Page 1

เป้าประสงค์ที่ ๓: หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึงมีคุณภาพ ตัวชีว้ ัดที่ ๓: ร้อยละของกองทุนสุขภาพที่มคี วามสําเร็จของการบริหารจัดการทีด่ ีในการสร้างหลักประกันสุขภาพใน พื้นที่ ในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๘: สังคมกาฬสินธุ์มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพที่มคี วามสุขพอเพียงเป็นองค์รวม ตัวชี้วัดที่ ๘: ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์วัฒนธรรมและวิถแี ห่งสุขภาวะในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๙: ระดับความสําเร็จของชุมชนที่มีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข้ง ตัวชี้วัดที่ ๙ : ระดับความสําเร็จของชุมชนทีม่ ีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง เป้าประสงค์ที่ ๔: มีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถรองรับความพร้อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพได้อย่าง ทันการณ์ ตัวชี้วัดที่ ๔: ร้อยละของ คปสอ. ที่ผ่านเกณฑ์ความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป้าประสงค์ที่ ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถลดการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดได้ ตัวชี้วัดที่ ๕: ร้อยละของ คปสอ.ที่มคี วามสําเร็จในการจัดการโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดผ่านเกณฑ์ เป้าประสงค์ที่ ๑๒ มีระบบสุขภาพบนฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับความสําเร็จในการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพและ แก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๖: มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ ๖: ร้อยละ คปสอ.มีความสําเร็จการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๗: จังหวัดกาฬสินธุ์มีปัจจัยพื้นฐานที่เอือ้ ต่อการมีสุขภาพดีบนพื้นฐานของคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตัวชีว้ ัดที่ ๗: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ในเลือดของ ประชาชน ในระดับ ๕ เป้าประสงค์๑๐ :สังคมกาฬสินธุ์เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งคนทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ :ร้อยละของชุมชนที่มีระดับความสําเร็จในการจัดการด้านสุขภาพ คนพิเศษ ได้อย่างมีมาตรฐาน และเป็นองค์ รวมในระดับ ๕ ๑. โครงการ: บูรณาการอําเภอสุขภาพดีตามวิธวี ัฒนธรรมสุขภาพพอเพียงโดยภูมปิ ัญญาไทย อําเภอท่าคันโท ปี ๒๕๕๔ ๒. หัวหน้าโครงการ นายสมดี โคตตาแสง ๓. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล

รองประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอท่าคันโท

การจัดการสุขภาพชุมชน ถือเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาให้เกิดหมู่บ้าน และสังคมไทยที่แ ข็งแรง ยั่งยืน เพราะในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากประสบการตรง ความรู้เชิง วิชาการจากชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และอํานวยความสะดวก กระบวนการนี้จะช่วยให้องค์กรชุมชนเติบโต ทางปัญญา และมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการตนเองได้ ไม่เฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานการพัฒนาใน ด้านอื่น ๆ ด้วย กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านให้ชุมชนมีการจัดการด้านสุขภาพได้นั้น ต้องอาศัย ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบริห ารจัด การ ชุมชนร่วมกัน ดังนั้นภาคีเครื อข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้า นสุข ภาพ จะต้องได้รับการส่ งเสริม พัฒนา สนับสนุนด้าน วิช าการ และการบริห ารจั ดการ เพื่ อให้มี ค วามพร้ อมที่จะดํ า เนิ นการหมู่ บ้ านจั ด การสุ ข ภาพ สู่ระบบสุ ข ภาพภาค ประชาชน ประชาชนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งนโยบายนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ขยาย โอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนที่ได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ทําให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และ


สามารถเข้ ารั บ การรัก ษาตามสิ ท ธิป ระโยชน์ โดยไม่ ต้ องวิ ตกกั งวลว่าจะถู กปฏิ เ สธการรั กษาเพราะไม่มีเ งินจ่ ายค่ า รักษาพยาบาล โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้การ ดําเนินนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินการคลังสาธารณสุขที่ เกิดขึ้นพร้อมกับนโยบายหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ได้ทําให้การจัดสรรงบประมาณการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีความเป็นธรรม ตามจํานวนประชากรที่แต่ละหน่วยบริการต้องรับผิดชอบสําหรับ CUP อําเภอท่าคันโท ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้ร่วมกระบวนการระบบการจัดการสุขภาพชุมชนโดยมีระบบ กองทุนสุขภาพ มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกันเป็นเจ้าของสุขภาพร่วมกัน แต่บางองค์ กรยังมีปัญ หาต่างๆ อาทิเช่น นโยบายของผู้บริหารทั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและหน่วย บริการปฐมภูมิ ยังไม่ชัดเจน การมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานของชุมชน ยังมีไม่มากเท่าที่ควร จึงได้มีแ นวคิดใน การนําเอาแผนที่นําทางยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อนําองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยมาใช้พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ของอําเภอท่าคันโทให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ๔. ความเชือ่ มโยงและสอดคล้อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์สขุ ภาพอําเภอท่าคันโท

 ตอบสนองยุทธศาสตร์สขุ ภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถชี ีวิตที่มคี วามสุขในสังคมสุขภาวะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและ วิถีชีวติ ที่มคี วามสุขในสังคมสุขภาวะ

เป้าประสงค์ที่ ๘: สังคมกาฬสินธุ์มีวัฒนธรรมสุขภาพและ วิถีชีวิตสุขภาพที่มีความสุขพอเพียงเป็นองค์รวม เป้าประสงค์ที่ ๙: ระดับความสําเร็จของชุมชนที่มีระบบ สุขภาพชุมชนที่เข้มแข้ง เป้าประสงค์๑๐ :สังคมกาฬสินธุ์เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งคน ทุกข์ยากและผูด้ ้อยโอกาสด้านสุขภาพอย่างเคารพในคุณค่า และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เป้าประสงค์ที่ ๗: จังหวัดกาฬสินธุ์มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดีบนพื้นฐานของคุณภาพการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก

เป้าประสงค์ที่ ๘: สังคมกาฬสินธุ์มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถี ชีวิตสุขภาพทีม่ ีความสุขพอเพียงเป็นองค์รวม เป้าประสงค์ที่ ๙: ระดับความสําเร็จของชุมชนที่มีระบบ สุขภาพชุมชนที่เข้มแข้ง เป้าประสงค์๑๐ :สังคมกาฬสินธุ์เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งคนทุกข์ ยากและผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป้าประสงค์ที่ ๗: จังหวัดกาฬสินธุ์มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีบนพื้นฐานของคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างทางเลือกสุขภาพที่ หลากหลายผสมผสานภูมปิ ัญญาไทยและสากล เป้าประสงค์ที่ ๖: มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลาย ผสมผสานภูมปิ ัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและ พึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างทางเลือกสุขภาพที่ หลากหลายผสมผสานภูมปิ ัญญาไทยและสากล เป้าประสงค์ที่ ๖: มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสาน ภูมิปญ ั ญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างระบบสุขภาพและ การแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข เป้าประสงค์ที่ ๓: หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึงมี คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างระบบสุขภาพและ การแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข เป้าประสงค์ที่ ๓: หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึงมี คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :การสร้างระบบสุขภาพบน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :การสร้างระบบสุขภาพบน


ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ เป้าประสงค์ ๑๒ :มีระบบสุขภาพบนฐานความรู้ ด้วยการ เป้าประสงค์ ๑๒ :มีระบบสุขภาพบนฐานความรู้ ด้วยการจัด จัดความรู้อย่างมีเหตุผล ความรู้อย่างมีเหตุผล ขั้นตอนและกระบวนการหลัก( Work Flow) กระบวนการวางแผน ( Plan ) ๑. ชุมชนมีการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ ในการวิเคราะห์ชุมชนและ การจัดการสุขภาพชุมชนที่สอดคล้องกับ ความต้องการและ สภาพปัญหาของพื้นที่ ๒. ชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชน โดยใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์โดยนักจัดการสุขภาพชุมชน ๓. มีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ของการ จัดการระบบสุขภาพชุมชนที่ต้องการในอนาคตไว้ชัดจน ๔. มีการกําหนดตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ การระดมทุนและ ทรัพยากร ระยะเวลา วิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ๕. มีการอนุมัติแผนงานโครงการที่มาจากแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์

การสังเคราะห์และกําหนดมาตรฐาน ( Standard ) ๑. มีการสร้างนวัตกรรมจากบทเรียนผลการดําเนินงาน และมีผลสําเร็จในการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ของพื้นที่ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม ๒. มีการพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศจากการดําเนินงานการ จัดการระบบสุขภาพเพื่อคงสภาพหรือรักษามาตรฐาน ๓. มีการกําหนดเป็นมาตรฐานจากบทเรียนเพื่อการ พัฒนางาน

การปฏิบัติตามแผน ( Do ) ๑.มีการถ่ายทอดและอธิบ ายสื่อความเข้าใจให้ประชาชน รับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ๒.มีการระดมทุนและทรัพยากรทีเ่ หมาะสมกับการ ดําเนินงาน ๓.มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในหน่วยบริการและ ในสุขศาลาที่เหมาะสม เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และ บริบทของชุมชน ๔.มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมการเรียนรู้ใน หน่วยบริการ และในสุขศาลา ที่ครอบคลุมทุกด้านการ รักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของ ชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ๕.มีการแต่งตั้งคณะทํางาน / คณะกรรมการ องค์การ ต่างๆในชุมชนบริหารจัดการ เพื่อเป็นคณะทํางาน และ ติดตามประเมินผล

การประเมินผล ( Check ) ๑. มีการกําหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลรูป แบบ การดําเนินงานในหน่วยบริการ และในสุขศาลา ๒. มีการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามที่ กําหนดไว้ ๓. มีการรายงานผลการประเมิน

การปรับปรุงและพัฒนา ( Action ) ๑. มีการนําผลการประเมินมาสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง กระบวนการดําเนินงาน ๒. นําผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับปรุงพัฒนารูป แบบการ ดําเนินงาน ๓. มีการเปรียบเทียบผลการให้บ ริการในชุมชนกับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และกับ หมู่บ้านอื่น


๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ และบริหารจัดการกองทุนทีด่ ี ๒. เพื่อให้ชุมชนมีม าตรการ กลไก ในการสร้างพฤติก รรมทางสุขภาพที่ส อดคล้องกับ วิถีชีวิตสุข ภาพแบบ พอเพียง ๓. เพื่อให้หมูบ่ ้านจัดการสุขภาพมีการนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการดําเนินการตามแผนสุขภาพชุมชนมา ใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ๔. เพื่อพัฒนาสุขศาลาให้ได้มาตรฐานสุขศาลากาฬสินธุ์ ๕. เพื่อพัฒนาระบบความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ๖. เพื่อจัดการลดโรคที่เป็นปัญหาของอําเภอท่าคันโทตามเกณฑ์มาตรฐาน ๖ โรค ๗. เพื่อนําองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ๘. เพื่อพัฒนางานแพทย์แผนไทยในรพ.สต.และสุขศาลาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ๙. เพื่อส่งเสริมการคุม้ ครองความปลอดภัยจากการได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและด้านอาหาร ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ๑๐. เพื่อพัฒ นากระบวนการบูรณาการความร่วมมือกับ ภาคี เครือข่ายในการดู แลสุขภาพของคนพิเ ศษทาง สังคม ในชุมชนแบบองค์รวมและครอบคลุม ๖. ขอบเขตโครงการ ๖.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จาก โครงการ พื้นที่ เป้าหมาย

ขอบเขตโครงการ ประชาชนทั่วไป ๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทุกตําบล ๖ แห่ง ๒. รพ.ท่าคันโท รพสต.กุงเก่า รพสต. ดงสมบูรณ์ รพ.สต.หนองแซง รพ.สต.ยางอูม้ รพ.สต.ดงกลาง รพ.สต.กุดจิก รพ.สต.แสนสุข ๓. สุขศาลาทุกหมูบ่ ้าน ๖๐ แห่ง ๔. หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ๖๐ หมูบ่ ้าน


๗. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ๑.ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพ พื้นที่และบริหารจัดการกองทุนที่ดี ๒.ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและวิถี สุขภาพ ๓.มีมาตรการกลไกเพื่อการสร้างพฤติกรรมทางสุขภาพสอดคล้อง กับ วิถีชีวิตสุขภาพ ๔.ชุมชนต้นแบบที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์วัฒนธรรมสุขภาพและวิถี ชีวิตสุขถาวะที่มีความสุขพอเพียงชุมชนมีระบบการบริหารจัดการ วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาพ ๕.การนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการดําเนินการตามแผน สุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ๖.สุขศาลาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๗.ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ อําเภอ ตําบล ชุมชน ๘.ระบบการบูรณาการจัดการโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ๙.การนําองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยแก้ปัญ หาสุขภาพพื้นที่ ๑๐.มีการผสมผสานการให้บริการแพทย์แผนไทยใน รพ. และ รพ. สต. อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ๑๑.มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสุขศาลา และใช้แก้ป ัญหา สุขภาพ ๑๒.เกษตรกร และกลุ่มเสี่ยง ได้รับ การคุ้มครองความปลอดภัย ด้านสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ๑๓.ประชาชนได้รับ การคุ้มครองและส่งเสริมการบริโภคอาหาร ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ๑๔.การบูรณาการความร่วมมือและการจัดการคนพิเศษทางสังคม ที่เป็นองค์รวมและครอบคลุม ๑๕.สร้างองค์ความรู้ใ นการดูแลสุขภาพของคนพิเศษทางสังคมใน ชุมชน

ผลลัพธ์ ๑.ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกัน สุขภาพพื้นที่และบริหารจัดการที่ดี ๒.ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและวิถี สุขภาพ ๓.มาตรการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๔.มีชุมชนต้นแบบที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์วัฒนธรรมสุขภาพและ วิถีชีวิตสุขถาวะที่มีความสุขพอเพียงชุมชนมีระบบการบริหาร จัดการวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาพ ๕.ชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์จากวัฒนธรรมและวิถีสุขภาพ ๖.สุขศาลามาตรฐาน ๗.ความสําเร็จของทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับอําเภอ ตําบล ชุมชน ๘.ประสิทธิภาพของระบบการบูรณาการจัดการโรคที่เป็น ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ๙.ความสําเร็จการผสมผสานการให้บ ริการแพทย์แผนไทยใน รพ. และ รพ.สต. ได้มาตรฐาน ๑๐.ความสําเร็จการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสุขศาลา และ ใช้แก้ปัญหาสุขภาพ ๑๑.ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชในเลือด ๑๒.ประชาชนได้รับ การคุ้มครองการบริโภคอาหารที่ป ลอดภัย จากสารเคมีตกค้าง ๑๓.ชุมชนมีการบูรณาการความร่วมมือและการจัดการคน พิเศษทางสังคมที่เป็นองค์รวมครอบคลุมมาตรฐาน ๑๔.ความสําเร็จของการนําองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยลด โรคทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่


๘. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด

๑. ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง

๑. ร้อยละของกองทุนสุขภาพที่ หลักประกันสุขภาพพื้นทีแ่ ละบริหารจัดการทีด่ ี มีความสําเร็จของการบริหาร จัดการที่ดีในการสร้าง หลักประกันสุขภาพในระดับ ๕ ๒.ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรม ๒.ร้อยละของชุมชนทีผ่ ่านเกณฑ์ สุขภาพและวิถีสขุ ภาพ วัฒนธรรมและวิถีแห่งสุข ภาวะในระดับ ๕ ๓.ชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์จากวัฒนธรรมและวิถี ๓.ร้อยละชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์ สุขภาพ จากวัฒนธรรมและวิถีสุขภาพ ๔.มีชมุ ชนต้นแบบทีส่ มบูรณ์ตามเกณฑ์วัฒนธรรม ๔.ร้อยละชุมชนต้นแบบที่ สุขภาพและวิถีชีวติ สุขถาวะที่มีความสุขพอเพียง สมบูรณ์ตามเกณฑ์วัฒนธรรม ชุมชน สุขภาพและวิถีชีวติ สุขถาวะที่มี ความสุขพอเพียงชุมชน ๕.มีระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและ ๕.ร้อยละมีระบบการบริหาร วิถีสขุ ภาพโดยมีมาตรการ กลไกเพื่อสร้างพฤติกรรม จัดการวัฒนธรรมสุขภาพและวิถี สุขภาพในการจัดการปัญหาสารเคมี การใช้ สุขภาพ สมุนไพร ภูมปิ ัญญาไทย สายใยรัก ๖.ชุมชนมีระบบสุขภาพชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ๖.ระดับความสําเร็จของชุมชน ที่มีระบบสุขภาพชุมชนที่ เข้มแข็ง ๗.สุขศาลาได้มาตรฐาน - สุขศาลาสายใยรัก ๘.ความสําเร็จของทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขระดับอําเภอ ตําบล ชุมชน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ๖ กองทุน ระดับ ๕ ชุมชน ๖๐ หมู่บ้าน ๒๒ หมู่บ้าน ๒๒ หมู่บ้าน

