÛËî ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ËıÈÎfi˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜. ∂›Û˘, ηÏԇ̠ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Î·È Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∞¡.∂§” . ™Â ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛÙ· parapolitika.gr Ô ¡Ù›Ì˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯fiÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜”.

«¢›ÌËÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ» ÚԂϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘

¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋: ¶ÚÔ˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ∑ËÙ› Ó· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÎÒÏ˘Ì· ∞£∏¡∞, 5.

“¢›ÌËÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ” , ÚԂϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂΉÒÛÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ, ÙËÓ 25Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∫·È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Î·È ÁÚ·ÙÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∂˘. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó, ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ¿ÏψÛÙÂ, Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈ˙ ۯÂÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË “‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ηÙÔÓÔÌ¿Ûˆ ÙÔ˘˜ ˘·ÈÙ›Ô˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·Ï¿ ı¤Ïˆ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ÂÎ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÔ˜ ȉÈ-

·ÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ οÔȈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ·Ú¤Ï΢ÛË” . ∏ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÂÓÒ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ë Î˘Ú›· ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔ‰Èηۛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ·-

ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ‰È· ÓfiÌÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô, ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘.

¡ÔÌÈΤ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ¶¿ÓÙˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ, fiÔ˘ Î·È ı· ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ “·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Û ·Á΢ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” , fiˆ˜

ʤÚÂÙ·È Ó· › ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÓÔÌÈο ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Î˘Ú›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ Ó· Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ÚÙ˘ÚÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ ˆ˜ “·‰È¿„¢ÛÙÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜” .

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌË Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ, ηٿ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜, Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ı· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ 28 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÛÙÂϤ¯ˆÓ·Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÓÂÒÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹, ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 15 ÂÈϤÔÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ™˘ÓÔÏÈο, ÏÔÈfiÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ “ÙÛ¿ÚÔ˜” Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ··Û¯ÔÏÔ‡Û 43 Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜.

ÕÚÛË ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚË ∞£∏¡∞, 5.

Δ∏¡ ¿ÚÛË Ù˘ ·Û˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË, ÁÈ· ÙÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, §È¿Ó· ∫·Ó¤ÏÏË, ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ∞¡Δ1, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜). ∏ ˘fiıÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¯ÂÈÚÔ‰ÈΛ·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î. ∫·Ó¤ÏÏË. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ·Û΋ıËΠ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘ ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·ÚfiÎÏËÙ˘ Î·È ¤ÌÚ·ÎÙ˘ Â͇‚ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘.

ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

«¶·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËΠÙÔ Spiegel ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ì·˜» A£∏¡∞, 5.

°π∞ ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡

“Der Spiegel” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ̤ۈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ Ì ‚·˘·ÚÔ‡˜ ÓÂÔÓ·˙›. “∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ͤÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‹ ÎfiÌÌ·Ù·. ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Spiegel ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ Ú·Á‰·›·˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÛÙËÓ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ËÌÂÚ›‰· “·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ” Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂΛ ¤ÏÏËÓ˜ Î·È ‚·˘·ÚÔ› ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÒÓ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó “ÙË ‚›·, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi”.

•ËÚÔÌÂÚ›Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ MD, PhD ∞ÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ

ΔÔ¿ÏË 56 - μfiÏÔ˜ - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 15 ñ 115 24, ∞£∏¡∞ ΔËÏ.: 210 6962 600 & 400 ñ ∫ÈÓ.: 6932 403597 e-mail: koxirom@gmail.com ñ www.bioclinic.gr ñ www.vasculartreatment.gr


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÂȉfiÌ·Ù· 420.000 ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ Î·È ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¶ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÎfiÌÌ·

Αντιδράσεις για το ερωτηματολόγιο του ΠΑΣΟΚ √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ ·ÓÙÔ¯‹, „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·˘ÙfiÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

∞£∏¡∞, 5.

™ÙÔÓ ·¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û 420 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ªÂÙ¿ ÙË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÌÂٷ٤ıËÎÂ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∞ÎfiÌ·, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ʷÓÙ¿ÚÔ˜ ∞£∏¡∞, 5.

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ¤‚·Ï ¤Ó·˜ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û Û ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÎÔÔ‡. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 3:00 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Û ÌÔÓ¿‰· Â˙ÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ √ÚÂÛÙÈ¿‰·˜. √ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÎÔÔ‡ Û ‰ÈÏ‹ ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. ΔÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡ ‰È¤Ù·Í ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡.

∞£∏¡∞, 5.

ÔÈΛϘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÔ Î·È ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ¶∞™√∫ . ∞fi ·ÎÏÔ˘˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÔȯً ‰È·‰Èηۛ· Â·Ê‹˜ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Îˆ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ - ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ - ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· ÚÔÛ˘Ó‰Úȷο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÍÂȉÈ΢ٛ Î·È ı· Û˘ÌÏËÚˆı› ̤ۈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ ·ÓÙÔ¯‹, „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·˘ÙfiÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÙÔÓÈ˙Ô˘Ó ÛÙÂÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Ù˜ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙ÂÏÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 9.00 .Ì. Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÓıÂÛË, Ô ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∫.Δ.∂.) ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ı¤Ì· ÙÔ ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ “∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¡fiÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (7ÌÌ) ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË

ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¶£ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ ìEuropean cartography & politics: the case of Macedoniaî (∂ΉfiÛÂȘ ∑‹ÙË) Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓÔ˜ ∫Ú·ÓȉÈÒÙ˘” ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.

√ÌÈÏ›· ™·¯ÈÓ›‰Ë ÛÙË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹ ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∫·Ûη˚˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈ·˜ Ì›ÏËÛÂ Ô º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ - fiˆ˜ › - Ù· ¤ÓÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó¤ÊÂÚÂ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ÙÔ ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂٷ͇ 2009 Î·È 2012, ¤¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ˘fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Á¿Ï·Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

™˘Ì¤Ú·ÛÌ· 1Ô: ªÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‰È¿ÁÓˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ϿıÔ˜ Û˘ÓÙ·Á‹. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë ¿Ô„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È ÌÈ· ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ È·ˆÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙˆÓ ∏¶∞ ‹ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ ¯ˆÚÒÓ. Œ¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ˘‡ı˘ÓË ˆ˜ ¯ÒÚ·. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· “ÙÈ̈ÚËı›” ÌÈ· ¯ÒÚ· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ Ì ÙÈ̈ÚËÙÈο ÂÈÙfiÎÈ· Î·È ¤Ó· ÚÔ΢ÎÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È ·‡ÍËÛ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· 2Ô: ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ - ηÈ

Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ë ıÂÛÌÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ∂∫Δ Ó· ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ¤Û¯·Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ù· ÙÚ·Â˙Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ë ·Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘, Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ‹Ù·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ ÎÚ›ÛË ı· Ï˘ı› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· 3Ô: √È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √√™∞, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ŸÌˆ˜, ηٿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈÓfiÙ·Ó ‚·ı‡ÙÂÚË. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı·

οÓÂÈ ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ Ì·˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· 4Ô : ªÂ ÙËÓ ÈÛÔÛΤÏÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÈο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ›¯·Ì ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ·Ó·Û¿ÓÂÈ Î·È Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∂Ì›˜, ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 50%, ˆ˜ “Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” . ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ·ÎÚ·›Ô˘ ÊÈÏÔ-Ó·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó, Â¿Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÈfiÙÈ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ·Ó·Ù›ÌËÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∂Ô̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂȉÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· 5Ô : Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈο, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›·. ΔÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÔÏϤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËηÓ. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·Ú¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔÔ Î¿Ó·Ì ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ “Ú‹ÙÚ·˜ ‡ÊÂÛ˘” , fiÙ·Ó Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÂÓÙ·Á̤Ó˜ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ∫·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂Âȉ‹ ÌÈ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ∂˘ÚÒË ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË”.

∂›ıÂÛË Ì ̷¯·›ÚÈ Û ̷ıËÙ‹ §˘Î›Ԣ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞ , 5.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ÃÙ‡ËÌ· Ì ̷¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ‰¤¯ÙËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ‚’ Ï˘Î›Ԣ Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ Ë Â›ıÂÛË ¤ÁÈÓ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó ı·ı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Ê·ÛÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·. ΔËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¤Î·ÓÂ Ë Δ.√. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.15 ÙÔ Úˆ›, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ·È‰› ÌÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô,

ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ˘Ô‚ÏËı› Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ¤Íˆ · ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ʷÛÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·” “∞˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÂÓfi˜ Ú·ÎÔÛ˘ÏϤÎÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÙËÓ ∞¯ÈÏϤˆ˜ ÚÈÓ ·fi 3 Ì‹Ó˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

“∂Âȉ‹ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ٤ÙÔȘ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¶. º·Ï‹ÚÔ˘ Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜, Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

«Ναυμαχία» μεταξύ Κυβέρνησης - ΠΝΟ

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (6Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 16806. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16806 Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. °’, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 1.300.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16806, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 700.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16806, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 525.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 16806, Ù˘ 1˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 525.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜ 75.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 56703 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 72619 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 4703 8746 11530 21401 25779 27498 32676 39563 43780 46929 52236 59604 63850 68612 79364 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1477 2931 6636 6813 13263 14582 19058 22813 28770 30783 34839 36511 38440 41997 49192 55110 58162 62408 66724 71436 74853 76485 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 696 1998 2079 2360 3762 5154 5905 7574 8285 9467 9948 10619 12181 12652 13814 15445 16796 17556 18307 19809 20580 22192 23764 24485 25157 26201 26793 26817 28289 29381 30072 31464 31995 33447 34258 35730 37298 37729 38651 39322 40484 41035 41586 42488 43159 44701 45942 47700 48481 49853 50684 51485 52947 53698 54429 55161 56672 56850 57591 58773 60145 60876 61657 63159 64601 65482 66113 67801 69473 69804 70625 72187 72748 73000 73471 74192 75604 77032 78793 79945 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 52. ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 06, ‚) ·fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 6, Á) ·fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 16000 ¤ˆ˜ 16999, 56000 ¤ˆ˜ 56999 Î·È 72000 ¤ˆ˜ 72999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÂÙ·È ÙÔ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013.

∞£∏¡∞, 5.

ËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ - ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› - ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶¡√ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏÈ¿˜, ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ - Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ - ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËڈ̿وÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ӷ ÚԂԇ̠ÛÙËÓ Â›Ù·ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÏËڈ̿وÓ. ÕÌÂÛ· ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ı· ÂȉÒÛÔ˘Ó Ù· ʇÏÏ· Â›Ù·Í˘ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜”.

Δ

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ Â›Û˘ ˆ˜ Â¿Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ʇÏÏ· Â›Ù·Í˘ Î·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ù· ÏÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ·fi„Â. √È Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÓÒ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶¡√, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷ¤ÏÙ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¶¡√ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·„ËÊÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, ̤ÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ·ÂÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÛÙ¿ÛË Ù˘. √ ·ÁÒÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚËı› Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Û οı ÏÔ›Ô ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ì οı ̤ÛÔ ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô À¡∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·›ÚÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó·˘ÙÂÚÁ·Û›·˜” ∏ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Î·È ı· ÎÏÈ̷Έı› ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ ı· ÙËÚËı› Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂§∞™ ÁÈ· Â¤Ì‚·ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. Δ˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶¡√ Ì ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· 8 ¤Ó·ÓÙÈ 7 ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì Ӥ· 48ˆÚË ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÂÈÔ„‹ÊÈÛ ·Ï¿ ÚÔ¤‚ÏÂ 24ˆÚË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ 48ˆÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·ˇı˘Ó·Ó ¤ÎÎÏËÛË Ó· ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛ· χÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î˘ÎÏ·‰›Ù˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞·ÈÙԇ̠ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ›¯ÓÔ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, fiÙÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ·ÓÔ¯‹˜ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ·˘Ùfi˜ Ô ·Î‹Ú˘¯ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜.” ∏ °™∂∂ ΋ڢÍ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) 24ˆÚË ·Ó·ÙÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰›Î·ÈË ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ” ∏ °™∂∂ ηÏ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·‰È¤ÍÔ‰ˆÓ ÔÏÈ-

ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÂÍ·ıÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË, Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ∞¢∂¢À, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: ” H ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∞.¢.∂.¢.À. ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ηٷʇÁÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹. £· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӓ ∞ÂÚÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ 12:00 ñ 16:00 ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÏˆÊÔÚ›·, ΔÚfiÏÂ˚ Î·È ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·), ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜.

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ™Ù· ¿ÎÚ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

“∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ªÂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·Î› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·“‰‹ÏˆÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ̛· ȉÈfiÌÔÚÊË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¯Ô‡ÓÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó 100% ‰›ÎÈÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ̤وÔ Ì ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó Ì ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂȘ“ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: ” ∞˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Â¤‚·ÏÏÂ Ë ÙÚfiÈη Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÚfiÈη ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù·ÊfiϷη ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›·, ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, ›̷ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚËÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ÚÒËÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¶¡√ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔ‡ÛÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: ” ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ. ∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜. √È Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ.

∞ÁÚÔÙÈÎfi: ŒÓÙ·ÛË ÛÙË ¡›Î·È·, ËÚÂÌ›· ÛÙÔ μfiÏÔ

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘,

Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë: 66. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 66539 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 66561 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,000 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 66272 Î·È 66526 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 66134 66158 66455 66500 66504 66624 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 66060 66295 66476 66656 66661 66794 66803 66855 66943 66979 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 66027 66030 66040 66045 66047 66074 66078 66093 66100 66102 66127 66130 66139 66170 66173 66181 66189 66217 66232 66234 66285 66296 66309 66318 66324 66326 66329 66354 66365 66373 66374 66406 66434 66438 66442 66450 66473 66483 66501 66506 66531 66547 66554 66567 66569 66579 66595 66620 66638 66664 66671 66682 66683 66688 66692 66693 66700 66706 66710 66713 66729 66742 66758 66759 66766 66788 66789 66809 66813 66814 66844 66858 66871 66891 66940 66941 66970 66971 66980 66991 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 120,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 66000 ¤ˆ˜ 66999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· (10/10) ÙˆÓ 40,00 ¢ÚÒ. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (°’) ∞ƒÃπ∑∂π Δ∏¡ 14Ë º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013.

∂¡Δ∞™∏ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÙ·Ó ·ÁÚfiÙ˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ “ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ˜” Î·È ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. √È ·ÁÚfiÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¤Ó· Ú‡̷ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ· ηıÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. °È· “ˆÌ‹” Î·È “·ÚfiÎÏËÙË” Â›ıÂÛË ÙˆÓ ª∞Δ, Ì ¯ËÌÈο, ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡›Î·È·˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ∫∫∂. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ηÏ› ÙÔ Ï·fi Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÔχÌÔÚÊ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ï‡ԢÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘. “ŸÏÔÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‚¿Ú‚·ÚË ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ηٷϋÁÂÈ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‹ÚÂÌË. ªÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È ·ÁÚÔÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÏfiη ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ (‰›Ï· ·fi ÙÔ Á‹‰Ô) ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ÌÏfiÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. §·›ÙÛÔ˘. ÕÎÔ˘Û·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÊıËΠ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ·ÕÚˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ 17562, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ./Fax: +30 210 7299 353 ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ı· οÓÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, μfiÏÔ˜, 38221, ΔËÏ./Fax: +30 24210 21086 ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ™Â ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙÔ ÌÏfiÎÔ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› 60 ÂÚ›Ô˘ ÙÚ·ÎÙ¤Ú. ∫·Ó¤Ó· ∫ÈÓËÙfi: 6977 300 007 marialik@hol.gr ·fi Ù· ÌÏfiη Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·.

ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏Δƒ√À M.Sc.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÛÛ·¯Ô˘Û¤Ù˘ ∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· - ¢È·ÙÚÔÊ‹


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

§ÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó Ù· ʇÏÏ· ÔÚ›·˜

∂›Ù·ÍË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ΔËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ¤Ï·‚Â Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÂÛÙ¿ÏË Û fiϘ ÙȘ §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ù· ʇÏÏ· Â›Ù·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰È·Ù·Á‹ Ë Â›Ù·ÍË Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙȘ 6 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Â›Ù·ÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÚÔ-

ÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÏËÊı› ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Â›Ù·Í˘ ·fi οÔÈÔ Ó·˘ÙÈÎfi, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜, ı· Á›ÓÂÈ ı˘ÚÔÎfiÏÏËÛË. ™˘ÓÂÒ˜, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ∂‰Ò Î·È ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠηӤӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ·ÚÎÂÙ¿ ‚·ÛÈο ›‰Ë ÛÙ·

ÓËÛÈ¿. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÛÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ñfiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. ÃÚ. ∫·Ó¿Î˘- ‰ÂÓ ·Û΋ıËÎ·Ó ȤÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È ÚÔÛ¿ÚÌÔ˙ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÏÈÌÂÓÈÎÔ› Û˘Ó¤Ù·Í·Ó Ù· ʇÏÏ· ÔÚ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù· ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜.

● ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Â›Ù·ÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

Õ‰ÂÈ· Ù· Ê·Ú̷Λ· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·fi ÙË Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ù˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÓÒ ‹‰Ë ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Ô˘ Ù· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· “ÛÙÂÚ¤„ÂÈ” ·fi Ê¿Ú̷η. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¿ ·Ó·Ûٷو̤ÓÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› οÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÒÛÙ ӷ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· Ê¿Ú̷η ÛÙÔ ÓËÛ›.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

ŸÏ· Ù· Ú¿ÊÈ· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓÒ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ΢ڛˆ˜ Ì ٷ Ê¿Ú̷η ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÔÏÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘·ıÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ μ·Ê›ÓË, “Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˙ÔÚ›ÛÂÈ Ôχ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÔ‡. ªfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Ó¤· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·˘Ùfi Ô˘ ÎÏËı‹Î·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Û ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈӔ ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· Ê·Ú̷Λ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ù· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì ʿÚ̷η ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. “∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ì ·Ú·Î¿ÏÂÛ·Ó ÒÛÙ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ê¿Ú̷η ÛÙÔ ÓËÛ› ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. μ·Ê›Ó˘. ™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÔÏÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, fiˆ˜ Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο. “∫·È Û ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ fï˜ Â›Ó·È ˘ÔÊÂÚÙ¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›ÁÂÈ Â›Ó·È Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· χÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Ê¿Ú̷η. ΔÔ ·Ó ı· Ê¿Ì ÎÚ¤·˜ ‹ ·Ó ı· Èԇ̠Á¿Ï· ‰ÂÓ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÔÈ ˘Á›· οÔÈˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜”. √ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÏ›‚·˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, › ÛÙË “£” : “∂ÏÏ›„ÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ηډÈÔÏÔÁÈο, Á¿Ï·Ù· ‚ÚÂÊÈ΋˜ ËÏÈ-

Λ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ʿÚ̷η ÁÈ· ÙÔ ¿ÛıÌ· Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È fï˜ ϤÔÓ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ô Î·Ú‰ÈÔ·ı‹˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÛÙ· Ê¿Ú̷η, ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ‰‡Ô ÎÔ˘ÙÈ¿, ÂÌ›˜ ‰›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ê¿Ú̷η ÛÙÔ ÓËÛ›” . √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› ¿ÌÂÛ· ÌÈ· χÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÂÊԉȿÛÔ˘Ì ٷ Ê·Ú̷Λ· Ì·˜ Ì ÙË

● ªÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜

Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ıÒ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÎÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó

ªÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ª∂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ

ÙˆÓ 12 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ Δ∞π¶∂¢, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Û ÔÛÔÛÙfi 100% Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (√§μ). ΔÔ Δ∞π¶∂¢ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ› ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 12 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 10 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ Δ∞π¶∂¢ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·˘Ù¤˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î.Ï. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (·ÔÙÂÏ› ÌÓËÌÔÓȷ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË). ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘, ÒÛÙ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›.

Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜, ˙ԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ οı ̤ڷ” η٤ÏËÍÂ Ô Î. μ·Ê›Ó˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiˆ˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ·ÎfiÌË ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÍÂÓԉԯ›· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ‰ËÏ·‰‹ ∞ÏÔÓÓËÛÈÒÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙ ı· Ï‹ÍÂÈ Ë ·ÂÚÁ›· ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˆ˜ Ë ·ÂÚÁ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ì¤Ú˜ οÔÈÔÈ ·fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ, Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÍÂÓԉԯ›· Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜, ¯ı˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù·Í›. “∞˘Ù‹ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÌÈ· χÛË ·Ó¿Á΢, ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù·Í› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˙·Ú˙·‚·ÙÈο, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ÎÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÂÓ˙›Ó˜ Î·È ÂÙڤϷÈÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. “Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÙÚÒÌ ʷÛÔÏ¿-

‰· Î·È ÂÏȤ˜. Δ· Ú¿ÊÈ· ÛÙ· Ì¿ÚÎÂÙ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ Ê¿Ú̷η, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌË Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” . ∂›Û˘, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ Û‡ÛÛˆÌË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ Î·ıÒ˜ “ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fï˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ‰›ÏËÌÌ·” . ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ·ÊÔ‡ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· Ú¿ÊÈ· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË. “√È ÂÏÏ›„ÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fï˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿ. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË, ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÁÈÓfiÙ·Ó ¯·Ìfi˜, fiÏÔÈ ·Ú·ÔÓÈfiÓÙ·Ó. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ Ôϛ٘ Û˘Ì¿Û¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· Ú¿ÊÈ· Û fiÏ· Ù· Ì¿ÚÎÂÙ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·, ΢ڛˆ˜ ·fi ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, ˆÛÙfiÛÔ fiÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì „˘¯Ú·ÈÌ›·” η٤ÏËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ªÈ· 73¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

•Â„‡¯ËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Û˘ÚÛË ·fi ÊÔÚÙËÁfi √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ·Ú·ÌfiÓ¢ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Ì ¡Â·fiψ˜ ÁÈ· Ì›· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰È¤Û¯È˙ ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘, ·Ú¯Èο, ‰ÂÓ Â›¯Â ıˆÚËı› ÛÔ‚·Úfi˜ Û ٤ÙÔÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ë ˙ˆ‹ Ù˘. øÛÙfiÛÔ Ë ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÌÂٷʤÚıËÎÂ, Ï›ÁË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· η٤ÏËÍ ·fi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÛÔÎ Ô˘ ˘¤ÛÙË fiÙ·Ó ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯ËÌ·. ∏ ÓÂÎÚÔ„›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘.

¡ÂÎÚ‹ Â›Ó·È 73¯ÚÔÓË ∂ÏÈÓ›ÎË ¶ÈÙÛÈÒÚË Ë ÔÔ›· ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ãı˜ ÙÔ Úˆ›, Á‡Úˆ ÛÙȘ 9.30, Ë Á˘Ó·›Î· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ Â˙‹ ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡Â·fiψ˜. ∂ΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÓÔ‡Û ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi Ì ԉËÁfi ¤Ó·Ó 41¯ÚÔÓÔ. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯ËÌ· ʤÚÂÙ·È Ó· ÙËÓ ¯Ù‡ËÛ Ì ÙËÓ ›Ûˆ Úfi‰· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÛÂ˘Û·Ó ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ. ∞Ú¯Èο ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë 73¯ÚÔÓË ˘¤ÛÙË ıÏ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·‡Ì· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ë Á˘Ó·›Î· ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ô, fï˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹. ∂›¯Â ˘ÔÛÙ› ÈÛ¯˘Úfi ÛÔÎ ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ·.

√ 41¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ó· ‰ÈηÛÙ› Û ٷÎÙ‹ ‰ÈοÛÈÌÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰È¤Û¯ÈÛ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹. ∏ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÌÂ Û˘Ó¯‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, Ô‡ÙÂ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Î·È Ó· ›¯Â ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹.

● ΔÔ ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ı‡Ì· ÙËÓ 73¯ÚÔÓË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ (ʈÙfi ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.mycitynet.gr)

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

ªfiÏȘ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

È ·Ó¿ÁΘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Ë ›‰È· Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. Δ· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 60, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ Ì ÚfiˆÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ™ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ 2013 Ë ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜.

∏ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ¿ÏϘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ì ÂÈϤÔÓ ¿ÙÔÌ·” . ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂§∞™ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ŒÏÂÔ˜” , ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˆ˜ ÂÓÈ·›· fiÏË Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ‰Â ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢‹ÌÔÈ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â‰·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ 1972. ∏ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 515 ¿ÙÔÌ·,

ÂÓÒ Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‡Ó·ÌË ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 454 ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓË Î·ıÔ‰È΋ Ù¿ÛË, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙfiÙ ·Ó¿ÁΘ fiÓÙ·˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÛÙ· 454 ¿ÙÔÌ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰‡Ó·Ì˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ͤӷ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ʇÛË ¤ÚÁ· (¿ÚÂÚÁ·) Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰‡Ó·Ì˘” . ∞ÎfiÌË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “‰›ÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (ÏËı˘ÛÌfi˜, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ΛӉ˘ÓÔ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î.Ï.) ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-

● Δ· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 60

ÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÂÓÒ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ “·ÈÌÔÚÚ·Á›·” ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÌÏfiη” . ∫·È Ë ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË: “∂Âȉ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·Ú·ÎÌ‹ Î·È ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, οÓÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜

ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÛˆÛÙ¿ ÌËӇ̷ٷ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË. ∞Ó ‰ÂÓ ‰Ôı›

¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ·Î·ÚÈ·›· ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÈÁfiÌÂÓ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηٿʈÚË ·‰ÈΛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜” . ∞fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ Î·È Ù· ÂÚÈÔÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ “ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·” Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚Ï¿‚˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÂÚÈÔÏÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Ï¿‰È ÛÙË Ì˯·Ó‹... ΔÔ ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ Ó· ··Û¯ÔÏ› ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ (fiˆ˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜) ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÂÁÁڿʈÓ... ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™Â 33¯ÚÔÓÔ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ÛÎÔÙÒÛÂÈ Ì ÙÔ ÛÂÛÔ˘¿Ú ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶¤ı·ÓÂ Ë ∞Ì·Ï›· ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ¶§∏ƒ∏™ ËÌÂ-

ÚÒÓ ¤Ê˘Á ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ë ∞Ì·Ï›· ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘. ◊Ù·Ó Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Á·ËÙ‹, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÊÈÏÈ΋ Î·È ÁfiÓÔ˜ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË. ∂›¯Â ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ, ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜. ∏ ∞Ì·Ï›· ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “∞›ÁÏË” , Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ∞Ì·Ï›· ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ı·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, Û ËÏÈΛ· 89 ÂÙÒÓ. ∞¤ÎÙËÛ ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ·. ¢‡Ô Â›Ó·È ÛÙË ˙ˆ‹, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜. TÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ı· Ô‡Ó ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞Ì·Ï›· ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔ›, ÛÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ô ¡›Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘ ™∂ ·ÓÙÈ‡Ú·Ú¯Ô˜ ÚÔ‹¯ıË ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡›Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘. ªÂ ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡›Î. §·ı‡Ú˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Î·È Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ μfiÏÔ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜.

ŒÎÏ„ ·ıÏËÙÈ΋ ÊfiÚÌ· ∂¡∞™ Ó·Úfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ-

¯ı¤˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÊfiÚÌ·˜ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 28¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ηٿÛÙËÌ· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì›· ·ıÏËÙÈ΋ ÊfiÚÌ·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙڤͷÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ¶·Ú·¤ÌÊıËΠӷ ‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘.

πÛfi‚È· Î·È ·fi ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ 31¯ÚÔÓ˘

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο

π™√μπ∞ οıÂÈÚÍË Â¤‚·ÏÂ Î·È ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ÛÙÔÓ 33¯ÚÔÓÔ πˆ¿ÓÓË ∫˘ÚȷοÎË, ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô - ÔÌfiʈӷ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο - ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ª·ÓÙÔ‡˜ ¡Ù¿ÊÔ˘, 31 ÂÙÒÓ, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÈÓ‹ ÛÙÔÓ 33¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ ∫Ú‹Ù˘. Ãı˜ ÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ ÂΉ›Î·Û ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÚˆÙfi‰ÈÎÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∫·È ¯ı˜ Ô Î·Ù·‰ÈηÛÙ›˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ„˘¯Úfi˜, Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜, fï˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÙÚ¿ÓÙ·¯Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ÔÌfi-

™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢›Î˘ÎÏ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ (¢π.∞™.), ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 29 Î·È 34 ÂÙÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Û ÁÂÓfiÌÂÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ¯¿ÚÙÈÓ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ οÓÓ·‚˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 9,1 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î¿ÓÓ·‚˘.

ʈÓË. ™ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Î·È ¯ı˜ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÛÙÈÁÌ‹, fiÙ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ó· ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·fi Ù˘¯fiÓ Ù‡„ÂȘ, ηıÒ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÏfiÁÔ. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÛÈÁ·Ó‹, ·ÏÏ¿ „˘¯Ú‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ʈӋ, ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Ù˘ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ıÒÔ˜. ∫·È ÙÔ ªÈÎÙfi √ÚΈÙfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ∫˘ÚȷοÎË ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎÒÓ. ∫·È ¯ı˜ ÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ‰›ÎË Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Èη-

ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ù˘ ÈÛÔ‚›Ô˘ ηı›Ú͈˜. ∏ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈṲ̂ÓË Ì ηÏÒ‰ÈÔ ÛÂÛÔ˘¿Ú ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ù˘ ÔÈΛ·˜ Ù˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙÈÁÔÓȉÒÓ 20, ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· - ÎÏÂȉ› ÊÈÏÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ 31¯ÚÔÓ˘, ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ‡ÔÙÔ ÛÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ ÙfiÙÂ, ∫ÚËÙÈÎfi Î·È Â›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ μfiÏÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤ÂÛ Û ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ›¯Â ÎÚÈı› ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜. ™ÙË ‰›ÎË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÈÎÙÔ‡ √ÚΈÙÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ΔfiÛÔ ÚˆÙfi‰Èη, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ‰›ÎË

¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÊÂÙ›Ô, ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ 31¯ÚÔÓ˘ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙÔÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÚÒËÓ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Û‡ÓÙÔÌË, ·ÏÏ¿ ı˘ÂÏÏÒ‰Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. ∫·Ù¤ıÂÛ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô Ê›ÏÔ˜ Ù˘ Ó·ڋ˜ ÎÔ¤Ï·˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÚfiÛˆÔ - ÎÏÂȉ› ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Â›‰Â ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∫˘ÚȷοÎË Ó· ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ª·ÓÙÔ‡˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ›¯Â ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÛÙ˘ÁÂÚÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ 31¯ÚÔÓ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ù˘, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ·Ó‹Û˘¯Ë Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓË. ™˘ÓıËÌ·ÙÈο Ë ª·ÓÙÒ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ Û ‚Ô‹ıÂÈ·, fï˜ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ·, ÂÓÒ Ë Ê›ÏË ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔÓ Î¿ÏÂ-

Û ӷ ʇÁÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯Â Ó· χÛÂÈ ÌÈ· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Ê›ÏÔ Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÓ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Â›‰Â ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∫·Ù¤ıÂÛ fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ ÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È fiÙ·Ó Í·Ó·¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ·, ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜. ŸÌˆ˜, ÊÔ‚‹ıËΠӷ ÌÂÈ Ì¤Û·, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ›Â: “¶¤ÚÓ· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Ô‡ Â›Ó·È Ë ª·ÓÙÒ” ... ΔfiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ì¿ÚÙ˘Ú·, Ô ÛˆÌ·Ù҉˘ 29¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ fiÚÙ· ›Ûˆ ÙÔ˘ Î·È ¤Ê˘ÁÂ. √ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ Á˘Ó·›Î·˜ ·Ú·‚›·Û ÌÈ· ·Ú¿Ï¢ÚË fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿„˘¯Ô ÛÒÌ· Ù˘ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜... ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ÎÔ¤Ï·˜, ·Ú¤ÛÙË Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜. Δ. ∫.

ŒÎÏ„·Ó Â͈Ϥ̂Ș Ì˯·Ó¤˜ Δ√ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 2-02-

2013 ¤ˆ˜ 4-02-2013 ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 49¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ‰‡Ô ‚ÔËıËÙÈΤ˜ Â͈Ϥ̂Ș Ì˯·Ó¤˜ ÛοÊÔ˘˜. ∏ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.


M·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

¶Â‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ë ∫¿ÚÏ· ™

Ô‚·Úfi ‰Èψ̷ÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ó· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÚ¤ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÏËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰È¿ÓÔÈÍË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi fiÚÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú‰Â‡ÂÈ ÎÙ‹Ì·Ù·.

√ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ “ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜” ηıÒ˜ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠˆ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi. √ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó 4.000 ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ “ÙÚ·‚Ô‡Ó” ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ ÓÂÚfi, Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÓÔÈÁÔ‡Ó ÔÈ 33 ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Â¿Ó ÎÚÈı› fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·Ó·‚Ï‹ıËΠ̠ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ∫¿ÚÏ· ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , Â¿Ó ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂ÈÛËÁ‹ıËΠ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ¤ÚÁ· ÁÈ· Ó· ‰Â¯ı› χ̷ٷ ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÎÏËı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì fiϘ

ηıÒ˜ Â›Ó·È Û· Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ٷÊfiϷη ÛÙÔ ¤ÚÁÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ.

∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

● √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ∫¿ÚÏ· ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , Â¿Ó ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi

·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ó· ÙÈÓ·¯ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙÔÓ “·¤Ú·” . ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. Œ¯Ô˘Ì ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ›̷ÛÙ ·Ú·Î¿ÚÏÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÈ·›Ô˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ·Ù› Û ·˘Ùfi ÂÂÓ‰‡ıËÎ·Ó ÙfiÛ˜ ÚÔÛ‰Ô˘” , ›Â Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÒÛÙ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ˘-

¿ÚÍÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó ·˘Ù¤˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÙ·Ó Î·Ù·Û΢·ÛÙÔ‡Ó, ·¿ÓÙËÛÂ: “°È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙÒÚ· ı¤ÛË. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó 4.000 ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ ÓÂ-

Úfi. √È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌfiÏȘ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∞Ó ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›·, ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ

ΔËÓ ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 10-15%, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 65%. ∫·È ÛÙ· ‰˘Ô ¤ÚÁ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÒıËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÒÛÙ ٷ ¤ÚÁ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ì ·¤ÓÙ·ÍË. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ·ÚfiÙÈ Ù˘ ÂÍËÁ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. °È· ÙȘ ˘‰Ú¢ÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ófiڢ͋ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ.

¶ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ

∞ÏÏ·Á‹ «ÛÂÏ›‰·˜» ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂÚfi Î·È ·Ô¯¤Ù¢ÛË ¢∏ª√¶ƒ∞Δ∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ 7.000 ̤ÙÚˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.490.000,00 ú. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ, ¤Ú·Ó Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ·›ÚÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ˘„ËÏ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÚfiÛÎÔÙ˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Ãı˜, Â›Û˘, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚’ Ê¿ÛË” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.950.000 ú, ϤÔÓ º¶∞., ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ. ™Â Ó¤· ÂÔ¯‹ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ χ̷ÙÔ˜. ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·-

Ô¯¤Ù¢Û˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì›˙ÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜ Ë ∞ÁÚÈ¿, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË Û ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ‡˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Î·È ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰˘Ô ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ “¢›ÎÙ˘Ô ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ηı¿ÚÙˆÓ” Î·È ÙË “™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙȘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ” , Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 13,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶¶∂ƒ∞∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ “¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ηı¿ÚÙˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË 7.000 ̤ÙÚˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ - Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â ÙÂı› Û ·¯ÚËÛÙ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· - Î·È Ë ˙ˆÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¤-

● ¢ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ 7.000 ̤ÙÚˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.490.000,00 ú

ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¿„Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÚ˘ı̛˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› οı ΛӉ˘ÓÔ˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÎÔÚ˘Ê·›· Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, Ô˘ ı· χÛÂÈ Ô͇ٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÁÚÈ¿˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ۯ¤‰ÈÔ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÍ·-

ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ŒÚÁˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÈÂÛÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÓˆÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ηٿ ÙË Ê¿ÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘, fiÛÔ Î·È ÌfiÓÈ̘ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.

