Page 1

เป้ าประสงค์ที ๑ : ระบบบริ การสุ ขภาพและการแพทย์มีประสิ ทธิ ภาพมีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณ ตาม หลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวชี*วดั ที ๑. ร้ อยละหน่วยบริ การระดับโรงพยาบาลทีผ ่านระดับความสําเร็ จของการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศใน คุณภาพการบริ การสุ ขภาพของหน่วยบริ การ (Center of excellence) เป้ าประสงค์ที ๒ ผูร้ ับบริ การมีความอุ่นใจและเชือมัน ในคุณภาพการรักษาและบริ การ ตัวชี*วดั ที ๒ ร้อยละของสถานบริ การทีผ่านระดับความเชือมัน ในคุณภาพการรักษาและการบริ การในระดับ 5 เป้ าประสงค์ที ๕ ลดการป่ วยและตายด้วยโรคทีเ ป็ นปั ญหาของจังหวัดได้ ตัวชี*วดั ที ๕.๖ ความสําเร็ จในการดําเนินงานอนามัยแม่และเด็กผ่านเกณฑ์ทีกาํ หนด เป้ าประสงค์ที ๙: ระดับความสําเร็ จของชุ มชนทีมีระบบสุ ขภาพชุ มชนทีเ ข้มแข้ง ตัวชี*วดั ที ๑๐ : ร้ อยละของ รพสต. ทีมีความสําเร็ จในการดําเนินงานพัฒนา รพสต. ระดับ 5 งานประจํา ๑๕.๒.๑ (๗,๘,๙) หญิงมีครรภ์ได้รับบริ การฝากครรภ์ครบ ๔ ครั*ง, มารดาได้รับการดูแลหลังคลอด ๒ ครั*ง,ทารก ได้รับการดูแลหลังคลอด ๒ ครั*ง ๑๕.๒.๑๑ ร้ อยละของ รพสต.ทีผ ่านเกณฑ์มาตรฐานสุ ขศึกษาระดับ ๕ ๑. ชือโครงการ: บูรณาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสายใยรั กครอบครั วสู่ ความเป็ นเลิศ ประชาชนมีความสุ ข เชื อมัน บริการ ก้ าวสู่ มาตรฐาน PCA รพ.สต.บ้ านหว้ านพัฒนา ปี ๒๕๕๕ ๒. หัวหน้ าโครงการ นางสุ ดสงวน ชิณโน ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุข ภาพตําบลบ้านหว้านพัฒนา ๓. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล จากสภาพการณ์เปลียนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ หน่วยบริ การสุ ขภาพทุกระดับจําเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง และพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพือสร้ างความสุ ข ความเชื อมัน ให้กบั ประชาชนในการรับบริ การ รวมทั*งกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพระดับตําบล (รพสต.) เป็ นสถานบริ การใกล้บ้า นใกล้ใจ โดยนํากรอบคุ ณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกต์ใช้เ ป็ นกรอบในการ พัฒนา ซึ งมุ่งเน้นการเชื อมโยงระบบบริ การ ปั จจัยนําเข้า กระบวนการบริ การ รวมทั*งการบริ หารจัดการ ทํา ให้เกิดการจัดการเป็ นระบบทั*งองค์กร โดยจัดทําเป็ นเกณฑ์คุณภาพเครื อ ข่ายบริ การปฐมภู มิ (Primary Care Award : PCA) เพือใช้เ ป็ นเครื องมือให้ก ับผู ้ปฏิ บตั ิ ได้เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒนาเป้ าหมายร่ วมกัน ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ กี ยวข้องระดับอําเภอ ตํา บลและหมู่บา้ น ตามแนวคิดการพัฒนาคุ ณภาพอย่าง ต่อเนือง (Continuous Quality Improvement : CQI) ซึ งจะทําให้ก ารพัฒนาระบบบริ ก ารสามารถตอบสนอง ความต้องการ ความจําเป็ นด้านสุ ข ภาพของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริ การได้สะดวกและได้รับ บริ การขั*นพื*นฐานทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ รพสต.บ้านหว้านพัฒนา ได้กาํ หนดประเด็นการพัฒนาระบบบริ การของ รพสต. ในสังกัด โดยการประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพ PCA เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ รพสต. มีมาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มาตรฐานสุ ขศึกษา สร้ างกระบวนการดําเนินงานทีดี (Best Practice) เพือ


р╕вр╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕Бр╣Йр╕▓р╕зр╕кр╕╣р╣И р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╕Хр╕нр╕Ър╕кр╕Щр╕нр╕Зр╕Щр╣Вр╕вр╕Ър╕▓р╕вр╣Вр╕гр╕Зр╕Юр╕вр╕▓р╕Ър╕▓р╕ер╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕Хр╕▓р╕б р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕гр╕░р╕Чр╕гр╕зр╕Зр╕кр╕▓р╕Шр╕▓р╕гр╕Ур╕кр╕╕ р╕В р╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Ьр╕вр╣Бр╕Юр╕гр╣И р╕Ьр╕ер╕кр╕▒р╕бр╕др╕Чр╕Шр╕┤f р╕Фр╕Зр╕▒ р╕Бр╕ер╣Ир╕▓р╕зр╕кр╕╣р╣И р╕кр╕▓р╕Шр╕▓р╕гр╕Ур╕░р╕Хр╣Ир╕нр╣Др╕Ы р╣Ф. р╕зр╕▒р╕Хр╕Цр╕╕р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣М р╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╣С. р╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╣Гр╕лр╣Йр╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╣Гр╕Щр╕кр╕▒р╕Зр╕Бр╕▒р╕Фр╣Ар╕Бр╕┤ р╕Фр╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤р╕Б р╕▓р╕гр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Щр╕гр╕░р╕лр╕зр╣Ир╕▓р╕Зр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤ р╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Ар╣Й р╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Вр╣Йр╕нр╕Зр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕ер╣Бр╕ер╕░р╕лр╕бр╕╣р╣Ир╕Ър╕▓р╣Й р╕Щ р╣Т. р╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╣Гр╕лр╣Й р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╣Вр╕гр╕Зр╕Юр╕вр╕▓р╕Ър╕▓р╕ер╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╣Бр╕лр╣Ир╕Зр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щр╕кр╕╕ р╕Вр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕З р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╕Ф р╕╡ (Best Practice) р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕вр╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕Бр╣Йр╕▓р╕зр╕кр╕╣р╣И р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╣Х. р╕Вр╕нр╕Ър╣Ар╕Вр╕Хр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕╡р╕кр╣Нр╕▓р╕Др╕▒р╕Н р╣Х.р╣С р╕Вр╕нр╕Ър╣Ар╕Вр╕Х р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕Ьр╕╣р╕гр╣Й р╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣Мр╕Ир╕▓р╕Б р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г. р╕Юр╕╖*р╕Щр╕Чр╕╡ р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Вр╕нр╕Ър╣Ар╕Вр╕Хр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╣С. р╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕гр╣Бр╕ер╕░р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕г р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╣Т. р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Ьр╕╣р╕гр╣Й р╕▒р╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕нр╕З р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣У. р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Вр╣Ир╕▓р╕вр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╣Бр╕лр╣Ир╕Зр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╣С. р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╣Т. р╕лр╕бр╕╣р╣Ир╕Ър╕▓р╣Й р╕Щ р╣У р╕лр╕бр╕╣р╣Ир╕Ър╕▓р╣Й р╕Щ


๕.๒ ขั9นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ (ระบุความเชือมโยงเป็ นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็ น ในแนวตั*งหรือแนวนอน) NO

๑. แต่งตั้งคณะทํางาน -พัฒนา รพ.สายใยรักฯ ระดับอําเภอและ ตําบล -พัฒนาคุณภาพ QRT -พัฒนางานสุขศึกษา ๒. ประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐาน PCA

YES

๑.จัดทําแผนพัฒนา COE ประกอบด้วย -แนวทางการพัฒนา รพ. สายใยรักสู่ ความเป็ นเลิศ -แนวทางพัฒนางานสุ ขศึกษา