ระยะเวล า ต.ค.๕๔ก.พ.๕๕ ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕ ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕ ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕

๒๒ หมู่บ้าน

ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕

ระดับ ๕ ๖๐ ชุมชน

ต.ค.๕๔มี.ค.๕๕

๗.ระดับความสําเร็จการ ดําเนินงานพัฒนา สุขศาลา สายใยรัก

ระดับ ๕ ม.ค.๕๕PCU รพ ๑ แห่ง ก.ค.๕๕ รพ.สต. ๗ แห่ง สุขศาลา ๖๐แห่ง ๘.ระดับความสําเร็จของทีมตอบ ระดับ๕ ม.ค.๕๕ระดั บ อํ า เภอ ๑ ที ม โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ก.ค.๕๕ ระดั บ ตํ า บล ๖ ที ม ระดับอําเภอ ตําบล SRRT SRRT ชุมชน ๒๒ ชุมชน ทีมต้นแบบ ตัวชีว้ ัด

๙.ประสิทธิภาพของระบบการบูรณาการจัดการโรค ๙.ระดับความสําเร็จของระบบ ที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ การบูรณาการจัดการโรคที่เป็น ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวล า ระดับ ๕ ม.ค.๕๕จํานวน ๖ ตําบล ก.ค.๕๕ ๖ โรค


๑๐.ความสําเร็จของการนําองค์ความรู้ด้านภูมิ ปัญญาไทยลดโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่

๑๐.ระดับความสําเร็จของการ นําองค์ความรูด้ ้านภูมิปัญญา ไทยลดโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ ในพื้นที่ ๑๑.มีการผสมผสานการให้บริการแพทย์แผนไทยใน ๑๑.ร้อยละของหน่วยงานมี รพ. และ รพ.สต. อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ความสําเร็จการพัฒนา การแพทย์แผนไทยในระดับ ๕

๑๒.มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสุขศาลา และ ใช้แก้ปญ ั หาสุขภาพ ๑๓.ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขภาพจาก ๑๒.ระดับความสําเร็จของการ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือด ดําเนินงานความปลอดภัยด้าน - ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ สุขภาพจากสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชในเลือดของประชาชน ๑๔.ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขภาพจาก ๑๓.ระดับความสําเร็จของการ สารเคมีตกค้าง ดําเนินงานความปลอดภัยจาก - ตลาดปลอดสารเคมีตกค้าง สารเคมีตกค้าง ๑๕.ชุมชนมีการบูรณาการความร่วมมือและการ ๑๔.ร้อยละของชุมชนทีม่ ีระดับ จัดการคนพิเศษทางสังคมทีเ่ ป็นองค์รวมครอบคลุม ความสําเร็จในการจัดการด้าน และมีมาตรฐาน สุขภาพ คนพิเศษทางสังคม ได้ อย่างมีมาตรฐาน และเป็นองค์ รวม

ระดับ ๕ ม.ค.๕๕จํานวน ๖ ตําบล ก.ค.๕๕ ๖ โรค ระดับ ๕ PCU รพ ๑ แห่ง ม.ค.๕๕รพ.สต. ๗ แห่ง ก.ค.๕๕ สุขศาลา ๖๐แห่ง ระดับ ๕ เกษตรกลุ่มเสีย่ ง ร้อยละ ๒๐

ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕

ระดับ ๕

ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕

ร้อยละ ๑๐๐ ชุมชน ๖๐ หมู่บ้าน

ม.ค.๕๕ก.ค.๕๕


๙. ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง โครงการหลักทีส่ ่งผลต่อการบรรลุค่า เป้าหมายภายใต้ตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์ การสาธารณสุขระดับจังหวัด

X X

เหตุผลและรายละเอียด ตัวชีว้ ัดที่ ๓: ร้อยละของกองทุนสุขภาพที่มีความสําเร็จของ การบริหารจัดการที่ดีในการสร้างหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๓:หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึงมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ ๘: ร้อยละของชุมชนทีผ่ ่านเกณฑ์วัฒนธรรมและวิถี แห่งสุขภาวะในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๘: สังคมท่าคันโทมีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิต สุขภาพทีม่ ีความสุขพอเพียงเป็นองค์รวม ตัวชี้วัดที่ ๙ : ระดับความสําเร็จของชุมชนที่มีระบบสุขภาพ ชุมชนที่เข้มแข็ง เป้าประสงค์ที่ ๙: ระดับความสําเร็จของชุมชนที่มีระบบสุขภาพ ชุมชนที่เข้มแข้ง ตัวชี้วัดที่ ๔: ร้อยละของ คปสอ. ทีผ่ ่านเกณฑ์ความพร้อมการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป้าประสงค์ที่ ๕ อําเภอท่าคันโทสามารถลดการป่วยและตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดได้ ตัวชี้วัดที่ ๕: ร้อยละของ คปสอ.ที่มคี วามสําเร็จในการจัดการ โรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ความสําเร็จในการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๑๒ มีระบบสุขภาพบนฐานความรู้ด้วยการจัดการ ความรู้อย่างมีเหตุผล ตัวชีว้ ัดที่ ๖: ร้อยละ คปสอ.มีความสําเร็จการพัฒนา การแพทย์แผนไทยในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๖: มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิ ปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้ ตัวชีว้ ัดที่ ๗: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความ ปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือดของ ประชาชน ในระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่ ๗: อําเภอท่าคันโทมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดีบนพื้นฐานของคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก


โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการบรรลุค่า X เป้าหมายภายใต้ตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์ การสาธารณสุขระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ :ร้อยละของชุมชนที่มีระดับความสําเร็จในการ จัดการด้านสุขภาพ คนพิเศษ ได้อย่างมีมาตรฐาน และเป็นองค์ รวมในระดับ ๕ เป้าประสงค์๑๐ :สังคมท่าคันโทเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งคนทุกข์ ยากและผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป้าประสงค์ที่๑๑ การจัดการระบบสุขภาพของอําเภอท่าคันโทมี เอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลย์ยั่งยืน ตัวชี้วดั ที่ ๑๒ ร้อยละของ คปสอ.ที่มีการจัดการระบบสุขภาพ ให้มีเอกภาพและธรรมาภิบาลทีส่ มดุลยั่งยืน ระดับ ๕ เป้าประสงค์ที่๑๓ บุคลากรที่ทํางานด้านสุขภาพของอําเภอท่า คันโทมีสมรรถนะสูงปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐาน วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ตัวชี้วดั ที่ ๑๔ ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์ความสําเร็จ ของการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความสุข ในการทํางาน บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง


๑๐.รายละเอียด งบประมาณตามโครงการขั้นตอนการวางแผน กระบวนการกิจกรรมหลัก

กลุม่ เป้าหมายและจํานวน กลุ่มเป้าหมาย

๑.หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมฯ กองทุน ๕ แห่ง ๑. ๑.จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนในพื้นที่และนํามา วิเคราะห์ป ัญหาเพื่อจัดทําแผนงานโครงการ ๑.๒. สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน นายกอปท. และปลัดอปท.๖ ท้องถิ่น แห่ง รวม ๑๒ คน ๑.๓. อบรมพัฒนาองค์ความรู้การจัดทํานวัตกรรม ๑.๔. สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับอําเภอ ๑.๕ จัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนา ศักยภาพ กองทุนระดับอําเภอ

กองทุน ๖ แห่ง

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพมี การจัดทําฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนในพื้นที่ และ นํามาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ ร้อยละ 100 ของนายกอปท. และปลัด อปท. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทุกกองทุนได้รับ การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ การจัดทํานวัตกรรม

กองทุน ๖ แห่ง

ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ๖ แห่ง

กองทุนแห่งๆละ ๑๕ คน จํานวน ๙๐ คน

ร้อยละของคณะกรรมการบริหารกองทุนและ ทีมSAT ชุมชน ได้รับการอบรม (๙๐ คน) (ร้อย ละ ๑๐๐) มีแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลทุกด้านของ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอําเภอได้

ระยะเวลา ดําเนินการ เริมต้ น สิ นสุ ด

ผู้รับผิดชอบ หลัก ร่ วม

พ.ย.๕๔

พ.ย.๕๔

คปสอ.

กองทุน ฯ

บูรณาการกับ งบประมาณจาก สสจ.

ธ.ค.๕๔

ธ.ค.๕๔

สสจ. กส.

คปสอ.

งบประมาณจากงบ สาธารณสุขมูลฐาน

ธ.ค.๕๔

ก.ค.๕๕ รพ.สต./ สอ.

ชุมชน

งบประมาณจากกองทุน ๖ กองทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

พ.ย.๕๔

พ.ย.๕๔

สสจ. กส.

คปสอ.

ธ.ค.๕๔

ม.ค.๕๕

คปสอ.

สอ.

งบประมาณ

๑.๖ แหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อําเภอ

จํานวน ๖ แห่ง

๑.๗. มีระบบสารสนเทศให้ประชาชนเข้าถึงและ เรียนรู้โดยใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม

จํานวน ๖ กองทุน

ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจของประชาชน ต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ธ.ค.๕๔

ม.ค.๕๕

คปสอ.

สอ.

๑.๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์โดยนักจัดการสุขภาพ

กองทุน ๖ แห่ง ผู้นําชุมชน/ครู/อสม./ปราชญ์ ชาวบ้าน ๖๐ หมู่บ ้านละ ๓ คน

มีการจัดอบรมนักจัด การสุขภาพอย่าง 1 ครั้ง/ปี งบประมาณจากกองทุน และกองทุนได้จัดทําแผนงานโครงการ ๖ กองทุนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๐,๐๐๐ บ.

พ.ย.๕๔

พ.ย.๕๔

คปสอ.

รพ.สต./ สอ.


รวม ๑๘๐ คน ๑.๙. จัดเวทีนําเสนอแผนงาน/โครงการ ในระดับ กองทุนระดับ A+ = ๔ กองทุน มีการจัดเวทีนําสนอแผนงาน/โครงการ ในระดับ บูรณาการกับ งบประมาณ มิ.ย.๕๕ กองทุนระดับA = ๒ กองทุน ตําบลโดยคณะกรรมการกองทุนและทีป่ รึกษา ตําบลโดยคณะกรรมการกองทุนและทีป่ รึกษา เป้าประสงค์ที่ ๘ คณะกรรมการกองทุนเป็น ผูพ้ ิจารณา คณะกรรมการกองทุนเป็น ผูพ้ ิจารณา อย่าง น้อย 1 ครั้ง

ส.ค.๕๕

สสจ. กส.

คปสอ.

๑.๑๐. พัฒนายกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ เป็นระดับ A และ A+

ต.ค.๕๔

ก.ย.๕๕

คปสอ.

กองทุน ฯ

มี.ค.๕๕

ส.ค.๕๕

สสจ. กส.

คปสอ.

บูรณาการกับ งบประมาณ พ.ค.๕๕ พ.ค.๕๕ จาก สสจ.

สสจ. กส.

คปสอ.

กองทุน ๒ แห่ง

๑.๑๑. ประเมินการบริหารจัด การกองทุนหลักประกัน กองทุน ๖ แห่ง สุขภาพระดับอําเภอ

ร้อยละ100 ของกองทุนอยู่ในระดับ A และ A+

งบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น ร้อยละของกองทุนได้รับการประเมินจากทีม งบประมาณจากสสจ. พัฒนาอําเภออย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี(ร้อยละ๑๐๐) (๖,๐๐๐ บ.)

๑.๑๒. ประเมินการบริหารจัด การกองทุนหลักประกัน กองทุน ๒ แห่ง สุขภาพระดับ A+ โดยทีม SAT

ร้อยละกองทุนระดับ A+ ได้รับการประเมิน โดยทีม SATอําเภอ(๖ กองทุน) (ร้อยละ ๑๐๐) และประเมินทีม SAT จังหวัด ๒ แห่ง

๑.๑๓. การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพผ่านสื่อทุกรูป แบบในพื้นที่

กองทุน ๖ แห่ง

๑.๑๔.จัดประกวดและนําเสนอสุดยอดนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ จังหวัด

กองทุน ๑แห่ง

มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพผ่านสื่ออย่างน้อย 1 ช่องทาง จัดประกวดและนําเสนอสุดยอดนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด 1 ครั้ง / ปี

สสจ.

มี.ค.๕๕

มี.ค.๕๕

สสจ. กส.

คปสอ.

ต.ค.๕๔

ก.ย.๕๕

คปสอ.

กองทุน ฯ


กระบวนการ กิจกรรมหลัก ๒.การจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ๒.๑. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ ้านตามหลักสูตรมาตรฐาน อสม. จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒.๒. จัดประชาคมเพื่อสร้างเข้าใจและหา รูป แบบการให้บริการที่เหมาะสมกับความ ต้องการของชุมชน และการระดมทรัพยากร ทั้งภายใน/ภายนอกชุมชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๓. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง/สถานที่ให้ เหมาะสมในการให้บริการของสุขศาลา

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต้น ม.ค.๕๕

สิ้นสุด มี.ค.๕๕

ผู้รับผิดชอบ หลัก ร่วม สสจ./อบจ รพ.สต./สอ.

- อสม.ในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒ คน

อสม.ที่ผ่านการอบรมมีความรู้และ สามารถปฏิบ ัติงานในสุขศาลา ร้อยละ ๘๐

งบประมาณจาก สสจ.และ อบจ.

- อปท./ อสม./ประชาชน/ จนท.สธ./วัด/โรงเรียน ในหมู่บ ้าน เป้าหมาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- ร้อยละของสุขศาลาที่มีการจัด ประชาคม ร้อยละ ๑๐๐

บูรณาการกับ การจัดการ สุขภาพ ข้อ ๔.๓

พ.ย.๕๔

มี.ค.๕๕

รพ.สต.

อปท./ผนช./ พระ/รร./ ปชช.

- สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- ร้อยละของสุขศาลาที่มีการปรับปรุง/ พัฒนาตามเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐

พ.ย.๕๔

มี.ค.๕๕

อปท. / ชุมชน

รพ.สต.

๒.๔. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณท์ ที่จําเป็นสําหรับ - สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี การพัฒนาสุขศาลากาฬสินธุ์ ๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง ๒.๕. จัดทําฐานข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อใช้ใน - สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี การวางแผนการให้บริการในสุขศาลา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- ร้อยละของสุขศาลาที่มีการปรับปรุง/ พัฒนาตามเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละของสุขศาลาที่มีการจัดทํา ฐานข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณจาก อปท. งบสสม. ๖๐ หมู่บ ้าน อปท.๖๐๐,๐๐๐ บ. งบลงทุนจาก สสจ.

มี.ค.๕๕

มี.ค.๕๕

สสจ.

กองทุนฯ

บูรณาการกับ การจัดการ สุขภาพ งบประมาณจากงบ สาธารณสุขมูลฐาน

พ.ย.๕๔

ก.ย.๕๕

อสม.

รพ.สต./ อปท.พระ/ รร./

๒.๖. จัดกิจกรรมการให้บ ริการด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลา จังหวัด กาฬสินธุ์(สุขศาลาสายใยรัก)

- ร้อยละของสุขศาลาที่มีการจัด กิจกรรมการให้บริการตามเกณฑ์ ร้อย ละ ๗๐

งบประมาณจากกองทุน ๑๒๐,๐๐๐ บ.

พ.ย.๕๔

ก.ย.๕๕

อสม.

รพ.สต./ อปท./กอง ทุนฯ

- สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง


- ร้อยละของสุขศาลาที่ผ่านการ ประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

บูรณาการกับ การจัดการ สุขภาพ

รอบที่ 1 มีค.๕๕

รอบที่ 2 ก.ค.๕๕

คปสอ.

๒.๘. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ - สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ถ่ายทอดความรู้ ในสุขศาลา (โรงเรียนอสม.) ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- ร้อยละของสุขศาลาที่มีการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐

บูรณาการกับ การจัดการ สุขภาพ

ส.ค.๕๕

ก.ย.๕๕

อสม.

