Basunen 2011 nr. 2

Page 1

basunen • juni 2011

1


2

basunen • juni 2011


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside Dennis Ahlgren - AabyRoad Studio Foto: www.rasmusbundgaard.com

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

www.basunen.dk

INDHOLD AASO - Udvidet orkester 2017 ? Generalforsamling i Aarhus Symfonisk farvepragt Booze Brothers Skype samarbejde Temaaften Senior udflugt CD-udgivelser Siden Sidst Ahlgren i Aabyroad DMF arrangementer Gearkassen Herning afdeling fylder 100 år GymnasieSpot 11 Citronhuset - en perle i Spanien Upcoming Festival Steffen og Maiken har en plan Bas med meget mere Jazz på nye eventyr Citronhuset og Berlin Uenighed om besparelser Fotobog - Jan Persson Berlin og Citronhuset Talking Metal II

04 05 06 08 11 13 13 14 16 18 20 21 21 22 24 25 26 28 31 31 32 33 34 35

08 18 28

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept. 2011. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Dennis Ahlgren • FOTO www.rasmusbundgaard.com

basunen • juni 2011

3


2017

DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 86439063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • juni 2011

Udvidet orkester ? Af Lars Kiehn Udvidet symfoniorkester Her i begyndelsen af maj måned havde vi besøg i afdelingen af byens kulturrådmand Marc Perera Christensen og fuldmægtig Ole Jørgensen. Et meget hyggeligt og fint møde, hvor Lars Knudsen og jeg selv deltog. Dog startede vi med at vise de to gæster rundt i vores nye lokaler. På deres vej rundt snakkede de interesseret med de forskellige ansatte personaler, foruden de var nede og hilse på i vores møderum, hvor forbundets ungdomsudvalg UrU var samlet. Ellers var vores møde det, man kunne kalde et dialogmøde, hvor vi udvekslede synspunkter om forskellige kulturbegivenheder og institutioner i vores by. Vi fortalte dem lidt om, hvad vi tilbyder og hvilke projekter vi går og støtter i vores by. Mødet forgik i en hyggelig atmosfære, og snakken var meget fri. Nu vil jeg ikke referere fra vores møde. Dog kan jeg godt tillade mig at sige, at jeg fik et godt indtryk af Marc Perera. Jeg kan også godt tillade mig at fortælle, for det er meldt ud til den brede offentlighed, at han foreslår byrådet, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides, så det i 2017 – når Aarhus forhåbentligt bliver kulturhovedstad - kan fremstå som et udvidet symfoniorkester med 96 musikere. Det er visionære planer, som jeg er helt sikker på, at han brænder for og mener alvorligt. Problemet er bare, at han ikke har påvist en finansieringsmodel på udvidelsen, og han sidder samtidig kun med et beskedent antal af byrådets stemmer. Men signalet er vigtigt. For som han sagde: ”Nu har man snakket snart i mange år om at udvide symfoniorkesteret, men der har endnu ikke været handling bag de mange fine hensigtserklæringer”. Det vil han nu gøre, og samtidig håber han, at de andre partier vil hjælpe med at finde pengene til projektet. Hvis de altså mener noget med de mange fine ord.

Ny adresse eller e-mail

Afdelingen kan selvfølgelig kun støtte hans forehavende. Det vil vi gøre af hele vores hjerte. For et udvidet symfonisk orkester er kun en naturlig investering og tiltag i forhold til den proces, som dette fine orkester har været igennem de senere år. Orkesteret har et meget dygtigt makkerpar i dirigenten og musikchefen. Orkesteret har fantastiske øve- og spillefaciliteter i den nye, symfoniske sal. De har fået et nyt orgel, der har åbnet for et helt nyt repertoire, og orkesteret og musikerne har aldrig spillet bedre og høster til stadighed masser af roser. Derfor vil næste skridt helt naturligt være et udvidet orkester. Man skal heller ikke være bleg for, at en udvidelse meget vel kan være med til at brande byen fornemt, og så vil mange af pengene vende tilbage til kommunens kasse via skatter fra de nye musikere. Om dette lykkes for denne ene mand? Vi kan håbe. Vi kan støtte ham. Vi kan arbejde for det.

Kulturrådmand Marc Perera Christensen

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Slentre ned ad VESTERGADE... Til generalforsamling i DMF Aarhus

Af Thorkild Dalsgaard DMF Aarhus afdeling afholdt sin årlige generalforsamling på spillestedet Vestergade 58 mandag den 28. marts. De knap 30 fremmødte medlemmer havde en hyggelig aften med musikalsk underholdning af Jørgen Mogensen både før og efter generalforsamlingen. Aftenen gav mulighed for at diskutere og kommentere bestyrelsens arbejde det forløbne år samt at drøfte aktuelle emner og problemstillinger. Og så var der naturligvis også valg!

Velkomst – tilbageblik. Efter Lars Kiehns velkomst til afdelingens æresmedlem Hans Magnussen, HB-medlemmerne Chris Kromann og Bo Jacobsen, og til MUSIKERENs redaktør Henrik Strube, rejste forsamlingen sig og ærede i stilhed mindet om de medlemmer, som siden generalforsamlingen 2010 var afgået ved døden. Mange havde været markante personligheder i musiklivet og ydet en indsats i foreningen: Æresmedlem Karl Krauel, Flemming ”Bamse” Jørgensen, Lis Mørkeberg, Kim Sørensen og Freddy Dalby. Beretning Som alle Basunenlæsere naturligvis ved, var bestyrelsens beretning om afdelingens arbejde i det forløbne år trykt i sidste nummer af BASUNEN. Denne beretning supplerede Lars Kiehn med at fortælle om aktuelle sager og problemstillinger: Han kritiserede de kommunale kulturpolitiske dispositioner, særligt hvad angår det nye spillested ”Atlas”. Det er slet ikke blevet det omdrejningspunkt for jazzmiljøet i Aarhus, som mange havde håbet og ventet – ”en skidt udvikling”, sagde han. Også for selskabsmusikerne er der dårlige tider. Lars foreslog, at man genoplivede selskabsmusikerklubben for i fællesskab

at planlægge initiativer for selskabsmusikere. Klubben og medlemmerne kunne også bruge det fællesskab til at få afløb for nogen af de frustrationer, som krisen klart har afstedkommet. Afdelingen vil bakke op og gå langt for at få sådanne initiativer etableret igen. Flytningen fra Grønnegade til Vestergade med efterfølgende indretning af lokalerne, har været en meget arbejdskrævende opgave for afdelingens ansatte – samtidig med, at alle andre daglige gøremål skulle passes.

møde i Danmarks Radio, hvor man netop havde drøftet at opprioritere levende musik i fremtiden.

På Aarhus Musikskole havde der netop været afholdt lærermøde om de kommunale besparelser. Lærerne var meget utilfredse med ikke at være inddraget i beslutningsprocessen. Fra DMF deltog Kjartan Møller og Lars Kiehn, fra DmpF Ole Helby. DMF og DmpF støtter sagen og de ansatte i konflikten. Mødet havde ligeså afsløret et dårligt arbejdsmiljø, mente Lars Kiehn. Forhandlingerne om ændringer af forbundets vedtægter var ”landet” med en løsning, som alle kunne gå ind for – meget tilfredsstillende.

Budget 2011 – kontingentstigning Thorkild Dalsgaard fremlagde budgettet for 2011. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på fem kroner pr. måned pr. medlem. Bestyrelsen ønskede at oprette pensionsordning for afdelingens ansatte. Kontingentstigningen blev vedtaget.

Debat Beretningen gav anledning til en noget debat. Jens Klüver gjorde rede for sin opfattelse til forholdene og mulighederne på ”Atlas” - forhandlingens og dialogens vej. Bo Jacobsen roste Aarhus afdelingen for en konstruktiv indsats i forbindelse med forhandlingerne om ændringer af forbundsvedtægterne. Axel Boel bad forsamlingen rejse sig og sige i kor: ”Ingen fest uden levende musik”! Dermed var bolden givet op til en diskussion om selskabsmusikernes aktuelle situation – hvad kan der gøres? Der blev efterlyst initiativer i retning af en bedre ”branding” af selskabsmusikken – hvad med radio og TV? Det ville være ønskeligt, om musik havde en lige så fremtrædende position i TV som (de evindelige) mad- og kokkeprogrammer. Ivar Sørensen rejste det spørgsmål, om musikken nu også virkelig var så levende – hvad med den omfattende digitalisering – fokus på grej i stedet for indhold? Christian Dietrichsen fortalte, at han netop havde deltaget i et strategi-

Regnskab Regnskabsåret 2010 sluttede desværre med et underskud, som dels skyldtes flytteudgifter, dels udgifter til mange musikarrangementer og medlemsaktiviteter, hvis budgetmæssige konsekvenser havde været vanskelige at forudse. Eksempelvis havde afdelingen ikke budgetteret en flytning.

Valg Og så var der valg – genvalg over hele linjen: Thorkild Dalsgaard blev genvalgt som kasserer. Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Thomas Lassen blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Dietrichsen blev genvalgt som bestyrelses-suppleant og Jens Klüver blev genvalgt som kritisk revisor. Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Som det sig hør og bør, afsluttede Lars Kiehn generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt leve for Dansk Musiker Forbund. Sluttelig overtog Jørgen Mogensen scenen med god, slagkraftig musikalsk underholdning, mens medlemmerne tog for sig af den til lejligheden indkøbte buffet.

basunen • juni 2011

5


Symfonisk farvepragt Af Thorkild Dalsgaard Musikchef Palle Kjeldgaard præsenterede Aarhus Symfoniorkesters program for sæsonen 2011-2012 på et pressemøde i Musikhuset 5. april.

stærkning fra Randers Kammerorkester. Af de i alt otte koncerter som Andretta dirigerer i sæsonen, vil jeg især fremhæve koncerterne den 24. og 25. november med et rent italiensk program, bl. a. med Ottorinos Symfoniske digte ”Roms Pinjer” og ”Romerske Fester”. Orkesteret udvides her med musikere fra Prinsens Livregiments Musikkorps. Også det nye Klaisorgel indgår i orkesterbesætningen. Gæstedirigenter. Forrest i rækken af gæstedirigenter står den tidligere chefdirigent James Loughran, som fejrer sin 80 års fødselsdag i Aarhus

Palle Kjeldgaard

Sarah Chang

Aarhus Symfoniorkesters sæsonkatalog er illustreret bl.a. med billeder fra en skov i gyldne efterårsfarver, hvor kjoleklædte musikere musicerer i meget utraditionelle og uhøjtidelige opstillinger. Flot og farverigt!

november 2011), og den nyansatte solojanitshar Anders Lynghøj (23. februar 2012). Ved ikke mindre end otte nytårskoncerter er den dårende, dejlige, danske sopran Susanne Elmark vokalsolist. Disse koncerter dirigeres af Randers Kammerorkesters skotske chefdirigent, David Riddell.

James Loughran

Hvert koncertprogram i sæsonkataloget er sammensat efter nøje overvejelser med hensyn til valg af komponister, dirigent og solist og fremstår næsten som en komposition i sig selv. Derfor var det svært for musikchef Palle Kjeldgaard at fremhæve nogle koncerter frem for andre ved præsentationen af sæsonprogrammet den 5. april, og følgeligt valgte han at gennemgå baggrunden for og planlægningen af hver enkelt koncert. Det tillader pladsen her desværre ikke, men her er et par smagsprøver:

med en koncert den 1. juni 2011. På programmet står symfonier af Beethoven og Brahms, Loughrans kernerepertoire. Også Det Kgl Kapels afgående chefdirigent, Michael Schønwandt, gæster Aarhus med ”Tysk Romantik” 8. september. Odense Symfoniorkesters chefdirigent, Aleksander Vedernikov, kommer til Aarhus for anden gang med ”Russiske Mesterværker” (12. og 13. april). En perlerække af yngre dirigenttalenter dirigerer sæsonens øvrige koncerter, bl.a. den estiske dirigent Kristjan Järvi, som beskrives som ”på vej op i dirigenternes superliga”. Måske skal Aarhus Symfoniorkesters kommende chefdirigent findes blandt disse talenter?

Afsked med chefdirigenten. Sæson 2011-12 er Giancarla Andrettas sidste som chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester. De egentlige afskedskoncerter finder sted den 10. og 11.maj 2012 med opførelserne af Gustav Mahlers symfoni nr. 2 ”Opstandelsessymfonien”. Symfonien kræver en større orkesterbesætning end Aarhus Symfoniorkester råder over, og lige som ved opførelsen af Mahlers 3. symfoni i indeværende sæson hentes for-

Solister – også fra egne rækker! Blandt de mange fine solister finder vi absolutte verdensstjerner som f.eks. violinisten Sarah Chang (Festuge Classic 27. og 28. august) og sopranen Barbara Bonney (6. oktober). Men desuden optræder også orkesterets egne musikere som solister. Det drejer sig om Brian Friisholm, som den 8. marts 2012 er solist i Korngolds sjældent hørte cellokoncert, solobratschist Emile Cantor (Berlioz’ Harold in Italy 3.

6

basunen • juni 2011

Brian Friisholm


Familiekoncerter. Aarhus Symfoniorkester gør en stor indsats for at formidle den klassiske musik for et bredere publikum (Palle Kjeldgaard: vi spiller for folk i alle aldre, fra 4 til 104 år!). I den kommende sæson er entertaineren Sigurd Barrett udnævnt til børneambassadør både ved julekoncerterne i december og ved familiekoncerterne, de såkaldte brunchkoncerter, i marts 2012.

Venner, som bl.a. arbejder utrætteligt for en udvidelse af orkesteret. Ja, foreningen er ikke bleg for at gå spidsen, også praktisk/økonomisk. Til to af de koncerter der kræver stor orkesterbesætning, har foreningen doneret penge til at udvide orkesteret med 5 strygerasstistenter. (Opførelsen af Mahlers 2. symfoni og af Sjostakovitch’ 5. symfoni

Susanne Elmark

Sigurd Barrett - børneambassadør i kommende sæson Medspillere og samarbejdspartnere. Omfanget af samarbejdspartnere og af det brede samarbejde lokalt og regionalt synes at være rekordstort i den kommende sæson. Samarbejdet med Aarhus

David Riddell

Musikhus og med den jyske Opera (som operaorkester) giver naturligvis sig selv. Men desuden samarbejdes med Det jyske Musikkonservatorium, Randers Kammerorkester, Prinsens Livregiments Musikkorps, Den jyske Operas Kor, Den danske Strygerkonkurrence, Vokalensemblet Gaia samt en lang række århusianske kor: Cantilena, Aarhus Kammerkor, Aarhus Studiekor, Cæciliekoret, konservatoriets pigekor, børnekor fra aarhusianske skoler, dansere fra balletakademiet. Ved to ”syng-med” koncerter får alle korsangere mulighed for at medvirke: Opførelsen af Händels ”Messias” 17. december og Mozarts Requiem 10. marts (i Kor72 regi). Var der nogen der sagde, at Aarhus Symfoniorkester ”kun” var elitært? Orkesterudvidelse – ASOs venner på spil. Blandt samarbejdspartnerne bør også nævnes støtteforeningen Aarhus Symfoniorkesters

Følger Aarhus Byråd op – drøm eller virkelighed? Ifølge JP Aarhus fra den 17. maj mener kulturrådmand Marc Perera Christensen, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides til fuld besætning frem mod 2017.”Vi har styrket den rytmiske musik med spillestedet Atlas, nu skal vi have den klassiske musik med. Der er meget musik, som det nuværende orkester ikke har størrelsen til at spille, og det vil jeg gerne lave om på”, udtaler rådmanden. Han ”drømmer om at høre et fuldt udbygget orkester med 96 medlemmer spille i Symfonisk sal”.....Dog foreligger der p.t. ikke noget konkret om, hvordan udvidelsen skal finansieres... Læs mere om Aarhus Symfoniorkesters 2011-12 sæson på hjemmesiden www.aarhussymfoni.dk

Emile Cantor

basunen • juni 2011

7


BOOZE BROTHERS - 20 år ”on a mission from the Blues Brothers”

Af: Morten Skott, guitarist i Booze Brothers. 17. februar 1990 da det nystartede Booze Brothers afholdt sin første ”koncert”, havde blues-, rock- og soulmusikken for længst bevist sin holdbarhed, og John Landis-filmen om The Blues Brothers var stille og roligt vokset fra lunkne anmeldelser til kultstatus. Koncerten blev holdt i et af de lidt svært tilgængelige og ikke særligt store øvelokaler i de gamle kølehuse i Jægergårdsgade, og koncerten var en fest for venner og bekendte af orkestret. På det tidspunkt havde vi øvet i en kort periode, foretaget de første justeringer af besætningen - og kunne lige akkurat spille et sæt på 50 minutter Det spillede vi så til gengæld to gange og gav et par sange igen-igen som ekstranumre.