๒.ถ่ายทอด นโยบาย เป้ าประสงค์ แผนการพัฒนาทัว ทั*ง องค์กร ๓. ฝึ กอบรมคัดเลือก Best Practice พัฒนาแผนปฏิบตั ิการ และสร้างเครื องมือเก็บข้อมูล ๔. ดําเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิอย่างมุ่งมัน ๕. เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าต่อ คณะทํางาน ๖. วัด วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเทียบกับค่าเป้ าหมาย (ประเมินตนเอง) ๗. คณะทํางานติดตามนิ เทศกระบวนงาน ๘. ประเมินความพึ งพอใจผูร้ บั บริ การ

๙. พัฒนาส่วนทีไม่ผ่านเกณฑ์ โดย QRT สนับสนุ นการ พัฒนางาน (CQI ๒-๓ Cycle)

๙. ฝึ กอบรมการสังเคราะห์องค์ความรู ้และการเขียน รายงานประเมินผลโครงการ ๑๐. จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และคัดเลือกนวัตกรรมเด่น ทางยุทธศาสตร์ ๑๑. รายงานเสนอผูบ้ ริ หารทุกระดับ เปรี ยบเทียบและ แลกเปลียนกับ หน่วยบริ การอืน ๑๒. ประเมินตนเองและขอรับการประเมินรับรอง มาตรฐาน PCA

ศึกษา รับฟัง เรียนรู้ความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูล วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการใหม่


р╣Ц. р╕Ьр╕ер╕Ьр╕ер╕┤р╕Хр╣Бр╕ер╕░р╕Ьр╕ер╕ер╕▒р╕Юр╕Шр╣М р╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕ер╕Ьр╕ер╕┤р╕Х р╣С. р╕бр╕╡р╕Др╕▓р╣Н р╕кр╕▒р╕З р╕Др╕Ур╕░р╕Чр╣Нр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щр╕Кр╕▒р╕Фр╣Ар╕Ир╕Щ

р╕Ьр╕ер╕ер╕▒р╕Юр╕Шр╣М р╣С. р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Чр╕гр╕▓р╕Ър╕Ър╕Чр╕Ър╕▓р╕Чр╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡р╣Бр╕ер╕░р╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ър╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Чр╕▒р╕з р╕Чр╕▒*р╕Зр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕г р╣Т. р╕бр╕╡р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕кр╕╣р╣И р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕ер╕┤р╕и р╣Т. р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Чр╕гр╕▓р╕Ър╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╣У. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤ р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤ р╣Ар╕Юр╕╖р╕нр╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Б Best Practice р╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕зр╣Бр╕ер╕░ р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╕Чр╕▒р╕з р╕Чр╕▒*р╕Зр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕г р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е р╣У. р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕Бр╣Нр╕▓р╕лр╕Щр╕Фр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щ р╕Др╣Йр╕Щр╕лр╕▓ р╣Ф. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╣Ар╕Щр╕╖р╕нр╕З (Continuous р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕б р╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щ р╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е Quality Improvement : CQI) р╣Вр╕Фр╕вр╕Чр╕╡р╕б р╕кр╕лр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕Кр╕╡р╕Ю р╣Др╕Фр╣Йр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕бр╕╡р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕┤ р╕Чр╕Шр╕┤р╕ар╕▓р╕Ю р╣Х. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▒р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣Мр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕г р╣Ф. р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х. р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╣Ар╕Вр╕╡р╕вр╕Щр╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Ьр╕ер╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щр╕кр╕╕ р╕Вр╕ир╕╢ р╕Бр╕йр╕▓ р╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕Бр╣Йр╕▓р╕зр╕кр╕╣р╣И р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣М р╣Ц. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Фр╣Ар╕зр╕Чр╕╡р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Б р╣Ц р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╕Бр╕гр╕░р╕Чр╕гр╕зр╕З р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Фр╣Ир╕Щр╕Чр╕▓р╕Зр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ар╕▓р╕вр╣Гр╕Щр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕г р╣Х. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╣Ч. р╕бр╕╡р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Цр╕нр╕Фр╕Ър╕Чр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╣Ар╕кр╕Щр╕нр╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕гр╕Чр╕╕р╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ р╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╣Ар╕Ыр╕гр╕╡ р╕вр╕Ър╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╣Бр╕ер╕░р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╕Бр╕▒р╕Ър╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щ

р╣Ч. р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Н р╕▓р╣Ар╕гр╣Зр╕Ир╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕ер╕Ьр╕ер╕┤р╕Х р╣С. р╕бр╕╡р╕Др╕▓р╣Н р╕кр╕▒р╕З р╕Др╕Ур╕░р╕Чр╣Нр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щр╕Кр╕▒р╕Фр╣Ар╕Ир╕Щ р╣Т. р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕кр╕╣р╣И р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕ер╕┤р╕и

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Ф - р╕кр╕кр╕н. р╕бр╕╡р╕Др╕▓р╣Н р╕кр╕▒р╕З р╕Др╕Ур╕░р╕Чр╣Нр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щ - р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╕╣р╣И р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕ер╕┤р╕и р╣У. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤ р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤ р╣Ар╕Юр╕╖р╕нр╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Б Best Practice - р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕г р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е р╕нр╕Ър╕гр╕б р╣Ф. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╣Ар╕Щр╕╖р╕нр╕З (Continuous - р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Ю Quality Improvement : CQI) р╣Вр╕Фр╕вр╕Чр╕╡р╕бр╕кр╕лр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕Кр╕╡р╕Ю р╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╣Ар╕Щр╕╖р╕нр╕З р╣Х. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▒р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣Мр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕г - р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤ р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕г р╣Ар╕Вр╕╡р╕вр╕Щр╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Ьр╕ер╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕нр╕Ър╕гр╕б р╣Ц. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Фр╣Ар╕зр╕Чр╕╡р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Б - р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Фр╣Ар╕зр╕Чр╕╡ р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Фр╣Ир╕Щр╕Чр╕▓р╕Зр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕е р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╣Ч. р╕бр╕╡р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Цр╕нр╕Фр╕Ър╕Чр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╣Ар╕кр╕Щр╕нр╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕гр╕Чр╕╕р╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ - р╕гр╕Юр╕кр╕Х..р╕бр╕╡р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Цр╕нр╕Ф р╣Ар╕Ыр╕гр╕╡ р╕вр╕Ър╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╣Бр╕ер╕░р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╕Бр╕▒р╕Ър╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щ р╕Ър╕Чр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╣Ар╕кр╕Щр╕нр╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕г

р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕бр╕╡ р╕бр╕╡

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕б.р╕Д. р╣Хр╣Х р╕б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╣С р╕Др╕гр╕▒*р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╕Ыр╕╡

р╕Б.р╕Ю р╣Хр╣Х

р╕бр╕╡

р╕Б.р╕Д.р╣Хр╣Х

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

р╕Б.р╕Д.р╣Хр╣Х

р╕бр╕╡

р╕Б.р╕Д.р╣Хр╣Х

р╕бр╕╡

р╕к.р╕Д.р╣Хр╣Х


р╕Ьр╕ер╕ер╕▒р╕Юр╕Шр╣М р╣С. р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕гр╕╣р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕Ир╕Ър╕Чр╕Ър╕▓р╕Чр╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡р╣Бр╕ер╕░р╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Чр╕▒р╕з р╕Чр╕▒*р╕Зр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕г р╣Т. р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕гр╕╣р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕Ир╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ъ р╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕зр╣Бр╕ер╕░ р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╕Чр╕▒р╕з р╕Чр╕▒*р╕Зр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕г р╣У. р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕Бр╣Нр╕▓р╕лр╕Щр╕Фр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щ р╕Др╣Йр╕Щр╕лр╕▓р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕б р╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щ р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕н р╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е р╣Др╕Фр╣Йр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕бр╕╡р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕┤ р╕Чр╕Шр╕┤ р╕ар╕▓р╕Ю р╣Ф. р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х. р╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕зр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щр╕кр╕╕ р╕Вр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕Бр╣Йр╕▓р╕зр╕кр╕╣р╣И р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣М р╣Ц р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╕Бр╕гр╕░р╕Чр╕гр╕зр╕З

