Basunen 2008 nr. 4

Page 1

basunen • december 2008

1


2

basunen • december 2008


Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside Carsten Adrian Vinder af Sydbanks pris

www.basunen.dk

INDHOLD DMF Århus til PopKomm i Berlin Kongres 08 Århus Symfoniorkesters Medlemmer Det Jyske Ensemble Jubilæumsår 2009 Symfonisk Sal fuldendes Siden Sidst CD-udgivelser Kreativt fællesskab Citronhuset Rock i Århus DMF-kurser Burn Baby Burn Ballade på tribunen København Kalder Ti trappetrin til studiet Musikalsk gårdsalg Ferieboliger i Berlin og Spanien Spil Dansk dagen i Grenaa Dansk Metal Fremstød

04 05 06 09 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 30 32 33 34

09 24 26

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Grønnegade 93 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. febr. 2009. Folder med annoncepriser kan bestilles. • FORSIDE Carsten Adrian • FOTO Anders Hede

basunen • december 2008

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Århus

Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Kasper Schou Pedersen Hospitalsgade 7, kld - 8900 Randers Tlf: 86 42 38 56 - Fax: 86 42 38 56 dmf-randers@mail.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 86 38 75 15 - Fax: 86 38 78 87 beejaymusic@vip-cybercity.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Kirsten Saurus Mehlsen Langelandsgade 39 st th - 8000 Århus C Tlf: 86 25 12 86 kirsten@frk-olsens.dk

DMF - Viborg

Kent Jungslund Vestervangsvej 16 B, 1.6 8800 Viborg - Tlf: 86 64 51 54 kentjungslund@mail.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Grønnegade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email. DMF Århus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • december 2008

DMF Århus afdeling til

Popkomm i Berlin Af Lars Kiehn

For første gang nogensinde deltog Dansk Musiker Forbunds Aarhus afdeling, i samarbejde med Dansk Musiker Forbund København, i alt halløjet omkring musikmessen Popkomm i Berlin. De to store afdelinger af Dansk Musiker Forbund havde valgt at sende de tre bands Vincent van Go Go, Valravn og Harpcore af sted til Berlin. Initiativet indeholdt en bustur tur/retur København/Berlin, foruden tre koncerter, der var blevet lavet i et samarbejde med den danske, i Berlin bosiddende booker, Kasper Find, der er ejer af det lille label Pony Record.

Der kan muligvis være mange muligheder med initiativet, men vi evaluerer løbende på vores samarbejdsprojekter, inden vi igen kaster os ud i nye initiativer. Men med den feedback, vi har fået fra de deltagende bands, så har initiativet været en succes, som man gerne ser fortsætte. Flere af de deltagende bands har fået henvendelser og kontakter til interesserede branchefolk, og det var klart et delmål med projektet. Om der kommer noget konkret ud af henvendelserne, må tiden vise. Vi følger spændt det videre forløb for disse musikere.

Kasper Find havde arrangeret Copenhagen Calling som et alternativt indslag til det officielle Popkomm. Copenhagen Calling præsenterede en række danske navne for det berlinske publikum. I den sammenhæng blev de tre bands, DMF havde sendt af sted, også præsenteret. Baggrunden for, at vi i Aarhus afdelingen kaster os ind i sådant et projekt er bl.a. at vi med udgangspunkt i den lejede lejlighed i Berlin har en base, hvor tingene kan lade sig gøre, uden at det skal koste en jetjager. Vi har med Kasper Find fået en samarbejdspartner med kontakter i det tyske og især i Berlin. Sidst men ikke mindst så tror vi, at Berlin kan være et springbræt videre ud i den store verden for nogle af de rigtigt mange, dygtige, århusianske bands.

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


KONGRES 08

Dansk Musiker Forbund afholder kongres hver fjerde år. Kongressen, der i år blev afholdt i Randers, var på flere måde en blandet oplevelse, og det var der mange grunde til. Af Lars Kiehn Stedet, maden og de mange musikalske indslag fungerede udmærket. Især vil jeg gerne rose de mange musikoplevelser, som vi delegerede blev forkælet med. En befriende afveksling i et ellers meget stramt program. Et tydeligt vidnesbyrd om,i at Randers er beriget med en masse dygtige musikere. Kongresforslag Københavns afdeling havde fremsat en del forslag af forskellig karakter. Ikke alle forslag blev lige vel modtaget af de mange afdelingsdelegerede. Tre af de indkomne forslag handlede om justeringer af kontingentet. Københavnerne ønsker at udfase bufferkontingentet på 84 kroner. I dag er det kun A-medlemmerne der betaler til det. Kongressen vedtog, at man over de næste otte år skal omfordele kontingentet, så det stort set fordeles på næsten alle kontingentformer. Derved bliver byrden fjernet fra udelukkende at være et anliggende for A-medlemmerne. Kontingentet vil dermed blive fordelt til de fleste medlemsgrupper, så vi i fællesskab kommer til at betale for den vigtige medlemsservice, som vores bufferfunktion udgør. Et par andre forslag vedrørende mindre justeringer af G og U - kontingentet mødte af uforklarlige grunde en del mere modstand. Det gik ud på, at fordelingen mellem G- og U - medlemskabet skulle være 50 % til afdeling og 50 % til forbundet. Og ikke som nu hvor afdelingen intet får fra G-kontingentet og kun 25 % af U - kontingentet. Men de to forslag fandt ikke opbakning, og derved faldt de forslag. Lønnet næstformand Et andet kontroversielt forslag, der dog blev vedtaget, var forslaget om, at næstformanden fremover skal være lønnet. Baggrunden for det forslag skal ses i det faktum, at vi i dag er et topstyret forbund med en direktør og en forbundsformand, der af naturlige grunde sidder og tager beslutninger om stort set det hele, dog i dialog med FU og HB. Yderligere sidder direktør og forbundsformand på alle eksterne udvalgsposter og forhandlinger. Skulle de to af uransagelige grunde forlade DMF - og det kunne der være mange grunde til - så sidder DMF dybt i suppedasen, idet ingen er beredte til at tage over. Derfor ser jeg personligt forslaget som starten på en modernisering af vores ledelsesstruktur. Med en betalt næstformand vil vi få placeret endnu en valgt person i den øverste ledelse. Dette skulle ad åre

gerne betyde, at DMF bliver mindre sårbare overfor pludselige ændringer i topledelsen. Forslaget blev vedtaget, og det blev overladt til HB at træffe nærmere beslutning om arbejdsbeskrivelse og aflønning. Københavnske HB-pladser Det forslag, det skabte de største problemer, var forslaget fra København. De ønskede fem hovedbestyrelsespladser mod de fire pladser, de nu i mange år har rådet over. Den ekstra HB-plads skulle så tages fra Sjælland/Lolland Falsters to pladser i hovedbestyrelsen. Baggrunden for forslaget skal ses i det faktum, at medlemsfordelingen er sådan: Sjælland/Lolland-Falster området har 524 medlemmer og København har knap 3.000 medlemmer. Derfor finder København det naturligt og rimeligt at justere hovedbestyrelsespladserne. Forbundets struktur og valg til hovedbestyrelsen m.v. er baseret på principperne for repræsentativt demokrati, så set i det lys ville det være fuldt ud rimeligt, om København havde fem hovedbestyrelsespladser og Sjælland/Lolland Falster havde en. Men forslaget blev ikke vedtaget. Frustrationer Det var tydeligt, at der var stor frustration i nogle af forbundets små afdelinger over det faktum, at København og Aarhus med deres 4.100 medlemmer ud af forbundets samlede medlemstal på 6.900 i princippet kan bestemme det hele. Men det var en lidt mærkelig oplevelse, at der kunne skabe så megen turbulens på det grundlag, for den situation har været der i mange år. København og Aarhus har haft et samlet flertal i en del år og har derfor kunnet stille forslag og efterfølgende vedtage, hvad som helst, hvis de havde haft ambitioner om det. Det har jeg dog aldrig oplevet ske endnu i de 20 år og seks kongresser, jeg har haft æren af at deltage i. De to store afdelinger har altid haft de mindre afdelinger og helheden for øje. Og det er jeg også sikker på, man også vil have i fremtiden. HB-medlemmer Aarhus Et andet uheldigt element ved denne kongres var det faktum, at vi her i Århus ikke kunne finde enighed om at udpege vores kandidater. I sidste kongresperiode havde vi Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Lars Kiehn som hovedbestyrelsesmedlemmer. Denne gang var der fem kandidater. Foruden de tre før omtalte ønskede også Benjamin Graneberg og Axel Boel en plads i

den kommende hovedbestyrelse. Vi afholdte tre møder op til kongressen, hvor vi prøvede at finde enighed og samtidig prøvede at korte listen med Århuskandidater, foruden vi afholdt et par møder under kongresforløbet. Men det lykkedes ikke at finde fælles fodslag. Kandidaterne fastholdt deres kandidatur. Derfor måtte vi fra Århus tage til kongressen med et åbent felt, hvor det var op til den enkelte kandidat at finde opbakning for sit kandidatur. Det faktum, at Århus kom med fem kandidater til HB-pladserne i Jylland, blev også brugt af nogen af de mindre afdelinger til at sprede en dårlig stemning. Afdelingen fik Bjarne Gren og Lars Kiehn valgt ind i den kommende hovedbestyrelse, mens Mads Bærentzens mistede sin plads. Rimeligt nok set i lyset af afdelingens medlemstal. Bjarne Gren opstillede ligeledes til posten som næstformand og blev valgt og afløste derved Chris Kromann, der har været forbundets næstformand i 16 år. Virkninger af Kongres 2008 Desværre kom Århusbestyrelsen ikke hjem fra Randers i samme antal, som den drog af sted. Erik Sletting og Benjamin Graneberg har begge forladt bestyrelsesarbejdet i skuffelse over sommerens kongres. Axel Boel er indtil videre gået i tænkeboks i forhold til sit fremtidige, faglige arbejde. Konsekvensen af uenigheden har været en hård omgang for afdelingsbestyrelsen på denne kongres. Det er beklageligt - ja det er skammeligt. Efterfølgende må vi konstatere, når vi skal lave det store regnestykke, at det var en dyr strategi. Det er ikke første gang, at vi som bestyrelse og jeg som formand skal hjem og slukke ildebrand efter en kongres. Det er tredje gang, jeg har oplevet det. Men det betyder, at vi som bestyrelse må gøre nogle overvejelser over afdelingens deltagelse i kommende kongresser. Det vil være oplagt med nogle justeringer. Heldigvis blev vores forbundsformand Anders Laursen genvalgt og tillykke til ham og forbundet med det. På trods af frustrationerne og splittelsen fortsætter arbejdet for medlemmerne og for deres interesser ufortrødent såvel på forbundsplan som i afdelingen. Det er der, vi skal have energien, og der vores indsats skal ligge.

basunen • december 2008

5


Ny formand for

Foreningen Århus Symfoniorkesters Medlemmer Af Thorkild Dalsgaard

Bratschisten Christine Hagge Larsen ny formand for Foreningen Århus Symfoniorkesters Medlemmer. Foreningen Aarhus Symfoniorkesters Medlemmer (FASOM) har i juni måned valgt nye musikerrepræsentanter. Ny formand blev bratschisten Christine Hagge Larsen, der afløser den tidligere formand, trompetisten Anders Larsen. Som tillidsmand nyvalgte musikerne violinisten Søs Nyenggaard, der afløser cellisten Michael Gottschalck. Vi inviterede Christine Christine Hagge Larsen til en samtale på afdelingskontoret for at høre musikersynspunkter over for ledelsen. nærmere om de udforDet kan være faglige, kunstneriske dringer og opgaver, hun som nyvalgt spørgsmål, men også spørgsmål om formand står overfor - og hvordan hun f.eks. hvordan midler til ”sundhedshar tænkt sig at gribe dem an. fremmende foranstaltninger” bedst gives ud. Her ser jeg det som min Formandens opgaver. opgave at være et velfungerende TD: Hvad ser du som dine vigtigste bindeled mellem musikere og ledelse/ opgaver som formand? musikchef. Det indebærer også forpligtelsen til at tage de ubehagelige CHL: Min opgave er at varetage sager op, at ”tage skraldet”! Jeg får musikernes faglige, økonomiske rigtigt mange henvendelser om både og tjenstlige interesser. Foreningen godt og skidt i løbet af dagen! FASOM ledes af en bestyrelse, og Mange sager drøftes i MEDudvalget, det er så der, formanden kommer ind som er et samarbejdsudvalg, sami billedet. Formanden skal lede bestymensat af repræsentanter fra de relsesarbejdet og samle trådene på forskellige personalegrupper: musikdet overordnede plan. Tillidsrepræchef, administrator, informationschef, sentanten tager sig af personsager, regissør, produktionsleder, FASOMoverholdelse af overenskomst, løn, formand, sikkerheds- og tillidsrepræarbejdstidsregler o.l. Jeg tager mig af sentant. den mere ”kreative” del, kan du sige, at samle og repræsentere forskellige

6

basunen • december 2008

Fremtidens udfordringer budgetproblemer. TD: Hvilke udfordringer ser du for fremtiden? CHL: Formanden (og foreningen i det hele taget) skal arbejde for, at de arbejdsvilkår, musikerne har, giver dem mulighed for at yde optimale præstationer på scenen, at præstere så godt som muligt. Der er jo en sammenhæng mellem, hvor godt medarbejderne har det, og hvor godt vi spiller til koncerterne. Det er altid en udfordring for den til enhver tid siddende bestyrelse, og der vil altid være forhold, der kan optimeres yderligere. Af andre udfordringer vil jeg nævne opgaven med at bidrage til at skabe større opmærksomhed omkring orkestret i offentligheden. Orkestret er lige nu utroligt velspillende, ikke mindst fordi vi stadig ”rider på en bølge”


p.g.a. vores fantastiske, nye sal, men det er paradoksalt, at politikerne har fastsat et budget, som faktisk knapt er stort nok til at aflønne de musikere og medarbejdere, som pt. er ansatte i orkestret og samtidig skaffe attraktive solister og dirigenter til byen! De planer, der har været om at udvide orkestret, f. eks. i forbindelse med Århus som europæisk kulturby i 2017, er skubbet langt ud i det uvisse. Og den stramme økonomi begrænser repertoiremulighederne, idet der er værker, vi simpelthen ikke har råd til at spille. Det er smadderærgerligt! Det slunkne budget går i øvrigt også ud over vore muligheder for at skabe større synlighed og tiltrække et nyt publikum, idet vi for indeværende risikerer nedskæringer af børnekoncerter og gratiskoncerter! For at forbedre situationen må vi arbejde med at bevare og udbygge vore netværk, bl.a. gennem ”venneforeningen” (Foreningen Århus Symfoniorkesters venner, red.) til vort gode publikum og til de lokale kulturpolitikere. Orkesterudvidelse. TD: Hvad er argumentationen for en udvidelse af Århus Symfoniorkester?

instrumentgrupper. Konsekvenserne af dette er en risiko for forhøjet sygefravær. At spille et musikinstrument er jo også fysisk krævende! Det er igen kostbart med mange assistenter og kontraktansatte. Så der er nok at tage fat på, kan du se! F.eks. bør vi også arbejde for en stærkere profil for orkestret, også i forbindelse med turnévirksomhed. Vi har et stort og godt publikum, men der skal arbejdes for også at få kontakt til yngre aldersgrupper. Desuden må vi konstatere, at vi på sin vis befinder os i et udkantsområde: Ansøgerfeltet til ledige musikerstillinger kunne godt være større. Der må vi være med til at sprede rygtet om det gode orkester, vi har i her i byen. Og igen, det er ikke godt nok, at Århus som landets næststørste by ikke har et fuldt besat symfoniorkester. Det har de i f.eks. Göteborg, der som bekendt er den næststørste by i Sverige! Og Göteborg har markeret sig flot internationalt, med fine dirigenter, cd-indspilninger og turnévirksomhed. Formand og Musiker. TD: Kommer formandshvervet til at stå i vejen for dine musikerambitioner?