รพ.สต./ อปท.พระ/ รร./

๒.๙. จัดประกวดการบริหารจัดการสุขศาลา ระดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด

- สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- อสม.ที่ผ่านการอบรมมีความรู้และ สามารถปฏิบ ัติงานในสุขศาลา ร้อยละ ๘๐

บูรณาการกับงบประมาณ จาก สสจ.กาฬสินธุ์

ส.ค.๕๕

ก.ย.๕๕

สสจ.

คปสอ./รพ. สต.

๒.๑๐.กําหนดเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลา กาฬสินธุ์

- สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- ร้อยละของสุขศาลาที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสุขศาลากาฬสินธุ์ ร้อยละ ๘๐

บูรณาการกับงบประมาณ จาก สสจ.กาฬสินธุ์

พ.ย.๕๔

ธ.ค.๕๔

สสจ.

คปสอ./รพ. สต.

๒.๑๑.ส่งเสริมพัฒนาผลิต ภัณฑ์ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพในสุขศาลา

- สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

- ร้อยละของสุขศาลาที่มีการส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและบริการ สุขภาพ

บูรณาการกับงบประมาณ จาก สสจ.กาฬสินธุ์

มี.ค.๕๕

ส.ค.๕๕

สสจ.

คปสอ./รพ. สต./ อปท

๒.๗. ติดตามประเมินผลการให้บริการในสุข ศาลา ในระดับชุมชน (สร้าง SATชุมชน ประเมินสุขศาลา)

- สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๖๐ แห่ง

กองทุนฯ


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

๓.วัฒนธรรมและวิถีสุขภาพที่มีความสุขพอเพียง ๓.๑. มีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการ/คณะทํางานในการดําเนินงานสุขภาพใน ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย นักจัดการสุขภาพ ครู ผู้นําชุมชน อสม. พระ เป็นต้น เพื่อการจัดการวัฒนธรรมและวิถีแห่งสุขภาวะ ๓.๒. คณะกรรมการฯรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสุขภาพตาม วิถีชุมชน

ภาคีเ ครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท./ รร. / วัด / อสม. /แกนนํา / เกษตกร / พัฒนากร ฯลฯ

๓.๓. ค้นหาแกนนําสุขภาพในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวิถี สุขภาพ ๓.๔. สร้างและพัฒนาแกนนําสุขภาพเพื่อเป็นผู้นําด้านสุขภาพ อย่างน้อย 3 เรื่อง / ตําบล ๓.๕. จัดเวทีประชาคมสมัชชาสุขภาพระดับอําเภอ ตําบลเพื่อสร้างพันธ สัญญาเพื่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพและประกาศพันธสัญญา วัฒนธรรม สุขภาพ

ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย หน่วยวัด จํานวน คน/ทีม ๒๐

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

บูรณาการ

เริ่มต้น ต.ค.-๕๔

สิ้นสุด พ.ย.-๕๔

หลัก คปสอ

ร่วม รพ.สต.

ตําบล

บูรณาการ

ธ.ค.-๕๔

ม.ค.-๕๕

คปสอ

มีแกนนําสุขภาพชุมชน อย่าง น้อย 1 ด้าน / เรื่อง แกนนําสุขภาพในชุมชน

ครั้ง / ปี

บูรณาการ

ก.พ.-๕๔

ก.พ.-๕๔

คปสอ.

รพ.สต.

ตําบล

มี.ค.-๕๕

มี.ค.-๕๕

คปสอ.

กองทุน

ประชาชนในชุมชน

ครั้ง / ปี

งบประมาณจาก CUP ท่าคันโท เป็น เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

พ.ค.-๕๕

พ.ค.-๕๕

คปสอ.

รพ.สต.

๓.๖. รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์/ สร้างกระแสวัฒนธรรมสุขภาพใหม่

ประชาชนในชุมชน

ครั้ง / ปี

บูรณาการ

ต.ค.-๕๔

ก.ย.-๕๕

สสจ

๓.๗. ประเมินผล / คัดเลือก / ครัวเรือนบุคคล / แกนนําต้นแบบด้าน สุขภาพ / มอบรางวัล

บุคคล / แกนนําต้นแบบ

คน / ครัวเรือน

บูรณาการ

มิ.ย.-๕๕

ก.ค.-๕๕

สสจ

๓.๘. เสวนาวัฒนธรรมสุขภาพในระดับ ชุมชน ถอดบทเรียน / สังเคราะห์ องค์ความรู้ ๓.๙. สร้างแหล่งเรียนรู้

แกนนํา / ประชาชน

ครั้ง / ปี

บูรณาการ

ส.ค.-๕๕

ก.ย.-๕๕

สสจ

โรงเรียนนวัตกรรม

แห่ง/ ตําบล

ต.ค.๕๕

ต.ค.๕๕

คปสอ.

ภาคีเ ครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท./ รร. / วัด / อสม. /แกนนํา / เกษตกร / พัฒนากร ฯลฯ

กองทุน ฯ


กระบวนการ/กิจจกรรมหลั กรรมหลักก กระบวนการ/กิ

่ มเป้าหมาย กลุ่มเปกลุ ้ าหมาย และจํานวน กลุ่มเป้าหมาย

๔.การตอบโต้ผลกระทบจากโรคและภัย สุขภาพ ทีมระดับตําบล ๔.๑. การเตรียมความพร้อม (Preparation) ๔.๑.๑. จัดทําแผนบูรณาการ ระหว่างทีม ระบาดวิทยา และทีมระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS) ๔.๑.๒ ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน ๔.๑.๓ ประชุมติดตามและบริหารเหตุการณ์ โดยทีม PHER Management Team ๔.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินจ.กาฬสินธุ์ ๔.๑.๕ จัดซื้ออุป กรณ์และจัดหาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องภาวะ ฉุกเฉิน ๔.๑.๖ จัดทําฐานข้อมูลอุป กรณ์ภายใน

จังหวัด/พื้นที่ ๔.๑.๗ จัดทําฐานข้อมูลบุคคลทีมพร้อมช่อง ทางการประสาน

และ ตัตัววชีชี ว วัดัดและ ค่ าเป้าหมาย

ครอบคลุมทุกตําบล อย่างน้อย 5 คน/อําเภอ

-ทุกอําเภอจัด หาอุปกรณ์ ให้ครบทุกความเสี่ยง

งบประมาณ งบประมาณ

ระยะดําเนินการ ระยะดําเนินการ

ผู้รัผูบ้ รผิั บดผิชอบรั บดํบาเนิ ดชอบรั ดํานเนิการ นการ

เริ มต้ น สิ นสุ ด สสจ. คปสอ. สสอ. รพ. รพ.สต งบCUP 10000 บ.

ต.ค.54 ก.ย.55

อปท.

ชุมชน

อืนๆ


และจํานวน ค่ าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จกรรมหลั ตัวชี วัดและ ๔.๑.๘กระบวนการ/กิ จัดทําแผน MOU ร่วมกับก อปท. กลุ่มเป้าหมาย และจํานวน ค่ าเป้าหมาย ๔.๑.๙ สํารวจความเสีย่ งทุกอําเภอ ๔.๑.๑๐ ซ้อมแผนความเสีย่ ง กลุ่มเป้าหมาย ๔.๑.๑๑ ทุกแห่าระวั ง จัดงแจ้ ทํางแผนปฏิ ๔.๒.๓ จัดคปสอ. ทําระบบเฝ้ เตือน บตั ิ การแยกรายความเสีย่ ง อย่างน้อย 3 ๔.๑.๑๒ ประกวด PHER Management เรื่อง ดีเด่น กิจกรรมหลักที่ ๔.๒. การเผชิญเหตุ (Response) ครอบคลุมทุก ๔.๒.๑. โครงการแท็กซีส่ ุขภาพ ( Healthy ตําบล Taxi) ส่งเสริมให้มีมาตรฐานของแท็กซี่สขุ ภาพ ตําบลละ 1 คัน เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ผู้ให้บริการ จังหวัดละ 1 รับส่งกลับบ้าน ศูนย์ ๔.๒.๒ จัดตัง้ ศูนย์เตรียมพร้อมด้าน อําเภอละ 1 การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์กลาง ศูนย์ ในการดําเนินงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย และ การบริหารจัดการปัญหาระดับชาติ

เริ มต้ น สิ นสุ ด สสจ. คปสอ. สสอ. รพ. รพ.สต งบประมาณ

อปท.

ชุมชน

อืน ๆ

ระยะดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบรับดําเนินการ เริ มต้ น สิ นสุ ด สสจ. คปสอ. สสอ. รพ. รพ.สต อปท.

ชุมชน

อืน ๆ

เงินบํารุง

ต.ค.54 ก.ย. 55


ภั๔.๒.๘. ย เช่นจัโรคมื อ เท้า ปาก ดระบบการฟื ้นฟูและเยีย่ วยา ๔.๒.๔ อบรมจั ด ตั ง ้ หน่ ว ยสอบสวนโรค หลัง กระบวนการ/กิจกรรมหลั ก กลุ่มเป้าหมาย เคลื่อนทีเ่ ร็วระดับตําบล(SRRT) และจํานวน ๔.๒.๕ อบรมจั ด ตั ง ้ หน่ ว ยสอบสวนโรค เกิดภาวะฉุกเฉินตามลําดับความ เคลื ระดั บชุวมยงานที ชน(SRRT) เร่งด่่อวนที น ร่เ่ ร็ววมกั บหน่ ่เกีย่ วข้อง ๔.๒.๖.จัดระบบการบรรเทาและให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิด กิจกรรมหลักที่ ๔.๓. การป้องกัน เหตุอย่างทั่วถึงภายใน ๒๔ ชั่วโมง ระยะยาว (Prevention) ๔.๒.๗.จัดตัง้ ห้องปฏิบัตกิ ารที่มคี วาม ๔.๓.๑ จัดทําบูรณาการตอบโต้ภาวะ พร้อม ฉุกเฉินร่วมกับ อปท./ผูป้ ระกอบการ/ หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในพื้นที่ ๔.๓.๒ ผลักดันให้ อปท. บรรจุเรื่อง ความเสีย่ งไว้ในข้อบังคับ/เทศบัญญัติ ๔.๓.๓ ประชาคมให้ประชาชนทราบ ตระหนักมีความรู้ ป้องกันความเสีย่ ง ๔.๓.๔ สร้างชุมชนเข้มแข็ง/ อปท. ต้นแบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(PHER)

รพ.สต. ๖ ตําบล/๖ ทีม SRRT ๗๐๐๐๐ บ. ระยะดําเนินการ ตัวชี้วดั และ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบรับดําเนินการ งบกองทุ น ค่าเป้าหมาย เริ่มต้น สิ้นสุด สสจ. คปสอ. สสอ. รพ. รพ.สต อปท. ชุมชนต้นแบบ ๒๒ ทีม ๖๐๐๐๐ บ.

อย่างน้อยอําเภอละ 3 แห่ง

เงินบํารุง ต.ค.54 ก.ย. รพ. 55 ๒๐๐๐๐ บ

เป้าประสงค์ ที ๔ มีระบบภูมิค้ ุมกันทีสามารถรองรั บความพร้ อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุ ขภาพได้ อย่างทันการณ์ ตัวชี วัดเป้าประสงค์ ที ๔ ................................ ......................

ชุมชน

อื่นๆ


กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลักที่ ๔.๔. การ ประชาสัมพันธ์ ก่อนเกิดเหตุ ป้องกัน เตือนภัย - รณรงค์- เคาะประตูบ้าน- วิทยุชมุ ชน - จัดระบบการฟื้นฟูและเยียวยาหลัง เกิดภาวะฉุกเฉินตามลําดับความ เร่งด่วน ร่วมกับ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง - ทําหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ ชุมชน/ วัด/โรงเรียน ทราบ สอดคล้องกับความ เสีย่ งตามช่วงเวลา ขณะเกิดเหตุ - ตัง้ ทีมประชาสัมพันธ์ - สรุปเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง สรุป Case conference หลังเกิดเหตุ - สรุปเหตุการณ์และบทเรียนทุกครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร

บูรณาการ กิจกรรมที ๔

ต.ค.54 ก.ย.55


ระยะเวลาดําเนินงาน กระบวนการ / กิจกรรมหลัก ๕.๑.ลดโรคที่เป็นปัญหา MCH ๕.๑.๑.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย งานอนามัยแม่และเด็กระดับ จังหวัด โซน อําเภอ ตําบล สุข ศาลา ศูนย์เด็กฯ/โรงเรียนสายใย รัก ๕.๑.๒. ประสานงานและบูรณา การการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ ๕.๑.๓.ถ่ายทอดนโยบายทุก ระดับ ๕.๑.๔. สนับ สนุนกิจกรรมการ แก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่ ๕.๑.๕. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายและชุมชน ๑ .ครอบครัวสายใยรักตัวอย่าง ๒. แม่สายใยรักแห่งครอบครัว

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

- ตําบลสายใยรักแห่ง ครอบครัว ๑ อําเภอ ๑ ตําบล สุขศาลา ศูนย์เด็ก/ โรงเรียนสายใยรัก

งบประมาณ

MCH Board สสจ. จังหวัด

ผู้รับผิดชอบ MCH Board รพ. สสอ. อําเภอ

รพ. สต.

อปท.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

เริ่มต้น

สิ้นสุด

กันยายน ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü

ü

ü

ü

กันยายน ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü

ü

ü

กันยายน ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü

ü

กันยายน ๒๕๕๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ü

กันยายน ๒๕๕๔

ü

งบกองทุน ๖๐๐๐๐

- มีการประชุม คณะกรรมการ บูรณาการกิจกรรมที่ ๑ - มีแผนชุมชน บูรณาการกิจกรรมที่ ๑ - ชุมชนมีการดําเนินงาน และกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดับตําบล

บูรณาการกิจกรรมที่ ๑ เงินบํารุง รพ.สต. ๗๐๐๐๐

ธันวาคม ๒๕๕๔


ระยะเวลาดําเนินงาน กระบวนการ / กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

๕.๑.๖.พัฒนาศักยภาพทีมMCH Board ระดับจังหวัด โซน อําเภอ

งบประมาณ

- โซนละ ๕๐,๐๐๐ บาท - อําเภอละ ๕,๐๐๐ บาท

๕.๑.๗. นิเทศ / ติดตามและ - รพ.สายใยรักฯ ๑ แห่ง ประเมินผลรับรองโรงพยาบาล - รพ.สต. สายใยรักฯ ๗ สายใยรักแห่งครอบครัว และ แห่ง - ตําบลสายใยรักฯ รพ.สต. สายใยรักแห่งครอบครัว ๑ แห่ง ๕.๑.๘. มีการจัดการความรู้ คลังความรู้ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อนําความรู้สู่การแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ แนวทางระดับเขต ๕.๑.๙. แนวทางการดูแลแม่และ เด็กเขต๑๒

ผู้รับ ผิดชอบ MCH Board รพ. สสอ. อําเภอ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

MCH Board จังหวัด

กันยายน ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

กันยายน ๒๕๕๕

ธันวาคม ๒๕๕๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มิถุนายน ๒๕๕๕

กันยายน ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔สสจ.

รพ. สต.

อปท.
ระยะเวลาดําเนินงาน กระบวนการ / กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด ( จังหวัด , อําเภอ , ตําบล ) ๕.๑.๑๐. CPG / WI การดูแลแม่ และเด็ก( กรณีมารดาและเด็ก ปกติ , กรณีมารดาและเด็กมี ภาวะเสี่ยงและกรณีมารดาและ เด็กป่วย ) ๕.๑.๑๑.คู่มือการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเด็กป่วย

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

บูรณาการเป้าประสงค์ ที่ ๑ รพ./ รพ.สต. สายใยรัก

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

MCH Board จังหวัด

ü ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

๕.๑.๑๒. คู่มือส่งเสริมการดูแล เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ๕.๑.๑๓.คู่มือการบริการคลินิก ฝากครรภ์และเด็กดีคุณภาพ

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

๕.๑.๑๔.แนวทางการส่งต่อและ ติดตามผล ๕.๑.๑๕.หลักสูตรนมแม่ ( ๒๐ ชั่วโมง ) ๕.๑.๑๖. คู่มือการบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่น

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü

ü ü ü

สสจ.