Udstyrsstykke. Når man vælger at kopiere Blues Brothers, så er Porkpie-hats, Ray-Bans og narrow black ties helt essentielt. Da vi var af den overbevisning, at hvis to musikere

Booze Brothers var et sammenrend af folk, der havde trukket en snip på et opslag i en musikforretning, et supermarked eller på en café. Initiativtageren var bassisten Ejner Dam, der mente, at musikken fra Blues Brothers filmen og de album, der kom både før og efter denne, trængte til en live-platform i Aarhus.

med hatte og briller var fedt, så ville otte (senere 10) med hatte og briller være garanti for succes. På nogle af de første job på Musikcaféen mente vi, at stedet ikke skulle stå tilbage for den berømte ”Bob’s Country Bunker” i Blues Brothers filmen. Så scenen blev indhegnet i hønsetråd og garneret med store halmballer! Det var udstyr, vi hurtigt gik væk fra, da publikum naturligvis også gjorde som i filmen: De kastede medlevende og ivrigt både tomme og fyldte glas mod scenen. At et tæt halmstøv bredte sig ind i de inderste dele af alt elektronisk udstyr var også medvirkende årsag til skrotning af denne ellers flotte sceneopbygning.

På det tidspunkt var der i byen en meget aktiv blues-scene, men der viste sig at være fin plads til Blues Brothers stilen, som jo dækker over et meget varieret repertoire. Helt fra Cab Calloway’s ”Minnie the Moocher” (1931), Robert Johnson’s ”Sweet Home Chicago” (1936) over ”Jailhouse Rock” (1957), Solomon Burke’s ”Everybody Needs Somebody” fra 1964 og Sam and Dave’s ”Soul Man” (1967) til mere soul-diskede sager som Robert Taylors “Who’s Makin’ Love” (1968). Fællesnævneren for de numre, som John Belushi og Dan Aykroyd havde fundet frem, var kvalitet – og underholdningsværdi. Blues Brothers havde altså foretaget udvælgelsen af numre, så det var bare med at komme i gang med vores kopier af kopierne.

8

basunen • juni 2011

Guest Stars Helt fra begyndelsen var det en oplagt mulighed at supplere orkestret med gæstesolister ved specielle lejligheder. Numre som ”Think” og ”Respect” tiggede og bad om at blive udført af sangerinder med Aretha

Franklin i ørerne, men også mandlige vokalister har været guest stars. På listen er mange prominente musikere, bl.a. Karen Busck, Zindy Laursen, Veronica Mortensen, Katrine Madsen, Margrethe Grarup og James Loveless. Ved tv2’s allersidste udgave af Elevatoeren i 1998 var Booze Brothers inviteret ind som husorkester. Vi spillede ”Everybody” for derefter at akkompagnere Marie Carmen Koppel og Allan Mortensen i en øm ”At The Darkend Of The Street”. Julefrokost – ja tak! I den periode spillede vi en del job på Sjælland. Blandt andet var direktørerne for et stort københavnsk reklamebureau faldet for bandets stil, hvilket medførte en opringning, om hvorvidt vi havde lyst til at spille til deres julefrokost – i Barcelona. Jeg svarede, at det ville vi naturligvis gerne. Da han et par uger efter ringede tilbage og fortalte, at det var umuligt at opdrive et fornuftigt slot i Barcelona til julefrokost, men i stedet regnede med, at det blev i Lissabon på et skib på floden, begyndte jeg at tvivle på arrangementet, som nok mest bestod af varm reklame-luft. Og luften var helt ved at forlade ballonen, da han ringede igen efter en research-tur til Lissabon og proklamerede, at turen skulle


gå til Rom i stedet – maden var alt for dårlig i Lissabon. Da der kun var halvanden måned til datoen for julefrokosten, følte jeg et vist behov for at få afklaret, om det blev til noget seriøst eller kun snak. Jeg skulle alligevel til København og valgte at køre forbi direktøren for at få en klar melding. Minsandten, de havde fundet et slot i Rom med en passende servering, og vi skulle af sted fra fredag til søndag, spille lørdag aften. De to følgende år blev fulgt op af tilsvarende skitur til Verbier i Schweiz og til Barcelona. Senere har vi været en tur til Mallorca, og nedgangs tiderne var så småt på vej. Ikke mindst koncerten i Verbier står som noget helt specielt. Det er ikke uden grund, at man sjældent ser sorte jakkesæt, hatte og slips på pisterne. Flere fra bandet havde ikke helt forstået konceptet i skiløb, hvilket medførte, at vi gik på scenen iført bandager, krykker og gips. 3-4 stykker i bandet havde pådraget sig større eller mindre skader, men ved vores entré var vi alle blevet plastret til. Eskild Dohn, der spillede trompet på det tidspunkt, måtte spille begge sættene liggende på en solvogn med det skadede knæ højt hævet. Spektakulært – og det gav kun mere liv til myten om et band, der spiller uanset hvad: I sne og slud skal bluesen ud! Booze Brothers – et navn der forpligter. At sprut kan hænde at være en del af et job er ingen hemmelighed, men når sandheden skal frem, har det oftest været efter koncerterne, at flaskerne kom på bordet. Navnet blev vi kun enige om, fordi det gav associationer til Blues Brothers. Ved en enkelt lejlighed levede vores trommeslager dog helt op til navnet. Vi havde fået et fedt job i Esbjerg, hvor vi skulle medvirke ved en open-air Rock Legends koncert. Vi var kommet i rigtig godt selskab, for de øvrige på plakaten var Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Jeff Healey og et lokalt Esbjerg-orkester. Vi havde lokket en journalist fra Stiften med på turen, og han ville være med i bandbussen helt fra om morgenen på Vesterbro Torv. Toptjekket! Alle var mødt rettidigt op – på nær vores trommeslager. Efter flere opringninger fik vi forbindelse med konen, der proklamerede, at hun ikke kunne få liv i ham, og der gik det meste af en time, før en taxa hældte en søvndrukken, tømmermandslugtende – og lidt flov – trommeslager ud på torvet, hvorefter han dybt sovende indtog fosterstilling i bussen.

Det var noget en journalist kunne forstå. Det var en sjov dag, hvor flere af de aldrende kunstnere viste, at de overhovedet ikke var gået ned med flaget endnu. Kun Chuck Berry havde svært ved at huske sine egne 12-taktere. Til gengæld havde han ikke glemt at opføre sig som en stjerne: Det lykkedes ham at fravriste arrangørerne 2000 dollars ekstra for kontraktbrud. Han ville ikke hentes i limousine som de andre, men gerne køre selv, og formuleringen i kontrakten var tilpas upræcis: Noget med ”køretøj af passende kvalitet”. Og det var den spritnye, kongeblå Mercedes med alt i udstyr altså ikke (det var den største, der kunne lejes uden chauffør i Danmark), så han ville ikke køre en meter fra lufthavnen, før han var sikret sine ekstra 2000,-. Lidt trist. Bluesstars – og andre forfriskende indslag. På et tidspunkt syntes vi, at ”Stjerne for en aften” og ”Popstars” trængte til en parallel i vores regi. Så to gange afholdte vi på Train ”Bluesstars” konkurrencer, hvor sangere kunne stille op med deres egne fortolkninger af en sang fra vores repertoire. Det blev store succeser med masser af energiske deltagere. Vi holdt indledende runder på Café Smagløs, og der var flere

blev vundet af den forrygende Margrethe Grarup, der siden har været gæst i Booze Brothers ved flere koncerter. Booze Brothers har også markeret sig med diverse rekordforsøg i flest spillede job, såsom en turné fra 16-24 bestående af 8 spillejobs, hvor vi nok havde travlt, men de to hold af baggearsfolk havde urimeligt travlt, så alt var klart, når vi væltede ud af limousinen til endnu et sæt på 25 minutter. Endelig var bandet langt forud for sin tid, da det ved årtusindskiftet udgav en kalender, der adskilte sig fra alle de andre ved at have 13 måneder, den sidste var Rocktober. Her efter 20 år, kunne nogen måske tro, at vi var ved at være trætte af musikken. Men nej, nej! Vi er sikre på, at der ligger mange gode job forude. Ikke mindst når vi spiller op hjemmebanen i Århus, er der et stort og trofast publikum, og der kommer stadig nye til. I de senere år også unge der aldrig har hørt om originaludgaverne af numrene og tror, at det er vores egne numre. Man kunne godt have lyst til at lade dem blive i troen.

indslag, der mindede påfaldende om de værste fra X-factor, men her foregik det gudskelov ikke i overværelse af en million seere, men kun et måbende orkester… Til gengæld var der også rigtig gode sangere med, og præmien var nu heller ikke så ringe. En rejse for to til Chicago - sweet home. Første gang vandt Hans Ejner Jensen tæt fulgt af Maria Lucia på andenpladsen, og den anden konkurrence

Da vi begyndte, regnede vi med, at konceptet kunne bære til nogle hyggelige spillejob et til to år, så havde både vi og publikum fået nok, men I skal nok regne med, at vi bliver ved en rum tid endnu, for vi elsker jubilæer. Medlemmer af Booze Brothers 2011 Rune Herholdt sang, Søren Graversen keyboards, Mikkel Fisker bas, Jesper Berg trommer og Morten Skott guitar. Peter Rasted og Jan Morre trompet, Michael Nielsen tenorsax, Nikolaj Schneider barytonsax og Henrik Nüchel trombone.

basunen • juni 2011

9


De Tre Rum - Samarbejde via Skype Af Lars Knudsen Vi skal ikke så mange år tilbage, før tanken om, at man kunne se hinanden, imens man telefonerede, kun var noget man så i Agent 007 og deslige film. I dag er den form for kommunikation over internettet for mange lige så naturligt, som at klø sig i nakken. For musikerne, Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen, er programmet Skype en integreret del af deres arbejde.

At det så er endt med at blive dette Skype projekt, er noget, der er opstået hen ad vejen”. Undervejs i co-writing processen udviklede de via Skype nemlig en ny virkningsfuld metode til at optimere arbejdsform og procesarbejde, som de kalder ”De tre rum”. Allerede inden Satellite pladen var udkommet, havde de en klar ide om mulighederne i at lave kontor- og virksomheds-

I 2003 stiftede danske Janus Friis sammen med svenskeren Niclas Zennström firmaet Skype. De udviklede en brugervenlig software, der var nem for almindelige computerbrugere at hente ned fra internettet og installere kvit og frit, så man kunne tale sammen online. Her otte år senere, hvor Microsoft netop har opkøbt Skype til den nette pris af 44 milliarder kroner, er der nu 170 millioner brugere af Skype på verdensplan, som med de hurtige netforbindelser, der findes i dag, bruger denne kommunikationsplatform til at få gratis telefon- og videoforbindelse med familie, ven- Lisbeth Rysgaard på Skype ner, klienter og kolleger koncerter med musikken fra albummet og i hele verden. samtidig et fagligt input omkring kreative arbejdsprocesser med udgangspunkt i ”De Langdistance samarbejde tre rum”. I foråret 2011 udgav Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen under navnet Stereolove Rum med kreativ udsigt pladen Satellite Songs. Pladen blev til over Metoden drejer sig om at fastsætte nogle Skype, der muliggjorde, at Lisbeth, der bor rammer for et møde: Hvor lang tid varer i København og Jan i Aarhus, kunne sidde det, og hvad skal man konkret have ud i hver sin ende af landet og arbejde samaf det. Eksempelvis har man to timer. Og men om at skrive og arrangere sangene målet er at skrive en sang over Skype. via den direkte billedforbindelse. Vi har Begge har på forhånd forberedt lidt, som ringet Lisbeth Rysgaard op over Skype for man til en start spiller for hinanden. Derefat høre om, hvordan man finder sin egen ter bliver opgaverne uddelegeret. Den ene ’margurit-rute’ med et projekt for at få det skal måske arbejde lidt med akkorder til et ud til de interesserede brugere. omkvæd, den anden et tekstoplæg. Begge logger af og ”går i ene- rum” i 15 min. Processen blev en del af produktet Herefter logges igen på, og man spiller ”For Jan og jeg startede det bare med, at det, man har lavet for hinanden - om det er vi gerne ville lave en duetplade sammen.

10

basunen • juni 2011

halvt eller helt færdigt, man får altid noget ud af det, da der er sket en bevægelse i tingene. Nye tanker opstår så i fællesskab, og man kan derefter logge af igen og tage et skridt til. At logge af og på hele tiden gør, at der skabes et fælles ru, samt et rum, hvor man kan være selv, og få ro til at arbejde helt fokuseret og alene. ”Når to mennesker mødes, er det sjældent, at man har samme arbejds og produktionshastighed. Vores metode sikrer, at begge er med i processen”. I al sin stringente enkelthed drejer det sig i følge Lisbeth om ro til fokus, klarhed om, hvad der skal gøres og en deadline. På den måde er det meget sjældent, at hun og Jan ikke har fået skrevet en hel sang på to timer. Enkelt og effektivt. Vi vil gerne høre mere om den respons, der er kommet på ”De tre rum” metoden, og hvordan responsen er på deres koncertforedrag. Vi logger derfor af Skype interviewet med Lisbeth for at logge på igen nogle uger senere, efter at de har afholdt det første arrangement hos Aarhus firmaet TC Electronic. Testing 1-2-3 Da vi ’Skyper’ Lisbeth igen, kan hun berette: ”Vores oplæg hos TC Electronic for personalet i salgs- og markedsføringsafdelingen var overordnet en kort 45 minutters kombination af elementerne: socialt samvær og kulturelt input, noget underholdning, samt den faglige inspiration til deres arbejde. Det var en test for at se, om vores virksomhedsarrangement havde tyngde nok til, at vi kan tilbyde det som produkt. Mit indtryk er, at beskrivelsen af arbejdsprocessen var rigtig vigtig for dem på TC. De syntes godt om vores oplæg med at lave en længere mødearbejdsform, hvor der logges af og på. Der blev snak-


FAKTABOKS Guide til co-writing på Skype Find en at skrive med, der supplerer det, du kan. Hav noget med, enten melodi, tekst eller et track. Aftal en tidsramme for jeres session f.eks. to timer.

ket meget om at indrette kontorpladserne hyggeligere, eller om at man kan indrette et Skype rum”.

outs gav os en inspirerende oplevelse med plads til eftertanke om anderledes måder at samarbejde på. Jeg kan varmt anbefale Lisbeth og Jans foredrag som øjenåbner og input til den kreative proces”. Udfaldet af Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersens test på TC Electronic kan altså betegnes som positivt. Booker Jens Daugaard fra DPM har derfor nu fået grønt lys fra duoen om fremover at gå i gang med at sælge Stereolove’s kontorkoncerter.