CHL: Der er mange gode argumenter! CHL: Nej, det regner jeg bestemt ikke Først og fremmest de kunstneriske: med, men jeg har da overvejet det Faktisk er det kun med en fuldt udbyg- nøje. Jeg har efterhånden samlet 10 get strygersekårs erfaring tion, man kan som orke”Den stramme økonomi beopnå den rigtige stermusigrænser repertoiremuligheder- ker forskelklanglige balance ne, idet der er værker, vi simmellem instrulige steder, mentgrupperne. pelthen ikke har råd til at spille. og faktisk En for tynd stryfinder jeg Det er smadderærgerligt!” gerbesætning er de organijo dermed heller satoriske ikke optimalt for aspekter, publikum. Den nuværende strygerde juridiske udfordringer o.s.v. ret besætning betyder tillige en arbejdsspændende og betydningsfulde. Mumæssig (over)belastning for visse sikken har naturligvis første prioritet,

men egentlig tror jeg, at det kan være meget udviklende at opleve orkesterlivet fra flere forskellige perspektiver. Christine skal videre. I aften venter opførelsen af et af dette århundredes største symfoniske mesterværker og et af de mest krævende, nemlig Olivier Messiaens ”Turangalila” symfoni. Det er 23 år siden, værket sidst blev opført i Århus – ikke nogen hverdagsbegivenhed!

TIL FAKTABOKS: Christine Hagge Larsen, f. 1979 – ansat i Århus Symfoniorkester siden 2005 (2. solobratcshist). Uddannet på Det jyske Musikkonservatorium og Hochschule für Musik ”Hans Eisler” i Berlin. Debuterede fra Det kgl. danske Musikkonservatoriums solistklasse med meget anmelderroste koncerter i 2007. Solist med Århus Symfoniorkester i William Waltons bratschkoncert 2008. Nyvalgt forkvinde for ”Foreningen Aarhus Symfoniorkesters Medlemmer

Foreningen Aarhus Symfoniorkesters Medlemmer – stiftet 9. marts 1936. Varetager musiker- og medarbejderinteresser i forhold til ledelse, dirigenter m.v. Bestyrelsen 2008: Christine Hagge Larsen (bratsch) Søs Nyengaard (violin) Anders Larsen(trompet) Vibeke Lund Nielsen (violin) Jens Astrup (violin) Nikolaj Lind Pedersen (bratsch) Per Folke (kontrabas) Vibeke Lembcke (klarinet)

basunen • december 2008

7


8

basunen • december 2008


Det Jyske Ensemble - truet på livet !

Af: Anders Søren Larsen, trompetist i Aarhus Symfoniorkester - Fotograf Gert Laursen Ni musikere og et par administrationsansatte må formentlig finde sig ny beskæftigelse, når staten med udgangen af 2010 ophører med at give økonomisk støtte til Det Jyske Ensemble, der består af en klassisk klavertrio og en blæserkvintet.

på en kvart million hver, i områder hvor der ikke er mange andre kulturelle tilbud, i særdeleshed hvad angår klassisk musik på professionelt plan. Brian Mikkelsen slog i 2005 fast, at basisensemblernes hovedopgaver var:

Ensemblet har i 20 år været et fastansat basisensemble med virke primært i Morsø, Thisted, Skive og Viborg kommuner, og i disse kommuner modtages nyheden bestemt ikke med begejstring. Kommunerne yder selv tilskud til ensemblet. Men ikke stort nok til at opretholde ensemblet i noget der tilnærmelsesvis ligner dets nuværende form. Tidligere finansieredes ensemblet af tre parter, amt, kommuner og stat, men da amterne nedlagdes og erstattedes af de fem regioner, blev statsstøtten og amtets støtte samlet til én statslig støtte administreret af Statens Kunstråd. I maj 2008 udkom en rapport om basisensemblerne i Danmark. Det Jyske Ensemble er et af disse. Rapporten er forfattet af et fem mand stort undersøgelsesudvalg, nedsat af Statens Kunstråd. Rapporten kom med en række anbefalinger, deriblandt at man kunne sammenlægge Ensemble MidtVest og Det Jyske Ensemble, fordi man mente, at tætheden af klassiske ensembler var for stor i Det midt- og vestjyske og i region Midt (hvor også Randers Kammerorkester hører hjemme). Der anvistes dog også andre muligheder for at opnå styrkelse af de underprioriterede ensembler end ved at skære Det Jyske Ensemble væk, men Kunstrådets musikudvalg valgte desværre netop modellen med nedlæggelse af et ensemble. Jeg har talt med Det Jyske Ensembles musikeres talsmand Henrik Husum om situationen: Han fortæller, at musikerne føler beslutningen er grundlæggende forkert, idet Ensemble MidtVest og Det Jyske Ensemble dækker et befolkningsmæssigt område

nuværende musikudvalg åbenbart prioriterer højt. Og så finder Henrik Husum, at udvalget ikke arbejder for decentralisering af den klassiske musik, men søger at koncentrere de klassiske musiktilbud i de store danske byer, hvilket er i modstrid med selve grundtankerne, der førte til oprettelse af basisensemblerne. Der kæmpes videre for ensemblets eksistens den næste tid. Morsø, Thisted, Viborg og Skives borgmestre har fået foretræde for folketingets musikudvalg 17. dec. Man ønsker tydeligvis at bevare ensemblet på hjemmebanen. Og med hvilken relevans hører en sådan historie hjemme i Basunen, der jo er et østjysk musiktidsskrift ? Jo, det er vores kolleger, der står til at blive arbejdsløse.

- sikre decentralisering af de klassiske tilbud til befolkningen - være synlige og forankrede i ensemblernes lokale miljø - gøre en indsats for fødekædeproblematikken - sikre musikopførelser af høj kvalitet Ensemblet har forsøgt at leve op til disse kriterier bl.a. ved lave symfoniorkesterproduktioner i samarbejde med områdets unge talenter og amatørmusikere. Man har gjort meget for opførelse af dansk musik gennem bl. a. en huskomponistordning. Musikerne har en ugentlig undervisningsdag på musikskoler i området, således at man har sikret gode velspillende lærerkræfter på såkaldte ”sjældne instrumenter” som fagot, obo, violin og bratsch - De instrumenter hvor det især kniber at få uddannet nok kvalificerede musikere til at dække behovet i de danske symfoniorkestre og ensembler. Fjernelsen af statstilskuddet er nu sket med argumenter, som at andre ensembler har en skarpere profil, et nyt kriterium, som det

Det er en samarbejdspartner for Det Jyske Musikkonservatorium, der ofte holder seminarer med de studerende, hvor de studerende spiller sammen med ensemblet og bliver instrueret af dette, og denne professionelle træning vil også forsvinde. Flere af ensemblets musikere er også aktive i Århus´ musikliv som bl.a. grundlæggere af Århus Sinfonietta. Og så er det Jyske Ensemble en arbejdsplads, hvor mange free-lance musikere fra det østjyske har vikarieret og været assistenter. Trist at et velfungerende ensemble skal ryge på gulvet og tabe det, der er bygget op gennem 20 år. Trist at man ikke længere kan give borgerne i området dette tilbud. Trist at nedskæringer i kulturen så ofte har været på dagsordenen i de senere år. Trist at mangfoldigheden bliver mindre.

Held og lykke med redningsaktionen !

basunen • december 2008

9


Jubilæumsår 2009

2009 fylder Dansk Musiker Forbund i Århus 125 år Kære Medlem 2009 er 125 års jubilæumsår for Dansk Musiker Forbund i Århus. I den anledning har bestyrelsen lavet en lille arbejdsgruppe for at organisere en række arrangementer i den forbindelse. Men vi har brug for hjælp, for der er mange gode ideer! Derfor tillader vi os at spørge ud i medlemsskaren om der skulle være nogen, der har lyst til at være med til at løfte opgaven. Indtil videre brygger vi på mange muligheder - koncerter, fest, jubilæumsudgave af Basunen, fokus på det politiske arbejde i forskellige projekter, fælles projekter med nogle af vores gode samarbejdspartnere m.m. Har DU lyst til at være med på JubilæumsHoldet? Har DU lyst til at bidrage med ideer, arbejdskraft og god energi? Så send en mail til Lars K. på lk@dmf.dk. Venlig hilsen Svend Kjeldsen, Thorkild Dalsgaard, Christian Dietrichsen og Lars Kiehn.

”MusketerFestival” Kulturhuset Pavillonen Grenaa Onsdag 17/12-08 kl 20 - 24

Vi gentager sidste års spændende arrangement under ledelse den fabelagtige trommeslager og multikunstner Kresten Osgood, sekunderet af bassisten Niels Præstholm og trommeslager og saxofonist Bo Jacobsen. Festivalen er en hyldest til spontaniteten og det kreative i os alle – og former sig som et møde mellem lokale musikere, kunstnere, mm og et tilrejsende basisensemble, der består af 5 fremragende jazz- & klassiske musikere, bl.a. pianisten Søren Nørbo og bratchisten Bergmund Skaslien. Fra DMF Djursland deltager jazzpianisten Butch Lacy, sangeren Søren Friboe, violinisten Torben Harbo, sangerinden og pianisten Anne Primdahl, ”Lystens Tone” m. Vibe og Niels Ulbrandt, saxofonisten Niels Vincentz og det rytmiske amatørkor ”Zesong Koret”.

10

basunen • december 2008

G AT E WAY I ÅRHUS Nye datoer for Gateway møder i Århus Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2008 fortsat være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen. Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du/I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen. Mette træffes på Aarhus kontoret d. 14. jan., og d. 13. feb. - alle dage fra 11.00-17.00.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk


Symfonisk Sal fuldendes Af Lars Kiehn og Mariann Sejer Nielsen En donation på 9 millioner kroner til Aarhus Symfoniorkester i samarbejde med det Jyske Musikkonservatorium fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fonden, betyder, at den Symfoniske sal i Musikhuset i jubilæumsåret 2010 vil stå fuldendt færdig. Med de 9 millioner i hånden er der penge til at købe et orgel i verdensklasse. Det er takket være den største donation i orkesterets historie, som muliggør købet af et stort koncertsalsorgel til den nye koncertsal. Komplet sal Musikchef Palle Kjeldgaard er tydeligvis glad og stolt, da han i et af symfoniorkesterets mindre øvesale fortæller offentligheden om nyheden: - Orkesteret og byen har en fremragende sal, som med denne donation bliver komplet. Orglet fuldender salen – intet mindre. Det er en kolossal glæde at modtage denne fantastiske donation fra A. P. Møller Fonden. Og vi er meget taknemmelige for støtten. Det betyder, at Aarhus Symfoniorkester i 2010 kan fejre 75 års jubilæum med et fantastisk koncertorgel bygget af Philipp Klais, som er en af Europas fineste koncertsalsorgelbyggere. Det er øvrigt samme firma, der skal bygge orglet i Hamburg Elb Philharmonie – Europas måske mest prestigefyldte koncertsalsbyggeri p.t.. Succeser Philipp Klais har specialiseret sig i at opfylde de specielle fordringer, der stilles til et koncertsalsorgel. Listen over firmaets succeser er meget lang: instrumenterne i Domkirken i Köln og supermoderne sale

i Dortmund, i Birmingham, Singapore, Madison, St. Petersborg og Beijiing dokumenterer, at P. Klais i dag er det ubestridt førende firma på dette område i hele verden. Udvalgt En anden pavestolt partner i samarbejdet mellem Aarhus Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium er orgelprofessor og musiker Ulrik Spang-Hansen. Ulrik Spang-Hansen har siddet i en 5-mands orgelkomite, som foruden ham selv har bestået af Ole Olesen, der er konsulent og Nationalmuseets orgelkyndige, domorganist Kristian Krogsøe, rektor fra konservatoriet Thomas Winther og musikchef Palle Kjeldgaard. Det er de fem personer, der har fundet frem til, at orglet skal være et koncertsalsorgel i tysk romantisk stil med 45 stemmer. Firmaet Philipp Klais er valgt efter en licitationsrunde. Ulrik Spang-Hansen fortsætter begejstret: - Philipp Klais er verdens mest erfarne orgelbyggere inden for faget koncertsalsorgler. Det er derfor meget glædeligt, at A. P. Møller Fonden har gjort det muligt at få realiseret drømmen om at få et orgel i verdensklasse til Aarhus. Det vil få meget stor betydning for Det Jyske Musikkonservatoriums orgeluddannelse og dennes elever, men også musiklivet i Aarhus i øvrigt vil få stor glæde af det nye orgel. Nyt repertoire Med det nye orgel åbner der sig også en stor ny verden til det romantiske, klassiske repertoire, hvor en række orgelværker og symfonier af bl.a. Mahler i fremtiden vil kunne spilles af orkesteret. Værker, der aldrig er blevet spillet i det regi og med Aarhus Symfoniorkester tidligere, bliver nu tilgængelig for orkesteret. Mon ikke det sammenholdt med kvaliteten af orkesteret og den nye sal vil øge mulighederne, når der skal hyres gæstedirigenter?