ผู้รับผิดชอบ MCH Board รพ. สสอ. รพ.สต. อปท. อําเภอ


๕.๑.๑๗.มาตรฐานโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัวและ รพ. สต.สายใยรักแห่งครอบครัว

ร้อยละ๑๐๐ของ โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัวและ รพ.สต. สายใยรักแห่งครอบครัว รพ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๗ แห่ง ๕.๑.๑๘.หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ๘ แห่ง

๕.๑.๑๙.แนวทางการดูแลการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (SEX วัย ใส) ระดับหมู่บ้าน ( สุขศาลา ) ๕.๑.๒๐. คู่มือ " อสม.สายใยรัก แห่งครอบครัว"

๖ ตําบล

เงินบํารุง รพ.๓๐,๐๐๐ บาท

ตุลาคม ๒๕๕๔

มีนาคม ๒๕๕๔

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

บูรณาการเป้าประสงค์ ที่ ๑ กองทุน ๒๕๐๐๐ บาท

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü ü

งบ สสจ. ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๕๕๗ เล่ม

ธันวาคม ๒๕๕๔

ü


กระบวนการ/กิจกรรมหลัก ๕.๒.ลดโรค TB ๕.๒.๑.สร้างแนวปฏิบตั ิ ( care map) การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค ในรพ./ชุมชน - แนวทางการคัดกรองค้นหา -แนวทางการดูแลรักษาต่อเนื อง เชือมโยงถูกต้อง (Plam D/C โดยที มสหวิชาชีพ) ตรวจ Lap พืFนฐาน cbx,lfl,bun,xr,e lyk,HIV

กลุ่มเป้าหมายและจํานวน กลุ่มเป้าหมาย 1.ผูส้ ูงอายุ 2.ผูป้ ่ วยเรืF อรัง DM,HIV (OPI) 3.ผูส้ มั ผัสร่ วมบ้าน, เด็ก 0-5 ปี 4.ผูป้ ่ วยวัณโรครับยาทุกราย

๕.๒.๒.พัฒนาศักยภาพบุคลากร - มีผรู ้ ับผิดชอบวัณโรค 2 คน 1.จนท. - อบรมฟืF นฟูความรู ้แก่เจ้าหน้าที อสม. Dot เจ้าหน้าที 2.อสม DOT -ทบทวน Case กรณี ศกึ ษาระดับจังหวัดนิ เทศ - Dot meeting สัญจรทุก 3 เดือน - ประกวดนวัตกรรม best prachice ระดับรพช. - จัดเวที KM/TB - มีคาํ สังแต่งตัFงคณะกรรมการระดับ คปสอ./รพ

ตัวชี วัดและค่ าเป้าหมาย

งบประมาณ บูรณาการ

- อัตราการค้นหา ครอบคลุม>70 %

DHF

ระยะดําเนินการ เริมต้ น

สิ นสุ ด

ผู้รับผิดชอบรับดําเนินการ สสจ

คปสอ

สสอ

ตค.54 กย.55

- อัตราการ Admit ผูป้ ่ วยวัณโรค 70 %

- Dot meeting 4 ครัFง/ปี

-1 เรื อง/ปี /ที รางวัลที 1,2,3

ตค.54 กย.55

รพ

อปท ชุ มชน

อืน ๆ


กระบวนการ/กิจกรรมหลัก ๕.๒.๓.พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานวัณโรคตาม มาตรฐาน - ประเมินมาตรฐาน รพ. ตามเกณฑ์สํานักวัณโรค - ผลการดําเนินงานวัณโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน HIV testing (85%) - การเข้าถึงยา ARV ให้ผู้ป ่วยวัณโรค/ HIV - มีฐานข้อมูลโรคที่เป็นปัจจุบันเชื่อมโยงระดับ คปสอ. - มี TB Clinc full time ทุกแห่งแยกเป็นสัดส่วน/IC - มีบริเวณเก็บเสมหะ ๕.๒.๔. สร้างภาคีเครือข่ายการดําเนินงานวัณโรคในชุมชน - มีโครงการแก้ปัญหาโรควัณโรคในพื้นที่ รพ.สต./ 1 แห่ง - ประชาสัมพันธ์ความรู้เ รื่องวัณโรคแก้ ปชช. อย่างครอบคลุม เช่น วิทยุชุมชน,ป้ายผ้า ป้ายรณรงค์ ระดับอําเภอ,เรื่องเล่า

กลุ่มเป้าหมายและจํานวน กลุ่มเป้าหมาย

คปสอ.ทุกแห่ง

-.สคร.6 /สสจ -.อปท,สสอ,รพช -.อสม,ครู,ผู้นําชุมชน

๕.๒.๕.สร้างนวัตกรรมต้นแบบโดยได้รบั ทุนสนับสนุนงาน คปสอ.ทุกแห่ง ๕.๒.๖.จัดตั้งกองทุน วัณโรค ในพื้นที่

คปสอ.ทุกแห่ง

ระยะดําเนินการ ตัวชี วัดและค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบรับดําเนินการ

งบประมาณ เริมต้ น

สิ นสุ ด

สสจ

คปสอ

- รพ.ผ่านเกณฑ์ - มาตรฐานระดับ A - Success rate 90 % - ARV 60 % - Dead rate 3 - Default rate 3 % - 90 %/ รพ.สต.

ตค.54 กย.55

- 1 เรื่อง / ตําบล - สัปดาห์รณรงค์วัน วัณโรคโลก 24 มี.ค. 55 (ทุก แห่ง)

ตค.54

กย.55

- 1 แห่ง /อําเภอ (อําเภอทีมีความชุกโรค)

ตค.54 กย.55

- 1 แห่ง /อําเภอ (อําเภอทีมีความชุกโรค)

ตค.54 กย.55

สสอ

รพ

อปท ชุ มชน

อืน ๆ


กระบวนการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมายและ จํานวน กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย

๑.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการ จัดการระดับ จังหวัด/อําเภอ

คปสอ. รพ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๗ แห่ง

๒.พัฒนาโปรแกรมสําหรับ จัดเก็บ / บันทึกข้อมูลที่สําคัญและข้อมูลตาม ตัวชี้วัดของโรค DM/HT

คปสอ. รพ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๗ แห่ง

คปสอ.ทุกแห่ง มี ศูนย์ข้อมูลโรค เรื้อรัง คปสอ. ทุกแห่ง มี โปรแกรมสําหรับ การจัดเก็บข้อมูล โรคเรื้อรัง

๓.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง เครือข่ายให้บริการได้

คปสอ. รพ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๗ แห่ง

๔.พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนกลุ่ม เสี่ยงสูง/กลุ่มป่วย/กลุ่มป่วยที่มี ภาวะแทรกซ้อน

คปสอ. รพ. ๑ แห่ง รพ.สต. ๗ แห่ง

งบประมาณ

ระยะดําเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบรับ ดําเนินการ สสจ.

คปสอ.

รพ.

รพ.สต.

๕.๓.ลดโรค DM / HT กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศโรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง

คปสอ. ๑๔ แห่ง /รพ.สต. ๑๕๖ แห่ง มีข้อมูล สารสนเทศในการ บริหารจัดการโรค เรื้อรัง คปสอ. ๑๔ แห่ง /รพ.สต. ๑๕๖ แห่ง

ต.ค.๕๔ บูรณาการ งบ สสจ.

ต.ค.๕๔

บูรณาการ งบ สสจ.

ต.ค.๕๔

บูรณาการ งบ สสจ.

ต.ค.๕๔

ก.ย. ๕๕ ก.ย. ๕๕

ก.ย. ๕๕

ก.ย. ๕๕

อปท.

ชุมชน

อื่น ๆ


๕.ออกแบบรายงานวิธีการจัดเก็บ สุขศาลา ๖๐ แห่ง รายงานหรือข้อมูลพื้นฐานสําหรับสุข ศาลากาฬสินธุ์ ๖.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ในการใช้งานโปรแกรมทีพ่ ัฒนาขึ้น โดยคณะทํางาน ๗.ประเมินผล

๓ ครั้ง/ปี (คปสอ. ๑ แห่ง /รพ.สต. ๗ แห่ง)

๖๐ แห่ง

ร้อยละ ๑๐๐

๔ ครั้ง/ปี

พ.ย.๕๔

ธ.ค. ๕๔

บูรณาการ งบ สสจ.

ต.ค.๕๔

บูรณาการ งบ สสจ.

ต.ค.๕๔

ก.ย. ๕๕

ต.ค.๕๔

ก.ย. ๕๕

ก.ย. ๕๕

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบบริการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ๘.พัฒนา/จัดทําแนวทางการจัดการ คปสอ./รพ.สต. โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้านการคัดกรอง/การดูแลรักษา/ มาตรฐานการส่งต่อ/การดูแลต่อเนื่อง ( CPG)

มาตรฐานคู่มือการ ดูแลรักษาผู้ป่วย เบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง (CPG DM/HT)


๙..พัฒนาบุคลากรตามแนวทางเวช คปสอ. รพ.๑ แห่ง ปฏิบ ัตทิ ี่กําหนดพัฒนาบุคลากร(ใน /รพ.สต. ๗ แห่ง การดําเนินงานให้บ ริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังเน้น ๒ โรค ได้แก่ DM/HT การคัดกรองกลุ่ม เสี่ยง/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ/การดําเนินงานคลินิก DPAC/การเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ)

คปสอ. รพ.๑ แห่ง /รพ.สต. ๗ แห่ง

๑๐.พัฒนาคลินิกบริการให้เป็นแบบ แผนการดูแลเรื้อรังตามมาตรฐาน (Chronic care Model )

รพท. ๑ แห่ง/รพช. ๑๓ แห่ง/รพ.สต. ๑๕๖ แห่ง/PCU ๒ แห่ง

ทุกแห่ง

๑๑.ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งคลินิก DPAC ในสถานบริการสาธารณสุข ทุกระดับ

รพท. ๑ แห่ง/รพช. ๑ แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง/PCU ๒ แห่ง

ทุกแห่ง

๑๒.พัฒนาคลินิก DPAC ต้นแบบทุก แห่ง

รพท.๑ แห่ง/รพช.๑ แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง

รพ. ๑ แห่ง / รพ. สต. ๗ แห่ง

ต.ค.๕๔

๑๓. พัฒนาบุคลากรในการตรวจคัด รพท.๑ แห่ง/รพช.๑ กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา/ไต/เท้า แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง

รพ./รพ.สต. ๗ แห่ง ๆ ละ ๑ คน

ต.ค.๕๔

ก.ย. ๕๕

๑๔. การบริหารจัด การใช้กล้องถ่าย จอประสาทตาและการแปลผล

ทุกแห่ง

ต.ค.๕๔

ก.ย. ๕๕

รพท.๑ แห่ง/รพช.๑ แห่ง

ต.ค.๕๔

ต.ค.๕๔

ต.ค.๕๔

ก.ย. ๕๕

ก.ย. ๕๕

ก.ย. ๕๕

ก.ย. ๕๕


๑๕. หน่วยบริการจัดหาซื้อครุภัณฑ์ที่ รพท. ๑ แห่ง/รพช. ๑ ทุกแห่ง แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง จําเป็น เช่น Mono Filament, urine/micro albumin strip ฯลฯ ๑๖.นิเทศงาน ติดตามและ ประเมินผล ๑๗.สร้างขวัญกําลังใจ ยกย่องให้คํา ชมเชยผู้ปฏิบัติงาน เช่น พัฒนาการ ทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรใน สถานบริการ,การส่งเข้าศึกษา ต่อเนื่องหรือฝึกอบรมระยะสั้น

๒ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

รพท. ๑ แห่ง/รพช. ๑ ทุกแห่ง แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง √

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาระบบการทํางานเชิง รุก

๑๘.ตรวจสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่แบบ บูรณาการ(คัดกรองความเสี่ยง) ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข

คัดกรองเบาหวาน/ ประชาชนอายุ ≥๓๕ บูรณาการ ความดันในประชาชน ปี ได้รับการคัดกรอง งบ PP เชิง อายุ ≥๓๕ ปี เบาหวาน/ความดัน รุก รพ./รพ. มากกว่าร้อยละ ๙๐ สต.

๑๙.ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง DM/HT รพท. ๑ แห่ง/รพช. ๑ ทุกแห่ง แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง ทุกราย

๒๐กลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการปรับ เปลี่ยน กลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตามแนวทางการ พฤติกรรม ดําเนินงานเสริมทักษะปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง

กลุ่มเสี่ยงสูงได้รับ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมมากว่า ร้อยละ ๖๐


๒๑.จัดระบบการส่งต่อผู้ป ่วยรายใหม่ รพท. ๑ แห่ง/รพช. ๑ ทุกแห่ง แห่ง/รพ.สต. ๗ แห่ง (๑. ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยที่ รพ. สต. ๒.ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยที่ รพ. เพื่อตรวจยืนยันและไปลงทะเบียนที่ หน่วยบริการประจําและติดตาม แผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง)

๒๒.หน่วยบริการทุกระดับ มีการ ให้บริการเชิงรุกในการเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ได้รับบริการเชิงรุกใน การเยี่ยมบ้านอย่าง น้อยร้อยละ ๙๐

๒๓.ร่วมพัฒนาระบบบริการโดยใช้ สุขศาลาเป็นศูนย์กลาง กลยุทธที่ ๕ สนับ สนุนให้องค์กร/ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ตนเองโดยการผสมผสานการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ๒๔.มีการจัดตั้งชมรม DM/HT

รพท./รพช. ทุกแห่ง รพท./รพช. ทุกแห่ง มีการจัดตั้งชมรม เบาหวาน/ความดัน อย่างน้อย ๑ ชมรม

๒๕.มีกิจกรรมส่งเสริมลดเสี่ยงลดโรค รพ. ๑ แห่ง รพ. โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สต. ๗ แห่ง

ร้อยละ ๕๐ ของ รพ.สต. มีการจัดตั้ง ชมรมเบาหวาน/ ความดันอย่างน้อย ๑ ชมรม


กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการจัดการโรค ด้วยนวตกรรม ๒๖.ประชุมเชิงปฏิบัติการนําองค์ ความรู้ด้านภูมิป ัญญาไทยมาใช้ แก้ป ัญหาสุขภาพพื้นที่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต

จํานวน ๖ ตําบล หมู่บ ้านปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ๒๒ หมู่บ้าน

มีการจัดประชุมเชิง ปฏิบ ัติการนําองค์ ความรู้ด้านภูมิ ปัญญาไทยมาใช้ แก้ป ัญหาสุขภาพ พื้นที่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต

๒๗.จัดเวทีสังเคราะห์ผลการ ดําเนินงาน และจัดมหกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ อําเภอ/ ตําบล/ชุมชน

จัดเวทีสังเคราะห์ผล การดําเนินงาน และจัดมหกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ อําเภอ/ตําบล อย่างน้อย ๒ครั้ง/ปี

มีการจัดเวที งบ CUP สังเคราะห์ผลการ ๑๐,๐๐๐ ดําเนินงาน และ บ. ( G ๑๒) เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับ อําเภอ/ตําบล / ชุมชน อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี

๒๘.วิจัยรูปแบบการปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมการดูแลตนเอง

1 อําเภอ

1 แห่ง

งบกองทุน ฯ ๑๒๐,๐๐๐ บ. (G ๑๒)


ผลลัพธ์ ๕.๔. ลดการ ป่วย DHF

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับ การเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรค

กลุ่มเป้าหมายและ กระบวนการ/กิจกรรมหลัก จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะดําเนินการ เริ่มต้น

สิ้นสุด

พ.ย54

พ.ย54

สสจ

๑. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง โรคของหน่วยบริการและ ชุมชน ๑.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการโรค ระดับ อําเภอ ตําบล

๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ ระบบเฝ้าระวังโรคในระดับ อําเภอและตําบล ๑.๓ ฝึกอบรมการจัดการ ระบบสารสนเทศสนเทศ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ๑.๔ ติดตามนิเทศหรือ ประเมินผลการ ดําเนินงานเฝ้าระวังโรค ระดับ อําเภอและตําบล ๑.๕ สรุปผลประเมินและ ถอดบทเรียนการดําเนินงาน ในพื้นที่

ระดับอําเภอ=ทีมสห วิชาชีพ ระดับตําบล=ผู้นํา ,อปท., อสม.,ครู,จนท.สา ธารณสุข SRRT,อปท.,ผู้นํา ,อสม. ครูอนามัยโรงเรียน SRRT (รพ.,สสอ.,รพ สต.) คปสอ. 18 แห่ง ตําบล SATจังหวัด SAT อําเภอ

1 อําเภอ 1 ทีม

-

1 ตําบล 1 ทีม

-ร้อยละ 80 ของคปสอ. งบ CUP. ก.พ. มีระบบ ๑๕๐๐๐ บ. 55 เฝ้าระวังโรคเชื่อมโยงกับ ภาคีเครือข่ายในชุมชน -ร้อยละ 80 ของคปสอ. มีการบริหารจัดการ ม.ค. ระบบสารสนเทศ งบ สสจ. 55 SATประเมินคปสอ.2 ครั้ง/ปี งบ สสจ. SATอําเภอประเมิน ตําบล 2 ครั้ง2/ปี งบ คปสอ. -ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการสรุป ผล ประเมินและถอด -

มี.ค55

ก.พ.. 55

ม.ค.55 ก.ค.55

ก.ค.55

/

คป สอ.