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Ф - р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Хр╕▓р╕б р╕Др╣Нр╕▓р╕кр╕▒р╕Зр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕Ир╕Ър╕Чр╕Ър╕▓р╕Ч р╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡р╕Вр╕нр╕Зр╕Хр╕Щр╣Ар╕нр╕З - р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕гр╕╣р╣Йр╣Бр╕ер╕░ р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕Ир╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕п - р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕гр╕╣р╣Йр╣Бр╕ер╕░ р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕Ир╕п

р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

-р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х. р╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣Мр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ р╣Т PCA - р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣Мр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Фр╕╡ р╣Вр╕гр╕Зр╕Юр╕вр╕▓р╕Ър╕▓р╕ер╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╣Х. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕в - р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣Зр╕Ир╕Вр╕нр╕З р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ р╣Х р╕гр╕▒р╕Бр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╕╣р╣И р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕ер╕┤р╕ир╣Гр╕Щ р╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕зр╕Вр╕нр╕Зр╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕г (Center of excellence)

р╕Б.р╕Д.р╣Хр╣Х р╕бр╕┤.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕бр╕┤.р╕в. р╣Хр╣Х


р╣Ш. р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Кр╕╖р╕нр╕бр╣Вр╕вр╕Зр╕Бр╕▒р╕Ър╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕▒ р╕бр╕Юр╕▒р╕Щр╕Шр╣М р╕лр╕гр╕╖ р╕нр╣Ар╕Кр╕╖р╕нр╕бр╣Вр╕вр╕З р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕лр╕ер╕▒р╕Бр╕Чр╕╡р╕кр╣Ир╕Зр╕Ьр╕ер╕Хр╣Ир╕нр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕гр╕ер╕╕р╕Др╣Ир╕▓ р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕ар╕▓р╕вр╣Гр╕Хр╣Йр╕Хр╕зр╕▒ р╕Кр╕╡* р╕зр╕Фр╕▒ р╕Вр╕нр╕Зр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣С.р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╣Вр╕гр╕Зр╕Юр╕вр╕▓р╕Ър╕▓р╕ер╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕б р╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕ер╣Гр╕лр╣Йр╣Др╕Фр╣Йр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╕Др╕Ыр╕кр╕н.р╣Ар╕Вр╕▓р╕зр╕З-р╕Щр╕▓р╕Др╕╣

р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕Щр╕▒р╕Ър╕кр╕Щр╕╕р╕Щр╕Чр╕╡р╕к р╣И р╕Зр╕Ьр╕ер╕Хр╣Ир╕нр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕гр╕ер╕╕р╕Др╣Ир╕▓ р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕ар╕▓р╕вр╣Гр╕Хр╣Йр╕Хр╕зр╕▒ р╕Кр╕╡* р╕зр╕Фр╕▒ р╕Вр╕нр╕Зр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣С. р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕гр╕Ю.р╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╣Бр╕лр╣Ир╕Зр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╕Др╕Ыр╕кр╕н.р╣Ар╕Вр╕▓р╕зр╕З-р╕Щр╕▓р╕Др╕╣ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▒ р╕бр╕Юр╕▒р╕Щр╕Шр╣М р╕Чр╕╡р╕кр╣Ир╕Зр╕Ьр╕ер╕Хр╣Ир╕нр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕гр╕ер╕╕р╕Др╣Ир╕▓ р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕ар╕▓р╕вр╣Гр╕Хр╣Йр╕Хр╕зр╕▒ р╕Кр╕╡* р╕зр╕Фр╕▒ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕гр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣Бр╕ер╕░р╕кр╕бр╕гр╕гр╕Цр╕Щр╕░р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕г р╕Др╕Ыр╕кр╕н.р╣Ар╕Вр╕▓р╕зр╕З-р╕Щр╕▓р╕Др╕╣

р╣Ар╕лр╕Хр╕╕р╕Ьр╕ер╣Бр╕ер╕░р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╕Чр╕╡ р╣С : р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕Ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╕╣р╣И р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕ер╕┤р╕ир╣Гр╕Щр╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Ю р╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю ( Center of excellence) р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╣Т : р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕╡р╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕Кр╕╖р╕нр╕бр╕▒р╕Щ р╣Гр╕Щр╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Ю р╕Бр╕▓р╕гр╕гр╕▒р╕Б р╕йр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Щр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ р╣Х р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕гр╣Йр╕н р╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╣Ср╣Р : р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕З р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Чр╕╡р╕б р╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕Ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ 5 р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕гр╣Йр╕н р╕вр╕ер╕░ р╣Цр╣Р р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣М р╣С : р╕Ир╕▒р╕Фр╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕▓р╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕Юр╕Чр╕вр╣Мр╕Чр╕╡р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Кр╣Йр╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕З р╕Юр╕нр╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕Цр╕╣р╕Бр╕Хр╣Йр╕нр╕Зр╣Ар╕лр╕бр╕▓р╕░р╕кр╕б р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣М р╣Т : р╕Ьр╕╣р╕гр╣Й р╕▒р╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕нр╕╕р╣Ир╕Щр╣Гр╕Ир╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Кр╕╖р╕нр╕бр╕▒р╕Щ р╣Гр╕Щр╕Др╕╕р╕Ур╕ар╕▓р╕Юр╕Бр╕▓р╕гр╕гр╕▒р╕Бр╕йр╕▓ р╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕г р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣М р╕Чр╕╡ р╣Щ : р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Кр╕╕ р╕бр╕Кр╕Щр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Вр╣Ир╕▓р╕вр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕Рр╕бр╕ар╕╣р╕бр╕┤р╕Чр╕╡ р╣Ар╕Вр╣Йр╕бр╣Бр╕Вр╣Зр╕З р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣С : р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕Юр╕Чр╕вр╣Мр╕Чр╕╡ р╕Ьр╕╣р╕гр╣Й р╕▒р╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╕р╣Ир╕Щр╣Гр╕И р╕Ьр╕╣р╣Гр╣Й р╕лр╣Йр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕бр╕╡р╕Д р╕зр╕▓р╕бр╕кр╕╕ р╕В р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣Ф : р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕┤р╕Цр╕╡р╕Кр╕╡р╕зр╕Хр╕┤ р╕Чр╕╡р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕╕ р╕В р╣Гр╕Щр╕кр╕▒р╕Зр╕Др╕бр╣Бр╕лр╣Ир╕Зр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕зр╕░ р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╕Чр╕╡ р╣Х.р╣Ц р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕Ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤ р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕нр╕Щр╕▓р╕бр╕▒р╕вр╣Бр╕бр╣Ир╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Бр╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щ р╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣Мр╕Чр╕╡р╕Бр╕▓р╣Н р╕лр╕Щр╕Ф р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣Мр╕Чр╕╡ р╣Х р╕ер╕Фр╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╣И р╕зр╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Хр╕▓р╕вр╕Фр╣Йр╕зр╕вр╣Вр╕гр╕Др╕Чр╕╡р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕Ыр╕▒ р╕Нр╕лр╕▓р╕Вр╕нр╕Зр╕Ир╕▒р╕Зр╕лр╕зр╕▒р╕Фр╣Др╕Фр╣Й р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣Т : р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕ар╕╣р╕бр╕┤р╕Др╕╕р╕бр╣Й р╕Бр╕▒р╕Щр╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕ер╕Фр╕Ьр╕ер╕Бр╕гр╕░р╕Чр╕Ър╕Ир╕▓р╕Б р╣Вр╕гр╕Др╣Бр╕ер╕░р╕ар╕▒р╕вр╕Др╕╕р╕Бр╕Др╕▓р╕бр╕кр╕╕р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡*р╕зр╕Фр╕▒ р╣Ср╣Ф : р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣Мр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕Ир╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕г р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╣Нр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щ р╕Ър╕Щр╕Юр╕╖*р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щ р╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕гр╕Чр╕╡р╣А р╕Вр╣Йр╕бр╣Бр╕Вр╣Зр╕З р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в : р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣М : р╣Ср╣У. р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╕Фр╣Йр╕▓р╕Щр╕кр╕╕р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Вр╕нр╕Зр╕Ир╕▒р╕Зр╕лр╕зр╕▒р╕Фр╕Бр╕▓р╕мр╕кр╕┤ р╕Щр╕Шр╕╕р╣Мр╕бр╕╡р╕кр╕бр╕гр╕гр╕Цр╕Щр╕░ р╕кр╕╣ р╕Зр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Зр╕▓р╕Щр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕Ър╕Щр╕Юр╕╖*р╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕гр╕Чр╕╡р╣Ар╕Вр╣Йр╕бр╣Бр╕Вр╣Зр╕З р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣Ц р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Ър╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╕Фр╕зр╣Й р╕вр╕Бр╕▓р╕г р╕Ир╕▒р╕Фр╕Бр╕▓р╕гр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣р╣Й