Klar punkterne af med det samme Efter testen er det også Lisbeths klare indtryk, at ”De tre rum” som mødeform kan bruges kreativt til meget andet end at skrive sange. ”Hvis man ser på, hvordan møder forløber, så er de ofte meget koncentrerede med mange punkter, samt en høj oplysnings- og detaljeringsgrad. I forhold til hvem der efterfølgende i følge Lisbeth slutter vores Skype interview referat skal tage sig af hvilke opgaver, så af med at tilkendegive, at det vil glæde kender vi alle sammen til, at man hurtigt hende, hvis ”De tre rum” og Skype vil mentalt flytter sig væk, allerede når man er kunne inspirere andre DMF’ere til at tænke ude af mødedøren igen. Det, jeg ser denne metode kan gøre, er, at man som sagt afsætter et lidt længere møde, sætter færre punkter på dagsordenen og således løbende under mødet logger af og på og derved klarer/opklarer opgaver som telefonopkald, forespørgsler og andre forhindringer, der umiddelbart nemt kan ryddes af vejen. Det muliggør, at man kan gå fra møder med en masse punkter, som er lukkede, i stedet for med en masse ting der Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen besøger T.C.Electronic skal gøres”. Grønt lys i dioden Om Stereolove’s besøg på TC Electronic udtaler marketingchef Uffe Kjems Hansen: ”Lisbeth og Jans koncertforedrag om ”De tre rum” fungerede som et perfekt afbræk i en for os travl hverdag. Kombinationen af relevante og tankevækkende pointer omkring kreativ problemløsning i en online kontekst, krydret med musikalske time-

deres musik og produkter nye steder hen og evt. give inspiration til, hvad man ellers kan finde på at gøre som musiker med sin gode musik. Med ”De tre rum” og Skype kan altså både spares tid, penge, Co2, og på mange måder gives muligheden for et fleksibelt, anderledes og kreativt samarbejde.

Aftal, hvad I skriver til. Det aftalte kan selvfølgelig revideres, men det er et godt udgangspunkt. Lav en deadline for en færdigskrevet sang. Det kan være efter de foreslåede to timer, hvis I starter med at aftale det. Der er tre rum: dit, mit og Skype. Start med at mødes på Skype, som er det ”fælles rum.” Præsentér et par idéer for hinanden og vælg den, der vækker inspirationen. Det kan være et vers. Nyn lidt på det, og brainstorm ganske kort på idéer. Derefter uddelegerer I opgaver og forlader Skype i 15 minutter og går altså i “dit” og “mit” rum. Den ene skal måske komme med udkast til omkvædets melodi, mens den anden skriver et bud på tekst til et vers, eller I skal måske begge give et bud på samme opgave. 15 minutter senere vender I tilbage og spiller det, I har lavet, for hinanden i det fælles rum. Fortsæt processen ved at logge af og på Skype gennem hele forløbet, efter behov. På den måde er der hele tiden mulighed for at ”gå for sig selv” og koncentrere sig om et del-emne. Gem idéerne (f.eks. ved at optage i Audacity, der et gratis program til PC og Mac, og del dem f.eks. på mp3, så I kan tage fat i sangen senere. NB: Selvom det er oplagt at prøve at arbejde mere end to sammen, så understøtter Skype endnu ikke videokonference for mere end to personer. Der findes dog en række andre tilbud på nettet, f.eks. Ustream, der tilbyder videokonference mellem flere brugere. www.stereolove.dk

basunen • juni 2011

11


12

basunen • juni 2011


TEMAAFTEN FOR selskabsmusikere Jonas Bruun fra TC Electronics og Bjarne Langhoff demonstrerer forskellige sang-effekter og muligheder baseret på TC-produkter.

Mandag den 20. juni 2011 kl. 19.00 TC er kendt for bl.a. at lave gode effektmaskiner til sang med vokalist, autotune, effekter o.s.v. Denne aften vil de bla. vise os nye produkter som Voicelive Touch og Voicelive 2. Til at demonstrere effekt-maskinerne for os, har vi allieret os med Bjarne Langhoff, som mange kender som en dygtig og særdeles kompetent musiker netop til at demonstrere disse sangeffekter. Bjarne Langhoff er uddannet fra det rytmiske musikkonservatorium i Aarhus og har sunget i mange sammenhænge bl.a. Le Freak, Melodi Grand Prix, De syngende Lussinger o.s.v. Udstyret med en særdeles fleksibel stemme og evnen til at håndtere både tangenter og elektroniske dimser, er Bjarne den perfekte til netop at give os et indblik i de mange muligheder, nye sangeffektmaskiner giver os musikere, der bl.a. gerne vil have mange af musikstudiets muligheder flyttet med ud på scenen.

Bjarne Langhoff

Kom og nyd en aften med god musik og hyggeligt samvær med gode musikkolleger på Låsby Kro. DMF er vært ved en lille forfriskning. Der er ingen tilmelding – du kommer bare!

Tid: Mandag den 20. juni 2011 kl. 19.00-22.00 Sted: Låsby kro

SENIORKLUBBENS UDFLUGT Seniorklubben afholder sin årlige udflugt: Mandag den 15. august 2011 Vi mødes på kontoret i Vestergade til ”stående” morgenkaffe m.m. kl. 9:00 og bliver kl. 10:00 afhentet i bus og kører langs kysten i første omgang til Norsminde og derefter til Hou. I Hou finder vi et sted og slapper af med en øl eller vand, inden vi kører videre over Odder og Solbjerg til:

Restaurant Stilling Sø. Her i disse hyggelige lokaler med en fantastisk udsigt over Stilling Sø nyder vi en dejlig frokost, med hvad dertil hører. Vi forventer hjemkørsel ved 16:30 tiden og ankomst Vestergade kl. 17:00. Tilmelding til kontoret Tlf.: 86 18 45 99 senest mandag den 8. august 2011 På gensyn.

basunen • juni 2011

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Thomas Lennert: Midtvejs Lotte Heise siger meget præcist på CD’ens cover: ”Personligt holder jeg meget af hverdagen, og det er lige præcis den, jeg tænker på, når jeg læser Thomas’ tekster! De er rene, klare og giver et enkelt og rørende billede af en ”næsten” almindelig mands hverdag! Thomas skriver, synger og spiller uden de store armbevægelser – og det kan være befriende i en verden, hvor indpakningen ofte ikke står mål med indholdet!”. Thomas Lennert’s CD indeholder musik og tekster, der med en opløftende selvironi og munter eftertænksomhed beskriver livet, set fra et stå sted midtvejs i det. Medvirkende: Tim Lindby, Tine Mynster, Steen Galmstrup, Henning Kragh, Mette Maagaard, Johanna Steffens, Henriette W. Klausen, Lone Selmer, Vibeke Bonde Persson, Line Gøttsche Dyrholm, Camilla Lindberg, Winnie Doktor. Mere info: www.thomaslennert.dk Trio Aurora: Fantaisie Trio Aurora er via Gateway Music udkommet med en ny Cd betitlet Fantaisie med værker af Heitor VillaLobos, Emil Hartmann og Charles Harford Lloyd. Tonerne, der har lagt titel til Cd’en, er af den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos, som har skrevet Fantaisie Concertante for klaver, klarinet og fagot, et hovedværk for den besætning. De to andre trioer er henholdsvis dansk og engelsk romantik. I 2008 udgav Trio Aurora CD’en ”Pathétique” med værker af Glinka, Kreutzer og Hurlstone. En anmelder skrev: ”….Trio Aurora spiller fint og indlevende, og med sine 25 års samspil på bagen er indbyrdes musikforståelse ikke noget, man som lytter skal sidde og bekymre sig om.” Medvirkende: Vibeke Lundgren Nielsen, Søren Trolle Bagger, Svend Rump. Mere info: www.trioaurora.dk

14

basunen • juni 2011

Marwan: Mennesker I 2007 udgav Marwan sit roste debutalbum ”P.E.R.K.E.R”. Som titlen indikerer var der her tale om et råt album som omhandlede livet i underverdenen blandt indvandrere i Aarhus. Nu er han tilbage med album opfølgeren “Mennesker”, som udkom på Tabu Records i foråret 2011. På Mennesker er både lyd og tema taget i en helt anderledes retning, sammenlignet med debuten. Udtryksformen er stadig rap, men musikken søger konstant væk fra den traditionelle hiphop. Albummet er i overvældende grad analogt produceret. Og tekst universet har ligeledes flyttet fokus, og giver et mere alsidigt, alternativt og aktuelt snapshot af virkeligheden, som den ser ud lige nu fra Marwans perspektiv. Han har med dette album bevæget sig mere ud af ghetto klichéerne og bruger nu energien på emner der spreder sig fra bredere politisk orienterede begivenheder over indadvendte følelsesmæssige problemer og udfordringer, videre over refleksioner om nærvær og kærlighed til familien og blodsbånd til de nærmeste. Medvirkende: Anders Meinhardt, Line Felding, Rune Rask, Jonas Vestergaard, JO:EL, Mette Mana Arhøj, Mikkel Villingsø, TMT, Sarah West, Cæciliekoret, Chadi Alderbas, Liam O’Connor. Mere info: www.taburecords.dk Søren Frieboe: Sorrig & Glæde Inspireret af kendte melodier som ”Stille, hjerte sol går ned”, Det er hvidt derude” og ”Sorrig og glæde de vandre til hobe” har Søren Frieboe improviseret sig frem til stemninger og klange, som tilsammen fortolker gamle sange på nye måder. Ideen kom, efter at han som 45-årig oplevede et hjertestop og var død i fem minutter. I kølvandet af denne skelsættende oplevelse fulgte en tid med refleksion. I denne proces kom han i kontakt med sange, der havde haft betydning for ham igennem hele sit liv og

helt nye sange, som opstod undervejs. Sorrig & Glæde er en stemningsfuld ordløs sang til hjertet. Medvirkende: Søren Frieboe, Majbritte Ulrikkeholm, Emilie Deichmann. Mere info: www.soerenfrieboe.dk Michelle Birkballe: Michelle Birkballe 2011 2011 albummet indeholder 12 sange, som er et godt stykke fra, hvad Michelle Birkballe før har udgivet – men stemmen er den samme. Engelsksproget blues/rock, både selvskrevet men også sange hentet udefra. Michelle har ikke bare vokset sig større musikalsk gennem årene, hun er også vokset bogstaveligt talt, idet hun samtidig med indspilningerne af dette album har været gravid med sit tredie barn. Måske det kan lade sig gøre med et job som alenemor på fuld tid samtidig med livet på landevejen – det må tiden vise. Michelle selv tror på det, idet hun har ”sparet manden væk” og i stedet bruger den sidste procents energi på musikken. Medvirkende: Jakob Baumgartner, Jakob Skytte, Josef Baumgartner, Eddi Jarl, Erik Jepsen, Dion Egtved. Mere info: www.michellebirkballe.dk Kwella: Embrace Guitaristen Christian Kwella er klar med sin sjette udgivelse i eget navn. Musikken bevæger sig i et melodisk og akustisk univers uden trommer, og musikerne søger det inderlige og nærværende udtryk. Musikken er arrangeret af Kwella og består overvejende af hans egne kompositioner, men der bydes også på jazzstandards og evergreens. Inspirationen kommer fra swing, sigøjnerjazz, surf og bossa nova. Til dagligt spiller Kwella i en lang række sammenhænge, bl.a. The Dixieland Gypsy Band, underviser på Det Jyske Musikkonservatorium og er for nylig blevet udnævnt til Danmarks første lektor i rytmisk guitar. Mere info: www.kwella.dk


Poul Krebs: Magnolia Tales Poul Krebs har denne gang været i Austin, Texas for at indspille en amerikansk plade. Med den vanlige ruhed på stemmebåndet har Krebs denne gang kastet sig over det engelsksprogede, som blandt andet Politikens anmelder Kim Skotte mener, at sangskriveren næsten trives bedre med end det danske modersmål. En række musikanmeldere var ligeledes oppe med tommelfingeren. Fyens Stiftstidende, 4 stjerner: ”Krebs’ nye klæder klær ham! (...) Fyldt med drilske detaljer og skæve indspark der driver pladen fremad”. Jyske Vestkysten, 4 stjerner: ”...endnu et gedigent Krebsprodukt”. Pladen er udgivet via Gateway Music på Poul Krebs og Michael Falchs eget pladeselskab Krebsfalch. Medvirkende: Charlie Sexton, Dony Wynn, David Monsey, Anthony Farrell, Sally Allen. Mere info: www.poulkrebs.org. Gary Snider: Taste of Snider 2 Taste of Snider 2 er en fortsættelse af CD’en Taste of Snider (fra 2000), som var en opsamling af numre fra Gary Sniders repertoire igennem et årti. To’eren er en blanding af musik fra samarbejdet med sønnen Robert Snider, Olav Poulsen og orkesteret Tøbrud samt et par gengangere fra tidligere udgivelser. Albummet med de i alt 15 skæringer er lavet i ’enhanced CD ” formatet – hvilket betyder, at skiven ikke bare fungerer på almindelig vis, men også har en CD-rom del som kan anvendes i computeren. Medvirkende: Gary Snider, Robert Snider, Olav Poulsen, Christian Alvad, Steen Raahauge, Jens Jefsen, Tom Lindby. Mere info: www.snider.dk

Jane Winther: Now Now er det tiende pladeudspil fra Jane Winther. Den er indspillet i Austin, Texas og det amerikanske samarbejde er et tiltag der kan både ses og høres i de lyriske kompositioner der – i en genre sammensætning af meditationsmusik og folk - svinger fra støvet Americana til en slags Himalayan mountainsoul, med et stærkt skandinavisk islæt. Jane Winther er med sin krystalklare stemme og eksistentielle tekster inspireret af de store mestre igennem tiden, og hun formår at videregive budskabet om kærlighed og det at være et sjæleligt væsen på denne jord. Now er en hyldest til livet, dybden og letheden samt den fred, der består i at være tilstede i livet lige her og lige nu. Mere info: www.janewinther.com

