Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.23'- ‰. 17.06ã

™ÂÏËÓË ¶Ú. ΔÂÙ. AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.584

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 2 ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ∞‚‚·ÎÔ˘Ì ÚÔÊ., ª˘ÚÔËÛ Ì·ÚÙ. 40 ™ÂÏ›‰Â˜

ª·ı‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË!

¢›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‚·ÚÒÓ ˙ËÙ› ÙÔ ¢¡Δ √È ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó - ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ ˙ËÙ› ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È Î¿ÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË... ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î. Δ˙¤ÚÈ ƒ¿È˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙȘ 12 Ò˜ ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· “ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË Δ‡Ô˘, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ

¢ ∂ÌʇÏÈÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›·, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 4.000 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ■ ÛÂÏ. 10

£‡ÂÏÏ· ÁÈ· Ù·... Á·ÏÏÈο ÙÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 9 ∫fiÓÙÚ˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ■ ÛÂÏ. 7

«¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ» Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ë πÙ·Ï›· Û ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿

«∫¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË» ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰·

£∏Δ∞ WEEK ™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

■ ÛÂÏ. 8

μ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ Û ‰‡Ô ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ

ºÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ª·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈ·-

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË∑. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ■ ÛÂÏ. 12

√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Ô Î. ƒ¿È˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ 5Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ 6Ë ‰fiÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” Î·È fiÙÈ Â›¯Â ÙÔÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ë “‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” Î·È Ë “‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ › fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. ■ ÛÂÏ. 7

ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012, ÙËÓ Âʉڛ·, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Ì ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (3,4%, ηıÒ˜ ·‹ÚÁËÛ·Ó ÌfiÓÔ ‰¤Î· Û ۇÓÔÏÔ 287 ·ÙfïÓ), ÂÓÒ ÈÛ¯Ó¿ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÌÔÚÔ¸·ÏϋψÓ. √È ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó 15 ÂÚ›Ô˘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÙÔ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ Û ‰‡Ô ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÚ›˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 13

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ŒÍ·ÚÛË Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ■ ÛÂÏ. 15 ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ■ ÛÂÏ. 17

™‡ÓÙÔÌ· Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ■ ÛÂÏ. 11

¶∞™√∫: ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¤ÍÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ■ ÛÂÏ. 10


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À, xinos@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

÷ڿϷÌÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

A¶√æ∂π™

«¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ»

ªÂٷ͇ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ¯¿Ô˘˜ ΔÔ˘ ¡π∫√À ÃÀ™√§øƒ∞ √ ηٷÈÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ, ·Ú¿ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÓfiËÛ˘ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜. ¶Ò˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘, “Ô‡ ¿ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·” , fiÙ·Ó ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ “ÂȉÈÎÒÓ” Î·È ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ˙·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ; ªÈ· οÔÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙÔ ‚¿Û·ÓÔ Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ˘ÂÚÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë πÛÙÔÚ›·. ∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ηÓ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‡ÎÔÏ· ͯÓÈ¤Ù·È Ì¤Û· ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›·˜: fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ ÎÔÈÓˆÓ›· ÈÔ Â˘ËÌÂÚÔ‡Û· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ¶ÔÙ¤ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ›Ûˆ˜ οÔÈˆÓ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏÂÎÙÒÓ- ‰ÂÓ Â›¯Â ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙËÓ ÚfiÓÔÈ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠοÔÙ ӷ ·Ïˆı› Ë ƒÒÌË, Ó· ¯ÔÚÙ·ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘, Ó· ͯ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ Î·È Ó· ‚˘ıÈÛÙ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘. 줂·È·, Ë πÛÙÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ›, ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓË Ù˘ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È “ÁÈ·Ù›” , “Ò˜” Î·È “fiÙ” ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÒÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ÎÚÔ-ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÌ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·›ÙÈÔ Ù˘ ÙÒÛ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ οı ÂÔ¯‹˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ·: fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ·¯‡ÓıËηÓ, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·ÏÒ˜ ·ÔηχÊıËηÓ, ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË. ∏ ¢‡ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·Ì‹¯·ÓË Î·È Û·ÛÙÈṲ̂ÓË fiÙÈ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘ ÌÂÙÚ¿Ó ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Á›Á·ÓÙ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. √ÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ, Ë ·Ú·¿Óˆ ÔÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈfi‰ÔÍË. ¢ÈfiÙÈ ·Ó Ë ·Ú·ÎÌ‹ Â›Ó·È ‚·ıÌÈ·›·, ÙfiÙÂ Ë ÁËڷϤ· ∂˘ÚÒË ÌÔÚ› ›Ûˆ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ Âʉڛ˜ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ì¿¯Â˜ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· Ôχ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ªÂ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2010, ÛÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÈıÂÒÚËÛË Foreign Affairs, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¡›·Ï º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·‰È·Î‹, ·ÏÏ¿ ·fiÙÔÌË, ۯ‰fiÓ ÛÙÈÁÌÈ·›·. “√È ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜” , ÁÚ¿ÊÂÈ Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, “Â›Ó·È ÔχÏÔη Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ÌÂٷ͇ Ù¿Í˘ Î·È ¯¿Ô˘˜. ŸÙ·Ó οÙÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” . ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, Â›Ó·È fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ӷ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ∏ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Â›Ó·È Ô Î·Ù·Ï‡Ù˘ Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ› ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÙÔ Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¿ÏψÛÙ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ∏ Ì·˙È΋ Ê˘Á‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË (·fi ÎÚ¿ÙË Î·È ÙÚ¿Â˙˜) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÈηÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÓıÚÒˆÓ ¤·„ ӷ ıˆÚ› ·˘ÙÔÓfiËÙË ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘. Àfi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ·fiÏ˘ÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ, ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ›ÛÙ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿, fï˜, ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ - ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ¿ÎÚˆÓ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·˘ıÂÓÙ›·˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. º˘ÛÈο, Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋, Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, ÙfiÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٷÎÏ˘ÛÌÔ‡. √È ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙfiÛÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ϤÔÓ, Ô˘ ı· ·ÚÎÔ‡Û ·ÎfiÌË ¤Ó· ÌÈÎÚfi ʇÛËÌ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

 ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ù¤ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ - ∞ӷ·ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŒÓ· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. “√ Ó¤Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì η̛· ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘.

¶fiÛÔ ··Ú·›ÙËÙË ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜; “¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·ÔÙÂÏ› Ë Î·ı·Ú‹ fiÏË ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·È ˘ÁȤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ηı›ÛÙ·Ù·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ı¤ÛÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆÓ. √ Ó¤Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ˘ËÚÂÙ› ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ” ··ÓÙ¿ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙȘ ÙËÚÔ‡Ó ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” ÚfiÛÙÈÌ·. “√ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙË ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋, Ù· ÁÂÓÈο

Î·È ÂȉÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÙ˜ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ú¿‚·ÛË, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· “ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿” Î·È ·˘ÍË̤ӷ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ô ÈÛ¯‡ˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. ªÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚËıԇ̠ÁÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌË Ú˘·›ÓÔ˘Ó. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÙ˜ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ì η̛· ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. £ÂˆÚ›Ù ˆ˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜; “ΔÔ Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ó¯Ҙ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ÌÂıÔ‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ËÌÔÙÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Ó¤Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ- ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...14ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 04...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -03...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 01...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 01...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. ΔÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...13ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 00...13ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÂÓÒ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Î·È ÙÔÈο ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ‚fiÚÂÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ 4 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÁÂÙfi˜ ÙÔÈο ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÎÂÓÙÚÈο ËÂÈÚˆÙÈο.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È...

∫Ú¿ÓÔ˜ ˘¤Ú ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˘

ª¤¯ÚÈ Û¤ÓÙ˜, Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, ÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ˘¤ÁÚ·„ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰ÈÌËÓ›Ù˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ - ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È...

ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Úfi˘ÚÁÔ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ë Î›ÓËÛË, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ∞Úfi˘ÚÁÔ, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù·ÎÙÈÎfiٷٷ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™˘Ó¿ÓıÚˆÔÈ Â˘·›ÛıËÙÔÈ, Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÈ ·˜ ͯÓÔ‡Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÓÙfiÈÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫√¡Δπ. ∞.º.

°.•. ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡

ƒ›ÛÎÔ... ™Â ÂÚÈ¤ÙÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ (;) Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ù˘¯‹ ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ 31ÌÂÏ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÎÏÂÁ›. 줂·È· Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, ˆ˜ “Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹˜” ÙÔ˘ Î. Δ¤ÏË ª·Û‰¿ÓË ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010 Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ıÂÒÚËÛ·Ó ¯Ú¤Ô˜ ÙÈÌ‹˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ª·Û‰¿ÓË ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ªfiÓÔ Ô˘ Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ª·Û‰¿ÓË, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰Ôı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. √È Â›ÎÔÛÈ ÛÙ·˘ÚÔ› ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ‹Ú ÙÂÏÈο Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ô‡Ù ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ¤ÌÔÚÔÈ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È Û 83 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ (∂˘‰ÔΛ· ∫·ԇϷ), ÂÓÒ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ηÙÂÙ¿ÁË 6Ô˜ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì ÚÒÙÔÓ ÙÔÓ Î. μ·Û. ∑·¯Â›Ï· (47). ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·¤Ù˘¯Â Î·È ϤÔÓ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Úfi‰ÚÔ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·¤Ù˘¯Â Ó· ÂÎÏÂÁ› ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ùڷ·ÏËÛ Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÌÂٷ͇ 64 ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ηÙÂÙ¿ÁË 18Ô˜. ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ‹Ù·Ó “·Ù۷ϿΈÙÔ˜”, Ì ۯÂÙÈ΋ Óˆ‹ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∞.º.

ª·ÎÚ‡˜ Ô ‚›Ô˜ Ù˘; ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫·È fiÛÔ ı· Ì·ÎÚ·›ÓÂÈ Ô ‚›Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÙÔÓ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ‚¤‚·È· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ Ó· Â›Ó·È Ù·¯‡Ù·Ù˜, ÌËÓ ·Ú·ÍÂÓ¢ÙÔ‡ÌÂ, ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ £∞¡∞™∏ §ÀƒΔ™√°π∞¡¡∏

Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ºˆ˜ ÛÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙË ¯ÒÚ· ¤ÚÈÍ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. £· ÛÙ·ıԇ̠ÌfiÓÔ Û ̛·. ™ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Ó Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ›Ûˆ, ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó Ì‹Ó·, ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ fiˆ˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 15Óı‹ÌÂÚÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ÂÎÚÔ‹ ηٷı¤ÛˆÓ. ΔÈ ÛÙÔ Î·Ïfi ÚÔοÏÂÛ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·; ∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ˆ˜: ¢ÈÒ¯ıËÎÂ Ë ÙÚfiÈη Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ¿ÁÁÈÍ ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Â›‰·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Û˘˙ËÙ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ú›ÁË ·Ó·ÙÚȯ›Ï·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Ó‡ڷ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ӷ. √ Êfi‚Ô˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ÎÔÚ˘ÊÒıËÎÂ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹. ΔÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Îϛ̷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÁÈÓ·Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÛ· ı· ¤Î·Ó οÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹, ·Ó ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Îϛ̷ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·fiÛ¯Ô˘Ó ·fi οı Ú¿ÍË, ‰‹ÏˆÛË ‹ ¿ÏÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Û˘Ó‰·˘Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔÒÚ· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ∞fi ÙÔ “∂£¡√™”

∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ∂˘Ù˘¯Ò˜... ¢È·‚¿˙ˆ Ù· fiÛ· ›Â Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ú·ÛÔÊÔÚ›·˜ Ó¤·˜ ÌÔÓ·¯‹˜, Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÛًϘ Ù˘ “£” ). √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “¿ÁÚÈ· ÔÏÂÌÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ªÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÔÏÈÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Â› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶ÂÚ¿Û·Ì ̛· ÂÚ›Ô‰Ô, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· οÔÈÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰˘ÛÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ fiÛ· ÂϤ¯ıËÛ·Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ∞ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ˜ ªÔÓ·¯ÈÛÌfi˜. ¶Ò˜ ı¤ÏËÛÂ Î·È ÌÂıfi‰Â˘Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ Î·È Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÚÔ˜ ›‰ÈÔÓ fiÊÂÏÔ˜, Ó· ηٷÛ·Ú¿ÍÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ªÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ Ì·ÎÚ·›ˆÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∫·È Ó· Ô˘ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ŸÙÈ fiÏ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·¿ÙË, Ì ηÈÚÔÛÎÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο...” . √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÌfiÓÔ, ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ› ÛÙ· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÂӛ΢ÛË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÁÂӛ΢۠ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜ Î·È ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌfiÓÔ, ¯Ù˘‹ıËÎÂ Ô ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi˜. ªÂ ÙËÓ ·˘Ù‹ ÏÔÁÈ΋, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ‰ÚÈÌ›·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È, ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÁÈ·Ù› ·Ó ÔÈ ·Í›Â˜ ‹ ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¿ÙÔÌ·, ÙfiÙ ı· ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ·ÓˆÏÂıÚ›·... ∂§.™.

∫·È ¿ÏÏÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·”; ∫·È ¿ÏÏË „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· Ì Ì›ˆÛË ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È Î‡ÚȘ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ηıÒ˜ Ë ÙÚfiÈη ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ‰È·›ÛÙˆÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ı· ÙÔ Ê¿Ó ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜, ̤¯ÚÈ Î·È 35%. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ∫·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÈ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÂÈ Ú¢ÛÙfi ÛÙ· Δ·Ì›·. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ·ÓÒÙ·ÙË Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ı· ¤ÛÂÈ ÛÙ· 1.500 ¢ÚÒ ·fi Ù· 2.700 ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È ÙÒÚ·. º.™.

¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¡.¢., Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ªÂ ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ÎfiÌÌ·, ˙‹ÙËÛ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÈۋ̈˜ Ô ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· “·Ó¿„Ô˘Ó Ù· ·›Ì·Ù·” ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ÔÈ ˙˘ÌÒÛÂȘ Ô˘ ηÈÚfi ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙËÓ “¯Ù˘‹ÛÂÈ” , ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ¡√¢∂. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ¤¯Ô˘Ó “ÌÂÙÚËı›” Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È £. ¡¿ÎÔ˜, ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È °. ™Ô‡ÚÏ·˜. ™ÙË ¡¢ ¿ÓÙˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó.

濯ÓÔÓÙ·È ™ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ›¯·Ó ¤ÙÔÈÌÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·È ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. ¢˘Ô - ÙÚÂȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· “ÎÏ›ÛÔ˘Ó” , ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜. ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ì fiÏÔ˘˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ “ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ” ÛÙÔÓ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÛÙÔ ¶∞™√∫... „¿¯ÓÔÓÙ·È.

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› ™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÚԯȿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞. ∏ ÚÒÙË “Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË” ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ. √È ÚÒÙ˜ “‚ÔϤ˜” ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó. ◊‰Ë Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ √Δ∞, Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ™À¡, ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ¶∞™∫∂ Î·È ¢∞™ ÁÈ· ÌË ˘ÏÔÔ›ËÛË ·fiÊ·Û˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ∂ÎÙfi˜ ...ηٷÁÁÂÏ›·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶ÂÚ› ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÂÏÂ˘Ù·›·, Î·È ‚¤‚·È· Ôχ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, ›Ûˆ˜ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, Á›ÓÂÙ·È Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜, ‹ ηٿ ÙÔ Ï·˚ÎfiÙÂÚÔÓ, Ôχ˜ ÓÙfiÚÔ˜ ÂÚ› ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Î·È ·Ó˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘Ï· without having an alterior motive, ·˜ ÙÔ ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ì‹ˆ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÈÛΤÊıËη ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ· Ó· ‰È‰¿ÛΈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ›Ù debate, ›Ù ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹ ¤ÛÙˆ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÌÔ˘ ÁÚ·ÙÒ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ· ÙÔÓ Î. ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Î·È ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈ̤ӈ Ó· ÂȉÔÔÈËıÒ fiÙÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË... À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù·, ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÂÈÛΤÊıËη ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿ ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ· ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ‰È‰¿Íˆ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÁÁÏÈο Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ Ì ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙËÓ Î˘Ú›· ÕÓÓ· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∏ ΢ڛ· ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË ¤ıÈÍ ı¤Ì· ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ˆ˜ οÔÈÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ. ™Â ¿ÏÏÔ forum, ˘ÔÓÔ‹ıËΠˆ˜ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿˜ ÌÔ˘. ΔÔ Ó· ÎÚÈıÒ ‹ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÒ ·fi οÔÈÔÓ ‹ οÔÈ· Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· Ì ̤ӷ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ÌÂÚÔÏËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÚÈıÒ ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù Lower Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÙÔ ıˆÚÒ ¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ϤÔÓ ‹È· ÌÔÚÊ‹. ¢ÂÓ ı· Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÛÂ Â¿Ó Û¯ÔÏ›·˙ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘ Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ‹ÌÔ˘Ó Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ¡Ô̿گ˘. √ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Î. ÕÏ΢ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ›¯Â ÙË ¯·Ú¿ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÂÁÒ ·Ï¿ ÙÂÏÂÈÔÔÈÔ‡Û· fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹‰Ë ÁÓÒÚÈ˙Â. By the way, he was a very good student and a real gentleman. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ Î. ∫Ô˘ÙÛÂÏ›ÓË, Ë ªËÙÚfiÔÏ‹ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ¿Ó ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ Ô ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜.

* ∫·È ÙÒÚ· Ë ÂÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘. ∫˘Ú›· ™Ù·ÌÔ‡ÏË, ‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜, ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô‡Ù ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È, Ô‡Ù ˆÏÔ‡ÓÙ·È, Ô‡ÙÂ Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ηӤӷÓ. ∞ÔÎÙÒÓÙ·È Ì Ôχ ÎfiÔ Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÌË ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·ÏÒ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· οÔÈÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·. °È· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ÌÔÚ›, Ϥˆ ÌÔÚ›, Ó· ϤÓÂ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜; ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ··ÓÙÒ: ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Î·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· ÚˆÙ¿Ì ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ŸÛÔÓ Ì ·ÊÔÚ¿, Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ôχ ÁÓˆÛÙ¤˜. ¶ÚÈÓ fï˜ ¤Ïıˆ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ “Who is who of Greek origin in institutions of higher learning in the United States and Canada” . ¢ÂÓ ı· οӈ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â‰Ò, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÁڿʈ ·˘ÙÔÏÂÍ› ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÚÔÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ μÔÚ›Ԣ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Â› ‰È·ÎÔÓ›·˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ π·ÎÒ‚Ô˘. “∏ ηٿÚÙÈÛË Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ∫·ıËÁËÙÒÓ ∫ÔÏÂÁ›ˆÓ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ˆ˜ Î·È ™¯ÔÏÒÓ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÂÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ∫·Ó·‰¿, ·ÂÙ¤ÏÂÈ ¿ÓÙÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜, ˆ˜ Î·È ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “Antoniou Demetri, born in Greece. B.A. Emerson College (English - Speech) M. Ed Northeastern University Doctoral Candidate Boston University in Education. Present position. Massachusetts Department of Education. Specialization: Senior Supervisor in Bilingual Education” . ∂‡¯ÔÌ·È, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ÙfiÛÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, οÔÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Û˘ÚfiÌ·ÛÙ ‰ÈÂıÓÒ˜. (··Û¯fiÏËÛ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙË ÛÙ‹ÏË Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘)” .

∏ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ï·Ù‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ·Ú. 53 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÏÂ˘Î¿, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √È ÂÎÏÔÁÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ 3231/04 Î·È 3636/08 Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ›, ‰ÈfiÙÈ ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ì 40 Î·È 50 ¤‰Ú˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ·È Â¿Ó Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Â‰ÚÒÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÈfiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÙÔÏÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ·Ú¿ÓÔÌ· ¤‰Ú˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ·

ÎfiÌÌ·Ù· ̤ۈ Ù˘ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ 3636/2008 ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÔÈ ¤‰Ú˜ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È Û 9 Ë̤Ú˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û‡ÓıÂÛË 3 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â¿Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ηٿ Ì›· „‹ÊÔ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙÔ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ŒÙÛÈ Â¿Ó ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙȘ ÚÒÙ˜ 21 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙfiÙÂ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∞fi ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ·Ú. 53 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Â¿Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙfiÙ ÚÈÌÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ÙfiÛ˜ ¤‰Ú˜, fiÛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Â‰ÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ ¤‰Ú· Ô˘ ÎÂÓÒıËÎÂ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ¤‰Ú˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ, ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ (1/4) Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÏ¿ÛÌ·. ŒÙÛÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ 3% ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ªÂ 200 ¤‰Ú˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ¤¯ÂÈ 51 ¤‰Ú˜ ÙfiÙ ÙÔ 75% ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ 50 ¤‰Ú˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÒÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È 1,5% ‰ÈfiÙÈ 75%: 50 = 1,5%. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 100 ‰ÚÒÓ ·fi ÙȘ 200 ¤ˆ˜ ÙȘ 300 ¤‰Ú˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ 200 ‰ÚÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ 0,75% ÛÙÔ 1,5% Û‡ÓÔÏÔ 2,25%, ÂÓÒ ÂÂȉ‹ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ‹ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔ 2,25% Î·È ¤ÙÛÈ 2,25% + 0,75% = 3%. ŒÙÛÈ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ ÚÒÙÔ Ì 51% Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì 49% ÙfiÙ 100% - 49%= 51% Î·È 51%-2% (Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÒÙÔ˘ - ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜) = 49%. ŒÙÛÈ ÂÂȉ‹ ÙÔ 49% Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 51% ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂¿Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ 46%, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 40% Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È 4%, ÙfiÙ 100%-50%=50% Î·È 50%-6% (Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÒÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜)= 44%. ∂Âȉ‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ Â›Ó·È 46% Â›Ó·È 2% ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·¢ı›·˜ 6%-4%=2%. ∏ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÎÂÓ¤˜ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ, Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ô¯‹˜ Î·È ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ·Ú¯Èο ÙÔ 3%.

Δ· ÏÂ˘Î¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤Á΢ÚË ‚Ô‡ÏËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜, ÂÓÒ Ù· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤Á΢ÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂› ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ 300 ¤‰Ú˜, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ Î·È fi¯È ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·fi 200 Ò˜ 300. ¶ÚÒÙ· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÏÂ˘Î¿, ÌÂÙ¿ ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜, ηıfiÛÔÓ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·Ó·ıˆڋÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤ÓÙ (5) ¤ÙË, ÂÓÒ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰‡Ô ıËÙÂÈÒÓ Ù· ÔÎÙÒ (8) ¤ÙË. ŒÙÛÈ Ì 34% ÏÂ˘Î¿ (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜) Î·È ¿Óˆ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ 100 ¤‰Ú˜, ÂÓÒ Ì ٷ ÏÂ˘Î¿ ·fi 50,1% Î·È ¿Óˆ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ì ÂÁÎÚÈÙÈÎfi ‹ ÌË ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ 3636/2008 ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·¢ı›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. ŒÙÛÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÏÂ˘Î¿ Ô Ï·fi˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ·ÊÔ‡ Ù· ÏÂ˘Î¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ·ÎÔ‡ÛÈ· Ô‡Ù ÂÎÔ‡ÛÈ· Ì ٷ ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·” .

∂ÎÏÔÁ¤˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂ÎÏÔÁ¤˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰ÂÈÏ¿‰ÂÈÏ¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÍÂϤÓÂÈ Ù· ¿Ï˘Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ÛÙÚ‚Ͽ Î·È Ì ̤ÁÈÛÙË ˙ËÌÈ¿ ÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ‰Â ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¿Ù˘· ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. -£· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰Â ı· ‚ÁÂÈ “∞˘Ù‹” ·ÏÏ¿ “∂Ì›˜” . - ¡·È, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; -¶ÔÈÔÓ ÌˆÚ¤, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÏÈfi˜, η̤ÓÔ ¯·ÚÙ›. ¢Â ‚ϤÂȘ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· Ú¿‰È· Î·È Î¿ÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ú¿ÔÓ·; ÕÛÙÔÓ Ó· ϤÂÈ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ·. ∫·È fiˆ˜ ›·ÌÂ, Ì ‚ÔËı¿˜ Î·È Û ‚ÔËı¿ˆ, ¿Ú· Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∞Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ŒÙÛÈ ˙˘ÁÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™·Ó Úfi‚·Ù· Ô˘ ÙÚÒÓ ÎÔ˘Ùfi¯ÔÚÙÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÛÔ¿ÓË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·...” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ ı· ¿ÚÂÈ “·Ó¿Û·” Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÊÈÓ¿˜ ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“ªÈ· ÌÈÎÚ‹ “·Ó¿Û·” ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ˙ԇ̠‰È·ÚÎÒ˜ Ì ‰·ÓÂÈο Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›” .

ª¿ÈÎÏ ΔÚ·ÎfiÛ·˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ·fi ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Ô˘ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ·fi ÙË ¡Â¿ÔÏË. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, “Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ÙËÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ·Î˘ÚÒÛÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÙÔ ¿ÛÔ Ô˘ ¤ÏËÁ ÛÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ Ô Ì‹Ó·˜ ›¯Â ·ÎfiÌË 26” . ∏ ÎÔ¤Ï· Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÂÈ, fiÙÈ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ¤ÓÙÔÓË ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È ›ÂÛË, ÁÈ· Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ‰˘Ô ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. “∞fi ÌÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Î·È Ù· ÂÈϤÔÓ 75 ÏÂÙ¿, ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÛÒÛÂÈ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Ô Ô‰ËÁfi˜” , ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÚˆÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ¤ÙÔÈ· οÓÂÈ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘ÌÂ... ∂§.™.

“∂Ï›˙ˆ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÌÈ· “·Ó¿Û·” Ì ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË, ·Ó Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË” .

μ·Û›Ï˘ ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰·˜ ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ôχ Ó· “·Ó·Û¿ÓÂÈ” Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿Ì ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË ı· ‰Ô‡Ì ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙfiÎˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰·Ó›ˆÓ” .

πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ “·Ó¿Û·” Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fiÛ˜ ‰fiÛÂȘ Î·È ·Ó Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ı· Â›Ó·È ¯Úˆ̤ӷ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ¿ Ì·˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

/5

∞fi ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ı· Ûˆı› ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§;

ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶Ôχ ÎÏ¿‰ÂÌ·...

°È·Ù› ÎÔ˘Ê¿ÚÈ;

∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ì ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔÓ Â˘ÚÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫·ı·Ú›ÛÙËÎÂ, ϤÓÂ, Ô Î‹Ô˜, ÎÏ·‰Â‡ÙËÎ·Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ‹Ù·Ó ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Ó· ‰Ô˘Ó Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ê˘ÙÂ̤ӷ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Î‹Ô ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓԇ̠ÂÓÙÂÏÒ˜... ¡· ηı·ÚÈÛÙ› Î·È Ó· Ê˘Ù¢Ù› Î·È Ó· ÎÏ·‰Â˘Ù›, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ˘˜ “Í¤Ê˘Á” , fiˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi. Ÿˆ˜ Í¤Ê˘ÁÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ·, ¤ÁÈÓ ÂÙÛfiÎÔÌÌ·. ¢ÈfiÙÈ Î·È ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ë ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘... ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÒÚ·, Ì·˜ Î·È ÌÂÙÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘... ηÎÔ‡ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜. ∂§.™.

ÃÂÈÚfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ·

¿ıÂÙË ÌÔÓ¿‰· ·ÚÔ¯‹˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¢ı‡ÓË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ˆ˜ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ô, ‰È¤ıÂÙ fiϘ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ¿ÔÚˆÓ Ï˘ÎÂÈÔ·›‰ˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·ÛÙ¤ÁˆÓ Î·È ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ. ÃÒÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·Ú‰È¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜;

∞.º.

ÕÚ·Á ÙÔ ·ÚοÎÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜; °.•.

¢¤Î· ̤Ú˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ ÙÔ ·ÚοÎÈ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·fi ÛÎÔ˘›‰È·, ÂṲ̂ӷ ÓÂÚ¿Ù˙È· Î·È Û·Ṳ̂ӷ ÎÏ·‰È¿. ¶ÂÚ¿Û·Ì ¯ı˜ ·fi ÙÔ “ÙÚ›ÁˆÓÔ” Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ‹Ù·Ó Ë ›‰È· Î·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηÓ›˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËΠӷ ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ. Ÿ¯È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ, Ì· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û˘ÓÂÚÁ›·, Ù· ÔÔ›· ηı¿ÚÈÛ·Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛˆÚÔ‡˜ ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ.

∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÊıÔÚ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ·fi ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Û¯ËÌË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ¯ÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ‚Á·Ï̤Ó˜ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¤ÙÚ˜, ÙÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ. ¶fiÙ ı· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿;

™ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ 304 ¶∂μ, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÙÚÂȘ ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 100 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· Û ̛·. °È· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏˆÚ›‰ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÌ›¯Ï˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ÂȉÔÔ›ËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙȘ ψڛ‰Â˜.

º.™.

º.™.

ºıÔÚ¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

™Ô‚ÈÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ŒÊı·Û·Ó ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ› “ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜” μ. ¡ÙÈÚÙÛ¤ÓÎÔ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ÕÛÛÔ˜” , °Î. ª·ÛÈÏfiÊ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “™Ô‚ÊÚ¿¯Ù” Î·È μ. ∑Ì·Ú·Û¤ÓÎÔ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “°ÈÔ˘˙ÊÏfiÙ” . √È ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ› ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∂. °ÈÒÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ› ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È μfiÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜” . £· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ““¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÚÁËı› η̛· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √™∂” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. “∞ÓÙ›ıÂÙ·” ÙfiÓÈÛ “ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ √™∂” . ¡¤Ô˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Ô ¶ÔÚÙ·Ú›Ù˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ¢È·ÓÓÂÏ›‰Ë˜ “∞fi„ ÛÙȘ 7 Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ· Ù˘, Ë ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ˘Ô‰¤¯ıËΠÂ›ÛËÌ· ÙÔ Ó¤Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ¢È·ÓÓÂÏ›‰Ë. ™ÙÔÓ ¢È·ÓÓÂÏ›‰Ë ·ˇı˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ π. ∫·ÚÌ›Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔ˘ Â¤‰ˆÛ ٷ ‰È¿ÛËÌ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ̤۷ Û ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ, ηıËÁËÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·” .

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ì ʈ˜

2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981

™˘Ó¿ÓÙËÛË °™∂∂-ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË “∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ΋˜ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË Ë °™∂∂ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ 750 ‰Ú¯. Î·È Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi 16.300 ‰Ú¯., ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ οو ·fi 19 ÂÙÒÓ, 14.000 ‰Ú¯.” .

ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜. √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜, ·ÊÔ‡ Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 99% ‹ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” .

ŸÚÁÈÔ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ “∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¿ÏË, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·ÓÒÏ˘ ¢ÚÂÙÙ¿Î˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÔÏÏÒÓ Âη-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1877... √ °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ §Ô˘› ¶ÔÏ ∫·ÁÈÂÙ¤ (Louis Paul Cailletet) ˘ÁÚÔÔÈ› ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. 1902... √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·ÛًψÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. 1910... ∏ ∫·ÏÏÈÚfiË ¶·ÚÚ¤Ó ÚÔÛηÏ› ÂȘ ÙËÓ ÔÈΛ·Ó Ù˘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· 7 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ. 1915... √ ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ΋ £ÂˆÚ›· Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. 1942... ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜, ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ΔÛÔÏ¿ÎÔÁÏÔ˘ Î·È ÔÚΛ˙ÂÙ·È Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ §ÔÁÔıÂÙfiÔ˘ÏÔ. √ Ó¤Ô˜ Úˆı˘-

Ô˘ÚÁfi˜ Û ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ηÙÔ¯‹˜. 1979... √ ¡›ÎÔ˜ °Î¿Ï˘ οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ 30 fiÓÙÔ˘˜ Û ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. 1992... ¶¤ÓÙ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰‡Ô ÈÏfiÙÔÈ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡, fiÙ·Ó ‰‡Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙÔ ¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô. 2007... √ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ıÚȷ̂‡ÂÈ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 62,8%, ÂÓÒ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÓÔı›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ì ¯Ú¤Ô˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 60% ÙÔ˘ ∞∂¶

¢È¿ÛˆÛË ÌÂ... ÂıÓÈο Ù·Ì›· ¡¤Ô «fi¯È» ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ μ∂ƒ√§π¡√, 1.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÚÂ ӷ Ï˘ı› ̤۷ Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ¢ÂÓ ÂÈı˘Ì› ηÌÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ › ÁÈ· ÙËÓ A. ª¤ÚÎÂÏ ƒøª∏, 1.

√ πÙ·Ïfi˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘Ú-

Áfi˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· ¿ÛÎËÛ Ô͇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ηÌÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ·ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¢È¿ÛˆÛ˘ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÚfiÓÙÈ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¯¿ıËΠ¯ÚfiÓÔ˜. ∂ÚÂ ӷ Ï˘ı› ¿ÌÂÛ· Î·È ÛȈËÏ¿, ¤ÚÂ ӷ Ï˘ı› ̤۷ Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, ÂÓÒ, ÙÂÏÈο, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÙÚ·Áˆ‰›·. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙfiÙ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ·Ó fi¯È ÛÙËÓ ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ, ÙÒÚ·, ·›˙Ô˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ÊˆÙÈ¿” . ΔÔ “·ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È¯·Ṳ̂ÓË Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ÚÒËÓ πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Â›ÁÔ˘Û˜ χÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó, Ô ƒÔÌ¿ÓÔ ¶ÚfiÓÙÈ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ Ù˘ ‡ÛÙ·Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË, ÂÓÒ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ. °È· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ· Ô πÙ·Ïfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·fi ÂΛÓË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙·: ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi Ì·ÓÙÚfiÛ΢ÏÔ”.

ª›· ·ÚfiÌÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·fi ÔÌ¿‰· °ÂÚÌ·ÓÒÓ “ÛÔÊÒÓ” ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ̛· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÎÔÈÓ‹ ¢ı‡ÓË. ∏ ȉ¤· ›¯Â ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ™fiÈÌÏ ÚԂϤÂÈ ÂıÓÈο Ù·Ì›·, οÙÈ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. To “fi¯È” Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ, η̛· ˘ÔÛËÌ›ˆÛË Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÚÂÚÌËÓ›·. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ì ÙË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÎÔÈÓˆÓÈÛÙÒÓ (CSU) ÃÔÚÛÙ ∑¯fiÊÂÚ fiÙÈ Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ı¤ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘ÓıËÎÒÓ (ÛÙËÓ ∂∂) Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ¿ÏÏÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ƒ¤ÛÏÂÚ.

“∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì·˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë” ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ ̿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ‚‹Ì·... ›Ûˆ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘

∂∫Δ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó (¤ÛÙˆ Î·È ˘fi fiÚÔ˘˜) Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ fiˆ˜ Ë ∞˘-

ÛÙÚ›· Î·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·. √ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂∫Δ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¤Íˆ-

ΔÂÙ · ÙÂÙ ª¤ÚÎÂÏ - ™·ÚÎÔ˙› μ∂ƒ√§π¡√, 1.

∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ı· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·Ï¿ ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ, ÛÙȘ 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Èı·Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜. °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË.

ıÂÓ ȤÛÂȘ. “£· Ú¤ÂÈ Ì ‰È΋ Ù˘ ¢ı‡ÓË Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi” ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÛÙË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Ó· ÚԂϤÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 2% Â› ÙÔ˘ ∞∂¶. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ›‰È·˜ ÚfiÙ·Û˘, Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚ›Ô˘ ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ı· ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÔÊÒÓ Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı· ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¯ı˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˆ˜ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ∂∂ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÔÏÈÙÈÎfi ı¿ÚÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıԇ̠̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ì ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤۷ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ.

¶ÚfiÓÙÈ

°ÂÚÌ·Ó›·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈο ÂıÓÈο Ù·Ì›· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 60% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. “Δ· Ù·Ì›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ 20 ÂÙÒÓ” , ÂÍ‹ÁËÛÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙËÓ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË, ÂÍ‹ÁËÛÂ.

∞fi ÙȘ ¤ÍÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

™˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· §√¡¢π¡√, 1.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÔÈ

¿ÏϘ ¤ÓÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ -Ë Fed Î·È ÂΛӘ Ù˘ π·ˆÓ›·˜, Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜- ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·ÂÈÏ› ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ. ¶ÚfiÛıÂÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ú›¯Â Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ‰È¿ÛˆÛ˘ EFSF, ηıÒ˜ Î·È Ë -ÚÒÙË ·fi ÙÔ 2008- ΛÓËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ∫›Ó·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ·fi ÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٿ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ 21%. Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰¿ÓÂÈ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÍÂΛÓËÛ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· ‰¤¯ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÛÂȘ ÙȘ

ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¿ÛË ·Ófi‰Ô˘ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ 8% — Â›Â‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‚ÈÒÛÈÌÔ. √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (dollar swaps) ηٿ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ›·Ó fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÛÌ·. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ 1 ºÂ-

‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013. ™ÙȘ ∏¶∞, Ë Fed › fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Â¿Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂȉÂÈÓˆıÔ‡Ó, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· › fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ” ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, Â¿Ó ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ. ∏ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ›ÛÙˆÛ˘. “√ ÛÎÔfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ-

ÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌÂÙÚÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿Ú· Ó· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·” , ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ΛÓËÛË-¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ¤ÍÈ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ë ÔÔ›· ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ 2008, ÚÔοÏÂÛ ڿÏÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ªÂ Î¤Ú‰Ë ¿Óˆ ÙÔ˘ 3% ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜: √ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ FTSE 100 ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 3,16% ÛÙȘ 5.505,42 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ DAX ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 4,98% ÛÙȘ 6.088,84 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ CAC-40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ +4,22% Î·È ÛÙȘ 3.154,62 ÌÔÓ¿‰Â˜. √ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Stoxx Europe 600 ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ3,63% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Euro Stoxx 50 η٤ÁÚ·„Â Î¤Ú‰Ë 4,24%. ∫¤Ú‰Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 4% η٤ÁÚ·„Â Ë °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ: √ Dow Jones ΤډÈÛ 4,24% ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 12.045,68 ÌÔÓ¿‰Â˜ (Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009), Ô Nasdaq Î¤Ú‰Ë 4,17% ÛÙȘ 2.620,34 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô S&P 500 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ +4,33% Î·È ÙȘ 1.246,96 ÌÔÓ¿‰Â˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

√È Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È

¢¡Δ: ¢›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‚·ÚÒÓ... ¡¤· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙȘ 12 Ò˜ ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ √À∞™π°∫Δ√¡, 1.

·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î. Δ˙¤ÚÈ ƒ¿È˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙȘ 12 Ò˜ ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· “ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË Δ‡Ô˘ Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ô Î. ƒ¿È˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ 5˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë ÔÔ›· ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ 6Ë ‰fiÛË. ∂Ȃ‚·›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ·Ûı› Ë ¤ÎıÂÛË “ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ”, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Î. ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ, Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›.

√ Î. ƒ¿È˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” Î·È fiÙÈ Â›¯Â ÙÔÓÈÛı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ë “‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” Î·È Ë “‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ”. ∂·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÚÔÒıËÛ˘ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ù·ÓÔ› ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÒÛÙ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ › fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ÛÙÔ ·ÙÂϤ˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ PSI Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” .

∏ §·ÁοÚÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜

·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÈÛÙˆÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¢¡Δ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ

·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ Â·Ú΋ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ¿ ÙÔ˘, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ. “ΔÔ ¢¡Δ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ›Â Ë Î· §·ÁοÚÓÙ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ¢¡Δ ‰È·ÙËÚ› ·ÚÎÂÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ (390 ‰ÈÛ.) ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÊfiÛÔÓ, ‚‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ÂȉÂÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜

KfiÓÙÚ˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÌËÓ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Î ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

∞£∏¡∞, 1.

∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË (ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘

™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂) Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ÚfiˆÚÔ Ó· ԇ̠ÔÙȉ‹ÔÙÂ, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ó· ηٷÚÁËı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË, Ì ÛÎÔfi Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÛÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ·fiË¯Ô Ù˘ ÎfiÓÙÚ·˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹ - °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. √ Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ·ÚÂÓ¤‚Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Î·È ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiˆ˜ fiÙ·Ó ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ›¯·Ó ÊÚ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î.∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó, ¿ÓÙˆ˜, ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Î.Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢‹Ì·, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ¡¢ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Û Ï‹ÚË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹-

Δ· ÚfiÛˆ· “ÎÏÂȉȿ” ΔÚ›· ÚfiÛˆ· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘. √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·ÌÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Â·Ó‹Ïı Û ۇÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËΠfiÙÈ Ë ¡¢ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ıÂÛ ı¤Ì· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ›‰È· ʤÚÂÙ·È Ó· › fiÙÈ Ë ¡¢ ‚ϤÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ˆ˜ “ÙÚ¿Ó˙ÈÙ”, ˆ˜ ¤Ó· fi¯ËÌ· Ô˘ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. “Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fi¯È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ›‰È· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â

¤ÓÙÔÓË ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ °È¿ÓÓË ªÈ¯ÂÏ¿ÎË ÁÈ· ÙÔ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË [...] ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ı· ‹Ù·Ó Ô͇̈ÚÔ Ó· ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. “ΔÔ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· Ó·

„‹˜, Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ô Ó¤Ô˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô °Î›Î·˜ ÷ډԇ‚ÂÏ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡. √ Î. ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.

™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ù· fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞£∏¡∞, 1.

™Δπ™ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈ-

Ó· Ì “ΔÔ μ‹Ì·”, ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ù· fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. Ÿˆ˜ ›Â Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∂˘·Á. ∞ÚÁ‡Ú˘ Ù· fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û’ ·˘Ù¿ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘, ÁÈ· 20 Ë̤Ú˜. °È· Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó Ù· fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‹Ú ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. √È ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· (·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜) ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (Ë̤ڷ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜) ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 3.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÚÔ‹Ïı ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ıËΠ¤Ó·˜ ÌÈÛıfi˜, fiˆ˜ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛı› Î·È ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ. √ ÌÈÛıfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·ÙËı› Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 √ ƒÂÓ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔ... ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ∞£∏¡∞, 1.

Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Ï¿-

ıÔ˘˜ Ù˘... ·¿ÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô˘ ·fi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ˙‹ÙËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ŸÏÈ ƒÂÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ª. ¢·Ì·Ó¿ÎË. ∏ ÂÏÏËÓ›‰· Â›ÙÚÔÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ›¯Â ÂΉÔı› ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÀËÚÂÛ›·, ·Ú·Ï›ÔÓÙ·˜ ÙË Ó‹ÛÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô. ∏ Î. ¢·Ì·Ó¿ÎË ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (ÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜), Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ 2 Ó.Ì. ·fi ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÏÏËÓÈο ‰¿ÊË. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ë ÔÔ›· ÙÔ ıˆÚ› “ÁÎÚ›˙· ˙ÒÓË”.

¡¤· ÚfiÛˆ· Û ı¤ÛÂȘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∞£∏¡∞, 1.