๙. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ Project Sponsor

Project Manager

Project Team

ชือผูร้ ับผิดชอบ นายอําเภอนาคู ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขาวง สาธารณสุ ขอําเภอนาคู นางสุ ดสงวน ชิณโน

นายเนมิราช จิตรปรี ดา นายนิเวศน์ ไชยรัง นางอัญญาภรณ์ ยุบลเขต

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ อนุ มตั ิให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั*งเป็ นทีป รึ กษาของโครงการ -ผลักดันให้โครงการประสบผลสําเร็ จ และดูแลบริ หารโครงการโดยรวม -ร่ วมจัดทําแผนแผนพัฒนา COE -ติดตามและประเมิน ๑.จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) เพือ การขับเคลือ นยุทธศาสตร์ ๒.สื อสารและถ่ายทอดแผนสู่ การ ปฏิบตั ิ ๓.ประสานผูเ้ กี ยวข้องขับเคลือ น ยุทธศาสตร์ ๔.ติดตามและประเมินผลตามโครงการ ๕. วัด วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน เทียบกับค่าเป้ าหมายและสะท้อนข้อมูล ต่อผูเ้ กี ยวข้อง ๖. จัดกระบวนสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุ ง ตัวชี* วดั ทีไม่ผ่านเกณฑ์สู่ มาตรฐาน ๗. สรุ ปรายงานและนําเสนอผลการ ดําเนินงานต่อผูบ้ ริ หาร


๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ โครงการใช้ งบประมาณบู รณาการ เป็ นเงิน ๓๘,๑๕๐ บาท (สามหมืนแปดพันหนึ งร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน) - เงินบํารุง รพสต.บ้ านหว้านพัฒนา ๑๕,๕๐๐ บาท - กองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลบ่ อแก้ ว ๒๒,๖๕๐ บาท ดังรายละเอียดดังนี9 ประเด็น แหล่ งงบ งบ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ฯ ประมาณ ที ๑ ที ๒ ที ๓ ที ๔ ๑. รายรั บ ๓๘,๑๕๐ ๗,๔๐๐ ๓๐,๗๕๐ ๒.รายจ่ าย ๓๘,๑๕๐ ๗,๔๐๐ ๓๐,๗๕๐ ๑. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิง กองทุนฯ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ปฏิบตั ิการเพิมศักยภาพและวาง แนวทางติดตามเยีย มหลังคลอด ๒. ค่าตอบแทนติดตามเยียมมารดา รพสต. ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ และทารกหลังคลอด บ้านหว้าน ๓. ค่าวัสดุพฒั นาคลินิกส่ งเสริ ม รพสต. ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สุ ขภาพเด็กดี บ้านหว้าน ๔. จัดเสวนาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กองทุนฯ ๑๐,๒๕๐ ๑๐,๒๕๐ ลูกหลานด้วยภูมิปัญญา ๕. พัฒนาสุ ขศาลาเป็ นศูนย์สายใย กองทุนฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รักชุมชนต้นแบบ ๖. ค่าวัสดุพฒั นามาตรฐานสุ ข รพสต. ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศึกษา บ้านหว้าน


๑๑. รายละเอียด งบประมาณตามโครงการขั9นตอนการวางแผน กระบวนการกิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมายและจํานวน กลุ่มเป้าหมาย

ขั9นเตรี ยมการ ๑. จัดทําคําสังคณะกรรมการพัฒนาโครงการ - สสอ. ๑ แห่ง - รพสต. หว้านพัฒนา ประกอบด้วย - คณะทํางาน QRT (ระดับ คปสอ./สสอ.) - คณะทํางานพัฒนา รพสต.สายใยรัก ครอบครัวระดับอําเภอ/ระดับตําบล - คณะทํางานพัฒนามาตรฐานสุ ขศึกษา ๒. จัดทําแนวทางพัฒนา รพสต. สู่ ความเป็ น - รพสต. หว้านพัฒนา เลิศประกอบด้วย - แนวทางการพัฒนาระบบบริ การสู่ ความ เป็ นเลิศ (COE) - แนวทางการพัฒนา รพสต.สายใยรัก ครอบครัว - แนวทางการพัฒนามาตรฐานสุ ขศึกษา

ตัวชี9วัดและค่ าเป้าหมาย

- มีการมอบหมาย ผูร้ ับผิดชอบและบทบาท หน้าทีทีชดั เจน

งบประมาณ

ระยะเวลา ดําเนินการ เริ มต้ น สิ9นสุ ด

ผู้รับผิดชอบ หลัก ร่ วม

-

ม.ค. ๕๕

ม.ค. ๕๕

คปสอ. รพสต. สสอ. บ้าน หว้าน

- มีแนวทางปฏิบตั ิที กําหนดแนวทางสอดคล้อง กันและครอบคลุมประเด็น การพัฒนา

ม.ค. ๕๕

ม.ค. ๕๕

คปสอ. รพสต. สสอ. บ้าน หว้าน


р╣Ср╣С. р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ

р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕Вр╕▒9р╕Щр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╣У. р╕Эр╕╢ р╕Бр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤ р╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Б Best Practice р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕Бр╕┤ р╕▓р╕гр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕З р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е (р╕гр╕░р╕вр╕░р╕Чр╕╡ р╣С) р╣Ф. р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╣Ф.р╣С р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕ р╕бр╕Цр╣Ир╕▓р╕вр╕Чр╕нр╕Фр╕Щр╣Вр╕вр╕Ър╕▓р╕в р╕зр╕┤р╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣М р╕Ыр╕▒ р╕Нр╕лр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╣Нр╕▓р╣Бр╕Ьр╕Щр╣Бр╕Бр╣Йр╣Др╕Вр╕Ыр╕▒ р╕Нр╕лр╕▓р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕е р╣Ф.р╣Т р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Хр╕Щр╣Ар╕нр╕Зр╕Хр╕▓р╕бр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф

р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б

- р╕Ьр╕╣р╕гр╣Й р╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х. р╣Т - р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤ р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕г -р╕Ър╕╣р╕гр╕Ур╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Ър╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕гр╕░ р╕Др╕Щ р╕нр╕Ър╕гр╕б р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╕Др╕Щр╕Фр╕╡ р╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Фр╕╡ р╕Кр╕╕ р╕бр╕Кр╕Щр╕Щр╣И р╕▓ р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р р╕нр╕вр╕╣р╣И р╕ер╕Ф р╕ер╕░ р╣Ар╕ер╕┤р╕Б р╕кр╕▓р╕гр╣Ар╕кр╕Юр╕Хр╕┤р╕Ф р╕п

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕кр╕кр╕н. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

-р╕Др╕Ур╕░р╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕е..р╣Тр╣Ф...р╕Др╕Щ

- р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕бр╕Цр╣Ир╕▓р╕вр╕Чр╕нр╕Ф р╕Щр╣Вр╕вр╕Ър╕▓р╕вр╕кр╕╣р╣И р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Вр╣Ир╕▓р╕вр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕в р╕гр╕▒р╕Бр╣Гр╕Щр╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ - р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Хр╕Щр╣Ар╕нр╕З р╕Хр╕▓р╕бр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

- р╕Ьр╕╣р╕Ыр╣Й р╕Пр╕┤ р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕б - р╕Зр╕Ъ р╕Др╕Ыр╕кр╕н. р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р - р╕бр╕╡р╕Кр╕╕р╕Ф/р╕нр╕╕р╕Ыр╕Бр╕гр╕Ур╣Мр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╣Нр╕▓ - р╕Зр╕Ър╕ер╕Зр╕Чр╕╕р╕Щ р╕кр╕кр╕И.р╕Бр╕▓р╕мр╕кр╕┤ р╕Щр╕Шр╕╕р╣М р╕Др╕ер╕нр╕Фр╕Чр╣Нр╕▓р╕Др╕ер╕нр╕Фр╣Бр╕ер╕░ р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╕Яр╕╖* р╕Щр╕Др╕╖р╕Щр╕Кр╕╡р╕Ю