Δ· ¤ÚÁ· ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Ì ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÁÈ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ Ù· ¤ÚÁ·: -ΔÔ ˘Ô¤ÚÁÔ “¢›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢. μfiÏÔ˘” , Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 8.920.000 ú,

ϤÔÓ º¶∞, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠ20/11/2012. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2013. -ΔÔ ˘Ô¤ÚÁÔ “™‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢. μfiÏÔ˘ Ì ∂∂§ ¢∂À∞ªμ” , Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 4.300.000 ú, ϤÔÓ º¶∞, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠ10/01/2012. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013. ªÂ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ë ∞ÁÚÈ¿ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì·›ÓÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ÌÂÙÒÔ˘, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ·ÚfiÛÎÔÙ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∂ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ

‰È·ÓÔÌ‹˜ ÓÂÚÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Â·ÚÎÔ‡˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û‡ÓÔÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‰˘ÛÌÂÓ›˜ Î·È Â›ÁÔ˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2012, ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ÓÔÔ›ËÛË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ∞ÁÚÈ¿˜” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ú (ϤÔÓ º¶∞), ÂÍ È‰›ˆÓ fiÚˆÓ. ªÂ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÔÎÙ¿ fiÁÎÔ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÎÂÊ·Ï‹˜ 700 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 100 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ οı ‚Ï¿‚˘, ›Ù ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜, ›Ù ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÓÂÚÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ™ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¤ÙÔ˘˜ 2013, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë ˙ˆÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Ú¿ÛË Ë ÔÔ›· ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î·È ÔÚı‹ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î¿ı ηٷӷψً.


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·

ΔËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ‹Ú·Ó ¿ÏÈ Ù· η‡ÛÈÌ· ∫

·Ù¿ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, “‚¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÈ¿” ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ ÌfiÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂȈ̤Ó˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó‚·Ṳ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Ì ÙÔ Î›ÓËÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√È ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÙˆÓ 95 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,7 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,33 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÙÔ˘ ΛÓËÛ˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,4 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ˘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 0,90 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ôχ ηÏÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 65%, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ηٷӷψ٤˜ ‰ÂÓ ·ÓÂÊԉȿÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Ì ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÛÙ· 1.000 Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 400 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 70 ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ... ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ·Ó·Áη›· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó Î·‡ÛÈÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·Ûı›. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈ-

Ì·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ (À¶∂∫∞) ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ ·fi 1,688 ̤¯ÚÈ 1,788 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·fi 1,320 ̤¯ÚÈ 1,349 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ·fi 1,358 ̤¯ÚÈ 1,448 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ˘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ 0,898 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ·fi 1,715 ̤¯ÚÈ 1,828 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·fi 0,990 ̤¯ÚÈ 1,079 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. “∞Ó¤‚ËÎ·Ó ¿ÏÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÕÁÁ. ΔÛ·‚¤˜. √È Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ, ·Ó Î·È Û˘ÓÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ηٿ ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ÙÔ 40% ÛÙÔ 50% Ì 60%. ∏ ÂͤÏÈÍË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ 40%-50% ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÚÔη-

¶·Ú¤Ì‚·ÛË £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ó¤Ô˘ ÔÁÎÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓË-

Û›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÁÎÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÔÁÎÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· οı ̤ڷ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ηı‹ÎÔÓÙ· fiˆ˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ, Ù‹ÚËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÎÏ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Ù˘ ÂӉ‰ÂÈÁ̤Ó˘ ıÂÚ·›·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÂÈϤÔÓ Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙË, fiˆ˜ ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ‹ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë Â›Û¢ÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹‰Ë ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ· ÁÈ·ÙÚfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜.

ÏÒÓÙ·˜ ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ȤÛÂȘ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ΔÛ·‚¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ŒÓ· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 1.400 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂.∂. Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˜ 3.800 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

ªÂ›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ H ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ºfiÚˆÓ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, “¿ÁˆÛ” ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi fiÛÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó “ÊÔ˘Ï¿ÚÂÈ” ·fi ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ EºK. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ “ÏԢΤÙÔ” ÙÔ 25% ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·Ù‹ÚÈ· ‹ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fi¯Ô˘˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó ÂÚÈÔ-

ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ 1,30-1,35 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· 1,40 Ì 1,60 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ, Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÎÈÓËı› ·ÓÔ‰Èο ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, “ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÈÌ‹” . ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, “Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Â›Ó·È ·Û‡ÌÌÂÙÚË. ΔÔ Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Èı·ÓÒ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ ÙÔ˘˜. ∫·ı˘ÛÙÂ-

● ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂȈ̤Ó˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó‚·Ṳ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Ì ÙÔ Î›ÓËÛ˘

ÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ fiÙ·Ó Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤ÊÙÂÈ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÙȘ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·Ó‚·›ÓÂÈ” , ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: “™˘Ó¿ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ” . ¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜, ϤÂÈ Ë ÌÂϤÙË

Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÔÚ›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 20 ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÔÚ›·˜, ·Ó Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ η٤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ ¿Óˆ ·fi 50%. ∂ÈϤÔÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋”.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

MfiÓÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ª√¡√ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ηıÒ˜ ¯ı˜ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™ˆÌ·Ù›ˆÓ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÀÁ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ™·ÏÌ¿ Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ. √È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ 2012 Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ÿˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, “Ô ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012. ∂›Û˘ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 2011 ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û “ÎÔ‡ÚÂÌ·” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË, ·Ó ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ú¿ÍË” . Ãı˜ fï˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ™·ÏÌ¿ Î·È ÚԤ΢„·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™ˆÌ·Ù›ˆÓ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÀÁ›·˜, ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ “ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 05/02/2013, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘

● √È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ

∂.√.¶.À.À. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·Ó. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ª. ™·ÏÌ¿, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: 1) Ãı˜ ÂÓÙ·ÏÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ 2012 Î·È ı· ÏËÚˆıԇ̠ÙÔÓ Ì‹Ó· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. 2) ∂›Û˘ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2012. 3) À‹ÚÍ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂.√.¶.À.À. ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·ÔÏËڈ̋˜ Î·È ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, ÌÂÙ¿

·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ó. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Úfi¯ˆÓ. 4) Œ¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ηٿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ª. ™·ÏÌ¿, Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË (∫.À.∞.) ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÛÙȘ ·Ï·È¤˜ ÔÊÂÈϤ˜, Ô˘ ·fi 10% ¤ˆ˜ ÙȘ 15.000 ¢ÚÒ Î·È 20% ¤ÎÙˆÛË ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 10% Î·È 15% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚÔˆıËı› ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ë ÔÔ›· ı· ÚԂϤÂÈ ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 80% ÙˆÓ ÌË ÂÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. 5) ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·Ó. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ª. ™·ÏÌ¿ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂.√.¶.À.À. Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ site ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ fiÙÈ, Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ Ì·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂΛӘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ı· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 15% ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ º.∂.∫. Î·È Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Â› ÙÔ˘ 85% Ù˘ Ó¤·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜. 6) À‹ÚÍ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ó. ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ª. ™·ÏÌ¿ fiÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÍÔÊÏËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜” .

ΔÔ π·ÙÚÂ›Ô ™‹ÌÂÚ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” . √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ·fi ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.


M·ÁÓËÛ›· 16 °. ™Ô‡ÚÏ·˜

«™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿Ìˆӻ Δ√¡ ·ÓÙÈÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-

ÁÔ˘ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙˆÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¡ÈÎ. ¶·ÓÙÂÏ‹ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ & ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∞fi ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ™.¢.√.∂., ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÂÈΛӉ˘Ó·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÓÔı›·˜ ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÈÔ Â‡ÊÏÂÎÙ· Î·È Â›Ó·È “‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‚Ï¿‚Ë Û ÚfiÛˆ·” . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·fi 8ÂÙ›·˜ Î·È ϤÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÓÔı›·, Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È Δ·ÎÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, 49 ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·Û‡‰ÔÙ· Î·È ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ οı ∞Ú¯‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ÂıÓÈÎfi ¢·›ÛıËÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÛÙËÚ¿ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙÂı› Ù¤ÚÌ· ÛÙË ‰Ú¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î˘Îψ̿وÓ, Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ηٷ¯Ú¿ÛÙËηӔ . Δ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ÓÔı›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó Î·È ÛÙË ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË.

∏ ∞ÓÔȯً ™˘Ó¤Ï¢ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· «·ÓÒÓ˘ÌË» ηٷÁÁÂÏ›· ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∞ÓÔȯً ™˘Ó¤-

Ï¢ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 31 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË, ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÒÚ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ‡¯ˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó “·ÓÒÓ˘ÌË” ηٷÁÁÂÏ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹˜ Ì·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ıÂÛË. ∏ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ Î·È Î·Ù¿Ù˘ÛÙË “·ÓÒÓ˘ÌË” ·Ó·ÊÔÚ¿, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ „¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ Ù›ÙÏÔ “°È·ÙÚÔ›, º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” , Ì ‰Ëψ̤ÓË ÌÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË ‰È‡ı˘ÓÛË, Ì·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÁÈ· ۯ‰fiÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘. √È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ “·ÓÒÓ˘ÌˆÓ” ‰ÂÓ ·Ó·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Ì ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· Ì·˜ “Û˘Óԉ‡ÂÈ” Û fiϘ Ì·˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·È‰Â›·, ˘Á›·, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∏ Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ Ì·˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi Ú·ÙÛÈÛÙ¤˜ Î·È Ê·Û›ÛÙ˜), ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È, Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ó· ··ÈÙ› Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙË §·˚΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË, 5.30 ÌÌ, ÛÙËÓ Ï. ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

ªÂ›ˆÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

fi 4,86 ̤¯ÚÈ 195,7 ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ì „‹ÊÔ˘˜ 13 ˘¤Ú Î·È 12 ηٿ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·fiÊ·ÛË ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ʤÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 2014.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· 31 ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË-ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ›¯Â Û˘ÛÙ·ı›, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ 10% ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, √∂, ∂∂ π∫∂ (ȉȈÙÈΤ˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜), Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È 15% ÁÈ· ÙȘ ∂¶∂ Î·È ÙȘ ∞∂. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 4,86 ¢ÚÒ (48,60 ¢ÚÒ), ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ٤ÏË ÁÈ· ∫∂∂ 3,5%, °™∂μ∂∂ 3%, ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ 5% Î·È Ã·ÚÙfiÛËÌÔ 2,4%. -∏ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· √∂, ∂∂ Î·È π∫∂ (94,95 ¢ÚÒ) ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 9,495 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ٤ÏË ÁÈ· ∫∂∂ (3,5%), °™∂μ∂∂ (3%), ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ (5%) Î·È Ã·ÚÙfiÛËÌÔ (2,4%). -∏ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ (186,30 ¢ÚÒ) ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 18,63 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ (98,40 ¢ÚÒ) ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 9,84 ¢ÚÒ. ∫·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ∫∂∂, °™∂μ∂∂, ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ã·ÚÙfiÛËÌÔ. -√È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ∂¶∂ (184,45 ¢ÚÒ) ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 27,6675 ¢ÚÒ (15%) (ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ì ٤ÏË ÁÈ· ∫∂∂, °™∂μ∂∂, ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÷ÚÙfiÛËÌÔ). -™ÙȘ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·Èڛ˜ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ 15% Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: *ªÂ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ 300.000 ¢ÚÒ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·fi 323 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 48,45 ¢ÚÒ. *ªÂ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 300.001 ̤¯ÚÈ 735.000 ¢ÚÒ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·fi 527 ¢ÚÒ ÌÂÈ-

∞fi 4,86 ̤¯ÚÈ 195,7 ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ì „‹ÊÔ˘˜ 13 ˘¤Ú Î·È 12 ηٿ

ÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 79,05 ¢ÚÒ. *ªÂ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 735.001 ̤¯ÚÈ 1.467.350 ¢ÚÒ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·fi 782 ¢ÚÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 117,30 ¢ÚÒ. *ªÂ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 1.467.351 ̤¯ÚÈ 2.935.000 ¢ÚÒ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·fi 1.049,75 ¢ÚÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 157,4625 ¢ÚÒ. *Δ¤ÏÔ˜ Ì ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 2.935.001 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿ 1.304,75 ¢ÚÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 195,7125 ¢ÚÒ. ∫·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ∞∂ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ٤ÏË ÁÈ· ∫∂∂, °™∂μ∂∂ ‹ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ‹ ∂Í·ÁˆÁ›˜, ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ã·ÚÙfiÛËÌÔ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· 2 ¢ÚÒ, ÔÈ ·‰Ú·Ó›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó 30 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜, ÂÓÒ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ηٷÁˆÁ‹˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È 20 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ °.∂.ª∏. ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ “ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì·” Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ¤ıÂÛ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ

Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ” . √ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2013. ∞fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÚÚ›ÊıËΠÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÌÂٿٷÍË ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Δ∂ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡-§ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÈÛıËÙ‹ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) Î. ¢ËÌ. ΔÔ‡Ì·, Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘.

°Ú·ÊÂ›Ô ∂ÓË̤ڈÛ˘ ∂›Û˘, ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· °Ú·Ê›Ԣ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÚÈÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· °Ú·Ê›Ԣ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜, ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ì οı ̤ÛÔ Î·È ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ¤Á΢ڷ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ›ӷÈ: -™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. -∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ¢ηÈڛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ӈÓ, Ó¤ˆÓ ‹ Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È Ù¯ÓԉȷÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. -¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÌÔÂȉÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Û ÙÔÈÎfi, ‰È·ÙÔÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi Â›‰Ô) ̤ۈ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÓË̤ڈÛ˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “∂Ó›Û¯˘ÛË ª.ª.∂. Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” Î·È “∂Ó›Û¯˘Û˘ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·Û˘.

ªÂ›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË

∞ÎÚÈ‚¿ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™∂ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ

ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿, ·ÊÔ‡ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ·fi Ù· ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ™Ê¿ÁÂȈÓ, ÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ HACCP. “√È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™Ê·Á›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÌÔÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. £·Ó. ™·ÚÚ‹˜. °È· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂΉÔÚÔÛÊ·Á›˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÛÙ Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Ó· ÏËÊı› Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂΉÔÚÔÛÊ·Á›˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ÛÊ¿ÍÔ˘Ó ·ÚÓ› ‹ ηÙÛ›ÎÈ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 4 ¢ÚÒ, ÁÈ· Á›‰È· Î·È Úfi‚·Ù· Ë ÙÈÌ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 8 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÔÛ¯¿ÚÈ· Î·È ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Ë ÙÈÌ‹ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 50 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ¯ÔÈÚÈÓ¿ 10 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÊ·Á›· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 3 ¢ÚÒ, 4 ¤ˆ˜ 8 ¢ÚÒ, 27 ¤ˆ˜ 35 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘ ÛÊ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙ· ™Ê·Á›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™Ê·Á›ˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ 2012 ÛÊ¿¯ÙËÎ·Ó 665 ÏÈÁfiÙÂÚ· ÌÔÛ¯¿ÚÈ· (1.539 ÙÔ 2011 Î·È 974 ÙÔ 2012), 503 ÏÈÁfiÙÂÚ· Úfi‚·Ù· (4.312 ÙÔ 2011 Î·È 3.809 ÙÔ 2012), 4.321 ÏÈÁfiÙÂÚ· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Î·È 345 ¯Ô›ÚÔÈ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Î·È ¤ÍÔ‰· ˙‡ÁÈÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, “·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÎÈÏ¿ Ô˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó Ù· ˙Ò·, ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÔÛfi ÁÈ· Ó· Ù· ÛÊ¿ÍÔ˘Ó, οÙÈ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ™Ê·Á›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . Δ¤ÏÔ˜, ·ÎfiÌ· Ì›· ...ÚˆÙÔÙ˘›·

Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ™Ê·Á›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È Ù· ¤ÍÔ‰· ˙‡ÁÈÛ˘. ªÂ ·˘Ù¿ -ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó- ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ Î·È ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÔÛfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÎÈÏ¿ Ô˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó Ù· ˙Ò· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÊ¿ÍÂÈ. ΔÔ ¤ÍÔ‰Ô ·˘Ùfi ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ™Ê·Á›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ¤ÌÔÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Û ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, fiÔ˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™·ÚÚ‹ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂΉÔÚÔÛÊ·Á›˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ. £· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÚÔ˜ Ù· οو, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÊ¿ÁÂȈӔ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

¡¤Â˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ™Ê·Á›ˆÓ, ÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ HACCP

√È ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÛÙȘ ¯ËÌÈΤ˜- ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ (HACCP). °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· ··ÈÙËı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜. ™‹ÌÂÚ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·Ó¿

ÂÚÁÔÏ·‚›·, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ” . ∂›Û˘, ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÊ¿ÍÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÔÈÚÈÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ٷ ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›· Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈӔ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ̤¯ÚÈ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ

∞ӷηٷÛ΢‹ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÏÈ¿ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë ª·È¢ÙÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› √ÎÙÒ‚ÚÈÔ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ˆÚ› Û ÂÚÁ·Û›Â˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 5.000.000 ¢ÚÒ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÂÓÒ ÂȂϤÔ˘Û· ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ë ¢∂¶∞¡√ª. ◊‰Ë ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÂÓÙfi˜ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ë ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ª·È¢ÙÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜, fiÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ı· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‰È·Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚÈÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ó¤·˜ Î·È ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜. ∏ Ó¤· ∫ÏÈÓÈ΋ ı· ¤¯ÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ı· Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏϘ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ ∞’ ·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ù¤Ú˘Á·. ŒÙÛÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, fiÙ ı· ÂÊËÌÂÚ‡ÂÈ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· Ë ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÂȉ‹ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ó¤· Ù¤Ú˘Á·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË ÓÔÛËÏ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á·. ∂›Û˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ª·È¢ÙÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ı· ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Î·È ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ-¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∏ ÚÒÙË ·˘Ù‹ Ê¿ÛË Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 1000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÚÒËÓ ª·È¢ÙÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, ı· ·ÓÔ›-

ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÎÙ·Û˘ 3.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂Λ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ “æ˘¯·ÚÁÒ˜” , ÂÓÒ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2014. √ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ „˘¯È·ÙÚÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ “æ˘¯·ÚÁÒ˜” Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÌ‹Ì· ÓÔÛËÏ›·˜ ÂÓËϛΈÓ, ÙÌ‹Ì· ·›‰ˆÓ, ÙÌ‹Ì· ÔͤˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ÚÂȘ ˘Ô‰Ô̤˜ È·ÙÚ›ˆÓ, ¯ÒÚÔÈ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È fiϘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “æ˘¯·ÚÁÒ˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ 6.000 ÙÂ-

ÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∂›Û˘ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 2014, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ 100 ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜, Á‡Úˆ ÛÙ· 6.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· È·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, fiˆ˜ ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∂™¶∞.

∏ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ÌÂÚ›‰·-Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·-

Û΢‹ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” . ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ú¿Í˘ Ì ٛÙÏÔ “√ÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ (ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜) Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜” , ÂÓÙ·Á̤Ó˘ ÛÙÔ ∂.¶. “∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ËÌÂÚ›‰·Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ٛÙÏÔ “∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ˘Á›·˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·” . ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î¿ı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ˘Á›·˜, οı ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο οı ˘ËÚÂÛ›·˜, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Î·È Î·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÛˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∂›Ó·È ‰Â ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Â‡ÏÔÁË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ 3˘, 4˘, 5˘ Î·È 6˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ̤·˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜.

“ΔÈÌÒÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹” ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÙÔ 2014

ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ μfiÏÔ˘ - ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ™Δ∏ ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ “Salon des Vacanses” , Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ μڢͤÏϘ ·fi 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÂÚ›ÙÂÚÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂√Δ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¤ÙÔ˘˜ 2013, fiˆ˜ ·˘Ùfi „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÛÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ƒfi‰Ë ∫Ú¿ÙÛ·, Ë ÔÔ›· ηٿ

ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¢‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ “ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Ì ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ë ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ì¿˜ ‰›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘” . ∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (VOL) Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Charleroi, ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ryanair. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Ryanair ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Jonathan Brisy (Sales

and Marketing Executive), ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ μÂÏÁ›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ ™Î·Ú‚¤ÏË. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ù‹ÛË ·fi μڢͤÏϘ ÚÔ˜ ∞Á¯›·ÏÔ (VOL) Â›Ó·È ÎÔÌ‚È΋, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, μ¤ÏÁÈÔ, °ÂÚÌ·Ó›·, °·ÏÏ›·, √ÏÏ·Ó‰›·, Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û˘ÌʈӋıËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘, ÌÂ

ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ RYANAIR Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë È‰¤· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰È¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη ›¯Â ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ °·ÏÏfiʈÓ˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ- μ·ÏÏÔÓ›·˜ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÃÚ. ¢Ô˘ÏÎÂÚ›‰Ë, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ

ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. ¢Ô˘ÏÎÂÚ›‰Ë˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ μڢͤÏϘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô fiÏÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙË §˘fiÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 18 Û˘ÓÔÏÈο fiÏÂȘ. ∂›Û˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∂√Δ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô μfiÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· Â›Ó·È Ë ÙÈÌÒÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË “Salon des vacances” 2014, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂√Δ μÂÏÁ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ Î. ¢Ô˘ÏÎÂÚ›‰Ë, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙ· ªª∂ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· RYANAIR.

∞Ó·ÊÔÚ¿ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ √π ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜™À.ƒπ∑.∞-∂.∫.ª. Î·È ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜-·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ η٤ıÂÛ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. ∂˘¿Á. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ, ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Ì ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

√ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ™∂ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹

¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤Ì·: “∂·Ó›‰Ú˘ÛË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ È‰Ú‡ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002. ◊Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈο Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ì ̷ıËÙ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÚÒÙÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÛÙËÓ ∞˘ÏÒÓ·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË, ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÏËıÒÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂Âȉ‹, Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙ· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ȉڇ̷ٷ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÒÛÙ ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: - ¶ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· Â·ÓȉڇÛÔ˘Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È Ï‹ÚË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ ¡¤ˆÓ ÛÙËÓ ∞˘ÏÒÓ·;”.


M·ÁÓËÛ›· 18

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ

ŒÁÎÚÈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 7,5 ÂÎ. ¢ÚÒ

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ∫¢∞¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

™À¡∂¢ƒπ∞™∂ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ

¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013 Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013. ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ‡„Ô˘˜ 7.467.000 ¢ÚÒ.

æËÊ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ‡„Ô˘˜ 7.467.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ‡„Ô˘˜ 1,8 ÂÎ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ ªÈ¯ÂÏ‹, “·fi Ù· 7,5 ÂÚ›Ô˘ ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ù· 1,8 ÂÎ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÈÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·” . ™ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. “ªÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· 1,8 ÂÎ. ¢ÚÒ” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯Èο ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì¿˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Δ˙ÈÏ·Ï‹-ŒÏÈÔ˜ , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.000.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ηٿ 50%. ∂ÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 1.000.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ∂™¶∞” . ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·fi ÙÔ 1,8 ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ÿ‰È·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡-›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 400.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û ¤Ó·, ‰‡Ô ÙÔ Ôχ, Ì‹Ó˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞Ô̤ÓÔ˘Ó 400.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÌÈÎÚÔ¤ÚÁ· Î·È ÌÈÎÚÔÂÈÛ΢¤˜ Û ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· 3.000.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ηٷÛ΢‹ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ ÛÙË °ÏÒÛÛ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚÔ˘ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË °ÏÒÛÛ·, ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË, Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ‹/Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Û ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘, Î.¿. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿

·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ÁÔÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (∫¢∞¶) Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜.

Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Ô˘ οı Ë̤ڷ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÔÌ‹˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ∫¢∞¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› 150 ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ı¤·ÙÚÔ, ÂÈηÛÙÈο, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, fiÛÔ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¢∞¶. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ‰›‰·ÎÙÚ·. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Ë ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ∫¢∞¶ ÁÈ· ÙË Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ·ÎfiÌË ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜, ·È‰È¿, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ∫¢∞¶ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂ-

ÛÈÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ. ™Â Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ‚ڋηÌ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı‡Ï·Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ËÚÂÌ›·˜, ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜. ∫·È ÙÔ ∫¢∞¶ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΢„¤ÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ Ì ϛÁ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿, ÁÈ·

ÙÔÓ ‰ËÌfiÙË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·˘ÙÔ‡” .

Δ· ÔʤÏË ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌfiÓÔ ÔʤÏË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¢∞¶. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù· ÔÔ›· ¯·›ÚÔÓÙ·È Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫¢∞¶ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ÊÈϛ˜ Î·È ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌfi ∞¶√ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌfi ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∂ÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ Û „‹ÊÔ˘˜, ¤‰Ú˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ ‚Á‹Î·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” (ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶∞ª∂) ·fi ÙÔ 48Ô ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 220 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ (3 ¿Î˘Ú·) Ë ¢∞™ ¤Ï·‚ 81 „‹ÊÔ˘˜ (·fi 74) Î·È Î·Ù¤Ï·‚ 7 ¤‰Ú˜ (·fi 6) ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¶∞™∫∂ Ì·˙› Ì “Ӥ˜” ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÛÙË ¢∏ª∞ƒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÒÛË, Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Ï·‚·Ó 117 „‹ÊÔ˘˜ (·fi 134) Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó 10 ¤‰Ú˜ (·fi 11) ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ¢∞∫∂, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ Û “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË” ‹Ú 19 „‹ÊÔ˘˜ (·fi 30) Î·È 2 ¤‰Ú˜ (·fi 2) ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· ÙË °™∂∂ Ë ¢∞™ ÂͤÏÂÍ 4

·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ (·fi 3). ∏ ¶∞™∫∂ 4 (·fi 5) Î·È Ë ¢∞∫∂ ‰ÂÓ ÂͤÏÂÍ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ (›¯Â 1). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ¿ÏË Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ù·ÍÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ‰‡Ó·Ì˘. °È· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™Â ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô £·Ó¿Û˘ ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¶∞™∫∂, ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÏψÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 15%. ◊‰Ë Ë “ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜

Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” , ·ÊÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ë ¶∞™∫∂ Î·È Ë ¢∞∫∂ ¤Ù·Í·Ó ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙË ¢∞™, Ô˘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÂͤÏÂÍ ‰Â‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Û „‹ÊÔ˘˜, ¤‰Ú˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙË °™∂∂. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶∞™∫∂ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ì ÙË ¢∞™ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜, fiˆ˜ ›Â, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ·Ó Ë ¢∞™ ÂͤÏÂÁ ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ‰Â ı· ˘¤ÁÚ·Ê ÔÙ¤ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÓÔ› fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 15%)! ª·˙› Ì ÙËÓ ¶∞™∫∂ ‚‚·›ˆ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È Ë ¢∞∫∂. ∞˘Ù‹ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤¯ÂÈ Ôχ ¤ÚÁÔ ·ÎfiÌ· Ó· οÓÂÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ!

ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÂȂ‚·›ˆÛ ÂÚ›ÙÚ·Ó·, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ˘¤Ú ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙË Ì¿¯Ë Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ٷ ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰È·˙‡ÁÈÔ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ - ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 20 ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË, Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ªÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÏË Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘-∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘- ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË”.

ΔÚ›ÙÔÓ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫¢∞¶. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÁÓˆÛÙÈ΋ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶¤ÌÙÔÓ, ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔχÏ¢ÚË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ Û ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ŒÎÙÔÓ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Á›ÓÂÙ·È ¤ÌÌÂÛ· ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÈÛÔÚÚÔËÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

√È ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ 40 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ √∂∫ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÂÙÒÓ ÙÂÏÈο Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô.

√È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂Ï-

Ï‹ÓˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

“ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚfiÈη˜ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¢ÎÔÏ›· Î·È ¤·ÚÛË ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙Ô˘Ó ÎÔÚfiÓ˜ ÁÈ· οı·ÚÛË Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ˙ˆ‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ “·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜” ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì¿Ú· Î·È ÙÔÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ™ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Û·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÔÌfi, ‚¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË Î·ÚÊ› ÛÙÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ, Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙÔ Δ∂π Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ӥ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÂÌÊ·Ó‹˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÙÚfiÈη Î. ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜;” .


M·ÁÓËÛ›· 19

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁˆÚÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∞¶√ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛ-

Û·Ï›·˜ ÂΉfiıËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ 132 “™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁˆÚÁÒÓ ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙÚÔʛ̈Ӕ , fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÏËڈ̋˜ ̤¯ÚÈ ÙË ¶·Ú·Û΢‹ 29/03/2013 (ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›·). ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 23/04/2013 ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÎÚfiıÂÛ̘ (Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ηٿ 1% ÁÈ· οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú·). ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÈÙËı› ·Ú¿Ù·Û˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢∞√∫ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÏËڈ̋˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ·›ÙËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ‹ ·›ÙËÛ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. ∞fi ÙË ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Ó¤· ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ „ÂηÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· º˘ÙÈ΋˜ & ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & ∫ÙËÓ/΋˜ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ 7Ô ¯ÈÏ. μfiÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ (ÚÒËÓ ¢∂μ) ‹ ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘Ó/ÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙË ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 25 ª·˝Ô˘ 2013. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-22600, ÛÙË ¢/ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & ∫ÙËÓ/΋˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¢‡Ô ¤ÚÁ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

¡¤Â˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤Û· ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 20.000.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ º˘ÙÒÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

◊‰Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ º˘ÙÒÚÈÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· Ï˘ı› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÛÙÔ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, Ù· ÔÔ›· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È. ∫·È Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2015, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. μ·Û›Ï˘ ™·Ófi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚԤ΢„ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ º˘ÙÒÚÈÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ı· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 4.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙÔÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ” . ΔÔ ıÂÙÈÎfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¤Á·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-

ÓÙ·È ·fi ÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 600.000 ¢ÚÒ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÁηٷÏÂÈÊı›.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ º∂∫ Ô˘ ı· ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û η̛· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú¿ÍË. ªfiÓÔ ¯ı˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ fiÚÎÈÛ 25 ÂÚ›Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Î·Ó ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›·, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi º∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË ÚÈÓ

ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Úfi‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” Î·È Ó· ÙȘ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∞ıËÓ¿” ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 45 ËÌÂÚÒÓ. ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô‡Ù ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô‡ÙÂ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ó ¿Ô„Ë. √ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë ıËÙ›· ÙˆÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. Œ¯ˆ ‹‰Ë ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô ÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÙfiÓÈÛ· ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÌÈÎfi Î·È ËıÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒ Î·È Ì ٷ ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚfiÌÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ ÂÌ›˜, ˆ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒ-

LE GOURMET

™ÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·Ù· ∑ˆ‹˜ ñ ∫¿ı ̤ڷ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·! ñ ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜...

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ-‰Â›ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Û·˜!!! flÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 11.30-16.00 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 128, μfiÏÔ˜ (·Ó¿ÌÂÛ· πˆÏÎÔ‡-∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘)

™ÈÙÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ

Delivery 2421 30 1485

ΔËÏ. Cu Vodafone: 6944982165 What’s up: 6975165402

ÛÂȘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ÔÈ ¿Ú‰ÚÔÈ ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰·¿Ó˜. ∂›Û˘, ÙÔ º∂∫ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Ì›˜, ‚¤‚·È·, οӷÌ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, ÂÎϤÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ º∂∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Â̤ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ËıÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∑‹ÙËÛ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂΉÔı› ÙÔ º∂∫ ÁÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ı›ÁÂÙ·È, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ∫ÔÛÌËÙ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Úfi‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜.

™Ù‹ÚÈÍË Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (∞.∂.¢.∂.¶.) £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 2007-2013 (∂¶∞¡ ππ) - ∂º∂¶∞∂” Î·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, o ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 176, μfiÏÔ˜), ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “∂Ó›Û¯˘ÛË ª.ª.∂. Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·Ô›ËÛ˘ - ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” Î·È “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∂ıÓÈÎfi ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÚԂϤÙˆÓ” (∂¶∞∞).

ΔÔ Ó¤Ô ¢™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ∫∞Δ∞ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ·˘Ùfi Û˘Ó‹Ïı Û ÛÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂˘. ÷ÓÙ˙È¿Ú·˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ μ·Û. ÷ϷÛÙ¿Ú·˜, Ù·Ì›·˜ π. ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜, ¤ÊÔÚÔ˜ π. μ·ÙÛ·˜ Î·È Ì¤ÏË ¢. μ·˝ÙÛ˘, ¢. ΔÛfiÁη˜, π. ¡fiÏ˘ Î·È μ. ª·ÌÔ˘Ú¤Ï˘.


M·ÁÓËÛ›· 20

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

π∂∫ √∞∂¢: ŒÚ¢ӷ Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

«™ÙÚÔÊ‹» ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ·Ú¿ ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·

ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ̤ۈ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘, ÙËÓ Â˘Ú›· ÁÓÒÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ π∂∫ √∞∂¢ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó Î·È ÌfiÏȘ ÔÛÔÛÙfi 19% ıˆÚ› fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ π∂∫ √∞∂¢ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· “À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ “√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ›¯Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ıËÌ·, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÏηÌÂÏ‹˜ (¶∂ 18.02, MSc Logistics Î·È Optimisation), ÂÓÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜: μ·ÚÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, °È·ÓÓÔ˘Û¿ ∑ˆ‹, ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï., ∑·¯Â›Ï·˜ ªÈ¯¿Ï˘, ∫ÂÛÌÂÙ˙‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∫ÂÊ·Ï¿ ∂˘ÁÂÓ›·, ¶·Ï¤ÓÙ˙· ∫ÂÚ·Û›·, ™ˆÙËÚ›Ô˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·. ™ÙÔ π∂∫ √∞∂¢ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÍÈ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ™˘ÓÔÏÈο ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û 73 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 75% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ø˜ ΢ڛ·Ú¯Â˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ

Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÍÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∂∫, Ë ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ “ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·” Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ “··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” . ∫¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (52%) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË ÛÔ˘‰‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ·Ó·Áη›· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· °Ú·Ê›Ԣ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó¤‚·ÏÏ ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÓ· ‡ÚËÌ·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘Ó¿‰ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ÌfiÏȘ ÙÔ 19% ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË”.

ηϿ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 79% Â›Ó·È “Ôχ ηÏfi” ‹ “¿ÚÈÛÙÔ” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. ∞fiÏ˘ÙË Û‡ÌÓÔÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ. ∂›Û˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (80%).

∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Ú¯Èο, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi (Ê˘ÛÈÎfi Î·È Ù¯ÓËÙfi) ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ

ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ (80%) ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ̤ÙÚÈÔ ‹ ·ÓÂ·Ú΋, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ μÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi (65%) Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ› ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ì “ÕÚÈÛÙ·” -“¶Ôχ

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· Î·È ÙËÓ Ù¿ÛË ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ Â¤Ó‰˘ÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜. ΔÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘, Ë Â˘Ú›· ÁÓÒÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¯·Ú·Ì¿‰· ·ÓÔÈÎÙ‹ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ›‰·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÏψÛÙ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ.

