Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.29'- ‰. 20.33ã

¶∞¡™∂§∏¡√™

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.788

¶ÂÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú ∞Ó·ÎÔÌȉ‹ ÏÂÈ„. ÚˆÙ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÓÂÔÌ., ºˆÙÂÈÓ‹˜ ÔÛ. 40 ™ÂÏ›‰Â˜

20¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÔ‚·Ú¿ 79¯ÚÔÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘

∞ÈÌ·ÙËÚ‹ ÏËÛÙ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 11

∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ 11,5 ‰ÈÛ.

∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ·È¯Ì¤˜ - ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ª·Í›ÌÔ˘: ΔÂÚ¿ÛÙÈÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÒÚ· ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË ™

√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

¶ÚÒÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈ¿‰Ë

 ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ·Î¤ÙÔ ÁÈ· Ù· 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ - Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ - η٤ÏËÍ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Â›Ì·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯ÙÒ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘-

■ ÛÂÏ. 25

Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ù· ̤ÙÚ·”. “∫ÔÈÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÛÙڈ̿وӔ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. ∞fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ì ÙÒÚ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 7

™Â ıÂÚÌfi Îϛ̷ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ì ˯ËÚ¤˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π «Ÿ¯È» ·fi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ■ ÛÂÏ. 9 ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ «ª˘ÛÙÈÎÔ›» ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿ Ì˯·Ófi‚ÈˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

¡ÂÎÚfi˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÁÔÚ¿ ∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘-¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ «ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ» ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 14

√ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Â›ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ

™›ڷ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ¤ÎÏÂ‚Â Î·È ‰È¤Ï˘Â ‰›Î˘ÎÏ· ■ ÛÂÏ. 12

∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ Ô˘ÏÔ‡Û ӷÚΈÙÈο ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ■ ÛÂÏ. 13

ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁÓÔÔ‡Ù·Ó ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÂÏÈο Ó· ÂÈϤÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 300 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, ÛÙË ı¤ÛË “ªÔÓfiÂÙÚ·”. ΔÔ ¿„˘¯Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· “·Ó¤‚ËΔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ∑‹Û˘ ∞Ì‚Ú¿˙˘ Ï‹ÚˆÛ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¿ÓÈÔ ÁÈ· ‰‡Ô ËÏÈÎȈ̤Ó˜ ■ ÛÂÏ. 13

ªÂ›ˆÛË ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·¯Ï·‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ■ ÛÂÏ. 21

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·

¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ■ ÛÂÏ. 16

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú Î·È 10-20 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 21

∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌË-

ÓÔ ÙÔ˘ 2012 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÚÔۤϢÛË. ■ ÛÂÏ. 17

∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ μfiÏÔ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ■ ÛÂÏ. 14 ªÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

μԇϷ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, Ù·ÍȉȈÙÈ΋ Ú¿ÎÙÔÚ·˜

«™ÙÚÔÊ‹ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·Î¤Ù· ‰È·ÎÔÒÓ»

A¶√æ∂π™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ; ΔÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ϤÂÈ fiÙÈ Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ٷ ¿ÏÏ· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· Î·È fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ™Â ÙÈ Â͢ËÚÂÙ› Ó· Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οı ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋; ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÚÌfi‰È· ·fi ÙÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ò˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ϷοÎÈ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ηÈ... ÙËϤʈӷ! ¶ÔÈÔ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÂÈۋ̈˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› - ·fi ¯ı˜ ÚÔÛÂÙ¤ıË Î·È Ó¤· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜: ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ‰‡Ô! - ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘: ‰È¿ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÏÏËÏÔÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ¡· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ˙fiÚÈ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔÓ ıÂÛÌÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÍÔ˘Û›·˜. °È· Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ - Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›. ∫·Ù¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË ·ÚΛ Ì›· Î·È ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË: Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∞fi Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ÕÏÏÔ ·˘Ùfi fï˜ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ÂÈۋ̈˜ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·fi ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û‡Û΄Ë. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ : ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ... ÔÛÔÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ˘ÌʈӋÛÂÈ; ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÓÔÛÙ·ÏÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ “open-gÔv” ÙÔ˘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; ∫˘‚¤ÚÓËÛË ˘fi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÓÔ›ٷÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ˘fiÏÔÁÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÔ›ÓÔÈ-·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù·Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ô‡Ú·-ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ √Ù·Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜. ∞˘Ùfi , ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÚ¤‚ψÛË, Û›ÁÔ˘Ú· ÂÁ΢ÌÔÓ› ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÈÚ·›· ı· ηٷϋÍÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÌÈÛ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ. ∫·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ: “∞fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72 - μfiÏÔ˜ „¤Ì·Ù·” . ΔËÏ.: 24210-30903, Fax: 24210-22149 www.oinomathia.gr - inomathia@gmail.com

È ‰È·ÎÔ¤˜ Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √È ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ʤÙÔ˜, Ô˘ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÏˆÓ Â›Ó·È Û ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË; “√ ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È, fï˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·Î¤Ù· ·fi ¿Ô„Ë ËÌÂÚÒÓ Î·È ·ÙfïӔ ÂÍËÁ› Ë Ù·ÍȉȈÙÈ΋ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Î. μԇϷ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘.

ªÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 30% ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Ó· ÂÈϤÁÂÈ Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ‹ ÊÈÏÈο ÂÍÔ¯Èο, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÙfiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ù·Í›‰È· Û ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ù·Í›‰È· Û ÓËÛȈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È, fï˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·Î¤Ù· ·fi ¿Ô„Ë ËÌÂÚÒÓ Î·È ·ÙfïÓ. ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ù· ·È‰È¿ ‹ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ù· ¿ÚÂÈ, ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Û ¤Ó· ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ‰È·ÎÔÒÓ ‰ÂÓ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹. “¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÙÈÌ‹, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÚÈÒÓ. ΔÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÍÂοı·Ú· Ë ÙÈÌ‹” . ŸÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÎÔÈÙÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ÍÂÓԉԯ›·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ÌÂÚ›‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ “΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙ· ·Î¤Ù· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È fiÏ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘.

™ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Û ·Î¤Ù· ‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·È Ë ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÎÔÓÙÈÓÔ› Î·È fiÌÔÚÊÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ôχ ÊıËÓfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘. ŒÙÛÈ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÌË ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ¿ÏψÛÙ “‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó Ì¿ÓÈÔ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ∑ԇ̠۠ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Î·È ¤¯Ô˘Ì ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ fiÏÔÈ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ” ϤÂÈ Ë Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “√È... ª¤ÎΘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Â›Ó·È Ë Δ‹ÓÔ˜ Î·È Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” . ŒÙÛÈ, ÔÈ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ËÏÈÎȷο ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ Ó·ÚfiÙÂÚÔÈ ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘, ÂÓÒ ÂÈϤÁÔ˘Ó ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÙ, fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÔÓ·. “Œ¯Ô˘Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·Ó·ԉȿ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·¯‡ÔÙÔÈ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ٷ “ı¤Ïˆ” ÙÔ˘ οı ٷÍȉÈÒÙË. √ ÂÏ¿Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙ› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÂÌ¿˜” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔ Úˆ›, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20...31ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 25...31ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÔ Úˆ›, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...32ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 21...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 21...31ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...31ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 22...31ÔC.

(∞fi “Δ· ¡¤·”)

[∂§§∞¢∞]

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6970460214 ñ 6936722095

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ∏ÂÈÚˆÙÈο (ÂÎÙfi˜ Ù˘ £Ú¿Î˘) ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Èı·ÓÒ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 4 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 5 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó

™˘ÓÂÚÁ·Û›·

™ÙÔ 22,5% ÛηÚʿψÛÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È, fiˆ˜ ¿ÌÂ, ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ¿ÓÂÙ· ÙÔ 25%, ·ÊÔ‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·, ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ·.

∞Ô‰›‰ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ë Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. √È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯Ù› Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜. ∏ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ∞Í›˙ÂÈ ÂÈϤÔÓ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈο ¤ÚÁ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ·fi ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ̤¯ÚÈ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÈÙ¢¯ı›, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.

º.™.

ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”

√ÚÂÍ¿ÙÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙËÓ fiÏË ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó, ÛÙ‹ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. º·ÈÓfiÌÂÓ·, fiˆ˜ Ë Â·ÈÙ›·, ÂȉÈο ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Û ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È Ê·Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â·ÈÙÔ‡Û·Ó Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÂͤÏÈÍË fï˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· “fiÛÙ·” ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚfiÎÏËÛ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·Ófi‚ÈÔ˘˜. ∏ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È “ÚˆÙÔ›۷ÎÙË” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “¶Ó¤ÂÈ” ¿ÏÏÔÓ “·¤Ú·” . ∂›Ó·È ¤Í˘ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ - ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÙˆÓ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ. ∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ Î. ∞Ï·Ì¿Ó· ÛÙË Ã¿ÁË Î·È ÛÙËÓ Europol Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∏ ÂÌÂÈÚ›·, ÔÈ È‰¤Â˜ Î·È Ë ÁÓÒÛË Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ‰Ò, ›Ûˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ Ú¿ÍË Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó... Δ. ∫.

“¢ÂÓ ·Ï‡ÂÙ·È” º·ÓÂÚ¿ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÚÂÈ ¿ÎÚË ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ∞Ë °È¿ÓÓË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· “ÎÔÏÏ¿” ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·ıÔÚÈÛÙ›. Δ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¿Ú·ÎÙÔ˜, ηıÒ˜ ¿ÎÚË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ, Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ï‡ÂÙ·È ϤÔÓ” Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙ· ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›·... μ.∫.

√‡Ù ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ‰¤Î· Ó· ÙȘ οÓÂÈ ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·˝ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÊfiÚÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÊÙ¿Û·ÌÂ. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¶.∫. ª·˘Ú›‰Ë

∂ıÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¡· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Û›ÚÈ·Ï “›Ûˆ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” ! ◊Ù·Ó Ë ˘Ê¤ÚÔ˘Û· Ó¤· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ù· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛÂ. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ¿ÏψÛÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ (ÌË) Û˘Ì‚Â›; ∂›¯Â ηÓ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó Ô Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜; ¶ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜; ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ê·ÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙË Ï‹„Ë ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ·› Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. £· ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. øÛÙfiÛÔ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. (∞fi ÙËÓ “∂ÍÚ¤˜”)

∞ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¶Ò˜ ‹Á ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ¶ÙÒÛË 4,9% ÛÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙÒÛË 12,5% ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÒÓ ªª∂ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ò˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, fiÔ˘ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜, Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·; ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 6,4% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. º.™.

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì‹ÏÔ Ù˘ ¤ÚȉԘ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ◊‰Ë ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋, Ë Eurobank Î·È Ë ∞lpha. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ◊‰Ë Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ. ™ÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌÈÎÚ‹ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÒıËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· ·Ó·Û¿ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ. °. ΔÛ.

∂›‰ËÛË ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ ªÈ· ›‰ËÛË ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û·Ó ‚fiÌ‚· “¤ÛηÛ” ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Â›‰ËÛË - ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ - fiÙÈ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ fiÙÈ Î¿Ô˘, οˆ˜, οÔÙÂ, ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ ›‰ËÛË Î·Ù¤Ï·‚ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Ù˘ ¿ÍÈ˙Â. ΔÂÙÚ¿ÛÙËÏÔ Ì ʈÙfi. §ÔÁÈÎfi ÙÔ ‚ڋηÌÂ Î·È ÂÍ‹ÁËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ. ŒÚÂ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ó‰Úfi˜, ÛÙÔ ·ÒÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiϘ ÔÈ ÎÂÓÙ‹ÛÙÚ˜ Î·È ÔÈ ÌÔ‰›ÛÙÚ˜ ÁÈ· Ó· Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿... ŒÓ·˜ Ù·˘Ù¿˜, ÌÈ· Ôϛӷ, ¤Ó· ÚÔ‡¯Ô Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Ú·ÊÙ› ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∫∞Δ. Δ∞™

¢‡Ô ˘Ô‚Ú‡¯È· ÌÔ˘Û›· ¢‡Ô ˘Ô‚Ú‡¯È· ÌÔ˘Û›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ηٷ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË. ◊‰Ë ÂÎÔÓÂ›Ù·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ∞ÎfiÌË Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ıËÛ·˘ÚÔ‡.

B.K.

√È ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Î·È Ù· “¯Ù˘‹Ì·Ù·” ™ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. °È· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ Í¤¯·Û·Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”, ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·ÎÚȂ›˜ Û οÔÈÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÏÔÈfiÓ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ Ë ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù¤ıËΠı¤Ì· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¶fi˘ °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÒıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È Û ¿ÏϘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿ fiÙ·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ, Û˘ÌʈÓ› ‹ ‰È·ÊˆÓ› Û ı¤Ì·Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∂‰Ò ‚‚·›ˆ˜ ÁÂÏ¿ÓÂ... fiˆ˜ Á¤Ï·ÛÂ Î·È Ë ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙË “Û‡Ó·ÍË” Ì ٷ “ÂÚ›ÂÚÁ·” ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚfiÏÔ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ô˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›·. ∂›Û˘ Ë ›‰È· ÂÓËÌÂÚÒıËΠÔÈ· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ‹ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó Ì fiÏ· Ù· ·Î·Ù¿ÏËÙ· Ô˘ ÂÈÒıËηÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ó· ÌË ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎÂ, ηıÒ˜ Ë Û‡ÌÓÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ï¤ÍË ¿ÁÓˆÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏ· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· - Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔȘ ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ı· ÙȘ ηٷı¤ÙÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË Ô §·ÚÈÛ·›Ô˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜; √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∞∂π ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÙfiÛÔ ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ Â›Ó·È “‡‚ÚȘ ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” ·Ó Ô ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi Ù· ̤ÏË ¢∂¶, fiˆ˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ‹ ·Ó ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ Î·È ‰ÂÓ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘; º.™.

º.™. ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” √ Î. £ˆÌ¿˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜, Úfi‰ÚÔ˜ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£ÂÛÛ·Ï›·” ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÂÈΛÌÂÓË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÁÈÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi„ÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ·fi„ÂȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ¯ˆÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË, ¤ÎıÂÛË È‰ÂÒÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂϤÙË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿. “∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜” , Ë Cosco Î·È ·Ó¿ÁÎË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ηÙ‰›¯ıË ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó. ÕÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ÙÚ·‚¿Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ϤÌÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÌÚ¿‚Ô Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÚıÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ÛÙËÌ· fiˆ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë. Ÿ¯È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∂Âȉ‹ οÔÈÔÈ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔÈ, ·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÌÂÚ‰¤„Ô˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Cosco ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û ηӤӷ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ·˘Ù·¿Ù˜ Î·È ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ÔÌ·‰ÈÎÒ˜. π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· containers Î·È fi¯È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÊÔÚÙ›·. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ٷ ÊÔÚÙ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Û Ôχ Ï›ÁÔ˘˜. ŒÓ·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ë Cosco. OÈ ·›ÎÙ˜ ·˘ÙÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÏÈÌ¿ÓÈ· - ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ¢ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∂ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· Ì ‰›ÎÙ˘·, ˆ˜ ‰›ÎÙ˘· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ۇÓÙÔÌ· ÙÚ¤Ó· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ Ù˘ Cosco, ÁÈ· ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∏ Cosco Â›Ó·È ¤Ó·˜ mega carrier. ÕÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÌ¿ÓÈ· Û ΔÔ˘ÚΛ·, ª¿ÏÙ·, πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›·, ∞›Á˘ÙÔ Î.Ï. º˘ÛÈο, Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ∂Ϥ¯ıË fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯·Û “ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜” ÁÈ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È ·ÎÙÔÏÔ˝·. ∏ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ··ÈÙ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙfiÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÛΤ„ÂȘ, ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·. ΔÔ ∫·Ù¿ÎÔÏÔ, Ë ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ·; Ÿ¯È. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›·, ÙË ‰È¿ÛËÌË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÙËÓ ∫ÓˆÛfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·. ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ó· ¤¯ÂȘ, ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›·, ·Ó ‰ÂÓ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÏÔ›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ·, η̛· ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÌfiÓÔ ¿ÁÔÓË. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯Â Ô μfiÏÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ “ÂÚ¿ÙËÛ·Ó”. ∏ ÌÂϤÙË ÏÔÈfiÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “¶ÔÛÂȉÒÓ” ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙËÓ ∂§πª∂ (ŒÓˆÛË §ÈÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜) (‚Ϥ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘) ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔfiÙ ‚¤‚·È· ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› §ÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Δ∞π¶∂¢ (Δ·ÌÂ›Ô ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘) Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: π‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏÈÌ¤ÓˆÓ - ÌÔÚʤ˜, ÌÔÓÙ¤ÏÔ: Ë Â˘Úˆ·˚΋ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ó¿ÁÎË: Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÎÈ ¿ÏÏ·. ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ȉȈÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ; Ÿ¯È

ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ fiÏ· Â›Ó·È ˘ÔÙÈÌË̤ӷ. √‡Ù ÌÔÚԇ̠·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ó· ¿Ì Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ∞Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ¿ÏÏ· Î·È ›Ûˆ˜ ÛÔ‚·Úfiٷٷ. ÕÏψÛÙ ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Landlord Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ (√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›) Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ. ∑ԇ̛̠· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ı¤ÛÈÛË Î·ÓfiÓˆÓ. ∂Ô¯‹ Ú˘ı̛ۈÓ. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË. ¶ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·: ·) ˘ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ (·Ó·ı¤ÛÂȘ οÔÈˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ), ‚) ÂÎÌÈÛıÒÛÂȘ ¯ÒÚˆÓ Î·È ·Ó·‰ÔÌÒÓ, Á) ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ·Ó·‰ÔÌÒÓ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ - ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ; ¶ÔÈÔ˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ı· ·ÛΛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô; ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫·‚¿Ï·, μfiÏÔ˜ Û ̛·. ¶ÔÈ· ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û’ ·˘Ùfi; ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÔÏÏÒÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÛ‚¤ÛÂȘ, Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ οı ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î·È ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Û¯‹Ì·. ™ÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÓfiÙËÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ı· ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ÕÏψÛÙ ˘ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Î·Ù¿ÏÔÈ· ÏÔ›ˆÓ, parking, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ȉÈÒÙ˜. ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜, Ú˘ÌÔ˘Ï΋ÛÂȘ ÏÔ›ˆÓ. ÕÚ·, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ô √§μ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜; °È·Ù› Ó· ÚÔÎÚÈı› Ë Ï‡ÛË Ù˘ ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ η̛· Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰Â¯Ù›; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó· ͢ÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜, Ó· οÓÂÈ ¿ÏÏ· ÛÈÏfi Î.Ï. Ì ·˘Ùfi ‰ËÏ·‰‹ ̤ÁÂıÔ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ۇ̂·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙËÓ √§μ ∞∂ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ οı ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó ·fi ÙËÓ √§μ ∞∂ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙfiÙÂ Î·È Ë √§μ ∞∂ ηٷÚÚ¤ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ªfiÓÔ ÁÈ· ¢∂∏ ÏËÚÒÓÂÈ 365.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ηı·ÚÈfiÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 200.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ŒÚ¯ÂÙ·È Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ˙ËÙ› ÙË ¯ÂÚÛ·›· ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ô˘ ·Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ë √§μ ∞∂ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÛÔ‰·. £· ‰Ô‡Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ı· ÙÚ›‚Ô˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. £· ʇÁÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÚÔÎ˘Ì·›Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘ÊÒÛÂÈ. ∏ ÌÂϤÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ı¤Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ, Ë ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ë ÌË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÁÂÚ·ÓÒÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È Ë Î·Ù·fiÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÓÔÌȷ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏψÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜. ¢Â ÌÈÏ¿ÂÈ Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÂÎÌÈÛıÒÛÂȘ ¯ÒÚˆÓ - ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ¤Ó· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·ÏÏ¿ ·Úfi¯Ô˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂Âȉ‹ Ù· ÌÂÁ¤ıË Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙ· containers, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›Ô ‰ÂÓ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ (·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·), Ù· fiÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ì ˘ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ¿Ô„‹ Ì·˜ ˆ˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜. ∞Ó Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ÂÎÌÈÛıˆÙ‹˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¤Ó·˜ ȉÈÒÙ˘, ÚÔÙÈÌԇ̠ÙËÓ √§μ ∞∂, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·˘Ùfi ÊÔÚ¤·. ª›· ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔ-

ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ô¤ÌÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÈοÓÙÈÎÔ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫fiÛÙ· ƒ›Î· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ô¤ÌÊıËΠÌÈ· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÚˆÙÈο ÌËӇ̷ٷ. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¡ÂÔÏ·›·˜ ∫·Ú›Ó· ªÔÏ¿ÓÔ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ÙË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Í·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Î·È Ó· ηÏ› ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ôη-

ÓÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ı· οÓÂÈ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ. ∞˜ ÚÔÛÁÂȈıԇ̠ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·˜ ·ԉ¯Ùԇ̠ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙfiÛ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ÕÏψÛÙ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ∫À∞ ÂÚ› ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ‰˘ÛÎÔχÂÈ” .

ΔÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ √ Î. £ˆÌ¿˜ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, Ù. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È¿‚·Û· ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô¯¤Ù¢ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‡„Ô˘˜ 42 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÎÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. ∂›Û˘ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶¶∂ƒ∞∞, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ·‰È¿ıÂÙ·. øÛÙfiÛÔ, Ô ÙÚfiÔ˜ Î·È Ù· ϯı¤ÓÙ· ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ôχ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ ’60-’70-’80, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì Ôχ ÎfiÔ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó. ŒÙÛÈ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ¿Ú· Ôχ ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ›·Ó Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó fiÏ· Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ˘ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î.¿., ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ, ÛÙ· η¿ÎÈ· ·˘ÙÒÓ Î·È Û Ï›ÛÙ· ¿ÏÏ· Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ΔËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ηٿ ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· ¤ÚÁÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈΛϷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜. ΔÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ı· ¤¯ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ οı ÔÈ΋̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷӿψÛ˘; ∏ ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÂÈÌÂÏÒ˜ ·¤ÎÚ˘„Â. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Û·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ηı·Ú¿ Â›Ù¢ÁÌ· Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. °È· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÌfiÓÔ fiÙÈ: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ (5) ¤ÓÙÂ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ, ÂÚ›Ô˘ (2) ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¿ÚÈÛÙ·, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ϤÔÓ ˙ËÌȤ˜ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì›· ¤ˆ˜ ÙÔ Ôχ ‰‡Ô ÒÚ˜. ∂‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜, ÔχˆÚ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞-

Ï› “ÌÈÎÚÔ‡ÏË” . ∏ ªÔÏ¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÈÛ·ÓfiʈÓÔ CNN fiÙÈ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Â›¯Â Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔËı› ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·fi ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ÙÔ ¤ÎÏÂ„Â Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ Â΂ȿÛÂÈ. ΔÔ ‚›ÓÙÂÔ “·Ó¤‚ËΔ ÛÙÔ YouTube. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ªÔÏ¿ÓÔ˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Úfi‰ÚÔ §¿Ô˘Ú· ΔÛÈÙÛ›ÁÈ·, Ë ıËÙ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› ·fi ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó fiÙÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫fiÛÙ· ƒ›Î· ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÙËÓ ªÔÏ¿ÓÔ˜. “¢ÂÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙÔ ı¤Ì·. ÕÏÏË ÂÚÒÙËÛË;” , › fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· La Nacion ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

º·‚ÔÚ› ÁÈ· Ù· ‚Ú·‚›· ÙÔ˘ MTV ÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ƒÈ¿Ó· Î·È ¡ÙÚ¤ÈÎ √È ‰È¿ÛËÌÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ƒÈ¿Ó· Î·È ¡ÙÚ¤ÈÎ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ù· ‚Ú·‚›· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈ-

ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ηÓ›˜ ÔÈÔ˜ ¤Î·Ó ηχÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ ∂∂§ μfiÏÔ˘ ¤ÚÂÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ›ӷÈ: ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2008 Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¢∂À∞∫¶ (¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘) Î·È ¢∂À∞ªμ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “™‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ” ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Ì ·ÌÔÈ‚‹ ‡„Ô˘˜ 800.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÚÒÙ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÂ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ë ¢∂À∞ªμ Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ .¯. ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 130/2009 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ 11/08/2009, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙË ¢∂À∞ªμ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÙ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞. ∏ ¢∂À∞ªμ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ¤ÓÙ·Í˘ ¤ÚÁÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ¢∂À∞∫¶, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›ÛËÌˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ À¶.∂.Ãø.¢∂, ÙË ª√¢ (ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ), fiˆ˜ Â›Û˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÙfiÙ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË, fiÔ˘ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘, fiÔ˘ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÚÔ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∂Ó Û˘Ó¯›· Ë ¢∂À∞ªμ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‡„Ô˘˜ 500.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË ¢∂À∞∫¶ ÚÔ˜ ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜-§Â¯ˆÓ›ˆÓ Î. ™ÙfiÈÎÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞∫¶ fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â. ŒÚÂ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÂı› ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiˆ˜: ∫ÔÚfiË, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, °·Ù˙¤·, ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ª·Ï¿ÎÈ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È §Â¯ÒÓÈ· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â¿Ó ÂÈı˘Ì› ‹ fi¯È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ∞ÁÚÈ¿˜, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔۯ‰ȷÛÙ› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ¢∂À∞∫¶ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. °È· fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Ï‹ıÂÈ·” .

ÎÒÓ-μ›ÓÙÂÔ μÚ·‚›ˆÓ ÙÔ˘ MTV. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚›ÓÙÂÔ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ë ƒÈ¿Ó· Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ “We found love” , Ô ∫·Ó·‰fi˜ Ú¿ÂÚ ¡ÙÚ¤ÈÎ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Take care” , ηıÒ˜ Î·È Ë ∫¤ÈÙÈ ¶¤ÚÈ Ì ÙÔ “Wide awake” Î·È Ô °ÎfiÈÙ Ì ÙÔ “Somebody I used to know” .∏ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· fiˆ˜ ÙÔ “We are young” ÙˆÓ º·Ó, ÙÔ “Call Me Maybe” Ù˘ ƒ¤È Δ˙¤ÛÂÓ, ÙÔ “Swim Good” ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ ŸÛ·Ó, ÙÔ “What Makes You Beautiful” ÙˆÓ √˘¿Ó ¡Ù·˚Ú¤ÎÛÈÔÓ Î·È ÙÔ “Glad You Came” ÙˆÓ °Ô˘fiÓÙÂÓÙ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÙˆÓ ∏¶∞.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘;

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· μÔ‡ÙË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÁÁÏÈÎÒÓ

“ΔÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ›ÓÂÙ·È. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ. ™ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ‚¿Ï·ÌÂ Î·È Ê›ÏÙÚÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ó· Íԉ‡ԢÌ οı ̤ڷ ÁÈ· Ó· ›ÓÔ˘Ì ÓÂÚfi” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

/5

¡· ηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ ∏ÚÒÔ ΔË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. √È ›‰ÈÔÈ ÛÙËÏÈÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÚ¤È, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· Û‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ΔÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÂÙ›Ԣ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ÏÔÈfiÓ Ó· ηٷÎχ˙ÂÙ·È ·fi Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÎÚÈÙ¤· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. √ ÏfiÁÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜.

μ.∫.

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °·ÓˆÙ‹˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜

“¢ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ηÏfi ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ÎÚÈı› ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·. ¶ÚÔÛˆÈο, ÂÈϤÁˆ Ó· ›Óˆ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ Ê›ÏÙÚÔ ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›Óˆ” .

∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ΔÔÔ‡˙Ô˘ÁÏÔ˘

ÃÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·

∫·Ïfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ

ªÈ· ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔοÏÂÛ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·, ̤¯ÚÈ Ó· Â·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔ̤ӈÓ. √È ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔ̤ӈÓ, ÌÂÙ¿ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰ËÏ·‰‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ̤۷ ÛÙË ˙¤ÛÙË. ¢∏ª√.™.

•ËÏÒÓÔ˘Ó ÛȉËÚÈο

Ô‰ËÁfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ

“ΔÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ϤÓ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÂÌ›˜ ÙÔ ›ÓÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ı· ÈÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¶ÚÔÙÈÌÒ ÙÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌ· Ê›ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÒ ı· ÙÔ Î¿Óˆ” .

™Î›·ÛÙÚ· ÔÏÏÒÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔÏÏËı›, fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ-∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ‹ ÛÙË 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì °Ú. §·ÌÚ¿ÎË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ηı·Ú¿ fiÙÂ Ô ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÛÈÓÔ Î·È fiÙ ÎfiÎÎÈÓÔ, ηıÒ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. Δ· ÛΛ·ÛÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÍËψı›, ›Ûˆ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ “Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜” ÙˆÓ ÛȉËÚÈÎÒÓ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍËψı› Î·È ÔÏÏ¿ οÁÎÂÏ· Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ¢∏ª√.™.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ¡ÙfiÓÙ˘

Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜

Ì·ıËÙ‹˜

“ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ›ÓÂÙ·È. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi, ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÔ‡ÌÂ Î·È ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ›Óˆ ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË, ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™Δ∞Àƒ√À§∞ ª∏Δƒ∞∫∞

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™Â ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ó·-

‰›„· ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· Á¢ÙÔ‡Ó ÙȘ fiÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ “Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ” Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ô‰ÈÎÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ô‰Ô‡ ··ÈÙ› ÌfiÏÈÎË ˘ÔÌÔÓ‹. ¡ˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ù· π.Ã. ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‚‹Ì· ÛËÌÂȈÙfiÓ. ∫·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰Ô‡. ¶fiÛË ÒÚ· ı· ¤Î·Ó·Ó ¿Ú·Á ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ;

º.™.

ÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ‹ Û ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ìfi Ì ٷ Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ŒÙÛÈ Û‚fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÁÓÒÛ˘; À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ; º.™.

√È ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÈÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÌÔÏ›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·È ˘¤Ú Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ, ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÍËÏÒıËηÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÛÂÈ Ë ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜. “¶Ôχ ηϿ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘. ŸÌˆ˜,

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

¢·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ ˙ËÙ› Ë ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ “ªÂ ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÙÔ Ô͇ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÓ·Ôı¤Ûˆ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ı¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ - ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈ·: ¡· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ¯·ÌËÏfi ÙfiÎÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ¢¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È Ì¤ÛˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜. ‚) ¢¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚÔηٷ‚ÔÏÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÎÔÌÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Û˘Û΢·Û›·˜, „˘ÎÙÈÎÒÓ, ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Î.Ï.” . √ ÚÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “√ ÚÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 10 .Ì., ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™. ƒ¿Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ̤۷ Û ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ ÙÂϤÛˆ˜ Á¿ÌˆÓ. √È ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÔfiÙÂ Î·È ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· ÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi ‹ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Á¿ÌÔ” . ∞ÂÚÁÔ‡Ó ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ÔÈ ÊÚÔ˘Ù¤ÌÔÚÔÈ μfiÏÔ˘ “∞ÂÚÁÔ‡Ó ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ù· 58 ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÚÔ˘ÙÂÌfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ “∏ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘-

ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÚÁ· ÁÈ·Ù› Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÎÔÚ‡Ó˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. °. ΔÛ.

ΔÔ „¿ÚÂÌ· Ì „·ÚÔÙÔ‡ÊÂÎÔ ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔÓ „·ÚÔÙÔ˘ÊÂο ÛÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ „·Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ‚˘ıfi. ∏ ÛËÌ·‰Ô‡Ú· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ï˘Ì¤ÓË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‹ fiÙÈ ÙËÓ ¤Ï˘Û ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· ‹ fiÙÈ ÎfiËÎÂ, Ì ÈÔ Èı·Ófi ÙÔ ÚÒÙÔ. √ „·ÚÔÙÔ˘ÊÂο˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÒÔ˜. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. ÕÏψÛÙÂ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ·fi ¤Ó· „¿ÚÈ... ¢∏ª√.™.

2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1982

Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÁÁÂÏı¤ÓÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ”. √È ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ª·ÁÓËÛ›·˜ “™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ¡Ô̿گ˘ μ·Û. ªڷηÙÛԇϷ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ: ΔÔ 1979 ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 643.000 ‰Ú¯., 1980 2.385.000 ‰Ú¯. Î·È ÙÔ 1981 1.376.000 ‰Ú¯. °È· ÙÔ 1982 ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 5.600.000, ÂÓÒ ˙ËÙ‹ıËΠ¯ÔÚ‹ÁËÛË 15.000.000 ‰Ú¯.” .

˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È Ô˘ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 57.000 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (22.000 ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, 15.000 ÛÙË §·ÎˆÓ›· Î·È 20.000 ÛÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·). ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ·fi„ 20 ÂÛٛ˜ ˘ÚηÁÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂΉËψı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ›Ù ›¯·Ó ηٷۂÂÛı›, ›Ù “ÂϤÁ¯ÔÓÙ·Ó Ï‹Úˆ˜” .

ŒÁÎÏËÌ· ηٿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ““ŒÁÎÏËÌ· ηٿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙȘ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1932... ∏ ™Ù¤ÏÏ· °Ô‡Ï˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù· 100Ì ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. 48 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 4/12/1980, ı· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú·˜. 1939... √ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ fiÙÈ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌË. 1991... ™ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÂÚÁ¿Ù˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∫Ô˙ÏÔÓÙÔ‡È, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. 1998... √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡¤ˆÓ & ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞Ì‚¤ÚÛ· ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘. ∏ ÕÚÙÂÌȘ ¢¿ÊÓË Î·Ù·ÎÙ¿ ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (ÛÙ· 200Ì. ‡ÙÈÔ

Ì 2:19.41 Î·È ÛÙ· 400Ì ÌÈÎÙ‹ Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ 4:53.69) Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÏÈ¿ÌÔ˘ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ (ÛÙ· 200Ì ‡ÙÈÔ Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ 2:17.50) ÂÓÒ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ· 100Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ì 1:02.44 ηٷÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ “ÛÙÔȯÂȈ̤ÓÔ” ÚÂÎfiÚ Ù˘ ŒÏÏ˘ ƒÔ˘ÛÛ¿ÎË Ì 1:02.86 ·fi ÙÔ 1987. 2002... ŒÓ· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì ‰ÂηÂÙ¿ 45¿ÚÈ· ÈÛÙfiÏÈ·, ÙÚ›· ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· G-3 Î·È ÙÚ›· ÔÏÔÔÏ˘‚fiÏ· Ã∞-∫∞ 11, “οÓÔ˘Ó ÊÙÂÚ¿” ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙËÓ ∫ˆ, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚÈÊÈÊ›. ∞Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ‡Ô˘ ΔËϤ̷¯Ô˜ Ã˘Ù‹Ú˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 Bild: ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ô √Ì¿Ì·

¶˘ÚÂÙfi˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ Û ∏¶∞-∂˘ÚÒË

μ∂ƒ√§π¡√, 1.

∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¢Ú›·˜ ΢-

ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Bild, ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Û ÛËÌÂÚÈÓfi (¯ıÂÛÈÓfi) Ù˘ Ì·ÎÚÔÛÎÂϤ˜ ¿ÚıÚÔ fiÙÈ “Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ” “∂ȉÈο ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Û ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙËÓ ÛÂÏ. 2. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰·Ó›˙ÂÙ·È” ¯¿ÚË ÛÙ· ·ÚÓËÙÈο ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ù· ‰ÂηÂÙ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë ªÈÏÓÙ. “ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 30 Ì‹Ó˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 60 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ¤Ó·Ó ·Ó·Ï˘Ù‹. ∞Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi “Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÎÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 70 ˆ˜ 100 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È Â›Û˘ ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∞ÎfiÌ·, ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Ë ªÈÏÓÙ.

∫ÚÈÙÈ΋ ÛÙË ª¤ÚÎÂÏ

ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙfi˜ ¢ÚÒ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 “‚ϤÂÈ” Ô ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó μ∂ƒ√§π¡√, 1.

Δ∏¡ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘-

ÚÒ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 ÚԂϤÂÈ Ô AÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¶ÔÏ ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘. “™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ ԇÙ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ›Â Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜. ∞ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Â›Ó·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” . “À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ›ÙÂ Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÈÙÈο ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ›Ù ÙÔ Â˘ÚÒ Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ, ÔfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÔÏÈÙÈο ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ.” ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÚÔ‡ÁÎÌ·Ó, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· fiˆ˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ.

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂∫Δ √À∞™π°∫Δ√¡,1.

Δ

Ë ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª¿Ú·Î √Ì¿Ì·, Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ. “∏ Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ Â˘ÚÒ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘.

“√ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Û ٷÎÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘” , ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ, ηٿ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Â·Ê¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ Î. °Î¿ÈÙÓÂÚ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ∂˘ÚÒË, ›Â, ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈχÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ù· ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· Ú¿ÍÂÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ, fï˜, fiÙÈ ı· “¿ÚÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ” ÚÔÙÔ‡ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ›, ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ÒÛÙ ӷ ηÙÂ˘Ó¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ȤÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙfiÛË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ¤ıÂÛ Ôχ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ı· οÓÂÈ “fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË. √È ·ÁÔÚ¤˜ “¿ÎÔ˘Û·Ó” ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÛ·Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ô˘ ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ÙÚÈÁÌÔ‡˜ ÛÙÔ Â˘ÚˆÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. øÛÙfiÛÔ, ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÔfiÙ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂∫Δ, Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ Bundesbank °ÂÓ˜ μ¿ÈÓÙÌ·Ó -Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÂÈÛÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ∂∫ΔÂ›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜. H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, fiˆ˜ Î·È Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ·ÓÙȉڿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ôı› ÙÚ·Â˙È΋ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ ESM - οÙÈ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ȉ¤·˜ ı· ‰È‡ڢÓÂ

“Í·Ó·¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” -, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÓÙÈ: “ªÔÚ› Ô ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ;”

ªfiÓÙÈ: ∏ πÙ·Ï›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÛˆÛË

ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË ƒÒÌË Ô˘-ηٿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜- ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ESª Ì “·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË ˘Úfi˜”, ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ·Ó¿ÁÎË”. √È Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÏËıˆÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹” Î·È “fiÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Bundesbank ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÚÚ›„ÂÈ, ¤Ó· 24ˆÚÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ∂∫Δ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ô EFSF/ESM. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ∂∫Δ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ EFSF/ESM ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ESM (Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Î·È ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜) ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë ∂∫Δ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Ôı¤ÓÙˆÓ, ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂∫Δ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È “ıÂÚÌfi” Î·È ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‹ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· “fiÏ·” Ù˘

∂∫Δ, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ô ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ Â¤ÌÂÈÓÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÏÂÙfi ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ” . √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂∫Δ ›Ûˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ı¤ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. £ÂˆÚÔ‡Ó, ‰Â, ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ (‹‰Ë ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÂÛ ·fi ÙÔ 1% ÛÙÔ 0,75%), ·ÏÏ¿ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·ÊÂı› Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‰Â, Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô EFSF ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·›ÙËÌ· Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·, οÙÈ Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ԉ¯Ù› οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷, ÔÈ ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ʈӤ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂∫Δ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ -Ô˘ οÔÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó·

∏ πÙ·Ï›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ “ȉȷ›ÙÂÚË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂∂” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘, Â·Ó¤Ï·‚Â Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ. ™ËÌ›ˆÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ƒÒÌË ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi Ù· Δ·Ì›· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ (EFSF - ESM). ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ºÈÓÏ·Ó‰fi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ∫·Ù¿ÈÓÂÓ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙȘ ÚÔfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓÔ ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ·, ·Ó Î·È Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ (ESM), ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ESM, ÒÛÙ ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı¿ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Afi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ¿. √ Î. ∫·Ù¿ÈÓÂÓ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ Â›Ó·È ÚÔÛËψ̤ÓÔ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ Â·Ó¿Ï·‚ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÛÒÛÂȘ ¯ˆÚÒÓ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi Δ·ÌÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ (EFSF).

™ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ Markit - ∂ȉ›ӈÛË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

™Â ¯·ÌËÏfi ÙÚÈÂÙ›·˜ Ë ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· §√¡¢π¡√,1.