Chefdirigent Giancarlo Andretta ser klart mulighederne i den fremtidige situation: - Symfonisk Sal er en fremragende koncertsal, som har forvandlet Aarhus Symfoniorkesters liv. Med et koncertorgel i salen vil rummet blive komplet, idet orkesteret med sådan et instrument til sin rådighed vil kunne opføre det samlede, symfoniske repertoire, hvilket ikke hidtil har været muligt i Aarhus. Tillykke Med denne donation kan vi kun ønske Aarhus Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium et stort tillykke og samtidig glæde os over de musikalske oplevelser, der bliver at se frem til i de kommende mange år for os selv og for de kommende generationer i byen. Økonomien Med donationen følger stor glæde og anerkendelse, men at den økonomiske situation for orkesteret er knap så solskinsagtig, fortæller situation omkring orkesterets økonomi. Aarhus Symfoniorkester ender med et underskud i 2008, og egenkapitalen er ved at være væk. Vi vil i kommende nummer af Basunen tage temperaturen på orkesterets økonomiske situation.

basunen • december 2008

11


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Fokus på den radio-fjendtlige rock Et nyt turnéprojekt betitlet The New Era Tour bliver lanceret til februar 2009 med fokus på forskellige afarter af hardcore, punk-rock og ska. I pressemeddelelsen fra arrangørerne 3rd Tsunami Agency lyder det blandt andet: ”I en tid hvor pladeselskabsverdenen desperat forsøger at genfinde og genvinde sin funktion og vitalitet, er dette projekt en naturlig platform for den størrelse artister, der hurtigt kan blive tabt i svinget” ”I Danmark har der inden for de seneste par år været søsat et par veltænkte og velmente initiativer for at fremme dansk upcoming musik, eksempelvis Soundvenue Tour og MTV Spanking New Music Tour, men vinklen er i stigende grad blevet indierock og pop, og upcoming-segmentet synes fravalgt i programsammensætningen. Det vil vi forsøge at ændre med denne første udgave af The New Era Tour.” Dette års New Era Tour præsenterer Århus hardcore bandet Last Mile, pop-punk kvartetten The 20Belows og punkabilly-debutanterne The Hitchcocks. Dertil kommer en række special guests flere forskellige steder i landet. Arrangementet løber fra den 6. februar til den 28. februar og kommer forbi Viborg, Odense, Horsens, Randers, Aalborg, Vejle, Århus og København. Ny dansk opfindelse Forrige sommer besøgte Basunen firmaet Innovation Lab, der i en artikel spåede, at fremtidens musikmarked vil være abonnementbaseret. TDC var de første herhjemme til efterfølgende at tilbyde dette via deres PLAY abonnement. De der har set frem til udvikling inden for dette, har allerede siden den 1. december kunne læsse stereoanlægget ud af dagligstuen til fordel for en dansk nyskabelse, den såkaldte TouchDiva. Denne musikafspiller ligner en overdimensioneret iPhone og ved at plugge højtalere og internet direkte til, vil man for 75 kroner om måneden kunne lytte til ubegrænset musik. Apparatet koster i sig selv 5.999 kroner og giver i øjeblikket adgang til ca. 2 millioner numre. TouchDiva har aftaler med de fire største musikselskaber i verden – Warner, EMI, BMG-Sony og Universal og bedømmer selv at kunne give ad-

12

basunen • december 2008

ramme er imidlertid den samme, og det betyder, at der er færre midler til efteruddannelse, udgivelser og visse institutioner, lyder det i en pressemeddelelse fra Kunstrådets Musikudvalg.

gang til 86 % af al digital musik. TouchDivaen har en 15,4 tommer trykfølsom skærm, indbyggede 125 watt-forstærkere fra B&Os datterselskab ICEpower. Den kan hænges op på væggen eller stå på en fod. Hver dag kommer der ca. 200 nye numre til samlingen. 86 millioner kroner uddelt til musikområdet Kunstrådets Musikudvalg har afsluttet sin årlige hoveduddeling for tilskud til musikformål i 2009. En økonomisk ramme på samme størrelse som sidste år har betydet færre midler til efteruddannelse, udgivelser og en række institutioner. ”Man har måttet prioritere på bekostning af nogle områder”, erkender formand for Kunstrådets Musikudvalg, Giordano Bellincampi Han forklarer bl.a. udvalgets dispositioner således: ”Det er vores intention at være skarpe i vores prioriteringer og bedømmelse af kunstneriske visioner, dynamik og potentiale.” Uddelingen har betydet et løft til ensemble- og skolekoncertområdet, et løft til en række festivaler samt præmiering af de musikforeninger, som præsenterer smalle og nytænkende programmer. Udvalget har også muliggjort en langsigtet planlægning både nationalt og internationalt for 12 ensembler og de fem genreorganisationer ved at indgå flerårige aftaler. Den samlede

Carsten Adrian får den første Sydbanks Musikpris i Århus Solohornisten Carsten Elborg Adrian er første modtager af Sydbanks Musikpris i Aarhus Symfoniorkester. ”Carsten Adrian har som 2. solohornist den usædvanlige evne, at han gør 1. solospilleren og hele gruppen bedre. Han har en intuitiv evne til at læse dirigentens og sine medspilleres musikalske intentioner og sikrer på den vis det ideelle samspil. Carsten Adrian har skabt perfekt balance mellem rollen som solist og holdspiller til stor gavn for orkestret”, udtalte Aarhus Symfoniorkesters musikchef Palle Kjeldgaard. Sydbank har indstiftet sin årlige musikpris på i alt 350.000 kroner for at fremme udviklingen af klassisk musik i Danmark. Landsdelsorkestrene og Sydbank udpeger en modtager af musikprisen i hvert af de fem orkestre i Sønderjylland, Aalborg og Århus samt på Sjælland og Fyn. Hver får 50.000 kroner i præmie. Blandt de fem får én Sydbanks landsdækkende musikpris på 100.000 kroner i juni næste år. Region Midtjylland giver penge til verdensmusik Et netværk af 19 musikskoler i det midtjyske har fået bevilliget 500.000 kroner fra regionens kulturpulje til at etablere World Music Centre ved lokale musikskoler i tre-fire kommuner. Lærerne bliver professionelle verdensmusikere, som bor i de udvalgte kommuner eller omegn. Ideen er blandt andet at øge folkeskolelærernes kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i World Music Center i Århus, der har mange års erfaring med tilsvarende arbejde. Formålet er at skabe positive, integrationsfremmende kulturmøder gennem verdensmusik og dans og skabe mangfoldighed i musikundervisningen. Fire Metal Awards til Århus Den 15. november lagde Amager Bio i København lokaler til DMeA - Danish Metal Awards 2008. Udover veloplagte


koncerter fra The Arcane Order, Dawn of Demise, Svartsot, A Kid Hereafter in the Grinding Light og Carcass blev der naturligvis også uddelt en række priser, og vinderne kom i fire ud af otte kategorier fra Århus. Tillykke til Scamp, Crocell, The Burning og Last Mile. Årets album: Volbeat - ”Guitar Gangsters & Cadillac Blood” Årets debut: Scamp - “Mirror Faced Mentality” Årets internationale album: Metallica “Death Magnetic” Årets talent: Crocell - “Promo 2008” Årets produktion: Volbeat og Jacob Hansen for ”Guitar Gangsters & Cadillac Blood” Årets liveband: The Burning Årets video: Pilgrimz og Andreas Krohn for ”Shake-A-Feather” Årets albumcover: Last Mile og Christof Kather for “Last Mile” Derudover gik DMeA’s særlige hæderspris i år til journalist Steffen Jungersen for sit slidsomme arbejde med at formidle budskabet om dansk metal til den almindelige dansker igennem flere årtier. Nyt frisk blod til komponist-klassen på musikkonservatoriet i Århus De komponiststuderende i Århus har siden semesterstart kunnet trække på en af Danmarks mest efterspurgte unge komponister, 32-årige Simon Steen-Andersen. Men de første måneder har han været svær at få fat på sådan rent fysisk netop pga. engagementer i Tyskland, Svejts og Indonesien, hvor hans musik er blevet opført. Steen-Andersen er modtager af en lang række priser og legater og har allerede mere end 40 værker bag sig, primært kammermusik og typisk i form af et samspil mellem akustisk og elektrisk forstærket lyd. Steen-Andersen er nu tilbage i Danmark (dog med et par afstikkere til opførelser i Tyskland og Sverige) og

kan fuldt ud dele ud af sine erfaringer til de århusianske komponiststuderende. Bl.a. fra nylige opførelser af et værk for elektrisk forstærket akkordeon og video. Dansk musikpædagogik – nu også på japansk Musik er grænseoverskridende, og det er musikkens sprog også. Så nu kan unge, håbefulde trompetister og hornister i Japan få gode råd af en dansk trompetlærer. Den danske trompetist og docent ved musikkonservatoriet i Århus, Kristian Steenstrup, har skrevet en bog om at undervise messingblæsere, dvs. trompeter, basuner, horn osv. ”Teaching brass” hedder den - sådan en sag skal nemlig skrives på engelsk, hvis den skal nå ud til et tilstrækkeligt stort publikum. Bogen udkom sidste år i 2. oplag og har fået meget rosende omtale i de to internationalt førende tidsskrifter for messingblæsere. F.eks. er anmelderen i det engelske blad The Brass Herald begejstret for Steenstrups sammenligninger med sangstemmen, der kaster nyt lys på blæserpædagogikken og gør op med nogle fordomme. To professorer fra universitetet i Osaka har læst bogen og har herefter kontaktet Steenstrup for at få lov til at oversætte bogen til japansk. Og den er nu udkommet i en hardback udgave på et japanske forlag. Hun har gjort det igen Det må siges at være noget særligt, når en dansk sangskriver år efter år placerer sig i finalen ved verdens største sangskrivningskonkurrence. Sangskriveren Helle Hansen er i år repræsenteret med hele 3 sange i USA Songwriting Competition 2008 i kategorierne ”Lyrics” og ”Jazz”. Første gang, hun sikrede sig en finaleplads, var i 2001, og i årene 2002-2007 har hun hvert år vundet ”Honorable Mention Award” for sine sange. 2008 har i det hele taget været et særligt år for Helle Hansen, idet hun også i år har været komponist, tekstforfatter og arrangør på hele 2 store musikdramatiske opsætninger, nemlig den tyske danseforestilling ”Shoes With Wings” (”Theater für Niedersachsen”), samt den dansk/amerikanske soulmusical ”Steam” (”Uterus”, Danmark og ”Edinburgh Fringe Festival”).

Helle Hansen

Ny kommunikationsmedarbejder i DKL De Konservatoriestuderendes Landsråd (DKL) har pr. 1. november ansat Malene Jung som ny kommunikationsmedarbejder. Malene Jung skal rette fokus på innovation af det studenterpolitiske miljø på konservatorierne. ”Idéen med at ansætte en kommunikationsmedarbejder udsprang af et ønske om at styrke vores kommunikation eksternt og intern. Studenterpolitik kan ikke siges at være specielt alment, og man kan ikke forlange at de studerende selv holder hele ansvaret for at involvere sig i deres uddannelse, selvom det måske for nogle kan virke som det mest naturlige. Vi er nødt til at give vores medlemmer, de studerende, en bred forståelse for vigtigheden af socialt og politisk engagement i vores uddannelse. Jo mere effektivt vi kan gøre det, jo stærkere et signal kan vi sende. Malene er så småt gået i gang med planlægningen af vores interne kommunikation, og det ser allerede lovende ud.”, fortæller formand for DKL, Morten Mosgaard.

basunen • december 2008

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Popfilter: Pizzamåger i Smilets By Tvillingebrødrene Jakob og Josef Baumgartner fra Århusbandet Popfilter har skrevet sangen, der vandt den konkurrence, som Århus Stiftstidende, Sangens År og Til Kamp Mod Skraldet udskrev tidligere på året. Vindersangen, der tager afsæt i budskabet om en ren by, begejstrede efter sigende dommerne med en fængende melodi og en tekst, der vækker både smil og eftertænksomhed. Mek Pek blev som producer så vild med sangen, at han lagde sit Rockfarm studie i Ormslev til. Og efter to dages intensiv indspilning og mixning af skraldehittet er det nu permanent lydfæstet, at vi skal tænke os om, inden vi kyler vores ispapir, tyggegummi og slige efterladenskaber i det bynære landskab. ”Vi bor i smilets by sammen, det er dig og mig der skaber rammen, Smid dit skrald i spanden, hvor du går, Husk det også når du får en tår”. Musikere: Josef og Jakob Baumgartner, Simon Grønkjær, Kim Bahnsen. Mere info: www.popfilter.dk Tine Mynster: Godnitte Godnatte Godnatsange til tiden og til både børn og voksne. Det var ambitionen hos Tine Mynster, da hun gav sig i kast med en ny børneplade. En samling sange med en så stor portion poesi og nærhed, at den mest moderne barnesjæl – i samklang med forældre – kan blive rustet til natten og den nye dag, der lige straks venter. Tine Mynster havde altid gået og manglet pladen, og da hun en dag tørnede ind i idolet, Børne-TV-legenden Gunvor Bjerre, gik den gamle drøm i opfyldelse. Bjerre har skrevet alle teksterne, og hendes legendariske stemme indleder også alle sangene og fungerer således som en slags ledetråd pladen igennem. Medvirkende: Gunvor Bjerre, Tine Mynster, Kim Sagild, Lene Nørgaard, Jakob Vendt, Claude Chichon. Mere info: www.mynster.dk.

14

basunen • december 2008

Knud Avlund Frandsen: Dark Blue Star Knud Avlund Frandsen har via Gateway Music og i et samarbejde med musiker og producer Anders Jørgen Ørts udgivet sin debut CD ”Dark Blue Star” med egne engelsksprogede sange. Frandsen er 63 år, oprindeligt fra Sjælland, men har i mange år boet i Vestjylland. CDen består af rockede og countryinspirerede sange med masser af guitar, dobro, mandolin, bas+trommer og flotte korarrangementer. Der foruden indeholder albummet også i Frandsens egne ord – ømme ballader, sejt svingende blues og happy-go-lucky ørehængerpopsange. Musikere: Knud Avlund Frandsen, Anders Jørgen Ørts, Mikkel Fisker, Kim Bahnsen, Signe Ørts og Niels Ørts Ottosen. Trio Aurora: Pathétique Trio Aurora’s CD udgivelse ”Pathétique”, indeholder Mikhail Glinka’s berømte ”Trio Pathétique”, en første CD-udgivelse af Conradin Kreutzer’s Trio i Es-dur, op.43 samt en verdenspremière på den originale fire-satsede version af William Yeates Hurlstone’s Trio i g mol. I 1998 - mange år efter Hurlstone’s død som 30-årig i 1906 - blev nodematerialet, som ligger til grund for denne CD, udgivet; her var blot 3 satser og i omvendt rækkefølge. Senere dukkede scherzo-satsen op og blev udgivet særskilt i 2004, hvorefter den oprindelige satsrækkefølge fandt sin plads. Den århusianske Trio Aurora blev dannet i 1982 efter en fælles koncertopførelse af Glinka’s ”Trio Pathétique”. Den utraditionelle instrumentsammensætning - klarinet, fagot og klaver, som stammer fra Mozarts tid, giver mulighed for et andet klangbillede end den mere traditionelle strygertrio og klavertrio med klarinet og cello. Mange komponister har fundet denne kombination særdeles inspire-

rende, men da der findes forholdsvis få klarinet- fagot- klaver- ensembler, høres disse værker sjældent. Musikere: Vibeke Lundgren Nielsen, Søren Bagger, Svend Rump. Mere info: www.trioaurora.dk. Eventyr: Dreams & Joy Den århusianske trio udi afspændingsmusik, Eventyr, har i 2008 udgivet dette deres tredje album via Fønix Musik. Musikken er stemningsmusik med et klart skønhedsideal bygget op omkring smukke melodier, store klange og en blid rytmik. Den stille og intime lyd af fløjte og guitar suppleres af et lyrisk basspil og symfoniske klange. Det klang univers og flow der opstår giver tanker og følelser vinger, og snart finder man sig selv på en større rejse med indre billeder, der flyder over i hinanden. Som en sidebemærkning kan det tilføjes at Eventyr desuden medvirker på ”Music For Wellbeing III”, der har præsteret et CD salg på omkring de 90.000 stk. Musikere: Henrik Christiansen, Karsten Berger, Mikael Bønding. Mere info: www.fonixmusik.com. Fables: Fables Duoen Fables, bestående af Henrik Jespersen og Steen Rahbæk Nielsen, har spillet sammen i 28 år og deltaget i mange musikalske projekter, lige fra freejazz til ballet. ”Hver gang vi har været sammen som duo, begynder vi at spille improviserede, respektløse modale versioner af The Good Old Danish Scatsong. Snart tramper elefanterne rundt, mens ænderne vralter, og fuglene synger en århundrede gammel koreansk kærlighedssang. Dét er Fables”. Duoen har fået den ide at kigge nærmere på de kilometervis af bånd, de har optaget igennem årene. Altid bedst i first take – intensitet før teknik er mottoet. Med det udgangspunkt er denne CD skabt.