∞§§∞°∂™ ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ·

Ù˘ ¡¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ηıÒ˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηÙ›¯·Ó ı¤ÛÂȘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ˘¤‚·ÏÏ·Ó ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÈÙ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŒÙÛÈ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘ÚÔ‡Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ Δ˙fiÙ˙ÔÏ· Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ °ÂÚÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˘. ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ΔÔÌ¿گ˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ¿Ì˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ùˆ¯fi˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÕÚ˘ ΔÛÔÚÒÓ˘, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ∂ȉÈÎÒÓ ¶ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °È¿ÓÓ·Ú˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ù·ÚÁÈ¿˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∂ÏÏ¿‰· Î·È πÙ·Ï›·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ Transparency International

¶ÚÒÙ˜ Û ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿... ∞£∏¡∞, 1.

Δ

· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ πÙ·Ï›· Î·È ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, fiˆ˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·, ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Transparency International Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg.

∏ πÙ·Ï›· ‹Úı ÛÙËÓ 69Ë ı¤ÛË, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ 80‹ ı¤ÛË, οو ·fi ÙËÓ 67Ë Î·È 78Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ 2010. “√È ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ -ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹- Â›Ó·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ∂∂,” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë Transparency International. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, ÙÔ ¶ÂÚÔ‡, ÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë Î·È ÙÔ ∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ “¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜” Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜). ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 80ÛÙ‹ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË - ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· - Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË - “¿Óˆ” ·fi ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó 11 ı¤ÛÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ‰Â ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞. ª›· ı¤ÛË ¿Óˆ ·fi ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë πÙ·Ï›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË - Â›Ó·È ÙÔ ªÂÍÈÎfi. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ∫ÒÛÙ·˜ ª¿ÎÔ˘Ú˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ·ÍȤ·ÈÓ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ (¢È·‡ÁÂÈ·, ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î.·.) Î·È ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ (fiˆ˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜” ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ª¿ÎÔ˘Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÁÈ· ÙÔ 2010, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” “™Â ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ ·ÚÈ·˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËηÓ, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈ-

Τ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÈÎÚԉȷÊıÔÚ¿˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ٷ ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È ÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ì¤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ÂÚ·›ˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ËÌÈ-˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ “·Ú·‰ÔÛȷο” fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· “‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ“ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 25Ë Î·È 14Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ∏¶∞ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 26Ë ı¤ÛË, Ë ∫›Ó· ÛÙËÓ 75Ë , ÂÓÒ Ë ƒˆÛ›· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 143Ë ı¤ÛË. ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ™ÔÌ·Ï›· Î·È Ë μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· (182Ë ı¤ÛË). √È ¯ÒÚ˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, Ë ¢·Ó›·, Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›·.

√ π. ∑ËÛÈ¿‰Ë˜ ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· fiÛ· › ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘

¶ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·: ∫·Ù·ı¤ÙÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞£∏¡∞, 1.

∏ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î¿ÏÂ-

Û ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. πˆÛ‹Ê ∑ËÛÈ¿‰Ë Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ fiÛ· › ÂÚ› ˘¿Ú͈˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Û ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜

ÙÔÓ Î. ∑ËÛÈ¿‰Ë Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∂˘·Á. ∞ÚÁ‡Ú˘. ªfiÓÔÓ Ô˘ Ô Î. ∑ËÛÈ¿‰Ë˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º.

¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ˆÛÙfiÛÔ Ì›· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙfi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Ô Î. ∑ËÛÈ¿‰Ë˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ › Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ Mega Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ηٷÁÁÂÏ›·. ΔȘ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î. ∑ËÛÈ¿‰Ë, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ·Ú¿ Ù· ‰Âο‰Â˜ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓËÙ‹ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ › fiÙÈ ·fi ÙÔ 2005 ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ¶Ï‹ÚË ¤Ú¢ӷ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Èı·ÓÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Î.Î. ∫. Δ˙·‚¿Ú·˜ Î·È °ÂÚ. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ (Ô˘ ÚÒÙÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Ë fiÏË ˘fiıÂÛË), ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ-

● √ ∂ÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. πˆÛ‹Ê ∑ËÛÈ¿‰Ë˜

‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. μ·Û. ŒÍ·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÒÛÙ “Ó· ÌËÓ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÎȤ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . √ Î. °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ̿ÏÈÛÙ· Ì ·ÁˆÁ¤˜ Û ÂÏÏËÓÈο Î·È Â˘Úˆ·˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎËÏȉÒÓÔÓÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹” . √ Î. πˆÛ‹Ê ∑ËÛÈ¿‰Ë˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î·Ì›· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· fiÛ· ›Â Î·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ η̛· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ

fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ‚fiÌ‚·” Ô˘ ¤ÚÚȄ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ∂›Ó·È ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· “√È ∞ÚÈÛÙÂÚÔ›” Î·È Â›Ó·È Â›Û˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÊÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ μÔ˘Ï‹. ∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ηÓÙfiÓÈ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ì¤ÏÈ· ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ÎÚ·Û›.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

£‡ÂÏÏ· ÁÈ· Ù· ...Á·ÏÏÈο ¶¿ÁηÏÔ˘

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ó/Û ÁÈ· Ï‹ÚË ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ

∞£∏¡∞, 1.

∞£∏¡∞, 1.

ÕÓ·„ ¿ÏÈ ÊˆÙȤ˜ Ì ۯfiÏÈÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂

º

ˆÙȤ˜ ¿Ó·„ ¿ÏÈ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ 5 Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “Le Monde en ªarche” Î·È ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ∂Ú‚¤ ™·Ì·ÏȤ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∂ÏÏ¿‰·: ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ” Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Î·È Û ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘ Ù¤ıËΠۯÂÙÈο Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘, › fiÙÈ “Â›Ó·È Ê·Û›ÛÙ˜, ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È Ì...”. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ ™∫∞´, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ËÁ¤ÙË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi ¡Ù °ÎÔÏ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. “∏ ÂÚÒÙËÛË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜ “ÌÂÚÈÎÔ› ϤÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÙ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË ‰Ú·¯Ì‹” . ∫·È ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê·Û›ÛÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Î·Ù·Ï˘ı› Ë Ù¿ÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿„ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ... ËÏ›ıÈÔÈ” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ϤÍË “cons” Ô˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ô ¡Ù °ÎÔÏ. ∫¿ÔÙ ¤Î·Ó ÌÈ· ÂÚÈԉ›· Ô ¡Ù °ÎÔÏ Î·È ÙÔ˘ ÊÒÓ·Í οÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ “mort aux cons” , ‰ËÏ·‰‹ “ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ËÏ›ıÈÔ˘˜” , Î·È ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ “vaste programme mon ami” , ‰ËÏ·‰‹ “ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ʛϠÌÔ˘” , ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›” . √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÓÙÔÓfiÙ·ÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ϤÔÓ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÂÎÙfiÍ¢Û ·›Û٢٘ Â˙Ô‰ÚÔÌȷΤ˜ ‡‚ÚÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ Î·È ÔÈ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ, ˘‚Ú›˙ÔÓÙ·È ¯˘‰·›· ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÙ·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÎÙÔ͇ÂÈ ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙ˜ ‡‚ÚÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙfiÙÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ Î·Ù¿ÓÙËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi. ∫·È ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ¶·ÙÚ›-

“¢ÂÓ ÏÈıÔ‚ÔÏÒ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” ∞£∏¡∞, 1.

“¢∂¡ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ

ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™∫∞´ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ›Â, “ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ·˘Ù·¿ÙË ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ı¤ÛÂÈ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, › fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ÙÔ Ï¤ÂÈ ·˘Ùfi ·‰ÈΛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∂ÁÒ ‰Â ‰¤¯ÔÌ·È ÙÔÓ ËÏÈÎÈ·Îfi Ú·ÙÛÈÛÌfi” ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ¿ÂÈ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, › fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ¿ÓÙ· ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ plus, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì›ÏËÛÂ Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÊÔÚ¿ Ó¤Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ Ӥ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. √ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٿÊÂÚÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 5%, ‹Ù·Ó ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·. √ ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘.

‰· Ì·˜ ‚·ı‡Ù·ÙÔ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔÓ Î. ¶¿ÁηÏÔ fiÙÈ “Ì ÙȘ ·ÈÛ¯Ú¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÈÛÔ‡Ó Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ Ï·fi Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ Î·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ù۷ΛÛÔ˘Ó” . “∏ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÁÚÔıÈ¿ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÙڤη˜. ∞fi ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·ÊÔ‡ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ “Ë ÌÓËÌÔÓȷ΋ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË ÔÏÈÙÈ΋” , ÙfiÓÈÛÂ: “∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ È· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, fiÙ·Ó Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÊÙ·›Ó ÔÈ ÙÂÌ¤Ïˉ˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ô ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜, ¤‚ÚÈ˙ ¯˘‰·›· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÂÏ›‰· Î·È ˙ˆ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô˘ Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ¿ÓÂ. √ Ï·fi˜, fï˜, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘” . ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ §∞√™, ηıÒ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ “Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ϤÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙȘ ϤÂÈ Ì ϿıÔ˜ ÁÏÒÛÛ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ô˘Û›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ” . ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· MEGA” , fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶¿ÁηÏÔ Â›Â: “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¡Ù °ÎÔÏ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜. ¡ÔÌ›˙ˆ... ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚȯً ÙÔ˘ Î. ¶·ÁοÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤ÏÂÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û˘Ó¯Ҙ Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·... ∫·È Û˘ÌʈÓÒ Ì·˙› ÙÔ˘ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ Â›Ó·È ·˘Ùfi”.

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÌÂٷ͇ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Ù· Ô˘Ó ÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜... ∞£∏¡∞, 1.

™∂ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·-

·Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ· 24ˆÚ·, ı· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶∞™√∫. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÚ¿‚ËÍ Û ̿ÎÚÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, fï˜, Ó· Ù· Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·. ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Î˘Úȷگ› Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ ÙÔ ÙÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. °È·Ù›, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ˆ˜ “‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·ÏÔıÂÏËÙ¤˜ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫” . ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˜, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·Ú¿Ï˘ÛË.

“£· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌfiÓÔ ·Ó ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜”. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, ·˘Ùfi ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì Â̤ӷ ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ” . “ªÔÚԇ̠۠·˘Ùfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, fiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ì›˙ÔÓ·. ∂̤ӷ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÂıÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘” ÙfiÓÈÛÂ. “∂¿Ó οÔÈÔ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ı¤Ì·Ù·, ˆ˜ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ Ù· Ì›˙ÔÓ·, οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜. Œ¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜. ∫·È ˆ˜ ¯ÒÚ· Î·È ˆ˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ˆ˜ ÎfiÌÌ· Î·È ˆ˜ ¿ÙÔÌ·. ∂ÁÒ ¤¯ˆ οÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘” ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ηÈ, ηْ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Î·È ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.

Δ∏¡ ηٿıÂÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· Ï‹ÚË ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. “∂ÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ›, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ì ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ¿ÚÛË ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ÍËÚ¿, ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ›Â, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜, ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·È ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ¤¯ÂÈ Î·È ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¡¢ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜ ÛÙ· ÔÓÙÔfiÚ· ÏÔ›·, Ô Î.ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ › fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ Î·È Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ÒÛÙ fi¯È ·Ï¿ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÛËÌ·›· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙfiÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, fiÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ ¶∞™√∫ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. “Ÿ¯È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋” ‹Ù·Ó Ë ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË.

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ̛· ÙÔÔı¤ÙËÛË, Ô˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠËÁÂÙÈ΋. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: ● “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘”.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ °π∞ Δπ™ ∂∫§√°∂™ Δ√À ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√À ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÚÒÙÔ Û „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÀËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÏÒÛˆ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ ¿‰ÈÎÔ Î·È ‚¿Ó·˘ÛÔ. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ. ªÂ ÂÁοډȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜

¡›ÎÔ˜ ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™: 2421020743, ÎÈÓ. 6944640055 e-mail: info@angeletos.gr http://www.angeletos.gr http://www.facebook.com/nikos.angeletos


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ™ÔÎ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·Ù¤Ú· Î·È ÙÔ˘ ‰›¯ÚÔÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫∞§∞ª∞Δ∞, 1.

™√∫ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ¿ÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ 35¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙÔ˘ ‰›¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. √È ÛÔÚÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¤Û· Û ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ηӿÏÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ηӿÏÈ. ∞̤ۈ˜ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚÔ› Ô 35¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰›¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ʤÚÂÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ‚·ı‡ ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔ ·È‰› ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ›‰Â Î·È ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ·Ôηχ„ÂÈ.

§ÈÔı˘Ì›· Ì·ıËÙ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞ ,1.

™√∫ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ¤¯ÂÈ

ÚÔηϤÛÂÈ Ë Â›‰ËÛË ÁÈ· ÏÈÔı˘Ì›· 13¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ÏfiÁˆ ˘ÔÛÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó Î·È Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ‹Úı ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì ӷ Ê¿Ì ‰‡Ô ̤Ú˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÏÈÔı˘Ì‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›” ∏ ÌËÙ¤Ú· ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

∫·ıËÁËÙ‹˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÛÂÏÁÔ‡Û Û ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ ∞£∏¡∞, 1.

∫∞£∏°∏Δ∏™ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, 52 ÂÙÒÓ Î·-

ÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ú¤Û˘Ú ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·ÛÂÏÁÔ‡Û ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÔηχÊıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, fiÙ·Ó Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì·˙› Ì ¤Ó·Ó 17¯ÚÔÓÌÔ Ì·ıËÙ‹, ÂÂȉ‹ Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ ÔÛfiÙËÙ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 3,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ™ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ η٤ıÂÛ fiÙÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ 52¯ÚÔÓÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤‚Ë Û ·ÛÂÏÁ›˜ Ú¿ÍÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ˘ÏÈÎfi ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ Û ¤ÓÙ˘Ë Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ηıÒ˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 6,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ΔÚ·ÁÈ΋ Ë ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÌʇÏÈ·˜ Û‡Úڷ͢, Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÏÈÔÙ·ÎÙÒÓ

™˘Ú›·: •ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 4.000 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ¢∞ª∞™∫√™ ,1.

∏ ™˘Ú›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ 4.000 Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÏÈÔÙ·ÎÙÒÓ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· fiÏ· ηٿ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤وÔ Ù˘ Û˘Úȷ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÛٿ٘ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ™˘ÚÈ·ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (FSA) ηÙfiÈÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÕÛ·ÓÙ. ∏ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ¡·‚› ¶ÈÏ¿È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·fi ÙË °ÂÓÂ‡Ë fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ˘˜ 4.000 ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ Ë ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ™˘Ú›· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ϤÔÓ ˆ˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜.

“∂›¯· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÏÈÔÙ¿ÎÙ˜ ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· fiÏ· -ÙÔ Â›· ·˘Ùfi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜- ı· ÍÂÛÔ‡Û ÂÌ-

ʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. ŒÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¡·‚› ¶ÈÏ¿È. ∏ ›‰È· ·Ó¤ÊÂÚ ·fi ÙË °ÂÓÂ‡Ë fiÙÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË

ÛÙ¿ÛË Ù˘ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Èˆ¯ı› ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‹ÏıÂ Ë Â›‰ËÛË fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÏÔÎ Ù˘ Û˘Úȷ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ·ÔÛٿ٘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ˆ˜ Ô ∂χıÂÚÔ˜ ™˘ÚÈ·Îfi˜ ™ÙÚ·Ùfi˜ (FSA), Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ·fi ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ÔÔ›· ηÏ› Û ÌË ‚›·È˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ÕÏÏÔÈ ¤ÍÈ ¿Ì·¯ÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÂÓÓ¤· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËηÓ, ÔÈ ¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÔ‚·Ú¿, ·fi ÙȘ Û˘ÚȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÿ̷ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ™˘Ú›·), fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ™˘ÚÈ·Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ.

∞fi ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

¶∞™√∫: ∫ÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË-·Ú¤Ì‚·ÛË ∑ËÙÔ‡Ó ·Ó·Ó¤ˆÛË Û ÚfiÛˆ·, ȉ¤Â˜ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

ÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË-·Ú¤Ì‚·ÛË 11 ÛËÌ›ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ÚfiÛˆ· Î·È È‰¤Â˜, ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿ÏË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î.Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜, ™ÔÊ›· °È·Óӷο, ¡¿ÓÙÈ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú‡‰Ë˜ Î·È √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜, ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÔÙ›ÌËÛË Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿.

∏ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ, Ì ٷ 11 ÛËÌ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. Δ√ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÚÔԉ¢ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi. ŸÌˆ˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¤ÂÛ Û ¤Ó· ‰ÈÏfi Ï¿ıÔ˜: ¶ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ (·ÓÙ› ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ) Î·È ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ΔÔ ‰ÈÏfi ·˘Ùfi Ï¿ıÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ÛÔ‚·Úfi Ú‹ÁÌ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ·ÏÏÔ›ˆÛ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘. ∏ ·fiÎÏÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ú ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì›·˜ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. 2. Δ√ ¶∞™√∫ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÎfiÌÌ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ∞Ó ¿ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ¿‰ÂÈÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ‹ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÚԉȷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ·, Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™Â ȉ¤Â˜ Î·È Û ÚfiÛˆ·. ∞Ó fiÏ· Á›ÓÔ˘Ó ıÂÛÌÈο Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ PSI, Ô‡ÙÂ Ë ÔÚ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏψÛÙ ‰ÂÛÌ¢ı›. ¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. 3. ™∂ ∞ÀΔ∏ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÙÔ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, Ó· οÓÂÈ Ì›· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· fiÛ· Ï¿ıË ¤ÁÈÓ·Ó, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· fiÛ· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. 4. Δ√ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏψÛÙ ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ˜, ÂÓÒ Ì ÙË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤ÓÙÔÓ· ‰È·ÎÚÈÙ¤˜. - °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ÛÙË Ó¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, fiÏÔÈ, ÙÔÓ ›‰ÈÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô‡Ù ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ¤Ó· ÂÒ‰˘ÓÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi ı· Û‹Ì·ÈÓ ¤Ó· ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÎÔÚÌfi ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı·

·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Ù¿ÛÂȘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ. - ¢ÂÓ Ì·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ (¿Î·ÌÙË) ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ë Ù·‡ÙÈÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ë Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÂÏ‹˜ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙË Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ·ÚıÚÒÓÔ˘Ó Ì›· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë. 5. ∑∏Δ∞ª∂ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜, Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ȉ›ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË ·Ó·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì·˙› ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÔÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ‹ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË ÏÔÁÈ΋, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢È·ÊˆÓԇ̠̠ÙȘ ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ı¤ÛÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› Ë ÚÔ‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚËÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ Ì›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚ›ٷÈ, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÈ̈ÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. 6. Δ√ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ, ÛÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË.

* °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. Ÿˆ˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÈÔ ˙ˆÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛË. * ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁÈο Û˘ÓÂ›˜ Î·È Ú·ÎÙÈο ÂÊÈÎÙ¤˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi, Ô‡Ù ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËηÓ. * ◊Ù·Ó Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÎÚ›ÛÈÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. * ◊Ù·Ó Ë ·‰˘Ó·Ì›· ڋ͢ Ì ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ Î¿ı ·ÍÈfiÈÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. 7. À¶√™Δ∏ƒπ∑√Àª∂ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÚˆÁ‹. ™˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ Ú¤ÂÈ, ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. * £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙÂÏÈÎfi ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÁfiÓÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÌʈÓԇ̠̠ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ô˘ fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÒÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. * ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ Û Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜, Û ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Û ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. * ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ȉȷ›ÙÂÚ·. * ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÙÔ̤˜ Ô˘ ı· ı›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. * £¤ÏÔ˘Ì ·ÓÔȯٿ Û¯ÔÏ›·, ·ÓÔȯٿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∫·Ì›· ηٿÏË„Ë ‰Â Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. * ∞Ó·˙ËÙԇ̠ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ “‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜” ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ˘Á›·, ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. * ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰ÈηȈ̿-

ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û οı ۇÁ¯ÚÔÓË ¶ÔÏÈÙ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ: ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘, ÙËÓ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ ÁÓÒÛË, ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ô, ÙË Ó¤· fiÏË. 8. ™∂ ∞ÀΔ∏ ÙË Û˘Á΢ڛ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÏ›‰·. °È· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È: * ¡· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ οı χÛ˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿. * ¡· ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· - ›Ûˆ˜ Î·È Ì›· ‰ÂηÂÙ›· - ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÈ fiÚıÈÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÂÛÌ¢ıԇ̠fiÙÈ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. * ¡· ˘Âڂԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·ÓÙ› Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙԇ̠۠·˘ÙÔ‡˜. 9. ∂Ã√Àª∂ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜, Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 55% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ô˘ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÙÔ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ¡· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó Û ̛· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËηÓ. 10. Δ√ ¶∞™√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË È‰ÂÒÓ Î·È ÚÔÛÒˆÓ, ÁÈ·Ù› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·Ó¤ˆÛË ‚·ÏÙÒÓÂÈ. ¡· Û˘ÌʈӋÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ·Ó¤ÍÔ‰Ô˘˜ Ù·ÎÙÈÎÈÛÌÔ‡˜. ¡· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ “Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› Î·È ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÂÙËÚ›‰·, Ô˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. 10+1 ∞ƒ∫∂Δ√π ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ì›· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÈÛ¯˘Ú¿ ÎfiÌÌ·Ù·. π‰›ˆ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶APA™KEYH 2 ¢EK∂ªμƒπ√À 2011

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÂÈÛÊÔÚ¿ ·fi ·ÁÚfiÙ˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘

¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ∂ÚÒÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “ÂÊˇÚ” ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ “ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ˘” ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ˘¤Ú ∂§°∞.

∏ ¶∂∞∂∞ ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ Δ√ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘ Ù˘ ¶∂∞∂∞-¢™∂ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÙȘ ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ 69Ë Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ¢ÂΤ̂ÚË 2011. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∂∞∂∞-¢™∂ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 29003 Î·È 24230 22861.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙË ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞¡Δ∞¶√∫ƒπ¡√ª∂¡√™

¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, η˜ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, ÎÔ˜ ¶Âٷψً˜, ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ: “fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙË ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ ÂÓۈ̿وۋ Ù˘ Û ÌfiÓÈ̘ Î·È ÈÔ Â·ÚΛ˜ ‰Ô̤˜ ÚfiÓÔÈ·˜” .

£ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÏ›ÛÂȘ

™‡ÓÙÔÌ· Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

ÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÒÛÙ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ËÁ¤˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÙˆÓ Î.Î. ∞ı·Ó·ÛÔ‡ Î·È ª·Û‰¿ÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÚÔÛ¯Ҙ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. “¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¢ ÏËÁˆÌ¤ÓË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Â›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ì ÙÔÓ Î. ∞ı·Ó·Ûfi. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È “Á·Ï¿˙ÈÔ˜” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÛÙË “£” Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. Δ¤ÏË ª·Û‰¿ÓË (7 ¤‰Ú˜) ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜ (12 ¤‰Ú˜), Ô˘ Â›Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈı˘Ì› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È fi¯È ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 16 ‰ÚÒÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ 31ÌÂÏ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ı· Â›Ó·È ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ 5ÌÂÏ‹ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜.

ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÈÚÂÙfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Î. ª·Û‰¿ÓË Ô˘ ›¯Â ıËÙ›· ÛÙËÓ ·ÂÏıÔ‡Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô Î. ∞ı·Ó·Ûfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‹ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ı¤ÛˆÓ, ÌÂÙ¿ ÂΛӢ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘.

∞›ÙËÌ· Ó¤·˜ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ™Â ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ Ì›·˜ ¤‰Ú·˜

ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηٷ¯ˆÚ‹ıËΠˆ˜ ÙÚ›ÙË ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ∞ı·Ó·ÛÔ‡ Ì ÌÈ· „‹ÊÔ ‰È·ÊÔÚ¿ (189 ¤Ó·ÓÙÈ 188), ÚÔ¯ˆÚ› Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ™Ù. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· Ô˘ Ì 12 ¤‰Ú˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ (fiÛ˜ Î·È Ô ∞ı·Ó·Ûfi˜), ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì· ˘¤Ú ÙÔ˘ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ 13 ¤‰Ú˜, “ÎÔÓÙ·›ÓÔÓÙ·˜” ÙÔÓ ∞ı·Ó·Ûfi ÛÙȘ 11 ¤‰Ú˜. ΔÔ ·›ÙËÌ· Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛ˘ ηٷ٤ıËÎÂ Î·È ÛÙȘ 9.30 .Ì. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ó¤· ηٷ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı·

ÚÔ·„ÂÈ, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ ∂ÎÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË, ÙfiÙ ı· ηٷÙÂı› ¤ÓÛÙ·ÛË. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ª·Û‰¿ÓË ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË ·Ó Î·È ËÁ¤˜ Ù˘ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¤ÓÙ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔÓ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÓfiËÌ· ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÊÔÚ¿Ó “·ÓÙÂÏfiÓÈ·” Î·È ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ¶Úfi‰ÚÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ˆ˜ ηÙfiÈÓ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÂÍÂϤÁË Ë Î. ™Ù·Ì·Ù›· ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ (Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡), ηıÒ˜ ›¯Â ÈÛÔ„ËÊ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. μ·Û. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ÎÏËÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÈÛÔ„ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

™YNTOMA KAI TO¶IKA °È·ÙÚÔ› ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘ £∂Δπ∫∞ ·¿ÓÙËÛ ÙÔ π∫∞ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ‰˘Ô ı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ∫∞¶∏ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË. °È· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÓÓ·ÌÂÏÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∫∞¶∏, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηÈÓ›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·‡ÏÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∫∞¶∏, Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠη٤ıÂÛ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÈ·˜ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ˘, ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ‹ ÙÂÙÚ·ÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÔÈ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏. √È ·Ú¢ÚÂı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ‹Ù·Ó ÔÈ Î.Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ º·Ï·ÁοÚ˘, μԇϷ ¶·ÙÚÒÓË, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂Ï·ÊÚÔ¿‰Ë˜, πˆ¿Ó. ª·ÎÚ‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘, ∂. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∞Ï. μ·Û‰¤Î˘ Î·È ∞ÚÁ. ΔÛÈÁÎÏÈÊ‹˜. √ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ ‚‚·›ˆÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó.

∫Ϥ‚Ô˘Ó Ï¿‰È· ·fi ηÓÙ‹ÏÈ· ÛÙÔÓ «∫Ô‡ÎÔ» ∂∫¶§∏∫Δ√π ¤ÌÂÈÓ·Ó Û˘ÌÔϛ٘, fiÙ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô “∫Ô‡ÎÔ˜” ÁÈ· Ó’ ·Ó¿„Ô˘Ó ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ·Á·-

ŒÂÛ Ì ÙÔ πà Û Ù˙·Ì·Ú›· Δπ™ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜, Ô‰ËÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÛÂÈ Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù˙·Ì·Ú›· ÈÛÔÁ›Ԣ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·”, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ı·Ó. ¢È¿ÎÔ˘. ¶ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎÂ. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘. ∞Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì·. ∞ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∏ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘.

ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Â›¯Â ÎÏ·› ÙÔ Ï¿‰È. ∞ÚÎÂÙÔ› ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ Ï¿‰È, Ì·˙› Ì ٷ ÎÂÚ¿ÎÈ· Î·È Ù· Ê˘ÙÈÏ¿ÎÈ· ÛÙÔ ÌÓ‹Ì·, ÒÛÙ fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÚÔ¯ı¤˜, Û˘ÌÔÏ›Ù˘ ÌÂÙ¤‚Ë Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÛÙÔ Î·ÓÙËÏ¿ÎÈ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ¤ÏÂÈ ÙÔ ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ Ì ÙÔ Ï¿‰È. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ÛΤ„Ë Â›Ó·È ˆ˜ ›Ûˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Û ٤ÙÔȘ Ú¿ÍÂȘ ÏfiÁˆ ·Ó¤¯ÂÈ·˜. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∏ ÎÏÔ‹ Ï·‰ÈÔ‡ ·fi ÌÓ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ “∫Ô‡ÎÔ” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ¢ڤˆ˜, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ÙÔ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÂÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÙËηÓ.

ΔÚÔ¯·›Ô ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Δƒ√Ã∞π√ ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›· ·Ó˘Ô„›·ÛÙË Â˙‹ ¯ı˜ ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘-μfiÏÔ˘, Ë ·Ú·‚›·ÛË stop ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ΔÔ πà Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi fi¯ËÌ·, ÂÍÂÙÚ¿Ë Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ∏ ¿Ù˘¯Ë Â˙‹ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È.

¢ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¿ÏÛÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘-

ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÏÛÔ˘˜ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜” ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È ÒÚ· 10 ÙÔ Úˆ› ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο ı· Ê˘Ù¢ıÔ‡Ó 140 Ê˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÕÏÛÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ì ÙȘ ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ.

ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √Δ∞ ∏ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ∂ÚÁ·˙Ô-

Ì¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË, “ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ “¿ÙÚˆÓ˜” ” . ™ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ: ∞ÏÂ͛Ԣ πÔ˘Ï›·, ∞Ó¤ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÈÛÔΤʷÏÔ˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ƒÔÌÊ·›·˜ ™Ù¿ÌÔ˜, Δ·Ù¿ÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, æÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘: μ·˚fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, °Î¤Î·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫·ÚÔ‡˙· ∞ÚÈÛÙ¤·, ª·Î·Ï¤ÍË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ fiÛˆÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ √π ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿-

‚ÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·È Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¡.¶.∂. fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ η٤ÏËÍ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ì˜ Î·È Â˘·ı›˜ ηÙËÁÔڛ˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙ· ÂȉÈο Ù¤ÏË Ô˘ Â‚ϋıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. §¿ıÔ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ Î·È ÙÂÏÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂÚ·‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÛÙԯ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÒÌ·. ∂›Ì·ÛÙ ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌË ÏËڈ̋˜, ‰ÈfiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· Û˘Á΢ڛ· fiÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‚·Ú‡Ù·Ù˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÈ·˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚·ıÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÌÈ· ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÒÛÙ fiÛÔÈ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜, Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÚËÙ¿ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ∂›Û˘, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi ıˆÚԇ̠·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÂÌ‚·‰Ô‡ ¤ˆ˜ 80 Ù.Ì. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜”.

ª¤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ √Δ∞ ηٿ ¢∞™ Î·È ¶∞™∫∂ Δ∞ ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘, ∞›ÁÏË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¿ÏÏ·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √Δ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ¶∞™∫∂ Î·È Ù˘ ¢∞™, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ 23-11-2011 ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. “ΔÔ˘˜ ηÏԇ̠‰Â, Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ fiÙ “ÛÎÔ‡ԢӔ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑. ª·ÎÚ‹

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ

ª

 ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· Ú·ÎÙÈο Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ - Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - Î·È fiÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯¤‰ÈÔ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿.

∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ “Û‡ÚıËηӔ ÁÈ· Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. §¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, fiÙ·Ó Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ , Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Ú·ÎÙÈο Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·fi ÙȘ 7-11: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û οı ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ì ·fi ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ·, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÙÔÔıÂÙËı› ÔÏÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·. ... ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, ı¤Ïˆ Ó· ı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ Ë ¢∂∏ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜. ∞˘Ùfi Ϥˆ, Î·È ‚¤‚·È·, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜ Î·È ÙÔ˘ æ˘¯ÈÎÔ‡ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, ›Ûˆ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ. °È·Ù› ηο Ù· „¤Ì·Ù·, ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË... ¿ÓÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘... À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÒ‰˘Ó· Î·È Ôχ ÈÔ ¿‰Èη. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, È¿ÓÂÈ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô˘ıÂÓ¿... ∂Ô̤ӈ˜, ÂÁÒ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÔıÂÙËı›. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· οı ÊÔÚ¿ Ó· Â-

„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô - ÛËÌÂȈ٤ÔÓ - ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Î·È fi¯È Ë ‰È΋ Ù˘, “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·” ! ΔÒÚ· Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ· Ó· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· „ËÊÈÛÙ› Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÌfiÓÔ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜.

∞ÓÙ·¿ÓÙËÛË ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ ›‰È·” ›Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ú¤ıÂÛ ÂÈϤÔÓ Ú·ÎÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊˆÓ›·.

∞¿ÓÙËÛË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‚Ú¿˙ÂÈ ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤·Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· Ìԇ̠۠ÌÈ· ¿ÁÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Î·È ÔÈÔ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ fï˜ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi Ù¤ÙÔÈ· ·ÁˆÓ›·, Ù˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂχıÂÚÔ ÙÔ ‰›Ô. ∂Ì›˜ ·ÚÎԇ̷ÛÙ ӷ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, Û ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Â˘Ú‡Ù·ÙË ÏÂÈÔ„Ë-

Ê›·, ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙË ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹, Ë ÔÔ›·, ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ η٤ıÂÛ ϛÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, “·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ·ÚÓËıԇ̠ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ̤ÙÚÔ˘” ! ΔËÓ ÔÔ›· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Gunther Oettinger, Ë ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ∫·ÏÏÈfiË ™·ÓÔ‡ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ∞Ú¯‹ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ¤Î·Ó ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰‡Ô Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ “·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ·” , ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ·Ùfi Ù˘ ΛÌÂÓÔ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ

™Â ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È „¤Ì·Ù·. ∞fi Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·Úˆı‹Î·Ì ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ 7-11-2011. ∂›Ó·È ۷ʤ˜, fï˜, fiÙÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ÛÙËڛͷÌ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙԇ̠ӷ ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ ηٷ٤ıËΠӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (28-11-2011), ÂÓÒ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ï›Á· ÌfiÏȘ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∏ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ¿„ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ·, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì ÏÈ‚¤ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Ôϛ٘ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‹Ú·Ó, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰È¿„¢Û˘. √ ÓÔÒÓ ÓÔ›و!.

«¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜»: ¡· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ∏ ·Ú¿Ù·ÍË “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹

Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û·ÊÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ȤÛˆ˜ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ. ™ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙ·ı‹Î·ÌÂ Î·È ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ‰›Ï· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ì·˙Èο ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡, Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ· ∞Δª Ù˘ ¢∂∏ ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› Û’ fi,ÙÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· (·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο - ∂ƒΔ - ·Í›· Ú‡̷ÙÔ˜).

∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ ÏËڈ̋˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ (ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔÛfi‰ˆÓ). √ ¢‹ÌÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÛÌÈο ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙȘ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ì ÂÍÒ‰ÈÎÔ ÛÙË ¢∂∏ Ì ·Í›ˆÛË Ó· ÌËÓ ÚԂ› Ë ¢∂∏ Û ‰È·ÎÔ‹ ηÌÈ¿˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÏfiÁˆ ÌË ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡. ∫·Ïԇ̠ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì οı ̤ÛÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘,

ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÈÙÚ·› Ë ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ηӤӷ ‰ËÌfiÙË, ηıÒ˜ Â›Û˘, Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÁÈ· ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ, Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ηӤӷ Û›ÙÈ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ̷˙Èο, ÂÓˆÙÈο Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ̤¯ÚÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Â·›Û¯˘ÓÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÓÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘.

¢ÂÓ ·‹ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∫·ıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ... ÂÚÁ·Û›· ¢∂¡ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ú¿ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Û ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. √ ÎÏ¿‰Ô˜, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û ηıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ η٤ÁÚ·Ê -Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·- 100% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·˜, fiÛÔ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÓfiËÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ÂÚÁ›Â˜ “ıÂÛÌÈΤ˜” Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ô ÚÔ¸Ô-

ÏÔÁÈÛÌfi˜. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·ÏÒ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÔο̷ٷ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ “¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯·ı› ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Ì·˜ Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ·ÂÚÁÈÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ” . “ª·˜ ¤ÎÔ„·Ó fiÛ· Ì·˜ ¤ÎÔ„·Ó, Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ 50¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ÌfiÓÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó ¯ı˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ ÔÈÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÈÌ¤Ï·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·˘Ùfi ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ·

ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË” . ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ ·¤ÙÚ„·Ó Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ·ÓÒÊÂÏÔ Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È Ó· Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÂÚÁ·Û›·. ∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ì 33 ¤ÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, Ô ÌÈÛıfi˜ ÌÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 1000 ¢ÚÒ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 50%” . °‡Úˆ ÛÙ· 1000 ¢ÚÒ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÌÈÛıÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì 30 ¤ÙË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1000 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Î·È Ó¤· Ì›ˆÛË Ì ÙȘ Â-

ÚÈÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ·›¯·Ó fï˜ ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ¯ı˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·‚Ï‹ıËηÓ. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈοÛÈÌÔ Ù˘ 5˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ΉÈοÛÙËÎ·Ó fï˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, ‹ ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ∫·ÓÔÓÈο, ¯ˆÚ›˜ ÔÏ-

Ϥ˜ ·Ó·‚ÔϤ˜, ÂΉÈοÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ. ÕÏψÛÙÂ, Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·Ú›ÛÙ·Ù·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ ‹ Ì·Ù·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

¶Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∑·ÁÔÚ¿ - ªÔ‡ÚÂÛÈ

ºÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ”

μ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ Û ‰‡Ô ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ

ª

·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2012, ÙËÓ Âʉڛ·, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ì ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (3,4% ηıÒ˜ ·‹ÚÁËÛ·Ó ÌfiÓÔ ‰¤Î· Û ۇÓÔÏÔ 287 ·ÙfïÓ) ÂÓÒ ÈÛ¯Ó¿ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÌÔÚÔ¸·ÏϋψÓ. √È ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó 15 ÂÚ›Ô˘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÙÔ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ Û ‰‡Ô ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÚ›˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô˘ Â¤‚·Ï ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÎÂÓfi ÁÚ¿ÌÌ·. ΔÔÓ ·ÂÚÁÈ·Îfi ¯ÔÚfi ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ªª∂ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Ó· ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ “¡∂√™ ∞°ø¡” Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, “¶ƒøπ¡√™ §√°√™” ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È “§∞ªπ∞∫√™ ΔÀ¶√™” Ù˘ §·Ì›·˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÂÚÁ›·˜. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹Ú·Ó ¯ı˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ, ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. “ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÊÔÚÔÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ì ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Û fiÏ· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È Û οı ÎÏ¿‰Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ˘ÁÓ‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ Û ÈÛÙfi “‰ÈÂÎÂڷȈً Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÍÈÒÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜

● Èڛ˜ Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÂÓÒ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó 15 ÂÚ›Ô˘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ‰È·Ú΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË. °È· Ì›· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÍÂÎÏ‹ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ì›ÏËÛ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ Âʉڛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiˆ˜ › ӷ ÚÔηϤÛÂÈ Ï‹ÚË ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË. “£· ‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ̷˙›. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ Ô˘ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·, ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ÛÙËÓ ∫√¡Δπ, ÙË μπ√™ø§, ÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, ÙË ª∂∫, Î·È ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ ηٷȤ˙ÔÓÙ·È, ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ‹ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·˜ ÓÈÒıÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜. ªÂ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ‰˘Ó¿ÌˆÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” . ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÚÈÓ ÙËÓ ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ‰È¿‚·ÛÂ Ô Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. ∫ˆÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË Ï·˚΋

ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È, Û·Ó Ù¤ÙÔÈ·, Â·¯ı‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·È ÛÊÂÙÂÚ›˙ÂÙ·È!” .

ΔÔ ¶∞ª∂ “∂›Ó·È ÒÚ· Ó· ÂÓˆıԇ̠οو ·fi ÙÔ ·›ÙËÌ· “οو Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜, οو Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘” . ¶·Ï‡ԢÌ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi Î·È fi¯È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·. ◊ ÂÌ›˜ ‹ ·˘ÙÔ›. Δ· „¤Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó. Èڛ˜ ÂÌ¿˜ ÁÚ·Ó¿˙È ‰ÂÓ Á˘ÚÓ¿” . ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‹Ù·Ó ۷ʤ˜ fiˆ˜ ÍÂοı·ÚË ‹Ù·Ó Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÂÚÁ›·˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Î. ¢ËÌ. º¿Ó˘ ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ۈ̷Ù›Ô

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. °. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ “fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ¶∞™√∫, ¡¢, §∞√™ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó¤· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ·, Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó ·Ú·¤Ú· ÔÈ ÌÈÛıÔ›, ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ó· ͯ·Ú‚·ÏˆıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÛÙÔ Ï·fi Î·È Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ‰È¿‚·Û ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÚ›·.

∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Î¿ÏÂÛÌ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ̤۷ ·fi ·ÁÒÓ˜, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ηӤӷ ¯·Ú¿-

∫√¡Δπ: ¡¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¡∂∞ ÛÙÔȯ›·, Ì ٷ ÔÔ›·, fi-

ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ARCELOR MIΔTAL HELLAS (ÚÒËÓ ∫√¡Δπ) ÁÈ· ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î.·., ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ΔÚÈ·ÓÙ. ∫·Ú·ÙÛÈÒÏ˘ ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó 21 ·ÔχÛÂȘ ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘. ∂ÚÁ·Û›·˜

Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ.

™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫√¡Δπ, ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ARCELOR MIΔTAL HELLAS Î·È ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi Î·È ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ·fiÏ˘ÛË ÙfiÛˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜.

¢ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: - ™˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫√¡Δπ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔ fiÙÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ÓÙ·È ‚¿Ó·˘Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÎÂÎÙË̤ӷ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËÎ·Ó Ì ı˘Û›Â˜. - ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ARCELOR MIΔTAL HELLAS Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Î¿ıÂ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÏ˘ÛË Î·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ¡· Û‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ˘-

·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ ÙfiÛ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. - ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î¿ı ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ ÊÔÚ¤· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› Î·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ Ï‡ÛË Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∫¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÓıÚˆfi˜ Ì·˜. ∞Ó Û‹ÌÂÚ· ¯Ù˘¿ÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· ‹ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ Ì·˜, ·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi Û·˜”.

ÙÛÈ” , ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Î.¿. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜, ÔÌ¿‰· ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™ Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÚÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ¿‰ÂÈˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰Ú¿ÛË Âȯ›ÚËÛ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ª·ÚοÎË, ‰›¯ˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ (ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ¢¡Δ Î.¿.), Û˘Óı‹Ì·Ù· ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡∂ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ “··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË” ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ “∫·ÚÊÔ‡Ú” Î·È “∞μ” , Ë ÔÚ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ο‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô‡Ù ÁÈ· ‰Â›ÁÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ı¤ÛË ϤÔÓ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (›Ûˆ ·fi ÊÔ˘Óو٤˜ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜), ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚Ô˘Ó.

∂¡∞ ¯ÚfiÓÔ Û¯Â‰fiÓ ¤¯Ô˘Ó

Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ”, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ™Â ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÍÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ∞ı·Ó·Û›· ¶Ï›ÙÛË, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ “Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ì›˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ”. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÏËÚˆıÔ‡ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ı· Ì·˜ ηٷ‚ÏËı›. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë ›‰È·. °.•.