ª∂ ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÙÂÏ¢-

Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ Markit. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ PMI ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙȘ 44 ÌÔÓ¿‰Â˜, ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 37 ÌËÓÒÓ, ·fi 45,1 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∏ Markit ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÙËÓ Â˘Ú›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ì ۯ‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ PMI Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÚÈÔ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË. “ºˆÙÂÈÓ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË” Ë πÚÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ PMI ·Ó‹Ïı Û ˘„ËÏfi 15 ÌËÓÒÓ (53,9 ÌÔÓ¿‰Â˜). ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Âȉ›ӈÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì‹Ó· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÔÈ Û˘Ó-

ı‹Î˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ·Ô›ËÛË, Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙȘ Ӥ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÌËÓÈ·›·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, o ¢Â›ÎÙ˘ À¢ı‡ÓˆÓ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ (PMI) ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 41,9 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÚȷο ˘-

„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ 40,1 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Markit. √ ‰Â›ÎÙ˘ , ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· 35Ô Ì‹Ó· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· οو ·fi ÙȘ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰‡Ó·Ì˘ ˙‹ÙËÛ˘. √È ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÁÈ· 11Ë Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. “Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ›ÂÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÈÛÚÔÒÓ ·˘Í‹ıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Î·È Ë ÂÍ·ÛıÂÓË̤ÓË ˙‹ÙËÛË Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ¶ÔÏ ™ÌÈı, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ Markit.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ‡ÊÂÛË ÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ‡ÊÂÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 6,5%. §fiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó Î·È Ì ÂÍ·ÛıÂÓË̤ÓÔ Ú˘ıÌfi Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÌÂȈ̤ӷ ÁÈ· 50Ô Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· Â›‰· ··Û¯fiÏËÛ˘. §fiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÒıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ¯Ú¤ˆÛ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÈÌÒÓ ÂÈÛÚÔÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

∞fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. ú

∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ·, Ì ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ΔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÒÚ· ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ¢ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜ - ¢ËÏÒÛÂȘ ∫Ô˘‚¤ÏË ∞£∏¡∞, 1.

‡Ô ÒÚ˜ ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë ÙÚ›ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 11,5 ‰ÈÛ. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· 45 ÏÂÙÒÓ ¯ı˜.

¢

Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·fi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ΢ڛˆ˜ ÌÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù·” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Î¿ÙÈ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô fiÙ·Ó “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›‰Ԕ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ·Ï› Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. “◊‰Ë ¤ÁÈÓ· ÛÙfi¯Ô˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·fi οÔÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ ÁÓˆÛÙ¤˜ Â͢Ó¿‰Â˜ ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ¯˘‰·›Ô Î·È ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔ. ∂›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ‚¿ÚË Ô˘ ۋΈÛÂ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο. ∏ ¯ÒÚ·, Ϥˆ ÛÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ·˘ÙÔ‡˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛËÎÒÛ·Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ̤۷ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤‰ˆÛ Û ̷˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 12,2 % Î·È ÛÙË ¡¢ 29%.

™˘ÌʈӋ۷Ì Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¡¢, ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿. £¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ·ÎÏÔ Ù˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÏÏË Î·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ™·Ì·Ú¿ ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÊfiÛÔÓ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, Â›Ì·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯ıÒ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÂÓ ı· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ¡¢ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘. ¢ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙËÓ ¯ÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ¡¢. ∂Ì›˜ ı· ÙÈ-

∞„ÈÌ·¯›· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ∞£∏¡∞, 1.

ºÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ˘‹ÚÍÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· “‰È·ÚÚÔ¤˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙËÚÔ‡Û ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë... Û‡ÚÚ·ÍË ¤ÏËÍ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ›Â: “™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ٷ ·˘Ù¿. ∏ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛËÌ›Ԕ . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ·È¯ÌËÚfi ‡ÊÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘, fiˆ˜ ›Â, ‰¤¯ÙËΠ·fi “οÔÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜”.

Ì‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” ŸÌˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤ıÂÛÂ Î·È ¤ÍÈ ÛËÌ›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ › ›ӷÈ: -¡· ÌËÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ¿‰Èη, ̤ÙÚ· ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹ ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒ˜ ·ÙÂϤÛÊÔÚ·. -¡· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÂÍ›ÛÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. -∏ ÙÚfiÈη Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÁËı› ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2016. -¡· Û˘ÌʈÓËı› ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη Ë ÁÚ‹ÁÔÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. -¡· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹, ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈο. -¡· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 28 Î·È 29 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ∂Í ¿ÏÏÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÙfiÓÈÛ ÔÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È fi¯È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. ¢ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Â·¯ı›˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ Û˘Ìʈӛ·, Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ”.

™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¿ÚÓËÛ˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· › ˆ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÏËÊı› ÙÒÚ· Ë ·fiÊ·ÛË Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. √È ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¿ÓÙˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ ÚÔ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÏËÁ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 2:00 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â›Ó·È “Ó· ÙÂı› ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Û ˘„ËÏfi ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2016” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ٷ ̤ÙÚ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ì ËÈfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ùfi ı· Â¤ÙÚÂ ӷ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 6 ·fi Ù· 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŒÓ· Ó¤Ô Î‡Ì· ÂÚÈÎÔÒÓ Ô˘ ı· ‚·ı‡ÓÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÂÏ›˙Ô˘Ì ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ˘ÊÂÛȷο ¤ÙË Î·È ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2014. ∞˘Ùfi ı· Â¤ÙÚÂ ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì Û Â›Â‰Ô ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2016 Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¿-

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÁÎÏÈÛË ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È º. ∫Ô˘‚¤ÏË

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞£∏¡∞, 1.

∏ ™Àªºø¡π∞ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú-

¯ËÁÒÓ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. √ ™Àƒπ∑∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÔÚ‡ÂÙ·È ‰›¯ˆ˜ Û¯¤‰ÈÔ, ‰›¯ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ì ÌfiÓÔ Ô‰ËÁfi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÌË ı˘ÌÒÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη. √È ‰‹ıÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÛˆÙËÚ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ™Àƒπ∑∞ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “∫·Ïԇ̠ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÚÔı‡ÌˆÓ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ù¯ӿÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÈÓÁÎ ñ ÔÓÁÎ ÌÂÙ·-

·ÏËÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ·: ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂÚÈÎÔÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‹ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÙ›-

ÓÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ; ∏ ηÎÔ·ÈÁ̤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. √‡Ù ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Îfi‚ÂÈ, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ›ıÂÈ” ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “™Â ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘: ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ¯¿Ú·Í˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Δ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ˜” “∏ ÏÂÁfiÌÂÓË Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂, fiÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó ÙËÓ Î¿ÓÂÈ, Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÎÈ ·Ó ÙËÓ Î¿ÓÂÈ, ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi: ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È Ó¤· ÌÓËÌfiÓÈ·. °È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ô Ï·fi˜ Ó· ÍÂÌÂÚ‰¤„ÂÈ Ì ٷ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∂∂” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂.

“™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ” Ì ٷ ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 1.

™Δπ™ 2:00 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ϤÔÓ ÎÚ›ÛÈ̘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Á‡ÚÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 6,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 900 ÂηÙ. Û˘ÛÛˆÚ‡ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. “¶ÔÓÔΤʷÏÔ” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÙÚfiÈη ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ¤ÛÔ‰· 3,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·Ù¿ 50% ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· 1,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Èۋ̈˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÚfiÔ˘˜ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÂÚÈÎÔÒÓ ·Ó·˙ËÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ. ∞fi ÙÔ “„·Ï›‰È” ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ. ∞fi ÙÔ Ó¤Ô “Ì·¯·›ÚÈ” ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2,7 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ “„·Ï›‰È” ¿Óˆ ·fi Ù· 1.400 ¢ÚÒ, 550 Ì 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Ó¤Ô “„·Ï›‰È” ÛÙÔ ÂÊ¿·Í, 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ “„·Ï›‰È” ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √°∞. ¶ÂÚ›Ô˘ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ̤ۈ ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ¢∂∫√, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ·fi ∂ıÓÈ΋, Eurobank Î·È ∞lpha

∫ÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÛηÎȤڷ ™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÕÓÔ‰Ô˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 1.

∞¡√¢√ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ̤۷ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ӷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ, ηٷӷψÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÒÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 0,48% ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0,46%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 5%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (0,03%) Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 2,94%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· (ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ˘ÂÚ·Ó·Ï‹„ÂȘ ·fi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜) ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·Ù¿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 14,96%. ¶ÙÒÛË Î·Ù¿ 11 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ηıÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ̤¯ÚÈ 1 ¤ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠8,16%, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012, ¤Ó·ÓÙÈ 8,27% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 7,69% ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÒÛË Î·Ù¿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 10,27%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 7,47% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 250.000 ¢ÚÒ, ÌÂÈÒıËΠηٿ 13 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 6,55% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ·fi 250.000 ̤¯ÚÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ηٿ 71 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 6,55% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 12 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 3,42%. ∂Í·ÈÙ›·˜ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 6,27%.

∞£∏¡∞, 1.

T

o ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È Ë Eurobank, fiˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚfiÙ·ÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ˆ˜ “·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿.

Δ¤ÏÔ˜, Ë Alpha ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ˆ˜ ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜), ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜, Ë Eurobank, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Â›Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. “∏ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Ë Alpha Bank ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ Credit Agricole ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ∞lpha ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ Ì ÙËÓ Credit Agricole ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜.

¢›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Morgan Stanley ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· ¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Û΋ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Morgan Stanley ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ “Á¿ÌÔ˘” ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È Ù˘ Alpha Bank (ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011), Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ΔËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰›ˆÍ˘ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ, πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¡ÙÔÁÈ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. Δ· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰›ˆÍË, ·˘Ùfi Ù˘ “ÚÔÓÔÌȷ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘” Î·È Ù˘ “·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ” Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ô‰fiıËΠÛÙËÓ Morgan Stanley, Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ Â›Ì·¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·‡Í·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ Alpha Bank. ∏ ˘fiıÂÛË Â›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ηÙfiÈÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÔ-

¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ fiÓÙ·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ , ·‡ÍËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÔÈÔÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË.

∏ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

Ûȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Èı·Ó¿ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 18 ¤ˆ˜ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Alpha ηٿ 33% Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ηٿ 18%. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫Â-

Ê·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ‰È·‚›‚·Û ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 -ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ALPHA - ̤¯ÚÈ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â‹ÏıÂ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∂›Û˘, ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚԤ΢„ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

™˘Ìʈӛ· ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ‰ÈÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∞£∏¡∞, 1.

ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, Lorenzo Amberg, ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‰ÈÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙË B¤ÚÓË ÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘ 1983. ∏ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ 2010 Â¤ÊÂÚ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙfiΈÓ, ÚÔ¤‚ÏÂ ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ ‰È·ÊÔÚÒÓ Î·È fiÚÈ˙ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ۇ̂·Û˘.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶Ú¿ÍÂˆÓ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ΢ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¶Ú¿ÍÂȘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ 19˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Î·È Ù˘ 29˘ ª·˝Ô˘ 2012 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰fiıËÎÂ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 18 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ªÂ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓÔÌÔ‡ ΢ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‹‰Ë ÂÓÂÚÁ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¶Ú¿ÍÂˆÓ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó: - ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ¢·ÓÂȷ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÁÈ· ÙË ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) Î·È ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. -ΔËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ EFSF Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. - √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÛˆÓ, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÂÓÙfi˜ 20 ÂÚÁ·Û›ÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ·˘Ù‹˜. ¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¶Ú¿ÍÂȘ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓÔÌÔ‡ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË ·fi ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ȉ›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Î·È ˆ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈ̘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó. 3723/2008, fiÙ·Ó Ë ·fiÎÙËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ ÙÔ˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

¶ÙÒÛË ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·

∞fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ

™Ù· 6,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÔÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ∞£∏¡∞, 1.

™Δ∞ 6,618 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·˘Í‹ıËηÓ

ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÔÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜). ΔÔ ª¿ÈÔ ÔÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 6,445 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi, ‡„Ô˘˜ 2,982 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÊÔÚ¿ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ù· 1,630 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜, 907 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È 771 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘-

ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ˙ËÙ¿ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘fi„Ë Î¿ı ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ ˆ˜ ÙfiÙÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ËÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È fi-

ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È “Ó· ηٷ‚ÏËı› οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Â›‰Ô, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2012 Î·È 2013, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡”. ∂›Û˘, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙËı› ηıÒ˜ Î·È fiÔȘ ¿ÏϘ Ù˘¯fiÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, Ì ˯ËÚ¤˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫

“ª¿¯Ë” ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ “Ÿ¯È” ·fi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ∞£∏¡∞, 1.

‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤Ú·Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ì 163 “Ó·È” Î·È 101 “fi¯È” ˆÛÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ „‹ÊˆÓ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È ÂΛӘ ¤ÍÈ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “Ÿ¯È” „‹ÊÈÛ·Ó Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ˉfiÓ˘, Ô °. ¡ÙfiÏÈÔ˜ Î·È Ô ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘.

π

“º·ÚÌ¿ÎÈ” Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ∞£∏¡∞, 1.

∞∫ƒπμ∏ ˘fiıÂÛË Î·ı›ÛٷٷÈ,

Û¿ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜. ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙڤʈ ·˘Ùfi Ô˘ › ÁÈ· Â˘Î·Ì„›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘. ™¤‚ÔÌ·È ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›.” ™Â ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ £. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù¿ÍÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚ› ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ˆ ·˘ÙÔÓfiËÙ· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ì ·ÏÏÔ‡ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜”. ∂ÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Δ. ∫Ô˘Ú¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ:” ∂›Ì·ÛÙ ·Ôχو˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ı· ÙÔÓ Î·Ù·„ËÊ›ÛÔ˘Ì ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ÂΛ. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·-

ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ”. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÏ·Ú˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó. 4009 Â›Ó·È “ηϤ˜” , Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ·˘Ù‹Ó, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ·Ù› “‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ” , ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ “ÓfiÌÔ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘”, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Í‚ÔÏ¢Ù›, ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË”. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Δ¿ÛÔ˘ ∫Ô˘Ú¿ÎË (Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ “Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË” ) ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ıˆÚ› ˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ˙ËÙ¿ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Ù· Ï¿ıÔ˜ ÛËÌ›· Î·È ‰ÂÓ Î·Ï› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ” . ∏ ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Âȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘: “∂›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˙‹ÙËÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË μÔ˘Ï‹, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ Ó. 4009, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™ÊÔ‰Ú‹ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” , ∫.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ¡fiÙË ª·ÚÈ¿, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÔÍ›˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘.

∫‡ÚÈÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ˘‹ÚÍ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ·fiÙÔÎÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë “ÙÚÔ˚ηӋ ÔÏÈÙÈ΋” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ˘˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” ÁÈ· “ÁÂÏÔÈfiÙËÙ·” , ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ “ÙfiÛÔ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ›¯·Ó ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘” . “∞ÎÔ‡Û·Ì ÙÔÓ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎˆÏÔÙÔ‡Ì· ·fi ÙÔÓ §∞√™ ÛÙË ¡¢, Ó· ηı˘‚Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ∫·Ì̤ÓÔ Î·È ÙÔÓ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¡fiÙ˘ ª·ÚÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ: √È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, Ô˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ∂ÍËÁ‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔÓ Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, Ò˜ Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ, ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÓfiÌÔ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô ∞‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ›Â: “™Ù· ÓÈ¿Ù· Û·˜ ‹Û·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ∫∫∂ ª-§, ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞Ó ÂÁÒ Â›Ì·È ÎˆÏÔÙÔ‡Ì·˜, ÂÛ›˜ ›ÛÙÂ Ë ¡¿ÓÙÈ· ∫ÔÌ·Ó¤ÙÛÈ Ì ÌÔ‡ÛÈ·.” “√È ÔÏÈÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯· ‰È·¯ÚÔÓÈο, ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù¿ÛÛÂÛ·È, ›Ù Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ›Ù Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Û ÔÈÔ Ï¢Úfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜” ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ª·ÚÈ¿˜.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‹Ú ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ŒÚ¯ÂÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi Ù· 4/5 Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ·Ù› Û·˜ ›ÂÛ·Ó ÔÈÔÈ; √È Ú˘Ù¿ÓÂȘ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›‰·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi; °È· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· οı ¿ÏÏË Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ ‹ ¿ÏÏË ··›ÙËÛË; ŸÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¤ÚÌ·ÈÔ Â͈ıÂÛÌÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï‹ÛˆӔ √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ, ÁÈ· “Â˘Î·Ì„›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ηÙÂÛÙË̤ӷ” Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜: “À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ‰ÈfiÙÈ Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË „ËÊ›ÛÙËÎÂ Â‰Ò ÌÂÙ¿ ·fi 18 ÌËÓÒÓ ÚÔÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, ‰È·‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Û·Ê‹ fiÙ·Ó ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô Î. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÙ·Ó Ë μÔ˘Ï‹ Ì·˜ „‹ÊÈÛ Ì 255 „‹ÊÔ˘˜ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Â›¯Â ÂÈ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ¤Ó· ¯·ÚÙ› Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ∂›Ó·È Â˘Î·Ì„›· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ηÙÂÛÙË̤ӷ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¿ÚÂÙ ›Ûˆ Î·È ÚÈÓ Ù· ¿ÚÂÙ ›Ûˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›Ù ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÔÈÔ˜ Û·˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ ӷ ·Û΋ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÚ› “Â˘Î·Ì„›·˜” ÛÙÔÓ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÍÂÏ¿ÁËÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ-

∞°ƒπ√™ η‚Á¿˜ ͤÛ·Û ·Ì¤Ûˆ˜

ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∫√ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î.ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘

∞¿ÓÙËÛË ∂√¶ÀÀ ∂ÓÓ¤· ÂηÙ. ¢ÚÒ ÎfiÛÙÈ˙ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÔÛfi Ô˘ ηٷÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ̛· ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ··ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ “¯Ú˘Û¿ÊÈ” ÛÙË Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÙfiÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.

ŒÚ¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë 1Ë ‰fiÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ∞£∏¡∞, 1.

™Ù· ¿ÎÚ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ - ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ∞£∏¡∞, 1.

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÌÂ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π™∞, ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ı· ηÏÔ‡Ó ϤÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 184, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, 14884 Î·È 14900, ÁÈ· Ù· ÙËÏÂʈÓÈο Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, fï˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ. ¢ËÏ·‰‹, ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú¤ˆÛË ÌÈ·˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË (0,03 ¢ÚÒ) fiˆ˜ ›Û¯˘Â ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ ı· ·˘ÍËı› Û 0,99 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ÙÔ 14884 Î·È Û 1,08 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 14900, fiÙ·Ó Ë ÎÏ‹ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó Ë ÎÏ‹ÛË ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ȷÙÚfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÎÈÓËÙfi, ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿, ‰ËÏ. 1,18 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÏÂÙfi. √ π™∞ ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ Ù˘.

ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜, Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 11.5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞̤ۈ˜, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ “ΔËÓ ›‰È· ÛÙ¿ÛË ÎÚ·Ù¿˜ Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó˜ Î·È ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·... ÀÔÓÔ̇ÂȘ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË” , ÂÓÒ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ˙‹-

ÙËÛ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÔÓÙ·˜ ‡‚ÚÂȘ, ÂÓÒ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·ÏÏ¿ Ù›ıÂÙ·È ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ M. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ˆ˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ∂ÎÚÔÛÒÔ˘.

™Δ√À™ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· Û ¤ÓÙ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2013. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ∂ÊÔÚ›· ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

∫·Ù·ı¤ÙÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ™Àƒπ∑∞, fiˆ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

¶ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜

§·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 3Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 33 Î·È 85. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 33788 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 85185 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 33810 Î·È 85207 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 33521 33753 33775 85150 85172 85918 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 33383 33407 33704 33749 33873 85101 85146 85270 85780 85804 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 33007 33008 33015 33038 33043 33052 33058 33062 33093 33104 33107 33120 33140 33190 33192 33219 33228 33229 33276 33279 33289 33294 33296 33309 33327 33342 33349 33351 33376 33379 33388 33419 33422 33430 33438 33466 33481 33483 33534 33544 33545 33558 33567 33573 33575 33578 33614 33622 33623 33655 33683 33687 33691 33699 33722 33725 33750 33755 33780 33796 33816 33818 33828 33869 33887 33905 33910 33913 33920 33931 33932 33937 33941 33942 33949 33955 33959 33962 33978 33991 85011 85019 85020 85052 85080 85084 85088 85096 85119 85122 85147 85152 85177 85193 85213 85215 85225 85266 85284 85302 85307 85310 85317 85328 85329 85334 85338 85339 85346 85352 85356 85359 85375 85388 85404 85405 85412 85435 85440 85449 85455 85459 85490 85501 85504 85517 85537 85587 85589 85616 85625 85626 85673 85676 85686 85691 85693 85706 85724 85739 85746 85748 85773 85776 85785 85816 85819 85827 85835 85863 85878 85880 85931 85941 85942 85955 85964 85970 85972 85975 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 33000 ¤ˆ˜ 33999 Î·È ·fi 85000 ¤ˆ˜ 85999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

53¯ÚÔÓÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË ¡›Î·È· ∞£∏¡∞, 1.

¡∂∫ƒ√™ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘

ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ·fi ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ 53¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ , Û ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ μÔÛfiÚÔ˘, ÛÙË ¡›Î·È·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ë È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Ûٷو̤ÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÂÌÊ·Ó‹ ›¯ÓË ·Ú·‚›·Û˘. ΔËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜ ·fi ÙÔ Úˆ›.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô Î·Ù·‰ÈηÛı›˜ ÂΉfiÙ˘ ª. ∞Ó‰ÚÔ˘Ïȉ¿Î˘ ∞£∏¡∞, 1.

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· æ˘¯ÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ô ÂΉfiÙ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ïȉ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ μ’ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ÁÈ· ˘fiıÂÛË ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ˘ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Tempo.

™Δ√

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÔÊÂÈÏÒÓ fiÛˆÓ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 1.

ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) Ô ™Àƒπ∑∞ Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √ ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ·ÓÔȯً ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Â›Â:

“∏ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÔÎÔ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ οı ÔÏ›ÙË Î·È Î¿ı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ˘ 30% ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Ù˘ ‰fiÛ˘. ¶ÚÔÓÔ› Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È·‚ÈÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÙÔ˘ ‚›Ô˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “··ÓÙ¿ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÔÚÔÏÔÁ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó, ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó ·ÁÎÔÌ·¯Ô‡Ó ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰˘ÛıÂÒÚËÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û‡ÓË„·Ó, ·Ó¤Ï·‚·Ó ˘fi ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ë ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, “ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ï‹Ú˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ì›· Ó¤· “™ÂÈÛ¿¯ıÂÈ·” Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘-

Ê›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, ·ÈÌÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” . ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ‰È·‚ԇϢÛË Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 πÔ˘Ï›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù¤ıËΠÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Û ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ı· ηٷÙÂı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿ÛÛÂ-

Ù·È ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÒÛÙ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ó· ÚÔηÏ› ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ÂȯÂÈÚ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ‰È·ÓıÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì οÔȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÓÔÌÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜

‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: -ΔËÓ ÔÏÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ fiÛˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ (7.178 ηْ ¿ÙÔÌÔ Î·È 15.073 ÁÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·). -ΔË ÌÂÚÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ fiÛˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. -∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·fi 1/1/2010 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. -ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÓfi˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË ‹

ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÌËÓÈ·›· ηٷ‚ÔÏ‹ ‰fiÛÂˆÓ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. -ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 30%, Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË, ı· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο. -√È ÌÂÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È Ó· ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. -ΔËÓ ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È Ù· fiÚÈ· ˘ÂÚ·Ó·Ï‹„ˆ˜. -ΔÔ ¿ÁˆÌ· οı ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜. -ΔË ı¤ÛÈÛË ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÒÛÙ ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Î·È ÔÏ˘‰¿·Ó˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô ™·Ì·Ú¿˜ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙· ˜Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ Ó· “‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Blackrock”.

∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ͤÏ˘Ì· ‚ÚfiÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÂÍ·›ÚÂÛË 57 ÂηÙ. ¢ÚÒ

™Â ‰›ÎË 49 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜-ÊÔ‡ÛΘ ∞£∏¡∞, 1.

ª∂ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂ-

ÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û ‰›ÎË ÁÈ· ÛˆÚ›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜-“ÊÔ‡ÛΘ” ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999-2000. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÓٷϤ͢ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·ÓÔ‡Û˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ù·ÙÔ‡‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ÃÚ˘Û‹ ™Ù¤ÁÁÔ˘, ™‡ÚÔ˜ Δ·ÛfiÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¿ÓÈÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ™˘ÓÔÏÈο, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È 49 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ù· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ·¿Ù˘ ηْ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Û˘Ó‹ıÂÈ·, ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ 19 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ (57 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡-

ÏÂ˘Ì· “ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ Î·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·Ú¿-

ÓÔÌÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi fiÊÂÏÔ˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ¤Ù˘¯·Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚË-

̤Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ, ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›Û˜ ÙÈ̤˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ”. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ›¯Â ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ë Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷, ÚÒËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ªÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÚÒËÓ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ·˜, ÙÔ 2006, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó Û ‰›ÎË 67 ¿ÙÔÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ·Û΋ıËΠ·Ó·›ÚÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο Ì ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ‚Ô‡ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘ “ÛÙ¤ÏÓÂÈ” ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ 49 ¿ÙÔÌ·.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 11

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

5.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· 528 ı¤ÛÂȘ Ì ÌÈÛıfi 25 ú ÙËÓ Ë̤ڷ

20¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÔ‚·Ú¿ 79¯ÚÔÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘

∞ÈÌ·ÙËÚ‹ ÏËÛÙ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¡∂∞ƒ√™ μÔÏÈÒÙ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ ÏËÛÙ›·˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÔ‚·Ú¿ 79¯ÚÔÓË. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ· ÁÓˆÛÙ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 20¯ÚÔÓÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÛÙ¤„ÂÈ ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË, Ù˘ ηٿÊÂÚ Ì ̷¯·›ÚÈ Î·È „·Ï›‰È ÔÏÏ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ù˘ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÂÈÙfiÓˆÓ, Ô˘ ›-

‰·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÂÌÊı› Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ŒÎÏ„ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Í›·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘, Ë ÔÔ›· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”, fiÔ˘ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È, Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ·ÈÌfiÊ˘ÚÙË Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ùfi˜ Ù˘.

∞£∏¡∞, 1.

°È· ÙȘ ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ

¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ˙ËÙ› Ë ∂™∂∂ ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ ∞£∏¡∞,1.

∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÓÔÌÔı¤ÙËÛË ÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘” ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÔÙ›ÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ı¤ÛÈÛ˘ ÓfiÌÔ˘ - Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì ÂΛÓÔ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ οı ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜, Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ¿ÏÏˆÓ “ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ” Î·È ÙËÓ ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, Ë ∂™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓË ‡ÊÂÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÂÓÈο, fiÛÔ

Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ªÌ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Î·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ -ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ- ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “ÏÔ˘Î¤Ù·” Î·È Û ·ÒÏÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔχÙÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ∏ ∂™∂∂, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË Û ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÎfiÓËÛÂ

ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Û˘ÓËÌ̤Ó˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÂÓfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ “ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘” ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ “·ÁÒÓÔ˘Ó” ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· ̤ÙÚ· ηٷ‰›ˆÍ˘ ηٿ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ η٤ÛÙËÛ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜, ¯ˆÚ›˜ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˆ˜ ·fiÙÔÎÔ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÎÚ›Û˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û˘ÓËÌ̤Ó˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜, ˆ˜ Ì›·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÛÙ· ̤ÙÚ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘, Ô˘ fiˆ˜ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÙ¿Ì ·fi fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÒÛÙ ӷ ˘ÈÔıÂÙËı› Ì›· ¿ÁÈ·, ‰È·Ú΋˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӈÓ

ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙfiÛÔ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. μ‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· οı ̤ÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, ı· Ú¤ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜, ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈο ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÙËÓ “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û˘ÓËÌ̤Ó˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ fiÛÔ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË Ì›·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ë Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË ÙˆÓ ÏÔ˘Î¤ÙˆÓ Ô˘ ΢Úȷگ› Û‹ÌÂÚ·” .

¡¤· ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ

¡¤· ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ 15¯ÚÔÓ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. °ÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¤‰ˆÛÂ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ÓËÛ› ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÍÈ ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û‡¯Ó·˙Â Ë ÌÈÎÚ‹ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒٷ٘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ‡ÔÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ë ∂§∞™. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÙfiÈÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ·Ï› ÛÙ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘. “濯ÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·... ∂Ú¢Óԇ̠fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂΉԯ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛ ÙËÓ 15¯ÚÔÓË Ì·ı‹ÙÚÈ·. ŸÌˆ˜ Ì·˜ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÚfiÏ·‚Â Î·È ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¤Ê˘Á ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ◊Ù·Ó ÙÂÏÈο Ôχ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfi˜...” . ª’ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË... ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ 15¯ÚÔÓ˘ ·Ó‹ÏÈ΢ Ë-

̉·‹˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ÙËÓ 19:20 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 22-072012, ÛÙË ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ÃÚ˘Û‹˜ ∞ÎÙ‹˜ ‹ “ΔÛÂÚ‰¿ÎÈ·” ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ¶¿ÚÔ˘, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È fiÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› ‹ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 210-6411111 Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ∏ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ,ÂÓÒ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÓˆÓ˘Ì›· Î·È ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Ì·ÓÈ·ÎÔ‡ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ 15¯ÚÔÓ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·fi ·Ó‰ÚÈÎfi ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ Âί˘ÌÒÛÂȘ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘, ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÒÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Û Ӥ· ‚¿ÛË Î·ıÒ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË Ì·ÓÈ·ÎÔ‡ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È Ó· Û˘ÏÏËÊı› ÚÈÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı‡Ì·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË... ΔÔ ÈÔ Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ï¤ÂÈ ˆ˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˉÔÓÔ‚Ï„›· ‹ „˘¯Èο ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ÛÙ·

Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜, Ì‹ˆ˜ Ë 15¯ÚÔÓË Â›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‹ ›¯Â ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ¿Ó‰Ú· Û οÔÈÔ Ê›ÏÔ ‹ ÁÓˆÛÙfi Ù˘. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Ó· ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ 2 Ë̤Ú˜ Ô˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›. 濯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÛÙÔȯ›Ô, ÌÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ÙÂÏÈο ÛÙ· Ó‡¯È· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‚ÚÂı› ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ¿Ï„ ̷˙› ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ‹ fiÙÈ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ‹ fiÙÈ ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Ù˘.

ñ

ñ

‚Ú¿¯È· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·ÚÚˆÛÙË̤ӷ ÙÔ˘ ¿ıË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· Î·È Ë ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Í˘ÏÔÎfiËÛ ÙËÓ Ì·ı‹ÙÚÈ· Î·È ÙËÓ ¤Ù·Í ÛÙÔ ÁÎÚÂÌfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¿ÙÔÌÔ Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·Ó Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÓÂ, “΢ÓËÁ¿Ì ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ٛÔÙ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ...” . √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ∫·Ù¿ ∑ˆ‹˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÚ›ÊÔ. ¶ÔÈÔ˜, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ fiÚÌËÛ ÛÙÔ 15¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ; ΔÔ ÁÓÒÚÈ˙Â, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ù˘¯·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË; ∫·È Ê˘ÛÈο ÁÈ·Ù› ÙfiÛË ‚›· Û ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ìfi-

ÏȘ 15 ÂÙÒÓ; Δ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ηıÒ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 7:30 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Ì·ÓÈ·ÎÔ‡) ÎÈÓÂ›Ù·È Û 4 ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: ™ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ̿ÚÙ˘Ú· Ô˘ ›‰Â ‹ ¿ÎÔ˘Û οÙÈ ÛÙÔ ÓËÛ›. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·... ŸÛÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›‰Â Î·È ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 65 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ¤‰ˆÛ·Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

ñ

ª¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘

¢È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ∞£∏¡∞, 1.

¢‡Ô ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ 15¯ÚÔÓË ∞£∏¡∞, 1.

∂›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 5.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ÙȘ 528 ı¤ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÌË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ (ª∫√) Î·È ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ Î·È ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ÙÔ ∞™∂¶. √È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 25 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 625 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢.

ñ

Fresh Coffee

ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ·ÓÔȯÙfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘, ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ (www.yptp.gr) Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ (www.hellenicpolice.gr), ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÊfiÚÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ, Ì ٛÙÏÔ “∞ÓÔȯÙfi˜ ¢È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” .

snacks and more

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜ - ÊÚ¤Ûη sandwich - ηʤ˜

Happy Hour - 8.00 .Ì. - 10.00 .Ì. ∫·Ê¤˜ - Δ˘ÚfiÈÙ· - ¡ÂÚfi:

2i

μfiÏÔ˜ - ∂ÚÌÔ‡ 127∞ (¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ΔËÏ. 2421 400146


M·ÁÓËÛ›· 12 ∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Ì ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηٿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· (∞.∂.π.), ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë È‰Ú˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË. ªÂ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ∞∂π Û “ȉڇ̷ٷ ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ı‹ÛˆӔ , fiÔ˘ Ë ÌfiÓÈÌË ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·È‰Â›·. ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ ·ÚfiÓ Ó/Û ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ó. 4009/2011 (¡fiÌÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘) ÁÈ· Ù· ∞∂π. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘Ú›· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ·Ó “‡‚ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” . ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· οÔÈ·˜ ‰‹ıÂÓ “¤ÎÙ·ÎÙ˘ Î·È Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û·˜” ·Ó¿Á΢. ∏ ÌfiÓË fï˜ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ÙÚfiÈη ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ôχ ·Ï¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿. ¢ÂÓ ı· ÎÔ˘Ú¿Ûˆ Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ∞∂π. √È ·ÁÔÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞ÏÒ˜ ı· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ ÎÂÚÎfiÔÚÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙˆÓ ∞∂π ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË.... ∂›Ó·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ™¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” (Ì·˙ÈΤ˜ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∞∂π), ÙÔ ÔÔ›Ô Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ú. 4 Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È, ηٷ٤ÌÓÔÓÙ·È, ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ∞.∂.π. ‹ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ Ì ¤Ó· ·Ïfi ¶.¢. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ı· ηٷÚÁÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ›‰È· Ù· ∞∂π, ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi Ù¤ÙÔȘ Ì·˙ÈΤ˜ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÛÔÈ Â›Ó·È Ê›Ï· ÚÔÛΛÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ μÔ˘Ï‹˜...” .

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ BfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘

“ª˘ÛÙÈÎÔ›” ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ηٿ Ì˯·Ófi‚ÈˆÓ “ª

˘ÛÙÈ΋” ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ· - Ó·ÚÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÙfiÌˆÓ - Î·È ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÔÏÏÒÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ◊‰Ë Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ª¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 10 Û˘ÓÔÏÈο Ì˯·Ó¿ÎÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô.

∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÊÔÚÔ‡Ó ÔÏÈÙÈο ÚÔ‡¯· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ› Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈο ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ıfiÚ˘‚Ô. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ì ٷ ‰›Î˘ÎÏ·, ÙÔ˘˜ ı¤ÙÔ˘Ó ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È fiÙ·Ó ‚ÚÂı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· - Î·È ·ÊÔ‡ Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ·ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ fi¯ËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 200 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ fi¯ËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ◊‰Ë ÛÙËÓ ÈÏÔÙ‹ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂ-

● ªÈ· ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ·fi Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÚÒÙË Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù·ÊÂÚı› -̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ - 10 ‰›Î˘ÎÏ·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ - Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·- Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ

ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ ·fi Ù· ‰›Î˘ÎÏ·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· “ÌÏfiη” Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, π¿ÛÔÓÔ˜). ™ÙË

ı¤· fï˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ Ó·ÚÔ› ›Ù ¿ÏÏ·˙·Ó ‰ÚfiÌÔ, ›Ù ‰È¤Ê¢Á·Ó ̤۷ ·fi ÙÔ “ÌÏfiÎÔ” Ì ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Î·È ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë Ù·¯‡ÙËÙ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‰›ˆÎ·Ó ηıÒ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ Ì ˘Ô„‹ÊÈ· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË ·fi Ù· ‰›Î˘ÎÏ· Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ÂȉÈο ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, “ÚˆÙÔ›۷ÎÙÔ” ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ fi¯ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Î›Ó‰˘ÓË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ∞ÊÔ‡ Ô Ì˯·Ófi‚ÈÔ˜ ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰Ú¿ÛË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Û ˘ÂډȤÁÂÚÛË. ∏ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ª¤Û· Û ‰‡Ô ̤Ú˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰¤Î· Ì˯·Ó¿ÎÈ·. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÚfiÎÏËÛ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ - ∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó 13 ÂÚÈÙÒÛÂȘ

∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ¤ÎÏ‚·Ó Î·È ‰È¤Ï˘·Ó ‰›Î˘ÎÏ· ÛÙÔ μfiÏÔ Δƒ∂π™ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ Û›ڷ, ¤ÎÏ‚·Ó Ì˯·Ó¿ÎÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÌÂÙ¤ÙÚÂ·Ó Û ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ›¯·Ó ·˘ÍËı› ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÚÈÒÓ ·ÓËϛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÔÏÈο ›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ 13 ‰›Î˘ÎÏ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·. ∏ Û›ڷ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ¤ÎÏ‚ ٷ ‰›Î˘ÎÏ·, ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·˙ ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Î·È Ù· ¤ıÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ı· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓËϛΈÓ. √È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ, ÂÓÒ Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞-

ÛÊ·Ï›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· fiÙÈ ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰ÂηÙÚ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÚÈÒÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ (‰‡Ô Ë̉·ÒÓ Î·È ÂÓfi˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡, ˘ËÎfiÔ˘ ∞Ï‚·Ó›·˜) ËÏÈΛ·˜ 15, 17 Î·È 15 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·˙·Ó ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ, Ù· ¤ıÂÙ·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ¤ÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÂÎΛÓËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-

Ô‡Û·Ó ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û ϛÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο - ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ (ÂÏ·ÛÙÈο, Ê·Ó¿ÚÈ· Î.¿.) ÚÈÓ Ù· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 30-072012, ¤ÂÈÙ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔÓ 15¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi ˘‹ÎÔÔ ∞Ï‚·Ó›·˜, Ó· ÂÈ‚·›ÓÂÈ Û ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ 54¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ›¯Â ·Ê·ÈÚÂı› ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 27-07-2012 ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„Â

fiÙÈ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ›Ù ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 11-06-2012 ¤ˆ˜ 27-072012, ‰È¤Ú·Í·Ó Û˘ÓÔÏÈο ‰ÂηÙÚ›˜ (13) ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ÔÈ 7 ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ÔÈ 6 ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ú·Ì¤ÏËÛ˘ ÂÔÙ›·˜ ·ÓËÏ›ÎÔ˘. ∂ÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ·‰È΋̷ٷ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∏ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘.

∂›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ “¶ÂÚÛÒÓ” ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘

∏ Carrefour ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ∏

Carrefour ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚËÁÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ “¶¤ÚÛ˜”, ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙˆÓ “¶ÂÚÛÒÓ”: “√ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ¯ÔÚÈÎfi ÙˆÓ “¶ÂÚÛÒÓ” fiÙÈ... ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ›Ûˆ, ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· ÔÏÂÌÔ‡Ó Ì ‰fiÚ·Ù· ÎÈ ·Û›‰Â˜..! ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË Ì·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Carrefour ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” . ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ “∞ȯ̋” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ÔÏÈÙfiÔ˘ÏÔ˘. Δ· ÛÎËÓÈο ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∞ÁÁÂÏ¿Î˘, Ù· ÎÔ-

ÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ŸÏÁ·˜ ™¯ÔÈÓ¿, ÂÓÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ °Ï˘ÓÈ·‰¿Î˘. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ∑·¯·Ú›·˜ ƒfi¯·˜, °È¿ÓÓ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ºˆÙÂÈÓ‹ ºÈÏÔÛfiÊÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÛÎÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏ˘, ª·ÓÒÏ˘ ™ÎÈ·‰¿˜, μ·Û›Ï˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÔ˘Û¿ÎÔ˜. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Carrefour ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Jerome Loubere ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: ™Â ηÈÚÔ‡˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë “CARREFOUR-ª∞ƒπ¡√¶√À§√™”, ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Û˘Ì‚Ô-

Ï‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ÛÙ· 800 ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ··Û¯ÔÏ› 15.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ “ÂȯÂÈÚ›Ӕ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, ÂÈϤͷÌ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ “¶ÂÚÛÒÓ” ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì·˜ ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ Ú¿ÁÌ·Ù·: ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ¿ÓÙ· ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Â›Î·ÈÚÔ˜, Û˘ÁÎÈÓ› Î·È Û˘ÓÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ı·ً, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜, ˘‡ı˘ÓË, ÂχıÂÚË Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ì·˙› Ì ÙË ‰Ë-

ÌÔÎÚ·Ù›·, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜. ¢ËÏ·‰‹ Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚËÁfi ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ Â˘Ù˘¯‹ À̤ӷÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηÚÔ› ¢ÁÔÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ô ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∏ ·˘ÍËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ‰ÂÓ ·ÚΛ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ·ÍÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈÔÙÈ΋˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô‰ËÁ› Î·È ÂÌÓ¤ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜.