ผู้รับผิดชอบรับ ดําเนินการ รพ. สสอ. รพ. สต. อปท. ชุมชน อื่นๆ


บทเรียน ลดการ ส่งเสริมการมีส่วน ป่วย ร่วมของภาคี DHF เครือข่าย

๒. พัฒนาการจัดทําแผน ป้องกันควบคุมโรคแบบมี ส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ง ในระดับอําเภอ/ตําบล/ ชุมชน

พื้นทีเ่ สี่ยงสูง

แห่ง

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และ คณะกรรมการจัดการ สะท้อนสภาพปัญหา โรคระดับ อําเภอ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้าน ตําบล กองทุนสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม การป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง สูง ๒.๒ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย พื้นทีเ่ สี่ยงสูง ชุมชน ขับ เคลื่อนวาระของชุมชน หรือมาตรการทางสังคมหรือ นวัตกรรมป้องกันโรคให้ สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่ ๒.๓จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประกวดนวัตกรรม ป้องกันโรคระดับอําเภอ ๓. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ป้องกันโรคของชุมชน (กําจัดยุงและป้องกันยุง กัด)

คปสอ. 18 แห่งพื้นที่ เสี่ยงสูง แห่ง

ผู้นําชุมชน คน

-ร้อยละ 80 ของ หมู่บ้านเสี่ยง

-ร้อยละ 100 ของ คปสอ.มีการศึกษา วิเคราะห์และสะท้อน ข้อมูลให้กับ พื้นที่มี แผนการป้องกันและ ควบคุมโรคครอบคลุม พื้นทีเ่ สี่ยงสูง -ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ ขับ เคลื่อนวาระของ ชุมชนหรือมาตรการทาง สังคมหรือนวัตกรรม มาตรการป้องกันโรค -ร้อยละ 100 ของ คป สอ.มีการใช้นวัตกรรม ป้องกันโรค -ร้อยละ 80 ของพื้นที่ เสี่ยงมี การดําเนินการ ครอบคลุมกิจกรรม

งบ คปสอ.

งบ คปสอ. งบ คปสอ.

พ.ย54 ก.พ. 55

พ.ย54 ก.ย.. 55

งบ สสจ.

ก.ค. 55

ก.ค.55

งบกองทุน สุขภาพ

เม.ย 55

ส.ค.55


๓.๑ จัดเวทีป ระชาคม เพื่อ กําหนดวาระของชุมชนหรือ มาตรการทางสังคมหรือ ถ่ายทอดนวัตกรรมตาม บริบทของชุมชน ๓.๒.สื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงจากเวทีประชาคม ถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อปท คน

๔.๑ สร้างเครื่องมือการ ประเมินค่าความชุก ลูกน้ําหรือการปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม ๔.๒ ประชุมชี้แจงระบบการ ประเมิน ๔.๓ ร่วมกับ แกนนําชุมชน ดําเนินการ ประเมิน

เม.ย55

ครู คน อสม. คน

ที่กําหนด -ร้อยละ 80 ของพื้นที่มี ค่าความ ชุกลูกน้ําต่ํากว่า 10

หลังคาเรือน

-ร้อยละ 100 ของ สถานบริการ

เม.ย 55

ส.ค.55

วัดโรงเรียน รพ.สต.

มีค่าความชุกลูกน้ํา เท่ากับ 0

พ.ค. 55

ส.ค.55

พ.ค. 55

ส.ค.55

ม.ค. 55

ม.ค.55

ม.ค. 55

ม.ค.55

๓.๓. สร้างแรงจูงใจเชิญ ชวนให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม ๔.๔ รณรงค์ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมทั่วทุกหลังคา เรือนและสถานบริการใน ชุมชน ๔.พัฒนาระบบการ ประเมินผลร่วมกับชุมชน

เม.ย 55

งานควบคุมโรค สสจ. คปสอ. พื้นทีเ่ สี่ยงสูง ตัวแทนชุมชน นคม.

แห่ง

-ร้อยละ 80 ของพื้นที่ เสี่ยงสูงมี การประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง

งบ สสจ. งบ คปสอ.

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี -


๔.๔ สรุปผลการประเมิน และสะท้อนข้อมูลกลับให้กับ ชุมชน ๔.๕ นคม.สุ่มประเมินและ สะท้อนข้อมูลกลับให้กับ -นคม.สุ่มประเมินทุก 3 ชุมชน เดือน ๕. ถอดบทเรียนร่วมกับ ชุมชน ๕.๑.ประชุมแลกเปลี่ยน -ร้อยละ 80 ของ รพ เรียนรู้ร่วมกับแกนนําใน รพสต. แห่งผู้นํา สต.มีการสร้างนวัตกรรม ชุมชน ชุมชน อปท ครูอสม. และถ่ายทอดนวัตกรรม งบกองทุน ๕.๒ สรุปบทเรียนและ แลกเปลี่ยนกับ ชุมชนอื่น ๕.๓ สร้างนวัตกรรมและ ถ่ายทอดในศูนย์เรียนรู้ฯหรือ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ การเตรียมความ พร้อมและบูรณา การโต้ตอบภาวะ ฉุกเฉิน (กรณีเกิด การระบาดของ โรค)

๖. การเตรียมความพร้อม และบูรณาการโต้ตอบภาวะ ฉุกเฉิน (กรณีเกิดการ ระบาดของโรค) งบ อปท.

ม.ค. 55

ก.ย. 55

ก.ค. 55

ส.ค.55


SRRT ทุกอําเภอ/ ๖.๑ หน่วยงานทุกระดับ มี ตําบล/ชุมน ความพร้อม (บุคลากร/วัสดุ อุป กรณ์) ในการโต้ตอบ ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการ ระบาดของโรค

-ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการเตรียม ความพร้อมตาม มาตรฐาน

งบ สสจ./ งบ คปสอ./ อปท. ม.ค. 55

ม.ค.55


ผลลัพธ์

กลยุทธ์

๕.๕.ลด 1.พัฒนาศักยภาพ การ บุคลากรและ ตาย เครือข่าย LEPTO

พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับการเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรค

กระบวนการ/กิจกรรมหลัก 1.1 ประชุมวิชาการการจัดการโรคตั้งแต่ การตรวจ/วินิจฉัย/การดูแลรักษาและการ ส่งต่อ

กลุ่มเป้าหมาย และจํานวน กลุ่มเป้าหมาย ระดับอําเภอ= ทีมสหวิชาชีพ

ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย -ร้อยละ 80 ของคปสอ.มีการ กําหนดแนวทาง จัดการโรค(CPG)

งบประมาณ งบ สสจ.

ระยะดําเนินการ เริ่มต้น ม.ค. 55

สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบรับดําเนินการ คป รพ. สสจ สอ. สสอ. รพ. สต. อปท. ชุมชน

1.2 จัดทําคูมือ/แนวทางการดูแลรักษาและ รพ./รพ.สต. การส่งต่อผู้ป ่วย สําหรับ แพทย์/พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคของหน่วย บริการและชุมชน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโรค ระดับ อําเภอ ตําบล

ระดับอําเภอ= ทีมสหวิชาชีพ ระดับตําบล=ผู้ นํา,อปท.,อสม., ครู,จนท.สา ธารณสุข

1 อําเภอ 1 ทีม1 ตําบล 1 ทีม

-

-ร้อยละ 80 ของคปสอ.มีระบบ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบ ัติการการจัดการ SRRT,อปท.,ผู้นํา เฝ้าระวังโรค ระบบเฝ้าระวังโรคในระดับอําเภอและ ,อสม.ครูอนามัย เชื่อมโยงกับภาคี ตําบล โรงเรียน เครือข่ายในชุมชน บูรณาการ 1.3 ฝึกอบรมการจัดการระบบ SRRT (รพ. -ร้อยละ 80 งบ สสจ. สารสนเทศสนเทศเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ,สสอ.,รพสต.) ของคปสอ.มีการ บริหารจัดการระบบ สารสนเทศที่เป็น ระบบ

พ.ย54 พ.ย54

ก.พ. 55 ม.ค. 55

ก.พ..55 ม.ค.55

/


1.4 ติดตามนิเทศหรือประเมินผลการ ดําเนินงานเฝ้าระวังโรคระดับอําเภอ ตําบล

ลดการ ส่งเสริมการมีส่วน ป่วย ร่วมของภาคี LEPTO เครือข่าย

1.5 สรุปผลประเมินและถอดบทเรียนการ ดําเนินงานในพื้นที่ 2. พัฒนาการจัดทําแผนป้องกันควบคุม โรคแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งใน ระดับอําเภอ/ตําบล/ชุมชน

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และสะท้อนสภาพ ปัญหาเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง สูง

2.2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย นักจัดการ สุขภาพ จัดทําแผนป้องกันและควบคุมโรค ในพื้นที่

คปสอ. 18 แห่ง ตําบล SAT จังหวัด SAT อําเภอ

พื้นทีเ่ สี่ยงสูง แห่ง

-ร้อยละ 100 คณะกรรมการ ของคปสอ.มี จัดการโรคระดับ การศึกษา วิเคราะห์ อําเภอระดับ และสะท้อนข้อมูล ตําบล ให้กับ พื้นที่ งบ คปสอ.

พื้นทีเ่ สี่ยงสูง ชุมชนกองทุน สุขภาพ พื้นทีเ่ สี่ยงสูง 2.3 ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระ ชุมชน

ของชุมชนหรือมาตรการทางสังคมหรือ

SATประเมินคปสอ. 2 ครั้ง/ปี งบ สสจ. SATอําเภอประเมิน ตําบล 2 ครั้ง2ปีร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ สรุปผลประเมินและ ถอดบทเรียน งบ คปสอ. -ร้อยละ 80 ของ งบ คปสอ. หมู่บ ้านเสี่ยง

-ร้อยละ 80 ของ กองทุนสุขภาพมี แผนการป้องกัน และควบคุมโรค ครอบคลุมพื้นที่ เสี่ยงสูง -ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ ขับเคลื่อนวาระของ

งบ กองทุน งบ คปสอ.

มี.ค55

ก.ค.55 -ร้อยละ 100 ของคปสอ. มีการสรุป ฯ

พ.ย54 พ.ย54

พ.ย54 พ.ย54 ก.พ. 55 ก.ย..55


ชุมชนหรือ มาตรการทางสังคม หรือนวัตกรรม

นวัตกรรมป้องกันโรคให้สอดคล้องกับ บริบท พื้นที่ 2.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ ประกวด นวัตกรรมป้องกันโรคระดับ อําเภอ

คปสอ. 18 แห่ง

ป้องกันโรค -ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ งบ สสจ. ใช้นวัต กรรมป้องกัน โรค

ก.ค. 55

ก.ค.55

3. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ป้องกันโรคของ ชุมชน 3.1 จัดเวทีป ระชาคม เพื่อกําหนดวาระ ของชุมชนหรือมาตรการทางสังคมหรือ ถ่ายทอดนวัตกรรมตามบริบทของชุมชน 3.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อตกลงจาก เวทีประชาคมถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง 3.3 สร้างแรงจูงใจเชิญชวนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม 3.4 รณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั่วทุก หลังคาเรือนและสถานบริการในชุมชน

พื้นทีเ่ สี่ยงสูง แห่งผู้นําชุมชน คนอปท คนครู คนอสม. คน หลังคาเรือน วัด โรงเรียน รพ.สต.

-ร้อยละ 80 ของ พื้นที่เสี่ยงมีการ ดําเนินการ ครอบคลุมกิจกรรม ที่กําหนด

งบกองทุน สุขภาพ

เม.ย 55 เม.ย 55 พ.ค. 55 พ.ค. 55

เม.ย55 ส.ค.55 ส.ค.55 ส.ค.55

4. ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน 4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

รพสต. แห่ง

-ร้อยละ 80 ของ รพสต.มีการ

งบกองทุน

ก.ค. 55

ส.ค.55


ผู้นําชุมชน

สร้างนวัตกรรมและ ถ่ายทอด

4.2 สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนกับ

อปท

นวัตกรรม

ชุมชนอื่น 4.3 สร้างนวัต กรรมและถ่ายทอดในศูนย์ เรียนรู้หรือโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ 5. การเตรียมความพร้อมและบูรณาการ โต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (กรณีเกิดการระบาด ของโรค) 5.1 หน่วยงานทุกระดับ มีความพร้อม (บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์) ในการโต้ตอบ ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดของโรค 1.1 ประชุมวิชาการการจัดการโรคตั้งแต่ การตรวจ/วินิจฉัย/การดูแลรักษาและการ ส่งต่อ

ครู

แกนนําในชุมชน

การเตรียมความ พร้อมและบูรณา การโต้ตอบภาวะ ฉุกเฉิน (กรณีเกิด การระบาดของ โรค) ๕.๖.ลด 1.พัฒนาศักยภาพ การ บุคลากรและ ตาย เครือข่าย อุจจาระ ร่วง

อสม. SRRT ทุก อําเภอ/ตําบล

ระดับอําเภอ= ทีมสหวิชาชีพ

-ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ เตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน

งบ สสจ./ งบ คปสอ.

ม.ค. 55

ม.ค.55

-ร้อยละ 80 ของคปสอ.มีการ กําหนดแนวทาง จัดการโรค(CPG)

งบ สสจ.

ม.ค. 55

ม.ค.55

1.2 จัดทําคูมือ/แนวทางการดูแลรักษาและ รพ./รพ.สต. การส่งต่อผู้ป ่วย สําหรับ แพทย์/พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลดการ ป่วย อุจจาระ ร่วง

พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับการเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรค

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคของหน่วย บริการและชุมชน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโรคระดับ อําเภอ ตําบล

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ระดับอําเภอ= ทีมสหวิชาชีพ ระดับตําบล=ผู้ นํา,อปท.,อสม., ครู,จนท.สา ธารณสุข

1 อําเภอ 1 ทีม1 ตําบล 1 ทีม

SRRT,อปท.,ผู้นํา

-ร้อยละ 80

บูรณากร

ก.พ.

ก.พ..55


,อสม.

ลดการ ส่งเสริมการมีส่วน ป่วย ร่วมของภาคี อุจจาระ เครือข่าย ร่วง

ระบบเฝ้าระวังโรคในระดับอําเภอและ ตําบล 1.3 ฝึกอบรมการจัดการระบบ สารสนเทศ สนเทศเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังโรค

ครูอนามัย โรงเรียน SRRT (รพ. ,สสอ.,รพสต.)

1.4 ติดตามนิเทศหรือประเมินผลการ ดําเนินงานเฝ้าระวังโรคระดับอําเภอ

คปสอ. 18 แห่ง ตําบล

1.5 สรุปผลประเมินและถอดบทเรียน

SATจังหวัด

การดําเนินงานในพื้นที่ 2. พัฒนาการจัดทําแผนป้องกันควบคุม โรคแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งใน ระดับอําเภอ/ตําบล/ชุมชน

SATอําเภอ พื้นทีเ่ สี่ยงสูง แห่ง

ของคปสอ.มีระบบ

55

เฝ้าระวังโรคเชื่อมโยง กับภาคีเครือข่ายใน ชุมชน -ร้อยละ 80 ของคปสอ.มีการ งบ สสจ. บริหารจัดการระบบ สารสนเทศที่เป็น ระบบ SATประเมินคปสอ.2 งบ สสจ. ครั้ง/ปี -ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ สรุปผลประเมินและ ถอดบทเรียน -ร้อยละ 80 ของ งบ คปสอ. หมู่บ ้านเสี่ยง

-ร้อยละ 100 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และสะท้อนสภาพ คณะกรรมการ ของคปสอ.มี ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม จัดการโรคระดับ การศึกษา วิเคราะห์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง อําเภอระดับ และสะท้อนข้อมูล สูง ตําบล ให้กับ พื้นที่ -ร้อยละ 80 ของ กองทุนสุขภาพมี 2.2 ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย นักจัดการ พื้นทีเ่ สี่ยงสูง แผนการป้องกันและ สุขภาพ จัดทําแผนป้องกันและควบคุมโรค ชุมชนกองทุน ควบคุมโรค ในพื้นที่ สุขภาพ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง

ม.ค. 55

ม.ค.55

มี.ค55

ก.ค.55 ก.ค.55

งบ คปสอ.