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х р╕Б.р╕Ю. р╣Хр╣Х

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Бр╕нр╕З р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕Чр╕╕р╕Щр╕п р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╕Др╕Ыр╕кр╕н. -

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

-р╕Ьр╕╣р╕гр╣Й р╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣С р╣Ф.р╣У р╕Эр╕╢ р╕Бр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╕лр╕ер╕▒р╕Бр╕кр╕╣ р╕Хр╕гр╕Бр╕▓р╕г р╕Др╕Щ р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕гр╕Ю.р╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕з р╣Ф.р╣Ф р╕кр╣Нр╕▓р╕гр╕зр╕Ир╕кр╣И р╕зр╕Щр╕Вр╕▓р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╕▒р╕Фр╣Ар╕Хр╕гр╕╡ р╕вр╕бр╕Кр╕╕р╕Ф/ - р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╕нр╕╕р╕Ыр╕Бр╕гр╕Ур╣Мр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╣Нр╕▓р╕Др╕ер╕нр╕Фр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕бр╕╖р╕нр╕Яр╕╖* р╕Щр╕Др╕╖р╕Щр╕Кр╕╡р╕Ю

р╕кр╕кр╕И. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ


р╣Ср╣С. р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╣Ф.р╣Х р╕Ир╕▒р╕Фр╕Чр╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╣Бр╕┤ р╕ер╕░р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤ - р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╕Бр╕▓р╕гр╣Др╕Фр╣Йр╣Бр╕Бр╣И р╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕лр╣Йр╕Др╕▓р╣Н р╕Ыр╕гр╕╢ р╕Бр╕йр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щ MCH,Flow chart р╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕г,р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Др╕ер╕нр╕Ф,р╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╣Бр╕ер╕░ р╕кр╣И р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Ф,р╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╕╣р╣Бр╕е р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╣Бр╕гр╕Бр╣Ар╕Бр╕┤р╕Ф,р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕вр╕╡р╕вр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Фр╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░ р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Ф, р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щр╣Вр╕гр╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕Юр╣Ир╕н р╣Бр╕бр╣И р╕ер╕╣р╕Б,р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕вр╕╡р╕вр╕бр╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕лр╕ер╕▒р╕З р╕Др╕ер╕нр╕Ф,р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕вр╕╡р╕вр╕бр╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕Чр╕╡р╕бр╕╡ р╕ар╕▓р╕зр╕░р╣Бр╕Чр╕гр╕Бр╕Лр╣Йр╕нр╕Щ р╣Ф.р╣Ц р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕лр╕Нр╕┤р╕Зр╕Хр╕▒*р╕Зр╕Др╕гр╕гр╕ар╣М р╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Ф - р╕Эр╕╢ р╕Бр╕нр╕Ър╕гр╕бр╣Вр╕гр╕Зр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕Юр╣Ир╕н р╣Бр╕бр╣И - р╕лр╕Нр╕┤р╕Зр╕Хр╕▒*р╕Зр╕Др╕гр╕гр╕ар╣Мр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▓р╕бр╕╡ р╕лр╕гр╕╖ р╕нр╕Нр╕▓р╕Хр╕┤ р╣Тр╣Т р╕Др╕╣р╣И

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤ р╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕ер╕╕р╕бр╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕лр╣Йр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕г

- р╕Зр╕Ъ р╕Др╕Ыр╕кр╕н.

-р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Ар╕Вр╣Йр╕▓ р╕гр╣И р╕зр╕бр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕Щр╣Йр╕нр╕в р╣Т р╕Др╕гр╕▒*р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╕гр╕▓р╕в р╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Шр╣Р

-

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б р╕Б.р╕Ю. р╕Б.р╕Ю. р╕Др╕Ыр╕кр╕н. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣Хр╣Х р╣Хр╣Х р╕кр╕кр╕н. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

р╕Б.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

-


р╣Ср╣С. р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

- р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕ р╕бр╣Ар╕Кр╕┤ р╕Зр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕Бр╕┤ р╕▓р╕гр╣Ар╕Юр╕┤р╕бр╕ир╕▒р╕Бр╕вр╕ар╕▓р╕Юр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▓р╕З - р╕Ир╕┤р╕Хр╕нр╕▓р╕кр╕▓...р╣Тр╣Ф....р╕Др╕Щ р╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Ф

- р╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Фр╕Чр╕╡ р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Ър╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Вр╣Ир╕▓р╕вр╣Гр╕Щр╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╕Др╕гр╕▒*р╕Зр╕Чр╕╡р╣С р╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Ф р╣С-р╣Т р╕кр╕▒р╕Ыр╕Фр╕▓р╕лр╣М р╕Др╕гр╕▒*р╕Зр╕Чр╕╡р╣Т р╕лр╕ер╕▒р╕Зр╕Др╕ер╕нр╕Ф р╣Ф-р╣Ц р╕кр╕▒р╕Ыр╕Фр╕▓р╕лр╣М - р╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╕лр╕Нр╕┤р╕Зр╕Хр╕▒*р╕Зр╕Др╕гр╕гр╕ар╣Мр╕Чр╕бр╕╡ р╕╡р╕Ыр╕▒р╕Нр╕лр╕▓р╕лр╕гр╕╖ р╕н р╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕кр╕╡ р╕вр╕Зр╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Хр╕▒*р╕Зр╕Др╕гр╕гр╕ар╣М - р╕Ър╕▒р╕Щр╕Чр╕╢р╕Бр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╕ер╕Зр╣Гр╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е

- р╕бр╕▓р╕гр╕Фр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Чр╕▓р╕гр╕Бр╕лр╕ер╕▒р╕З р╕Др╕ер╕нр╕Ф р╣Тр╣Т р╕Др╕Щ - р╕лр╕Нр╕┤р╕Зр╕Хр╕▒*р╕Зр╕Др╕гр╕гр╕ар╣Мр╕Чр╕╡р╕бр╕╡р╕ар╕▓р╕зр╕░ р╣Ар╕кр╕╡ р╕вр╕З р╣Ф р╕Др╕Щ

- р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣Мр╕Ыр╕▒р╕Нр╕лр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Ыр╕гр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕╕ р╕З р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щ

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ - р╕Ир╕┤р╕Хр╕нр╕▓р╕кр╕▓

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б - р╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Ар╕Вр╣Йр╕▓ р╕Зр╕Ър╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕п р╕Б.р╕Ю. р╕Б.р╕Ю. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Щр╣Р р╣Хр╣Х р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ - р╕Др╣Ир╕▓р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щ р╣Тр╣Ф р╕Др╕Щ x р╣Хр╣Х р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╣Хр╣Р р╕Ъ. р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ р╣С,р╣Тр╣Рр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч - р╕Др╣Ир╕▓р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣Ир╕▓р╕Зр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖р╕б р╣Тр╣Ф р╕Др╕Щ x р╣Т р╕бр╕╖*р╕н x р╣Тр╣Х р╕Ъ. р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ р╣С,р╣Тр╣Рр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч -р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в - р╕Др╣Ир╕▓р╕Хр╕нр╕Ър╣Бр╕Чр╕Щр╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╣Ар╕Кр╕┤р╕Зр╕гр╕╕ р╕Б р╕бр╕╡.р╕Д р╕Б.р╕Д. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╕Ир╕▓р╕Бр╕Ир╕Щр╕Ч. р╣Тр╣Т р╕Др╕Щ x р╣Т р╕Др╕гр╕▒*р╕З x р╣Т р╕Кр╕б. x р╣Хр╣Х р╣Хр╣Х р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Щр╣Р р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╣Цр╣Т.р╣Х р╕Ъ. р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ р╣Х,р╣Хр╣Рр╣Р р╕Ъ.