ŒÎÏ„·Ó Ù· Ï›„·Ó· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ∞Á›ˆÓ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ £∂™™∞§√¡π∫∏, 1.

ªπ∞ ÏÂÈ„·ÓÔı‹ÎË Ô˘ ÂÚÈ›-

¯Â Ù· Ï›„·Ó· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ∞Á›ˆÓ ¤ÎÏ„·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ∂˘Ê˘Ì›·˜, ÛÙË ¡¤· Δ¤ÓÂ‰Ô Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 29 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ù˘ ΢ڛ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì›· ÏÂÈ„·ÓÔı‹ÎË Ì Ï›„·Ó· Ù˘ ∞Á›·˜ πÔ˘ÛÙ›Ó˘, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ôϛӷ˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤ÎÏ„·Ó ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ, ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ‰ÈÛοÚÈÔ Î·È ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ “˙¤ÔÓ” Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÛË̤ÓÈÔ ‰›ÛÎÔ. ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¡¤ˆÓ ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ Ã·ÏÎȉÈ΋˜.


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘

∞ÏfiÓÓËÛÔ˜

¡ÂÎÚfi˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜

∞ÊÁ·Ófi˜ Ô˘ÏÔ‡Û ӷÚΈÙÈο ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜

∂›¯Â Ï·¯Ù·Ú›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÒÚ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÓȈ̤ÓÔÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÎÚ˘„·Ó Ù· Û‡ÓÂÚÁ· „·Ú¤Ì·ÙÔ˜... ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Â›ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚˆÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿ÚÈ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÂÏÈο Ó· ÂÈϤÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ·fiÛÙ·ÛË 300 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹, ÛÙË ı¤ÛË “ªÔÓfiÂÙÚ·” . ΔÔ ¿„˘¯Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· “·Ó¤‚ËΔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ›¯Â Ê˘ÛÈο ÂÚ¢ÓËı› Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÙÚ·¯·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ù˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÒÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi. ∏ ¿ÓˆÛË ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘. ™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ. ŸÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ∑‹Û˘ ∞Ì‚Ú¿˙˘ Ï‹ÚˆÛ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· fiÙÈ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ¤ÚÛÈ Â›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªԇʷ˜, ›¯Â ·ÚÁ‹ÛÂÈ fï˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ˘‹ÚÍ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ¢È¤ÌÂÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ·ÛÎÔ‡Û ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∫·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜. ™ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È ‰È¤ÌÂÓ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ›¯Â ·ÓÙÚ¢Ù› Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·

● ™ÙË ı¤ÛË “ªÔÓfiÂÙÚ·” ÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Â›ÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜

ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‹Á ÁÈ· „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ. Œˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó. ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ·ÏȤ·˜ ‚ڋΠÙË ÛËÌ·‰Ô‡Ú· Ì ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Î·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ Û ·˘Ùfi ¤Ó· ÌÈÎÚfi „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ. Δ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚÒıËΠÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∂› ÙÚÂȘ ۯ‰fiÓ Ë̤Ú˜ ¿Óˆ ·fi 50 ¿ÓıÚˆÔÈ, ‚·ÙÚ·¯¿ÓıÚˆÔÈ, ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‰‡Ù˜, ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∂ª∞∫, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ fiÚÁˆÛ·Ó ÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ - Û ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÍËÚ¿ - ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ. ŒÚ¢ӷ ¤ÁÈÓÂ Î·È ·fi ·¤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ 111Ë ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜ ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Î·È ÂÓfi˜ ™Ô‡ÂÚ ¶Ô‡Ì· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ÒÚ˜ Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·Ó. Ãı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›. °‡Úˆ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ϋڈ̷ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ÂÓÙfiÈÛ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¤Ó· ÛÒÌ· Ó· ÂÈϤÂÈ. ∞̤ۈ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¿Ó‰Ú· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó Â› ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ͤ‚Ú·Û ÙÔ ¿„˘¯Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ “ªÔÓfiÂÙÚÔ” ∫·Ì·Ú›Ô˘ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 300 ̤-

ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚÔ‡Û ÙË ÛÙÔÏ‹ ‰‡ÙË, ÂÓÒ ÛÙË Ì¤ÛË Â›¯Â ‰Â̤ÓË ˙ÒÓË Ì ‚·Ú›‰È·, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ôχ ÒÚ· οو ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ÿÛˆ˜ ÙÂÏÈο ·˘Ùfi Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜. ¡· ¤ÌÂÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ·’ fiÛË ¤ÚÂ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ó· ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ó›ÁËÎÂ. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ‚ÁÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÁÈ· „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ, οÙÈ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ‚Ú¿¯È·. √È ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ¿„˘¯Ô ÎÔÚÌ› ÙÔ˘, ÙÔ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÓÂÎÚÔ„›·˜. √ ∑‹Û˘ ∞Ì‚Ú¿˙˘ ˙Ô‡Û Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÂÚ¤·˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∫¿ı ηÏÔη›ÚÈ fï˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ŸÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ Î·È ¿‰ÈÎÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú·. ™˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· ›¯·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰È·ÛÒÛÙ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›·, fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›ÌÂÓ Ò˜ Î·È Ò˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ. ∂Âȉ‹ fï˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ï·¯Ù·Ú›ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÌÂÙ·ÓÔȈ̤ÓÔÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÂÚÁ·.... ÿÛˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ¤‚ÚÈÛΠӷ ÌËÓ ‹Á·ÈÓ ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.... ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¢‡Ô ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¤˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡∂∫ƒ∂™ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜, ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›,

ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰‡Ô ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜. ∏ Ì›· ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ Ì¿ÓÈÔ. ∏ Á˘Ó·›Î·, ËÏÈΛ·˜ 78 ÂÙÒÓ, ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ “∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹” ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ì¿ÓÈÔ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘. ™Â ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÏÔ˘fiÌÂÓÔÈ. ΔËÓ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓË-

Ì¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ Î·È ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ÌÂٷʤÚıËÎÂ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÓÂÎÚÔ„›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ù· ·›ÙÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈο. ∏ Á˘Ó·›Î· ‰È¤ÌÂÓ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∏ Îˉ›· Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ËÏÈÎȈ-

̤ÓË -85 ÂÙÒÓ- ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ “∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ (ÌÂÙ¿ ÙË ªËϛӷ). ∏ ËÏÈÎȈ̤ÓË ‰È¤ÌÂÓ ÌfiÓË Ù˘ ÛÙ· “∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη”. ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤·Û¯Â ·fi ¿ÓÔÈ·. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ›¯Â Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜. √È Á›ÙÔÓ˜ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Û˘ÁÁÂÓÈο

Ù˘ ÚfiÛˆ· Î·È Ô ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ë Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, ·fi ÙÔ Á·ÌÚfi Ù˘, ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹. ºÔÚÔ‡Û ٷ ÚÔ‡¯· Ù˘. ∂›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ fï˜ ÙȘ ·ÓÙfiÊϘ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·... ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘.

∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· - ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ô Ó·Úfi˜ Ì ÙÔ ·Ì·Í›‰ÈÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ §·Ú›Û˘ Ì ∞ıËÓÒÓ

∂ȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË. ∏ Âȯ›ÚËÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ·fi ÌÂÈÎÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (Â·ÈÙ›·). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ˘‹ÎÔÔÈ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (ÙÚÂȘ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·), ËÏÈΛ·˜ 20, 60, 53 Î·È 29 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó· Â·ÈÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ηÙÂÏ‹ÊıË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ ·Ó·ËÚÈÎfi ·Ì·Í›‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â·ÈÙ›· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ·

√‰ËÁÔ‡Û Ì Ï·ÛÙfi ‰›ψ̷ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤Ó·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ηÙÂÏ‹ÊıË Ó· η٤¯ÂÈ Î·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ï·ÛÙ‹ ¿‰ÂÈ· ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›¯Â ·Ú·ÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Á΢ÚË Î·È ÂÓ ÈÛ¯‡. ∏ Ï·ÛÙ‹ ¿‰ÂÈ· ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· Ô‰fi Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √ Ó·Úfi˜ Ì ÙÔ ·Ì·Í›‰ÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∞ıËÓÒÓ Î·È §·Ú›Û˘. ∫¿ÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. μÚ›ÛÎÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÔÈÎÂ›Ô ¿ÙÔÌÔ - ÙÔ ÔÔ›Ô Â·ÈÙ›- ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∂›Û˘, Û ¿ÏÏÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ (΢ڛˆ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È Ê·Ó¿ÚÈ· fiÔ˘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ) ηÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â˙Ô› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ·‰È΋̷ٷ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 50,13 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. Δ. ∫.

¡∂∞ƒ√™ ∞ÊÁ·Ófi˜, Ô˘ÏÔ‡Û ¯·Û›˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È Ì·˙› Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ó· Ô˘ÏÔ‡ÛÂ Î·È Ó·ÚΈÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 27¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 148 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÌÔÚ›·, Ì›· ˙˘Á·ÚÈ¿ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 750 ¢ÚÒ, ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ›Ù Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È, ›ÙÂ Î·È Ì ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ϤÔÓ ¯·Û›˜ ÛÙÔ ÓËÛ›.

50¯ÚÔÓÔ˜ ÔÊÂÈϤÙ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ∂¡∞™ ·ÎfiÌË ÔÊÂÈϤÙ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ·ÏÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 50¯ÚÔÓÔ, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌË ·fi‰ÔÛË º¶∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤Ó·˜ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (ÌË ·fi‰ÔÛË º.¶.∞.). √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ‹Ïı ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÛfi ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û º.¶.∞. Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 30.614,11 ¢ÚÒ. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ¿ÚıÚÔ˘ 18 ¡.2523/97 ˆ˜ ÙÚÔ. Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ¿ÚıÚÔ 3 ¡.3943/2011 “ªË ·fi‰ÔÛË º¶∞” . √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ∏ §∞™ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·È‰ÈÎÒÓ - ‚ÚÔÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ -ÂÚ›Ô˘ 400 - ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó (600) Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 10% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ (680) Î·È 40% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010-11, fiÔ˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 1000 Ó‹È· Î·È ‚Ú¤ÊË. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë §∞™: ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ‚ÚÂÊÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·›ÙËÛË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ˘¤ÚÔÁη ÙÚÔÊ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È Ù· 160 ú ÙÔ Ì‹Ó·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ΔÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ 40 ¿ÙÔÌ· Û 13 ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â·ÚΛ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ʤÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· (40 ·fi 46 ¤Ú˘ÛÈ), Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÓË›ˆÓ. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜, Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂.∂., ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÙÂÚ› ·fi Ù· Ó‹È· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‚·ı·›ÓÂÈ Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∂ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ Î·È ÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÁÈ·: ¡· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ - ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ¡· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ÙÚÔÊ›· Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ï‹Ú˘ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ Û›ÙÈÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ¡· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ó· ÌÔÓÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ÚÔÛÏËÊı› ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ¡· ·Ó·Ù˘¯ı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ, ‰ËÌfiÛȈÓ, ·È‰ÈÎÒÓ Î·È ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ.

√ÎÙÒ ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÂÏÒÓ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¤˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ √¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ

À∂¡, ÔÎÙÒ ı·Ï¿ÛÛȘ ¯ÂÏÒÓ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÓÂÎÚ¤˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞fi ÙȘ §ÈÌÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ μfiÏÔ˘, μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, º·Ó·Ú›Ô˘ Î·È ∑¤·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·Ê‹.

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

“¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê·” ··ÓÙÔ‡Ó ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

∞Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞ÁÔÚ¿

Δ

ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” , Û ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∂∞™ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜.ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ı· ηٷÙÂı› ·›ÙËÛË ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ οو ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ - ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· “ÈÌ¿ÙÈ·” ÌÈ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ 48 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· “ÙÂÌ·¯›ÛÂÈ” .

∂¿Ó ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ΛÓËÛË, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÓÒ ÚfiÏÔ “‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹” ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ë ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ Î. ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “ÙÂÏÂÛÈÁÚ¿ÊÔ˘” ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ˘·Ó·¯ÒÚËÛÂ ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê·” . ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ›¯Â Û˘-

● ∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ

“ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ” ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ô Î. ª·Û‰¿Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ “ı˘Ì›ÛÔ˘Ó” ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ Ôԛ˜... ͤ¯·ÛÂ.

™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “£¤ÙÔ˘Ì ˘fi„Ë Û·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ˘fiÌÓËÌ¿ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ΔÛ·˘Ù¿ÚË. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ· fiÛ· Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ 13˘.3.2012 ˘fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ “π∞™ø¡ ∞.∂.” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ “π∞™ø¡ ∞.∂.” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·Êfi Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÛ· ηٷگ‹Ó ·ԉ¯ı‹Î·Ù ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡Û΄Ë. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È, Â›Û˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ Î.Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· Î·È ∞ı·Ó·ÛÔ‡ (ÙÔÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ 8.3.2012) Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ٷ Û˘Ìʈ-

ÓËı¤ÓÙ· ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ 13˘.3.2012, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ٷ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ 17˘.3.2012, ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Î·È ∞ı·Ó·Ûfi˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÚÒËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ‰ËÌfiÛÈ· ηْ Ô˘Û›·Ó, ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Úfi Î·È ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È Ô‡Ù Ì ‰È·ÚΛ˜ ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô‡Ù Ì ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È Û‡ÌʈÓË ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ï‡ÛË” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

∫·Ù¤Ï¢Û ¯ı˜ ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “Golden Iris” οو ·fi ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜

ŒÊÂÚ ÛÙÔ μfiÏÔ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ∫∞Δ∂¶§∂À™∂ ¯ı˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, οو ·fi ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÚÁο˜, ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “Golden Iris” Ì ÛËÌ·›· ¶·Ó·Ì¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿˜ - ª‡ÎÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 559 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, Î·È 316 ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷. ΔÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Î·Ù·ÎχÛÙËΠ·fi ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·.

¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ “Golden Iris” Â›Ó·È ÙÔ 11Ô ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ê›ÍÂˆÓ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 559 ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ, ÔÈ 545 Â›Ó·È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·fi ∫ÔÏÔÌ‚›· (3), ·fi μÚ·˙ÈÏ›· (3), ·fi ƒˆÛ›· (3), ·fi √Ï-

Ï·Ó‰›· (2), ·fi °ÂÚÌ·Ó›· (1), ·fi ∫·Ó·‰¿ (1) Î·È ·fi ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ (1). ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ ηÈ

ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ΔÂÏ ∞‚›‚, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Ì ۯ¤‰ÈÔ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ¤Ú· ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, Î·È ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÔÌfiʈӷ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙË-

ÚÈÔًوÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌfiÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ۯÂÙÈ΋ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ë ÔÔ›· ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ʤÚÓÂÈ ¤ÛÔ‰· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËΠ̠ÙȘ 62 ·Ê›ÍÂȘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿.

§fiÁˆ ¤ÓÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ı· Â·Ó·ÚÔÎËÚ˘¯ı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜

“∫fiÏÏËÛ” Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙÔ μfiÏÔ À¶√§∂πΔ√Àƒ°∂π ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ì ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ηıÒ˜ ÙÔ ˘fiÏÂÈÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÃÀΔ∞, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 33 ÙfiÓÔ˘˜. Ãı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·’ ¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·, ÏfiÁˆ ¤ÓÛÙ·Û˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ۠‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù·Ù¤ıËΠ·fi ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. ªÂ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· “ª·Ú›· ΔÛ·ÓÙÔ‡ Î·È ™π∞ ∂.∂.” ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÚÔÎËÚ˘¯ı› Ó¤Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÂÈÌÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÃÀΔ∞ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 33 ÙfiÓÔ˘˜. ∂›Û˘ Ë ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· η٤ıÂÛ ¤ÓÛÙ·ÛË Â› ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÚfiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÎÚfiÛˆÔ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. ∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì-

‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙȘ 3/7 Î·È ÛÙȘ 7/7 ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ¤ÓÛÙ·Û˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. øÛÙfiÛÔ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘ÔÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÚÔÎÏËı› ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “ª·Ú›· ΔÛ·ÓÙÔ‡ Î·È ™π∞ ∂.∂.” , ÁÈ·Ù› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤۷

˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4.852 ¢ÚÒ. §Â˘Îfi „‹ÊÈÛÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ °. ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·„‹ÊÈÛÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ §∞™ ∞. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‡·ÚÍË ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Â› Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì ÙË Ï¢΋ „‹ÊÔ Ù˘ §∞™ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÀΔ∞. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Â·Ó·ÚÔÎËÚ˘¯ı›.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

•ÂÎÈÓ¿ ÂϤÁ¯Ô˘˜ fiÏÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜

∞fi‚·ÛË ÙÔ˘ ™¢√∂ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ∂

ÍfiÚÌËÛË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂), Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Úı·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, “Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ χıËηӔ Î·È Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰¤Î· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Û ÙÂψÓÂȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· 57 ˘¿ÏÏËÏÔÈ, 34 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È 23 ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ı· ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· ÓËÛÈ¿, ηıÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁΤÈ, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹, ¿Óˆ ÙÔ˘ 60%... ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰›‰ÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· fiˆ˜: -•ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ (ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÓÙ›ÛÎÔ, Ì·Ú Î.Ï.). -¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÔÙÔ‡, ÁÈ· ÂÈÙfiÈ· ηٷӿψÛË (Ù·‚¤ÚÓ˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.Ï.). -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ, ηÓfi, jet ski Î.Ï. -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ψÊÔÚ›·, ÏÔ›· Î.Ï). -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Û ÂΉÚÔ̤˜, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Î.Ï. -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ Ï·˚΋˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ Î.Ï.). -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, οÌÈÓÁÎ, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ‰ˆÌ¿ÙÈ·. -∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·fi ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜,

● Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ı· ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· ÓËÛÈ¿

Ô˘ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·. ™ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Úı·Ó ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ, ÂÓÒ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ› ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ì‚·ÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ˘ËÚÂÛȷο. ∏ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË Â›Ó·È Ë ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÂÓÒ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ë ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ‹ Ë ÂÏÏÈ‹˜ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÛÙÈ΋ Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹-

ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶.¢. 186/92 (∫.μ.™.), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi (ÚfiÛıÂÙÔ) ‚È‚Ï›Ô Î›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ (fiÚÙ·˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 5 ÂÚ›Ù. ·) ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ∫Ò‰Èη. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Î›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ (fiÚÙ·˜) ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ (ηٿ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ηٷ¯ÒÚËÛË Ì ÙË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ∂›Û˘ Ë ˘ÔÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ “‰ÈÏÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ” Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·-

Ê›ˆÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ÌË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ·ÚÂfiÌÂÓ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ¯Ú‹ÛË Ì¤ÛˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ (ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ, Ô‰‹Ï·Ù· Î.Ï.), ¯Ú‹ÛË ÔÌÚÂÏÒÓ, ÁË¤‰ˆÓ ·ıÏÔ·È‰ÈÒÓ Î.Ï., ¯Ú‹ÛË ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ¯Ú‹ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔı˘Ú›‰ˆÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈÛÙËÚ›ˆÓ, Û¿Ô˘Ó·˜, ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ Î.Ï. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÈۋ̈˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ËÚÂۛ˜ “·Î¤ÙÔ˘” , ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚÔ Ù›ÌËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È. ªË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘˜ ·ÛΛ ¿ÌÂÛË ÂÔÙ›· (·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜), fiˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ‹ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂΉÚÔÌÒÓ (ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÏÔ›ˆÓ). ÃÚ‹ÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ - Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ΢ڛˆ˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÈÛ΢ÒÓ, ÂÍfi‰ˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËÙ¤Ô˘ ÔÛÔ‡ º.¶.∞. ‹ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ º.¶.∞. ÁÈ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛÒˆÓ, Ì ÙË Ï‹„Ë Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ - Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Î·È ÒÏËÛ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, η˘Û›ÌˆÓ, ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ.

ªÂ ηÓÔÓÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ΢ڛˆ˜ Û‹ÌÂÚ·

¢È¿ÏÂÈÌÌ· ‰ÚÔÛÈ¿˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô Î·‡ÛˆÓ·˜ ª∂ ‰ÚÔÛÈ¿ Ì‹ÎÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜

Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·˘Ùfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ‰ÂÓ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ôχ. ∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Í·Ó··›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Û Â›‰· η‡ÛˆÓ·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 2-3 ‚·ıÌÔ‡˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË. ™‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ÚԂϤÂÙ·È ÓÂÊÂÏ҉˘ ÙÔ Úˆ›, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ηٷÈÁ›‰Â˜, ·Ú¯Èο ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ·Ú¯Èο ı· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 31 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘˜ 29 Î·È ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ˘˜ 22 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ·fi ¿Ô„Ë Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ,

ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó‚·›ÓÂÈ 1-2 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘˜ 33 ÛÙ· ‰ÈÓ¿. ÕÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4/8, ÂÚÂÙ·›Úˆ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/8 Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6/8. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 3637 Û ÔÏϤ˜ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ 38-39 ‚·ıÌÔ›, ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û Â›‰· η‡ÛˆÓ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8/8. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, fiˆ˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜, ·˘Ù¤˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ΔË ˙¤ÛÙË ı· ÙËÓ ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Û˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ ı· Â›Ó·È Ôχ ÂÍ·ÛıÂÓË̤ÓÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ·Û¿ÊÂÈ· ÛÙȘ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiψÓ

● ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ‰ÚÔÛÈ¿˜ ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ

ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÎÈÓËıԇ̠۠ÙÈ̤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜, ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿, ı· ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯ÒÚËÛË, ¤ÛÙˆ Û ÎÏÈÌ·ÙÈο Â›‰·.

√È ıÂÚÌÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ŸÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 36 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ η‡ÛˆÓ·, ÙfiÙÂ Ô ·¤Ú·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË. ∏ ˘ÁÚ·Û›·

ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÛÚ· Ó¤ÊË, Ù· ÔÔ›· ηÙfiÈÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· (Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó). ŸÙ·Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë Î·Ù·ÈÁ›‰·, ÙfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ ‚ÚÔ¯‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ (η‡ÛˆÓ·˜). ™ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÍËÚ‹ ηٷÈÁ›‰·.

∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÎÂÚ·˘ÓÔ› Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ηٷÈÁ›‰·˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿, Û ·ÎÙ›Ó· ¤ÓÙ Ì ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÂΛ fiÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤¯ÂÈ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÂÂȉ‹ Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. ∂Í›ÛÔ˘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ˘ÚηÁȤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ıÂÚÌÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ıÂṲ́˜ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ·¤ÚȘ Ì¿˙˜, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ˘ÁÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ÎÂÚ·˘ÓÔ›, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ˘ÚηÁȤ˜. √È ÍÂÚ¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Û· ÌÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ·fi ÁÎÚÈ Û‡ÓÓÂÊ· ηٷÈÁ›‰·˜, Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ·fiÙÔÌ· ÚÈÓ Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ÎÂÚ·˘ÓÒÓ ˆ˜ Ï¿Ì„ÂȘ Ô˘ ÙË ÛΛ˙Ô˘Ó. ¢∏ª√.™.

∫ÈÓËÙ‹ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· °π∞ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÎÈÓË-

Ù‹ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LIFE ÁÈ· Ù· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÁ·ÈfiÁÏ·ÚÔ, ÙÔ ı·Ï·ÛÛÔÎfiڷη, ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜, ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∏ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÎÈÓËÙ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ MOm Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ MOm “√‰‡ÛÛÂÈ·” , ÛÙ·ı̇ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ∫·ı’ fiÏË ÙË 10‹ÌÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù‹˜ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋˜ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÔÔ˘ÏÈÒÓ ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÍÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÈÁ·ÈfiÁÏ·ÚÔ, ÙÔÓ £·Ï·ÛÛÔÎfiڷη, Ù· ÂÏ·ÁÈο ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· LIFE, ÙȘ ÔχÙÈ̘ ·Î·ÙÔ›ÎËÙ˜ ÓËÛ›‰Â˜ Î·È ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ·, ÂÓÒ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û οı ÏÈÌ¿ÓÈ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 24 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ™ÎfiÂÏÔ˜, Ë ™Î‡ÚÔ˜, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë Ã·ÏÎȉÈ΋, Ë £¿ÛÔ˜, Ë §‹ÌÓÔ˜ Î·È Ë §¤Û‚Ô˜. ∏ ÎÈÓËÙ‹ ¤ÎıÂÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡ Î·È Ï·Û¤ ∞Àƒπ√ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ∞˘-

ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡ Î·È Ï·Û¤, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ °˘Ó·ÈΛԢ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÎÂÓÙËÙÈ΋˜ Î·È ˘Ê·ÓÙÈ΋˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫∂∫¶∞ ¢π∂∫. £· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 10.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¢È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ¢π∞Δ∞°∏ ÏËڈ̋˜ ‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎË-

ÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘˜ Â¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ 2012. ΔË ‰È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ Â¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ™Ù. §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÒÓ ‡„Ô˘˜ 242.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔπÔ‡ÓÈÔ 2012. ΔË ‰È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 42 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ 55 Û˘ÓÔÏÈο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ Ë ªÔÓ¿‰· ÃÚÔÓ›ˆ˜ ¶·Û¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. ™˘ÓÔÏÈο Ù· Δ·Ì›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Á‡Úˆ ÛÙ· 500.000 ¢ÚÒ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ªÔÓ¿‰· ÃÚÔÓ›ˆ˜ ¶·Û¯fiÓÙˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·›ÙÔ˘Ó Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· Á‡Úˆ ÛÙ· 35 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· 95 Û˘ÓÔÏÈο Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô. √È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, Ù· ·Î›ÓËÙ·, fiÔ˘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ˆÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ›. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·Ó‹Ïı ÙÔ 2011 ÛÙ· 55.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰fiıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2012. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙË ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ 55 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ”.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì ·Ú¿ÓÔÌ· cd Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ ™À¡∂§∏º£∏ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Ò-

Ú˜ ¯ı˜, ÛÙÔÓ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÈ̤ӷ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ηٿ ÙËÓ ·Ô‚›‚·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ∂/° - √/° ÏÔ›Ô, ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ‰È·ÎfiÛÔ˘˜ ‰Ò‰Âη (212) ÎÏ„›Ù˘Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÂηÙfiÓ ÂÍ‹ÓÙ· (160) ÎÏ„›Ù˘Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÓÔÌfiÙ˘˜ Ù·Èӛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Û˘Û΢·Û›Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÏÔÈ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ (Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Î.Ï.), ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ۯÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ηٿ ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ηٷۯ¤ıËÎÂ.

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¯ı˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÚÙ· ·Ó¿Ï˄˘ ·fi ∞Δª

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∞Δ∂

˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ 24ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔηÏ› ‹‰Ë ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ ¯ı˜ 1Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ ¡. πˆÓ›·˜, ‚Ú‹Î·Ó Ù· ÚÔÏ¿ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ô˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ ÙËÓ ∞Δ∂, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∞Δª Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÚÙ· ·Ó·Ï‹„ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∞Δ∂ ¯ÔÚËÁÔ‡Û ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. øÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÚÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ οı ̋ӷ, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋ Î·È Û fiÏ· Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞Δ∂ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙÂ Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜... ∫¿ı Úˆ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÚ·¯ı› Ù›ÔÙ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â’ Ô˘‰ÂÓ› ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÏÔÈ ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Î·È Ù˘ ∞Δ∂, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿” . ∏ ·ÂÚÁ›· ÍÂΛÓËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ï·Ì‚¿-

● ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ 24ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î¿ı ̤ڷ. ŸÏ· Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞Δ∂, ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ (90 Ë̤Ú˜), ÂÎηı·Ú›˙ÔÓÙ·È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÂÚÁÈ·Îfi ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˘ Î·È ˘ÁÈÔ‡˜ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı›ÁÂÈ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ΔÔ ∂.∫. μfiÏÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· - Ë ÌfiÓË ·ÌÈÁÒ˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙÚ¿Â-

˙· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - ȉڇıËΠÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÙË ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘ Û ÙÛÈÊÏ›ÎÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞Δ∂ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ¤Ú·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó¤Â˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ” .

ΔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ΔÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ∞Δ∂: “∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÛÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Δ∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ÙÂÏÈο ÔʤÏË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌfiÏȘ 40 Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ë ∞Δ∂ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ı· ÂÓÈÛ¯˘ı›, ̤ۈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ∞Δ∂ ÂÚÈ‹Ïı ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÛÎËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ÌÈ· ȉȈÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·, ÒÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ “˘ÁȤ˜” ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜. ΔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜-¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ¤Ú· ·fi Ù· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó, ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯ÒÚ· ·fi ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Â·ÓÂÎΛÓËÛË” .

√È ¤ÌÔÚÔÈ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢™ μfiÏÔ˘

¶ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙȘ Ï·˚Τ˜ ™Δ∏¡ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙËÓ fiÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÌfiÚˆÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ, ∂ȉÒÓ ŒÓ‰˘Û˘ Î·È Àfi‰ËÛ˘ Î·È √ÈÎȷ΋˜ ÃÚ‹Û˘, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “°fiÚ‰ÈÔ˜ ¢ÂÛÌfi˜” , Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÌfiÏȘ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘. ∏ ŒÓˆÛË, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰È¤ÓÂÈÌ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÚÈÓ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “™ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÔÙ›ӷÌÂ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·Ú¯‹ ·fi ¶·Á·ÛÒÓ, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ ·Ú¯‹ ·fi °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ. °È· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÙ›ӷÌÂ: ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ¤Ú·, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È º. πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ. ™ÙË ¡. πˆÓ›·: ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ›

Ì·˜ ÛÙ· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο οÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ. ∂¿Ó fi¯È... ÙfiÙ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: ŸÙ·Ó Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ô˘, ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ÛÙË £ÂÈÚÒÓ. ŸÙ·Ó Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο Â›Ó·È ÛÙË ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË, ÂÌ›˜ (ÚÔ‡¯·) ÛÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ˆ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÔ-

ÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÈÎÙ¤˜ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ¡. 2323/1995 Ì fiϘ ÙȘ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘” . ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÚfiÙÂÈÓ·Ó: °È· ÙË Ï·˚΋ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘: ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ ·fi ¡. °¿ÙÛÔ˘ ¤ˆ˜ fiÔ˘ ¿ÂÈ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ¶·Á·ÛÒÓ ¤ˆ˜ fiÔ˘ ¿ÂÈ, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ fiÔ˘ ¿ÂÈ, ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ·fi ¶·Á·ÛÒÓ Î·È Î¿Ùˆ fi-

Ô˘ ¿ÂÈ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ ∞Óı. °·˙‹ (·˘Ù‹ ›¯Â ÚÔÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÓÙ› Ù˘ ÛڈÓÔ˜). ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔ˜ ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¤ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ·ÓÙ› Ù˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË” . ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ηÏ› “Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘Û›ڈÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ì ·ÁÒÓ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡. ªfiÛ¯Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÚÚÈÊı›. ΔfiÙ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ Î·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. 줂·È· Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë Ó¤· ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÚÈÓ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ... ¢∏ª√.™


M·ÁÓËÛ›· 17

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

∂ÓÒ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂȈ̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ BfiÏÔ˘

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ·‡ÍËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ 5.000, ÂÓÒ Ë ÂͤÏÈÍË ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi “1535”, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ (Δ∂¶) Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ π·ÙÚ›ˆÓ (Δ∂π). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Δ∂π Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·‡ÍËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ 10.000. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ 41.635, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÎÈÓÔ‡Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 36.000. ™ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ 2012 Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 83.270, fiÙ·Ó ÙÔ 2011 ‹Ù·Ó 73.482. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ʤÙÔ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜: 5.930, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜: 5.979, ª¿ÚÙÈÔ˜: 7.296, ∞Ú›ÏÈÔ˜: 6.706, ª¿ÈÔ˜: 8.315, πÔ‡ÓÈÔ˜: 7.499. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ 2009 ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 74.487, ÙÔ 2010 ÛÙÔ˘˜ 70.071 Î·È ÙÔ 2011 ÛÙÔ˘˜ 73.482. ¶Ô‡ ·Ô‰›‰ÂÙ·È, fï˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·; ª›· ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÂΛ. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÂͤٷÛË ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ “1535” , ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٷÓfiËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÛıÂÓ›˜ ·fi Ì·ÎÚÈÓ¿ ̤ÚË Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·-

¡¤· ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ™Â Ó¤· ÙËϤʈӷ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ “184” ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ› “14900” Î·È “14884”. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ¢ÚÒ Î·ÏÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ›Û¯˘Â ÈÔ ÚÈÓ Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ π·ÙÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹, ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú¤ˆÛË ÌÈ·˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË (0,03 ¢ÚÒ) fiˆ˜ ›Û¯˘Â ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ ı· ·˘ÍËı› Û 0,99 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ÙÔ 14884 Î·È Û 1,08 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 14900, fiÙ·Ó Ë ÎÏ‹ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó Ë ÎÏ‹ÛË ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ȷÙÚfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÎÈÓËÙfi, ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿, ‰ËÏ. 1,18 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÏÂÙfi.

ÓÙ‚ԇ. ªÈ· ÙÚ›ÙË ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂͤٷÛË, ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, fiÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ Ó· ¿ÂÈ Û οÔÈÔÓ È‰ÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi, fiÔ˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

§ÈÁfiÙÂÚÔÈ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ·

ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· οÓÔ˘Ó ÙÛÂÎ-·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ Δ∂¶ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ 43.841, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 45.000. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 87.682, fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ 2011 ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ Δ∂¶ Û˘ÓÔÏÈο ‹Ù·Ó 90.817 ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘ ÙÔ 2009 ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‹Ù·Ó 111.768 Î·È ÙÔ 2010 102.537. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· οı ̋ӷ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 6.977, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 7.465, ª¿ÚÙÈÔ˜ 8.201, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 6.775, ª¿ÈÔ˜ 7.389, πÔ‡ÓÈÔ˜ 7.034. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ ·ÚÂÓ¤‚Ë Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› √ƒ°∏ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, ·Ó Î·È fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚˆı› Î·È ·˘Ùfi ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÚÁ‹ ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ

ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÛfi ÂÍfiÊÏËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ “¢È·‡ÁÂÈ·” ›¯Â ·Ó·ÚÙËı› fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ı· ¿ÁÁÈ˙ ٷ 160.000.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· 100.000.000 ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ÙËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰o˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ΔÚ¿Â˙· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ô ∂√¶ÀÀ, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂΉÔı› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ÏËڈ̋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 100.000.000 ¢ÚÒ. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ô ∂√.¶.À.À. ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ı¤Ì· Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô ∂.√.¶.À.À ı· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ª·˘Ú·Á¿Ó˘, fiÔ˘ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ì ٷ ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó˘Ó È· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÂÚ› Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. Ÿˆ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈÎÒ˜ (.¯. ηٷ‚ÔÏ‹ º¶∞) ‹ ÂÙËÛ›ˆ˜ (ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·-

ÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÊfiÚÔ) Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ï›·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο οı ÊÔÚ¿ ÔÛ¿, η›ÙÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÍÔÊÏËı› ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ¿‰ÈÎË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ÊÚÔÓԇ̠‰Â fiÙÈ ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÙÚÔ˘ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÙ ¢ÂÚÁÂÙÈο ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, ·ÈÙÔ‡ÌÂı· fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË ÔÛ¿ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ º·ÚÛ¿ÏˆÓ °π∞ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶¤Ú‰Èη ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓº·ÚÛ¿ÏˆÓ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ·Ó¿ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ¶¤Ú‰Èη ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ-º·ÚÛ¿ÏˆÓ (‚’ Ê¿ÛË) Ì‹ÎÔ˘˜ 2 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ı· ¤ÏÂÁ· - Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Ô‰fi, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∂·Ú¯›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ∂·Ú¯›· º·ÚۿψÓ. πηÓÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ¤Ó· ¿ÁÈÔ, ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ, ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‰fi Ë Â·Ú¯›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢. ºÂÚÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Î·È ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ÂÓÙ·ı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙ› fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÛηÊÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÂÈ Ô‰fiÛÙڈ̷ ¤ÍÈ Ì¤ÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÛˆÏËÓˆÙÒÓ Ô¯ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô‰ÔÛÙÚˆÛ›·˜ Ì ˘ÏÈÎfi 3∞ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı›, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÛÙËı·›· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË. ∂›Û˘, ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ›¯ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÈÛfi‰Ԙ ÎfiÌ‚Ô˜ Ì ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ÓËÛ›‰·. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈËı› Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 282.000 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, 40.000 ¢ÚÒ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ÙˆÓ 242.000 ¢ÚÒ ı· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿ÛÙÚˆÛ˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÌ›ÁÌ·ÙÔ˜ (Ù¿ËÙ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜) Û ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-μÚ‡Ó·ÈÓ·˜, ¡. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘∫ÔÎΈÙÒÓ Î·È ¶¤Ú‰Èη˜-º˘Ï¿Î˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘, ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‚ϤÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›ÛË̘ - Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜. ¶ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÙÚfiÈη˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Â›Ó·È Ë ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ›¯ÓÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È¿ÊÔÚ· “Û¯¤‰È·” Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÎÏÈÓÈÎÒÓ ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î.Ï. π‰È·›ÙÂÚ· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ‰Ô̤˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÎÏÈÓÈÎÒÓ ‹ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ̤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜. ø˜ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ›̷ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍËÏÒÌ·ÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙ· ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi οÔÈ· ÙÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘, ¯ˆÚ›˜ ÁˆÁÚ·ÊÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ ¿ÏÏ· ÂÌfi‰È·, ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÌÈ·˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ Ù¿ÛË Âڋ̈Û˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÂΛӘ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ȉ›ˆ˜ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙÚfiÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ, Ô˘ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”.

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

™ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 250

K·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘˜ 1.174 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 250. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÏϤ˜ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ηٷÚÁ‹ıËηÓ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó 208 ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, fiÔÈÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ›ٷÈ, Ë ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ηٷÚÁËı›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÌÂٷٿÍÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂ ·ÔÛ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÌÂٷٿÍÂȘ ηχÙÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÏϤ˜ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ڇıÌÈÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ̤۷ ÛÙÔ 2012. Δ˘Èο ÎÂÓ¿ ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fi¯È ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ù· ›‰È· Ù· ÎÂÓ¿ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ 2009. Δ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi: √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 103, ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ - ¢ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ 2, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 9, ªË¯·ÓÈÎÒÓ 138, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 4, °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 173, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ 0, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 5, μÈÔÏfiÁˆÓ/ μÈÔÏfiÁˆÓ-π¯ı˘ÔÏfiÁˆÓ 2, πÛÙÔÚÈÎÒÓ - ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ 1, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ 0, ∞ÛÙÈ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈÊ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ 1, £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 1, π·ÙÚÒÓ 4, π·ÙÚÒÓ ¢À ∂™À 1, º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ 1, æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ 1, ∫·ıËÁËÙÒÓ 1, ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· Δ∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ 28, ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ 40, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 11, ªË¯·ÓÈÎÒÓ 66, Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ °ÂˆÔÓ›·˜ 38, Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ 3, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ªÔÓ¿‰ˆÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ 165, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∏/À 20, °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 8, ∂ÈÌÂÏËÙÒÓ π¯ı˘ÔÙÚÔÊ›Ԣ 1, ∂ÏÂÁÎÙÒÓ °·Ï·ÎÙÔ·Ú·Áˆ-

Á‹˜ 3, ™ÂÚÌ·ÙÂÁ¯˘ÙÒÓ 8, ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ 2, √‰ËÁÒÓ 35, Δ¯ÓÈÎÒÓ 78, ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 20, °Ô̈ÙÒÓ 1, ∞ÔÏ˘Ì·ÓÙÒÓ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: ∂ÈÌÂÏËÙÒÓ 11, μÔËıËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 23. ¶ÚÔÛˆÈÎfi π¢∞Ã: √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶∂: °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 3, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 3, ∫·ÙËÁÔÚ›· Δ∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ 1, ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ - °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ 10, Ô‰ËÁÒÓ 2, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∏/À 1, ™ÂÚÌ·ÙÂÁ¯˘ÙÒÓ 2, Δ¯ÓÈÎÒÓ 2, ∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: μÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 6. ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÂȉÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ: ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ¤ÌÌÈÛıË ÂÓÙÔÏ‹ 4, ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 6.