™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô Î. μ·ÏηÌÂÏ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ¤Ú¢ӷ ̤ۈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, ˆ˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË, Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÌ¤‰ˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù¯ÓÈ΋˜. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ȉ·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔÓfiËÙË Ë ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÛÙ·ıÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ π∂∫ √∞∂¢ μfiÏÔ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ÙÌ‹Ì· “À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ “√ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘” . ∞˘ÙÔÓfiËÙË Â›Û˘ Î·È Ë ÔÌÔʈӛ· ÙÔ˘˜ (96%) fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ·ÔÙÂÏ› Â¤Ó‰˘ÛË”.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

Î·È ÒÚ· 17:30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È •ÂÓÒÓˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙË °.™. Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °Â-

ÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂.√.Δ. Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÚÈ·ÓÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ ¢ÏfiÁËÛÂ Ô . ∞fiÛÙÔÏÔ˜ £¿ÓÔ˜ Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿: “◊Ù·Ó Ë ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÁÈ· Ù· ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ¢ˆÌ¿ÙÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ηٷχ̷ٿ Ì·˜ ÙÒÛË 30 - 40 % ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. μ·ÛÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘” . ™Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô Î. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Ë

Î. Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·ÊËÌÈ-

ÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ˆÚ¿Ó. ∞ÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ‹Ù·Ó Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ì¤Ûˆ ¢.∂.∏. (∂.∂.Δ.∏.¢.∂.), ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. “¶ÂÙ‡¯·Ì ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 17% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ·Ó›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢.∂.∏. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ì›· Ì¿ÛÙÈÁ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÊÚ·ÁÌfi, Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂.√.Δ., ¤ÙÛÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤-

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 - 6989262025

CAFE BAR BISTROT ™. ™˘Ú›‰Ë 77 μfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 22266

e-mail:cafe4epoxes@gmail.com

¯Ô˘Ó Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂.™.¶.∞. Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ̤ÏË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË °.™. ÁÈ· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ·. 1) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ‰ˆÚ¿Ó, Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ʈÙÔÁڷʛ˜ ›Ù ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ›Ù ·¢ı›·˜ ÛÙÔ e-mail: info@lynxgrour.gr. 2) °È· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ Ù· ̤ÏË Ì·˜ ı· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÈÌÒÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 21

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂ȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 1.000, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›

π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ÔÈ «Ê›ÏÔÈ» ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙÔ Facebook ¿Óˆ ·fi 1.000 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Facebook ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙÔ˘˜ 50100. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

53% ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ¿Óˆ ·fi 2 Ì 3 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ Internet Î·È ÙÔ 76% ¤¯ÂÈ ·fi 100 ¤ˆ˜ 1500 ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Ê›ÏˆÓ (70%) Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ (63%).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ “£” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ̷ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È facebook. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ £ÂÌ ϋ˜ ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÊÔÈÙÔ‡Û ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Facebook ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û Ôχ Ù·ÎÙÈο. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛʷϤ˜ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ô ¤ÊË‚Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È. ∫Ú›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ∞ÎfiÌË ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ οÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ¿ÏÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ „‡ÙÈÎÔ ÚÔÊ›Ï ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. °ÂÓÈο ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, fiÔÈÔ ÚfiÛˆÔ ı¤ÏÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Á›‰Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó¤Ï·‚ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ∞Ú¯Èο ÙÔ˘˜ Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Facebook ·fi ÙË °’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ȉȷ›ÙÂÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

ÓÔ Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÓÒ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∏ Ìfi‰· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Facebook ›Ù ÁÈ· ·˘ÙÔÂȂ‚·›ˆÛË Â›Ù ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË fiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È ·ÚÂÛÙÔ›. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ∞›ÁÏË ΔÛԇη ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Facebook Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÙÔ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ. “ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ›ӷÈ

ÂÍ¿ÚÙËÛË. π‰›ˆ˜ Ì ÙÔ Facebook ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¤¯Ô˘Ó. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Facebook. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Facebook, ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·È. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 1.000 Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ·ÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ›, Ô‡Ù ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. √È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ 50” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÏÒη ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÌ‰ˆı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ›Ûˆ˜ Î·È Ì οÔÈÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. “ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›-

Ó·È ·ÛʷϤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Î·ı¤Ó·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ›‰È·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î. £·Ó¿Û˘ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÚÓËÙÈο, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ̤¯ÚÈ Ô‡ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ 10 ŒÏÏËÓ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Facebook ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.500 Ê›ÏÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë ª∫√ ¡.∂.√.π. Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ WIND. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ÙÔ 74% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÛÙÔ Facebook οı ̤ڷ ÙÔ

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ‰Â›ÁÌ· 13.300 ÂÊ‹‚ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ·fi 14 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ ÂÙ¿ ¯ˆÚÒÓ (πÛÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ¶Ôψӛ·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, πÛ·Ó›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·), ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011 - ª¿ÈÔ˜ 2012, ˘fi ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÊË‚È΋˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ μ’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ “∞ÁÏ·˝· ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡” Î·È Ë ÔÔ›· ÂͤٷÛ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 63% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Î·È ÙÔ 45,7% ·˘ÙÒÓ -‹ ÙÔ 28,4% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ- ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™¯Â‰fiÓ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÌÂÈÚ›· ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋. ŒÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÊ‹‚Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂı› Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔ 32,8% ·˘ÙÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ˆ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ΋. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 22% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÌÂÈÚ›· ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡, Î·È ÙÔ 11,2% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ¤‚Ï·„Â.

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

-20%

F

FINANCIAL ADVISORS

§ÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ºÔÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂ÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜>>> ∂Î·›‰Â˘ÛË - ∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi>>> Larissa Startup Center>>> ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 4 ΔËÏ. & Fax: 2410 Δ.∫. 412 22 §∞ƒπ™∞ 536004 e-mail: mariosstagiannis@yahoo.gr

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ ª∂Δ∞ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ

ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢.π.∂.∫. ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012 - π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013, Ë ∫.∂.∫.¶.∞.-¢.π.∂.∫. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‹ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó 50% ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (¢Â˘Ù¤Ú· Ì ¶·Ú·Û΢‹) Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙȘ 10.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421056446 ‹ 2421056389. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢π∂∫, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢.π.∂.∫. ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2013, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: ΔÔ̤·˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÌÈ˙Ô‡ - ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÛÈÌ¿ÙˆÓ ¯·ÓÙÚÒÓ - ÎÔÏȤ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, ηÚÊ›ÙÛ˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ˘ÏÈο. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: 24 ÒÚ˜ (3 ÒÚ˜ x 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜). ∫fiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 80 ú. √È ÂÈÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ì›· οÚÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ fiÛÔ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ªÂ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ·˘Ù‹ ı· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Ë ¤ÎÙˆÛË 10 - 15%, ·fi Ì›· Ï›ÛÙ· Ì ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ (ÎÔÙÈ΋ Ú·ÙÈ΋) ¢È¿ÚÎÂÈ· ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: 24 ÒÚ˜ (3 ÒÚ˜ x 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜). ∫fiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 60 ú. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û·˜ ¯ÒÚÔ˘ ¢È¿ÚÎÂÈ· ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: 24 ÒÚ˜ (3 ÒÚ˜ x 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜). ∫fiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 60 ú.


√§Àª¶π∞∫√™ μ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·fi §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÛÂÏ. 25

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·fi„Â Ë ∂ıÓÈ΋ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÂÏ. 23

∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ Û‹ÌÂÚ· Ì ∏Ú·ÎÏ‹

ÛÂÏ. 25

ªπ∫Δ∂™ ∂¶™£

ΔËÓ ¶ÈÂÚ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ Î·È ÔÈ ¶·›‰Â˜ ÛÂÏ. 23

∂¶™£

ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 26

°ÂÌ›˙ÂÈ ÙȘ «Ì·Ù·Ú›Â˜» Ù˘ Ë ¡›ÎË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË

ÛÂÏ. 24


T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Ô ∞. ÃÈÒÙ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Â·Ó‹Ïı ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ıËÙ›·˜, Ô Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÈÒÙ˘, ÂÓÒ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Î. ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘, η٤Ϸ‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™.: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÃÈÒÙ˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∫·˘ÎԇϷ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ·Ì›·˜: ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ŒÊÔÚÔÔÈ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ΔÛÈÌÔ‡ÎË ª¿Úˆ ŒÊÔÚÔÈ ÛÙ›‚Ô˘: ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, ª¿ÎÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÿϷÚË ™ÔÊ›·, ∫·˘ÎԇϷ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. ŒÊÔÚÔÈ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ: ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ¶·Ï¿Ûη˜ ∫ÒÛÙ·˜, μÏ¿¯Ô˜ ¡›ÎÔ˜. ŒÊÔÚÔ˜ ‚fiÏÂ˚: ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ŒÊÔÚÔÈ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜: ∞ÏÂ͛Ԣ ÕÓÙ·, ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ŒÊÔÚÔ˜ ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘: ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¤ÏÔ˜: ∞Ï·ÓÙ‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘ ª. ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ ∞fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘, ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ, Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹: “ªÂ ·ÔÚ›· ‰È¿‚·Û· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ηٷÊÂÚfiÙ·Ó Û Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˆ˜ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-¶‡Ú·ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜. ¶ÔÈÔÈ, ¿Ú·ÁÂ, Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘; ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÈÙËÙÈο Ï¿ıË Âη٤ڈıÂÓ. ÕÚ·, ¤ÁÈÓ·Ó Ï¿ıË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ, ÁÈ·Ù› Ô˘‰Â›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΔ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜, Î. ª·Ú›· ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËη ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ, fï˜, ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ‚Á¿˙ÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ™ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›¯·, Ô‡Ù ¤¯ˆ οÙÈ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ¡ÔÈ¿˙ÔÌ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ı· ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· ‚Á·›Óˆ Î·È ı· ÙÔ ÊˆÓ¿˙ˆ. ΔfiÛÔ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÔÌ·È Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈÎÒ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÒ”.

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 21.30 Δ∏¡ ∂§μ∂Δπ∞

™Δ√

∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏

¢˘Ó·Ùfi ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ∂ıÓÈ΋ ˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÛÙȘ 21.30 (Mega, OTE SPORT 1).

¢

™Ô‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢ ı¤ÏÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ Û οı ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ... 200% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÂÛÙ ÁÈ· Ù· Ï¿Ó· Ì·˜ Ì ÙËÓ μÔÛÓ›· ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. μ‚·›ˆ˜ Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ μÔÛÓ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ٷ Ï¿Ó· Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Î·È ˆ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÁÈ· ͤÚÔ˘Ì Û ÔÈÔ˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙfiÙ ٷ Ï¿Ó· Ì·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈ

√ º. ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘

ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ranking Ù˘ FIFA ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÏËÚÒÛÂȘ, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·˘Ù¿, ¿ÏÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂÎÚÔÛˆԇ̠ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ó›ÎË” . √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ: “∂›Û˘ Ó· ˆ˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· Ì·Ù˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó Â›Ó·È ÊÈÏÈο ‹ Â-

›ÛËÌ·. ∫·È fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· οÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ μÔÛÓ›·. ¶¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÊÈÏÈο, Î·È fiÙÈ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 150% Î·È 200% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ì” . °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÂÍÙÚ¤Ì Ì ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ÏËÓ ›Ûˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. √fiÙ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ “ηÌÔ˘ÊÏ¿ÚÔ˘Ì” ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ¯ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ô ÔÔ›Ô˜ ·›˙ÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚ·›Ô˜ ·›ÎÙ˘. ∞fi ëÎÂÈ

Î·È ¤Ú· ͤÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ ÙÔ Ò˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ Û ¿Ì˘Ó· fiÛÔ Î·È Û Â›ıÂÛË Î·È Ó· ›̷ÛÙ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË Î·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ȥ˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙Ô˘Ì ӷ οÓÂÈ Ï¿ıË Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¡· ¤¯Ô˘Ì ۈÛÙ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ۈÛÙfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹. ÕÏϤ˜ ÊÔÚ¿ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÏϘ fi¯È, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” .

°π∞ Δ∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ¶ƒ√∂¶π§√°∏™ ∂£¡π∫ø¡ √ª∞¢ø¡

ªÂ ¶ÈÂÚ›· ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ∂¶™£ ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜. √È ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Î·È ı· ÚÔËÁËı› ¯ÚÔÓÈο ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ ÔÈ ¡¤ÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 13.00. ªÂ “fiÏÔ” ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÓÈÎÒÓ Â› ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ¶·›‰ˆÓ Î·È ¡¤ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË “Ì¿¯Ë” Ù˘ ÚˆÙÈ¿˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ. ™ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ Ë ¶ÈÂÚ›· ¤¯ÂÈ Û·Ê¤˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ¤ÓÙ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜. ŒÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ë £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ë §¿ÚÈÛ· Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ì ̛· Ó›ÎË ÔÈ “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∑ÔÚ‰ÔÌ¿ ı· Í·Ó·ÌÔ‡Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ 1˘ ı¤Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙË Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ì 4-1. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ-

Îfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Â›Ó·È ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ fiÓÙÔ˜. §ÔÁÈο ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Δ¿ÎË ΔÛfiÁη ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¶ÈÂÚ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ...˙ËÌÈ¿. °È· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ÔÈ ∂ÓˆÛÈ·ÎÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηϤÛÂÈ 36 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: ¶·›‰Â˜: ¶‡ÏÔ˜ (∞¶√μ), ΔÛÈÒÙÚ·˜ (ÕıÏÔ˜), ∫Ú·ÓÈ¿˜, ΔÛÈ¿ÓÔ˜, ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∫·Ú·‰¤ÌËÙÚÔ˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ¢·Ì¿ÛÎÔ˜, ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ùı·›Ô˘, μÔ˘Ú‰¿Î˘, ¡ÈÓÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (¡›ÎË), ª·Ï·ÌÒÙ˘, ¶··ÎÒÛÙ·˜, ªÂÛ‹Ó˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (∞.∂. 2002), ∞ÁÈÒÙ˘, §È¿ÎÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.). ¡¤ÔÈ: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ™ÈÒÌÔ˜ (£ËÛ¤·˜), ∫ÏÔ˘ÎÔ˘Ù¿Ú·˜, ªÔ‡Û˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∞ÚÁ‡Ú˘, μ·Ó ¡Ù °Ô˘›¯Â (∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘), ª·ÁÈfiÁÏÔ˘, ¶¤ÙÛ˘, ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.), ¶·ÓÙÂÏfiÁÏÔ˘, ∞‰¿ÌÔ˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ (¢¿ÊÓË), ∫·Ó‰‹Ï·˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), °ÎÏ·‚›Ó˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ƒ¿Ù˘, ∫ÂÊ·Ï¿˜ (¡.∞. ¡›Î˘), ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜).

™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ™ˆÛÒÓË Î·È ¢fiÛÎÔÚË Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜, ÂÓÒ Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ™ˆÛÒÓ˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: £ÂÛÛ·Ï›·-¶ÈÂÚ›· §¿ÚÈÛ·-ΔڛηϷ ƒÂfi: ∫·Ú‰›ÙÛ·

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ¶∞π¢∂™ (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶ÈÂÚ›· ..............................21-1 ....15 2. §¿ÚÈÛ· ............................14-6 .......9 3. £ÂÛÛ·Ï›· .....................12-10 .......9 4. ΔڛηϷ ..........................5-17 .......3 5. ∫·Ú‰›ÙÛ· ........................1-19 .......0 * ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·ÓÂ Ë §¿ÚÈÛ·.

¡∂√π (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. £ÂÛÛ·Ï›· .........................6-3 ....10 2. §¿ÚÈÛ· ...............................9-3 .......9 3. ∫·Ú‰›ÙÛ· ..........................8-7 .......8 4. ΔڛηϷ ..........................8-12 .......4 5. ¶ÈÂÚ›· ..............................4-10 .......3 * ƒÂfi ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ¤Î·ÓÂ Ë §¿ÚÈÛ·. °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

23

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛˉȷ̷ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937 Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË-‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂¶√, ÛÙËÓ ∫∂¢, ÛÙËÓ ∂¶™£ Î·È ÛÙÔÓ ™¢¶ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈÔÈ, ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿‰ÈÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÂÓÙÔÓfiٷٷ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ˙ËÙ› Ó· ÌËÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜. √È ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ·‰ÈÎÔ‡Ó Î·Ù¿ÊÔÚ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ø˜ ¢.™., οÓÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ʛϷıÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙ· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √È Û˘Ó¯›˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·ÈÙËۛ˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜, ÛÙÔ˘˜ ¢¿ÏˆÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. °ÂÓÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ ›ӷÈ, ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, Ô‡Ù ·Ú¿ÁÂÈ, Ô‡Ù ÌÂٷʤÚÂÈ ‚›·, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, Ô‡Ù Á›ÓÂÙ·È ·ÈÙ›· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ∑ËÙ¿Ì ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ì·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ì·˜” .

∂Ì‚fiÏÈÌË Ë 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË Football League ∂Ì‚fiÏÈÌË ı· Â›Ó·È Ë 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ - ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÂÓÒ Ë ¡›ÎË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ¢‡Ô ÂÌ‚fiÏÈ̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÍÈ Ì·Ù˜ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁηÈÚ·, ηıÒ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ∂¶√ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÎÈ ·˘Ùfi ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League 2. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë °’ ηÙËÁÔÚ›· ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì ÙË ¢’, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, οÙÈ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÂÈ Û‡ÌʈÓ˜ ÙȘ ¶∞∂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ Super League.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ª¶∞™∫∂Δ

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÔÈ ¶·›‰Â˜ ÙˆÓ ¡.∞. ¡›Î˘

∏ √ª∞¢∞ ¢∂¡ ∂Ã∂π ™∏ª∂ƒ∞ ∞°ø¡π™Δπ∫∂™ À¶√Ã∂ø™∂π™ ™Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

•ÂÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙË ¡›ÎË Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Football League. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ŸÌˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·È¯Ó‰ÈÔ‡ ÂÊfiÛÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏÏË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢fiÍ· ÙfiÙ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ‚·ıÌfi ‹ ‚·ıÌÔ‡˜. √ Î. ª·ÓˆÏ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ºÏ›ÁÎÔ Î·È ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë ‰ÈfiÙÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Î¿ÚÙ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÔÈÓ‹ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ı· ÌÂÙ·‰Ôı› Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ OTE TV, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË Football League-Football League 2.

Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ·ÏÏ¿ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ÚÂfi. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi. •·Ó¿ Û ·ÔÏÔÁ›· Ë ¶∞∂, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™Δ√¡ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÙÔ B.C. Volos Ì ÛÎÔÚ 62-51. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ∞ÔÛÙfiÏË ∫·Ì·Î¿ ›¯·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ·ÚÈÔ fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó·. øÛÙfiÛÔ, ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ B.C. Volos ÏËÛ›·Û ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ (45-43). √È Ó·ÚÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ¡.∞. ¡›Î˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-12, 35-28 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 45-39, 62-51 (ÙÂÏÈÎfi). ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ: ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜, ºÂÚ¯¿ÙÈ, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ªÚfi˙Ô˜, ª·Ù˙·‚›ÓÔ˜, ªÔ˘¯·Ú¤Ì, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ™ÙÂÚÁÈԇϷ˜-¶··˙‹Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Â›ÓÔ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Û ÁÓˆÛÙ‹ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ Î·È ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÔÈ ·Ú·‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ‰Â›ÓËÛ·Ó Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ „ËÛÙ·ÚÈ¿ “∏ η‡ÙÚ·” (∫·ÛÛ·‚¤ÙË 122 Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) Î·È ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. °È¿ÓÓË ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: “Sport Cafe” (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 92 - ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î. Δ¿Î˘ ¡Ù·‚Ï·Ì¿ÓÔ˜), “Blue Sport Cafe” (∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Ì ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·) Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘.

∏ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË ¢Ú¿Ì· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¢fiÍ· Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Football League ÌÈ· Î·È ÙËÓ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ, ÂÓÒ Î·È Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌ‚fiÏÈÌË 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ¡›ÎË ı· οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù˘ ÚÂfi. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‹ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ·Ï¿ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ‹ ı· ‚ÚÂı› Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ. ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó Ô ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °·˙ÒÚÔ˘. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Û˘ÁηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 32

‚·ıÌÔ‡˜, ›Ù ÙË §¿ÚÈÛ·, ›Ù ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ηÓ›˜ ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ¡›ÎË Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ Î·È ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÌÈ· ηÈ

Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÚÂfi ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. ŸÓÙˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ...Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÌ‚fiÏÈ̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· οı ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ̛· ÚÔfiÓËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ı¤ÏÂÈ ÙÔ ıÂÙÈ-

•·Ó¿ Û ·ÔÏÔÁ›· Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ª›· ÌfiÏȘ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ·ԉȉfiÌÂÓË Û ·˘Ù‹Ó ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ú¿‚·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Í·Ó·ÎÏ‹ıËΠ۠·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League-Football League 2. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ·ÔÏÔÁËı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 10.30 ÙÔ Úˆ› ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‚È·ÛÙ› Ù· ¿ÚıÚ· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 30 Î·È 33 ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

∏ ∞ƒ°ø ∫∂ƒ¢π™∂ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ Δ∏ ¡π∫∏ ª∂ 3-2 ™∂Δ °π∞ Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢√™

«ŒÛ·Û·Ó ηډȤ˜» ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ™À°∫§√¡π™Δπ∫√ ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ∞ÚÁÒ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-2 ÛÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ·Î¤Ú·È˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, Ì fiÌÔÚʘ Ê¿ÛÂȘ Î·È Û˘Ó¯›˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ Û ·ÁˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ∏ “΢·Ó¤Ú˘ıÚË” ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ (101 ¤Ó·ÓÙÈ 98). ∞Ú¯Èο Ë ∞ÚÁÒ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠0-2 ÛÂÙ, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û· (2-2). ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ÛÂÙ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ›¯Â ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂͤÏÈÍË Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ. ∏ ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 21-16. ∏

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

∞ÚÁÒ ‹Ú ÙÚÂȘ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û 21-19, οÙÈ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ¡›Î˘ Î. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ Ó· ¿ÚÂÈ Ù¿ÈÌ ¿Ô˘Ù. øÛÙfiÛÔ, Ë ∞ÚÁÒ ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 23-24 Î·È ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ ÛÂÙ Ì 28-30. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÙ Ë ∞ÚÁÒ Â›¯Â ηχÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ∫fiÊÊ· ·ÓÙ› Ù˘ ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘

¡›Î˘ Ô˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 11-11, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙȘ “΢·ÓfiϢΘ” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË. √‡ÙÂ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶·ÓÙ¤ÎË ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÈıÂÙÈο Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÛÂÙ ‹Á ÛÙȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˜ Ì 18-25. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÂÙ Ë ¡›ÎË ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·. ªÂ Ù·ÎÙÈο ÛÂÚ‚›˜ ÙˆÓ ∞ʤÓÙÔ˘ Î·È ¶·¿ Í¤Ê˘Á ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 25-13, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ÛÙ· ÛÂÚ‚›˜ Î·È Ûˆ-

ÛÙ¿ ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ ¡Ù¿ÈÌÔ˘ ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÂÙ Ì 25-15. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ¤ÌÙÔ ÛÂÙ, fiÔ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ÛÂÚ‚›˜ “ʈÙÈ¿” Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ Δ¿ÛÛÔ˘, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÙÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏ· Ì 515 ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›· ÔχÙÈÌË Ó›ÎË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ¿ÏÏÔÓ “·¤Ú·” ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ·È¯ı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. Δ· ÛÂÙ: 28-30, 18-25, 25-13, 2515, 5-15. ¡π∫∏ (•·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜): ¶Ú·ÛÛ¿, ΔÚÈ‡Ï·, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘, ¶·¿, ™‡ÚÔ˘, ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ¡Ù¿ÈÌÔ˘, ¶·ÓÙ¤ÎË, ∞ʤÓÙÔ˘, ∫·ԇϷ ∫fiÊÊ·, °È·Ï·Ì¿. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜-°ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜): ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË, §ÂÊ¿ÎË, ∂. ∫ˆÛÙ¿ÌË, º. ∫ˆÛÙ¿ÌË, Δ¿ÛÛÔ˘, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶·ÚÈÛ¿ÎË, ¢È¿ÏÏ·, ∫·ÏÂÛÛÔÔ‡ÏÔ˘, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë. *™Â ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ 7˘ Ë̤ڷ˜ ›¯·ÌÂ: ∞ÛÎÏËÈfi˜ ΔÚÈοψÓ-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ 3-0, ÂÓÒ ÙÔ ºı›·-ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. √ ªÂ‰ÂÒÓ ¤Î·Ó ÙÔ

ÚÂfi ÙÔ˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÛÎÏËÈfi˜ ...............21-6 .....18 2. ∞ÚÁÒ ...........................15-6 .....14 3. ¡›ÎË ..........................16-14 .....12 4. ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜ ......12-10 .....10 5. ºı›· ..........................11-10 ......8 6. ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ ..6-18 .......4 7. ªÂ‰ÂÒÓ .....................1-18 .......0 ™ËÌ.: ŒÓ·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∞ÚÁÒ, ºı›·, ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi˜.

Œ¯·Û·Ó ÔÈ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ √È ÎÔÚ·Û›‰Â˜ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ·fi ÙÔÓ ºÈÏ·ıÏËÙÈÎfi ∞ÌÂÏÒÓ· Ì 3-0 ÛÂÙ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¿Ï„ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÛÂÙ Ù· ÔÔ›· ¤¯·Û ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Û¯ÂÙÈο ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. Δ· ÛÂÙ: 24-26, 23-25, 11-25. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜-°ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜): ¢È¿ÏÏ·, ¶·ÚÈÛ¿ÎË, μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫·ÛÙ¿ÓÔ˘, °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿, ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë, °¿ÎË, ¢ÂÏËÔÁÏ¿ÓË, ª¿‰·, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë, ªÏ¿ÙÛË, ¶·Ô‡ÏÈ·.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 18.00 Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

«∫Ú·˜ ÙÂÛÙ» ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 18.00 Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› “˙ˆÓÙ·Ó¿” ·fi ÙÔ OTE SPORT 3. ¢‡Ô ·Ô˘Û›Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª·Ù›·˜ ªÔÏ¿ÙÈ Î·È ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √Ï›ÛÂ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∞fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡) Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙË ¡›ÎË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 1-0. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÙÔ› Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ “AL FC Arena” ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ 11 ÈÛÔ·Ï›Â˜, ¤Ó·ÓÙÈ 10 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ “ÁËÚ·Èfi” Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (29 ¤Ó·ÓÙÈ 28). √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·‹ÙÙËÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Ó›Î˜ (Ù¤ÛÛÂÚȘ) Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ (¤ÓÙÂ). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Â›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘, ηıÒ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ (0-0), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·-

Îfi Ô˘ ¤·ÈÍ ‰‡Ô ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÙËÓ ∫˘Úȷ΋) Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ¿ÓÙˆ˜, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ó ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ›¯·Ó “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ 60’ fiÙ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ì 4-1 ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡. √ ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ ‰Ô‡Ï„ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ηıÒ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Î·Ó·Ó ·ÔıÂÚ·›·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. “Œ¯ˆ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·Áˆ-

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ O§YM¶IAKO™ B.

HPAK§H™

∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ flÚ·: 18.00 √Δ∂ SPORTS 3 1. ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ 26. Ã. ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜ 29. ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ 22. ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜ 4. ™·‚‚›‰Ë˜ 20. ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙ 69. √˘Î¿Ú 87. Δ·˚·Ó¿Ó 28. ™Ô˘Ï›‰Ë˜ 90. ∫ÈÚfiÊÛÎÈ 11. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™ÂÏ›ÌÔ˜ (∂¶™ §·ÎˆÓ›·˜) μÔËıÔ›: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∂¶™ ∞Ú牛·˜), §¿ÌÈ·˜ (∂¶™ ªÂÛÛËÓ›·˜) 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ∑Ô‡ÁÚ·˜ (∂¶™ ∫Ô˙¿Ó˘)

1. °Î›ÙÎÔ˜ 31. ¶ÂÙο΢ 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 4. °fiÁÔÏÔ˜ 5. ∫ˆÛÙԇϷ˜ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ 11. ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ 33. ªÚ¤Ûη 20. ∞ÓȤÙ 7. ™ÔÏ¿Î˘ 99. √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ™. ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜

Ó›˙ÂÙ·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· Î·È ·˘Ù‹ “ÎÔ˘‚·Ï¿” ‚·Ú‡ fiÓÔÌ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ηχÙÂÚÔÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·, Ì ∞fiÏψӷ Î·È ¶ÈÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ™¿‚‚·˜ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ª·Ù›·˜ ªÔÏ¿ÙÈ Î·È ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √Ï›ÛÂ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, ÂÓÒ Ô ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ı˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ıÂÚ·›·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ °È·Ó›Î °ÂÓÁο Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ √ϛ۠ӷ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˘, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô °Î›ÙÎÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ηχ„ÂÈ Ô ¶ÂÙο΢ Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ∫ˆÛÙԇϷ˜ Î·È °fiÁÔÏÔ˜. √È ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ê ı· Â›Ó·È Ô ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˘. ™ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ªÚ¤Ûη (‰ÂÍÈ¿) Î·È ∞ÓȤÙ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÏ¿ÎË Î·È √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ

“ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . £¤ÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ô °ÂÓÁο. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ™Ù·˘Ú¿Î˘, ∫·ÚÚ¿˜, ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ, ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ª·Î·ÁÈfiÎÔ Î·È °Ô˘ÛÔ‡Ï˘. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ‹Ú ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÂٷΛÓËÛË Ô·‰ÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ™ÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ, fiÛÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÂÓÒ fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë.

ÙÔ˘ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Δ·˚·Ó¿Ó πÌ¤Ú ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡. μ‚·›ˆ˜, Ë ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ “°ËÚ·ÈÔ‡” ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ... ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ, ·ÊÔ‡ Ô Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÃÔ˘¿ÓÙÂÚÛÔÓ, Ã. ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜, ΔÛÂÚΤ˙Ô˜, ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜, ™·‚‚›‰Ë˜, ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, √˘Î¿Ú, Δ·˚·Ó¿Ó, ™Ô˘Ï›‰Ë˜, ∫ÈÚfiÊÛÎÈ, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ (Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰·), μÔÛÓÈ¿‰Ë˜, §fiÂı, ¡Ù·Ù›‰Ë˜, πÛ·¿Î, °ÂˆÚÁ›Ô˘, °. ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜, ¶··ÛÙÂÚÈ·Ófi˜.

√ ∏Ú·ÎÏ‹˜

∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ηıÒ˜ Û ‰¤Î· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ “ÁËÚ·Èfi” ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, ÂÓÓ¤· ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ó›ÎË. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÎÙÒ ‹ÙÙ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11 ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ 0-0. Èڛ˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ›¯Â Ï‹ÍÂÈ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1972-73. ∂›Û˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÌfiÓÔ Û ‰‡Ô ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÁÎÔÏ, ηıÒ˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÔÎÙÒ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ.

ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ÙÚԯȿ ·Ófi‰Ô˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ “ÁËÚ·ÈÔ‡” ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μ·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ ΔÔ‡ÓÈ, ÂÓÒ “¤ÎԄ” ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÃÈÔÓ›‰Ë, ™È·ÙÚ·‚¿ÓË, ΔÚÔ˝ÚË, ∞ÏÂ͛Ԣ Î·È ¡·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ. ¡¤Ô ÚfiÛˆÔ ı· Â›Ó·È Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙ Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ™ÎÔÈ·Ófi, ÃÚÈÛÙÈ¿Ó ∫ÈÚfiÊÛÎÈ, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ‰›¯Ù˘· fiˆ˜ ›¯Â οÓÂÈ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÏȉÔÊfiÚ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹

∞ÚÓËÙÈ΋ Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜»

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∫π¡∂πΔ∞π °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ ∂§∂À£∂ƒ√À ∂¶π£∂Δπ∫√À

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·›ÎÙ˘ ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ÙÂÏÈο, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· οÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÂχıÂÚÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÔË-

ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” - ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎÙËı› -ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜.

ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¢.™ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·-

ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ηÚΛÓÔ Ù˘ “ºÏfiÁ·˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “√ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ∞∂§ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ (∫˘Úȷ΋ 10/2/2013 Î·È ÒÚ· 15:00 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ) Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ “ºÏfiÁ·” ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ºÏfiÁ·” ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ˆÚ¿Ӕ .

25

TV

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 15.45 ∞°√ƒ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 17.45 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ¡∂Δ 18.55 ¶∞√∫-∫∞√¢ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) MEGA 21.30 ∂ÏÏ¿‰·-∂Ï‚ÂÙ›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) NOVASPORTS 1 20.00 πÛ·Ó›·-√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) NOVASPORTS 3 18.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ªÔÓÂÏȤ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ fiÏÔ) √Δ∂ SPORT 1 21.30 ∂ÏÏ¿‰·-∂Ï‚ÂÙ›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) √Δ∂ SPORT 2 22.00 °·ÏÏ›·-°ÂÚÌ·Ó›· -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) √Δ∂ SPORT 3 15.00 ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) EUROSPORT 16.30 ª¿ÏÈ-¡ÈÁËÚ›· -∑- (∫fi· ÕÊÚÈη) 20.15 ªÔ˘ÚΛӷ º¿ÛÔ-°Î¿Ó· -∑- (∫fi· ÕÊÚÈη)

FOOTBALL LEAGUE

∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ, ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘-∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙË º˘Ï‹ ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, fiˆ˜ Î·È Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 15.00 §¿ÚÈÛ·-¢fiÍ· ¢Ú. 15.00 ºˆÎÈÎfi˜-∫·ÏÏÈı¤· 15.00 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 15.00 μ‡˙·˜-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 15.00 ¶·Ó·¯·˚΋-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. 15.00 ∫·‚¿Ï·-∂·ÓÔÌ‹ 15.00 ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-∞fiÏÏˆÓ 15.00 ∫·ÏÏÔÓ‹-°È·ÓÓÈÙÛ¿ 15.00 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 18.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ƒÂfi: ¡›ÎË μ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ...........................20-12 .........37 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. .........................24-12 .........34 3. ¡›ÎË ........................................22-14 .........32 4. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. ......................18-12 .........31 5. §¿ÚÈÛ· ...................................22-11 .........29 6. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ...............................21-12 .........29 7. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ...................19-10 .........28 8. ¢fiÍ· ¢Ú. ...............................18-16 .........26 9. ∫·ÏÏÔÓ‹ ...............................13-12 .........26 10. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ .................16-16 .........25 11. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. .....................17-14 .........24 12. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ..................16-13 .........24 13. ∫·ÏÏÈı¤· ............................21-23 .........22 14. ∫·‚¿Ï· ...............................12-14 .........22 15. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ .............................14-20 .........21 16. °È·ÓÓÈÙÛ¿ ...........................18-25 .........21 17. ºˆÎÈÎfi˜ .............................13-22 .........18 18. ¶·Ó·¯·˚΋ ........................13-17 .........17 19. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ .....................9-15 .........17 20. μ‡˙·˜ ...................................10-24 .........10 21. ∂·ÓÔÌ‹ ............................11-29 .........10 * ƒÂfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¡›ÎË μ. Î·È ¢fiÍ· ¢Ú.


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

∂ÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙËÓ ∫√∂ ¢∂∫∞Δƒπ∞ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” Ô˘ Â¤‚·Ï ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ Û ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛˆÌ·Ù›· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √.À.∫. μfiÏÔ˘, √∂∞/¡∞μ, ¡√μ∞, ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜, §·ÚÈÛ·˚Îfi˜-ΔÈÙ¿Ó˜, ¡ËÚ¤·˜ §¿ÚÈÛ·˜, ∞.∫.∞. §¿ÚÈÛ·˜, ∞.∫.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∞.∂. ΔÚÈοψÓ, ∞.∫.√. ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∞.™.∂. ΔÚÈοψÓ. ∏ ‰Â ÂÈÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: “∫‡ÚÈÔÈ, ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∫√∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·Ú·‚fiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Û ·ÁÒÓ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ‰ÈfiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ 100% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈο) Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ (·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·). ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Î¿ı ÎfiÛÙÔ˜ (ÌÂٷΛÓËÛ˘, ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜) ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi Ù· ۈ̷Ù›· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È (fiÛÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚÔ› Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ·), ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë “Ì·ÙÒÛÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ “·ÎÚÈ‚fi” ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ô‡Ù ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ۈ̷Ù›· Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·Ô¯‹ ‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ΔÂÏÈο, Ë ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ΛÓËÛË Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ۋÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔʤÚÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Û· ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· fï˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ù· ·ÙÙ·Ú· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ . Δ· ̤ÏË Ù˘ ∫√∂ - ۈ̷Ù›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ˙ËÙ¿Ì ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Î·È Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË Û ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ∑ËÙ¿ÌÂ: ñ ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ñ ΔËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·fi 1Ë ¤ˆ˜ 8Ë ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜” .

O§∂™ √π ª∂Δ∞°ƒ∞º∂™ ¶√À ∂∫∞¡∞¡ √π √ª∞¢∂™ Δ∏™ ∂¶™ £∂™™∞§π∞™

ΔÔ «¿ÚÂ-‰ÒÛ» ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Œ ÂÛÂ Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’, μ’ Î·È °’ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

∂È̤ÏÂÈ·: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™ ™ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ¢ÂÓÂÏ¿‚· ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ͯÒÚÈÛÂ. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Ô ª¿Î˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·¯ˆÚ› ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›·Ó “·ÓÙ›Ô” , ͯÒÚÈÛÂ Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∏Ï›· °Î›Î· ÛÙÔ μ·Ù·ÓÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ Ô Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ... ˘ÔÙÔÓÈ΋, ÂΛӘ Ô˘ ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂¶™£. ∏¯ËÚ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÎÈ ÂÓÒ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤¯ÂÈ ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ. ∏ ¢¿ÊÓË ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2, ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ŸÌˆ˜ Î·È Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ¤ÎÏÂÈÛ ·›ÎÙ˜ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∑·Ú›ÊË, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ “ÓÔ‹” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË μ·Ù·Ì›‰Ë. ¢‡Ô ÔÈÔÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ ¤Î·ÓÂ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Ô˘ ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫fiÎη Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ. √ ÚÒÙÔ˜ ¿ÊËÛ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Úı Ì ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÁÈ· 2Ë ÊÔÚ¿ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÓÙ˘Û ÛÙ· ΢·ÓfiÏ¢η ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ΔÛ¿È, μ·˝ÙÛ˘ Î·È ™·ÙÚ·˙¤Ì˘, ÂÓÒ Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫›ÙÛÔ, “ÛËÌ·›·” ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ë πˆÏÎfi˜ ÙÔ˘˜ μÂÓȤÚË Î·È ∫fiÎηÏË. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Ô ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜

√ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ £ËÛ¤· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ‹Ú ‰·ÓÂÈÎÔ‡˜ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙËÚËı› „ËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË μ’ ∂¶™£. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiϘ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜:

A’ ηÙËÁÔÚ›· ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ◊Úı·Ó: ∫·„ÈÒÙ˘, ªÔ‡ÚÓÙ· (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∑¿Áη˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ¶·Ï¿Û˘. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ◊ÚıÂ: °¤ÓË (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜). ŒÊ˘Á·Ó: °Î›Î· (μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜), ºÒÙÔ˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫·ÚÚ¿˜ (¢¿ÊÓË), μÂÓȤÚ˘ (πˆÏÎfi˜), °Î¤ÚÙÛÔ (‰·Ó. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), °È·Ô˘Ï¿ÚÈ. ∞.∂. 2002 ◊ÚıÂ: ŒÊ˘ÁÂ: ™Îڤη˜. ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ◊Úı·Ó: ∞ÚÙ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ), §ÂˆÓ. ∫ˆÙԇϷ˜ (∂.ª.∞.). ŒÊ˘ÁÂ: μ. ∑¿Ú·˜ (∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜). ∞ÎÚfiÔÏË ◊ÚıÂ: ŒÊ˘ÁÂ: ÕÚ˘ ªÂÏ. ◊Úı·Ó: ∫ÂÌ¿ÏÈ (¡.∞. ¡›Î˘), ∫. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜). ŒÊ˘Á·Ó: ∫fiÎηÏ˘ (πˆÏÎfi˜), ™·ÙÚ·˙¤Ì˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘), ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ (ΔÔÍfiÙ˘). °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ◊Úı·Ó: ¶·Ú›Û˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ª›Ó·˜ (ÕıÏÔ˜). ŒÊ˘ÁÂ: £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ (‰·Ó. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ). ¢‹ÌËÙÚ· ◊ÚıÂ: ∫ÈÏÌ·Û¿Ó˘ (‰·Ó. ¶‡Ú·ÛÔ˜). ŒÊ˘ÁÂ: °·Ï·ÙÛ›‰·˜ (‰·Ó. ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ). ∂ıÓÈÎfi˜ ◊Úı·Ó: ∫ÔÙÔÏÈ¿ÎÔ˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ª·Ï·ÌÔ˘Û¿˜ (ÕÚ˘ ªÔ‡‰ÚÔ˘), ∫·ÙÛÈÒÙ˘. ŒÊ˘ÁÂ: ∫fiÎη˜ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘). £ËÛ¤·˜ ◊Úı·Ó: ∫·Ú˘›‰Ë˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜), ∫ÔÙÚÒÓ˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ §·Ì›·˜). ŒÊ˘Á·Ó: ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ª˘ÏˆÓ¿˜ (¢¿ÊÓË).

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ◊Úı·Ó: ∑·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (πˆÏÎfi˜), °Î¤ÚÙÛÔ (‰·Ó. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘). ŒÊ˘Á·Ó: ∫. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ΔÛ¿È (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.). ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ◊Úı·Ó: ºÒÙÔ˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘). ŒÊ˘Á·Ó: ªÔ‡ÚÓÙ·, ∫·„ÈÒÙ˘ (∞Á. ¶·Ú·Û΢‹), °¤ÓË (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ∞¯Ì¿ÙÈ. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ◊ÚıÂ: £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ (‰·Ó. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) ŒÊ˘ÁÂ: ¶‡Ú·ÛÔ˜ ◊Úı·Ó: ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (£ËÛ¤·˜), ∫ÔÏÒÓ˘ (∞Á¯›·ÏÔ˜). ŒÊ˘ÁÂ: ∫ÈÏÌ·Û¿Ó˘ (‰·Ó. ¢‹ÌËÙÚ·). ™·Ú·ÎËÓfi˜ ◊Úı·Ó: ∑¿Áη˜ (∞Á. ¶·Ú·Û΢‹), ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜ (™ÎÈ¿ıÔ˜). ŒÊ˘Á·Ó: ¶·Ú›Û˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫ÔÙÔÏÈ¿ÎÔ˘ (∂ıÓÈÎfi˜), ΔÔ¿ÓÙ˙· (∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜). ™ÎÈ¿ıÔ˜ ◊ÚıÂ: ŒÊ˘ÁÂ: ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜).

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ◊Úı·Ó: ∫›ÙÛÔ˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶··‰¿Î˘ (∂.ª.∞.). ŒÊ˘Á·Ó: ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘ (∂.ª.∞.), KoÏÒÓ˘ (¶‡Ú·ÛÔ˜). ÕıÏÔ˜ ◊ÚıÂ: £. ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.). ŒÊ˘Á·Ó: ª›Ó·˜ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.). ∞. °·˙‹˜ ◊Úı·Ó: ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘), ª·Ù‹˜ (πˆÏÎfi˜). ŒÊ˘ÁÂ: -. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ◊ÚıÂ: ºÚ¿ÁÎÔ˜ (¢¿ÊÓË). ŒÊ˘ÁÂ: ¡. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘). ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ◊Úı·Ó: °·Ï·ÙÛ›‰·˜ (‰·Ó. ¢‹ÌËÙÚ·), ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ (ÕıÏÔ˜). ŒÊ˘Á·Ó: ¶·Ú›Û˘ (¶ÂÏ·ÛÁÈ·Îfi˜), ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), ¢. ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘ (ª˘ÚÌȉfiÓ˜), £. ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘

(ÕıÏÔ˜), ƒ·Ì·Ó‰¿Ó˘(ÂχıÂÚÔ˜). ∞ÛÙ¤Ú·˜ ◊Úı·Ó: ∫fiÎη˜ (∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘), ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜ (‰·Ó. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜). ŒÊ˘ÁÂ: ∑ԇη˜ (‰·Ó. ¢È·ÁfiÚ·˜). ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ◊Úı·Ó: ∫. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ (∞.√. £‹‚·˜), ÃÚ. ∑·Ú›Ê˘ (ÂχıÂÚÔ˜), ΔÔ¿ÓÙ˙· (™·Ú·ÎËÓfi˜). ŒÊ˘ÁÂ: -. ¢¿ÊÓË ◊Úı·Ó: ∂˘Ú. ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ (¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋), ∫·ÚÚ¿˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ª˘ÏˆÓ¿˜ (£ËÛ¤·˜). ŒÊ˘ÁÂ: ºÚ¿ÁÎÔ˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.). ¢È·ÁfiÚ·˜ ◊ÚıÂ: ∑ԇη˜ (‰·Ó. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘). ŒÊ˘ÁÂ: ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ (¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜). ∂.ª.∞. ◊Úı·Ó: ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘ (∞Á¯›·ÏÔ˜), ™ÎÔÙÂÈÓfi˜ (°¤ÓÂÛË ΔÚÈοψÓ). ŒÊ˘Á·Ó: §. ∫ˆÙԇϷ˜ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), ¶··‰¿Î˘ (∞Á¯›·ÏÔ˜). ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ◊Úı·Ó: ΔÛ¿È (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ™·ÙÚ·˙¤Ì˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), Δ˙. μ·˝ÙÛ˘. ŒÊ˘Á·Ó: ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜). πˆÏÎfi˜ ◊Úı·Ó: μÂÓȤÚ˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ∫fiÎηÏ˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.). ŒÊ˘Á·Ó: ª·Ù‹˜ (∞ÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜), ∑·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜). ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ◊ÚıÂ: -. ŒÊ˘ÁÂ: ºË‡‚Á·˜ (π¿ÛˆÓ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). ¡.∞. ¡›Î˘ ◊ÚıÂ: ¡. ªÔ˘ÚÓ¿Î˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.). ŒÊ˘ÁÂ: ∫ÂÌ¿ÏÈ (ÕÚ˘ ªÂÏ.). ¶ËϤ·˜ ◊ÚıÂ: ªÈ¯·‹Ï (ÕÚ˘ ªÂÏ.). ŒÊ˘ÁÂ: -. ΔÔÍfiÙ˘ ◊Úı·Ó: ¡. ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˜ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ∞˚‰ÈÓ‹˜ (∞¶√μ). ŒÊ˘ÁÂ: -.

°’ ηÙËÁÔÚ›· ∞ÂÙfi˜ ◊Úı·Ó: ªÔ˘Ú›Ù·˜, ∫Ô˘‚¿Ù·˜ (‰·Ó. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜). ŒÊ˘ÁÂ: -. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ◊Úı·Ó: μ. ∑¿Ú·˜ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), æ·ı¿˜ (ª˘Ú·˚Îfi˜). ŒÊ˘ÁÂ: -. ∞¯ÈÏϤ·˜ ◊ÚıÂ: ÃÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (∞.√. °Ï‡Ê·˜). ŒÊ˘ÁÂ: -. ¢fiÍ· ◊ÚıÂ: °È·ÁÈ¿˜ (∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ). ŒÊ˘ÁÂ: -. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ◊ÚıÂ: ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ (∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡). ŒÊ˘ÁÂ: ∞ÏÂͤÂÊ (ª˘ÚÌȉfiÓ˜). π¿ÛˆÓ ∞.ª. ◊ÚıÂ: ºË‡‚Á·˜ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·). ŒÊ˘ÁÂ: -. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. ◊ÚıÂ: -. ŒÊ˘ÁÂ: -. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ◊Úı·Ó: ∞ÏÂͤÂÊ (∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), ¢ËÌ. ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.). ŒÊ˘ÁÂ: -.

√ Δ√¶π∫√™ ™À§§√°√™ ºπ§ø¡ Δ√À ∞£§∏ª∞Δ√™ ∂∫√æ∂ Δ∏¡ ¶πΔ∞ Δ√À

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ú¿Ù ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ª∂ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ï‹ıÔ˘˜ ÁÔÓ¤-

ˆÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÊÈÏÒÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ, ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ º›ÏˆÓ π·ˆÓÈÎÔ‡ ∫·Ú¿Ù ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙȘ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ÂÔÙ‡ˆÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›-

‰Ë˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì·˙› Ì ÙȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ºÈÏÈfiÓË ª·Ú›· Î·È ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ μ›Î˘, ÂÓÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ Ô ÔÔ›Ô˜, ·fi ÙÔ 1992 (Ô˘ ȉڇıËÎÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜) ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Î·È Â‰Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§√∫ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ∂˘ÚÒ˘ ·‰ÂÏʤ˜ μ¿Ûˆ Î·È μ·ÏÂÓÙ›Ó· ∫·-

Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Û ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ë μ¿Ûˆ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ Ë μ·ÏÂÓÙ›Ó·) Ì ÙÔ Â˘ÂÚÁ¤ÙËÌ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ›Ù· ¢¯fiÌÂÓÔÈ Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™À¡∂Δƒπæ∂ 47-15 Δ∏ º£π∞ ∫∞¡√¡Δ∞™ Δ√ «∂¶Δ∞ ™Δ∞ ∂¶Δ∞» ™Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ Ã∞¡Δª¶√§

¶ÚÔÂÏ·‡ÓÂÈ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜

√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜

√ ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘

˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚԤϷۋ Ù˘ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ¤Ù˘¯Â ÙËÓ 7Ë Ó›ÎË Ù˘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÙË ºı›· §·Ì›· Ì 47-15.

∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË (281 Ù¤ÚÌ·Ù·, 40 Ù¤ÚÌ·Ù· ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È) Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· (97 Ù¤ÚÌ·Ù·, 14 Ù¤ÚÌ·Ù· ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È) Î·È ·fi ÙȘ 38 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó· “ÛÎÔÚ Î·È ı¤·Ì·” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·

Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ÒÚÈÌË Î·È ÈÔ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ΔÛÈ¿· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· “ÛÙ˘Ï” ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ÙÔ˘˜ 14 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô §·ÌÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ηϿ. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó ÔÈ Î.Î. °Ô‡ÛÈ·˜ Î·È ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ÂÓÒ Ù· ‰ÂοÏÂÙ· ‹Ù·Ó: 8-3, 17-5, 23-9 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 30-11, 38-14, 47-15 (ÙÂÏÈÎfi). √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÁˆÓ›ÛıËΠ̠ÙÔ˘˜: ∫·ÙÛ·Úfi, ªÔ˘ÚÁ¿ÓË (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), §Ô˝˙Ô˘ (6), ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ (2),

§·Á‰fi, ∫Ô˘Ú›‰Ë (2), ∞Û·Ú›‰Ë (5), μ·ÏηÌÂÏ‹ (2), ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ (5), ∞ÛÙ¤ÚË (10), ∞‰¿Ì (6), ∞Ó‰Ú¤Ô˘ (4), ªÈÌ›ÎÔ (1), ∫Ú·Ù‹Ú· (4).

∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÁÈ· ∂‡Ú˘ÙÔ ¡Ù¤ÚÌÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ πˆÓÈÎfi §·Ì›·˜ ÛÙÔ ∂∞∫ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË Ì 20-21. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∑·Ê›ÚË, ·¤‰ˆÛ ηÏfi ¯¿ÓÙÌÔÏ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯·Û ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ù˘ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. √ ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ‰˘Ó·Ù¿ Ì ηϋ ¿Ì˘Ó· Î·È ·ÈÊÓȉȷÛÌÔ‡˜, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÚ Û fiÏÔ ÙÔ ·’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÂÈ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ˘¤Ú ÙÔ˘. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ÛÎÔÚ

̤¯ÚÈ ÙÔ 47Ô ÏÂÙfi ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ËÙÙËı›. 줂·È· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÔ‚·ÚÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ¶Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ∫Ô˙·Ó›Ù˘ £¿ÓÔ˜ Î·È ∫Ô‡·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÂÓÒ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜ °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜ Ì 8 ÁÎÔÏ. ∞ÚÎÂÙ¿ ηϋ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ÙˆÓ Î.Î. °Ô‡ÛÈ· Î·È ¶·Û¯·Ï›‰Ë, ÂÓÒ Ù· ‰ÂοÏÂÙ· ‹Ù·Ó: 6-5, 12-8, 13-11 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 16-16, 19-19, 20-21 (ÙÂÏÈÎfi). ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: ∫Ô˙·Ó›Ù˘, ∫Ô‡·˜, ª·ÓÙ·ÏÈ¿˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ) ¢¿ÌÔ˘ (2), ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜ (8), ¶Ô˘ÏÈfi˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ¶È‹˜, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (4), ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (3), ∫ÂÊ·Ï¿˜ (2), ¡ÙÔ‡Ï˘ ÃÚ.

ª∂Δ∂πÃ∞¡ ∞£§∏Δ∂™ ∞¶√ ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√, ∞§ªÀƒ√ ∫∞π ∂À•∂π¡√À¶√§∏

∫·Ú·Ù¤Î· Û ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ηÌ ∞fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ “ª·¯ËÙ¤˜” ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ Î¿Ùˆı ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘: “ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚÔ winter camp ÛÙÔ kyokushin ηڿÙ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (·fi ÙÔ 1980 Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ kyokushin ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜ Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 90 ¿ÙÔÌ·. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‹Ù·Ó ·fi ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ∞ÏÌ˘Úfi, §¿ÚÈÛ·, ¶·Ï·Ì¿, ∫·Ï·Ì¿Î·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ı‹Ó·, ÷ÏÎȉÈ΋ Î·È ·fi ÙËÓ ∫ˆ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ KSK UNION HELLAS (kyokushin schools of karate),ÙËÓ ¤ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘, fiÔ˘ Û οı ÂΉ‹ÏˆÛË (ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·- ·ÁÒÓ˜) ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ıÏËÙÒÓ Â›Ó·È “·ÚÒÓ” . ™ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰›‰·Í·Ó ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï›˜ Ù˘ Ksk Union Hellas, sensei °·ÏÏÈfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4o dan, sensei ¶··Ô‡ÏÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 3o dan Î·È sensei ∞ÓÙÒÓ˘ §ÂˆÓ›‰·˜ 3o dan,fiÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘

winter camp Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Ksk Union Hellas Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË kyokushin ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ winter camp ¤Ú˘ÛÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 29/01/12 ÛÙÔ ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ camp ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ senpai Δ˙‹Ú· ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ 2Ô dan (ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘) Î·È ÙÔ˘ senpai ¢·Ï·Ì¿Áη °ÂÒÚÁÈÔ˘ 2Ô dan (‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘).

√È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ Ï·ÁȤ˜. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ˘˜ 50 fiÓÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ 70 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ·ÎÚ·›Â˜ ηıÒ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó -5 ‚·ıÌÔ›. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë Ksk Union Hellas ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ kyokushin ÛÎÏËÚ·ÁˆÁ› ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÚÔfiÓËÛË Û ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ¿ÓÂÙ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈˆÓ (dojo).

ΔËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔfiÓËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ kyokushin Î·È kumite (·ÁÒÓ˜), ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ kyokushinkai (sosai masutatsu oyama 10 dan) Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ ¶fiË ∫Ô˘ÙÛÔÓÈÎfiÏ·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ·fi ÙËÓ Ksk Union Hellas Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÔÓÔ̤˜ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ Ï·ÎÂÙÒÓ

ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (kyokushin ring fighters). ŒÂÈÙ· ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î.Î. ∞ÏÈ¿Á·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ë ÚÔfiÓËÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·Û΋ÛÂȘ ‰‡Ó·Ì˘ fiˆ˜, Ì·ÎÈwara ÙÚ¤ÍÈÌÔ -·Ó¿‚·ÛË Î·È Î·Ù¿‚·ÛË Ì ۯÔÈÓÈ¿ Û Ï·ÁÈ¿ 50 ̤ÙÚˆÓ, kumite Î·È kata. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ Û·Ï¤ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î. Õ΢ μ·ÚÓ·ÎÈÒÙ˘ ÚfiÛÊÂÚ ˙ÂÛÙ¿ ÚÔÊ‹Ì·Ù· Î·È ÁÏ˘Î¿, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ .∂›Û˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·ÔÓÂÌËı‹Î·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ camp Ù· ·Ó¤Ï·‚Â Ë Ksk Union Hellas. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ winter camp ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi. ŸÚ·Ì· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ηϤÛÔ˘Ì ӷ ·Ú·‚ÚÂı› ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ World Ksk Union, shihan Darren Murphy 6 dan. Δ¤ÏÔ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘”.

27

¡¤· ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ∂ÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·ÏËÛ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂√™ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·ÁÒÓ˜ Û ÙÚ›· Û˘ÓÔÏÈο ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ μ·ÛÈÏ›ÙÛ· Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ì ÙÔÓ ·¤Ú· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 100 ¯ÏÌ ÙËÓ ÒÚ·, οÙÈ Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ΔÂÏÈο ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ÔÏÏÒÓ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ıÔÏfi ·fi ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ›Ô ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‹Úı·Ó ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ Ó·ڤ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì ÙËÓ ª. ™ÙÚÔ˘ÌÔ˘Ï‹ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÚ›ÙË, ÙËÓ ª. ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ÎÙË Î·È ÙËÓ ∫. °ÏËÁfiÚË ‰¤Î·ÙË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô ¶. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 11Ô˜ Ì ÙÔ˘˜ μ. Δ˙›Ì·, ∫. ∫·Ú·ÎˆÛÙ¿ÓÔÁÏÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηϋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ Û ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È 3-5 ¶ËÁ¿‰È· ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· Ê›ÏˆÓ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ

Δ∂¡π™

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë °.™. ÙÔ˘ √∞ª ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì fiÛÔ˘˜ ·ÚfiÓÙ˜. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2012. - ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2012. - √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2013. - ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤ÚÁÔ˘ 2013. Δ˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “∞Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘” 15 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÈÌËı› Ô ·Ô¯ˆÚ‹Û·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ª›Ú˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¢.™. ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜/ÙÚȘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ıÏËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜/ÙÚȘ, ÁÔÓ›˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ √∞ª.

To EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2, 8, 14, 19, 23 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 4, 12, 19, 31.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞Pπ√À 2013

£· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ

∂∫£∂™∂π™ — ∏ ¤ÎıÂÛË “¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË: 9 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿”, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “Ãڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·˜ fiÓÂÈÚ·” Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ¤ˆ˜ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 17:30 - 21:00.

μπμ§π√ — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §Ô‡ÏË “∏ ˘Ê‹ÏÈÔ˜... Â› ¯¿ÚÙÔ˘ - ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ Á˘ Î·È Ë Ï·ÓËÙÈ΋ “ÔÈÎÔÊÔÓ›·”.

£∂∞Δƒ√ — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¯ÔÚfi‰Ú·Ì· “™Ì‡ÚÓË: ∞fi ÙÔ ı·‡Ì· ÛÙÔ ‰Ú¿Ì·” . √ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ - ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∫¢∞¶ “ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ›” ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “365 ̤Ú˜ ÁÔÓÈfi˜” Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ— ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ë Î. ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· ¢¿ÊÓË ºÈÏ›Ô˘ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈ7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ÚÁfi˜, ÂÌ„˘¯ÒÙÚÈ· ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÔÙ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ Ó¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ “Ô ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞24210 27761, 6944 413665, Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¢ÂÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-∫. ∫·ÚÙ¿‚ÚÈ¿‰Ë. ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋, ηٿ Ì‹Ó·, ÔÌÈÏ›·. ∏ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ï˘ÎÂȿگ˘ ¤.Ù. Î. ∞Ï›ÎË ªÔ‡ÙÔ˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·: “∏ À··ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘: ŒÓ· Â˘Ï·‚ÈÎfi Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÚÈ¿‰Ô˜ - √ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì· “√ ·Ù‹Ú ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª˘ÙÈÏÈÓ·›Ô˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ‡ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘” . ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ dvd Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¢π∞º√ƒ∞

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘, Îfi‚ÂÈ ΔÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù·Í›‰È Ì ÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÙË ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 9:30 ÙÔ˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Ì.Ì. ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “°Ú¿„ ϿÛ΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ıÔ˜” ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Δ˙fi˙ÂÊ ™¤ÓÙ·Ú. Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫·Ó·Ú¿ÎÈ·” , Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÔÚfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÙÛ¿” (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ) ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù·. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 8:30 Ì.Ì., ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ 12 ¢ÚÒ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Ù˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20:00. ¢È¿ıÂÛË Î·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18.00, ÛÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ Ì ̛· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·) ΔËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª¿ÁÔ˘ “ΔÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘” ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔÂÈηÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· “∫fiÎÎÈÓË ∫ψÛÙ‹... ÃÚÒÌ·Ù· Î·È ªÔ˘ÛÈ΋” Î·È ‚) ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÛÙ· ·È‰È¿. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ §·˚ÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜” μfiÏÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚Ú·‰È¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ “∫ÂÚ·ÌÂÈÎfiÓ °Â‡ÛÂȘ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6980286636. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶¿ÚΔ Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË fiÔ˘ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Ô Ì‡ıÔ˜ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫. ™ÎÚÈ¿·˜, ÙËÏ. 6974881944. (™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ 5 ú). — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 7.30 ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó: 2421048988 Î·È ÎÈÓËÙfi 6945173417. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ BfiÏÔ˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ·ÁÈ·ÛÌfi - ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÏ. ªÂÚÎÔ‡ÚË 12, ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡Ë˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ™Ô‡Ú˘ Ì ı¤Ì· “¶·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜” . — √ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13.00 ÛÙÔ ∫·Ó·Ú¿ÎÈ. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙË “™Ù¤ÁË ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” (∫ÔÚ·‹ 87), ı· ÎÔ› Ë ›Ù· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “∫·Ó·Ú¿ÎÈ·” (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30, ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜.

Δ

· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12:00 Ì. ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ ÙÔ˘ ª.∂.§.Δ., ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ȉȈÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ 1982 Ô ∫ÒÛÙ·˜ Î·È Ë º·›Ë ™Ù·Ì¿ÙË Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È¿ÛˆÛË, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.

ΔÔ 1983 Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÒÛÙ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ÌÔ˘Û›Ô. ΔÔ 1987, Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ªËÏÂÒÓ ™‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë, Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ΔÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì Ӥ· ÂÎı¤Ì·Ù·, ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÌfiÓÈÌ· Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ οو ÔÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘, ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ πˆ¿ÓÓË ºÈÏÈ›‰Ë Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ™Ù·Ì¿ÙË. ΔÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ªËÏÈÒÙË ÏfiÁÈÔ˘ ‰È‰¿ÛηÏÔ˘ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ¢·ÓÈ‹Ï ºÈÏÈ›‰Ë, Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜” , ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË ¡.¶.¢.¢., ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi 5ÌÂϘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Â›ÙÈÌË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰ˆÚ‹ÙÚÈ· Î·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ë Î. ∂ϤÓË §·ÏÈ¿. √ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Ï‡ÛË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ófi Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ηٷÙÔÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·, ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Ì›· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ οı ı¤Ì·ÙÔ˜.

● ∫‡ÚÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÛˆÛË, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ

∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∏ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÍÂÓ·Á› ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ì·ÁÓËÙÔʈÓË̤ÓË ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·ÁÁÏÈ΋, Á·ÏÏÈ΋ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ Â·Ê‹ Ì ٷ ·È‰È¿ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı› Î·È ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·˘ÙÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙË Û ̛· ¢¯¿ÚÈÛÙË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔÔ 1990, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ªÔ˘Û›Ԣ - ™¯ÔÏ›Ԣ, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ›

ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ - ÎÈÓËÙ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ.

∂Îı¤ÛÂȘ ™Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛˆÓ: §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË “∂Ï¿Ù ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ˙‹ÛÙ ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË” (1987), ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶·È‰È΋˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÎıÂÛË Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “ΔÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙË Û‚Ô‡Ú· ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹” (2009). ™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ UNICEF ÙÔ 2011 ÊÈÏÔͤÓËÛ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “Δ· ·È‰È¿ Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜” Î.¿. Δ¤ÏÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ

ÌÈÎÚÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜, Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÈΛϷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î·È ÂÈηÛÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Ï·˚Îfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ £ÂfiÊÈÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012 Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi 30 ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, Ì ¤ÎıÂÛË ÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ̛· Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÌÈÎÚ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi οı ËÏÈΛ·˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘. * ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ: ΔËÏ: 24230 86602, ˘‡ı˘ÓË ∂ϤÓË §·ÏÈ¿. **ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘: ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 17, ¶Ï¿Î·. ΔËÏ. 210 3239813, www.melt.gr.

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘

Ãڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ £∞ ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÚÁˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ Ô›ËÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË. ∏ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ϤÂÈ Û¯ÂÙÈο:

∂Û¯¿Ùˆ˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ÚˆÙ· ¤¯ˆ Ì ÙȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ŸÏ˜ ∫·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÙÔ˘˜ Â›Û˘ ªÂ ÁÔËÙ‡ÂÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ Â‡Ë¯Ô -ÂÙÒ... ÏÔ˘ÏÔ‡‰ÈÎ·È ÙÔ ¿˘ÏÔ, ۯ‰fiÓ, ÙˆÓ ÓÔË-

Ì¿ÙˆÓ H ÂÏ·ÊÚ¿‰· ÎÈ Ë ·ÌÂÚÈÌÓËÛ›· Ùo ·Î·Ù·ÏfiÁÈÛÙÔ ÙfiÛˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ì ̷Á‡ÂÈ... ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÂÚ΢ڷ›·˜ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ∫·Ù›Ó·˜ μÏ¿¯Ô˘ ÛÙÔ facebook ‹Ù·Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÒÛÙÂ Ô ÎÔÈÓfi˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ™‡ÚÔ˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ· ¿ÌÂÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Ô›ËÛ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÎfiÌ· ÙÚÈÒÓ ÔÈËÙÒÓ, Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÙÔ˘ ∂. Ã. °ÔÓ·Ù¿ Î·È ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ƒÔ‡‚·ÏË. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, “Ãڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·˜ ŸÓÂÈÚ·” . Δ· ÔÈ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÈËÙÒÓ

● ŒÚÁÔ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “Ãڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·˜ ŸÓÂÈÚ·”

ÂÎı¤ÙÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÔ˘. √ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

ªÂÚÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÓ¢ÛÙ› ·fi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Óı¤ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ È¿ÓÔ” . ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ ı· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÚÏ‹˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ “Ì ÙÔ 10¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹ ÌÔ˘ μ¿ÓÈ· πˆ·ÓÓ›‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ∫·Ú·ÁÒÁÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫˘Ú›ÙÛË, ∫·ÙÂÚ›Ó· §ÂÌÔÓ¿ÎË, ∂˘Ù˘¯›· ªÒÚÔ˘, ªÈ¯¿Ï˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∂ϤÓË ƒÔ˘Ì¿ÎÔ˘, Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, ™ÔÊ›· ™˘ÌȷοÎË Î·È ª·Ú›· ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∞ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì ÔÏÈÙÈÛÌfi ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì fiϘ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Âӈ̤Ó˜!”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” Ì ÙËÓ ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

¶¤ı·ÓÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 5.

Δ√¡ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Â˙ÔÁÚ¿-

ÊÔ˘, ÔÈËÙ‹, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ı·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ̤ÏÔ˘˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ Δ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÁÁڷʤˆÓ. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1939. ™Ô‡‰·Û ÓÔÌÈο ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ı¤·ÙÚÔ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÂÓÒ ·Ú¯Èο ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÍfiÚÌËÛË” Î·È ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË “∂›ÏÔÁÔ˜”. ™Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1971, ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·˜ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ “∂‰Ò” ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ªÔÓfiÚ·ÎÙÔ ’70. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi “ªÓËÛÙÚfiÌÓËÛÙ·” (1975), Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ “∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ó˘ÎÙfi˜” (1979) Î·È Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· “¢ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ” (1983) Î·È “∏ÏÈ·Îfi ˆÚÔÏfiÁÈÔ” (1988). ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙfiÔÈ, ÚfiÛˆ·, ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÚÔÛˆÈο ‚ÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ Î·È ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ˙˘ÌÒÓÔÓÙ·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Ì ÙË ÊfiÚÌ· Ì›·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. H Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·), ÛÙË 1.45 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘.

ª¿ıËÌ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ∏

·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” Ì ÙËÓ ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Í·Ó¿ ÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ (1922-2012).

∏ “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·È¯Ù› Û ۯ‰fiÓ fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (μڢͤÏϘ, ¡. πÙ·Ï›·, μÂÏÈÁÚ¿‰È, °ÂÚÌ·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Á·‹ıËΠfiÛÔ Ï›Á˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ΔËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó “Ì¿ıËÌ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘” , “·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡” , “ÚÂÛÈÙ¿Ï ÁÂÌ¿ÙÔ ∂ÏÏ¿‰·” , “ÙÔ ÁψÛÛÈο ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ, ı·ÙÚÈο ÈÔ ‡ÚÈÓÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·” . ¶·Ú·ÏÏ‹ÏÈÛ·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ Ì ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ŒÙÛÈ ÔÈ ÌӋ̘ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÔ˘‰·›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÛÛ·˜, Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙË μ·ÁÁ¤ÏË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, fiˆ˜ ÙȘ ‰ÈËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘ °ÈÒÚÁË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·, ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ÕÓÓ·˜ μ·ÁÂÓ¿ Ô˘ ÙËÓ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÎÙ‹Ì· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔχÙÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜. “º¤ÙÔ˜, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ

ΔÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Ë °È·ÛÂÌ› ∫ËϷˉfiÓË. ∂ÈÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ “√Ó›ڷٷ Ù˘ ¿Î·˘Ù˘ Î·È Ù˘ ηÌ̤Ó˘ ™Ì‡ÚÓ˘” Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜ - ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿ ™ÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª¿ÚÈÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹: £¤·ÙÚÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· - §‡ÎÂÈ· 11:00 .Ì., ›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ. μÚ·‰ÈÓ‹ 19:00, ›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ.

Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘,

√𠙇ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfi-

ÓˆÓ ÙÔ˘ 12Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 10Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ. ΔËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜: μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, °·‚·Ï¿˜ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È ΔÛÈÚÔ‡Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘.

Δ√ ηٿÛÙËÌ· ™ÔÊÈ¿‰Ë˜, ÁÈÔÚÙ¿-

● ∏ ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÛÛ·˜, Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘

ÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ - ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ jazz: ΔÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Û·ÍÔʈӛÛÙ· Craig Bailey, Â› ‰ÂηÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Ray Charles, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÁÁ›Ó·. √ ÂÎÏËÎÙÈÎfi˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ Craig Bailey, Â› ‰ÂηÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Ray Charles Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÁÁ›Ó· ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª·˙› ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ͯˆÚÈÛÙÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ô ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ª¿Ú‰·˜ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ì¿ÛÔ Î·È o ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÌÂÓfiÁÏÔ˘ ÛÙ· Ù‡Ì·Ó·.

ºËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÙÔ˘ ‹¯Ô, ÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Ô Craig Bailey Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ¿ÏÙÔ Û·ÍÔʈӛÛÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ªfiÓÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Ray Charles (·fi ÙÔ 1987 ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ˘ ÙÔ‡ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Akira Tana Î·È ÙÔ˘ Ì·Û›ÛÙ· Rufus Reid ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ jazz fiˆ˜ ÔÈ: Tom Harrell, Bobby Watson, Art Blakey, Benny Carter, George Coleman, Al Grey, Mongo Santamaria, Ray Mantilla, Slide Hampton, Jimmy Heath, Clifford Jordan,

Charlie Persip, Panama Francis, Mongo Santamaria, Bernard Purdie, Ray Bryant, Ronnie Matthews, Chico O’Farrill, Hilton Ruiz, Leon Thomas, Bill Hardman Î.¿. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ jazz Î·È Ù˘ ηϋ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›·. ªÔ˘ÛÈÎÔ› Craig Bailey (¿ÏÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ) ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÁÁ›Ó·˜ (ÎÈı¿Ú·) ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ª¿Ú‰·˜ (·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ì¿ÛÔ) ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂṲ́ÓÔÁÏÔ˘ (Ù‡Ì·Ó·) ΔËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 6971.924660. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 22.30.

Δ˘ ª·›Ú˘ ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·

§ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ “Agenda 2013” Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Agenda 2013 Ù˘ ª·›Ú˘ ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ÃÚ‡Û· μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î. ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ·. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. ∏ ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Ù˘ ËÌÂÚÔ-

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ μÔËıÂÈÒÓ

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· “™ÔÊÈ¿‰Ë˜”

™ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ Ù˙·˙

● √ Craig Bailey Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ¿ÏÙÔ Û·ÍÔʈӛÛÙ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢

29

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜

ªÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Craig Bailey - ∫ÒÛÙ· ª·ÁÁ›Ó· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

ΔÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Δ√ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ °È¿ÓÓË ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË (ªA ηıËÁËÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ International Art Academy) ηχÙÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË Áο̷ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ T¤¯ÓË, T¯ÓÈ΋ Î·È IÛÙÔÚ›· Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔÂÎÙ¿ÛˆÓ. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 15 ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÂÓfiÙËÙ˜ - (2ˆÚ·) Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 6 ÌÌ. Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (6Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.) ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙËÓ International Art Academy. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ∫fiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 50 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. £· ‰ÔıÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ (Certificate, Bachelor, Master, Doctorate) ·fi ÙËÓ International Art Academy. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 6909127982, ÒÚ˜: 10:30 - 14:00, 17:30 - 21:30, e-mail: info@foudoulis.gr.

¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘”. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ˜ fiÛÔ ÔÙ¤, Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ‚·ı‡˜ ÎÈ ·ÁÓfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Ù˘, ı· Â›Ó·È ¤Ó· “‚¿ÏÛ·ÌÔ” ÁÈ· ÙȘ „˘¯¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ “∞ÁÁ¤Ï·˜”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞Pπ√À 2013

ÏfiÁÈÔ “ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË, ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÌÔ˘ Î·È ÛÙË ª·Ú›·, ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÌÔ˘. ÿÚË Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÒ È· Ó· ‰ËÏÒÛˆ: Ÿ¯È, ‰Â ÊÔ‚¿Ì·È... ™Â ÛˆÛÙ‹ ÒÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ!” . ∏ ηϷ›ÛıËÙË Agenda 2013 ·ÔÓ¤ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË “Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔ 2013, ·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙԇ̠ÛÙÔ “ª·˙›” Î·È ÛÙÔ “™’ ·Á·Ò” !” . ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰È·Óı›˙ÂÙ·È ·fi ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù· ÔÈËÙÒÓ, Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ÔÈ √-

● ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰È·Óı›˙ÂÙ·È ·fi ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù· ÔÈËÙÒÓ, Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ

‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘, °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ ·ÏÏ¿ Î·È ªÔÌ ¡ÙÈÏ·Ó, ™ÙÈ‚ Δ˙ÔÌ˜, Δ.™. ŒÏÈÔÙ Î.¿. ΔÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ∏Ò ¢ÚÂÙ¿ÎË ÂÓÒ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÎÔÛÌ› Ô ›Ó·Î·˜ Ù˘ ŒÏÌ·˜ ∫˘ÙˆÓ¿ÎË “¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ” . ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó: √ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, Ô ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “£¤ÙȘ” , Ô ∞’ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜. ¢·Ó¿Ë ¶›ÎÔ˘Ï·

˙ÔÓÙ·˜ Ù· 70 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ¶ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙȘ 16 Î·È 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘: ª·ı·›ÓÔ˘Ì ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ì Ӌ̷ٷ Û ·È‰È¿. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 12 Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00, ‰Â›¯ÓÔ˘Ì Û ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· Ì Ӌ̷ٷ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÚÔÛÎfiÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™ÔÊÈ¿‰Ë˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ˘ÏÈο. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜.