M·ÁÓËÛ›· 14 £ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™∂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Âͤ‰ˆÛ ¢ÓÔ˚Τ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÏËڈ̋˜. √È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ıÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚÂÒÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›· ¶·Ï¿Ûη Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÚÙ˙‹˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, 55¯ÚÔÓË ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ 429.035,82 ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ 66% ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. ™˘ÓÔÏÈο ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÔÛfi 145.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Û ‰È¿ÚÎÂÈ· 20 ÂÙÒÓ, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· Ù˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ 95.936,08 ¢ÚÒ, 45¯ÚÔÓÔ˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÔÏËڈ̋˜ 20 ¤ÙË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘. √È ¿ÏϘ ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó‰ÚfiÁ˘ÓÔ, Ô˘ η٤ıÂ۠ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·ÁˆÁ¤˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‹Ù·Ó 350.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁË. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ηٿ 55% ÂÚ›Ô˘ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙȘ ‰fiÛÂȘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜. ∏ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÛÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3869/2010 Î·È ÌÂÛÔÏ·‚› ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ 1Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ (ÙËϤʈÓÔ 2421045615, ‰È‡ı˘ÓÛË ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 177, μfiÏÔ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 8.30 - 12.00 .Ì.). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 27 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∏ ÂΉ›Î·Û‹ ÙÔ˘˜, ÛÙ·‰È·Î¿, ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ò˜ Î·È Ù· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ΔÌ‹Ì· π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

§ÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó Ù· „¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi

ª

ÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜, π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∑ˆÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∏ ¤Ú¢ӷ η٤‰ÂÈÍ Ì›ˆÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 45%-50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˘˜, ÙËÓ ÂÛηӉڛÙÛ· Î·È Ù· Û·˘Ú›‰È·. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ˆ˜ ·fi Ù· 20 Î·È ϤÔÓ Â›‰Ë ‚ÂÓıÈÎÒÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË, ÌfiÓÔ Ù· Ï˘ıÚ›ÓÈ· ›¯·Ó ÔÛÔÙÈ΋ ·‡ÍËÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, οı πÔ‡ÓÈÔ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÙÚ¿Ù·˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷ‰Âȯı› Û ÔÈ· ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· „¿ÚÈ·. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ Î·È ·fi Ù· ÔÔ›· Ì·˙‡ÔÓÙ·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙˆÓ „¿ÚÈ·. ΔÔ ΔÌ‹Ì· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. Δ· ›‰Ë ÙˆÓ ‚ÂÓıÈÎÒÓ „·ÚÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 100, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 26 Ô˘ Â›Ó·È Û ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Û οı ›‰Ô˜. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ 2008 Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Ù· 159,543 ÎÈÏ¿ „·ÚÈÒÓ, ÙÔ 2009 295,456 ÎÈÏ¿, ÙÔ 2010 332.624 ÎÈÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ 178,782 ÎÈÏ¿. ¢ËÏ·‰‹ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÎÈÏÒÓ „·ÚÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ¿ÁÁÈ-

● ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ Î·Ù¤‰ÂÈÍ Ì›ˆÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 45-50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ

Í ÙÔ 45%-50%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ Î·È ÙÔ Û·˘Ú›‰È. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ¤Ú˘ÛÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 36,5 ÎÈÏ¿ ·fi Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ 7,758 ÎÈÏ¿. ∂›Û˘ ¤Ú˘ÛÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 56,798 ÎÈÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜ 17,484 ÎÈÏ¿. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Ë Ì›ˆÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ (Û ·Ú¤ÓıÂÛË Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÔÛfiÙËÙ·): Á·Ú›‰· 3,5 ÎÈÏ¿ (3,722 ÎÈÏ¿), ÁÔ˘ÚÏÔÌ¿Ù˘ 105 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (1,440 ÎÈ-

Ï¿), ÁÚ·‚¿Ù· 588 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (1,121 ÎÈÏ¿), ˙·Î¤Ù· 6,460 ÎÈÏ¿ (31,865 ÎÈÏ¿), ηfiÓÈ· 1,583 ÎÈÏ¿ (41,674 ÎÈÏ¿), ÎÔ˘ÙÛÔÌÔ‡Ú· 3,890 ÎÈÏ¿ (10,194 ÎÈÏ¿), ÌÂÏ·ÓÔ‡ÚÈ 0 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (540 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·), ÌÔ˘ÁÎÚ› 1,168 ÎÈÏ¿ (1,189 ÎÈÏ¿), ÂÛηӉڛÙÛ· 6,998 ÎÈÏ¿ (34,91 ÎÈÏ¿), ÚÔÛÊ˘Á¿ÎÈ 230 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (4,522 ÎÈÏ¿), Û·Ú‰ÂÏÔÌ¿Ó· 106 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (190 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·). ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô Á·‡ÚÔ˜, fiÔ˘ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ˘‹ÚÍ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË

·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜, ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ Ô Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ Á·‡ÚÔ˘, ÌÂÈÒıËÎÂ. ŒÙÛÈ ¤Ú˘ÛÈ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Ù· 915 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Á·‡ÚÔ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ 6,6 ÎÈÏ¿. ∞‡ÍËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï˘ıÚ›ÓÈ, ¤Ó· „¿ÚÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∫·È Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ˆÛË. √ Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔÓ ·ÓËÛ˘¯Â› Ë Ì›ˆÛË ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÈÔ ¤Á΢ÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Â·Ó·ÏËÊı› Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. “™˘ÓÂÈÚÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ۈ” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÔÈ ·ÏÈ›˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „·Ú¤„Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ϤÔÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙÔȯ›·, ÂÙËÛ›ˆ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ 13-14 ÎÈÏ¿ „¿ÚÈ·, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 17-18 ÎÈÏ¿.

°È· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÛÙ· 82 ÂηÙ. ú ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜

ƒÂÎfiÚ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ •∂¶∂ƒ∞™∂ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 7 Â-

ηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ “‚ÚÔ¯‹” ηٿıÂÛ˘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È

Special prices HMI¶A§TA °OYNE™

39,90

M¶§OYZE™

9,90

μ√§√™: ∂ƒª√À 202 - °∫§∞μ∞¡∏ 29 §∞ƒπ™∞: ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À 52 (∫∂¡Δƒ. ¶§∞Δ∂π∞)

ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó - ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ - Ù· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ê˘ÛÈο Î·È ¤ÏÂÈ„·Ó ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·‚ϤÂÙ·È -ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ̤ÚÔ˘˜- fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ·¯ı› ÙÂÏÈο. ∏ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 22% ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Alpha Î·È Eurobank, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “οÓÔ˘Ó ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·” . ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2011 ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ 109 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 7.095.207 ¢ÚÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÂÈÙ·Á¤˜. Δ· ÔÛ¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 20.000 ¤ˆ˜ Î·È 400.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÂΉfiıËÎ·Ó 82 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ - 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂΉfiıËÎ·Ó 1.130 ·ÔÊ¿ÛÂȘ

‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó ÂΉÔı› 942 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 82 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∂ÓÒ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¿ÏÏ· 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∫·È ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ - ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Û˘ÓÂ›˜ - ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È Î·Ù·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ “ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó” ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ “‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó” ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ηıÒ˜ Ù· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ·Ï‹ÚˆÙ· ‰¿ÓÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 112 ‰È·Ù·Á¤˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ™Â٤̂ÚÈÔ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰È·-

● ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘

Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 25%. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÂΉfiıËÎ·Ó 100 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi 30%. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· È· ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÔÌ·‰È΋ ηٿıÂÛË ‰È·Ù·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ

Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∏ ¤Î‰ÔÛË Ì›·˜ ‰È·Ù·Á‹˜ Á›ÓÂÙ·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÔ ·ÁˆÁfiÛËÌÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È Ê˘ÛÈο ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÔÛfi 100.000 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÁˆÁfiÛËÌÔ Â›Ó·È 1.000 ¢ÚÒ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

•ÂΛÓËÛÂ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ √¶∞¢

¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ

fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Δ·Ì›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 16 ÌËÓÒÓ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô √¶∞¢ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· È·ÙÚ›·, ÂÂȉ‹ ϤÔÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û˘ÓÙ·˘Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¶·Ó¿ÁÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ŸÛÔ ‰Â ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ÚÔ‹ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙ· È·ÙÚ›· ‹Ù·Ó ηÓÔÓÈ΋, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÍËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Â›Û΄˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √¶∞¢ ÁÈ· Ó· ÙË ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ - Â›Û¯ÂÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∏ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ √¶∞¢ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √¶∞¢ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔοÏÂÛ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi.

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ô “ÎÔ˘Ì·Ú¿˜” ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È 0,4% ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ˆ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi ÙÔ˘˜. ∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔ-

● ∞fi ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Â›Û΄˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó

ÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÂÈÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ú̷ΛÔ, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ¿Ú· Î·È ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ “ÎÔ˘Ì·Ú¿” ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› Î·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Ù· ÔÏÈÁÔÒÏÈ· Í¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿-

ÛÙËÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ı· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ȉڇÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ù˘ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ ı· ¤ÚıÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋.

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ŒÈÙ˙ ∫·Ù¿ 50% ·˘Í‹ıËΠʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ HIV ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ¤ÈÙ˙ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ¯ı˜. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ 20-25 ÂÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 31Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê›

™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ó¤Â˜ ¤Ú¢Ó˜ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›· ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË fiÛÔ Î·È ÙË ıÂÚ·›· ÙˆÓ Ó¢ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. √È “∏̤Ú˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜ 2011” ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ∏ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ È·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ıÂÚ·¢ÙÈο Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÔÈ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Û Â›Â‰Ô Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ı· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛÔ Î·È Ú·ÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙfiÛÔ Û ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ıÂÚ·¢ÙÈÎfi Â›‰Ô. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ŒÍ·ÚÛË Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ˘ÁÚ¿. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ë Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ· Ù·Ï·ÈˆÚ› Ù· ·È‰È¿ Á‡Úˆ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

ΔÔ ∂∫∞μ ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó, ·Ó ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· 2.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. ΔÈÌÔÛ›‰Ë, fiÔ˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi Ù· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈÌ· Î·È ÂÓÓÈ¿ ÌËÓÒÓ ·fi Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÙfiÙ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ

● ∂ÌÂÙfi˜, ‰È¿ÚÚÔÈ· Î·È ÔÓfiÎÔÈÏÔ˜ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙ· ·È‰È¿

·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

ª¤Ú˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜ ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ “∏̤Ú˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁ›·˜ 2011” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚfiÏ˄˘, ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

¢øƒ∂∞¡ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÂ

ΈÊÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ì·ıËÙÒÓ Ì ٤ÙÔÈ· ¿ıËÛË, ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο. ∏ ∂§ª∂ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, fiÔ˘ ı· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ì·ıËÙÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÎˆÊÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·. “∂Ì›˜ ¿ÌÂÛ· ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ‰È‰·ÎÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ΈÊÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ fiÏ˘” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û ¿ÔÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Û ÔÛÔÛÙfi 10% Â› ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û Ӥ· ÂͤٷÛË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ì ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ 10% ‹Ù·Ó 60. ™Â ηٿÏË„Ë ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Â›Û˘ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÎÔÌً̈˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜. ∏ ∂¶∞™ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ηٿÏË„Ë. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁ›ٷÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, fiÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ.

ÛÙÔ ∫∂∂§¶¡√ 11.340 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο HIV Ïԛ̈͢. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ, 3.235 ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ AIDS Î·È 5.500 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ·ÓÙÈÚÂÙÚÔ˚΋ ıÂÚ·›·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.152. ∏ ÔÚ›· Ù˘ HIV Ïԛ̈͢ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2002. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ÙÔ 2002 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ HIV Ïԛ̈͢ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫∂∂§¶¡√ ‹Ù·Ó 3,6 ·Ó¿ 100.000 ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ 2008 Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÚÈıÌfi˜ ¤Êı·Û ÙȘ 5,8 ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ì 7,1 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο HIV Ïԛ̈͢ ·Ó¿ 100.000 ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫∂∂§¶¡√ 803 ÂÚÈÙÒÛÂȘ HIV Ïԛ̈͢, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 686 (85,43%) ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÔÈ 117 (14,57%) Û Á˘Ó·›Î˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ 2011 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 52,7%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ HIV, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ¿ÓÙÚ˜, 33,13%. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂȉËÌ›·˜ ÙÔ˘ HIV ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °ÂÓÈο, Ë Â›ÙˆÛË Ù˘ Ïԛ̈͢ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÓ‰ÔÊϤ‚ÈˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ (Ã∂¡) ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, fï˜, ‰ËÏÒıËÎ·Ó 190 ÂÚÈÙÒÛÂȘ HIV Ïԛ̈͢ Û Ã∂¡, ·ÚÈıÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ۯ‰fiÓ ÙÔ 1/4 (23,66%) ÙˆÓ ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √È ÂÙÂÚfiÊ˘ÏÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÛÔÛÙfi 13,45% Î·È ÔÈ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔÈ 29,39%.

√ ÔÓfiÎÔÈÏÔ˜, Ë ‰È¿ÚÚÔÈ·, Ô ÂÌÂÙfi˜ Ù· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·

∂•∞ƒ™∏ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· ·È‰È¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙfiÛÔ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ∂ÌÂÙfi˜, ‰È¿ÚÚÔÈ· Î·È ÔÓfiÎÔÈÏÔ˜ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÎÚ‡Ô, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÂÓ‹ÏÈΘ. Δ· ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·. °È·Ù› ÂΛ Ù· ·È‰È¿ Û˘Á¯ÚˆÙ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ›ˆÛ˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËı‡ÓÂÈ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ٷ ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ. Δ· ·ÚÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ÔÓfiÎÔÈÏÔ˜, Ë ‰È¿ÚÚÔÈ·, Ô ÂÌÂÙfi˜, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ˘„ËÏfi˜ ˘ÚÂÙfi˜. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó

¢ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û ΈÊÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂§ª∂


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ™∏ª∞¡Δπ∫∞ ‚‹Ì·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20112012. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ MTC GROUP, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ¤ÁÈÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓ Â›Û˘, Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÙ·Ï›· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ŒÂÈÙ· ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·. “¢ÂÓ ÔÓÂÈÚÔÔÏÔ‡ÌÂ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÛÙËÚfi ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ” , ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, Î ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ∑·ÊÂÈÚԇϷ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘ÂÚÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È Û˘ÓÙfiÓÈÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi Îϛ̷, Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6.30 Ì.Ì.) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ªÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ·ÔÙÂÏ› Ë ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010. ΔÔ ı¤Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË, ηıÒ˜ ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı› Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ Ì ¿‰ÂÈ· Ù˘ ·ÚÌÔ‰›·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ Δ·ÌÂȷ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ¤‰ÈÓÂ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

™ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi - ∞ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªËÏÂÒÓ

“μÚÔ¯‹” Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ∂ÊÔÚ›· - π∫∞

“μ

ÚÔ¯‹” ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ π∫∞ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi - ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ ·Ï·ÈÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. ¶ÚfiÛÙÈÌÔ 1.500 ¢ÚÒ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ 2000 Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ 20.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙÔ π∫∞ ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2007- 2009 ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ - ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ªÈ¯. °È·ÓÓÈfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ë ∂ÊÔÚ›· Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi- ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚfiÛÙÈÌÔ 1.500 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› Û ¤ÓÙ ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ. ΔÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °È·ÓÓÈfi “ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔ› ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999- 2000 ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó, ˆ˜ fiÊÂÈÏ·Ó, ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∂ΉfiıËÎ·Ó ÌÏÔÎ ÁÈ· 2.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 1.400 Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ̤ÚÈÌÓ· Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2000. °È· ÙËÓ ¿ÏÏË Û˘Ó·˘Ï›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο Ù· ÌÏÔÎ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÁÏÈÙÒÛ·Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÛÙÈÌÔ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. °È·ÓÓÈfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, “Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ˘fiıÂÛË Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı›, ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ·ı¤ÓÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ - ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›ÛËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛ· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·ÊÔÚ¿ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007- 2009 ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. °È·ÓÓÈfi˜, “Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙÚÂȘ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÈÂÙ›· Ô˘‰¤ÔÙ η٤‚·Ï ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÒÚ· Ó· ÎÏËıԇ̠ӷ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ì·˙› Ì ÚfiÛÙÈÌÔ, ÔÛfi Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ 20.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∫·È ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÛ¿ Ô˘ ·-

● ™ÙȘ 20.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙÔ π∫∞ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi - ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηχ„Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ”, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ.

ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· (11.Ì.) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Â› ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 60% ¤ˆ˜ 70% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· 2,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··Ì·Úο΢ “Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012 ı· ›-

Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿ıÂÛ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ‰ÂÓ ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶, ÙË ™∞Δ∞ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 1,3 ÂÎ. ¢ÚÒ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. Ãı˜, Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Î·È Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ı¤Ì·Ù· ÔÚÈÛÌÔ‡ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È Ë ˘fiıÂÛË Ì ÙÔ “¯·Ì¤ÓÔ” ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªËÏÂÒÓ. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ··ÈÙ› ÏÂÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢.

∫·È Â›Û¢ÛË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÚÔˆı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∞Ó¤ÁÂÚÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ∂¶∞º∂™ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ∂ÚÁ·ÙÈ-

ÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‹‰Ë Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ (√∂∫) ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ì ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ÙÔ˘ √∂∫ Î. °Ô‡Ï· Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Â›Û¢ÛË ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Δfi·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫Ô˘ÎfiÙÛÈη˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. °Ô‡Ï· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ··Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·›ÙËÌ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó.

● ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Ù¤ıËΠÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √∂∫, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °Ô‡Ï·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ó· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·ÔÛÙ›-

ÏÂÈ Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √∂∫ Î. ∫ˆÙ›‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ‰ÈÂÚ¢ӋıËÎ·Ó ÙÚfiÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ·, ›Ûˆ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ

¶¿Û¯· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ √∂∫, ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ÕÏψÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ô̤ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· 5% Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ϤÔÓ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ӷ ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ì ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ Î·È ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. •¤ÚÔ˘Ì ‚¤‚·È· fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· Á›ÓÂÈ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Â˘Ù˘¯‹˜ Û‡ÌÙˆÛË ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∂∫ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á΢ڛ·”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·

Èڛ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ηٿ Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ë ‚·ÛÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi.

∏ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÂÎÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·¤ÚÈˆÓ Ú‡ˆÓ Ì ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Ó¤ˆÓ Ú‡ˆÓ Î·È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÚÔ΋ڢÍË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈˆÓ Ú‡ˆÓ ÁÈ· ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ, ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, fi˙ÔÓ, ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· (10 pm, 2,5 pm,) Î·È ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Â·Ó·‚‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È ı· ۯ‰ȿÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ™ÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, ÂÓÒ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù·Ì·Ù¤ÏÔ˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª¤Á·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªfiÛ¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙË

● £· ÂÈηÈÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ·Ì‚¿Î˘, Ë ÀÔÏÈÌÂӿگ˘ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ °∂øΔ∂∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡Ù¿Î˘, Ô Î. μ·Û›Ï˘ ™·Ófi˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ¢ÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·Ù˙ȿη˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ªÔÙfi˜ ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™Ù·Ê‡ÏË √˘Ú·Ó›·, ÷Ϥ‚·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·È‰‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ §ÒÚÂÓ, ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· “ÂÂÈÛfi‰È·” Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ

ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Â›Ì·ÛÙ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÛÙfi¯Ô: √È ·Ú·‚¿Ù˜, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ú˘·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ı· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ™ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡”, ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÙÔ 2006 ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÙ À¶∂Ãø¢∂, fiÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Èٛ˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ

Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜ ̤ÙÚ·: ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ, ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ù· η˘Û·¤ÚÈ·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘, ÂÓË̤ڈÛË- ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Î·È Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙËÓ fiÏË, Ê˘ÙÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÎfiÓ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙËÏÂ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˆÚ¿ÚÈÔ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ ÂÎÙfi˜ ˆÚÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·È¯Ì‹˜, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù‹ÚËÛ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ··ÁfiÚ¢ÛË ·ÓÔȯً˜ ˘·›ıÚÈ·˜- ·Ôı‹Î¢Û˘ ˘ÏÈÎÒÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛˆÓ, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÛÎfiÓ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘, ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÛˆÚÒÓ Î·È ‰È·‚ÚÔ¯‹. °È· ÙËÓ Î·‡ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ·ÓÔȯً˜ η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û fiϘ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜, ¤ÎÙ·ÎÙÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. “¶¿Óˆ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ı· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷ͇ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Ôϛ٘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο”, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

™Â ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ √ Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Ó¤· ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. Ãı˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·‰È˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi 80% “ÛËÎÒÓÂÈ” ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÂÈÛ·¯ı› ÚÔ˜ ¤-

ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Â›Ó·È 65ÌÂÏ‹˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ 49 ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È 16 Ôϛ٘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ www.volos.gr ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ºÒÙË §·ÌÚÈÓ›‰Ë, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2012, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· οı ̛· ·fi ÙȘ ÂÓÓ¤· ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó, Ô Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹-

ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·Ó¿ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. Δ· ¤ÚÁ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: “™˘Ó¯È˙fiÌÂÓ·” Î·È “¡¤·”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 36.537.867,27ú, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 30.020.569,49ú ¤¯Ô˘Ó “ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË” ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 15.953.732,62ú, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· “¡¤·” ¤ÚÁ· Â›Ó·È 13.074.212,62ú, ÂÓÒ Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 20.584.134,65ú, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· “¡¤·” ¤ÚÁ· Â›Ó·È 5.684.137,04ú. Δ· “¡¤·” ¤ÚÁ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›·, ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi, Î·È ÙȘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏÈ-

ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù· “™˘Ó¯È˙fiÌÂÓ·” ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. °È· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘ÛΤ„ÂȘ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÊÔÚ›˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰Â ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÈÂÚ·Ú¯‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. ™’ ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ 2011, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 9.524.212ú Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ∂™¶∞.

∏ÌÂÚ›‰· ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Î·ÈÚË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Ì ı¤Ì·Ù·: - ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ & ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011. - ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜: ¶ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ - Ù·ÎÙÈÎfi˜. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ÏÔÁÈÛÙ‹˜ - ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi˜. ΔÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “∫˘„¤ÏË” ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 1, μfiÏÔ˜, ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 57μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421022838.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ Δ∞ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡

ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Î.Î. ¶ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, ¶·ÓÙ. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ™Ù¤Ê. §¿˙Ô˜, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ: - ΔÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÂȉËÌ›·˜ Î·È ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ó·Áη›Ô˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. - ∏ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌˉÂÓÈ΋ Î·È ÂÓÒ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¢¤ÏÈÎÙ˘ χÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Î·È Ë fiÏË Ó· ˆÊÂÏËı› Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË “Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·” . - √ ·ı¤ÌÈÙÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” . - ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ - ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ (Ù¤ÚÌÈÓ·Ï), ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯Â‰›Ô˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜. - ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ê·ÏΛ‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ (ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ™ˆÚfi Î·È ÙÔÓ ∞Ï·Ù¿, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ¿ÚÎÈÓ, ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÏ). - ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â¤ÙÂÈÓ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¿Î·ÈÚ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . - ∏ ·Ó˘·ÚÍ›· ÙÔÈÎÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚·ı·›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¯Ù˘¿ ÌÔÓfiÏ¢ڷ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Î·Ù·‚·Ú·ıÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

SOS ÂÎ¤ÌÂÈ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ √ π°¡∞Δπ√™

ÕÁÚÈ· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· μ√§∂™ ηٿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘-

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú·ÛÔÊÔÚ›·˜ Ó¤·˜ ªÔÓ·¯‹˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ“ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÔÏÂÌÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ªÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÔÏÈÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” . ∫·È ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ÂÚ¿Û·Ì ̛· ÂÚ›Ô‰Ô, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· οÔÈÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Ó· ‰˘ÛÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ, fiÛ· ÂϤ¯ıËÛ·Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ˜ ªÔÓ·¯ÈÛÌfi˜. ¶Ò˜ ı¤ÏËÛÂ Î·È ÌÂıfi‰Â˘Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ Î·È Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÚÔ˜ ›‰ÈÔÓ fiÊÂÏÔ˜, Ó· ηٷÛ·Ú¿ÍÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ªÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ Ì·ÎÚ·›ˆÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜. ∫·È Ó· Ô˘ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ŸÙÈ fiÏ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·¿ÙË, Ì ηÈÚÔÛÎÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο... ™‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Îfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∫·È ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ŸÌˆ˜, Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚıËÎÂ. °È· ‰Â›Ù fiÛÔÈ Î·Ù·Îχ˙ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ó·fi ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ì·˜. °È· ‰Â›Ù fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ Î·È ·‰È¿وٷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ô ·ÚÈıÌfi˜. ΔÂÏÈο, ηٿÊÂÚ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ŸÌˆ˜, ÔÓ¤Û·ÌÂ, ÏËÁˆı‹Î·ÌÂ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ‚Ú¤ıËÎÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∑ÂÈ, fï˜, ∫‡ÚÈÔ˜ Ô £Âfi˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ Î·Ïfi ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ıÚȷ̂‡ÂÈ...” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ¿ÓıÈÛË ÙÔ˘ ªÔÓ·¯ÈÛÌÔ‡ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ Ù· ÔÔ›· ¿ÓÔÈÍ·Ó ÂÚË̤̈Ó˜ ªÔÓ¤˜ Î·È ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â¿Ó‰ÚˆÛ·Ó Ù· ªÔÓ·ÛÙÈο ηıȉڇ̷ٷ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÛÔÊÔÚ›· Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ˘Á›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∂›Ó·È Ì›· ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ¤ÚÁÔ £ÂÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ¯ˆÚ›˜ ªÔÓ·¯ÈÛÌfi. ∫·È, fiˆ˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯ˆ ÙÔÓ›ÛÂÈ, Ô ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Ë ·Ó·ÓÔ‹ Ù˘, ›ӷÈ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚfi Ù˘” .

∞ÏÌ˘Úfi˜, Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ë ∫¿ÚÏ· Î·È Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó “SOS” . ™Â ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÓÂÚÔ‡, ·fi ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿.

Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ À‰·ÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (™ª¶∂) Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ÂÓÒ ·ÈÛıËÙÈο ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒ˜ ·Ó·Ù˘Á̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ› ·ÎfiÌË ÎÚ›ÛÈ̘. ∫Ú›ÛÈÌÔ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Î·È Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙËı› ˆ˜ ¢·›ÛıËÙÔ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˘. Δ· ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 91/271/EOK “ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È¿ıÂÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ” . ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ‰È¿ıÂÛË ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙˆÓ ‹ ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ (Èχ˜), ηıÒ˜ Î·È Ë ·fiÚÚÈ„Ë ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™ÙÔ À‰·ÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔÈ Â˘·›ÛıËÙÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·-

ۛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÚÔηÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ‚ÈÔÎÙfiÓ·, ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î·È ¿ÏϘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÀÂÚ‚¿ÛÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi, ÛÙÔ §Ëı·›Ô, ÛÙÔÓ ∫·Ï¤ÓÙ˙Ë, ÛÙÔÓ ∂ÓÈ¤·, Δ¿ÊÚÔÈ 7Δ Î·È 1Δ, ÛÙË §›ÌÓË ∞ÚÁ˘ÚÔÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ™ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÛÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó η΋ ¯ËÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Δ·Ô˘Û¿Ó˘, ∫·ÏÔ‡ ¡ÂÚÔ‡, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¿Óˆ ÚÔ˘ ∂ÓÈ¤·) Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Î·È ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ.

ÀÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

● ∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜

ÛÙÈο χ̷ٷ. ¢ËÏ·‰‹ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ¢·›ÛıËÙÔ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˘.

√ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Δ· ·ÚÈ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ‡‰·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: •ËÚÈ¿˜, ¶Ï·Ù·ÓfiÚÂÌ·, ∫¿ÚÏ· ÃÔÏfiÚÂÌ·. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfi-

ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ÃËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘‰¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÂÚ› ∫·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÛÂ Ô˘Û›Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ø˜ Ô˘-

™ÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2007 Ù· ÌfiÓÈÌ· ÁˆÏÔÁÈο ·Ôı¤Ì·Ù·, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, ÏËÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ΔÚÈοψÓ, ∫·Ï·Ì¿Î·˜, Û ηıÂÛÙÒ˜ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ‰ÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù· ڤ̷ٷ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ¯·ÌËϤ˜ ·ÔÏ‹„ÂȘ

·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÂÓÒ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Δ√∂μ, Ë ¿Ú‰Â˘ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ËÁ¤˜ ̤ۈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ™Â ÃÔÏfiÚÂÌ·, ¶Ï·Ù·ÓfiÚÂÌ·, ∫¿ÚÏ·, §·¯·ÓfiÚÂÌ·, •ËÚÈ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ì›·˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ¿Óıڷη ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÊˆÛÊfiÚÔ˘. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ‰È¿¯˘Ù˜ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË §ÂοÓË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ (¶ËÓÂÈfi˜, ∂ÓÈ¤·˜, ∫·Ï¤ÓÙ˙˘, §Ëı·›Ô˜, ¶¿ÌÈÛÔ˜, ª¤Á· ƒ¤Ì·, ¢˘ÙÈ΋ ∫Ô›ÙË ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ™ÔÊ·‰›Ù˘, Ù¿ÊÚÔ˜ 7Δ, º·ÚÛ·ÏÈÒÙ˘) Î·È ÛÙËÓ §ÂοÓË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - ¶ËÏ›Ô˘ (•ÂÚÈ¿˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÃÔÏfiÚÂÌ·, ¶Ï·Ù·ÓfiÚÂÌ·).

¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÓÂÚÔ‡ ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ̤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ÚÔ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È 3.540 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· (‹ 3,54 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·) ΢‚Èο ̤ÙÚ·. ∞fi ·˘Ù¿, Ù· 3.325 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È 130 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. 줂·È·, ¤Ó· ÌfiÓÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÂÂȉ‹ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔ Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Ú¤Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ Î·Ù¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜.

ΔÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¡ÔÌfi ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi

¶ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û ÂÈÚ¿Ì·Ù· Δƒ∂π™ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· ÂÎ-

ÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ı¤Ì· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·, ÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ¯ËÌ›·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË 10Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (∂∫º∂) Ô ÙÔÈÎfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÓÈ¿ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎ·Ó ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÙÚÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 7Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋. ΔËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ›¯·Ó Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∂∫º∂ Î. £ÂÔ‰ÒÚ· °Ô˘ÚÏ¿, Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∂∫º∂ Î. •ÂÓÔÊÒÓ μ¿ÙÛÈÔ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÈÓ›‰Ë˜, ÂÓÒ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚfiÛÊÂÚÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÈÙÛ¿‚·˜. ¡È΋ÙÚÈ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ë ÔÔ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·’ fiÔ˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ

● √È ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ °ÚËÁfiÚ˘ ƒËÁ¿Î˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), μ·Û›Ï˘ Δ˙‹Ì·˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ª·ÙÛΛÓ˘

∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ 10Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ. √È ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜, Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, °ÚËÁfiÚ˘ ƒËÁ¿Î˘, μ·Û›Ï˘ Δ˙‹Ì·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ª·ÙÛΛÓ˘, ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ °ÚËÁfiÚ˘ ƒËÁ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÙÔ ›ڷ̷ ÛÙË μÈÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Á¿Ï· ÎÂÊ›Ú, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·Ï¿ÛÂÈ. ŒÚÂ Ì ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ó· ·Ú·-

ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Á¿Ï·ÙÔ˜” . ΔÔ ›ڷ̷ ‰È‹ÚÎÂÛ 45 ÏÂÙ¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô μ·Û›Ï˘ Δ˙‹Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ›ڷ̷ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÃÔ˘Î. “∂›¯·Ì ̛· ˙˘Á·ÚÈ¿ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ οӷÌ ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ˆ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ª·ÙÛΛÓ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÁÓÒÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ›ڷ̷ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÃËÌ›·˜, › ˆ˜ “¤ÚÂ ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· οÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÈÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·Ó·Ì›ͷÌ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Ô˘Û›·. ΔÔ ›ڷ̷ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ÔÁÎÔ̤ÙÚËÛË, fiÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂȉÈ΋ Ô˘Û›·, ¤ÚÂ ӷ ‰Ô‡ÌÂ, fiÙ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯ÚÒÌ·. ΔÔ ›ڷ̷, ·Ó Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ, ‹Ù·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ Û˘ÓÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞ÚÂÙ‹ Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÚÔÔ‰Â‡Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


¶∞√∫

ÀÔ‰Ô¯‹ ËÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ÛÂÏ. 20

™Δ∏ ¡π∫∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ ª∂ ª∂°∞§∏ ™√μ∞ƒ√Δ∏Δ∞ Δ√ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

¢ÂÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ÛÂÏ. 21

ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÛÙË ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ı¤·Ì· Î·È Ô˘Û›·, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ¡¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·¤ÎÙËÛÂ Ë ¶∞∂, ÂÓÒ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·˘Ù‹ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜. ™‹ÌÂÚ· Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÏÂ͛Ԣ, ÂÓÒ Ì·˙› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜.

™ ∞Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÂÏ. 23

¡Ù¤ÚÌÈ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™ÎÈ¿ıÔ˜ ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÛÂÏ. 23

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È ÂȉÈο Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ∏ ¡›ÎË Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ·Ï¿. √ μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÏÂ͛Ԣ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌËı› Ô μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¡›Î˘. ∞Ó ·˘Ù‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÙfiÙÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·Ô˘Û›· ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˘. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· Ì›ÓÂÈ 10 Ë̤Ú˜ ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ™Â ·˘ÙfiÓ Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ΔÚ·¯¿Ó˘ Î·È ªÂ˚ÓÙ·Ó¿˜ ÙˆÓ ∂¶™ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∞ıËÓÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∞ÁÁÂÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô ΔÚÈηÏÈÓfi˜ Î. ∫ˆÙԇϷ˜.

∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜: ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ª›ÓÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¡›Î˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘: “º¤ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È fiÓÂÈÚ·. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ∂›Û˘, Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎı›·Û ÁÈ· ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘˜: “∞fi ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ·›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Úı· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ˆ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı· ˙‹Ï¢·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜” .

™‹ÌÂÚ· Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞. ∞ÏÂ͛Ԣ ΔËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚÈÓ ·fi οı Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ∞Ϥ͢ ∞ÏÂ͛Ԣ. ª·˙› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì μ·Ù·ÓÈ·Îfi ∞fi ¯ı˜ ¶¤ÌÙË ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ μ·Ù·ÓÈ·Îfi. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ‹˜: £‡Ú· 1 (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘) 10 ¢ÚÒ. £‡Ú· 2 (™ÎÂ·ÛÙ‹) 15 ¢ÚÒ. £‡Ú· 3 (μÔËıËÙÈÎfi)10 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. ™ÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 200 ¢ÚÒ (¯Ú˘Û‹ οÚÙ·), ÂÓÒ ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ù˘ ı‡Ú·˜ 3 Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ 100 ¢ÚÒ (ÌÏÂ-·ÛË̤ÓÈ· οÚÙ·). ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “Grapheteria” , Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 87 ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘.

¡¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·¤ÎÙËÛÂ Ë ¶∞∂ ¡¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.nikifc.gr. ª¿ÏÈÛÙ· Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· οوıÈ: “∏ ¡›ÎË ·ÔÎÙ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· official website ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜

Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘. ΔÔ www.nikifc.gr ‹Úı ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÈÒÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÏÔÈ ϤÔÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ portal Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. √È È‰¤Â˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚÈ· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰Â›Ù ӷ Á›ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ú¿ÍÂȘ. Livestream ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÈÏÈÎÒÓ, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› οı ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ‰ÒÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÒÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î, Û‡Ó‰ÂÛË Ì fiϘ ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ ‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¡›ÎË”.

ΔÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ¶¿ÚÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Arte Libre coffee-wine bar Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ Î·È Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‹‰Ë Ì›· ¿ÓÔ‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6947309260.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∞ıÏËÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞£§∏Δπ∫∏ ËÌÂÚ›‰· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ì ÔÏ˘Ìȷο ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ∂£¡√∞, (∂ıÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ ∞η‰ËÌ›·) ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ 3Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ∏ÌÂÚ›‰· Ì ٛÙÏÔ “∂˘ ∞ÁˆÓ›˙ÂÛı·È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ “¢ ÂÁˆÓ›˙ÂÛı·È” , ÙÔ˘ “ʛϷıÏÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜” Î·È Ù˘ Â͈ۯÔÏÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 4000 Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ ·fi 7 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ, ›¯·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ηıÔ‰ËÁËıÔ‡Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙfiÓÈÛÂ: “•ÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ıÏËÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂£¡√∞, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Û μfiÏÔ, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ΔڛηϷ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ¡¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó Û ÔÏ˘Ìȷο ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ŒÏÏËÓ˜ √Ï˘ÌÈÔӛΘ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˙ˆ‹, ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÛΛ˜ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘ Î·È Ì ›ÛÙË, ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ·ÁÒÓ·, Ó· ÛÙԯ‡ÂȘ „ËÏ¿ Î·È Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ. ∫·È ÂÌ›˜ Û·Ó ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚ·, „ËÏfiÙÂÚ·, ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ·. √Ê›ÏÔ˘Ì Â›Û˘ fiÏÔÈ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È °˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜”. ∏ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÂÓÒ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηÙ‡ı˘Ó·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ·ıÏËÙ¤˜ fiˆ˜ ÔÈ: ¶‡ÚÚÔ˜ ¢‹Ì·˜, μ·Ï¤ÚÈÔ˜ §ÂˆÓ›‰Ë˜, ∫˘Úȷ΋ °·Ï¿ÓË, ÷ڛÎÏÂÈ· ∫·ÛÙÚ›ÙÛË, ∂˘ı‡Ì˘ ƒÂÓÙ˙È¿˜, ¡¿ÛÔ˜ °·Ï·ÎÙÂÚfi˜, ∂ÈÚ‹ÓË ∞˚Ó‰ÈÏ‹, º·Ó‹ æ·ı¿ Î·È μ·Û›Ï˘ ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˜, ŒÚÚÈη ¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ˘, ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Δ·Ì¿ÎÔ˜, ÷ڿ ∫·Ú˘¿ÌË, ∫˘Úȷ΋ °·Ï¿ÓË, Î.¿. *ΔÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÚÂÚ· ÛÙȘ 19:00 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.

∂Àƒø§π°∫∞

∏ÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÛÙÔ “™ÈÓ¿Ó ∂ÚÓ٤̔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ηıÒ˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ Ì 86-70. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 16-17, 42-36, 59-56, 86-70. º∂¡∂ƒª¶∞ÃΔ™∂ (™¿¯È·): √‡ÎÈÙ˜ 16(2), Δ˙¤ÚÂϘ 17(1), √Ó¿Ó 11, μ›ÓÙÌ·Ú 6, ¶ÂΤÚ, °ÎÈÛÙ 7, ™·‚¿˜ 9, ™ÔÊÔÏfiÛ· 6, ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔ‚ÈÙ˜ 8, ¶Ú¤ÏÙ˙ÈÙ˜ 6. √§Àª¶π∞∫√™ (ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ÿÈÓ˜ 14, §Ô‡Î·˜ 13(1), ÕÓÙÈÙ˜, ™·ÓÔ‡Ï˘ 7, Ã¿Ô˘·ÚÓÙ, ∫¤ÛÂÏ 5(1), ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 2, °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ 7(2), °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘ 8, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ 6, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5(1), ∫·ÙÛ›‚ÂÏ˘ 3.

¡π∫∏™∂ 2-1 Δ∏¡ Δ√Δ∂¡∞ª ∫∞𠶃√∫ƒπ£∏∫∂ ™Δ√À™ «32» Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 7 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. √ §¿˙ÏÔ ªfiÏÔÓÈ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ̤ڷ ·fi Ù· ηÓÔÁfiÓ· Î·È ÙȘ ʈӤ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÎfiÚÂÚ, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›·. √È ÂÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘... Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, Ô ¶∞√∫ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÛÙÔ˘˜ “∑ˆÛÈÌ¿‰Â˜” . ÕÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ô˘‰Â›˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î·Ó ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ë ÔÌ¿‰· ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ.

Ó·˜ ÂÎÏËÎÙÈÎfi˜ ¶∞√∫ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ó›ÎË (2-1) Â› Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì ÛÙÔ “°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ” Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (6’) Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (14’) Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘. Δ· “ÛÈÚÔ‡ÓÈ·” Ì›ˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ ªfiÓÙÚÈÙ˜ (38’) ·fi ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Â¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë.

Œ

™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜” ¤Ù˘¯Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÏÂÙfi Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó ÔÈ 2.000 Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ¿ÏÏÔÈ 1.500 ‹Ù·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. §¤Ó ˆ˜ Ë Ù‡¯Ë ¢ÓÔ› ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜. ªÂ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ô ¶∞√∫ ÁÔ‹Ù¢Û ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘. ªÂ ı¿ÚÚÔ˜, ¿ıÔ˜ Î·È Ì˘·Ïfi “¿ÁÁÈÍ” ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì. ™Â ›ÛÌ· fiÛˆÓ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ¯·Ì¤ÓÔ ·fi ¯¤ÚÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ - fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ÊÔÚ¿ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ - Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó· ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· fi¯È ÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ “°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ” . ªÈ· ¤‰Ú· Ô˘ Ôχ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. ªÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ fi¯È ÙÔÓ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· (·˘Ùfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), ·ÏÏ¿ ÙÔÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ô˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘. ∫·È Ù· ηٿÊÂÚ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. √ Ó·Úfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì Ì ‰‡Ô ·Û›ÛÙ ¿ÚÂ-‚¿ÏÂ Î·È ÙÔ˘˜ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Ó· “ÂÎÙÂÏÔ‡Ó” Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜”

ÕÓÂÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ¤Ù·Í ÛÙÔÓ... ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘Ú·Ófi. ªÂ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙÔ Ï¿ÓÔ “·ÚÓ‹ıËΔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È “΢ӋÁËÛ” ¤Ó· ÈÔ Î·ı·Úfi ÛÎÔÚ. ∫·È ÂÓÒ fiÏ· ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÚÔÏfiÈ, Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ “·Ó·Î¿Ï˘„” ¯¤ÚÈ Û ηı·Ú‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ Ì¿Ï·˜ ·fi ÙÔÓ ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë ¿Óˆ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹, ·¤‚·Ï ¿‰Èη ÙÔÓ Ó·Úfi Ì·Î, ηٷÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ô ªfiÓÙÚÈÙ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ›ÂÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο, Â¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· “Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó” ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ΢ÏÔ‡Û ·ÚÁ¿ Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈο, Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ó· “ÛÊ˘ÚÔÎÔÔ‡Ó” ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ‹Ù·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο, ÌÂ

ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÓÈÎËÙ¤˜, ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. Δ√Δ∂¡∞ª: °ÎfiÌÂ˙, ƒfiÔ˘˙ (63’ ª¤ÈÏ), °Î·Ï¿˜, ª·ÛfiÓÁÎ, ΔÛfiÚÏԢη, §›‚ÂÚÌÔÚ, ªfiÓÙÚÈÙ˜, ¶›ÂÓ··Ú (67’ ∫¿ÚÔÏ), §¤ÓÔÓ, ¡ÙÂÊfi, ∫¤ÈÓ (72’ º·ÏΤ). ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ: ∫Ô˘ÓÙÈÙÛ›ÓÈ, °Ô˘fiÎÂÚ, Δ¿Ô˘ÓÛÂÓÙ, ºÚ¤ÓÙÂÚÈΘ. ¶∞√∫: ÷ÏÎÈ¿˜, ™Ù·Ê˘Ï›‰Ë˜, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ (81’ ΔÛÈÚ›ÏÔ), ª·ÏÂ˙¿˜, ŒÙÔ, §¿˙·Ú (83’ º·ÏΤ), ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›·, ºˆÙ¿Î˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (62’ ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜.