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›·

¶∂: ∞ÛÙÈ΋˜ Î·È ¶ÂÚ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ 1, °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 36, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 26, £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 1, π·ÙÚÒÓ 3, ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ ¢ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ 2, ªË¯·ÓÈÎÒÓ 27, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 1, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 2, º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ 1, º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ 1, æ˘¯ÔÏfiÁˆÓ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· Δ∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ 10, ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ 5, ∂ÚÁÔ‰ËÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ù˘¯›Ô 0, ªË¯·ÓÈÎÒÓ 16, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 5, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ °ÂˆÔÓ›·˜ 7, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢∂: °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 3, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ 39, √‰ËÁÒÓ 10, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∏/À 2, ™ÂÚÌ·ÙÂÁ¯˘ÙÒÓ 1, Δ¯ÓÈÎÒÓ 23, ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 8. ∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: μÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 7, ÂÈÌÂÏËÙÒÓ 3. ¶ÚÔÛˆÈÎfi π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘: √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶∂: °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 3, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 1, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ∫·ÙËÁÔÚ›·

∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: μÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 1. ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÂȉÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ: ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ¤ÌÌÈÛıË ÂÓÙÔÏ‹ 1, ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 1. ¶ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ: ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶∂: °ÂˆfiÓˆÓ 1, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 7, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 1, ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 1, √‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ¢À ∂™À 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· Δ∂: EÚÁÔ‰ËÁÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ù˘¯›Ô 2, ∂ÚÁÔ‰ËÁÒÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ù˘¯›Ô 2, ÂÚÁÔ‰ËÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ù˘¯›Ô 18, ÂÚÁÔ‰ËÁÒÓ 1, Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ °ÂˆÔÓ›·˜ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢∂: °ÂˆÚÁÔÙ¯ÓÈÙÒÓ 6, °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ 3, Δ¯ÓÈÎÒÓ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ √¯ËÌ¿ÙˆÓ 1, Δ¯ÓÈÎÒÓ √‰ËÁÒÓ 2, ÃÂÈÚÈÛÙÒÓ 6. ∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: À∂ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 13, ¶ÚÔÛˆÈÎfi π¢∞Ã: ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶∂: ªË¯·ÓÈÎÒÓ 4, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 3, °ÂˆÏfiÁˆÓ 1, °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ 1, ∫ÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ 1, ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 2, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· Δ∂: Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ ¢·ÛÔÔÓ›·˜ 1, ªË¯·ÓÈÎÒÓ 9, Δ¯ÓÔÏfiÁˆÓ °ÂˆÔÓ›·˜ 1, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ - §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ 2. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ 3, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ 6, ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΛÓËÛ˘ 2, Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 2, √‰ËÁÒÓ 2, Δ¯ÓÈÎÒÓ 11. ∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ 2, μÔËıËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ªÂÚÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ 15. ¶ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ: ¶ÚÔÛˆÈÎfi π¢∞Ã: ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶∂: ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 1, ∫·ÙËÁÔÚ›· ¢∂: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ 1, ∫·ÙËÁÔÚ›· À∂: ¶ÚÔÛˆÈÎfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ 2, μÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ 1.

™ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰fiÛˆÓ

∫·ıËÁËÙ¤˜ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ™Δ√ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ı· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË, fiÙ·Ó ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·-

‚ÂÏ›‰Ë˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÚ¿Â˙·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, Â›Ó·È ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡, ÔÏÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÌËÓÈ·›· ‰fiÛË Î·È Ó· “·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó” ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∂Ì›˜ ˆ˜ ∂§ª∂ ı· ·¢ı˘Óıԇ̠ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·¢ı˘ÓıÔ‡ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οӷÌ ÚÔ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, fiÔ˘ ÙÂÏÈο ˘‹ÚÍ·Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤Ó· ·ÎfiÌË ı¤Ì· Ô˘ “η›ÂÈ” ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÌËÓ ÌÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ʤÙÔ˜.

200 ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÔӛ̈Ó; ¡¤Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο 1065, fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ 200 ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÚÈıÌfi˜ ‚¤‚·È· Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏË-

ÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ 12.500 Î·È fi¯È ÛÙȘ 15.000, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ·fi 3 ¤ˆ˜ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Û ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Δ∏¡ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰˘Ô ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ë ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ¶·Ú·Û΢‹ 3/8/2012 ÒÚ· 11:00 .Ì.: ∂Ή‹ÏˆÛË “∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ∫·Ù·‰˘ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ¶·Á·ÛËÙÈÎfi” - ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - ™¿‚‚·ÙÔ 4/8/2012 ÒÚ· 10:30 .Ì.: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· “√ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ™¯¤‰È· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” - ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. - ¢Â˘Ù¤Ú· 6/8/2012 ÒÚ· 12:30 .Ì.: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· “√ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ™¯¤‰È· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” - ∞›ıÔ˘Û· •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ AIOLOS ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. - ΔÚ›ÙË 7/8/2012 ÒÚ· 20:00: ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· “√ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ™¯¤‰È· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” - ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ¢ËÌfiÛÈÔÈ, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ºÔÚ›˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “∏ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜ & ¡‹ÛÔ˜ ¶·Ï·Èfi ΔÚ›ÎÂÚÈ). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÓ‰ÔÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ÓËÛÈÔ‡” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ∫·Ù·‰˘ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ∫·Ù·‰˘ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂.™.¶.∞. °ÂÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ËÁ‹ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

¢ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

ªÂϤÙË ÁÈ· ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ

ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘ (¢∂À∞ªμ) Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂȯÙ› Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηıÒ˜ Î·È ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¯ˆÚÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∑ÂÚ‚fi¯È·, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ˆÛÙfiÛÔ, ÏfiÁÔ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜. ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ¢∂À∞ªμ, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘

ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ϤÔÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Û·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 350.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏ-

Ô˘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ̛·.

∂Ô̤ӈ˜, ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, fiÔ˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡

∫fiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ ‰Ôı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ηٿıÂÛË. “™Â ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢∂À∞ªμ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÎÈÓ› ¿ÌÂÛ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ-

ÛÙ› Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ÛÎÔfi˜ Ô˘ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ⁄‰Ú¢Û˘ - ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ∫. §ÂÁ·ÓÙ‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ı· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ∂ÈϤÔÓ, ÌfiÏȘ ‰Ôı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈο ¤ÚÁ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ·fi ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ̤¯ÚÈ ΔÚ›ÎÂÚÈ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. §ÂÁ·ÓÙ‹˜.

§fiÁˆ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ “ÎÔÏÏ¿” ÎÈ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ∞Ë - °È¿ÓÓË

∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Û ٤ÏÌ· ∞¶∞°√ƒ∂ÀΔπ∫√™ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙ· ̤۷ Î·È Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi˜ ÛηÊÒÓ ÛÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÃÔÚ¢ÙÔ‡, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞Ë - °È¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛηÊÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· “ÎÔÏÏÔ‡Ó” ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ∞Ë - °È¿ÓÓË ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔ-

Ú¿˜ (∂™¶∞) ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËΠٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·‰‡Ó·ÙË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·ıÔÚÈÛÙ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÃÔ-

∫∞º∂¡∂π√

Ú¢ÙÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ˆ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi˜ ÛηÊÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÎÔÏÏ¿” ÛÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 42.000 ¢ÚÒ Ô˘ Â¤‚·Ï Ë

∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ë ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÈηÈÒıËΠÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÂÎÎÚÂÌ›. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË, ηıÒ˜ Ù· ‰‡Ô Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ï‡ÂÙ·È ϤÔÓ” .

∂•∂π¢π∫∂Àª∂¡√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ª√Δ√

“√ ª¶∞∫∞§√°∞Δ√™” DELIVERY

☎ 24210-22440 Δ√¶∞§∏ 4μ-Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏ μ√§√™

ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï· 1 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 63335 ∫ÈÓ.: 6932 686689

“∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ‰ÈfiÙÈ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ. ΔÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, ‰ÈfiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. Œ¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ· Î·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛηÊÒÓ. ∂ÚÁ·Û›Â˜ ··ÈÙÔ‡-

ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÙÔ˘ ∞Ë - °È¿ÓÓË. øÛÙfiÛÔ, Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù· ¤ÚÁ· “ÎÔÏÏÔ‡Ó” . ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ï‡ÂÙ·È ϤÔÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ô‡ Ó· ·¢ı˘Óıԇ̠ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, fiÙ·Ó Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Î·È ÔȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 20 √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ „ÂηÛÌfi˜ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ “√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ÛÙËÓ ¶Â-

ÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ÚÒÙÔ˜ „ÂηÛÌfi˜ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜. ™ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÔÌ¿گ˜, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ΔÔ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 41 ·ÙfiÌˆÓ ‹‰Ë ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô Î. ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ “··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ∞Ó Î¿ı ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ª·˝Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” .

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

∂ÈÛÙÔϤ˜ ŸÏÁ·˜ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔ˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ∫. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë

™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË

ÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∏ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Û˘Ó¿Ì· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÏÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔۂϤÂÈ ÛÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3/8/2012 ÒÚ· 11:00 .Ì. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ “∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÀÔ‚Ú‡¯ÈˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ∫·Ù·‰˘ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚÎˆÓ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔÓ ¢˘ÙÈÎfi ¶·Á·ÛËÙÈÎfi” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ

™√Àμ§∞Δ∑π¢π∫√ °Ú‹ÁÔÚ·... ºıËÓ¿... ¡fiÛÙÈÌ· ™√Àμ§∞∫π (ηϷ̿ÎÈ) §√À∫∞¡π∫√ (ηϷ̿ÎÈ) ∫√Δ√¶√À§√ (ηϷ̿ÎÈ) ª¶πºΔ∂∫π (ÌÂÚ. ¯ÂÈÚ.) ¶∞¡™∂Δ∞ (ÌÂÚ. 3 ÙÂÌ.) ™√ÀΔ∑√À∫∞∫π ¶∞Δ∞Δ∂™ (ÙËÁ. ÊÚ.)

Y VE4R.00 I L DE.00-2 12

1,00 ú 1,00 ú 1,20 ú 4,00 ú 4,00 ú 1,00 ú 1,50 ú

ΔÀƒ√™∞§∞Δ∞ Δ∑∞Δ∑π∫π √À°°∞ƒ∂∑∞ ƒø™π∫∏

}

1,50 ú

¶˘Ú¿ÛÛÔ˘ ∫25 (·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη) TËÏ.: 24210 20.322 ñ CU vodafone: 6958 852.800 WHAT’S UP: 6980 200.329 ñ WIND F2G: 6930 515.246

ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ fiˆ˜: 1) ΔËÓ „ËÊȷ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ (¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ), 2) ΔËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 3) ΔËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, 4) ΔËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, 5) ΔËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î.¿. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÒÓ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÚÔΛÌÂÓÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÛÙfi¯Ô. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ë Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì·˜ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ì›· ¢ηÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌËı› Î·È Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ∂ȉÈο ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÏÈο Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ÂÓÂÚÁÔ-

Ô›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÔχÙÈÌË. μ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÚfiÏÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. Ÿˆ˜, οıÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· fï˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ¯¿Ú·ÍË ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘, Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÈÛfiÚÚÔ· Î·È Ì Û‚·ÛÌfi ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈË, fiÙÈ ÛÙË ‚¿ÛË ·˘-

ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ÚÔ˚fiÓ. ¶ÚÔۂϤˆ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙË ÛÙÂÓ‹ Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” . ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘, Ë °.°. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÛË-

™ÎÈ¿ıÔ˜: ™Ù·ıÂÚfi˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ∞¶√ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÁÂÓÈο Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·Î˘‚¢fiÙ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. º·›ÓÂÙ·È, fï˜, ˆ˜ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÊÈÏ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi - Î·È fi¯È ¿‰Èη - ÒÛÙ ·ÔÙÂÏ› Ì·ÁÓ‹ÙË ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ı¤ÏÂÈ Ó· Á¢Ù› ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ Î·È Ù· Ì·Á¢ÙÈο ÙÔ›· Ù˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÏÔÈfiÓ, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-πÔ‡ÓÈÔ˜ 37.656 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤Ó·ÓÙÈ 35.396 ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¢ËÏ·‰‹ ˘‹ÚÍ ·‡ÍËÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ 6,4%. ∂›Û˘ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010 Ô˘ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 36.270.

ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∞Á·ËÙ‹ ΢ڛ· ÀÔ˘ÚÁ¤, Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ··ÈÙ› ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞·ÈÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. Œ¯ˆ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Â›Ì·È °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Û ÌÈ· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¤Ï͢ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÛˆÓ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ. ∞Á·ËÙ‹ ΢ڛ· ÀÔ˘ÚÁ¤, Ë £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·. μÔ˘Ó¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÓËÛÈ¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ¤Ï͢ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ηÏfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ÌÓËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. ÷›ÚÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó· √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Î·È ÂÁÒ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ” .

∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

ªÂ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ªÂȈ̤ÓË Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ

ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ·¯Ï·‰ÈÒÓ ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞ÈÙ›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·¯Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Û‡ÌÊÔÚË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ªÂ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·¯Ï·‰ÈÔ‡, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·¯Ï·‰ÈÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÙȘ ÛÔ‰ÂȤ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ ·ÈÛıËÙ‹ Ì›ˆÛË. ∞ÈÙ›·, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, Â›Ó·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·¯Ï·‰ÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Û‡ÌÊÔÚË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘. √È ·ÁÚfiÙ˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ·fi 0,70 ̤¯ÚÈ Î·È 0,90 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ˆ˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¯·ÌËϤ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·¯Ï·‰ÈÔ‡. √È ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙ· ̤۷ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›‰·. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. Δ. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ “ηıÒ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·. ΔȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ, Ì ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›-

ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÈÙ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› οÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ›Ûˆ˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·¯Ï·‰ÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ˆ˜ ·Û‡ÌÊÔÚË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÚÈ˙ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·¯Ï·‰ÈÔ‡ ‹ ÙȘ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ

¿ÏϘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ·¯Ï¿‰È ··ÈÙ› ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 0,70 Ì 0,90 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î¤Ú‰Ô˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·¯Ï·‰ÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙË ÛÔ‰ÂÈ¿, Û ‰¤ÓÙÚ· ‰ËÏ·‰‹ Î·È Û ÔÛfiÙËÙ· ÊÚÔ‡ÙˆÓ. ∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ıÂÛÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. “√È ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ “ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Î·È ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ

¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘: ¢ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ›· ÁÈ· ∫¢∞¶, ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ °Àƒø ÛÙȘ 50 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·È-

Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂∂Δ∞∞). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂∂Δ∞∞ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ÁÈ· οı ̛· ·›ÙËÛË Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫¢∞¶ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, 50 ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ›· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂ÓÒ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˆ˜ ÙÚÔÊ›· ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi, ÂÓÙÂÏÒ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ 50 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÚÔÊ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ·-

ÊÔ‡ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂∂Δ∞∞. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ∫¢∞¶ Î·È ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· Ù· Ó‹È· Î·È Ù· ÚÔÓ‹È· ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Û˘ÓÔÏÈο ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 100 ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ Î·È ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÚÔÊ›·.

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·fi Û‹ÌÂÚ· ∞fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÃÏfi˘, ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÙÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÎΛӷ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÊ·Ú-

ÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¯ı˜ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÛÙfi¯ÔÈ: ¶ÚÒÙÔÓ, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ú¤¯Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ϤÔÓ Ì ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘˜. ΔÚ›ÙÔÓ, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· ÎÔÈÓÔÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ÙȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ۷ί·ÚÔÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘ Û¿Úη˜ ÛÙËÓ ›ÂÛË (ÛÎÏËÚfiÙËÙ·), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 20ÂÙ›·˜, fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ, ÔÈÎÈÏ›·˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi 05/08/2012 ¤ˆ˜ 18/8/2012, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ‚·ıÌfi ÂÌÔÚÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ‚ÔËı¿ ¿Ú· Ôχ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÌÂÙ·Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ۷ί¿ÚˆÓ Î·È ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì·˜, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421062214, ÛÙ· °Ú·Ê›· ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ °ÂˆfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂÒÓ Ì·˜”.


¶√§√

¶ÚÂÌȤڷ ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜

¶∂ª¶Δ∏ 26 I√À§π√À 2012

ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

√§Àª¶π∞∫√π ∞°ø¡∂™

ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ Ù˙Ô‡ÓÙÔ ÛÂÏ. 25

°È· ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË. ™ÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi Ô ª. ¢Ô‡ÌÏ·Ù˙˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ

√π “∫À∞¡√§∂À∫√π” ∞¶∂∫Δ∏™∞¡ Δ√¡ 19Ã√¡√ ∂¶π£∂Δπ∫√ ªπÃ∞§∏ ¢√Àª¶§∞Δ∑∏

¡¤· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ›· ·ÎfiÌË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ë ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Î·Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ËÏÈΛ·˜ 19 ÂÙÒÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ªÈ¯¿ÏË ¢Ô‡ÌÏ·Ù˙Ë, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÚÔÛÔÙÛ¿Ó˘. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· οÓÂÈ ÎÚÔ‡ÛÂȘ Û “˯ËÚ¿” ÔÓfiÌ·Ù·. ªÂ 24 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ë ¡›ÎË ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞∂∫

√ £ˆÌ¿˜ ª·‡ÚÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ ÛÂÏ. 24

¶∞√∫ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ·›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÛÂÏ. 24

∂¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢Ô‡ÌÏ·Ù˙˘, ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· Ù˘ ¡›Î˘. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„ ¯ı˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÏÌ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, fiÔ˘ ¤Ù˘¯Â 16 ÁÎÔÏ Û 25 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙËÓ ¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ªÈ¯¿ÏË ¢Ô‡ÌÏ·Ù˙Ë. √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √ ªÈ¯¿Ï˘ ¢Ô‡ÌÏ·Ù˙˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙËÓ ¶ÚÔÛÔÙÛ¿ÓË Î·È Û 25 ·È¯Ó›‰È· ¤Ù˘¯Â 16 ÁÎÔÏ. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ √Úʤ· ÈÚÈÛÙ‹˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓËΠÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜”. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¡›ÎË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ...¿Ù·ÁÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ Ë ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sportday ›¯Â ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡›ÎÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÌËÓ “ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ” Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, οÙÈ Ô˘ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞fi ÙËÓ ∞∂∫ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË “˯ËÚfi” fiÓÔÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·Ê¤. ¶¿ÓÙˆ˜, ÈÔ ÂÊÈÎÙ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °Î·ÌÚÈ¤Ï §Ô‡Î·˜ º·‚¿ ÏÈ. √ πÙ·Ïfi˜ ̤ÛÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ™‡ÚÔ˜ °fiÁÔÏÔ˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¤·ÈÍ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÚÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ΔÛ›Áη, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË μ¤ÚÔÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙË ¡›ÎË.

™ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË °È· ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ·Ó·¯ˆÚ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Ë ¡›ÎË ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘. √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ™‹Ê˘ ªˆ˘Û›‰Ë˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ 24 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜: ∏Ï›· μÔ‡Ú·, Δ¿ÛÔ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛË, ∏Ú·ÎÏ‹ ƒfi·, ™ˆÙ‹ÚË Ã¿ÌÔ, °ÎÔÓۿς˜ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ, ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ, μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ù˙¿, ÕÁÁÂÏÔ μ¤ÚÙ˙Ô, ™Ù¤ÚÁÈÔ æÈ¿ÓÔ, ∞Ó‰Ú¤· ªÎÚÙÛÈ·Ó, °ÈÒÚÁÔ §·˙·Ú›‰Ë, ¶·ÓÙÂÏ‹ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓË, ÃÚ‹ÛÙÔ ª‹ÙÛË, £Âfi‰ˆÚÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ÃÔϤ‚·, ª·ÓÒÏË ™ÎԇʷÏË, ∞ϤͷӉÚÔ ™Ô‡ÊÏ·, Δ¿ÛÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ, ªfi˙ÈÓÙ·Ú Δ¿ÓÙÈÙ˜, ªÈ¯¿ÏË ¢Ô‡ÌÏ·Ù˙Ë, ∞fiÛÙÔÏÔ ∫ÂÊ·Ï¿, ÕÁÁÂÏÔ ∞ÚÁ‡ÚË, ∞‰¿Ì Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ∫ÒÛÙ· °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹. ΔÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ô Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‹ fi¯È. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÂÛÙ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Ù·›ˆÛ‹ ÙÔ˘

‰ÈfiÙÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È.

¢‹ÏˆÛË ∫. ª¿ÈÌ· √ ÓÔÌÈÎfi˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª¿ÈÌ·˜ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ‹˜ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ‹ ÌË ¯ÂÈÚÈÛÌfi ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹ ÌË ·Ú¿ÛÙ·Û‹˜ ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ Ù· ÂÍ‹˜: H Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ Û¯¤ÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ 2003 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2009, Ì ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙËÚ‹ıËΠÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ˆ˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011,Ô˘ ÎÏ‹ıËη ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÒ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂∂∞, ‰È¤ÎÔ„· οıÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶∞∂ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ˘fiıÂÛ‹ Ù˘. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÓÔÌÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ¶∞∂ (ÚÔÛÊ˘Á¤˜, ηٷÁÁÂϛ˜, ÂÈı·Ú¯Èο) ›¯Â Ê˘ÛÈο Ë ÙfiÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ÓÔÌÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛ‹ Ù˘ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. √ÌÔ›ˆ˜ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. ¢·Ïԇη, ÙË ÓÔÌÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û fiÏ· Ù· ·ıÏËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Â›¯Â Ô Î. °Î·ÁοÙÛ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ηٿ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙfiÙ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. ¢·Ïԇη”.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ªÂ ÙËÓ ¶∞∂ Ó· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÒÏËÛË 2.000 ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘. Δ· Ó¤· ÌÏÔÎ Â›Ó·È Ù· Gold ÛÙ· 400 ¢ÚÒ, Ù· Silver ÛÙ· 250 ¢ÚÒ, Ù· Basic ÛÙ· 200 ¢ÚÒ, Ù· Blue ÛÙ· 120 ¢ÚÒ Î·È Ù· Economy Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· 80 Î·È 50 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 56 ‰ˆÚÂ¿Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ Î·È √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·È‰È¿ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ˆÚ¿Ó. ∂›Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· Ù· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó fiÙ·Ó ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09.00-15.00 Î·È 18.-21.00, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi 09.0014.00. À‡ı˘ÓÔ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ª. ∫Ô˘Ú›‰Ë˜.

¶·Ú·›ÙËÛË Ì¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙË ¢.∂. Ì¿ÛÎÂÙ √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ù¤ıËÎ·Ó Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ÌÏÔÎ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 60 ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı¤Ó· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 13 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÛ· Ì·Ù˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ë ¡›ÎË ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂›Û˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÏÔÎ ·Í›·˜ 100 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ.


¶∂ª¶Δ∏ 2 AÀ°√À™Δ√À 2012

23

∏ƒ£∂ ∏ øƒ∞ ¶√§πΔ∂π∞ ∫∞π ∂¶√ ¡∞ ¶∞æ√À¡ ¡∞ ∂ª¶∞π∑√À¡ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

TV

£· χÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi;

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 11.00-20.30 ªÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚, ΈËÏ·Û›·, Ù¤ÓȘ, ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹, Ô‰ËÏ·Û›· ›ÛÙ·˜, ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, ÍÈÊ·ÛΛ· -∑(√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 20.30 μÚÂÙ·Ó›·-∏¶∞ fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 22.00 πÛ·Ó›·-μÚÂÙ·Ó›· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 24.00 ∏¶∞-¡ÈÁËÚ›· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) ¡∂Δ 12.00 ∫Ôχ̂ËÛË, ηٷ‰‡ÛÂȘ ∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 21.30 ∫Ôχ̂ËÛË -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) ∂Δ3 11.00 °·ÏÏ›·-§ÈıÔ˘·Ó›· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 13.20 ∂ÏÏ¿‰·-∫·˙·ÎÛÙ¿Ó fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 16.10 ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ-™ÂÚ‚›· fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 18.45 μÚ·˙ÈÏ›·-ƒˆÛ›· Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 22.00 ∏¶∞-μÚ·˙ÈÏ›· ‚fiÏÂ˚ ·Ó‰ÚÒÓ -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) 24.00 μÚÂÙ·Ó›·-πÙ·Ï›· -∑- (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜) NOVASPORTS 1 21.00 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-ª·Ú›ÙÈÌÔ ∑- (¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 20.00 ªÓ¤È °¤¯Ô˘ÓÙ·-¶∞√∫ ∑- (¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) √Δ∂ SPORT 1 18.30 ÕÚ˘-∫·˚Û¤ÚÈÛÔÚÙ -∑(ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘)

¶ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÓÔÌÔ‡˜. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌË ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈ̘, Ë ÎÔÚÔ˚‰›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ô ÎfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó.

‹Î·Ì ÛÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ·ÎfiÌË Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∏ ÎÔÚÔ˚‰›· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ, Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÙȘ Ï›ÁΘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‹ ηχÙÂÚ· Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ...ÁfiÚ‰ÈÔ ‰ÂÛÌfi Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹.

ª

•ÂÎÈÓ¿ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜;

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÓÔËıÔ‡ÌÂ, ˆ˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ŒÓˆÛË Football League-Football League 2 Ó· Â΂ȿ˙ÂÈ Î·È Ó· ...ηÂÏÒÓÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙËÓ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ˘ÂÚΛÌÂÓË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿ, ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘. ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ∂¶√ ¤¯Ô˘Ó Ù· “ÂÚÁ·Ï›·” Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· ¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ì›· ¯¿ÚË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÓfiÌÈÌÔ. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¯¿ÚË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ·Ú·‰Â¯ı› ˆ˜ ¿‰Èη ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÈ̈ڋıËηÓ. ∏ Ï‹ÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È fiˆ˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∂È̤ÓÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ı· ‰Ôı› χÛË. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· - ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ - ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∞Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘‹ÚÍ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ù· ÂÈϤÔÓ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ¶∞∂, ˆ˜ ¯ÔÚËÁ›· ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ Î·È ÙËÓ ∂Δ3. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 3.150.000 ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤ÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 50%, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÚÈÓ ı¤ÛÔ˘Ó ‚¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·fi 18 Û 21. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó “¤ÛÂÈ” Î·È ÔÈ Û¯Â-

√ ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη

ÙÈΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜, ·ÚfiÙÈ Ô °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ë ˘fiıÂÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi 18 Û 21, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ (ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ ŒÓˆÛË Football League-Football League 2 ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√, Î. ™‡ÚÔ˘ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË). ΔÔ ı¤Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ó· ÌÂÈ Û „ËÊÔÊÔÚ›·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó “Ó·È” ÙÔ 50% Û˘Ó 1 ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ·Ó·-

‰È¿ÚıÚˆÛË. ªÂ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¶∞∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂Λ ÌÔÚ› Ó· Â¤Ì‚ÂÈ Ë ∂¶√ Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Óˆfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ˆ˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙÔ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ·ÚÔÈ̛˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Ô ÛÔÊfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂¶√ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ë Ï·˚΋ Ú‹ÛË “fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ, ‰¤Î· ̤Ú˜ ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÈ”

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, ‹Ú ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηÏ› ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÚÔÊÔÚÈο, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· (·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Û˘Ì‚fiÏ·È·), ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ϤÔÓ, Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË. ∂’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ë “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, Î. ªÈ¯¿ÏË ªÈÙ˙ÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘. “ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÒÚ·, fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÓÛÙÚ·ÙÈ¿ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ó·ÁÂÓÓËı› ·fi ÙË ÛÙ¿¯ÙË ÙÔ˘ Î·È ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË. °È·Ù› ·˘Ùfi ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·›ÎÙ˜, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› Î·È Ô ¤Ó·˜ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜. ∂›Û˘ Î·È Ô ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ƒfiη ÂÚfiÎÂÈÙÔ Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Ù·‰È·Î¿, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË ·ÓÂ›ÛËÌË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· “¯Ù›ÛÂÈ” ÙÔ Ó¤Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °Ú‚ÂÓÈÒÙË ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ˆ˜ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù· ›¯Â ‚ÚÂÈ Û fiÏ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ΔÛ›Áη ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Î·È ÁÈ·

∞¤ÎÙËÛ ∑¤Ú‚· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ª∂Δ∞ ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÷‚·Ï¤, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¡›Î˘ ∑¤Ú‚·. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÈ·˜ Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ Û¤ÓÙÂÚ, Ë ÔÔ›· ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎÙËı› ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË.

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔÛ›Áη˜: ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ï‡ıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ¤ÌÂÈÓÂ Ô £·Ó¿Û˘ ΔÛ›Áη˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ›¯Â ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘.

ª¶∞™∫∂Δ

ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· goalpost.gr, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: “Œ¯ˆ ÏËÚÔÊÔÚËı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÎƠ̂ۈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ˆÛÙfiÛÔ, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Â›ÛËÌË ‹ ·ÓÂ›ÛËÌË ÎÚÔ‡ÛË, ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜

ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, Ô˘‰¤ÔÙ ‰‹ÏˆÛ· ˆ˜ ¤¯ˆ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì οÔÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ηıÒ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍÒ Ó· ·›Íˆ Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Î·È ¤¯ˆ, ÈÛÙ‡ˆ, fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÚÂı› οÔÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÔÔ›· Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÌÔ˘, ÙfiÙ ı· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Football League” .

¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. √π ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË Û ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ UEFA μ’ Î·È ¿Óˆ, Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 6974893712, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜.


24

¶∂ª¶Δ∏ 2 AÀ°√À™Δ√À 2012

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∏ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ê¤ÚÓÂÈ ¯Ú‹Ì· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¶π√ “ʈÙÂÈÓfi” ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Europa League, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ, ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ÂÊfiÛÔÓ ÌÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Champions League, ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ - ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ Î·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ - ÚfiÎÚÈÛË Â› Ù˘ ª¿‰ÂÚÁÔ˘ÂÏ ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ¤Ó·Ó ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi. √ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ηϿ ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ô˘›ÓÛÈ, ÂÊfiÛÔÓ Ô °Î·Ó¤˙Ô˜ ÂÍÙÚ¤Ì Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∞Ï ™·ÓÙ ¯·ÌËÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶¤Ú·Ó Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ∏ Ó›ÎË Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Â› Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ʤÚÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·ÚÌ·ÚÔ‡ÛË, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ -ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· - ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞ÓÙÚ¤ ¶›ÓÙÔ Î·È ¶¿ ™Ô, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË Û ¿Ì˘Ó· Î·È Î¤ÓÙÚÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·›ÓÔ Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Euro 2012, ı· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙ· ‚·ÛÈο Ï¿Ó· ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. ∫·È Ê˘ÛÈο, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, Ô˘ ·Ó ÙÂÏÈο Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·.

√§Àª¶π∞∫√™

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‹ÙÚ· ÁÈ· ªÈÚ·Ï¿˜ ª¶√ƒ∂π Ë Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ¿Ï·˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· 8 ÂÎ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ¯ı˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ fiÔÈÔ ÔÛfi ÂÈı˘Ì› ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ ›Û¯˘Â Ë Ú‹ÙÚ· ÙˆÓ 8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ô ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “°·‡ÚÔ˜” . ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ë Ú‹ÙÚ· ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ¤·„ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ. ¶Ï¤ÔÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ fiÔÈÔ ÔÛfi ÂÈı˘Ì› ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË. 줂·È·, ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó ¤ÚıÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ Ú‹ÙÚ·˜, ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÙËÓ ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó.

™Δ∏ ã∂™π¡∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ ∞¶√¢∂ã∏∫∂ ¡∞ ∞¡∞§∞μ∂π Δ∏¡ ∏°∂™π∞ Δ∏™ ¶∞∂

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ Ô ª·‡ÚÔ˜ ÓÙ·ÛË, ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ, ·Ôηχ„ÂȘ, ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ∏ °.™. Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Ù· ›¯Â fiÏ· Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÂÏÈο Ó· Â›Ó·È Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı ‡ÎÔÏ·. ªÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Original ÙÔ Îϛ̷ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ ª·‡ÚÔ˜ ̤۷ Û ·Ôı¤ˆÛË ·Ô‰¤¯ıËΠӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™.

Œ

∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∞∂∫ Û ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÂÊÔÚ›·, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó. ªfiÓÔ Ô ª¿Î˘ ∫·ÛӷΛ‰Ë˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ª·‡ÚÔ. ∂ÈϤÔÓ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ∞‡ÍËÛË ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ 2.5ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÙÈÌ‹ ÌÂÙÔ¯‹˜ 1 ¢ÚÒ Î·È ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ∞∂∫ Û Ϸ˚΋ ‚¿ÛË Ì ËÁ¤ÙË ÙÔÓ £ˆÌ¿ ª·‡ÚÔ Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ aek365.gr ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘: “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙›, Âӈ̤ÓÔÈ, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ͷӿ ÌÈ· ∞∂∫ ‰˘Ó·Ù‹. ¶·Ú·Ù¿Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË fiϘ ÙȘ “¤¯ıÚ˜” Î·È ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿” . ∂›Û˘ Ô £ˆÌ¿˜ ª·‡ÚÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “√ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ï¿ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.

ŸÏ˜ ÔÈ fiÚÙ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Â›Ó·È Ô Ï·fi˜ Ù˘ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÙË ÛÒÛÂÈ. ¶¿Ì Âӈ̤ÓÔÈ fiÏÔÈ, Ì Â̤ӷ ÌÚÔÛÙ¿, Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·” .

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ì ƒ¤Í·Ì ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· “ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ” 15ÏÂÙÔ, Ë ∞∂∫ ‹Ú ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó›ÎËÛ Ì 3-1 ÙËÓ Ô˘·ÏÈ΋ ƒ¤Í·Ì Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∏ ∞∂∫ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘... ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 4-3-3. ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ ∞ÚÎÔ‡‰·˜, °È¿ÁÎÔ, ª·ÙÂÓÙ˙›‰Ë˜, ΔÛ·ÌÔ˘ÚÏ›‰Ë˜, ÙËÓ ÙÚÈ¿‰·

ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ƒ›Îη, §·Áfi˜, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ÛÙ· ¿ÎÚ· ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ºÔ‡ÓÙ·˜, ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‹Ù·Ó Ô ™Ù·Ì·Ù‹˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì‹Î ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ ηı·Úfi Ì˘·Ïfi Î·È ÛÂ... ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ¶ÚÈÓ Î·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi, Ô ªÚ¿Ô˘Ó Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· Î·È Ô ƒ¿ÛÙÔÓ ÂÍ’ Â·Ê‹˜ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ªÂÙ¿ ÙÔ 20ÏÂÙÔ Ô μÏ¿¯Ô˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È Û ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ ∫Ô˘Ú¤Ï· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê Î·È ÙÔÓ §·Áfi ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ. ™ÙÔ 21’ Ë ∞∂∫ ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·, Ì ÙÔ˘˜ §·Áfi, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔÓ ΔÛ·ÌÔ˘ÚÏ›‰Ë Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÛÔ˘Ù

·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË. ΔÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙÔ 41’ ·Î˘ÚÒıËΠˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ. ™ÙÔ 50’, ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ê¿ÛË, Ë ŒÓˆÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. √ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ ¿ÏÏ·Í ÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔÓ §·Áfi, ÂΛÓÔ˜ ¤‚Á·Ï ÌÈ· ηϋ Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ 1-1. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ 55’ Ë ∞∂∫ ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹, fiÙ·Ó Ô °ÚÔÓÙ‹˜ ÛÎfiÚ·ÚÂ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÁÎÔÏ Î·ÎÒ˜ ·Î˘ÚÒıËΠˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ. øÛÙfiÛÔ, Ô‡Ù ·˘Ùfi ÛÙ¿ıËΠÈηÓfi Ó· ÙÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. ™ÙÔ 68’ Ô ¶·˘Ï‹˜ ¤Î·Ó Ôχ ηϋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¤È·ÛÂ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 71’ Ô §·Áfi˜ ¤Î·Ó ÓÙÚ›ÌÏ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù Î·È Ô ∫Ô‡ÁÎÏÈÓ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰ÈÒÍÂÈ Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ∫·ÏÔÁ¤Ú˘... ¯fiÚ„ ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÙÔÓ ™Ù¤ÊÂÓ˜, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤È·Û ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ô ∫Ô‡ÁÎÏÈÓ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ∞∂∫ ‰ÈηÈÒıËΠÛÙÔ 83’. √ ¶·˘Ï‹˜ ¤Î·Ó ˆÚ·›· οıÂÙË Ì·ÏÈ¿ ÛÙÔÓ °ÚÔÓÙ‹, Ô˘ “Îڤ̷Û” ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË (21). ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ 3-1 ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÔÁ¤ÚË ÛÙÔ 86’ ÌÂÙ¿ ·fi Ê¿ÛË ‰È·ÚΛ·˜. ƒ∂•∞ª: ∫Ô‡ÁÎÏÈÓ, Δ˙fiÔ˘Ó˜, ™Ù¤ÊÂÓ˜, ΔfiÌ·ÛÂÓ, ∫ÏfiÔ˘Â˜, ªfiÚÙÔÓ, ƒ¤ÈÓÙ, ∫ÔÏÌÂÎ, ƒ¿ÛÙÔÓ, °Ô˘›Ïȷ̘, ªÚ¿Ô˘Ó -Œ·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ: ¶¿ÚÏ, Œ‚·Ó˜, ŸÔ˘ÂÓ, ™·Ï¿ıÈÂÏ, °ÎÚ¤È. ∞∂∫: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (69’ ªÔÛ¯ÔÓ¿˜), °È¿ÁÎÔ (26’ °ÚÔÓÙ‹˜), °ÎÂÚ¤ÈÚÔ (77’ ¡ÈÎÔÏÈ¿˜), ƒ›Îη (88’ º¤ÙÛ˘), ΔÛ·ÌÔ˘ÚÏ›‰Ë˜, ∞ÚÎÔ‡‰·˜, §·Áfi˜, ºÔ‡ÓÙ·˜ (62’ ∫·ÏÔÁ¤Ú˘), ª·ÙÂÓÙ˙›‰Ë˜ (79’ ∞ÁÎÈÚÈÌ¿), ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ (45’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), ™Ù·Ì·Ù‹˜ (45’ ¶·˘Ï‹˜).

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 20.00 ™Δ√ π™ƒ∞∏§ Δ∏¡ ª¶¡∂´ °∂Ã√À¡Δ∞ °π∞ Δ√¡ °’ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫√ °Àƒ√

™ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ô ¶∞√∫ · ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ı¤ÏÂÈ Ô ¶∞√∫ Ô˘ ÛÙȘ 20.00 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÙËÓ ªÓ¤È °¤¯Ô˘ÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

¡

ª¿ÏÈÛÙ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘: “∂›Ì·ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Î·È fiÙÈ Ù· ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. Œ¯Ô˘Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ôχ ηϿ ÎÈ fiÏ· ·ÏËÛ·Ó ÔÌ·Ï¿. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È Û ۈÛÙ¤˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ‰ˆ ı¤Ïˆ Ó· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¶ÈÛÙ‡ˆ Ôχ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÂÈı·Ú¯›·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ™Â fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÂÚÛÈÓ¿ Î·È ÊÂÙÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ÔÌ¿‰· Î·È fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜. Œ¯ÂÈ Î·È Î·ÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠ÂÌ›˜ ÎÈ ·Ó οÓÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ۯ‰ȿ۷ÌÂ. ∫Ú‡‚ÂÈ

·Á›‰Â˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¿ÓÙ· ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜” . °È· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›Â: “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜. ªÔÚ› Ó· ϤÌ fiÙÈ ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· ı· Â›Ó·È ÔχÙÈÌË, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍÂÏȯı› οˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ì ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ∂ÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ›̷ÛÙ ηÏÔ› Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ΔÔ Ô‰fi-

ÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·, ÌÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜” .

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÁÈ· Ó›ÎË Ì ª·Ú›ÙÈÌÔ ΔËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ª·Ú›ÙÈÌÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.00 Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Á’ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ

ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜, Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙË Ú‚¿Ó˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ›‰Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÙÔÓ ™¿‚‚· ΔÛ·ÌÔ‡ÚË Ó· ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÔÓËı› Î·È Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ. √ ΔÛÈÒÏ˘ ·ÊȤڈÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ıˆÚ› ÂÊÈÎÙfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ Europa League, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ UEFA. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÙfiÓÈÛÂ: °È· ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ª·Ú›ÙÈÌÔ: “∏ ª·Ú›ÙÈÌÔ Â›Ó·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ª·ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ Û˘Ì·Á›˜ ·Ì˘ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ه¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·” . °È· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∞Ú牛·: “ŸÏË Ë ΔÚ›ÔÏË Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓ› ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. À¿Ú¯ÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ͯÓÔ‡Ó Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” .


