Page 1

1. ชื่อ โครงการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิเศษทางสังคมโดยการ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 2. ผู้ร ับ ผิด ชอบโครงการ นางสาวปิยพร อินศร 3. ความสำา คัญ หลัก การและเหตุผ ล การดูแลสุขภาพในมิติของการผสมผสานด้านการส่งเสริมป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มคน พิเศษทางสังคม ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ขาดการ ดูแลสุขภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด และขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตลดลงรวมไป ถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการยอมรับและเชื่อว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในกระบวนการรักษาและฟื้นฟูกลุ่มคนพิเศษทางสังคมให้มีความเข้มแข็งและ ยั่งยืน จะต้องเริ่มจากกลุ่มคนพิเศษทางสังคม ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอำา เภอสหัส ขันธ์ จึ งเล็งเห็ นความสำา คั ญของ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพกลุ่ ม คนพิ เ ศษทางสั ง คมที่ จำา เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฟื้ น ฟู สมรรถภาพ เพื่อให้กลุ่มคนพิเศษทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเอง ตลอดจน การใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำาเป็น รวมทั้งคำาแนะนำาเกี่ยวกับการดัดแปลง สภาพแวดล้อม เพื่อให้ดำา รงชีวิตอย่างเป็นอิสระ มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือก ทำา กิ จ กรรมต่ า งๆ ในเวลาที่ ต นเองต้ อ งการ สามารถทำา กิ จ กรรมนั้ น อย่ า ง ปลอดภัย และดำารงชีวิตโดยไม่เป็นภาระของสังคมและเพื่อให้การดำาเนินงาน ด้านสุขภาพกลุ่มคนพิเศษมีประสิทธิภาพจำาเป็นต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ สำาคัญเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/ชมรมต่าง ๆ และที่สำาคัญคือนัก จัดการสุขภาพในแต่ละชุมชนที่เห็นความสำา คัญในปัญหาของกลุ่มคนพิเศษ ในชุมชนที่จำาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ชุมชนนั้นๆ 4. ความเชื่อ มโยงความสอดคล้อ ง ( / ) ตอบสนองยุทธศาสตร์ สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ :4 การ สร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มี ความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ เป้า ประสงค์ : 10 สังคม กาฬสินธุ์เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งคน ทุกข์ยาก ดูแลรักษาคนจน คน ทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาสด้าน สุขภาพอย่างเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์

( / ) ตอบสนองงานประจำา / ผลผลิต กระทรวง แผนงบประมาณการจัด สรร ผลผลิต 1.ผูด ้ ้อยโอกาสทางสังคมไม่ถูกทอดทิ้ง ได้รับการดูแลที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น 2. ชุมชนมีส่วนร่วมและดำาเนินการด้าน สุขภาพคนพิเศษทางสังคม


ตัว ชี้ว ัด ที่ 11 : ร้อยละของ ชุมชนที่มีระดับความสำาเร็จในการ จัดการด้านสุขภาพ" คนพิเศษทาง สังคม" ได้อย่างมีมาตรฐาน และ เป็นองค์รวม ค่า เป้า หมาย : ร้อยละ 100 กลยุท ธ์ 1. ส่งเสริมการทำางานเชิงรุก แบบบูรณาการของภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่นและอสม.ในการดูแลผู้ ด้อยโอกาส 2.พัฒนาระบบบริการปฐม ภูมิให้เชื่อมโยงศูนย์สุขภาพ ชุมชนในการดูแลผู้ด้อยโอกาสให้ สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้อง ต้นได้ 3. ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจ ตระหนักในการดูแล สุขภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเป้า หมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ การเกิดโรค

3. หน่วยบริการมีการจัดบริการทาง สุขภาพคนพิเศษทางสังคมที่ครอบคลุมได้ มาตรฐาน

กิจ กรรมหลัก 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคน พิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทำางานดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ให้ได้ มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินคนพิการเพื่อขึ้น ทะเบียน 4.2 จัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นำาร่อง 5.จัดตั้งชมรมคนพิเศษทางสังคมอำาเภอ สหัสขันธ์ 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด ้ ูแลหลัก ของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม 7.จัดทำาเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุ่มคน พิเศษทางสังคม 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคน พิเศษทางสังคมในทุกสถานบริการ 8.1 จัดสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำาหรับคนพิเศษทางสังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกี่ยวกับคน พิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10.ประเมินผลโครงการ

5. วัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ 1. เพื่อให้กลุ่มคนพิเศษทางสังคมที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ง่ายและ ครอบคลุมมากขึ้น 2. เพื่อให้กลุ่มคนพิเศษทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


3. ชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมมีบทบาทในการดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง สังคมในพื้นที่มากขึ้น

6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย

ขอบเขตโครงการ กลุ่มคนพิเศษทางสังคม 9 สถานบริการ ในเขตพื้นที่อำาเภอสหัสขันธ์

6.2 ขั้น ตอนและกระบวนการหลัก ในการดำา เนิน โครงการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล กลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 4. พัฒนาระบบบริการดูแลและ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินคน พิการเพื่อขึ้นทะเบียน 4.2 จัดบริการฟื้นฟสภาพผู้ พิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ

5.จัดตั้งชมรมคนพิเศษทางสังคม อำาเภอสหัสขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 8. 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อคนพิเศษทางสังคมในทุกสถาน บริการ 8.1 จัดสิ่งอำานวยความสะดวกขั้น พื้นฐานสำาหรับคนพิเศษทางสังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกี่ยว

2.ประชุมคณะทำางานดูแลกลุ่มคน พิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์

3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่ม คนพิเศษทางสังคม

6. อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด ้ ูแล หลักของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม

7. จัดทำาเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุ่ม คนพิเศษทางสังคมสังคมในทุก


9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.ประเมินผลโครงการ

7. ผลผลิต และผลลัพ ธ์ข องโครงการ ผลผลิต ผลลัพ ธ์ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคน 1. มีคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษ พิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 1 ทีม 2.ประชุมคณะทำางานดูแลกลุ่มคนพิเศษ 2. ได้แผนชุมชนการดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ สถาน 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ บริการละ 1 แผน ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคน 3.มีการพัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ พิเศษทางสังคม ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคน 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟู พิเศษทางสังคม 9 สถานบริการ สมรรถภาพทางการแพทย์ให้ได้ 4.มีพัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟู มาตรฐาน สมรรถภาพทางการแพทย์ให้ได้ 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้พิการเพื่อขึ้น มาตรฐาน ทะเบียน 4.1 ผู้พิการได้รับการตรวจประเมินและ 4.2 จัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ขึน ้ ทะเบียนผู้พิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.2 มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นำาร่อง 4.3 มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 5.จัดตั้งชมรมคนพิเศษทางสังคมอำาเภอ 4.4 มีศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นำาร่อง สหัสขันธ์ 5. มีชมรมคนพิเศษทางสังคมอำาเภอ 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผู้ดูแลหลัก สหัสขันธ์ 1 ชมรม ของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม 6. เครือข่ายจิตอาสา/ผูด ้ ูแลหลักของ 7.จัดทำาเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุ่มคน กลุ่มคนพิเศษทางสังคมได้รับการอบรม พิเศษทางสังคม 7. มีเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุ่มคนพิเศษ 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคน ทางสังคม พิเศษทางสังคมในทุกสถานบริการ 8. มีการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ 8.1 จัดสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้น คนพิเศษทางสังคมในทุกสถานบริการ


ฐานสำาหรับคนพิเศษทางสังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกี่ยวกับคน พิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10.ประเมินผลโครงการ

8.1 มีสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำาหรับคนพิเศษทางสังคม 8.2 มีกิจกรรมด้านสุขภาพเกี่ยวกับคน พิเศษทางสังคม 9. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง/ปี 10. มีการประเมินผลโครงการ 2 ครั้ง/ปี

8. ผลผลิต และตัว ชี้ว ัด ความสำา เร็จ ของโครงการ 8.1 ผลผลิต ตัว ชี้ว ัด ค่า เป้า หมาย (ร้อ ย ละ) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 1. มีคณะกรรมการดูแล ร้อยละ ดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม กลุ่มคนพิเศษทางสังคม 100 คป.สอ. สหัสขันธ์ คป.สอ. สหัสขันธ์ 1 ทีม 2.ประชุมคณะทำางานดูแล 2. ได้แผนชุมชนการ ร้อยละ กลุ่มคนพิเศษทางสังคม ดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง 100 คป.สอ. สหัสขันธ์ สังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ สถานบริการละ 1 แผน 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมี 3.มีการพัฒนาฐานข้อมูล ร้อยละ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วม และมีการใช้ประโยชน์ 100 กันของกลุ่มคนพิเศษทาง ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคน สังคม พิเศษทางสังคม 9 สถาน บริการ