°ÈÔÚÙ¿ÛÙ ÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ ÛÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ ∂¶π§∂•Δ∂ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Domotel •ÂÓ›· μfiÏÔ˘: ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ Open Kitchen Restaurant 25ú ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ Î·È Dreamway Spa wellness 35ú ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ Î·È wellness Î·È 25’ Ì·Û¿˙ 55ú ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ sea view Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ Î·È wellness Î·È 25’ Ì·Û¿˙ 75ú ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. 2 cocktail ∞Á. μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ ‹ ÊÈ¿ÏË ·ÊÚÒ‰Ë Ô›ÓÔ˘ Î·È Fingerfood ÛÙÔ Yacht Club 25ú / ·Î¤ÙÔ (ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ·). St. Valentine’s day menu 2013 Welcome Foie gras Ì ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È Î·Ú·ÌÂψ̤ӷ golden apples Û‚ËṲ̂ӷ Ì vermouth cinzano Appetizer ™ÈÙÈÎfi˜ ηÓÈÛÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì η‚Ô‡ÚÈ, ÊÔÈÓfiÎÈÔ, Îڤ̷ ·‚ÔοÓÙÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ Salad ªÈÎÚ‹ Úfiη Ì mozzarella, blood oranges, speck Î·È Ì¤ÓÙ· (ÓÙÚ¤ÛÈÓÁÎ ·fi ̤ÏÈ, ÓÙÈ˙fiÓ, Ì·ÏÛ¿ÌÈÎÔ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô) Entrees ÃÔÈÚÈÓfi ÊÈϤÙÔ Ì Ô˘Ú¤ ηÓÈÛÙ‹˜ ·Ù¿Ù·˜, Û·Ú¿ÁÁÈ· Û¯¿Ú·˜, ηÚfiÙ· baby Î·È Û¿ÏÙÛ· ÈÎÚ‹˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Dessert ºÈÓ·ÛȤ ÊÈÛÙÈÎÈÔ‡ ÌÔ˘˜ fiÍÈÓ˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ì tonka been Î·È ÎÔÌÔÙ¤ ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ *¢ˆÚÂ¿Ó welcome drink Î·È parking ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 24210 92700.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 5∏™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞∞∞∫ ∞∞∞¶ ∞μ∞• ∞μ∂ ∞μ∂¡πƒ ∞Δƒ∞™Δ 15 ∞°∫ƒπ ∞¢∞∫ ∞∂°∂∫ ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞§Δ∂∫ ∞∫ƒπΔ ∞§Δ∂ƒ ∞§∞¶π™ ∞§∫∞Δ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§™π¡ ∞§Δπ ∞§º∞ ∞¡¢ƒ√ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞ƒ∞π° ∞ƒμ∞ ∞™∞™∫ μπ¡Δ∞ ∞™∫√ ∞™Δ∞∫ ∞™Δ∏ƒ ∞Δ∂ ∞Δ∂∫ ∞Δ∂ƒª ∞ΔΔ ∞ΔΔπ∫ ∞ΔΔπ∫∞ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ° μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ√∫∞ μπ™ μ√™À™ μ√à μÀΔ∂ μøμ√™ °∞§∞• °∂μ∫∞ °∂¢ °∂∫Δ∂ƒ¡∞ 1.288.016 °Δ∂ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∞∫∂Δ30 ¢∂∏ ¢π∂∫∞ ¢π√¡ ¢πã ¢√§ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ¢ƒ√À∫ ∂μ∑ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂¢ƒπ¶ ∂∂∂∫ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂§πã ∂§∫∞ ∂§§ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§¶∂ ∂§™Δƒ ∂§Δ∫ ∂§Δ√¡ ∂§Àº ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡μπ ∂¡∫§ø ∂¡Δ∂ƒ

TÈÌ‹ 1.011,85

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

AÍ›·

1,66

∂ƒπ√Àƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ ∞.∂. (∫√) 4,7 ∂ƒπ√Àƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ ∞.∂. (¶√) 0,603 J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. (∫√) 1,65 4,43% ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡√™ ∞.∂. (∫√) 0,225 23,63% ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ALPHA TRUST ∞∂ ¶∞ƒ√Ã∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ (KO) 0,486 ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ INFOTECH A.E. (∫√) 0,274 ∞§º∞ ∞∂¢∞∫ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ (∂) 3,37 1,51% ∞∂°∂∫ (∫√) 0,16 2,56% ∞£∏¡∞ ∞¡ø¡Àª∏ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ (∫√) 0,229 ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. (∫√) 1 0,00% ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) 0,057 18,75% ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. (∫√) 0,298 0,00% ∞§Δ∂ƒ 0,76 ALAPIS A.B.E.E. NEXANS ∂§§∞™ ∞. μ. ∂. (∫√) 2,92 -3,63% ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂ (∫√) 0,77 -3,51% ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ μπ√ª. ∞§√Àª. ∞.∂. (∫√)0,681 1,49% ALSINCO ∞.∂.∂. ∂π¢ø¡ ∂¡¢.-À¶√¢.(∫O) 0,183 ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞.∂.∂.Ã. (∫∞) ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (∫√) 1,64 3,14% ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞.∂.∂.Ã. (∫√) 19 0,00% ∞¡∂∫ ∞.∂. (∫√) 0,175 0,57% ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) 1,78 ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) 0,405 ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞∞∂ 2,09 -2,79% S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. (∫√) 5,65 1,99% ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. (∫√) ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ Δ∏§∂ª∞Δπ∫∏™ Δ∂á√§√°π∞™3,65 A.S. ∞.∂. (∫√) 0,48 1,05% ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂. (∫√) 6,22 0,00% ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª∂¡∏™ ∞.•.∂. (∫√) 3,84 0,00% ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) 0,7 2,94% ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂. (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂. (∫√) 0,65 0,15% ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. (∫√) 0,044 18,92% ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫A) 0,399 12,08% ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) 0,159 0,00% μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ ∞.∂. (∫√) 0,37 0,00% μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞.∂.μ.∂.¶.∂. (∫√) 0,241 μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∞ ¡∏ª∞Δ√Àƒ°∂π∞ (∫∞) 0,097 μ∂Δ∞¡∂Δ ∞.μ.∂.∂.(∫√) μπ√™ø§ ∞.μ.∂. (∫√) 0,21 -5,41% μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ Δ∂áπ∫∞ ∂ƒ°∞ μπ√Δ∂ƒ ∞.∂. (∫√)0,17 μπ√Ã∞§∫√ ∂.μ. Ã∞§∫√À ∫∞π ∞§√Àª. (∫∞) 4,6 1,55% μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. 0,75 28,42% μπ™ ∞.∂. (∫√) 0,72 μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS ∞.∂. (∫√) 0,928 FASHION BOX ∂§§∞™ ∞.∂.(KO) BYTE COMPUTER ∞μ.∂.∂. (∫√) 0,595 2,59% ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ∞.∂. (∫√) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞.∂. (∫√) 0,638 2,90% °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À - μπ√ª∏Ã∞¡π∞™(∫∞) 0,458 -0,22% VELL GROUP A.E. 0,096 °∂∫ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡, ∞∫π¡∏Δø¡, ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ (∫√) 2,38

-5,49% 15,38% 129,59% 0,00% -7,43%

1,5361 0,288 0,55 0,034 0,024 -7,43%

5,8226 1,134 1,67 0,25 0,143 0,45

35,64% 6,98% 24,03% 20,53% 0,50% 67,65% 1,02%

0,17 1,6685 0,068 0,099 0,6 0,02 0,159

0,35 3,5214 0,192 0,24 1,1 0,074 0,527

0,00% 20,66% 0,39% 0,44% -1,08% 0,00% 13,89% -3,94% -2,78%

0,026 1,2 0,154 0,185 0,105

0,151 3,1 0,96 0,709 0,328

0,419 8,1 0,054 1,2 0,306 1,01 3,7959

2,42 24 0,192 2,37 0,7 2,2 5,98

0,18 3,56 1,31 0,131 0,36 0,12 0,18 0,012 0,115 0,056 0,13 0,225 -46,41%

3,65 0,488 7,6 3,85 0,46 1,7 0,12 0,74 0,055 0,39 0,182 0,43 0,5 0,052

0,116 0,045 1,54 0,206 0,388 0,6872 1,3 0,182 0,301 0,285 0,251 0,051 19,00%

0,92 0,23 4,53 0,59 1,1 1,18 1,3 0,58 0,54 0,63 0,46 0,143 0,47

15.810

3.000,00 6,16 10,06 4,52%

32,35% 4,50% 2,73% 0,00% 21,52% -1,43% 10,03% 0,00% 0,00% 0,00% 16,07% 120,00% 30,82% 15,22% 7,25%

0,00% 16,67% 13,33% 17,35% 43,13% 2,86% 3,11% 0,00% 15,31% 0,00% 28,63% 13,93% 28,00% 3,93%

°∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (∫√) 6,66 0,60% ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂ (∫√) 5 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∂) 10,06 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞ª√πμ∞πO ∫∂º∞§∞π√ (∂)

3,90% 3,73% 5,89% 8,79

3,4 4,23 4,92

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞∂ (∫√) 6,26 2,62% ¢π∂∫∞Δ ∞.Δ.∂. (∫√) DIONIC AEBE 0,244 2,52% ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞.μ.∂.∂. (∫√) 0,63 ¢∏ª/ºπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏ ∞.∂. (∫√)1,39 0,00% ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂. (∫√) 0,66 1,38% ¢√Àƒ√™ ∞.∂. (∫√) 0,481 -19,83% ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ - ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) 0,321 -2,73% ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ AEBE 2,5 ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞.∂. (∫∞) 1,5 4,90% ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂ - μπ√ª/¡π∞ °∞§∞∫Δ√™ (∫√)0,469 -0,85% ∂¢ƒ∞™∏ - Ã. æ∞§§π¢∞™ ∞.Δ.∂. (∫√) EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂. (∫O) 1,43 -0,69% COCA COLA HELLENIC 17,98 0,00% ∂∫Δ∂ƒ ∞.∂. (∫√) 0,632 1,94% ∂§μ∞§ ∞.∂ μπ√ª/¡π∞ ∂¶∂•∂ƒ°. ∞§√Àª. (∫∞) 2,04 2,51% ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞.∂. (∫∞) 0,686 -2,00% ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂. 3,58 ∂§°∂∫∞ ∞.∂. (∫√) 0,6 -2,44% ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞.∂. (∫√)1,58 ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∞.μ.∂.∂.(∫√)0,092 ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∞.∂. (∫√) 2,09 0,97% Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) 17,68 10,71% ∂§§∏¡π∫∏ Δ∂á√¢√ªπ∫∏ Δ∂μ ∞∂ (∫√) 2,23 4,21% ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞.∂. (∫√) 8,09 0,87% ∞. ∫∞§¶π¡∏™-¡.™πª√™ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) 0,914 4,10% ∂§Δƒ∞∫ (∫√) 1,8 0,00% ∂§Δ√¡ ¢π∂£¡√À™ ∂ª¶√ƒπ√À ∞.∂.μ.∂.∫√) 1,03 3,00% ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂. (∫√) 0,298 ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ ∞.∂.μ.∂. (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ A.E.B.E. (¶√) ENVITEC ∞∂ (KO) 1,9 UNITED TEXTILES S.A. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∂ª¶√ƒπ∞™ §√°π™ªπ∫√À - À¶∏ƒ∂™πø¡ (KO)

6,28% 0,00% 10,91% 12,50% 0,00% 18,49% -25,08% 13,03% 3,31% 10,29% 30,28% 0,00% 0,00% 1,58% 15,12% 8,51% 8,03%

1,13

6,29

0,068 0,56 0,7429 0,352 0,303 0,129 0,724 0,501 0,217 0,033 0,561 11,0011 0,253 0,67 0,376 3,58 0,16 0,45 0,033 0,8 8,2 0,602 3,94 0,348 1,29 0,446 0,159 0,08 0,13 1,9 0,05

0,381 1,28 1,66 0,679 0,835 0,36 2,6 1,48 0,5 0,171 1,47 18,24 0,659 2,1 0,8 3,7 0,65 1,68 0,12 2,2 16,92 2,16 8,1 0,91 2,14 1,01 0,3 0,08 0,14 2,08 0,05

0,00% -5,95% 16,46% 12,37% 32,83% 16,15% 9,32% 9,72% 9,76% 13,19% 10,37% 0,00% 0,00% 0,00% 1,6

34.272 114.811

55.654 26.518

0,82

30

510 12.500

1.706 2.000

200 8.999 20

200 513 6

571 4.000 7.899

1.666 3.120 5.369

1.069.733 1.719.684 14 266 20.950 3.743

4.991 12.233

10.466 68.216

3,65 3.200 50 2.022

1.539 311 7.764

10

7

118.795 69.816 700 1.500 750

76.606 3.072 279 239 278

0,54

48.475 40

10

3.287 220.975 30

6

1.400 11.000

885 4.997

2,3

547.784

1.240

8.258

5,27

8,79

362.020 2.227.465 248.211

59.706

8 20.360 100 89.890

11 13.312 48 29.218

51.908 1.810

76.796 818

3.050 4.367 62.927 1.129.438 24.812 15.769 41.808 83.762 2.500 1.744 7.486

4.645

12.000 24.967 22.943 389.881 517.995 1.143.063 57.977 466.534 16.321 14.813 2.000 3.600 7.101 7.229

1,596

1,76

∂¶π§∫ ∂¶™π§ ∂™Àªμ ∂Δ∂ ∂Δ∂ª ∂À∞¶™ ∂Àμƒ∫ ∂À¢∞¶ ∂À¶π∫ ∂À¶ƒ√ ∂Àƒ√ª 56 ∂Àƒøμ ∂ºΔ∑π ∂à ∂Ã∞∂ ∑∞ª¶∞ ∏§∂∞£ ∏√§ 99 ∏ƒ∞∫ π∞™ø π∞Δƒ π∫√¡∞ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π√¡∞ π¶¶∫ ∫∞£∏ ∫∞ª¶ 1.221 ∫∞¡∞∫ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∂∫ƒ ∫∂¶∂¡ ∫∂ƒ∞§ ∫§∂ª ∫§ª ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫ª√§ ∫√ª¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√À∞§ ∫√À∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ ∫Δ∏§∞ ∫À¶ƒ ∫Àƒπ√ ∫Àƒª §∞μπ §∞π∫∏ §∞ª¢∞ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §∂μ∫ §∂μ¶ §πμ∞¡ §√°√™ §√À§∏ §À∫ ª∞£π√ ª∞π∫ ª∞•πª ª∞ƒ∞∫ ª∞™√¶ ª∂μ∞ ª∂¡Δπ ª∂ƒ∫√ ª∂™√à ª∂Δ∫ ª∏Ã∫ ª∏ö ªπ° ªπ°ƒ∂ ªπ¡ ªπ¡√∞ ª§∞¡Δ ª§™ ª√∏ ª√¡Δ∞ ª√Δ√

∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) 0,49 0,00% EPSILON NET ∞μ∂E (KO) 0,554 ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∞.∂.(∫√) 2,64 ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (∫√) 1,43 1,42% ∂Δ∂ª ∞.∂. (∫∞) 0,738 -1,60% ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∞.∂. (∫√) 6,12 -0,49% °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞.∂. (∫√)0,328 ∂.À¢.∞.¶. ∞.∂. (∫√) 6,14 0,66% ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) 1,54 13,24% EUROBANK PROPERTIES (KO) 5,14 3,42% EUROMEDICA ∞.∂. ¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ (KO) 0,556 Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS ∞∂ 0,723 F.G. EUROPE ∞.∂. (∫√) 0,79 EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∏ ∞∂¶∂À (KO) 3,75 ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞.∂. 4,85 ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) 4,3 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂.∂. (∫√) HELLAS ON LINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞.∂. (KO)

4,63% -1,37%

∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ (∫√) 1,4 π∞™ø ∞.∂. (∫√) 1,39 π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂.∞.∂. (∫√) 0,874 ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) 1,32 π§À¢∞ ∞.∂. (∫√) 0,65 πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø ∞∂ π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ Δ∂á. ∂ƒ°ø¡ ∞.∂. (∫√)1,11 π¡Δƒ∞§√Δ ∞.∂. (∫√) 2,13 √ªπ§√™ π¡Δ∂∞§ ∞.μ.∂.∂. ¢.∂. - ™. (∫√) 0,972 π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞.∂. ¢π∂£¡∂π™ Δ∂á/°π∂™ (∫√) 0,529 π¡Δƒ∞∫√ª ∞.∂. (∫√) 0,701 π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) (∫√) 11,7 π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. (∫∞) 0,429 ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢.∂¡ΔÀ¶ø¡-ªª∂ (∫√) 0,5 REDS ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ - À¶∏ƒ∂™πø¡ (∫∞)

1,45% 1,46% 1,04%

™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ (∫√) 1,25 ∫. ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ - Àπ√π ∞.∂.μ.∂. (∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞.∂. (∫∞) 116 ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∞.∂. (∫√) 2,7 √ ∫∂∫ƒ√æ ∞.∂. (∫√) 3,16 ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ∞.μ.∂.∂. (∫√) 1,24 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∞.μ.∂.Δ.∂. (∫√) KLEEMAN HELLAS ∞.μ.∂.∂. (KO) 1,88 ∫.§.ª. ∞.∂. 0,878 ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∞.∂. (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∞.∂. (¶O) ∞ƒΔ√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∞.∂. (∫√) 1,54 COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ ∏/À ∞μ∂∂ (∫√) 0,08 ∞º√π Ã. ∫√ƒ¢∂§§√À ∞.∂.μ.∂. (∫∞) 0,416 ∫√ƒƒ∂™ ºÀ™π∫∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞ 3,9 QUALITY AND RELIABILITY ∞.μ.∂.∂.(∫√) 0,451 Info-Quest ∞.∂.μ.∂. (∫√) 1,31 ∫√Àª¶∞™ ∞.∂.™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ 0,493 ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ (∫√) 0,728 ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ 1,01 ∫ƒπ-∫ƒπ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ °∞§∞∫Δ√™ ∞.μ.∂.∂. (∫√) 1,84 ∫Δ∏ª∞ ∫ø™Δ∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂. (∫√) 0,488 Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À ¢∏ª√™π∞ ∂Δ∞πƒπ∞ §πªπΔ∂¢ (∫√)0,273 ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∞.∂. (∫√) 0,96 F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∞.μ.∂.∂. (∫√) 1 LAVIPHARM ∞.∂. (∫√) 0,259 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 0,046 LAMDA DEVELOPMENT ∞.∂. (∫√) 4,68 §∞ªæ∞ ∞. ∂. ∂§§. •∂¡√¢√Ã∂πø¡ (K√) 17,69 §∞¡∞∫∞ª ∞.∂. (∫√) 0,749 §∞¡-¡∂Δ ∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ∞.∂. (∫√) ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A) 0,358 ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A) 0,399 ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∞.μ.∂. (∫√)0,255 Logismos ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞.∂. (∫√)0,669 ªÀ§√π §√À§∏ ∞.∂. (∫√) 2,5 INFORM ¶. §À∫√™ ∞.∂. (∫√) 1,66 ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞.∂. (∫∞) 0,477 ª. π. ª∞´§§∏™ ∞.∂.μ.∂. (∫√) 0,08 ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞.∂. (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞.μ.∂.∂ (∫√) 0,409 ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO) 0,743 MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ ∞.μ.∂.∂. (∫√) 1,46 MEDICON ∂§§∞™ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒπ∞ (∫√) 1,14 FHL MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (∂§¶) 5,08 ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞.Δ.∂. (∫√) ª∂Δ∫∞ ∞.∂. (∫√) 10,6 ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√) 0,34 ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√) 0,268 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,548 MIG REAL ESTATE ∞.∂.∂.∞.¶. 1,67 ∞º√π π.- μ. §∞¢∂¡∏™ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) 0,948 ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.∂. (∫√) 1,97 MICROLAND COMPUTERS ∞.∂.μ.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂. (∫√) 2,74 ª√Δ√ƒ √´§ (∂§§∞™) ¢πÀ§. ∫√ƒπ¡£√À ∞∂ (∫√) 8,48 ¡. μ∞ƒμ∂ƒ∏™-MODA BAGNO ∞.∂. (∫√) 0,399 ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ∞.∂.∂. (∫√) 0,519

1,04%

0,581

0,00%

9,87% 0,18% 10,85% 40,04% 1,16% 43,23% 18,08% 57,79% 4,90% 0,00%

0,301 0,45 1,96 0,898 0,158 2,5 0,039 2,2 0,315 2,43 9,02%

0,604 0,554 2,98 3,13 0,81 6,17 0,328 6,15 1,46 5,48 0,314

12,79% 16,18% 5,63% 11,49% 4,37% 0,00% 0,00%

0,289 0,36 2,98 1,8482 3,28 0,408 -6,59%

1,48 0,82 3,75 4,81 6,19 0,648 0,2

12,00% 2,96% 8,44% 0,00% 2,33%

0,6266 0,487 0,17 0,072 0,632 0,18 0,022 0,305 0,592 0,225 0,251 0,103 10,4 0,416 0,331 19,36%

1,41 1,5 0,93 0,072 1,33 0,68 0,045 1,16 2,04 0,884 0,524 0,744 14,5 0,49 2,1 0,347

0,935 0,13 74 1,58 1,42 0,55 0,088 0,504 0,225 0,04 0,08 0,475 0,024 0,181 2,76 0,28 0,423 0,036 0,195 0,198 1,01 0,4902 0,177 0,154 0,239 0,3397 0,09 0,029 1,59 14,11 0,45

1,54 0,15 120 2,84 4,6 1,37 0,374 1,88 0,929 0,04 0,08 2 0,117 0,435 4,25 0,575 1,34 0,16 0,49 0,895 1,03 1,85 0,488 0,824 1,04 0,989 0,273 0,4961 4,5 18 0,75

0,289 0,319 0,149 0,19 1,12 0,6 0,15 0,053 0,09 0,174 0,669 0,8187 0,524 3,85

0,385 0,792 0,334 0,789 2,72 1,53 0,54 0,12 0,11 0,409 0,95 1,5 2,7 6,6

5,48 0,1 0,073 0,179 0,902 0,234 1,52 0,63 1,89 3,7035 0,171 0,203

10,57 0,37 0,268 0,564 2,71 1,19 2,46 0,67 2,81 8,51 0,576 0,64

5,71% 7,04% 9,95% 5,38% 3,09%

0,00% 4,72% 11,52% 60,66% 21,33% 13,61% -10,00%

0,00% 0,789

-9,09% 4,23%

0,00%

-0,79% 0,00% -3,25% 6,30% 18,35% -9,49% 0,00% 22,08% 30,46% 0,00% 0,00% -10,47% -14,89% 17,51% -2,50% -1,96% 14,91% 0,00% 12,05% 12,87%

0,65% -3,57% 3,27%

1,62% 5,78%

0,00% -0,51% 1,35% 1,55% 4,45% 1,11% 2,79% 0,00% 0,95% 2,99% 0,00% 4,70% 0,00%

2,00% -1,96% 11,41% 8,16% -3,61%

0,00% 7,55% 0,40% 2,12% -2,86% 1,90% 1,29%

2,60% -0,36% 1,31% 0,76%

20,26% 22,00% 7,06% 20,00% 8,70% 48,00% 4,55% 16,42% -1,72% 21,39% 0,00% 11,87% 24,30% 8,05% 9,67% -6,37% 23,88% -6,47% 25,00% 0,00% 0,00% 6,57% 23,78% -1,93% 0,00% 8,27% 2,41% 38,14% 27,74% 9,15% 27,08% -1,50% 0,00% 2,62% 2,17% 9,92% -11,13%

21.650

10.802

1.574.565 2.229.203 33.258 24.108 15.553 95.165 25.281 91.247 22.745 0,64

155.612 130.201 114.841 100

1.486.967 1.067.513 10.500 8.350 159.535

768.465

0,8

170

8.000 11.923 35.513

11.200 16.522 30.755

17.458

23.420

31.100 33.762 626.766 1.305.121 2.210 2.104 12.517 6.543 354.473 247.914

6.123 0,92

3.062 1.547

500

625

100 30.431 4.253

11.600 82.164 13.190

17.650 26.000

32.779 22.291

10.000

800

4.482 300 5.346

17.134 135 7.031

1.400 22.530

675 16.371

51.435

91.262

1.632.109 40 1.350

445.109 38 1.348

1.449.971 1.670 50

65.689 7.749 885

2.000

510

710 87.450 4.137 45.480

1.775 139.374 1.647 3.638

3.201 1.100 80

4.717 1.241 410

35.276 371.561 1.000 340 1.500 402 2.421.490 1.320.778

6.000

11.820

8.705 75.044 20

23.839 631.650 8

ª√À∑∫ ª√ç ª¶∂§∞ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ ª¶Δ∫ ªÀΔπ§ ¡∞∫∞™ ¡∞À¶ ¡∞ÀΔ ¡∂§ ¡∂øƒ™ ¡∏ƒ ¡π∫∞™ ¡π√À™ ¡Δ√¶§∂ƒ ¡Δƒπ∞ƒΔ •À§∫ •À§¶ √§£ √§∫∞Δ √§¶ √§Àª¶ √¶∞¶ √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ √Δ∂ √Δ√∂§ ¶∞πƒ ¶∞¶ ¶∞ƒ¡ ¶∞™∞§ ¶∂πƒ ¶∂ƒ™ ¶∂Δ∑∫ ¶∂Δƒ√ ¶∏°∞™ ¶§∞£ ¶§∞π™ ¶§∞∫ƒ ¶¶∞∫ ¶∂ƒº ¶ƒ∞•∫ ¶ƒ∞•¶ ¶ƒ¢ ¶ƒ∂∑Δ ¶ƒ√ ¶ƒ√º ¶™À™Δ ƒ∂μ√π§ ƒπ§∫∂ ƒπ¡Δ∂ ™∞π∫§ ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ ™∞ƒ∞¡ ™∞Δ√∫ ™∂§ª∫ ™∂§√ ™∂¡Δƒ ™π¢∂ ™π¢ª∞ ™¶∂π™ ™¶π ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ™¶Àƒ ™º∞ ™ø§∫ Δ∂°√ Δ∂∫¢√ Δ∂¡∂ƒ° Δ∂•Δ Δ∑∫∞ Δ∏§∂Δ ΔπΔ∫ ΔπΔ¶ Δƒ∞™Δ√ƒ 87.492 ΔΔ À∞§∫√ À°∂π∞ 98.984 ºπ∂ƒ ºπ¡Δ√ º§∂•√ º√ƒ£ º√À¡Δ§ ºƒπ°√ ºƒ§∫ ºº°∫ƒ¶ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∞§Àμ Ã∞Δ∑∫ Ã∫ƒ∞¡

∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™ ∞.∂.μ.∂.ª. - ∂. (∫∞) 0,295 9,67% ª√ç√™ ∞.∂. (∫√) 2,14 9,74% JUMBO ∞¡ø¡Àª∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ (∫√) 7,04 1,73% π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ - Àπ√™ HOLDING A.E. (∫∞) 0,096 π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ - Àπ√™ HOLDING A.E. (¶∞) 0,168 ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞. ∂. (∫√) 0,66 1,54% ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞.∂. √ªπ§√™ ∂¶πÃ/ø¡ (∫√) 5 0,20% ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ 0,4 ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞.μ.∂.∂. (∫∞)0,39 0,00% ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏-¶. ∞£∞¡∞™π∞¢∏™ -™π∞ ∞.∂. (∫√)0,34 3,66% ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À ∞.∂. (∫√) 0,1 ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ ∞.∂. (∫√) 0,81 8,14% ¶.°. ¡π∫∞™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) 0,5 ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ ∞.∂.∂. (∫√) 0,575 6,48% ¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡ø¡Àª√™ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ (KO) 1,51 Àπ√π Ã. ∫∞Δ™∂§∏ ∞.μ.∂.∂. (∫√) 0,1 •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞.Δ.∂.¡.∂. (∫∞) 0,156 •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞.Δ.∂.¡.∂. (¶∞) 0,236 √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂. (∫√) 22,7 0,00% OLYMPIC CATERING ∞.∂. (∫√) 0,199 √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂. (∫√) 17,48 1,04% Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞.∂. (∫√) 1,68 3,07% √¶∞¶ ∞∂ (∫√) 6 3,45% √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§√°π∂™ ∞μ∂Δ∂ 1,34 DIVERSA ∞∂ 2,29 √Δ∂ ∞.∂. (∫√) 5,75 3,42% AUTOHELLAS A.Δ.∂.E. (∫√) 1,79 2,29% ∂. ¶∞πƒ∏™ ∞.μ.∂.∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) 0,478 13,81% PLIAS ∞μ∂∂ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (∫∞) 0,58 1,75% ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞.μ.∂.Δ.∂. (∫√) 0,67 2,45% PASAL ∞∂ ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ (KO) 0,37 6,32% Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂. (∫√) 0,381 2,97% ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√´√¡Δ∞ ∂π¢. ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞.μ.∂.∂. (∫√)0,039 ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™(∫√) 1,41 0,71% ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. 0,392 0,00% ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫∞) 1,48 -0,67% ¶§∞π™π√ COMPUTERS ∞.∂.μ.∂. (∫√) 4,06 ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂ (KO) 4,87 0,21% PAPERPACK ∞.μ.∂.∂. 0,845 0,84% PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ 2,52 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ AE ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ AE ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂. (∫√) 0,215 2,38% °∂∫∂ ∞.∂. (∫∞) 6,59 PROTON BANK PROFILE A.E.B.E .¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ (∫√) 0,856 1,30% ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡ ∞.∂. (∫√) 0,163 ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶ (∫√) 0,838 12,03% RILKEN μπ√ª/ ∫∞§/∫ø¡ ¶ƒ√π√¡Δø¡ ∞.∂. (∫∞) 3,3 ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂. (∫O) CYCLON ∂§§∞™ ∞..∂. (∫O) 0,655 1,87% ™∞¡À√ ∂§§∞™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞.μ.∂.∂. (∫√) 4,69 3,08% ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√π ∫. ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∞.∂. (∫√)0,78 SATO A.E. (∫√) 0,042 13,51% ™∂§ª∞¡ ∞.∂.(∫O) 0,25 πãÀ√Δƒ√º∂π∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞.∂.°.∂. (∫√) 0,58 7,81% CENTRIC ∞.∂ 0,392 1,03% ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂. (¶ƒø∏¡ ∂ƒ§π∫√¡) (∫∞) 2,04 7,94% ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ™π¢ª∞ ∞.∂. (∫√)0,75 SPACE HELLAS 1,46 -0,68% CPI ∞. ∂. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ À¶√§√°I™Tø¡ (∫√) 0,33 SPIDER ¡.¶∂Δ™π√™ - Àπ√π A.E.(KO) 0,092 SPRIDER STORES ∞.∂. 0,05 0,00% ∞°ƒ√Δπ∫√™ √π∫√™ ™¶Àƒ√À ∞.∂.μ.∂. (∫√) 0,516 -2,64% ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞.∂.μ.∂. (∫√) 0,465 ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞.∂. (∫√) 2,44 -0,81% Ã. ∫. Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) 0,278 -19,88% Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ 3,61 1,40% Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂. (∫∞)0,332 Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂. (∫√) 0,31 19,23% ∞¡ø¡Àª√™ ∂Δ∞πƒπ∞ Δ™πª∂¡Δø¡ ΔπΔ∞¡ (∫√) 15 0,94% ∞¡ø¡Àª√™ ∂Δ∞πƒπ∞ Δ™πª∂¡Δø¡ ΔπΔ∞¡ (¶√) 7 0,43% ¶∂πƒ∞πø™ ∂¶∂¡¢. ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ∞.∂.∂.∞.¶.(∫√) 0,654 Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞.Δ.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞.∂. (∫∞) 0,18 ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ - £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ À°∂π∞ ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏ ∞.∂. (∫√) 0,22 ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ ∞.∂. (∫√) FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) 3,4 FORTHnet A.E. (∫√) 0,918 º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂. 2,91 FRIGOGLASS ∞.μ.∂.∂. (KO) 5,5 FOURLIS ∞.∂.™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) 2,63 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∞.∂. (∫√) 14,04 Ã∞π¢∂ª∂¡√™ ∞.∂.μ.∂. (∫√) 0,806 Ã∞§∫√ƒ ∞.∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ) (∫∞) 0,981 Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ ∞.∂.(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞.∂. ™Àª/Ãø¡ - ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡ (∫√)0,066 Àπ√π ∂.Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞.∂. (∫√) 0,5

0,708 -11,65%

0,00% 2,61% -0,75% 2,56% 4,13% 2,08% 29,41% 1,21%

29,96% 94,55% 17,92% 33,33%

0,39 0,54 0,053 4,42 0,18 0,19 0,04 0,3 3,27 0,018 0,184 0,02

0,3 2,02 7,08 0,125 0,5 0,689 4,99 1,13 0,679 0,35 0,18 0,29 0,765 0,699 0,578 1,51 0,131 0,195 0,38 23,6 2,73 17,4 1,7 7,9 1,34 2,29 5,58 1,87 0,462 0,649 0,667 0,414 0,81 0,308 0,33 1,86 3,8 1,52 4,1 5,19 0,935 2,52 0,39 0,54 0,22 9,99 0,2 0,868 0,168 0,768 3,9 0,042 0,679 0,057

9,73% 0,00% -0,30% 56,57% 7,45% 6,38% 1,87%

1,2 0,77 0,021 0,05 0,156 0,08 0,401 0,432 0,836 0,12 0,046 0,028 0,203 0,351 0,43 0,028 0,019 0,809 0,08 0,154 0,133 10,07 4 4,64%

4,55 1,16 0,155 0,361 0,577 0,419 2,01 1,11 1,6 0,33 0,14 0,165 0,54 1,31 2,59 0,085 0,351 3,59 0,08 0,333 1,03 16,48 7,1 0,391

0,00% 16,88% -0,84%

0,168 0,089 14,19%

1,06 0,223 0,125

29,41% 0,00% 12,58% 0,99% -6,13% 4,36% 33,50% 8,67% 33,00% 12,50% 0,00% 73,68% 0,00%

0,07 0,194 0,912 0,48 2,7 2,6 0,632 3,18 0,412 0,29

0,4 0,339 7,8561 1,74 4,4172 5,65 2,67 13,69 0,94 1,01

0,028 0,423

0,08 0,778

8,37% 11,86% -0,25% -22,00% 4,94% -10,71% 0,00% 17,22% -5,66% 12,09% 2,04%

-0,44% 3,65% 3,31% 16,67% 11,11%

12,75% -0,56% 44,85% 16,70% 12,79% 30,28% 12,72% 18,18% 0,00% 1,44% -35,74% 19,35% 11,23% -4,51% 7,64% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 8,77% 16,43% 34,29% 0,00% 21,75% 0,00% 0,00% 8,06% 40,00% -10,71% 24,46% 20,62% 16,57% 1,35% 13,18% 27,41% 12,20% 25,00% 1,18% 16,25% 13,49% 0,00%

0,17 0,525 2,2201 0,05 0,12 0,201 1,3 0,361 0,234 0,173 0,0387 0,08 0,23 0,403 0,185 0,035 0,139 0,17 8,8 0,154 7,06 0,76 3,5 1,1 2,29 1,09 0,8 0,193 0,196 0,187 0,151 0,186 0,022 0,24 1,01 0,093 0,403 1,54 2,9563 0,162