JB Wonderland: Tomorrow Funky sofamusik for voksne. Et album med en imødekommende blanding af funky pop, med et fundament af jazzede blæsere og en samling selvironiske tekster. Den musikalske inspiration sender tankerne af sted ad støvede amerikanske landeveje og til små røgfyldte spillesteder, hvor Steely Dan og Chicago var hovednavne tilbage i 1970’erne. Hovedkræfterne bag JB Wonderland er sanger Brian Uller og guitarist Jacob Mogensen, der bag sig har et hold garvede musikere, der blandt andet har spillet med Sko/Torp, Poul Krebs, Bruce Guthro, One Two, Mek Pek og mange flere. Medvirkende: Brian Uller, Jacob Mogensen, Allan Nagel, Peter Dencker, Jimmi Bech, Niels Nørgård, Jan Sørensen. Mere info: www.jbwonderland.dk

Sangskriver se her:

Hvis du gerne vil have et bud på en produktion af din sang, kan du kontakte Musiklinien på Århus Produktionsskole, hvor eleverne lærer at producere musik. Hør eksempler på: www.myspace.com/aapssangskriverprojekt, og kontakt joakim.oester@aaps.dk for yderligere info.

basunen • juni 2011

15


SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Platin til Bamses sidste CD Bamses sidste CD ”Tæt på” fra 2010 storsælger fortsat efter den populære sangers død nytårsnat. Siden den blev relanceret i

februar 2011, har udgivelsen ligget på albumhitlistens Top 5. Pladen har nu rundet 30.000 solgte eksemplarer, hvilket udløser en platin plade. CD’en var ledsaget af en DVD optaget i teatersalen på kulturhuset Hotellet i Rønde, hvor Bamse introducerer alle albummets sange. Optagelsen blev Bamses sidste officielle optræden foran kamera. Morgenfriskt publikum Aarhus Symfoniorkester ved Palle Kjeldgaard præsenterede primo april programmet for den kommende sæson. Efterfølgende kunne Musikhuset i Aarhus helt fra klokken syv om morgenen, på dagen hvor billetsalget åbnede, registrere kødannelse af orkestrets trofaste publikum, der ville sikre sig deres favoritpladser i symfonisk sal. Medarbejdere fra symfonien trakterede med kaffe til de mange morgenfriske publikummer, der var mødt op for personligt at erhverve sig partoutbillet. For første gang efter at Musikhuset har skiftet til Billetlugen.dk ,kan billetterne til symfonisk sal også erhverves på nettet. Shopping og kultur Aarhus City Forenings store arrangement, Verdensbilleder, fik i år vokseværk og udvidede fra én til tre dage. Med tidligere spillestedsbooker på Train, Helle Rysholt, ved roret, blev byens butikker og offentlige rum sat i spil under temaet ’Caribien – dansk Vestindien’. Tiltaget, der kulmine-

16

basunen • juni 2011

rede med at der var midnatsåbent den 1. juni, satte dermed ind med ambitionerne om i endnu højere grad at involvere kulturlivet. ”En styrkelse af samarbejdet imellem kulturlivet, butikkerne og shopping livet i byen”, som Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening, udtalte forud for arrangementet. Gymnasie SPOT 2011 Igen i år dannede Nørgaards Højskole i Bjerringbro den 7. maj rammen om musikkonkurrencen Gymnasie SPOT. Det var tredje gang, arrangementet afholdtes, som en del af skolens tilbud til eleverne om praktisk erfaring i arbejdet med events og arrangementer. 10 bands med tilknytning til gymnasier i Øst-, Midt- og Nordjylland blev udtaget til at spille og dyste om æren samt en masse fine præmier. Som sidste år stillede DMF Aarhus igen op som en del af dommerjuryen og sponsorerede desuden præmier til de tre vindende bands. Vinderne blev Quick Quick Obey fra Thisted gymnasium, som DMF sørger for får et betalt spillejob på V58 i Aarhus. Nummer to og tre blev Pockets Prophets fra Århus Katedralskole og Juizz fra Viborg Katedralskole. Tillykke til de dygtige unge bands – som alle præmieres med en fotosession hos DMF ved fotograf Peter Svendsen samt en omgang karriere rådgivning af Mikael Højris. Se lidt stemningsbilleder fra arrangementet på vores hjemmeside. Aarhus Garden fordobler medlemstallet Siden nytår er antallet af medlemmer mere end fordoblet i Aarhus Garden, hvilket for Aarhus Garden er historisk. I januar var der kun 16 indmeldte gardere i

Aarhus Garden, og det så mildest talt sort ud for fremtiden. Men noget har ændret sig, og siden nytår er der kommet 18 nye medlemmer til, og garden kan således

tælle hele 34 medlemmer i dag. Halvdelen af de 18 nye medlemmer er allerede i uniform, hvilket skyldes, at de kan spille et instrument i forvejen, mens de sidste ni er i gang med at uddanne sig til at være gardist- aspirant, som det hedder i gardistkredse. Ifølge formand Mettstine Thuesen skyldes succesen, at flere har fået øjnene op for at spille musik og har oplevet det helt specielle sammenhold, der er i Aarhus Garden. ”Vi har aldrig tidligere oplevet en så hurtigt tilgang af nye medlemmer, og vi er rigtig glade for, at interessen for Aarhus Garden er steget så markant”, udtaler hun. Klüver stopper – ny leder søges Jens Klüver stopper som leder af Klüvers Big Band i 2012. Både kunstnerisk og økonomisk er Klüvers Big Band et orke-

Jens Klüver ster i storform, som den til den tid 64-årige leder overdrager til nye kræfter. Den første tone blev truttet i Klüvers Big Band tilbage i 1977. Dengang grundlagde Jens Klüver orkesteret som et rent amatørorkester med unge, musikstuderende kammerater. 11 år senere blev orkesteret udnævnt til Danmarks første rytmiske basisensemble, og siden har Klüvers Big Band fået økonomisk støtte fra både Stat, Amt og Aarhus Kommune. Gennem hele orkesterets levetid har Jens Klüver svinget dirigentstokken, men til næste år er det slut. Hans sidste koncert i front for orkesteret bliver i Ridehuset under Aarhus Jazz Festival i juli 2012. Derfor søges en ny leder - ansøgningsfristen er den 1. juli 2011. Stillingsopslaget kan ses på www.kluversbigband.dk. Jøden får pris Aarhus rapperen Michael Mühlebach Christiansen, bedre kendt under kunstnernavnet Jøden, modtog i maj måned den lokale Café Under Masken kulturpris. Hvert år


SONGWRITERS SUMMIT 2011 Sangskriver workshop i Berlin Sangskrivere – se her! mødes tidligere prisvindere for at diskutere, hvilken århusianer der har gjort sig fortjent til den fire kilo tunge bronzemaske skabt af kunstner og caféejer Hans Krull selv. Af tidligere prisvindere kan blandt andet nævnes Thomas Helmig, Viggo Sommer, L.O.C. og cafeens egen barchef Paul O’Brian, hvilket blot bekræfter, at det nepotistiske element vejer tungt i bedømmelsen, når årets prisvinder skal findes. Det gør dog også selve prisen mindre selvhøjtidelig og illustrerer, at det er en pris, der uddeles med et glimt i øjet. Jøden bedyrede på forhånd om overrækkelsen: ”Varm vind i ryggen og smil på læberne. Jo tak, jeg får overrakt Under Maskens ’Krulltur’ pris. Jeg er rigtig glad!”. DMF’er forsker i musik til døve Hvorledes kan musik hjælpe døve med et indopereret høreapparat, et såkaldt Cochlear Implant, til bedre hørelse og forståelse af musik og sprog. Dette har medlem af DMF Aarhus, Bjørn Petersen, i nogle længerevarende studier via musikalsk høretræning af både børn og voksne med svært eller totalt høretab fundet belæg for. Forskningsprojekterne har fundet sted i samarbejde mellem Vestdansk Center for Cochlear Implant, Det Jyske Musikkonservatorium og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, hvor Bjørn Petersen i foråret forsvarede sin ph.d. –afhandling med titlen: ”Advances in Music and Speech Perception after Cochlear Implantation”. Pæne tal for Musikhuset i 2010 regnskabet ”Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi ikke har sparet os ud af krisen”, udtalte en tilfreds Marianne Bedsted, direktør i Musikhuset Aarhus til JP Aarhus. ”Vi har tværtimod øget antallet af forestillinger og dermed fået flere gæster i huset”. Efter røde tal på bundlinjen igennem flere år viste regnskabet for 2010 et overskud på godt 700.000 kr. Set i forhold til 2009 steg både besøgstallet og antallet af solgte billetter med mere end 20 pct. I 2010, og nye sponsorer har bidraget med mere end 1 million kr. ekstra. ”I 2009 solgte vi sammenlagt 238.000 billetter. Det tal steg til 303.000 i 2010”, lyder det fra direktøren, der forklarede, at det samlede besøgstal er steget fra 430.000 til 510.000.

Oplev en uge i Berlin med co-writes, show case og internationalt netværk. DMF København og DMF Aarhus inviterer endnu engang til SONGWRITERS SUMMIT. Sangskriver-workshoppen foregår i DMF’s lejlighed i Berlin fra d. 31. oktober – 6. november 2011. Oplev en intens uge i kulturmetropolen med co-write sessions og networking med nogle af byens bedste sangskrivere. Ugen byder også på show case på et af Berlins anerkendte spillesteder, og du vil få et godt indblik i byens sprudlende sangskrivermiljø.

Ansøgning

Du kan ansøge om deltagelse på SONGWRITERS SUMMIT, hvis du er medlem af DMF København eller DMF Aarhus. Det er et krav, at dine sange er skrevet på engelsk. Alle deltagere skal selv medbringe eget instrument til Berlin. Det koster kr. 1.500,- at deltage på SONGWRITERS SUMMIT. Deltagergebyret dækker workshop inkl. transport, forplejning og logi.

Din ansøgning skal indeholde:

• Link til hjemmeside eller musikprofil • Kort og lang pressetekst på engelsk • Pressefoto i høj opløsning • Kort begrundelse for ansøgning + beskrivelse af hidtidig sangskrivervirke (max en halv A4 side). Ansøgningen skal sendes til Lars Knudsen på lak@dmf.dk senest torsdag d. 1. september kl. 12:00. Har du spørgsmål, er du velkommen til at maile på ovenstående eller ringe på 86 184599.

McFerrin underviser i Aarhus Hvor mange har ikke knipset med på 2 og 4 til de glade toner fra Bobby McFerrin, der i slut 80’erne lancerede det totale fremstød imod surmuleri med sit verdensomspændende hit, ”Don’t worry, be happy”. Den nu 60-årige vokalekvilibrist er blevet udnævnt til adjungeret professor ved Det Jyske Musikkonservatorium og er dermed tilknyttet linjen rytmisk korledelse, der nu udbyder en helt ny international masteruddannelse til september. McFerrin har siden 80’erne slået sit navn fast med sin virtuose stemme, sin store bredde både tone- og genremæssigt, samt sin unikke evne til improvisation. Mon ikke det kan gøre, at mundvigene fremover kommer endnu længere op, på de konservatoriestuderende sangere i smilets by! Bibliotekerne udvider BibZoom.dk Til sommer udvider bibliotekernes digitale musikudlån BibZoom.dk kataloget med mere end tre millioner numre fra de nuværende cirka fire millioner til over

7,5 millioner. På den måde vil alle danske folkebiblioteker kunne tilbyde deres brugere et musikudlån, som kan måle sig med de kommercielle udbydere. Blandt de kommende i alt 7,5 millioner numre kan brugerne ubegrænset, gratis og ikke mindst lovligt foretage såkaldte downlån af musikken i en uge. Herefter kan lånet fornyes lige så mange gange brugerne ønsker. Alt man behøver, er et lånerkort til det lokale bibliotek. Det er attraktive aftaler med rettighedshaverne, som giver biblioteksbrugere ret til kvit og frit at benytte deres biblioteks tilbud om nemt og lovligt at låne digitalt. Et udlån sikrer rettighedshaverne betaling for deres værker. BibZoom.dk er Danmarks største digitale biblioteksservice, og udover downlån af musik tilbyder tjenesten også streaming af musik, podcasts, film og e-bøger på en række fremmedsprog. Sitet BibZoom. dk har pt. omkring 140.000 besøg om måneden.

basunen • juni 2011

17


Ahlgren i AabyRoad Af Lars Knudsen - Foto: www.rasmusbundgaard.com På den stille Åbyvej i forstads Aarhus, er der intet fodgængerfelt, man - som fire musikere gjorde i London i 1969 - kan krydse i gåsegang for at komme over og ind i det hyggelige lydstudie ’AabyRoad’. Studiet ligger tilbagetrukket omme i haven bag en gammel murmestervilla, og bag pulten slipper Dennis Ahlgren knapperne for en stund og fortæller lidt om sit arbejde som musiker og producer. Musik var der ikke meget af i hippiekollektivet på Bethesdavej i Aarhus Nord, hvor Dennis Ahlgren kom til verden i 1977. Hans forældre og de andre beboere var udprægede akademikere. Det var en husholdning med kommunistisk bibliotek, fælles økonomi og børn på kryds og tværs. Flere studerede nordisk på Aarhus Universitet, var her blandt andet med til at besætte rektors kontor i 70’erne, - det hele fuldstændigt som man ser det på DR2.

Dennis husker mest sin barndom og opvækst i 80’erne fra det sociale boligbyggeri i Vejlby Vest, hvor forældrene sidenhen hver for sig flyttede til. I musikklubben Kucheza, der i 1987 blev startet af forældre og musikere fra Århus Friskole, fandt han hurtigt et godt kammeratskab i musikken og de frie rammer. Her var det kapaciteter

18

basunen • juni 2011

som Leif Falck, Peter Seebach og Erik Westberg, som lærte Dennis at spille musik. Kucheza er, som for mange andre århusianske musikere, stedet, hvor Dennis fik sin grundlæggende musikalske ballast og opdrag. Sidenhen har han selv været lærer og sidder i dag i bestyrelsen.