พ.ย54 พ.ย54

งบ กองทุน

พ.ย54 พ.ย54

/


สูง

2.3 ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับ เคลื่อน วาระของชุมชนหรือมาตรการทางสังคม หรือนวัตกรรมป้องกันโรคให้สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่

พื้นทีเ่ สี่ยงสูง ชุมชน

2.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ ประกวดนวัตกรรมป้องกันโรคระดับอําเภอ คปสอ. 18 แห่ง 3. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ป้องกันโรคของ ชุมชน 3.1 จัดเวทีป ระชาคม เพื่อกําหนดวาระ ผู้นําชุมชน คน ของชุมชนหรือมาตรการทางสังคมหรือ

อปท คน

ถ่ายทอดนวัตกรรมตามบริบทของชุมชน

ครู คน

-ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ ขับเคลื่อนวาระของ ชุมชนหรือมาตรการ ทางสังคมหรือ นวัตกรรมป้องกันโรค งบ คปสอ. -ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการใช้ นวัตกรรมป้องกันโรค งบ สสจ.

งบกองทุน

ก.ย..55

ก.ค. 55

ก.ค.55

เม.ย 55

เม.ย55

เม.ย 55

ส.ค.55

สุขภาพ

3.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อตกลงจาก อสม. คน เวทีประชาคมถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง 3.3 สร้างแรงจูงใจเชิญชวนให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ก.พ. 55

หลังคาเรือน วัดโรงเรียนรพสต

3.4 รณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั่วทุก

พ.ค. 55 พ.ค. 55

ส.ค.55 ส.ค.55

หลังคาเรือนและสถานบริการในชุมชน 4. ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน 4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ แกนนําในชุมชน

รพสต. แห่งผู้นํา -ร้อยละ 80 ของ รพ ชุมชน อปทครู สต.มีการสร้าง งบกองทุน

ก.ค. 55

ส.ค.55


นวัตกรรมและ ถ่ายทอดนวัตกรรม

การเตรียมความ พร้อมและบูรณา การโต้ตอบภาวะ ฉุกเฉิน (กรณีเกิด การระบาดของ โรค)

4.2 สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนกับ ชุมชนอื่น 4.3 สร้างนวัต กรรมและถ่ายทอดใน ศุนย์เรียนรู้หรือโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ อสม. 5. การเตรียมความพร้อมและบูรณาการ โต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (กรณีเกิดการระบาด ของโรค)

5.1 หน่วยงานทุกระดับ มีความพร้อม (บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์) ในการโต้ตอบ ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดของโรค

SRRT ทุก อําเภอ/ตําบล

-ร้อยละ 100 ของคปสอ.มีการ เตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน

งบ สสจ./ งบ คปสอ.

ม.ค. 55

ม.ค.55


กระบวนการ กิจกรรมหลัก ๖.การนําองค์ความรู้ไปใช้ใน การพัฒนาระบบสุขภาพและ แก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ๖.๑. การประชุ มเชิงปฏิ บตั ิการ เพือ นําเสนอแผนงาน/โครงการ และการจัดทําข้อตกลงในการ ประเมินผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผล ๖.๒ การออกประเมินติดตาม ความก้าวหน้าการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการฯ โดยทีม ประเมินระดับจังหวัด ปี ละ 2 ครัFง

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการ/ตามเป้ าประสงค์ 12 (รพช. 1 แห่ ง สสอ. 1 แห่ ง รพ.สต.7 แห่ ง) หน่วยงานละ 2 คน

ตัวชี วัดและ ค่ าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร้ อยละ 100 ของ งบ สสจ. ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการ/เป้ าประสงค์ 12 ของ รพช./สสอ. นําเสนอ แผนงาน/โครงการ รับทราบและจัดทํา ข้อตกลงในการ ประเมินผลต่อ คณะกรรมการประเมินผล ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ ร้ อยละ 100 ของ รพช. งบ สสจ. โครงการ/ตามเป้ าประสงค์ (14 แห่ ง) และ สสอ. (18 12 (รพช. 1 แห่ ง สสอ. 1 แห่ ง) มีรายงาน แห่ ง) หน่วยงานละ 2 ความก้าวหน้าของ คน แผนงาน/โครงการ หน่วยงานละ 1 เรื อง

สถานที ห้อ ง ประชุ ม สสจ.กส

ห้อ ง ประชุ ม ปัญญานุ สติ สสจ.กส

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริมต้ น 14 ธค. 54

สิ นสุ ด 15 ธค. 54

หลัก สสจ.

ร่ วม รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ

งวดที 1 2 เมย. 55 งวดที 2 12 กค.55

งวดที 1 10 เมย. 55 งวดที 2 13 กค.55

สสจ.

รพช. สสอ. ผูร้ ับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี วัดและ ค่ าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร้อยละ 100 ของผูร้ ับผิดชอบ งบ สสจ. แผนงาน/โครงการ/ เป้ าประสงค์ 12 ของ รพช./ สสอ. ร่ วมวิเคราะห์ผลการ ดําเนิ นงานและรายงาน ความก้าวหน้าแผนงาน/ โครงการ ร้อยละ 100 ของ รพช. งบ สสจ. ๖.๔. การประชุ มเชิงปฏิบตั กิ าร ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ เพือ แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผลการ โครงการ (รพช. 1 แห่ง (14 แห่ ง) และ สสอ. (18 แห่ ง) เข้าร่ วมเวที แลกเปลียน ดําเนินงานพัฒนาระบบสุ ขภาพ สสอ. 1 แห่ ง) และ เรี ยนรู ้ และมีนวัตกรรม และแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขใน กลุ่มเป้ าหมายในการ สุขภาพในการพัฒนาระบบ พืFนที ดําเนินงานฯ จํานวน 100 สุขภาพ/แก้ไขปัญหาสุขภาพ คน ในพืF นที หน่ วยงานละ 1 เรื อง หน่ วยงานระดับจังหวัดมี ๖.๕. การประชุ มเชิงปฏิ บตั กิ าร ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ งบ สสจ. เพือ สังเคราะห์องค์ความรู ้เชิง โครงการ/ตามเป้ าประสงค์ ฐานความรู ้ทีเกิดจากการ ยุทธศาสตร์ สําหรับการตัดสิ นใจ 12 (รพช. 1 แห่ ง สสอ. 1 สังเคราะห์องค์ความรู ้และ ส่งกลับข้อมูลให้แก่ผบู้ ริ หาร เชิ งนโยบาย แห่ ง) หน่วยงานละ 2 เพื อการตัดสินใจเชิงนโยบาย คน ในปี 2556

๖.๓. การประชุ มเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการ/ตามเป้ าประสงค์ 12 (รพช. 1 แห่ ง สสอ. 1 แห่ ง) หน่วยงานละ 2 คน

สถานที

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริมต้ น 24 เมย. 55

สิ นสุ ด 25 เมย. 55

หลัก สสจ.

ร่ วม รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ

ห้อ ง ประชุ ม ปัญญานุ สติ สสจ.กส

26 กค. 55

27 กค. 55

สสจ.

รพช. สสอ. รพ.สต. ชุมชน ผูร้ ับผิดชอบ แผนงาน/ โครงการ

ห้อ ง ประชุ ม ปัญญานุ สติ สสจ.กส

28 สค. 55

29 สค. 55

สสจ.

รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ.

ห้อ ง ประชุ ม ปัญญานุ สติ สสจ.กส


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

๖.๖. การประชุ มเชิงปฏิ บตั กิ าร ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ เพือ วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพ โครงการในทุก กําหนดค่าเป้ าหมาย/ตัวชีFวดั ใน เป้ าประสงค์ ทุกระดับ การดําเนิ นงาน เพือพัฒนา ระบบบริ การสุ ขภาพและการนํา องค์ความรู ้ไปแก้ไขปัญหา สาธารณสุ ขในพืFนทีจาก เป้ าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สุ ขภาพอําเภอท่าคันโท ตําบล

ตัวชี วัดและ ค่ าเป้าหมาย

งบประมาณ สถานที

สถานที

ระยะเวลาดําเนินการ เริมต้ น 1 พ.ย.54

งบกองทุน = ระดับ ร้ อยละ 100 ของ ๑๒๐,๐๐๐ บ. ตําบล ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ อปท.ทุก โครงการ/ในทุก แห่ ง เป้ าประสงค์ ทุกระดับ วิเคราะห์และกําหนด เป้ าหมายในการ พัฒนา ระบบบริ การสุ ขภาพหรื อ แก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข ในพืFนทีจากเป้ าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์สุขภาพ อําเภอท่าคันโท ตําบล ๖.๗. นําเสนอแผนงาน/ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ ร้ อยละ 100 ของ สสจ.กส 14 ธค. 54 โครงการ และจัดทําข้อตกลงใน โครงการตามเป้ าประสงค์ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ การประเมินผลต่อ ทีเป็ นปั ญหาหรื อพัฒนา 2 โครงการ/เป้ าประสงค์ 12 คณะกรรมการประเมินผล เรื อง รับทราบและจัดทํา ข้อตกลงในการ ประเมินผลต่อ คณะกรรมการประเมินผล กับ สสจ.กาฬสิ นธุ์

ผู้รับผิดชอบ

สิ นสุ ด 13 ธค. 54

หลัก CUP

ร่ วม รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ

15 ธค. 54

CUP

รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ


กระบวนการ กิจกรรมหลัก ๖.๘. รับการประเมินติดตาม ความก้าวหน้าการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการฯ โดยทีม ประเมินระดับจังหวัด ปี ละ 2 ครัFง

๖.๙. การประชุ มเชิงปฏิ บตั กิ าร เพือ วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการ และ กลุ่มเป้ าหมายในโครงการ ตามเป้ าประสงค์ทีเป็ น ปั ญหาหรื อพัฒนา 2 เรื อง

ตัวชี วัดและ ค่ าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร้ อยละ 100 ของ CUP ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการและ กลุ่มเป้ าหมายในโครงการ มีรายงานความก้าวหน้า ของแผนงาน/โครงการ และได้รับการประเมิน ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ ร้ อยละ 100 ของ CUP โครงการ และ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ กลุ่มเป้ าหมายในโครงการ โครงการกลุ่มเป้ าหมายใน ตามเป้ าประสงค์ทีเป็ น โครงการ ร่ วมวิเคราะห์ ปั ญหาหรื อพัฒนา 2 เรื อง ผลการดําเนินงานและ รายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ

สถานที

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริมต้ น งวดที 1 2 เมย. 55 งวดที 2 12 กค.55

สิ นสุ ด งวดที 1 10 เมย. 55 งวดที 2 13 กค.55

หลัก CUP

ร่ วม รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ

1 เมย. 55

1 เมย. 55

CUP

รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ


กระบวนการ กิจกรรมหลัก ๖.๑๐. เข้าร่ วมประชุ มเชิ ง ปฏิบตั กิ ารเพือวิเคราะห์ผลการ ดําเนินงานและรายงาน ความก้าวหน้าแผนงาน/ โครงการ

๖.๑๑. ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการจัด มหกรรมการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และสังเคราะห์องค์ความรู ้จาก ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบ สุ ขภาพและแก้ไขปัญหา สาธารณสุ ขในพืFนที (เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง)

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี วัดและ ค่ าเป้าหมาย

งบประมาณ

สถานที

ร้ อยละ 100 ของ สสจ.กส ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการเข้าร่ วมวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและ รายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการที จังหวัดจัด ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ ร้ อยละ 100 ของ บูรณาการ โครงการ และ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ งบ CUP = กลุ่มเป้ าหมายในโครงการ โครงการกลุ่มเป้ าหมายใน ๑๐,๐๐๐ บ. ตามเป้ าประสงค์ทีเป็ น โครงการ ได้แลกเปลียน ปั ญหาหรื อพัฒนา 2 เรื อง เรี ยนรู ้และสังเคราะห์องค์ ความรู ้ จากผลการ ดําเนินงานพัฒนาระบบ สุ ขภาพและแก้ไขปัญหา สาธารณสุ ขในพืFนที ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการตามเป้ าประสงค์ ทีเป็ นปั ญหาหรื อพัฒนา 2 เรื อง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริมต้ น 24 เมย. 55

สิ นสุ ด 25 เมย. 55

หลัก CUP

ร่ วม รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ

15 กค. 55

15 กค. 55

CUP

รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

๖.๑๒. ร่ วมประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบ สุ ขภาพและแก้ไขปัญหา สาธารณสุ ขในพืFนที

ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการ ตามเป้ าประสงค์ ทีเป็ นปั ญหาหรื อพัฒนา 2 เรื อง

๖.๑๓. ร่ วมประชุมเชิง ปฏิบตั กิ ารเพือสังเคราะห์องค์ ความรู ้ เชิงยุทธศาสตร์สําหรับ การตัดสิ นใจเชิงนโยบาย

ตัวชี วัดและ ค่ าเป้าหมาย

ร้ อยละ 100 ของ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ โครงการกลุ่มเป้ าหมายใน โครงการ ร่ วมแลกเปลียน เรี ยนรู ้ผลการดําเนิ นงาน พัฒนาระบบสุ ขภาพและ แก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข ในพืFนที ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/ หน่วยงานระดับจังหวัดมี โครงการ ตามเป้ าประสงค์ ฐานความรู ้ทีเกิดจากการ ทีเป็ นปั ญหาหรื อพัฒนา 2 สังเคราะห์องค์ความรู ้แ ละ เรื อง ส่ งกลับข้อมูลให้แก่ ผูบ้ ริ หารเพือ การตัดสิ นใจ เชิ งนโยบายในปี 2556

งบประมาณ ห้องประชุม ปั ญญานุสติ สสจ.กส

ห้องประชุม ปั ญญานุสติ สสจ.กส

สถานที

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริมต้ น 26 กค. 55

สิ นสุ ด 27 กค. 55

หลัก CUP

ร่ วม รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ. รร. วัด ชุมชน ฯลฯ

28 สค. 55

29 สค. 55

สสจ.

รพช. สสอ. อปท. สสจ. สอ.


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

๗. พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๗.๑ วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดําเนินงาน

คปสอ.

คปสอ.มีการวิเคราะห์การ ดําเนินงานและจัดทําแผนฯ ร้อย ละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใน รพ./สสอ.และ รพ.สต. ได้รบั การ พัฒนา ร้อยละ ๑๐๐

๗.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลกรผู้รบั ผิดชอบและผู้ ให้บ ริการ - สร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน รพ./สสอ./รพ.สต.โดยการจัดเวทีระดับโซน

รพ.แห่งละ ๑ คน สสอ. ๑ คน รพ.สต. ๗ คน

๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในสถาน บริการ ๑) จัดหายาสมุนไพรสนับ สนุนสถานบริการให้ รพ. และ รพ.สต. ๘ แห่ง เพียงพอ ๒) พัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนใน รพ. -ประชุมคณะทํางาน และศึกษาดูงานการผลิต

รพ. ๓ แห่ง (กมลาไสย นามน และคําม่วง)

๓) จัดทําคู่มือการใช้ยาสมุนไพรสําหรับ รพ. และ รพ.สต.

รพ. และ รพ.สต. ๘ แห่ง

-มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น จาก ปี ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕

รพ. และ รพ.สต. มีคู่มือการใช้ยา สมุนไพร ร้อยละ ๑๐๐

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

หลัก

ร่วม

บูรณาการกับ งบประมาณ นักจัด การสุขภาพชุมชน ข้อ ๔.๓

ต.ค.๕๔

พ.ย.๕๔

คปสอ.

งบประมาณจาก คปสอ.

ต.ค.๕๔

พ.ย.๕๔

คปสอ.

ต.ค.๕๓

ก.ย.๕๔

คปสอ.

พ.ย.๕๔

ก.ย.๕๕

คปสอ.

สสจ.

ธ.ค.๕๔

ก.พ.๕๕

คปสอ.

รพ.สต.

สสจ.