∏ ƒÔ‡ÌÈÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ™¿ÌÚÔÎ ÛÙÔ ∫·˙¿Ó, ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‡ÎÔÏ· 4-1. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ¡¤ÏÛÔÓ μ·ÏÓÙ¤˜, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 10’. √È πÚÏ·Ó‰Ô› ›¯·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛË, Ì ÙÔÓ ŸÌ·Ó Ó· ʤÚÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›Û· ÛÙÔ 12’. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ù˘ ƒÔ‡ÌÈÓ Î·È ÛÙÔ 36’ Ô ¡¿Ù¯Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2-1. √ μ·ÏÓÙ¤˜ ÛÙÔ 51’ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 3-1, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ª¿ÚÙÈÓ˜ ÛÙÔ 62’.

ÀÔ‰Ô¯‹ ËÚÒˆÓ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

ÀÔ‰Ô¯‹ ËÚÒˆÓ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ 2.000 Î·È ϤÔÓ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ,

(Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞√∫ 2. ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó 3. ΔfiÙÂÓ·Ì 4. ™¿ÌÚÔÎ ƒfi‚ÂÚ˜

9-5 10-4 5-4 4-15

11 10 7 0

∏ΔΔ∏£∏∫∂ ª∂ 2-1 ∞¶√ Δ∏¡ ∞ ¡Δ∂ƒ§∂ÃΔ ™Δ√ √∞∫∞ ∫∞π ¶∞ƒ∂ª∂π¡∂ Ãøƒπ™ μ∞£ª√ ™Δ√¡ 12√ √ªπ§√

ªÈ· ·fi Ù· ›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ∏ ∞∂∫ ¤·ÈÍ Ì ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ¤Î·Ó ¢ηÈڛ˜, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÛÂÚ› ËÙÙÒÓ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 2-1 ·fi ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘˜. √ ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ∞∂∫ Ì 4-2-3-1 Î·È ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ÙÔÓ ∂ÁÁϤ˙Ô˘, ‰ÂÍÈ¿ ÙÔÓ ∫ÔÓÙÔ¤ Î·È ÛÙfiÂÚ ÙÔ˘˜ ª·ÓˆÏ¿, äÏÁηÛÔÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫¿Ï· Î·È ª¿ÎÔ˜, Ì ÙÔÓ ∫ψӷڛ‰Ë ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂÍÙÚ¤Ì, ÙÔÓ ªÂÚÓ˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔÓ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚÔˆıË̤ÓÔ ™È·ÏÌ¿. ∏ ∞ÓÙÂÚϯ٠¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 4Ô ÏÂÙfi Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ÙÔ˘ ∑ÈϤ ÌÂÙ¿ ·fi Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÔ‡, οÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. °È· ¤Ó· 10ÏÂÙÔ Ë ŒÓˆÛË ·Ú¤·È ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·-

Ù‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÂÚÓ˜-™È·ÏÌ¿ ÛÙÔ 19’ Î·È Ë ˆÚ·›· ΛÓËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ 1-1 Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ë ∞∂∫. ªÂ ÙÔÓ ∫ψӷڛ‰Ë Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ë ŒÓˆÛË ¤‚Á·˙ ·›ÎÙ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 30’ ¤„·Í Ì ÔÚıfi‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ ÙÔ 2-1. ∏... Ôχ Â›ıÂÛË fï˜ ¿ÊËÓ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ›Ûˆ Î·È Ë ÕÓÙÂÚϯ٠ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 36’, Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ ∑ÈϤ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ∞∂∫ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηχÙÂÚË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Δ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ™È·ÏÌ¿ Î·È §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯·, ÚÔ˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ

Ù˘ ∞∂∫. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¤¯·Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ 80’, fiÙ·Ó Ô °ÎÂÚ¤ÈÚÔ ÙÔÓ ¤‚Á·Ï ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ÕÓÙÂÚϯ٠ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-2, fï˜ ÙÔ Ï·Û¤ Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Û ÎfiÚÓÂÚ Ô ¶ÚfiÙÔ. ŒÙÛÈ Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ 5Ë ‹ÙÙ· Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ 12Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞∂∫: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓÙÔ¤˜, ∂ÁÁϤ˙Ô˘, äÏÁηÛÔÓ (46’ μ¿ÚÁη˜, 63’ Ï.Ù. §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ), ª·ÓˆÏ¿˜, ª¿ÎÔ˜, ∫¿Ï·, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ªÂÚÓ˜ (46’ ª¤ÏÂÎ), ∫ψӷڛ‰Ë˜, ™È·ÏÌ¿˜. ∞¡Δ∂ƒ§∂ÃΔ: ¶ÚfiÙÔ, ™Ô˘¿ÚÂ˙ (83’ ™Ô˘Ù¤Ú), ∫·ÓÔ‡, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô˘·Ù¤, ª¿ÚÂÙÛÂÎ (70’ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ), ∫ÏȤÛÙ·Ó, ™·Ê¿ÚÈ (54’ Ï.Ù. √ÓÙfiÚÈ), °ÈÔ˘¯¿˙, μ·ÛÈϤÊÛÎÈ, ∑ÈϤ.

¡›ÎË Ù˘ §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ™ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘

Ù˘ ∞∂∫ Ë §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ªfiÛ¯·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ Ì 3-1. √ ª·˚ÎfiÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÛÙÔ 62’, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 64’, ÔÈ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ ∫¿ÈÓÙ˙, ˆÛÙfiÛÔ, Ë §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 20ÏÂÙÔ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË

Ó›ÎË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 72’ Ô ™ÈÙÛ¤Ê Ì ¤Ó·ÏÙÈ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-1, ÂÓÒ Ô °ÎÏÔ˘Û¿ÎÔÊ ÛÙÔ 89’ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÛÎÔÚ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ÕÓÙÂÚϯ٠13-2 15 2. §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ª. 11-6 12 3. ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ 4-12 3 4. ∞∂∫ 5-14 0


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂Ãπ Δ∏¡ ∂ƒÃ√ª∂¡∏ ΔƒπΔ∏ £∞ ∂Ã∂𠶃√™ºÀ°∂π ™Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ∂º∂Δ∂π√

°›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ·fi ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ë ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â·ÓÂͤٷÛ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚Ú¤ıËΠÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ¿ÏÏˆÓ ¶∞∂.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË - ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ - Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ¶∞∂ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوÓ. ∏ ÔÏÈÙ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂∂∞ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘, ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì -10 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ÌËÓ ·ԉ¯ı› ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ - ¤Ú· ·fi ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ‰ÈηȈı› - Î·È Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ-

‰· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘. ∏ Ì›·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ √À∂º∞ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È Ë ¿ÏÏË Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∫·È ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› fiÙ ı· ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛË.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∫-20 ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫-20, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜, Î.Î. ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ Î·È ™ˆÙ‹ÚË ¶ÂÙÛÈ̤ÚË, ›¯Â ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfi-

ÏÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. °ÈÒÚÁÔ ªÔ˘Ï¿. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™, Î.Î. ∑¿ÎÔ˜ ™·¯›Ó˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··ÂÌÌ·ÓÔ˘Ï›‰Ë˜, Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ˆ˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫-20 ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ‰ÂÏÙ›Ô Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó·ÈÓ¤ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË (Ô ∫∞¶ ÚԂϤÂÈ ÙÈ̈ڛ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· fiÔÈÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô, ÂÓÒ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ). √È ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∫-20 Î·È ∫17 Â›Ó·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÂχıÂÚÔ. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô-

ıÔ‡Ó Û ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›·, Ì οı ÔÌ¿‰·, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˙ËÙ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û ̛· ÔÌ¿‰·. ΔÔ ·›ÙËÌ· ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£, Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÂ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ı· ˙ËÙËı› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂȉÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∫-20 Î·È ∫-17 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂¶√ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. À¿Ú¯ÂÈ, ·ÎfiÌË, Ë ÛΤ„Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ∫20 Î·È ∫-17, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ “˙ˆÓÙ·Ófi” ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ÓÔÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ٷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Ì ٷ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È fiÛÔ ·˘Ù‹ Ë Û‡Ì‚·ÛË Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡, Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ∫-20 Î·È ∫-17.

™À¡∂Δƒπæ∂ ª∂ 6-0 Δ√À™ ¢ƒ∞ªπ¡√À™ ™∂ ∂• ∞¡∞μ√§∏™ ¶∞πáπ¢π °π∞ Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

«•¤Û·Û» ÛÙË ¢fiÍ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Δ∞... Û·Ṳ̂ӷ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ï‹ÚˆÛÂ Ô ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ º¿ÏËÚÔ Ì ÌÈÛ‹ ÓÙÔ˘˙›Ó· ÁÎÔÏ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·Ó¤Ó· Ô›ÎÙÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ì 6-0 ÛÙÔÓ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ◊Ù·Ó ÌfiÏȘ ÙÔ 2Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ∞ÌÓÙÔ‡Ó ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ƒfiη. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ì ۯÂÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢fiÍ·˜. ™ÙÔ 31’ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·. √ ÃÔϤÌ·˜ Ì‹Î ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Û˘ÚÙ¿ Î·È ‰˘Ó·Ù¿, Ô ƒfiη ¤‰ÈˆÍ ·ÛıÂÓÒ˜, Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÛÙÔÓ ™ÈηÏÈ¿ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ‰Ú·ÌÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 2-0. ∏ ¢fiÍ· ÌÔÚ› Ó· ¤Î·Ó ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, fï˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ™ÙÔ 52’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·, Ì ÙÔÓ ªÈÚ·Ï¿˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ ¿ÛÙÔ¯Ë ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘

ÃÔϤÌ·˜, ª·ÓÈ¿Ù˘ (65’ ªÔÓÙ¤ÛÙÔ), πÌ·Á¿Û· (55’ ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜), ∞ÌÓÙÔ‡Ó (63’ ªfiÓ¯Â), ªÈÚ·Ï¿˜, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜. ¢√•∞ ¢ƒ.: ƒfiη, ΔÚÈÔÙÛ¤Ú˘, ∫·¤Ï, ∞Ú·‚›‰Ë˜, §›Ì·, ªÚÈÏÏ¿Î˘, ™ÈηÏÈ¿˜ (46’ ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜), ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ,. ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜, °Î·ÌfiÚ (46’ ƒÔ‡ÙÛ˘), ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ (63’ μ¤ÚÙ˙Ô˜).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

ƒfiη Î·È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ™ÙÔ 61’ ∞ÌÓÙÔ‡Ó Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 40. ªÂ ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙË Ó›ÎË Ó· ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÚÈÍ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ηıÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚·Ú‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶·Ú fiÏ· ·˘Ù¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛËÌ›ˆ-

Û ·ÏÏ¿ ‰˘Ô ÁÎÔÏ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 87Ô ÏÂÙfi Ô Ã·‚›ÙÔ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. √ πÛ·Ófi˜ Ô˘ ¤·ÈÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚·ÛÈÎfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î, Ì ·Û‡ÏÏËÙÔ ÛÔ˘Ù ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “Îڤ̷Û” ÙÔÓ ƒfiη Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 5-0. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 6-0 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 92’ Ì ÙÔÓ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜ Ó· ÛÂÓÙÚ¿ÚÂÈ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔÓ ªÈÚ·Ï¿˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ¢fiÍ·˜ √§Àª¶π∞∫√™: ª¤ÁÂÚÈ, ÷‚›ÙÔ, ª·ÚοÓÔ, ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜,

(Û 11 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 23-9 23 2. ∞∂∫ 19-14 22 3. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 23-12 21 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 11-10 17 5. ¶∞√∫ 13-10 15 6. •¿ÓıË 16-14 14 7. √º∏ 12-12 12 8. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 12-16 12 9. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 11-14 12 10. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 11-14 11 11. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 9-12 9 12. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 5-9 9 13. ÕÚ˘ 6-11 7 14. ∫¤Ú΢ڷ 7-14 6 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 3-3 4 16. ¢fiÍ· ¢Ú. 0-7 1 ™ËÌ: √È §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· ÏÈÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, √º∏, ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, °È¿ÓÓÈÓ·, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ., ÕÚ˘, ∫¤Ú΢ڷ ‰‡Ô, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ·fi ¤Ó·.

21

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: √Δ∂ SPORT 1 21.30 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 2 21.45 Δ˙¤ÓÔ·-ª›Ï·Ó -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) √Δ∂ SPORT 3 19.00 ¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ-™ÂÓÙ ¶¿Ô˘ÏÈ ∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) NOVASPORTS 4 17.30 ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) 20.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∂.∞. ¶·ÙÚÒÓ ∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT 19.00 ∫Ï‹ÚˆÛË ÔÌ›ÏˆÓ Euro 2012 -∑-

∫Ôχ̂ËÛË

∞ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙ· «∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·» √π ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ∞Ï·ÓÙ‹ ™ÙÂÏϛӷ, μ·Ú·Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫·ÈÛ·ÚÏ‹˜ °È¿ÓÓ˘, ª·ÚÌ·Ú¿ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ™Ù¿ÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ΔÛ·ÙÛ¿˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ °ÚËÁfiÚ˘ ª·ÓÙ¿˜, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 3-4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË 19· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ̤ÏË ÚÔÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÙÂÏÈÎfi ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈϤÎÙˆÓ Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂›Û˘, ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ËÌÂÚ›‰· ÔÚ›ˆÓ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ·Ó·ÁÂÓÓË̤Ó˘ ʤÙÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ fiÚÈ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ ·ÁÒÓ· °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ Î. ÷Ϥ‚· ¢ËÌ‹ÙÚË ÙËÏ. 6973215981 Î·È ÙËÓ Î· ∫·ÙÂÚ›Ó· °È·Ï·Ì¿ ÙËÏ. 6944221127 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘, ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙËÏ. 2421020376 17.30 ¤ˆ˜ 20.30.

ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-§›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÈÓÁÎ ∫· ∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ı· ˘ԉ¯Ù› (ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·) ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÈÓÁÎ ∫·. ΔÔ ¿ÏÏÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Â›Ó·È Ë ∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫¿ÚÓÙÈÊ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ “Û›ÙÈ˙ÂÓ˜” ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜” Î·È fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÂÚ¿ÛÂÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¿ÏÏÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ “4” ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ·: ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ - §›‚ÂÚÔ˘Ï ∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜ - ∫¿ÚÓÙÈÊ √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ‰ÈÏÔ› Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 9-15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ Ú‚¿Ó˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 23-29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 3/12 ∞1 ∂™∫∞£ ∫Ï. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÒÚ· 17.30, ŒÓˆÛË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-ΔÈÙ¿Ó˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: º·Î›ÙÛ·˜, °ÂڷΛÓ˘. ∫Ï. ª¿Ú·˜ ΔÚÈÎ., ÒÚ· 17.30, ÿηÚÔÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μÔÏ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶ÈÙÛ›Ïη˜ μ., ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¢Ô‡Á·˜, ªÂÚÙÛÈÒÙË, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫Ô˘Û·˝Ù˘. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· 18.00, √χÌÈ·-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫ÂÓ·Ó›‰Ë, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· 18.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜∂∞§, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Ú›ÙÛ˘ π., Δ·ÌÔ˘Ú¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÒÓË, ∫·¸ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ï. “π. ¶·Ù¿Î˘” , ÒÚ· 18.00, ¡›Î·È·-∫·Ï·Ì¿Î·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÔÎÒÏ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¡Ù·¯Ì›Ú˘, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, •›ÊÙÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 19.30, ∞Ó¿ÏË„Ë-∂ıÓÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ∞2 ∂™∫∞£ ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· 14.30, √.º. ºÔ›‚Ô˜ 2002-°.™. º·ÚۿψÓ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: °È·ÓÓ‹, °È·ÓÓԇϷ, ∫¯·ÁÈ¿˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 17.30, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘¶ÂÚÚ·È‚fi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªfiÚÊË μ. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 18.00, ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-∫ÂÚ·˘Ófi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ë˜. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÒÚ· 20.00, ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-™¿ÚÙ·ÎÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫˘Úȷο΢ º., ÷Ù˙‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌÙÛ›ÎÔ˘, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÎË, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªˆ˘Û‹˜. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μÔÏ.-∞Ó¿ÏË„Ë, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÁÏfi˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: §˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 13.30, °.™. μfiÏÔ˘-¡›ÎË, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔÎÒÏ˘, ª·ÏΛ˙·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: πˆ¿ÓÓÔ˘, °Î·Ï›‰Ô˘, μÂÏÂÙ˙¿˜. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 19.30, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-BC Volos, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘, ª·ÏΛ˙·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ΔÛÈÚÁԇϷ˜, °Î·Ï›‰Ô˘, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ∫˘Úȷ΋ 4/12 ∞2 ∂™∫∞£ °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, ÒÚ· 12.15, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-°.™. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··ıÂÔ¯¿Ú˘, ¶·˙ÒÏ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, •›ÊÙÔ˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∑¤ÈÎÔ˜. μ’ ∂™∫∞£ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 10.00, ÿˆÓ·˜-B.C. Volos, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ¡ÙfiÎÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶·Ú·ÁÈÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 15.00, ∞∂μ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞™¢ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ™Ù·ı¿Î˘, ªÔ‡ÁÏÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ™Ù¿ÌÔ˜, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 12.00, ∞η‰ËÌ›· °.™. μfiÏÔ˘-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, ª·ÏΛ˙·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ™Î·Ï›‰Ô˘. ∫Ï. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÒÚ· 12.30, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.πˆÏΛ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔÎÒÏ˘, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 16.30, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜, ªÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ªÂÛÌÂÚÏ‹, ™Ù¿ÌÔ˜, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘. ∂ıÓÈο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 13.00, ¡›ÎË μfiÏÔ˘-∏Ú¿ÎÏÂÈÔ (μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘. ∫Ï. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”, ÒÚ· 18.00, °.™. μfiÏÔ˘-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (°’ ∞Ó‰ÚÒÓ), ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, μÂÏÂÙ˙¿˜, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∂∫π¡∞ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì ı¤Ì·: “¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ¡¤Â˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ™˘Óı‹Î˜ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Î·È ÃˆÚÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË” , ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ŒÓÙÔÓË ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜: ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¿ÚÏ·˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ Δ∂º∞∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶, ŒÏÏË ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂÚ·Ì›Ó˘, ∫º∞ - ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘, ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ̿ÛÙÂÚ, ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·ıÏËÙ¤˜. ∂Âȉ‹ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·. ÕÏψÛÙÂ Ë ÁÓÒÛË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤‚Ï·„ ηӤӷÓ. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ Ì¿ÏÈÛÙ·.

∞Ó·Óˆ̤ÓË Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ¶§∏ƒø™ ·Ó·Óˆ̤ÓË Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ¶∞∂ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂÏ›‰ˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Facebook Î·È ÙÔ Twitter. √ÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Ë ¡›ÎË, οÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì¿ÛÈÌÔ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ ·Ú¯¤˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∫·È ÂȘ ¿ÏÏ· Ì ˘Á›·...

™˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ™ÂÚ ÕÏÂÍ “∑∏Δø Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÌÊ¿ÓÈÛË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·˘Ù‹. £¤Ïˆ Ó· ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ÛÙËÓ ∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜ ÁÈ·Ù›

¤Î·Ó ̛· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ·ÓÙ·Ì›ÊÙËÎÂ. ∂›Ì·È Ôχ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫¿ÚÏÈÓÁÎ ∫·. ªÔÚ› Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Ó· ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ˘·›ÙÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÚÔ‹Ïı ·fi ÔÊÛ¿ÈÓÙ, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fï˜ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ù¿ ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘

μÔÏÈÒÙ˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∂•π Ó·ÚÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË “19· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·” . √È ∞Ï·ÓÙ‹ ™ÙÂÏϛӷ, μ·Ú·Ï‹˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ °È¿ÓÓ˘, ª·ÚÌ·Ú¿ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ™Ù¿ÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ΔÛ·ÙÛ¿˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ¡√μ∞ Û ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ª·ÓÙ¿˜, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∫·Ï‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›· ÏÔÈfiÓ.

ΔÔ˘˜ “ηڷÙfiÌËÛ” ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· º¿ÎÔ˘ Î·È ª·ÓÒÏË ∞ÓوӷοÎË. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ‰ÂÓ Ù˘ ¯¿Ï·Û ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Î·È “ηڷÙfiÌËÛ” ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ °°∞ Î. ¶¿ÓÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹. ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ∂¶√ Û˘ÌÏ¤Ô˘Ó Î·È ·ÏÏËÏÔÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ΔÂÏÈο fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Ë ÌfiÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô

(¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙË ¡ÈԇηÛÙÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·).

°È· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ë ‰È·ÈÙËÛ›·; Δƒ∂π™ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ∞∂§ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙÔ AEL F.C Arena ÛÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ªÂÁ¿ÚˆÓ, ÛÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë §¿ÚÈÛ· ̤۷ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ, ÊÙ·›ÂÈ ¿Ú·Á ÌfiÓÔ Ë ‰È·ÈÙËÛ›·;

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫;

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Δ√ ¢.™. Ù˘ ∂¶√ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ŒÙÛÈ, ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2012-2013 ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙȘ 141 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜, ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ó’ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ 96 ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ¤ÍÈ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; º¤ÙÔ˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ı’ ·Ó¤‚Ô˘Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ 10 Ơ̂ψÓ, ÂÓÒ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· 68 Û˘ÓÔÏÈο ÔÌ¿‰Â˜ (7 ·fi ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 14 Î·È 15 ÔÌ¿‰ˆÓ, 6 ·fi ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 12 Î·È 13 ÔÌ¿‰ˆÓ). ÕÚ·; ÕÚ· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ...ÛÊ·Á‹. ŸÔÈ· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ϤÔÓ ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔ Û¿ıÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó.

“¢∂¡Ú¤ÂÈ Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÙÒÚ·, ÁÈ·Ù› ı· οÓÔ˘Ì ηÎfi. ŸÏ· ı· Ù· Ì¿ıÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∞∂∫, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ∂Λ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ Ô‡ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ΔÔ‡ÚÎÔ˜. ¢ÂÓ ı· Û·˜ ԇ̠·Ó Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ‹ fi¯È. ªË Ì·˜ ÚˆÙ¿ÙÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∞∂∫. ∂ӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ¶∞∂, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ...‡„Ë ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì· Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. §¤Ù ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °ÂÓ. ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ; ∞˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù·’ ·˘Ù¿ÎÈ· Ì·˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞fi ÏfiÁÈ· ¯ÔÚÙ¿Û·Ì ÏÔÈfiÓ. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∏ ∂¶™£ ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Δ√¡ ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› Ë ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ. √ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·ÎÙÒÓ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£, ·ÏÏ¿ Î·È ·Î·‰Ë̛˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ .

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ:

∞’ ηÙËÁÔÚ›· 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: °Î¤ÚÙÛÔ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘).

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∫·ÙfiÚÏ·˜ (πˆÏÎfi˜). 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∫·ÏΛÌ˘ (¶ËϤ·˜). 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘ (¢È·ÁfiÚ·˜).

23

∞ƒÃπ∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ Δ√ 12√ ™À¡∂¢ƒπ√ Δ∏™ ∂§§∂¢∞ ™∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ Δ√ ¢∏ª√ ∫∞π Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√

«¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Ӥ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜» Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 12Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· “¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Ӥ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ¯ˆÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” .

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 350 ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ¶ÔχÙÈÌÔÈ ·ÚˆÁÔ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ñ ∏ ÂͤٷÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ñ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Û ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ. ñ ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÊÔÚ›˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË ‚¿ÛË ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. £· Á›ÓÔ˘Ó 35 ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ¤ÓÙ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÚ›· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ

ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ˘Á›·, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ıÏËÙÒÓ - ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô Ó¤Ô˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiÏÔ˘˜”, Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Û ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ, Ë ¿ÛÎËÛË Û ȉȈÙÈο Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÂÓÒ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó

Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: 14.00 ŒÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ 16.00-17.30 ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ 1: ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· Ì ı¤Ì·: “ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË - ∞Ó¿Ù˘ÍË - ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È Mega Events” . ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·: ª¿Á‰· ƒÔ˘ÛÛ¤ÙË, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¶·È‰Â›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ & ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ñ ªÂÓÂ̤Ó˘. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ªÂÙ·Í¿˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ¶£. £¤Ì·: ªÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ¯ˆÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ· 2004. ∞Ϥ͢ ¢¤ÊÓÂÚ, ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ∂χıÂÚÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘, ΔªÃ¶¶∞, ¶£. £¤Ì·: ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Ë ¯ˆÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, ÌÂÁ¿Ï· Á‹‰·; ™ÔÊ›· ™ÈÌÔ‡‰Ë, ºÔÈÙ‹ÙÚÈ· ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ¶£. £¤Ì·: ∂ȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ μ√§√™ - §∞ƒπ™∞ 2013. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, ∂ȉÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. £¤Ì·: 16Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. 16.00-17.00 ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ 2: ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÂϤÙË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (ª¿ÚÏ·˜, ∞. Î·È ∫Ô˘ÛÙ¤ÏÈÔ˜, ∞ı). ™¯¤ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ì ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ Ô·‰È΋ ‚›·. (¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¢., ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ™. Î·È ™¯ÔÈÓ¿Î˘ ™). ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÌÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘: ÌÂϤÙË ÂÚ›ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ √¶∞¶. (Δ˙¤Ù˙˘,, °., ª·ÁÎÏ¿Ú·˜, ∞., ΔÛ›ÙÛηÚË, ∂. Î·È ΔfiÏη. μ.). ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ (§fiÏ· Ã.∞., Δ˙¤Ù˙˘, °. Î·È ∑ÒÙÔ˜, ∫.) ¢Â›ÎÙ˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ (ª·Ó·Û‹˜ μ. Î·È ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ μ.)

°’ ηÙËÁÔÚ›· 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¶·Ú›Û˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.).

ÿÓÙÌÔÏ

™Ù· ™ÎfiÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ™Δ∞ ™ÎfiÈ·, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ fiÏË BITOLA, ı· ‚ÚÂı› ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∂ÀƒÀΔ√À, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ù˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰Ô˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™ÎÔÈ·Ó‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ·ÂÏÏ·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ù˘ BITOLA H.C. ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û’ ¤Ó· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ı’ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î. §ÂˆÓ›‰· ∑·Ê›ÚË , ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. °È¿ÓÓË ¶ÚÔÊ·ÓÙ‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¯¿ÓÙÌÔÏ Î. ™Ù¤ÏÈÔ ∑Ô‡˙Ô˘Ï·.

«§∞μøª∂¡√π» £∞ «¢π∞™Δ∞Àƒø™√À¡ Δ∞ •πº∏ Δ√À™» Δ∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ∞.∂. ¢πª∏¡π√À ∫∞π ™∫π∞£√™

¡Ù¤ÚÌÈ Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜... Δ

Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ fiÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∞Ó Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ù˘ ӛ΢. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÌÈ· Î·È ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 3Ë. ª¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÙËÓ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ °Î¤ÚÙÛÔ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ª·˘Ú›‰Ë˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ Î·È Ã·Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ºÒÙÔ˘ Î·È ∑·Úο‰· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ,

‰ÂÓ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ Î·È °Î›Ó˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘. ™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï· “ÛÙÚ·Ùfi‰·” Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ÙÛÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” : “™›ÁÔ˘Ú· ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÍÈ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È Î·È Ë ÔÚ›· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋. ŒÙÛÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ ...¯ÔÚfi ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Î·È Ó· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì” ÛÙ· ÙÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛËÌ›·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ›Â: “¶ÂÚÈ̤ӈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͈˜ ÌÈ· Î·È ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂Ì›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜ Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÚıÂÈ, ı· Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔ. ∂Ï›˙ˆ ÌfiÓÔ Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó fiÏ· ‹ÚÂÌ· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó· ‚ÁÂÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” . ∂›Û˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ Ô-

Ì¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “∞Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÂÌ›˜ ›¯·ÌÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ” .

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ù˘ 10˘ ÛÙË °’ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 3/12 °Ë. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 15.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ μڿη˜). ∞ÁÚÈ¿˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-∞.∂. 2002: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ™·Î·Ú›ÎÔ˜). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞ÁÚ¤‚˘, °È·ÓÓ‹˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ∫Ô˘˙¿Î˘). ∫˘Úȷ΋ 4/12 °·Ù˙¤·˜, 11.00, ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ: ¢·Ïԇη˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 11.30, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘™ÎÈ¿ıÔ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¿Áη˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ¢‹ÌËÙÚ·¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ∫·¤ÛÈÔ˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ∞.∂. ºÂÚÒÓ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ª·ÙÛԇη˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∑¿¯Ô˜.

™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∂ıÓÈÎfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 3/12 ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, ¢¿ÊÓË-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ¢·Ïԇη˜, ª·ÙÛԇη˜, ª¤ÏÔ˘ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ƒÔ‡Û˘). ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞Á¯›·ÏÔ˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜∞ÛÙ¤Ú·˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ¶Ú¤ÓÙ˙·˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.00, ∂.ª.∞.-¡.∞. ¡›Î˘: ÷ڂ¿Ï·˜, ∫Ô˘‚¿Ù·, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ¶ËϤ·˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ∫˘Úȷ΋ 4/12 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·¤ÛÈÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜ (·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¶··ÎψӿÚ˘). ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-ª·-

ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ™·Îο˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, πˆÏÎfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, μ·˙Ô‡Ú·˜. °’ ∂¶™£ ∫˘Úȷ΋ 4/12 ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 15.00, ∞ÂÙfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ÷ڂ¿Ï·˜, ∫Ô˘‚¿Ù·, ΔÛ·Ì·‰È¿˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞¶√μ: £ÂÔ¯¿Ú˘, ¡Ù¿ÓÙÔ˜, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ: ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ¢¿‚ÈÔ˜. ƒÂfi: ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. * Δ· ʇÏÏ· ·ÁÒÓÔ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 2/12 Î·È ·fi ÒÚ· 10.00 ̤¯ÚÈ 12.00, ηıÒ˜ Î·È ·fi 18.00 ¤ˆ˜ 20.00 Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 16.30.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∂Àƒø§π°∫∞

¡›ÎË ÙÔ˘ ¶∞√ Â› Ù˘ ∫∫ ∑¿ÁÎÚÂÌ ¶∞π∑√¡Δ∞™ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∑¿ÁÎÚÂÌ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ √∞∫∞ Ì 94-76. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ‹Ù·Ó Ô ª¿ÈÎ ª·Ù›ÛÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ˘˜ 18 fiÓÙÔ˘˜ ÂÓÒ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË Â›¯·Ó Î·È ÔÈ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §fiÁÎ·Ó (13 fiÓÙÔ˘˜), ƒÔ̤ÈÓ ™¿ÙÔ (12) Î·È ¡ÈÎ ∫·Ï¿ı˘ (13). °È· ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜, ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ªÔ˘Ï·Ô̤ÚÔ‚ÈÙ˜ Î·È ™›ÌÔÓ Ì 18 Î·È 15 fiÓÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ôχ ÓˆıÚÔ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ·ÈÊÓȉȷṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ “ÛÔΔ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ χÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ (48-49). ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Ì ÙÔÓ ™·ÚÔ‡Ó·˜ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÂÈ... ÂÈıÂÙÈ΋ ÓÔ‹, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Ôχ ηχÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ªÂ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘, Â¤‚·Ï ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ Î·È Ì οÔÈ· ‡ÎÔÏ· ηϿıÈ·, Í¤Ê˘Á Ì ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ (7162). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·Ó¤‚·ÈÓÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ¿ÂÈ Ì›· Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË Ó›ÎË. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 24-22, 48-49,71-62, 94-76. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): ª¿ÚÈÙ˜, ª·Ù›ÛÙ 18, §fiÁÎ·Ó 13 (3), ™¿ÙÔ 12 (4), ∫·Ï¿ı˘ ¶. 2, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 2, μÔ˘ÁÈԇη˜ 10, ∫·Ï¿ı˘ ¡. 13 (1), ∫˘Ú›ÙÛ˘ 5 (1), ™ÌÈı 9, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 5 (1), °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ 5 (1). ∫∫ ∑∞°∫ƒ∂ª¶ (ªÔ‡ÚÈÙ˜): ªÔ˘Ï·Ô̤ÚÔ‚ÈÙ˜ 18 (1), ª¿ÛÈÙ˜, ™›ÌÔÓ 15 (1), ∫·ÛÔ‡Ó 4, ºÔÚÓÙ 12, ¡ÙÈ¿ 2, ª¤È 12, ƒ¿ÓÙÛÈÙ˜ 6 (2), Ÿ˙ÌÔÏÙ 2, äÈÙ‚ÂÏÙ 5 (1).

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó Ô Δ˙ÈfiÏ˘ ™Δ√ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Δ‡Ô. √ ŒÏÏËÓ·˜ ̤ÛÔ˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú ÏfiÁˆ ڋ͢ Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ›Ûˆ˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Í·Ó¿ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Euro 2012. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ì ÙË ƒ¿ÛÈÓÁÎ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 19, 26, 28, 37, 44. Δ˙fiÎÂÚ: 16.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√

√ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 7 7 0 7 0 8 3.

To EXTRA 5

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 12, 18, 23, 25, 26 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 1, 5, 21, 27, 30.

∞¡∞ª∂™∞ ™∂ ¶∞√ ∫∞π √§Àª¶π∞∫√ ª∂ ∞º√ƒª∏ Δ∏¡ ∂¶∞¡∞º√ƒ∞ Δ√À ∫∞§√¶√À§√À

«¶fiÏÂÌÔ˜» ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ... ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· “ÔÈ΋̷ٷ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” Ô˘ “˙Ô˘Ó Î·È ‚·ÛÈχԢӔ Î·È Î·Ï› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ËÚÂÌ›·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚfi Ì·˜” .

∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ÛÎÏËÚfi ‡ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ· “...Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ, Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù˘ ∫∂¢ ̤ۈ Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘” . ∞Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ °fiÓÙÈη, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÚˆÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Î·È ÙÔÓ Δۿη. “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÈʤÚÂÈ ÙÔÓ Ì·ÌԇϷ Ù˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ ηÏ› ÙËÓ ∂¶√ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ıÔ˘˜ Î·È Â˘Ú¤ÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ›” , ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó “ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Û¯ÔÈÓ›” .

Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Δ˙¤ÓÙ· Ô Δۿη˜ ™ÙËÓ Δ˙¤ÓÙ· ı· ÌÂÙ·‚› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÁÓˆ-

ÛÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔÓ ∞Ï ™·Ô‡ÓÙ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. √ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË 600 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ·, ·Ú¿ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. √ Δۿη˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ bank commitment, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ó˘Ó ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚfiÔÙ· ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù·. √ ™Ù¤ÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ̤ڷ ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜: ÙˆÓ ¡›ÓË Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜. *™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶∞√∫ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ °Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ Â› Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì Ì 2-1. ªÈ·... “Ó›ÎË ·ÓÙÚ›ÎÂÈ·” , Ô˘ ‹Úı ÌÂÙ¿ “·fi ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË” , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜.

¡¤· ÙÔ˘ Shidokan ηڿÙ Δ√ shidokan ηڿÙÂ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ (ΔÚÈ·ıÏÔÓ). ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ shido boxing (Ù¯ÓÈΤ˜ Ì ÔÏfiÎÏËÚË Â·Ê‹ Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ì Á˘ÌÓ¿ ¯¤ÚÈ· Î·È fi‰È· ¯ˆÚ›˜ ÁÚÔıȤ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ), ÙÔ kick boxing (˘ÁÌ·¯ÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ï·ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Â·Ê‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ·), ÙÔ grabbling (Ù¯ÓÈΤ˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ Î·È ÂÈϤÔÓ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ). ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ shidokan ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ì ·ıÏËÙ¤˜ ÚfiÙ˘· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ∞ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ∞.™. μfiÏÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ ∞˚ÛÙÚ·Ù‹ °ÂˆÚÁ›·, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ ¡›ÎÔ˜, §·Áfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, º›ÙÛÈ·ÏÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ¢ÔÍÔÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª¿ÈÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˜, ª·ÚÙ›Ô˘ ™Ô‡Ï· Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ, Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Û ÂÏÏËÓÈο, ∂˘Úˆ·˚ο Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·

shidokan. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ π·ˆÓÈÎÔ‡ shidokan ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô Î. §‹Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú·˜ 7dan, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ηÙËÁÔÚ›· ÎÈÏÒÓÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ shidokan Î·È ¤Êı·Û ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı‹Î·Ó ÛÙÔ ΔfiÎ˘Ô ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›·

ÙÔ˘ 80, ÚÔÔÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Kancho Soeno. H ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙÔ shidokan ÂÎÙfi˜ π·ˆÓ›·˜, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹, Ô˘ ÔÈ π¿ˆÓ˜ ÙËÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙËÓ ÛËÌ·›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛËÌ·›· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ È-

‰Ú˘Ù‹. Δ· ÚfiÙ˘· Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ π·ˆÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Shidokan ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ samurai. √ ¢ı‡˜ ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ Î·È ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏϘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ∂√ª∞ (∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ª·¯ËÙÈÎÒÓ ∞ıÏËÌ¿ÙˆÓ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ 10 Î·È 11/12/11. ΔÔ shidokan ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ shido boxing. O A.™.μÔÏÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ı·̷ÙÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ Ì·‡ÚˆÓ ˙ˆÓÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ 11/12/11 ·fi ÙȘ 18.00Ì.Ì. Ì ÙȘ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Î·È ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó. ∏ ∂√ª∞ Î·È Ô ∞.™. ¶ËÁ·ÛÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë.

∂¶™£

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ (ÙÚ›· Ì·Ù˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1997) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 10.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶‡Ú·ÛÔ˜: ¶·Ï¿Û˘. ∫˘Úȷ΋ 4/12 ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 10.30, μfiÏÔ˜ 2004-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ƒÂfi: £ËÛ¤·˜. ¶·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1997) μ’ fiÌÈÏÔ˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 10.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: μÔÏÈÒÙ˘. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 10.00, ∞¶√μ-¡›ÎË: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶ÚÔ·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1998) ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 11.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ∑·ÚÌÔ‡ÓË. μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 10.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1)-∞ÛÙ¤Ú·˜: ¶Ú¤ÓÙ˙·˜. ∫˘Úȷ΋ 4/12 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 11.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2): ∫Ô˘‚¿Ù·. ƒÂfi: ™·Ú·ÎËÓfi˜. Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 1999) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, 12.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¡›ÎË: ¡Ù¿ÓÙÔ˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 12.30, ÕıÏÔ˜-∞¶√μ: °È·ÓÓ‹˜. Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 1999) μ’ fiÌÈÏÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘, 12.30, ∂ÚÌ‹˜-¡›ÎË: ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 10.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2000) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞¶√μ: ΔÛ·Ì·‰È¿˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 11.00, ÕıÏÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: °È·ÓÓ‹˜. √™∂, 12.00, ¡›ÎË-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜. ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2000) μ’ fiÌÈÏÔ˜ μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 11.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: ¢¿‚ÈÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 4/12 ∞ÁÚÈ¿˜, 11.00, £ËÛ¤·˜-∞.∂. 2002:ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ƒÂfi: ™·Ú·ÎËÓfi˜. ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2001) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ™·Ì¿Ó·Á·, 11.00, ¢¿ÊÓË-∞¶√μ: ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 10.00, ÕıÏÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: °È·ÓÓ‹˜. º˘ÙfiÎÔ˘, 11.30, ∂ÚÌ‹˜-¡›ÎË: ™·Îο˜. ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2001) μ’ fiÌÈÏÔ˜ √™∂, 11.00, ¡›ÎË (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 11.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™·Îο˜. ƒÂfi: £ËÛ¤·˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ¶·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1997) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ £ËÛ¤·˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ .....................................................0-9 ¶‡Ú·ÛÔ˜-μfiÏÔ˜ 2004 ..............................................................4-5 ƒÂfi: °™∞ ¶·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1997) μ’ fiÌÈÏÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ..................................................6-0 ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∞¶√μ ....................................................................1-2 ƒÂfi: ¡›ÎË. ¶ÚÔ·›‰Â˜ (ÁÂÓ. 1998) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ...................................12-0 ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1) ...........................................0-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (2)-™·Ú·ÎËÓfi˜ ................................................3-3 ƒÂfi: ∞ÛÙ¤Ú·˜. Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 1999) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ÕıÏÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ........................................................2-0 ∞¶√μ-¡›ÎË .................................................................................1-0 ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2000) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ...............................................0-3 ∞¶√μ-ÕıÏÔ˜ ..............................................................................1-7 ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡›ÎË .................................................................4-1 ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2000) μ’ fiÌÈÏÔ˜ ™·Ú·ÎËÓfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .......................................................2-6 ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-£ËÛ¤·˜ .................................................................4-2 ƒÂfi: ∞.∂. 2002 ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2001) ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ¡›ÎË-¢¿ÊÓË ................................................................................0-5 ∞¶√μ-ÕıÏÔ˜ .............................................................................0-7 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∂ÚÌ‹˜ ..................................................................1-2 ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓ. 2001) μ’ fiÌÈÏÔ˜ £ËÛ¤·˜-¡›ÎË (2) .......................................................................3-1 ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-™·Ú·ÎËÓfi˜ ...........................................12-0 ƒÂfi: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∏ ∂ϤÓË ∞Ú‚ÂÏ¤Ú Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ “ÕÁÓˆÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ” ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ·ÓÂΉÔÙÔÏfiÁÈÔ 2012 ÙÔ˘ °. ™ÂÚ‚ÂÙ¿ Δ∞ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ¶·È‰Â›·

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô (¡ÈÎÔÌˉ›·˜ 2 - ¡¤· πˆÓ›·) ÙÔ “ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∞ÓÂΉÔÙÔÏfiÁÈÔ 2012” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÂÚ‚ÂÙ¿, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ π∞¡√™. ª·˙› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô μ·Û›Ï˘ ¢¤ÏÈÔ˜. √ °È¿ÓÓ˘ ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜, ̤۷ ·fi ÙÔ Ó¤Ô, ¤ÎÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿, ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ-·ÓÂΉÔÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›, Ì·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÎÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, Û’ fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ! °¤ÏÈÔ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ - Ô˘ ηٿ ÙËÓ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ηÌ‡ÏË Ô˘ ÈÛÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÛÙÚ·‚¿ Ú¿ÁÌ·Ù· - Ó‡ڷ, ı˘Ìfi Î·È ı˘ÌˆÌ¤Ó˜ ·fi„ÂȘ, ¿¯ÚËÛÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, fiÏ· ·ψ̤ӷ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚËÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, fiÔ˘ οı ̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·Óı›˙ÂÙ·È Ì ¤Í˘Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙ·, ÚˆÙfiÙ˘· ¿ÚıÚ·, ·›Û٢٘ ÈÛÙÔڛ˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜, ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ „˘¯‹˜ Î·È ÂÌÓ‡Ûˆ˜ ÙˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÙÔ˘, ¿ÓÙ· οو ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Î·È ÙȘ ÁÂÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÂÚ‚ÂÙ¿, ÙÔ˘... fiÌÔÚÊÔ˘ ÙˆÓ ∞ª∞¡, ÙÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· Î·È ÙÔ˘ 89,7 ÙˆÓ FM. ŒÓ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fi,ÙÈ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, fi,ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂÈ, fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓÂÏÏÈÒ˜... ŒÓ· ·ÏÌ·Ó¿Î-ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, Ì ·Ó¤Í˘ÓÔ Î·È Î·Ïfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ÌfiÓÔ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ͤÚÂÈ Ó· Ì·˜ ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·.