ระยะเวลา แล้ว เสร็จ ม.ค. 55 ก.ย.55 พ.ย.54ก.ย.55 ม.ค.-ก.ย. 55


4.พัฒนาระบบบริการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ให้ได้ มาตรฐาน

4.มีการพัฒนาระบบ บริการดูแลและฟื้นฟู สมรรถภาพทางการ แพทย์ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ผู้พิการได้รับการ 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้ ตรวจประเมินและขึ้น พิการเพื่อขึ้นทะเบียน ทะเบียนผู้พิการ 4.2 จัดบริการฟื้นฟสภาพผู้ 4.2 มีการจัดบริการฟื้นฟู พิการ สภาพผู้พิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ 4.3 มีการจัดระบบดูแลผู้ LTC ป่วยแบบ LTC 4.4 มีศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ นำาร่อง ฟื้นฟู นำาร่อง 5. มีชมรมคนพิเศษทาง 5.จัดตั้งชมรมคนพิเศษทาง สังคม สังคม อำาเภอสหัสขันธ์ 1 ชมรม อำาเภอสหัสขันธ์ 6. เครือข่ายจิตอาสา/ผู้ 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ ดูแลหลักของกลุ่มคน ผูด ้ ูแลหลักของกลุ่มคน พิเศษทางสังคมได้รับการ พิเศษทางสังคม อบรม 7.จัดทำาเอกสาร/คู่มือการ 7. มีเอกสาร/คู่มือการดูแล ดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม กลุ่มคนพิเศษทางสังคม 8.ผลักดันนโยบาย 8. มีการผลักดันนโยบาย สาธารณะเพื่อคนพิเศษทาง สาธารณะเพื่อคนพิเศษ สังคมในทุกสถานบริการ ทางสังคมในทุกสถาน 8.1 จัดสิ่งอำานวยความ บริการ สะดวกขั้นพื้นฐานสำาหรับ 8.1 มีสิ่งอำานวยความ คนพิเศษทางสังคม สะดวกขั้นพื้นฐานสำาหรับ 8.2 จัดกิจกรรมด้าน คนพิเศษทางสังคม สุขภาพเกี่ยวกับคนพิเศษ 8.2 มีกิจกรรมด้าน ทางสังคม สุขภาพเกี่ยวกับคนพิเศษ 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางสังคม 9. มีการจัดเวทีแลก 10.ประเมินผลโครงการ เปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง/ปี 10. มีการประเมินผล โครงการ 2 ครั้ง/ปี

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

ธ.ค.54มี.ค 55 ม.ค.-ก.ย. 55 ม.ค.-ก.ย. 55 ม.ค.-ก.ย. 55 ส.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70

ม.ค.-มี.ค. 55

ร้อยละ 60

ม.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ธ.ค.54มี.ค.55

ม.ค.-ก.ย.55 ส.ค.-ก.ย. 55 ก.ย. 55


9.รายละเอีย ดกิจ กรรมโครงการ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก ผลผลิต หน่ว จำาน ย วน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง สังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทำางานดูแล กลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์

ระยะเวลา (วดป.) เริ่ม สิ้น ต้น สุด

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

งบ ประมาณ (ระบุราย ละเอียดที่ ใช้) -

ทีม

1

พ.ย. ธ.ค. 54 54

คป.สอ. สหัสขันธ์

ครั้ง

4

พ.ย. ก.ย. 54 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

3.พัฒนาฐานข้อมูลและมี การใช้ประโยชน์ข้อมูล ร่วมกันของกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม 4.พัฒนาระบบบริการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ให้ได้ มาตรฐาน

ฐาน ข้อมู ล

1

พ.ย. ก.ย. 54 55

สสอ./ รพ.สหัสขันธ์

4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้ พิการเพื่อขึ้นทะเบียน

แห่ง

9

ธ.ค. มี.ค. 54 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

-

4.2 จัดบริการฟื้นฟูสภาพ ผู้พิการ

ทีม

1

ม.ค. ก.ย. 55 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

งบบำา รุง รพ.