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในรพ./รพ. สต. ๑๐ คน

-ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน รพ./ รพ.สต. ที่ผ่านก่อนปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๐๐

รพ.ทุกแห่ง และ รพ.สต. อําเภอละ ๑ แห่ง

๒) จัดประกวดสถานบริการดีเด่นด้านการแพทย์ รพ./รพ.สต. อําเภอละ ๑ แห่ง/ แผนไทย ๑ ครั้ง

-รพ.พัฒนาการบริการทุกแห่ง -มีรพ.สต.ต้นแบบตําบลละ 1 แห่ง -มี รพ.สต.ต้นแบบระดับ อําเภอ ๑ แห่ง

๓) พัฒนานวัตกรรมแพทย์แผนไทยเพื่อสร้าง อําเภอละ ๑ พื้นที่ เสริมหรือแก้ป ัญหาสุขภาพในพื้นที่ (หมู่บ ้าน ตําบล หรืออําเภอ) ๗.๖ จัดบริการตามหลัก 8 อ. ด้านการแพทย์แผนไทย รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง และสมาธิ

-อําเภอมีการนาการแพทย์แผน งบจาก CUP ท่าคันโท ไทยมาสร้างเสริมหรือแก้ปัญหา ๑๐,๓๐๘ บาท สุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ รพ. และ รพ.สต. จัดบริการตาม หลัก ๘ อ. ร้อยละ ๑๐๐

๗.๗ การศึกษาวิจัยความรู้ และพฤติกรรมการใช้ แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน

มีผลงานวิจัย ๑ เรื่อง

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

หลัก

ร่วม

ธ.ค.๕๔

ม.ค.๕๕

สสจ.

คปสอ.

ธ.ค.๕๔

ก.ค.๕๕

คปสอ.

สสจ.

มี.ค.๕๕

พ.ค.๕๕

คปสอ.

รพ.สต.

ธ.ค.๕๔

ส.ค.๕๕

คปสอ.

สสจ.

ก.พ.๕๕

มี.ค.๕๕

คปสอ.

รพ.สต.

มี.ค.๕๕

พ.ค.๕๕

คปสอ.

สสจ.

๗.๔ พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ๑) อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

งบประมาณจาก สสจ. กาฬสินธุ์

๗.๕ พัฒนารูปแบบบริการในสถานบริการ ๑) พัฒนาการบริการใน รพ.และคัดเลือก รพ. สต.พัฒนาเป็นรพ.สต.ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย

ประชาชนทั่วไป


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

๗.๘ การติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน

คปสอ. รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง

-คปสอ. รพ. และ รพ.สต.ได้รบั การติดตามสนับสนุน ๑๐๐%

๗.๙. พัฒนากลุ่มองค์กรในชุมชนให้มีความรู้ทักษะ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ๑ จัดอบรมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้

-ตัวแทน จาก อปท. อสม.

ชุมชนที่มีการจัดอบรมให้

ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย

นักจัดการสุขภาพชุมชน

ร้อยละ ๘๐

แก่ภาคีเครือข่ายในชุมชน

งบประมาณ

งบกองทุนฯ ๑๗,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น ก.พ.๕๕

สิ้นสุด มิ.ย.๕๕

หลัก คปสอ.

ม.ค.๕๕

เม.ย.๕๕

คปสอ.

ธ.ค.๕๕

ม.ค.๕๕

คปสอ.

ธ.ค.๕๔

พ.ค.๕๕

คปสอ.

ร่วม สสจ.

สสจ.

๒๒ ชุมชน จํานวน ๑๑๐ คน ๒ จัดทําแผนเพื่อพัฒนางานแพทย์แผนไทย ในชุมชน

ชุมชนเป้าหมาย ๒๒ ชุมชน

๓ จัดอบรมให้ความรู้ และทักษะการให้บ ริการในสุข ศาลา

-อสม./หมอพื้นบ้านในสุขศาลา ๒๒ ชุมชน ชุมชนละ ๑ คนรวม ๒๒ คน

ชุมชนมีแผนพัฒนาแพทย์แผนใน ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ อสม./หมอพื้นบ้านผ่านการร้อย จากกองทุนหลักประกัน ละ ๘๐ สุขภาพท้องถิ่น งบ สสจ.

สสจ.

๗.๑๐. พัฒนาการบริการด้านการแพทย์แผนไทยใน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต้น

สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ หลัก

ร่วม


๑. จัดมหกรรมแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน -เจ้าหน้าที่ สสอ. รพ. รพ.สต. และแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างกระแสและแลกเปลี่ยน อปท. ภาคีเครือข่าย องค์กร เรียนรู้การดําเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ จัดทําคู่มือและสื่อให้ความรู้ -คู่มือการใช้ยาสมุนไพรสําหรับ สุขศาลา -จัดทําแผ่นพับ แผ่นไวนิล ๘. จัดทําแผนงาน/โครงการบูรณาการความ ปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีในเลือดของ ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จํานวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า คน ๑๐๐ คน

มิ.ย.๕๕

ก.ค.๕๕

คปสอ.

-สุขศาลาในหมู่บ้านเป้าหมาย

สุขศาลาในหมู่บ ้านเป้าหมายมี

ธ.ค.๕๔

ม.ค.๕๕

คปสอ.

๒๒ แห่ง

คู่มือการดําเนินงานและสื่อให้ พ.ย.๕๓

ธ.ค.๕๓

คปสอ.

สอ./ ชุมชน

พ.ย.๕๓

ธ.ค.๕๓

สอ./รพ. สต.

อปท

จัดทําแผนบูรณาการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม./ แกนนําชุมชน / กระทรวง สาธารณสุข / กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ / อปท.

๘.๑. แผนบูรณาการความปลอดภัยด้าน สุขภาพ งบประมาณจาก อปท. / งบ จากสารเคมีในเลือดของประชาชนประจําปี กองทุนสุขภาพตําบล / อื่นๆ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการสนับ สนุนงบประมาณ จากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานสาธารณสุข อย่างน้อย ๑ แห่ง

ความรู้ ร้อยละ 100 -มีแผนบูรณาการระดับ จังหวัด บูรณาการกับงบประมาณนัก ๑ แผนงาน จัดการสุขภาพชุมชน ข้อ ๔.๓

-จํานวนแผนบูรณาการระดับ อําเภอ (ร้อยละ 100)

งบประมาณจาก CUP ท่าคัน โท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

สสจ.


๘.๒. มีการดําเนินงานตรวจสารเคมีในเลือด ในกลุ่มเป้าหมายปี ๒๕๕๔ จํานวน ๓ กลุ่ม

๑. กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง อายุ ๑๕-๖๐ ปี ในหมู่บ้านเป้าหมาย จํานวน ๖๐ หมู่บ้าน

ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงอายุ ๑๕-๖๐ ปี ได้รับการตรวจสารเคมี (ร้อยละ ๒๐) ร้อยละของตลาดได้รับการตรวจสารเคมี (ร้อยละ ๕๐)

๒. กลุ่มผู้จําหน่ายสินค้าใน ตลาดสด ๓. กลุ่มผู้จําหน่ายสารเคมีกําจัด ศัตรูพืช - จํานวน ๖๐ ชุมชน และ จํานวน ร้าน รวม ๕,๐๐๐แผ่น

ร้อยละของร้านค้าได้รับการตรวจสารเคมี (ร้อยละ ๕๐)(จํานวนร้าน ร้อยละ ๑๐๐) -การดําเนินการตรวจระดับจังหวัด

-งบประมาณจากกองทุนฯ ค่าชุด ตรวจ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าชุดตรวจหาสารเอนไซม์โคลีน เอสเตอเรส ๑๐๐ คน - ค่ากระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอ เลส ๑๐๐ คน -- ค่าชุดตรวจอาหารปลอดภัย= ๒๐๐๐๐ บ.

๘.๓. มีการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีกําจัด ศัตรูพืช และมีการใช้นวัตกรรมเพื่อลด สารเคมีในเลือดในกลุ่มที่ตรวจพบทั้งกลุ่มเดิม ที่ตรวจพบ ปี ๒๕๕๓ และเป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ เช่น ๔.๑ จัดทําแผ่นพับการดูแล ตนเองสําหรับผู้จําหน่ายสารเคมีกําจัด ศัตรูพืช ๔.๒สําหรับประชาชนทั่วไป ๘.๔. การจัดอบรม อสม.ในหมู่บ้านให้มี - จํานวน ๒๒ ชุมชนx ๑๐ คน รวม ๒๒๐ คน ความรู้และสร้างทัศนคนติในเรื่องการใช้ สารเคมีที่ถูกต้องเพื่อไปให้ความรู้แก่ ประชาชน ๒.กิจกรรมเสริมอื่นๆ ตามความ เหมาะสม ได้แก่รณรงค์ลดการใช้สารเคมีใน การทําการเกษตรกรรม เพิ่มทางเลือกใน การใช้ผลิตภัณฑ์กําจัดศัตรูพืชอื่นแทน สารเคมี เช่น สารสกัดจากพืชต่างๆโดยความ ร่วมมือจากหน่วยงานทางการเกษตร มีการ ทําการเกษตรอินทรีย์โดยความร่วมมือจาก หน่วยงานทางการเกษตร

ร้อยละของมีผู้ตรวจพบสารเคมีในเลือดในระดับ ไม่ปลอดภัย (ร้อยละ ๑๐๐)

ร้อยละของอสม. ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย(ร้อยละ ๙๐)

งบประมาณจาก อปท. / กองทุน

๘.๕. มีการตรวจซ้ําในกลุ่มที่เคยตรวจพบ สารเคมีในเลือดในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ ๑๐

- ปี ๒๕๕๓ จํานวน ละ ๔๕

อยู่ในงบดําเนินงาน

จํานวน ๒๒ ชุมชน

คน ร้อยละ ๔๕.๘๘ ปี ๒๕๕๔ประมาณ ร้อย

ม.ค.๕๔

ก.ค.๕๔

คป สอ.

รพ.สต../ เกษตร/ อปท. กองทุนฯ

ก.พ. ๕๔

ก.พ. ๕๔

คป สอ

อปท

ก.พ. ๕๔

ก.พ. ๕๔

คป สอ

อปท

ม.ค.๕๔

ก.ค. ๕๔

คป สอ

อปท


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

๘.๖. จัดตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด/ระดับ อําเภอและ เกษตรฯ/ท้องถิ่น/สาธารณสุข/ คณะกรรมการชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมจาก อุตสาหกรรม/ปศุสัตว์/ศึกษาฯ/ ผู้เกี่ยวข้อง และมีการจัดทําแผน ประชาสัมพันธ์ /พช./ชมรม ผู้ป ระกอบการค้าอาหารฯลฯ ๘.๗. มีการจัดตั้งชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ จํานวน ๖ ตําบล กลไกกองทุนสุขภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นหมู่บ้าน/ ทุกหมู่บ้าน ๖๐ หมู่บ ้าน ชุมชน ๘.๘. มีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารปลอดภัย กลุ่มครัวเรือน จํานวน - ครัวเรือน ๑. กลุ่มครัวเรือน สุ่มประเมินระดับ อําเภอโดย จนท./ อสม./อ.ย.น้อย ๘.๙ จัดมหกรรมรณรงค์สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรฯ/ท้องถิ่น/สาธารณสุข/ อุตสาหกรรม/ปศุสัตว์/ศึกษาฯ/ ประชาสัมพันธ์ /พช./ชมรม ผู้ป ระกอบการค้าอาหารฯลฯ ๙. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์(ดําเนินการใน G 5) ทีมสหวิชาชีพ ๒๕ คน x๑๘ อําเภอ ๙.๑. ติดตามผลการคัดกรองทารกแรกเกิด (ดําเนินการในG5)

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต้น พ.ย.-๕๓

จํานวนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ร้อยละ๑๐๐

บูรณาการ งบCUP สารเคมี

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็น ชุมชนไอโอดีน (ร้อยละ ๑๐๐)

กองทุนสุขภาพ = ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละของครัวเรือนบริโภค อาหารปลอดภัย (ร้อยละ ๙๐) งบ สสจ.

ผู้รับผิดชอบ

สิ้นสุด ก.ย.-๕๔

หลัก สสจ

ร่วม คปสอ.

พ.ย.-๕๓

ธ.ค.-๕๓

คปสอ.

รพ.สต.

ม.ค.-๕๔

มี.ค.-๕๔

คปสอ.

กองทุนฯ

พ.ย.-๕๓

ก.ย.-๕๔

สสจ

คปสอ.

ทุกอําเภอ ๑ แห่ง คนพิเศษทางสังคม ได้รบั การ เยี่ยม ๑ ครั้งต่อปี ร้อยละ ๑๐๐

*เครือข่ายจิตอาสา ตําบลละ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ผ่านการ คน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ได้ให้ *นักเรียนจิต อาสา ตําบลละ ๑๐ การดูแลคนพิเศษทางสังคม คน

บูรณาการกับงานเชิงรุก

พ.ย.-๕๓

ก.ย.-๕๔

คปสอ.

ก.พ.-๕๔

ก.ย.-๕๔

คปสอ.

รพ.สต./ สอ.


กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ร้อยละ ๑๐๐ ของ ตําบล จัดเวที จํานวน ๖ ตําบล เสวนา และมีแผนการดูแลคน พิเศษทางสังคม ๙.๓. จัดทําคู่มือการดูแลสุขภาพคนพิเศษทางสังคม ๖๐ เล่ม (หมู่บ้านละ 1 เล่ม) ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน ได้รับ คู่มือ ที่สอดคล้องและเหมาะสม ๙.๔. การฟื้นฟูสุขภาพคนพิเศษทางสังคมแบบสห ทีมสหวิชาชีพ ๒๕ คน x๑๘อําเภอ คนพิเศษทางสังคม ได้รบั การ บูรณาการกับ งานเชิงรุก วิชาชีพ เยี่ยม ๔ ครั้งต่อปี ร้อยละ ๑๐๐ ๓ บาท รวมเป็นเงิน รพ. สต.PCU รพ.๒๒๓,๕๖๐ บาท ๙.๕. สร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ดูแลคนพิเศษทาง *เครือข่ายจิตอาสา ตําบลละ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ผ่านการ งบจากกองทุนฯ จํานวน สังคมในชุมชน คน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ได้ให้ 6 กองทุน = ๑๓๐,๐๐๐ *เสริมสร้างนักเรียนจิตอาสา พัฒนาคนพิเศษทางสังคม *นักเรียนจิตอาสา ตําบลละ ๑๐ การดูแลคนพิเศษทางสังคม บ. คน ๙.๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอ Best ๙๐ คน ( ๑๘ อําเภอx ๕ คน ) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวที Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐

ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต้น พ.ย.-๕๓

สิ้นสุด ก.ย.-๕๔

ผู้รับผิดชอบ หลัก สสจ

ร่วม คปสอ.

๙.๒. เสวนาคณะทํางานสุขภาพคนพิเศษทางสังคม ระดับ ชุมชน /จัดทําแผนสุขภาพคนพิเศษทางสังคม

พ.ย.-๕๓

ธ.ค.-๕๓

คปสอ.

รพ.สต.

ม.ค.-๕๔

มี.ค.-๕๔

คปสอ.

กองทุนฯ

พ.ย.-๕๓

ก.ย.-๕๔

คปสอ.

รพ.สต./ สอ.