-р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕▒р╕Щр╕Чр╕╢р╕Бр╕Вр╣Йр╕н р╕бр╕╣р╕ер╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щ р╣Гр╕Щр╕Рр╕▓р╕Щр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕е р╣Тр╣С р╣Бр╕Яр╣Й р╕б р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╣Щр╣Р -р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕┤р╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣Мр╕Ыр╕▒р╕Нр╕лр╕▓р╣Бр╕ер╕░ р╕Ыр╕гр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕╕ р╕Зр╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕г

р╕Х.р╕Д. р╣Хр╣Ф

р╕Б.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

-


р╣Ср╣С. р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б р╣Ф.р╣Ч р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Др╕ер╕┤р╕Щр╕┤р╕Бр╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╣Ар╕Фр╣Зр╕Бр╕Фр╕╡ - р╕Ир╕▒р╕Фр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╣Гр╕лр╣Йр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Й р╕Юр╣Ир╕нр╣Бр╕бр╣И - р╕Ир╕▒р╕Фр╕бр╕╕р╕бр╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╣Вр╕ар╕Кр╕Щр╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕ер╕░р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Бр╕▓р╕г р╣Ф.р╣Ш р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕кр╕▓р╕бр╕зр╕▒р╕в - р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕бр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕кр╕░р╕Чр╣Йр╕нр╕Щр╕Ыр╕▒ р╕Нр╕лр╕▓ р╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Вр╕нр╕Зр╣Ар╕Фр╣Зр╕Бр╕Бр╕ер╕╕р╕бр╣И р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Щр╕з р╕Чр╕▓р╕Зр╣Бр╕Бр╣Йр╣Др╕Вр╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Щ - р╕Ир╕▒р╕Фр╣Ар╕кр╕зр╕Щр╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕ер╕╣р╕Бр╕лр╕ер╕▓р╕Щ р╕Фр╣Йр╕зр╕вр╕ар╕╣р╕бр╕┤р╕Ыр╕▒р╕Нр╕Нр╕▓р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕ер╕╡*р╕вр╕Зр╕ер╕╣р╕Бр╕Фр╣Йр╕зр╕вр╕Щр╕бр╣Бр╕бр╣И ,р╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╣Ар╕бр╕Щр╕╣р╕Ю*р╕Щр╕╖ р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ ,р╕Ър╕Чр╣Ар╕Юр╕ер╕Зр╕Бр╕ер╣Ир╕нр╕бр╕ер╕╣р╕Бр╕Юр╕╖*р╕Щр╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

- р╕бр╕╡р╕Др╕ер╕┤р╕Щр╕┤р╕Бр╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕Чр╕╡р╣Др╕Фр╣Йр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ

-р╕Др╣Ир╕▓р╕зр╕▒р╕кр╕Фр╕╕р╕Ыр╕гр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕╕ р╕Зр╕Др╕ер╕┤р╕Щр╕┤р╕Бр╕пр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ р╣Х,р╣Рр╣Рр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч

- р╕Др╕Ур╕░р╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕п р╣Щ р╕Др╕Щ

- р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕ р╕бр╕п р╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕З р╕Щр╣Йр╕нр╕в р╣Т р╕Др╕гр╕▒*р╕З/р╕Ыр╕╡

-

-

- р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕Зр╕Ър╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╣Ар╕кр╕зр╕Щр╕▓р╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░р╣Шр╣Р - р╕Др╣Ир╕▓р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щр╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ъ р╕Ьр╕╣р╣Ар╣Й р╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕п р╣Цр╣Т р╕Др╕Щ x р╣Хр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ р╣У,р╣Ср╣Рр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч - р╕Др╣Ир╕▓р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣Ир╕▓р╕Зр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖р╕б р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕╣р╣Ар╣Й р╕Вр╣Йр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕п р╣Цр╣Т р╕Др╕Щ x р╣Т р╕бр╕╖*р╕н x р╣Тр╣Х р╕Ър╕▓р╕Ч р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ р╣У,р╣Ср╣Рр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч - р╕Др╣Ир╕▓р╕зр╕▒р╕кр╕Фр╕╕р╕Ир╕Фр╕▒ р╣Ар╕кр╕зр╕Щр╕▓ р╣Ф,р╣Ср╣Хр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Юр╣Ир╕нр╣Бр╕бр╣И р╣Хр╣Р р╕Др╕Щ р╕Ыр╕гр╕▓р╕Кр╕Нр╣Мр╕Кр╕▓р╕зр╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╣У р╕Др╕Щ р╕Др╕гр╕╣ р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╣Ар╕Фр╣Зр╕Б р╣Т р╕Др╕Щ р╕Ир╕┤р╕Хр╕нр╕▓р╕кр╕▓ р╣Ч р╕Др╕Щ

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б р╕Б.р╕Ю. р╕Б.р╕Ю. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣Хр╣Х р╣Хр╣Х

р╕бр╕╡.р╕Д р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕бр╕╡.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

-

р╕Бр╕нр╕З р╕Чр╕╕р╕Щр╕п


р╣Ср╣С. р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ

р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б - р╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╣Бр╕ер╕░р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕▒р╕Ър╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щ р╕Юр╕др╕Хр╕┤р╕Бр╕гр╕гр╕бр╕кр╣И р╕Зр╣Ар╕кр╕гр╕┤ р╕бр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╣Ар╕Фр╣Зр╕Бр╕Вр╕нр╕Зр╕Юр╣Ир╕нр╣Бр╕бр╣И р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╣Ф.р╣Щ р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╕╕ р╕Вр╕ир╕▓р╕ер╕▓р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Б р╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щр╕Хр╣Йр╕Щр╣Бр╕Ър╕Ъ р╣Ф.р╣Ср╣Р р╕кр╕гр╕╕ р╕Ыр╣Бр╕ер╕░р╕зр╕┤р╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣Мр╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╕Бр╕▒р╕Ър╕Др╣Ир╕▓ р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╣Ф.р╣Ср╣С р╕кр╕░р╕Чр╣Йр╕нр╕Щр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Ыр╕▒ р╕Нр╕лр╕▓р╣Гр╕лр╣Йр╕Бр╕Ър╕▒ р╕Кр╕бр╕гр╕бр╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕Ыр╕гр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕╕ р╕Зр╣Бр╕Щр╕зр╕Чр╕▓р╕Зр╣Бр╕Бр╣Йр╣Др╕Вр╕Ыр╕▒ р╕Нр╕лр╕▓р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Щр╣Гр╕лр╣Йр╕Бр╕Ър╕▒ р╕Кр╕бр╕гр╕б р╣Ф.р╣Ср╣Т р╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕гр╕зр╕Ър╕гр╕зр╕бр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╣Бр╕ер╕░р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡ р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Вр╣Йр╕нр╕З р╣Ф.р╣Ср╣У р╕Вр╕нр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕нр╕Зр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ р╕Ир╕▓р╕Б MCH Broad

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

- р╕Юр╣Ир╕н р╣Бр╕бр╣И р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╣Тр╣Х р╕Др╕╣р╣И

р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У

-р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕б р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Шр╣Р - р╕кр╕╕ р╕Вр╕ир╕▓р╕ер╕▓р╕Хр╣Йр╕Щр╣Бр╕Ър╕Ъ р╣У р╣Бр╕лр╣И р╕З - р╕кр╕╕ р╕Вр╕ир╕▓р╕ер╕▓р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕Ир╣Гр╕Щ - р╕Зр╕Ър╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щ р╣Ср╣Р,р╣Рр╣Рр╣Р р╕Ър╕▓р╕Ч р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕п - р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕п - р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕п

-

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕п

-

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕п

-р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣Мр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щ р╕гр╕Ю.р╕кр╕▓р╕вр╣Гр╕вр╕гр╕▒р╕Бр╕п

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б р╕бр╕╡.р╕Д. р╕Б.р╕Д. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣Хр╣Х р╣Хр╣Х р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╕бр╕╡.р╕Д. р╕Б.р╕Д. р╕Бр╕нр╕З р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╣Хр╣Х р╣Хр╣Х р╕Чр╕╕р╕Щр╕п р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕кр╕кр╕н. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ


๑๑. รายละเอียด งบประมาณตามโครงการขั9นตอนการวางแผน กระบวนการกิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานสุ ขศึกษา - ประชุมชี*แจงการดําเนินงานมาตรฐาน สุ ขศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและจํานวน กลุ่มเป้าหมาย - รพสต. บ้านหว้านฯ

- สํารวจส่ วนขาดและวางแผนแก้ไข ปรับปรุ ง

- รพสต. บ้านหว้านฯ

- จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการดําเนินงานสุ ขศึ กษาและพัฒนา พฤติกรรมสุ ขภาพ

- รพสต. บ้านหว้านฯ

- สุ่ มประเมินความพึงพอใจผูร้ ับบริ การ

- ขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานสุ ข ศึกษา

ตัวชี9วัดและค่ าเป้าหมาย

- รพสต.มีแนวทางการ ดําเนินงานมาตรฐานสุ ข ศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา ดําเนินการ เริ มต้ น สิ9นสุ ด

ผู้รับผิดชอบ หลัก ร่ วม

- งบ สสจ.