¶∂ª¶Δ∏ 2 AÀ°√À™Δ√À 2012

§√¡¢π¡√ 2012

√È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Δ∏¡ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÙÂÙÚ·ÎÒÔ˘ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ΔÛ›ÏË, Δ˙È¿ÏÏ· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ∂›Û˘, ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈο ÏËÚÒÌ·Ù· (ΔÛÈ¿‚Ô˘°È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ Î·È ∫fiÓÛÔÏ·˜ª·Á‰·Ó‹˜) ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ. μ·ÚÒÓ. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÈÛÙÈÔÏfiˆÓ Ì ÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· ∫ÔÎηϿÓË Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ∫·Ï¿ÚÁ·Ú˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ: πÛÙÈÔÏÔ˝· 14:00 49er (∞) ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¢‹ÌÔ˘, ªÈ¯¿Ï˘ ¶·ÙÂÈÓÈÒÙ˘ 14:00 470 (∞) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜, ™Ù¿ı˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 14:00 Finn (∞) °È¿ÓÓ˘ ªÈÙ¿Î˘ 14:05 Star (∞) ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ΔÛfiÙÚ·˜ 16:00 RS:X (°) ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘ 18:00 RS:X (∞) μ‡ÚˆÓ ∫ÔÎηϿÓ˘ ∫ˆËÏ·Û›· 12.20 ∏ÌÈÙÂÏÈο: ΔÂÙڿΈÔ˜ ¿Ó¢ (∞) ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ΔÛ›Ï˘, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙È¿ÏÏ·˜, °È¿ÓÓ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 12.30 ∏ÌÈÙÂÏÈο: ¢ÈÏfi ÛÎÈÊ ÂÏ. μ·ÚÒÓ (°) ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÛÈ¿‚Ô˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· °È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ 12.50 ∏ÌÈÙÂÏÈο: ¢ÈÏfi ÛÎÈ ÂÏ. μ·ÚÒÓ (∞) §Â˘Ù¤Ú˘ ∫fiÓÛÔÏ·˜-¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·Á‰·Ó‹˜ ∫Ôχ̂ËÛË 12:00 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: 50Ì ÂχıÂÚÔ (∞) °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï¿ÚÁ·Ú˘ 13:14 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο: 100Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰· (∞) ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¶fiÏÔ 13:20 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο (∞): ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó-∂ÏÏ¿‰·

°À¡. ¶√§√

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ë ƒˆÛ›· ™Δ∏¡ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ fiÏÔ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ƒˆÛ›·. √È ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈΤ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 7-4 Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ÛÙËÓ 30Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë “ÛÂÓÙÂÚfi˙·” ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ¢‡ÛÎÔÏË Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫›Ó· Ì 1119, Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ù˘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ Î·È ¿ÊËÛ ÙȘ ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ¯ˆÚ›˜ ‚·ıÌfi.

25

™Δ∏¡ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ -90 ∫π§ø¡ Δ√À Δ∑√À¡Δ√, Ã∞ƒπ∑√¡Δ∞™ Δ√ ¶ƒøΔ√ ª∂Δ∞§§π√ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

“ÿÏÎÈÓÔ˜” Ô ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô ∏Ï›·˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘, ΔÈ¿ÁÎÔ ∫·Ì›ÏÔ Î·È ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· -90 ÎÈÏÒÓ ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ.

√ ŒÏÏËÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ƒÒÛÔ, ¡ÙÂÓ›ÛÔÊ - Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ - Î·È Ì ‰˘Ô ӛΘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi, ÕÓÙÔÓÈ Ì Ippon Î·È ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ, ∫·Ì›ÏÈÔ Ì ¤Ó· Yuko, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË √Ï˘Ìȷ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 2004. ªÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ... ÌÂÚ›ÌÓËÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ë ∂ƒΔ... “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ £Âfi, fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘. ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. ◊Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÙÔ˘

2004. ¢ÂÓ Â›¯· ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÓÈ΋ۈ” , › ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· o ∏Ï›·˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊȤڈÛ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘, ∏Ú·ÎÏ‹. ªÂ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ∏ÏÈ¿-

‰Ë˜, ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘: “√ ∏Ï›·˜ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ. ∞ÓÙ·Ì›ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÎfiÔÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. £¤Ï·Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi fï˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ

Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. √ °È¿ÓÓ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ ∏Ï›· ∏ÏÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÛÙÔ Ù˙Ô‡ÓÙÔ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏË-

■ ª∂ Δ∏¡ Δ∂Δƒ∞∫ø¶√ ∞¡∂À ∫∞π ª∂ ™À¡∞£§∏Δ∂™ Δ√À™ Δ™π§∏, Δ∑π∞§§∞ ∫∞π Ã∏™Δ√À

™Ùԯ‡ÂÈ ÙÂÏÈÎfi Ô ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ª

 ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÂÙڿΈÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ΔÛ›ÏË, °ÈÒÚÁÔ Δ˙È¿ÏÏ· Î·È °È¿ÓÓË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12.20 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ÙˆÓ ∏¶∞, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜.

√ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙfiÓÈÛÂ: “ŒÚ¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Î·È Û˘ÌʈÓÒ fiÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ì οÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ì ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ 35.000 ÎfiÛÌÔ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ™Ô˘ ͢Ó¿ÂÈ ¤ÓÛÙÈÎÙ· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÒÛÂȘ fiÏ·. ∂Ì›˜ ÓÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜” ™ÙȘ 12.30 ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÛÎÈÊ ÂÏ ‚·ÚÒÓ ΔÛÈ¿‚Ô˘-°È·˙ÈÙ˙›‰Ô˘ ÂÓÒ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ∫fiÓÛÔÏ·˜-ª·Á‰·Ó‹˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó

ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 12.50.

ΔËÓ 7Ë ı¤ÛË ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÊÔ› °ÎÔ˘ÓÙԇϷ ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ¡›ÎÔ˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÙË ‰›ÎˆÔ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô˘, ÛÙËÓ ÎˆËÏ·Û›·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ËÌÈÙÂÏÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Ì ¯ÚfiÓÔ 7:07,15, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤-

ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì›· ı¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ 7˘ Î·È Ù˘ 12˘. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 3˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ: ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· (ª¿ÚÂ˚/ªÔÓÙ) . . .6:48.11 πÙ·Ï›· (ªÔÚÓ¿ÙÈ/∫·ÚÌÔÓÙÛ›ÓÈ) . .6:55.82 ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· (¡·˜/™·Ù˜) . . . .6:56.46 ∫·Ó·‰¿˜ (∫¿ÏÓÙÂÚ/ºÚ¿ÓÙÛÂÓ) . . . .6:56.47 °·ÏÏ›· (™·ÚÓÙ¤Ó/ªÔÚÙÂϤÙ) . . . . . .6:58.67 ∞˘ÛÙÚ·Ï›· (ª¿ÚÌÂÚÁÎ/ ª¿ÎÏ·ÓÙ) . . . . . . . .7:02.12

Δ¤ÓȘ: ∞ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô ¶·Á‰·Ù‹˜ ∂∫Δ√™ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ª¿ÚÎÔ˜ ¶·Á‰·Ù‹˜, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ, ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ·-·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ “ÁË‰ԇ¯Ô” ÕÓÙÈ ª¿ÚÂ˚, Ì 2-1 ÛÂÙ (46, 6-1, 6-4), ·Ú¿ ÙÔ Ôχ “‰˘Ó·Ùfi” ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ì‹Î Ôχ ÔÚÂÍ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó·

¿ÚÂÈ ÙË Ú‚¿Ó˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÎfiÓÙÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÔ Wimbledon, fiÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›¯Â ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ª¿ÚÂ˚. √ ¶·Á‰·Ù‹˜ ‹Ú Ì ۯÂÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ Î·È ¤‰ÂÈÍ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο. √ μÚÂÙ·Ófi˜, fï˜ ¿ÏÏ·Í ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ

ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔÚÙ Î·È ÂȉÈο ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÙ ÙÔ ‹ÚÂ... ·¤Ú·. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤Î·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÚ¤ÈÎ, Ô ¶·Á‰·Ù‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÌÚ¤ÈÎ Ì·Î Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ πÛ·Ófi ¡ÈÎÔÏ¿˜ ∞ÏÌ¿ÁÎÚÔ (¡Ô 12).

ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÛÊÈÍ ÙÔ ¯¤ÚÈ. “£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘¯›·, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ¢Èη›ˆÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ›ÛÙ„·Ó Î·È ÙÔÓ ÈÛÙ‡ԢÓ. ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. √ ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˘, ¡Ù¿Â-¡·Ì ™ÔÓÁÎ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ∫Ô˘‚·ÓÔ‡, ÕÛÏÂ˚ °ÎÔÓ˙¿ÏÂ˙ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ -90 ÎÈÏÒÓ ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÛÙ¤ÊıËΠ¯Ú˘Ûfi˜ √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. Δ· ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔÓ ∏Ï›· ∏ÏÈ¿‰Ë, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ Î·È ÙÔÓ π¿ˆÓ·, ª·Û¿ÛÈ ¡ÈÛÈÁÈ¿Ì· (¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ‚¿ıÚÔ˘ ÙÔÓ ∫›ÚÈÏÈ ¡ÙÂÓ›ÛÔÊ). ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 70 ÎÈÏÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÓÈ΋ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë °·ÏÏ›‰·, §Ô˘Û› ¡ÙÂÎfi˜, Ë ÔÔ›· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ó›ÎËÛ ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›‰·, ∫¤ÚÛÙÈÓ Δ›ÏÂ. ™ÙÔ ‚¿ıÚÔ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ °ÈÔ‡ÚÈ ∞Ï‚Â·Ú (πÛËÌÂÚÈÓfi˜) Î·È ∂ÓÙÈı ªÔ˜ (√ÏÏ·Ó‰›·).

¶√¢√™º∞πƒ√

™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë μÚ·˙ÈÏ›· ª∂ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓÈÎÒÓ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ù˘Èο Ë μÚ·˙ÈÏ›· ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ Ì ÛÎÔÚ 3-0. ™ÙÔ “™ÂÓÙ Δ˙¤È̘ ¶·ÚΔ, Ë μÚ·˙ÈÏ›· Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ‹ıÂÏ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ “¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ηʤ” ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜ ƒÔÌÔ‡ÏÔ, ¶¿ÙÔ, ÃÔ˘ÏÎ Î·È √ÛοÚ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·fiÙÚ„ ÙÔÓ ¡Ù·Ó›ÏÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 23’ Î·È ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ¡Ù·ÌÈ¿Ô Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘. √ ™¿ÓÙÚÔ ÛÙÔ 52’ ¤Î·Ó ÙÔ 3-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ Ó›ÎË Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ. √ ™·Ï¿¯ ÛÙÔ 56’ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ª¤Û· Û ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 73’ Î·È 79’ ÔÈ ªÔÛ¤Ó Î·È ∞ÌÔ˘Ùڛη ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¤‰ˆÛ·Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÚÈÒÓ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ §Â˘ÎÔÚÒÛÔÈ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 3-1 Ì ÙÔÓ μÔÚÔÓÎfiÊ ÛÙÔ 87’, ˆÛÙfiÛÔ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ΔÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘: 1. μÚ·˙ÈÏ›· . . . . . . . . . . . . . . .9 2. ∞›Á˘ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .4 3. §Â˘ÎÔÚˆÛ›· . . . . . . . . . . . .3 4. ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· . . . . . . . . . .0


26

¶∂ª¶Δ∏ 2 AÀ°√À™Δ√À 2012

√§Àª¶π∞∫√™

∞Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô πÌ·Á¿Û· •∂Ãøƒπ™Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ Î·È §Â¿ÓÙÚÔ °ÎÚ¤ÎÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ô πÌ·Á¿Û· ·Ó¤‚·Û ڢıÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÃÔÚÛÙ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞ÊÔ‡ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ŒÚÌÂÏÔ, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 17:30 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÃÔÚÛÙ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â Í·Ó¿ ·ÚÎÂÙ‹ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó. ¢Ô‡Ï„·Ó, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È·, Â¿Óˆ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. ÈڛÛÙËÎ·Ó Û ÁÎÚÔ˘ Î·È ¤·ÈÍ·Ó Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÁÎÔÏ (Û ¤Ó· Ù¤ÚÌ·), ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ì‡ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·ÏÒ˜ ÙËÓ Ì¿Ï·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤‚Á·˙·Ó Ì ¿Û˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, Û·Ó Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó¤· Â›ıÂÛË. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, fiÛÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË, ‰Ô‡Ï„·Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ, Ì Ì·ÏȤ˜ ·fi Ù· Ï¿ÁÈ·. √È ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜, §Â¿ÓÙÚÔ °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ∞ÚÈ¤Ï πÌ·Á¿Û· ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÛÙÔ Á‹‰Ô. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ‰Ô‡Ï„·Ó ·ÙÔÌÈο, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ηÙÔ¯‹˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤Î·ÓÂ Î·È ·ÙÔÌÈÎfi.

√ÚÈÛÙÈο ÛÙË Football League ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Î·È ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ √ƒπ™Δπ∫∞ ÛÙË Football League ı· ·›˙Ô˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ÂʤÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ÂʤÛÂȘ ηٿ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ηٿ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ º·›·Î˜ Î·È ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜”. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Î·È ∫¤Ú΢ڷ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Ì ÙË... ‚ԇϷ ÛÙËÓ ™Ô˘ÂÚ §ÈÁÎ.

ΔÔ §√ΔΔ√ OI ·ÚÈıÌÔ› §√ΔΔ√: 12, 14, 19, 22, 28, 39. Bonus:

To EXTRA 5 OI ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3, 12, 26, 31, 34 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 3, 14, 23, 27, 30.

√ ∂§§∏¡∞™ π™Δπ√¶§√√™ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ∏¡ 5∏ £∂™∏ Δ∏™ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ RS-X

¢ÈÂΉÈΛ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô ∫ÔÎηϿÓ˘ ÙËÓ ¤ÌÙË (·fi ÙËÓ ¤ÎÙË) ı¤ÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηٿٷ͢ ·Ó¤‚ËΠ¯ı˜ Ô μ‡ÚˆÓ ∫ÔÎηϿÓ˘. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· RS-X ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÎÙÔ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÌÙÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.

¶¿ÏÂ„Â Ô B·˙·›Ô˜

ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ Ë √ÏÏ·Ó‰›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÒÙË, ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¶Ôψӛ·, ÙÚ›ÙË Ë μÚÂÙ·Ó›· Î·È Ù¤Ù·ÚÙË Ë °ÂÚÌ·Ó›·. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ∫ÔÎηϿÓË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ¤ÌÙË (18:00) Î·È ¤ÎÙË ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›· (18:45). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηٿ Ì›· ı¤ÛË ¤ÂÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 49er. √È ¢‹ÌÔ˘/¶·ÙÂÓÈÒÙ˘, ÛÙȘ ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ 19Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ¤ÌÙË ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ 20Ë ÛÙËÓ ¤ÎÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË ÛÙËÓ 20Ë ı¤ÛË. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ›, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÈ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÈ °¿ÏÏÔÈ. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÈÛÙÈÔÏfiÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË (14:00) Î·È fiÁ‰ÔË (14:45) ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·. ∫·Ù¿ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ¤ÂÛÂ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ÃÂÈÌÒÓ·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÍÈ ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Laser ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 27Ô˜ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ÈÛÙÈÔ-

Δ· ¤‰ˆÛ fiÏ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙˆÓ 200 ̤ÙÚˆÓ ÌÈÎÙ‹˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ μ·˙·›Ô˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹˜, ·Ó Î·È ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚÂÎfiÚ Ì ¯ÚfiÓÔ 2.01.23 ¤ÌÂÈÓ 6Ô˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 26Ô˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›‰ÔÛË Ô μ·˙·›Ô˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÊ‹‚ˆÓ. ¡ÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ô ∫·Ó·‰fi˜ ÕÓÙÚÈÔ˘ ºÔÚÓÙ Ì ¯ÚfiÓÔ 2.00.28. ∂ÎÙfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ ÂχıÂÚÔ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ¡¤ÚÈ ¡È·ÓÁÎÔ˘¿Ú·. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· η٤Ϸ‚ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ 5Ë ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Û ¯ÚfiÓÔ 53.63. ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ë ∫ÈÓ¤˙· °È Δ·ÓÁÎ, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó 53.28. ∏ ¡È·ÓÁÎÔ˘¿Ú· ÙÂÏÈο ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ 32Ë ı¤ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢.

‰ÚÔÌ›· Î·È 33Ô˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “¤ÛÂÈ” ·fi ÙËÓ 24Ë ı¤ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÛÙËÓ 27Ë. ¶ÚÒÙË Ë ∫‡ÚÔ˜, ‰Â‡ÙÂÚË Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙÚ›ÙË Ë ∫ÚÔ·Ù›· ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÍÈ ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜. √ ÃÂÈÌÒÓ·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË (14:00) Î·È ÙËÓ fiÁ‰ÔË (15:30) ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·. ™ÙËÓ 16Ë ı¤ÛË, ·fi ÙËÓ 13Ë Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ¤ÂÛÂ Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· RS-X ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 21Ë ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›· Î·È 11Ë ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 16Ë ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ë

■ °π∞ ¡∞ ™Àªª∂Δ∞™Ã√À¡ ™Δ√À™

πÛ·Ó›·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó πÛÚ·‹Ï Î·È °ÂÚÌ·Ó›·. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ¤ÌÙË (16:00) Î·È ¤ÎÙË ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›· (16:45). ™ÙËÓ 34Ë ı¤ÛË, ·fi ÙËÓ 31Ë Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ¤ÂÛÂ Ë ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ ÕÓÓ· ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Laser Radial ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ 21 ÂÙÒÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 34Ë ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¤ÌÙË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÙË ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 34Ë ÛÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٿٷÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¤ÍÈ ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ. ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë πÚÏ·Ó‰›·, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë √ÏÏ·Ó‰›·. ∏ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË (15:35) Î·È ÙËÓ fiÁ‰ÔË

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÁÈ· ∞Ú‚·Ó›ÙË Î·È ΔÛÈ·ÚÙÛ¿ÓË

(16:50) ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·.

∂ÎÙfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Ë μÔ˘ÁÈԇη ª›· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ‚¿ıÚÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë μ·ÛÈÏÈ΋ μÔ˘ÁÈԇη, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÍÈÊ·ÛΛ·˜ (·ÙÔÌÈÎfi Û¿ı˘), ·Ó Î·È Â›¯Â ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ËÙÙ‹ıËΠ̠15-12 ·fi ÙËÓ ∫ÈÌ Δ˙ÈÁÂfiÓ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ¤· Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ Ì ¤·ıÏÔ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· Â›Ó·È Ë ª·ÚÈ¤Ï ∑·ÁÎÔ‡ÓȘ, ¯Ú˘Û‹ ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ Û ∞ı‹Ó· (2004) Î·È ¶ÂΛÓÔ (2008), Ô˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢. ∏ 27¯ÚÔÓË ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 15-6 Ù˘ ∫ÈÓ¤˙·˜ ªÈÓ ∑Ô˘.

¢ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ˘ Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ÌÈÙ˜ ‚fiÏÂ˚ ÔÈ μ›Î˘ ∞Ú‚·Ó›ÙË Î·È ª·Ú›· ΔÛÈ·ÚÙÛÈ¿ÓË. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, Ô˘ ËÙÙ‹ıËΠÙÔ Úˆ› ·fi ÙȘ ∫ÈÓ¤˙˜ •È Î·È •Ô‡Â, ‹ıÂÏ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ Ó›ÎË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ÙˆÓ ‰Â‡ÙÂÚˆÓ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë. √È μ¿ÛÈÓ·/ μÔ˙¿ÎÔ‚· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) ÙˆÓ ∫Ô˘Ó Î·È ∑Ô‡ÌÎÂÚ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ¢Â‡ÙÂÚ˜ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙˜ Î·È ÙÚ›Ù˜ ÔÈ ∂Ï‚ÂÙ¤˜ Ô˘ ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, fï˜ ›¯·Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·.

30√À™ √§Àª¶π∞∫√À™ ∞°ø¡∂™

ÕÏÏÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ °π∞ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈÒÙ˘, ΔfiÓÈ· ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ¢¤ÛÔÈÓ· ∑·Ô˘Ó›‰Ô˘ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ìȯ·‹Ï, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. “∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ˙‹Ûˆ Î·È Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡Ûˆ. ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜, Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. “∂›Ì·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi fiÙÈ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ. °È· ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ı· οӈ ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÁÒÓ·, ı· ‰ÒÛˆ fiÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ Û √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ì·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚË Î·È ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·-

Ṳ̂ÓË Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ Ù˘¯fiÓ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ‚Úˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∂Ï›˙ˆ Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘

‰Â‡ÙÂÚ˘ ηχÙÂÚ˘ Â›‰ÔÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ‡„Ô˜. “™ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ Û˘Ì-

ÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ Â›¯· ¿Á¯Ô˜. ΔÒÚ·, ÓÈÒıˆ ˆ˜ ¤¯ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ¡· Â›Ì·È Î·Ï¿ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‚ÁÂÈ ÌÈ· ηϋ ÎÔ‡ÚÛ·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‹Á ηϿ”, ›Â Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ‚¿‰ËÓ. ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ìȯ·‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜: “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ¿Úˆ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ¿Úˆ ̤ÚÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· 20¯ÏÌ ‚¿‰ËÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙ· 50¯ÏÌ, οÙÈ Ô˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ˆ˜ ı· Â›Ì·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔ‡ÚÛ·”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ™º∫∞, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.


¶∂ª¶Δ∏ 2 AÀ°√À™Δ√À 2012

27

™Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™ ¶√§√ ∞¡¢ƒø¡ ™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ Δ∏™ ¶∂Δƒ√À¶√§∏™

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ¡›ÎË Î·È ¡√μ∞ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË. ¢¤Î· ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ¡›ÎË Î·È Ô ¡√μ∞ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ÃÚÔÓÈο, ÚÒÙÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ı· Úȯı› Ô ¡√μ∞ Ô˘ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ¡ËÚ¤· ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ, ÂÓÒ Ë ¡›ÎË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘˜ μÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ‰¤Î· ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·. √ μfiÏÔ˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ ¡√μ∞, Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ‰‡Ô fiÌÈÏÔÈ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·fi fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ¯È·ÛÙ› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÌÈ· Î·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ë 1Ë Î·È Ë 2Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٿٷ͢, Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜. ™ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÚÔÔÓËÙ‹,

Û·Ó ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ı· ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ¤ÓÛÙ·Û˘, ·fi ¿ÏÏÔ ÛˆÌ·Ù›Ԕ. ∞˘Ùfi Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚ÔÏÈÒÙÈΘ. ŒÙÛÈ, ·fi ÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª·˘Ú·Ù˙ÒÙÔ˘, ∫›ÙÛÈÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ¡√μ∞ ÔÈ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ∞Ï·Ê¿Î˘ Î·È ∫ÔÚ‡ÙÛ·˜. ∏ ¡.∂. §·Ì›·˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ (Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ¡›ÎË, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ¡√μ∞) ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ ∫√∂ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ‹ÚÂ Ô ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ §·ÌÈÒÙ˜ ·¤Ê˘Á·Ó ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ¡.∂. §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·Ù˜, ÔfiÙÂ Î·È ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ Ë ¡.∂. §·Ì›·˜ ÌˉÂÓ›ÛÙËΠÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ¡›ÎË, ¡√μ∞, ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‹Ú ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ·˘Ùfi Ì ÙË ¡.∂. §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÔÈ 10 ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞’ fiÌÈÏÔ˜: ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∞.√.

¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ¡ËÚ¤·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, ¡√μ∞, √͢ÁfiÓÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. μ’ fiÌÈÏÔ˜: ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘, ¡.√. ∫·‚¿Ï·˜, A.O. μÂÙÂÚ¿ÓˆÓ, ¡›ÎË, ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. £ÂˆÚËÙÈο ¡›ÎË, ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È √͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, fiÔ˘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜, ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Î·È Î¿ı ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÂÏ›‰Â˜.

¢. ªÏ¿Ó·˜: “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜” ™ÙË ¡›ÎË ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ŸÌˆ˜ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÏ¿Ó·˜ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ∫·Î¿ÛË Î·È ¶ÂÙÚ›‰Ë. “∂Âȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÈÎÚfi ÚfiÛÙÂÚ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫√∂ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏË-

Ì·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ μÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì 13¿‰·. ŸÌˆ˜ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˜” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο ÛÙË “£” Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¯È·ÛÙ› ·È¯Ó›‰È. ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô” . ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¡›Î˘ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªËÙÚÔ‡Û˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ù˙ȿη˜, (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •˘ÊÒÏ˘, °È¿ÓÓ˘ ªÏ¿Ó·˜ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, °È¿ÓÓ˘ ª¿ÎÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶·Ú·Û΢¿˜, μ·Û›Ï˘ ¶·Ú·Û΢¿˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·Î¿Û˘, π¿ÛˆÓ §¤ÙÛÈÔ˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

™. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜: “£· ·Ï¤„Ô˘Ì οı ·ÁÒÓ·” ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó

fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¡√μ∞, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜: “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ıˆÚԇ̷ÛÙ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∂Ì›˜ ı· ‰Ô‡Ì οı ̷٘ ͯˆÚÈÛÙ¿, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙÔÓ ¡ËÚ¤· ∫·ÙÂÚ›Ó˘. £· ·Ï¤„Ô˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·. ŸÔÈÔ˜ Ì·˜ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ı· οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜...” . ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ: £ÂÔ‰fiÛ˘ μfiÓÙ˙Ô˜, ∫ÒÛÙ·˜ §¿ Ì˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ÿÚ˘ ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÏ› Ù˘ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ∑·Ê›Ú˘ ÷Ͽ˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ¶·‡ÏÔ˜ ªˆ Ú·˚ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿ ‰Ë˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ª¿ÓıÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ ∫fiÊ Ê·˜, πÔÚ‰¿Ó˘ ÕÁÁÔ˜ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›). ∏ 15¿‰· οı ̷٘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∏Ï›·˜ ªˆ˘ÛÈ¿ ‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔÛÈÓ¿Î˘, °ÈÒÚ ÁÔ˜ ∫·ÙÛ·Ì¤Î·˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ √È ÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫Ô˘ÎÔÚ›Ó˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μ·ÏÈ¿Ù˙·˜, £ÂfiÊÈÏÔ˜ ∑·Ì¿Ó˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ÃÔϤ‚·˜, ∞ fiÛÙÔÏÔ˜ Δ˙È·Ó‹˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∞’ fiÌÈÏÔ˜ ¶¤ÌÙË 2/8 16.00 ¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù.- ¡√μ∞ 17.30 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-√͢ÁfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ 3/8 09.00 √͢ÁfiÓÔ-¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù. 10.30 ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘-¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 16.00 ¡√μ∞-√͢ÁfiÓÔ 17.30 ¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù.-¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Δ √È ·ÁÒÓ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 18.00, ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙȘ 18.0022.00 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ¢Âο‰Â˜ ·È‰È¿ οı ËÏÈΛ·˜, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ, ·ÏÏ¿ Î·È ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ¿ıÏËÌ·, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Â›Ó·È Ë ∞ıÏËÙÈ΋ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÈ¿˜ - ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2008 Î·È Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ æ˘Á›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¯ÔÚËÁÈο, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÛÙ‹-

ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜. ∂›Û˘ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ë ∂æ∞ ∞.∂. ı· ‰ÚÔÛ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û ·˘Ùfi. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ›ӷÈ: ∞ÁfiÚÈ·-∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 19951996 (ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ-

ÎÙ¤˜), ·ÁfiÚÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 19971998, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 19971998, ·ÁfiÚÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 19992000, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 19992000, ·ÁfiÚÈ·-ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· 2001 Î·È ÓÂÒÙÂÚ· (ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÙ¤˜). √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ›ӷÈ: ∫¿ı ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ 4 ·›ÎÙ˜ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Â-

μ’ fiÌÈÏÔ˜ ¶¤ÌÙË 2/8 19.00 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ-¡›ÎË 20.30 ¡.√. ∫·‚¿Ï·˜-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶·Ú·Û΢‹ 3/8 12.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ 13.30 ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘-¡.√. ∫·‚¿Ï·˜ 19.00 ¡›ÎË-∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 20.30 μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ-ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘ ™¿‚‚·Ù Ô 4/8 12.00 ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘-¡›ÎË 13.30 ¡.√. ∫·‚¿Ï·˜-μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ 19.00 ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ÕÚ˘ ∫¿ÌÔ˘ 20.30 ¡›ÎË-¡.√. ∫·‚¿Ï·˜

∞ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢ ∫˘Úȷ΋ 5/8 10.00 ∞1-μ2 (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜) 11.30 μ1-∞2 (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜) 13.00 ∞4-μ4 (ı¤ÛÂȘ 7-8) 14.30 ∞3-μ3 (ı¤ÛÂȘ 5-6) 18.00 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ (ı¤ÛÂȘ 3-4) 19.15 ΔÂÏÈÎfi˜ (ı¤ÛÂȘ 1-2).

Δ· Ï¤È ¿Ô˘Ù ™’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Î·ıfi‰Ô˘ (Ï¤È ¿Ô˘Ù), Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 4 Î·È 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· (ÎÔÏ. “∞ÓÙÒÓ˘ ¶Â·Ófi˜” ), ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ù˘ ¡.∂. §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ ¡ËÚ¤· ¶·ÙÚÒÓ-¡∞√ ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (20.30). √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓÒ Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋.

¶√§√

∞ƒÃπ∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ Δ√ 4√ Δ√Àƒ¡√À∞ STREET HANDBALL

Ô 4Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Street Handball ∞ÁÚÈ¿˜, ¤Ó· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ∞ÁÚÈ¿˜.

™¿‚‚·ÙÔ 4/8 09.00 ¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘-¡√μ∞ 10.30 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-¡ËÚ¤·˜ ∫·Ù. 16.00 √͢ÁfiÓÔ-¡.√. ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 17.30 ¡√μ∞-¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË

ÈϤÔÓ ‰‡Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 3 ·›ÎÙ˜-·›ÎÙÚȘ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 15 ÏÂÙÒÓ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ı› 5ÏÂÙË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ÌÂÙ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ (Ì ·ÈÊÓȉȷÛÌfi). Δ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÁÎÔÏ ÌÂÙÚ¿Ó ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜. ∫¿ı ·È‰› ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ (‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈÎȷ΋ ηÙËÁÔÚ›·). √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 18.00, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÛÙËÓ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ·ÔÓÂÌËı› ·ÂÏÏÔ.

™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ Ô ªÔÏÔ¯¿‰Ë˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ª∂Δ∞ ÙÔ Î·Ì ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1997 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ) ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË Î. ¡›ÎÔ˜ μÂÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ οÏÂÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ 24 ÔÏ›ÛÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ÛÙ· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ô ªÔÏÔ¯¿‰Ë˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ., Ô˘ ¤‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ¶·›‰ˆÓ ı· οÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∂›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·˘Ù‹˜ ÎÏ‹Û˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 14 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ۈ̷Ù›·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ÃÂÈÏÈÔ˘‰¿Î˘, ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘, ª·ÛÌ·Ó›‰Ë˜ (¡.√. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘), ∫·ÙÛ·ÁÔ‡ÓÔ˜, ΔÛ·¯ÂÈÏ›‰Ë˜, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ), £ÂÔ‰fiÛ˘, ∫·Ï·˚ÓÙ˙‹˜, °·Ú‰›Î·˜, ∞ÏÂ͛Ԣ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫·Ï·ÚÁ˘Úfi˜, ∞Ï¿ÙÛ˘, ™·ÚÚ‹˜ (¡.√. Ã›Ô˘), §È·¿Î˘, ¶¤ÙÙ·˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜), ∫·ÏÔÌÂÓ›‰Ë˜ (¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ), ∑Âډ‚¿˜ (°.™. ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (∫√¶π), ¶ÚÔÛÈÓÈÎÏ‹˜ (¶∞√∫), ΔÛÔÏ·ÎÔ‡‰Ë˜ (ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ªÔÏÔ¯¿‰Ë˜ (√.À.∫. μfiÏÔ˘), °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (∞¡√ °Ï˘Ê¿‰·˜), ™ÎÔ˘Ì¿Î˘ (¡.√. ÷ӛˆÓ), ÷Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜).


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 31H™ I√À§π√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.025.778,42 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.204.520,22 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 17.036.433,56 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.330.910,61 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 5.955.874,81 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.179.325,10 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.690.788,41

MEPI¢IA

2.573.978,10 1.107.247,62 6.654.105,48 705.758,84 4.146.675,51 329.127,48 1.979.973,67

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 3,8951 4,7004 2,5603 6,1365 1,4363 6,6215 2,3691

0,16% -0,15% -0,26% 0,02% -0,49% -0,94% -0,55%

3,9535 4,8649 2,6883 6,1365 1,4866 6,8533 2,4520

3,8659 4,6534 2,5347 6,0751 1,4219 6,5553 2,3454

-18,20% -19,85% -24,75% 3,99% -10,38% 10,22% -20,46%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.356.384,14 12.273.896,54 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 89.617.129,55 18.159.884,24 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.967.128,55 3.049.364,90 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.419.544,51 642.482,97 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.689.021,93 2.898.786,31 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.840.709,70 2.868.992,84 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.072.527,92 1.585.450,76 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 16.196.636,03 2.678.406,37 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.212.404,11 6.606.172,88 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 5.427.178,29 1.480.118,80 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 31.890.100,13 2.679.077,85 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.865.463,93 1.331.289,31 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.558.073,96 9.804.426,27 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 125.477.355,34 26.196.528,10 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 6.447.104,85 2.694.315,65 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.708.264,74 1.313.264,61 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.407.977,18 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.972.854,44 666.314,88 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.626.430,03 909.671,66 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.853.505,70 2.954.416,85 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 8.824.629,95 900.254,56 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 7.815.082,35 1.920.248,86 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 18.101.390,66 2.087.822,76 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.971.311,22 2.262.466,02 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.773.236,70 2.408.116,85 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.525.059,17 3.422.101,33 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.928.474,95 2.480.937,65

2,2288 4,9349 7,5318 8,4353 6,7922 6,2185 5,0916 6,0471 2,7569 3,6667 11,9034 6,6593 12,1943 4,7898 2,3929 5,1081 2,1595 4,4616 10,5823 11,7971 9,8024 4,0698 8,6700 7,0592 9,0416 9,7966 16,9003

1,98% 0,33% 0,16% 0,16% 0,01% -0,26% 1,13% 0,64% 0,80% 1,35% -0,10% 0,09% 0,01% -0,41% -0,09% -0,67% -0,21% 0,40% -1,68% -0,56% -1,05% -0,33% 0,12% -0,62% -0,80% -0,36% 0,47%

2,2399 4,9596 7,5695 8,4775 7,1318 6,4051 5,2443 6,2285 2,7845 3,7034 12,0224 6,7259 12,1943 4,8377 2,4168 5,1592 2,1617 4,5062 10,6881 11,9151 9,9004 4,1105 8,7567 7,1298 9,1320 9,8946 17,0693

2,2121 4,8979 7,4753 8,3720 6,6564 6,0941 4,9898 5,9866 2,7293 3,6300 11,7844 6,5927 12,1943 4,7419 2,3690 5,0570 2,1552 4,4170 10,4765 11,6791 9,7044 4,0291 8,5833 6,9886 8,9512 9,6986 16,7313

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.516.940,22 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.495.217,94 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.090.427,27 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.351.883,86 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.582.699,19 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.221.434,26 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.018.911,65 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.823.061,26 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.341.648,98 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.837.029,00 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.205.038,67 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.379.008,87

1.085.537,58 2.966.245,23 4.816.281,21 444.090,71 1.703.512,13 956.906,75 774.867,23 656.116,53 1.617.388,64 1.185.112,51 1.105.429,46 564.151,60

16,1367 6,5724 3,5485 5,2960 2,6901 6,5016 6,4771 5,8268 2,6844 4,0815 5,6132 11,3073

-0,01% -0,33% -0,42% -0,78% -0,58% -0,47% -0,03% -0,29% 0,24% 0,21% 0,00% -0,02%

16,4594 6,7038 3,6195 5,4019 2,7439 6,6154 6,5904 5,9288 2,7314 4,1529 5,6132 11,5334

15,9753 -9,49% 6,5067 -8,96% 3,5130 -3,54% 5,2430 4,86% 2,6632 9,21% 6,4366 1,85% 6,4123 0,93% 5,7685 -0,75% 2,6576 -11,04% 4,0407 11,31% 5,5571 0,10% 11,1942 9,76%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 37.653.938,60 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.965.127,56 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 12.458.923,43 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.124.889,36

6.536.189,93 3.081.032,21 4.941.988,91 3.895.318,30

5,7608 2,5852 2,5210 3,3694

-0,29% 0,09% 0,52% 0,01%

5,9336 2,6628 2,5462 3,3694

5,7032 -13,56% 2,5593 -16,95% 2,5084 -28,25% 3,3694 0,54%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.638.832,34 9.706.512,59 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 428.840,70 154.999,26 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.113.460,31 123.874,07 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.255.981,57 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.522.456,37 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.300.020,39 8.385.492,71 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.815.079,55 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.816.352,79 727.116,04

0,4779 2,7667 8,9886 1,2633 3,4483 2,5401 2,8390 2,4980

-0,56% -1,07% -0,38% 1,81% 0,02% -0,15% -0,09% -0,32%

0,4851 2,8082 9,1234 1,2709 3,4517 2,5782 2,8560 2,5355

0,4731 -4,09% 2,7390 -2,17% 8,8987 18,83% 1,2532 -52,15% 3,4345 -0,79% 2,5147 5,95% 2,8163 -0,08% 2,4730 -0,88%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 253.527.081,97 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 130.536.977,63

-44,78% 8,13% 4,55% 9,16% 0,55% -4,97% 9,45% -0,58% -26,57% -30,89% 5,45% 4,58% 2,78% -8,21% -11,26% -5,92% -16,67% 17,69% -0,97% 7,08% 11,53% 10,73% 7,31% 4,37% 11,04% 11,10% 10,95%

146.435.751,63 107.941.823,29

1,7313 1,2093

2,49% 0,76%

1,7313 1,2093

1,7313 -19,65% 1,2093 -27,52%

2.276.395,76 13.802.340,59 1.853.279,47 8.508.138,91 1.499.009,67 1.961.174,64 2.057.278,58 531.643,44 5.798.905,76 1.607.977,81 1.281.778,89

3,8561 1,9750 0,6058 1,7602 6,4510 1,9957 2,8457 7,3788 6,5645 7,3902 3,7260

0,30% -0,67% -0,97% -0,23% -0,54% -0,53% 0,11% 0,01% -0,38% -0,03% 0,31%

3,8561 1,9750 0,6058 1,7602 6,4510 1,9957 2,8457 7,3788 6,5645 7,3902 3,7260

3,8272 1,9553 0,5997 1,7426 6,3865 1,9757 2,8244 7,3788 6,4989 7,3348 3,6887

-25,48% -8,17% -2,95% -13,80% 13,83% 1,07% -23,84% 2,08% 6,27% 4,85% 5,45%

4.194.407,57 25.595.021,00 260.718,20 5.158.462,02 16.785.988,64 29.010.315,05 4.279.340,91 1.142.855,16 4.195.017,49 2.016.435,28 1.362.773,68 8.382.717,17 3.217.190,57 1.950.506,16 6.548.677,38 9.490.015,88 318.630,86 691.490,43 2.622.335,54 11.343.457,79 6.713.816,63

10,0463 1,4286 14,6311 3,3643 3,4782 3,4893 11,5110 11,1112 9,9257 1,0643 12,2753 5,5849 8,6401 6,0881 7,9010 1,9705 32,9282 14,6505 10,6983 2,9732 3,3796

-0,14% -0,70% -1,70% -0,26% 0,03% -0,27% -0,23% -0,17% -0,28% -0,49% 0,02% 2,68% 0,05% 0,18% -0,21% -0,86% -0,17% -0,71% -1,68% -0,44% -0,02%

10,2472 1,4286 14,6311 3,3643 3,4782 3,5765 11,7412 11,3334 9,9257 1,0643 12,2753 5,6128 8,6487 6,1490 7,9800 1,9902 33,0928 14,7970 10,8053 2,9732 3,3796

9,8454 1,4143 14,4848 3,3307 3,4521 3,4195 11,2808 10,8890 9,7272 1,0537 12,2753 5,5430 8,5969 6,0272 7,8220 1,9508 32,6812 14,5040 10,5913 2,9435 3,3458