Musikere: Henrik Jespersen, Steen Rahbæk Nielsen. Mere info: www.myspace.com/henriksaxjespersen. m:u:s:t: Solsort Musik er ofte billeddannende, tonerne bliver afsæt for en fantasirejse, der kun er begrænset af lytterens forestillingsevne. Den musikalske side af projektet m:u:s:t hjælper én godt på vej, men hvis det kniber, er der hjælp at hente ved at vende skiven om, for på denne Dual-disc er musikken den samme på begge sider. Men på DVDsiden er lyden fulgt på vej af visualiseringer, der både fortolker musikken og afslører elementer af musikken. F.eks. viser det indledende beat sig at være leveret af stueurets tikkende pendul. Et spændende og tilgængeligt bud på en symbiose af billeder og lyde, akustiske som elektroniske. Medvirkende: Christian Vuust:, Henrik Munch, Iben West:. Mere info: www.mustmust.dk. Duo Resonante/Carlos Walraven: People Of The Night Albummet “People of the Night” er indspillet i Tepotzlán, Morelos, México, hos musiker og lydmand Carlos Walraven. Musikken beskriver Duo Resonante selv som værende af intuitiv karakter. ”På ”People of the Night” befinder vi os i ét musikalsk univers, der bevæger sig i tre forskellige retninger på samme tid. Pulsen strømmer. Det er udgangspunktet. Det er der, vi går ud fra. Det er der, vi mødes. Jeg ved ikke, hvor mange trommeslagere der har forsøgt sig med os uden at finde ind i vores musik, selvom jeg har hvisket dem i ørerne: ”DON’T COUNT”, som er et andet slags dogme i vores musik. Efter at have spillet med os nogle gange udbrød Carlos: ”Nu ved jeg, hvad det handler om for at kunne spille med jer: ”DON’T FOLLOW”. Og

Carlos var ”hjemme”! Et tredje dogme går på, at vi aldrig snakker om den musik, vi skal til at spille. Vi ved ikke, hvad den bringer, eller hvor den går hen. Vi lytter blot til rummet, vi lytter til os selv, og hvad der ellers kommer ud af den proces. Vi tuner ind og tager afsæt i et åbent sind”. Musikere: Henrik Jespersen, Ko de Regt, Carlos Walraven Mere info: http://henrikjespersen.tosti. info. Hans Sydow: Nytårssange.dk Sange til det nye år – og det der lige gik. Hans Sydow har valgt at tildele sig den på papiret ikke helt nemme opgave at lave et album med nytårssange. Han synes nemlig, at de mangler. Når ABBAs ”Happy New Year” og Grundtvigs ”Vær velkommen Herrens år” er nævnt, er det vel egentlig også dét, og så kan man ellers sidde der med kransekage og paphat og ja...bare mangle! Julesange er der masser af. Men en form for Absolut Nytårssange er der så vidt vides ikke. Det er der hermed nu. Det er der kommet 12 sange og fire reciterede tekster ud af, som altså tilsammen udgør denne udgivelse. Musikere: Hans Sydow, Tine Kortermand, Anton Johannes Hejl, Mikael K, Tine K, Christian Vuust, Anne Eltard, Christian Schrøder, Eline Lund, Maria Gjødsbøl, Andreas Hejslet, Anders Liebmann Haahr, Kenneth Thordal, Andreas Busk-Jepsen, Brian Dan Christensen, Ole Varde Lassen. Mere info: www.nytårssange.dk. Marybell Katastrophy: The More Dette Århus band befinder sig et eller andet ulokaliserbart sted imellem avangardepop, indierock, knasende electronica og varierede, skæve melodier. Tidligere har de eksperimenteret med digital ”betal-hvad-dinsamvittighed-byderdig” distribution af to

forgående EPér. Marybell Katastrophy er i løbet af de sidste år blevet regnet som et af landets mest lovende nye up coming navne. Nu er det første fuldlængde album The More sendt på gaden af Merger/Playground. Musikere: Marie Højlund, Maria Timm, Emil Thomsen. www.marybell.dk Gnags: Legepladsen Gnags er ude med deres toogtyvende plade. ”Det i sig selv er vel egentlig nyhed nok”, lyder det i pressemeddelelsen, som fortsætter: ”Men denne gang er nyheden også, at Gnags har genvundet deres status på den danske musikscene. De unge har inviteret sig selv på den nye plade - og det er vel naturligt nok - for Gnags er fucking cool!”. ”Legepladsen” er fyldt med nye legekammerater, som producer Jens Bjørnkjær (Bli Glad, Camille Jones, Ufo & Yepha, Ikscheltaschel, Nobody Beats The Beats), Mads Nørgaard (Oh No Ono) har mixet, og pigerne i københavnske Jaconfetti har sunget kor. Få bands har så stort et katalog fuld af folkekære ørehængere, som Gnags har. De seneste år har de været flittige gæster rundt om på landets mange festivaler og koncertsale og er stadig et af de mest efterspurgte livebands herhjemme. Denne sommer har Gnags leveret mere end 40 energiske koncerter, hvor både publikum og stjernekylende anmeldere festede heftigt med. Musikere: Peter A.G. Nielsen, Mads Michelsen, Mika Vandborg, Bastian Sjelberg. Mere info: www.gnags.dk.

basunen • december 2008

15


Kreativt fællesskab skubber til grænserne

Af Niels Erik Kjeldsen

En forening i Århus laver aktiviteter for sangskrivere. Blandt succeserne er en sommerlejr, som byder på co-writing. Nu tilbydes også en vinterlejr.

haft, gør mig rigtig godt tilpas i det selskab, jeg er i. Der er en stemning omkring denne weekend, som gør, at jeg ikke har de hæmninger, jeg normalt har.”

To mænd sidder i skyggen under bræddehyttens halvtag og spiller guitar, mens de synger en mærkelig, usammenhængende sang: ”Dengang jeg drog af sted, mistede jeg tusind ting”.

Sådan siger Paul Bengtsson efter fremlæggelsen. Han er ny i Århus

Stemmerne rammer ikke præcist, hænderne griber forkerte akkorder, men de særdeles sommerklædte mennesker, som sidder i den bagende middagssol og ser til, lytter alligevel opmærksomt. De ved godt, at de to mænd på verandaens intermistiske scene kun har haft halvanden time til at skrive den sang, som de optræder med. At de aldrig har skrevet sange sammen før. Og at de har skrevet sangen med udgangspunkt i nogle ord, som de trak op af en hat. ”Dengang jeg ikke drog af sted, fik jeg dig.” Sangen slutter abrupt. Publikum klapper og kommer med enkelte kommentarer. Sangskriverne forlader scenen, to nye indtager den. Næste sangskitse skal fremlægges. Ny håndværker i værkstedet ”Jeg var slet ikke så nervøs, som jeg plejer at være. Den tid, vi allerede har

basunen • december 2008

”Der er ingen bestemte rammer, ikke noget program fastlagt, ingen regler for co-writing. Det gør, at folk har mod på bare at komme og se, hvad der sker. På neutral grund i et naturskønt område, hvor der ikke er grund til at svare telefonen, hvis den ringer, fordi du alligevel ikke kan tage dig af det.” Et kreativt miljø Sangskriverlejren finder sted i Giberhytten få kilometer syd for Århus. Denne sidste weekend i juli 2008 er sommeren i sit luneste hjørne. Den nærliggende Moesgård Have står i fuldeste flor, fuglene synger om kap med sangskriverne, og de omkringsummende hvepse er endnu ikke blevet ondskabsfulde.

Sangskriver Værksted. Bosat i Fredericia savner han samvær med folk, som deler hans interesse for sangskrivning. På internettet fandt han frem til ÅSV, som tiltalte ham. Så han kom til en af ÅSV’s to månedlige værkstedsaftener, hvor sangskrivere mødes for at give hinanden feedback. Og da han hørte om sommerlejren, meldte han sig til. ”Det er en fed mulighed for at træffe så mange som muligt. Og nogle dage i træk med fuld koncentration tiltaler mig meget, når det er noget, jeg brænder for.” ÅSV er en forening, hvor alle, som skriver sange, kan være med. Bredden af genrer, kompetencer og alderstrin er stor. Ud over de faste værkstedsaftener arrangerer ÅSV forskellige andre aktiviteter. Den årlige sommerlejr er et tilbud om co-writing, som er mere attraktivt for begyndere og amatører end de

16

øvrige tilbud, der findes. Det fortæller Jonas Dahl, som er medlem af ÅSV’s bestyrelse:

Efter koncerten kaster sangskriverne sig over nye gøremål. Nogle går i gang med at co-write med nye partnere. Nogle finder en stille krog og sysler med egne idéer. Nogle går på opdagelse i landskabet omkring hytten, mens andre samler brænde til det bål, hvor aftenens måltid skal tilberedes. ”Når folk mødes og kan lave, præcis hvad de har lyst til, så begynder de at lære af hinanden. Det hele bygger på et socialt aspekt,” siger Jonas Dahl. Det bekræfter Paul Bengtsson: ”Jeg og min partner var meget modsat i vores syn på, hvad der gør en god sangtekst. Men det var en god måde at blive tvunget på kompromis og få indblik i en helt ny vinkel på sangskrivning. Jeg skal sætte mig ud over at skulle rime hele tiden. Denne weekend skubber virkelig til mig. Jeg suger til mig.”


Paul Bengtsson kaster sig ud i en ny co-write session med en ny partner. Denne gang bliver han bedre tilfreds med resultatet. Den skitse skal der arbejdes videre med i den kommende tid. Hvor er kvinderne? Rundt omkring bliver der sunget, spillet, diskuteret og skrevet ned. Men det falder i øjnene, at ud af de fjorten deltagere er ikke en eneste kvinde. Jonas Dahl mener, at det er en mangel: ”De fleste kvinder har en klavertilgang til sangskrivning, hvor drengene kommer med en guitar. Og de har en anderledes måde at synge på. Det er meget interessant og en større udfordring at co-write med.”

”Mændene ville være mere afdæmpede. Det gør ikke noget med lidt mandehørm”. Fællessang og bålgnister Mandehørmen er dog ikke overvældende senere på dagen, da mørket er faldet på, og sangskriverne er samlet om bålet. Der bliver snakket og grinet, og der bliver klirret med flasker. Musikinstrumenter går på omgang, sangskriverne skiftes til at synge deres yndlingssange, mens andre falder ind med korstemmer, rytmer og riffs. Der klinger mange ærbødige kærlighedssange ud i natten. George Harrissons ”Something”. Kim Larsens “Kvinde Min”. Og ud på de små timer giver Paul Bengtsson en indfølt fortolkning af Eric Claptons ”Wonderful Tonight”. ”Coverversioner er jeg nu ikke så god til. Det meste af tiden har jeg bare siddet og nydt de andres kunnen. Jeg har allerede haft en tons gode oplevelser. Det er genialt, at folk falder ind med det, de synes passer. Jeg har altid haft det godt med at være en del af en gruppe og ikke bare være alene på,” fortæller han.

Omkring hvert tredje ÅSV-medlem er kvinde. De deltager i ÅSV’s værkstedsaftener og koncerter, men de kender ikke hinanden så godt og vil samtidig helst af sted parvis, vurderer Jonas Dahl. Det skal der gøres noget ved: ”To af pigerne, som er sådan lidt projektmagere, vil lave noget særligt for pigerne, så vi kan få dem til at mødes. Vi har sparket bolden over til dem og sagt: Find på noget, så støtter vi op om det.” Også Paul Bengtsson vil gerne have, at der kommer kvinder med en anden gang. Men han synes også, at det har fordele, at de ikke deltager denne gang:

Jonas Dahl synes, at det er godt, at der er mere tid end på en normal værkstedsaften: ”Det er ikke alle, der har et mingle-gen. Nogle skal lige være her et par dage. Det er perfekt, at det strækker sig fra fredag til søndag. Man kan networke og bygge sin selvtillid op og finde ud af, at man er lige så god som de andre.” Nu to gange om året Sommerlejren er en succes og deltagerne vil have mere. Derfor arrangerer ÅSV som noget nyt en vinterlejr. Den finder også sted i Giberhytten, og det sker i den sidste weekend i januar 2009. ”Det kunne være hyggeligt også at skrive i de mørke vintermåneder, hvor

der er tændt op i pejsen. Det kan der komme nogle andre sange ud af. Og selvom det fortrinsvis er sangskrivere, der deltager, er musikere også velkomne. Der skal ikke være begrænsninger. Det skal være en stor kreativ legeplads,” siger Jonas Dahl. Som tidligere inviterer ÅSV medlemmer fra DMF og DJBFA. Men denne gang bliver der også et internationalt islæt. ”I Tyskland er der kunstnerisk hungersnød. Så denne gang ryger der en invitation ud til de tyske sangskrivere, vi har kontakt til,” siger Jonas Dahl. Paul Bengtsson er ikke i tvivl om, at han også skal deltage i vinterlejren: ”Denne sommerlejr lever mere end hundrede procent op til mine forventninger. Det er helt ud over, hvad jeg turde håbe på. En overvældende succes for mig. Så flere af dem.”