มี.ค. ๕๕

มี.ค. ๕๕

สสจ.

-

-

มี.ค. ๕๕

ก.ค. ๕๕

-

มี.ค. ๕๕

ก.ค. ๕๕

รพสต. บ้าน หว้าน รพสต. บ้าน หว้าน

เม.ย. ๕๕

มิ.ย. ๕๕

ก.ค. ๕๕

ก.ค. ๕๕

- รพสต.มีการดําเนินงาน - ค่าวัสดุ.....๕๐๐๐....บาท พัฒนามาตรฐานสุ ขศึกษารพสต. มีการรายงานผล การดําเนิ นงาน - กลุ่มผูร้ ับบริ การร้อยละ - ร้ อยละของผูร้ ับบริ การ ๓๐ พึงพอใจค่าเป้ าหมาย ร้ อยละ ๘๐ - รพสต. บ้านหว้านพัฒนา - รพสต.ผ่านเกณฑ์ ประเมินตามมาตรฐาน

-

สสอ. รพสต. บ้าน หว้าน คณะ กรรมก าร


р╣Ср╣С. р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕Вр╕▒9р╕Щр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Ьр╕е р╣Ц. р╕зр╕▒р╕Ф р╕зр╕┤р╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣М р╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╕Бр╕▒р╕Ъ р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в -р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕п

р╣Ч. р╕Др╕Ур╕░р╕Чр╣Нр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щр╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╕Щр╕┤р╣Ар╕Чр╕ир╕Зр╕▓р╕Щ р╣Ш. р╕Щр╣Нр╕▓р╣Ар╕кр╕Щр╕нр╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щ р╕гр╕нр╕Ъ р╣Ц р╣Ар╕Фр╕╖р╕нр╕Щ р╕Вр╕▒*р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Ыр╕гр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕╕ р╕Зр╣Бр╕Бр╣Йр╣Др╕В - р╕Др╕Ур╕░р╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕г QRT р╣Щ. р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╣И р╕зр╕Щр╕Чр╕╡р╣Др╕бр╣Ир╕Ьр╣Ир╕▓р╕Щр╣Ар╕Бр╕Ур╕Ср╣М р╣Вр╕Фр╕в QRT р╕кр╕Щр╕▒р╕Ър╕кр╕Щр╕╕р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Зр╕▓р╕Щ (CQI р╣Т-р╣У Cycle) р╕нр╣Нр╕▓р╣Ар╕ар╕н

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф

р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б

-р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▒р╕Ф р╕зр╕┤р╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣М р╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╕Бр╕▒р╕Ъ р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕бр╕┤.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕бр╕┤.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕кр╕кр╕н. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕Бр╕▓р╕г р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕Хр╣Ир╕нр╣Ар╕Щр╕╖р╕нр╕Зр╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

р╕бр╕╡.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕кр╕кр╕н. р╕Щр╕▓р╕Др╕╣

р╕бр╕┤.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕бр╕┤.р╕в. р╣Хр╣Х

р╕кр╕кр╕н. р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

р╕Вр╕▒*р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╕╣р╣И р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ р╣Ср╣Р. р╕Эр╕╢ р╕Бр╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕▒р╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕лр╣Мр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣ р╣Йр╣Бр╕ер╕░ - р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ р╣Т р╕Др╕Щ - р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕З р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕бр╕╡р╕Ьр╕╣р╣Й р╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕б р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Вр╕╡р╕вр╕Щр╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Ьр╕ер╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

-р╕Ър╕╣р╕гр╕Ур╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Ър╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕гр╕░ р╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╕Др╕Щр╕Фр╕╡ р╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Фр╕╡ р╕Кр╕╕ р╕бр╕Кр╕Щр╕Щр╣И р╕▓ р╕нр╕вр╕╣р╣И р╕ер╕Ф р╕ер╕░ р╣Ар╕ер╕┤р╕Б р╕кр╕▓р╕гр╣Ар╕кр╕Юр╕Хр╕┤р╕Ф р╕п


р╣Ср╣Р.р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Ф р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Хр╕▓р╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Вр╕▒9р╕Щр╕Хр╕нр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ р╕Бр╕гр╕░р╕Ър╕зр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕лр╕ер╕▒р╕Б

р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╣Бр╕ер╕░р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╣Ср╣С. р╕Ир╕▒р╕Фр╣Ар╕зр╕Чр╕╡р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Б р╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Фр╣Ир╕Щр╕Чр╕▓р╕Зр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ - р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Вр╣Ир╕▓р╕вр╣Гр╕Щр╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ

р╣Ср╣Т. р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╣Ар╕кр╕Щр╕нр╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕гр╕Чр╕╕р╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ъ

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

р╕Вр╕▒*р╕Щр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕кр╕╣р╣И р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ р╣Ср╣У. р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Хр╕Щр╣Ар╕нр╕Зр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щ р╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA

- р╕гр╕Юр╕кр╕Х.р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щр╕п

р╕Хр╕▒р╕зр╕Кр╕╡9р╕зр╕▒р╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╣И р╕▓р╣Ар╕Ыр╣Йр╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в

р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У

- р╕бр╕╡р╣Ар╕зр╕Чр╕╡р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╣Ар╕гр╕╡р╕вр╕Щр╕гр╕╣ р╣Й -р╕Зр╕Ъ р╕Др╕Ыр╕кр╕н. р╣Бр╕ер╕░р╕Др╕▒р╕Фр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Бр╕Щр╕зр╕▒р╕Хр╕Бр╕гр╕гр╕б р╣Ар╕Фр╣Ир╕Щр╕Чр╕▓р╕Зр╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╣Ср╕Др╕гр╕▒*р╕З - р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Др╣Ир╕▓ р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕Хр╣Ир╕нр╕Ьр╕╣р╕Ър╣Й р╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕г

- р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕З р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕г р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Хр╕Щр╣Ар╕нр╕Зр╣Бр╕ер╕░р╕Вр╕нр╕гр╕▒р╕Ъ р╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕бр╕▓р╕Хр╕гр╕Рр╕▓р╕Щ PCA р╕Др╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ р╣Ср╣Рр╣Р

р╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓ р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Хр╣Й р╕Щ р╕кр╕┤9р╕Щр╕кр╕╕ р╕Ф р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕гр╣И р╕зр╕б р╕Б.р╕Д. р╕Б.р╕Д. р╕Др╕Ыр╕кр╕н. р╕кр╕кр╕н. р╣Хр╣Х р╣Хр╣Х р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕Б.р╕Д. р╣Хр╣Х

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ

-

р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕кр╕кр╕н. р╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╕лр╕зр╣Йр╕▓р╕Щ


๑๖. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทีสําคัญ ๑. จัดทําคําสังคณะกรรมการพัฒนาโครงการ ๒. จัดทําแผนพัฒนา รพสต. สู่ ความเป็ นเลิศ ๓. ประชุ มถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิ ระดับ สสอ. สู่ รพสต. ๔. ฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิ เพือ คัดเลือก Best Practice พัฒนา แผนปฏิบตั กิ ารและสร้ างเครื องมือเก็บข้อมูล ๕. ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๖. วัด วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเทียบกับค่าเป้ าหมาย ๗. คณะทํางานติดตามนิเทศงาน ๘. นําเสนอผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๙. พัฒนาส่ วนทีไม่ผ่านเกณฑ์ โดย QRT (CQI ๒-๓ Cycle) ๑๐. ฝึ กอบรมการสังเคราะห์องค์ความรู ้และการเขียนรายงานฯ ๑๑. จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และคัดเลือกนวัตกรรมเด่น ๑๒. รายงานเสนอผูบ้ ริ หารทุกระดับ ๑๓. ประเมินตนเองและขอรับการประเมินมาตรฐาน PCA