4.3 จัดระบบดูแลผู้สูงอายุ แบบ LTC

ทีม

1

ม.ค. ก.ย. 55 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

7,000 บาท

4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ ฟื้นฟู นำาร่อง

แห่ง

1

ม.ค. ก.ย. 55 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

8,000 บาท

5.จัดตั้งชมรมคนพิเศษทาง ชมร สังคม อำาเภอสหัสขันธ์ ม

1

ส.ค. ก.ย. 55 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

5,000 บาท

ค่าอาหาร ว่างและ เครื่อง ดื่ม 16 คน x 4 ครั้ง x 15 บาท= 960 บาท -


6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ ผูด ้ ูแลหลักของกลุ่มคน พิเศษทางสังคม สถาน บริการละ 5 คน

ครั้ง

1

ธ.ค. 54

7.จัดทำาเอกสาร/คู่มือการ ดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง สังคม

เล่ม

100

ม.ค. 55

8.ผลักดันนโยบาย สาธารณะเพื่อคนพิเศษ ทางสังคมในทุกสถาน บริการ 8.1 จัดสิ่งอำานวยความ สะดวกขั้นพื้นฐานสำาหรับ คนพิเศษทางสังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้าน สุขภาพเกี่ยวกับคนพิเศษ ทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10.ประเมินผลโครงการ

ม.ค. 55

สถา น บริก าร ครั้ง

9

ครั้ง

1

ครั้ง

2

1

ส.ค. 55 ม.ค. 55

มี.ค. 55

คป.สอ. สหัสขันธ์

ค่า อาหาร กลางวัน ค่าอาหาร ว่างและ เครื่องดื่ม 45 คน x 1 ครั้ง x 80 บาท=3, 600 บาท มี.ค. นางสาวปิยพร ค่าจัดทำา 55 อินศร คู่มือ นางวาสนา จัน 5,000 ทเนตร บาท นางดารัญ วงศ์ อนุชิต นายจำารอง ภู กิ่งเงิน ก.ย. รพ.สต.ทุก เงินบำารุง 55 แห่ง/PCU ของแต่ละ รพ./องค์กร สถาน ภาคีเครือข่าย บริการ ที่เกี่ยวข้อง

ก.ย. 55 ก.ย. 55

คป.สอ. สหัสขันธ์ ทีม SAT อำาเภอ

บูรณาการ KM ค่าอาหาร ว่างและ เครื่องดื่ม และค่า อาหาร กลาง วัน 5 คน x 2 ครั้ง x 80 บาท= 800 บาท


รวมเป็น เงิน ทั้ง สิ้น 25,360 บาท (สองหมื่น ห้า พัน สามร้อ ยหกสิบ บาทถ้ว น บาทถ้ว น) งบประมาณ คปสอ. 25,360 บาท หมายเหตุ งบประมาณทุก หมวดสามารถถัว เฉลี่ย กัน ได้

10. ผู้ร ับ ผิด ชอบ ตำาแหน่งใน ชื่อผู้รับผิดชอบ โครงการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (เพื่อใช้ประโยชน์กำาหนด JD/ KPI บุคคล) ผูส ้ นับสนุน - นางฉวีวรรณ ชมภูเขา -อนุมัติ ให้การสนับสนุน โครงการ ตำาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย โครงการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา (Project และแผนชำานาญการพิเศษ ของโครงการ Sponsor) ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ - ผู้เห็นชอบ และให้การ โซนที่3 สนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ -ผู้อำานวยการโรงพยาบาล ปรึกษาของโครงการ สหัสขันธ์ -สาธารณสุขอำาเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทพญ.ภาวีรัตน์ นรางกูล -รับผิดชอบ ผลักดันโครงการให้ (Project นางเพียงเพ็ญ อาทวิมล ประสบผลสำาเร็จและดูแลบริหาร Manager) นางวาสนา จันทเนตร โครงการโดยรวม นางดารัญ วงศ์อนุชิต นางสาวปิยพร อินศร นายจำารอง ภูกิ่งเงิน ทีมผู้ร่วม 1.ผู้รับผิดชอบผู้พิการ รพ. - วิเคราะห์ปัญหา โครงการ สสอ. รพ.สต.ทุกแห่ง - ให้ความรู้ (Project 2. ผู้รับผิดชอบของ อปท.ทุก - พี่เลี้ยงให้ผู้ดูแลหลักของกลุ่ม Team) แห่ง เป้าหมาย 3.นักจัดการสุขภาพหมู่บ้าน - ติดตามและประเมินผล อสม. และประชาชนในชุมชน - จัดทำาแผนปรับปรุงพัฒนา องค์กร - ประเมินตนเอง - ดำาเนินการตามแผนปรับปรุง 11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน สด แผนการใช้จ ่า ยงบ ประมาณ โครงการใช้งบทั้ง หมด บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ทั้งห 1 2 3 4 มด