√ μ·Û›Ï˘ ºÏÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ “∫‡ÎÏÔ” √ μ·Û›Ï˘ ºÏÒÚÔ˜ Û‹ÌÂÚ·,

ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ “∫‡ÎÏÔ” ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٛÙÏÔ “™ÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ ·˘Á‹˜”, ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ªÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ÚÔÎ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ï·˚ο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È Ì ‰›¯ˆ˜ ·Û·fiÚÙÈ, Ì ‰È·Ï¯ÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ °ÎÔ˘‚¤ÓÙ· - ‚ÈÔÏ›, °ÈÒÚÁÔ °ÂÚÌ·ÙÛ›‰Ë - ÙÚ›¯ÔÚ‰Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, Ô‡ÙÈ, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ΔÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ “√ ∫‡ÎÏÔ˜” ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 69, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421020872.

O

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘).

∏ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÏÏËÓ›‰· ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ - ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÏfiÁÔ˜, Ú‡Ù·Ó˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ‹ÙÚÈ·, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿, Û ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ performance, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ›‰È· Î·È ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ “ΔÔ ÕÁÓˆÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ” . ª·˙› Ù˘ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ª¤ÌË ™˘Ú¿ÙÔ˘. ∏ ÔÈ‹ÙÚÈ· ∂ϤÓË ∞Ú‚ÂϤÚ, Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·˜ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÒÙÂÚÔ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ, ̤۷ ·fi ۇ̂ÔÏ·, ÙfiÔ˘˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜, ÙËÓ ˘ÂÚÔ„›· ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ë Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙÈÁ̤˜ “ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ·Û‹Ì·ÓÙ˜” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·È. ø˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô Ì¿ıËÌ· Ô˘ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÙËÓ “·fiÎÚ˘ÊË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘” . ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ¤ÓÙ¯Ó˘ Î·È Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÌÂ

● ∏ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ë Î. ∞Ú‚ÂϤÚ

˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË Î·È ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‚Ú·‰È¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˘ Û ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘ ȉ›·˜. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ë Î˘Ú›· ∞Ú‚ÂÏ¤Ú ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÂΛ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.

√Ú¯‹ÛÙÚ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ À‡ı˘ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜: ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ¢È‡ı˘ÓÛË √Ú¯‹ÛÙÚ·˜: ∑·Ê›Ú˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ ÃÔÚˆ‰›· ¢È‰·Ûηϛ· ÃÔÚˆ‰›·˜: ∫ÂÚ·Û›· ™È¿Ú· - πˆ¿ÓÓ· ÷Ù˙¿ÎË ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: -¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË -∏ ∂ϤÓË ∞Ú‚ÂÏ¤Ú Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙË ª¤ÌË ™˘Ú¿ÙÔ˘ Î·È Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ “ÕÁÓˆÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ” ÛÙÔ μfiÏÔ -πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ¶Ô›ËÛË: ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ªÔ˘ÛÈ΋:

¡. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ -1204: ¶ÚÒÙË ÕψÛË, ¶Ô›ËÛË: ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ªÔ˘ÛÈ΋: ¡. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ -¶ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¶Ô›ËÛË: ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ªÔ˘ÛÈ΋: ¡. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ -¢¿ÎÚ˘ ÛÙÔ ÁÈ·Ï›, ™Ù›¯ÔÈ: ∏. ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ªÔ˘ÛÈ΋: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ -ŒÓ· ÊÈÏ› ÁÈ· ΛÓÔÓ, ™Ù›¯ÔÈ: §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÛÈ΋: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ -ªÔÈÚÔÏfiÈ ™Ù›¯ÔÈ: §. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÛÈ΋: ∑. §È‚·ÓÂÏ› -ΔÚ›· ∫·Ú¿‚È· ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi -ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ™Ù›¯ÔÈ: ¡. °Î¿ÙÛÔ˜, ªÔ˘ÛÈ΋: ™Ù. •·Ú¯¿ÎÔ˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘.

∞fi ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ ¤ÎıÂÛË “The General, an homage to

Buster Keaton” ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 52Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 (ÂÁη›ÓÈ· 11:30-15:00) ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÔÌÔ‡, ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·fi ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜” ÙÔ˘ 1927, ÌÈ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ‚ˆ‚Ô‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÁÈ· ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Î·È ÌÈ· ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ¤Ó· ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÍÈÎfi. √ ∫. ª. ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ·Ú·ÙËÚ› ÙË ÚÔ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ˆ˜ ÔÈÎÂ›Ô ÙÔ›Ô ·fi fiÔ˘ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÂΛӘ ÙȘ “ÎÔÌ‚ÈΤ˜” ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ·Î›ÓËÙ˜ È· ÛÙÔÓ Î·Ì‚¿, ÙËÓ fiÏË ·Ê‹ÁËÛË. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÌfi˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Œ¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ 12 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È μfiÏÔ Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ

● Afi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫. ªÔÌÔ‡

Ë ¤ÎıÂÛË “The General, an homage to Buster Keaton” ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞‡ÚÈÔ 12:30’ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÏÔ˘˙

·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “Walking Blue Sessions”. ∫˘Úȷ΋ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 (∞¯›ÏÏÂÈÔÓ - ·›ıÔ˘Û· ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜) ¶·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ª·ÙȤ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· - ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∂ÚÓÙ¤Ó ∫ÈÚ¿Ï - 19:00’ ™˘Ó›‰ËÛË (Vicdan / Concience) ΔÔ˘ÚΛ· (2008). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Erden Kiral ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Rasit Celicerez. ∏ıÔÔÈÔ›: Nurgul Yesilcay, Murat Han, Tulin Ozen, Nazan Kesal, Nihan Okutucu. ªÔ˘ÛÈ΋: Zulfu Livaneli (86’). ªÈ· ·ıÈ·Ṳ̂ÓË Î·È ÔχÏÔÎË ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÚÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ fiÏË, οÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ›·. ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ - 20:45’ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ· (A Menina dos Olhos Grandes/ Girl with Big Eyes). ∂ÏÏ¿‰·, ¶Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ (2011). ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞Ϥ͢ ΔÛ¿Ê·˜, Fonseca Soares. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Zenaida Alfama Medina. ∏ıÔÔÈÔ›: Laura Branco, Elisabete Goncalves, Gabriela Mendes, Fonseca Soares (85’). ªÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. ∂Λ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜.

∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ∏ μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ - 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó‰·ÈÛ›·, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô √ƒº∂∞™ Î·È ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ fiÏ˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ μÔ-

ÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÈÌ‹ÛÂÈ - ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ - ÙÔ ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ, ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Â¿ÍÈ· ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔË μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ·, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Î·È ÛÙÔ È¿ÓÔ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ë ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘), ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› ¤Ó· ˆÊ¤ÏÈÌÔ ·fi οı ¿Ô„Ë Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi.

25

“Δ·Íȉȿڷ æ˘¯‹” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·Óٿ̷̈ ÙÔ˘

°È¿ÓÓË ∞ÁÁÂϿη Î·È ÙÔ˘ æ·ÚÔÁÈÒÚÁË ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Gold Star Concert Hall (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·), Ë Plenty Projects ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ·ÊȤڈ̷ “Δ·Íȉȿڷ æ˘¯‹” (2010) Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÔÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘! ∏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ /ÚÂÌȤڷ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9:30ÌÌ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ô‰ÒÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛfiÁÂÈ· ·›ıÔ˘Û·. ∂Λ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ (ΔÚ‡˜, ¡›ÎÔ˜ μÂÏÈÒÙ˘, Î.¿) Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ •˘ÏÔ‡ÚË “æ·ÚÔÁÈÒÚÁË” . ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ηٷʤÚÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û·Ó ÛÎÈ¿ Ì ÌÈ· οÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Úfi‚˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ·ÏÏ¿ Ì ηı·Ú‹ ·ÓıÚÒÈÓË Ì·ÙÈ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ∞ÁÁÂϿη, ÂÓfi˜ “·ÈÚÂÙÈÎÔ‡” ÂȉÒÏÔ˘ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Î·ı·Ú¤˜ ʈӤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÈ· Ù·ÈÓ›· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡... ™‹ÌÂÚ·, ÚÔ‚ÔÏ‹ “T·Íȉȿڷ æ˘¯‹” . ¶fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ∞¯›ÏÏÂÈÔ, π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ù·ÈÓ›·˜ 60’ ÏÂÙ¿. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ °. ∞ÁÁÂϿη Î·È ÙÔ˘ æ·ÚÔÁÈÒÚÁË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜.

√È ªÔ˘ÛÈÎÔ› I¯ÓËÏ¿Ù˜ ÛÙÔ Cafe Santan √π ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ Û˘ÓÂ-

¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ cafe Santan, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·. ∂fiÌÂÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û‹ÌÂÚ· Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 22:30. ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ‚ڋΠÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ π¯ÓËÏ¿Ù˜ Û ̛· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈԉ›·, ·fi ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ ∞Á¯›·ÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ §¿ÚÈÛ· Î·È ÙË §·Ì›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰›ÛÎˆÓ ÙÔ˘˜ “∂›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” Î·È “ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ê˘Û¿” . ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ‰›ÓÔ˘Ó Í·Ó¿ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 2/12 ÛÙÔ cafe Santan. √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜: ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ (ÎÈı¿Ú· - ʈӋ), ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ∫fiÎηÏ˘ (Ù‡Ì·Ó·), °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·Ú‰·Î¿˜ (Ì¿ÛÔ), ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ (È¿ÓÔ) Î·È ª›Ì˘ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ (ÎÈı¿Ú·) Ì·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Cafe Santan, fiˆ˜ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ͤÚÔ˘Ó. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22:30. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6980 384693. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È...


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (∏¶∞, 2010. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¶›ÙÂÚ ªfiÚÁηÓ. ∏ıÔÔÈÔ›: ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓ, ™ÂÛ›Ï ÓÙ ºÚ·Ó˜, ºÚ¿ÓÎÈ ª·Î§¿ÚÂÓ, Δ˙ÔÚÙ˙ ª·Î§¿ÚÂÓ). — ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ¢ÂÎÂÌΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ “∏ ·ÓÔÏÔ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÎÏ‹ÚˆÙË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· Ô °È¿ÓÓ˘ “Îfi„ ÙÔ Úfi‰Ô ÚÈÓ Ì·Ú·ı›” (∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ∞ÁÁÂϿη˜, Ì ÙÔ ¡Ù›ÓÔ ∂ΉfiÛÂȘ, ∞ı‹Ó· 2011) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹Ì™·‰›ÎË ÛÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿, Ú· ÒÚ· 7:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §·˚΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ ™Ù¿ıË ∞Ú·Ì·Ù˙‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜”, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÔÓ Δ›ÙÔ Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ∫·ÚÁȈٿÎË ÛÙËÓ ÎÔÓ£·Ó¿Û˘ ∫·Ú·ı·ÛfiÏ· Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÓ¿Û˘, ηıËÁËÙ‹˜ ο, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒ∞.¶.£., Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ó· „ËÏ¿ οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ∫·ÙÛÈ·‚ÚÈ¿˜, ‰È¢ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂μfiÏÔ˘. ΔË ‚Ú·‰È¿ Û˘¶∞§ μfiÏÔ˘, Ô ¢ËÌÏËÚÒÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ì‹ÙÚ˘ ª·ÏÙ¿˜, •˘ÏÔ‡Ú˘ (æ·ÚÔÁÈÒÚ‰Ú. ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ô Á˘) ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌ°ÈÒÚÁÔ˜ ™·‚‚·Ó¿Ê¿ÓÈÛË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ΢, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ªs μfiÏÔ˘. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ÁÔ˘Ó: 20:30. ŒÓ·ÚÍË:

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °. ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á·

21:00. — ΔÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË “ª‡ÚÙȘ: ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË “ª‡ÚÙȘ”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ò˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. Î·È ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ª‡ÚÙȉ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10 .Ì. - 5 Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 29844. — ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Û¯¿ÏË ∞ÁÁÂÏ›‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫Ô˘ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 55) ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 30-12-2011. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421029293 6944228611. — ΔÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ™ÎËÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· “∞¶ÚÂۂ›· Ù˘ ΔÛ¤¯È΢ Ì¿Ó! ª·˜ ÎϤ„·ÓÂ...”, οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ı‹Ó·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. ·fi 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ ÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì·: “∏ ª·Á›· Ù˘ ΔÛ¤¯È΢ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘” ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ΔÛ¤¯Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ °Èfi˙ÂÊ §¿ÓÙ· (1887 - 1957).

“∞Ì¿Ó! ª·˜ ÎϤ„·ÓÂ...”

¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡

— ΔÔ PUBLIC μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Jeff Jarvis “ΔÈ ı· ¤Î·ÓÂ Ë Google” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ PUBLIC (√ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9), Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ª·ÓÒÏË ∞Ó‰ÚȈٿÎË. — √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¶·Û¯·Ï›· ΔÚ·˘ÏÔ‡ Î·È °ÈÒÙ· ºÒÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ “Δ· Úfi‰· Ù˘ ÛȈ‹˜” Î·È “™‚ËṲ̂ӷ ÊÂÁÁ¿ÚÈ·”, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ Public μfiÏÔ˘ (24210 22904), √ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9.

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Á. πˆÛ‹Ê ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi 1-3 Ì.Ì. ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜ Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÌÔ˘Ê¤ Ì Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. — √ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “ºπ§√Δ∏™” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔȯً Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∫˘„¤ÏË” (ÚÔ˘Ê ÁοÚÓÙÂÓ), fiÔ˘ ı· ·Ú·‚ÚÂı› Ô . ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ˘ÙÔ˘¿Ì ·fi ÙÔ ªfiÓÙ Ù˘ √˘ÁοÓÙ·˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “¶Ô‡ ı· ÁÂÓÓËı› ʤÙÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜;” √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. º. ƒ›˙Ô˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜. £ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ) ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. Ì ı¤Ì· “√È ÂÈÚ·ÛÌÔ› ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜”. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô . ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ π·ÙÚfi˜, ÈÂÚÔ΋ڢη˜. — ∏ “§·˚΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË μfiÏÔ˘ - ∫ÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∫˘ÚÈ·˙‹” Î·È Ë “∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ μfiÏÔ˘ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) “μÚ·‰È¿ ∫ÒÛÙ· ¶·ÙÚ›ÎÔ˘”. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∂ÔÚÙ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 5:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “μfiÏÔ˜ ¶·Ï¿˜”. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 8 ú. — ∞‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·‡ÏÔ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ™Ù¤ÁË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜”, Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙË ıÂÔÏfiÁÔ Î. °ÂˆÚÁ›· ÿډ· Î·È Ì ı¤Ì· “√ ∞Á. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ˘ÌÓËÙ‹˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ·Á¿˘”. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ¯ÔÚˆ‰›· ºÈÏÈÎÒÓ ∫‡ÎÏˆÓ “∑ˆ‹˜” ∞ı‹Ó·˜. — ∞‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜”, £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ¤·ıÏÔ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË ¡. ÀfiÚÎË

∏ fiÂÚ· “ƒÔÓÙÂÏ›ÓÙ·” ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

ª

ÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Û‡Á¯ÚÔÓË fiÂÚ· SATYAGRAHA ÙÔ˘ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙ‹ Û˘Óı¤ÙË º›ÏÈ °ÎÏ·˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ °Î¿ÓÙÈ , ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ì·ÚfiÎ fiÂÚ· ÙÔ˘ George Frideric Handel “Rodelinda” Ì ÙËÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì Grammy ‰È¿ÛËÌË ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘„›ÊˆÓÔ Renee Fleming ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ. ∂›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD” Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 19.30 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ.

ª·Á¢ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ George Frideric Handel ÙÔ 2004 ÛÙË Metropolitan Opera, Ë Renee Fleming ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ “The Met: Live in HD” Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘, ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ Rodelinda, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Stephen Wadsworth. £· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ¿ÚȘ ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ù˘. ™ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi cast Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘: Ë Î·Ù·ÍȈ̤ÓË ÛÔÚ¿ÓÔ Stephanie Blythe, Ô ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÓÙÚ·-ÙÂÓfiÚÔ˜ Andreas Scholl Î·È Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ μÚÂÙ·Ófi˜ Iestyn Davies. ¢È¢ı‡ÓÂÈ Ô Harry Bicket, ÛÂÛÈ·Ï›ÛÙ·˜ ÛÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ª·ÚfiÎ. §ÈÌÚ¤ÙÔ: Nicola Haym. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Renee Fleming ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û 200 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 21 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÂÚ˜, ÛÙË Metropolitan Opera, Û ÌÈ· ¢Ú›· ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Rodelinda Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·ÚfiÎ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË fiÂÚ·, ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ “Rodelinda” , Ì›·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜: ˆ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ·- Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· “ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘, ˆ˜ ÌËÙ¤Ú· -Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Î·È ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ¿ÓÙÚ· Ù˘. ∏ Renee Fleming ı· ͉ÈÏÒÛÂÈ fiÏÔ Ù˘ ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÌÂÁ·Ï›Ô, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ٷϤÓÙÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Î·ıËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÎÔÈÓfi Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.

∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ “The Met: Live in HD” ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜! ΔË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªetropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙ¤ÓÓ· ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ı¤·Ì·, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD” , Ô ∞¡Δ1 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ¤·ıÏÔ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÁÈ·

‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË! √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ, ·fi ÎÔÓÙ¿, ÙË Ì·Á›· Ù˘ ªetropolitan Opera. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ site Ù˘ MET: www.metingreece.com ‹ ηϤÛÙ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔ 9011 515150 ‹ ÛÙ›ÏÙ ÁÚ·Ùfi SMS Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Ì ÙÔ ÚfiıÂÌ· MET ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 54990 (¯Ú¤ˆÛË 2,48 ∂Àƒø ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË ‹ ·Ó¿ SMS, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞). √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ·fi ÙȘ 11 Ò˜ ÙȘ 13. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È 4 ÒÚ˜ Î·È 15 ÏÂÙ¿, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô 30ÏÂÙˆÓ ‰È·ÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ¤ÚÁ·: Gounod: “Faust” - ¡¤· ·Ú·ÁˆÁ‹, 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÚÔÒÏËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. “The Enchanted Island” (ΔÔ ª·ÁÂ̤ÓÔ ¡ËÛ›) - ¡¤· ·Ú·ÁˆÁ‹, 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. Wagner: “GÔetterdammerung” (ΔÔ §˘Îfiʈ˜ ÙˆÓ £ÂÒÓ), 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Verdi: “Ernani” 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Massenet: “Manon” - ¡¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 (Û fiϘ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂÎÙfi˜ ∞ıËÓÒÓ) & 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 (ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ). Verdi: “La Traviata” 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012? °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: www.metingreece.com.

™Â ¤ÎıÂÛË ÛÙË “ÿÚÙ·”

∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ª. ¶·ÓÙÂÏÈ¿ Î·È ∂ÈÚ‹Ó˘ °ÎfiÓÔ˘ ∞Àƒπ√ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ: 2421033250) ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ª›ÏÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏÈ¿ Î·È ∂ÈÚ‹Ó˘ °ÎfiÓÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎÔÛÈÔÎÙÒ ¤ÚÁ· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. √ ª›ÏÙÔ˜ ¶·ÓÙÂÏÈ¿˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Ì ·ÎÔ˘·Ú¤ÏϘ Î·È ÌÔχ‚È· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ. ∏ ∂ÈÚ‹ÓË °ÎfiÓÔ˘ Ì ‰Âη٤ÛÛÂÚ· Â›Û˘ ¤ÚÁ· ΢ڛˆ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ- ÌÈÎÚÔÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο, ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ∂ÈÚ‹ÓË °ÎfiÓÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1955 ÛÙËÓ ∞-

ı‹Ó·, ÛÔ‡‰·Û ÁÏ˘ÙÈ΋ ÛÙËÓ Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts Î·È ÛÙËÓ Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ¤ÓÙÂη Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Ôχ-ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Δ¤¯Ó˘. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1980 Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Âͤ¯ÔÓÙ˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ŒÚÁ· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

√È “ÃaÃakes” ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Δ√ “Warehouse” ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘˜ Xaxakes, ÁÈ· ¤Ó· live Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ fiÏË. √È Xaxakes Â›Ó·È ÙÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, Û˘Óı¤ÙË Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡ °È¿ÓÓË ¡¿ÛÙ·. √È Xaxakes ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ pop ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë90 Ì ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÙË ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋, ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ôχ ‰˘Ó·ÌÈο ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ. Vintage 70’s rock n roll ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔ glam Ó· ˘Ô‚fiÛÎÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Philly sound ¤Á¯ÔÚ‰· Î·È Î·ÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·fi ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜, Û·Ífiʈӷ Î·È ÙÛ¤ÏÔ, ÛÙÔ ÈÔ Â˘‰È¿ıÂÙÔ, Û¤ÍÈ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ album Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ʤÙÔ˜, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰›Ï· ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· „¿ÍÂȘ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÛÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÛÔ˘ οÙÈ ·fi Roxy Music! “Xaxakes live” ª·˙› Ì ÙËÓ ·ÚÌ¿‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¡¿ÛÙ· ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ∏¯fiÚ·Ì·! ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: 12ú / doors open: 22.00. ∞‡ÚÈÔ ÛÙÔ “Warehouse” (μ·ÛÛ¿ÓË 7 - fiÈÛıÂÓ ∂ÊÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘).

√ ª›ÏÙÔ˜ ¶·ÓÙÂÏÈ¿˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1954 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÏÈıÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Art Plastiques ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Paris VIII ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¯·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¤ÓÙÂη Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ 1978 ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Âͤ¯ÔÓÙ˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÙ¯ӋÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ŒÚÁ· ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

°ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿¯ˆÓ √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μÏ¿-

¯ˆÓ μfiÏÔ˘, ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ 1Ë °ÂÓÈ΋ Δ·ÎÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË (°.Δ.™.), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 11/12/2011 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. ÛÙÔ Î·Ê¤ SERENO (Ù¤ÚÌ· §·Ú›Û˘ 69 Ì §·¯·Ó¿). ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ °.Δ.™. Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ 1/3 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù·ÎÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ fï˜ Ë °.Δ.™. Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 18/12/2011 ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªBƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 1H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

671,43

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

-1,58

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√)

0,232 0,633 0,287 0,207 0,22 1,20 0,104 0,147 0,29 0,175 11,34 0,359 0,33 1,39 0,438 3,55 0,59 0,377 0,497 8,57 1,95 3,80 0,65 0,215 0,373 0,69 3,65 0,74 2,35 0,241 0,35 0,418 0,23 1,94 7,09 1,00 2,68 0,90 2,02 2,15 0,138 0,205 0,115 0,215 0,18 0,523 0,71 0,658 3,40 3,81 0,155 1,15 0,118 0,204 0,642 0,043 0,334 1,60 1,04 0,44 0,30 0,275 0,132 0,114 2,14 0,66 0,67 1,30 0,37 0,40 0,281 0,109 3,02 0,53 1,20 0,40 0,118 0,398 0,627 0,30 0,27 8,10 4,44 1,15 0,59 0,259 0,329 1,88 0,267 0,41 0,948 0,391 1,16 0,58 0,30 1,09 13,43 1,02 1,09 6,24 2,50 0,58 1,47 0,40 0,194 2,70 2,73 0,484

-6,45 -7,59 0,00 0,49 1,85 5,26 1,96 0,00 0,00 8,02 -0,53 0,00 0,00 1,46 -8,56 0,85 -11,28 -5,28 0,00 0,82 -8,88 0,26 0,00 -1,83 -4,36 -0,43 -3,95 2,64 0,00 5,24 0,00 -1,42 -4,96 0,00 2,75 0,00 -4,96 2,39 1,00 16,22 4,55 3,02 9,52 -1,38 0,00 0,00 -1,39 6,13 0,00 0,79 0,65 0,00 -14,49 -14,64 1,58 -12,24 -1,76 0,00 0,00 0,00 -2,91 1,85 -5,71 -1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,36 -0,91 -5,63 0,00 0,00 3,90 8,26 0,00 -0,63 0,67 0,00 17,39 4,96 -0,86 0,00 -2,63 2,81 -5,53 -4,64 0,00 0,85 -1,51 -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,92 2,83 -2,80 0,00 1,22 0,00 0,00 4,86 2,27 3,02 -4,16

17.842 7.386.940 0 164.531 1.500 3.489 36.130 2.101 460 13.551 668.855 0 0 335.870 5.200.375 2.816 36.617 440 0 1.380 27.671 14.659 8.835 71.118 9.849 3.870 33.525 600 0 7.600 0 971.531 2.601.176 0 1.717 940 20 3 23.030 10 850 25 30.000 1.736 0 0 3.146 2.000 100 6.898 8.477 0 1.300 18.934 1.126 14.685 277.439 1.000 551 500 2.350 1.912 78.387 4.066 0 0 0 350 1.050 753 1.032 499 44.753 0 0 173.100 20.231 0 254.024 1.000 0 200 2.268.180 900 490 40.710 100 2.874.438 2.144 440 13.907 8.675 8.855 6.600 0 2.750 1.651 152.856 9.225 84.424 339.902 20 0 22.350 310 14.942 11.030 1.202

0,225 0,633 0,00 0,207 0,22 1,19 0,102 0,141 0,29 0,16 11,18 0,00 0,00 1,35 0,438 3,54 0,59 0,37 0,00 8,40 1,95 3,75 0,65 0,214 0,373 0,68 3,65 0,721 0,00 0,22 0,00 0,418 0,23 0,00 6,80 1,00 2,68 0,88 2,00 2,15 0,113 0,205 0,115 0,21 0,00 0,00 0,701 0,64 3,40 3,54 0,135 0,00 0,118 0,20 0,642 0,038 0,33 1,57 1,04 0,44 0,30 0,27 0,129 0,11 0,00 0,00 0,00 1,30 0,369 0,40 0,281 0,109 3,02 0,00 0,00 0,40 0,077 0,00 0,609 0,30 0,00 6,80 4,23 1,15 0,58 0,241 0,329 1,88 0,205 0,41 0,92 0,391 1,15 0,579 0,00 1,09 13,41 1,01 1,05 6,24 2,50 0,58 0,00 0,40 0,188 2,64 2,67 0,467

0,254 0,708 0,00 0,227 0,225 1,28 0,107 0,147 0,30 0,175 11,47 0,00 0,00 1,39 0,497 3,72 0,653 0,40 0,00 8,57 2,15 3,88 0,693 0,224 0,40 0,69 3,80 0,743 0,00 0,255 0,00 0,438 0,248 0,00 7,09 1,00 2,68 0,90 2,02 2,15 0,168 0,205 0,115 0,216 0,00 0,00 0,72 0,659 3,40 3,85 0,159 0,00 0,121 0,239 0,70 0,046 0,359 1,60 1,04 0,44 0,305 0,275 0,182 0,115 0,00 0,00 0,00 1,30 0,37 0,40 0,282 0,109 3,20 0,00 0,00 0,414 0,12 0,00 0,65 0,30 0,00 8,10 4,49 1,16 0,61 0,272 0,329 2,02 0,267 0,41 0,968 0,398 1,17 0,58 0,00 1,09 13,80 1,06 1,13 6,62 2,60 0,58 0,00 0,475 0,194 2,75 2,80 0,51

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

2,17 4,27 0,70 0,329 0,872 0,363 0,044 0,557 0,308 0,223 0,42 0,80 7,76 3,20 1,40 0,558 1,92 1,23 0,90 0,419 0,409 0,228 2,87 0,316 0,58 0,729 0,23 0,52 0,59 0,621 0,519 0,343 0,488 0,221 1,36 0,30 6,02 0,389 6,01 0,189 0,90 0,482 0,122 0,47 3,12 1,10 0,19 0,58 0,23 9,88 8,79 6,59 3,10 0,318 0,255 0,283 2,00 2,88 0,437 3,28 0,12 0,54 1,90 0,90 0,407 1,24 0,585 0,447 1,02 0,66 0,048 0,566 1,59 1,33 0,35 11,00 4,58 0,28 0,145 0,209 0,55 0,534 0,051 0,664

-0,91 0,00 2,94 -0,90 1,99 4,61 0,00 -0,89 -4,05 5,19 0,00 -2,44 -1,27 0,00 4,48 -2,28 1,05 -3,91 0,00 4,75 0,00 0,00 3,24 0,00 -7,64 1,39 0,44 -2,26 29,67 0,00 0,00 -12,72 0,00 0,45 -5,56 0,00 -2,59 0,00 -0,99 0,00 -1,64 -2,63 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 3,57 0,00 0,30 -0,11 -1,05 -1,27 0,00 -6,59 -2,08 0,50 10,34 -0,68 -3,24 0,00 1,89 1,60 0,00 -1,21 -3,13 -0,85 7,97 0,00 -1,79 0,00 0,35 -0,63 3,91 -10,26 -2,57 0,00 2,56 0,00 0,00 -3,51 -2,91 -3,77 1,37

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

900 0 7.410 1 1.451 10 15.080 37 3.800 3.973 25 126.116 28.639 0 52 5.540 1.930 390 0 1.260 0 0 2.401 0 1.401 1.473 1 7.515.933 78 0 0 1.180 1 1 20 0 15.069 0 82.558 0 172 1.210 0 0 144.008 1.124 0 22.160 0 4.218 12.508 568.332 414.341 0 15.901 2.443.620 1 60 1.590 1.500 2.107 751 1.771 0 3.433 17.248 1.000 450 0 19.350 0 342.619 77.944 2.184 400 20.159 1.328 21.035 0 0 160 9.596 4.499 1.430

2,13 0,00 0,68 0,329 0,85 0,363 0,044 0,557 0,308 0,212 0,38 0,80 7,60 0,00 1,40 0,54 1,89 1,20 0,00 0,418 0,00 0,00 2,75 0,00 0,58 0,729 0,23 0,52 0,455 0,00 0,00 0,30 0,488 0,221 1,36 0,00 5,94 0,00 5,93 0,00 0,642 0,352 0,00 0,00 3,12 1,01 0,00 0,56 0,00 9,74 8,62 6,40 3,08 0,00 0,255 0,274 2,00 2,88 0,437 3,28 0,113 0,54 1,90 0,00 0,39 1,23 0,585 0,41 0,00 0,66 0,00 0,558 1,57 1,28 0,332 11,00 4,41 0,273 0,00 0,00 0,485 0,531 0,049 0,663

2,18 0,00 0,70 0,329 0,873 0,363 0,045 0,56 0,35 0,223 0,42 0,85 7,99 0,00 1,40 0,58 1,94 1,23 0,00 0,42 0,00 0,00 2,87 0,00 0,628 0,729 0,23 0,552 0,59 0,00 0,00 0,39 0,488 0,221 1,45 0,00 6,20 0,00 6,19 0,00 0,90 0,494 0,00 0,00 3,21 1,28 0,00 0,60 0,00 10,09 8,97 6,65 3,18 0,00 0,306 0,30 2,00 2,89 0,449 3,28 0,12 0,54 1,90 0,00 0,407 1,33 0,585 0,447 0,00 0,682 0,00 0,583 1,61 1,34 0,35 11,51 4,58 0,282 0,00 0,00 0,55 0,54 0,054 0,664

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

2,67 5,46 6,94

-1,11 -0,55 0,00

806 30.002 25.002

2,67 5,46 6,94

2,73 5,46 6,97

7,60 0,22 0,40 0,369 0,185 1,64 7,25 0,158 1,98 14,00 60,00 17,00 0,12 0,12 2,18 0,70 0,12 0,216

0,00 -2,22 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 3,95 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 -14,29 0,00

30 314 0 0 48 1.490 0 280.974 299 0 2.595 300 0 0 2.611 600 450 0

7,60 0,22 0,00 0,00 0,18 1,64 0,00 0,154 1,98 0,00 60,00 17,00 0,00 0,00 1,98 0,70 0,12 0,00

7,60 0,22 0,00 0,00 0,216 1,64 0,00 0,167 1,98 0,00 62,00 17,00 0,00 0,00 2,19 0,70 0,12 0,00

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,032 0,024 1,07 0,06 0,04 1,41 1,35 0,15 0,75 1,12 0,64 0,10 0,82 0,024 0,095 0,196 0,134 0,29 0,12 0,08 0,049 0,49 0,063 0,10 0,148 0,42 0,08 0,089 3,70 0,76 0,087 0,224 0,08 0,14 0,05 0,33 0,461 0,14 0,312 0,04 0,08 0,09 0,106 0,10 0,27 0,20 0,165 0,077 0,116 0,435 0,26 0,76 0,39 0,54 0,03 0,78 0,045 0,08 0,156 0,316 0,12

0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,25 15,74 0,00 0,00 14,94 0,00 0,00 1,06 0,00 -2,90 0,00 0,00 0,00 19,51 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 -0,90 -19,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 -1,20 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 3.982 0 0 0 0 0 52.480 2.100 0 0 10.400 0 0 10.000 0 2.850 0 0 0 10 0 0 0 3.128 0 0 0 0 0 0 2.220 0 0 0 600 34 0 0 0 0 0 298 0 200 27.000 7.800 264 0 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0

0,00 0,023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,145 0,75 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,095 0,00 0,116 0,00 0,00 0,00 0,049 0,00 0,00 0,00 0,148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,33 0,461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,106 0,00 0,27 0,20 0,165 0,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,75 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,095 0,00 0,138 0,00 0,00 0,00 0,049 0,00 0,00 0,00 0,148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,265 0,00 0,00 0,00 0,33 0,461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,106 0,00 0,27 0,20 0,168 0,079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,18 0,034 9,95 4,71

0,00 -19,05 0,00 0,00

30 600 0 1

0,18 0,034 0,00 4,71

0,18 0,034 0,00 4,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60

0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 150

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏ BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,90 2,86 2,23 0,60 3,00 1,00 2,52 3,65 1,80 0,97 1,09 1,88 1,11 4,97


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªBƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 30H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.449.010,65 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.627.926,79 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 24.670.591,69 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.565.770,01 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 6.733.041,31 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.410.607,24 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.934.253,43

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.676.048,91 1.166.832,57 6.157.808,46 780.054,90 4.218.453,72 379.608,42 1.964.162,69

5,7731 6,5373 4,0064 5,8531 1,5961 6,3502 3,0213

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 70.874.576,56 12.792.198,65 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 94.916.245,60 21.258.985,39 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 24.430.231,06 3.460.159,72 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.832.648,59 761.452,83 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.196.777,99 2.990.397,58 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.757.737,53 3.027.828,90 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.071.480,88 1.624.983,36 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.798.115,17 2.879.438,04 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.466.882,94 7.119.356,22 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 10.883.005,05 1.754.657,09 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.102.123,81 3.209.705,89 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.156.213,31 1.472.083,90 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 134.127.354,91 11.386.215,06 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 141.251.960,27 26.839.824,97 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.255.466,09 2.684.503,91 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.750.077,94 1.419.113,71 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.161.883,46 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.676.191,57 705.276,52 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.683.783,36 1.016.633,84 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 27.785.729,84 2.592.958,77 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.911.382,16 985.704,87 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.664.925,11 2.437.839,19 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 18.390.189,01 2.313.006,54 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 18.097.373,77 2.705.526,45 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.542.394,96 2.757.875,26 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.199.489,51 3.846.345,55 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 43.381.299,77 2.886.209,84

5,5405 4,4648 7,0604 7,6599 7,0883 6,8557 4,9671 6,1811 4,5604 6,2024 10,9362 6,2199 11,7798 5,2628 2,7027 5,4612 2,7207 3,7945 10,5090 10,7158 9,0406 3,5543 7,9508 6,6890 7,8112 8,6314 15,0305

-0,07% 5,5682 5,4989 -19,93% 0,51% 4,4871 4,4313 -2,42% 0,57% 7,0957 7,0074 1,12% 0,32% 7,6982 7,6025 3,69% 0,07% 7,4427 6,9465 -9,57% 1,10% 7,0614 6,7186 -13,98% 1,73% 5,1161 4,8678 -30,07% 0,00% 6,3665 6,0575 -15,13% 1,19% 4,6060 4,5148 -33,41% 0,53% 6,2644 6,1404 -33,63% 0,96% 11,0456 10,8268 0,97% 0,86% 6,2821 6,1577 -9,90% 0,01% 11,7798 11,7798 3,61% 2,59% 5,3154 5,2102 -41,37% 3,13% 2,7297 2,6757 -50,31% 2,48% 5,5158 5,4066 -44,82% 3,84% 2,7234 2,7153 -58,03% 1,25% 3,8324 3,7566 -33,38% 4,36% 10,6141 10,4039 -12,95% 3,22% 10,8230 10,6086 -5,15% 3,26% 9,1310 8,9502 -29,18% 1,43% 3,5898 3,5188 -3,33% -0,02% 8,0303 7,8713 -22,90% 1,02% 6,7559 6,6221 -8,10% 2,61% 7,8893 7,7331 -4,91% 2,68% 8,7177 8,5451 -10,97% -0,14% 15,1808 14,8802 -20,24%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.421.969,05 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.864.362,73 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.248.869,15 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.723.519,41 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.435.917,15 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.514.115,94 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.475.945,34 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.037.880,03 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.184.413,91 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.004.799,29 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 8.323.380,17 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.673.806,35

1.143.904,35 3.062.114,50 4.993.861,35 525.997,93 1.838.192,60 998.132,12 679.914,30 656.076,35 1.734.313,48 1.385.823,46 1.484.966,17 565.276,69

17,8529 7,1403 3,6543 5,1778 2,4132 6,5263 6,5831 6,1546 4,7191 3,6114 5,6051 10,0372

2,15% 1,58% 1,28% 3,28% 2,13% 0,79% 0,41% 0,83% -0,03% 0,35% 0,00% 1,00%

18,2100 7,2831 3,7274 5,2814 2,4615 6,6405 6,6983 6,2623 4,8017 3,6746 5,6051 10,2379

17,6744 -34,26% 7,0689 -35,12% 3,6178 -19,77% 5,1260 -14,72% 2,3891 -11,12% 6,4610 -21,28% 6,5173 -14,02% 6,0931 -20,66% 4,6719 -18,28% 3,5753 -7,36% 5,5490 2,20% 9,9368 -10,06%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.701.868,89 6.777.396,58 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.520.458,59 3.227.204,99 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.310.894,70 5.272.843,30 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.497.274,85 6.419.610,31

6,7433 3,5698 4,8002 3,3487

2,35% 1,23% -0,20% 0,02%

6,9456 3,6769 4,8482 3,3487

6,6759 -45,60% 3,5341 -36,36% 4,7762 -23,28% 3,3487 1,61%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.797.002,75 9.667.058,29 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 423.797,07 148.574,16 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 920.189,48 125.785,13 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.013.145,33 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.182.917,45 748.088,31 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.666.372,98 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.321.911,73 8.399.161,59 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.158.900,00 6.627.322,83

0,4962 2,8524 7,3156 3,5094 2,9180 3,5211 2,4195 2,8909

1,12% 0,03% 2,26% 0,68% 1,28% -0,01% 2,27% 0,40%

0,5036 2,8952 7,4253 3,5305 2,9618 3,5246 2,4558 2,9082

0,4912 -47,66% 2,8239 -41,06% 7,2424 -10,46% 3,4813 -18,41% 2,8888 -41,46% 3,5070 -0,67% 2,3953 -11,51% 2,8678 -3,61%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 374.507.474,13 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 237.244.587,41 107.941.823,29

2,5575 2,1979

0,71% -0,04%

2,5575 2,1979

2,5575 -29,90% 2,1979 -16,81%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,6062 2,2080 0,6350 2,2417 5,3963 1,9871 4,9385 7,2062 6,0552 6,9699 3,4456

0,42% 1,79% 0,13% 1,03% 2,61% 3,27% -0,04% 0,01% 1,62% 0,10% 1,62%

6,6062 2,2080 0,6350 2,2417 5,3963 1,9871 4,9385 7,2062 6,0552 6,9699 3,4456

6,5567 -10,93% 2,1859 -45,38% 0,6287 -28,00% 2,2193 -23,93% 5,3423 -1,73% 1,9672 -11,70% 4,9015 -11,75% 7,2062 3,50% 5,9946 -5,17% 6,9176 -0,64% 3,4111 -11,23%

15.881.222,30 2.403.974,45 30.817.279,09 13.957.209,76 1.185.180,36 1.866.524,45 19.073.808,68 8.508.609,38 8.160.052,87 1.512.144,15 3.922.658,48 1.974.066,58 10.837.579,70 2.194.491,96 4.731.788,69 656.623,76 35.257.419,04 5.822.651,65 11.207.654,07 1.608.018,89 4.413.310,73 1.280.867,85

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 43.624.301,42 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.456.355,03 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.938.570,92 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.152.138,65 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 63.126.799,46 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 102.815.075,59 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 50.382.430,68 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.595.431,95 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.071.763,07 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.309.551,44 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 20.015.502,06 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 85.896.071,29 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 35.075.346,54 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.312.249,23 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 62.808.088,61 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 22.469.935,54 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 11.005.532,34 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.289.143,60 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 32.764.812,55 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.106.067,61 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 27.680.327,78