Mange kæpheste Konservatorieuddannet bassist, Tina Dickow guitarist og keyboardspiller i Vincent Van Go Go. Dennis er multiinstrumentalist

Gym og kons I gymnasietiden i midten af 90’erne mødte Dennis blandt andre Tina Dickow, bassisten Kristian Kold og flere andre af de musikere, han i dag spiller med i sine primære band sammenhænge hos Tina Dickow og i Vincent Van Go Go. Dennis gik i 1997 til optagelsesprøve på konservatoriet, imens han samtidig læste til studentereksamen. ”Noder, det er ikke noget vi bruger på Kucheza. Så jeg valgte at søge ind med bas som hovedfag, af den simple årsag at det bare er nemmere at spille end guitar. For i forhold til noder så skal man jo kun spille én tone af gangen”, siger han med et glimt i øjet. Efter den fire-årige musiklæreruddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium, tog han et diplom år med sammenspilsledelse. Huset på Åbyvej ”Vi var syv, der købte huset i 1999. De fleste af os spillede musik, og vi havde fundet et sted, hvor vi kunne bo og etablere et øvelokale og studie. Vi var i den grad med på gør-det-selv bølgen. Tiden og teknologien var ved at være der, så almindelige folk som os havde mulighed for at etablere studie til prof. brug selv. Tina lavede sit eget pladeselskab Finest Grammophone, året efter vi købte huset, der helt naturligt blev et sted, hvor mange musikere kom hele tiden”. Stedet havde tilhørt en plakatmaler, der fra 50’erne til sin død, umiddelbart inden det blev omformet til musikerkollektiv, havde haft værksted og atelier i bygning i baghaven. Bygningen gik Dennis og Co. i krig med at restaurere og klargøre. Århus Friskoles gamle tag blev fragtet til Åbyhøjmatriklen og genbrugt. De indvendige vægge og gulve blev revet ned, der blev bygget vinduespartier og i det hele taget – efter learning-by-doing princippet - gennem lydreguleret, så der i dag er lydtæt og rigtig god lyd. For 3 1/2 år siden flyttede Dennis sin private bopæl fra huset på Åbyvej, først et smut til København, og efterfølgende ind i musikbladet Gaffa’s tidligere kontorer i Aarhus C, hvor han bor i dag.

og musikalsk altmuligmand. Han er både musiker, producer og interesserer sig samtidig for den musikformidling, der ligger i de forretningsmæssige perspektiver, for eksempel omkring Tina Dickow udgivelserne. Han har en åben facon og imødekommende holdning til musiker-livet. Et dynamisk og alsidig arbejdsliv i ude/hjemme vekselvirkning mellem megen tour virksomhed i indog udland og så studie projekterne hjemme i AabyRoad, passer ham særdeles godt. Tid bliver der også til at prioritere hjemmet i øgadekvarteret med kæresten og de to små poder på hhv. fire år og et halvt år. Studiet og producerrollen ”De løse rammer passer os bedst. Det er ikke et kommercielt studie i den forstand, at man kan leje sig ind. Det er kommercielt på den måde, at jeg har min arbejdsplads her, og at jeg tit bliver spurgt, om jeg vil producere – og det vurderer jeg så fra gang til gang, om jeg kan se den for begge parter gode ide med. Det gode ved det er, at der ikke skyldes en øre væk i studiet. Så der er ikke behov for død og pine at tage en masse arbejde ind”.


Han er lidt af en samler og har gearet til indspilning i AabyRoad. Men lokalefaciliteterne rækker ikke altid til en hel indspilningsproces. Indkvartering er der ikke mulighed for. Ellers er hjertet i AabyRoad en håndbygget Neve pult fra 1972, der sammen med en masse gamle 60’er-70’er mikrofoner bruges til at optage med. Indspilninger og mix sættes op i Pro Tools. Dennis arbejder efter devisen at bruge de udvalgte gode ting, man har. Ikke noget med at låne 200.000 kr. og købe en hel masse nyt. Hellere supplere med at holde omkostningerne nede og så eksempelvis kunne tage noget tid i Sabyas studie i Køge eller ud i Feedback i Viby, prioriterer han. På den måde er han lidt bidt af den del af den gammeldags producerrolle, hvor produceren havde teknikere til at røre på knapperne, og hvor en stor del af producerrollen var i projekteringsarbejdet. ”Men jeg gør alt, lige fra at rydde op, planlægge, optage, arrangere, mixe, det hele”. En måde, hvorpå de bands der kommer, også kan holde budgettet nede, er ved selv at stå for at optage sammen med Dennis’ ”lærling,” Allan Langberg, for eksempel imens Dennis selv er af sted på tour. Forkærligheden for vintage instrumenter fornægter sig ikke. Har man hang til træbeklædte synths, hi-end mics, old school pedaler – ja, godt gammeldags retro gear, er det om at tage hagesmæk på til at styre mundvandet, inden man træder ind i AabyRoad’s indspilnings- og mixerrum. ”Jeg har lige optaget nogle trommer på den her”. Der lyder et mekanisk ”klonk”, da han starter en gammel tospors Revox spolebåndoptager, som han bruger ”når det hele bliver for digitalt”. Et super svedigt tromme- beat, underlægning til en 1970’er krimi værdig, vælter autentisk ud af højtalerne. ”Med den her får tingene lige lidt farvelade”, siger han og fortæller, at det er fra den nye Vincent Van Go Go plade, som de er næsten ved at være færdige med. Året 2010 giver et realistisk billede af, hvad Dennis kan nå i studiet. Han indspillede og producerede tre plader i foråret. Producerede en greatest med Tina Dickow og mixede herefter desuden to plader. ”Jeg holder rig-

tig meget af at lave gode plader med andre og investerer altid mig selv i dem. Det ender også tit med, at jeg lige spiller lidt klaver, trommer, bas, guitar eller noget andet på indspilningerne. At indspille i Aaby Road Dennis fortæller, at det plejer at være sådan, at bands og musikere, der har hørt og kan lide det arbejde, som han har lavet på pladerne med Tina Dickow, Vincent Van Go Go, Trine Lise Væring, Lise Dres, Stereolove, o.s.v., kontakter ham for eksempel på mail og hører, om der er tid, lyst, mulighed for at komme og indspille. ”Jeg laver både store projekter, men også gerne små projekter med tre numre, hvis det er”. Ofte kommer der bands med en færdig tracket plade, hvor han så kun står for mixet. Han er meget åben og samtidig også ærlig omkring, hvis han kan se, at det vil være bedre for et band at hyre en anden producer eller gå i et andet studie. En produktion tager den tid, som den tager, mener han. Han måler ikke op i eksakt timeforbrug. ”Derfor ender det som regel også med, at jeg alt i alt nok har en horribel timeløn”. Sådan er det, ingen dårlige plader må forlade studiet med Dennis’ navn på.

For nu gælder det om at få den nye Vincent Van Go Go plade færdig med efterfølgende tur senere på året. Fra maj til september står den på koncerter i Europa og herhjemme med Tina Dickow. Fremadrettet kunne han godt drømme om at havde mere plads i studiet. Men så ville der også komme større udgifter. ”Det passer mig rigtig godt at købe tingene kontant”. En holdning der ligger milevidt fra hippieparolerne om fælleseje, som hans forældre udlevede i hans barndomsår. ”De er nu med hensyn til det, kommet på andre tanker sidenhen” smiler Dennis, der måske takket være hans forældres 70’er rummelighed og åbne livsstil kombineret med jysk jordbundenhed er blevet den talentfulde musikalske blæksprutte med evnen til at få tingene til at lykkes, som han på så mange måder er.

Boreplatformsarbejde ”Vi var på tur med Tina her i hele oktober og november. Min lille datter blev født på dagen, hvor vi havde den næst sidste koncert på turen, i Scandinavian Congress Center i Aarhus. Min kæreste fødte om formiddagen, så jeg gav min afløser på turen, Anders Birk, besked, så han kunne nå at komme over med toget og afløse mig om aftenen. Men da det var overstået på fødegangen, og de alligevel sov derhjemme, så kunne jeg lige så godt tage ind til byen og tage over fra Anders, da han havde spillet første halvdel af koncerten”. Omvendt føler Dennis sig meget priviligeret over så at kunne tage fri december, januar og februar, hvor familien blandt andet rejste udenlands sammen i en hel måned. ”Det er selvfølgelig hårdt for min familie, når jeg er væk. Men så kan man nogle andre ting”. Boreplatformsarbejde. Sådan beskriver Dennis sit arbejde som turnerende musiker.

basunen • juni 2011

19


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2011 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

20

basunen • juni 2011

Mvh Uffe Fink Isaksen


Gearkassen Af Lars Knudsen Denne gang med Mikkel Fisker. Mikkel spiller bas med forskellige danske og udenlandske artister. Hans hovedband er Blues/Soul bandet ”Mike Andersen Band”, som han lige nu spiller landet tyndt med. Derudover spiller Mikkel også med festbandet ”The Hitmen” foruden løse og faste tjanser med Henning Stærk, Peter Belli, Jette Torp, Gloria Gaynor og mange andre. 1. Hvad er dit yndlings instrument/gear for tiden? For tiden er jeg meget glad for min nyeste erhvervelse. Det er en Fender Jazz Bass Road Worn Sunburst. Den har en dejlig vintage-feel og lyder supergodt. Det er lang tid siden, jeg har spillet jazz bass, da Precision har været mit foretrukne valg i mange år. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? Den er svær! Der er sikkert mange ting, jeg kommer til at fortryde med tiden. Nu er jeg jo ikke engang midt i trediverne endnu, så de store fortrydelser er ikke rigtig indtruffet endnu. Skulle jeg nævne en ting, må det være en Celinder Jazzman, som jeg solgte sidste år, da jeg af en eller anden grund troede, at jeg skulle have en speedbåd! 3. Hvad har du købt for nylig? Jeg købte, nogenlunde samtidig med førnævnte Road Worn, et Ampeg

SVT 8x10 kabinet. Det er et rigtigt voksenkabinet. Jeg havde ellers altid svoret, at jeg ikke ville have sådan et skrummel, da mit Ampeg 4x10HLF altid har været rigeligt kraftigt, men nu købte jeg det alligevel billigt i den blå. Det er en fornøjelse at spille på, når jeg spiller på store scener, hvor det rigtig kan få lov til at arbejde. 4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale? Det må uden tvivl være min Fender Precision bas fra 1966. Den er jeg meget glad for! 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? En af mine gode venner og baskollegaer ”tvang” mig en aften på Fatter Eskils jam til at prøve hans Läkland Darryl Jones signature bas. Den sparkede godt nok benene væk under mig, så nu kigger jeg jævnligt i den blå avis for at finde en til en god pris! 6. Den dårligste investering? Dem er der sikkert mange af! Jeg har i hvert fald tabt en masse penge gennem tiden på køb og salg, men det er jo bare driftsomkostninger, haha! 7. Den bedste handel? Jeg købte min 66´er P-bas til en meget rimelig pris i Rock City. Den har vist allerede næsten fordoblet sin salgspris!

Mikkel Fisker 8. Har du et tip til et godt køb? TC Electronic Polytune. Fantastisk tuner! 9. Seneste musik gadget? Det er måske ikke en reel musikgadget, men jeg har lige købt et Joby Gorilla stativ til min IPhone 4, som gør, at jeg kan sætte telefonen fast hvor som helst. Eksempelvis på bassens hoved. Det giver superfede billeder! IPhone 4 udmærker sig i øvrigt ved at optage utrolig god lyd, selv ved meget kraftig lydstyrke! 10. Det urealistiske ønske? Jeg har vist ikke rigtig nogen urealistiske ønsker. Hvis jeg havde haft et studie, havde der nok været en masse herredyre ting, jeg aldrig ville få råd til, men jeg har for tiden det gear, jeg skal bruge!

DMF Herning 100 år Den 5. august 1911 mødtes en gruppe gæve midtjyske musikanter og stiftede Herning Orkesterforening. Det var starten på det, som senere blev til Dansk Musiker Forbund Herning afdeling. Herning afdelingen har i dag ca. 30 medlemmer som er udøvende i vidt forskellige genrer indenfor musikken. I starten af 60’erne havde foreningen over 50 medlemmer, hvoraf mange spillede i de store danseorkestre. F.eks. var der mange

organiserede musikere som spillede til de berømte Kammeratskabsaftener i Herning Kongrescenter. I anledning af jubilæet bliver der udgivet et skrift som fortæller en masse om de mange år i musikkens tegn. Vi holder reception på selve jubilæumsdagen d. 5. august 2011 kl. 17 - 22 på byens musikhus Fermaten. Alle er velkomne! Palle Persson - afdelingsformand

Holger Thisted med hans Liegstoworkester

basunen • juni 2011

21


DMF deltager i GymnasieSpot 11 Af Lars Kiehn For andet år i træk deltog DMF Aarhus i GymnasieSpot, der for tredje gang blev afviklet på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. 10 band var udvalgt til hver at levere en halvtimes underholdning denne majaften i Bjerringbro. Igen GymnasieSpot DMF var igen til GymnasieSpot. Som den foregående gang, var der denne gang igen pyntet op til fest i Nørregaards Højskole. Mange får automatisk associationer til CV Jørgensens sang ”Bjerringbro By Night”, når bynavnet Bjerringbro nævnes. Der var nu ikke noget ”Bjerringbro By Night” over dette arrangement. Klokken 16 startede skolens to konferencierer med at byde de fremmødte gæster, de deltagende bands og dommerpanelet velkommen. Derfra kørte den ellers over stok og sten. De udvalgte De deltagende bands, som bestod af unge mennesker mellem 16 – 19 år, kom fra gymnasier i Øst-, Midt- og Nordjylland hovedsaglig. De 10 udvalgte bands blev håndplukket ud af en skare på 25 bands, der hver havde indsendt en række numre til bedømmelse. De 10 optrædende bands er så valgt til at performe deres sæt denne aften. Kvalitet Meget imponerende at opleve hvor høj kvalitet der var på de fleste af de deltagende bands. Mange af dem havde allerede fundet et klart musikalsk udtryk, foruden de var temmelig ferme på deres instrumenter. Flere havde gennemskuet værdien og effekten af et planlagt sceneshow, og leverede derfor en rigtig god oplevelse til os, der lyttede og så på. Opløftende Alt i alt var det meget opløftende at opleve den danske ungdom udfolde sig i genrerne rock- og jazz. Entusiasmen var stor og kvaliteten af de mange bands var flot. Det ser rigtig godt ud for fremtiden, hvis vi skal tage GymnasieSpot, som et pejlemærke.

22

basunen • juni 2011

Hvervning At DMF Aarhus deltager i GymnasieSpot, skyldes afdelingens klare strategi i vores bestræbelser på at hverve de unge musikere som medlemmer. Vi kan ikke tidsnok gøre de unge håbefulde musikere opmærksomme på DMF, som en mulig og sandsynlig samarbejdspartner i deres bestræbelser på at skabe sig et liv med musikken. Vinderne De tre vindende bands, var 1. præmie Quick, Quick Obey , 2. præmie Pocket Prophets og 3. præmie Juizz. De vindende Quick, Quick Obey vandt et betalt job på Vestergade 58 - billetter til Spot Festivalen 11 - fotosession med fotograf Peter Svendsen - karrieresnak med Mikael Højris. 2. og 3. præmierne som gik til henholdsvis Pocket Prophets og Juizz vandt en fotosession med Peter Svendsen og en karrieresnak med Mikael Højris.


Deltagende bands:

Jazz con Fusion/ Silkeborg Gymnasium – Pocket Prophets/ Århus Katedralskole – Koolness/Bjerringbro Gymnasium – Among Disco Club Kids/ Randers Statsgymnasium - Dawktar Klubben/Favrskov Gymnasie – Zebra Mayhem/Århus Katedralskole – Juizz/ Viborg Katedralskole – Electrocrank/ Egaa Gymnasium – Three Is a Perfect Pair/Skive Gymnasium – Quick, Quick Obey/Thisted Gymnasium.