9,59% 6,49% 10,71% -11,78% 6,56% 7,56% 7,03% 6,09% 6,49% -6,20% 2,87% -33,05% 8,86% -21,28% -12,73% -10,36% 6,00% 6,83% 10,08% 8,49% 8,85%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.743.461,64 10.244.844,80 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.927.447,98 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 163.999,14 176.463,03 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.154.651,71 10.225.406,66 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.997.171,35 14.343.706,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.398.246,02 52.919.221,28 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 547.476,71 3.425.145,72 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.896.725,46 201.468,49 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 975.263,33 53.821,87 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 43.869.434,78 37.420.721,40 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.094.142,13 17.282.040,78 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 812.327,09 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.198.805,49 395.633,73 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 621.527,47 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.786.457,36 678.922,67 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 660.922,80 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.606.684,91 190.562,09 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 523.612,03 58.587,46

0,7558 0,7866 0,9294 0,8953 0,9061 0,1587 0,1598 14,3781 18,1202 1,1723 1,1627 1,1644 8,0853 8,4569 8,5230 8,9607 8,4313 8,9373

-0,70% -0,69% -0,39% -1,63% -1,62% -0,31% -0,50% -0,33% -0,02% 0,00% 0,07% 0,07% -0,04% -0,04% 0,13% 0,13% 0,05% 0,05%

0,7558 0,7866 0,9294 0,8953 0,9061 0,1587 0,1598 14,3781 18,1202 1,1723 1,1627 1,1644 8,0853 8,4569 8,5230 8,9607 8,4313 8,9373

0,7482 0,7866 0,9108 0,8863 0,9061 0,1571 0,1582 14,2343 17,9390 1,1723 1,1540 1,1644 7,9236 8,4569 8,3525 8,9607 8,2627 8,9373

6,56% 7,28% 1,15% 10,75% 11,42% -9,78% -8,16% 49,14% 41,64% 2,53% 4,96% 5,08% 3,20% 3,54% 2,35% 2,67% 3,29% 3,93%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

8.778.020,12 27.260.019,36 1.122.689,25 14.976.367,54 9.670.083,34 3.913.956,15 5.854.436,44 3.922.869,37 38.067.048,18 11.883.354,84 4.775.956,27

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 42.138.436,09 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.566.125,89 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.814.596,81 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.354.514,95 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.384.601,03 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 101.225.509,37 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.259.477,86 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.698.454,13 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 41.638.515,43 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.146.101,78 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 16.728.491,57 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 46.816.317,97 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 27.796.781,01 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.874.855,25 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 51.741.395,26 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 18.700.419,96 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.491.938,74 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.130.662,09 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 28.054.619,33 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 33.726.825,33 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 22.689.844,50

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

114.707.564,35 650.705,26 31.877.838,65 734.655,59 61.202.219,51 35.192.436,93 32.369.698,29 31.154.685,93 9.193.714,00 517.605,29 37.680.468,66 152.031,53 10.860,42 24.667.418,24 13.827.599,05 338.848,07 20.487.681,21 41.986.053,18 27.138.333,36 30.552.197,54 1.977.835,75 598.130,59 38.794.815,76 3.524.204,56 425.926,50 483.054,80 192.277,03 1.592.841,53 2.688.249,29 168.055,28 154.888,00 1.186.968,41 2.495.243,47 1.313.200,01 746.888,70 120.928,58 2.217.027,15 1.099.524,26 5.061.424,17 21.553.475,68 21.707.727,34 2.949.207,29 425.353,03 2.215.812,09 1.203.151,09 1.026.671,18 301.964.747,65 90.397,53 26.415.721,05 1.504.742,22 1.015.098,26

14.212.235,97 76.182,30 5.040.379,89 108.068,13 9.017.312,60 5.661.192,08 4.452.783,00 2.994.073,51 904.316,41 50.372,92 45.061.420,80 148.010,68 12.399,56 32.190.908,50 17.180.942,58 359.991,23 26.734.324,62 3.848.872,59 2.535.041,01 28.527.190,81 1.810.121,03 454.715,92 31.665.681,38 4.864.321,99 572.375,25 68.540,04 26.105,36 225.969,51 654.481,74 140.920,48 136.652,43 441.442,69 196.712,97 84.202,43 58.885,16 91.976,09 255.098,29 124.753,76 521.084,07 2.227.471,96 2.275.278,23 263.791,83 30.986,79 2.475.155,04 83.761,15 91.806,08 30.069.028,12 9.000,00 2.630.239,23 1.991.093,48 100.837,89

8,0710 8,5414 6,3245 6,7981 6,7872 6,2164 7,2695 10,4055 10,1665 10,2755 0,8362 1,0272 0,8759 0,7663 0,8048 0,9413 0,7663 10,9087 10,7053 1,0710 1,0927 1,3154 1,2251 0,7245 0,7441 7,0478 7,3654 7,0489 4,1074 1,1926 1,1334 2,6888 12,6847 15,5957 12,6838 1,3148 8,6909 8,8136 9,7133 9,6762 9,5407 11,1801 13,7269 0,8952 14,3641 11,1830 10,0424 10,0442 10,0431 0,7557 10,0666

0,18% 0,18% 0,08% 0,21% 0,21% 0,11% 0,13% -0,26% 0,02% 0,02% -0,57% -0,26% -0,57% -0,04% -0,05% 0,27% -0,05% -0,04% -0,03% -0,02% -0,01% 0,30% 0,07% -0,48% -0,48% 0,03% 0,03% 0,03% 0,52% 0,10% 0,09% 0,40% -0,31% 0,00% -0,31% 0,06% -0,26% -0,25% -0,18% 0,10% 0,00% 0,08% 0,39% -1,63% -0,30% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% -0,70% 0,06%

8,0710 8,5414 6,3245 6,7981 6,7872 6,2164 7,2695 10,4055 10,1665 10,2755 0,8362 1,0272 0,8759 0,7663 0,8048 0,9413 0,7740 10,9087 10,7053 1,0710 1,0927 1,3154 1,2251 0,7245 0,7441 7,0478 7,3654 7,1899 4,1074 1,1926 1,1334 2,6888 12,6847 15,5957 12,8106 1,3148 8,6909 8,8136 9,7133 9,9665 9,5407 11,1801 13,7269 0,9042 14,5077 11,2948 10,0926 10,0442 10,0431 0,7633 10,0666

7,9096 8,5414 6,2613 6,7301 6,7193 6,1542 7,1968 10,1974 10,0903 10,2755 0,8278 1,0118 0,8759 0,7510 0,8048 0,9225 0,7586 10,6905 10,4912 1,0603 1,0927 1,2957 1,2251 0,7173 0,7441 6,9068 7,3654 6,9079 4,0766 1,1926 1,1221 2,6888 12,4944 15,3618 12,5570 1,3017 8,6909 8,8136 9,7133 9,4827 9,3499 10,9565 13,4524 0,8952 14,3641 11,1830 10,0424 10,0442 10,0431 0,7557 9,9911

7,69% 7,71% 3,85% 4,19% 4,22% 5,57% 8,17% 10,72% 5,87% 5,98% 7,59% 2,14% 8,18% 5,68% 6,31% 0,33% 5,68% 5,82% 5,04% 7,68% 8,00% 2,22% 11,73% -2,65% -2,21% 2,38% 3,26% 2,38% -14,81% 1,77% 1,13% 11,09% 19,80% 13,73% 19,80% 13,16% 7,36% 7,89% 3,01% 1,14% 0,18% 8,59% 3,09% 10,74% 50,09% 8,59% 0,23% 0,22% 0,24% 6,54% 0,67%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 34.877.825,22 10.386.620,26 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 52.408.353,00 18.904.847,54 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 1.842.927,19 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 20.493.554,14 4.805.316,40 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 21.109.912,40 6.055.579,71 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 8.261.846,92 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 276.979.201,13 47.439.014,53 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 39.243.122,59 13.447.506,36 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 729.082,31 162.946,27 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.759.450,48 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 39.476.321,16 6.812.885,71 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 79.068.026,36 10.415.731,04 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 25.197.231,22 37.369.298,97 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 6.908.999,83 3.136.198,98 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.993.705,63 3.085.778,35 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 22.815.005,98 1.898.716,24 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.282.085,28 743.018,21 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.608.253,60 626.262,47 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 61.608.757,62 6.581.095,04 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.271.402,32 2.939.736,92 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.172.565,51 1.686.879,77

3,3580 2,7722 6,2498 4,2648 3,4860 6,5693 5,8386 2,9182 4,4744 7,1019 5,7944 7,5912 0,6743 2,2030 10,0440 12,0160 11,1465 10,5519 9,3615 8,9367 8,9945

2,74% -0,88% -0,19% 1,21% 0,63% 0,73% 0,35% -0,17% 0,76% -0,88% -0,25% 0,32% -1,19% -0,04% -0,10% 0,03% -0,12% 0,02% -0,03% -0,08% -0,32%

3,3580 2,7722 6,2498 4,2648 3,4860 6,5693 5,8386 2,9182 4,4744 7,1019 5,7944 7,9708 0,6743 2,2030 10,0440 12,0160 11,1465 10,5519 9,3615 8,9367 8,9945

3,3580 2,7445 6,2498 4,2222 3,4511 6,5036 5,8386 2,8890 4,4297 7,1019 5,7944 7,5912 0,6676 2,1810 9,9938 12,0160 11,1465 10,4464 9,2679 8,8473 8,9046

-31,76% -12,54% -10,22% -30,77% -7,78% -8,53% 10,23% 0,79% -15,34% 34,21% 16,08% 9,24% -10,64% -2,89% 8,35% 1,40% 9,40% 2,67% 4,94% 6,14% 10,39%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 183.025,95 148,89 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 2.198.495,46 1.794,69 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.287.476,98 1.938,59 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 21.336.020,48 17.609,19 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 367.125,79 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.012.350,85 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 432.360,17 484,96 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.392.522,95 32.895,23 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 30.234,24 33,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.260.909,85 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 819.763,35 849,72 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 384.549,99 375,66

1.229,2700 1.225,0000 1.179,9700 1.211,6400 1.209,5200 1.230,7800 891,5500 893,5200 889,4300 891,5200 964,7400 1.023,6700

0,38% 0,38% 0,12% 0,12% 1,40% 1,40% 1,65% 1,65% 1,81% 1,81% 0,24% 0,24%

1.229,2700 1.225,0000 1.179,9700 1.211,6400 1.209,5200 1.230,7800 891,5500 893,5200 889,4300 891,5200 964,7400 1.023,6700

1.229,2700 1.225,0000 1.179,9700 1.211,6400 1.209,5200 1.230,7800 891,5500 893,5200 889,4300 891,5200 964,7400 1.023,6700

6,55% 6,57% 4,74% 4,77% 9,94% 9,96% 4,48% 4,50% 4,25% 4,27% 8,02% 8,04%

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.576.072,77 191.956,29 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.609.138,23 1.157.271,46 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.269.326,84 1.382.854,73 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.813.588,34 3.011.423,64 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.823.020,82 713.926,53 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.627.171,72 1.603.435,67 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.470.139,06 472.621,28 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.235.006,02 3.449.515,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.249.518,96 687.038,94 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.215.244,32 1.788.855,46

8,2106 1,3905 2,3642 1,5984 2,5535 2,8858 3,1106 3,8368 3,2742 0,6793

0,27% 0,26% -0,46% -0,22% -0,43% -0,27% -0,46% 0,29% 0,25% 0,04%

8,3338 1,5017 2,4351 1,6464 2,6301 2,9579 3,2039 3,8944 3,3233 0,7336

8,2106 1,3905 2,3406 1,5824 2,5280 2,8569 3,0795 3,8368 3,2742 0,6793

3,55% -31,58% -7,43% 10,11% 10,10% 11,51% 10,07% 7,30% 9,06% -16,59%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.169.794,49 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 19.818.563,84 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 25.769.328,89 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.708.101,67 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.989.432,19 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.025.908,05 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.422.267,88 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.766.615,71

928.313,29 9.854.461,13 1.347.663,12 3.072.526,67 1.717.255,41 2.467.576,29 748.603,60 1.339.580,91

5,5690 2,0111 19,1215 2,8342 4,6524 2,8473 4,5715 6,5443

0,21% 0,00% -0,97% -1,95% -0,05% -0,95% -0,16% -0,34%

5,6386 2,0212 19,6473 2,9121 4,7803 2,9256 4,6286 6,6752

5,5690 6,06% 2,0111 0,33% 19,1215 -5,93% 2,8342 13,23% 4,6524 6,41% 2,8473 7,45% 4,5715 10,28% 6,5443 5,43%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 34.590.329,63 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 6.540.429,99 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.354.713,24

9.510.401,01 3.951.738,21 990.914,05

3,6371 1,6551 5,4038

-0,53% -0,04% 0,00%

3,7098 1,6799 5,4038

3,6371 -12,95% 1,6551 -4,29% 5,4038 -0,27%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.509.653,80 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 2.542.199,71 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.443.146,62 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.513.963,11 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 760.593,13 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 686.864,76

629.445,92 1.492.116,57 218.412,03 3.763.260,97 1.021.623,85 189.987,74

3,9871 1,7038 6,6075 1,1995 0,7445 3,6153

1,19% -0,17% -0,02% -1,41% -1,05% -0,20%

4,0668 1,7890 6,6240 1,2594 0,7818 3,7599

3,9472 1,6868 6,5745 1,1875 0,7371 3,5791

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.278.103,80 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 323.617,74

1.785.137,76 139.296,11

1,8363 2,3232

0,59% 0,24%

1,8363 2,3697

1,8271 -30,89% 2,3116 -9,79%

3,58% -27,83% 2,25% -14,16% -11,17% 10,83%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

3.579.424,63 1.552.079,70 8.166.737,01 3.778.556,27 541.766,78 934.085,18 2.715.630,66

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

710.195,30 309.945,22 8.355.417,63 2.790.784,57 161.862,00 282.512,48 911.773,62

5,0401 5,0076 0,9774 1,3539 3,3471 3,3064 2,9784

0,07% 0,01% -0,71% 0,07% -0,51% -0,14% -0,45%

5,0401 5,0076 0,9774 1,3539 3,3471 3,3064 2,9784

5,0149 5,38% 4,9826 1,82% 0,9725 -11,91% 1,3471 -17,67% 3,3304 8,64% 3,2899 7,91% 2,9635 -0,72%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

19.813.111,96 10.199.585,12 4.483.969,07 92.393.427,68 5.238.706,13 18.016.164,90 1.241.923,46 958.244,71 2.415.017,77 7.027.615,94 2.375.267,46

20.813.461,78 2.921.116,33 2.965.409,32 21.922.834,46 1.763.981,07 6.592.993,02 7.108.591,00 5.219.894,00 923.727,75 2.304.130,19 536.581,60

0,9519 3,4917 1,5121 4,2145 2,9698 2,7326 0,1747 0,1836 2,6144 3,0500 4,4267

-1,13% 0,24% -0,66% 0,01% -0,36% 0,05% -0,34% 0,05% -1,95% 0,23% 0,21%

0,9805 3,5965 1,5575 4,2356 3,0589 2,8146 0,1799 0,1891 2,6928 3,1415 4,5595

0,9233 3,3869 1,4667 4,1934 2,8807 2,6506 0,1695 0,1781 2,5360 2,9585 4,2939

-7,74% 4,32% 6,67% 2,95% 8,77% 5,94% 1,33% 1,55% 0,74% 5,64% 6,25%

3.104.694,47 583.581,17 2.018.470,65 500.869,75 957.291,54 359.432,59 53.059,24 349.368,50 1.742.752,37 369.591,46 1.853.776,60 709.951,23 8.687.448,78 190.346,43 5.528.121,88 382.549,42 448.111,61 292.728,67 161.859,32 95.606,50 3.023.408,38 178.512,09 77.941,51

17,2842 13,0903 5,3130 13,9022 16,1684 11,7773 10,4140 5,4317 13,3224 12,6707 3,5143 3,5652 1,2301 2,5312 0,6171 3,8456 2,8718 2,0659 3,6178 0,8455 3,4933 13,1235 10,0214

0,09% 0,01% -0,83% -0,87% -0,04% 0,13% -0,04% -0,53% 0,14% -0,19% 0,01% -0,83% -0,23% 0,21% -0,92% -0,74% -0,61% -0,48% 0,37% -0,54% -0,38% 0,01% -0,05%

17,6299 13,2212 5,5787 14,5973 16,9768 12,3662 10,9347 5,5403 13,5888 12,9241 3,5494 3,7435 1,2916 2,5692 0,6387 4,0379 2,9867 2,1279 3,6721 0,8793 3,6680 13,7797 10,5225

17,1114 12,9594 5,2599 13,7632 16,0067 11,5418 10,2057 5,3774 13,1892 12,5440 3,4792 3,5295 1,2178 2,5312 0,6171 3,8071 2,8431 2,0246 3,5816 0,8370 3,4584 12,9923 9,9212

5,26% 1,65% -18,74% 8,33% 4,07% 2,46% -3,04% 7,91% 6,73% 6,56% 0,16% -3,46% -16,02% -45,58% -17,03% 0,44% -9,20% -18,51% -45,50% -12,17% 9,10% 0,12% 7,23%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.076.986,01 354.291,53 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.173.489,52 1.444.206,73 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 6.257.728,57 12.010.007,43 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.530.400,25 2.720.591,65 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.110.490,54 7.007.008,65 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.807.660,01 1.906.888,55 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.483.647,86 808.557,55 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 7.425.312,22 5.713.354,83 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.277.064,61 553.280,22

8,6849 0,8125 0,5210 1,6652 0,7293 2,5212 3,0717 1,2996 2,3082

0,00% 1,98% -0,91% -0,43% -1,38% -0,72% 1,26% 1,50% -0,02%

8,8586 0,8288 0,5471 1,7485 0,7658 2,6473 3,2253 1,3646 2,4236

8,5112 0,7963 0,5158 1,6319 0,7147 2,4708 3,0103 1,2736 2,2620

0,02% -54,43% -17,51% 0,40% -10,78% 10,24% 3,06% -10,95% 5,98%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 74.385.318,53 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.653.960,58 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.204.043,94 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 348.581,21

3,9607 1,6918 1,1206 0,6693

0,01% -0,38% -0,83% -0,95%

3,9607 1,6918 1,1206 0,6726

3,9409 2,89% 1,6791 -26,25% 1,1094 -13,41% 0,6666 -21,52%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.758.781,37 3.337.454,21 2,6244 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.508.864,23 7.968.997,31 0,3148 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.328.226,55 3.219.413,97 1,0338 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.378.682,98 1.159.234,04 4,6399 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.172.996,18 1.948.359,26 10,3538 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.079.584,04 1.995.992,67 2,5449 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 293.859,34 120.000,00 2,4488 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 372.272,19 150.492,23 2,4737 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.517.135,44 262.340,33 9,5949 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.842.243,69 363.701,59 10,5643 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.780.479,27 161.484,93 11,0257

-0,85% -0,82% 0,30% 0,01% 0,01% 2,36% 0,41% 0,47% -0,70% -0,27% -0,02%

2,6703 0,3203 1,0441 4,6399 10,3538 2,5703 2,4733 2,4984 9,7388 10,6964 11,1360

2,5719 0,3085 1,0235 4,6399 10,3538 2,5195 2,4243 2,4490 9,5229 10,4851 10,9430

-11,94% -4,26% -12,75% -6,79% 2,46% -24,25% -15,27% -16,89% 8,66% 8,26% 6,56%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.359.120,65 11.873,41 282,9100 1,27% 288,5682 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 11.180.161,03 54.702,22 204,3100 0,08% 205,3316

282,9100 204,3100

6,56% 0,03%

2,6644 1,0471 1,3256 0,4214 3,4609 3,8478 3,5809 2,2381 1,8570 5,4252 0,9567

4,27% -19,74% -8,33% -9,87% 3,27% 6,51% -17,50% -9,81% -27,32% -6,41% -10,38%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 53.662.187,01 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.639.243,76 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.724.154,38 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.963.190,39 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.477.884,32 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.233.139,10 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 552.558,91 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.897.651,13 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.217.637,01 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.682.972,11 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.514.785,63 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.531.149,92 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 10.686.146,20 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 481.812,58 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.411.506,81 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.471.138,49 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.286.896,35 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 604.760,55 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 585.577,84 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 80.835,31 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.561.524,80 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 2.342.701,73 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 781.086,29

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 232.293.518,01 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.709.523,29 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.712.949,34 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 625.433,32 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.177.071,26 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.268.761,46 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 903.056,67 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 593.777,80 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 10.695.878,57 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.722.803,31 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 2.815.982,98

18.780.697,90 2.159.776,38 3.751.477,06 520.819,14

87.184.527,71 5.439.093,68 6.556.439,96 1.476.840,78 915.691,40 328.090,09 252.189,43 262.648,04 5.644.451,70 1.214.403,78 2.884.766,22

2,6644 1,0497 1,3289 0,4235 3,4696 3,8671 3,5809 2,2607 1,8949 5,5359 0,9762

0,02% 0,10% 0,07% -0,94% 0,43% -0,72% 0,33% 0,07% 0,09% 0,01% -0,05%

2,6644 1,0497 1,3322 0,4256 3,4783 3,8864 3,5809 2,3737 1,9328 5,5470 1,0250

K§EI™IMO TH™ 31H™ I√À§π√À

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2284 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,78395 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4407 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,359 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .96,03 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2014 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,4215 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2312 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,1675

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,185

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,76827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1442

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2293 .........................................................1,2275 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7845 .........................................................0,7834 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4459 .........................................................7,4355 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3649 .........................................................8,3531 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96,1 ...........................................................95,96 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2022 ....................................1,2006 03.08.2012 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4267 .........................................................7,4163 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2321 .........................................................1,2303 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1683 .........................................................1,1667

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 29

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

ªÂÙÔ¯‹

K§EI™IMO TH™ 1H™ ∞À°√À™Δ√À

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

599,22

0,09

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90)

0,248 0,041 2,16 0,5 6 1,26 0,3 0,029 1,07 0,169 0,238 0,065 1,13 0,05 0,091 0,06 0,305 0,129 13,91 0,117 0,2 0,34 0,06 0,138 2,29 0,108 1,95 0,45 0,676 4,22 1,04 1,41 0,49 3,06 0,5 1,3 1,6 0,085 0,85 3,51 0,384 0,75 0,35

5,53 0,00 0,00 -4,76 0,00 4,13 0,00 16,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 0,89 4,17 -5,21 0,00 0,00 -5,84 0,00 0,00 0,00 -9,81 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,93 0,97 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 -8,57 2,41 -0,12 0,57 20,00 -2,60 0,00

0,172 0,444 0,84 3,05 0,64 1,81 0,091 0,24 0,19 0,72 0,825 4,55 0,98 0,64 0,951 0,396 2,1 6,5 1,62 0,04 0,6 0,093 0,212 0,11 2,52 0,47 0,18 0,399 0,69 0,43 0,032 3,65 4,65 0,115 0,199 1,13 0,092 0,066 0,482 0,022 3,65 0,143 0,155 0,1 1,33 0,159 0,68 0,245 0,296 0,238 0,3 0,168 0,086 1,79

3,61 -1,55 0,60 0,66 -7,91 -2,16 -19,47 0,00 4,40 0,00 0,00 -3,19 0,20 0,00 0,00 -10,00 -0,94 0,00 0,00 0,00 20,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,15 0,00 0,00 0,00 -3,93 4,55 11,17 0,00 19,48 -8,33 4,78 10,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,76 -19,70 0,00 9,38 -9,76 -2,46 0,00 9,80 0,00 0,00

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

5,53 64,00 -18,80 -44,44 -21,05 134,20 -11,50 -25,71

0,18 0,023 1,72 0,478 6 0,418 0,162 0,012

0,353 0,35 5,18 0,82 7,6 3,22 0,637 0,074

-26,20 13,88 -73,68 -2,59 -44,44 -20,00 0,00 13,38 -22,29 4,98 125,00 -13,04 11,84 -79,73 -86,98 -19,93 -71,05 -12,56 -25,00 78,36 11,05 60,74

0,151 0,171 0,06 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,81 0,016 0,128 0,184 0,05 0,068 2,29 0,108 1,95 0,45 0,289 2,43 0,558

0,39 0,75 0,424 1,58 0,26 0,34 0,55 0,33 18,17 0,117 0,39 0,51 0,53 1,53 2,29 0,5 2,45 0,6 2,85 5,6 1,18

11,62 2,00 8,93 -3,70 -80,46 -24,78 -40,56 -2,77 23,08 12,11

0,24 2,7 0,287 1,3 0,912 0,075 0,632 2,6 0,2 0,6

0,66 3,06 0,57 1,35 8,8 0,43 4,18 7,3235 0,82 1,05

2,99 30,21 36,14 -19,74 -19,80 -27,60 -54,50 -34,96 -48,51 -64,18 -17,50 -11,31 -3,92 0,00 -61,81 -56,00 4,48 -6,07 -22,49 -29,82 33,33 -20,51 -11,67 42,86 0,00 141,03 0,00 -20,20 -4,30 -25,22 28,00 7,35 19,51 53,33 2,58 -20,98 16,46 -56,29 -25,50 -40,54 0,00 -27,04 -47,64 -13,95 2,31 8,90

0,103 0,305 0,55 2,34 0,504 1,59 0,091 0,19 0,179 0,584 0,825 3,85 0,8 0,64 0,92 0,396 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,134 0,04 2,52 0,17 0,18 0,32 0,53 0,36 0,015 2,03 2,9608 0,048 0,091 0,773 0,065 0,063 0,391 0,017

0,45 0,788 1,1 4,7105 1,32 3,75 0,43 0,8 0,506 2,7 1,5 7,2 1,2

0,111 0,131 0,056 1,01 0,099

3,22 1,31 2,4602 12,11 3,2 0,17 2,8 0,24 0,366 0,165 2,52 0,64 0,52 0,648 0,9584 1,2 0,06 3,67 5,3712 0,155 0,34 1,6 0,165 0,54 0,836 0,092 3,65 0,23 0,86 0,21 1,8 0,296

-16,10 -0,67 -2,86 -18,92 10,53 -27,73 -13,94

0,163 0,154 0,2 0,217 0,039 0,07 1,2

0,685 0,55 0,66 0,39 0,314 0,2 2,37

ŸÁÎÔ˜

500 0 0 50 70 4394779 0 20247 0 580 65328 0 1100 5451 1155 0 0 300 81521 0 20 11190 1793688 14001 0 0 0 0 1250199 97 1060 0 0 0 500 0 330 13590 58339 1639 100 2100 0 0 58641 6403 1783 32808 11747 3177 129313 0 636876 0 0 128 350 0 0 551 1600 0 0 0 20 35725 0 0 0 270 0 0 1540 0 0 60 1261 900 270 0 2000 87018 225 39000 0 0 0 6105 890 280 0 8019 353 51 0 1430 18000 0

ªÂÙÔ¯‹

∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

0,45 0,67 3,19 0,12 0,08 0,024 0,36 0,41 0,41 0,54 0,288 1,8 0,36 0,086 2,18 0,865 0,91 0,304 0,063 0,399 0,865 9,99 0,34 0,118 0,05 5,38 2,09 0,8 0,1 1,39 0,425 0,835 0,244 0,34 0,062 1,27 0,24 0,072 0,302 0,84 0,499 0,84 0,534 3,62 0,28 0,76 0,649 10,2 1,05 1,06 5,36 2,55 0,048 0,26 0,57 1,79 0,03 0,08 0,14 0,9 0,05 0,445 0,192 3,4 2,77 0,49 2,79 0,112 4 0,529 1,2 0,533 0,3 0,79 0,367 0,026 0,415 0,187 0,145 0,328 0,904 14 0,429 5,15 0,418 1,15 0,651 1,87 0,14 98,9 3,26 0,8 0,109 0,275 0,04 0,08 0,371 0,29

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,24 0,00 7,89 0,00 0,00 7,87 0,00 0,00 -19,63 -0,46 0,00 0,00 0,00 -10,00 -2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 -2,79 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 2,82 0,00 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 0,96 1,92 0,75 2,82 -20,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,69 0,00 -1,77 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 2,04 0,00 0,00 0,00 -0,24 10,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 -19,85 -1,79 0,00 0,00 0,00 0,00

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

-35,71 0,00 115,54 0,00 0,00 -7,69 -81,05 8,18 -23,22 486,96 -21,95 0,00 44,00 -27,12 -27,81 33,08 -26,61 -30,91 -42,73 1,53 42,50 80,02 4,62 -54,62 -75,49 -2,18 -45,00 -27,27 0,00 62,38 -39,20 123,26 8,44 -29,90 29,17 -21,60 15,94 0,00 -20,53 -9,62 22,30 -29,41 -10,40 -2,16 -14,63 0,00 -1,82 -18,27 -13,22 -7,02 -15,86 -11,76 -46,67 58,54 0,00 20,95 -83,33 0,00 0,00 -7,22 0,00 -12,75 -12,73 6,25 -7,42 18,07 15,77 69,70 -20,48 -34,69 -40,41 -19,24 15,38 -8,03 37,97 -25,71 -35,16 -39,29 -28,22 -20,77 34,32 0,00 -22,00 -33,29 -86,07 -28,51 22,37 -4,10 0,00 23,63 92,90 -1,23 -63,64 -27,25 0,00 0,00 -9,07 12,40

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

0,45 0,67 1,31 0,12

0,7 0,67 3,8

0,012 0,36 0,13 0,4 0,038 0,124 1,8 0,181 0,045 1,54 0,355 0,808 0,3 0,058 0,217 0,47 4,42 0,207 0,106 0,043 4,06 1,13 0,7 0,1 0,744 0,352 0,303 0,14 0,21 0,033 0,898 0,161 0,04 0,253 0,501 0,348 0,67 0,35 3,62 0,16

0,06 2 0,45 0,534 0,54 0,422 1,8 0,551 0,23 4,39 1,1 1,35 0,91 0,21 0,58 2,01 9,99 0,41 0,94 0,31 8,1 8,68 1,97

0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,89 0,021 0,129 0,446 1,04 0,03 0,08 0,14 0,84 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,291 1,96 0,018 3,28 0,225 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,346 0,17 0,145 0,251 0,592 12,6 0,416 3,18 0,343 1,0348 0,45 1,58

1,54 25,9 2,75 1,91 6,89 4,8534 0,103 0,3 0,7 1,89 0,28

0,604 0,56 4,42 4,4 0,65 2,98 0,112 7,44 1,035 4 1,15 0,44 1,03 0,64 0,19 0,85 0,46 0,287 0,59 1,31 14,5 0,72 9,34 4,69 1,6933 0,869 2,19

47,3 0,89 0,75 0,136 0,225

99,95 4,6 1,1 0,39 0,64

0,234 0,152

0,532 0,435

1,84 0,85 0,89 0,36 0,485 0,171 4,91 0,43 0,108 0,528 1,31 0,82 1,67 0,8 3,7 0,6

0,9

ŸÁÎÔ˜

0 0 1398 0 0 1161 0 100 0 0 21 0 0 1954 28026 0 0 0 5328 25 14670 0 0 4276 0 10 438295 0 0 2101 100 0 0 10 0 1285808 50 0 0 20842 320 3140 0 0 0 0 0 885 35249 560 25065 86605 4068 0 0 319 0 0 0 0 0 0 56 217 7154 250 0 0 0 16 12000 3172 2022 0 0 0 142 18 0 0 195370 0 0 1082 22 0 0 0 0 0 3426 0 400 1355 0 0 0 0

ªÂÙÔ¯‹

∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∞¡¡∂Δ (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡π∫∞™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

ŸÁÎÔ˜

3,6 0,132 0,29 0,33 1,01 0,649 0,238 0,211 0,75 0,423 17,13 0,661

3,15 0,00 0,00 -1,79 0,00 4,01 0,00 -4,09 -0,66 0,00 -0,87 0,00

12,15 266,67 -9,09 -31,25 -7,34 -9,48 31,49 -62,61 61,29 -15,23 1,18 30,12

2,61 0,036 0,195 0,198 1,01 0,52 0,171 0,202 0,312 0,239 13,6 0,364

4,51 0,16 0,6 1,69 1,09 0,81 0,37 1,4803 0,82 0,655 18,69 0,75

170 0 0 2050 0 114 0 3852931 253 0 245 0

0,385 0,879 0,234 1,36 0,162 0,072 0,1 0,33 0,12 6,01 0,179 0,119 2,03 0,34 4,81 0,266 0,998 0,41 0,11 0,12 2,07 0,746 0,25 0,045 0,128 0,3 0,676 1,51 0,207 12,59 9,55 5,07 1,34 1,94 0,385 0,513 0,242 0,225 0,097 0,26 1,3 0,162 1,86 0,581 4,47 0,39 0,54 0,09 0,474 0,02 0,78 1,88 1,15 0,08 0,353 0,558 0,697 0,295 0,9 0,774 0,048 0,253 0,038 0,08 1,16 0,347 1,28 0,21 0,64 12,84 5,7 2,75 1,2 0,177 0,36 0,328 3,7 0,54 0,37 0,12 0,07 0,676

0,00 0,00 0,00 -4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 4,07 3,48 0,00 7,94 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 0,00 -9,42 0,00 -20,00 0,67 18,60 0,00 0,00 0,88 -0,31 3,47 0,00 -3,96 0,00 0,00 -5,84 1,35 0,00 0,00 0,00 4,52 3,33 -0,17 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,57 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 -2,03 0,00 -8,99 0,00 0,00 -1,69 0,29 3,23 -4,55 0,00 -1,23 6,94 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 2,78 0,00 -3,14 0,00 0,00 0,00

10,32 -0,90 1,74 3,03 -40,66 -19,10 0,00 52,78 0,00 0,84 -18,64 -18,37 -13,98 17,24 -18,75 40,74 27,46 -14,41 -12,00 -74,47 -33,87 -12,24 26,26 -11,76 -52,42 -38,65 4,97 -19,68 -39,83 32,11 12,09 -25,77 20,72 -32,64 24,19 -26,71 -2,43 -11,07 142,50 0,00 -30,48 -95,11 -34,74 24,95 14,32 0,00 0,00 -26,23 -0,42 -20,00 0,00 -4,08 1,77 -52,94 16,50 -45,29 39,40 -21,33 -10,00 44,67 0,00 -36,00 5,56 0,00 -10,69 580,39 4,92 -8,30 132,73 10,79 10,04 -72,36 -74,52 -29,20 210,34 43,86 -7,59 -35,64 -13,95 0,00 48,94 -2,03

0,275 0,26 0,149 1,01 0,153 0,06 0,1 0,174 0,12 5,07 0,1 0,073 1,34 0,203 3,76 0,125 0,485 0,201 0,067 0,12 1,3 0,46 0,122 0,029 0,071 0,23 0,43 1,51 0,18 8,8 7,06 3,5 1,08 1,09 0,23 0,187 0,187 0,16 0,022

0,459 0,889 0,46 1,77 0,54 0,16

0 0 0 4923 0 800 0 0 0 3810 36000 8244 760 62 35064 0 0 0 600 0 50500 0 14300 0 20 13978 440 0 0 7343 13851 1640036 0 575332 0 0 2550 3211665 0 0 0 54 1142 4850 6630 0 0 0 3200 0 0 232 0 4000 0 9765 0 1010 0 6820 0 8010592 0 0 27330 20 1379 100 466 9956 100 0 0 18693 0 0 150 0 847 0 0 0

1,01 0,125 1,54 0,36 3 0,39 0,54 0,064 0,3 0,017 0,78 1,2 0,9 0,05 0,156 0,401 0,432 0,212 0,6 0,43 0,01 0,2 0,025 0,88 0,019 0,76 0,162 0,133 9,32 4 2,1 1 0,125 0,071 0,112 3,3449 0,4 0,29 0,12 0,025 0,331

0,33 8,48 0,24 0,187 2,76 0,66 7,8278 0,282 1,28 0,63 0,13 0,5 5,09 1,28 0,34 0,21 0,29 0,727 1 1,88 0,459 13,73 13,09 11,75 1,34 5,83 0,462 0,7 0,57 0,93 0,45 2,43 4,25 5,09 0,64 4,68

0,186 0,8 0,09 3,16 1,15 0,27 0,67 3,21 1,11 0,57 1,46 1,42 2,62 0,26 2,66 0,351 1,87 0,415 1,5 15,4 8,5 9,95 5,53 0,43 0,4 0,339 4,9189 1,19 1,03 0,089 1


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ —Œˆ˜ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ - ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. —∏ ¤ÎıÂÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ Ì ı¤Ì·: “Δ¤¯ÓË ·fi ÛÎÔ˘›‰È·” Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “ºÏ·Ì·Ó‰È΋ ÂÍÔ¯‹” Ù˘ °·ÏÏ›‰·˜ Monique Aullen, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ 5Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È·. ™Ù·ıÌfi˜ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜, 24230 22009, www.moyseioelias.gr. —∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡.¶.¢.¢. ¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ΔÂψÓ›Ԣ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً ·fi ÙȘ 19.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.00 ηıËÌÂÚÈÓ¿. 3/8 - 9/8: ™Ì·Ú¿Á‰· ∞ÏÂÎÙÔÚ›‰Ô˘ ÎfiÛÌËÌ·. ÀÊ·ÓÙ‹ μ·ÛÈÏÈ΋ - ∞ÏÂ͛Ԣ °ÂˆÚÁ›· -¶·ÙÛ‹ ¶¤ÚÛ·, ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ÓÙÂÎÔ˘¿˙-ʈÙÈÛÙÈο Ì ÁÈ·ÏfiÍ˘Ï·-ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ÂÈÎfiÓ˜, Ì¿ÛΘ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. —∏ ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÛÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 7ÌÌ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ı¤Ì· “∫·ÏÔ‡‰È· Î·È ‰ˆÚ¿ÎÈ· ·fi ÌÈÎÚ¿ ¯ÂÚ¿ÎÈ·” . —∂Îı¤ÛÂȘ μÈ‚Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È ÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ 30/08. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ 11 Ì.Ì. —™ÙË “ªÈÎÚ‹ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÔÎÙÒ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ·fi ÙȘ 7.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 10.00 Ì.Ì. οı ̤ڷ. √ÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Î·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

™∂ªπ¡∞ƒπ√

√È “ŸÚÓÈı˜” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ—ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ê¿ÓË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· - ·fiμfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘‰ÔÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎϤ·, ÌÔ˘ÛÈ΋ ª¿ÓÔ˘ ÷ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ËÊ·›ÛÙÂÈ· Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÛÎËÓÈο ª·ÓfiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶·ÓÙÂÏȉ¿ÎË, Ì ÙÔ˘˜ μ·Û›∏ ıˆÚËÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÏË Ã·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ Î·È √ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ∞˘‰˘ÛÛ¤· ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 20:00 ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ¶·ªÔ˘Û›Ԣ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ∞˘ÁÔ‡Ú·Û΢‹ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ Úfi£ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ËÊ·›μfiÏÔ˘ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË. ÛÙÂÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10:00 ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ 15:00. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 25 ¢ÚÒ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË (2/8), ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙÔ 24210 36555 ‹ ÛÙÔ mail ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ: volosmuseum@gmail.com.