-0,13% 0,89% 1,03% -0,01% 2,51% 4,19% 2,10%

4.944.409,57 29.526.809,56 346.309,58 5.432.484,70 19.850.501,81 32.575.354,10 4.833.966,95 1.235.550,54 4.874.653,67 1.997.419,45 1.689.959,59 9.516.306,03 4.524.602,07 2.127.537,61 6.816.102,01 9.955.341,48 368.691,13 848.276,39 3.123.901,39 13.749.101,60 9.151.415,38

8,8230 1,3024 14,2606 3,8936 3,1801 3,1562 10,4226 10,1942 9,0410 1,1563 11,8438 9,0262 7,7521 7,6672 9,2147 2,2571 29,8503 13,3083 10,4884 2,6988 3,0247

1,24% 3,66% 4,06% 2,95% 0,24% 0,80% 0,88% 0,88% 0,86% 2,17% 0,02% 0,29% 0,01% 1,62% 2,92% 1,46% -0,74% 3,45% 4,07% 2,68% 0,89%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 6.947.952,75 10.078.770,46 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.648.894,06 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 13.898,10 15.008,49 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.826.567,60 11.331.755,16 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.480.750,77 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 9.822.037,29 54.669.311,87 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 592.504,18 3.337.593,73 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.805.208,97 273.026,43 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 385.817,14 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 870.874,58 61.517,73 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 21.589.100,54 19.091.370,27 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 26.686.895,44 24.332.571,91 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 765.273,71 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.540.880,28 334.618,23 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 581.573,78 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.123.470,95 510.090,56 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 624.562,80 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.209.051,27 151.815,38 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 491.107,06 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 106.696.115,85 15.015.873,68 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 590.266,53 78.517,39 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 30.425.629,62 5.341.617,47 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 676.571,57 109.560,62 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 56.688.369,53 9.197.054,22

0,6894 0,7118 0,9260 0,8672 0,8715 0,1797 0,1775 10,2745 10,5014 14,1565 1,1308 1,0968 1,0969 7,5934 7,9133 8,0838 8,4677 7,9640 8,3825 7,1056 7,5177 5,6960 6,1753 6,1638

3,64% 3,64% 4,27% 3,79% 3,79% 3,04% 2,13% 4,67% 4,69% 5,30% 0,00% 0,06% 0,06% 0,87% 0,87% 0,89% 0,89% 0,88% 0,88% 1,40% 1,40% 0,65% 0,23% 0,23%

5,8597 6,7661 4,2067 5,8531 1,6520 6,5725 3,1270

5,7298 -14,72% 6,4719 -27,02% 3,9663 -36,09% 5,7946 1,63% 1,5801 -38,75% 6,2867 -24,83% 2,9911 -47,40%

8,9995 8,6465 -5,51% 1,3024 1,2894 -4,72% 14,2606 14,1180 -16,01% 3,8936 3,8547 -48,75% 3,1801 3,1562 0,53% 3,2351 3,0931 -2,81% 10,6311 10,2141 -1,38% 10,3981 9,9903 -0,91% 9,0410 8,8602 -2,02% 1,1563 1,1447 -51,11% 11,8438 11,8438 0,85% 9,0713 8,9585 -27,96% 7,7599 7,7133 1,04% 7,7439 7,5905 -38,61% 9,3068 9,1226 -49,78% 2,2797 2,2345 -46,87% 29,9996 29,6264 3,32% 13,4414 13,1752 -4,88% 10,5933 10,3835 -16,27% 2,6988 2,6718 -11,51% 3,0247 2,9945 -7,34%

0,6894 0,7118 0,9260 0,8672 0,8715 0,1797 0,1775 10,2745 10,5014 14,1565 1,1308 1,0968 1,0969 7,5934 7,9133 8,0838 8,4677 7,9640 8,3825 7,1056 7,5177 5,6960 6,1753 6,1638

0,6825 0,7118 0,9075 0,8585 0,8715 0,1779 0,1757 10,1718 10,5014 14,0149 1,1308 1,0886 1,0969 7,4415 7,9133 7,9221 8,4677 7,8047 8,3825 6,9635 7,5177 5,6390 6,1135 6,1022

-4,81% -3,77% 5,41% -15,99% -15,09% -48,50% -52,98% -28,32% -27,99% -27,99% 1,42% -2,43% -2,19% -9,47% -9,02% -3,82% -3,34% -6,27% -5,37% -12,61% -12,58% -17,50% -22,32% -22,29%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

32.019.810,24 5.772.548,99 5,5469 28.930.268,18 4.569.434,95 6,3313 34.064.706,45 3.620.378,30 9,4092 11.882.888,32 1.244.875,17 9,5454 485.372,11 50.372,92 9,6356 37.051.778,16 48.249.656,17 0,7679 11.867,73 11.517,53 1,0304 8.797,53 11.004,89 0,7994 25.570.129,80 35.445.085,78 0,7214 12.928.478,40 17.179.806,87 0,7525 37.175,70 38.406,48 0,9680 20.837.366,69 28.882.457,29 0,7215 30.144.925,86 2.993.804,71 10,0691 24.168.938,12 2.409.309,43 10,0315 32.760.597,29 33.713.152,10 0,9717 1.788.413,54 1.809.836,35 0,9882 80.478,58 61.727,26 1,3038 28.616.379,42 26.781.058,02 1,0685 3.404.068,59 4.576.776,82 0,7438 434.917,00 572.375,25 0,7598 444.400,81 66.416,45 6,6911 180.774,02 26.105,36 6,9248 1.574.467,70 235.269,51 6,6922 4.003.890,08 766.518,53 5,2235 223.104,72 193.891,30 1,1507 210.848,64 191.449,02 1,1013 1.053.433,04 441.442,69 2,3863 651.474,17 66.045,09 9,8641 779.072,40 58.809,37 13,2474 335.382,90 34.003,39 9,8632 131.821,32 110.595,98 1,1919 1.451.019,05 178.762,21 8,1170 830.022,99 101.414,63 8,1845 35.565.027,77 3.770.714,38 9,4319 22.755.555,48 2.384.208,22 9,5443 22.974.161,52 2.403.180,73 9,5599 433.659,60 43.010,47 10,0827 70.322,00 5.200,37 13,5225 638.949,62 736.801,55 0,8672 66.483,59 6.498,00 10,2314 239.038,11 23.701,83 10,0852 10.594.624,42 1.057.985,69 10,0140 296.044,26 29.557,95 10,0157 9.522.737,43 950.925,77 10,0142 435.657,96 632.011,02 0,6893

0,29% 5,5469 0,23% 6,3313 0,97% 9,4092 0,07% 9,5454 0,07% 9,6356 2,74% 0,7679 3,38% 1,0304 2,75% 0,7994 1,22% 0,7214 1,21% 0,7525 1,84% 0,9680 1,22% 0,7287 1,08% 10,0691 1,16% 10,0315 0,88% 0,9717 0,90% 0,9882 1,51% 1,3038 0,04% 1,0685 3,61% 0,7438 3,60% 0,7598 0,38% 6,6911 0,38% 6,9248 0,37% 6,8260 -1,01% 5,2235 0,48% 1,1507 0,47% 1,1013 0,36% 2,3863 2,30% 9,8641 2,93% 13,2474 2,30% 9,9618 3,60% 1,1919 3,78% 8,1170 3,79% 8,1845 0,36% 9,4319 0,18% 9,8306 0,57% 9,5599 0,52% 10,0827 1,13% 13,5225 3,79% 0,8759 4,64% 10,3337 0,52% 10,1861 0,00% 10,0140 0,00% 10,0157 0,00% 10,0142 3,62% 0,6962

5,4914 -25,61% 6,2680 -23,24% 9,2210 -6,92% 9,4738 -7,45% 9,6356 -7,27% 0,7602 -11,98% 1,0149 -0,92% 0,7994 -11,18% 0,7070 -23,55% 0,7525 -22,84% 0,9486 -4,57% 0,7143 -23,55% 9,8677 -5,88% 9,8309 -6,89% 0,9620 -9,69% 0,9882 -9,27% 1,2842 -4,39% 1,0685 -1,18% 0,7364 -36,73% 0,7598 -36,27% 6,5573 -25,08% 6,9248 -24,07% 6,5584 -25,08% 5,1843 -41,67% 1,1507 -6,63% 1,0903 -7,53% 2,3863 -9,21% 9,7161 -5,92% 13,0487 -5,53% 9,7646 -5,93% 1,1800 -23,72% 8,1170 -18,42% 8,1845 -17,84% 9,4319 -5,68% 9,3534 -4,56% 9,3687 -4,40% 9,8810 0,83% 13,2521 -1,39% 0,8672 7,61% 10,2314 -3,25% 10,0852 0,44% 10,0140 0,14% 10,0157 0,10% 10,0142 0,11% 0,6893 4,22%

6,2019 -22,71% 3,1585 -50,98% 0,5299 -53,98% 7,0050 -52,66% 7,3831 -33,78% 3,9174 -18,30% 7,6905 -17,18% 6,7169 -23,72% 2,8242 -16,14% 5,2909 -9,91% 2,8724 -17,92% 5,3196 -36,82% 5,5207 -32,89% 4,8159 -8,74% 7,0949 -11,96% 0,7596 -44,93% 2,3519 -19,21% 9,2998 -11,51% 11,8332 1,06% 10,1816 -8,54% 5,2807 -8,86% 9,9904 -1,57% 8,6766 -4,81% 8,1656 -7,87% 7,7395 -10,66%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 70.546.710,49 11.375.045,67 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 56.122.743,97 17.591.387,32 ¢∏§√™ TOP-30 8.333.712,97 15.569.708,94 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.065.632,03 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 34.767.748,11 4.662.012,85 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.034.486,43 5.821.214,26 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.769.630,97 1.257.640,02 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.872.299,41 874.253,78 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.069.307,78 5.282.440,29 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 259.717.047,82 49.087.822,85 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.782.057,31 7.851.971,25 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 725.996,19 135.111,47 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.145.078,83 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 32.194.999,07 6.685.159,08 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 85.850.296,49 12.100.363,94 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 29.094.436,65 37.916.328,30 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.250.141,24 3.051.753,61 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 29.810.575,74 3.189.486,77 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 29.317.465,67 2.477.563,25 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.173.426,50 900.982,59 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.498.521,68 1.041.239,10 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.641.743,72 658.162,35 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 57.360.832,01 6.544.888,44 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.162.440,24 3.050.696,94 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 13.639.781,57 1.744.727,39

6,2019 3,1904 0,5353 7,0050 7,4577 3,9570 7,7682 6,7169 2,8527 5,2909 2,9014 5,3733 5,5207 4,8159 7,0949 0,7673 2,3757 9,3465 11,8332 10,1816 5,2807 10,0913 8,7642 8,2481 7,8177

-0,62% 2,50% 2,43% 3,05% 1,29% 0,62% 0,47% 0,37% 4,04% -0,27% 4,04% 4,16% 4,63% -0,51% 0,22% 1,55% 1,12% 1,31% 0,00% 0,01% 0,35% 0,18% 0,86% 1,25% 1,97%

6,2019 3,1904 0,5353 7,0050 7,4577 3,9570 7,7682 6,7169 2,8527 5,2909 2,9014 5,3733 5,5207 4,8159 7,4496 0,7673 2,3757 9,3465 11,8332 10,1816 5,2807 10,0913 8,7642 8,2481 7,8177

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 172.473,25 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.867.455,37 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 1.840.410,82 1.650,28 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.595.325,57 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 346.966,60 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 32.017.755,23 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 401.653,70 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 34.088.787,66 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 57.945,57 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.176.555,52 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 36.268,17 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.948.438,72 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 802.858,08 927,12 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.241.150,22 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) 840.963,27 831,59

1.158,3900 1.154,0600 1.115,2100 1.144,8200 1.046,5800 1.064,7000 830,2200 831,8400 377,6700 378,4100 824,4100 826,1400 865,9700 918,6100 1.011,2800

0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,71% 0,71% 0,60% 0,60% -0,10% -0,10% 0,75% 0,75% 0,03% 0,03% -1,19%

1.158,3900 1.154,0600 1.115,2100 1.144,8200 1.046,5800 1.064,7000 830,2200 831,8400 377,6700 378,4100 824,4100 826,1400 865,9700 918,6100 1.011,2800

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.610.812,91 209.056,15 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.852.685,39 1.468.807,95 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.617.188,03 1.408.709,46 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.019.939,87 2.807.681,22 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.420.641,24 607.908,21 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.876.529,90 1.557.156,90 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.492.535,06 551.433,80 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.297.333,66 3.538.231,95 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.917.923,84 654.025,00 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.750.841,91 1.864.868,24 HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 4.982.353,20 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 49.373.302,69 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 30.087.723,47 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.530.944,06 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.314.099,45 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.619.864,85 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 2.998.372,44 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.085.345,52 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 2.951.984,46

7,7052 2,6230 2,5677 1,4318 2,3369 2,4895 2,7066 3,4756 2,9325 0,9389

967.330,87 5,1506 24.640.761,99 2,0037 1.434.400,00 20,9758 4.316.857,52 2,4395 2.356.156,67 4,3775 3.599.491,14 2,6726 754.280,70 3,9751 1.458.063,31 6,2311 360.842,97 8,1808

0,78% -0,04% 2,36% 3,33% 3,69% 3,03% 3,47% 0,41% 0,35% 1,00%

7,8208 2,8328 2,6447 1,4748 2,4070 2,5517 2,7878 3,5277 2,9765 1,0140

1.158,3900 1.154,0600 1.115,2100 1.144,8200 1.046,5800 1.064,7000 830,2200 831,8400 377,6700 378,4100 824,4100 826,1400 865,9700 918,6100 1.011,2800

-6,19% -6,17% -2,98% -2,95% -14,65% -14,62% -20,19% -20,16% -50,43% -50,42% -13,92% -13,89% -8,44% -8,41% -10,61%

7,7052 -1,43% 2,6230 -12,49% 2,5420 -43,55% 1,4175 -9,24% 2,3135 -18,74% 2,4646 -9,58% 2,6795 -3,58% 3,4756 -1,99% 2,9325 -5,21% 0,9389 -34,87%

0,42% 5,2150 5,1506 -21,25% 0,00% 2,0137 2,0037 2,42% 2,75% 21,5526 20,9758 -34,06% 2,50% 2,5066 2,4395 -15,42% 1,37% 4,4979 4,3775 -24,33% 2,96% 2,7461 2,6726 -12,89% -0,77% 4,0248 3,9751 0,88% 1,68% 6,3557 6,2311 -23,73% 0,72% 8,3444 8,1808 -8,86%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 41.505.389,36 10.003.916,28 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.291.316,87 4.296.023,91 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.394.191,42 1.364.610,82

4,1489 1,6972 5,4185

2,71% 1,65% 0,00%

4,2319 1,7227 5,4185

4,1489 -39,41% 1,6972 -29,32% 5,4185 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.514.567,30 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.414.630,15 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.830.055,76 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.158.151,24 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 901.686,73 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.032.907,75

674.368,43 1.633.592,41 285.920,20 3.626.665,96 1.062.974,55 323.896,21

9,6602 2,7024 6,4006 1,4223 0,8483 3,1890

0,10% 0,55% -0,07% 1,78% 1,02% 1,42%

9,8534 2,8375 6,4166 1,4934 0,8907 3,3166

9,5636 -20,58% 2,6754 -33,06% 6,3686 1,39% 1,4081 -47,99% 0,8398 -46,05% 3,1571 -11,30%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 4.708.382,91 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 647.585,31 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 265.343,28 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 5.656.575,68

1.384.787,10 221.435,84 94.224,93 1.191.478,98

3,4001 2,9245 2,8161 4,7475

-0,19% -0,74% 0,05% 0,05%

3,4001 2,9830 2,8161 4,7475

3,3831 -23,91% 2,9099 -9,52% 2,8020 -4,47% 4,7238 -2,22%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.160.229,73 10.488.577,70 5.333.605,43 826.910,45 1.528.487,66

440.431,79 9.368.205,02 2.941.495,92 276.806,02 521.090,25

4,9048 1,1196 1,8132 2,9873 2,9332

0,01% 1,96% 0,83% 2,86% 1,47%

4,9048 1,1196 1,8132 2,9873 2,9332

4,8803 2,69% 1,1140 -47,25% 1,8041 -35,59% 2,9724 -13,26% 2,9185 -8,14%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.500.575,59 776.038,50 1,9336 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.315.284,37 1.915.740,31 2,2525 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.655.694,34 4.044.590,43 4,8597 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.799.066,91 5.553.240,97 1,0443 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.227.264,85 4.157.675,22 2,4599 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.147.478,64 3.443.627,27 3,2371 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.235.639,24 478.877,93 2,5803 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.849.927,87 4.329.098,80 1,3513 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 77.983.835,26 19.127.621,96 4,0770 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.447.760,63 2.430.785,90 2,6525 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 16.969.292,57 6.596.794,71 2,5724 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.678.612,35 701.119,58 2,3942 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.161.619,20 408.854,14 2,8412 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.055.708,30 500.910,20 4,1039

0,61% 1,33% 3,14% 1,31% 0,15% 0,46% 2,73% 2,66% 0,01% 1,64% 2,04% 0,38% 0,19% 0,08%

1,9916 2,3201 4,9083 1,0547 2,5337 3,3342 2,6577 1,3648 4,0974 2,7321 2,6496 2,4660 2,9264 4,2270

1,8756 -26,73% 2,1849 -13,53% 4,7625 -47,90% 1,0234 -37,78% 2,3861 -5,28% 3,1400 -2,12% 2,5029 -15,77% 1,3243 -12,68% 4,0566 4,10% 2,5729 -13,30% 2,4952 -14,25% 2,3224 -21,64% 2,7560 -5,29% 3,9808 -2,96%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 77.691.933,71 4.833.101,81 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.529.818,72 959.230,39 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.165.496,74 2.146.654,52 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.653.570,68 1.588.759,89 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.750.358,63 1.027.448,24 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.084.506,57 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.498.798,87 141.632,90 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.514.969,93 305.149,34 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.040.446,96 2.372.131,86 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.048.914,52 267.049,94 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 466.248,32 98.891,34 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.640.815,38 713.096,95 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 11.974.814,63 8.014.537,34 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.293.608,10 230.985,37 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.245.271,89 5.655.761,94 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.406.143,15 374.311,75 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 9.592.347,63 3.035.458,51 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.570.562,01 339.737,08 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 797.879,56 86.505,51

16,0750 13,0624 6,5989 12,3704 15,3296 11,3638 10,5823 4,9647 12,2423 11,4170 4,7148 3,7033 1,4941 5,6004 0,7506 3,7566 3,1601 13,4532 9,2235

0,58% 0,01% 2,18% 3,17% 0,58% 0,52% 1,14% 2,21% 0,23% -0,76% 1,63% 0,26% 3,84% 0,18% 1,90% 1,92% 2,60% 2,39% 1,28%

16,3965 13,1930 6,9288 12,9889 16,0961 11,9320 11,1114 5,0640 12,4871 11,6453 4,9505 3,8885 1,5688 5,6844 0,7769 3,9444 3,3181 14,1259 9,6847

15,9143 -1,14% 12,9318 3,49% 6,5329 -49,06% 12,2467 -8,98% 15,1763 -11,53% 11,1365 -0,87% 10,3707 -6,14% 4,9151 -11,09% 12,1199 -1,81% 11,3028 8,96% 4,6677 -43,19% 3,6663 -37,58% 1,4792 -57,19% 5,6004 -12,84% 0,7506 -49,21% 3,7190 -20,27% 3,1285 -13,92% 13,3187 -11,83% 9,1313 -8,80%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.842.413,37 559.756,67 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 2.635.998,79 1.072.614,48 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.917.049,50 12.165.016,51 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.099.290,79 3.045.231,89 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.053.991,33 7.241.456,90 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.754.972,51 2.183.191,78 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.773.579,13 1.004.651,16 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 10.098.865,42 6.769.017,30 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.479.755,26 686.563,29

8,6509 2,4575 0,6508 1,6745 0,8360 2,1780 2,7607 1,4919 2,1553

0,19% -0,05% 3,48% 3,53% 1,09% 3,34% -2,29% 1,37% 2,56%

8,8239 2,5067 0,6833 1,7582 0,8778 2,2869 2,8987 1,5665 2,2631

8,4779 3,29% 2,4084 -23,04% 0,6443 -53,26% 1,6410 -17,39% 0,8193 -46,54% 2,1344 1,74% 2,7055 -26,39% 1,4621 -28,84% 2,1122 -17,19%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 81.655.858,19 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.079.775,58 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.913.578,52 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 528.353,50

3,7806 2,7350 1,2948 1,0299

0,01% -0,16% 2,27% 1,33%

3,7806 2,7350 1,2948 1,0350

3,7617 3,55% 2,7145 -20,06% 1,2819 -46,18% 1,0258 -39,87%

1,50% 2,9093 -0,28% 10,2324 2,09% 3,3401 2,14% 1,0190

2,7681 -46,53% 9,9804 -16,94% 3,1795 -52,35% 0,9700 -51,24%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 902.367,56 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.947.175,61 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.601.636,14 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 124.058,85

21.598.915,25 2.222.979,06 3.794.721,99 513.013,76

319.465,48 2,8246 193.148,32 10,0812 498.709,98 3,2116 126.614,96 0,9798

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.018.720,95 3.645.559,51 3,0225 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.766.486,90 8.265.054,47 0,3347 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.157.078,71 4.213.112,12 1,2241 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.855.443,12 1.416.798,78 4,8387 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 23.618.156,56 2.345.708,98 10,0687 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.942.052,91 2.558.185,45 3,4955 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 350.635,95 120.000,00 2,9220 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 449.222,30 150.492,23 2,9850 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 330.524,26 25.288,97 13,0699 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.808.595,74 322.261,49 8,7153 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.403.144,98 464.213,33 9,4852 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.756.003,71 173.817,75 10,1026

2,33% 3,0754 2,9621 -52,59% 0,90% 0,3406 0,3280 -40,01% 1,32% 1,2363 1,2119 -46,35% 0,47% 4,8387 4,8387 -10,06% 0,01% 10,0687 10,0687 0,69% 1,37% 3,5305 3,4605 -54,61% 0,75% 2,9512 2,8928 -53,70% 0,99% 3,0149 2,9552 -53,74% 4,67% 13,2986 12,8085 -28,09% 3,00% 8,8460 8,6499 -11,15% 1,20% 9,6038 9,4141 -8,40% -0,13% 10,2036 10,0268 -2,12%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,70% 257,4378 252,3900 -13,88% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 2.871.743,56 11.378,33 252,3900 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.488.682,75 22.266,98 201,5800 0,13% 202,5879 201,5800 -0,15% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 733.645,04 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 19.244.566,85 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.070.939,43 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.182.581,18

271.823,58 5.677.281,65 1.878.307,12 2.916.996,63

2,6990 3,3898 6,4265 1,0910

0,47% 0,25% 0,37% 1,70%

2,8340 3,4576 6,4394 1,1456

2,6720 -27,86% 3,3220 -20,09% 6,2980 -1,13% 1,0692 -42,38%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 212.854.580,35 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.739.482,90 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.245.900,34 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 680.393,98 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.211.844,24 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.227.426,73 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.087.855,15

83.932.712,93 5.443.872,21 6.584.600,41 1.454.305,80 977.804,18 332.370,55 252.189,43

2,5360 1,2380 1,4042 0,4678 3,2848 3,6929 4,3136

0,02% 0,56% 0,86% 3,18% 0,51% 4,91% 0,86%

2,5360 1,2380 1,4077 0,4701 3,2930 3,7114 4,3136

2,5360 5,36% 1,2349 -32,60% 1,4007 -30,21% 0,4655 -44,49% 3,2766 1,26% 3,6744 -30,71% 4,3136 -42,90%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3492 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8591 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,433 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1258 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .104,84 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2264 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,783 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3736 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3182

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,338

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2918

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3501 .........................................................1,3483 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8597 .........................................................0,8585 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4382 .........................................................7,4278 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1322 .........................................................9,1194 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,91 .........................................................104,77 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2273 .........................................................1,2255 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7884 .........................................................7,7776 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3746 .........................................................1,3726 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3191 .........................................................1,3173

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ª∞Δ

¢ÈÌ·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ¢∂∏ ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”, ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘, fiÙ·Ó ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈο Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وË Ì ٷ ª∞Δ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ‚›·˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ - Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂȉÒÛÔ˘Ó ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î·È Ì ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ı¤ÛË Ô˘ ›¯·Ì ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ∞ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Ô ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¯¤ÚÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. Ãı˜, Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Â¤ÏÂÍ ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› - Î·È ‰Ë ‰È· Ù˘ ‚›·˜ - ÌÈ· ·Ôχو˜ ¿‰ÈÎË Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ·Ú¿ÓÔÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÓÙ› Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” .

™À§§√°√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¢∏ª√Δπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡√Δπ∫ø¡ À¶∞§§∏§ø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ª∂§√™ Δ∏™ ¶.√.™.√.Δ.∞.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1973 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΑΛΗ 12 (3ος όροφος) Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ Τηλ./Fax: 24210-26413 Bόλος 18 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 81

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας σε Γενική Τακτική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου που βρίσκονται στην οδό Τοπάλη αριθ. 12 (Δημοτικό Μέγαρο Σκενδεράνη), 3ος όροφος την 5η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 με τα κάτωθι προς συζήτηση θέματα: Θέμα 1ο: Aπολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού “Έσοδα - Έξοδα για το χρονικό διάστημα από 9/12/2010 έως 5/12/2011. Θέμα 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012. Θέμα 4ο: Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 9/12/2010 έως 5/12/2011. Θέμα 5ο: Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής πάσης ευθύνης (άρθρο 6 - παρ. 9 καταστατικού). Θέμα 7ο: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Θέμα 8ο: Aρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 12η Δεκεμβρίου 2011, την ίδια ημέρα, ώρα και τόπο (στα γραφεία) και με τα ίδια προς συζήτηση θέματα. Αιτήσεις υποψηφιότητας για τα ανωτέρω αξιώματα δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Παρασκευή από 10 έως 12, αλλά και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Γίνεται μνεία ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι όμως έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη, τα οποία συμπληρώνουν την 5/12/2011 χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο του Συλλόγου. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À

Ταχ. Δ/νση: 37006 Aργαλαστή Τηλ.: 2423055244 - Fax: 24230 55521

Αργαλαστή 28/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 18004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Πουρναράκια” Τρικερίου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 12-12-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. - 12.00 μ. ενώπιον της αρμόδιας από το νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας. Ως τιμή εκκίνησης, έχει οριστεί το ποσό των 100 ευρώ ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τετραετής. Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι: - Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία. - Δημοτική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητού του. - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. - Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας περί κατάθεσης εγγύησης αξίας 10 ευρώ (δέκα ευρώ) ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος της μίσθωσης. Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσίευσης, κηρύκεια κ.λπ. βαρύνουν το μισθωτή τελευταίο πλειοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 24230-55522 και Fax: 24230-55521. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παπαμαρκάκης Κωνσταντίνος

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ŒÓ·˜ 46¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÊϤ‚˜ ÙÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ¤ÁηÈÚ· Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔÓ ·¤ÙÚ„ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘. ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. Δ· ·›ÙÈ· Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ∫√¡Δπ ΔËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∫√¡Δπ ¤ıÂÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ “‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ”. √ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ó¤· ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∫√¡Δπ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ı¤Ì· ı· ·Û¯ÔÏËı› Î·È ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶. ª·ÚοÎË Ì ʷÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏË Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜, ›¯Â ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÚ›ÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞.√.™., Î. ¶. ª·Úο΢. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô.

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡ ∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡ £∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™ ∫∞π ∂Àμ√π∞™ Κ. Καρτάλη 1 - Ιάσονος, Βόλος Τηλ. 24210-32885, Fax: 24210-23374 e-mail: pressun1@otenet.gr ΒΟΛΟΣ 1/12/2011

∞¡∞∫√π¡ø™∏ - ∫∞Δ∞°°∂§π∞ ∏ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂΉÔÙÒÓ Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, χαιρετίζει την αγωνιστική στάση των συναδέλφων που συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου 2011. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις εφημερίδων που εκδόθηκαν μετά από την εκβιαστική πολιτική των εκδοτών τους, δεν ακυρώνει τον χαρακτήρα της κινητοποίησης. Η ΕΣΗΕΘΣτΕ καταγγέλλει την αντεργατική κίνηση των εκδοτών των εφημερίδων ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ της Καρδίτσας, ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Τρικάλων και ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ της Λαμίας που κυκλοφόρησαν την επομένη της δημοσιογραφικής απεργίας. Πρόκειται για απεργοσπαστικές εκδόσεις που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις του συνόλου των εργαζομένων της χώρας. Οι συγκεκριμένοι εκδότες θα κριθούν από την τοπική κοινωνία. Η Ένωση Συντακτών, από την πλευρά της, θα ελέγξει πειθαρχικά τους δημοσιογράφους που εργάσθηκαν για την έκδοση των συγκεκριμένων φύλλων και έγιναν μοχλοί της αντεργατικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων εκδοτών. Η Διοίκηση

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου προκειμένου να κατασκευάσει κτίριο το οποίο θα στεγάσει τα γραφεία του - μουσείο φυσικής ιστορίας - εντευκτήριο - αίθουσα συνεδριάσεων στο οικόπεδό του στη θέση Άναυρος (Ο.Τ. 802), επιθυμεί να έρθει σε συνεργασία με μελετητικό γραφείο της πόλης μας προκειμένου να αναλάβει όλο το μελετητικό πακέτο, καθώς και την έκδοση οικοδομικής άδειας για το παραπάνω έργο. Για την επιλογή και την ανάθεση πρωταρχικό ρόλο θα παίξει η οικονομική προσφορά συνάρτηση της προτεινόμενης λύσης τόσο από αρχιτεκτονικής άποψης, όσο και από κόστος κατασκευής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-24783, ώρες γραφείου. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Σιώρος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À

Τ.Κ. 37500 Βελεστίνο Μαγνησίας Τηλέφωνο: 2425350200 Fax: 24250-22870

Bελεστίνο 29 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 16340

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ του Δημητρίου και της Καλλιόπης το γένος Χαλαστάρα που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η JOANNA MARIA (ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ) KOZIOL (ΚΟΖΙΟΟΥ) του Krzysztof Jan (Κρζύστοφ Γιαν) και της Βozena Maria (Μποζένα Μαρία) το γένος Gladysiewicz (Γκουαντυσιέβιτς), που γεννήθηκε στο Σοσνόβιετς Πολωνίας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ του Προδρόμου και της Ελένης, το γένος Μπακίρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Τσικριτά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αλόννησο Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

¶ƒ√™∫§∏™∏ Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την επανίδρυση - επαναλειτουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου όπως προσέλθουν την Κυριακή 4-12-2011 και ώρα 16.30 στο δημοτικό κτίριο Νεοχωρίου (πρώην Δημαρχείο). Ευχαριστούμε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Με την υπ’ αριθμ. 213/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου εγκρίθηκε η απαλλαγή των δημοτικών τελών (τέλος ύδρευσης) για το έτος 2011, των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Στεφανοβικείου. Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΑΪΤΣΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À

Ταχ. Δ/νση: 37006 Aργαλαστή Τηλ.: 2423055244 - Fax: 24230 55521

Αργαλαστή 28/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 17942

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στη νησίδα “Παλιό Τρίκερι” . Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 12-12-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. - 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας από το νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας. Ως τιμή εκκίνησης, έχει οριστεί το ποσό των 900 ευρώ ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι εξαετής. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει κατά έτος το 50% των επιδοτήσεων που λαμβάνει από την εκμετάλλευση των ως άνω ελαιοκτημάτων. Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι: - Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία. - Δημοτική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητού του. - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. - Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας περί κατάθεσης εγγύησης αξίας 90 ευρώ (ενενήντα ευρώ) ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος της μίσθωσης. Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσίευσης, κηρύκεια κ.λπ. βαρύνουν το μισθωτή τελευταίο πλειοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 24230-55522 και Fax: 24230-55521. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παπαμαρκάκης Κωνσταντίνος

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ∫Àƒπ∞∫∏ 4 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΒ - ΤΜΗΜΑ Β’ ΒΙΠΕ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30 - 12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΝΕΟ ΔΕΛΤΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΔΙΜΗΝΙ - ΣΑΜΠΑΝΑΓΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ - ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΙΚΑ - ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΠΑΓΑΣΕΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΑΣΠΡΟΓΙΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: AΛΙΒΕΡΙ - ΤΕΡΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Ι. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ - ΓΛΑΦΥΡΕΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 - 12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: METAΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΕΡΜΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: METAΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΤΑΛΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΤΡΙΚΟΥΠΗ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 - 14.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: ΚΕΡΑΣΙΑ - ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΒΕΝΕΤΟ. ΑΠΟ ΩΡΑ 14.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Β’ ΒΙΠΕ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: METAΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΙΩΛΚΟΥ - ΕΡΜΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


30 ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À ¢/¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ¢π√π∫∏Δπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ °ƒ∞º∂π√ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À & ¢π√π∫∏Δπ∫∏™ ª∂ƒπª¡∞™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

Πληροφορίες: Σπ. Καρβέλη Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδικας: 37003 Τηλέφωνο: 2424350103, 131 - E-mail: dstech@otenet.gr Σκόπελος 30/11/2011 Αριθμός Πρωτ.: 10077

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκρι-

μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμoυ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 451 Υπηρεσία: Δήμος Σκοπέλου Έδρα υπηρεσίας: Σκόπελος Ειδικότητα: ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Νεκροταφείου (ταφής - εκταφής) Διάρκεια σύμβασης: 8 Αριθμός ατόμων: 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης: 451 Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τ.Κ. 37003 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Καρβέλη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131, 2424350103). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ -------------------------------------------

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.K.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 24210-26271 - 39163 Fax: 24210-39162 Βόλος 28-11-2011 Αρ. Πρωτ.: 5863/133006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Παναγιώτη Τοπούζογλου, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 614,44 τ.μ. στη θέση “Μανιάς Αμπέλι” Τοπικής Κοινότητας “Τσαγκαράδας” της Δημοτικής Ενότητας “Μουρεσίου” του Δήμου “Ζαγοράς - Μουρεσίου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος


31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ª∞°¡∏™π∞™ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ Δø¡ ∂∫§√°ø¡ Δ∏™ 27˘ & 28˘ ¡√∂ªμƒπ√À 2011 °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¢∂π•∏ ¡∂ø¡ √ƒ°∞¡ø¡ ¢π√π∫∏™∏™ Δ√À ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√À ª∞°¡∏™π∞™ Δª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∫√ μÚ¤ıËÎ·Ó ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÙ¿ (597) „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ∂°∫Àƒ∞ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ÂÍ‹ÓÙ· ¤ÍÈ (566), ∞∫Àƒ∞ ‰ÂηÂÓÓ¤· (19), §∂À∫∞ ‰Ò‰Âη (12). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ª√¡√¶ø§π∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ æ∏º√À™ 27 2. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ æ∏º√À™ 162 3. ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ æ∏º√À™ 189 4. ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ æ∏º√À™ 188 ∂›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ∞¡Δπª√¡√¶ø§π∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ª√§√Ã∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞™Δ∂ƒπ√À 1 ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ .....................8 2 ∫√¡Δ∞∫∏™ ª∞Δ£∞π√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À..................................9 ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ª¶∞™¢∞¡∏™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ 1 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ μ∞´√™ ÙÔ˘ ∞°°∂§√À.......................................19 2 μ∂ƒ°∂Δ∞∫∏™-¶∂πƒ∞™ª∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ....20 3 μπ™μπ∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..................................21 4 °√ƒ¢π√™ ºøΔπ√™ ÙÔ˘ μ∞´√À ...............................................1 5 °√À™∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ....................................0 6 ∑∞ƒπº∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À ......................................9 7 ∑∞Ã∂π§∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À................................47 8 ∑√Àª¶√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À..........................13 9 ∫∞™™∞μ∂Δ∏™ π¢√ª∂¡∂∞™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.........................8 10 ∫∞Δ™√À¢∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À .........................14 11 ∫ƒ∞μ∞ƒπΔ∏™ ∏§π∞™ ÙÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À ...................................36 12 ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡√™...................17 13 §∞´¡∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À ...............................2 14 ª∞°∞§π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À..................29 15 ª∂°∞§∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ..................................2 16 ª¶∞ƒ¢∞ ∂À∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ...............................4 17 √¡Δ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À .....................29 18 Δ∑π√Àª∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À........................20 19 Δ™∂§π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À.........................20 20 Δ™π¡Δ∑√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À..................................6 21 Δ™√ª¶∞¡√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À..................3 22 Ã∞Δ∑∏§π°√™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.............................3 ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ∞£∞¡∞™√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 1 °∫√À°∫√À§π∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ £øª∞ .........................6 2 ∫∞∫∞∑π∞¡∏™ ∑∏™∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À................................14 3 ∫∞¡∞Δ√À§∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À .....................8 4 ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫π∞-ƒ√¢∞¡∞∫∏ ª∞ƒπ°ø ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..................7 5 ∫∞¶√À§∞ ∂À¢√∫π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À....................................83 6 ª∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ....................11 7 ª√ÀΔ™π¡∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏..........................17 8 ª¶√À∫√μ∞§∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ....................5 9 ¡Δ∞º√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ..................................9 10 ¶∞¡√™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À....................................46 11 ¶∞¡Δ∂§π¢√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ £∂√º∞¡∏ ................................21 12 ¶∞¶∞√π∫√¡√ª√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ...............42 13 ¶√§ÀÃ√¡π¢∏™ ∞μƒ∞∞ª ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ..................4 14 ™Δ∂ƒ°π√À ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ...................................3 15 Δ™π√∫∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À...............................14 16 º§ø∫∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏ ..............................17 17 Ãπ™Δ√¢√À§π∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À..............42

∞°ø¡π™Δπ∫∏ ∞¡Δπª√¡√¶ø§π∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ª√§√Ã∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞™Δ∂ƒπ√À 1 ∞¢∞ª∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À................................11 2 ∞¢∞ª∞∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..............................9 3 °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ºøΔπ√À.......................18 4 ∫√¡Δ√ª∏Δƒ√™ °π∞¡¡∏™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À............................16 5 §∂ª√¡∏™ ™¶Àƒ√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ .........................................3 6 ª¶∞™ª∞Δ∑∏™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À..............................8 7 ª¶∂ƒª¶∂ƒ∏ μ∞™π§π∫∏ ÙÔ˘ ∏§π∞ .......................................6 8 ¶∞Δ™π∞μ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ......................8 9 ™π¢∏ƒ√¶√À§√™ ™Δ∂º∞¡√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏...........................14 10 ™Δ∞ª∞Δ∏™ ™Δ∂º∞¡√™ ÙÔ˘ ∑∏™∏......................................9 ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ª¶∞™¢∞¡∏™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ 1 ∞ƒμ∞¡πΔ∏™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ ∑∏™∏ .........................................12 2 μ∞´Δ™∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.....................................7 3 μ∞§π∞¡Δ∑∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∑∞Ã∞ƒπ∞ ..................................16 4 ∫∞¡Δπ∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À..............................31 5 ∫∞ƒ∞§∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À...............................91 6 ∫πΔ∏§∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À....................................5 7 ∫√À¡Δƒπ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ..........................8 8 ª∞∫ƒ∞∫∏ ¡π∫√§π¡∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ...................................9 9 ª∞¡π¡∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ..............................16 10 ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.......................11 11 ª∞Àƒ√ºøΔ∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À................42 12 ¶√§Àª∂ƒ√À μ∞°π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ...................................8 13 ™Δ∂ƒ°π√À ∏§π∞™ ÙÔ˘ ™Δ∂ƒ°π√À..........................................3 14 Δ√∫∞§∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À .......................11 15 Ã∞§∞™Δ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À............................4 16 Ã∞§∂μ∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À.................................3 ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ∞£∞¡∞™√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 1 °∂ƒ∞ª¶π¡∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À .........................25 2 ∑√Àª¶√Àƒ§∏™ ºøΔ∏™ ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À...............................4 3 ∫∞ªμƒ√°π∞¡¡∏™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ §∞ª¶ƒ√À .........................9 4 ∫∞¶√Àƒ∞¡∏™ ∑∏™∏™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ...............................6 5 ∫√ƒø¡∞π√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À..........................8 6 ∫√Àμ§∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ §∂ø¡π¢∞ .....................................29 7 ∫√ÀΔ√À¶∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ............................6 8 ª∏§∞ƒ∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ............................36 9 ª¶π™∞∫√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏ .................................96 10 ª¶√Àƒ∂§π∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ μÀƒø¡√™.........................5 11 ª¶√ÀΔ∑ø¡∞™ £øª∞™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ......................9 12 ¡∞√Àª ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∂À£Àªπ√À................................28 13 •∞¡Δ∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À............................1 14 ¶∞ƒ∞°π√ÀΔ™π∫√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À .....................6 15 ¶∂§πÃ√™ ¶∂Δƒ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.....................................31 16 ¶π§∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ..........................22 17 ™∫√À§∞ƒπøΔ∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À .....................8 18 ™∫√ÀƒΔ√¶√À§√™ ∞¡Δø¡π√™ ÙÔ˘ ¡∞¡√À .......................17 19 ™Δ∞ª√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§......................................19 20 Δƒπ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.............11 21 Δƒπ∞¡Δ√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À..................................50 22 Δ™∞∫∞§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À........................8 23 Ã∞Δ∑∏°∂øƒ°π√À πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¡∂™Δøƒ√™ ......................10 24 Ã∞Δ∑∏°√À§∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ....................7

¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ¶§∞™Δ∞ƒ∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ ΔƒÀºø¡√™ 1 ∑∞¡∞∫∏™ ºπ§π¶¶√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏......................................15 2 ∂ƒ∂ªπ∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ....................................7 3 ∫∞¶√Δ™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À..............................29 4 ∫∂Ã∞´¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ .................25 5 ∫§∂ºΔ∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ ÙÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À................................30 6 ∫√À∫√Àμπ¡√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ¶∂Δƒ√À.....................10 7 ª¶∂∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À..........................................9 8 ¶∞§∞™∫∞™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√™ ÙÔ˘ ∞Àƒ∏§π√À................................4 9 ¶∞¶∞°°∂§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À......................5 10 ¶∞ƒ∞£Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ºπ§π¶¶√À................................7 11 ¶πΔ™√À§∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.............................2 12 ¶§π∞™™∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ............................4 13 ƒ∞¶Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À........12 14 ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À...................6 15 ™¶∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¢∞¡π∏§.....................................3 16 ™Δ∞Àƒπ¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.........................45 17 ™Δ∂º∞¡∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À ............................7 18 ™Δƒπ°∫√™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À............................24 19 ™Ãπ∑∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À..................................5 20 Δ∑π¡√¶√À§√™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ Δ∏§∂ª∞Ã√À.......................8 21 Δ™∞μ∂™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À ...................................28 22 ºƒ∞°∫√À§∏ ∂À°∂¡π∞ ÙÔ˘ §√À∫∞ .....................................5 23 Ã∞§Àº∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À........................54

¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ¶§∞™Δ∞ƒ∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ ΔƒÀºø¡√™ 1 ∞ƒÃ√¡Δ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏................................13 2 °π∞¡¡√¶√À§√™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ÙÔ˘ °ƒ∏°√ƒπ√À........................4 3 °π∞¡¡√À∫∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ..............................3 4 ¢∏ª√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ......................23 5 ¢ƒ√™πΔ∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À......................................6 6 ∑øπ√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.............................7 7 £∂√¢øƒπ¢∏™ ¶∂Δƒ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ................................12 8 ∫∞μ√Àƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À...............................8 9 ∫∞§∞¡Δ∑∏™ ∞ƒ°Àƒπ√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ..............................3 10 ∫∞§∞Δ∑∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∞ƒ°Àƒπ√À ............................46 11 ∫∞¶¶∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏.......................................8 12 ∫∞Δ™π∞¡∞∫∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À...................11 13 ∫∞Δ™√À¢∞™ ¢∏ª√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ...................................9 14 ∫§∏Δ™π¡∞ƒ∏™ ™Δ∂ƒ°π√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À...........................12 15 ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À....................12 16 ∫ƒ∞μ∞ƒπΔ√À ∂§∂¡∞ ÙÔ˘ ∑∏™∏..........................................6 17 §πμ√°π∞¡¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞ ................27 18 ª∞¡Δ∞™ °ƒ∏°√ƒ∏™ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§ ....................................38 19 ª∞¡Δ∞™ ¶∞ƒπ™ - ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À...........28 20 ª¶∞ƒª¶∞∫√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À.....................65 21 ª¶√Àƒ√À¡∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..........................73 22 ¶∂§∞°π∞¢∏™ π√ƒ¢∞¡∏™ ÙÔ˘ ¢π√¡À™π√À ............................0 23 ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ...............76 24 ¶π§∞Δ√™ ∞Ãπ§§∂∞™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À..........................15 25 ¶§∏∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ..................................0 26 ¶√À§π√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..............................79 27 ™∞ªπ√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÙÔ˘ ¶√§À∫∞ƒ¶√À........................23 28 ™∞ƒ∞∫∞Δ™π∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À.................11 29 ™¶∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ..............................72 30 ™Δƒ√Àª¶∂§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ™ΔÀ§π∞¡√À.....................8 31 Δ™∞ƒ¢∞∫∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À..................21 32 Δ™∞ƒ∫∞ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞ - ∞¶√™Δ√§π∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À .......10 33 Δ™π∞ª∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ μ∞™π§∂π√À.................................15 34 Δ™πƒ√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ................................13 35 æÀÃ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ ºƒπ•√À ..........................................4

Δª∏ª∞ ª∂Δ∞¶√π∏Δπ∫√

Δª∏ª∞ À¶∏ƒ∂™πø¡

μÚ¤ıËÎ·Ó ÔÎÙ·ÎfiÛÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ (837) „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ∂°∫Àƒ∞ ÔÎÙ·ÎfiÛÈ· ‰Ò‰Âη (812), ∞∫Àƒ∞ ‰ÂηÔÎÙÒ (18), §∂À∫∞ ÂÙ¿ (7). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:

μÚ¤ıËÎ·Ó ¯›ÏÈ· ‰È·ÎfiÛÈ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÙÚ›· (1.273) „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ∂°∫Àƒ∞ ¯›ÏÈ· ‰È·ÎfiÛÈ· Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚ›· (1.243), ∞∫Àƒ∞ ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· (24), §∂À∫∞ ¤ÍÈ (6). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:

1. ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ª√¡√¶ø§π∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ 2. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ 3. ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ 4. ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡

1. ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ª√¡√¶ø§π∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ 2. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ 3. ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ 4. ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡

æ∏º√À™ æ∏º√À™ æ∏º√À™ æ∏º√À™

∂›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:

54 160 243 355

æ∏º√À™ æ∏º√À™ æ∏º√À™ æ∏º√À™

∂›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:

35 233 525 450

∞°ø¡π™Δπ∫∏ ∞¡Δπª√¡√¶ø§π∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ª√§√Ã∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞™Δ∂ƒπ√À 1 °∂øƒ°√À¢∏™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ...........................7 2 ∫√Àƒ∂§∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ÙÔ˘ §√À∫∞..............................8 3 §∂ª√¡∏™ ƒ∏°π¡√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ............................6 4 §√Àª∞ ∂πƒ∏¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À..........................................11 5 ™Δ∞ƒ√¶√À§√À √§°∞ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ..............................16 6 Δ™πƒ√°π∞¡¡∏™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À .............................9 ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ª¶∞™¢∞¡∏™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ 1 μ∞´ƒ∞∫§πøΔ∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À.................................10 2 μ√À™μ√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À................................5 3 °∫π§√ª∞¡∞∫∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À.........................20 4 °ƒ∞ªª∂¡∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ £∂√Ã∞ƒ∏..............................30 5 ¢√À¢√°§√À πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶∞¡Δ∂§∏ ..................................6 6 £∂√Ã∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À ................................18 7 ∫∞ƒ∞™ª∞¡√°§√À ™ΔÀ§π∞¡√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À....................5 8 ∫∂ƒ∞™πøΔ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À..........................15 9 ∫√Àƒ∂¡Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ............................10 10 ∫ÀΔ√À¢∏™ ªπÃ∞§∏™ ÙÔ˘ ™π¢∂ƒ∏ ......................................5 11 ∫ø¡™Δ∞¡Δ∂§√™ ∏ƒ∞∫§∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À .........................9 12 §∞´√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞¡∂™Δ∏ ........................................12 13 ª√™¢ƒ√ª√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À............................63 14 ª√À™Δ∞∫∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ ¶∂Δƒ√À..........................13 15 ª¶√Àƒ°∞¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™-™Δ∞Àƒ√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ....23 16 ª¶√Àƒ§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.....................67 17 ¡πª¶∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À................................18 18 ™∞ª∞§∂∫√™ ºπ§π¶¶√™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À ...........................73 19 ™√À§πøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∞¡¢ƒ∂∞................................5 20 ™√À§√°π∞¡¡∏ £∂∞¡ø ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡√™.........................30 21 ™√º√§√°∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∑∏™∏......................................2 22 Δ™π∞ª∏Δ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡√™.........................8 23 Δ™π∞¡Δ∞ƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∂À™Δ∞£π√À..........................8 24 Δ™πª¶∂ƒπ¢∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À..........................9 ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ∞£∞¡∞™√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 1 KRISTIDHI NIKO ÙÔ˘ ZENEL ................................................3 2 ∞£∞¡∞™√¶√À§√À ∞¡Δø¡π∞ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À....................17 3 ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °π∞§§∏ ..................................3 4 μ∞°π∞™ Ã∏™Δ√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À.......................................33 5 μ∞™π§∂π√À ª∂§¶√ª∂¡∏ ÙÔ˘ ∞¡∞™Δ∞™π√À........................13 6 μ§∞Ã√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.................................21 7 μ√À§°∞ƒ∞∫∏ ∂À°∂¡π∞ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À ..............................42 8 μ√ÀΔ™π¡√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À........................15 9 °∂øƒ°∞§∞™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∏ƒ∞∫§∏......................................8 10 °∂øƒ°∞Δ∑∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ..................43 11 °π∞°π∞™ ™Δ∞Àƒ√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À....................................3 12 °∫∞°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¶√§ÀÃ√¡∏.......................4 13 ¢π∞∫√Àª∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À............................3 14 ¢√À∫∞Δ∑∏™ ∑∏™∏™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ...............................31 15 ∑∞º∂πƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À .................................53 16 π∞∫øμ∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À.....................13 17 ∫∞§∞ª¶√∫∞ £∂√¢√Δ∏ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À...................44 18 ∫∞§√ÀΔ™∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ...............30 19 ∫∞ƒ∞√À§∞∫∏ ¡π∫∏ ÙÔ˘ ªπÃ∞∏§.......................................5 20 ∫∞ƒ∫∞§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.........................6 21 ∫√¶∞§∏™ ™¶Àƒ√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À..................................124 22 ∫√ÀΔƒ∞ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À..........................................8 23 ∫Àƒø™∏™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ......................................1 24 §∂μ∂¡Δ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À...................76 25 §∂Δ™π√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À.................................10 26 ª∞ƒπ¢∞∫∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.............................1 27 ª∞ƒª∞°∫π√§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.................33 28 ª∂§∞Ã√π¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À.......................30 29 ªπÃ∞§√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ §√À∫∞ ................................31 30 ª√ÀΔ™π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ∫§∂√ª∂¡∏......................9 31 ª¶√´§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∞°°∂§√À................................21 32 ¡Δ√ÀΔ∫π∂μπΔ™ ∂§∑ª¶π∂Δ∞-ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏................14 33 ¶√§À∑ø∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À..........................8 34 ¶ƒ√™∏§π∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À...........................28 35 ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À .....................84 36 ™∂§πª∏ ¡π∫∏ ÙÔ˘ ∞°°∂§√À ..............................................3 37 ™∫∞ºπ¢∞™ ∏§π∞™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏.........................................13 38 ™√Àπ¶∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À...............................10 39 ™√À§¢∞Δ√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ......................21 40 ™Δ∂§§√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.................................6 41 ΔÀƒ√§√°√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ¶∞À§√À.....................................56 42 ºƒ∞°∫√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ..................................8 43 Ã∞Δ∑∏∞°°∂§∞∫∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ .................10 44 Ã∞Δ∑∏μ∞°°∂§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ..................5 45 Ãπ™Δ√º√ƒ√À ∏§π∞™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À...............................41 46 æøªπ∞¢∏ Ã∞´¢ø ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À.....................................4 ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ¶§∞™Δ∞ƒ∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ ΔƒÀºø¡√™ 1 ∞°°∂§∂Δ√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏............................72 2 ∞£∏¡∞π√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ √¡√Àºƒπ√À.............................34 3 ∞´μ∞∑√°§√À ∞Ãπ§§∂∞™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏....................................6 4 ∞ƒª∞ª∂¡Δ√À ™À¡√¢∏ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ ..................................9 5 μ∞ƒ∞∫§πøΔ∏™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À....................9 6 μ∞™Δ∞ƒ¢∏™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ................................3 7 °∫∞μ∞ƒ¢π¡∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ §∞ª¶ƒ√À.........................32 8 °∫√¡Δ∂§∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..............................4 9 °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞£∞¡∞™π√À ...........................4 10 ¢∂§∏°π∞¡¡∏™ ∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ..................15 11 ¢∂§∏°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ...................19 12 ¢∂§∏™ ∏§π∞™ ÙÔ˘ §∞ª¶ƒ√À.............................................7 13 ¢√¢√À¢∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ ª√™Ã√À.......................................56 14 ∂À∞°°∂§πΔ™∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∂À™Δ∞£π√À....................14 15 ∑∏™πª∞Δ√™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À ...............................21 16 ∫∞ªª∂¡√À £∂∫§∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À..................................47 17 ∫∞¡∞μπΔ™∞ ¢øƒ√£∂∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À .............................62 18 ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞-∞¡∞™Δ∞™π∞ ÙÔ˘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞ ....25 19 ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπª∏¢∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À .........................20 20 ∫∞ƒ¶√À∑∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À...................8 21 ∫§∂πΔ™√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ...........18 22 ∫ƒ√∫π¢∏™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ £øª∞..........................................1 23 §À¶∏ª∂¡√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À....................18 24 ª∞ƒ°∂§√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ £øª∞ ....................................30 25 ª∞Δ£∞π√¶√À§√™ ∫Àƒπ∞∫√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ................17 26 ª¶∞§§∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ .................................9

27 ª¶√À°√À§π∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ∞¡∞™Δ∞™π√À.......................3 28 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞¡Δø¡π√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ......................6 29 ƒ∂¡Δ∏ πø∞¡¡∞ ÙÔ˘ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À.....................................4 30 ƒ∂¶∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À.......................5 31 ƒ√À™™∞ - ∞§ª¶∞¡∏ ∞¡¡∞ - ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ªπÃ∞§∏ ................6 32 ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ £∂√¢øƒ√À ...........................25 33 ™πøª√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À.................................5 34 ™¶∞£∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À...............................31 35 Δ√¶∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À.................................28 36 Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ∂À£Àªπ√À........................7 37 Δ™∞¶∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ..................................5 38 Δ™∞Δ§∞∫π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À...............35 39 Δ™∂∫√Àƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ μ∞´√À ..................................11 40 Δ™πΔ™π°π∞¡¡∏ ∞¡¡∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ................................29 41 Δ™ø¡∏™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ....................................3 42 º§πΔƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À.................................32 43 Ã∞Δ∑∏¶∞ƒ∞™π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂À¢√∫πª√À....................9 44 æ∞ƒπ∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏..........................33 ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È: 1. Δª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∫√: ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÂÙ¿ (7) ∞. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ª¶∞™¢∞¡∏™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ÙÔ˘ ∞Ãπ§§∂∞ 2. ∑∞Ã∂π§∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ∫ƒ∞μ∞ƒπΔ∏™ ∏§π∞™ ÙÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À μ. ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ∫∞¶√À§∞ ∂À¢√∫π∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 2. ¶∞¡√™ ¶∞À§√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À 3. ¶∞¶∞√π∫√¡√ª√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ÙÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À (‰È¿ ÎÏËÚÒÛˆ˜) ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. Ãπ™Δ√¢√À§π∞™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À (‰È¿ ÎÏËÚÒÛˆ˜) 2. ¶∞¡Δ∂§π¢√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ £∂√º∞¡∏ °. ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ Δ∞∫Δπ∫√π 1. Ã∞§Àº∞™ ∫ø¡/¡√™ ÙÔ˘ ∫Àƒπ∞∫√À 2. ™Δ∞Àƒπ¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ∫§∂ºΔ∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ ÙÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À 2. Δª∏ª∞ ª∂Δ∞¶√π∏Δπ∫√: ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ‰¤Î· (10) ∞. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ∫∞ƒ∞§∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À 2. ª∞Àƒ√ºøΔ∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ∫∞¡Δπ∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À μ. ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ª¶π™∞∫√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏ 2. Δƒπ∞¡Δ√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À 3. ª∏§∞ƒ∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ¶∂§πÃ√™ ¶∂Δƒ√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À 2. ∫√Àμ§∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ §∂ø¡π¢∞ °. ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ¶§∞™Δ∞ƒ∞™ ∂À™Δ∞£π√™ ÙÔ˘ ΔƒÀºø¡√™ 2. ¶√À§π√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À 3. ¶∂§∂∫√À¢∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À 4. ª¶√Àƒ√À¡∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À 5. ™¶∞¡√™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ª¶∞ƒª¶∞∫√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∂§∂À£∂ƒπ√À 2. ∫∞§∞Δ∑∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∞ƒ°Àƒπ√À 3. Δª∏ª∞ À¶∏ƒ∂™πø¡ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ (14) ∞. ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ∞∫√ ∫π¡∏ª∞ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ™∞ª∞§∂∫√™ ºπ§π¶¶√™ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À 2. ª¶√Àƒ§∏™ ∫ø¡/¡√™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À 3. ª√™¢ƒ√ª√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ™√À§√°π∞¡¡∏ £∂∞¡ø ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡√™ (‰È¿ ÎÏËÚÒÛˆ˜) μ. ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ∞£∞¡∞™√™ ∞¶√™Δ√§√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 2. ∫√¶∞§∏™ ™¶Àƒ√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À 3. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∫ø¡/¡√™ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 4. §∂μ∂¡Δ∏™ ∫ø¡/¡√™ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒπ√À 5. ΔÀƒ√§√°√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ¶∞À§√À 6. ∑∞º∂πƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ Ã∏™Δ√À ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ∫∞§∞ª¶√∫∞ £∂√¢√Δ∏ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À 2. °∂øƒ°∞Δ∑∏™ μ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À 3. μ√À§°∞ƒ∞∫∏ ∂À°∂¡π∞ ÙÔ˘ ∞¡Δø¡π√À °. ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡ Δ∞∫Δπ∫√π 1. ∞°°∂§∂Δ√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏ 2. ∫∞¡∞μπΔ™∞ ¢øƒ√£∂∞ ÙÔ˘ ¡π∫√§∞√À 3. ¢√¢√À¢∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ ª√™Ã√À 4. ∫∞ªª∂¡√À £∂∫§∞ ÙÔ˘ °∂øƒ°π√À 5. Δ™∞Δ§∞∫π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ø¡/¡√À ∞¡∞¶§∏ƒøª∞Δπ∫√π 1. ∞£∏¡∞π√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ √¡√Àºƒπ√À 2. æ∞ƒπ∞¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ÙÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ 3. º§πΔƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ∂À∞°°∂§√À (‰È¿ ÎÏËÚÒÛˆ˜) ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ „‹ÊˆÓ.


32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

∫¿ËÎ·Ó ‰‡Ô ο‰ÔÈ ¢‡Ô ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î¿ËÎ·Ó ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·. √ ¤Ó·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È °¿ÙÛÔ˘, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛԢ, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿. Δ· ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.

™À°∫√π¡ø¡π∞∫√™ - ¶ƒ√ª∏£∂ÀΔπ∫√™ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫√™ - ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ μ√§√À ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με την υπ’ αριθμ. 94 της 22/11/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, καλούνται τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 7/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στα γραφεία του ΣΥΝ/ΠΕ, Κοραή 56, 2ος όροφος, με θέματα: 1. Έγκριση προϋπολογισμού 2012. 2. Διάφορα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14/12/2011, με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση μη απαρτίας για δεύτερη φορά η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21/12/2011 με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Συνεταιρισμού τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το αρ. 24 του Καταστατικού. Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À Γραφείο Δημ. Συμβουλίου

™ˆÌ·ÙÂ›Ô π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ ΔÂÏÂÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘: ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Σωματείο Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών Θεσσαλίας - Δυτ. Μακεδονίας - Ηπείρου με έδρα το Βόλο, καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στις εκλογές του Σωματείου τους για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Oι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 4-12-2011 και ώρα 11.00 έως 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων “Ο Μάκης” (Παλαιό Κοιμητήριο Βόλου). Θεωρούμε ότι όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να συμβάλουμε για την επιτυχία των εκλογών αυτών. Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά. Η μεγάλη συμμετοχή θα είναι η απάντηση του κλάδου για τη διεκδίκηση των επαγγελματικών και θεσμικών μας προβλημάτων. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Πληροφορίες: Tηλ. και Fax 24211-05126. Email: somtel@ath.forthnet.gr

™À§§À¶∏Δ∏ƒπ∞ Ο πρόωρος χαμός του αγαπητού συναδέλφου και δασκάλου του σχολείου μας °∫√¡Δ√¶√À§√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À μας συγκλόνισε. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σεβόμενοι την επιθυμία της, αντί στεφάνου ενισχύουμε το Σύλλογο “Εσταυρωμένος” . ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

KH¢EIE™

Σκιάθος 01-12-2011 Αρ. Πρωτ.: 10215

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 331/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου στην 25η τακτική συνεδρίασή του στις 22 Νοεμβρίου 2011 κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2012 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2011 Α.Δ.Σ. δηλαδή: 1.Να παραμείνουν για το έτος 2012 τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις και αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, πλην των ξενοδοχείων, όπως έχουν καθοριστεί με την προηγούμενη υπ’ αριθ. 67/2011 Α.Δ.Σ. 2.Στα ξενοδοχεία όμορα των αιγιαλών η παραχώρηση της χρήσης γίνεται για την εκπλήρωση όλων των πρόσθετων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει έναντι των πελατών τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2971/2001, το μίσθωμα υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του 1/2 της τιμής δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή καθορίζεται από τον ΕΟΤ για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών αυτής. 3.Σε όλες τις υπόλοιπες εν γένει επιχειρήσεις (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και κάθε είδους καταλύματα) η χρέωση να γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο. A/A ¶∂ƒπ√Ã∏ Δ∂§√™ ∞¡∞ Δ.ª. 1 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ....................................42,18Ε 2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ...........................56,24Ε 3 ΑΧΛΑΔΙΕΣ .......................................56,24Ε 4 ΒΑΣΙΛΙΑΣ .........................................28,12Ε 5 ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ ..............................56,24Ε 6 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ .....................................28,12Ε 7 ΚΕΧΡΙΑ ............................................28,12Ε 8 ΚΟΛΙΟΣ ............................................28,12Ε 9 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ....................................28,12Ε 10 ΜΑΡΑΘΑ..........................................42,18Ε 11 ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ............................56,24Ε 12 ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ- ΜΠΑΝΑΝΑ .........56,24Ε 13 ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ .................................42,18Ε 14 ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ...........................28,12Ε 15 ΜΥΤΙΚΑΣ ..........................................28,12Ε 16 ΞΑΝΕΜΟ..........................................28,12Ε 17 ΣΚΛΗΘΡΙ..........................................28,12Ε 18 ΤΖΑΝΕΡΙΑ........................................42,18Ε 19 ΤΡΟΥΛΟΣ ........................................56,24Ε 20 ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ....................................42,18Ε 21 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ......................................28,12Ε 22 ΑΓΚΙΣΤΡΟΣ ......................................28,12Ε 23 ΣΙΦΕΡΙ ..............................................28,12Ε 24 ΑΣΕΛΗΝΟΣ ......................................28,12Ε 25 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ....................................42,18Ε 26 ΕΛΙΑΣ...............................................28,12Ε 27 ΚΑΣΤΡΟ ...........................................28,12Ε 28 ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ ........................28,12Ε 29 ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ...............................28,12Ε 30 ΜΑΝΔΡΑΚΙ.......................................28,12Ε 31 ΛΑΖΑΡΕΤΑ ......................................28,12Ε 32 ΜΙΚΡΟΣ ΑΣΕΛΗΝΟΣ .......................28,12Ε Βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το τέλος για κάθε όμορη επιχείρηση, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάθε είδους καταλύματα πλην των ξενοδοχείων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ πø∞¡. ª¶√À∫√Àμ∞§∞

Ετών 82 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού και ώρα 11 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Υβόννη Η αδελφή: Bασιλική Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À Γραφείο Δημ. Συμβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σκιάθος 28-11-2011 Αρ. Πρωτ. 10118

¶∂ƒπ§∏æ∏ Δ∏™ À¶. ∞ƒπ£. 327/2011 ∞¶√º∞™∏™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ™∫π∞£√À ¶√À ∞º√ƒ∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ƒ√™∞ƒª√°∏ Δ∂§ø¡ Δ√À ∞¡Δ∞¶√¢√Δπ∫√À Δ∂§√À™ ¶√§πΔπ∫ø¡ °∞ªø¡ °π∞ Δ√ ∂Δ√™ 2012 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου στην 25η τακτική συνεδρίασή του στις 22 Νοεμβρίου 2011 κατά πλειοψηφία αποφάσισε: 1.Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους των πολιτικών γάμων για το έτος 2012, το οποίο θα παραμείνει όπως ισχύει μέχρι σήμερα και καθορίστηκε με την 64/2011 Α.Δ.Σ., δηλαδή στο ποσό των 150 Ε για κάθε τελούμενο από το Δήμο Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο που έχει οριστεί δηλ. το Μπούρτζι. 2.Για κάθε τελούμενο γάμο που θα γίνεται εκτός του χώρου που έχει οριστεί δηλ. το Μπούρτζι, επιβάλλει τέλος ποσού 300 Ε. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

πø∞¡¡∏ ∞∫ƒπμ√À

τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Αθανάσιος - Αικατερίνη Ακρίβου, Σωτήριος Ακρίβος Τα εγγόνια: Iωάννης, Αναστασία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τελούμε μεθαύριο 4 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνα Ν. Ιωνίας 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

°∂øƒ°π√À ºπ§√™√°§√À

Toν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

∞¡Δø¡π√ ¶∞°ø¡∏

που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.45 μ.μ. Βόλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Γιώτα Κοπατσάρη - Παγώνη Τα παιδιά: Γιώργος, Μαριάννα Τα αδέλφια: Ιωάννης - Μαίρη Παγώνη, Μερσίνη - Δημήτρης Κανέλλος, Αικατερίνη Στ. Χιώτη, Σωτήρης - Βασιλική Κοπατσάρη, Πιπίτσα Αθ. Παξινού, Ειρήνη - Αντώνης Πούλιου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου. Παράκληση εκ της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ορφανοτροφείο Βόλου.

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¡π∫√§∞√ ∫∞§∞ª¶√∫∞

Ετών 62 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου (Ν. Κοιμητηρίου). Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Aικατερίνη Τα παιδιά: Βασιλική - Γιάννης, Γιάννης - Σπυριδούλα Το εγγόνι: Αβάπτιστο Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Eυανθία Τα παιδιά: Ιορδάνης - Μάγδα, Σωτήρης - Νυμφοδώρα Τα εγγόνια: Γεωργία, Κωνσταντίνος, Γιώργος και Παναγιώτα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα και αδελφού

∞ƒπ™Δ∂π¢∏ (∞ƒ∏) ∂À∞°°∂§√¶√À§√À

συν/χου προϊστ. ΙΚΑ τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, ώρα 9 π.μ. και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περίβλεπτου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Περίβλεπτο 2 Δεκεμβρίου 2011 Ο υιός: Δημήτρης Τα αδέλφια: Γεώργιος - Αντωνία Πέππα, Ευαγγελία Ευαγγελοπούλου - Λιβανίου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ∫. º∞ª¶∞

Τη λατρευτή μας αδελφή και θεία

ª∞ƒπ∞ £∂√¢øƒ√À

Ετών 79 που πέθανε, κηδεύσαμε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης Βόλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το θάνατό της θερμά ευχαριστούμε. Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Περσεφόνη Γκάνια, Γεωργία χα Ευσταθίου Σκουργιά, Ελισσάβετ χα Αθανασίου Μηλιόρδου Τα ανίψια της

ζωγράφου - γλύπτη τελούμε μεθαύριο Κυριακή 4 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Θεοδώρα Τα παιδιά: Ευσταθία - Έντουαρντ, Κωνσταντίνα - Μπρέττ Τα εγγόνια: Eλισάβετ, Θεοδώρα, Αθανάσιος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια Όστρια.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

(769)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 50 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο στην περιοχή των Αλυκών, κοντά στην πλαζ. Πληρ. τηλ. 24210-28559 και 6972-148144. (471)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ., 2ου ορόφου, στη Ν. Ιωνία, Παπάγου 2. Αυτόνομη θέρμανση και οικονομικά κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 24210 84500. (226)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 100 τ.μ., 2ου ορόφου, στη Ν. Ιωνία, Αναπαύσεως 52, για επαγγελματική στέγη. Στην ήδη υπάρχουσα οικοδομή στεγάζονται τέσσερα ιατρεία. Πληροφορίες στο τηλ. 6944 520098. (225)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ρετιρέ 60 τ.μ., μεγάλη βεράντα, ανακαινισμένη κουζίνα, Σπυρίδη και Αναλήψεως. Πληρ. τηλ. 24210-50496, 6972-233613. (361)

¶ø§∂πΔ∞π

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™

το ισόγειο τριπλοκατοικίας, επί της Ρ. Φεραίου και 54ου Συνταγμ. ΕΛΑΣ, 120 τ.μ. πλήρως επιπλωμένο και με ανεξάρτητη θέρμανση, ιδανικό για νέα ζευγάρια. Πληροφορίες τηλ. 24210 53598. (336)

Πωλείται διαμέρισμα 127 τ.μ., ρετιρέ, απεριόριστη θέα, 2 υ/δ, 2 w.c., αποθ., πάρκιν (10ετίας), τζάκι. Τιμή ευκαιρίας 138.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 www.euroktima.com (212)

¶ø§∂πΔ∞π: 1) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 102 Ù.Ì., καινούργιο, 2 υ/δ, γραφείο, 2 λουτρά, τζάκι, ατομικός λέβητας αερίου, θέση στάθμευσης, 3ου ορόφου. 2) ¢À∞ƒπ 42 Ù.Ì., 1ου ορόφου, Παγασών-Ορφανοτροφείου, τηλ.: 6972 691669. (352)

¶ø§∂πΔ∞π καταπληκτικό γωνιακό οικόπεδο 605 τ.μ. στην Αγ. Παρασκευή Βόλου με θέα το Πήλιο και την πόλη, ιδανικό για μονοκατοικία ή μεζονέτες, δυνατότητα δόμησης 340 τ.μ. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (762)

∂À∫∞πƒπ∞ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές διαμέρισμα 86 τ.μ., στο 2ο όροφο, με αυτόνομη θέρμανση φ/α. Ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή 350 Ε. ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΑ Τηλ. 6944-504791 (470)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση χειροποίητων κοσμημάτων “ΑΩΤΟΝ” 10ετούς λειτουργίας με σταθερή πελατεία, Αντωνοπούλου 116, με ειδικό χώρο για πάγκο εργασίας. Τηλέφωνο, ώρες καταστημάτων 24210-37302. (882)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές και λίγα μέτρα από τη θάλασσα οικόπεδο 160 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8, κάλυψη 50% και πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό πλάτους 12 μέτρων ιδανικό για κατοικία. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (766)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Ιωνία και πλησίον μεγάλων εμπορικών αλυσίδων γωνιακό οικόπεδο 401 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 ιδανικό λόγω θέσης και για μικτή κατασκευή καταστημάτων - κατοικιών. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (764)

∂À∫∞πƒπ∞ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ Πωλείται μικρή οικία σε 200 τ.μ. οικόπ., κοντά στη θάλασσα. Τιμή 68.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 www.euroktima.com (366)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή της Αγ. Αικατερίνης μοναδική διπλοκατοικία με θέα την πόλη και το λιμάνι της, 130 τ.μ. αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητες κατοικίες 90 τ.μ. και 40 τ.μ., έκαστη με κουζίνα, μπάνιο και αυτόνομη θέρμανση, σε οικόπεδο 1957 τ.μ., όμορφα διαμορφωμένο. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (765)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Ιωνία και πλησίον της οδού Μαιάνδρου πολύ καλής γειτνίασης διπλοκατοικία διατηρημένη σε άριστη κατάσταση από τους ιδιοκτήτες, αποτελούμενη από ισόγεια κατοικία 92 τ.μ. και διαμέρισμα ορόφου 62 τ.μ., σε οικόπεδο 169 τ.μ. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (763)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (770)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Καινούργια μεζονέτα 100+50 τ.μ. 195.000 Ε. β) Τεσσάρι διαμ/σμα 124 τ.μ., καινούργιο υπό κατασκευή, περιοχή Αναύρου. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 6947 518019 www.euroktima.gr (363)

∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται γκαρσονιέρα 27 τ.μ., ρετιρέ στην Κασσαβέτη, πλήρως ανακαινισμένη, 26.000Ε. β) Καινούργιο δυάρι 40 τ.μ., 4ος όρ., 53.000 Ε. γ) Καινούργιο δυάρι 59 τ.μ., 3ος όρ., 72.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 6947 518019 www.euroktima.gr (364)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ ¶ø§∂πΔ∞π Σχεδόν καινούργια μονοκατοικία 150 τ.μ., σε 1.200 τ.μ. οικόπεδο, με 3 w.c., 4 υ/δ, τζάκι, απεριόριστη θέα βουνό-θάλασσα, κοντά στη Ν. Αγχίαλο. Τιμή ευκαιρίας 238.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 www.euroktima.com (367)

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Μόνο ιδιώτες.

¶ø§√À¡Δ∞π

τριάρι και γκαρσονιέρα. Πληρ. τηλ. 6944-904488. (786)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ Πωλείται διαμέρισμα 127 τ.μ., ρετιρέ, απεριόριστη θέα, 2 υ/δ, 2 w.c., αποθήκη, πάρκιν (10ετίας), τζάκι. Τιμή ευκαιρίας 138.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 www.euroktima.com (362)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ α) Τριάρι 90 τ.μ., 5ετίας, με κλειστή κουζίνα, πάρκιν, αποθήκη, 108.000Ε. β) Τεσσάρι, 124 τ.μ., ρετιρέ 10ετίας, 165.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 26032 6977 615627 6947 518019 www.euroktima.gr (365)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, 160ÙÌ, 3 ˘/‰, ÙÔ ¤Ó· master, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î‹Ô˜, 2 parking, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√-212675) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙·Ôı‹ÎË, ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√201954) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 51ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 65. 000 (μ√192777) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-205527) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2 ˘/‰, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-205629) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 64ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· 2 πÃ, ·Ôı‹ÎË 9ÙÌ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-211656)

¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞§À∫∂™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, 30 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 27.000 (μ√-218392) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 35.000 (μ√-218394) μ√§√™ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, Ì ÔÈΛ· 90ÙÌ ÂÓÙfi˜, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√-218627) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ, 7ÂÙ›·˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, º/∞, ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√218626) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 112ÙÌ, ÎÙ›˙ÂÈ 2 ÔÚfiÊÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 55.000 (μ√-218548) Ãπ§π∞¢√À (ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 6ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 107.000 (μ√-218625)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔÛfi„ˆ˜ 98ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ‹ 3 ˘/‰, º/∞, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙfi˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›·. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-212672) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√-204170) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 125ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 102ÙÌ, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√-210696) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 114ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-210682) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85, 48ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 173ÙÌ, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 30 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 150, 000∂ (μ√193734) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190. 000∂(μ√200525) ∞§À∫∂™ (∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô. ΔÈÌ‹ 135. 000∂(μ√200044) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 ÙÌ., ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ì 2 parking Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ playroom. ΔÈÌ‹ (¢ηÈÚ›·)145.000 (μ√200234) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√202536) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, ·˘ÙfiÓÔÌË 125ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 247.000∂ (μ√199431) ∞¡∞§∏æ∏ (¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘). °Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜, 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000 (μ√-211828) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 124ÙÌ, 2 ‹ 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√-213902) μ√§√™ (μÏ·¯¿‚·). ªÂ˙ÔÓ¤Ù·-ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 113ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ȉÈfi¯ÚËÛË Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 225.000 (μ√212674) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 102ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰+ÁÚ·Ê›Ô, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√211826) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130. 000∂ (μ√167164) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 200ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1993, 4 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 2 ÂÈϤÔÓ ÔÚfiʈÓ, Â› ÈÏÔÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 300.000 (μ√213637) ∫∞ƒ∞°∞Δ™ (¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 153ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙË, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÛÙÔ playroom ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 1 ˘/‰. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-212592) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ·˘Ï‹ 40ÙÌ Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 2À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 210. 000∂ (μ√192067) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370. 000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 73ÙÌ, 1˘/‰, ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-210790) ∫∂¡Δƒ√. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 20.000 (μ√205782)

∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191510) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ηٷÛ΢‹˜ ’91, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√212420) ¡∂∞¶√§∏ ºˆÙÂÈÓfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ Ê/·, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂ (μ√175153) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ˘›, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 190ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰˘Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200ÙÌ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 250.000 (μ√-211927) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·)ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 118.000 (μ√-211317) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ª∞°¡∏™π∞™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’10, Ì Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. wc, ¿ÚÎÈÓ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 132.000 (μ√-168864) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 140ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-214530) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ playroom, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√183589) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150. 000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì 2 ˘/‰, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜ ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√-218057) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù. Ì. , 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÓÙ˜, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 95. 000 (μ√198778) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2006. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-203879) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, 1 Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ٤ÓÙ˜, parking, ηٷÛ΢‹˜ 2007. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206281) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126. 000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125. 000∂ (BO-183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 66.000 (μ√-194809) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ’65, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-185137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, 3˘/‰, ÙÔ˘ ’70 ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌÌ ™. ¢ Î·È ™. ∫. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-189718) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√193134) √•À°√¡√ (¶ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4ÂÙ›·˜ 75ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√214205) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 82.000 (μ√191756) Ãπ§π∞¢√À (¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 77ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 104ÙÌ, 3 ˘/‰, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 87.000 (μ√-209338)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-206981) ∞§À∫∂™ (20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∂˘Î·ÈÚ›·-√ÈÎfiÂ‰Ô 293ÙÌ, ™.¢ 0,8, ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√210415) ∞§À∫∂™ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË). √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 540ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√210157) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0,8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√202940) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™). √ÈÎfiÂ‰Ô 630ÙÌ, ÛÙÔ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ™.¢ 0,4, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√202131) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ

ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√202275) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 196ÙÌ, ™.¢ 0,8, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√-210789) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 48. 000 (μ√-191905) ∞¡ø μ√§√™ (∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜). √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÎÙ›˙ÂÈ 100ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-212530) ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 603ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55. 000∂ (BO171792) μ√§√™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™.¢ 2,7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 420.000 (μ√204380) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™.¢ 2,1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 13016ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Â›‰Ô, ¯Ù›˙ÂÈ 2600ÙÌ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È 800ÙÌ ÁÈ· ηÙÔÈ˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 290.000 (μ√170898) ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Û ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ΔÈÌ‹ 800.000 (μ√202588) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ. , ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√-212324) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÓÂfi‰ÌËÙ· 50ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ‹, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√193084) ª∂§π™™∞Δπ∫∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ʿÙÛ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 220ÙÌ. ΔÈÌ‹ 154.000 (μ√-176637) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 755ÙÌ, ™.¢ 0,4, ÎÙ›˙ÂÈ 310ÙÌ, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-211926) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, Ì ʈ˜, ÓÂÚfi, ÙËϤʈÓÔ, ™.¢ 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 240ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-195330) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8, 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ -∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 52.000 (μ√-211928) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 70ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 45. 000 (μ√192989) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 819, 16ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È ÚfiÛÔ„Ë 43, 5Ì, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ΔÈÌ‹ 250.000∂ (BO194996) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446, 40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2, 1. ΔÈÌ‹ 320. 000∂ (μ√195259) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ, ™.¢ 0,8, ¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ. ΔÈÌ‹ 185. 000∂ (μ√198517) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ, ™.¢ 2,1 Ì ·Ï·È¿ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√201897) √•À°√¡√ (μ·ÛÛ¿ÓË & ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘). √ÈÎfiÂ‰Ô 146ÙÌ, Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ™.¢ 2,1, ÎÙ›˙ÂÈ 306ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-213215) √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√193217) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ÎÙ›ÛÌ· 80ÙÌ ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 400.000 (μ√-216919) ™∂™∫§√. √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 40ÙÌ Î·È ·Ôı‹ÎË 29ÙÌ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 62.000 (μ√-187658) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 296ÙÌ ™.¢ 0,8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-201159)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√201530) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 60ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√201529) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿„ÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, 2 wc. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-206369) ¶∞§∞π∞. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 230ÙÌ, ¿Óˆ ÛÙËÓ §·Ú›Û˘, Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÈÌ‹ 530.000 (μ√205431)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ 70ÙÌ , 2˘/‰, Î·È ·˘Ï‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 28ÙÌ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√194771) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 122ÙÌ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 5Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, 2Ì¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 185. 000∂ (BO194767) ª∞∫ƒÀƒ∞Ã∏. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 162 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-216767) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó· , ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 115. 000∂. (μ√170218) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000 (μ√-194830) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 106ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’05, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 9, 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 212.000 (μ√191106) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 129ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù˙¿ÎÈ, ηÏÔÚÈʤÚ, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›·, ¿ÚÎÈÓ, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC. ΔÈÌ‹ 300.000 (μ√-205975) (779)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎÔ. 605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎ. 335ÙÌ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ. ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 530ÙÌ, 540 & 490ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfi‰· 1.212ÙÌ, 1.408 & 1.650ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2.400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, 300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700ÙÌ, Ì ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2.300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1 ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1.000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi., 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2.770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1.650ÙÌ & 2.770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ. & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1.177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ. (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï.) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8.000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ ,75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ·

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ. & 7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ÕÁ. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ. & 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ., ∫Ï‹Ì· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. & 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ., ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ. & 12,5ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì. ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2.200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ (803)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (809)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (810)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. πˆÓ›· ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 67 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. Î·È 382 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫‡ÚÔ˘ 157 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜.

™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, Ì·˙› Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (811)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 26.000 ∂. §ÒÚË, ÚÂÙÈÚ¤ 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 4Ô˜ ÔÚ. 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 28 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 27.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 53 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 40 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ ÁˆÓÈ·Îfi 55.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ fiÚ. 58.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 75 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜ 2Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+∞Ôı. 95.000 ∂. ºÈÏÏÂÏ‹ÓˆÓ, 5ÂÙ›·˜ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˜ fiÚ., 145.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 100.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 82 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 65.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ “μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜” , ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 190.000 ∂. ™Ù·ı¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 65 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, 65.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ 70 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹, 62.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 55 Ù.Ì. Û 117 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 55.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, 62.000 ∂. ∞ӷηÛÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊÔ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 85 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 195.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 20 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 160 Ù.Ì. Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÈÏÔÙ‹, 240.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 120 Ì., ∂˘Î·ÈÚ›· 138.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ, 60 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ 68.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù·, ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 192 Ù.Ì. (9Ã22), ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 2,1 80.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 4.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ı¤· 55.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 300 Ù.Ì. 14,5 ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. 50.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ 140 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., ÙڛʷÙÛÔ, 130.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 117 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 55.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, 1.300 Ù.Ì. 120 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 90.000 ∂. ªËϛӷ, 182 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 400 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000 ∂. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 90.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 1060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.200.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ 9.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 300.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÓˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ 420 Ù.Ì. Ì ı¤· μfiÏÔ Û ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ 25.000 ∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 2.400 Ù.Ì. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 28.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 570 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Ú‡̷-ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 16 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ì ÛÙ¤ÚÓ· 36.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 7.800 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi Î·È ÂÏȤ˜, 30.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 300 Ù.Ì., 33.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, 6.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 65.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 48.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 28.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 3.000 Ù.Ì. Ì ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 25.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 35 Ù.Ì. ÌÔӛ̈˜ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 68.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔӛ̈˜ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 4.000 ∂, ÙÈÌ‹ 1.800.000 ∂. ∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ù¿ÚÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÚ·Ê›· 4Ô˘ ÔÚfi-

ÊÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 35.000 ∂. °Ú·ÊÂ›Ô Û ·Ú·Ïȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 30 Ù.Ì. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 35.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∑¿¯Ô˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 450 ∂. (812)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 2) μfiÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 3) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 6) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi Ì Û.‰. 2,1 100.000 ∂ 2) ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. 3) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 150.000 ∂ 4) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 2) ª¿Ú·ıÔ˜ 326 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 70.000 ∂ 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 785 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ∂ 6) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ), 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8) μfiÏÔ˜, 94 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 38.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. (791)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (793)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì., Ì ‰ÒÌ·, 70.000. ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì., 95.000. ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì., 90.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000

ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (795)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 www.iliaskokmotos@gmail.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (796)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·.

μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). (798)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜-ÎÙ‹Ì· 4.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÚÈÓ ÙÔ ‰¤ÏÙ· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªÈÎÚfi ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÈÎÚ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 60 Ù.Ì. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (799)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ,

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (801)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 55 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 3. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 48.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 5. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ı¤·, ÌfiÓÔ 100.000∂. 6. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 395 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 105.000∂. 7. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ·ÓÙ› 180.000∂. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 75.000∂. 9. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 10. 2¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., ÚfiÛԄ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ, μÏ·¯¿‚·-°·ÏÏ›·˜, 49.000∂. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45,50 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 5,50 Ê¿ÙÛ·, ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, ·Ôı‹ÎË, 150.000∂. 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 50 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 7 Ì., Ì›ÛıˆÌ· 450∂, ÌfiÓÔ 65.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, μÏ·¯¿‚·, 200∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 38.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000.

(783) 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÕÓˆıÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 4¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 121 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·ÓÙ› 245.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Ê¿ÙÛ· Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÔÈΛ·-ÁÚ·Ê›· 60.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 6. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 7. 3¿ÚÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 114 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ηٷÛ΢‹˜ ’93, ·˘Ù. Ê/·, ¿ÚÎÈÓ 130.000 ∂ 8. 4¿ÚÈ 125 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ·˘Ù. Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, 2 w.c., parking, 220.000∂. 9. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. Ê/·, 130.000 ∂ 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ 11. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. , 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Ì ı¤·, ·ÙÔÌ. º/∞, 135.000∂. √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 210.000 ∂. 2. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 3. Ανώγειο 105 τ.μ., διπλοκατοικίας, Περραιβού-Αχιλλοπούλου, μόνο 100.000Ε.

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. EKTO™ BO§OY 1. Σύγχρονες βίλες Πορταριά 140 τ.μ., με 2.800 οικόπεδο και Καντήραγα 230 τ.μ., διώροφη, φάτσα θάλασσα, 710 τ.μ. οικόπεδο, από 400.000Ε. 2. ŸÈÛıÂÓ ¶∂∑√ (§·Ú›Û˘) ‚ÈÔÙ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.100 Ù.Ì., ·ÓÙ› 220.000 ∂ 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 4 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. °ˆÓÈ·Îfi ·ÁÚfiÎÙËÌ· 3.050 Ù.Ì., ª·Ï¿ÎÈ, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 75.000∂. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (802)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ√À¡Δ∞π ñ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· Î·È ÔÈ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË. ñ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈΛ·ÛË Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ. ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™ ñ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 116 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì ·/ı, Ê/·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. 155.000∂

ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ¶›Ûˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 2 a/c & ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 75.000∂ ñ ∑∞Ã√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking. 140.000∂ ñ ∫∂¡Δƒ√: ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô, 187 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & ¿ÚÎÈÓ. 350.000∂ ñ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 WC, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, È·ÙÚ›Ô. 100.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜, 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. 59.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ΋Ô. 130.000∂ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 91 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 129 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞/C. ¢›Ï· Û ¿ÚÎÔ. 115.000∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ. ¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1200 Ù.Ì. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ. ¶∂. μfiÏÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3285 Ù.Ì. Ì ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ 3050 Ù.Ì. Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ‹ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ñ ΔÔ¿ÏË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ - Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 70 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÔÓ·‰È΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì WC & 5% ·fi‰ÔÛË. 70.000∂ ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 5% ·fi‰ÔÛË. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ™∫π∞£√™ ñ πÛfiÁÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 36 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÈÌ‹ 110.000∂ √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ π∞™√¡√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì. Ì ÎÙ›ÛÌ· 114 Ù.Ì. & 93 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Ì ™.¢. 2,7. ¶Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. ñ °∞ªμ∂Δ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 8,5 Ì. ™.¢. 2,1. 110.000∂ ñ ™øƒ√™: √ÈÎfiÂ‰Ô 561 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. 100.000∂ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡ 2049 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÏÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 50 Ù.Ì.

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ªÂ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. 220.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Û Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 150.000∂ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3495 Ù.Ì. Ì 22 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ªÂ ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 166 Ù.Ì. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 145.000∂ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 310 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 244 Ì. 220.000∂ ºÀΔ√∫√ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ı¤ÛË “§Ô˘˙›ÓÈÎÔ” 23.390 & 9.000 Ù.Ì. ∂•√Ãπ∫∞ ª∏§π¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 160.000∂ ª∏§π∂™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ªËÏȤ˜ 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ΋Ô Î·È ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000∂ ª¶√Àº∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ªԇʷ Ì ‰fiÌËÛË 152 Ì. 55.000∂ ™∫π∞£√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂ 2 ˘/‰ & ηıÈÛÙÈÎfi. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ 95.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - √È˘ ñ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 180 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ·/ı & 2 ı¤ÛÂȘ Parking. ñ ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À - ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 380∂ ñ π∞™√¡√™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì 2 ˘/‰. ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. 400∂ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘: μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 400 Ù.Ì. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ. ªÂ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ñ °∞ªμ∂Δ∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì, ‰›Ï· ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 250∂ ñ ºπ§. ∂Δ∞πƒπ∞™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. ñ ¡∂∞¶√§∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 15 Ù.Ì. Ì ¢.∂.∏., ‡‰Ú¢ÛË, Ê/·, Ì ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. °Ú·Ê›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ §∂øº√ƒ√™ ∞£∏¡ø¡: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì 150 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ. ñ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 104 Ù.Ì. Ì 2 wc & 3 ¯ÒÚÔ˘˜. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ñ π∞™√¡√™: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô 120 Ù.Ì. (437)

Opel Corsa 1400cc 4ı˘ÚÔ, ‚È‚Ï›Ô service opel, ÙÈÌ‹ 500 ¢ÚÒ

Renault Clio 1200cc 5ı˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, 1300 ¢ÚÒ

Ford Fiesta 1200 5ı˘ÚÔ, ¶ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÈÌ‹ 1950 ¢ÚÒ

Fiat Seicento 1100, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÈÌ‹ 3000 ¢ÚÒ

√pel Corsa 1200, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, 5ı˘ÚÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, ÚÔ‚ÔÏ¿ÎÈ·, ABS, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÈÌ‹ 3990 ¢ÚÒ

Hyundai Atos PRIME 1100cc, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, 55.000 ¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 4.200 ¢ÚÒ.

Ford Fiesta 1400cc, 5ı˘ÚÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, ∞BS, airbags, ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ηıÚ¤Ù˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4200 ¢ÚÒ

AUDI A3 1600cc 5£Àƒ√, 2000 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, ˙¿ÓÙ˜ 17¿Ú˜, full extra, ÙÈÌ‹ 4950 ¢ÚÒ

Skoda Octavia 1400 ambiente, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, full extra, 87.000km, ÙÈÌ‹ 5.200.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÈÌ‹ 6700 ¢ÚÒ

SMART 800cc DIESEL, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, Á˘¿ÏÈÓË ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ÔÚÔÊ‹, ∞/C, ˙¿ÓÙ˜, 4 airbags ·˘ÙfiÌ·ÙÔ - ÛÂÈÚÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 6900 ¢ÚÒ.

Suzuki Jimny 1300cc 4Ã4, ÎÏÂÈÛÙfi, 2004 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, full extra, ÙÈÌ‹ 7700 ¢ÚÒ

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ (777)


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

ZHTOYNTAI

MNHMO™YNA

¢IAºOPA

∑∏Δ∂πΔ∞π: 1) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ με άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Προοπτική συμμετοχής στην επιχείρηση συζητήσιμη. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών. 2) Ζητείται επίσης ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ κάτοχος Proficiency και με άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέχρι 35 ετών και προϋπηρεσία 3 ετών. Συμμετοχή στην επιχείρηση συζητήσιμη. Αποστείλατε βιογραφικό, e-mail: efrosini.steliarou@g.com. (267)

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (775)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È παλιά κοσμήματα Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (768)

∞°√ƒ∞∑ø ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρεία

˙ËÙ› ÏÔÁÈÛÙ‹, πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κάτοχο άδειας Α’ ή Β’ τάξης, με επταετή προϋπηρεσία, εμπειρία σε εισαγωγές - εξαγωγές. Απαραίτητες προϋποθέσεις η άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα, στο e-mail: jobs.volos@gmail.com. (208)

ZHTOYN EP°A™IA ΑΠΟΦΟΙΤΗ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν. Μακεδονίας με προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και προγραμμάτων: extra λογιστική διαχείριση, κεφάλαιο 4, tax system και extra μισθοδοσία,

∑∏Δ∂π εργασία. Τηλ. 6938-728403. (301)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 37χρονη εκπαιδευτικός, μελαχρινή, γοητευτικότατη, συγκροτημένη, ενθουσιώδης. 39χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικού χαρακτήρα, πανέμορφη, κατασταλαγμένη, σοβαρή. 35χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., θελκτικότατη, πολλή ευκατάστατη, κοινωνική. 32χρονη εκπαιδευτικός, οικονομικά ανεξάρτητη, λεπτή, φινετσάτη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (405)

παλαιά κοσμήματα ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (785)

ELIN

Διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον στις καλύτερες τιμές. Πληρ. τηλ. 6934-010182. (780)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ∂Ó¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ‹ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195μ-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, 24210-42905. (787)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (767)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ Διανομή πετρελαίου κατ’ οίκον, άριστη ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Τηλ. 24210-63904. (781)

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞¡Δø¡π√À ª∞ƒ∞∫∞

τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Αναστασία Μαράκα, Κωνσταντίνος - Ευανθία Καραδήμου Τα αδέλφια: Αταλάντη χα Δημητρίου Κανελόπουλου, Νικόλαος Χάρη Μυστακίδου Τα εγγόνια: Αντώνιος, Αλεξάνδρα, Γεώργιος, Μάριος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Ίριδα” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

μπ∫Δøƒπ∞™ ∫ƒ∞¡Δ∞

τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους, καθώς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Aμαλία Κράντα, Βασιλική Κράντα, Αλέξανδρος - Άννα Κράντα Τα εγγόνια: Aθανάσιος, Μαριέτα, Σπύρος, Ασπασία Ο δισέγγονος: Oδυσσέας Τα αδέλφια: Aναστάσιος - Αικατερίνη, Δημήτριος - Χάιδω, Λούλα - Ευάγγελος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞°°∂§π∫∏™ £∂√¢. ∞¡Δø¡π√À (°∞§∞¡∏)

τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους, καθώς και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Διμήνι 2 Δεκεμβρίου 2011 Ο σύζυγος: Θεόδωρος Τα παιδιά: Tριανταφυλλιά - Γεώργιος Ψωφάκης Ο εγγονός: Πιερ Τα αδέλφια: Aντιγόνη Νικ. Γεροπούλου, Σοφία Νικ. Μπατζιώλα, Δέσποινα Β. Κωστοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

MA£HMATA

∞°√ƒ∞∑ø ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

ºπ§√§√°√™

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. BIG-BEN ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (771)

απόφοιτος Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά όλων των τάξεων. Εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεκτά και ολιγομελή γκρουπ μαθητών. Τιμή 8 ευρώ. Τηλ. 6971-557854. (338)

∞¡π∂§ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στη στατιστική, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 2421070284, 6934-616565. (472)

Κορυφαία αστρολόγοςερευνήτρια ταρώ Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά, οικονομικά, 100% επιτυχία, εχεμύθεια, λύσιμο αρνητικής ενέργειας, άνοιγμα τύχης, αγγελικά φυλαχτά. Δέχεται μόνο με ραντεβού. ΒΟΛΟ-ΛΑΡΙΣΑ τηλ.: 6974 456215. (372)

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¶∞¡∞°πøΔ∏ °∫π¡π¢∏ τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Αγχίαλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Eλευθερία Τα παιδιά: Γεώργιος - Δήμητρα Γκινίδη, Ιωάννα - Ιωάννης Κουλούρης Τα εγγόνια: Kώστας, Ελευθερία, Παναγιώτης, Νικολέτα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ¶∞¡. ™∫√Δπ¢∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Παναγιώτης Σκοτίδης - Ευμορφία Νεύρου, Δημήτριος Σκοτίδης - Μαρία Κουκουβίνου Τα αδέλφια: Πηνελόπη χα Ευστ. Μανέτα, Ευθυμία χα Ιωάν. Τερλιγκάκη, Λουκάς - Ρίτα Μανέτα Τα εγγόνια: Γεώργιος, Κερασία, Μαρία, Γεώργιος, Κώστας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¢∂∫∂ªμƒπ√™

2

∞‚‚·ÎÔ‡Ì ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ª˘Úfi˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “°ÚËÁÔÚ›ÙÂ, ÛÙ‹ÎÂÙ ÂÓ ÙË ›ÛÙÂÈ, ·Ó‰Ú›˙ÂÛıÂ, ÎÚ·Ù·ÈÔ‡Ûı” (∞’ ∫ÔÚÈÓı. ÈÛÙ’ 13). Αγών και προσπάθεια συνεχής είναι ο βίος της αρετής. Διότι πολλοί είναι πάντοτε οι πειρασμοί της αμαρτίας, πολλοί οι κίνδυνοι της ψυχής, μεγάλη δε και η ανθρωπίνη αδυναμία. Δι’ αυτό ο Χριστιανός πρέπει να ευρίσκεται πάντοτε εις επιφυλακήν, διά να μη παρασύρεται εις το κακόν, αλλά να εργάζεται το καλόν με όλας του τας δυνάμεις. Δι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος δίδει παραγγέλματα, που υπενθυμίζουν εκπαίδευσιν στρατιωτικήν. Γρηγορείτε, μας φωνάζει, συνιστά δηλαδή προσοχήν, ομοίαν με εκείνην που έχει ο στρατιώτης ενώπιον του εχθρού. Συνιστά ακόμη να στέκωμεν εις την πίστιν και να μη αφήσωμεν ποτέ να εξασθενήση η πίστις μας εις τον Χριστόν, η εμπιστοσύνη εις την αλήθειάν του. Παραγγέλλει επίσης, “ανδρίζεσθε, κραταιούσθε” . Θέλει να είμεθα ανδρείοι και μεγαλόψυχοι, οποιαιδήποτε περιστάσεις και αν μας εύρουν, θαρραλέοι εις τον αγώνα της αρετής. Και ζητεί να γινώμεθα συνεχώς στερεώτεροι εις την ζωήν την χριστιανικήν, ώστε να προοδεύσωμεν πάντοτε εις αυτήν.

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 3 τρέχοντος, ημέρα Σάββατο και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πορταριάς ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα και παππού

∑∞º∂πƒπ√À μπ∫πøΔ∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Πορταριά 2 Δεκεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Θανάσης - Γεωργία, Γιάννης - Μαρία Τα εγγόνια: Κατερίνα, Ζαφείρης, Αναστασία και Σταύρος Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√À §À∫√ª∏Δƒ√À

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Bαρβάρα Τα παιδιά: Βασίλειος - Αγνή, Μαρία Τα εγγόνια: Απόστολος, Βαρβάρα Η αδελφή: Eλένη Κύρκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞°∏™π§∞√À ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏

τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Γιούλα (Παναγιώτα) Τα παιδιά: Κώστας - Μαρία Αραμπατζή, Σοφία - Νίκος Τερζάκης Τα εγγόνια: Αγησίλαος - Αγλαΐα, Χρήστος - Φωτεινή, Παναγιώτης, Παναγιώτα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς

∞£∏¡∞™ ¶∞¡∞°∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Αχιλλείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να τιμήσουν τη μνήμη της. Αχίλλειο 2 Δεκεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Aθανάσιος - Ελένη Αρβανίτη, Βασίλειος - Βασιλική Παπαρίζου, Ιωάννης - Βασιλική Παναγή, Δημήτριος - Χαρίκλεια Παναγή Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ ¢∂ª∂§∏ - ∫∞¡∞ƒ∏

τελούμε αύριο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, ώρα 9 π.μ. και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Γορίτσης μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 2 Δεκεμβρίου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος - Βιολέτα Οικονομίδη Τα αδέλφια: Δημήτριος - Χαρίκλεια Δεμελή, Νικόλαος - Σπυριδούλα Βάτση Τα εγγόνια: Νικόλαος - Ουρανία Οικονομίδη, Ελένη Οικονομίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿) ÙËÏ. 24210-23394, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÙËÏ. 24210-71321, ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181 - °·Ì‚¤Ù· ÙËÏ. 24210-58580 Î·È Ã·ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜ ∂ÚÌÔ‡ 157 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ. 24210-23530. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÏ. 24210-37633. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 - ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÙËÏ. 24210-64343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi √ÁÏ ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ °¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √.∂. π¿ÛÔÓÔ˜ 136. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô‡Û˘ - ™·Ú¿ÓÙ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ - ¡·Ô‡Ì §·‡ÎÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˘ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ™˘Î‹.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.1822.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00.

∫∞£∂Δ∞ 1. ¢fiÓËÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ Á˘ - μ¿Ó·˘Û·, ·fiÙÔÌ·. 2. ÷ÚÙÔ·ÈÎÙÈÎfi ·ÙÔ‡ - ¶·Ú·Ïȷ΋ ΈÌfiÔÏË Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ...ΔÂÁ¤·. 3. £ÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1964 (·Ú¯Èο) - ∫·ÓÈÛÙfi˜ ΤʷÏÔ˜ - ∞Ú¯·›ˆÓ... ÁÈ·Ù›. 4. Δ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ - ¶fiÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜. 5. ΔÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ - ∂‰Ò... ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. 6. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ - μ·Û·Ó›˙ÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÙË Ó‡¯Ù·. 7. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ - √ ÚÒÙÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ - ¶ÒÏËÛ˘... ·Ú¯‹. 8. ™ÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Î·È ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Úfi‰Ô˘” - º˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎfi - °·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. 9. ∞ÚÌ·ÙÔÏfi˜ ÙÔ˘ ’21.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞fi 1/11/11-31/3/12 ∞fi μfiÏÔ, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫Àƒπ∞∫∏ 1/1/12: ∞ÏfiÓÓËÛÔ 12.00 - ™ÎfiÂÏÔ 12.26/12.35 - °ÏÒÛÛ· 13.10/13.15 - ™ÎÈ¿ıÔ 13.35/13.45 - μfiÏÔ 15.25. μfiÏÔ 18.00 - ™ÎÈ¿ıÔ 17.40/17.50 - °ÏÒÛÛ· 18.10/18.15 - ™ÎfiÂÏÔ 19.50/19.00 - ∞ÏfiÓÓËÛÔ 19.25. 24/12/11, 31/12/11 Î·È 6/1/12 ¢∂¡ £∞ ∂∫Δ∂§∂™Δ√À¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞. Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∞ ∂∫Δ∂§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√ ™À™Δ∏ª∞ ∂¡∞§§∞°∏™. ∞fi Ù· Flyingcat 5 & Flyingcat 6 1/1/11-28/12/11 ∞∫π¡∏™π∞ FC 5. 29/12/11 - 31/03/12 ∞∫π¡∏™π∞ FC 6. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ΔÚ›ÙË 1/11/11-ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 11/4/12 & ΔÚ›ÙË 17/4/12-¶¤ÌÙË 31/05/12 & ¢Â˘Ù¤Ú· 10/9/12-ΔÂÙ¿ÚÙË 31/10/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, °ÏÒÛÛ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072…

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·˘Ùfi - £ˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi fi¯ËÌ·. 2. ∫˘Úȷο ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷο ·Ú¯Èο - ¶ÔÛ¿ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÎÔfi. 3. ∂ÏÏËÓÈÎfi... 17 - ¶ÚÈÓ, ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ - ... ∫·Ï¤: ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ô˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ·Ó ÙÔ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. 4. ™ÈÌfiÓ...: ·ÏÈ¿ ËıÔÔÈfi˜ - Δ˘ÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ (Í.Ï.). 5. ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ - “ªÔÏÒÓ...”: ÈÛÙÔÚÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ - ∞ÎÚÈÙÈ΋ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· Ì·˜. 6. √È Ô¯ÙÒ ÊıfiÁÁÔÈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Îϛ̷η˜ - °Î¿ÚÈ...: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜. 7. ™˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó - ΔÔ Ë̛ʈ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. 8. ªÂı˘Ṳ̂ÓÔ... ¤ÓÙÔÌÔ - ª·Ú›Î·...: ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ΔÛÈÙÛ¿ÓË. 9. ™Ù¤ÎÈ... Ì·ÛfiÓˆÓ - °ÈÒÚÁÔ˜...: ËıÔÔÈfi˜. 10. ¢‡Ô ·fi Ù·... ‰¤Î· - §·¯Ù·ÚÒ (ÌÙÊ.) - ŒÂÈÙ·, ‡ÛÙÂÚ· (ȉȈÌ.). 11. ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ·ÔÙÛ›Á·ÚÔ - ™‡ÌʈÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ - Δ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘... πÚ¿Ó. 12. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ∞Á›·˜ °Ú·Ê‹˜ ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ∫·ÙËÁÔÚ›· ˘ÁÚÒÓ. 13. ∂Í·ÁÚÈÒÓÔÌ·È, ÔÚÁ›˙ÔÌ·È - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ·Û‚ÂÛÙÔÎÔÓ›·Ì·.

∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

10. §›ÁÔ... Ù˘Ú› - μÈ·ÛÙÈ΋ Ê˘Á‹ - ∞Ó·ÌÔÚʈً˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. 11. •¤ÓË... ∞Ï›ÎË - ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÍÂηÚÊÒÌ·ÙÔ˜ - ŒÓ·˜... §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜. 12. ™˘ÌʤÚÔÓ, fiÊÂÏÔ˜ - ª·ÛÙÔ‡ÓÈ ·˘Ù‹ Ë... ÓÙ¿Ì·. 13. ŒÓ·˜ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔ˜ - §ÂÙ‹ ÎÈ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫∂¶∞™ª∞ - Δ∞¡∫ 2. ∂√∫∞ - ∫√¡¢À§π∞ 3. π∑ - ¶ƒ√Δ√À - πΔ™ 4. ™π¡π√ƒ∂ - √º™∂Δ 5. π∫À - §∞μ∂ - ƒø 6. √∫Δ∞μ∞ - ∫√À¶∂ƒ 7. ™√π - §À∫∞À°∂™ 8. ™∫¡π¶∞ - ¡π¡√À 9. ™Δ√∞ - ¡π¡π√™ 10. ∫∞ - ¶∂π¡∞ø - ∞¶∂ 11. °√¶∞ - ¡Δπ - π¡ 12. πΔ∞§∞ - ¶Δ∏Δπ∫∞ 13. ∞°ƒπ∂Àø - ™√μ∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™∂π™ª√™ - ™∫∞π∞ 2. ∫√∑π - ∫√™Δ∞ - Δ° 3. ∂∫ - ¡πΔπ∫√ - °∞ƒ 4. ¶∞¶π∫∞ - ¡∞¶√§π 5. ƒ√Àμ§π - ∂¶∞∂ 6. ™∫√ƒ - ∞À¶¡π∞ 7. ª√Δ∂§ - ∫∞π¡ - ¶ø 8. ∞¡√ - ∞∫∞ - ¡∞¡Δ 9. ¢À√μ√À¡πøΔ∏™ 10. ΔÀ - º∂À°π√ - πΔ√ 11. ∞§π™ - ¶∂¡™∞ - πμ 12. ¡πΔ∂ƒ∂™√ - ¶π∫∞ 13. ∫∞™Δøƒ - Àª∂¡∞™.

∫ƒπ√™ ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ı· ¤ÛÂÙ ‡ÎÔÏ· ı‡Ì· ÂÎÌÂÙ¿Ï¢Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-50-77-65-43-2. Δ∞Àƒ√™ μÂÏÙÈÒÛÙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Û·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ‚Á¿ÏÂÙ ¿ÎÚË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3650-4-34-45-3. ¢π¢Àª√π ∂¿Ó οÓÂÙ fiÏ· Ù· ¯·Ù›ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› Ó· Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 750-33-45-6-22. ∫∞ƒ∫π¡√™ ŒÓ·˜ ıÂÙÈÎfi˜ Ì‹Ó·˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Û·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË ÛÙ· ¯Â›ÏË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 59-40-33-45-6-21. §∂ø¡ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ËÚÂÌ‹ÛÙ ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ Î·È ‚Ú›Ù χÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4066-54-23-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ηϋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ıÂÙÈο ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ¤¯ÂÙ ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-40-66-6-22-12.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ̤ڷ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙË ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-55-45-67-8. ™∫√ƒ¶π√™ ™ÙÈÁ̤˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ·Ó·ÔÏ‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-44-56-78-1. Δ√•√Δ∏™ £· οÓÂÙ οÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ›Ûˆ˜ ¤ÚıÂÙ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·, ·ÚΛ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-33-4-1123-49. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞ÔʇÁÂÙ οı ›‰Ô˜ ·ÚfiÚÌËÛË Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ªÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5940-6-7-32-12. À¢ƒ√Ã√√™ ∫¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ ı· Û·˜ ÏËÁÒÛÂÈ, ·ÎÔ‡ÛÙ ÙÔÓ fï˜ ÁÈ·Ù› fiÛÔ ÛÎÏËÚfi Î·È Ó· ›ӷÈ, ı· ÂÈ ·Ï‹ıÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 69-55-45-6743-3. πãÀ∂™ ŒÓ· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù¿ÛÂȘ Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-6-5-88-7-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞Ù¤ÏÂȈÙÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

06.00 24ˆÚË Î¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ 18.00 μÔ˘Ï‹

06.00 ∫¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜ 19.00 ∫Ï‹ÚˆÛË EURO 2012 20.00 ∫¿ÚÙ· ·ÂÚÁ›·˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 13.00 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 24.15 02.30 04.30

™ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ √ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ™·Ú›Ù·, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Made in STAR ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È Ô ËÌ›·ÈÌÔ˜ Ú›ÁÎÈ„” “™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜” “Δ· ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘” “The dead zone”

™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ··ÙÂÒÓ˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÓÙ º›ÏÈ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›ÏÈ ªÔÌ £fiÚÓÙÔÓ, ªÂÓ ™Ù›ÏÂÚ.

√ ƒfiÙ˙ÂÚ Â›Ó·È... loser! ™˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜, ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ ηÈ... ÌfiÓÈÌÔ ı‡Ì·, Ô ƒfiÙ˙ÂÚ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË Ó·ڋ ∞Ì¿ÓÙ·. ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÈÏÈ¿˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘. ¢¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¢Ú ¶È, ¤Ó·˜ ÂÙÔÈÌfiÏÔÁÔ˜, ÂÚˆÙ‡ÏÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· fï˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ... ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ƒfiÙ˙ÂÚ! ΔÈ ı· οÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô Ó·Úfi˜ loser; £· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË “Û˘Ì·Á‹” ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ̤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹ ı· ÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞Ì¿ÓÙ·; STAR 24.15

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

ET-3 07.30 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.15 18.30 19.00 20.45 21.45 22.00 23.00 24.30

01.30 02.30 03.30 04.30 05.30

¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔÓ Zeek ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ªÂÛfiÁÂÈÔ ÃˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (∂) ŒÓ·˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¶·˘Û·Ó›·˜ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “√ ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È Ô ÙÂÓÂΤ˜” ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ∞Ù¤ÏÂȈÙÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ √ μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË μ·‚˘ÏˆÓ›· ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘. ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ∂χıÂÚÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Roscoe (∂) §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 00.50 01.05 01.30 02.30 03.30 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ 50-50 ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∫ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË “√ ηٿ‰ÈÎÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· (™) LAPD ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ Masterchef-UK ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

√ ηٿ‰ÈÎÔ˜

√ °Ô˘¤ÈÓÙ ¶fiÚÙÂÚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ηıËÌÂÚÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ Î·È Î·ÚȤڷ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÔÏÏ¿. ∏ ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ó·ÙÚ·› fiÙ·Ó ı· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÙÔÓ Î·ÎÔÔÈfi Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ. √ °Ô˘¤ÈÓ٠ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÌÈ· Ê˘Ï·Î‹ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÔ˘ ηӤӷ˜ ηÓfiÓ·˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∂Λ, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ‰È·‚fiËÙÔ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·. MEGA 23.00

111111111111111111111111111

05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 01.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó¿‚·Û˘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 06.50 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00 05.00 05.50

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÁÚÈÔ Á¿ÌÔ” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜

Su - Doku

¢Y™KO§O

EYKO§O

EYKO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play & win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play & win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› Steps μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë (∂) Greek §fiÏ· ∫ÏÂÌ̤ÓË ˙ˆ‹ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ª·Ì, Ì·Ì¿˜ Î·È Ì¤Ì·

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.45 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) √ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ ƒ¤ÈÌÔÓÙ √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· The big game Fashion fever ÕÏϷͤ ÙÔ Patras aller retour ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

10.00 16.00 17.30 18.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1911: 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 18.45 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 17.10 18.00 20.00 21.00 22.00 23.15 00.15 01.15 01.20 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00 05.20

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÈÎ ƒfiÌ·Ó μfiÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Ï ∫ÈÏ̤Ú, ™Ù›‚ÂÓ ¡ÙÔÚÊ, ™·Ì ™¤·ÚÓÙ.

£E™™A§IA TV ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

01.30 03.30 03.30 04.15 05.15

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ Δen years younger ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ Doctor Who ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Û˘Ó‹ıÈÛÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ: π‰ÈÔÊ˘˝Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Planet science: ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜: ŒÓ·˜ Ï·Ó‹Ù˘ Ó¿ÓÔ˜ Shock ware Lockdown: Conair Alaska Entertainment this week Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· (∂)

™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË μ·‚˘ÏˆÓ›· ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011.

¶ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤... ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ̤۷ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... ÓÙ‡ÓÂÈ Ì fiÌÔÚʘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜... ‰›ÓÂÈ Ú˘ıÌfi ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›„ÂÈ. ª·˙› ÙÔ˘ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ∫ÈΛ‰Ë, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ “¢‡ÛË Î·È ∞Ó·ÙÔÏ‹” Ì ÙËÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË ÊˆÓ‹ Ù˘ Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó Ì·˙› “¶fiÛÔ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ...”. ∂Δ3 24.30

√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È Ô ËÌ›·ÈÌÔ˜ Ú›ÁÎÈ„ Δ·ÈÓ›· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °¤ÈÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¿ÓÈÂÏ ƒ¿ÓÙÎÏÈÊ, ŒÌÌ· °Ô˘¿ÙÛÔÓ, ƒÔ‡ÂÚÙ °ÎÚÈÓÙ.

√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÃfiÁÎÔ˘·ÚÓÙ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ¤ÁÈÓÂ Ô §fiÚ‰Ô˜ μfiÏÓÙÂÌÔÚÙ. √ μfiÏÓÙÂÚÌÔÚ٠‰ڷÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ª·ÁÎÏ Î·È ÙˆÓ ª¿ÁˆÓ Î·È ÙÔ ÃfiÁÎÔ˘·ÚÓÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ·ÛÊ·Ï‹˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √ ÿÚÈ ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ. STAR 21.00

¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ¶Ï·Ù. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÚȘ ªÂÏfiÓÈ, ª·Ú›Ûη ÿÚÙ˙ÈÙÂ˚, ¡Ù·Ó ºÏfiÚÂÎ.

À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÈ· ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘: ∂›Ó·È Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ¿ıÔ˘˜. Δ· ΛÓËÙÚ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔη fiÛÔ Ë ›‰È· Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Î·È ÔÈ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. √ ŒÏÈÔÙ ™Ù¿ÌÏÂÚ, Ë √Ï›‚È· ª¤ÓÛÔÓ Î·È Ô Δ˙ÔÓ ªÔ˘Ó¯, Ë ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ “¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË” ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÊÔÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô. ALPHA 24.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 1-7/12/2011 ∞π£√À™∞ 1 Δ√ §À∫√ºø™: ∏ Ã∞ƒ∞À°∏ ∞’ ª∂ƒ√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, 19.45, 22.00, 00.15. ∞π£√À™∞ 2 Δ√ Δ∞°∫√ Δø¡ Ãπ™Δ√À°∂¡¡ø¡ (∂§§∏¡π∫∏ Δ∞π¡π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00. ∞π£√À™∞ 3 HAPPY FEET 2 (ª∂Δ/¡√-∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 17.00. √π ∞£∞¡∞Δ√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 19.00. Δ√ ™¶πΔπ Δø¡ √¡∂πƒø¡ (æÀÃ√§√°π∫√ £ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 23.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 23.30. √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À Δ∂¡ Δ∂¡: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À ª√¡√∫∂ƒ√À: ™¿‚‚·ÙÔ: 21.15. ∞π£√À™∞ 4 HAPPY FEET 3D2 (ª∂Δ/¡√-∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00. REAL STEEL: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 23.00.


40 ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011

∞ÛÊ˘Í›·... ∂π¡∞π ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿˆ˜ ÌÔ˘ ϤÓ ¤ÌÔTÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔÈ, ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔηٷ‚ÔÏÈο Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜... ¶√À ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌÈ· ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ “ÁÂÚfi” ·fiıÂÌ· Ú¢ÛÙÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ Ù· ÌÈÛ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ¿ÚÂÈ ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË-ηٷӷψً... Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÛÊ˘Í›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÔ‡ ÂÍ‹ÁËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ê›ÏÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›ˆÓ. ¡· ‰ÒÛˆ ÙÔ 50% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ. √ ÂÏ¿Ù˘ fï˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ‹ ·Ó ÏËÚÒÛÂÈ, ‰›ÓÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ Ù· ÌÈÛ¿ ÙÔ Ôχ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Û ‰fiÛÂȘ ‹ Ì ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤Ó˜ ÂÈÙ·Á¤˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜.

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

ÕÚıÚÔ 4 Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔ 1948: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˙ÂÈ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÔÏÈ΋˜, ‹ ÌÂÚÈ΋˜ ‰Ô˘Ï›·˜. ∏ ‰Ô˘Ï›· Î·È ÙÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È” . ™‹ÌÂÚ· 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÈÚˆÓÈÎfi Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ÛÙÔÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, Ì ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜. ∏ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·ÔÙÚfi·ÈˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ·ÏÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚÒÓ “·ÍÈÒÓ” fiˆ˜ Î·È Ó¤ˆÓ “ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ” , ·˘Á·Ù·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ “ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ” ÎfiÛÌÔ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜, ÙÔ Ï›ÎÓÔ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiˆ˜ ·ÚÂÛÎfiÌ·ÛÙ ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¤·ÚÛË... ∏ Ï›ÛÙ· ϤÔÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÔ·ÚÔÈΛ·, ÙËÓ ·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜, ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÈ... “¿ÏÏ· ÎfiÏ·” . ∫·Ï˘Ì̤ӷ ·fi ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘: ÀÔÙ¤ÏÂÈ·, ÂÌÔÚ›· Î·È ˘ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ·Í›·˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, Û˘ÓÙÚÈ-

‚‹ Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó fiÛÔ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ÌÈÏԇ̠È· ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÈÔÓÔÙÈΤ˜, ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜, ‹ Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ª·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰fiηÓÔ Ô˘ ηÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙ› Û οı ‚‹Ì· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈÔ˜ Î·È fiÙ ı· È¿ÛÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, ÏÔÈfiÓ, Ë Ì¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜, Â›Ó·È Î·È ‰È΋ Ì·˜ ̤ڷ. Œ¯ÂÈ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο “¯ÚÒÌ·Ù·” Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÔ˘ trafficking Ô˘ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋ ‹ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È Ù· ·ÛΤÚÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ›, ·ÎfiÌË, ÛÙÚ·ÙÔ› ÙˆÓ ¿ÛÙÂÁˆÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÂÛ·›· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Â›Ó·È ÔÈ Ô‰Ô·ÙË̤Ó˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜-·‰ÂÈ·Ó¿ Ô˘Î¿ÌÈÛ· Ô˘ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Â›Ó·È Ù· ÙÛ·Ï··ÙË̤ӷ fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ‰›Ï· ÛÙȘ Û¯¿Ú˜ ÙˆÓ ˘ÔÓfïÓ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô...

∞¡ ‰ÒÛˆ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¿Úˆ ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÛÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, ÚÈÓ ·Ú·Ï¿‚ˆ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ı¤ÏÂÈ ·˘Ùfi˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÂÁÒ Ô˘ ı· ÂÚÈ̤ӈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÌÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˜, Ò˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ; £∞ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛˆ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÂÍfiÊÏËÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÁÈ· Ó· ‚Á¿Ïˆ Î·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÌÔ˘... ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛˆ Ù¯ӛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›ˆÓ, Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÙÔÓ √∞∂∂... ∂π¡∞π Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÔÌËı‡ÙÚȘ-ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ fiϘ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·¤˜, ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÎÈ ·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜ ·fi ·ÏÈ¿. ∞¶√Δ∂§∂™ª∞, ÔÈ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ “Ï›Ô˜” Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ‚¿˙Ô˘Ó ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÔχÔÓÙ·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ˆ˜ “·Ï˘Û›‰·” ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÚÔÌËı‡ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ù˙›ÚÔ... dimopoulos@e-thessalia.gr

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

∞fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÌÂÙÒË Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ªÔ˘Û›Ô, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ·Ô„ÈÏÒÓÂÙ·È ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ Î·È Ô˘ Ù· ÏÂÈ„¿, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË, Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ „›¯Ô˘Ï·... ¶Ô‡ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙȘ ·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ, fiÙ·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ‚ÈÔÔÚÈÛÌÔ‡ ¤ÁÈÓ ηٷÎÏ˘ÛÌfi˜ ÎÈ ·ÓÙ¿Ú·...

GPS ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

™Δ∏¡ ÔÏÈÙÈ΋ - fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ÎÈ Ô ™ÂʤÚ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË - ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚıÂÓÔÁ¤ÓÂÛË. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÂ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂Ó˜. Δ√ ͤÚÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÔÈ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ. ∂Í Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ë ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÁÈ· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¡¤Ô ÎfiÌÌ· - ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ∫›ÓËÌ· - ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ›‰Ú˘Û ηٿ ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘; ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÒ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘. ¡¤Ô ÎfiÌÌ· ‹Ù·Ó Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Êı·Ṳ́ӷ Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ª∂°∞§∂™ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ - ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √Ù·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ οÓÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ °ÎÚ¿ÌÛÈ, “ÙÔÌ‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” , ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ٷ

›‰È· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ·Ó ÔÈ Â›ÁÔÓÔÈ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ÊϤÚÙ·Ú·Ó ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÂΛ ÂÚ› ÙÔ 2004 Ì ÙËÓ È‰¤· Ó· ÌÂÙÂÍÂÏȯı› ÙÔ ¶∞™√∫ Û “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ·” ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ 1997-98, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ Â›ÌÔÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Â·Ó›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¡¢. Δøƒ∞ fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ¶ÚÈÓ ÚÔÛʇÁÂÈ Î·Ó›˜ Û ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·˘Ù› ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ΔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞’ Î·È ÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ Ï¤Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÎfiÌÌ· Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ô˘ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó ÁÚ¿ÊÂÈ ‰È„‹ÊÈ· ÔÛÔÛÙ¿. §ÔÁÈÎfi. ∏ ·ÓÒÌ·ÏË ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ η٤ÛÙÚ„ ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ Î·È Ú‹Ì·Í ÙÔ ÛοÊÔ˜. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· ÙÔ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ˙ÒÓÙ˜. √¶ø™ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ η̛· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ. √ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ¤Û·Û ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ Ù·ÌÔ‡ Î·È ˙‹ÙËÛ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ fï˜ ¤Î·Ó ÙÔ minimum. ¢ËÏ·‰‹ ÍÂΛÓËÛ Á‡ÚÔ Â·ÊÒÓ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë, ·Ê‹-

∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ·ÔÎÔ‡ÌÈ Î·È ‚¿ÏÛ·ÌÔ, ¿ÓÙ· Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Û·˜ ¤¯ˆ Û‹ÌÂÚ·, ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·, ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Í¿ÁÚ˘ÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Ù· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ... “ΔÔ ¢ˆÌ¿ÙÈÔ” (æ˘¯ÔÁÈfi˜), ¤ÊÂÚ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰‹ Û˘ÁÁڷʤ· ŒÌ· ¡ÙfiÓ·¯ÈÔ˘, ÌfiÏȘ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ‚Ú·‚›Ԣ Booker 2010 Î·È Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ∑Ô˙¤Ê ºÚÈÙ˙Ï, ÙÔÓ ·ÈÌÔÌ›ÎÙË ·Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ “¢ÚfiÌÔ” ÙÔ˘ ∫fiÚÌ·Î ª·Î ∫¿ÚıÈ, Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È fiÓÙˆ˜ ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ı¤Ì·. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂȘ Û’ ¤Ó·Ó ·Ôχو˜ ȉȈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÒ‰ÈΘ Î·È ÓfiÌÔ˘˜. ŒÓ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ‡ÌÓÔ˜ ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ·Á¿Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Î·È ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹ ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜: “ŸÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó Û’ ÂΛӷ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË...”, ı· ÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û οıÂ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ Î·È Û οı ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ê˘Ï·Î‹˜ Î·È ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ¿ÓÙ· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈÓÔ› ÙÚfiÔ˘˜ Ó· “·Ô‰Ú¿ÛÂÈ”, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ”, Ì ÙË Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ŒÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡ÙfiÓ·¯ÈÔ˘, ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ. ¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ. £· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ.

ÓÂÈ ¯·Ï·Ú¿ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È “Á·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·” , ¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ fï˜ Ô˘‰¤Ó. √‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô‡Ù ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ô‡Ù ‰È·Ù›ıÂÙ·È. √È Ì¤Ú˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÚfiÏÔ. ∏ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ÏÔÈfiÓ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÌ̤ۈ˜ fiÙÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û οÙÈ ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi ›ӷÈ, ‚‚·›ˆ˜, ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù·ÌÔ‡. fl˜ ÙÒÚ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯·Ó ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi GPS ÌfiÓÈÌ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∞˘Ùfi fï˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›. ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, η̛· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ‹ ÙÚ›ÙË ÂÚÌËÓ›·. √ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È fiÙÈ Ù· ÂÚ› Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·˘ÍËı› Ë ›ÂÛË ÛÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ - ·ÓÙ› Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ·˘Ù¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¤ÍÔ‰Ô˜ ·ÁÒÓ·˜. ∫·È ·fi ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ϤÁÂ- ϤÁÂ Î·È ¤ÌÌÂÛ˜ ȤÛÂȘ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¤Ê˘Á ÙÂÏÈο. ™ÙÔ ¶∞™√∫, ‚¤‚·È·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·. ∞fi «Δ∞ ¡∂∞»

02-12-2011  

htheta ths paraskyhs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you