Dommerpanel:

Anders Ovesen/SPOT Festivalen. Kristoffer Rom/pladeselskabet Tambourhinoceros. Mette Rigtrup Haaning/Bjerringbro Gymnasium. Caroline Fomsgaard/Nørgaards Højskole. Lars Kiehn og Thomas Lassen/DMF Aarhus. Søren Mehlsen/ Nørgaards Højskole.

basunen • juni 2011

23


Citronhuset - en perle i Spanien Af Flemming Både DMF Aarhus og København har et fantastisk tilbud til alle medlemmer – Citronhuset i den lille bjergby Monda tæt på Solkysten i Sydspanien. Vi har i år været heldige for anden gang at have haft mulighed for at besøge denne skønne, lille plet på jord. Og vi vil gerne sende stafetten videre til andre medlemmer – brug denne fantastiske mulighed, DMF giver jer! Citronhuset er et lille og meget spansk byhus omgivet af en helt almindelig spansk by – Monda - med 2.000 indbyggere. Byen er tæt med masser af liv i gaderne, barer, restauranter, flamencomusik strømmende ud af de åbne vinduer o.s.v. Kort sagt – det bliver ikke ret meget mere spansk! Derfor må man også stort set klare sig med kropssprog, når man handler ind i det lokale supermarked – KomoKomo – der vel nærmest kan betegnes som en lille købmandsbutik, hvor der er lige så bredt udvalg af varer som i Føtex – inkl. egen slagter og brødudsalg. Monda ligger ca. 15 km oppe i bjergene fra Marbella på Costa del sol, så Middelhavet med lange, hvide, børnevenlige sandstrande er kun en lille halv times kørsel væk på gode veje. Ca. 60 km mod øst ligger Malaga (med lufthavn) og midt

imellem ligger Fuengirola – som er ret kendt blandt danskere – både turister og fastboende. Der er stort set ingen turister i Monda, og de få ”fremmede,” man møder, er fortrinsvis andre europæere, der er faldet for charmen her og har bosat sig. Costa del sol – Solkysten er selvfølgelig dejlig for mange solhungrende danskere – også selvom man om vinteren kun sjældent kan smide både jakke og trøje. Men for os ligger den egentlige charme oppe i bjergene, der både byder på mange fantastiske udsigter, smukke udflugter, udfordrende vandreture i smukke omgivelser og en rå natur, vi ikke har meget af i Danmark. Området omkring Monda byder på masser af spændende køreture i et land, der har ført en omtumlet tilværelse de sidste par tusinde år. Arabernes 700 år lange besættelse, mens vi andre var vikinger, har sat mange spor i landskabet og kulturen. Der er smuk bjergkørsel, hvor man møder den ene pittoreske, hvide landsby efter den anden. Der er tydelige kontraster, alene de sidste 35 års omvæltning efter Francos diktatur sætter sine tydelige spor. Her er unge, internationalt udseende unge mennesker blandet med de traditionelle ældre, der blev født i et fattigt Spanien uden nævneværdig infrastruktur og med landbrug, hvor man brugte æsler som trækdyr. De nydelige, ældre kvinder ivrigt fejende for at holde hjem og fortove sirligt rene og mændene, der trasker roligt rundt i deres grå-grøn-brune farver med den bløde hat og maven formet af de daglige besøg på stambaren med tapas, hvor der ikke spares på den lokale olivenolie. Der er ikke langt til de store seværdigheder som Granadas Alhambra – et kæmpemæssigt borgkompleks. Gibraltar – den underlige lille engelske koloni med abeklippen. Sevilla med det livlige natteliv fyldt af flamenco-musik. Og mange andre spændende steder. Citronhuset ejes af Bent Højsholt – Benito som de lokale kalder ham – der kom til Monda i 70’erne, faldt for byen og købte det lille hus på en tid, hvor der knap nok var anlagt veje og konerne vaskede tøjet manuelt i det åbne vaskehus Jaulaen. Han faldt desuden for en lokal pige, som han er gift og har voksne børn med. Bent tager imod alle nye lejere af Citronhuset,

24

basunen • juni 2011

og en rundvisning i byen er obligatorisk. Derved falder man lynhurtigt ind i Mondas levevis og kan bruge de lokale muligheder, foruden at man bliver taget godt imod af de lokale. En genial måde at komme helt tæt på det spanske liv. Sproget: Selvom du kan lidt spansk, så er det svært at kommunikere verbalt. Mange unge kan lidt engelsk, men allerbedst er det at bruge sit kropssprog. De er fantastiske til at afkode, hvad du mener, blot du siger nogle få danske ord og fægter lidt med armene. Og så er spaniolerne meget imødekommende, hjælpsomme og vil gerne hjælpe selv vildt fremmede til at få en god oplevelse. Vejrudsigten: Om sommeren er der godt vejr – næsten for godt! Om vinteren kan der være koldt og ind imellem kan vejret være lidt for ”dansk”, men skulle det regne eller blæse lidt, så er temperaturen altid 10 gr. højere end i Danmark. Forår og efterår er vejret genialt, næsten ingen regn og masser af sol. Husk varmt tøj – spanske huse er bygget til at holde varmen UDE – ikke inde! Solen skinner 300 dage om året. Prisen: Super billigt! Det koster ”ingenting” at leje huset, man kan få billige flybilletter til Malaga og rabat på leje af bil + at det koster væsentlig mindre at købe ind og spise på restaurant dernede. Vi brugte på 14 dages husleje, flybilletter og billeje ca. 6.700 kr. Til sammenligning så holder vi ind imellem 14 dages sommerferie på Bornholm i en lille primitiv campinghytte i egen bil – det er dyrere! Tilbage er kun at sige: Skynd jer at klikke ind på www.dmf-aarhus.dk under medlemstilbud-Citronhuset og se mere. Hasta luego y Casa Lemon. Flemming Både, Aarhus


DMF Djursland Afdeling

UPCOMING FESTIVAL Af Bo Jacobsen, formand DMF Djursland

5 fede bands LIVE - Torsdag d. 19. maj 2011 kl. 20.00 Arr.: DMF & Kulturministeriet, entre 50 kr. Sted: Kulturministeriet - Ebeltoft Kulturhus DMF Djursland arrangerede 19. maj 2011 nedenstående event for unge musikere i en række bands, som et led i synliggørelse af forbundet og den lokale DMF-afdeling.

MALRUN Aarhusbandet MALRUN kombinerer på debutalbummet ”Beauty in Chaos” energisk metal med utroligt fængende og lyttevenlige rockmelodier i både vokal og guitar, alt sammen på et overraskende højt og internationalt niveau. I juni 2009

abstrakte og mærkelige stemninger, som de tilfører deres musik. Man skal opleve deres sceneshow og lydunivers, som i den grad kommer ud over scenekanten. ZEITGEIST Zeitgeist med musikere fra både Djursland, København og Aarhus er et eksperimenterende popband, med tekster der omkredser det at føle sig i live, ungdom og kærlighed. Zeitgeist begyndte at spille sammen i februar 2009 som et musikalsk eksperiment mellem seks forskellige musikere, der hver især havde dyrket deres egen genre lidt for længe. Det er siden da blevet til 2 EP’er, 165.000 afspilninger på myspace og et hav af koncerter. Undervejs har bandet hele tiden arbejdet på at perfektionere og definere deres udtryk. Zeitgeist lever for at skabe og spille musik og forberede de fedeste koncerter, de overhovedet kan. Tilstedeværelsen, energien og kontakten til publikum er i højsædet, og bandet efterlader det stærke indtryk hos publikum. Derudover spillede to meget unge bands DYILON fra Ebeltoft og CASES fra Hornslet.

Et forsøg på at finde en model for hvervning af unge medlemmer og formanden skal hilse at sige, at de unge viste overraskende stor interesse med aftaler om Night Cereal fra Grenaa møder til følge. Formanden talte med de mest seriøse, og alle fik en folder og en flyer ”En god begyndte tingene for alvor at tage fart, da forretning for dig” med i hånden. MALRUN blev udvalgt som supportband for det amerikanske hardrockband Staind, Fem Hot-spot Upcoming bands fra og her viste MALRUN, at deres musik Djursland og omegn, herunder Aarhus, gør sig fantastisk på de store scener. Der var fuld knald på fra klokken 20 og fyrede den af op til bededagsferien MALRUN har siden da spillet til både hele aftenen frem med dette imponerende i Ebeltoft. Hold lige øje med de her Present Århus Festival 2009 samt Rock opbud af energi, talent og kraft – og bands, der meget vel kan blive de Shock Festival 2010 og blev udvalgt til MEGET gear og HØJ lyd. næste ”Lis er stille”, ”Nephew”, at spille på SPOT Festival 2010 som ”Magnum 44” – you name it! led i eventet ”SPOT Metal – The Nordic Det gør vi helt sikkert igen næste år. Explosion”. ’Sidst vi havde denne type arrangement, var titlen Ebeltoft Rocks, og her nød over NIGHT CEREAL 100 gæster den fede, unge rockmusik’ Night Cereal fra Grenaa er fortæller kulturhusleder Kristian Krog. ’Der et band af få, men store og blev headbanget, crowdsurfet, og alt hvad vigtige ord. Når de laver der dertil hører. Det er skønt, at arrangere sange, er det sjældent, at de noget for unge og med unge mennesker, rent faktisk får inspiration fra der har en helt fantastisk energi’, afslutter anden musik. Derimod får en forventningsfuld Kristian Krog. de meget inspiration fra film. Tegnefilm og abstrakte film Det er ikke bare revl og krat, der bliver etc. Det hænder selvfølgelig, præsenteret på Kulturministeriets scene. at de lader andet musik Det er DMF (Dansk Musiker Forbund) smitte af, men for ikke at give Djursland, der har udvalgt disse talenter, musikalske forventninger så kvaliteten er i orden. Dansk Musiker lader de navnene på deres Forbund har faktisk været initiativtager musikalske forbilleder forblive til ideen, og Kulturministeriet - Ebeltoft et mysterium. Bandet har Malrun fra Aarhus Kulturhus har lagt lokaler til. generelt en god interesse i

basunen • juni 2011

25


STEFFEN OG MAIKEN HAR EN PLAN Af: Lars Knudsen Hvordan skaffer man pengene til sit projekt, og hvordan sælger man sig selv og sin ide. Hvordan laver man gode kultur- og musikevents fra ide til udførelse. To nye guidebøger til musikere og kreative iværksættere er hver for sig netop udkommet. Forfatterne bag er Steffen Rasmussen og Maiken Ingvordsen – begge musikere. Den ene er jyde. Mand, ung og med hjertet i vækstlags- og upcomingmiljøerne. Den anden er kvinde. Har base i København og lidt mere erfaren - musik og projektmæssigt. Med godt en måneds mellemrum er der netop udkommet to bøger fra to vidt forskellige forfattere. Overordnet udspringer de af samme tema: hvordan optimerer man som musiker/kunstner/ iværksætter sine projekter. Selvom de er skåret over samme læst, er det to meget forskellige bøger, som begge og i supplement giver et meget uddybende og inspirerende indførsel hele vejen rundt om rugbrødsarbejdet med at søsætte kreative og kulturelle projekter. Ung musiker - forfatter debuterer Koncert arrangementer der går helt i vasken og fantastiske events. Forfatter debutanten, der har prøvet begge dele, deler i bogen ”Kulturel Iværksætter – en historie & en guide” ud af sine erfaringer. Altid med publikumsoplevelsen og musikernes vilkår for øje har den aarhusianske trommeslager Steffen Rasmussen (f. 1985) trods sin unge alder siden teenageårene stået bag i hundredvis af koncerter, events, musikudgivelser og projekter primært i de kulturelle og musikalske vækstlag. Sidste år lukkede han det respekterede aarhusianske indie pladeselskab/booking- og management bureau Strange Ears ned. Rejste til Spanien og blev i løbet af fem ugers vandring på pilgrimsruten El Camino klar over, at han i stedet fremover skulle formidle sin viden om musik og event management. Ja, og så selvfølgelig stadig spille trommer. Maiken Ingvordsen (f. 1973) er uddannet pianist og komponist fra Rytmisk Musikkonservatorium og har de seneste

26

basunen • juni 2011

Maiken Ingvordsen - Fundraising til kreative projekter ti år arbejdet både som udøvende musiker, komponist, musik- og filmproducer, grafiker og webdesigner. Hun er desuden foredrags- og kursusafholder og holder omkring 20 kurser årligt for kunstnere, blandt andet også i DMF/Artlab regi, i branding, promotion & markedsføring, iværksætteri m.m.

Som musiker er Maiken nok bedst kendt for sit musikalske samarbejde med bassist Chris Minh Doky samt for sine to poesi & jazz-udgivelser med Johannes Møllehave. Som pianist og sanger, komponist og producer laver hun musik til egne projekter og skriver løbende til andre musikeres cd-udgivelser, til dokumentar- og spillefilm. Til hverdag er hun aktiv i sit web- og markedsføringsfirma So What Copenhagen.


En bog i to overordnede dele Uden at have skrevet det færdig manuskript kontaktede Steffen en håndfuld forlag med ideen om en guide rettet mod unge, nye aktører, som ønsker at bidrage til kulturlivet med fornyelse og skæve tiltag på den tjekkede måde. Steffen mente, det var relevant med bogen om, hvordan man kan leve af sin hobby- musikken og kulturen. Det mente en del forlag også. Men på trods af flere konkrete tilbud om udgivelse fra både små og større forlag har Steffen valgt ind til videre at udgive det første oplag selv. Otte uger i foroverbøjet skrivestilling er nu resulteret i, at hans 200 siders udgivelse er klar og udkommet i slutningen af april 2011. Bogen er delt op i to dele. Den første del er Steffens egne erfaringer fra det første koncertarrangement på Skjoldhøj kollegiet for 6-7 år siden frem til lukningen af Strange Ears i 2010. En historie fortalt ærligt og uden omsvøb, med masser af eksempler på hvordan man kan gøre. Og ikke mindst om alle brølerne, fejlene og de dyrt købte lærepenge. I bogens anden del finder man en step-bystep guide til hvordan, man helt konkret får

en ide, får den ud i virkeligheden, finder stedet og tidspunktet, indholdet, musikken, SWOT-analyserer projektet, finder den frivillige arbejdskraft, holder bukserne oppe på økonomien, kontrakter og tilladelser, det visuelle udtryk. Får lavet forsalg, PR og markedsføring, afviklingsplaner og meget mere. En række kapitler med praktisk procesrelevant viden der kvalitetssikrer det overordnede projekt fra a til z. Bog med tilhørende podcast serie Mulighederne for at fundraise, producere, sælge og markedsføre sig selv som kreativ og kunstner har aldrig har været bedre end lige nu, mener Maiken. Men rigtig mange synes alligevel, det er svært. Den 6. juni 2011 udkom bogen ”Fundraising til kreative projekter – kunsten at sælge sig selv” på Gyldendal Business. Heri indvies læseren i, hvordan man gør en god ide til en konkret nedskrevet plan. Hvordan en god projektbeskrivelse bygges op, budgetlægning, tidsplan, biografi og meget mere. Bogen behandler desuden emner som PR og markedsføring, målgrupper, digitalt materiale osv. Hvordan takler man afslag, og hvordan finder man gejsten til hele tiden at blive ved? Bogen fortæller om de praktiske udfordringer og personlige problemstillinger, man som kreativ og/eller kunstner støder på gennem fundraisingog salgsprocessen. Maiken Ingvordsen har gennem de sidste ti år arbejdet som professionel fundraiser, branding rådgiver og kunstner selv – og i bogen deler hun ud af konkrete og direkte anvendelige tips og erfaringer. Sammen med bogen lanceres websitet www.fundraisingtilkreativeprojekter.dk, hvor man finder over 200 fonde, en podcast-serie med kendte, kreative iværksættere samt andet relevant ekstramateriale, der henvender sig specielt til kreative iværksættere og kunstnere. Find dig selv – ikke en identitet ”Et af de temaer, som jeg også tager op i bogen, er, at jeg mener, man skal passe på med at lade sin identitet blive lig de ting, man går og laver”. Steffen mener, at et arbejde i kultur- og musikbranchen kan medføre en risiko for, at man giver efter på

personlige holdninger, giver køb på værdier, og at det nemt kan blive en tilværelse på bekostning af familie, venner og kærlighed. Et liv uden reelt indhold og substans hvor der går for mange overvejelser i at have og lægge den rette musikmiljø-politiske holdning for dagen med formålet at please og selv komme fremad i branchen. ”At dit image skal passe til de koncerter og arrangementer, du laver, vil meget let komme til at gøre at dine projekter lider under det”, siger Steffen. ”De her ting er min subjektive holdning, men også et af bogens, synes jeg, vigtige budskaber, som man ikke ser belyst så ofte”. I Steffens bog hører vi også, at han faktisk lider af, hvad han kalder social angst. Han frygter både at være en offentlig person og at stille sig op og tale foran mange mennesker. Det er hans erfaring, at mange musikere paradoksalt nok har det sådan. Ikke desto mindre har han cirka 15 foredrag og workshops om kulturel iværksætteri linet op i kalenderen rundt omkring i hele landet i foråret og sommeren 2011.