6.674 749 117.190

1.928 1.528 812.402

1.229 183.964

790 920.059

3.635 3.080

1.434 1.046

282.101

225.535

1.220 1,51

666

518

11.552

11.866 204.946 2.251 3.766 953.139 5.643.964

833.788 4.726.063 9.650 16.976 5.795 2.551 100 58 50.754 34.421 51.177 18.678 3.448.022 1.294.045

1.509 1.914 128.725

2.125 750 191.629

1.180 815 2,52

5.690 670

6.272

1.346

100

86

7.219

5.740

21.480

13.506

55.640

257.245

5.000

210

16.920 55.700 128.889

9.740 21.601 252.521

2.034

3.005

3.560 7.990

178 4.236

138.309

334.506

890 75.314

247 270.399

12.490 28.085 230 0,71

3.872 419.080 1.619 134.122

0,795

139.212

1.265

299

150 437 43.708 238.213 410.131 1.078.308 14.125 196.114 2.050 1.634 115.213 112.217 61.129 1.500

3.927 750


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.538.814,91 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.468.934,22 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 27.462.507,21 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.344.202,98 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 9.824.258,18 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 1.910.832,98 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.069.013,70

K§EI™IMO TH™ 4H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

2.596.684,97 1.090.292,84 6.774.521,50 690.495,89 4.137.323,81 276.592,30 1.949.370,83

4,8288 7,7676 4,0538 6,2914 2,3745 6,9085 4,1393

-0,67% 1,07% 1,01% 0,03% 2,16% 0,08% 2,79%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 75.428.166,49 12.808.563,39 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 88.147.813,63 16.994.637,23 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.082.484,46 2.885.411,21 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.495.907,15 641.345,93 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 26.919.384,46 2.809.302,33 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 24.393.753,51 2.793.551,92 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 13.170.053,11 1.548.833,50 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 23.542.197,12 2.527.158,78 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 49.112.724,69 8.275.215,39 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 36.883.148,84 3.050.794,13 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 127.051.609,62 10.185.876,98 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 203.119.480,72 25.864.495,59 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 31.713.637,24 3.475.528,31 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 19.175.542,41 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.690.187,95 621.447,88 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.841.108,10 871.181,57 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.268.852,50 2.675.411,82 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 18.008.606,77 1.696.505,30 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.250.822,10 1.927.238,90 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 13.750.395,32 2.157.676,22 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.830.971,56 2.323.994,73 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.540.665,95 3.245.319,14 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.926.030,83 2.303.374,61

5,8889 5,1868 7,6531 8,5693 9,5822 8,7322 8,5032 9,3157 5,9349 12,0897 12,4733 7,8532 9,1248 3,3373 4,3289 10,1484 11,3137 10,6151 8,9511 6,3728 8,9634 10,6432 17,7679

-1,42% 0,09% -0,18% -0,21% -1,52% -1,85% -1,15% -0,74% -0,07% -0,50% 0,03% 1,79% 2,27% 1,88% -0,18% -0,20% -0,38% 0,26% 0,38% 0,37% 0,25% -0,80% 0,81%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 69.706.959,26 6.023.094,02 11,5733 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.711.743,87 4.717.116,55 5,0267 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.072.831,62 376.385,11 5,5072 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.115.228,21 1.542.334,69 2,6682 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.793.810,08 929.842,15 9,4573 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.954.471,88 817.211,62 10,9573 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.819.097,39 656.086,81 8,8694 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.246.334,83 2.370.738,52 6,4310 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.737.439,47 1.069.758,63 4,4285 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.433.104,74 785.456,32 5,6440 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.345.321,46 643.821,71 11,4089

4,9012 8,0395 4,2565 6,2914 2,4576 7,1503 4,2842

4,7926 7,6899 4,0133 6,2285 2,3508 6,8394 4,0979

3,25% 6,98% 6,92% 0,45% 6,97% 1,07% 8,94%

5,9183 5,8447 10,50% 5,2127 5,1479 -0,59% 7,6914 7,5957 -0,58% 8,6121 8,5050 -1,26% 10,0613 9,3906 4,82% 8,9942 8,5576 4,46% 8,7583 8,3331 7,15% 9,5952 9,2225 3,66% 5,9942 5,8756 11,01% 12,2106 11,9688 0,06% 12,4733 12,4733 0,41% 7,9317 7,7747 9,54% 9,2160 9,0336 10,66% 3,3406 3,3306 7,97% 4,3722 4,2856 2,84% 10,2499 10,0469 1,97% 11,4268 11,2006 1,23% 10,7213 10,5089 1,13% 9,0406 8,8616 1,34% 6,4365 6,3091 0,01% 9,0530 8,8738 2,99% 10,7496 10,5368 2,43% 17,9456 17,5902 0,96%

2,07% 11,8048 11,4576 9,86% 0,94% 5,1272 4,9764 5,37% -0,23% 5,6173 5,4521 -1,28% -0,49% 2,7216 2,6415 0,13% 0,31% 9,6228 9,3627 6,28% -0,10% 11,1491 10,8477 9,08% 0,20% 9,0246 8,7807 6,68% -1,83% 6,5435 6,3667 10,97% -0,06% 4,5060 4,3842 -0,16% 0,01% 5,6440 5,5876 0,11% 0,45% 11,6371 11,2948 1,39%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 56.359.257,61 6.357.584,73 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 26.443.086,00 8.233.180,88 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 10.386.580,29 3.070.309,48

8,8649 3,2118 3,3829

2,12% -0,31% 0,02%

9,1308 3,2439 3,3829

8,7763 9,00% 3,1957 3,92% 3,3829 0,23%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.113.682,32 10.732.177,65 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.101.141,07 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.961.279,32 1.788.007,95 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.490.012,28 420.227,53 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.236.102,72 8.375.861,22 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.209.870,05 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.677.095,12 684.002,47

0,7560 8,8897 3,3340 3,5457 2,6548 2,8986 2,4519

1,68% -0,14% -1,62% 0,03% -1,26% 0,05% 0,01%

0,7673 9,0230 3,3540 3,5492 2,6946 2,9160 2,4887

0,7484 8,8008 3,3073 3,5315 2,6283 2,8754 2,4274

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 482.045.507,18 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 171.538.389,93 107.941.823,29

3,2919 1,5892

-0,25% -0,58%

3,2919 1,5892

3,2919 10,94% 1,5892 3,84%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,2236 3,0866 1,0214 2,2919 6,0781 2,1581 3,0342 7,5070 6,5204 7,3250 3,7528

-0,11% 1,97% 1,72% 0,37% -0,20% -2,26% -0,11% 0,03% -0,62% 0,20% -0,21%

4,2236 3,0866 1,0214 2,2919 6,0781 2,1581 3,0342 7,5070 6,5204 7,3250 3,7528

4,1919 3,0557 1,0112 2,2690 6,0173 2,1365 3,0114 7,5070 6,4552 7,2701 3,7153

9.501.358,94 2.249.584,74 42.165.548,43 13.660.728,74 2.006.507,43 1.964.395,91 19.495.920,42 8.506.265,18 8.993.689,28 1.479.686,82 4.223.183,65 1.956.866,04 6.201.749,68 2.043.971,81 3.581.751,25 477.121,99 37.672.465,92 5.777.592,09 11.741.188,22 1.602.884,94 4.806.461,31 1.280.749,91

5,25% -0,88% 10,83% 0,36% -0,43% -0,04% -1,45%

0,53% 7,64% 3,02% 3,79% 0,20% -0,60% -1,19% 0,32% -0,49% -0,57% 1,30%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 38.543.778,34 3.458.404,34 11,1450 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.740.442,16 24.363.811,97 1,4669 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.704.913,09 235.514,88 15,7311 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.966.451,94 5.067.303,58 6,1110 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 56.579.105,24 15.776.941,35 3,5862 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.779.478,95 27.138.309,39 3,8609 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 48.962.752,73 3.895.145,05 12,5702 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.441.975,87 1.120.120,74 12,0005 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 38.667.883,13 3.557.285,40 10,8701 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.866.128,13 1.982.846,79 1,9498 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 14.758.252,31 1.182.536,30 12,4802 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 122.120.573,28 7.907.657,76 15,4433 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 35.008.230,57 3.890.689,95 8,9979 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.537.404,09 1.883.624,93 12,4958 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 89.891.737,23 6.427.468,00 13,9856 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 36.638.918,12 9.568.981,50 3,8289 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 8.632.692,49 290.175,30 29,7499 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.790.971,12 650.559,69 15,0501 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.594.059,35 2.397.959,60 11,5073 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 29.797.899,97 9.752.864,33 3,0553 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.910.794,94 5.852.056,47 3,5732

-0,28% -1,59% -0,28% 2,62% 0,27% -0,10% 0,16% 0,17% 0,11% 2,10% 0,00% -2,00% 0,02% 0,35% 2,54% 2,33% 0,84% -1,56% -0,31% -0,05% 0,15%

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.218.079,86 10.537.323,25 0,7799 EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.589.985,05 3.171.480,63 0,8166 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 393.433,09 371.886,83 1,0579 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.631.040,99 8.870.621,02 0,9730 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.092.423,28 14.232.944,94 0,9901 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 15.409.027,47 54.013.522,59 0,2853 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.619.104,24 5.532.950,59 0,2926 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.369.399,39 150.079,21 15,7877 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 944.685,57 43.055,69 21,9410 EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 36.887.137,77 31.216.099,07 1,1817 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 22.341.984,23 18.171.715,59 1,2295 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 859.727,81 697.653,95 1,2323 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.575.122,25 407.849,76 8,7658 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 675.743,99 73.493,64 9,1946 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.576.552,53 612.169,98 9,1095 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 708.392,64 73.757,96 9,6043 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.615.343,04 176.952,91 9,1287 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 570.005,73 58.587,46 9,7291 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 124.966.943,17 11.577.289,49 10,7941

-1,60% 0,7799 0,7721 1,01% -1,60% 0,8166 0,8166 1,13% -2,27% 1,0579 1,0367 3,76% -0,29% 0,9730 0,9633 1,22% -0,28% 0,9901 0,9901 1,31% 2,52% 0,2853 0,2824 10,93% 2,06% 0,2926 0,2897 10,58% 1,21% 15,7877 15,6298 2,44% 0,53% 21,9410 21,7216 5,22% 0,02% 1,1817 1,1817 0,20% -0,02% 1,2295 1,2203 1,07% -0,02% 1,2323 1,2323 1,08% -0,14% 8,7658 8,5905 1,03% -0,14% 9,1946 9,1946 1,09% 0,20% 9,1095 8,9273 0,00% 0,21% 9,6043 9,6043 0,06% 0,28% 9,1287 8,9461 0,10% 0,29% 9,7291 9,7291 0,20% -0,17% 10,7941 10,5782 -0,42%

11,3679 1,4669 15,7311 6,1110 3,5862 3,9574 12,8216 12,2405 10,8701 1,9498 12,4802 15,5205 9,0069 12,6208 14,1255 3,8672 29,8986 15,2006 11,6224 3,0553 3,5732

10,9221 1,4522 15,5738 6,0499 3,5593 3,7837 12,3188 11,7605 10,6527 1,9303 12,4802 15,3275 8,9529 12,3708 13,8457 3,7906 29,5268 14,8996 11,3922 3,0247 3,5375

-0,27% 0,97% 0,58% 11,91% -0,57% 1,29% 0,37% -0,01% 0,34% 10,26% 0,26% 11,11% 0,48% 11,05% 11,43% 12,20% -2,84% 1,08% 0,44% 2,36% 0,97%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

865.022,90 42.607.744,54 159.826,45 18.422.939,18 49.437.063,63 37.265.346,06 8.764.325,67 9.129.301,61 558.749,07 35.801.121,74 384.853,64 11.685,69 23.429.741,51 14.461.671,75 484.649,38 18.800.915,17 46.521.384,70 31.548.267,19 31.694.492,12 2.073.100,46 2.284.114,01 51.159.297,12 11.602.744,29 777.812,01 626.286,17 276.409,06 2.175.723,64 11.780.047,18 215.312,27 133.398,53 1.192.723,52 2.101.810,67 1.266.670,93 805.522,85 152.269,66 2.296.420,20 1.130.284,64 5.059.978,18 19.915.390,01 4.874.723,12 2.809.851,36 420.277,72 2.302.075,06 1.675.758,93 1.115.751,00 83.916.162,88 17.460.366,35 1.705.432,58 1.872.767,45 1.286.500,84 24.332.511,26 4.413.183,59 1.487.493,57

75.709,10 4.759.644,36 17.994,55 2.077.502,65 5.454.389,55 4.100.775,59 850.550,93 832.679,04 50.372,92 41.526.562,82 329.393,93 12.879,52 29.389.099,85 17.181.089,08 448.598,27 23.581.114,01 4.382.472,52 2.999.161,33 28.309.996,29 1.810.397,44 1.505.707,17 38.571.251,71 8.806.274,77 572.375,25 62.282,72 26.105,36 216.336,07 1.012.853,01 148.919,38 97.604,68 441.442,69 170.237,54 75.630,99 65.246,02 104.888,67 258.257,17 124.753,76 483.230,39 2.073.670,79 510.706,09 242.984,99 26.828,78 2.366.168,03 107.141,97 96.459,57 8.350.947,96 1.737.476,19 2.187.042,59 185.281,10 129.885,85 2.426.321,99 378.619,06 5.193.578,85

11,4256 8,9519 8,8819 8,8678 9,0637 9,0874 10,3043 10,9638 11,0923 0,8621 1,1684 0,9073 0,7972 0,8417 1,0804 0,7973 10,6153 10,5190 1,1196 1,1451 1,5170 1,3264 1,3176 1,3589 10,0555 10,5882 10,0571 11,6306 1,4458 1,3667 2,7019 12,3463 16,7480 12,3459 1,4517 8,8920 9,0601 10,4712 9,6039 9,5451 11,5639 15,6652 0,9729 15,6405 11,5670 10,0487 10,0493 0,7798 10,1077 9,9049 10,0286 11,6560 0,2864

-0,17% 0,14% -0,39% -0,39% 0,00% 0,00% -1,04% 0,14% 0,14% -0,13% -0,80% -0,12% 0,37% 0,38% -0,31% 0,38% -0,21% -0,23% 0,14% 0,14% -0,53% 0,02% 2,11% 2,10% 0,03% 0,04% 0,03% -1,64% 0,13% 0,12% 0,51% 0,52% -0,16% 0,52% -0,38% 0,23% 0,23% -0,36% 0,02% -1,03% 0,94% 0,26% -0,29% 1,21% 0,94% 0,00% 0,00% -1,60% 0,25% 0,19% -0,73% -1,64% 2,51%

11,4256 8,9519 8,8819 8,8678 9,0637 9,0874 10,3043 10,9638 11,0923 0,8621 1,1684 0,9073 0,7972 0,8417 1,0804 0,8053 10,6153 10,5190 1,1196 1,1451 1,5170 1,3264 1,3176 1,3589 10,0555 10,5882 10,2582 11,6306 1,4458 1,3667 2,7019 12,3463 16,7480 12,4694 1,4517 8,8920 9,0601 10,4712 9,8920 9,5451 11,5639 15,6652 0,9826 15,7969 11,6827 10,0989 10,0493 0,7876 10,1077 9,9049 10,0286 11,6560 0,2864

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 94.692.234,35 10.029.390,95 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 88.019.103,70 18.597.382,11 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 3.031.942,88 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 44.809.326,77 4.663.752,56 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 34.232.992,12 6.057.054,08 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.675.455,84 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 294.728.250,28 45.102.630,93 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 24.878.736,45 8.863.754,78 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 655.871,00 143.467,25 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.339.077,84 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.776.469,10 5.852.926,61 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.612.993,67 10.227.306,90 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 49.500.186,08 37.145.250,45 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.746.423,40 3.117.612,44 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.216.702,95 2.741.913,19 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.209.389,59 1.653.941,69 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.712.318,61 648.995,17 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.620.043,26 706.445,09 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.879.817,37 6.576.973,47 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.757.860,03 2.906.306,98 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.151.252,87 1.644.213,49

9,4415 4,7329 10,2820 9,6080 5,6518 10,8739 6,5346 2,8068 4,5716 8,5937 5,7709 8,6644 1,3326 2,8055 11,0203 12,2189 11,8835 10,7865 9,5606 9,2068 9,2149

-2,05% 1,83% 1,85% -0,09% -0,04% -0,23% 0,09% -0,94% -0,23% 0,90% 0,91% -0,22% 2,22% -0,45% -1,40% 0,03% 0,04% -0,08% 0,03% 0,08% 0,11%

9,4415 9,4415 11,34% 4,7329 4,6856 9,99% 10,2820 10,2820 9,17% 9,6080 9,5119 10,66% 5,6518 5,5953 6,58% 10,8739 10,7652 5,98% 6,5346 6,5346 1,18% 2,8068 2,7787 -0,31% 4,5716 4,5259 0,25% 8,5937 8,5937 2,36% 5,7709 5,7709 -0,89% 9,0976 8,6644 1,70% 1,3326 1,3193 10,90% 2,8055 2,7774 3,87% 11,0203 10,9652 0,44% 12,2189 12,2189 0,34% 11,8835 11,8835 0,97% 10,7865 10,6786 0,06% 9,5606 9,4650 0,82% 9,2068 9,1147 1,17% 9,2149 9,1228 2,73%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.947.725,23 1.627,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 30.950.255,58 25.185,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 378.324,92 299,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 46.115.538,16 35.872,86 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 487.253,59 468,22 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.621.557,89 28.395,83

1.196,5800 1.228,8900 1.263,0600 1.285,5300 1.040,6500 1.043,1700

0,06% 0,06% -0,06% -0,06% 0,22% 0,22%

1.196,5800 1.228,8900 1.263,0600 1.285,5300 1.040,6500 1.043,1700

1.196,5800 1.228,8900 1.263,0600 1.285,5300 1.040,6500 1.043,1700

0,32% 0,32% 3,18% 3,18% 4,40% 4,40%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.510.205,47 181.232,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.596.888,85 1.136.737,68 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.103.915,34 1.394.112,58 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.402.700,45 3.009.917,36 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.413.506,38 545.524,22 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.829.327,84 1.915.534,09 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 875.981,79 280.203,84 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.653.895,75 3.411.851,64 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.440.277,15 690.353,17 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.229.524,39 1.778.562,67

8,3330 1,4048 4,3784 1,7950 2,5911 3,0432 3,1262 4,0019 3,5348 1,2536

0,03% 0,09% 2,17% -1,56% -0,72% -1,01% -0,46% 0,13% -0,04% 1,10%

8,4580 1,5172 4,5098 1,8489 2,6688 3,1193 3,2200 4,0619 3,5878 1,3539

8,3330 1,4048 4,3346 1,7770 2,5652 3,0128 3,0949 4,0019 3,5348 1,2536

-0,59% -0,80% 9,06% 1,91% -2,00% 2,21% 3,71% -0,79% -0,16% 9,86%

EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 11,4256 8,8624 8,7931 8,7791 8,9731 8,9965 10,0982 10,8816 11,0923 0,8535 1,1509 0,9073 0,7813 0,8417 1,0588 0,7893 10,4030 10,3086 1,1084 1,1451 1,4942 1,3264 1,3044 1,3589 9,8544 10,5882 9,8560 11,5434 1,4458 1,3530 2,7019 12,1611 16,4968 12,2224 1,4372 8,8920 9,0601 10,4712 9,4118 9,3542 11,3326 15,3519 0,9729 15,6405 11,5670 10,0487 10,0493 0,7798 10,0319 9,9049 9,8280 11,6560 0,2864

-0,42% -0,54% -2,06% -2,06% -0,09% 0,06% 0,43% 1,57% 1,59% 2,38% 5,15% 2,46% 1,18% 1,28% 3,93% 1,18% 1,28% 1,29% 0,95% 0,99% 3,68% 1,24% 10,76% 10,84% -0,06% 0,09% -0,06% 10,54% 8,57% 8,46% -1,75% 0,63% 3,37% 0,63% -4,51% 0,15% 0,25% 1,17% -0,91% 0,45% 3,20% 6,01% 1,22% 2,45% 3,20% 0,01% 0,01% 1,02% -1,28% -0,89% 0,44% 10,59% 11,01%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 6.270.575,78 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 14.056.287,92 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 38.583.536,64 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.557.476,81 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.320.929,45 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.686.066,78 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.165.502,11 HSBC ªπ∫Δ√ 9.905.911,54

1.087.458,27 5,7663 6.955.130,71 2,0210 1.465.237,99 26,3326 3.050.784,01 2,8050 1.893.027,08 4,9238 2.447.248,53 3,1407 760.556,18 4,1621 1.478.891,27 6,6982

0,09% 5,8384 5,7663 -1,10% 0,01% 2,0311 2,0210 0,10% 1,75% 27,0567 26,3326 7,78% -0,81% 2,8821 2,8050 2,16% 0,16% 5,0592 4,9238 -0,83% -2,27% 3,2271 3,1407 4,50% 0,82% 4,2141 4,1621 -3,07% -0,57% 6,8322 6,6982 0,41%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 56.643.362,62 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.202.331,36 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.876.862,35

9.280.097,52 3.718.749,95 905.203,16

6,1037 2,2057 5,3876

2,24% 1,47% -0,01%

6,2258 2,2388 5,3876

6,1037 9,13% 2,2057 6,20% 5,3876 -0,05%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 4.489.992,53 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.952.803,69 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.367.653,58 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 8.542.496,67

794.248,79 1.739.464,47 200.887,94 4.396.281,64

5,6531 2,2724 6,8080 1,9431

-1,24% 0,12% 0,03% 1,90%

5,7662 2,3860 6,8080 2,0403

5,5966 2,2497 6,8080 1,9237

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.722.994,53 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.377.335,76

1.851.326,91 656.570,26

2,0110 5,1439

0,00% 0,09%

2,0110 5,1439

2,0009 -0,10% 5,1182 0,05%

4,82% 1,52% 0,39% 7,52%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

1.188.481,01 13.352.450,14 3.773.811,50 1.712.490,83 2.343.229,75

233.541,70 8.164.039,26 2.516.246,84 508.989,52 728.062,11

5,0889 1,6355 1,4998 3,3645 3,2184

0,02% 2,05% -1,30% -0,18% -2,44%

5,0889 1,6355 1,4998 3,3645 3,2184

5,0635 1,6273 1,4923 3,3477 3,2023

0,33% 8,49% -0,41% 0,60% -0,19%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 38.296.802,01 21.845.425,44 1,7531 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.417.642,26 1.495.987,91 3,6214 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.648.819,37 2.325.214,35 1,5692 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 145.025.427,07 33.690.651,39 4,3046 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.734.097,00 1.582.628,59 2,9913 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 20.013.887,98 6.591.131,17 3,0365 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.172.457,97 6.429.559,06 0,1824 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.455.906,68 7.778.123,24 0,1872 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.276.894,29 826.749,03 2,7540 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.689.837,85 1.787.203,66 3,1837 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.572.269,07 555.035,43 4,6344

2,54% -0,50% -2,25% 0,03% -0,16% -0,35% 0,61% -0,53% 0,19% -0,16% -0,02%

1,8057 3,7300 1,6163 4,3261 3,0810 3,1276 0,1879 0,1928 2,8366 3,2792 4,7734

1,7005 3,5128 1,5221 4,2831 2,9016 2,9454 0,1769 0,1816 2,6714 3,0882 4,4954

10,64% -0,18% -0,03% 0,39% 1,40% 4,20% 1,28% -0,37% -1,34% -0,18% 0,19%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 41.947.788,80 2.411.997,61 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.902.408,07 663.030,11 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.628.636,12 1.967.206,44 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.527.726,39 478.075,76 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.687.463,77 908.501,56 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.393.371,88 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 359.206,32 29.833,11 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.871.883,16 457.371,39 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.334.564,16 1.701.888,86 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.661.410,84 321.430,42 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.832.206,87 1.374.028,66 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.465.783,31 912.848,68 METLIFE ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ¢∂π∫Δ∏ Àæ∏§∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ Ã.∞. 16.613.478,54 8.718.573,70 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.147.556,66 164.927,71 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 6.751.937,58 6.135.024,65 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.363.150,20 341.962,56 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.225.185,22 438.774,62 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 886.714,98 231.918,87 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.394.023,67 155.479,33 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 132.967,27 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.562.901,42 2.885.789,57 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.648.313,76 131.190,92 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 660.044,82 64.403,20

17,3913 13,4269 9,4696 13,6542 17,2674 12,2231 12,0405 6,2791 13,7110 11,3910 3,5168 7,0831 1,9055 6,9579 1,1006 3,9863 5,0714 3,8234 8,9660 1,3908 3,6603 12,5642 10,2486

-0,11% 0,04% 2,04% -0,66% -0,69% -0,05% -0,47% -0,39% 0,11% 0,81% 0,00% 2,13% 1,91% -1,66% 1,83% -0,27% 2,05% 1,23% -1,70% 1,87% 0,34% 0,15% 0,13%

17,7391 13,5612 9,9431 14,3369 18,1308 12,8343 12,6425 6,4047 13,9852 11,6188 3,5520 7,4373 2,0008 7,0623 1,1391 4,1856 5,2743 3,9381 9,1005 1,4464 3,8433 13,1924 10,7610

17,2174 13,2926 9,3749 13,5177 17,0947 11,9786 11,7997 6,2163 13,5739 11,2771 3,4816 7,0123 1,8864 6,9579 1,1006 3,9464 5,0207 3,7469 8,8763 1,3769 3,6237 12,4386 10,1461

-1,62% 0,41% 8,35% 2,04% 0,17% -0,39% 0,45% 1,95% -0,56% -2,97% 0,03% 8,70% 8,02% 9,94% 8,03% -1,10% 9,22% 7,83% 9,90% 7,46% 3,72% 0,41% 1,43%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.265.694,25 259.653,30 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.314.212,01 968.932,26 MILLENNIUM BLUE CHIPS ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 11.085.186,10 11.881.667,50 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.735.553,54 3.139.586,19 MILLENNIUM MID- CAP ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.768.654,10 6.941.959,59 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.713.922,98 1.537.675,95 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.934.593,23 851.101,06 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 12.738.935,60 5.353.726,52 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.169.276,05 489.125,75

8,7258 2,3884 0,9330 1,8269 1,5512 2,4153 3,4480 2,3795 2,3905

0,03% -1,81% 2,74% -2,74% 2,79% -0,33% 0,04% 0,71% 0,09%

8,9003 2,4362 0,9797 1,9182 1,6288 2,5361 3,6204 2,4985 2,5100

8,5513 2,3406 0,9237 1,7904 1,5202 2,3670 3,3790 2,3319 2,3427

0,31% 11,00% 11,05% -0,18% 10,51% 2,55% 2,99% 8,06% 0,03%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 235.139.726,82 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.806.482,99 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.789.015,10 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 843.343,45

4,0591 3,9265 1,9259 1,6312

0,04% -0,95% 2,09% 0,46%

4,0591 3,9265 1,9259 1,6394

4,0388 0,46% 3,8971 9,57% 1,9066 9,44% 1,6247 10,57%

57.929.017,62 1.988.159,23 4.044.402,70 516.998,65

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.528.597,10 3.320.017,44 4,6773 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.985.259,98 8.430.360,40 0,5913 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.607.096,36 3.159.750,20 1,7745 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.067.666,22 1.072.464,87 4,7253 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 28.284.813,64 2.676.287,69 10,5687 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.552.990,43 1.949.703,88 5,9255 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 482.639,38 120.000,00 4,0220 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 603.888,99 150.492,23 4,0128 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.463.497,80 245.488,71 10,0351 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.573.616,54 334.304,41 10,6897 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.766.822,64 160.970,61 10,9761

2,34% 4,7592 4,5838 9,72% 1,53% 0,6016 0,5795 9,10% 0,72% 1,7922 1,7568 6,33% 0,03% 4,7253 4,7253 0,36% 0,03% 10,5687 10,5687 0,40% -1,28% 5,9848 5,8662 5,77% 0,68% 4,0622 3,9818 5,50% 0,63% 4,0529 3,9727 5,47% -0,50% 10,1856 9,9598 3,73% 0,13% 10,8233 10,6095 1,19% 0,17% 11,0859 10,8938 -0,92%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,05% 297,9803 295,0300 2,67% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.262.889,69 11.059,52 295,0300 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 7.400.257,66 36.649,53 201,9200 0,03% 202,9296 201,9200 -0,73% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 271.000.171,64 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.803.523,52 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.780.635,26 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.008.122,68 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.481.758,05 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.209.316,29 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 825.965,30 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.781.910,97 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.528.192,08

98.458.485,02 5.565.410,04 6.935.095,93 7.767.360,74 680.468,39 320.535,82 120.000,00 5.768.676,34 1.159.575,83

2,7524 2,4802 1,9871 0,6448 3,6471 3,7728 6,8830 3,6025 5,6298

0,04% -1,73% -0,30% 2,09% -0,09% -0,99% -0,18% -0,96% 0,09%

2,7524 2,4802 1,9921 0,6480 3,6562 3,7917 6,8830 3,6151 5,6298

2,7524 2,4740 1,9821 0,6416 3,6380 3,7539 6,8830 3,5935 5,6298

0,50% 9,51% 7,12% 6,65% -1,18% 1,45% 9,67% 5,14% 0,29%

K§EI™IMO TH™ 1H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3644 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8617 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4602 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6022 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .125,78 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2351 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,4275 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3637 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3132

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3329

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2869

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3654 .........................................................1,3634 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8623 .........................................................0,8611 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4654 ...........................................................7,455 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6082 .........................................................8,5962 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,87 .........................................................125,69 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,236 .........................................................1,2342 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4327 .........................................................7,4223 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3647 .........................................................1,3627 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3141 .........................................................1,3123

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 32 ∏ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™∂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¢Ë-

ÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù· ÙÔÈο ªª∂, Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” Ì ı¤Ì· “√È ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ΔÛÈÁΤÏÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÔ Δ∂∂ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, “ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ∞¶∂, ηıÒ˜ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·Ó›‰·˜. ΔÂÏÈο ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ΋Ô˘ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ Δ∂∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ “ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ΔÛÈÁΤÏÈ, Ì ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ - ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ fiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÎÚ· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ª·Ìȉ¿ÎË” . ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜, ÚËÍÈΤÏ¢ı˜, ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÚÔ¯ˆÚ¿ ·ÎfiÌË ·Ú·¤Ú· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ, Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ΔÛÈÁΤÏÈ, Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¤˜ ÛÎÚ·... “¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÔÔȈӉ‹ÔÙ ӤˆÓ ¯ˆÚÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ·Ú¿ÎÙÈ· ˙ÒÓË, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰‡Ô ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ fiψÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÂΛÓÔ˘ ÛÙÔ ΔÛÈÁΤÏÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . ∫‡ÚÈ Úfi‰ÚÂ, ·ÚÈÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi (Û¯ÂÙ: 1,2,3, Î·È 4), ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¯·ı›, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ¢ηÈÚ›·... ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Ê˘ÛÈο Î·È ÂÌ›˜, ˆ˜ Èı·ÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ı· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ì·˜, ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÚfiÙ·ÛË Ì·˜...” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ΔÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¢.™. √Δ∞

Νέα αφετηρία κινητοποιήσεων η 20ή Φεβρουαρίου È ·ÂÚÁ›Â˜ Â›Ó·È ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Î·È Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠¿ÏÏÔ. ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ·Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ Î·È ı· ¯Úˆıԇ̠ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‹ÙÙ· Î·È ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ·ÔχÛÂȘ” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ Î. ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ √Δ∞, ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ ı· ...ÎÈÓËı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 2012, Ô˘ ¤‚·Ï·Ó “·¤Ó·ÓÙÈ” ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. øÛÙfiÛÔ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

“√

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È fiÙ·Ó Ë ¢∞™ √Δ∞ Â¤ÌÂÓ ˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ” , Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·¤Ê˘Á ·Ú¯Èο Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û‡Û΄˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ‰›ˆÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ Î. °È·Ï·Ì¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÈÒ͈Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÒÛÙ ӷ Ù· ηٷÁÁ›ÏÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Ô˘ ·fi ÙË ¢∞™ √Δ∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ˆ˜ “ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔ˜” , ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÁÈ·Ù› ÓfiÌÈÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Û ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜. ¢ÂÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠηÓ›˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË, ÏËÓ ÂÓfi˜. ∏ ¶∞ª∂ - ¢∞™ √Δ∞ Ì¿˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ì·˜ ˆ˜ ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÚԇ̠ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ··ÈÙ› Ó· ÙȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔÈ... ª·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ÍÂÔ˘ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂΉ›‰Ô˘Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÓfiÌÈÌË ÌÂٷΛÓËÛË ÂÓfi˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Û ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·” , ÙfiÓÈÛ·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ªÂ Ïȷο‰Â˜ Ì¿˜ Ì‹ÎÂ Î·È Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜. Œ„·Í· Ï›ÁÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ï΢ÔÓ›‰ˆÓ ËÌÂÚÒÓ (Ô‡ ·ÏÏÔ‡; ÛÙËÓ μÈÎÈ·›‰ÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘) Î·È ‚ڋη ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ (“·Ï΢fiÓÈ·È“·fi ÙÔÓ Ì‡ıÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙËÓfi ∞Ï΢fiÓË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ·ÛÙ¤Ú· ∞Ï΢fiÓË ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ. √ ·ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ï΢fiÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÌÂÛÔ˘Ú·Ó› ηٿ ÙȘ ÂÛÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ηٿ ÙȘ ·Ó¤ÊÂϘ Ó‡ÎÙ˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ, ˆ˜ ÎÔÚˆÓ›‰· Ù˘ ¶Ô‡ÏÈ·˜, ηٿ ÙË ‰ËÌÒ‰Ë ¤ÎÊÚ·ÛË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙ÂÓ›ı, ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ıfiÏÔ˘. ∂Í ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiϘ ÔÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ∞Ï΢ÒÓ ‹Ù·Ó Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÔÓÔÌ·ÛıÔ‡Ó ·Ï΢ÔÓ›‰Â˜. ΔÚ›ÙÔÓ, ·fi ηı·Ú¿ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë ÔÈ ·Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜ ˆ˜ Ë̤Ú˜ ηÏÔηÈÚ›·˜ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ›‰È· ‚·ÚÔÌÂÙÚÈ΋ ›ÂÛË (Â͛ۈÛË ›ÂÛ˘) ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÂÌÔÈ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È ÌÂÓ „˘¯Úfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÙÈ΢ÎψÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ (·˘Ùfi ÂÁÒ

ËÚÂۛ˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. √ Î. ª·Ï·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ 2013 ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÚÒÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ √Δ∞ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜” . ∞ÎfiÌË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜

ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· “·Ó ‰ÂÓ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È ÈÔ ÂÓˆÙÈο, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÙfiÛÔ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘” , √ Î. ª·Ï·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Ã›Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ. “∞Ó Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂϤÛÂÈ “ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·” ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ̤ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ‰ÈηÛÙÈο. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ϤÔÓ ÙË Ó¤· ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· 25.000 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ - ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ÙÔ 2013” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÁÈ¿ÎÔ˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·ÔÙ›ÌËÛË, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó Ï¿ıË Î·È ¤‚Á·Ï·Ó ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ. “ΔÔ ‰›ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÂȉ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Á¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓfiÌÔ Î·È ·ÂÈÏ› Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. £· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ fiˆ˜ ÂȉÈÒÍ·ÌÂ Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·Ï¿ ÙfiÙ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ, ·Ï¿ ÙÒÚ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ” , ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¯Ҙ.

ÏÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 1981 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÌˆ˜, ηٿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù˘ μÈÎÈ·›‰ÂÈ·˜ ¿ÓÙ·, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ∞Ï΢fiÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ∞Ï΢ÔÓ›‰Â˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ Á›Á·ÓÙ· ∞Ï΢ÔÓ¤·. ∂›‰·Ù ÙÈ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ¿Ì· „¿¯ÓÂÈ; ÕÓÙ ˜ fiÙÈ Í¤Ú·Ì Ҙ ÙÒÚ· οÙÈ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿, Ù· ˘fiÏÔÈ·; ∫·È ÂÌ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ. §È·Î¿‰Â˜, ÏÔÈfiÓ, ηϤ˜ Ïȷο‰Â˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∫È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ºÏ‚¿Ú˘ ÎÈ ·Ó ÊÏ‚›ÛÂÈ, ηÏÔη›ÚÈ ı· Ì˘Ú›ÛÂÈ. ª·Î¿ÚÈ. ¢È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ÔÏϤ˜ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË fiÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÈӷΛ‰· ƒ-1 (·˘Ùfi ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÚÔ 1, ÂÏÏËÓÈÎfiÙ·ÙÔ “ÚÔ” , ÂÎ ÙÔ˘ “Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋” , ÎÈ fi¯È È 1, Ô˘ ÌÔ˘ ϤÓ ÔÏÏÔ› ηÏÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ·ÁÁÏÔÌ·ı›˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜ √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ›-

¯Â ·ÁÁÏÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ¶ÈӷΛ‰Â˜ ÙÔ˘. ÌÈ· Î·È Î·Ï‹, ÎÈ ·˜ ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Í·Ó·Û˘Á¯˘ÛÙÒ (!): √È ¶ÈӷΛ‰Â˜ ›ӷÈ: ∞Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ (∫¿·-1 ¤ˆ˜ ∫-41, ƒ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ (ƒÔ-1 ¤ˆ˜ ƒ-77), ¶ÏËÚÔÊÔÚȷΤ˜ (¶È-1 ¤ˆ˜ ¶-95) Î·È ¶ÚfiÛıÂÙ˜ (¶Ú-1 ¤ˆ˜ ¶Ú-18‚)) Ô˘ ¤¯ÂÈ, Ϥˆ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÈӷΛ‰· ƒ-1 (ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÚÔ˜ Ù· οو, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜) Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ËÎÙfiÁÚ·ÌÌ· ƒ-1 ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∂›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ÌÂÁ¿ÏË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È “‰‡ÛÎÔϘ” ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ηÎfi ·Ó οÔÈÔ˜, Δ‡Ô˜ ‹ ¿ÏÏÔ˜, Â·ÈÓÔ‡Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó - ·ÏÏ¿ Ô‡; ¶ÔÈÔ˜; ∂Ì›˜ ÌfiÓÔ ÙË ÁÎÚ›ÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Î·È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ οÌÂÚ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ô˘ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ì›· (·ÚÈıÌËÙÈÎÒ˜ Ì›·) ÂṲ̂ÓË ÈӷΛ‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó Î·Ì·ÚˆÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÙȘ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì “ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ì·˜” . ΔÔ ’¯Ô˘Ì ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ‡ÙË ‰ˆ ÙË ÛÙ‹ÏË: ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ˙·ÏÈṲ̂ÓË, Ï›ÁÔ ÈÔ ÚÈÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÈÊÓ›‰È·˜ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜, ÙÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÈÊÓ›‰È·˜ ÛÊ·ÏÈ¿Ú·˜, ÌÔӛ̈˜, ۯ‰fiÓ, ˙·ÏÈṲ̂ÓË, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ù¿ Ô‡ Ó· οÓÂÈ Î·È Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÔÙ¤ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. ∞˜ ›̷ÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ηϿ. °ÂÈ· Û·˜.

● Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ √Δ∞, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Î·È ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ Â› 45 Ë̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. “√ÔÈ·‰‹ÔÙ ˘¤Ú‚·ÛË ÎÈ ·Ó ¤ÁÈÓÂ, ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™˘ÓÔÏÈο Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ‰È¿Ï˘ÛË. Œ¯Ô˘Ì ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘-

‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, ÙÔ Áڿʈ Ì‹ˆ˜ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ÂÛ›˜). Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÙË Ô˘ ¤ÏÂÈ„·Ó ÙÂÏ›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ¤Ó·Ú͢ Î·È Ï‹Í˘ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ™˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· fï˜ ηχÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ¿ÏÏÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 14 ·ÈıÚ›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶¤ÌÙÔÓ, ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ Ô˘Ï› ∞Ï΢fiÓË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛÂ Ô ¢›·˜ ÙËÓ ∞Ï΢fiÓË, ÎfiÚË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ∞ÈfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÁÂÓÓ¿ Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ‚Ú¿¯È· ÙˆÓ ·Ï΢ÔÓ›‰ˆÓ Ó‹ÛˆÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÎÈ fi¯È ¿ÓÔÈÍË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È “∫·Ï¿ ¡ËÛÈ¿” , ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, Ì›· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ¿-


√ÈÎÔÓÔÌ›· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011- 2012

∞ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ √ ∞£∏¡∞, 5.

È ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ë ÎÚ›ÛË Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ȉڇÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂) ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2011 2012), Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 18-64, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 ‹Ù·Ó 8%, Â›‰ÔÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 4Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘ÍË̤ÓÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 5,3% Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ÙÔ 2010. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÛËÌÂÈÒıËΠ·Ú¿ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ›‰Ú˘Û˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ηıÈÂڈ̤Ó˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 3,5 ÂÙÒÓ) ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì 15,8%. ¶·Ú¿ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ηı’ fiÏË ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 23,4%, ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™Â ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÙÔÌ·.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢ ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢, Ô˘

·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ÙÔ ¿ÙÔÌ· ˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢ηÈÚ›·˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Û ΛÓËÛË ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. ™Â fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ GEM, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂȈ̤ÓÔ. ∞fi ÙÔ 70% ÙÔ 2005, Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ οو ·fi ÙÔ 50%. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â›ÎÙË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· Û·ÊÒ˜ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. ∂›Û˘, ÙÔ 2011 ¤Ó· ÛÙ· ÙÚ›· Ó¤· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· η٤ÁÚ·Ê οÔÈ· ηÈÓÔÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ‹/Î·È ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›‰ÔÛË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷϿ̂·Ó ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ∞Ó ÙÔ Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ó¤-

ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ˘fiıÂÛË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ηıÒ˜ Ë ‡ÊÂÛË Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ù· Ó¤· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚÊÔÚو̤Ó˜, ›Ù ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ηÈÓÔÙÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·/˘ËÚÂۛ˜, ›Ù Ì·›ÓÔÓÙ·˜ Û Ӥ˜ ÓËÛ›‰Â˜ ·ÁÔÚ¿˜.

√ Êfi‚Ô˜ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Êfi‚Ô˘ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜, οÙÈ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û fiϘ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 2003. √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ (ۯ‰fiÓ 50%) Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó η٤¯Ô˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â›‰ÔÍÔ˘˜ - Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·.

∞Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯·ÌËϤ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ

ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ “˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” , ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ªfiÏȘ ÙÔ 2,8% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û ÙÔ 2011 fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 20 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÂÓÒ ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ôχ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ӤԢ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ GEM. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÙËÚ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È.

∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÔÌÂÚ‹ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ΔÔ 2005 ۯ‰fiÓ ÙÔ 25% ÙˆÓ Â›‰Ô͈Ó/Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ηٿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ (2009-2011), Ë Á˘Ó·ÈΛ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 35%. ΔÔ Â‡ÚËÌ· Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢, Ë ÔÔ›· ¢ÏfiÁˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Ô‰ËÁ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 2010 Î·È 2011 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ô˘ η٤ÁÚ·Ê ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó ÙÔ 45-54, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È ÙÔ 35-44.

£ÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,66% ∞£∏¡∞, 5.

£ÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 1,66% ÛÙȘ 1.011,85 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 56,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο, Ë ·ÁÔÚ¿ ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙȘ 1.016,72 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 1,83% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ηٿ 1,20%. √ ÎÏ·‰ÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 1,75%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËηÓ, 113 ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, 59 Û ·ÚÓËÙÈÎfi, ÂÓÒ 21 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜.

ÕÓÙÏËÛ 812,5ÂÎ. ¢ÚÒ Ô √¢¢∏à ·fi ÂÍ¿ÌËÓ· ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 4,27% ∞£∏¡∞, 5.

¶ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 812,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ΔÔ ÔÛfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 187,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ ÙÔ ·Ú¯Èο ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ‹Ù·Ó 625 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› Ë ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 4,27%, ¤Ó·ÓÙÈ 4,30% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ¤Î‰ÔÛË ˘ÂÚηχÊıËΠηٿ 1,68 ÊÔÚ¤˜, ¤Ó·ÓÙÈ 1,62 ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

¢È·„‡‰Ô˘Ó ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Finansbank ·ÎÏÔÈ Ù˘ ∂Δ∂ ∞£∏¡∞, 5.

¢ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ì›ˆÛË, ·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ÚÒ

™Ù·ıÂÚ¿ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Ù˘ ∂∫Δ ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏, 5.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘, ·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÙ· Ë ∂∫Δ, Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ 75 ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Reuters ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÚÔ¤‚Ï„ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 0,75%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ë ∂∫Δ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2014. ∏ °·ÏÏ›· Î·È Ë πÙ·Ï›· ‰¤¯ÔÓÙ·È ‹‰Ë ȤÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ÚÒ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Î-

ıÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ Deutsche Bank. ΔÔ Â˘ÚÒ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ÂÚ›Ô˘ 3% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂∫Δ ÛÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. 줂·ÈÔ Â›Ó·È, ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ı· ‰Â¯ı› ηٷÈÁÈ-

ÛÌfi ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ Monte dei Paschi ÛÙËÓ πÙ·Ï›·.

∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ∂∫Δ ÌÂ Ó¤Ô ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Â·Ú΋˜ ÛÙÂϤ-

¯ˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ Promontory Financial Group ÁÈ· ÙËÓ ∂∫Δ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÔÈ Financial Times. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÚ›Ô˘ 2.000 ·ÙfiÌˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ë ÙÚ·Â˙È΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Promotory ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 1.997 ÂÈϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∂∫Δ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2017. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ

ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∂∫Δ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÂÓÙÚÈÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÓÈ·›Ô˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2014. ∏ ¿ÌÂÛË ÂÔÙ›· ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ı· ·ÊÔÚ¿ Û ÂÚ›Ô˘ 200 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜, Ì ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÙÚ¿Â˙·. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ë ÂÔÙ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ∂∫Δ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÚ¿Â˙· ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›Ô.

¢È·„‡‰ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Finansbank ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Qatar National Bank. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Vatan” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Finansbank, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Tekstilbank, ‰›¯ˆ˜ fï˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û οÔȘ ËÁ¤˜. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛÂˆÓ Bloomberg, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·Ï˘Ù‹ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Yapi Kredi, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Â›Û˘ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú ÁÈ· ÙË Finansbank. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Standard & Poor’s, ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÙˆÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÙfiÛÔ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋, fiÔ˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏÒÓ ·ÔÙÈÌ‹ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÎÏÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ‰È¤„Â˘Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ fiÙÈ Ë Finansbank ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Qatar National Bank, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ fiÈÛıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓȷ΋, ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (¿ÓˆıÂÓ ·ÚÙÔÔÈ›Ԣ πˆ·ÓÓ›‰Ë), 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÚÂÙÈÚ¤ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™. ™˘Ú›‰Ë 64, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÚÂÙÈÚ¤ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ŸÁÏ, π¿ÛÔÓÔ˜ 137. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-157940. (646)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁÚ·ÊÂ›Ô 110 Ù.Ì. ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, ∫·ÚÙ¿ÏË 1, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔËÏ. 6972-086665 ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. (456)

(531)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (534)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÂÛ/ÚÈ, 3 À/¢, ·ÙÔÌ. Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 3ÂÙ›·˜, 2 À/¢, 2 WC, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌ. Ê/·., Á) ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 3Ô˜ ÎÔÓÙ¿ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ·ÙÔÌ. Ê/·, ¿ÚÎÈÓ. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈÏ. 170 ¢ÚÒ 6ÂÙ›·˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (639)

¶ø§OYNTAI ∂À∫∞πƒπ∂™. ¶ø§√À¡Δ∞π: 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 38 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ƒÔ˙Ô‡ 40-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1.180 ∂ / Ù.Ì. = 45.000 ∂, 2) ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ƒÔ˙Ô‡ 40-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1.500 ∂ / Ù.Ì. = 87.000 ∂ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ¶·Ú¿‰ÔÛË ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ¢. ∫·ÙÛ¿Ï˘, ÙËÏ. 6976-890451. (648)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 59 Ù.Ì. Û 183 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, οو ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 90.000 ∂, 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÁˆÓȷ΋ 99 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 90.000 ∂, 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 402 Ù.Ì. 85.000 ∂ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 4) ∫Ù‹Ì· 5 ÛÙÚ. Ì 170 ‰¤ÓÙÚ· ÂÏȤ˜ 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 45.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 42 Ù.Ì. Î·È 1Ô˜ fiÚ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96 Ù.Ì. Ì 4 ¯ÒÚÔ˘˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (533)

ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ “ºƒ∞¡Δ∑∏™” ÛÙËÓ „·Ú·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-062702. (636)

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ (°·ÏÏ›·˜-∫. ª·ÎÚ‹) 95.000 ∂. ∫·ÙÛ¿Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-890451. (647)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ∂ȯ›ÚËÛË - ∫·Ê¤ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·. 2) ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ·fi 70 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976862007. (248)

¶ø§∂πΔ∞π ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÎÙ‹Ì· Ì ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 360 ÌÔÈÚÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘-¶ËÏ›Ô˘-¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ §·ÙÔÌ›Ԣ ™¤ÛÎÏÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 8.352 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ 10 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ªÂ Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi. ¢ÚfiÌÔ˜ Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ‹Ì·. π‰ÈÒÙ˘. ΔËÏ. 24210-26610, 6945-488523. (504)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ∞ÍÈÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π √È˘ ñ ¶·Ú·Ï›·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 116Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ñ ŒÓ·ÓÙÈ •ÂÓ›·: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 380∂ ñ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· ñ π. ∫·ÚÙ¿ÏË: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ, 2˘/‰, Ê/· ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ 280∂

(544)

ñ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘: °ˆÓÈ·Îfi ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82 Ù.Ì. 2Ô ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ñ ¡¤· πˆÓ›·: πÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 99 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ & Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 2˘/‰, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÈÌ‹ 270∂ ∂¡√π∫π∞™∂π™ Ãøƒπ™ ∫√π¡√Ã∏™Δ∞ ñ ¡∂√ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30Ù.Ì. & wc. ΔÈÌ‹ 400∂ ñ ¡∂√ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 80Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì. & wc. ΔÈÌ‹ 400∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 55 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√𠶃√μ√§∏™ ñ ¡∂√ π¿ÛÔÓÔ˜: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 98Ù.Ì. Ì 2 wc ‰›Ï· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ñ ¡∂√ ŒÓ·ÓÙÈ •ÂÓ›·: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 136Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 68Ù.Ì., 4wc, ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. Èڛ˜ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. ¶ø§∏™∂π™ √È˘ ñ ¡∂√ μ·ÛÛ¿ÓË & 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 100.00∂ ñ ¡∂√ π¿ÛÔÓÔ˜ & ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ. ΔÈÌ‹ 82.000∂ ñ ¡∂√ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ΔÈÌ‹ 52.000∂ ñ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60Ù.Ì. Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 250∂ οو ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔÈÌ‹ 46.000∂ ñ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™ ∫∞§§π£∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 276Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ μ√§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ μ·ÛÛ¿ÓË& ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ΔÈÌ‹ 35.000∂ ñ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45 Ù.Ì. Ì 22,5 ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ñ °. ¢‹ÌÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ·Î›ÓËÙÔ 57Ù.Ì. Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 440∂. ΔÈÌ‹ 68.000∂ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ñ ¡∂√ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 610Ì. Ì ‰fiÌËÛË 160Ì. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ñ μfiÏÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2,7 Ù.Ì. Ì ÚÔÔÙÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘ (3 ÁˆÓ›Â˜) ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 165Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 78.000∂ ñ μfiÏÔ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 1,6 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 10Ì ñ §ÂÊfiηÛÙÚÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 550Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰fiÌËÛË 390Ì, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 59.000∂ ñ ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 415 Ù.Ì. & ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ۇÛÙËÌ· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞ÛÙ¤ÚÈ· ΔÈÌ‹ 235.000∂. ñ ¡∂√ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 171Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 64.000∂ ñ ª·Ú·ıÈ¿˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.970 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 200 Ù.Ì. ηÙÔÈΛ·˜ ‹ 400 Ù.Ì. ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ì 2 ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· 120 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∂À∫∞πƒπ∂™- ¶ø§∏™∂π™ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 593Ù.Ì. οو ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∞ÁÚÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 586Ù.Ì. & ¯Ù›˙ÂÈ 410Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.380Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 370Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì 80 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ¡∂∞ Δπª∏ 45.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¶·Ï·È¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Î·ÙÔÈΛ· 37Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ΔÈÌ‹ 35.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ 58Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ù¤ÓÙ˜, aircondition. ΔÈÌ‹ 66.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ¡∂√ ∂ÚÌÔ‡ - ™˘Ú›‰Ë: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42Ù.Ì. Ì 60Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 49.000∂. ñ ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ ¡∂√ ¡¤· πˆÓ›·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ηÙÔÈΛ· 99 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ & Û¯ÔÏÂ›Ô Ì 2 ˘/‰, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÈÌ‹ 99.000∂ ñ ∂À∫∞πƒπ∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÈÌ‹ 48.000∂ ñ ™˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. 60.000∂ ñ ¡∂√ ∞ӷηÛÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 61Ù.Ì. ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 63.000∂ ñ ¡∂√ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ˜ : ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û 270Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 55.000∂ (559)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (566)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

Super ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ™ÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ∫˘ÓËÁÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.260ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘==75.000∂ ∂19 2. ™ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 112ÙÌ. Û 80ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, air condition, ÂÈψ̤ÓË==80.000∂ Ã4 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 20. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 21. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 22. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 23. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 24. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 25. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 26. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 27. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 28. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º 5 29. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 4 30. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ. Û 2.500ÙÌ. ÔÈÎ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ª5 31. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 314ÙÌ. Û 530ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏25 32. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 120ÙÌ. ÛÂ

1.330ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂19 33. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. Û 400ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ43 34. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ. Û 513ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏69 35. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 135ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ ∏26 36. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 65ÙÌ. Î·È 61ÙÌ. ÂÈψ̤Ó˜, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· °10 37. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 137ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ •13 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 21. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 23. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 25. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 92ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· º11 26. ™˘Ú›‰Ë 96ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 7 ÂÙÒÓ ∂16 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 105ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢71 28. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 49ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °21 29. μÏ·¯¿‚· 2¿ÚÈ 52ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢31 30. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 31. μÏ·¯¿‚· 3¿ÚÈ 73ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ ¢31 32. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 33. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 34. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 90ÙÌ., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ °10 35. ∂ÚÌÔ‡ 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∏32 36. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 44. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ •12 45. ¡Ë˜ 7.800ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· π1 46. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 100ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. ∞25 47. ¶·¿ ¡ÂÚfi 1.177ÙÌ. Ì ͇ÏÈÓÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ¢28 48. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150ÙÌ. Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ. ∂17 49. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.267ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∂19 50. ∞Ï˘Î¤˜ 340ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞24 51. ¶·Ï·È¿ 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎ. °10 52. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÁˆÓÈ·Îfi 453ÙÌ. ¢17 53. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 7.000ÙÌ. Δ3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20

2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 11. ªÂÁ. μÂÏ·Óȉȿ 9.405ÙÌ. „ËÏ¿ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· °23 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 9. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 10. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 11. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 12. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 13. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 14. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 15. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 22ÙÌ. ª5 17. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 20ÙÌ. ∑25 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42ÙÌ. Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ £2 19. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45 20. ¡Â¿ÔÏË 120ÙÌ. ¢62 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 2.500ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 7.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∞Ôı‹Î˜: 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 5. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 6. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 8. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 9. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 11. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 13. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 14. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 16. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡ 2 17. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 18. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 19. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏65 20. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 21. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 22. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 23. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 24. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 25. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 26. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 27. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 28. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 29. §Â¯ÒÓÈ· Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 30. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22ÙÌ. ª5 31. ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÂÚ›Ô˘) ·Ôı‹ÎË 155ÙÌ. ª5 32. ∞ÁÚÈ¿ ηٿÛÙËÌ· 136ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÁÈ· ηʤ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ •9 33. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 800ÙÌ. ∞7 34. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 35ÙÌ. Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ45

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr

35. ¡. πˆÓ›· ∞‚¤ÚˆÊ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑27 36. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢27 37. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 40ÙÌ. Ì 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑50 38. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ô ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ £3 39. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °9 40. ∑·ÏfiÁÏÔ˘ 2¿ÚÈ 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 7 ÂÙÒÓ ∏67 41. πˆÏÎÔ‡ „ËÏ¿ ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. (¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· 3) ∏31 42. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 108ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢61 43. ªÈ·Ô‡ÏË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ¢ 63 44. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 35ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏70 45. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 160ÙÌ. ∏34 46. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 44ÙÌ. + 44ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ + 44ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑29 47. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ °11 48. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 109ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ + 100ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 49. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 120ÙÌ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ∂ 21 50. πˆÏÎÔ‡ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55ÙÌ .+ 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂21 51. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¡3 52. ™˘Ú›‰Ë ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ƒ9 53. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 213ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi º8 54. ∫ÔÚ·‹ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 125ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚ. ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË, ÁˆÓÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ã1 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (551)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛڈÓÔ˜ 2ÂÙ‹˜ 37.000 ∂ 4Ô˜ fiÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜ 23 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 24.000 ∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (™¤ÊÂÏ) 28 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 23.000 ∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) 24 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 23.000 ∂. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 27 Ù.Ì. 3ÂÙ‹˜ 40.000 ∂. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ 27.000 ∂. 8. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 30.000 ∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 57 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 47.000 ∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. (¢Ë̷گ›Ô) 3Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. 60.000∂. 11. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ fiÚ. 60 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›· + ¿ÚÎÈÓ 87.000 ∂. 13. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 47 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ı¤· 57.000 ∂. 14. ¢˘¿ÚÈ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 50 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 37.000 ∂. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÎÂÓÙÚÈÎfi 90 Ù.Ì. 80.000 ∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 78 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ + ¿ÚÎÈÓ. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 73 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. ηÈÓ. + ¿ÚÎÈÓ. 18. ∫·Ó¿ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. °·ÏÏ›·˜ ηÈÓ. 20. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 110.000 ∂. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ 105 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 22. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ + ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı‹ÎË. 23. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 124 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 24. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 130 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚ. + ¿ÚÎÈÓ. (•ÂÓ›·). 25. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ÁˆÓÈ·Îfi. 26. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË. 27. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˜ fiÚ. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 28. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ΔÚÈÎÔ‡Ë 1Ô˜ fiÚ. ÏÔ˘Í ÙÈÌ‹ 78.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ 158 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 280 Ù.Ì. 2. ™ˆÚfi˜ 600, 580, 650 Ù.Ì. ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 3. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ∫ËÊÈÛÈ¿ 317 Ù.Ì. Ì ı¤·. 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 .Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 48.000 ∂. 8. √ÁÏ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 90.000 ∂. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 75.000 ∂. 10. ∞ÁÚÈ¿ 350 Î·È 280 Ù.Ì. 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 12. ∞Ï˘Î¤˜ 454 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 60.000 ∂. 13. ¡. πˆÓ›· (ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜) ÌÔÓ·‰Èο ÙڛʷÙÛ· ÔÈÎfi‰· 900 Ù.Ì., 754 Ù.Ì., 715 Ù.Ì., 560 Ù.Ì., 320 Ù.Ì. Î·È 248 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì. 90.000 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. 70.000 ∂. 3. ∫Ù‹Ì· ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi, ÂÚ›ÊÚ·ÍË, ‰¤ÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. 500 Ù.Ì. Ì ı¤·. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 4.100 Ù.Ì. 65.000 ∂.

7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60.000 ∂. 8. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 75Ù.Ì. Ì ı¤· (ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·). 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì. 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯· ı¤· 50.000 ∂. 11. ÕÁ. °È¿ÓÓ˘ ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ. ÂÈψ̤ÓÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 12. º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÚÈÓÔ. 2. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. ÕÓˆ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈΛ· 73 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 140 Ù.Ì. ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 139 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 7. °·˙‹ - °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 197 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ªԇʷ 2 ÛÙÚ. Î·È 2,5 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi 30.000 ∂. 2. ª. μÂÏ·Óȉȿ 500 Ù.Ì. 600 Ù.Ì. 1.000Ù.Ì. 3. ∂Ï·ÈÒÓ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªԇʷ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 4. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 5 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜ 6.000 ∂. 5. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 15 ÛÙÚ. 20ÛÙÚ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 1.000 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi 7.000 ∂. 7. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 8. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ. 3 ÛÙÚ. Î·È 5 ÛÙÚ. 9. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 10. ª·Ï¿ÎÈ 4.500 Ù.Ì. Î·È 4.600 Ù.Ì. 11. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ 7 ÛÙÚ. 35.000 ∂. 12. ª. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 20 ÛÙÚ. 28.000 ∂. 13. ∞ÁÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi. ‰ÚfiÌÔ. 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 90 Ù.Ì. 250 ∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 200 ∂ ÂÈψ̤ÓÔ. 3. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 4. 4 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. (553)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 55 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ), 80 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ), 26,50 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ), 52 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. 1.749 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ∞ʤÙ˜ 1.886 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. (554)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™ 52 ªÂ˙/Ù· 140ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 57 ªÂ˙/Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 280 ªÂ˙/Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎ.235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 269 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ™ 41 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ™ 255 ªÂ˙/Ù· 240ÙÌ,ÔÈÎ605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ 290 ªÔÓ/ÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ™ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ÍÂÓÒÓ·˜ 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 (∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ™ 84 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, √ÁÏ ™ 60 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 246 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ™ 285 ªÔÓ/Λ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 252 ªÔÓ/Λ· 120ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ƒÈ˙fiÌ. ™ 228 ªÔÓ/Λ· 76ÙÌ, ÔÈÎ120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ™ 261 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ 202 ªÔÓ/ÔÈΛ·101ÙÌ,ÔÈÎ. 230ÙÌ ∞Ó. μfiÏÔ˜

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™ 322 √ÈΛ· 300ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ™ 337 √ÈΛ· 50ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ ª¿Ú·ıÔ˜ ™ 298 ªÔÓ/ÔÈΛ· 96ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó. ™ 195 ªÔÓ/Λ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ,∞È‚·ÏÈÒÙ. ™ 21 ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ. 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 127 √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 237 ªÔÓ/Λ· 110ÙÌ, ÔÈÎ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ™ 82 ŸÚÔÊ. ¢ÈÏ/ÔÈΛ·˜ 85ÙÌ , ¡.πˆÓ›· ™ 15 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ ª¿Ú·ıÔ˜ ™ 304 ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ, ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ™ 283 ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ı¿Ï·ÛÛ·) ™ 256 ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ,Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ™ 266 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ™ 169 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ™ 259 °Î·ÚÛ/Ú˜ 27,33,40ÙÌ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 75 °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ™ 292 ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 264 ¢˘¿ÚÈ 68ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤· ™ 276 ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 288 ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ™ 277 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 305 ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ™ 296 ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÚÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™ 50 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ™ 64 ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 314 ΔÚÈ¿ÚÈ 103ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 338 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 300 ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 279 ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ™ 216 ΔÚÈ¿ÚÈ 81ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ 28 ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ 267 √ÈÎ. 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎ. ∫¿Ú·Á·Ù˜ ∞ 215 √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 &1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 203 √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ 204 √ÈÎfi‰· 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ∞ 286 √ÈÎ. 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ∞ 205 √ÈÎfi‰· 136ÙÌ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ¡. πˆÓ›· ∞ 275 √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 311 √ÈÎfiÂ‰Ô 82ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∞ 309 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ ¡. πˆÓ›· ∞ 126 √ÈÎfi‰· 85ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 56 √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 332 √ÈÎ. 220ÙÌ ª∂Δ∫∞, ¡. πˆÓ›· ∞ 224 √ÈÎfiÂ‰Ô 820ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 335 √ÈÎfiÂ‰Ô 232ÙÌ Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 84ÙÌ ¡. πˆÓ›· ∞ 151 √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ∞ 299 √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 221 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ∞ 297 √ÈÎfiÂ‰Ô 308ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ∞ 303 √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) ∞ 281 √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ ∞ 158 √ÈÎ.300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ 65 √ÈÎfiÂ‰Ô 175,5ÙÌ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞ 254 √ÈÎ.140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ 92 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 96 ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, ¡.∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 229 ∞ÁÚÔÙ 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 278 ∞ÁÚÔÙ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ 260 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ 262 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∂∞ 282 √ÈÎfiÂ‰Ô 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∂∞ 23 ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ ,ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∂∞ 45 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂∞ 28 ¢È·Ì. 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∂∞ 315 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1200ÙÌ, 2ÛÙÚ ÔÈÎ, ˘ÔÏ. ‰fiÌËÛ˘ 600ÙÌ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂∞ 223 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∂∞ 291 ∫·Ù. ÈÛÔÁ52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∂∞ 307 ∫·Ù. 70ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 19 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ §·Ú›Û˘ ∂∞ 227 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫.∫·ÚÙ¿ÏË ∂∞ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë ∂∞ 214 °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ∂∞ 219 °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ∂∞ 19 ∫Ù›ÚÈÔ 900ÙÌ, ÔÈÎ. 1610ÙÌ, 250ÙÌ ·Ôı, 400ÙÌ ·Ôı‹ÎË Ì ÎÔÏfiÓ˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1000ÙÌ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂∞ 182 ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎ. 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 263 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ ¶. ÕÚˆ˜ ∂∞ 73 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ. ∂∞ 79 ∫Ù›ÚÈÔ 180ÙÌ, ÔÈÎ450ÙÌ.¡Â¿ÔÏË ∂∞ 74 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ∂∞ 253 √ÈÎ. 4700ÙÌ, ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚ. ∂∞ 97 ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π-μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π μà 313 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 4000ÙÌ Û ÔÈÎ.5600ÙÌ ÛÙËÓ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ (ÁÂÚ/Ê˘Ú˜ ·Ó˘„. ÈηÓfiÙËÙ·˜) μà 287 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μà 29 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. μà 265 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μà 27 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μà 49 ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μà 94 ŒÎÙ·ÛË 9ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞’ μπ.¶∂. μà 206 √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ μà 312 √ÈÎfiÂ‰Ô 17ÛÙÚ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ μ’ μπ.¶∂.) ¶∏§π√ -∫·ÙÔÈΛ· ¶™ 250 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶™ 87 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ÔÈÎ. 109ÙÌ ™˘Î‹ ¶™ 243 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60,40ÙÌ,ÔÈÎ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶™ 289 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶™ 136 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ,ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 208 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶™ 125 ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 53 √ÈΛ· 136ÙÌ ÔÈÎ. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 85 √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶™ 209 √ÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 323 √ÈΛ· 284ÙÌ, ÔÈÎ 8431ÙÌ ¡. ¶‹ÏÈÔ ¶™ 316 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 210ÙÌ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶™ 152 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ¶™ 40 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ,ÔÈÎ. 200ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶™ 218 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¶™ 69 ¢ÈÒÚ. ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎ 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¶™ 91 ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ªËÏȤ˜ ¶™ 165 ∫·ÙÔÈ˘ 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ¶∞ 88 √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 89 √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 90 √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË ¶∞ 301 √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ ¶∞ 244 √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ¶∞95 √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 317 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ

¶∞ 129 √ÈÎfi‰· 10,7 & 4500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 306 √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5ÛÙÚ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 321 √ÈÎfi‰· 2 ‰ÈÏ·Ó¿ 600ÙÌ (¤Î·ÛÙÔ˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶∞ 320 √ÈÎfiÂ‰Ô 305ÙÌ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 333 √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ , 2ηÙÔÈ˘ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¶∞ 153 √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ¶∞ 308 √ÈÎfiÂ‰Ô 882ÙÌ °·Ù˙¤· ¶∞ 210 √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ ¶. ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶∞ 130 √ÈÎfiÂ‰Ô 1509ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 329 √ÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· §·ÌÈÓÔ‡ ¶∞ 132 √ÈÎfi‰· 4133 & 4265 ¶¿Ô˘ ¶∞ 161 √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ ΔÛ·ÁÎ. (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ¶∞ 225 √ÈÎfiÂ‰Ô 960ÙÌ,·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶∞ 242 √ÈÎfi‰· 1793, 1901 & 1792ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ¶∞ 282 √ÈÎfiÂ‰Ô 496ÙÌ ªԇʷ ∫ÔÚfiË ¶∞ 310 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 211 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 270 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ¶∞ 133 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ(ª¤ÏÈ·) ¶∞ 63 50ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ª·Ï¿ÎÈ ¶∞ 154 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ¶∞ 164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ¶∞ 197 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 62 ∞ÁÚÔÙ/¯È· 4ÛÙÚ-7,7ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ¶∞ 02 ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ¶∞ 86 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο •ÈÓÔ‚Ú. ¶∞ 330 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 11ÛÙÚ §·ÌÈÓÔ‡ ¶∞ 331 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 10ÛÙÚ §·ÌÈÓÔ‡ ¶∞ 251 ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ¶∞ 137 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 250 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ∑ÂÚ‚fi¯È· •∂¡√¢√Ã∂π∞-∫∞º∂-∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13‰ˆÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂μ 319 ¢˘¿ÚÈ 50ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ∂μ 336 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μfiÏÔ˜ ∂μ 302 °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 40ÙÌ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· μ™ 104 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ μ™ 115 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 58 √ÈΛ· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 70 √ÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 117 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ μ™ 113 √ÈΛ· 80ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 146 √ÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 145 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 149 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 78ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 148 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 85ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 192 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 75ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ŒÏÈÔ˜ μ™ 71 ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· μ™ 77 ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ μ™ 109 √ÈΛ· 701ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 101 √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· μ™ 166 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 188 √ÈΛ· 70ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °ÏÒÛÛ· μ™ 189 ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 176 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, ÔÈÎ.5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ μ™ 102 √È˘ 20ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÕÁ ™˘Ú›‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 232 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 234 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 178 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 247 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 81ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 233 √ÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 177 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 179 √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 105 √ÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 112 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 106 √ÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 76 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· μ™ 143 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ °ÂÚÔÛÙ¿ıË °ÏÒÛÛ· μ™ 190 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· μ™ 141 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7 ÛÙÚ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· μ™ 168 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ μ™ 170 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 171 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 172 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 174 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ ¶·Ï·Èfi Ô›ÎËÌ· 80ÙÌ ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 180 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 184 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,400ÛÙÚ ∞ÓÙÚ›Ó· ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 187 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4074 ™ÎÏËÚ‹ μ™ 271 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6562 & 3579 Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 200ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 235 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ƒ¿¯Â˜ μ™ 239 √ÈÎfiÂ‰Ô 3642 ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 240 √ÈÎfiÂ‰Ô 5,2 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μ™ 248 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 249 √ÈÎfi‰· 5,5 Î·È 5 ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 181 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ μ™ 186 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ μ™ 191 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 193 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 212 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ , ∫Ï‹Ì· μ™ 108 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 114 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 81 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ μ™ 110 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 111 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ £¤· μ™ 139 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ °ÏÒÛÛ· (Ô‰¿Ú·) μ™ 116 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 100 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 43 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 44 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 140 √ÈÎfiÂ‰Ô 7,2ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· μ™ 142 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 144 √ÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ) μ™ 147 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 740ÙÌ ƒ¿¯Â˜ μ™ 150 √ÈÎfiÂ‰Ô 84ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 183 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÓÙÚ›Ó· μ™ 72 ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 119 ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ μ™ 107 ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ μ™ 118 ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ μ™ 80 √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ı¤·, ƒ¿¯Â˜ μ™ 120 √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ μ™ 241 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜

μ™ 155 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 162 √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ μ™ 222 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ (556)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (560

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂.