ปี ๒๕๕๔ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี ๒๕๕๕ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


р╣Ср╣У. р╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣М р╕Чр╕╡р╕Ир╕░р╣Др╕Фр╣Й р╕гр╕▒р╕Ъ р╕Фр╣Й р╕▓р╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕Др╕╕р╣Йр╕бр╕Др╣И р╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕ер╕Зр╕Чр╕╕р╕Щ (р╕Цр╣Й р╕▓р╕бр╕╡) р╕Фр╣Й р╕▓р╕Щр╕Ьр╕ер╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣М р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕Чр╕╡р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Вр╣Й р╕нр╕З р╕Ър╕зр╕Бр╕кр╕╣ р╕З р╕Ър╕зр╕Бр╕Бр╕ер╕▓р╕З р╕Ър╕зр╕Бр╕Хр╣Нр╕▓ р╕ер╕Ър╕Хр╣Нр╕▓ (+р╣У) (+р╣Т) (+р╣С) (-р╣С) р╕Др╕Ыр╕кр╕н. р╕ер╕Фр╕ар╕▓р╕гр╕░р╣Гр╕Щ р╕Бр╕▓р╕гр╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕б р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Ьр╕е р╕гр╕Юр╕кр╕Х. р╕ер╕Фр╕ар╕▓р╕гр╕░р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕г р╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Кр╕Щ р╕нр╕Ыр╕Ч. р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕г р╕вр╕нр╕бр╕гр╕▒р╕Ър╕Ир╕▓р╕Б р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕▓р╕Кр╕Щ р╕гр╕зр╕б р╣Ср╣Ф. р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щр╕Чр╕╡р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Вр╣Й р╕нр╕З р╕Кр╕╖р╕нр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щ р╕Чр╕╡р╕кр╕▒р╕бр╕Юр╕▒р╕Щр╕Шр╣М р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Хр╣Йр╕Щр╕Щр╣Н*р╕▓ р╣С. р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕╣р╕гр╕Ур╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓ р╕Вр╕╡р╕Фр╕кр╕бр╕гр╕гр╕Цр╕Щр╕░р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╣Ар╕Юр╕╖р╕н р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕Ър╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕г р╕вр╕╕р╕Чр╕Шр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕кр╕╕р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╣Ар╕Кр╕┤р╕З р╕кр╕гр╣Й р╕▓р╕Зр╕кр╕гр╕гр╕Др╣М р╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Фр╕Бр╕▓р╕г р╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Ю р╕кр╕╣р╣И р╕зр╕Тр╕▒ р╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕б р╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕гр╕Чр╕╡р╣Ар╕Вр╣Йр╕бр╣Бр╕Вр╣Зр╕З р╕нр╕вр╣Ир╕▓р╕Зр╕бр╕╡ р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕╕ р╕В р╕н.р╕Щр╕▓р╕Др╕╣ р╕Ыр╕╡ р╣Тр╣Хр╣Хр╣Х р╣Т. р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕╣р╕гр╕Ур╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╣Нр╕▓р╣Ар╕ар╕н р╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Фр╕╡р╕Хр╕▓р╕бр╕зр╕┤р╕Цр╕╡р╕зр╕Тр╕▒ р╕Щр╕Шр╕гр╕гр╕б р╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕Юр╕нр╣Ар╕Юр╕╡р╕вр╕Зр╣Вр╕Фр╕вр╕ар╕╣р╕бр╕┤ р╕Ыр╕▒ р╕Нр╕Нр╕▓р╣Др╕Чр╕в р╕н.р╕Щр╕▓р╕Др╕╣ р╕Ыр╕╡ р╣Тр╣Хр╣Хр╣Х

р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕╡р╕Хр╕нр╣Й р╕Зр╕Чр╣Нр╕▓ р╕гр╣И р╕зр╕бр╕Бр╕▒р╕Щ

р╕ер╕Ър╕Бр╕ер╕▓р╕З (-р╣Т)

р╕ер╕Ър╕кр╕╣ р╕З (-р╣У)

р╕гр╕зр╕б +р╣Т

+р╣У

+р╣С

+р╣Ц

р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕╖р╕Щр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕ер╕▓р╕вр╕Щр╣Н*р╕▓

р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╕░ р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╕▒р╕бр╕Юр╕▒р╕Щр╕Шр╣М р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╕кр╕▓р╕Шр╕▓р╕гр╕Ур╕кр╕╕ р╕В р╣Др╕Фр╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓

X

X

р╕Вр╕▒р╕Ър╣Ар╕Др╕ер╕╖р╕нр╕Щр╕ар╕▓р╕Др╕╡ р╣Ар╕Др╕гр╕╖р╕нр╕Вр╣Ир╕▓р╕вр╣Гр╕Щр╕Кр╕╕ р╕бр╕Кр╕Щ


๑๕. ความเสี ยงของโครงการ การระบุความเสียง ประเด็นทีต้องพิจารณา ด้านส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนในชุมชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนา COE - อปท. - ประชาชน ด้านสร้างองค์ความรู้ ในการจัดทําแผน พัฒนา COE และค้นหา COE ของชุมชน ด้านระบบการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา COE ด้านความสอดคล้องของระยะเวลาในการ ดําเนินงานตามแผนพัฒนา COE ของ คปสอ. กับ รพสต. ความเสี ยงสํ าคัญ (๒) ความเสี ยง ไม่ให้ความร่ วมมือในการ ดําเนินงาน

ไม่เข้าใจแนวคิด การกําหนด COE ของชุมชนได้

เกรดที ได้รับ B

C

คําอธิบาย ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึน9 - ไม่เห็นความสําคัญในการดําเนินงาน - ไม่ให้ความร่ วมมือในการ - เพิมภาระในการปฏิ บตั ิงาน ดําเนินงาน

- ไม่มีความรู ้และทักษะในการกําหนด - ไม่สามารถกําหนด COE ของ COE ในชุมชน ชุมชนได้ - การติดตามทีไม่ต่อเนือง - การจัดทําแผนไม่บรรลุ เป้ าหมาย - ช่ วงเวลาในการดําเนิ นการตามแผน - ไม่มีการบูรณาการแผนให้ ไม่ตรงกัน สอดคล้องกัน

แนวทางการบริ หาร ผู้รับผิดชอบ นํา ความเสี ยง แนวทางไปใช้ ๑.ประชุมชี*แจงให้เห็น .- สสอ. ความสําคัญ - รพสต. ๒.กําหนดเป็ นนโยบายทีต อ้ ง กําหนด

๑.ศึกษาดูงานสร้ างองค์ ความรู ้ เพิมทักษะและ ประสบการณ์ในการกําหนด COE ของชุมชน

.- สสอ. - รพสต.

ต้ นทุนที อาจเกิดขึน9 -


โครงการ: บูรณาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสายใยรักครอบครั วสู่ความเป็ นเลิศ ประชาชนมีความสุ ข เชื อมันบริการ ก้ าวสู่ มาตรฐาน PCA รพสต.บ้านหว้านพัฒนา ปี ๒๕๕๕

๑๗. ลงนาม

ลงชือ……………………..…………………. ผูเ้ สนอโครงการ (นางสุ ดสงวน ชิณโน) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตําบล บ้านหว้านพัฒนา

ลงชือ……………………..…………………. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายวราวุฒิ ตุลาพัฒน์) สาธารณสุ ขอําเภอนาคู

ลงชือ ...... .................................................. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายวิโรจน์ กอบางยาง ) นายแพทย์เชียวชาญ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขาวง

ลงชือ ............................................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ (นายธเทวินทร์ ตติยรัตน์ ) นายอําเภอนาคู

เขาวงนาคู4  
เขาวงนาคู4  

๑. ผู ้บริ หารและบุคลากร รพสต.บ้านหว้านพัฒนา ๒. กลุ่มผู ้รับบริ การของ รพสต. ๓. เครื อข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว พืนทีี เป้าหมาย ๑. รพสต.บ้านห...

Advertisement