FAKTAARK ”Kulturel Iværksætter – en historie & en guide” kan bestilles direkte fra forfatteren på email steffen@ detnyesort.org og koster 200,- kr. ”Fundraising til kreative projekter – kunsten at sælge sig selv” kan erhverves på www.GyldendalBusiness. dk og koster 249,- kr. Desuden kan den købes og downloades i internetboghandlere, der sælger e-bøger.

Steffen Rasmussen - Kulturel Iværksætter

basunen • juni 2011

27


Bas med meget mere Af Jørgen Nielsen Han har kørt gaffeltruck, renset sild, tømt postkasser, fuget mursten og arbejdet som montør. Han er cand. phil. i dansk og arbejder som journalist og fotograf. Ikke desto mindre er det meste af Jørgen Nielsens arbejdsliv gået med at spille bas. Siden 1974 har han været medlem af DMF, og i marts 2011 fyldte han 60

uden nerver mødte jeg op til mit livs første jobsamtale. Og fik jobbet. Jeg var i den sidste fase af 2 ½ års arbejde med bogen ”Rock i Århus”, og havde

45 års erindringer på to A 4 ark? Nej vel? Allerhøjst nogle overvejelser over de mange valg og endnu flere tilfældigheder, der styrer ens karriere. Jeg vil tilegne dem min livsledsagerske gennem 37 år. Hun har allerede erklæret, at hun ikke agter at læse dette egocentrerede navlepilleri! Kan man dø af at spille musik? Tja, man kan i hvert fald ikke leve af det, vil mange hævde. I mange år havde vi gode dagpengeregler, og havde man flere heste at spille på, kunne man godt tillade sig at kalde sig professionel musiker med personlig kulturstøtte i ryggen. I dag tror jeg man skal være både risikovillig, velforberedt og nøjsom, hvis man udelukkende vil spille det man brænder for og satse 100 % på musikken.

Jørgen Nielsen - Fatter Eskil 2010 Mine år i musikken har lært mig, at man spiller, fordi man ikke kan lade være, og fordi det i perioder er verdens afsluttet min projektansættelse på Det bedste job. Men spar på hjerteblodet. Hvis Jyske Musikkonservatorium, så hvorfor du virkelig vil det så meget, at du ikke ser ikke kigge fremad? Da jeg spurgte mine andre værdier i tilværelsen, risikerer du at kommende arbejdsgivere, begge omkring præstationsangstens gummiarm blokede 30, om ikke min alder på 57 var et prorer for kreativiteten, og det gør dig ikke blem, lød svaret fra: ”Ork nej, vi er vant til nødvendigvis til en lykkeligere eller bedre at have med ældre menneske at gøre!” musiker. Har man en dårlig aften, kan man berolige sig selv med at der er andre ting I årene derefter er jeg blevet kastet ud i i livet end musik. Og alene tanken er som noget der ligner fuldtidsarbejde med at regel nok til at det pludselig swinger igen! producere tekst og billeder til profilmagasiner, primært indenfor uddannelse. Men jeg 2010 var det første år i mit arbejdsliv, hvor vil godt lige vende tilbage til det dér med et andet job overhalede musikken som bassen. hovedindtægtskilde. I begyndelsen af 2008 reagerede jeg rutinemæssigt på en To akkorder jobannonce, hvori man søgte en freelance Tressernes landsbyliv i Hals bød ikke fotojournalist. Uden illusioner, og dermed på megen musikalsk inspiration udover

28

basunen • juni 2011

radioprogrammerne ”Ti vi ka ´li´” og ”Efter skoletid”. Der var dog nogle seje gutter, der øvede pigtråd henne på elværket, og somme tider fik lov at spille i ungdomsklubben, som lå i kælderen under Hals Borger - og Realskole. Jeg var stadig mere tændt på at tryne de andre drenge i bop, være søspejder og stå ved høvlebænken. På et tidspunkt fik jeg den idé at bygge en guitar. Den skulle ligne én, jeg havde set i ”Børge”, tidens hotte ungdomsblad, og kun baseret på et indkøbt gribebræt af rosentræ opstod et underligt instrument. Det blev aldrig helt spilleklart, og efter realeksamen ventede Nørresundby Gymnasium, hvor skæbnen ville, at to ud af seks drenge i min sproglige klasse var rigtig gode guitarister. Jeg kunne ikke mere end to akkorder. Men det er ifølge visse onde tunger også alt hvad man behøver for at spille bas. Pladesamlingen var mere avanceret. ”Sgt. Pepper”, B.B. King´s ”Lucille”, ”Man at the Moon” med den svenske orgel/trommeduo Hansson og Karlsson, og ikke mindst ”In the Court of the Crimson King” med King Crimson. Ejerskabet af disse klenodier skabte respekt i kredsen, og ud af tidens røgskyer voksede idéen om at lave et band. Det var et faktum, at mine fingre var for store og talentet for lille til guitar, men en rigtig japansk Teiscobasguitar fra Alfred Christensen beseglede min skæbne. Under én af vores mange syrede sessions sagde vores ven, den lokale keramiker Ib, som lagde urtete, madrasser og tjald til: ” I er skide gode, men hvad ville I være uden Jørgen?” Det var første gang, det dæmrede for mig, at der måske var noget med mig og den bas. Bandet Holger Danske nåede aldrig at spille offentligt, men jeg havde fundet et instrument, der passede til mit temperament - og med plads til mine fingre. Efter en ikke særlig imponerende sproglig studentereksamen i 1971, var det tid til det obligatoriske sabbatår. Jeg prøvede alt det beskidte, underbetalte arbejde, der kunne


rgen fortælle Basunen har bedt Jø ed mere. om et liv med bas - m

opdrives i Nordjylland, og fik en masse dyrekøbt livserfaring, samt et truckførerbevis. I løbet af det år nåede jeg også at debutere med min nye Fender Telecaster Bass i bandet med det prætentiøse navn Mainroad Surface Underground som support for bl.a. Gnags ved en koncert på Aalborgs friluftsscene Skovdalen. Jeg fik ikke længere blodige vabler når jeg spillede, og verden lå åben!

ind, og DMF har været det naturlige, faglige omdrejningspunkt for mig lige siden. I dette miljø traf jeg pianisten Kim Nedergaard, tidligere militærnægter og journa-

England og Århus I august 1972 drog jeg helt solo til England på cykeltur for at bl.a. opleve Reading Festival of Rock. I begyndelsen af september skulle jeg begynde et nyt kapitel som danskstuderende på Århus Universitet, og med mig hjem på bagagebæreren havde jeg den nyeste europæiske rock og bluesmusik, som den blev spillet af Genesis, Focus og Ten Years After. På de tolv kvadratmeter i Graven nr. 16, 8000 C sloges mit skrivebord og madrassen om pladsen med et gigantisk basanlæg og en cremefarvet basguitar. Jeg forsøgte at dele sol og vind lige. Oppe i Universitetsparken gik dagene med forelæsninger og gruppearbejde, og aftenerne kogte væk på Trinbrædtet i Vestergade 58, på Box 72 i Frederiksgade, på Huset, Vester Allé, på Jazzhus Tagskægget, og ikke mindst på Cabana i Klosterport. Viljen til det Jørgen Nielsen - Malmøfestivalen 2006 akademiske liv stredes med fristelserne fra et eksploderende, superkreativt og legende miljø, der stod som en skarp liststuderende, og vi klikkede på en eller kontrast til det munkemarxistiske univeranden måde, således at vi her, næsten sitetsmiljø, hvor musik kun blev tolereret fyrre år senere stadig har et solidt venskab hvis teksterne talte arbejderklassens sag. og et telepatisk musikalsk makkerskab. Jeg kendte arbejderklassen godt nok alKim og jeg delte allerede dengang en lerede til at vide, at de sange gad den ikke inderlig kærlighed for blues, en uhelbredesynge med på! lig tilstand, jeg var blevet hensat i af B.B. King hjemme på værelset i Hals. Gradvis Den sociale bevidsthed slog dog igennem drejede mit fokus væk fra den pompøse i de nye, driftige musikmiljøer i byen. Fælrockmusik, og jeg opdagede at den sorte lesskab og kontrol med produktionsmidlerblues havde nogle lækre halvsøstre, der ne var kodeordene, da en idealistisk flok hed Soul og Jazz. musikere i 1973 overtog det skrantende Trinbrædtet i Vestergade 58 og skabte Sammen blev Kim og jeg lukket ind i Musikernes Hus og bookingbureauet Muhusorkestret Suppe, Steg og Is, der – i sikernes Kontakt. Århus Orkesterforening det mindste for de andres vedkommende støtte, på den betingelse at alle meldte sig - bestod af byens bedste jazz- og rockmu-

sikere, og hver tirsdag i Musikernes Hus serverede fuldfed blues og soul med Henning Stærk i front. Ikke noget flip her, men med en veldefineret rolle at udfylde for en meget grøn bassist. Den første plade På det anarkistisk/sofistikerede spillested Cabana var konventionerne i opbrud, og programmet domineredes af den eksperimenterende jazz-rock, som også havde fodfæste i Århus. Bl. a. repræsenteret af dygtige og visionære musikere som saxofonisten Ole Kühl og pianisten Ole Nordenhof, begge medlemmer af Blue Sun, Danmarks første fusionsband. De havde ambitioner om at skabe ny musik, og hvem ville ikke være beæret over at blive inviteret ind i maskinrummet sammen med sådanne kapaciteter? Ole Kühl ville gå sine egne veje efter Blue Sun, og inviterede i maj 1975 mig og en række andre musikere med til indspilningen af LP´en ”Natdamperen”, som kom til at give navn til et band, der med forskellige besætninger indspillede yderligere to dristige pladeprojekter, som jeg stadig er glad for at have deltaget i. Det kan være godt at memorere på, når man står i Sdr. Omme og spiller til guldbryllup! Dengang kostede det boksen at lave en LP, så der var langt mellem danske udgivelser. Heldigvis var der super

Fakta: Født i Gram 1951. Autodidakt på basguitar og kontrabas, bortset fra diverse kurser. Har spillet /spiller bl.a. i: Kims Bacon, Bourbon Street Jazzband, River Jazz and Blues Band, Frimer Band, HP Lange & Delta Connection, Latin Session, LP´s Blues Band, Jensen Band, Blues Pickin´, Natdamperen, Painted Black, The Club, Phønix Blues Band, The White Boys, Mainroad m. fl.

basunen • juni 2011

29

>


jeg det er sigende, at den eneste gang, jeg har fået 5 stjerner i Gaffa, var i anmeldelsen af bogen ”Rock i Århus!”

seriøse musikjournalister, der fulgte hvert skvulp i overfladen, og Natdamperen fik altid gode anmeldelser, men nogen publikumssucces blev vi aldrig. Det meget alsidige band formåede heldigvis også ind imellem at transformere sig til et cool studieensemble, der via Ole Nordenhofs kontakter hos DR i Århus indspillede både lækker loungejazz og backing til TV- udsendelser, iført ulastelige lejede smokings. Tolv takter Et langtrukkent universitetsstudium krævede sin afslutning, og jeg trak alle jackstik ud i et årstid for hellige mig et speciale om Ekstra Bladet, et digert værk med titlen ”Chikane mod kendt dagblad”. Eksaminatorerne var mere end tilfredse, og en forskerkarriere sammen med min medskriver Lars Kabel tegnede sig. Men der var tolv takter, der trak en anden vej. Gennem et opslag i en musikforretning søgte nogen der kaldte sig Jensen Band en bluesbassist, og mine musikabstinenser var stærke nok til, at navnet ikke afskrækkede. En anden tilflyttet nordjyde, den biologistuderende guitarist og sanger Ole Frimer viste sig at stå bag. Jeg blev positivt overrasket over standarden, og glemt var akademisk karriere, avantgardejazz og studiemusikerjobs. Nu stod den på jobs på større og mindre spillesteder og bodegaer i en mængde, der betød at man ikke behøvede at søge fast arbejde, med mindre man virkelig gik efter det. Og jeg fik yderligere dækket underskuddet på blueskontoen sammen med L.P. Simonsen og hans bluestrio, et samarbejde vi efter mange års pause genoptog med ”True Stories” fra 2005. Et muligt gymnasielærerjob blev efter et traumatisk praktikophold i stedet i 1985 til to års ansættelse på et stort bilelektronikcenter som montør. Med kone, barn og hus var det ikke så tosset at have en fast månedsløn, men hvis man samtidig spiller hver weekend, bliver man aldrig udhvilet, og familie og venner lider under

30

basunen • juni 2011

det. Derfor kom det meget belejligt, at jobbet ophørte, og at Kim Nedergaard, som nu boede i Silkeborg, fik mig med i det hæderkronede Bourbon Street Jazzband i 1987. Jeg havde fået mig en kontrabas, og som 36- årig begynder var der noget at indhente på dette udfordrende instrument. Jeg arbejder stadig på det! Halvfemserne var store for blues og jazz, og jeg spillede nu i to af landets bedste bands indenfor hver genre, og ikke mindst – med nogle af de bedste trommeslagere. Jensen var blevet til Frimer Band, der i 1990 udgav livepladen ”Blues Uncovered”, som - båret af Ole Frimers banebrydende moderne bluesnumre - fik masser af medvind. Men Ole havde stadig akademiske ambitioner, og tog midt i den musikalske succes et treårigt job som leder af Arktisk Station på Grønland. Bourbon Street rykkede dermed frem som min 1. prioritet, og det medførte rejser til bl. a. USA, Grønland, Hong Kong, Kenya og mange lande i Europa, og i 1999, efter yderligere tre udgivelser sagde jeg med begyndende tinnitus farvel til Frimer Band ved en koncert i Aalborg, pudsigt nok på den samme scene, hvor jeg debuterede 27 år tidligere. Men jeg benytter stadig enhver lejlighed til at få sneget bassen ind i en bluessammenhæng. Politikens Rockleksikon fra 1985 nævner mig som ”En af de mest benyttede bassister i Århus.” Nu er kvantitet ikke altid lig kvalitet, selv synes

I år fylder Bourbon Street Jazzband 55 år, og som snart tresårig nyder jeg i denne bandsammenhæng det privilegium at være ”én af de unge”, og samtidig er mine kolleger glimrende eksempler på, at alder ikke er en hindring for at trykke den af, nyde at arbejde kreativt med musikken, og hele tiden booke mindst ét år frem. Lad os fortsætte som om livet varer evigt. Man er aldrig bedre end sin seneste koncert, men for mig har nydelsen ved at spille aldrig været så intens som nu. Mit basanlæg er blevet mindre, men ambitionen om altid at levere mit bedste er ikke krympet. En bas er efter min mening et socialt instrument; villig til at samarbejde og støtte om det fælles projekt, der handler om at lave god musik. Men når musikken er klinget ud, står det altid noget tilbage: minderne om de gode stunder, man har fået lov at tilbringe sammen med kollegerne i dette verdens bedste job.