º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË (561)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr (546)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π Ó¤Ô˜ ‹ Ó¤· ÁÈ· ۤڂȘ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·. ™Ù›ÏÂÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi cafevolos@gmail.com (493) ∑∏Δ∂πΔ∞π Ì¿ÁÂÈÚ·˜-chef ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË. ™Ù›ÏÂÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi cafevolos@gmail.com (494)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔ¤Ï· Ì Ù˘¯›Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 28091-3, Î. μÏ¿¯Ô˘ ª·Ú›·. (568)

∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· πΔ∞ ¤ÈÏ· ÁÚ·Ê›Ԣ, π¿ÛÔÓÔ˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÌÔÓÙ¿˙-ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Â›ψÓ. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi. ΔËÏ. 6936-587649. (645)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË-Û˘Ì‚›ˆÛË-Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 35¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Í·ÓıÈ¿, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ‰È·˙/ÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·Î›ÓËÙ·. 42¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 45¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏ‹, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. 46¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ıËÏ˘Î‹ ·ÚÔ˘Û›·, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊË, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 50¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏË, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944-518366. (540)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (535)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¡π∫√§∞√™ ¢√Δ™π√™ - ¡Δ√Δ™π√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂ƒ∞¡Δ∑∞∫∏ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÛ¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

MA£HMATA

∞°√ƒ∞∑ø

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (532)

·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÊÈÏÈΤ˜. ΔËÏ. 6942 439115. (165)

∞¡π∂§ ¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (526)

ÎÔÚ˘Ê·›· ∞™Δƒ√§√°√™ ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø. ¢›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ÂÚˆÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, Ê˘Ï·¯Ù¿ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ 6974-456215. (545)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943726481, 6933-254915. (549)

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (527)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À Δ·¯. ¢È‡ı˘ÓÛË: 37500 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª·Ï·‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔËϤʈÓÔ: 2425350220 - Fax: 2425022870 μ∂§∂™Δπ¡√ 05/02/13 ∞Ú. ÚˆÙ.: 1237 ¶ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ˘ §ÂˆÊÔÚ›Ԣ” ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 30.000,00 ∂ ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂.∫.¶.√.Δ.∞. Î·È ÙÔ˘ ¡. 2286/11-95 (¶ÚÔÌ‹ıÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ù˘ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ˘ §ÂˆÊÔÚ›Ԣ” ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 30.000,00 ¢ÚÒ Ì·˙› Ì ÙÔ º¶∞. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13-2-2013 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. (ÒÚ· Ï‹Í˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ), ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›˙ÂÙ·È 2% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ “600,00” ¢ÚÒ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ›: ·) ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‹ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ (Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·) Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ¯¤ÁÁ˘· ¿ÚÙÈ·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‹ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. μ)∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÔÈΛ· ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂§∂¡∏ ¡. §∞´Δ™√À

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 12/2013 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ (¢È·‰Èηۛ· ∂ÎÔ˘Û›·˜ ¢ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜), ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ∞ıÏËÙÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “º√π¡π∫∞™ μ√§√À” , Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÎÔfi ÙÔÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 √ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¢∏ª∏Δƒπ√™ π. ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (529)

£ÂˆÚԇ̠˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î. ™øΔ∏ƒ∏ ™∫π∞£πΔ∏, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù‹˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ™ÎÈ·ı›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ¢∏ª∏Δƒπ√ Δ∂ƒΔ∑∏ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘: ∂ÏÈÛÛ¿‚ÂÙ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∞ÚÁ˘ÚԇϷ

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ - Δ·¯. ∫ˆ‰.: 38001 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™Ù·ÛÈÓfi˜ ΔËϤʈÓÔ: 2421352563 - Fax: 2421070944 ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ù˘ ∞/ıÌÈ·˜ & μ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ Î·È ÙÔ˘ ∫∂¢¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷ ‰·¿ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ (12.000,00 ¢ÚÒ) ‰Ò‰Âη ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ∫∞§√Àª∂ ΔÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ٛÙÏÔ “¶ƒ√™º√ƒ∞ °π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√ª∏£∂π∞ À§π∫ø¡ ∫∞£∞ƒπ√Δ∏Δ∞™ Δø¡ ¶.∂. ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡, Δ∏™ ∞/£ªπ∞™ & μ/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ ∫∞π Δ√À ∫∂¢¢À ª∞°¡∏™π∞™” , ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÒÚ· 14:00. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÁÚ·Ê›· 303, 305), (πˆÏÎÔ‡ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 38001, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421352563), fiÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì ٷ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.pthes.gov.gr. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ ÌÂÈÔ‰fiÙË ı· Á›ÓÂÙ·È ÙÌËÌ·ÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ηÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡. ∏ ‰·¿ÓË Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂.¶. ∏ ∞¡∞¶§∏ƒøΔƒπ∞ ¶ƒ√´™Δ∞ª∂¡∏ ¢/¡™∏™ ∫∞ƒ∞¢Hª∞ πø∞¡¡∞

6

ºˆÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, μÔ˘ÎfiÏÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ “∂ÁÁ‡˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔȘ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔȘ ÙËÓ Î·Ú‰›·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ù·ÂÈÓÔ‡˜ Ùˆ Ó‡̷ÙÈ ÛÒÛÂÈ” (æ·ÏÌ. ÏÁ’ 19). ŸÛÔÈ ıÏ›‚ÔÓÙ·È Î·È ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ˘ÔʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· Á›ÓˆÓÙ·È ·ÍÈÔÛ˘Ì¿ıËÙÔÈ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·Á¿˘ Â›Ó·È ÙfiÙ ÎÔÓÙ¿ ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÙˆÓ Ô £Âfi˜, Ë ËÁ‹ Ù˘ ·Á¿˘. ΔfiÙÂ, Ô˘ Û ¤¯ÂÈ Ï·ÎÒÛÂÈ Ë ıÏ›„Ș Î·È Û ¤¯ÂÈ ˙·Ï›ÛÂÈ Ë Û˘ÌÊÔÚ¿, ÙfiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ¤ÎÂÈ Â¿Óˆ ÛÔ˘ Ô ¶·Ù‹Ú Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜. ∞Ó Ë ÌËÙ¤Ú· Û·‚Ë Ì ÛÙÔÚÁ‹Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·È‰› Ù˘, Ì ·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ ÂÚÈÛÛÔÙ¤Ú·Ó ÛÙÔÚÁ‹Ó Ô ÛÏ·Á¯ÓÈÎfi˜ £Âfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÌ›·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó. ∏ ÒÚ· Ù˘ ıÏ›„ˆ˜ Â›Ó·È ÒÚ· ¢ÏÔÁË̤ÓË Î·È Î·ÚÔÊfiÚÔ˜. ΔËÓ ÒÚ·Ó ·˘Ù‹Ó Ë „˘¯‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎËÓ ΔÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÒÚ·Ó ·˘Ù‹Ó Ô £Âfi˜ Ô ·Ó¿Á·ıÔ˜ ‰›‰ÂÈ ÏÔ˘ÛÈˆÙ¤Ú·Ó ÙËÓ ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ÔÓÂ̤ÓËÓ „˘¯‹Ó. ºˆÙ›˙ÂÈ Ì ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ÂÏ·ÊÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ıÏ›„ÈÓ, ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÂÓÓ·›·˜, ÔÌÈÏ› Ì˘ÛÙÈο ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó ÏfiÁÈ· ÂÏ›‰Ô˜, ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·Ó‰Ú›·Ó Î·È ı¿ÚÚÔ˜, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú·Ó Ï‡ÛÈÓ.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

μ∞™π§∂π√ Ã√À™Δ∏

∞°√ƒ∞∑ø

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ∂™øΔ∂ƒπ∫∏™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À - √π∫√¡√ªπ∫√À ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ & ™¶√ƒ∞¢ø¡ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

™À§§√°√™ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ∂ƒ°√™Δ∞™π√À ª∂Δ∞§§π∫ø¡ ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ∂§§∞¢√™ (ª∂Δ-∫∞) μ√§√À

∂ÙÒÓ 63 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∞Ï˘Î¤˜ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·ÚÔ‡‰· Δ· ·È‰È¿: ∫·ÏÏÈfiË ÃÔ‡ÛÙË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÃÔ‡ÛÙË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ÃÔ‡ÛÙË √È ·‰ÂÏʤ˜: ∂˘·Óı›·, ª·Ú›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∂§¶π¡π∫∏ ¶πΔ™πøƒ∏ ∂ÙÒÓ 73 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 16.00 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ 8. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·È‰È¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∂ϤÓË ¶ÈÙÛÈÒÚË, ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ Î·È ª·Ú›· ∫ÂÚ·Ì›‰· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË ¯· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶··Û›Î·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¯· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞‚‰ÂÏ¿, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∫·‚Ô‡Ú· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ıËÓ¿, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÏ. 24210-65035 ¡. πˆÓ›· - Δ.∫. 38002

æ∏ºπ™ª∞ °È· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ‡ ¶πΔ™πøƒ∏ °∂øƒ°π√À ™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ª∂Δ-∫∞ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1. ™‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢.™. Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ Îˉ›· Ù˘ ÂÎÏÈÔ‡Û·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÈÙÛÈÒÚË °ÂˆÚÁ›Ô˘. 2. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ¶ÈÙÛÈÒÚË °ÂˆÚÁ›Ô˘. 3. ¡· ‰Ôı› ‰ˆÚ¿ Û ¢·Á¤˜ ›‰Ú˘Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÂÎÏÈÔ‡Û·˜. ∏ ¢π√π∫∏™∏

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ Δ™∞Δ™√À ∂ÙÒÓ 80 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 10.30 ¶.ª. Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘-πÔ˘Ï›· ªÔ¯ÒÚË, ∂˘ÁÂÓ›· (¯·) ∏Ï. ªÔ¯ÒÚË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. £∂ƒª∏ ¶∞ƒ∞∫§∏™∏ ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ¢√£√À¡ ™∂ ∂À∞°∏ π¢ƒÀª∞Δ∞.

¶√§À•∂¡∏ (Δ∑∂¡∏) º∞Δ™∏ ∂ÙÒÓ 67 Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ΔÚ›ÙË 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ∞Ì·Û›·˜ 7 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. £ÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: πˆ¿ÓÓ˘ μÏ·¯Ï‹˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ∞Ó·ÛÙ·Û›· μÏ·¯Ï‹, ∞ıËÓ¿ - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÛÈÙÚÔ‡‰Ë˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞ª∞§π∞ ∞°°. ∞¢∞ª√¶√À§√À ∂ÙÒÓ 89 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì., ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 2.30 ª.ª. μfiÏÔ˜ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜-÷ڿ ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜-Δ¿ÓÈ· ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ΔԇϷ ¢ËÌ. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË, ÕÛ· ∂˘ÛÙ. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞Ì·Ï›·-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ªÂÚfiË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” . ∏ √π∫√°∂¡∂π∞ ¢∂¡ £∞ ¢∂ÃΔ∂π ™À§§À¶∏Δ∏ƒπ√À™ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ™Δ∏¡ √π∫π∞ Δ∏™.


38 / °È· οı ÒÚ· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °È·ÓÓ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172 ∂’ - (ÚÈÓ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÙËÏ. 24210-36356, Δ˙·ÊϤÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ 5 μ‡ÚˆÓÔ˜ (ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÙËÏ. 24210-46874 Î·È ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘ ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-71515. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169 ÙËÏ. 24210-39587. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179 (∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜) ÙËÏ. 24210-61444. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ÏfiÁˆ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿)

7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr Triantis travel ΔËÏ.: 24210 20910 Î·È 24910 Fax: 24210-20912 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3.ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288

X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552.TÛԇη˜ KˆÓ/ÓÔ˜ ¶·Á·ÛÒÓ 88A, ÙËÏ. 2421076119. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ - ∞Ú¯Èο ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÈÔ‰ÚƠ̂˜. 2. ƒ·‰ÈÔʈÓÈο ·Ú¯Èο - √ ۯ‰fiÓ ¿ÁÚÈÔ˜. 3. ÀËÚ¤Ù˜ Ì ÂȉÈ΋ ÛÙÔÏ‹ - §¿‰È. 4. ∑‡ÁÈ˙·Ó... ·ÏÈfiÙÂÚ· - ...∫Ô‡ÂÚ: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. 5. ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∂˘ÙÂÏ‹ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· - ª¤Û· ÛÙÔÓ... ΋Ô. 6. ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÔÈËÙ‹˜ - ªÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂÚ·¢ÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜. 7. μÔ˘‰ÈÛÙÈÎÔ› ·Áfi‰Â˜ - ÕʈÓË... ™fiÓÈ· - ...Ófi‚·: ·ÏÈfi˜ ¯ÔÚfi˜. 8. °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ - ... - ΔÚÔ¤: ı¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹. 9. §ÂÁfiÙ·Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ - ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ¯¿ÏÎÈÓÔ Ù·„› - √ ·ÚÈıÌfi˜ 301. 10. §ÂÁfiÙ·Ó Ë ™Ô˘Ì¿Î - ¢›„ËÊÔ Û‡ÌʈÓÔ - “∏ ª˘ÛÙËÚÈ҉˘ ºÏfiÁ· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜...” ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŒÎÔ. 11. §›ÁÔ ...Ï¿‰È - ™ÎÔÙÂÈÓ¿, ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ· - ™˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 12. £ÂÚÌÔ·Ú·Î·ÏÒ - ƒÔ˙›Ù·...: ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. 13. ¶fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ - ∞fi ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·˘Ù‹.

∫ƒπ√™

∑À°√™

¶Ôχ fiÌÔÚÊ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ªËÓ Î¿ÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‹ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-2-33-13-29-37.

∏ ›ÂÛË ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÌfi‰È·, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ¿ÁÓÔÈ· ·ÔÙÂÏ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı›Ù Û ۈÛÙ¤˜ ‚¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5430-4-38-11-23.

Δ∞Àƒ√™ ¶ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ÙÔ̤· Î·È ·˘Ùfi ı· Û·˜ ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·, ı· ÂȉÈÒÍÂÙ Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-39-20-44-38-2.

¢π¢Àª√π ªÂ ¤ÓÙ·ÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ, ·ÏÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙȘ ‚ÚÔ‡ÌÂ. ŒÓÙÔÓ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¿ıÔ˘˜ ı· ˙‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-39-22-1234.

∫∞ƒ∫π¡√™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÓÈÒıÂÙ Ôχ ηϿ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ë ÂÈÙ˘¯›· Û·˜. ŸÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÓÈÒıÂÙ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Û·˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-39-20-44-38-6.

∫∞£∂Δ∞ 1. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ˙ÒˆÓ - ºÙËÓ¿ Ì·Ì·ÎÂÚ¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·. 2. ¶ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞Û›·˜ ·˘Ù¿ - ™ÂϤÌ˘... ÙË Û˘ÓËı›˙ÂÈ. 3. ∂Êfi‰ÈÔ Ì·ıËÙ‹ - ¶ÂÚÈÙ˘ÏÈÁ̤ӷ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ °Ú¿ÌÌ·Ù·... ·Ó¤¯ÂÈ·˜. 4. ∞Û¿Ï¢ÙÔ˜, ·ÌÂٷΛÓËÙÔ˜ - ΔÚ·Â˙Èο ·Ú¯Èο. 5. ∫·Ó›˜ - ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘. 6. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜ - ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ - ™‡Ìʈӷ ÁÈ·... Û¯¤‰È·. 7. ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ∞fi ÏÈÓ¿ÚÈ ·˘Ù¤˜ - ªÂ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ... ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ. 8. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈfiÙËÙ· - ª˘ıÈ΋ ¯ÒÚ· - ... ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘: Û˘ÁÁڷʤ·˜. 9. ∂Í··Ù‹ıËΠ·˘Ùfi - §›ÁË... Ûfi‰·. 10. °·ÏÏÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ - ∞Ú¯‹... È·Û›·˜ - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ πÛ·¿Î. 11. √ÓÔÌ·ÛÙfi˜, ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ - ™‡ÓıËÌ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÛÙ¿Û˘.

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

§∂ø¡ 12. μÏ·‚ÂÚÔ› ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› - ¶·ÏÈfiÙÂÚÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ - ™‡ÓÙÔÌÔ ÔΤÈ. 13. °·ÏÏÈÎfi˜ ÓÔÌfi˜ - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ - Δ·›ÚÈ ÙÔ˘ ...∞‰¿Ì.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªπ™∂ª∂¡∞ - √¢π∂ 2. ∂ƒ∞ - ∏ªπ∞°ƒπ√™ 3. §∞∫∂¢∂™ - ∂§∞π√ 4. √∫∞¢∂™ - ∞§π™ 5. ™π - ƒπ∞§π∞ - ∏¶ 6. ¡Δ∞™ π∞™πª∂™ 7. ¡∞√π - ™¡ - ª¶√™∞ 8. ¶√¡™∂§∂ - ™∂¡ 9. ƒ∞´™∞ ™π¡π - Δ∞ 10. πª∞ - NT - §√∞¡∞ 11. §∞ - ∞™∞º∏ - ∫π 12. π∫∂Δ∂Àø - ™ø∫√À 13. ∞∞Ã∂¡ - ™§√μ∞∫∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∂§√™ - ¡Δƒπ§π∞ 2. πƒ∞∫π¡∞ - ∞ª∞∫∞ 3. ™∞∫∞ Δ√¶π∞ - ∂à 4. ∂¢ƒ∞π√™ - ∞Δ∂ 5. ª∏¢∂π™ - ¡∞¡™∂¡ 6. ∂ª∂™∞ ™™ - Δ∞À 7. ¡π™ - §π¡∂™ - ºø™ 8. ∞∞ - ∞π∞ - §π§∏ 9. °∂§∞™ª∂¡√ - ™√ 10. √ƒ§π - π¶ - π∞∫øμ 11. ¢π∞™∏ª√™ - ¡π∫∞ 12. π√π - ¶∂™∂Δ∞ - √∫ 13. ∂™√¡ - ™∞¡∞ - ∂À∞.

∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜, ·Û¯ÔÏËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ·Ó Ê˘ÛÈο ÈÛÙ¤„ÂÙ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1032-34-59-21-28.

¶∞ƒ£∂¡√™ ŸÌÔÚÊ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ηıÒ˜ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂Û›˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ̤وÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-4930-44-2-12.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

™∫√ƒ¶π√™ ¢Ô˘Ï¤„Ù ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÌËÓ ¯¿ÓÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Û·˜ ηıÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-2044-38-2-12.

Δ√•√Δ∏™ ™Ùfi¯Ô˜ Û·˜ ı· Â›Ó·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÙÂ, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ٷ Ï¿ıË Û·˜, Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· Ì¿ıÂÙ ·fi ·˘Ù¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-49-30-33-23-45.

∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı›Ù ‰›Ï· Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ‡ Û·˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ χÛÂȘ ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-13-29-47-9.

À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ ¤ÚıÂÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔÓ Î·‚Á¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 44-20-49-38-14-2.

πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ‡ Û·˜. ªÂ›ÓÂÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È ÌËÓ ·ÓÙȉڿÙ Û·Û̈‰Èο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÁÂÓÈο ÌËÓ „¿¯ÓÂÙ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·‚Á¿‰Â˜, ÂÈϤÍÙ ηχÙÂÚ· ÙËÓ ËÚÂÌ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-49-30-33-23-4.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TETAPTH 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∂ÏÏ¿‰·-∂Ï‚ÂÙ›· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.45 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.45 19.45 20.00 20.30 21.00 22.00 23.30 23.45 24.00 01.00 02.00 02.30 03.00

∫fiÎÎÈÓÔ, ΛÙÚÈÓÔ, ÌÏ ¡Ù¤ÓȘ Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∫ÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ ‚˘ıÒÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ¢‡ÛË ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ Δ· „¿ıÈÓ· η¤Ï· √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360 ÌÔ›Ú˜ ÕÚıÔ˘Ú √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞ÓÈÌ¿ÏÈ· √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ΔfiˆÓ ÌӋ̘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™ËÌÂ›Ô Art Δ· ·ÂÚÈο Ù˘ ∫¤ÚÔ˘ §Ô‡Ê· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á‹ “ºÈÏÔ‰Ô͛˜” City folk ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ™ËÌÂ›Ô Art (∂) Δ· ·ÂÚÈο Ù˘ ∫¤ÚÔ˘ (∂) ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ (∂)

06.00 06.15 07.15 07.45 08.45 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.00 18.00 18.15 21.00 22.00 23.00 24.00 02.00 04.30

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

03.45

ΔÔ ÎÏÂȉ› ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes º+ª live (∂) √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÏËÌÌ·” Fringe V “√È ÔÓËÚ¤˜ Ì›˙Ó˜ ÂÓfi˜ ÚˆÙ¿ÚË” “À¤Ú‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.30 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Face to face Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Mediterraneo ª‹Ï· ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓ· ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· ∂˘Úˆ·›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ªÂÙ·-ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ΔfiˆÓ ÌӋ̘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ æ‡Ù˘ ·Ô‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ 136 ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ƒÂÔÚÙ¿˙ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏ›” 136 (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 16.30 16.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.00 21.30 22.30 00.45 01.00 03.15 04.15 05.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¤ÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· S1ngles ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¿Ì ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∂ÏÏ¿‰·-∂Ï‚ÂÙ›· Master chef ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÁÎÏËÌ· ÛÙÔ ∫ÔϤÁÈÔ” ºÂ‡Á· ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ã·Ú·˘Á‹

06.00 07.00 11.00 11.10 12.10 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 16.50 17.50 18.00 20.00 21.15 22.15 23.15 00.15 01.30 03.30 04.30 05.00

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 FTHIS TV Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ μ·Ï˜ Ì 12 ıÂÔ‡˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “æËÏfi˜, ÏÈÁÓfi˜ Î·È „‡ٷÚÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Son ™Â ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏ› ˙ˆ‹˜

111111111111111111111111111 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.20 11.20 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 23.45 00.45 01.45

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

09.30 10.00 10.30 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 16.50 17.00 17.17 17.20 17.30 18.00 18.30 18.55 21.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00 04.30

¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢È·ÎÔ¤˜ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ¢¤¯ÔÌ·È... ·˜ Ê¿Ì ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ¢Â˜ £ÂÛÛ... ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiˆ˜ Â›Ó·È ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∞ Ï· ηÚÙ ¶∞√∫-∫∞√ ¢Ú¿Ì·˜ ∞ÏËıÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ∑ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¶Ô‡ ›ÛÙÂ; °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¢¤¯ÔÌ·È... ·˜ Ê¿Ì (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ŒÓ·+¤Ó· (∂) °ÂÁÔÓfi˜ (∂)

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.50

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÏ¿Ì· Δ˙¤ÈÓ ŸÛÙÂÓ: ¶¤Ú· ·’ ÙÔ Ì‡ıÔ

06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.45 22.00 23.15

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Fifth gear ÕÁÚÈ· ∫·Ú·˚‚È΋ Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Eco news CSI §·˜ μ¤Áη˜ √È ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ∂˘ı¤ˆ˜ Mystery files ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ America’s next top model

00.30 01.30 02.15 03.15 04.00

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.10 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-ª¿ÚÔ˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡fiÛÙÈÌ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Course of the alpha” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

¶H§IO 48 UHF

06.00 06.50 07.45 08.00 09.00 09.15 10.15 11.00 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.45 23.45 01.30 04.00 05.00 05.45

Everybody loves Raymond Frasier £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Underdog to wonderdog £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÕÏϷͤ ÙÔ Stars system ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “ª·ÎÚ˘ÎˆÛÙ·›ÔÈ Î·È ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁˉ˜” ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Judging Amy §·˜ μ¤Áη˜ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢” Ô ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014.

£˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 20 ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ 2010 ÛÙË μ·ÛÈÏ›·. MEGA 21.30

ª·ÎÚ˘ÎˆÛÙ·›ÔÈ Î·È ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁˉ˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1960, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù›ÓÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∑ÂÚ‚fi˜.

¢‡Ô ηÏfiηډÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ ª·ÎÚ˘ÎÒÛÙ·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ” ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÏÈ¿˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚ÂÓ٤ٷ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙfiÛ· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ıÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó. ALPHA 21.00

ºÈÏÔ‰Ô͛˜ ∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫·ÙÚ›Ó ∫ÔÚ˙ÈÓ›. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫·Ú›Ó μÈ¿Ú, ∂ڛΠ∫·Ú·‚·Î¿, ∑·Î μ¤ÌÂÚ, ∑ÈÏ ∫Ô¤Ó.

√ ∑Ô˘ÏÈ¿Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ ÂΉfiÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∫·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÌÈ· ÂΉfiÙÚÈ·, Ô˘ Â›Ó·È Ë¯ËÚfi fiÓÔÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙË ∑Ô˘ÓÙ›ı ∑·Ó. ∞˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ٷϤÓÙÔ, fï˜ Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ ˆ˜ ¿ÓÙÚ·˜. √ ∑Ô˘ÏÈ¿Ó ·Ê‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÊÏÂÚÙ Ù˘. ∫¿ÔÈÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ÂÚȤÚÁÂÈ·, „¿¯ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘ ∑Ô˘ÓÙ›ı. ∂Δ1 22.00

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏ› ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔfiÓÈ °ÎfiÏÓÙÔ˘ÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Î ªÚ·Ê, Δ˙·Û›ÓÙ· ª¿ÚÂÙ, ∫¤ÈÛÈ ÕÊÏÂÎ.

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Telemarketing ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

√ ª¿ÈÎÏ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘, ÓÈÒıÂÈ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ٿÍË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ∫ÈÌ, ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Î·È fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ·Ïfi ÊÈÏ›. £· Â›Ó·È fï˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô; ¡∂Δ 24.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 31/1-6/2/13

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 √π ¢πø∫Δ∂™ Δ√À ∂°∫§∏ª∞Δ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00-23:30. •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 16:50 ¶∞π∑√¡Δ∞™ ª∂ Δ∏¡ ∞°∞¶∏: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:50. ∞π£√À™∞ 2 ∞§§√£π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:50-22:20. ARGO: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:50-22:20. æ∞á√¡Δ∞™ Δ√ ¡∂ª√ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:50. ∞π£√À™∞ 3 ∞°∞¶∏™∞ ∂¡∞ ∑√ª¶π: ¶¤ÌÙË: 18:30-20:30-22:30, ¶·Ú·Û΢‹-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10-22:10-00:10. ∞¡...: ¶·Ú·Û΢‹-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00. DJANGO - √ Δπªøƒ√™: ¶¤ÌÙË: 22.30 ∞π£√À™∞ 4 DJANGO - √ Δπªøƒ√™: ¶·Ú·Û΢‹-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:20-22:30. ∞¡...: ¶¤ÌÙË: 19:00-21:20-23:40. ƒ∞§º ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ¶π™Δ∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ & ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:10.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

TÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜; ΔÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï·

∏ ·Ú¿‰ÔÛË ‰È·fiÌ¢Û˘ ÎÔÌÌ¤ÓˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ÛÙ· ̤ÚË Ì·˜, ÎÈ fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È·ÙËÚ› ·Ú¯·˚ο ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÊÚÈÎ·Ï¤Ô ¤ıÈÌÔ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ÏËÛÙÔÛ˘ÌÌÔÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ÚÔÔÏÂÌÈÎfi 20fi ·ÈÒÓ· Î·È ÛÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Ó¤Ô “ÂÚȯfiÌÂÓÔ” Û ·ÏȤ˜ ÊfiÚ̘ Î·È fiÙÈ Ë ·ÁÚÈfiÙËÙ· ʈÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∫ÔÌ̤Ó˜ ÎÂʷϤ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì È· ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÚÈʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. ∂¯Ô˘Ì fï˜ ÎÂÊ¿ÏÈ· ͢ÏÔÎÔË̤ӷ, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ·ÏÏÔȈ̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. Δ· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ¯·Èڤηη ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ ÂÈηχÙÂÈ ÙÔÓ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô: ÙË ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛËñ ÙËÓ ˘fiÌÓËÛË fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÎÚ¿ÙÔ˜, ˘ÁÌ‹ ‰ËÏ·‰‹, ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ Ù˘ ‚›·˜. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÏËÛÙÒÓ ÙÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡ ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜: ¿ÁÚÈÔ Í‡ÏÔ, ·fi ÙÛ·ÌÔ˘Î¿, “ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·ÏÈfi·È‰·” . ªÔÏ·Ù·‡Ù·, Ë ∂§.∞™., ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ó· ÙËÓ ÂÁηÏÔ‡Ó ÁÈ· ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂñ ·ÏÒ˜ “·Û΋ıËÎÂ Ë ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ‰ÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÙÚÂÙ‹ ηٷӷÁηÛÙÈ΋ ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·” . §¤ÍÂȘ, ϤÍÂȘ, ϤÍÂȘ... √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ›Ûˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¤ÛÙˆ ÈÛÙ¢Ùfi˜ ·Ó ¤ÏÂÈ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ “·Ó” . ∞Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÌÈÏËÙÈÎfiٷ٘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÙÔ ÊˆÙÔÛfi Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ô ‚·Û·ÓÈÛÌfi˜. ∞Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ∞Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, Ô˘ Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜ ÙȘ ÚÔÛ¤Ú·ÛÂ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔÓ “°Î¿ÚÓÙÈ·Ó” . ∞Ó Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ∂§.∞™. Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Ù· “ȉ·ÓÈο” Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÂÓÛÙfiÏÔ˘˜. ÿÛˆ˜ Ó· ¤ÂÈı·Ó οÔÈÔ˘˜ ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ·Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ∂§.∞™. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó: °ÓˆÛÙ‹ Ë ¤ÊÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ‚›·, ÁÓˆÛÙ‹ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ‰È·„‡‰ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ‚›ÓÙÂÔ, ÁÓˆÛÙ‹ Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· fiÛˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ηٷ·ÙÔ‡Ó ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È¤„Â˘Û·Ó ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηٷ̷و̤ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›·Ó fiÙÈ „‡‰ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÏÈ·Ó›ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ‰È·ÙÂÈÓfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ¤ÂÛ ¿Óˆ Û ˙·ÚÓÙÈÓȤڷ; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÙÛ¿ÎÈÛ·Ó Î·È „˘¯Èο Û¤ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÒÛÔ˘ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ; ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô “·Ó” : ∞Ó ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ “Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ” , ™Àƒπ∑∞, ∫∫∂, ∞¡Δ∞ƒ™À∞, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î. ¢¤Ó‰È· Î·È ÙÔ˘ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ·Ï‹: £· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÔÈ ∞ÚÈÛÙÂÚÔ› ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ΔÒÚ· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ™‡ÚÔ˘ §˘ÎÔ‡‰Ë, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ: “°È· Ù· ·Ú·ÌÔÚʈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÂȘ” . flÛÙ ӷ ÌËÓ ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜. (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞fi ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜, ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ÂÈı·Ú¯›·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ. ¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ·˘Ù‹Ó, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÓÂÒÙÂÚˆÓ Û ËÏÈΛ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ∏ ·ÁÔÚ¿ ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÏ¿ ٷϤÓÙ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤ÓÛÙÈÎÙ·, Ô˘ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È. ÕÏψÛÙ ۋÌÂÚ·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ë ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, fiÛÔ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¤ÛÙˆ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ó¤ˆÓ ΢ڛˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó·

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ˆÏËÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÔËÙ‡ÂÈ, Ó· ‰ÂÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÂÌfi‰È· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ·fi Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ fiÛÔ “Ô˘Ï¿” ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ ı¤Ì·, Ì ·˘ı·›ÚÂÙÔ Î¿ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË, ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÛÛÈ· ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË; ∏ ÒÏËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ·˜ ȉ¤·˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÈ· ̤ڷ ·ÊÔÚ¿ ÔÏÏÔ‡˜, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∞¤¯ÂÈ ÙfiÙ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË, Û˘¯Ó‹, ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ‹ Ù˘ ·fiÚÚȄ˘.

ÌÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο Û ۯÂÙÈο ηÈÓÔ‡ÚȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηٿÊÂÚ·Ó Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Û¯ÂÙÈο ¯ÚfiÓÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ Û ·˘Ù¤˜, οÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Û¯ÂÙÈο ·Ïfi. ∫·ÏÏȤÚÁËÛ·Ó fi,ÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÂÓÒ ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ, ›¯·Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹

Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. ∏ ‡ÏÔÁË ·ÔÚ›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ó ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÏÔÁË Ì¤ÚÈÌÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∂›Û˘, ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÍ¿ÁÂÙ·È, Â›Ó·È fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È fi¯È ÙÔ ÙÈ ÂȉÔÙÂ›Ù·È Î·È ÙÈ fi¯È. ∞ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È·, Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ·›ÛÙ¢ÙÔÈ ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ˙ˆ‹ fiÛˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó. ª¤¯ÚÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÌfi‰È· ı· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë.

T‡Ô˜

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜ Ë ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ Ô‰fi ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ì ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÂÚ›·ÙÔ. ΔfiÙ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ Ë ·Á›‰· Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ù· η¿ÎÈ· ·fi Ù· ÊÚ¿ÙÈ·.

ΔÂÏÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·Ï‹ ‚›·; TÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË

To ÚÔۤͷÙ ʷÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ·ÓÔ¯‹-·Ô‰Ô¯‹-ÂÈÚˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ μÂÏ‚ÂÓÙfi, ۯ‰fiÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù˘ Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÍÈÛÒÓÔ˘Ó ·Û˘˙ËÙËÙ› ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‚›·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ΔÔ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ Î·È Î·Î‹ ‚›·” Â›Ó·È Ë Î·Ú·Ì¤Ï· ÙÔ˘˜- ÂÁÒ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ Î·È Û˘ÛÎÔÙ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› οı ‚›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È·. ™›ÁÔ˘Ú·, ¿ÓÙˆ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ì fiÙÈ Î¿ı ‚›· Â›Ó·È Î·Î‹, ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. ΔÒÚ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›·. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹Ûˆ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹Ó Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÙËÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ‚›· Ô˘ ·Ó¤¯ÙËΠÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‚›· Ô˘ ·Û΋ıËΠ·fi Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο fiÚÁ·Ó· ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÏËÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹

‚›·; ™Ô‚·Ú¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÛÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ, ‹ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔıÈ ÛÙË Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ‚›· ÙˆÓ ÃÚ˘Û·˘ÁÈÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ıˆڛ· Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘ Î·È ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‚›·˜ ÚÂۂ‡ÂÈ), ÂÓÒ ÔÈ Û·Î·ÙÂ̤Ó˜ ÌÔ‡Ú˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·Úfi‚ÏÂÙ· fiÚÈ·; ¢ÂÓ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È (Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜) ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ÂÚ› Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ıˆÚ› ÙË ‚›· ÏÔÈÌ҉˜ ÓfiÛËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·ıÔÁfiÓÔ ‰Ú¿ÛË fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÂΉËψı›. ΔË ÁÏÒÛÛ· Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·‰˘Ó·Ì›· ˘„ËÏ‹˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, Û˘¯Ó¿ ηٷϋÁÂÈ Û ·Ú¿ÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÙ·Ó ηٷϋÁÂȘ Ó· ÂÍÈÛÒÓÂȘ ÙÔ ÁÈ·Ô˘Úو̤ÓÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ·ÓÔÈÁ̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡, Á›ÓÂÛ·È ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ÂÈÛÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ıˆÒÓÂȘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ Ë ıˆڛ· Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó‰·ÊÈ΋, Â›Ó·È Ôχ ·‰Ú‹ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋, ¿ÓÙ· ηٷϋÁÂÈ

✒∞À°∏: ¢Â̤ÓÔ˜ Ô ™·Ì·Ú¿˜ Ì ¢¤Ó‰È·-™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ∂ȉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ✒∂£¡√™: °È¿ÊΘ ÛÊ·›Ú˜ Î·È Î·Ï¿ÛÓÈÎÔÊ ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ™ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ÕÁÚÈ· ÎfiÓÙÚ· ·fi Ú˘Ù¿ÓÂȘ-ÊÔÈÙËÙ¤˜ ✒∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Ì ÙÔ mall ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¢˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ ✒Δ∞ ¡∂∞: ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ ✒∂•¶ƒ∂™: ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÈı¿Û¢ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜

ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ ª·ÚÊ›Ó. ÃÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÛÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ‚›·È˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜. ∫·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Û˘Ó‹ıË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›·, ÙËÓ ·ÓÂÎÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘; °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·¯ı‹˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ οı ÌÔÚÊ‹˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿ÓÔÌË ‚›·, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ ·˘Ùfi ‚Á‹ÎÂ Ô ∫ÔÚΈӤ·˜, fiÛÔ ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ ÙˆÓ Ì·¯·Ï¿ÎˉˆÓ ‚Á‹ÎÂ Ô ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Ù˘ ª·ÚÊ›Ó; ÕÏψÛÙÂ, ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 6˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚˆÙÔÁÓˆÚ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ¶ÔÈÔ˜ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó ‹Ù·Ó Ô ÂÌ‚Ú˘Ô˘ÏÎfi˜ Ù˘ ‚›·˜ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ 16¯ÚÔÓÔ˘ ÙfiÙ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ë ‚›· Á¤ÓÓËÛ ‚›· Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÚfiÔ; √ Î. ¢¤Ó‰È·˜, ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ì·˜ ıˆÚ› ÎÔ˘ÙÔ‡˜. £· ¤ÚÂ ӷ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÛÙ›· Âȯ›ÚËÛË photoshop Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁ›· ÂÓÔ¯‹˜- ÛÈÁ¿ ÌËÓ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÏËÁ¤˜ Û˘ÌÏÔ΋˜. ΔÔ photoshop, ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÔÈ ÛÎËÓÔıÂÙË̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ‰ÂÍÈ¿ Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

06-02-13  

06-02-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you