๑๑. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (เพื่อใช้ประโยชน์กําหนด JD/ KPI บุคคล) ๑.ผู้อนุมตั โิ ครงการ ๒.ผู้เห็นชอบโครงการและผูต้ ดิ ตามกํากับดูแล โครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เชีย่ วชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้เชีย่ วชาญด้านสาธารณสุข นายอําเภอท่าคันโท

หัวหน้าโครงการ (Project Manager)

นายสมดี โคตตาแสง

๑.ผลักดันการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ใน องค์กรอย่างจริงจัง ๒.ควบคุม กํากับ อํานวยความสะดวก และ แก้ปัญหา จากการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์

ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

นายวราวุฒิ ตุลาพัฒน์ นายสมชาย ปัสสาจันทร์ นางเพชรรัตน์ วงค์ไชยชาญ นายลือชัย พันธุภา นายจักรี สงตลาด นายศิริชยั ไกรเสน นายคมกริช โภคสวัสดิ์ นางดารณี ขันธ์โฮม นายปรีชา ลือฉาย นางลัดดาวัลย์ ทะรังศรี นายทวิช วงค์ไชยชาญ นายวรกร วิชยั โย นายกิตติพงษ์ สอนล้อม นางสาวนฤชล เชยชมศรี นายจักรพันธ์ คงแสนคํา นางสาวพรธิพา ภูสีเขียว

๑.ให้ความรู้ในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ๒.ร่วมจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ๓.ติดตามและประเมิน ๔.จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) เพือ่ การ ขับเคลื่อนเป้าประสงค์ ๕.ศึกษาระบบการปฏิบัติงานในภาพรวม และ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ เข้าถึง และสร้างคุณค่า เชิงสร้างสรรค์ ๖.วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ๗.การจัดทําสัญญาประชาคม ๘.พัฒนาตามพันธะสัญญา ๙.ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามสัญญาประชาคม ๑๐.ร่วมนําเสนอผลการพัฒนาตามวัฒนธรรมและ วิถีชีวติ ในเวทีระดับอําเภอ


๑๒. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณบูรณาการโครงการ CUP ท่าคันโท และหมวดเงินบํารุง รพ.สต.จํานวนเงิน ๒,๐๓๖,๘๖๘ บาท( สองล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบประมา ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ณทั้งหมด ๑ ๒ ๓ ๔ ๒๐๓๖๘๖๘ ๑. รายรับ ๒๐๓๖๘๖๘ ๒.รายจ่าย ๑.จัดอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนและ งบกองทุน ๖๐๐๐๐ ทีม SAT ชุมชน(งบกองทุนฯจํานวน ๕ ๖๐๐๐๐บ. กองทุนๆละ ๑๐,๐๐๐บาท) ๒.จัดอบรมนักจัดการสุขภาพระดับตําบล(งบ งบกองทุน ๑๒๐๐๐๐ จากกองทุนฯ จํานวน ๕ กองทุนๆละ ๑๒๐๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บาท) ๓.ประเมินการบริหารจัดการกองทุน งบสสจ ๓๐๐๐ ๓๐๐๐ หลักประกันสุขภาพระดับอําเภอ(งบ สสจ. ) ๖๐๐๐ บ. - ค่าตอบแทนทีมประเมิน จํานวน ๖ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๔.จัดมหกรรมสุขภาพดีวถิ ชี าวท่าคันโท งบ CUP ๒๐๐๐๐ บาท ๔.๑.การจัดสือ่ สารระบบสุขภาพและลง นามบันทึกความร่วมมือฯ - ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑๐,๐๐๐ ๔.๒.การจัดมหกรรมวิถีสขุ ภาพ -ค่ารางวัลสมนาคุณจัดมหกรรมประกวด นวัตกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท ๕.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง/สถานที่ให้ เหมาะสมในการให้บริการของสุขศาลา(งบ สสม.จาก อปท.) จํานวน ๖๐ หมู่บ้านๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๖.จัดเวทีสรุปบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สุข ศาลาระดับตําบลเพื่อประกวดสุขศาลาระดับ อําเภอ จังหวัด

งบCUP ๒๐๐๐๐ บ. ๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐ งบ อปท. (สสม) ๖๐๐๐๐๐ บ. งบกองทุน ๑๒๐๐๐๐

๖๐๐๐๐๐

๑๒๐๐๐๐


ประเด็น

งบประมา ณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๑

งบCUP ๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

เงินบํารุง รพ.สต. ๙๐๐๐๐ บ.

รพสต. ๗๐๐๐๐

งบกองทุน ๖๐๐๐๐ บ.

๖๐๐๐๐

๙.มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง เงินบํารุง ครอบครัวและ รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว รพ. - วัสดุพัฒนาโรงพยาบาลสายใยรัก ๓๐๐๐๐ บ.

๓๐๐๐๐

๑๐.แนวทางการดูแลการตัง้ ครรภ์ไม่พึง ประสงค์ (SEX วัยใส)

งบกองทุน ๒๕๐๐๐ บ.

๒๕๐๐๐

๑๑.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานอนามัยแม่ และเด็กระดับ อําเภอ ตําบล สุขศาลา ศูนย์ เด็กฯ/โรงเรียนสายใยรัก

งบกองทุน ๕๐๐๐๐ บ.

๕๐๐๐๐

๑๒.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานอนามัยแม่ เงินบํารุง และเด็กระดับจังหวัด โซน อําเภอ ตําบล สุข รพ.สต. ศาลา ศูนย์เด็กฯ/โรงเรียนสายใยรัก ๗๐๐๐๐ บ. - ครอบครัวสายใยรักตัวอย่าง - แม่สายใยรักแห่งครอบครัว

๗๐๐๐๐

๑. รายรับ ๒.รายจ่าย ๖.ประชุ มเตรี ยมความพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุ กเฉินและซ้อมแผนความเสี ยง - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน๑๐๐ X ๕๐ บ.= ๕๐๐๐ บ - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑๐๐ คนX ๒๕X๒ = ๕๐๐๐ บ. ๗. อบรมจัดตัFงหน่วยสอบสวนโรคเคลือนที เร็ วระดับตําบล(SRRT) ๘.อบรมจัดตัFงหน่วยสอบสวนโรคเคลือนที เร็ วระดับชุมชน(SRRT)ต้นแบบ ๒๒ ทีม

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๒ ๓ ๔

รพ. ๒๐๐๐๐


ประเด็น

งบประมา ณทั้งหมด

๑. รายรับ ๒.รายจ่าย ๑๓.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการระบบเฝ้า งบ CUP ระวังโรคในระดับอําเภอและตําบลของโรค TB ๑๕๐๐๐ บ. Diarrhea DHF Lepto SRRT,อปท.,ผู้นํา,อสม.ครูอนามัยโรงเรียน - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน๑๐๐ X ๕๐ บ.= ๕๐๐๐ บ - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑๐๐ คนX๒๕ X๒ = ๕๐๐๐ บ. - ค่าพาหนะ ๑๐๐ คน X๕๐ บ.= ๕๐๐๐ บ. ๑๔.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนําองค์ความรู้ด้าน ภูมิปญ ั ญาไทยมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ระดับตําบล

งบกองทุน ๑๒๐๐๐๐

๑๕.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนําองค์ความรู้ด้าน งบ CUP ๑๐๐๐๐ บ. ภูมิปญ ั ญาไทยมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ระดับอําเภอ - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน๑๐๐ X ๕๐ บ.= ๕๐๐๐ บ - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑๐๐ คนX๒๕ X๒ = ๕๐๐๐ บ.

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๒ ๓ ๔ ๑๕๐๐๐

๑๒๐๐๐๐

๑๐๐๐๐


ประเด็น ๑. รายรับ ๒.รายจ่าย ๑๖.พัฒนากลุ่มองค์กรในชุมชนให้มคี วามรู้ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน - จัดประชุมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้/ ปรับทัศนคติ แก่ภาคีเครือข่ายในชุมชน/สุข ศาลาเพื่อพัฒนานวัตกรรมแพทย์แผนไทยเพื่อ สร้างเสริมหรือแก้ปญ ั หาสุขภาพในพื้นที่ จํานวน ๒๑ หมูบ่ ้านๆละ ๒ คน ๔๒ คนและ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๘ คน= ๕๐ คน - ค่าอาหารกลางวัน ๕๐X๕๐ บ.=๒๕๐๐ บ. - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๕๐X๒๕X๒= ๒๕๐๐ บ. - ค่าพาหนะ ๕๐X๕๐ บ.=๒๕๐๐ บ. - ค่าวัสดุสาธิตนวัตกรรมแพทย์แผนไทย = ๒๘๐๘ บาท ๑๗.การสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน การแพทย์แผนไทยเพือ่ ดูแลสุขภาพในชุมชน ๑๘.ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสีย่ ง - จัดซื้อวัสดุและน้ํายาตรวจ ๑๙.ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ - อบรมเกษตรอินทรียช์ ุมชนต้นแบบ” เกษตรกรปลอดโรคผูบ้ ริโภคปลอดภัย” ๒๐.การประกวดชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ - ค่าสมนาคุณรางวัลประกวด รางวัลที๑่ =๒๐๐๐ บ. รางวัลที่ ๒=๑๕๐๐ บ. รางวัลที่ ๓ =๑๑๐๐ บ. รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ๓๐๐ บ.=๙๐๐ บ.

งบประมา ณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๑

งบCUP ๑๐๓๐๘ บ.

๑๐๓๐๘

งบกองทุน ๑๗๐๐๐ บ. งบกองทุน ๖๐๐๐๐ งบกองทุน ๑๒๐๐๐๐

๑๗๐๐๐

งบCUP ๑๐๐๐๐ บ.

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๒ ๓ ๔

๖๐๐๐๐ ๑๒๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐


ประเด็น

งบประมา ณทั้งหมด

ไตรมาสที่ ๑

๑. รายรับ ๒.รายจ่าย - ค่าสมนาคุณคณะกรรมการประกวดระดับ อําเภอ ๕ คนX๓๐๐ บาท =๑๕๐๐ บ. - ค่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียงในการจัด มหกรรมระดับอําเภอ = ๓๐๐๐ บ. ๒๑.การตรวจสารเคมีในผัก ผลไม้ และ งบกองทุน เนื้อสัตว์แปรรูป ๖๐๐๐๐ บ. - ค่าวัสด้ํายา/ชุดตรวจ ๒๒. พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟูในการ เงินบํารุง ๕๕๘๙๐ จัดบริการฟื้นฟูผู้พกิ าร ผูส้ ุงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส งบ PP เชิงรุก รพ.สต. ๒๒๓๕๖๐ ๒๓.จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคนพิเศษ งบกองทุน ทางสังคม ๑๓๐๐๐๐ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๓๖,๘๖๘ *ค่าใช้จ่ายทุกหมวดรายการถัวจ่ายกันได้*

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๒ ๓ ๔

๖๐๐๐๐ ๕๕๘๙๐

๕๕๘๙๐

๕๕๘๙๐

๑๓๐๐๐๐ (สองล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อย หกสิบแปดบาทถ้วน)


๑๓. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง สสอ.

บวกสูง+๓

ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล ตัวแทนภาค ประชาชนมี ประชาชน หลักประกัน สุขภาพที่เป็น ธรรมและ ทั่วถึง อปท.

บวกกลาง+๒

บวกต่ํา+๑

ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล

ลบต่ํา-๑

ลบกลาง-๒

ลบสูง-๓

รวม +๒

สอ.

+๓ +๓

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน รวม

+๑ +๙


๑๔.ความเสี ยงของโครงการ (เฉพาะโครงการทีใช้ งบเกิน...........บาท ) ๑๔.๑ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา คําอธิบาย ๑. ด้านการบริหารจัดการ ๑.๑ เนื่องจากได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ ๑.๑ ระยะเวลาในการจัดทํา สาธารณสุขในระยะ ๕ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๕ ) เพื่อใช้ใน แผน

๑.๒ การนําแผนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบตั ิ

ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้น ๑.๑ ทําให้การดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการและการบรรลุผล สัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้

การดําเนินงานกระบวนการทางยุทธศาสตร์ของอําเภอ ท่าคันโทเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้บ รรลุตามเป้าหมายขององค์กร และได้มี การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการ ดําเนินการจัดทําแผนทุกขั้นตอน จึงทําให้การจัดทํา แผนล่าช้า ๑.๒ การพัฒนาระบบกลไกทางยุทธศาสตร์ ยังไม่ ๑.๒ การขับเคลื่อนกระบวนการทาง สามารถกระจายสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเครือข่ายได้ ยุทธศาสตร์อาจไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ กําหนดไว้ ทุกระดับ

๒. ด้านบุคลากร ๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจใน ๑.ความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้งใน ๒.๑ กระบวนการในการจัดทําแผนไม่ ระดับจังหวัดและระดับ อําเภอ ยังไม่กระจายถึง มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การจัดทําแผนของบุคลากร บุคลากรทุกคน มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบการ จัดทําแผนของหน่วยงานเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมใน กระบวนการจัดทําแผน ๒. กระบวนทัศน์ทางความคิดของบุคลากรด้านการ พัฒนาระบบงานยังมุ้งเน้นที่งานประจํา

๓. บุคลากรไม่ใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชิง ยุทธศาสตร์ และข้อเท็จจริงของพื้นที่ มาใช้ในการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ โดยพบว่าขาดแผนที่เป็น Initiative

๓.๑ ผู้บ ริหารขาดข้อมูลที่มี ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ๓.๑ ขาดการจัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสนับ สนุนการบริหารทางยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ทางยุทธศาสตร์ ทางการบริหาร


ความเสี่ยงสําคัญ (#) ความเสี่ยง ๑. การดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นตาม ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ๒. การขับเคลื่อนกระบวนการทาง ยุทธศาสตร์อาจไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่กําหนดไว้ ๓. กระบวนการในการจัดทําแผน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ๔. ผู้บริหารขาดข้อมูลทีม่ ี ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการ ตัดสินใจทางการบริหาร

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ นํา แนวทางไปใช้

ต้นทุนที่ อาจเกิดขึ้น


โครงการ:ตําบลสุขภาพดีตามวิถสี ุขภาพแบบพอเพียง อําเภอท่าคันโท ปี ๒๕๕๔ งบประมาณบูรณาการโครงการ CUP ท่าคันโท เงินบํารุง รพ.สต. และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๖,๘๖๘ บาท( สองล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ๑๕. ลงนามโครงการ ลงชือ่ …………………………………………….เสนอโครงการ (นายวราวุฒิ ตุลาพัฒน์) ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอท่าคันโท ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายสมดี โคตตาแสง ) สาธารณสุขอําเภอท่าคันโท รองประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอท่าคันโท

ลงชื่อ .................................................. ผูอ้ นุมัติโครงการ ( นายสมยศ ศรีจารนัย ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายแพทย์สาธารณสุขเขตพื้นที่โซน ๕


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมสําคัญ ๑.จัดอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีม SAT ชุมชน(งบกองทุนฯจํานวน ๖กองทุนๆละ ๑๐,๐๐๐บาท) ๒.จัดอบรมนักจัดการสุขภาพระดับตําบล(งบจากกองทุนฯ จํานวน ๖ กองทุนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท) ๓.ประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับอําเภอ(งบ CUP ท่าคันโท) ๔.จัดมหกรรมสุขภาพดีวถิ ชี าวท่าคันโท ๕.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง/สถานที่ให้เหมาะสมในการ ให้บริการของสุขศาลา(งบจาก อปท.) จํานวน ๖๐หมู่บ้านๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๖.พัฒนาระบบบริหารเครือข่ายสถานบริการให้มมี าตรฐาน เพื่อจัดระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้ตามชุดสิทธิประโยชน์ (งบจากเงินบํารุงของ รพ.สต PCU รพ. )

ปี ๒๕๕๔ ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี ๒๕๕๕ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


กิจกรรมสําคัญ

ปี ๒๕๕๔ ต.ค.

๗.จัดหายาสมุนไพรสนับสนุนสถานบริการให้เพียงพอ ๘. พัฒนาการบริการใน รพ.และคัดเลือก รพ.สต.พัฒนา เป็นรพ.สต.ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย (งบกองทุนฯ ค่าจ้าง ผช.แพทย์แผนไทย) ๙.พัฒนานวัตกรรมแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างเสริมหรือ แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (หมู่บ้าน ตําบล หรืออําเภอ) ๑๐แผนบูรณาการความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีใน เลือดของประชาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการ สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก หน่วยงานสาธารณสุข อย่างน้อย ๑ แห่ง ๑๑.มีการดําเนินงานตรวจสารเคมีในเลือดในกลุม่ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ (งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น) ๑๒.ตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ๑๓.หมูบ่ ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์

พ.ย.

ปี ๒๕๕๕ ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


กิจกรรมสําคัญ

ปี ๒๕๕๔ ต.ค.

๑๔.การฟื้นฟูสุขภาพคนพิเศษทางสังคมแบบสหวิชาชีพ (บูรณาการกับงบประมาณ PP เชิงรุก ๓ บาท) -ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานเชิงรุก -สร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ดูแลคนพิเศษทางสังคมในชุมชน *เสริมสร้างนักเรียนจิตอาสา พัฒนาคนพิเศษทางสังคม

๑๕.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระดับตําบลและคัดเลือกสุข ศาลาประกวดระดับอําเภอ จังหวัด

๑๖.จัดเวทีประชาคมสมัชชาสุขภาพระดับอําเภอเพื่อสร้าง พันธสัญญาเพื่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพและประกาศ พันธสัญญา วัฒนธรรมสุขภาพ เสวนาวัฒนธรรมสุขภาพในระดับชุมชน บทเรียน / สังเคราะห์องค์ความรู้

พ.ย.

ปี ๒๕๕๕ ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2-โครงการสุขภาพดีแบบพอเพียง cup ท่าคัน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางระบบสุขภาพและ การแพทยที่ผููรับบริการอุุนใจ และผููใหบริการมีความสุข เปาประสงคที่ ๓: หลักประกันสุขภาพที่เปนธรรม...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you