Har akkompagneret bl.a: Acker Bilk, Ole Berg, Gregory Boyd, Otto Brandenburg, Nikolai Bøgelund, Daimi, Champion Jack Dupree, Morten Elbek, Olivier Franc, Tomas Franck, Anders Gaardmand, Jacques Gauthé, Jens Haack, Dan Hemmer Troels Jensen, Leroy Jones, Alexis Korner Lone Kellermann, Birgitte Laugesen, Kjeld Lauritzen, Kenn Lending, Claes Lindquist, Niels Mathiasen, Finn Odderskov, Gary Snider, Ole Stolle, Niels “Flipper” Stuart, Henning Stærk, Monty Sunshine, Jørgen Svare, Jesper Thilo, Peter Thorup, Steen Vig, Benny Waters, Roy Williams, Verner Worck. Samt en masse andre, som jeg ikke lige kan komme i tanke om, men de husker sikkert heller ikke mig!


Jazz på nye eventyr Af Lars Kiehn På dette års festuge afvikles det store jazzarrangement under overskriften ”Beautiful Mistakes”. Hvordan det lyder, vil de mest modige danske og internationale musikere give deres bud på til årets udgave af ’Jazz på nye eventyr’, festugens minifestival for moderne, nytænkende jazz. DMF er igen i år aktive medspillere til dette vidunderlige arrangement og støtter tilblivelsen med en ikke uvæsentlig pose penge. Misforståelser - muligheder Alt er tilladt, og alt kan ske, og intet er helligt, når jazzen indtager byens scener og pladser d. 1. september. Hele dagen slipper et udpluk af de bedste og dygtigste jazzmusikere deres hæmninger og kaster sig ud i lutter improviseret eller nyskrevet musik, der forholder sig til festugens tema. Idéen er at sende jazzen på flugt fra det sikre og på jagt efter skønne ’Beautiful Mistakes’. Og med denne overskrift bliver der uanede muligheder for de særeste indslag og musikalske konstellationer.

Over alt i byen Først på dagen er det byens skolebørn, der skal undervises, og senere spreder tonerne sig ud over resten af byen med små jazzoverraskelser på steder som Klostertorv, Bispetorv og Bruuns Galleri. Om aftenen samles arrangementet på et minifestivalområde omkring spillestedet Atlas. Her kan publikum gå på opdagelse mellem de tre scener i Atlas, Råbar og Promus, mens de eventyrlystne musikere selv går på opdagelse i ukendt jazzland. Det hele kulminerer med en enestående fællesoptræden på scenen i Atlas. Fine navne Programmet på næsten 20 koncerter byder blandt andet på navne som John Tchicai, William Blakes, Yoyooyoy, Brave Young Warriors, TäD, Pelbo, Audiograf, Aaron Parks, Jakob Bro, Bjørn Svin, Sofus Forsberg og mange flere. Alle koncerter er improviseret eller originalmusik skrevet til lejligheden.

FAKTABOKS: Arrangementets titel: Jazz på nye eventyr

Spillested/venue: Klostertorv, Bispetorv, Atlas, Råbar, Promus Dato: 01-sep Tidspunkt(er): Om dagen i byen / aften i og omkring Atlas, Råbar og Promus Pris, evt. rabatpriser: TBA Billetsalg via: billetten.dk og i døren Arrangeret af: Aarhus Festuge i samarbejde med DJBFA, DMF, Dansk Artist Forbund, Jazzdanmark, Dansk Komponist Forening, LMS - Levende Musik i Skolen, DPA.

Citronhuset og Berlin lejligheden stiger en smule Af Lars Knudsen Siden 2004 har vi i DMF-Aarhus haft muligheden for, at råde over det dejlige feriehus Citronhuset beliggende i bjergbyen Monda i Andalusien. Mange af vores medlemmer har ind til nu benyttet sig af det favorable tilbud om et ophold i det milde sydeuropæiske klima. Prisen har altid været yderst overkommelig – i øjeblikket koster det 800 kroner for at leje huset i en hel uge. Men fra den 1. november 2011 har Aarhus- og Københavnsafdelingerne i fællesskab besluttet at foretage en pristalsregulering, således at lejebeløbet

herefter vil være i alt 1000 kroner for at bebo huset pr. uge. Ligeledes vil der i forhold til vores gode lejlighed i Berlin ske en lille prisstigning. Fra 1. januar 2012 vil denne stige fra 2000 kroner til 2250 kroner pr. uge. På trods af at vi har reguleret lidt på lejepriserne, er der stadig tale om gode og meget billige muligheder for udenlandsophold, i vores henholdsvis to herlige destinationer.

Overvejer du at booke et ophold på enten én eller to uger i det hyggelige hus i Monda, eller vil du høre mere om vores store lejlighed i Berlin, kan du kontakte DMF-Aarhus v/ Lars Knudsen på tlf. nr. 86 18 45 99. Mere info findes også på vores hjemmeside www.dmf-aarhus.dk under ”medlemstilbud” samt på www.citronhuset.dk.

Vi håber fortsat, at der stadig er rigtig mange, der vil være interesserede i disse medlemstilbud.

basunen • juni 2011

31


Uenighed om sparekataloget på Aarhus Musikskole Af Kjartan Møller og Lars Kiehn Lærerne uenige med ledelsen De generelle besparelser er meldt ud fra Byrådet. Ikke kun Aarhus Musikskole rammes, en række andre institutioner på kulturområdet må lægge ryg til. Lærerne på Aarhus Musikskole er fortørnede over ledelsens beslutning og måden, man pludselig agter at spare op mod 1 mil. kr. på budgettet de næste 4 budgetår. Dialog Henover årsskiftet var lærerrepræsentanterne i det lokale MED-udvalg (tidl. samarbejdsudvalg) i en god dialog med ledelsen om at opfylde Aarhus Kommunes generelle sparekrav. Budskabet fra kommunen var, at der skulle findes 300.000 kr. på musikskolens budget over de næste fire budgetår. Vejene skilles Fra årsskiftet og frem til februar begynder der at komme ændringer i samarbejdet. Ledelsen stopper med at lave referater fra møderne i MED-udvalget. MED informeres ikke løbende om de nye og mere omfangsrige sparekrav lokalt på musikskolen, som er en bombe under musikskolens økonomi. På et hasteindkaldt møde i musikskolens MED-udvalg sidst i februar præsenteres lærernes repræsentanter for første gang for de nye sparekrav på en lille million kroner på budgettet frem til 2014. Sparekrav som viser sig at være ultimative og ikke til at ændre. Mangler forklaring Sparekataloget, som det ser ud nu, har aldrig været til høring hos lærerne eller hos deres repræsentanter. Ledelsen har stadig ikke givet en dækkende forklaring på de nye besparelser. Besparelserne rammer en række af de lærere, som underviser børnehold, samspilshold, undervisningen på World Music Centre samt større kor og orkestre. Lærerne på World Music Centre sættes samtidig ned i tid. Etc. etc. Ledelsen skærer i den ekstra arbejdstid eller den ekstrabetaling, som lærerne har oppebåret for at undervise de særlige grupper og hold, som kræver den ekstra indsats.

32

basunen • juni 2011

Ekstrabetaling I musikskolelærernes overenskomst kaldes denne ekstrabetaling reduktioner. For samspil og småbørnsundervisning aflønnes med 1.2 lektioner, og for større hold afregnes der med 1.4 lektioner. Reduktionen gives og begrundes i det faktum, at det kræver ekstra forberedelse. Der er også ekstra belastning på musiklæreren, når der undervises musikhold, foruden den kvalitative ydelse det kræver at få et hold til at fungere. Besparelsen begrundes fra ledelsen med, at der ikke længere er råd til at betale ekstra for holdundervisning. Det til trods for at musikskolen har aflønnet sådan siden 1987. Afhængigt af timefordelingen kan lønnedgangen blive op til 15% for den enkelte ansatte. Kolde og varme hænder Musikskoleleder Lars-Ole Vestergaard har udtrykt det sådan: Vi ønsker at omlægge arbejdet, så ”kolde hænder bliver til varme hænder”. Sidstnævnte udtalelse har nærmest virket som at hælde en spand koldt vand i hovedet på lærergruppen. For det er desværre opfattet som et signal fra lederen om, at han ikke mener, at den ekstra indsats, der skal ydes ved holdundervisning, bør honoreres. Der er meget stor forskel på lærernes indsats ved soloundervisning og ved holdundervisning. Det burde være tydeligt for enhver - især burde det være tydeligt for skolens leder. Forbund - indsigelse Fagforbundene Dansk Musiker Forbund og Dansk Musikpædagogisk Forening og Dansk Orgel- og Kantor Samfund (DMF, DMpF, DOKS) har overenskomsten for musikskolelærerne med Kommunernes Landforening (KL) i et samarbejde kaldet Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM). FMM har gjort indsigelser mod sparebeslutningen på lærernes reduktioner for holdundervisning og generelt opfordret ledelsen på musikskolen til at sende spareforslagene i høring og gå i dialog med lærerne. I et tæt samarbejde har DMF i Aarhus og DMpF holdt en del møder med hele lærergruppen samt deres repræsentanter.

”Kutyme” FMM mener ikke, at Aarhus Musikskole kan opsige reduktionerne uden varsel, når de er betalt siden 1987 og fulgt lige siden. En sådan praksis kan få virkning af en juridisk bindende ”kutyme” og skal derfor opsiges over overenskomstperioden, hvis den i det hele taget kan opsiges? Som minimum bør opsigelse af væsentlige ansættelsesvilkår opsiges med den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærloven og med partshøring efter Forvaltningsloven. Kommunen vil ikke i dialog FMM’s synspunkter er blevet fremført over for kulturforvaltningen, som dog har afvist indsigelserne og nægtet at gå i dialog om sparekataloget. Derfor skal uenigheden om kommunens ret til så store besparelser uden opsigelsesvarsel m.m. afgøres ved et mæglingsmøde i Kommunernes Landsforening (KL) snarest. Hvis det ikke er muligt at klare den hos KL, så skal den videresendes og klares henholdsvis i Arbejdsretten og ved Faglig Voldgift. Derved kommer der desværre en del længere tidshorisont på en afgørelse. Lønnedgang ad bagvejen Afgørelsen kan få betydning for landets øvrige musikskolelæreres ret til reduktioner. Det lægger ligesom et ekstra pres på sagen og situationen. Man kan kalde det en lønnedsættelse ad bagvejen. Derfor frygtes det visse steder, at afskaffelse af reduktionerne på sigt vil gøre det meget vanskeligt at få kvalificerede undervisere til at forestå holdundervisning. Især i ydreområderne kan det blive et voldsomt problem. At underkende lærernes faglighed og behov for at forberede sig er fagligt, personalepolitisk og arbejdsmiljømæssigt et meget dårligt signal. Man får hvad man betaler for, så det er ikke voldsomt visionært. Dette, sammen med folkeskolens og musikundervisningens ringe vilkår, kan godt virke som et skræmmende scenarie for fremtiden.


ikskole Nye krav om besparelser på Aarhus Mus s løn forringer med kort varsel reelt visse lærere elsen og ansættelsesvilkår med op til 15 %. Led t. tredobler de udmeldte sparekrav fra Byråde

Dårlig ledelsesstil DMF har deltaget i lærermøderne og i det hele taget støttet MED- udvalgsformændene i deres bestræbelser på at få musikskolens ledelse til at genoptage dialogen og i fælles forståelse finde de penge, som er en nødvendighed. Som udenforstående kan det undre meget, at ledelsen i musikskolen ikke vælger at inddrage de valgte MED formænd i sparearbejdet, for det vil styrke sammenholdet og deres og

musiklærernes engagement, at lærerne er medbestemmende i sådanne sammenhænge. Hvad der i øvrigt også var lagt op til skulle ske, men af en eller anden mærkelig grund, så ændrede ledelsen strategi undervejs og valgte at beslutte, hvor og hvordan der skulle spares, uden MED-formændene var taget i ed. Det er dårlig ledelsesstil. Man kan godt tillade sig at undre sig over fremgangsmåden.

FAKTABOKS:

Holdreduktionerne er skabt som en mulighed i overenskomsten – og er en KAN-reduktion, som Aarhus Kommune har ydet siden 1987. Nu vil Ledelsen beskære alle KAN-. reduktionerne med 0,2, således at lærerne reelt varsles en lønnedgang. MED-udvalg er et udvalg, der arbejder under rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Kolde hænder bliver til varme hænder. De varme hænder forstås, som de hænder der er ude at virke for borgerne. De kolde hænder forstås som de hænder, der er på kontoret, i administrationen eller som forberedelsestid til en given undervisning. Etc. etc.

Jan Persson - fotobog Af Jørgen Nielsen

Musikalske portrætter Fotografier og fortællinger Af Jan Persson Den danske fotograf Jan Persson fotograferede de allerstørste navne indenfor jazz og rockmusik helt tilbage fra de tidlige 1960´ere. Det århusianske forlag Ajour, hjemmehørende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har netop udgivet denne smukke bog, hvori fotografen fortæller historien bag hvert enkelt billede. Det er journalisten Mia Fuglsang Holm, der har gravet i Perssons kæmpestore arkiv og taget initiativ til bogen, der i sort-hvide fotos portrætterer en række langtidsholdbare verdensstjerner fra Beatles og Dylan til Armstrong og Zappa. En oplagt gaveidé til alle musik- og billedelskere.

Forfatter: Mia Fuglsang Holm Forlaget AJOUR 140 sider, Kr. 268

basunen • juni 2011

33


Feriehus i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2012.

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk

Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske. Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Mere information på www.citronhuset.dk

Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga. Følg Citronhuset på Facebook

Berlin lodtrækning kommer i efteråret 2011 DMF-Aarhus afdelingens medlemmer har to gange om året mulighed for at lægge billet ind på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er seks faste sengepladser, og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek www.dmf-aarhus.dk. Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor meget efterspørgsel der er på de uger, vi

34

basunen • juni 2011

lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger, når næste ansøgningsrunde kommer i efteråret. Prisen for et ugeophold er fra 1. jan.2012 - 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00 til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på, at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs mere om lejligheden, og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin!


basunen • juni 2011

35


36

basunen • juni 2011


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.