1. รายรับ 2.รายจ่าย 2.1. ค่า ประชุมคณะ ทำางานดูแล กลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.2 จัดระบบ ดูแลผู้สูงอายุ แบบ LTC 2.3 จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริม/ ฟื้นฟู นำาร่อง 2.4 จัดตั้ง ชมรมคน พิเศษทาง สังคม อำาเภอ สหัสขันธ์ 2.5 อบรม เครือข่ายจิต อาสา/ผูด ้ ูแล หลักของกลุ่ม คนพิเศษทาง สังคม 2.6 จัดทำา เอกสาร/คู่มือ การดูแลกลุ่ม คนพิเศษทาง สังคม 2.7 ประเมิน ผลโครงการ

25,360 960

7,000 8,000 5,000

3,600

5,000

400

400

12. ประเด็น ปัญ หาจาก Stakeholder ผู้ท ี่เ กี่ย วข้อ ง

ส่ง ผลกระทบ ต่อ ความสำา เร็จ

ได้ร ับ ผลก ระทบจาก

ประเด็น ปัญ หาที่อ าจ

แนวทาง การ


โครงการ

มี

แก้ไ ข

13. ประโยชน์ท ี่จ ะได้ร ับ ด้า นผลประโยชน์โ ครงการ (ทางสัง คม ) ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เครือข่าย สุขภาพ สหัสขันธ์ กลุ่มคน พิเศษทาง สังคม ครอบครัว ชุมชน รวม

บวกสูง (+3) เกิดการนำา ความรู้แบบ องค์รวมมาใช้ กับกลุ่มเป้า หมาย ได้รับการดูแล สุขภาพตาม มาตรฐาน เข้มแข็ง ประชาชน สุขภาพดี +9

บวกกลาง (+2)

บวก ลบ ลบ ตำ่า ตำ่า กลาง (+1) (-1) (-2)

ลบสูง (-3)

รวม +3

+3 ลดภาระการ ดูแล

+2 +3

+2

+11

14. โครงการอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง ชื่อ โครงการอื่น ที่ สัม พัน ธ์

1. โครงการพัฒนา ระบบบริการการดูแลผู้ ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง ที่บ้าน 2. โครงการ ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ต้น นำ้า

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ที่ต ้อ งทำา ร่ว มกัน /

/

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ปลายนำ้า

ราย ละเอีย ด ลัก ษณะ ความ สัม พัน ธ์ ตัว ชี้ว ัด …


ในเขตพื้นที่อำาเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์


15. ระยะเวลาดำา เนิน งานตามโครงการ กิจกรรมที่สำาคัญ 1. แต่งตั้งคณะ กรรมการดูแลกลุ่มคน พิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทำางาน ดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง สังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 3.พัฒนาฐานข้อมูล และมีการใช้ประโยชน์ ข้อมูลร่วมกันของกลุ่ม คนพิเศษทางสังคม 4.พัฒนาระบบบริการ ดูแลและฟื้นฟู สมรรถภาพทางการ แพทย์ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจ ประเมินผู้พิการเพื่อขึ้น ทะเบียน

ปี 2554 ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2555 เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


4.2 จัดบริการฟื้นฟ สภาพผู้พิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วย แบบ LTC 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ ฟื้นฟู นำาร่อง 5.จัดตั้งชมรมคนพิเศษ ทางสังคมอำาเภอ สหัสขันธ์

กิจกรรมที่สำาคัญ 6.อบรมเครือข่ายจิต อาสา/ผูด ้ ูแลหลักของ กลุ่มคนพิเศษทาง สังคม 7.จัดทำาเอกสาร/คู่มือ การดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม

ปี 2554 ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

ปี 2555 พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


8.ผลักดันนโยบาย สาธารณะเพื่อคน พิเศษทางสังคมในทุก สถานบริการ 8.1 จัดสิ่งอำานวยความ สะดวกขั้นพื้นฐาน สำาหรับคนพิเศษทาง สังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้าน สุขภาพเกี่ยวกับคน พิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 10.ประเมินผล โครงการ


ลงนาม ลงชื่อ...................................................ผู้ เสนอโครงการ (นางสาวปิยพร อินศร) ตำาแหน่ง นักกายภาพบำาบัด ลงชื่อ...................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ (นายสมบูรณ์ ไชยศรี) ตำาแหน่ง สาธารณสุขอำาเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ (นายธิติพงศ์ มณีวงศ์) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ลงชื่อ................................................ผู้ อนุมัติโครงการ ( สสจ.โซน ) (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) ตำาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการพิเศษ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3

G10 KPI11  

1. 2. 3. (/ ) ( / ) / :4 : 10 4. 11 : " " : 100 1. 2. 3. 1. . 2. 3. 6.2 1. .. 2. .. 3. 4. 4...