FAKTA:

Århus Sangskriver Værksted (ÅSV) har eksisteret i 10 år og har omkring 100 medlemmer. Foreningen mødes to gange om måneden i DMF’s lokaler i Grønnegade 93 og holder en månedlig koncert på Gyngen i Mejlgade 53. Flere oplysninger på www.sang-skriver.dk eller 2870 6771.

basunen • december 2008

17


Citronhuset

kan lyde surt, men her lever man det søde liv! Af: Lars Knudsen samt medlemmernes egne ord

Basunen har haft næsen nede i Citronhusets gæstebog for at tage temperaturen på, hvad de mange musikere, der løbende bebor det spanske feriehus, mener om at opholde sig i Monda. Den store citron bliver i overført forstand presset for alle dens livgivende safter, når en lind strøm af ferierende DMF’ere hen over året drager sydover for at labbe Sydspaniens liv, sjæl og atmosfære i sig. I Citronhusets gæstebog beretter DMF’erne om deres oplevelser, hvad der giver et indblik i, hvordan livet kan leves, når man vælger at skippe den velfriserede charterrejseform til fordel for en ferieoplevelse tæt på lokalbefolkningen i en charmerende bjerglandsby. Sagt om: Det hyggelige hus med den dejlige atmosfære 23.08.07 ”Mange tak for en helt fantastisk uge i Citronhuset! Det er sjovt, så hurtigt vi kom til at holde af denne lille hytte med alle de skønne særpræg: Hoveddøren, de store trin, gasblusset, hemsen med Tarzansnoren. Alt sammen totalt unikt og 100 gange bedre end et anonymt lejlighedskompleks. Tak for dit værtskab, Benito, Det betød meget for os. (Heine har stemt guitaren:-)”. Camilla & Heine.

Sagt om: Værten 30.08.07 ”Tak til Bent for din dejlige velkomst – blomster på bordet, toilettet og hems, lækker frugt og skøn vin – og ikke mindst at du giver dig tid til at vise os byen. Vi kunne ikke få det bedre!”. Marzcia & Jette

25.09.07 ”En stor tak til dig Bent, for din ferieomsorg – fra start til slut”. Torben. 16.10.07 ”En stor tak til Bent for hans sublime rundvisning den første dag. En virkelig god introduktion til det hyggelige landsby miljø”. Joan & Bent 17.04.08 ”Bent havde gjort sit hjemmearbejde og stillet en 34 år gammel LP fra sin pladesamling frem på keyboardet – en af mine første indspilninger..”. Kirsten & Johnny Sagt om: Befolkningen 02.11.07 ”..Vi faldt i snak med en lokal vaskeægte Gibraltist af en dame, royalist til

18

basunen • december 2008

fingerspidserne – og sikke hun kunne fortælle!”. Rikke & Stephane. 21.12.07 ”Når vi ikke er på tur, drøner Mikkel og Magnus, 7 og 9 år, rundt i byen, som de efterhånden kender som deres egen bukselomme og bli’r gode venner med de lokale drenge... en fodbold kan bygge bro mellem alle kulturer! Mikkel var på besøg hos genboens dreng José i dag. Paradis for børn at føle sådan en frihed i dette lille smørhul – bare vi havde noget tilsvarende hjemme”. Claus & Mette Sagt om: Mad & drikke Den spanske gastronomi er for mange af DMF’erne, der besøger Monda ligeledes noget af det, der gør hele turen og opholdet i Sydspanien eksotisk og uforglemmelig.


08.10.07 ”Helt øm i kroppen af nydelse med nyd på!! Har svømmet i Middelhavet og spist af alle de mærkelige slimede dyr fra dets bund. Har smagt – duftet – levet – oplevet et skønt Syd-spanien og kan kun ærges over, at turen snart går hjemad. Vi har brugt det fine køkken flittigt og svælget i råvarer fra Spanien i november. Manolo fra Komo Komo er leveringsdygtig i himmelsk (og helt latterlig billigt) Serrano skinke, rokkevinger, manchego, blommetomater...”. Ena & Sune. 10-01-08 ”På en uge nåede vi langtfra at besøge alle byens spisesteder. Vi fik gode tapas på Bar del Sur, rigtig god mad på Balcon de la Jaula, og en herlig Fritura Malagueña på Bar Central (som ellers ikke ser særlig gastronomisk ud). Og udsøgt sydamerikansk inspireret køkken på Castillo de Monda, som er et besøg værd”. Simon & Mariane. Sagt om: Monda 16.08.07 ”Værd at prøve: Tapas og øl på Bar del Sur og den lokale bar på kirketorvet. Kaffe på Café Central. Pølse og ost fra Komo Komo. Isen på det nye is-sted. Tomater – anywhere!”. Kristine & Jeppe. 21.12.07 ”Hvor sjovt med optoget gennem gaderne hver aften! Der bliver spillet på klokker, rumlepotter, trommer m.m. og sunget. I aftes kl. 23.30 stod de lige udenfor Citronhuset”. Claus, Mette, Magnus og Mikkel.

04.01.08 ”Hjemme i Monda har vi følt os som en del af bybilledet, selvom at vi nok skiller os en del ud fra lokalbefolkningen. Men vi leger ”local living” alt hvad vi kan, og turen til appelsinlunden, hvor vi plukkede alle mulige citrusfrugter, var en dejlig og anderledes udflugt”. Trine og Ulrik.

Nogenlunde således kan en uge i Citronhuset også gå. Uden det helt store og en hel del af det små, beretter gæstebogen

07.03.08 ”Turen i bjergene omkring byen tog os fuldstændig med storm. Paradis!”. Ida & Martin Sol, strand og seværdigheder - udflugtsmålene ved den spanske solkyst er mange, og det skorter heller ikke på gode råd og detaljerede beskrivelser i gæstebogen fra Citronhusets mange tidligere, musikalske gæster. Disse råd vil vi af pladshensyn ikke komme ind på her, men i stedet blot sige: Tag ned op oplev det! Og slutteligt et godt råd og citat fra Aarhus DMF’erne Lise & Herbie, der er blevet så hooked på Citronhuset, at de har været dernede fem gange ind til nu: ”Larmer de indfødte for meget efter jeres smag – Råb: JEG KAN IKKE DRIKKE NÅR I LARMER!”.

- Hvad skal vi lave i dag? - Behøver vi lave noget, da? - Nej, det gør vi vel egentlig ikke... - Nå, men så gør vi det. - Ok. FAKTABOKS: Citronhuset er et lille hyggeligt og meget autentisk sydspansk feriehus, beliggende cirka 10 kilometer fra den spanske solkyst, i bjerglandsbyen Monda. Huset kan lejes af DMF Aarhus medlemmer. Fra april 2009 er prisen for en uges ophold 800 kroner. Det er muligt at booke både én eller to sammenhængende uger. Er du interesseret i at høre nærmere kan du ringe til DMF Aarhus og tale med Lars Knudsen på 86184599. Se mere på www. basunen.dk og www.citronhuset.dk.

basunen • december 2008

19


20

basunen • december 2008


Medlemsarrangement DMF-Djursland Den 19. januar kl. 19.00 i Kulturhuset Pavilonen i Grenaa afholder DMF-Djursland et arrangement for afdelingens medlemmer hvor Bjarne Langhoff med band vil demonstrere Bose højtalersystemet L1 model 2. Demoen henvender sig til ALLE udøvende musikere pga. systemets flexible opbygning. Bjarne er kendt for sin sangstemme og har stor erfaring med kormaskiner fra TC Electronic. Vi har derfor lokket ham til også at give lidt gode råd omkring opsætning m.v. af stemmer i kormaskiner. Det foregår efter demoen.

Bjarne Langhoff - De Syngende Lussinger, Grease, Le Freak, DMF on Tour, Melodi grand prix, Så det synger ....

Ellers går aftenen ud på almindelig hygge og grejsnak blandt afdelingens musikere.… Det er gratis at deltage…..

Bog-konkurrence ”Rock i Århus” er en af efterårets flotteste musik-bogudgivelser – og måske det hidtil mest omfattende værk om en by og dens musikliv. Den indeholder en samling fortællinger og et rigt billedmateriale, som hylder den århusianske rockscene gennem mere end 50 år. Bogen er redigeret af musiker og medlem af DMF Aarhus Jørgen Nielsen og har modtaget glimrende anmeldelser blandt andet i Århus Stiftstidende, som skrev: ”Et særdeles underholdende epos, der serverer den århusianske musikhistorie gennem anekdoter, ekspertviden og utallige fotos”. Og i Gaffa fik den 5 stjerner og ordene med på vejen: ”...den bør nærmest være pligtlæsning for enhver lokalpatriotisk musikelsker”. Basunen sætter her 3 eksemplarer af ”Rock i Århus” på højkant. For at del-

Vind årets musikbog tage i konkurrencen skal du blot svare på følgende spørgsmål: 1. Ved DMF’s kongres i Randers i august 2008 valgtes næstformanden af DMF Aarhus afdelingen også ind som ny næstformand af Dansk Musiker Forbunds Hovedbestyrelse. Hvad hedder han? A. Bjarne Gren Jensen B. Søren Gren Jensen C. Bo Gren Jensen 2. Hvad hedder DMF’s tilbud til medlemmerne om distribution af CD udgivelser? A. Goatfarm Music B. Gateway Music C. Greengate Music

A. Cirka 200 B. Cirka 750 C. Cirka 1100 Er dette ikke lige en del af din paratviden, kan du finde svarene på www.dmf.dk og www.dmf-aarhus.dk. Løsningerne kan mailes til lak@dmf.dk senest den 9. jan. 2009. Husk at skrive ”Bog konkurrence” i emnefeltet. De tre vindere af konkurrencen vil få direkte svar via mail. Bogen - der har en værdi af 325,00 kr. - vil efterfølgende kunne afhentes af vinderne på DMF-Aarhus kontoret, Grønnegade 93, 2. sal, 8000 Århus C.

3. Hvor mange medlemmer er der i Dansk Musiker Forbunds Århus afdeling?

basunen • december 2008

21


Burn Baby Burn Af: Christian Dietrichsen Jeg er lige kommet hjem fra kunstfestivalen Burning Man i USA og skriver på en blanding af solstik, søvnmangel, jetlag and a hole lot of lovin´. Burning Man er et sansebombardament, a mindblowing experience, en smeltedigel royal, et euforisk fælleskab, anything but shopping..…. Hvert år sidst i august mødes ca. 50.000 mennesker på en udtørret søbund langt ude i Nevadaørkenen 120 miles nord for Reno for at lave en slags festival for hinanden. Alle bidrager med installationer, performance, happenings, musik, udklædning, gakket opførsel…og alt muligt andet. Man kan ikke købe noget, og der er ingen reklamer for noget som helst. Sammen bygger man en by op – Black Rock City – og sammen giver man den liv. De ekstreme forhold i ørkenen sætter en enestående smuk og rå ramme om det hele, hvad, rammen fyldes ud med, er helt op til den enkeltes initiativ. Jeg går hen af vejen ved navn Fairlane med retning mod 8:00. Mine fødder har store revner på undersiden i sandalerne og det begynder at gøre lidt ondt. Jeg bliver overhalet af en kørende kæmpeko, der ligger på ryggen med benene i vejret. Jeg passerer Kidsville, Silicon Village og The Alternative Energi Zone. Der stiger gigantiske røgringe op fra et fjernt sted, som på deres vej møder 12 faldskærmsudspringere, der er sprunget ud fra et fly og nu leger deres vej ned mod sandet. Jeg ved, at jeg lige nu går glip af det bizarre Center Camp Variety Show, NewBees Speeddating i Clevian Camp, noget med Cyborgs ved 8:30 & Dart, en russisk vodkafest i Den Amerikanske Ambassade, en hellig indiansk renselsesceremoni i Entheon Village…og en bunke af andre ting. I Black Rock City lærer man at holde sit fokus, der hvor man er, og ikke der hvor man kunne have været, simpelthen for at undgå at komme hjem med mavesår. Man sørger som udgangspunkt for sig selv i Black Rock City. Man medbringer telt/ autocamper, mad, vand, masser af vand, cykel, støvmaske samt briller til at komme igennem støvstorme, det udstyr man nu

22

basunen • december 2008

skal bruge for at lave sine aktiviteter og ørepropper, hvis man vil være sikker på at få noget søvn. Byen er gennemsyret af en udpræget givermentalitet. Hvis der er nogen, der har åbnet en bar eller et spisested, er drikkevarerne og maden gratis. Man bliver tilbudt healing, krammere, smykker,

guidede meditationer og selvfølgelig en masse kunst og shows. Man bytter ikke i BRC, man forventer ikke at få, man kan ikke kræve noget… man kan kun give! Jeg har været her i 3 dage, og Black Rock City er blevet til en rigtig by i min bevidsthed. Jeg kender dens rytme, ser mønstrene og føler mig som en del af et stort fællesskab. Jeg kommer lige fra Red Nose District, hvor jeg har lavet en aftale med Cirque Berzerk om at bruge deres telt og scene næste år, hvor jeg gerne vil tage et vandshow med ud i denne magiske ørken. Jeg triller ind i Center Camp for at se på mennesker. Eva fra Palæstina danser i manegen sammen med jonglører og hullahop artister. Jeg flyder rundt og mærker vibrationerne fra et hav af smukke mennesker i kostumer og med glade ansigter. En stand-up komiker gør, hvad hun kan fra en af scenerne, mens et ørkenrotteband spiller op til dans i den anden ende af det store åbne telt. Center Camp er en slags kunstens og udlevelsens markedsplads. Jeg får delt nogle at de breve ud, jeg har med fra kunstnere hjemme i Danmark, mens jeg suger til mig som en svamp, der har ligget i solen alt for længe.