¶EM¶TH 2 AY°OY™TOY 2012

§·˚΋ fiÂÚ· ·fi„ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

“ŸÍˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¿Áη”

·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓË ÔÌ¿‰· - ¯ˆÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È image makers - “•˘fiÏËÙÔ Δ¿ÁÌ·” ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi„ ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ï·˚΋ fiÂÚ· “ŸÍˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¿Áη” ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·˙¿ÎÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ (Ì ÌÂÚÓÙ¤ Î·È ÊÈÁÔ‡Ú˜), Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ (Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘˜ Â› ÛÎËÓ‹˜) Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÎÏ·ÛÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·), Âӈ̤ӷ Û’ ¤Ó· ·‰È·›ÚÂÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ªÈ· ηڷÁÎÈÔ˙¤ÈÎË ÙÚ·ÁÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÈ· Â›Î·ÈÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ -

● ™‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, Ù˘

˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È

ÙÔ˘ ·ı¿Ó·ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ∂Ófi˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë “·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘” , Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˙¿ÎÔ˜. ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂ... „˘¯‹ ‚·ıÈ¿, Ì fiÚÁ·Ó·, ÎÏ·Ú›Ó· Î·È ‚ÈÔÏÈ¿. ∫·È ÏfiÁÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÓÔ-

ÛÙ·ÏÁ›·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· “ÏÔ‡ÙË” Ì·˜ Û ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂχıÂÚÔ Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì·˜. æ˘¯‹ ‚·ıÈ¿ ηٷı¤ÙÔ˘Ó: ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ËıÔÔÈÒÓ: ¶·‡ÏÔ˜ √ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ªÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Ì·ÓÙ‹˜ Î·È ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ...∞ÁÏ·˝· Δ˙¤ÓË μ·‚·ÚÔ‡Ù·, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ - Δ¿Î˘ μ·Ì‚·Î›‰Ë˜. ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ∫·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·È¯ÙÒÓ: Õıˆ˜ ¢·Ó¤ÏÏ˘, Δ¿ÛÔ˜ ∫ÒÓÛÙ·˜, ÿÚ˘ ªÈÏÏ›Ó˘ (ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È). ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ: °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÒÚÙ˙˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ª·ÚÁÒÓ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌÔ˘Ïȿη˜, ª›ÏÙÔ˜ ÃÚ˘Û·Óı›‰Ë˜, ™ÒÏ˘ ª·Ú΋, ¡›ÎÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔ˘˙¤·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô ¡›ÎÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜ (ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È). ¢ÈÌÔÈÚ›· ™˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ: ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ¤ÚÁÔ˘: Δ¿ÛÔ˜ ∫ÒÓÛÙ·˜. Δ· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË - ¢ÈÁ¤ÓË - ¶Ùˆ¯ÔÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Õıˆ˜ ¢·Ó¤Ï˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˙¿ÎÔ˜.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÏfiÁÈÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ

∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ÃÂÈÌÒÓ· ∞ºπ∂ƒøª∞ ÛÙÔ ™ÎÈ·ı›ÙË ÏfiÁÈÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ÃÂÈÌÒÓ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9:00 Ì.Ì., ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi £¤·ÙÚÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ ¢‡Ô ∞ϤͷӉÚÔÈ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ. ÃÂÈÌÒÓ·˜. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·Ì‚¿Ï˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ ª·Í‚¿-

ÓÔ˘ - Δ·Ì¿ÎË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÂÈÌÒÓ· ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ Ë ÔÈ‹ÙÚÈ· Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ· μÏ¿¯Ô˘ ∫·Ú·Ì‚¿ÏË. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÂÈÌÒÓ·. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ. ÃÂÈÌÒÓ·˜ (1947 1998) ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÈÔ˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏÏÒÓ ‚È-

‚Ï›ˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∞fi ÙÔ 1976 ¤ˆ˜ ÙÔ 1998 Âͤ‰È‰Â ÙËÓ ÙÚ›ÌËÓË ÂÈıÂÒÚËÛË “™ÎÈ¿ıÔ˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Á΢ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ì ÈÛÙÔÚÈÔ‰ÈÊÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Î·È ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤Ì·Ù· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. À‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞’ Î·È μ’ ™˘Ó‰ڛԢ

ªÂÏÂÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Á·Ô‡ÛÂ Î·È ÔÓÔ‡Û ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. √È Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ÙÔÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ·Á¿Ë.

£∂∞Δƒ√ —™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ ı· ·ÊËÁËı› ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Ù˘ ¢ÔÌӛ΢ ª·˘Ú›‰Ô˘ ÛÙȘ 21.00. ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ (ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘). — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9.00 ÌÌ ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ë “™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓfiʈÙÔ˜” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ. ¢·ÎÙ˘Ï¿.

ª√À™π∫∏ —™˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ £Ë‚·›Ô˘ ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 ∞˘ÁÔ‡ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ˘, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·“ÿ·Ì‚Ô˜”, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °Ú¿‚Ô ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” . (ÙÚÔÌ¤Ù·), ÙË ™¤‚Ë ª·˙¤Ú·flÚ· ¤Ó·Ú͢: 21.00 (ÔÈ fiÚÙ˜ ·ª¿Ì·ÏË (È¿ÓÔ) Î·È ÙË ∑·ÊÂÈÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 20:00). ÚԇϷ ÷ÓÙ‹ (‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ), —ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ˘„ËÏÒÓ ÚÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Ì ÙÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚Ú·‰È¿ Ì ٛÙÏÔ “Δ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” , Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “ÿ·Ì‚Ô˜” Î·È ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Δ˙¤Ó˘ ÷Ù˙ËÛ˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÌÔÓ·‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÛÙÔ ¶·‰È΋˜ Δ˙¤Ó˘ ÷Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ Û˘ÓÏÈfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÛÙȘ 9:30 ÌÌ, Ì ÂχıÂÚË Â›Ù¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ °·Ù˙¤·˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈÛÔ‰Ô, Û ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘. ʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi §ÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 9.15. ∏ ›‰È· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛÙÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ÎÔÈÓfi.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —√ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔ ¶Â˘Î› Î·È ÙÔ˘˜ øÚ·ÈÔ‡˜ ∂˘‚Ô›·˜ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒÒÛÔ˜), ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 17 ¢ÚÒ. ΔËÏ. Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 24210-33062, 33972, 2423022836, 6973-404380, 6989-868142. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ “Á·‚Ô‡ÛÙËÌ·”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¡¤Ô ∞ÁÈÔÓ¤ÚÈ ∫ÈÏΛ˜, ÛÙȘ 25/8/12 Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 35860, 24210 26144. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔ̤˜ ·fi Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË μfiÚÂÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94, ÙËÏ. 24210-33863.

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ΔÔ˘ μ. ¢. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À, ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˆ˜ ¤Ó·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂȯÂÈÚ› Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·‰‡Ó·Ù·. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ̤۷ ÛÙË Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ·ÍÈÔ˙‹ÏÂ˘Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Î.¿. ∫·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÔÙÈÌ¿ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ÊÔ‚›Â˜. ¡· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ÁÓÒÛË Î·È Â›ÁÓˆÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ. ¡· ¯·Ú¿˙ÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. °Ú¿Êˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï›Á˜ ÛΤ„ÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ªÔÓ¿‰· ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Ì ٛÙÏÔ “∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ŒÎıÂÛË ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, 2008-2011” Ì ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË Î·ıËÁËÙ‹ ∫. π. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Î·È Â›-

● ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ŒÎıÂÛË ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, 2008-2011” ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Î·ıËÁËÙ‹ °È¿ÓÓË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ - Ì ٷ ıÂÙÈο Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·, Ì ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· οı ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È ‰Ú¿ÛË: ¢È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ, ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Δ¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ¶Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ,

‰È‰·ÎÙÔÚÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î.¿. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Î·Ù¿Ù·ÍË, ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ӷ, Ì ›Ó·Î˜ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ· ÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. (ÿÛˆ˜, ‚¤‚·È·, ¤Ó·˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ı· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ˜). ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›¯Â ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ı‡ÂÏÏ· ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÒÚ· ˆÚ›Ì·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Î·È Ó· ‚Úԇ̠¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ·È‰Â›· Ì·˜. °È·Ù›, ÙÂÏÈο Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÒ‰˘ÓË ‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔfi‰Ô˘. ∫·È ÚÔÛ˘ÔÁڿʈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· ÙÂÏÈο Û¯fiÏÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘: “∏ Ô˘Û›· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÙÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘,

ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ¡· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È ÙÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ, Ó· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ηχÙÂÚ·, Ó· ÚÔ¯ˆÚԇ̠̠·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘, ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜, ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ·˘ÙÔ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ”. Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ŒÎıÂÛË ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, 20082011” Â›Ó·È ÌÈ· ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È ‰È·˘Á‹˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË °È¿ÓÓË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶EM¶TH 2 AY°OY™T√À 2012

“ΔÔ ª‹ÏÔ” Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

H Έ̈‰›· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·... ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 23/7 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜” . ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/7 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË: ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÔÈ ∞ʤÙ˜ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ “¤ÁÈÓ ̛· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘”. ªÂ ÔÌÈÏ›· Î·È ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· §Ô‡ÚÔ˘ Ë ÔÔ›· Ì ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÚfiÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.

ΔÈÌËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ ™Ù¿ıË ™·Ì·Ú¿ Δπª∏Δπ∫∏ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ™Ù¿ıË ™·Ì·Ú¿ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ·Ïfi¯ÂÚ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÁÈ· 22 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ÛÙÔÓ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. Ÿˆ˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ ™Ù¿ıË ™·Ì·Ú¿ ÙÈÌ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ·fi ηډȿ˜ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ŒÁÈÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο ¤ÙË Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô 1959-1981 Î·È Ë ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏ· Ù· ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜: ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶··Ì·ÚοÎË ∫ÒÛÙ·, ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. ™Ù·Ì·Ù¿ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î. μ·ÚÛ·Ì¿ ¢ËÌ‹ÙÚË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ªÂ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÂÍ‹Ú·Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜.

¶ËÏ›Ô˘ ŒÌÓ¢ÛË ∏ ∂∫£∂™∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ŒÌÓ¢ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹ 3, ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ªÔÓ‹ ¶¿Ô˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· fiˆ˜ ÔÈ °ÂˆÚÁ›· ∫ÔÏ·Í‹, ™. ™·Ï·ÌÔ‡Ú·˜, ¢‹ÌÔ˜ ¶·Ï·Ì›‰Ë˜, Christel Muller, Hekmut Brinkman, Jennew Petschner Î.¿.

ª

È· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ μ¿Ï·ÚË, ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË ΔÛ·ÏÙ·Ì¿ÛË Î·È ¡·Ù·Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi„ ÛÙȘ 21:30 ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ” . “ΔÔ Ì‹ÏÔ” Â›Ó·È ÌÈ· ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· Ì ı¤Ì· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó‰ÚÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ... ¤Ó· ı¤Ì· Â›Î·ÈÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û˘ÁΛÓËÛË, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ÔÏϤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. √ °È¿ÓÓ˘ (£·Ó¿Û˘ ΔÛ·ÏÙ·Ì¿Û˘) Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ı· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·Ó Á›ÓÂÈ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ Û ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ™ÔÊ›· (¡·Ù·Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË) Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û٤ϯԘ ηӷÏÈÔ‡ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ·Ó fi¯È ηӷϿگȘ... ¯Ù˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ¿ÌÂÛ· ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È „ËÏfi˜ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜! √ °È¿ÓÓ˘ ·Ó·˙ËÙ› ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ·, Ô‡Ù ÙÔ Û›ÙÈ Ô‡Ù ÙÔ

● √ £·Ó¿Û˘ ΔÛ·ÏÙ·Ì¿Û˘ Î·È ¡·Ù·Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË ı·... ‰·ÁÎÒÛÔ˘Ó “ΔÔ ª‹ÏÔ” ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, Î·È ‰ÂÓ “ÁÚ¿ÊÂÈ” ÛÙÔ ÎÔ‡ÙÂÏÔ “Â›Ì·È ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÁÈ·Ù› ¿ÙËÛ· Ù· 30, ·ÓÙÚ¤„Ô˘ ÌÂ!” . ∏ ™ÔÊ›· ı¤ÏÂÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi·ÈÌÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi, „ËÏfi˜, ˆÚ·›Ô˜, Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, Ì· ¿Óˆ ·fi fiÏ·, ÙÚÂÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› Ù˘, ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Û·Ó ÛÎÏ¿‚Ô˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›· ÙÔ˘... À¿Ú¯ÂÈ ÔÙ¤ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ‰·ÁÎÒÛÔ˘Ó “ÙÔ Ì‹ÏÔ”, Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· Â˘Ù˘¯‹ÛÔ˘Ó; ∫·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó; ∂›·Ì fiÙÈ Ë ˙ˆ‹

¤¯ÂÈ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÙÚÂÏfi È·...; ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °ÈÒÚÁÔ˜ μ¿Ï·Ú˘ ™ÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∑·Ì¿Ó˘ ªÔ˘ÛÈ΋- ˯ËÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¡›ÎÔ˜ ƒ·Ìfi˜ ºˆÙÈÛÌÔ›: ∞ϤÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÃÔÚÔÁڷʛ˜: ŒÏÂÓ· °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘ μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË: ∫·ÏÏÈfiË ∫ÔÙ˙·ËÏ›· ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: £ˆÌ¿˜ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 15 ¢ÚÒ ¶ÚÔÒÏËÛË: “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” .

∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Δ∏¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

● ∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÊÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ÛÎËÓ‹. ™ÙȘ 21.00 Ì. Ì , ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÛÙËÓ ı¤ÛË ∫Ô‡ÙÚÈ· / ÕÁÈÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÁÈ· ÙÔ ·ÏÌ˘Úfi Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ŸÏÈ·˜ §·˙·Ú›‰Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ¯·Ú·-

ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ Û˘Ó¯‹ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· Ò˜ ÙÔÓ ΔÛ¤¯ˆÊ Î·È ·fi ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ ¤ˆ˜ ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, ¤¯ÂÈ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÎËÓÈÎfi Ô›ËÌ· ÙÔ “∫ÔÚ›ÙÛÈ Ì·Ù·Ú›·” . ∂›Û˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë Â˘·›ÛıËÙË ËıÔÔÈfi˜ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ

ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ “⁄‰ˆÚ Ôχ Ô˘ ‰˘Ó‹ÛÂÙ·È Û‚¤Û·È ÙËÓ ·Á¿Ë” , ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÕÛÌ· ∞ÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ™Ù¤ÏÈÔ ¶ÂÏ·ÛÁfi, ÒÛÙ ӷ ÂÓˆı› Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÎËÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û οı ¤Ó·Ó Ô˘ ·Á·¿ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ·˘Ùfi ‡ÌÓÔ ·Á¿˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ: 45 ¢ÚÒ. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ - ¢ËÏÒÛÙ ¤ÁηÈÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 6945155340 Î·È ÛÙÔ info@storytelling.gr.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ Δ√ ∫√π¡øº∂§∂™ ÿ‰Ú˘Ì· “°.

∞ÁÁÂÏ›Ó˘- ¶›· ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘” Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Û ÌÔÚʈÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÃfiÚÙÔ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘

¶ËÏ›Ô˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ Magic Steps. √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÔÚÔ‡ Magic Steps Â‰Ò Î·È Ì›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÂÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ fiˆ˜ ÊȤÛÙ· ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ¢ÂÏËÁÂÒÚ-

∂Áη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡ Î·È Ï·Û¤, ÛÙÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫∂∫¶∞¢π∂∫ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÎÂÓÙËÙÈ΋˜ Î·È ˘Ê·ÓÙÈ΋˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 10.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

™˘Ó·˘Ï›· ª·¯·ÈÚ›ÙÛ· ™Ù·Úfi‚· ¶·Û¯·Ï›‰Ë ÛÙȘ ªËÏȤ˜ √ §∞Àƒ∂¡Δ∏™ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜,

™ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï “§¿ÏÔÓ ‡‰ˆÚ” Ì ı¤· ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·

Ë Â˘·›ÛıËÙË ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·Ê‹ÁËÛ˘ “§¿ÏÔÓ ‡‰ˆÚ” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡. ªÂ ı¤· ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· οو ·fi ÙÔ ÔÏfiÁÈÔÌÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· “√ÏfiÁ˘Ú· ÛÙË §›ÌÓË” Î·È “ΔÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜” Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÛÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ §Ô˘Î›·˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ÙÔ˘. °È· fiÛÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·˘Ù‹ ‚Ú·‰È¿ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô (‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ¿‚·ÛË) ÛÙȘ 19.30 ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ - ÂÚ›ÙÂÚÔ ∂√Δ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945155340). ∏ ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿-

31

ÁÂÈ·, ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ μfiÏÔ˘ 2012 ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡. π‰È·›ÙÂÚ· ‰Â, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ oriental ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜. ÃÔÚÔÁڷʛ˜ fiˆ˜ latin, theater art, character Î·È Ê˘ÛÈο tribal ·ÏÏ¿ Î·È oriental, Â›Ó·È Ù· ›‰Ë ¯ÔÚÔ‡ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi XfiÚÙÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∂Ê. “∏ £ÂÛÛ·Ï›·”.

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ô ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜, ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰Èο ·ÈÛı·ÓÙÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜, ¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ “ÕÁ·ÌÔ˘˜ £‡Ù˜”, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì·˙› Ì›· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚÈԉ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞fi ÎÔÈÓÔ‡ ÏÔÈfiÓ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘˜, Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Û ·Ú½ÛÙÈÎÔ Îϛ̷ ÌÈ·˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.15 Ì.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: ¶ÚÔÒÏËÛË 12 ú - Δ·ÌÂ›Ô 15 ú. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªËÏÂÒÓ “°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜” .

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Δ√ Δ∂Δ∞ƒΔ√ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÓı‹-

ÌÂÚÔ ıÂÚÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∑ÒÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË ∞Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ› ̇ıÔÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ - ÛÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ·” ÛÙË £Â·ÙÚÈ΋ ¶Ï·ÁÈ¿ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙȘ 16 ¤ˆ˜ Î·È 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012. μ·ÛÈÎfi˜ ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ Ô §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜ (¶·È‰·ÁˆÁfi˜ - ™ÎËÓÔı¤Ù˘ - ™˘ÁÁڷʤ·˜, Â›ÙÈÌÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ). ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î. ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6937649140 Î·È Î. ∫ÂÚ·Û›· ∫·Ú·Ó›ÎÔ˘ 6957087320 Î·È ÛÙÔ e-mail ogion@hotmail.com.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ¶ÚÔËÁÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛÎÔÈο Ô ª. √Ì¿Ì· ÙÔ˘ ƒfiÌÓÂ˚ √À∞™π°∫Δ√¡, 1.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √-

¶∂ª¶Δ∏ 2 AY°OY™T√À 2012

∞Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ˜ Ô ÕÛ·ÓÙ - ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ‚›ÓÙÂÔ Ì ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ

ΔÚ·Áˆ‰›· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ã·Ï¤È ªfiÛ¯·: ∂η٤ڈıÂÓ ·Ú·‚›·ÛË ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ

Ì¿Ì· ¤Êı·Û ‹ ˘ÂÚ¤‚Ë ÙÔ 50% ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ „‹ÊÔ˘, Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙ›˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙȘ 6¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-ºÏfiÚÈÓÙ·, ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ·, √¯¿ÈÔ-Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Quinnipiac, ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ CBS News Î·È Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ The New York Times Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∂ÓÒ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 100 Ë̤Ú˜ ¤ˆ˜ ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ· (ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο) ¤Ó·ÓÙÈ 45% ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚, 53% ÛÙËÓ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ· ¤Ó·ÓÙÈ 42%, Î·È 50% ÛÙÔ √¯¿ÈÔ (‚fiÚÂÈ·), ¤Ó·ÓÙÈ 44% ÁÈ· ÙÔÓ Î. ƒfiÌÓÂ˚. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ∏¶∞ ·fi ÙÔ 1960, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÏÈÙ›˜. “∞Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¢ڤˆ˜ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ·, ÙÔ˘ √¯¿ÈÔ Î·È Ù˘ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ·, Î·È ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¶¤ÙÂÚ ªÚ¿Ô˘Ó, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÊ˘ÁÌÔÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Quinnipiac, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂȉÈο ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ™ÙËÓ ¶ÂÓÛÈÏ‚¿ÓÈ·, Ô √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ 24 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (59%-35%) Â› ÙÔ˘ ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÛÙÔ √¯¿ÈÔ ¤¯ÂÈ 21 (58%37%) Î·È ÛÙË ºÏfiÚÈÓÙ· 7 (51%-44%).

Ã∞§∂¶π, 1.

¶ÔχÓÂÎÚË Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Û ÔÚ˘¯Â›Ô Ù˘ ∫›Ó·˜

∞Ó Î·È Â›Ó·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜

¶∂∫π¡√, 1.

¢∂∫∞∂•π ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 12 ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ Û ÔÚ˘¯Â›Ô Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ∫›Ó·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. Δ· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÂÍfiڢ͢ ÛȉËÚÔÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¡ÂÎÚÔ› Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤ÍÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤Ó· ·È‰›. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ™ÈÓÙ˙È¿ÓÁÎ, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √È ÛÊÔ‰ÚfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 60 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 77 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘.

Δ

Ú·Áˆ‰›· ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ã·Ï¤È, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜: ∂ÓÒ ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ë fiÏË ÙÂÏ› ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÔÏÈÔÚΛ·˜, ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏ› ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÔ˘ ÕÛ·ÓÙ.

∏ Human Rights Watch ÌÈÏ¿ ÁÈ· Èı·Ófi ¤ÁÎÏËÌ· ÔϤÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ô ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÛÙ·Ï›, Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ̤۷, Ë ÂͤÁÂÚÛË. ΔÔ ‚›ÓÙÂÔ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ YouTube Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÚ·‚‹¯ÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË, ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ Ã·Ï¤È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ” ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·˘Ï‹˜ (Èı·Ófiٷٷ Û¯ÔÏ›Ԣ), ÛÙ‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. ∏ οÌÂÚ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·ÏÏÔ‡, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ˘Ú¿ ·fi fiÏ·, Î·È ¤ÂÈÙ· Ë Î¿ÌÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÔÚÔ‡˜ ÙˆÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Human Rights Watch ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ BBC ˆ˜, Â¿Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ· ÔϤÌÔ˘. ∫·È Ë Û˘Úȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ “¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وӔ , Ì ¤‰Ú· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηٷ‰›Î·Û ÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È ÂÓÒ Ù·ÓΘ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈο ̤۷ ÛÊ˘ÚÔÎÔÔ‡Ó ÙÔ Ã·Ï¤È, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÕÛ·ÓÙ ¤Û·Û ÙË “ÛȈ‹” ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ (·fi ÙËÓ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi) ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. “∏ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÕÛ·ÓÙ, Û ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ˘ÌÓÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÙȘ “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜”. ªÂÙ¿ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ, Ô ƒÒÛÔ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÂÓ¿ÓÙÈ °Î·Ù›ÏÔÊ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ

‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÛÙË Û˘Úȷ΋ ÂÌʇÏÈ· Û‡ÚÚ·ÍË ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. “∏ ÛÎÏËÚ‹ ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ˆ˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °Î·Ù›ÏÔÊ Ì¤Ûˆ twitter. “£· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ, ¢˘ÙÈÎÔ› Î·È ÕÚ·‚˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÎÔÈ¿” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙË ı¤ÛË Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Úȷ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. “∞ӷ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ó¤· ¢ηÈÚ›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ Ôχ ÍÂοı·ÚË Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ı¤ÛË Ì·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË ™˘Ú›·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ¶¤ÛÎÔÊ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÚˆÛÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Âȉ‹ÛˆÓ. √È ‚›·È˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜, ÙÔ Ã·Ï¤È, Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÔχÌËÓ˘

ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ Ì ̤۷ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÎÙÂϤÛÂȘ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›·. “√È ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ Ã·Ï¤È, ÔÈ Ôԛ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¡ÙÔӷ٤Ϸ ƒÔ‚¤Ú·, ·ÓÒÙ·ÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÚ›ÛˆÓ. Ãı˜ ΔÚ›ÙË, Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √∏∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Úȷ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̿Ù˜ Èı·ÓfiÓ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÂÂȉ‹ ·¤Ù˘¯Â Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 110 ÓÂÎÚÔ› ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 110 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ™˘Ú›·, ηıÒ˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÊÔ‰Ú¤˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¢·Ì·ÛÎfi Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¤È, ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ™˘Ú›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™˘ÚÈ·Îfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜. √ ·-

ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 67 Ôϛ٘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿, ηıÒ˜ Î·È 29 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È 14 ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ª∫√ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ. ™ÙÔ Ã·Ï¤È (‚fiÚÂÈ·), ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÙˆÔ, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ͤÛ·Û·Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ª¤ÚÈ, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, Î·È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÛÙÔ ª·Ì ¡¿ÈÚ·Ì (·Ó·ÙÔÏÈο). Ãı˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ™˘ÚÈ·ÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (∂™™) ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ª¤ÚÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ‚›ÓÙÂÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ Ê˘Ï‹˜, Ô ∑¤ÈÓÔ ª¤ÚÈ. ªÈ· ËÁ‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∑¤ÈÓÔ ª¤ÚÈ, Ë Ê˘Ï‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ù· fiÏ· Î·È Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ∂™™ ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ù˘” . ∏ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ª¤ÚÈ Â›Ó·È ÛÔ˘Ó›Ù˜, ÂÓÒ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÕÛ·ÓÙ Î˘ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ∞Ï·Ô˘›Ù˜, ÌÈ· “·Ú·Ê˘¿‰·” ÙˆÓ ™ÈÈÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ·˘Ù‹ Ë Ê˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· Ù·ÎÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ã·Ï¤È. ¶¿ÓÙ· ÛÙÔ Ã·Ï¤È, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ™·Ï·¯ÂÓÙ›Ó, ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷʇÁÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó·Ó ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ › fiÙÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞ÌÔ‡ ªÔÛ¿Ì. ŒÍÈ ¿Ì·¯ÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÔÈΛ· Î·È Û ÂΛÓË Ù˘ ∫·Ï·Û¤ (ΤÓÙÚÔ), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ. ™ÙËÓ Â·Ú¯›· πÓÙÏ›Ì (‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο), ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ Ô˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Ã·Ï¤È. ™ÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ¤ÓÙÔÓ˜ Ì¿¯Â˜ ͤÛ·Û·Ó ÛÙËÓ Δ·Ì·ÌÔ‡Ó, ÓfiÙÈ· Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ô˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΠۋÌÂÚ· ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi. ΔË Ó‡¯Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÚÔ˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì¿¯Â˜ ͤÛ·Û·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ª·Ì Δԇ̷ Î·È ª·Ì ™¿ÚÎÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ.

√È °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ª¤ÚÎÂÏ μ∂ƒ√§π¡√, 1.

ÌÈÛÔ› Î·È ϤÔÓ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ôϛ٘ Â›Ó·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˘ ÕÁÁÂÏ·˜ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠۋÌÂÚ·. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Forsa Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Stern ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙÔ ‹ÛÛÔÓ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÔÈ ∂χıÂÚÔÈ ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ·, Â·Ó‹Ïı Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 5% ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ‚Ô˘Ï‹, ÙËÓ ªÔ‡ÓÙÂÛÙ·ÁÎ. ΔÔ 57% fiÛˆÓ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÌÈ· ÂÛÈÌÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔ√π

Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 12% ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·-Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 45 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, fiÙ·Ó Â›¯Â ÛËÌÂȈı› Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂∂, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο ηϿ ˆ˜ ÙÒÚ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÌË-Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Û ¯·ÌËÏfi ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜, fï˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË (CDU) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 36% ÙˆÓ ÚÔı¤ÛˆÓ

„‹ÊÔ˘, 9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· (SPD). “√ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ (Û.Û.: Ë ª¤ÚÎÂÏ) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ª¿ÓÊÚÂÓÙ °Î›ÏÓÂÚ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Forsa. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï·

¯Ú¤Ë Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ·ÌÔÈ‚·ÈÔÔÈËı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ ™ÙÂÚÓ, ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ô-

ÛÔÛÙfi 12% Î·È ÔÈ ∂χıÂÚÔÈ ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˜ (FDP) 5%, ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi-fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ ÔÌÔÛÔӉȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2013. ΔÔ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ô ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ¿ÓÙˆ˜ Ë ª¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ FDP Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡” Ì ÙÔ SPD, fiˆ˜ ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2009. ™ÙËÓ ›‰È· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙËÓ 23Ë ˆ˜ ÙËÓ 27Ë πÔ˘Ï›Ô˘, Û ‰Â›ÁÌ· 2.501 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ÙÔ 56% Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙË ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ ÙÔ 35% ηٿ.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 33

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

∂ÈÎfiÓ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿

√Úȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 1.

ÈÎfiÓ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Alpha Bank Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ù· Â›‰· ÙˆÓ 600 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 599,22 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô 0,54 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,09%.

∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÎÈÓ‹ıËΠÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛ‹ÌˆÓ Î·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Â‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 9 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∫·Ù¤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 602,93 ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 0,71% Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 593,98 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ¤ˆ˜ Î·È 0,79%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 24,679 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ MIG(+4,40%), Ù˘ Alpha Bank(+ 4,13%), ÙÔ˘ √¶∞¶ (+3,47%) Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+1,35%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-4,09%), ÙÔ˘ √Δ∂ (-

3,96%), Ù˘ ¢∂∏ (-2,79%) Î·È Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (-2,36%). √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 216,96 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,14%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 607,58 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,37%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 1.942,56 -0,29%, ∂ÌfiÚÈÔ:737,67 +0,63%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο:1.470,86 0,88% ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ:1.861,94 +0,56%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·:1.502,94 +0,56%, ¶ÚÒÙ˜ ⁄Ϙ:1.015,58 -2,10%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:877,42 +3,19%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:291,04 +1,62%, ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆ-

ӛ˜:534,00 -3,96%, ΔÚ¿Â˙˜:208,19 +0,35%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:5.207,46 +0,01%, ÀÁ›·:106,83 +1,49%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜:835,48 -2,32%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:662,52 +3,47% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 68 ÌÂÙÔ¯¤˜, 56 ÙˆÙÈο Î·È 25 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: HOL+20,00%, Olympic Catering +20,00%, Spider +19,48% Î·È ¡›Î·˜ +18,60%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ¡ÂÒÚÈÔ -20,00%, ∂ÏÏËÓÈΤ˜ π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ -20,00%, ∫ÂÚ·Ì›· ∞ÏÏ·Ù›ÓË -19,85% Î·È ∞ıËÓ¿ 19,70%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·-

ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ì 8.083.892 ÙÂÌ¿¯È·, Alpha Bank Ì 4.416.779, ∫‡ÚÔ˘ Ì 3.872.931 Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 3.265.862 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: √¶∞¶ Ì 8,230 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Alpha Bank Ì 5,365, Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ì 2,090 Î·È ∂ıÓÈ΋ Ì 1,618 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 23,702 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∫·Ù¿Ù·ÍË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ H Eurobank ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2012 Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ

·ÁÔÚ¿˜ 12,56% Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ Ì 12,43%, Ë ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì 9,87%, Ë Euroxx Ì 6,93%, Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞.∂.¶.∂.À Ì 6,61%, Ë HSBC Ì 4,63%, Ë ∞§º∞ Finance Ì 3,90%, Ë ¢˘Ó·ÌÈ΋ ∞Ã∂¶∂À Ì 2,72%, Ë Solidus Ì 2,55% Î·È Credit Agricole Ì 3,44%. H Eurobank ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ‚Ú¤ıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ 16,29% Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 12,22%, Ë ∂ıÓÈ΋ Ì 12,22%, Ë Euroxx Ì 6,47% Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 5,15%.

∫·Ì›· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∞ª∫∞ Î·È ÙÔ ∞ºª ∞£∏¡∞, 1.

ªÂ Â›ÁÔ˘Û· ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ Û fiÏ· Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘ ÚÔˆı› ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈϤ˜ Î·È ÙÚÈϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· fiÚÈ· ηٷ‚ÔÏ‹˜, Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó fiϘ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, η̛· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· ‰›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∞ª∫∞ Î·È ÙÔÓ ∞ºª. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË, ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˜ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· “Ù˘ÊÏfi” ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Î·Ó¤Ó· Ù·ÌÂ›Ô ‰ÂÓ “¤‚ÏÂ” ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ¿ÏÏ· Ù·Ì›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔχÙÈÌÔÈ fiÚÔÈ Û ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È Û ÊfiÚÔ˘˜ ‹ Û ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó. ∂ÊÈÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013 Ó· ¤¯ÂÈ Â͢ÁÈ·Óı› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ·fi “Ì·˚ÌÔ‡” Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·ÒÏÂÈ· fiÚˆÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÈÛfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ™øΔ∏ƒπ√™ ∫∞∑∏™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔfiÏÈ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë μπƒ°π¡π∞ ∫∞§∂Δ™π√À ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌËÙÚԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜. --------------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô £∂√¢øƒ√™ ª¶ƒ√À™∞™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ºÔ˘Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√À ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ı·Ó·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ŒÍÈ ÛÙȘ ‰¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó ∞£∏¡∞, 1.

√È 6 ÛÙȘ ‰¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™¢√∂ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 27 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 642 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÓËÛÈ¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 3.256 ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ 367 ·fi ·˘Ù¤˜ (ÔÛÔÛÙfi 57,2%). ™ÙË ƒfi‰Ô, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó‹Ïı Û 85,%, ÛÙËÓ ∫¤· Î·È ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ÛÙÔ 80%, ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÛÙÔ 78%, ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÛÙÔ 75% Î·È ÛÙË §·ÎˆÓ›· ÛÙÔ 67%.

∞fi ÙÔÓ √Δ∂

¡¤Â˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿ ∞£∏¡∞, 1.

ªÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 15,5% ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô √Δ∂, Ì ÙȘ Ӥ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÛÙ·ıÂÚ¿ √Δ∂ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÂıÓÈο ÎÈÓËÙ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi 01/08/2012, ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËϤʈӷ √Δ∂ ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È 0,0903 ¢ÚÒ (·ÓÙ› ÁÈ· 0,1069 ¢ÚÒ) ·Ó¿ ÏÂÙfi, Ì ‚‹Ì· ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ¡¤· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 27,3% ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Cosmote. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ Ó¤Ô ÌÂȈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Cosmote ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi 0,0495 ¢ÚÒ Û 0,0360 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÏÂÙfi. ªÂ ÙË Ì›ˆÛË ·˘Ù‹, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›ÎÙ˘· ÚÔ˜ ÂÏ¿Ù˜ Cosmote.

ªÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∞£∏¡∞, 1.

ΔËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 6,15% Û 5,89%, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi 4,65% Û 4,39%, ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÂÈÙfiÎÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi 5,65% Û 5,39% Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·fi 10,29% Û 10,03%. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋ ∫¿ÚÙ·˜ Hellenicard VISA (ÎÏ·ÛÈ΋) ·fi 14,65% ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û 14,39% Î·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ∫¿ÚÙ·˜ Hellenicard VISA (¯Ú˘Û‹) ·fi 14,15% Û 13,89%. √È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÔΛˆÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÛÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Euribor ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ·, 1/8/2012.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ - ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘) Ì a/c, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-374626. (304)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈ¿ÚÈ ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÈψ̤ÓÔ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 48. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6948-823148, 24280-78600. (306)

∞£∏¡∞ ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ª·Ú·ÛÏ‹ 35 - ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÛÈοÙÔ, 120 Ù.Ì., ¶§∏ƒø™ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√, 2 ˘ÓÔ‰., Ì ÓÙÔ˘Ï¿È· ·fi ¿ÙˆÌ· ¤ˆ˜ Ù·‚¿ÓÈ, ÊÔ˘Ï Ì¿ÓÈÔ, ÙÔ˘·Ï¤Ù· ͤӈÓ, ÎÔ˘˙›Ó· Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›· Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ·ÓÔȯً ı¤· 180 ÌÔ›Ú˜ ·fi §˘Î·‚ËÙÙfi ¤ˆ˜ ™·Ï·Ì›Ó·, ™À¡ ¢ÒÌ· Ì Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÏÂÈ· ÌfiÓˆÛË, ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì ¿ÏÂÙË ı¤· ∫∞π ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙË Á‡Ú· - ªÂÙÚfi ÛÙ¿ÛË. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ 5’-7’ Ì ٷ fi‰È· + ψÊÔÚÂ›Ô ·fi Î·È ÚÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ì¤Ûˆ˜. ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ: 2+¯ÚfiÓÈ·. ∂ÓÔ›ÎÈÔ: ∂˘ÚÒ 1.300. ∂ÈÛΤ„ÂȘ ÙËÏ. 210 72 40 178 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜. (277)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (336)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 90 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ 98 Î·È ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ÁˆÓ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6976282275, 6972280425. μfiÏÔ˜ 24210-24542, ∞ı‹Ó· 210-6107697. (728)

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (365)

μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì 48 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Veneta, A/C, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, μÏ·¯¿‚· 22 - 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÈÌ‹ 400 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (340)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π 40 ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜, §ÈÌÔ˘˙›Ó, ÛÙÔ μfiÏÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6979-637534. (052)

¶ˆÏÂ›Ù·È ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - °Ú·ÊÂ›Ô 85 Ù.Ì. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ (∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150) ∞/C Û οı ¯ÒÚÔ, Ì ÌÂÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ì¿ÓÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001. (339)

∞£∏¡∞ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ - Ï·Ù›· ª·‚›ÏË - Ô‰fi˜ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 14, ∞’ fiÚÔÊÔ˜ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ - ¢˘¿ÚÈ 53 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û ÌÈÎÚ‹, ‹Û˘¯Ë, ÛÈοÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÊÔ˘Ï ÏÔ˘ÙÚfi en suite - Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·. §›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ¿ÚÙÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¢›Ï· Û ÙÚ¿Â˙˜, ∞Δª, ÎÏÈÓÈΤ˜, Ì·Á·˙È¿, ˙·¯/ÛÙ›· - ªÂÙÚfi - ψÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Î·È ÚÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙ· 100Ì. - Û˘Ó ÙÚfiÏÂ˚ - ψÊÔÚ›· ·fi ‚fiÚÂÈ· ¤ˆ˜ ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ∞ı‹Ó·˜. ∂ÓÔ›ÎÈÔ: 350/Ì. ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ: 2+¯ÚfiÓÈ·. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ·Ì¤Ûˆ˜. ∂ÈÛΤ„ÂȘ ηÙfiÈÓ ÙËÏÂʈӋ̷ÙÔ˜: 6938 152395. (278)

ªπ™£øª∂¡√ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ Ì ∞fiÏψÓÔ˜, Û ÙÈÌ‹ ۯ‰fiÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ º¶∞. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (337)

∂À∫∞πƒπ∞! ¶ˆÏÂ›Ù·È ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ∫ÔÌً̈ÚÈÔ (ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î.Ï.) ÏfiÁˆ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ΔÈÌ‹ 5000 ú!!! ΔËÏ. 6985-928618 Î·È 6945-266937. (377)

¶ø§∂πΔ∞π μ√§√™ - πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 76 ÓÂfi‰ÌËÙÔ 90 Ù.Ì., 3Ô˘, ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’09, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂Àƒø, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421076900, 6976-292001 ·fi ȉÈÒÙË. (338)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞. ™ÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400, 6974-660520. (335)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ. 235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ. 605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 &116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 92ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ. ™·Ì¿Ó·Á· ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ.1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 114ÙÌ ÔÈÎ. 1,5ÛÙÚ. ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú. 75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡

√π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530,540, 490, 1212,1408 &1.650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4.850ÙÌ,3 & 4,7 ÛÙÚ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙ. 2.380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ. ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ, ÔÈÎ. 1.700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¶. ÕÚˆ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2.400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1.800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ¶∂ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1.774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2.300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4.700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜-μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ. 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎ. 7.100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜

¢È·Ì/Ì· 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ - ηÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1.000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2.770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1.650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1.000ÙÌ, 1.500ÙÌ & 2.770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfi. 1.177ÙÌ ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ., ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) 50ÛÙÚ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ. ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ. Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

(327)

SEAT IBIZA, 1200cc, 5£Àƒ√, 76.900 çª., μπμ§π∞ SERVICE, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∫∂¡Δƒπ∫√ ∫§∂π¢øª∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 900 ∂Àƒø.

FORD FIESTA, 1400cc, 2004 ª√¡Δ∂§√, 5£Àƒ√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ ABS, 4 ∞∂ƒ√™∞∫√À™, A/C, FULL EXTRA, 53.000 çª, TIMH 4.200 ∂Àƒø.

OPEL CORSA, 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª., FULL EXTRA, Δπª∏ 4.200 ∂Àƒø.

FORD MAVERICK, 2000cc, 4Ã4, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, full extra, ¢ηÈÚ›·, 4.900 ¢ÚÒ.

CITROEN C2, 1400cc, ∞ÀΔOª∞Δ√, ™∂πƒπ∞∫√ F1, 2004 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, TIMH 5.200 ∂Àƒø.

FIAT DOBLO 1900, DIESEL, 2002 MONΔ∂§√, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 5.500 EÀƒø.

OPEL CORSA DIESEL, 1300, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏, FULL EXTRA, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 5.800 ∂Àƒø.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÈÌ‹ 6.700 ¢ÚÒ.

Mini Cooper, 1600cc, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, full extra, 6.900 ¢ÚÒ.

CHEVROLET SPARK, 1.000cc, 5£Àƒ√, √∫Δøμƒπ√™ 2011 ª√¡Δ∂§√, 1Ô Ã∂ƒπ, ™∞¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√, FULL EXTRA, 8 ∞∂ƒ√™∞∫√π, TIMH 7.500 EÀƒø.

FORD FOCUS C-MAX 1600, 2007 MONTE§O, ¶√§Àª√ƒºπ∫√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, Δπª∏ 8.800 ∂Àƒø.