Området er delt op i to hovedområder: Black Rock City og The Playa. BRC består af et cirkelformet vejsystem. Vejene, der følger cirklens bue, har i år fået bilnavne som Hummer og Jeep, mens de veje, der udgår fra midten, har klokkeslæt som fx 4:30 eller 9:00. I BRC bor man, og der er også her, man finder ThemeCamps, Villages og scener. I midten af cirklen står The Man – den store træfigur som er symbolet for dette uoverskuelige kludetæppe af en event. Et stort område omkring manden med en radius på en lille kilometer ligger frit hen til kunstinstallationer, ligesom BRC-cirklen kun er 2/3 fuldendt for at give plads til, at installationsområdet kan brede sig som en vifte langt ud i ørkenen. Dette åbne område er The Playa og huser i år 194 kunstinstallationer. Iført motorcykelbriller og støvmaske kæmper jeg mig sammen med min gode ven Thomas gennem en støvstorm. Vi har besluttet os for ikke at gemme os væk, men derimod gå ud og blive fortabt i stormen. Vi kan ikke se 5 meter frem og driver rundt på må og få. Lyden af trommerne rammer os, før vi kan se dem…og pludselig står vi midt i et sambaorkester, der har besluttet sig for heller ikke at lade sig kue af moder naturs julelege. Jeg griber en tromme og begynder at spille med. Lyden af storm og de brasilianske rytmer supplerer hinanden på overraskende fin vis. Efter en halv time stopper denne surrealistiske trommesession, og vi kaster os igen ud i den sandmættede lykkepose… Hvert år er der et overordnet tema, man kan vælge at lægge sine aktiviteter ind under, hvis man har lyst. Sidste år var det Green Man – noget med bæredygtighed osv. I år var temaet The American Dream. Temaet bliver fortolket i alle mulige og umulige retninger, men giver alligevel en slags rød tråd, der kan skimtes rundt omkring. En tidlig morgen er jeg taget ud til THE END, som er det fjerneste sted på området og ligger flere kilometer fra alt hurlumhejet. Her ligger en lille indianerlejr med


fire tipier – hvis placering er en fin reference til årets tema. Jeg møder den russiske arkitekt, hvis bibel er smurt ind i blodet fra en myrdet præst, hans ven hollænderen hvis personlighed, efterhånden som årene er gået, skinner igennem et overbevisende smil og kunstneren fra San Francisco, der var i Århus for ikke så længe siden. Vi sidder rundt om bålets sidste gløder og snakker om ALT, indtil tequilaflasken er tom, hvorefter vi skilles. På Burning Man møder man hinanden. Man udveksler ikke automatisk visitkort eller opdyrker netværk i blindhed, man mødes bare! Burning Man startede på en strand i San Francisco i 1986 med 20 deltagere. Året efter var de 200, så 800, hvorefter det var tid til flytte location til ørkenen, hvor der var plads til vokseværk. Det virker, som om BM har gennemgået en masse forandringer undervejs, men det er uforståeligt for mig hvordan det er lykkedes at holde kernen i projektet så ren og undgå de stærke institutionaliserende og ensrettende mekanismer, der melder sig på banen, så snart noget gror. Ejerskabet er enestående for en event af den størrelse - det viser sig fx ved det faktum, at alle rydder op efter sig selv efter mantraet ”Leave No Trace”. Dette gøres lettest ved simpelthen ikke at lade skrald og andet ramme jorden! Efter en del dage med fester, syrede oplevelser og alt for lidt søvn har jeg brug for noget andet, og jeg søger ud til Tempel of Forgiveness, der ligger et godt stykke ude på The Playa. Her er luften tyk som gule ærter af følelser. Templet er sirligt

udformet og udsmykket i træ, og overalt har folk skrevet hilsner, erkendelser eller kærlighedserklæringer til dem, de har

mistet. Der hænger fotos og ejendele, der skal ofres, og i en cirkel sidder en tilfældig samling af musikere og flyder hen i en dronebåret melodi. Det er, som om sandet under templet er fugtigt af gråd. Jeg begynder at læse, hvad folk har skrevet og slutter mig til grædekoret. På søndag, dagen efter at The Man brændes, sættes der ild til templet. Der er tre måder at komme rundt på. Man kan gå, hvilket giver en intim stemning i forhold til de ting, man passerer og gør det umuligt at følge en forudbestemt rute, fordi man er et let offer og konstant bliver revet med ind i et eller andet. Man kan cykle, hvilket er rart, hvis man har ømme fødder eller er på en specifik mission. Og endelig kan man hoppe på en af de mange ArtCars, som er biler, lastbiler eller

busser, der er bygget om til skibe, dyr eller lign., og som cirkulerer rundt på må og få. Det er nat på The Playa. Det sværmer med ArtCars, der er sparsomt oplyst i alle regnbuens farver, menneskerne er dekoreret med glowsticks og små lamper, og de mange gaskanoner skyder ildkugler op mod himlen. Nætterne er meget svære at indfange på billeder på grund af manglen på lys, men også fordi det er lidt som en drøm at bevæge sig rundt i dette farvebad. En drøm der foregår i Amerika, men på samme tid udfolder sig i sit helt eget univers. Det koster 250 dollars at deltage i Burning Man. De penge går til at bygge Black Rock Citys infrastruktur op, til at støtte de store kunstinstallationer/skulpturer og til forskellige tiltag uden for Burning Man. Burning Man er nemlig ikke kun en uge i ørkenen, men er ved at udvikle sig til

meget mere. Black Rock Arts Foundation støtter kunst, der fordrer social interaktivitet i hele verden. Black Rock Solar er et projekt, der hjælper med at bygge lavpris eller non-pris solenergi- systemer i lokalområder. Burners Without Borders er en global græsrodsorganisation, der udfylder huller, hvor eksisterende kulturelle og sociale systemer fejler. Burning Man Regional Network holder Burning Man grupper i kontakt med hinanden og søger at dele BurnerFilosofi og Etik med resten af verden. Alene i USA findes der mere end 12 mindre ”Burning Man festivaler”, ligesom der afholdes ”Decompression Parties” og andre BurnerArrangementer året ud. BM er ikke kun en isoleret event, men samtidig en tanke, en bevægelse…en følelse. Næsten alle BRC´s 50.000 beboere er samlet rundt om The Man, der ud over sine 12 meters højde i år er blevet placeret oven på et 20 meter højt tårn. Kl. er 23 og vi har lige gennemlevet en syv timers støvstorm. De første raketter stiger til vejrs og lyser The Playa op med farverige brag. Fyrværkeriet er i gang, men overdøves pludselig af to store gaseksplosioner, hvorefter The Man begynder at brænde i kanterne, en ekstra eksplosion sætter ild i de nederste dele af tårnet, og snart står det hele i lys lue. Det er vores cue til at smutte ud af bagdøren, vi skal nå et fly i Reno. På vej væk vender vi os om en sidste gang for at nyde synet at et flammeoplyst menneskehav, hvorefter vi overlader den sidste fest til vores fellow Burnere. Vi er på vej hjem loaded med inspiration og historier. Nogle af historierne lader vi dog blive på The Playa…hvor de hører hjemme.

basunen • december 2008

23


Ballade på tribunen Af Poul Ramsing

Restaurant ”Åkrogen” i Riisskov var gennem mange år et velbesøgt dansested. Vi havde fornøjelsen af at spille derude i flere omgange. I en lang periode residerede en restauratør, som havde en anstrengt forhold til musikere – evig mistænksom. Han fik den ret gode ide at hyre en berømt dansk saxofonist til en sommersæson. Han var bosat i USA. Han skulle hyres sæsonen efter, men valgte at sende en anden fin dansk saxofonist, som også ankom. Sammen med ham var tre lokale musikere engageret, så alt var godt. Otto Stampe havde medbragt nogle fine arrangementer, så sommeren så musikalsk fin ud.

uforudsigelige. Restaurentøren foretog et hoppende tigerspring midt i et ”nodenummer”, snuppede 4 nodemapper og forsvandt! Hvordan denne sommer

Ramsings Kvintet i Ribe På den tid var søndagsmatine obligatorisk – man spillede fra kl. 16 til 18. Sådan en søndag var der ofte ellers forløb, kan jeg kun gisne om. Jeg fuldt hus med svingom, kaffe, lagkage har oplevet et orkester samme sted hvor og så lige en enkelt øl. Vores restauraman lancerede et vækkeur på tribunen. tør fulgte intens orkesterets udfoldelser Når vækkeuret ringede var der pause – han ønskede uafbrudt stemning for – oftest midt i et nummer! Jo, der skete enhver pris. Jeg har selv oplevet, at han mange sære ting på Åkrogen. løbende forsøgte at bestemme repertoiret. Han forlangte også, at musikernes Ølhunden glammer øjne skulle være ved gæsterne – ikke Når jeg gennemgår gamle minder, må i noderne. Men nu havde Stampes jeg erkende, at tiden er gået. Fortiden kvartet nogle fine noder fra USA, så det virker lidt corny, og nogle kollegaer er var svært. forsvundet. Mange er heldigvis stadigvæk i gang. Jeg har faktisk kun gode En søndag midt i matinéen skete det minder fra den forsvundne tid. Siden jeg startede i 50’erne, har jeg vel arbejdet sammen med 70-80 musikere – alle personligheder med egen opfattelse og positiv indstilling til helheden. Nogle elskede øl – bare lige en enkelt. Men så længe man kunne styre det, var alt ok. En fremragende ”overmusikalsk” pianist gav mig dog problemer – specielt først på aftenen hvor vi spillede evergreens. Bemærkninger

24

basunen • december 2008

som ”Den kan vi da ikke spille, når solen skinner!” eller ”Den melodi kan kun spilles i tåget vejr!” var uforglemmelige. Helt galt gik det imidlertid, da han forklarede gæsterne, at de kunne få ”All the things you are” i stedet for ”Hele ugen alene”! Jeg måtte til sidst give op. Han var dog en eminent pianist. Kulturchokket En anden eminent pianist kom fra Østersund i Sverige. Han startede kursen mod Danmark med en dansk kvartet, som jeg arbejde med i tre måneder og kaprede ham senere til min kvintet. Vi havde et skønt samarbejde i 4 år. Han gav en del ekstraarbejde, men blev tilgivet. Han spillede simpelthen så smukt – lige så smukt som hans ego! Alle kunne lide ham – selv vrisne restauratører og fruer. Han var elsket og samtidig en uforbedrelig boheme. Fra starten havde han bil, harmonika o.s.v., men hver gang han forlod en by ,efterlod han noget. Jo, det var promillen, der var problemet, men vi styrede det - stort set. Han fortalte ofte, at mødet med den danske restaurantkultur havde været et chok for ham. Han kærlighed til elefantøl havde været uden ende, men den rene musikglæde, han skænkede orkesteret, glemmer jeg aldrig. 3. verdenskrig At føle unge musikeres tilgang til branchen kunne være sjovt. Her kom de glade og forventningsfulde, og så var det pludselig helt andre ting, der betød noget. En af mine bedste trommeslagere rejste sammen med os fra sin fødeby – kun 18 år gammel. Hans mor og far var mødt frem: ”Kan du nu passe på ham,” sagde hans mor. Vi kørte til 4 måneders job på ”Borggården” i Esbjerg. Hver aften var som 3. verdenskrig. Han fik hurtigt lært noget om værtshusstemning,


men han overlevede trods alt. Det at være dygtig er i øvrigt noget mærkeligt noget. Nogen kan have en begrænset instrumental kunnen, men til gengæld charmere publikum, som elskede dem. Andre derimod kunne være blændende instrumentalister, men uden nogen som helst kontakt til publikum. Min erfaring kombinerer sammensætningen – hvad gør man ikke for publikum! Midsommerjul Det var ved at gå helt galt engang på ”Ritz” i Frederikshavn. Vi spillede til søndagsmatine for bl.a. en svensker, som var virkelig beruset. Vi traf ham allerede lørdag aften under opbygningen af hans kolossale brandert. Vi var midt i august måned, hvilket dog ikke forhindrede ham i konstant at bede om at høre ”White Christmas”. Der var

kontant afregning hver gang, men da jeg lagde op til ”White Christmas” for 5 gang, strejkede mine medspillere! Publikum rystede dog kun overbærende på hovedet. Der er trods alt grænser for galskaben – selv i Frederikshavn. Men sjovt var det. Det at spille hver aften kræver et godt venskab og et godt sammenhold. Man kommer næsten i familie, hvilket også betyder, at man også godt kan småskændes lidt. Orkestret måtte dog altid fremstå glade og harmoniske på scenen. Jeg mindes således altid mine medspillere med stor glæde, og når jeg fortæller om dem, er det kun positivt ment. Fra succes til fiasko Vi spillede også på den dejlige variete ”Sans Souci” i Kolding på et 3 måneders job. Programmet bestod også af artister,

herunder en tysk boldjonglør. Et elskeligt menneske med fine referencer. Han glædede sig til sommeren. Vi sad og spillede bag ved ham til forprøven, hvor han pludselig tabte alle sine bolde! Han korrigerede, men tabte sine bolde igen og igen. Dette var dog næppe orkesterets skyld! En ekstra forprøve med jongløren ændrede intet: han blev selvfølgelig fyret på stedet. Jeg glemmer aldrig denne mand, der blev sendt bort dagen før premieren, selv om hans foto allerede var trykt i programmet. Jeg har i den forbindelse ofte filosoferet over, hvor kort der er fra succes til fiasko. Jeg vil senere berette om de rejsende musikers vigtigste udstyr, en god kogeplade, samt omtale flere gode erindringer fra tiden med mine gode medspillere.

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Åbyhøjgård 32 st tv 8230 Åbyhøj tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • december 2008

25


København kalder! Er der nogen på linjen?

Af René Fredensborg nede bagerst fra bussen, hvor jeg har sat mig i smørhullet mellem Harpcore og Alcoholic Faith Mission. Det tegner til at blive en storartet tur.

Blandt musikerne er forventningerne blandede, da DMF København og DMF Århus sender en række bands til Popkomm-festivalen i Berlin. For det er sin sag at blive spottet blandt de over 700 koncerter pr. aften, men ’Copenhagen Calling’-touren åbnede alligevel for nye muligheder. Kaos kan føre meget godt med sig, for eksempel en lykkelig slutning på en Berliner-tour, der får sig en bøvlet start. Torsdag den 9. oktober klokHarpcore ken 08.29 er det ikke kun køen til DMF Københavns cappuccinomaskine, der driller. Det sidste gear er heller ikke blevet proppet ind i bussen endnu, da bussen er forsinket og adskillige af musikerne stadig kun er på trapperne. Sådan er det med rock’n’roll. Pytskidt, vi

Valravn

26

basunen • december 2008

I skyggen af hinanden Det er tredje gang, ’Copenhagen Calling’ lægger sig i slipstrømmen på den enorme Popkomm-musikfestival i Berlin, hvor man ellers let bliver usynlig blandt de 85.000 gæster, 15.000 branchefolk, 1000 journalister, 400 officielle acts, og et ukendt antal uautoriserede solister og bands, der forsøger at promovere sig i den musikindhyllede by. når det nok, siger stemningsbarometret. Kun buschaufføren - allieret af et par morgenfriske forbundsfolk - vil sydpå mædevuns. Desværre vil bussens bagdør ikke rigtig lukke sig – hvilket irriterer alle på turen. Touren hedder ’Copenhagen Calling’, eller rettere ’Cøpenhagen Calling’, hvis man skal tro plakaten. Med i bussen er Livaventura, Halph, Alcoholic Faith Mission, Valravn og Harpcore, der som fem ud af ni deltagende grupper har valgt at rejse sammen. Godt forsinket, men i fin fart. Nogle vil måske betegne det som stor symbolik, da bussens fordør insisterer på at åbne sig under formand Michael Justesens velkomsttale. Han siger trods alt noget om at bryde mure ned i Berlin, men det er ærligt talt svært at høre præcist


Men initiativtageren til det københavnske kald ved, hvad han gør. Kasper Find Rasmussen fungerer nemlig, via sit pladeselskab PonyRec, som indierockens fremskudte forpost i Tysklands hovedstad. ”Berlin er tættere på Europa, og der er sindssygt meget musik hernede. Masser! Men Popkomm bliver hårdere og hårdere for hvert år. Vi kæmper om de samme mennesker. På en aften er der over 700 koncerter,” fortæller Kasper Find. Tre dage med hver fire koncerter er årets danske dosis fra vor alternative bus, der kører direkte ind i skyggen af det officielle godstog ’Spot On Denmark’, Danmarks formelle bud på en Popkomm-satsning. Med andre ord: Samme aften som vi ankommer, skal bands som Veto, Spleen United, Carpark North og The Blue Van spille en hypet showcase på den gamle østberlinske postbanegård, Postbahnhof, mens ’Copenhagen Calling’-orkestrene må rocke i undergrunden. Det er lidt som at få lov at spille i campingområdet på Roskilde Festival, mens andre åndsbeslægtede bands spiller på Orange Scene. Men sådan er hierarkiet nu engang, når dansk musik skal et smut på en tysk markedsplads. Tiger-poesi Under en rygepause på en tysk rasteplads bliver ’Copenhagen Calling’-streameren på siden af bussen glattet en ekstra gang. Alcoholic Faith Mission skal åbne ballet, når der i aften skal performes på undergrunds-spillestedet ’Anjte Øklesund’. Alcoholic Faith Mission tager udfordringen i stiv arm. Guitarist Laurids Smedegaard reciterer klassiske Johannes V. Jensendigte, mens trioen skyller efter med gratis Tiger-øl fra buskøleskabet. Ifølge bassist Sune Sølund har den danske alhokolmission ikke planer om det store, internationale gennembrud. ”Vi ved ikke så meget andet end, at vi skal ned og præsenteres. Måske er der nogle bookere, der kommer for at se os. Vi har prøvet den slags før med vores gamle band Seierø. Altså mest i København, hvor vi også tit fik at vide, at der kom alle mulige, som alligevel ikke kom. Så vi har ikke de store forventninger.” Man forstår hans afslappede attitude. På det tidspunkt ved Alcoholic Faith Mission ikke, at de skal få sig en lovende deal. Simon Kvamm-signatur Til ’Spot On Denmark’ er der tætpakket i baren. Drengene fra Nephew mingler rundt. Jeg forsøger at få en kommentar fra frontmand Simon Kvamm om det dansksprogede bands tyske satsning (de skal spille hele to koncerter hernede), men midt i samtalen flygter han enten fra mig eller fra de danske skoletøser, der konstant jagter en autograf. Nu, hvor de alligevel er på studietur i Berlin.

De tror, jeg er medlem af truppen, hvorfor jeg ender med at sætte min signatur på mangt en ungpige-arm. Jeg skriver naturligvis under som ’Simon Kvamm’. Hvad man ikke gør for at bidrage lidt til drømmefabrikken. Inde ved siden af synger Beta Satan en masse frække ord tilsat tungrock. I baren spår man de unge djævle en international karriere. Jeg siger farvel til en flok lærerstuderende fra Jelling Seminarium, der sammen med de purunge autografjægere udgør en betragtelig del af aftenens 850 publikummer. Imens går Veto på scenen. Dem kan de danske turister også godt lide, men ingen er synderligt interesserede i at tage med til ’Copenhagen Calling’ og Alcoholic Faith Mission-koncerten. Klubben med det tunge-radbrækkende navn, ’Anjte Øklesund’ er så undergrund i ordets mest autentiske forstand, at selv taxichaufføren ikke aner, hvor vi præcis skal af. En kvik fyr fra DMF København finder stedet ved siden af en bunke skrot bag en forladt fabrik, og jeg lyver ikke, når jeg siger at indgangen ligner noget, der må være blevet ramt af en håndgranat under 2. verdenskrig. Men bag bombehullet, da går det faktisk så fint for rockpoeterne i Alkoholic Faith Mission, at de nu er booket til en uges Europa-turné næste år i marts måned. Hvilken fest! Guf og coke Kontrasten fra Berlins små, rå undergrundscener til den monumentale ’Messe Berlin’ siger alt om, hvor bredt en moderne musikfestival skal favne. ’Messe Berlin’ er, som navnet antyder, berlinernes svar på Bella Centret, bare bygget i den imposante marmor- og søjlestil, som nogle måske vil driste sig til at kalde naziagtig. Men selv ikke den mest stringente tysker kan overskue det gedemarked, som den internationale musikindustri har stablet på benene i de højloftede rum. Her hersker et virvar fra A til U, fra argentinske producere til bookere fra Usbekistan, og et sted midt i det hele poserer den danske stand. ”Gå den vej. Der, hvor der er nøgne piger og coke i lange baner,” råder en talentspejder fra et større dansk pladeselskab, der sikkert ønsker at være anonym. Adressen viser sig at være ’Hal 18, stand 305 B’. Festen er vist udsat, men de flashy fotos af Mew, Infernal og Raveonettes fungerer fint som blikfang på toppen af de små, runde kontorer, hvor det ene håndtryk afløser det andet. Hvem skal man henvende sig til? Pladeselskaber, publishere, rocksamrådet, Skanderborg Festival? Der er 40 selskaber i det danske købmandskatalog, men ikke en eneste reparationsøl i SMEG-køleskabet.

Magiske spydspidser Direktør Thomas Rohde fra MXD (Music Export Denmark) er en god guide midt i forvirringen. Han står bag ’Spot On Denmark’, der dagen før trak ’mindst 350 branchefolk’. ”Men tilslutningen er noget aftagende hernede,” indrømmer han. - Er der en mæthed i markedet? ”Det er et spørgsmål, vi stiller os selv tusind gange hernede. På den ene side har vi etableret ’Spot On Denmark’-showcasen, som er blandt de mest besøgte hernede. På den anden side står vi her og råber i kor for at få folks opmærksomhed. Man må spørge sig selv: ’Er det her en spydspids, et lokomotiv, hvor man kan brage igennem. Eller giver det mere mening at bevæge sig ud af skyggen fra den her mastodont, som sådan en messe jo er. Hvor folk farer forvirrede rundt…” Jeg bevæger mig ud i skyggen. I aften skal Valravn, Lis Er Stille og Harpcore optræde på ’West Germany’. En joint, der må kunne give enhver hjemløs autonom grønt hår af bare misundelse. Her har man tydeligvis fjernet de oprindelige gipsvægge med en lægtehammer, set stort på den endelige finish og kreeret et illegalt spillested med så billige barpriser, at stemningen er skabt til noget crazines. Som når Lis Er Stille kører ud på et psykedelisk overdrev. Eller når Harpcore leverer sit elektroexcentriske harpe-show med lige dele skrupskæv ironi og skærende passion. Eller når Valravn, bevæbnet med blandt andet drejelire, mandola og jødeharpe, fyrer op for deres oldnordiske folk-electronica og får hele forsamlingen til at glide ind i den der musikalske magi, som man jo dybest set kom for. 0059 Så er det straks meget mere jordnært, når man hjemad i bussen vender tingene med Sofie Larsen fra Harpcore, der på vejen til Berlin var allermest bekymret for, hvorvidt bandets meterhøje harper kunne komme ind af døren på spillestedet. ”Jeg havde mega-få forventninger til noget som helst. Det er jo noget pudsigt noget at tage til Berlin og så ende med at mødes med en masse danskere. Men vi fik skabt kontakter, også til den danske presse,” siger hun. Og til Valravn, kan man se. Snakken går noget mere livligt på vej mod København. Om ikke andet, så er ’Copenhagen Calling’ lidt som en slags 0059 for håbefulde musikere. Og der er faktisk nogen på linjen, der gerne lytter med. Derfor er der allerede ved at blive planlagt en ny tur til Berlin i marts. Langt væk fra Popkomms kaos. Det kan meget vel ende lykkeligt.

basunen • december 2008

27


Ti trappetrin til studiet Duo Resonante i México

Af Henrik Jespersen

”Duo Resonante” er en hollandsk/ dansk gruppe, der har været på banen i snart 20 år. Ko de Regt spiller obukano, en kenyansk baslyre, Henrik Jespersen, denne artikels forfatter, spiller elektroakustisk sopransax og EWI (Electric Wind Instrument). Duo Resonante har de sidste år haft en del aktiviteter i México. Vi har kreeret og indspillet musik i byen Tepotzlán. Teptzlán, Morelos i México er stedet, hvor vi har haft vores udgangspunkt. Det er her vi har mødt en række brilliante musikere. Byen Tepotzlán er smukt placeret mellem to bjergkæder i en dal fyldt med magi, kraft og skønhed. Mennesker fra hele verden kommer her for at få del i stedets energi. Det siges, at selv UFO’er lægger deres vej forbi dette energifyldte sted for at tanke op. I vores gruppe var vi fem musikere med fem forskellige nationaliteter: Argentina, Frankrig, USA, Holland og Danmark - en danser fra Brazilien og en lydmand fra México. Forrige år

inviterede lydmanden Carlos os til at komme og bo i sin residens, når vi nu skulle lægge sidste hånd på værket, som var musikken til en cd, han havde optaget med vores multinationale musikgruppe. Carlos havde vi lært at kende som en fantastisk lydmand. Enhver musikers drøm. Carlos havde arvet et hus, og efterfølgende byggede han et studie i haven med en lejlighed på toppen. Her boede Ko og jeg i to måneder. Ti trappetrin til studiet. En enkelt gang under indspilningerne, sad han ind på trommer. Meget forsigtigt og tilbageholdende i sit spil. Men nu, hvor Ko og jeg øvede i hans studie, blev den fantastiske lydmand på alkymistisk vis transformeret til en ligeså fantastisk musiker. Hvad, vi ikke vidste om Carlos, var, at han var uddannet klassisk musiker med slagtøj som speciale. Han havde også spillet rock og heavyrock i mange år uden rigtigt at finde sig tilrette som musiker i den musikgenre. Han var derfor stoppet med at spille, og efterfølgende havde han uddannet sig til lydmand. Men så en skønne dag kom vi ”Duo Resonante” til byen med vores ”unclassified music” (citat fra Festival Neuchátel), Vores musik har ingen rigtigt kunnet sætte navn på. Etno Jazz har nogen forsøgt sig med – måske? Eller måske blot Musik - som andre har kaldt vores stil.

28

basunen • december 2008

Efter at have spillet med os nogle gange, udbrød Carlos: ”Nu ved jeg, hvad det handler om for at kunne spille med jer: ”DON’T FOLLOW”. Og Carlos var ”hjemme”! Vores musik befinder sig i ét musikalsk univers, der bevæger sig i tre forskellige retninger på samme tid. Pulsen strømmer. Det er udgangspunktet. Det er der, vi går ud fra. Det er der, vi mødes. Vi havde mødt trommeslageren, der kunne fortælle sine egne historier. Jeg ved ikke hvor mange trommeslagere, der har forsøgt sig med os uden at finde ind i vores musik, men det er ikke få! Det selvom jeg har hvisket dem i ørerne: ”DON’T COUNT”, som er et andet slags dogme i vores musik. Et tredje dogme går på, at vi aldrig snakker om den musik, vi skal til at spille. Vi ved ikke, hvad den bringer, eller hvor den går hen. Vi lytter blot til rummet, vi lytter til os selv, og hvad der ellers kommer ud af den proces. Vi tuner ind og tager afsæt i et åbent sind. Nu begyndte et intenst samarbejde med Carlos. Zita, Carlos´ kæreste, og hendes to søstre sad i lyse stunder ind med tegneblok og farvekridt. Som muser


gav de smukke kvinder inspiration og nye åbninger til musikken med deres nærvær. De tre søstre er meget talentfulde. Zita er billedmager - Cecilia er skuespiller og healer - Adriana er operasanger. Fælles for de tre er, at de kan tegne og male. En medfødt gave, et arvet talent. Deres bedstefar Dias de Leon var maler og en af sin tids store kunstnere. Når jeg besøgte familien i México City, sad jeg i en lænestol med ånden af Frida Kahlo - en af Mexicos verdensberømte kunstmalere - og konverserede med tante Graziella. Graziella er en meget excentrisk og elskelig kvinde. I sit lange liv har hun arbejdet som keramiker. Da Craziella var en ung kvinde, havde hun taget sig af den syge Frida Kahlo, når Frida besøgte faderen i deres hjem. Jo, der blev trukket tråde. Historiens vingesus var til stede i dette hjem i Mexico City.

at Graziella er en meget høj ranglet kvinde på omkring de 80 år. Ikke så snart havde lyden af den sidste tone svunget sig bag om søjlerne, førend Graziella med opstrakte arme skød op fra sin stol som en raket og styrede direkte mod scenen, højt hvinende af begejstring. Hjemkommet til Danmark spillede jeg en dag musikken fra CDen ”People of the Night” for min gamle ven og kollega fra Århus Friskole, trommeslageren Ed Jones. Efter at have lyttet med stor opmærksomhed en stund og medfølgende små udbrud af munter latter, nøjagtig som Carlos havde for vane, når han lyttede til vores musik, sagde Ed til mig: ”Han har ventet på jer!”. Ja det var netop sådan, Carlos selv udtrykte det. Han havde fået lysten til at spille tilbage. Han havde fundet rummet i musikken til at udtrykke sig i. Han havde fundet sin plads.

Jeg har et uforglemmeligt billede på nethinden af Graziellas euforiske figur. Vi spillede en koncert i det smukke gamle ”Muséo National de la Ciudad de México”. På forreste række sad Graziella majestætisk med sin hjælper ved sin side. Det skal lige indskydes,

Mens vi i den følgende tid indspillede musikken til en CD, arbejdede Zita på et maleri, som Ko døbte ”Night People” – det blev senere til CDens titel: ”People of the Night”, og billedet blev cover til CD’en. Nu hvor CDén er færdig, vil Zita male billeder til alle CDéns titler. Billederne skal udstilles i México City, og vi skal, som ”Trio Duo Resonante/Carlos Walraven”,

naturligvis spille til ferniseringen. Nye oplevelser og eventyr venter på os. Nye venskaber - nye relationer - spor har sat sig.

Faktaboks:

“People of the Night” udgives på Carlos’ selskab G. Records. Der kan lyttes til stykker af musikken fra cden ”People of the Night” på Henrik Jespersens hjemmeside: http://henrikjespersen.tosti.info under Categories: 09 Duo/Carlos Walraven. Andre sites: www.duoresonante.com http://profile.myspace.com/ index.cfm?fuseaction=user. viewprofile&friendid=385918659 www.silentflute.dk

basunen • december 2008

29


Musikalsk gårdsalg i Mejlgade Af: Lars Knudsen, Foto: Lars Kiehn.