Mercedes A160, DIESEL, 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 67.000 ¯ÏÌ., full extra, ÙÈÌ‹ 10.800 ¢ÚÒ.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (326)


¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

(321)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 ÔÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8.000ÙÌ. 36 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎ/‰Ô 4ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙/Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ ÔÈÎfi. 204ÙÌ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂- ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ¢˘¿ÚÈ 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ μfiÏÔ˜ (351)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00. ∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (356)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË, 6ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ °¿ÙÛÔ˘ 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚ. 120 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. μ·ÛÛ¿ÓË 103 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô

‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì., Û 580 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û 190 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °. ¢‹ÌÔ˘ 45 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfi‰· 330 Ù.Ì. Ì ı¤· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 400 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ª¿Ú·ıÔ˜ 380 Ù.Ì., 400 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÃÔÚ¢Ùfi 2 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È 200 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ., ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ¶ƒ√¶√ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (358)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (357)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 51 Ù.Ì., 38.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂.

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞ӷηÛÈ¿ 180 Ù.Ì., Ì ı¤·, 40.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 230 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 6.800 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ı¤· μfiÏÔ, 80.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, 110.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 330 Ù.Ì., 45.000∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ· 4.000 Ù.Ì., 100.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, 40.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤·, 20.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫ÔÚfiË 800 Ù.Ì., 70.000∂. ¡. πˆÓ›· μπ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., 28.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 150.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 185.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.300 Ù.Ì., 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì., 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 25.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 16.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.700 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ôχ ηÏfi, 43.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 27.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.800 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 40.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ, Ì ÂÏȤ˜, 42.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 20.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.200 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 150 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 20.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 750 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, 35.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·, 25.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 20Ì. ·fi ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, 23.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì., Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò·, ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™∫π∞£√™ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.200.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 90 Ù.Ì., ¢ηÈÚ›·, 47.000 ¢ÚÒ. ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (359)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000.

7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 185.000. 5. ∞Óı. °·˙‹ ËÌÈÈÛfiÁ. 160 ·Ó·ÎÈÓ.,80.000. 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 45 Ù.Ì., 70.000. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 250. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (362)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. (363)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6981-568628

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 52 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 60.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘), 91 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 50.000 ∂. 3) μfiÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi), 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 110.000 ∂. 4) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 5) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi Ì Û.‰. 2, 80.000 ∂. 2) ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 4) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 150.000 ∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 2) ª¿Ú·ıÔ˜, 326 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 65.000 ∂. 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 60.000 ∂. 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ∂. 6) ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 7) μfiÏÔ˜ (∫·Ú·Á¿Ù˜), ˆÏÂ›Ù·È Ô ·¤Ú·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 93 Ù.Ì., 30.000 ∂. 8) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, 1.094 Ù.Ì. Î·È 501 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 38.000 ∂. 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 6) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 7) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì. Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈfiÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. (341)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556

e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂.

∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (344)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §øƒ∏ 1 & π∞™√¡√™ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210 25846, FAX 24210 20267

¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿, 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÍÂÏÒÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚÂÌ. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏÈ¿, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·), 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô.

2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ™Δ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ Ì 2 À/¢, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∑. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞Ôı‹ÎË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μfiÏÔ˘. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-¶·Úı¤ÓË, 90 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 300 ¢ÚÒ. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. (346)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ· 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì. 75.000 ∂. 2. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, ÈÛÔÁ., Ì ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 75 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓ. ÂÙÚ. 56.000∂. 4. 2¿ÚÈ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜°·Ì‚¤Ù·, ∞Δ√ª. º/∞-A/C, ÌfiÓÔ 49.000∂. 5. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 8. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 9. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 10. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂. 11. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 12. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 13. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ∞Ï˘Î¤˜, 13 Ê¿ÙÛ·, 90.000∂. 16. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 17. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 18. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 19. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 3¿ÚÈ 91 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 55.000 ∂. 20. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 21. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 23.000∂. 22. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 2. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 6. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·Ù·ÛÎ. 2011 ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·.Ê.·., 106.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô 38 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÚfiÛԄ˘, ηٷÛÎ.’93, ∞ÀΔ. º/∞, 52.000. 2. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 3. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 76.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 5. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 7. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 8. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 9. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 125.000 ∂ 10. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, 150.000∂. 11. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37


37

¶∂ª¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 36

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, 10.000∂. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 30 ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ·. 3. ∫·Ê¤-Ì·Ú ÛÙ· ¶·Ï·È¿, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, 30.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 120.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡. 3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ∞ÁÚÈ¿, ‰›Ï· ÍÂÓ. “Valis” , ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì., ÔÈΛ· 200.000∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (350)

ZHTOYNTAI Aspis Real Estate

∑∏Δ∂π Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, οÙÔ¯Ô πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ÌÈÛıfi Î·È ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. ∫·Ù¿ıÂÛË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Ì·˜ ηٿÛÙËÌ· °·Ì‚¤Ù· 23, ·fi 9:30 - 13:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6978-991999. (380)

∑∏Δ∂πΔ∞π ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· 25-40 ÂÙÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· Û ηٿÛÙËÌ· Â›ψÓ. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ··Ú·›ÙËÙË. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ FAX: 24210-20055 Î·È ÙËÏ. 24210-20008. (379)

58¯ÚÔÓÔ˜

∑∏Δ∂π ÎÔ¤Ï· ‹ ΢ڛ· ¤ˆ˜ 40 ¯ÚfiÓˆÓ ‰È¿ ÂχıÂÚË Û¯¤ÛË. ¶Ï‹Ú˘ ¯Â̇ıÂÈ·. Ÿ¯È ·fiÎÚ˘„Ë. ΔËÏ. 6997-266375. (392)

¢IAºOPA

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ ∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: .......25 ¢ÚÒ ∞™Δƒ√§√°π∞: ............25 ¢ÚÒ ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ........15 ¢ÚÒ ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ...35 ¢ÚÒ ∂¡√ƒ∞™∏ - ¢π√ƒ∞™∏: ..55 ¢ÚÒ √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™: ........35 ¢ÚÒ °È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜: 6989176612 (727)

¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚȘ, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘ - ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜. ∫Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-50675 Î·È 6936487875. (726)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (320)

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 136 ÎÈÏ¿ ¯·Û›˜ ∞À°√À™Δ√™

¶∞Δƒ∞, 1.

ªÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜, Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 136 ÎÈÏ¿ Î·È ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·Î‡ÓÂÈ· ¡·˘¿ÎÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔ 4Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘- πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ŸÌˆ˜, Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Û ۋ̷ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù·‰›ˆÍË. ΔÂÏÈο ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠ۠·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô 35¯ÚÔÓÔ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 121 ‰¤Ì·Ù· οÓÓ·‚˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 136 ÎÈÏÒÓ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¡·˘¿ÎÙÔ˘, Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙÔ ª·˘ÚÔÌ¿ÙÈ £ÂÛÚˆÙ›·˜ ·fi ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚ Ì ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

51¯ÚÔÓÔ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Ì ηڷÌ›Ó· ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (332)

MA£HMATA ΔÂÏÂÈfiÊÔÈÙË

ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∂ÌÂÈÚ›·, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜. ÃÚ˘ÛԇϷ ¶·Ú·Û΢¿. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6976-323293. (378)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈÌ›· ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 34¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. 47¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÔ‚·Úfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜. 46¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, „ËÏfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 59¯ÚÔÓÔ˜ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410549797,6944-518366. (729)

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (323)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (328)

μ√§√™ ∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (954)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (319)

“º‡Ï·ÍfiÓ Ì ˆ˜ ÎfiÚËÓ ÔÊı·ÏÌÔ‡, ÂÓ ÛΤË ÙˆÓ ÙÂÚ‡ÁˆÓ ÛÔ˘ ÛÎÂ¿ÛÂȘ Ì” (æ·ÏÌ. ÈÛÙ’ 8). Δ· ÌÈÎÚ¿ Ô˘ÏÈ¿, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚ‡ÛÔ˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔÓ, ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÛÎÂ·ÛıÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ù˘ ÛÙÔÚÁÈ΋˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤Ú·˜. ∫·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ù¤Ú· ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÓ Î·È ·Ó¿Á·ıÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔÓ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ÂȘ ÒÚ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ıÏ›„ˆÓ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â͢Ó¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ÂȘ ÙËÓ „˘¯‹Ó Ì·˜ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î¿ı ÂÏ›˜ ‰È¿ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ·ÓıÚˆ›ÓËÓ, fiÙ·Ó fiÏ· ÙÚÈÁ‡Úˆ Ê·›ÓˆÓÙ·È ·ÂÏÈÛÙÈο, ÙfiÙÂ Ë ›ÛÙȘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰Â›ÍË fiÏËÓ ÙËÓ ‰‡Ó·Ì›Ó Ù˘. ΔfiÙÂ Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ηٷʇÁÂÈ Ì fiÏ·˜ ÙÔ˘ Ù·˜ ÂÏ›‰·˜ ÂȘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ·Á¿˘. ∑ËÙ› Ó· ÛÎÂ·Ûı‹ ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ï¿ÛÌ· οو ·fi ÙËÓ ıÂÚÌ‹Ó ÚÔÛÙ·Û›·Ó ÙÔ˘ ·ÈˆÓ›Ô˘ ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ë Î·Ù·Ê˘Á‹ ·˘Ù‹, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ì ›ÛÙÈÓ ıÂÚÌ‹Ó, Ó· Ì›ÓË ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ·Ù‹Ú Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜, Ô £Âfi˜ Ù˘ ·Á¿˘, ‰ÂÓ ı· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛË ÂȘ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÒÛË ÙËÓ ·¿ÓÙËÛÈÓ ÂȘ Ù·˜ ÚÔÛ¢¯¿˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔÓ Ï˘ÙÚÒÛË ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ.

KH¢EIE™ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

μ∞™π§π∫∏ ª∞ΔΔ∞

∫∞Δ∂ƒπ¡∏, 1.

¶·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô 51¯ÚÔÓÔ˜ ˘ÏÔÙfiÌÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Ì ΢ÓËÁÂÙÈ΋ ηڷÌ›Ó·, ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÓ 54¯ÚÔÓÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™ÎÔÙ›Ó· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ Ì ηڷÌ›Ó· ÛÙ· fi‰È· ÙÔÓ 54¯ÚÔÓÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÊˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ η˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ. ΔÔ ı‡Ì· ÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÂÓÒ Ô 51¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘. ∂›Û˘, ηٷۯ¤ıËÎÂ Ë Î·Ú·Ì›Ó· Ô˘ ηÙ›¯Â ·Ú¿ÓÔÌ· Ô ‰Ú¿ÛÙ˘.

∫ˉ‡ÙËÎÂ Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ·ÛÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜

∂ÙÒÓ 57 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 12Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 11.30 ¶.ª. √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ √ ˘Èfi˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. £ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¢·Á‹ π‰Ú‡Ì·Ù·.

£∂™™∞§√¡π∫∏, 1.

∫ˉ‡ÙËΠÙÔ Úˆ› Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ·ÛÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, . πˆ¿ÓÓ˘ ÃÈÏ·Ó‰·ÚÈÓfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·‚›ˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Û ËÏÈΛ· 105 ÂÙÒÓ. ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÂÚ‚È΋ Î·È ÙÔ ‚·ÊÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó μ›ÙÔ ƒ¿ÓÙÔÁÈÙ˜. ŸÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ÛÂÚ‚ÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÃÈÏ·Ó‰¿ÚÈ. Œ¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÂÓÒ ·ÊȤڈÓ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹.

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

2

∞Ó·ÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÏÂÈ„¿ÓÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√À ™Àªμ√À§π√À ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δƒ√¶√¶√π∏™∏™ ∞¶√º∞™∏™ ∂°∫ƒπ™∏™ ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δπ∫ø¡ √ƒø¡ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ∞fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 2557/67493/30-6-2011 ∞∂¶√ ·fi ÙÔ °.°. ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ “∞ÈÔÏÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 20 ªW” Ù˘ “§√°°∞ƒπ∞ ∞.∂.” ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “§ÔÁÁ¿ÚÈ· Î·È ™›Ï·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2413-506220. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μ. §È¿˘

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∂À∞°°∂§√ °. •Àƒ∞º∏ ∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: πÊÈÁ¤ÓÂÈ· Δ· ·È‰È¿: ™Ù·˘ÚԇϷ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: πÊÈÁ¤ÓÂÈ· - ∏Ï›·˜ ∫fiÙÛ·Ú˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ºÏˆÚÂÓÙ›· ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™Ù·˘ÚԇϷ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

μ∞™π§π∫∏ ∫√ÀΔ§π∞ ∂ÙÒÓ 78 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÒÙË ¶›ÙÙ· 8 ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙȘ 14.00. ∞Ï˘Î¤˜ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: HÏ›·˜ ∫Ô˘ÙÏÈ¿˜, ºÔ‡Ï· - ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÙÛȿη˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ¿Ûˆ, ™Ù·˘ÚԇϷ, °ÂˆÚÁ›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ∏ÏÈÔÙÚfiÈÔ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹.

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ Ì·ÓԇϷ, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹, ı›·, ·ÓÈ„È¿, ÂÍ·‰¤ÏÊË, ÓÔÓ¿ Î·È Ê›ÏË

ªπ¡∞ μ∞´Δ™∞ƒ∞ ∂ÙÒÓ 78 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 10 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ·Á·Ô‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 Δ· ·È‰È¿ Ù˘: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Δ˙¤ÓË, °È¿ÓÓ˘, ¶ËÏ›ÙÛ· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘: ∂ϤÓË, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, £·Ó¿Û˘, ª›Ó· ∏ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘: ŒÏÏË ¶¿ÓÙÔ˘ Δ· ·Ó›„È· Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ

ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ı›· Î·È ·‰ÂÏÊ‹

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ∞ª¶∞¢√°π∞¡¡∏ ∂ÙÒÓ 85 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ªËϛӷ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ªËϛӷ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: μ·ÛÈÏÈ΋ - √Ú¤ÛÙ˘ ΔÛÔÔÙfi˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - §¤Ï· ∞Ì·‰ÔÁÈ¿ÓÓË, ∂˘ı˘Ì›· ¯‹Ú· ∫. ªÂÛ·ÏÔ‡ÚË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “√ ™¿Î˘” .


38 / °È· οı ÒÚ· ¶EM¶Δ∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ μ¿Î¯Ô˘ 20 - ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ ÙËÏ. 24210-87770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜ πˆÏÎÔ‡ 227 - ª·‚›ÏË - ™Ù¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤· ÙËÏ. 24210-42900, ™Ê˘¿ÎË ∞Ó¤ÛÙË ¶. ªÂÏ¿ 31 (fiÈÛıÂÓ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘) ÙËÏ. 24210-39331 Î·È ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘ ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-71515. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ - ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ™˘Ú›‰Ë 91 - °·˙‹ ÙËÏ. 24210-38429. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢·Ú‰Ô‡Ì· ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 47 - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ÙËÏ. 24210-83273. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÎÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÔÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 23:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:40, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 24:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 24:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 24:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12(§), 7:35, 10:05(§), 12:05(§), 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12. (™ËÌ›ˆÛË: (§)=¶Ï·Ù›· ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘). ™¿‚‚·ÙÔ: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):5:50*, 6:30*, 7:00*, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9:15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55,

11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:15*, 13:35, 13:55, 14:15*, 14:35, 14:55, 15:15*, 15:35, 16:00, 16:25*, 16:50, 17:15*, 17:35, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 20:55, 21:15*, 21:35, 21:55, 22:20*, 22:40, 23:00, 23:30. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:35*, 7:00, 7:30, 7:55, 8:15*, 8:35, 8:55, 9;15*, 9:35, 9:55, 10:15*, 10:35, 10:55, 11:15*, 11:35, 11:55, 12:15*, 12:35, 12:55, 13:20*, 13:45, 14:10*, 14:35, 15:00, 15:25*, 15:50, 16:15*, 16:40, 17:05*, 17:30, 17:55, 18:15*, 18:35, 18:55, 19:15*, 19:35, 19:55, 20:15*, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. ∫˘Úȷ΋: 7:00, 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÊÂÙËÚ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 5:20*, 6:00*, 6:30*, 6:50, 7:05, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10*40, 11:00, 11:20*, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:40*, 13:00, 13:20, 13:40*, 14:00, 14:20, 14:40*, 15:00, 15:25, 15:50*, 16:15, 16:40*, 17:00, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:20, 19:40*, 20:00, 20:20, 20:40*, 21:00, 21:20, 21:45, 22:10, 22:30, 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 6:05*, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40*, 8:00, 8:20, 8:40*, 9:00, 9:20, 9:40*, 10:00, 10:20, 10:40*, 11:00, 11:20, 11:40*, 12:00, 12:20, 12:45*, 13:10, 13:35*, 14:00, 14:25, 14:50*, 15:15, 15:40*, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:40*, 18:00, 18:20, 18:40*, 19:00, 19:10, 19:40*, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00. ∫˘Úȷ΋: 6:30, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00*, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45∞.ª., 11:35, 13:45∞.ª., 14:36, 16:30, 21:12. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45 ∞.ª., 11:30, 14:40, 19:45 (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ∞.ª. ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:40, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15, 18:15, 21:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 9:20, 12:15, 14:10 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30@, 18:45^ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 18:15@, 19:10^ ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›· @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ -∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ -¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ∞Ó··‡Ûˆ˜ -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ -∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡¶··Ú‹Á· -ªfiÙÛ·ÚË -§·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ^ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ -7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ -™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË -ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ- §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜- ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È·. (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:35. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:35. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:35

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.4517.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.344.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.048.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.4723.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 email: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/6-14/8/12 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞¶√ 15/6-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 29/6-9/9/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . .2421085401

¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂ÚËÌËÙ‹ÚÈÔ ÌÔÓ·¯ÒÓ - º˘ÁfiÔÓË, ÙÂÌ¤Ï·. 2. §·...: ÌÈÎÚfi˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ - ™È‰ÂÚ¤ÓÈÔÈ ÌÔ¯ÏÔ› - ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ... πÌ·Ï·˝ˆÓ. 3. √‡ÚÏÈ·ÛÌ·, ÛÎÔ‡ÍÈÌÔ - ™·Î›‰ÈÔ. 4. √ ·ÚÈıÌfi˜ 802 - ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ - ÙÔ ·ÓÙ›‰ˆÚÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 5. ¢ÈÏfi... ‚È¿˙ÂÙ·È - ∞ÊÚÈηÓÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ - ∂˘Úˆ·˚Îfi ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· (·Ú¯Èο). 6. ΔÔ ÎÚ·Û› Ù˘ ÌÂÙ¿Ï˄˘ - ∏ıÈ΋ ‹ ˘ÏÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·. 7. ∞ÏÌ¿Óˉ˜ - ªÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÌÈÛfi. 8. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· - ª˘ıÈÎfi˜ ∂ÏÂ˘Û›ÓÈÔ˜ ‹Úˆ·˜ - ÕʈÓË... º¤ÓÈ·. 9. √Ì¿‰Â˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ - ÕÎÔÌ„Ô... ÓÙ‡ÛÈÌÔ. 10. ™˘ÌϤÎÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ªÂÁ¿ÏË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· - ¶·ÏÈ¿, Ë ™ÙÚ·ÙÔÓÔÌ›· (·Ú¯Èο). 11. Δ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ... Ù‡„ÂȘ - ∫·Ù·Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 82. 12. Δ· οÓÂÈ... ÎÈ fiÔÈÔ˜ ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÙ·È Ôχ - ∂›‰Ô˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. 13. ¡ËÛ› Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ - ∫·›ÁÔÓÙ·È... ·’ Ù· ͇Ϸ ÙÔ˘˜ - Δ·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·.

∫∞£∂Δ∞ 1. ∫·ÓÔÓÈΤ˜, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ (ÌÙÊ.) - ∞ηٿ‚ÏËÙÔ˜ (ÌÙÊ.). 2. ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ - ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ηٷ›ÓÂÈ Î·Ó›˜. 3. ™’ ·˘Ù¤˜ Î·È Ë ª·Û·¯Ô˘Û¤ÙË (·Ú¯Èο) - √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ - Õ˯Ô... ÌÔ‚. 4. °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - £¤ÚÂÙÚÔ Ì ȷ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. 5. ∫·ıÂÙ› ÙÔ ÂÎÏÂÎÙfi - ª·˙› ÛÙÔ... Ì·˙› - ∫fiηϷ. 6. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - ŒË... ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹. 7. ∞Ó·„˘ÎÙÈÎfi ÔÙfi ·fi Á·Ï¿Îو̷ ·Ì˘Á‰¿ÏˆÓ - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi. 8. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙÔ... ÓfiÙÔ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 770 - §¿ÙÚÂȘ (ÌÙÊ.). 9. ΔÔÏÌÒ, ¤¯ˆ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ - ∫ÔÈÏfiÙËÙ·, ‚·ıԇψ̷ - ∞·ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 10. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¡›ÁËÚ· - √ ·ÚÈıÌfi˜ 201 - ŸÌÔÈ· Û‡Ìʈӷ. 11. °·ÏÏ›‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ - °‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ οو ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡. 12. ∫˘Úȷο Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¯Èο - ™ÔÁÁ҉˘, ÔÚ҉˘ -

∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

ªÔÈÚ·Ṳ̂ÓË... ¯·Ú¿. 13. ¡fiÛÙÈÌÔÓ... ÙÔ ÔÌËÚÈÎfi - ª¿ÚÙÈÓ...: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ - ™ÙÂÓ·ÁÌfi˜... ·Ó·ÙÔÏ›ÙË.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫∏Δ∂™ - √∫¡∏ƒ∏ 2. Δ√¶ - §√™Δ√π - πª 3. ƒÀ∞™πª√ - Δ∞™∫∞ 4. øμ - ΔΔ - Àæøª∞ 5. Δ∞∫∞ - √ª√ - ∂¡™ 6. ∞¡∞ª∞ - ∂π¢√™ 7. ™∫πΔ∑∏¢∂™ - ∏ªπ 8. ∞ƒ∞ - ƒ∞ƒ√™ - º¡ 9. ™Δ√§√π - ∞Ã∞ƒ√ 10. ∫∞π - ™∫∞™∏ - ∂™∞ 11. Àæ - ™Δ∞¡Δ - ¶μ 12. §πª¶∞ - Δ∂ª¶∂ƒ∞ 13. π∞μ∞ - ¢∞™∏ - ƒ∞¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™ΔƒøΔ∂™ - ™∫À§π 2. ∫√Àμ∞ - ∫∞Δ∞æπ∞ 3. ∏¶∞ ∫∞πƒ√π - ªμ 4. ™Δ∞¡Δ∞§ - ™¶∞ 5. ∂§πΔ - ∞∑ - √™Δ∞ 6. ™√ª - √ª∏ƒπ∫∞ 7. ™√Àª∞¢∞ - ∞¡Δ∞ 8. √Δ - æ√ - ∂ƒ∞™Δ∂™ 9. ∫√Δø ∂™√Ã∏ - ª∏ 10. ¡π∞ª∂´ - ™∞ - ¶¶ 11. ™∞¡¢∏ - ƒ∂μ∂ƒ 12. ƒπ∫ ™√º√™ - ƒ∞ 13. ∏ª∞ƒ - ™π¡ - ∞ª∞¡.

∫ƒπ√™ ŒÓÙÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ı· ›ÛÙ ۋÌÂÚ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÛ›˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·Ó ÂÛ›˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-3-7-23-37-30. Δ∞Àƒ√™ ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË Û·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì fi,ÙÈ Û·˜ ÈηÓÔÔÈ› Ú·ÁÌ·ÙÈο, ›Ûˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰ÂÛÌfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-5-11-16-20-25. ¢π¢Àª√π £· οÓÂÙ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ì οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¤ÚıÂÙ Û ڋÍË. ÿÛˆ˜ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ› Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∫¿ÔÈ· ·Ó¤ÏÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ı· Û·˜ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÚfiÛηÈÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 3-6-9-12-14-33. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Î·È ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi ÂÓԯϋÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ‹ ı· ʤÚÂÈ Î¿ÔȘ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-5-15-18-22-39. §∂ø¡ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜. √È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· ˙‹ÏÈ·˜ Â›Ó·È Èı·Ó¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-14-16-28-29. ¶∞ƒ£∂¡√™ Œ¯ÂÙ ÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ÛÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ÈÛÙ¿ ÙÔ Ï¿ÓÔ Û·˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ۋÌÂÚ·. ∂Û›˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ¤¯ÂÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ó¤· Ô˘ ı· Û·˜ ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-17-28-39-48-50.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ʛÏÔ˘˜ ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚfi Û·˜ ¯ÚfiÓÔ. ¢Â›ÍÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-11-19-21-25-36. ™∫√ƒ¶π√™ ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ÏfiÁÈ·. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Û Ú¿ÍÂȘ. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-17-23-31-37-49. Δ√•√Δ∏™ ÃÂÈÚÈÛı›Ù Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÚÂÚÌËÓ›˜! ∂ÎÊÚ¿ÛÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-15-16-18-20-34. ∞π°√∫∂ƒø™ ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì‹Î·Ù Û ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 22-2531-35-41-42. À¢ƒ√Ã√√™ ¢ÂÓ Â›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‚‹Ì· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ›ıÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2-15-24-25-31-33. πã∂π™ ¢ÒÛÙ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ›ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÙÂ. μ¿ÏÙ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙÔ› Î·È Ô˘ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ˙ˆ‹ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1-5-27-28-44-49.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶EM¶T∏ 2 ∞À°√À™Δ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∂ÏÏ¿‰·-∫·˙·ÎÛÙ¿Ó ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.00 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 20.30 22.00 24.00 02.30 03.00 04.00 05.00

√˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∫·ÂÙ¿Ó ™‚Ô‡Ú·˜ ƒ¿ÛÙ· ª¿Ô˘˜ ÕÚıÔ˘Ú √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 360’ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012 ª. μÚÂÙ·Ó›·-∏¶∞ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: ¶fiÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ πÛ·Ó›·-ª. μÚÂÙ·Ó›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: ª¿ÛÎÂÙ ∞Ó‰ÚÒÓ. ∏¶∞-¡ÈÁËÚ›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: ª¿ÛÎÂÙ ∞Ó‰ÚÒÓ. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒ¿ÏÈ-ºÈÓÏ·Ó‰›· ∏ ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·‚¤Ï· √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ μÈ‚Ï›· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› (∂)

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 11.00 12.45 13.20 14.40 15.00 16.10 17.20 17.45 18.15 18.45 20.30 21.00 22.00 23.30 24.00 01.30 02.30 03.30 04.30

√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ∞Ú·‚›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ √ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ °·ÏÏ›·-§ÈıÔ˘·Ó›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: ª¿ÛÎÂÙ ∞Ó‰ÚÒÓ. ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·-∫·˙·ÎÛÙ¿Ó √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜: ¶fiÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ. ªÈÎÚ¿ Ù·Í›‰È· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ-™ÂÚ‚›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜: ¶fiÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ. ∂ȉ‹ÛÂȘ Èڛ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ μÚ·˙ÈÏ›·-ƒˆÛ›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: ª¿ÛÎÂÙ ∞Ó‰ÚÒÓ. ¶Ô‡ ›ÛÙÂ; °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏¶∞-μÚ·˙ÈÏ›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: μfiÏÂ˚ ∞Ó‰ÚÒÓ. Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ª. μÚÂÙ·Ó›·-πÙ·Ï›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012: μfiÏÂ˚ ∞Ó‰ÚÒÓ. √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË La Boudeuse (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ∞Ú·‚›· (∂) ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ (∂)

07.00 10.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 20.00 21.00 21.30 23.00 01.00 03.15 04.15 05.15

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙË ¡∂Δ ª‹Ï· ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓ· º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012 ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹: ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Â͈ÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›·” ∂ȉ‹ÛÂȘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012-∂ÎÔÌ‹ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012-∫Ôχ̂ËÛË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 2012-∂ÎÔÌ‹ “√ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡” ª‹Ï· ÌÔ˘ Ú¿ÛÈÓ· (∂) º˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (∂) ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.50 07.15 07.45 08.15 08.40 09.00 09.20 09.45 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 14.00 16.00 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.45 00.45

Office: An american workplace Power rangers mystic force Power rangers operation overdrive Magi-nation ∫Ú‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ¶¤·: ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Baby looney tunes Tom and Jerry kids Tutenstein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ· ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ ª¿ÙÌ·Ó: √È Ó¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ √ ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ World of quest Pichi Pichi Pitch ∑›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Floricienta Hellcats The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Life “Cleaner” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ “ÀÛÙÂÚ›·” “º¿ÚÛ· ‹ ΤڷÛÌ·”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Calla4Cash ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

05.45 06.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 03.00 04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou (∂) Sila ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∫·Ó›˜ ‰Â ϤÂÈ Û’ ·Á·Ò ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ Singles ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Sila ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Safe sex ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592ú ÿ¯ÓË ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ºÂ‡Á· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

111111111111111111111111111

01.45 04.30 06.00 07.45

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.10

∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ∑ˆ‹ ΔËÁ·ÓÔ‡ÚÁÈ·∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·Ì·Ù¿Î˘ ™Ù· ›¯ÓË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ: ªÂÚÏÈfi˙ √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·: 1939-1945: ΔÔ ÛÔÎ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· °È¿ÓÓ˘ ∞. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘: ∞ÊȤڈ̷ ÌÓ‹Ì˘ ™ÙÔ Ï˘Îfiʈ˜ ÙÔ˘ ª˘ÛÙÚ¿

06.00 10.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ online Ten years younger Then and now Dog whisperer ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Survivorman ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) ™∫∞´ ÛÙȘ 7 Extraordinary animals ∂ȉ‹ÛÂȘ The good wife CSI §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Dexter Beverly Hills ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Janice Dickinson modeling agency HÔw to look good naked •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 13.05 14.00 14.30 14.40 16.00 16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 03.05

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÈ· ÒÚ·-ÌÈ· ˙ˆ‹ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “∞‰¤Î·ÚÔÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ΔÔ Ù˘¯ÂÚfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “Amazing adventures” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Top hat” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Night train to Munich”

Su - Doku

¢Y™KO§O

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 13.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Super Ì·Ì¿˜ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 40 ·̷ٷ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Starfish Super game ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Super game ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ The secret life of the American teenager Project Runway ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ FTHIS TV Asi ŸÏ· 12 hot Raising the bar ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 11.50 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 17.05 17.15 19.00 20.00 21.00 22.15 23.45 00.45 01.45 02.45 03.45 04.15 04.45

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ¶‹Ú· ÎfiÎÎÈÓ· Á˘·ÏÈ¿ ƒÒÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë ¶Âı·›Óˆ ÁÈ· Û¤Ó· ¶Â˜ ÌÔ˘ Ó·È ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) Kitchen nightmares U.K. Oliver’s twist ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ §¿ÏÂ, ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜ ™ÊËÓ¿ÎÈ· ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ CSI §·˜ μ¤Áη˜ Judging Amy Fashion fever Patras aller retour Telemarketing ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (best of)

™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ô ·ÁÒÓ·˜ fiÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ √Ì¿‰·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “§ÔÓ‰›ÓÔ 2012” . “∏ ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÛÙËÓ 8¿‰·. ¡· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ‹ ÙËÓ πÛ·Ó›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Û οı ·È¯Ó›‰È. º˘ÛÈο Î·È Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Ó›ÎË, ·ÏÏ¿, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ, ı· Â›Ì·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì” , ·˘Ù¿ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¶fiÏÔ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ÕÓÙÚÈÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· ¶fiÏÔ ÙÔ˘ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜.

∂Δ3 13.20

√ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈÔ˘ ¡ÈÎfiÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, ÿı·Ó ÃfiÔ˘Î, Δ˙¤ÈÚÓÙ §¤ÙÔ. √ °ÈÔ‡ÚÈ ŸÚÏÔ‚ Â›Ó·È ¤Ó·˜ √˘ÎÚ·Ófi˜, ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ Û ÌÈ· ηÎfiÊËÌË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚˆÛÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ fiÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, οÙÈ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ªÈ· ¤ÓÔÏË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ƒÒÛˆÓ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂʇÁÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË “‚·ÛÈ΋” ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó¿ÁÎË.

¡∂Δ 01.00

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙fiÂÏ ÃfiÎÈÓ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó, ŒÌ· ΔfiÌÛÔÓ, ∞˚Ï›Ó ÕÙÎÈÓ˜. √ ÿڂÂ˚, ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Δ›ÔÙ· fï˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ¿Û¯ËÌ· Ó¤· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ. ª¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÌÙÒÛˆÓ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›‰· ∫¤ÈÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÈ ÂΛÓË ‰Èο Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

¡∂Δ 18.15

ÀÛÙÂÚ›· 111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› Telemarketing ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ· ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™·Ì ™Ù¿ÈϘ. ¶·›˙Ô˘Ó: °Î¿ÚÈ ¡ÙÔ‡ÚÓÙ·Ó, ¡Ù¿ÚÂÓ ªÚ›Ù˙ÂÙ, μÔÓ¤Ù· ª·Î °ÎÈ. ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Δ˙ÔÚÙ˙ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ÂÓfi˜ ∞ÊÚÔ-·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 29 ÂÙÒÓ ·fi ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÊÚÔ˘ÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·fiÂÈÚ·˜ ·fi‰Ú·Û˘ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ™·Ó ∫Ô˘¤ÓÙÈÓ. √ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·fi Ù· 18 ÙÔ˘, ÔÏÈÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÛÙÔ˘˜ ª·‡ÚÔ˘˜ ¶¿ÓıËÚ˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ·fi Ù· Ú·ÙÛÈÛÙÈο ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ Ï¢΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ÌÔÚÊÒıËΠÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÁÚ·„ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Soledad Brother.

STAR 01.45

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë, Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ TËÏ.:24210 30303 www.exoraistiki.gr

EYKO§O

EYKO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 2/8 - 8/8/2012

∞I£√À™∞ 1

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:15.

∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 31/7 Î·È 1, 2 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

√ ™∂º ∫∞π √ ™∂º Δ√À (∫øªø¢π∞):

“√ ∂ƒøΔ∞™ ∫ƒ∞Δ∞∂π 3 Ã√¡π∞”

√ ¢π∫Δ∞Δ√ƒ∞™ (∫øªø¢π∞):

¢‡Ô Ó·ÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È, ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È ÙÚÂÏ¿, ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È... √ ¤ÚˆÙ·˜ ʇÁÂÈ, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ٛÙÏÔ “√ ŒÚˆÙ·˜ ∫Ú·Ù¿ÂÈ ΔÚ›· ÃÚfiÓÈ·” , ·ÏÏ¿ ÂΛ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂΉÔı›, ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È Í·Ó¿ ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·. ¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™˘ÁÁڷʤ·˜: Frederic Beigbeder, ™ÎËÓÔı¤Ù˘, ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: Frederic Beigbeder ∏ıÔÔÈÔ›: Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joey Starr, Jonathan Lambert.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ª√¡√ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30

¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:00. ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:15-00:00. ∞π£√À™∞ 2

SPIDER-MAN 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 20:45-23:30.

∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ 4 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:45.

SPIDER-MAN: ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:45-23:30.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 2 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2012

¶ÔÈÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶§∞∫√ÀΔ™∏

¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Âͤ‰ˆÛ Î›ÌÂÓÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›, Ù· ̤ÙÚ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ÊÈÏfi‰ÔÍˆÓ Î·È ·ÏÏËϤӉÂÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ οو ·fi ÙÔ 120% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ™ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. °È· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, Î.Ï. ÕÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÔÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ›ӷÈ, ‰ËÏ·‰‹, ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÍÂοı·Ú·. ™˘ÓÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∏ ÙÚfiÈη ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· οı ÙÔ̤· ‰Ú¿Û˘ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÏÂÙ¿ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ë Ï‹„Ë Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞fi ÙË ‰È΋ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿ Ë ÙÚfiÈη ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î¿ı ÙÚ›ÌËÓÔ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ÎÈ Â‰Ò Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈηÈÚÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ̤ÙÚˆÓ ·fi ¿ÏÏ· ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ··ÈÙ› ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¿Óˆ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú˜. Δ· ̤ÙÚ· Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË -Ë ÙˆÚÈÓ‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË- Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹, ÂÓÒ Ë ÙÚfiÈη ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ΔÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙÂÏ› ˘ÂÎÊ˘Á‹. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014. Ÿˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ı· Â›Ó·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÛÙԯ˜ Î·È ˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰Ô͘. (∞fi ÙË “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋”)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ÁˆÚÁ›·, Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È Â›Ù Ì ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘ ›Ù Ì ÙËÓ fiÔÈ· ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ∫·È ‚¤‚·È· Ì ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ›Ûˆ˜ ÛfiÓÛÔÚ˜ ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Ù˘ ʇÛ˘ ‹ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌË̤ÓË ÂÈηÚ›· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ. ∞˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ·ÚΛ Ó· ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋, ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Ï¤ÍË. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ‹ Î·È ·fi Â˘Ú‹Ì·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙË Ì›· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÌ›˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ◊Ù·Ó ÙÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ì˘·ÏÒÓ. ŒÙÛÈ Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÂÈÊÔ›ÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘, Â›ÌÔÓ˘ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÒÚÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÔÏÌËÚ¿, ÎfiÓÙÚ· Û ÂÌfi‰È· Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜.

ΔÔÓ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ì‹Ó· ºˆÙfi: ∫. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ‰È·ÎÔÒÓ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ŸÛÔÈ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÊȯÙfi˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁfiÓÈÌÔ˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi˜. ™ÙË ıÂÚÈÓ‹ ·Ó¿·˘Ï· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ı· ¯ˆÚ¿ ··Ú·›ÙËÙ· Û ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı›, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÛÙȘ ÔÓÂÈÚÔÔÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ, ÛÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ψ̤ÓÔ˜.

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ª›· ·ÎfiÌË ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‰È·‰fiıËΠ‡ÎÔÏ· ·fi ¯fiÚÙ·, Ô˘ ›¯·Ó ÁÈÁ·ÓÙˆı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÔ›. ™Â ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ۯÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜.

∏ Ôχ·ıË ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ΔÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™Ù¿ÁÎÔ˘

À¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ù¿ÍË, Ë ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜. ∞˘Ù‹ ΢ڛˆ˜ ÎÈÓ› ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ·˘Ù‹ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ›‰È· Â›Ó·È Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù· ‚¿ÚË Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û οı ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ ·fi ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙfi, Î·È Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ EÏÏËÓ˜ ÌÂÛÔ·ÛÙÔ› Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ô˘ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο

·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÈÔ„ËÊ›·, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È “ÓÂfiÏÔ˘ÙÔÈ” ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ·Ó›Î·ÓÔ˘ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ “ÏÔ‡ÌÂÓ” , fiˆ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰È¿¯˘ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Ì›· Ù¿ÛË ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ ÚÔ˜ Ù· οو Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÌÂÛÔ·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ÙÚÈÛ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· Ô‰˘ÓËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Û ÂΛӷ Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ȥ˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÛÔ·ÛÙÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û fiÏË ÙË ˙ˆ‹

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: ¶ÚÒÙË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·. ✒∞Àƒπ∞¡∏: ¡· ÙÂı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›· ÁÈ· Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÈ¿. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™Èˆ‹! £· ¿ÌÂ Ê˘Ï·Î‹. ✒∂£¡√™: •·ÊÓÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶ÚfiÎÏËÛË ÛÙË £Ú¿ÎË Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô πÛÙÔÚ›·˜ ™Ù’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ✒∂™Δπ∞: ∏ ÚfiÙ·ÛȘ Kirchhof ÁÈ· ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ✒∏ ∞À°∏: ∫Ú˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ì ٷ ̤ÙÚ·. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ÚÔˆı› ÁÔÚÁ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ· ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ.

ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î¿Ô˘ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÓfiÌÈÌ· ̤۷. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÂȉÈο ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∏ ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ Ôχ·ıË ˘ÁÈ‹, ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÂΛÓË ÈÛÔ‰ÒÓÂÈ ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙȘ ¢∂∫√ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Î·È ÂΛÓË ¿ÏÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Úfiı˘ÌË Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹. ∫·È Ë ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. ∞Ó fï˜ Ì ·˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ˘ÁÈ‹˜ ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈΤ˜. ∫·Ì›· ¯ÒÚ· ¯ˆÚÈ·ÙÒÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÔ„Â ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË πÛÙÔÚ›·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

02-08-12  

02-08-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you