Cyber Farm åbnede i marts dørene op for en ny afdeling i Århus, der hvor Graven munder ud i Mejlgade. Uanset hvilket ærinde eller niveau man befinder sig på udi musiklydstudiets mange muligheder, kan man roligt traske ind igennem porten, henover baggårdens brosten og lige ind i det 170 kvadratmeter store kontor og showroom. Her finder man en lille flok ”grej-freaks” i ordets positive forstand, som efter eget udsagn gør en dyd ud af først og fremmest at klarlægge kundernes behov og derefter finde den optimale løsning inden for soft- og hardware til musik og lyd. Historie For cirka 10 år siden åbnede Lars Nygaard Cyber Farm i København. En hyggelig butik/showroom på 2. sal på Hejrevej, som i dag ud over den gode service er kendt for at indeholde musikgrej fra gulv til loft. Forretningens hold på i alt otte mand er nu med ansættelsen af tre mand i Århus rundet op til en startopstilling på 11 sælgende musikentusiaster, som er eksperter på alle felter inden for studieteknik. Cyber Farm er i dag et Aps, hvor flere af medarbejderne foruden Lars Nygaard også har anpart i firmaet.

Rene Damsbak

30

basunen • december 2008

Århus afdeling Inden for døren på kontoret i Mejlgade 18B i Århus sidder Steen Sonne, Mogens Balle og Rene Damsbak. Steen og Mogens er ”hærdede” musikere, der både har spillet samt inden for salg og support af gear har været med i mange år og mange sammenhænge. Rene er stedets yngre IT wizard. Hans eget digitale studie er stillet op i det tilstødende showroom. Han er jazzmusiker og inden længe færdiguddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Mogens fortæller: ”Cyber Farm er et entusiastisk firma uden de store forkromede businessplaner – vi er mere til rock og rul. Og så forsøger vi at undgå at sælge noget, vi ikke selv synes er fedt. Men langt hen ad vejen er det selvfølgelig også et spørgsmål om personlige præferencer. De fleste af vores kunder er forholdsvis grejbevidste, og så er der rent faktisk ikke ret meget på markedet, der notorisk er noget bras.” Løsninger Typisk er det, som Cyber Farm sælger, løsninger inden,for studie, broadcast og postproduktion. Men først og fremmest er det et lydfirma der servicerer på alle niveauer, fra

Steen Sonne

Mogens Balle

hjemmestudiet til Danmarks Radios studier. Fra musikeren der mangler et XLR stik og helt op til det komplette store studie set up. ”Mange kommer og handler computerbaserede musiksystemer, Pro Tools, Logic, Ableton, Cubase - og alt hvad deraf følger”. Kunder DR, TV2, Nordisk Film, Zentropa er nogle af kunderne. Og så naturligvis musikere fra amatøren til den topprofessionelle som kigger forbi i åbningstiden imellem 9.00-16.30. Alle er velkomne til at komme og få en snak og rådgivning. Er der for eksempel et program, man ønsker at teste, så er der mulighed for at rulle skydedøren for imellem kontoret og digitalstudiet, og så kan man få lov at prøve løs. Cyber Farm vil på den måde gerne være sparringspartner, så man som kunde kan undgå eventuelle faldgruber, når man skal finde frem til valget af nyt gear. “Vi bruger tid på at sætte os ordentligt ind i tingene, så du ikke nødvendigvis selv behøver at vide alt for at kunne komme op at køre, og


FAKTABOKS: CyberFarm er først og fremmest en musikforretning med speciale i computerbaseret musik- og lydproduktion, og firmaet sælger og supporterer stort set alle produkter på dette marked. Det omfatter bl.a. Apple computere (autoriseret Apple Solution Partner) Digidesign (Pro Tools), Apogee, RME, TC, ADAM, Genelec, Dynaudio, Yamaha, Steinberg, Sennheiser, AKG, Neumann, DPA, Focusrite, Universal Audio mm

hos os kan du altid få et godt bud på en totalløsning, som er gennemtestet og køreklar”. Cyber Farm konfigurerer og afprøver alle systemer, før de bliver leveret og laver også service og installationer ”on site”. Er man ”gør det selv mand”, kan man naturligvis også købe de enkelte dele og selv samle sit system. Alternativer Meget af det, som CyberFarm sælger, kan man også derhjemme fra købe fra

diverse internetbutikker. Men sagen er den, med grej af denne art, at man givetvis før eller siden løber ind i situationer, hvor der behøves hjælp og service til at håndtere og løse tekniske problemer. Og så er det jo glimrende at have den lokale ekspertbiks liggende lige i nærheden.

Herudover er Cyber Farm dansk distributør af bl.a.: Sibelius nodesoftware, plug-ins fra Waves, Sonnox, McDSP, URS, Brainworx, OhmForce, SugarBytes m.fl. Lydbiblioteker fra bl.a. Hollywood Edge og EastWest Mikrofoner fra Brauner, Earthworks og Wunder Audio Solid State Logic Hardware processorer fra API, Danfield, Massenburg, A-Designs, Arsenal Audio m.fl. Audio/video harddiske fra GlyphVan Damme audio- og videokabler, Neutrik stik

basunen • december 2008

31


Kom en uge til Berlin DMF-Aarhus afdelingens medlemmer har mulighed for at lægge billet ind på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed, der er beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. Der er trukket lod om ugerne i foråret og der vil i næste nummer komme nærmere information om, hvornår der kan søges for efteråret 2009. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er 6 faste sengepladser og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek www.dmf-aarhus.dk. Prisen for et uge ophold er 2000 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00, til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet. For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs mere om lejligheden og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk.

Feriehus i Spanien Da der fortsat er stor interesse for at forkæle sig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus, har vi nu igen forlænget muligheden for at vi kan leje Citronhuset ud til Aarhus afdelingens medlemmer foreløbig frem til april 2010. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn. Prisen pr. uge er 600 kr. i lavsæsonen og 1100 kr. i højsæsonen. Fra april 2009 bliver prisen ændret til 800 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

32

basunen • december 2008

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje. Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.


SPIL DANSK DAGEN i GRENAA på DJURSLAND 2008

Af Bo Jacobsen Torsdag 30. oktober var over hele landet en dag, hvor dansk musik er i fokus. På alle mulige måder viser vi flaget og samles om kreativitet, fællesskab og skaberkraft omkring musik, kompositioner og tekster på dansk. DMF Djursland havde på denne dag i samarbejde med Kulturhuset Pavillonen i Grenaa stablet et flot program på benene med både lokalt indhold og gæster fra København. Det blev på trods af et beskedent fremmøde en smuk og varm aften med tre afdelinger på programmet. Først en trio med herboende sangerinde, tekstforfatter og komponist Anne Primdahl i front ledsaget af bassisten Klaus Nørgaard fra København og ligeledes herboende Niels Vincent på sax.

En smuk halvakustisk afdeling med udelukkende original musik fremført indfølt og med stor kompetence og saxofoniske højdepunkter. Anden afdeling blev et stort skridt tilbage i tiden- og dog i høj grad her og nu - med dansk musiks evige hippie og måske danskrock’ens egentlige ophav – Stig Møller – ledsaget af Peter Ingemann på bas og trommeslageren Hans Fagt. Snabeltyrkerskoene blev spændt, man fandt den indre Steppeulv frem, drejede 0-0-0 og satte os op i træet sammen med disse herlige legendariske kultur-ikoner og lod salen ’koge’ af nostalgi. Var der nogen, der sagde, at musik ingen alder har? Tredje afdeling tog tråden op og fulgte på op på konceptet med Djurslandsspillemænd, der leverede varen med gammel

dansk folkemusik i countryforklædning og flere hippiesange af egen avl med ’Kærlighed og kildevand’, ’Forårssangen’, ’Hvad skal jeg gøre’ og selvfølgelig hittet ’Christianitter, Jyske knejte’. Frem for alt markerede aftenen et godt samarbejde med Kulturhuset og et godt sammenhold i afdelingen.

JULEFROKOST DMF DJURSLAND

23. NOV 2008 på KULTURHUSET PAVILLONEN GRENAA God mad og drikke, bred hygge og socialisering, påhæng og vedhæng, lys i novembermørket – og som vores gode tradition byder: musikalsk underholdning leveres af de deltagerne medlemmer.

Dejligt at kunne invitere ind ved en sådan lejlighed. Dejligt at kunne føle sammenhold og godt humør i vores lokalafdeling af DMF.

Det var som sædvanligt festligt og vi fik da også et ubetaleligt indslag af ”The Belly Brothers”, netop hjemvendt fra et gribende ophold på Mallorca med fast ’engagement’ på en lokal Karokee Bar. Desuden var der deltagelse af vores 5 nye unge medlemmer fra pop-orkestret ”Coverups”, som afdelingen bød velkommen med stor glæde. Derudover jams af mange afskygninger hen gennem eftermiddagen, hvor små 30 mødte op.

basunen • december 2008

33


Dansk Metal Fremstød Af Lars Knudsen

Sidste år rettede vi i DMF Aarhus kikkerten mod det århusianske hip hop miljø, der for en stor del vokser og spirer specielt i Århus Vest. Vi præsenterede blandt andet en række både etablerede og nye navne inden for genren på Klostertorv Scenen i Festugen 2007, samt ved arrangementet Rappers in The Ring – et bokse- og hiphop stævne som vi arrangerede i samarbejde med bokseklubben FAK. Tidligere har vi også været meget inde og hjælpe med at søge penge til forskellige projekter som blandt Pimp-A-Lot udgivelsen ”I r Selv Ude Om D!” samt udgivelser med Negash Ali og C.A.K. Denne målrettede indsats gjorde, at vi, foruden af få flere medlemmer ind i DMF fra hip hop miljøet, har fået bygget gode broer og netværk ind i denne musikkultur samt gjort opmærksom på alt det, man som f.eks. ung, udøvende hip hopper kan bruge DMF til. På baggrund af disse gode erfaringer har vi her i 2008 startet en dialog og et samarbejde med den århusianske Heavy Metal forening Metal Royale. Metal Royale opstod i 2006 og har på flot vis evnet at organisere det århusianske metal musikmiljø. Foreningen har cirka 350 medlemmer, hvor af en stor del er udøvende musikere, og den har efterhånden stået for en del koncerter på både Voxhall, Train, Musikcafeen og større arrangementer i Ridehuset. På mange områder ligner musikermiljøet inden for både hip hop og metal hinanden. Det gør sig gældende for begge, at man som udøvende musiker holder sig relativt genre- afgrænset inden for stilarterne, og miljøerne lever derfor lidt på egne betingelser – og dette på godt og ondt, kan man måske sige. Det gode er, at det må konstateres at metal- musikerne og orkestrene er bemærkelsesværdigt selvhjulpne. Forstået på den måde at man lægger en enorm energi for dagen ud fra devisen ”skal der ske noget, så er der ikke andre, der gør det for én”. Denne fremdrift fører mange danske og lokale orkestre

34

basunen • december 2008

mod målet om at sprede kendskabet til deres musik både herhjemme, men i særdeleshed i Europa og resten af verden. Danmark, med provinsen og Århus som banemænd, tiltrækker i disse år en del opmærksomhed fra den udenlandske scene, som følge af en meget høj musikalsk standard, hvor vi uden at kny kan spille op med de bedste orkestre i verden på venues og store festivaler kloden rundt. Og hvad kan det ikke blive til, hvis danske metalmusikere blev mere bevidst om, at et forbund som DMF faktisk har ikke så lidt endda at tilbyde, blandt andet orkestre i denne musik genre? De fleste danske metalbands signes af udenlandske labels. Her vil DMFs ekspertise inden for kontraktrådgivning, bistand, juridisk hjælp og vejledning omkring job-, plade-, forlags- og managementaftaler i mange tilfælde være uvurderlig. Metalmusikere vil også, som musikere inden for andre genrer, drage fordel af retshjælp i forbindelse med kontraktbrud, aflysning samt hjælp med selvangivelse og A-kasse rådgivning. Danske metalbands turnerer for rigtig manges vedkommende meget i DK og i særdeleshed i udlandet. Instrumentforsikringen er som skræddersyet til disse behov. Ja, der er Gateway, kurser, mulighed for støtte til rejse- og indspilningsprojekter – og mange flere eksempler på ting, som DMFs medlemmer nyder godt af – og som, vi har opdaget, de fleste musikere inden for metalmusikken faktisk slet ikke er klar over, eksisterer. Derfor har vi i DMF Aarhus sat os for at prøve at lukke lidt op for jernporten og vise, at der findes mange muligheder for hjælp og opbakning til et miljø, der i forvejen gør det rigtigt godt – men som givetvis vil kunne komme endnu bedre ud over rampen, hvis man benyttede sig af mulighederne som for eksempel Dansk Musiker Forbund har at tilbyde. DMF Aarhus har igennem de sidste par måneder samarbejdet med Metal Royale om en todages Metal Festival, som vil løbe af stablen i dagene den 9. – 10.

januar 2009 på Voxhall i Århus. Vi har hertil fra Forbundets Forretnings Udvalg søgt og modtaget et tilskud fra Gramexmidlerne på 50.000 kroner. Samarbejdet imellem DMF og Metal Royale er blevet knyttet lidt tættere sammen, ved at vi fra den 1. december 2008 har haft formanden for Metal Royal, Steffen Rasmussen, siddende på en udlånt kontorplads i Grønnegade 93. Vi håber også på den måde, at en del af byens tatoverede metallere vil finde vej forbi DMF kontoret. Det er foreløbig lykkedes Metal Royale og DMF at booke et festivalprogram indeholdende en række meget spændende koncerter med velrenommerede internationale, nationale og lokale bands af usædvanligt hårdtslående kaliber og kvalitet. Navne som legendariske Destruction (GER), Napalm Death (UK), Hate Eternal (US), Aeon (S), Misery Index (US), Born From Pain (NL), Shining (S), See You Next Tuesday (US), Burning Skies (UK), Manticora (DK), Konkhra (DK), Horned Allmighty (DK), Corpus Mortale (DK) samt et par lokale navne, som ikke er offentliggjort i skrivende stund. Desuden arbejdes der på at blive afholdt metal clinics. Og som noget ganske særligt kommer den amerikanske filminstruktør og pladeselskabsmand ved det store label Roadrunner, Rick Ernst, den lange vej fra New York for at holde et foredrag om sin dokumentarfilm ”Get Thrashed”, som omhandler Thrash Metal genrens historie. Dette vil løbe af stablen en aften i ugen op til festivalen i Bio City i Århus. Koncerterne og arrangementerne omkring DMF og Metal Royales festival til januar har vi med glæde kunnet konstatere skabt en hel del røre, hype og positiv omtale på mange af internettets metalfora. Vi glæder os til en metalfestival af usædvanlig høj kvalitet. Og vi glæder os over at være med til også at sætte gang i metalmusiker miljøet i Århus.


basunen • december 2008

35


36

basunen • december 2008


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.